Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2833(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0541/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/12/2012 - 11.9

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0509

Texte adoptate
PDF 212kWORD 79k
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg
Industria siderurgică din UE
P7_TA(2012)0509RC-B7-0541/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2012 referitoare la industria siderurgică din UE (2012/2833(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care își are originile în Tratatul CECO,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la industria siderurgică și la restructurarea, transferul și închiderea întreprinderilor din UE,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 februarie 2011 intitulată „Abordarea provocărilor de pe piețele de mărfuri și privind materiile prime” (COM(2011)0025),

–  având în vedere Strategia Europa 2020,

–  având în vedere Comunicarea Comisei din 10 octombrie 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind industria siderurgică din UE (O-000184/2012 – B7-0368/2012),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după expirarea Tratatului CECO, sectoarele cărbunelui și oțelului sunt reglementate de dispozițiile Tratatului UE;

B.  întrucât unul dintre obiectivele Uniunii Europene este de a sprijini industria prelucrătoare și de a o face competitivă, sustenabilă și capabilă să se adapteze la condițiile în schimbare de pe piețele europene și non-europene, deoarece aceasta este esențială pentru creștere și prosperitate în Europa;

C.  întrucât industria europeană a oțelului suferă din cauza scăderii substanțiale a cererii, care duce la pierderea treptată a locurilor de muncă și a competitivității;

D.  întrucât industria siderurgică este de importanță strategică pentru economia UE și întrucât este în interesul întregii Uniuni Europene să mențină activitățile sale industriale de bază și să asigure securitatea aprovizionării prin producția internă;

E.  întrucât o industrie siderurgică europeană competitivă reprezintă fundamentul dezvoltării și al creării de valoare pentru multe sectoare industriale majore, cum ar fi sectoarele autovehiculelor, construcțiilor și ingineriei mecanice;

F.  întrucât industria siderurgică se confruntă cu provocări semnificative cum ar fi scăderea substanțială a cererii, concurența puternică din partea importurilor din țări terțe cu reglementări și standarde diferite, accesul dificil la materiile prime și cheltuielile mai mari, care au dus la restructurări, fuziuni și concedieri;

G.  întrucât ocuparea în sectorul siderurgic s-a contractat de la 1 milion de locuri de muncă în 1970 la aproximativ 369 000 în 2012 și întrucât numărul lucrătorilor în industriile din aval este de câteva milioane;

H.  întrucât, potrivit datelor publicate de Comisie, exporturile UE de oțel se ridicau în 2010 la 33,7 milioane de tone (32 de miliarde EUR), piețele cele mai mari pentru exporturile UE de oțel fiind Turcia, SUA, Algeria, Elveția, Rusia și India, iar importurile UE de oțel se ridicau în 2010 la 26,8 milioane de tone (18 miliarde EUR), sursele de import cele mai importante fiind Rusia, Ucraina, China, Turcia, Coreea de Sud, Elveția și Serbia;

I.  întrucât actuala criză, la fel ca cele anterioare, creează dificultăți sociale enorme pentru lucrătorii, familiile și regiunile în cauză și întrucât întreprinderile în curs de restructurare ar trebui să acționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, deoarece experiența ne arată că nu se poate realiza o restructurare de succes în absența unui dialog social suficient;

J.  întrucât industriile de înaltă tehnologie – cum este sectorul siderurgic – sunt luate drept model de know-how tehnologic și, prin urmare, trebuie să fie menținute prin luarea de măsuri imediate pentru a evita relocarea lor în afara UE,

1.  solicită Comisiei să furnizeze, pe termen scurt, o imagine clară a schimbărilor majore care se produc în industria siderurgică din Europa; subliniază că este important ca Comisia să monitorizeze cu atenție evoluțiile actuale pentru a proteja patrimoniul industrial al Europei și forța de muncă implicată;

2.  reamintește faptul că Comisia are dreptul, în urma expirării Tratatului CECO, să abordeze impactul economic și social al evoluțiilor din industria europeană a oțelului și invită Comisia să ia în considerare experiența pozitivă a CECO și să creeze un organism tripartit (sindicate, industrie și Comisie), care să sprijine dezvoltarea viitoare a industriei siderurgice europene, să asigure anticiparea, consultarea și furnizarea de informații lucrătorilor și să garanteze respectarea deplină a cerințelor legale ale Directivei privind instituirea unui comitet european de întreprindere(1);

3.  invită Comisia să reflecteze atent asupra unor inițiative pe termen mediu și lung de sprijinire și menținere a industriei siderurgice și a sectoarelor din aval;

4.  îndeamnă Comisia să acorde o importanță mai mare politicii industriale pentru a revigora competitivitatea industriei europene în raport cu piața mondială, cu scopul de a garanta efectiv condiții de concurență echitabile, asigurând totodată standarde sociale și de mediu înalte în UE și acționând în vederea reciprocității în țările terțe;

5.  consideră că redresarea economică europeană depinde și de o industrie prelucrătoare mai puternică; subliniază faptul că oțelul joacă un rol esențial în a asigura competitivitatea industriilor strategice din aval, care ar avea de suferit de pe urma unei industrii siderurgice europene reduse și ar deveni dependente de importurile din țările terțe, care le-ar face vulnerabile;

6.  salută inițiativa Comisiei de a elabora un plan european de acțiune pentru sectorul siderurgic până în iunie 2013, dar subliniază necesitatea prezentării acestuia cât mai curând posibil;

7.  invită Comisia să își revadă decizia de a nu extinde dincolo de 31 decembrie 2012 sistemul de supraveghere prealabilă pentru importurile de produse din oțel și țevi din oțel, stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1241/2009 al Comisiei(2), și să includă sistemul respectiv în planul de acțiune;

8.  îndeamnă Comisia să includă în planul său de acțiune mobilizarea tuturor instrumentelor disponibile ale UE, cum ar fi un nivel mai înalt de C&D&I, în special în domeniul eficienței energetice și al utilizării eficiente a resurselor, investițiile specifice ale Băncii Europene de Investiții, o politică activă privind competențele, recalificarea și reconversia profesională a lucrătorilor, potențiala utilizare a instrumentelor financiare ale UE precum Fondul social european și Fondul european de ajustare la globalizare, acolo unde este necesar, precum și alte stimulente pentru a ajuta sectorul să realizeze investiții și să se modernizeze;

9.  consideră că un astfel de plan de acțiune ar trebui să examineze și modalități de abordare și de atenuare a costurilor ridicate ale energiei și materiilor prime, care reprezintă o amenințare la adresa competitivității industriei siderurgice; subliniază, în acest context, faptul că eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor pot genera economii de costuri substanțiale și salută în acest sens parteneriatul public-privat european SPIRE, dar îndeamnă totuși Comisia și sectorul însuși să continue să urmărească oportunitățile disponibile, să încurajeze înființarea de consorții de afaceri și să promoveze un sistem de producție în buclă închisă care să vizeze recuperarea și reutilizarea resturilor, având în vedere prezenta și viitoarea penurie de materii prime;

10.  invită Comisia să țină seama de industria siderurgică în cadrul actualei revizuiri a normelor existente privind ajutoarele de stat și să evalueze fezabilitatea introducerii de certificate de calitate pentru produsele siderurgice;

11.  invită Comisia să monitorizeze activitățile de restructurare sau relocare și să asigure, pentru fiecare activitate în parte, respectarea strictă a legislației Uniunii în domeniul concurenței; consideră că ar trebui monitorizate și potențialele abuzuri de poziție dominantă pe piață;

12.  salută proiecte precum consorțiul ULCOS (Ultra-low Carbon Dioxide Steelmaking), care servește drept exemplu de inițiativă de cercetare și dezvoltare inovatoare pentru a ajuta industria siderurgică să continue să își reducă emisiile de CO2, și subliniază nevoia de a realiza în permanență investiții în activitățile de cercetare și inovare, care sunt esențiale pentru relansarea și reînnoirea acestui sector;

13.  invită Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluțiile viitoare din cadrul unităților situate la Florange, Liège, Terni, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Trieste, Silesia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Oxelösund și în alte părți, a căror integritate este în pericol, pentru a se asigura că competitivitatea sectorului siderurgic european și importanța sa ca sector al ocupării forței de muncă nu sunt amenințate;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 254, 30.9.1994, p. 64.
(2) JO L 332, 17.12.2009, p. 54.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate