Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
 Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) ***I
 Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα *
 Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο
 Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II
 Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I
 Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I
 Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
 Ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες
 Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη
 Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
 Ηλεκτρονική υπογραφή τροπολογιών (ερμηνεία του άρθρου 156 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού)
Κείμενα (853 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου