Indekss 
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2012. gada 13. jūnijs - Strasbūra
Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Iliana Ivanova ‐ Bulgārija)
 Ieteikums Padomei attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesiju
 Vispārējo tarifa preferenču sistēma ***I
 To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības ***I
 Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs ***I
 ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu paplašināšana, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu ***I
 Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi
 ES tirdzniecības sarunas ar Japānu
 Gvineja-Bisava
 Sudāna un Dienvidsudāna
 ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru
 ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos
 Sarunas par ANO Ieroču tirdzniecības līgumu
 Vēlēšanu uzraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā

Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Iliana Ivanova ‐ Bulgārija)
PDF 188kWORD 32k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija lēmums par priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))
P7_TA(2012)0239A7-0188/2012

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, ar kuru saskaņā Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C7-0111/2012),

–  ņemot vērā Reglamenta 108. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0188/2012),

A.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja ir sākusi izvērtēt minētās kandidātes atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības;

B.  tā kā Budžeta kontroles komiteja 2012. gada 4. jūnija sanāksmē uzklausīja Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekles amata kandidāti,

1.  apstiprina priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un ‐ informēšanas nolūkā ‐ Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.


Ieteikums Padomei attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesiju
PDF 406kWORD 97k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesiju (2012/2036(INI))
P7_TA(2012)0240A7-0186/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā 21. un 34. pantu,

–  ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas (UNGA) 67. sesiju (B7-0132/2012), kuru ALDE grupas vārdā iesniedzis Alexander Graf Lambsdorff,

–  ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija ieteikumu Padomei par ANO Ģenerālās asamblejas 66. sesiju(1) un 2011. gada 11. maija rezolūciju par ES kā globāla spēka nozīmi daudzpusējās organizācijās(2),

–  ņemot vērā ES prioritātes Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 66. sesijai, kuras Padome pieņēma 2011. gada 10. jūnijā(3),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 66. sesiju, jo īpaši šīs organizācijas rezolūcijas “Apvienoto Nāciju Organizācija globālā pārvaldības sistēmā”(4), “Valsts pārvaldes lietderības, pārskatatbildības efektivitātes un pārredzamības veicināšana, stiprinot augstākās revīzijas iestādes”(5), “Situācija Sīrijas Arābu Republikā”(6), “Iedzīvotāju iespēju palielināšana un attīstības veicināšana”(7), “Ceļā uz pasaules mēroga partnerattiecībām”(8), “Dienvidu–dienvidu sadarbība”(9), “Apvienoto Nāciju Organizācijas nozīme attīstības veicināšanā globalizētā un savstarpēji atkarīgā pasaulē”(10), “Apvienoto Nāciju Organizācijas nozīmes palielināšana periodisku un nefalsificētu vēlēšanu un demokrātijas veicināšanā”(11), “Ziņojums par atbruņošanās konferenci”(12), “Demokrātiskas un taisnīgas starptautiskās kārtības veicināšana”(13) un “Universālais, nedalāmais, savstarpēji saistītais, savstarpēji atkarīgais un savstarpēji pastiprinošais cilvēktiesību un pamatbrīvību raksturs”(14),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada 19. decembra rezolūciju par vēršanos pret neiecietību, negatīviem stereotipiem, stigmatizāciju, diskrimināciju, pamudināšanu uz vardarbību un vardarbību pret personām reliģijas vai ticības dēļ(15),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada 3. maija rezolūciju par Eiropas Savienības līdzdalību Apvienoto Nāciju Organizācijas darbā(16),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2010. gada 31. marta rezolūciju par Agenda 21 īstenošanu, Agenda 21 turpmākas īstenošanas programmu un Pasaules augstākā līmeņa sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību rezultātiem(17),

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades deklarāciju, kurā izklāstīti tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), ko starptautiskā sabiedrība kopīgi noteikusi kā uzdevumus nabadzības izskaušanai,

–  ņemot vērā Komisijas 2003. gada 10. septembra paziņojumu “Eiropas Savienība un Apvienoto Nāciju Organizācija ‐ daudzpusības izvēle” (COM(2003)0526),

–  ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja piezīmes pēc tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru (ANO ĢS) 2012. gada 16. aprīlī,

–  ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 16. februāra rezolūciju par nostāju ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) 19. sesijā(18),

–  ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūciju par ES atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai ‐ problēmu risināšanu un grūtību pārvarēšanu(19),

–  ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par ES ārpolitiku demokratizācijas atbalstam(20),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. decembra rezolūciju par ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības turpmāko nākotni pēc ES un Āfrikas trešās augstākā līmeņa sanāksmes(21),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par desmito gadadienu ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru un drošību(22),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 23. novembra rezolūciju par civilmilitāro sadarbību un civilo un militāro spēju attīstīšanu(23),

–  ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 9. jūnija rezolūciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas reformu(24),

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas un Cilvēktiesību apakškomitejas apvienotās delegācijas ziņojumu ANO Ģenerālās asamblejas 66. sesijā, kas notika 2011. gada 28.–29. novembrī,

–  ņemot vērā Reglamenta 121. panta 3. punktu un 97. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A7-0186/2012),

A.  tā kā kopīgu starptautisku vērtību un normu mērķis ir garantēt mieru, cilvēktiesību aizsardzību, drošību un labklājību pasaulē un taisnīgāk dalīties ar visiem ar globalizācijas priekšrocībām;

B.  tā kā ANO ir globālās pārvaldības centrā, kaut gan tā pašlaik veic iekšējas reformas, lai sekmētu pārredzamību, efektivitāti un lietderību;

C.  tā kā pieaug vajadzība pēc kopīgiem noteikumiem un lēmumu pieņemšanas mehānismiem, lai kopīgi risinātu jaunas globālas problēmas un novērstu globālās ekonomikas krīzes negatīvo ietekmi;

D.  tā kā ES ir jāstiprina kohēzija, lai saglabātu vadošo lomu aizvien daudzpolārākā pasaulē, kam nepieciešama globālā mērogā saskaņota rīcība; tā kā ES dalībvalstīm ir līgumos noteikts pienākums saskaņot savu rīcību starptautiskās organizācijās un starptautiskās konferencēs;

E.  tā kā ES atbalsta efektīvas daudzpusējas attiecības ar spēcīgu ANO centrā, jo tas ir svarīgi, lai risinātu globālas problēmas;

F.  tā kā ES un tās dalībvalstis ANO sistēmai nodrošina lielākos finanšu līdzekļus; tā kā ES-27 finansē 39 % no ANO vispārējā budžeta un vairāk nekā 40 % no ANO miera uzturēšanas operācijām;

G.  tā kā spēcīgas un stabilas ES un ANO partnerattiecības ir svarīgas ANO darbā ar visās trijās galvenajās jomās ‐ miers un drošība, cilvēktiesības un attīstība ‐ un tās ir arī būtiskas, lai ES saglabātu savu starptautiska dalībnieka ietekmi;

H.  tā kā ES un ANO ir pašsaprotami partneri miera un valstu veidošanā un kopīgi nodrošina pamatu kolektīviem miera un valstu veidošanas centieniem;

I.  tā kā cilvēktiesības un demokrātija ir ES pamatvērtības un Eiropas ārējās darbības, tostarp starptautiskās tirdzniecības, galvenie principi un mērķi; tā kā cilvēktiesību universālā rakstura un nedalāmības ievērošana veicināšana un nodrošināšana ir Eiropas vienotības un nedalāmības stūrakmeņi;

J.  tā kā taisnīgums un tiesiskums ir ilgtspējīga miera pīlāri, kas garantē cilvēktiesības un pamatbrīvības; tā kā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtiem ir izšķirīga ietekme uz atbalstu cilvēktiesību un starptautisko tiesību aktu ievērošanai un cīņai pret nesodāmību;

K.  tā kā visas valstis un visi iedzīvotāji, kā arī starptautiskā sabiedrība gūst labumu no pastāvīgas demokrātisko procesu atbalstīšanas; tā kā tie sastopas ar demokrātijas veidošanas, atjaunošanas un saglabāšanas problēmām,

1.  iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

  

Eiropas Savienība Apvienoto Nāciju Organizācijā

   a) cik vien iespējams, saskaņot un paust vienotu nostāju un stiprināt ES darbības saskaņotību un starptautisko atpazīstamību kā starptautiskai dalībniecei ANO; attaisnot ANO dalībvalstu cerības attiecībā uz ES spēju rīkoties savlaicīgi; pieņemt plašu un elastīgu pieeju attiecībā uz kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) nostāju ANO līmenī, lai ļautu ES ātri un visaptveroši rīkoties ar KĀDP saistītos jautājumos;
   b) palielināt ieguldījumu ANO darbā, sadarbībā ar partneriem panākot kopēju interpretāciju par ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju par ES līdzdalības kārtību tās darbā un pilnībā to īstenojot; iesniegt Parlamentam ziņojumu par tās piemērošanu praksē;
   c) sadarboties ar ES dalībvalstīm un ES delegāciju ANO, lai uzlabotu koordināciju, pārredzamību un informācijas apmaiņu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomē (ANO DP) un lai ES dalībvalstis, kas ir šīs organizācijas dalībvalstis, vai arī ES pārstāvis pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma aizstāvētu ES nostāju un intereses Drošības padomē; pastiprināt ES ietekmi ANO Drošības padomes lēmumu pieņemšanā un uzlabot ES darbības redzamību ANO attiecībā uz būtiski svarīgiem ANO Drošības padomes jautājumiem;
   d) nodrošināt spēcīgu ES pārstāvību visās ANO iestādēs un specializētajās aģentūrās;
   e) izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju līdzdalībai ANO darbā un pastiprināt publisko diplomātiju attiecībā uz ANO darbību;
  

ES un globālā pārvaldība

   f) veicināt efektīvas daudzpusējas attiecības kā vienu no ES galvenajiem stratēģiskajiem uzdevumiem, palielinot ANO reprezentativitāti, pārredzamību, pārskatatbildību, lietderību un efektivitāti, lai uzlabotu savu darbību uz vietas; atgādināt, ka ir jāpanāk jauns institucionālais līdzsvars starp G 20 valstīm ar to jauno ietekmi, ANO un tās aģentūrām un starptautiskajām finanšu iestādēm (SFI); šajā sakarībā pastiprināt globālo pārvaldību un meklēt risinājumus turpmākai koordinācijas uzlabošanai starp G struktūrām un ANO sistēmu, ciktāl šīm grupām būtu lietderīgi atbildēt par ekonomisko dimensiju, saglabājot ANO galveno ietekmi un tai esot likumīgai organizācijai globālu jautājumu risināšanā;
   g) aktīvāk iesaistīties sadarbībā ar stratēģiskiem un citiem divpusējiem un daudzpusējiem partneriem, jo īpaši ar ASV, lai rastu efektīvu risinājumu problēmām, kas ietekmē gan ES, gan visas pasaules iedzīvotājus, tostarp visnabadzīgākos un vismazāk aizsargātos;
   h) aktīvi atbalstīt vispusīgu un saskaņotu ANO Drošības padomes reformu, lai stiprinātu tās leģitimitāti, reģionālo pārstāvību, pārskatatbildību un efektivitāti; atgādināt, ka Eiropas Savienības galvenais ilgtermiņa mērķis joprojām ir ES vieta paplašinātā ANO Drošības padomē; aicināt augsto pārstāvi / priekšsēdētāja vietnieci šajā nolūkā izstrādāt dalībvalstu kopēju nostāju; lai turpmāk sasniegtu šo mērķi, iepriekš saskaņot Padomes nostāju par jaunu dalībvalstu uzņemšanu ANO Drošības padomē un reformu par ANO Drošības padomes lēmumu pieņemšanu;
   i) iesaistīties ANO Ģenerālās asamblejas uzsāktajā ANO nozīmes globālajā pārvaldībā pārskatīšanā, lai uzlabotu pārredzamību un sadarbību; veicināt ciešāku sadarbību starp ES un ANO Ģenerālo asambleju;
   j) palīdzēt piešķirt jaunu impulsu ANO Ģenerālajai asamblejai un paaugstināt tās efektivitāti, cita starpā, atbalstot ad hoc darba grupas veiktos pasākumus, veicinot padziļinātas un uz rezultātiem vērstas tematiskas debates par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem un ANO Ģenerālās asamblejas ciešāku sadarbību ar citām ieinteresētajām pusēm, tostarp pilsonisko sabiedrību un citām starptautiskām un reģionālām organizācijām un forumiem; uzsvērt vajadzību vēl vairāk vienkāršot ANO Ģenerālās asamblejas un tās galveno komiteju programmas; uzsvērt, ka jauna impulsa piešķiršanu ANO Ģenerālās asamblejai var nodrošināt tikai tad, ja tā atbilstīgi un piemēroti rīkojas jautājumos, kas ir nozīmīgi visai starptautiskajai sabiedrībai;
   k) vēlreiz apliecināt apņemšanos nodrošināt, lai saskaņā ar budžeta disciplīnas un konsekvences principiem, kā arī ievērojot visaugstākos starptautiskos standartus, tiktu efektīvi un lietderīgi pārvaldīti ANO finanšu resursi, un tie būtu pietiekami;
  

Miers un drošība

  

Miera uzturēšana un miera veidošana

   l) stiprināt operatīvās partnerattiecības un veicināt kopējo miera veidošanas centienu stratēģisko saskaņotību un efektivitāti, cita starpā, ar Miera uzturēšanas operāciju īpašās komitejas darbu;
   m) veicināt sadarbību un veidot partnerattiecības konfliktu novēršanā, civilo un militāro krīžu pārvarēšanā un konfliktu atrisināšanā ar ANO, EDSO, Āfrikas Savienību (ĀS), Arābu līgu un citām starptautiskām un reģionālām organizācijām, kā arī ar pilsonisko sabiedrību; uzlabot reģionālo organizāciju miera veidošanas spējas, cita starpā, izmantojot ierosinātās ES–ANO–ĀS un ES–ANO–ECOWAS (Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopiena) trīspusējās partnerattiecības;
   n) veicināt dažādu miera veidošanas dalībnieku sadarbību, jo īpaši starp ANO sekretariātu, ANO Drošības padomi, ANO Ģenerālo asambleju un ANO dalībvalstīm, kas iesaistītas miera veidošanas misijās; censties nodrošināt, lai ES dalībvalstis sniegtu ieguldījumu ANO miera misijās ar savām īpašajām iespējām, piemēram, transporta, loģistikas un apmācības jomā; apsvērt iespēju uzsākt militāru operāciju saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP), ietverot arī iespējamu kaujas vienības izvietošanu pirms ANO miera misijas, ja to pieprasa ANO, tomēr veltot īpašu uzmanību visu miera uzturēšanas misiju dalībnieku un kaujas vienību aizsardzībai; atbalstīt konfliktu novēršanas un pārvarēšanas, kā arī starpniecības, miera uzturēšanas un miera veidošanas spēju attīstību valsts un reģionālajā līmenī; veicināt zinātības un paraugprakses apmaiņu starp partneriem;
   o) sniegt atbalstu ANO civilo spēju pārskatīšanai, rodot praktisku veidu, kā saskaņot pieprasījumu ar piedāvājumu svarīgās civilo spēju jomās; paātrināt pieņemšanu darbā, novērst darbības nesavienojamību un izvairīties no dublēšanās, izmantojot civilās drošības un aizsardzības spējas ANO pasākumu atbalstam; izpētīt iespējas izvietot kopējas krīzes reaģēšanas vienības ANO operācijā gadījumos, kad vajadzīgi ātri izvietojami cilvēku un tehniskie resursi;
   p) nodrošināt sieviešu līdzdalību visos miera procesa posmos un sistemātiski iesaistīt viņas preventīvā diplomātijā, agrīnā brīdināšanā un drošības uzraudzībā; pievērsties vajadzībai ievērot dzimumu līdztiesības aspektu attiecībā uz konfliktu novēršanu, miera uzturēšanas operācijām, humāno palīdzību, pēckonflikta atjaunošanu un ADR iniciatīvām(25), kā noteikts ANO Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru un drošību; aktīvi strādāt, lai ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1325 īstenotu visās ANO dalībvalstīs;
   q) sadarboties ar ANO, lai novērstu pašreizējos globālos draudus, piemēram, klimata pārmaiņas, kodolieroču izplatīšanu, organizēto noziedzību, terorismu un pandēmijas;
   r) censties panākt 2012. gada ANO konferences par ieroču tirdzniecības līguma un 2012. gada pārskata konferences par rīcību attiecībā uz kājnieku ieročiem un vieglajiem ieročiem veiksmīgu iznākumu un pārraudzīt tā īstenošanu;
  

Pienākums aizsargāt (R2P)

   s) palīdzēt valstīm izpildīt pienākumu aizsargāt savus iedzīvotājus; uzsvērt nepieciešamību laicīgi un pienācīgi rīkoties starptautiskā līmenī un apturēt genocīdu, etnisko tīrīšanu, kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci;
   t) panākt turpmāku politisku un institucionālu progresu attiecībā uz pienākuma aizsargāt R2P koncepcijas īstenošanu ANO struktūrās, jo īpaši Drošības padomē, Ģenerālajā asamblejā un Cilvēktiesību padomē, izdarot secinājumus un mācoties no pieredzes, kas gūta gan no intervences Lībijā, gan no nespējas ātri rīkoties Sīrijas gadījumā; veicināt debates par to, kā ANO struktūras, jo īpaši Drošības padome, varētu izmantot šo koncepciju, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību starp ANO dalībvalstīm krīžu laikā; sekmēt reģionālo organizāciju pozitīvo ietekmi, attīstot un piemērojot operatīvu pieeju pienākumam aizsargāt;
   u) sadarboties ar partneriem, lai nodrošinātu, ka šī koncepcija ir vērsta uz konfliktu novēršanu, aizsardzību uz pēckonfliktu atjaunošanu saskaņā ar pienākuma aizsargāt trim daļām ‐ pienākumu novērst, aizsargāt un atjaunot; palīdzēt valstīm šajā jomā veidot spējas, tostarp stiprinot agrīnās brīdināšanas mehānismus un attiecīgās ANO starpniecības spējas; sadarbībā ar ANO dalībvalstīm veicināt kontaktpunktu izveidi, lai uzraudzītu jaunu konfliktu situācijas un veidotu šā uzdevuma risināšanai vajadzīgās spējas ES delegācijās;
   v) stingri vēlreiz apstiprināt ES saistības, ko paredz pienākuma aizsargāt koncepcija, un sākt darbu, lai panāktu institucionālu vienprātību par pienākumu aizsargāt starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Ārējās darbības dienestu un ES dalībvalstīm, kas varētu nodrošināt konsekventāku ES rīcību šādos jautājumos ANO forumos;
  

Starpniecība

   w) veicināt starpniecību kā lietderīgu instrumentu miermīlīgai strīdu novēršanai un risināšanai, kā arī lai nepieļautu, ka pēckonfliktu situācijās valstis atkal ieslīgst konfliktos; izstrādāt efektīvākas starpniecības pamatnostādnes attiecībā uz tiesiskumu un demokrātisko pārskatatbildību;
   x) noteikt par prioritāti šā instrumenta īstenošanu un to pilnveidot, tā kā attīstīt starpniecības spējas Eiropas Ārējās darbības dienestā, pamatojoties uz ES vidutāja un dialoga veidošanas spēju stiprināšanas koncepciju;
   y) cieši sadarboties ar ANO un citiem starpniecības dalībniekiem; starpniecībā tiekties pēc sinerģijas ar ANO Politisko jautājumu departamentu (DPA); veicināt starptautisku, reģionālu un apakšreģionālu organizāciju partnerattiecības un sadarbību ar ANO, to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, piemēram, izmantojot ES un ANO kopīgu partnerību par starpniecības spējām; uzlabot informācijas apmaiņu, sadarbību un koordināciju, lai nodrošinātu to dalībnieku darbības saskaņotību un papildināmību, kuri iesaistīti konkrētu gadījumu starpniecībā;
  

Starptautiskais taisnīgums

   z) stiprināt starptautisko kriminālās tiesvedības sistēmu, uzsvērt Starptautiskās Krimināltiesas (SK) nozīmi cīņā pret nesodāmību un arī turpmāk popularizēt SK kā vienīgo pastāvīgo tiesu iestādi, kas var tiesāt kara noziegumos, noziegumos pret cilvēci un genocīdā vainīgas personas, ja valstu tiesas to nespēj vai nevēlas;
   aa) stiprināt SK, sniedzot tai politisku, diplomātisku, finansiālu un loģistisku atbalstu; mudināt visas ANO dalībvalstis pievienoties šai tiesai, ratificējot Romas statūtus; veicināt ANO un tās iestāžu un aģentūru ciešāku sadarbību ar Krimināltiesu;
  

Cilvēktiesības

   ab) starptautiskajā arēnā stiprināt centienus, lai panāktu, ka visas ANO konvencijās paredzētās cilvēktiesības tiek uzskatītas par vispārējām, nedalāmām, savstarpēji atkarīgām un savstarpēji saistītām; palīdzēt stiprināt valstu spējas pildīt starptautiskās cilvēktiesību saistības; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību nodrošināt visiem cilvēkiem tiesības uz reliģijas un ticības brīvību;
   ac) aktīvi atbalstīt Āfrikas valstu uzsākto iniciatīvu un Komisijas ieteikumu par sieviešu statusu, kopīgi cenšoties panākt, lai 2012. gadā pieņemtu ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas aizliegumu visā pasaulē; aicināt augsto pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieci un Komisiju piešķirt šim uzdevumam augstāko prioritāti, lai nodrošinātu tā veiksmīgu iznākumu;
   ad) arī turpmāk veicināt cilvēktiesību iekļaušanu visos ANO darbības aspektos, vēlreiz apliecinot to, ka cilvēktiesības ir nesaraujami saistītas ar citiem ANO miera un drošības, kā arī attīstības mērķiem;
   ae) aktīvi piedalīties ANO Cilvēktiesību padomes darbā, atbalstot rezolūcijas, izdodot paziņojumus un iesaistoties interaktīvos dialogos un debatēs, lai nodrošinātu lielāku līdzsvaru ANO Cilvēktiesību padomes darbā;
   af) palielināt īpašo procedūru agrās brīdināšanas spējas, paredzot mehānismu, kas tām ļauj rosināt situācijas automātisku izvērtēšanu ANO Cilvēktiesību padomē; pastiprināt pārraudzības pasākumus, lai īstenotu ieteikumus par īpašajām procedūrām;
   ag) stiprināt vispārējā regulārā pārskata (VRP) procesu, iekļaujot ieteikumus divpusējos un daudzpusējos dialogos ar ANO dalībvalstīm un pamatojot šos dialogus ar starptautiskām normām un standartiem;
   ah) turpināt centienus ANO Ģenerālajā asamblejā un tās komitejās attiecībā uz aicinājumu noteikt moratoriju nāves soda izmantošanai, kam arvien vairāk valstu izsaka arvien lielāku atbalstu, un attiecībā uz bērnu tiesībām, neatkarīgiem medijiem un reliģisko toleranci; atbalstīt visus centienus izskaust spīdzināšanu; jo īpaši veicināt ANO Konvencijas pret spīdzināšanu fakultatīvā protokola pieņemšanu;
  

Atbalsts demokrātijai

   ai) palīdzēt nodrošināt vietējos demokrātiskos procesus, demokrātijas kultūras un tiesiskuma attīstību; paplašināt atbalstu demokrātijai arī pēc vēlēšanu procesa beigām, lai to uzturētu ilgtermiņā un spētu sniegt iedzīvotājiem taustāmus rezultātus; nodrošināt parlamentu un politisko partiju plašāku iekļaušanu demokrātijas atbalsta programmās; uzsvērt, cik liela nozīme ir neatkarīgām NVO, kas var brīvi darboties, lai veidotu spēcīgu pilsonisko kultūru;
   aj) pievērst vislielāko uzmanību sociālai un ekonomiskai iekļaušanai, pārejai uz demokrātiju un politiskiem un vēlēšanu procesiem, spēju veidošanai, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, jauniešu līdzdalībai parlamentārajā demokrātijā, vārda brīvības, apziņas un ticības brīvības, kā arī sieviešu tiesību, tostarp tiesību piedalīties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, aizsardzībai, gan sociālās prakses, gan tiesību aktu līmenī;
   ak) veiksmīgāk iekļaut atbalstu demokrātijai Eiropas ārējā darbībā; atbalstīt demokrātisku pārvaldību ar dažādajiem pieejamajiem finanšu instrumentiem, kad vien iespējams, izmantojot ES delegāciju resursus; sadarboties ar ANO un citiem partneriem globālā un vietējā mērogā, lai nodrošinātu tiesiskumu, veicinātu neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus un veidotu un stiprinātu demokrātiskās iestādes, kas spēj nodrošināt demokrātiju;
   al) nodrošināt, ka ANO miera uzturēšanas misiju pilnvaras atspoguļo vajadzību atbalstīt vēlēšanu novērošanas misijas, un sniegt tām nepieciešamos līdzekļus, lai garantētu novērotāju drošību darbības vietās;
  

Attīstība

   am) iekļaut ar attīstību saistītās ES politikas visos līmeņos, lai izvairītos gan no pretrunām starp attīstību veicinošām politikas jomām, gan no šķēršļiem partnervalstu attīstībai divpusējos un daudzpusējos līgumos un forumos; pievērst īpašu uzmanību cilvēktiesību un attīstības aspektiem brīvās tirdzniecības līgumos un PTO līmenī notiekošo sarunu laikā;
   an) turpināt darbu nolūkā sasniegt tādu attīstības procesu, kura centrā ir cilvēki; pārraudzīt ANO deklarāciju par tiesībām uz attīstību, galveno uzmanību pievēršot praktiskām darbībām tās īstenošanas nolūkā;
   ao) nodrošināt, ka vispārējā Eiropas atbalsta daļa, kas virzīta caur ES budžetu, nebūtu jāsamazina un ka uzmanības centrā saglabātos nabadzības un bada jautājums; apsvērt vajadzību 20 % no visa ES atbalsta piešķirt pamata sociālajiem pakalpojumiem, kā to noteikusi ANO, īpaši koncentrējoties uz brīvu pieeju pamata veselības aprūpei un pamatizglītībai, ņemot vērā ES atbalstu iniciatīvai “Izglītība visiem” un saistības cilvēka veselības uzlabošanā visā pasaulē;
   ap) palielināt attīstības politikas saskaņotību un uzlabot attīstības palīdzības efektivitāti, jo tie ir TAM sasniegšanas galvenie aspekti;
   aq) vadīt un paātrināt ANO centienus īstenot TAM, īpašu uzmanību pievēršot tiem mērķiem, kuros līdz šim sasniegtais progress ir vismazākais;
   ar) paliekot uzticīgai saistībām sadarbībā ar starptautisko sabiedrību izskaust nabadzību, strādāt pie tā, lai izveidotu tālejošu TAM programmu laika posmam pēc 2015. gada, ņemot vērā gan līdz šim panākto progresu, gan arī vēl pastāvošos šķēršļus;
   as) veikt pārraudzību un censties pilnībā īstenot ilgtspējīgai attīstībai veltītās ANO konferences (“Rio+20”) darba rezultātus, cita starpā veicinot ilgtspējīgu attīstību kā vadošo principu vispārējai ilgtermiņa attīstībai;
   at) izveidot ANO Ievērojamo personu grupu;
   au) aktīvi pārraudzīt, kā tiek īstenoti Pusanā pieņemtie secinājumi;
   av) aktīvi iesaistīties, lai cīnītos pret spekulācijām ar pārtiku un risinātu samilzušo nabadzības un bada problēmu;
   aw) piešķirt prioritāti nodrošinātībai ar pārtiku, ražošanas jaudai lauksaimniecībā, infrastruktūrai, iespēju attīstīšanai, integrējošai ekonomiskajai izaugsmei, labvēlīgiem tirgus apstākļiem un jaunai uzņēmējdarbībai, piekļuvei tehnoloģijām un humānajai un sociālajai attīstībai vismazāk attīstītajās valstīs saskaņā ar Stambulas rīcības programmu un secinājumiem, kas tika pieņemti ANO Tirdzniecības un attīstības konferences 13. sesijā Dohā 2012. gada 26. aprīlī;
   ax) atkārtoti paust apņemšanos īstenot Romas principus par nodrošinātību ar pārtiku; paust nožēlu par sekām, ko radījusi spekulēšana ar pārtikas precēm;
   ay) mudināt jaunattīstības valstis ar starptautisko ziedotāju atbalstu veikt ilgtermiņa pasākumus, lai nodrošinātu, ka sausums neizbēgami neizraisa badu; ieviest katastrofu riska mazināšanas stratēģijas un agrīnās brīdināšanas sistēmas;
   az) pilnībā atbalstīt ANO un jo īpaši ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja būtisko lomu;
   ba) atkārtoti apliecināt ES ilgtermiņa apņemšanos atbalstīt Āfrikas raga iedzīvotāju labklājību un risināt jautājumus saistībā ar strukturālā pārtikas trūkuma un konflikta iemesliem;
  

Klimata pārmaiņas, vides aizsardzība visā pasaulē un ilgtspējība

   bb) uzņemties vadību globālās klimata pārvaldības jomā un starptautiskajā sadarbībā klimata pārmaiņu jomā; atbalstīt atvērtu, pārskatāmu un samērīgu institucionālo arhitektūru, kas attiecīgajās pārvaldības iestādēs nodrošina gan rūpnieciski attīstīto valstu, gan jaunattīstības valstu proporcionālu pārstāvību; turpināt attīstīt dialogu ar būtiskākajiem dalībniekiem, piemēram, BRICS valstīm un jaunattīstības valstīm, ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir kļuvušas par vienu no nozīmīgākajiem jautājumiem starptautiskajās attiecībās; arī turpmāk attīstīt Eiropas Ārējās darbības dienesta spējas veidot ES diplomātijas politiku klimata pārmaiņu jomā;
   bc) turpināt pilnvarot pilsoņus vides pārvaldībā, efektīvi un globāli īstenojot Rio 10. principu; šajā saistībā paplašināt Orhūsas konvencijas noteikumus ārpus ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) ietvariem, izmantojot vispārēju konvenciju vai atverot Orhūsas konvenciju pusēm, kas nav ANO/EEK dalībnieces; veicināt uzlabotu pārvaldību ilgtspējīgas attīstības jomā, tostarp stiprinot ANO Vides programmu (UNEP); aktīvi sadarboties ar partneriem, lai uzlabotu vides aizsardzības tiesību aktu piemērošanu visā pasaulē;
   bd) virzīt ĀS un ES kopējo nostāju, lai vienotos par to, ka ANO Vides programmu pārveido par specializētu ANO aģentūru, kuras galvenais birojs atrastos Nairobi, Kenijā; šīs jaunās institucionālās sistēmas ietvaros risināt jautājumus, kas saistīti ar finansējumu, tehnoloģiju nodošanu un spēju veidošanu ilgtspējīgai attīstībai;
   be) atbalstīt bioloģisko daudzveidību un klimata aizsardzību jaunattīstības valstīs saskaņā ar ANO Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām un Konvencijā par bioloģisko daudzveidību noteiktajiem mērķiem; noteikt, ka jūrām un okeāniem jākļūst par vienu no galvenajiem Rio sistēmas pīlāriem, līdztekus klimata jautājumiem un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai;
   bf) atbalstīt Komisijas aktīvu dalību notiekošajās diskusijās par aizsardzības trūkumiem un reaģēšanu, kuru ierosināja ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR), risinot augstā komisāra 2010. gada dialogu par aizsardzības grūtībām, kura mērķis ir uzlabot pašreizējo starptautisko sistēmu piespiedu kārtā pārvietoto personu un bezvalstnieku aizsardzībai; aktīvi piedalīties debatēs par terminu “klimata bēglis”, kas izmantots nolūkā raksturot tādus cilvēkus, kuri klimata pārmaiņu rezultātā ir spiesti pamest mājas un meklēt patvērumu ārzemēs, tostarp arī par iespējamo juridisko definīciju šim terminam, kas vēl nav atzīts starptautiskajās tiesībās, ne arī kādā juridiski saistošā starptautiskā līgumā;
  

Dažādi

   bg) veicināt valdību un parlamentu sadarbību globālos jautājumos un sekmēt debates par parlamentu nozīmi pasaules mērogā; stiprināt pasaules mēroga pārvaldības demokrātisko raksturu, pārskatatbildību un pārredzamību un veicināt lielāku sabiedrības un parlamentu līdzdalību ANO darbībā;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu augstajai pārstāvei/ priekšsēdētāja vietniecei, Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0255.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0229.
(3) Eiropas Savienības Padome, 11298/2011.
(4) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/256.
(5) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/209.
(6) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/253.
(7) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/224.
(8) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/223.
(9) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/219.
(10) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/210.
(11) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/163.
(12) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/59.
(13) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/159.
(14) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/151.
(15) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/66/167.
(16) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/65/276.
(17) ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija A/RES/64/236.
(18) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0058.
(19) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0507.
(20) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0334.
(21) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0482.
(22) OV C 99 E, 3.4.2012., 56. lpp.
(23) OV C 99 E, 3.4.2012., 7. lpp.
(24) OV C 124 E, 25.5.2006., 549. lpp.
(25) Atbruņošanās, demobilizācija, atkārtota iesaistīšana un reintegrācija.


Vispārējo tarifa preferenču sistēma ***I
PDF 269kWORD 59k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))
P7_TA(2012)0241A7-0054/2012
KĻŪDU LABOJUMI

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0241),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0116/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 2012. gada 6. jūnija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A7-0054/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008

P7_TC1-COD(2011)0117


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 978/2012.)


To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības ***I
PDF 701kWORD 322k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))(1)
P7_TA(2012)0242A7-0172/2012

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi pasauli pēdējo trīs gadu laikā, ir radījusi nopietnu kaitējumu tautsaimniecības izaugsmei un finanšu stabilitātei un izraisījusi dalībvalstu budžeta deficīta un parāda situācijas spēcīgu pasliktināšanos, liekot vairākām dalībvalstīm meklēt finansiālo palīdzību ārpus Eiropas Savienības.
(1)  Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi pasauli kopš 2007. gada, ir radījusi nopietnu kaitējumu tautsaimniecības izaugsmei un finanšu stabilitātei un izraisījusi dalībvalstu budžeta deficīta un parāda situācijas spēcīgu pasliktināšanos, liekot vairākām dalībvalstīm meklēt finansiālo palīdzību Eiropas Savienībā un ārpus tās.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9. pantā ir paredzēts, ka, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2.apsvērums
(2)  Eiropas Savienības tiesību aktos būtu jānodrošina pilnīga atbilstība starp Līgumā paredzēto ES daudzpusējās uzraudzības sistēmu un iespējamiem politiskajiem nosacījumiem, kas saistīti ar šādu finansiālo palīdzību. To dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, ekonomiskā un finansiālā integrācija liek pastiprināt uzraudzību, lai novērstu to, ka atsevišķu dalībvalstu finansiālās stabilitātes problēmas radītu negatīvu ietekmi arī pārējā eurozonā.
(2)  Eiropas Savienības tiesību aktos būtu jānodrošina pilnīga atbilstība starp Līgumā paredzēto ES daudzpusējās uzraudzības sistēmu un iespējamiem politiskajiem nosacījumiem, kas saistīti ar šādu finansiālo palīdzību. Visu dalībvalstu, īpaši to, kuru naudas vienība ir euro, ekonomiskā un finansiālā integrācija liek īstenot stingrāku uzraudzību, lai novērstu to, ka atsevišķu dalībvalstu finansiālās stabilitātes problēmas rada negatīvu ietekmi arī pārējā eurozonā un, plašākā nozīmē, visā Savienībā.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Ekonomiskās un fiskālās uzraudzības intensitātei būtu jābūt proporcionālai attiecīgās valsts finanšu grūtību pakāpei, un tajā būtu jāņem vērā saņemtās finansiālās palīdzības veids, kas var būt gan tikai piesardzības pasākums, pamatojoties uz atbilstības nosacījumiem, gan pilna makroekonomikas korekciju programma, kurā paredzēti stingri politiskie nosacījumi.
(3)  Ekonomiskās un fiskālās uzraudzības intensitātei vajadzētu būt proporcionālai un atbilstošai attiecīgās valsts finanšu grūtību pakāpei, un tajā būtu jāņem vērā saņemtās finansiālās palīdzības veids, kas var būt gan tikai piesardzības pasākums, pamatojoties uz atbilstības nosacījumiem, gan pilna makroekonomikas korekciju programma, kurā paredzēti stingri politiskie nosacījumi. Ikvienā makroekonomikas korekciju programmā būtu jāņem vērā attiecīgās dalībvalsts valsts reformu programma saistībā ar Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu uzraudzību, ja tās saskaras ― vai riskē saskarties ― ar nopietnām grūtībām finanšu jomā, lai nodrošinātu, ka tajās ātri atjaunojas normāla situācija, un aizsargātu citas eurozonas dalībvalstis no iespējamās negatīvās ietekmes. Šādai pastiprinātai uzraudzībai vajadzētu ietvert plašāku piekļuvi informācijai, kas nepieciešama stingrai ekonomikas, nodokļu un finanšu stāvokļa pārraudzībai, un regulāru ziņošanu Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) vai jebkurai apakškomitejai, ko šiem mērķiem norīkojusi. Tādu pašu uzraudzības režīmu vajadzētu piemērot dalībvalstīm, kuras pieprasa palīdzību piesardzības pasākumu veidā no Eiropas Finanšu stabilizācijas instrumenta (EFSI), Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM), Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas starptautiskas finanšu iestādes.
(4)  Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu uzraudzību, ja tās saskaras ― vai riskē saskarties ― ar nopietnām grūtībām finanšu jomā, lai nodrošinātu, ka tajās ātri atjaunojas normāla situācija, un aizsargātu citas eurozonas dalībvalstis no iespējamās negatīvās ietekmes. Šāda pastiprināta uzraudzība būtu jāveic atbilstoši problēmu nopietnībai, attiecīgi nosakot, cik stingra uzraudzība ir vajadzīga. Tai vajadzētu ietvert plašāku pieeju informācijai, kas nepieciešama stingrai ekonomikas, nodokļu un finanšu stāvokļa pārraudzībai, un regulāru ziņošanu kompetentajai Eiropas Parlamenta komitejai, kā arī Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) vai jebkurai apakškomitejai, ko EFK šiem mērķiem norīkojusi. Tādu pašu uzraudzības režīmu vajadzētu piemērot dalībvalstīm, kuras pieprasa palīdzību piesardzības pasākumu veidā no Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI), Eiropas stabilitātes mehānisma (ESM), Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas starptautiskas finanšu iestādes.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Turklāt dalībvalstij, kurai tiek piemērota stingrāka uzraudzība, būtu jāveic pasākumi, kas ļautu novērst esošos vai iespējamos grūtību cēloņus. Šai nolūkā dalībvalstij būtu jāņem vērā visi ieteikumi, kas tai sniegti, īstenojot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru vai pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Ekonomikas un finanšu situācijas uzraudzība būtu ievērojami jāpastiprina dalībvalstīm, uz kurām attiecas makroekonomikas korekciju programma. Ņemot vērā šādas programmas visaptverošo raksturu, citas ekonomiskās un fiskālās uzraudzības procedūras būtu jāaptur, kamēr ir spēkā makroekonomikas korekciju programma, lai izvairītos no ziņošanas pienākumu dublēšanās.
(5)  Ekonomikas un finanšu situācijas uzraudzība būtu ievērojami jāpastiprina dalībvalstīm, uz kurām attiecas makroekonomikas korekciju programma. Ņemot vērā šādas programmas visaptverošo raksturu, citas ekonomiskās un fiskālās uzraudzības procedūras vajadzētu apturēt vai attiecīgā gadījumā racionalizēt, kamēr ir spēkā makroekonomikas korekciju programma, lai nodrošinātu saskaņotu ekonomikas politikas uzraudzību un izvairītos no ziņošanas pienākumu dublēšanās. Tomēr, izstrādājot makroekonomikas korekciju programmu, būtu jāņem vērā visi ieteikumi, kas dalībvalstij sniegti, īstenojot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru vai pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru1, kapitāla brīvu apriti, kas ir viens no LESD pamatprincipiem, ar valsts tiesību aktiem var ierobežot, ja attiecīgo ierobežojumu pamatā ir valsts drošības apsvērumi. Valsts drošības apsvērumi cita starpā var būt cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo īpaši tajās eurozonas dalībvalstīs, kurās ir vai kuras apdraud nopietnas finansiālās stabilitātes grūtības.
1 Skatīt lietas C-463/00 un C-174/04.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)
(5b)  Šāda izvairīšanās no nodokļu maksāšanas nozīmē ieņēmumu deficītu, kas var atbilst no vienas vai vairākām dalībvalstīm, SVF, EFSI, EFSM vai ESM saņemtās finansiālās palīdzības summai vai pat to pārsniegt un kas galvenokārt rodas tādēļ, ka netiek pareizi īstenota valsts nodokļu politika.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)
(5c)  Saņēmusi Komisijas priekšlikumu un apspriedusies ar Eiropas Centrālo banku, Padome saskaņā ar LESD 66. pantu var noteikt ierobežojumus attiecībā uz trešām valstīm, kuras ir atbildīgas par tādu kapitāla apriti, kas nopietni apgrūtina ekonomikas un monetārās savienības darbību.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Dalībvalstīm saskaņā ar spēkā esošajām valsts tiesību normām un praksi tehniskās palīdzības programmu sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzības un vērtēšanas procesos vajadzētu iesaistīt sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Lēmumā par dalībvalsts un tās korekciju programmas neatbilstību tiktu paredzēts arī apturēt Savienības līdzekļu maksājumus vai saistības, kā paredzēts 21. panta 6. punktā Regulā (ES) Nr. XXX, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006.
svītrots
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Var būt situācijas, kad labāku ilgtermiņa rezultātu iespējams panākt, nodrošinot dalībvalsts aizsardzību pret svārstībām tirgū, nevis stabilizējot attiecīgās dalībvalsts ekonomikas stāvokli un tās parāda atmaksāšanas spēju. Šādos gadījumos, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, varētu noteikt dalībvalsts pagaidu tiesisko aizsardzību. Būtu jānodrošina Padomei iespēja ar attiecīgu vairākumu atcelt šādu Komisijas lēmumu.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)
(7b)  Šajā regulā minētā finansiālā palīdzība būtu jāattiecina arī uz finansiālo atbalstu, kas piešķirts piesardzības pasākumu veidā, ja vien nav noteikts citādi.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)
(7c)  Komisijas lēmums par to, ka dalībvalstij saskaņā ar šo regulu tiek piemērota stingrāka uzraudzība, būtu jāpieņem, cieši sadarbojoties ar EFK, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju un attiecīgajām Eiropas uzraudzības iestādēm. Komisijai ar EFK būtu jāsadarbojas arī tad, ja tiek lemts par stingrākas uzraudzības režīma pagarināšanu.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
1.  Šajā regulā tiek paredzēti noteikumi, lai stiprinātu ekonomikas un budžeta uzraudzību dalībvalstīs, kurās ir vai kuras apdraud nopietnas finansiālās stabilitātes grūtības un/vai kuras saņem vai varētu saņemt finanšu palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta (EFSI), Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma (EFSM) vai citas starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF).
1.  Šajā regulā tiek paredzēti noteikumi, lai stiprinātu ekonomikas un budžeta uzraudzību dalībvalstīs, kuru valūta ir euro un
kurās ir vai kuras apdraud nopietnas finansiālās stabilitātes un/vai valsts finanšu ilgtspējas grūtības, kas var radīt nelabvēlīgu domino efektu citās eurozonas dalībvalstīs, un/vai
kuras pieprasa vai saņem finansiālu palīdzību no vienas vai vairākām citām dalībvalstīm, Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI), Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma (EFSM) vai citas starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF).
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Ar šo regulu tiek reglamentēti stingrāki valsts budžetam piemērojamie noteikumi un spēcīgāks ekonomikas politikas koordinēšanas process.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Piemērojot šo regulu, Komisija, Padome un dalībvalstis pilnībā ievēro LESD 152. pantu, un ieteikumi saskaņā ar šo regulu tiek pieņemti, ņemot vērā valstu atalgojuma noteikšanas praksi un sistēmas. Piemērojot šo regulu un saskaņā ar to pieņemtos ieteikumus, Komisija, Padome un dalībvalstis ņem vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu, un tāpēc to piemērošana neskar tiesības apspriest, slēgt un īstenot koplīgumus vai rīkoties kolektīvi saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
1.a pants
Stingrāki budžeta noteikumi un ekonomikas koordinēšana

1.  Lai labāk koordinētu valsts parāda vērstpapīru emisijas plānošanu, dalībvalstis iepriekš sniedz Komisijai un Padomei ziņojumu par saviem valsts parāda vērstpapīru emisijas plāniem.
2.  Lai noteiktu kritērijus labākās prakses salīdzinošai vērtēšanai un virzītos uz ciešāk koordinētu ekonomikas politiku, dalībvalstis nodrošina, ka visas ekonomikas politikas būtiskās reformas, ko tās plāno veikt, tiek iepriekš apspriestas, un attiecīgā gadījumā koordinē šīs reformas ar citām dalībvalstīm.
3.  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1466/97 dalībvalstis nodrošina, ka vispārējās valdības budžets vidējā termiņā ir līdzsvarots vai veidots ar pārpalikumu.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
1.  Komisija var nolemt, ka dalībvalstij, kura saskaras ar lielām finansiālās stabilitātes grūtībām, tiek piemērota pastiprināta uzraudzība. Attiecīgajai dalībvalstij pirms tam tiek dota iespēja paust savu nostāju. Ik pēc sešiem mēnešiem Komisija lemj, vai pagarināt pastiprinātās uzraudzības režīmu.
1.  Pamatojoties uz jaunākā padziļinātā pārskata rezultātiem, kas veikts saskaņā ar 5. pantu Regulā (ES) Nr. 1176/2011, un ņemot vērā objektīvus papildu kritērijus, tostarp Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) brīdinājumus, kā arī ziņojumus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regulā (ES) Nr. .../2012 [par kopīgiem noteikumiem budžeta projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs], Komisija var nolemt, ka dalībvalstij tiek piemērota pastiprināta uzraudzība. Padome 10 dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas to ar kvalificētu vairākumu var atcelt. Pirms tiek pieņemts lēmums, attiecīgajai dalībvalstij tiek dota iespēja paust savu nostāju. Ik pēc sešiem mēnešiem Komisija lemj, vai pagarināt pastiprinātas uzraudzības režīmu.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Ja Komisija saskaņā ar 1. punktu nolemj piemērot dalībvalstij pastiprinātas uzraudzības režīmu, tā to pienācīgi dara zināmu ESRK un attiecīgā gadījumā informē dalībvalsti par pastiprinātas uzraudzības rezultātiem.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
2.  Komisija lemj piemērot pastiprinātu uzraudzību dalībvalstij, kas saņem finansiālu palīdzību piesardzības pasākumu veidā no vienas vai vairākām citām valstīm, EFSI, ESM vai jebkuras citas starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, SVF. Komisija izveido sarakstu ar attiecīgajiem instrumentiem finansiālās palīdzības sniegšanai piesardzības pasākumu veidā un pastāvīgi to atjaunina, lai ņemtu vērā iespējamās izmaiņas EFSI, ESM vai citu starptautisko finanšu iestāžu finansiālā atbalsta politikā.
2.  Komisija lemj piemērot pastiprinātu uzraudzību dalībvalstij, kas pieprasa vai saņem finansiālu palīdzību piesardzības pasākumu veidā no vienas vai vairākām citām valstīm, EFSI, EFSM, ESM vai jebkuras citas starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, SVF.
Komisija publicē visus lēmumus, ko tā pieņēmusi saskaņā ar 1. un 2. punktu.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
3.  Šā panta 2. punktu nepiemēro dalībvalstij, kas piesardzības pasākuma ietvaros saņem finansiālo palīdzību kredītlīnijas veidā, kura nav piesaistīta nosacījumam, ka attiecīgajai dalībvalstij būtu jāpieņem jauni politikas pasākumi, kamēr vien kredītlīnija netiek izmantota.
3.  Komisija var nolemt, ka šā panta 2. punkts netiek piemērots dalībvalstij, kas piesardzības pasākuma ietvaros saņem finansiālo palīdzību kredītlīnijas veidā, kura nav piesaistīta nosacījumam, ka attiecīgajai dalībvalstij būtu jāpieņem jauni politikas pasākumi, kamēr vien kredītlīnija netiek izmantota.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Komisija izveido to finansiālās palīdzības instrumentu sarakstu, kuru pielietojums var būt saistīts ar pastiprinātas uzraudzības piemērošanu atbilstoši 2. punktam, un šo sarakstu pastāvīgi atjaunina.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis, kurām piemēro pastiprinātu uzraudzību, apspriežoties un sadarbojoties ar Komisiju, kas rīkojas saziņā ar Eiropas Centrālo banku (ECB), pieņem pasākumus, lai novērstu grūtību cēloņus vai potenciālos cēloņus.
1.  Ja dalībvalstij tiek piemērota pastiprināta uzraudzība, tā, apspriežoties un sadarbojoties ar Komisiju, kas rīkojas saziņā ar Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/20101, Eiropas uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/20102, un Eiropas uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/20103, (turpmāk visas kopā ‐ EUI), ESRK un attiecīgā gadījumā arī ar SVF, pieņem pasākumus, lai novērstu grūtību cēloņus vai potenciālos cēloņus, ņemot vērā visus ieteikumus, kas saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1466/97, (EK) Nr. 1467/97 un (ES) Nr. 1176/2011 dalībvalstij sniegti par valsts reformu programmu, kā arī tās stabilitātes vai konverģences programmu. Par šiem pasākumiem tiek informēta Eurogrupas jautājumu darba grupa, EFK, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja un attiecīgās dalībvalsts parlaments.
1 OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
2 OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
3 OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Komisija izvērtē nelabvēlīgu domino efektu, ko varētu radīt citas dalībvalstis, cita starpā arī nodokļu jomā. Ja Komisija ir konstatējusi šādu nelabvēlīgu domino efektu, Padome, ņemot vērā Komisijas ieteikumu, saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktā noteikto kārtību sniedz vajadzīgos ieteikumus dalībvalstīm, kas rada nelabvēlīgu domino efektu.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa
3.  Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts, kurai piemēro pastiprinātu uzraudzību,
3.  Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts, kurai saskaņā ar 2. panta 1. punktu piemēro pastiprinātu uzraudzību,
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
(a) prasītajā biežumā paziņo Komisijai, ECB un Eiropas Banku iestādei (EBI) detalizētu informāciju par to finanšu iestāžu finansiālo stāvokli, kuras ir šīs valsts uzraudzības iestādes uzraudzībā;
(a) prasītajā biežumā saskaņā ar 35. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 paziņo attiecīgajām EUI detalizētu informāciju par norisēm valsts finanšu sistēmā, iekļaujot arī atbilstoši b) apakšpunktam veikto stresa testu un jutīguma analīžu rezultātu izklāstu. Pamatojoties uz secinājumiem, kas izdarīti pēc makroekonomikas nelīdzsvarotības rādītāju kopsavilkuma pamata rādītāju izvērtēšanas, attiecīgās EUI sadarbībā ar ESRK sagatavo finanšu sistēmas iespējamo trūkumu novērtējumu un nosūta šo novērtējumu gan Komisijai tās norādītajos termiņos, gan ECB;
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
(b)  Eiropas Banku iestādes pārraudzībā veic Komisijas un ECB noteiktus stresa testus un jutīguma analīzes, un kas vajadzīgas, lai novērtētu banku sektora spēju pretoties dažādiem makroekonomiskajiem un finanšu satricinājumiem, un detalizēti informē Komisiju un ECB par rezultātiem;
(b) attiecīgo EUI pārraudzībā veic stresa testus un jutīguma analīzes, ko Komisija un ECB ir noteikušas sadarbībā ar attiecīgajām EUI un ESRK un kas vajadzīgas, lai novērtētu finanšu sektora spēju pretoties dažādiem makroekonomiskiem un finansiāliem satricinājumiem;
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
(c)  Eiropas Banku iestādes veiktā īpašā izvērtējuma ietvaros tiek regulāri novērtēta attiecībā uz tās iespējām īstenot banku sektora uzraudzību;
(c) attiecīgo EUI veiktā īpašā izvērtējuma ietvaros tiek regulāri novērtēta, lai noteiktu dalībvalsts iespējas īstenot finanšu sektora uzraudzību;
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
(d) paziņo visu informāciju, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. XXX par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību, vajadzīga, lai pārraudzītu makroekonomikas nelīdzsvarotību.
(d) paziņo visu informāciju, kas vajadzīga, lai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1176/2011 pārraudzītu makroekonomikas nelīdzsvarotību.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts, kurai saskaņā ar 2. panta 2. punktu tiek piemērota pastiprināta uzraudzība,
(a) noteiktajos termiņos saskaņā ar 35. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 paziņo Komisijai, ECB un attiecīgajām EUI detalizētu informāciju par norisēm valsts finanšu sistēmā, iekļaujot arī atbilstoši b) apakšpunktam veikto stresa testu un jutīguma analīžu rezultātu izklāstu. Komisija, ECB un attiecīgās EUI nodrošina saņemtās detalizētās informācijas konfidencialitāti;
(b) attiecīgo EUI pārraudzībā veic stresa testus un jutīguma analīzes, ko Komisija un ECB ir noteikušas sadarbībā ar attiecīgajām EUI un ESRK un kas vajadzīgas, lai novērtētu finanšu sektora spēju pretoties dažādiem makroekonomiskiem un finansiāliem satricinājumiem;
(c) attiecīgo EUI veiktā īpašā izvērtējuma ietvaros tiek regulāri novērtēta attiecībā uz tās iespējām īstenot finanšu sektora uzraudzību;
(d) paziņo visu informāciju, kas vajadzīga, lai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1176/2011 pārraudzītu makroekonomikas nelīdzsvarotību.
Dalībvalstis, kuras saņem finansiālo palīdzību finanšu iestāžu rekapitalizācijai, ziņo arī par nosacījumiem, kas šīm finanšu iestādēm ir jāievēro, tostarp attiecībā uz vadītāju atalgojumu un reālās ekonomikas kreditēšanas nosacījumiem.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
4.  Komisija saziņā ar ECB veic regulāras pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro uzraudzību, lai pārbaudītu rezultātus, kas gūti, īstenojot 1., 2. un 3. punktā minētos pasākumus. Katru ceturksni tā paziņo savus secinājumus Ekonomikas un Finanšu komitejai (EFK) vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, un jo īpaši novērtē, vai ir vajadzīgi turpmāki pasākumi. Šīs pārskatīšanas misijas aizstāj Regulas (EK) Nr. 1467/97 10.a panta 2. punktā paredzēto pārraudzību klātienē.
4.  Komisija saziņā ar ECB un attiecīgajām EUI, un vajadzības gadījumā arī ar SVF, veic regulāras pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro pastiprinātu uzraudzību, lai pārbaudītu rezultātus, kas gūti, īstenojot 1., 2., 3. un 3.a punktā minētos pasākumus. Katru ceturksni tā paziņo savus secinājumus Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) un Eiropas Parlamenta kompetentajai komitejai un jo īpaši novērtē to, vai ir vajadzīgi turpmāki pasākumi. Šīs pārskatīšanas misijas aizstāj Regulas (EK) Nr. 1467/97 10.a panta 2. punktā paredzēto pārraudzību klātienē.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts
5.  Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi turpmāki pasākumi un attiecīgās dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti eurozonā, Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, var ieteikt attiecīgajai dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un sagatavot makroekonomikas korekciju programmu. Padome var nolemt publiskot šo ieteikumu.
5.  Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzētajām pārskata misijām, ir konstatēts, ka vajadzīgi turpmāki pasākumi un attiecīgās dalībvalsts finansiālā un ekonomiskā situācija apdraud finanšu stabilitāti eurozonā vai eurozonas netraucētu darbību, Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, var vienlaicīgi:
(a) ieteikt attiecīgajai dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un sagatavot makroekonomikas korekciju programmu;
(b) ieteikt, ka finansiālā palīdzība ir sniedzama no EFSI vai ESM ar attiecīgiem šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.
Padome var nolemt publiskot savus ieteikumus.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)
Ja dalībvalsts lūdz finansiālo palīdzību no ESM saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu, citas dalībvalstis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ESM savlaicīgi sniedz palīdzību konkrētajai dalībvalstij.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
(a) attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā;
(a)  Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai piedalīties viedokļu apmaiņā;
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  Komisija savlaicīgi informē Eiropas Parlamenta kompetento komiteju par ieteikuma saturu.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)
6.a Visā procesa gaitā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja un attiecīgās dalībvalsts parlaments var uzaicināt SVF, ECB un Komisijas pārstāvjus piedalīties ekonomikai veltītā dialogā par svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar pareizu ekonomikas darbību.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
4. pants
Dalībvalsts, kas vēlas saņemt finansiālu palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, EFSI, ESM, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas iestādes, kas nav Savienības iestāde, nekavējoties informē par šo nodomu Komisiju, Padomi un Eiropas Centrālo banku (ECB). Pēc tam, kad no Komisijas ir saņemts novērtējums, Ekonomikas un finanšu komitejā vai jebkurā apakškomitejā, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, notiek pārrunas par šo plānoto pieprasījumu.

Dalībvalsts, kas ir iecerējusi lūgt finansiālu palīdzību no vienas vai vairākām citām dalībvalstīm, EFSI, ESM, SVF vai citas iestādes, kas nav Savienības iestāde, nekavējoties informē par šo nodomu Eiropas Parlamentu, Komisiju, Padomi un ECB. Pēc tam, kad no Komisijas ir saņemts novērtējums un pirms attiecīgā dalībvalsts vēršas pie potenciālajiem aizdevējiem, Ekonomikas un finanšu komitejā notiek pārrunas par šo plānoto pieprasījumu, lai cita starpā izskatītu iespējas, ko sniedz esošie Savienības vai eurozonas finanšu instrumenti.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
5. pants
Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSI vai ESM, Komisija saziņā ar ECB un, ja iespējams, ar SVF sagatavo analīzi par attiecīgās dalībvalsts valdības parāda atmaksājamību, tostarp par dalībvalsts iespējām atmaksāt paredzēto finansiālo palīdzību, un nosūta to Ekonomikas un finanšu komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi.

Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSI, EFSM vai ESM, Komisija saziņā ar ECB un, ja iespējams, attiecīgā gadījumā arī ar SVF sagatavo analīzi par attiecīgās dalībvalsts valdības parāda atmaksājamību un faktiskajām vai potenciālajām vajadzībām pēc finansējuma, tostarp par piesardzīgu makroekonomikas korekciju programmas ietekmi uz dalībvalsts iespējām atmaksāt paredzēto finansiālo palīdzību, un nosūta to Ekonomikas un finanšu komitejai.

Valdības parāda atmaksājamības novērtējums tiek veikts, pamatojoties uz piesardzīgām makroekonomiskajām un budžeta prognozēm, izmantojot visjaunāko informāciju un pienācīgi ņemot vērā secinājumus, kas iekļauti 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajā ziņojumā, kā arī visus saskaņā ar 3. panta 3. punkta b) apakšpunktu veiktos uzraudzības uzdevumus. Sagatavojot prognozes, tiek vērtēta makroekonomisku un finansiālu satricinājumu un nelabvēlīgu notikumu ietekme uz valdības parāda atmaksājamību.

Komisija publicē metodoloģiju, ekonomikas un ekonometriskos pamata modeļus un pieņēmumus, tostarp iespējamā galarezultāta un makroekonomikas veicinošās ietekmes aplēsi, kā arī citus būtiskus parametrus, kas ir valdības parāda atmaksājamības novērtējuma pamatā.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalsts, kas saņem finansiālo palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, sagatavo projektu korekciju programmai, kuras mērķis ir atjaunot stabilu un ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu situāciju un atjaunot tās spēju pilnībā finansēt pašai sevi finanšu tirgos. Korekciju programmas projektā pienācīgi ņem vērā spēkā esošos ieteikumus, kas adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar Līguma 121., 126. un/vai 148. pantu, un tās darbības šo ieteikumu īstenošanai, un izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un padziļināt prasītos politikas pasākumus.
1.  Dalībvalsts, kas pieprasa vai saņem finansiālo palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, SVF, EFSI, EFSM vai ESM, vienojoties ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB un attiecīgā gadījumā arī ar SVF, sagatavo projektu makroekonomikas korekciju programmai, kuras pamatā ir Regulā (ES) Nr. .../2012 par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs noteiktās ekonomisko partnerattiecību programmas (ja tādas tiek īstenotas), kura aizstāj šīs programmas un kurā ir noteikts arī gada budžeta mērķis. Makroekonomikas korekciju programmas projekts tiek izstrādāts, lai novērstu konkrētus riskus, kurus dalībvalsts rada finansiālajai stabilitātei eurozonā, un programmas mērķis ir strauji atjaunot stabilu un ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu situāciju un atjaunot dalībvalsts spēju pilnībā finansēt pašai sevi finanšu tirgos. Makroekonomikas korekciju programmas projekta pamatā ir valdības parāda atmaksājamības novērtējums, tajāir pienācīgi ņemti vērā spēkā esošie ieteikumi, kas adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar LESD 121., 126., 136. un/vai 148. pantu, un darbības, kuras dalībvalstij jāveic šo ieteikumu īstenošanai, un tajā ir izvirzīts mērķis paplašināt, nostiprināt un padziļināt prasītos politikas pasākumus. Makroekonomikas korekciju programmas projekts tiek izstrādāts, ievērojot Savienībā spēkā esošo atalgojuma noteikšanas praksi un sistēmas, kā arī darba attiecības un, ja iespējams, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts valsts reformu programmu saistībā ar Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju. Makroekonomikas korekciju programmas projekts pilnībā atbilst LESD 151. panta un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 28. panta noteikumiem.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Dalībvalsts, kura atbilstoši 1. punktam izstrādā makroekonomikas korekciju programmas projektu, vienojoties ar Komisiju, sagatavo atjauninātu partnerattiecību programmu, lai radītu ilgtspējīga valsts finanšu stāvokļa nodrošināšanai vajadzīgos apstākļus.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
2.  Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu apstiprina korekciju programmu.
2.  Padome izvērtē makroekonomikas korekciju programmas projektu vienas nedēļas laikā pēc tā saņemšanas.
Ja Komisija makroekonomikas korekciju programmas projektu uzskata par pienācīgi izstrādātu, tā šo projektu apstiprina. Padome 10 dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas to ar kvalificētu vairākumu var atcelt.

Ja Komisija uzskata, ka makroekonomikas korekciju programmas projektā paredzētās darbības vai izpildes grafiks nav pietiekams, tā pieņem dalībvalstij adresētu ieteikumu, pieprasot, lai tā vienas nedēļas laikā iesniegtu jaunu makroekonomikas korekciju programmas projektu, un vienlaikus izklāstot pamatojumu tam, kādēļ sākotnējo programmu Komisija uzskata par nepietiekamu. Ja vien makroekonomikas korekciju programmas projekts nav jāpieņem steidzami, tas nodrošina pamatu saprašanās memoranda, programmas vai tehniskā nolīguma noslēgšanai ar attiecīgajiem finansiālās palīdzības sniedzējiem. Tiek pienācīgi pamatota dažādu ar finansiālās palīdzības sniegšanu saistīto dokumentu un atjaunināto makroekonomikas korekciju programmas projekta versiju savstarpējā atbilstība, kā arī atbilstība plašākām ekonomikas un nodarbinātības politikas pamatnostādnēm. Padome 10 dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi attiecīgo lēmumu, to ar kvalificētu vairākumu var atcelt.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Komisija un Padome uzrauga, kā tiek īstenota korekciju programma un tai atbilstošie gada budžeta plāni.
Lai novērstu ziņošanas pienākumu dublēšanos, tiek nodrošināta konsekventa ekonomikas un fiskālā uzraudzība attiecībā uz dalībvalsti, kuras valūta ir euro un kura īsteno makroekonomikas korekciju programmu.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
3.  Komisija saziņā ar ECB pārrauga panākumus, kas gūti, īstenojot korekciju programmu, un ik pēc trim mēnešiem informē Ekonomikas un finanšu komiteju vai jebkuru apakškomiteju, ko tā šiem mērķiem norīkojusi. Attiecīgā dalībvalsts pilnībā sadarbojas ar Komisiju. Tā jo īpaši sniedz Komisijai visu informāciju, ko Komisija uzskata par nepieciešamu programmas pārraudzībai. Piemēro 3. panta 3. punktu.
3.  Komisija saziņā ar ECB pārrauga panākumus, kas gūti, īstenojot korekciju programmu, un ik pēc trim mēnešiem informē Ekonomikas un finanšu komiteju. Attiecīgā dalībvalsts pilnībā sadarbojas ar Komisiju un ECB. Tā jo īpaši sniedz Komisijai un ECB visu informāciju, ko tās uzskata par nepieciešamu programmas pārraudzībai. Piemēro 3. panta 3. punktu. Nepietiekamas sadarbības gadījumā Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, var nosūtīt attiecīgajai dalībvalstij atklātu ieteikumu, nosakot, kā šai dalībvalstij būtu jārīkojas.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
4.  Komisija ‐ saziņā ar ECB ‐ kopā ar attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas, kas var būt vajadzīgas tās korekciju programmā. Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par jebkādām izmaiņām, kas veicamas korekciju programmā.
4.  Komisija ‐ saziņā ar ECB un attiecīgā gadījumā arī ar SVF ‐ kopā ar attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas un jauninājumus, kas var būt vajadzīgi tās korekciju programmā, lai cita starpā pienācīgi ņemtu vērā būtiskas atšķirības starp makroekonomiskajām prognozēm un faktiskajiem rādītājiem, tostarp korekciju programmas izpildes iespējamās sekas, nelabvēlīgu domino efektu, kā arī makroekonomiskus un finansiālus satricinājumus. Komisija lemj par jebkādām izmaiņām, kas veiktas makroekonomikas korekciju programmā. Padome 10 dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas to ar kvalificētu vairākumu var atcelt.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Cieši sadarbojoties ar Komisiju, attiecīgā dalībvalsts veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai iedrošinātu privātos investorus brīvprātīgi saglabāt savas vispārējā riska pozīcijas.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts
5.  Ja, veicot 3. punktā minēto pārraudzību, tiek konstatētas būtiskas novirzes no makroekonomikas korekciju programmas, tad Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas ierosinājuma, var nolemt, ka attiecīgā dalībvalsts neatbilst korekciju programmā iekļautajām politikas prasībām.
5.  Ja, veicot 3. punktā minēto pārraudzību, tiek konstatētas būtiskas novirzes no makroekonomikas korekciju programmas, tad Komisija var nolemt, ka attiecīgā dalībvalsts neatbilst korekciju programmā iekļautajām politikas prasībām. Pieņemot lēmumu, Komisija pilnīgi noteikti izvērtē to, vai būtiska novirze ir radusies tādēļ, ka tās cēloņus attiecīgajai dalībvalstij nav iespējams kontrolēt. Padome 10 dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas to ar kvalificētu vairākumu var atcelt. Komisijas lēmumā tiek norādīti neatbilstības iemesli, kā arī tas, vai 4. punktā minētās makroekonomikas korekciju programmas izmaiņas ir vajadzīgas un samērīgas.
Makroekonomikas korekciju programmā jo īpaši tiek izklāstīti piesardzības pasākumi un ārkārtas rīcības plāni, kas jāpieņem neparedzamu notikumu, piemēram, ārējo satricinājumu, gadījumā.

Fiskālās konsolidācijas pasākumus makroekonomikas korekciju programmā iekļauj, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pietiekami daudz līdzekļu politikas īstenošanai būtiski svarīgās nozarēs, piemēram, izglītības un veselības aprūpes nozarē.

Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, attiecīgā dalībvalsts, cieši sadarbojoties ar Komisiju un saziņā ar ECB, veic pasākumus, kuru mērķis ir novērst tirgus satricinājumu un saglabāt stabilu finanšu sektora darbību.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts
6.  Dalībvalsts, uz kuru attiecas korekciju programma, bet kurai ir nepietiekamas administratīvās iespējas vai nopietnas grūtības īstenot korekciju programmu, vēršas pie Komisijas pēc tehniskās palīdzības.
6.  Dalībvalsts, uz kuru attiecas makroekonomikas korekciju programma, bet kurai ir nepietiekamas administratīvās iespējas vai nopietnas grūtības īstenot korekciju programmu, vēršas pie Komisijas pēc tehniskās palīdzības, un šai nolūkā Komisija kopīgi ar dalībvalstīm un citām Savienības un/vai attiecīgajām starptautiskajām organizācijām var izveidot ekspertu grupas. Atjauninātajās makroekonomikas korekciju programmas versijās tiek precīzi izklāstīti tehniskās palīdzības mērķi un līdzekļi. Turklāt tiek nodrošināts, ka attiecīgā dalībvalsts uzņemas atbildību par tehniskās palīdzības īstenošanas procesu. Tehniskā palīdzība tiek sniegta galvenokārt šādiem mērķiem: pilnveidot valsts iepirkuma procesu, veicināt konkurenci, cīnīties pret korupciju un efektīvāk iekasēt nodokļus, tā sekmējot finansiālo ilgtspēju.
Tiek publicēta gan makroekonomikas korekciju programma, gan novērtējums tam, kā šī programma ietekmēs sociālo jomu.

Makroekonomikas korekciju programmai tiek pievienots valdības parāda atmaksājamības novērtējums.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)
6.a Dalībvalsts, uz kuru attiecas makroekonomikas korekciju programma, veic savu nenomaksāto parādu vispārēju revīziju, lai cita starpā izvērtētu iemeslus, kuru dēļ ir uzkrājies pārāk liels parāds, kā arī iespējamos pārkāpumus, kas pieļauti valsts parāda vērtspapīru emisijas procesā.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts
7.  Attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā par korekciju programmas izpildes gaitu.
7.  Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai piedalīties viedokļu apmaiņā par korekciju programmas izpildes gaitu.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
6. pants – 8.a punkts (jauns)
8.a Šis pants netiek piemērots finansiālajai palīdzībai, kas piešķirta piesardzības pasākumu veidā, un aizdevumiem, kuri piešķirti finanšu iestāžu rekapitalizācijai.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)
6.a pants
Sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība

Organizācijām, kas pārstāv sociālos partnerus, ka arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām tiek dota iespēja paust savu viedokli par šajā regulā minētajiem Komisijas atklātajiem ieteikumiem un atzinumiem, kā arī šīs regulas 2. līdz 7. pantā noteiktajiem dalībvalstu ziņojumiem un ziņojumu projektiem. Šie viedokļi tiek publicēti.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
6.b pants (jauns)
6.b pants
Pasākumi nodokļu ieņēmumu nodrošināšanai

1.  Attiecīgā dalībvalsts, saskaņā ar LESD 65. pantu un cieši sadarbojoties ar Komisiju, kā arī saziņā ar ECB, veic pasākumus, kuru mērķis ir novērst valsts normatīvo aktu pārkāpumus jo īpaši nodokļu uzlikšanas jomā.
2.  Attiecīgā dalībvalsts lūdz Komisiju saskaņā ar LESD 66. pantu vērsties pie Padomes ar priekšlikumu par aizsardzības pasākumu īstenošanu attiecībā uz tādu kapitāla plūsmu uz trešām valstīm vai no tām, kas nopietni apgrūtina vai var nopietni apgrūtināt ekonomikas un monetārās savienības darbību. Pirms šāda priekšlikumu iesniegšanas Komisija apspriežas ar ECB.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts
Atbilstība pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrai

Atbilstība Stabilitātes un izaugsmes paktam

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
1.  Uzskatāms, ka korekciju programma un izmaiņas tajā saskaņā ar šīs regulas 6. pantu aizstāj stabilitātes programmas iesniegšanu, kas paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 4. pantā.
1.  Makroekonomikas korekciju programma un šīs regulas 6. pantā paredzētās izmaiņas tajā aizstāj stabilitātes programmas iesniegšanu, kas paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 4. pantā.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a) uzskatāms, ka šīs regulas 6. pantā paredzētā korekciju programma attiecīgā gadījumā aizstāj arī ziņojumus, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. panta 4.a punktā un 5. panta 1.a punktā;
(a) šīs regulas 6. pantā paredzētā makroekonomikas korekciju programma attiecīgā gadījumā aizstāj arī ziņojumus, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. panta 4.a punktā un 5. panta 1.a punktā;
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b) uzskatāms, ka korekciju programmas gada budžeta mērķi, kas paredzēti šīs regulas 6. panta 3. punktā, attiecīgā gadījumā aizstāj gada budžeta mērķus, kas paredzēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. panta 4. punktu un 5. panta 1. punktu minētajā ieteikumā un paziņojumā. Ja uz attiecīgo dalībvalsti attiecas paziņojums saskaņā ar Līguma 126. panta 9. punktu, uzskatāms, ka šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzētā korekciju programma aizstāj arī norādes par pasākumiem, kas sekmē paziņojumā noteikto mērķu sasniegšanu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 5. panta 1. punktu.
(b) korekciju programmas gada budžeta mērķi, kas paredzēti šīs regulas 6. panta 3. punktā, attiecīgā gadījumā aizstāj gada budžeta mērķus, kuri minētajā ieteikumā vai paziņojumā iekļaujami saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. panta 4. punktu un 5. panta 1. punktu. Ja uz konkrēto dalībvalsti attiecas paziņojums saskaņā ar Līguma 126. panta 9. punktu, šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzētā korekciju programma aizstāj arī norādes par pasākumiem, kas sekmē to mērķu sasniegšanu, kuri paziņojumā iekļaujami saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 5. panta 1. punktu;
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunktsc
(c) uzskatāms, ka šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzētā pārraudzība aizstāj pārraudzību, kas paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 10. panta 1. punktā un 10.a pantā, un pārraudzību, kas pamato jebkura Regulas (EK) Nr. 1467/97 4. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā paredzētā lēmuma pieņemšanu.
(c) šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzētā pārraudzība aizstāj pārraudzību, kas paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 10. panta 1. punktā un 10.a pantā, un pārraudzību, kura pamato jebkura Regulas (EK) Nr. 1467/97 4. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā paredzētā lēmuma pieņemšanu.
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
8. pants
Regulas (ES) Nr. XXX par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību, īstenošanu aptur attiecībā uz dalībvalstīm, kurām piemēro makroekonomikas korekciju programmu, ko apstiprinājusi Padome saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punktu. Šo apturēšanu piemēro, kamēr ir spēkā makroekonomikas korekciju programma.

Regulu (ES) Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību, uz laiku nepiemēro dalībvalstīm, kurām nākas īstenot makroekonomikas korekciju programmu, ko apstiprinājusi Padome saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punktu, izņemot Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3., 4. un 5. pantā paredzētos pasākumus, kuri attiecas uz makroekonomikas un makrofinansiālo rādītāju kopsavilkumu, brīdināšanas mehānismu un padziļinātu pārskatu. Šo apturēšanu piemēro, kamēr ir spēkā makroekonomikas korekciju programma.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
9. pants
Uzskatāms, ka šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzētā pārraudzība aizstāj Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada uzraudzību un novērtēšanu atbilstīgi 2.a pantam Regulā (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu.

Šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzētā pārraudzība aizstāj Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada uzraudzību un novērtēšanu atbilstīgi 2.a pantam Regulā (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu. Minētā regula netiek piemērota uz makroekonomikas korekciju programmas īstenošanas laiku.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
10. pants
Regulas (ES) Nr. XXX par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai, un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs īstenošanu aptur attiecībā uz dalībvalstīm, kurām piemēro makroekonomikas korekciju programmu, ko apstiprinājusi Padome saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punktu. Šo apturēšanu piemēro, kamēr ir spēkā makroekonomikas korekciju programma.

Regulu (ES) Nr. XXX par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs uz laiku nepiemēro dalībvalstīm, kurām nākas īstenot makroekonomikas korekciju programmu, ko apstiprinājusi Padome saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punktu, tomēr Regulas (ES) Nr. .../2012 1.−4. pants tiek piemērots. Regula (ES) Nr. XXX netiek piemērota uz makroekonomikas korekciju programmas īstenošanas laiku.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)
10.a pants
Dalībvalsts tiesiskās aizsardzības noteikšana

1.  Ja, veicot 3. panta 5. punktā paredzētos pasākumus, netiek atjaunots dalībvalsts finansiālais stāvoklis un ja dalībvalstij draud ilgstoša saistību neizpilde vai maksājumu apturēšana, Komisija pēc apspriešanās ar Padomi var pieņemt lēmumu, ar kuru dalībvalstij tiek piemērota tiesiskā aizsardzība. Padome 10 dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas to ar vienkāršu vairākumu var atcelt.
2.  Ar šo pantu ir iecerēts nodrošināt attiecīgajai dalībvalstij iespēju stabilizēt savu ekonomikas stāvokli un pašai nomaksāt savu parādu.
Kad ir pieņemts lēmums par dalībvalsts tiesisko aizsardzību:

(a) vairs nav spēkā “slēguma ieskaita” vai “kredītnotikumu” noteikumi;
(b) tiek saglabātas spēkā esošās aizdevuma procentu likmes un tiek noteikts, ka vispirms ir atmaksājami jaunie attiecīgajai dalībvalstij izsniegtie aizdevumi, šo nosacījumu neattiecinot uz 1. panta 1. punktā minēto finansiālo palīdzību;
(c) attiecīgās dalībvalsts kreditori divu mēnešu laikā pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts lēmums par dalībvalsts tiesiskās aizsardzības noteikšanu, paziņo Komisijai par savām kreditoru tiesībām. Ja tas netiek izdarīts, attiecīgo aizdevumu rezultātā radies parāds tiek dzēsts;
(d) attiecīgās dalībvalsts iestādes veic pasākumus, kas ieteikti saistībā ar 6. panta 6. punktā paredzēto tehnisko palīdzību, un iesniedz Komisijai apstiprināšanai valsts ekonomikas atveseļošanas un parādu atmaksāšanas plānu.
3.  Šis pants ir spēkā no 2017. gada.
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstij piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, kamēr nav atmaksāti vismaz 75 % no finansiālās palīdzības, ko tā saņēmusi no vienas vai vairākām citām dalībvalstīm, EFSM, EFSI vai ESM. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, drīkst pagarināt pēc programmas darbības beigām veicamās uzraudzības ilgumu.
1.  Dalībvalstij piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, kamēr nav atmaksāti vismaz 75 % no finansiālās palīdzības, ko tā saņēmusi no vienas vai vairākām citām dalībvalstīm, EFSM, EFSI vai ESM. Komisija var nolemt pagarināt pēc programmas darbības beigām veicamās uzraudzības ilgumu. Padome 10 dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas to ar kvalificētu vairākumu var atcelt.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
3.  Komisija saziņā ar ECB regulāri pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, lai novērtētu tās ekonomisko, fiskālo un finansiālo stāvokli. Katru pusgadu tā paziņo savus secinājumus Ekonomikas un Finanšu komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, un jo īpaši novērtē, vai ir vajadzīgi korektīvi pasākumi.
3.  Komisija saziņā ar ECB regulāri veic pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, lai novērtētu tās ekonomisko, fiskālo un finansiālo stāvokli. Katru pusgadu tā paziņo savus secinājumus Eiropas Parlamenta kompetentajai komitejai, Ekonomikas un finanšu komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, un attiecīgās dalībvalsts parlamentam un jo īpaši novērtē to, vai ir vajadzīgi korektīvi pasākumi.
Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju attiecīgajai dalībvalstij piedalīties viedokļu apmaiņā par to, kā tiek īstenota uzraudzība pēc programmas darbības beigām.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts
4.  Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, var ieteikt dalībvalstij, kurai piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, pieņemt korektīvus pasākumus.
4.  Komisija var pieņemt ieteikumu, nosakot, ka dalībvalstij, kurai piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, ir jāveic korektīvi pasākumi. Padome 10 dienu laikā pēc šāda ieteikuma pieņemšanas to ar kvalificētu vairākumu var atcelt.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)
4a.  Attiecīgās dalībvalsts parlaments var aicināt Komisiju piedalīties viedokļu apmaiņā par to, kā tiek īstenota uzraudzība pēc programmas darbības beigām.
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Par 2. panta 1. punktā, 3. pantā, 6. panta 2. un 4. punktā un 11. panta 4. punktā minētajiem pasākumiem balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, un Padome rīkojas, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.

Par šajā regulā minētajiem pasākumiem balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, un Padome rīkojas, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
13. pants
13. pants
svītrots
Palīdzības un aizdevumu veidi, kuriem nepiemēro 5. un 6. pantu

5. un 6. panta noteikumus nepiemēro finansiālajai palīdzībai, kas piešķirta piesardzības pasākumu veidā, un aizdevumiem, kas piešķirti finanšu iestāžu rekapitalizācijai.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)
13.a pants
Informācija Eiropas Parlamentam

Padome un Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
13.b pants (jauns)
13.b pants
Pārejas posma noteikumi

Šī regula tiek piemērota dalībvalstīm, kurām [šīs regulas spēkā stāšanās diena] jau tiek sniegta palīdzība, īstenojot attiecīgu programmu.

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
13.c pants (jauns)
13.c pants
Ziņojums

1.  Komisija līdz 2014. gada 1. janvārim un pēc tam reizi piecos gados publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.
Šajā ziņojumā cita starpā novērtē:

(a) šīs regulas efektivitāti;
(b) to, kas ir paveikts, saskaņā ar LESD nodrošinot dalībvalstu ekonomikas politikas nostādņu ciešāku koordinēšanu un stabilu ekonomiskās darbības konverģenci;
(c) to, kā šī regula ir veicinājusi Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas īstenošanu;
(d) to, vai ir lietderīgi paplašināt šīs regulas darbības jomu, iekļaujot dalībvalstis, kuras nav pievienojušās eurozonai un kurās ir vai kuras apdraud nopietnas ar šo valstu finansiālo stabilitāti eurozonā saistītas grūtības.
2.  Attiecīgā gadījumā 1. punktā minētajam ziņojumam tiek pievienots priekšlikums grozīt šo regulu.
3.  Šā panta 1. punktā minētais ziņojums tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei.

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta otrā punkta otro daļu (A7- 0172/2012).


Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs ***I
PDF 670kWORD 382k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs (COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))(1)
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9. pants paredz, ka, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar augsta līmeņa nodarbinātības veicināšanu, ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Stabilitātes un izaugsmes pakts, jo īpaši Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu  un Padomes Regula (EK) Nr. 1467/97 (1997. gada 7. jūlijs) par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu, kas paredzētas budžeta disciplīnas nodrošināšanai visā Savienībā, nosaka sistēmu pārmērīga valdības budžeta deficīta nepieļaušanai un novēršanai. To vēl vairāk pastiprina Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. …/2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu, un Regula (ES) Nr. …/2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā ir izveidota efektīvu, preventīvu un pakāpenisku īstenošanas mehānismu sistēma finansiālo sankciju formā tām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro.
(2)  Stabilitātes un izaugsmes pakts, jo īpaši 1997. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu un Padomes 1997. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu, kuru mērķis ir budžeta disciplīnas nodrošināšana visā Savienībā, nosaka sistēmu pārmērīga valdības budžeta deficīta nepieļaušanai un novēršanai. Ir izdarīti grozījumi Regulā (EK) Nr. 1466/97 un Regulā (EK) Nr. 1467/97, un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1175/20111 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1177/20112 ir nostiprināts Stabilitātes un izaugsmes pants. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1173/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā3 ir izveidota efektīvu, preventīvu un pakāpenisku īstenošanas mehānismu sistēma finansiālo sankciju formā tām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro. Turklāt Regulas (EK) Nr. 1466/97 2.a pantā ir noteikti Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada elementi.
1 OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp.
2 OV L 306, 23.11.2011., 33. lpp.
3 OV L 306, 23.11.2011., 1. lpp.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1466/97 2.a pantu Eiropas pusgads ietver dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikas vispārējo pamatnostādņu (ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes) noteikšanu un īstenošanas uzraudzību saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu; nodarbinātības pamatnostādņu noteikšanu un īstenošanas pārbaudi, kuras dalībvalstīm jāņem vērā saskaņā ar LESD 148. panta 2. punktu (nodarbinātības pamatnostādnes); dalībvalstu stabilitātes un konverģences programmu iesniegšanu un izvērtēšanu saskaņā ar minēto regulu; dalībvalstu reformu programmu iesniegšanu un izvērtēšanu, ar kurām atbalsta Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju un kuras izstrādātās saskaņā ar ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm, nodarbinātības politikas pamatnostādnēm un ar vispārējām pamatnostādnēm, ko dalībvalstīm gada uzraudzības cikla sākumā sniegusi Komisija un Eiropadome; uzraudzību, lai novērstu un koriģētu makroekonomisko nelīdzsvarotību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību1.
1 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Grozījumi Stabilitātes un izaugsmes paktā paredz papildu norādījumus un ‐ dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ― papildu stimulus piesardzīgas budžeta politikas noteikšanai un īstenošanai, vienlaikus nepieļaujot pārmērīgu valsts budžeta deficītu. Ar šiem noteikumiem ir izveidota stabilāka Savienības līmeņa sistēma valstu ekonomikas politikas uzraudzībai.
(3)  Grozījumi Stabilitātes un izaugsmes paktā paredz papildu norādījumus un ‐dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ― stingrākas un automātiski piemērojamas sankcijas gadījumos, kad nav nodrošināta atbilstība piesardzīgai budžeta politikai, vienlaikus nepieļaujot pārmērīgu valsts budžeta deficītu. Ar šiem noteikumiem ir izveidota stabilāka Savienības līmeņa sistēma valstu ekonomikas politikas uzraudzībai, tomēr ekonomikas politika un atbilstības nodrošināšanai paredzētie stimuli ir ciešāk jākoordinē.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Pārskatītā Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķis ir stabila valsts finanšu sistēma kā līdzeklis, lai stiprinātu priekšnosacījumus cenu stabilitātei un spēcīgai, ilgtspējīgai izaugsmei, kuras pamatā ir finanšu stabilitāte, tādējādi sekmējot Savienības ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības mērķu sasniegšanu.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)
(3b)  Eiropadome 2010. gada 17. jūnija sanāksmē pieņēma jaunu Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju, kuras mērķis ir palīdzēt Savienībai no krīzes izkļūt spēcīgākai un virzīt savu ekonomiku uz gudru, noturīgu un integrējošu izaugsmi, vienlaikus nodrošinot augstas kvalitātes nodarbinātību, darba ražīgumu un sociālo kohēziju. Savienības stratēģijā izaugsmei un nodarbinātībai ir izvirzīti arī ar nabadzības apkarošanu, izglītību, inovāciju un vides aizsardzību saistīti mērķi.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)
(3c)  Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai un tās īstenošanai dalībvalstīs ar valstu reformu programmu palīdzību.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Saskaņā ar Līgumu eurozonā ir iespējams īstenot īpašus pasākumus, kas pārsniedz noteikumus, kuri attiecināmi uz visām dalībvalstīm, lai nodrošinātu pienācīgu ekonomiskās un monetārās savienības darbību.
(4)  Saskaņā ar LESD eurozonā ir iespējams īstenot īpašus pasākumus, kas pārsniedz noteikumus, kuri attiecināmi uz visām dalībvalstīm, lai nodrošinātu ekonomikas un monetārās savienības pienācīgu darbību un izvairītos no tādas politikas dalībvalstīs, kas apdraud šādu darbību. Vajadzības gadījumā ir aktīvāk jāizmanto LESD 136. pantā paredzētie īpašie pasākumi, lai radītu nepieciešamos apstākļus padziļinātai un elastīgākai integrācijai, kurai jābūt cieši saistītai ar uzlabotu ekonomikas un monetārās savienības demokrātisko leģitimitāti.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Stabils valsts finanšu stāvoklis un līdzsvarots budžets ir priekšnosacījums ekonomikas un finanšu stabilitātei, kā to skaidri atspoguļo valsts parāda krīze, uzsverot, ka ir nepieciešami stingri un stabili fiskālie režīmi. Turklāt pašreizējais budžeta deficīts, kas saistīts ar stagnācijā nonākušajām tautsaimniecībām, skaidri norāda uz nepieciešamību īstenot reformas, nevis palielināt izdevumus.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)
(4b)  Dalībvalstīm būtu jāatturas no tādu pasākumu pieņemšanas, kas varētu apdraudēt Savienības mērķu sasniegšanu saistībā ar ekonomikas un monetāro savienību, jo īpaši no parādu uzkrāšanas ārpus valsts pārskatiem.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Stabils publiskā sektora finanšu stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas fāzē, un kļūdas būtu jākonstatē iespējami ātrāk. Dalībvalstīm būtu jāizmanto priekšrocības, ko sniedz ne tikai noteiktie pamatprincipi un budžeta mērķi, bet arī budžeta politikas sinhronizēta pārraudzība.
(5)  Stabils publiskā sektora finanšu stāvoklis un saskaņota ekonomikas politika vislabāk nodrošināmi plānošanas fāzē, un kļūdas būtu jākonstatē iespējami ātrāk. Dalībvalstīm būtu jāizmanto priekšrocības, ko sniedz ne tikai noteiktie pamatprincipi un budžeta mērķi, bet arī budžeta un makroekonomikas politikas un valsts parāda vērtspapīru emisijas sinhronizēta pārraudzība. Lai labāk koordinētu valsts parāda vērtspapīru emisijas plānošanu, dalībvalstīm jāsniedz ex ante novērtējuma ziņojums par saviem valsts parāda vērtspapīru emisijas plāniem.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Šīs regulas mērķis ir ieviest jaunus Savienības mehānismus dalībvalstu budžeta un ekonomikas politikas koordinēšanai un uzraudzībai. Tomēr visos šā procesa posmos ir jāsaglabā piesardzība, tāpēc informāciju attiecībā uz dalībvalstu parāda vērtspapīru emisijas plāniem, nedzēsta parāda termiņa pagarināšanu vai citām saistītām darbībām nedrīkst darīt zināmu atklātībai, un tā jāizmanto tikai iekšējās koordinācijas vajadzībām. Šī nepieciešamība ir saistīta ar risku, kam dalībvalsts var būt pakļauta, ja savas finanšu vajadzības priekšlaikus dara zināmas finanšu tirgiem.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, vajadzētu labāk sinhronizēt galvenās darbības valstu budžetu sagatavošanā, tādējādi palielinot Eiropas pusgada efektivitāti budžeta politikas koordinēšanā. Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai vajadzētu radīt spēcīgāku sinerģiju, sekmējot politikas koordinēšanu starp tām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un nodrošināt, ka Padomes un Komisijas ieteikumi ir pienācīgi integrēti valstu budžeta pieņemšanas procedūrā.
(6)  Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, vajadzētu labāk sinhronizēt galvenās darbības valstu budžetu sagatavošanā, tādējādi palielinot Eiropas pusgada efektivitāti ekonomikas un budžeta politikas koordinēšanā. Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai vajadzētu radīt spēcīgāku sinerģiju, sekmējot politikas koordinēšanu starp tām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un nodrošinot, ka katrai dalībvalstij sniegtie ieteikumi par politikas izstrādi un valstu reformu programmas un stabilitātes un konverģences programmas, kā arī ieteikumi, kuru pamatā ir makroekonomiskās nelīdzsvarotības analīze, ir pienācīgi integrēti valstu budžeta pieņemšanas procedūrā.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Ir būtiski kopīgā budžeta plāna termiņu saskaņot ar dalībvalstu budžeta termiņiem. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka Komisijas atzinumā par dalībvalsts budžeta plāna projektu trūkst valsts parlamenta demokrātiskās leģitimitātes.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
(6b)  Ja budžets netiek pieņemts līdz 31. decembrim, kā paredzēts šajā regulā, ir jāveic apgrieztās budžeta procedūras, lai nodrošinātu, ka valdība joprojām spēj pildīt savus galvenos pienākumus.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas liecina, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie režīmi ir efektīvs instruments stabilas un ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas atbilst Savienības līmenī noteiktajiem budžeta mērķiem, vajadzētu būt svarīgam elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu. Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu paredzēt strukturālus līdzsvarota budžeta noteikumus, ar kuriem valstu tiesību aktos transponētu Savienības fiskālā režīma galvenos principus. Šādai transponēšanai vajadzētu tikt īstenotai ar saistošu noteikumu palīdzību, kuriem vēlams konstitucionāls raksturs, lai parādītu valstu iestāžu stingro apņemšanos ievērot Stabilitātes un izaugsmes paktu.
(7)  Uz noteikumiem balstīti efektīvi fiskālie režīmi var būt svarīgi stabilas un ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas atbilst Savienības līmenī noteiktajiem ekonomiskajiem un budžeta mērķiem un kuros ietverta ārkārtas apstākļu un nopietnas ekonomiskās lejupslīdes definīcija, vajadzētu būt svarīgam elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu ilgtspējīgu ievērošanu. Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu paredzēt korekcijas mehānismu, kas sāk darboties, ja tiek konstatētas ievērojamas novirzes no vidēja termiņa mērķa vai no korekcijām šā mērķa sasniegšanai, un kas nodrošina savlaicīgu atgriešanos pie vidējā termiņa mērķa īstenošanas. Ir būtiski, ka šie noteikumi attiecas uz vispārējās valdības sektoru kopumā un tiem ir saistošs spēks vai arī kā citādi ir garantēts, ka tie tiek pilnībā izpildīti visās valsts budžeta procedūrās.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Valsts parāda apmērs Savienībā ir būtiska problēma, kas ir jārisina, lai ekonomika varētu atgriezties uz stabilas un noturīgas izaugsmes ceļa gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Paies ievērojami ilgs laika posms, pirms dalībvalstu parāda vidējais līmenis atkal atradīsies 60 % līknē, ko paredz Stabilitātes un izaugsmes pakts. Šajā sakarā būtisks priekšnoteikums ir vidējā termiņa budžeta mērķu izpilde, savukārt novirze no tiem varētu palielināt procentu likmi un tādējādi apdraudēt izaugsmi un atveseļošanos.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Neobjektīvas un nereālistiskas makroekonomiskās un budžeta prognozes var ievērojami apgrūtināt budžeta plānošanas efektivitāti un tādējādi kavēt budžeta disciplīnas ievērošanu. Neatkarīgu struktūru prognozes var nodrošināt objektīvas un reālistiskas makroekonomiskās prognozes.
(8)  Neobjektīvas un nereālistiskas makroekonomiskās un budžeta prognozes var ievērojami apgrūtināt budžeta plānošanas efektivitāti un tādējādi kavēt budžeta disciplīnas ievērošanu. Neatkarīgas un tehniskā ziņā kompetentas struktūras, kurām piešķirta funkcionāla autonomija no dalībvalsts fiskālajām iestādēm un kuras atbilst I pielikumā noteiktajām obligātajām prasībām, tiklīdz ir atzīta to salīdzināmība un konsekvence, var nodrošināt objektīvas un reālistiskas makroekonomiskās prognozes.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Šāda pakāpeniski pastiprināta uzraudzība turpmāk papildinās esošos Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus un stiprinās budžeta disciplīnas uzraudzību dalībvalstīs, kuru naudas vienība ir euro. Pakāpeniski uzlabotai pārraudzības procedūrai vajadzētu palīdzēt sasniegt labākus budžeta rezultātus, kas nodrošinātu ieguvumus visās dalībvalstīs, kuru naudas vienība ir euro. Ciešāka pārraudzība, kas ir pakāpeniski pastiprinātas procedūras daļa, ir jo sevišķi noderīga dalībvalstīs, kurās tiek īstenota pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra.
(9)  Šāda pakāpeniski pastiprināta uzraudzība un koordinācija turpmāk pilnveidos Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu, papildinās esošos Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus un stiprinās budžeta un makrofinansiālās stabilitātes un ekonomiskās konverģences uzraudzību dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. Pakāpeniski uzlabotai pārraudzības procedūrai vajadzētu palīdzēt sasniegt labākus budžeta un ekonomiskos rezultātus, kas nodrošinātu ieguvumus visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, vienlaikus neradot nevajadzīgu birokrātisko slogu. Ciešāka pārraudzība, kas ir pakāpeniski pastiprinātas procedūras daļa, ir jo sevišķi noderīga dalībvalstīs, kurās tiek īstenota pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Kā to norāda valsts parāda krīze un jo īpaši nepieciešamība īstenot kopējus finansiālā atbalsta mehānismus, dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, vērojami to budžeta politikas izraisīti blakusefekti. Visām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, vajadzētu apspriesties ar Komisiju un pārējām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pirms pieņemt jebkādus nozīmīgus fiskālās politikas reformu plānus ar iespējamiem blakusefektiem, lai būtu iespējams novērtēt to potenciālo ietekmi uz eurozonu kopumā. Tām savi budžeta plāni būtu jāuzskata par vispārsvarīgu jautājumu un, pirms tie kļūst saistoši, tie būtu pārraudzības nolūkā jāiesniedz Komisijai. Komisijai būtu jāspēj attiecībā uz budžeta plāna priekšlikumu vajadzības gadījumā pieņemt nostāju, ko dalībvalstis un jo īpaši budžeta lēmējiestādes būtu jāaicina ņemt vērā budžeta likuma pieņemšanas procesā. Šādai nostājai būtu jānodrošina, ka Savienības politikas norādījumi budžeta jomā ir pienācīgi integrēti valstu budžeta sagatavošanas darbos. Konkrētāk, šai nostājai būtu jāietver novērtējums par to, vai budžeta plānos pienācīgi ņemti vērā budžeta jomā Eiropas pusgada kontekstā izdotie ieteikumi. Komisijai vajadzētu būt gatavai pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta pieprasījuma iesniegt nostāju šajā parlamentā. Tas, cik lielā mērā šī nostāja ir ņemta vērā, būtu jāiekļauj novērtējumā par to, vai un kad ir izpildīti nosacījumi, kuru rezultātā ir pieņemts lēmums attiecīgajā valstī īstenot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, kur Komisijas agrīno norādījumu neievērošana būtu uzskatāma par vainu pastiprinošu faktoru. Turklāt, balstoties uz Komisijas kopējo novērtējumu šiem plāniem, Eurogrupai vajadzētu apspriest eurozonas budžeta situāciju un perspektīvas.
(10)  Dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, to budžeta un makroekonomikas politikas ietekmē rodas blakusefekti vai arī tie ietekmē dalībvalstis. Tāpēc blakusefekti būtu jāidentificē un jānovērš katrai valstij atsevišķā uzraudzības procedūrā, kā arī vispārējā budžeta situācijas un kopējo eurozonas perspektīvu novērtējumā. Katras valsts atsevišķajā novērtējumā būtu jāidentificē iespējamie negatīvie blakusefekti, kas ietekmē dalībvalstu publisko finanšu ilgtspējīgumu un ko rada attiecīgās dalībvalsts privātais sektors vai citas dalībvalstis. Valsts parāda krīze ir arī apliecinājusi valsts parāda, finanšu stabilitātes un banku maksātspējas savstarpējo saistību. Visām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, vajadzētu apspriesties ar Komisiju un pārējām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pirms pieņemt jebkādus nozīmīgus ekonomikas un fiskālās politikas reformu plānus ar iespējamiem blakusefektiem, lai būtu iespējams novērtēt to potenciālo ietekmi uz eurozonu kopumā. Tām savi budžeta un ekonomikas plāni būtu jāuzskata par vispārsvarīgu jautājumu un, pirms tie kļūst saistoši, tie būtu pārraudzības nolūkā jāiesniedz Komisijai. Komisijai būtu jāspēj attiecībā uz budžeta plāna priekšlikumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15. novembrī, pieņemt nostāju, ko dalībvalstis būtu jāaicina ņemt vērā budžeta likuma pieņemšanas procesā. Šādai nostājai būtu jānodrošina, ka Savienības politikas norādījumi ekonomikas un budžeta jomā ir pienācīgi integrēti valstu budžeta sagatavošanas darbos. Konkrētāk, šai nostājai būtu jāietver novērtējums par to, vai budžeta plānos pienācīgi ņemti vērā ekonomikas un budžeta jomā Eiropas pusgada kontekstā izdotie ieteikumi (katrai dalībvalstij sniegtie ieteikumi par politikas izstrādi). Šajā pašā kontekstā Komisijai būtu jānodrošina, lai valstu budžeta projektos būtu atbilstoši atspoguļotas valstu reformu programmās noteiktās dalībvalstu saistības, kā arī citas saistības, ko tās uzņēmušās saskaņā ar ekonomiskās partnerības programmām, kā arī ieteikumi, kurus Padome sniegusi saistībā ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūru. Komisijai vajadzētu būt gatavai pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta pieprasījuma iesniegt nostāju šajā parlamentā. Tas, cik lielā mērā šī nostāja ir ņemta vērā, būtu jāiekļauj novērtējumā par to, vai un kad ir izpildīti nosacījumi, kuru rezultātā ir pieņemts lēmums attiecīgajā valstī īstenot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, kur Komisijas agrīno norādījumu neievērošana būtu uzskatāma par vainu pastiprinošu faktoru. Turklāt, balstoties uz Komisijas kopējo novērtējumu šiem plāniem, Eurogrupai un Eiropas Parlamentam vajadzētu apspriest eurozonas budžeta situāciju un perspektīvas.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
(10a)  Ja tiek konstatēta īpaši nozīmīga neatbilstība saistībā ar korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai, Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgo dalībvalsti savā atzinumā par budžeta plāna projektu lūgs izstrādāt pārskatītu budžeta plāna projektu atbilstoši šās regulas noteikumiem. Tas jo īpaši tiks darīts tad, ja sākotnējā budžeta plāna ieviešana apdraudētu attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti vai varētu apdraudēt pareizu ekonomiskās un monetārās savienības darbību vai ja sākotnējā budžeta plāna ieviešana būtu saistīta ar acīmredzamu būtisku Padomes ieteikumu neievērošanu, kas pausti saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)
(10b)  Lai panāktu ciešāku koordinēšanu un saistībā ar ex ante diskusijām dalībvalstu starpā par visiem būtiskiem ekonomikas un fiskālās politikas reformu plāniem ar iespējamiem blakusefektiem, Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums un vajadzības gadījumā priekšlikums, ietverot tajā sīki izstrādātu plānu attiecībā uz to, kā šāda koordinēšana un ex ante diskusijas notiks, kādā formā īstenos šādu koordinēšanu un diskusijas, kuras politikas jomas tiks izvērtētas un kādas iespējamās politiskās sekas dalībvalstīm un jo īpaši valstu parlamentiem radīs lēmumi, kas varētu tikt pieņemti šajā koordinēšanas procesā un ex ante diskusijās. Šādā Komisijas atzinumā vismaz būtu jānodrošina, lai koordinēšanu integrētu Eiropas pusgada shēmā.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
10.c apsvērums (jauns)
(10c)  Turklāt ekonomikas pārvaldības stiprināšanas nolūkos ir nepieciešama ciešāka un savlaicīgāka Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu iesaistīšanās. Atzīstot, ka dialogā Eiropas Parlamenta partneri ir attiecīgās Savienības iestādes un to pārstāvji, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā dalībvalstij, uz kuru attiecas Padomes lēmums, ar ko uzliek procentus nesošu depozītu vai piemēro ikgadēju sodanaudu saskaņā ar šo regulu. Dalībvalsts piedalīšanās šādā viedokļu apmaiņā ir brīvprātīga.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Dalībvalstis, kuru valūta ir euro un kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, būtu jāpārrauga ciešāk, lai nodrošinātu pilnīgu un savlaicīgu pārmērīga budžeta deficīta novēršanu. Ciešākai pārraudzībai būtu jānodrošina savlaicīga korekcija novirzēm no Padomes ieteikumiem pārmērīga budžeta deficīta novēršanai. Šāda pārraudzība varētu papildināt Regulā (EK) Nr. 1467/97 iekļautos noteikumus. Šādas ciešākas pārraudzības kārtību vajadzētu variēt atkarībā no tā, kura procedūras fāze attiecas uz dalībvalsti, kā noteikts Līguma 126. pantā.
(11)  Dalībvalstis, kuru valūta ir euro un kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, būtu jāpārrauga ciešāk, lai nodrošinātu saskaņotu, noturīgu un savlaicīgu pārmērīga budžeta deficīta novēršanu. Ciešākai pārraudzībai būtu jānodrošina savlaicīga profilakse un korekcija novirzēm no Padomes ieteikumiem pārmērīga budžeta deficīta novēršanai vai novirzēm no katrai dalībvalstij sniegtajiem ieteikumiem. Šāda pārraudzība varētu papildināt Regulā (EK) Nr. 1467/97 iekļautos noteikumus. Šādas ciešākas pārraudzības kārtību vajadzētu variēt atkarībā no tā, kura procedūras fāze attiecas uz dalībvalsti, kā noteikts LESD 126. pantā. Dalībvalstīm, kurās tiek īstenota pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra, būtu jāiesniedz ekonomiskās partnerības programma, tostarp sīki izstrādāts to strukturālo reformu apraksts. Ir būtiski ieviest un īstenot šādas strukturālas reformas, lai nodrošinātu efektīvu un noturīgu pārmērīga budžeta deficīta korekciju. Attiecīgā gadījumā būtu jāiesaista sociālie partneri atbilstīgi valsts tiesību aktiem un praksei.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Ciešākai to dalībvalstu pārraudzībai, kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, vajadzētu ļaut konstatēt riskus attiecībā uz dalībvalstij noteikto termiņu ievērošanu pārmērīga budžeta deficīta novēršanai. Ja konstatē šādus riskus, Komisijai būtu jāizdod ieteikumi dalībvalstij par pasākumiem, kas jāveic noteiktā laikposmā, un šie ieteikumi pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta pieprasījuma būtu jāiesniedz šajā parlamentā. Šādam novērtējumam būtu jāļauj ātri koriģēt jebkādus pavērsienus, kas apdraud pārmērīga budžeta deficīta novēršanu noteiktajā termiņā. Novērtējumam par šī Komisijas ieteikuma ievērošanu vajadzētu būt daļai no Komisijas veiktā pastāvīgā novērtējuma par efektīvu rīcību pārmērīga budžeta deficīta novēršanai. Lemjot par to, vai ir īstenota efektīva rīcība pārmērīga budžeta deficīta novēršanai, Padomei savu lēmumu vajadzētu balstīt arī uz faktu, vai dalībvalsts ir ievērojusi Komisijas ieteikumu.
(12)  Ir būtiski, lai to dalībvalstu ciešāka pārraudzība, kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, tiktu veikta saistībā ar ekonomiskās partnerības programmas īstenošanu. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāaicina dalībvalsts visaptveroši novērtēt vispārējās valdības un tās apakšnozaru budžeta izpildi gada laikā un attiecībā uz vispārējo valdību un tās apakšnozarēm regulāri ziņot Komisijai un Ekonomikas un finanšu komitejai par budžeta izpildi gada laikā, par ieņēmumu un izdevumu daļā veikto diskrecionāro pasākumu ietekmi uz budžetu, par valdības izdevumu un ieņēmumu mērķlielumiem, kā arī sniegt informāciju par pasākumiem, kas apstiprināti mērķu sasniegšanai, un šo pasākumu veidu.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
(12a)  Lai nodrošinātu pareizu ekonomiskās un monetārās savienības darbību un budžeta disciplīnas ievērošanu, ir jāaizsargā eurozonas stabilitāte kopumā un tāpēc ir jāstiprina eurozonas finanšu sistēmas efektivitāte un noturība, lai novērstu triecienus, risinātu likviditātes ierobežojumus un kaitīgās papildu sekas, kas saistītas ar valstu obligāciju tirgu fragmentāciju, kā arī lai samazinātu marginālas finansēšanas izmaksas dalībvalstīm, kuras cieš no finansējuma spiediena. Šā vispārējā mērķa labad ir jāpieņem ceļvedis virzībai uz kopējiem eurozonas valsts parāda instrumentiem, tostarp būtu jāizstrādā ciešāka ekonomikas politikas koordinēšanas programma. Lai veiktu koordinētu un kopīgu eurozonas valsts parāda instrumentu emisiju, ir būtiski pirmām kārtām izveidot Eiropas izpirkšanas fondu aptuveni 25 gadu laikposmam, vienlaikus koordinējot eurozonas dalībvalstu parāda vērtspapīru emisiju. Šis pirmais uzdevums neskar turpmāko ceļvedī paredzēto pasākumu īstenošanu pirms attiecīgā perioda beigām.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)
(12b)  Piemērojot šo regulu, Padomei un Komisijai vajadzētu pilnībā ņemt vērā sociālo partneru nozīmi, kā arī atšķirības valstu sistēmās, piemēram, algu noteikšanas sistēmās.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Lai pastiprinātu dialogu starp Savienības institūcijām, konkrētāk, starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu labāku pārskatāmību un pārskatatbildību, kompetentā Eiropas Parlamenta komiteja var dalībvalstij, uz kuru attiecas Komisijas ieteikums, piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.
(13)  Lai pastiprinātu dialogu starp Savienības iestādēm, jo īpaši starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, kā arī lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un atbildību, kompetentā Eiropas Parlamenta komiteja var dalībvalstij, uz kuru attiecas Komisijas ieteikums, piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā, Tāpat būtu jāparedz noteikumi, lai stiprinātu budžeta un plašākā mērogā eurozonas ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas pārskatatbildību, pārredzamību un pārbaudi saskaņā ar demokrātijas principiem. Tāpēc būtu jāparedz īpaši noteikumi saskaņā ar valstu praksi attiecībā uz valstu parlamentu, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanu.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Budžeta plāniem un strukturālajām reformām ir jābūt saskaņā ar sociālo tiesību aizsardzību un tiem jānovērš nevienlīdzības palielināšanās. Tāpēc budžeta disciplīnu nevajadzētu ieviest, kaitējot vidēja termiņa un ilgtermiņa līdzekļiem, kas nepieciešami ilgtspējīgai un videi nekaitīgai ekonomikas pārveidei saskaņā ar Savienības nodarbinātības un izaugsmes stratēģiju un mērķiem klimata pārmaiņu mazināšanas jomā līdz 2050. gadam.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)
(13b)  Nodokļu politikai ir būtiska nozīme budžeta plānu efektivitātes un patiesuma uzlabošanā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu izaugsmi. Savienības un dalībvalstu līmenī vajadzētu ātri pieņemt visaptverošu pasākumu klāstu un ieviest likumdošanas iniciatīvas, piemēram, Eiropas finanšu darījumu nodokli un kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākumu nodokļa bāzi, lai izskaustu nepamatotus izņēmumus, paplašinātu nodokļu bāzi, uzlabotu nodokļu iekasēšanas efektivitāti, risinātu jautājumu par nodokļu nemaksāšanu un visaptveroši piemērotu principu “piesārņotājs maksā”.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi pastiprinātai budžeta politikas pārraudzībai eurozonā:
1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi pastiprinātai budžeta un ekonomikas politikas un ciešākas ekonomikas politikas koordinēšanas sistēmas pārraudzībai eurozonā:
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa) tiek papildināta Regulā (ES) Nr. 1174/2011 noteiktā kārtība, kādā tiek novērsta un koriģēta pārmērīga makroekonomiskā nelīdzsvarotība;
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca) tiek nodrošināta budžeta politikas atbilstība Regulā (ES) Nr. 1174/2011 noteiktajai kārtībai, kādā tiek novērsta un koriģēta pārmērīga makroekonomiskā nelīdzsvarotība, stingrāk pārraugot dalībvalstu valsts reformu programmas un dalībvalstu ekonomiskās partnerības programmas, lai panāktu ilgtspējīgu atbilstību un konverģenci eurozonā.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a pants (jauns)
1.a Šo regulu piemēro, pilnībā ņemot vērā LESD 152. pantu, un ieteikumos, ko pieņem saskaņā ar šo regulu, pilnībā ņem vērā valstu praksi un atalgojuma noteikšanas sistēmas. Šīs regulas un šo ieteikumu piemērošanā ņem vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu, tādējādi tā neskar tiesības apspriest, slēgt un īstenot koplīgumus un kolektīvi rīkoties atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts
(1) “neatkarīga fiskālo jautājumu padome” ir struktūra, kurai piešķirta funkcionālā autonomija no dalībvalsts fiskālajām iestādēm un kura ir atbildīga par valsts fiskālo noteikumu īstenošanu;
(1) “fiskālo jautājumu padome” ir neatkarīga un tehniskā ziņā kompetenta struktūra, kurai piešķirta funkcionāla autonomija no dalībvalsts budžeta iestādēm un kura ir atbildīga par valsts fiskālo noteikumu īstenošanas uzraudzību;
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
(2) “neatkarīgas makroekonomiskās prognozes” ir makroekonomiskās un/ vai budžeta prognozes, kuras sniegusi neatkarīga struktūra vai struktūra, kurai piešķirta funkcionālā autonomija no dalībvalsts fiskālajām iestādēm;
(2) “neatkarīgas makroekonomiskās prognozes” ir makroekonomiskās prognozes, kuras sniegusi vai apstiprinājusi neatkarīga un tehniskā ziņā kompetenta struktūra, kurai piešķirta funkcionāla autonomija no dalībvalsts budžeta iestādēm un kura izpilda I pielikumā noteiktās obligātās prasības. Komisija nodrošina, lai neatkarīgās prognozes būtu salīdzināmas un konsekventas visām dalībvalstīm;
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
(5) “valdība” un “deficīts” lieto Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā protokola (Nr. 12) 2. panta izpratnē.
(5) “valdība”, “deficīts” un “parāds”ir attiecīgi “valdība”, “deficīts” un “parāds”, kā definēts Līgumam par Eiropas Savienību un LESD pievienotā protokola (Nr. 12) par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru 2. pantā.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)
(5a)  “Stabilitātes un izaugsmes pakts” ir daudzpusējā uzraudzības sistēma, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 1466/97, un procedūra dalībvalstu pārmērīga budžeta deficīta nepieļaušanai, kas paredzēta LESD 126. pantā un Regulā (EK) Nr. 1467/97;
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5.b apakšpunkts (jauns)
(5b) “īpaši nozīmīga neatbilstība saistībā ar korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai” ir novirze no budžeta projektā norādītajiem skaitļiem kas nav mazāka par 1 % no IKP viena gada laikā vai vidēji 0,5 % no IKP gadā 2 gadus pēc kārtas un ko nevar attaisnot ar ārkārtējiem apstākļiem vai nopietnu ekonomikas lejupslīdi, ņemot vērā pārkāpumus mīkstinošos pasākumus un blakusefektus, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1467/97 un Regulā (ES) Nr. 1176/2011.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Šīs regulas piemērošana neskar LESD 9. panta nosacījumus.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
Ia nodaļa (jauna)
Ia nodaļa

Ekonomikas politikas koordinēšana

2.a pants
Termiņš Eiropas pusgadam Regulas(EK) Nr. 1466/97 2.a pantā minētās ekonomikas un budžeta politikas koordinēšanai

1.  Dalībvalstu budžeta procedūra ir saskaņota ar Eiropas pusgada sistēmu atbilstoši gada ciklam, kas ietver:
(a)  Eiropadomes pavasara sanāksmē atsevišķām dalībvalstīm sniegtās politiskās vadlīnijas, kuru pamatā ir gada izaugsmes pētījums, ņemot vērā arī Komisijas Vienotā nodarbinātības ziņojuma projektu, un gada ziņojumi, kas tiek sagatavoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. pantu; šīs politiskās vadlīnijas nodrošinās dalībvalstīm pamatnostādnes valsts reformu programmu, kā arī to stabilitātes vai konverģences programmu izstrādāšanai, kuras dalībvalstīm jāiesniedz aprīļa mēnesī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1466/97 4. panta 1. punktu un 8. panta 1. punktu;
(b) ieteikumus, kas katrai dalībvalstij apstiprināti Eiropadomes vasaras sanāksmē saskaņā ar Komisijas atzinumiem par to, cik atbilstīgas ir LESD 121. un 148. panta kārtībā iesniegtās dalībvalstu valsts reformu programmas, kā arī stabilitātes vai konverģences programmas.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts
Kopīgie budžeta noteikumi

Kopīgie budžeta noteikumi un prasības informācijai attiecībā uz valsts parāda vērtspapīru emisiju

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
3. pants - 1. punkts
1.  Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 15. aprīlī kopā ar savām stabilitātes programmām atbilstīgi vidēja termiņa budžeta programmai publisko savus vidēja termiņa fiskālos plānus, kas balstīti uz neatkarīgu makroekonomisko prognozi.
1.   Eiropas pusgada kontekstā dalībvalstis (vēlams līdz 15. aprīlim, bet ne vēlāk kā katru gadu 30. aprīlī) atbilstīgi vidēja termiņa budžeta programmai publisko savus valsts vidēja termiņa fiskālos plānus, kas balstīti uz ticamām un neatkarīgām makroekonomiskajām prognozēm. Šādus plānus dalībvalstis iesniedz kopā ar valsts reformu programmām un stabilitātes vai konverģences programmām, un tās pilnībā saskan ar politiskajām vadlīnijām, kuru pamatā ir gada izaugsmes pētījums, un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. pantā paredzētajiem gada ziņojumiem.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
3. pants - 3. punkts
3.  Vispārējās valdības sektora budžeta likumprojektus pieņem un publisko katru gadu ne vēlāk kā 31. decembrī.
3.  Vispārējās valdības sektora budžeta likumprojektus pieņem un publisko katru gadu ne vēlāk kā 31. decembrī. Dalībvalstis paredz alternatīvas budžeta procedūras, kas piemērojamas, ja objektīvi tiek pamatoti iemesli, ko dalībvalstu valdība nevar ietekmēt, budžets līdz 31. decembrim nav pieņemts vai par to nav panākta vienošanās, un tas nav publiskots.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
4. pants - 1. punkts
1.  Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 2.a pantā. Šie noteikumi attiecas uz vispārējo valdību kopumā, un tiem ir saistošs, vēlams, konstitucionāls raksturs.
1.  Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos noteikumus, ar kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 2.a pantā, un šajos noteikumos ir iekļauta ārkārtas apstākļu un nopietnas ekonomiskās lejupslīdes definīcija, kuri varētu izraisīt īslaicīgu novirzi no vidēja termiņa budžeta mērķa vai no korekcijām šā mērķa sasniegšanai, ja šāda novirzīšanās neapdraud fiskālo ilgtspēju vidējā termiņā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. un 6. pantā. Šajos noteikumos būtu jāiekļauj mehānisms, kas sāk darboties ievērojamu noviržu gadījumā no vidēja termiņa mērķa vai korekcijām nolūkā nodrošināt savlaicīgu atgriešanos pie vidēja termiņa mērķiem. Šie noteikumi attiecas uz vispārējās valdības sektoru kopumā, un tiem ir saistošs spēks vai arī kā citādi ir garantēts, ka tie tiek pilnībā ievēroti un izpildīti, īstenojot visas valsts budžeta procedūras.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts
2.  Dalībvalstis izveido neatkarīgu fiskālo jautājumu padomi, lai pārraudzītu valsts fiskālo noteikumu īstenošanu, kā noteikts 1. punktā.
2.  Dalībvalstis izveido fiskālo jautājumu padomi, lai gan ex ante, gan ex post pārraudzītu valsts fiskālo noteikumu īstenošanu, kuri atbilst ar I pielikumu noteiktām minimālajām prasībām.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts
1.  Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 15. oktobrī Komisijai un Eurogrupai iesniedz budžeta plāna projektu nākamajam gadam.
1.  Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 1. oktobrī Komisijai un Eurogrupai iesniedz budžeta plāna projektu nākamajam gadam, ņemot vērā Eiropadomes vasaras sanāksmē katrai dalībvalstij sniegtos ieteikumus un citus ieteikumus, kas dalībvalstīm sniegti saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu vai makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūru, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1174/2011 un Regulā (ES) Nr. 1176/2011.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts
2.  Budžeta plāna projektu tajā pašā laikā arī dara pieejamu publiski.
2.  Kad šajā pantā noteiktais budžeta plāna projekts ir iesniegts Komisijai, to dara pieejamu publiski.
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts – b apakšpunkts
(b) prognozes ienākumiem un izdevumiem nemainīgas politikas gadījumā un to galvenos komponentus, prognozes attiecībā uz vispārējās valdības sektoru izsakot procentos no IKP;
(b) prognozes ienākumiem un izdevumiem nemainīgas politikas gadījumā un to galvenos komponentus, prognozes attiecībā uz vispārējās valdības sektoru izsakot procentos no IKP; šīs prognozes attiecas gan uz pašreizējiem izdevumiem, gan ieguldījumu izdevumiem, un tālab tiek publiskoti skaidri budžeta mērķi attiecībā uz kārtējiem un ieguldījumu izdevumiem un ieguldījumu izdevumu gadījumā to ekonomiskās atdeves novērtējums;
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca) sīku informāciju par izdevumiem, kas ir tieši saistīti ar Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas (tostarp valsts ieguldījumu) sasniegumiem un sīku informāciju par saistību ar budžeta mērķu sasniegšanu ilgtermiņā, kā arī budžeta plānā paredzēto pasākumu sociālās ietekmes novērtējumu;
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts – d apakšpunkts
(d) sīku aprakstu un skaitlisku argumentāciju tiem pasākumiem, kas iekļaujami nākamā gada budžetā, lai mazinātu atšķirības starp c) apakšpunktā minētajiem mērķa apjomiem un b) apakšpunktā minētajām prognozēm nemainīgas politikas gadījumā. Apraksti var nebūt tik sīki attiecībā uz tiem pasākumiem, kuru budžeta ietekme ir mazāka nekā 0,1 % no IKP. Īpašu uzmanību pievērš galvenajiem fiskālās politikas reformu plāniem, kuriem ir iespējami blakus efekti citās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro;
(d) sīku aprakstu un pamatotu skaitlisku argumentāciju tiem pasākumiem, kas iekļaujami nākamā gada budžetā, lai mazinātu atšķirības starp c) un ca) apakšpunktā minētajiem mērķa apjomiem un b) apakšpunktā minētajām prognozēm nemainīgas politikas gadījumā. Apraksti var nebūt tik sīki attiecībā uz tiem pasākumiem, kuru budžeta ietekme ir mazāka nekā 0,1 % no IKP. Īpašu un konkrētu uzmanību pievērš galvenajiem fiskālās politikas reformu plāniem, kuriem ir iespējami blakusefekti citās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro;
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts – e apakšpunkts
(e) galvenos pieņēmumus saistībā ar gaidāmo ekonomikas attīstību un svarīgākajiem ekonomikas rādītājiem, kas ir būtiski, lai sasniegtu budžeta mērķus. Šos pieņēmumus balsta uz neatkarīgu makroekonomiskās izaugsmes prognozi;
(e) galvenos pieņēmumus saistībā ar gaidāmo ekonomikas attīstību un svarīgākajiem ekonomikas rādītājiem, kas ir būtiski, lai sasniegtu budžeta mērķus, kuri noteikti saskaņā ar Direktīvas 2011/85/ES 4. pantu. Makroekonomiskajās un budžeta prognozēs ietver potenciālās ietekmes uz iznākumu un makroekonomiskā reizinātāja ietekmes novērtējumu. Metodoloģija, izmantotie ekonomiskie un ekonometriskie modeļi un pieņēmumi, kā arī citi būtiski parametri, kas ir neatkarīgās makroekonomiskās prognozes pamatā, tiek pievienoti ikgadējiem vidēja termiņa fiskālajiem plāniem.
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts – f apakšpunkts
(f) vajadzības gadījumā – papildu norādes par to, kā tiks ievēroti pašreizējie ieteikumi budžeta jomā, kuri saskaņā ar Līguma121. pantu adresēti attiecīgajai dalībvalstij;
(f) vajadzības gadījumā ― papildu norādes par to, kā atbilstoši a) līdz ca) apakšpunktam tiks ievēroti pašreizējie ieteikumi, kuri saskaņā ar LESD121. un 148pantu adresēti attiecīgajai dalībvalstij.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
(fa) publisko ieguldījumu vajadzību kvalitatīvu noteikšanu un nepieciešamības gadījumā valsts reformu programmās paredzēto pasākumu ietekmi uz budžetu nākamajā gadā kopā ar ekonomiskās atdeves novērtējumu;
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts – fb apakšpunkts (jauns)
(fb) stabilitātes programmu mērķu sasniegšanai valsts reformu programmās ietverto reformu un ieguldījumu ietekmes analīzi, tostarp reformu izmaksu un ieguvumu analīzi no budžeta viedokļa;
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
5. pants - 4. punkts
4.  Ja budžeta plāna projektā saskaņā ar 3. punkta a) un c) apakšpunktu iekļautie budžeta mērķi vai prognozes nemainīgas politikas gadījumā atšķiras no datiem stabilitātes programmā, atšķirības pienācīgi izskaidro.
4.  Ja budžeta plāna projektā saskaņā ar 3. punkta a) un ca) apakšpunktu iekļautie budžeta mērķi vai prognozes nemainīgas politikas gadījumā atšķiras no datiem stabilitātes programmā, atšķirības pienācīgi izskaidro.
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
5. pants - 4.a punkts (jauns)
4.a Vidēja termiņa fiskālajos plānos ir ietvertas jaunākās vispārējās valdības un tās galveno komponentu daudzgadu izdevumu prognozes procentuāli no IKP, kā arī daudzgadu mērķi un izdevumu saistības, kas paredzētas Savienības nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas mērķu sasniegšanai.
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
5. pants - 5. punkts
5.  Ja Komisija konstatē sevišķi nozīmīgu Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto budžeta politikas pienākumu neizpildi, tā divu nedēļu laikā no budžeta plāna projekta iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij pieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta iesniegšanu. Minētais prasījums ir publiski pieejams.
5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu, precizējot 1. punktā minētā budžeta plāna projekta saturu un dažādu 2. līdz4. punktā minēto nosacījumu saturu.
Pārskatīta budžeta plāna projekta gadījumā piemēro 2.–4. punktu.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
6. pants - -1. punkts (jauns)
-1.  Ja Komisija konstatē sevišķi nozīmīgu budžeta plāna projekta neatbilstību korekcijām, kas veicamas vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai, tā, pienācīgi apspriežoties ar dalībvalsti un uzklausot dalībvalsts paskaidrojumu, var pieprasīt, lai budžeta plāna projekts tiktu pārskatīts. Šis pieprasījums tiek veikts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc budžeta plāna projekta iesniegšanas.
Pārskatītiem budžeta plāna projektiem tiek piemērots 5. panta 2. un 4. punkts.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
6. pants - 1. punkts
1.  Vajadzības gadījumā Komisija līdz 30. novembrim pieņem atzinumu par budžeta plāna projektu.
1.  Komisija ne vēlāk kā 15. novembrī pieņem atzinumu par katras dalībvalsts budžeta plāna projektu.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
6. pants - 2. punkts
2.  Komisijas nostāju publisko, un pēc attiecīgas valsts parlamenta pieprasījuma Komisija to iesniedz šajā parlamentā.
2.  Šā panta 1. punktā minēto Komisijas atzinumu publisko un iesniedz Eurogrupai. Pēc attiecīgās valsts parlamenta vai Eiropas Parlamenta pieprasījuma Komisija to iesniedz šīs valsts parlamentā.
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
6. pants - 3. punkts
3.  Komisija veic eurozonas budžeta situācijas un prognožu kopējo novērtējumu. Šo novērtējumu publisko.
3.  Komisija veic eurozonas budžeta situācijas un prognožu kopējo novērtējumu. Kopējā novērtējumā iekļauj stresa testus, ar kuriem nosaka iespējamos draudus publisko finanšu ilgtspējai nelabvēlīgas finanšu vai budžeta attīstības gadījumā. Novērtējumā katrai dalībvalstij atsevišķi identificē iespējamos negatīvos blakusefektus uz dalībvalstu publisko finanšu ilgtspēju, ko radītu valsts privātais sektors vai citas dalībvalstis.
Šis novērtējums ir publiski pieejams un integrēts gaidāmajā gada izaugsmes pētījumā. Komisija novērtējumam pievieno detalizētu pārskatu par pavasara un rudens prognozēm eurozonā kopumā. Izvēlēto novērtējuma pamatscenāriju pamato un izstrādā, balstoties uz līdzsvarotu samazinājuma un palielinājuma risku novērtējumu, lai aptvertu visu iespējamo iznākumu loku. Novērtējumā sniedz ziņas par makroekonomisko prognožu un stresa testu pamatā esošajām metodoloģijām, pieņēmumiem un atbilstīgajiem rādītājiem, kā arī iepriekšējā gada pamatscenārija ex post izvērtējumu.

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
6. pants - 4. punkts
4.  Eurogrupa apspriež Komisijas atzinumus par valstu budžeta plāniem, budžeta situāciju un nākotnes perspektīvām eurozonā kopumā, pamatojoties uz kopējo novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā ar 3. punktu. Šo novērtējumu publisko.
4.  Eurogrupa un Eiropas Parlamenta attiecīgā komiteja apspriež Komisijas atzinumus par valstu budžeta plāniem un budžeta situāciju un prognozēm eurozonā kopumā, pamatojoties uz kopējo novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā ar 3. punktu. Šīs apspriešanas rezultāti ir publiski pieejami, un tie tiek ņemti vērā nākamā Eiropas pusgada periodā, sevišķi gada izaugsmes pētījumā.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
6. pants - 4.a punkts (jauns)
4.a Pēc apspriešanās starp Eurogrupu un Eiropas Parlamenta atbildīgo komiteju Komisija attiecīgā gadījumā gada izaugsmes pētījumā atjaunina īpašos ieteikumus ar mērķi stiprināt eurozonas kopējo makroekonomikas sistēmu, kā arī noteikt atbalsta pasākumus, ko paredzēts izmantot nelabvēlīgas finanšu, ekonomikas vai budžeta attīstības gadījumā.
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)
6.a pants
Ziņošana par parāda vērtspapīru emisiju

1.  Dalībvalstis laikus un ex ante ziņo Eiropas Komisijai un Eurogrupai par saviem valsts vērtspapīru emisijas plāniem.
2.  Šā panta 1. punktā minētā ziņojuma paraugu un saturu Komisija saskaņo un nosaka sadarbībā ar dalībvalstīm.
3.  Jautājumus saistībā ar dalībvalstu ikgadējiem parāda vērtspapīru emisijas plāniem, piemēram, finanšu vajadzības, nenomaksātā parāda atjaunošanu un citus, nepublisko.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
IIIa nodaļa (jauna)
IIIa nodaļa

Uzlabotas ekonomikas politikas, izaugsmes mehānisma un vadlīniju izstrādāšana un valsts parāda vērtspapīru pilnveidotas emisijas sistēmas vadlīniju izstrādāšana

6.b pants
Uzlabotas ekonomikas politikas koordinēšanas sistēmas un izaugsmes mehānisma vadlīnijas

1.  Komisija līdz ...* iesniedz ziņojumu, kurā izstrādātas vadlīnijas attiecībā uz eurozonas stabilitātes obligācijām. Tā iesniedz arī priekšlikumu par eurozonas pastāvīgas izaugsmes instrumentu, kura mērķis ir desmit gadu periodā mobilizēt apmēram 1 % no IKP gadā, tostarp EIB kapitāla un projekta obligāciju palielinājumu, kas jāiegulda Eiropas infrastruktūrā, tostarp zinātnē un tehnoloģijās. Instrumenta mērķis ir radīt nepieciešamos nosacījumus pastāvīgai izaugsmei, lai nodrošinātu pareizu ekonomiskās un monetārās savienības darbību un aizsargātu euro valūtas stabilitāti un tādējādi arī dalībvalstu budžeta disciplīnas pastāvīgu koordinēšanu.
2.  Nodaļas 6.c un 6.d pantā noteiktie pasākumi neskar papildu pasākumus, kas ir īstenoti pirms šā perioda beigām.
6.c pants
Eurozonas dalībvalstu parāda vērtspapīru emisijas koordinēšana

1.  Lai labāk koordinētu valsts parāda vērstpapīru emisijas plānošanu un īstenošanu, dalībvalstis iepriekš sniedz Komisijai un Padomei ziņojumu par saviem valsts parāda vērstpapīru emisijas plāniem.
2.  Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, mēģina uzlabot savu valsts parādu finansēšanas nosacījumus, pēc Komisijas priekšlikuma vienojoties par gadskārtēju saskaņotiem valsts parāda vērtspapīru emisijas principiem.
3.  Dalībvalstis, kas sadarbojas atbilstīgi 2. punktam, var papildus uzlabot un stabilizēt to finansēšanas noteikumus, balstoties uz dominējošiem ekonomikas pamatiem un tirgus situāciju, kā arī vadoties pēc metodoloģijas, kas izstrādāta Eiropas Parlamenta un Padomes regulā.
6.d pants
Eiropas izpirkšanas fonds

1.  Kā pirmais pasākums 6.a pantā minētajās vadlīnijās Eiropas izpirkšanas fonds (ERF), kas balstīts uz kopējām saistībām un stingru fiskālo disciplīnu, tiek izveidots ar mērķi samazināt pārmērīgo parādu 25 gadu laikposmā, kas jāpielāgo atbilstoši aktuāliem izaugsmi raksturojošiem skaitļiem. Pēc minētā perioda beigām ERF tiek likvidēts.
2.  Dalībvalstis, kuru valūta ir euro un kurām nepiemēro atbalsta vai korekciju programmu:
(a) pārsūta parāda summas, kas pārsniedz 60 % no IKP, uz ERF piecu gadu sākotnējā laikposmā;
(b) nosaka skaitliskus fiskālos noteikumus, ar kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 2.a pantā;
(c) ievieš fiskālās konsolidācijas stratēģiju un strukturālo reformu programmu;
(d) izsniedz galvojumus, lai atbilstoši nodrošinātu no EFR izsniegtos aizdevumus;
(e) samazina savu strukturālo deficītu sākotnējā posmā, lai atbilstu b) punktā minētajam budžeta noteikumam.
3.  Komisija nodrošina ERF izveidošanu un ikdienas pārvaldību, kura sīkāk būtu jānosaka ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu.
4.  Dalība ERF ir atvērta citām dalībvalstīm no Eiropas Savienības Padomes lēmuma stāšanās spēkā, kas pieņemts saskaņā ar LESD 140. panta 2. punktu, lai atceltu to lēmumu ieviest euro valūtu.
5.  Dalībvalstis ievieš noteikumus valstu tiesību aktos, lai nodrošinātu ERF piesaistīšanu un likvidēšanu pēc maksimālā 25 gadu laikposma, pielāgojot aktuāliem izaugsmi raksturojošiem skaitļiem.
* OV: lūgums, ievietot datumu: viens mēnesis pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
-7. pants (jauns)
  7. pants
Ekonomiskās partnerības programmas

1.  Ja Padome, rīkojoties atbilstoši LESD 126. panta 6. punktam nolemj, ka dalībvalstij ir pārmērīgs budžeta deficīts, attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai un Padomei ekonomiskās partnerības programmu, kurā raksturoti politiskie pasākumi un strukturālās reformas, kas jāīsteno, lai nodrošinātu patiesi noturīgu pārmērīga budžeta deficīta novēršanu, kura sīkāk izvērš valsts reformu programmas un stabilitātes programmas un kurā pilnībā tiek ņemti vērā Padomes ieteikumi par attiecīgās dalībvalsts ekonomikas un nodarbinātības politikas integrēto pamatnostādņu īstenošanu.
2.  Ekonomiskās partnerības programma pilnībā atbilst 1. pantā minētajām politikas nostādnēm.
Šajā ekonomiskās partnerības programmā ir jānosaka un jāizraugās vairākas konkrētas budžeta prioritātes, kas vērstas uz mērķi īstermiņā stabilizēt ekonomiku, bet ilgtermiņā veicināt pastāvīgu izaugsmi un novērst strukturālās nepilnības attiecīgajā dalībvalstī. Prioritātes nosaka nolūkā no jauna līdzsvarot konkurētspēju atbilstīgi Eiropas pievienotās vērtības radīšanai, un tās saskan ar Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju. Attiecīgā dalībvalsts ciešā sadarbībā ar Komisiju sagatavo ziņojumu, kurā raksturotas izraudzītās programmas un projekti, tostarp rīcības plāns, kas attiecas uz finanšu līdzekļu, tostarp EIB kredītlīniju, noteikšanu, iepriekšēju sadali un izmantošanu un attiecīgajiem ES finanšu instrumentiem. Šo sarakstu regulāri atjaunina.

3.  Ja ir vērojama krasa ekonomikas lejupslīde, kā tas noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 2. panta 2. punktā, vai prognozes būtiski izmainās uz slikto pusi, dalībvalsts pieņem ar Komisiju saskaņotas atjauninātas korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai, pienācīgi ņemot vērā konsolidācijas pasākumu prociklisko ietekmi. Parādsaistību noteikuma piemērošana tiek atbilstoši pielāgota.
4.  Ekonomiskās partnerības programma tiek iesniegta vienlaicīgi ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. panta 4.a punktā un 5. panta 1.a punktā minētajiem ziņojumiem.
5.  Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem atzinumu par ekonomiskās partnerības programmu.
6.  Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 8. panta 1. punktu ir izstrādāts korektīvo pasākumu plāns, šī panta 1. punktā minētos pasākumus iekļauj šādā plānā.
7.  Programmas un ar to saskaņotu gada budžeta plānu īstenošanu pārrauga Komisija un Padome.
8.  Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai var piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā. Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var aicināt arī citas komitejas pievienoties šai viedokļu apmaiņai.
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts
1.  Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 6. punktu nolemj, ka dalībvalstī eksistē pārmērīgs budžeta deficīts, uz šo dalībvalsti līdz pārmērīga deficīta novēršanas procedūras izbeigšanai attiecas šā panta 2.–5. punkts.
1.  Lai īstenotu – 7. panta 7. punktā minētās partnerības programmas pārraudzību, Komisija attiecīgajai dalībvalstij var pieprasīt, lai tā līdz pārmērīga deficīta novēršanas procedūras izbeigšanai pildītu šā panta 2. līdz 6. punktā aprakstītās prasības.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
7. pants - 2. punkts
2.  Dalībvalsts, uz kuru attiecas ciešāka pārraudzība, nekavējoties veic vispusīgu izvērtējumu par budžeta izpildi gada laikā vispārējā valdībā un tās apakšsektoros. Finanšu riski, kas saistīti ar valdībai piederošām struktūrām un valdības līgumiem, arī iekļaujami novērtējumā tiktāl, ciktāl tie var ietekmēt pārmērīgu budžeta deficītu. Šā novērtējuma rezultātus ietver ziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar 3. panta 4.a punktu un 5. panta 1.a punktu Regulā (EK) Nr. 1467/97 par darbībām pārmērīga budžeta deficīta novēršanai.
2.   Komisija var pieprasīt, lai dalībvalsts veiktu visaptverošu novērtējumu par vispārējās valdības un tās apakšnozaru budžeta izpildi gada laikā. Finanšu riski, kas saistīti ar vispārējai valdībai piederošām struktūrām un neparedzēto izdevumu saistībām, kas varētu būtiski ietekmēt valsts budžetu, kā aprakstīts Padomes Direktīvā 2011/85/ES, arī iekļaujami novērtējumā tiktāl, ciktāl tie var ietekmēt pārmērīgu budžeta deficītu. Šā novērtējuma rezultātus ietver ziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar 3. panta 4.a punktu un 5. panta 1.a punktu Regulā (EK) Nr. 1467/97 par darbībām pārmērīga budžeta deficīta novēršanai.
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
7. pants - 3. punkts
3.  Dalībvalsts attiecībā uz vispārējo valdību un tās apakšsektoriem regulāri sniedz ziņojumus Komisijai un Ekonomikas un finanšu komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, par budžeta izpildi gada laikā, ieņēmumu un izdevumu daļā veikto diskrecionāro pasākumu ietekmi uz budžetu, valdības ienākumu un izdevumu mērķa apjomiem, kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai pieņemtajiem pasākumiem un to veidu. Šo ziņojumu publisko.
3.  Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts attiecībā uz vispārējo valdību un tās apakšnozarēm regulāri sniedz ziņojumus Komisijai un Ekonomikas un finanšu komitejai par budžeta izpildi gada laikā, ieņēmumu un izdevumu daļā veikto diskrecionāro pasākumu ietekmi uz budžetu, valdības ienākumu un izdevumu mērķa apjomiem, kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai pieņemtajiem pasākumiem un to veidu. Šo ziņojumu publisko.
Šajā punktā minētā ziņojuma saturu precizē Komisija.

Šajā punktā minētā ziņojuma saturu precizē Komisija.

Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja attiecīgajai dalībvalstij var piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
7. pants - 6. punkts – a apakšpunkts
(a) veic un sniedz pārskatu par visaptverošu neatkarīgu revīziju vispārējās valdības sektora finansēs, to veicot saziņā ar valsts augstākajām revīzijas iestādēm, ar mērķi novērtēt publiska sektora finanšu pārskatu uzticamību, pilnīgumu un precizitāti pārmērīga budžeta deficīta procedūras nolūkiem. Šajā kontekstā Komisija (Eurostat) novērtē kvalitāti datiem, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 679/2010 iesniegusi attiecīgā dalībvalsts;
(a) veic un sniedz pārskatu par visaptverošu neatkarīgu revīziju vispārējās valdības sektora finansēs, to veicot saziņā ar valsts augstākajām revīzijas iestādēm, ar mērķi novērtēt publiska sektora finanšu pārskatu uzticamību, pilnīgumu un precizitāti pārmērīga budžeta deficīta procedūras nolūkiem. Šajā kontekstā Komisija (Eurostat) novērtē kvalitāti datiem, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti saistībā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru iesniegusi attiecīgā dalībvalsts;
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
8. pants - 2. punkts
2.  Ja ir apdraudēta pārmērīga budžeta deficīta novēršanai paredzētā termiņa ievērošana, Komisija attiecīgajai dalībvalstij sniedz ieteikumu par papildu pasākumu pieņemšanu laikposmā, kas ir saderīgs ar tās pārmērīga budžeta deficīta novēršanai noteikto termiņu, kas minēts 1. punktā. Komisijas ieteikumu publisko, un pēc attiecīgas valsts parlamenta pieprasījuma Komisija to iesniedz šajā parlamentā.
2.  Ja ir apdraudēta pārmērīga budžeta deficīta novēršanai paredzētā termiņa ievērošana un ja šāds apdraudējums nav saistīts ar apstākļiem, kurus attiecīgā dalībvalsts nevar ietekmēt, Komisija attiecīgajai dalībvalstij sniedz ieteikumu par sākotnējā ieteikumā paredzēto papildu pasākumu rūpīgu īstenošanu laikposmā, kas ir saderīgs ar tās pārmērīga budžeta deficīta novēršanai noteikto termiņu, kas minēts 1. punktā Komisijas ieteikumu publisko, un pēc attiecīgas valsts parlamenta pieprasījuma Komisija to iesniedz šajā parlamentā.
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
8. pants - 3. punkts
3.  Laikposmā, kas noteikts 2. punktā minētajā Komisijas ieteikumā, attiecīgā dalībvalsts kopā ar 7. panta 3. punktā paredzētajiem ziņojumiem iesniedz Komisijai pārskatu par pasākumiem, kas pieņemti, sekojot šim ieteikumam. Pārskatā iekļauj visu veikto diskrecionāro pasākumu ietekmi uz budžetu, valdības izdevumu un ienākumu mērķa apjomus, informāciju par pieņemtajiem pasākumiem un plānotajiem pasākumiem mērķu sasniegšanai, kā arī informāciju par citām darbībām, kas tiek veiktas, lai ievērotu Komisijas ieteikumu. Šo ziņojumu publisko.
3.  Laikposmā, kas noteikts 2. punktā minētajā Komisijas ieteikumā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai papildu pārskatu par pasākumiem, ko tā veikusi, sekojot šim ieteikumam. Šo ziņojumu publisko.
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
-11. pants (jauns)
-11. pants
Deleģējuma īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz trīs gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru delegēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms triju gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments un Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Saskaņā ar 5. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
-11.a pants (jauns)
  11.a pants
Ekonomiskais dialogs

Lai veicinātu dialogu starp Savienības iestādēm, īpaši starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu labāku pārredzamību un atbildīgumu, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, Komisiju un attiecīgā gadījumā Eiropas Padomes priekšsēdētāju vai Eurogrupas priekšsēdētāju uzstāties komitejā, lai apspriestu lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 5. panta 5. punktu, 6. panta 4. punktu, 7. panta 5. punktu, 8. panta 4. punktu un 9. panta 3. punktu.

Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju viedokļu apmaiņā piedalīties dalībvalstij, uz kuru attiecas šādi lēmumi.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
11. pants - 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba) šīs regulas ieguldījumu, veicinot Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas īstenošanu.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
11. pants - 3.a punkts (jauns)
3.a Cik vien drīz iespējams, bet ne vēlāk kā 2012. gada 31. decembrī, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Komisijai ziņojumu, kurā pārbaudīta iespēju īstenojamība un piedāvāti priekšlikumi par iespējamiem risinājumiem valsts parāda instrumentu kopīgai emisijai, ņemot vērā finansiālos, fiskālos un tiesiskos nosacījumus. Komisija īpašu uzmanību pievērš izpirkšanas fonda ieviešanas īstenojamībai, apvienojot parāda vērtspapīru kopīgu pagaidu emisiju un stingrus noteikumus par fiskālo korekciju.
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Komisijas ziņojums

Komisija līdz ...* nosūta ziņojumu un vajadzības gadījumā priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei, norādot, kā notiks koordinēšana un ex ante pārrunas starp dalībvalstīm par visiem galvenajiem ekonomikas un fiskālās politikas reformas plāniem ar iespējamiem blakusefektiem, kādā veidā notiks koordinēšana un pārrunas, kādas politikas jomas tiks apskatītas un kāda būs lēmumu, kas var tikt pieņemti šajā koordinēšanā un ex ante pārrunās, politiskā ietekme, it īpaši uz dalībvalstīm un valstu parlamentiem.

* OV: lūguma ievietot datumu: trīs mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
11.b pants (jauns)
11.b pants
Eiropas parāda pārvaldīšanas iestāde

Komisijai līdz ...* sniedz ziņojumu un vajadzības gadījumā arī priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei, izvērtējot iespēju izveidot Eiropas parāda pārvaldes iestādi, kas būtu atbildīga par visu to jautājumu kārtošanu un koordinēšanu, kas ir saistīti ar dalībvalstu ikgadējo parāda vērtspapīru emisijas plānu, nedzēsta parāda termiņa pagarināšanu un valsts parāda atmaksājamības novērtēšanu visās dalībvalstīs. Komisijas ziņojumā būtu arī jānovērtē iespējama ikgadēja to datu publiskošana, kuri saistīti ar dalībvalstu valsts parādu, deficītu un citiem makroekonomikas rādītājiem.

* OV, lūdzu, ievietot datumu: trīs mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
I pielikums (jauns)
Kopējie principi attiecībā uz neatkarīgām fiskālām institūcijām

  Atbildība: neskarot turpmāk noteiktos principus, neatkarīgo fiskālo institūciju raksturīgajām pazīmēm jāatbilst dalībvalstu tiesiskajam regulējumam un politiskajai un administratīvai iekārtai. Atspoguļojot izvēles iespējas, var ņemt vērā ar kapacitāti saistītās problēmas mazākās dalībvalstīs.
  Pilnvaras: neatkarīgu fiskālu institūciju pilnvaras būtu skaidri jādefinē, lai novērstu nepamatotu pārklāšanos ar fiskālajām iestādēm vai pilnvaru nepamatotu paplašināšanu uz fiskālo iestāžu pilnvaru vai valstu parlamentu prerogatīvu rēķina.
  Resursi: neatkarīgām fiskālām institūcijām piešķirtajiem resursiem vajadzētu būt samērīgiem ar to pilnvarām, lai tās uzticami varētu īstenot šīs pilnvaras.
  Atbildība: būtu jāpieņem ar likumu noteikti mehānismi, lai veicinātu pienācīgu atbildību attiecībā pret likumdošanas varu. Neatkarīgu fiskālu institūciju ziņojumi un analīzes būtu jāpublisko un jāpadara pieejami bez maksas.
  Vadība: vadošie darbinieki būtu jāizvēlas un jāieceļ, balstoties uz nopelniem, pieredzi un tehnisko kompetenci īpaši attiecībā uz budžeta procesu. Iecelšanas procedūrā var iesaistīt dažādas iestādes, piemēram, izmantojot parlamentāro apstiprinājuma procedūru vai dažādām iestādēm ieceļot katrai savu vai vairākus locekļus. Vadoša amata ieņemšanas ilgums neatkarīgās fiskālās institūcijās būtu skaidri jānosaka tiesību aktos, to nedrīkstētu pagarināt un vēlams, lai tas būtu pārsniegtu parlamenta pilnvaru laiku. Līgumos būtu stingri jāparedz iespēja izbeigt to, ja locekļi ir vainīgi smagos pārkāpumos.
  Personāls: neatkarīgu fiskālu institūciju personāls būtu jāizvēlas atklātā konkursā, balstoties uz nopelniem un tehnisko kompetenci. Nodarbināšanas kārtībai būtu jāatbilst nosacījumiem civildienestā.
  Pieeja informācijai, pārredzamība un saziņas politika: parasti neatkarīgām fiskālām institūcijām ar likumu būtu jāgarantē pieeja jebkurai informācijai, kas vajadzīga, lai efektīvi un laikus īstenotu tās pilnvaras. Jebkādi ierobežojumi attiecībā uz šo noteikumu būtu arī skaidri jānosaka. Neskarot šos tiesību aktus, nevajadzētu kavēt neatkarīgu fiskālu institūciju iespējas laikus sniegt paziņojumus pieejamu plašsaziņas līdzekļu kanālos. Ja neatkarīgas fiskālas institūcijas ir izvietotas citās struktūrās, būtu jāpaskaidro, ka viedokļus paudušas vienīgi šīs institūcijas un nevis uzņēmēja iestāde.

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta otrā punkta otro daļu (A7- 0173/2012).


ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu paplašināšana, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu ***I
PDF 267kWORD 36k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanas nolīguma grozījumiem, ar ko paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0905),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0523/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2012. gada 3. maija vēstulē pausto apņemšanos atbalstīt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas ziņojumu (A7-0142/2012),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) Nr. .../2012/ES par grozījumiem Nolīgumā par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanu, ar ko paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu

P7_TC1-COD(2011)0442


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 602/2012/ES.)


Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi
PDF 203kWORD 43k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem (2012/2678(RSP))
P7_TA(2012)0245B7-0303/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1),

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un it īpaši tā 311. un 312. pantu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē ‐ jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai(2),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 29. jūnija paziņojumu “Budžets stratēģijai ”Eiropa 2020“,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar LESD 312. panta 2. punktu Padomei pēc tam, kad tā ir saņēmusi Parlamenta piekrišanu, vienprātīgi jāpieņem regula, kas nosaka daudzgadu finanšu shēmu;

B.  tā kā Savienībai saskaņā ar LESD 311. pantu ir jānodrošina pašai sevi ar līdzekļiem, kas nepieciešami tās mērķu sasniegšanai un politikas virzienu īstenošanai, un šie līdzekļi pilnībā jāgūst no pašu resursiem;

C.  tā kā Dānija kā pašreizējā ES prezidentvalsts Eiropadomes jūnija sanāksmē gatavojas iesniegt tā dēvēto “sarunu paketi”, piedāvājot dažādas izvēles iespējas attiecībā uz visiem sarunu aspektiem, tostarp ieņēmumiem, tomēr šajā posmā vēl neminot nekādus skaitļus;

D.  tā kā Parlaments 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā noteica savas politikas prioritātes attiecībā uz nākamo DFS gan likumdošanas, gan budžeta jomā, tādējādi nodrošinot stabilu pamatu sarunām;

E.  tā kā ar nākamo DFS saistītās daudzgadu programmas pieņems Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

F.  tā kā Parlaments vairākkārt ir prasījis izveidot jaunus un patiesus pašu resursus,

1.  uzsver, ka ES budžets ir ieguldījumu budžets ar izteiktu sviras efektu, ņemot vērā to, ka 94 % tā apropriāciju ir paredzētas ekonomiskās izaugsmes un darbavietu izveides stimulēšanai un Savienības ietekmes palielināšanai pasaules mērogā; uzsver, ka, neraugoties uz ES budžeta nelielo apjomu ‐ tikai 2 % no Savienības kopējiem publiskajiem izdevumiem, tas apvieno līdzekļus, darbojas kā katalizators un nodrošina apjomradītus ietaupījumus un pozitīvu pārrobežu ietekmi, kas nepieciešami ES kopīgi izvirzīto politikas mērķu sasniegšanai; pauž stingru pārliecību, ka ES budžets ir ļoti iedarbīgs instruments, lai palielinātu stratēģiskos ieguldījumus ar Eiropas pievienoto vērtību un ievirzītu Eiropas ekonomiku atpakaļ pareizajās sliedēs, veicinot izaugsmi un darbavietu izveidi un vienlaikus atbalstot ekonomisko un sociālo kohēziju visā Savienībā; tādēļ uzsver, ka paralēli budžeta konsolidācijas pasākumiem, kas pašlaik tiek piemēroti dalībvalstu budžetiem, ES budžetam jābūt stratēģiskai lomai;

2.  atgādina, ka Parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma Īpašās komitejas ilgtspējīgas Eiropas Savienības politisko uzdevumu un budžeta resursu plānošanai laikposmam pēc 2013. gada (SURE) ziņojumu, kas iekļauts tā 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā, kuras saturs joprojām ir pilnībā spēkā un kura jāuzskata par Parlamenta sarunu nostāju attiecībā uz DFS laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam; atkārtoti apgalvo, ka Savienības politikas mērķus nebūs iespējams sasniegt bez atbilstoša finansējuma no stabila ES budžeta; uzsver, ka visu 27 dalībvalstu atbalstītajai stratēģijai “Eiropa 2020” būtu jāpalīdz Savienībai atgūties no krīzes un kļūt stiprākai, radot darbavietas un nodrošinot viedu, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi; atkārtoti apstiprina savu nostāju pret jebkādiem priekšlikumiem, kas Savienībai neļautu pildīt savus uzdevumus un politiskās saistībās, kuras tā jau ir uzņēmusies, vai uzņemties jaunus pienākumus;

3.  uzstāj, ka ES budžetā saskaņā ar Līguma prasībām būtu jānodrošina atbilstošs līdzsvars starp ieņēmumiem, kas gūti no patiesiem pašu resursiem, un izdevumiem; apgalvo, ka Parlaments nav gatavs dot piekrišanu nākamajai DFS regulai, ja pirms tam netiks panākta politiska vienošanās par pašu resursu sistēmas reformu, kas atceltu pašreizējās atlaides un citus korekcijas mehānismus un ieviestu pārredzamību, godīgumu un ilgtspējību; atzinīgi vērtē Komisijas 2011. gada 29. jūnija likumdošanas priekšlikumus attiecībā uz pašu resursu sistēmas reformu, tai skaitā priekšlikumus par finanšu darījumu nodokli un jaunu ES PVN kā pašu resursu veidu, kuru mērķis ir līdz 2020. gadam samazināt uz dalībvalstu NKI balstīto pašu resursu īpatsvaru ES budžetā līdz 40 %, tādējādi atbalstot dalībvalstu apvienotos centienus;

4.  ņemot vērā makroekonomisko vidi un mainīgās pasaules izaicinājumus, kā arī nepieciešamību labāk un efektīvāk izmantot ES budžeta līdzekļus, uzstāj, ka ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam jāpanāk lielāks budžeta elastīgums gan vienas izdevumu kategorijas ietvaros, gan starp izdevumu kategorijām, kā arī starp finanšu gadiem vienas DFS ietvaros, lai nodrošinātu to, ka budžeta līdzekļi atbilst jaunajiem apstākļiem un prioritātēm; uzstāj, ka ES budžetā ir jāievēro vienotības princips un uzsver ‐ iekļaujot daudzgadu finanšu shēmā ES politikas virzienus un programmas, tiem jāparedz pienācīgs finansējums, tādējādi veicinot pārredzamību, prognozējamību un pārskatatbildību;

5.  pieprasa, lai pirms Padomes priekšlikumu oficiālas iesniegšanas Parlamenta piekrišanas saņemšanai par DFS regulu saskaņā ar LESD 312. pantu Eiropadomes politiskās nostājas apspriestu Parlaments un Padome, ko pārstāvētu Vispārējo lietu padome; uzsver, ka sarunas par likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz daudzgadu programmām notiks saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un tiks pabeigtas, tiklīdz būs panākta vienošanās par to finansējumu; pauž apņemšanos pilnībā izmantot savas piekrišanas un parastās likumdošanas pilnvaras, kā to paredz Līgums;

6.  uzsver, ka pirms konkrētu skaitļu ierakstīšanas ir jāvienojas par pašiem DFS mērķiem un politikas virzieniem un ka Parlamentam un Padomei pirms konkrētu skaitļu ierakstīšanas un visas DFS tiesību aktu paketes galīgās pielāgošanas ir jārīko visaptverošas sarunas par visiem ar DFS saistītajiem aspektiem; kā atbilstošu darba metodi atbalsta principu “nav panākta vienošanās ne par ko, kamēr nav panākta vienošanās par visu”;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, kā arī pārējām iesaistītajām institūcijām un struktūrām.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.


ES tirdzniecības sarunas ar Japānu
PDF 189kWORD 33k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija rezolūcija par ES tirdzniecības sarunām ar Japānu (2012/2651(RSP))
P7_TA(2012)0246B7-0297/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 3. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

–  ņemot vērā LESD 218. panta 2. un 10. punktu,

–  ņemot vērā konsultatīvā uzņēmuma “Copenhagen Economics” 2009. gada 30. novembrī publicēto ziņojumu “Novērtējums par šķēršļiem tirdzniecībai un ieguldījumiem starp ES un Japānu”,

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas pieņemts 19. ES un Japānas augstākā līmeņa sanāksmē 2010. gada 28. aprīlī Tokijā,

–  ņemot vērā rezultātus, kas gūti Komisijas rīkotajā ES un Japānas tirdzniecības attiecību sabiedriskajā apspriešanā un publicēti 2011. gada 21. februārī,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 24. un 25. marta secinājumus,

–  ņemot vērā 2011. gada 11. maija rezolūciju par ES un Japānas tirdzniecības attiecībām(1),

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas pieņemts ES un Japānas 20. augstākā līmeņa sanāksmē 2011. gada 28. maijā Briselē,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā Padome un Komisija atzīmējušas, ka Japānas spēja atcelt regulatīvās barjeras tirdzniecībai ir priekšnoteikums sarunu sākšanai par ES un Japānas tirdzniecības nolīgumu, tā veicinot abu stratēģisko tirdzniecības partneru ciešāku ekonomisko integrāciju;

B.  tā kā ES un Japānas 20. augstākā līmeņa sanāksmē 2011. gada 28. maijā Briselē abu pušu vadītāji nolēma, ka tām jāsāk diskusijas, lai noteiktu šādu sarunu darbības jomu un vērienu;

C.  tā kā ir izveidota kompetenta darba grupa, lai novērtētu kopējo izpratni par iespējamo tirdzniecības sarunu starp Japānu un ES darbības jomu un vērienu;

1.  aicina Padomi neatļaut tirdzniecības sarunu sākšanu, līdz Parlaments nav paudis savu nostāju par ierosinātajām sarunu pilnvarām, balstoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0225.


Gvineja-Bisava
PDF 214kWORD 58k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija rezolūcija par militāro apvērsumu Gvinejā-Bisavā (2012/2660(RSP))
P7_TA(2012)0247RC-B7-0277/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā to, ka 2012. gada 18. martā Gvinejā-Bisavā ir notikusi prezidenta vēlēšanu pirmā kārta un 2012. gada 29. aprīlī bija plānots rīkot šo vēlēšanu otro kārtu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes 2012. gada 31. marta, 13. un 21. aprīļa un 8. maija paziņojumus un 2012. gada 18. maija rezolūciju Nr. 2048,

–  ņemot vērā Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) priekšsēdētāja 2012. gada 6., 12. un 19. aprīļa paziņojumus,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2012. gada 12. un 14. aprīļa paziņojumus,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 13. un 16. aprīļa paziņojumus,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2012. gada 13. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Portugāļu valodā runājošo valstu kopienas (CPLP) priekšsēdētāja 2012. gada 13. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā CPLP Ministru padomes astotajā un devītajā ārkārtas sanāksmē 2012. gada 14. aprīlī un 5. maijā pieņemtās rezolūcijas,

–  ņemot vērā Starptautiskās Frankofonijas organizācijas (SFO) ģenerālsekretāra 2012. gada 16. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības (ĀS) Miera un drošības padomes 2012. gada 17. un 24. aprīļa lēmumus,

–  ņemot vērā OIF Pastāvīgās padomes 2012. gada 18. aprīļa lēmumu,

–  ņemot vērā Āfrikas Attīstības bankas grupas (ĀABG) un Pasaules Bankas grupas (PBG) 2012. gada 19. aprīļa kopīgo paziņojumu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2012. gada 23. aprīļa un 3. maija secinājumus,

–  ņemot vērā ECOWAS valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa ārkārtas sanāksmēs 2012. gada 26. aprīlī un 3. maijā pieņemtos noslēguma komunikē,

–  ņemot vērā diplomātiskās, ekonomiskās un finansiālās sankcijas, ko ECOWAS Gvinejai-Bisavai noteica 2012. gada 29. aprīlī un 31. maijā,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 30. aprīļa īpašo ziņojumu,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 3. maija Regulu (ES) Nr. 377/2012 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Gvinejas-Bisavas Republikā, un ņemot vērā Padomes 2012. gada 31. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 458/2012, ar ko īsteno Regulas (ES) Nr. 377/2012 11. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības vārdā sniegto prezidentūras 2012. gada 18. maija deklarāciju,

–  ņemot vērā 2009. gada 12. marta rezolūciju par Gvineju-Bisavu(1), 2010. gada 10. marta rezolūciju par Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu(2) un 2011. gada 11. maija rezolūciju par Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2009. gadā(3),

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu, jo īpaši tā 1., 8., 9., 10., 11., 20. un 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā 2012. gada 12. aprīlī bruņoto spēku vienības vardarbīgi sagrāba varu Gvinejā-Bisavā un aizturēja valsts pagaidu prezidentu Raimundo Pereira un ministru prezidentu Carlos Gomes Júnior;

B.  tā kā šī nelikumīgā rīcība notika dienu pirms prezidenta vēlēšanu otrās kārtas kampaņas sākuma Gvinejā-Bisavā;

C.  tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī ir atzīts, ka vēlēšanas Gvinejā-Bisavā ir notikušas pārredzami, ministru prezidentam Gomes Júnior pirmajā kārtā iegūstot 48,7 % no vēlētāju balsīm;

D.  tā kā militārais apvērsums izpelnījās plašu starptautiskās sabiedrības nosodījumu;

E.  tā kā militārie līderi un dažas opozīcijas partijas ECOWAS aizgādībā bez valsts leģitīmo politisko institūciju brīvas piekrišanas ir vienojušies par Valsts pagaidu padomes un pagaidu valdības izveidošanu;

F.  tā kā gadu desmitiem ilgušās politiskās nestabilitātes rezultātā Gvineja-Bisava ir nonākusi dziļā politiskā, valdības un humanitārā krīzē;

G.  tā kā Gvinejas-Bisavas militārie līderi ne reizi vien nepieļaujamā kārtā ir iejaukušies valsts politiskajā dzīvē un tas ir ārkārtīgi nelabvēlīgi ietekmējis demokrātisku iestāžu veidošanas procesu un tiesiskuma iedibināšanu, kā arī iedzīvotāju drošību un ekonomikas attīstību;

H.  tā kā nestabilitāte Gvinejā-Bisavā ne vien liedz iespēju efektīvi cīnīties pret narkotiku tirdzniecību, bet arī apdraud miera nostiprināšanu valstī un stabilitāti Rietumāfrikas reģionā,

I.  tā kā saskaņā ar 10. Eiropas Attīstības fondu (2008–2013) Gvinejai-Bisavai paredzētais Eiropas Savienības kopējais piešķīrums sasniedz EUR 102,8 miljonus;

J.  tā kā Gvinejas-Bisavas ekonomika visnabadzīgākā un visatkarīgākā ekonomika visā Rietumāfrikas reģionā un 80 % no valsts budžeta veido starptautiskā palīdzība;

K.  tā kā pašreizējā valsts politiskā stāvokļa dēļ tiek novērsta uzmanība no iedzīvotāju vajadzībām un no tā, ka humanitārā krīze vēršas plašumā;

L.  tā kā Gvinejā-Bisavā izveidotā ES drošības sektora reformas misija, kura tika sākta 2008. gada jūnijā un īstenota saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku, 2010. gada 30. septembrī paziņoja, ka tās pilnvaru laiks ir beidzies un atstāja valsti,

1.  ļoti asi nosoda antikonstitucionālo apvērsumu, ko Gvinejas-Bisavas bruņotie spēki veica 2012. gada 12. aprīlī, sagrābjot varu valstī;

2.  ņem vērā to, ka 2012. gada 27. aprīlī tika atbrīvots gan pagaidu prezidents, gan ministru prezidents un ka viņi bija spiesti pamest valsti, un prasa, lai šīm abām personām tiktu brīvi ļauts atsākt civilo un politisko tiesību pilnīgu īstenošanu;

3.  pieprasa, lai pilnībā tiktu respektēta visu to valsts amatpersonu un citu pilsoņu fiziskā neaizskaramība, kuri kļuvuši par militāro dumpinieku gūstekņiem, un prasa nekavējoties viņus atbrīvot un izbeigt vardarbību, laupīšanu un iebiedēšanu;

4.  nosoda to, ka ir vardarbīgi apspiestas miermīlīgās demonstrācijas, kuru dalībnieki prasīja atjaunot tiesiskumu, jo īpaši tās demonstrācijas, kas notika 2012. gada 25. maijā Bisavā;

5.  mudina visas iesaistītās puses nekavējoties izbeigt vardarbīgās un nelikumīgās darbības un atgādina, ka armija apņēmās ievērot Gvinejas-Bisavas konstitūciju;

6.  aicina starptautisko sabiedrību izmantot visu nepieciešamo ietekmi un sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai panāktu šo nelikumīgo darbību rūpīgu izmeklēšanu un lai vainīgās personas tiktu sauktas pie atbildības;

7.  neatbalsta pašpasludinātas militārās pavēlniecības, pārejas nacionālās padomes un pagaidu valdības veidošanu, uzsver, ka neatzīst šādas pašpasludinātas militāras un pagaidu institūcijas un mudina starptautisko sabiedrību rīkoties tieši tāpat;

8.  atgādina par ECOWAS principu par absolūtu neiecietību pret varas iegūšanu vai saglabāšanu nekonstitucionālā un nedemokrātiskā veidā un atbalsta šo principu, un uzskata, ka Gvinejā-Bisavā panāktā pagaidu vienošanās nepārprotami ir pretrunā ar šo principu, pārkāpj konstitūciju un leģitimizē valsts apvērsumu;

9.  pieprasa nekavējoties atjaunot konstitucionālo kārtību un tiesiskumu un pabeigt vēlēšanu, tostarp likumdevēja vēlēšanu, procesu, lai Gvinejas-Bisavas tauta lemtu par savu nākotni brīvās un godīgās vēlēšanās;

10.  noraida jebkādus ārējus mēģinājumus izmantot pašreizējo situāciju un mazināt Gvinejas-Bisavas tautas suverenitāti un Gvinejas-Bisavas teritoriālo integritāti un neatkarību;

11.  pieprasa, lai valsts iestādes no jauna pilnībā ievērotu un garantētu pamatbrīvības, tostarp vārda un preses brīvību, pulcēšanās un biedrošanās brīvību un pārvietošanās brīvību;

12.  prasa atrisināt domstarpības ar politiskiem un miermīlīgiem līdzekļiem Gvinejas-Bisavas likumīgajās institūcijās;

13.  aicina politiskās partijas vienoties par visaptverošām reformām armijā, policijā, drošības sektorā un tieslietu sistēmā, kas būtu pirmais solis ceļā uz politisko stabilitāti;

14.  atbalsta valsts un starptautiskos centienus atjaunot savstarpēju uzticēšanos starp politisko procesu dalībniekiem, militārpersonām, drošības spēkiem un pilsonisko sabiedrību, lai atjaunotu valstī konstitucionālo kārtību;

15.  atkārtoti uzsver stingru pārliecību, ka tikmēr, kamēr Gvinejas-Bisavas iestādēs netiks novērstas strukturālās nepilnības, pastāv risks, ka valsts arī turpmāk būs militāri nestabila un nespēs atrisināt plašās korupcijas problēmu un atbrīvoties no ietekmīgas narkotiku tranzītvalsts statusa;

16.  uzsver, ka ir svarīgi izveidot ANO koordinētu Gvinejas-Bisavas krīzes kontaktgrupu, kurā būtu ĀS, ECOWAS un CPLP pārstāvji, kā minēts ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 30. aprīļa īpašajā ziņojumā par situāciju Gvinejā-Bisavā, un prasa šajā grupā iesaistīt ES;

17.  atbalsta ES vēlmi sadarboties ar Rietumāfrikas valstīm un tās reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem, tostarp ANO, ĀS, CPLP un ECOWAS, lai izveidotu efektīvu partnerību, kas varētu veicināt miera atjaunošanu un Gvinejas-Bisavas ilgtermiņa stabilizāciju;

18.  atzinīgi vērtē ECOWAS noteiktās nepieciešamās diplomātiskās, ekonomiskās un finansiālās sankcijas pret Gvineju-Bisavu, Eiropas Savienības Padomes pieņemtos ierobežojošos pasākumus pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Gvinejas-Bisavas Republikā, un ANO Drošības padomes noteikto ceļošanas aizliegumu atsevišķām personām;

19.  aicina visus starptautiskos partnerus nepārtraukti un cieši uzraudzīt stāvokli Gvinejā-Bisavā un būt gataviem pārskatīt pieņemto pasākumu atbilstību, tostarp tos pastiprinot, vienlaikus nepieļaujot nekādu negatīvu ietekmi uz iedzīvotājiem;

20.  ņem vērā ECOWAS lēmumu izmantot rezerves spēkus, lai nodrošinātu Angolas tehniskās militārās palīdzības misijas (MISSANG) izvešanu un sava pirmā kontingenta ierašanos Gvinejā-Bisavā;

21.  atzinīgi vērtē CPLP priekšlikumu ANO sistēmā izveidot Gvinejas-Bisavas stabilizācijas spēkus, kuru pilnvaras ANO Drošības padome noteiktu sadarbībā ar ECOWAS, ĀS un ES, ņemot vērā MISSANG pieredzi;

22.  aicina Padomi sniegt padomu un palīdzību, lai atbalstītu steidzamu aizsardzības un drošības nozares reformu Gvinejā-Bisavā, un apsvērt efektīvu atbalstu starptautiskas stabilizācijas operācijas izveidei saskaņā ar KDAP;

23.  mudina ES, ANO, ĀS, ECOWAS un KDAP kopīgi koordinēt tos dažādos kaimiņvalstu, tostarp Angolas, Nigērijas, Senegālas un Burkinafaso, militāros spēkus, kuri jau atrodas valsts teritorijā;

24.  aicina ES prasīt to valstu iestādēm, kuras nodrošina militāros un drošības spēkus un kuras visas ir ĀKK valstis, garantēt, lai šie spēki netiktu izmantoti nelikumīgas kārtības atbalstīšanai, kā to cenšas panākt valsts apvērsuma izdarītāji un pašpasludinātās pārejas iestādes, un neveiktu cilvēktiesību pārkāpumus pret Gvinejas-Bisavas iedzīvotājiem;

25.  pauž nožēlu par to, ka 2010. gadā darbu Gvinejā-Bisavā ir beigusi drošības sektora reformas misija;

26.  aicina augsto pārstāvi /priekšsēdētāja vietnieci un Padomi izpētīt iespēju nosūtīt uz Gvineju-Bisavu jaunu drošības sektora reformas misiju ar pastiprinātām pilnvarām, lai tā palīdzētu reformēt drošības un aizsardzības nozares, veicināt spēju veidošanu, reformēt valsts administrāciju un atbalstīt tiesiskumu, tiklīdz likumīgās iestādes no jauna sāks pilnībā īstenot Gvinejas-Bisavas pārvaldību un pieprasīs šādu misiju;

27.  vēlreiz mudina Padomi un augsto pārstāvi /priekšsēdētāja vietnieci apsvērt jaunus veidus, kā palīdzēt likumīgajai Gvinejas-Bisavas valdībai cīnīties pret narkotiku tirdzniecību un organizēto noziedzību, tādējādi nepieļaujot, ka šī valsts kļūst par vēl vienu sabrukušu valsti, kurā plaukst narkotiku tirdzniecība;

28.  atgādina, ka narkotiku tirdzniecība Gvinejā-Bisavā notiek ar mērķi tās novirzīt uz Eiropas tirgu un ir saistīta ar citiem noziedzīgiem tīkliem, kas darbojas šajā reģionā, tostarp teroristu tīkliem jo īpaši Sāhelā un Nigērijā;

29.  prasa stiprināt ES un starptautisko apņemšanos veidot demokrātisku un stabilu Gvineju-Bisavu;

30.  pievērš uzmanību humanitārajai situācijai Gvinejā-Bisavā, jo īpaši attiecībā uz valsts iekšienē pārvietotām personām, bēgļiem, epidēmiju risku un draudiem nodrošinātībai ar pārtiku un veselības aprūpei, un aicina ES un starptautisko sabiedrību nekavējoties veikt konkrētus un piemērotus palīdzības pasākumus;

31.  aicina Komisiju turpināt sniegt iedzīvotājiem humāno palīdzību un tiešu atbalstu;

32.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, ANO un ECOWAS ģenerālsekretāriem, ĀS iestādēm, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, CPLP sekretariātam un Gvinejas-Bisavas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 87 E, 1.4.2010., 178. lpp.
(2) OV C 349 E, 22.12.2010., 63. lpp..
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0227.


Sudāna un Dienvidsudāna
PDF 211kWORD 56k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija rezolūcija par stāvokli Sudānā un Dienvidsudānā (2012/2659(RSP))
P7_TA(2012)0248RC-B7-0281/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sudānu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2012. gada 2. maija Rezolūciju Nr. 2046 (2012) par Sudānu un Dienvidsudānu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton paziņojumu, kurā pausta atzinība par ANO Drošības padomes 2012. gada 2. maija Rezolūciju Nr. 2046 (2012),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 31. janvāra secinājumus par Sudānu un Padomes 2011. gada 23. maija Lēmumu(1),

–  ņemot vērā Sudānas un Dienvidsudānas 2012. gada 10. februārī parakstīto Saprašanās memorandu par neuzbrukšanu un sadarbību,

–  ņemot vērā ES augstās pārstāves Catherine Ashton pārstāvja 2012. gada 28. marta un 2012. gada 11. aprīļa paziņojumus par bruņotiem robežincidentiem starp Sudānu un Dienvidsudānu,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības 2012. gada 17. aprīļa paziņojumu, kurā tā aicina Sudānu un Dienvidsudānu rīkoties atbildīgi un pievērst uzmanību Āfrikas Savienības un starptautiskās sabiedrības aicinājumiem nekavējoties pārtraukt pašreizējo konfliktu starp abām valstīm,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra pārstāvja 2012. gada 16. aprīļa paziņojumu par stāvokli Sudānā un Dienvidsudānā, kurā paustas dziļas bažas par karadarbības turpināšanos starp abām valstīm, tostarp par tās ietekmi uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2012. gada 19. aprīļa paziņojumu, kurā viņš aicina Sudānu un Dienvidsudānu pārtraukt karadarbību, neļaujot atsākties konfliktam, kurā pēdējās divās desmitgadēs jau ir gājuši bojā miljoniem cilvēku,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 23. aprīļa secinājumus par Sudānu un Dienvidsudānu (pieņemti Ārlietu padomes 3159. sanāksmē), kuros ES pauž dziļas bažas par Sudānas un Dienvidsudānas konflikta saasināšanos,

–  ņemot vērā Sudānai un Dienvidsudānai paredzēto plānu, kas noteikts Āfrikas Savienības Miera un Drošības padomes 2012. gada 24. aprīļa komunikē, kuru ES pilnībā atbalsta,

–  ņemot vērā 2005. gadā noslēgto Sudānas Vispārējo miera nolīgumu (VMN);

–  ņemot vērā ANO misiju Sudānā (UNMIS) un ANO Pārejas posma drošības spēkus Abjejā (UNISFA),

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāju deklarāciju par Sudānu un Dienvidsudānu, ko Apvienotā parlamentārā asambleja pieņēma 2012. gada 30. maijā;

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā atkārtoti pārrobežu vardarbības gadījumi, tostarp karaspēka pārvietošanās, Higligas ieņemšana un okupācija, atbalsts sabiedroto spēkiem, atbalsts pretējās puses nemierniekiem un cīņas starp Sudānas bruņotajiem spēkiem un Sudānas Tautas atbrīvošanas armiju ir veicinājuši Sudānas un Dienvidsudānas konflikta pāraugšanu plašā konfrontācijā;

B.  tā kā cīņas starp Sudānu un Dienvidsudānu un vēl aizvien notiekošās kaujas Dienvidkordofanas un Zilās Nīlas pavalstīs Sudānā ir izraisījušas humanitārā stāvokļa pasliktināšanos;

C.  tā kā abas valstis nav spējušas panākt vienošanos par pārejas pasākumiem ekonomikas jomā, tostarp par naftas izmantošanu, un tāpēc Sudānas iestādes ir sākušas konfiscēt Dienvidsudānā iegūto naftu, savukārt Dienvidsudāna ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt naftas ieguvi, tāpēc pašreizējā krīze ir vēl vairāk saasinājusies;

D.  tā kā 2011. gada 29. jūnijā starp Sudānas valdību un Dienvidsudānas valdību tika noslēgts nolīgums par robežu drošību un kopīgu politikas un drošības mehānismu, tostarp paužot apņēmību izveidot drošu demilitarizētu robežzonu, un tā kā 2011. gada 30. jūlijā starp Sudānas valdību un Dienvidsudānas valdību tika noslēgts nolīgums par robežu uzraudzības atbalsta misiju;

E.  tā kā Dienvidsudāna ir paziņojusi par savu bruņoto spēku tūlītēju izvešanu no Abjejas apgabala atbilstoši 2011. gada 20. jūnija nolīgumam starp Sudānu un Dienvidsudānu;

F.  tā kā lēmumu projekti saskaņā ar kopīgo politikas un drošības mehānismu, ko 2012. gada 4. aprīlī pusēm piedāvāja Āfrikas Savienības augsta līmeņa darba grupa, rada stabilu pamatu, lai izveidotu abpusēju drošību ap Sudānas un Dienvidsudānas kopējo robežu;

G.  tā kā ar 2012. gada 2. maijā vienbalsīgi pieņemto ANO Drošības padomes rezolūciju ir apstiprināts plāns Sudānai un Dienvidsudānai, lai tās turpmāko trīs mēnešu laikā varētu pārtraukt karadarbību un vienoties par jautājumiem, kuri palikuši neatrisināti pēc abu valstu atdalīšanās;

H.  tā kā gan Sudāna, gan Dienvidsudāna atzinīgi novērtēja šo plānu un apstiprināja apņemšanos nekavējoties pārtraukt karadarbību; tā kā šo valstu savstarpējās attiecības tomēr joprojām ir ļoti saspringtas;

I.  tā kā 2012. gada 4. jūnijā Sudāna un Dienvidsudāna sāka pirmās augsta līmeņa sarunas par robežas drošību, jo virkne sadursmju uz šo valstu robežas radīja draudus, ka agrākais pilsoņu karš varētu pārvērsties pilna apjoma konfliktā;

J.  tā kā ES piešķir īpašu nozīmi tam, lai nekavējoties sāktu darboties kopīgais robežas pārbaudes un pārraudzības mehānisms, izvietojot starptautiskos novērotājus un citu personālu darbam pie robežas, lai veiktu notiekošā pārraudzību un palīdzētu nodrošināt atbilstību;

K.  tā kā Sudānu un Dienvidsudānu smagi ietekmē ārkārtīgs sausums un cilvēki dodas pārtikas meklējumos, un tā kā atbilstoši ANO amatpersonu sniegtajai informācijai aptuveni vienam miljonam cilvēku varētu draudēt bads, ja nākamo mēnešu laikā viņiem netiks sniegta pārtikas palīdzība,

1.  atzinīgi vērtē to, ka gan Sudāna, gan Dienvidsudāna ir piekritušas ar ANO Drošības padomes 2012. gada 2. maija Rezolūciju Nr. 2046 (2012) apstiprinātajam plānam un paudušas apņemšanos nekavējoties pārtraukt karadarbību; atzinīgi vērtē gan to, ka atsākušās tiešās sarunas Adisabebā, gan arī Āfrikas Savienības lomu un vidutāja Thabo Mbeki centienus šajā procesā;

2.  mudina Sudānu un Dienvidsudānu politiski un praktiski pierādīt vēlmi virzīties uz mieru, pievēršoties abu pušu drošības problēmu risināšanai nopietnās sarunās atbilstoši kopīgam politikas un drošības mehānismam, un vispirms ‐ saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem nolīgumiem, tostarp 2011. gada 30. jūlija nolīgumam par robežu uzraudzības atbalsta misiju, ‐ radīt drošu, demilitarizētu robežzonu un bez jebkādiem nosacījumiem atsaukt abu pušu bruņotos spēkus un izvietot tos katru savā robežas pusē;

3.  prasa, lai nekavējoties sāktu darboties kopīgais robežas pārbaudes un pārraudzības mehānisms, izvietojot starptautiskos novērotājus un citu personālu darbam pie robežas, lai veiktu notiekošā pārraudzību un palīdzētu nodrošināt atbilstību;

4.  aicina Sudānu un Dienvidsudānu izpildīt 2011. gada 20. jūnija nolīguma par pagaidu drošības un administratīvajiem pasākumiem Abjejas apgabalam vēl neizpildītos noteikumus, jo īpaši attiecībā uz visu Sudānas un Dienvidsudānas bruņoto spēku izvešanu no Abjejas apgabala; atzinīgi vērtē Dienvidsudānas bruņoto spēku izvešanu no Higligas un aicina Sudānas valdību darīt to pašu; prasa nekavējoties pārtraukt gaisa uzlidojumus, kurus Sudānas bruņotie spēki veic pret Dienvidsudānu;

5.  aicina Sudānu un Dienvidsudānu turpmāk neļaut savā teritorijā uzturēties nemiernieku grupām, kuras cīnās pret otru valsti, un pārtraukt tās atbalstīt;

6.  mudina visus iesaistītos jo īpaši ievērot Āfrikas Savienības Miera un drošības padomes 2012. gada 24. aprīļa lēmuma 7. un 16. pantu, kuros uzsvērts, ka valstu teritoriālās robežas netiek grozītas ar spēku un jebkādus teritoriālus strīdus risina tikai un vienīgi savstarpēji vienojoties, ar miermīlīgiem un politiskiem līdzekļiem, un ka nevar būt nekāda militāra risinājumam konfliktam Dienvidkordofānas un Zilās Nīlas pavalstīs;

7.  aicina ES arī turpmāk cieši sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, jo īpaši Āfrikas Savienību un ANO, lai nodrošinātu, ka Sudāna un Dienvidsudāna īsteno ANO Drošības padomes 2012. gada 2. maija Rezolūciju par plānu Sudānai un Dienvidsudānai;

8.  pauž nopietnas bažas par humanitāro situāciju, ko radījušas sadursmes starp Sudānu un Dienvidsudānu un nerimstošā kaujas darbība Dienvidkordofānas un Zilās Nīlas pavalstīs Sudānā; asi nosoda jebkādu vardarbību pret civiliedzīvotājiem, pārkāpjot starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības;

9.  aicina visus iesaistītos veicināt un aizsargāt cilvēktiesības, tostarp sieviešu un pie mazāk aizsargātām grupām piederošu personu cilvēktiesības, lai izpildītu starptautiskajos tiesību aktos, tostarp starptautiskajos tiesību aktos humanitāro tiesību un cilvēktiesību jomā, noteiktos pienākumus, un prasa saukt pie atbildības tās personas, kuras ir atbildīgas par nopietniem šo tiesību pārkāpumiem, piemēram, seksuālu vardarbību;

10.  neatlaidīgi mudina Sudānu un Dienvidsudānu atļaut humānās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem konflikta zonās, jo īpaši Dienvidkordofānas un Zilās Nīlas pavalstīs, un atbilstoši starptautiskajām tiesībām un starptautiskajām humanitārajām tiesībām nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas un citu humānās palīdzības organizāciju personāla drošu, netraucētu un tūlītēju piekļuvi, kā arī ļaut piegādāt materiālus un aprīkojumu, lai šis personāls varētu efektīvi veikt savu uzdevumu ‐ palīdzēt konfliktu skartajiem civiliedzīvotājiem;

11.  mudina abas puses pārtraukt naidīgo retoriku un propagandu, kas noved pie savstarpējām apsūdzībām, ksenofobijas un vardarbības draudiem; aicina abu valstu valdības uzņemties pilnu atbildību par otras puses valstspiederīgo aizsardzību saskaņā ar starptautiskajiem principiem un atbilstoši Pamatnolīgumam par otras valsts valstspiederīgo statusu un saistītajiem jautājumiem, kas parafēts 2012. gada martā;

12.  atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes lēmumu pagarināt UNMIS pilnvaras un nosūtīt uz Sudānu papildu miera uzturēšanas spēkus; uzskata, ka ANO klātbūtne arī turpmāk ir ļoti svarīga, lai abas valstis varētu pastāvēt un miermīlīgi attīstīties; aicina gan Sudānu, gan Dienvidsudānu pozitīvi vērtēt ANO klātbūtni un garantēt tās drošību;

13.  stingri mudina Sudānu un Dienvidsudānu panākt vienošanos par tiem pārejas pasākumiem ekonomikas jomā, par kuriem abām valstīm nav vienprātības, tostarp par naftas izmantošanu; atgādina, ka priekšnoteikums miera un stabilitātes nodrošināšanai šajā reģionā ir atrisināt ar robežu demarkāciju saistītos jautājumus;

14.  aicina Sudānu un Dienvidsudānu izmantot Āfrikas Savienības Robežu programmas pakalpojumus, kas var palīdzēt abām pusēm risināt jautājumus par apstrīdēto teritoriju iezīmēšanu, demarkāciju un sadalīšanu, pamatojoties uz Āfrikas valstu labāko praksi un starptautiskajiem principiem;

15.  pauž pārliecību, ka ilgtermiņa stabilitātei reģionā ir nepieciešama jauna vienota, visaptveroša starptautiska stratēģija, kurā ES būtu jāiesaistās līdzās citiem pasaules un reģionāliem dalībniekiem, un kurā galvenā uzmanība būtu pievērsta ne tikai ziemeļu–dienvidu attiecībām un stāvoklim Dienvidkordofanas un Zilās Nīlas pavalstīs, bet arī novēlotajam reformu procesam Sudānā un demokrātisko reformu padziļināšanai Dienvidsudānā; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisiju būt gataviem piedāvāt nepieciešamo palīdzību, ja valdošā Sudānas Nacionālā kongresa partija piekritīs brīvam un netraucētam valsts mēroga dialogam ar mērķi izveidot iekļaujošu un visiem pieņemamu konstitucionālu kārtību un veiks reālas darbības, lai izbeigtu nesodāmību Darfūrā un Dienvidkordofanas un Zilās Nīlas pavalstīs;

16.  aicina Komisiju, ES dalībvalstis un starptautisko sabiedrību pildīt savas finansiālās saistības attiecībā uz reģionu un jo īpaši risināt nopietnās problēmas, kas saistās ar pārtikas, ārkārtas patvēruma un aizsardzības trūkumu; prasa pievērst īpašu uzmanību situācijai attiecībā uz nodrošinātību ar pārtiku un pasākumiem, kas būtu jāīsteno gadījumā, ja situācija pasliktinās;

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ANO Drošības padomei un ANO ģenerālsekretāram, ES īpašajai pārstāvei Dienvidsudānā, Sudānas valdībai, Dienvidsudānas valdībai, Āfrikas Savienības iestādēm, Āfrikas Savienības augsta līmeņa darba grupas Sudānas jautājumos priekšsēdētājam un ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 142, 28.5.2011., 61. lpp.


ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru
PDF 254kWORD 77k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija rezolūcija par ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru (2012/2628(RSP))
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES, Kolumbiju un Peru sarunu noslēgšanu 2010. gada 1. martā par tirdzniecības nolīgumu un paziņojumu par tirdzniecības sarunu noslēgšanu 2010. gada 19. maijā,

–  ņemot vērā ES, Kolumbiju un Peru nolīguma parafēšanu 2011. gada 23. martā,

–  ņemot vērā to, ka tirdzniecības nolīguma puses to oficiāli apstiprināja 2011. gada 13. aprīlī,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam par tirdzniecības nolīguma Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā (COM(2011)0570),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūciju par ES stratēģiju attiecībām ar Latīņameriku(1) un 2010. gada 21. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības un Latīņamerikas tirdzniecības attiecībām(2),

–  ņemot vērā Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas rezolūcijas un it sevišķi tās 2011. gada 19. maija rezolūciju par Eiropas Savienības un Latīņamerikas tirdzniecības attiecību perspektīvu,

–  ņemot vērā 2012. gada 26. aprīļa jautājumu Komisijai par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (O–000107/2012 – B7-0114/2012),

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā, ņemot vērā vēsturisko un kultūras saikņu nozīmi, starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru noslēgtā tirdzniecības nolīguma mērķis ir atvērt tirgus inter alia precēm, pakalpojumiem, valsts iepirkumam un investīcijām un veicināt nolīguma pušu ekonomisko integrāciju un vispusīgu ekonomikas attīstību, lai samazinātu nabadzību, radītu jaunas nodarbinātības iespējas, uzlabotu darba apstākļus un paaugstinātu dzīves standartus, liberalizējot un paplašinot tirdzniecību starp pušu teritorijām un investīcijas tajās, kā arī lai sekmētu apņemšanos īstenot tirdzniecības nolīgumu saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķi, tostarp veicinot ekonomikas izaugsmi un darba tiesību ievērošanu un aizsargājot vidi atbilstīgi starptautiskajām saistībām, ko puses ir uzņēmušās;

B.  B. tā kā saskaņā ar neatkarīga ilgtspējības ietekmes novērtējuma pētījuma datiem Eiropas Savienība ir otrais lielākais Kolumbijas un Peru tirdzniecības partneris un tā kā plānotajā tirdzniecības nolīgumā ir paredzēta pilnīga rūpniecības un zvejniecības produktu tirdzniecības liberalizācija, kas ilgākā termiņā varētu palielināt Kolumbijas IKP par 1,3 % un Peru IKP par 0,7 %, bet kurai varētu būtu arī būtiska negatīva ietekme uz vides un sociālo jomu;

C.  tā kā, stājoties spēkā šim tirdzniecības nolīgumam, uz Kolumbiju un Peru vairs neattiektos ES vispārējo preferenču sistēmas īpašais veicināšanas režīms (VPS+), kuru patlaban pārskata;

D.  tā kā saskaņā ar spēkā esošo VPS+ sistēmu gan Kolumbijai, gan Peru ir piešķirtas tirdzniecības preferences apmaiņā pret to, ka tās nodrošinās 27 cilvēka pamattiesību un vides konvenciju, tostarp SDO četru darba pamatstandartu, efektīvu īstenošanu;

E.  tā kā atbilstīgi Līgumam par Eiropas Savienību ES rīkojoties starptautiskajā arēnā ir jāievēro tie paši principi, kas ir likti tās izveides, attīstības un paplašināšanās pamatā un ko tā mēģina popularizēt pēc iespējas plašāk: demokrātija, tiesiskas valsts, cilvēktiesību un pamatbrīvību universālums un nedalāmība, cilvēka cieņas ievērošana, vienlīdzības un solidaritātes principi, kā arī visu Apvienoto Nācijas Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību principu ievērošana; tā kā Savienība cenšas attīstīt attiecības un veidot partnerības ar trešām valstīm un starptautiskām, reģionālam vai globālām organizācijām, kuras atbalsta iepriekš minētos principus;

F.  tā kā tirdzniecības nolīguma pirmajā pantā ir iekļauti plaši un saistoši noteikumi, kuros ir garantēta cilvēktiesību aizsardzība, nosakot, ka “demokrātijas principu un cilvēka pamattiesību ievērošana, kā tas paredzēts Vispārējā Cilvēktiesību deklarācijā, un tiesiskas valsts principa ievērošana ir pušu iekšpolitikas un starptautiskās politikas pamatā. Šo principu ievērošana ir būtiska šā nolīguma sastāvdaļa”; tā kā cilvēktiesību un demokrātijas principu neievērošana tiktu uzskatīta par būtisku šā tirdzniecības nolīguma pārkāpumu un atbilstīgi starptautiskajām publiskajām tiesībām būtu uzskatāma par pamatu pieņemt atbilstošus pasākumus, tostarp arī pamatu iespējai šo nolīgumu izbeigt vai daļēji vai pilnībā apturēt tā darbību; tā kā ir atbilstoši jāuzrauga, kā visas nolīguma parakstītājas puses ievēro cilvēktiesības, un jāgarantē cilvēktiesību klauzulas faktiskā piemērojamība;

G.  tā kā tirdzniecības nolīgumā ir piedāvātas garantijas, lai nodrošinātu, ka saistībā ar jauno ES tirdzniecības un investīciju attiecību struktūru tiek atbalstīta tālejoša sociāla un vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība, veicinot un saglabājot augstus darba un vides aizsardzības standartus visās nolīguma pusēs, jo tajā ir iekļauta nodaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību;

H.  tā kā gan Kolumbija, gan Peru pēdējos gados ir pielikušas ļoti lielas pūles, lai uzlabotu savu iedzīvotāju vispārējos dzīves apstākļus, tostarp cilvēktiesības un darba tiesības;

I.  I. tā kā, neraugoties uz milzīgajiem centieniem pilnībā īstenot augstos standartus, ko noteikuši un pieprasa atsevišķi iedzīvotāji, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, opozīcijas partijas un valdība, gan Kolumbijā, gan Peru vēl joprojām ir jāveic liels darbs, jo īpaši, lai efektīvi īstenotu jauno tiesisko regulējumu, kas izstrādāts nolūkā atrisināt vēl pilnībā neatrisinātās vecās problēmas, kuras saistītas ar ilgi pastāvošo nabadzību, vardarbību un korupciju, iekšēju bruņotu konfliktu (tā aizsākumi Kolumbijas gadījumā ir meklējami vairāk kā 50 gadus senā pagātnē), nelegāliem bruņotiem grupējumiem, narkotiku tirdzniecību, nesodāmību un zemes atsavināšanu;

J.  tā kā, neskatoties uz šiem lielajiem pūliņiem, Kolumbija joprojām ir augstākais arodbiedrības biedru slepkavību skaits pasaulē, un tā kā, neskatoties uz būtiskiem uzlabojumiem, kas nesen panākti tiesību īstenošanas kontrolē, vairāk nekā 90 % no šiem noziegumiem joprojām paliek nesodīti; tā kā valsts iekšienē ir pārvietoti gandrīz 4 miljoni personu; tā kā, kaut arī ANO speciālais referents par pirmiedzīvotāju tiesībām apstiprināja, ka Kolumbijas valsts atzīst pirmiedzīvotāju tiesības, tomēr mudināja Kolumbiju uzaicināt ANO īpašo padomdevēju genocīda novēršanas jautājumā, lai viņš uzraudzītu to pirmiedzīvotāju kopienu situāciju, kuriem draud kulturāla un fiziska bojāeja, jo valstī jau ilgstoši notiek iekšējs un bruņots konflikts,

1.  pauž nožēlu, ka, neskatoties uz to, ka tirdzniecības nolīguma nodaļā par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību ir iekļautas tiesiski saistošas normas, tajā nav strīdu obligātas izšķiršanas mehānisma un ka šajā nodaļā paredzēto standartu neievērošanas gadījumā nedrīkst piemērot pasākumus un sankcijas, kas noteikti tirdzniecības nolīgumā saistošajā vispārīgajā strīdu izšķiršanas mehānismā, tādējādi vājinot spēkā esošos ES VPS+ sistēmas saistošos nosacījumus;

2.  augstu vērtē visu iesaistīto pušu izrādīto apņemšanos veicināt cilvēktiesības, demokrātijas principus un tiesiskas valsts principu, par ko liecina fakts, ka tirdzniecības nolīgumā kā pirmais ir iekļauts pants, kurā paredzēti plaši un saistoši noteikumi attiecībā uz šiem pamatprincipiem;

3.  uzsver, cik svarīgi ir uzturēt konstruktīvu dialogu ar mūsu partnervalstīm par cilvēktiesību augstāku standartu efektīvu īstenošanu; augstu vērtē savstarpējo dialoga mehānismu par cilvēktiesībām (ES un Kolumbijas cilvēktiesību dialogu), kas 2009. gadā tika brīvprātīgi izveidots starp Kolumbiju un Eiropas Savienību un kopš tā laika tiek rīkots divas reizes gadā un kas ir skaidrs pierādījums tam, ka Kolumbijas valdība ir atvērta dialogam par cilvēktiesībām ar ES, kā arī ar citiem starptautiskajiem partneriem; tomēr pauž nožēlu, ka Eiropas Parlaments netiek informēts regulāri un pilnīgi par tā programmu un rezultātiem;

4.  pauž stingru atbalstu tam, ka tirdzniecības nolīgumā tiek iekļauta nodaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību un izveidoti iekšzemes mehānismi un sākts dialogs ar pilsonisko sabiedrību, kurā iedzīvotāji piedalīsies vai nu individuāli, vai arī organizēti kolektīvā veidā;

5.  aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas gan Andu reģiona valstīs, gan Eiropas Savienībā piedalīties uzraudzības mehānismos, kas paredzēti tirdzniecības nolīguma nodaļā par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; aicina iesaistītās valdības iespējami drīz izstrādāt tiesisko regulējumu iekšzemes mehānismiem un sākt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, ja tas vēl nav izdarīts, tostarp organizēt plašu informācijas un reklāmas kampaņu, lai pilsoniskās sabiedrības mehānisma uzraudzības sistēmā iesaistītos pēc iespējas vairāk ieinteresēto grupu vai personu; ierosina šīs procedūras izveidot sešu mēnešu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, nevis viena gada laikā, kā tas paredzēts tirdzniecības nolīgumā(3);

6.  atgādina, cik svarīgi ir izveidot reprezentatīvus iekšzemes padomdevēju mehānismus, kā tas paredzēts tirdzniecības nolīguma 281. pantā, iesaistot tajos arodbiedrības, darba devēju pārstāvjus vai citas atbilstīgās ieinteresētās personas, piemēram, NVO, kuriem obligāti jāpiedalās tirdzniecības nolīguma īstenošanas procesa novērošanā, jo īpaši jautājumos, kas skar darbaspēku un ilgtspējīgu attīstību, piešķirot tiem tiesības pieprasīt, lai ar tiem regulāri apspriestos, tiesības iesniegt sūdzības, īstenojot obligātu un institucionalizētu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī ieteikumus un priekšlikumus, tostarp priekšlikumu organizēt neatkarīgu viedokļu apmaiņu ar līdzvērtīgām struktūrām citās ES dalībvalstīs;

7.  lai pilnībā īstenotu tirdzniecības nolīgumā paredzētos augstos cilvēktiesību standartus, kurus ievērot ir apņēmušās gan minētās Andu reģiona valstis, gan Eiropas Savienība, iesaka iesaistītajām pusēm steidzami izveidot speciālo iekšējo padomdevējgrupu (IPG) cilvēktiesību un demokrātijas principu jautājumos, kurai būtu jāseko līdzi šā vai citu tirdzniecības nolīgumu īstenošanai un tā jāuzrauga un jādarbojas kā efektīvai iekšējai konsultatīvai struktūrai, kas sniegtu padomus iekšzemes dienestiem, kuri piedalās tirdzniecības nolīguma Tirdzniecības komitejā, par savas darbības modeli izmantojot tiesisko regulējumu, kas tirdzniecības nolīgumā paredzēts pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejā; aicina tirdzniecības nolīguma puses garantēt šīm IPG tāda paša līmeņa obligātu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, kāds tas bija paredzēts brīvās tirdzniecības nolīgumā ar Dienvidkoreju, iekļaujot oficiālu un institucionalizētu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas mehānismu; turklāt aicina puses nodrošināt IPG pilnīgu neatkarību, arī attiecībā uz to tiesībām pašām izvēlēties savus locekļus;

8.  atbalsta visus likumdošanas un neleģislatīvos pasākumus, ko abas šīs Andu reģiona valstis veikušas, lai apkarotu nabadzību, visa veida vardarbību, nesodāmību, korupciju, narkotiku tirdzniecību, aizsargātu bērnu un sieviešu tiesības ‐ jo īpaši saistībā ar bērnu darbu ‐, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību kā vienīgo dzīvotspējīgo nākotni mūsu planētai, kā arī sekmētu pirmiedzīvotāju tiesību ievērošanu, plašāku dialogu un iedzīvotāju līdzdalību likumdošanas procesā un atjaunotu taisnīgumu;

9.  stingri nosoda arodbiedrības biedru, cilvēktiesību aizstāvju, civilo iedzīvotāju, pirmiedzīvotāju ‐ viņi visi ir iekšējā bruņotā konflikta upuri ‐ policistu un militārpersonu nogalināšanu, kas jo īpaši notiek Kolumbijā; tomēr konstatē, ka pēdējos divos gados ziņojumu skaits par arodbiedrību biedru slepkavībām ir samazinājies;

10.  atbalsta Kolumbijas valdības veiktos nesodāmības un arodbiedrības biedru un cilvēktiesību aizstāvju slepkavību apkarošanas pūliņus, kas, piemēram, izpaužas kā ģenerālprokuratūras izmeklētāju skaita palielināšana no 100 2010. gadā līdz 243 2011. gadā, jo īpaši izmeklējot noziegumus, kas izdarīti pret arodbiedrības biedriem; arī saskaņā ar SDO datiem laikposmā starp 2010. gadu un 2011. gada jūniju tika veikti 355 aresti un pieņemti 88 spriedumi un 483 personas tika notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem pret arodbiedrības biedriem; šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir īpašā aizsardzības programma, ar kuru patlaban valsts aizsargā vairāk kā 8 500 cilvēku, tostarp arodbiedrības biedrus (13 %), pašvaldību deputātus (30 %) un cilvēktiesību aizstāvjus (15 %); secina, ka šīs programmas budžets ir palielināts no 10,5 miljoniem euro 2002. gadā līdz vairāk kā 120 miljoniem euro 2011. gadā;

11.  atzinīgi vērtē to, ka tirdzniecības nolīguma 271. un 324. pantā ir minēts, cik nozīmīgas ir attiecīgi ilgtspējīgu attīstību atbalstošas tirdzniecības un taisnīgas un līdztiesīgas tirdzniecības veicināšanas koncepcijas; aicina puses atvieglot tādu preču tirdzniecību, kas palīdz nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, tostarp arī tādu, kuras tirgo atbilstoši taisnīgas un ētiskas tirdzniecības sistēmām, un tādu, kuras ražojot, uzņēmumi ir bijuši sociāli atbildīgi un ir ievērojuši pārskatatbildības pienākumu, piemēram, saskaņā ar taisnīgas tirdzniecības, tropisko mežu alianses, UTZ Certified, BSCI vai citām līdzīgām sistēmām;

12.  aicina iesaistītās puses sniegt pietiekamu tehnisko un finansiālo nodrošinājumu, lai garantētu tirdzniecības nolīgumā iekļauto ilgtspējības standartu pilnīgu ievērošanu, un paredzēt, ka pilnībā tiks pārskatīta, uzraudzīta un novērtēta nodaļas par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību īstenošana ne vēlāk kā trīs gadu pēc brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā;

13.  jo īpaši uzsver, cik svarīgi ir veicināt uzņēmumu sociālo atbildību USA, un atbalsta tās iekļaušanu tirdzniecības nolīgumā; aicina visas puses veicināt ar USA saistīto labākās uzņēmējdarbības praksi atbilstoši ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas USA vadlīnijām vai Komisijas nesenajam 2011. gada 25. oktobra paziņojumam “Atjaunota ES stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību” COM(2011)0681; ir cieši pārliecināts, ka augstāku dzīves līmeni iedzīvotājiem var nodrošināt tikai, aktīvi sadarbojoties uzņēmējiem, darba ņēmējiem, NVO un pārvaldes struktūrām gan centrālajā, gan reģionālajā, gan pašvaldību līmenī; tādēļ vēlreiz uzsver to, cik svarīgi ir iesaistīt visus šo ieinteresētos dalībniekus, jo īpaši valdības, kurām jāuzņemas būtiska loma par USA efektīvu īstenošanu savās valstīs; aicina ES un šīs Andu reģiona valstis strādāt pie tā, lai visā pasaulē īstenotu saistošos ANO pamatprincipus USA jomā;

14.  atzinīgi vērtē stingrās vides tiesības, kuras Kolumbijas varas iestādes ir pievienojušas normatīvajam kopumam, taču uzsver nepieciešamību šīs tiesības pilnībā un pareizi īstenot; īpaši norāda uz iespējamām vides problēmām, tostarp pieaugušo atmežošanu un rūpniecisko, agrāro un kalnrūpniecisko piesārņojumu, kas varētu negatīvi ietekmēt pastāvīgu ūdens piegādi un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību;

15.  aicina Andu reģiona valstis nodrošināt pārredzama un saistoša ceļveža pieņemšanu par cilvēktiesībām, vides un darba tiesībām, kurš būtu jāizstrādā, lai galvenokārt aizsargātu cilvēktiesības, paplašinātu un uzlabotu arodbiedrības biedru tiesības un aizsargātu vidi; ierosina šajā plānā ņemt vērā rīcības plānu darba ņēmēju tiesību jomā, ko izstrādājušas Kolumbija un ASV un kurā ir paredzētas šādas darbības:

   piemērot un īstenot tiesību aktus un politikas pasākumus, kas garantētu biedrošanās brīvību un tiesības slēgt koplīgumus, novēršot visas nepilnības, jo īpaši attiecībā uz neoficiālajā sektorā strādājošajiem darba ņēmējiem, un jo sevišķi nepieļaujot, ka izmanto kooperatīvus, kolektīvos nolīgumus vai citus pasākumus, lai darba ņēmējiem liegtu tiesības apvienoties arodbiedrībās vai priekšrocības, ko dod tiešas darba attiecības;
   veikt stingras darba inspekcijas, kuru rezultātā, ja tiek konstatēta diskriminācija, nepamatota atlaišana, darbinieku iebiedēšana vai draudu izteikšana viņiem, var tikt noteiktas sankcijas;
   veikt precīzus un pārbaudāmus pasākumus sociālā dialoga stiprināšanai reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī uzņēmumos;
   īstenot pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi piemēroti tiesību akti, ar kuriem aizsargā vidi un bioloģisko daudzveidību, it sevišķi pret atmežošanas un izejvielu ieguves negatīvo ietekmi;
   veikt nepieciešamos pasākumus, lai pārtrauktu nesodāmību, kā arī vispārējās kompetences tiesās izmeklēt, tiesāt un sodīt personas, kas ir vistiešākā veidā atbildīgas par Kolumbijā paveikto noziegumu plānošanu un izpildi;
   sasniegt precīzus, laikā ierobežotus un uz rezultātiem balstītus mērķus visās no iepriekš minētajām jomām;
   aicināt Eiropas Komisiju nekavējoties sākt sniegt Kolumbijai un Peru palīdzību iepriekšminētos procesu iedibināšanā un īstenošanā un mudināt to izstrādāt regulārus ziņojumus, kurus iesniegtu Eiropas Parlamentam un kuru tas arī novērtētu;
   uzsver, ka dažus no šā ceļveža mērķiem būtu vēlams sākt īstenot pirms šā brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā;

16.  aicina Komisiju palīdzēt veikt šos pasākumus ar sadarbības programmu palīdzību izglītības, apmācības un normatīvās sadarbības jomā, jo īpaši uzlabojot Andu varas iestāžu spēju efektīvi ierosināt, īstenot un novērtēt vides tiesību aktus; šajā sakarībā mudina Komisiju pilnībā izmantot attīstības sadarbības instrumentu un Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzības instrumentu;

17.  augstu vērtē jauno “Upuru un zemes tiesību atjaunošanas aktu” (ko pazīst arī ar nosaukumu “Ley 1448”), kas Kolumbijā stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī, garantējot finansiālu kompensāciju un zemes tiesību atjaunošanu gandrīz 4 miljoniem cilvēku, kuri cietuši no šajā valstī vairāk nekā piecdesmit gadus ilgušā bruņotā konflikta un vardarbības; uzsver lielo summu, ko Kolumbijas valdība nākamajiem desmit gadiem ir atvēlējusi un kas tiek lēsta vairāk nekā 25 miljardu ASV dolāru apmērā, t.i. nākamo desmit gadu laikā ik mēnesi ir paredzēts tērēt aptuveni 160 miljonu euro; īpaši norāda uz nepieciešamību rūpīgi uzraudzīt un izvērtēt šā likuma īstenošanu, cieši apspriežoties ar pilsonisko sabiedrību, jo īpaši attiecībā uz atgriezušos personu aizsardzību;

18.  atzinīgi vērtē augstākā mērā neviennozīmīgi vērtētās slepenās aģentūras likvidāciju un 25 gadu cietumsoda piespriešanu tās bijušajam direktoram, kas ir svarīgs signāls par izmaiņām Kolumbijas pārvaldes attieksmē un par tās atvērtību, kā arī par tiesu varas neatkarību;

19.  uzsver, ka tiesības uz īpašumu arī ir vienas no pamata cilvēktiesībām un ir jāaizsargā visām tirdzniecības nolīguma pusēm; tāpēc brīdina visas tirdzniecības nolīguma puses par vienpusējas rīcības bīstamību, jo tā varētu apdraudēt ieguldījumu aizsardzību; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību efektīvi īstenot strīdu izšķiršanas pienācīgu risinājumu;

20.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar SDO pārstāvja teikto Starptautiskās tirdzniecības komitejas rīkotā atklātā uzklausīšanā par šo tirdzniecības nolīgumu Eiropas Parlamentā Briselē 2012. gada 29. februārī Kolumbija un Peru ir ratificējušas visas astoņas SDO pamata konvencijas un papildus tam vēl trīs no četrām pārvaldības konvencijām; stingri norāda, cik svarīgi ir pēc iespējas ātrāk ratificēt un efektīvi īstenot visas šīs SDO konvencijas, jo īpaši konvenciju Nr. 122 Kolumbijas gadījumā un konvenciju Nr. 129 Peru gadījumā; uzsver visām pusēm, cik svarīgi ir ratificēt SDO konvenciju Nr. 135 par darba ņēmēju pārstāvjiem; šajā sakarībā atgādina, ka 24 ES dalībvalstis vēl joprojām nav ratificējušas SDO Konvenciju Nr. 169 par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām;

21.  uzsver, cik nozīmīgi ir godīgu, taisnīgu un pārredzamu administratīvo un juridisko procedūru principi, lai īstenotu valsts darba tiesības, tostarp stingras darba inspekcijas un piemērotu starptautiskos cilvēktiesību standartus saskaņā ar starptautiskajām saistībām; uzskata, ka godīgas, taisnīgas un pārredzamas administratīvās un juridiskās procedūras ir nepieciešamas arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka netiek nevajadzīgi ierobežota saziņa vai runas brīvība, kas ir ļoti svarīga, lai pilsoņi varētu pašorganizēties;

22.  uzskata, ka Lisabonas līgumā Eiropas Parlamentam paredzētās jaunās pilnvaras par starptautiskajiem nolīgumiem uzliek tam arī jaunus pienākumus; tādēļ ierosina 2013. gada pēdējā ceturksnī organizēt atklātas uzklausīšanas gan Eiropas Parlamentā, gan vienā no šo Andu reģiona valstu galvaspilsētām; pēc uzklausīšanām prasa, lai Starptautiskās tirdzniecības komitejai un Cilvēktiesību apakškomitejai tiktu iesniegts rakstisks ziņojums par šā tirdzniecības nolīguma līdzšinējās piemērošanas rezultātiem;

23.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī Kolumbijas un Peru valdībām.

(1) OV C 81 E, 15.3.2011., 54. lpp..
(2) OV C 70 E, 8.3.2012., 79. lpp..
(3) 282. panta 1. punkts.


ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos
PDF 207kWORD 52k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija ieteikums par ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos (2012/2088(INI))
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 6., 21., 31., 33. un 36. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–  ņemot vērā 2010. gada 16. decembra rezolūciju par 2009. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā(1),

–  ņemot vērā 2012. gada 18. aprīļa rezolūciju par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā, tostarp arī ietekmi uz ES politikas stratēģiju cilvēktiesību jomā(2),

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas 2011. gada 12. decembra kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Cilvēktiesības un demokrātija ‐ ES ārējās darbības svarīgākais elements” (COM(2011)0886),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nodrošināšana Eiropas iedzīvotājiem ‐ Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plāns” (COM(2010)0171),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamatnostādnes cilvēktiesību jomā un starptautiskās humanitārās tiesības(3),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības pievienošanos Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai,

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos deklarāciju par politisko atbildību(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 97. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A7-0174/2012),

A.  tā kā Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā atkārtoti apstiprināta ES apņemšanās veicināt cilvēktiesības un demokrātiju visos ārējās darbības pasākumos, garantējot atbilstību un konsekvenci visās jomās un starp ārējo darbību un pārējiem savas politikas aspektiem;

B.  tā kā LES 33. pantā paredzēts ES īpašā pārstāvja (ESĪP) cilvēktiesību jomā iecelšanas tiesiskais pamats, proti: “Padome pēc Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma var izvirzīt īpašu pārstāvi, pilnvarojot to konkrētos politikas jautājumos. Īpašais pārstāvis īsteno savas pilnvaras Augstā pārstāvja vadībā”;

C.  tā kā Eiropas Parlaments atkārtoti ir prasījis iecelt ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos (ESĪP cilvēktiesību jautājumos), kā noteikts iepriekšminētajās 2010. gada 16. decembra un 2012. gada 18. aprīļa rezolūcijās;

D.  tā kā ESĪP cilvēktiesību jautājumos būtu jāstiprina ES cilvēktiesību politikas kā kopējās ārlietu un drošības politikas (KĀDP) būtiskas sastāvdaļas redzamība un atbilstība un jādod ieguldījums ES cilvēktiesību darbībā visā pasaulē,

1.  iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

   a) lai gan par ESĪP cilvēktiesību jautājumos iecelšanu un viņa(-as) pilnvaru noteikšanu oficiāli lemj Padome, pamatojoties uz ES augstās pārstāves priekšlikumu, ESĪP cilvēktiesību jautājumos jādarbojas un jārunā Savienības vārdā, atspoguļojot visu ES iestāžu un dalībvalstu kopīgo un nedalāmo atbildību par cilvēktiesību aizsardzību un veicināšanu visā pasaulē; pirmā tematiskā ESĪP iecelšanai jāpalielina ES cilvēktiesību politikas redzamība, efektivitāte, atbilstība un atbildība; jo īpaši Eiropas Parlamentam ir jābūt atbilstošai lomai iecelšanas procedūrā un pilnvaru uzraudzībā visā to darbības laikā;
   b) lai stiprinātu pārredzamību un atbildību par ESĪP pilnvarām, Augstajai pārstāvei jāorganizē viedokļu apmaiņa un/vai uzklausīšana Eiropas Parlamenta attiecīgās komitejas sanāksmē ar nominēto ESĪP cilvēktiesību jautājumos;
   c) šo pilnvaru īstenošana un to atbilstība citām Savienības darbībām šajā jomā regulāri jāpārskata; ESĪP jāsniedz Padomei, augstajai pārstāvei, Parlamentam un Komisijai gada progresa ziņojums un pārskata ziņojums par pilnvaru īstenošanu to nobeigumā;
   d) ESĪP cilvēktiesību jautājumos politikas mērķos jāietver ES darbības saskaņotības, efektivitātes un redzamības pastiprināšana cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzībā un veicināšanā; ESĪP cilvēktiesību jautājumos ir jāstrādā ciešā sadarbībā ar Padomes Cilvēktiesību darba grupu; ESĪP cilvēktiesību jautājumos jābūt augsta līmeņa pārstāvim(-ei) sarunās ar saviem partneriem trešās valstīs un starptautiskās organizācijās, kā arī jāspēj sadarboties ar ANO (ANO Ģenerālo asambleju, ANO Cilvēktiesību komiteju u. c.), kā arī attiecīgām reģionālām organizācijām; ESĪP cilvēktiesību jautājumos jāvada augsta līmeņa cilvēktiesību dialogi un konsultācijas ar trešām valstīm par cilvēktiesību jautājumiem;
   e) lai panāktu šos mērķus, ES īpašā(-ās) pārstāvja(-es) pilnvarām, darbojoties augstās pārstāves pārraudzībā, jābūt stingrām, neatkarīgām un elastīgām, kurās nav noteikta šaura un konkrēti tematiska atbildība, bet kuras ļauj ESĪP darboties strauji un efektīvi; atbilstīgi rīcības plānā izvirzītajiem pasākumiem un prioritātēm ESĪP cilvēktiesību jautājumos jāpievēršas arī dažādiem horizontāliem jautājumiem, sniedzot ieguldījumu efektīvākai un saskaņotākai darbībai ES ārējā politikā; ESĪP pilnvaru darbības jomai pilnībā jāatbilst cilvēktiesību un pamatbrīvību universāluma un nedalāmības principam un tiem politikas mērķiem, kas noteikti LES 21. pantā, un tajā jāietver demokrātijas un tiesiskuma stiprināšana un institūciju veidošana, starptautiskais tiesiskums un starptautiskās humanitārās tiesības; šo pilnvaru darbības jomā ir jāietver inter alia nāves soda atcelšana, cilvēktiesību aizstāvji, cīņa pret nesodāmību, cīņa pret spīdzināšanu, vārda (tostarp internetā), biedrošanās un pulcēšanās brīvība, reliģijas un pārliecības brīvība, minoritāšu tiesības, bērna aizsardzība, sieviešu tiesības, miers un drošība, dzimumu līdztiesības jautājumi un cīņa pret diskrimināciju visās tās izpausmēs invaliditātes, rasu vai etniskās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ;
   f) pilnvarām jābalstās uz principiem, kas ir ES cilvēktiesību politikas pamatā, un jo īpaši uz ES pamatnostādnēm jautājumā par nāvessodu (2008); spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu (2008); cilvēktiesību dialogiem ar trešām valstīm (2009); bērniem un bruņotiem konfliktiem (2008); cilvēktiesību aizstāvjiem (2008); bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību (2008); vardarbību pret sievietēm un sieviešu visāda veida diskriminācijas apkarošanu (2008); starptautiskām humanitārām tiesībām (2009), LGBT instrumentu kopumu (2010), kā arī ES gada ziņojumiem par cilvēktiesībām pasaulē; turklāt pilnvarās būtu jāiekļauj augstās pārstāves un ES iestāžu atbalstīšana attiecībā uz ANO izstrādāto uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu veicināšanu, ņemot vērā starp tām 2011. gadā noslēgto nolīgumu un prioritāti;
   g) ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos ir jābūt vajadzīgajai profesionālajai kvalifikācijai, plašai pieredzei un apliecinātiem darba rezultātiem cilvēktiesību jomā, kā arī personas un profesionālai integritātei un starptautiskai reputācijai;
   h) ESĪP cilvēktiesību jautājumos jāieceļ uz 2,5 gadiem; lai nodrošinātu kontinuitāti, saskaņotību un demokrātisku pārskatatbildību, pilnvaras ir atjaunojamas un atjaunošanas procesā ir pienācīgi un savlaicīgi jāapspriežas ar Parlamentu;
   i) ESĪP cilvēktiesību jautājumos cieši jāsadarbojas ar Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, lai nodrošinātu saskaņotību un cilvēktiesību integrēšanu visās politikas jomās visu ES iestāžu darbībā; ESĪP cieši jāsadarbojas ar Eiropas ārējās darbības dienesta Cilvēktiesību un demokrātijas departamentu un visām daudzpusējām ES delegācijām (Ņujorkā, Ženēvā, Vīnē, Strasbūrā), kā arī visām ES delegācijām pasaulē, lai veicinātu kontaktus cilvēktiesību jautājumos ar visiem ES dienestiem, ES delegācijām trešās valstīs un ar starptautiskām organizācijām; EĀDD Cilvēktiesību un demokrātijas departamentam jānodrošina visi nepieciešamie pakalpojumi un jāveicina ESĪP pilnvaru īstenošana;
   j) uzturot ciešas saites ar Padomes Politikas un drošības komiteju, ESĪP cilvēktiesību jautājumos regulāri jāsniedz ziņojumi Eiropas Parlamenta attiecīgajai komitejai par situāciju cilvēktiesību jomā pasaulē un par stāvokli pilnvaru īstenošanā, tostarp par rezultātiem UNHRC un ANO Ģenerālās asamblejas sesijās un dialogos par cilvēktiesībām ar trešām valstīm, kā arī par valstu stratēģiju cilvēktiesību jomā īstenošanu;
   k) ES īpašajam(-ai) pārstāvim(-ei) cilvēktiesību jautājumos, īstenojot savas pilnvaras, jāsadarbojas ar vietējās, reģionālās un valsts pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, NVO, ekspertiem un reģionālām un starptautiskām organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzības jomā;
   l) ESĪP cilvēktiesību jautājumos rīcībā jābūt pienācīgiem finanšu un cilvēkresursiem, lai garantētu īpašā(-ās) pārstāvja(-es) un viņa(-as) komandas efektīvu darbu; ESĪP cilvēktiesību jautājumos budžets jāpārskata ik gadu;
   m) ESĪP cilvēktiesību jautājumos atbild par tādas komandas izveidošanu, kurai ir nepieciešamās zināšanas par politikas jomu atbilstīgi pilnvarām un kura strādā ESĪP cilvēktiesību jautājumos pilnvaru īstenošanas labā; ņemot vērā pilnvaru darbības jomu un starpnozaru būtību, ir svarīgi piešķirt pietiekami daudz darbinieku, kas strādās ESĪP cilvēktiesību jautājumos tiešā pakļautībā; komandā var iekļaut no dalībvalstīm un ES iestādēm piesaistītu personālu, tādējādi ņemot vērā arī vajadzību nodrošināt saskaņotību un cilvēktiesību integrēšanu visu ES iestāžu un dalībvalstu darbībā;
   n) atsauce uz šo ieteikumu jāiekļauj pilnvarās ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei, Savienības augstajai pārstāvei ārlietu un drošības politikas jautājumos un informēšanas nolūkā Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0489.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(4) OV C 351 E, 2.12.2011., 470. lpp.


Sarunas par ANO Ieroču tirdzniecības līgumu
PDF 300kWORD 77k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija rezolūcija par sarunām saistībā ar ANO Ieroču tirdzniecības līgumu (ATT) (2012/2636(RSP))
P7_TA(2012)0251B7-0276/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā to, ka no 2012. gada 2. līdz 27. jūlijam Ņujorkā notiks ANO konference, kurā tiks apspriests Ieroču tirdzniecības līgums (ATT),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2006. gada 6. decembra Rezolūciju 61/89 “Pretī ieroču tirdzniecības līgumam: kā noteikt kopējus starptautiskus parasto ieroču importa, eksporta un pārsūtīšanas standartus”(1), ko atbalstīja 153 ANO dalībvalstis un ar ko oficiāli sākas ATT sarunu process, un 2009. gada 2. decembra Rezolūciju 64/48 par ieroču tirdzniecības līgumu(2), ko atbalstīja 153 ANO dalībvalstis, kuras nolēma sasaukt Apvienoto Nāciju Organizācijas konferenci par Ieroču tirdzniecības līgumu, kas norisināsies četras nedēļas pēc kārtas 2012. gadā, lai izstrādātu juridiski saistošu dokumentu par augstākajiem kopējiem starptautiskiem standartiem konvencionālo ieroču nodošanas jomā,

–  ņemot vērā Padomes 2010. gada 14. jūnija Lēmumu 2010/336/KĀDP(3) un iepriekšējos padomes lēmumus par ES darbībām, saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalstot ieroču tirdzniecības līgumu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli(4),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes secinājumus, it īpaši 2007. gada 10. decembra un 2010. gada 12. jūlija secinājumus par Ieroču tirdzniecības līgumu,

–   ņemot ērā 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par Ieroču tirdzniecības līgumu: kopēju starptautisko standartu noteikšana konvencionālo ieroču importam, eksportam un nodošanai(5), 2008. gada 13. marta rezolūciju par ES Rīcības kodeksu ieroču eksportam(6) un 2008. gada 4. decembra rezolūciju par ES Rīcības kodeksu ieroču eksportam(7), kurās ir uzsvērta steidzama nepieciešamība pēc ieroču tirdzniecības līguma,

–  ņemot vērā ES atbildi uz ANO ģenerālsekretāra lūgumu paust viedokli par Ieroču tirdzniecības līguma elementiem,

–  ņemot vērā daudzās pilsoniskās sabiedrības organizētās kampaņas visā pasaulē, paužot atbalstu stingram un noteiktam Ieroču tirdzniecības līgumam, tostarp ieroču kontroles kampaņu un Nobela Miera prēmijas laureātu aicinājumu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem(8),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības līguma 34. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā nav juridiski saistoša starptautiska līguma, kas reglamentētu konvencionālo ieroču nodošanu;

B.  tā kā vairāk nekā 40 ANO dalībvalstīm nav nedz savas regulatīvās sistēmas ieroču nodošanas kontrolei, nedz tās ievēro kādas reģionālas vai starptautiskas normas;

C.  tā kā saskaņā ar ASV Kongresa pētniecības dienesta(9) aplēsēm 2010. gadā ar jaunattīstības valstīm noslēgto ieroču tirdzniecības līgumu vērtība bija USD 40 355 miljoni, bet piegāžu vērtība bija USD 34 989 miljoni;

D.  tā kā ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcijā Nr. 64/48 ANO dalībvalstis tiek aicinātas pieņemt efektīvu un līdzsvarotu, kā arī juridiski saistošu dokumentu par augstākajiem kopējiem starptautiskiem standartiem konvencionālo ieroču nodošanai un panākt, ka tiek pieņemts stingrs un noteikts līgums;

E.  tā kā ANO Ģenerālā asambleja ir noteikusi, ka Ieroču tirdzniecības līgums (ATT) ir “juridiski saistošs līgums, ar ko nosaka kopējus starptautiskus standartus konvencionālo ieroču importam, eksportam un nodošanai”(10), un ka valstu mērķis ir “nodrošināt to nacionālo sistēmu un iekšējās kontroles atbilstību augstākajiem iespējamajiem standartiem, lai novērstu konvencionālo ieroču tirdzniecības novirzīšanos no legālā uz nelegālo tirgu, kur tos var iegūt, lai izmantotu terorisma aktos, organizētā noziedzībā un citās noziedzīgās darbībās”(11);

F.  tā kā nekontrolēta un neregulēta ieroču tirdzniecība nopietni apdraud ne tikai mieru, drošību un stabilitāti valstu, reģionālā un starptautiskā līmenī, bet arī demokrātiju, tiesiskumu un ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību; tā kā neregulēta ieroču tirdzniecība veicina bruņotus konfliktus, iedzīvotāju pārvietošanu, organizēto noziedzību un terorismu;

G.  tā kā Ieroču tirdzniecības līgumā, kas tiks apspriests 2012. gadā, ir jāiekļauj skaidri un saistoši noteikumi, kas atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem un pilnībā atbilst arī starptautiskajām cilvēktiesībām (IHRL) un starptautiskajām humanitārajām tiesībām (IHL);

H.  tā kā vienota, saskaņota un konsekventa ES pieeja ir būtiski svarīga, lai šāds līgums tiktu pieņemts un efektīvi īstenots starptautiskā līmenī;

I.  tā kā ieroču nodošanas jomā nav saistību, kas skaidri nodrošinātu starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

J.  tā kā Padome uzsvēra, ka būtu jāpieliek visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka Sagatavošanas komitejas sanāksmēs piedalās pēc iespējas plašs pārstāvju loks; tā kā šajā nolūkā Padome 2010. gada 14. jūnijā pieņēma Lēmumu 2010/336/KĀDP par ES darbībām, saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalstot ieroču tirdzniecības līgumu, lai ANO dalībvalstīm, pilsoniskajai sabiedrībai un rūpniecības aprindām popularizētu ATT;

K.  tā kā ES Kopējā nostāja, ar ko nosaka kopējus noteikumus par militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli, kopš tās pieņemšanas ir veicinājusi ES dalībvalstu ieroču eksporta kontroles politikas saskaņošanu, un tās principus un kritērijus oficiāli ir atzinušas vairākas trešās valstis;

L.  tā kā ar Ieroču tirdzniecības līgumu ir jānostiprina pārskatatbildība un tā kā šā līguma piemērošanai ir jābūt atklātai un pārredzamai;

M.  tā kā ANO harta paredz ANO dalībvalstīm tiesības un pienākumus, tostarp 51. pantā nosakot visu valstu neatņemamas tiesības uz individuālu vai kolektīvu pašaizsardzību,

Pārredzamība un pārskatatbildība ‐ stabila Ieroču tirdzniecības līguma pamats

1.  norāda, ka starptautiskā eksporta vērtība, neraugoties uz ekonomikas un finanšu krīzi, ir turpinājusi pieaugt, ES dalībvalstu eksports vēl aizvien veido 30 % no kopējā apjoma un ES valstis ir vienas no lielākajām ieroču ražotājām un eksportētājām pasaulē(12); tādēļ uzsver, ka ES ir pienākums izstrādāt un dot ieguldījumu noregulētā un pārredzamā starptautiskajā ieroču tirdzniecībā un ka tas ir ES interesēs;

2.  norāda, ka vāji regulēta, nekontrolēta un nepārredzama ieroču tirdzniecība noved pie bezatbildīgas ieroču tirdzniecības, ir radījusi nevajadzīgas ciešanas cilvēkiem, saasinājusi bruņotus konfliktus, radījusi nestabilitāti, terora aktus un korupciju, kaitējusi miera veidošanas procesiem, labai pārvaldībai un sociāli ekonomiskajai attīstībai, kā arī novedusi pie tā, ka tiek gāztas demokrātiski ievēlētas valdības un pārkāpts tiesiskums, cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

3.  tādēļ aicina 2012. gada jūlija sarunās par juridiski saistošu Starptautisko ieroču tirdzniecības līgumu spert vēsturisku soli un panākt lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, izveidojot augstus starptautiskos standartus un kritērijus, ko izmanto, vērtējot lēmumus par konvencionālo ieroču nodošanu, importu un eksportu;

4.  aicina starptautisko sabiedrību demonstrēt savu apņemšanos regulēt starptautisko ieroču tirdzniecību, pilnībā izmantojot Reglamentu, lai vienotos par visaptverošu tekstu, kas aptvertu visus svarīgākos jautājumus, kas nepieciešami, lai 2012. gada jūlijā apspriestais līgums būtu stabils;

5.  aicina starptautisko un visaptverošo ANO Ieroču tirdzniecības līgumu apspriest ātrās sarunās un pieņemt bez kavēšanās, lai tas varētu stāties spēkā;

Darbības joma

6.  uzsver, ka efektīvam līgumam vajadzētu aptvert pēc iespējas plašāku darbību spektru konvencionālo ieroču tirdzniecībā, tostarp importu, eksportu, nodošanu (ieskaitot tranzītu un pārvadāšanu, kā arī pagaidu ievešanu un izvešanu, un atkārtotu izvešanu), ražošanu, izmantojot ārvalstu licenci, krājumu pārvaldību un visus ar ieročiem saistītos pakalpojumus, tostarp tirdzniecības starpniecību, transportēšanu un finansēšanu;

7.  uzskata, ka efektīvam līgumam vajadzētu aptvert visus konvencionālo ieroču tirdzniecības aspektus, tostarp ieroču nodošanu no valsts valstij, valsts ieroču nodošanu privātiem gala lietotājiem, komerciālu tirdzniecību, aizdošanu, dāvināšanu un jebkāda cita veida nodošanu;

8.  uzskata, ka efektīvam līgumam vajadzētu aptvert arī visplašāko konvencionālo ieroču spektru, tostarp vieglos un kājnieku ieročus, to munīciju, nemateriālas nodošanas, divējāda lietojuma preces, ieroču sastāvdaļas un tehnoloģijas, kas saistītas ar to izmantošanu, ražošanu vai remontu, neatkarīgi no tā, vai šie ieroči ir paredzēti militāram izmantojumam vai citiem ar drošību un tiesībaizsardzību saistītiem mērķiem;

9.  uzskata, ka pienācīga uzmanība jāpievērš konvencionālo ieroču un munīcijas marķēšanai un izsekojamībai, lai uzlabotu pārskatatbildību un lai novērstu ieroču nodošanu saņēmējiem, kuriem nav atļauts nodot ieročus;

Kritēriji un starptautiskie standarti

10.  uzskata, ka ATT sekmīga darbība ilgtermiņā ir atkarīga no pēc iespējas augstāku, stingrāku un skaidrāku standartu pieņemšanas;

11.  aicina ATT iekļautu atgādinājumu parakstītājvalstīm, ka visiem lēmumiem par ieroču importu, eksportu un nodošanu pilnībā jāatbilst pastāvošajām starptautiskajām saistībām, īpaši starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem, starptautiskajām humanitārajām tiesībām un ANO hartai, tostarp reģionālo iestāžu un ANO Drošības padomes noteiktajām sankcijām un ieroču embargo; uzskata, ka parakstītājvalstīm nevajadzētu nodot ieročus valstīm, kur pastāv ievērojams risks, ka tos varētu izmantot, lai veiktu vai palīdzētu veikt nopietnus starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, ieskaitot genocīdu, noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus;

12.  mudina ANO dalībvalstis pieņemt papildu kritērijus (kas jāizstrādā kā starptautiski standarti), kuri kalpotu par norādēm tiem, kas pieņem lēmumus par ieroču eksportu; uzskata, ka tajos jo īpaši jāietver saņēmējvalsts labas pārvaldības vēsture, demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības, ieroču neizplatīšana, cīņa pret korupciju, risku novēršana, ietekme uz valsts sociālekonomisko attīstību un miera un drošības saglabāšanu reģionā; uzskata, ka līgumā ir jāiekļauj īpaši pretkorupcijas kritēriji;

13.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/Savienības augsto pārstāvi un ES dalībvalstis sekmēt to, lai noslēdzamajā līgumā tiktu iekļauti spēcīgi pretkorupcijas mehānismi, kā noteikts ES 2011. gada 12. jūlija paziņojumā; atgādina, ka ir jāiekļauj tāda atsauce uz korupciju, kas atbilst attiecīgajiem spēkā esošajiem starptautiskajiem instrumentiem, lai tiktu veikti pienācīgi pasākumi šādu noziegumu novēršanai;

14.  aicina šos kritērijus izstrādāt kā kopējās darbības vadlīnijas riska novērtējumu veikšanai, uz kuriem balstās lēmumu pieņemšana par ieroču nodošanu;

15.  aicina Eiropas Savienību, neraugoties uz sarunu par ATT iznākumu, turpināt atbalstīt iespējami augstākos standartus Padomes Kopējās nostājas (2008/944/KĀDP) par ieroču eksportu interpretācijā, kā arī tajā noteiktos astoņus kritērijus, it īpaši attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem un starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

Īstenošana un ziņošanas pasākumi

16.  uzsver, ka liela nozīme ir efektīvai un uzticamai ATT īstenošanai ar uzsvaru uz pārskatatbildību, pārredzamību parakstītājvalstu atbildīgumu un uz labāku sadarbību kompetento iestāžu starpā;

17.  uzsver, ka stabilā ATT ir jāiekļauj noteikumi un kritēriji, saskaņā ar kuriem parakstītājvalstu pienākums ir pieņemt tiesību aktus un izveidot iestādi, kuras pienākums ir kontrolēt līgumā ietverto priekšmetu nodošanu un izpildīt visas ziņošanas un īstenošanas prasības; uzskata, ka ATT īstenošanā jāiekļauj gala lietotāju kontrole un starpniecības darbības, tostarp operatoru reģistrācija un viņu darbības licencēšana, prasība, lai pieteikuma iesniedzējs sniegtu nepieciešamo informāciju un visu pamatojošo dokumentāciju, pirms tiek izdota izvešanas atļauja, kā arī likumdošanas pasākumi, lai noteiktu, ka jebkāda ieroču un munīcijas nodošana, ko nav licencējusi valsts iestāde vai kas nenotiek saskaņā ar līgumu, ir noziedzīgs nodarījums;

18.  uzskata, ka efektīva līguma īstenošana būs atkarīga no pārredzamības veicināšanas un parakstītājvalstu apmaiņas ar informāciju un labu praksi, kas saistīta ar ieroču eksporta, importa un nodošanas lēmumu pieņemšanu;

19.  uzskata, ka pieredze, kas gūta, veidojot ANO Konvencionālo ieroču reģistru, atvieglos šādas pārredzamības iedibināšanu un apmaiņu ar informāciju un aicina iekļaut reģistrā jaunas ieroču, tostarp vieglo un kājnieku ieroču un munīcijas, kategorijas;

20.  tādēļ aicina iekļaut ATT stingrus un skaidrus noteikumus par to, ka parakstītājvalstīm ir regulāri ‐vienu reizi gadā ‐ jāziņo par visiem ieroču nodošanas lēmumiem, tostarp jāsniedz informācija par tāda ekipējuma veidiem, apjomiem un saņēmējiem, kuru nodošanai dota atļauja, un par visu līguma darbības jomu un noteikumu īstenošanu; aicina iekļaut ATT arī prasību parakstītājvalstīm izveidot sistēmu detalizētas uzskaites veikšanai par visiem vismaz 20 gadu ilgā laikposmā veiktajiem starptautiskās tirdzniecības darījumiem, kuri pakļauti valsts kontroles sistēmas pārbaudēm;

21.  aicina izveidot speciālu ATT īstenošanas un atbalsta vienību, kuras pienākumos ietilptu parakstītājvalstu ziņojumu kompilācija un analīze, un aicina ANO ģenerālsekretāru publicēt gada pārskatu ar priekšlikumiem par līguma darbības noteikumu nostiprināšanu; aicina ATT īstenošanas un atbalsta vienībai piešķirt tiesības arī analizēt datus par ieroču nodošanu un konstatēt neatbilstības un iespējamos līguma pārkāpumus, un ziņot par tiem parakstītājvalstu asamblejai;

22.  aicina visus ziņojumus darīt publiski pieejamus;

23.  aicina ik gadu rīkot parakstītājvalstu asambleju un ik pēc pieciem gadiem organizēt pārskatīšanas konferenci, kurā tiktu mudinātas piedalīties pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

24.  uzskata, ka ATT darbības sekmes ilgtermiņā būs atkarīgas no pilnīgas pārredzamības un pārskatatbildības eksportētājvalstu un importētājvalstu kompetento valstu iestāžu, tostarp parlamentāro kontroles institūciju, priekšā; tādēļ aicina izveidot stabilus pārredzamības mehānismus, tostarp gada pārskatus, lai nostiprinātu parlamentu iespējas prasīt savām valdībām atskaitīties par ieroču eksporta, importa un nodošanas lēmumiem;

25.  uzskata, ka ikvienai parakstītājvalstij, kura lūdz palīdzību savu saistību pildīšanā, ko tai uzliek Ieroču tirdzniecības nolīgums, vajadzētu sniegt visu nepieciešamo atbalstu un tehnisko palīdzību; aicina Eiropas Savienību turpināt pasākumus ietekmes palielināšanai un palielināt palīdzību tādās jomās kā atbalsts tiesību aktu izstrādē, iestāžu veidošanā, administratīvais atbalsts un atbalstīt vietējo profesionālo zināšanu palielināšanu visās iestādēs, kas ir iesaistītas ieroču nodošanas kontroles sistēmā, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijās un parlamentos;

ES un EP loma

26.  atzīst, ka ES un tās dalībvalstis ir saskaņoti un konsekventi atbalstījušas starptautisko procesu Ieroču tirdzniecības līguma izstrādei; aicina, gatavojoties konferencei, nezaudēt apņēmību un turpināt sarunas, tostarp visaugstākajā politiskajā līmenī, diplomātiskajās aprindās un augstākā līmeņa sanāksmēs kā pirms jūlija konferences, tā ratifikācijas un īstenošanas gaitā;

27.  uzskata, ka ES atbilde uz ANO ģenerālsekretāra lūgumu paust viedokli par Ieroču tirdzniecības līguma elementiem ir pienācīgs pamats saskaņotai ES dalībvalstu rīcībai starptautiskajā ATT konferencē;

28.  rosina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi aktīvi apspriesties un sadarboties ar visām ES dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ES pauž vienotu nostāju un stingru viedokli;

29.  aicina dalībvalstis atbilstīgi saistībām, ko paredz Lisabonas līgums, konferencē ieņemt Savienības nostāju, kas izklāstīta atbildē ANO ģenerālsekretāram, lai nodrošinātu labāko iespējamo rezultātu un stabila Ieroču tirdzniecības līguma pieņemšanu; tāpēc aicina ES dalībvalstis atklāti un nepārprotami paust savu atbalstu ES delegācijai, kas piedalās sarunās;

30.  mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/Savienības augsto pārstāvi attiecībā uz noslēdzamā līguma saturu un tā parakstītājvalstīm dot priekšroku stabilitātei; mudina ES atkāpties no savas nostājas, ka Ieroču tirdzniecības līgums ir jāapspriež tā, lai panāktu konsensu;

31.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves paziņojumu, kas tiks sniegts atbilstoši Eiropas Savienības līguma 34. panta 1. punktam un kurā viņa iepazīstinās Parlamentu ar ES nostāju pirms konferences;

o
o   o

32.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ANO un ES dalībvalstu parlamentiem.

(1) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/499/77/PDF/N0649977.pdf?OpenElement.
(2) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/464/71/PDF/N0649977.pdf?OpenElement.
(3) OV L 152, 18.6.2010., 14. lpp.
(4) OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.
(5) OV C 146 E, 12.6.2008., 342. lpp.
(6) OV C 66 E, 20.3.2009., 48. lpp.
(7) OV C 21 E, 28.1.2010., 2. lpp.
(8) OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.
(9) http://www.sipri.org:9090/research/armaments/transfers/transparency/ national_reports/united_states/CRS_Report_DN_03-10.pdf/view
(10) ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija 61/89.
(11) ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija 63/240.
(12) Dati ņemti no Stokholmas Starptautiskā miera izpētes institūta vērtību tendenču rādītājiem (izteikti ASV dolāros salīdzināmajās 1990. gada cenās), kas pieejami: http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default.


Vēlēšanu uzraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā
PDF 214kWORD 63k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija rezolūcija par vēlēšanu novērošanu Kongo Demokrātiskajā Republikā (2012/2673(RSP))
P7_TA(2012)0252RC-B7-0280/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Deklarāciju par starptautiskas vēlēšanu novērošanas principiem, kuras gadadienu Apvienoto Nāciju Organizācija atzīmēja 2005. gada oktobrī,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu, ko Kongo Demokrātiskā Republika (KDR) ratificēja 1982. gadā,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu par ES palīdzību vēlēšanās un to novērošanu,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā 2000. gada jūnijā Kotonū parakstīto Partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2007. gada 22. novembra rezolūciju par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā, it īpaši tās austrumu daļā, un šīs situācijas ietekmi uz reģionu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 19. oktobra Vienoto rīcību 2009/769/KĀDP, ar ko groza Vienoto rīcību 2007/405/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju saistībā ar drošības sektora reformu un tās mijiedarbību ar tiesu sistēmu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUPOL RD Congo),

–  ņemot vērā ES Konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo), ko izveidoja 2005. gada jūnijā (Padomes 2005. gada 2. maija Vienotā rīcība 2005/355/KĀDP par Eiropas Savienības misiju, lai sniegtu konsultācijas un atbalstu saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR)),

–  ņemot vērā mandātu, kas piešķirts Eiropas Savienības nosūtītajai vēlēšanu novērošanas misijai, kura sekoja prezidenta un parlamenta vēlēšanām, kas notika 2011. gada 28. novembrī, proti, sniegt detalizētu, objektīvu un neatkarīgu novērtējumu par vēlēšanu norisi atbilstīgi valsts un reģionālajam tiesiskajam regulējumam, kā arī starptautiskajām normām un Kongo Demokrātiskās Republikas parakstītajiem starptautiskajiem līgumiem,

–  ņemot vērā mandātu Eiropas Parlamenta delegācijai, kura pievienojās ES vēlēšanu novērošanas misijai un atbalstīja tās secinājumus,

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces baroneses Eštones 2011. gada 9. decembra paziņojumu par vēlēšanu procesu Kongo Demokrātiskajā Republikā ,

–  ņemot vērā ES augstās pārstāves Eštones un komisāra Piebalga 2011. gada 2. decembra kopīgo paziņojumu par vēlēšanām un 2012. gada 7. jūnija deklarāciju,

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces baroneses Eštones 2011. gada 20. decembra paziņojumu par vēlēšanu procesu Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Vēlēšanu novērošanas misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā galīgo ziņojumu un tās ieteikumus,

–  ņemot vērā Neatkarīgās valsts vēlēšanu komisijas (CENI) ieteikumus, ko tā izdeva 2012. gada aprīlī,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. pantu,

A. tā kā Eiropas Savienības Vēlēšanu novērošanas misija Kongo Demokrātiskajā Republikā savā galīgajā ziņojumā secināja, ka daudzo konstatēto pārkāpumu un krāpšanas gadījumu dēļ vēlēšanas nebija pārredzamas un uzticamas;

B.  tā kā ES Vēlēšanu novērošanas misija KDR pieņēma 22 tādus ieteikumus KDR varas iestādēm, kuru mērķis ir ievērojami uzlabot vēlēšanu pārredzamību un uzticamību un kuri ir tehniski īstenojami līdz nākamajām provinču un vietējām vēlēšanām;

C.  tā kā, runājot ES vārdā, Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve Ketrina Eštone atkārtoti uzsvēra bažas par būtiskajām nepilnībām un pārredzamības trūkumu vēlēšanu rezultātu apkopošanā un publicēšanā, par ko ziņoja arī ES Vēlēšanu novērošanas misija;

D.  tā kā, neraugoties uz nepilnībām, uz kurām norādīja pašas Kongo varas iestādes un KDR CENI, KDR Augstākā tiesa apstiprināja abu vēlēšanu galīgos rezultātus un 2011. gada 16. decembrī pasludināja, ka par prezidentu ir atkārtoti ievēlēts pie varas esošais prezidents Džozefs Kabils;

E.  tā kā netika ievērots provinču un vietējo vēlēšanu organizēšanai noteiktais termiņš, proti, 2012. gada 25. marts, un tā kā 2012. gada 6. jūnijā CENI priekšsēdētājs paziņoja pārskatītu grafiku vēlēšanām provincēs, pilsētās, pašvaldībās un vietējām vēlēšanām, pagarinot vēlēšanu procesu līdz 2014. gadam;

F.  tā kā Audiovizuālās nozares un komunikācijas augstākā padome (CSAC) nespēja nodrošināt, lai tiktu ievērots princips par visiem kandidātiem vienlīdzīgām iespējām paust viedokļus plašsaziņas līdzekļos;

G.  tā kā tas, ka nopietnie cilvēktiesību pārkāpumi ir palikuši nesodīti, rada nedrošības gaisotni un tā kā stāvoklis saistībā ar demokratizācijas procesu KDR joprojām rada bažas, jo, gatavojoties prezidenta vēlēšanām, pieauga politiski motivētu cilvēktiesību pārkāpumu skaits;

H.  tā kā pret cilvēktiesību aktīvistiem un žurnālistiem Kongo arvien biežāk tiek vērstas represijas un viņi tiek patvaļīgi aizturēti un iebiedēti;

I.  tā kā nozīmīga Kongo cilvēktiesību aizstāvja Floribert Chebeya Bahizire nogalināšana un tas, kā jautājums tika risināts, ir ne tikai smagi noziegumi, bet arī vissliktākais iespējamais brīdinājums visiem Kongo cilvēktiesību aizstāvjiem;

J.  tā kā pirmsvēlēšanu laikā radās daudzas problēmas, tostarp pāreja uz prezidenta vēlēšanām, kas notiek vienā kārtā, neapstiprināts vēlētāju saraksts, leģitimitātes trūkums CENI darbā, neatbilstošs tiesiskais regulējums, kas tiek slikti piemērots, un Augstākās tiesas tiesnešu iecelšana;

K.  tā kā saskaņā ar noteikumiem par 10. Eiropas Attīstības fonda A kategorijas finanšu līdzekļu piešķiršanu ES atbalsta labas pārvaldības projektus, piemēram, demokrātisku un pārredzamu vēlēšanu norisi;

L.  ņemot vērā ES finansiālo ieguldījumu šajās vēlēšanās EUR 47,5 miljonu apmērā, papildus piešķirot EUR 2 miljonus drošībai; atzinīgi vērtējot 147 novērotāju personīgo ieguldījumu vēlēšanu uzraudzībā, piedaloties 2011. gada ES Vēlēšanu novērošanas misijā KDR;

M.  tā kā ANO Drošības padome 2011. gada 28. jūnijā pieņemtajā rezolūcijā Nr. 1991(2011) līdz 2012. gada 30. jūnijam pagarināja Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā (Monusco) mandātu;

N.   tā kā politisko nestabilitāti Kongo Demokrātiskajā Republikā ietekmē arī tādi faktori kā bezdarba pieaugums, iedzīvotāju sociālā stāvokļa pasliktināšanās un nabadzības palielināšanās;

O.  tā kā valsts iekšienē ir pārvietoti 1,7 miljoni cilvēku un kaimiņvalstīs ir 426 000 bēgļu no KDR,

1.  uzskata, ka demokrātiskas sabiedrības izveidei pirmām kārtām ir nepieciešama politisko vadītāju, valdību un opozīcijas grupu stingra politiskā apņēmība un ambiciozs redzējums, lai veidotu politiskas institūcijas un līdz ar to nodrošinātu iedzīvotāju cilvēktiesību, pilsonisko, politisko, sociālo, ekonomisko un vides tiesību ievērošanu;

2.  uzskata, ka KDR politiskiem līderiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, reliģiskām iestādēm un sieviešu apvienībām būtu jāpanāk nacionāla vienprātība par atbilstošām un piemērotām institūcijām, jānosaka un jāvienojas par procedūrām, ar kurām demokrātiju varētu īstenot praksē;

3.  uzskata, ka neatkarīgai tiesu varai un plašsaziņas līdzekļu sistēmai ir būtiska nozīme, veidojot un regulējot demokrātisko procesu, kura mērķis ir nostiprināt tiesiskumu, veidot demokrātiskas institūcijas, tostarp darbotiesspējīgu parlamentu, pamatojoties uz politisko plurālismu, un stiprināt pilsoniskās sabiedrības lomu;

4.  uzskata, ka vēlēšanas ir nepieciešams, taču ar tām vien nepietiek, lai izveidotu demokratizācijas procesam vajadzīgos apstākļus, kas aptver ko vairāk par vēlēšanu rīkošanu; uzskata ‐ lai demokratizācijas process būtu veiksmīgs, ir svarīgi apņemties veicināt valsts sociālo un ekonomisko attīstību un ievērot iedzīvotāju pamattiesības, tostarp tiesības uz nodarbinātību, veselību un izglītību;

5.  atzinīgi vērtē Kongo tautas rīcību, plaši piedaloties prezidenta un parlamenta vēlēšanās 2011. gada novembrī un tādējādi apliecinot savu uzticību īstenas demokrātijas veidošanai KDR;

6.  mudina valdību sākt politisku dialogu ar visām partijām, tostarp opozīcijas spēkiem un pilsonisko sabiedrību, jo tas pavērtu ceļu patiesai demokrātijai un politiskām reformām valstī;

7.  uzsver, ka ir svarīgi izveidot konstitucionālu tiesu, tādējādi radot iespēju nodrošināt lielāku pārredzamību vēlēšanu procesā, it īpaši attiecībā uz tādu strīdu risināšanu, kas saistīti ar vēlēšanām;

8.  atkārto savu konstatējumu, ka CENI slikti pilda savus pienākumus, un iesaka veikt plašas reformas vairākos aspektos pēc tam, kad tās sastāvs tiktu pārskatīts, lai tā būtu patiesi objektīva un vairāk pārstāvētu Kongo pilsonisko sabiedrību;

9.  atzinīgi vērtē CENI gatavību atjaunot uzticību dažādu procesa dalībnieku starpā un īstenot ES Vēlēšanu novērošanas misijas ieteikumus; šajā sakarībā aicina CENI ierosināt konkrētu vēlamās rīcības plānu;

10.  īpaši uzsver Kongo pilsoniskās sabiedrības izšķirošo lomu vēlēšanu procesā saistībā ar pilsonisko izglītošanu un vietējiem vēlēšanu novērotājiem; tādēļ prasa Eiropas Savienībai un starptautiskajai sabiedrībai palīdzēt KDR tās centienos konsolidēt demokrātiju un mieru, sniegt atbalstu tās nevalstiskajām organizācijām vēlētāju izglītošanā un vietējā vēlēšanu novērošanā, kā arī atbalstīt Kongo tautas vēlmi pēc demokrātijas un sociālā taisnīguma;

11.  mudina nodrošināt īstenu un efektīvu CSAC darbību, lai nodrošinātu un garantētu, ka tiek piemērots princips par visiem vēlēšanu kandidātiem vienlīdzīgām iespējām paust viedokli plašsaziņas līdzekļos;

12.  stingri nosoda nepieļaujamo vardarbību un pamattiesību pārkāpumus 2011. gada 28. novembra vēlēšanās un prasa KDR varas iestādēm darīt visu iespējamo, lai organizētu nepieciešamo izmeklēšanu vainīgo noskaidrošanai; atzinīgi vērtē un mudina turpināt drošības un kārtības uzturēšanas spēku darbu attiecībā uz viņu centieniem efektīvi novērst visus cilvēktiesību pārkāpumus;

13.  uzsver, ka nav novērots nekāds būtisks progress saistībā ar atklātu tiesu varas iestāžu informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem, it īpaši masveida izvarošanu; norāda, ka tiesu vara būtībā joprojām nav spējīga nodrošināt tiesiskumu un kaitējuma atlīdzināšanu cietušajiem;

14.  pauž bažas par to, ka cilvēktiesību aktīvista Floribert Chebeya slepkavas, neskatoties uz tiesas spriedumu, joprojām atrodas brīvībā; prasa Kongo tiesu varas iestādēm ņemt vērā to, ka Chebeya atraitne šo spriedumu ir pārsūdzējusi, un noteikt datumu pārsūdzības izskatīšanai;

15.  aicina Kongo varas iestādes, ievērojot vārda brīvību, ne tieši, ne netieši nekavēt režisora Thierry Michel par šo lietu uzņemtās filmas izplatīšanu KDR;

16.  prasa Kongo valdībai stingri apņemties īstenot patiesi praktisku politiku, ievērojot cilvēktiesības, tostarp vārda un uzskatu brīvību, brīvību piedalīties demonstrācijās un reliģijas brīvību, kā arī izbeigt diskrimināciju, pamatojoties uz dzimumu vai seksuālo orientāciju; uzsver, ka ir svarīgi nostiprināt tiesiskumu, labu pārvaldību, korupcijas apkarošanu un kontroli pār drošības spēkiem;

17.  aicina pašreizējo KDR valdību vairāk darīt iekšpolitikā, lai nodrošinātu tiesiskumu un drošību Kongo iedzīvotājiem visā valstī; aicina premjerministru kā valdības pārstāvi, kurš ir atbildīgs par valsts finansēm, nodrošināt, lai KDR valdības lēmumos saistībā ar politikas veidošanu par normu kļūtu augsti finanšu pārvaldības standarti un pienācīgas budžeta procedūras;

18.  konstatē, ka, neraugoties uz konstitucionālajā likumā nostiprināto principu par vīriešu un sieviešu līdztiesību un dzimumu līdztiesības principu dažādās lēmumu pieņemšanas iestādēs, sievietes joprojām tiek diskriminētas, kas apgrūtina viņu pilnvērtīgu līdzdalību politiskajā dzīvē; rosina īstenot visus vajadzīgos pasākumus, lai sievietes integrētu politiskajā dzīvē un grozītu vēlēšanu likumu nolūkā nodrošināt dzimumu līdztiesības principa ievērošanu;

19.  atzinīgi vērtē to, ka CENI prezidijs 2012. gada 6. jūnija paziņojumā presei paziņojis par savu lēmumu Nr. 019/CEN/BUR/12 noteikt pārskatītu grafiku vēlēšanām provincēs, pilsētās, pašvaldībās un vietējām vēlēšanām, pagarinot vēlēšanu procesu līdz 2014. gadam;

20.  aicina CENI iesniegt organizatorisko plānu un budžeta plānu, kas skaidri parādītu, kā tiks organizētas nākamās vēlēšanas; prasa, lai šie plāni tiktu apspriesti ar visām politiskajām partijām un pilsonisko sabiedrību nolūkā saņemt viņu piekrišanu;

21.  aicina visus prezidentu atbalstošā vairākuma, opozīcijas un valsts pārvaldes pārstāvjus, kā arī pilsonisko sabiedrību un Kongo tautu kopumā nodrošināt, lai nākamās vēlēšanas, kas ir paredzētas pārskatītajā vēlēšanu grafikā laikposmam no 2012. līdz 2014. gadam, būtu pārredzamas, ticamas un uzticamas un lai būtu ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības;

22.  mudina Komisiju un dalībvalstis Savienības finansiālo ieguldījumu Kongo vēlēšanu procesā sniegt ar nosacījumu, ka tiks efektīvi īstenoti ES vēlēšanu novērošanas misijas ieteikumi;

23.  uzsver, ka valsts drošības un humanitārais stāvoklis joprojām apdraud reģiona stabilitāti un ka miers, drošība, demokrātija un laba pārvaldība ir priekšnoteikums ilgtermiņa attīstībai KDR;

24.  aicina Kongo parlamentu piedalīties kalnrūpniecības nozares uzraudzībā un apsvērt iespēju veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai nodrošinātu, ka šīs nozares darbība ir pārredzama;

25.  pauž atbalstu tam, ka Cilvēktiesību padomē ir izveidots īpaša referenta par KDR amats, kā arī pagarināts Monusco mandāts, lai aizsargātu civiliedzīvotājus;

26.  prasa KDR varas iestādēm vistuvākajā laikā ratificēt Āfrikas Hartu par demokrātiju, vēlēšanām un pārvaldību;

27.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, Āfrikas Lielo ezeru reģiona valstu valdībām, ANO Cilvēktiesību padomei un Kongo Demokrātiskās Republikas iestādēm.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika