Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 10. mája 2012 - Brusel
 Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva ***I
 Obmedzenie dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruska ***I
 Elektronické uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie ***
 Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Cornelia Vadima Tudora
 Regionálne letiská a letecké služby
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III, Komisia
 Osobitné správy Európskeho dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočt EÚ, Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2010: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Rada
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Absolutórium za rok 2010: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
 Absolutórium za rok 2010: Európske stredisko pre rozvoj odborného vdelávania (CEDEFOP)
 Absolutórium za rok 2010: Európska policajná akadémia (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2010: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
 Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium za rok 2010: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
 Absolutórium za rok 2010: Európska chemická agentúra
 Absolutórium za rok 2010: Európska environmentálna agentúra
 Absolutórium za rok 2010: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium za rok 2010: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
 Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium za rok 2010: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium za rok 2010: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
 Absolutórium za rok 2010: Európska železničná agentúra
 Absolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
 Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutórium za rok 2010: Zásobovacia agentúra Euratomu
 Absolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium za rok 2010: Eurojust
 Absolutórium za rok 2010: Europol
 Absolutórium za rok 2010: Agentúra Európskej únie pre základné práva
 Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
 Absolutórium za rok 2010: Agentúra pre európsky GNSS
 Absolutórium za rok 2010: ARTEMIS - vstavané počítačové systémy
 Absolutórium za rok 2010: Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie
 Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik ENIAC
 Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)
 Absolutórium za rok 2010: iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI)
 Absolutórium za rok 2010: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik SESAR
 Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom - Výročná správa 2010
 Roaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie ***I
 Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií ***I
 Zmena a doplnenie článkov 87a a 88
 Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II)
 Obchodné a investičné stratégie pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete
 Patentovanie v podstate biologických procesov
 Námorné pirátstvo
 Posúdenie písomných nezodpovedaných otázok vo výbore (výklad článku 117 ods. 3 rokovacieho poriadku)
 Európsky deň pamiatky spravodlivých
Texty (1837 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia