Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2058(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0242/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0242/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0502

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 368kWORD 144k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Κανονισμός του ΕΚ: τροποποίηση του άρθρου 123 του Κανονισμού σχετικά με τις γραπτές δηλώσεις και του άρθρου 42 του Κανονισμού σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 123 και 42 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου: γραπτές δηλώσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες (2011/2058(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του της 11ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού του τμήματος με τον τίτλο «Οι γραπτές δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επανεξέταση της διαδικασίας και αντίκτυπος» (PE 462.424),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0242/2012),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.  το Κοινοβούλιο έχει διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες του στο πέρασμα των χρόνων, αποκτώντας ουσιαστικά εργαλεία που του επιτρέπουν να επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περισσότερες από τις δραστηριότητες της Ένωσης·

B.  τα θεσμικά όργανα στα οποία απευθύνεται γραπτή δήλωση θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δίνεται η κατάλληλη συνέχεια σε αυτή·

Γ.  οι γραπτές δηλώσεις χρησιμεύουν ως χρήσιμο όχημα για την έγερση θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους πολίτες της Ένωσης·

Δ.  οι γραπτές δηλώσεις χρησιμοποιούνται τακτικά αλλά όχι σε πολύ μεγάλους αριθμούς· μόνο ένα μικρό ποσοστό τους λαμβάνει την απαιτούμενη στήριξη μιας πλειοψηφίας των μελών που συνθέτουν το Κοινοβούλιο·

Ε.  η πλειοψηφία των γραπτών δηλώσεων ακυρώνεται ύστερα από την περίοδο που ορίζεται στον Κανονισμό·

ΣΤ.  η πλειοψηφία των εγκρινόμενων γραπτών δηλώσεων απευθύνεται στην Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζεται ως το μόνο θεσμικό όργανο που έχει απαντήσει στα ζητήματα που εγείρονται σε αυτές·

Ζ.  οι απαντήσεις αυτές περιορίζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε τρέχουσες δραστηριότητες της Επιτροπής και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία αποβλέπει στο να δώσει συνέχεια σε μια γραπτή δήλωση·

H.  υπό το φως των αυξανόμενων προνομίων του Κοινοβουλίου, καθώς και της εισαγωγής της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών, η σημασία των γραπτών δηλώσεων έχει μεταβληθεί, μολονότι αυτές μπορούν πάντα να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στους βουλευτές να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος·

Θ.  οι γραπτές δηλώσεις έχουν έναν πολύ περιορισμένο αντίκτυπο, τόσο από την άποψη του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης όσο και ως προς τον επηρεασμό των αποφάσεων που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα, και μπορούν να δώσουν μια παραπλανητική εντύπωση όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους· ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, διατηρούν την αξία τους ως δημοφιλές μέσο ενημερωτικής εκστρατείας· για προτάσεις που απαιτούν νομοθετική δράση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το άρθρο 42 παράγραφος 2 δίνοντας στους επιμέρους βουλευτές μια πραγματική ευκαιρία να επηρεάσουν τη νομοθεσία της Ένωσης και να ενσωματώσουν μια δεδομένη πρόταση στο έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών·

Ι.  η ποιότητα και η σημασία ορισμένων γραπτών δηλώσεων, και ιδίως η αντιστοιχία τους με τις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στον Τίτλο Ι του Μέρους Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να είναι απογοητευτική· συνεπώς, κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των νέων διατάξεων του Κανονισμού του όσον αφορά τις γραπτές δηλώσεις και να εξετάσει την αποτελεσματικότητά τους·

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2.  υποστηρίζει την άποψη ότι τα θεσμικά όργανα στα οποία απευθύνεται γραπτή δήλωση θα πρέπει να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που σκοπεύουν να δώσουν εντός τριών μηνών από την παραλαβή της εν λόγω δήλωσης· προτίθεται, ωστόσο, να επιδιώξει συμφωνία με την Επιτροπή σχετικά με την αρχή αυτή με την ευκαιρία των προσεχών διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

3.  επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

4.  επιδοκιμάζει την απόφαση του Προεδρείου να περιορίσει την εκτενή προώθηση των γραπτών δηλώσεων, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την απρόσκοπτη πρόσβαση των βουλευτών στην αίθουσα του Κοινοβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, προς ενημέρωση.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 6
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 42 – παράγραφοι 2 και 3
2.  Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση για πράξη της Ένωσης στο πλαίσιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.  Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση για πράξη της Ένωσης στο πλαίσιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή μπορεί να κατατεθεί από κοινού από 10 το πολύ βουλευτές. Η πρόταση καθορίζει τη νομική της βάση και μπορεί να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση το πολύ 150 λέξεων.
3.  Η πρόταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος τη διαβιβάζει προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. Πριν τη διαβίβαση, η πρόταση μεταφράζεται σε όσες επίσημες γλώσσες κρίνει αναγκαίες ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνοπτική εξέταση. Η επιτροπή αποφασίζει για την περαιτέρω διαδικασία εντός τριών μηνών από της διαβιβάσεως και κατόπιν ακροάσεως του συντάκτη της πρότασης.
3.  Η πρόταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις. Ο Πρόεδρος μπορεί να διαβιβάσει την πρόταση προς γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής της βάσης στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο αυτό. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει την πρόταση παραδεκτή, την ανακοινώνει στην ολομέλεια και τη διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή.
Πριν τη διαβίβαση στην αρμόδια επιτροπή, η πρόταση μεταφράζεται σε όσες επίσημες γλώσσες κρίνει αναγκαίες ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνοπτική εξέταση.

Η επιτροπή μπορεί να συστήσει στον Πρόεδρο να θέσει την πρόταση προς υπογραφή από οιονδήποτε βουλευτή, υπό την επιφύλαξη των όρων και προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 123 παράγραφος 1α, στο άρθρο 123 παράγραφος 2 και στο άρθρο 123 παράγραφος 5.

Εάν η επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει την πρόταση στο Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία του άρθρου 48, το όνομα του συντάκτη της πρότασης σημειώνεται στον τίτλο της έκθεσης.

Εφόσον η πρόταση αυτή υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, θεωρείται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων έχει παράσχει άδεια για την εκπόνηση έκθεσης επί της πρότασης. Η επιτροπή εκπονεί έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 48, ύστερα από ακρόαση των συντακτών της πρότασης.

Εφόσον μια πρόταση δεν υποβληθεί για πρόσθετες υπογραφές ή δεν υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για την περαιτέρω διαδικασία εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση και κατόπιν ακροάσεως των συντακτών της πρότασης.

Τα ονόματα των συντακτών της πρότασης αναφέρονται στον τίτλο της έκθεσης.

Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 123 – παράγραφος 1
1.   Το πολύ πέντε βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή δήλωση 200 λέξεων το πολύ, η οποία αφορά θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αφορά ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο τρέχουσας νομοθετικής διαδικασίας. Την άδεια χορηγεί ο Πρόεδρος κατά περίπτωση. Οι γραπτές δηλώσεις τυπώνονται στις επίσημες γλώσσες και διανέμονται. Περιλαμβάνονται σε πρωτόκολλο, με τα ονόματα των προσυπογραφόντων. Το πρωτόκολλο αυτό είναι δημόσιο και τηρείται, κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου, έξω από την είσοδο της αίθουσας συνεδριάσεων Ολομέλειας και, μεταξύ των περιόδων συνόδου, σε κατάλληλο χώρο που προσδιορίζει το Σώμα των Κοσμητόρων.
1.   Τουλάχιστον 10 βουλευτές από τρεις τουλάχιστον πολιτικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν γραπτή δήλωση 200 λέξεων το πολύ, η οποία αφορά αποκλειστικά θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλαίσιο δήλωσης.Ειδικότερα, η δήλωση δεν μπορεί να ζητεί οιαδήποτε νομοθετική δράση, να περιέχει οιαδήποτε απόφαση επί θεμάτων των οποίων η έγκριση αποτελεί αντικείμενο ειδικών διαδικασιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού ή να πραγματεύεται το θέμα εν εξελίξει διαδικασίας στο Κοινοβούλιο.
1a.  Η άδεια περαιτέρω ενεργειών αποτελεί αντικείμενο αιτιολογημένης απόφασης που λαμβάνει ο Πρόεδρος σύμφωνα με την παράγραφο 1 για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι γραπτές δηλώσεις δημοσιεύονται στις επίσημες γλώσσες στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και διανέμονται ηλεκτρονικά σε όλους τους βουλευτές. Καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, με τα ονόματα των προσυπογραφόντων. Το πρωτόκολλο αυτό είναι δημόσιο και προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου. Αντίγραφα των γραπτών δηλώσεων με τις υπογραφές θα τηρεί και ο Πρόεδρος.
Τροπολογία 2
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 123 – παράγραφος 2
2.  Κάθε βουλευτής μπορεί να προσυπογράψει δήλωση καταχωρισμένη στο πρωτόκολλο.
2.  Κάθε βουλευτής μπορεί να προσυπογράψει δήλωση καταχωρισμένη στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Η υπογραφή αυτή μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή πριν από το τέλος περιόδου τριών μηνών από την καταχώριση της δήλωσης στο πρωτόκολλο. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα επιτρέπεται στον ενεχόμενο βουλευτή να προσυπογράψει εκ νέου τη δήλωση.
Τροπολογία 7
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 123 – παράγραφος 3
3.  Όταν δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο και καταχωρίζει τα ονόματα των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά και τη δήλωση ως εγκριθέν κείμενο.
3.  Όταν, στο τέλος μιας περιόδου τριών μηνών από την καταχώρισή της στο πρωτόκολλο, μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος ενημερώνει σχετικώς το Κοινοβούλιο. Χωρίς να δεσμεύει το Κοινοβούλιο, η δήλωση καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων.
Τροπολογία 4
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 123 – παράγραφος 4 α (νέα)
4a.  Όταν τα θεσμικά όργανα στα οποία απευθύνεται η δήλωση που έχει εγκριθεί δεν ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που προτίθενται να δώσουν εντός τριών μηνών από την παραλαβή του, το θέμα αυτό εγγράφεται, μετά από αίτηση ενός από τους συντάκτες της δήλωσης, στην ημερήσια διάταξη προσεχούς συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής.
Τροπολογία 5
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 123 – παράγραφος 5
5.  Γραπτή δήλωση που παρέμεινε πλέον των τριών μηνών στο πρωτόκολλο και δεν έχει υπογραφεί από το ήμισυ τουλάχιστον των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καθίσταται άκυρη.
5.  Γραπτή δήλωση που παρέμεινε πλέον των τριών μηνών στο πρωτόκολλο και δεν έχει υπογραφεί από το ήμισυ τουλάχιστον των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καθίσταται άκυρη, χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης της τρίμηνης αυτής περιόδου.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου