Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2889(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0544/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/12/2012 - 11.7
CRE 13/12/2012 - 11.7

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0507

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 108k
Torsdag den 13. december 2012 - Strasbourg
Situationen i Ukraine
P7_TA(2012)0507RC-B7-0544/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2012 om situationen i Ukraine (2012/2889(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger og betænkninger, navnlig beslutning af 1. december 2011 med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Ukraine(1) og beslutning af 24. maj 2012 om situationen i Ukraine og sagen om Julia Timosjenko(2),

–  der henviser til OSCE/ODIHR's foreløbige rapporter og konklusioner fra valgobservationsmissionen til Ukraine, navnlig redegørelserne om de foreløbige resultater og konklusioner af 29. oktober 2012, som blev udarbejdet i fællesskab med OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, Europa-Parlamentet og NATO's Parlamentariske Forsamling,

–  der henviser til den fælles erklæring af 12. november 2012 fra Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, og kommissær Štefan Füle om parlamentsvalget i Ukraine,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Ukraine af 10. december 2012,

–  der henviser til erklæringen fremsat af den tidligere polske præsident, Aleksander Kwasniewski, og den tidligere formand for Europa-Parlamentet, Pat Cox, af 3. oktober 2012 om, at valget ville blive afgørende for Ukraines fremtid, og at fremdriften i forbindelserne mellem EU og Ukraine er gået i stå,

–  der henviser til rapporten fra Parlamentets ad hoc-valgovervågningsdelegation til parlamentsvalget i Ukraine, som blev fremlagt på Udenrigsudvalgets møde den 6. november 2012,

–  der henviser til handlingsplanen om visumliberalisering mellem EU og Ukraine, der blev vedtaget den 22. november 2010,

–  der henviser til ENP-statusrapporten om Ukraine af 15. maj 2012,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og stk. 4,

A.  der henviser til, at man på topmødet mellem EU og Ukraine i Kiev i 2011 anerkendte Ukraine som et europæisk land med en europæisk identitet, der deler historie og værdier med EU-medlemsstaterne;

B.  der henviser til, at OSCE/ODIHR og internationale valgobservatører fandt tegn på, at det ukrainske valg var kendetegnet af et uafbalanceret mediemiljø, dårlig ledelse for så vidt angår valgbestyrelsernes sammensætning, manglende gennemsigtighed med hensyn til partifinansiering, misbrug af administrative ressourcer og ulige vilkår, der også afspejledes ved fraværet af førende kandidater fra oppositionen, der er fængslet af politiske årsager, hvilket er et tilbageskridt sammenlignet med tidligere valg;

C.  der henviser til, at selv om OSCE har udarbejdet en generelt positiv vurdering af afstemningsprocessen på valgdagen, påpegede internationale observatører den manglende gennemsigtighed i den måde, de endelige resultater blev indsamlet på, og deres vurdering var negativ både hvad angår stemmeregistreringsprocessen i 77 ud af de 161 observerede regionale valgkommissioner, og at fristerne for stemmeregistrering fortsatte den 10. november i 12 enkeltmandsdistrikter;

D.  der henviser til, at afviklingen af processen efter valget ifølge OSCE/ODIHR's rapporter var præget af uregelmæssigheder, forsinkelser i stemmeoptællingen og manglende gennemsigtighed i valgkommissionerne;

E.  der henviser til, at næstformanden/den højtstående repræsentant Catherine Ashton og kommissær Štefan Füle i en fælles erklæring har udtrykt bekymring over afviklingen af processen efter valget, der var præget af uregelmæssigheder;

F.  der henviser til, at de almindelige valg den 28. oktober 2012 blev betragtet som en vigtig test af Ukraine i landets bestræbelser på at signalere uigenkaldeligheden af landets engagement hen imod udviklingen af et selvstændigt demokratisk system, konsolideringen af retsstaten og fortsættelsen af politiske reformer;

G.  der henviser til, at Europarådets Venedigkommission og Parlamentariske Forsamling (PACE) udsendte henstillinger med klar angivelse af, at Ukraine burde have et proportionelt system med åbne lister;

H.  der henviser til, at Europa-Parlamentets særlige udsending, Aleksander Kwasniewski, har advaret mod forsøg på at isolere Ukraine, som kan skabe gunstige betingelser for udemokratiske regimer;

I.  der henviser til, at topmødet mellem EU og Ukraine i december 2011, der skulle føre til underskrivelse af associeringsaftalen, ikke opfyldte sit formål på grund af EU's bekymringer angående den politiske situation i Ukraine, især anholdelsen af og retssagen mod oppositionslederne Julia Timosjenko og Jurij Lutsenko;

J.  der henviser til, at Verkhovna Rada behandler lov 8711, en frihedsberøvende lov, der vil begrænse ytrings- og forsamlingsfriheden for dem, der støtter menneskerettighederne for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner; der henviser til, at FN's Menneskerettighedskomité for nylig fastslog, at dette er en overtrædelse af artikel 19 og 26 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

1.  beklager, at valgkampagnen, valgprocessen og processen efter valget ifølge OSCE, PACE, NATO's Parlamentariske Forsamling og observatører fra Europa-Parlamentet ikke opfyldte vigtige internationale standarder og er et tilbageskridt sammenlignet med de nationale valg i 2010;

2.  bemærker især, at visse aspekter af perioden forud for valget (anholdelsen af oppositionens politiske ledere, manglen på lige vilkår, som primært skyldes misbrug af administrative ressourcer, tilfælde af chikane og intimidering af kandidater og valgpersonale, manglende gennemsigtighed i kampagne- og partifinansiering og mangel på afbalanceret mediedækning) og uregelmæssigheder og forsinkelser i stemmeoptællings og -registrering udgjorde et tilbageskridt i forhold til de seneste nationale valg;

3.  understreger, at det påvirkede valgprocessen negativt, at de to oppositionsledere Julia Timosjenko og Jurij Lutsenko og andre sad fængslet under valget;

4.  understreger, at der kun kan etableres et effektivt samarbejde mellem Ukraine og EU, hvis de ukrainske myndigheder udviser klar vilje til at foretage og gennemføre de nødvendige reformer, især af lovgivningen og retsvæsenet, med henblik på at sikre fuld overholdelse af principperne om demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, mindretallenes rettigheder og retsstatsprincippet; opfordrer EU's institutioner, Europarådet og sidstnævntes Venedigkommission til at give denne reformproces aktiv og effektiv støtte;

5.  er bekymret over misbruget af administrative ressourcer og ordningen for finansiering af valgkampagner, der ikke levede op til de internationale standarder, som er fastlagt af Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco); opfordrer den nye regering til fortsat at styrke bestemmelserne i loven om partifinansiering med henblik på at sikre større gennemsigtighed i finansieringen og udgifterne, fuld offentliggørelse af kilder til og størrelsen af kampagneudgifterne og sanktionerne for overtrædelse af bestemmelserne om valgkampfinansiering i særdeleshed;

6.  opfordrer Ukraines regering til i dialog med alle politiske partier at undersøge uregelmæssigheder for så vidt angår valget, herunder de upræcise resultater i visse valgdistrikter; forventer endvidere, at det ukrainske parlament rettidigt udbedrer manglerne i valgloven; forventer, at Verkhovna Rada kan bygge videre på de eksisterende forslag, der blev udarbejdet af det afgående parlament med fuld støtte fra EU og Venedigkommissionen;

7.  udtrykker sin bekymring over problemerne i forbindelse med stemmeoptælling og -registrering i en række enkeltmandsvalgkredse; glæder sig over, at den centrale valgkommission har besluttet ikke at bekendtgøre et resultat for disse valgkredse, og at de ukrainske myndigheder er begyndt at træffe foranstaltninger til afholdelse af nyvalg i disse valgkredse så hurtigt muligt;

8.  er bekymret over den stigende nationalistiske stemning i Ukraine, der kommer til udtryk i støtten til partiet Svoboda, der som en konsekvens af dette er det ene af to nye partier, der indgår i Verkhovna Rada; minder om, at racistiske, antisemitiske og fremmedfjendske synspunkter strider mod EU's grundlæggende værdier og principper, og appellerer derfor til pro-demokratiske partier i Verkhovna Rada om ikke at tilslutte sig, godkende eller danne koalitioner med dette parti;

9.  udtrykker sin fortsatte støtte til det ukrainske folks europæiske ambitioner; beklager, at det nylige parlamentsvalg ikke udgjorde et meningsfuldt fremskridt i bestræbelserne på at fremme Ukraines muligheder i så henseende; understreger, at EU forbliver engageret i arbejdet med Ukraine, herunder civilsamfundet (ngo'er, religiøse organisationer osv.) med henblik på at forbedre de demokratiske institutioner, styrke retsstaten, sikre mediefrihed og fremme væsentlige økonomiske reformer;

10.  bekræfter EU's engagement i yderligere at fremme forbindelserne med Ukraine gennem undertegnelsen af associeringsaftalen, så snart de ukrainske myndigheder har gjort en målrettet indsats og konkrete fremskridt, som det opfordres til ovenfor, eventuelt på det østlige partnerskabs topmøde i Vilnius i november 2013; konstaterer, at fremskridt i den politiske associering og den økonomiske integration forudsætter et håndgribeligt engagement fra Ukraines side i overholdelsen af de demokratiske principper, retsstatsprincipperne, den dømmende magts uafhængighed og mediefriheden;

11.  noterer sig vedtagelsen og undertegnelsen af loven om folkeafstemninger i Ukraine; forventer, at de ukrainske myndigheder overvejer henstillingerne fra Venedigkommissionen, når de foreligger, med henblik på at forhindre eventuelt misbrug af denne lovgivning;

12.  appellerer indtrængende til de ukrainske myndigheder om sammen med Europa-Parlamentets udsendinge Aleksander Kwasniewski og Pat Cox at finde en rimelig og retfærdig løsning på Timosjenko-sagen; opfordrer indtrængende den ukrainske regering til at respektere og gennemføre de endelige afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i den verserende sag om Julia Timosjenko og Jurij Lutsenko;

13.  opfordrer Ukraine til at sætte en stopper for selektiv anvendelse af retsmidlerne i Ukraine på alle forvaltningsniveauer og gøre det muligt for oppositionspartierne at deltage i det politiske liv på lige vilkår; opfordrer i denne sammenhæng myndighederne til at løslade og rehabilitere politisk forfulgte modstandere, herunder Julia Timosjenko, Jurij Lutsenko og andre;

14.  bifalder indgåelsen af en ændret aftale om visumlettelse mellem EU og Ukraine, der sammenlignet med den gældende aftale indfører klare forbedringer med hensyn til udstedelse af visum til ukrainske borgere; opfordrer Rådet til at fremme dialogen mellem EU og Ukraine om visumliberalisering forud for det østlige partnerskabs topmøde i Vilnius i november 2013;

15.  appellerer på det kraftigste til næstformanden/den højtstående repræsentant Catherine Ashton og kommissær Štefan Füle om at optrappe EU's engagement i forhold til Ukraine og forblive fast besluttet på at arbejde for at udnytte det fulde potentiale i forbindelserne mellem EU og Ukraine til gavn for borgerne i Ukraine og EU, bl.a. ved at sikre konstante fremskridt i dialogen om visumliberalisering;

16.  bifalder konklusionerne fra Rådets møde (udenrigsanliggender) af 10. december 2012;

17.  opfordrer Verkhovna Rada til at forkaste lov 8711, der begrænser ytringsfriheden i forbindelse med seksuel orientering og kønsidentitet og blev vedtaget ved førstebehandlingen i oktober; påpeger, at denne lov er en klar overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der begge er ratificeret af det ukrainske parlament;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU-Udenrigstjenesten, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Ukraines præsident, regering og parlament og Europarådets og OSCE’s parlamentariske forsamlinger.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0545.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0221.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik