Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2050(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0338/2012

Indgivne tekster :

A7-0338/2012

Forhandlinger :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Afstemninger :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0505

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 164k
Torsdag den 13. december 2012 - Strasbourg
Den nye aftale EU-Rusland
P7_TA(2012)0505A7-0338/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2012 med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om den nye aftale EU-Rusland (2011/2050(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side, som trådte i kraft den 1. december 1997,

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2012 om de handelsmæssige forbindelser mellem EU og Rusland efter Ruslands tiltrædelse af WTO(1),

–  der henviser til de forhandlinger, der blev indledt i 2008 om en ny aftale mellem EU og Rusland samt til »partnerskab for modernisering«, der blev indledt i 2010,

–  der henviser til EU's og Ruslands fælles målsætning, som fastlagt i den fælles erklæring efter det 11. topmøde mellem EU og Rusland i Sankt Petersborg den 31. maj 2003, om at skabe et fælles økonomisk rum, et fælles rum for frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles rum for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles rum for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter (de »fire fælles rum«),

–  der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,

–  der henviser til sin betænkning af 23. oktober 2012 med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergei Magnitsky-sagen(2),

–  der henviser til sine beslutninger om forbindelserne mellem EU og Rusland,

–  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation i forbindelse med indførelse eller forøgelse af eksportafgifter på råvarer(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7-0338/2012);

A.  der henviser til, at EU’s fælles udenrigs-, sikkerheds- og energipolitik, som er i stadig udvikling, i tråd med konditionalitetsprincippet bør omfatte Rusland som en strategisk partner, forudsat at de grundlæggende værdier, som Unionen bygger på, herunder demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for menneskets værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for principperne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten, deles og opretholdes; der henviser til, at Rusland er et land, hvis rødder er i Europa, og som er en vigtig global og regional aktør, der som medlem af FN's Sikkerhedsråd, G-8, G-20, Europarådet og OSCE er nødt til at opfylde dets forpligtelser som medlem af disse organisationer, navnlig hvad angår Europarådets tilsynsrapport fra oktober 2012;

B.  der henviser til, at Rusland som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd sammen med de øvrige medlemmer har et fælles ansvar for at bevare den globale stabilitet; der henviser til, at adskillige udfordringer på internationalt plan kun kan håndteres gennem en koordineret indsats, som omfatter Rusland;

C.  der henviser til, at den gensidige økonomiske afhængighed mellem EU og Rusland er stadigt stigende, og til, at et forbedret samarbejde og gode naboskabsrelationer mellem EU og Rusland derfor bør anses for at være af stor betydning for begge parters stabilitet, sikkerhed og velstand;

D.  der henviser til, at Rusland under Vladimir Putins ledelse kun udviser en selektiv interesse i at udvikle fælles politikker og ikke nogen reel intention om at udvikle et ægte og vidtrækkende strategisk partnerskab med henblik på gennemførelse af folkeretten og forebyggelse af konflikter;

E.  der henviser til, at både EU og Rusland har gennemgået gennemgribende politiske, institutionelle, sociale og økonomiske forandringer siden 1994, hvor den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale (PSA) blev undertegnet;

F.  der henviser til, at Ruslands tiltrædelse af WTO den 22. august 2012 var et stort skridt, som kan være med til at fremskynde moderniseringen af den russiske økonomi og samtidig virke som et positivt incitament for Rusland til at opfylde de internationale handelsregler og -standarder, som landet har forpligtet sig til;

G.  der henviser til, at disse forandringer i lighed med de nye udfordringer og muligheder, som forbindelserne mellem EU og Rusland står over for, skal tackles både på bilateralt og multilateralt plan; der henviser til, at en ambitiøs, omfattende og retligt bindende ny partnerskabs- og samarbejdsaftale, som dækker de vigtigste samarbejdsområder og er baseret på de fælles værdier demokrati samt respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet, vil kunne danne grundlag for et reelt strategisk partnerskab - til trods for den nuværende manglende entusiasme hos russerne; der henviser til, at især nødvendigheden af at opbygge et reelt partnerskab mellem EU og Rusland bør understreges;

H.  der henviser til, at EU fortsat er opsat på at uddybe og udvikle dets forbindelser med Rusland yderligere, samt til principperne i partnerskabet for modernisering, som er baseret på fælles interesser og et dybt engagement i at værne om universelle værdier, demokratiske principper, respekt for grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet;

I.  der henviser til, at dommen på to års fængsel til medlemmerne af den russiske punkgruppe »Pussy Riot« for deres protestoptræden mod præsident Putin i Moskvas ortodokse domkirke ikke står i forhold til forseelsen og rejser alvorlig bekymring over den måde, hvorpå det russiske retssystem behandler landets borgere og optræder på en måde, der sigter mod at skræmme det russiske civilsamfund;

J.  der henviser til, at det er nødvendigt at evaluere status quo i forbindelserne mellem EU og Rusland i lyset af de igangværende forhandlinger og tage de bilaterale tvister mellem Rusland og EU's medlemsstater i betragtning;

K.  der henviser til, at forholdet mellem EU og Rusland fortsat lider under, at Rusland ikke fuldt ud anerkender demokratiske værdier og styrker retsstaten;

L.  der henviser til, at de fortsatte intimideringer, chikanerier og arrestationer af repræsentanter for oppositionsgrupper og ngo'er, den nylige vedtagelse af lovene om hhv. finansiering af ngo'er og forsamlingsfrihed, loven om bagvaskelse og loven om begrænsninger i brugen af internettet samt det voksende pres, der lægges på frie og uafhængige medier samt på seksuelle og religiøse mindretal, medfører en yderligere forringelse af situationen med hensyn til menneskerettighederne og de demokratiske principper i Rusland;

M.  der henviser til, at De Forenede Nationers Menneskerettighedskommission for nylig fordømte det gældende forbud mod »homoseksuel propaganda« i visse regioner i Den Russiske Føderation som værende i modstrid med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

N.  der henviser til, at den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale er nødt til fortsat at være gyldig og have virkning, indtil en ny er vedtaget og trådt i kraft;

O.  der henviser til, at der den 14. oktober 2012 blev afholdt lokal- og regionalvalg i hele Rusland;

P.  der henviser til, at de ovennævnte nye eller ændrede love er blevet vedtaget af Statsdumaen, til hvilken de seneste valg hverken var frie eller fair ifølge både OSCE's valgobservatørmissioner og Europa-Parlamentets konklusioner;

Q.  der henviser til, at visse procedurer, der tages i anvendelse for at ramme oppositionen, såsom at fratage det tidligere medlem af Dumaen, Gennady Gudkov, fra oppositionspartiet Retfærdigt Rusland hans parlamentariske mandat, kan fortolkes som tilfælde af selektiv anvendelse af retsmidlerne og indblanding i lovlig politisk aktivitet;

1.  retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om den nye aftale følgende henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil:

I forbindelse med forhandlingsførelsen

Politisk dialog og samarbejde

Det økonomiske samarbejde

   a) at sikre, at den nye aftale opstiller en omfattende, fremadrettet og retligt bindende ramme for den fremtidige udvikling af forbindelserne med Rusland i de kommende år under hensyntagen til behovet for bestræbelser på at øge samarbejdet på alle områder, hvor det er sandsynligt, at EU's og Ruslands interesser vil være sammenfaldende, samtidig med at europæiske interesser og værdier fremmes på områder, hvor der er divergerende interesser, samt til behovet for at støtte landets demokratisering og modernisering; at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at forhandlingerne med Rusland fortsætter i et støt tempo, og samtidig give udtryk for de bekymringer, der er i EU over de manglende fremskridt i forhandlingerne, som ikke på dette tidspunkt har ført til de forventede resultater; at minde om, at det strategiske partnerskab kun kan eksistere, hvis begge parter er enige om at følge universelle demokratiske principper; at understrege, at forholdet mellem EU og Rusland skal være styret af gensidighed;
   b) at arbejde aktivt for at få afsluttet forhandlingerne om en aftale, der vil være til gavn for begge parter og stemmer overens med deres øgede og stadigt dybere samarbejde; at sikre, at forhandlingerne skaber gensidig tillid og fokuserer på håndgribelige resultater og politisk substans
   c) at tilstræbe den bredest mulige konsensus blandt EU's medlemsstater om målene såvel som om forhandlingsførelsen om en ny aftale med Rusland, så EU taler med en stærk fælles stemme; at understrege, at det er vigtigt, at EU forhandler som én enhed, og at fremme det standpunkt, at medlemsstaternes interesser i forhold til Rusland og omvendt fremmes og beskyttes bedst på EU-niveau
   d) at være meget opmærksomme på de krav, EU agter at stille vedrørende respekt for de demokratiske principper, menneskerettighederne og retsstatsprincippet og betragte denne respekt som en absolut forudsætning for undertegnelsen af en aftale mellem EU og Rusland
   e) at understrege, at den nye aftale vil være et logisk og nødvendigt næste skridt fremad i forbindelserne mellem EU og Rusland i tråd med den nuværende PSA og Ruslands tiltrædelse af WTO
   f) med ovenstående for øje at gentage, at EU udelukkende bør forhandle denne aftale med Rusland og ikke med den toldunion, som Rusland er medlem af
   g) at gentage, at den økonomiske og politiske modernisering af Rusland er af fælles interesse for begge parter, og at EU ønsker at fremskynde den proces, der blev påbegyndt med »partnerskab for modernisering«; at understrege, at Ruslands moderniseringspolitikker ikke kan begrænses til det økonomiske område, men bør ledsages af en fuldt udbygget politisk reform med hovedfokus på at sikre retsstaten og bekæmpelsen af korruption
   h) at indtage en aktiv holdning med hensyn til at koordinere EU-medlemsstaternes forskellige bilaterale moderniseringspartnerskaber med Den Russiske Føderation og dermed sikre en sammenhængende og mere effektiv EU-politik
   i) at følge Ruslands interne udvikling nøje, samarbejde med alle væsentlige politiske ledere, støtte russisk institutionsopbygning såvel som principperne om demokrati, menneskerettigheder og retsstaten; samtidig aktivt at støtte alle sociale initiativer, der tilstræber at opbygge et civilsamfund, som bygger på principperne om demokrati og retsstaten, idet der lægges særlig vægt på at anvende internettet til dette formål
   j) at understrege, at det er vigtigt for Rusland at sikre et velfungerende, uafhængigt og uvildigt retssystem og styrke bekæmpelsen af korruption
   k) at opfordre Rusland til at overholde dets forpligtelse til at sikre frie og retfærdige valg for at sikre det politiske systems legitimitet
   l) at understrege, at det er vigtigt, at Rusland fuldt ud overholder dets internationale retlige forpligtelser og principperne om de grundlæggende menneskerettigheder, der er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som begge er tiltrådt af Rusland; at minde om, at politisk pluralisme, mediefrihed, retsstatsprincippet, domstolenes uafhængighed og uvildighed, ytrings- og forsamlingsfrihed, herunder på internettet, effektive og uafhængige fagforeninger samt ikke-forskelsbehandling er de nødvendige forudsætninger for yderligere udvikling og modernisering af Rusland samt for at gøre det strategiske samarbejde mellem EU og Rusland bæredygtigt
   m) at understrege, at Rusland som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd må tage sit ansvar for international fred, stabilitet og sikkerhed alvorligt
   n) at udtrykke bekymring over det forværrede klima for civilsamfundets udvikling i Rusland, navnlig med hensyn til den nylige vedtagelse af love om demonstrationer, ngo'er, bagvaskelse og lovreguleringen af internettet, der indeholder tvetydige bestemmelser og indebærer risiko for arbitrær håndhævelse, og Dumaens vedtagelse af en række ændringer af loven om forræderi og spionage, hvorved der indføres nye bestemmelser i straffeloven, der potentielt kan anvendes mod menneskerettighedsforkæmpere; at minde de russiske myndigheder om, at et moderne og velstående samfund er nødt til at anerkende og beskytte de individuelle og kollektive rettigheder for alle landets borgere; i denne henseende indtrængende at opfordre de russiske myndigheder til at skride til handling i tide for at bringe ovennævnte love i overensstemmelse med internationale standarder, og at tage dette emne op i løbet af forhandlingerne
   o) at insistere på at styrke menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland, så den bliver et effektivt og resultatorienteret redskab til at fremme menneskerettighederne i Rusland; i særdeleshed at opfordre de russiske myndigheder til at afstå fra at lægge uretmæssige begrænsninger på fredelige forsamlinger, sikre beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, sætte en stopper for straffriheden for tidligere overgreb eller mord på aktivister, skabe nogle rammer, inden for hvilke civilsamfundet og ngo'erne kan arbejde uden uretmæssige begrænsninger og uden frygt for chikane eller trusler, samt til at sikre fuldstændig efterlevelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme; at opfordre begge parter til at sikre større gennemsigtighed og åbenhed i menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland, blandt andet ved at repræsentanter fra alle relevante russiske ministerier deltager i forberedende møder med russiske og internationale ngo'er og i konsultationsmøder
   p) på ny at slå fast med bestemthed, at de gentagne forsøg på at begrænse menneskerettighederne, navnlig ytrings- og forsamlingsfriheden, bl.a. i forbindelse med seksuel orientering og kønsidentitet, på regionalt og føderalt niveau er i strid med Ruslands forpligtelser i henhold til landets forfatning, den europæiske menneskerettighedserklæring og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, at opfordre Dumaen til i overensstemmelse med De Forenede Nationers Menneskerettighedskomités afgørelse i sagen Fedotova mod Rusland, at afstå fra at vedtage et føderalt forbud mod »homoseksuel propaganda«
   q) at understrege over for de russiske myndigheder, at det er nødvendigt at sætte en stopper for straffriheden i landet samt for politisk motiverede forfølgelser, anholdelser og tilbageholdelser, og understrege, at det er nødvendigt at ophøre med at anvende undertrykkende foranstaltninger over for den politiske opposition; at sikre, at der kastes fuldstændigt lys over de mange menneskerettighedskrænkelser, der er foregået, herunder fængslingen af Mikhail Khodorkovskij samt Sergej Magnitskijs, Aleksander Litvinenkos, Anna Politkovskajas, Natalya Estemirovas og andres død, som stadig ikke er blevet efterforsket på en uvildig og uafhængig måde
   r) at støtte Europarådets Parlamentariske Forsamlings holdning til den politisk motiverede dom mod medlemmer af gruppen Pussy Riot og at kræve deres øjeblikkelige løsladelse
   s) at opfordre Rusland til ikke at anvende begrebet »traditionelle værdier« til at legitimere forskelsbehandling af minoritetsgrupper, lukke munden på dem med afvigende meninger eller krænke folks menneskerettigheder
   t) i en ny og omfattende partnerskabs- og samarbejdsaftale at indføje bestemmelser og benchmarks vedrørende beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, som er sikret i Ruslands forfatning, samt i videst muligt omfang at trække på rammerne fra Europarådet og OSCE, som Rusland har forpligtet sig til at følge, med en klar suspensionsmekanisme i tilfælde af alvorlige overtrædelser eller misligholdelse
   u) at understrege, at det russiske samfund som helhed samt det strategiske partnerskab mellem EU og Rusland ville blive stimuleret af og nyde godt af et politisk system, der sikrer lige konkurrencevilkår for alle politiske partier og giver mulighed for reel konkurrence og reelle politiske alternativer; i denne henseende at opfordre Rusland til konkret at tage sig af alle de henstillinger, OSCE fremsatte vedrørende det seneste valg
   v) at medtage de nødvendige bestemmelser vedrørende foranstaltninger til udryddelse af den udbredte korruption, som undergraver borgernes tillid til staten og er til fare for moderniseringsbestræbelserne; ligeledes at medtage særlige betingelser om samarbejde mellem Rusland og EU i forbindelse med håndteringen af korruption på tværs af grænserne
   w) at fremme det strategiske partnerskab mellem EU og Rusland med hensyn til at tackle globale udfordringer, såsom ikke-spredning af våben, terrorbekæmpelse, fredelig løsning af langvarige eller nyopståede konflikter på grundlag af principperne i FN-pagten og folkeretten, energiforsyningssikkerhed, den arktiske dimension, klimaforandringer og fattigdomsbekæmpelse, såvel som de fælles mål for dette partnerskab; at insistere på, at Rusland omgående standser spredningen af våben til lande, der er underlagt en våbenembargo af EU, OSCE eller FN
   x) at samarbejde med Rusland om at påtage sig ansvar for at øge stabiliteten, det politiske samarbejde og den økonomiske udvikling i det fælles naboskabsområde, og understrege det enkelte lands suveræne ret til at vælge udenrigspolitisk orientering og sikkerhedsmekanismer
   y) at opfordre de russiske myndigheder til at sætte en stopper for den udbredte straffrihed for overtrædelser af menneskerettighederne og de manglende retsstatsforhold i det nordlige Kaukasus
   z) indtrængende at opfordre Rusland til aktivt at fremme en fredelig løsning af fastfrosne konflikter og forstærke samarbejdet mellem EU og Rusland med henblik på at få løst de langvarige konflikter i Moldova og det sydlige Kaukasus med udgangspunkt i folkeretten og principperne om fredelig konfliktløsning; at intensivere drøftelserne med Rusland for at sikre betingelsesløs overholdelse af våbenstilstandsaftalen fra 2008; at opfordre Rusland til at trække dets anerkendelse af Abkhasien og Sydossetien tilbage og til at give EU's observatørmission fri og ubegrænset adgang til disse georgiske områder
   aa) at videreføre de igangværende bestræbelser på at opnå fuldstændig gennemførelse af de fælles skridt i retning af visumfri kortvarige rejser med henblik på udfasning af visumordningen mellem Schengen-landene og Rusland; at bevæge sig så langt og så hurtigt som muligt i retning af visumlettelse for akademikere, studerende, forskere, journalister, forretningsfolk og repræsentanter for civilsamfundet samt med henblik på udveksling af unge; at harmonisere medlemsstaternes anvendelse af visumkodeksen, i det mindste i minimalt omfang hvad angår krav
   ab) at understrege, at EU-tiltag i retning af en lettelse af visumreglerne ikke bør gavne kriminelle og personer, der har krænket menneskerettighederne; at pålægge næstformanden/den højtstående repræsentant at placere Parlamentets henstilling på dagsordenen for et kommende møde i Rådet (udenrigsanliggender)
   ac) at lægge vægt på fremme af videnskabeligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt samarbejde, fremme af mellemfolkelige kontakter og bedre forståelse mellem samfundene i EU og Rusland
   ad) i behørig grad at tage højde for det voksende økonomiske samarbejde mellem EU og Rusland som hinandens importmarkeder og leverandører af varer, tjenesteydelser og energi
   ae) nøje at overvåge og vurdere, stimulere og støtte Ruslands efterlevelse af WTO-reglerne og dets vilje til at anvende WTO-medlemskabet som drivkraft for strukturelle reformer; med tiden at støtte Ruslands anmodning om medlemskab af OECD
   af) at understrege, at det er en nødvendig forudsætning for og et mindstekrav til en aftale med EU, at Rusland efterlever WTO's regler fuldt ud; i denne forbindelse på ny at efterprøve, om eksisterende hindringer for importen af russiske varer og tjenesteydelser er i overensstemmelse med WTO's regler, og evt. tage skridt til at fjerne disse hindringer
   ag) at insistere på en bilateral aftale mellem EU og Rusland og samtidig gøre det klart, at en aftale mellem EU og den russiskledede toldunion kun er en mulighed på lang sigt, og når den bilaterale aftale er trådt i kraft
   ah) at tilskynde vores russiske modparter til at demonstrere en klar politisk vilje til at nå frem til en aftale om juridisk bindende handels- og investeringsbestemmelser, som bør bygge på de bestemmelser, der allerede er indeholdt i PSA, og bør være i overensstemmelse med WTO-tiltrædelsen; minder om, at EU’s mål på dette område er at forbedre og stabilisere erhvervsklimaet, eftersom dette ville være til gavn for begge parter og yderligere fremme de mål, der er fastsat i partnerskabet for modernisering, som blev indledt i 2010
   ai) at tage det vedvarende problem med fremstilling og salg af forfalskede produkter i Rusland op
   aj) at tilskynde Rusland til at fortsætte med omstruktureringen af dets økonomi og fremskynde udviklingen fra en økonomi, som er fokuseret på energi, til en økonomi, der er drevet af industri og tjenesteydelser på grundlag af effektiv ressourceanvendelse og anvendelse af vedvarende energi; at understrege, at oliepriserne er svingende, og at de nuværende høje priser ikke bør være et påskud for at udskyde den nødvendige modernisering af økonomien
   ak) at understrege vigtigheden af at udvikle en fælles europæisk energiudenrigspolitik med henblik på at forbedre energisikkerheden ved at indlede et trepartssamarbejde mellem EU, Rusland og transitlandene
   al) at tage højde for den omstændighed, at der stadig er behov for en betydelig investeringsindsats til fordel for sovjet-infrastruktur, som er af afgørende betydning både for den russiske økonomi og for EU-investeringer
   am) at sikre, at der medtages et omfattende og retligt bindende kapitel om energi med henblik på at sikre en pålidelig og omkostningseffektiv energiforsyning for EU; at sikre, at et sådant energipartnerskab er baseret på principperne om gennemsigtighed, fair konkurrence, udelukkelse af monopolistisk adfærd, gensidighed og ikke-forskelsbehandling; at understrege, at det er nødvendigt at tage fat på de uløste spørgsmål vedrørende energiforsyning til EU's medlemsstater; at sikre, at principperne i energichartertraktaten medtages som en integreret del af den nye aftale
   an) at sikre, at der indføres et retligt bindende kapitel vedrørende indførelsen eller forøgelsen af eksportafgifter på råvarer
   ao) at overvåge og insistere på gennemførelse og håndhævelse af de højeste internationale sikkerhedsstandarder for atomkraftværker i Rusland, både dem, der er i drift, og dem, der er under opførelse, under anvendelse af alle til rådighed værende instrumenter og traktater; i denne forbindelse indtrængende at opfordre Rusland til at ratificere og omgående efterleve FN/ECE-konventionen (Espookonventionen) om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne
   ap) at opfordre Rusland til at lukke alle atomreaktorer af Tjernobyltypen og af første generation navnlig for så vidt angår dem, som ligger tæt på EU's grænser, og at udtrykke dyb bekymring over projekterne om atomkraftværker i Kaliningrad Oblast og Sosnovyi Bor
   aq) yderligere at forbedre gensidigt samarbejde inden for områderne forskning, uddannelse, kultur og videnskab; at fremme en fælles forståelse af det 20. århundredes historie
   ar) at udtrykke dyb bekymring over de kommercielle boreaktiviteter i det arktiske område og den udbredte forurening omkring boreområder i hele Rusland
   as) at høre Europa-Parlamentet om bestemmelserne vedrørende parlamentarisk samarbejde
   at) at indføje klare benchmarks for gennemførelsen af den nye aftale og fastsætte overvågningsmekanismer, herunder regelmæssige rapporter til Europa-Parlamentet
   au) at tilskynde EU’s forhandlere til at fortsætte det gode samarbejde med Europa-Parlamentet og løbende give oplysninger, ledsaget af dokumentation, om forhandlingernes forløb i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det hedder, at Europa-Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren;

2.  er fortsat opmærksom på de krav, EU agter at stille vedrørende respekt for de demokratiske principper, og betragter denne respekt som en absolut forudsætning for undertegnelsen af en aftale mellem EU og Rusland;

o
o   o

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil samt til orientering til Den Russiske Føderations regering og den russiske statsduma.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0409.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0369.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0286.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik