Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2031(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0331/2012

Indgivne tekster :

A7-0331/2012

Forhandlinger :

PV 11/12/2012 - 15
CRE 11/12/2012 - 15

Afstemninger :

PV 12/12/2012 - 7.17
CRE 12/12/2012 - 7.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0499

Vedtagne tekster
PDF 150kWORD 154k
Onsdag den 12. december 2012 - Strasbourg
Beskyttelse af dyr under transport
P7_TA(2012)0499A7-0331/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2012 om beskyttelse af dyr under transport (2012/2031(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til beretning af 10. november 2011 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport (COM(2011)0700),

–  der henviser til meddelelse af 15. februar 2012 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) (COM(2012)0006),

–  der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr som sansende væsener, når Unionens politikker fastlægges og gennemføres,

–  der henviser til sin beslutning af 12. oktober 2006 om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010)(1),

–  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2008 om en ny dyresundhedsstrategi for Den Europæiske Union (2007-2013)(2),

–  der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 1996 om gennemførelsen af Rådets direktiv 95/29/EF om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport(4),

–  der henviser til sin holdning af 30 marts 2004(5) om forslag til Rådets forordning beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97, hvori der foreslås en rejsetid på højst ni timer eller 500 km for dyr, der transporteres med henblik på slagtning,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97(6),

–  der henviser til sin erklæring nr. 54/2009 af 25. februar 2010 om transport af heste til slagtning i Den Europæiske Union(7),

–  der henviser til sin erklæring nr. 49/2011 af 30. november 2011 om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union(8),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) videnskabelige vurdering af dyrs velfærd under transport, som blev offentliggjort i januar 2011(9),

–  der henviser til 8hours.eu-andragendet, som mere end 1 mio. EU-borgere har underskrevet, og som indeholder en appel om at reducere den maksimale transporttid for dyr til slagtning til otte timer,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Transport- og Turismeudvalget (A7-0331/2012),

A.  der henviser til, at dyrevelfærd i det 21. århundrede er et udtryk for vores menneskelighed og en udfordring for den europæiske civilisation og kultur; der henviser til, at enhver aktivitet, der har til formål at beskytte og sikre dyrevelfærd, skal være baseret på videnskabelige resultater samt på princippet om, at dyr er sansende væsener, hvis særlige behov der skal tages hensyn til, som fastlagt i artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at transport af dyr er et resultat af økonomiske og logistiske faktorer, men at transporten samtidig kan give anledning til yderligere sociale og miljømæssige omkostninger (øget vejtrafik, yderligere CO2-emissioner);

C.  der henviser til, at transport af dyr skal håndteres både i og uden for EU, og dyr, der kommer fra tredjelande, grundigt skal kontrolleres og overvåges, så der dels sikres de europæiske producenter en mere afbalanceret konkurrencesituation og dels et incitament til at forbedre standarderne for dyretransport i tredjelande;

D.  mener, at EU-bestemmelserne om dyrevelfærd ikke må forhindre den frie bevægelighed for varer eller føre til uberettigede ekstraomkostninger; mener, at det er nødvendigt at tage hensyn til den særlig ugunstige geografiske situation, der kendetegner afsidesliggende regioner og regioner i den yderste periferi;

E.  der henviser til, at det er teknisk lettere og etisk mere rationelt at transportere kød og andre animalske produkter end at transportere levende dyr alene med det formål, at de skal slagtes;

F.  der henviser til, at transport af dyr over lange afstande under uhygiejniske og ugunstige forhold kan øge risikoen for overførsel og spredning af sygdomme;

G.  der henviser til, at overholdelse af reglerne om dyrevelfærd kan have indflydelse på kvaliteten af de animalske produkter;

H.  der henviser til, at det kan hjælpe landdistrikterne og deres bæredygtige udvikling, at slagtningen foretages, og at kødet forarbejdes så tæt som muligt på dyrenes avlssted; der henviser til, at det bør anerkendes, at der ikke altid er en række passende slagterier til rådighed i tilstrækkelig nærhed, og at der er alvorlige økonomiske udfordringer forbundet med at holde gang i små lokale slagterier; der henviser til, at høje hygiejnestandarder og andre krav i EU-lovgivningen om denne type anlæg har medført en omstrukturering af slagterierne og et fald i antallet af slagterier; der henviser til, at det derfor er nødvendigt at undersøge metoder til at gøre lokale slagterier økonomisk levedygtige;

I.  der henviser til, at begrænsninger i transporttid og overdrevent restriktive betingelser kan gå ud over regelmæssig forsyning af markedet i visse lande og afsidesliggende regioner på EU's territorium, hvilket medfører, at nogle virksomheder bliver ude af stand til at overleve økonomisk med alle de konsekvenser, der er forbundet med dette tab af konkurrenceevne;

J.  der henviser til, at dyrs transportvilkår er et spørgsmål, der har interesse for alle;

Overordnet vurdering af Kommissionens beretning

1.  noterer sig Kommissionens beretning om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005, hvori det konkluderes, at forordningen har en positiv virkning på dyrevelfærd under transport, men bemærkes, at der stadig er alvorlige problemer under dyretransport, hovedsagelig på grund af mangelfuld overholdelse og anvendelse af bestemmelserne i medlemsstaterne;

2.  opfordrer Kommissionen til at sikre en effektiv og ensartet håndhævelse af EU-bestemmelserne om dyretransporter i alle medlemsstaterne; mener, at bedre håndhævelse er afgørende for at sikre effektiviteten og funktionsdygtigheden af den eksisterende lovgivning for at forbedre transportforholdene og undgå konkurrenceforvridning i alle EU-medlemsstater;

3.  fordømmer på det kraftigste det svage videnskabelige grundlag og data, som Kommissionens beretning er baseret på, såsom f.eks. en undersøgelse fra en ekstern leverandør, der hovedsagelig er baseret på en spørgeundersøgelse, der skal udfyldes af parter, der er direkte involveret i eller har en direkte interesse i transporten af dyr;

4.  er bekymret over, at der er risiko for, at de data fra medlemsstaterne, der indgår i beretningen, i visse tilfælde ikke kan verificeres præcist, og at de måske ikke fuldt ud afspejler den reelle situation for transport af dyr som følge af de forskellige kontrolmetoder og -mekanismer, der anvendes i de forskellige medlemsstater;

5.  er bekymret over, at niveauet for håndhævelse varierer betydeligt mellem medlemsstaterne; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til sikring af en helt ensartet kontrol af overholdelse af betingelserne for transport;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at øge samarbejde og kommunikation mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater;

7.  påpeger, at Kommissionens beretning ikke indeholder en fuldstændig vurdering af alle omkostninger ved transport af dyr, og at den primært begrænser sig til indvirkningen på samhandlen inden for EU, regionale og socioøkonomiske konsekvenser, virkningen på dyrevelfærd, den videnskabelige underbygning og kontrol, overholdelse og håndhævelse af forordning (EF) nr.1/2005; opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge en fuldstændig evaluering af de økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger og fordele ved dyretransport, herunder en sammenligning mellem transport af dyr til slagtning og transport af slagtekroppe og fødevarer samt af transportens indvirkning på kødprodukternes pris, idet opmærksomheden især rettes mod de afsidesliggende regioner og tager alle interesserede parter med i betragtning;

8.  anmoder Kommissionen om at indlede en bred informationskampagne rettet mod forbrugerne vedrørende EU-lovgivningen om dyrevelfærd, samt hele tiden at oplyse om de krav, der stilles til producenterne i EU, med det formål at gøre producenternes bestræbelser mere synlige og forbedre produktionens værditilvækst;

9.  understreger, at antallet af transporterede dyr i rapporteringsperioden 2005-2009 er steget markant: kvæg med 8 %, svin med 70 %, får med 3 %, og alene antallet af heste er reduceret med 17 %; understreger, at to tredjedele af leverancerne vedrører transportperioder på under 8 timer, mens 4 % af transporterne er længere end den maksimale transporttid og derfor kræver aflæsning og hvile, før transporten fortsættes; beklager, at der for næsten 2 % af leverancerne ikke var transporttid til rådighed, hvilket udgør en stigning på mere end det femdobbelte i forhold til 2005;

10.  mener som et princip, at dyr bør slagtes så tæt på deres opdrætningssted som muligt; bemærker i denne forbindelse, at forbrugere foretrækker kortere transporttider for dyr til slagtning, men samtidig foretrækker at købe frisk kød; opfordrer derfor Kommissionen til at forklare, hvilke konsekvenser der skal udledes af dette; anerkender, at forordningens målsætninger om reduktion af levende dyr til slagtning på grund af den manglende håndhævelse ikke er blevet opfyldt, men at den har bidraget til at øge dyrevelfærden under transport; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den eksisterende lovgivning om dyretransport korrekt og opfordrer Kommissionen til at fremme lokal forarbejdning, hvor det er muligt; mener, at EU’s politik bør tage sigte på at bidrage til at skabe hurtige og gennemsigtige forsyningskæder, idet man sikrer markedsforsyningen i alle medlemsstater og i de afsidesliggende regioner; understreger, at EU's hygiejnelovgivning, samtidig med at den sikrer det højeste beskyttelsesniveau for forbrugerne, ikke unødigt bør hæmme udviklingen af mobile eller mindre regionale slagterier og forædlingsanlæg;

11.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte en klar definition af, hvad lokale slagterier er;

12.  erindrer om, at det i artikel 32 i ovennævnte forordning bestemmes, at Kommissionens rapport skal tage hensyn til »videnskabelige data om dyrs velfærdsbehov« og om nødvendigt kan ledsages af passende forslag til lovgivning vedrørende lange transporter;

13.  anerkender Europa-Parlamentets skriftlige erklæring nr. 49/2011 om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr, men erkender, at kravet alene ikke er videnskabeligt funderet; mener, at dyrevelfærd under transport i nogle tilfælde mere afhænger af selve køretøjets faciliteter og af en ordentlig håndtering af dyrene som dokumenteret i ESFA's udtalelse fra december 2010; anmoder ikke desto mindre Kommissionen og medlemsstaterne om at fastsætte retningslinjer for bedste praksis med henblik på at forbedre gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 og for at styrke kontrolmekanismerne med sigte på at sikre dyrevelfærden;

14.  opfordrer til at genoverveje spørgsmålet om at reducere transporttiden for slagtedyr til otte timer under hensyntagen til lastningstid, uanset om transporten finder sted på land eller til havs, dog med undtagelser forbundet med geografiske forhold i de afsidesliggende regioner, ufuldstændige vejnet, fjern beliggenhed eller muligheder for længere transport af visse dyrearter, forudsat at reglerne om dyrevelfærd overholdes, samtidig med at transportmulighederne er godkendt ved hjælp af videnskabelige undersøgelser; påpeger, at det bør være muligt at forlænge transporttiden i tilfælde af uforudsigelige transportforsinkelser (trafikpropper, sammenbrud, ulykker, omkørsel, force majeure etc.), idet principperne for dyrevelfærd overholdes, og alle forhåndenværende muligheder tages med i overvejelserne;

15.  påpeger, at det i Kommissionens beretning specifikt understreges i konklusionerne, at det er ESFA's opfattelse, at det fremgår, at dele af forordningen ikke er fuldt på højde med den nuværende viden (»it appears that parts of the Regulation are not fully in line with the current knowledge«); mener, at det derfor er vigtigt at understrege behovet for at tage den senest erhvervede videnskabelige viden i betragtning ved udformning af lovgivning om dyrevelfærd; understreger det faktum, at EFSA-udtalelsen understreger, at andre aspekter end transportens varighed spiller en rolle for dyrevelfærden, såsom velordnet lastning og losning samt køretøjernes udformning;

Økonomiske, sociale og miljømæssige transportomkostninger og lige vilkår

16.  er opmærksom på de betydelige investeringer, der er foretaget af mange transportvirksomheder under vanskelige økonomiske forhold og glæder sig over, at det i Kommissionens beretning konstateres, at chaufførerne er bedre uddannede, motorkøretøjsspecifikationerne er bedre, og kvaliteten af dyretransport er forbedret; beklager dog, at der mangler tilstrækkelige, pålidelige data for Kommissionens konstatering; bemærker, at mange producenter og slagterier, især små foretagender, har måttet lukke på grund af de betragtelige investeringer, der er nødvendige, især i isolerede og afsidesliggende områder af Europa;

17.  påpeger de betydelige forskelle, der er mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvad det koster at opgradere køretøjer (for eksempel et interval på 250 til 6 000 EUR for installation af satellitnavigation), som alvorligt påvirker de lige vilkår i det indre marked, og kritiserer Kommissionen for ikke at have undersøgt grundene til disse forskelle;

18.  opfordrer på baggrund af den ovenfor beskrevne situation Kommissionen til at præsentere en fuldstændig evaluering af alle de økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger, der er forbundet med transport af dyr;

19.  mener, at dyrevelfærdslovgivning af principielle årsager bør være baseret på videnskab; opfordrer derfor Kommissionen til at opdatere dyretransportreglerne med hensyn til forskellene mellem lovgivningen og den nyeste videnskabelige dokumentation, som EFSA har identificeret;

20.  glæder sig over, at Kommissionen i sin beretning har anvendt den forskning, som EFSA har fremlagt, og som påviser, at hestes transporttid skal reduceres markant, hvilket er i overensstemmelse med forslagene i Europa-Parlamentets erklæring af 25. februar 2010;

21.  beklager, at der til trods for ny videnskabelig dokumentation om hestetransporttider forelagt af EFSA ikke blev medtaget anbefalinger om ændringer i lovgivningen i Kommissionens beretning; kræver, at Kommissionen foreslår en væsentligt nedsat maksimumsgrænse for alle transporter af heste til slagtning i overensstemmelse med Rådets direktiv 2009/156/EF; insisterer endvidere på en grundig, videnskabeligt baseret gennemgang af velfærdsstandarder for heste, om nødvendigt ledsaget af lovforslag, herunder genovervejelse af standarder for køretøjernes udformning, pladstildeling og vandforsyning;

22.  påpeger, at der ifølge betragtning 9 i forordning (EF) nr. 1/2005 skal fremsættes forslag om egnede bestemmelser for fjerkræ, så snart de relevante udtalelser fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) foreligger; beklager derfor, at Kommissionens beretning ikke tager højde for transport af fjerkræ, selv om fjerkræ er den kategori af dyr, der oftest transporteres i Europa; opfordrer Kommissionen til at gennemgå den eksisterende EU-lovgivning om transport af fjerkræ på grundlag af de seneste videnskabelige resultater;

23.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at revidere Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 i lyset af de seneste videnskabelige resultater offentliggjort af EFSA og til at indføre forbedringer, især hvad angår pladstildeling, såsom brug af kg/m2-beregning for heste og en algometerligning, der sætter størrelse i relation til kropsvægt for kvæg og får og forbinder den maksimale dyretæthed for slagtekyllinger i containere med de termiske forhold;

24.  anmoder Kommissionen om, at den i forbindelse med de bilaterale handelsforhandlinger med tredjelande kræver anvendelse af EU's standarder for dyrevelfærd, og at Kommissionen inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen forsvarer internationaliseringen af fællesskabsbestemmelserne på dette område;

Kontrol og håndhævelse af reglerne

25.  glæder sig over oplysningerne om gennemførelsen af et navigationssystem til overvågning af transport af dyr, men udtrykker samtidig beklagelse over, at der er store forskelle i gennemførelsen mellem medlemsstaterne, og at dette system samlet set kun i begrænset omfang anvendes i medlemsstaterne til kontrol af dyretransport; anmoder om, at Kommissionen stiller lovgivningsmæssige forslag før 1. januar 2014 rettet mod at skabe en fælles ramme for hele EU for dataindsamling og -kontrol via satellitnavigation, baseret på upload af data i realtid;

26.  udtrykker skuffelse over, at nye teknologier, som skulle være en hjælp på dette område og nedbringe omkostningerne på lang sigt, ikke er blevet anvendt på en bedre måde;

27.  opfordrer til en overgang til anvendelse af elektronisk udstyr, så medlemsstaterne kan gøre forholdene nemmere for virksomhederne ved at lette lagring og indgivelse af data, der rekvireres af diverse administrative myndigheder;

28.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre forskning i, hvordan ny og eksisterende teknologi kan anvendes i køretøjer til transport af levende dyr til at regulere, overvåge og registrere temperatur og fugtighed, som er væsentlige elementer til at kontrollere og beskytte velfærden for specifikke kategorier af dyr under transport, i overensstemmelse med henstillingerne fra EFSA;

29.  understreger, at der skal foretages inspektioner på ensartet vis over hele Unionen og af en passende andel af de dyr, der transporteres hvert år i de enkelte medlemsstater, for at sikre og opretholde et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridninger i EU; opfordrer endvidere Kommissionen til at øge antallet af FVO's uanmeldte stikprøvekontrolbesøg, der er fokuseret på dyrevelfærd og transport af dyr; mener, at forskellige dataindsamlingsmetoder og kontrolmekanismer gør det vanskeligt at få et nøjagtigt billede af overholdelsen i de enkelte medlemsstater; opfordrer derfor Kommissionen til at indføre en mere harmoniseret indberetningsstruktur og til at foretage yderligere analyse af de data, der genereres ved FVO-inspektionsrapporter og fra medlemsstaternes indberetninger i forbindelse med deres flerårige nationale kontrolplaner (Multiannual National Control Plan - MANCP);

30.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at veterinærkontrol af dyr, der skal transporteres, finder sted ved slutningen af transporten;

31.  er bekymret over oplysningerne om, at der findes store forskelle i fortolkningen af forordningens bestemmelser i medlemsstaterne, hvilket er til skade for forordningens målsætninger og forvrider konkurrencen; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at offentliggøre relevante præciserings- og vejledningsdokumenter til forordningen, så muligheden for fri fortolkning udelukkes;

32.  bemærker, at eventuelle mangler i forbindelse med gennemførelse ofte skyldes lovkrav, som ikke kan gennemføres i praksis eller som er uforenelige med den nationale lovgivning; opfordrer Kommissionen til at kontrollere den nuværende forordning for sådanne uoverensstemmelser;

33.  er bekymret over oplysningerne om, at visse medlemsstater er parate til at tolerere åbenlyse overtrædelser af forordningens bestemmelser, f.eks. ved at godkende urealistiske logbøger, overfyldte køretøjer og utilstrækkelige pladsforhold;

34.  opfordrer ligeledes grænsemyndighederne i de enkelte medlemsstater til at samarbejde og udveksle informationer om grænseoverskridende transport af dyr;

35.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af forordningen i overensstemmelse med artikel 25 heri; gør opmærksom på de forskellige niveauer for bøder og sanktioner for den samme overtrædelse i de enkelte medlemsstater og slår til lyd for en bredere harmonisering af sanktionerne i hele EU for at sikre bedre håndhævelse af forordningen; anmoder om, at Kommissionen før 1. juli 2013 fremlægger en rapport med en analyse af sanktionerne for alvorlige overtrædelser i forhold til dyrevelfærd inden for vejtransport i alle medlemsstaterne, der svarer til dens rapport om sanktioner på det sociale område inden for vejtransport(10);

36.  gør opmærksom på reglerne om ansvar, hvor ansvaret for transport af uegnede dyr ikke er tilstrækkeligt klart defineret til at sikre, at dyr, der er uegnede til transport, ikke transporteres, og de personer, som sanktioneres, er ikke nødvendigvis i stand til at forhindre transporten;

37.  opfordrer Kommissionen til at tage retlige skridt og pålægge sanktioner over for de medlemsstater, som ikke anvender forordningen korrekt;

38.  opfordrer medlemsstaterne til at styrke kontrollen gennem hele produktionskæden for at sætte en stopper for handlinger, der overtræder forordningen og forværrer betingelserne for transport af dyr, som f.eks. det, at man tillader overfyldte køretøjer at fortsætte deres tur eller tillader kontrolposter med utilstrækkelige faciliteter til at lade dyrene hvile og fodre og vande dem at fortsætte med at være i brug;

39.  er af den opfattelse, at passende uddannelse af transportvirksomhederne er uundværlig for at sikre en korrekt håndtering af dyrene, hvilket således danner grundlag for dyrenes beskyttelse og velvære; opfordrer alle medlemsstater til at forbedre eller udvide deres uddannelsesprogrammer, som de er forpligtet til i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005; bemærker, at der er stor forskel på varigheden og standarden af uddannelseskurser medlemsstaterne imellem; kræver derfor, at der udarbejdes klare EU-retningslinjer med henblik på at udvikle bedre og mere ensartede uddannelseskurser for chauffører og personer, der håndterer dyr;

40.  understreger, at forhandlere, fødevarevirksomheder eller fødevareproducenter skal spille en central rolle i forhold til at sikre, at deres private kvalitetsstandarder indeholder krav om, at kød skal stamme fra dyr, der er opdrættet og slagtet lokalt og transporteret under forhold, der opfylder kravene til dyrevelfærd;

41.  udtrykker bekymring over antallet af rapporter om uegnede køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr ad såvel landevej som søvej, og opfordrer til, at tilsynet med dette øges;

o
o   o

42.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 308 E af 16.12.2006, s. 170.
(2) EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 89.
(3) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 25.
(4) EFT C 362 af 2.12.1996, s. 331.
(5) EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 412.
(6) EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.
(7) EUT C 348 E af 21.12.2010, s. 37.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0096.
(9) EFSA Journal 2011;9(1);1966.
(10) COM(2009)0225.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik