Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2909(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0574/2012

Rozpravy :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Hlasovanie :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0512

Prijaté texty
PDF 214kWORD 75k
Štvrtok, 13. decembra 2012 - Štrasburg
Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste v Indii
P7_TA(2012)0512RC-B7-0574/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2012 o kastovej diskriminácii v Indii (2012/2909(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 1. februára 2007 o stave ľudských práv Dalitov v Indii(1) a uznesenia o výročných správach o situácii v oblasti ľudských práv vo svete, najmä na správu z 18. apríla 2012(2),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení rasovej diskriminácie, ktorý India ratifikovala, a jeho všeobecné odporúčania XXIV,

–  so zreteľom na vládny návrh s názvom Zákon o zákaze zamestnávania manuálnych čističov latrín a ich rehabilitácii, 2012, ktorý 3. septembra 2012 indickému parlamentu predstavil minister sociálnej spravodlivosti Mukul Vasnik,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 19. októbra 2009 a na jej výzvu adresovanú členským štátom OSN, aby schválili návrh zásad a usmernení OSN týkajúcich sa účinného odstránenia diskriminácie na základe práce a pôvodu,

–  so zreteľom na odporúčania osobitných postupov OSN a zmluvných orgánov OSN, ako i na odporúčania vo dvoch všeobecných pravidelných preskúmaniach o Indii z 10. apríla 2008 a 24. mája 2012,

–  so zreteľom na odporúčania pracovnej skupiny OSN pre všeobecné pravidelné preskúmanie o Indii z 9. júla 2012,

–  so zreteľom na hlboké obavy, ktoré 6. februára 2012 vyjadril osobitný spravodajca OSN pre otázky ochrancov ľudských práv, pokiaľ ide o situáciu dalitských aktivistov v Indii,

–  so zreteľom na neprerušený Maila Mukti Yatra, celonárodný pochod tisícov ľudí za skoncovanie s manuálnym čistením latrín, ktorý od 30. novembra 2011 do 31. januára 2012 prešiel osemnástimi štátmi Indie,

–  so zreteľom na tematický dialóg medzi EÚ a Indiou o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže India dosiahla obrovský ekonomický pokrok a ako člen BRICS dnes zohráva dôležitú úlohu vo svetovej politike; keďže však kastová diskriminácia je naďalej rozšírená a je úporná;

B.  keďže ústava Indie zaručuje občanom rovnosť a diskriminácia na základe kasty a nedotknuteľnosti je podľa jej článkov 15 a 17 nezákonná; keďže Daliti pôsobia v najvyšších politických funkciách; keďže India má zákony a právne predpisy na ochranu najnižších registrovaných kást a registrovaných kmeňov, akým je zákon z roku 1976 o ochrane občianskych práv a zákon z roku 1989 o najnižších registrovaných kastách a registrovaných kmeňoch pod ochranou vlády (o predchádzaní ukrutnostiam); keďže indický predseda vlády Manmohan Singh vystúpil s niekoľkými dôraznými vyhláseniami o prednostnom boji proti násiliu namierenému proti Dalitom;

C.  keďže sa odhaduje, že napriek tomuto úsiliu je závažnými formami sociálneho vylúčenia v Indii postihnutých 170 miliónov Dalitov a domorodých Adivasiov; keďže podľa odhadov MOP drvivá väčšina obetí otrockej práce v krajine pochádza z najnižších registrovaných kást a registrovaných kmeňov;

D.  keďže napriek tomu, že je zákonom zakázané, je manuálne čistenie latrín rozšírené a túto formu otroctva vykonávajú stotisíce takmer výlučne dalitských žien, pričom najväčším zamestnávateľom manuálnych čističov latrín sú indické železnice;

E.  keďže dalitské a adivasijské ženy patria v Indii k vôbec najchudobnejším, čelia mnohonásobnej diskriminácii z dôvodu kasty a rodu, sú často vystavené hrubým útokom na svoju fyzickú integritu vrátane beztrestného sexuálneho zneužívania príslušníkmi vládnucich kást a sú vylúčené zo spoločnosti a ekonomicky vykorisťované, pričom ich miera gramotnosti je len 24 %;

F.  keďže sa odhaduje, že veľká väčšina zločinov spáchaných na dalitských ženách nie je nahlasovaná zo strachu zo sociálnej izolácie a pre hrozby, pokiaľ ide o ich osobnú bezpečnosť; keďže v jednom konkrétnom prípade v štáte Harijána bolo 9. septembra 2012 skupinovo znásilnené šestnásťročné dievča v dedine Dabra (okres Hisar); keďže jej otec po tom, čo objavil, čo sa stalo, spáchal samovraždu, a polícia konala oneskorene, a až po masových protestoch;

G.  keďže 20. novembra 2012 v Dharmapuri (štát Tamil Nadu) asi tisícčlenný dav ľudí z vyšších kást vydrancoval a podpálil minimálne 268 domov v dalitských spoločenstvách, pričom prítomní príslušníci polície vôbec nezasiahli;

H.  keďže zákon z roku 2005 o ochrane žien proti domácemu násiliu nie je dostatočne uplatňovaný a keďže všadeprítomné predsudky voči ženám v prostredí polície, v právnom systéme, zdravotníckej oblasti i v politike bránia šíreniu spravodlivosti;

I.  keďže miera usvedčenia na základe zákona o najnižších registrovaných kastách a registrovaných kmeňoch pod ochranou vlády (o predchádzaní ukrutnostiam) je naďalej veľmi nízka a nie je odrádzajúcim prostriedkom proti zločinom;

J.  keďže podľa rôznych miestnych a medzinárodných zdrojov 100 000 až 200 000 dievčat – väčšinou dalitského pôvodu – je údajne podrobovaných otrockej práci v pradiarňach v Tamil Nadu dodávajúcich priadzu závodom, ktoré vyrábajú odevy pre západné značky;

1.  uznáva úsilie na federálnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni zamerané na odstránenie kastovej diskriminácie; okrem toho víta jasný postoj proti kastovej diskriminácii, ktorý zastáva mnoho indických politikov, indické médiá, MVO a ďalší tvorcovia verejnej mienky na všetkých úrovniach spoločnosti;

2.  je však naďalej znepokojený pretrvávajúcim vysokým počtom nahlásených i nenahlásených ukrutností a rozšírených praktík, pokiaľ ide o nedotknuteľnosť a najmä manuálne čistenie latrín;

3.  naliehavo vyzýva orgány na federálnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby dodržali svoje záväzky a uplatňovali, či v prípade potreby zmenili a doplnili súčasné právne predpisy, najmä zákon o najnižších registrovaných kastách a registrovaných kmeňoch pod ochranou vlády (o predchádzaní ukrutnostiam), s cieľom účinne chrániť Dalitov a ďalšie zraniteľné skupiny spoločnosti;

4.  zdôrazňuje predovšetkým, že je nutné, aby obete boli schopné bezpečne nahlásiť svoje prípady na polícii a súdnych orgánoch a aby polícia a súdne orgány prijímali dôsledné následné opatrenia, pokiaľ ide o nahlásené ukrutnosti a ďalšie prípady diskriminácie;

5.  vyzýva indický parlament, aby konal podľa svojich plánov prijať nový zákon zakazujúci zamestnávanie manuálnych čističov latrín a zabezpečujúci ich rehabilitáciu, a vyzýva indickú vládu, aby prijala opatrenia nutné na jeho bezodkladné vykonanie;

6.  vyzýva indické orgány, aby zrušili tie ustanovenia zákona (nariadení) o zahraničnom prispievaní, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými normami a potenciálne bránia práci MVO vrátane dalitských organizácií a ďalších organizácií zastupujúcich znevýhodnené skupiny v indickej spoločnosti tým, že im kladú prekážky pri prijímaní finančných prostriedkov od medzinárodných darcov;

7.  vyzýva Radu, Komisiu, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku / podpredsedníčku Komisie, osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a členské štáty EÚ, aby vypracovali politiku EÚ v oblasti kastovej diskriminácie a aby schválili návrh zásad a usmernení OSN týkajúcich sa účinného odstránenia diskriminácie na základe práce a pôvodu;

8.  víta schválenie zákona o práci detí a adolescentov (zákaz) v septembri 2012 Kabinetom únie, ktorým sa zakazuje zamestnávanie detí mladších než 14 rokov vo všetkých odvetviach a mladších než 18 rokov v nebezpečných odvetviach;vyzýva indickú vládu, aby prijala účinné vykonávajúce opatrenia na urýchlené zníženie počtu pracujúcich detí, ktoré je jedným z najvyšších vo svete, a aby zaviedla právne predpisy s cieľom úplného zákazu práce detí podľa usmernení Medzinárodnej organizácie práce;

9.  vyzýva zastupiteľstvá EÚ a členských štátov v Indii, aby zahrnuli otázku kastovej diskriminácie do svojho dialógu s indickými orgánmi a aby uprednostňovali programy zamerané na riešenie problému kastovej diskriminácie vrátane vzdelávania a programy s osobitným zameraním na ženy a dievčatá; očakáva, že budúca spolupráca medzi EÚ a Indiou sa posúdi z hľadiska vplyvu na kastovú diskrimináciu;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi vlády Indie, indickému ministrovi spravodlivosti, indickému ministrovi vnútra, indickému ministrovi sociálnych vecí, Rade, vysokej predstaviteľke Únie / podpredsedníčke Komisie, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi Spoločenstva národov, generálnemu tajomníkovi OSN a predsedovi Valného zhromaždenia OSN.

(1) Ú. v. EÚ C 250 E, 25.10.2007, s. 87.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0126.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia