Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0298(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0396/2012

Predkladané texty :

A7-0396/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Hlasovanie :

PV 12/12/2012 - 7.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0498

Prijaté texty
PDF 213kWORD 91k
Streda, 12. decembra 2012 - Štrasburg
Posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií ***
P7_TA(2012)0498A7-0396/2012

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2012)0631),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 329 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0396/2012),

–  so zreteľom na článok 74g a článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0396/2012),

A.  keďže 28. septembra 2011 Komisia prijala návrh smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií (DFT), ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES(1);

B.  keďže uvedený návrh vychádza z článku 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), na základe ktorého je potrebná konzultácia s Európskym parlamentom a jednomyseľné schválenie v Rade;

C.  keďže Európsky parlament vo svojej pozícii z 23. mája 2012 k uvedenému návrhu schválil v súlade s konzultačným postupom návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

D.  keďže čoskoro vyšlo najavo, že niektoré členské štáty majú špecifické problémy, ktoré im znemožňujú prijať navrhovanú smernicu;

E.  keďže viaceré členské štáty oznámili pripravenosť zvážiť možnosť zavedenia spoločného systému DFT v rámci posilnenej spolupráce;

F.  keďže viac než deväť členských štátov uviedlo, že majú v úmysle nadviazať vzájomnú posilnenú spoluprácu v oblasti vytvorenia spoločného systému DFT a Komisii poslali žiadosť v súlade s článkom 329 ods. 1 ZFEÚ; keďže Komisia následne predložila návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca;

G.  keďže Európsky parlament overil súlad s článkom 20 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ);

H.  keďže Európsky parlament vo svojej pozícii z 23. mája 2012 uviedol, že DFT skutočne dosiahne svoje ciele, ak bude zavedená na celosvetovej úrovni, a zdôraznil, že je dôležité, aby Únia stála na čele úsilia o dosiahnutie dohody o DFT na celosvetovej úrovni a bola vzorom pre zavedenie DFT; keďže posilnená spolupráca sa tiež pravdepodobne stane príkladom pre zavedenie DFT na celosvetovej úrovni;

I.  keďže Európsky parlament vo svojej pozícii z 23. mája 2012 uviedol, že model pre DFT, ktorý Komisia navrhla, by bol vhodným základom pre jej zavedenie v skupine členských štátov, ak by sa rozhodli postupovať rýchlejšie na základe posilnenej spolupráce;

J.  keďže Komisia by mala doplniť úvodné posúdenie vplyvu zavedenia DFT a to tak, že bude ďalej skúmať vplyv DFT v rámci posilnenej spolupráce na vnútorný trh ako celok, a to vrátane vplyvov na zúčastnené a nezúčastnené členské štáty, a výsledky tohto skúmania by mala zohľadniť pri zostavovaní svojho revidovaného návrhu;

K.  keďže v súlade s článkom 20 Zmluvy o EÚ môže najmenej deväť členských štátov nadviazať vzájomnú posilnenú spoluprácu v oblasti nevýlučných právomocí Únie a obracať sa na jej inštitúcie a vykonávať tieto právomoci za použitia ustanovení zmlúv právne konzistentným spôsobom;

L.  keďže takáto posilnená spolupráca, pokiaľ ide o DFT, môže byť nástrojom na podporu cieľov Únie, ochranu jej záujmov a posilnenie procesu integrácie v zmysle článku 20 ZEÚ;

M.  keďže sú splnené aj požiadavky článkov 326 až 334 ZFEÚ;

N.  keďže pri uplatňovaní posilnenej spolupráce sa rešpektujú práva, právomoci a povinnosti členských štátov, ktoré sa na nej nebudú podieľať, pretože možnosť výberu harmonizovanej DFT na území zúčastnených členských štátov nebráni členským štátom, ktoré sa na nej nebudú podieľať, v zachovaní alebo zavedení podobného daňového režimu na vnútroštátnej úrovni, a nemá vplyv ani na podmienky výberu takýchto daní na ich území;

O.  keďže článok 328 ods. 1 ZFEÚ stanovuje, že posilnená spolupráca je kedykoľvek otvorená pre všetky členské štáty, ktoré sa na nej chcú zúčastniť; keďže Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci, by mali od začiatku a neustále podporovať a povzbudzovať účasť čo najväčšieho počtu členských štátov,

P.  keďže je potrebné dodržiavať platné právne predpisy Únie, najmä smernicu Rady 2008/7/ES;

Q.  keďže súhlas Európskeho parlamentu s návrhom Komisie sa týka posilnenej spolupráce a neprejudikuje, ktoré členské štáty sa do nej zapoja;

R.  keďže článok 333 ods. 2 ZFEÚ umožňuje členským štátom zapojeným do posilnenej spolupráce prijať rozhodnutie o tom, že Rada bude rozhodovať na základe riadneho legislatívneho postupu a nie podľa osobitného legislatívneho postupu stanoveného v článku 113 ZFEÚ, na základe ktorého sa s Európskym parlamentom len konzultuje;

S.  keďže so zreteľom na články 326 a 327 ZFEÚ by Komisia mala veľmi dôkladne sledovať zavádzanie DFT a mala by pravidelne podávať správy Európskemu parlamentu a Rade;

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady bez ohľadu na to, aby tým bolo dotknuté, ktoré členské štáty sa zapoja;

2.  vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutie v súlade s článkom 333 ods. 2 ZFEÚ, stanoviac, že pokiaľ ide o návrh smernice Rady, ktorou sa zavádza posilnená spolupráca v oblasti DFT podľa článku 113 ZFEÚ, bude konať podľa riadneho legislatívneho postupu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 11).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia