Показалец 
Приети текстове
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург
Назначаване на член на Сметната палата (Илиана Иванова - България)
 67-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации
 Схема от общи тарифни преференции ***I
 Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I
 Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I
 Разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие ***I
 Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси
 Търговски преговори на ЕС с Япония
 Гвинея-Бисау
 Судан и Южен Судан
 Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга
 Специален представител на ЕС за правата на човека
 Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие
 Последващи действия след изборите в Демократична република Конго

Назначаване на член на Сметната палата (Илиана Иванова - България)
PDF 257kWORD 32k
Решение на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно предложението за назначаване на Илиaна Ивaнова за член на Сметната палата (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))
P7_TA(2012)0239A7-0188/2012

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0111/2012),

–  като взе предвид член 108 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0188/2012),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид факта, че на своето заседание от 4 юни 2012 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  Изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Илиана Иванова за член на Сметната палата;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


67-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации
PDF 411kWORD 106k
Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 13 юни 2012 г. относно Шестдесет и седмата сесия на Общото събрание на ООН (2012/2036(INI))
P7_TA(2012)0240A7-0186/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 21 и 34 от него,

–  като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Alexander Graf Lambsdorff от името на групата ALDE, относно Шестдесет и седмата сесия на Общото събрание на ООН (ОСООН) (B7-0132/2012),

–  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 8 юни 2011 г. относно шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН(1), и своята резолюция от 11 май 2011 г. относно ЕС като глобален фактор: неговата роля в многостранни организации(2),

–  като взе предвид приоритетите на ЕС за Шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН, както са приети от Съвета на 10 юни 2011 г.(3),

–  като взе предвид Шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН, и по-специално неговите резолюции, озаглавени „ООН в глобалното управление“(4), „Насърчаване на ефикасността, отчетността, ефективността и прозрачността на публичната администрация чрез укрепване на върховните институции за одит“(5), „Положението в Сирийската арабска република“(6), „Даване на права и развитие на народите“(7), „Към световни партньорства“(8), „Сътрудничеството юг–юг“(9), „Ролята на ООН за насърчаване на развитието в контекста на глобализацията и взаимната зависимост“(10), „Укрепване на ролята на ООН за подобряване на периодични и истински избори и за насърчаване на демократизацията“(11), „Доклад на Конференцията по разоръжаването“(12), „Насърчаване на демократичен и справедлив международен ред“(13) и „Универсалният, неделим, взаимосвързан, взаимно зависим и взаимно утвърждаващ характер на всички права на човека и основни свободи“(14),

–  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 19 декември 2011 г. относно борбата срещу нетърпимостта, насаждането на негативни стереотипи, стигматизирането, дискриминацията, подбуждането към насилие и насилието срещу хора въз основа на религиозна принадлежност или убеждения(15),

–  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 3 май 2011 г. относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации(16),

–  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 31 март 2010 г. относно изпълнението на Програма 21, Програмата за бъдещото изпълнение на Програма 21 и резултатите от Световната среща на високо равнище относно устойчивото развитие(17),

–  като взе предвид Декларацията за хилядолетието на Организацията на обединените нации от 8 септември 2000 г., която поставя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като съвместно определени от международната общност цели за премахване на бедността,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 септември 2003 г., озаглавено „Европейският съюз и Организацията на обединените нации: изборът на мултилатерализма“ (COM(2003)0526),

–  като взе предвид бележките на председателя на Европейския съвет след срещата му с Генералния секретар на Организацията на обединените нации на 16 април 2012 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно позицията на Парламента относно Деветнадесетата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (СПЧООН)(18),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2011 г. относно подкрепа от страна на ЕС за Международния наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите(19),

–  като взе предвид резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията(20),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно бъдещето на стратегическото партньорство между ЕС и Африка след третата среща на високо равнище ЕС – Африка(21),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно десетата годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността(22),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2010 г. относно гражданско-военното сътрудничество и развитието на гражданско-военен капацитет(23),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2005 г. относно реформата на ООН(24),

–  като взе предвид доклада на съвместната делегация на комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека в Шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН от 28–29 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид член 121, параграф 3 и член 97 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (A7-0186/2012),

А.  като има предвид, че общите международни ценности и норми имат за цел да гарантират мира, защитата на правата на човека, сигурността и просперитета в световен план, и да поделят по-справедливо между всички ползите от глобализацията;

Б.  като има предвид, че ООН е в центъра на глобалното управление, като същевременно се стреми към осъществяване на собствените си реформи, за да повиши своята прозрачност, ефективност и ефикасност;

В.  като има предвид, че е налице нарастваща необходимост от общи правила и механизми за вземане на решения с цел съвместно справяне с нововъзникващите предизвикателства в световен мащаб и с негативното влияние на световната икономическа криза;

Г.  като има предвид, че е необходимо ЕС да укрепи своето сближаване, за да остане ключов участник в един все по-многополюсен свят, нуждаещ се от съгласувани действия в световен мащаб; като има предвид, че държавите – членки на ЕС, са длъжни по силата на договорите да координират своите действия в международните организации и в международните конференции;

Д.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за ефективен мултилатерализъм, в основата на който стои една силна ООН, тъй като това е от основно значение за справяне с глобалните предизвикателства;

Е.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са сред най-големите донори на финансови средства в системата на ООН; като има предвид, че ЕС-27 финансира 39% от редовния бюджет на ООН и над 40% от мироопазващите операции на ООН;

Ж.  като има предвид, че здравото и стабилно партньорство ЕС–ООН е фундаментално за работата на ООН в рамките на трите стълба – мир и сигурност, права на човека и развитие – и също така е ключово за ролята на ЕС като глобален фактор;

З.  като има предвид, че ЕС и ООН са естествени партньори в изграждането на мира и държавността, и заедно осигуряват рамката за колективните усилия във връзка с изграждането на мира и държавността;

И.  като има предвид, че правата на човека и демокрацията са основополагащи ценности на ЕС и принципи, и цели на европейската външна дейност, включително международната търговия; като има предвид, че зачитането, насърчаването и опазването на универсалността и неделимостта на правата на човека са крайъгълните камъни на европейското единство и цялост;

Й.  като има предвид, че правосъдието и принципите на правовата държава са стълбове на устойчивия мир, които гарантират правата на човека и основните свободи; като има предвид, че Римският статут на МНС има решаващ принос за спазването на правата на човека, международното право и борбата срещу безнаказаността;

K.  като има предвид, че всички държави и всички граждани, както и самата международна общност се възползват от непрекъсната подкрепа за демократичните процеси; като има предвид, че те се сблъскват с предизвикателствата пред изграждането, възстановяването и опазването на демокрациите;

1.  Отправя следните препоръки до Съвета:

  

ЕС в ООН

   а) да координира във възможно най-голяма степен, да изразява единни позиции и да засилва последователността и видимостта на ЕС като глобален фактор в ООН; да посреща очакванията на членовете на ООН във връзка със способността на ЕС да реагира и да действа навременно; да възприеме широк и гъвкав подход към позициите в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) на равнище ООН, за да даде на ЕС капацитет за бързи и всеобхватни действия по въпроси, свързани с ОВППС;
   б) да увеличи приноса си в работата на ООН като постигне общо тълкуване на резолюцията на ОСООН относно условията за участие на ЕС в работата на ОСООН и като работи с партньори за пълното изпълнение на резолюцията; да представи на Парламента доклад относно нейното прилагане на практика;
   в) да работи с държавите – членки на ЕС, и с делегацията на Съюза в ООН за подобряване на координацията, прозрачността и обмена на информация в Съвета за сигурност на ООН, и за защитата на позициите и интересите на ЕС в Съвета за сигурност на ООН от тези държави членки, които членуват в този орган, или, като алтернатива, от представителя на ЕС по покана на председателя; да укрепи влиянието на ЕС върху решенията на Съвета за сигурност на ООН и да повиши видимостта на ЕС в ООН по въпроси от решаващо значение за Съвета за сигурност на ООН;
   г) да гарантира силно представителство на ЕС във всички институции и специализирани агенции на ООН;
   д) да разработи дългосрочна стратегия, насочена към членството в ООН и да се стреми към по-силна публична дипломация относно делата на ООН;
  

ЕС и глобалното управление

   е) да ускори ефективния мултилатерализъм като основно стратегическо съображение на ЕС като засили представителността, прозрачността, отчетността, ефикасността и ефективността на ООН, с цел да се подобрят практическите резултати от неговите действия; да припомни необходимостта от установяване на нов институционален баланс между нововъзникващата роля на Г-20, ООН и нейните агенции, и международните финансови институции (МФИ); във връзка с това да засили глобалното управление и да потърси решения с оглед бъдещо подобряване на координацията между Г-формациите и системата на ООН, дотолкова доколкото икономическото измерение би могло успешно да бъде обхванато от тези групи, при условие че ООН запазва своята централна роля и остава легитимния орган за глобално действие;
   ж) да се ангажира по-активно със стратегическите и другите двустранни и многостранни партньори, особено със САЩ, с цел да се насърчават ефективните решения на проблеми, които засягат както гражданите на ЕС, така и света като цяло, включително най-бедните и най-уязвимите;
   з) активно да подкрепя всеобхватна и консенсусна реформа на Съвета за сигурност към ООН с цел повишаване на неговата легитимност, регионално представителство, отчетност и ефективност; да припомни, че участието на ЕС в разширен Съвет за сигурност на ООН продължава да бъде централна, дългосрочна цел на Европейския съюз; да изиска от върховния представител/заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП) за тази цел да разработи обща позиция на държавите членки; за да бъде постигната тази цел в бъдеще, да работи за предварителна координация на позициите в Съвета на ЕС относно приемането на нови членове на Съвета за сигурност на ООН и относно реформата на процеса на вземане на решения в Съвета за сигурност на ООН;
   и) да вземе участие в започналия в Съвета за сигурност на ООН процес на обмисляне на ролята на ООН в глобалното управление, с оглед на по-голяма прозрачност и сътрудничество; да насърчава по-голямото сътрудничество между ЕС и Общото събрание на ООН;
   й) да спомогне за придаването на нова динамика на Общото събрание на ООН и да увеличи неговата ефективност, наред с другото, чрез подкрепа за работата на специалната работна група, като способства за по-задълбочени и ориентирани към резултати тематични дебати по актуални и важни въпроси, и чрез по-тясно ангажиране на Общото събрание на ООН с други заинтересовани страни, включително гражданското общество и други международни и регионални организации и форуми; да подчертае необходимостта от допълнително хармонизиране на програмата на Общото събрание на ООН с програмите на неговите основни комитети; да подчертае факта, че придаването на нова динамика може да бъде постигнато само ако Общото събрание на ООН предприеме съответните и подходящи действия по въпроси от общо значение за международната общност;
   к) да потвърди отново своя ангажимент да гарантира, че финансовите ресурси на ООН са подходящи и се управляват ефикасно и ефективно съгласно принципите на бюджетна дисциплина и съгласуваност в съответствие с най-високите международни стандарти;
  

Мир и сигурност

  

Опазване и изграждане на мира

   л) да засили оперативното партньорство и да насърчава стратегическата съгласуваност и ефективност на колективните усилия във връзка с изграждането на мира, наред с другото чрез работата на Специалния комитет по операциите на поддържане на мира;
   м) да засили сътрудничеството и да изгради партньорства в областта на предотвратяването на конфликти, гражданско и военно управление на кризи и разрешаване на конфликти с ООН, ОССЕ, Африканския съюз (АС), Арабската лига и други международни и регионални организации, както и с гражданското общество; да подобри капацитета на регионалните организации за изграждане на мира, наред с другото, чрез предложените тристранни партньорства ЕС–ООН–АС и ЕС–ООН–ИОЗАД (Икономическа общност на Западноафриканските държави);
   н) да насърчи сътрудничеството между отделните фактори на структурата за изграждане на мира, особено между Секретариата на ООН, Съвета за сигурност на ООН, Общото събрание на ООН и страните – членки на ООН, които участват в мисии за изграждане на мира; да продължава да полага усилия да гарантира, че държавите – членки на ЕС, допринасят за мисиите на ООН за опазване и изграждане на мира със специален капацитет, като транспорт и логистика, и обучение; да разгледа възможността за започване на военна операция съгласно Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), включително евентуалното разполагане на бойна група преди мироопазващата мисия на ООН, ако ООН поиска това, като същевременно се обръща специално внимание на защитата на всички членове на мироопазващите мисии, както и на членовете на бойни групи; да подкрепи развитието на капацитет за предотвратяване и управление на конфликти, както и за посредничество, опазване и изграждане на мира на национално и поднационално равнище; да насърчи обмена на ноу-хау и добри практики между партньорите;
   o) да осигури подкрепа на прегледа на цивилния капацитет на ООН при определянето на практически начини за постигане на съответствие между търсенето и предлагането в критични области, свързани с гражданския капацитет; да ускори наемането, да отстрани оперативната несъвместимост и да избягва припокриване при разполагането на граждански капацитет в рамките на ОПСО в подкрепа на действията на ООН; да проучи възможностите за съвместно разполагане на екипи за действие в условията на кризи в рамките на операции на ООН в случаите, когато се изисква бързо разполагане на капацитет;
   п) да гарантира участието на жени на всички етапи от мирния процес и системно да ги ангажира в превантивна дипломация, ранно предупреждение и наблюдение на сигурността; да се съсредоточи, в съответствие с Резолюцията № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, върху необходимостта от включване на перспективите, свързани с пола, в предотвратяването на конфликти, мироопазващи операции, хуманитарна помощ, възстановяване след конфликти и инициативи за разоръжаване, демобилизация, реинтеграция (DDR)(25); да работи активно, за да гарантира, че всички страни – членки на ООН, изпълняват Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН;
   р) да си сътрудничи с ООН за справяне със съществуващите глобални заплахи, като изменението на климата, разпространението на ядрени оръжия, организираната престъпност и тероризъм, и пандемиите;
   с) да допринесе за успешния резултат и последващите действия във връзка с конференцията на ООН през 2012 г. относно договора за търговията с оръжие и конференцията през 2012 г. за преглед на програмата за действие относно малките оръжия и леките въоръжения;
  

Отговорност за защита

   т) да оказва съдействие на държавите при изпълнението на тяхната отговорност за защита на населението; да подчертае необходимостта от своевременни и целесъобразни действия на международно равнище за предотвратяване и прекратяване на геноцид, етническо прочистване, военни престъпления и престъпления срещу човечеството;
   у) да постигне допълнителен напредък на политическо и институционално равнище при прилагането на концепцията „отговорност за защита“ в органите на ООН, по-специално в Съвета за сигурност на ООН, Общото събрание на ООН и Съвета на ООН по правата на човека, като вади заключения и извлича поуки както от намесата в Либия, така и от неспособността за своевременно предприемане на действия в случая на Сирия; да улесни провеждането на дебатите относно начина, по който органите на ООН, по-специално Съветът за сигурност на ООН, биха могли да използват тази концепция за гарантиране на по-активно сътрудничество между държавите ‐ членки на ООН по време на кризи; да защити положителната роля на регионалните организации за разработването и прилагането на оперативен подход към отговорността за защита;
   ф) да си сътрудничи с партньорите, за да гарантира, че тази концепция се съсредоточава върху предотвратяването, защитата и възстановяването след конфликти, в съответствие с разделянето на отговорността за защита на три – отговорност за предотвратяване, за защита и за възстановяване; да оказва съдействие за изграждането на капацитет за тази цел, наред с другото чрез укрепване на механизмите за ранно предупреждение и на съответния капацитет на ООН за посредничество; в сътрудничество с държавите – членки на ООН да насърчава създаването на централни точки за наблюдение на възникващи ситуации на конфликт и да изгради съответния капацитет в делегациите на ЕС;
   х) категорично да потвърди ангажираността на ЕС по отношение на концепцията „отговорност за защита“ и да поеме инициативата за постигането на междуинституционален консенсус относно отговорността за защита между Европейския парламент, Европейската служба за външна дейност и държавите членки на ЕС, който би могъл да осигури по-последователни действия от страна на ЕС по подобни въпроси на форумите на ООН;
  

Посредничество

   ц) да насърчи посредничеството като икономически ефективно средство за мирното предотвратяване и разрешаване на спорове, както и за предпазване на държави след преживян конфликт от повторно избухване на конфликт; да разработи по-ефективни насоки за посредничество в областта на правовата държава и демократичната отчетност;
   ч) да отдаде приоритет и да разработи прилагането на този инструмент и да доизгради капацитета за посредничество в рамките на Европейската служба за външна дейност въз основа на концепцията за повишаване на способностите на ЕС за посредничество и диалог;
   ш) да си сътрудничи тясно с ООН и другите фактори в сферата на посредничеството; да се стреми към единодействие в дейностите за посредничество с Отдела по политически въпроси на ООН; да развие партньорствата и сътрудничеството на международните, регионалните и подрегионалните организации с ООН, между тях и с гражданското общество, например чрез партньорство между ЕС и ООН в областта на капацитета за посредничество; да подобри споделянето на информация, сътрудничеството и координацията с цел да гарантира съгласуваност и допълняемост на усилията на участниците в дадено посредничество;
  

Международно правосъдие

   щ) да укрепи международната наказателноправна система; да изтъкне ролята на Международния наказателен съд в борбата срещу ненаказаността и допълнително да подкрепи Международния наказателен съд в качеството му на единствения постоянен съдебен орган с юрисдикция за съдебно преследване на отделни извършители на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, когато националните съдилища не са в състояние или не желаят да изпълнят тази функция;
   аа) да засили ролята на Международния наказателен съд чрез предоставяне на политическа, дипломатическа, финансова и логистична подкрепа; да насърчи всички държави ‐ членки на ООН да се присъединят към Съда, като ратифицират Римския статут; да насърчи активното сътрудничество със Съда от страна на ООН и неговите органи и агенции;
  

Права на човека

   аб) да активизира международните усилия, насочени към това, да се гарантира, че всички права на човека, по които е постигнато съгласие в рамките на конвенциите на ООН, се считат за всеобщи, неделими, взаимозависими и взаимосвързани; да спомогне за укрепване на националния капацитет за изпълнение на поетите на международно равнище задължения в областта на правата на човека; във връзка с това да подчертае необходимостта от обезпечаване на правото на свобода на религията и убежденията за всички;
   aв) активно да подкрепи оглавената от Африка инициатива и препоръката на Комисията относно положението на жените чрез полагането на усилия за приемането през 2012 г. на резолюция на Общото събрание на ООН с оглед на налагането на забрана в цял свят върху гениталното осакатяване на жени; да отправи призив към върховния представител/заместник-председател и Комисията да отдадат приоритетно значение на постигането на успех в този процес;
   aг) да продължи да насърчава интегрирането на правата на човека във всички аспекти на работата на ООН, като потвърди факта, че правата на човека са неразривно свързани с другите цели на ООН във връзка с мира, сигурността и развитието;
   aд) да участва активно в работата на Съвета на ООН по правата на човека посредством съвместното предлагане и подкрепяне на резолюции, правенето на изявления и участието в интерактивни диалози и дебати за гарантиране на по-голямо равновесие в работата на Съвета на ООН по правата на човека;
   aе) да повиши капацитета за ранно предупреждение на специалните процедури, като предвиди механизъм, който да им позволява автоматично да задействат разглеждането на дадена ситуация от Съвета на ООН по правата на човека; да укрепи процеса за предприемане на последващи действия при прилагането на препоръките от специалните процедури;
   aж) да се стреми да укрепи процеса на общия периодичен преглед посредством включване на препоръките в двустранния и многостранен диалог с държавите ‐ членки на ООН и чрез базиране на тези диалози върху международните норми и стандарти;
   aз) да продължи да полага усилия в рамките на Общото събрание на ООН и неговите комитети във връзка с призива за налагането на мораториум върху използването на смъртно наказание, който продължава да получава все по-голяма подкрепа от все повече държави, и във връзка с правата на детето, свободата на медиите и религиозната търпимост; да подкрепя всички усилия за премахване на изтезанията; да насърчава по-специално приемането на незадължителния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията;
  

Подкрепа на демокрацията

   аи) да спомогне за гарантирането на ангажираност на местно равнище по отношение на демократичния процес и развитието на култура на демокрация и зачитане на принципите на правовата държава; да разшири подкрепата за демокрацията извън процеса на избори с оглед на нейното поддържане в дългосрочен план и предоставянето на осезаеми резултати на гражданите; да гарантира включването в по-голяма степен на парламентите и политическите партии в програмите в подкрепа на демокрацията; да подчертае значението на независимите неправителствени организации, които могат да функционират свободно, за развитието на силна гражданска култура;
   aй) да насочи вниманието си към социалното и икономическото приобщаване, демократичния преход и политическите/изборните процеси, изграждането на капацитет, укрепването на гражданското общество, участието на младите хора в парламентарната демокрация, защитата на свободата на изразяване на мнение, на свободата на съвестта и свободата на религията и защитата на правата на жените, включително по отношение на тяхното участие в обществения и политическия живот, както на равнището на обществените практики, така и на законодателно равнище;
   aк) да интегрира по по-добър начин подкрепата за демокрацията в европейските външни действия; да подкрепи демократичното управление чрез своите различни финансови инструменти, при възможност чрез използването на ресурсите на делегациите на ЕС; да си сътрудничи с ООН и други партньори на световно и местно равнище за подобряване на спазването на принципите на правовата държава, насърчаване на независимите медии и изграждане и укрепване на демократичните институции, които могат да постигат резултати;
   aл) да гарантира, че мандатите на мироопазващите мисии отразяват необходимостта от подкрепа на мисиите за наблюдение на изборите, и да им предостави необходимите средства, за да гарантира сигурността на наблюдателите на място;
  

Развитие

   aм) да интегрира политиките на ЕС, свързани с развитието, на всички равнища, за да избегне противоречията между насочените към развитие политики, от една страна, и пречките пред развитието на държавите партньори в двустранните и многостранните споразумения и форумите, от друга; да обърне специално внимание на правата на човека и последствията за развитието при сключването на споразумения за свободна търговия и по време на преговорите на равнището на СТО;
   aн) да продължи да полага усилия за поставянето на хората в центъра на процеса за развитие; да предприеме последващи действия във връзка с Декларацията на ООН относно правото на развитие, като се съсредоточи върху практическите стъпки за нейното изпълнение;
   aо) да гарантира, че делът на общата европейска помощ, който се разпределя чрез бюджета на ЕС, не е намален и запазва акцента върху бедността и глада; да разгледа възможността за насочване на 20 % от цялото съдействие на ЕС към основните социални услуги съгласно определението на ООН, със специален акцент върху свободния и всеобщ достъп до първично здравеопазване и основно образование, като взема под внимание подкрепата на ЕС за инициативата „Образование за всички“ и неговия ангажимент да изпълнява роля по отношение на здравеопазването в световен мащаб;
   aп) да допринесе за по-голяма политическа съгласуваност в подкрепа на развитието и за по-голяма ефективност на помощта за развитие, тъй като те продължават да бъдат ключови въпроси за постигане на ЦХР;
   aр) да оглави и ускори усилията на ООН за постигане на ЦХР, като се съсредоточи предимно върху целите, по които до момента е постигнат най-малък напредък;
   aс) като запазва ангажираността си по отношение на премахването на бедността в сътрудничество с международната общност, да положи усилия за определянето на амбициозната програма за ЦХР след 2015 г., като вземе предвид постигнатия напредък, но също така и все още съществуващите предизвикателства;
   aт) да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от Конференцията на ООН относно устойчивото развитие „Рио+20“ и да положи усилия за пълното прилагане на тези резултати, наред с другото чрез насърчаване на устойчивото развитие като водещ принцип за дългосрочното развитие в световен мащаб;
   aу) да създаде работна група на ООН от изтъкнати личности;
   aф) да предприеме активни последващи действия във връзка със заключенията, приети в Бусан;
   aх) да даде своя решителен принос в борбата срещу спекулациите с хранителни стоки и за решаване на неотложния проблем, свързан с бедността и глада;
   aц) да отдаде приоритетно значение на продоволствената сигурност, производствения капацитет в селското стопанство, инфраструктурата, изграждането на капацитет, приобщаващия икономически растеж, благоприятните пазари и новите предприятия, достъпа до технологии, както и на човешкото и социалното развитие в най-слабо развитите страни, в съответствие с Програмата за действие от Истанбул и заключенията, приети по време на 13-та сесия на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) в Доха на 26 април 2012 г.;
   ач) отново да заяви своя ангажимент към принципите от Рим относно продоволствената сигурност; да изрази съжаление относно последиците от спекулациите с хранителни стоки;
   аш) да насърчи развиващите се страни, с подкрепата на международни донори, да предприемат дългосрочни мерки, за да гарантират, че сушата няма неизбежно да доведе до глад; да приложи стратегии за намаляване на риска от бедствия и системи за ранно предупреждение;
   ащ) да подкрепи изцяло основната роля, изпълнявана от ООН и по-специално от Службата за координация по хуманитарните въпроси на ООН;
   ба) да потвърди отново дългосрочния ангажимент на ЕС за оказване на подкрепа за благосъстоянието на хората в региона на Африканския рог и за справяне с основните причини за структурната продоволствена несигурност и конфликти;
  

Изменение на климата, защита и устойчивост на околната среда в световен мащаб

   бб) да поеме водещата роля в управлението на климата в световен мащаб и международното сътрудничество в областта на изменението на климата; да допринесе за изграждането на институционална структура, която да бъде приобщаваща, прозрачна и справедлива и да осигурява балансирано участие в съответните управителни органи както на развитите, така и на развиващите се страни; допълнително да развие диалога с основните фактори, например със страните, известни под акронима БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай), и развиващите се страни, като се има предвид, че изменението на климата се е превърнало в ключов елемент на международните отношения; допълнително да развие капацитета на Европейската служба за външна дейност за изграждане на политика за дипломация на ЕС в областта на климата;
   бв) да продължи да оправомощава гражданите в рамките на управлението на околната среда посредством ефективното глобално прилагане на Принцип 10 от Декларацията от Рио; във връзка с това да разшири обхвата на разпоредбите от Орхуската конвенция извън Комисията за Европа на ООН посредством глобална конвенция или чрез отваряне на Орхуската конвенция за страните извън Комисията за Европа на ООН; да насърчи по-доброто управление в рамките на устойчивото развитие, наред с другото чрез укрепване на Програмата на ООН за околната среда; да си сътрудничи активно с партньорите за по-добро налагане на световно равнище на изпълнението на законодателството в областта на околната среда;
   бг) да прокара общата позиция на Африканския съюз и ЕС в подкрепа на повишаването на статуса на Програмата на ООН за околната среда в специализирана агенция на ООН със седалище в Найроби, Кения; в рамките на тази нова институционална рамка да разгледа въпросите за финансирането, прехвърлянето на технологии и изграждането на капацитет за устойчиво развитие;
   бд) да подкрепи биологичното разнообразие и защитата на климата в развиващите се страни в съответствие с целите, определени в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата  и Конвенцията за биологичното разнообразие; да превърне моретата и океаните в един от ключовите стълбове на Рамката от Рио, заедно с опазването на климата и биологичното разнообразие;
   бе) да подкрепя активното участие на Комисията в текущите дебати относно пропуските в закрилата и свързаните с тях действия, инициирани от върховния комисар на ООН за бежанците като част от диалога на върховния комисар от 2010 г. относно предизвикателствата пред закрилата, който се стреми към подобряване на съществуващата международна рамка за закрила на принудително разселените лица и лицата без гражданство; да участва активно в разискванията относно термина „климатичен бежанец“, който е предназначен да обхване хората, принудени да напуснат своя дом вследствие на изменението на климата и да търсят убежище в чужбина, включително относно евентуалното правно определение на този термин, който все още не е признат от международното право или от което и да е правно обвързващо международно споразумение;
  

Разни

   бж) да насърчи взаимодействието по глобални въпроси между правителствата и парламентите и да лансира дебат относно глобалната роля на парламентите; да укрепи демократичния характер, отчетността и прозрачността на управлението в световен мащаб и да предостави възможност за по-голямо обществено и парламентарно участие в дейностите на ООН;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, Съвета и, за сведение, на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0255.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0229.
(3) Съвет на Европейския съюз, 11298/2011.
(4) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/256.
(5) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/209.
(6) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/253.
(7) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/224.
(8) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/223.
(9) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/219.
(10) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/210.
(11) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/163.
(12) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/59.
(13) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/159.
(14) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/151.
(15) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/66/167.
(16) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/276.
(17) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/64/236.
(18) Приети текстове, P7_TA(2012)0058.
(19) Приети текстове, P7_TA(2011)0507.
(20) Приети текстове, P7_TA(2011)0334.
(21) Приети текстове, P7_TA(2010)0482.
(22) OВ C 99 Е, 3.4.2012 г., стр. 56.
(23) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стp. 7.
(24) OВ C 124 E, 25.5.2006 г., стр. 549.
(25) Разоръжаване, демобилизация, възстановяване и реинтеграция.


Схема от общи тарифни преференции ***I
PDF 278kWORD 84k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))
P7_TA(2012)0241A7-0054/2012
ПОПРАВКИ

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0241),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0116/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 6 юни 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A7-0054/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета

P7_TC1-COD(2011)0117


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 978/2012.)


Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I
PDF 681kWORD 332k
Изменения, приети от Европейския парламент на 13 юни 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))(1)
P7_TA(2012)0242A7-0172/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Безпрецедентната глобална криза, която засегна света през последните три години, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите-членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ извън рамките на Съюза.
(1)  Безпрецедентната глобална криза, която засегна света от 2007 г. насам, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ извън и в рамките на Съюза.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) постановява, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование. обучение и опазване на човешкото здраве.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  В правото на Съюз следва да бъде заложено пълно съответствие между рамката за многостранен надзор на Съюза, установена с Договора, и евентуалните политически условия, с които е обвързана подобна финансова помощ. Икономическата и финансовата интеграция на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, предполага засилен надзор, за да се предотврати разпространяване на затрудненията, които дадена държава-членка изпитва по отношение на финансовата си стабилност, към останалата част на еврозоната.
(2)  В правото на Съюза следва да бъде заложено пълно съответствие между рамката за многостранен надзор на Съюза, установена с Договора, и евентуалните политически условия, с които е обвързана подобна финансова помощ. Икономическата и финансовата интеграция на всички държави членки, по-специално на онези, чиято парична единица е еврото, предполага засилен надзор, за да се предотврати разпространяване на затрудненията, които дадена държава членка изпитва по отношение на финансовата си стабилност, към останалата част на еврозоната и, в по-общ план, към Съюза като цяло.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Обхватът на икономическия и фискалния надзор следва да бъде съобразен с тежестта на възникналите финансови затруднения, като следва да отразява естеството на получената финансова подкрепа, която може да варира от превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до пълна програма за макроикономически корекции, обвързана с изпълнението на строги политически условия.
(3)  Обхватът на икономическия и фискалния надзор следва да бъде съобразен и пропорционален с тежестта на възникналите финансови затруднения, като следва да отразява естеството на получената финансова подкрепа, която може да варира от превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до пълна програма за макроикономически корекции, обвързана с изпълнението на строги политически условия. Всяка програма за макроикономически корекции следва да взема предвид националната програма за реформи на съответната държава членка в контекста на стратегията на Съюза за растеж и работни места.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Държава-членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави-членки от еврозоната от възможни отрицателни ефекти. Този засилен надзор следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който той може да определи за тази цел. Същите условия за надзор следва да се прилагат по отношение на държавите-членки, които искат превантивна помощ по линия на Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Международния валутен фонд (МВФ) или друга международна финансова институция,
(4)  Държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави членки от еврозоната от възможни отрицателни ефекти. Този засилен надзор следва да бъде пропорционален на сериозността на проблемите и да бъде съответно степенуван. Той следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред компетентната комисия на Европейския парламент и пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който той може да определи за тази цел. Същите условия за надзор следва да се прилагат по отношение на държавите-членки, които искат превантивна помощ по линия на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Международния валутен фонд (МВФ) или друга международна финансова институция,
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4а)  Всяка държава членка, към която се прилага засилен надзор, следва да приеме също така и мерки, насочени към източниците или потенциалните източници на нейните затруднения. За тази цел следва да бъдат взети предвид всички препоръки, отправени към нея по време на процедурата при прекомерен дефицит или процедурата при прекомерно макроикономическо неравновесие.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Надзорът над икономическата и бюджетната ситуация трябва да бъде значително засилен за държавите-членки, които прилагат програма за макроикономически корекции. Поради всеобхватния характер на тази програма всички други процедури за икономически и фискален надзор следва да бъдат прекратени за срока на програмата за макроикономически корекция, за да се избегне дублиране на задълженията за докладване.
(5)  Надзорът над икономическата и бюджетната ситуация трябва да бъде значително засилен за държавите-членки, които прилагат програма за макроикономически корекции. Поради всеобхватния характер на тази програма всички други процедури за икономически и фискален надзор следва да бъдат прекратени или, когато е целесъобразно, рационализирани за срока на програмата за макроикономически корекции, за да се гарантира последователността на надзора на икономическата политика и да се избегне дублиране на задълженията за докладване. Въпреки това, при изготвянето на програма за макроикономически корекции следва да бъдат взети предвид всички препоръки, отправени към държавата членка по време на процедурата при прекомерен дефицит или процедурата при прекомерно макроикономическо неравновесие.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз1 свободното движение на капитал, като един от основополагащите принципи на ДФЕС, може да бъде ограничено от национална разпоредба, ако това е оправдано по причини, свързани с обществената сигурност. Причините, свързани с обществената сигурност, могат да включват борбата срещу укриването на данъци, особено в държави членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност.
1Вж. дела C-463/00 и C-174/04.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  Укриването на данъци води до спад на приходите, който може да се равнява или дори да надвишава размера на финансовата помощ от една или няколко държави членки, МВФ, ЕИФС, ЕМФС или ЕМС и е резултат най-вече на неправилно прилагане на националната данъчна политика.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)
(5в)  По предложение на Комисията и след консултация с Европейската централна банка Съветът може да разреши налагането на ограничения спрямо трети държави, отговорни за движението на капитал, което създава сериозни затруднения за функционирането на икономическия и паричния съюз, в съответствие с член 66 от ДФЕС.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 6а (ново)
(6а)  Държавите членки следва, в съответствие с действащите национални правила и практики, да ангажират социалните партньори и организациите на гражданското общество в подготвянето, прилагането, мониторинга и оценката на програмите за техническа помощ.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Вземането на решение относно неизпълнението от държава-членка на програмата за макроикономически корекции би предполагало преустановяване на плащания и поетите задължения от фондове на Съюза, както е предвидено в член 21, параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и за отменяне на Регламент (ЕО) № 1083/2006,
заличава се
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Възможно е при някои обстоятелства предпазването на държава членка от колебанията на пазара да постигне по-добър дългосрочен резултат по отношение на стабилизирането на икономическото състояние на тази държава членка и нейната възможност да изплаща дълга си. В такива случаи дадена държава членка може да бъде поставена временно под правна защита въз основа на решение, взето от Комисията. Съветът следва да има възможност да отмени такова решение на Комисията с подходящо мнозинство.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Посочената в настоящия регламент финансова помощ следва също така да обхваща и финансовата подкрепа, отпускана превантивно, освен ако изрично не е предвидено друго.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
(7в)  Решението на Комисията дадена държава членка да бъде подложена на засилен надзор по реда на настоящия регламент следва да бъде взето в тясно сътрудничество с ИФК, Европейския съвет за системен риск и компетентните европейски надзорни органи. Комисията следва също така да си сътрудничи с ИФК, когато взема решение дали да удължи срока на засилен надзор.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1
1.  С настоящия регламент се определят разпоредбите за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност и/или са получили или може да получат финансова помощ от една или няколко други държави, Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) или други международни финансови институции (МФИ), като Международния валутен фонд (МВФ).
1.  С настоящия регламент се определят разпоредбите за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки, чиято парична единица е еврото и които:
- изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност и/или устойчивостта на техните публични финанси с възможно разпространение на отрицателно въздействие в други държави членки от еврозоната; и/или
- са поискали или са получили финансова помощ от една или няколко други държави членки, Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) или други международни финансови институции, като Международния валутен фонд (МВФ).
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1a.  С настоящия регламент се определят разпоредби за подобрени националните бюджетни правила и съгласуване на икономическата политика.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
2a.  При прилагането на настоящия регламент Комисията, Съветът и държавите членки спазват изцяло разпоредбите на член 152 от ДФЕС, а препоръките, отправени съгласно настоящия регламент, зачитат националните практики и институции за определяне на трудовото възнаграждение. При прилагането на настоящия регламент и препоръките, отправени съгласно неговите разпоредби, Комисията, Съветът и държавите членки вземат предвид член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз и съответно тяхното прилагане не засяга правото на договаряне, сключване и прилагане на колективни споразумения и на предприемане на колективни действия съгласно националното право и практики.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Член 1а

Подобрени бюджетни правила и икономическо съгласуване

1.  С оглед по-доброто съгласуване при планиране на емитирането на национални дългови инструменти държавите членки докладват предварително за своите планове за емитиране на публични дългови инструменти на Комисията и на Съвета.
2.  С оглед на определянето на най-добрите практики и постигането на по-тясно координирана икономическа политика, държавите членки гарантират, че всички основни реформи в икономическата политика, които планират да предприемат, са предварително обсъдени и, когато е подходящо, координират тези реформи с другите държави членки.
3.  В съответствие с Регламент (ЕО) № 1466/97 държавите членки гарантират, че бюджетната позиция на централното правителство е балансирана или с излишък в средносрочен план.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1
1.  Комисията може да реши да приложи засилен надзор по отношение на държава-членка, която изпитва сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност. Преди това на засегнатата държава-членка се предоставя възможност да изрази своите виждания. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиления надзор.
1.  Въз основа на последния задълбочен преглед в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 и като се вземат предвид допълнителни обективни критерии, включително предупреждения, отправени от Европейския съвет за системен риск (ЕССР), както и докладите, посочени в Регламент (ЕС) № .../2012 на Европейския парламент и на Съвета от... [относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната], Комисията може да реши да приложи засилен надзор по отношение на държава членка. Съветът може да отмени това решение с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от приемането му. На засегнатата държава членка се предоставя възможност да изрази своите виждания, преди Комисията да вземе решение. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиления надзор.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 а (нов)
1a.  Ако Комисията реши да приложи засилен надзор по отношение на държава членка съгласно параграф 1, тя надлежно уведомява ЕССР и, ако е приложимо, уведомява държавата членка за резултатите от засиления надзор.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2
2.  Комисията решава да приложи засилен надзор по отношение на държава-членка, която получава превантивна финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМС или друга международна финансова институция, като например МВФ. Комисията съставя списък на съответните инструменти за превантивна финансова помощ и го актуализира, за да се вземат предвид евентуалните промени в политиката на финансова подкрепа от ЕИФС, ЕМС или друга международна финансова институция.
2.  Комисията решава да приложи засилен надзор по отношение на държава членка, която е поискала или получава превантивна финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМФС, ЕМС или друга международна финансова институция, като например МВФ.
Комисията оповестява публично своите решения, взети в съответствие с параграфи 1 и 2.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3
3.  Параграф 2 не се прилага спрямо държава-членка, която получава превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е обвързана с приемането на нови политически мерки от съответната държава-членка, докато тази кредитната линия не е усвоена.
3.  Комисията може да реши, че параграф 2 не се прилага спрямо държава членка, която получава превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е обвързана с приемането на нови политически мерки от съответната държава членка, докато тази кредитната линия не е усвоена.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)
3а.  Комисията съставя и актуализира списък на инструментите за финансова помощ, които могат да доведат до засилен надзор съгласно параграф 2.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
1.  Държава-членка, подложена на засилен надзор, в консултация и сътрудничество с Комисията, действаща съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ), приема мерки, целящи да отстранят източниците или потенциалните източници на трудности.
1.  Държава членка, подложена на засилен надзор, в консултация и сътрудничество с Комисията, действаща съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейския надзорен орган (Европейския банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета1, Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета2 и Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета3(наричани заедно „европейските надзорни органи (ЕНО)“), ЕССР и, по целесъобразност, МВФ, приема мерки, целящи да отстранят източниците или потенциалните източници на трудности, като взема предвид всички отправени препоръки съгласно Регламенти (ЕО) № 1466/97, (EO) № 1467/97 и (ЕС) № 1176/2011 относно техните национални програми за реформи и програмите за стабилност и за конвергенция. Приетите мерки се съобщават на работната група на Еврогрупата, на ИФК, на съответната комисия на Европейския парламент и на парламента на съответната държава членка.
1 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
2 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
3 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1a.  Комисията проверява възможното разпространение на отрицателно въздействие в други държави членки, включително в областта на данъчното облагане. Ако Комисията установи подобно отрицателно въздействие, Съветът, по препоръка на Комисията, отправя, в съответствие с процедурата, посочена в член 121, параграф 2 от ДФЕС, необходимите препоръки към държавите членки, които са източникът на отрицателното въздействие.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3 – уводна част
3.  По искане на Комисията държавата-членка, подложена на засилен надзор:
3.  По искане на Комисията държава членка, подложена на засилен надзор съгласно член 2, параграф 1:
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а)
a) съобщава на Комисията, ЕЦБ и Европейския банков орган (ЕБО), толкова често, колкото те го изискват, информация за финансовото състояние на всяка финансова институция поотделно, която е под надзора на националните надзорни органи;
a) съобщава на компетентните европейски надзорни органи, в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010, толкова често, колкото те го изискват, информация за настъпилите промени във финансовата й система, включително анализ на резултатите от теста за устойчивост и анализите на влиянието на променливите, извършени съгласно буква б); въз основа на заключенията, направени с оглед на показателите, включени в „таблото с показатели“ за микроикономически неравновесия, компетентните европейски надзорни органи изготвят в сътрудничество с ЕССР оценка на потенциалните уязвими елементи на финансовата система и я изпращат на Комисията според посочените от нея графици и на ЕЦБ.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б)
б) извършва под контрола на Европейския банков орган тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, необходими за оценяване на гъвкавостта на банковия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, зададени от Комисията и ЕЦБ, и им предоставя подробните резултати;
б) извършва под контрола на компетентните европейски надзорни органи тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, необходими за оценяване на гъвкавостта на финансовия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, зададени от Комисията и ЕЦБ, в сътрудничество с компетентните европейски надзорни органи и ЕССР;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в)
в) подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над банковия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от ЕБО;
в) подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над финансовия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от компетентните европейски надзорни органи;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г)
г) съобщава всякаква информация, необходима за наблюдение на неравновесията на макроравнище, предвидени в Регламент № xxx на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия;
г) съобщава всякаква информация, необходима за наблюдение на макроикономическите неравновесияв съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)
3a.  По искане на Комисията държава членка, подложена на засилен надзор съгласно член 2, параграф 2:
а) съобщава на Комисията, на ЕЦБ и на компетентните европейски надзорни органи, в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010, толкова често, колкото те го изискват, информация за настъпилите промени във финансовата й система, включително анализ на резултатите от теста за устойчивост и анализите на влиянието на променливите, извършени съгласно буква б); Комисията, ЕЦБ и компетентните европейски надзорни органи опазват поверителността на тези данни;
б) извършва под контрола на компетентните европейски надзорни органи тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, необходими за оценяване на гъвкавостта на финансовия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, зададени от Комисията и ЕЦБ, в сътрудничество с компетентните европейски надзорни органи и ЕССР;
в) подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над финансовия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от компетентните европейски надзорни органи;
г) съобщава всяка информация, необходима за наблюдение на макроикономическите неравновесия, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1176/2011.
Държавите членки, получаващи финансова подкрепа за рекапитализация на финансовите си институции, докладват и за условията, наложени на тези финансови институции, включително условия, свързани с възнагражденията за ръководните постове и кредитните условия, приложими за реалната икономика.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4
4.  Комисията извършва в сътрудничество с ЕЦБ редовни мисии за проверка в държавата-членка под надзор, за да провери напредъка, постигнат по прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко тримесечие тя съобщава своите заключения на Икономическия и финансов комитет (ИФК) ― или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел, и преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки. Тези мисии за проверка на място заместват мониторинга, предвиден в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.
4.  Комисията извършва в сътрудничество с ЕЦБ и с компетентните европейски надзорни органи и, когато това е целесъобразно, с МВФ, редовни мисии за проверка в държавата членка под засилен надзор, за да провери напредъка, постигнат по прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 3а. Всяко тримесечие тя съобщава своите заключения на ИФК и на компетентната комисия на Европейския парламент и преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки. Тези мисии за проверка на място заместват мониторинга, предвиден в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5
5.  Когато въз основа на предвидената в параграф 4 оценка е направено заключение, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото положение на съответната държава-членка има значително неблагоприятно влияние върху финансовата стабилност на еврозоната, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да препоръча на засегнатата държава-членка да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции. Съветът може да реши да оповести тази препоръка.
5.  Когато въз основа на предвидените в параграф 4 мисии за проверка е преценено, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото и икономическото положение на съответната държава членка крие риск за финансовата стабилност или безпрепятственото функциониране на еврозоната, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може едновременно:
а) да препоръча на засегнатата държава членка да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции;
б) да препоръча на ЕИФС или на ЕМС да предложат финансова помощ, обвързана с подходящи условия, както е предвидено в настоящия регламент.
Съветът може да реши да оповести своите препоръки.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)
Когато дадена държава членка търси финансова помощ от ЕМС съгласно параграф 3а, останалите държави членки правят всичко възможно, за да гарантират, че ЕМС ще предостави помощ на тази държава членка, и то своевременно.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – буква а)
a) съответната комисията на Европейския парламент може да покани представители на съответната държава членка да участват в обмен на мнения;
a) компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи възможността на съответната държава членка и на Комисията да участват в обмен на мнения;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – буква б а) (нова)
бa)  Комисията информира своевременно съответната комисия на Европейския парламент относно съдържанието на препоръката.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 а (нов)
6a.  По време на целия процес компетентната комисия на Европейския парламент и парламентът на съответната държава членка могат да поканят представители на МВФ, ЕЦБ и на Комисията да участват в икономически диалог по важни въпроси във връзка с правилното функциониране на икономиката.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 4
Държава членка, която желае да получи финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМС, Международния валутен фонд (МВФ) или друга институция извън рамките на Съюза, незабавно уведомява Съвета, Комисията и ЕЦБ за намерението си. ИФК или подкомитетът, който той може да определи за тази цел, обсъждат планираното искане след получаване на оценка от Комисията.

Държава членка, която възнамерява да поиска финансова помощ от една или няколко други държави членки, ЕИФС, ЕМС, МВФ или друга институция извън рамките на Съюза, незабавно уведомява Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕЦБ за намерението си. ИФК обсъжда планираното искане след получаване на оценка от Комисията с оглед проверка, наред с другото, на възможностите, налични съгласно съществуващите финансови инструменти на Съюза и еврозоната, преди съответната държава членка да се обърне към потенциални заемодатели.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 5
Когато се иска финансова помощ от ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя – в сътрудничество с ЕЦБ и по възможност с МВФ ― анализ на устойчивостта на държавния дълг на съответната държава членка, включително способността й да изплати предвидената финансова помощ и я препраща на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел.

Когато се иска финансова помощ от ЕИФС, ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя – в сътрудничество с ЕЦБ и, когато е възможно и уместно, с МВФ ― анализ на устойчивостта на държавния дълг и на реалните или потенциалните финансови нужди на съответната държава членка, включително въздействието на която и да е макропруденциална програма за корекции върху способността й да изплати предвидената финансова помощ и я изпраща на ИФК.

Оценката на устойчивостта на държавния дълг се основава на предпазливи макроикономически и бюджетни прогнози, които вземат предвид най-актуалната информация и резултатите от доклада, посочен в буква а) на член 3, параграф 3, както и всички дейности, свързани с надзора, осъществени в съответствие с буква б) на член 3, параграф 3. Прогнозите оценяват въздействието на макроикономическите и финансовите сътресения и неблагоприятните промени в устойчивостта на държавния дълг.

Комисията оповестява методологията, използваните икономически и иконометрични модели и допускания, включително приблизителна оценка на потенциалните резултати и мултиплициращите ефекти за макроикономиката, както и други съответни параметри, залегнали в оценката на устойчивостта на държавния дълг.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1
1.  Държава членка, получаваща финансова подкрепа от една или няколко други държави, МВФ, ЕИФС или ЕМС, изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, проект на програма за макроикономически корекции, насочена към възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността й да се финансира изцяло на финансовите пазари. При изготвянето на проекта за програма за макроикономически корекции се отчитат текущите препоръки, отправени до съответната държава членка съгласно членове 121, 126 и/или 148 от Договора, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки.
1.  Държава членка, искаща или получаваща финансова подкрепа от една или няколко други държави, МВФ, ЕИФС, ЕМФС или ЕМС, изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ и, ако е уместно, с МВФ, проект на програма за макроикономически корекции, която се основава на и замества всички програми за икономическо партньорство съгласно Регламент (ЕС) № …/2012 [относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната] и която включва и годишна бюджетна цел. Проектът за програма за макроикономически корекции разглежда специфичните рискове, произтичащи от тази държава членка за финансовата стабилност на еврозоната и е насочена към бързо възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността й да се финансира изцяло на финансовите пазари. При изготвянето на проекта за програма за макроикономически корекции се взема за основа оценката на устойчивостта на държавния дълг и се отчитат препоръките, отправени до съответната държава членка съгласно членове 121, 126, 136 и/или 148 от ДФЕС, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки. Проектът за програма за макроикономически корекции зачита практиките и институциите за определяне на заплащането и колективните трудови отношения в Съюза, и, ако е възможно, взема предвид националната програма за реформи на съответната държава членка в контекста на стратегията на Съюза за растеж и работни места. Проектът за програма за макроикономически корекции спазва изцяло член 151 от ДФЕС и член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)
1a.  Държава членка, която изготвя проект на програма за макроикономически корекции съгласно параграф 1 съставя, със съгласието на Комисията, актуализирана програма за партньорство, която има за цел да създаде необходимите условия за постигане на устойчиви публични финанси.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2
2.   Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, одобрява програмата за макроикономически корекции.
2.   Комисията оценява проекта на програма за макроикономически корекции в рамките на една седмица от представянето на тази програма.
Ако Комисията счита, че проектът на програма за макроикономически корекции е достатъчен, тя го одобрява. Съветът може да отмени това решение с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от вземането му.

Ако Комисията счита, че предвидените в проекта на програма за макроикономически корекции действия или график са недостатъчни, тя приема препоръка до държавата членка за представяне в срок от една седмица на нов проект на програма за макроикономически корекции, като изтъква причините, поради които оригиналната програма е недостатъчна. Проектът на програма за макроикономически корекции, с изключение на неотложните случаи, е основа на всеки меморандум за разбирателство, програма или техническо споразумение със съответните страни, предоставящи финансова помощ. Последователността на различните документи, свързани с финансовата помощ и актуализираните версии на проекта на програма за макроикономически корекции, както и съответствието с широките насоки на икономическата политика и на политиката на заетостта се обосновават надлежно. Съветът може да отмени с квалифицирано мнозинство решението на Комисията в срок от 10 дни от приемането му.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)
2a.  Комисията и Съветът наблюдават прилагането на програмата за макроикономически корекции и на съответстващите й годишни бюджетни планове.
Процесът на икономически и фискален надзор на държава членка, чиято парична единица е еврото, по програма за макроикономически корекции е последователен, за да се избегне дублирането на задълженията за докладване.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3
3.  Комисията в сътрудничество с ЕЦБ наблюдава напредъка, постигнат при прилагането на програмата за макроикономически корекции, и на всеки три месеца информира ИФК или подкомитета, който той може да определи за тази цел. Въпросната държава членка си сътрудничи тясно с Комисията. По-специално тя предоставя на Комисията цялата информация, която последната счита за нужна за извършване на мониторинг на програмата. В този случай се прилага член 3, параграф 3.
3.  Комисията в сътрудничество с ЕЦБ наблюдава напредъка, постигнат при прилагането на програмата за макроикономически корекции, и на всеки три месеца информира ИФК. Въпросната държава членка си сътрудничи тясно с Комисията и с ЕЦБ. По-специално тя предоставя на Комисията и на ЕЦБ цялата информация, която последната счита за нужна за извършване на мониторинг на програмата. В този случай се прилага член 3, параграф 3. При недостатъчно сътрудничество Съветът, по предложение на Комисията, може да отправи публична препоръка към съответната държава членка, в която се определят действията, които тази държава членка следва да предприеме.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4
4.  Комисията в сътрудничество с ЕЦБ проучва със съответната държава членка измененията, които може да е необходимо да бъдат направени в програмата за макроикономически корекции. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, взема решение относно всяка промяна, която трябва да се направи в програмата за макроикономически корекции.
4.  Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ и, ако е уместно, с МВФ, проучва със съответната държава членка измененията и актуализациите, които може да е необходимо да бъдат направени в нейната програма за макроикономически корекции, за да се вземат предвид, наред с другото, значителни разминавания от каквото и да било естество между макроикономическите прогнози и реализираните цифри, включително възможни последствия, произтичащи от програмата за корекции, ефекта на разпространение на отрицателно въздействие, както и макроикономическите и финансовите сътресения. Комисията взема решение относно всяка промяна, направена по програмата за макроикономически корекции. Съветът може да отмени това решение с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от вземането му.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)
4a.  Съответната държава членка, в тясно сътрудничество с Комисията, взема всички необходими мерки за насърчаване на частните инвеститори да поддържат доброволно цялостната си експозиция.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5
5.  Ако предвиденият в параграф 3 мониторинг установи съществени отклонения от програмата за макроикономически корекции, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да реши, че съответната държава членка не изпълнява политическите изисквания, заложени в програмата за макроикономически корекции.
5.  Ако предвиденият в параграф 3 мониторинг установи съществени отклонения от програмата за макроикономически корекции, Комисията може да реши, че съответната държава членка не изпълнява политическите изисквания, заложени в програмата за макроикономически корекции. В своето решение Комисията изрично взема предвид това дали съществените отклонения се дължат на причини, които са извън контрола на съответната държава членка. В срок от 10 дни от приемането на такова решение Съветът може да го отмени с квалифицирано мнозинство. Решението на Комисията посочва причините за несъответствие и необходимостта от и пропорционалността на направените изменения в програмата за макроикономически корекции, посочени в параграф 4.
Програмата за макроикономически корекции очертава по-специално превантивните мерки и плановете за действие в извънредни ситуации, които следва да се приемат в случай на непредвидени събития като външни сътресения.

Усилията за фискална консолидация, посочени в програмата за макроикономически корекции, вземат предвид необходимостта от гарантиране на достатъчно средства за основни политики като политиките в областта на образованието и здравеопазването.

Когато Комисията вземе решение съгласно първата алинея, съответната държава членка, в тясно сътрудничество с Комисията и при взаимодействие с ЕЦБ, предприема мерки, насочени към избягването на сътресенията на пазара и запазването на доброто функциониране на нейния финансов сектор.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6
6.  Държава членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането й, се обръща към Комисията за техническа помощ.
6.  Държава членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането й, се обръща към Комисията за техническа помощ, като последната може да свика за тази цел групи от експерти от държавите членки и други институции на Съюза и/или компетентни международни институции. Целите и средствата на техническата помощ изрично се посочват в актуализираните версии на програмата за макроикономически корекции. Освен това се гарантира националната ангажираност в процеса на прилагане на техническата помощ. Техническата помощ е съсредоточена в области като: подобряване на възлагането на обществени поръчки, насърчаване на конкуренцията, справяне с корупцията и увеличаване на ефикасността на събирането на данъчни приходи за насърчаване на финансова устойчивост.
Програмата за макроикономически корекции и оценка на социалните последици се оповестяват публично.

Оценката на устойчивостта на държавния дълг се прилага към програмата за макроикономически корекции.

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 а (нов)
6a.  Държава членка, в която се прилага програма за макроикономически корекции, извършва широкообхватен одит на съществуващия непогасен дълг с цел, наред с другото, да извърши оценка на причините, довели до натрупването на прекомерния дълг, както и на нередностите в процеса на емитиране на дълга.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 7
7.   Съответната комисия на Европейския парламент може да покани представители на засегнатата държава членка да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата за макроикономически корекции.
7.   Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на засегнатата държава членка и на Комисията възможността да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата за макроикономически корекции.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8 а (нов)
8a.  Настоящият член не се прилага за отпускана превантивно финансова помощ или за заеми, предназначени за рекапитализация на финансови институции.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6а

Участие на социални партньори и на гражданското общество

Организациите, които представляват социалните партньори, както и организациите на гражданското общество, получават възможността да изразят мнението си относно публичните препоръки и становища на Комисията, предвидени в настоящия регламент, както и относно докладите и проектодокладите на държавите членки, предвидени в членове 2 ‐7 от настоящия регламент. Тези мнения се оповестяват публично.

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 6 б (нов)
Член 6б

Мерки за обезпечаване на данъчните приходи

1.  Съответната държава членка, в съответствие с член 65 от ДФЕС и в тясно сътрудничество с Комисията и с ЕЦБ, приема мерки, насочени към предотвратяването на нарушения на националното законодателство и разпоредбите по-специално в областта на данъчното облагане.
2.  Съответната държава членка отправя искане към Комисията да направи предложение до Съвета в съответствие с член 66 от ДФЕС за приемане на защитни мерки по отношение на движението на капитал към или от трети държави, което създава или заплашва да създаде сериозни трудности за функционирането на Икономическия и паричен съюз. Комисията се допитва до ЕЦБ, преди да представи такива предложения.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 7 – заглавие
Съгласуваност с процедурата при прекомерен дефицит

Съгласуваност с Пакта за стабилност и растеж

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1
1.  Предвидената в член 6 на настоящия регламент програма за макроикономически корекции и промените в нея се считат, че заместват предоставянето на програми за стабилност, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета.
1.  Предвидената в член 6 на настоящия регламент програма за макроикономически корекции и промените в нея заместват предоставянето на програми за стабилност, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а)
a) предвидената в член 6 от настоящия регламент програма за макроикономически корекции се счита също, че замества по целесъобразност докладите, предвидени в член 3, параграф 4а и член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97;
a) предвидената в член 6 от настоящия регламент програма за макроикономически корекции също замества по целесъобразност докладите, предвидени в член 3, параграф 4а и член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б)
б) годишните бюджетни цели в програмата за макроикономически корекции, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се считат, че заменят, когато това е уместно, годишните бюджетни цели, предвидени в съответствие с член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97 и заложени в споменатите препоръка и предизвестие. Ако съответната държава членка е предмет на предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от Договора, програмата за макроикономически корекции, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се счита, че замества и посочването на мерки в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (EО) № 1467/97, които могат да способстват за постигането на набелязани в предизвестието цели.
б) годишните бюджетни цели в програмата за макроикономически корекции, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент заменят, когато това е уместно, годишните бюджетни цели, предвидени в съответствие с член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97 и заложени в споменатите препоръка и предизвестие. Ако съответната държава членка е предмет на предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от Договора, програмата за макроикономически корекции, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент замества и посочването на мерки в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (EО) № 1467/97, които могат да способстват за постигането на набелязани в предизвестието цели.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в)
в) мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се счита, че заменя мониторинга, предвиден в член 10, параграф 1 и член 10а от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета, и наблюдението, обуславящо всяко решение, предвидено в член 4, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламент (EО) № 1467/97.
в) мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, заменя мониторинга, предвиден в член 10, параграф 1 и член 10а от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета, и наблюдението, обуславящо всяко решение, предвидено в член 4, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламент (EО) № 1467/97.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 8
Прилагането на Регламент (ЕС) № xxx за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия се преустановява по отношение на държави членки, които прилагат програма за макроикономически корекции, одобрена от Съвета в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Прилагането на Регламент (ЕС) № 1176/2011 за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия се преустановява по отношение на държави членки, които прилагат програма за макроикономически корекции, одобрена от Съвета в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент, с изключение на мерките, предвидени в членове 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 във връзка с таблото с макроикономически и макрофинансови показатели, механизма за предупреждение и задълбочения преглед. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 9
Мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се счита, че заменя наблюдението и оценката в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика, предвиден в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и координацията на икономическите политики.

Мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, заменя наблюдението и оценката в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика, предвиден в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и координацията на икономическите политики. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 10
Прилагането на Регламент (ЕС) № ХХХ относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната се преустановява временно по отношение на държави членки, които изпълняват програма за макроикономически корекции, одобрена от Съвета в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Прилагането на Регламент (ЕС) № ХХХ относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната се преустановява временно по отношение на държави членки, които изпълняват програма за макроикономически корекции, одобрена от Съвета в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент, с изключение на членове 1‐4 от Регламент (ЕС) № .../2012. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10a

Поставяне на държава членка под правна защита

1.  Когато мерките, предвидени в член 3, параграф 5, не възстановят финансовото състояние на държавата членка и когато има опасност тази държава членка да изпадне в трайна неплатежоспособност или да преустанови плащанията си, Комисията може, след консултация със Съвета, да приеме решение да постави тази държава членка под правна защита. В срок от 10 дни от приемането на такова решение Съветът може да го отмени с обикновено мнозинство.
2.  Целта на настоящия член е да се позволи на съответната държава членка да стабилизира икономическото си състояние и да има възможност да изплаща дълга си.
Решението за поставяне на държава членка под правна защита има следните последствия:

а) разпоредбите за „приключващо нетиране“ и „кредитно събитие“ престават да се прилагат;
б) лихвените проценти по заемите се запазват, а новите заеми към държавата членка, с изключение на финансовата помощ, посочена в член 1, параграф 1, се връщат приоритетно;
в) кредиторите на съответната държава членка се представят на Комисията в срок от два месеца от публикуването на решението за поставяне на съответната държава членка под правна защита в Официален вестник на Европейския съюз; неизпълнението на това изискване води до погасяване на дълга;
г) органите на съответната държава членка прилагат мерките, препоръчани в техническата помощ съгласно член 6, параграф 6 и предават на Комисията за одобрение план за възстановяване и уреждане на дълга.
3.  Този член се прилага от 2017 г.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1
1.  Държава членка подлежи на надзор след приключване на програмата, докато не бъдат изплатени поне 75 % от финансовата помощ, получена от една или няколко други държави членки, ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да удължи продължителността на надзора след приключване на програмата.
1.  Държава членка подлежи на надзор след приключване на програмата, докато не бъдат изплатени поне 75 % от финансовата помощ, получена от една или няколко други държави членки, ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Комисията може да реши да удължи продължителността на надзора след приключване на програмата. Съветът може да отмени това решение с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от вземането му.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3
3.  Комисията извършва, в сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии за проверка в държавата членка, която е под надзор след приключване на програмата, за да оцени нейното икономическо, фискално и финансово положение. Тя съобщава на всяко полугодие констатациите си на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел, и оценява по-специално дали са нужни коригиращи мерки.
3.  Комисията извършва, в сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии за проверка в държавата членка, която е под надзор след приключване на програмата, за да оцени нейното икономическо, фискално и финансово положение. Тя съобщава на всяко полугодие констатациите си на компетентната комисия на Европейския парламент, на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел, както и на парламента на съответната държава членка и оценява по-специално дали са нужни коригиращи мерки.
Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави на съответната държава членка възможност да участва в обмен на мнения относно напредъка, постигнат под надзора след приключване на програмата.

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4
4.   Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да препоръча на държава членка, която е под надзор след приключване на програмата, да приеме коригиращи мерки.
4.  Комисията може да приеме препоръка държава членка, която е под надзор след приключване на програмата, да приеме коригиращи мерки. Съветът може да отмени тази препоръка с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от приемането й.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)
4a.  Парламентът на съответната държава членка може да покани Комисията да участва в обмен на мнения относно надзора след приключването на програмата.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1
По отношение на мерките, посочени в член 2, параграф 1, член 3, член 6, параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 4, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава членка.

По отношение на мерките, посочени в настоящия регламент, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава членка.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 13
Член 13

заличава се
Форми на подпомагане и заеми, за които не се прилагат членове 5 и 6

Разпоредбите на членове 5 и 6 не се прилагат за финансова помощ, отпускана като превантивна мярка, както и за заемите, предназначени за рекапитализация на финансови институции

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 13 а (нов)
Член 13а

Уведомяване на Европейския парламент

Съветът и Комисията редовно информират Европейския парламент относно прилагането на настоящия регламент.

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 13 б (нов)
Член 13б

Преходни разпоредби

Настоящият регламент се прилага по отношение на държави членки, в които се прилага програма за помощ на [дата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 13 в (нов)
Член 13в

Доклад

До 1 януари 2014 г. и на всеки пет години след тази дата Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент.

Този доклад, наред с другото, оценява:

а) ефективността на регламента;
б) напредъка в посока осигуряване на по-тясна координация на икономическите политики и на устойчиво сближаване на икономическите показатели на държавите членки в съответствие с ДФЕС;
в) приноса на настоящия регламент за изпълнението на стратегията на Съюза за растеж и работни места;
г) целесъобразността на разширяването на обхвата на настоящия регламент, за да включи държави членки извън еврозоната, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност в еврозоната;
2.  Посоченият в параграф 1 доклад се придружава по целесъобразност от предложение за изменение на настоящия регламент.
3.  Посоченият в параграф 1 доклад се изпраща до Европейския парламент и до Съвета.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0172/2012).


Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I
PDF 667kWORD 390k
Изменения, приети от Европейския парламент на 13 юни 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))(1)
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) постановява, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  С Пакта за стабилност и растеж и по-специално с Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики и Регламент (ЕО) 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, предназначени да осигурят бюджетната дисциплина в целия Съюз, се определя рамката за предотвратяване и коригиране на прекомерния дефицит на държавния бюджет. Тя беше допълнително засилена с Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики и с Регламент (ЕС) № …/2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит. С Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната беше въведена допълнително система от ефективни, превантивни и постепенни механизми за правоприлагане под формата на финансови санкции за държавите членки, чиято парична единица е еврото.
(2)  С Пакта за стабилност и растеж и по-специално с Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики и Регламент (ЕО) 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, предназначени да осигурят бюджетната дисциплина в целия Съюз, се определя рамката за предотвратяване и коригиране на прекомерния дефицит на държавния бюджет. Регламенти (ЕО) № 1466/97 и 1467/97 бяха изменени и Пактът за стабилност и растеж беше засилен допълнително от Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета1 и от Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Европейския парламент и на Съвета2. С Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната3 беше въведена допълнително система от ефективни, превантивни и постепенни механизми за правоприлагане под формата на финансови санкции за държавите членки, чиято парична единица е еврото. Освен това член 2-а от Регламент (ЕО) № 1466/97 определя елементите, които съставляват европейския семестър за координация на икономическите политики.
1 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
2 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.
3 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2a)  Съгласно член 2-а от Регламент (ЕО) № 1466/97 европейският семестър включва формулиране и наблюдение на прилагането на общите насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза (общи насоки за икономическите политики) в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС; формулиране и преглед на прилагането на насоките за заетостта, които държавите членки трябва да вземат предвид в съответствие с член 148, параграф 2 от ДФЕС (насоки за заетостта); представяне и оценяване на програмите на държавите членки за стабилност или конвергенция съгласно разпоредбите на посочения регламент; представяне и оценяване на националните програми за реформи на държавите членки, които са в подкрепа на стратегията на Съюза за растеж и работни места и са изготвени в съответствие с общите икономически насоки, насоките за заетостта и общите насоки за държавите членки, определени от Комисията и от Европейския съвет в началото на годишния цикъл на наблюдение; наблюдение с цел предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси1.
1 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  С измененията на Пакта за стабилност и растеж се приеха както допълнителни насоки, а за държавите членки, чиято парична единица е еврото, и допълнителни стимули за определяне и провеждане на разумна бюджетна политика, като същевременно се избягва прекомерен държавен дефицит. Тези разпоредби създадоха по-здрава рамка на равнището на Съюза за надзор над националните икономически политики.
(3)  С измененията на Пакта за стабилност и растеж се приеха както допълнителни насоки, а за държавите членки, чиято парична единица е еврото, и повече и по-строги автоматични санкции при неспазване на разумна бюджетна политика, като същевременно се избягва прекомерен държавен дефицит. Тези разпоредби създадоха по-здрава рамка на равнището на Съюза за надзор над националните икономически политики, но са необходими по-голяма координация на икономическата политика и стимули за постигане на съответствие.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Измененият Пакт за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на условията за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност, като по този начин спомага за постигане на целите на Съюза за устойчив растеж и работни места.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  На заседанието си от 17 юни 2010 г. Европейският съвет прие нова стратегия на Съюза за растеж и работни места, за да може Съюзът да излезе от кризата по-силен и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съчетан с висока степен на качествена заетост, производителност и социално сближаване. Стратегията на Съюза за растеж и работни места също така включва цели в областта на бедността, образованието, иновациите и околната среда.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3 в (ново)
(3в)  Следва да се обърне подобаващо внимание на стратегията на Съюза за растеж и работни места и на начина, по който тя се изпълнява от държавите членки посредством техните национални програми за реформи.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Договорът предвижда приемането на специфични мерки в еврозоната, които излизат извън обхвата на разпоредбите, приложими към всички държави членки, с цел да се осигури правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.
(4)  ДФЕС предвижда приемането на специфични мерки в еврозоната, които излизат извън обхвата на разпоредбите, приложими към всички държави членки, с цел да се осигури правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз и да се избегнат политики в държавите членки, които застрашават това функциониране. Когато е целесъобразно и необходимо, следва по-активно да се използват специфичните мерки, предвидени в член 136 от ДФЕС, с цел създаване на необходимите условия за по-дълбока и по-устойчива интеграция, която следва да върви ръка за ръка с по-голяма демократична легитимност на Икономическия и паричен съюз.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Стабилните публични финанси и балансираните бюджети са предпоставка за икономическа и финансова стабилност, както ясно показа кризата на държавния дълг, подчертавайки необходимостта от силни и сигурни фискални рамки. Освен това днешните дефицити, свързани с икономики в състояние на застой, подчертават необходимостта по-скоро от реформи, а не от увеличаване на разходите.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)  Държавите членки следва да се въздържат от приемането на мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза в рамките на Икономическия и паричен съюз, по-специално практиката на натрупване на задължения извън сметките на сектор „Държавно управление“.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Процесът на планиране е най-добрият момент за гарантиране на стабилни публични финанси, като сериозните грешки следва да се констатират възможно най-рано. Държавите членки следва да извлекат ползи не само от определянето на основните принципи и бюджетни цели, но също така и от един координиран надзор над техните бюджетни политики.
(5)  Процесът на планиране е най-добрият момент за гарантиране на стабилни публични финанси и координирани икономически политики, като сериозните грешки следва да се констатират възможно най-рано. Държавите членки следва да извлекат ползи не само от определянето на основните принципи и бюджетни цели, но също така и от един координиран надзор над техните бюджетни и макроикономически политики и емитирането на държавни дългови инструменти. С оглед на по-добра координация на планирането на емитирането на държавни дългови инструменти държавите членки трябва предварително да докладват за плановете си за емитиране на държавни дългови инструменти.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Целта на настоящия регламент е да създаде допълнителни европейски механизми за координация и надзор на бюджетните и икономическите политики на държавите членки. Въпреки това следва да се проявява предпазливост на всички етапи и поради това въпроси, свързани с плановете на държавите членки за емитиране на дългови инструменти, обновяване на непогасен дълг или други съответни операции, не следва да стават публично достояние, а да се използват само за вътрешна координация. Това се налага от риска, на който държава членка може да бъде изложена, когато финансовите пазари се информират предварително за нейните нужди.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Чрез създаването на общ бюджетен график за държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да се съгласуват по-добре главните етапи в подготовката на националните бюджети, като по този начин ще се допринесе за ефективността на европейския семестър за координация на бюджетната политика. Приемането на общ бюджетен график следва да доведе до повече синергия, като улесни координацията на политиките между държавите членки, чиято парична единица е еврото, и гарантира, че препоръките на Съвета и Комисията са адекватно включени в националния процес за приемане на бюджета.
(6)  Чрез създаването на общ бюджетен график за държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да се съгласуват по-добре главните етапи в подготовката на националните бюджети, като по този начин ще се допринесе за ефективността на европейския семестър за координация на икономическата и бюджетната политика. Приемането на общ бюджетен график следва да доведе до повече синергия, като улесни координацията на политиките между държавите членки, чиято парична единица е еврото, и гарантира, че специфичните за всяка държава препоръки относно политиката, националните програми за реформи и програмите за стабилност и сближаване, както и препоръките въз основа на анализа на макроикономическите дисбаланси, са адекватно включени в националния процес за приемане на бюджета.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  От основно значение е общият бюджетен график да бъде съгласуван с бюджетния график на държавите членки. Ако това не е така, съществува риск някое становище на Комисията относно проекта на бюджетния план на дадена държава членка да няма демократична легитимност в парламент на тази държава членка.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  Когато бюджетът не се приеме до 31 декември, както е предвидено в настоящия регламент, следва да има реверсионни бюджетни процедури, за да се гарантира, че правителството продължава да бъде в състояние да изпълнява основните си задължения.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Съществуват солидни доказателства, че бюджетните рамки, изградени на базата на правила, са ефективен инструмент за подпомагане на стабилните и устойчивите фискални политики. Въвеждането на национални фискални правила, които отговарят на бюджетните цели на равнище Съюз, следва да бъде важен елемент за гарантиране спазването на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. По-специално държавите членки следва да въведат структурно балансирани бюджетни правила, чрез които основните принципи на фискалната рамка на Съюза да бъдат транспонирани в националното законодателство. Транспонирането следва да бъде осъществено чрез обвързващи правила, за предпочитане от конституционен характер, така че да се засвидетелства най-силният ангажимент на националните органи по отношение на Пакта за стабилност и растеж.
(7)  Ефективните и изградени на базата на правила бюджетни рамки могат да бъдат от значение за подпомагане на стабилните и устойчивите фискални политики. Въвеждането на национални фискални правила, които отговарят на икономическите и бюджетните цели на равнище Съюз и включват определението на изключителни обстоятелства и сериозни икономически спадове, следва да бъде важен елемент за гарантиране устойчивото спазване на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. По-специално държавите членки следва да въведат механизъм, който да се задейства в случай на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или плана за корекции за постигането й, като целта е осигуряване на своевременно връщане към средносрочната цел. От основно значение е тези правила да се отнасят до държавното управление като цяло и да имат обвързваща сила или тяхното пълно спазване да бъде обезпечено по друг начин през целия национален бюджетен процес.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Размерът на държавния дълг в Съюза е първостепенно предизвикателство, на което трябва да се обърне внимание, ако искаме икономиката да се върне към стабилен и устойчив растеж както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ще мине значителен период от време, преди средното равнище на задлъжнялост на държавите членки да се върне до рамките на 60%, предвидени в Пакта за стабилност и растеж. Изпълнението на средносрочните бюджетни цели е основно предварително условие в това отношение, докато отклонението от тях може да задейства рязко покачване на лихвените проценти и по този начин да застраши растежа и възстановяването.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Необективните и нереалистичните макроикономически и бюджетни прогнози могат да се окажат съществена пречка пред ефективността на бюджетното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента за бюджетната дисциплина. Прогнози от независими органи може да представляват безпристрастни и реалистични макроикономически прогнози.
(8)  Необективните и нереалистичните макроикономически и бюджетни прогнози могат да се окажат съществена пречка пред ефективността на бюджетното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента за бюджетната дисциплина. Прогнози от независими и технически компетентни органи, ползващи се с функционална автономност спрямо данъчните органи на държавата членка, които отговарят на минималните изисквания, определени в приложение І, може да представляват безпристрастни и реалистични макроикономически прогнози, след като тяхната съпоставимост и съгласуваност бъдат установени.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Този постепенно засилен надзор ще допълни действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж и ще засили надзора върху бюджетната дисциплина в държавите членки, чиято парична единица е еврото. Процедурата за постепенно засилен надзор следва да допринесе за по-добри бюджетни резултати в полза на всички държави членки, чиято парична единица е еврото. По-строгият мониторинг, който е част от тази процедура за постепенно засилен надзор, е особено ценен за държавите членки, които са в процедура при прекомерен дефицит.
(9)  Този постепенно засилен надзор и координацията ще завършат функцията на европейския семестър за координация на икономическата политика, ще допълнят действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж и ще засилят надзора върху бюджетната и макрофинансовата стабилност и икономическото сближаване в държавите членки, чиято парична единица е еврото. Процедурата за постепенно засилен надзор следва да допринесе за по-добри бюджетни и икономически резултати в полза на всички държави членки, чиято парична единица е еврото, без да създава ненужна бюрокрация. По-строгият мониторинг, който е част от тази процедура за постепенно засилен надзор, е особено ценен за държавите членки, които са в процедура при прекомерен дефицит.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)   Както показа кризата с държавните дългови инструменти и по-специално нуждата от въвеждането на общи финансови механизми за защита, държавите членки, чиято парична единица е еврото, взаимно усещат ефектите от своите бюджетни политики. Всяка държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да се консултира с Комисията и други държави членки, чиято парична единица е еврото, преди приемането на планове за сериозна реформа на фискалната политика, която може да има евентуално въздействие върху другите държави, така че да се даде възможност за оценка на евентуалните последствия за еврозоната като цяло. Те следва да разглеждат своите бюджетни планове като въпрос от общ интерес и да ги представят на Комисията за целите на мониторинга, преди плановете да влязат в сила. Комисията следва да бъде в състояние при необходимост да приема становище относно проекта на бюджетен план, което държавата членка и по-специално бюджетните органи следва да бъдат приканени да вземат предвид при процеса на приемане на закона за бюджета. Посредством това становище следва да се гарантира, че политическите насоки на Съюза в бюджетната сфера са надлежно отразени в процеса на изготвяне на националните бюджети. По-специално становището следва да включва оценка на това дали бюджетните планове адекватно отразяват препоръките, издадени в рамките на европейския семестър в бюджетната сфера. Комисията следва да има готовност да представи становището пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Когато се прави оценка за това дали и кога са изпълнени условията за приемане на решение за започване срещу съответната държава членка на процедура при прекомерен дефицит, следва да се вземе предвид до каква степен е изпълнено това становище, като непредприемане на действия в отговор на ранните указания на Комисията следва да се разглежда като усложняващ фактор. Също така Еврогрупата следва да обсъди бюджетната ситуация и перспективите за еврозоната въз основа на изготвена от Комисията цялостна оценка на плановете.
(10)  Държавите членки, чиято парична единица е еврото, предизвикват или усещат взаимен ефект от своите бюджетни и макроикономически политики. Следователно въздействието върху другите държави следва да се установява и да му се обръща внимание в рамките на конкретни за всяка държава надзорни процедури, както и в цялостната оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло. Тази оценка следва да установява, за всяка отделна държава, евентуалното отрицателно въздействие върху устойчивостта на публичните финанси на държави членки, породено от техния частен сектор или от други държави членки. Кризата с държавните дългови инструменти показа също така взаимната връзка между държавния дълг, финансовата стабилност и платежоспособността на банките. Всяка държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да се консултира с Комисията и други държави членки, чиято парична единица е еврото, преди приемането на планове за сериозна реформа на икономическата и фискалната политика, която може да има евентуално въздействие върху другите държави, така че да се даде възможност за оценка на евентуалните последствия за еврозоната като цяло. Те следва да разглеждат своите бюджетни и икономически планове като въпрос от общ интерес и да ги представят на Комисията за целите на мониторинга, преди плановете да влязат в сила. Комисията следва да бъде в състояние да приема възможно най-бързо и не по-късно от 15 ноември становище относно проекта на бюджетен план, което държавата членка следва да бъде приканена да вземе предвид при процеса на приемане на закона за бюджета. Посредством това становище следва да се гарантира, че политическите насоки на Съюза в икономическата и в бюджетната сфера са надлежно отразени в процеса на изготвяне на националните бюджети. По-специално становището следва да включва оценка на това дали бюджетните планове адекватно отразяват препоръките, издадени в рамките на европейския семестър в икономическата и в бюджетната сфера (специфичните за всяка държава препоръки относно политиката). В същия контекст то следва да гарантира, че ангажиментите на държавите членки в рамките на националните програми за реформа, както и всякакви ангажименти, поети от тях в рамките на програмите за икономическо партньорство, и препоръките на Съвета в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси са подходящо отразени в националните проектобюджети. Комисията следва да има готовност да представи становището пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Когато се прави оценка за това дали и кога са изпълнени условията за приемане на решение за започване срещу съответната държава членка на процедура при прекомерен дефицит, следва да се вземе предвид до каква степен е изпълнено това становище, като непредприемане на действия в отговор на ранните указания на Комисията следва да се разглежда като усложняващ фактор. Също така Еврогрупата и Европейският парламент следва да обсъдят бюджетната ситуация и перспективите за еврозоната въз основа на изготвена от Комисията цялостна оценка на плановете.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)  В случай на особено сериозно несъответствие в проекта на бюджетния план спрямо плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, Комисията в своето становище относно проекта на бюджетен план следва да изиска, след консултации със съответната държава членка, преразгледан проект на бюджетния план, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Такъв ще бъде случаят особено ако изпълнението на първоначалния бюджетен план би застрашило финансовата стабилност на съответната държава членка или правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, или ако изпълнението на първоначалния бюджетен план би довело до явно значително нарушение на препоръките, формулирани от Съвета съгласно Пакта за стабилност и растеж.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)
(10б)  Във връзка с по-добрата координация и предварителното обсъждане между държавите членки на всякакви планове за големи реформи на икономическите и фискалните политики, които могат да имат евентуално въздействие върху други държави, Комисията следва да представи доклад и, ако е необходимо, предложение до Европейския парламент и до Съвета с подробен план за осъществяването на тази координация и предварителното обсъждане, в каква форма ще се провеждат координацията и обсъждането, кои са предвижданите политики и какви ще бъдат вероятните политически последствия за държавите членки и особено за националните парламенти от решенията в резултат на координацията и предварителното обсъждане. Това становище на Комисията следва най-малкото да гарантира, че координацията е включена в рамката на европейския семестър.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 10 в (ново)
(10б)  Освен това засилването на икономическото управление следва да включва по-голямо и навременно участие на Европейския парламент и националните парламенти. Като признава, че партньорите на Европейския парламент в рамките на диалога са съответните институции на Съюза и техните представители, компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на държава членка, която е предмет на решение на Съвета за налагане на изискването за лихвен депозит или годишна глоба в съответствие с настоящия регламент, да участва в обмен на мнения. Участието на държавата членка в обмена на мнения е доброволно.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Държавите членки, чиято парична единица е еврото и които са в процедура при прекомерен дефицит, следва да бъдат подложени на по-строг мониторинг, за да се гарантира пълно и своевременно коригиране на прекомерния дефицит. По-строгият мониторинг следва да осигури ранното коригиране на всякакви отклонения от препоръките на Съвета за коригиране на прекомерния дефицит. Този мониторинг следва да допълни разпоредбите на Регламент (EО) № 1467/97. Условията на този по-строг мониторинг следва да се степенуват в зависимост от етапа на процедурата, която се прилага по отношение на държавата членка, както е предвидено в член 126 от Договора.
(11)  Държавите членки, чиято парична единица е еврото и които са в процедура при прекомерен дефицит, следва да бъдат подложени на по-строг мониторинг, за да се гарантира последователно, устойчиво и своевременно коригиране на прекомерния дефицит. По-строгият мониторинг следва да осигури ранното предотвратяване и коригиране на всякакви отклонения от препоръките на Съвета за коригиране на прекомерния дефицит или от специфичните за всяка държава препоръки. Този мониторинг следва да допълни разпоредбите на Регламент (EО) № 1467/97. Условията на този по-строг мониторинг следва да се степенуват в зависимост от етапа на процедурата, която се прилага по отношение на държавата членка, както е предвидено в член 126 от ДФЕС. Държави членки, които са обект на процедура при прекомерен дефицит, следва да представят програма за икономическо партньорство, включваща подробно описание на структурните реформи. От съществено значение е да бъдат въведени и проведени такива структурни реформи с цел осигуряване на ефективна и трайна корекция на прекомерния дефицит на държавите членки. Когато е целесъобразно, социалните партньори следва да участват в съответствие с националното законодателство и практика.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Прилагането на по-строг мониторинг по отношение на държави членки в процедура при прекомерен дефицит следва да позволи да се установят рисковете за спазването на срока за коригиране на прекомерния дефицит на дадена държава членка. Ако такива рискове бъдат установени, Комисията следва да изготви препоръка към държавата членка за мерките, които трябва да бъдат взети в рамките на определен период от време, която следва да бъде представена пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Тази оценка следва да даде възможност за бързо овладяване на всякакво развитие на ситуацията, което излага на риск коригирането на прекомерния дефицит в определения срок. Оценка на спазването на тази препоръка на Комисията следва да бъде част от непрекъснатото оценяване от Комисията на ефективните действия за коригиране на прекомерния дефицит. Когато взема решение дали са предприети ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит, Съветът следва също така да прецени дали държавата членка се е съобразила с препоръката на Комисията.
(12)   От основно значение е прилагането на по-строг мониторинг по отношение на държави членки в процедура при прекомерен дефицит да бъде предприето в контекста на програма за икономическо партньорство. В този контекст Комисията следва да прикани държавите членки да извършат широкообхватна оценка на изпълнението през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори и докладват редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет относно консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, годишното изпълнение, въздействието върху бюджета на предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  С цел гарантиране на правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз и спазване на бюджетната дисциплина е задължително да се защити стабилността в еврозоната като цяло и следователно да се засили ефективността и устойчивостта на финансовата система на еврозоната срещу неблагоприятни шокове, да се решат проблемите със затрудненията във връзка с ликвидността, както и отрицателното външно въздействие, свързано с фрагментирането на пазарите на държавни облигации, и да се намалят пределните разходи за финансиране на тези държави членки, които изпитват затруднения да се финансират. За тази основна цел е необходимо да се приеме пътна карта за въвеждането на общи държавни дългови инструменти за еврозоната, включително създаване на рамка за засилена координация на икономическите политики. Като първа стъпка към координираното и общо емитиране на дългови инструменти на държавите членки от еврозоната от съществено значение е да се създаде погасителен фонд за срок от около 25 години, заедно с координирането на емитирането на държавни дългови инструменти на държавите членки от еврозоната. Тази първа стъпка не засяга осъществяването на допълнителни стъпки от пътната карта преди края на този срок.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)
(12б)  При прилагането на настоящия регламент Съветът и Комисията следва изцяло да зачитат ролята на социалните партньори, както и различията между националните системи, като например тези, свързани с формирането на работната заплата.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  С цел да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и да се осигури по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможност на заинтересованата държава членка, за която се отнася препоръката на Комисията, да участва в обмен на мнения,
(13)  С цел да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и да се осигури по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможност на заинтересованата държава членка, за която се отнася препоръката на Комисията, да участва в обмен на мнения. Също така следва да бъдат предвидени правила за засилване на отчетността, прозрачността и контрола на надзора и координацията на бюджетните и в по-широк аспект – икономическите политики на еврозоната, в съответствие с демократичните принципи. В тази връзка следва да се предвидят специфични разпоредби в съответствие с националните практики за участие на националните парламенти, социалните партньори и организации на гражданското общество.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Бюджетните планове и структурните реформи следва да бъдат съгласувани със защитата на социалните права и следва да избягват да увеличават неравенствата. Следователно бюджетната дисциплина не следва да се прилага в ущърб на средно- и дългосрочните средства, необходими за устойчивото и екологосъобразно трансформиране на икономиката в съответствие със стратегията на Съюза за работни места и растеж и целите в областта на изменението на климата до 2050 г.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Данъчната политика играе изключително важна роля за повишаване на ефективността и справедливостта на бюджетните планове, като същевременно допринася за устойчивия растеж. На европейско и национално равнище следва бързо да се приеме обширен комплект от мерки и законодателни инициативи, като например европейски данък върху финансовите сделки и обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, с цел премахване на необоснованите изключения, разширяване на данъчната основа, подобряване на ефективността на събирането на данъци, справяне с укриването на данъци и последователно прилагане на принципа „замърсителят плаща“.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
1.  В настоящия регламент се определят разпоредбите за засилен мониторинг на бюджетните политики в еврозоната чрез:
1.  В настоящия регламент се определят разпоредбите за засилен мониторинг на бюджетните и икономическите политики и за рамка за засилена координация на икономическите политики в еврозоната чрез:
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква a а) (нова)
аа) допълване на процедурата за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1174/2011;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в а) (нова)
ва) гарантиране на съвместимостта на бюджетните политики с процедурата за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1174/2011, чрез по-строг мониторинг на националните програми за реформа на държавите членки и на всички програми за икономическо партньорство, за да се гарантира устойчиво съответствие и сближаване в еврозоната.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 а – параграф 1а (нов)
1a.  Настоящият регламент се прилага при пълно спазване на член 152 от ДФЕС и препоръките, приети съгласно настоящия регламент, се прилагат по начин, който изцяло зачита практиките и институциите за формирането на работната заплата. При прилагането на настоящия регламент и на препоръките се взема предвид член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз и съответно не се засяга правото на водене на преговори, сключване или изпълнение на колективни трудови договори, както и правото на колективни действия съгласно националното законодателство и практики.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1) „независим фискален съвет“ означава орган, ползващ се с функционална независимост по отношение на фискалните органи на държавата членка, отговарящ за наблюдението на изпълнението на националните фискални правила;
(1) „фискален съвет“ означава независим и технически компетентен орган, ползващ се с функционална независимост по отношение на бюджетните органи на държавата членка, отговарящ за наблюдението на изпълнението на националните фискални правила;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2) „независими макроикономически прогнози“ означава макроикономически и/или бюджетни прогнози, произведени от независима организация или орган, ползващ се с функционална автономност спрямо данъчните органи на държавата членка;
(2) „независими макроикономически прогнози“ означава макроикономически и/или бюджетни прогнози, произведени или приети от независим и технически компетентен орган, ползващ се с функционална автономност спрямо бюджетните органи на държавата членка, който отговаря на минималните изисквания, посочени в приложение І; Комисията гарантира съпоставимостта и съгласуваността на независимите прогнози в държавите членки;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
(5) „държавен“ и 'дефицит' имат смисъла по член 2 от Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.
(5) „държавен“, 'дефицит„ и “дълг' означават съответно „държавен“, „дефицит“ и „дълг“, както са определени в член 2 от Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за Европейския съюз и ДФЕС.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 а (нова)
(5a)  „Пактът за стабилност и растеж“ е системата за многостранен надзор, уредена в Регламент (ЕО) № 1466/97, и процедурата за избягване на прекомерен дефицит от държавите членки, уредена в член 126 от ДФЕС и в Регламент (ЕО) № 1467/97;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
(5б) „особено сериозно несъответствие с плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел“ означава отклонение в проектобюджета от най-малко 1 % от БВП за една година или от най-малко 0,5 % от БВП средно на година в две последователни години, което не може да бъде обосновано с извънредни обстоятелства или сериозен икономически спад, след отчитане на смекчаващите фактори и въздействието на другите държави, както е определено в Регламент (ЕО) 1467/97 и Регламент (ЕС) 1176/2011.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2a.  Прилагането на настоящия регламент не засяга член 9 от ДФЕС.
Изменение 42
Предложение за регламент
Глава I a (нова)
Глава Ia

Координиране на икономическите политики

Член 2a

График на европейския семестър за координация на икономическите политики, предвиден в член 2-а от Регламент (ЕО) № 1466/97

1.  Бюджетните процедури на държавите членки се съгласуват в рамките на европейския семестър в съответствие с годишен цикъл, който включва:
а) насоките относно политиката на отделните държави членки, формулирани на пролетното заседание на Европейския съвет въз основа на годишния обзор на растежа, включително проекта на Комисията за съвместен доклад относно заетостта, както и годишните доклади съгласно член 3 от Регламент (ЕС) № 1176/2011; тези политически насоки ще представляват ориентир за държавите членки в изготвянето на техните национални програми за реформа и на програмите им за стабилност или за конвергенция, които следва да бъдат представени от държавите членки през април, в съответствие с член 4, параграф 1 и член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97;
б) приемане на специфичните за всяка държава препоръки, отправени на лятното заседание на Европейския съвет съгласно становищата на Комисията относно адекватността на националните програми за реформа и програмите за стабилност или за конвергенция на държавите членки, представени в съответствие с членове 121 и 148 от ДФЕС.
Изменение 43
Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие
Общи бюджетни разпоредби

Общи бюджетни разпоредби и информационни изисквания относно емитирането на държавни дългови инструменти

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
1.  Държавите членки оповестяват ежегодно не по-късно от 15 април своите средносрочни фискални планове в съответствие със средносрочната си бюджетна рамка, изработена въз основа на независима макроикономическа прогноза, заедно с програмите им за стабилност.
1.  В контекста на европейския семестър държавите членки оповестяват, за предпочитане до 15 април, но не по-късно от 30 април всяка година, своите национални средносрочни фискални планове в съответствие със средносрочната си бюджетна рамка, изработена въз основа на достоверни и независими макроикономически прогнози. Тези планове се представят заедно с националните програми за реформа и програмите за стабилност или за конвергенция и са напълно съвместими с насоките за политиката, формулирани въз основа на годишния обзор на растежа и годишните доклади съгласно член 3 от Регламент (ЕС) № 1176/2011.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3
3.  Законът за консолидирания държавен бюджет се приема и се публикува всяка година не по-късно от 31 декември.
3.  Законът за консолидирания държавен бюджет се приема и се публикува всяка година не по-късно от 31 декември. Държавите членки въвеждат временни бюджетни процедури, които се прилагат, в случай че по обективно обосновани причини, които са извън контрола на органите на държавно управление на държавите членки, бюджетът не е приет или съгласуван и не е публикуван до 31 декември.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1
1.  Държавите членки въвеждат числово изразени фискални правила по отношение на бюджетното салдо, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел, както е посочено в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. Тези правила се отнасят до държавното управление като цяло и имат обвързващ характер, заложен по възможност в конституцията.
1.  Държавите членки въвеждат числово изразени фискални правила, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел, както е посочено в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. Тези правила включват също така определението на изключителни обстоятелства и сериозни икономически спадове, които могат да предизвикат временно отклонение от средносрочната бюджетна цел или от плана за корекции за постигането й, при условие че такова отклонение не излага на риск фискалната устойчивост в средносрочен план, както е посочено в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1466/97. Тези правила съдържат механизъм, който да се задейства в случай на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или плана за корекции за постигането й, като целта е осигуряване на своевременно връщане към средносрочната цел. Тези правила се отнасят до държавното управление като цяло и имат обвързваща сила или тяхното пълно зачитане и спазване е обезпечено по друг начин в хода на цялата национална бюджетна процедура.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2
2.  Държавите членки разполагат с независим фискален съвет за мониторинг на изпълнението на националните фискални правила, предвидени в параграф 1.
2.  Държавите членки разполагат с фискален съвет за предварителен и последващ мониторинг на изпълнението на националните фискални правила, което отговаря на минималните изисквания, определени в приложение І.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1
1.  Държавите членки представят ежегодно на Комисията и Еврогрупата проект на бюджетен план за предстоящата година, не по-късно от 15 октомври.
1.  Държавите членки представят ежегодно на Комисията и Еврогрупата проект на бюджетен план за предстоящата година, не по-късно от 1 октомври, като вземат предвид специфичните за съответната държава препоръки от лятното заседание на Европейския съвет и всички препоръки, насочени към държавата членка в рамките на Пакта за стабилност и растеж или на процедурата при макроикономическите дисбаланси, установена с Регламенти (ЕС) № 1174/2011 и № 1176/2011.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2
2.  Проектът на бюджетен план се оповестява по същото време.
2.  Проектът за бюджетен план, определен съгласно настоящия член, се оповестява при представянето му пред Комисията.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б)
б) прогнозите за разходите и приходите при непроменени политики, изразени като процент от БВП за консолидирания държавен бюджет и техните основни компоненти;
б) прогнозите за разходите и приходите при непроменени политики, изразени като процент от БВП за консолидирания държавен бюджет и техните основни компоненти; тези прогнози обхващат едновременно текущите и инвестиционните разходи и за тази цел се определят ясни бюджетни цели във връзка с текущите и инвестиционните разходи, а за инвестиционните разходи се публикува също и оценка на икономическата печалба;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква в а) (нова)
ва) подробно излагане на разходите, свързани пряко с осъществяването на стратегията на Съюза за работни места и растеж (включително публични инвестиции), както и подробно излагане на връзката с постигането на бюджетните цели в дългосрочен план, както и оценка на социалното въздействие на мерките, предвидени в бюджетния план;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква г)
г) подробно описание и добре документирано количествено определяне на мерките, които трябва да бъдат вписани в бюджета за следващата година с цел постигане на съответствие между посочените в точка в) цели и предоставените в съответствие с буква б) прогнози при непроменена политика. Описанието може да бъде по-малко подробно за мерки, чието въздействие върху бюджета се оценява на по-малко от 0,1% от БВП. Особено внимание се обръща на плановете за цялостна реформа на фискалната политика, която може да окаже евентуално въздействие върху други държави членки, чиято парична единица е еврото.
г) подробно описание и добре документирано количествено определяне на мерките, които трябва да бъдат вписани в бюджета за следващата година с цел постигане на съответствие между посочените в точки в) и ва) цели и предоставените в съответствие с буква б) прогнози при непроменена политика. Описанието може да бъде по-малко подробно за мерки, чието въздействие върху бюджета се оценява на по-малко от 0,1% от БВП. Особено и изрично внимание се обръща на плановете за цялостна реформа на фискалната политика, която може да окаже евентуално въздействие върху други държави членки, чиято парична единица е еврото;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква д)
д) основните допускания относно очакваното икономическо развитие и важни икономически променливи, които имат отношение към постигането на бюджетните цели. Тези допускания се основават на независима прогноза за макроикономическия растеж;
д) основните допускания относно очакваното икономическо развитие и важни икономически променливи, които имат отношение към постигането на бюджетните цели, определени в съответствие с член 4 от Директива 2011/85/ЕС; макроикономическите и бюджетни прогнози включват приблизителна оценка на предполагаемото въздействие върху потенциалните резултати и макроикономическите мултиплициращи ефекти; методологията, основните икономически и иконометрични модели и допускания, както и всеки друг параметър, имащ отношение към независимата макроикономическа прогноза, се прилагат към годишните средносрочни фискални планове;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква e)
е) при целесъобразност, допълнителни указания за начина, по който ще бъдат изпълнени в бюджетната област последните препоръки, отправени до съответната държава членка в съответствие с член 121 от Договора.
е) при целесъобразност, допълнителни указания за начина, по който ще бъдат изпълнени съгласно букви а) – ва) последните препоръки, отправени до съответната държава членка в съответствие с членове 121 и 148 от Договора.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква e а) (нова)
еа) количествено определяне на нуждите от публични инвестиции и, по целесъобразност, на въздействието върху бюджета на мерките, които се предвиждат в националните програми за реформи, съвместно с оценка на икономическата печалба от тях;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква e б) (нова)
еб) анализ на приноса на реформите и инвестициите, включени в националните програми за реформи, за постигане на целите на програмите за стабилност, включително анализ на разходите и ползите от реформите от бюджетна гледна точка;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4
4.  Когато бюджетните цели, докладвани в проекта за бюджетен план в съответствие с параграф 3, букви а) и в), или прогнозите при запазване на политиката се различават от тези в последната програма за стабилност, разликите са обясняват надлежно.
4.  Когато бюджетните цели, докладвани в проекта за бюджетен план в съответствие с параграф 3, букви а) и ва), или прогнозите при запазване на политиката се различават от тези в последната програма за стабилност, разликите са обясняват надлежно.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)
4a.  Средносрочните фискални планове съдържат актуална прогноза за многогодишните разходи като процент от БВП за консолидирания държавен бюджет и неговите основни компоненти, както и многогодишни цели и ангажименти за разходите, предвидени за постигане на целите на стратегията на Съюза за растеж и работни места.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5
5.  Когато Комисията установи особено сериозно несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в Пакта за стабилност и растеж, изисква в срок от две седмици след предаването на проекта на бюджетен план съответната държава членка да преразгледа проекта на бюджетен план. Решението се оповестява.
5.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член -11, с които се уточняват съдържанието на проекта на бюджетния план, посочен в параграф 1, и съдържанието на разпоредбите, посочени в параграфи 2― 4.
Параграфи 2― 4 се прилагат в случай на ревизиран проект на бюджетния план.

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 6 – параграф -1 (нов)
-1.  Когато Комисията установи особено сериозно несъответствие в проекта на бюджетния план спрямо плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, тя може да изиска преразглеждане на проекта на бюджетен план след съответна консултация с държавата членка и обяснение от нейна страна. Искането се прави в рамките на един месец от внасянето на проекта на бюджетен план.
Член 5, параграфи 2 и 4 се прилагат за преразгледаните проекти на бюджетни планове.

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1
1.  Комисията, ако е необходимо, приема становище относно проекта на бюджетен план до 30 ноември.
1.  Комисията приема становище относно проекта на бюджетен план на всяка една държава членка не по-късно от 15 ноември.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2
2.  Становището на Комисията се оповестява публично и се представя от Комисията пред парламента на съответната държава членка по негово искане.
2.  Становището на Комисията в съответствие с параграф 1 се оповестява публично и се представя на Еврогрупата. То се представя от Комисията пред парламента на съответната държава членка по негово искане или по искане на Европейския парламент.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3
3.  Комисията прави цялостна оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично.
3.  Комисията прави цялостна оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло. Докладът с цялостната оценка включва тестове за устойчивост, които посочват рисковете за устойчивостта на публичните финанси в случай на неблагоприятно финансово или бюджетно развитие. В оценката за всяка отделна държава се установява потенциалното отрицателно въздействие върху устойчивостта на публичните финанси на държави членки, породени от техния частен сектор или от други държави членки.
Оценката се оповестява публично и се включва в следващия годишен обзор на растежа. В допълнение към доклада с оценката Комисията прилага подробно резюме на пролетните и есенни прогнози за еврозоната като цяло. Избраният базов сценарий за оценката се излага обосновано и се построява върху балансирано представяне на отрицателните и положителните рискове с цел да се обмисли пълният набор от възможни резултати. В оценката се оповестяват методологиите, допусканията и съответните параметри, които са в основата на макроикономическите прогнози и тестовете за устойчивост, както и последваща оценка на базовия сценарий за предишната година.

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4
4.  Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 3, Еврогрупата обсъжда становищата на Комисията относно националните бюджетни планове и бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично.
4.  Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 3, Еврогрупата и съответната комисия на Европейския парламент обсъждат становищата на Комисията относно националните бюджетни планове и бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Резултатите от това обсъждане се оповестяват публично и се вземат под внимание в следващия европейски семестър, по-специално в годишния обзор на растежа.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)
4a.  След дискусиите между Еврогрупата и съответните комисии на Европейския парламент Комисията актуализира по целесъобразност своите конкретни препоръки в рамката на годишния обзор на растежа, като има за цел да укрепи общата макроикономическа рамка на еврозоната, както и да очертае мерки за подкрепа в случай на неблагоприятно финансово, икономическо или бюджетно развитие.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6a

Докладване относно емитирането на дългови инструменти

1.  Държавите членки докладват предварително и своевременно на Комисията и на Еврогрупата относно своите планове за емитиране на държавни дългови инструменти.
2.  Формата и съдържанието на информацията, посочена в параграф 1, се хармонизират и определят от Комисията в сътрудничество с държавите членки.
3.  Въпроси, свързани с ежегодните планове на държавите членки за емитиране на дългови инструменти, като например финансови потребности или обновяване на непогасен дълг, не се оповестяват.
Изменение 67
Предложение за регламент
Глава III a (нова)
Глава ІІІа

Създаване на пътна карта за засилена координация на икономическите политики, за механизъм за растеж и за рамка за засилено емитиране на дългови инструменти

Член 6б

Пътна карта за засилена координация на икономическите политики и за механизъм за растеж

1.  В срок до …* Комисията представя доклад за създаване на пътна карта за въвеждане на стабилизационни облигации за еврозоната. В този доклад се представя също така предложение за инструмент за устойчив растеж в еврозоната с оглед на мобилизиране на приблизително 1% от БВП на година за период от десет години, включително увеличаване на капитала на ЕИБ и проектните облигации с цел инвестиране в европейската инфраструктура, включително в областите на науката и технологията. С този инструмент се цели създаването на необходимите условия за устойчив растеж с оглед осигуряване на правилното функциониране на Икономическия и валутен съюз и за защитаване на стабилността на еврото и по този начин на устойчивата координация на бюджетната дисциплина на държавите членки.
2.  Мерките, определени в членове 6в и 6г, не засягат други мерки, предприети преди края на този период.
Член 6в

Координация на емитирането на дългови инструменти на държавите членки от еврозоната

1.  С цел по-добра координация на планирането и осъществяването на емитирането на държавни дългови инструменти, държавите членки съобщават на Комисията и на Съвета предварително своите планове за емитиране на държавни дългови инструменти.
2.  Държавите членки, чиято валута е еврото, се стремят да подобрят условията за финансиране на своя национален дълг, като договорят въз основа на предложение на Комисията ежегодна координирана рамка за емитиране на държавни дългови инструменти.
3.  Държавите членки, които си сътрудничат по параграф 2, могат да продължават да подобряват и стабилизират условията си за финансиране въз основа на основните икономически параметри и пазарните условия и съгласно методология, установена с регламент на Европейския парламент и на Съвета.
Член 6г

Европейски погасителен фонд

1.  Като първа мярка в рамките на пътната карта, посочена в член 6а, се създава европейски погасителен фонд, който се основава на солидарна отговорност и строга фискална дисциплина, с цел намаляване на прекомерния дефицит за период от 25 години, който се адаптира в зависимост от реалните темпове на растежа. След изтичане на този период този европейски погасителен фонд се закрива.
2.  Държавите членки, чиято валута е еврото и които не са обект на програма за подпомагане или за корекции:
а) прехвърлят дълга, надвишаващ 60% от БВП, в европейския погасителен фонд за период на натрупване от 5 години;
б) въвеждат числово изразени фискални правила, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел по смисъла на член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97;
в) прилагат стратегия за фискална консолидация и програма за структурни реформи;
г) представят гаранции за адекватно покриване на заеми, предоставени от европейския погасителен фонд;
д) намаляват своя структурен дефицит по време на периода на натрупване с цел спазване на бюджетното правило в буква б).
3.  Комисията осигурява създаването и ежедневното управление на европейския погасителен фонд, чиито подробни условия следва да са определени в регламент на Европейския парламент и на Съвета.
4.  Участието в европейския погасителен фонд е отворено за други държави членки от влизането в сила на решението на Съвета на Европейския съюз, взето в съответствие с член 140, параграф 2 от ДФЕС за отмяна на дерогацията от приемане на еврото.
5.  Държавите членки прилагат разпоредбите в националното си право с цел да се гарантира закриването и прекратяването на дейността на европейския погасителен фонд след най-много 25 години, като този период се адаптира в зависимост от реалните темпове на растежа.
*ОВ, моля въведете дата: един месец след влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член -7 (нов)
Член -7

Програми за икономическо партньорство

1.  Ако Съветът, действайки в съответствие с член 126, параграф 6 от ДФЕС, реши, че е налице прекомерен дефицит в дадена държава членка, държавата членка представя на Комисията и на Съвета програма за икономическо партньорство, в която се посочват политическите мерки и структурните реформи, необходими за гарантиране на ефективно трайно коригиране на прекомерния дефицит, и която съдържа подробна разработка на националните програми за реформа и на програмите за стабилност, като изцяло се вземат под внимание препоръките на Съвета във връзка с прилагането на интегрирани насоки за икономическите политики и политиките на заетост на съответната държава членка.
2.  Програмата за икономическо партньорство е напълно съвместима с политиките, посочени в член 1.
В програмата за икономическо партньорство се определят и избират редица конкретни бюджетни приоритети, насочени към стабилизиране на икономиката в краткосрочен план, дългосрочно подобряване на устойчивия растеж и справяне със структурните слабости в съответната държава членка. Тези приоритети са насочени към постигане на ново равновесие в конкурентоспособността в съответствие със създаването на европейска добавена стойност и в съответствие със стратегията на Съюза за растеж и работни места. В тясно сътрудничество с Комисията държавата членка изготвя доклад, в който се очертават избраните програми и проекти и който съдържа план за действие, насочен към определяне, съсредоточаване и мобилизиране на финансови ресурси, включително кредитни линии от ЕИБ и съответни финансови инструменти на Съюза. Този доклад се актуализира ежегодно.

3.  В случай на сериозен икономически спад по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета или на значително понижаване на прогнозите, държавите членки приемат актуализиран план за корекции към средносрочната бюджетна цел, който следва да бъде съгласуван с Комисията, като се вземе надлежно под внимание процикличното въздействие на мерките за консолидация. Прилагането на правилото за дълга се адаптира съответно.
4.  Програмата за икономическо партньорство се представя едновременно с докладите, предвидени в член 3, параграф 4а и член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97.
5.  По предложение на Комисията Съветът приема с квалифицирано мнозинство становище по програмата за икономическо партньорство.
6.  В случай че е налице план за корективни действия в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1176/2011, мерките, посочени в параграф 1, се включват в този план.
7.  Комисията и Съветът наблюдават изпълнението на програмата и съответстващите й годишни бюджетни планове.
8.  Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на съответната държава членка и на Комисията възможност за участие в обмен на мнения. Компетентната комисия на Европейския парламент може да покани други комисии на Европейския парламент да вземат участие в този обмен на мнения.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1
1.  Когато Съветът реши в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, че в дадена държава членка съществува прекомерен дефицит, разпоредбите на параграфи 2‐5 от настоящия член се прилагат по отношение на съответната държава членка до отмяната на процедурата при прекомерен дефицит.
1.  С цел мониторинг на програмата за партньорство, посочена в член –7, параграф 7, по искане от страна на Комисията съответната държава членка изпълнява изискванията, описани в параграфи 2‐6 от настоящия член до отмяната на процедурата при прекомерен дефицит.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2
2.  Държавата членка, предмет на по-строг мониторинг, незабавно провежда широкообхватна оценка на изпълнение през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори. В оценката се включват и финансовите рискове, свързани с държавни предприятия и държавни договори, доколкото те могат да допринесат за наличието на прекомерен дефицит. Резултатът от тази оценка се включва в доклада, представен в съответствие с член 3, параграф 4а или член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97 относно предприетите действия за корекция на прекомерния дефицит.
2.  По искане от страна на Комисията държавата членка провежда широкообхватна оценка на изпълнение през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори. В оценката се включват и финансовите рискове, свързани с държавни предприятия и условни задължения с потенциално значително въздействие върху публичните бюджети по смисъла на Директива 2011/85/ЕС на Съвета, доколкото те могат да допринесат за наличието на прекомерен дефицит. Резултатът от тази оценка се включва в доклада, представен в съответствие с член 3, параграф 4а или член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97 относно предприетите действия за корекция на прекомерния дефицит.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3
3.  Държава-членка докладва редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет или всеки подкомитет, който бъде определен за тази цел, годишното изпълнение на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.
3.  По искане от страна на Комисията държавата членка докладва редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет годишното изпълнение на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.
Комисията определя съдържанието на доклада, посочен в настоящия параграф.

Комисията определя съдържанието на доклада, посочен в настоящия параграф.

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на съответната държава членка възможност за участие в обмен на мнения.

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – буква а)
а) извършва цялостен независим одит на сметките на държавното управление в сътрудничество с националните върховни институции за одит, като целта е да се оцени надеждността, пълнотата и точността на тези публични сметки за целите на процедурата при прекомерен дефицит, и докладва за извършения одит. В тази връзка Комисията (Евростат) оценява качеството на статистическите данни, предоставени от съответната държава-членка в съответствие с Регламент (ЕО) № 679/2010;
а) извършва цялостен независим одит на сметките на държавното управление в сътрудничество с националните върховни институции за одит, като целта е да се оцени надеждността, пълнотата и точността на тези публични сметки за целите на процедурата при прекомерен дефицит, и докладва за извършения одит. В тази връзка Комисията (Евростат) оценява качеството на статистическите данни, предоставени от съответната държава членка в съответствие с Регламент (ЕО) № 479/2009, по отношение на качеството на статистическите данни във връзка с процедурата при прекомерен дефицит;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2
2.  В случай на риск от неспазване на срока за коригиране на прекомерния дефицит Комисията отправя препоръка към съответната държава членка за приемане на допълнителни мерки, в рамките на период, съобразен със срока за коригиране на прекомерния дефицит, посочен в параграф 1. Комисията оповестява препоръката публично и я представя пред парламента на съответната държава членка по негово искане.
2.  В случай на риск от неспазване на срока за коригиране на прекомерния дефицит и когато този риск не се дължи на обстоятелства, които са извън контрола на съответната държава членка, Комисията отправя препоръка към съответната държава членка за старателно прилагане на мерките, предвидени в първоначалните препоръки, в рамките на период, съобразен със срока за коригиране на прекомерния дефицит, посочен в параграф 1. Комисията оповестява препоръката публично и я представя пред парламента на съответната държава членка по негово искане.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3
3.  В рамките на срока, определен в препоръката на Комисията, посочена в параграф 2, съответната държава членка заедно с докладите, предвидени в член 7, параграф 3, докладва на Комисията относно предприети в отговор на тази препоръка мерки. В доклада се посочва въздействието на предприетите дискреционни мерки върху бюджета, целите за държавните разходи и приходи, информация за приетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите, както и информация за други действия, предприети в отговор на препоръката на Комисията. Докладът се оповестява публично.
3.  В рамките на срока, определен в препоръката на Комисията, посочена в параграф 2, съответната държава членка докладва допълнително на Комисията относно предприетите в отговор на тази препоръка мерки. Докладът се оповестява публично.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член -11 (нов)
Член -11

Упражняване на делегираните правомощия

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решение за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този период се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член -11 а (нов)
Член -11a

Икономически диалог

С цел подобряване на диалога между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, и гарантиране на по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да покани председателя на Съвета, председателя на Комисията и по целесъобразност председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата да се явят пред комисията за обсъждане на решенията, взети съгласно член 5, параграф 5, член 6, параграф 4, член 7, параграф 5, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 3.

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможността на засегнатата от такива решения държава членка да участва в обмен на мнения.

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба) приносът на настоящия регламент за изпълнението на стратегията на Съюза за растеж и заетост.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)
3a.  Във възможно най-кратък срок и не по-късно от 31 декември 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се извършва проучване на осъществимостта на възможностите и се представят предложения за евентуална пътна карта за съвместно емитиране на държавни дългови инструменти, като се вземат предвид финансовите, фискалните и правните условия. Комисията обръща специално внимание на осъществимостта на въвеждането на погасителен фонд, който съчетава временно съвместно емитиране на дългови инструменти и строги правила за фискална корекция.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11a

Доклад на Комисията

В срок до …* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад и, ако е необходимо, предложение, като определя по какъв начин се осъществяват координацията и предварителното обсъждане между държавите членки на всякакви планове за сериозни реформи на икономическите и фискалните политики, които могат да имат евентуално въздействие върху други държави, под каква форма се провеждат тази координация и тези обсъждания, кои политики се предвиждат и какви ще бъдат вероятните политически последствия за държавите членки и особено за националните парламенти от решенията в резултат на координацията и предварителното обсъждане.

*ОВ, моля въведете дата: три месеца от влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 11 б (нов)
Член 11б

Европейски орган по дълга

До …* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад и, ако е необходимо, предложение с оценка на възможността за създаване европейски орган по дълга, който да отговаря за управлението и координирането на всички въпроси, свързани с ежегодния план за емитиране на дългови инструменти на държавите членки, обновяването на непогасен дълг на държавите членки и оценката на устойчивостта на държавния дълг на всички държави членки. Докладът на Комисията също така съдържа оценка на евентуалното ежегодно публикуване на данни във връзка с държавния дълг, дефицита и други макроикономически индикатори на държавите членки.

*ОВ, моля въведете дата: три месеца от влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 81
Предложение за регламент
Приложение І (ново)
Общи принципи за независимите финансови институции

  Собственост: Без да се засягат изложените по-долу принципи, характеристиките на независимите финансови институции следва да са съвместими с правната рамка и политическата и административната система на държавата членка. При избора на вида им трябва евентуално да се отчитат ограниченията, произтичащи от капацитета на по-малките държави членки.
  Мандат: Мандатът на независимите финансови институции следва да е ясно определен в законодателството, за да се предотврати необоснована намеса от страна на данъчните органи или необосновано удължаване на мандата за сметка на правомощията на данъчните органи или на прерогативите на националните парламенти.
  Ресурси: Ресурсите, разпределени за независимите финансови институции, следва да са съразмерни с мандата им с оглед на надеждното му изпълнение.
  Отчетност: Следва да се въведат законови механизми, които да насърчават подходяща отчетност пред законодателната власт. Докладите и анализите на независимите финансови институции следва да се публикуват и достъпът до тях да е безплатен.
  Ръководство: Назначаването на висши служители следва да се извършва въз основа на заслуги, опит и техническа компетентност, особено по отношение на бюджетната процедура. Процедурата на назначаване може да включва различни институции, например да бъде в рамките на парламентарна процедура на утвърждаване или на процедура, при която няколко институции избират един или няколко членове. Продължителността на изпълняването на ръководна длъжност в независима финансова институция следва да бъде еднозначно определена в законодателството, да не подлежи на подновяване и по възможност да надвишава парламентарния мандат. Прекратяването на договори следва да е строго ограничено до случаи, в които на членовете е доказана вина за извършено тежко нарушение.
  Персонал: Персоналът на независимите финансови институции следва да се подбира с провеждане на открит конкурс въз основа на заслуги и техническа компетентност. Условията за наемане на работа следва да съответстват на тези в държавните служби.
  Достъп до информация, прозрачност и комуникационна политика: На независимите финансови институции следва по принцип да се предоставя неограничен достъп до законодателни разпоредби и всяка съответна информация, необходима за ефективно и своевременно изпълнение на мандата им. Всички изключения от това правило следва да бъдат определени еднозначно. Без да се засягат законодателните разпоредби, следва да не се възпрепятства способността на независимите финансови институции своевременно да предоставят информация посредством наличните медийни канали. Ако независимите финансови институции са разположени в друга институция, следва ясно да бъде установено, че становищата са обвързващи само за независимите финансови институции, но не и институцията домакин.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0173/2012).


Разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие ***I
PDF 276kWORD 35k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на операциите на банката към Южното и Източното Средиземноморие (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0905),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0523/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 3 май 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0142/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2012 г. с оглед приемането на Решение …/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменения на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие

P7_TC1-COD(2011)0442


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 602/2012/ЕС.)


Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси
PDF 272kWORD 45k
Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси (2012/2678(RSP))
P7_TA(2012)0245B7-0303/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 311 и 312 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(2),

–  като взе предвид предложенията на Комисията от 29 юни 2011 г., озаглавени „Бюджет за стратегията “Европа 2020„,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно член 312, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съветът трябва да приеме регламент за определяне на МФР, като действа с единодушие, след одобрение от Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че съгласно член 311 от ДФЕС Съюзът трябва да си осигури средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики и трябва да се финансира изцяло от собствени ресурси;

В.  като има предвид, че датското председателство възнамерява да представи на Европейския съвет през юни „преговорна кутия“, която предлага варианти за всички аспекти на преговорите, включително приходната част, но без на този етап да се включват цифри;

Г.  като има предвид, че в своята гореспомената резолюция от 8 юни 2011 г. Парламентът установи своите политически приоритети за следващата МФР както в законодателен, така и в бюджетен аспект, като предостави солидна основа за преговорите;

Д.  като има предвид, че многогодишните програми, свързани със следващата МФР, ще бъдат приети от Парламента и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура;

Е.  като има предвид многократните си призиви за създаването на нови и истински собствени ресурси;

1.  Подчертава, че бюджетът на ЕС е инвестиционен бюджет със силен ефект на лоста, като се има предвид, че 94 % от записаните в него бюджетни кредити са предназначени за стимулиране на икономическия растеж и работните места и ролята на Съюза в световен мащаб; подчертава, че въпреки ограничените си размери - само 2 % от публичните разходи в Съюза - бюджетът на ЕС обединява ресурси, действа като катализатор и осигурява икономии от мащаба и трансгранично въздействие, за да бъдат постигнати договорените политически цели на ЕС; изразява твърдо убеждение, че бюджетът на ЕС представлява много силен инструмент за повишаване на стратегическите инвестиции с европейска добавена стойност и възстановяване на европейската икономика, генериране на растеж и заетост, като същевременно се цели да се насърчи икономическото и социалното сближаване на територията на Съюза; следователно подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да играе стратегическа роля, паралелно с мерките за бюджетна консолидация, наложени понастоящем върху националните бюджети;

2.  Припомня, че Парламентът прие с огромно мнозинство доклада на специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. в своята резолюция от 8 юни 2011 г., чието съдържание остава напълно в сила и която трябва да се разглежда като позицията на Парламента в преговорите за следващата МФР за периода 2014-2020 г.; отново заявява, че няма да е възможно да бъдат постигнати политическите цели на Съюза без адекватно финансиране от силен бюджет на ЕС; подчертава, че стратегията „Европа 2020“, одобрена от всички 27 държави членки, следва да помогне на Съюза да се възстанови от кризата и да излезе по-силна чрез създаването на работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отново потвърждава своята позиция срещу всяко предложение, което не би позволило на Съюза да изпълнява своята роля и вече поетите политически ангажименти или да предприеме действия във връзка с нови отговорности;

3.  Настоява, че бюджетът на ЕС следва да демонстрира подходящ баланс между приходите от истински собствени ресурси и разходите, както е записано в Договора; заявява, че не е готов да даде своето одобрение за регламента за следващата МФР без политическо споразумение за реформа на системата на собствените ресурси, премахваща съществуващите отстъпки и други механизми за корекция и водеща до по-голяма прозрачност, справедливост и устойчивост; приветства законодателните предложения, направени от Комисията на 29 юни 2011 г. относно реформата на системата на собствените ресурси, включително предложенията за данък върху финансовите сделки (ДФС) и нов ДДС в ЕС като собствени ресурси, чиято цел е намаляване на дела на вноските на държавите членки на база БНД в бюджета на ЕС до 40 % до 2020 г., като по този начин се подпомогнат усилията за консолидиране, които полагат държавите членки;

4.  Настоятелно призовава, с оглед на макроикономическата обстановка и предизвикателствата на променящия се свят и с оглед на по-добро и по-ефикасно използване на фондовете на ЕС, настоява, че МФР за периода 2014–2020 г. трябва да осигурява по-голяма бюджетна гъвкавост както в рамките на функциите, така и между тях, както и между финансовите години в рамките на МФР, за да се гарантира, че бюджетните ресурси могат да отразяват по подходящ начин променящите се обстоятелства и приоритети; набляга на принципа на единство на бюджета на ЕС, като подчертава, че всички политики и програми на ЕС следва да бъдат включени в рамките на МФР с подходящо финансиране, като по този начин се допринася за прозрачността, предвидимостта и отчетността;

5.  Твърдо настоява политическите позиции, по които е постигнато съгласие в Европейския съвет, да бъдат договорени между Парламента и Съвета, представляван от Съвета по общи въпроси, преди Съветът официално да представи своите предложения с оглед получаване на одобрението на Парламента относно регламента за МФР съгласно член 312 от ДФЕС; подчертава, че преговорите по законодателните предложения, отнасящи се до многогодишните програми, ще бъдат водени съгласно обикновената законодателна процедура и ще бъдат приключени, когато бъде постигнато споразумение относно техните финансови пакети; изразява решимост да се възползва изцяло, по целесъобразност, от своите права, свързани с даването на одобрение и с обикновената законодателна процедура, както е залегнало в Договора;

6.  Подчертава, че целите и политиките на МФР следва да бъдат договорени, преди за тях да бъдат определени цифри, и подчертава, че Парламентът и Съветът следва да проведат всеобхватни преговори по всички свързани с МФР аспекти преди определяне на цифрите и извършване на окончателните корекции на целия пакет относно МФР; придържа се към принципа „докато не се постигне съгласие по всички въпроси, нищо не е договорено“ като подходящ метод на работа;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, на националните парламенти и правителствата на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.

(1) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0266.


Търговски преговори на ЕС с Япония
PDF 272kWORD 34k
Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно търговските преговори на ЕС с Япония (2012/2651(RSP))
P7_TA(2012)0246B7-0297/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3, параграф 1, буква д) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 218, параграфи 2 и 10 от ДФЕС,

–  като взе предвид доклада на Copenhagen Economics, озаглавен „Оценка на пречките пред търговския и инвестиционен обмен между ЕС и Япония“ (Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan), публикуван на 30 ноември 2009 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация, приета на Деветнадесетата среща на високо равнище ЕС‐Япония, състояла се в Токио на 28 април 2010 г.,

–  като взе предвид резултатите от проведеното от Комисията обществено допитване относно търговските отношения между ЕС и Япония, публикувано на 21 февруари 2011 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 и 25 март 2011 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 май 2011 г. относно търговските отношения между ЕС и Япония(1),

–  като взе предвид съвместната декларация, приета на Двадесетата среща на високо равнище ЕС‐Япония, състояла се в Брюксел на 28 май 2011 г.,

–  като взе предвид член 90, параграф 2 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че както Съветът, така и Комисията отбелязват, че способността на Япония да премахне регулаторните бариери пред търговията е предварително условие за започване на преговори за търговско споразумение между ЕС и Япония, като така се насърчава по-тясната икономическа интеграция между двата стратегически търговски партньора;

Б.  като има предвид, че на Двадесетата среща на високо равнище ЕС‐Япония, проведена на 28 май 2011 г. в Брюксел, държавните и правителствени ръководители взеха решение двете страни да започнат обсъждания с оглед определяне на обхвата и амбициите на подобни преговори;

В.  като има предвид, че беше създадена Работна група по обхвата, която да оцени общото разбиране за обхвата и амбициите на евентуалните търговски преговори между Япония и ЕС;

1.  Призовава Съвета да не дава разрешение за започване на търговски преговори, докато Парламентът не заяви своята позиция по предложения мандат за преговорите въз основа на доклад на водещата комисия;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията за сведение.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0225.


Гвинея-Бисау
PDF 288kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно военния преврат в Гвинея-Бисау (2012/2660(RSP))
P7_TA(2012)0247RC-B7-0277/2012

Европейският парламент,

–  като все предвид първия тур на президентските избори на 18 март 2012 г. и втория тур, насрочен за 29 април 2012 г. в Гвинея-Бисау,

–  като взе предвид изявленията на Съвета за сигурност на ООН от 31 март, 13 и 21 април и 8 май 2012 г. и резолюцията му № 2048 от 18 май 2012 г.,

–  като взе предвид изявленията на председателя на Комисията на Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS) от 6, 12 и 19 април 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 12 и 14 април 2012 г.,

–  като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН от 13 и 16 април 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Европейската комисия от 13 април 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателството на Общността на португалоезичните държави (CPLP) от 13 април 2012 г.,

–  като взе предвид резолюциите от Осмото и Деветото извънредно заседание на Съвета на министрите на CPLP от 14 април и 5 май 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на генералния секретар на Международната организация на франкофонията от 16 април 2012 г.,

–  като взе предвид решенията на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз (АС) от 17 и 24 април 2012 г.,

–  като взе предвид решението на Постоянния съвет на Международната организация на франкофонията от 18 април 2012 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на Африканската банка за развитие и на Световната банка от 19 април 2012 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз от 23 април и 3 май 2012 г.,

–  като взе предвид заключителното комюнике от извънредната среща на високо равнище на държавните и правителствените глави на ECOWAS от 26 април и 3 май 2012 г.,

–  като взе предвид дипломатическите, икономическите и финансовите санкции, наложени на Гвинея-Бисау от ECOWAS на 29 април и 31 май 2012 г.,

–  като взе предвид специалния доклад на генералния секретар на ООН от 30 април 2012 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета от 3 май 2012 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау, както и Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2012 на Съвета от 31 май 2012 година за прилагане на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 377/2012,

–  като взе предвид декларацията на председателството от името на Европейския съюз от 18 май 2012 г.,

–  като взе предвид резолюциите си от 12 март 2009 г. относно Гвинея-Бисау(1), от 10 март 2010 г. относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност и на Общата политика за сигурност и отбрана(2) и от 11 май 2011 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност през 2009 г.(3),

–  като взе предвид споразумението от Котону и по-специално членове 1, 8, 9, 10, 11, 20 и 33 от него,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 12 април 2012 г. членове на въоръжените сили насилствено завзеха властта в Гвинея-Бисау и задържаха временно изпълняващия длъжността президент Раймундо Перейра и премиера Карлуш Гомеш Жуниор;

Б.  като има предвид, че този незаконен акт беше извършен един ден преди откриването на избирателната кампания за втория тур на президентските избори в Гвинея-Бисау;

В.  като има предвид, че прозрачността на текущия избирателен процес в Гвинея-Бисау, в който премиерът Карлуш Гомеш Жуниор получи 48,7 % от гласовете на първия тур, беше призната както на национално, така и на международно равнище;

Г.  като има предвид, че военният преврат беше широко осъден от международната общност;

Д.  като има предвид, че под егидата на ECOWAS военните ръководители и определени опозиционни партии се договориха за създаването на Преходен национален съвет и на преходно правителство без съгласието на законните политически институции на страната;

Е.  като има предвид, че десетилетията политическа нестабилност в Гвинея-Бисау доведоха страната до дълбока политическа, управленческа и хуманитарна криза;

Ж.  като има предвид, че военното ръководство в Гвинея-Бисау неведнъж се е намесвало недопустимо в политическия живот на страната и че тези намеси са оказвали изключително отрицателно въздействие върху процесите на институционализация на демокрацията и установяване на правова държава, върху безопасността на населението и развитието на икономиката;

З.  като има предвид, че нестабилността в Гвинея-Бисау не само възпрепятства ефективната борба срещу трафика на наркотици, но също така представлява заплаха за укрепването на мира в страната и за стабилността в региона на Западна Африка;

И.  като има предвид, че предвидените от Европейския съюз средства за Гвинея-Бисау по линия на 10-ия Европейски фонд за развитие (за периода 2008 -2013 г.) възлизат общо на 102,8 милиона евро;

Й.  като има предвид, че Гвинея-Бисау има една от най-бедните и най-зависими икономики в региона на Западна Африка, като международната подкрепа съставлява 80 % от националния й бюджет;

К.  като има предвид, че настоящата политическа ситуация в страната отклонява вниманието от нуждите на населението и от задълбочаването на хуманитарната криза;

Л.  като има предвид, че мисията на ЕС за реформа в сектора на сигурността в Гвинея-Бисау, започнала през юни 2008 г. и водена в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, на 30 септември 2010 г. счете мандата си за приключен и напусна страната;

1.  Най-категорично осъжда противоконституционното завземане на властта от въоръжените сили в Гвинея-Бисау на 12 април 2012 г.;

2.  Отбелязва освобождаването на изпълняващия длъжността президент и на министър-председателя на 27 април 2012 г. и факта, че те бяха принудени да напуснат страната, и изисква двамата да могат свободно да упражняват пълния обем на своите граждански и политически права;

3.  Изисква пълно зачитане на физическата неприкосновеност на всички публични длъжностни лица и други граждани, задържани от военните бунтовници, и призовава за безусловното им освобождаване и прекратяване на насилието, грабежите и сплашванията;

4.  Осъжда потушаването чрез насилие на мирни демонстрации, призоваващи за възстановяване на правовата държава, и по-конкретно на демонстрацията, състояла се на 25 май 2012 г. в Бисау;

5.  Настоятелно призовава всички участници незабавно да прекратят насилствените си и незаконни действия и припомня ангажимента на армията да спазва конституцията на Гвинея-Бисау;

6.  Призовава международната общност да упражни цялото необходимо влияние и да предостави цялата необходима помощ за гарантиране на задълбочено разследване на посочените неправомерни действия и за предаването на отговорните лица на правосъдието;

7.  Отхвърля самоназначилите се „военно командване“, „Преходен национален съвет“ и „преходно правителство“; подчертава, че не признава самопровъзгласили се военни и временни институции, и настоятелно призовава международната общност да действа по същия начин;

8.  Припомня и се присъединява към принципа на ECOWAS за нулева толерантност към властта, получена или поддържана с неконституционни и недемократични средства, и счита, че преходното споразумение в Гвинея-Бисау е в крещящо противоречие с този принцип, нарушава конституцията на страната и узаконява държавния преврат;

9.  Изисква незабавното възстановяване на конституционния ред и правовата държава и приключването на избирателния процес, в това число на парламентарните избори, за да може народът на Гвинея-Бисау да реши относно своята съдба чрез свободни и честни избори;

10.  Отхвърля всякакви външни опити за възползване от настоящата ситуация и подкопаване на суверенитета на народа на Гвинея-Бисау и на териториалната цялост и независимост на Гвинея-Бисау;

11.  Изисква пълно възстановяване и гарантиране на основните свободи, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на печата, свободата на събранията и сдруженията и свободата на движение;

12.  Призовава за разрешаване на конфликтите чрез политически и мирни средства в рамките на легитимните институции на Гвинея-Бисау;

13.  Призовава политическите партии да постигнат консенсус за осъществяването на всеобхватна реформа в армията, полицията, сектора на сигурността и съдебната система като първа стъпка към политическа стабилност;

14.  Подкрепя националните и международните усилия, насочени към възстановяване на доверието между политическите участници, военните и силите за сигурност и гражданското общество, за да се завърне страната към конституционно установения ред;

15.  Потвърждава твърдото си убеждение, че съществува опасност Гвинея-Бисау да остане нестабилна във военно отношение и неспособна да се справи с широко разпространената корупция или да промени статута си на ключова за трафика на наркотици държава, докато институционалната й структура продължава да бъде нестабилна;

16.  Подчертава значението на създаването на „Кризисна контактна група“ за Гвинея-Бисау, координирана от ООН и включваща представители на Африканския съюз (АС), ECOWAS и CPLP, както е посочено в специалния доклад на генералния секретар на ООН от 30 април 2012 г. относно положението в Гвинея-Бисау, и призовава ЕС да участва в групата;

17.  Подкрепя желанието на ЕС за сътрудничество със западноафриканските държави и с неговите регионални и международни партньори, включително ООН, АС, CPLP и ECOWAS, с оглед създаването на ефективно партньорство, което може да допринесе за установяване на мир и за трайно стабилизиране на Гвинея-Бисау;

18.  Приветства наложените, за съжаление необходими, дипломатически, икономически и финансови санкции на Гвинея-Бисау от ECOWAS, приетите от Съвета на Европейския съюз ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, заплашващи мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея-Бисау, както и забраната за пътуване, наложена на определени лица, от Съвета за сигурност на ООН;

19.  Призовава всички международни партньори постоянно и отблизо да следят положението в Гвинея-Бисау и да имат готовност да преразгледат целесъобразността на приетите мерки, включително необходимостта от затягането им, като същевременно полагат всички усилия да избегнат всякакви отрицателни последици за населението;

20.  Отбелязва решението на ECOWAS да разположи своите сили, намиращи се в състояние на готовност, за да подсигури изтеглянето на анголската техническа военна мисия за подпомагане (MISSANG) и пристигането на нейния първи контингент в Гвинея-Бисау;

21.  Приветства предложението на CPLP за сформиране на сили за стабилизиране на Гвинея-Бисау в рамките на ООН и с мандат, определен от Съвета за сигурност на ООН съвместно с ECOWAS, АС и ЕС, като се отчита опитът на анголската техническа военна мисия за подпомагане (MISSANG);

22.  Призовава Съвета да предостави консултации и помощ в подкрепа на неотложната реформа на секторите на отбраната и сигурността в Гвинея-Бисау и да обмисли начини за оказване на ефективна подкрепа за разполагането на международна стабилизационна операция в рамките на ОПСО;

23.  насърчава ЕС, ООН, АС, ECOWAS и CPLP съвместно да координират различните военни сили на съседните държави, които вече са разположени, включително тези на Ангола, Нигерия, Сенегал и Буркина Фасо;

24.  Призовава ЕС да изиска от органите на държавите, които предоставят военни сили и сили за сигурност - всички от които са партньори от АКТБ - да гарантират, че те няма да се използват за поддържане на незаконния ред, към който се стремят авторите на преврата и самоназначилите се преходни органи, или да извършват злоупотреби с правата на човека срещу населението на Гвинея-Бисау;

25.  Съжалява, че мисията на ЕС за реформа в сектора на сигурността в Гвинея-Бисау приключи през 2010 г.;

26.  Приканва ЗП/ВП и Съвета да проучат възможността за изпращане на нова мисия за реформа в сектора на сигурността в Гвинея-Бисау, която да има засилен мандат да помогне за реформата на секторите на отбраната и сигурността, да насърчи изграждането на капацитет, да реформира публичната администрация и да подкрепи правовата държава, веднага след като законните органи възстановят пълното управление в Гвинея-Бисау и отправят искане за такава мисия;

27.  Още веднъж настоятелно призовава Съвета и ЗП/ВП да обмислят нови начини да помогнат на законното правителство на Гвинея-Бисау да води борба с трафика на наркотици и с организираната престъпност, като по този начин попречат на превръщането на страната в още една провалена наркодържава;

28.  Припомня, че трафикът на наркотици в Гвинея-Бисау е насочен към европейския пазар и е свързан с други престъпни мрежи, действащи в региона, в т.ч. терористични мрежи, по-специално в Сахел и Нигерия;

29.  Призовава за засилване на ангажимента на ЕС и на международната общност за изграждане на демократична и стабилна Гвинея-Бисау;

30.  Обръща внимание на хуманитарното положение в Гвинея-Бисау, по-конкретно на вътрешно разселените лица и бежанците, както и на риска от епидемии и опасността за продоволствената сигурност и здравеопазването, и призовава ЕС и международната общност незабавно да вземат конкретни и подходящи мерки за оказване на помощ;

31.  Отправя искане към Комисията да продължи хуманитарната помощ и прякото подпомагане на населението;

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите членки, на генералния секретар на ООН и на ECOWAS, на институциите на Африканския съюз, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, на секретариата на CPLP и на правителството и парламента на Гвинея-Бисау.

(1) ОВ С 87 Е, 1.4.2010 г., стр. 178.
(2) ОВ С 349 Е, 22.12.2010 г., стр. 63.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0227.


Судан и Южен Судан
PDF 285kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно положението в Судан и Южен Судан (2012/2659(RSP))
P7_TA(2012)0248RC-B7-0281/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

–  като взе предвид Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 относно Судан и Южен Судан,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Катрин Аштън, в което се приветства Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан от 31 януари 2011 г. и Решение на Съвета от 23 май 2011 г.(1),

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство за ненападение и сътрудничество, подписан между Судан и Южен Судан на 10 февруари 2012 г.,

–  като взе предвид изявленията от 28 март 2012 г. и 11 април 2012 г. на говорителя на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно въоръжените погранични сблъсъци между Судан и Южен Судан,

–  като взе предвид изявлението на Африканския съюз от 17 април 2012 г., с което Судан и Южен Судан се призовават да действат отговорно и да вземат под внимание призивите на Африканския съюз и на международната общност за незабавно прекратяване на настоящия конфликт между двете държави,

–  като взе предвид изявлението от 16 април 2012 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно положението в Судан и Южен Судан, в което се изразява дълбока загриженост относно продължаващите въоръжени действия между двете държави, включително и относно въздействието им върху невинните граждани,

–  като взе предвид изявлението от 19 април 2012 г. на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун, с което той настоятелно призовава Судан и Южен Судан да прекратят въоръжените действия, като избегнат възобновяването на конфликт, който в рамките на две десетилетия вече е взел милиони човешки жертви,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан и Южен Судан от 23 април 2012 г. (3 159-то заседание на Съвета по външни работи), в които се изразява дълбоката загриженост на ЕС във връзка с ескалацията на конфликта между Судан и Южен Судан,

–  като взе предвид пътната карта за Судан и Южен Судан, изложена в комюникето на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 24 април 2012 г., която се ползва от пълната подкрепа на ЕС,

–  като взе предвид суданското всестранно мирно споразумение от 2005 г.,

–  като взе предвид Мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS) и Временните сили за сигурност на ООН за Абией (UNISFA),

–  като взе предвид декларацията на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС относно Судан и Южен Судан, приета от Съвместната парламентарна асамблея на 30 май 2012 г.,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че повтарящите се случаи на трансгранично насилие между Судан и Южен Судан, включително придвижването на войски, превземането и окупирането на Хеглиг, подпомагането на войски на други страни, подпомагането на бунтовниците в другата държава, боевете между въоръжените сили на Судан и Суданската народна освободителна армия (SPLA), превърнаха конфликта в мащабна конфронтация;

Б.  като има предвид, че боевете между Судан и Южен Судан и продължаващите сражения в Южен Кордофан и Сини Нил в Судан доведоха до тежко хуманитарно положение;

В.  като има предвид, че липсата на преходни икономически договорености между двете държави, в т.ч. относно използването на нефта, доведе до конфискуването от Хартум на нефт от Южен Судан и до решението на Южен Судан да спре производството на нефт, като това допринесе до голяма степен за настоящата криза;

Г.  като има предвид, че на 29 юни 2011 г. беше сключено споразумение между правителствата на Судан и Южен Судан относно сигурността по границите и съвместния политически механизъм и механизъм за сигурност, което включва ангажимент за създаване на безопасна демилитаризирана гранична зона, както и че на 30 юли 2011 г. между правителствата на Судан и Южен Судан беше сключено споразумение относно мисията за оказване на помощ при наблюдението на границата;

Д.  като има предвид, че Южен Судан обяви незабавното си оттегляне от региона на Абией в съответствие със споразумението между Судан и Южен Судан от 20 юни 2011 г.;

Е.  като има предвид, че проекторешенията на съвместния политически механизъм и механизъм за сигурност, предложени на страните на 4 април 2012 г. от групата на високо равнище на Африканския съюз за изпълнението на споразумението за Судан, предоставят добра основа за установяване на взаимна сигурност по общата граница между Судан и Южен Судан;

Ж.  като има предвид, че в единодушно приетата на 2 май 2012 г. от Съвета за сигурност на ООН резолюция беше одобрена пътна карта за Судан и Южен Судан за прекратяване на бойните действия и решаване на нерешените въпроси след разделението в рамките на следващите три месеца;

З.  като има предвид, че както Судан, така и Южен Судан приветстваха пътната карта и потвърдиха своя ангажимент за незабавно прекратяване на бойните действия; като има предвид, че въпреки това обстановката продължава да бъде много напрегната;

И.  като има предвид, че на 4 юни 2012 г. Судан и Южен Судан започнаха своите първи разговори на високо равнище относно граничната сигурност, след като редица погранични сблъсъци заплашиха да превърнат предишната гражданска война във всеобхватен конфликт;

Й.  като има предвид, че ЕС отдава особено значение на незабавното активиране на механизма за проверка и наблюдение по общата граница чрез разполагането на международни наблюдатели и други служители на място, които да наблюдават какво се случва и да оказват помощ за осигуряване на съответствие;

К.  като има предвид, че Судан и Южен Судан са засегнати от тежко засушаване и хората са започнали да се изнасят в търсене на храна, и като има предвид, че според длъжностни лица на ООН приблизително един милион души са заплашени от глад, ако до тях не достигне хранителна помощ през идните месеци;

1.  Приветства факта, че Судан и Южен Судан са се съгласили с пътната карта, одобрена с Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 г., и са потвърдили своя ангажимент за незабавно прекратяване на враждебните действия; приветства подновяването на преките преговори в Адис Абеба и ролята на Африканския съюз и посредничеството от страна на г-н Табо Мбеки в този процес;

2.  Призовава Судан и Южен Судан да покажат своята политическа и практическа готовност да следват пътя на мира, като разгледат въпросите, свързани със загрижеността на двете страни относно сигурността, чрез преговори по същество в рамките на съвместния политически механизъм и механизъм за сигурност, започвайки със създаването на безопасна, демилитаризирана зона и безусловно изтегляне на въоръжените им сили от тяхната страна на границата, в съответствие с вече приети споразумения, включително споразумението относно мисията за оказване на помощ при наблюдението на границата от 30 юли 2011 г.;

3.  Призовава за незабавното активиране на механизма за проверка и наблюдение по общата граница чрез разполагането на международни наблюдатели и други служители на място, които да наблюдават и да оказват помощ за осигуряване на съответствие;

4.  Призовава Судан и Южен Судан да изпълнят оставащите аспекти от споразумението от 20 юни 2011 г. относно временните договорености за сигурността и административни договорености за региона на Абией, и по-специално относно разполагането на военните сили на Судан и Южен Судан извън региона на Абией; приветства оттеглянето от Хеглиг на армията на Южен Судан и призовава правителството на Судан да направи същото; призовава за незабавно прекратяване на въздушните бомбардировки на Южен Судан от Суданските въоръжени сили;

5.  Призовава Судан и Южен Судан да спрат с укриването и оказването на подкрепа на бунтовническите групи, действащи срещу другата държава;

6.  Настоятелно призовава всички страни да се придържат по-специално към параграфи 7 и 16 от решението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 24 април 2012 г., като отново заявява, че териториалните граници на държавите не се променят със сила и че всякакви териториални спорове се уреждат изключително по взаимно съгласие, с мирни и политически средства, и че не може да има военно решение на конфликта в Южен Кордофан и Сини Нил;

7.  Призовава ЕС да продължи да работи в тясно сътрудничество със своите международни партньори, в частност АС и ООН, за да гарантира, че Судан и Южен Судан прилагат резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 г. относно пътната карта за Судан и Южен Судан;

8.  Изразява дълбоката си загриженост относно хуманитарната ситуация, създадена от сраженията между Судан и Южен Судан и продължаващите сражения в провинции Южен Кордофан и Сини Нил, в Судан; твърдо осъжда всички актове на насилие, извършени срещу гражданското население в нарушение на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека;

9.  Призовава всички страни да насърчават и защитават правата на човека, включително тези на жените и децата, и лицата, принадлежащи към уязвими групи, и да изпълняват своите задължения съгласно международното право, в т.ч. международното хуманитарно право и законодателството относно правата на човека; призовава също така лицата, отговорни за сериозни нарушения на това право, включително сексуално насилие, да бъдат подведени под отговорност;

10.  Настоятелно призовава Судан и Южен Судан да позволят достъп до хуманитарна помощ на засегнатото население в зоните на конфликта, в частност в Южен Кордофан и Сини Нил, като гарантират, в съответствие с международното право и международното хуманитарно право, безопасния, безпрепятствен и незабавен достъп на служители на ООН и друг хуманитарен персонал, както и доставката на материали и оборудване, така че да им се позволи да изпълняват ефикасно задачите си за подпомагане на засегнатото от конфликта гражданско население;

11.  Призовава настоятелно двете страни да спрат с подстрекателската реторика и враждебната пропаганда, които водят до взаимно демонизиране, ксенофобия и опасност от насилие; призовава и двете правителства да поемат пълната отговорност за защитата на гражданите на другата страна в съответствие с международните принципи, в съответствие с рамковото споразумение за статута на гражданите на другата държава и свързани въпроси, парафирано през март 2012 г.;

12.  Приветства решението на Съвета за сигурност на ООН за удължаване на мандата на Мисията на ООН в Судан и за изпращане на допълнителни мироопазващи сили в Судан; счита, че трайното присъствие на ООН е от изключително значение за мирното развитие на две жизнеспособни държави; призовава както Судан, така и Южен Судан да приветстват присъствието на ООН и да гарантират безопасността на нейните представители;

13.  Настоятелно призовава Судан и Южен Судан да постигнат споразумение относно нерешените преходни политически и икономически договорености между двете държави, включително относно използването на нефта; заявява отново, че решаването на въпросите, свързани с очертаването на границите, е предварително условие за постигането на мир и стабилност в региона;

14.  Призовава Судан и Южен Судан да използват услугите на граничната програма на Африканския съюз, която може да помогне на страните да намерят решение във връзка с техните тревоги, свързани с очертаването на границите, демаркацията и решаването на проблема за спорните райони, въз основа на най-добрите практики на АС и международните принципи;

15.  Е убеден, че дългосрочната стабилност в региона изисква нова единна, всеобхватна международна стратегия, в която ЕС ще играе роля, заедно с други глобални и регионални участници, и която ще се съсредоточи не само върху въпроси относно отношенията Север – Юг и положението в Южен Кордофан и Сини Нил, но също така и върху дълго отлагания процес на реформи в Судан и задълбочаването на демократичните реформи в Южен Судан; призовава ВП/ЗП и Комисията да бъдат готови да предложат необходимото съдействие, ако управляващата Партия на националния конгрес (NCP) в Судан се съгласи с провеждането на свободен и безпрепятствен национален диалог, насочен към създаване на приобщаващи конституционни разпоредби, приети от всички, и действително предприеме стъпки, за да сложи край на безнаказаността в Дарфур, Южен Кордофан и Сини Нил;

16.  Призовава Комисията, държавите – членки на ЕС и международната общественост да изпълнят поетите от тях ангажименти за финансиране на региона, и в частност да търсят начини за справяне с острия недостиг на продоволствени помощи, спешен подслон и защита; призовава за внимателно наблюдение на положението по отношение на продоволствената сигурност и за предприемане на мерки, в случай че това положение се влоши;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската комисия, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета за сигурност и на генералния секретар на ООН, на специалния представител на ЕС за Южен Судан, на правителството на Судан, на правителството на Южен Судан, на институциите на Африканския съюз, на председателя на групата на високо равнище на Африканския съюз за Судан, както и на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС.

(1) ОВ L 142, 28.5.2011 г., стр. 61.


Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга
PDF 309kWORD 81k
Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (2012/2628(RSP))
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид завършването на преговорите за Споразумение за търговия между ЕС, Колумбия и Перу на 1 март 2010 г. и обявяването на търговските преговори за приключили на 19 май 2010 г.,

–  като взе предвид парафирането на Споразумението за търговия между ЕС, Колумбия и Перу на 23 март 2011 г.,

–  като взе предвид официалното одобрение на споразумението за търговия от трите страни на 13 април 2011 г.,

–  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз на споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (COM(2011)0570),

–  като взе предвид резолюциите си от 5 май 2010 г. относно стратегия на ЕС за отношенията с Латинска Америка(1) и от 21 октомври 2010 г. относно търговските отношения на Европейския съюз с Латинска Америка(2),

–  като взе предвид резолюциите на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и по-специално резолюцията от 19 май 2011 г. относно перспективите за търговски отношения между Европейския съюз и Латинска Америка,

–  като взе предвид въпроса към Комисията от 26 април 2012 г. относно Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че отчитайки значението на историческите и културните връзки, Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу цели отваряне на пазарите за, наред с другото, стоки, услуги, обществени поръчки и инвестиции и насърчаване на икономическата интеграция между страните по Споразумението и на цялостно икономическо развитие с цел намаляване на бедността и създаване на нови работни места, подобряване на условията на труд, както и повишаване на стандарта на живот чрез либерализиране и увеличаване на търговията и инвестициите между териториите на тези страни, както и насърчаване на ангажимента за изпълнение на Споразумението за търговия в съответствие с целта за устойчиво развитие, включително подкрепа за икономическия прогрес, зачитане на трудовите права и защита на околната среда в съответствие с международните ангажименти, приети от страните;

Б.  като има предвид, че Европейският съюз е вторият по големина търговски партньор на Колумбия и Перу и като има предвид, че планираното споразумение предвижда пълна либерализация на търговията с промишлени стоки и рибни продукти, което в дългосрочен план би могло да увеличи БВП както на Колумбия – с до 1,3 %, така и на Перу – с 0,7 %, но би могло също така да окаже и значително отрицателно въздействие в екологичен и социален план, според независимо проучване на въздействието върху устойчивостта;

В.  като има предвид, че с влизането в сила на Споразумението за търговия Колумбия и Перу ще излязат от специалния насърчителен режим на Общата система за преференции на ЕС (ОСП+), който е в процес на преразглеждане;

Г.  като има предвид, че по силата на сегашната схема ОСП+, Колумбия и Перу получават търговски преференции в замяна на предоставянето на гаранции за ефективното прилагане на 27 конвенции в областта на основни права на човека и околната среда, включително четирите основни трудови стандарта на МОТ;

Д.  като има предвид, че съгласно Договора за Европейския съюз, в действията си на международната сцена ЕС се ръководи от принципите, вдъхновили собственото му създаване, развитие и разширяване, които Съюзът се стреми да разпространи по света: демокрация, правова държава, универсалност и неделимост на правата на човека и на основните свободи, зачитане на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитане на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право; като има предвид, че Съюзът се стреми да развива отношения и да изгражда партньорства с трети държави и с международни, регионални или световни организации, които споделят горепосочените принципи;

Е.  като има предвид, че в първия член на Споразумението за търговия се съдържат подробни и обвързващи разпоредби, които гарантират защитата на правата на човека и че в него се заявява, че „спазването на демократичните принципи и основните права на човека, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, и на принципите на правовата държава е в основата на вътрешните и външните политики на страните. Зачитането на тези принципи представлява важен елемент от настоящото Споразумение“; като има предвид, че незачитането на правата на човека и на демократичните принципи би представлявало „съществено нарушение“ на Споразумението за търговия, което по силата на публичното международно право би довело до предприемането на съответни мерки, включително до възможно прекратяване или частично или пълно спиране на действието на Споразумението; като има предвид, че трябва да бъде осигурен надежден мониторинг на зачитането на правата на човека от страните по Споразумението и че трябва да бъде гарантирано прилагането на практика на клаузата за правата на човека;

Ж.  като има предвид, че Споразумението за търговия съдържа разпоредби, които са предназначени да гарантират, че новата структура на търговските и инвестиционните отношения на ЕС работи в полза на широкообхватната социална закрила и защита на околната среда и устойчивото развитие, като насърчава и запазва високо ниво на защита на стандартите в областта на труда и опазването на околната среда за всички страни, тъй като съдържа глава за търговията и устойчивото развитие;

З.  като има предвид, че Колумбия и Перу положиха огромни усилия през последните години за подобряване на общите условия на живот на своите граждани, включително по отношение на правата на човека и трудовите права;

И.  като има предвид, че въпреки тези огромни усилия, за пълното постигане на високите стандарти, за които работят и настояват отделни граждани, организации на гражданското общество, опозиционни партии и правителството, все още трябва да бъде направено много, както в Колумбия, така и в Перу, особено по отношение на ефективното прилагане на новата законодателна рамка, призвана да реши все още не напълно решени стари проблеми, като бедността, насилието и корупцията, вътрешния въоръжен конфликт (който в Колумбия датира отпреди повече от 50 години) незаконните въоръжени групировки, трафика на наркотици, безнаказаността и конфискацията на земя;

Й.  като има предвид, че въпреки тези огромни усилия Колумбия продължава да бъде страната с най-висок процент на убийства на профсъюзни дейци в света и като има предвид, че въпреки неотдавна въведените основни подобрения в правоприлагането бад 90 % от тези престъпления все още са ненаказани; като има предвид, че броят на вътрешно разселените лица е почти 4 милиона; като има предвид, че специалният докладчик на ООН за правата на коренното население, въпреки че признава зачитането от Колумбия на правата на коренното население, е призовал Колумбия да покани специалния съветник към ООН по въпросите на предотвратяването на геноцид да наблюдава положението на коренните общности, които се чувстват застрашени от културно или физическо унищожение, поради продължаващия от дълго време вътрешен въоръжен конфликт в страната;

1.  Изразява съжаление относно това, че въпреки че главата за търговията и устойчивото развитие включва правно обвързващи разпоредби, липсва задължителен механизъм за решаване на спорове по тази глава от Споразумението за търговия и че не се предвижда използването на мерките и санкциите, предвидени в общия задължителен механизъм за решаване на спорове в Споразумението за търговия по отношение на неспазването на стандартите, посочени в главата за търговия и устойчиво развитие, което представлява смекчаване на действащите сега задължителни условия в рамките на схемата ОСП+ на ЕС;

2.  Силно приветства ангажимента, поет от всички страни, за насърчаване на зачитането на правата на човека, демократичните принципи и правовата държава, което се потвърждава от включването в първия член от Споразумението за търговия на подробни и задължителни разпоредби относно тези основни принципи;

3.  Подчертава значението на поддържането на конструктивен диалог с партньорските държави относно ефективното прилагане на по-високи стандарти в областта на правата на човека; силно приветства реципрочния механизъм за диалог по правата на човека (Диалог по правата на човека между ЕС и Колумбия), доброволно установен от Европейския съюз и Колумбия през 2009 г., който оттогава се провежда два пъти годишно, което представлява ясно доказателство, че колумбийското правителство е открито за диалог по правата на човека с ЕС, както и с други международни партньори; изразява съжаление обаче, че Европейският парламент не е редовно и изчерпателно осведомяван относно дневния ред на този диалог и резултатите от него;

4.  Твърдо подкрепя включването на главата за търговията и устойчивото развитие в Споразумението за търговия и създаването на вътрешни механизми и установяването на диалог с гражданското общество, който ще включва граждани, самостоятелно или колективно и организирано;

5.  Призовава организациите на гражданското общество, както от двете андски държави, така и от Европейския съюз, да участват в механизмите за наблюдение, предвидени в главата за търговията и устойчивото развитие; призовава съответните правителства да установят възможно най-скоро правната рамка за вътрешните механизми и диалога с гражданското общество, ако такава все още не съществува, включително провеждане на мащабна информационна и рекламна кампания, с цел максимално участие на заинтересованите групи или лица в рамката за мониторинг на механизма за гражданско общество; предлага тези процедури да бъдат въведени до шест месеца от влизането в сила на Споразумението, вместо в рамките на една година, както е предвидено в Споразумението за търговия(3);

6.  Припомня значението на установяването на представителни вътрешни консултативни механизми, предвидено в член 281 от Споразумението за търговия, с участието на професионалните съюзи и на представители на работодателите или на други важни заинтересовани страни, като НПО, които задължително ще участват в наблюдението на изпълнението на Споразумението за търговия, особено в областта на труда и устойчивото развитие, като ще имат право да бъдат редовно консултирани, да подават жалби в рамките на задължителен и институционализиран механизъм за подаване на жалби и да правят препоръки и предложения, включително да предлагат независима размяна на мнения с партньори от ЕС;

7.  С цел пълно постигане на високите стандарти в областта на правата на човека, посочени в Споразумението за търговия, с което са се ангажирали както правителствата на двете андски държави, така и Европейският съюз, предлага съответните страни бързо да създадат вътрешна консултативна група по правата на човека и демократичните принципи, която да следи и контролира изпълнението на това и на други споразумения за търговия и да действа като ефективен вътрешен консултативен орган за вътрешните служби, участващи в комитета по търговия по Споразумението за търговия, като в своята работа използват за модел правната рамка, предвидена в Споразумението за търговия за участието на гражданското общество в подкомисията по търговия и устойчиво развитие; призовава страните по Споразумението за търговия да гарантират на тези вътрешни консултативни групи същото равнище на задължително участие на гражданското общество, каквото е предвидено в Споразумението за свободна търговия с Южна Корея, включително официален и институционализиран механизъм за подаване на жалби; освен това призовава страните да гарантират пълна независимост на вътрешните консултативни групи, включително по отношение на избора на техните членове;

8.  Одобрява всички законодателни и незаконодателни мерки, предприети от двете андски държави, за борба срещу бедността, безнаказаността, корупцията и трафика на наркотици, за защита на правата на жените и децата, особено по отношение на детския труд, за следване на пътя на устойчивото развитие като единственото възможно бъдеще за нашата планета, за насърчаване на правата на коренното население, по-широкия диалог и участието на гражданите в законодателния процес и за възстановяване на справедливостта;

9.  Строго осъжда убийствата на профсъюзни дейци, защитници на правата на човека, граждани, представители на коренното население, всички жертви на вътрешния въоръжен конфликт, полицаи и военен персонал, които се извършват най-вече в Колумбия; при все това отбелязва, че през последните две години се наблюдава спад на докладваните случаи на убийства на профсъюзни дейци;

10.  Подкрепя усилията на колумбийското правителство в борбата срещу безнаказаността и убийствата на профсъюзни дейци и защитници на правата на човека, като тези усилия се изразяват например в увеличаване на броя на следователите към главната прокуратура, разследващи по-специално престъпления срещу профсъюзни дейци, от 100 през 2010 г. на 243 през 2011 г.; също така според МОТ между 2010 и юни 2011 г. са извършени 355 задържания, произнесени са 88 присъди и 483 души са осъдени за престъпления срещу профсъюзни дейци; във връзка с това подчертава значението на Програмата за специална защита, която понастоящем осигурява държавна защита на над 8 500 души, включително профсъюзни дейци (13 %), общински съветници (30 %) и защитници на правата на човека (15 %); отбелязва, че бюджетът за тази програма е увеличен от 10,5 милиона евро през 2002 г. на над 120 милиона евро през 2011 г.;

11.  Приветства посочването на значението на концепциите за „търговия за устойчиво развитие“ и за „насърчаване на справедлива и равноправна търговия“ съответно в членове 271 и 324 от Споразумението за търговия; призовава страните да улеснят търговията със стоки, които допринасят за устойчивото развитие, включително със стоки, които се търгуват в рамките на схеми като схемите за справедлива и етична търговия и за корпоративна социална отговорност и отчетност, например схемите „Fairtrade“, „Rainforest Alliance“, „UTZ Certified“, „BSCI“ или други подобни схеми;

12.  Призовава участващите страни да предоставят достатъчен технически и финансов капацитет за гарантиране на пълното спазване на стандартите за устойчивост, определени в Споразумението за търговия, и да предвидят пълен преглед, наблюдение и оценка на изпълнението на главата за търговията и устойчивото развитие най-късно три години след влизането в сила на Споразумението за свободна търговия;

13.  Подчертава по-специално значението на насърчаването на корпоративната социална отговорност и приветства включването й в Споразумението за търговия; призовава всички страни да насърчават най-добрите стопански практики, свързани с корпоративната социална отговорност в съответствие с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, с насоките на ОИСР за корпоративната социална отговорност и със съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г., озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за 2011‐2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681); твърдо вярва, че по-висок жизнен стандарт за гражданите може да бъде постигнат единствено чрез активно партньорство между предприемачи, работници и служители, неправителствени организации и държавата, на централно, регионално или общинско равнище; ето защо потвърждава значението на включването на всички участващи страни, особено на правителствата, които трябва да изпълняват важна роля за ефективното прилагане на корпоративната социална отговорност в своите държави; призовава ЕС и андските държави да се стремят към цялостното спазване на задължителните ръководни принципи на ООН относно корпоративната социална отговорност;

14.  Приветства строгите закони в областта на опазването на околната среда, въведени от колумбийските органи, но подчертава необходимостта от цялостно и правилно прилагане на тези закони; изтъква потенциалните проблеми, свързани с околната среда, включително ускоряване на обезлесяването и увеличаване на замърсяването от промишлеността, селското стопанство и минното дело, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху безопасността на водните източници и опазването на биологичното разнообразие;

15.  Призовава андските държави да осигурят изготвянето на прозрачна и обвързваща пътна карта за правата на човека, правата в областта на околната среда и трудовите права, която следва да е насочена основно към защитата на правата на човека, разширяването и подобряването на правата на профсъюзните дейци и защитата на околната среда; предлага при съставянето на тази програма да се вземе предвид планът за действие във връзка с трудовите права, съгласуван от Колумбия и САЩ, по-специално с акцент върху следното:

   въвеждане и изпълнение на законодателни и политически мерки, които гарантират свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне, без вратички, особено за работещите в неформалния сектор, по-специално чрез премахване на използването на кооперативи, колективни пактове или други мерки, чиято цел или последица е лишаването на работниците и служителите от синдикалните им права или от предимствата на преките трудови правоотношения;
   извършване на строги инспекции на условията на труд, които водят до санкции при наличието на дискриминация, неоснователни уволнения, сплашване и заплахи срещу работниците и служителите;
   ясни и доказуеми мерки за укрепване на социалния диалог на регионално и местно равнище и от страна на предприятията;
   въвеждане на мерки за гарантиране на ефективното прилагане на законодателството за опазване на околната среда и биологичното разнообразие, по-специално за защита от отрицателното въздействие, причинено от обезлесяването и от добива на суровини;
   предприемане на необходимите мерки за прекратяване на безнаказаността и разследване, съдебно преследване и наказване в гражданските съдилища на лицата, които носят основната отговорност, както като подбудители, така и като извършители, за престъпленията в Колумбия;
   постигане на ясни, обвързани със срокове и ориентирани към резултати цели във всяка от горепосочените области;
   отправяне на призив към Европейската комисия своевременно да започне да оказва съдействие на Колумбия и Перу за установяването и прилагането на горепосочения процес и отправяне на настоятелен призив към нея да изготвя и представя редовни доклади, които да бъдат оценявани от Европейския парламент;
   подчертаване на факта, че е за предпочитане някои от целите на тази пътна карта да бъдат постигнати преди влизането в сила на Споразумението за свободна търговия;

16.  Призовава Комисията да подкрепя тези мерки посредством програми за сътрудничество в областта на образованието, обучението и нормативното сътрудничество, по-специално чрез увеличаване на капацитета на андските органи за ефективно предлагане, прилагане и оценяване на законодателството в областта на околната среда; във връзка с това призовава Комисията да използва оптимално Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

17.  Силно приветства новия закон за обезщетяване на жертвите и за реституция на земите (Закон № 1448), който влезе в сила в Колумбия на 1 януари 2012 г. и който гарантира финансови компенсации и реституция на земите за почти 4 милиона жертви на въоръжения конфликт и насилието в страната през последните 50 години; подчертава огромното финансово усилие на колумбийското правителство, което се изчислява на над 25 млрд. щатски долара за следващите десет години, т.е. възлиза на 160 млн. евро на месец; подчертава необходимостта от щателен мониторинг и оценка на прилагането на този закон в тясно сътрудничество с гражданското общество, по-специално по отношение на защитата на завърналите се лица;

18.  Приветства разформироването на предизвикалата силна полемика Агенция за разузнаване (DAS) и осъждането на нейния бивш директор на 25 години лишаване от свобода като важен знак за промяната в поведението и за откритостта на колумбийската администрация, както и за независимостта на съдебната система;

19.  Подчертава, че правото на собственост е също едно от основните права на човека и че то трябва да се гарантира от всички страни по Споразумението за търговия; поради това предупреждава всички страни по Споразумението за търговия да се въздържат от едностранни действия, които биха застрашили защитата на инвестициите; подчертава в тази връзка необходимостта от ефективно прилагане на подходящ механизъм за решаване на спорове;

20.  Приветства факта, че Колумбия и Перу са ратифицирали всичките осем основни конвенции на МОТ, както и три от четирите конвенции за управлението, както беше заявено от представителя на МОТ на публичното изслушване относно Споразумението за търговия, организирано от комисията по международна търговия в Европейския парламент в Брюксел на 29 февруари 2012 г.; отново изтъква значението на своевременното ратифициране и ефективното прилагане на всички тези конвенции на МОТ, особено на Конвенция № 122 в случая на Колумбия и Конвенция № 129 в случая на Перу; подчертава пред всички страни значението на ратифицирането на Конвенция № 135 на МОТ за правата на представителите на работниците; отбелязва в тази връзка, че 24 държави членки на ЕС все още не са ратифицирали Конвенция № 169 на МОТ за коренното население и племенните народи;

21.  Подчертава значението на принципите на безпристрастни, справедливи и прозрачни административни и правни процедури при прилагането на националното трудово право, включително строги инспекции на условията на труд, и международните стандарти в областта на правата на човека в съответствие с международните задължения; изразява убеждението си, че безпристрастните, справедливи и прозрачни административни и правни процедури са също така необходими, за да се гарантира, че комуникацията и свободата на словото, които са много важни за оправомощаването на гражданите да се самоорганизират, не са ограничавани неправомерно;

22.  Счита, че новите правомощия на Европейския парламент относно международните споразумения, заложени в Договора от Лисабон, предполагат нови отговорности; следователно предлага да се проведе публично изслушване както в Европейския парламент, така и в една от столиците на андските държави през последното тримесечие на 2013 г.; призовава след изслушванията на вниманието на комисията по международна търговия и подкомисията по правата на човека да се представи писмен доклад относно резултатите от прилагането на Споразумението за търговия към момента;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на Колумбия и Перу.

(1) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 54.
(2) ОВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 79.
(3) Член 282, параграф 1.


Специален представител на ЕС за правата на човека
PDF 290kWORD 54k
Препоръка на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. до Съвета относно специалния представител на ЕС за правата на човека (2012/2088(INI))
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 6, 21, 31, 33 и 36 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително и значението за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека(2),

–  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета от 12 декември 2011 г. относно „Правата на човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС – към по-ефективен подход“ (COM(2011)0886),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа - План за действие за изпълнение на програмата от Стокхолм“ (COM(2010)0171),

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно правата на човека и международното хуманитарно право(3),

–  като взе предвид присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид изявлението на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно политическата отговорност(4),

–  като взе предвид член 97 своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A7-0174/2012),

A.  като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз потвърждава ангажимента на ЕС по отношение подкрепата на правата на човека и демокрацията във всички външни дейности на ЕС, гарантирайки същевременно съгласуваност и последователност в тези области, както и между външната дейност на ЕС и другите му политики;

Б.  като има предвид, че член 33 от ДЕС предоставя правното основание за назначаването на специален представител на ЕС за правата на човека (СПЕС), а именно: „Съветът може, по предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, да назначава свой специален представител с мандат във връзка с отделни политически въпроси. Специалният представител упражнява своя мандат под ръководството на Върховния представител“;

В.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е призовавал за назначаването на специален представител на ЕС за правата на човека (СПЕС за правата на човека), както е посочено в гореспоменатите резолюции от 16 декември 2010 г. и от 18 април 2012 г.;

Г.  като има предвид, че СПЕС за правата на човека следва да укрепи видимостта и съгласуваността на политиката на ЕС в областта на правата на човека като основна част от общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) и да допринесе за популяризирането в световен мащаб на ролята на ЕС в областта на правата на човека;

1.  Отправя следните препоръки до Съвета:

   а) въпреки че назначаването на СПЕС за правата на човека и определянето на неговия/нейния мандат официално се извършва с решение на Съвета след предложение от страна на Върховния представител на ЕС, СПЕС за правата на човека следва да действа и да говори от името на Съюза съгласно споделената и неделима отговорност на всички институции и държави членки на ЕС по отношение на защитата и укрепването на правата на човека по света; назначаването на първия досега СПЕС в определена област следва да увеличи видимостта, ефективността, съгласуваността и отговорността на политиката на ЕС в областта на правата на човека; по-специално Европейският парламент следва да играе съответна роля в процедурата по назначаване, както и по отношение на надзора на целия мандат;
   б) с цел да повиши прозрачността и отчетността на мандата на СПЕС, в компетентната комисия на Европейския парламент следва да се състои размяна на мнения/изслушвания със СПЕС за правата на човека, номиниран от Върховния представител;
   в) изпълнението на мандата и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в тази сфера подлежат на редовен преглед; СПЕС следва да предоставя на Съвета, на Върховния представител, на Парламента и на Комисията годишен доклад относно напредъка, както и изчерпателен доклад относно изпълнението на мандата при неговото приключване;
   г) целите на политиката, водена от СПЕС за правата на човека, следва да включват увеличаване на съгласуваността, ефективността и видимостта на дейността на ЕС в областта на защитата и укрепването на правата на човека и демокрацията; СПЕС за правата на човека следва да работи в тясно сътрудничество с Работната група по правата на човека на Съвета (COHOM); СПЕС за правата на човека следва да бъде посредник на високо равнище за своите партньори от трети страни, както и в рамките на международни организации, като също така следва да може да поема задължения спрямо ООН (ОСООН, ВКБООН и др.), както и спрямо съответните регионални организации; СПЕС за правата на човека следва да председателства разговорите на високо равнище относно правата на човека, както и да ръководи консултациите с трети страни по въпросите, свързани с правата на човека;
   д) за постигането на тези цели, като същевременно действа под ръководството на Върховния представител, СПЕС следва да разполага със силен, независим и гъвкав мандат, който да не се определя от ограничени и специфични тематични отговорности, а да позволява на СПЕС да действа бързо и ефективно; съгласно дейностите и приоритетите, определени в Плана за действие, СПЕС за правата на човека следва да работи също така и по различни хоризонтални въпроси, допринасяйки за по-ефективни и съгласувани действия във външните политики на ЕС; обхватът на мандата на СПЕС следва напълно да отговаря на принципите за универсалност и неделимост на правата на човека и основните свободи, както и на целите, указани в член 21 от ДЕС и следва да обхваща укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава и институционалното изграждане, международното правосъдие и международното хуманитарно право; мандатът следва да обхваща, наред с другото, отмяната на смъртното наказание, защитниците на правата на човека, борбата срещу безнаказаността, борбата срещу изтезанията, свободата на изразяване (включително по интернет), на сдружаване, на събиране, на изповядване на религия или убеждения, правата на малцинствата, закрилата на децата, правата на жените, въпросите, свързани с мира и сигурността, както и с равенството между половете, и борбата срещу всички форми на дискриминация, независимо дали тя се основава на увреждане, расова или етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация или полова идентичност;
   е) мандатът следва да бъде основан на принципите, ръководещи политиката на ЕС в областта на правата на човека, и по-специално на насоките на ЕС относно смъртното наказание (2008 г.); изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (2008 г.); диалога с трети страни по въпросите на правата на човека (2009 г.); децата и въоръжените конфликти (2008 г.); защитниците на правата на човека (2008 г.); подкрепата и защитата на правата на детето (2008 г.); насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация, насочена срещу тях (2008 г.); международното хуманитарно право (2009 г.), Инструментариум за ЛГБТ (2010 г.), както и годишните доклади на ЕС относно правата на човека по света; освен това мандатът следва да включва подкрепа за върховния представител и за институциите на ЕС при популяризирането на Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека;
   ж) СПЕС за правата на човека следва да разполага с необходимата професионална квалификация и богат опит и да е постигнал доказани резултати в сферата на правата на човека, да е добросъвестен в личен и професионален план, както и да бъде личност с международна репутация;
   з) СПЕС за правата на човека следва да бъде назначен за 2,5 години; с цел да се гарантира последователност, приемственост и демократична отчетност, мандатът следва да може да бъде подновяван и Парламентът следва да бъде подходящо и навременно консултиран в рамките на процедурата по подновяване на мандата;
   и) СПЕС за правата на човека следва да работи в тясно сътрудничество с Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и с председателя на Европейския парламент, за да гарантира съгласуваност и интегриране на правата на човека във всички сфери на политиката в дейността на всички институции на ЕС; СПЕС следва да работи в тясно взаимодействие с Дирекцията относно правата на човека и демокрацията към ЕСВД и с всички многостранни делегации на ЕС (Ню Йорк, Женева, Виена, Страсбург), както и с всички делегации на ЕС по света, за да улеснява контактите по въпросите на правата на човека с всички служби на ЕС, с делегациите на ЕС в трети страни и с международните организации; Дирекцията относно правата на човека и демокрацията към ЕСВД следва да предоставя всички необходими услуги и да подпомага изпълнението на мандата на СПЕС;
   й) като поддържа тясна връзка с Комитета по политика и сигурност към Съвета, СПЕС за правата на човека следва редовно да докладва на компетентната комисия на Европейския парламент относно състоянието на правата на човека по света и относно изпълнението на мандата, включително и относно резултатите от заседанията на ВКБООН и ОСООН и диалога с трети страни по въпросите, свързани с правата на човека и прилагането на стратегиите за правата на човека за отделните страни;
   к) при изпълнението на своя мандат СПЕС за правата на човека следва да си сътрудничи с местни, регионални и национални представители на гражданското общество, с НПО, с експерти, както и с регионални и международни организации, работещи в сферата на защитата на правата на човека и демокрацията;
   л) СПЕС за правата на човека следва да разполага с подходящи финансови и човешки ресурси, които да гарантират ефективната работа на специалния представител по време на неговия/ нейния мандат; бюджетът на СПЕС за правата на човека следва да бъде преразглеждан ежегодно;
   м) СПЕС за правата на човека следва да отговаря за създаването на екип, разполагащ с необходимия политически опит в съответствие и в интерес на възложения му мандат; важно е, с оглед обхвата и междусекторния характер на мандата, да бъде назначен достатъчен персонал, който да работи под прякото ръководство на СПЕС за правата на човека; екипът може да включва служители, командировани от държавите членки и институциите на ЕС, в отговор на необходимостта от осигуряване на съгласуваност и включване на правата на човека в дейностите на всички институции и държави членки на ЕС;
   н) в мандата на СПЕС за правата на човека следва да бъде включена препратка към настоящата препоръка;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и, за сведение, на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0489.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(4) OВ C 351 E, 2.12.2011 г., стp. 470.


Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие
PDF 390kWORD 83k
Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно преговорите за Договора на ООН за търговията с оръжие (ДТО) (2012/2636(RSP))
P7_TA(2012)0251B7-0276/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конференцията на ООН за преговори относно Договор за търговията с оръжие (ДТО), която ще се проведе в Ню Йорк от 2 до 27 юли 2012 г.,

–  като взе предвид Резолюция 61/89(1) на Общото събрание на ООН от 6 декември 2006 г., озаглавена „Към договор за търговията с оръжие: установяване на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционално оръжие“, подкрепена от 153 държави ‐ членки на ООН, която бележи официалното начало на процеса на изработването на договор за търговията с оръжие, и Резолюция 64/48(2) на Общото събрание на ООН от 2 декември 2009 г. относно Договор за търговията с оръжие, подкрепена от 153 държави ‐ членки на ООН, съгласно която се взема решение за свикване на конференция на ООН за ДТО в продължение на четири последователни седмици през 2012 г., за да се изготви правно обвързващ инструмент съгласно най-високите съществуващи общи международни стандарти за трансфер на конвенционални оръжия,

–  като взе предвид Решение 2010/336/ОВППС(3) на Съвета от 14 юни 2010 г. и предишните решения на Съвета относно дейностите на ЕС в подкрепа на договор за търговията с оръжие,

–  като взе предвид Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз, и по-специално тези от 10 декември 2007 г. и от 12 юли 2010 г. относно договора за търговия с оръжие,

–  като взе предвид своите резолюции от 21 юни 2007 г. относно Договор за търговия с оръжие и създаване на общи международни стандарти за внос, износ и прехвърляне на конвенционални оръжия(5), от 13 март 2008 г. относно Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие(6) и от 4 декември 2008 г. относно Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие(7), в които се подчертава неотложната нужда от изготвяне на договор за търговията с оръжия,

–  като взе предвид отговора на ЕС на искането на генералния секретар на ООН за мнения относно отделните елементи на договора за търговията с оръжие,

–  като взе предвид многобройните кампании на гражданското общество по целия свят в подкрепа на силен и стабилен договор за търговията с оръжие, включително кампанията за контрол на въоръженията и призива на лауреатите на Нобеловата награда за мир,

–  като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността(8),

–  като взе предвид член 34 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че не съществува правно обвързващ, глобален договор за регулиране на трансферите на конвенционални оръжия;

Б.  като има предвид, че повече от 40 държави ‐ членки на ООН, нито имат национална регулаторна рамка за контрол на трансфера на оръжия, нито спазват регионални или международни стандарти;

В.  като има предвид, че според оценки на Изследователската служба на Конгреса на САЩ (US Congressional Research Service)(9) общата стойност на споразуменията за трансфер на оръжия за развиващите се страни през 2010 г. е била 40 355 000 000 USD, а стойността на доставките е била 34 989 000 000 USD;

Г.  като има предвид, че Резолюция 64/48 на Общото събрание на ООН призовава държавите ‐ членки на ООН да постигнат ефективен и балансиран правно обвързващ инструмент относно най-високите възможни общи международни стандарти за трансфер на конвенционални оръжия и да изготвят силен и стабилен договор;

Д.  като има предвид, че Общото събрание на ООН определи, че целта на Договора за търговията с оръжие е да играе ролята на „правно обвързващ договор за установяване на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционални оръжия“(10), а държавите „да гарантират, че националните им системи и вътрешните проверки спазват възможно най-високите стандарти, за да предотвратят отклоняването на конвенционални оръжия от законния към черния пазар, където те могат да се използват за терористични действия, организирана престъпност и други престъпни дейности“(11);

Е.  като има предвид, че неконтролираната и нерегулирана търговия с оръжие представлява сериозна заплаха за местния, националния, регионалния и международния мир, сигурност и стабилност, но и за демокрацията, правовата държава и устойчивото социално и икономическо развитие; като има предвид, че нерегулираната търговия с оръжия е фактор, който допринася за въоръжените конфликти, разселването на хора, организираната престъпност и тероризма;

Ж.  като има предвид, че Договорът за търговията с оръжие, който ще бъде договорен през 2012 г., трябва да включва ясни и обвързващи разпоредби, съответстващи на най-високите международни стандарти, включително пълно спазване на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право;

З.  като има предвид, че един обединен, съгласуван и последователен подход на ЕС е от ключово значение за приемането и ефективното прилагане на такъв договор в световен мащаб;

И.  като има предвид, че не съществуват обвързващи ангажименти в областта на трансфера на оръжия, които да защитават недвусмислено международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

Й.  като има предвид, че Съветът подчертава, че не следва да се пестят усилия, за да се гарантира, че заседанията на подготвителния комитет са възможно най-всеобхватни; като има предвид, че за тази цел на 14 юни 2010 г. Съветът прие Решение 2010/336/ОВППС относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на договора за търговията с оръжие с оглед утвърждаване на ДТО сред държавите ‐ членки на ООН, гражданското общество и промишлеността;

К.  като има предвид, че от момента на нейното приемане Общата позиция на ЕС, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, е допринесла за хармонизирането на националните политики за контрол на износа на оръжия на държавите ‐ членки на ЕС и че залегналите в нея принципи и критерии са официално приети от различни трети страни;

Л.  като има предвид, че Договорът за търговията с оръжие трябва да засили отчетността, а изпълнението му трябва да бъде открито и прозрачно;

М.  като има предвид, че Уставът на ООН дава на всички държави ‐ членки на ООН права и отговорности, които включват, съгласно член 51, неотменимото право на индивидуална или колективна самоотбрана;

Прозрачност и отчетност ‐ ключът към един стабилен Договор за търговията с оръжие

1.  Отбелязва с голямо безпокойство, че стойността на световния износ продължава да се увеличава въпреки икономическата и финансова криза, както и че на държавите ‐ членки на ЕС постоянно се пада приблизително 30 % от целия износ и те са сред водещите производители и износители на оръжия в света(12); поради това подчертава, че ЕС има както отговорност, така и интерес да развива и допринася за една регулирана и по-прозрачна и контролирана търговия с оръжия в световен мащаб;

2.  Отбелязва, че слабо регулираната, неконтролирана и непрозрачна търговия с оръжие води до безотговорна търговия с оръжия, причинявала е ненужно човешко страдание, подклаждала е въоръжени конфликти, нестабилност, терористични атаки и корупция, както също е подкопавала процесите на изграждане на мира, доброто управление и социално-икономическото развитие и е водила до свалянето от власт на демократично избрани правителства, нарушения на принципите на правовата държава, правата на човека и международното хуманитарно право;

3.  Поради това призовава преговорите за правно обвързващ Международен договор за търговията с оръжие през юли 2012 г. да отбележат историческа стъпка напред чрез по-голяма прозрачност и отчетност, чрез установяване на най-високи международни стандарти и критерии за оценяване на решенията относно трансфера, вноса и износа на конвенционални оръжия;

4.  Призовава международната общност да докаже своята ангажираност за регулирането на международната търговия с оръжие, като пълноценно използва правилника за дейността за постигане на съгласие относно всестранен текст, който покрива всички важни въпроси, необходими за одобряването на един стабилен договор на конференцията през юли 2012 г.;

5.  Призовава за бързи преговори и за спешно приемане и влизане в сила на глобален и всестранен Договор на ООН за търговията с оръжие;

Обхват

6.  Подчертава, че един ефективен договор следва да покрива най-широкия възможен спектър от дейности на търговията с конвенционални оръжия, в това число внос, износ, трансфер (включително транзит и трансбордиране, както и временен внос и износ и реекспорт), производство с чужд лиценз, управление на запаси и всички свързани услуги, включително посредничество, транспорт и финансиране;

7.  Счита, че един ефективен договор следва да обхваща всички аспекти на търговията с конвенционални оръжия, включително междудържавните трансфери, трансферите между държави и частни крайни потребители, търговските продажби и наеми, както и заемите, подаръците, помощта или който и да е друг вид трансфер;

8.  Счита, че един ефективен договор следва също да покрива най-широкия спектър конвенционални оръжия, включително малки оръжия и леки въоръжения и муниции, нематериални трансфери, изделия с двойна употреба, компоненти и технологии, свързани с тяхното използване, производство или поддръжка за употреба за военни или други цели във връзка със сигурността и правоприлагането;

9.  Счита, че следва да се обърне подходящо внимание на маркирането и проследимостта на конвенционалните оръжия и боеприпаси, за да се засили отговорността и да се предотврати отклоняването на трансфери на оръжия към незаконни получатели;

Критерии и международни стандарти

10.  Счита, че дългосрочният успех на ДТО зависи от приемането на възможно най-високите, надеждни и ясни стандарти;

11.  Призовава ДТО да припомни на държавите, страни по договора, че всички решения за трансфер на оръжия следва да бъдат изцяло в съответствие с международните им задължения, по-специално по отношение на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и в съответствие с Устава на ООН, в това число санкции и оръжейно ембарго на регионални организации и на Съвета за сигурност на ООН; счита, че държавите, страни по договора, не следва да извършват трансфер на оръжия в страни, в които съществува значителен риск те да бъдат използвани за извършване или за подпомагане на извършването на тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право, като например геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления;

12.  Настоятелно призовава държавите ‐ членки на ООН да приемат допълнителни обвързващи критерии (които трябва да се разработят като международни стандарти) с цел направляване на лицата, вземащи решения в областта на износа на оръжие; счита, че в тях по-специално следва да се включат резултатите, постигнати от получаващата държава по отношение на доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, неразпространението на оръжия, борбата срещу корупцията, риска от отклоняване на оръжия, въздействието върху социално-икономическото развитие на държавата и опазването на мира и сигурността в региона; счита, че в договора следва да се определят конкретни критерии относно борбата с корупцията;

13.  Призовава върховния представител/заместник-председател и държавите ‐ членки на ЕС, да насърчават включването на твърди антикорупционни механизми в бъдещия договор, както е посочено в параграф 3 от декларацията на ЕС от 12 юли 2011 г. припомня нуждата да се включи разпоредба относно корупцията, която да отговаря на съответните приложими международни инструменти, и да се вземат подходящи мерки за предотвратяване на такива престъпления;

14.  Призовава за изготвянето на тези критерии под формата на общи оперативни насоки за извършване на оценки на риска като основа за вземане на решения, свързани с трансферите на оръжие;

15.  Призовава Европейския съюз, независимо от изхода на преговорите за ДТО, да продължи да поддържа възможно най-високите стандарти при тълкуването на Общата позиция на Съвета относно износа на оръжия (2008/944/ОВППС) и определените в нея осем критерия, най-вече по отношение на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

Мерки за прилагане и докладване

16.  Изтъква значението на ефективното и надеждно прилагане на ДТО, като подчертава отчетността, прозрачността, отговорността на държавите, страни по него, и засилената координация между компетентните органи;

17.  Подчертава, че един надежден ДТО трябва да включва разпоредби и параметри, които задължават държавите, страни по него, да приемат национално законодателство и да създадат национален орган, който да отговаря за контрола над всички трансфери на стоки, попадащи в обхвата на договора, както и за изпълнението на всички изисквания, свързани с прилагането и докладването; счита, че прилагането на ДТО трябва да включва проверки на крайното използване и посредническата дейност, включващи регистриране на операторите и издаване на лицензи за тяхната дейност, предоставяне от кандидатстващите лица на необходимата информация и на пълната придружаваща документация преди издаването на разрешение за износ, както и законодателни мерки с цел да се обявят за престъпления всички трансфери на конвенционални оръжия и боеприпаси, за които националният орган не е издал лиценз или които не са в съответствие с условията на договора;

18.  Счита, че ефективното прилагане на договора ще зависи от насърчаването на прозрачността и обмена на информация и най-добри практики между държавите, страни по него, във връзка с решенията за износ, внос и трансфер на оръжия;

19.  Счита, че опитът, придобит във връзка с развиващия се Регистър на ООН за конвенционалните оръжия, ще улесни изграждането на такава прозрачност и обмена на информация, и призовава за допълнително разширяване на категориите оръжия в регистъра, включвайки в него и малките оръжия и лекото въоръжение, както и боеприпасите;

20.  Следователно призовава в ДТО да се включат надеждни и ясни разпоредби за редовно докладване на годишна основа от страна на държавите, страни по него, относно всички решения за трансфер на оръжия, включително информация за видовете, количествата и получателите на разрешеното за трансфер оборудване, както и за прилагането на пълното приложно поле и разпоредби на договора; призовава ДТО също така да изисква от държавите, страни по него, да създадат система за подробно вписване в регистри в продължение на най-малко 20 години на всички международни търговски сделки и транзакции, обработени от техните национални системи за контрол;

21.  Призовава да се създаде специализирано звено за прилагане и подпомагане на ДТО, чиито отговорности биха включвали събирането и анализирането на докладите на държавите, страни по договора, и призовава генералния секретар на ООН да публикува годишен доклад с допълнителни предложения за укрепването на оперативните разпоредби на договора; призовава на звеното за прилагане и подпомагане на ДТО да се предостави правомощието също да анализира данните относно трансфера на оръжия и да посочва несъответствията и възможните нарушения на договора, както и да докладва на събранието на държавите, страни по договора;

22.  Призовава всички подобни доклади да се направят обществено достояние;

23.  Призовава за провеждането на ежегодни събрания на държавите, страни по договора, както и за организирането на конференция за преразглеждане на договора на всеки пет години, като се поощри участието на организациите на гражданското общество в нея;

24.  Счита, че дългосрочният успех на ДТО зависи от наличието на пълна прозрачност и отчетност пред компетентните национални органи, включително органите за парламентарен контрол в страните вносителки и страните износителки; ето защо призовава да се въведат надеждни механизми за осигуряване на прозрачност, включително представяне на годишни доклади, с цел засилване на ролята на парламентите при упражняването на контрол върху техните правителства във връзка с вземаните решения за внос, износ и прехвърляне на оръжия;

25.  Счита, че всяка държава, страна по договора, която поиска подкрепа за изпълнението на своите задължения по Договора за търговията с оръжие, следва да получи необходимата помощ и техническо съдействие; призовава Европейския съюз да продължи своите дейности в сферата на повишаването на осведомеността и да увеличи помощта си в областта на правната помощ, институционалното изграждане, административната подкрепа и подпомагането с цел увеличаване на националния експертен опит във всички органи, участващи в системата за контрол над трансферите, включително организациите на гражданското общество и парламентите;

Ролята на ЕС и ЕП

26.  Отчита съгласуваната и последователна роля, която изпълняват ЕС и неговите държави членки при подпомагането на международния процес по изготвянето на договор за търговията с оръжие; призовава за поемането на траен ангажимент и за провеждането на кампании за повишаване на осведомеността преди конференцията, включително на най-високо политическо равнище, в рамките на дипломатическите ходове и срещите на високо равнище преди конференцията през юли, както и на процесите на ратифициране и прилагане;

27.  Счита, че отговорът от ЕС на искането на генералния секретар на ООН за мнения относно отделните елементи на Договора за търговията с оръжие представлява подходяща основа за предприемане на съгласувани действия от страна на държавите ‐ членки на ЕС на международната конференция относно ДТО;

28.  Призовава върховния представител/заместник-председател да участва в активни консултации и усилия за координация с всички държави членки на ЕС, за да гарантира, че ЕС има единна и силна позиция;

29.  Призовава държавите членки по време на конференцията да подкрепят, в съответствие със задължението си по Договора от Лисабон, позициите на Съюза, определени в отговора до генералния секретар на ООН, за да се осигури постигането на амбициозен резултат и на надежден договор за търговията с оръжие; ето защо призовава държавите членки на ЕС открито и недвусмислено да заявят пълната си подкрепа за делегацията на ЕС, участваща в преговорите;

30.  Настоятелно призовава върховния представител/заместник-председател и държавите членки да отдадат предпочитание на твърдостта по отношение на съдържанието на бъдещия договор и членството в него; настоятелно призовава САЩ да отстъпят от позицията си, че Договорът за търговията с оръжие трябва да бъде договорен на основата на консенсус;

31.  Приветства изявлението на върховния представител/заместник-председател, в съответствие с член 34, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, че тя ще представи пред Парламента позицията на ЕС преди конференцията;

o
o   o

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, Организацията на обединените нации и националните парламенти на държавите членки на ЕС.

(1) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/499/77/PDF/N0649977.pdf?OpenElement
(2) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/464/71/PDF/N0946471.pdf?OpenElement
(3) ОВ L 152, 18.6.2010 г., стр. 14.
(4) OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
(5) ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 342.
(6) ОВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр. 48.
(7) ОВ C 21 E, 28.1.2010 г., стр. 2.
(8) OВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
(9) http://www.sipri.org:9090/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/ united_states/CRS_Report_DN_03-10.pdf/view
(10) Резолюция 61/89 на Общото събрание на ООН.
(11) Резолюция 63/240 на Общото събрание на ООН.
(12) Цифрите са по стойности на показателя на тенденциите на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (изразени в американски долари по постоянни цени от 1990 г.) и достъпни на: http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default


Последващи действия след изборите в Демократична република Конго
PDF 297kWORD 65k
Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно наблюдението на изборите в Демократична република Конго (2012/2673(RSP))
P7_TA(2012)0252RC-B7-0280/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Декларацията относно принципите за международно наблюдение на избори, провъзгласена в Организацията на обединените нации през октомври 2005 г.,

–  като взе предвид Хартата на ООН за правата на човека,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите, ратифицирана от Демократична република Конго (ДРК) през 1982 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно „Помощ и наблюдение на избори от ЕС“,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Демократична република Конго (ДР Конго),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано през юни 2000 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от 22 ноември 2007 г. относно положението в Демократична република Конго, и по-специално в източната част на страната, и отражението върху региона,

–  като взе предвид Съвместно действие 2009/769/ОВППС на Съвета от 19 октомври 2009 година за изменение на Съвместно действие 2007/405/ОВППС на Съвета относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго),

–  като взе предвид мисията на ЕС за реформа в сектора на сигурността в ДР Конго (EUSEC ДР Конго), установена през юни 2005 г. (Съвместно действие на Съвета 2005/355/ОВППС от 2 май 2005 година относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурността в Демократична република Конго),

–  като взе предвид мандата на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите, разгърната от Европейския съюз за президентските и парламентарните избори на 28 ноември 2011 г. с цел осигуряване на подробна, безпристрастна и независима оценка на изборния процес съгласно националната и регионалната правна рамка, но също така и в съответствие с международните стандарти и международните договори, подписани от ДР Конго,

–  като взе предвид мандата на делегацията на Европейския парламент, която се присъедини към мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите и подкрепи заключенията й,

–  като взе предвид изявлението на баронеса Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия от 9 декември 2011 г. относно изборния процес в Демократична република Конго;

–  като взе предвид съвместната декларация на върховния представител на ЕС Аштън и члена на Европейската комисия Пиебалгс от 2 декември 2011 г. относно изборите и декларацията от 7 юни 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на баронеса Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. относно изборния процес в Демократична република Конго;

–  като взе предвид окончателния доклад на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Демократична република Конго и препоръките, съдържащи се в него,

–  като взе предвид препоръките на Независимата национална избирателна комисия (INEC), изготвени през април 2012 г.,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

–  като взе предвид член 122 от своя правилник,

A. като има предвид, че мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Демократична република Конго направи заключението в окончателния си доклад, че изборният процес е бил помрачен от липсата на прозрачност и доверие поради множеството открити случаи на нередности и измама;

Б.  като има предвид, че мисията на ЕС за наблюдение на изборите изготви 22 препоръки за органите на властта на Конго, насочени към съществени мерки за подобряване на прозрачността и надеждността на изборите, които са технически осъществими преди предстоящите провинциални и местни избори;

В.  като има предвид, че от името на ЕС заместник-председателят/върховен представител Катрин Аштън отново изрази загриженост във връзка със сериозните пропуски и липсата на прозрачност при събирането и публикуването на изборните резултати, които бяха докладвани, наред с други, и от мисията на ЕС за наблюдение на изборите;

Г.  като има предвид, че въпреки пропуските, установени от самите конгоански органи на властта и от INEC, Върховният съд на ДР Конго потвърди окончателните резултати от двата кръга избори и на 16 декември 2011 г. обяви действащия президент Joseph Kabila за преизбран;

Д.  като има предвид, че датата, определена за провеждане на провинциалните и местните избори, а именно 25 март 2012 г., не беше спазена и като има предвид, че на 6 юни 2012 г. председателят на INEC обяви преразгледан график за провинциални, градски, общински и местни избори, който удължава изборния процес до 2014 г.;

Е.  като има предвид, че Висшият съвет за аудиовизия и комуникации (CSAC) не успя да гарантира спазване на принципа за еднакво участие в медиите на всички кандидати;

Ж.  като има предвид, че безнаказаността за сериозни нарушения на правата на човека създава климат на несигурност и като има предвид, че положението по отношение на процеса на демократизация в ДР Конго продължава да дава основание за безпокойство, като се има предвид, че политически мотивираните нарушения на правата на човека са се увеличили в навечерието на президентските избори;

З.  като има предвид, че репресиите на активисти за правата на човека и журналисти в Конго са се увеличили и те биват произволно задържани и сплашвани;

И.  като има предвид, че убийството на Floribert Chebeya Bahizire, водещ конгоански активист за правата на човека, и начинът, по който въпросът беше разгледан, са не само сериозни престъпления сами по себе си, но и най-лошият възможен знак за всички конгоански правозащитници;

Й.  като има предвид, че по време на предизборния период се натрупаха голям брой проблеми, включително преминаването към система за единно гласуване на президентските избори, незаверен избирателен списък, липса на легитимност от страна на INEC, неподходяща и лошо прилагана правна рамка и назначаването на съдии във Върховния съд;

К.  като има предвид, че по пакет А на ЕФР 10 ЕС подкрепя проекти за добро управление като провеждането на демократични и прозрачни избори;

Л.  отбелязва финансовото участие на ЕС в тези избори в размер на 47,5 милиона евро с допълнителни 2 милиона евро за сигурност; високо оценява личния ангажимент на 147-те наблюдатели в дейностите по наблюдение на изборите като част от мисията на ЕС за наблюдение на изборите в ДР Конго през 2011 г.;

М.  като има предвид, че с Резолюция 1991 (2011), приета на 28 юни 2011 г., Съветът за сигурност на ООН удължи до 30 юни 2012 г. мандата на мисията на ООН за стабилизиране в ДР Конго (Monusco);

Н.   като има предвид, че увеличаването на безработицата, социалния спад и обедняването на населението са също определящи фактори при разклащането на основите на политическата стабилност в Демократична република Конго;

О.  като има предвид, че 1,7 млн. души са разселени в страната и има 426 000 конгоански бежанци в съседни страни;

1.  Вярва, че за изграждането на демократично общество са необходими преди всичко силна политическа воля и амбициозна визия от страна на политическите лидери, правителствата и опозиционните групи, насочени към изграждането на политическите институции за гарантиране на правата на човека, гражданските, политическите, социалните и икономическите права и правата в областта на околната среда на населението;

2.  Счита, че политическите лидери, организациите на гражданското общество, религиозните органи и сдруженията на жените в ДР Конго следва да постигнат национален консенсус относно адекватни и подходящи институции и стабилни и съгласувани процедури, чрез които може да се прилагат демократичните практики;

3.  Счита, че независимостта на съдебната и на медийната система е от съществено значение за оформянето и регулирането на демократичния процес с цел укрепване на върховенството на закона, изграждане на демократични институции, включително и функциониращ парламент, основаващ се на политическия плурализъм, и укрепване на ролята на гражданското общество;

4.  Счита, че изборите са необходими, но сами по себе си не са достатъчни за създаването на необходимите условия за процес на демократизация, който да надхвърля организирането на изборите; счита също така, че за успешното постигане на демокрация е от съществено значение заедно със социалното и икономическото развитие на дадена страна да се поеме ангажимент за зачитането на основните права на населението, като правото на заетост, здравеопазване и образование;

5.  Приветства народа на Конго за неговото масирано мобилизиране за президентските и парламентарните избори през ноември 2011 г., доказващо силната му преданост към изграждането на истинска демокрация в ДР Конго;

6.  Насърчава правителството да започне провеждането на политически диалог с всички страни, в това число със силите на опозицията и с гражданското общество, като по този начин отвори пътя за истинска демокрация и политически реформи в страната;

7.  Подчертава колко е важно създаването на Конституционен съд, който да гарантира по-голяма прозрачност на изборния процес, най-вече по отношение на разглеждането на изборните спорове;

8.  Припомня установеното от него неправилно функциониране на независимата избирателна комисия и препоръчва да бъдат извършени съществени реформи в редица аспекти след преразглеждането на нейния състав с цел превръщането й в напълно паритетна и по-представителна за гражданското общество в Конго;

9.  Приветства желанието на независимата избирателна комисия да възстанови доверието между различните страни и да приложи препоръките на мисията на ЕС за наблюдение на изборите, призовава независимата избирателна комисия да предложи, в тази връзка, конкретни и уместни по-нататъшни действия;

10.  Акцентира върху съществената роля на гражданското общество в Конго за изборния процес що се отнася до популяризирането на гражданското образование и международното наблюдение; вследствие на това призовава Европейския съюз и международната общност да съпътстват ДР Конго в усилията й за укрепване на демокрацията и мира, да подкрепят конгоанските НПО в повишаването на осведомеността на избирателите и вътрешното наблюдение на изборите и да подкрепят конгоанския народ в стремежа към демокрация и социална справедливост;

11.  Призовава настоятелно за реално и ефикасно функциониране на Висшия съвет по аудиовизия и комуникация (CSAC) с оглед гарантиране на спазването на принципа за равнопоставено участие в медиите на всички кандидати в изборите;

12.  Осъжда категорично злощастното насилие и нарушенията на основните права по време на изборите от 28 ноември 2011 г. и призовава органите на Конго да положат всички възможни усилия за организиране провеждането на необходимите разследвания за установяване на виновните за това; приветства и насърчава дейността на силите за сигурност и ред в техните усилия за ефективно противодействие на всяка една проява на нарушаване на правата на човека;

13.  Подчертава, че не е регистриран никакъв значителен напредък в откритите съдебни проверки относно нарушенията на правата на човека, и по-специално на масовите изнасилвания; отбелязва, че съдебната система продължава да бъде в голяма степен неспособна да осигури справедливост и да предостави обезщетение на жертвите;

14.  изразява безпокойство от факта, че независимо от решение на Съда убийците на защитника на правата на човека Чебея продължават да бъдат на свобода; настоятелно призовава съдебните органи на Конго да вземат предвид обжалването на това решение от страна на вдовицата на Чебея и да определят дата за разглеждането на това обжалване;

15.  Призовава органите на Конго, в името на свободата на изразяване, да не възпрепятстват пряко или косвено излъчването в ДР Конго на филма на Тиери Мишел, посветен на този случай;

16.  Призовава правителството на Конго да се ангажира твърдо в полза на истинска политическа практика, която да зачита реално всички права на човека, в това число свободата на изразяване и на мнение, на прояви, изповядване на религия, както и преустановяването на дискриминацията, основаваща се на половата принадлежност или на сексуалната ориентация; подчертава колко е важно да бъдат засилени принципите на правовата държава, доброто управление и борбата срещу корупцията, както и упражняването на контрол над разузнавателните служби;

17.  Призовава действащото правителство на ДР Конго да увеличи своите усилия в национален мащаб за гарантиране на върховенството на закона и сигурността на конгоанския народ на цялата територия на страната; призовава министър-председателя, в качеството му на член на правителството, отговарящ за публичните финанси, да гарантира, че прилагането на най-високи управленски стандарти и надеждни бюджетни процедури става правило в политиката на правителството на ДР Конго;

18.  Констатира, че дискриминацията по отношение на жените, която възпрепятства пълноценното им участие в политическия живот, продължава въпреки факта, че в конституцията е заложен принципът на равенство между мъжете и жените и паритетното участие на мъжете и жените в различните инстанции за вземане на решения; предлага предприемането на всички необходими мерки за гарантиране включването на жените в политическия живот и изменението на избирателния закон с оглед гарантиране на паритета на мъже-жени;

19.  Приветства съобщаването от страна на Бюрото на независимата избирателна комисия в прессъобщение от 6 юни 2012 г. на неговото решение № 019/ относно новия преработен график за провеждането на провинциалните, градските, общинските и местните избори, в който времетраенето на изборния процес се удължава до 2014 г.;

20.  Призовава независимата избирателна комисия да представи организационен план и бюджетен план, които ясно да представят как ще протече организацията на следващите избори; призовава също така тези планове да бъдат подложени на обсъждане с всички политически партии и с гражданското общество, за да бъде получено одобрение от тяхна страна;

21.  Призовава всички членове на президентското мнозинство, на опозицията и на държавната администрация, както и гражданското общество и конгоанското население като цяло да гарантират, че следващите избирателни срокове във вида, в който са заложени в преработения график за провеждането на изборите за периода 2012-2014 г., са прозрачни, достоверни и надеждни и да бъде гарантирано зачитането на правата на човека и на основните свободи;

22.  насърчава Комисията и държавите членки да адаптират финансовия принос от страна на Съюза за изборния процес в Конго към ефективното изпълнение на препоръките на мисията на ЕС за наблюдение на избори;

23.  Подчертава, че сигурността и хуманитарното положение в страната продължава да бъде заплаха за стабилността в региона и подчертава, че мирът, сигурността, демокрацията и доброто управление са предпоставки за дългосрочното развитие на ДР Конго;

24.  Призовава за поемане от страна на парламента на Конго на ангажимент по отношение на контрола върху минния сектор и за обмисляне на възможността за провеждането на независимо разследване за постигане на прозрачност по отношение на дейностите в този сектор;

25.  Подкрепя създаването на поста специален докладчик за ДР Конго към Съвета по правата на човека, както и подновяването на мандата на Monusco с цел закрила на гражданското население;

26.  Призовава органите на Конго да ратифицират Африканската харта за демокрация, избори и управление във възможно най-кратък срок;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на правителствата на страните от региона на Големите езера, Съвета по правата на човека към ООН и на органите на Демократична република Конго.

Правна информация - Политика за поверителност