Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2050(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0338/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0338/2012

Συζήτηση :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0505

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 385kWORD 181k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Η νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας
P7_TA(2012)0505A7-0338/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Ρωσίας (2011/2050(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 1997,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Ρωσίας μετά από την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ(1),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που άρχισαν το 2008 για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσία, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό» η οποία εγκαινιάστηκε το 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2003 στην Αγία Πετρούπολη, την δημιουργία δηλαδή κοινού οικονομικού χώρου, κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, καθώς και κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 προς το Συμβούλιο για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2012 επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την επιβολή ή την αύξηση εξαγωγικών δασμών στις πρώτες ύλες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90 παράγραφος 4 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0338/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξελισσόμενη κοινή εξωτερική πολιτική, η κοινή πολιτική ασφάλειας και η κοινή ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της αιρεσιμότητας, πρέπει να περιλαμβάνουν τη Ρωσία ως στρατηγικό εταίρο, υπό τον όρο ότι συμμερίζεται και προασπίζει τις θεμελιώδεις αξίες επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, μεταξύ άλλων, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι μία χώρα της οποίας οι πολιτιστικές ρίζες βρίσκονται στην Ευρώπη και αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο και περιφερειακό παίκτη, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της G-8, της G-20, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ και, ότι συνεπώς, ως μέλος των εν λόγω οργανισμών, δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις της, ιδίως σε ό,τι αφορά την έκθεση παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης του Οκτωβρίου 2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, φέρει από κοινού με τα λοιπά μέλη την ευθύνη για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας, και ότι πολλές προκλήσεις στο διεθνές επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συντονισμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη Ρωσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική αλληλοεξάρτηση ΕΕ και Ρωσίας αυξάνεται σταθερά, και ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι καλές σχέσεις γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει ως εκ τούτου να θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία αμφοτέρων των μερών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, υπό την προεδρία του Vladimir Putin, επιδεικνύει επιλεκτικό μόνο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη κοινών πολιτικών και καμία πραγματική πρόθεση για την ανάπτυξη πραγματικής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την πρόληψη των συγκρούσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Ρωσία όσο και η ΕΕ γνώρισαν σημαντικές πολιτικές, θεσμικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές από το 1994, όταν υπεγράφη η ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, στις 22 Αυγούστου 2012, αποτέλεσε σημαντικό βήμα που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίσπευση του εκσυγχρονισμού της ρωσικής οικονομίας και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως θετικό κίνητρο για να τηρήσει η Ρωσία τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα σχετικά με το εμπόριο στα οποία έχει δεσμευτεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές αυτές, από κοινού με τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την επικρατούσα έλλειψη ενθουσιασμού εκ μέρους της Ρωσίας, η βάση για μια πραγματική στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να είναι μια νέα, φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που θα καλύπτει τους πλέον σημαντικούς τομείς συνεργασίας και θα βασίζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη για τη δημιουργία μίας πραγματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κοινωνιών της ΕΕ και της Ρωσίας ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεών της με τη Ρωσία, και στην τήρηση των αρχών της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό, που βασίζονται σε κοινά συμφέροντα και σε μεγάλη δέσμευση στις οικουμενικές αξίες, στις δημοκρατικές αρχές, στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταδίκη μελών του ρωσικού πανκ συγκροτήματος «Pussy Riot» σε διετή φυλάκιση για συναυλία διαμαρτυρίας κατά του Προέδρου Vladimir Putin σε ορθόδοξο καθεδρικό ναό της Μόσχας είναι δυσανάλογη, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το ρωσικό νομικό σύστημα μεταχειρίζεται τους πολίτες και λειτουργεί ως μέσο εκφοβισμού της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων πρέπει να αξιολογηθεί δεόντως το status quo των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διμερείς διαφορές μεταξύ Ρωσίας και κρατών μελών της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας εξακολουθούν να πλήττονται εξαιτίας της αποτυχίας της Ρωσίας να ενστερνιστεί πλήρως τις δημοκρατικές αξίες και να ενισχύσει το κράτος δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς εκφοβισμοί, παρενοχλήσεις και συλλήψεις εκπροσώπων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και ΜΚΟ, η πρόσφατη έγκριση νόμου για τη χρηματοδότηση ΜΚΟ, και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, ο νόμος για τη δυσφήμηση και ο νόμος που επιβάλλει περιορισμούς στο διαδίκτυο, καθώς και η εντεινόμενη πίεση που ασκείται στα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και στις μειονότητες όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση της κατάστασης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών στη Ρωσία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε πρόσφατα νόμους που απαγορεύουν την «προπαγάνδα υπέρ της ομοφυλοφιλίας» σε ορισμένες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας που παραβιάζουν το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει και να εφαρμόζεται έως ότου συναφθεί και τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Οκτωβρίου 2012 διεξήχθησαν στη Ρωσία τοπικές και περιφερειακές εκλογές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθέντες νέοι ή τροποποιηθέντες νόμοι εγκρίθηκαν από την Κρατική Δούμα για την ανάδειξη της οποίας οι πιο πρόσφατες εκλογές δεν διεξήχθησαν τόσο με ελεύθερο όσο και έντιμο τρόπο, σύμφωνα με τη διαπίστωση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διαδικασίες που εφαρμόστηκαν με στόχο την αντιπολίτευση, όπως η στέρηση του κοινοβουλευτικού αξιώματός του Gennady Gudkov, μέλους της Δούμα, προερχόμενου από το κόμμα της αντιπολίτευσης Just Russia, μπορούν να ερμηνευθούν ως ενέργειες στο πλαίσιο της επιλεκτικής απονομής δικαιοσύνης και παρέμβαση στη νόμιμη πολιτική δραστηριότητα·

1.  απευθύνει, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία, τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης:

  

Σχετικά με τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων

   α) να διασφαλίσουν ότι η νέα συμφωνία παρέχει ένα συνεκτικό, προσανατολισμένο προς το μέλλον και νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τη Ρωσία τα επόμενα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την εντατικοποίηση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς στους οποίους ενδέχεται να συμπίπτουν τα συμφέροντα της ΕΕ και της Ρωσίας, ενώ ταυτόχρονα θα προωθούνται τα συμφέροντα και οι αξίες της Ευρώπης σε τομείς απόκλισης των συμφερόντων, καθώς και την ανάγκη να στηρίζεται η δημοκρατία και ο εκσυγχρονισμός της χώρας· να λάβουν την απαραίτητη δράση για να εξασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία θα συνεχισθούν με κατάλληλο ρυθμό, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες που υπάρχουν στην ΕΕ σχετικά με την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις οι οποίες σε αυτό το στάδιο δεν έχουν επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· υπενθυμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μπορεί να καταστεί εφικτή μόνο εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην τήρηση οικουμενικών δημοκρατικών αρχών· τονίζει ότι τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας πρέπει να διέπει η αμοιβαιότητα·
   β) να δραστηριοποιηθούν για την περάτωση των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία η οποία θα είναι προς όφελος και των δύο μερών και θα συμβαδίζει με την ολοένα εντατικότερη συνεργασία· να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα δημιουργήσουν κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και θα επικεντρωθούν σε απτά αποτελέσματα και πολιτική ουσία·
   γ) να αναζητήσουν τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τους στόχους και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία με τη Ρωσία, ώστε η ΕΕ να μιλά με ισχυρή και ενιαία φωνή· να υπογραμμίσουν πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ένωση διαπραγματεύεται ως ενιαίος φορέας, και να υποστηρίξουν τη θέση σύμφωνα με την οποία τα συμφέροντα των κρατών μελών σε σχέση με τη Ρωσία και αντιστρόφως προωθούνται και προστατεύονται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο·
   δ) να δώσουν μεγάλη προσοχή στις απαιτήσεις τις οποίες προτίθεται να καθορίσει η ΕΕ σχετικά με το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, και να θεωρήσουν τον εν λόγω σεβασμό απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας·
   ε) να υπογραμμίσουν ότι η νέα συμφωνία θα αποτελέσει το λογικό και απαραίτητο επόμενο βήμα προς τα εμπρός για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, στο πλαίσιο της τρέχουσας ΣΕΣΣ και της προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ·
   στ) επαναλαμβάνει, λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη, ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαπραγματευθεί την εν λόγω συμφωνία αποκλειστικά με τη Ρωσία και όχι με την Τελωνειακή Ένωση στην οποία μετέχει η Ρωσία·
   ζ) να επαναλάβουν ότι ο οικονομικός και πολιτικός εκσυγχρονισμός της Ρωσίας αποτελεί θέμα κοινού ενδιαφέροντος και για τα δύο μέρη, και ότι η ΕΕ επιθυμεί να επισπεύσει τη διαδικασία που άρχισε μέσω της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό· να υπογραμμίσουν ότι οι πολιτικές της Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό δεν μπορούν να περιορίζονται στον οικονομικό τομέα, και θα πρέπει να συνοδεύονται από ολοκληρωμένες πολιτικές μεταρρυθμίσεις, με επίκεντρο τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς·
   η) να υιοθετήσουν ενεργή στάση στον συντονισμό των διάφορων διμερών εταιρικών σχέσεων εκσυγχρονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διασφαλίζοντας μια συνεκτική και πιο αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ·
  

Πολιτικός διάλογος και συνεργασία

   θ) να παρακολουθήσουν προσεκτικά την εσωτερική εξέλιξη της Ρωσίας, να συνεργαστούν με όλους τους σημαντικότερους πολιτικούς πρωταγωνιστές, να υποστηρίξουν την οικοδόμηση θεσμών στη Ρωσία και τις αρχές της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· ταυτόχρονα πρέπει να υποστηριχθούν ενεργά όλες οι κοινωνικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών βάσει των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση, για το σκοπό αυτό, του διαδικτυακού χώρου·
   ι) να τονίσουν πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσει η Ρωσία τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστικού συστήματος και να ενισχύσουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς·
   ια) να ζητήσουν από τη Ρωσία να τηρήσει την υποχρέωση να εγγυηθεί ελεύθερες και δίκαιες εκλογές προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα του πολιτικού συστήματος·
   ιβ) να υπογραμμίσουν τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης της Ρωσίας με τις διεθνείς της νομικές υποχρεώσεις και με τις αρχές των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος· να υπενθυμίσουν ότι ο πολιτικός πλουραλισμός, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού συστήματος, η ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, αποτελεσματικές και ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας, καθώς και για να καταστεί βιώσιμη η στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας·
   ιγ) να υπογραμμίσουν ότι η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να επωμιστεί με σοβαρότητα την ευθύνη της για τη διεθνή ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια·
   ιδ) να εκφράσουν την ανησυχία τους για το επιδεινούμενο κλίμα στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, ιδίως μετά την πρόσφατη έγκριση νόμων για τις διαδηλώσεις, για τις ΜΚΟ, για τη δυσφήμηση και για τη νόμιμη ρύθμιση του διαδικτύου, που περιλαμβάνουν διφορούμενες διατάξεις και ενέχουν τον κίνδυνο αυθαίρετης εφαρμογής, και την έγκριση από τη Δούμα σειράς τροποποιήσεων του νόμου περί προδοσίας και κατασκοπείας που θεσπίζουν νέες διατάξεις στον ποινικό κώδικα που θα έχουν πιθανό αντίκτυπο σε υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να υπενθυμίσουν στις ρωσικές αρχές ότι μια σύγχρονη και ευημερούσα κοινωνία οφείλει να αναγνωρίζει και να προστατεύει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα όλων των πολιτών της· να παροτρύνουν, στο πλαίσιο αυτό, τις ρωσικές αρχές να εναρμονίσουν εγκαίρως τους προαναφερθέντες νόμους με διεθνή πρότυπα, και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·
   ιε) να ενισχύσουν επίμονα τον διάλογο ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο που θα αποβλέπει στην επίτευξη αποτελεσμάτων για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· να καλέσουν, ιδιαίτερα, τις ρωσικές αρχές να απέχουν από αδικαιολόγητους περιορισμούς όσον αφορά ειρηνικές συγκεντρώσεις, να εξασφαλίσουν την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία για καταχρήσεις του παρελθόντος και για δολοφονίες ακτιβιστών, να δημιουργήσουν ένα κλίμα στο οποίο η κοινωνία των πολιτών και ΜΚΟ θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς, την απειλή παρενοχλήσεων ή εκφοβισμού, και να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· να ενθαρρύνουν αμφότερα τα μέρη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες στις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων από όλα τα αρμόδια υπουργεία της Ρωσίας σε προπαρασκευαστικές συναντήσεις με ρωσικές και διεθνείς ΜΚΟ και σε συνεδριάσεις διαβούλευσης·
   ιστ) να υποστηρίξουν σθεναρά εκ νέου ότι οι επαναλαμβανόμενες απόπειρες περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι, καθώς και αναφορικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου σε περιφερειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο αντίκειται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρωσία σύμφωνα με το σύνταγμά της, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα· ζητεί από τη Δούμα να μην εγκρίνει την απαγόρευση της «προπαγάνδας υπέρ της ομοφυλοφιλίας» σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην υπόθεση Fedotova κατά Ρωσίας·
   ιζ) να υπογραμμίσουν ότι είναι ανάγκη να θέσουν τέλος οι ρωσικές αρχές στην ατιμωρησία στη χώρα, καθώς και στις πολιτικά υποκινούμενες διώξεις, συλλήψεις και κρατήσεις, και να τονίσουν ότι είναι ανάγκη να παύσουν να χρησιμοποιούνται κατασταλτικά μέτρα κατά της πολιτικής αντιπολίτευσης· να διασφαλίσουν ότι θα διαλευκανθούν πολυάριθμες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί, μεταξύ άλλων η φυλάκιση του Mikhail Khodorkovsky και ο θάνατος του Sergei Magnitsky, του Alexander Litvinenko, της Anna Politkovskaya, της Natalya Estemirova και άλλων, που πρέπει να διερευνηθούν με αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο·
   ιη) να υποστηρίξουν τη θέση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την υπαγορευόμενη από πολιτικά κίνητρα καταδίκη μελών της ομάδας Pussy Riot, και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους·
   ιθ) καλεί τη Ρωσία να μην χρησιμοποιεί το σκεπτικό των «παραδοσιακών αξιών» για τη νομιμοποίηση διακρίσεων σε βάρος μειονοτικών ομάδων, για την καταπίεση των αντιφρονούντων ή την παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου·
   κ) να συμπεριλάβουν σε μια νέα και εκτεταμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ρήτρες και σημεία αναφοράς για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Ρωσίας, και να βασισθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ αντιστοίχως για τα οποία έχει δεσμευθεί η Ρωσία με έναν σαφή μηχανισμό αναστολής σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης·
   κα) να υπογραμμίσουν ότι η κοινωνία της Ρωσίας στο σύνολό της, καθώς και η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας, θα ενισχυθούν, και θα επωφεληθούν από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει ισότιμους όρους για όλα τα πολιτικά κόμματα, και θα προσφέρει πραγματικό ανταγωνισμό και ουσιαστικές πολιτικές εναλλακτικές λύσεις· να καλέσουν, στο πλαίσιο αυτό, τη Ρωσία να αντιμετωπίσει με σαφή τρόπο όλες τις συστάσεις του ΟΑΣΕ σχετικά με τις τελευταίες εκλογές·
   κβ) να συμπεριλάβουν τις απαραίτητες διατάξεις που αφορούν δράσεις για την εξάλειψη της ενδημικής διαφθοράς η οποία υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και επηρεάζει αρνητικά τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό· να συμπεριλάβουν, επίσης ειδικούς όρους συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ στον τομέα καταπολέμησης της διασυνοριακής διαφθοράς·
   κγ) να προωθήσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ειρηνική επίλυση παρατεταμένων ή νέων συγκρούσεων βάσει των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την αρκτική διάσταση, τη μεταβολή του κλίματος και τη μείωση της φτώχειας, καθώς και τους κοινούς στόχους της εν λόγω εταιρικής σχέσης· να επιμείνουν να σταματήσει αμέσως η Ρωσία τη διάδοση όπλων σε χώρες στις οποίες η ΕΕ, ο ΟΑΣΕ και ο ΟΗΕ έχουν επιβάλει εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων·
   κδ) να συνεργαστούν με τη Ρωσία προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη για τη βελτίωση της σταθερότητας, της πολιτικής συνεργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην κοινή περιοχή γειτονίας, και να υπογραμμίσουν το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε χώρας να επιλέγει τον δικό της προσανατολισμό όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και τα δικά της συστήματα για την ασφάλειά της·
   κε) να καλέσουν τις ρωσικές αρχές να θέσουν τέλος στο διαδεδομένο κλίμα ατιμωρησίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην απουσία κράτους δικαίου στον Βόρειο Καύκασο·
   κστ) να παροτρύνουν τη Ρωσία να διευκολύνει ενεργά την ειρηνική επίλυση παγωμένων συγκρούσεων και να εντείνουν τη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας με στόχο τη διευθέτηση των παρατεινόμενων συγκρούσεων στη Μολδαβία και τον Νότιο Καύκασο, με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ειρηνικής επίλυσης της διαμάχης· να εντείνουν τις συνομιλίες με τη Ρωσία ώστε να διασφαλιστεί η άνευ όρων τήρηση της συμφωνίας του 2008 για την κατάπαυση του πυρός· να καλέσουν τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, και να παραχωρήσει στην αποστολή παρακολούθησης της ΕΕ πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στα εν λόγω γεωργιανά εδάφη·
   κζ) να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση των κοινών μέτρων προς ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση του καθεστώτος θεώρησης μεταξύ των χωρών Σένγκεν και της Ρωσίας· να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την χορήγηση θεωρήσεων για ακαδημαϊκούς, φοιτητές, ερευνητές, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για σκοπούς προγραμμάτων ανταλλαγής νέων· να εναρμονίσουν την εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, του κώδικα θεωρήσεων σε ένα ελάχιστο επίπεδο απαιτήσεων·
   κη) να υπογραμμίσουν ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για λιγότερο αυστηρούς κανόνες κατά την έκδοση θεωρήσεων δεν θα πρέπει να ευνοούν όσους διαπράττουν αδικήματα και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναθέτει στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να θέσει τη σύσταση του Κοινοβουλίου στην ημερήσια διάταξη προσεχούς συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων·
   κθ) να τονίσουν την προώθηση επιστημονικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, ενισχύοντας τις επαφές μεταξύ λαών και την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των κοινωνιών ΕΕ-Ρωσίας·
  

Οικονομική συνεργασία

   λ) να λάβουν επαρκώς υπόψη την αυξανόμενη οικονομική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, οι οποίες εμφανίζονται ταυτόχρονα ως εισαγωγικές αγορές, προμηθευτές αγαθών και ενέργειας καθώς και πάροχοι υπηρεσιών·
   λα) να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς και να αξιολογήσουν, να ενισχύσουν και να στηρίξουν τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τους κανόνες του ΠΟΕ και την προθυμία της να χρησιμοποιήσει την ιδιότητα μέλους του ΠΟΕ ως οδηγό για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· τέλος, να ενθαρρύνουν την υποψηφιότητα της Ρωσίας για προσχώρηση στον ΟΟΣΑ·
   λβ) να τονίσουν ότι η πλήρης συμμόρφωση της Ρωσίας με τους κανόνες του ΠΟΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση και ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο για συμφωνία με την ΕΕ· εν προκειμένω, να ελέγξουν εκ νέου τα υφιστάμενα εμπόδια στις εισαγωγές ρωσικών εμπορευμάτων και υπηρεσιών ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα του ΠΟΕ και να δρομολογήσουν αντίστοιχα την άρση των εν λόγω εμποδίων·
   λγ) να υποστηρίξουν επίμονα μια διμερή συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, ενώ ταυτόχρονα θα καθιστούν σαφές ότι το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της τελωνειακής ένωσης υπό την αιγίδα της Ρωσίας μπορεί να προβλεφθεί μόνο μακροπρόθεσμα και μόλις τεθεί σε ισχύ η διμερής συμφωνία·
   λδ) να ενθαρρύνουν τους ρώσους ομολόγους να επιδείξουν σαφή πολιτική βούληση για να επιτύχουν συμφωνία όσον αφορά νομικά δεσμευτικές διατάξεις περί εμπορίου και επενδύσεων που θα πρέπει να βασίζονται στις διατάξεις που ήδη υφίστανται στη ΣΕΣΣ και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την προσχώρηση στον ΠΟΕ· να υπενθυμίσουν ότι ο στόχος της ΕΕ στον τομέα αυτό είναι η βελτίωση και σταθεροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι αυτό θα ήταν προς όφελος και των δύο μερών και θα προωθούσε περαιτέρω τους στόχους που έχουν καθοριστεί από την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό η οποία ξεκίνησε το 2010·
   λε) να αντιμετωπίσουν το συνεχιζόμενο πρόβλημα της παραγωγής και πώλησης προϊόντων παραποίησης και απομίμησης στη Ρωσία·
   λστ) να ενθαρρύνουν τη Ρωσία να συνεχίσει την αναδιάρθρωση της οικονομίας της, και να επιταχύνει την εξέλιξή της από μία οικονομία η οποία είναι επικεντρωμένη στην ενέργεια προς μία οικονομία που εστιάζει στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες η οποία βασίζεται στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· να υπογραμμίσουν ότι οι τιμές πετρελαίου είναι ευμετάβλητες και ότι οι σημερινές υψηλές τιμές δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πρόφαση για την αναβολή του απαραίτητου εκσυγχρονισμού της οικονομίας·
   λζ) να υπογραμμίσουν τη σημασία της δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας μέσα από μια τριμερή συνεργασία μεταξύ ΕΕ, Ρωσίας και των χωρών διαμετακόμισης·
   λη) να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες επενδύσεων στον τομέα των υποδομών που ανάγονται στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και που έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για την οικονομία της Ρωσίας όσο και για τις επενδύσεις της ΕΕ·
   λθ) να εξασφαλίσουν τη συμπερίληψη σημαντικού, και από νομικής απόψεως δεσμευτικού, κεφαλαίου για την ενέργεια προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιόπιστος και αποδοτικός ενεργειακός εφοδιασμός για την ΕΕ· να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω ενεργειακή εταιρική σχέση βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, του θεμιτού ανταγωνισμού, του αποκλεισμού της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, της αμοιβαιότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων· να τονίσουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμούντα θέματα που συνδέονται με τον ενεργειακό εφοδιασμό στα κράτη μέλη της ΕΕ· να διασφαλίσουν ότι οι αρχές της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της νέας συμφωνίας·
   μ) να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη ενός από νομικής απόψεως δεσμευτικού κεφαλαίου σχετικά με την επιβολή ή την αύξηση εξαγωγικών δασμών στις πρώτες ύλες·
   μα) να παρακολουθούν και να επιμένουν να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στους πυρηνικούς σταθμούς της Ρωσίας –τόσο σε εκείνους που λειτουργούν ήδη όσο και σε εκείνους που κατασκευάζονται– αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και τις ισχύουσες συνθήκες· στο πλαίσιο αυτό, να παροτρύνουν τη Ρωσία να κυρώσει και να συμμορφωθεί άμεσα με τη Σύμβαση της ΟΕΕ/ΗΕ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο·
   μβ) να καλέσουν τη Ρωσία να σφραγίσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου Chernobyl καθώς και τους αντιδραστήρες πρώτης γενιάς, ιδίως όσους βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την ΕΕ, και να εκφράσουν τη μεγάλη τους ανησυχία για τα σχέδια κατασκευής πυρηνικών σταθμών στο Kaliningrad Oblast και στο Sosnovyi Bor·
   μγ) να ενισχύσουν περαιτέρω την αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και των επιστημών· να προάγουν έναν κοινό τρόπο κατανόησης της ιστορίας του εικοστού αιώνα·
   μδ) να εκφράσουν τη βαθιά τους ανησυχία για τις εμπορικές γεωτρήσεις στην Αρκτική και την εκτεταμένη μόλυνση γύρω από σημεία γεώτρησης σε ολόκληρη τη Ρωσία·
   με) να διαβουλευθούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις διατάξεις της κοινοβουλευτικής συνεργασίας·
   μστ) να συμπεριλάβουν σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της νέας συμφωνίας και να προβλέψουν μηχανισμούς ελέγχου, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται η υποβολή τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   μζ) να ενθαρρύνουν τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ να συνεχίσει την καλή συνεργασία με το ΕΚ, παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες που θα υποστηρίζονται από σχετική τεκμηρίωση, σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται διαρκώς και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

2.  εξακολουθεί να επαγρυπνά όσον αφορά τις απαιτήσεις τις οποίες προτίθεται να καθορίσει η ΕΕ σχετικά με τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, και θεωρεί τον εν λόγω σεβασμό απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας·

o
o   o

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και, προς ενημέρωση, στις αρχές της Ρωσίας και την Κρατική Δούμα της Ρωσίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0409.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0369.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0286.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου