Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2058(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0242/2012

Teksty złożone :

A7-0242/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/12/2012 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0502

Teksty przyjęte
PDF 380kWORD 130k
Czwartek, 13 grudnia 2012 r. - Strasburg
Regulamin PE: zmiana art. 123 dotyczącego oświadczeń pisemnych oraz art. 42 dotyczącego inicjatyw ustawodawczych
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany art. 123 i 42 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (oświadczenia pisemne i inicjatywy ustawodawcze) (2011/2058(REG))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 11 listopada 2010 r.,

–  uwzględniając analizę swojego departamentu tematycznego zatytułowaną „Oświadczenia pisemne w Parlamencie Europejskim – Przegląd procesu i skutki” (PE 462.424),

–  uwzględniając art. 211 i art. 212 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0242/2012),

a także mając na uwadze, co następuje:

A.  Parlament od lat poszerza swoje kompetencje, zapewniając sobie istotne narzędzia, dzięki którym może wpływać na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w większości dziedzin, w których działa Unia;

B.  instytucje, do których skierowane jest dane oświadczenie pisemne, powinny zapewnić odpowiednie dalsze działania następcze;

C.  oświadczenia pisemne służą jako użyteczne narzędzie poruszania spraw o szczególnym znaczeniu dla obywateli Unii;

D.  z oświadczeń pisemnych korzysta się regularnie, ale ich liczba nie jest bardzo duża; jedynie niewielki ich procent uzyskuje wymagane poparcie większości wszystkich posłów do Parlamentu;

E.  większość oświadczeń pisemnych traci ważność po terminie ustanowionym w Regulaminie;

F.  większość przyjmowanych oświadczeń pisemnych kieruje się do Komisji, którą uznaje się za jedyną instytucję gotową do udzielenia odpowiedzi w sprawach poruszanych w oświadczeniach;

G.  w większości przypadków odpowiedzi te ograniczają się do przypomnienia prac już prowadzonych przez Komisję, a tylko w wyjątkowych przypadkach omawiają konkretne działania podjęte w związku z oświadczeniem pisemnym;

H.  w związku ze zwiększonymi prerogatywami Parlamentu, a także z wprowadzeniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej, zmienia się znaczenie oświadczeń pisemnych, choć wciąż mogą być one użytecznym narzędziem umożliwiającym posłom zwracanie uwagi na kwestie dotyczące interesu ogólnego;

I.  oświadczenia pisemne mają bardzo ograniczone skutki zarówno w odniesieniu do układania planów działań, jak i wpływania na decyzje podejmowane przez instytucje, oraz mogą wywoływać mylne wrażenie co do ich skuteczności; jeśli są jednak właściwie używane, wciąż zachowują wartość popularnego narzędzia toczenia kampanii; w odniesieniu do wniosków wzywających do podjęcia działania legislacyjnego powinno się stosować art. 42 ust. 2 dającym poszczególnym posłom rzeczywistą możliwość wpływania na legislację Unii i włączania danego wniosku do prac komisji parlamentarnej;

J.  jakość i trafność niektórych oświadczeń pisemnych, w szczególności ich zgodność z kompetencjami Unii, określonymi w tytule I części I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą być rozczarowujące; z tego względu w następnej kadencji Parlament mógłby ocenić wpływ nowych przepisów Regulaminu na oświadczenia pisemne i zbadać ich skuteczność;

1.  podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian;

2.  stoi na stanowisku, że instytucje, do których skierowane jest oświadczenie pisemne, w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania takiego oświadczenia powinny poinformować Parlamentu o zamierzonych działaniach następczych; ponadto przy okazji kolejnych negocjacji dotyczących nowelizacji Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską zamierza zawrzeć z Komisją porozumienie w kwestii tej zasady;

3.  przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

4.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Prezydium o ograniczeniu nadmiernego upowszechniania oświadczeń pisemnych , co umożliwi posłom niezakłócony dostęp do sali plenarnej Parlamentu;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Tekst obowiązujący   Poprawka
Poprawka 6
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 42 – ustęp 2 i 3
2.  Każdy poseł może przedłożyć wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w ramach prawa Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej zgodnie z art. 225 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2.  Każdy poseł może przedłożyć wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w ramach prawa Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej zgodnie z art. 225 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Taki wniosek może przedłożyć maksymalnie dziesięciu posłów. We wniosku podaje się jego podstawę prawną i można do niego dołączyć uzasadnienie złożone z nie więcej niż 150 słów.
3.  Wniosek przedkładany jest Przewodniczącemu, który przekazuje go właściwej komisji do rozpatrzenia. Przed przekazaniem wniosek tłumaczony jest na języki urzędowe, które przewodniczący właściwej komisji uzna za niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie nadania wnioskowi dalszego biegu. W ciągu trzech miesięcy od przekazania wniosku i po przesłuchaniu jego autora, komisja podejmuje decyzję w sprawie dalszej procedury.
3.  Wniosek przedkładany jest przewodniczącemu, który sprawdza, czy spełnione zostały wymogi prawne. Może on przekazać właściwiej komisji wniosek o opinię co do stosowności jego podstawy prawnej lub o jej sprawdzenie. Jeśli przewodniczący uzna wniosek za dopuszczalny, ogłasza to na posiedzeniu plenarnym i przekazuje go właściwej komisji.
Przed przekazaniem właściwej komisji wniosek tłumaczony jest na języki urzędowe, które przewodniczący tej komisji uzna za niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie nadania wnioskowi dalszego biegu.

Komisja może zalecić przewodniczącemu, by wniosek został przedłożony do podpisu wszystkim posłom z zastrzeżeniem warunków i terminów określonych w art. 123 ust. 1a, ust. 2 i ust. 5.

Jeżeli komisja podejmie decyzję o przedłożeniu wniosku Parlamentowi zgodnie z procedurą opisaną w art. 48, w tytule sprawozdania wymienia się nazwisko autora wniosku.

Jeśli taki wniosek zostanie podpisany przez większość posłów do Parlamentu, sprawozdanie w sprawie wniosku uznaje się za zatwierdzone przez Konferencję Przewodniczących. Po wysłuchaniu autorów wniosku, komisja sporządza sprawozdanie zgodnie z art. 48.

Jeśli wniosek nie zostanie przedłożony do dodatkowych podpisów lub nie zostanie podpisany przez większość posłów do Parlamentu w ciągu trzech miesięcy od jego przekazania i po przesłuchaniu jego autorów, komisja podejmuje decyzję w sprawie dalszej procedury.

W tytule sprawozdania wymienia się nazwiska autorów wniosku.

Poprawka 1
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1
1.   Nie więcej niż pięciu posłów może przedstawić pisemne oświadczenie o długości nie przekraczającej dwustu słów, które dotyczy kompetencji Unii Europejskiej i nie pokrywa się z zagadnieniami będącymi przedmiotem trwającego w danej chwili procesu ustawodawczego. Przewodniczący udziela zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek osobno. Oświadczenia te są drukowane w językach urzędowych i rozpowszechniane oraz umieszczane w rejestrze wraz z nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest jawny i podczas sesji miesięcznych znajduje się przed wejściem do sali obrad, a w okresie pomiędzy sesjami miesięcznymi we właściwym miejscu wyznaczonym przez Kolegium Kwestorów.
1.   Co najmniej dziesięciu posłów z co najmniej trzech grup politycznych może przedstawić pisemne oświadczenie o długości nieprzekraczającej 200 słów, które dotyczy wyłącznie spraw wchodzących w zakres kompetencji Unii Europejskiej. Treść takiego oświadczenia nie może wykraczać poza formę oświadczenia.W szczególności nie może ono wzywać do podejmowania jakiegokolwiek działania ustawodawczego, zawierać decyzji w sprawach, dla których przyjęcia niniejszy Regulamin przewiduje specjalną procedurę i uprawnienia, ani zajmować się przedmiotem toczących się w Parlamencie procedur.
1a.  Odnośnie do każdego przypadku zezwolenie na podjęcie dalszych działań podlega wymogowi umotywowanej decyzji przewodniczącego zgodnie z ust. 1. Oświadczenia pisemne są publikowane w językach urzędowych na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego i rozpowszechniane drogą elektroniczną wśród wszystkich posłów. Oświadczenia są umieszczane w elektronicznym rejestrze wraz z nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest jawny i dostępny za pośrednictwem strony internetowej Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący zachowuje również papierowe kopie oświadczeń pisemnych wraz z podpisami.
Poprawka 2
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 2
2.  Każdy poseł może złożyć swój podpis pod oświadczeniem wpisanym do rejestru.
2.  Każdy poseł może złożyć podpis pod oświadczeniem wpisanym do elektronicznego rejestru. Można go wycofać w każdej chwili przed upływem okresu trzech miesięcy od wpisania oświadczenia do rejestru. W przypadku takiego wycofania temu posłowi nie będzie wolno ponownie złożyć podpisu pod tym oświadczeniem.
Poprawka 7
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 3
3.  Jeśli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, Przewodniczący informuje o tym Parlament i umieszcza nazwiska sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie publikuje jako tekst przyjęty.
3.  Jeśli po upływie trzech miesięcy od umieszczenia oświadczenia w rejestrze pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, Przewodniczący informuje o tym Parlament. Jako niewiążące dla Parlamentu, oświadczenie jest publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy.
Poprawka 4
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Jeżeli instytucje będące adresatami przyjętego oświadczenia w terminie trzech miesięcy od jego otrzymania nie poinformują Parlamentu o zamierzonych działaniach następczych, na wniosek jednego z autorów oświadczenia sprawa zostaje włączona do porządku dziennego kolejnego posiedzenia właściwej komisji.
Poprawka 5
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 5
5.  Oświadczenie pisemne wpisane do rejestru od ponad trzech miesięcy i nie podpisane przez co najmniej połowę posłów do Parlamentu traci ważność.
5.  Oświadczenie pisemne wpisane do rejestru od ponad trzech miesięcy i nie podpisane przez co najmniej połowę posłów do Parlamentu traci ważność, przy czym trzymiesięczny termin nie może w żadnym wypadku ulec przedłużeniu.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności