Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2058(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0242/2012

Texte depuse :

A7-0242/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/12/2012 - 11.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0502

Texte adoptate
PDF 307kWORD 135k
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg
Regulamentul de procedură al Parlamentului European: modificarea articolului 123 privind declaraţiile scrise şi a articolului 42 privind iniţiativele legislative
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Decizia Parlamentului European din 13 decembrie 2012 privind modificarea articolelor 123 și 42 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European: declarații scrise și inițiative legislative (2011/2058(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea Președintelui său din 11 noiembrie 2010,

–  având în vedere studiul elaborat de departamentul său tematic de profil și intitulat „Written declarations in the European Parliament: a review of process and impact” („Analiza procedurii și efectelor declarațiilor scrise din cadrul Parlamentului European”) (PE 462.424),

–  având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0242/2012),

întrucât:

A.  Parlamentul și-a extins competențele considerabil de-a lungul anilor, asigurându-și instrumente solide care îi permit să influențeze procesul decizional al Uniunii Europene în cea mai mare parte a domeniilor de acțiune ale Uniunii;

B.  instituțiile cărora le este adresată o declarație scrisă ar trebui să ia măsuri pentru a i se da curs în mod corespunzător;

C.  declarațiile scrise constituie o cale utilă de abordare a unor probleme de importanță deosebită pentru cetățenii Uniunii;

D.  declarațiile scrise sunt utilizate în mod regulat, dar nu în număr ridicat; aceste declarații obțin doar în proporție redusă sprijinul necesar din partea majorității membrilor care compun Parlamentul;

E.  majoritatea declarațiilor scrise devin caduce la expirarea termenului prevăzut în Regulamentul de procedură;

F.  majoritatea declarațiilor scrise adoptate sunt adresate Comisiei, recunoscută ca fiind singura instituție care răspunde problemelor ridicate în declarații;

G.  răspunsurile respective se limitează, în cele mai multe cazuri, la a reaminti activități în curs ale Comisiei și doar în cazuri excepționale se referă la o activitate specifică întreprinsă în urma unei declarații scrise;

H.  ca urmare a extinderii competențelor Parlamentului și a introducerii inițiativei cetățenești europene, importanța declarațiilor scrise s-a schimbat, dar ele pot fi în continuare un instrument util care le permite deputaților să atragă atenția asupra unor chestiuni de interes public;

I.  declarațiile scrise au un impact foarte limitat, atât asupra stabilirii ordinii de zi a instituțiilor, cât și în ceea ce privește influențarea deciziilor luate de acestea și pot oferi o impresie falsă asupra eficacității lor; atunci când sunt utilizate în mod corespunzător, își mențin totuși valoarea de mijloc popular de campanie; pentru propunerile în care se solicită luarea unor măsuri legislative ar trebui să se aplice articolul 42 alineatul (2), acordându-se fiecărui deputat posibilitatea reală de a influența legislația Uniunii și de a include o anumită propunere în activitatea comisiilor parlamentare;

J.  calitatea și relevanța unor declarații scrise și mai ales concordanța lor cu competențele Uniunii prevăzute în partea I titlul I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pot decepționa; în următoarea legislatură, Parlamentul ar putea, așadar, să analizeze efectele noilor dispoziții din Regulamentul de procedură referitoare la declarațiile scrise și să examineze eficacitatea lor,

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  consideră că instituțiile destinatare ale unei declarații scrise ar trebui să informeze Parlamentul în termen de trei luni de la primirea declarației despre modul în care se intenționează să i se dea curs; în plus, intenționează să ajungă la un acord cu Comisia în privința acestui principiu cu ocazia următoarelor negocieri referitoare la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană;

3.  atrage atenția asupra faptului că aceste modificări vor intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

4.  salută decizia Biroului de a limita publicitatea pe scară largă a declarațiilor scrise, permițând astfel accesul netulburat al deputaților în hemiciclul Parlamentului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 6
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 42 – alineatele 2 și 3
(2)  Fiecare membru poate prezenta o propunere de act al Uniunii în baza dreptului de inițiativă al Parlamentului în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(2)  Fiecare membru poate prezenta o propunere de act al Uniunii în baza dreptului de inițiativă al Parlamentului în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. O astfel de propunere poate fi depusă în comun de cel mult 10 deputați. Propunerea indică temeiul său juridic și poate fi însoțită de o expunere de motive de cel mult 150 de cuvinte.
(3)  Propunerea trebuie prezentată Președintelui, care o trimite spre examinare comisiei competente. Înaintea unei astfel de trimiteri, propunerea este tradusă în acele limbi oficiale pe care președintele comisiei respective le consideră necesare în vederea unei examinări sumare. Comisia decide cu privire la procedura de urmat în termen de trei luni de la trimitere și după audierea autorului propunerii.
(3)  Propunerea trebuie prezentată Președintelui, care verifică dacă sunt îndeplinite cerințele legale. Pentru a obține un aviz privind adecvarea temeiului juridic, Președintele poate trimite propunerea respectivă comisiei competente cu efectuarea unei astfel de verificări. În cazul în care declară propunerea admisibilă, Președintele o comunică în plen și o trimite comisiei competente.
Înaintea unei astfel de trimiteri către comisia competentă, propunerea este tradusă în acele limbi oficiale pe care președintele comisiei respective le consideră necesare în vederea unei examinări sumare.

Comisia poate recomanda Președintelui ca propunerea să fie deschisă pentru a fi semnată de către deputați, cu condiția respectării procedurilor și termenelor stabilite la articolul 123 alineatele (1a), (2) și (5).

În cazul în care comisia decide să prezinte Parlamentului propunerea în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48, autorul propunerii este specificat în titlul raportului.

În cazul în care propunerea este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, raportul privind propunerea se consideră autorizat de către Conferința președinților. Comisia elaborează un raport în conformitate cu articolul 48, după audierea autorilor propunerii.

În cazul în care o propunere nu este deschisă pentru semnături suplimentare sau nu este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, comisia competentă decide cu privire la procedura de urmat în termen de trei luni de la trimitere și după audierea autorilor propunerii.

Autorii propunerii sunt specificați în titlul raportului.

Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 1
(1)  Cel mult cinci deputați pot prezenta o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte privind un subiect care se înscrie în competențele Uniunii Europene și care nu abordează chestiuni ce fac obiectului unei proceduri legislative în curs. Autorizația se acordă de Președinte de la caz la caz. Declarațiile scrise se tipăresc în limbile oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise într-un registru împreună cu numele semnatarilor. Acest registru este public și se păstrează în fața intrării în hemiciclu în perioadele de sesiune, iar între perioadele de sesiune într-un loc adecvat, care urmează a fi stabilit de Colegiul chestorilor.
(1)  Cel puțin 10 deputați din minimum trei grupuri politice pot prezenta o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte referitoare exclusiv la un subiect care se înscrie în competențele Uniunii Europene. Conținutul unei astfel de declarații nu poate depăși forma unei declarații. În special, declarația nu poate solicita luarea de măsuri legislative, nu poate conține nicio decizie privind aspecte pentru care în prezentul Regulament de procedură sunt prevăzute proceduri și competențe specifice și nu poate viza subiecte ale procedurilor aflate în curs de desfășurare în Parlament.
(1a)  Autorizația de a continua face obiectul unei decizii motivate a Președintelui pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu alineatul (1). Declarațiile scrise se publică în limbile oficiale pe site-ul Parlamentului și se distribuie pe cale electronică tuturor deputaților. Ele sunt înscrise într-un registru electronic împreună cu numele semnatarilor. Acest registru este public și accesibil pe site-ului Parlamentului. De asemenea, Președintele păstrează exemplarele originale ale declarațiilor scrise cu semnăturile aferente.
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 2
(2)  Orice deputat poate semna o declarație înscrisă în registru.
(2)  Orice deputat îşi poate adăuga semnătura pe o declarație înscrisă în registrul electronic. Semnătura poate fi retrasă în orice moment, în termen de trei luni de la înscrierea declarației în registru. În caz de retragere, nu i se mai permite deputatului sau deputatei în cauză să semneze din nou declarația.
Amendamentul 7
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 3
(3)  În cazul în care o declarație este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, Președintele informează Parlamentul cu privire la aceasta, înscrie numele semnatarilor în procesul-verbal și asigură publicarea declarației ca text adoptat.
(3)  În cazul în care, la sfârșitul perioadei de trei luni de la înscrierea sa în registru, o declarație este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, Președintele informează Parlamentul cu privire la aceasta. Fără să angajeze Parlamentul, declarația se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor.
Amendamentul 4
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Atunci când instituțiile destinatare ale unei declarații adoptate nu informează Parlamentul în termen de trei luni de la primirea declarației despre modul în care se intenționează să i se dea curs, la cererea unuia dintre autorii declarației, chestiunea se înscrie, la cererea unuia dintre autorii declarației, pe ordinea de zi a unei reuniuni ulterioare a comisiei competente.
Amendamentul 5
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 123 – alineatul 5
(5)  O declarație scrisă înscrisă în registru de peste trei luni și care nu a fost semnată de cel puțin jumătate dintre membrii care compun Parlamentul devine caducă.
(5)  O declarație scrisă înscrisă în registru de peste trei luni și care nu este semnată de cel puțin jumătate dintre membrii care compun Parlamentul devine caducă, iar prelungirea perioadei de trei luni nu este posibilă.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate