Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2050(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0338/2012

Predkladané texty :

A7-0338/2012

Rozpravy :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Hlasovanie :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0505

Prijaté texty
PDF 244kWORD 124k
Štvrtok, 13. decembra 2012 - Štrasburg
Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom
P7_TA(2012)0505A7-0338/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúcimi sa rokovaní o novej dohode medzi EÚ a Ruskom (2011/2050(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 1997,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2012 o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Ruskom po vstupe Ruska do WTO(1),

–  so zreteľom na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008, ako aj na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–  so zreteľom na spoločný cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení vydanom po 11. samite EÚ – Rusko konanom v Petrohrade 31. mája 2003, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov (štyri spoločné priestory),

–  so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach,

–  so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 23. októbra 2012 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny(3),

–  so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–  zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0338/2012),

A.  keďže rozvíjajúca sa spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, ako aj jej energetická politika by mali v súlade so zásadou podmienenosti zahŕňať Rusko ako strategického partnera za predpokladu, že bude tiež uplatňovať a presadzovať základné hodnoty, z ktorých vychádza Únia, vrátane demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, zásady rovnakého zaobchádzania a solidarity a dodržiavania zásad ustanovených v Charte OSN a v medzinárodnom práve; keďže Rusko je krajinou, ktorá má kultúrne korene v Európe a ktorá je ako člen Bezpečnostnej rady OSN, skupín G8 a G20, Rady Európy a OBSE dôležitým globálnym a regionálnym hráčom a musí si teda plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v týchto organizáciách, najmä so zreteľom na monitorovaciu správu Rady Európy z októbra 2012;

B.  keďže Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN nesie spoločnú zodpovednosť s ostatnými členmi za udržiavanie celosvetovej stability; keďže mnohé problémy na medzinárodnej úrovni možno riešiť len prostredníctvom koordinovaného prístupu, ktorý zahŕňa Rusko;

C.  keďže hospodárska previazanosť EÚ a Ruska neustále rastie a keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom by sa preto mali vnímať ako veľmi dôležité pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu oboch strán;

D.  keďže Rusko pod vedením prezidenta Vladimíra Putina preukazuje len selektívny záujem na vytváraní spoločných politík a žiadny reálny úmysel vytvoriť skutočné a rozsiahle strategické partnerstvo pre uplatňovanie medzinárodného práva a predchádzanie konfliktom;

E.  keďže v EÚ aj v Rusku sa od roku 1994, kedy podpísali súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS), udiali veľké politické, inštitucionálne, sociálne a hospodárske zmeny;

F.  keďže pristúpenie Ruska do WTO 22. augusta 2012 predstavovalo významný krok, ktorý by mohol pomôcť urýchliť modernizáciu ruského hospodárstva a zároveň by sa mohol stať pozitívnym podnetom pre Rusko, aby dodržiavalo medzinárodné obchodné pravidlá a normy, ku ktorým sa zaviazalo;

G.  keďže týmto zmenám spolu s novými výzvami a príležitosťami, s ktorými sa stretáva vzťah EÚ – Rusko, musí byť venovaná pozornosť tak na dvojstrannej, ako aj na mnohostrannej úrovni; keďže napriek súčasnému nedostatku entuziazmu na ruskej strane by ambiciózna, komplexná a právne záväzná nová dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorá by pokrývala najdôležitejšie oblasti spolupráce a bola by založená na spoločných hodnotách demokracie, dodržiavania ľudských práv a právneho štátu, mohla poskytnúť základ pre skutočné strategické partnerstvo; keďže dôraz by sa mal klásť predovšetkým na potrebu budovať skutočné partnerstvo medzi spoločnosťami EÚ a Ruska;

H.  keďže EÚ je naďalej odhodlaná ešte viac prehlbovať a rozvíjať svoje vzťahy s Ruskom a dodržiavať zásady zakotvené v partnerstve pre modernizáciu, ktoré sa zakladajú na spoločných záujmoch a hlbokej oddanosti všeobecným hodnotám, demokratickým zásadám, dodržiavaniu základných ľudských práv a právnemu štátu;

I.  keďže odsúdenie členiek ruskej punkovej skupiny Pussy Riot na dva roky odňatia slobody za protestné vystúpenie proti prezidentovi Vladimírovi Putinovi v moskovskej pravoslávnej katedrále je neprimerané, vyvoláva vážne obavy v súvislosti so spôsobom, akým ruský právny systém zaobchádza s občanmi, a jeho zámerom je zastrašiť ruskú občiansku spoločnosť;

J.  keďže v rámci prebiehajúcich rokovaní treba náležite vyhodnotiť aktuálny stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom s ohľadom na dvojstranné spory medzi Ruskom a členskými štátmi EÚ;

K.  keďže vzťahy medzi EÚ a Ruskom naďalej trpia tým, že Rusko neprijíma v plnom rozsahu demokratické hodnoty a neposilňuje právny štát;

L.  keďže pokračujúce zastrašovanie, obťažovanie a zatýkanie predstaviteľov opozičných síl a mimovládnych organizácií, nedávne prijatie zákonov o financovaní mimovládnych organizácií a o práve na zhromažďovanie, zákona o hanobení a zákona stanovujúceho obmedzenia týkajúce sa internetu, ako aj zvyšovanie tlaku na slobodné a nezávislé médiá a menšiny s ohľadom na sexuálnu orientáciu a náboženské vyznanie majú za následok ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv a demokratických zásad v Rusku;

M.  keďže Výbor Organizácie Spojených národov pre ľudské práva nedávno odsúdil zákony platné v niektorých regiónoch Ruskej federácie, ktoré zakazujú „homosexuálnu propagandu“, ako porušenie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

N.  keďže súčasná dohoda o partnerstve a spolupráci musí zostať platná a účinná dovtedy, kým a neuzavrie a nenadobudne platnosť nová dohoda;

O.  keďže 14. októbra 2012 sa v celom Rusku uskutočnili miestne a regionálne voľby;

P.  keďže uvedené nové alebo zmenené zákony prijala Štátna duma, ktorej posledné voľby neboli podľa pozorovateľskej misie OBSE a záverov EP ani slobodné, ani regulárne;

Q.  keďže niektoré postupy namierené proti opozícii, ako je zbavenie bývalého poslanca Dumy Gennadija Gudkova z opozičnej strany Spravodlivé Rusko jeho poslaneckého mandátu, možno vykladať ako príklady selektívneho výkonu spravodlivosti a zásahov do legitímnej politickej činnosti;

1.  predkladá Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o novej dohode tieto odporúčania:

  

K vedeniu rokovaní

   a) zabezpečiť, aby nová dohoda poskytovala komplexný, perspektívny a právne záväzný rámec pre budúci rozvoj vzťahov s Ruskom v nadchádzajúcich rokoch s prihliadnutím na potrebu vyvíjať úsilie o zintenzívnenie spolupráce vo všetkých oblastiach, v ktorých sa záujmy EÚ a Ruska budú pravdepodobne zhodovať, a zároveň presadzovať európske záujmy a hodnoty v oblastiach, v ktorých sa záujmy líšia, ako aj na nutnosť podporovať demokratizáciu a modernizáciu krajiny; podniknúť nevyhnutné kroky na zabezpečenie toho, aby rokovania s Ruskom pokračovali stálym tempom, a súčasne vyjadriť obavy panujúce v EÚ v súvislosti s nedostatočným pokrokom rokovaní, ktoré v tejto fáze neviedli k očakávaným výsledkom; pripomenúť, že strategické partnerstvo môže existovať len vtedy, ak sa obe strany dohodnú na dodržiavaní všeobecných demokratických zásad; zdôrazniť, že vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa musia riadiť zásadou reciprocity;
   b) aktívne pracovať na uzatvorení rokovaní vedúcich k dohode, ktorá bude prospešná pre obe strany a zároveň bude v súlade s ich narastajúcou a neustále sa prehlbujúcou spoluprácou; zabezpečiť, aby sa v rámci rokovaní vybudovala vzájomná dôvera a aby sa tieto rokovania zameriavali na hmatateľné výsledky a politickú podstatu;
   c) snažiť sa nájsť konsenzus medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o ciele a vedenie rokovaní o novej dohode s Ruskom v záujme toho, aby Únia vystupovala dôrazne a jednotne; zdôrazňovať, že je dôležité, aby Únia rokovala ako jeden orgán, a zastávať názor, že záujmy členských štátov vo vzťahu s Ruskom a opačne sa lepšie podporujú a chránia na úrovni Únie;
   d) venovať veľkú pozornosť požiadavkám, ktoré chce EÚ presadiť v súvislosti s dodržiavaním demokratických zásad, ľudských práv a právneho štátu, a pokladať toto dodržiavanie za absolútnu podmienku podpísania dohody medzi EÚ a Ruskom;
   e) zdôrazniť, že nová dohoda bude pre vzťahy EÚ a Ruska logickým a nevyhnutným krokom vpred v súlade so súčasnou DPS a pristúpením Ruska do WTO;
   f) vzhľadom na uvedené opätovne potvrdiť, že EÚ by mala rokovať o tejto dohode výlučne s Ruskom a nie s colnou úniou, ktorej je Rusko zmluvnou stranou;
   g) opätovne potvrdiť, že ekonomická a politická modernizácia Ruska je spoločným záujmom pre obe strany a že EÚ chce urýchliť proces, ktorý sa začal prostredníctvom partnerstva pre modernizáciu; zdôrazniť, že modernizačné opatrenia Ruska sa nemôžu obmedzovať len na hospodársku sféru a mali by byť sprevádzané plnohodnotnou politickou reformou zameranou hlavne na zaručenie právneho štátu a na boj proti korupcii;
   h) zaujať aktívny prístup pri koordinácii rôznych dvojstranných modernizačných partnerstiev členských štátov EÚ s Ruskou federáciou a zabezpečiť tak súdržnú a účinnejšiu politiku EÚ;
  

Politický dialóg a spolupráca

   i) pozorne monitorovať vnútorný vývoj v Rusku, spolupracovať so všetkými hlavnými politickými predstaviteľmi, podporovať budovanie inštitúcií v Rusku a zásady demokracie, ľudské práva a právny štát; týmto spôsobom aktívne podporovať všetky sociálne iniciatívy, ktoré sa snažia budovať občiansku spoločnosť založenú na demokratických zásadách a právnom štáte, a venovať pritom osobitnú pozornosť využívaniu internetu na tento účel;
   j) zdôrazniť, že pre Rusko je dôležité zabezpečiť fungovanie nezávislého a nestranného súdneho systému a posilniť boj proti korupcii;
   k) vyzvať Rusko, aby si splnilo povinnosť zaručiť slobodné a spravodlivé voľby s cieľom zabezpečiť legitímnosť politického systému;
   l) zdôrazniť, že je dôležité, aby Rusko dôsledne plnilo svoje medzinárodné právne záväzky a dodržiavalo zásady základných ľudských práv zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorých je Rusko zmluvnou stranou; pripomínať, že politický pluralizmus, sloboda médií, právny štát, nezávislosť a nestrannosť súdnictva, sloboda prejavu a zhromažďovania, a to aj na internete, efektívne a nezávislé odbory a nediskriminácia sú nevyhnutnými podmienkami pre ďalší rozvoj a modernizáciu Ruska, ako aj pre zabezpečenie toho, aby strategická spolupráca medzi EÚ a Ruskom bola udržateľná;
   m) zdôrazniť, že Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN musí brať vážne svoju zodpovednosť za medzinárodný mier, stabilitu a bezpečnosť;
   n) vyjadriť svoje znepokojenie nad zhoršením podmienok na rozvoj občianskej spoločnosti v Rusku, najmä so zreteľom na nedávne prijatie zákonov o demonštráciách, mimovládnych organizáciách, hanobení a právnej regulácii internetu, ktoré obsahujú nejasné ustanovenia a mohli by byť svojvoľne presadzované, a nad tým, že Duma prijala rad zmien a doplnení zákona o vlastizrade a špionáži, ktorými sa zavádzajú nové ustanovenia v trestnom zákonníku, a tie by bolo možné použiť proti obhajcom ľudských práv; pripomenúť ruským orgánom, že moderná a prosperujúca spoločnosť musí uznávať a chrániť individuálne a kolektívne práva všetkých svojich občanov; v tejto súvislosti naliehavo vyzvať ruské orgány, aby včas konali a uvedené zákony zladili s medzinárodnými normami, a zaoberať sa touto otázkou počas rokovaní;
   o) trvať na posilnení dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom tak, aby sa z neho stal účinný a na výsledky orientovaný nástroj pokroku v oblasti ľudských práv v Rusku; apelovať najmä na ruské orgány, aby sa vyhli neprimeraným obmedzeniam pokojných zhromaždení, zabezpečili ochranu obhajcov ľudských práv, ukončili beztrestnosť predošlých zneužívaní alebo vrážd aktivistov, vytvorili prostredie, v ktorom občianska spoločnosť a mimovládne organizácie môžu pôsobiť bez neprimeraných obmedzení, strachu z obťažovania alebo zastrašovania, a zabezpečili dôsledné plnenie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva; nabádať obe strany, aby zabezpečili väčšiu transparentnosť a otvorenosť konzultácií medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach, okrem iného prostredníctvom účasti zástupcov všetkých príslušných ruských ministerstiev na prípravných stretnutiach s ruskými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami a na konzultačných stretnutiach;
   p) rozhodne potvrdiť, že opakované pokusy o obmedzovanie ľudských práv, najmä slobody prejavu a zhromažďovania, a to aj v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, na regionálnej a federálnej úrovni sú v rozpore so záväzkami Ruska, ktoré mu vyplývajú z ústavy, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; vyzýva Dumu, aby sa v súlade s rozhodnutím Výboru Organizácie Spojených národov pre ľudské práva vo veci Fedotova/Rusko neprijala federálny zákaz „homosexuálnej propagandy“;
   q) zdôrazniť, že je potrebné, aby ruské orgány ukončili beztrestnosť v krajine, ako aj politicky motivované prenasledovanie, zatýkanie a väznenie, a podčiarknuť, že je nutné prestať využívať represívne opatrenia proti politickej opozícii; zabezpečiť, aby sa plne objasnili mnohé prípady porušenia ľudských práv, ku ktorým došlo a ktoré ešte treba vyšetriť nestranným a nezávislým spôsobom, vrátane uväznenia Michaila Chodorkovského a smrti Sergeja Magnitského, Alexandra Litvinenka, Anny Politkovskej, Natálie Estemirovej a ďalších;
   r) podporiť pozíciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorá sa týka politicky motivovaného odsúdenia členiek skupiny Pussy Riot, a vyzýva na ich okamžité prepustenie;
   s) vyzýva Rusko, aby nezneužívalo koncepciu tradičných hodnôt na legalizáciu diskriminácie menšinových skupín, umlčanie disentu alebo porušovanie ľudských práv;
   t) do novej a komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci začleniť doložky a referenčné kritériá týkajúce sa ochrany a presadzovania ľudských práv, ktoré sú zakotvené v ústave Ruska, a v maximálnej možnej miere pritom vychádzať z rámcov Rady Európy a OBSE, ktoré sa Rusko zaviazalo dodržiavať, vrátane jasného mechanizmu pozastavenia dohody v prípade závažného porušenia alebo nedodržiavania;
   u) zdôrazňovať, že politický systém zabezpečujúci rovnaké podmienky pre všetky politické strany a ponúkajúci skutočnú súťaž a účinné politické alternatívy, by bol pre ruskú spoločnosť ako celok i pre strategické partnerstvo EÚ a Ruska stimulom a prínosom; vyzvať v tejto súvislosti Rusko, aby sa konkrétne zaoberalo všetkými odporúčaniami OBSE, ktoré sa týkajú posledných volieb;
   v) začleniť nevyhnutné ustanovenia týkajúce sa krokov na odstránenie zakorenenej korupcie, ktorá podkopáva dôveru občanov v štát a ohrozuje snahy o modernizáciu; zahrnúť aj konkrétne podmienky spolupráce medzi Ruskom a EÚ v boji proti cezhraničnej korupcii;
   w) podporovať strategické partnerstvo medzi EÚ a Ruskom pri riešení globálnych problémov, ako je nešírenie zbraní, boj proti terorizmu, mierové riešenie dlhotrvajúcich a nových konfliktov na základe zásad Charty OSN a súčasného medzinárodného práva, bezpečnosť dodávok energie, arktická dimenzia, zmena klímy a znižovanie chudoby, a zároveň podporovať aj spoločné ciele tohto partnerstva; trvať na tom, aby Rusko s okamžitou platnosťou zastavilo šírenie zbraní, čo sa týka krajín, ktoré podliehajú zbrojnému embargu zo strany EÚ, OBSE a OSN;
   x) spolupracovať s Ruskom s cieľom prevziať zodpovednosť za posilňovanie stability, politickej spolupráce a hospodárskeho rozvoja v spoločnom susedstve a klásť dôraz na zvrchované právo každej krajiny vybrať si orientáciu svojej zahraničnej politiky a bezpečnostné opatrenia;
   y) vyzvať ruské orgány, aby ukončili všeobecnú atmosféru beztrestnosti za porušovanie ľudských práv a absenciu právneho štátu v Predkaukazsku;
   z) naliehať na Rusko, aby aktívne napomáhalo mierové riešenie zmrazených konfliktov a zintenzívnilo spoluprácu EÚ a Ruska s cieľom vyriešiť dlhotrvajúce konflikty v Moldavsku a Zakaukazsku na základe medzinárodného práva a zásad mierového riešenia konfliktov; zintenzívniť rozhovory s Ruskom s cieľom zabezpečiť bezvýhradné dodržiavanie dohody o prímerí z roku 2008; vyzvať Rusko, aby odvolalo uznanie Abcházska a Južného Osetska a umožnilo plný a neobmedzený prístup pozorovateľskej misie EÚ na tieto gruzínske územia;
   aa) pokračovať v úsilí zameranom na dosiahnutie toho, aby sa v plnom rozsahu vykonávali spoločné kroky smerujúce k umožneniu bezvízových krátkodobých ciest s cieľom postupne odstrániť vízový režim medzi schengenskými krajinami a Ruskom; čo najviac a čo najrýchlejšie zjednodušiť vízový režim pre akademických pracovníkov, študentov, výskumníkov, novinárov, podnikateľov a zástupcov občianskej spoločnosti, ako aj na účely výmeny mládeže; zharmonizovať uplatňovanie vízového kódexu zo strany členských štátov prinajmenšom na minimálnej úrovni, pokiaľ ide o požiadavky;
   ab) zdôrazňuje, že z krokov EÚ smerujúcich k zmierneniu vízového režimu by nemali profitovať zločinci a porušovatelia ľudských práv; poveruje podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby odporúčanie Európskeho parlamentu zaradila do programu na nadchádzajúcu schôdzu Rady pre zahraničné veci;
   ac) klásť dôraz na podporu spolupráce v oblasti vedy, kultúry a vzdelávania a pomáhať rozvoju kontaktov medzi ľuďmi a lepšieho porozumenia medzi spoločnosťami EÚ a Ruska;
  

Hospodárska spolupráca

   ad) náležite zohľadniť rastúcu hospodársku spoluprácu medzi EÚ a Ruskom ako vzájomnými dovoznými trhmi a dodávateľmi tovaru, služieb a energie;
   ae) starostlivo sledovať a vyhodnotiť, stimulovať a podporovať dodržiavanie pravidiel WTO Ruskom a jeho vôľu využívať členstvo vo WTO ako hnací mechanizmus štrukturálnej reformy; prípadne podporiť snahu Ruska o členstvo v OECD;
   af) zdôrazniť, že plné dodržiavanie pravidiel WTO zo strany Ruska je nevyhnutnou podmienkou a minimálnym štandardom pre dohodu s EÚ; v tejto súvislosti preskúmať existujúce prekážky dovozu ruského tovaru a služieb, pokiaľ ide o ich súlad s normami WTO, a iniciovať v prípade potreby ich odstránenie;
   ag) trvať na dvojstrannej dohode medzi EÚ a Ruskom a zároveň objasniť, že o prípadnej dohode medzi EÚ a colnou úniou vedenou Ruskom možno uvažovať len v dlhodobom horizonte a po nadobudnutí platnosti dvojstrannej dohody;
   ah) nabádať ruských partnerov, aby prejavili jasnú politickú vôľu dosiahnuť dohodu o právne záväzných ustanoveniach o obchode a investíciách, ktoré by mali vychádzať z ustanovení obsiahnutých v DPS a mali by byť v súlade s pristúpením do WTO; pripomenúť, že cieľom EÚ v tejto oblasti je zlepšiť a stabilizovať podnikateľské prostredie, pretože by to bolo prospešné pre obe strany a ďalej by sa tak podporovali ciele stanovené partnerstvom pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010;
   ai) zaoberať sa pretrvávajúcim problémom výroby a predaja falšovaných výrobkov v Rusku;
   aj) nabádať Rusko, aby reštrukturalizovalo svoje hospodárstvo a urýchlilo svoj prechod od hospodárstva zameraného na energetiku k hospodárstvu založenému na priemysle a službách a opierajúcemu sa o efektívne využívanie zdrojov a používanie energií z obnoviteľných zdrojov; zdôrazniť, že ceny ropy sú nestabilné a že súčasné vysoké ceny by nemali slúžiť ako zámienka na odklad potrebnej modernizácie hospodárstva;
   ak) zdôrazniť, že je dôležité zaviesť spoločnú európsku zahraničnú politiku v oblasti energetiky s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť začatím trojstrannej spolupráce medzi EÚ, Ruskom a tranzitnými krajinami;
   al) vziať do úvahy, že sa ešte musí vynaložiť značné investičné úsilie, pokiaľ ide o infraštruktúru zo sovietskej éry, ktorá je veľmi dôležitá pre ruskú ekonomiku i pre investície EÚ;
   am) zabezpečiť zahrnutie dôležitej a právne záväznej kapitoly o energetike, ktorou by sa zaručili spoľahlivé a nákladovo efektívne dodávky energie do EÚ; zabezpečiť, aby takéto energetické partnerstvo bolo založené na zásadách transparentnosti, spravodlivej hospodárskej súťaže, vylúčenia monopolistického správania, reciprocity a nediskriminácie; zdôrazniť, že je potrebné riešiť nevyjasnené otázky týkajúce sa dodávok energie do členských štátov EÚ; zabezpečiť, aby sa neoddeliteľnou súčasťou novej dohody stali zásady Zmluvy o energetickej charte;
   an) zaistiť zahrnutie právne záväznej kapitoly o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny;
   ao) monitorovať a vyžadovať uplatňovanie a presadzovanie najvyšších medzinárodných bezpečnostných noriem v jadrových elektrárňach v Rusku, či už sú v prevádzke, alebo sa v súčasnosti stavajú, a to s využitím všetkých dostupných nástrojov a zmlúv; v tejto súvislosti naliehavo vyzvať Rusko, aby ratifikovalo a bezodkladne začalo dodržiavať dohovor EHK OSN (Espoo) týkajúci sa hodnotení vplyvu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte;
   ap) vyzvať Rusko, aby odstavilo všetky jadrové reaktory typu Černobyľ a reaktory prvej generácie najmä so zreteľom na tie, ktoré sa nachádzajú blízko hraníc EÚ, a vyjadriť hlboké znepokojenie nad projektmi jadrových elektrární v Kaliningradskej oblasti a Sosnovom Bore;
   aq) posilniť ďalšiu vzájomnú spoluprácu v oblasti výskumu, vzdelávania, kultúry a vedy; napomôcť spoločné chápanie histórie 20. storočia;
   ar) vyjadriť hlboké znepokojenie nad komerčnými vrtmi v Arktíde a nad rozsiahlym znečistením v okolí vrtov po celom Rusku;
   as) konzultovať s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o ustanovenia o parlamentnej spolupráci;
   at) stanoviť jasné kritériá na vykonávanie novej dohody a zabezpečiť monitorovacie mechanizmy vrátane predkladania pravidelných správ Európskemu parlamentu;
   au) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v dobrej spolupráci s EP a nepretržite poskytoval informácie o pokroku rokovaní doplnené dokumentáciou v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že Parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;

2.  ostať obozretný v súvislosti s požiadavkami, ktoré chce EÚ stanoviť s ohľadom na dodržiavanie demokratických zásad, a pokladať toto dodržiavanie za absolútnu podmienku podpísania dohody medzi EÚ a Ruskom;

o
o   o

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a pre informáciu vláde Ruskej federácie a ruskej Štátnej dume.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0409.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0369.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0286.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia