Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0298(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0396/2012

Pateikti tekstai :

A7-0396/2012

Debatai :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Balsavimas :

PV 12/12/2012 - 7.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0498

Priimti tekstai
PDF 207kWORD 76k
Trečiadienis, 2012 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Tvirtesnis bendradabiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje ***
P7_TA(2012)0498A7-0396/2012

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje (COM(2012)0631),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 329 straipsnio 1 dalį (C7-0396/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 74g straipsnį ir 81 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją (A7-0396/2012),

A.  kadangi 2011 m. rugsėjo 28 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio (FSM) sistemos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/7/EB(1);

B.  kadangi minėtasis pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 113 straipsniu, pagal kurį būtina konsultuotis su Parlamentu ir Tarybos sprendimas turi būti priimtas vienbalsiai;

C.  kadangi savo 2012 m. gegužės 23 d. pozicijoje dėl minėto pasiūlymo Parlamentas, laikydamasis konsultavimosi procedūros, pritarė Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

D.  kadangi greitai paaiškėjo, kad kai kurios valstybės narės susidūrė su konkrečiomis problemomis, dėl kurių joms buvo neįmanoma priimti pasiūlytos direktyvos;

E.  kadangi kelios valstybės narės nurodė, kad yra pasirengusios svarstyti galimybę nustatyti bendrą FSM sistemą vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą;

F.  kadangi daugiau nei devynios valstybės narės savo prašyme Komisijai pagal SESV 329 straipsnio 1 dalį yra pareiškusios ketinimą tarpusavyje pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą kuriant bendrą FSM sistemą; kadangi po to Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas;

G.  kadangi Parlamentas yra patikrinęs atitiktį Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES Sutarties) 20 straipsniui;

H.  kadangi savo 2012 m. gegužės 23 d. pozicijoje Parlamentas pareiškė, kad FSM tikslai iš tiesų bus pasiekti, jei mokestis bus pradėtas taikyti pasaulio mastu, ir pabrėžė, jog labai svarbu, kad Sąjunga imtųsi vadovaujančio vaidmens tam, kad būtų pasiektas susitarimas dėl FSM pasauliniu mastu, ir parodytų pavyzdį pradėdama taikyti FSM mokestį; kadangi taip pat tikėtina, kad tvirčiau bendradarbiaujant bus parodytas pavyzdys FSM įvesti pasaulio mastu;

I.  kadangi savo 2012 m. gegužės 23 d. pozicijoje Parlamentas pareiškė, kad Komisijos pasiūlytas FSM modelis būtų tinkamas pagrindas tinkamai įgyvendinti sistemą grupėje valstybių narių, jeigu jos nuspręstų tai daryti greičiau, vykdydamos tvirtesnį bendradarbiavimą;

J.  kadangi Komisija, toliau tikrindama FSM poveikį vykdant sustiprintą bendradarbiavimą visoje vidaus rinkoje, įskaitant poveikį dalyvaujančioms ir nedalyvaujančioms valstybėms narėms, turėtų papildyti pradinį FSM įvedimo poveikio vertinimą ir turėtų atsižvelgti į tikrinimo rezultatus rengdama patikslintą pasiūlymo projektą;

K.  kadangi, remiantis ES Sutarties 20 straipsniu, siekdamos tarpusavyje nustatyti tvirtesnį bendradarbiavimą srityse, kurios nepriklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, mažiausiai devynios valstybės narės gali pasinaudoti Sąjungos institucijomis ir įgyvendinti savo kompetenciją taikydamos atitinkamas Sutarčių nuostatas, laikydamosi teisinio nuoseklumo;

L.  kadangi gali būti laikoma, kad toks tvirtesnis bendradarbiavimas FSM srityje padeda siekti Sąjungos tikslų, ginti jos interesus ir prisidėti prie jos integracijos proceso, kaip apibrėžta ES Sutarties 20 straipsnyje;

M.  kadangi taip pat įvykdyti SESV 326–334 straipsnių reikalavimai;

N.  kadangi vykstant tvirtesniam bendradarbiavimui bus gerbiamos nedalyvaujančių valstybių narių teisės, kompetencija ir įsipareigojimai, nes galimybė padidinti suderintą FSM dalyvaujančių valstybių narių teritorijose nedaro poveikio nei nedalyvaujančių valstybių narių galimybei toliau taikyti ar įvesti panašius mokesčius nacionaliniu lygmeniu, nei sąlygoms taikyti tokius mokesčius savo teritorijose;

O.  kadangi SESV 328 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tvirtesnis bendradarbiavimas turi būti atviras bet kuriuo metu visoms valstybėms narėms, kurios nori į jį įsitraukti; kadangi Komisija ir tvirčiau bendradarbiaujančios valstybės narės turėtų ir nuo pat pradžių, ir vėliau nuolat remti šį bendradarbiavimą ir skatinti dalyvauti kuo daugiau valstybių narių;

P.  kadangi turi būti laikomasi galiojančių Sąjungos teisės aktų, ypač Tarybos direktyvos 2008/7/EB;

Q.  kadangi Parlamento pritarimas Komisijos pasiūlymui susijęs su tvirtesniu bendradarbiavimu, ir pagal šį pritarimą iš anksto nesprendžiama, kurios valstybės narės dalyvaus;

R.  kadangi pagal SESV 333 straipsnio 2 dalį tvirčiau bendradarbiaujančioms valstybėms narėms suteikiama galimybė priimti sprendimą, kuriame nustatoma, kad Taryba veiks pagal įprastą teisėkūros procedūrą, o ne pagal specialią teisėkūros procedūrą, nurodytą SESV 113 straipsnyje, pagal kurią su Parlamentu tik konsultuojamasi;

S.  kadangi Komisija turėtų atidžiai stebėti FSM įgyvendinimą pagal SESV 326 ir 327 straipsnius ir reguliariai informuoti Parlamentą ir Tarybą,

1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo; šis pritarimas nedaro poveikio valstybių narių apsisprendimui dalyvauti;

2.  ragina Tarybą priimti sprendimą pagal SESV 333 straipsnio 2 dalį, kuriame būtų nustatyta, kad, kai bus priimamas pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas FSM srityje remiantis SESV 113 straipsniu, Taryba veiks pagal įprastą teisėkūros procedūrą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/7/EB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui (OL L 46, 2008 2 21, p. 11).

Teisinė informacija - Privatumo politika