Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2058(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0242/2012

Predkladané texty :

A7-0242/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/12/2012 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0502

Prijaté texty
PDF 384kWORD 141k
Štvrtok, 13. decembra 2012 - Štrasburg
Rokovací poriadok EP: zmena a doplnenie článku 123 o písomných vyhláseniach a článku 42 o legislatívnych iniciatívach
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2012 o zmene a doplnení článku 123 a 42 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu: písomné vyhlásenia a legislatívne iniciatívy (2011/2058(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list svojho predsedu z 11. novembra 2010,

–  so zreteľom na štúdiu svojho oddelenia politík s názvom Písomné vyhlásenia Európskeho parlamentu: preskúmanie procesu a jeho vplyvu (PE 462.424),

–  so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0242/2012),

keďže:

A.  Európsky parlament v priebehu rokov podstatne rozšíril svoje právomoci a zaistil si tým dôležité nástroje, ktoré mu umožňujú ovplyvňovať rozhodovací proces Únie vo väčšine činností Únie;

B.  inštitúcie, ktorým je adresované písomné vyhlásenie, by mali zabezpečiť, že sa naň riadne nadviaže;

C.  písomné vyhlásenia slúžia ako užitočný nástroj na predkladanie otázok, ktoré sa občanov Únie obzvlášť dotýkajú;

D.  písomné vyhlásenia sa využívajú pravidelne, nie však vo veľkom množstve; len malá časť z nich získa nevyhnutnú podporu väčšiny poslancov Európskeho parlamentu;

E.  po určitom čase, ktorý je stanovený v rokovacom poriadku, platnosť väčšiny písomných vyhlásení končí;

F.  väčšina prijatých písomných vyhlásení je adresovaná Komisii, ktorá sa považuje za jedinú inštitúciu, ktorá reaguje na otázky, ktorých sa vyhlásenia týkajú;

G.  jej odpovede sa vo väčšine prípadov obmedzujú na opakované poskytnutie informácií o prebiehajúcich činnostiach Komisie a len vo výnimočných prípadoch vedú ku konkrétnym krokom, ktoré sa uvádzajú v písomnom vyhlásení;

H.  vzhľadom na vzrastajúce právomoci Európskeho parlamentu a zavedenie európskej iniciatívy občanov došlo k zmene významu písomných vyhlásení, hoci môžu byť stále užitočným nástrojom, ktorý poslancom umožňuje poukázať na otázky verejného záujmu;

I.  písomné vyhlásenia majú minimálny vplyv, pokiaľ ide o stanovovanie programu, ako aj o ovplyvňovanie rozhodnutí prijatých inštitúciami, preto môže dochádzať k chybným dojmom o ich účinnosti; pokiaľ sa však budú správne využívať, môžu si zachovať svoj význam ako obľúbený nástroj na presadzovanie návrhov; čo sa týka návrhov vyzývajúcich na prijatie legislatívneho opatrenia, mal by sa uplatňovať článok 42 ods. 2, ktorý jednotlivým poslancom poskytuje skutočnú možnosť ovplyvňovať právne predpisy Únie a zahrnúť daný návrh do činnosti výborov Európskeho parlamentu;

J.  kvalita a význam niektorých písomných vyhlásení, a najmä ich súlad s právomocami Únie uvedenými v hlave I časti I Zmluvy o fungovaní Európskej únie, môžu byť neuspokojivé; Európsky parlament by preto mohol v ďalšom volebnom období posúdiť dosah nových ustanovení svojho rokovacieho poriadku týkajúcich sa písomných vyhlásení a ich účinnosť;

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2.  zastáva stanovisko, že inštitúcie, ktorým sa písomné vyhlásenie adresuje, by mali Európsky parlament do troch mesiacov od prijatia tohto vyhlásenia informovať o zamýšľaných nadväzných opatreniach; má okrem toho v úmysle usilovať sa o dohodu s Komisiou o tejto zásade pri príležitosti ďalších rokovaní o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou;

3.  upozorňuje, že tieto zmeny nadobudnú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho parlamentu;

4.  víta rozhodnutie predsedníctva obmedziť nadmerné upozorňovanie na možnosť vydávania písomných vyhlásení, čím sa jeho poslancom zabezpečí nerušený prístup do zasadacej sály Európskeho parlamentu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 42 – odseky 2 a 3
2.  Každý poslanec môže predložiť návrh aktu Únie na základe práva iniciatívy priznaného Parlamentu v súlade s článkom 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.  Každý poslanec môže predložiť návrh aktu Únie na základe práva iniciatívy priznaného Parlamentu v súlade s článkom 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takýto návrh môže spoločne predložiť najviac 10 poslancov. V návrhu sa uvedie jeho právny základ a môže sa k nemu pripojiť dôvodová správa v rozsahu najviac 150 slov.
3.  Návrh sa predkladá predsedovi, ktorý ho postúpi na posúdenie gestorskému výboru. Návrh sa pred takým postúpením preloží do tých úradných jazykov, ktoré predseda gestorského výboru považuje za potrebné pre súhrnné posúdenie. Tento výbor rozhodne o ďalšom postupe do troch mesiacov od postúpenia a po vypočutí autora návrhu.
3.  Návrh sa predkladá predsedovi, ktorý overí, či sú splnené právne požiadavky. Predseda môže postúpiť návrh gestorskému výboru zodpovednému za takéto overovanie, aby predložil stanovisko k vhodnosti právneho základu. Ak predseda vyhlási návrh za prípustný, oznámi to na plenárnom zasadnutí a postúpi návrh gestorskému výboru.
Návrh sa pred takým postúpením zodpovednému výboru preloží do tých úradných jazykov, ktoré predseda gestorského výboru považuje za potrebné pre súhrnné posúdenie.

Tento výbor môže predsedovi odporučiť, aby bol návrh predložený na podpis všetkým poslancom v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými v článku 123 ods. 1a, 2 a 5 rokovacieho poriadku.

Ak výbor rozhodne, že v súlade s postupom uvedeným v článku 48 predloží návrh Parlamentu, meno autora návrhu sa uvedie v názve správy.

Pokiaľ návrh podpíše väčšina poslancov Parlamentu, bude sa správa o návrhu považovať za schválenú Konferenciou predsedov. Výbor po vypočutí autorov návrhu vypracuje správu v súlade s článkom 48.

Pokiaľ sa návrh nepredloží na ďalšie podpisy alebo ho nepodpíše väčšina poslancov Parlamentu, gestorský výbor rozhodne o ďalšom postupe do troch mesiacov od postúpenia a po vypočutí autorov návrhu.

Mená autorov návrhu sa uvedú v názve správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 1
1.  Najviac päť poslancov môže predložiť písomné vyhlásenie v rozsahu najviac dvesto slov vo veci v rámci pôsobnosti Európskej únie, ktoré sa netýka otázok, ktoré sú predmetom prebiehajúceho legislatívneho postupu. Predseda vydáva povolenie podľa jednotlivých prípadov. Písomné vyhlásenia sa vytlačia v úradných jazykoch a rozdajú. Spolu s menami podpísaných poslancov sa zapíšu do registra. Register je verejný. Počas schôdze je umiestnený pred vchodom do rokovacej sály a v čase medzi schôdzami na vhodnom mieste, ktoré určí kolégium kvestorov.
1.  Najmenej desať poslancov z najmenej troch politických skupín môže predložiť písomné vyhlásenie v rozsahu najviac 200 slov týkajúce sa výlučne veci v rámci pôsobnosti Európskej únie. Obsah takéhoto vyhlásenia nesmie presiahnuť rámec vyhlásenia. Predovšetkým nesmie vyzývať na prijatie akéhokoľvek legislatívneho opatrenia, obsahovať rozhodnutia o veciach, pre prijatie ktorých sú v rokovacom poriadku stanovené osobitné postupy a právomoci, ani sa týkať otázky, o ktorej sa v Parlamente práve rokuje.
1a.  Povolenie na ďalší postup v danej veci sa vydávana základe odôvodneného rozhodnutiapredsedupodľa odseku 1. Písomné vyhlásenia sa zverejnia v úradných jazykoch na internetovej stránke Parlamentu a elektronickou cestou sa rozdajú všetkým poslancom. Spolu s menami podpísaných poslancov sa zapíšu do elektronického registra. Register je verejný a jeprístupný prostredníctvom internetovej stránky Parlamentu. Predseda uchováva tiež tlačené kópie písomných vyhlásení s podpismi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 2
2.  Každý poslanec môže pripojiť svoj podpis k vyhláseniu zapísanému v registri.
2.  Každý poslanec môže pripojiť svoj podpis k vyhláseniu zapísanému v elektronickom registri. Podpis sa môže kedykoľvek pred uplynutím trojmesačnej lehoty po vložení vyhlásenia do registra zrušiť. V takýchto prípadoch sa príslušnému poslancovi nepovolí, aby svoj podpis ešte raz pripojil.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 3
3.  Ak vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov, predseda o tom informuje Parlament a mená podpísaných poslancov uverejní v zápisnici a vyhlásenie sa uverejní ako prijatý text.
3.  Ak na konci lehoty troch mesiacov od vloženia vyhlásenia do registra vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov, predseda o tom informuje Parlament. Vyhlásenie s menami podpísaných poslancov sa uverejní v zápisnici bez toho, aby bolo pre Parlament záväzné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 4 a (nový)
4a.  Ak inštitúcie, ktorým bolo prijaté vyhlásenie adresované, v rámci troch mesiacov od jeho prijatia neinformujú Parlament o zamýšľaných nadväzných opatreniach, záležitosť sa na žiadosť jedného z autorov vyhlásenia zaradí do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 5
5.  Písomné vyhlásenie, ktoré je v registri viac ako tri mesiace a nebolo podpísané aspoň polovicou všetkých poslancov Parlamentu, prepadá.
5.  Písomné vyhlásenie, ktoré je v registri viac ako tri mesiace a nie je podpísané aspoň polovicou všetkých poslancov Parlamentu, stráca platnosť bez možnosti predĺženia tejto trojmesačnej lehoty.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia