Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2031(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0331/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0331/2012

Συζήτηση :

PV 11/12/2012 - 15
CRE 11/12/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2012 - 7.17
CRE 12/12/2012 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0499

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 377kWORD 198k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
P7_TA(2012)0499A7-0331/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (2012/2031(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της 10ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (COM(2011)0700),

–  λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι, κατά τη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 για νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2007-2013(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 1996 για την εφαρμογή της οδηγίας 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/628/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά(4),

  έχοντας υπόψη τη θέση του της 30ής Μαρτίου 2004(5) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες, και την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 με τον οποίον προτάθηκε μέγιστος χρόνος ταξιδιού 9 ώρες ή 500 km για ζώα που μεταφέρονται με σκοπό τη σφαγή,

–  λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες, και την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97(6),

–  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωσή του αριθ. 54/2009 της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη μεταφορά αλόγων προς σφαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση(7),

–  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωσή του αριθ. 49/2011 της 30ής Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την καθιέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 8 ωρών ως ανώτατο χρονικό όριο ταξιδίου για τη μεταφορά ζώντων ζώων που προορίζονται για σφαγή(8),

–  λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2011(9),

–  λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά «8hours.eu’ την οποία υπέγραψαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ, κάνοντας έκκληση για να περιοριστεί στις 8 ώρες ο μέγιστος χρόνος μεταφοράς ζώντων ζώων που προορίζονται για σφαγή,

–  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0331/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ζώων τον 21ο αιώνα είναι έκφραση ανθρωπιάς και πρόκληση για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για την προστασία και την ορθή μεταχείριση των ζώων πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά πορίσματα καθώς και στην πεποίθηση ότι τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα των οποίων οι ιδιαίτερες ανάγκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά ζώντων ζώων είναι αποτέλεσμα οικονομικών παραγόντων και παραγόντων διοικητικής μέριμνας, ενώ, ταυτόχρονα, μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες κοινωνικές και περιβαλλοντικές δαπάνες (αυξημένη κυκλοφορία αυτοκινήτων, πρόσθετες εκπομπές CO2),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της μεταφοράς των ζώων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, και ότι τα ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να ελέγχονται και να παρακολουθούνται διεξοδικά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα πιο ισορροπημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους ευρωπαίους παραγωγούς αλλά και παρέχοντας ένα κίνητρο για να βελτιωθούν τα πρότυπα που διέπουν τη μεταφορά των ζώων σε τρίτες χώρες,

Δ.  δεδομένου ότι οι κανόνες της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά δεν πρέπει να συνεπάγονται στρεβλώσεις στο εμπόριο των προϊόντων ούτε και να επιφέρουν δυσανάλογο οικονομικό κόστος, και ότι είναι απαραίτητο να λαμβάνεται επίσης υπόψη και η ιδιαίτερη και γεωγραφικά μειονεκτική κατάσταση των περιφερειακών και άκρως απόκεντρων περιοχών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων είναι τεχνικά ευκολότερη και ηθικά ορθολογικότερη από τη μεταφορά ζώντων ζώων όταν αυτή πραγματοποιείται με μόνο σκοπό τη σφαγή τους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις υπό ανθυγιεινές και μη ευνοϊκές συνθήκες θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου μετάδοσης ζωονόσων και ανθρωπονόσων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση των κανόνων καλής διαβίωσης των ζώων μπορεί να επιδράσει στην ποιότητα των ζωικών προϊόντων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαγή των ζώων και η παραγωγή κρέατος σε απόσταση όσο το δυνατόν μικρότερη από τον τόπο εκτροφής των ζώων μπορεί να συνεισφέρει στην τόνωση των αγροτικών περιοχών και στην αειφόρο ανάπτυξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι δεν υπάρχει πάντα ποικιλία κατάλληλων διαθέσιμων σφαγείων σε αρκετά κοντινή απόσταση και ότι τίθενται σοβαρά οικονομικά προβλήματα όσον αφορά τη συντήρηση των μικρών τοπικών σφαγείων· θεωρώντας ότι τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα υγιεινής και οι λοιπές απαιτήσεις που υφίστανται βάσει της ευρωενωσιακής νομοθεσίας για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει σε αναδιάρθρωση των σφαγείων και μείωση της αριθμητικής δύναμής τους· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν τρόποι για να καταστούν τα τοπικά σφαγεία οικονομικά βιώσιμα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στους χρόνους μεταφοράς, αλλά και οι υπερβολικά περιοριστικοί όροι ενδέχεται να υπονομεύσουν τον τακτικό εφοδιασμό ορισμένων χωρών και απόκεντρων περιοχών στην εδαφική επικράτεια της ΕΕ, με αποτέλεσμα ορισμένες εταιρείες να παύσουν να είναι οικονομικά βιώσιμες με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η απώλεια ανταγωνιστικότητας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες μεταφοράς ζώων είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει όλους τους πολίτες,

Γενική εκτίμηση της έκθεσης της Επιτροπής

1.  σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής στην οποία παρουσιάζεται η πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου και διαπιστώνεται ότι ο κανονισμός είχε πράγματι θετική επίδραση όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, αλλά τονίζεται επίσης ότι εξακολουθούν να παραμένουν σοβαρά προβλήματα κατά τη μεταφορά των ζώων τα οποία, κατά κύριο λόγο, οφείλονται στην πλημμελή συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις διατάξεις του και την εν γένει ελλιπή εφαρμογή του από αυτά·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τη μεταφορά ζώων σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η καλύτερη εφαρμογή συνιστά στοιχείο ζωτικής σημασίας στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της δυνατότητα καλής λειτουργίας της υφιστάμενης νομοθεσίας για να βελτιωθούν οι συνθήκες μεταφοράς και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού στα κράτη μέλη της ΕΕ·

3.  καταδικάζει δριμύτατα τις αβέβαιες επιστημονικές βάσεις και δεδομένα επί των οποίων εδράζεται η έκθεση της Επιτροπής, όπως μια μελέτη από εξωτερικό σύμβουλο η οποία βασίζεται κυρίως σε έρευνα-ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση από άμεσα εμπλεκόμενα μέρη ή από μέρη που έχουν άμεσο συμφέρον στο ζήτημα της μεταφοράς ζωών·

4.  εκφράζει την ανησυχία για τον κίνδυνο που υπάρχει όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα που προέρχονται από τα κράτη μέλη και ενσωματώνονται στην έκθεση χωρίς δυνατότητα σχολαστικής επαλήθευσης, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα που συνδέεται με τη μεταφορά ζώων λόγω των διαφορετικών μεθόδων και εργαλείων ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη·

5.  εκφράζει την ανησυχία ότι ο βαθμός εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη μεταφορά ζώων ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υιοθετήσει μέτρα που θα εξασφαλίζουν τον πλήρη και ενιαίο έλεγχο της τήρησης των όρων μεταφοράς·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αύξηση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη·

7.  επισημαίνει ότι η έκθεση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει πλήρη εκτίμηση όλων των δαπανών που συνδέονται με τη μεταφορά ζώων αλλά περιορίζεται στην επίδρασή της στο ενδοενωσιακό εμπόριο, τις περιφερειακές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, τα αποτελέσματα στην καλή μεταχείριση των ζώων, στην επιστημονική στήριξη και τη διεξαγωγή ελέγχων, στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1/2005 και την εφαρμογή του από τα κράτη μέλη· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να παρουσιάσει πλήρη εκτίμηση όλων των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δαπανών που συνεπάγεται η μεταφορά ζώων, στην οποία περιλαμβάνεται σύγκριση μεταξύ της μεταφοράς ζώντων ζώων που προορίζονται για σφαγή και της μεταφοράς σφαγίων και ειδών διατροφής, καθώς και η επίπτωση του κόστους μεταφοράς στην τιμή των προϊόντων κρέατος, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πλέον απόκεντρες περιφέρειες και επιδιώκοντας τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών·

8.  καλεί την Επιτροπή να κινήσει εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την καλή μεταχείριση των ζώων, παρέχοντας συνεχείς πληροφορίες όσον αφορά τις αλλαγές που επιβάλλονται για τους ευρωπαίους παραγωγούς ώστε να προβάλλεται περισσότερο και καλύτερα η δραστηριότητά τους και να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία της παραγωγής τους·

9.  υπογραμμίζει ότι, κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2009, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων ζώων: των βοοειδών κατά 8 %, των χοίρων κατά 70 %, των προβάτων κατά 3 % ενώ μόνο στην περίπτωση μεταφοράς αλόγων, σημειώθηκε μείωση κατά 17 %· υπογραμμίζει ότι τα δύο τρίτα των εν λόγω αποστολών αφορούν μεταφορές διάρκειας κάτω των 8 ωρών, ενώ το 4% των μεταφορών έχουν διάρκεια που ξεπερνά τον μέγιστο χρόνο ταξιδιού και, ως εκ τούτου, για τις μεταφορές αυτές επιβάλλεται ενδιάμεση εκφόρτωση και ανάπαυση πριν από τη συνέχιση του ταξιδιού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν διατίθενται στοιχεία όσον αφορά τους χρόνους ταξιδίου για ένα ποσοστό της τάξεως σχεδόν του 2% των αποστολών μεταφερόμενων ζώων, ένα ποσοστό το οποίο, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2005, έχει πενταπλασιαστεί·

10.  πιστεύει ότι τα ζώα πρέπει, ως ζήτημα αρχής, να σφάζονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο εκτροφής τους· σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνει ότι οι καταναλωτές τάσσονται υπέρ της μείωσης των χρόνων μεταφοράς ζώντων ζώων που προορίζονται για σφαγή, ταυτόχρονα όμως, όταν προβαίνει σε αγορά, προτιμά το φρέσκο κρέας· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εντοπίσει τις επιπτώσεις που συνεπάγεται η ανωτέρω κατάσταση· αναγνωρίζει ότι, λόγω ελλιπούς εφαρμογής, ο κανονισμός δεν εκπλήρωσε τον στόχο του όσον αφορά τον περιορισμό της μεταφοράς ζώντων ζώων που προορίζονται για σφαγή, έχει όμως συμβάλει κατά πολύ στη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προσηκόντως την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τη μεταφορά των ζώων και καλεί την Επιτροπή να προαγάγει, όπου είναι δυνατόν, την τοπική επεξεργασία· θεωρεί ότι η πολιτική της Ένωσης πρέπει να θέτει ως στόχο τη συνδρομή στη δημιουργία μικρότερων και πιο διαφανών αλυσίδων εφοδιασμού, διασφαλίζοντας παράλληλα τον εφοδιασμό της αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι η ευρωενωσιακή νομοθεσία στον τομέα της υγιεινής, ενώ θέτει ως κύριο στόχο να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, δεν θα πρέπει ωστόσο να παρεμποδίζει αδικαιολόγητα την ανάπτυξη κινητών μονάδων σφαγής και επεξεργασίας ή αντίστοιχων εγκαταστάσεων μικρής περιφερειακής κλίμακας·

11.  καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει με σαφήνεια τον ορισμό του τοπικού σφαγείου·

12.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 32 του προαναφερθέντος κανονισμού ορίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας·

13.  αναγνωρίζει τη δήλωση αριθ. 49/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 8 ωρών ως ανώτατο χρονικό όριο ταξιδίου για τη μεταφορά ζώντων ζώων που προορίζονται για σφαγή, αλλά θεωρεί ότι αυτή η απαίτηση δεν έχει επιστημονικό έρεισμα· θεωρεί ότι η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις από την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του οχήματος και από την κατάλληλη μεταχείριση των ζώων, όπως τεκμηριώνεται στη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT) του Δεκεμβρίου 2010· ωστόσο, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1/2005 και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου που εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση των ζώων·

14.  εμμένει στην επανεξέταση του ζητήματος του περιορισμού της χρονικής διάρκειας στα ταξίδια μεταφοράς ζώων προς σφαγή σε οκτώ ώρες συνυπολογίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων, ασχέτως εάν πρόκειται για χερσαία ή θαλάσσια μεταφορά, με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις που χορηγούνται λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών στις πλέον απόκεντρες περιφέρειες, των κακών οδικών δικτύων, των απομακρυσμένων περιοχών ή της επιστημονικά τεκμηριωμένης και δικαιολογημένης δυνατότητας να διεξάγονται μεγαλύτερες χρονικά μετακινήσεις για ορισμένα είδη ζώων, υπό τον όρο ότι τηρούνται απαρέγκλιτα οι συνθήκες ορθής μεταχείρισης των ζώων· επισημαίνει ότι πρέπει να είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος μεταφοράς σε περίπτωση απρόβλεπτων καθυστερήσεων κατά τη μεταφορά (κυκλοφοριακή συμφόρηση, βλάβη, ατύχημα, παράκαμψη, λόγοι ανωτέρας βίας, κ.λπ.), εφόσον τηρούνται οι αρχές για την καλή διαβίωση των ζώων και έχοντας διερευνήσει και λάβει υπόψη όλες τις όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται·

15.  επισημαίνει το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής τονίζει συγκεκριμένα στα συμπεράσματά της, σύμφωνα και με τη γνώμη της EAAT, ότι «φαίνεται ότι μέρη του κανονισμού δεν συνάδουν πλήρως με τις διαθέσιμες γνώσεις»· πιστεύει ότι για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να τονισθεί ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις κατά τη σύνταξη των κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων· τονίζει το γεγονός ότι η γνώμη της EAAT υπογραμμίζει ότι την καλή διαβίωση των ζώων επηρεάζουν κι άλλες πτυχές πέραν της διάρκειας του ταξιδιού, όπως ο ορθός τρόπος φόρτωσης και εκφόρτωσης και ο σχεδιασμός των οχημάτων·

Δαπάνες μεταφοράς από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς και δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού

16.  έχει επίγνωση των σημαντικών επενδύσεων στις οποίες προβαίνουν, κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αρκετοί μεταφορείς και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κατάρτιση των οδηγών, τις αυστηρότερες προδιαγραφές των οχημάτων και την υψηλή ποιότητα κατά τη μεταφορά των ζώων σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην έκθεση της Επιτροπής· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι τα πορίσματα της Επιτροπής στερούνται επαρκών αξιόπιστων δεδομένων· σημειώνει ότι εξαιτίας των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται, πολλοί παραγωγοί και σφαγεία, κυρίως μικρού μεγέθους, έχουν κλείσει, ειδικά σε απομονωμένες και απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης·

17.  επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με το κόστος αναβάθμισης των οχημάτων (για παράδειγμα, το κόστος εγκατάστασης συστήματος δορυφορικής πλοήγησης κυμαίνεται στα διάφορα κράτη μέλη από 250 EUR μέχρι 6 000 EUR ), γεγονός που επηρεάζει σοβαρά την ισότητα των όρων του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, και επικρίνει την Επιτροπή που δεν έχει διερευνήσει τους λόγους ύπαρξης αυτών των διαφορών·

18.  καλεί την Επιτροπή, ενόψει της προαναφερθείσας κατάστασης, να υποβάλει πλήρη αξιολόγηση όλων των δαπανών μεταφοράς από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς που συνεπάγεται η μεταφορά ζώων·

19.  θεωρεί ότι, ως ζήτημα αρχής, η νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά πορίσματα· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες για τη μεταφορά ζώων λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τα κενά που υφίστανται μεταξύ της νομοθεσίας και της πιο πρόσφατης επιστημονικής τεκμηρίωσης όπως αυτή προσδιορίζεται στην ΕΑΑΤ·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην έκθεσή της η Επιτροπή έκανε χρήση της επιστημονικής έρευνας την οποία παρουσίασε η ΕΑΑΤ και η οποία τονίζει την ανάγκη να περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος μεταφοράς των αλόγων, ένα πόρισμα που συνάδει με τις συστάσεις που περιέχονται στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2010·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά τη νέα επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με τον χρόνο μεταφοράς των αλόγων την οποία υπέβαλε η ΕΑΑΤ, η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στην έκθεσή της συστάσεις για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα αισθητά μικρότερο ανώτατο χρονικό όριο ταξιδιού για κάθε μεταφορά αλόγων προς σφαγή, σύμφωνα με την οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου· επιπλέον, επιμένει ότι πρέπει να διεξαχθεί μία εκτενής και βασιζόμενη στην επιστήμη αναθεώρηση των προτύπων καλής μεταχείρισης για τα άλογα, η οποία, εφόσον απαιτείται, να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις και να περιλαμβάνει και επανεξέταση των προδιαγραφών για τον σχεδιασμό των οχημάτων, του χώρου που πρέπει να αναλογεί σε κάθε ζώο, και του μηχανισμού παροχής νερού·

22.  επισημαίνει ότι η αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου απαιτεί την πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων για τα πουλερικά ευθύς μόλις διατεθούν οι σχετικές αξιολογήσεις της ΕΑΑΤ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι στην έκθεση της Επιτροπής δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταφορά πουλερικών, παρά το γεγονός ότι τα πουλερικά αποτελούν την κύρια κατηγορία ζώων που μεταφέρονται στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει αντιστοίχως την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τη μεταφορά πουλερικών επί τη βάσει των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων·

23.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου υπό το πρίσμα των τελευταίων επιστημονικών πορισμάτων που δημοσίευσε η ΕΑΑΤ και να εισαγάγουν βελτιώσεις που αφορούν ειδικότερα τον χώρο που πρέπει να αναλογεί σε κάθε ζώο, ήτοι τον υπολογισμό της σχέσεως kg/m2 για τα άλογα και μία αλλομετρική εξίσωση που συσχετίζει τις διαστάσεις με το βάρος του σώματος του ζώου για βοοειδή και αιγοπρόβατα και τον μέγιστο δείκτη πυκνότητας για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής σε κλωβούς με τις συνθήκες της κατάλληλης θερμοκρασίας·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί, στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων και να τάσσεται υπέρ της διεθνοποίησης των σχετικών ευρωενωσιακών διατάξεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

Έλεγχος και εφαρμογή

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες σχετικά με την καθιέρωση συστήματος πλοήγησης για την παρακολούθηση της μεταφοράς ζώων, αλλά δηλώνει την απογοήτευσή του για τις μεγάλες διαφορές σε θέματα εφαρμογής που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών και για το γεγονός ότι, σε γενικές γραμμές, αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται μόνο σε μικρό βαθμό για τον έλεγχο της μεταφοράς ζώων· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετικές προτάσεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για όλη την ΕΕ σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τον έλεγχο μέσω δορυφορικής πλοήγησης επί τη βάσει της εισαγωγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο·

26.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών οι οποίες θα βοηθούσαν στον τομέα αυτόν και θα μείωναν το κόστος μακροπρόθεσμα·

27.  ζητεί τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τεχνολογία έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να διευκολύνουν το έργο των εταιρειών σχετικά με τις διαδικασίες αποθήκευσης και κοινοποίησης των στοιχείων τα οποία ζητούν οι διάφορες διοικητικές υπηρεσίες·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας ως προς τους τρόπους με τους οποίους η νέα και η υπάρχουσα τεχνολογία μπορούν να εφαρμοστούν στα οχήματα που μεταφέρουν ζώα έτσι ώστε να ρυθμίζεται, να ελέγχεται και να καταγράφεται η θερμοκρασία και η υγρασία, στοιχεία βασικά για τον έλεγχο και την προστασία της καλής διαβίωσης συγκεκριμένων κατηγοριών ζώων κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΑΑΤ·

29.  τονίζει ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται κατά ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και σε επαρκές ποσοστό των ζώων που μεταφέρονται κάθε έτος εντός εκάστου κράτους μέλους ώστε να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των αιφνιδιαστικών επιτόπιων επιθεωρήσεων τις οποίες διεξάγει το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) και επικεντρώνονται στην καλή διαβίωση των ζώων και στη μεταφορά τους· θεωρεί ότι οι διαφορές στις μεθόδους συλλογής δεδομένων και στους μηχανισμούς ελέγχου δυσχεραίνουν τον σχηματισμό μίας ακριβούς εικόνας του βαθμού συμμόρφωσης στα επιμέρους κράτη μέλη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υιοθετήσει μία πιο εναρμονισμένη δομή για την υποβολή εκθέσεων και να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που έχουν προκύψει από εκθέσεις επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) και από τις απαντήσεις κρατών μελών όσον αφορά το πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου (ΠΕΣΕ) εκάστου εξ αυτών·

30.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώα που πρόκειται να μεταφερθούν πραγματοποιούνται στο τέλος της μεταφοράς τους·

31.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε διάφορα κράτη μέλη έχουν προκύψει σημαντικές διαφορές στην ερμηνεία των διατάξεων και τούτο θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του κανονισμού και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό· καλεί προς τούτο την Επιτροπή να προβεί στη δημοσίευση εγγράφων διευκρίνισης και παροχής κατευθυντηρίων γραμμών για τον κανονισμό ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυθαίρετης ερμηνείας του·

32.  επισημαίνει ότι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται στην εφαρμογή είναι συχνά αποτέλεσμα νομικών απαιτήσεων οι οποίες δεν είναι εφαρμόσιμες στην πράξη ή δεν είναι συμβατές με το εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τον παρόντα κανονισμό ώστε να αρθούν τυχόν ασυμβατότητες αυτής της μορφής·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι προετοιμασμένα να ανεχθούν περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού, όπως είναι η αποδοχή δρομολογίων που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν, τα υπερφορτωμένα οχήματα και ο μη ενδεδειγμένος χώρος που αναλογεί σε κάθε ζώο·

34.  καλεί επίσης τις συνοριακές αρχές του κάθε κράτους μέλους να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά ζώων·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη θέσπιση αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων για παραβιάσεις των διατάξεων του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 25· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ποινών και κυρώσεων για την ίδια παραβίαση σε διαφορετικά κράτη μέλη, και ζητεί να επιδιωχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση όσον αφορά τις κυρώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ για την εξασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μέχρι την 1η Ιουλίου 2013 έκθεση για την ανάλυση των ποινών που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τις οδικές μεταφορές σε όλα τα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία με την έκθεση που συνέταξε στην οποία αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών(10)·

36.  εφιστά την προσοχή στους κανόνες σχετικά με την απόδοση ευθύνης, σύμφωνα με τους οποίους η ευθύνη για τη μεταφορά ακατάλληλων ζώων δεν προσδιορίζεται αρκούντως σαφώς ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα μεταφέρονται τα ακατάλληλα για μεταφορά ζώα, ενώ τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις δεν είναι αναγκαστικά σε θέση να αποτρέψουν τη μεταφορά·

37.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δικαστική δίωξη και να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ορθά τον κανονισμό·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής με σκοπό την πάταξη των πρακτικών που παραβιάζουν τον κανονισμό και χειροτερεύουν τις συνθήκες για τη μεταφορά ζώων, όπως είναι οι πρακτικές που δεν απαγορεύουν στα υπερφορτωμένα οχήματα να συνεχίζουν τα ταξίδια τους ή δεν απαγορεύουν τη λειτουργία σημείων ελέγχου τα οποία διαθέτουν ακατάλληλες εγκαταστάσεις για ανάπαυση, τάισμα και πότισμα των ζώων·

39.  είναι της γνώμης ότι η σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταφορικών εταιριών και των οδηγών-μεταφορέων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της ορθής μεταχείρισης των ζώων καθώς αποτελεί τη βάση για την προστασία και την καλή διαβίωσή τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν ή να διευρύνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1/2005· επισημαίνει ότι η διάρκεια και το επίπεδο των μαθημάτων κατάρτισης διαφέρει πολύ από ένα κράτος μέλος σε άλλο· ζητεί ως εκ τούτου την κατάρτιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη καλύτερων και πιο ενιαίων μαθημάτων κατάρτισης για τους οδηγούς και τους χειριστές ζώων·

40.  τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι έμποροι λιανικής, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και οι εταιρείες παραγωγής τροφίμων για να εξασφαλίσουν ότι, σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζουν, το κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί και σφαγεί στον τόπο εκτροφής τους ή έχουν μεταφερθεί με πλήρη σεβασμό των συνθηκών καλής διαβίωσής τους·

41.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των αναφορών με θέμα τα ακατάλληλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα και ζητεί να εντατικοποιηθεί η παρακολούθηση των εν λόγω πρακτικών·

o
o   o

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 308 E της 16.12.2006, σ. 170.
(2) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 89.
(3) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 25.
(4) ΕΕ C 362 της 2.12.1996, σ. 331.
(5) ΕΕ C 103 E της 29.4.2004, σ. 412.
(6) ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.
(7) ΕΕ C 348 Ε της 21.12.2010, σ. 37.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0096.
(9) Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕΑΤ 2011:9(1):1966 (σελ. 125 και επ.)
(10) COM(2009)0225.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου