Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2058(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0242/2012

Внесени текстове :

A7-0242/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/12/2012 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0502

Приети текстове
PDF 375kWORD 147k
Четвъртък, 13 декември 2012 г. - Страсбург
Правилник за дейността на ЕП: изменение на член 123 относно писмените декларации и на член 42 относно законодателните инициативи
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Решение на Европейския парламент от 13 декември 2012 г. относно изменението на членове 123 и 42 от Правилника за дейността на Европейския парламент: писмени декларации и законодателни инициативи (2011/2058(REG))

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото на своя председател от 11 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид проучването на своя тематичен отдел, озаглавено „Писмени декларации в Европейския парламент: преглед на процедурата и въздействието“ (PE 462.424),

–  като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0242/2012),

като има предвид, че:

А.  с течение на годините Парламентът е увеличил значително своите правомощия, като се е сдобил с важни инструменти, чрез които може да оказва влияние върху процеса на вземане на решения в Европейския съюз по отношение на по-голямата част от дейностите на Съюза;

Б.  институциите следва да гарантират, че всяка писмена декларация, адресирана към тях, се разглежда по надлежния ред;

В.  писмените декларации служат като полезно средство за повдигане на въпроси от особен интерес за гражданите на Съюза;

Г.  писмените декларации се използват редовно, но техният брой не е много голям; само една малка част от тях получава необходимата подкрепа от мнозинството от всички членове на Парламента;

Д.  по-голямата част от писмените декларации отпадат след предвидения в правилника срок;

Е.  повечето приети писмени декларации са адресирани към Комисията, за която се признава, че е единствената институция, отговорила на повдигнатите в тях въпроси;

Ж.  тези отговори в повечето случаи се свеждат до изброяване на текущите дейности на Комисията и само в изключителни случаи в тях се предвижда специална мярка, за която поводът е съответната писмена декларация;

З.  в светлината на увеличените прерогативи на Парламента, както и с оглед на въвеждането на европейската гражданска инициатива, значението на писмените декларации се е променило, въпреки че те все още могат да служат като полезен инструмент, предоставящ възможност на членовете на ЕП да повишат информираността по въпроси от обществена значимост;

И.  писмените декларации имат много ограничено въздействие по отношение както на определянето на дневния ред, така и на оказването на влияние върху решенията, вземани от институциите, и че може да се създаде погрешна представа за тяхната ефективност; при все това, когато се използват правилно, те все още имат стойност като популярен инструмент за провеждане на кампании; към предложенията, в които се призовава за предприемане на законодателни действия, следва да се прилага член 42, параграф 2, който предоставя на всеки член на ЕП действителна възможност да окаже влияние върху законодателството на Съюза и да включи дадено предложение в работата на комисиите на Парламента;

Й.  качеството и уместността на някои писмени декларации и по-специално тяхното съответствие с областите на компетентност на Съюза, определени в част първа, дял I от Договора за функционирането на Европейския съюз, могат да бъдат неудовлетворителни; ето защо през следващия парламентарен мандат Парламентът може да извърши оценка на въздействието на новите разпоредби на своя правилник относно писмените декларации и да разгледа тяхната ефективност;

1.  Реши да внесе в своя правилник следните изменения;

2.  Счита, че институциите, към които е адресирана дадена писмена декларация, следва да информират Парламента за това, какви мерки възнамеряват да предприемат, в срок от три месеца след получаване на декларацията; освен това възнамерява да се опита да постигне споразумение с Комисията относно този принцип при следващите преговори за преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия;

3.  Напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

4.  Приветства решението на Бюрото да ограничи широкото разгласяване на писмените декларации и така да се осигури безпроблемен достъп за членовете на ЕП до пленарната зала на Парламента;

5.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 42 – параграфи 2 и 3
2.  Всеки член на Парламента може да внесе предложение за акт на Съюза в рамките на правото на инициатива на Парламента по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2.  Всеки член на Парламента може да внесе предложение за акт на Съюза в рамките на правото на инициатива на Парламента по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Такова предложение може да се внесе съвместно от най-много 10 членове на ЕП. В предложението се посочва правното основание, като предложението може да бъде придружено от изложение на мотивите от не повече от 150 думи.
3.  Предложението се внася чрез председателя на Парламента, който го разпределя на компетентната за неговото разглеждане комисия. Преди да бъде разпределено, предложението се превежда на онези официални езици, които председателят на компетентната комисия счете за необходими за предварителното разглеждане. В срок от три месеца след разпределянето на предложението и след изслушване на автора му,комисията взема решение относно последващите действия.
3.  Предложението се внася чрез председателя на Парламента, който проверява дали са изпълнени правните изисквания. Той може да отнесе предложението за изготвяне на становище относно целесъобразността на неговото правно основание до компетентната за такава проверка комисия. Ако председателят определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.
Преди да бъде разпределено, предложението се превежда на онези официални езици, които председателят на компетентната комисия счете за необходими за предварителното разглеждане.

Компетентната комисия може да препоръча на председателя предложението да бъде предоставено за подпис от членовете на ЕП, при условие че се спазят условията и сроковете, предвидени в член 123, параграфи 1а, 2 и 5.

Ако комисията реши да внесе предложението в Парламента съгласно предвидената в член 48 процедура, авторът на предложението се споменава поименно в заглавието на доклада.

Ако предложението е подписано от мнозинството от всички членове на Парламента, се счита, че Председателският съвет разрешава изготвянето на доклад относно предложението. След като изслуша авторите на предложението, комисията изготвя доклад съгласно член 48.

Ако предложението не е предоставено за допълнителни подписи или не е подписано от мнозинството от всички членове на Парламента, в срок от три месеца след разпределянето на предложението и след изслушване на авторите му компетентната комисия взема решение относно последващите действия.

Авторите на предложението се споменават поименно в заглавието на доклада.

Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 123 – параграф 1
1.  До петима членове на Парламента могат да внесат писмена декларация от не повече от 200 думи по въпрос, който попада в компетенциите на Европейския съюз и не включва теми, предмет на текуща към момента законодателна процедура. Председателят дава разрешение за всеки отделен случай. Писмените декларации се отпечатват на официалните езици и се разпространяват. Те се вписват в регистър, заедно с имената на лицата, които са ги подписали. Регистърът е публичен и се пази пред входа на пленарната зала по време на месечните сесии, а през останалото време на подходящо място, определено от квесторската колегия.
1.  Най-малко 10 членове на Парламента от най-малко три политически групи могат да внесат писмена декларация от не повече от 200 думи, отнасяща се изключително до въпрос, който е от компетентността на Европейския съюз. Съдържанието на тази декларация не може да излиза извън формата на декларация. По-конкретно тя не може да призовава за предприемане на каквито и да е законодателни действия, да съдържа решения по въпроси, за които в Правилника за дейността се предвиждат специални процедури и правомощия, или да разглежда въпроса за текущи процедури в Парламента.
1а.  Разрешението за предприемане на по-нататъшни действия се дава въз основа на обосновано решение на председателя съгласно параграф 1 във всеки един случай. Писмените декларации се публикуват на официалните езици на интернет сайта на Парламента и се разпространяват по електронен път до всички членове на ЕП. Те се вписват в електронен регистър, заедно с имената на лицата, които са ги подписали. Регистърът е публичен и е достъпен чрез интернет сайта на Парламента. Също така председателят съхранява подписаните писмени декларации на хартиен носител.
Изменение 2
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 123 – параграф 2
2.  Всеки член на Парламента може да положи подписа си под декларация, която е вписана в регистъра.
2.  Всеки член на Парламента може да положи подписа си под декларация, която е вписана в електронния регистър. Подписът може да бъде оттеглен във всеки един момент в срок от три месеца след вписването на декларацията в регистъра. В случай на оттегляне на подпис съответният член на ЕП не може да положи отново своя подпис под декларацията.
Изменение 7
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 123 – параграф 3
3.  Когато дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, председателят уведомява за това Парламента и публикува имената на подписалите я членове на ЕП в протокола от заседанието и декларацията като приет текст.
3.  Когато в края на срока от три месеца от вписването й в регистъра дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, председателят уведомява за това Парламента. Без това да задължава Парламента, декларацията се публикува в протокола от заседанието съвместно с имената на подписалите я.
Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 123 – параграф 4 а (нов)
4а.  Когато институциите, към които е адресирана приетата декларация, в срок от три месеца след получаването й не информират Парламента за това, какви мерки възнамеряват да предприемат, по искане на някой от авторите на декларацията въпросът се включва в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия.
Изменение 5
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 123 – параграф 5
5.  Писмена декларация, която е била вписана в регистъра в продължение на повече от три месеца и не е подписана от най-малко половината от членовете на Парламента, отпада.
5.  Писмена декларация, която е била вписана в регистъра в продължение на повече от три месеца и не е подписана от най-малко половината от членовете на Парламента, отпада, без да има възможност за продължаване на този тримесечен срок.
Правна информация - Политика за поверителност