Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия ***I
 Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества ***I
 Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***I
 Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС
 Положението в Тибет
 Бъдещето на Aкта за единния пазар
 Бъдещето на европейското дружествено право
 Към възстановяване и създаване на работни места
 Генитално осакатяване на жени
 Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“
 Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел
 Случаи на безнаказаност във Филипините
 Положението на етническите малцинства в Иран
 Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност

Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия ***I
PDF 411kWORD 60k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))
P7_TA(2012)0253A7-0145/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0760),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0432/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2012 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0145/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 юни 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас

P7_TC1-COD(2011)0345


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  По силата на Регламент (ЕО) № 1300/2008 от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас(4) Съветът е упълномощен да следи и преразглежда максималните проценти на смъртност от риболов и съответните им нива на биомаса от репродуктивния запас, установени в член 3, параграф 2 и упоменати в член 4, параграфи 2 и 5 и член 9 от него. [Изм. 1]

(2)  В съответствие с член 290 от Договора Комисията може да бъде оправомощена да допълва или изменя несъществени елементи от законодателен акт посредством делегирани актове.[Изм. 2]

(3)  С цел да се позволи ефективното постигане нагарантира, че посочените в многогодишния план цели са постигнати по ефикасен начин и навременна реакцияче реакцията спрямо промените в състоянието на запасите е бърза, правото да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията следва, за да се делегира правото да преразглежда максималните проценти на смъртност от риболов и съответните им нива на биомаса от репродуктивния запас, когато научните данни покажат, че тези стойности вече не са подходящо средство за постигане на целта на плана. От особено значение е по време на подготвителния етап Комисията да проведе съответните консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 3]

(4)  Тъй като херингата, намираща се на запад от Шотландия, е мигриращ вид, спецификацията на района, който тязапасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия обитава понастоящем, следва да послужи за разграничаване на този запас от други запаси, но не бива да възпрепятства прилагането на посочения план, ако видъттози вид промени своите тенденции на мобилност. Членове 1 и 2 следва да бъдат съответно изменени.[Изм. 4]

(5)  От особено значение е по време на подготвителния етап Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. [Изм. 5]

(6)  При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 6]

(7)  По повод на настоящото изменение следва да се коригира грешка в заглавието на член 7. [Изм. 7]

(8)  Регламент (ЕО) № 1300/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1300/2008 се изменя, както следва:

1)  Член 1 се заменя със следното:"

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се установява многогодишен план за риболова, при който се експлоатира запасът от херинга в зоната, разположена на запад от Шотландия.' [Изм. 8]

2)  В член 2 се добавя следната буква д):

„д) под “запас от херинга в зоната на запад от Шотландия' се разбира запасът от херинга (Clupea harengus), намиращ се на запад от Шотландия, който понастоящем обитава водите на Съюза и международни води от зони Vb, VIa и VIb на ICES, както и частта от зона VІa на ICES, която се намира на изток от 7° западна дължина и на север от 55° северна ширина или на запад от 7° западна дължина и на север от 56° северна ширина, с изключение на Клайд.„ [Изм. 9]

3)  Член 7 се заменя със следното:

'Член 7

Преразглеждане на максималните проценти на смъртност от риболов и съответните им нива на биомаса от репродуктивния запас

Когато научнитеКомисията счете, въз основа на становище от НТИКР и евентуално други научни данни показват, и след цялостна консултация с регионалния консултативен съвет за морски запаси, че стойностите за процентите на смъртност от риболов и съответните им нива на биомаса от репродуктивния запас, посочени в член 3, параграф 2, член 4, параграфи 2‐5 и член 9, вече не са подходящо средство за постигане на целта по, определена в член 3, параграф 1, Комисията определятя приема делегирани актове в съответствие с член 9а за определяне на нови стойности за тези проценти и нива посредством делегирани актове в съответствие с член 9а.„ [Изм. 10]

4)  Член 8 се заменя със следното:

'Член 8

Оценка и преразглеждане на плана

1.  Най-малко На всеки четири години, считано от 18 декември 2008 г., Комисията прави оценка на прилагането и изпълнението на многогодишния план. За целите на тази оценка Комисията иска становището на НТИКР и на регионалния консултативен съвет за морски запаси. Когато е уместнонеобходимо, Комисията може да предложи адаптиранеправи съответните предложения за приемане, в съответствие с обикновената законодателна процедура, на изменение на многогодишния план или да приеме делегирани актове в съответствие с член 7.

"

2.  Параграф 1 не засяга делегирането на правомощие, посочено в член 7.' [Изм. 11]

5)  Вмъква се следният член 9a:"

Член 9a

Упражняване на делегирането

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в членове 7 и 8, се предоставяв член 7, се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от [дд.мм.гггг] [посочва се датата на влизане в сила на настоящия регламент]. три години, считано от [влизането в сила на регламента] ...(5). Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на тригодишния период. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова удължаване не по-късно от три месеца преди края на всеки от един от периодите. [Изм. 12]

3.  Делегирането на правомощията, посочено в членове 7 и 8член 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощието, посочено в него. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 13]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го нотифицира едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно членове 7 и 8член 7, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2два месеца, след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Посоченият срок се удължава с 2два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

"

[Изм. 14]

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент:

Председател

За Съвета:

Председател

(1) ОВ C 68, 6.3.2012 г., стр. 74.
(2) ОВ С 68, 6.3.2012 г., стр.74.
(3) Позиция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г.
(4) ОВ С 344, 20.12.2008 г., стр. 6.
(5)* Дата на влизане в сила на настоящия регламент.


Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества ***I
PDF 370kWORD 68k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))
P7_TA(2012)0254A7-0339/2011

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0781),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0011/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 юни 2011 г.(1),

–  след консултиране с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 25 април 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0339/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 юни 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/EО на Съвета

P7_TC1-COD(2010)0377


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2012/18/ЕС.)

Приложение към законодателната резолюция

Декларация на Комисията

Декларация относно изключването на категория „остра токсичност 3“ (дермален път на експозиция)

(Seveso, Приложение I, част 1)

Комисията признава, че компромисът, постигнат по нейното предложение, предполага подобряване на нивото на защита на здравето и безопасността на човека, както и на околната среда, в сравнение с предоставяното от Директива 96/82/ЕО („Seveso II“), която понастоящем е в сила

Комисията възнамерява да предприеме допълнителен анализ на вероятността, рисковете и потенциалните последици от големи аварии, които включват опасни вещества, класифицирани в категория „Остра токсичност 3“ (дермален път на експозиция). В зависимост от резултатите от този анализ Комисията може да представи законодателно предложение за включване и на тази категория в обхвата на Директивата.„

(1) OВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 138.


Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***I
PDF 802kWORD 297k
Резолюция
Консолидиран текст
Приложение
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели (COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))
P7_TA(2012)0255A7-0059/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0353),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0169/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, внесено в рамките на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от италианския сенат, в което се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 октомври 2011 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика , както и на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0059/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 юни 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели, храните, подходящи за хора, които имат непоносимост към глутен и храните, предназначени за използване при нискокалорични и много нискокалорични хранителни режими[Изм. 1]

P7_TC1-COD(2011)0156


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че мерки, които имат за цел създаването и функционирането на вътрешния пазар и които засягат, inter alia, здравето и защитата на потребителите, трябва да приемат за база високо равнище на защита, като взимат под внимание по-специално всяко ново развитие, основаващо се на научните факти.

(2)  Свободното движение на безопасни и здравословни храни е съществен аспект на вътрешния пазар и допринася значително за здравето и благосъстоянието на гражданите и за техните обществени и икономически интереси.Безопасността на храните, особено когато са предназначени за храненето на уязвими групи от населението, като например кърмачета, малки деца, както и хора, засегнати от определени заболявания, представлява съществено предварително условие за свободното движение на тези лица и за доброто функциониране на вътрешния пазар. [Изм. 2]

(2a)  В този контекст и понеже съответното законодателство на Съюза е съставено така, че да гарантира, че на пазара не се допуска пускането на опасни храни, уместно е изключването от състава на категориите храни, обхванати от настоящия регламент, на веществата, които е възможно да имат вредно въздействие върху здравето на съответните групи от населението.[Изм. 3]

(3)  С Директива 2009/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба(4), се определят общи принципи за състава и приготовлението на храни, специално разработени, за да отговарят на специфичните хранителни изисквания на хората, за които са предназначени. Преобладаващата част от предвидените в посочената директива разпоредби са от 1977 г. и поради това е необходимо да бъдат преразгледании не отговарят на затрудненията на потребителя да направи информиран избор между диетични храни, обогатени храни, храни, претендиращи за определени свойства, и т.нар обикновени храни. Взаимодействието между това законодателство и по-наскоро приетото законодателство на Съюза, като например Директива 2002/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни(5), Регламент (EО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните(6), Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните(7), както и Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно предоставянето на информация за храните на потребителите(8), също прави необходимо задълбоченото преразглеждане на Директива 2009/39/ЕО.[Изм. 4]

(4)  С Директива 2009/39/EО се въвеждат общо определение на „храни за специфична хранителна употреба“ и общи изисквания за етикетирането им, включително това, че върху тези храни трябва да бъде обозначена пригодността им за заявеното хранително предназначение.

(5)  Общите изисквания за състава и етикетирането, определени в Директива 2009/39/EО, са допълнени с редица незаконодателни актове на Съюза, приложими за определени категории храни. В това отношение с Директива 2006/141/EО на Комисията(9) се определят хармонизирани правила относно храните за кърмачета и преходните храни, а с Директива 2006/125/EО на Комисията(10) се установяват някои хармонизирани правила относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца. По същия начин хармонизирани правила се определят с Директива 96/8/EО на Комисията от 26 февруари 1996 г. относно храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло(11), Директива 1999/21/EО на Комисията от 25 март 1999 г. относно диетичните храни за специални медицински цели(12), и Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 г. относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен(13).

(6)  Освен това с Директива 92/52/EИО на Съвета(14) се определят хармонизирани правила относно храни за кърмачета и храни за малки деца, предназначени за износ за трети страни.

(6a)  Съобразно Резолюция на Съвета от 18 юни 1992 г.(15) Съюзът следва да допринася за прилагането на подходящи практики за маркетинг на заместителите на майчиното мляко в трети страни от страна на производители, намиращи се в рамките на Общността. [Изм. 5]

(7)  В Директива 2009/39/EО се предвижда, че могат да бъдат приети специални разпоредби относно следните две специфични категории храни, които попадат в обхвата на определението на храни за специфична хранителна употреба: „храни, предназначени за употреба при подлагане на интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти“, и „храни за хора, които страдат от нарушения на обмяната на въглехидрати (диабет)“. По отношение на храните, предназначени за употреба при подлагане на интензивно мускулно натоварване, не бе постигнато успешно заключение относно разработването на специални разпоредби поради значително разминаване във вижданията на държавите-членки и заинтересованите страни, свързано с приложното поле на такова специално законодателство, броя подкатегории, които да бъдат включени в него, критериите за определяне на изисквания към състава и потенциалното въздействие на иновациите върху продуктовото развитие. Що се отнася до специалните разпоредби за храните за хора, страдащи от нарушения на обмяната на въглехидрати (диабет), според заключението в доклада на Комисията(16)няма научни основания за определяне на специфични изисквания за състава на тези храни. При все това ангажиментът, поет от Комисията в Директива 2009/39/ЕО, да признае хранителните потребности на спортистите следва да е все още в сила, подкрепен от публикуването на научните становища на Европейския орган по безопасността на храните (Органът) относно твърдения, отнасящи се до активни лица, както и от доклада на Научния комитет по храните от 28 февруари 2001 г. относно състава и спецификациите на храните, предназначени за употреба при подлагане на интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти. Следователно, не по-късно до 1 юли 2015 г. Комисията следва да осъществи оценка на необходимостта от преразглеждане в това отношение на общото законодателство в областта на храните.[Изм. 6]

(7a)  В доклада на Комисията от 26 юни 2008 г. относно храните за хора, страдащи от нарушения на обмяната на въглехидрати (диабет)(17), се заключава, че няма научни основания за определяне на специфични изисквания за състава на тези храни. Следователно настоящият регламент не може да послужи за подходяща нормативна уредба за тази категория храни. По мнението на Комисията, по отношение на диабетиците е по-важно да се вземе предвид количеството и вида на приеманите храни. Това заключение по никакъв начин не противоречи на въвеждането на стратегия на равнището на Съюза, за борба с диабета изобщо (тип 1 и 2), засягащ над 32 милиона граждани на Съюза. Тези стойности, които се очаква да се покачат с 16% до 2030 г., най-вече поради епидемията от затлъстяване и застаряването на европейското население, заслужават особено внимание на равнището на Съюза, включително по отношение на научноизследователската и развойната дейност.[Изм. 7]

(8)  С Директива 2009/39/EО за храни, които стопанските субекти от хранително-вкусовата промишленост представят като „храни за специфична хранителна употреба“ и за които в законодателството на Съюза не са установени специални разпоредби, се предвижда и изискване за обща уведомителна процедура на национално равнище преди пускането им на пазара на Съюза с цел да се улесни ефективното наблюдение на такива храни от страна на държавите-членки.

(9)  Докладът на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на тази уведомителна процедура(18) сочи, че могат да възникнат затруднения, породени от различните тълкувания на определението на храни за специфична хранителна употреба, което очевидно се поддава на различна интерпретация от националните органи. Поради това в доклада се прави изводът, че се налага преразглеждане на приложното поле на Директива 2009/39/EО с цел да се гарантира по-ефективно и хармонизирано прилагане на законодателството на Съюза.

(10)  В доклад от проведено проучване(19) във връзка с преразглеждане на законодателството относно храни за специфична хранителна употреба се потвърждават констатациите в посочения по-горе доклад на Комисията относно прилагането на уведомителната процедура и се изтъква, че поради широкото определение в Директива 2009/39/EО днес все повече храни се продават и етикетират като храни, подходящи за специфична хранителна употреба. В доклада от проучването също се посочва, че видовете храни, които се уреждат с това законодателство, значително се различават в държавите-членки; в различните държави-членки сходни храни могат едновременно да се продават като храни за специфична хранителна употреба и/или храни за нормална консумация, предназначени за цялото население или за определени подгрупи от него, като бременни жени, жени след менопауза, хора в напреднала възраст, подрастващи, юноши, хора, подложени на различни натоварвания, и др. Това положение пречи на функционирането на вътрешния пазар и поражда правна несигурност за компетентните органи, стопанските субекти от хранителната промишленост и потребителите, без да се изключва опасността от пазарна злоупотреба и нарушаване на конкуренцията.

(11)  Изглежда, че други, по-скорошни законодателни актове на Съюза са пригодени по-добре, отколкото Директива 2009/39/EО, към развиващия се и иновативен пазар на хранителните продукти. Особено важни и значими в това отношение са: Директива 2002/46/EО , Регламент (EО) № 1924/2006 и Регламент (ЕО) № 1925/2006. Освен това разпоредбите на тези законодателни актове на Съюза уреждат в достатъчна степен някои категории храни, обхванати от Директива 2009/39/ЕО, с по-малка административна тежест и с по-голяма яснота относно приложното поле и целите им.

(11a)  Следователно е необходимо да бъдат премахнати разликите в тълкуването и справянето с трудностите от държавите членки и стопанските субекти на хранителната промишленост при съчетаването на различни законодателни актове в областта на храните посредством опростяване на регулаторната среда. Това би гарантирало еднаквото третиране на сходни продукти в целия Съюз и би създало по-справедливи условия за всички стопански субекти на вътрешния пазар, по-специално за малките и средните предпрпиятия (МСП). [Изм. 8]

(12)  Нещо повече, опитът сочи, че определени правила, включени в Директива 2009/39/EО или приети по силата на същата директива, вече не са ефективни, за да гарантират функционирането на вътрешния пазар.

(13)  Следователно понятието „храни със специфична хранителна употреба“ следва да отпадне и Директива 2009/39/EО следва да бъде заменена с настоящия акт. С цел опростяване на прилагането му и гарантиране на съгласуваност във всички държави-членки, актът следва да е под формата на регламент.

(14)  С Регламент (EО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(20) се установяват общи принципи и определения на законодателството на Съюза в областта на храните с цел да се гарантират висока степен на защита на здравето и функциониранеточовешкото здраве и на интересите на потребителите, като в същото време се обезпечава ефективното функциониране на вътрешния пазар. Установяват се принципите за анализ на риска по отношение на храните, кактоопределя се, че съгласно принципа на предпазливост могат да бъдат приемани временни мерки за управление на риска, и се определят структурите и механизмите за научна и техническа оценка, извършвана от Органа. Поради това някои определения, установени в посочения регламент, следва да се прилагат и в контекста на настоящия регламент. Освен това по смисъла на настоящия регламент следва да се прави допитване до Органа по всички въпроси, които потенциално могат да имат отражение върху общественото здраве. [Изм. 9]

(14a)  В случаите, в които съществува риск за живота или здравето, независимо дали непосредствено или в дългосрочен план, но все още съществува научна неяснота, принципът на предпазливост следва да се прилага с оглед гарантирането на високо равнище на защита на здравето, като се отчетат кумулативното токсично въздействие и повишената чувствителност на здравето на особено уязвимите групи от населението, посочени в настоящия регламент.[Изм. 10]

(15)  Ограничен брой категории храни представляват единствен или частичен хранителен източник за определени групи от населението; тези храни са жизненоважни за справяне с определени състояния и/или имат съществено значение за поддържане на желаната хранителна стойност за някои ясно определени уязвими групи от населението. Към тези категории храни спадат храните за кърмачета и преходните храни, преработените храни на зърнена основа, детските храни и храните за специални медицински цели, храните за хора с непоносимост към глутен и храните, предназначени за употреба в нискокалорични и много нискокалорични хранителни режими. Опитът сочи, че разпоредбите, определени в Директива 2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и Директива 1999/21/EО, гарантират в задоволителна степен свободното движение на тези храни, както и висока степен на защита на общественото здраве. Храните, предназначени за употреба в много нискокалорични хранителни режими към настоящия момент не са обхванати от Директива 96/8/ЕО, а единствено от Директива 2009/39/ЕО. Поради това е целесъобразно настоящият регламент да бъде насочен към общите изисквания за състава на храните за кърмачета и преходните храни, преработените храни на зърнена основа и детските храни за кърмачета и малки деца, както и на храните за специални медицински цели и информацията за тях , храните за хора с непоносимост към глутен и храните, предназначени за употреба в нискокалорични и много нискокалорични хранителни режими, като се отчитат разпоредбите на Директива 2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и Директива 1999/21/EО. [Изм. 11]

(16)  С цел да се гарантира правна сигурност определенията, установени в Директива 2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и Директива 1999/21/EО, Регламент (ЕО) № 41/2009 и Директива 96/8/ЕО следва да бъдат пренесени в настоящия регламент. Определенията за храни за кърмачета и преходни храни, преработени храни на зърнена основа и детски храни, както и храни за специални медицински цели, храни за хора с непоносимост към глутен и храни, предназначени за употреба в нискокалорични и много нискокалорични хранителни режими, обаче трябва да бъдат редовно адаптирани, като се отчитат техническият и научният напредък и развитието в тази област в световен мащаб, по целесъобразност. [Изм. 12]

(16a)  Съгласно препоръките на Световната здравна организация, новородените деца с ниско тегло следва да бъдат хранени с млякото на своите майки. При все това новородените с ниско тегло или преждевременно родените кърмачета често имат специални хранителни нужди, които не могат да бъдат задоволени от майчиното мляко, нито от стандартните храни за кърмачета. Храните за такива кърмачета следва да са съобразени с правилата, приложими за храните за специални медицински цели, когато тези храни са избрани като най-уместни, като се вземе предвид конкретното медицинско състояние на кърмачето. Във всички случаи храните, предназначени за новородени с ниско тегло или преждевременно родени кърмачета, следва да бъдат съобразени с изискванията на Директива 2006/141/ЕО. [Изм. 13]

(17)  Важно е съставките, които се използват за производство на категориите храни, обхванати от настоящия регламент, да задоволяват хранителните потребности на хората, за които са предназначени, да са подходящи за тях и да притежават хранителна стойност, установена въз основа на общоприети научни данни. Тази стойност трябва да се доказва чрез систематичен и независим преглед на наличните научни данни. [Изм. 14]

(17a)  Необходимо е пестицидите, чиито максимални равнища на остатъчни вещества са разрешени от Директива 2006/141/ЕО и Директива 2006/125/ЕО, и които не съответстват на условията за безопасност, посочени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(21), да бъдат изтеглени от пазара и да не бъдат използвани при производството на храни, обхванати от настоящия регламент. [Изм. 15]

(17б)  Максималните равнища на остатъчни вещества от пестициди, определени в съответното законодателство на Съюза, по-конкретно Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход(22), следва да се прилагат, без да се засягат специалните разпоредби, установени с настоящия регламент, и делегираните актове, приети в съответствие с настоящия регламент. [Изм. 16]

(17в)  Като се вземе предвид обаче уязвимото положение на кърмачетата и малките деца, са необходими строги ограничения върху остатъчните вещества от пестициди в храните за кърмачета и преходни храни и в преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца. Конкретните максимално допустими равнища на остатъчни вещества от пестициди за такива продукти са посочени в Директива 2006/141/ЕО и Директива 2006/125/ЕО. По-специално внимание следва да се обърне на пестицидите, съдържащи класифицирани като специфично опасни за човешкото здраве вещества. [Изм. 17]

(17г)  На всички етапи от производствената верига на храните предприятията за производство на храни и стопанските субекти в хранителната промишленост, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 , следва да гарантират, че храните, обхванати от настоящия регламент, отговарят на изискванията на законодателството в областта на храните като цяло и на настоящия регламент, в частност. [Изм. 18]

(18)  Общите разпоредби за етикетиране се съдържат в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните(23)Регламент (ЕС) № 1169/2011. По принцип тези общи изисквания за етикетирането следва да се прилагат за категориите храни, обхванати от настоящия регламент. По целесъобразност обаче и за изпълнение на конкретните цели на настоящия регламент в него следва да се предвидят допълнителни изисквания към разпоредбите на Директива 2000/13/EОРегламент (ЕС) № 1169/2011 или дерогации от тях. [Изм. 19]

(19)  Настоящият регламент следва да установи критерии за определяне на специални изисквания за състава и за информацията за храните за кърмачета, преходните храни, преработените храни на зърнена основа и детските храни, както и на храните за специални медицински цели, храните за хора с непоносимост към глутен и нискокалоричните и много нискокалоричните хранителни режими, като се отчитат разпоредбите на Директива 2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и Директива 1999/21/EО. С цел да се адаптират определенията за храни за кърмачета, преходни храни, преработени храни на зърнена основа и детски храни, както и храни за специални медицински цели, установени в настоящия регламент, като се отчитат техническият и научният напредък и развитието в тази област в световен мащаб; да се установят специални изисквания за състава на категориите храни, обхванати от настоящия регламент, и информацията за тях, включително допълнителни изисквания за етикетиране към разпоредбите на Директива 2000/13/EО или дерогации от тях; и за разрешаване на хранителни и здравни претенции на на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. [Изм. 20]

(19а)  Най-късно една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията, след консултация с Органа , следва да изясни статута на млякото за деца от 12 до 36 месеца, който понастоящем се урежда от различни правни актове на Съюза като Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 1924/2006, Регламент (ЕО) № 1925/2006 и Директива 2009/39/ЕО, и да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на необходимостта от последващи законодателни действия. По целесъобразност докладът следва да бъде придружен от законодателно предложение. [Изм. 21]

(20)  Целесъобразно е да бъде създаден и осъвременяван списък, приложен към настоящия регламент, на витамини, минерали, аминокиселини и други вещества, които могат да се влагат в храни за кърмачета, преходни храни, преработени храни на зърнена основа и детски храни, както и храни за специални медицински цели и храни, предназначени да бъдат използвани в нискокалорични и много нискокалорични хранителни режими, съобразно определени критерии, установени в настоящия регламент. Приложеният списък следва да бъде приет, като се отчетат хранителните особености на засегнатите групи от населението и следва да отчете и замени списъците, посочени в директиви 2006/141/ЕО и 2006/125/ЕО, както и в Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 г. относно веществата, които могат да се добавят за специални хранителни цели в храни за специфична хранителна употреба(24), който не е приложим за течните или твърди храни за кърмачета и малки деца. Тъй като приемането и актуализирането на списък на Съюза предполагаприложението представлява акт на общо прилагане с цел допълване или изменение на критериите, посочени внякои несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят съответните изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняватправомощието да приема актове в този смисъл в съответствие с разпоредбитечлен 290 от Договора за функционирането на Европейския съюзарламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна следва да бъде делегирано на Комисията. Комисията следва в надлежно обосновани случаи на неотложна необходимост, свързана с общественото здраве, да приема делегирани актове за изпълнение с незабавно приложение за осъвременяване на приложението. [Изм. 22]

(21)  Съгласно становището на Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) от 19 януари 2009 г. за оценка на риска от нанотехнологични продукти за момента няма достатъчна информация за рисковете, свързани със специално създадени наноматериали, и съществуващите методи на изпитване могат да се окажат недостатъчни, за да обхванат всички проблеми, възникващи във връзка със специално създадените наноматериали. СледователноКато се вземе предвид това научно становище и с оглед на особената чувствителност на уязвимите групи, за които са предназначени храните, обхванати от настоящия регламент, специално създаденисъздадените наноматериали не следва да бъдат включвани в списъка, приложен към настоящия регламент, за категориите храни, обхванати от настоящия регламент, докато Органът не извърши съответната оценкадокаже тяхната безопасност на основата на адекватни и достатъчни методи на изпитване, както и тяхната хранителна стойност и пригодността им за лицата, за които са предназначени. [Изм. 23]

(22)  В интерес на ефективността и опростяването на законодателството и на ясната воля за подкрепа на иновациите следва да се направи средносрочен преглед с цел да се установи дали списъкът, приложен към настоящия регламент, следва да бъде разширен, така че да обхване други категории храни, уредени с други специални законодателни актове на Съюза. Решението за такова разширяване следва да бъде взето от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура въз основа на оценка на Органа.[Изм. 24]

(23)  Необходимо е да се създадат процедури за приемане на извънредни мерки в случаите, в които храна, обхваната от настоящия регламент, представлява сериозна опасност за човешкото здраве. С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на извънредни мерки на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(25). Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани с извънредни мерки, наложителни причини за спешност изискват това.

(24)  Съгласно Директива 92/52/EИО храните за кърмачета и храните за малки деца, които се изнасят или реекспортират от Европейския съюз, трябва да са съобразени със законодателството на Съюза, освен ако няма други изисквания от страната вносителка. Този принцип вече е установен по отношение на храните с Регламент (ЕО) № 178/2002. Следователно с оглед на опростяване и постигане на правна сигурност Директива 92/52/EИО следва да бъде отменена.

(25)  С Регламент (ЕО) № 1924/2006 се определят правилата и условията за използване на хранителни и здравни претенции за храните.Тези правила следва да се прилагат за категориите храни, обхванати от настоящия регламент, като общи правила освен ако в настоящия регламент или в незаконодателни актове, приети в съответствие с него, не е предвидено друго.

(26)  Към момента обозначенията „без глутен“ и „с много ниско съдържание на глутен“ могат да се използват за храни, предназначени за специфична хранителна употреба, както и за храни за нормална консумация в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕО) № 41/2009. Тези обозначения могат да се тълкуват като хранителни претенции съгласно определението, посочено в Регламент (ЕО) № 1924/2006. С оглед на опростяване тези обозначения следва да се уреждат единствено с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1924/2006настоящия регламент и да отговарят на посочените в него изисквания. Необходимо е техническите изменения съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 за включване на хранителните претенции „без глутен“ и „с много ниско съдържание на глутен“ и свързаните с тях условия на употреба, определени вПоради тези причини, Регламент (ЕО) № 41/2009, да бъдат завършени, преди да влезе в сила прилагането на настоящия регламентследва да бъде отменен. [Изм. 90]

(26а)  Към момента обозначенията „без лактоза“ и „с много ниско съдържание на лактоза“ не са обхванати от правото на Съюза. Тези обозначения обаче са важни за хората с непоносимост към лактоза. Следователно Комисията следва да разясни техния статут съгласно общото законодателство в областта на храните.[Изм. 25]

(27)  „Заместител на хранения за регулиране на телесното тегло“ и „пълен заместител на дневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло“ към момента се считат за храни за специфична хранителна употреба и са предмет на специални правила, приети с Директива 96/8/EО, а храните, предназначени за използване при много нискокалоричните хранителни режими се уреждат единствено от Директива 2009/39/ЕО. На пазара обаче се появяват все повече храни, предназначени за цялото население, които са обозначени със сходни декларации, представени като хранителни претенции за регулиране на телесното тегло. В контекста на увеличаващо се разнообразие от хранителни продукти, съдържащи общи претенции, и предвид рисковете от отклонения в хранителните навици, породени от някои неконтролирани хранителни режими, Органът има задължението, по силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006, да извършва редовна научна оценка на исканията за здравни претенции, отнасящи се до заместителите на хранения. Оценката, извършвана от Органа, не обхваща безопасността на критериите за състава, предложени от стопанския субект в хранителната промишленост, кандидатстващ за използването на дадена претенция или метод за етикетиране. Следователно са необходими специални разпоредби в настоящия регламент относно храните, предназначени за използване при нискокалорични и много нискокалорични режими за намаляване на телесното тегло. Подобни разпоредби са важен инструмент за хранителна и здравна сигурност на лицата, които искат да намалят телесното си тегло. С цел да се премахне потенциално объркване между храните, които се пускат на пазара за регулиране на телесното тегло, и в интерес на правната сигурност и единство на законодателството на Съюза, като същевременно се предоставя защита на най-уязвимите групи лица, тези обозначения на храни, предназначени за използване от населението, следва да се уреждат единствено с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да отговарят на посочените в него изисквания, с изключение на храни, предназначени за употреба в нискокалорични и много нискокалорични хранителни режими , които следва да спазват разпоредбите на настоящия регламент. Необходимо е техническите изменения съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 за включване на хранителните претенции за регулиране на телесното тегло за храни, представяни като „пълен заместител на дневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло“ и „заместител на хранения за регулиране на телесното тегло“, и свързаните с тях условия на употреба, определени в Директива 96/8/EО, да бъдат завършени, преди да започне прилагането на настоящия регламент. [Изм. 26]

(27а)  За да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, на равнището на държави членки следва да се въведат подходящи процедури за здравен контрол и за състав на храните, както преди, така и след пускането им на пазара.[Изм. 27]

(27б)  Съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните(26), държавите членки следва да извършват проверки относно спазването от страна на предприятията на регламента и свързаните с него делегирани актове, като следват подход, основан на анализа на риска.[Изм. 28]

(28)  Тъй като целите на действията, които трябва да бъдат предприети, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(29)  Необходими саКомисията следва да предприеме подходящи преходни мерки, които да дадат възможностнеобходими, за да се гарантира правната сигурност между влизането в сила и прилагането на настоящия регламент и за да бъде предоставена помощ и осъвременена информация, необходима на стопанските субекти в хранителната промишленост, за да им бъде дадена възможност да се съобразят с изискванията на настоящия регламент. [Изм. 29]

(29а)  За да улесни достъпа на МСП до пазара, който в някои сектори –като например детските и медицинските храни – изглежда е доминиран от няколко големи дружества, Комисията следва, в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, да приеме насоки посредством делегирани актове, за да помогне на предприятията, по-специално на МСП, да се съобразяват с изискванията, установени в настоящия регламент и по този начин да улесни конкурентоспособността и иновациите. [Изм. 30]

(29б)  За да се улесни достъпът до пазара на стопанските субекти в хранителната промишленост, и по-специално на МСП, които желаят да пуснат на пазара храни, произведени в резултат на научния и технологичния напредък, Комисията следва, в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни, да приеме насоки относно процедурата за временно пускане на пазара на този вид храни. [Изм. 31]

(29в)  Комисията следва да бъде оправомощена да разрешава, посредством делегирани актове, временното пускане на пазара на храни, произведени в резултат на научния и технологичния напредък, за да се извлекат практически ползи от изследванията за промишлени цели, докато се приемат изменения в делегираните актове за съответната специфична категория храни. Въпреки това, в интерес на защитата на здравето на потребителите, разрешението за пускане на пазара може да се издава само след консултация с органа, [Изм. 91]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент, който допълва законодателството на Съюза, приложимо в областта на храните, се определят изисквания за състава на следните категории храни и за информацията за тях: [Изм. 33]

   а) храни за кърмачета и преходни храни;
   б) преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца;
   в) храни за специални медицински цели, включително храни за новородени с ниско тегло или преждевременно родени кърмачета; [Изм. 34]
   ва) храни, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен; и [Изм. 35]
   вб) храни, предназначени за употреба в нискокалорични и много нискокалорични хранителни режими (VLCD).[Изм. 36]

2.  С регламента се установяват правила за определяне и осъвременяване на ясно установен списък в приложение І на витамини, минерали и други вещества, които могат да се влагат за специални хранителни цели в категориите храни, посочени в параграф 1. [Изм. 37]

2a.  Изискванията, установени в настоящия регламент, имат предимство пред други противоречащи на тях изисквания, съдържащи се в законодателството на Съюза в областта на храните. [Изм. 38]

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

   а) определенията за „храни'“, „на дребно“ и „пускане на пазара“, посочени в член 2, член 3, параграф 7 и член 3, параграф 8 от Регламент (EО) № 178/2002; [Изм. 39]
   б) определенията за 'етикетиране' и „предварително опакована храна“ и „етикетиране“, посочени в член 1, параграф 3член 2, параграф 2, букви а)д) и б)й)от Директива 2000/13/EОРегламент (ЕС) № 1169/2011; [Изм. 40]
   в) определенията за „хранителна претенция“ и „здравна претенция“, посочени в член 2, параграф 2, точки 4) и 5) от Регламент (ЕО) № 1924/2006;
   г) определението за „друго вещество“, посочено в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1925/2006; и
   га) определението за „специално създаден наноматериал“, посочено в член 2, параграф 2, буква у) от Регламент (ЕС) № 1169/2011; [Изм. 41]

2.  Прилагат се и следните определения:

а)  „Органът“ означава Европейският орган за безопасност на храните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002.

   б) „кърмаче“ означава дете под 12-месечна възраст;
   в) „малко дете“ означава дете на възраст между една и три години;
   г) „храни за кърмачета“ означава храни, използвани от кърмачета през първите месеци от живота им, чийто самостоятелен прием задоволява хранителните изисквания на кърмачетата до въвеждането на подходящо допълнително хранене;
   д) „преходни храни“ означава храни, използвани от кърмачета след въвеждането на подходящо допълнително хранене и представляващи основната течна храна при постепенно разнообразяван хранителен режим;
  е) „преработени храни на зърнена основа“ означава храни,
   i) предназначени да задоволяват специфичните изисквания на кърмачета в добро здраве в периода на отбиване и на малки деца в добро здраве като добавка към хранителния им режим и/или за постепенното им адаптиране към обикновена храна, и
  ii) попадащи в една от следните четири категории:
   храни на зърнена основа, които са възстановени или преди употреба се възстановяват с мляко или други подходящи течности;
   храни на зърнена основа с вложен високобелтъчен продукт, които са възстановени или преди употреба се възстановяват с вода или друга подходяща течност, която не съдържа белтък;
   макаронени изделия, които се консумират след приготвяне във вряща вода или друга подходяща течност;
   сухари и бисквити, които са годни за пряка консумация или натрошени с добавка на вода, мляко или друга подходяща течност;
  ж) „детски храни“ означава храни, предназначени да задоволяват специфичните изисквания на кърмачета в добро здраве в периода на отбиване и на малки деца в добро здраве като добавка към хранителния им режим и/или за постепенното им адаптиране към обикновена храна, с изключение на
   i) преработени храни на зърнена основа и
   ii) млека, предназначени за малки деца;
   з) „храни за специални медицински цели“ означава специално обработени или съставени храни, които са предназначени за диетотерапия на пациенти и използвани под медицинско наблюдение. Те са предназначени за цялостно или частично хранене на пациенти с ограничена, понижена или нарушена способност да поемат, смилат, поглъщат, метаболизират или отделят обикновени храни или определени хранителни съставки, съдържащи се в тях, или метаболити, или чието здравословно състояние определя други хранителни изисквания, които не могат да бъдат задоволени с диетотерапия единствено чрез промяна на нормалния хранителен режим. Храните за специални медицински цели включват също така храните за новородени с ниско тегло или преждевременно родени кърмачета. Тези хратисъщо трябва да се съобразяват с разпоредбите на Директива 2006/141/ЕО;[Изм. 92]
   за) „храни за новородени с ниско тегло или преждевременно родени кърмачета“ означава храни със специфичен състав, разработени в съответствие с хранителните потребности, обусловени от анатомо-физиологичните особености на кърмачета, родени преждевременно или с ниско тегло;[Изм. 43]
   зб) „храни за хора, които имат непоносимост към глутен“ означава храни за специфична хранителна употреба, които са специално произведени, приготвени или преработени за задоволяване на специални диетични потребности на хора, които имат непоносимост към глутен; [Изм. 44]
   зв) „глутен“ означава протеинова фракция от пшеница, ръж, ечемик, овес или техни кръстоски и производни и която не може да бъде разтворена във вода и 0,5 М разтвор на натриев хлорид; [Изм. 45]
   зг) „храни, предназначени за употреба в нискокалорични хранителни режими “LCD продукти' и „много нискокалорични хранителни режими “VLCD продукти' означава храни със специфичен състав, които, когато се използват съобразно указанията на производителя, заместват напълно дневния хранителен прием.

VLCD продукти съдържат между 400 и 800 килокалории (kcal) на ден.

LCD продукти съдържат между 800 и 1 200 килокалории (kcal) на ден. [Изм. 46]

Храните за специални медицински цели, по смисъла на първа алинея , буква з), попадат в една от следните три категории:

   i) пълноценни храни от гледна точка на хранителните им характеристики, със стандартен състав на хранителни вещества, които, ако се използват съгласно указанията на производителя, могат да съставляват единственият източник на хранене за лицата, за които са предназначени;
   ii) пълноценни храни от гледна точка на хранителните им характеристики, с адаптиран хранителен състав, специфичен за дадено патологично състояние, разстройство или заболяване, които, ако се използват съгласно указанията на производителя, могат да съставляват единственият източник на хранене за лицата, за които са предназначени;
   iii) непълноценни храни от гледна точка на хранителните им характеристики, със стандартен хранителен състав или адаптиран хранителен състав, специфичен за дадено патологично състояние, разстройство или заболяване, които не са подходящи да се използват като единствен източник на хранене. [Изм. 47]

3.  Комисията се упълномощава да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за целесъобразно адаптиране на определенията за „храни за кърмачета“, „преходни храни“, „преработени храни на зърнена основа“, „детски храни“ и „храни за специални медицински цели“, като се отчитат техническият и научният напредък и съответното развитие в тази област в световен мащаб.[Изм. 48]

ГЛАВА II

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА

Член 3

Пускане на пазара

1.  Храните, посочени в член 1, параграф 1, могат да бъдат пускани на пазара само ако са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и със законодателството на Съюза в областта на храните.

2.  Храните, посочени в член 1, параграф 1, внасяни в Съюза с цел пускането им на пазара, трябва да са в съответствие с приложимите разпоредби от законодателството на Съюза в областта на храните. Храните, посочени в член 1, параграф 1, изнасяни или подлежащи на реекспорт от Съюза с цел пускане на пазара в трета държава, зачитат приложимите изисквания на законодателството на Съюза в областта на храните, освен ако конкретни обстоятелства в държавата вносител, свързани например с климатичните условия или релефа, оправдават различен състав или опаковка.

3.  Храните, посочени в член 1, параграф 1, могат да бъдат пуснати на пазара единствено във вид на предварително опакована храна.

4.  Държавите членки нямат право да ограничават или забраняват пускането на пазара на храни, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, по причини, свързани със състава, производството, представянето или етикетирането им. [Изм. 49]

4a.  С оглед бързото пускане на пазара на храните, посочени в член 1, параграф 1 и получени в резултат на научния и-технологичния напредък, Комисията, след консултация с Органа, приема делегирани актове в съответствие с член 15, с които разрешава пускането на пазара за срок от две години на храни, посочени в член 1, параграф 1, които не са в съответствие с правилата за състава, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети в съответствие с настоящия регламент. [Изм. 50]

Член 4

Предварително опакована храна

Храните, посочени в член 1, параграф 1, се допускат на пазара на дребно единствено във вид на предварително опакована храна.[Изм. 51]

Член 5

Свободно движение на стоки

Държавите-членки нямат право по причини, свързани със състава, производството, представянето или етикетирането, да ограничават или забраняват пускането на пазара на храни, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.[Изм. 52]

Член 6

Извънредни мерки

1.  В случаите, когато е ясно, че има вероятност храни, посочени в член 1, параграф 1, да представляват сериозна опасност за човешкото здраве и че тази опасност не може да бъде овладяна задоволително с мерки, предприети от засегнатата държава-членка (засегнатите държави-членки), Комисията по своя инициатива или по искане на държава-членка незабавно предприема целесъобразни временни извънредни мерки, включително мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на съответните храни в зависимост от сериозността на положението. Тези мерки се приемат с актове за изпълнение в съответствие с процедура по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

2.  В надлежно обосновани случаи на неотложност за овладяване или преодоляване на сериозна опасност за човешкото здраве Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 3.

3.  Ако някоя държава-членка официално уведоми Комисията, че е необходимо да бъдат предприети извънредни мерки, и Комисията не предприеме действия в съответствие с параграф 1, съответната държава-членка може да приеме целесъобразни временни извънредни мерки на своя територия, включително мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на съответните храни в зависимост от сериозността на положението. Тя незабавно уведомява за това другите държави-членки и Комисията, като представя основанията за своето решение. Комисията приема актове за изпълнение за продължаване, изменение или отмяна на националните временни извънредни мерки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2. Държавата-членка може да запази националните си временни извънредни мерки до приемането на актовете за изпълнение, посочени в настоящия параграф.

Член 6а

Принцип на предпазливост

Когато след оценка на наличната научна информация съществуват разумни основания за загрижеността от възникване на възможни нежелани реакции, но все още съществува научна несигурност, могат да бъдат приети временни мерки за управление на риска, които са необходими за гарантиране на висока степен на защита на уязвимите групи от населението, за които са предназначени храните, посочени в член 1, параграф 1. [Изм. 53]

Член 6б

Контрол

Компетентните национални органи осигурят въвеждането на подходяща система за контрол, за да се гарантира спазването от страна на стопанските субекти в хранителната промишленост на настоящия регламент, както и на съответните изисквания за защита на здравето. [Изм. 54]

ГЛАВА III

ИЗИСКВАНИЯ

Раздел 1

Уводни разпоредби

Член 7

Уводна разпоредба

Храните, посочени в член 1, параграф 1, трябва да отговарят на всички изисквания на приложимото законодателство на Съюза в областта на храните.

2.  Изискванията, определени в настоящия регламент, имат предимство пред други противоречащи на тях изисквания, посочени в законодателството на Съюза в областта на храните.[Изм. 55]

Член 8

Становища на Органа

За целите на прилагането на настоящия регламент Органът предоставя научни становища в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (EО) № 178/2002.

Член 8а

Храни за нормална консумация

При етикетирането, представянето и рекламирането на храни за нормална консумация се забранява следното:

   а) използването на израза „храни за специални хранителни цели“ самостоятелно или в съчетание с други думи за обозначаване на такива храни;
   б) всички други означения или всяко представяне, които биха създали впечатлението, че храните принадлежат на една от категориите, посочени в член 1, параграф 1. [Изм. 56]

Раздел 2

Общи изисквания

Член 9

Общи изисквания относно състава и информацията

1.  Съставът на храните, посочени в член 1, параграф 1, трябва да бъде годен да задоволи хранителните потребности на хората, за които те са предназначени, и да бъде подходящ за тях в съответствие с общоприетите проверени от партньори и независимо оценени научни данни и медицински заключения. [Изм. 57]

2.  Храните, посочени в член 1, параграф 1, не могат да съдържат никакви вещества в количества, застрашаващи здравето на хората, за които са предназначени.

3.  Етикетирането, представянето и рекламата на храните, посочени в член 1, параграф 1, предоставят достатъчнапредставляват точна, ясна, лесноразбираема за потребителите и неподвеждаща информация за потребителите. Те не приписват на тези храни свойства за профилактика, лечение или излекуване на заболявания у човека, както и не предполагат подобни свойства. [Изм. 58]

3a.  Етикетът върху храните за кърмачета и преходните храни не съдържа изображения на кърмачета, нито каквито и да било други изображения или текст, които могат да идеализират употребата на продукта. Все пак се разрешава използването на графични изображения за по-лесна идентификация на продукта и за илюстриране на начина на приготвяне. Директива 2006/141/ЕО се изменя съответно. [Изм. 59]

4.  Всякаква полезна информация или препоръки относно категориите храни, посочени в член 1, параграф 1, букви а), б), в) и ва), могат да се разпространяват единствено отза квалифицирани лица в областта на медицината, храненето иили фармациятаили други професионалисти, отговорни за майчиното и детското здравеопазване. Допълнителната информация, предоставяна от специалисти в областта на здравеопазването на крайните потребители, е единствено от научно или фактологическо естество и не съдържа реклама. [Изм. 60]

4a.  С цел осъществяване на ефикасен официален контрол, стопанските субекти в хранителната промишленост уведомяват компетентния орган в държавата членка, в която пускат на пазара храни, посочени в член 1, параграф 1, като му изпращат образец от етикета, използван за продукта. [Изм. 61]

4б.  Употребата на пестициди в селскостопански продукти, предназначени за производството на храни, посочени в член 1, параграф 1, се ограничава във възможно най-голяма степен, без да се засягат разпоредбите на Директива 2006/125/ЕО и на Директива 2006/141/ЕО. [Изм. 62]

4в.  Конкретните изисквания, свързани с храните, посочени в член 1, параграф 1, установяващи ограничения или забрана на употребата на някои пестициди, се актуализират редовно, като се обръща по-специално внимание на пестицидите, съдържащи активни вещества, продукти за растителна защита и синергизиращи вещества, класифицирани по Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси(27)като мутагенна категория 1A или 1Б, канцерогенна категория 1A или1Б, репродуктивнотоксична категория 1A или 1Б, за които се счита, че имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, които могат да доведат до нежелани реакции при човека, или активни вещества, одобрени в качеството им на „вещество кандидат за заместване“ съгласно член 24 от Регламент (EО) № 1107/2009. [Изм. 63]

Раздел 3

Специални изисквания

Член 10

Специални изисквания относно състава и информацията

1.  Храните, посочени в член 1, параграф 1, трябва да отговарят на изискванията, посочени в член 7, и на изискванията за състава и информацията, посочени в член 9.

2.  При спазване на общите изисквания, посочени в членове 7 и 9, и на конкретните изисквания на членове 10а и 10б, и отчитайки разпоредбите на Директива 2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и Директива 1999/21/EО, както и всякакъв технически и научен напредък, по-специално резултатите от оценки на риска, а също така при спазване на принципа на предпазливост, посочен в член 6а, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани регламентиактове не по-късно от ...(28) в съответствие с член 15 относно: [Изм. 64]

   а) специални изисквания относно състава на храните, посочени в член 1, параграф 1;
   б) специални изисквания относно употребата на пестициди в селскостопански продукти, предназначени за производство на такива храни, или относно остатъци от пестициди в тях;
   в) специални изисквания относно етикетирането, представянето и рекламата на храните, посочени в член 1, параграф 1, включително разрешаване на хранителни и здравни претенции за тяхтези изисквания включват конкретни правила, които вече са в сила за храните, посочени в член 1, параграф 1; [Изм. 66]
   ва) изисквания относно информацията, която трябва да бъде предоставена във връзка с препоръките за правилната употреба на храните, посочени в член 1, параграф 1. [Изм. 67]
   г) уведомителната процедура за пускане на пазара на храни, посочени в член 1, параграф 1, с цел да се улесни ефикасното им официално наблюдение, въз основа на която стопанските субекти в хранителната промишленост уведомяват компетентния орган в държавата-членка (държавите-членки), в която (които) продуктът се пуска на пазара;
   д) изисквания относно рекламните и търговски практики, свързани с храните за кърмачета;
   е) изисквания относно информацията, която трябва да се предоставя за храненето на кърмачета и малки деца, с цел да се гарантира достатъчна информация за подходящите хранителни практики; и
   еа) изискване за контрол след пускането на пазара на храните, посочени в член 1, параграф 1, за да се провери дали са спазени конкретните изисквания. [Изм. 68]

3.  При спазване на изискваниятаобщите изисквания на членове 7 и 9 и на конкретните изисквания на членове 10а и 10б, и отчитайки съответния технически и научен напредък, по-специално резултатите от нови оценки на риска, а също така при спазване на принципа на предпазливост, посочен в член 6а, Комисията осъвременява делегираните регламентиактове, посочени в параграф 2, от настоящия член, в съответствие с разпоредбите на член 15. [Изм. 69]

В случай на възникващи здравни рискове и неотложна необходимост по отношение на делегираните актове, приети съгласно разпоредбите на настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 16.

Член 10a

Храни, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен

1.  В допълнение към изискванията на член 9, храните, предназначени за хора с непоносимост към глутен, състоящи се от или съдържащи една или повече съставки, произведени от пшеница, ръж, ечемик, овес или техни кръстоски, специално обработени, за да се намали тяхното съдържание на глутен, имат съдържание на глутен, което не надвишава 100 mg/kg в храните, продавани на крайния потребител.

2.  Храните,предназначени за хора с непоносимост към глутен, продавани на крайния потребител, чието съдържание на глутен:

   не надвишава 100 mg/kg, могат да включват обозначението „с много ниско съдържание на глутен“;
   не надвишава 20 mg/kg, могат да включват обозначението „без глутен“.

3.  Храните, предназначени за хора с непоносимост към глутен, отговарят също така на следните критерии:

   осигуряват приблизително същото количество витамини и минерали, както храните, които заместват,
   приготвени са особено внимателно, в съответствие с Добрата производствена практика (ДПП), за да се избегне попадане на глутен,
   при използване на формулировките „много ниско съдържание на глутен“ или „без глутен“, същите се поставят в близост до наименованието, под което храните се предлагат на пазара.[Изм. 70]

Член 10б

Храни, предназначени за употреба в нискокалорични и много нискокалорични хранителни режими

1.  LCD и VLCD продукти отговарят на определените в приложение ІІ към настоящия регламент изисквания за състава на храните.

2.  Всички единични съставки на LCD и VLCD продуктите се съдържат в една и съща опаковка при продажба.

3.  Търговското наименование на LCD и VLCD продуктите е следното:

   а) за продуктите VLCD,
  

'Пълен заместител на дневния хранителен прием за употреба при много нискокалорични хранителни режими„;

   б) за продуктите LCD,
  

'Пълен заместител на дневния хранителен прием за употреба при нискокалорични хранителни режими„

4.  Освен указанията, посочени в глава ІV на Регламент (ЕС) № 1169/2011, етикетирането на LCD и VLCD продуктите трябва задължително да съдържа следните подробности:

   а) енергийната стойност на продукта, изразена в килоджаули (kJ) и в килокалории (kcal), както и съдържанието на протеини, въглехидрати и мазнини, изразено в цифров вид за определено количество, предложено за консумация от готовия за употреба продукт;
   б) средното количество за всеки минерал и за всеки витамин, чието минимално количество е посочено в параграф 5 на приложение ІІ, изразено в цифров вид за определено количество, предложено за консумация от готовия за употреба продукт;
   в) при необходимост, инструкции за правилно приготвяне и забележка за важността за следване на тези инструкции;
   г) ако даден продукт, осигурява повече от 20 g полиени на ден, ако е използван съобразно указанията на производителя, се посочва, че продуктът има слабително действие;
   д) забележка, която уточнява, че е необходимо да се приема достатъчно количество течности на ден;
   е) забележка, че продуктът осигурява достатъчно количество от всичките основни хранителни вещества за деня;
   ж) забележка, че продуктът не може да бъде приеман повече от три седмици последователно без консултация с лекар.

5.  При етикетирането, рекламирането и представянето на съответните LCD и VLCD продукти не се посочва забележка относно равнището или количеството тегло, което може да бъде загубено в резултат на употребата им. [Изм. 71]

Член 10в

Достъп на МСП до вътрешния пазар

В тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни и с Органа, Комисията приема необходимите насоки и предоставя технически упътвания, за да позволи на предприятията, по-специално МСП, да се съобразят с настоящия регламент и да им помогне при подготовката и представянето на прилагането на научната оценка. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 15 с цел приемане на тези насоки. [Изм. 72]

ГЛАВА IV

СПИСЪКНА РАЗРЕШЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Член 11

Списък на СъюзаСъставяне на списък на разрешените вещества

1.  Като се вземат предвид Директиви 2006/141/ЕО и 2006/125/ЕО и Регламент (ЕО) № 953/2009, на се предоставя на Комисията правомощието да приема делегирани актове не по-късно от ..(29) в съответствие с член 15, за да се добави в приложение І списък на витамини, минерали и други вещества, които могат да бъдат добавяни към всяка категория храни, посочена в член 1, параграф 1.

  12. В храните, посочени в член 1, параграф 1, могат да се влагат витамини, минерали, аминокиселини и други вещества, при положение че те отговарят на следните условия:

   а) въз основа на наличните общоприети и съгласувани с партньорите научни доказателства не представляват заплаха за здравето на потребителите; както и
   б) могат да бъдат усвоявани от човешкия организъм;
   ба) подходящи са за хранителната употреба, за която са предназначени; и
   бб) притежават, въз основа на общоприети научни доказателства, хранително или физиологично действие.

2.  Не по-късно от [2 години от датата на влизането в сила на настоящия регламент]Комисията определя и впоследствие осъвременява с регламенти за изпълнение списък на Съюза на допустимите вещества, които отговарят на условията, посочени в параграф 1. Вписването за дадено вещество в списъка на Съюза съдържа спецификация на веществото и по целесъобразност определя условията за употребата му и приложимите критерии за чистота. Регламентите за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2. В надлежно обосновани случаи на крайна неотложност, свързани с възникващи здравни рискове, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение за осъвременяване на списъка на Съюза в съответствие с член 14, параграф 3.

2а.  За веществата, посочени в параграф 2, които са специално създадени наноматериали, се прилагат следните допълнителни условия:

   а) изискванията съгласно параграф 2, буква а) са доказани въз основа на адекватни методи за изпитване; както и
   б) тяхната хранителна стойност и пригодността им за хората, за които са предназначени, са доказани. [Изм. 87]

Член 11а

Актуализиране на списъка на разрешените вещества

1. Включването на даденоново вещество в списъка на Съюза, посочен в параграф 2,приложение І може да стане по инициатива на Комисията или с подаване на заявление. Заявления могат да се подават от държава-членка или от заинтересована страна, която може да представлява и няколко заинтересовани страни (наричана по-долу „заявител“). Заявленията се изпращат до Комисията в съответствие с параграф 4.

1a.  Заявителят изпраща заявление до Комисията в съответствие с параграф 2. В 14-дневен срок от получаването му Комисията изпраща писмено потвърждение.

2. Заявлението включва:

   а) име и адрес на заявителя;
   б) наименование и ясно описание на веществото;
   в) състав на веществото;
   г) предлагана употреба на веществото и условията за това;
   д) систематичен преглед на научните данни и целесъобразни, съгласувани с партньорите проучвания, проведени съгласно общоприети експертни насоки за тяхното разработване и провеждане;
   е) научни доказателства за количеството на веществото, което не застрашава здравето на хората, за които е предназначено, и доказателства, че веществото е подходящо за желаната употреба;
   ж) научни доказателства за това, че веществото може да бъде усвоявано от човешкия организъм и има хранително или физиологично действие;
   з) резюме на съдържанието на заявлението.
  

3. Когато дадено вещество вече е включено в списъка на Съюзаприложение І и настъпи съществена промяна в методите на производство или в големината на частиците му, например заради използването на нанотехнологии, веществото, произведено с такива нови методи или с промяна на големината на частиците, се счита за различно вещество.списъкът на Съюза трябва да бъде съответно изменен, преди то да може да бъде пуснато на пазара на СъюзаЗа неговото включване в приложение І се изисква отделно заявление.

4.  Ако вещество, което фигурира в приложение І, вече не отговаря на условията, посочени в член 11, параграфи 2 и 2а, Комисията решава да заличи това вещество от приложение І.

5.  Вписването на вещество в приложение І включва:

   спецификация на веществото;
   по целесъобразност, спецификация на условията за употреба; и
   по целесъобразност, спецификация на приложимите критерии за чистота.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 с цел актуализиране на приложение І. В случай на възникващи здравни рискове и неотложна необходимост по отношение на делегираните актове, приети съгласно разпоредбите на настоящия параграф, се прилага процедурата, определена в член 16. [Изм. 88]

Член 12

Поверителна информация във връзка със заявленията

1.  От информацията, предоставена в заявлението, посочено в член 11, за поверителна може да се смята информация, чието разкриване може значително да засегне конкурентната позиция на заявителя.

2.  Следната информация не се смята за поверителна при никакви обстоятелства:

   i) име и адрес на заявителя;
   ii) наименование и описание на веществото;
   iii) основание за употреба на веществото във или върху определени храни;
   iv) информация от значение за оценката на безопасността на веществото;
   v) използваният от заявителя метод (методи) на анализ, когато има такъв (такива).
   vа) всякакви научни данни, събрани от опити върху животни, за оценка на безопасността на веществото. . [Изм. 75]

3.  Заявителите посочват коя част от предоставената информация желаят да се смята за поверителна. В такива случаи трябва да се посочи доказуема обосновка.

4.  След консултация със заявителите Комисията взема решение коя информация може да остане поверителна, и уведомява заявителите и държавите-членки за това.

5.  След като бъдат уведомени за становището на Комисията, заявителите разполагат с триседмичен срок за оттегляне на заявлението с цел да се запази поверителността на предоставената информация. Поверителността се запазва до изтичането на този срок.

ГЛАВА V

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Член 13

Обща клауза за прозрачност и поверителност

Комисията, Органът и държавите-членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията(30)гарантират възможно най-широк достъп до документите, и по-специално оказват съдействие и информират гражданите по отношение на реда и условията за подаване на заявления за достъп до документите. Те предприемат също така необходимите мерки, за да осигурят съответнатаподходяща поверителност на информацията, получена от тях съгласнопо силата на настоящия регламент, с изключение на информацията, на която трябва да стане публично достояниесе даде публичност, ако това се налага от обстоятелствата,налагат това с цел опазванезащита на здравето на хората, здравето на животните или околната среда. [Изм. 76]

ГЛАВА VI

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато становището на комитета трябва да бъде получено поз писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 15

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощия,Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3 и член 10 от настоящия регламент, се извършва за неопределен срок, считано от (*) [(*) датата на влизане в сила на основния законодателен акт или друга определена от законодателя дата]член 3, параграф 4а, член 10, параграфи 2 и 3, член 10в, член 11, параграф 1 и в член 11а, параграф 6, се предоставя за срок от 5 години, считано от ...(31). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 77]

3.  Делегирането на правомощияПравомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2,член 3, параграф 4а, член 10, параграфи 2 и 3, член 10в, член 11, параграф 1 и член 10член 11а, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 78]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2в съответствие с член 3, параграф 4а, член 10, параграфи 2 и 3, член 10в, член 11, параграф 1 и член 10член 11а, параграф 6, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са представили възражение в срок от 2 месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този период се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 79]

Член 16

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 15. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16а

Храни, предназначени за хора, които имат непоносимост към лактоза

До ...(32), Комисията внася доклад, придружен, по целесъобразност от законодателно предложение до Европейския парламент и Съвета за изясняване на статута на указанията за етикетиране „без лактоза“ и „с много ниско съдържание на лактоза“ в рамките на общото законодателство в областта на храните. [Изм. 80]

Член 16б

Млека, предназначени за малки деца

До ...(33) Комисията, след консултация с Органа, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на необходимостта от специални разпоредби относно състава и етикетирането на млеката, предназначени за малки деца. Посоченият доклад анализира хранителните потребности, начина на консумация, хранителния прием и равнищата на излагане на замърсители и пестициди на малките деца. Докладът анализира също дали посочените млека осигуряват хранителни ползи в сравнение с нормалния хранителен режим на детето в периода на отбиване. В светлината на заключенията от този доклад, Комисията:

   а) решава, че не са необходими специални разпоредби относно състава и етикетирането на млеката, предназначени за малки деца; или
   б) внася, по целесъобразност, законодателно предложение, в съответствие с обикновената законодателна процедура и въз основа на член 114 от ДФЕС.

Преди изготвянето на доклада на Комисията, посочен в първа алинея, млеката за малки дец продължават да се уреждат от съответното законодателство на Съюза, като например Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 1925/2006 и Регламент (EО) № 1924/2006. [Изм. 81]

Член 17

Отмяна

1.  Директива 92/52/EИО и Директива 2009/39/EО се отменят от ...(34). Позоваванията на отменените актове се считат за позовавания на настоящия регламент.

2.  Директива 96/8/EО и Регламент (EО) № 41/2009 се отменят от ...*.

Член 18

Преходни мерки

Храни, които не са в съответствие с настоящия регламент, но са в съответствие с директиви 2009/39/EО и 96/8/EО и регламенти (EО) № 41/2009 и (EО) № 953/2009 и са били етикетирани по-рано от ...(35) могат да продължат да се продават след тази дата до изчерпване на количествата.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ...(36)*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ... на [...] година.

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

Приложение I

Списък на разрешените вещества [Изм. 89]

Приложение II

Изисквания за състава на LCD и VLCD продукти

Тези спецификации се отнасят за LCD и VLCD продукти, готови за употреба, продавани като такива или които изискват допълнителна обработка съгласно указанията на производителя.

1.  Енергийна стойност

1.1.  Енергийната стойност на VLCD продуктите трябва да бъде минимум 1 680 kJ (400 kcal) и максимум 3 360 kJ (800kcal) за пълния дневен хранителен прием.

1.2.  Енергийната стойност на LCD продуктите трябва да бъде минимум 3 360 kJ (800 kcal) и максимум 5 040 kJ (1 200 kcal) за пълния дневен хранителен прием.

2.  Протеин

2.1.  Съдържанието на протеини в LCD и VLCD продуктите трябва да представлява минимум 25% и максимум 50% от общата енергийна стойност на тези продукти. Във всеки случай количеството протеини в посочените продукти не надвишава 125 g.

2.2.  Точка 2.1 се отнася до протеини, чийто химичен индекс е равен на показателя за протеини на ФАО/СЗО от 1985 г., посочен в таблица 2. Ако химичният индекс на протеина е по-малък от 100% от този на ориентировъчния протеин, минималното количество от този протеин трябва да бъде съответно увеличено. Във всеки случай химичният индекс на протеина се равнява на поне 80% от този на ориентировъчния протеин.

2.3.   'Химичният индекс' означава най-ниското съотношение между количеството на всяка от незаменимите аминокиселини в изследвания протеин и количеството на съответната аминокиселина в ориентировъчния протеин.

2.4.  Във всеки случай добавянето на аминокиселини се допуска само с цел повишаване на хранителната стойност на протеините и единствено в необходимите съотношения за постигане на тази цел.

3.  Мазнини

3.1.  Енергийната стойност на мазнините не трябва да надвишава 30% от общата енергийна стойност на продукта.

3.2.  Линолова киселина (под формата на глицериди) е не по-малко от 4,5 g.

4.  Хранителни влакнини

Хранителните влакнини, съдържащи се в LCD и VLCD продуктите, са не по-малко от 10 g и не надвишават 30 g за дневния прием.

5.  Витамини и минерали

LCD и VLCD продуктите осигуряват за целия дневен хранителен прием най-малко: 100% от количеството витамини и минерали, определени в таблица 1.

ТАБЛИЦА 1

Витамин А

(µg RE)

700

Витамин D

(µg)

5

Витамин Е

(mg-TE)

10

Витамин C

(mg)

45

Тиамин

(mg)

1,1

Рибофлавин

(mg)

1,6

Ниацин

(mg-NE)

18

Витамин В6

(mg)

1,5

Фолат

(µg)

200

Витамин В12

(µg)

1,4

Биотин

(µg)

15

Пантотенова киселина

(mg)

3

Калций

(mg)

700

Фосфор

(mg)

550

Калий

(mg)

3 100

Желязо

(mg)

16

Цинк

(mg)

9,5

Мед

(mg)

1,1

Йод

(µg)

130

Селен

(µg)

55

Натрий

(mg)

575

Магнезий

(mg)

150

Манган

(mg)

1

Таблица 2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ(1)

 

g/100 g протеини

цистин + метионин

1,7

Хистидин

1,6

Изолевцин

1,3

Левцин

1,9

Лизин

1,6

фенилаланин + тирозин

1,9

Треонин

0,9

Триптофан

0,5

Валин

1,3

(1) Световна здравна организация. Изисквания относно енергийната стойност и съдържанието на протеини. Доклад от съвместно заседание на ФАО/СЗО/УООН. Женева: Световна здравна организация, 1985 г. (Технически доклади на СЗО, серия № 724).

[Изм. 82]

(1) OВ C 24, 28.1.2012, стр. 119.
(2) ОВ С 24, 28.1.2012 г., стр. 119.
(3) Позиция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г.
(4) ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.
(5) ОВ L 183, 12.7.2002 г., стp. 51.
(6) OВ L 404, 30.12.2006 г., стp.9.
(7) OВ L 404, 30.12.2006 г., стp.26.
(8) OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 18.
(9) ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.
(10) ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16.
(11) ОВ L 55, 6.3.1996 г., стр. 22.
(12) ОВ L 91,7.4.1999 г., стр. 29.
(13) ОВ L 16, 21.1.2009 г., стр. 3.
(14) ОВ L 179, 1.7.1992 г., стр. 129.
(15) OВ C 172, 8.7.1992 г., стр. 1.
(16) COM(2008) 392 Доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно храни, предназначени за хора, страдащи от нарушения на обмяната на въглехидрати (диабет), Брюксел, 26.6.2008 г.
(17) COM(2008)0392.
(18) Доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета за прилагането на член 9 от Директива 89/398/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите–членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба, COM(2008) 0393 от 27.6.2008 г.
(19) Анализ на европейското, социалното и екологичното въздействие на вариантите на политиката за преразглеждане на Рамковата директива за диетичните храни ‐ Доклад от проучване на Agra CEAS Consulting от 29.4.2009 г.
(20) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(21) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(22) OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
(23) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(24) OВ L 269, 14.10.2009 г., стp. 9.
(25) OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.
(26) OВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.
(27) OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
(28)* 2 години след влизане в сила на настоящия регламент
(29)* 2 години след влизане в сила на настоящия регламент.
(30) OВ L 145, 31.5.2001 г., стp. 43.
(31)* Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(32)* 1 година след влизане в сила на настоящия регламент.
(33)* 1 година след влизане сила на настоящия регламент.
(34)* Първият ден на месеца, следващ изтичането на 2 години от датата на влизането в сила на настоящия регламент.
(35)* 2 години от влизане в сила на настоящия регламент.
(36)** Първия ден на месеца, следващ изтичането на 2 години от датата на влизането в сила на настоящия регламент.


Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС
PDF 265kWORD 35k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно обществени консултации и тяхната достъпност на всички езици на ЕС (2012/2676(RSP))
P7_TA(2012)0256B7-0306/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Съобщението на Комисията от 8 октомври 2010 г. относно разумното регулиране в Европейския съюз (COM(2010)0543), в което се съобщава, че Комисията ще извърши преглед на своята политика по консултиране през 2011 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – “Заедно за нов тип икономически растеж'' (COM(2011)0206),

–  като взе предвид декларацията от Краков, приета на Форум по въпросите на единния пазар на 3 – 4 октомври 2011 г.,

–  като взе предвид въпроса с искане за писмен отговор от 14 март 2011 г., отправен към Комисията и озаглавен „Комуникационна стратегия на Комисията/Езици за консултации с обществеността“ (E 002327/2011),

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Комисията предложи 2013 г. да бъде определена за Европейска година на гражданите, за да се повиши осведомеността относно ползите и правата, които гражданството на ЕС предоставя и за да се насърчи тяхното активно участие в процеса на разработване на политики в Съюза.

Б.  като има предвид, че хората с увреждания изпитват по-големи затруднения, тъй като се нуждаят от достъпни формати за улесняване на комуникацията;

В.  като има предвид, че участието на обществеността е основен елемент на демократичното управление, като има предвид, че добре изготвените и проведени обществени консултации представляват един от основните инструменти, които придават същност на политиката на ЕС на прозрачност, и като има предвид, че към днешна дата техния потенциал за преодоляване на недостига на общуване и информация между гражданите и ЕС все още не е изцяло усвоен;

1.  Призовава Комисията активно да се стреми към общуване с обикновените граждани като пълноценно използва съществуващите канали за комуникация за разпространение на консултациите сред обществеността и ги провежда, целенасочено, съвместно с НПО и други заинтересовани страни;

2.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира цялостното спазване и прилагане на правото на всеки гражданин на ЕС да се обърне към институциите на ЕС на всеки един от официалните езици на ЕС, като гарантира, че обществените консултации са достъпни на всички официални езици на ЕС, че всички консултации се третират по еднакъв начин и че не съществува дискриминация между консултациите, основана на езика;

3.  Приканва Комисията да гарантира, че всички консултации са разбираеми за обикновените граждани и се извършват в рамките на достатъчно дълъг период от време, който дава възможност за по-голямо участие;

4.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира правото на лицата с увреждания да бъдат консултирани, като се използва достъпен формат;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.


Положението в Тибет
PDF 291kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно положението с правата на човека в Тибет (2012/2685(RSP))
P7_TA(2012)0257RC-B7-0312/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Китай и Тибет, и по-специално резолюциите от 27 октомври 2011 г.(1) и 25 ноември 2010 г.(2),

–  като взе предвид своята предходна резолюция от 7 април 2011 г.(3) относно забраната на изборите за тибетско правителство в изгнание в Непал,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че зачитането на правата на човека, свободата на самоопределяне, култура, религия и сдружаване са основополагащи принципи на ЕС и на неговата външна политика;

Б.  като има предвид, че ЕС повдигна въпроса за правата на тибетското малцинство по време на 31-я кръг на диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, проведен в Брюксел на 29 май 2012 г.; като има предвид, че диалогът между ЕС и Китай относно правата на човека не доведе до значителни подобрения в положението с правата на човека на тибетците;

В.  като има предвид, че пратениците на Негово светейшество Далай Лама се обърнаха към правителството на Китайската народна република за намирането на мирно и взаимноизгодно решение на въпроса за Тибет; като има предвид, че разговорите между двете страни не доведоха до конкретни резултати и понастоящем са замразени;

Г.  като има предвид, че органите на Китайската народна република използваха несъразмерна сила в отговор на протестите в Тибет през 2008 г. и оттогава налагат рестриктивни мерки за сигурност, които ограничават свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на убеждения;

Д.  като има предвид, че броят на жертвите от протестите през 2008 г. може би превишава 200 и че броят на задържаните варира от 4 434 до повече от 6 500 и има данни за 831 политически затворници в Тибет в края на 2010 г., 360 от които са били съдени по съдебен ред, а 12 излежават доживотни присъди;

Е.  като има предвид, че се твърди, че органите на Китайската народна република използват мъчения, включително побой, електрошокови оръжия, дългосрочно изолиране в наказателна килия, глад и други подобни мерки, за изтръгването на признания в затворите в Тибет;

Ж.  като има предвид, че се твърди, че от 2009 г. досега 38 тибетци, предимно монаси и монахини, са се самозапалили в знак на протест срещу ограничителната политика на Китай в Тибет и в подкрепа на завръщането на Далай Лама и правото на свобода на религията в префектура Аба/Нгаба на провинция Съчуан и в други части на Тибетското плато;

З.  като има предвид, че настоящото състояние и местонахождение на редица жертви на самозапалване продължават да са неизвестни или неясни, а именно на Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok и Tapey;

И.  като има предвид, че Gedhun Choekyi Nyima, единадесети Панчен Лама, е задържан от органите на Китайската народна република и не е виждан от 14 май 1995 г.;

Й.  като има предвид, че тибетската идентичност, език, култура и религия, свидетелство за една исторически богата цивилизация, са застрашени от заселването на народа хан на историческата територия на Тибет и от унищожаването на традиционния номадски начин на живот на тибетците;

К.  като има предвид, че ЕС е в процес на назначаване и определяне на мандата на специалния представител на ЕС за правата на човека;

Л.  като има предвид, че предишните призиви на Европейския парламент към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС за обсъждане на въпроса за положението в Тибет с нейните китайски партньори не постигнаха очакваните резултати;

1.  Отново заявява, че стратегическото партньорство между ЕС и Китайската народна република следва да се основава на споделени принципи и ценности;

2.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да увеличи и засили усилията за обсъждане на положението с правата на човека на тибетците в рамките на диалога между ЕС и Китай относно правата на човека;

3.  Изразява в това отношение съжаление във връзка с нежеланието на китайските органи да провеждат два пъти годишно диалог и тяхната позиция относно условията и честотата на срещите, що се отнася по-специално до увеличаването на дела на гражданското общество и участието на гражданското общество в диалога; настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза да положи всички усилия, за да гарантира, че диалогът относно правата на човека е по-ефективен и насочен към постигане на резултати;

4.  Приветства много важния и успешен процес на демократизация в управлението на тибетците в изгнание от Негово светейшество Далай Лама и скорошното прехвърляне на неговите политически правомощия и отговорности на демократично избрания министър – председател (Kalon Tripa) на Централната тибетска администрация, което представлява желанието на тибетския народ;

5.  Приветства решението на демократично избраното ново тибетско политическо ръководство да продължи да се придържа към политиката на средния път, водена от Негово светейшество Далай Лама, която се стреми към истинска автономност за тибетците в рамките на Китайската народна република и в рамките на китайската конституция;

6.  Подкрепя принципите, изложени в Меморандума за истинска автономия на тибетския народ, предложен от пратениците на Негово светейшество Далай Лама на китайската страна през 2008 г., който осигурява основата за реалистично и устойчиво политическо решение на въпроса за Тибет;

7.  Отхвърля аргумента на правителството на Китайската народна република, че ангажирането на правителства с Негово светейшество Далай Лама и членове на избраното тибетско ръководство, както и изразяването на подкрепа от страна на правителства за мирното решение на въпроса за Тибет чрез диалог и преговори съставляват нарушение на „политиката за единен Китай“;

8.  Призовава органите на Китайската народна република да предоставят пълноценна автономия на историческата територия на Тибет;

9.  изразява разочарование, че от януари 2010 г. правителството на Китайската народна република проявява нежелание да продължи диалога с пратениците на Негово светейшество Далай Лама, и насърчава китайските органи да започнат пълноценна дискусия с представителите на Централната тибетска администрация относно бъдещето на Тибет;

10.  Настоява органите на Китайската народна република да зачитат свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на убеждения на тибетците;

11.  Настоятелно призовава органите на Китайската народна република да допуснат провеждането на независимо международно разследване на протестите от 2008 г. и техните последици, и призовава за освобождаването на политическите затворници;

12.  Осъжда всички форми на изтезание на задържани лица и приканва и изисква от органите на Китайската народна република да допуснат независима международна проверка на затворите и центровете за задържане в Тибет;

13.  Отново осъжда продължаващите репресивни мерки на китайските органи срещу тибетските манастири и призовава китайското правителство да гарантира свобода на религията както за народа на Тибет, така и за всички негови граждани;

14.  Настоява китайските органи да разкрият съдбата и местонахождението на всички жертви на самозапалване в Тибет;

15.  Отново повтаря призива си към китайските органи да разкрият съдбата и местонахождението на Chedun Choekyi Nyima, единадесети Панчен Лама;

16.  Призовава китайските органи да спазват езиковите, културните, религиозните и другите основни свободи на тибетците и да се въздържат от политики на заселване на историческата територия на Тибет, благоприятстващи народа хан и в ущърб на тибетците, както и от принуждаване на тибетските номади да изоставят традиционния си начин на живот;

17.  Призовава китайските органи да премахнат всички ограничения и да позволят свободен достъп и свобода на движението в Тибет за независими медии, журналисти и наблюдатели в областта на правата на човека;

18.  Призовава специалния представител на ЕС за правата на човека, след като бъде назначен, да докладва редовно за положението с правата на човека в Китайската народна република, по-специално по отношение на Тибет;

19.  Настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да назначи специален координатор с мандат да докладва редовно относно Тибет, с цел осъществяване на напредък в спазването на правата на човека на тибетския народ, включително на неговото право да запази и развива своята отличителна идентичност и нейните религиозни, културни и езикови прояви, с цел подкрепа за конструктивния диалог и преговори между правителството на Китайската народна република и пратениците на Негово светейшество Далай Лама, и предоставяне на помощ на тибетските бежанци, по-специално в Непал и Индия;

20.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да обсъжда положението с правата на човека в Тибет на всяка среща с представители на Китайската народна република;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Китайската народна република, генералния секретар на ООН, тибетското правителство в изгнание, тибетския парламент в изгнание и на Негово светейшество Далай Лама.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0474.
(2) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 118.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0158.


Бъдещето на Aкта за единния пазар
PDF 380kWORD 85k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно Акта за единния пазар – следващите стъпки към растежа (2012/2663(RSP))
P7_TA(2012)0258B7-0300/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – “Заедно за нов тип икономически растеж' (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За Акт за единния пазар за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика: 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал – годишна проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 16 август 2011 г., озаглавен „Единният пазар през погледа на хората: кратък преглед на 20-те основни тревоги на гражданите и стопанските субекти“ (SEC(2011)1003),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) от 10 декември 2010 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно единния пазар за предприятията и растежа(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно единния пазар за европейците(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2011 г. относно резултатите от Форума по въпросите на единния пазар(5), проведен в Краков, Полша на 3‐4 октомври 2011 г., и заключенията на Европейския съвет от 23 октомври 2011 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че единният пазар на ЕС е донесъл неимоверни ползи на гражданите на Европа, като същевременно е открил нови възможности за европейските предприятия, по-конкретно за малките и средните предприятия (МСП);

Б.  като има предвид, че единният пазар е основен двигател за икономически растеж и заетост в Европейския съюз; като има предвид, че гражданите на ЕС все още не са могли да се възползват изцяло от потенциала на единния пазар в много области, и като има предвид, че са необходими нови стимули, по-специално за гарантиране на действителна трудова мобилност в целия Европейски съюз в съчетание със съответно социално сближаване и за улесняване на трансграничните покупки и продажби;

В.  като има предвид, че единният пазар не трябва да бъде разглеждан отделно от хоризонталните области на политиката, по-конкретно здравеопазване, социална защита и защита на потребителите, трудово законодателство, околна среда, устойчиво развитие и външни политики; като има предвид, че конкретното осъществяване на стратегията „ЕС 2020“ се нуждае от цялостно разгърнат подход към задълбочаването на единния пазар;

Г.  като има предвид, че настоящият икономически спад и повторната поява на протекционистки икономически настроения в държавите членки застрашава някои от най-видимите постижения на процеса на европейска интеграция, което означава, че е необходимо постигане на първоначално заложените от директивата за услугите цели, като междувременно се избягва увреждането на традиционните икономически сектори; като има предвид, че единният пазар е необходим повече от всякога като средство за съживяването на европейската икономика, като предоставя конкретен отговор на настоящата и текущата криза, която продължава вече дълго време, както и за жизнеспособността на европейския проект в дългосрочен план;

Д.  като има предвид, че държавите членки и институциите на ЕС следва да се споразумеят относно задължителен график и конкретни мерки, необходими за прилагането на законодателството в областта на единия пазар и за премахването на всички съществуващи необосновани препятствия пред свободното движение на стоки, услуги и работници;

Е.  като има предвид, че държавите членки и институциите на ЕС следва да се съсредоточат върху приемането и бързото прилагане на основни законодателни актове относно растежа, като се отдава приоритетно значение на борбата срещу безработицата сред младежта и намаляването на прекомерната бюрократична тежест;

I.Въведение

1.  Подчертава, че засилването на единния пазар е неговото укрепване с правилното икономическо управление следва да бъде в сърцевината на програмата на ЕС за растеж, и призовава за завършване на единния пазар с най-голяма решителност и в най-кратък срок, като се отчитат надлежно икономическото, социалното и екологичното измерение;

2.  Подчертава стратегическото значение на Акта за единния пазар и на установяването на „дванадесетте лоста“ за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж като важен принос за засилването на единния пазар по всеобхватен и балансиран начин; подчертава, че Актът за единния пазар е резултат от обширен процес на консултации с участие на заинтересованите участници и институциите;

3.  Счита, че непосредствено приоритетно значение следва да бъде отдадено на приемането на дванадесетте ключови действия на Акта за единния пазар, особено на тези, които ще улеснят завършването на единния пазар в областта на цифровите технологии, доколкото е възможно, до края на 2012 г.; призовава Комисията да оказва съдействие на държавите членки за гарантиране на осъществяването на основните действия, имащи за цел своевременното въвеждане в националното законодателство, далеч преди крайния срок;

4.  Счита, че е необходимо да се съхрани постигнатата с помощта на Акта за единния пазар преднина и поради това предлага Актът за единния пазар да се превърне в непрекъсната програма, която да бъде актуализирана и преразглеждана всяка година; приветства плана на Комисията за по-нататъшно задълбочаване на единния пазар чрез подробно отчитане на напредъка, постигнат с Акта за единния пазар, преди края на 2012 г. с цел улесняване на растежа и подобряване на управлението на единния пазар; отново подчертава, че Актът за единния пазар следва да разглежда социално-икономическите проблеми на ЕС с цел тяхното разрешаване и да се стреми за осъществяването на пазар в услуга на гражданите;

5.  Счита, че следващите стъпки за приоритетни действия следва в голяма степен да се основават върху подпомагащите растежа „дванадесет лоста“ на Акта за единния пазар с цел съсредоточаване на политическото внимание, осигуряването на консенсус относно балансиран начин за постигане на напредък и задълбочаване и модернизиране на единния пазар, като специално внимание се отделя на поощряването на свързаните с него ползи за потребителите и предприятията; счита, че единният пазар следва също така да съхранява социалното подпомагане и да гарантира справедливи условия на труд;

6.  Изисква от Комисията да представи съответни подробни предложения в срок до пролетта на 2013 г.;

II.Управление на единния пазар

7.  Отново подчертава, че решителното ръководство от страна на европейските институции и политическата ангажираност от страна на държавите членки е необходима за възстановяване на надеждността и доверието в единния пазар;

8.  Подчертава, че незадоволителното и късното транспониране и неправилното прилагане и правоприлагане на правилата не позволяват на гражданите и предприятията да се възползват изцяло от ползите, предлагани от единния пазар;

9.  Отново подчертава, че е необходимо да се намали до края на 2012 г. дефицитът на транспониране на директивите в областта на единния пазар до 0,5 % за неприетото законодателство и до 0,5 % за неправилно транспонираното законодателство;

10.  Подчертава необходимостта от по-малко и по-добро законодателство на ЕС; ето защо призовава Комисията вместо директиви да избира, когато е подходящо и когато принципно няма необходимост от допълнителна свобода на действие при прилагането на законодателството на ЕС, регламентите като предпочитан правен инструмент за регулиране на единния пазар, тъй като те притежават ясни предимства по отношение на ефикасността и ефективността и създават равнопоставени условия на конкуренция за гражданите и предприемачите, с по-висок потенциал за прилагане на частноправен ред;

11.  Призовава Комисията да съсредоточи своите усилия върху по-ефективно прилагане на законодателството в областта на единия пазар, особено в сектора на стоките и услугите, които се очаква да разполагат с най-високия потенциал за повишаване на икономическия растеж в Европа; ето защо призовава Комисията да преследва нарушенията на единния пазар своевременно и решително;

12.  Изисква от Комисията да обмисли разширяването на новаторските механизми, като например процедурата за взаимна оценка на директивата за услугите, така че те да обхващат нови области с цел по-добро прилагане на правото на ЕС;

13.  Счита, че таблиците на съответствието повишават прозрачността в процеса на гарантиране на прилагането на правото на ЕС;

14.  Призовава ЕС и държавите членки да се ангажират с намаляване на административната тежест с допълнителни 25 % в срок до 2015 г. и да модернизират своите публични администрации;

15.  Призовава Комисията да разработи „тест за пропорционалност“ с цел откриване и отстраняване на законодателство на ЕС, което нарушава принципа на пропорционалност;

16.  Приветства „Проверката на управлението“ от 2011 г. на Комисията, която за първи път представя интегриран преглед на различните инструменти, използвани в „цикъла на управление на единния пазар“, включително информационното табло за вътрешния пазар, годишния доклад на Solvit и уебсайта „Вашата Европа“; отново потвърждава решително своята позиция относно значението на обслужването на едно гише; приветства Комисията за извършената от нея работа по портала „Вашата Европа“ и насърчава завършването на развитието на този новаторски инструмент, който служи като съществено допълнение към мрежата „Единични звена за контакт“, като предоставя единен портал за цялата информация и за всички услуги за оказване на съдействие, от които гражданите и предприятията се нуждаят, за да се възползват от своите права в рамките на единния пазар;

17.  Насърчава Комисията да приеме незабавно план за действие за допълнително засилване на ролята на SOLVIT, на „Вашата Европа – Съвети“, на европейските потребителски центрове, наред с други услуги за подпомагане, за да ги направи по-видими за гражданите и за предприятията;

18.  Подчертава значението на по-активното и ранно включване на заинтересованите страни в изготвянето, приемането, изпълнението и наблюдението на мерките, необходими за насърчаване на растежа и правата на гражданите в рамките на единния пазар; освен това подчертава, че диалогът със социалните партньори, националните парламенти и гражданското общество е от съществено значение за възстановяване на доверието в единния пазар и поради следва да бъде в сърцевината на обновения единен пазар;

19.  Призовава държавите членки и Комисията да включват по-тясно гражданите в разработването на единния пазар, по-конкретно като им предоставят ясна информация, която ще им позволява да наблюдават прилагането на правилата на единния пазар, чрез насърчаване на диалога и връзките с гражданите с цел по-добро разбиране на техните представи, и чрез гарантиране, че гражданите и предприятията са в състояние да упражняват своите права и да изпълняват своите задължения;

20.  Отново изтъква необходимостта от непрекъснато наблюдение на изпълнението на Акта за единния пазар на най-високо политическо равнище; приветства ангажимента на Европейския съвет да упражнява мониторинг на прилагането на Акта за единния пазар; призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилното прилагане на законодателството в областта на Единния пазар и неговото транспониране в националното законодателство чрез по-систематичен и независим мониторинг, за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция в целия Съюз; предлага транспонирането да се подобри чрез тясно сътрудничество с държавите членки за откриване на проблемите, които те срещат в този процес, включително конфликти с националното законодателство, така че Комисията да може им съдейства;

21.  Призовава Комисията да наблюдава завършването на единния пазар в рамките на годишното изпълнение на европейския семестър като се вземат предвид ежегодната „Проверка на управлението“ по прилагането на АЕП и механизмите на докладните таблици; счита, че ежегодното наблюдение следва да оценява степента, до която потребителите и предприятията се възползват от Единния пазар и следва да докладва относно препятствията за неговото функциониране;

22.  Приканва Комисията да предложи специална инициатива за растеж, изградена върху концепцията за конкурентоспособна социална пазарна икономика на Европа, основана върху европейския семестър, АЕП, стратегията „ЕС 2020“ и съответните съществуващи решения, и подкрепена посредством, inter alia, структурните фондове, проектни облигации и Рамковата програма за научни изследвания; предлага инициативата за растеж да бъде политически одобрена от Европейския съвет и Европейския парламент, след консултация с националните парламенти, и че този процес трябва да се включи в различни специфични за дадена страна препоръки, които отчитат степента на изпълнение на единния пазар;

ІІІ.Следващите стъпки към растеж

23.  Счита, че е важно всички сектори, които въздействат пряко върху ежедневния живот на гражданите и потребителите, да бъдат в центъра на политиките и законодателството на Единния пазар;

24.  Припомня значението на ефективните механизми за компенсация като средство да се гарантира, че потребителите могат да търсят правата си; подчертава, че гражданите следва да бъдат по-добре информирани относно тези механизми за компенсация и инструменти за разрешаване на проблеми, с оглед улесняване на компенсирането на потребителите при трансгранично закупуване на стоки и услуги;

25.  Призовава всички държави членки на ЕС да гарантират пълното и цялостно изпълнение на Директивата за услугите, наред с другото, чрез създаване на лесни за ползване и всеобхватни точки за единно обслужване и да следят процеса на взаимна оценка и проверка на работните показатели; счита, че държавите членки следва да разгледат интегрирането на тези точки с точките за единно обслужване, изисквани по силата на законодателния пакет за стоките;

26.  Призовава Комисията да представи механизъм за прозрачност, предвиден в член 59 от Директивата за взаимно признаване на професионалните квалификации да идентифицират области, в които държавите членки блокират прекомерно достъпа до регулирани професии;

27.  Подчертава изключително важната роля на обществените поръчки за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността и призовава, следователно, за да се запази набраната скорост в тази област; призовава Комисията, държавите членки и органите на местно управление да прилагат новото законодателство относно обществените поръчки по стратегически начин, който гарантира, че обществените средства, инвестирани в строителни работи, услуги и доставки, създават устойчив растеж, заетост и социално сближаване;

28.  Подчертава необходимостта от бързо използване неизразходваните средства на ЕС за мерки, за ефективно справяне с високия процент на младежка безработица; призовава държавите членки и институциите на ЕС незабавно да се споразумеят по обвързващите цели и мерки в областта на мобилността на младите хора („Младежта в движение“), както и експедитивно да приложат инициативата „Възможности за младежта“;

29.  Подчертава, че в ерата на цифровите технологии Съюзът трябва да осъзнае напълно потенциала и възможностите, които предоставят интернет, електронната търговия и разпространението на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в администрацията на МСП и обществената администрация, за по-нататъшното развитие на Единния пазар, като го прави достъпен за всички граждани на ЕС; подчертава, че при разработването на нови технологии трябва да се взема предвид необходимостта от защита на всички граждани, потребители и МСП;

30.  Призовава Комисията да гледа на развитието на единния пазар на цифрови технологии като на приоритет, така че потребителите да имат пълен достъп до по-конкурентно предлагане на стоки и услуги; изисква допълнителни действия от държавите членки в сътрудничество с Комисията за преодоляването на препятствия, които пречат на гражданите да получават достъп до онлайн услуги;

31.  Призовава за създаването на амбициозна програма за потребителите, която включва законодателни и политически действия, насочени към цялостно повишаване на правата на средностатистическите, както и на уязвимите потребители;

32.  Подчертава ролята на търговията на дребно като двигател за растеж и заетост и като градивен елемент на Единния пазар; приветства планираното приемане на всеобхватния план за действие на Комисията в областта на търговията на дребно, с което се определя стратегия за по-ефективен и справедлив пазар на дребно в Европа въз основа на положителните постижения и справянето с оставащите предизвикателства, както и Съобщение за оценка на съществуващите национални мерки за разглеждане на договорни отношения; припомня, че планът за действие, и резултатите от многостранния диалог със заинтересованите страни относно междуфирмените (B2B) практики, ще бъдат представени на първата среща на кръглата маса на пазара на дребно, която трябва да бъде свикана преди края на 2012 г.;

33.  Счита, че външното измерение на Единния пазар трябва да бъде засилено, по-конкретно като се укрепва сътрудничеството в областта на международната стандартизация, и че е необходимо да се преследват ефектите от взаимодействието, които могат да бъдат постигнати между вътрешните и външните икономически политики на Съюза, именно между единния пазар и търговията;

34.  Призовава Комисията, и настоятелно приканва държавите членки да насърчават въвеждането на Единно европейско небе II, за което разгръщането на SESAR ще играе важна роля, и призовава Комисията до 2013 г. да внесе предложение относно изграждането на единно европейско въздушно пространство чрез намаляване на броя на функционалните блокове въздушно пространство;

35.  Подчертава значението на развитието на инфраструктурите за големите мрежови индустрии и обществени услуги, включително на енергийни, транспортни услуги, като например трансевропейски железопътни мрежи, и на електронните комуникации, като например широколентовия достъп на цялата територия на ЕС – като лост за конкурентоспособност, растеж и заетост; подчертава необходимостта да се създаде единен европейски енергиен пазар, с цел да се намалят енергийната зависимост на ЕС, да се увеличи енергийната ефективност на Съюза и да се подобри ценовата достъпност;

36.  Призовава Комисията да представи, не по-късно от 31 декември 2012 г. предложение за директива, която да съдържа разпоредби относно връзката между управлението на инфраструктурата и на транспортната дейност, както и предложение за отваряне на вътрешния пазар за превоз на пътници, което не намалява качеството на железопътните транспортни услуги и гарантира задължението за извършване на обществена услуга;

37.  Подчертава необходимостта от засилване ролята на МСП в Единния пазар чрез осигуряването на достъп до кредитиране и финансиране, и чрез пълно прилагане на Акта за малкия бизнес;

38.  Призовава Комисията да предложи мерки за подобряване на рамковите условия за промишлеността и за МСП, особено чрез засилване дейностите на Европейската инвестиционна банка за подпомагане на достъпа до финансиране и за насърчаване н а изследванията и иновациите чрез значително повишаване на ключови програми на ЕС за научноизследователска и развойна дейност и иновации и чрез по-добро използване на неизразходваните средства на ЕС за стимулиращи растежа проекти;

39.  Припомня искането си за 14-тата директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества, като изтъква, че подобна директива значително би улеснила мобилността на компаниите в Европа; призовава освен това Комисията да представи законодателни предложения за последващи мерки във връзка със Зелената книга относно корпоративното управление и да ги включи в работната програма за2013 г.;

40.  Изразява съжаление относно оттеглянето на предложения регламент за статута на европейските взаимоспомагателни дружества, и отправя искане към Европейската комисия да представи ново предложение; отправя искане Комисията да поднови работата си по деветата директива в областта на дружественото право относно обединенията на дружества с цел да се осигури регулаторна рамка за настоящата обща форма на сдружаване на компаниите и така да се осигури набор от общи правила по отношение на, inter alia, защитата на дъщерните предприятия и заинтересованите страни, както и по-голяма прозрачност в правната и структура на собствеността;

41.  Призовава Комисията да представи предложения за подобряване на финансовите инструменти, предвидени за подпомагане на устойчивия растеж, като например проектни облигации за дългосрочни инвестиции, и да излезе със съобщение за приноса на политиката на конкуренция за иновациите и растежа, като преразгледа по необходимост съществуващите процедурни правила;

42.  Отправя искане към Комисията да представи неотложно предложения за подобряване на защитата на инвеститорите и други непрофесионални клиенти по отношение на финансови услуги, по-специално пакетираните инвестиционни продукти на дребно (ПИУД), предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), застрахователно посредничество и гаранционни схеми в застраховането;

43.  Подчертава значението на солидната инфраструктура на финансовите пазари за подкрепа на Единния пазар и следователно призовава Комисията да представи своевременни предложения за механизми за разрешаване на кризи за подобна инфраструктура; подчертава, освен това, значението на своевременните последващи действия към стратегическия документ на Комисията относно бъдещето на ДДС;

44.  Подчертава важността на борбата срещу укриването на данъци и на избягването на данъци на национално равнище и на равнище ЕС и призовава Комисията и държавите членки да координират адекватно своите политики в областта на данъчното облагане, за да бъде предотвратено нарушаването на функционирането на единния пазар, за да бъдат гарантирани еднакви условия за предприятията и гражданите и за да бъде осигурена стабилността на публичните финанси;

45.  Повтаря своя призив към Комисията да създаде таблица, в която се представят пречките, с които се сблъскват работниците в Съюза, желаещи да се възползват от правото си на свободно движение, и в която се описва как се преодоляват тези пречки в държавите членки и служи за оценка дали те са били разгледани задълбочено и ефективно, не на последно място посредством анализ на явлението „социален дъмпинг“; призовава Комисията да представи план за действие за отстраняване на трайните пречки, пред които са изправени гражданите на Съюза, които желаят да се възползват от правото си да се придвижват и работят в друга държава членка;

46.  Счита, че европейците все още не използват напълно потенциала на Единния пазар, включително в областта на свободното движение на хора и работници, и, че са необходими важни стимули, по-специално, за да осигуряване на ефективна мобилност на работната ръка в Европа, най-вече чрез гарантиране на преносимостта на социалното осигуряване и пенсионните права;

47.  Призовава Комисията и държавите членки, като се спазват Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 от ДФЕС, да направят проучвания за осигуряване на непрекъснатост на социалната защита на мобилните граждани в ЕС и равно третиране с гражданите на приемащата страна, като също така се помисли за свободно избираема, доброволна и прехвърлима система за социално осигуряване на европейско равнище, в допълнение към общата система, с цел да се установи по-тясно сътрудничество в областта на социалната политика;

o
o   o

48.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 84.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0146.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0145.
(4) Приети текстове, P7_TA(2011)0144.
(5) Приети текстове, P7_TA(2011)0543.


Бъдещето на европейското дружествено право
PDF 318kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно бъдещето на европейското дружествено право (2012/2669(RSP))
P7_TA(2012)0259B7-0299/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид обществената консултация относно бъдещето на европейското дружествено право, чието начало беше поставено от Комисията на 20 февруари 2012 г.(1),

–  като взе предвид конференцията на тема „Европейското дружествено право: пътят напред“, проведена от Комисията на 16 и 17 май 2011 г.(2),

–  като взе предвид доклада на групата за размисъл относно бъдещето на европейското дружествено право в ЕС от 5 април 2011 г.(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – “Заедно за нов тип икономически растеж' (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г., озаглавено „Инициатива за социалното предприемачество ‐ Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност“ (COM(2011)0682),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юли 2007 г. относно опростена бизнес среда за дружествата в областите на дружественото право, счетоводството и одита (СOM(2007)0394),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 май 2003 г., озаглавено „Осъвременяване на дружественото право и укрепване на корпоративното управление в Европейския съюз – План за постигане на напредък“ (COM(2003)0284),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 април 2004 г. относно съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Осъвременяване на дружественото право и укрепване на корпоративното управление в Европейския съюз – План за постигане на напредък“(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2006 г. относно новостите и перспективите във връзка с дружественото право(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно Европейското частно дружество и Четиринадесетата директива за дружествено право по въпроса за преместването на седалището на дружество(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г., съдържаща препоръки към Комисията относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2010 г. относно аспекти на Плана за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм, свързани с гражданското, търговското, семейното и международното частно право(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г., съдържаща препоръки към Комисията относно Четиринадесета директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества(9),

–  като взе предвид въпроса от 7 май 2012 г. до Комисията относно бъдещето на европейското дружествено право (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че е необходимо регулаторната рамка на ЕС за дружественото право и корпоративното управление да бъде адаптирана така, че да отразява нарастващата тенденция европейските дружества да извършват трансгранична дейност в рамките на ЕС и продължаващата интеграция на европейските пазари;

Б.  като има предвид, че крайната цел е да се предостави възможност на предприятията в Европа да се конкурират по-ефективно и да постигат по-голям успех в рамките на силно конкурентния световен пазар, като същевременно се осигурява подходяща защита на интересите на кредиторите, акционерите, членовете и служителите;

В.  като има предвид, че една удобна за ползване регулаторна рамка би насърчила предприятията, по-специално МСП, да се възползват от възможностите, предлагани от единния пазар;

Г.  като има предвид, че всички бъдещи инициативи следва да бъдат съвместими с националните системи за корпоративно управление и националното законодателство в областта на участието на работниците и служителите, като същевременно се полагат усилия за увеличаване на гъвкавостта и свободата на избор по отношение на видовете дружества, вътрешното разпределение на правомощията и устойчивите стратегии на дружествата;

Д.  като има предвид, че на европейско равнище съществува неизползван потенциал, свързан с правните форми на дружествата, който следва допълнително да се проучи, развие и насърчи;

Е.  като има предвид, че следва да се улесни трансграничната мобилност на дружествата;

Ж.  като има предвид, че финансовата криза разкри необходимостта от по-ясна рамка за корпоративно управление с по-силен акцент върху участието на заинтересованите страни;

1.  Приветства проведената неотдавна от Комисията обществена консултация относно бъдещето на европейското дружествено право, която следва да спомогне за очертаване на бъдещите инициативи, предназначени да опростят икономическата среда за дружествата, да намалят административната тежест и да предоставят възможност на дружествата да извършват дейността си ефективно в рамките на единния пазар, като същевременно осигуряват подходяща защита на интересите на кредиторите, акционерите, членовете и служителите;

2.  Заема становището, че видовете дружества в ЕС, допълващи видовете дружества, които съществуват съгласно националното право, крият значителен потенциал и следва допълнително да бъдат развити и насърчени; настоятелно призовава Комисията, с оглед на специфичните потребности на МСП, да положи допълнителни усилия за приемането на статута на Европейското частно дружество(10), в който би могло да се вземат предвид в пълна степен интересите на всички заинтересовани страни, с цел да се преодолее безизходното положение в Съвета;

3.  Приветства факта, че Комисията провежда изследване относно европейските взаимоспомагателни дружества, както е обявено в гореспоменатата Инициатива за социално предприемачество(11), и я насърчава да премине бързо към внасяне на ново предложение за законодателен акт;

4.  Счита, че евентуалните реформи на Втората директива в областта на дружественото право(12) следва да се съсредоточат върху по-нататъшно опростяване, вместо да въвеждат алтернативен режим за формиране и поддържане на капитала;

5.  Приветства преразглеждането на счетоводните директиви и предлага Комисията допълнително да проучи възможностите за разработване на европейски счетоводни стандарти, по-конкретно по отношение на специфичните потребности на МСП, като взема предвид традиционните представи за устойчивост, дългосрочно планиране, семейна собственост и други традиционни аспекти на МСП;

6.  Счита, че следва надлежно да се разгледа въпросът за възобновяване на работата по Петата директива в областта на дружественото право във връзка със структурата и дейността на акционерните дружества;

7.  Повтаря искането си до Комисията тя да внесе законодателно предложение за определяне на мерки, предназначени да улеснят трансграничната мобилност за дружества в рамките на ЕС (Четиринадесета директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества);

8.  Припомня, че в Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията последната се е ангажирала да докладва за конкретните последващи действия по всяко искане за внасяне на предложение съгласно член 225 от ДФЕС в рамките на три месеца от приемането на съответната резолюция в пленарно заседание; изразява съжаление относно факта, че този ангажимент не е спазен по отношение на резолюцията на Парламента с препоръки относно Четиринадесетата директива в областта на дружественото право; призовава Комисията да спазва рамковото споразумение, като представя по-подробни доклади относно последващите действия в бъдеще;

9.  Предлага Комисията да възобнови работата си по Деветата директива в областта на дружественото право относно групи дружества, за да предоставят регулаторна рамка за тази разпространена форма на стопанско сдружение; счита, че не е необходимо изцяло хармонизирано европейско корпоративно законодателство относно групите, а по-скоро общ набор правила относно, наред с другото, защитата на дъщерните предприятия и заинтересованите лица и по-голяма прозрачност относно правната структура и структурата на собственост;

10.  Припомня, че според програмата на Комисията за разумно регулиране законодателството трябва да бъде по-ясно и по-достъпно; счита, че Комисията следва да кодифицира дружественото право на ЕС, за да предостави лесен за ползване набор правила и да гарантира съгласуваността на правото на ЕС; признава предимствата на наличието на единен инструмент на ЕС за дружествено право, но счита, че директивите в областта на дружественото право трябва като първа стъпка да бъдат групирани; предлага те да бъдат групирани по категории, които да включват създаване и дейност (напр. Първа и втора директива и директивите относно счетоводството и одита), мобилност (напр. Трета(13), Шеста(14), Десета(15), Единадесета(16) и Тринадесета(17) директива и бъдещата четиринадесета директива) и форми съгласно дружественото право на ЕС (напр. европейско дружество ‐ SE, европейско кооперативно дружество ‐ SCE, европейско обединение по икономически интереси ‐ EEIG); подчертава, че този проект за кодифициране не следва, разбира се, да води до спиране на необходимите дейности по реформата;

11.  Счита, че въпроси относно стълкновения на нормативни актове трябва да се разгледат и в областта на дружественото право и че едно академично предложение в тази сфера(18) би могло да послужи за отправна точка за по-нататъшна работа относно стълкновителните норми по отношение на трансграничната дейност на дружествата;

12.  Настоятелно призовава Комисията да представи план за действие, сочещ пътя напред, след консултацията, който следва да очертае кратко-, средно- и дългосрочни инициативи за подобряване на регулаторната рамка за дружествено право на ЕС; счита, че краткосрочните инициативи следва да включват Четиринадесетата директива в областта на дружественото право и мерки за подобряване на рамката на ЕС за корпоративно управление, докато средносрочните инициативи следва да се насочат например към Деветата директива в областта на дружественото право, а дългосрочните инициативи към кодифицирането на дружественото право на ЕС;

13.  Подчертава, че очаква краткосрочните инициативи да бъдат официално включени в законодателната работна програма за 2013 г. и да бъдат определени целеви дати за средно- и дългосрочните инициативи;

14.  Повтаря по-ранните си призиви към Комисията да анализира проблемите в прилагането на действащото законодателство, така че констатациите да могат да се вземат предвид при разглеждането на нови законодателни предложения;

15.  Припомня, че всяко законодателно предложение от Комисията следва да се основава на оценка на въздействието, вземаща предвид интересите на всички заинтересовани лица, включително инвеститори, собственици, кредитори, работници и служители, при пълно зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

16.  Призовава Комисията всеобхватно да информира Парламента за резултатите от своята консултация относно бъдещето на европейското дружествено право и да обясни в подробности решенията, които ще вземе вследствие на резултата от тази консултация;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#conference
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
(4) OВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 714.
(5) OВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 114.
(6) OВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 671.
(7) OВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 5.
(8) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 19.
(9) Приети текстове, P7_TA(2012)0019.
(10) COM(2008)0396.
(11) COM(2011)0682, стр. 10.
(12) ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.
(13) ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36.
(14) ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 47.
(15) ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.
(16) ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36.
(17) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.
(18) H.-J. Sonnenberger (ред.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007 г.


Към възстановяване и създаване на работни места
PDF 301kWORD 81k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно „Към възстановяване и създаване на работни места“ (2012/2647(RSP))
P7_TA(2012)0260B7-0275/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Рамка за качество на стажовете“ (SWD(2012)0099),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Използване на потенциала за създаване на заетост на персоналните и домакинските услуги“ (SWD(2012)0095),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Реформиране на EURES за постигане на целите на “Европа 2020' (SWD(2012)0100),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Изпълнение на инициативата “Възможности за младежта„: първите стъпки“ (SWD(2012)0098),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Тенденции и предизвикателства на пазара на труда“ (SWD(2012)0090),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Отворени, динамични и приобщаващи пазари на труда“ (SWD(2012)0097),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Използване на потенциала за създаване на заетост на ИКТ“ (SWD(2012)0096),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „План за действие в полза на работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС“ (SWD(2012)0093),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Използване на потенциала за създаване на заетост на екологосъобразния растеж“ (SWD(2012)0092),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост“ (COM(2010)0682), както и своята резолюция от 26 октомври 2011 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно нетипични трудови договори, гарантиране на професионалното развитие и нови форми на социален диалог (3),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 6 декември 2010 г. относно „Политики за заетост за конкурентна и екологосъобразна икономика с ниски въглеродни емисии и с ефективно използване на ресурсите“,

–  като взе предвид проучването на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), озаглавено „Умения за екологични работни места“, 2010 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г. озаглавен „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM (2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 януари 2011 г. озаглавен „Годишен обзор на растежа: напредване с изчерпателния отговор на ЕС на кризата“ (COM(2011)0011) и приложения към него проект на съвместен доклад за заетостта,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2011 г. озаглавен „Напредък към постигането на общите европейски цели за образование и обучение“ (SEC(2011)0526),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 относно Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване(7),

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че поради постоянните структурни слабости и икономическата криза равнището на безработицата се повиши от 9,5 % на 10,2 % съответно през 2010 г. и 2012 г., което се равнява на загуба на общо 6 милиона работни места от 2008 г. насам;

Б.  като има предвид, че предизвикателството по отношение на заетостта, социалното приобщаване и борбата с бедността става все по-голямо, наред със задълбочаването на различията между държавите членки и между регионите;

В.  като има предвид, че според прогнозите на Комисията перспективите за 2012 г. са още по-неблагоприятни, предвещавайки стагнация на БВП на ЕС през 2012 г. и рецесия в няколко държави членки;

Г.  като има предвид, че за да се постигне свързаната със заетостта цел, посочена в стратегията „ЕС 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, ще трябва да се попълнят 17,6 милиона нови работни места, което налага необходимостта 75 % от лицата на възраст 20-64 години да продължат да бъдат трудово заети до 2020 г.;

Д.  като има предвид, че нестабилността на работното място представлява, преди всичко, човешка трагедия за работниците и техните семейства и води до загуба на производствен капацитет, тъй като съществува тенденция за загуба на умения в резултат на прекомерно редуване на работни места и дълги периоди на безработица или неактивност;

Е.  като има предвид, че безработицата е особено висока сред младите хора, отчасти поради несъответствия между предлагането и търсенето на умения, често пъти независимо от тяхното равнище на образование;

Ж.  като има предвид, че мерките за ограничения, целящи фискална консолидация, които се прилагат в редица държави членки, допринесоха за съществено увеличаване на безработицата;

З.  като има предвид, че финансовата криза доведе до значително увеличаване на безработицата и че икономиките на много държави членки не успяват да осъществят достатъчен растеж за справяне с този проблем;

И.  като има предвид, че постигането на високо равнище на заетост е необходимо също и за осъществяването на фискална консолидация и за възстановяването на икономиката, както чрез поддържането на равнището на вътрешното потребление, така и като кара повече хора да допринасят за финансирането на социалната държава;

Й.  като има предвид, че реформите на трудовото законодателство в много държави членки не доведоха до възможности за по-качествена заетост, а вместо това насърчиха пазар на труда на две равнища, при който нарастващ брой работници – и то често пъти най-уязвимите групи работници, като например жени, млади работници и мигранти, работят при условия на постоянна несигурност и ниски трудови възнаграждения;

K.  като има предвид, че ангажиментите, посочени в националните програми за реформа на държавите членки, често са недостатъчни за изпълнението на повечето цели на равнище ЕС, застъпени в стратегията „ЕС 2020“;

Л.  като има предвид, че в годишния обзор на растежа на ЕС за 2012 г. се призовава за решителни действия за подобряване на процеса на създаване на работни места и за гарантиране на възстановяване, което да е придружено от много нови работни места, и като има предвид, че това послание беше енергично повторено по време на заседанието на Европейския съвет през март 2012 г.

M.  като има предвид, че лицата, вземащи решения, както на национално, така и на равнище ЕС, носят отговорността за това да гарантират, че за работниците и служителите са налични подходящи механизми за образование и обучение с цел адаптиране на набора им от умения към променящите се икономически структури и модели на заетост;

Н.  като има предвид, че насърчаването на социална, характеризираща се с ефективно използване на ресурсите, устойчива и конкурентоспособна икономика е една от целите на стратегията „ЕС 2020“;

O.  като има предвид, че в области от изключително значение за иновациите вече може да се наблюдава недостиг на квалифицирани специфични умения, и като има предвид, че до 2020 г. висококвалифицираният умствен труд се очаква да представлява поне 40 % от заетостта;

П.  като има предвид, че според скорошните статистически данни един на всеки четирима работодатели в Европа докладва за трудности при запълването на работни места, като най-трудно попълними са позициите на търговските служители, техниците и инженерите;

Р.  като има предвид, че инвестициите в областите научни изследвания, иновации, образование и обучение, които са жизнено необходими за икономическия растеж и създаването на работни места, все още са на по-ниско равнище в ЕС в сравнение с икономическите му партньори и конкурентите му по света;

1.  Приветства предложенията на Комисията приоритетите по отношение на заетостта в годишния обзор на растежа да се допълнят със средносрочни политически насоки, ориентирани към постигането на изложените в стратегията „ЕС 2020“ цели; приветства широкия набор от въпроси, засегнати в пакета за заетостта, както и отдавна исканата промяна на политиката в посока създаване на работни места; призовава на необходимите инвестиции в потенциала за работни места и растеж в екологосъобразната икономика, сектора на здравните и социалните услуги и сектора на ИКТ, включително инвестициите за умения, обучение и по-високи трудови възнаграждения;

2.  Осъжда факта, че въпреки политическия ангажимент, който поеха по време на пролетното заседание на Европейския съвет, и насоките на Комисията в съобщението, повечето държави членки не са представили национален план за работни места като част от националните си програми за реформа за 2012 г., който да посочва всеобхватни мерки за създаване на работни места, екологосъобразна заетост, връзката между политиките в областта на заетостта и финансовите инструменти, реформите на пазара на труда и ясен график за провеждането на многогодишната програма за реформа през следващите 12 месеца;

3.  Посочва, че политиките в областта на пазара на труда не могат да компенсират неуспеха на макроикономическите политики и призовава Комисията да включи четирите цели на програмата за достоен труд на МОТ във всичките предложения, целящи създаване на работни места: създаване на работни места, гарантиране на правата на работното място, разширяване на социалната закрила и насърчаване на социалния диалог;

4.  Приветства инициативата на Комисията за система за наблюдение на пазара на труда и схема за индивидуално проследяване за държавите, които не спазват специфичните за всяка държава препоръки; настоятелно призовава Комисията да включи в тази система наблюдение с цел подпомагане на процеса на изпълнение на целите на „ЕС 2020“ във връзка с бедността и социалното приобщаване;

5.  Настоятелно призовава държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС да поемат ангажимент за европейски инвестиционен пакет преди края на 2012 г.; счита, че подобен пакет може да даде нов тласък на Европа за излизане от кризата, при положение че включва конкретни ангажименти на национално и европейско равнище за инвестиции с цел създаването на устойчив растеж и работни места в ключови сектори като ефективно използване и управление на ресурсите, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност или рециклиране/повторно използване; посочва Директивата относно енергийната ефективност като конкретен пример за европейско законодателство, което би могло да създаде до 2 милиона нови работни места;

6.  Приветства предложението за намаляване на данъчната тежест върху труда по бюджетно неутрален начин; припомня, че средната данъчна тежест между разходите за един работодател по назначаването на работник или служител и реалното заплащане на работника често е над 40 % в ЕС; изразява убеждението си, че изместването на данъчната тежест може да даде възможност на предприятията, които се възползват от тези освобождавания/намаления, да създадат нови работни места или да увеличат възнагражденията;

7.  Изразява съгласие с Комисията относно това, че по-амбициозните цели по отношение на енергията от възобновяеми източници насърчават инвестициите и, следователно, заетостта в областта на технологиите за производство, свързани с високо ниво на познание; настоятелно призовава държавите членки да пристъпят към икономически модел, основаващ се на принципа на ефикасно използване на ресурсите; посочва констатациите на Комисията, че всяко намаляване на използването на ресурсите с един процентен пункт би могло да доведе до между 100 000 и 200 000 нови работни места;

8.  Подкрепя идеята, че предприемачеството, новосъздадените предприятия и самостоятелната заетост следва да бъдат насърчавани като средства за създаване на повече работни места, по-специално като се има предвид, че МСП и микропредприятията осигуряват две трети от работните места в частния сектор на ЕС, и призовава Комисията и държавите членки да увеличат инвестициите в тези области, по-специално чрез обществени поръчки и достъп до финансиране;

9.  Приветства инвестициите в социалното предприемачество, което осигурява добра възможност за покриване на социални потребности, които не се удовлетворяват от публичните блага и услуги;

10.  Призовава Комисията да съблюдава принципа „Мисли първо за малките!“ и внимателно да наблюдава прилагането на съответните намаления, за да се гарантира, че МСП не страдат от непропорционална административна тежест или пречки пред свободната търговия в рамките на единния пазар, като същевременно гарантира правилното спазване на трудовото право и социалните разпоредби на всички равнища;

11.  Настоятелно призовава държавите членки да премахнат незабавно всички ограничения пред свободния достъп до пазара на труда за работниците и служителите от България и Румъния; подчертава негативното въздействие на тези ограничения върху недекларираната, незаконната заетост и злоупотребите, които се наблюдават;

12.  Призовава държавите членки да засилят своята борба срещу неофициалния или недекларирания труд и „принудителната самостоятелна заетост“ чрез осигуряване на достатъчно средства за инспекции по труда, провеждане на информационни кампании относно рисковете и недостатъците на незаконния труд, като съчетават по-широко и по-добро прилагане на съществуващото трудово законодателство и трудови стандарти с цел борба с недекларирания труд, общо прилагане на принципа за равно третиране, засилена роля на ЕС в насърчаването на по-широко и по-добро сътрудничество и координация между националните трудови и социални инспекторати с превантивни мерки, контрол и подходящи санкции и като наблюдават внимателно постигнатия напредък в тази област;

13.  Приветства стартирането на обществени консултации относно заетостта в секторите на здравеопазването и социалните грижи; счита, че тези сектори могат да играят важна роля в постигането на целите на „ЕС 2020“ относно заетостта и социалното приобщаване; призовава Комисията във всички бъдещи предложения за политики да взема предвид Конвенцията на МОТ, допълнена с препоръките на домашните работници с цел подобряване на съществуващите условия на труд в тези сектори;

14.  Изразява съгласието си с Комисията, че фондовете по политиката на сближаване, ЕЗФРСР и ЕФМДР представляват важни източници на инвестиции, които стимулират устойчивото развитие и създаването на работни места; призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното използване на тези фондове и на механизма за микрофинансиране в пълния им потенциал за инвестиции в образованието, обучението, самостоятелната заетост, трудовата мобилност и производителността;

15.  Призовава за по-бърза и по-лесна обработка на заявленията и процедурите по одобрение за програмите на ЕС за финансиране за растеж и иновации;

16.  Приветства предложението на Комисията, в което се подчертава ползата от определянето на минимални заплати на равнището на държавите членки за борба с бедността сред работещите и социалния дъмпинг и за насърчаване на съвкупното търсене; счита, че всяко предложение трябва да взема предвид и да зачита националните практики на колективно договаряне;

17.  Изразява убеждението си, че законодателството за защита на заетостта трябва да бъде адаптирано, така че да насърчава дружествата да създават нови работни места, да спомага за увеличаване на мобилността и на капацитета за приспособяване на пазарите на труда, като същевременно спомага за преодоляването на сегментацията в ЕС;

18.  Призовава Комисията да предприеме мерки срещу действителните причини за сегментацията на пазара на труда, като неравнопоставеността между половете и липсата на политики в подкрепа на равновесието между професионалния и личния живот;

19.  Изразява съгласието си относно това, че гъвкавостта на организацията на работното време може да спомогне за поддържането на заетостта и за по-ниски разходи по приспособяването във времена на свиване на икономиката, макар че не може да замени политиките за растеж; подчертава обаче, че мерките трябва да бъдат пригодени към социалните обстоятелства, по тях да се водят преговори със социалните партньори и да бъдат в съответствие с интересите на работодателите и работниците и служителите;

20.  Изразява съгласието си с Комисията, че всички видове договорни споразумения следва да предоставят на работещите достъп до основен набор от права, включително пенсионни права, социална защита и достъп до обучение през целия живот;

21.  Приветства инициативата на Комисията да стартира Панорама на уменията в ЕС, която ще увеличи прозрачността и достъпа за търсещите работа и ще увеличи мобилността на работниците и служителите;

22.  Приветства представената неотдавна законодателна инициатива на Комисията относно професионалните квалификации; счита, че е от съществено значение да се засили взаимното признаване на дипломите и професионалните квалификации и да се разработи механизъм за засилено взаимно признаване на знанията и уменията;

23.  Призовава Комисията да превърне в реалност европейския паспорт на уменията преди края на 2012 г. с цел да се гарантира равенство и недискриминация по отношение на средствата и мястото, на което са придобити уменията, да се позволи повече ефикасност при покриването на търсените умения и да се осигури и насърчи трансграничната мобилност на работниците и служителите;

24.  Приветства работния документ на службите на Комисията относно „Рамка за качество на стажовете“ и очаква резултатите от изследването относно прегледа на системите за стажове в държавите членки, а също така призовава Комисията да предложи практиките винаги да бъдат свързани с процес на квалификация; приканва Комисията да представи възможно най-скоро предложение за препоръка на Съвета за рамка за качество на стажовете и за препоръка на Съвета относно гаранциите за младежта, както и да определи минимални стандарти в подкрепа на предлагането и разпространението на висококачествени стажове;

25.  Подчертава, че положението със заетостта сред младите хора е в голяма степен зависима от цялостната икономическа ситуация; подчертава важността на подкрепата, насоките и наблюдението на младите хора в техния преход от образование към професионален живот; призовава Комисията да приведе всички бъдещи предложения за политики в тази област в съответствие с инициативите „Младежта в движение“ и „Възможности за младежта“; призовава държавите членки да започнат обмен на най-добри практики в борбата с младежката безработица;

26.  Призовава държавите членки, Комисията и Съвета да използват всяка възможност – в тясно сътрудничество със социалните партньори, за да гарантират, че всеки млад гражданин на ЕС може да започне работа или обучение след максимален период от четири месеца безработица чрез въвеждане на европейската „Гаранция за младежта“; изразява убеждението си, че държавите членки следва да придадат задължителна правна сила на „Гаранция за младежта“ с оглед на ефективното подобряване на ситуацията на младите хора, които са извън системите за заетост, образование или обучение, и на постепенното преодоляване на проблема, свързан с безработицата сред младежта в ЕС; подчертава, че „Гаранция за младежта“ се нуждае от специална европейска финансова подкрепа, по-специално в държавите членки с най-високо равнище на безработица сред младежта;

27.  Призовава Комисията да подкрепи държавите членки в борбата им срещу безработицата и безработицата сред младежта с неизползваните средства от структурните фондове;

28.  Присъединява се към призива на Комисията, държавите членки да засилят използването на системата EURES; подчертава ключовата роля на EURES във функционирането на вътрешния пазар чрез консултиране на работниците и търсещите работа по отношение на техните права в други държави членки; призовава за пълно участие на Европейския парламент по отношение на реформата на структурата и управлението на мрежата EURES;

29.  Приветства инициативата на Комисията, насочена към намаляване на случаите на необлагодетелствано положение и интеграция на жените на пазара на труда, като осигури равно заплащане и подходящи грижи за деца и като премахне всички форми на дискриминация и демотивиращите данъчни ползи, които възпират жените от участие в пазара на труда; призовава държавите членки да предприемат по-нататъшни действия в тези области;

30.  Настоятелно призовава Комисията да ускори работата по директива за преносимост на пенсионните права, тъй като правната несигурност относно разпоредбите за социалната сигурност и пенсионните права е една от основните пречки пред свободното движение на работниците;

31.  Призовава държавите членки да приемат или да поддържат политика, благоприятстващи растежа, включително поставянето като приоритет на разходите в областта на образованието, обучението през целия живот, изследванията и иновациите, въпреки мерките за бюджетни ограничения, наложени от икономическата криза, и необходимостта от намаляване на тежестта на публичния дълг, по-специално в еврозоната;

32.  Настоятелно призовава Комисията да засили справедливата мобилност и да се бори срещу всяка злоупотреба с командированите работници, както в приемащата, така и в изпращащата страна;

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и Съвета.

(1) Приети текстове, Р7_TA(2011)0466.
(2) OB C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.
(3) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 39.
(4) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 6.
(5) Приети текстове: P7_TA(2011)0455.
(6) Приети текстове: P7_TA(2011)0263.
(7) Приети текстове: P7_TA(2011)0495.


Генитално осакатяване на жени
PDF 300kWORD 49k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени (2012/2684(RSP))
P7_TA(2012)0261RC-B7-0304/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид докладите, внесени съгласно Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (КПДЖ) и Факултативния протокол към нея, и съгласно Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно борбата срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС(1),

–   като взе предвид доклада от 5 декември 2011 г. на генералния секретар на ООН, озаглавен „Прекратяване на гениталното осакатяване на жени“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) от 8 март 2010 г. относно изкореняването на насилието срещу жени в Европейския съюз, които призовават за международен подход в борбата срещу гениталното осакатяване на жени,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 12 април 2011 г. за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие,

–  като взе предвид приетите на 8 декември 2008 г. от Съвета по общи въпроси насоки на ЕС относно насилието срещу жени и момичета, и борбата срещу всички форми на дискриминация срещу тях,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2011 г. относно приоритетите и очертаването на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно Годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област, включително отражението върху стратегията на ЕС в областта на правата на човека(3),

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че гениталното осакатяване на жени представлява непоправима злоупотреба, която умишлено обезобразява или причинява вреда на женските полови органи по немедицински причини с необратими последици, които засягат 140 милиона живи към момента жени и момичета, като всяка година други 3 милиона момичета са изложени на риск да бъдат подложени на същата процедура;

Б.  като има предвид, че 500 000 жени в Европа живеят с генитално осакатяване и 180 000 момичета са изложени на риск, според СЗО; като има предвид, че според експерти посочените данни са занижени и не отчитат положението на второто поколение или на мигрантите без документи;

В.  като има предвид, че всяка форма на генитално осакатяване на жени представлява вредна традиционна практика, която не може да бъде смятана за част от религия, а е акт на насилие срещу жените и момичетата, който представлява нарушение на техни основни права, особено на правото на лична сигурност и неприкосновеност и на физическо и психическо здраве, както и на сексуалното им и репродуктивно здраве, като в случая на малолетни и непълнолетни момичета представлява злоупотреба с дете; като има предвид, че изброените нарушения при никакви обстоятелства не могат да бъдат оправдани със спазване на различни културни традиции или церемонии по посвещаване;

Г.  като има предвид, че гениталното осакатяване на жени само по себе си представлява нарушение на правата на човека, то причинява и много сериозни и непоправи вреди в краткосрочен и дългосрочен план за физическото и психическото здраве и правата на жените и момичетата, които са били подложени на тази процедура, като представлява сериозно посегателство срещу личността и неприкосновеността им, и в някои случаи може да завърши с фатален изход; като има предвид, че използването на първобитни инструменти и липсата на мерки за дезинфекция водят до допълнителни вредни последици, при които половите отношения и раждането могат да бъдат болезнени, засегнатите органи са безвъзвратно увредени и е възможно да възникнат усложнения, като кръвоизлив, шок, инфекция, предаване на вируса на СПИН, тетанус, доброкачествени тумори и сериозни усложнения, засягащи бременността и раждането;

Д.  като има предвид, че гениталното осакатяване на жени представлява израз на неравнопоставени отношения на власт и форма на насилие срещу жени, придружено с други тежки форми на насилие, основано на пола и като има предвид, че е абсолютно необходимо борбата срещу гениталното осакатяване на жени да бъде включена в общ и последователен подход за борба срещу насилие, основано на пола и насилието срещу жени;

1.  Приветства решението на 56-та сесия на Комисията на ООН за положението на жените от 8 март 2012 г. въпросът за гениталното осакатяване на жени да бъде обсъден от Общото събрание на ООН на предстоящата му 67-та сесия;

2.  Призовава Общото събрание на ООН на своята 67-та сесия да приеме резолюция за забрана навсякъде по света на гениталното осакатяване на жени, съгласно искането на срещата на високо равнище на Африканския съюз от 1 юли 2011 г., чрез хармонизиране на действията на държавите членки и предоставяне на препоръки и насоки за развитие и укрепване на регионалните и международни правни инструменти, както и на националното законодателство;

3.  Заявява, че тъй като на генитално осакатяване се подлагат предимно млади момичета, между детска възраст и 15 години, то представлява нарушение на правата на детето; припомня, че всичките 27 държави членки са поели задължение да закрилят правата на децата в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето;

4.  Призовава държавите членки да продължат да ратифицират международните инструменти и да ги прилагат чрез подробна законодателна уредба, която забранява всички форми на генитално осакатяване на жени и предвижда ефективни санкции за извършителите; отбелязва, че законодателството следва също да предвижда пълен набор от мерки за превенция и закрила, включително механизми за координация, наблюдение и оценка на правоприлагането и следва да подобри условията, които позволяват на жени и момичета да съобщават за случаи на генитално осакатяване на жени;

5.  Призовава компетентните органи на ООН и гражданското общество активно да подкрепят, чрез предоставяне на подходящи финансови средства, целенасочени и иновационни програми и да разпространяват най-добри практики, приложими спрямо потребностите и приоритетите на момичета в уязвимо положение, включително претърпелите генитално осакатяване на жени, които изпитват трудности при достъпа до услуги и програми;

6.  Изисква генералният секретар на ООН да гарантира, че всички компетентни организации и органи от системата на ООН, по-специално Детският фонд на ООН, Фонда на ООН за населението, Световната здравна организация, Организацията за образование, наука и култура към ООН (ЮНЕСКО), структурата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените, Фонда за развитие на жените към ООН, Програмата за развитие на ООН и Службата на Върховния комисар за правата на човека към ООН, поотделно и заедно, да включат закрилата и насърчаването на правата на момичетата да не бъдат подлагани на генитално осакатяване на жени в своите програми по държави, където е уместно, и в съответствие с националните приоритети, за да укрепят допълнително усилията си в това отношение;

7.  Подчертава необходимостта да се подкрепят представители на гражданското общество, особено женските организации, работещи за прекратяване на насилието срещу жените, в това число на гениталното осакатяване на жени в техните общности;

8.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че мерките, насочени за борба с насилието въз основа на пола и насърчаването на овластяването на жените ще бъде включено във всички политики и програми на ЕС в областта на развитието чрез Плана за действие в областта на равенството на половете за 2010 г.; подчертава значението на повишаването на информираността, мобилизирането на общностите, образованието и обучението, и включването на националните, регионални и местни органи, както и на гражданското общество в партниращите държави; подчертава, че усилията за премахване на увреждащо поведение и практики, които отрицателно засягат момичета ще бъдат успешни, единствено с пълноценното участие на всички ключови фактори, включително религиозни и общностни лидери и работещите директно с момичета, в това число родители, семейства и общности;

9.  Настоятелно призовава Комисията да обърне специално внимание на гениталното осакатяване на жени като част от цялостна стратегия за борба с насилието срещу жени, включително съвместни действия срещу гениталното осакатяване на жени;

10.  Настоятелно призовава Комисията да превърне в приоритет прекратяването на насилието срещу жени и момичета и чрез предоставяне на подходящи финансови средства, да подкрепи целенасочени и иновационни програми, както в рамките на ЕС, така и в трети държави;

11.  Настоятелно призовава държавите членки да предприемат категорични действия за борба с тази нелегална практика;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, генералния секретар на ООН и държавите членки.

(1) ОВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 52.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0127.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0126.


Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“
PDF 300kWORD 69k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френското предприятие PIP (2012/2621(RSP))
P7_TA(2012)0262B7-0302/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 184 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Заключенията на Съвета относно иновации в сектора на медицинските изделия(1),

–  като взе предвид Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия(2),

–  като взе предвид Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия(3),

–  като взе предвид Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 година относно диагностичните медицински изделия in vitro,(4)

–  като взе предвид Директива 2000/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 година за изменение на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия, по отношение на устойчивите производни на човешка кръв или човешка плазма(5),

–  като взе предвид становището на Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) относно безопасността на силиконовите продукти, произведени от Poly Implant Prothèse (PIP), публикувано на 1 февруари 2012 г.(6),

–  като има предвид заключенията(7) на Конференцията на високо равнище по въпросите на здравето относно иновации в медицинските технологии, проведена на 22 март 2011 г. в Брюксел,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2001 г. относно обявените за допустими петиции относно силиконовите имплантанти (Петиции 0470/1998 и 0771/1998)(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно „Към съгласуван европейски подход за колективна защита“(9),

–  като взе предвид Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за изменение на Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди(10),

–  като взе предвид въпроса от 18 април 2012 г. до Комисията относно некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френското предприятие PIP (O-000101/2012 – B7-0118/2012),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според разкритията на френските здравни органи, един френски производител (Poly Implant Prothèse) в момента се разследва за измама, свързана с използване на нискокачествен материал (промишлен силикон), различен от материала, посочен в предадените документи за оценка на съответствието (одобрен медицински силикон);

Б.  като има предвид, че не съществуват клинични и епидемиологични данни за потенциалните рискове от произведените от PIP гръдни имплантанти;

В.  като има предвид, че процентът на разкъсванията при третото поколение гръдни имплантанти варира от 10 до 15 % в рамките на десет години от поставянето на имплантанта;

Г.  като има предвид, че проведените от френските органи изпитания на физическата цялост на образци от произведени от PIP гръдни силиконови имплантанти показаха слабости в обвивката, които не се откриват в други имплантанти, предлагани в търговската мрежа;

Д.  като има предвид, че в доклада на НКВИНЗР, поискан от Комисията в началото на януари 2012 г., се изразява известна загриженост относно възможността от възпаление, предизвикано от разкъсване или теч на произведените от PIP силиконови имплантанти;

Е.  като има предвид, че поради липсата на регистрация на поставените имплантанти на европейско равнище общият брой жени с имплантанти е неизвестен; като има предвид обаче, че наличните данни, предоставени от Европейската комисия, сочат, че около 400 000 произведени от PIP силиконови гръдни имплантанти са били продадени в световен мащаб; като има предвид, че на много жени в Обединеното кралство (40 000), Франция (30 000), Испания (10 000), Германия (7 500) и Португалия (2 000) са били имплантирани произведени от PIP силиконови гръдни имплантанти;

Ж.  като има предвид, че пациентите трябва да знаят, че имплантантите не са постоянни и може да се наложи да бъдат заменяни или изваждани; като има предвид, че пациентите също така трябва да бъдат информирани относно качеството на имплантантите и потенциалните рискове, свързани с тях;

З.  като има предвид, че транспонирането на законодателството на ЕС относно медицинските изделия в националното законодателство не предотврати тази измама, която има и ще продължи да има сериозно отрицателно въздействие върху общественото здраве в световен мащаб;

И.  като има предвид, че тази измама в областта на здравеопазването разкри един недостатък на европейско и национално равнище, а именно липсата на сътрудничество между държавите членки и международната общност по отношение на обмена на информация и уведомяването за вредни последствия, както и липсата на проследимост на суровините, използвани за медицински изделия;

Й.  като има предвид, че случаят с произведените от PIP имплантанти, по подобие на случая с тазобедрените имплантанти, илюстрира провала в настоящата система за сертифициране на съответствието с посочените в Директива 2007/47/EО за медицинските изделия съществени изисквания по отношение на здравето и безопасността, както и в контрола и надзора на нотифицираните органи от страна на националните компетентни органи;

К.  като има предвид, че желанието да се предоставя на пациентите бърз достъп до нови медицински изделия никога не трябва да има предимство пред необходимостта да се гарантира безопасността на пациентите;

Л.  като има предвид, че Директива 2007/47/EО за медицинските изделия ще бъде преразгледана през 2012 г; като има предвид, че е от съществено значение да се вземе урок от свързания с измами маркетинг на произведените от PIP имплантанти, така че надзорът и контролът за безопасността и изискванията за пускането на продукти на пазара да бъдат засилени на национално и европейско равнище;

М.  като има предвид, че наличните данни сочат, че много от произведените от PIP имплантанти са били изработени от немедицински силикон, съдържащ съставки, които могат да отслабят обвивката на имплантанта и да се просмучат в тъканите на тялото;

1.  Отбелязва, че няколко държави членки посъветваха пациентите да се консултират със своите лекари или препоръчаха на пациентите да им бъдат извадени гръдните имплантанти, произведени от PIP, като предпазна мярка;

2.  Отбелязва обаче, че държавите членки са в неравностойно положение, тъй като някои от тях дадоха на гражданите противоречиви съвети за това какво да предприемат, като предизвикаха объркване сред пациентите;

3.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството си в рамките на съществуващата правна рамка, особено в областта на надзора на пазара, бдителността и инспекциите, и да затегнат контрола, за да предоставят по-добри гаранции за безопасността на пациентите, и най-вече на тези, които използват високорискови медицински изделия;

4.  Подчертава, че след като направят оценка, държавите членки трябва незабавно да информират Комисията и другите държави членки за мерките, които са били предприети или се обмислят за свеждане до минимум на възможността за повторни подобни инциденти;

5.  Призовава Комисията да разработи подходяща правна рамка, за да гарантира безопасността на гръдните имплантанти и на медицинската технология изобщо;

6.  Призовава за въвеждането и изпълнението на съществени и незабавни конкретни мерки въз основа на действащото законодателство относно медицинските изделия, които да целят по-специално:

   засилване на контрола над медицинските изделия, които вече са на пазара, в това число и тези, използващи мостри;
   гарантиране пълното използване от страна на всички нотифицирани органи във връзка с оценката за съответствие на пълномощията им за провеждане на внезапни и чести проверки (най-малко веднъж годишно) по цялата верига за доставка и на дейността на отделни доставчици, особено за медицинските изделия, свързвани с най-висок риск, и за които по сведения на потребителите се очертава тенденция към по-голяма честота на инцидентите;
   укрепване на критериите за акредитиране и оценяване на нотифицираните органи, като се постави акцент върху проявената компетентност на служителите, работещи на пълен работен ден, използването на договорните ресурси и прозрачността по отношение на тяхната дейност и задължения, както и изграждането на система за управление на квалификацията в целия ЕС за нотифицираните органи, техните служители, одиторите и експертите;
   засилване на надзора на пазара и обмена на информация между националните органи с цел наблюдаване на нежеланите реакции при използването на медицински изделия и изтеглянето на тези изделия от пазара, с цел да се гарантира по-добра проследимост на медицинските изделия и по-добри последващи мерки за контрол върху предлагането им на пазара;
   подобряване на наблюдението на нотифицираните органи от националните органи и гарантиране на последователност в подхода на отделните държави членки;
   насърчаване на иновациите в областта на медицинските технологии, тъй като иновациите са от жизненоважно значение за усилията за преодоляване на настоящите и бъдещи предизвикателства пред здравеопазването;
   налагане на изискване за производителите на медицински изделия да съобщават незабавно на националните компетентни органи в техните държави за всякакви забрани, ограничения и съдебни производства, които са в ход в една или повече държави членки.
   подобряване функционирането на системата за бдителност, предназначена за медицинските изделия, напр. чрез улесняване и активно насърчаване на сдруженията на пациентите, групите от пациенти и на специалистите в сферата на здравеопазването да докладват за всички случаи на нежелани и вредни реакции пред компетентните органи, без да бъдат възпрепятствани от прекалено голяма бюрокрация, като системно се предоставя на нотифицираните органи достъп до докладите относно случаите на нежелани реакции и като се установи централизирана процедура за събирането и обработването на всички постъпващи данни за нежелани реакции и за изтеглянето на изделията от пазара;
   създаването на инструменти, които при гарантиране на защита на данните да осигуряват проследимост на медицинските изделия и дългосрочното им наблюдение по отношение на безопасност и резултати, като „Единна идентификационна система за изделията“, регистър на имплантантите и обобщение на продуктовите характеристики на всяко медицинско изделие;
   улесняване на нотифицирането на националните органи от страна на сдруженията на пациентите и специалистите в областта на здравеопазването във връзка с нежеланите реакции;
   изграждането на единствена по рода си европейска база данни, в която да се събират сведения за медицинските изделия, предлагани на пазара, за регистрацията на търговски сделки, за инициативите за наблюдение и надзор на пазара, за клиничните изпитвания, нотифицираните органи, както и за предоставените сертификати „СЕ“;

7.  Призовава Комисията да премине към система за одобряване преди пускането на пазара за определени категории медицински изделия, която като минимум да включва изделията от клас IIб и III;

8.  Призовава там, където това още не съществува на национално равнище, за въвеждането на паспорти на получателите на имплантанти, в които да се уточняват кодът на имплантанта, неговите специални характеристики и потенциалните му нежелани ефекти, както и предупреждение за възможните рискове за здравето и необходимите постоперативни и последващи грижи, свързани с имплантантите; паспортът трябва да бъде подписан от хирурга и пациента и да има валидност на съгласие за операцията;

9.  Препоръчва в болниците да бъдат съхранявани електронни версии на паспортите за бъдещи справки, като отбелязва, че електронните версии могат лесно да бъдат препращани по искане на пациента в друго заведение за здравни грижи било в същата или в друга държава;

10.  Призовава държавите членки да повишат по-ефективно осведомеността по отношение на потенциалните рискове, свързани с козметичната хирургия, и да регулират по-добре рекламирането на козметичната хирургия, за да гарантират, че пациентите осъзнават изцяло какви са рисковете и ползите; подчертава, че жените следва да бъдат информирани във връзка с това, че гръдните имплантанти трябва да бъдат заменяни след определен период от време, който е различен за всеки отделен индивид, като това им позволява да оценят по-ефективно риска;

11.  Признава, че пациентите, които вече имат гръдни имплантанти, може да се нуждаят от ретроспективна информация, съвет и медицинско наблюдение и консултации, както и скрининг за разкъсвания вътре или извън капсулата;

12.  Подчертава, че изпитанията и стандартите за гръдните имплантанти следва да бъдат усъвършенствани, за да позволят по-добро разбиране на взаимодействието между материала на обвивката и запълващия я гел и заобикалящите ги телесни течности по отношение на устойчивостта на износване и разкъсване на обвивката и целия имплантант; счита, че следва да бъдат направени повече предложение във връзка с проучването на методи за изпитване на имплантанти без разрушаване;

13.  Настоятелно препоръчва воденето на отчет на данните относно операциите за поставяне на гръдни имплантанти под формата на задължителен национален регистър на гръдните имплантанти във всяка държава членка. изтъква факта, че наличието на задължителен регистър ще превърне докладването в задължително за всички клиники, но подчертава, че включването на личните данни на пациентите следва да бъде предмет на съгласие от тяхна страна; препоръчва тези национални регистри да бъдат взаимосвързани и при необходимост да позволяват обмен на информация, например в случаите, когато бъдат открити значими дефекти в имплантантите;

14.  Препоръчва да бъде спешно извършено преразглеждане на Директивата за медицинските изделия с цел въвеждане на капацитет за откриване и свеждане до минимум на риска от измами, при по-конкретно акцентиране върху разпоредбите, свързани с надзора на пазара, наблюдението и функционирането и задълженията на нотифицираните органи, така че да се избегне повтарянето на случая с PIP;

15.  Призовава Комисията да обмисли възможността за създаване на ефективна система за проследяване на използваните като имплантанти медицински изделия, по-специално на най-опасните медицински изделия, като например изделията от клас III;

16.  Призовава Комисията да вземе също така под внимание в предстоящото преразглеждане на законодателството относно медицинските изделия следните аспекти: необходимостта от разрешение за пускането на пазара на опасни медицински изделия, които отговорят на изискванията или се доближават до изискванията за медицинските изделия; прибягването до задължителни внезапни проверки, необходимостта от по-голяма координация между държавите членки, що се отнася до докладването и предупрежденията във връзка със сериозни странични ефекти или вреди, причинени от медицински изделия; засилен контрол на нотифицираните органи и допълнително тестване на мостри на продукти, които вече се предлагат на пазара;

17.  Призовава Комисията да вземе също така под внимание в предстоящото преразглеждане на законодателството относно медицинските изделия необходимостта от адекватни клинични изпитвания върху хора, по-специално за имплантируемите медицински изделия преди пускането им на пазара;

18.  Настоятелно призовава държавите членки да провеждат най-малко веднъж годишно задълбочени внезапни инспекции на тези медицинските изделия, свързвани с най-висок риск и на тези, за които по сведения на потребители се очертава тенденция за нарастване на броя на инцидентите;

19.  Призовава държавите членки да наложат санкции в случай на несъответствие;

20.  Счита, че тази измама отново предоставя допълнителни доказателства за необходимостта от система за колективна защита, предназначена да помага на потребителите и пациентите да получават компенсации, както се подчертава в резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г., спомената по-горе;

21.  Призовава държавите членки да обединят докладите си за нежелани инциденти и други регулаторни данни посредством централизирана база данни, както се изисква от Директивата за медицинските изделия с цел позволяване упражняването на по-ефективен надзор и предприемане на мерки за защита на здравето;

22.  Призовава Комисията да изиска адекватна токсикологична оценка на всички медицински изделия и да предложи поетапно извеждане от употреба на вещества с канцерогенен, мутагенен и токсичен ефект върху възпроизводството от категория 1А или 1В, освен ако не съществуват заместители;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ С 202, 8.7.2011 г., стр. 7.
(2) ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.
(3) ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17.
(4) ОВ L 331, 07.12.1998 г., стр. 1.
(5) ОВ L 313, 13.12.2000 г., стр. 22.
(6) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
(7) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf
(8) OВ C 53 E, 28.2.2002 г., стp. 231.
(9) Приети текстове, P7_TA(2012)0021.
(10) ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 21.


Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел
PDF 310kWORD 80k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно положението с правата на човека и сигурността в региона на Сахел (2012/2680(RSP))
P7_TA(2012)0263RC-B7-0305/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз относно Мали/Сахел от 23 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз относно Сахел от 23 март 2012 г.(2), в които се одобрява концепцията за управление на кризи във връзка с цивилна мисия за предоставяне на консултации, помощ и обучение по линия на ОПСО в Сахел,

–  като има предвид доклада на ЕСВД, озаглавен „Стратегия за сигурност и развитие в Сахел: доклад за напредъка в прилагането, март 2012 г.“,

–  като взе предвид доклада на Съвета за сигурност на ООН за мисията за оценка на въздействието на либийската криза върху региона на Сахел от 2012 г.(3) и изявленията на Съвета за сигурност на ООН относно Мали от 22 март(4), 26 март(5), 4 април(6) и 9 април 2012 г.(7),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегия на Европейския съюз за сигурност и развитие в Сахел от 21 март 2011 г. (3076-то заседание на Съвета по външни работи),

–  като взе предвид резолюциите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от 18 май 2011 г. относно демократичните въстания в Северна Африка и Близкия изток: последиците за държавите от АКТБ, Европа и света(8) и от 23 ноември 2011 г. относно „Арабската пролет“ и последиците за съседните държави от Субсахарска Африка(9),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 1 декември 2011 г., които насърчават върховния представител да продължи подготвителната работа с оглед на ангажимент по линия на ОПСО за подсилване на регионалните способности за сигурност в региона, в тясно сътрудничество с Африканския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Либия от 21 март, 23 май и 18 юли 2011 г. и 23 март 2012 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на Съвета на Европейския съюз относно инициативата за сигурност и развитие в Сахел от 1 октомври 2010 г.(10),

–  като взе предвид съответните допълнителни разпоредби на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално членове 3, 6, 21 и 39 от него, и на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално членове 205, 208, 214 и 222 от него,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС („Споразумението от Котону“) и по-специално членове 1, 8, 25 и 28 от него,

–  като взе предвид партньорството за мир и сигурност Африка–ЕС и по-специално инициативи 2, 7 и 8 от Плана за действие 2011–2013 г., приет на срещата на върха Африка–ЕС, проведена в Триполи на 29 и 30 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид протокола към Конвенцията за предотвратяване и борба с тероризма на Африканския съюз, приета в Адис Абеба на 8 юли 2004 г. на 3-та редовна сесия на Конференцията на Африканския съюз,

–  като взе предвид обръщението на Бан Ки-Му към люксембургския парламент на 17 април 2012 г., в което той призова международната общност да реагира на назряващия конфликт и размирици в региона на Сахел, който страда от тежка суша и където нараства броят на разселените лица и се покачват цените на храните и горивата,

–  като взе предвид сигнала за бедствие към международната общност, подаден на 5 юни 2012 г. от Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS) след неговата среща на високо равнище в Ломе, Того, чиято цел е решаването на проблема с продоволствената сигурност в региона и особено в Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер и Чад,

–  като взе предвид стратегическия документ „Подготовка за криза във връзка с продоволствието и изхранването в Сахел и съседните страни“, съвместно изготвен и актуализиран през февруари 2012 г. от „Действие срещу глада“, Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), Службата за координация на хуманитарните въпроси към ООН (OCHA), Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната програма по изхранване (СПИ), и лансиран като стратегия за по-добър отговор на риска от нова криза във връзка с продоволствието и изхранването в Сахел през 2012 г. от името на регионалната работна група на Постоянния междуведомствен комитет (IASC) за продоволствена сигурност и изхранване,

–  като взе предвид призива от 10 април 2012 г. на различните агенции на ООН –УНИЦЕФ, ВКБООН и СЗО – за предоставяне на допълнително финансиране за милионите жители, засегнати от продоволствената несигурност в региона на Сахел,

–  като взе предвид призива на УНИЦЕФ за предоставяне на 26 милиона долара за Мали, така че да може да отговори на здравните и хранителните нужди на децата до края на годината,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Западна Африка, и по-специално резолюцията си относно Мали от 20 април 2012 г.(11),

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС относно политическото въздействие на конфликта в Либия върху съседните държави от АКТБ и ЕС (101.157/fin), приета в Horsens, Дания на 30 май 2012 г.,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в региона на Сахел съчетанието от суша, наводнения, деградация на почвите, ниски добиви от селскостопански култури, високи цени на храните, разселване, криза с бежанците, хронична бедност, слабо управление и влошаващо се вследствие на различни конфликти положение със сигурността и правата на човека засяга милиони хора в целия регион;

Б.  като има предвид, че лицата, засегнати от политическата и продоволствената криза, живеят в условия на крайна бедност, което означава неудовлетворяване на основните им човешки нужди и увеличаване на социалното напрежение; като има предвид, че повечето от тези лица са жени, лишени от всякакъв вид защита, които представляват една особено уязвима част от населението;

В.  като има предвид, че държавите членки на Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS) са отчели 9 % спад в производството на зърнени култури през 2012 г. в сравнение с предходната година, като производството на зърнени култури в Сахел намалява с 26 %, а в Чад и Гамбия с 50 %;

Г.  като има предвид, че според ООН 18 милиона души са засегнати от свързаната със сушата и конфликтите криза в региона на Сахел в Западна Африка, където повече от 200 000 деца са починали от недохранване през 2011 г. и където понастоящем един милион деца са изложени на риск от остро недохранване;

Д.  като има предвид, че нестабилността на държавата, лошото управление и корупцията в страните от Сахел, в съчетание с изоставането в икономическото развитие, което води до хронична бедност, осигуряват идеална среда за терористичните групи, трафикантите на наркотици и хора и групировките, занимаващи се с пиратство, търговия с оръжие, пране на пари, незаконна имиграция и мрежи на организираната престъпност, които се обединяват, за да дестабилизират региона, което оказва отрицателно въздействие и върху съседните региони;

Е.  като има предвид, че регионът е изправен пред тревожно засилване на връзките между трафикантите на наркотици в Латинска Америка и в държавите от Западна/Централна Африка, и като има предвид, че последният регион в момента представлява основен маршрут за транзитно преминаване на пратки с наркотици за Европа, където потреблението на кокаин съставлява 25 % от световното потребление; като има предвид, че тези тенденции изискват по-голяма ангажираност от страна на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че конфликтите в Либия и Мали, при които стотици хиляди разселени лица мигрират към Буркина Фасо, Нигер и Мавритания, повлияха отрицателно на положението със сигурността в региона, който страда от остра продоволствена несигурност, недостиг на вода, увеличаване на престъпността и дълбока нестабилност;

З.  като има предвид, че конфликтът в Либия доведе до разпространението на огромни количества оръжие в Сахел-сахарския регион и до внезапното навлизане на тежко въоръжение, което, в ръцете на различните настанили се в този регион терористични и престъпни групировки и трафиканти на наркотици, представлява сериозна заплаха за сигурността и стабилността на целия подрегион;

И.  като има предвид, че бившите бойци, които се завръщат от Либия в Нигер, Чад, Мали и Мавритания със значителни количества оръжие и амуниции, са потенциални нови членове на бунтовническите движения, групите, свързани с Ал Кайда в ислямския Магреб (AQIM), и престъпните групи, и допринасят за дестабилизирането на региона като цяло;

Й.  като има предвид традициите на толерантност, солидарност и уважение към човешката личност, спазвани съгласно исляма, който се изповядва в региона;

К.  като има предвид, че липсата на значимо социално-икономическо развитие, несправедливото разпределение на ресурсите, високото равнище на безработицата сред младите хора, хроничната бедност, трудовата несигурност и безнадеждните социални лишения играят важна роля за набирането на младежи от терористични групи;

Л.  като има предвид, че възходът на бунтовнически групи като „Боко Харам“ в Чад и в Нигерия е заплаха за стабилността на целия регион на Сахел;

М.  като има предвид, че това развитие, заедно с възраждането на иредентизма сред туарегите в държави като Мали и Нигер, поставя под заплаха стабилността и териториалната цялост на държавите от Сахел-сахарския регион, и по-специално Мавритания и Буркина Фасо;

Н.  като има предвид, че съществуват явни връзки между терористичните групи в Сахел-сахарския регион и трафикантите на наркотици, оръжия, цигари и хора; като има предвид, че няколко европейски граждани бяха отвлечени и държани в плен, по-конкретно през последните години;

О.  като има предвид, че борбата срещу тероризма в Сахел минава също така през активна политика на развитие, социална справедливост и укрепване на принципите на правовата държава и интеграцията; като има предвид, че на местното население трябва да бъдат предложени икономически перспективи, които предоставят алтернатива на престъпната икономика;

П.  като има предвид, че Сахелийската дъга е основен район между Африка на юг от Сахара и Европа и че следователно ситуацията в сахело-сахарската ивица е основен въпрос за сигурността както за Африка, така и за Европа,

Р.  като има предвид, че всички международни, регионални и национални заинтересовани лица следва да бъдат мобилизирани, за да се ускори борбата срещу тероризма и да се засили сигурността в региона, включително чрез структуриран диалог;

С.  като има предвид, че стратегията на ЕС идентифицира Мавритания, Мали и Нигер като основните страни в Сахел, и защитава тезата, че липсата на правителствен капацитет и системната бедност представляват взаимно подсилващи се динамики;

Т.  като има предвид сериозното отражение на несигурността върху икономиката на региона, най-вече върху миннодобивния и туристическия сектор, както и върху неговото развитие и създаването на работни места; като има предвид, че намалената сигурност доведе до спиране на текущите проекти за развитие в няколко държави от подрегиона, като така без работа останаха много млади хора и уязвимостта им увеличи риска те да бъдат привлечени от терористични или престъпни групи;

1.  Изразява дълбоката си загриженост относно влошаването на положението със сигурността в региона на Сахел и призовава ЕС да работи в тясно сътрудничество с органите и парламентите на държавите от региона, гражданското общество и регионални и международни органи, в т.ч. Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), за да се разгледат всеобхватно съществуващите политически, икономически, социални и екологични първопричини за бедността, да се подпомогнат икономическото развитие, доброто управление и подобреният достъп до ключови инфраструктури и базисни услуги за местното население, както и за да се помогне за консолидацията на държавните институции, правосъдието, полицията и митниците с оглед засилването на сигурността и принципите на правовата държава в региона;

2.  Недвусмислено осъжда всички опити за завземане на властта чрез сила, всички актове на тероризъм и на плячкосване на болници, училища, агенции за подпомагане и правителствени сгради, всички форми на жестоки и нечовешки наказания, свързани с прилагането на шариата, както и всички военнопрестъпления, отвличания и тежки нарушения на правата на човека, насочени към населението на Мали, в частност в контролираните от бунтовниците северни райони; призовава също така малийските органи и туарегското освободително движение да постигнат мирно и трайно решение чрез конструктивен диалог;

3.  Осъжда по-специално жестокостите спрямо мирното население, които бяха насочени срещу жените и децата повече, отколкото срещу други жертви, като особено остро осъжда използването на отвличания и изнасилвания като оръжие по време на война;

4.  Настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител да ускори изпълнението на различните компоненти на стратегията на ЕС за сигурност и развитие в региона на Сахел; подкрепя ангажимента на Съвета да допринесе за развитието на мирен и стабилен регион, където продоволствената самодостатъчност е осигурена;

5.  Припомня, че тъй като сигурност и развитие са тясно свързани, подобряването на положението със сигурността е неразделно свързано с икономическия растеж и намаляването на бедността в региона; призовава следователно ЕС да въведе инструменти за повишаване на сигурността в региона, като акцентът се поставя по-специално върху изграждането на капацитет в засегнатите държави и върху насърчаването и укрепването на всеобхватен диалог между основните действащи лица в региона;

6.  Призовава Комисията и ЕСВД, при прилагането на стратегията на ЕС за сигурност и развитие в Сахел (с акцент върху четири групи действия: развитие, добро управление и решаване на вътрешни конфликти; дипломатически действия; сигурност и принципи на правовата държава; дейности за противодействие на екстремисткото насилие и радикализирането), да приеме водещия принцип на обвързването на сигурността с нуждите на развитието, и в частност продоволствената сигурност;

7.  Приветства сахелската антитерористична програма, западноафриканската информационна система, проекта за мир и сигурност на ECOWAS и плана за действие на ECOWAS срещу наркотиците и престъпността, предприети в рамките на стратегията на ЕС за сигурност и развитие в Сахел, както и регионалните инициативи като организираните от Африканския център за проучвания и изследвания в областта на тероризма относно способността на националните правни системи да отговорят на тероризма;

8.  Счита, че стратегията на ЕС за сигурност и развитие в региона на Сахел, при все че дава положителни резултати, трябва да разглежда опасността от фрагментация и да подобри синхрона на предприетите от ЕС действия в рамките на различни инструменти, свързани с решаването на проблемите в региона на Сахел;

9.  Призовава Съвета и държавите членки да мобилизират всички налични ресурси, за да насърчат сигурността и развитието в Сахел-сахарския регион в сътрудничество с държавите от региона, ООН и други международни партньори;

10.  Приветства пакета на Западноафриканската общност на стойност 80 милиона щатски долара, обещан в отговор на неотложния характер на кризата в региона на Сахел, както и увеличението на хуманитарната помощ на ЕС за региона на Сахел от 45 милиона евро до над 120 милиона евро от началото на 2012 г., като настоятелно призовава всички страни да гарантират, че тази помощ се ползва от нуждаещите се; призовава същевременно международната общност да направи необходимите финансови усилия за решаване на продоволствената криза и липсата на сигурност в региона;

11.  Посочва, че Сахел е един от регионите, които са най-силно засегнати от изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, което оказва дълбоко въздействие върху селското стопанство, земеделските стопани и живота на местното население, а също така увеличава бедността и неравенствата; приветства съвместната дейност на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) с Постоянния междудържавен комитет за контрол на засушаванията в Сахел (CILSS), Мрежата на системите за ранно предупреждение за опасност от глад (FEWSNET), Световната програма по прехрана и правителствата;

12.  Призовава настоятелно ЕС, като същевременно се координира с останалите донори, да заеме силна водаческа позиция и да предприеме бързи действия за предотвратяване на това кризата в региона на Сахел да се превърне в катастрофа, тъй като хуманитарното положение в региона се очаква да остане критично поне до основната реколта тази есен;

13.  Е убеден, че за международната общност е изключително важно в средносрочен и дългосрочен план да постави акцент на своите действия върху укрепването на способността на засегнатото население да се справя с бъдещи засушавания и други шокове, намалявайки неговата зависимост от спешната помощ, върху подобряването на стратегиите за справяне с глада и върху борбата със структурните слабости, като по този начин проблемът се реши по по-ефикасен начин;

14.  Настоятелно призовава ЕС и международната общност да поставят акцент на своите дейности върху усилията за запазване на средствата за препитание на най-уязвимите домакинства, върху засилването на устойчивостта на пастирите, земеделските пастири и земеделските стопани, върху подпомагането на управлението/съхранението на природните ресурси като водата, дърветата и почвата, върху предоставянето на интегрирана спешна продоволствена помощ за най-уязвимите фамилии и най-вече за жените, върху намаляването на опасността от бедствия и управлението им на местно, национално и регионално равнище, както и върху подпомагането и засилването на координацията и управлението на информацията за продоволственото осигуряване и ранните системи за предупреждение;

15.  Счита, че е налице спешна необходимост да се подкрепят инициативите, насочени към укрепване на диалога и повишаване на способността за съпротива на местните общности, за да устоят и да се противопоставят на привлекателността на тероризма и на набирането на младежи от терористични и други престъпни групи, включително чрез подкрепа за заетост и обучение на младите хора;

16.  Призовава настоятелно държавите от Сахел-сахарския регион, новата либийска власт и компетентните многостранни агенции да предприемат всички необходими мерки за възпрепятстване разпространението на оръжия в региона чрез установяване на подходящи механизми за контрол и сигурност на националните граници в целия регион, включително механизъм за възпрепятстване на прехвърлянето на малки оръжия и леко въоръжение, и да осъществят програми за събиране и унищожаване на незаконни малки оръжия и леко въоръжение, както и да установят мерки за обмен на информация и стартиране на съвместни операции за сигурност в региона;

17.  Приветства установяването на Съвместния оперативен щаб-комитет (СЕМОС), създаден през 2010 г. от Алжир, Мали, Мавритания и Нигер за координиране на борбата срещу тероризма, организираната престъпност и трафика на наркотици в Сахел-сахарския регион;

18.  Приканва международната общност като цяло и в частност ЕС да засилят своето сътрудничество с държавите от Сахел-сахарския регион и Икономическата общност на Западноафриканските държави в областта на борбата срещу тероризма и организираната престъпност в подрегиона, по-специално като увеличат ресурсите за Съвместния оперативен комитет (CEMOC);

19.  Призовава всички мерки, предприети в борбата срещу тероризма, да са в съответствие с международните конвенции и протоколи за защита на правата на човека;

20.  Подчертава, че следва да се предприемат ефективни мерки, за да се прекъснат източниците на финансиране на терористите и техните съучастници, и призовава държавите от региона да възприемат мерките, препоръчани от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, по-специално реформа на наказателноправните системи, приемане на антикорупционни закони, подобрен контрол на търговията с леки оръжия и замразяване на банковите сметки на заподозрени лица;

21.  Припомня и осъжда отвличането на 24-25 ноември 2011 г. на двама френски граждани, един шведски и един холандски гражданин, а също и на един южноафриканец, притежаващ британски паспорт, както и убийството на германски гражданин, оказал съпротива на похитителите; отбелязва, че след тези случаи броят на заложниците от държави на ЕС в областта Сахел достигна 12, като Ал Кайда в ислямския Магреб все още държи в плен двама испански и един италиански гражданин, отвлечени в западен Алжир през октомври 2011 г., четирима френски граждани, отвлечени в Нигер през септември 2010 г., както и швейцарски мисионер, отвлечен в Тимбукту на 15 април 2012 г.;

22.  Изразява надежда, че всяка официално поискана от правителството на Мали мисия в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) ще помогне на държавите в подрегиона да контролират своите граници по-ефективно и, в частност, да се борят с трафика на оръжия, наркотици и хора;

23.  Приветства действията, предприети от ECOWAS, Африканския съюз и ООН, както и от съседните държави, за да улеснят бързото връщане на Мали към конституционния ред и да дадат ход на конкретни мерки за защита на суверенитета, единството и териториалната цялост на страната; отбелязва резултата от конференцията, проведена в Уагадугу на 14-15 април 2012 г. под егидата на президента на Буркина Фасо Блез Компаоре – посредника, назначен от ECOWAS, и се надява, че графикът и условията на прехода ще бъдат доизяснени бързо;

24.  Призовава ЕС и неговите държави членки да обърнат специално внимание на положението на жените и момичетата в региона на Сахел и да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхната защита от всякакъв вид насилие и нарушаване на човешките им права;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералните секретари на ООН и АС, на ECOWAS и на държавите – членки на ЕС.

(1) Док. 09009/2012.
(2) Док. 08067/2012.
(3) S/2012/42.
(4) SC/10590.
(5) SC/10592.
(6) SC/10600.
(7) SC/10603.
(8) ОВ C 327, 10.11.2011 г., стр. 38.
(9) ОВ C 145, 23.5.2012 г., стр. 34.
(10) Док. 14361/2010.
(11) Приети текстове, P7_TA(2012)0141.


Случаи на безнаказаност във Филипините
PDF 277kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно случаите на безнаказаност във Филипините (2012/2681(RSP))
P7_TA(2012)0264RC-B7-0308/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Допълнителния протокол към него, по които Филипините са страна,

–  като взе предвид стратегическия документ по държави на Комисията за Филипините за периода 2007-2013 г.,

–  като взе предвид споразумение за финансиране на програмата на ЕС-Филипините за подкрепа на правосъдието, което беше подписано през октомври 2009 г. и има за цел да ускори съдебните производства срещу извършителите на извънсъдебни екзекуции, и новата програма „Правосъдие за всички“,

–  като взе предвид неотдавнашната ратификация от страна на Филипините на Римския статут на Международния наказателен съд и на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид доклада на работната група на ООН за общия периодичен преглед относно Филипините от 31 май 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя/върховен представител Катрин Аштън от 24 април 2012 г.,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Филипините, и по-специално резолюцията си от 21 януари 2010 г.(1),

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Есмаел Амил Еног, служител на фамилията Ампатуан от Магинданао, изчезна през март 2012 г., след като свидетелства пред съда, че е закарал въоръжени членове на милиция до мястото, на което са били убити 57 жертви през 2009 г.; като има предвид, че осакатеното му тяло, носещо следи от изтезания, беше намерено на 31 май 2012 г.;

Б.  като има предвид, че – безпрецедентен акт – ръководителите на фамилията Амапатуан, обвинени в организирането на масовото избиване в Магинданао, бяха арестувани след събитията от 23 ноември 2009 г., като активите и банковите сметки на 28 членове и приближени на клана бяха замразени;

В.  като има предвид, че съдебният процес срещу обвинените за извършването на масовото избиване в Магинданао започна на 8 септември 2010 г. в Манила; като има предвид, че Андал Ампатуан и няколко от синовете му са подсъдими за масовото избиване, а около стотина други заподозрени все още са на свобода;

Г.  като има предвид, че Есмаел Еног беше третият убит свидетел от началото на съдебния процес през 2010 г., а близките на други свидетели сигнализираха, че са били обект на нападения, заплахи, предложения за подкуп или тормоз;

Д.  като има предвид, че бруталната смърт на г-н Еног е ясен индикатор за факта, че атмосферата на безнаказаност, позволила масовото избиване в Магинданао, все още съществува в страната;

Е.  като има предвид, че според информации, публикувани от международната преса, четирима журналисти са убити през 2012 г. и Филипините са считани за опасна за медиите държава от страна на организациите, наблюдаващи правата на човека;

Ж.  като има предвид, че извънсъдебните екзекуции и насилствените изчезвания значително са намалели след идването на власт на президента Акино; като има предвид обаче, че капацитетът на правителството за ефективна борба с ширещата се безнаказаност на извършителите на такива деяния и за справяне с политически мотивираното насилие в страната остава недостатъчен;

З.  като има предвид, че според правозащитните организации от няколко стотици случая на извънсъдебни екзекуции през последното десетилетие само по 7, включващи 11 обвиняеми, са повдигнати обвинения и по нито един от тези случаи – от идването на президента Акино на власт насам;

И.  като има предвид, че след масовото избиване в Магинданао правителството създаде Независима комисия срещу частните армии с цел разпускане на частните милиции, но без конкретни резултати до настоящия момент;

Й.  като има предвид, че съгласно доклада от май 2011 г. на Независимата комисия срещу частните армии съществуват най-малко 72 действащи частни въоръжени групировки в страната;

К.  като има предвид, че последният общ периодичен преглед относно Филипините отново отправи препоръките от 2008 г, а именно: слагане на край на безнаказаността за извънсъдебните екзекуции, насилствените изчезвания и изтезанията и подвеждане на отговорните за такива актове под съдебна отговорност; увеличаване на усилията за пълна забрана на изтезанията, извънсъдебните екзекуции и насилствените изчезвания; прекратяване на безнаказаността чрез подвеждане на извършителите под съдебна отговорност и гарантиране на адекватна защита за журналистите и правозащитниците;

Л.  като има предвид, че Законът за принудителното или недоброволно изчезване беше прието от Сената на Филипините през юни 2011 г. и от Камарата на представителите на Филипините през май 2012 г.;

1.  Решително осъжда убийството на третия свидетел на масовото избиване в Магинданао и убийството на четирима журналисти и изразява своята солидарност със семействата на убитите;

2.  Изразява сериозните си опасения във връзка със съдебната независимост и бавния процес на произнасяне на съдебни решения срещу нарушаването на правата на човека в страната и призовава за незабавно независимо разследване на скорошните случаи на убийства;

3.  Призовава правителството на Филипините да предприеме допълнителни мерки с цел прекратяване на безнаказаността за извънсъдебните екзекуции, насилствените изчезвания и изтезанията и подвеждане на отговорните за такива деяния лица под съдебна отговорност, включително извършителите на масовото избиване в Магинданао, които все още са на свобода; призовава също така за освобождаване на всички отвлечени лица, все още държани в плен, и за изясняване на всички други нерешени случаи;

4.  Приветства повдигането на обвинение срещу 196 лица за масовото избиване в Магинданао, но изразява съжаление относно факта, че до момента не е постигнат реален напредък на съдебния процес;

5.  Настоятелно призовава правителството на Филипините да ратифицира Международната конвенция за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване и да приложи Закона за принудителното или недоброволно изчезване;

6.  Призовава правителството на Филипините да гарантира адекватна защита за правозащитниците, синдикалните дейци и журналистите, ефективно да разследва и подлага на съдебно преследване нападенията срещу журналисти и да въведе в правото на държавата силно законодателство, забраняващо такива деяния и налагащо наказателноправни санкции;

7.  Настоятелно призовава държавните органи да създадат, в рамките на комисията по правата на човека, специална програма за защита на свидетелите и жертвите, включително защита на семействата на жертвите, в случаите, в които има сериозно нарушаване на правата на човека, по-специално когато предполагаемите извършители са войници, полицейски или държавни служители;

8.  Изразява безпокойство, че прибягването до изтезания и малтретиране на заподозрените, задържани от полицията, продължава да е широко разпространено, и настоятелно призовава органите на Филипините да увеличат усилията си за решителна борба срещу нарушенията на филипинския закон за борба с тероризма от 2009 г.;

9.  Настоятелно призовава правителството за незабавна забрана и разформироване на паравоенните сили (включително когато паравоенната дейност е под военно ръководство) и на местните милиции и за установяването на пълен военен и полицейски контрол върху въоръжените цивилни части, по-специално Географските части на въоръжените цивилни сили и организациите на цивилни доброволци;

10.  Призовава правителството да предприеме конкретни мерки за изпълнение на препоръките, отправени към Филипините на наскоро проведения общ периодичен преглед; настоятелно го призовава да отмени, без повече забавяне, Изпълнителна заповед 546, с цел забрана на частните армии;

11.  Приветства ратифицирането от страна на Филипините на Римския статут на Международния наказателен съд на 30 август 2011 г. и на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание на 17 април 2012 г.;

12.  Приветства важните стъпки, предприети от правителството на Филипините в неговите опити за предотвратяване на убийствата и подвеждането на техните извършители под съдебна отговорност, както и създаването на нова оперативна група на Прокуратурата за справяне с извънсъдебните екзекуции и насилствените изчезвания;

13.  Приветства успешното изпълнение на програмата EPJUST и новата програма ЕС-Филипините за подкрепа за правосъдието „Правосъдие за всички“, която ще стартира скоро и ще отпусне сумата от 10 милиона евро за периода 2012-2015 г. с цел насърчаване на равен достъп до правосъдие и ефективното му прилагане за всички граждани като цяло, и по-специално за бедните и за лицата в необлагодетелствано положение, особено жените, децата, малцинствата и коренното население, както и дейците в областта на правата на човека и социалната сфера;

14.  Призовава правителството на Филипините да разреши на специалния докладчикът на ООН да посети страната, за да проучи на място положението с правата на човека;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента и правителството на Филипините, на върховния комисар на ООН по правата на човека и на правителствата на държавите – членки на АСЕАН.

(1) ОВ C 305 E, 11.11.2010 г., стр. 11.


Положението на етническите малцинства в Иран
PDF 282kWORD 46k
Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно положението с етническите малцинства в Иран (2012/2682(RSP))
P7_TA(2012)0265RC-B7-0309/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Иран, и по-конкретно относно правата на човека,

–  като взе предвид резолюция № 16/9 на Съвета на ООН по правата на човека за създаване на мандат на специален докладчик за положението с правата на човека в Иран,

–  като взе предвид докладите относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Иран от 23 септември 2011 г. и от 6 март 2012 г.,

–  като взе предвид заявлението на говорителя на върховния представител Катрин Аштън относно прилагането на смъртно наказание в Иран, направено на 30 май 2012 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП) и Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация, по всички, от които Иран е страна,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че сегашното положение с правата на човека в Иран се характеризира със съществуващ процес на системни нарушения на основните права; като има предвид, че малцинствата в Иран продължават да бъдат дискриминирани и тормозени на етническа или религиозна основа; като има предвид, че през последните месеци малцинствените групи провеждаха демонстрации за своите права и като има предвид, че това доведе до широко мащабно лишаване от свобода на участници в тях;

Б.  като има предвид, че шестима членове на арабското малцинство ахвази в Иран биват съдени след като са били задържани без обвинение в продължение на почти година във връзка с дейностите си от името на това малцинство; като има предвид, че съществуват оправдани опасения, че те може да не получат справедлив съдебен процес и може да са изложени на опасност от изтезания или други форми на малтретиране;

В.  като има предвид, че на 5 юни 2012 г., например, Mohammad Mehdi Zalieh, иранско-кюрдски затворник, е починал в затвора Rajaee Shahr в резултат на недостатъчна медицинска помощ, оказана от органите на затвора;

Г.  като има предвид, че конституцията на Ислямска република Иран официално предвижда справедливото третиране на етническите малцинства; при все това като има предвид, че на практика членовете на етнически малцинства като азери, араби, кюрди и балочи се сблъскват с широк спектър от нарушения на човешките и гражданските права, включително посегателства над правото им на свобода на събрания, на сдружаване и на изразяване;

Д.  като има предвид широко разпространената социално-икономическа дискриминация срещу лицата, принадлежащи към малцинствата, включително изземване на земя и конфискация на имущество, както и отказ на заетост и ограничения на социалните, културните и езиковите права в нарушение на Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация и на Международния пакт за икономически, социални и културни права;

Е.  като има предвид, че дискриминацията срещу етническите малцинства оказва значително въздействие в областта на образованието, тъй като училищата в регионите с малцинства са често бедни и съществува тенденция процентът на преждевременното напускане на училище и неграмотността в тези региони да бъде по-висок отколкото средния процент за страната, което допринася за недостатъчното представителство на националните и етническите малцинства на високи правителствени длъжности;

Ж.  като има предвид, че жените, които не са с персийски произход, се сблъскват с двойна дискриминация като членове на маргинализирани общности и жени в Иран, където законодателството конкретно ограничава техните права;

З.  като има предвид, че в Иран се отбелязва драматично увеличение на екзекуциите, включително на малолетни и непълнолетни лица, през последните години; като има предвид, че смъртното наказание редовно се налага в случаи, когато на обвинените се отказва правото на справедлив съдебен процес, както и за престъпления, които не попадат в категорията „най-тежки престъпления“ съгласно международните стандарти;

1.  Изразява своята сериозна загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение с правата на човека в Иран, включително за лица, принадлежащи към етнически и религиозни малцинства, поради системна политическа, икономическа, социална и културна дискриминация;

2.  Призовава иранските органи да елиминират всички форми на дискриминация срещу лицата, принадлежащи към етнически и религиозни малцинства, които са признати официално или по друг начин; изисква на всички лица, принадлежащи към малцинства, да бъде разрешено да упражняват всички права, залегнали в иранската конституция и в международното право, включително гаранциите, предвидени в Международния пакт за граждански и политически права и в Международния пакт за икономически, социални и културни права, по които Иран е страна;

3.  Призовава иранските органи да гарантират, че задържаните членове на арабското малцинство ахвази в Иран ‐ Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka и Sayed Mokhtar Alboshoka ‐ ще бъдат съдени в съответствие с международните стандарти за справедлив съдебен процес с надлежна защита от изтезания и други форми на малтретиране и без да се прибягва до смъртно наказание;

4.  Настоятелно призовава иранските органи да освободят всички активисти, които понастоящем са лишени от свобода заради изразената от тях мирна подкрепа за правата на малцинствата;

5.  Призовава иранските органи да зачитат правото на етническите малцинства да използват собствените си езици, в личния и в обществения живот, и по-специално да гарантират образование на малцинствени езици в съответствие с конституцията на Ислямска република Иран;

6.  Призовава независимия експерт на ООН по въпросите на малцинствата и специалния докладчик на ООН по съвременните форми на расизъм, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост да изискат посещение в Иран, за да се докладва относно положението с правата на човека, и по-специално тежкото положение на малцинствата;

7.  Призовава иранските органи да гарантират религиозната свобода в съответствие с иранската конституция и Международния пакт за граждански и политически права и да сложат край на практиката на дискриминация и тормоз, упражнявана спрямо религиозни малцинства като мюсюлманите, които не са шиити, асирийците и други християнски групи, системното преследване на бахайското малцинство и прилагането на смъртно наказание спрямо лицата, които са се отказали от ислямската религия;

8.  Призовава Комисията, в тясно сътрудничество с Парламента, да използва ефективно новия инструмент за демокрация и права на човека, за да подкрепи демокрацията и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинствата, в Иран;

9.  Остро осъжда прилагането на смъртното наказание в Иран и призовава иранските органи, в съответствие с резолюциите на Общото събрание на ООН № 62/149 и 63/168, да въведат мораториум върху екзекуциите до премахване на смъртното наказание; настоятелно призовава правителството да забрани екзекуцията на малолетни и непълнолетни лица и да замени всички смъртни присъди, които понастоящем са произнесени за малолетни и непълнолетни лица;

10.  Отново потвърждава своята готовност да участва в диалог за правата на човека с Иран на всички равнища въз основа на универсалните ценности, както са залегнали в Хартата на ООН и конвенциите на ООН;

11.  Призовава иранските органи да демонстрират, че са поели изцяло ангажимент за сътрудничество с международната общност с цел подобряване на положението с правата на човека в Иран; подчертава необходимостта от по-тясно обвързване със Съвета по правата на човека и механизмите на ООН за правата на човека;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и на службата на върховния лидер, на правителството и парламента на Ислямска република Иран.


Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност
PDF 67kWORD 34k
Декларация на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

A.  като има предвид, че всяка година в Европа приблизително 400 000 души биват засегнати от внезапно спиране на сърдечната дейност в извънболнични условия, като процентът на оцеляване е по-нисък от 10 %;

Б.  като има предвид, че оцеляването на множество привидно здрави жертви зависи от сърдечно-белодробната реанимация (CPR), извършена от намиращите се наблизо, и от ранната дефибрилация и като има предвид, че намеса в рамките на 3-4 минути може да увеличи възможността за оцеляване до повече от 50 %;

В.  като има предвид, че в Европа програмите за автоматична външна дефибрилация са прилагани само отчасти;

1.  Призовава Комисията и Съвета да насърчават:

   приемането на общи програми за прилагане на автоматична външна дефибрилация на обществени места и за обучение на непрофесионалисти във всички държави членки,
   коригиране на законодателството, за да се улесни сърдечно-белодробната реанимация и дефибрилацията от немедицински лица,
   систематично събиране на данни за обратна информация и управление на качеството за всяка програма;

2.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност, насочена към засилване на информираността и обучение на широката общественост, лекарите и медицинските служители;

3.  Призовава Комисията да подпомогне държавите членки при приемането и прилагането на национални стратегии за равнопоставен достъп до висококачествена сърдечно-белодробна реанимация;

4.  Призовава Комисията и държавите членки да въведат хармонизирано законодателство в рамките на ЕС, за да предоставят имунитет по отношение отговорността на оказващите първа помощ немедицински лица, които оказват доброволна помощ при спешни кардиологични случаи;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на Съвета, Комисията и парламентите на държавите членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 14 юни 2012 г. (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

Правна информация - Политика за поверителност