Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0298(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0396/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0396/2012

Keskustelut :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Äänestykset :

PV 12/12/2012 - 7.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0498

Hyväksytyt tekstit
PDF 201kWORD 78k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2012 - Strasbourg
Tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron alalla ***
P7_TA(2012)0498A7-0396/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2012 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla (COM(2012)0631),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 329 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0396/2012),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 74 g artiklan ja 81 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen (A7-0396/2012),

A.  ottaa huomioon, että komissio antoi 28. syyskuuta 2011 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY(1) muuttamisesta;

B.  toteaa, että ehdotuksen oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artikla, jossa edellytetään parlamentin kuulemista ja neuvoston yksimielisyyttä;

C.  toteaa, että parlamentti hyväksyi 23. toukokuuta 2012 kuulemismenettelyssä komission ehdotuksen tarkistettuna;

D.  toteaa, että kävi hyvin pian ilmi, että eräillä jäsenvaltioilla oli ongelmia, joiden vuoksi ne eivät voineet hyväksyä ehdotettua direktiiviä;

E.  toteaa, että useat jäsenvaltiot olivat valmiita harkitsemaan mahdollisuutta ryhtyä tiiviimpään yhteistyöhön yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän luomiseksi;

F.  toteaa, että useampi kuin yhdeksän jäsenvaltiota on ilmaissut aikovansa aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän luomiseksi ja esittänyt asiasta komissiolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 329 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön; toteaa, että komissio on sittemmin esittänyt ehdotuksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön;

G.  toteaa parlamentin varmistaneen, että asiassa on noudatettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklaa;

H.  palauttaa mieliin 23. toukokuuta 2012 esittämänsä kannan, että finanssitransaktiovero täyttää tavoitteensa vain, jos se otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, ja että unionin olisi johdettava toimia finanssitransaktioveroa koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamiseksi näyttämällä esimerkkiä finanssitransaktioveron käyttöönotossa; katsoo, että myös tiiviimpi yhteistyö voi toimia esimerkkinä maailmanlaajuisen finanssitransaktioveron käyttöönotolle;

I.  palauttaa mieliin 23. toukokuuta 2012 esittämänsä kannan, että komission ehdottama finanssitransaktioveromalli olisi sopiva perusta asian toteutukselle niiden jäsenvaltioiden ryhmässä, jotka haluavat edetä nopeammin tiiviimmän yhteistyön keinoin;

J.  katsoo, että komission olisi täydennettävä finanssitransaktioveron käyttöönotosta tehtyä vaikutustenarviointia tarkastelemalla vielä tiiviimmässä yhteistyössä toteutettavan finanssitransaktioveron vaikutuksia koko sisämarkkinoihin ja niin yhteistyöhön osallistuviin kuin yhteistyön ulkopuolelle jääviin jäsenvaltioihin ja otettava tarkastelun tulokset huomioon uutta ehdotusta laatiessaan;

K.  toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan nojalla vähintään yhdeksän jäsenvaltiota voi aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön muulla kuin unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvalla alalla ja käyttää unionin toimielimiä ja tätä toimivaltaa perussopimusten asiaa koskevia määräyksiä oikeudellisesti yhdenmukaisesti soveltaen;

L.  toteaa, että tällaisen finanssitransaktioveron alalla tehtävän tiiviimmän yhteistyön voidaan katsoa edistävän unionin tavoitteiden saavuttamista, suojelevan sen etuja ja vahvistavan sen yhdentymiskehitystä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

M.  katsoo, että asiassa on noudatettu myös Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 326–334 artiklan määräyksiä;

N.  toteaa, että tiiviimmässä yhteistyössä kunnioitetaan sen ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden oikeuksia, toimivaltaa ja velvollisuuksia, koska mahdollisuus periä yhdenmukaista finanssitransaktioveroa yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla ei vaikuta yhteistyön ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säilyttää tai ottaa käyttöön vastaava kansallinen verotus eikä tällaisten niiden omilla alueilla sovellettavien verojen perimisen ehtoihin;

O.  toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 328 artiklan 1 kohdan nojalla kaikki jäsenvaltiot voivat milloin tahansa liittyä tiiviimpään yhteistyöhön; katsoo, että komission ja tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden olisi heti alusta lähtien edistettävä ja kannustettava jatkuvasti mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistumista;

P.  toteaa, että on noudatettava unionin nykyistä lainsäädäntöä ja erityisesti neuvoston direktiiviä 2008/7/EY;

Q.  toteaa, että parlamentin hyväksyntä koskee tiiviimpää yhteistyötä eikä ennakoi sitä, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat tähän yhteistyöhön;

R.  toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 333 artiklan 2 kohdan mukaan tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot voivat tehdä päätöksen, jonka mukaan neuvosto tekee ratkaisunsa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen eikä noudata Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklassa tarkoitettua erityistä lainsäätämisjärjestystä, jonka mukaan parlamenttia vain kuullaan;

S.  toteaa, että komission olisi seurattava tarkkaan finanssitransaktioveron täytäntöönpanoa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 326 ja 327 artiklan suhteen ja raportoitava asiasta säännöllisesti parlamentille ja neuvostolle;

1.  antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi ennakoimatta sitä, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat tähän yhteistyöhön;

2.  kehottaa neuvostoa tekemään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 333 artiklan 2 kohdan nojalla päätöksen, jonka mukaan se tekee ratkaisunsa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklaan perustuvasta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiiviimmästä yhteistyöstä finanssitransaktioveron alalla tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Neuvoston direktiivi 2008/7/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (EUVL L 46, 21.2.2008, s. 11).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö