Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2058(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0242/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0242/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/12/2012 - 11.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0502

Pieņemtie teksti
PDF 373kWORD 122k
Ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris - Strasbūra
Grozījumu izdarīšana EP Reglamenta 123. pantā par rakstiskām deklarācijām un 42. pantā par likumdošanas iniciatīvām
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. decembra lēmums par grozījumu izdarīšanu Reglamenta 123. pantā par rakstiskām deklarācijām un 42. pantā par likumdošanas iniciatīvām (2011/2058(REG))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšsēdētāja 2010. gada 11. novembra vēstuli,

–  ņemot vērā tā politikas departamenta pētījumu “Rakstiskas deklarācijas Eiropas Parlamentā – procesa un ietekmes pārskatīšana” (PE 462.424),

–  ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0242/2012),

tā kā:

A.  gadu gaitā Parlaments ir ievērojami paplašinājis savas pilnvaras, nodrošinot sev nozīmīgus līdzekļus ietekmēt Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu lielākajā daļā Savienības darbības jomu;

B.  iestādēm, kurām adresēta rakstiska deklarācija, būtu jānodrošina tās pienācīga izpilde;

C.  rakstiskas deklarācijas ir noderīgs veids, kā pievērst uzmanību jautājumiem, par kuriem Savienības pilsoņi ir īpaši norūpējušies;

D.  rakstiskas deklarācijas tiek izmantotas regulāri, bet to skaits nav pārāk liels; tikai nelielu daļu no tām atbalsta nepieciešamais Parlamentu deputātu vairākums;

E.  vairums rakstisko deklarāciju zaudē spēku pēc Reglamentā noteiktā termiņa;

F.  lielākā daļa pieņemto rakstisko deklarāciju ir adresēta Komisijai, kura ir atzīta par vienīgo iestādi, kas atbildējusi uz deklarācijās izvirzītajiem jautājumiem;

G.  vairumā gadījumu šajās atbildēs vienīgi vairākkārt atkārtots, kādas darbības Komisija īsteno, un tikai izņēmuma gadījumos tās satur norādījumus uz īpašām darbībām, kas tiek ierosinātas ar rakstisku deklarāciju;

H.  ņemot vērā to, ka Parlamenta prerogatīvas paplašinās, kā arī to, ka ir ieviesta Eiropas pilsoņu iniciatīva, rakstisko deklarāciju nozīmīgums ir mainījies, lai gan tās joprojām var izmantot kā noderīgu līdzekli, lai dotu iespēju deputātiem radīt lielāku izpratni par sabiedrību interesējošiem jautājumiem;

I.  rakstiskajām deklarācijām ir ļoti ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba kārtības noteikšanu, gan iestāžu pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un tās var radīt maldinošu iespaidu par to lietderīgumu; taču, pienācīgi izmantotas, tās nezaudē savu vērtību kā populārs līdzeklis kampaņām; priekšlikumiem, kuros aicināts veikt likumdošanas pasākumus, vajadzētu izmantot 42. panta 2. punktu, kas ikvienam deputātam sniedz patiesu iespēju ietekmēt Savienības likumdošanu un attiecīgo priekšlikumu iekļaut Parlamenta komiteju darbā;

J.  atsevišķu rakstisko deklarāciju kvalitāte un atbilstība, jo īpaši to saskaņotība ar Savienības kompetencēm, kā tās noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību I sadaļas I daļā, var būt nepienācīga; tādēļ Parlaments nākamajā sasaukumā varētu novērtēt to, kāda ietekme ir Reglamenta jaunajiem noteikumiem par rakstiskām deklarācijām, un konstatēt to lietderīgumu,

1.  nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2.  uzskata, ka iestādēm, kurām adresēta rakstiska deklarācija, trīs mēnešu laikā no attiecīgās deklarācijas saņemšanas jāziņo Parlamentam par plānotajiem turpmākajiem pasākumiem; turklāt attiecīgajā jautājumā plāno censties panākt vienošanos ar Komisiju nākamo pārrunu laikā, kurās tiek pārskatīts Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām;

3.  atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

4.  atzinīgi vērtē Prezidija lēmumu ierobežot pārmērīgas propagandas kampaņas attiecībā uz rakstiskajām deklarācijām, kas ļauj deputātiem netraucēti piekļūt plenārsēžu zālei;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu zināšanai Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 6
Eiropas Parlamenta Reglaments
42. pants – 2. un 3. punkts
2.  Jebkurš deputāts var iesniegt Eiropas Savienības tiesību akta priekšlikumu saskaņā ar Parlamenta iniciatīvas tiesībām atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantam.
2.  Jebkurš deputāts var iesniegt Eiropas Savienības tiesību akta priekšlikumu saskaņā ar Parlamenta iniciatīvas tiesībām atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantam. Šādu priekšlikumu var kopīgi iesniegt ne vairāk kā 10 deputāti. Priekšlikumā norāda tā juridisko pamatu, un tam var pievienot paskaidrojumu, kas nav garāks par 150 vārdiem.
3.  Priekšlikumu iesniedz Parlamenta priekšsēdētājam, un viņš to nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Pirms šādas nosūtīšanas priekšlikumu iztulko tajās oficiālajās valodās, kuras komitejas priekšsēdētājs uzskata par nepieciešamu īsai izskatīšanai. Komiteja lemj par turpmāko procedūru trīs mēnešu laikā pēc nosūtīšanas un pēc priekšlikuma sagatavotāja uzklausīšanas.
3.  Priekšlikumu iesniedz Parlamenta priekšsēdētājam, kurš pārbauda, vai ir ievērotas juridiskās prasības. Viņš var šo priekšlikumu nosūtīt komitejai, kas atbildīga par šādu pārbaudi, lai tā sniegtu atzinumu par juridiskā pamata atbilstību. Ja Parlamenta priekšsēdētājs priekšlikumu atzīst par pieņemamu, viņš par to paziņo plenārsēdē un priekšlikumu nosūta atbildīgajai komitejai.
Pirms šādas nosūtīšanas atbildīgajai komitejai priekšlikumu iztulko tajās oficiālajās valodās, kuras komitejas priekšsēdētājs uzskata par nepieciešamu īsai izskatīšanai.

Komiteja var arī ieteikt Parlamenta priekšsēdētājam, lai priekšlikumu ļauj parakstīt visiem deputātiem, ievērojot 123. panta 1.a, 2. un 5. punktā izklāstīto kārtību un noteiktos termiņus.

Ja komiteja nolemj Parlamentam iesniegt priekšlikumu saskaņā ar 48. pantā paredzēto procedūru, priekšlikuma sagatavotāja vārdu min ziņojuma virsrakstā.

Ja šādu priekšlikumu paraksta Parlamenta deputātu vairākums, uzskata, ka Priekšsēdētāju konference ir atļāvusi sagatavot ziņojumu par priekšlikumu. Komiteja pēc priekšlikuma autoru uzklausīšanas sagatavo ziņojumu saskaņā ar 48. pantu.

Ja priekšlikumu citi deputāti parakstīt nevar vai Parlamenta deputātu vairākums to nav parakstījis, atbildīgā komiteja lemj par turpmāko rīcību trīs mēnešu laikā pēc nosūtīšanas un pēc priekšlikuma autoru uzklausīšanas.

Priekšlikuma autoru vārdusnorāda ziņojuma virsrakstā.

Grozījums Nr. 1
Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts
1.  Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku deklarāciju par tematu, kas attiecas uz Eiropas Savienības kompetences jomām, bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir notiekošas likumdošanas procedūras temats. Atļauju dod Parlamenta priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā ‐ piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru kolēģija.
1.  Vismaz 10 deputāti no vismaz trijām politiskajām grupām var iesniegt ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku deklarāciju par tematu, kas attiecas vienīgi uz Eiropas Savienības kompetences jomām. Šādas deklarācijas saturs var būt tikai deklarācijas veidā. Konkrētāk, tajā nedrīkst aicināt veikt jebkādu likumdošanas pasākumu, tajā nedrīkst būt lēmumam par jautājumiem, attiecībā uz kuriem šajā reglamentā ir noteikta īpaša kārtība un kompetence, un tā nedrīkst būt par Parlamentā izskatīšanā esošo jautājumu tematu.
1.a Jebkurā attiecīgajā gadījumā, lai saņemtu atļauju veikt turpmākus pasākumus, ir vajadzīgs Parlamenta priekšsēdētāja pamatots lēmums, ievērojot 1. punktu. Rakstiskas deklarācijas publicē oficiālajās valodās Parlamenta tīmekļa vietnē un izplata elektroniski visiem deputātiem. Deklarācijas un to parakstītāju vārdus iekļauj elektroniskā reģistrā. Šis reģistrs ir publisks un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Parlamenta priekšsēdētājs rakstiskās deklarācijas ar parakstiem glabā arī papīra formātā.
Grozījums Nr. 2
Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 2. punkts
2.  Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā iekļauto deklarāciju.
2.  Ikviens deputāts var parakstīt elektroniskajā reģistrā iekļauto deklarāciju. Parakstu var atsaukt jebkurā laikā pirms trīs mēnešu termiņa beigām, sākot no deklarācijas iekļaušanas reģistrā. Šādas atsaukšanas gadījumā attiecīgais deputāts zaudē tiesības deklarāciju parakstīt vēlreiz.
Grozījums Nr. 7
Reglaments
123. pants – 3. punkts
3.  Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, Parlamenta priekšsēdētājs par to informē Parlamentu un parakstītāju vārdus publicē protokolā, savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos tekstos.
3.  Jatrīs mēnešu termiņa beigās pēc deklarācijas iekļaušanas reģistrā deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, Parlamenta priekšsēdētājs par to attiecīgi informē Parlamentu. Neuzliekot Parlamentam saistības, deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem publisko protokolā.
Grozījums Nr. 4
Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Ja iestādes, kurām adresēta pieņemtā deklarācija, trīs mēnešu laikā no tās saņemšanas neziņo Parlamentam par plānotajiem turpmākajiem pasākumiem, jautājums pēc viena deklarācijas sagatavotāja lūguma tiek iekļauts atbildīgās komitejas nākamās sanāksmes darba kārtībā.
Grozījums Nr. 5
Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 5. punkts
5.  Ja rakstiska deklarācija ir bijusi reģistrā vairāk nekā trīs mēnešus un to nav parakstījusi vismaz puse Parlamenta deputātu, tā zaudē spēku.
5.  Ja rakstiska deklarācija ir bijusi reģistrā vairāk nekā trīs mēnešus un to nav parakstījusi vismaz puse Parlamenta deputātu, tā zaudē spēku, un šo trīs mēnešu termiņu nav nekādas iespējas pagarināt.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika