Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел
 Роумингът в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза ***I
 Ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Русия ***I
 Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз ***
 Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Corneliu Vadim Tudor
 Бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Раздел III, Комисия
 Специални доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията за 2010 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Съд на ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски надзорен орган по защита на данните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция на Общността за контрол на рибарството
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция по химикалите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за околната среда
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски орган за безопасност на храните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски институт за равенство между половете
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция по лекарствата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за морска безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска железопътна агенция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска фондация за обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Евроюст
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска полицейска служба (Европол)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за ГНСС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: ARTEMIS - Вградени компютърни системи
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: „Чисто небе“ - Аеронавтика и околна среда
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Съвместно предприятие ENIAC
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрена енергия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Съвместното предприятие SESAR
 Защита на финансовите интереси на Европейския съюз - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2010 г.
 Роумингът в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза ***I
 Износ и внос на опасни химикали ***I
 Изменение на членове 87а и 88 от Правилника за дейността на Европейския парламент
 Приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II)
 Търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет
 Патентоване на основни биологични процеси
 Морското пиратство
 Обсъждане в комисия на въпроси с искане за писмен отговор, които не са получили такъв (тълкуване на член 117, параграф 3 от правилника)
 Подкрепа за Европейски ден в памет на праведниците
Текстове (2900 kb)
Правна информация - Политика за поверителност