Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 13. júna 2012 - Štrasburg
Vymenovanie člena Dvora audítorov (Iliana Ivanovová− Bulharsko)
 67. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
 Systém všeobecných colných preferencií ***I
 Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I
 Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I
 Rozšírenie geografického rozsahu pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie ***I
 Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje
 Obchodné rokovania EÚ s Japonskom
 Guinea-Bissau
 Sudán a Južný Sudán
 Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
 Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva
 Rokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami
 Opatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike

Vymenovanie člena Dvora audítorov (Iliana Ivanovová− Bulharsko)
PDF 193kWORD 33k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o vymenovaní Iliany Ivanovovej za člena Dvora audítorov (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))
P7_TA(2012)0239A7-0188/2012

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0111/2012),

–  so zreteľom na článok 108 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0188/2012),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku. 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi, ktorá sa konala 4. júna 2012, vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov,

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Ilianu Ivanovovú za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


67. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
PDF 407kWORD 102k
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 13. júna 2012 o 67. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2012/2036(INI))
P7_TA(2012)0240A7-0186/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ) a najmä na jej články 21 a 34,

–  so zreteľom na návrh odporúčania pre Radu k 67. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktorý predložil Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE (B7-0132/2012),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 8. júna 2011 k 66. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(1), a na jeho uznesenie z 11. mája 2011 o EÚ ako globálnom aktérovi a jej úlohe v multilaterálnych organizáciách(2),

–  so zreteľom na priority EÚ pre 66. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré Rada prijala 10. júna 2011(3),

–  so zreteľom na 66. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), najmä na jeho rezolúcie o Organizácii Spojených národov v rámci globálneho riadenia(4), o podpore účinnosti, zodpovednosti, efektívnosti a transparentnosti verejnej správy prostredníctvom posilnenia najvyšších kontrolných inštitúcií(5), o situácii v Sýrskej arabskej republike(6), o posilnení postavenia ľudí a ich rozvoji(7), o smerovaní ku globálnym partnerstvám(8), o spolupráci medzi južnými oblasťami(9), o úlohe Organizácie Spojených národov pri podpore rozvoja v kontexte globalizácie a vzájomnej závislosti(10), o posilnení úlohy Organizácie Spojených národov v presadzovaní pravidelných a riadnych volieb a podpore demokratizácie(11), o správe o Konferencii o odzbrojení(12), o podpore demokratického a spravodlivého medzinárodného poriadku(13) a o všeobecnom, nedeliteľnom, vzájomne prepojenom, vzájomne závislom a vzájomne sa posilňujúcom charaktere ľudských práv a základných slobôd(14),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 19. decembra 2011 o boji proti neznášanlivosti, negatívnym stereotypom, stigmatizácii, diskriminácii, podnecovaniu k násiliu a násiliu voči osobám na základe náboženského vyznania alebo viery(15),

–  so zreteľom na návrh rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z 3.mája 2011 o účasti Európskej únie na práci Organizácie Spojených národov(16),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 31. marca 2010 o vykonávaní programu Agenda 21, programe pre ďalšie vykonávanie programu Agenda 21 a o výsledkoch svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji(17),

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, v ktorej sú vymedzené miléniové rozvojové ciele ako ciele spoločne stanovené medzinárodným spoločenstvom na odstránenie chudoby,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. septembra 2003 s názvom Európska únia a Organizácia Spojených národov: voľba mnohostrannosti (COM(2003)0526),

–  so zreteľom na pripomienky predsedu Európskej rady po stretnutí s generálnym tajomníkom OSN zo 16. apríla 2012,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o pozícii Európskeho parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva(18),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí(19),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu demokratizácie(20),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o budúcnosti strategického partnerstva medzi EÚ a Afrikou po treťom samite EÚ – Afrika(21),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti(22),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. novembra 2010 o civilno-vojenskej spolupráci a rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí(23),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2005 o reforme Organizácie Spojených národov(24),

–  so zreteľom na správu spoločnej delegácie Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva o 66. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo 28. a 29. novembra 2011,

–  so zreteľom na článok 121 ods. 3 a článok 97 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0186/2012),

A.  keďže cieľom spoločných medzinárodných hodnôt a noriem je zabezpečiť vo svete mier, ochranu ľudských práv, bezpečnosť a prosperitu a rozdeliť výhody globalizácie medzi všetkých na spravodlivejšom základe;

B.  keďže OSN zohráva kľúčovú úlohu v globálnom riadení, pričom zároveň uskutočňuje svoje vlastné reformy s cieľom posilniť svoju transparentnosť, efektívnosť a účinnosť;

C.  keďže v záujme spoločného riešenia vznikajúcich globálnych problémov a nepriaznivého vplyvu globálnej hospodárskej krízy sa zvyšuje potreba spoločných pravidiel a rozhodovacích mechanizmov;

D.  keďže EÚ musí posilniť svoju súdržnosť, aby mohla naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v čoraz multipolárnejšom svete, ktorý potrebuje spoločný postup na celosvetovej úrovni; keďže členské štáty EÚ sú podľa zmlúv povinné koordinovať svoje opatrenia v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných konferenciách;

E.  keďže je EÚ sa zaviazala k účinnému multilaterizmu, ktorého silné jadro predstavuje OSN, pretože je to dôležité na riešenie globálnych problémov;

F.  keďže EÚ a jej členské štáty patria medzi najväčších finančných prispievateľov do systému OSN; pričom 27 členských štátov EÚ financuje 39 % riadneho rozpočtu OSN a viac ako 40 % mierových operácií OSN;

G.  keďže pevné a stabilné partnerstvo medzi EÚ a OSN je základom práce OSN v rámci všetkých troch pilierov – mier a bezpečnosť, ľudské práva a rozvoj – a je tiež veľmi dôležité pre úlohu EÚ ako globálneho aktéra;

H.  keďže EÚ a OSN sú prirodzenými partnermi v procese budovania mieru a budovania štátu a spoločne zabezpečujú rámec kolektívneho úsilia v budovaní mieru a budovaní štátu;

I.  keďže ľudské práva a demokracia sú základné hodnoty a EÚ a zásady a ciele európskej vonkajšej činnosti vrátane medzinárodného obchodu; keďže dodržiavanie, podpora a ochrana univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti ľudských práv sú základnými kameňmi európskej jednoty a integrity;

J.  keďže spravodlivosť a zásady právneho štátu sú piliermi udržateľného mieru zaručujúcimi ľudské práva a základné slobody; keďže Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu rozhodujúcim spôsobom prispieva k presadzovaniu ľudských práv, k medzinárodnému právu a boju proti beztrestnosti;

K.  keďže všetky krajiny a všetci občania, ako aj samotné medzinárodné spoločenstvo využíva trvalú podporu demokratických procesov; keďže musia čeliť problémom budovania, obnovovania a zachovania demokracie;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

EÚ v OSN

EÚ a globálne riadenie

Mier a bezpečnosť

Zachovanie mieru a budovanie mieru

Zodpovednosť za ochranu (R2P)

Mediácia

Medzinárodná spravodlivosť

Ľudské práva

Podpora demokracie

Rozvoj

Zmena klímy, celosvetová ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Rôzne

   a) koordinovať v čo najväčšom možnom rozsahu, presadzovať jednotné pozície a posilňovať súdržnosť a zviditeľnenie EÚ ako globálneho aktéra v rámci OSN; plniť očakávania členov OSN v súvislosti so schopnosťou EÚ konať a včas plniť úlohy; prijať rozsiahly a flexibilný prístup k pozíciám spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) na úrovni OSN tak, aby EÚ mohla konať rýchlym a komplexným spôsobom v otázkach týkajúcich sa SZBP;
   b) zvýšiť svoj prínos k práci OSN zabezpečením spoločného výkladu rezolúcie VZ OSN o formách účasti EÚ na práci VZ OSN a spoluprácou s partnermi zameranou na plnom vykonávaní tejto rezolúcie; predložiť Parlamentu správu o jej praktickom uplatňovaní;
   c) spoločne s členskými štátmi EÚ a delegáciou EÚ v OSN usilovať o zlepšenie koordinácie, transparentnosti a výmeny informácií v rámci Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ako aj obrany pozícií a záujmov EÚ v BR OSN zo strany tých členských štátov, ktoré sú členmi tejto rady, prípadne zo strany zástupcu EÚ na základe výzvy predsedu; posilniť vplyv EÚ na rozhodnutia BR OSN a zviditeľniť EÚ v OSN v súvislosti s kľúčovými záležitosťami BR OSN;
   d) zaručiť silné zastúpenie EÚ vo všetkých inštitúciách OSN a v špecializovaných agentúrach;
   e) vypracovať dlhodobú stratégiu zameranú na členstvo v OSN a vykonávať dôraznejšiu verejnú diplomaciu týkajúcu sa záležitostí OSN;
   f) podporovať účinný multilateralizmus ako prvoradý strategický záujem EÚ prostredníctvom posilnenia reprezentatívnosti, transparentnosti, zodpovednosti, efektívnosti a účinnosti OSN s cieľom zlepšiť jeho uplatňovanie v praxi; trvá na potrebe nájsť novú inštitucionálnu rovnováhu medzi rozvíjajúcimi sa úlohami G20, OSN a jej agentúr, ako aj medzinárodných finančných inštitúcií; v tejto súvislosti posilniť globálnu správu a hľadať riešenia v záujme ďalšieho zlepšovania koordinácie medzi G-zoskupeniami a systémom OSN, pretože tieto skupiny mohli užitočne pokryť hospodársky rozmer, a to za predpokladu, že OSN si zachová svoju ústrednú úlohu a zostane legitímnym orgánom pre globálnu činnosť;
   g) aktívnejšie zapojiť strategických a ostatných dvojstranných a mnohostranných partnerov, najmä USA, s cieľom podporiť účinné riešenia problémov, ktoré ovplyvňujú občanov EÚ, ako aj všeobecne celý svet vrátane najchudobnejších a najzraniteľnejších obyvateľov;
   h) aktívne podporovať komplexnú reformu BR OSN založenú na konsenze s cieľom posilniť jej legitímnosť, regionálne zastúpenie, zodpovednosť a účinnosť; pripomenúť, že miesto EÚ v rozšírenej BR OSN je aj naďalej hlavným a dlhodobým cieľom Európskej únie; vyzvať vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby v tejto súvislosti vypracovala spoločnú pozíciu členských štátov; s cieľom dosiahnuť v budúcnosti tento cieľ pracovať na tom, aby sa najskôr dosiahla koordinácia pozícií v Rade EÚ, pokiaľ ide o uvedenie nových členov BR OSN a reformu prijímania rozhodnutí BR OSN;
   i) zapojiť sa do úvah, ktoré sa začali vo Valnom zhromaždení OSN, o úlohe OSN v globálnom riadení s cieľom zlepšiť transparentnosť a spoluprácu; podporiť intenzívnejšiu spoluprácu medzi EÚ a VZ OSN;
   j) pomôcť revitalizovať Valné zhromaždenie OSN a zvýšiť jeho efektívnosť okrem iného podporou práce ad hoc pracovnej skupiny, podnietením dôkladnejších tematických diskusií o dôležitých aktuálnych otázkach zameraných na výsledky a prostredníctvom užšieho zapojenia VZ OSN s ostatnými zúčastnenými stranami vrátane občianskej spoločnosti a ostatných medzinárodných a regionálnych organizácií a fór; zdôrazniť potrebu ďalšieho zjednodušenia programov VZ OSN a jeho hlavných výborov; zdôrazniť, že revitalizáciu možno zabezpečiť len vtedy, ak Valné zhromaždenie OSN prijme relevantné a vhodné opatrenia týkajúce sa spoločného záujmu pre medzinárodné spoločenstvo;
   k) opätovne potvrdiť svoje odhodlanie zabezpečiť, aby finančné zdroje OSN boli primerané a spravovali sa efektívne a účinne podľa zásad rozpočtovej disciplíny a súdržnosti a v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami;
   l) posilniť operačné partnerstvo a presadzovať strategickú súdržnosť a účinnosť kolektívneho mierového úsilia okrem iného prostredníctvom práce Osobitného výboru pre mierové operácie;
   m) podporiť spoluprácu a budovať partnerstvá s OSN, OBSE, Africkou úniou (AÚ), Ligou arabských štátov a inými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, ako aj občianskou spoločnosťou v oblasti predchádzania konfliktom, civilného a vojenského krízového riadenia a riešenia konfliktov; zlepšiť kapacity regionálnych organizácií na budovanie mieru okrem iného prostredníctvom navrhnutých trojstranných partnerstiev EÚ – OSN – AÚ a EÚ – OSN – ECOWAS;
   n) podporovať spoluprácu rôznych subjektov v procese budovania mieru predovšetkým medzi sekretariátom OSN, BR OSN, VZ OSN a členskými štátmi OSN zapojenými do mierových misií; snažiť sa zabezpečiť, aby členské štáty EÚ misiám OSN pomáhali formou osobitných kapacít, ako sú doprava, logistika a odborná príprava; zvážiť možnosť začatia vojenskej operácie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) vrátane možného zapojenia bojovej skupiny pred vyslaním mierovej misie OSN v prípade, že o to OSN požiada, a zároveň venovať osobitnú pozornosť ochrane všetkých členov mierových misií a všetkých bojových skupín; podporovať rozvoj kapacít v oblasti predchádzania konfliktom a riadenia konfliktov, ako aj mediácie, zachovania a budovania mieru na vnútroštátnej a nižšej úrovni; podporovať výmenu know-how a osvedčených postupov medzi partnermi;
   o) podporiť preskúmanie civilnej kapacity OSN pri zisťovaní praktických spôsobov zosúladenia dopytu a ponuky v oblastiach kriticky dôležitých civilných kapacít; urýchliť prijímanie zamestnancov, odstrániť prevádzkové nedostatky a zabrániť prekrývaniu pri nasadení civilných kapacít SBOP na podporu činností OSN; preskúmať možnosti nasadenia spoločných tímov reakcie v prípade krízy v rámci operácie OSN v prípadoch, keď sa vyžadujú kapacity rýchleho nasadenia;
   p) zabezpečiť účasť žien vo všetkých fázach mierových procesov a systematicky ich zapájať do preventívnej diplomacie, včasného varovania a monitorovania bezpečnosti; v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti zamerať sa na potrebu začleniť rodové hľadisko do iniciatív v oblasti predchádzania konfliktom, mierových operácií, humanitárnej pomoci, obnovy po skončení konfliktu a DDR(25); aktívne pracovať na zabezpečení toho, aby rezolúciu BR OSN č. 1325 vykonávali všetky členské štáty OSN;
   q) spolupracovať s OSN na riešení súčasných globálnych hrozieb, ako sú zmena klímy, šírenie jadrových zbraní, organizovaný zločin a terorizmus a pandémie;
   r) prispieť k úspešnému výsledku Konferencie OSN o zmluve o obchode so zbraňami, ktorá sa uskutoční v roku 2012, a Konferencie o preskúmaní akčného programu OSN v oblasti malých a ľahkých zbraní, ktorá sa uskutoční v roku 2012, a nadviazať na ne;
   s) pomáhať štátom pri plnení ich zodpovednosti za ochranu ich obyvateľov; zdôrazniť potrebu včasných a primeraných opatrení na medzinárodnej úrovni s cieľom predchádzať genocíde, etnickým čistkám, vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti a zastaviť ich;
   t) zabezpečiť ďalší pokrok v politickej a inštitucionálnej oblasti pri napĺňaní koncepcie R2P v orgánoch OSN, najmä v BR OSN, vo VZ OSN a v Rade OSN pre ľudské práva, na základe záverov a ponaučení zo zásahu v Líbyi a z neschopnosti urýchlene konať v prípade Sýrie; uľahčiť diskusiu o tom, ako by mohli orgány OSN, a to najmä BR OSN, využiť túto koncepciu na zabezpečenie intenzívnejšej spolupráce medzi členskými štátmi OSN v prípade krízy; podporiť kladnú úlohu regionálnych organizácií pri rozvoji a použití operačného prístupu k zodpovednosti za ochranu;
   u) spolupracovať s partnermi na zabezpečení toho, aby sa táto koncepcia zameriavala na prevenciu, ochranu a obnovu po skončení konfliktu v súlade s rozdelením R2P na zodpovednosť za prevenciu, ochranu a obnovu; pomáhať štátom pri budovaní kapacít v tejto súvislosti, okrem iného posilnením mechanizmov včasného varovania a kapacít OSN v oblasti mediácie; v spolupráci s členskými štátmi OSN podporiť vytvorenie kontaktných miest na monitorovanie vzniku konfliktných situácií a budovať príslušné kapacity v delegáciách EÚ;
   v) rázne potvrdiť záväzok EÚ voči koncepcii R2P a iniciovať vypracovanie medziinštitucionálneho konsenzu medzi Európskym parlamentom, ESVČ a členskými štátmi za rozvoj, ktorý by mohol zabezpečiť jednotnejšiu činnosť EÚ na fórach OSN v súvislosti s týmito otázkami;
   w) presadzovať mediáciu ako nákladovo efektívny nástroj pri mierovom predchádzaní konfliktom a mierovom riešení sporov, ako aj pri predchádzaní tomu, aby sa krajiny po skončení konfliktu opäť dostali do konfliktu; vypracovať účinnejšie usmernenia pre mediáciu v oblasti právneho štátu a demokratickej zodpovednosti;
   x) uprednostniť a vyvíjať vykonávanie tohto nástroja a ďalej rozvíjať kapacity v oblasti mediácie v rámci ESVČ na základe koncepcie na posilnenie kapacít EÚ v oblasti mediácie a dialógu;
   y) úzko spolupracovať s OSN a ostatnými subjektmi v oblasti mediácie; usilovať sa o spoluprácu v činnostiach v oblasti mediácie s útvarom OSN pre politické záležitosti OSN (DPA); podporovať partnerstvá a spoluprácu medzinárodných a regionálnych organizácií a organizácií na nižšej úrovni s OSN, ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s občianskou spoločnosťou, napríklad formou spoločného partnerstva EÚ – OSN zameraného na kapacity v oblasti mediácie; zlepšiť spoločné využívanie informácií, spoluprácu a koordináciu s cieľom zabezpečiť súdržnosť a doplnkovosť úsilia subjektov zapojených do špecifickej mediácie;
   z) posilniť medzinárodný systém trestného súdnictva; vyzdvihnúť úlohu Medzinárodného trestného súdu v boji proti beztrestnosti a viac podporovať Medzinárodný trestný súd ako jediný stály súdny orgán s právomocou súdiť jednotlivých páchateľov za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu v prípadoch, keď tak vnútroštátne súdy neboli schopné alebo ochotné urobiť;
   aa) posilniť Medzinárodný trestný súd poskytnutím politickej, diplomatickej, finančnej a logicistickej podpory; podnietiť všetky členské štáty OSN k tomu, aby ratifikovaním Rímskeho štatútu pristúpili k Medzinárodnému trestnému súdu; podporiť intenzívnu spouprácu so Súdom zo strany OSN a jej orgánov a agentúr;
   ab) posilniť medzinárodné úsilie zamerané na zabezpečenie toho, aby sa všetky ľudské práva dohodnuté v rámci dohovorov OSN považovali za všeobecne platné, nedeliteľné, vzájomne súvisiace a vzájomne prepojené; pomôcť posilniť vnútroštátne kapacity pri plnení medzinárodných záväzkov týkajúcich sa ľudských práv; v tejto súvislosti zdôrazniť potrebu zaručiť právo na slobodu náboženského vyznania a viery pre všetkých;
   ac) aktívne podporovať iniciatívu afrických štátov a odporúčanie Komisie o postavení žien vyvíjaním úsilia zameraného na prijatie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN v roku 2012 o zákaze mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete; vyzvať vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Komisiu, aby za hlavnú prioritu považovali zaručenie úspechu tohto procesu;
   ad) ďalej podporovať začleňovanie ľudských práv do všetkých aspektov práce OSN a opakovane zdôrazňovať skutočnosť, že ľudské práva sú neoddeliteľne spojené s ostatnými cieľmi OSN týkajúcimi sa mieru, bezpečnosti a rozvoja;
   ae) aktívne sa zúčastňovať na práci Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) spoločným podporovaním rezolúcií, vydávaním vyhlásení a zapájaním sa do interaktívnych dialógov a diskusií s cieľom zabezpečiť väčšiu vyváženosť činnosti UNHRC;
   af) posilniť kapacity včasného varovania v prípade osobitných postupov zavedením mechanizmu, ktorý umožní, aby sa UN HCR automaticky začala zaoberať určitou situáciou; posilniť postup nadväzujúcich opatrení v prípade vykonávania odporúčaní osobitných postupov;
   ag) snažiť sa o posilnenie procesu všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) prostredníctvom začlenenia odporúčaní do dvojstranných a mnohostranných dialógov s členskými štátmi OSN a založenia týchto dialógov na medzinárodných normách a štandardoch;
   ah) pokračovať vo svojom úsilí v rámci Valného zhromaždenia OSN a jeho výborov v súvislosti s výzvou na moratórium na trest smrti, ktoré si získava čoraz väčšiu podporu v rastúcom počte krajín, a v súvislosti s právami dieťaťa, slobodnými médiami a náboženskou toleranciou; podporiť všetky snahy o odstránenie mučenia; podporiť najmä prijatie opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu;
   ai) pomôcť zabezpečiť miestnu spoluúčasť v demokratickom procese a rozvoji kultúry demokracie a právneho štátu; rozšíriť podporu demokracie nad rámec volebného procesu s cieľom dlhodobo ju udržať, aby bola schopná prinášať občanom konkrétne výsledky; zabezpečiť väčšie začlenenie parlamentov a politických strán do programov podporujúcich demokraciu; zdôrazniť význam nezávislosti MVO, ktoré môžu slobodne pôsobiť v oblasti rozvoja silnej občianskej kultúry;
   aj) zamerať sa na sociálne a hospodárske začlenenie, procesy prechodu k demokracii a politické a volebné procesy, budovanie kapacít, posilnenie občianskej spoločnosti, účasť mladých ľudí na parlamentnej demokracii, ochranu slobody prejavu, slobody svedomia a slobody náboženského vyznania, ako aj zabezpečenie ochrany práv žien vrátane ich účasti na verejnom a politickom živote, tak v oblasti sociálnych postupov, ako aj právnych predpisov;
   ak) demokratickú podporu lepšie začleniť do európskej vonkajšej činnosti; podporovať demokratické riadenie prostredníctvom rôznych finančných nástrojov a využívania zdrojov delegácií EÚ všade tam, kde je to možné; usilovať sa spoločne s OSN a inými partnermi na svetovej a miestnej úrovni o posilnenie právneho štátu, podporu nezávislých médií a budovanie a posilnenie demokratických inštitúcií, ktoré budú schopné obstáť;
   al) zaručiť, aby mandát mierových misií odrážal potrebu podporovať volebné pozorovateľské misie a poskytoval im prostriedky potrebné na zaistenie bezpečnosti pozorovateľov na mieste;
   am) presadzovať rozvojové politiky EÚ na všetkých úrovniach s cieľom zabrániť rozporom medzi politikami v prospech rozvoja na jednej strane a prekážkami pre rozvoj partnerských krajín v dvojstranných, trojstranných a viacstranných dohodách a fórach na druhej strane; v dohodách o voľnom obchode, ako aj počas rokovaní na úrovni WTO venovať osobitnú pozornosť ľudským právam a vplyvu rozvoja;
   an) naďalej sa snažiť o to, aby jadrom procesu rozvoja boli ľudia; nadviazať na deklaráciu OSN o práve na rozvoj a sústrediť sa na praktické kroky smerujúce k jej vykonávaniu;
   ao) zaručiť, aby sa podiel celkovej európskej pomoci poskytnutej z rozpočtu EÚ neznížil a bol naďalej zameraný na chudobu a hlad; zvážiť, aby sa 20 % celkovej pomoci EÚ vyčlenilo na základné sociálne služby, ako ich definuje OECD, s osobitným zameraním na bezplatný a univerzálny prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a základnému vzdelávaniu, pričom sa zohľadní podpora EÚ iniciatíve Vzdelanie pre všetkých a oznámeniu z roku 2010 o úlohe EÚ v oblasti celosvetového zdravia;
   ap) prispieť k posilňovaniu politickej súdržnosti v rozvoji a zvyšovať efektívnosť rozvojovej pomoci, pretože tieto otázky sú naďalej kľúčové pre dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov;
   aq) viesť a urýchliť úsilie OSN o dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov tým, že sa zameria najmä na tie ciele, v ktorých sa doteraz dosiahol najmenší pokrok;
   ar) byť aj naďalej odhodlaný odstrániť v spolupráci s medzinárodných spoločenstvom chudobu a zároveň sa usilovať o vymedzenie ambiciózneho programu miliéniových rozvojových cieľov na obdobie po roku 2015 a zohľadniť pritom dosiahnutý pokrok, ako aj nedoriešené problémy;
   as) pokračovať v plnom uplatňovaní výsledkov z konferencie OSN Rio+20 o udržateľnom rozvoji a pracovať na nich, okrem iného prostredníctvom podpory trvalo udržateľného rozvoja ako hlavnej zásady pre dlhodobý globálny rozvoj;
   at) vytvoriť skupinu významných osobností OSN;
   au) aktívne preskúmať závery prijaté v Busane;
   av) významne prispievať k boju proti špekuláciám s potravinami a k vyriešeniu naliehavého problému chudoby a hladu;
   aw) uprednostniť potravinovú bezpečnosť, výrobnú kapacitu v poľnohospodárstve, infraštruktúru, budovanie kapacít, inkluzívny hospodársky rast, priaznivé trhy a nové podniky, prístup k technológiám a ľudský a sociálny rozvoj v najmenej rozvinutých krajinách v súlade s istanbulským akčným programom a so závermi prijatými na 13. zasadnutí UNCTAD v Dauhe 26. apríla 2012;
   ax) opätovne sa zaviazať uplatňovať rímske zásady potravinovej bezpečnosti; vyjadriť poľutovanie nad vplyvom špekulácií na potravinové výrobky;
   ay) za podpory medzinárodných darcov povzbudiť rozvojové krajiny, aby prijali dlhodobé opatrenia, ktoré by zaručili, že hladomor sa nestane nevyhnutným dôsledkom sucha; zaviesť stratégie na znižovanie rizika katastrof a systémy včasného varovania;
   az) plne podporovať hlavnú úlohu, ktorú zohráva OSN, a predovšetkým Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (UNOCHA);
   ba) opätovne potvrdiť dlhodobý záväzok EÚ podporovať blahobyt ľudí v Africkom rohu a riešiť skryté príčiny štrukturálnej potravinovej neistoty a konfliktu;
   bb) prevziať vedenie v oblasti globálneho riadenia klímy a medzinárodnej spolupráce na zmene klímy; prispievať k rozvoju inštitucionálnej štruktúry, ktorá je inkluzívna, transparentná a spravodlivá a poskytuje vyvážené zastúpenie rozvinutých a rozvojových krajín v príslušných riadiacich orgánoch; ďalej rozvíjať dialóg s kľúčovými aktérmi, ako sú krajiny BRICS a rozvojové krajiny, vzhľadom na to, že zmena klímy sa stala kľúčovým prvkom medzinárodných vzťahov; ďalej rozvíjať kapacity ESVČ na vytvorenie politiky diplomacie pre oblasť klímy;
   bc) pokračovať v podporovaní občanov, pokiaľ ide o environmentálnu správu, a to prostredníctvom účinného globálneho vykonávania zásady Rio 10; v tejto súvislosti rozšíriť ustanovenia Aarhuského dohovoru nad rámec Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE) prostredníctvom globálneho dohovoru alebo sprístupnením Aarhuského dohovoru stranám nepatriacim do UNECE; podporovať riadenie udržateľného rozvoja okrem iného posilnením environmentálneho programu OSN (UNEP) v rámci systému OSN; aktívne spolupracovať s partnermi na lepšom presadzovaní environmentálnych právnych predpisov vo svete;
   bd) trvať na spoločnej pozícii AÚ a EÚ v prospech aktualizácie programu OSN pre životné prostredie (UNEP) pre špecializovanú agentúru OSN so sídlom v Nairobi, Keňa; v rámci tohto nového inštitucionálneho rámca riešiť otázky financovania, prenosu technológií a budovania kapacít pre trvalo udržateľný rozvoj;
   be) podporovať biodiverzitu a ochranu životného prostredia v rozvojových krajinách v súlade s cieľmi stanovenými v rámcovom dohovore OSN o zmene klímy a v dohovore o biologickej diverzite; začleniť moria a oceány medzi kľúčové piliere rámca Rio spolu s ochranou klímy a biologickej diverzity;
   bf) podporiť aktívnu účasť Komisie na prebiehajúcej diskusii o medzerách v ochrane a reakciách na ne, ktorú otvoril Vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR) v rámci dialógu vysokého komisára o výzvach týkajúcich sa ochrany, ktorého cieľom je zlepšenie existujúceho medzinárodného rámca ochrany pre násilne vysídlených ľudí a ľudí bez štátnej príslušnosti, v roku 2010; aktívne sa zapojiť do diskusie o vymedzení pojmu „klimatický utečenec“, ktorý označuje ľudí prinútených opustiť svoje domovy a hľadať útočisko v zahraničí v dôsledku zmeny klímy, vrátane možného právneho vymedzenia tohto pojmu, ktorý ešte nie je uznaný v medzinárodnom práve ani v inej právne záväznej medzinárodnej dohode;
   bg) podporovať interakciu týkajúcu sa globálnych otázok medzi vládami a parlamentmi a podporiť diskusiu o globálnej úlohe parlamentov; posilniť demokratický charakter, zodpovednosť a transparentnosť globálneho riadenia a umožniť väčšiu verejnú a parlamentnú účasť na činnostiach OSN;

2.  poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto odporúčanie vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, Rade a pre informáciu Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0255.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0229.
(3) Rada Európskej únie 11298/2011.
(4) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/256.
(5) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/209.
(6) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/253.
(7) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/224.
(8) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/223.
(9) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/219.
(10) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/210.
(11) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/163.
(12) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/59.
(13) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/159.
(14) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/151.
(15) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/167.
(16) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/65/276.
(17) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/64/236.
(18) Prijaté texty, P7_TA(2012)0058.
(19) Prijaté texty, P7_TA(2011)0507.
(20) Prijaté texty, P7_TA(2011)0334.
(21) Prijaté texty, P7_TA(2010)0482.
(22) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 56.
(23) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 7.
(24) Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 549.
(25) Odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia.


Systém všeobecných colných preferencií ***I
PDF 279kWORD 90k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))
P7_TA(2012)0241A7-0054/2012
KORIGENDÁ

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0241),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0116/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 6. júna 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0054/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008

P7_TC1-COD(2011)0117


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 978/2012.)


Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I
PDF 635kWORD 329k
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 13. júna 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))(1)
P7_TA(2012)0242A7-0172/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Bezprecedentná celosvetová kríza, ktorá v posledných troch rokochzasiahla svet, vážne narušila hospodársky rast a finančnú stabilitu a spôsobila výrazné zhoršenie deficitu verejných financií a stavu zadlženosti členských štátov, čo mnohé z nich viedlo žiadať o finančnú pomoc mimo rámca Únie.
(1)  Bezprecedentná celosvetová kríza, ktorá od roku 2007postihuje svet, vážne narušila hospodársky rast a finančnú stabilitu a spôsobila výrazné zhoršenie deficitu verejných financií a stavu zadlženosti členských štátov, čo mnohé z nich viedlo k tomu, že hľadali finančnú pomoc mimo rámca Únie aj v nej.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) ustanovuje, že Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Úplný súlad medzi rámcom Únie pre viacstranný dohľad zriadeným zmluvou a možnými podmienkami politiky, na ktoré je táto finančná pomoc viazaná, by mal byť zakotvený v právnych predpisoch Únie. Hospodárska a finančná integrácia členských štátov, ktorých menou je euro, si vyžaduje posilnený dohľad, aby sa predišlo preneseniu problémov z členského štátu, ktorý má ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, na zvyšok eurozóny.
(2)  Úplný súlad medzi rámcom Únie pre viacstranný dohľad zriadeným zmluvou a možnými podmienkami politiky, na ktoré je táto finančná pomoc viazaná, by mal byť zakotvený v právnych predpisoch Únie. Hospodárska a finančná integrácia všetkých členských štátov, najmä tých, ktorých menou je euro, si vyžaduje zvýšený dohľad, aby sa predišlo preneseniu problémov z členského štátu, ktorý má ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, na zvyšok eurozóny a všeobecnejšie na Úniu ako celok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Stupeň hospodárskeho a fiškálneho dohľadu by mal byť primeraný závažnosti vyskytnutých finančných ťažkostí a mala by sa pri ňom riadne zohľadniť povaha prijatej finančnej pomoci, ktorá sa môže pohybovať od čisto preventívnej podpory založenej na podmienkach oprávnenosti až po úplný makroekonomický ozdravný program, ktorý zahŕňa prísnu podmienenosť politiky.
(3)  Stupeň hospodárskeho a fiškálneho dohľadu by mal byť primeraný a úmerný závažnosti vyskytnutých finančných ťažkostí a mala by sa pri ňom riadne zohľadniť povaha prijatej finančnej pomoci, ktorá sa môže pohybovať od čisto preventívnej podpory založenej na podmienkach oprávnenosti až po úplný makroekonomický ozdravný program, ktorý zahŕňa prísnu podmienenosť politiky. Každý program makroekonomických úprav by mal zohľadňovať národný program reforiem dotknutého členského štátu v súvislosti so stratégiou Únie pre rast a zamestnanosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Ak členský štát, ktorého menou je euro, prežíva – alebo ktorému hrozia – závažné finančné otrasy, mal by sa naň vzťahovať zvýšený dohľad, aby sa zaistil jeho hladký návrat do normálneho stavu a ochrana ostatných členských štátov eurozóny proti možným negatívnym účinkom presahovania. Tento zvýšený dohľad by mal zahŕňať širší prístup k informáciám potrebným na dôkladné monitorovanie hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie a pravidelné podávanie správ Ekonomickému a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel. Rovnaké spôsoby vykonávania dohľadu by sa mali uplatňovať na členské štáty, ktoré žiadajú o preventívnu pomoc z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie.
(4)  Ak členský štát, ktorého menou je euro, prežíva – alebo ktorému hrozia – závažné finančné otrasy, mal by sa naň vzťahovať zvýšený dohľad, aby sa zaistil jeho hladký návrat do normálneho stavu a ochrana ostatných členských štátov eurozóny proti možným negatívnym účinkom presahovania. Tento zvýšený dohľad by mal byť úmerný závažnosti problémov a mal by sa primerane stupňovať. Mal by zahŕňať širší prístup k informáciám potrebným na dôkladné monitorovanie hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie a pravidelné podávanie správ príslušnému výboru Európskeho parlamentu aHospodárskemu a finančnému výboru (HFV) alebo akémukoľvek podvýboru, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel. Rovnaké spôsoby vykonávania dohľadu by sa mali uplatňovať na členské štáty, ktoré žiadajú o preventívnu pomoc z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Členské štáty podliehajúce zvýšenému dohľadu by tiež mali prijímať opatrenia zamerané na riešenie zdrojov alebo potenciálnych zdrojov svojich problémov. Na tento účel by sa mali zohľadniť všetky odporúčania navrhnuté v priebehu postupu pri nadmernom deficite alebo postupu v prípade nadmernej makroekonomickej nerovnováhy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Dohľad nad hospodárskou a fiškálnou situáciou by sa mal výrazne posilniť v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahuje makroekonomický ozdravný program. Vzhľadom na komplexnú povahu tohto programu by sa mali ostatné procesy hospodárskeho a fiškálneho dohľadu pozastaviť na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu, aby nedošlo k zdvojeniu oznamovacích povinností.
(5)  Dohľad nad hospodárskou a fiškálnou situáciou by sa mal výrazne posilniť v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahuje program makroekonomických úprav. Vzhľadom na komplexnú povahu tohto programu by sa mali ostatné postupy hospodárskeho a fiškálneho dohľadu pozastaviť alebo v niektorých prípadoch zefektívniťpočas obdobia trvania programu makroekonomických úprav, aby sa zabezpečila jednotnosť dohľadu nad hospodárskou politikou a aby nedošlo k zdvojeniu oznamovacích povinností. Pri príprave programu makroekonomických úprav by sa však mali zohľadniť všetky odporúčania navrhnuté členským štátom v priebehu postupu pri nadmernom deficite alebo postupu v prípade nadmernej makroekonomickej nerovnováhy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie1 možno voľný pohyb kapitálu ako základnú zásadu ZFEÚ obmedziť vnútroštátnym nariadením, ak je to oprávnené z dôvodov verejnej bezpečnosti. Medzi tie môže patriť aj boj proti daňovým únikom, čo platí najmä pre členské štáty zažívajúce závažné ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou v eurozóne alebo ohrozené takýmito ťažkosťami.
1 Pozri veci C-463/00 a C-174/04.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Takéto daňové úniky predstavujú pokles príjmu, ktorý sa môže rovnať alebo môže dokonca prevyšovať sumu finančnej pomoci od jedného alebo niekoľkých členských štátov, MMF, ENFS, EFSM alebo EMS a ktorý je v prvom rade výsledkom nesprávneho vykonávania vnútroštátnej daňovej politiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)  Na návrh Komisie a po konzultácii s Európskou centrálnou bankou môže Rada povoliť obmedzenia týkajúce sa tretích krajín zodpovedných za pohyb kapitálu, ktorý spôsobuje vážne ťažkosti z hľadiska fungovania hospodárskej a menovej únie, a to v súlade s článkom 66 ZFEÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Členské štáty by mali v súlade s platnými vnútroštátnymi pravidlami a postupmi zapojiť do prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia programov technickej pomoci sociálnych partnerov, ako aj organizácie občianskej spoločnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Rozhodnutie týkajúce sa nedodržiavania ozdravného programu členským štátom by zahŕňalo aj pozastavenie platieb alebo záväzkov z fondov Únie, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. XXX, ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický rámec, a ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Môžu nastať okolnosti, za ktorých ochrana členského štátu pred trhovou volatilitou ponúka lepšie dlhodobé výsledky, pokiaľ ide o stabilizáciu hospodárskej situácie tohto členského štátu a jeho schopnosť splácať svoj dlh. V takýchto prípadoch by členský štát mohol byť dočasne pod právnou ochranou na základe rozhodnutia Komisie. Rada by mala mať možnosť zrušiť náležitou väčšinou takéto rozhodnutie Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Odkazy na finančnú pomoc v tomto nariadení by mali zahŕňať aj finančnú podporu poskytnutú na preventívnom základe, ak nie je uvedené inak.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)  Rozhodnutie Komisie o podrobení členského štátu zvýšenému dohľadu podľa tohto nariadenia by sa malo prijímať v úzkej spolupráci s HFV, Európskym výborom pre systémové riziká a príslušnými európskymi orgánmi dohľadu. Komisia by mala s HFV spolupracovať aj pri rozhodovaní o tom, či zvýšený dohľad predĺžiť,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a/alebo ktoré dostávajú alebo môžu dostať finančnú pomoc od jedného alebo niekoľkých iných štátov, z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je napríklad Medzinárodný menový fond (MMF).
1.  Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktorých menou je euro a ktoré:
- majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou a/alebo udržateľnosťou svojich verejných financií alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, čo vedie k negatívnym účinkom presahovania aj do ostatných členských štátoch eurozóny; a/alebo
- žiadajú finančnú pomoc od jedného alebo niekoľkých iných štátov, z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) alebo od iných medzinárodných finančných inštitúcií, ako je Medzinárodný menový fond (MMF).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
1a.  Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia pre posilnené pravidlá vnútroštátnych rozpočtov a koordináciu hospodárskej politiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
2a.  Pri uplatňovaní tohto nariadenia Komisia, Rada a členské štáty v plnej miere dodržiavajú ustanovenia článku 152 ZFEÚ a v odporúčaniach vydaných podľa tohto nariadenia sa dodržiavajú vnútroštátne postupy a zásady tvorby miezd. Pri uplatňovaní tohto nariadenia a odporúčaní prijatých na jeho základe Komisia, Rada a členské štáty zohľadňujú článok 28 Charty základných práv Európskej únie, a jeho uplatňovaním nie je dotknuté právo rokovať o kolektívnych zmluvách, uzatvárať ich a presadzovať, ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Článok 1a

Posilnené rozpočtové pravidlá a hospodárska koordinácia

1.  V záujme lepšej koordinácie plánovania vydávania štátnych dlhopisov podávajú členské štáty vopred Komisii a Rade správu o svojich plánoch na vydávanie štátnych dlhopisov.
2.  V záujme posudzovania osvedčených postupov a úsilia o užšie koordinovanú hospodársku politiku členské štáty zabezpečia, aby sa všetky významné reformy hospodárskej politiky, ktoré plánujú uskutočniť, vopred prediskutovali, a prípadne tieto reformy koordinujú s inými členskými štátmi.
3.  Členské štáty v súlade s nariadením (ES) č. 1466/97 zabezpečia, aby celkový štátny rozpočet bol v strednodobom časovom horizonte vyvážený alebo v prebytku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
1.  Komisia môže rozhodnúť o tom, aby členský štát, ktorý má vážne ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, podliehal zvýšenému dohľadu. Dotknutému členskému štátu bude predtým umožnené vyjadriť svoje stanovisko. Komisia každých šesť mesiacov rozhodne o prípadnom predĺžení zvýšeného dohľadu.
1.  Na základe najnovšieho dôkladného preskúmania v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 a s ohľadom na ďalšie objektívne kritériá vrátane varovania zo strany Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), ako aj správ uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... / 2012 z ... [o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne] Komisia môže rozhodnúť o tom, aby členský štát podliehal zvýšenému dohľadu. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov. Dotknutému členskému štátu bude umožnené vyjadriť svoje stanovisko pred prijatím rozhodnutia. Komisia každých šesť mesiacov rozhodne o prípadnom predĺžení zvýšeného dohľadu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak sa Komisia rozhodne podrobiť členský štát zvýšenému dohľadu podľa odseku 1, náležite o tom, a podľa možnosti aj o výsledkoch zvýšeného dohľadu, informuje ESRB.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
2.  Komisia rozhodne o podrobení členského štátu, ktorý dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe od jedného alebo viacerých iných štátov, z ENFS, EMS alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je napríklad MMF, zvýšenému dohľadu. Komisia vypracuje zoznam dotknutých nástrojov preventívnej finančnej pomoci a neustále ho aktualizuje, aby sa v ňom zohľadnili prípadné zmeny v politike finančnej podpory z ENFS, EMS alebo od inej prípadnej medzinárodnej finančnej inštitúcie.
2.  Komisia rozhodne o podrobení členského štátu, ktorý žiada o finančnú pomoc alebo dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe od jedného alebo viacerých iných štátov, z ENFS, EFSF, EMS alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je napríklad MMF, zvýšenému dohľadu.
Komisia zverejní svoje rozhodnutia prijaté v súlade s odsekmi 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3
3.  Odsek 2 sa neuplatňuje na členský štát, ktorý dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe formou úverovej linky, ktorá nie je podmienená prijatiu nových politických opatrení dotknutým členským štátom, pokiaľ sa z tejto úverovej linky nečerpá.
3.  Komisia môže rozhodnúť, že odsek 2 sa neuplatňuje na členský štát, ktorý dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe formou úverovej linky, ktorá nie je podmienená prijatím nových politických opatrení dotknutým členským štátom, pokiaľ sa z tejto úverovej linky nečerpá.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia vypracuje zoznam nástrojov finančnej pomoci, ktoré môžu viesť k zvýšenému dohľadu podľa odseku 2, a tento zoznam aktualizuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Členský štát pod zvýšeným dohľadom prijme po konzultácii a v spolupráci s Komisiou, ktorá koná v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB), opatrenia zamerané na riešenie zdrojov alebo možných zdrojov ťažkostí.
1.  Členský štát podliehajúci zvýšenému dohľadu prijme po konzultácii a v spolupráci s Komisiou, ktorá koná v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB), európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/20101, európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/20102 a európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/20103 (ďalej spoločne len „európske orgány dohľadu“) a prípadne s MMF opatrenia zamerané na riešenie zdrojov alebo možných zdrojov ťažkostí, pričom zohľadní odporúčania im určené podľa nariadení (ES) č. 1466/97, (ES) č. 1467/97 a (EÚ) č. 1176/2011 týkajúce sa ich národného programu reforiem a programov stability alebo konvergenčného programu. Pracovná skupina pre Euroskupinu, HFV, príslušný výbor Európskeho parlamentu a parlament dotknutého členského štátu sú informovaní o týchto opatreniach.
1 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
2 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.
3 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia preskúma možné negatívne účinky presahovania vytvorené inými členskými štátmi, a to aj v oblasti daní. Ak Komisia zistila takéto negatívne účinky presahovania, Rada na odporúčanie Komisie adresuje v súlade s postupom ustanoveným v článku 121 ods. 2 ZFEÚ potrebné odporúčania členským štátom vytvárajúcim negatívne účinky presahovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Členský štát, ktorý je pod zvýšeným dohľadom, na žiadosť Komisie:
3.  Členský štát, ktorý je pod zvýšeným dohľadom podľa článku 2 ods. 1, na žiadosť Komisie:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a
(a) oznámi Komisii, ECB a Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o finančnej situácii finančných inštitúcii, ktoré sú pod dohľadom vnútroštátneho orgánu pre dohľad;
a) oznámi príslušným európskym orgánom dohľadu v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o svojich finančných systémoch vrátane analýzy výsledkov stresových testov a analýz citlivosti vykonaných podľa písmena b). Na základe záverov vyvodených zo základných ukazovateľov uvedených v hodnotiacej tabuľke makroekonomických nerovnováh príslušné európske orgány dohľadu v spolupráci s ESRB pripravia posúdenie potenciálnych zraniteľných miest finančného systému a postúpia toto posúdenie Komisii a ECB v intervaloch, ktoré určí Komisia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b
(b) vykoná pod dohľadom Európskeho orgánu pre bankovníctvo stresové testy alebo analýzy citlivosti, ako sú potrebné na posúdenie odolnosti bankového sektora voči rôznym makroekonomickým a finančným otrasom stanovených Komisiou a ECB, a odovzdá im podrobné výsledky;
b) vykoná pod dohľadom príslušných európskych orgánov dohľadu stresové testy alebo analýzy citlivosti, ako sú potrebné na posúdenie odolnosti finančného sektora voči rôznym makroekonomickým a finančným otrasom stanoveným Komisiou a ECB v spolupráci s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a ESRB;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c
(c) podlieha pravidelným posúdeniam svojich kapacít dohľadu nad bankovým sektorom v rámci špecifického partnerského hodnotenia, ktoré vykoná EBA;
c) podlieha pravidelným posúdeniam svojich kapacít dohľadu nad finančným sektorom v rámci špecifického partnerského hodnotenia, ktoré vykonajú príslušné európske orgány dohľadu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d
(d) oznámi akékoľvek informácie potrebné na monitorovanie makroekonomických nerovnováh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. XXX o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh.
d) oznámi akékoľvek informácie potrebné na monitorovanie makroekonomických nerovnováh v súlade s nariadením (EÚ) č. 1176/2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členský štát, ktorý je pod zvýšeným dohľadom podľa článku 2 ods. 2, na žiadosť Komisie:
a) oznámi Komisii, ECB a príslušným európskym orgánom dohľadu v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o vývoji svojho finančného systému vrátane analýzy výsledkov stresových testov a analýz citlivosti vykonaných podľa písmena b). Komisia, ECB a príslušné európske orgány dohľadu zachovajú dôvernosť získaných rozčlenených údajov;
b) vykoná pod dohľadom príslušných európskych orgánov dohľadu stresové testy alebo analýzy citlivosti, ako sú potrebné na posúdenie odolnosti finančného sektora voči rôznym makroekonomickým a finančným otrasom stanoveným Komisiou a ECB v spolupráci s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a ESRB;
c) podlieha pravidelným posúdeniam svojich kapacít dohľadu nad finančným sektorom v rámci špecifického partnerského hodnotenia, ktoré vykonajú príslušné európske orgány dohľadu;
d) oznámi každú informáciu potrebnú na monitorovanie makroekonomických nerovnováh podľa nariadenia (EÚ) č. 1176/2011.
Členské štáty, ktoré dostávajú finančnú podporu na rekapitalizáciu svojich finančných inštitúcií, okrem toho podávajú správy o podmienkach stanovených týmto finančným inštitúciám vrátane odmeňovania riaditeľov a úverových podmienok pre reálnu ekonomiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4
4.  Komisia vykonáva v spolupráci s ECB v členskom štáte pod dohľadom pravidelné hodnotiace misie na overenie pokroku, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní opatrení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3. Svoje zistenia oznamuje štvrťročne Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Tieto hodnotiace misie nahradzujú monitorovanie na mieste, ktoré sa predpokladá v článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.
4.  Komisia vykonáva v spolupráci s ECB a s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a prípadne aj s MMF v členskom štáte pod zvýšeným dohľadom pravidelné hodnotiace misie na overenie pokroku, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní opatrení uvedených v odsekoch 1, 2, 3 a 3a. Svoje zistenia oznamuje štvrťročne Hospodárskemu a finančnému výboru a príslušnému výboru Európskeho parlamentu, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Tieto hodnotiace misie nahradzujú monitorovanie na mieste, ktoré je ustanovené v článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5
5.  Ak sa dospeje k záveru– na základe posúdenia predpokladanom v odseku 4, že sú potrebné ďalšie opatrenia a finančná situácia dotknutého členského štátu má výrazné nepriaznivé účinky na finančnú stabilitu eurozóny, dotknutému členskému štátu môže Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie odporučiť, aby požiadal o finančnú pomoc a pripravil makroekonomický ozdravný program. Rada môže rozhodnúť o zverejnení tohto odporúčania.
5.  Ak sa na základe hodnotiacich misiíustanovených v odseku 4 zhodnotí, že sú potrebné ďalšie opatrenia a finančná a hospodárska situácia dotknutého členského štátu predstavuje riziko pre finančnú stabilitu alebo hladké fungovanie eurozóny, môže Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie súčasne:
a) odporučiť dotknutému členskému štátu, aby požiadal o finančnú pomoc a pripravil program makroekonomických úprav.
b) odporučiť ENFS alebo EMS, aby ponúkli finančnú pomoc prepojenú s primeranou podmienenosťou, ako je ustanovené v tomto nariadení.
Rada môže rozhodnúť o zverejnení svojich odporúčaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
Ak členský štát požiada o finančnú pomoc z EMS podľa odseku 3a, ostatné členské štáty vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby EMS tomuto členskému štátu pomoc poskytol a aby tak urobil rýchlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – písmeno a
(a) príslušný výbor Európskeho parlamentu môže vyzvať zástupcov dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov;
a) príslušný výbor Európskeho parlamentu môže dotknutému členskému štátu a Komisii umožniť, aby sa zúčastnili na výmene názorov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – písmeno b a (nové)
ba)  Komisia včas informuje príslušný výbor Európskeho parlamentu o obsahu odporúčania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 a (nový)
6a.  Počas celého procesu príslušný výbor Európskeho parlamentu a parlament dotknutého členského štátu môžu vyzvať zástupcov MMF, ECB a Komisie, aby sa zúčastnili na hospodárskom dialógu o dôležitých otázkach v súvislosti s riadnym fungovaním ekonomiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 4
Členský štát, ktorý má záujem získať finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, z ENFS, EMS, Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej inštitúcie mimo rámca Únie, bezodkladne o svojom zámere informuje Radu, Komisiu a ECB. Hospodársky a finančný výbor alebo podvýbor, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, vedie po prijatí posúdenia od Komisie diskusiu o predpokladanej žiadosti.

Členský štát, ktorý chce požiadať o finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných členských štátov, z ENFS, EMS, Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej inštitúcie mimo rámca Únie, bezodkladne o svojom zámere informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu a ECB. Hospodársky a finančný výbor vedie po prijatí posúdenia od Komisie diskusiu o predpokladanej žiadosti s cieľom preskúmať najmä možnosti, ktoré sú k dispozícii v rámci existujúcich finančných nástrojov Únie alebo eurozóny, predtým, než dotknutý členský štát osloví potenciálnych veriteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 5
Ak sa žiada o pomoc z ENFS alebo EMS, Komisia – v spolupráci s ECB a ak to bude možné s MMF – pripraví analýzu udržateľnosti verejného dlhu dotknutého členského štátu vrátane schopnosti členského štátu splatiť predpokladanú finančnú pomoc a pošle ju Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel.

Ak sa žiada o pomoc z ENFS, EFSM alebo EMS, Komisia – v spolupráci s ECB a a ak to bude možné a vhodné s MMF – pripraví analýzu udržateľnosti verejného dlhu dotknutého členského štátu a jeho skutočných alebo potenciálnych potrieb v oblasti financovania vrátane vplyvu akéhokoľvek programu makroprudenciálnych úprav na schopnosť členského štátu splatiť predpokladanú finančnú pomoc a pošle ju Hospodárskemu a finančnému výboru.

Posúdenie udržateľnosti verejného dlhu sa zakladá na prudenciálnej makroekonomickej a rozpočtovej prognóze pri použití najaktuálnejších informácií a náležitom zohľadnení výsledku správy uvedenej v článku 3 ods. 3 písm. a), ako aj prípadných úloh dohľadu vykonávaných v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. b). Tieto prognózy posúdia vplyv makroekonomických a finančných otrasov a nepriaznivého vývoja na udržateľnosť verejného dlhu.

Komisia zverejní metodiku, východiskové ekonomické a ekonometrické modely a predpoklady vrátane odhadu potenciálneho výstupu a makroekonomických multiplikačných účinkov, ako aj všetky relevantné parametre, o ktoré sa opiera posúdenie udržateľnosti verejného dlhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
1.  Členský štát, ktorý dostáva finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, od MMF, z ENFS alebo EMS, pripraví po dohode s Komisiou – konajúcou v spolupráci s ECB – návrh ozdravného programu, ktorý bude zameraný na znovuzavedenie zdravej a udržateľnej hospodárskej a finančnej situácie a obnovenie jeho schopnosti zabezpečiť si plné financovanie na finančných trhoch. V návrhu ozdravného programu sa riadne zohľadnia súčasné odporúčania adresované dotknutému členskému štátu podľa článkov 121, 126 a/alebo 148 zmluvy – a jeho opatrenia, ktoré má dodržiavať – a pritom bude zameraný na rozšírenie, posilnenie a prehĺbenie požadovaných politických opatrení.
1.  Členský štát, ktorý požaduje alebo dostáva finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, od MMF, z ENFS, EFSM alebo EMS, pripraví po dohode s Komisiou – konajúcou v spolupráci s ECB a prípadne s MMF – návrh programu makroekonomických úprav vrátane ročných rozpočtových cieľov, ktorý vychádza z programov hospodárskeho partnerstva podľa nariadenia (EÚ) č. .../2012 [o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne] a nahrádza ich a ktorý zahŕňa aj ročný rozpočtový cieľ. Návrh programu makroekonomických úprav rieši špecifické riziká, ktoré tento členský štát predstavuje pre finančnú stabilitu eurozóny, a zameriava sa na rýchle obnovenie zdravej a udržateľnej hospodárskej a finančnej situácie a obnovenie jeho schopnosti zabezpečiť si plné financovanie na finančných trhoch V návrhu programu makroekonomických úprav sa bude čerpať z posúdenia udržateľnosti verejného dlhu a riadne sa zohľadnia odporúčania adresované dotknutému členskému štátu podľa článkov 121, 126, 136 a/alebo 148 ZFEÚ – a jeho opatrenia, ktoré má dodržiavať – a pritom bude zameraný na rozšírenie, posilnenie a prehĺbenie požadovaných politických opatrení. Návrh programu makroekonomických úprav rešpektuje prax a inštitúcie pre tvorbu miezd a vytváranie priemyselných vzťahov v Únii a, ak je to možné, zohľadňuje národný program reforiem dotknutého členského štátu v súvislosti so stratégiou Únie pre rast a zamestnanosť. Návrh programu makroekonomických úprav plne rešpektuje článok 151 ZFEÚ a článok 28 Charty základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členský štát pripravujúci návrh programu makroekonomických úprav podľa odseku 1 na základe dohody s Komisiou stanoví aktualizovaný partnerský program zameraný na vytvorenie potrebných podmienok na dosiahnutie udržateľných verejných financií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie schváliozdravný program.
2.   Komisia posúdi návrh programu makroekonomických úpravdo jedného týždňa od predloženia tohto programu.
Ak Komisia považuje návrh programu makroekonomických úprav za dostatočný, schváli ho. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.

Ak Komisia považuje akcie alebo harmonogram predpokladané v návrhu programu makroekonomických úprav za nedostatočné, prijme odporúčanie adresované členskému štátu, aby do jedného týždňa predložil nový návrh programu makroekonomických úprav, pričom uvedie dôvody, prečo je pôvodný program nedostatočný. Návrh programu makroekonomických úprav je s výnimkou naliehavých prípadov základom akéhokoľvek memoranda o porozumení, programu alebo technickej dohody uzavretej s príslušnými stranami poskytujúcimi finančnú pomoc.

Náležite sa odôvodní súlad medzi rôznymi príslušnými dokumentmi súvisiacimi s finančnou pomocou a aktualizovanými verziami návrhu programu makroekonomických úprav, ako aj súlad so širšími usmerneniami v oblasti hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti. Rada môže rozhodnutie Komisie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia a Rada monitorujú plnenie programu úprav a ročné rozpočtové plány, ktoré s ním súvisia.
V procese hospodárskeho a fiškálneho dohľadu nad členským štátom, ktorého menou je euro a ktorý podlieha programu makroekonomických úprav, je dôslednosť, aby sa zabránilo duplicite povinností vykazovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Komisia v spolupráci s ECB monitoruje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní ozdravného programu a informuje každé tri mesiace Hospodársky a finančný výbor alebo podvýbor, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel. Dotknutý členský štát s Komisiou plne spolupracuje. Predovšetkým Komisii poskytne všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie programu. Uplatňuje sa článok 3 ods. 3.
3.  Komisia v spolupráci s ECB monitoruje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní programu úprav a informuje každé tri mesiace Hospodársky a finančný výbor. Dotknutý členský štát s Komisiou a ECB plne spolupracuje. Predovšetkým Komisii a ECB poskytne všetky informácie, ktoré považujú za potrebné na monitorovanie programu. Uplatňuje sa článok 3 ods. 3. V prípade nedostatočnej spolupráce môže Rada na návrh Komisie adresovať dotknutému členskému štátu verejné odporúčanie stanovujúce kroky, ktoré má tento členský štát podniknúť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Komisia – v spolupráci s ECB – preskúma s dotknutým členským štátom zmeny, ktoré môžu byť potrebné v jeho ozdravnom programe. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o zmenách, ktoré treba vykonať v ozdravnom programe.
4.  Komisia – v spolupráci s ECB, a ak je to vhodné, aj s MMF – preskúma s dotknutým členským štátom zmeny a aktualizácie, ktoré môžu byť potrebné v jeho programe úprav, aby sa náležite zohľadnil okrem iného akýkoľvek podstatný rozdiel medzi makroekonomickými prognózami a dosiahnutými hodnotami vrátane možných dôsledkov vyplývajúcich z programu úprav, negatívnych účinkov presahovania, ako aj makroekonomických a finančných otrasov. Komisia rozhodne o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa vykonali v programe makroekonomických úprav. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)
4a.  Dotknutý členský štát prijme v úzkej spolupráci s Komisiou všetky potrebné opatrenia na podporu súkromných investorov, aby dobrovoľne zachovali svoju celkovú majetkovú angažovanosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5
5.  Ak sa monitorovaním podľa odseku 3 zdôraznia významné odchýlky od makroekonomického ozdravného programu, Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže rozhodnúť, že dotknutý členský štát nedodržiava politické požiadavky obsiahnuté v ozdravnom programe.
5.  Ak sa monitorovaním podľa odseku 3 zdôraznia významné odchýlky od programu makroekonomických úprav,Komisia môže rozhodnúť, že dotknutý členský štát nedodržiava politické požiadavky obsiahnuté v programe úprav. Komisia vo svojom rozhodnutí výslovne zohľadní, či významná odchýlka vznikla v dôsledku dôvodov, ktoré nie sú pod kontrolou dotknutého členského štátu. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov. V rozhodnutí Komisia uvedie dôvody nedodržiavania pravidiel a nutnosť a primeranosť zmien vykonaných v programe makroekonomických úprav uvedenom v odseku 4.
Program makroekonomických úprav vymedzuje predovšetkým preventívne opatrenia a núdzové plány, ktoré sa majú prijať v prípade nečakaného vývoja, ako sú napríklad vonkajšie otrasy.

Pri opatreniach fiškálnej konsolidácie uvedených v programe makroekonomických úprav sa zohľadňujú potreby na zabezpečenie dostatočných prostriedkov na základné politiky, ako je vzdelanie a zdravotná starostlivosť.

Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa prvého pododseku, dotknutý členský štát v úzkej spolupráci s Komisiou a v spolupráci s ECB prijme opatrenia zamerané na zamedzenie otrasom na trhu a na zachovanie riadneho fungovania svojho finančného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6
6.  Členský štát podliehajúci ozdravnému programu, ktorý má nedostatočné administratívne kapacity alebo významné problémy pri vykonávaní svojho ozdravného programu, požiada o technickú pomoc od Komisie.
6.  Členský štát podliehajúci programu makroekonomických úprav, ktorý má nedostatočné administratívne kapacity alebo významné problémy pri vykonávaní svojho ozdravného programu, požiada Komisiu o technickú pomoc, ktorá môže na tento účel vytvoriť skupiny odborníkov s členskými štátmi a inými inštitúciami Únie a/alebo medzinárodnými inštitúciami. Ciele a prostriedky technickej pomoci sa explicitne uvedú v aktualizovaných verziách programu makroekonomických úprav. Okrem toho sa zabezpečí národná zodpovednosť za proces implementácie technickej pomoci. Technická pomoc sa zameriava na oblasti, ako je: zlepšenie verejného obstarávania, podpora hospodárskej súťaže, boj proti korupcii a zvýšenie účinnosti výberu daní s cieľom podporiť finančnú udržateľnosť.
Program makroekonomických úprav a posúdenie sociálnych dôsledkov sa zverejnia.

Posúdenie udržateľnosti verejného dlhu sa pripojí k programu makroekonomických úprav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6 a (nový)
6a.  Členský štát podliehajúci programu makroekonomických úprav vykonáva komplexný audit svojho nesplateného dlhu, aby okrem iného posúdil dôvody, ktoré viedli k neprimerane vysokej úrovni dlhu, a akékoľvek nezrovnalosti pri emisii dlhopisov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 7
7.  Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže vyzvať zástupcov dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní ozdravného programu.
7.  Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže ponúknuť dotknutému členskému štátu a Komisii možnosť, aby sa zúčastnili na výmene názorov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní ozdravného programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 8 a (nový)
8a.  Tento článok sa nevzťahuje na finančnú pomoc udelenú na preventívnom základe a na úvery na rekapitalizáciu finančných inštitúcií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
Článok 6a

Účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti

Organizácie zastupujúce sociálnych partnerov, ako aj organizácie občianskej spoločnosti dostanú možnosť vyjadriť svoje názory na verejné odporúčania a stanoviská Komisie ustanovené v tomto nariadení, ako aj na správy a návrhy správ členských štátov ustanovené v článkoch 2 až 7 tohto nariadenia. Tieto názory budú zverejnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 6 b (nový)
Článok 6b

Opatrenia na zaistenie daňových príjmov

1.  Dotknuté členské štáty prijmú v súlade s článkom 65 ZFEÚ a v úzkej spolupráci s Komisiou a ECB opatrenia zamerané na zabránenie porušeniam vnútroštátnych zákonov a nariadení, a to najmä v oblasti zdaňovania.
2.  Dotknuté členské štáty požiadajú Komisiu, aby Rade predložila návrh v súlade s článkom 66 ZFEÚ na prijatie ochranných opatrení týkajúcich sa pohybu kapitálu do alebo z tretích krajín, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne problémy fungovania hospodárskej a menovej únie. Komisia sa pred predložením akéhokoľvek takéhoto návrhu poradí s ECB.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 7 – nadpis
Súlad s postupom pri nadmernom deficite

Súlad s Paktom stability a rastu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Ozdravný program a v ňom vykonané zmeny podľa článku 6 tohto nariadenia sa považujú za náhradu predloženia stabilizačných programov podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97.
1.  Program makroekonomických úprav a v ňom vykonané zmeny ustanovený v článku 6 tohto nariadenia nahrádza predloženie stabilizačných programov podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a
(a) Ozdravný program podľa článku 6 tohto nariadenia sa prípadne taktiež považuje za náhradu správ ustanovených v článku 3 ods. 4a a článku 5 ods. 1a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97;
a)  Program makroekonomických úprav ustanovený v článku 6 tohto nariadenia prípadne taktiež nahrádza správy ustanovené v článku 3 ods. 4a a článku 5 ods. 1a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b
(b) Ročné rozpočtové ciele v ozdravnom programe podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa prípadne považujú za náhradu ročných rozpočtových cieľov predpokladaných v súlade s článkom 3 ods. 4 a článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97 v uvedenom odporúčaní a upozornení. Ak sa na dotknutý členský štát vzťahuje upozornenie podľa článku 126 ods. 9 zmluvy, ozdravný program predpokladaný v článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa taktiež považuje za náhradu údajov o opatreniach prispievajúcich k týmto cieľom predpokladaných v upozornení v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97.
b)  Ročné rozpočtové ciele v programe úprav podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia prípadne nahrádzajú ročné rozpočtové ciele stanovené v súlade s článkom 3 ods. 4 a článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97 v uvedenom odporúčaní a upozornení. Ak sa na dotknutý členský štát vzťahuje upozornenie podľa článku 126 ods. 9 zmluvy, program úprav stanovený v článku 6 ods. 3 tohto nariadenia taktiež nahrádza údaje o opatreniach prispievajúcich k týmto cieľom stanoveným v upozornení v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c
(c) Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa považuje za náhradu monitorovania podľa článku 10 ods. 1 a článku 10a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 a monitorovania, ktoré je základom rozhodnutia podľa článkov 4 ods. 2 a 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.
c)  Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia nahrádza monitorovanie podľa článku 10 ods. 1 a článku 10a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 a monitorovanie, ktoré je základom rozhodnutia podľa článkov 4 ods. 2 a 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 8
Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. XXX o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh sa pozastavuje pre členské štáty, ktoré podliehajú makroekonomickému ozdravnému programu schváleným Radou v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia. Toto pozastavenia sa uplatňuje na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu.

Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh sa pozastavuje pre členské štáty, ktoré podliehajú programu makroekonomických úprav schválenému Radou v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia s výnimkou opatrení ustanovených v článkoch 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 v súvislosti s hodnotiacou tabuľkou makroekonomických a makrofinančných ukazovateľov, mechanizmom upozornení a hĺbkovou kontrolou. Toto pozastavenia sa uplatňuje na obdobie trvania programu makroekonomických úprav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 9
Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa považuje za náhradu monitorovania a posúdenia európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii.

Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia nahrádza monitorovanie a posúdenie európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii. Pozastavenie sa uplatňuje na obdobie trvania programu makroekonomických úprav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 10
Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. XXX o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne sa pozastavuje pre členské štáty, ktoré podliehajú makroekonomickému ozdravnému programu schváleným Radou v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia. Toto pozastavenia sa uplatňuje na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu.

Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. XXX o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne sa pozastavuje pre členské štáty, ktoré podliehajú programu makroekonomických úprav schválenému Radou v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia s výnimkou článkov 1 až 4 nariadenia (EÚ) č. .../2012. Toto pozastavenia sa uplatňuje na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)
Článok 10a

Poskytnutie právnej ochrany členskému štátu

1.  Ak opatrenia uvedené v článku 3 ods. 5 nezlepšia finančnú situáciu členského štátu a ak tomuto členskému štátu hrozí platobná neschopnosť alebo pozastavenie platieb, môže Komisia po konzultácii s Radou prijať rozhodnutie, ktorým členskému štátu poskytne právnu ochranu. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť jednoduchou väčšinou hlasov.
2.  Cieľom tohto článku je umožniť dotknutému členskému štátu stabilizovať jeho hospodársku situáciu a byť schopný splácať svoj dlh.
Rozhodnutie o poskytnutí právnej ochrany členskému štátu má tieto dôsledky:

a) ustanovenia o konečnom čistom zúčtovaní alebo úverových udalostiach sa stávajú neúčinné;
b) uplatňované úrokové sadzby pôžičiek zostávajú zachované a nové pôžičky tomuto členskému štátu, s výnimkou finančnej pomoci uvedenej v článku 1 ods. 1, sa splácajú prioritne;
c) veritelia dotknutého členského štátu sa Komisii prihlásia do dvoch mesiacov od zverejnenia rozhodnutia, ktorým sa poskytuje dotknutému členskému štátu ochrana, v Úradnom vestníku Európskej únie; ak sa neprihlásia, ich pohľadávka zaniká;
d) orgány dotknutého členského štátu zavedú opatrenia odporúčané v technickej pomoci uvedenej v článku 6 ods. 6 a predložia Komisii na schválenie plán obnovy a urovnania dlhov.
3.  Tento článok sa uplatňuje od roku 2017.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
1.  Členský štát je pod dohľadom po ukončení programu, pokiaľ nesplatí minimálne 75 % finančnej pomoci prijatej od jedného alebo viacerých členských štátov, z EFSM, ENFS alebo ESM. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže predĺžiť trvanie dohľadu po ukončení programu.
1.  Členský štát je pod dohľadom po ukončení programu, pokiaľ nesplatí minimálne 75 % finančnej pomoci prijatej od jedného alebo viacerých členských štátov, z EFSM, ENFS alebo ESM. Komisia môže rozhodnúť o predĺžení trvania dohľadu po ukončení programu. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3
3.  Komisia v spolupráci s ECB vykonáva v členskom štáte, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, pravidelné hodnotiace misie na posúdenie jeho hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie. Svoje zistenia oznamuje každý polrok Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné nápravné opatrenia.
3.  Komisia v spolupráci s ECB vykonáva v členskom štáte, ktorý podlieha dohľadu po ukončení programu, pravidelné hodnotiace misie, aby posúdila jeho hospodársku, fiškálnu a finančnú situáciu. Svoje zistenia oznamuje každý polrok príslušnému výboru Európskeho parlamentu, Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, a parlamentu dotknutého členského štátu a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné nápravné opatrenia.
Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže dotknutému členskému štátu umožniť, aby sa zúčastnil na výmene názorov o pokroku dosiahnutom v rámci dohľadu po ukončení programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4
4.  Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže členskému štátu, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, odporučiť prijať nápravné opatrenia.
4.  Komisia môže prijať odporúčanie, aby členský štát, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, prijal nápravné opatrenia. Rada môže toto odporúčanie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 a (nový)
4a.  Parlament dotknutého členského štátu môže vyzvať Komisiu, aby sa zúčastnila na výmene názorov na monitorovanie po skončení programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
V súvislosti s opatreniami uvedenými v článkoch 2 ods. 1, 3, 6 ods. 2, 6 ods. 4 a 11 ods. 4 hlasujú iba členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro, a Rada rozhoduje bez prihliadnutia na hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.

V súvislosti s opatreniami uvedenými v tomto nariadení hlasujú iba členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro, a Rada rozhoduje bez prihliadnutia na hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 13
Článok 13

vypúšťa sa
Druhy pomoci a úverov vylúčených z uplatňovania článkov 5 a 6

Ustanovenia článkov 5 a 6 sa neuplatňujú na finančnú pomoc udelenú na preventívnom základe a na úvery na rekapitalizáciu finančných inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)
Článok 13a

Informovanie Európskeho parlamentu

Rada a Komisia pravidelne informujú Európsky parlament o uplatňovaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 13 b (nový)
Článok 13b

Prechodné ustanovenia

Toto nariadenie sa vzťahuje na členské štáty, ktoré dňa [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] už dostávajú pomoc z programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 13 c (nový)
Článok 13c

Správa

Do 1. januára 2014 a potom každých päť rokov Komisia zverejní správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

V správe okrem iného vyhodnotí:

a) účinnosť tohto nariadenia;
b) pokrok pri zabezpečovaní užšej spolupráce v hospodárskych politikách a nepretržitej konvergencie hospodárskej výkonnosti členských štátov v súlade so ZFEÚ;
c) prínos tohto nariadenia k plneniu stratégie Únie v oblasti rastu a zamestnanosti;
d) vhodnosť rozširovania rozsahu tohto nariadenia na členské štáty mimo eurozóny, ktoré majú vážne problémy v súvislosti so svojou finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito problémami ohrozené.
2.  V prípade potreby sa k správe uvedenej v odseku 1 pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.
3.  Správa uvedená v odseku 1 sa zašle Európskemu parlamentu a Rade.

(1) Vec bola vrátená výboru podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku rokovacieho poriadku (A7-0172/2012).


Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I
PDF 683kWORD 396k
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 13. júna 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))(1)
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliada na požiadavky spojené s podporou čo najvyššej zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V Pakte o stabilite a raste, najmä v nariadení (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii a v nariadení Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku, ktoré sú určené na zabezpečenie rozpočtovej disciplíny v Únii, sa ustanovuje rámec predchádzania a nápravy nadmerného deficitu verejných financií. Bol ďalej posilnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii, a nariadením (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne sa doplnil systém účinných, preventívnych a postupných presadzovacích mechanizmov vo forme finančných sankcií pre členské štáty, ktorých menou je euro.
(2)  V Pakte stability a rastu, najmä v nariadení (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii a v nariadení Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku, ktoré sú zamerané na zaistenie rozpočtovej disciplíny v Únii, sa ustanovuje rámec predchádzania a nápravy nadmerného deficitu verejných financií. Nariadenia (ES) č. 1466/97 a 1467/97 sa pozmenili a doplnili a Pakt stability a rastu sa ďalej posilnil nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1175/20111 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/20112. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne3 sa doplnil systém účinných, preventívnych a postupných presadzovacích mechanizmov vo forme finančných sankcií pre členské štáty, ktorých menou je euro. V článku 2- a nariadenia (ES) č. 1466/97 sa okrem iného stanovujú prvky, ktoré tvoria európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík.
1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33.
3 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Podľa článku 2-a nariadenia (ES) č. 1466/97 európsky semester obsahuje stanovenie a dohľad nad vykonávaním všeobecných usmernení hospodárskych politík členských štátov a Únie (všeobecné usmernenia hospodárskej politiky) v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ; stanovenie a preskúmanie vykonávania usmernení o zamestnanosti, ktoré musia členské štáty zohľadniť v súlade s článkom 148 ods. 2 ZFEÚ (usmernenia o zamestnanosti); predloženie a posúdenie programov stability alebo konvergenčných programov členských štátov v súlade s týmto nariadením; predloženie a posúdenie národných programov reforiem členských štátov, ktoré podporujú stratégiu Únie na rast a zamestnanosť a ktoré boli vytvorené v súlade so všeobecnými usmerneniami hospodárskej politiky ,s usmerneniami zamestnanosti a so všeobecným usmernením určeným členským štátom, ktoré vydali Komisia a Európska rada na začiatku ročného cyklu dohľadu; dohľad v záujme prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh1.
1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Na základe zmien a doplnení v Pakte o stabilite a raste sa posilnili usmernenia a pre členské štáty, ktorých menou je euro, aj podnety na stanovenie a vykonávanie obozretnej rozpočtovej politiky a zároveň zamedzenie nadmernému deficitu verejných financií. Na úrovni Únie sa prostredníctvom týchto ustanovení vytvoril pevnejší rámec pre dohľad nad vnútroštátnymi hospodárskymi politikami.
(3)  Na základe zmien a doplnení v Pakte stability a rastu sa posilnili usmernenia a pre členské štáty, ktorých menou je euro, sprísnili a viac zautomatizovali postihy v prípade nedodržiavania obozretnej rozpočtovej politiky a zároveň zamedzenie nadmernému deficitu verejných financií. Na úrovni Únie sa prostredníctvom týchto ustanovení vytvoril pevnejší rámec pre dohľad nad vnútroštátnymi hospodárskymi politikami, ale treba lepšie koordinovať hospodársku politiku a motivačné činitele.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Revidovaný Pakt stability a rastu je založený na objektívnych a zdravých verejných financiách ako prostriedok na posilnenie podmienok stability cien a silného udržateľného rastu podporeného finančnou stabilitou, čím sa podporí dosiahnutie cieľov Únie zameraných na udržateľný rast a tvorbu pracovných miest.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Európska rada na zasadaní 17. júna 2010 schválila novú stratégiu pre rast a tvorbu pracovných miest, ktorá má Únii umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby nasmerovala svoje hospodárstvo k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, ktorého súčasťou by bola vysokokvalitná zamestnanosť, produktivita a sociálna súdržnosť. Stratégia Únie na rast a tvorbu pracovných miest obsahuje ciele v oblasti boja proti chudobe, vzdelávania, inovácií a životného prostredia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 c (nové)
(3c)  Riadna pozornosť by sa mala venovať stratégii pre rast a tvorbu pracovných miest a spôsobu, ako sa táto stratégia uplatňuje v členských štátoch prostredníctvom ich národných programov reforiem.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Na základe zmluvy sa umožňuje prijať osobitné opatrenia v eurozóne, ktoré presahujú ustanovenia uplatniteľné na všetky členské štáty, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie.
(4)  Na základe ZFEÚ sa umožňuje prijať osobitné opatrenia v eurozóne, ktoré presahujú ustanovenia uplatniteľné na všetky členské štáty, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie a predchádzať politikám, ktoré ohrozujú toto fungovanie v členských štátoch. V prípade potreby by sa mali aktívnejšie využívať osobitné opatrenia stanovené v článku 136 ZFEÚ s cieľom vytvoriť nevyhnutné podmienky na hlbšiu a odolnejšiu integráciu, ktorá by mala ísť ruka v ruke s vyššou mierou demokratickej legitimity hospodárskej a menovej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Zdravé verejné financie a vyvážené rozpočty sú predpokladom pre hospodársku a finančnú stabilitu, ako to jasne dokazuje kríza štátneho dlhu, pričom zdôrazňuje potrebu silnejších a solídnych fiškálnych rámcov. Okrem toho, súčasné deficity spolu so stagnujúcim hospodárstvom poukazujú skôr na potrebu reforiem ako na zvýšenie výdavkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Členské štáty by nemali prijímať opatrenia, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov Únie v rámci hospodárskej a menovej únie, najmä hromadenie dlhov mimo účtov verejnej správy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Silné verejné financie sa najlepšie zabezpečia v plánovacej fáze a hrubé chyby by sa mali zistiť čo najskôr. Členské štáty by mali mať prospech nielen zo stanovenia hlavných zásad a rozpočtových cieľov, ale aj zo synchronizovaného monitorovania ich rozpočtových politík.
(5)  Silné verejné financie a koordinované hospodárske politiky sa najlepšie zabezpečia v plánovacej fáze a hrubé chyby by sa mali zistiť čo najskôr. Členské štáty by mali mať prospech nielen zo stanovenia hlavných zásad a rozpočtových cieľov, ale aj zo synchronizovaného monitorovania ich rozpočtových a makroekonomických politík a vydávania štátnych dlhopisov. Členské štáty vzhľadom na lepšiu koordináciu plánovania vydávania štátnych dlhopisov musia vopred informovať o plánoch týkajúcich sa vydávania štátnych dlhopisov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Cieľom tohto nariadenia je zaviesť ďalší mechanizmus Únie na koordináciu rozpočtových a hospodárskych politík členských štátov a dohľad nad nimi. Napriek tomu treba byť v každej fáze opatrný, a preto by sa nemali zverejňovať žiadne záležitosti týkajúce sa plánov vydávania dlhopisov v členských štátoch, obnovenia nesplatených dlhopisov a ďalších relevantných operácií, a mali by sa využívať len na vnútornú koordináciu. Táto potreba vyplýva z potenciálneho rizika, že členský štát bude musieť svoje finančné potreby vopred oznamovať finančným trhom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Stanovením spoločného rozpočtového harmonogramu pre členské štáty, ktorých menou je euro, by sa mali lepšie zosynchronizovať kľúčové kroky pri príprave štátnych rozpočtov, čím sa prispieva k účinnosti európskeho semestra pre koordináciu rozpočtových politík. Prijatie spoločného rozpočtového harmonogramu by malo viesť k posilneniu súčinnosti uľahčením koordinácie politík medzi členskými štátmi, ktorých menou je euro, a zabezpečiť, že odporúčania Rady a Komisie sa zodpovedajúco začlenia do vnútroštátneho procesu prijímania rozpočtu.
(6)  Stanovením spoločného rozpočtového harmonogramu pre členské štáty, ktorých menou je euro, by sa mali lepšie zosynchronizovať kľúčové kroky pri príprave štátnych rozpočtov, čím sa prispieva k účinnosti európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych a rozpočtových politík. Prijatie spoločného rozpočtového harmonogramu by malo viesť k posilneniu súčinnosti uľahčením koordinácie politík medzi členskými štátmi, ktorých menou je euro, a zabezpečiť, že politické odporúčania špecifické pre krajinu a národné programy reforiem a programy stability a konvergenčné programy, ako aj odporúčania založené na analýze makroekonomických nerovnováh sa zodpovedajúco začlenia do vnútroštátneho procesu prijímania rozpočtu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Je veľmi dôležité, aby spoločný harmonogram rozpočtového plánu bol v súlade s rozpočtovým harmonogramom členských štátov. V opačnom prípade môže každé stanovisko Komisie týkajúce sa návrhu rozpočtové plánu členského štátu potenciálne ohroziť demokratickú legitímnosť v parlamente členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  V prípade, že sa rozpočet neprijme do 31. decembra, ako to stanovuje toto nariadenie, mali by sa zaviesť reverzné rozpočtové postupy s cieľom zabezpečiť, aby vláda mohla naďalej plniť svoje základné povinnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Existujú presvedčivé dôkazy, žefiškálnym rámcom založeným na pravidlách sa účinne podporujú zdravé a udržateľné fiškálne politiky. Zavedenie vnútroštátnych fiškálnych pravidiel, ktoré sú v súlade s rozpočtovými cieľmi stanovenými na úrovni Únie, by malo byť zásadným prvkom zabezpečenia dodržiavania ustanovení Paktu o stabilite a raste. Členské štáty by predovšetkým mali zaviesť pravidlá pre vyrovnanosť rozpočtu v štrukturálnom vyjadrení, ktorými sa do vnútroštátnych právnych predpisov transponujú hlavné zásady fiškálneho rámca Únie. Táto transpozícia by sa mala uskutočniť prostredníctvom záväzných pravidiel, pokiaľ možno ústavnej povahy, aby sa preukázal najsilnejší záväzok vnútroštátnych orgánov vo vzťahu k Paktu o stabilite a raste.
(7)  Účinnéfiškálne rámce založené na pravidlách môžu byť dôležité pre podporu zdravých a udržateľných fiškálnych politík. Zavedenie vnútroštátnych fiškálnych pravidiel, ktoré sú v súlade s hospodárskymi a rozpočtovými cieľmi stanovenými na úrovni Únie a ktoré obsahujú definíciu výnimočných okolnosti a prudkého hospodárskeho poklesu , by malo byť zásadným prvkom zabezpečenia udržateľného dodržiavania ustanovení Paktu stability a rastu. Členské štáty by predovšetkým mali zaviesť mechanizmus, ktorý sa spustí v prípade výraznej odchýlky od strednodobého rozpočtového cieľa alebo prispôsobenia sa mu s cieľom zabezpečiť včasný návrat k strednodobému cieľu. Je veľmi dôležité, aby sa tieto pravidlá vzťahovali na vládu ako celok, aby mali záväznú platnosť alebo aby sa inak zaručilo ich plnenie v rámci vnútroštátnych rozpočtových postupov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Miera štátneho zadlženia v Únii je prvoradá úloha, ktorá by sa mala riešiť, ak sa má hospodárstvo vrátiť k trendu stabilného a pružného rastu v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Prejde ešte veľa času, kým sa priemerná miera zadlženia medzi členskými štátmi podľa Paktu stability a rastu vráti na 60 %. Dosiahnutie strednodobých rozpočtových cieľov je v tejto súvislosti základným predpokladom a jeho nedodržanie by mohlo viesť k zvýšeniu úrokových sadzieb a tým ohroziť rast a obnovu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Predpojaté a nerealistické makroekonomické a rozpočtové prognózy môžu značne sťažiť účinnosť rozpočtového plánovania a následne oslabiť záväzok vo vzťahu k rozpočtovej disciplíne. Prognózy nezávislých orgánov môžu poskytnúť nepredpojaté a realistické makroekonomické prognózy.
(8)  Predpojaté a nerealistické makroekonomické a rozpočtové prognózy môžu značne sťažiť účinnosť rozpočtového plánovania a následne oslabiť záväzok vo vzťahu k rozpočtovej disciplíne. Prognózy nezávislých a technicky kompetentných orgánov s funkčnou nezávislosťou od rozpočtových orgánov členského štátu, ktoré spĺňajú minimálne požiadavku stanovené v prílohe I, môžu poskytnúť nepredpojaté a realistické makroekonomické prognózy, keď sa potvrdila ich porovnateľnosť a súvislosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Týmto postupne posilňovaným dohľadom sa ďalej doplnia existujúce ustanovenia Paktu o stabilite a raste a posilní sa dohľad nad rozpočtovou disciplínou v členských štátoch, ktorých menou je euro. Postupne rozšíreným postupom monitorovania by sa malo prispieť k lepším rozpočtovým výsledkom v prospech všetkých členských štátov, ktorých menou je euro. Dôslednejšie monitorovanie ako súčasť postupne posilneného postupu je predovšetkým cenné pre členské štáty, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite.
(9)  Týmto postupne posilňovaným dohľadom a koordináciou sa ďalej dokončí európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, doplnia existujúce ustanovenia Paktu stability a rastu a posilní sa dohľad nad rozpočtovou a makrofinančnou primeranosťou a hospodárskou konvergenciou v členských štátoch, ktorých menou je euro. Postupne rozšíreným postupom monitorovania by sa malo prispieť k lepším rozpočtovým a hospodárskym výsledkom v prospech všetkých členských štátov, ktorých menou je euro, bez toho, aby sa vytvorila zbytočná byrokracia. Dôslednejšie monitorovanie ako súčasť postupne posilneného postupu je predovšetkým cenné pre členské štáty, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Ako ukázala kríza štátneho dlhu, a predovšetkým potreba zaviesť spoločné finančné záchranné poistky, v členských štátoch, ktorých menou je euro, sa účinok presahovania ich rozpočtových politík prejavuje vzájomne vo väčšom rozsahu. Každý z členských štátov, ktorých menou je euro, by mal pred prijatím akýchkoľvek zásadných plánov reformy fiškálnej politiky s možnými účinkami presahovania uskutočniť konzultácie s Komisiou a ostatnými členskými štátmi, ktorých menou je euro, aby bolo možné posúdiť ich možný vplyv na eurozónu ako celok. O svojich rozpočtových plánoch by mali uvažovať v rovine spoločného záujmu a predložiť ich Komisii na účely monitorovania predtým, než sa tieto plány stanú záväzné. Komisia by mala mať v prípade potreby možnosť prijať stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, ktoré by členský štát, a najmä rozpočtové orgány, mali vziať do úvahy pri prijímaní rozpočtového zákona. Na základe tohto stanoviska by sa malo zabezpečiť, že politické usmernenie Únie v rozpočtovej oblasti sa zodpovedajúco začlení do príprav štátnych rozpočtov. Toto stanovisko by malo predovšetkým obsahovať posúdenie toho, či sa v rozpočtových plánoch zodpovedajúco zohľadnili alebo nezohľadnili odporúčania vydané v kontexte európskeho semestra v rozpočtovej oblasti. Komisia by mala byť pripravená predniesť toto stanovisko parlamentu dotknutého členského štátu na jeho žiadosť. Rozsah, v akom bolo toto stanovisko zohľadnené, by mal byť súčasťou posúdenia, či a kedy sa podmienky splnili, čo povedie k rozhodnutiu o uplatnení postupu pri nadmernom deficite voči dotknutému členskému štátu, pričom nezohľadňovanie včasných usmernení Komisie by sa malo považovať za priťažujúcu skutočnosť. Na základe celkového posúdenia plánov Komisiou by mala rozpočtovú situáciu a vyhliadky pre eurozónu prerokovať aj Euroskupina.
(10)  V členských štátoch, ktorých menou je euro, sa generuje účinok presahovania ich rozpočtových a hospodárskych politík alebo sú týmto účinkom poznamenané. Negatívny vplyv presahovania by sa mal preto identifikovať a posúdiť v rámci dohľadu v danej krajine, ako aj v celkovom hodnotení rozpočtovej situácie a prognóz v eurozóne ako celku. Toto hodnotenie by malo určiť podľa jednotlivých krajín potenciálny negatívny vplyv presahovania na udržateľnosť verejných financií členských štátov vytvorených súkromným sektorom alebo inými členskými štátmi. Kríza štátneho dlhu zároveň poukázala na prepojenie medzi štátnym dlhom, finančnou stabilitou a solventnosťou bánk. Každý z členských štátov, ktorých menou je euro, by mal pred prijatím akýchkoľvek zásadných plánov reformy hospodárskej a fiškálnej politiky s možnými účinkami presahovania uskutočniť konzultácie s Komisiou a ostatnými členskými štátmi, ktorých menou je euro, aby bolo možné posúdiť ich možný vplyv na eurozónu ako celok. O svojich rozpočtových a hospodárskych plánoch by mali uvažovať v rovine spoločného záujmu a predložiť ich Komisii na účely monitorovania predtým, než sa tieto plány stanú záväzné. Komisia by mala mať možnosť čo najskôr, najneskôr do 15. novembra prijať stanovisko k návrhu rozpočtového plánu, ktoré by členský štát mal vziať do úvahy pri prijímaní rozpočtového zákona. Na základe tohto stanoviska by sa malo zabezpečiť, že politické usmernenie Únie v hospodárskej a rozpočtovej oblasti sa zodpovedajúco začlení do príprav štátnych rozpočtov. Toto stanovisko by malo predovšetkým obsahovať posúdenie toho, či sa v rozpočtových plánoch zodpovedajúco zohľadnili alebo nezohľadnili odporúčania vydané v kontexte európskeho semestra v hospodárskej a rozpočtovej oblasti (politické odporúčania špecifické pre krajinu). V rovnakom kontexte by mala zabezpečiť, aby sa záväzky členských štátov v rámci ich národných programov reforiem, ako aj záväzky prijaté v rámci programov hospodárskeho partnerstva a každého odporúčania Rady v rámci postupu v prípade makroekonomických nerovnováh zodpovedajúcim spôsobom premietli do návrhu štátneho rozpočtu. Komisia by mala byť pripravená predniesť toto stanovisko parlamentu dotknutého členského štátu na jeho žiadosť. Rozsah, v akom bolo toto stanovisko zohľadnené, by mal byť súčasťou posúdenia, či a kedy sa podmienky splnili, čo povedie k rozhodnutiu o uplatnení postupu pri nadmernom deficite voči dotknutému členskému štátu, pričom nezohľadňovanie včasných usmernení Komisie by sa malo považovať za priťažujúcu skutočnosť. Na základe celkového posúdenia plánov Komisiou by mala rozpočtovú situáciu a vyhliadky pre eurozónu prerokovať aj Euroskupina a Európsky parlament.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Ak Komisia zistí osobitne závažné nedodržanie návrhu rozpočtového plánu s úpravami smerujúcimi k strednodobému rozpočtovému cieľu, by mala v stanovisku k návrhu rozpočtového plánu, po konzultácii s príslušným členským štátom, požiadať o prepracovaný návrh rozpočtového plánu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Dôjde k tomu najmä v prípade, keby vykonávanie pôvodného rozpočtového plánu ohrozovalo finančnú stabilitu príslušného členského štátu alebo ohrozovalo riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, alebo v prípade, keby vykonávanie pôvodného rozpočtového plánu viedlo k zjavnému a zásadnému porušeniu odporúčaní, ktoré sformulovala Rada v rámci Paktu stability a rastu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Komisia by v kontexte lepšej koordinácie a konzultácie ex ante medzi členskými štátmi o hlavných plánoch reforiem hospodárskej a fiškálnej politiky s možnými vedľajšími účinkami mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu a v prípade potreby aj návrh s uvedením podrobného plánu fungovania tejto koordinácie a konzultácií ex ante, akú formu by koordinácia a konzultácie mali mať, aké politiky sa plánujú a aké politické dôsledky vyplývajúce z koordinácie a konzultácií ex ante môžu mať rozhodnutia pre členské štáty a národné parlamenty. Toto stanovisko Komisie musí zabezpečiť aspoň to, aby sa koordinácia zahrnula do rámca európskeho semestra.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 c (nové)
(10c)  Navyše, posilnenie správy ekonomických vecí by malo obsahovať užšie a včasnejšie zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Aj s prihliadnutím na to, že protistrany Európskeho parlamentu v rámci tohto dialógu sú príslušné inštitúcie Únie a ich zástupcovia, príslušný výbor Európskeho parlamentu môže ponúknuť členskému štátu, ktorého sa týka rozhodnutie Rady o uložení úročeného vkladu alebo ročnej pokuty v súlade s týmto nariadením, možnosť zúčastniť sa na výmene názorov. Účasť členských štátov na takejto výmene názorov je dobrovoľná.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Členské štáty, ktorých menou je euro a na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite, by mali byť monitorované dôslednejšie na zabezpečenie úplnej a včasnej nápravy nadmerného deficitu. Prostredníctvom dôslednejšieho monitorovania by sa mala zabezpečiť včasná náprava akýchkoľvek odchýlok od odporúčaní Rady na nápravu nadmerného deficitu. Takýmto monitorovaním by sa mali dopĺňať ustanovenia uvedené v nariadení (ES) č. 1467/97. Spôsoby vykonávania tohto dôkladnejšieho monitorovania by mali byť odstupňované v závislosti od fázy postupu, v akej sa členský štát nachádza, ako je ustanovené v článku 126 zmluvy.
(11)  Členské štáty, ktorých menou je euro a na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite, by mali byť monitorované dôslednejšie na zabezpečenie súdržnej, udržateľnej a včasnej nápravy nadmerného deficitu. Prostredníctvom dôslednejšieho monitorovania by sa mala zabezpečiť včasná prevencia a náprava akýchkoľvek odchýlok od odporúčaní Rady na nápravu nadmerného deficitu alebo od odporúčaní špecifických pre krajinu. Takýmto monitorovaním by sa mali dopĺňať ustanovenia uvedené v nariadení (ES) č. 1467/97. Spôsoby vykonávania tohto dôkladnejšieho monitorovania by mali byť odstupňované v závislosti od fázy postupu, v akej sa členský štát nachádza, ako je ustanovené v článku 126 ZFEÚ. Členské štáty, ktoré majú nadmerný deficit, by mali predložiť program hospodárskeho partnerstva vrátane podrobného opisu štrukturálnych reforiem. Je veľmi dôležité, aby sa tieto štrukturálne reformy zaviedli a realizovali na zabezpečenie účinnej a trvalej nápravy ich nadmerného deficitu. Sociálni partneri by sa podľa potreby mali zapájať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Dôkladnejším monitorovaním členských štátov, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite, by sa malo umožniť zistenie rizík týkajúcich sa dodržiavania lehoty pre členský štát týkajúcej sa nápravy nadmerného deficitu. Komisia by mala v prípade zistenia takýchto rizík vydať odporúčanie pre členský štát, aby prijal v stanovenej časovej lehote opatrenia, ktoré by mali byť prednesené parlamentu dotknutého členského štátu na jeho žiadosť. Toto posúdenie by malo umožniť rýchlu nápravu situácií, ktoré ohrozujú nápravu nadmerného deficitu, v stanovenej lehote. Posúdenie dodržiavania tohto odporúčania Komisie by malo byť súčasťou sústavného posudzovania účinných opatrení na nápravu nadmerného deficitu Komisiou. Pri rozhodovaní, či boli prijaté účinné opatrenia na nápravu nadmerného deficitu, by mala Rada svoje rozhodnutie zakladať aj na tom, či členský štát dodržiaval alebo nedodržiaval odporúčanie Komisie.
(12)  Je veľmi dôležité, aby sa v kontexte programu hospodárskeho partnerstva začalo s dôkladnejším monitorovaním členských štátov, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite. Komisia by v tejto súvislosti mala vyzvať členský štát, aby vypracoval podrobné hodnotenie plnenia rozpočtu počas roka v prípade vlády všeobecne a jej subsektorov a pravidelne podával Komisii a Hospodárskemu a finančnému výboru správu o plnení rozpočtu počas roka, pre vládu všeobecne a jej subsektory, o vplyve diskrečných opatrení na rozpočet prijatých na strane výdavkov, ako aj na strane príjmov, o cieľoch pre štátne výdavky a príjmy, ako aj informácie o prijatých opatreniach a povahe predpokladaných opatrení na dosiahnutie cieľov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny treba zabezpečiť stabilitu v eurozóne ako celku, a preto treba posilniť účinnosť a odolnosť finančného systému eurozóny voči nepriaznivým situáciám, riešiť problém obmedzenia platobnej schopnosti, ako aj negatívne vonkajšie účinky týkajúce sa fragmentácie trhov so štátnymi dlhopismi a znížiť marginálne náklady na financovanie tých členských štátov, ktoré sú pod finančným tlakom. Na dosiahnutie tohto účelu treba prijať plán zameraný na vypracovanie spoločného nástroja eurozóny pre štátne dlhy vrátane zabezpečenia užšieho koordinačného rámca v oblasti hospodárskej politiky. Je veľmi dôležité, aby sa ako prvý krok na koordinované a spoločné vydávanie štátnych dlhových nástrojov v eurozóne vytvoril fond splatenia dlhu na obdobie asi 25 rokov spolu s koordináciou a zaviedla sa koordinácia vydávania dlhopisov členských štátov eurozóny. Tento krok nemá vplyv na uplatňovanie ďalších krokov v rámci plánu do konca uvedeného obdobia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  Pri uplatňovaní tohto nariadenia by Rada a Komisia mali v plnej miere rešpektovať úlohu sociálnych partnerov, ako aj rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami, ako napríklad systémami súvisiacimi s tvorbou miezd.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom zlepšiť dialóg medzi inštitúciami Únie, predovšetkým Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môže príslušný výbor Európskeho parlamentu ponúknuť členskému štátu dotknutému odporúčaním Komisie možnosť zúčastniť sa na výmene názorov,
(13)  V záujme zintenzívnenia dialógu medzi inštitúciami Únie, predovšetkým medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, a zabezpečenia väčšej transparentnosti a zodpovednosti môže príslušný výbor Európskeho parlamentu ponúknuť členskému štátu, ktorého sa týka odporúčanie Komisie, možnosť zúčastniť sa na výmene názorov. Zároveň by sa mali stanoviť pravidlá na zvýšenie zodpovednosti, transparentnosti a rozpočtovej kontroly, ako aj širší dohľad a koordináciu hospodárskej politiky eurozóny v súlade s demokratickými zásadami. Na tento účel by sa mali prijať osobitné ustanovenia v súlade s vnútroštátnou praxou v záujme zapojenia národných parlamentov, sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Rozpočtové plány a štrukturálne reformy by mali byť v súlade s ochranou sociálnych práv a mali by zabrániť rastúcej nerovnosti. Rozpočtová disciplína by sa preto nemala zavádzať na úkor strednodobých a dlhodobých prostriedkov potrebných na udržateľnú a ekologickú transformáciu hospodárstva v súlade so stratégiou Únie na rast a tvorbu pracovných miest a s klimatickými cieľmi do roku 2050.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Daňová politika zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní účinnosti a spravodlivosti rozpočtových plánov a zároveň prispieva k udržateľnému rastu. Komplexný súbor opatrení a zákonodarných iniciatív, ako sú európska daň z finančných transakcií a spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb, by sa mal urýchlene prijať na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni s cieľom odstrániť neodôvodnené výnimky, rozšíriť daňový základ, zlepšiť efektívnosť vyberania daní, predchádzať daňovým únikom a dôsledne uplatňovať zásadu „znečisťovateľ platí“,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia o posilnenom monitorovaní rozpočtových politík v eurozóne:
1.  Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia o posilnenom monitorovaní rozpočtových a hospodárskych politík a dokonalejšom rámci koordinácie hospodárskej politiky v eurozóne:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa) doplnením postupu na prevenciu a nápravu nadmerných makroekonomických nerovnováh, ako sa stanovuje nariadením (EÚ) č. 1174/2011;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca) zabezpečením kompatibility medzi rozpočtovými politikami a postupom na prevenciu a nápravu nadmerných makroekonomických nerovnováh, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1174/2011, dôkladnejším monitorovaním národných programov reforiem členských štátov a ich programov hospodárskeho partnerstva, aby sa zabezpečili udržateľný súlad a konvergencia v rámci eurozóny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 - odsek 1 a (nový)
1a.  Pri uplatňovaní tohto nariadenia sa plne rešpektuje článok 152 ZFEÚ a odporúčania schválené na základe tohto nariadenia sa vykonávajú spôsobom, ktorý v plnej miere rešpektuje praktiky a inštitúcie na tvorbu miezd. Pri uplatňovaní tohto nariadenia a týchto odporúčaní sa berie do úvahy článok 28 Charty základných práv Európskej únie, pričom nie je dotknuté právo vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1) „nezávislá fiškálna rada“ je orgán s funkčnou nezávislosťou od fiškálnych orgánov členského štátu poverený monitorovaním vykonávania vnútroštátnych fiškálnych pravidiel;
(1) „fiškálna rada“ je nezávislý a technicky kompetentný orgán s funkčnou nezávislosťou od rozpočtových orgánov členského štátu poverený monitorovaním vykonávania vnútroštátnych fiškálnych pravidiel;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
(2) „nezávislé makroekonomické prognózy“ sú makroekonomické a/alebo rozpočtové prognózy vypracované nezávislým orgánom alebo orgánom s funkčnou nezávislosťou od fiškálnych orgánov členského štátu;
(2) „nezávislé makroekonomické prognózy“ sú makroekonomické prognózy vypracované alebo schválené nezávislým a technicky kompetentným orgánom s funkčnou nezávislosťou od rozpočtových orgánov členského štátu, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v prílohe I. Komisia zabezpečí porovnateľnosť a súdržnosť nezávislých prognóz v členských štátoch;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
(5) „štátny“ a „deficit “ majú význam stanovený v článku 2 Protokolu (č. 12) o postupe pri nadmernom deficite, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie.
(5) „štátny“, „deficit “ a „dlh“znamenajú „štátny“, „deficit“ a „dlh“ ako sa vymedzujú v článku 2 Protokolu č. 12 o postupe pri nadmernom deficite, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k ZFEÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
5a.  „Pakt stability a rastu“ je multilaterálny systém dohľadu, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1466/97, a postup na zamedzenie nadmernému deficitu členských štátov, ako ho upravuje článok 126 ZFEÚ a nariadenie (ES) č. 1467/97;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
5b. „osobitne závažné nedodržanie“ v súvislosti s prispôsobením sa strednodobému rozpočtovému cieľu znamená odchýlku od údajov uvedených v návrhu rozpočtu, čo predstavuje aspoň 1 % HDP za jeden rok alebo aspoň 0,5 % HDP priemerne ročne počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, a to nemožno odôvodniť výnimočnými okolnosťami alebo prudkým hospodárskym poklesom po zohľadnení poľahčujúcich okolností a negatívnych vplyvov podľa nariadenia (ES) č. 1467/97 a nariadenia (EÚ) č. 1176/2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.  Uplatňovanie tohto nariadenia nemá vplyv na článok 9 ZFEÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Kapitola I a (nová)
Kapitola Ia

Koordinácia hospodárskych politík

Článok 2a

Harmonogram európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík uvedenú v článku 2-a nariadenia (ES) č. 1466/97

1.  Rozpočtový postup členských štátov musí byť v zhode s rámcom európskeho semestra, v súlade s ročným cyklom, ktorý zahŕňa:
a) politické orientácie jarného zasadnutia Európskej rady pre jednotlivé členské štáty na základe ročného prieskumu rastu vrátane návrhu spoločnej správy o zamestnanosti predloženého Komisiou a ročných správ podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011; tieto politické orientácie poskytujú členským štátom pomoc pri príprave národných programov reforiem a stabilizačných a konvergenčných programov, ktoré majú prezentovať v apríli v súlade s článkom 4 ods. 1 a článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1466/97;
b) schválenie odporúčaní politík špecifických pre krajinu na letnom zasadnutí Európskej rady podľa stanovísk Komisie týkajúcich sa primeranosti národných programov reforiem a stabilizačných a konvergenčných programov predložených v súlade s článkami 121 a 148 ZFEÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Kapitola 2 – názov
Spoločné rozpočtové ustanovenia

Spoločné rozpočtové ustanovenia a požiadavky na informácie o národnom vydávaní štátnych dlhopisov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Členské štáty zverejnia každoročne najneskôr do 15. apríla svoje strednodobé fiškálne plány v súlade s ich strednodobým rozpočtovým rámcom založené na nezávislej makroekonomickej prognóze spoločne so svojimi stabilizačnými programami.
1.  Členské štáty v kontexte európskeho semestra zverejnia každoročne ak možno do 15. apríla a najneskôr do 30. apríla svoje národné strednodobé fiškálne plány v súlade s ich strednodobým rozpočtovým rámcom založené na dôveryhodných a nezávislých makroekonomických prognózach. Tieto plány sa prekladajú spoločne s národnými programami reforiem a stabilizačnými a konvergenčnými programami a sú úplne v súalede s politickými orientáciami na základe ročného prieskumu rastu a výročných správ podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.  Rozpočtové zákony pre vládu všeobecne sa prijímajú a zverejňujú každoročne najneskôr do 31. decembra.
3.  Rozpočtové zákony pre vládu všeobecne sa prijímajú a zverejňujú každoročne najneskôr do 31. decembra. Členské štáty majú zavedené reverzné rozpočtové postupy, ktoré sa uplatnia v prípade, keď sa rozpočet z objektívnych dôvodov, ktoré sú mimo kontroly vlády členského štátu, neprijme alebo nepresadí a nezverejní do 31. decembra.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Členské štáty majú zavedené numerické fiškálne pravidlá pre vyrovnanosť rozpočtu, ktorými sa do vnútroštátnych rozpočtových procesov prevedie ich strednodobý rozpočtový cieľ podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1466/97. Tieto pravidlá sa vzťahujú na vládu všeobecne ako celok a majú záväznú, pokiaľ možno ústavnú, povahu.
1.  Členské štáty majú zavedené numerické fiškálne pravidlá, ktorými sa do vnútroštátnych rozpočtových postupov prevedie ich strednodobý rozpočtový cieľ podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1466/97. Tieto pravidlá obsahujú definíciu výnimočných okolností, ktoré môžu viesť k dočasnej odchýlke od strednodobého rozpočtového cieľa alebo úprav smerujúcich k jeho dosiahnutiu, za predpokladu, že tieto odchýlky neohrozujú fiškálnu udržateľnosť v strednodobom rámci, ako sa stanovuje v článkoch 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1466/97. Tieto pravidlá budú obsahovať mechanizmus, ktorý sa spustí v prípade výraznej odchýlky od strednodobého rozpočtového cieľa alebo prispôsobenia sa mu s cieľom zabezpečiť včasný návrat k strednodobému cieľu. Tieto pravidlá sa vzťahujú na vládu všeobecne ako celok a sú záväzné alebo sa inak zaručuje ich dodržiavanie a plnenie v rámci vnútroštátnych rozpočtových postupov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  Členské štáty majú vytvorenú nezávislú fiškálnu radu na monitorovanie vykonávania vnútroštátnych fiškálnych pravidiel podľa odseku 1.
2.  Členské štáty majú vytvorenú fiškálnu radu na monitorovanie tak ex ante, ako aj ex post dodržiavania vnútroštátnych fiškálnych pravidiel, ktoré sú v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v prílohe I.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  Členské štáty predložia každoročne najneskôr do 15. októbra Komisii a Euroskupine návrh rozpočtového plánu na nastávajúci rok.
1.  Členské štáty predložia každoročne najneskôr do 1. októbra Komisii a Euroskupine návrh rozpočtového plánu na nastávajúci rok so zohľadnením politických odporúčaní špecifických pre krajinu z letného zasadnutia Európskej rady a všetkých odporúčaní určených členským štátom v kontexte Paktu stability a rastu alebo postupov v prípade makroekonomických nerovnováh, ako sa stanovuje nariadeniami (EÚ) č. 1174/2011 a nariadením (EÚ) č. 1176/2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Návrh rozpočtového plánu sa zverejní v rovnakom čase.
2.  Návrh rozpočtového plánu, ktorý sa vymedzuje v tomto článku, sa po predložení Komisii zverejní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno b
b) prognózy pri nezmenenej politike pre výdavky a príjmy ako percento HDP pre vládu všeobecne a ich hlavné zložky;
b) prognózy pri nezmenenej politike pre výdavky a príjmy ako percento HDP pre vládu všeobecne a ich hlavné zložky; tieto prognózy sa týkajú tak súčasných, ako aj investičných výdavkov, a na tento účel sa stanovujú jasné rozpočtové ciele na súčasné a investičné výdavky a v prípade investičných výdavkov sa posúdenie ich hospodárskej návratnosti zverejňuje;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
ca) podrobný opis plánovaných výdavkov priamo súvisiacich s dosiahnutím stratégie Únie na rast a tvorbu pracovných miest vrátane verejných investícií, spolu s podrobnými údajmi o súvislosti s dosiahnutím rozpočtových cieľov v dlhodobom horizonte, ako aj s hodnotením sociálnych dôsledkov opatrení zakotvených v rozpočtovom pláne;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno d
d) podrobný opis a riadne zdokumentované vyčíslenie opatrení, ktoré sa zahrnú do rozpočtu na nastávajúci rok s cieľom preklenúť rozdiel medzi cieľmi uvedenými v písm. c) a prognózami pri nezmenenej politike podľa písm. b). Opis môže byť menej podrobný u opatrení s vplyvom na rozpočet, ktorý bude podľa odhadov menší ako 0,1 % HDP. Osobitná pozornosť sa venuje zásadným plánom reformy fiškálnej politiky s možnými účinkami presahovania pre ostatné členské štáty, ktorých menou je euro.
d) podrobný opis a riadne zdokumentovanú kvantifikáciu opatrení, ktoré sa zahrnú do rozpočtu na nastávajúci rok s cieľom preklenúť rozdiel medzi cieľmi uvedenými v písmene c) a ca) a prognózami pri nezmenenej politike podľa písm. b). Opis môže byť menej podrobný u opatrení s vplyvom na rozpočet, ktorý bude podľa odhadov menší ako 0,1 % HDP. Osobitná a explicitná pozornosť sa venuje zásadným plánom reformy fiškálnej politiky s možnými účinkami presahovania pre ostatné členské štáty, ktorých menou je euro;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno e
e) hlavné predpoklady týkajúce sa očakávaného hospodárskeho vývoja a dôležitých ekonomických premenných, ktoré sú dôležité na dosiahnutie rozpočtových cieľov. Tieto predpoklady sú založené na nezávislej makroekonomickej prognóze rastu;
e) hlavné predpoklady týkajúce sa očakávaného hospodárskeho vývoja a dôležitých ekonomických premenných, ktoré sú dôležité na dosiahnutie rozpočtových cieľov stanovených v súlade s článkom 4 smernice č. 2011/85/EÚ. Makroekonomické a rozpočtové prognózy obsahujú odhad očakávaného vplyvu na potenciálne výsledky a makroekonomické multiplikačné efekty. Metodika, hospodárske a ekonometrické základné modely a predpoklady, ako aj iné relevantné parametre, ktoré podporujú nezávislé makroekonomické prognózy sa priložia k ročným strednodobým fiškálnym plánom;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno f
f) prípadne doplňujúce údaje o spôsobe splnenia platných odporúčaní určených dotknutému členskému štátu v súlade s článkom 121 zmluvy v rozpočtovej oblasti.
f) prípadne doplňujúce údaje o spôsobe splnenia platných odporúčaní určených dotknutému členskému štátu v súlade s článkami 121 a 148 ZFEÚv súlade s písmenami a) až ca);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno f a (nové)
fa) kvantifikácia potrieb verejných investícií a v prípade potreby rozpočtového vplyvu spolu s hodnotením opatrení hospodárskej návratnosti plánovaných vo národných programoch reforiem;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno f b (nové)
fb) analýza prínosu reforiem a investícií zahrnutých do národných programov reforiem zameraných na dosiahnutie cieľov programov stability vrátane analýzy nákladov a výnosov reforiem z rozpočtového hľadiska.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4
4.  Ak sa rozpočtové ciele uvedené v návrhu rozpočtového plánu v súlade s odsekom 3 písm. a) a c) alebo prognózy pri nezmenenej politike líšia od tých, ktoré sú uvedené v najnovšom stabilizačnom programe, tieto rozdiely sa riadne vysvetlia.
4.  Ak sa rozpočtové ciele uvedené v návrhu rozpočtového plánu v súlade s odsekom 3 písm. a) a ca) alebo prognózy pri nezmenenej politike líšia od tých, ktoré sú uvedené v najnovšom stabilizačnom programe, tieto rozdiely sa riadne vysvetlia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 a (nový)
4a.  Strednodobé fiškálne plány musia obsahovať aktualizované prognózy viacročných výdavkov ako percento HDP pre vládu všeobecne a ich hlavné zložky, ako aj viacročné ciele a záväzky týkajúce sa výdavkov zameraných na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii Únie na rast a tvorbu pracovných miest.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5
5.  Ak Komisia zistí zvlášť závažné nedodržiavanie povinností v oblasti rozpočtovej politiky ustanovených v Pakte o stabilite a raste, od dotknutého členského štátu si do dvoch týždňov od predloženia návrhu rozpočtového plánu vyžiada prepracovaný návrh rozpočtového plánu. Táto žiadosť sa zverejní.
5.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11 a špecifikovať obsah návrhu rozpočtového plánu uvedeného v odseku 1 a obsah ustanovení uvedených v odsekoch 2 až 4.
V prípade prepracovaného návrhu rozpočtového plánu sa uplatňujú odseky 2 až 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek -1 (nový)
-1.  Ak Komisia zistí osobitne závažné nedodržanie návrhu rozpočtového plánu s úpravami smerujúcimi k strednodobému rozpočtovému cieľu, môže po primeranej konzultácii a vysvetlení zo strany členského štátu požiadať o prepracovaný návrh rozpočtového plánu. Požiadavka sa vysloví v lehote jedného mesiaca po predložení návrhu rozpočtového plánu.
Na prepracované návrhy rozpočtových plánov sa uplatňuje článok 5 ods. 2 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
1.  Komisia v prípade potreby do 30. novembra príjme stanovisko k návrhu rozpočtového plánu.
1.  Komisia najneskôr do 15. novembra príjme stanovisko k návrhu rozpočtového plánu každého členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Stanovisko Komisie sa zverejní a na žiadosť parlamentu dotknutého členského štátu ho Komisia prednesie dotknutému parlamentu.
2.  Stanovisko Komisie uvedené v odseku 1 sa zverejní a predloží Euroskupine. Na žiadosť parlamentu príslušného členského štátu alebo Európskeho parlamentu ho Komisia predloží príslušnému parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Komisia vykoná celkové posúdenie rozpočtovej situácie a vyhliadok v eurozóne ako celku. Toto posúdenie sa zverejní.
3.  Komisia vykoná celkové posúdenie rozpočtovej situácie a vyhliadok v eurozóne ako celku. Toto celkové posúdenie zahrnuje záťažové testy, ktoré poukazujú na riziká pre udržateľnosť verejných financií v prípade negatívneho finančného alebo rozpočtového rozvoja. V takomto posúdení sa podľa jednotlivých krajín vyhodnotí potenciálny negatívny vplyv na udržateľnosť verejných financií členských štátov vyvolaný jeho súkromným sektorom alebo inými členskými štátmi.
Toto posúdenie sa zverejní a začlení do nadchádzajúceho prieskumu ročného rastu. Komisia priloží k posúdeniu podrobný súhrn jarných a jesenných prognóz pre eurozónu ako celok. Zvolený základný scenár pre posúdenie sa opíše s uvedením dôvodov a bude vychádzať z vyváženého zoznamu negatívnych a pozitívnych rizík s cieľom posúdiť kompletnú škálu možných výsledkov. V posúdení sa uvedú metodiky, predpoklady a relevantné parametre, o ktoré sa opierajú makroekonomické prognózy a záťažové testy, ako aj posúdenie ex post základného scenára z predchádzajúceho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Euroskupina prerokuje stanoviská Komisie k vnútroštátnym rozpočtovým plánom a rozpočtovú situáciu a vyhliadky v eurozóne ako celku na základe celkového posúdenia vykonanom Komisiou v súlade s odsekom 3. Toto posúdenie sa zverejní.
4.  Euroskupina a príslušné výbory Európskeho parlamentu prerokujú stanoviská Komisie k vnútroštátnym rozpočtovým plánom a rozpočtovú situáciu a vyhliadky v eurozóne ako celku na základe celkového posúdenia vykonaného Komisiou v súlade s odsekom 3. Výsledok tejto rozpravy sa zverejní a zohľadní v nasledujúcom európskom semestri, najmä v prieskume ročného rastu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)
4a.  Komisia po rokovaniach Euroskupiny a príslušného výboru Európskeho parlamentu podľa potreby aktualizuje konkrétne odporúčania v rámci ročného prieskumu rastu zameraného na posilnenie spoločného makroekonomického rámca eurozóny, a vy pracuje podporné opatrenia plánované v prípade nepriaznivého finančného, hospodárskeho alebo rozpočtového vývoja.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
Článok 6a

Predkladanie správ o vydávaní dlhopisov

1.  Členské štáty včas oznamujú Európskej komisii a Euroskupine plány na vydávanie štátnych dlhopisov ex ante.
2.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi harmonizuje a stanovuje formu a obsah poskytovaných informácií uvedených v odseku 1.
3.  Otázky súvisiace s ročným plánom vydávania dlhopisov členských štátov, ako sú finančné potreby, obnovenie nesplatených dlhopisov, sa nezverejňujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Kapitola III a (nová)
Kapitola IIIa

Vypracovanie plánu na lepšiu koordináciu hospodárskej politiky, nástroj rastu a rámec na lepšie vydávanie dlhopisov

Článok 6b

Plán na rámec lepšej koordinácie hospodárskej politiku a nástroj rastu

1.  Komisia predloží do ...* správu s vypracovaným plánom zameraným na vydávanie stabilizačných dlhopisov v eurozóne. Zároveň predloží aj návrh na nástroj udržateľného rastu eurozóny zameraný na mobilizáciu asi 1 % HDP ročne na obdobie desiatich rokov vrátane rastu kapitálu EIB a projektových dlhopisov, ktoré sa majú investovať do európskej infraštruktúry vrátane vedy a techniky. Nástroj sa zameriava na vytváranie podmienok potrebných na udržateľný rast, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie a zaručila stabilita eura, a tým udržateľná koordinácia rozpočtovej disciplíny členských štátov.
2.  Kroky stanovené v článkoch 6c a 6d neovplyvňujú ďalšie kroky, ktoré sa uplatnia pred koncom tohto obdobia.
Článok 6c

Koordinácia vydávania dlhopisov členských štátov eurozóny

1.  V záujme lepšej koordinácie plánovania vydávania štátnych dlhopisov a ich umiestňovania na trhu podávajú členské štáty ex ante Komisii a Rade správu o svojich plánoch na vydávanie štátnych dlhopisov.
2.  Členské štáty, ktorých menou je euro, sa usilujú o zlepšenie podmienok financovania ich štátneho dlhu tým, že na základe návrhu Komisie schvália ročný koordinovaný rámec vydávania dlhopisov.
3.  Členské štáty, ktoré spolupracujú podľa odseku 2, môžu ďalej zdokonaľovať a stabilizovať podmienky financovania na základe prevládajúcich hospodárskych zásad a trhových podmienok a podľa metodiky stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady.
Článok 6d

Európsky fond splatenia dlhu

1.  Súčasťou prvého kroku plánu uvedeného v článku 6a je vytvorenie Európskeho fondu splatenia dlhu (ERF), založeného na spoločnej zodpovednosti a prísnej fiškálnej disciplíne, ktorý sa zameriava na znižovanie nadmerného deficitu počas obdobia maximálne 25 rokov, po uplynutí ktorého sa upraví podľa aktuálnych údajov o raste. Po skončení tohto obdobia sa ERF zruší.
2.  Členské štáty, ktorých menou je euro a ktoré nevyužívajú program pomoci alebo ozdravenia:
a) prenesú dlh vo výške viac ako 60 % HDP do ERF na obdobie piatich rokov;
b) majú zavedené numerické fiškálne pravidlá, ktorými sa do vnútroštátnych rozpočtových postupov prevedie ich strednodobý rozpočtový cieľ podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1466/97;
c) uplatňujú stratégiu fiškálnej konsolidácie a program štrukturálnych reforiem;
d) poskytujú záruky na primerané splácanie pôžičiek poskytovaným fondom ERF;
e) znížia svoj štrukturálny deficit počas súhrnného obdobia s cieľom dosiahnuť súlad s rozpočtovým pravidlami stanovenými v písmene b).
3.  Komisia zabezpečuje zriadenie a každodennú prevádzku ERF, podrobnosti čoho by mali byť zakotvené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady.
4.  Účasť v ERF je otvorená aj pre iné členské štáty, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady Európskej únie prijatého v súlade s článkom 140 ods. 2 ZFEÚ o zrušení ich výnimky týkajúcej sa prijatia eura.
5.  Členské štáty zavádzajú ustanovenia do vnútroštátnych právnych predpisov v záujme zabezpečenia zrušenia a zrušenia ERF po období maximálnej 25 rokov.
* Ú. v.: vložte, prosím, dátum: jeden mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok -7 (nový)
Článok -7

Programy hospodárskeho partnerstva

1.  Ak Rada v súlade s článkom 126 ods. 6 ZFEÚ rozhodne, že v členskom štáte existuje nadmerný deficit, príslušný členský štát Komisii a Rade predloží program hospodárskeho partnerstva s opisom politických opatrení a štrukturálnych reforiem potrebných na zabezpečenie účinne trvalej nápravy nadmerného deficitu ako podrobný vývoj stabilizačného programu a národného programu reforiem a plne zohľadní odporúčania Rady o uplatňovaní integrovaných usmernení pre hospodársku politiku a politiku zamestnanosti príslušného členského štátu.
2.  Program hospodárskeho partnerstva musí byť úplne v zhode s politikami uvedenými v článku 1.
V programe hospodárskeho partnerstva sa určí a zvolí počet konkrétnych rozpočtových priorít zameraných na stabilizáciu hospodárstva z krátkodobého hľadiska, posilnenie dlhodobého udržateľného rastu a riešenie štrukturálnych nedostatkov v príslušnom členskom štáte. Tieto priority sa zameriavajú na vyváženie konkurencieschopnosti podľa vytvárania európskej pridanej hodnoty a sú v súlade so stratégiou Únie pre rast a zamestnanosť. Členský štát v úzkej spolupráci s Komisiou vypracuje správu, v ktorej vymedzí vybrané programy a projekty vrátane akčného plánu zameraného na stanovenie, predzásobenie a mobilizáciu finančných zdrojov vrátane úverových liniek EIB a relevantných finančných nástrojov Únie. Táto správa sa každoročne aktualizuje.

3.  Príslušný členský štát v prípade prudkého hospodárskeho poklesu, ako sa definuje v článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97, alebo značne negatívnej korekcie prognóz prijme aktualizované prispôsobenie strednodobému rozpočtovému cieľu, ktorý schváli spolu s Komisiou, pričom riadne zohľadní procyklické účinky konsolidačných opatrení. Uplatňovanie pravidla týkajúceho sa dlhu sa logicky upraví.
4.  Program hospodárskeho partnerstva sa predkladá v rovnakom čase ako správy v zmysle článku 3 ods. 4a a článku 5 ods. 1a nariadenia (ES) č. 1467/97.
5.  Rada prijme kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie stanovisko k programu hospodárskeho partnerstva.
6.  Ak existuje plán nápravných opatrení v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011, zahrnú sa doň opatrenia uvedené v odseku 1.
7.  Komisia a Rada monitorujú realizáciu tohto programu a ročné rozpočtové plány, ktoré sú v súlade s týmto programom.
8.  Kompetentný výbor Európskeho parlamentu môže dať príslušnému členskému štátu a Komisii možnosť, aby sa zúčastnili na výmene názorov. Kompetentný výbor Európskeho parlamentu môže prizvať ďalšie výbory Európskeho parlamentu na účasť na výmene názorov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Ak Rada v súlade s článkom 126 ods. 6 zmluvy rozhodne, že členský štát má nadmerný deficit, nadotknutý členský štát sa vzťahujú odseky 2 až 5 tohto článku, pokiaľ sa nezruší postup pri nadmernom deficite, ktorý sa naň uplatňuje.
1.  Na účely monitorovania programu partnerstva uvedeného v článku -7 ods. 7 príslušný členský štát na požiadanie Komisie plní požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 6 tohto článku, pokiaľ sa nezruší postup pri nadmernom deficite, ktorý sa naň uplatňuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Členský štát, na ktorý sa vzťahuje dôslednejšie monitorovanie, bezodkladne vykoná podrobné posúdenie plnenia rozpočtu počas roka v prípade vlády všeobecne a jej subsektorov. Posúdenie sa vzťahuje aj na finančné riziká spojené so štátom vlastnenými subjektmi a štátnymi zmluvami, keďže môžu prispievať k existencii nadmerného deficitu. Výsledok tohto posúdenia sa zahrnie do správy predkladanej v súlade s článkom 3 ods. 4a alebo článkom 5 ods. 1a nariadenia (ES) č. 1467/97 o opatrení prijatom na nápravu nadmerného deficitu.
2.  Členský štát na požiadanie Komisia vykoná podrobné posúdenie plnenia rozpočtu počas roka v prípade vlády všeobecne a jej subsektorov. Posúdenie sa vzťahuje aj na finančné riziká spojené so štátom vlastnenými subjektmi a podmienenými záväzkami s prípadnými výraznými dôsledkami na verejné rozpočty, ako sa opisuje v smernici Rady 2011/85/EÚ, keďže môžu prispievať k existencii nadmerného deficitu. Výsledok tohto posúdenia sa zahrnie do správy predkladanej v súlade s článkom 3 ods. 4a alebo článkom 5 ods. 1a nariadenia (ES) č. 1467/97 o opatrení prijatom na nápravu nadmerného deficitu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
3.  Členský štát pravidelne podáva správy Komisii a Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý určí na tento účel, o plnení rozpočtu počas roka, pre vládu všeobecne a jej subsektory, o vplyve diskrečných opatrení na rozpočet prijatých na strane výdavkov, ako aj na strane príjmov, o cieľoch pre štátne výdavky a príjmy, ako aj informácie o prijatých opatreniach a povahe predpokladaných opatrení na dosiahnutie cieľov. Správa sa zverejní.
3.  Členský štát na požiadanie Komisie pravidelne podáva správy Komisii a Hospodárskemu a finančnému výboru o plnení rozpočtu počas roka, pre vládu všeobecne a jej subsektory, o vplyve diskrečných opatrení na rozpočet prijatých na strane výdavkov, ako aj na strane príjmov, o cieľoch pre štátne výdavky a príjmy, ako aj informácie o prijatých opatreniach a povahe predpokladaných opatrení na dosiahnutie cieľov. Správa sa zverejní.
Komisia špecifikuje obsah správy uvedenej v tomto odseku.

Komisia špecifikuje obsah správy uvedenej v tomto odseku.

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže dotknutému členskému štátu poskytnúť možnosť zúčastniť sa na výmene názorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – písmeno a
a) vykoná v spolupráci s najvyššími vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami nezávislý komplexný audit účtov vlády všeobecne, ktorý bude zameraný na posúdenie spoľahlivosti, úplnosti a presnosti týchto verejných účtov, na účely postupu pri nadmernom deficite, a podá o ňom správu. Komisia (Eurostat) v tejto súvislosti posúdi kvalitu údajov, ktoré oznámi dotknutý členský štát v súlade s nariadením (ES) č. 679/2010;
a) vykoná v spolupráci s najvyššími vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami nezávislý komplexný audit účtov vlády všeobecne, ktorý bude zameraný na posúdenie spoľahlivosti, úplnosti a presnosti týchto verejných účtov, na účely postupu pri nadmernom deficite, a podá o ňom správu. Komisia (Eurostat) v tejto súvislosti posúdi kvalitu údajov, ktoré oznámi príslušný členský štát v súlade s nariadením (ES) č. 479/2009, čo sa týka kvality štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  V prípade rizika nedodržania lehoty na nápravu nadmerného deficitu Komisia zašle dotknutému členskému štátu odporúčanie, aby prijal ďalšie opatrenia v lehote, ktorá je v súlade s lehotou na nápravu jeho nadmerného deficitu podľa odseku 1. Odporúčanie Komisie sa zverejní a na žiadosť parlamentu dotknutého členského štátu ho Komisia predloží dotknutému parlamentu.
2.  V prípade rizika nedodržania lehoty na nápravu nadmerného deficitu a v prípade, keď sa tieto riziká z dôvodov okolností nevymykajú spod kontroly príslušného členského štátu, Komisia zašle príslušnému členskému štátu odporúčanie, aby svedomito uplatňoval opatrenia obsiahnuté v pôvodnom odporúčaní v lehote, ktorá je konzistentná s lehotou na nápravu jeho nadmerného deficitu podľa odseku 1. Odporúčanie Komisie sa zverejní a na žiadosť parlamentu príslušného členského štátu ho Komisia predloží príslušnému parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  V lehote stanovenej v odporúčaní Komisie uvedenej v odseku 2 predloží dotknutý členský štát Komisií správu o opatreniach prijatých v reakcii na toto odporúčanie spoločne so správami ustanovenými v článku 7 ods. 3. Správa obsahuje rozpočtový vplyv všetkých prijatých diskrečných opatrení, ciele pre štátne výdavky a príjmy, informácie o prijatých opatreniach a povahe predpokladaných opatrení na dosiahnutie cieľov, ako aj informácie o ďalších opatreniach prijatých v reakcii na odporúčanie Komisie. Správa sa zverejní.
3.  V lehote stanovenej v odporúčaní Komisie uvedenom v odseku 2 predloží príslušný členský štát Komisií dodatočnú správu o opatreniach uplatňovaných v reakcii na toto odporúčanie. Správa sa zverejní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok -11 (nový)
Článok -11

Vykonávanie delegovania

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty s výhradou podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v neskorší deň uvedený v tomto rozhodnutí. Nemá vplyv na účinnosť akýchkoľvek už platných delegovaných aktov.
4.  Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 5 nadobúda účinnosť len vtedy, keď Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo keď pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok -11 a (nový)
Článok -11a

Hospodársky dialóg

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže na posilnenie dialógu medzi inštitúciami Únie, najmä Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, a na zabezpečenie väčšej transparentnosti a zodpovednosti pozvať predsedu Rady, Komisie a v prípade potreby aj predsedu Európskej rady alebo predsedu Euroskupiny, aby sa pripojili k výboru a prerokovali rozhodnutia prijaté podľa článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 5, článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 3.

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže takýmto rozhodnutím ponúknuť dotknutému členskému štátu možnosť zúčastniť sa na výmene názorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba) príspevok tohto nariadenia k naplneniu stratégie Únie pre rast a zamestnanosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia čo najskôr a najneskôr 31. decembra 2012 predloží správu Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej preskúma realizovateľnosť možností a ponúkne možnosti na možný plán na spoločné vydávanie štátnych dlhových nástrojov, pričom zohľadní finančné, fiškálne a právne podmienky. Komisie bude venovať osobitnú pozornosť realizovateľnosti zavedenia fondu splatenia dlhu, ktorý kombinuje dočasné spoločné vydávanie dlhopisov s prísnymi pravidlami na fiškálne úpravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a

Správa Komisie

Komisia do ...* predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a v prípade potreby aj návrh s vysvetlením fungovania tejto koordinácie a konzultácií ex ante medzi členskými štátmi o hlavných plánoch reforiem hospodárskej a fiškálnej politiky s možnými vedľajšími účinkami, akú formu by koordinácia a tieto konzultácie mali mať, o akých politikách sa uvažuje a aké politické dôsledky vyplývajúce z koordinácie a konzultácií ex ante môžu mať rozhodnutia pre členské štáty a národné parlamenty.

*Ú. v.: vložte, prosím, dátum: tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 11 b (nový)
Článok 11b

Európsky orgán pre dlhy

Komisia do ...* predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a v prípade potreby aj návrh, kde vyhodnotí možnosť zriadenia európskeho orgánu pre dlhy, ktorý by bol zodpovedný za riadenie a koordináciu všetkých otázok týkajúcich sa ročného plánu vydávania dlhopisov členských štátov, obnovenia nesplatených dlhopisov a vyhodnotenia udržateľnosti štátnych dlhov všetkých členských štátov. Správa Komisie zhodnotí aj možné každoročné zverejňovanie údajov o štátnych dlhoch členských štátov, deficite a ostatných makroekonomických ukazovateľoch.

* Ú. v.: vložte, prosím, dátum: tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Príloha I (nová)
Spoločné zásady pre nezávislé fiškálne inštitúcie (NFI)

-  Zodpovednosť: bez toho, aby boli dotknuté zásady vytýčené ďalej, by charakteristiky NFI mali byt v súlade s právnym rámcom a politickým a administratívnym rámcom členského štátu. Navrhované voľby môžu zohľadňovať platobné podmienky v menších členských štátoch.
-  Mandát: mandát NFI by sa mal jasne definovať v právnych predpisoch, aby sa predišlo bezdôvodnému zasahovaniu fiškálnych orgánov alebo bezdôvodnému rozširovaniu ich mandátu na účet právomocí fiškálnych orgánov alebo privilégií národných parlamentov.
-  Zdroje: zdroje vyčlenené NFI by mali byť primerané ich mandátu, aby ho mohli spoľahlivo vykonávať.
-  Zodpovednosť: mal by sa zaviesť štatutárne mechanizmy, aby sa podnecovala primeraná zodpovednosť voči zákonodarcovi. Správy a analýzy NFI by sa mali zverejňovať a byť k dispozícii bezplatne.
-  Vedenie: výber osôb vymenúvaných do najvyšších funkcií by sa mal vykonávať na základe zásluh, skúseností a technickej schopnosti, najmä čo sa týka rozpočtového postupu. Proces vymenúvania by sa mohol týkať viacerých inštitúcií, napríklad prostredníctvom postupu potvrdenia parlamentom alebo tak, že niekoľko inštitúcií navrhne jedného člena alebo viacerých členov. Dĺžky funkčného obdobia vedenia NFI by sa mali jasne konkretizovať v zákone, nemali by byť obnoviteľné a ak možno, mali by byť dlhšie ako volebné obdobie parlamentu. Skončenie zmlúv by sa malo dôsledne obmedzovať na prípady, keď sú členovia vinní z vážneho prečinu.
-  Zamestnanci: zamestnanci NFI by sa mali vyberať prostredníctvom verejného konkurzu na základe skúseností a technickej schopnosti. Podmienky zamestnávania by mali byť také, ako sú podmienky zamestnávania v štátnej službe.
-  Prístup k informáciám, transparentnosť a komunikačná politika: mali by byť pravidlom, že NFI majú v plnom rozsahu prístup v rámci legislatívy ku všetkým dôležitým informáciám potrebným na efektívne a včasné vykonávanie ich mandátu. Všetky obmedzenia z pravidla by sa mali takisto jasne definovať. Bez toho, aby bola dotknutá táto legislatíva, nemala by sa obmedzovať schopnosť NFI včas komunikovať informácie prostredníctvom dostupných mediálnych kanálov. Ak NFI majú sídlo u iného subjektu, treba vysvetliť, že stanoviská predkladajú iba NFI, a nie hosťujúca inštitúcia.

(1) Vec bola vrátená výboru podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku rokovacieho poriadku (A7-0173/2012).


Rozšírenie geografického rozsahu pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie ***I
PDF 278kWORD 36k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zmenách a doplneniach Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa rozširuje geografický rozsah pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0905),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0523/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 3. mája 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0142/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2012 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady …/2012/EÚ o zmenách a doplneniach Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa rozširuje zemepisný rozsah pôsobnosti EBOR o južné a východné Stredozemie

P7_TC1-COD(2011)0442


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 602/2012/EÚ.)


Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje
PDF 213kWORD 46k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch (2012/2678(RSP))
P7_TA(2012)0245B7-0303/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 311 a 312,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2011 s názvom Rozpočet stratégie Európa 2020,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Rada prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný rámec, jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu;

B.  keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia musí zabezpečiť prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík a jej rozpočet má byť plne financovaný z vlastných zdrojov;

C.  keďže dánske úradujúce predsedníctvo má za cieľ predložiť Európskej rade v júni tzv. rokovací balík navrhovaných možností pre všetky aspekty rokovaní vrátane strany príjmov, pričom však v tejto etape vynecháva všetky čísla;

D.  keďže v uvedenom uznesení z 8. júna 2011 si stanovil politické priority pre nasledujúci VFR, a to tak z legislatívneho, ako aj z rozpočtového hľadiska, čo predstavuje solídny základ pre rokovania o nasledujúcom VFR;

E.  keďže Európsky parlament a Rada prijmú viacročné programy súvisiace s nasledujúcim VFR v rámci riadneho legislatívneho postupu;

F.  keďže opakovane požadoval vytvorenie nových a skutočných vlastných zdrojov;

1.  zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je investičným rozpočtom so silným pákovým efektom, pretože 94 % jeho prostriedkov sa vyčleňuje na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti a úlohy Únie ako globálneho aktéra; zdôrazňuje, že aj napriek svojej obmedzenej veľkosti – t. j. iba 2 % verejných výdavkov v rámci Únie – rozpočet EÚ združuje zdroje, pôsobí ako katalyzátor a zabezpečuje realizáciu úspor z rozsahu a vytváranie cezhraničných účinkov v záujme dosahovania spoločne dohodnutých politických cieľov EÚ; je pevne presvedčený, že rozpočet EÚ predstavuje veľmi silný nástroj na zvyšovanie strategických investícií s európskou pridanou hodnotou a pomáha znova dostať európske hospodárstvo na správnu cestu, pričom prispieva k dosahovaniu rastu a tvorbe pracovných miest a zameriava sa na posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci celej Únie; zdôrazňuje preto, že rozpočet EÚ musí zohrávať strategickú úlohu súbežne s opatreniami na konsolidáciu rozpočtu, ktorých vykonávanie sa v súčasnosti vyžaduje v rámci vnútroštátnych rozpočtov;

2.  pripomína, že vo svojom uznesení z 8. júna 2011 prijal drvivou väčšinou správu Osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (SURE), ktorej obsah ostáva plne platný a ktorú treba považovať za jeho pozíciu v rokovaniach o budúcom VFR na obdobie 2014 – 2020; opätovne uvádza, že politické ciele Únie nebude možné dosiahnuť bez poskytnutia primeraných finančných prostriedkov z dostatočne veľkého rozpočtu EÚ; zdôrazňuje, že stratégia Európa 2020, ktorú schválilo 27 členských štátov, by mala pomôcť Únii prekonať krízu a stať sa silnejšou prostredníctvom tvorby pracovných miest a inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; opätovne potvrdzuje svoj nesúhlas s akýmkoľvek návrhom, ktorý by Únii znemožnil vykonávať jej úlohu, plniť politické záväzky, ktoré už prijala, alebo reagovať na nové úlohy;

3.  trvá na tom, že v rámci rozpočtu EÚ by sa mala dosiahnuť primeraná rovnováha medzi príjmami zo skutočných vlastných zdrojov a výdavkami, ako sa vyžaduje v zmluve; konštatuje, že nie je pripravený schváliť nariadenie o budúcom VFR bez toho, aby sa dosiahla politická dohoda v súvislosti s reformou systému vlastných zdrojov, ktorá by viedla k ukončeniu jestvujúcich zliav a iných nápravných mechanizmov, ako aj k väčšej transparentnosti, spravodlivosti a udržateľnosti; víta legislatívne návrhy Komisie z 29. júna 2011 týkajúce sa reformy systému vlastných zdrojov vrátane návrhov na ustanovenie dane z finančných transakcií a novej DPH EÚ za vlastné zdroje, ktorých cieľom je znížiť do roku 2020 podiel príspevkov členských štátov založených na HND do rozpočtu EÚ na 40 %, čo by prispelo k úsiliu členských štátov o konsolidáciu;

4.  vzhľadom na makroekonomický kontext a výzvy meniaceho sa sveta a v záujme lepšieho a efektívnejšieho využívania prostriedkov EÚ naliehavo žiada, aby VFR na obdobie 2014 – 2020 poskytol zvýšenú rozpočtovú flexibilitu v rámci okruhov, ako aj medzi nimi navzájom a medzi jednotlivými rozpočtovými rokmi VFR s cieľom zabezpečiť vhodné prispôsobenie rozpočtových prostriedkov meniacim sa okolnostiam a prioritám; trvá na zásade jednotnosti rozpočtu EÚ, pričom zdôrazňuje, že všetky politiky a programy EÚ by sa mali zahrnúť do VFR s primeranými finančnými prostriedkami, čo by prispelo k transparentnosti, predvídateľnosti a zodpovednosti;

5.  dôrazne žiada, aby sa politické pozície dohodnuté na zasadnutí Európskej rady stali predmetom rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou zastúpenou Radou pre všeobecné záležitosti predtým, než Rada oficiálne predloží svoje návrhy s cieľom získať v súlade s článkom 312 ZFEÚ súhlas Európskeho parlamentu s nariadením o VFR; zdôrazňuje, že rokovania o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa viacročných programov budú prebiehať v rámci riadneho legislatívneho postupu a ukončia sa po uzavretí dohody o výške finančných prostriedkov na jednotlivé programy; je odhodlaný podľa potreby naplno využívať svoje právomoci, ktorými disponuje v rámci postupu súhlasu a riadneho legislatívneho postupu a ktoré sú zakotvené v zmluve;

6.  zdôrazňuje, že ciele a politiky VFR by sa mali odsúhlasiť predtým, ako sa k nim priradia čísla, pričom zdôrazňuje, že Európsky parlament a Rada by mali viesť plnohodnotné rokovania o všetkých aspektoch súvisiacich s VFR predtým, ako sa stanoví výška finančných prostriedkov vyčlenených v rámci VFR a vykonajú konečné úpravy celého balíka VFR; riadi sa zásadou, že „nič nie je dohodnuté, pokiaľ nie je dohodnuté všetko“, ktorú považuje za vhodnú pracovnú metódu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, ako aj ďalším príslušným inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.


Obchodné rokovania EÚ s Japonskom
PDF 111kWORD 35k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o obchodných rokovaniach medzi EÚ a Japonskom (2012/2651(RSP))
P7_TA(2012)0246B7-0297/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 1 písm. e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 218 ods. 2 a 10 ZFEÚ,

–  so zreteľom na správu spoločnosti Copenhagen Economics s názvom Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan (Posúdenie obchodných a investičných prekážok medzi EÚ a Japonskom), ktorá bola uverejnená 30. novembra 2009,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 19. samite EÚ – Japonsko, ktorý sa konal 28. apríla 2010 v Tokiu,

–  so zreteľom na výsledky verejných konzultácií Komisie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Japonskom zverejnené 21. februára 2011,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 24. a  25. marca 2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Japonskom(1),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 20. samite EÚ – Japonsko, ktorý sa konal 28. mája 2011 v Bruseli,

–  so zreteľom na článok 90 ods. 2 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rada aj Komisia skonštatovali, že schopnosť Japonska odstrániť regulačné prekážky obchodu je predpokladom na začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom, a teda na podporu užšej hospodárskej integrácie medzi oboma strategickými obchodnými partnermi;

B.  keďže na 20. samite medzi EÚ a Japonskom, ktorý sa konal 28. mája 2011 v Bruseli, sa jeho lídri dohodli, že tieto dve strany začnú rokovania, ktorých cieľom bude určiť rozsah a úroveň ambícií týchto rokovaní;

C.  keďže bola vytvorená skupina pre rozsah, ktorá by mala posúdiť vzájomnú zhodu o rozsahu a úrovni ambícií potenciálnych obchodných rokovaní medzi Japonskom a EÚ;

1.  žiada Radu, aby neodsúhlasila začatie rokovaní, kým Európsky parlament nevyjadrí svoju pozíciu k navrhovanému rokovaciemu mandátu na základe správy gestorského výboru;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie pre informáciu Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0225.


Guinea-Bissau
PDF 135kWORD 61k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o vojenskom prevrate v Guinei-Bissau (2012/2660(RSP))
P7_TA(2012)0247RC-B7-0277/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na prvé kolo prezidentských volieb z 18. marca 2012 a druhé kolo naplánované na 29. apríla 2012 v Guinei-Bissau,

–  so zreteľom na vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 31. marca, 13. a 21. apríla a 8. mája 2012 a jej rezolúciu 2048 z 18. mája 2012,

–  so zreteľom na vyjadrenia predsedu komisie Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) zo 6. apríla, 12. apríla a 19. apríla 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 12. apríla a 14. apríla 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenia Generálneho tajomníka OSN z 13. a 16. apríla 2012,

–  so zreteľom na stanovisko predsedu Európskej komisie z 13. apríla 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Spoločenstva portugalsky hovoriacich krajín (CPLP) z 13. apríla 2012,

–  so zreteľom na uznesenia z ôsmeho a deviateho mimoriadneho zasadnutia Rady ministrov CPLP zo 14. apríla a z 5. mája 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Medzinárodnej organizácie frankofónie (MOF) zo 16. apríla 2012,

–  so zreteľom na rozhodnutie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie (AÚ) zo 17. a 24. apríla 2012,

–  so zreteľom na rozhodnutie prijaté stálou radou MOF z 18. apríla 2012,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie skupiny Africkej rozvojovej banky a skupiny Svetovej banky z 19. apríla 2012,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady Európskej únie z 23. apríla a 3. mája 2012,

–  so zreteľom na záverečné komuniké mimoriadneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád spoločenstva ECOWAS z 26. apríla a 3. mája 2012,

–  so zreteľom na diplomatické, hospodárske a finančné sankcie, ktoré na Guineu-Bissau uvalilo spoločenstvo ECOWAS 29.apríla a 31. mája 2012,

–  so zreteľom na osobitnú správu generálneho tajomníka OSN z 30. apríla 2012,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 377/2012 z 3. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky a na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 458/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 377/2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 18. mája 2012,

–  so zreteľom n na svoje uznesenia z 12. marca 2009 o Guinei-Bissau(1), z 10. marca 2010 o  uplatňovaní európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky(2) a z 11. mája 2011 o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v roku 2009(3),

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonu, presnejšie jej články 1, 8, 9, 10, 11, 20 a 33,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 12. apríla 2012 sa členovia ozbrojených síl násilne zmocnili vlády v Guinei-Bissau a zadržali dočasného prezidenta Raimunda Pereiru a predsedu vlády Carlosa Gomesa Júniora;

B.  keďže k tomuto nezákonnému zásahu došlo deň pred začiatkom volebnej kampane k druhému kolu prezidentských volieb v Guinei-Bissau;

C.  keďže transparentnosť volebného procesu v Guinei-Bissau, v ktorého prvom kole získal predseda vlády Carlos Gomes Júnior 48,7 % hlasov, bola uznaná na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni;

D.  keďže medzinárodné spoločenstvo tento vojenský prevrat rozhodne odsúdilo;

E.  keďže pod záštitou spoločenstva ECOWAS sa vojenskí vodcovia a niektoré opozičné strany dohodli na zriadení dočasnej národnej rady a dočasnej vlády bez súhlasu legitímnych politických inštitúcií v krajine;

F.  keďže v dôsledku desaťročí politickej nestability v Guinei-Bissau upadla táto krajina do hlbokej politickej, vládnej a humanitárnej krízy;

G.  keďže vojenská vláda Guiney-Bissau opakovane a netolerovateľne zasahovala do politického života krajiny a tieto zásahy majú extrémne negatívny vplyv na proces inštitucionalizácie demokracie a ustanovenie právneho štátu, ako aj na bezpečnosť obyvateľstva a rozvoj hospodárstva;

H.  keďže nestabilita v Guinei-Bissau nielen bráni účinnému boju proti obchodovaniu s drogami, ale ohrozuje aj konsolidáciu mieru v krajine a stabilitu v regióne západnej Afriky;

I.  keďže celkové prostriedky pridelené Európskou úniou pre Guineu-Bissau v rámci 10. európskeho rozvojového fondu (2008 – 2013) predstavujú sumu 102,8 miliónov EUR;

J.  keďže ekonomika Guiney-Bissau je jednou z najchudobnejších a najzávislejších v regióne západnej Afriky a medzinárodná pomoc tvorí 80 % jej štátneho rozpočtu;

K.  keďže súčasná politická situácia v krajine odvracia pozornosť od potrieb obyvateľstva a od prehlbujúcej sa humanitárnej krízy, v ktorej sa krajina nachádza;

L.  keďže misia EÚ na podporu reformy sektora bezpečnosti (SSR) 30. septembra 2010 skončila pôsobenie v Guinejsko-bissauskej republike, kde bola aktívna od júna 2008 a realizovaná v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

1.  dôrazne odsudzuje neústavné prevzatie moci ozbrojenými silami Guiney-Bissau 12. apríla 2012;

2.  berie na vedomie prepustenie dočasného prezidenta a predsedu vlády 27. apríla 2012, a skutočnosti, že obaja boli nútení opustiť krajinu, a požaduje, aby obaja mohli znovu v plnej miere a slobodne uplatňovať svoje občianske a politické práva;

3.  žiada absolútne dodržiavanie fyzickej integrity všetkých verejných činiteľov a ostatných občanov, ktorých zadržiavajú vojenskí vzbúrenci, ako aj ich bezpodmienečné prepustenie a skončenie násilia, plienenia a zastrašovania;

4.  odsudzuje násilné potlačenie pokojných demonštrácií za obnovu právneho štátu, predovšetkým demonštrácie, ktorá sa uskutočnila 25. mája 2012 v Bissau;

5.  naliehavo žiada všetky zúčastnené strany, aby bezodkladne skončili svoju násilnú a nezákonnú činnosť, a pripomína, že armáda sľúbila dodržiavať ústavu Guiney-Bissau;

6.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo všetok možný vplyv a poskytlo maximálnu podporu potrebnú na zabezpečenie dôkladného vyšetrenia týchto nezákonných činností a na stíhanie zodpovedných osôb;

7.  odmieta svojvoľné zriadenie „vojenského velenia“, „dočasnej národnej rady“ a „dočasnej vlády“, zdôrazňuje, že neuznáva samozvané vojenské a dočasné inštitúcie a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby zaujalo rovnaké stanovisko;

8.  pripomína a schvaľuje zásadu nulovej tolerancie spoločenstva ECOWAS v prípade moci, ktorá bola získaná alebo udržiavaná nedemokratickými spôsobmi porušujúcimi ústavu, a domnieva sa, že prechodná dohoda je v prípade Guiney-Bissau očividne v rozpore s touto zásadou, porušuje ústavu krajiny a oprávňuje štátny prevrat;

9.  žiada okamžité obnovenie ústavného poriadku a nastolenie právneho štátu, ako aj zavŕšenie volebného procesu vrátane parlamentných volieb, aby sa občanom tejto krajiny umožnilo rozhodovať o svojom osude v slobodných a spravodlivých voľbách;

10.  odmieta akékoľvek pokusy zvonku o zneužitie súčasnej situácie a tým o oslabenie suverenity miestneho ľudu a územnej celistvosti a nezávislosti Guiney-Bissau;

11.  žiada, aby sa v plnej miere obnovili a zaručili základné slobody, medzi ktoré patrí sloboda prejavu a tlače, sloboda zhromažďovania a združovania a sloboda pohybu;

12.  žiada, aby sa spory riešili politickými a mierovými prostriedkami v rámci legitímnych inštitúcií Guiney-Bissau;

13.  vyzýva politické strany, aby ako prvý krok k politickej stabilite dosiahli konsenzus v otázkach komplexného procesu reforiem, čo sa týka armády, polície, bezpečnostného sektora a systému súdnictva;

14.  podporuje vnútroštátne a medzinárodné úsilie zamerané na obnovu dôvery medzi politickými subjektmi, vojenskými a bezpečnostnými silami a občianskou spoločnosťou s cieľom vrátiť krajinu do normálnej ústavnej situácii;

15.  znovu opakuje svoje pevné presvedčenie, že existuje nebezpečenstvo, že Guinea-Bissau bude naďalej vojensky nestabilná a nedokáže riešiť bezuzdnú korupciu ani zmeniť svoje postavenie kľúčovej tranzitnej krajiny pre obchod s drogami, ak jej inštitúcie zostanú zo štrukturálneho hľadiska slabé;

16.  zdôrazňuje, že je dôležité zriadiť pre Guineu-Bissau tzv. krízovú kontaktnú skupinu, ktorú by koordinovala OSN a ktorá by bola zložená zo zástupcov Africkej únie, združenia ECOWAS a CPLP, ako sa uvádza v osobitnej správe generálneho tajomníka OSN z 30. apríla 2012 o situácii v Guinei-Bissau, a vyzýva EÚ, aby sa do tejto skupiny zapojila;

17.  podporuje ochotu EÚ spolupracovať so západoafrickými krajinami a ich regionálnymi a medzinárodnými partnermi vrátane OSN, AÚ, združeniami CPLP a ECOWAS, zameranú na nastolenie účinného partnerstva, ktoré môže prispieť k budovaniu mieru a dlhodobej stabilizácii Guiney-Bissau;

18.  víta nepopulárne, ale potrebné diplomatické, hospodárske a finančné sankcie, ktoré na Guineu-Bissau uvalilo združenie ECOWAS, reštriktívne opatrenia namierené proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky, ktoré prijala Rada Európskej únie, a zákaz vycestovať, ktoré na určité osoby uvalila Bezpečnostná rada OSN;

19.  vyzýva všetkých medzinárodných partnerov, aby situáciu v Guinei-Bissau nepretržite a zblízka sledovali a aby boli pripravení preskúmať vhodnosť prijatých opatrení, prípadne zvážiť ich posilnenie a vyvinúť maximálne úsilie, aby zabránili negatívnym vplyvom na obyvateľstvo;

20.  berie na vedomie rozhodnutie spoločenstva ECOWAS rozmiestniť v krajine svoje pohotovostné sily, aby sa zabezpečilo stiahnutie angolskej vojenskej misie (MISSANG) a príchod jej prvého kontingentu do Guiney-Bissau;

21.  víta návrh združenia CPLP, aby sa zriadili stabilizačné sily pre Guineu-Bissau na základe rámca OSN a s mandátom vymedzeným Bezpečnostnou radou OSN, v súčinnosti so združením ECOWAS, AÚ a EÚ, pričom sa zohľadnia skúsenosti misie MISSANG;

22.  vyzýva Radu, aby poskytla poradenstvo a pomoc pri podpore naliehavých reforiem sektorov obrany a bezpečnosti v Guinei-Bissau a aby účinne zvážila poskytnutie podpory pri začatí novej medzinárodnej stabilizačnej operácie v rámci SBOP;

23.  nabáda Európsku úniu, OSN, AÚ, spoločenstvá ECOWAS a CPLP, aby skoordinovali rôzne vojenské jednotky susedných krajín, ktoré v oblasti už pôsobia, vrátane jednotiek v Angole, Nigérii, Senegale a Burkine Faso;

24.  vyzýva EÚ, aby od orgánov týchto krajín poskytujúcich vojenské a bezpečnostné jednotky – t. j. od všetkých partnerských krajín AKT – požadovala, aby zabezpečili, že tieto jednotky sa nebudú využívať na podporovanie nezákonného usporiadania, o ktoré sa usilujú vodcovia štátneho prevratu a svojvoľne zriadených dočasných orgánov, ani na porušovanie ľudských práv obyvateľov Guiney-Bissau;

25.  vyjadruje poľutovanie nad skončením pôsobenia misie SSR v Guinei-Bissau v roku 2010;

26.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a Radu, aby zvážili možnosti vyslania novej misie SSR do Guiney-Bissau, ktorej mandát by sa posilnil, s cieľom pomôcť zreformovať sektory bezpečnosti a obrany, podporovať tvorbu kapacít, reformovať verejnú správu a podporovať právny štát po tom, ako zákonné orgány opätovne prevezmú vládu v Guinei-Bissau a požiadajú o takúto misiu;

27.  opätovne naliehavo žiada, aby Rada a podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka zvážili nové spôsoby pomoci legitímnej vláde v Guinei-Bissau v boji proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu, a tým zabránili, aby sa z tejto krajiny stal ďalší drogový štát;

28.  pripomína, že obchodovanie s drogami v tejto krajine má prepojenie s európskym trhom a ďalšími zločineckými sieťami, ktoré pôsobia v tomto regióne, najmä s teroristickými sieťami v Saheli a Nigérii;

29.  žiada, aby sa posilnil záväzok EÚ a medzinárodného spoločenstva zameraný na vybudovanie demokratickej a stabilnej Guiney-Bissau;

30.  upozorňuje na humanitárnu situáciu v Guinei-Bissau, najmä na situáciu osôb vysídlených v rámci štátu a utečencov, a na riziko epidémií a ohrozenie bezpečnosti potravín a zdravotnej starostlivosti a žiada EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene prijali konkrétne a primerané opatrenia humanitárnej pomoci;

31.  žiada Komisiu, aby dalej poskytovala humanitárnu pomoc a priamu podporu obyvateľstvu;

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, generálnym tajomníkom OSN a spoločenstva ECOWAS, inštitúciám Africkej únie, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, sekretariátu CPLP a vláde a parlamentu Guiney-Bissau.

(1) Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 178.
(2) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 63.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0227.


Sudán a Južný Sudán
PDF 220kWORD 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne (2012/2659(RSP))
P7_TA(2012)0248RC-B7-0281/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012 o Sudáne a Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na vyhlásenie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej, v ktorom privítala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012,

–  so zreteľom na závery Rady o Sudáne z 31. januára 2011 a na rozhodnutie Rady z 23. mája 2011(1),

–  so zreteľom na Memorandum o porozumení týkajúce sa neútočenia a spolupráce, ktoré 10. februára 2012 podpísal Sudán a Južný Sudán,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 28. marca 2012 a z 11. apríla 2012 o ozbrojených zrážkach na hraniciach Sudánu a Južného Sudánu,

–  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie zo 17. apríla 2012, v ktorom vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby jednali zodpovedne a aby venovali pozornosť výzvam Africkej únie a medzinárodného spoločenstva na okamžité ukončenie súčasného konfliktu medzi obidvomi krajinami,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN zo 16. apríla 2012 o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi zrážkami medzi oboma krajinami vrátane ich vplyvu na nevinné civilné obyvateľstvo,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 19. apríla 2012, v ktorom nalieha na Sudán a Južný Sudán, aby ukončili ozbrojené zrážky, čím by sa predišlo návratu ku konfliktu, ktorý počas dvoch desaťročí pripravil o život milióny ľudí,

–  so zreteľom na závery Rady o Sudáne a Južnom Sudáne z 23. apríla 2012 (3159. zasadnutie Rady pre zahraničné veci), v ktorých EÚ vyjadrila hlboké znepokojenie nad vyostrujúcim sa konfliktom medzi Sudánom a Južným Sudánom,

–  so zreteľom na plán pre Sudán a Južný Sudán stanovený v komuniké zo zasadnutia Bezpečnostnej a mierovej rady AÚ z 24. apríla 2012, ktorý EÚ plne podporuje,

–  so zreteľom na sudánsku komplexnú mierovú dohodu (CPA) z roku 2005,

–  so zreteľom na misiu OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) a dočasné bezpečnostné sily OSN pre Abjí (UNISFA),

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o Sudáne a Južnom Sudáne, ktoré Spoločné parlamentné zhromaždenie prijalo 30. mája 2012,

–  so zreteľom na článok 110 odsek 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže opakujúce sa prípady cezhraničného násilia medzi Sudánom a Južným Sudánom vrátane presunov vojenských jednotiek, zmocnenia sa a okupovania Hegligu, podpory spojeneckých síl, podpory protivníkových rebelov a bojov medzi sudánskymi ozbrojenými silami a Sudánskou ľudovou oslobodeneckou armádou viedli k tomu, že tento spor prerástol do otvoreného konfliktu;

B.  keďže v dôsledku bojov medzi Sudánom a Južným Sudánom a pokračujúcich bojov v Južnom Kordofáne a Modrom Níle vznikla v Sudáne vážna humanitárna situácia;

C.  keďže absencia dohody o prechodných hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane dohody o využívaní ropy viedla k tomu, že Chartúm sa zmocnil náleziska ropy na juhu a Južný Sudán sa rozhodol ukončiť ťažbu ropy, a rozhodujúcim spôsobom prispela k súčasnej kríze;

D.  keďže 29. júna 2011 bola medzi vládou Sudánu a vládou Južného Sudánu uzavretá Dohoda o bezpečnosti hraníc a spoločnom politickom a bezpečnostnom mechanizme, ktorá obsahuje záväzok vytvoriť bezpečnú demilitarizovanú pohraničnú zónu, a keďže 30. júla 2011 bola medzi týmito vládami uzavretá Dohoda o podpornej misii na monitorovanie hraníc;

E.  keďže Južný Sudán oznámil, že sa v súlade s dohodou medzi Sudánom a Južným Sudánom z 20. júna 2011 okamžite stiahne z oblasti Abjí;

F.  keďže návrhy rozhodnutí spoločného politického a bezpečnostného mechanizmu, ktoré 4. apríla 2012 predložil zúčastneným stranám panel Africkej únie na vysokej úrovni pre vykonávanie, poskytujú vhodný základ pre nastolenie vzájomnej bezpečnosti pozdĺž spoločných hraníc medzi Sudánom a Južný Sudánom;

G.  keďže v rezolúcii, ktorú 2. mája 2012 jednomyseľne prijala Bezpečnostná rada OSN, bola vyjadrená podpora plánu pre Sudán a Južný Sudán s cieľom v priebehu troch nasledujúcich mesiacov ukončiť násilie a vyriešiť problémy, ktoré zostali po odtrhnutí Južného Sudánu nevyriešené;

H.  keďže Sudán aj Južný Sudán tento plán uvítali a potvrdili svoje odhodlanie okamžite ukončiť násilnosti, ale keďže situácia naďalej zostáva veľmi napätá;

I.  keďže 4. júna 2012 začali Sudán a Južný Sudán rozhovory na vysokej úrovni o bezpečnosti hraníc, pretože hrozilo, že v dôsledku celého radu pohraničných zrážok by sa minulá občianska vojna opäť premenila na konflikt v plnom rozsahu;

J.  keďže EÚ pripisuje osobitný význam okamžitému začatiu činnosti spoločného mechanizmu overovania a monitorovania hraníc, a to na základe vyslania medzinárodných pozorovateľov a ďalších osôb, ktoré by na mieste sledovali situáciu a pomáhali pri zabezpečovaní dodržiavania postupov;

K.  keďže Sudán a Južný Sudán zasiahlo veľké sucho a ľudia sa začali presúvať v snahe nájsť obživu a keďže, ako uvádzajú predstavitelia OSN, približne miliónu ľudí hrozí smrť hladom, ak sa k nim potravinová pomoc nedostane v najbližších mesiacoch;

1.  víta skutočnosť, že obidve krajiny, Sudán aj Južný Sudán súhlasili s plánom, ktorý získal podporu v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012, a potvrdili svoje odhodlanie okamžite ukončiť násilnosti; víta obnovenie priamych rokovaní v Addis Abebe, ako aj úlohu Africkej únie a sprostredkovateľskú činnosť pána Thaba Mbekiho v tomto procese;

2.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby v súlade s predchádzajúcimi uzavretými dohodami vrátane Dohody o podpornej misii na monitorovanie hraníc z 30. júla 2011 preukázali skutočnú politickú vôľu vydať sa mierovou cestou a vyriešiť bezpečnostné problémy na oboch stranách prostredníctvom zmysluplných rokovaní v rámci spoločného politického a bezpečnostného mechanizmu, pričom by začali vytvorením bezpečnej, demilitarizovanej pohraničnej zóny a bezpodmienečným stiahnutím všetkých svojich ozbrojených síl na svoju stranu hranice;

3.  vyzýva k okamžitému začatiu činnosti spoločného mechanizmu verifikácie a monitorovania hraníc, a to prostredníctvom vyslania medzinárodných pozorovateľov a ďalších osôb, ktoré by na mieste sledovali situáciu a pomáhali pri zabezpečovaní dodržiavania dohôd;

4.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby vykonali aspekty dohody o dočasných bezpečnostných a administratívnych opatreniach pre oblasť Abjí z 20. júna 2011, ktoré ešte neboli vykonané, najmä stiahnutie všetkých ozbrojených síl Sudánu a Južného Sudánu mimo oblasť Abjí; víta stiahnutie armády Južného Sudánu z mesta Heglig a vyzýva vládu Sudánu, aby urobila to isté; vyzýva na okamžité ukončenie leteckého bombardovania Južného Sudánu Sudánskymi ozbrojenými silami;

5.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby prestali poskytovať útočisko a podporu skupinám rebelov, ktorí vykonávajú činnosť zameranú proti druhému štátu;

6.  nalieha na všetky strany, aby dodržiavali najmä odseky 7 a 16 rozhodnutia Bezpečnostnej a mierovej rady Africkej únie z 24. apríla 2012, v ktorých sa zdôrazňuje, že hranice územia štátov sa nesmú meniť silou a že akékoľvek spory týkajúce sa územia sa urovnajú výlučne vzájomne dohodnutými mierovými a politickými prostriedkami a že konflikt v oblastiach Južného Kordofánu a Modrého Nílu sa nesmie riešiť vojenskou cestou;

7.  vyzýva EÚ, aby naďalej úzko spolupracovala so svojimi medzinárodnými partnermi, najmä s AÚ a OSN, s cieľom zabezpečiť, aby Sudán a Južný Sudán vykonávali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z 2. mája 2012 o pláne pre Sudán a Južný Sudán;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad humanitárnou situáciou, ktorá vznikla v dôsledku bojov medzi Sudánom a Južným Sudánom, a pokračujúcimi bojmi v oblastiach Južného Kordofánu a Modrého Nílu v Sudáne; dôrazne odsudzuje všetky násilnosti zamerané proti civilnému obyvateľstvu, ktoré sú porušením medzinárodného humanitárneho práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv;

9.  vyzýva všetky strany, aby presadzovali a chránili ľudské práva vrátane práv žien a osôb, ktoré patria k zraniteľným skupinám, a aby si plnili povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv, a vyzýva, aby osoby, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie týchto právnych predpisov vrátane sexuálneho násilia, boli brané na zodpovednosť;

10.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby umožnili humanitárnym organizáciám prístup k postihnutému obyvateľstvu v oblastiach konfliktu, najmä v oblastiach Južného Kordofánu a Modrého Nílu, a aby v súlade s medzinárodným právom a medzinárodným humanitárnym právom zabezpečili pracovníkom Organizácie Spojených národov a iným humanitárnym pracovníkom bezpečný, neobmedzený a okamžitý prístup a umožnili dodávky zásob a zariadení, aby títo pracovníci mohli efektívne vykonávať svoje povinnosti pri poskytovaní pomoci civilnému obyvateľstvu postihnutému konfliktom;

11.  naliehavo vyzýva obe strany, aby prestali so štvavou rétorikou a nepriateľskou propagandou, ktorej dôsledkom je vzájomné osočovanie, xenofóbia a hrozba násilia; vyzýva obe vlády, aby v súlade s medzinárodnými zásadami prevzali plnú zodpovednosť za ochranu štátnych príslušníkov druhej strany, čo je v súlade s Rámcovou dohodou o štatúte štátnych príslušníkov druhého štátu a s tým spojených záležitostiach z marca 2012;

12.  víta rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN rozšíriť mandát UNMIS a vyslať do Sudánu dodatočné sily na udržiavanie mieru; domnieva sa, že nepretržitá prítomnosť OSN je mimoriadne dôležitá pre mierový rozvoj oboch životaschopných štátov; vyzýva Sudán i Južný Sudán, aby privítali jednotky OSN a zaistili ich bezpečnosť;

13.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby dosiahli dohodu o dosiaľ nevyriešených prechodných politických a hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane otázky využívania ropy; opätovne zdôrazňuje, že základnou podmienkou dosiahnutia mieru a stability v regióne je vyriešenie otázky vymedzenia hraníc;

14.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby využívali služby v rámci programu Africkej únie týkajúceho sa hraníc, ktoré môžu zúčastneným stranám pomôcť pri riešení ich problémov, pokiaľ ide o vytýčenie a vymedzenie hraníc a vyriešenie situácie kontroverzných území, a to na základe afrických najlepších postupov a medzinárodných zásad;

15.  je presvedčený o tom, že dlhodobá stabilita v regióne si vyžaduje novú jednotnú a komplexnú medzinárodnú stratégiu, v ktorej by EÚ popri iných svetových a regionálnych aktéroch zohrávala svoju úlohu a ktorá by sa nezameriavala len na problémy medzi Sudánom a Južným Sudánom a na situáciu v Južnom Kordofáne a Modrom Níle, ale aj na reformný proces v Sudáne, ktorý mal prebehnúť už dávno, a na prehĺbenie demokratických reforiem v Južnom Sudáne; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie a Komisiu, aby boli pripravené ponúknuť potrebnú pomoc, ak vládnuca sudánska Strana národného kongresu bude súhlasiť s vedením slobodného a neobmedzeného národného dialógu zameraného na vytvorenie inkluzívnych ústavných ustanovení, ktoré by boli prijateľné pre všetkých, a prijme zásadné opatrenia na ukončenie beztrestnosti v Dárfúre, Južnom Kordofáne a Modrom Níle;

16.  vyzýva Komisiu, členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby splnili svoje záväzky, pokiaľ ide o poskytnutie finančných prostriedkov pre región, a najmä aby riešili závažný nedostatok potravinovej pomoci, núdzových prístreškov a ochrany; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala situácii týkajúcej sa potravinovej bezpečnosti a aby sa zaviedli opatrenia pre prípad zhoršenia situácie;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpili toto uznesenie Európskej komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Bezpečnostnej rade OSN a generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému zástupcovi EÚ v Južnom Sudáne, vláde Sudánu, vláde Južného Sudánu, inštitúciám Africkej únie, predsedovi panelu Africkej únie na vysokej úrovni pre Sudán, ako aj vládam a parlamentom členských štátov EÚ.

(1) Ú. v. EÚ L 142, 28.5.2011, s. 61.


Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
PDF 145kWORD 77k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o dohode o obchode EÚ s Kolumbiou a Peru (2012/2628(RSP))
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rokovania o Dohode o obchode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, ktoré boli uzavreté 1. marca 2010, a oznámenie o ukončení obchodných rokovaní 19. mája 2010,

–  so zreteľom na parafovanie Dohody o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru 23. marca 2011,

–  so zreteľom na formálne schválenie dohody o obchode všetkými troma stranami 13. apríla 2011,

–  so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Rady o podpísaní v mene Európskej únie Dohody o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru (COM(2011)0570),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou(1) a z 21. októbra 2010 o obchodných vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou(2),

–  so zreteľom na uznesenia Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia, najmä na uznesenie z 19. mája 2011 o vyhliadkach obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou,

–  so zreteľom na otázku Komisii z 26. apríla 2012 o Dohode o obchode EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vzhľadom na význam historických a kultúrnych väzieb dohoda o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru má za cieľ otvoriť trhy, okrem iného pre tovar, služby, štátne zákazky a investície, a podporovať hospodársku integráciu medzi stranami a všestranný hospodársky rozvoj s cieľom znížiť chudobu, vytvárať nové pracovné príležitosti, zlepšiť pracovné podmienky a zvyšovať životnú úroveň uvoľnením a rozšírením obchodu a investícií medzi týmito územiami, ako aj podporovať záväzok plniť dohodu o obchode v súlade s cieľom zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj vrátane podpory hospodárskeho pokroku, dodržiavania pracovných práv a ochrany životného prostredia v súlade s medzinárodnými záväzkami prijatými týmito stranami;

B.  keďže Európska únia je druhým najväčším obchodným partnerom Kolumbie a Peru a keďže plánovaná dohoda o obchode zabezpečuje úplnú liberalizáciu obchodu s priemyselnými a rybolovnými produktmi, čo by mohlo podľa nezávislej štúdie o hodnotení vplyvu na udržateľnosť v dlhodobom meradle zvýšiť HDP Kolumbie až o 1,3 % a HDP Peru o 0,7 %, ale mohlo by to mať aj značne nepriaznivý vplyv na environmentálnej a sociálnej úrovni;

C.  keďže nadobudnutím účinnosti dohody o obchode by Kolumbia aj Peru opustili osobitný systém výhod EÚ – všeobecný systém preferencií (VSP+), ktorý sa v súčasnosti reviduje;

D.  keďže podľa súčasného systému VSP+ získavajú Kolumbia aj Peru obchodné preferencie za to, že zabezpečia účinné presadzovanie 27 základných ľudských práv a dohovorov v oblasti životného prostredia vrátane štyroch základných pracovných noriem MOP;

E.  keďže podľa Zmluvy o Európskej únii sa činnosť EÚ na medzinárodnej scéne riadi zásadami, ktoré boli podnetom pre jej vznik, vývoj a rozširovanie a ktoré sa ona samotná snaží podporovať na celom svete, ako sú demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, zásada rovnosti a solidarity a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; keďže Únia sa snaží o rozvíjanie vzťahov a budovanie partnerstiev s tretími krajinami a s medzinárodnými, regionálnymi a svetovými organizáciami, ktoré dodržiavajú uvedené zásady;

F.  keďže prvý článok dohody o obchode zahŕňa rozsiahle a záväzné ustanovenia, ktoré zaručujú ochranu ľudských práv, keď uvádza, že dodržiavanie demokratických zásad a základných ľudských práv, ako sú stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ako aj právnych noriem je základom vnútornej i medzinárodnej politiky zúčastnených strán; dodržiavanie týchto zásad je základným aspektom dohody; keďže porušovanie ľudských práv a demokratických zásad by znamenalo „zásadné porušenie“ dohody o obchode, čo by mohlo podľa medzinárodného práva viesť k prijatiu náležitých opatrení vrátane možnosti ukončiť alebo pozastaviť celú dohodu alebo jej niektoré časti; keďže sa musí zabezpečiť náležitá kontrola dodržiavania ľudských práv všetkými zmluvnými stranami a zaručiť praktická vykonateľnosť doložky o ľudských právach;

G.  keďže dohoda o obchode ponúka záruky v tom zmysle, aby nová štruktúra obchodných a investičných vzťahov EÚ fungovala v záujme ďalekosiahleho sociálneho rozvoja, ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory a zachovania vysokej úrovne pracovných noriem a noriem ochrany životného prostredia z každej strany tak, ako ich stanovuje kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji;

H.  keďže Kolumbia aj Peru vynaložili za posledné roky enormné úsilie na zlepšenie všeobecných podmienok života svojich občanov vrátane ľudských a pracovných práv;

I.  keďže napriek obrovskému úsiliu dosiahnuť vysoké normy, ktoré stanovujú a požadujú jednotliví občania, organizácie občianskej spoločnosti, opozičné strany a vláda, musia Kolumbia i Peru vynaložiť ešte množstvo práce, najmä čo sa týka účinného vykonávania nového legislatívneho rámca zameraného na riešenie starých, doposiaľ nie úplne doriešených problémov, ktoré sa týkajú dlhodobého problému chudoby, násilia a korupcie, vnútorného ozbrojeného konfliktu (v prípade Kolumbie trvajúceho už vyše 50 rokov), ilegálnych ozbrojených skupín, obchodu s drogami, beztrestnosti a vyvlastňovania pôdy;

J.  keďže aj napriek obrovskému úsiliu Kolumbia zostáva krajinou s najvyššou mierou vrážd odborárov na svete a keďže napriek posledným podstatným zlepšeniam v presadzovaní práva viac ako 90% týchto zločinov zostáva nepotrestaných; keďže takmer 4 milióny ľudí je vysídlených v rámci štátu; keďže osobitný spravodajca OSN pre oblasť práv pôvodného obyvateľstva napriek oceneniu, že štát Kolumbia uznáva práva pôvodného obyvateľstva, vyzval Kolumbiu, aby požiadala osobitného poradcu OSN pre prevenciu genocídy, aby sledoval situáciu pôvodných komunít, ktoré cítia, že im v dôsledku dlhodobého vnútorného ozbrojeného konfliktu v krajine hrozí kultúrny a fyzický zánik;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji obsahuje právne záväzné ustanovenia, pre túto kapitolu dohody o obchode neexistuje záväzný mechanizmus riešenia sporov a že využívanie opatrení a sankcií plánované vo všeobecnom mechanizme riešenia sporov dohody o obchode je vyňaté v prípade porušovania noriem stanovených v kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji, čo predstavuje oslabenie súčasných záväzných podmienok podľa systému EÚ VSP+;

2.  víta odhodlanie všetkých zúčastnených strán podporovať ľudské práva, demokratické zásady a právne normy, čo potvrdzuje zahrnutie rozsiahlych a záväzných predpisov o týchto základných zásadách do prvého článku dohody o obchode;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité udržiavať konštruktívny dialóg s našimi partnerskými krajinami o účinnom presadzovaní vyšších noriem v oblasti ľudských práv; veľmi víta mechanizmus recipročného dialógu o ľudských právach (dialóg medzi EÚ a Kolumbiou o ľudských právach), ktorý sa začal na dobrovoľnej báze medzi Kolumbiou a Európskou úniou v roku 2009, koná sa dvakrát ročne a je jasným dôkazom, že kolumbijská vláda je otvorená dialógu o ľudských právach s EÚ a s ostatnými medzinárodnými partnermi; ľutuje však, že Európsky parlament nie je vopred ani dodatočne pravidelne, stručne a zrozumiteľne informovaný o jeho programe a výsledkoch;

4.  dôrazne podporuje, aby do dohody o obchode bola zahrnutá kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji a aby sa vytvorili domáce mechanizmy a dialóg s občianskou spoločnosťou, do ktorého sa zapoja občania na individuálnej alebo kolektívnej báze;

5.  vyzýva organizácie občianskej spoločnosti v andských krajinách aj v Európskej únii, aby sa zúčastňovali na mechanizmoch kontroly vytvorených na základe dohody o obchode pod názvom Obchod a udržateľný rozvoj; žiada zúčastnené krajiny, aby v prípade, že taký rámec ešte neexistuje, čo najskôr vytvorili právny rámec pre domáce mechanizmy a dialóg s občianskymi spoločnosťami vrátane dôležitej informačnej a reklamnej kampane zameranej na čo najvyššiu účasť zainteresovaných skupín či osôb na monitorovacom rámci mechanizmu občianskej spoločnosti; na vytvorenie týchto postupov navrhuje šesť mesiacov od vstupu dohody do platnosti namiesto jedného roka, ako je uvedené v dohode o obchode(3);

6.  pripomína význam vytvorenia reprezentatívnych domácich poradných mechanizmov podľa článku 281 dohody o obchode za účasti odborov, zástupcov zamestnávateľov alebo iných relevantných zúčastnených strán, ako sú mimovládne organizácie, ktoré plnia záväznú úlohu pri sledovaní dodržiavania dohody o obchode, najmä v oblasti práce a udržateľného rozvoja, s právom, aby sa s nimi pravidelne konzultovalo, aby mali možnosť predkladať sťažnosti v rámci záväzného a inštitucionalizovaného mechanizmu riešenia sťažností, ako aj odporúčania a návrhy vrátane návrhu na nezávislú výmenu názorov s partnermi z EÚ;

7.  s cieľom v plnej miere realizovať vysoké normy v oblasti ľudských práv stanovené v dohode o obchode, ku ktorým sa zaviazali andské vlády i Európska únia, navrhuje zúčastneným stranám, aby na tento účel urýchlene zriadili špecializovanú domácu poradnú skupinu pre ľudské práva a demokratické zásady, ktorá bude sprevádzať a monitorovať plnenie tejto dohody i iných dohôd o obchode a bude fungovať ako účinný vnútorný konzultačný orgán pre domáce úrady, ktoré sú súčasťou výboru pre obchod tejto dohody, a pri svojom fungovaní sa bude riadiť právnym rámcom dohody o obchode, ktorý určuje účasť občianskej spoločnosti v podvýbore pre obchod a udržateľný rozvoj; vyzýva strany dohody o obchode, aby týmto domácim poradným skupinám zaručili rovnakú úroveň záväzného zapojenia občianskej spoločnosti, akú predpokladá Dohoda o voľnom obchode s Južnou Kóreou, vrátane formalizovaného a inštitucionalizovaného systému riešenia sťažností; vyzýva ďalej zúčastnené strany, aby zaručili úplnú nezávislosť domácich poradných skupín, aj pokiaľ ide o samotný výber členov týchto skupín;

8.  súhlasí so všetkými legislatívnymi a nelegislatívnymi opatreniami andských krajín zameranými na boj proti chudobe, všetkým formám násilia, beztrestnosti, korupcii, obchodovaniu s drogami, ochranu práv detí a žien, najmä čo sa týka detskej práce, uberanie sa cestou udržateľného rozvoja ako jedinej schodnej budúcnosti pre našu planétu, práva pôvodného obyvateľstva, podporu širšieho dialógu a účasti občanov na zákonodarnom procese a na obnovenie spravodlivosti;

9.  dôrazne odsudzuje vraždy odborárov, obhajcov ľudských práv, civilistov, pôvodných obyvateľov a všetkých obetí vnútorného ozbrojeného konfliktu, príslušníkov policajných síl a armády, ku ktorým dochádza najmä v Kolumbii; napriek tomu však konštatuje, že za ostatné dva roky došlo k poklesu počtu ohlásených vrážd odborárov;

10.  podporuje úsilie kolumbijskej vlády v boji proti beztrestnosti a vraždám odborárov a obhajcov ľudských práv, ktoré sa premieta okrem iného v zvýšení počtu vyšetrovateľov na Úrade generálnej prokuratúry, ktorý konkrétne v prípade vyšetrovania zločinov spojených s odborármi stúpol zo 100 vyšetrovateľov v roku 2010 na 243 vyšetrovateľov v roku 2011; taktiež podľa MOP bolo v období od roku 2010 do júna 2011 bolo zatknutých 355 osôb, vynesených 88 rozsudkov a 483 osôb bolo odsúdených za trestné činy spáchané proti odborárom; v tejto súvislosti vyzdvihuje význam osobitného programu ochrany, ktorý v súčasnosti zabezpečuje štátnu ochranu viac než 8.500 občanov vrátane odborárov (13 %), členov miestnych zastupiteľstiev (30 %) a obhajcov ľudských práv (15 %); konštatuje, že rozpočet tohto programu vzrástol z 10,5 milióna eur v roku 2002 na viac ako 120 miliónov EUR v roku 2011;

11.  víta odkazy na význam pojmov „obchod pre trvalo udržateľný rozvoj“ v článku 271 a „podpora čestného a spravodlivého obchodu“ článku 324 dohody o obchode; vyzýva strany, aby uľahčili obchod s tovarom prispievajúcim k udržateľnému rozvoju vrátane tovaru patriacemu do systémov, ako je spravodlivý a etický obchod, a tovaru, ktorý zahŕňa sociálnu zodpovednosť podniku, ako je „fair trade“, „rainforest alliance“, „UTZ Certified“, „BSCI“ alebo iné podobné systémy;

12.  vyzýva zúčastnené strany, aby poskytli dostatočné technické a finančné kapacity na zaručenie plného súladu s normami udržateľnosti podľa dohody o obchode a zabezpečili úplné prehodnotenie, sledovanie a hodnotenie plnenia kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode;

13.  osobitne zdôrazňuje význam podpory sociálnej zodpovednosti podniku a víta jej zahrnutie do dohody o obchode; vyzýva všetky strany, aby podporovali najlepšiu prax týkajúcu sa sociálnej zodpovednosti podnikov v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikových a ľudských práv, zásadami OECD v oblasti sociálnej zodpovednosti podniku či s nedávnym oznámením Komisie z 25. októbra 2011 o obnovenej stratégii EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681); pevne verí, že vyššiu úroveň životných podmienok občanov možno dosiahnuť len prostredníctvom aktívnych partnerstiev medzi podnikateľmi, pracovníkmi, mimovládnymi organizáciami a štátom, či už na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni; potvrdzuje preto význam zapojenia všetkých zúčastnených strán, najmä vlád, ktoré musia zohrávať zásadnú úlohu pri účinnom presadzovaní sociálnej zodpovednosti podnikov vo vlastných krajinách; vyzýva EÚ a andské krajiny, aby sa snažili o presadzovanie záväzných zásad OSN v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré sa musia uplatňovať na celom svete;

14.  víta stabilné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré kolumbijské orgány doplnili do zbierky zákonov, ale zdôrazňuje potrebu úplného a správneho presadzovania týchto zákonov; upozorňuje na možné environmentálne problémy vrátane zvýšeného odlesňovania a priemyselného, poľnohospodárskeho a ťažobného znečisťovania, čo môže mať nepriaznivý vplyv na bezpečné zásobovanie vodou a ochranu biodiverzity;

15.  vyzýva andské krajiny, aby zabezpečili vytvorenie transparentného a záväzného plánu zameraného na ľudské, environmentálne a pracovné práva, ktorý by mal byť zameraný predovšetkým na ochranu ľudských práv, posilnenie a zlepšenie práv odborárov a na ochranu životného prostredia; navrhuje, aby zohľadnili akčný plán týkajúci sa pracovných práv medzi Kolumbiou a USA s osobitným zreteľom na tieto prvky:

   posilnenie a vykonávanie právnych predpisov a politických opatrení zaručujúcich slobodu združovania a právo kolektívneho vyjednávania bez právnych medzier, najmä pre pracovníkov neformálneho sektora, a to najmä tak, že sa zruší využívanie družstiev, kolektívnych zmlúv a ďalších opatrení, ktorých cieľom alebo účinkom je popretie odborárskych práv alebo výhod priameho pracovného vzťahu pracovníkom;
   vykonávanie prísnych kontrol pracovných podmienok, ktoré v prípade diskriminácie, neodôvodneného prepúšťania, zastrašovania a hrozieb pracovníkom povedú k potrestaniu;
   jasné a overiteľné kroky na posilnenie sociálneho dialógu na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na strane podnikov;
   zavedenie opatrení na zaručenie účinného presadzovania právnych predpisov na ochranu životného prostredia a biodiverzity, najmä pred nepriaznivými vplyvmi odlesňovania a ťažby surovín;
   prijímanie opatrení potrebných na ukončenie beztrestnosti a vyšetrovanie a stíhanie osôb, ktoré sú z intelektuálneho i vecného hľadiska najviac zodpovedné za zločiny spáchané v Kolumbii, pred občianskymi súdmi a ich potrestanie;
   dosahovanie jasných a časovo záväzných cieľov založených na výsledkoch v každej uvedenej oblasti;
   vyzvanie Európskej komisie, aby okamžite začala pomáhať Kolumbii a Peru pri zavádzaní a vykonávaní uvedeného procesu, a naliehavá výzva adresovaná Európskej komisii, aby pravidelne vypracúvala správu a predkladala ju Európskemu parlamentu na posúdenie;
   zdôrazňuje, že niektoré z cieľov tohto plánu by mali, pokiaľ možno, nadobudnúť účinnosť pred vstupom dohody o voľnom obchode do platnosti;

16.  vyzýva Komisiu, aby pomáhala pri týchto opatreniach prostredníctvom programov spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a regulačnej spolupráce, najmä posilnením kapacít andských orgánov s cieľom účinne navrhovať, presadzovať a posudzovať právne predpisy v oblasti životného prostredia; v tejto súvislosti nalieha na Komisiu, aby plne využívala nástroj financovania rozvojovej spolupráce a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva;

17.  víta nový zákon o obetiach a navrátení pôdy (známy aj ako „Ley 1448“), ktorý v Kolumbii nadobudol účinnosť 1. januára 2012 a ktorý zaručuje finančné odškodnenie a navrátenie pôdy takmer štyrom miliónom obetí ozbrojeného konfliktu a násilia, ktoré v krajine vládli v posledných 50 rokoch; poukazuje na enormné finančné úsilie kolumbijskej vlády, ktoré sa odhaduje na viac ako 25 miliárd amerických dolárov na nasledujúcich 10 rokov, čo predstavuje približne 160 miliónov eur mesačne; zdôrazňuje potrebu dôkladného monitorovania a hodnotenia plnenia tohto zákona v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou, najmä pokiaľ ide o ochranu navrátilcov;

18.  víta rozpustenie veľmi kontroverznej spravodajskej agentúry (DAS) a odsúdenie jej bývalého riaditeľa na 25 rokov väzenia ako dôležitý signál zmeny postoja a otvorenosti kolumbijskej administratívy a nezávislosti súdnictva;

19.  zdôrazňuje, že právo na vlastníctvo je tiež jedným zo základných ľudských práv a že všetky zmluvné strany dohody o obchode ho musia chrániť; varuje preto všetky zmluvné strany dohody o obchode pred jednostrannými krokmi, ktoré by ohrozili ochranu investícií; v tomto smere zdôrazňuje potrebu účinného uplatňovania riadneho riešenia sporov;

20.  víta skutočnosť, že Kolumbia a Peru ratifikovali všetkých osem základných dohovorov MOP, ako aj tri zo štyroch dohovorov o riadení, ako uviedol zástupca MOP na verejnom vypočutí Výboru pre medzinárodný obchod na tému dohody o obchode v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli 29. februára 2012; trvá na tom, že je dôležité urýchlene ratifikovať a účinne uplatňovať všetky tieto dohovory MOP, najmä dohovor č. 122 v prípade Kolumbie a č.129 v prípade Peru; všetkým stranám zdôrazňuje význam ratifikovania dohovoru MOP č. 135 o zástupcoch pracovníkov; v tejto súvislosti konštatuje, že 24 členských štátov EÚ ešte neratifikovalo dohovor MOP č. 169 o pôvodnom a kmeňovom obyvateľstve;

21.  zdôrazňuje význam zásady primeraných, spravodlivých, a transparentných administratívnych a právnych postupov pri implementácii pracovnoprávnych predpisov jednotlivých štátov v rámci prísnych pracovných kontrol, ako aj medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv v súlade s ich medzinárodnými záväzkami; je presvedčený, že primerané, spravodlivé a transparentné administratívne a právne postupy sú tiež potrebné na zabezpečenie toho, aby sa nezaviedli žiadne neprimerané obmedzenia komunikácie alebo slobody prejavu, ktoré sú veľmi dôležité na splnomocnenie občanov na to, aby sa mohli organizovať;

22.  domnieva sa, že nové právomoci Európskeho parlamentu týkajúce sa medzinárodných dohôd, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve, prinášajú nové zodpovednosti; navrhuje preto uskutočniť v poslednom štvrťroku 2013 verejné vypočutie v Európskom parlamente, ako aj v jednom z hlavných miest andských štátov; vyzýva na to, aby v nadväznosti na vypočutia bola Výboru pre medzinárodný obchod a Podvýboru pre ľudské práva predložená písomná správa o doterajších výsledkoch uplatňovania dohody o obchode;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam Kolumbie a Peru.

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 79.
(3) Článok 282 ods. 1.


Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva
PDF 219kWORD 54k
Odporúčanie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva (2012/2088(INI))
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3, 6, 21, 31, 33 a 36 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 16. decembra 2010 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv(2),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade z 12. decembra 2011 s názvom Ľudské práva a demokracia v centre vonkajšej činnosti EÚ – smerom k účinnejšiemu prístupu (COM(2011)0886),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov – Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu (COM(2010)0171),

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach a medzinárodnom humanitárnom práve(3),

–  so zreteľom na pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politickej zodpovednosti(4),

–  so zreteľom na článok 97 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0174/2012),

A.  keďže článok 21 Zmluvy o Európskej únii potvrdzuje záväzok EÚ presadzovať ľudské práva a demokraciu vo všetkých svojich vonkajších činnostiach a zaručiť pritom súdržnosť a jednotnosť v rámci týchto oblastí a medzi svojou vonkajšou činnosťou a ďalšími politikami;

B.  keďže článok 33 Zmluvy o EÚ poskytuje právny základ na vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, konkrétne: „Rada môže na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vymenovať osobitného zástupcu s mandátom pre osobitné politické otázky. Osobitný predstaviteľ vykonáva svoju funkciu pod vedením vysokého predstaviteľa“;

C.  keďže Európsky parlamente opätovne vyzval na vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva (OZEÚ pre ĽP), ako sa uvádza v jeho vyššie uvedených uzneseniach zo 16. decembra 2010 a z 18. apríla 2012;

D.  keďže OZEÚ pre ĽP by mal posilniť viditeľnosť a súdržnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv ako zásadnej súčasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ a prispieť k presadzovaniu otázky ľudských práv vo svete;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

   a) aj keď vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a ustanovenie jeho mandátu je formálne rozhodnutím Rady na základe návrhu vysokého predstaviteľa EÚ, OZEÚ pre ĽP by mal konať a vystupovať v mene Únie s prihliadnutím na spoločnú a nedeliteľnú zodpovednosť všetkých inštitúcií a členských štátov EÚ chrániť a presadzovať ľudské práva vo svete; vymenovanie vôbec prvého tematicky zameraného osobitného zástupcu EÚ by malo posilniť viditeľnosť, účinnosť, súdržnosť a zodpovednosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv; Európsky parlament by mal zohrávať primeranú úlohu najmä pri postupe vymenovania osobitného zástupcu a pri dohľade nad jeho mandátom počas celého funkčného obdobia;
   b) na posilnenie transparentnosti a zodpovednosti mandátu OZEÚ by sa mala v príslušnom výbore Európskeho parlamentu uskutočniť výmena názorov s OZEÚ pre ĽP, ktorého nominoval vysoký predstaviteľ, alebo jeho vypočutie,
   c) vykonávanie mandátu a jeho súlad s ďalšími iniciatívami EÚ v tejto oblasti by sa mali pravidelne kontrolovať; osobitný zástupca EÚ by mal Rade, vysokému predstaviteľovi, Parlamentu a Komisii predkladať výročné správy o pokroku a pri ukončení mandátu aj komplexnú správu o jeho vykonávaní;
   d) politické ciele OZEÚ pre ĽP by mali zahŕňať posilnenie súdržnosti, účinnosti a viditeľnosti činnosti EÚ v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv a demokracie; OZEÚ pre ĽP by mal úzko spolupracovať s pracovnou skupinou Rady pre ľudské práva (COHOM); OZEÚ pre ĽP by mal byť partnerom na vysokej úrovni pre svojich partnerov z tretích krajín a medzinárodných organizácií a mal by tiež komunikovať s OSN (Valné zhromaždenie OSN, Rada OSN pre ľudské práva atď.), ako aj s príslušnými regionálnymi organizáciami; OZEÚ pre ĽP by mal predsedať dialógu na vysokej úrovni o ľudských právach a viesť konzultácie s tretími krajinami o otázkach ľudských práv;
   e) na dosiahnutie týchto cieľov by mal však osobitný zástupca EÚ pôsobiaci pod vedením vysokého predstaviteľa dostať silný, nezávislý a pružný mandát, ktorý by nemal byť vymedzený úzkymi a konkrétnymi tematickými povinnosťami, ale mal by naopak osobitnému zástupcovi EÚ umožňovať pohotové a účinné konanie; v súlade s opatreniami a prioritami ustanovenými v akčnom pláne by sa mal OZEÚ pre ĽP zaoberať aj rôznymi horizontálnymi otázkami, ktoré prispievajú k účinnejšej a súdržnejšej činnosti v oblasti vonkajších politík EÚ; rozsah pôsobnosti mandátu OZEÚ by mal byť plne v súlade so zásadami všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd a s politickými cieľmi ustanovenými v článku 21 Zmluvy o EÚ a mal by zahŕňať posilňovanie demokracie a budovanie inštitúcií, medzinárodnú spravodlivosť a medzinárodné humanitárne právo; mandát by mal, okrem iného, zahŕňať zrušenie trestu smrti, ochrancov ľudských práv, boj proti beztrestnosti, boj proti mučeniu, slobodu prejavu (vrátane prejavu na internete), slobodu združovania, zhromažďovania, náboženskú slobodu a slobodu viery, práva menšín, ochranu dieťaťa, práva žien, mier a bezpečnosť, rodové otázky a boj proti diskriminácii vo všetkých jej formách, či už na základe zdravotného postihnutia, rasového a etnického pôvodu, rodu, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;
   f) mandát by mal byť založený na zásadách, ktorými sa riadi politika EÚ v oblasti ľudských práv, a najmä na usmerneniach EÚ týkajúcich sa trestu smrti (2008); mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (2008), dialógu s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (2009), detí v ozbrojených konfliktoch (2008), ochrancov ľudských práv (2008), presadzovania a ochrany práv dieťaťa (2008), násilia voči ženám a boja proti všetkým formám ich diskriminácie (2008), medzinárodného humanitárneho práva (2009), súboru nástrojov na presadzovanie práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (2010), ako aj na výročných správach EÚ o ľudských právach vo svete; súčasťou mandátu ba mala byť aj podpora vysokého predstaviteľa a inštitúcií EÚ pri presadzovaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikových a ľudských práv;
   g) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal mať potrebnú odbornú spôsobilosť, rozsiahle skúsenosti a preukázateľné výsledky v oblasti ľudských práv, ako aj osobnú a profesionálnu bezúhonnosť a medzinárodnú reputáciu;
   h) osobitný zástupca EÚ by mal byť menovaný na 2,5 roka, aby sa zabezpečila kontinuita, súdržnosť a demokratická zodpovednosť, mandát by mal byť obnoviteľný a s Európskym parlamentom by sa malo počas postupu obnovovania mandátu konzultovať na príslušnej úrovni a včas;
   i) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a s predsedom Európskeho parlamentu s cieľom zabezpečiť súdržnosť a presadzovanie otázky ľudských práv vo všetkých oblastiach politík v činnosti všetkých inštitúcií EÚ; OZEÚ by mal úzko spolupracovať s Riaditeľstvom pre ľudské práva a demokraciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a všetkými viacstrannými delegáciami EÚ (New York, Ženeva, Viedeň, Štrasburg), ako aj so všetkými delegáciami EÚ vo svete, s cieľom napomôcť kontakty v otázkach ľudských práv so všetkými službami EÚ, delegáciami EÚ v tretích krajinách a s medzinárodnými organizáciami; Riaditeľstvo pre ľudské práva a demokraciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť by malo poskytnúť všetky potrebné služby a uľahčiť vykonávanie mandátu OZEÚ;
   j) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal udržiavať úzke väzby s politickým a bezpečnostným výborom Rady a zároveň pravidelne informovať príslušný výbor Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv vo svete a o stave vykonávania mandátu vrátane výsledkov zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a Valného zhromaždenia OSN a dialógu s tretími krajinami v oblasti ľudských práv, ako aj o vykonávaní stratégií krajín v oblasti ľudských práv;
   k) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal pri vykonávaní svojho mandátu spolupracovať so zástupcami miestnej, regionálnej a vnútroštátnej občianskej spoločnosti, s mimovládnymi organizáciami, odborníkmi a medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských práv a demokracie;
   l) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal mať k dispozícii primerané finančné a ľudské zdroje, ktorými by sa zabezpečila účinná práca osobitného zástupcu a jeho pracovnej skupiny; rozpočet OZEÚ pre ĽP by sa mal každoročne revidovať;
   m) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal zodpovedať za zostavenie pracovnej skupiny, zabezpečenie potrebných odborných znalostí v oblasti príslušnej politiky v súlade s mandátom OZEÚ pre ĽP a v záujme tohto mandátu ; s ohľadom na pôsobnosť a medzisektorovú povahu mandátu je dôležité, aby sa pridelil dostatočný počet pracovníkov, ktorí budú pracovať pod priamym dohľadom OZEÚ pre ĽP; pracovná skupina môže zahŕňať pridelených zamestnancov z členských štátov a inštitúcií EÚ s prihliadnutím na potrebu zabezpečenia súdržnosti a presadzovania otázky ľudských práv vo všetkých činnostiach všetkých inštitúcií a členských štátov EÚ;
   n) mandát OZEÚ pre ĽP by mal obsahovať odkaz na toto odporúčanie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a pre informáciu aj Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0489.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(4) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 470.


Rokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami
PDF 339kWORD 75k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o rokovaniach v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami (ATT) 2012/2636(RSP)
P7_TA(2012)0251B7-0276/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konferenciu OSN o rokovaniach v súvislosti so zmluvou o obchode so zbraňami (ATT), ktorá sa má uskutočniť v dňoch 2. až 27. júla 2012 v New Yorku,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 61/89(1) zo 6. decembra 2006 s názvom Na ceste k zmluve o obchode so zbraňami: stanovenie spoločných medzinárodných noriem pre dovoz, vývoz a presun konvenčných zbraní, ktorú podporilo 153 členských štátov OSN a ktorá predstavuje formálny začiatok procesu vedúceho k zmluve o obchode so zbraňami, a na rezolúciu č. 64/48(2) z 2. decembra 2009 o zmluve o obchode so zbraňami podporenú 153 členskými štátmi OSN, ktoré sa rozhodli zvolať konferenciu OSN o zmluve o obchode so zbraňami naplánovanú na štyri po sebe nasledujúce týždne v roku 2012 s cieľom vypracovať právne záväzný dokument o čo najprísnejších spoločných medzinárodných normách pre transfer konvenčných zbraní,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/336/SZBP(3) zo 14. júna 2010 a na predchádzajúce rozhodnutia Rady týkajúce sa činností EÚ na podporu zmluvy o obchode so zbraňami,

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu(4),

–  so zreteľom na závery Rady Európskej únie, predovšetkým na závery o zmluve o obchode so zbraňami z 10. decembra 2007 a z 12. júla 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 21. júna 2007 o zmluve o obchode so zbraňami: vytvorenie spoločných medzinárodných noriem pre dovoz, vývoz a transfer konvenčných zbraní(5), z 13. marca 2008 o Kódexe správania Európskej únie pri vývoze zbraní(6) a zo 4. decembra 2008 o Kódexe správania Európskej únie pri vývoze zbraní(7), v ktorých sa zdôrazňuje naliehavá potreba uzatvorenia zmluvy o obchode so zbraňami,

–  so zreteľom na odpoveď EÚ na žiadosť generálneho tajomníka OSN o poskytnutie názorov na prvky zmluvy o obchode so zbraňami,

–  so zreteľom na mnohé kampane občianskej spoločnosti na celom svete na podporu účinnej zmluvy s pevnými základmi o obchode so zbraňami vrátane kampane na podporu kontroly zbrojenia, ako aj na výzvu nositeľov Nobelovej ceny,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva(8),

–  so zreteľom na článok 34 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže neexistuje žiadna právne záväzná celosvetová zmluva o regulácii transferov konvenčných zbraní;

B.  keďže viac ako 40 členských štátov OSN nemá vnútroštátny regulačný rámec na kontrolu transferu zbraní a nedodržiava ani žiadne regionálne či medzinárodné normy;

C.  keďže podľa výskumnej služby Kongresu USA(9) dosiahla odhadovaná hodnota zmlúv o transfere zbraní do rozvojových krajín, ktoré boli na celom svete uzavreté v roku 2010, sumu 40 355 mil. USD a hodnota dodávok predstavovala 34 989 mil. USD;

D.  keďže rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 64/48 sa naliehavo požaduje, aby členské štáty OSN prijali účinný a vyvážený právne záväzný nástroj založený na čo najprísnejších spoločných medzinárodných normách pre transfer konvenčných zbraní a aby podpísali účinnú zmluvu s pevnými základmi;

E.  keďže Valné zhromaždenie OSN vymedzilo cieľ zmluvy o obchode so zbraňami (ATT) ako „právne záväznú zmluvu ustanovujúcu spoločné normy dovozu, vývozu a presunu konvenčných zbraní“(10) a cieľ štátov „zabezpečiť, aby ich vnútroštátne systémy a interné kontrolné mechanizmy dosiahli najvyššiu možnú úroveň a zabránili presúvaniu konvenčných zbraní z legálneho trhu na nelegálny, kde môžu byť použité pri teroristických útokoch, organizovanej a inej trestnej činnosti“(11);

F.  keďže nekontrolovaný a neregulovaný obchod so zbraňami predstavuje vážnu hrozbu pre miestny, vnútroštátny, regionálny a medzinárodný mier, bezpečnosť a stabilitu, ako aj pre demokraciu, právny štát a udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj; keďže neregulovaný obchod so zbraňami je jedným z činiteľov, ktoré podnecujú vojenské konflikty, vysídľovanie osôb, organizovanú trestnú činnosť a terorizmus;

G.  keďže zmluva o obchode so zbraňami, o ktorej sa bude rokovať v roku 2012, musí obsahovať jasné a záväzné ustanovenia o najprísnejších medzinárodných normách vrátane úplného súladu s medzinárodnými právnymi predpismi o ľudských právach a s medzinárodným humanitárnym právom;

H.  keďže jednotný, zosúladený a dôsledný prístup EÚ je rozhodujúcim faktorom pre prijatie a účinné uplatňovanie zmluvy na celosvetovej úrovni;

I.  keďže v oblasti transferu zbraní neexistujú žiadne záväzky, ktoré by jednoznačne hájili medzinárodné ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo;

J.  keďže Rada zdôrazňuje, že by sa malo vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa zabezpečila čo najväčšia inkluzívnosť zasadnutí prípravného výboru; keďže Rada v tejto súvislosti prijala rozhodnutie 2010/336/SZBP zo 14. júna 2010 o činnostiach EÚ na podporu zmluvy o obchode so zbraňami, ktoré sa uskutočňujú v rámci stratégie európskej bezpečnosti, s cieľom podporiť zmluvu o obchode so zbraňami medzi členskými štátmi OSN, občianskou spoločnosťou a priemyslom;

K.  keďže spoločná pozícia EÚ, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenských technológií a materiálu, prispela od svojho prijatia k harmonizácii vnútroštátnych politík kontroly vývozu zbraní v členských štátoch EÚ a keďže jej zásady a kritériá oficiálne potvrdili rôzne tretie krajiny;

L.  keďže zmluva o obchode so zbraňami musí posilňovať zodpovednosť a jej uplatňovanie musí byť otvorené a transparentné,

M.  keďže Charta OSN priznáva práva a zodpovednosti členským štátom OSN vrátane neodmysliteľného práva všetkých štátov na individuálnu alebo kolektívnu obranu podľa článku 51;

Transparentnosť a zodpovednosť – kľúč k zmluve o obchode so zbraňami s pevnými základmi

1.  konštatuje, že hodnota celosvetového vývozu rástla napriek hospodárskej a finančnej kríze a že vývoz z členských štátov EÚ stále predstavuje približne 30 % všetkého vývozu a členské štáty patria k najväčším výrobcom a vývozcom zbraní na svete(12); preto zdôrazňuje, že EÚ má zodpovednosť a rovnako aj záujem o rozvoj regulovaného, transparentnejšieho a kontrolovanejšieho obchodu so zbraňami na svetovej úrovni a o podieľanie sa na ňom;

2.  poznamenáva, že slabo regulovaný, nekontrolovaný a netransparentný obchod so zbraňami vedie k nezodpovednému obchodovaniu, spôsobuje zbytočné ľudské utrpenie, podnecuje ozbrojené konflikty, nestabilitu, teroristické útoky a korupciu a zároveň oslabuje mierové procesy, dobrú správu verejných vecí a sociálno-ekonomický rozvoj a vedie k zbavovaniu moci demokraticky zvolených vlád a porušovaniu princípov právneho štátu, ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

3.  preto požaduje, aby rokovania o medzinárodne záväznej zmluve o obchode so zbraňami v júli roku 2012 zaznamenali historický pokrok, dosiahla sa väčšia transparentnosť a zodpovednosť a boli zavedené čo najprísnejšie medzinárodné normy a kritériá na posudzovanie rozhodnutí o transfere, dovoze a vývoze konvenčných zbraní;

4.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby dalo najavo svoje odhodlanie regulovať medzinárodný obchod so zbraňami, v plnej miere využilo rokovací poriadok a dohodlo sa na komplexnom texte, ktorý zahrnie všetky dôležité otázky, ktoré si zmluva s pevnými základmi, ktorá sa má dohodnúť počas konferencie v júli roku 2012, vyžaduje;

5.  požaduje rýchle prerokovanie, urýchlené prijatie a nadobudnutie platnosti globálnej a komplexnej zmluvy OSN o obchode so zbraňami;

Rozsah pôsobnosti

6.  zdôrazňuje, že účinná zmluva by sa mala vzťahovať na široké spektrum činností v obchode s konvenčnými zbraňami vrátane dovozu, vývozu, transferu (vrátane tranzitu a prekladania, ako aj dočasného dovozu, vývozu a opätovného vývozu), výroby v cudzej licencii, riadenia zásob a všetkých súvisiacich služieb zahŕňajúcich sprostredkovanie, dopravu a financovanie;

7.  je presvedčený, že účinná zmluva by mala zahŕňať všetky aspekty obchodu s konvenčnými zbraňami vrátane transferov medzi štátmi a medzi štátom a súkromnými konečnými užívateľmi, komerčného predaja a lízingu, ako aj vypožičania, darovania alebo každej inej formy transferu;

8.  domnieva sa, že účinná zmluva by sa mala vzťahovať na čo najširšie spektrum konvenčných zbraní vrátane ručných a ľahkých zbraní a munície, nehmotných transferov, položiek s dvojakým použitím, komponentov a technológií súvisiacich s ich používaním, výrobou alebo údržbou, či už na použitie na vojenské alebo iné účely súvisiace s bezpečnosťou a vymáhaním práva;

9.  je presvedčený, že treba venovať primeranú pozornosť označovaniu a vysledovateľnosti konvenčných zbraní a munície s cieľom posilniť zodpovednosť a predchádzať odkloneniu transferov zbraní k nezákonným príjemcom;

Kritériá a medzinárodné normy

10.  domnieva sa, že dlhodobý úspech zmluvy o obchode so zbraňami závisí od prijatia čo najprísnejšieho a najjasnejšieho súboru noriem na čo najvyššej úrovni;

11.  požaduje, aby sa zmluvou o obchode so zbraňami pripomenulo zmluvným štátom, že pri všetkých rozhodnutiach o transferoch zbraní by mali dôsledne dodržiavať svoje existujúce medzinárodné záväzky, najmä v súvislosti s medzinárodnými zákonmi o ľudských právach a medzinárodným humanitárnym právom a v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov vrátane sankcií a zbrojných embárg regionálnych organizácií a Bezpečnostnej rady OSN; domnieva sa, že zmluvné strany by nemali uskutočňovať transfer zbraní do štátov, v ktorých existuje vážne riziko, že sa použijú pri porušovaní medzinárodných zákonov o ľudských právach alebo medzinárodného humanitárneho práva, napríklad pri genocíde, zločinoch proti ľudskosti a vojnových zločinoch, alebo uľahčia ich porušovanie;

12.  naliehavo vyzýva členské štáty OSN, aby prijali dodatočné záväzné kritériá (ktoré treba rozpracovať do podoby medzinárodných noriem), ktorými by sa riadili tí, ktorí rozhodujú o vývoze zbraní; domnieva sa, že k týmto kritériám by mali patriť výsledky cieľovej krajiny z hľadiska dobrej správy verejných vecí, demokracie, dodržiavania princípov právneho štátu, ľudských práv, nešírenia zbraní, boja proti korupcii, rizika zneužitia zbraní, vplyvu na sociálno-ekonomický rozvoj krajiny a zachovania regionálneho mieru a bezpečnosti; zastáva názor, že v zmluve by bolo potrebné stanoviť osobitné protikorupčné kritériá;

13.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a členské štáty EÚ, aby v súlade s odsekom 3 vyhlásenia EÚ z 12. júla 2011 podporili začlenenie silných protikorupčných mechanizmov do budúcej zmluvy; pripomína potrebu zahrnúť odkaz na korupciu v súlade s príslušnými platnými medzinárodnými nástrojmi a prijať primerané opatrenia na predchádzanie takýmto trestným činom;

14.  požaduje, aby sa tieto kritériá vypracovali vo forme spoločných operačných pokynov na vypracúvanie hodnotení rizík ako základu pri rozhodovaní o transferoch zbraní;

15.  vyzýva Európsku úniu, aby bez ohľadu na výsledky rokovaní o zmluve o obchode so zbraňami naďalej presadzovala čo najprísnejšiu interpretáciu spoločnej pozície Rady v oblasti vývozu zbraní 2008/944/SZBP a jej ôsmich kritérií, predovšetkým pokiaľ ide o medzinárodné právne predpisy o ľudských právach a medzinárodné humanitárne právo;

Opatrenia týkajúce sa uplatňovania zmluvy a podávania správ

16.  zdôrazňuje dôležitosť účinného a dôveryhodného uplatňovania zmluvy o obchode so zbraňami, pričom kladie dôraz na zodpovednosť, transparentnosť a spoľahlivosť zmluvného štátu a na lepšiu koordináciu medzi príslušnými orgánmi;

17.  zdôrazňuje, že stabilná zmluva o obchode so zbraňami musí obsahovať ustanovenia a ukazovatele, ktoré by zaväzovali zmluvné štáty, aby prijali vnútroštátne právne predpisy a zriadili vnútroštátny orgán zodpovedný za kontrolu všetkých prevodov zbraní, ktoré patria do pôsobnosti tejto zmluvy, a plnili všetky požiadavky v oblasti podávania správ a uplatňovania zmluvy; zastáva názor, že uplatňovanie zmluvy o obchode so zbraňami by malo zahŕňať kontrolu konečných užívateľov a činnosť sprostredkovateľov vrátane registrácie subjektov a udeľovania povolení na ich činnosť, poskytovania potrebných informácií a plnej dokumentácie žiadateľmi pred vydaním povolenia na vývoz, ako aj legislatívnych opatrení, ktoré stanovia, že všetky prevody konvenčných zbraní a munície, na ktoré vnútroštátne orgány nevydali povolenie alebo ktoré nie sú v súlade so zmluvou, sú trestnými činmi;

18.  domnieva sa, že účinné uplatňovanie zmluvy bude závisieť od podpory transparentnosti a od výmeny informácií a najlepších postupov medzi zmluvnými štátmi v súvislosti s rozhodnutiami o vývoze, dovoze a transferoch zbraní;

19.  domnieva sa, že skúsenosti z budovania registra OSN pre konvenčné zbrane uľahčia posilňovanie transparentnosti a výmeny informácií, a požaduje, aby sa register rozšíril o ďalšie kategórie zbraní vrátane ručných zbraní a ľahkých zbraní a munície;

20.  preto požaduje, aby sa v zmluve o obchode so zbraňami zakotvili pevné a jasné ustanovenia, podľa ktorých by zmluvné štáty mali každoročne predkladať správy o všetkých rozhodnutiach o transfere zbraní vrátane informácií o typoch, objeme a príjemcoch zariadení s povolením na transfer, ako aj o uplatňovaní ustanovení zmluvy v celom rozsahu jej pôsobnosti; požaduje, aby zmluva o obchode so zbraňami tiež predpisovala zmluvným štátom zriadenie systému vedenia podrobných záznamov (minimálne 20 rokov) o všetkých medzinárodných obchodoch a transakciách, ktoré prešli ich vnútroštátnymi systémami kontroly;

21.  požaduje, aby bola vytvorená jednotka na podporu uplatňovania zmluvy o obchode so zbraňami, ktorá by zodpovedala okrem iného za spracúvanie a analýzu správ zmluvných štátov, a aby generálny tajomník OSN zverejňoval výročné správy spolu s ďalšími návrhmi na posilnenie operačných ustanovení zmluvy; požaduje, aby sa jednotke na podporu uplatňovania zmluvy o obchode so zbraňami udelilo oprávnenie analyzovať údaje o transferoch zbraní, poukazovať na nezrovnalosti a možné porušenia zmluvy a podávať správy zhromaždeniu zmluvných štátov;

22.  požaduje, aby sa všetky tieto správy zverejňovali;

23.  požaduje, aby sa raz ročne organizovalo valné zhromaždenie zmluvných štátov a každých päť rokov hodnotiaca konferencia s podporou účasti organizácií občianskej spoločnosti;

24.  domnieva sa, že dlhodobý úspech zmluvy o obchode so zbraňami závisí od plnej transparentnosti a zodpovednosti voči príslušným vnútroštátnym orgánom vrátane parlamentných kontrolných orgánov vyvážajúcich a dovážajúcich krajín; preto požaduje, aby boli vypracované spoľahlivé mechanizmy transparentnosti , ktoré by zahŕňali každoročné predkladanie správ, čím by sa posilnila úloha parlamentov pri dohľade nad prijatými rozhodnutiami o vývoze, dovoze a transfere zbraní príslušných vlád;

25.  domnieva sa, že každý zmluvný štát, ktorý žiada o pomoc pri plnení záväzkov v rámci zmluvy o obchode so zbraňami, by mal dostávať potrebnú pomoc a technickú podporu; vyzýva Európsku úniu, aby pokračovala vo svojich činnostiach zameraných na pomoc a posilnila svoju podporu okrem iného v oblastiach legislatívnej pomoci, budovania inštitúcií, administratívnej podpory a podpory odborných znalostí vo všetkých orgánoch zapojených do systému kontroly transferov vrátane organizácií občianskej spoločnosti a parlamentov;

Úloha EÚ a EP

26.  oceňuje konzistentnosť a dôslednosť podpory EÚ a jej členských štátov, ktorú venujú medzinárodnému procesu vypracúvania zmluvy o obchode so zbraňami; vyzýva, aby sa pokračovalo v úsilí a aktívnej pomoci pred konferenciou aj na najvyššej politickej úrovni prostredníctvom demaršov a samitov v období pred júlovou konferenciou, ako aj počas ratifikačného procesu a procesu uplatňovania zmluvy;

27.  domnieva sa, že odpoveď EÚ, ktorú poskytla na žiadosť generálneho tajomníka OSN o poskytnutie názorov na prvky zmluvy o obchode so zbraňami, predstavuje vhodný základ na koordinovaný postup členských štátov EÚ na medzinárodnej konferencii venovanej zmluve o obchode so zbraňami;

28.  naliehavo žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku o intenzívne konzultácie a koordináciu s členskými štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť, aby EÚ vystupovala jednomyseľne a zastávala pevné stanovisko;

29.  požaduje, aby členské štáty v súlade s ich záväzkami v rámci Lisabonskej zmluvy na konferencii presadzovali postoje EÚ vyjadrené v odpovedi generálnemu tajomníkovi OSN, aby sa zaručil úspešný výsledok konferencie, ktorej výsledkom bude zmluva o obchode so zbraňami s pevnými základmi; vyzýva preto členské štáty EÚ, aby otvorene a jednomyseľne vyjadrili úplnú podporu delegácii EÚ, ktorá sa zúčastňuje rokovaní;

30.  naliehavo žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby uprednostnili rozhodnosť, pokiaľ ide o obsah budúcej zmluvy a členstvo; naliehavo vyzýva USA, aby upustili od svojho stanoviska, že zmluva o obchode so zbraňami sa musí dohodnúť na základe konsenzu;

31.  víta vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky, že v súlade s článkom 34 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii predloží Európskemu parlamentu stanovisko EÚ ešte pred začatím konferencie;

o
o   o

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, Organizácii Spojených národov a parlamentom členských štátov EÚ.

(1) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/499/77/PDF/N0866694.pdf?OpenElement
(2) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/464/71/PDF/N0866694.pdf?OpenElement
(3) Ú. v. EÚ L 152, 18.6.2010, s. 14.
(4) Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.
(5) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 342.
(6) Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 48.
(7) Ú. v. EÚ C 21 E, 28.1.2010, s. 2.
(8) Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.
(9) http://www.sipri.org:9090/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_states/CRS_Report_DN_03-10.pdf/view
(10) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 61/89.
(11) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 63/240.
(12) Údaje pochádzajú z hodnôt ukazovateľov trendu SIPRI (vyjadrené v amerických dolároch pri stálych cenách v roku 1990) a sú k dispozícii na adrese: http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default.


Opatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike
PDF 225kWORD 64k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o monitorovaní volieb v Konžskej demokratickej republike (2012/2673(RSP))
P7_TA(2012)0252RC-B7-0280/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Deklaráciu zásad medzinárodných volebných pozorovateľských misií, ktorá sa prijala v OSN v októbri 2005,

–  so zreteľom na Chartu OSN o ľudských právach,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorú Konžská demokratická republika (KDR) ratifikovala v roku 1982,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o volebnej pozorovateľskej činnosti a pomoci EÚ,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. novembra 2007 o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä vo východnej časti krajiny, a jej vplyve na región,

–  so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2009/769/SZBP z 19. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia Rady 2007/405/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Kongo),

–  so zreteľom na misiu pre reformu sektora bezpečnosti EUSEC RD Kongo zriadenú v júni 2005 (jednotná akcia Rady 2005/355/SZBP z 2. mája 2005 o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR)),

–  so zreteľom na mandát volebnej pozorovateľskej misie (EÚ EOM), ktorú Európska únia vyslala v súvislosti s prezidentskými a parlamentnými voľbami konanými 28. novembra 2011, aby poskytla podrobné, nestranné a nezávislé posúdenie volebného procesu, a to v rámci celoštátneho a regionálneho právneho rámca, ale aj v súlade s medzinárodnými normami a medzinárodnými zmluvami, ktoré podpísala Konžská demokratická republika,

–  so zreteľom na mandát delegácie Európskeho parlamentu, ktorá sa pripojila k EÚ EOM a potvrdila jej závery,

–  so zreteľom na vyhlásenie barónky Ashtonovej, vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Európskej komisie, z 9. decembra 2011 o volebnom procese v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Ashtonovej a člena Komisie Piebalgsa z 2. decembra 2011 o voľbách a na vyhlásenie zo 7. júna 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie barónky Ashtonovej, vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Európskej komisie, z 20. decembra 2011 o volebnom procese v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike a na jej odporúčania,

–  so zreteľom na odporúčania Nezávislej národnej volebnej komisie (INEC) vydané v apríli 2012,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 122 rokovacieho poriadku,

A. keďže volebná pozorovateľská misia Európskej únie v Konžskej demokratickej republike dospela vo svojej záverečnej správe k záverom, že volebný proces bol poškodený nedostatočnou transparentnosťou a dôveryhodnosťou v dôsledku mnohých nezrovnalostí a prípadov podvodu, ktoré boli odhalené;

B.  keďže EÚ EOM v KDR vypracovala 22 odporúčaní pre konžské orgány zameraných na zásadné opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť transparentnosť a dôveryhodnosť volieb a ktoré sú technicky uskutočniteľné ešte pred blížiacimi sa voľbami do oblastných a miestnych zastupiteľstiev;

C.  keďže podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová, hovoriac v mene EÚ, opakovane vyjadrila znepokojenie nad závažnými nedostatkami a chýbajúcou transparentnosťou pri zostavení a zverejnení výsledkov volieb, o čom informovala okrem iných aj volebná pozorovateľská misia EÚ;

D.  keďže napriek nedostatkom, ktoré odhalili samotné konžské orgány a INEC, Najvyšší súdny dvor KDR potvrdil konečné výsledky oboch volieb a 16. decembra 2011 oznámil, že úradujúci prezident Joseph Kabila bol opätovne zvolený do úradu;

E.  keďže stanovený termín uskutočnenia volieb do oblastných a miestnych zastupiteľstiev, t. j. 25. marec 2012, nebol dodržaný a keďže 6. júna 2012 predseda INEC oznámil revidovaný harmonogram volieb do oblastných, mestských, obecných a miestnych zastupiteľstiev, čím sa volebný proces predlžuje do roku 2014;

F.  keďže Najvyššia rada pre audiovizuálne služby a komunikácie (CSAC) nebola schopná zabezpečiť, aby bola dodržaná zásada rovnakého mediálneho pokrytia pre všetkých kandidátov;

G.  keďže beztrestnosť v prípade vážneho porušovania ľudských práv vytvára atmosféru neistoty a keďže situácia, čo sa týka procesu demokratizácie v KDR, naďalej vyvoláva obavy vzhľadom na to, že pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami sa zintenzívnilo politicky motivované porušovanie ľudských práv;

H.  keďže represia aktivistov v oblasti ľudských práv a novinárov v Kongu sa zvýšila a títo sú vystavení svojvoľnému zatýkaniu a zastrašovaniu;

I.  keďže zabitie Floriberta Chebeu Bahizireho, čelného konžského aktivistu v oblasti ľudských práv, a spôsob, akým sa pristúpilo k tejto záležitosti, nielenže predstavujú závažné trestné činy ako také, ale rovnako najhorší možný signál pre všetkých konžských obhajcov ľudských práv;

J.  keďže v období pred voľbami sa objavilo veľa problémov vrátane prechodu na systém jednokolového hlasovania v prípade prezidentských volieb, neplatného zoznamu voličov, chýbajúcej legitimity na strane INEC, neprimeraného a nedostatočne uplatňovaného právneho rámca a menovania sudcov najvyššieho súdu;

K.  keďže EÚ v rámci balíka finančných prostriedkov A 10. Európskeho rozvojového fondu podporuje projekty v oblasti dobrej správy vecí verejných, ako je usporiadanie demokratických a transparentných volieb;

L.  poznamenáva, že EÚ poskytla na tieto voľby finančný príspevok vo výške 47,5 milióna EUR, pričom na bezpečnosť sa vyčlenili ďalšie 2 milióny EUR; oceňuje osobnú účasť 147 pozorovateľov na operáciách sledovania volieb ako súčasť EÚ EOM DRC 2011;

M.  keďže Bezpečnostná rada OSN vo svojej rezolúcii č. 1991 prijatej 28. júna 2011 rozšírila mandát stabilizačnej misie OSN v KDR (Monusco) do 30. júna 2012;

N.  keďže nárast nezamestnanosti, sociálny pokles a ochudobňovanie obyvateľstva sú tiež rozhodujúcimi faktormi pri oslabovaní politickej stability v Konžskej demokratickej republike;

O.  keďže v krajine žije 1,7 milióna vnútorne presídlených osôb a 426 000 konžských utečencov zo susedných krajín;

1.  domnieva sa, že budovanie demokratickej spoločnosti si vyžaduje predovšetkým silnú politickú vôľu a ambicióznu víziu na strane politických vodcov, vlád aj opozičných skupín a že ich cieľom má byť vytváranie politických inštitúcií zaručujúcich ľudské, občianske a politické, sociálne, hospodárske a ekologické práva obyvateľov;

2.  nazdáva sa, že poprední politickí predstavitelia, organizácie občianskej spoločnosti, náboženské orgány a združenia žien v KDR by mali dosiahnuť celonárodný konsenzus o primeraných a vhodných inštitúciách a vytvoriť a odsúhlasiť postupy, ktorými bude možné uplatňovať demokratickú prax;

3.  domnieva sa, že pri formovaní a regulovaní demokratického procesu s cieľom posilniť zásady právneho štátu, budovať demokratické inštitúcie vrátane funkčného parlamentu na základe politického pluralizmu a posilnenia úlohy občianskej spoločnosti sú nevyhnutné nezávislé systémy súdnictva a médií;

4.  zastáva názor, že voľby sú síce potrebné, ale samé osebe nestačia na vytvorenie podmienok potrebných pre proces demokratizácie, ktorý zahŕňa viac než len organizáciu volieb; domnieva sa, že pre úspešný proces demokratizácie má zásadný význam zaviazanie sa k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju krajiny a presadzovaniu základných práv obyvateľov vrátane práva na zamestnanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie;

5.  víta skutočnosť, že účasť na konžského ľudu na prezidentských a legislatívnych voľbách v novembri 2011 bola veľmi vysoká, čím prejavil, ako veľmi mu záleží na budovaní skutočnej demokracie v KDR;

6.  vyzýva vládu, aby začala politický dialóg so všetkými stranami vrátane opozičných síl a občianskej spoločnosti, a tým pripravila podmienky pre skutočnú demokraciu a politickú reformu v krajine;

7.  zdôrazňuje význam vytvorenia ústavného súdu, ktorý zaistí väčšiu transparentnosť volebného procesu, najmä pokiaľ ide o riešenie volebných sporov;

8.  pripomína svoje zistenie, že INEC bola neúspešná, a odporúča základné reformy vo viacerých oblastiach po tom, čo jej zloženie bolo zrevidované, aby sa zaručila skutočná parita a komisia lepšie zastupovala konžskú občiansku spoločnosť;

9.  víta ochotu INEC znovu nastoliť dôveru medzi rôznymi aktérmi a realizovať odporúčania volebnej pozorovateľskej misie EÚ, v tejto súvislosti vyzýva INEC, aby navrhla konkrétne a vhodné kroky;

10.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu konžskej občianskej spoločnosti vo volebnom procese, pokiaľ ide o podporovanie občianskeho vzdelávania a pozorovanie na národnej úrovni; vyzýva preto Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo, aby podporili KDR v jej snahách o posilnenie demokracie a mieru, aby pomohli konžským MVO pri zvyšovaní povedomia voličov a monitorovaní volieb na domácej pôde a aby podporili konžský ľud v jeho úsilí o dosiahnutie demokracie a sociálnej spravodlivosti;

11.  naliehavo žiada, aby sa Najvyššej rade pre audiovizuálne služby a komunikácie (CSAC) umožnila účinná a efektívna činnosť s cieľom zabezpečiť, aby bola dodržaná zásada rovnakého mediálneho pokrytia pre všetkých kandidátov vo voľbách;

12.  rázne odsudzuje poľutovaniahodné násilie a porušovanie ľudských práv počas volieb 28. novembra 2011 a vyzýva konžské orgány, aby sa čo najviac snažili o uskutočnenie vyšetrovaní potrebných na nájdenie páchateľov; víta a podporuje prácu bezpečnostných síl a orgánov presadzovania práva, ktoré sa snažia účinne riešiť prípady porušovania ľudských práv;

13.  zdôrazňuje, že v trestných vyšetrovaniach prípadov porušenia ľudských práv, najmä masového znásilňovania, nebol dosiahnutý žiadny významný pokrok; poznamenáva, že súdnictvo je naďalej vo veľkej miere neschopné vykonávať spravodlivosť a poskytnúť obetiam odškodnenie;

14.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že vrahovia Floriberta Chebeu, aktivistu v oblasti ľudských práv, sú napriek rozhodnutiu súdu ešte stále na slobode; naliehavo vyzýva konžské súdnictvo, aby preskúmalo odvolanie, ktoré vo veci jeho rozhodnutia podala vdova Chebeu, a aby stanovilo dátum odvolacieho konania;

15.  vyzýva konžské orgány, aby v mene slobody prejavu – priamo ani nepriamo – nebránili distribúcii filmu režiséra Thierryho Michela o tomto prípade v KDR;

16.  vyzýva konžskú vládu, aby sa jednoznačne zaviazala k uplatňovaniu takej politickej praxe, ktorá skutočne rešpektuje všetky ľudské práva vrátane slobody prejavu a slobody presvedčenia, slobody demonštrovať, slobody náboženstva, ako aj k ukončeniu diskriminácie na základe pohlavia alebo sexuálnej orientácie; zdôrazňuje význam posilnenia zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a boja proti korupcii a kontroly nad bezpečnostnými silami;

17.  vyzýva súčasnú vládu Konžskej demokratickej republiky, aby zintenzívnila domáce úsilie o presadzovanie zásad právneho štátu a zaručenie bezpečnosti konžského ľudu v celej krajine; vyzýva predsedu vlády ako člena vlády zodpovedného za verejné financie, aby zabezpečil, že najvyššie normy finančného riadenia a riadne rozpočtové postupy sa stanú štandardom pri rozhodovaniach o tvorbe politiky zo strany vlády KDR;

18.  poznamenáva, že pretrváva diskriminácia žien, ktorá im bráni v plnej účasti na politickom živote, napriek tomu, že zásada rovnosti medzi mužmi a ženami a zásada rodovej parity v rôznych rozhodovacích orgánoch sú zakotvené v ústave; navrhuje, aby sa prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom zaručiť začlenenie žien do politického života a aby sa zmenil a doplnil volebný zákon tak, aby sa zaručila zásada rodovej parity;

19.  víta oznámenie predsedníctva INEC, uverejnené formou tlačovej správy 6. júna 2012, o rozhodnutí č. 019/CEN/BUR/12, ktorým sa stanovuje zrevidovaný harmonogram oblastných, mestských, obecných a miestnych volieb rozširujúci volebný proces do roku 2014;

20.  vyzýva INEC, aby predložila plán organizácie a rozpočtový plán, v ktorom je jasne uvedené, ako budú budúce voľby zorganizované; žiada, aby sa tieto plány predložili všetkým politickým stranám a občianskej spoločnosti na schválenie;

21.  vyzýva všetkých členov prezidentskej väčšiny, opozície a verejnej správy, ako aj občiansku spoločnosť a konžský ľud ako taký, aby zabezpečili, že budúce voľby vrátane prepracovaného harmonogramu volieb na roky 2012 – 2014 budú transparentné, dôveryhodné a spoľahlivé a že sa budú dodržiavať ľudské práva a základné slobody;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby finančný príspevok Únie na volebný proces v KDR podmienili účinným vykonávaním odporúčaní volebnej pozorovateľskej misie EÚ;

23.  zdôrazňuje, že bezpečnostná a humanitárna situácia v krajine naďalej ohrozuje stabilitu v regióne a že mier, bezpečnosť, demokracia a dobrá správa vecí verejných sú nevyhnutným predpokladom dlhodobého rozvoja KDR;

24.  požaduje, aby sa konžský parlament podieľal na činnosti spočívajúcej v monitorovaní ťažobného sektora a aby sa pozornosť venovala uskutočneniu nezávislého vyšetrovania s cieľom zabezpečiť, aby tento sektor realizoval svoju činnosť transparentným spôsobom;

25.  podporuje vytvorenie funkcie osobitného spravodajcu pre KDR pri Rade pre ľudské práva a obnovenie mandátu misie Monusco s cieľom chrániť civilné obyvateľstvo;

26.  vyzýva konžské orgány, aby pri najbližšej príležitosti ratifikovali Africkú chartu demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných;

27.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, vládam krajín regiónu Veľkých jazier, Rade OSN pre ľudské práva a orgánom Konžskej demokratickej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia