Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2062(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0378/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0378/2012

Συζήτηση :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.4
CRE 13/12/2012 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0504

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 438kWORD 383k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου
P7_TA(2012)0504A7-0378/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου (2012/2062(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 8, 21, 33 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ – Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 8ης Μαΐου 2001, με τίτλο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες» (COM(2001)0252),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 20ής Απριλίου 2010, με τίτλο «Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης – Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης» (COM(2010)0171),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που εγκρίθηκε κατά την 3179η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη στρατηγική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(3),

  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με μια συνεπή πολιτική έναντι καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν οι ηγέτες αυτών προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3130ής συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία(6) που εγκρίθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2011 και τη δήλωση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία(7) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper) στις 15 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED)(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0378/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στην αρχή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι έχει την προβλεπόμενη στις Συνθήκες της νομική υποχρέωση να θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών της καθώς και στο επίκεντρο όλων των διεθνών συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάλογοι μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και τρίτων χωρών συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα που να επιδιώκουν τη διατήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο επίκεντρο των εν λόγω πολιτικών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα εκτενές φάσμα κειμένων ως πολιτικό πλαίσιο για την ενίσχυση αυτής της υποχρέωσης, όπου περιλαμβάνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα παγκόσμιο χρηματοδοτικό μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)), η απαίτηση για όλα τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα –όπως ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), ο Μηχανισμός Σταθερότητας (ΜΣ), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ), ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και το Μέσο Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ)– να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εντός του αντίστοιχου πεδίου δραστηριοτήτων τους, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) και ο διορισμός του νέου ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δηλώσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου, τα διαβήματα της ΕΕ, οι κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΕ σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, πιο πρόσφατα, οι ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της ποικιλίας των συμβατικών σχέσεων της ΕΕ με τις τρίτες χώρες η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονιάς (ΕΠΓ), η Συμφωνία του Κοτονού και οι διάλογοι και διαβουλεύσεις με τις τρίτες χώρες επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και τη βελτίωση της συνεργασίας εντός των διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο των συνομιλιών επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ εποπτεύει την υλοποίηση των συμπεφωνημένων δεσμεύσεων και ότι η Συμφωνία του Κοτονού προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ότι ο ρόλος της ΕΕ στη στήριξη των εκλογικών διαδικασιών και αποστολή παρατηρητών, επηρεάζει ουσιωδώς την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σωρευτικά αποτελέσματα αυτών των πολιτικών έχουν οδηγήσει σε μια αποσπασματική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η αρχή της συνοχής και της συνέπειας μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και μεταξύ αυτών και άλλων πολιτικών δεν τηρήθηκε δεόντως· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι διαφορετικοί μηχανισμοί έχουν κατά συνέπεια αποκτήσει αυτόνομο χαρακτήρα και δεν εξυπηρετούν ούτε τη νομική υποχρέωση εποπτείας της εφαρμογής των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε τον σχετικό με αυτήν πολιτικό στόχο, με αποτέλεσμα να προκύπτει ανάγκη εναρμόνισης και δημιουργίας συνεργιών μεταξύ αυτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και ότι η κοινή ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2011 δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά τέτοιους παράγοντες όπως είναι η απουσία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης βασισμένης στη διασύνδεση όλων των εξωτερικών μηχανισμών της ΕΕ και τη δέουσα ενσωμάτωση των στόχων προτεραιότητας ανά χώρα, η απουσία μιας πολιτικής για τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των μηχανισμών (συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών πολιτικών και στρατηγικών) που να μπορεί να μετρά και να εποπτεύει το επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών βάσει ειδικών, διαφανών, μετρήσιμων, εφικτών και χρονικά περιορισμένων δεικτών, και η αδυναμία των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα πρέπει να ενσωματωθούν στον ευρύτερο πολιτικό διάλογο στο ανώτατο επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» και η εμπειρία από τις χώρες της Πολιτικής με την Ανατολική Γειτονία τόσο κατά όσο και πριν τις αντίστοιχες μεταβατικές περιόδους τους κατέδειξαν την ανάγκη ανασχεδιασμού της Πολιτικής Γειτονίας ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στον πολιτικό διάλογο μεταξύ άλλων με τις ΜΚΟ, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα συνδικάτα, τα μέσα ενημέρωσης, τα πανεπιστήμια, τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα και άλλες συνιστώσες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στην προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών, που είναι απαραίτητα στοιχεία για τον εκδημοκρατισμό και τις διαδικασίες μετάβασης· επικροτεί επ' αυτού τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) ως μια χειροπιαστή απάντηση της ΕΕ απέναντι στις απαιτήσεις του εκδημοκρατισμού αρχικά αλλά όχι αποκλειστικά στις χώρες της γειτονίας της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανανεωμένη πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών εταίρων σε βαθύτερες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ειδικότερα των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της συνείδησης, θρησκείας, ή πεποιθήσεων, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, βάσει της προσέγγισης «των αναλογικών κερδών» και της αμοιβαίας λογοδοσίας των χωρών εταίρων, της ΕΕ και των κρατών μελών της·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης, το Συμβούλιο εξορθολόγισε και επανευθυγράμμισε την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο επαναπροσδιορισμός ενσωματώθηκε στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012 και συμπληρώθηκε από ένα σχέδιο δράσης που ορίζει με σαφήνεια συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα, φάσεις και κατανομή αρμοδιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο διόρισε ειδικό εντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό να ενισχύσει την προβολή, την αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της, αξιολογώντας τα υφιστάμενα μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβουλευόμενος διαφόρους εταίρους και θεσμικά όργανα στον εν λόγω τομέα και εστιάζοντας σε ουσιώδη ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης προσοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα οικονομική κρίση, οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της στην αντοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και οι αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων έχουν καταδείξει την ανεπάρκεια των μεγαλεπήβολων διακηρύξεων για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν αυτές δεν αντιστοιχούν σε μια πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεμελιωμένη σε αρχές και υλοποιούμενη μέσω ευέλικτων και συγκεκριμένων μέτρων, διεπόμενη δε από την υποχρέωση σεβασμού της συνοχής και της συνέπειας των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων όλων των πολιτικών της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και ότι μόνο μέσω συντονισμένης και συνεκτικής δράσης των δύο μερών θα επιτευχθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948·

ΙΑ.  εκτιμώντας επομένως ότι είναι απαραίτητο να βοηθήσει η ΕΕ στην εφαρμογή τους στις λιγότερο προηγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, μεταξύ άλλων και εμπορικές συμφωνίες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα νέα εργαλεία των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT), η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου σε πολλές περιοχές του κόσμου, η ανάδειξη ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών σε περιφερειακές δυνάμεις, η δημιουργία νέων πολυμερών βημάτων διαλόγου, όπως η G-20, και η ανάδυση μιας ενημερωμένης και διασυνδεδεμένης παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών, καταδεικνύουν από κοινού την ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής και συνέπειας των υφιστάμενων κειμένων του διεθνούς δικαίου και προώθησης της συνεργασίας στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλισθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μπει τέλος στην ατιμωρησία για τις παραβιάσεις αυτών και να βελτιωθούν οι προοπτικές για τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες ευνοεί τη θέσπιση ενός ελεύθερου και δημοκρατικού διαλόγου και μπορεί να αποτελέσει μέσο έγκαιρης προειδοποίησης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσει προτεραιότητα στην εξωτερική δράση της ΕΕ προς στήριξη της δημοκρατίας και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΔ.  υπογραμμίζει ότι οι βασικές γραμμές και τα θεμελιώδη στοιχεία του νέου στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία απαιτούν υψηλό βαθμό συνοχής και πολιτικής βούλησης για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων·

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

1.  εκτιμά ότι η πρωτοβουλία για την αναθεώρηση της στρατηγικής επιδιώκει να ανταποκριθεί στις βασικές προκλήσεις που έχουν προσδιορισθεί από το Κοινοβούλιο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· επικροτεί την ολοκληρωμένη και χωρίς περιορισμούς προσέγγιση που ενέκρινε το Συμβούλιο εν προκειμένω και, ειδικότερα, το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως σαφή έκφραση της δέσμευσης και της λογοδοσίας της ΕΕ, καθώς και τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο διορισμός του οποίου είχε ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προηγούμενες εκθέσεις·

2.  επαναλαμβάνει ότι τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις ή τις καταστάσεις, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, τις αναπηρίες, το γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου·

3.  καλεί την ΕΕ να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να υλοποιήσει τις ανειλημμένες δεσμεύσεις με ταχύ και διαφανή τρόπο·

4.  τονίζει ότι το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σχέδιο δράσης αντιπροσωπεύουν το κατώτατο και όχι το ανώτατο όριο για την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια σταθερή και συνεπή στάση απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, με διαφανή τρόπο και υποχρέωση λογοδοσίας·

5.  χαιρετίζει την πρόταση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ να προβληθούν τα δικαιώματα της γυναίκας, τα δικαιώματα του παιδιού και η δικαιοσύνη (με έμφαση στο δικαίωμα για δίκαιη δίκη) ως τα τρία «εγκάρσια» θέματα της καμπάνιας, και έχει εμπιστοσύνη ότι ο νέος Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα παίξει θετικό ρόλο στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης επ' αυτού·

6.  είναι πεπεισμένο ότι η δημιουργία της θέσης του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα ενισχύσει στο πλαίσιο όλων των ευρωπαϊκών εξωτερικών στρατηγικών τη διάσταση εκείνη που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  επιθυμεί τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.  εκφράζει την επιθυμία να συνδεθεί στενά, ως το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο στην ΕΕ, με αυτό το αναδιαμορφωμένο πολιτικό πλαίσιο, και την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βελτίωση της δημοκρατικής νομιμότητας της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, σεβόμενο παράλληλα το ρόλο του κάθε θεσμικού οργάνου όπως τον προβλέπει η Συνθήκη·

9.  επαναλαμβάνει τη βούλησή του να εντείνει τη διοργανική συνεργασία, μεταξύ άλλων και μέσω μιας Ομάδας Επαφής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα -στο πλαίσιο της οποίας θα συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), οι αρμόδιες υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– με έργο την παρακολούθηση εφαρμογής της αναθεώρησης και του Σχεδίου Δράσης·

10.  τονίζει την ανάγκη να συνδυάσουν όλα τα θεσμικά όργανα τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο αυτής της διεργασίας και ζητεί, ως εκ τούτου, μια κοινή δήλωση που θα τα δεσμεύει με κοινές ιδρυτικές αρχές και κοινούς στόχους·

11.  επικροτεί το φιλόδοξο στρατηγικό πλαίσιο, όμως τονίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και καλύτερης διευκρίνισης των διαδικασιών και της κατανομής καθηκόντων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών, για μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης·

Συνοχή και συνεργασία μεταξύ τομέων πολιτικής και μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών

12.  τονίζει την ανάγκη για συνοχή και συνέπεια μεταξύ όλων των τομέων πολιτικής ως ουσιαστική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική και αξιόπιστη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ δεν κάνει ειδική μνεία στις αρχές αυτές· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις δεσμεύσεις που έχει επανειλημμένα αναλάβει, όπως ορίζονται στην ανακοίνωσή της του 2001 και στην ανακοίνωσή της του 2010, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης (COM(2010)0171), για τη λήψη πρακτικών μέτρων που θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών πολιτικών της· υπενθυμίζει ότι το 2001 υπήρξε συμφωνία σχετικά με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και τον μεγαλύτερο συντονισμό στον εν λόγω τομέα· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι ο σεβασμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα ξεκινά από το σπίτι και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος, αλλά να αξιολογείται και να βελτιώνεται συνεχώς, ούτως ώστε να μπορέσει η ΕΕ να θεωρείται αξιόπιστη φωνή σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον συντονισμό τους για να επιτύχουν μεγαλύτερη συνοχή και συμπληρωματικότητα στις πολιτικές και τα προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη·

14.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να τηρήσουν τη δέσμευση για μια «προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα» σε όλο το φάσμα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

15.  καλεί την ΕΕ να διατηρήσει και να εκπληρώσει τον ηγετικό της ρόλο στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, μέσω της αποτελεσματικής, συνεπούς και λελογισμένης χρήσης όλων των μέσων που διαθέτει για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσω μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής ώστε οι πολιτικές της ΕΕ σε όλους τους τομείς να επιτρέπουν ολοένα και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ταυτόχρονα να μην παραβιάζουν κανένα ανθρώπινο δικαίωμα·

17.  τονίζει ότι ο νέος Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή ατζέντα σε όλες τις δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο· αναμένει επ´αυτού μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τις αρμόδιες επιτροπές του·

18.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων που αυτή προβλέπει, καθώς και την ανάγκη αποφυγής της υποβάθμισής τους, να υποστηρίξουν ιδιαίτερα την ιεράρχηση των αναγκών των παιδιών αμφοτέρων των φύλων για ειδική προστασία και μέριμνα, βάσει της εν λόγω Σύμβασης και της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

19.  καταδικάζει απερίφραστα τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας των γυναικών και των κοριτσιών, και παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών·

20.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα θεωρηθεί αξιόπιστος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας μόνο εφόσον οι πολιτικές της στο εξωτερικό συνάδουν με τις δράσεις της εντός των συνόρων της·

21.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί η κατάλληλη δημοσιότητα στο στρατηγικό πλαίσιο ώστε αυτό να βελτιώσει τη νομιμότητα, αξιοπιστία και λογοδοσία του ενώπιον του κοινού·

22.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που σκοπό θα έχει να προωθήσει τις αξίες της στην εξωτερική διάσταση της πολιτικής της στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπως εξαγγέλθηκε στο Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης το 2010 και σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία·

23.  τονίζει ότι όλες οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής και η ΕΥΕΔ πρέπει να διενεργήσουν λεπτομερείς αξιολογήσεις των νομικών συνεπειών του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, δεδομένου ότι ο Χάρτης ισχύει για όλες τις δράσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· δεσμεύεται να κάνει το ίδιο· προτρέπει τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του να εφαρμόζουν τη σχετική διάταξη του άρθρου 36 του Κανονισμού του, που τους επιτρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση μιας πρότασης νομοθετικής πράξης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων που σχετίζονται με τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα·

24.  τονίζει την ανάγκη αύξησης του επιπέδου συνεργασίας και διαβούλευσης μεταξύ της ομάδας εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα (FREMP) και της ομάδας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) του Συμβουλίου· ζητεί η εν λόγω συνεργασία και διαβούλευση να επεκταθεί στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλεί αμφότερους τους φορείς να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρογνωμοσύνη και τα μέσα του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων και κατά την εκπόνηση νέων πρωτοβουλιών, με σκοπό τη διατύπωση και προώθηση κοινών αξιών και διεθνών προτύπων·

25.  επικροτεί τη βελτιωμένη πολιτική συνοχή με τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις και τους διεθνείς και περιφερειακούς μηχανισμούς, όπως εκείνοι των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης· ζητεί τη συστηματική ένταξη των εν λόγω προτύπων στις ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα πρέπει να αποτελούν τα έγγραφα αναφοράς για τις γεωγραφικές και θεματικές πολιτικές, για τα σχέδια δράσης, τις στρατηγικές και τα μέσα· προτείνει για τη συνεργασία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως μέσω των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι προγραμματισμένοι να συμπίπτουν με διεθνείς συνόδους κορυφής, να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει όλους τους περιφερειακούς εταίρους και τις περιφερειακές οργανώσεις και να ακολουθείται από συγκεκριμένες δηλώσεις μετά τις συνεδριάσεις με τους εν λόγω εταίρους, καθώς και μετά τις συνεδριάσεις με τρίτες χώρες, ιδίως τις χώρες BRIC και άλλες αναδυόμενες οικονομίες·

26.  εκτιμά ότι η ένταξη χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής στην Πολιτική Γειτονίας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα παράσχει συμπληρωματικά εργαλεία για την ευθυγράμμιση του νομοθετικού πλαισίου και των βέλτιστων πρακτικών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· διαπιστώνει ότι το πρόσφατα συμφωνηθέν μεταξύ ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης κοινό πρόγραμμα ενίσχυσης των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη Νότια Γειτονία αποτελεί παράδειγμα του συμπληρωματικού χαρακτήρα της εμπειρογνωμοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις·

27.  καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να εργαστούν για τη βελτίωση του επιπέδου σεβασμού και προστασίας της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων όταν ασχολούνται με διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

28.  καλεί τις αρμόδιες επιτροπές του, όπως η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους με τους αρμόδιους φορείς και τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και να εδραιώσουν διαρθρωμένους διαλόγους, με σκοπό την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και πρακτικής συνέργειας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και την πλήρη αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρογνωμοσύνης στον εν λόγω τομέα·

Προς μια αποτελεσματική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς

29.  αναγνωρίζει τον στόχο της αναθεώρησης που είναι να τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες· θεωρεί ότι είναι ουσιώδους σημασίας να υιοθετήσει η ΕΕ μια αποτελεσματική προσέγγιση έναντι των εταίρων της προωθώντας επιλεγμένες βασικές προτεραιότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και να εστιάσει τις προσπάθειές της στην προσέγγιση αυτή, προκειμένου να διοχετευθεί το σύνολο των προσπαθειών στην επίτευξη απτών και εφικτών αποτελεσμάτων· επισημαίνει ότι, στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εν λόγω βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κεντρικά θεμελιώδη δικαιώματα σαν τη μη διακριτική μεταχείριση και την ελευθερία της έκφρασης, της θρησκείας ή της πίστης, της συνείδησης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

30.  προτείνει να υιοθετήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ως ανθρώπινα δικαιώματα με υψηλό βαθμό προτεραιότητας τον αγώνα κατά της θανατικής ποινής και την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, ζητήματα στα οποία η ΕΕ έχει επιτύχει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και όπου διαθέτει αρκετά πλούσια εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να τη μοιραστεί και να επιτύχει απτά αποτελέσματα·

31.  υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν εξισώνονται με αυτόν, και ότι συνδέονται μεταξύ τους με σχέση αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας ενίσχυσης· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει σε ολόκληρη την κοινωνία την καθιέρωση ιδανικών βασισμένων στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των παιδιών·

32.  επικροτεί τον κρίσιμο ρόλο των στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αποτελούσαν από καιρό αίτημα του Κοινοβουλίου, και το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν ως διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς που περιλαμβάνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τους επικεφαλής των αποστολών και την COHOM· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να οργανωθεί μια ευρεία διαβούλευση, ιδίως με οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, με εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων, με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και υπογραμμίζει ότι όλοι οι ανωτέρω πρέπει να τύχουν προστασίας μέσω των κατάλληλων μέτρων εφαρμογής·

33.  εκτιμά ότι ο προσδιορισμός ειδικών για κάθε χώρα προτεραιοτήτων, ρεαλιστικών στόχων και μορφών άσκησης πολιτικής πίεσης έχει ουσιαστική σημασία για μια αποτελεσματικότερη δράση της ΕΕ και για μετρήσιμα επιτεύγματα· θεωρεί ότι οι στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματωθούν στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ, στις εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές (τόσο στα γεωγραφικά όσο και στα θεματικά προγράμματα), ώστε να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη απόδοση, αποτελεσματικότητα και συνοχή·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τις ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση κάθε βοήθειας προς τρίτες χώρες, καθώς και στα έγγραφα στρατηγικής και στα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα·

35.  συνιστά τη δημοσιοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μελών της κοινωνίας των πολιτών στις αντίστοιχες χώρες· τονίζει ότι αυτές οι δημοσιοποιημένες προτεραιότητες θα προβάλλουν τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες και θα παρέχουν υποστήριξη σε όσους αγωνίζονται να ασκήσουν και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους· εκτιμά πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κάθε σχετική πληροφορία·

36.  τονίζει το ρόλο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ-CSR) στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτή διατυπώνεται στην από 25 Οκτωβρίου 2011 ανακοίνωση της Επιτροπής και που παραπέμπει μεταξύ άλλων στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η ΕΚΕ στις στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές και πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν επίσης ευθύνες και υποχρεώσεις και επικροτεί την επιβεβαίωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) από την ΕΕ· καλεί όλες τις επιχειρήσεις να αναλάβουν την εταιρική ευθύνη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ· επικροτεί τη διάθεση της Επιτροπής να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δικά τους εθνικά σχέδια για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ και τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης και από τις χώρες εταίρους των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ΕΚΕ, όπως είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και η δήλωση αρχών της Τριμερούς Διάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική·

37.  θεωρεί ότι το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης, με το τριετές χρονοδιάγραμμα, θα εξορθολογήσουν τους στόχους προτεραιότητας κάθε χώρας, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τις θεματικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και τις σχετικές τοπικές στρατηγικές, ώστε να παράσχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για το σύνολο της δράσης της ΕΕ· ζητεί να οριστικοποιηθούν άμεσα όλες οι ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υλοποιηθούν σύντομα και να αξιολογηθούν οι βέλτιστες πρακτικές· είναι πεπεισμένο ότι οι στρατηγικές αυτές θα επιτρέψουν να διενεργούνται με ακρίβεια ετήσιες αξιολογήσεις του βαθμού υλοποίησης των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιέχονται στις συμφωνίες-πλαίσια·

38.  προτείνει, στο πλαίσιο των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εγκρίνει η ΕΕ έναν κατάλογο «ελάχιστων ζητημάτων» που θα πρέπει να θέτουν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπόψη των αρμόδιων ομολόγων τους από τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο των συναντήσεων και επισκέψεων, μεταξύ άλλων και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο καθώς και στη διάρκεια συνόδων κορυφής·

39.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω τις τρίτες χώρες να συμπεριλάβουν στη νομοθεσία τους ρητές διατάξεις για τα δικαιώματα των γυναικών και να εγγυηθούν το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων·

40.  καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να δεσμευτούν και να παρέχουν συνδρομή σε θρησκευτικούς φορείς και οργανώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα, προς υποστήριξη της θρησκευτικής ελευθερίας και για τη διευθέτηση των διενέξεων·

41.  επικροτεί τη δέσμευση που αναλαμβάνει το στρατηγικό πλαίσιο να θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΕ να εγκρίνει τα ετήσια συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ, ώστε να δημιουργηθεί ένα ελάχιστο κοινό επίπεδο ανησυχιών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι αξιωματούχοι της ΕΕ θα θέτουν υπόψη των αρμόδιων συνομιλητών τους·

42.  ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες για την προστασία και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, ιδίως για όσους ζουν υπό καθεστώς απειλών ή φόβου λόγω των πεποιθήσεών τους· αναμένει πιο ευέλικτα, στοχοθετημένα μέτρα, τα οποία θα μπορούν να ληφθούν για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED)·

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία
Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα

43.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικά μέτρα που θα απαιτούν από τις επιχειρήσεις της ΕΕ να μεριμνούν ώστε οι αγορές που πραγματοποιούν να μην στηρίζουν αυτουργούς συγκρούσεων και σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διενεργώντας πιο συγκεκριμένα ελέγχους και αξιολογήσεις των αλυσίδων εφοδιασμού τους με ορυκτά και δημοσιεύοντας τα πορίσματα· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να δημοσιεύσει κατάλογο εταιριών της ΕΕ οι οποίες έχουν μετάσχει άμεσα σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συναλλαγές με απολυταρχικά καθεστώτα· θεωρεί ότι η υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια από επιχειρήσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, θα προστατεύσει τη φήμη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, ιδίως σε περιοχές που μαστίζονται από συγκρούσεις·

44.  συνιστά στην Ύπατη Εκπρόσωπο να στηρίξει τον εν λόγω μηχανισμό στη δυνατότητα αναγνώρισης του δυνητικού κινδύνου παραβίασης των διεθνών προτύπων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μια χώρα εταίρο, με τη προσθήκη στη σχετική ρήτρα ενός ουσιαστικού συστήματος «έγκαιρης προειδοποίησης», και στη θέσπιση ενός διαβαθμισμένου πλαισίου που θα βασίζεται στη διαβούλευση, στη λήψη μέτρων και την πρόβλεψη συνεπειών, όπως εκείνο που προβλέπεται από τη Συμφωνία του Κοτονού και σύμφωνα με το παράδειγμα του εποπτικού μηχανισμού που έχει δημιουργηθεί για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο θα βασίζεται στον διάλογο, θα βοηθάει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενός επιδεινούμενου περιβάλλοντος και των επανειλημμένων ή/και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με παράλληλη έλλειψη κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, και θα επιτρέπει να συζητούνται μέσα σε ένα δεσμευτικό πλαίσιο τα τυχόν διορθωτικά μέτρα· ζητεί, ως εκ τούτου, να αξιολογήσει η αναθεώρηση επίσης τον ρόλο, την εντολή και τους στόχους των διαλόγων και διαβουλεύσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα πρέπει να βελτιωθούν·

45.  προτείνει να αξιολογείται τακτικά και να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής ο βαθμός προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών στα κράτη υποδοχής·

46.  επικροτεί τη δημιουργία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του μηχανισμού εποπτείας της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της σύναψης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν· συνιστά να προωθούνται εκ συστήματος τέτοιοι εποπτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο και των άλλων συμφωνιών·

47.  επισημαίνει την απόφαση του Συμβουλίου του 2009 για επέκταση της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ώστε να περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες και να παρέχει σύνδεση μεταξύ των εν λόγω συμφωνιών και των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών μέσω της προσθήκης μιας ρήτρας παρέκτασης (passerelle clause), όπου αυτή είναι αναγκαία· διαπιστώνει τη μνεία που το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία κάνει περί ανάπτυξης κριτηρίων αξιολόγησης του βαθμού εφαρμογής του εν λόγω στοιχείου· διαπιστώνει ότι η επέκταση του πεδίου της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθιστά οπωσδήποτε αναγκαίο έναν σαφή μηχανισμό για την υλοποίησή της σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, και συνεπώς πρέπει να συμπληρωθεί με ένα επιχειρησιακό μηχανισμό εφαρμογής· τονίζει ότι όλες οι συμφωνίες, ακόμη και οι τομεακές και οι εμπορικές και επενδυτικές, που η ΕΕ συνάπτει τόσο με βιομηχανικές όσο και με αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικές και μη διαπραγματεύσιμες ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να αποδέχονται αυτήν τη δεσμευτική υποχρέωση όλες οι χώρες εταίροι, ιδίως οι χώρες με παρόμοιες αντιλήψεις και οι στρατηγικοί εταίροι με τους οποίους η ΕΕ διαπραγματεύεται συμφωνίες·

48.  διαπιστώνει ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έναρξη διαβουλεύσεων ή για την αναστολή μιας συμφωνίας· θεωρεί ότι σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει μια σύσταση που θα ζητεί την εφαρμογή της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διατάξεων του κεφαλαίου περί βιώσιμης ανάπτυξης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του εν λόγω κεφαλαίου· επισημαίνει ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή εκτιμήσει ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν τηρούνται, θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου·

49.  προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο να διευρύνει την ετήσια έκθεση σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, προσθέτοντας ένα κεφάλαιο για την πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που θα καλύπτει επίσης την εφαρμογή της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας που περιλαμβάνεται στις ισχύουσες συμφωνίες, ενώ θα περιέχει μια χωριστή ανά περίπτωση ανάλυση της διαβούλευσης και των λοιπών καταλλήλων μέτρων που δρομολογούνται από το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, μαζί με μια ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της συνεκτικότητας της αναληφθείσας δράσης·

Η εκτίμηση αντίκτυπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

50.  εκτιμά ότι η ΕΕ μπορεί να τηρήσει πλήρως τις βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποχρεώσεις της μόνο διενεργώντας εκτιμήσεις αντίκτυπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για κάθε διμερή ή πολυμερή συμφωνία με τρίτες χώρες·

51.  επισημαίνει ότι αυτή η συστηματική πρακτική αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ του πρωτογενούς δικαίου, της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και της τήρησης από τρίτους των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (ICESCR) και των διεθνώς ανεγνωρισμένων εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

52.  ζητεί να καλύπτουν οι εν λόγω εκτιμήσεις αντίκτυπου το πλήρες φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και στο διαδίκτυο, που θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως ένα αδιαίρετο όλο·

53.  επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να διενεργούνται με ανεξάρτητο, διαφανή και συμμετοχικό τρόπο και να περιλαμβάνουν κοινότητες που ενδέχεται να κινδυνεύουν·

54.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν μια αυστηρή μεθοδολογία που θα τηρεί τις αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, ώστε να αποφεύγεται τυχόν αρνητικός αντίκτυπος σε ορισμένους πληθυσμούς, και θα προβλέπει από κοινού συμφωνημένα προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση τυχόν αρνητικού αντίκτυπου, πριν από την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων·

55.  εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή ως προς την ανάγκη διενέργειας εκτιμήσεων αντίκτυπου για τα έργα εκείνα των οποίων η υλοποίηση ενέχει σοβαρό κίνδυνο παραβίασης των διατάξεων του Χάρτη, όπως στην περίπτωση των έργων που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, τις υπηρεσίες συνοριακών ελέγχων και την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας χωρών με καταπιεστικά καθεστώτα·

Μια πολιτική συγκριτικής αξιολόγησης

56.  τονίζει ότι οι στόχοι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας απαιτούν αναγκαστικά την ύπαρξη ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών και δημοσιοποιημένων κριτηρίων αξιολόγησης του επιπέδου σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· εκτιμά, εν προκειμένω, ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως τα σχετικά μέσα και την εμπειρογνωμοσύνη του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως έγκυρου στοιχείου ενός τέτοιου συγκριτικού πίνακα αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία προς χρήση από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να διαχωρίζει ευκρινώς τα πολιτικά συμπεράσματα από οποιαδήποτε νομική και τεχνική αξιολόγηση·

57.  προτείνει να αναπτύξει η ΕΥΕΔ μια σειρά από ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και δημοσιοποιημένα σημεία αναφοράς για κάθε χώρα, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως συνεκτική και συνεπής βάση για την ετήσια αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ στο πλαίσιο των ανά χώρα στρατηγικών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διαλόγων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά να συμπεριλαμβάνουν οι εν λόγω πίνακες αναφοράς επίσης τα βασικά στοιχεία του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων·

Η ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

58.  υπενθυμίζει τα πολιτικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την Αραβική Άνοιξη, και την εμπειρία που αποκτήθηκε με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, τόσο κατά όσο και πριν από τις αντίστοιχες μεταβατικές περιόδους τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης κατάργησης παλαιότερων πολιτικών που εστίαζαν κυρίως στις σχέσεις με τις αρχές και θέσπισης μιας αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών των χωρών εταίρων· τονίζει επ' αυτού το σημαντικό ρόλο, σε πρώτη φάση μεν αλλά όχι αποκλειστικά, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, του πρόσφατα ιδρυθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED)·

59.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας προγραμμάτων και της υποστήριξης έργων που επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ και σε εκείνα των τρίτων χωρών και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητα που θα πρέπει να καταστεί κεντρικός πυλώνας των υπό αναθεώρηση σήμερα εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών·

60.  επικροτεί το γεγονός ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συνοδεύονται από κοινά σεμινάρια της κοινωνίας των πολιτών και επανεπιβεβαιώνει τη στήριξή του προς το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

61.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο του θεσμοθετημένου μηχανισμού διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών που προβλέπεται στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Νότιας Κορέας ως αφετηρία για την ανάπτυξη ακόμη πιο συμμετοχικών μηχανισμών, οι οποίοι να περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες·

62.  αντιλαμβάνεται ότι βασικός στόχος της νέας τακτικής της ΕΕ είναι η ενίσχυση των κοινωνιών μέσω ενεργού λογοδοσίας σε εγχώριο επίπεδο που θα ενισχύσει την ικανότητά τους να συμμετέχουν στη δημόσια διαμόρφωση των αποφάσεων και σε δημοκρατικές διεργασίες διακυβέρνησης·

63.  τάσσεται υπέρ νέων πρωτοβουλιών όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία (EED) και τη Διευκόλυνση για την Κοινωνία των Πολιτών (CSF), που καθιστούν πιο προσιτή την ευρωπαϊκή βοήθεια, ιδίως για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για μια πιο στρατηγική και πολιτική στάση της ΕΕ στο θέμα του εκδημοκρατισμού με την παροχή πιο προσαρμοσμένης στις περιστάσεις, πιο ευέλικτης και έγκαιρης συνδρομής με στόχο τη διευκόλυνση του εκδημοκρατισμού σε χώρες εταίρους·

64.  διαπιστώνει ότι παρόλο που τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης αναμένονταν να επιφέρουν αλλαγές υπέρ της δημοκρατίας, σε πολλές περιπτώσεις είχαν ως συνέπεια την επιδείνωση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων· ως εκ τούτου, καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδος βίας κατά Χριστιανών, Εβραίων, Μουσουλμάνων και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων καθώς και κάθε μορφή διακρίσεων και μισαλλοδοξίας λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων, εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και μη πιστών· τονίζει για μία ακόμα φορά, σύμφωνα με τα παλαιότερα ψηφίσματά του, ότι η ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

65.  τονίζει ότι τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» έφεραν στο φως ορισμένες αδυναμίες τής ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι των χωρών της περιοχής, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την κατάσταση των νέων, που αντιμετωπίζουν μαζική ανεργία και απουσία προοπτικών στις χώρες τους· επικροτεί πάντως τη διάθεση υιοθέτησης μιας νέας τακτικής και τονίζει ότι πρέπει να ενταθούν τα τρέχοντα και έργα και προγράμματα ανταλλαγών που θα περιλαμβάνουν νέους της «Αραβικής Άνοιξης», και ιδίως όσα ξεκίνησαν στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

66.  τονίζει την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων ανταλλαγών ή ανοίγματος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε νέους της «Αραβικής Άνοιξης», καθώς και την ανάγκη ανάλυσης υπό το πρίσμα της κοινωνίας των πολιτών των αιτίων και των συνεπειών της μη επίγνωσης των προβλημάτων, οικονομικής και κοινωνικής ιδίως φύσης, που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες αυτές·

67.  προτείνει τη δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγής ή την επέκταση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε να περιλαμβάνουν νέους τρίτων χωρών·

68.  υπογραμμίζει ότι οι ισχυροί δεσμοί με την κοινωνία των πολιτών τόσο στις χώρες της «Αραβικής Άνοιξης» όσο σε εκείνες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που οικοδομούνται, μεταξύ άλλων, χάρη στα προγράμματα ανταλλαγών, τις περιόδους πρακτικής άσκησης σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ και τις υποτροφίες σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, είναι απαραίτητοι για τη μελλοντική ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατία στις εν λόγω χώρες·

69.  επισημαίνει ότι η προαναφερθείσα ανάλυση υπό το πρίσμα της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη σύναψη μιας Ευρω-Αραβικής Σύμβασης Νέων ή μιας Ευρω-ΜΕΝΑ/Ευρωμεσογειακής Σύμβασης Νέων, με ιδιαίτερη εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα·

70.  τονίζει ότι η κατάσταση των γυναικών στις χώρες της «Αραβικής Άνοιξης» είναι συχνά δυσμενής για τις εκτιμήσεις της προόδου που έχει γίνει στα πεδία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κι ότι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της δράσης της ΕΕ έναντι αυτών των χωρών· ζητεί να κληθεί διακοινοβουλευτική ευρω-αραβική σύνοδος γυναικών· υπενθυμίζει επίσης ότι η δημοκρατία συνεπάγεται την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή, κατά τα οριζόμενα από τα διεθνή και περιφερειακά κείμενα, όπως το Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών και το Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική·

71.  τονίζει τον κρίσιμο ρόλο των αρμόδιων για τα ανθρώπινα δικαιώματα εθνικών θεσμικών οργάνων των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών και τη σημασία της συνεργασίας τους· ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μεταφορά καλών πρακτικών. στο συντονισμό και στην παροχή κινήτρων για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τα ανθρώπινα δικαιώματα εθνικών θεσμικών οργάνων των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών, όπως είναι το Πρόγραμμα 2009-2013 για τη Συνεργασία μεταξύ Συνηγόρων του Πολίτη στις Χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που καταρτίσθηκε από κοινού από τον Πολωνό και το Γάλλο Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των γραφείων των Συνηγόρων του Πολίτη, των κυβερνητικών φορέων και των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο θέμα της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και της οικοδόμησης δημοκρατικών κρατών θεμελιωμένων στο κράτος δικαίου· τονίζει την ανάγκη συντονισμού αυτών των δράσεων εντός της ΕΕ και αξιοποίησης από τα όργανα της ΕΕ της πείρας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των δράσεων αυτών· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ίδρυση εθνικών θεσμών αρμόδιων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όσες από τις γειτονικές προς την ΕΕ χώρες τα νομικά συστήματα δεν περιλαμβάνουν τέτοιους φορείς·

72.  τονίζει ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή πρέπει να πιστέψουν στην ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και να την υλοποιήσουν εφαρμόζοντας με την ίδια προσήλωση την αρχή του «more for more» («δίνετε περισσότερα, παίρνετε περισσότερα») και την αρχή του «less for less» («δίνετε λιγότερα, παίρνετε λιγότερα»)·

73.  εκτιμά πως για τις χώρες που έχουν αξιολογηθεί σαφώς ως μη προοδεύουσες στο θέμα του εκδημοκρατισμού και της παγίωσης των θεσμικών και κοινωνικών αλλαγών, μεταξύ άλλων και στον τομέα του κράτους δικαίου, η ευρωπαϊκή βοήθεια θα πρέπει να μειώνεται, χωρίς να παραβλάπτεται η βοήθεια προς την κοινωνία των πολιτών των χωρών αυτών, κατ' εφαρμογή της πολιτικής αυτής, ιδίως όταν παραβιάζονται κάποιες βασικές αρχές μεταξύ των οποίων είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία θρησκείας ή πίστης, η μη διακριτική μεταχείριση, η ισότητα των φύλων, η ελευθερία συνείδησης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

74.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη διαιώνιση νοοτροπιών του παρελθόντος, με υπερβολικές ανταμοιβές σε πολιτικό επίπεδο για μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των χωρών εταίρων τα οποία δεν συμβάλλουν στην άμεση επίτευξη των στόχων·

75.  επικροτεί την πρωτοβουλία καθιέρωσης μιας αναπτυξιακής πολιτικής που θα έχει ως γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, επισημαίνει ότι μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πιστεύει ακράδαντα ότι στο επίκεντρο των στόχων της συνεργασίας πρέπει να βρίσκονται τα ανθρώπινα όντα και η ευημερία των λαών και όχι οι κυβερνήσεις· τονίζει ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο αυτό ως συμβάλλουσα στην πλήρη υλοποίηση των στόχων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε οι διάφορες πολιτικές της ΕΕ να μην αλληλοϋπονομεύονται σε αυτό το θέμα·

76.  επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία EU Aid Volunteers (Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ) που θα δημιουργήσει από την περίοδο 2014-2020 ευκαιρίες να συμμετέχουν κάπου 10.000 Ευρωπαίοι σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως, εκεί όπου η βοήθεια αποτελεί επείγουσα ανάγκη, και να εκφράσουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη βοηθώντας με πρακτικό τρόπο τις κοινότητες που θα έχουν πληγεί από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές·

Η κοινή διοργανική ευθύνη

77.  εκτιμά πως το Στρατηγικό Πλαίσιο και το Σχέδιο Δράσης έχουν ιδιαίτερη σημασία επειδή αντιπροσωπεύουν μια κοινή δέσμευση της Ύπατης Εκπροσώπου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών μελών· επικροτεί την αναγνώριση του ηγετικού ρόλου που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· ελπίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να συμμετάσχει πλήρως στην φάση εφαρμογής του σχεδίου Δράσης, μεταξύ άλλων και μέσω ανταλλαγών στην Ομάδα Επαφής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της οποίας συνεργάζονται η ΕΥΕΔ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

78.  προτείνει να αναπτύξει το Κοινοβούλιο πιο δυναμικές σχέσεις με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, βάσει τακτικών επαφών και ανταλλαγών πληροφοριών μέσω εκθέσεων προόδου που θα αντικατοπτρίζουν ένα «πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή» στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και τους στόχους και τις φάσεις που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης·

79.  αναλαμβάνει να εποπτεύει με συστηματικότερο τρόπο τη συνέχεια που δίδεται στα ψηφίσματά του που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και μεμονωμένες υποθέσεις σχετικές με αυτά, αναπτύσσοντας έναν μηχανισμό παρακολούθησης με την υποστήριξη της πρόσφατα συσταθείσας Μονάδας Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και συνιστά να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και άλλων αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε οι στόχοι της αναθεωρημένης στρατηγικής να συνοδεύονται από αντίστοιχη επαρκή χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ·

80.  θέτει ως στόχο να βελτιώσει και το ίδιο το Κοινοβούλιο τις διαδικασίες του που αφορούν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εντείνει τις προσπάθειές του για να ενσωματώσει αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις δομές και τις διαδικασίες του ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των κοινοβουλευτικών δράσεων και πολιτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών του προς τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

81.  εκτιμά ότι κάθε μόνιμη αντιπροσωπεία και κάθε αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ορίσει, κατά προτίμηση μεταξύ του/της προέδρου και των αντιπροέδρων της, ένα μέλος που θα είναι ειδικά επιφορτισμένο με την εποπτεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα ή θεματικό τομέα, και ότι τα πρόσωπα που θα ορισθούν θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά αναφορές στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου·

82.  συνιστά για κάθε αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που ξεκινά αποστολή σε μια χώρα όπου η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ανησυχητική να διαθέτει μέλη που ειδικά επιφορτισμένα να θίγουν τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα, και τα εν λόγω μέλη να υποβάλλουν αναφορές στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου·

83.  ζητεί βελτιωμένη συνεργασία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών·

84.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του μοντέλου των συνεδριάσεων της Ολομέλειας σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ώστε να διευκολυνθεί η συχνότερη διεξαγωγή συζητήσεων με ευρύτερη συμμετοχή των βουλευτών, συγκροτημένων διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών κατά την επεξεργασία των κειμένων, να υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός ανταπόκρισης σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα επιτόπια απρόβλεπτα συμβάντα, και τονίζει την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης της συνέχειας που δόθηκε σε συζητήσεις και ψηφίσματα του παρελθόντος·

85.  τονίζει την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού του Δικτύου Βραβείων Ζαχάρωφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

86.  συνιστά να οργανώνει το Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών μια ετήσια εκδήλωση για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη συμμετοχή υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ολόκληρο τον κόσμο, η οποία θα παρέχει στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να δείχνει, σε ετήσια βάση, την υποστήριξή του προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και να συμβάλλει στην προαγωγή του δικαιώματός τους να εκφράζονται και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους στις αντίστοιχες χώρες τους·

87.  ζητεί την έμπρακτη εφαρμογή του άρθρου 36 της ΣΕΕ ώστε οι απόψεις του Κοινοβουλίου να λαμβάνονται δεόντως υπόψη όσον αφορά τη συνέχεια που δίδεται στα ψηφίσματα και συνιστά να ενταθεί ο σχετικός διάλογος·

o
o   o

88.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Ειδικό Εντεταλμένο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0126.
(2) ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σ. 107.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0018.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0250.
(6) Έγγραφο Συμβουλίου 17944/2011.
(7) Έγγραφο Συμβουλίου 18764/2011.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0113.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου