Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg
Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) ***I
 Pridruženie zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu *
 Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia
 Jednotný európsky železničný priestor ***II
 Záznamové zariadenie v cestnej doprave ***I
 Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***I
 Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd
 eCall: nová služba 112 pre občanov
 Atraktivita investovania v Európe
 Obchodné aspekty Východného partnerstva
 Elektronický podpis pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (výklad článku 156 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku)

Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) ***I
PDF 280kWORD 39k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), pokiaľ ide o termíny jej transpozície a uplatňovania a termín zrušenia niektorých smerníc (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD))
P7_TA(2012)0267A7-0198/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0217),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0125/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. júna 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0198/2012),

A.   keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať pred uplynutím lehoty ôsmych týždňov ustanovenej v článku 6 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na transpozíciu, dátum uplatňovania a dátum zrušenia niektorých smerníc

P7_TC1-COD(2012)0110


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2012/23/EÚ.)


Pridruženie zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu *
PDF 196kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/822/ES o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))
P7_TA(2012)0268A7-0169/2012

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2012)0061),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0054/2012),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A7-0169/2012),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia
PDF 321kWORD 92k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o vývoji makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia (2011/2179(INI))
P7_TA(2012)0269A7-0219/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na operačný program MED 2007 – 2013, ktorý Komisia schválila v decembri 2007,

–  so zreteľom na program cezhraničnej spolupráce ENPI pre oblasť Stredozemného mora 2007 – 2013, ktorý Komisia schválila 14. augusta 2008,

–  so zreteľom na strategický plán Arco Latino 2010 – 2015 pre štruktúrované a inovatívne Stredozemie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o Stratégii Európskej únie pre región Baltického mora a o úlohe makroregiónov v budúcej politike súdržnosti(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. septembra 2010 o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Závery z piatej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti (piata správa o súdržnosti) (COM(2010)0642),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. decembra 2010 o stratégii Európskej únie pre podunajskú oblasť (COM(2010)0715) a orientačný akčný plán, ktorý túto stratégiu dopĺňa (SEC(2009)0712),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o plnení stratégie EÚ pre podunajskú oblasť(3),

–  so zreteľom na správu zhromaždenia ARLEM z 29. januára 2011 o územnom rozmere Únie pre Stredozemie – odporúčania do budúcnosti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2011 o revízii južnej dimenzie európskej susedskej politiky(4),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. júna 2011 o vykonávaní stratégie EÚ pre región Baltského mora (COM(2011)0381),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o cieli 3: výzva pre územnú spoluprácu – budúca agenda cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce(5),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 23. a 24. júna 2011, ktorými sa schválila európska stratégia pre podunajskú oblasť a ktorými sa zároveň vyzvali členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou pokračovali v práci na možných budúcich makroregionálnych stratégiách, najmä pokiaľ ide o región Jadranského a Iónskeho mora,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (COM(2011)0611),

–  so zreteľom na stanovisko z vlastnej iniciatívy o územnej spolupráci v oblasti Stredozemia prostredníctvom jadransko-iónskeho makroregiónu, ktoré bolo jednomyseľne prijaté 11. októbra 2011 na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedníctva medziinštitucionálneho fóra v Katánii z 10. decembra 2011 na tému Starí a noví aktéri Stredozemia, ktorí sa menia: úloha obyvateľstva, regiónov a miestnych problémov, nadnárodných vlád a inštitúcií v integrovanej stratégii pre spoločný rozvoj,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o revízii európskej susedskej politiky(6),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 19. januára 2012 o vytvorení Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy(7), v súlade s článkom 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 23. marca 2012 týkajúce sa stratégie Európskej únie pre región Baltského mora (COM(2012)0128),

–  so zreteľom na Belehradskú deklaráciu schválenú na 14. stretnutí jadransko-iónskej rady 30. apríla 2012,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Vypracovanie námornej stratégie pre oblasť Atlantického oceánu (COM(2011)0782),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0219/2012),

A.  keďže makroregionálna stratégia pre Baltské more bola schválená v roku 2009 a keďže Komisia (správa z 22. júna 2011 - COM(2011)0381) zdôraznila „hodnotu [tohto] nového spôsobu spolupráce“;

B.  keďže treba vziať do úvahy makroregionálnu stratégiu pre podunajskú oblasť, pre ktorú Rada 13. apríla 2011(8) vyzvala Komisiu, aby „pri strategickej koordinácii zohrávala vedúcu úlohu“;

C.  keďže makroregionálna stratégia má za cieľ otvoriť nové pole pre politiku súdržnosti Európe, v záujme vytvorenia územnej základne;

D.  keďže rozpočtový riadok Technická pomoc na stratégiu Európskej únie pre región Baltského mora„, ktorý sa vytvoril na základe iniciatívy Parlamentu, keď sa schválil rozpočet Európskej únie na rok 2011, názorne ukázal hodnotu týchto finančných prostriedkov na úspešný rozvoj makroregionálnej stratégie;

E.  keďže Komisia navrhuje, aby sa posilnil nadnárodný prvok politiky územnej spolupráce na podporu nových makroregionálnych politík (COM(2010)0642);

F.  keďže viacero projektov makroregiónov zaznamenalo pokrok a keďže Komisia by mala v rámci svojej koordinačnej úlohy pomôcť vytvoriť udržateľnú správu a vymedziť spoločné kritériá a merateľné ukazovatele, ktoré by umožnili posúdiť ich relevantnosť;

G.  keďže treba vziať do úvahy významnú historickú úlohu Stredozemia v Európe;

H.  keďže takzvaná Arabská jar zvýraznila strategický potenciál zemepisných, politických a hospodárskych väzieb medzi obidvoma stranami Stredozemia;

I.  berúc do úvahy úspešnú spoluprácu v rámci Barcelonského procesu a Únie pre Stredozemie a mnohostranné a dvojstranné iniciatívy na spoluprácu prijaté v rámci nástrojov a programov EÚ, ako sú MED a INPI v kontexte európskej susedskej politiky;

J.  berúc do úvahy súčasný vývoj Únie voči Stredozemiu a na skutočnosť, že jej potenciál katalyzátora v tomto regióne sa bude aj naďalej zvyšovať;

K.  keďže makroregionálnym prístupom by bolo možné vymedziť celý projekt v tomto priestore zásadného významu pre budúcnosť Únie, s cieľom skončiť súčasnú krízu a splniť očakávania všetkých svojich susedov, najmä obyvateľstva južného pobrežia;

L.  keďže oblasť Stredozemia je súvislý celok, ktorý tvorí jeden kultúrny a ekologický priestor a v dôsledku stredomorskej klímy má mnohé spoločné charakteristické znaky a priority: rovnaké poľnohospodárske výrobky, bohatstvo obnoviteľných zdrojov energie, najmä solárnej energie, význam cestovného ruchu, rovnaké riziko prírodných katastrof (požiare, záplavy, zemetrasenia, nedostatok vodných zdrojov) a rovnaké riziká ľudského konania, najmä pokiaľ ide o znečisťovanie mora;

M.  keďže Stredozemie je veľmi rozsiahla oblasť, ktorá siaha od východu na západ na ploche približne 4 000 kilometrov, s mnohými ostrovnými oblasťami a územiami hraničiacimi pevninou a morom so Severnou Afrikou, a keďže by bolo vhodné podporiť rozsiahlu sieť námorných ciest, ktorá umožňuje rozvoj obchodu, pričom sa znižuje vplyv ich emisií CO2;

N.  keďže európske inštitúcie, napriek článku 174 ZFEÚ, zatiaľ neschválili stálu stratégiu, ktorá zohľadňuje konkrétne potreby ostrovov, a keďže úplná dostupnosť stredomorských ostrovných regiónov a ich lepšia integrácia v rámci európskeho jednotného trhy by sa mohla najlepšie zabezpečiť vyčlenením primeraných finančných zdrojov a schválením integrovaného prístupu v otázke izolovanosti, uznaním štrukturálnych znevýhodnení, ktoré znáša ostrovné obyvateľstvo v oblasti dopravy a energetiky;

O.  keďže treba vziať do úvahy pokrok návrhu projektu jadransko-iónskej makroregionálnej stratégie, ktorý je súčasťou dlhodobej praktickej spolupráce a solidarity na súvislom území okolo Jadranského a Iónskeho mora, ktorý podporilo osem zúčastnených štátov jadransko-iónskej iniciatívy (AII), ako na to bolo opakovane poukázané vo vyhláseniach ôsmich ministrov zahraničných vecí, ktorí túto iniciatívu podpísali v Ancone (2010), Bruseli (2011) a v Belehrade (2012);

P.  keďže treba vziať do úvahy konzultácie uskutočnené v rámci prípravy tejto správy s mnohými zainteresovanými regiónmi, Úniou pre Stredozemie a rôznymi organizáciami zapojenými do politiky územnej spolupráce Európskej únie;

O makroregionálnych stratégiách všeobecne

1.  schvaľuje makroregionálny prístup politík územnej spolupráce medzi územiami, ktoré patria do rovnakej oblasti: majú rovnaký námorný priestor, rovnaký horský masív, rovnaké riečne povodie; domnieva sa, že makroregionálne stratégie otvorili novú kapitolu európskej územnej spolupráce uplatňovaním prístupu zdola nahor a rozšírením tejto spolupráce na čoraz viac oblastí prostredníctvom lepšieho využívania dostupných zdrojov; odporúča, aby sa makroregionálnym stratégiám vzhľadom na ich očividnú európsku pridanú hodnotu venovala väčšia pozornosť v rámci európskej územnej spolupráce, ktorá sa má do roku 2013 posilniť;

2.  domnieva sa, že takýto prístup k územnej spolupráci je užitočný, pretože hranice tento priestor počas histórie rozdelili, a môže ďalej podporovať integráciu nových členských štátov a ich regiónov;

3.  domnieva sa, že projekty územnej spolupráce a nástroj európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) by dosiahli lepšie zhodnotenie vďaka celistvému pohľadu, ktorý prináša makroregionálna stratégia a že by sa tak posilnila súčinnosť s hlavnými stratégiami Spoločenstva, ako napríklad stratégiami pre transeurópske dopravné siete alebo integrovanú námornú politiku; domnieva sa, že by sa tým zároveň uľahčilo zapojenie ostatných nástrojov európskej politiky, akými sú nástroje navrhnuté EIB; domnieva sa, že tieto opatrenia zlepšia koordináciu politík EÚ na nadnárodnej a medziregionálnej úrovni;

4.  odporúča, aby sa makroregionálne stratégie zakladali na viacúrovňovom riadení, zabezpečujúc zapojenie sa miestnych a regionálnych orgánov a čo najväčšieho počtu partnerov a zainteresovaných subjektov ako predstaviteľov občianskej spoločnosti, univerzít a výskumných centier tak do prípravy, ako aj do realizácie makroregionálnych stratégií, aby sa zväčšilo ich vlastníctvo na miestnej a regionálnej úrovni;

5.  zdôrazňuje, že makroregióny predstavujú priaznivé prostredie pre zapojenie miestnych politických aktérov i mimovládnych aktérov, keďže tieto regióny rozvíjajú účinné koordinačné systémy, ktoré podporujú prístupy zdola nahor s cieľom zaistiť skutočnú účasť občianskej spoločnosti na politických rozhodovacích procesoch a spoločne využiť súčasné iniciatívy v záujme optimalizácie využívania zdrojov a spájania zúčastnených aktérov;

6.  domnieva sa, že makroregionálna stratégia môže susedským a/alebo predvstupovým politikám Únie zabezpečiť väčšiu účinnosť;

O súčasných makroregionálnych stratégiách

7.  víta dôkazy toho, že makroregionálna stratégia pre Baltské more je pre Európu veľkým prínosom; vymedzila akčný plán s jasne stanovenými prioritami a potvrdila ju Rada, podporila ju Komisia a je spoločná pre všetky vnútroštátne, regionálne a miestne zainteresované subjekty;

8.  žiada, aby sa táto stratégia podrobila celkovému vyhodnoteniu na základe objektívnych kritérií a merateľných ukazovateľov pre každú z prioritných oblastí;

9.  považuje za dôležité, aby sa v záujme zabezpečenia celkového úspechu tohto procesu udržateľne podporila štruktúra riadenia jej rozšírením na miestne a regionálne orgány, ako aj jej začlenením do budúceho programovacieho obdobia 2014 – 2020;

10.  žiada Komisiu a Radu, aby plne podporili zvolený prístup pre podunajskú oblasť, ktorý musí podliehať hodnoteniu a pravidelnému monitorovaniu;

O budúcich makroregionálnych stratégiách

11.  navrhuje Komisii, aby koordinovala proces úvah a konzultácií pre budúce makroregionálne stratégie; domnieva sa, že je potrebné vymedziť prioritné oblasti z hľadiska nedostatku spolupráce alebo potreby posilnenia existujúcej spolupráce medzi európskymi územiami, ktoré patria rôznym členským štátom, ale sú súčasťou rovnakej oblasti; domnieva sa, že tento dialóg by mal viesť k vytvoreniu predbežnej mapy európskych makroregiónov nezáväzného charakteru, koordinovanej prevažne členskými štátmi a príslušnými regiónmi, ktorá sa môže meniť v závislosti od miestnej dynamiky;

12.  zastáva názor, že makroregionálne stratégie sa musia lepšie zladiť s financovaním, účinnejším využívaním existujúcich zdrojov a koordináciou nástrojov, domnieva sa, že hoci si takéto stratégie nevyžadujú ďalšie finančné prostriedky ani nový inštitucionálny nástroj či nové právne predpisy, financovanie ich monitorovania formou finančných prostriedkov na technickú pomoc a finančných prostriedkov na predbežné hodnotenie a zber údajov a na každý nový začiatok je oprávnené a že makroregionálna stratégia by mala podporovať štrukturálne projekty, berúc do úvahy viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

13.  vyzýva Komisiu a Radu, aby pri prijímaní rozhodnutí o rozpočtových balíkoch, ako sú štrukturálne fondy a Kohézny fond, prostriedky na výskum a vývoj a najmä prostriedky na regionálnu spoluprácu, zohľadňovali makroregionálne stratégie EÚ;

14.  požaduje zavedenie záväzného vyčleňovania prostriedkov pre operačné programy k makroregionálnym prioritám, ktorých sa týkajú, s cieľom zaistiť čo najlepšiu koordináciu cieľov a prostriedkov;

Perspektívy v Stredozemia

15.  podporuje vytvorenie makroregionálnej stratégie pre oblasť Stredozemia s cieľom ponúknuť akčný plán na riešenie spoločných a problematických úloh, ktoré krajiny a regióny v oblasti Stredozemia musia riešiť, a usporiadať tento priestor, ktorý je pre rozvoj a integráciu Európy kľúčový, a žiada Radu a Komisiu, aby v tejto otázke rýchlo konali;

16.  domnieva sa, že prístup stredozemnej makroregionálnej stratégie zahŕňajúci európske, vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, finančné inštitúcie a mimovládne organizácie v európskej časti Stredozemia a Úniu pre Stredozemie, ktorý je otvorený susedným alebo krajinám v predvstupovej fáze, by výrazne zvýšili politickú a operatívnu úroveň územnej spolupráce v tejto oblasti; zdôrazňuje význam využitia skúseností, existujúcich zdrojov a úspechov existujúcich regionálnych organizácií;

17.  zdôrazňuje že stredozemský makroregión by mohol zabezpečiť, že by sa rôzne programy EÚ týkajúce sa Stredozemia vzájomne dopĺňali, a že by sa existujúce financovanie využívalo čo najúčinnejšie, mohol by priniesť skutočnú pridanú hodnotu konkrétnym projektom Únie pre stredozemie a zapojiť príslušné tretie krajiny a regióny v čase definovania stratégie, s využitím nástroja partnerstva a stability na tento účel, vždy však v úplnom súlade so zásadami právneho štátu a na základe dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a demokracie a v prípade potreby ;

18.  zdôrazňuje význam Stredozemia ako priestoru decentralizovanej spolupráce, ktorá presahuje prísne zemepisné hranice, na posilnenie medziregionálnych rozhodovacích procesov a výmenu osvedčených postupov nielen v oblasti demokracie, ľudských práv, zásad právneho štátu, ekológie, hospodárskeho rozvoja a ekoturistiky, ale aj partnerstiev v oblasti kultúry, výskumu, vzdelávania, mládeže a športu; podčiarkuje osobitný význam vzdelávania ako „spúšťača“ prechodu k demokracii;

19.  domnieva sa, že stredozemský makroregión sa musí rozvíjať v súlade s medzinárodnými normami v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, najmä so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a s Dohovorom organizácie Unesco o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov;

20.  naliehavo vyzýva Radu, aby nadviazala na svoje rozhodnutie z 24. júna 2011 a so zreteľom na ochotu, ktorú preukázali príslušné územia na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vzhľadom na jadransko-iónsku makroregionálnu stratégiu, historické prepojenia, tradície a realizované iniciatívy, a v najbližších mesiacoch bezodkladne schválila jadransko-iónsku makroregionálnu stratégiu, aby sa urobil prvý krok k realizácii makroregionálnej stratégie v Stredozemí;

21.  zdôrazňuje, že jadransko-iónska makroregionálna stratégia je výrazným faktorom zmierenia medzi územiami západného Balkánu a môže tak prispieť k začleneniu týchto krajín do EÚ;

22.  vyjadruje nádej, že v západnej a vo východnej časti Stredozemia sa takisto objavia makroregionálne stratégie, ktoré zahrnú dôležité námorné prvky a zohľadnia špecifiká mnohých pobrežných a ostrovných území v oblasti Stredozemia a potreby ich rozvoja; je presvedčený, že takéto budúce stratégie by mali vo zvýšenej miere zohľadňovať ochranu životného prostredia, biodiverzitu a udržateľný cestovný ruch;

23.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne uplatnila článok 174 ZFEÚ pomocou strategického plánu s cieľom prekonania štrukturálnych nevýhod ostrovných území a zabezpečenia podmienok na ekonomický rast a účinnú sociálnu a územnú kohéziu; zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba venovať zabezpečeniu úplnej dostupnosti a územnej kontinuity týchto území s pevninou prostredníctvom primeraného financovania; navyše naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia, ako je zvýšenie prahovej hodnoty pomoci de minimis pre ostrovy, s osobitným dôrazom na poľnohospodárske, dopravné a rybárske odvetvia, ktoré prispievajú k vyrovnaniu konkurencieschopnosti ostrovných území s územiami na pevnine, aby sa zmenšili rozdiely úrovne rozvoja medzi európskymi regiónmi a zabezpečila ich účinná integrácia do jednotného trhu;

24.  verí, že Komisia zaujme kladné stanovisko voči ostrovnému rozmeru stredozemnej makroregionálnej stratégii, najmä pri posudzovaní štátnej pomoci, ktorá predstavuje legitímnu náhradu vzhľadom na nevýhody izolovanosti, a pri prispôsobovaní politiky súdržnosti a politík v oblasti výskumu a inovácie konkrétnym potrebám ostrovov, aby sa zlepšila ich integrácia do pevninovej Európy;

25.  zdôrazňuje význam kultúrneho a kreatívneho odvetvia ako základného piliera rozvoja a vytvárania pracovných miest v ostrovných regiónoch;

26.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila, ktoré nástroje treba na vyhodnotenie a začatie nových makroregionálnych iniciatív v západnej a vo východnej časti Stredozemia, ako sú pilotné projekty;

27.  zdôrazňuje, že medzi významné oblasti intervencie v stredozemskom makroregióne by sa mali zameriavať na príslušné podregionálne úrovne spolupráce na konkrétnych projektoch a mali by zahrnovať energetické siete, vedeckú spolupráca a inovácie, siete pre kultúru, vzdelávanie a odbornú prípravu, cestovný ruch, obchod, ochranu životného prostredia, udržateľnú námornú dopravu, námornú bezpečnosť a ochranu a ochranu morského prostredia pred znečistením, nadmerný rybolov a nezákonný rybolov prostredníctvom vytvorenia integrovanej siete systémov podávania správ a kontroly pre námorné činnosti, posilňovania dobrej správy a účinnej verejnej správy, s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest;

28.  zastáva názor, že koordinácia týchto troch makroregionálnych stratégií – pre západné Stredozemie, jadransko-iónsku oblasť a východné Stredozemie – umožní realizovať komplexnú politiku pre celú oblasť Stredozemia, v súčinnosti s prioritami, ktoré si stanovili regionálne a medzinárodné organizácie, a najmä tie, ktoré Únia vymedzila pre Stredozemie, a s vykonávaním osvedčených postupov, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov inteligentného a udržateľného hospodárskeho rastu v rámci stratégie EÚ;

29.  považuje najmä po udalostiach Arabskej jari za dôležité, aby nový makroregión prispel k vymedzeniu novej spoločnej stratégie s tretími krajinami na primerané riadenie imigračných tokov s prihliadaním na vzájomné výhody zo väčšej mobility, vychádzajúcej z boja proti chudobe a podpory zamestnanosti a spravodlivého obchodu, ktorá by tak prispievala k stabilite v makroregióne;

30.  domnieva sa, že vzhľadom na skutočnosť, že stredozemné územia EÚ hraničia morom a pevninou so Severnou Afrikou, by makroregionálna stratégia oživila južný rozmer susedskej politiky EÚ so zreteľom na konkrétny územný rozmer, ktorý by zaručil lepšie riadenie migračných tokov a pozitívne ovplyvňoval hospodárstvo týchto krajín;

31.  domnieva sa, že makroregionálna stratégia v Stredozemí musí koordinovať existujúce finančné prostriedky EÚ, najmä prostriedky v oblasti susedskej politiky, politiky súdržnosti a územnej spolupráce, s cieľom uskutočňovať projekty zamerané na riešenie spoločných problémov, ako sú ochrana a zveľaďovanie európsko-stredozemského kultúrneho dedičstva; pripomína význam koordinovanej a vyváženej susedskej politiky pre juh a vhodnosť kultúrnych projektov, ktoré sú financované z EFRR, na riešenie týchto výziev;

32.  zdôrazňuje význam kreatívneho a kultúrneho priemyslu a domnieva sa, že toto hospodárske odvetvie bude hrať stále dôležitejšiu úlohu pri hospodárskom raste a zamestnanosti v tomto regióne; žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť uskutočňovaniu kultúrnych a akademických výmenných programov, ako aj posilňovaniu kultúrnych a stabilných turistických väzieb;

33.  domnieva sa, že kultúrny cestovný ruch môže mať na stredozemský región osobitný vplyv, a to z hospodárskeho hľadiska, ako aj faktor spoločného poznania a medzikultúrneho porozumenia;

34.  zdôrazňuje, že stredozemský makroregión by podporoval medzikultúrny dialóg a obohatenie spoločného kultúrneho dedičstva Európskej únie, mobilizoval občiansku spoločnosť, a tým podnecoval účasť mimovládnych organizácií a občanov Stredozemia na kultúrnych a vzdelávacích programoch EÚ;

35.  pripomína zásadnú úlohu vzdelávania v rámci demokracie a sociálneho a hospodárskeho rozvoja, ako aj význam odbornej prípravy pre boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

36.  zdôrazňuje, že v kontexte stredozemského makroregiónu a so zreteľom na motiváciu mladých ľudí, najmä v južných krajinách, je dôležité posilniť spoluprácu v oblasti mládeže propagáciou európskych programov a vytváraním synergie s činnosťou Stredozemského úradu pre mládež (Mediterranean Office for Youth);

37.  zdôrazňuje, že sa treba zameriavať najmä na mladých ľudí, pretože budú základom novej generácie a budú mať najväčší vplyv na to, ako sa ich krajiny vyrovnajú s budúcnosťou;

38.  s cieľom podporovať výmenné programy, dynamický výskum, inovácie a celoživotné vzdelávanie odporúča, aby sa v budúcom stredozemskom makroregióne vytvárali prepojenia s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a s výskumnými organizáciami, aby sa rozvíjala vzdelávacia infraštruktúra v tomto regióne a tiež aby sa odstránili prekážky voľného pohybu študentov, osôb školených v rámci odbornej prípravy, mladých dobrovoľníkov, vyučujúcich, školiteľov, výskumníkov a administratívnych pracovníkov; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť kvalitu vyučovacieho a výskumného procesu v týchto prepojeniach prostredníctvom primeraného financovania a podpory programov Tempus a Erasmus Mundus, a to najmä so zreteľom na nízky počet osôb, ktoré využívajú program Erasmus Mundus v stredozemskej oblasti;

39.  domnieva sa, že mobilitu umelcov a umeleckých diel v európsko-stredozemskej oblasti obmedzujú mnohé prekážky, ktoré sa v jednotlivých krajinách a regiónoch líšia a ktoré sú spojené nielen s ťažkosťami pri získavaní víz, ale aj s absenciou štatútu umelcov a s podmienkami, v ktorých sa umelci ako tvorcovia umeleckých diel nachádzajú, najmä v južných krajinách; domnieva sa, že stredozemský makroregión by slúžil na podporu vzájomného uznávania štatútu umelcov, ponúkal príležitosti na zváženie mobility, optimalizoval využívanie programov odbornej prípravy, vytvárania sietí a voľného pohybu kultúrnych subjektov, umelcov a diel;

40.  žiada, aby sa počas nasledujúceho programového obdobia zaviedol program typu „európsko-stredozemský Erasmus“, ktorý by bol určený na podporu nadnárodnej mobility študentov na oboch brehoch Stredozemného mora, ako aj program typu „európsko-stredozemský Leonardo da Vinci“ pre mladých ľudí, ktorí chcú v rámci makroregionálnej stratégie získať odbornú prípravu v zahraničí;

41.  zdôrazňuje potrebu prijať opatrenia na zabrzdenie tzv. úniku mozgov z tohto regiónu;

42.  požaduje, aby sa využívala historická, kultúrna a jazyková rozmanitosť stredozemskej oblasti ako zdroj inovácií, ktoré sú hybnou silou rozvoja kultúrneho a kreatívneho odvetvia, ako aj odvetvia cestovného ruchu; žiada, aby sa podnecovala a podporovala spolupráca medzi múzeami a kultúrnymi inštitúciami;

43.  pripomína, že v stredozemských krajinách je osobitný záujem o európsku kinematografickú a audiovizuálnu produkciu a že tento záujem má naďalej výrazný vplyv na dialóg medzi kultúrami v tejto oblasti v rámci súčasnej etapy demokratického rozvoja týchto spoločností;

44.  navrhuje, aby sa viac podporovala spolupráca a obchod s tretími krajinami s cieľom zlepšiť súčasnú európsku filmovú produkciu v rámci celosvetového trhu a najmä v stredozemskej oblasti, a tým sa podporovala kultúrna výmena a spustenie nových iniciatív s cieľom podnietiť európsko-stredozemský dialóg a demokratický pokrok v celom regióne, predovšetkým v súvislosti so záväzkami prijatými počas európsko-stredozemskej konferencie o kinematografii;

45.  vyzýva príslušné členské štáty, aby podporovali ducha spolupráce, ktorý sa objavil počas prípravy tejto správy, a naliehavo žiada budúce cyperské predsedníctvo EÚ, aby tento návrh podporila, na základe čoho by Komisia a Rada mohli urýchlene prijať akčný plán stredozemnej makroregionálnej stratégie; okrem toho poukazuje na význam medzivládnej a medziregionálnej spolupráce pri vypracúvaní makroregionálnej stratégie;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 55.
(3) Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 30.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0154.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0285.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0576.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2012)0016.
(8) Dokument 8743/1/2011 REV 1.


Jednotný európsky železničný priestor ***II
PDF 279kWORD 46k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
KORIGENDÁ

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Luxemburskou poslaneckou snemovňou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo16. marca 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. januára 2011(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0475),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0196/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie)

P7_TC2-COD(2010)0253


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2012/34/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, s. 99.
(2) Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 53.
(3) Prijaté texty, 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Záznamové zariadenie v cestnej doprave ***I
PDF 640kWORD 355k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))
P7_TA(2012)0271A7-0195/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0451),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0205/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. decembra 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 5. októbra 2011(2),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0195/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla. 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006

P7_TC1-COD(2011)0196


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(5),

keďže:

(1)  V nariadení Rady (EHS) č. 3821/85(6) sa stanovujú opatrenia týkajúce sa konštrukcie, montáže, používania a testovania záznamového zariadeniatachografov. Uvedené nariadenie bolo pri rôznych príležitostiach podstatne zmenené a doplnené a v záujme zabezpečenia lepšej prehľadnosti by sa mali jeho hlavné ustanovenia zjednodušiť a reštrukturalizovať. [PDN 8, táto zmena týkajúca sa slova „tachograf“ sa uplatňuje v celom texte]

(2)  Skúsenosti ukázali, že s cieľom zabezpečiť efektívne uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 3821/85 by sa určité technické prvky a kontrolné postupy mali zdokonaliť.

(3)  Niektoré vozidlá sú vyňaté z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(7). S cieľom zabezpečiť súdržnosť, malo by tiež byť možné vyňať takéto vozidlá z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85.

(4)  S cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi rôznymi výnimkami stanovenými v článku 13 nariadenia (ES) č. 561/2006 a, znížiť administratívnu záťaž dopravných podnikov, znížiť byrokraciu a zabezpečiť pokračovanie vývoja tachografov v súlade s praxou pri rešpektovaní cieľov uvedeného nariadenia by sa maximálne prípustné vzdialenosti ustanovené v uvedenej smernici mali zrevidovať. [PDN 2]

(5)  Zaznamenávanie údajov o polohe uľahčuje krížovú kontrolu dôb jazdy a dôb odpočinku, aby sa zistili odchýlky a podvody. Používanie záznamového zariadeniatachografu napojeného na globálny navigačný satelitný systém (GNSS) je vhodný a nákladovo efektívny prostriedok na umožnenie automatického zaznamenávania takýchto údajov, aby sa podporili kontrolní úradníci počas kontrol, a preto by sa malo zaviesť.

(6)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(8) sa požaduje, aby členské štáty vykonali minimálny počet kontrol na cestách. Diaľková komunikácia medzi záznamovým zariadenímtachografom a kontrolnými orgánmi na účely cestnej kontroly uľahčuje cielené cestné kontroly a umožňuje znížiť administratívnu záťaž vytváranú náhodnými kontrolami dopravných podnikov, a preto by sa mala zaviesť.

(7)  Inteligentné dopravné systémy (ITS) môžu pomôcť v plnení úloh, pred ktorými stojí európska dopravná politika, ako je zvýšenie objemov cestnej dopravy a jej preťaženie alebo rast spotreby energie. Preto by sa mali zaistiť štandardizované rozhrania v záznamovom zariadení tachografoch, aby sa zabezpečila interoperabilita s aplikáciami ITS.

(8)  Bezpečnosť záznamového zariadeniatachografu a jeho systému je dôležitá na zabezpečenie vytvárania dôveryhodných údajov. Výrobcovia by preto mali navrhovať, skúšať a neustále preskúmavať záznamové zariadenietachograf počas jeho celého životného cyklu s cieľom zistiť a zmierniť ohrozenie bezpečnosti a zamedziť mu.

(9)  Skúšky záznamového zariadeniatachografu v teréne, ktoré ktorý ešte nebolonebol typovo schválenéschválený, umožňujú skúšať zariadenie v reálnych životných situáciách pred jeho širokým zavedením, a tým dávajú možnosť rýchlejších zlepšení. Skúšky v teréne by preto mali byť povolené pod podmienkou, že účasť na nich a dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006 sa efektívne monitoruje a kontroluje.

(10)  Montážne firmy a dielne zohrávajú dôležitú úlohu v bezpečnosti záznamového zariadeniatachografov. Z toho dôvodu je vhodné ustanoviť určité minimálne požiadavky na ich schvaľovanie a audit a zabezpečiť, aby sa zabránilo konfliktu záujmu medzi dielňami a dopravnými podnikmi.

(11)  S cieľom zabezpečiť efektívnejší dohľad nad kartami vodičov a ich kontrolu a uľahčiť úlohy kontrolných úradníkov by sa mali zriadiť vnútroštátne elektronické registre a zaistiť ich vzájomné prepojenie.

(12)  Keďže výskyt podvodov a zneužitia je v prípade vodičských preukazov menej pravdepodobný ako v prípade kariet vodičov, systém záznamového zariadeniatachografu by bol spoľahlivejší a efektívnejší, ak by karty vodičov boli v budúcnosti začlenené do vodičských preukazov. Tento prístup by tiež znížil administratívnu záťaž pre vodičov, ktorí by už nemuseli žiadať o dva rôzne dokumenty a tie potom mať pri sebe. Malo by sa preto uvažovať o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch(9).

(13)  Aby sa znížila administratívna záťaž pre vodičov a dopravné podniky, malo by sa objasniť, že písomné dôkazy o denných alebo týždenných dobách odpočinku nie sú nutné. Na účely kontroly by sa doby, v ktorých nebola zaznamenaná žiadna činnosť vodiča, mali teda považovať za doby odpočinku.

(14)  Kontrolní úradníci stoja pred trvalými úlohami vyplývajúcimi zo zmien v záznamovom zariadenítachografoch a nových metód manipulácie. Aby sa zabezpečila efektívnejšia kontrola a zvýšila harmonizácia kontrolných prístupov v celej Únii, mala by sa prijať spoločná metodika pre počiatočnú a priebežnú odbornú prípravu kontrolných úradníkov.

(15)  Zaznamenávanie údajov záznamovým zariadenímtachografmi a rozvoj technológií na zaznamenávanie údajov o polohe, diaľková komunikácia a rozhranie s  ITS budú spojené so spracovaním osobných údajov. Mali by sa uplatňovať právne predpisy Únie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(10) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií(11).

(16)  S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na vnútornom trhu cestnej dopravy a vyslať jasný signál smerom k vodičom a dopravným podnikom by sa malo harmonizovať vymedzenie pojmu veľmi závažných porušení tohto nariadenia a svojou povahou by malo byť záväzné a za veľmi závažné porušenia (stanovené v smernici Komisie 2009/5/ES z 30. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(12)) mali uložiť v členských štátoch sankcie najvyššej kategórie bez toho, aby bola dotknutá zásada subsidiarity. Malo by sa vyvinúť úsilie aj na to, aby sa zabezpečilo, že sankcie uložené za akékoľvek porušenia budú vždy účinné, odrádzajúce a primerané. Mali by sa najmä prijať konkrétne kroky, aby sa zamedzilo uplatňovaniu nadmerne vysokých pokút za mierne porušenia. [PDN 3]

(16a)  Rozdielne pravidlá na výpočet dennej doby jazdy vedú k nejednotnému uplatňovaniu nariadenia (ES) č. 561/2006 a vytvárajú právnu neistotu pre vodičov a dopravné podniky v medzinárodnej doprave. V záujme jasného, účinného, primeraného a jednotného vykonávania predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia v cestnej doprave je nevyhnutné, aby orgány v členských štátoch uplatňovali predpisy jednotne. [PDN 4]

(17)  Úpravami Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda AETR) podpísanej v Ženeve 1. júla 1970 vrátane jej šiestich zmien a doplnení, ktorá je uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, sa používanie záznamového zariadenia uvedeného v prílohe IBdigitálnych tachografov stalo povinné vo vozidlách registrovaných v susedných tretích krajinách. Keďže týchto krajín sa priamo dotýkajú zmeny záznamového zariadeniatachografov zavedené týmto nariadením, mali by sa môcť zapojiť do rozhovorov o technických otázkach a o vytvorení jednotného elektronického systému na výmenu informácií o kartách vodičov. Malo by sa preto zriadiť fórum pre tachografy. [PDN 5, táto zmena týkajúca sa slov „digitálny tachograf“ sa uplatňuje v celom texte]

(18)  S cieľom odraziť technický rozvoj by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prispôsobenie príloh I, IB a II technickému pokroku, a doplnenie prílohy IB o technické špecifikácie potrebné na automatické zaznamenávanie údajov o polohe, aby sa umožnila diaľková komunikácia a zaistilo rozhranie s ITS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(19)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o skúšky v teréne, elektronickú výmenu informácií na kartách vodičov medzi členskými štátmi a odbornú prípravu kontrolných úradníkov, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(13).

(20)  Mal by sa použiť konzultačný postup na prijatie postupov, ktoré sa majú dodržať pri vykonávaní skúšok v teréne, a foriem, ktoré sa majú používať na monitorovanie týchto skúšok, ako aj metodík počiatočnej a priebežnej odbornej prípravy kontrolných úradníkov.

(21)  Na prijatie špecifikácií týkajúcich sa elektronickej výmeny informácií na kartách vodičov medzi členskými štátmi by sa mal použiť postup preskúmania.

(21a)  Preprava osôb a tovaru sa vykonáva za veľmi rozdielnych podmienok. Z tohto dôvodu by sa mala čo najskôr, najneskôr však do konca roku 2013, predložiť revízia požiadavky používania tachografov, ako aj pravidlá o dobe jazdy a odpočinku pre vodičov autobusov. [PDN 6]

(21b)  Normy a špecifikácie by sa mali vypracovať ako otvorené normy umožňujúce, po preskúmaní Komisiou, začlenenie ďalších funkcií, ako napríklad zapisovač údajov o nehode a systém e-call 112, do rovnakého zariadenia. [PDN 7]

(22)  Nariadenie (EHS) č. 3821/85 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 3821/85 sa týmto mení a dopĺňa takto:

-1.  Názov sa nahrádza takto:"

Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o tachografoch v cestnej doprave‚ [PDN 8].

1.  Články 1 až 21 sa nahrádzajú takto:

'KAPITOLA I

Zásady,a rozsah pôsobnostia požiadavky [PDN 9]

Článok 1

Predmet úpravy a zásada zásady [PDN 10]

1.  Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti a požiadavky na konštrukciu, inštaláciu, používanie,a skúšanie záznamového zariadenia používanéhoa kontrolu tachografov používaných v cestnej doprave s cieľom kontrolovať dodržiavanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy*, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave** a smernice Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve***. [PDN 11]

1a.  Toto nariadenie stanovuje podmienky a požiadavky, na základe ktorých sa informácie a údaje zaznamenávané, spracúvané alebo ukladané v tachografe podľa článku 2 môžu používať na iné účely, než na kontrolu dodržiavania právnych predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku. [PDN 12]

2.  Záznamové zariadenieTachografy musia, pokiaľ ide o konštrukciu, inštaláciu, používanie a skúšanie, spĺňať požiadavky tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 561/2006.

2.  Okrem vymedzení pojmov uvedených v odseku 1 na účely tohto nariadenia:

   a) záznamové zariadenietachograf‘ znamená zariadenie určené na inštaláciu do cestných vozidiel s cieľom automatického alebo poloautomatického zobrazovania, zaznamenávania, tlačenia, ukladania a výstupu podrobných informácií o pohybe, rýchlosti a hmotnosti týchto vozidiel a o určitých pracovných dobách ich vodičovtýkajúcich sa rôznych časových úsekov, ktoré sú súčasťou dennej pracovnej doby vodiča, a údajov uvedených v článku 30 tohto nariadenia; [PDN 13, 147 a 148]
   b) ‚jednotka vozidla‘ znamená záznamové zariadenietachograf okrem snímača pohybu a káblov pripojených k snímaču pohybu. Jednotka vozidla môže byť buď jedna jednotka, alebo niekoľko jednotiek rozložených vo vozidle, pokiaľ vyhovuje bezpečnostným požiadavkám tohto nariadenia. Jednotka vozidla obsahuje procesor, dátovú pamäť, hodiny ukazujúce reálny čas, dve rozhrania inteligentnej karty (vodič a druhý vodič), tlačiareň, displej, vizuálne výstražné zariadenie, kalibračný/sťahovací konektor a zariadenie umožňujúce vstup užívateľa; [PDN 14]
   c) ‚snímač pohybu‘ znamená časť záznamového zariadenia tachografu, ktorá poskytuje signál predstavujúci rýchlosť vozidla a/alebo prejdenú vzdialenosť;
   ca) ‚snímač hmotnosti‘ znamená časť digitálneho tachografu, ktorá poskytuje informácie o hmotnosti vozidla, čiže zaznamenáva údaje o nakladaní a vykladaní vozidla;[PDN 149]
   d) ‚tachografová karta‘ znamená inteligentnú kartu určenú na používanie so záznamovým zariadeníms tachografom, ktorá umožňuje určiť záznamovým zariadenímtachografu funkciu držiteľa karty a jeho práva na prístup k údajom a prenášať a ukladať údaje; [PDN 15]
   e) ‚záznamový list‘ znamená list určený na zachytenie a zapamätanie si zaznamenaných údajov, ktorý sa vkladá do záznamovom zariadení uvedenom v prílohe I analógového tachografu a na ktorý jeho značkové zariadenie vpíše súvislý záznam informácií, ktoré majú byť zaznamenané; [PDN 16, táto zmena týkajúca sa slov ‚analógový tachograf‘ sa uplatňuje v celom texte]
   f) ‚karta vodiča‘ znamená tachografovú kartu vydanú konkrétnemu vodičovi orgánmi členského štátu, ktorá identifikuje vodiča a umožňuje ukladať údaje o činnosti vodiča;
   fa) ‚analógový tachograf‘ znamená tachograf, ktorý využíva záznamový list v súlade s týmto nariadením; [PDN 17]
   fb) ‚digitálny tachograf‘ znamená tachograf, ktorý využíva tachografovú kartu v súlade s týmto nariadením;[PDN 18]
   g) ‚kontrolná karta‘ znamená tachografovú kartu, ktorú vnútroštátnemu príslušnému kontrolnému orgánu vydali orgány členského štátu, a ktorá identifikuje kontrolný orgán a voliteľne aj kontrolného úradníka a umožňuje prístup k údajom uchovávaným v dátovej pamäti kariet vodičov a dielenských kariet na účel ich čítania, vytlačenia a/alebo stiahnutia; [PDN 19]
   h) ‚podniková karta‘ znamená tachografovú kartu vydanú orgánmi členského štátu majiteľovi alebo držiteľovi vozidiel vybavených záznamovým zariadením tachografom, a ktorá identifikuje majiteľa alebo držiteľa a umožňuje zobraziť, stiahnuť a vytlačiť údaje uložené v záznamovom zariadenítachografe uzamknutom majiteľom alebo držiteľom;
   i) ‚dielenská karta‘ znamená tachografovú kartu vydanú orgánmi členského štátu výrobcovi záznamového zariadeniaurčenému personálu výrobcu tachografov, montážnej firme, výrobcovi vozidla alebo dielni schváleným uvedeným členským štátom, ktorá identifikuje držiteľa karty a umožňuje skúšanie, kalibráciu tachografu a/alebo stiahnutie údajov záznamového zariadeniaz tachografu; [PDN 20]
   j) ‚denná pracovná doba‘ znamená dobu pozostávajúcu z doby jazdy, všetkých ostatných dôb práce, dôb pohotovosti, prestávok v práci a dôb odpočinku, ktoré neprekračujú deväť hodín, ktorá začína, keď vodič aktivuje tachograf po týždennej alebo dennej dobe odpočinku, alebo, ak je denný odpočinok rozdelený na niekoľko oddelených dôb, po dobe odpočinku trvajúcej aspoň deväť hodín. Končí sa na začiatku doby denného odpočinku, alebo, ak je denný odpočinok rozdelený na viacero oddelených dôb odpočinku, na začiatku doby odpočinku trvajúcej nepretržite aspoň deväť hodín; [PDN 21]
   ja) ‚aktivácia‘ znamená fázu, v ktorej sa tachograf stáva plne funkčným a plní všetky funkcie vrátane bezpečnostných funkcií; aktivácia tachografu si vyžaduje použitie dielenskej karty; [PDN 22]
   jb) ‚autentifikácia‘ znamená funkciu určenú na určenie a overenie tvrdenej totožnosti;[PDN 23]
   jc) ‚autenticita‘ znamená vlastnosť, že informácia prichádza od účastníka, ktorého totožnosť môže byť overená; [PDN 24]
   jd) ‚kalibrácia‘ znamená aktualizáciu alebo potvrdenie parametrov vozidla uložených v dátovej pamäti. Parametre vozidla zahŕňajú identifikáciu vozidla a charakteristiku vozidla. Kalibrácia tachografu si vyžaduje použitie dielenskej karty;[PDN 25]
   je) ‚sťahovanie‘ znamená kopírovanie spolu s digitálnym podpisom časti alebo celej sady dátových súborov uchovávaných v dátovej pamäti vozidla alebo v pamäti tachografovej karty, keď sú tieto údaje potrebné na zistenie dodržiavania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006;[PDN 26]
   jf) ‚udalosť‘ znamená činnosť zistenú tachografom, ktorá môže vychádzať z pokusu o podvod;[PDN 27]
   jg) ‚chyba‘ znamená nenormálnu činnosť zistenú tachografom, ktorá môže byť spôsobená nesprávnym fungovaním alebo poruchou zariadenia; [PDN 28]
   jh) ‚inštalácia‘ znamená montáž tachografu do vozidla; [PDN 29]
   ji) ‚neplatná karta‘ znamená kartu, u ktorej sa zistilo, že je chybná, alebo u ktorej zlyhala počiatočná autentifikácia, alebo ešte nenastal začiatok jej platnosti, alebo jej platnosť skončila; [PDN 30]
   jj) ‚pravidelná kontrola‘ znamená súbor činností vykonávaných na kontrolu toho, či tachograf riadne funguje a či jeho nastavenie zodpovedá parametrom vozidla;[PDN 31]
   jk) ‚tlačiareň‘ znamená súčasť tachografu, ktorá zabezpečuje tlač uložených dát; [PDN 32]
   jl) ‚oprava‘ znamená akúkoľvek opravu snímača pohybu alebo jednotky vozidla, ktorá vyžaduje odpojenie napájania alebo odpojenie od iných komponentov tachografu alebo jeho otvorenie; [PDN 33]
   jm) ‚typové schválenie‘ znamená postup, ktorým členský štát potvrdí, že overovaný tachograf (alebo komponent), softvér alebo tachografová karta spĺňajú požiadavky tohto nariadenia; [PDN 34]
   jn) ‚identifikácia vozidla‘ znamená čísla identifikujúce vozidlo: evidenčné číslo vozidla (EĆV) s identifikáciou členského štátu evidencie a identifikačné číslo vozidla (IČV); [PDN 35]
   jo) ‚interoperabilita‘ znamená schopnosť systémov a základných obchodných postupov na výmenu údajov a spoločné využívanie informácií a poznatkov; [PDN 36]
   jp) ‚rozhranie‘ znamená zariadenie medzi systémami, prostredníctvom ktorého sa tieto systémy môžu spájať a vzájomne na seba pôsobiť. [PDN 37]

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Záznamové zariadenieTachograf sa inštaluje a použije vo vozidlách evidovaných v členskom štáte, ktoré sa používajú na cestnú osobnú a nákladnú dopravu spadajúcu do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006.

Členské štáty môžu vyňať vozidlá uvedené v článku 13 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 561/2006 z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia.

3.  Členské štáty môžu po povolení Komisie vyňať z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia vozidlá používané na dopravné činnosti uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006.

Členské štáty môžu vyňať z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia vozidlá používané na dopravné činnosti uvedené v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006; musia o tom neodkladne informovať Komisiu.

3a.  Všetky vozidlá, ktoré nie sú vyňaté z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia v súlade s odsekmi 2 a 3, budú do roku 2020 vybavené inteligentným tachografom v zmysle tohto nariadenia. [PDN 38]

4.  V prípade činností vnútroštátnej dopravy môžu členské štáty žiadať inštaláciu a používanie záznamových zariadenítachografov v súlade s týmto nariadením v akomkoľvek vozidle, pre ktoré sa inštalácia a používanie tachografov podľa odseku 1 nevyžaduje.

Článok 3a

Základné požiadavky

1.  Tachografy, tachografové karty a záznamové listy musia spĺňať prísne technické, funkčné a iné požiadavky, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v odseku 2 a že dosiahnu splnenie cieľov tohto nariadenia.

2.  S cieľom umožniť účinnú kontrolu súladu s príslušnými právnymi predpismi v sociálnej oblasti musí tachograf spĺňať nasledujúce základné požiadavky. A teda musí:

   a) zaznamenávať presné a spoľahlivé údaje o činnosti vodiča a o vozidle;
   b) byť zabezpečený, aby zaručoval integritu a pôvod zdroja údajov zaznamenávaných jednotkami vozidiel, snímačmi pohybu a tachografovými kartami a údajov získaných z jednotiek vozidiel, snímačov pohybu a tachografových kariet;
   c) byť interoperabilný,
   d) byť ľahko použiteľný.

3.  Tachografy sa musia navrhnúť a používať spôsobom, ktorý zabezpečí súkromie a ochranu osobných údajov.

4.  Tachografy sú vo vozidle umiestnené tak, aby ich bolo možné dosiahnuť a čítať z bežnej sedacej pozície vodiča, aby umožňovali vodičovi bezpečný prístup k potrebným funkciám a operáciu s nimi počas jazdy z pozície v sede a aby neodvádzali pozornosť vodiča od cesty.

5.  Sťahovanie údajov sa vykonáva s čo najmenším zdržaním pre dopravné podniky alebo vodičov

6.  Sťahovanie údajov nesmie spôsobiť zmenu alebo vymazanie údajov. Sťahovanie podrobného súboru o rýchlosti nemusí byť nevyhnutné na zabezpečenie súladu s nariadením (ES) č. 561/2006, ale môže sa využiť na iné účely, ako napríklad na vyšetrovanie nehôd. [PDN 39]

Článok 3b

Funkcie tachografu

Tachograf zabezpečuje tieto funkcie:

   1. monitorovanie kariet, vkladania a vyberania,
   2. meranie rýchlosti a vzdialenosti,
   3. meranie času,
   4. monitorovanie činností vodiča,
   5. monitorovanie stavu vedenia vozidla,
   6. manuálne záznamy vodiča,
   7. záznam o miestach, kde sa začína a/alebo končí denná pracovná doba,
   8. manuálne zadávanie činností vodiča,
   9. záznam o špecifických podmienkach,
   10. podnikové blokovanie,
   11. monitorovanie kontrolných činností,
   12. zistenie udalostí a/alebo chýb,
   13. zabudované a automatické skúšky,
   14. čítanie z dátovej pamäte,
   15. zaznamenávanie a ukladanie v dátovej pamäti,
   16. čítanie z tachografovej karty,
   17. zaznamenávanie a ukladanie na tachografovej karte,
   18. zobrazovanie,
   19. tlač,
   20. výstrahu,
   21. sťahovanie údajov na externé médiá,
   22. výstup údajov na doplnkové externé zariadenia,
   23. kalibráciu,
   24. nastavenie času,
   25. určenie zvyšnej doby jazdy,
   26. určenie využitej doby odpočinku. [PDN 40]

Článok 3c

Údaje, ktoré sa zaznamenávajú

1.  Digitálny tachograf zaznamenáva tieto údaje:

   a) prejdenú vzdialenosť a rýchlosť vozidla;
   b) čas;
   c) polohu začatia a ukončenia dennej pracovnej doby vodiča a každej prepravnej činnosti;
   d) totožnosť vodiča;
   e) činnosť vodiča;
   f) kalibračné údaje vrátane identifikačných údajov dielne;
   g) udalosti a chyby.

2.  Analógový tachograf zaznamenáva aspoň údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a e).

3.  Prístup k údajom uloženým v tachografe sa môže kedykoľvek udeliť:

   a) príslušným kontrolným orgánom na kontroly a
   b) príslušnému dopravnému podniku, aby mohol plniť svoje zákonné povinnosti, najmä tie, ktoré sú uvedené v článkoch 28 a 29.

Prístup k údajom obsahujúcim osobné údaje sa povoľuje len po získaní príslušného povolenia v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. [PDN 41]

Článok 3d

Zobrazenie

1.   Tachograf musí byť schopný zobraziť:

   a) štandardné údaje,
   b) údaje týkajúce sa výstrah,
   c) údaje týkajúce sa prístupu k menu,
   d) iné údaje požadované užívateľom v súlade s článkom 3c ods. 1,
  e) informácie týkajúce sa vodiča:
   ak jeho aktuálna činnosť je VEDENIE, jeho aktuálny nepretržitý čas vedenia vozidla a jeho aktuálny kumulovaný čas prestávok,
   ak jeho aktuálna činnosť NIE JE VEDENIE, aktuálny čas trvania tejto činnosti (od času, kedy bola zvolená) a jeho aktuálny kumulovaný čas prestávok.

2.   Tachograf môže zobrazovať doplňujúce informácie za predpokladu, že sa dajú zreteľne odlíšiť od informácií požadovaných vyššie.

3.   Keď nemusia byť zobrazené žiadne iné informácie, tachograf musí štandardne zobrazovať:

   čas,
   prevádzkový režim,
   aktuálnu činnosť vodiča a aktuálnu činnosť druhého vodiča.

Zobrazenie údajov vzťahujúcich sa ku každému vodičovi musí byť jasné, zreteľné a jednoznačné. V prípade, ak sa informácie vzťahujúce sa na vodiča a druhého vodiča nemôžu zobraziť súčasne, tachograf musí štandardne zobraziť informácie vzťahujúce sa na vodiča a umožniť užívateľovi zobrazenie informácií vzťahujúcich sa na druhého vodiča.

4.   Tachograf zobrazuje informácie o výstrahách v súlade s článkom 3d. Textový opis výstrahy môže byť dodatočne zobrazený v jazyku, ktorý si vodič vyberie. [PDN 42]

Článok 3e

Výstrahy

1.   Tachograf varuje vodiča v prípade zistenia akejkoľvek udalosti a/alebo chyby. Tachograf musí varovať vodiča 15 minút pred prekročením maximálneho povoleného nepretržitého času vedenia vozidla a pri prekročení tohto času.

2.   Výstrahy musia byť vizuálne. Vizuálne výstrahy musia byť jednoznačne rozpoznateľné zo strany užívateľa, musia byť zobrazené v zornom poli vodiča a musia byť zreteľne čitateľné cez deň ako aj v noci. Môžu byť k dispozícii aj zvukové výstrahy ako doplnok vizuálnych výstrah.

3.   Čas trvania výstrah musí byť aspoň 30 sekúnd, pokiaľ ich užívateľ nevezme na vedomie stlačením ktoréhokoľvek tlačidla tachografu.

4.   Príčina výstrahy sa musí zobraziť na tachografe a zostať viditeľná až kým ju užívateľ nevezme na vedomie osobitným tlačidlom alebo príkazom na tachografe. Môžu byť k dispozícii doplnkové výstrahy, pokiaľ si ich vodič nemôže zameniť s predchádzajúcimi výstrahami.[PDN 43]

Článok 3f

Ochrana údajov a súkromia

1.   Spracovanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením sa vykonáva v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a pod dozorom verejného nezávislého orgánu príslušného členského štátu uvedeného v článku 28 smernice 95/46/ES.

2.   Spracúvajú sa iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel spracovania.

3.   Špecifikácie uvedené v tomto nariadení zabezpečia dôvernosť osobných údajov zaznamenávaných, spracovaných a ukladaných tachografom, celistvosť údajov a zabránia podvodom a nezákonnej manipulácii s týmito údajmi.

Príjmu sa vhodné bezpečnostné opatrenia na zaručenie ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o:

   používanie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) na zaznamenávanie údajov o polohe, ako je uvedené v článku 4,
   používanie diaľkovej komunikácie na kontrolné účely, ako je uvedené v článku 5,
   používanie tachografov s harmonizovaným rozhraním, ako je uvedené v článku 6,
  

elektronickú výmenu informácií o kartách vodičov, ako je uvedené v článku 26,

   vedenie záznamov dopravnými podnikmi, ako je uvedené v článku 29.

4.   Majitelia vozidiel a/alebo dopravné podniky dodržiavajú príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov.

5.   Na podporu dobrých postupov ochrany údajov sú Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a pracovná skupina orgánov na ochranu údajov zriadená podľa článku 29 súčasťou fóra pre tachografy zriadeného podľa článku 41 tohto nariadenia.

6.   Všetky cezhraničné výmeny údajov s orgánmi tretích krajín v kontexte uplatňovania tohto nariadenia vyžadujú existenciu primeraných záruk ochrany údajov na zabezpečenie zaručenia primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s článkami 25 a 26 smernice 95/46/ES. [PDN 44]

Článok 3g

Špecifikácie

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 na prijatie podrobných špecifikácií potrebných na zmenu a doplnenie príloh k tomuto nariadeniu, aby sa zabezpečilo, že tachograf, tachografové karty a softvér používaný kontrolórmi na analýzu a výklad údajov uchovávaných v tachografe sú v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, najmä v kapitole I a II.

2.   Komisia prijme podrobné špecifikácie uvedené v odseku 1 do ...(14).

3.   V prípade vhodnosti a v závislosti od oblasti, na ktorú sa špecifikácia vzťahuje, môže špecifikácia obsahovať jedno alebo viac týchto typov ustanovení:

   a) funkčné ustanovenia, v ktorých sa opisujú úlohy rôznych užívateľov a výmena informácií medzi nimi;
   b) technické ustanovenia, ktoré ustanovujú technické prostriedky na splnenie funkčných ustanovení a požiadaviek stanovených v tomto nariadení;
   c) organizačné ustanovenia, v ktorých sa opisujú procedurálne povinnosti rôznych zainteresovaných strán;
   d) služobné ustanovenia, v ktorých sa opisujú rôzne úrovne služieb a ich obsah.

4.   Ak je to potrebné, špecifikácie sa zakladajú na normách a zaručujú interoperabilitu a kompatibilitu medzi rôznymi verziami a generáciami jednotiek vozidiel, tachografových kariet a zariadení orgánov na vymáhanie dodržiavania predpisov.

5.   V súvislosti s vykonávaním funkcií inteligentného tachografu uvedených v kapitole II špecifikácie zahŕňajú potrebné požiadavky na zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti údajov poskytovaných použitím vonkajších zariadení pripojených k tachografu.

6.   Akékoľvek údaje, ktoré môžu byť prenesené alebo zozbierané do tachografu alebo z neho, či už bezdrôtovo alebo elektronicky, tvoriace zákonnú požiadavku alebo nie, majú formu verejne dostupných protokolov.

7.   Komisia vykoná posúdenie vplyvu vrátane analýzy nákladov a zisku pred prijatím špecifikácií uvedených v kapitole II. [PDN 45]

KAPITOLA II

Inteligentné záznamové zariadenietachografy

Článok 4

Zaznamenávanie údajov o polohe

1.  Musia sa zaznamenávať údaje o polohe, aby bolo možné určiť miesto začatia a ukončenia dennej pracovnej doby.S cieľom uľahčiť overovanie dodržiavania príslušných právnych predpisov sa automaticky zaznamenáva pozícia miesta začatia a ukončenia dennej pracovnej doby a každej prepravnej činnosti. Na tento účel vozidlá uvádzané do prevádzky po prvýkrát musia byť do [48 mesiacov24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]špecifikácií uvedených v tomto článku a v článku 3g vybavené záznamovým zariadenímtachografom napojeným na GNSS. [PDN 46]

1a.  Pokiaľ ide o napojenie tachografu na GNSS, ako sa uvádza v odseku 1, využívajú sa iba tie prepojenaia satelitnej služby určovania polohy, ktoré využívajú služby určovania polohy bezplatne. V tachografe sa nesmú uchovávať iné údaje o polohe, než sú údaje vyjadrené v zemepisných súradniciach, pokiaľ je to možné, na určenie miesta začatia a miesta ukončenia podľa odseku 1. [PDN 47]

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 týkajúce sa doplnenia prílohy IB o podrobné technické špecifikácie potrebnévypracovania podrobných špecifikácií potrebných na to, aby bolo možné spracúvať údaje o polohe získané záznamovým zariadením z GNSS tachografom v zmysle tohto článku .

Špecifikácie musia najmä spĺňať tieto podmienky:

   musia byť založené na používaní bezplatnej služby GNSS;
   automaticky a povinne sa zaznamenávajú len údaje o polohe, ktoré sú prísne nevyhnutné na kontrolu informácií zaznamenaných tachografom zo strany kontrolných orgánov;
   pred prijatím delegovaných aktov uvedených v tomto článku sa vykoná a verejne sprístupní hodnotenie vplyvu z hľadiska ochrany údajov;
   použitie autentifikovaných signálov nie je povinné, pokiaľ ich nie je možné získať bezplatne.

V špecifikáciách sa ustanovia druhy udalostí, ktoré môžu vyvolať automatický záznam polohy, a situácie, pre ktoré by mal zostať možný manuálny záznam. Špecifikácie spresnia rôzne podmienky a požiadavky týkajúce sa prijímača GNSS mimo tachografu alebo zabudovaného v ňom, a v prípade, že je mimo tachografu, spôsob korelácie GNSS s inými údajmi o pohybe vozidla. [PDN 48]

2a.  Akékoľvek iné použitie údajov o polohe zaznamenaných tachografom je pre dopravné podniky dobrovoľné a musí byť v súlade s právnym rámcom ochrany údajov v Únii. [PDN 49]

Článok 5

Diaľková komunikácia na kontrolné účely včasná detekcia možnej manipulácie alebo zneužitia [PDN 50]

1.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly vykonávané príslušnými kontrolnými orgánmi musí záznamové zariadenie inštalovanémusí byť tachograf nainštalovaný vo vozidlách uvádzaných do prevádzkyzaevidovaných po prvýkrát byť do [48 mesiacov24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]špecifikácií uvedených v tomto článku a v článku 3g schopný komunikovať údaje týmto orgánom, keď je vozidlo v pohybe schopné komunikovať s príslušnými orgánmi. [PDN 51]

1a.  Členské štáty vybavia svoje kontrolné orgány diaľkovým zariadením na včasnú detekciu potrebným na umožnenie dátovej komunikácie uvedenej v tomto článku. [PDN 52]

2.  Komunikácia údajov uvedených v odseku 1 sa s tachografom nadviaže so záznamovým zariadením, iba vtedy, keď to vyžaduje zariadenie kontrolných orgánov. Musí byť bezpečná, aby sa zaistila celistvosť údajov a autenticita záznamového zariadeniatachografu a kontrolného zariadenia. Prístup k preneseným údajom majú iba osoby oprávnené kontrolovať porušovanie tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 561/2006 a dielne, pokiaľ je po potrebné na overenie správneho fungovania tachografu. [PDN 53]

3.  Výmena údajov počas komunikácie sa obmedzí na údaje nevyhnutné na účel cielených cestných kontrol. Tieto údaje sa týkajú týchto udalostí alebo údajov zaznamenaných tachografom:

   posledný pokus o narušenie bezpečnosti,
   najdlhšie prerušenie dodávky energie,
   porucha snímača,
   chyba údajov o pohybe,
   rozpor v súvislosti s pohybom vozidla,
   vedenie vozidla bez platnej karty,
   vloženie karty počas riadenia,
   údaje nastavenia času,
   kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií,
   evidenčné číslo vozidla.

Údaje o totožnosti a štátnej príslušnosti vodiča, činnostiach vodiča a rýchlosti sa neoznamujú. [PDN 54]

4.  Výmena údajov sa použije výlučne na účel kontroly dodržiavania tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 561/2006. Údaje sa neposkytnú žiadnym subjektom okrem kontrolných orgánov alebo súdnych orgánov počas prebiehajúceho súdneho konania. [PDN 55]

5.  Kontrolné orgány môžu ukladať údaje len počas trvania cestnej kontroly a vymažú ich najneskôr dve hodiny po ukončení cestnej kontrolyich oznámení, pokiaľ z týchto údajov nevyplýva možná manipulácia s tachografom alebo jeho zneužitie. Ak sa počas následnej cestnej kontroly táto manipulácia alebo zneužitie nepotvrdí, prenesené údaje sa vymažú. Údaje týkajúce sa identifikácie vozidla alebo technického parametra, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, môžu byť použité kontrolnými orgánmi na štatistické účely. [PDN 56]

6.  Majiteľ alebo držiteľ vozidlaDopravný podnik prevádzkujúci vozidlo je zodpovedný za informovanie vodiča o možnosti diaľkovej komunikácie. [PDN 57]

7.  V žiadnom prípade nesmie diaľková komunikácia na kontrolné účely uvedená v tomto článku viesť k automatickým pokutám alebo sankciám pre vodiča alebo podnik. Príslušný kontrolný orgán môže na základe výmeny údajov rozhodnúť o vykonaní kontroly vozidla a záznamovom zariadenítachografu. Výsledok diaľkovej komunikácie nebráni kontrolným orgánom vykonávať náhodné cestné kontroly vychádzajúce zo systému hodnotenia rizikovosti zavedeného v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy****. [PDN 58]

8.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 týkajúce sa doplnenia prílohy IB o podrobné technické špecifikácie potrebnévývoja podrobných špecifikácií potrebných na umožnenie diaľkovej komunikácie medzi záznamovým zariadenímtachografom a príslušnými kontrolnými orgánmi podľa ustanovení tohto článku. Komisia môže tiež predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1, ak môže na konci tejto lehoty preukázať, že ešte nie je k dispozícii vhodné zariadenie, ktoré by zodpovedalo požadovaným špecifikáciám.[PDN 59 a 122]

Článok 6

Inteligentné dopravné systémy (ITS)

1.  Záznamové zariadenie uvedené v prílohe IBDigitálne tachografy musia byť interoperabilné s aplikáciami ITS vymedzených v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy*****.

1a.  Len údaje zaznamenané tachografom, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spracovanie v aplikácii ITS, môžu byť dostupné.

Údaje zaznamenané tachografom môžu byť prenesené do aplikácií ITS, ak sú splnené tieto podmienky:

   a) rozhranie neovplyvňuje autenticitu a celistvosť údajov v tachografe;
   b) externé zariadenie pripojené na rozhranie má prístup k osobným údajom vrátane údajov o geografickej lokalizácii až po overiteľnom súhlase vodiča, ktorého sa údaje týkajú. [PDN 60]

2.  Na účel odseku 1 vozidlá uvádzané do prevádzky po prvýkrát musia byť do [48 mesiacov 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]technických špecifikácií uvedených v tomto článku musia byť vybavené záznamovým zariadenímtachografom s harmonizovaným rozhraním, ktoré umožní používanie zaznamenaných alebo vytvorených údajov pre aplikácie ITS. [PDN 61]

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 týkajúce sa doplnenia prílohy IB o špecifikácievývoja špecifikácií harmonizovaného rozhrania, prístupových práv a zoznamu údajov, ku ktorým je možný prístup.

Komisia môže tiež predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1, ak môže na konci tejto lehoty preukázať, že ešte nie je k dispozícii vhodné zariadenie, ktoré by zodpovedalo požadovaným špecifikáciám.

Prioritou je vývoj harmonizovanej aplikácie ITS umožňujúcej vodičom interpretáciu údajov zaznamenaných v tachografe s cieľom pomôcť im pri dodržiavaní právnych predpisov v sociálnej oblasti. [PDN 62 a 123]

KAPITOLA III

Typové schválenie

Článok 7

Žiadosti

1.  Výrobcovia alebo ich zástupcovia predložia žiadosť o typové schválenie EÚ jednotky vozidla, snímača hmotnosti, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo, tachografovej karty alebo softvéru na čítanie údajov používaného príslušnými kontrolnými orgánmi orgánom pre typové schvaľovanie, ktoré na tento účel určil každý členský štát a ktorého podmienky certifikácie sú uznané riadiacim výborom SOG-IS v rámci európskej dohody o vzájomnom uznávaní. Komisia sa poradí s riadiacim výborom dohody SOG-IS pred akýmkoľvek rozhodnutím o uznaní certifikačného orgánu z tretej krajiny. [PDN 63 a 150]

2.  Členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje orgánov určených podľa odseku 1 najneskôr tri mesiace po ...(15).. Komisia uverejňuje zoznam určených orgánov pre typové schvaľovanie na svojej internetovej stránke. [PDN 64]

2a.  Typové schválenie tachografov a tachografových kariet zahŕňa skúšky týkajúce sa bezpečnosti, funkčné skúšky a skúšky interoperability. Kladné výsledky každej z týchto skúšok sa uvedú na príslušnom osvedčení. [PDN 65]

3.  K žiadosti o typové schválenie sa priložia príslušné špecifikácie a osvedčenia uvedené v časti VIII prílohy IB k tomuto nariadeniu. Komisia vymenuje nezávislých hodnotiteľov, ktorí vydávajú bezpečnostné osvedčeniebezpečnosti, funkčnosti a interoperability. Poskytne tiež informácie o plombovaní prvkov tachografu. [PDN 66]

3a.  Osvedčenie bezpečnosti uvádzajúce splnenie bezpečnostných cieľov sa udeľuje v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Osvedčenie bezpečnosti vydáva certifikačný orgán uznaný Komisiou.

Osvedčenie funkčnosti sa udelí výrobcovi až po tom, ako boli úspešne splnené všetky funkčné skúšky ustanovené v tomto nariadení, a osvedčuje, že skúšané zariadenie spĺňa príslušné požiadavky na vykonávané funkcie, presnosť merania a environmentálne  charakteristiky. Osvedčenie funkčnosti udeľuje orgán pre typové schvaľovanie.

Osvedčenie interoperability udeľuje jedna skúšobňa, ktorá podlieha Komisii a je pod jej zodpovednosťou. Skúšky interoperability preukazujúce plnú interoperabilitu tachografov alebo tachografových kariet s potrebnými modelmi tachografov alebo tachografových kariet sa vykonávajú v súlade s týmto nariadením. Žiadne skúšky interoperability nevykonáva skúšobňa pre tachografy alebo tachografové karty, ktorej nebolo udelené osvedčenie bezpečnosti a osvedčenie funkčnosti, okrem výnimočných okolností stanovených v tomto nariadení. [PDN 67]

3b.  Každá zmena softvéru alebo hardvéru tachografu alebo povahy materiálov použitých jeho výrobcom musí byť pred tým, ako sa vykoná, oznámená orgánu, ktorý udelil zariadeniu typové schválenie. Tento orgán výrobcovi potvrdí rozšírenie typového schválenia, alebo môže požadovať aktualizáciu alebo potvrdenie príslušných osvedčení funkčnosti, bezpečnosti a/alebo interoperability.[PDN 68]

4.  Žiadosť týkajúca sa akéhokoľvek typu jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo tachografovej karty môže byť predložená iba jednému členskému štátu.

Článok 8

Udelenie typového schválenia

Členský štát udelí typové schválenie EÚ komponentu každému typu jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo, tachografovej karty alebo softvéru na čítanie údajov uchovávaných tachografom kontrolnými orgánmi, ktorý zodpovedá požiadavkám stanoveným v prílohe I alebo IB,v špecifikáciách uvedených v tomto nariadení, a to za predpokladu, že tento členský štát je schopný kontrolovať zhodnosť výrobných modelov so schváleným typom. [PDN 69]

Akékoľvek zmeny alebo dodatky k schválenému modelu musia mať dodatočné typové schválenie EÚ od členského štátu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie EÚ.

Článok 9

Značka typového schválenia

Členské štáty vydajú žiadateľovi značku typového schválenia EÚ, ktorá zodpovedá vzoru v prílohe II, pre každý typ jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo tachografovej karty, ktorý schválili podľa článku 8.

Článok 10

Schválenie alebo zamietnutie

Príslušné orgány členského štátu, ktorým sa predložila žiadosť o typové schválenie, pošlú v priebehu jedného mesiaca od schválenia každého typu jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo, tachografovej karty alebo softvéru na čítanie údajov uchovávaných tachografom kontrolnými orgánmi orgánom iných členských štátov kópiu schvaľovacieho osvedčenia spolu s kópiami relevantných špecifikácií vrátane informácií o plombách. [PDN 70]

Ak príslušné orgány neschvália žiadosť o typové schválenie, oznámia orgánom iných členských štátov, že schválenie bolo zamietnuté a oznámia dôvody svojho rozhodnutia.

Článok 11

Zhoda zariadenia s typovým schválením

1.  Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie EÚ uvedené v článku 8, zistí, že určité jednotky vozidla, snímače pohybu, záznamové listy alebo tachografové karty, ktoré majú značku typového schválenia EÚ, ktorú vydal, nevyhovujú prototypu, ktorý bol schválený, prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným prototypom. Prijaté opatrenia sa v prípade potreby môžu rozšíriť až na odobratie typového schválenia EÚ.

2.  Členský štát, ktorý udelil typové schválenie EÚ, odoberie toto schválenie, ak jednotka vozidla, snímač pohybu, záznamový list alebo tachografová karta, ktoré schválil, nie sú v súlade s týmto nariadením, alebo vykazujú pri používaní nejakú všeobecnú chybu, ktorá spôsobuje, že nie sú vhodné na účel, na ktorý boli určené.

3.  Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie EÚ, je iným členským štátom upozornený na jeden z prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2, po porade s týmto druhým členským štátom prijme podľa odseku 5 opatrenia stanovené v týchto odsekoch.

4.  Členský štát, ktorý zistí, že nastal jeden z prípadov uvedených v odseku 2, môže až do ďalšieho oznámenia zakázať uviesť na trh a prevádzkovať jednotku vozidla, snímač pohybu, záznamové listy alebo tachografové karty. To isté sa použije v prípadoch uvedených v odseku 1 v súvislosti s jednotkami vozidla, snímačmi pohybu, záznamovými listami alebo tachografovými kartami, ktoré boli vyňaté z úvodného overovania EÚ, ak výrobca po náležitom upozornení neuvedie zariadenie do súladu so schváleným modelom alebo s požiadavkami tohto nariadenia.

V každom prípade sa príslušné orgány členských štátov informujú navzájom a aj Komisiu do jedného mesiaca o každom odobratí typového schválenia EÚ alebo o akýchkoľvek iných opatreniach prijatých podľa odsekov 1, 2 a 3 a stanovia dôvody svojho konania.

5.  Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie EÚ, pochybuje o existencii niektorých prípadov uvedených v odseku 1 alebo 2, o ktorých bol informovaný, usilujú sa dotknuté členské štáty vyriešiť spor a informujú o tom Komisiu.

Ak rozhovory medzi členskými štátmi neviedli k dohode do štyroch mesiacov od dátumu oznámenia uvedeného v odseku 3, Komisia po porade s expertmi zo všetkých členských štátov a po zvážení všetkých relevantných faktorov, napr. ekonomických a technických, prijme do šiestich mesiacov od uplynutia tohto štvormesačného obdobia rozhodnutie, ktoré oznámi dotknutým členským štátom a súčasne aj ostatným členským štátom. Komisia v každom prípade ustanoví lehotu pre vykonanie svojho rozhodnutia.

Článok 12

Schválenie záznamových listov

1.  Žiadateľ o typové schválenie EÚ na modelový záznamový list uvedie vo svojej žiadosti typ alebo typy záznamového zariadenia uvedeného v prílohe Ianalógového tachografu, pre ktorý je tento list navrhovaný na používanie, a poskytne vhodné zariadenie takého typu alebo typov s cieľom testovať tento list.

2.  Príslušné orgány každého členského štátu označia na schvaľovacom osvedčení pre modelový záznamový list typ alebo typy záznamového zariadenia uvedeného v prílohe Ianalógových tachografov, na ktorých sa tento modelový list môže používať.

Článok 13

Odôvodnenie rozhodnutí o zamietnutí

V súlade s týmto nariadením musia všetky rozhodnutia o odmietnutí alebo odobratí typového schválenia jednotky vozidla, snímača pohybu, modelového záznamového listu alebo tachografovej karty podrobne špecifikovať dôvody, na ktorých sú založené. Rozhodnutie sa oznámi dotknutej strane, ktorá bude súčasne informovaná o opravných prostriedkoch pre ňu použiteľných podľa právnych predpisov členských štátov a lehôt na uplatnenie týchto opravných prostriedkov.

Článok 14

Uznávanie typovo schváleného záznamového zariadeniatachografu

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť registráciu vozidla vybaveného záznamovým zariadenímtachografom, alebo zakázať uviesť do prevádzky, alebo používať toto vozidlo z dôvodu, že je vybavené takýmto zariadením, ak toto zariadenie má značku typového schválenia EÚ uvedenú v článku 9 a inštalačný štítok uvedený v článku 17 ods. 4.

Článok 15

Bezpečnosť

1.  Výrobcovia navrhnú, vyskúšajú a preskúmajú jednotky vozidla, snímače pohybu, snímače hmotnosti a tachografové karty uvedené do prevádzky, aby sa zistila zraniteľnosť vo všetkých fázach životného cyklu výrobku a aby sa zamedzilo jej prípadnému využitiu, alebo aby sa jej prípadné využitie znížilo. Frekvenciu skúšok stanoví členský štát, ktorý udelil osvedčenie o schválení, pričom však táto frekvencia nepresiahne dva roky. [PDN 71 a 151]

2.  Na tento účel výrobcovia predložia príslušnú dokumentáciu nezávislému hodnotiteľovicertifikačnému orgánu uvedenému v článku 7 ods. 3v článku 7 ods. 3a na analýzu zraniteľnosti. [PDN 72]

3.  Nezávislí hodnotitelia vykonajúNa účely odseku 1 uskutoční certifikačný orgán uvedený v článku 7 ods. 3a na jednotkách vozidiel, snímačoch pohybu a tachografových kartách skúšky na prienik s cieľom potvrdiť, že jednotlivé osoby, ktoré majú znalosti verejne prístupných informácií, nemôžu využiť známu zraniteľnosť. [PDN 73]

3a.  Ak sa počas skúšok uvedených v odsekoch 1 a 3 zistí zraniteľnosť jednotky vozidla, snímaču pohybu alebo tachografovej karty, tieto prvky sa nesmú uviesť na trh. V takýchto prípadoch členský štát, ktorý udelil typové schválenie, toto schválenie zruší v súlade s článkom 11 ods. 2. [PDN 74]

3b.  Ak výrobca alebo certifikačný orgán uvedený v článku 7 ods. 3a zistí veľmi vážnu zraniteľnosť jednotky vozidla, snímača pohybu alebo tachografovej karty, a tieto prvky už boli uvedené na trh. výrobca alebo certifikačný orgán uvedený v článku 7 ods. 3a bezodkladne informuje príslušné orgány tohto členského štátu.[PDN 75]

3c.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riešenia problému uvedeného v odseku 3b, najmä zo strany výrobcu, a okamžite informujú Komisiu o zistených zraniteľnostiach a o navrhovaných alebo prijatých opatreniach. [PDN 76]

Článok 16

Skúšky v teréne

1.  Členské štáty môžu povoliť skúšky záznamového zariadeniatachografu v teréne, ktorý ešte nebol typovo schválený. Členské štáty si vzájomne uznajú povolenia na skúšky v teréne udelené jedným členským štátom.

2.  Vodiči a dopravné podniky, ktoré sa zúčastňujú na skúške v teréne, musia dodržať požiadavky nariadenia (ES) č. 561/2006. S cieľom preukázať dodržiavanie vodič dodrží postup stanovený v článku 31 ods. 2.

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť postupy, ktoré sa majú dodržať pre vykonávanie skúšok v teréne a formy, ktoré sa majú použiť, aby sa tieto skúšky v teréne monitorovali Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 40 ods. 2.

KAPITOLA IV

Inštalácia a kontrola

Článok 17

Inštalácia a oprava

1.  Záznamové zariadenieTachografy môžu inštalovať alebo opravovať len montážne firmy alebo dielne schválené na tento účel príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s článkom 19.

2.  Schválené montážne firmy alebo dielne zaplombujú záznamové zariadenietachograf v súlade so špecifikáciou, ktorá je súčasťou osvedčenia o typovom schválení uvedeného v článku 10, potom ako si overili, že funguje správne a najmä že žiadne manipulačné zariadenie nemôže zasiahnuť alebo zmeniť zaznamenávané údaje. [PDN 77]

3.  Schválená montážna firma alebo dielňa dá na plomby, ktoré pripevňuje, špeciálnu značku a okrem toho v prípade záznamového zariadenia uvedeného v prílohe IBdigitálneho tachografu vloží elektronické bezpečnostné údaje, na základe ktorých sa vykonávajú kontroly autenticity. Príslušné orgány každého členského štátu vedú register značiek a použitých elektronických bezpečnostných údajov a kariet vydaných schváleným dielňam a montážnym firmám.

4.  Na účely potvrdenia, že inštalácia záznamového zariadeniatachografu prebehla v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, bude použitý inštalačný štítok pripevnený podľa ustanovení príloh I a IB.

5.  Plombu môžu odstrániť len montážne firmy alebo dielne schválené príslušnými orgánmi podľa odseku 1 alebo kontrolní úradníci, alebo sa môže odstrániť za okolností uvedených v prílohe I časti V bode 4 alebo v prílohe IB časti V bode 3. [PDN 78]

Článok 17a

Plombovanie

1.  Zaplombujú sa tieto časti tachografu:

   každý spoj, ktorý ak je rozpojený, by mohol spôsobiť nezistiteľnú zmenu alebo nezistiteľnú stratu údajov,
   montážny štítok, pokiaľ nie je pripevnený tak, že sa nedá odstrániť bez toho, aby neboli zničené označenia, ktoré sú na ňom.

2.  Plombu môžu odstrániť len montážne firmy alebo dielne schválené príslušnými orgánmi podľa článku 17 ods. 1 alebo certifikační kontrolní úradníci, alebo za okolností uvedených v tomto nariadení.

3.  Pri každom porušení plomby sa musí vyhotoviť písomné vyhlásenie s uvedením dôvodov takého porušenia a musí sa poskytnúť príslušnému orgánu. [PDN 79]

Článok 18

Kontroly záznamového zariadeniatachografov

Záznamové zariadenieTachografy podliehajú pravidelným kontrolám vykonávaným schválenými dielňami. Pravidelná kontrola sa vykonáva najmenej každé dva roky.

Tieto prehliadky zahŕňajú tieto minimálne kontroly:

   1. že tachograf riadne funguje;
   2. že tachograf má znčťku typového schválenia;
   3. že je pripojená inštalačná značka;
   4. že plomby na tachografe a na ostatných montážnych častiach sú neporušené;
   5. že k tachografu nie sú pripojené žiadne manipulačné zariadenia. [PDN 80]

Dielne vypracujú správu z kontroly v prípade, že sa nezrovnalosti vo fungovaní záznamového zariadeniatachografu museli napraviť, či už je to výsledkom pravidelnej kontroly, alebo kontroly na výslovnú žiadosť príslušného vnútroštátneho orgánu. Dielne vedú zoznam všetkých vypracovaných správ z kontrol.

Dielňa uchováva správy z kontrol najmenej po dobu dvoch rokov od ich vypracovania. Na žiadosť príslušného orgánu sprístupnia dielne správy z kontrol a protokoly o kalibrácii vykonaných za toto obdobie.

Článok 19

Schválenie montážnych firiem a dielní

Členské štáty schvaľujú, pravidelne kontrolujú a certifikujú montážne firmy a dielne, ktoré môžu vykonávať inštalácie, overenia, kontroly a opravy záznamového zariadeniatachografov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby montážne firmy a dielne boli odborne spôsobilé a spoľahlivé. Na ten účel vytvoria a uverejnia súbor jasných vnútroštátnych postupov a zabezpečia splnenie týchto minimálnych kritérií:

   a) pracovníci sú náležite vyškolení;
   b) zariadenie potrebné na vykonanie príslušných skúšok a plnenie úloh je k dispozícii;
   c) montážne firmy a dielne majú dobrú povesť.

3.  Audity schválených montážnych firiem a dielní sa vykonávajú takto:

   a) schválené montážne firmy alebo dielne podliehajú každý rok auditu postupov uplatňovaných dielňou, keď manipulujú so záznamovým zariadením s tachografom. Audit sa zameria najmä na prijaté bezpečnostné opatrenia a zaobchádzanie s dielenskými kartami;
   b) konajú sa tiež neohlásené technické audity schválených montážnych firiem alebo dielní s cieľom kontroly vykonaných kalibrácií a inštalácií. Tieto kontroly sa musia týkať najmenej 10 %20 % schválených dielní za rok. [PDN 81]

4.  Členské štáty a ich príslušné orgány prijmú príslušné opatrenia na zamedzenie konfliktom záujmov medzi montážnymi firmami alebo dielňami a podnikmi cestnej dopravy. Dopravný podnik nemôže inštalovať a kalibrovať záznamové zariadenia na vlastných vozidlách najmä v prípade, ak pracuje tiež ako schválená montážna firma alebo dielňa.V prípade vysokého rizika konfliktu záujmov sa prijmú najmä dodatočné osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, aby montážna firma alebo dielňa dodržiavala toto nariadenie. [PDN 82]

5.  Príslušné orgány členských štátov pošlú Komisii zoznamy schválených montážnych firiem a dielní a im vydaných kariet, ako aj kópie značiek a potrebné informácie týkajúce sa použitých elektronických bezpečnostných údajov. Komisia uverejňuje zoznam schválených montážnych firiem a dielní na svojej internetovej stránke.

6.  Členské štáty buď dočasne, alebo natrvalo, odoberú schválenie montážnym firmám a dielňam, ktoré neplnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

6a.  Členské štáty monitorujú a postihujú rastúcu ponuku nezákonných inštalácií a inštalácie zariadení na manipuláciu s tachografom, ktorá sa vyskytuje na internete. Členské štáty informujú Komisiu o svojich činnostiach v tejto oblasti; Komisia potom sprístupní tieto informácie všetkým ostatným kontrolným orgánom v Únii, aby ich všetky oboznámila s najnovšími postupmi nezákonnej inštalácie a manipulácie. [PDN 152]

Článok 20

Dielenské karty

1.  Doba platnosti dielenských kariet nesmie presiahnuť jeden rok. Pri obnovovaní dielenskej karty sa príslušný orgán uistí, či montážne firmy a dielne spĺňajú kritériá uvedené v článku 19 ods. 2. [PDN 83]

2.  Ak dielenská karta, ktorá sa má predĺžiť, je poškodená, nefunkčná, stratená alebo odcudzená, orgán vydá náhradnú kartu do piatich pracovných dní od doručenia podrobne zdôvodnenej žiadosti. Orgán vydávajúci kartu vedie zoznam stratených, odcudzených alebo chybných kariet.

3.  Ak členský štát odoberie schválenie montážnej firme alebo dielni podľa článku 19, odoberie tiež dielenské karty, ktoré jej boli vydané.

4.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabránenie falšovania dielenských kariet distribuovaných schváleným montážnym firmám a dielňam.

KAPITOLA V

Karty vodičov

Článok 21

Vydávanie kariet vodičov

1.  Kartu vodiča vydá na žiadosť vodiča príslušný orgán členského štátu, v ktorom má vodič svoje zvyčajné bydlisko. Karta vodiča sa vydá do jedného mesiaca15 dní od prijatia žiadosti príslušným orgánom. [PDN 84]

2.  Na účely tohto článku ‚zvyčajné bydlisko‘ znamená miesto, kde osoba zvyčajne žije minimálne 185 dní v kalendárnom roku, pretože je k tomuto miestu osobne a pracovne viazaná, alebo v prípade, že nie je pracovne viazaná, má k tomuto miestu, kde žije, úzke osobné väzby; avšak za zvyčajné bydlisko osoby, ktorá je pracovne viazaná na inom mieste, než je miesto, ku ktorému je viazaná osobne, a ktorá v dôsledku toho býva postupne na rôznych miestach nachádzajúcich sa v dvoch alebo viacerých členských štátoch, sa považuje miesto, ku ktorému je osobne viazaná, za predpokladu, že sa na takéto miesto pravidelne vracia. Táto posledná podmienka sa nevyžaduje vtedy, keď osoba žije v členskom štáte preto, lebo vykonáva svoje úlohy, ktorých doba trvania je pevne určená.

3.  Vodiči podajú akýmikoľvek vhodnými prostriedkami, ako je preukaz totožnosti alebo iný platný doklad, dôkaz o mieste svojho zvyčajného bydliska. Príslušné orgány členského štátu vydávajúceho kartu vodiča môžu požadovať akékoľvek ďalšie informácie alebo dôkazy, ak majú pochybnosti o platnosti vyhlásenia týkajúceho sa zvyčajného bydliska, alebo na účely určitých osobitných kontrol.

3a.  Bez ohľadu na miesto zvyčajného bydliska vodiča a s cieľom zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž v medzinárodnej cestnej doprave sa pracovná zmluva vodiča v medzinárodnej doprave riadi právom krajiny, v ktorej, prípadne z ktorej, na základe všetkých faktorov charakterizujúcich jeho činnosť vodič pravidelne vykonáva väčšiu časť svojich povinností voči svojmu zamestnávateľovi pri plnení svojej zmluvy. [PDN 132]

4.  Príslušné orgány vydávajúceho členského štátu prijmú príslušné opatrenia, aby zabezpečili, že žiadateľ už nevlastní platnú kartu vodiča a kartu vodiča opatria osobnými údajmi vodiča podľa ustanovení prílohy IB.

5.  Na administratívne účely nesmie byť platnosť karty vodiča dlhšia než päť rokov.

6.  Platná karta vodiča nesmie byť odobratá alebo jej platnosť pozastavená, pokiaľ príslušný orgán členského štátu nezistí, že karta bola sfalšovaná, alebo že kartu používa vodič, ktorý nie je jej držiteľom, alebo že karta bola získaná na základe nepravdivých tvrdení a/alebo sfalšovaných dokumentov. Ak také opatrenia týkajúce sa pozastavenia platnosti alebo odobratia karty prijme iný členský štát, než je štát, v ktorom bola karta vydaná, tento iný členský štát vráti čo najskôr kartu orgánom členského štátu, ktorý ju vydal, a vrátenie zdôvodnípričom uvedie dôvody pozastavenia platnosti alebo odobratia karty. [PDN 85]

7.  Karty vodiča sa vydajú len žiadateľom, ktorí podliehajú ustanoveniam nariadenia (ES) č. 561/2006.

8.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabránenie falšovania kariet vodiča.

Článok 22

Používanie kariet vodičov

1.  Karta vodiča je osobná.

2.  Vodič nemôže byť držiteľom viac ako jednej platnej karty vodiča a je oprávnený používať len vlastnú kartu vodiča s jeho osobnými údajmi. Vodič nesmie používať kartu vodiča, ktorá je chybná alebo ktorej doba platnosti už uplynula.

Článok 23

Obnova kariet vodičov

1.  Vodič, ktorý si chce obnoviť kartu vodiča, musí o to požiadať príslušné orgány členského štátu, v ktorom má zvyčajné bydlisko, najneskôr 15 pracovných dní pred uplynutím doby platnosti karty.

2.  Keď orgány členského štátu, v ktorom má vodič svoje zvyčajné bydlisko, nie sú tie, ktoré jeho kartu vydali, a keď sa od nich žiada obnovenie karty vodiča, musia informovať orgány, ktoré vydali starú kartu, o dôvodoch jej obnovenia.

3.  V prípade žiadosti o obnovenie karty, ktorej doba platnosti sa blíži, vydá príslušný orgán pred uplynutím doby platnosti novú kartu za predpokladu, že žiadosť mu bola zaslaná v lehote stanovenej v odseku 1.

Článok 24

Odcudzené, stratené alebo chybné karty vodičov

1.  Vydávajúci orgán vedie zoznam vydaných, odcudzených, stratených alebo chybných kariet vodiča po dobu rovnajúcu sa minimálne dobe ich administratívnej platnosti.

2.  Ak je karta vodiča poškodená alebo funguje nesprávne, vodič ju vráti príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má svoje zvyčajné bydlisko. Krádež karty vodiča sa formálne oznámi príslušným orgánom členského štátu, v ktorom ku krádeži došlo.

3.  Strata karty vodiča sa musí oznámiť formálnym prehlásením príslušným orgánom členského štátu, ktorý ju vydal, a príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má svoje zvyčajné bydlisko, ak ide o dva rôzne štáty.

4.  Ak je karta vodiča poškodená, funguje nesprávne, je stratená alebo odcudzená, vodič požiada príslušné orgány členského štátu, v ktorom má zvyčajné bydlisko, do siedmich kalendárnych dní o náhradnú kartu. Tieto orgány vydajú náhradnú kartu do piatich pracovných dní od prijatia podrobnej žiadosti.

5.  Za okolností uvedených v odseku 4 môže vodič pokračovať v jazde bez karty vodiča maximálne po dobu 15 kalendárnych dní alebo dlhšiu dobu, ak je to potrebné na návrat vozidla do prevádzkových priestorov jeho podniku, za predpokladu, že môže preukázať nemožnosť predloženia alebo používania karty počas tohto obdobia.

Článok 25

Vzájomné uznávanie a výmena kariet vodičov

1.  Karty vodičov vydané členskými štátmi sa vzájomne uznávajú.

2.  Keď si držiteľ platnej karty vodiča vydanej členským štátom zriadil svoje zvyčajné bydlisko v inom členskom štáte, môže požiadať, aby jeho karta bola vymenená za ekvivalentnú kartu vodiča. Členský štát, ktorý kartu vymieňa, je zodpovedný za overenie platnosti predloženej karty.

3.  Členské štáty vykonávajúce výmenu vrátia starú kartu orgánom členského štátu, ktorý kartu vydal, a zdôvodnia svoj postup.

4.  Keď členský štát nahrádza alebo vymieňa kartu vodiča, náhrada alebo výmena a akákoľvek následná náhrada alebo výmena sa v tomto členskom štáte zaeviduje.

Článok 26

Elektronická výmena informácií o kartách vodičov

1.  S cieľom zabezpečoť, aby žiadateľ už nebol držiteľom platnej karty vodiča, ako je to stanovené v článku 21 ods. 4, členské štáty po dobu rovnajúcu sa minimálne dobe administratívnej platnosti karty vodiča vedú vnútroštátne elektronické registre obsahujúce tieto informácie o kartách vodičov:

   priezvisko a meno vodiča,
   dátum a miesto narodenia vodiča,
   číslo platného vodičského preukazu a krajina, ktorá ho vydala (ak je to vhodné), [PDN 86]
   stav karty vodiča.

2.  Komisia a členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby elektronické registre boli vzájomne prepojené a prístupné v celej Únii, a to pomocou komunikačného systému TACHOnet alebo kompatibilného systému. [PDN 87]

3.  Členské štáty vždy, keď vydávajú, obnovujú alebo nahradzujú kartu vodiča, overia pomocou elektronickej výmeny údajov, či vodič už nie je držiteľom inej platnej karty vodiča. Výmena údajov sa obmedzí na údaje nevyhnutné na účel tohto overenia.

4.  Kontrolní úradníci môžu maťmajú prístup k elektronickému registru s cieľom kontroly stavu karty vodiča. [PDN 88]

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia spoločné postupy a špecifikácie potrebné pre vzájomné prepojenie uvedené v odseku 2 vrátane formátu vymieňaných údajov, technických postupov na elektronické nahliadanie do vnútroštátnych elektronických registrov, postupov týkajúcich sa prístupov a bezpečnostných mechanizmov. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 40 ods. 3.

Článok 27

Spojenie kariet vodičov s vodičskými preukazmi

Karty vodičov sa vydávajú v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly vydávajú do 18. januára 2018. S účinnosťou od 19. januára 2018 sa karty vodičov začlenia do vodičských preukazov a budú sa vydávať, obnovovať, vymieňať a nahrádzať v súlade s ustanoveniami smernice 2006/126/ES.

Komisia vykoná do 24 mesiacov od ...(16) posúdenie vplyvu o uskutočniteľnosti a význame spojenia všetkých kariet, ktoré používajú profesionálni vodiči, najmä karty vodiča s vodičským preukazom, s cieľom znížiť súčasné množstvo podvodov s kartami. Komisia preskúma najmä všetky dostupné technické riešenia a otázky týkajúce sa kompatibility kariet a ochrany údajov. Komisia oznámi svoje zistenia Európskemu parlamentu do 30 mesiacov od ...+.[PDN 89]

KAPITOLA VI

Používanie zariadenia

Článok 28

Správne používanie záznamového zariadeniatachografov

1.  Dopravný podnik, majiteľ vozidla a vodiči zabezpečia správne fungovanie a vhodné používanie záznamového zariadeniatachografu a karty vodiča, keď sa od vodiča požaduje viesť vozidlo vybavené záznamovým zariadením uvedeným v prílohe IBdigitálnym tachografom. V prípade použitia analógového tachografu dopravný podnik a vodič zabezpečia jeho správne fungovanie a správne používanie záznamového listu. [PDN 90]

1a.  Digitálny tachograf nesmie byť nastavený tak, aby sa automaticky prepol do osobitnej indikácie, keď je motor alebo zapaľovanie vozidla vypnuté. Vodič by mal mať možnosť po vypnutí ručne si vybrať kategóriu podľa svojej činnosti alebo odpočinku.[PDN 91]

2.  Zakazuje sa falšovanie, zatajovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste, uchovávaných v záznamovom zariadenítachografe alebo na karte vodiča, alebo výtlačkov záznamového zariadenia uvedených v prílohe IBz digitálneho tachografu. Zakazuje sa tiež akákoľvek manipulácia so záznamovým zariadeníms tachografom, záznamovým listom alebo kartou vodiča, ktorej výsledkom by bolo falšovanie, odstránenie alebo zničenie údajov a/alebo vytlačených informácií. Vo vozidle nesmie byť žiadne zariadenie, ktoré by sa mohlo použiť na tieto účely.

3.  Vozidlá nesmú byť vybavené viac ako jedným kompletom záznamového zariadeniatachografom s výnimkou na účely skúšok v teréne uvedených v článku 16.

4.  Členské štáty zakážu výrobu, distribúciu, reklamu a/alebo predaj zariadení skonštruovaných a/alebo určených na manipuláciu so záznamovými zariadeniamis tachografmi.

4a.  Členské štáty monitorujú a postihujú rastúcu ponuku nezákonných inštalácií a inštalácie zariadení na manipuláciu s tachografom, ktorá sa vyskytuje na internete. [PDN 153]

Článok 29

Zodpovednosť podniku

-1.  Dopravný podnik je povinný:

   1. poskytnúť vodičom, ktorých zamestnáva alebo ktorých má k dispozícii, potrebnú odbornú prípravu a pokyny týkajúce sa správneho fungovania tachografov;
   2. vykonávať pravidelné kontroly na zabezpečenie toho, že vodiči, ktorých zamestnáva alebo ktorých má k dispozícii, správne používajú tachografy; a
   3. nepodnecovať vodičov, ktorých zamestnáva alebo ktorých má k dispozícii, priamo ani nepriamo k zneužívaniu tachografov. [PDN 92]

1.  Dopravný podnik vydá dostatočný počet záznamových listov vodičom vozidiel vybavených záznamovým zariadením uvedeným v prílohe Ianalógovým tachografom, pričom musí mať na zreteli tú skutočnosť, že tieto listy majú osobný charakter, dobu prevádzky a možnú povinnosť nahradiť listy, ktoré sú poškodené, alebo ktoré zabavil oprávnený inšpekčný úradník. Dopravný podnik vydá vodičom iba záznamové listy zodpovedajúce schválenému modelu, ktoré sú vhodné na používanie v zariadení inštalovanom vo vozidle.

Keď je vozidlo vybavené záznamovým zariadením uvedeným v prílohe IB, digiálnym tachografom, dopravný podnik a vodič s prihliadnutím na dĺžku doby prevádzky zabezpečia, aby sa v prípade kontroly mohla na žiadosť uvedenú v prílohe IB správne vykonať tlač.

2.  Dopravný podnik uchováva záznamové listy a výtlačky, ak sú výtlačky urobené na účely dosiahnutia súladu s článkom 31, v chronologickom poradí a v čitateľnej forme najmenej jeden rok po ich použití a poskytne kópie dotknutým vodičom, ktorí o ne požiadajú. Dopravný podnik tiež poskytne kópie údajov stiahnutých z kariet vodičov dotknutým vodičom, ktorí o ne požiadajú, a výtlačky týchto kópií. Záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údaje sa predložia alebo odovzdajú na požiadanie ktoréhokoľvek oprávneného inšpekčného úradníka.

3.  Dopravný podnik zodpovedá za porušenia tohto nariadenia, ktorých sa dopustili vodiči podniku alebo vodiči, ktorých má k dispozícii. Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátovČlenské štáty môžu brať dopravné podniky plne na zodpovednosť, členské štátypričom však môžu zvážiť dôkazy o tompreukazujúce, že dopravný podnik nemožno rozumne brať na zodpovednosť za porušenie, ku ktorému došlo.

Kontrolné orgány vykonávajú pravidelné kontroly v súlade s článkom 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 561/2006. [PDN 94, 124 a 133]

Článok 30

Používanie kariet vodičov a záznamových listov

1.  Vodiči sú povinní používať záznamové listy alebo karty vodiča každý deň jazdy od chvíle, keď prevzali vozidlo. Záznamový list alebo karta vodiča nebudú odobraté pred ukončením dennej pracovnej doby, ak jeho odobratie nie je oprávnené inak. Nijaký záznamový list alebo karta vodiča nesmú byť použité na dlhšie obdobie, než na ktoré boli určené.

2.  Vodiči musia primerane chrániť záznamové listy alebo karty vodiča a nesmú používať špinavé alebo poškodené listy alebo karty.

3.  Keď sa vodič nachádza mimo vozidla a v dôsledku toho nemôže používať záznamové zariadenietachograf namontovaný vo vozidle, časové úseky uvedené v odseku 5 písm. b) body ii) a iii):

   a) sa v prípade vybavenia vozidla záznamovým zariadením podľa prílohy Ianalógovým tachografom zapíšu na záznamový list buď ručne, automatickým záznamom, alebo inými prostriedkami, čitateľne a bez znečistenia listu; alebo
   b) sa v prípade vybavenia vozidla záznamovým zariadením podľa prílohy IBdigitálnym tachografom zapíšu na kartu vodiča pomocou ovládača na manuálne zapisovanie, nachádzajúceho sa na záznamovom zariadenítachografe.

Na účely kontroly sa časové úseky, v ktorých nebola zaznamenaná žiadna činnosť, považujú za odpočinok alebo prestávku. Vodiči nie sú povinní zaznamenávať denné a týždenné doby odpočinku, keď sú mimo vozidla.Členské štáty neukladajú vodičom povinnosť predkladať tlačivá potvrdzujúce ich činnosť počas neprítomnosti vo vozidle. [PDN 95]

4.  Ak je vo vozidle vybavenom záznamovým zariadením podľa prílohy IBdigitálnym tachografom viac ako jeden vodič, každý vodič zabezpečí, aby bola jeho karta vodiča vložená do správneho slotu v záznamovom zariadení tachografe.

Ak je vo vozidle vybavenom záznamovým zariadením uvedeným v prílohe IBanalógovým tachografom viac ako jeden vodič, vodiči upravia záznamové listy podľa potreby tak, aby informácie uvedené v prílohe I časti II písm. a), b) a c) boli zaznamenané na záznamový list vodiča, ktorý práve vedie vozidlo.

5.  Vodiči:

   a) zabezpečia, aby čas zaznamenaný na liste súhlasil s oficiálnym časom v štáte evidencie vozidla;
  b) uvedú do činnosti prepínací mechanizmus umožňujúci, aby nasledujúce časové úseky boli zaznamenané oddelene a zreteľne:
   i) pod znakom 20120703-P7_TA(2012)0271_SK-p0000001.jpg: doba jazdy,
   ii) pod znakom 20120703-P7_TA(2012)0271_SK-p0000003.jpg: ‚iná práca‘, čo je akákoľvek iná činnosť než vedenie vozidla, ako je vymedzená v článku 3 písm. a) smernice 2002/15/ES, ako aj každá práca vykonávaná pre rovnakého alebo iného zamestnávateľa v odvetví dopravy alebo mimo neho,
   iii) pod znakom 20120703-P7_TA(2012)0271_SK-p0000005.jpg: ‚pohotovosť‘, vymedzená v článku 3 písm. b) smernice 2002/15/ES,
   iv) pod znakom 20120703-P7_TA(2012)0271_SK-p0000007.jpg: prestávky alebo odpočinok.

6.  Každý vodič zapíše na svoj záznamový list nasledujúce informácie:

   a) na začiatku používania listu – svoje priezvisko a meno;
   b) dátum a miesto, kde používanie listu začína, a dátum a miesto, kde toto používanie končí;
   c) evidenčné číslo každého vozidla, ku ktorému je vodič pridelený, na začiatku prvej jazdy zaznamenanej na liste, a v prípade zmeny vozidla aj počas používania listu;
  d) údaje počítadla kilometrov:
   i) na začiatku prvej jazdy zaznamenanej na liste,
   ii) na konci poslednej jazdy zaznamenanej na liste,
   iii) v prípade zmeny vozidla počas pracovného dňa údaj na prvom vozidle, ku ktorému bol vodič pridelený, a údaj na ďalšom vozidle;
   e) čas každej zmeny vozidla.

7.  Vodič vloží do záznamového zariadenia podľa prílohy IBdigitálneho tachografu symboly krajín, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu. Členský štát však môže od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na jeho území požadovať, aby doplnili symbol krajiny o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že členský štát ich oznámil Komisii pred 1. aprílom 1998. [PDN 96]

Vodič nemusí tieto informácie vkladať, ak záznamové zariadenietachograf automaticky zaznamenáva údaje o polohe v súlade s článkom 4.

Článok 31

Poškodené karty vodičov alebo záznamové listy

1.  V prípade poškodenia listu so záznamami alebo karty vodiča pripojí vodič poškodený list alebo kartu vodiča k náhradnému listu.

2.  Ak je karta vodiča poškodená, funguje nesprávne alebo je stratená či odcudzená, vodič:

  a) na začiatku jazdy vytlačí údaje o vozidle, ktoré vedie, a do tohto výtlačku uvedie:
   i) údaje, ktoré umožnia identifikáciu vodiča (meno, číslo karty vodiča alebo vodičského preukazu) vrátane svojho podpisu,
   ii) doby uvedené v článku 30 ods. 5 písm. b) body ii), iii) a iv);
   b) na konci jazdy vytlačí informácie týkajúce sa dôb zaznamenaných záznamovým zariadenímtachografom, zaznamená všetky doby inej práce, pohotovosti a čerpaného odpočinku od doby vyhotovenia výtlačku na začiatku jazdy, ak neboli zaznamenané záznamovým zariadenímtachografom, a na tomto dokumente vyznačí údaje, ktoré umožnia identifikáciu vodiča (meno, číslo karty vodiča alebo jeho vodičského preukazu) vrátane podpisu vodiča.

Článok 32

Záznamy vykonávané vodičom

1.  Ak vodič vedie vozidlo vybavené záznamovým zariadenímanalógovým tachografom uvedeným v prílohe I, musí, kedykoľvek o to inšpekčný úradník požiada, predložiť:

   i) záznamové listy za bežný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dňoch,
   ii) kartu vodiča, pokiaľ ju má, a
   iii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako to vyžaduje toto nariadenie a nariadenie (ES) č. 561/2006.

2.  Ak vodič vedie vozidlo vybavené záznamovým zariadením podľa prílohy IBdigitálnym tachografom, musí, kedykoľvek o to inšpekčný úradník požiada, predložiť:

   i) svoju kartu vodiča,
   ii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako to vyžaduje toto nariadenie a nariadenie (ES) č. 561/2006,
   iii) záznamové listy zodpovedajúce rovnakému obdobiu, ako je uvedené v bode ii), počas ktorého viedol vozidlo vybavené záznamovým zariadením uvedeným v prílohe Ianalógovým tachografom.

3.  OprávnenýCertifikovaný inšpekčný úradník môže analýzou záznamových listov, zobrazených alebo, vytlačených alebo stiahnutých údajov, ktoré zaznamenalo záznamové zariadeniezaznamenal tachograf alebo karta vodiča, skontrolovať dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006, alebo ak to nebude možné, tak analýzou akéhokoľvek iného podporného dokumentu, ktorý zdôvodňuje nedodržanie ustanovení, ako napríklad tie, ktoré sú stanovené v článku 24 ods. 2 a článku 33 ods. 2 tohto nariadenia. [PDN 97]

3a.  Komisia vykoná štúdiu o systémoch vymáhania dodržiavania predpisov vo všetkých členských štátoch do 18 mesiacov od udelenia prvých osvedčení úradníkov na vymáhanie dodržiavania predpisov, aby sa zistilo, koľko je v každom členskom štáte certifikovaných úradníkov.

Členské štáty musia potom každoročne podať Komisii správu s podrobným uvedením odbornej prípravy úradníkov a počtov aktívnych úradníkov na vymáhanie dodržiavania predpisov, ktorí získali európske osvedčenie na vymáhanie dodržiavania predpisov. [PDN 98]

Článok 33

Postupy v prípade nefunkčného zariadenia

1.  V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti záznamového zariadeniatachografu ho dá dopravný podnik opraviť schválenou montážnou firmou alebo dielňou hneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak sa vozidlo nemôže vrátiť do prevádzkarne v priebehu jedného týždňa odo dňa poruchy alebo od objavenia nesprávnej činnosti, oprava sa vykoná po ceste.

Opatrenia prijímané členskými štátmi podľa článku 37 môžu dať príslušným orgánom právomoczahŕňajú právomoc príslušných orgánov zakázať používanie vozidla v prípadoch, keď porucha alebo chybná činnosť nebola napravená, ako je stanovené v prvom a druhom pododseku tohto článku. [PDN 99]

Komisia v tomto prípade skontroluje, či sa s vnútroštátnymi a zahraničnými vozidlami zaobchádza rovnako, aby sa zabránilo diskriminácii.[PDN 100]

2.  Po dobu, keď záznamové zariadenietachograf nie je schopný prevádzky, alebo funguje nesprávne, vodiči zaznamenajú údaje, ktoré umožnia identifikáciu vodiča (meno, číslo karty vodiča alebo vodičského preukazu) vrátane podpisu, ako aj údaje o rôznych časových úsekoch, ktoré záznamové zariadenietachograf už správne nezaznamenáva alebo netlačí:

   a) na záznamovom liste alebo na záznamových listoch alebo
   b) na dočasnom liste pripojenom k záznamovému listu alebo ku karte vodiča.

KAPITOLA VII

Ochrana údajov, Vymáhanie a sankcie [PDN 101]

Článok 34

Ochrana osobných údajov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracovanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením vykonávalo v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a pod dozorom verejného nezávislého orgánu členského štátu uvedeného v článku 28 smernice 95/46/ES.

2.  Členské štáty najmä zabezpečia, aby osobné údaje boli chránené, pokiaľ ide o:

   používanie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) na zaznamenávanie údajov o polohe uvedené v článku 4,
   používanie diaľkovej komunikácie na kontrolné účely podľa článku 5,
   používanie záznamového zariadenia s harmonizovaným rozhraním podľa článku 6,
   elektronickú výmenu informácií o kartách vodičov stanovenú v článku 26,
   vedenie záznamov dopravnými podnikmi podľa ustanovení článku 29.

3.  Záznamové zariadenie uvedené v prílohe IB musí byť navrhnuté tak, aby zabezpečilo súkromie. Spracúvajú sa iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel spracovania.

4.  Majitelia vozidiel a/alebo dopravné podniky v prípade potreby dodržia príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov.[PDN 102]

Článok 34a

Kontrolní úradníci

1.   Na efektívne monitorovanie dodržiavania tohto nariadenia by všetci certifikovaní kontrolní úradníci mali mať k dispozícii dostatočné štandardné vybavenie a príslušné zákonné právomoci na to, aby mohli vykonávať svoje úlohy v súlade s týmto nariadením. Najmä:

   a) certifikovaní kontrolní úradníci musia mať kontrolné karty, ktoré umožnia prístup k údajom zaznamenaným v tachografe a tachografových kartách vrátane dielenskej karty;
   b) certifikovaní kontrolní úradníci musia mať príslušné harmonizované a štandardizované nástroje a typovo schválený softvér na sťahovanie súborov údajov z jednotiek vozidiel a tachografových kariet a na to, aby dokázali rýchlo analyzovať takéto súbory údajov a výtlačky z digitálnych tachografov v kombinácii s listami alebo výpismi z analógových tachografov.

2.  Ak po vykonaní kontroly certifikovaní kontrolní úradníci nájdu dostatok dôkazov vedúcich k dôvodnému podozreniu z podvodu, sú oprávnení poslať vozidlo do schválenej dielne na vykonanie ďalších skúšok s cieľom skontrolovať najmä, či:

   a) tachograf správne funguje;
   b) tachograf správne zaznamenáva a ukladá údaje a
   c) či kalibračné parametre sú správne.

3.  Certifikovaní kontrolní úradníci sú oprávnení poveriť schválené dielne vykonaním skúšok uvedených v odseku 2 a osobitných skúšok na zistenie prítomnosti manipulačných zariadení. Ak sa zistia manipulačné zariadenia, vybavenie vrátane samotného zariadenia, jednotky vozidla alebo jej komponentov a karty vodiča môžu byť odstránené z vozidla a použité ako dôkazy v súlade s vnútroštátnymi procesnými predpismi pre zaobchádzanie s takýmito dôkazmi.

4.  Certifikovaní kontrolní úradníci využívajú možnosť kontrolovať tachografy a karty vodiča, ktoré sa nachádzajú na mieste počas kontroly v priestoroch podniku.

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 na vypracovanie technických a funkčných špecifikácií zariadení uvedených v odseku 1 tohto článku. [PDN 103]

Článok 35

Odborná príprava kontrolných úradníkov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby kontrolní úradníci boli dobre vyškolení na analýzu zaznamenávaných údajov a kontrolu záznamového zariadeniatachografu.

2.  Členské štáty informujú Komisiu o požiadavkách na odbornú prípravu svojich kontrolných úradníkov do ...(17).

2a.  Komisia prijme rozhodnutia na vytvorenie spoločného systému odbornej prípravy kontrolných úradníkov do ...(18)+. [PDN 104]

3.  Komisia príjme rozhodnutia o metodikeschváli metodiku počiatočnej a priebežnej odbornej prípravy kontrolných úradníkov vrátane metód, ako účelovo zamerať kontroly a ako zisťovať manipulačné zariadenia a podvod. Táto metodika bude vychádzať z usmernení k jednotnému výkladu tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 561/2006 s cieľom zabezpečiť jednotnú analýzu údajov zaznamenávaných tachografmi vo všetkých členských štátoch. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom preskúmania uvedeným v článku 40 ods. 2v článku 40 ods. 3. [PDN 105]

3a.  Kontrolní úradníci do ...(19) zložia skúšku s cieľom získať európske osvedčenie na vymáhanie dodržiavania predpisov. Toto harmonizované osvedčenie preukazuje, že majú príslušné zručnosti na efektívne vykonávanie svojich kontrolných úloh podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o článok 34a. [PDN 106]

3b.  Komisia prijme rozhodnutia o požiadavkách a obsahu skúšky uvedenej v odseku 3a tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 40 ods. 3. [PDN 107]

3c.  Komisia každé dva roky predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa počtu kontrolných úradníkov, ktorí absolvujú odbornú prípravu v každom členskom štáte a získavajú európske osvedčenie na vymáhanie dodržiavania predpisov. [PDN 108]

Článok 35a

Veľmi závažné porušenia

Tieto porušenia povinností stanovených v tomto nariadení sa vzhľadom na ich závažnosť a prípadné dôsledky pre bezpečnosť na cestách považujú za veľmi závažné porušenia právnych predpisov členských štátov:

   1. v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa inštalácie tachografu: inštalácia a používanie tachografu bez typového schválenia;
  2. v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa používania tachografov, karty vodiča alebo záznamového listu:
   a) používanie tachografu, ktorý nespĺňa povinnosti týkajúce sa kontrol uvedené v článku 18;
   b) používanie tachografu, ktorý nebol riadne skontrolovaný, kalibrovaný alebo zaplombovaný;
   c) používanie neplatnej karty vodiča;
   d) neuskladňovanie záznamových listov, výtlačkov a stiahnutých údajov podnikom;
   e) vodič je držiteľom viac ako jednej karty vodiča;
   f) používanie karty vodiča, ktorá nie je vlastnou platnou kartou vodiča;
   g) používanie nefunkčnej alebo vypršanej karty vodiča;
   h) nedostupnosť zaznamenaných a uložených údajov za najmenej 365 dní;
   i) použitie špinavých alebo poškodených listov alebo kariet vodiča a údajov, ktoré nie sú čitateľné;
   j) nesprávne použitie záznamových listov/kariet vodiča;
   k) záznamový list alebo karta vodiča použité na dlhšie obdobie, než na ktoré boli určené, a stratené údaje;
   l) nepoužitie manuálneho vstupu, keď sa požaduje;
   m) nepoužitie správnych listov alebo kariet vodiča v správnom slote (multimanning);
   3. v súvislosti s povinnosťou vypĺňať informácie: chýbajúce meno a priezvisko na záznamovom liste;
  4. v súvislosti s povinnosťou poskytnúť informácie:
   a) odmietnutie kontroly;
   b) neodôvodnene chýbajúce záznamy za aktuálny deň;
   c) neodôvodnene chýbajúce záznamy za predchádzajúcich 28 dní;
   d) neodôvodnene chýbajúce záznamy karty vodiča, ak je vodič jej držiteľom;
   e) neodôvodnene chýbajúce manuálne záznamy a výtlačky z aktuálneho týždňa a predchádzajúcich 28 dní;
   f) nepredloženie karty vodiča;
   g) nepredloženie výtlačkov z aktuálneho týždňa a predchádzajúcich 28 dní;
  5. porucha:

tachograf neopravený schválenou montážnou firmou alebo dielňou;
  6. manuálny vstup na výtlačkoch:
   a) vodič neoznačil všetky informácie za obdobia, ktoré nie sú zaznamenávané, pokiaľ je tachograf neschopný prevádzky alebo funguje nesprávne;
   b) na dočasnom zázname chýba číslo karty vodiča a/alebo meno a/alebo číslo vodičského preukazu;
   c) strata alebo krádež karty vodiča sa formálne neohlási príslušným orgánom členského štátu, v ktorom ku strate alebo krádeži došlo;
  7. vo vzťahu k podvodom:
   a) falšovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste, uchovávaných v tachografe alebo na karte vodiča, alebo výtlačkoch z tachografu;
   b) manipulácia s tachografom, záznamovým listom, kartou vodiča alebo kartou podniku, ktorých výsledkom je falšovanie údajov a/alebo informácií z výtlačkov;
   c) vo vozidle sa nachádza manipulačné zariadenie, ktoré by sa mohlo použiť na falšovanie údajov a/alebo informácií z výtlačkov. [PDN 109]

Článok 36

Vzájomná pomoc

Členské štáty si navzájom pomáhajú pri uplatňovaní tohto nariadenia a pri kontrole jeho dodržiavania.

V rámci tejto vzájomnej pomoci si príslušné orgány členských štátov predovšetkým pravidelne posielajú všetky dostupné informácie týkajúce sa porušení tohto nariadenia montážnymi firmami a dielňami, druhov manipulačných postupov a sankcií za ne uložených. [PDN 110]

Článok 36a

Informačná telefónna linka

Komisia zriadi internetovú stránku a bezplatnú a anonymnú informačnú telefónnu linku v rámci celej Únie pre vodičov alebo akékoľvek iné zainteresované strany, ktoré chcú oznámiť podvod, ktorý spadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. [PDN 111]

Článok 37

Sankcie

1.  Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminačné. V prípade dielní, ktoré porušili ustanovenia tohto nariadenia, môžu zahŕňať zrušenie schválenia a odobratie dielenskej karty.

2.  Žiadne porušenie tohto nariadenia nemôže byť predmetom viac ako jednej sankcie alebo postupu.

3.  Sankcie stanovené členskými štátmi za veľmi závažné porušenia vymedzené v smernici 2009/5/ESv článku 35a tohto nariadenia musia byť najvyššími kategóriami sankcií uplatniteľnými v členskom štáte za porušenie právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy. [PDN 112]

4.  Členské štáty informujú Komisiu o týchto opatreniach a predpisoch o sankciách do ...(20). Informujú Komisiu o každej ďalšej zmene týchto opatrení.

KAPITOLA VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 38

Prispôsobenie sa technickému pokroku

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39 na účel prispôsobenia príloh I, IB a II technickému pokroku.

Komisia prijme podrobné špecifikácie uvedené v článkoch 4, 5 a 6 do ...(21). Môže prijať delegované akty podľa článku 39 na predĺženie tejto lehoty, ak môže v daný deň preukázať, že ešte nie je k dispozícii vhodné zariadenie, ktoré by zodpovedalo požadovaným špecifikáciám. [PDN 125]

Článok 39

Výkon delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa udeľuje Komisii za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4, 5, 6 a 38v článkoch 3g, 4, 5, 6 a 34a sa Komisii udeľuje na obdobie na dobu neurčitú od [nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]piatich rokov od(22). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.[PDN 113]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4, 5, 6 a 38v článkoch 3g, 4, 5, 6 a 34a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PDN 114]

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 5, 6 a 38článkov 3g, 4, 5, 6 a 34a nadobudne účinnosť len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PDN 115]

Článok 40

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada väčšina členov výboru.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada väčšina členov výboru.

Článok 41

Fórum pre tachografy

1.  Zriadi sa fórum pre tachografy, aby sa podporil dialóg o technických otázkach týkajúcich sa záznamového zariadeniatachopgrafov medzi odborníkmi z členských štátov a odborníkmi z tretích krajín, ktoré používajú záznamové zariadenietachografy na základe Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda AETR).

2.  Členské štáty určia odborníka pre fórum pre tachografy.

3.  Fórum pre tachografy je otvorené účasti odborníkov zo zainteresovaných zmluvných strán Dohody AETR, ktoré nie sú členmi Únie

4.  Na fórum pre tachografy sa pozvú zainteresované strany, zástupcovia výrobcov vozidiel, výrobcov tachografov a sociálnych partnerov.

5.  Fórum pre tachografy prijme svoj rokovací poriadok.

6.  Fórum pre tachografy zasadá aspoň raz ročne.

Článok 42

Oznámenie vnútroštátnych opatrení

Členské štáty oznámia Komisii znenie zákonov, právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia, najneskôr do 30 dní od dátumu ich prijatia a po prvýkrát ...(23).

* Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

** Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35.

*** Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27.

**** Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

***** Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.

"

2.  Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

   a) v kapitole I Definície sa písmeno b) vypúšťa;
   b) v kapitole III bode 4.1 písm. c) sa odkaz na „článok 15 ods. 3 písm. b), c) a d) druhá zarážka nariadenia“ nahrádza slovami „článok 30 ods. 5 písm. b) c) a d) druhá zarážka nariadenia“;
   c) v kapitole III písm. c) bod 4.2 sa odkaz na „článok 15 nariadenia“ nahrádza slovami „článok 30 nariadenia“;
   d) v kapitole IV písm. a) bod 1 tretí pododsek sa odkaz na „článok 15 ods. 5 nariadenia“ nahrádza slovami „článok 30 ods. 6 nariadenia“.

3.  Príloha IB sa mení a dopĺňa takto:

   a) v kapitole I Definície sa písmená l), o), t), y), ee), kk, oo) a qq) vypúšťajú;
  b) kapitola VI sa mení a dopĺňa takto:
   i) v prvom odseku sa odkaz na „článok 12 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 3821/85, naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2135/98“ nahrádza slovami „článok 24 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 3821/85“;
   ii) oddiel 1 Schvaľovanie montérov a dielní sa vypúšťa;
   c) v kapitole VIII bod 271 sa odkaz na „článok 5 tohto nariadenia“ nahrádza slovami „článok 8 tohto nariadenia“.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 561/2006 sa mení a dopĺňa takto:

-1.  V článku 2 ods. 1 sa písmeno a) mení a dopĺňa takto:"

   a) tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,8 tony, alebo‚.[PDN 134]
   -1a. V článku 3 sa vkladá toto písmeno:
  

'aa) vozidlá alebo jazdné súpravy, ktoré sa používajú na prepravu materiálu, zariadenia alebo strojov potrebných pre vodiča počas jeho práce a ktoré sa použijú výlučne v okruhu 100 kilometrov od prevádzkarne podniku a výlučne pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;‘. [PDN 126 a 135]

  -1b. V článku 7 sa vkladá tento odsek:

'Odchylne od prvého a druhého odseku má vodič vozidla osobnej dopravy po štyri a pol hodine jazdy prestávku trvajúcu aspoň 45 minút. Táto prestávka môže byť nahradená viacerými prestávkami s trvaním najmenej 15 minút.‚. [PDN 127]
   -1c. V článku 8 sa odsek 6a nahrádza takto:

'6a.  Odchylne od odseku 6 môže vodič, ktorý vykonáva prepravu osôb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy*, odložiť týždenný odpočinok až o 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových období nasledujúcich po predchádzajúcom pravidelnom čase týždenného odpočinku za predpokladu, že:

   a) vodič vyčerpá po použití výnimky jeden pravidelný týždenný odpočinok;
   b) celkový týždenný odpočinok 140 hodín sa dodrží v lehote 4 týždňov.[PDN 128]
  

* Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88.

"

1.   V článku 13 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:"

Ak tým nebudú dotknuté ciele stanovené v článku 1, môže každý členský štát na svojom vlastnom území alebo so súhlasom dotknutých štátov na území iného členského štátu udeliť výnimky z článkov 5 až 9, a tieto individuálne podmieniť, ktoré sa budú vzťahovať na dopravu:

   a) vozidlami vo vlastníctve orgánov verejnej moci alebo nimi prenajímanými bez vodiča na účely cestnej dopravy, ktorá nekonkuruje súkromným dopravným podnikom;
   b) vozidlami používanými alebo prenajímanými bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti v okruhu do 100 kilometrov od základne podniku;
   c) poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi používanými na poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti v okruhu do 100 kilometrov od základne podniku, ktorý vozidlo vlastní, najíma alebo prenajíma;
   d) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré používajú na účel dodania poštových zásielok. Tieto vozidlá sa používajú iba v okruhu 50100 kilometrov od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča; [PDN 117]
   e) vozidlami prevádzkovanými výlučne na ostrovoch s rozlohou do 2 300 kilometrov štvorcových, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom, ktorý je prístupný motorovým vozidlám;
   f) vozidlami používanými na prepravu tovaru v okruhu 50100 kilometrov od základne podniku, a ktoré sú poháňané zemným alebo skvapalneným plynom alebo elektrinou, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane hmotnosti prívesu alebo návesu nepresahuje 7,5 tony;
   g) vozidlami používanými pri výcviku a preskúšaní vodičov na účely získania vodičského preukazu alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti za predpokladu, že sa nepoužívajú na komerčnú nákladnú alebo osobnú dopravu;
   h) vozidlami používanými v súvislosti s kanalizáciou, ochranou pred povodňami, vodárenskými, plynárenskými a elektrárenskými údržbárskymi službami, výstavbou, údržbou a kontrolou ciest, pri zbere a odvoze domového odpadu a v súvislosti so službami likvidácie odpadu, telegrafnými a telefónnymi službami, rozhlasovým a televíznym vysielaním alebo pri zisťovaní rozhlasových a televíznych vysielačov a prijímačov; [PDN 118]
   i) vozidlami s počtom miest na sedenie od 10 do 17, ktoré sa používajú výlučne na nekomerčnú osobnú dopravu;
   j) špecializovanými vozidlami na prepravu zariadení cirkusov a lunaparkov;
   k) špeciálne upravenými mobilnými projekčnými vozidlami, ktorých hlavným účelom pri státí je vzdelávanie;
   l) vozidlami používanými na zber mlieka z poľnohospodárskych podnikov a/alebo spätnú prepravu kontajnerov na mlieko alebo doručovanie mliečnych výrobkov určených na kŕmenie zvierat; [PDN 119]
   m) špecializovanými vozidlami na prepravu peňazí a/alebo cenností;
   n) vozidlami, ktoré sa používajú na prepravu živočíšneho odpadu alebo uhynutých zvierat, ktoré nie sú určené pre ľudskú spotrebu;
   o) vozidlami, ktoré sa používajú výlučne v rámci zberných priestorov, ako sú prístavy, terminály intermodálnej dopravy a železničné terminály;
   p) vozidlami používanými na prepravu živých zvierat z poľnohospodárskych podnikov na miestne trhy a naopak alebo z trhov na miestne bitúnky v okruhu do 50100 kilometrov;
   q) vozidlami používanými v stavebnej doprave na zásobovanie a dodávanie stavebných materiálov

"

[PDN 120]

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa s účinnosťou od ...(24).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Za Európsky parlament

Predseda

Predseda

Za Radu

(1) Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 37, 10.2.2012, s. 6.
(3) Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 79.
(4) Ú. v. EÚ C 37, 10.2.2012, s. 6.
(5) Pozícia Európskeho parlamentu z 3. júla 2012.
(6) Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.
(7) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.
(9) Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18.
(10) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(11) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
(12) Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 45.
(13) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(14)+ Dátum: dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(15)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(16)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(17)+ Dátum: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(18)++ Dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(19)+ Dátum: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(20)+ Dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia.
(21)+ Dátum: dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(22)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(23)+ Dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(24)* Dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***I
PDF 759kWORD 372k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))
P7_TA(2012)0272A7-0046/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0285),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0139/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre právne veci (A7-0046/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

P7_TC1-COD(2011)0137


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov(1),

po postúpení návrhu legislatívneho aktu parlamentom jednotlivých štátov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Rada Európskej únie požiadala vo svojom uznesení z 25. septembra 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (3), aby sa preskúmalo nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa takéto práva porušili(4).

(2)  Uvádzanie tovaru, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, na trh značne poškodzuje nositeľov práv, výrobcov a obchodníkov, ktorí dodržiavajú zákony. Klamú sa pritom spotrebitelia a v určitých prípadoch by tak mohlo dôjsť k ohrozeniu ich zdravia a bezpečnosti. Ak je to možné, malo by sa zabrániť tomu, aby sa takýto tovar dostal na colné územie Únie, pričom by sa vôbec nemal dostať na trh a mali by sa prijať opatrenia na riešenie tejto protiprávnej činnosti bez toho, aby sa obmedzil legálny obchod. Z tohto dôvodu je potrebné, aby spotrebitelia boli riadne informovaní o rizikách súvisiacich s nákupom tohto tovaru.[PDN 1]

(3)  Z preskúmania nariadenia (ES) č. 1383/2003 vyplynulo, že sú potrebné určité zlepšenia právneho rámca s cieľom posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, ako aj zabezpečiť primeranú právnu zrozumiteľnosť, pričom sa zohľadní vývoj v ekonomickej, obchodnej a právnej oblasti. [PDN 2]

(4)  Colné orgány by mali byť na účel presadzovania práv duševného vlastníctva schopné kontrolovať tovar, ktorý podlieha alebo by mal podliehať colnému dohľadu na colnom území Únie, vrátane tovaru, ktorý sa umiestni do režimu s podmienečným oslobodením od cla.. Presadzovanie práv duševného vlastníctva na hraniciach, kdekoľvek, kde tovar je alebo by mal byť pod colným dohľadom v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva(5), zabezpečuje dobré využitie zdrojov. Keď colné orgány zadržia tovar na hranici, je potrebné jedno colné konanie, pričom viaceré osobitné konania by boli potrebné na dosiahnutie tej istej úrovne presadzovania v prípade tovaru nachádzajúceho sa na trhu, ktorý bol roztriedený a dodaný maloobchodníkom. Výnimka by sa mala prijať pre tovar prepustený do voľného obehu v colnom režime konečného použitia, keďže takýto tovar zostáva pod colným dohľadom, aj keď bol prepustený do voľného obehu. Je takisto vhodné neuplatňovať toto nariadenie na tovar, ktorý prenášajú cestujúci vo svojej osobnej batožine, keď je tento tovar určený na ich vlastné osobné použitie a nie sú náznaky, že ide o komerčnú prepravu. [PDN 3]

(5)  Nariadenie (ES) č. 1383/2003 sa nevzťahuje na niektoré práva duševného vlastníctva a sú z neho vylúčené niektoré porušenia. S cieľom posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva by sa preto mala rozšíriť colná kontrola na ďalšie druhy porušení, akými sú porušenia vyplývajúce z paralelného obchodu, ako aj na ďalšie porušenia práv, ktoré už colné orgány presadzujú, nona ktoré sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 1383/2003. Na tentento istý účel je vhodné zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, okrem práv, na ktoré sa nariadenie (ES) č. 1383/2003 už vzťahuje, aj obchodné mená, pokiaľ sú vo vnútroštátnych právnych predpisoch chránené ako výhradné práva vlastníctva, topografie polovodičových výrobkov, úžitkové vzory a zariadenia na obchádzanie technologických opatrení, ako aj každé výhradné právo duševného vlastníctva ustanovené v právnych predpisoch Únie. [PDN 4]

(5a)  Členské štáty by mali vyčleniť dostatočné zdroje na to, aby colným orgánom umožnili vykonávať ich rozšírené úlohy a poskytovať príslušnú odbornú prípravu pre colných úradníkov. Komisia a členské štáty by mali prijať usmernenia na zaistenie správneho a jednotného vykonávania colných kontrol v prípade jednotlivých druhov porušení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.[PDN 5]

(5b)   Toto nariadenie by malo pri riadnom vykonávaní ďalej prispieť k budovaniu jednotného trhu, ktorý zaisťuje účinnejšiu ochranu vlastníkov práv, podnecuje tvorivosť a inovácie a poskytuje spotrebiteľom spoľahlivé a kvalitné produkty, čo by ďalej malo viesť k posilneniu cezhraničných transakcií medzi spotrebiteľmi, podnikmi a obchodníkmi. [PDN 6]

(5c)   Komisia by mala prijať všetky potrebné opatrenia na zaistenie harmonizovaného uplatňovania nového právneho rámca colnými orgánmi v celej únii bez zbytočného odkladu, aby sa tak zaistilo účinné uplatňovanie práv duševného vlastníctva, ktorým by sa chránili vlastníci práv bez obmedzovania obchodu. Uplatňovanie týchto práv by v budúcnosti mohlo uľahčiť zavedenie modernizovaného colného kódexu a najmä interoperabilného systému eCustoms.[PDN 7]

(5d)   Členské štáty majú čoraz obmedzenejšie zdroje v oblasti colnej správy. Preto by žiadne nové nariadenie nemalo viesť k ďalšej finančnej záťaži pre vnútroštátne orgány. Treba podporiť presadzovanie nových technológií a stratégií riadenia rizika v záujme maximalizácie zdrojov dostupných vnútroštátnym orgánom.[PDN 8]

(6)  Toto nariadenie obsahuje procesnoprávne pravidlá pre colné orgány. Preto sa týmto nariadením nezavádza novénestanovuje žiadne kritérium zisťovania porušenia platného práva duševného vlastníctva. [PDN 9]

(7)  Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na ustanovenia o príslušnosti súdov, najmä na ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(6).

(8)  Každá osoba, bez ohľadu na to, či je, alebo nie je nositeľom práva duševného vlastníctva, ktorá môže začať súdne konanie vo svojom mene v súvislosti s možným porušením tohto práva, by mala byť oprávnená predložiť žiadosť o prijatie opatrenia colných orgánov.

(9)  S cieľom zaručiť presadzovanie práv duševného vlastníctva v celej Únii je vhodné ustanoviť, že v prípade, keď osoba, ktorá je oprávnená predložiť žiadosť o prijatie opatrenia, požaduje presadenie práva duševného vlastníctva, ktoré platí na celom území Únie, môže táto osoba požiadať colné orgány členského štátu, aby prijali rozhodnutie, v ktorom sa požaduje prijatie opatrení colnými orgánmi tohto členského štátu a akéhokoľvek iného členského štátu, v ktorom sa požaduje presadenie práva duševného vlastníctva.

(10)  S cieľom zabezpečiť rýchle presadzovanie práv duševného vlastníctva by sa malo ustanoviť, že v prípade, ak colné orgány majú na základe primeraných dôkazov podozreniedostatočné dôvody domnievať sa, že tovar pod ich dohľadom porušuje práva duševného vlastníctva, môžu tieto colné orgány pozastaviť prepustenie tovaru alebo zadržať tovar z vlastnej iniciatívy, alebo na základe žiadosti s cieľom umožniť, aby osoby oprávnené predložiť žiadosť o prijatie opatrenia colných orgánov začali konanie o určení toho, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva. [PDN 10]

(10a)  V prípade, keď existuje podozrenie, že tovar v tranzite je napodobeninou alebo kópiou tovaru chráneného v Únii právom duševného vlastníctva, deklarant alebo držiteľ tovaru by mal byť zodpovedný za predloženie dôkazov o konečnom mieste určenia tovaru. Ak deklarant, držiteľ alebo vlastník tovaru nepredloží jasné a presvedčivé dôkazy o opaku, bude sa predpokladať, že konečným miestom určenia tovaru je trh Únie. Komisia by mala prijať usmernenia, ktoré colným orgánom poskytnú kritériá na účinné posudzovanie rizika presmerovania tovaru na trh Únie pri zohľadnení príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.[PDN 11]

(11)  V prípade, keď tovar podozrivý z porušenia práv duševného vlastníctva nie je falšovaný alebo pirátsky, môže byť ťažké určiť len na základe vizuálneho preskúmania colnými orgánmi, či mohlo dôjsť k porušeniu práva duševného vlastníctva. Preto je vhodné stanoviť, že by sa malo začať konanie, okrem prípadov, keď príslušné strany, konkrétne držiteľ tovaru a držiteľ práva, súhlasia s prepadnutím tovaru s cieľom jeho zničenia. Príslušné orgány, ktoré sú činné v týchto konaniach, by mali stanoviť, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva a prijať príslušné rozhodnutia vo veci porušení príslušných práv duševného vlastníctva. [PDN 12]

(12)  V nariadení (ES) č. 1383/2003 sa členským štátom povolilo ustanoviť postup, ktorý umožňuje zničenie určitého tovaru bez povinnosti začať konanie o určení toho, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva. Ako sa uznáva v uznesení Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný obchod(7), ukázalo sa, že v členských štátoch, v ktorých je tento postup dostupný, je veľmi užitočný. Tento postup by sa preto mal stať záväzným pre tie zjavnévšetky porušenia, ktoré môžu colné orgány ľahko určiť len na základe vizuálneho preskúmania, a mal by sa uplatniť na žiadosť nositeľa práva, ak držiteľ práv potvrdí porušenie práva duševného vlastníctva a súhlasí so zničením a ak deklarant alebo držiteľ tovaru proti zničeniu nenamieta. [PDN 13]

(13)  S cieľom znížiť administratívne zaťaženie a náklady na minimum by sa mal zaviesť osobitný postup pre malé zásielky falšovaného a pirátskeho tovaru, ktorý by umožnil zničiť tovar bez súhlasu nositeľa práv, ak držiteľ práv vo svojej žiadosti požiadal o použitie osobitného postupu, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo spotrebiteľa byť v primeranom čase riadne informovaný o právnom základe opatrení, ktoré prijmú colné orgány. S cieľom určiť prahové hodnoty, pod úrovňou ktorých sa majú zásielky považovať za malé zásielky, by sa týmto nariadením mala na Komisiu delegovať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty. Je dôležité, aby Komisia viedla počas prípravných prác primerané konzultácie, a to aj na úrovni expertov. [PDN 14]

(14)  Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané postupovanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. [PDN 15]

(15)  Pre lepšiu právnu zrozumiteľnosť a s cieľom ochrany záujmov zákonne podnikajúcich obchodníkov pred možným zneužitím ustanovení o presadzovaní práv na hraniciach je vhodné upraviť lehoty pre zadržanie tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva, podmienky, za ktorých informácie o zásielkach majú colné orgány postupovať nositeľom práv a podmienky na uplatnenie postupu umožňujúceho zničenie tovaru pod colným dohľadom pri podozrení z porušenia práv duševného vlastníctva iných ako falšovaný a pirátsky tovar a. Keď colné orgány podniknú kroky po schválení žiadosti, je tiež vhodné zaviesť ustanovenie, ktoré držiteľovi tovaru umožní vyjadriť názor predtým, ako colná správa prijme rozhodnutie, ktoré by malo na neho negatívny vplyvpozastaví prepustenie tovaru alebo zadrží tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, ak nejde o falšovaný alebo pirátsky tovar, pretože pre colné orgány môže byť ťažké len na základe vizuálnej kontroly určiť, či mohlo dôjsť k porušeniu práva duševného vlastníctva. [PDN 16]

(16)  Vzhľadom na dočasný a preventívny charakter opatrení prijímaných colnými orgánmi v tejto oblasti a na protikladné záujmy strán dotknutých týmito opatreniami by sa na zabezpečenie bezproblémového uplatňovania tohto nariadenia mali prispôsobiť niektoré aspekty postupov, pri súčasnom rešpektovaní práv dotknutých strán. Vzhľadom na rôzne oznámenia predpokladané v tomto nariadení by preto colné orgány mali informovať najvhodnejšiu osobu na základe dokumentov týkajúcich sa colného režimu alebo situácie, v ktorej sa tovar nachádza. Takisto lehoty stanovené v tomto nariadení pre potrebné oznámenia by sa mali počítať od času odoslania colnými orgánmi s cieľom zosúladiť všetky lehoty oznámení zasielaných dotknutým stranámprijatia uvedených oznámení. Lehota poskytujúca právo na vypočutie pred prijatím negatívneho rozhodnutiapozastavením prepustenia tovaru alebo o zadržaním tovaru, ktorý nie je falšovaným alebo pirátskym tovarom, by mala byť tri pracovné dni od prijatia oznámenia, za predpokladu, že držitelia rozhodnutia o schválení žiadosti o opatrenie dobrovoľne požiadali colné orgány o prijatie opatrenia a že deklaranti alebo držitelia tovaru musia byť pri umiestnení tovaru pod colný dohľad informovaní o konkrétnej situácii ich tovaru. V prípade osobitného postupu pre malé zásielky, keď budú pravdepodobne dotknutí priamo spotrebitelia a nemožno očakávať, že budú rovnako dôslední ako ostatné hospodárske subjekty, ktoré sú zvyčajne účastníkom vybavovania colných formalít, by sa táto lehotaprávo na vypočutie malo poskytnúť pri všetkých typoch tovaru a lehota na uplatnenie tohto práva by sa mala výrazne predĺžiť. Pri zvážení možnej pracovnej záťaže colných orgánov pri presadzovaní práv stanovenom týmto nariadením by sa colné orgány mali skôr zaoberať veľkými zásielkami. [PDN 17]

(17)  Na základe Vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví, ktoré bolo prijaté na ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Dauhe 14. novembra 2001, sa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS) môže a mala by sa vykladať a uplatňovať spôsobom, ktorý bude podporovať právo členov WTO na ochranu verejného zdravia, a najmä na podporu prístupu k liekom pre všetkých. Najmä v súvislosti s liekmi,Je preto mimoriadne dôležité, aby colné orgány zabezpečili, aby všetky opatrenia, ktoré prijmú, boli v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie a jej politikami v oblasti rozvojovej spolupráce podľa článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a aby nezadržiavali generické lieky alebo nepozastavili prepustenie generických liekov, ktorých prechod cez územie Európskej únie s prekládkou alebo bez prekládky, so skladovaním alebo bez neho, rozdeľovaním hromadného tovaru alebo bez neho, alebo so zmenou spôsobu dopravy alebo dopravného prostriedku, alebo bez nej, je len časťou celkovej cesty, ktorá sa začína a končí mimo územia Únie, by colné orgány mali pri posudzovaní rizika porušenia práv duševného vlastníctva zohľadňovať všetky značné pravdepodobnosti presmerovania tohto tovaru na trh Úniev prípade, ak neexistujú jasné a presvedčivé dôkazy o tom, že sú určené na predaj v Únii. [PDN 109, 126 a 153]

(17a)  Lieky, ktoré majú falošnú ochrannú známku alebo ich obchodné označenie zavádza, čo sa týka ich pôvodu a úrovne kvality, by sa mali považovať za falšované lieky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/62/EÚ z 8. júna 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca(8). Mali by sa prijať primerané opatrenia, ktoré by zabránili, aby sa takéto výrobky dostali k pacientom a spotrebiteľom, bez toho, aby zamedzili tranzitu legálnych generických liekov cez colné územie Európskej únie. Komisia by mala predložiť do ...(9) správu, v ktorej zanalyzuje účinnosť platných colných opatrení zameraných na boj proti obchodovaniu s falšovanými liekmi a s tým súvisiaci ich možný negatívny vplyv na prístup ku generickým liekom. [PDN 110, 127 a 154]

(17b)   S cieľom zintenzívniť kroky proti porušovaniu práv duševného vlastníctva by malo Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zohrávať dôležitú úlohu pri poskytovaní užitočných informácií colným orgánom, ktoré by im umožnili rýchlo a účinne konať. [PDN 20]

(17c)   Boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na vonkajších hraniciach Únie by sa mal spájať s cieleným úsilím vyvíjaným pri zdroji. Vyžaduje si to spoluprácu s tretími krajinami i spoluprácu na medzinárodnej úrovni, v rámci ktorej by sa Komisia a členské štáty mali usilovať o budovanie rešpektu a presadzovať prísne normy ochrany práv duševného vlastníctva. Táto spolupráca by mala spočívať v podpore začleňovania a presadzovania práv duševného vlastníctva do obchodných dohôd, v technickej spolupráci, v podpore diskusie na rôznych medzinárodných fórach, v komunikácii a výmene informácií, ako aj v ďalších krokoch v oblasti operačnej spolupráce s tretími krajinami a príslušnými priemyselnými odvetviami. [PDN 21]

(17d)   V záujme odstránenia medzinárodného obchodu s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva sa v článku 69 dohody TRIPS ustanovuje, že členovia WTO majú podporovať výmenu informácií medzi colnými orgánmi týkajúcich sa obchodu s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva. Takouto výmenou informácií by sa malo umožniť sledovanie priekupníckych sietí s cieľom zastaviť výrobu a distribúciu tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva v počiatočnejšej fáze dodávateľského reťazca. Preto je potrebné vytvoriť podmienky výmeny informácií medzi colnými orgánmi v Únii a príslušnými orgánmi v tretích krajinách vrátane podmienok na ochranu údajov.[PDN 22]

(17e)   V súlade s cieľom Únie, ktorým je posilňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu, pirátstvu a nezákonnému paralelnému obchodu s tovarom porušujúcim duševné vlastníctvo registrovaných držiteľov práv, musí Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zohrávať kľúčovú úlohu tým, že bude všetkým colným orgánom členských štátov poskytovať potrebné a včasné informácie, aby tieto mohli vykonávať príslušnú kontrolu oprávnených dovozcov a distribútorov tovaru, ktorí sú podozriví z porušovania práv duševného vlastníctva v rámci jednotného trhu, ako aj vývozcov tovaru na zahraničné trhy. Táto úloha by sa mohla ďalej posilniť vytvorením databázy pravých výrobkov a služieb Únie chránených registrovanými obchodnými známkami, úžitkovými vzormi a patentmi, ktorú by bolo možné sprístupniť aj zahraničným colným orgánom spolupracujúcim s Úniou v oblasti lepšej ochrany práv duševného vlastníctva a ich presadzovania.[PDN 23]

(18)  V záujme účinnosti by sa mali uplatňovať ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach(10).

(19)  Zodpovednosť colných orgánov by mala byť upravená právnymi predpismi členských štátov, hoci schválenie žiadosti o prijatie opatrenia colných orgánov by nemalo oprávňovať držiteľa rozhodnutia na náhradu, ak colný úrad nezistí takýto tovar a tento je prepustený, alebo ak sa neprijme žiadne opatrenie na jeho zadržanie.

(20)  Ak colné orgány prijmú opatrenie na základe predchádzajúcej žiadosti, držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia colných orgánov by mal uhradiť všetky náklady, ktoré colným orgánom vzniknú pri prijatí opatrenia na presadzovanie jeho práv duševného vlastníctva. To by však nemalo brániť držiteľovi rozhodnutia žiadaťDržiteľ rozhodnutia by však mal mať právo požadovať náhradu od osoby porušujúcej právo duševného vlastníctva alebo od iných osôb, ktoré by mohli byť považované za zodpovedné podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, napríklad od určitých sprostredkovateľov, ako sú prepravcovia. Náklady a škody, ktoré vznikli osobám iným ako colné správy v dôsledku opatrenia prijatého colnými orgánmi, keď sa tovar zadrží na základe nároku tretej strany, ktorý je založený na duševnom vlastníctve, by sa mali v jednotlivých prípadoch riadiť špecifickými právnymi predpismi. [PDN 24]

(20a)   Toto nariadenie zavádza pre colné orgány možnosť povoliť, aby sa tovar prepadnutý na účely zničenia premiestnil pod colným dohľadom medzi rôznymi miestami na colnom území Únie. Colné orgány by mali byť nabádané k tomu, aby využili túto možnosť s cieľom uľahčiť ekonomicky a environmentálne prijateľné zničenie tohto tovaru, ako aj na vzdelávacie a výstavné účely, pričom by zaistili primerané bezpečnostné opatrenia.[PDN 25]

(21)  Presadzovanie právnych predpisov v oblasti duševného vlastníctva si bude vyžadovať výmenu informácií o rozhodnutiach týkajúcich sa žiadostí o prijatie opatrení. Takéto spracovanie údajov zahŕňa aj osobné údaje, ktorých spracovanie by sa malo riadiť právnymi predpismi Únie, najmä smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(11) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov(12).

(21a)   V právnych predpisoch Únie by sa mali vymedziť tieto prvky databázy: subjekt, ktorý bude kontrolovať a spravovať databázu, a subjekt zodpovedajúci za zaistenie bezpečnosti spracovania údajov obsiahnutých v databáze. Pri zavedení akéhokoľvek typu možnej interoperability alebo výmeny by sa malo v prvom rade zabezpečiť, aby bol tento krok v súlade so zásadou obmedzenia, a teda že údaje by sa mali použiť na účel, na ktorý bola databáza vytvorená, a na iný než tento účel nie je možná žiadna ďalšia výmena ani vzájomné prepojenie.[PDN 26]

(22)  S cieľom zaručiť jednotné podmienky uplatňovania ustanovení týkajúcich sa formulárov žiadosti o prijatie opatrenia colných orgánov a podmienky žiadania o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, najmä na stanovenie štandardných formulárov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(13).

(23)  Hoci predmet ustanovení tohto nariadenia, ktoré sa má vykonávať, patrí do rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky, vzhľadom na povahu a vplyv vykonávacích aktov by sa mal pri ich prijímaní využiť konzultačný postup.

(24)  Nariadenie (ES) č. 1383/2003 by sa malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky a postupy týkajúce sa prijímania opatrení colnými orgánmi, keď tovar podozrivý z porušenia práva duševného vlastníctva podlieha alebo by mal podliehať na colnom území Únie colnému dohľadu.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu na základe režimu konečného použitia v zmysle článku 82 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

3.  Toto nariadenie nemá žiadny vplyv na právne predpisy členských štátov a Únie v oblasti duševného vlastníctva.

4.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na tovar neobchodnej povahy, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich.

4a.  Toto nariadenie sa uplatňuje na tovar, ktorý je podozrivý z porušenia práv duševného vlastníctva, pri tranzite cez colné územie Únie.[PDN 27]

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

  1) „práva duševného vlastníctva“ sú:
   a) ochranná známka;
   b) dizajn;
   c) autorské alebo iné súvisiace právo v súlade s právnymi predpismi členského štátu;
   d) zemepisné označenie;
   e) patent v súlade s právnymi predpismi členského štátu;
   f) dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (14);
   g) dodatkové ochranné osvedčenie pre prípravky na ochranu rastlín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín(15);
   h) právo Spoločenstva k odrodám rastlín v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín(16);
   i) právo k odrodám rastlín v súlade s právnymi predpismi členského štátu;
   j) topografia polovodičového výrobku v súlade s právnymi predpismi členského štátu;
   k) úžitkový vzor v rozsahu, v akom je chránený ako výhradné právo duševného vlastníctva v súlade s právnymi predpismi členského štátu; [PDN 28]
   l) obchodné meno, ak je právnymi predpismi členského štátu chránené ako výhradné právo duševného vlastníctva;
   m) akékoľvek iné právo, ktoré je právnymi predpismi Únie ustanovené ako výhradné právo duševného vlastníctva;
  2) „ochranná známka“ je:
   a) ochranná známka Spoločenstva v súlade s nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (17);
   b) ochranná známka registrovaná v členskom štáte, alebo v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska na Úrade Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva;
   c) ochranná známka registrovaná podľa medzinárodných dohôd, ktoré sú platné v členskom štáte;
   d) ochranná známka registrovaná podľa medzinárodných dohôd, ktoré sú platné v Únii;
  3) „dizajn“ je:
   a) dizajn Spoločenstva v súlade s nariadením Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva(18);
   b) dizajn registrovaný v členskom štáte;
   c) dizajn registrovaný podľa medzinárodných dohôd, ktoré sú platné v členskom štáte;
   d) dizajn registrovaný podľa medzinárodných dohôd, ktoré sú platné v Únii;
  4) „zemepisné označenie“ je:
   a) chránené zemepisné označenie alebo označenie pôvodu pre poľnohospodárske výrobky a potraviny v súlade s nariadením Rady (ES) č. 510/2006 z  20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín(19);
   b) označenie pôvodu alebo zemepisné označenie pre víno v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 z  22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(20);
   c) zemepisné označenie pre aromatizované víno v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov(21);
   d) zemepisné označenie liehovín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z  15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89(22);
   e) zemepisné označenie produktov iných ako vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín, pokiaľ je udelené ako výhradné právo duševného vlastníctva na základe právnych predpisov členského štátu alebo Únie;
   f) zemepisné označenie v súlade s dohodami medzi Úniou a tretími krajinami, a uvedené v týchto dohodách;
  5) „falšovaný tovar“ je:
   a) tovar, ktorý je predmetom konania porušujúceho ochrannú známku a ktorý je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je totožná s ochrannou známkou platne registrovanou v súvislosti s rovnakým druhom tovaru alebo ktorú nie je možné rozlíšiť vo svojich podstatných aspektoch od takejto ochrannej známky, vrátane každého znaku predstavujúceho ochrannú známku, a to aj vtedy, ak sa uvádza samostatne, a obalov, na ktorých sú ochranné známky falšovaného tovaru; [PDN 29]
   b) tovar, ktorý predmetom konania porušujúceho zemepisné označenie a ktorý je označený alebo opísaný názvom alebo pojmom chráneným v súvislosti s týmto zemepisným označením;
   6) „pirátsky tovar“ znamená tovar, ktorý je predmetom konania porušujúceho autorské právo alebo súvisiace právo alebo dizajn a ktorý je kópiou alebo obsahuje kópie vyrobené bez súhlasu nositeľa autorského práva, súvisiaceho práva alebo práva k dizajnu, bez ohľadu na to, či je toto právo registrované, alebo bez súhlasu osoby oprávnenej týmto nositeľom, v krajine výroby;
   7) „tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva“ znamená tovar, v súvislosti s ktorým existuje dostatok dôkazovexistujú dostatočné dôvody na to, aby colné orgány boli presvedčené, že v členskom štáte, v ktorom sa tovar nachádza, predstavuje evidentne: [PDN 30]
   a) tovar, ktorý je predmetom konania porušujúceho autorské právo podľa právnych predpisov Únie alebo tohto členského štátuv členskom štáte, v ktorom sa tovar nachádza; [PDN 31]
   b) zariadenia, výrobky alebo komponenty, ktoré slúžia na obchádzanie akejkoľvek technológie, zariadenia alebo komponentu, ktoré pri bežnej prevádzke bráni alebo obmedzujú úkony v súvislosti s dielami alebo iným predmetom, ktoré nie sú povolené držiteľom autorského práva alebo práva súvisiaceho s autorským právom, a ktoré porušujú právne predpisy daného členského štátu;
   c) forma alebo matrica, ktorá je špecificky určená alebo prispôsobená na výrobu tovaru porušujúceho právo duševného vlastníctva, ak takéto formy alebo matrice porušujú práva držiteľa práva podľa právnych predpisov Únie alebo daného členského štátuv členskom štáte, kde sa tovar nachádza; [PDN 32]
   8) „žiadosť“ je žiadosť o prijatie opatrenia adresovaná colným orgánom, keď je podozrenie, že tovar porušuje právo duševného vlastníctva;
   9) „vnútroštátna žiadosť“ je žiadosť požadujúca, aby colné orgány členského štátu prijali opatrenie v danom členskom štáte;
   10) „žiadosť Únie“ je žiadosť predložená v jednom členskom štáte, ktorou sa žiada, aby colné orgány daného členského štátu a jedného alebo viacerých ďalších členských štátov prijali opatrenie v ich príslušných členských štátoch;
   11) „žiadateľ“ je osoba, ktorá predkladá žiadosť vo svojom mene;
   12) „držiteľ tovaru“ je osoba, ktorá je majiteľom tovaru, alebo osoba, ktorá má podobné právo disponovať s tovarom, alebo osoba, ktorá má nad ním fyzickú kontrolu;
   13) „deklarant“ je deklarant podľa článku 4 ods. 18 nariadenia (EHS) č. 2913/92osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva; [PDN 33]
   14) „zničenie“ je fyzické zničenie, recyklácia alebo odstránenie tovaru mimo obchodných kanálov spôsobom, ktorý bráni ujme spôsobenej držiteľovi rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje žiadosť;
   15) „colný dohľad“ je dohľadvšeobecná činnosť colných orgánov podľa článku 4 ods. 13 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorou sa má zabezpečiť dodržiavanie colných predpisov a prípadne i ďalších ustanovení, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý podlieha takejto činnosti; [PDN 34]
   16) „colné územie Únie“ je colné územie Spoločenstva podľa článku 3 nariadenia (EHS) č. 2913/92;
   17) „prepustenie tovaru“ je úkon, ktorým colné orgány sprístupňujú tovar na účely určené pre colný režim, do ktorého je umiestnený.
   (17a) 'malá zásielka' je samostatný balík obchodného charakteru, ktorý:
   a) obsahuje menej ako tri položky alebo
   b) obsahuje položky s celkovou hmotnosťou menšou ako 2 kilogramy.[PDN 35]
   (17b) „tovar podliehajúci rýchlej skaze“ znamená tovar, ktorého hodnota sa v priebehu času môže výrazne znížiť alebo ktorému pre jeho povahu hrozí zničenie.[PDN 36]

Článok 3

Rozhodné právo

Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II)(23), právo členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1, sa uplatňuje na určenie toho, či používanie tohto tovaru predstavuje dôvod na vznik podozrenia z porušenia práva duševného vlastníctva, alebo sa ním porušilo právo duševného vlastníctva.

KAPITOLA II

ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA COLNÝCH ORGÁNOV

Oddiel 1

Podávanie žiadostí o prijatie opatrenia

Článok 4

Osoby oprávnené podať žiadosť

1.  Osoby oprávnené podať vnútroštátnu žiadosť alebo žiadosť Únie sú:

   a) nositelia práv duševného vlastníctva;
   b) orgány správy kolektívnych práv duševného vlastníctva, ktoré sú zvyčajne považované za oprávnené reprezentovaťzákonným spôsobom reprezentujú nositeľov autorských alebo súvisiacich práv; [PDN 37]
   c) profesijné ochranné združenia, ktoré sú zvyčajne považované za oprávnené reprezentovaťzákonným spôsobom reprezentujú nositeľov práv duševného vlastníctva; [PDN 38]
   d) skupiny v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006 alebo skupiny výrobcov v zmysle článku 118e nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo podobné skupiny výrobcov ustanovené v právnych predpisoch Únie o zemepisných označeniach reprezentujúce výrobcov výrobkov so zemepisným označením alebo zástupcovia týchto skupín; prevádzkovatelia oprávnení používať zemepisné označenie, ako aj kontrolné orgány pre takéto zemepisné označenie;

2.  Podať vnútroštátnu žiadosť sú popri osobách uvedených v odseku 1 oprávnené všetky tieto osoby:

   a) všetky ostatné osoby oprávnené uplatňovať práva duševného vlastníctva,
   b) skupiny výrobcov ustanovené v právnych predpisoch členských štátov o zemepisných označeniach reprezentujúce výrobcov produktov so zemepisným označením alebo zástupcovia takýchto skupín, subjekty oprávnené používať zemepisné označenie, ako aj kontrolné orgány v oblasti zemepisných označení.

3.  Podať žiadosť Únie je popri osobách uvedených v odseku 1 oprávnený nositeľ výhradnej licencie vzťahujúcej sa na colné územie Únie.

4.  Všetky osoby oprávnené podať žiadosť podľa odsekov 1, 2 a 3 musia mať možnosť začať konanie o porušení práv duševného vlastníctva v členskom štáte, v ktorom sa tovar nachádza.

Článok 5

Práva duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom žiadostí Únie

Žiadosť Únie sa môže podať v súvislosti s každým právom duševného vlastníctva platným v celej Únii.

Článok 6

Podávanie žiadostí

1.  Osoby uvedené v článku 4 môžu podaním žiadosti príslušnému colnému oddeleniu colné orgány požiadať o prijatie opatrení, keď majú podozrenie, že používaním tovaru sa porušuje právo duševného vlastníctva. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára uvedeného v odseku 3.

1a.  Osoby uvedené v článku 4 podávajú iba jednu žiadosť za každé právo duševného vlastníctva chránené v členskom štáte alebo Únii.  [PDN 39]

2.  Každý členský štát určí colné oddelenie, ktoré prijíma a spracúva žiadosti. Členský štát o tom informuje Komisiu a Komisia uverejní zoznam príslušných colných oddelení určených členskými štátmi.

3.  Komisia ustanoví formulár žiadosti vykonávacími aktmi. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 29 ods. 2. Pri uplatňovaní svojich vykonávacích právomocí Komisia konzultuje s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.[PDN 40]

V tomto formulári sa požaduje, aby žiadateľ poskytol tieto informácie:

   (a) údaje o žiadateľovi;
   (b) štatút žiadateľa v zmysle článku 4;
   (c) podporné dokumenty na potvrdenie colnému oddeleniu, že žiadateľ je osoba oprávnená podať žiadosť;
   (d) splnomocnenie fyzickej alebo právnickej osoby zastupujúcej žiadateľa v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa žiadosť podáva;
   (e) právo alebo práva duševného vlastníctva, ktoré sa má presadzovať;
   (f) v prípade žiadosti Únie členský štát alebo členské štáty, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia colných orgánov;
   (g) špecifické a technické informácie o pravom tovare, podľa potreby vrátane značenia, napr. čiarových kódov a obrázkov; [PDN 41]
   (h) informácie, ktoré sa majú pripojiť k formuláru, potrebné na to, aby colné orgány mohli ľahko rozlíšiť predmetný tovar;
   (i) všetky informácie, ktoré sú dôležité na to, aby colné orgány mohli analyzovať a posúdiť riziko porušenia predmetného(-ých) práva (práv) duševného vlastníctva, napríklad informácie o autorizovaných distribútoroch; [PDN 42]
   (j) meno(-á) a adresa(-y) zástupcu(-ov) žiadateľa zodpovedného(-ých) za právne a technické záležitosti;
   (k) záväzok žiadateľa informovať príslušné colné oddelenie o ktorejkoľvek zo situácií stanovených v článku 14;
   (l) záväzok žiadateľa postúpiť a aktualizovať akékoľvek údaje dôležité na to, aby colné orgány mohli analyzovať a posúdiť riziko porušenia predmetného(-ých) práva (práv) duševného vlastníctva;
   (m) záväzok žiadateľa prevziať zodpovednosť za podmienok ustanovených v článku 26;
   (n) záväzok žiadateľa niesť náklady uvedené v článku 27 za podmienok ustanovených v tomto článku;
   (o) záväzok žiadateľa poskytnúť súhlas, aby Komisia mohla spracovať ním poskytnuté údaje. [PDN 43]

Žiadosť obsahuje informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému subjektu podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 a vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.[PDN 44]

4.  Keď sú na účel prijímania a spracovania žiadostí k dispozícii počítačové systémy, žiadosti sa podávajú prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov. Členské štáty sprístupnia takéto systémy najneskôr 1. januára 2014. [PDN 45]

5.  Keď je žiadosť podaná potom, ako colné orgány oznámili pozastavenie prepustenia tovaru alebo zadržanie tovaru v súlade s článkom 17 ods. 4 (opatrenia z úradnej moci), žiadosť musí ďalej spĺňať tieto požiadavky:

   a) žiadosť sa podá príslušnému colnému oddeleniu do štyroch pracovných dní odo dňa oznámenia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru;
   b) žiadosti musí byť vnútroštátna;
   c) žiadosť obsahuje informácie uvedené požadované v odseku 3. Žiadateľ však nemusí uviesť náležitosti uvedené v odseku 3 písm. g) až i).

Oddiel 2

Rozhodnutia o žiadostiach o prijatie opatrenia

Článok 7

Spracovanie žiadostí

1.  Keď sa po doručení žiadosti príslušné colné oddelenie domnieva, že žiadosť neobsahuje všetky informácie vyžadované v článku 6 ods. 3, príslušné colné oddelenie požiada žiadateľa o poskytnutie chýbajúcich informácií do desiatich pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia.

V takýchto prípadoch sa časový limit uvedený v článku 8 prvom pododseku pozastaví až do doručenia príslušných informácií.

2.  Keď žiadateľ neposkytne chýbajúce informácie v lehote uvedenej v odseku 1, príslušné colné oddelenie môže žiadosť zamietnuť. V takom prípade príslušné colné oddelenie uvedie dôvody svojho rozhodnutia i informácie o odvolacom konaní. [PDN 46]

3.  Žiadateľovi sa neúčtuje poplatok na úhradu správnych nákladov vyplývajúcich zo spracovania žiadosti.

Článok 8

Oznamovanie rozhodnutí o schválení alebo zamietnutí žiadostí o opatrenie

Príslušné colné oddelenie do tridsiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí o schválení alebo zamietnutí žiadosti.

Keď však bol žiadateľ predtým informovaný o pozastavení prepustenia alebo o zadržaní tovaru colnými orgánmi, príslušné colné oddelenie informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí o schválení alebo zamietnutí žiadosti do jedného pracovného dňa odo dňa doručenia žiadosti.

Článok 9

Rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o prijatie opatrenia

1.  Rozhodnutia o schválení vnútroštátnej žiadosti, rozhodnutia o zrušení takýchto rozhodnutí alebo o ich zmene a doplnení, a rozhodnutia o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, nadobúdajú účinnosť v členskom štáte, v ktorom bola vnútroštátna žiadosť podaná, odo dňa ich prijatia.

2.  Rozhodnutia o schválení žiadosti Únie, rozhodnutia o zrušení takýchto rozhodnutí alebo o ich zmene a doplnení, a rozhodnutia o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, nadobúdajú účinnosť takto:

   (a) v členskom štáte, v ktorom bola podaná žiadosť, od dátumu ich prijatia;
   (b) vo všetkých ostatných členských štátoch, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia colných orgánov, od dátumu, ku ktorému sú colné orgány informované podľa článku 13 ods. 2, a za predpokladu, že držiteľ rozhodnutia splnil svoje povinnosti podľa článku 27 ods. 3.

Článok 10

Lehota, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie

1.  Príslušné colné oddelenie určí pri schvaľovaní žiadosti lehotu, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie.

Táto lehota začína od dátumu prijatia rozhodnutia o schválení žiadosti a neprekračuje jeden rok.

2.  Keď je žiadosť podaná po oznámení colných orgánov o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru v súlade s článkom 17 ods. 4, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3 písm. g) až i), schváli sa len na pozastavenie prepustenia tohto tovaru alebo na jeho zadržanie.

3.  Keď právo duševného vlastníctva stratí účinnosť, alebo keď žiadateľ prestane byť z iných dôvodov osobou oprávnenou podať žiadosť, colné orgány nevykonajú žiadne opatrenie. Colné orgány, ktoré schválili rozhodnutie o schválení žiadosti, toto rozhodnutie zrušia, alebo ho zodpovedajúcim spôsobom zmenia a doplnia.

Článok 11

Predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie

1.  Po uplynutí lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, a s výhradou predchádzajúcej úhrady akéhokoľvek dlhu, ktorý by držiteľ rozhodnutia mal voči colným orgánom podľa tohto nariadenia, colné oddelenie, ktoré prijalo prvotné rozhodnutie, môže na žiadosť držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti túto lehotu predĺžiť.

2.  Keď sa žiadosť o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, podá menej ako 30 pracovných dní pred uplynutím platnosti uvedeného rozhodnutia, príslušné colné oddelenie môže toto predĺženie odmietnuť.

3.  Žiadosť o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, obsahuje údaje o akejkoľvek zmene informácií poskytnutých podľa článku 6 ods. 3.

4.  Príslušné colné oddelenie oznámi svoje rozhodnutie o predĺžení držiteľovi rozhodnutia o schválení žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa doručenia uvedenej žiadosti.

5.  Predĺžená lehota, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, plynie odo dňa prijatia rozhodnutia o predĺžení a nepresahuje jeden rok.

Keď právo duševného vlastníctva stratí platnosť, alebo keď žiadateľ prestane byť z iných dôvodov osobou oprávnenou podať žiadosť, colné orgány opatrenie neprijmú. Colné orgány, ktoré schválili rozhodnutie o schválení predĺženia, toto rozhodnutie zrušia, alebo ho primerane zmenia a doplnia.

6.  Držiteľ rozhodnutia neplatí poplatok na úhradu správnych nákladov vyplývajúcich zo spracovania žiadosti o predĺženie.

7.  Komisia stanoví formulár žiadosti o predĺženie prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom podľa článku 29 ods. 2.

Článok 12

Zmena a doplnenie rozhodnutia v súvislosti s právami duševného vlastníctva

Príslušné colné oddelenie, ktoré prijalo rozhodnutie o schválení žiadosti, môže na žiadosť držiteľa tohto rozhodnutia upraviť zoznam práv duševného vlastníctva v uvedenom rozhodnutí.

V prípade rozhodnutia o schválení žiadosti Únie sa každá úprava spočívajúca v pridaní práv duševného vlastníctva obmedzuje na tie práva duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje článok 5.

Článok 13

Oznamovacie povinnosti príslušného colného oddelenia

1.  Príslušné colné oddelenie, ktorému bola podaná vnútroštátna žiadosť, zašle colným úradom jeho členského štátu tieto rozhodnutia bezodkladne po ich prijatí:

   (a) jeho rozhodnutia o schválení vnútroštátnej žiadosti;
   (b) jeho rozhodnutia o zrušení rozhodnutí o schválení vnútroštátnej žiadosti;
   (c) jeho rozhodnutia o zmene a doplnení rozhodnutí o schválení vnútroštátnej žiadosti;
   (d) jeho rozhodnutia o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie.

2.  Príslušné colné oddelenie, ktorému bola podaná žiadosť Únie, postúpi príslušnému colnému oddeleniu členského štátu alebo členských štátov uvedených v žiadosti Únie tieto rozhodnutia:

   (a) rozhodnutia o schválení žiadosti Únie;
   (b) rozhodnutia o zrušení rozhodnutí o schválení žiadosti Únie;
   (c) rozhodnutia o zmene a doplnení rozhodnutí o schválení žiadosti Únie;
   (d) rozhodnutia o predĺžení alebo zamietnutí predĺženia lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie;
   (e) rozhodnutia pozastavujúce opatrenia colných orgánov podľa článku 15 ods. 2.

Príslušné colné oddelenie daného členského štátu alebo členských štátov uvedených v žiadosti Únie následne bezodkladne postúpi uvedené rozhodnutia ich príslušným colným úradom.

3.  Keď sa zavedie centrálna databáza Komisie uvedená v článku 31 ods. 3, všetky výmeny údajov o rozhodnutiach týkajúcich sa žiadostí o prijatie opatrenia, o sprievodných dokumentoch a o oznámeniach medzi colnými orgánmi členských štátov sa vykonávajú prostredníctvom tejto databázy.

Článok 14

Oznamovacie povinnosti držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti

Držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti oznámi do piatich pracovných dní príslušnému colnému oddeleniu, ktoré prijalo toto rozhodnutie, tieto skutočnosti: [PDN 47]

   a) stratu platnosti práva duševného vlastníctva, ktoré je predmetom jeho žiadosti;
   b) držiteľ rozhodnutia prestane byť z iných dôvodov osobou oprávnenou podať žiadosť;
   c) úpravy informácií požadované podľa článku 6 ods. 3.

Článok 15

Nesplnenie povinností držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti

1.  Keď držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti použije informácie poskytnuté colnými orgánmi na iné účely, ako sú účely ustanovené v článku 19, príslušné colné oddelenie môže:

   a) pozastaviť platnosť rozhodnutia o schválení žiadosti v členskom štáte, v ktorom boli informácie poskytnuté alebo použité, až do uplynutia lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie;
   b) odmietnuť predĺžiť lehotu, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie.

2.  Príslušné colné oddelenie sa môže rozhodnúť pozastaviť opatrenia colných orgánov až do uplynutia lehoty, počas ktorej majú tieto orgány prijať opatrenie, keď držiteľ rozhodnutia:

   a) nesplní svoju oznamovaciu povinnosť podľa článku 14;
   b) nesplní požiadavky uvedené v článku 18 ods. 2 o vrátení vzoriek; [PDN 48]
   c) nesplní svoje povinnosti podľa článku 27 ods. 1 a ods. 3 v súvislosti s nákladmi a prekladom;
   d) nezačne konanie podľa článku 20 ods. 1, článku 23 ods. 4článku 20 ods. 4 alebo článku 24 ods. 9. [PDN 49]

V prípade žiadosti Únie bude rozhodnutie o pozastavení opatrení colných orgánov účinné len v členskom štáte, v ktorom sa takéto rozhodnutie prijalo.

KAPITOLA III

USTANOVENIA, KTORÉ UPRAVUJÚ OPATRENIE PRIJATÉ COLNÝMI ORGÁNMI

Oddiel 1

POZASTAVENIE PREPUSTENIA TOVARU ALEBO ZADRŽANIE TOVARU PODOZRIVÉHO Z PORUŠENIA PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Článok 16

Pozastavenie prepustenia tovaru alebo zadržanie tovaru v nadväznosti na schválenie žiadosti

1.  Keď colné orgány členského štátu zistia v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1 tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o schválení žiadosti o prijatie opatrenia, prijmú rozhodnutie o pozastavení prepusteniapozastavia prepustenie tovaru alebo o zadržaní tovaruho zadržia. [PDN 50]

2.  Colné orgány môžu pred prijatím rozhodnutia o pozastavení prepusteniapozastavením tovaru alebo o zadržanípred zadržaním tovaru požiadať držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti, aby im poskytol všetky príslušné informácie. Colné orgány môžu tiež poskytnúťposkytnú držiteľovi rozhodnutia na jeho žiadosť informácie o skutočnom alebo predpokladanom počte položiek, ich povahe, a podľa potreby aj obrázkyfotografie týchto položiek. [PDN 51]

3.  V prípade, že tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, nie je falšovaným ani pirátskym tovarom, colné orgány pred prijatím rozhodnutia o pozastavenípred pozastavením prepustenia tovaru alebo o zadržanízadržaním tovaru oznámia svoj zámer deklarantovi, alebo v prípadoch, keď sa má tovar zadržať, držiteľovi tovaru. Deklarant alebo držiteľ tovaru dostane príležitosť vyjadriť svoj názor do troch pracovných dní odo dňa odoslaniaprijatia tohto oznámenia. [PDN 52]

3a.  Keď sa tovar, pri ktorom existuje podozrenie, že je napodobeninou alebo kópiou tovaru chráneného v Únii právom duševného vlastníctva, umiestni do režimu s podmienečným oslobodením od cla, colné orgány požiadajú deklaranta alebo držiteľa tovaru, aby poskytol primerané dôkazy o tom, že konečné miesto určenia tovaru je mimo územia Únie, a to do troch pracovných dní od prijatia takejto žiadosti. Ak neposkytne dostatočné dôkazy o opaku, colné orgány budú predpokladať, že konečným miestom určenia je územie Únie.

     Komisia prijme do ...(24)vykonávacie akty, ktorými sa stanovia usmernenia, ktoré colným orgánom umožnia posudzovať riziko presmerovania tovaru uvedeného v prvom pododseku na trh Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 29 ods. 2.  [PDN 53]

4.  Colné orgány oznámia držiteľovi rozhodnutia o schválení žiadosti a deklarantovi alebo držiteľovi tovaru svoje rozhodnutie o pozastavenípozastavenie prepustenia tovaru alebo o zadržanízadržanie tovaru do jedného pracovného dňa odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. Alternatívne môžu colné orgány požiadať držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti, aby primerane informoval deklaranta alebo držiteľa tovaru, keď držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti zaručí, že dodrží lehotu a povinnosti stanovené v tomto nariadení.[PDN 54]

Oznámenie deklarantovi alebo držiteľovi tovaru obsahuje informácie o právnych dôsledkoch ustanovených v článku 20, ak ide o iný ako falšovaný a pirátsky tovar, a v článku 23, ak ide o falšovaný a pirátsky tovar. [PDN 55]

5.  Colné orgány informujú držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti a deklaranta alebo držiteľa tovaru o skutočnom alebo odhadovanom množstve, skutočnej alebo predpokladanej povahe tovaru, podľa potreby vrátane obrázkovfotografií týchto položiek, ktorých prepustenie sa pozastavilo, alebo ktoré boli zadržané. [PDN 56]

6.  Keď sa za držiteľa tovaru považujú viaceré osoby, colné orgány nie sú povinné informovať viac ako jednu osobu.

Článok 17

Pozastavenie prepustenia tovaru alebo zadržanie tovaru bez schválenia žiadosti

1.  Keď colné orgány počas opatrenia v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1 zistia tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, môžu pozastaviť prepustenie tovaru alebo zadržať tovar predtým, ako dostanú oznámenie o rozhodnutí o schválení žiadosti v súvislosti s týmto tovarom.

2.  Colné orgány môžu pred prijatím rozhodnutia o pozastavenípozastavením prepustenia tovaru alebo o zadržanízadržaním tovaru, pričom poskytnú len informácie, ako sú skutočný alebo predpokladaný počet položiek, ich povaha a podľa potreby obrázkyfotografie týchto položiek, požiadať ktorúkoľvek osobu oprávnenú podať žiadosť týkajúcu sa údajného porušenia práv duševného vlastníctva, aby im poskytla všetky príslušné informácie. [PDN 57]

3.  Colné orgány pred prijatím rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru oznámia svoj zámer deklarantovi, alebo keď sa má tovar zadržať, držiteľovi tovaru. Deklarant alebo držiteľ tovaru dostanú príležitosť vyjadriť svoj názor do troch pracovných dní odo dňa odoslania tohto oznámenia. [PDN 58]

3a.  Keď sa tovar, pri ktorom existuje podozrenie, že je napodobeninou alebo kópiou tovaru chráneného v Únii právom duševného vlastníctva, umiestni do režimu s podmienečným oslobodením od cla, colné orgány požiadajú deklaranta alebo držiteľa tovaru, aby poskytol primerané dôkazy o tom, že konečné miesto určenia tovaru je mimo územia Únie, a to do troch pracovných dní od odoslania takejto žiadosti. Ak neposkytne dostatočné dôkazy o opaku, colné orgány budú predpokladať, že konečným miestom určenia je územie Únie.

     Komisia prijme do ...(25) vykonávacie akty, ktorými sa stanovia usmernenia, ktoré colným orgánom umožnia posudzovať riziko odchýlenia tovaru uvedeného v prvom pododseku na trh Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 29 ods. 2. [PDN 59]

4.  Colné orgány oznámia pozastavenie prepustenia tovaru alebo zadržanie tovaru každej osobe oprávnenej podať žiadosť týkajúcu sa údajného porušenia práv duševného vlastníctva do jedného pracovného dňa od pozastavenia prepustenia tovaru alebo od zadržania tovaru.

4a.  Ak nemožno identifikovať osobu oprávnenú na predloženie žiadosti, colné orgány spolupracujú s príslušnými orgánmi na identifikácii osoby oprávnenej na predloženie žiadosti. [PDN 60]

5.  Colné orgány bezodkladne schvália prepustenie tovaru alebo ukončia jeho zadržanie po ukončení všetkých colných formalít v týchto prípadoch:

   a) keď do jedného pracovného dňa od pozastavenia prepustenia tovaru alebo zadržania tovaru nezistili žiadnu osobu, ktorá je oprávnená predložiť žiadosť týkajúcu sa údajného porušenia práv duševného vlastníctva;
   b) keď im nebola doručená žiadosť, alebo keď zamietli žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 5.

Colné orgány oznámia deklarantovi alebo držiteľovi tovaru svoje rozhodnutie pozastaviťpozastavenie prepustenie tovaru alebo zadržať tovarzadržanie tovaru do jedného pracovného dňa odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. [PDN 61]

6.  Tento článok sa nevzťahuje na tovar podliehajúci rýchlej skaze. [PDN 62]

Článok 18

Kontrola a odber vzoriek tovaru, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zadržaný

1.  Colné orgány poskytnú držiteľovi rozhodnutia o schválení žiadosti a deklarantovi alebo držiteľovi tovaru príležitosť skontrolovať tovar, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zadržaný.

2.  Colné orgány môžu odobrať reprezentatívne vzorky zo všetkého tovaru, a môžu ich poskytnúť vzorkyalebo poslať držiteľovi rozhodnutia o schválení žiadosti, na jeho žiadosť, jedine na účely analýzy a na uľahčenie následného konania vo vzťahu k falšovanému a pirátskemu tovaru. Analýza týchto vzoriek sa vykoná v rámci výhradnej zodpovednosti držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti.[PDN 63]

Keď to okolnosti umožnia, vzorky sa vrátia po dokončení technickej analýzy a predtým, než sa tovar prepustí alebo sa ukončí jeho zadržanie.

3.  Colné orgány poskytnú držiteľovi rozhodnutia o schválení žiadosti a podľa okolností orgánom a agentúram na presadzovanie práv na požiadanie, a ak sú im známe, mená a adresy príjemcu, odosielateľa, deklaranta alebo držiteľa tovaru, colný režim a pôvod, provenienciu a miesto určenia tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva. [PDN 64]

4.  Podmienky uskladnenia tovaru počas lehoty pozastavenia prepustenia alebo zadržania vrátane ustanovení týkajúcich sa nákladov určí každý členský štát.

Článok 19

Povolené využívanie určitých informácií držiteľom rozhodnutia o schválení žiadosti

Keď boli držiteľovi rozhodnutia o schválení žiadosti doručené informácie uvedené v článku 18 ods. 3, držiteľ môže tieto informácie použiť len na tieto účely:

   a) začatie konania o tom, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva, alebo v priebehu takéhoto konania; [PDN 65]
   aa) prijatie ďalších opatrení s cieľom určiť porušovateľa práva duševného vlastníctva;[PDN 66]
   ab) začatie trestných konaní alebo v rámci takýchto konaní;[PDN 67]
   b) vyžiadanie náhrady od osoby, ktorá porušila právo duševného vlastníctva, alebo od iných osôb, keď je tovar zničený podľa článku 20 ods. 3 alebo článku 23 ods. 3. [PDN 68]
   ba) na účely alebo v rámci trestného vyšetrovania alebo trestného konania vrátane informácií, ktoré súvisia s právom duševného vlastníctva.[PDN 69]
   bb) v rámci mimosúdnych vyrovnaní.[PDN 70]

Článok 19a

Výmena informácií a údajov medzi colnými orgánmi

Ak bude zaručená vhodná ochrana údajov, môže Komisia rozhodnúť o tom, že o informácie a údaje zhromaždené v zmysle článku 18 ods. 3 sa colné orgány v Únii a príslušné orgány v tretích krajinách majú deliť, a môže ustanoviť podmienky takejto deľby.[PDN 71]

Oddiel 2

Zničenie tovaru,začatie konania a predpokladané prepustenie tovaru [PDN 72]

Článok 20

Zničenie tovaru,začatie konania [PDN 73]

1.  Keď tovar iný ako tovar, na ktorý sa vzťahujú články 23 a 24, je podozrivý z porušenia právaTovar, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zadržaný v súlade s článkom 16, sa môže zničiť pod colným dohľadom bez toho, aby bolo treba určiť, či sa porušilo právo duševného vlastníctva na základe právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa tento tovar nachádza, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

   a) držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti začnena základe informácií, ktoré mu boli poskytnuté podľa článku 16 ods. 2, písomne potvrdil colným orgánom do desiatich pracovných dní odo dňa odoslania rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru konanie o tom, čialebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o jeho zadržaní, že došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva s uvedením duševného práva, ktoré bolo porušené;
   b) držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti písomne informuje do desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru colné orgány o súhlase so zničením tovaru;
   c) deklarant alebo držiteľ tovaru písomne potvrdí do desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru colným orgánom súhlas so zničením tovar.

V prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva je lehota na začatie konania uvedená v prvom pododseku tri pracovné dni odo dňa odoslania rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru.[PDN 74]

2.  Colné orgány prepustia tovar alebo ukončia jeho zadržanie bezodkladne po ukončení všetkých colných formalít, keď ich držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti neinformoval v lehote uvedenej v odseku 1 o nijakom z týchto bodov:Keď deklarant alebo držiteľ tovaru nepotvrdí colným orgánom, ktoré prijali rozhodnutie o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru, súhlas so zničením v lehotách stanovených v odseku 1 písm. c), ani im neoznámi námietky proti zničeniu, colné orgány to môžu považovať za súhlas deklaranta alebo držiteľa tovaru so zničením tovaru.

   a) začatí konania o tom, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva;
   b) písomnej dohode medzi držiteľom rozhodnutia o schválení žiadosti a držiteľom tovaru o prepadnutí tovaru s cieľom zničenia. [PDN 75]

3.  V prípade dohody o prepadnutí tovaru s cieľom zničenia podľa odseku 2 písm. b) sa zničenie vykonáTovar sa zničí pod colným dohľadom na náklady držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti a v rámci jeho zodpovednosti, ak nie je uvedené inak v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa vykonáva zničenie tovaru. Pred zničením tovaru sa môžu odobrať vzorky.[PDN 76]

4.  Colné orgány môžu na žiadosť držiteľaV prípade, že nebol udelený súhlas na zničenie tovaru alebo deklarant či držiteľ tovaru vzniesol námietku proti zničeniu, začne držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti v náležitých prípadoch predĺžiť lehotu uvedenú v prvom pododseku odseku 1 maximálne o 10 pracovných dnído dvadsiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru konanie s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva..

V prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze sa lehota uvedená v druhom pododseku odseku 1 nepredlžuje. [PDN 77]

4a.  Colné orgány schvália prepustenie tovaru alebo podľa potreby ukončia jeho zadržanie bezodkladne po dokončení všetkých colných formalít, keď nedostanú od držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti žiadne takéto informácie:

   a) jeho súhlas so zničením v lehotách uvedených v odseku 1 písm. b);
   b) o začatí konania s cieľom určiť, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva v lehote uvedenej v odseku 4. [PDN 78]

Článok 21

Predpokladané prepustenie tovaru

1.  Keď bol colným orgánom oznámený začiatok konania o to, či došlo k porušeniu práva k dizajnu, patentu, úžitkovému vzoru alebo k odrodám rastlín, a lehota ustanovená v článku 20 uplynula, deklarant alebo držiteľ tovaru môže požiadať colné orgány o prepustenie tovaru alebo ukončenie jeho zadržiavania.

Colné orgány prepustia tovar alebo ukončia jeho zadržiavanie len v prípade, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

   a) deklarant alebo držiteľ tovaru poskytol zábezpeku;
   b) orgán oprávnený určiť, či sa porušilo právo duševného vlastníctva, neschválil preventívne opatrenia;
   c) všetky colné formality sa dokončili.

2.  Zábezpeku podľa odseku 1 písm. a) poskytne deklarant alebo držiteľ tovaru do 10 pracovných dní odo dňa, ku ktorému bola colným orgánom doručená žiadosť podľa odseku 1.

3.  Colné orgány stanovia zábezpeku vo výške, ktorá je dostatočná na ochranu záujmov držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti.

4.  Poskytnutie zábezpeky nemá vplyv na ostatné opravné prostriedky, ktoré má k dispozícii držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti.

Článok 22

Zakázané colne schválená manipulácia a použitie tovaru prepadnutého s cieľom zničenia

1.  Tovar prepadnutý na účely zničenia podľa článku 20, 23alebo článku 24 sa: [PDN 79]

   a) neprepustí do voľného obehu;
   b) nevynesie z colného územia Únie;
   c) nevyvezie;
   d) spätne nevyvezie;
   e) neumiestni do režimu s podmienečným oslobodením od cla;
   f) neumiestni do bezcolného pásma ani do bezcolného skladu.

1a.  Na základe výnimky od ustanovení odseku 1 môžu colné orgány povoliť verejným alebo súkromným organizáciám, ktorých cieľom je bojovať proti falšovaniu a ktoré získali individuálne oprávnenie pred týmito operáciami, aby použili opatrenia uvedené v odseku 1 písm. a) až f). Prepadnutý tovar môžu oprávnené organizácie pred zničením skladovať za podmienok definovaných v oprávnení na účely analýzy a budovania databázy s informáciami určenými na boj proti falšovaniu. Zoznam oprávnených organizácií sa zverejní na internetovej stránke Komisie.[PDN 80]

2.  Colné orgány môžu povoliť, aby sa tovar uvedený v odseku 1 premiestnil pod colným dohľadom medzi rôznymi miestami na colnom území Únie s cieľom jeho zničenia pod colným dohľadom alebo jeho použitia na vzdelávacie a výstavné účely za primeraných bezpečnostných opatrení. [PDN 81]

Oddiel 3

Falšovaný a pirátsky tovar [PDN 82]

Článok 23

Zničenie tovaru a začatie konania

1.  Tovar podozrivý z toho, že je falšovaný alebo pirátsky, sa môže zničiť pod colným dohľadom bez toho, aby bolo akokoľvek potrebné určiť, či sa porušilo právo duševného vlastníctva na základe právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa tento tovar nachádza, keď sú splnené tieto podmienky:

   (a) držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti písomne informoval do desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do troch pracovných dní odo dňa odoslania rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru colné orgány o súhlase so zničením tovaru ;
   (b) deklarant alebo držiteľ tovaru písomne potvrdil do desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do troch pracovných dní odo dňa zaslania rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru colným orgánom súhlas so zničením tovaru.

2.  Keď deklarant alebo držiteľ tovaru nepotvrdil colným orgánom, ktoré prijali rozhodnutie o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru, súhlas so zničením v lehotách stanovených v odseku 1 písm. b), ani im neoznámil námietky proti zničeniu, colné orgány to môžu považovať za súhlas deklaranta alebo držiteľa tovaru so zničením tovaru.

Colné orgány informujú držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti zodpovedajúcim spôsobom.

Keď deklarant alebo držiteľ tovaru vznesie námietku proti zničeniu tovaru, colné orgány o takejto námietke informujú držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti.

3.  Tovar sa zničí pod colným dohľadom na náklady držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti a v rámci jeho zodpovednosti, ak nie je uvedené inak v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa vykonáva zničenie tovaru. Pred zničením tovaru sa môžu odobrať vzorky.

4.  V prípade nedohodnutia sa na zničení tovaru začne držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti do desiatich pracovných dní konanie o tom, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva, alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do troch pracovných dní, odo dňa odoslania rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru.

Colné orgány môžu v náležitých prípadoch na požiadanie držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti predĺžiť lehoty uvedené v prvom pododseku maximálne o 10 pracovných dní.

V prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze sa tieto lehoty nemôžu predĺžiť.

5.  Colné orgány schvália prepustenie tovaru, alebo podľa potreby ukončia jeho zadržanie, bezodkladne po dokončení všetkých colných formalít, keď nedostanú od držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti informácie o žiadnej z týchto skutočností:

   (a) jeho súhlase so zničením v lehotách uvedených v odseku 1 písm. a);
   (b) začatí konania o tom, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva v lehote uvedenej v odseku 4. [PDN 83]

Článok 24

Zjednodušený postup zničenia tovaru v malých zásielkach

1.  Tento článok sa vzťahuje na tovar, ktorý spĺňa všetky tieto podmienky:

   (a) tovar je pri ktorom je podozrenie, že ide o falšovaný alebo pirátsky tovarpodozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva; [PDN 84]
   (b) tovar nepodlieha rýchlej skaze;
   (c) tovar, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o schválení žiadosti;
   ca) držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti požiadal vo svojej žiadosti o použitie osobitného postupu;[PDN 85]
   (d) tovar je prepravovaný v malých zásielkach.

2.  Článok 16 ods. 3, 4 a 5 a článok 18 ods. 2 sa neuplatňujú. [PDN 86]

3.  Colné orgány pri oznamovaní rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru informujú deklaranta alebo držiteľa tovaru do jedného pracovného dňa odo dňa prijatia tohto rozhodnutia o:

   a) zámere colných orgánov zničiť tovar;
   b) právach deklaranta alebo držiteľa tovaru podľa odsekov 4 a 5.

4.  Deklarantovi alebo držiteľovi tovaru sa poskytne príležitosť vyjadriť svoj názor do dvadsiatichpiatich pracovných dní odo dňa odoslaniaprijatia rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru. [PDN 87]

5.  Príslušný tovar sa môže zničiť, keď deklarant alebo držiteľ tovaru do 20 pracovných dní odo dňa odoslania rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovarupísomne potvrdí colným orgánom svoj súhlas so zničením tovaru. Tovar sa zničí pod colným dohľadom na náklady držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti.[PDN 88]

6.  Keď deklarant alebo držiteľ tovaru nepotvrdil svoj súhlas so zničením v lehote uvedenej v odseku 5, ani neoznámil svoj nesúhlas s likvidáciou colnému úradu, ktorý prijal rozhodnutie o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru, colné orgány to môžu považovať za súhlas deklaranta alebo držiteľa tovaru s jeho zničením.

7.  Tovar sa zničí pod colným dohľadom a na náklady colných orgánov. [PDN 89]

7a.  Colné orgány poskytnú držiteľovi rozhodnutia o schválení žiadosti prístup k informáciám o skutočnom alebo predpokladanom počte zničených položiek a podľa potreby o ich povahe.[PDN 90]

8.  Ak deklarant alebo držiteľ tovaru vznesie námietku proti zničeniu tovaruv lehote 10 pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru nepotvrdí súhlas so zničením alebo vyjadrí nesúhlas s jeho zničením, colné orgány informujú držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti o nezískaní súhlasu alebo uplatnení námietky a o počte položiek a ich povahe, podľa potreby vrátane obrázkov alebo vzoriek týchto položiek. [PDN 91]

9.  Colné orgány schvália prepustenie tovaru, alebo podľa potreby ukončia jeho zadržanie, bezodkladne po dokončení všetkých colných formalít, keď do 10 pracovných dní odo dňa odoslania informácií uvedených v odseku 8 nedostali od držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti informácie o začatí konania o tom, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva.

10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 v prípade hraničných hodnôt, ktorými sú na účel tohto článku vymedzené malé zásielky. [PDN 92]

KAPITOLA IV

ZODPOVEDNOSŤ, NÁKLADY A SANKCIE

Článok 25

Zodpovednosť colných orgánov

Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy členských štátov, rozhodnutie o schválení žiadosti neoprávňuje držiteľa tohto rozhodnutia na náhradu v prípade, že colný úrad nezistí tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva a prepustí ho, alebo sa neprijme opatrenie na jeho zadržanie.

Článok 26

Zodpovednosť držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti

Keď sa postup, ktorý riadne začal podľa tohto nariadenia, preruší v dôsledku konania alebo zanedbania konania držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti, alebo keď sa následne zistí, že predmetný tovar neporušuje právo duševného vlastníctva, držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti je zodpovedný voči osobám nachádzajúcim sa v situácii uvedenej v článku 1 ods. 1 v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa tovar nachádzal.

Článok 27

Náklady

1.  Keď o to požiadajú colné orgány, držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti uhradí všetky náklady, ktoré colnej správe vznikli pri uchovávaní tovaru pod colným dohľadom v súlade s článkami 16 a 17, a pri ničení tovaru v súlade s článkami 20 a 2324. Colné orgány informujú držiteľa rozhodnutia na základe jeho žiadosti o tom, kde a ako je uložený zadržaný tovar a aké sú náklady na jeho skladovanie, pričom dostane príležitosť vyjadriť sa k nemu.. [PDN 93]

2.  Tento článok nemá vplyv na právo držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti požadovať náhradu od osoby, ktorá porušila právo duševného vlastníctva, alebo od iných osôb v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa tovar nachádzal.

2a.  Ak osoba porušujúca právo duševného vlastníctva nie je známa, nie je dosiahnuteľná alebo schopná poskytnúť náhradu škody, držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti môže požadovať náhradu od vlastníka tovaru alebo od osoby, ktorá má podobné právo disponovať s tovarom.[PDN 94]

2b.  Odsek 2a sa nevzťahuje na postup stanovený v článku 24. [PDN 95]

3.  Držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti Únie zabezpečí a zaplatí preklad požadovaný colnými orgánmi, ktoré majú prijať opatrenie v súvislosti s tovarom podozrivým z porušovania práva duševného vlastníctva.

Článok 28

Administratívne sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo, členské štáty stanoviauplatňujú pravidlá administratívnych sankcií zatýkajúce sa prípadov porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené administratívne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. [PDN 96]

Členské štáty oznámia uvedené ustanovenia Komisii do šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktoré na ne majú vplyv.

KAPITOLA V

VÝBOR, DELEGOVANIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA [PDN 97]

Článok 29

Komitologický postup

1.  Komisii pomáha Výbor pre colný kódex, zriadený na základe článkov 247a a 248a nariadenia (EHS) č. 2913/92. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 30

Výkon delegovania

1.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam ustanoveným v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci podľa článku 24 ods. 10 sa udeľuje na neurčitý čas od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Delegovanie právomocí podľa článku 24 ods. 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 ods. 10 nadobudne účinnosť len vtedy, ak do 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči nemu žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota o 2 mesiace predĺži. [PDN 98]

Článok 31

Výmena údajov o rozhodnutiach týkajúcich sa žiadostí o prijatie opatrenia medzi členskými štátmi a Komisiou

1.  Príslušné colné oddelenia oznamujú Komisii potrebné informácie týkajúce sa:

   a) žiadostirozhodnutí o schválení žiadostí vrátane žiadostí o prijatie opatrení vrátanea prípadných fotografií, obrázkov alebo brožúr;
   b) rozhodnutia o schválení žiadostí;
   c) rozhodnutia o predĺžení lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, alebo rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o schválení žiadosti alebo o jeho zmene a doplnení;
   d) pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti. [PDN 99]

2.  Keď je prepustenie tovaru pozastavené, alebo keď je tovar zadržaný, colné orgány zašlú Komisii všetky príslušné informácie, ako aj podrobné údaje o tovare, práve duševného vlastníctva, postupoch a doprave, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 24 písm. g) nariadenia (ES) č. 515/97.

3.  Všetky informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uchovávajú v centrálnej databáze Komisie. Po vytvorení centrálnej databázy sa informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 poskytujú prostredníctvom nej.[PDN 100]

4.  Komisia sprístupní príslušné informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 colným orgánom členských štátov v elektronickej forme čo najskôr a najneskôr 1. januára 2015.

4a.  Na účely spracovania informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 sa centrálna databáza uvedená v odseku 3 vytvorí v elektronickej forme. Centrálna databáza obsahuje informácie uvedené v článku 6 ods. 3 druhom pododseku, článku 13 a v odsekoch 1 a 2 tohto článku, vrátane osobných údajov.

4b.  Colné orgány členských štátov a Komisia majú prístup k informáciám obsiahnutých v centrálnej databáze.

4c.   Colné orgány zadávajú do centrálnej databázy informácie o žiadostiach podaných príslušnému colnému oddeleniu. Colný orgán, ktorý zadal informáciu do centrálnej databázy, ju v prípadoch, keď je to potrebné, zmení, doplní, opraví alebo odstráni. Každý colný orgán, ktorý zadal informáciu do centrálnej databázy, je zodpovedný za jej presnosť, primeranosť a relevantnosť.

4d.   Komisia prijme a uskutočňuje zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné používanie centrálnej databázy. Colný orgán každého členského štátu prijme a uskutočňuje zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť spracovávania so zreteľom na operácie spracovávania, ktoré uskutočňujú jeho colné orgány, a na terminály centrálnej databázy, ktoré sa nachádzajú na území tohto členského štátu.

4e.   Spracovávanie osobných údajov v centrálnej databáze sa uskutočňuje v súlade s článkom 32.[PDN 101]

Článok 32

Ustanovenia o ochrane údajov

1.  Spracovanie osobných údajov v centrálnej databáze Komisie prebieha v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Vykonávacie opatrenia, ktoré sa majú prijať, by mali v každom prípade podrobne špecifikovať funkčné a technické vlastnosti databázy.[PDN 102]

2.  Spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi v členských štátoch prebieha v súlade so smernicou 95/46/ES a pod dohľadom verejného nezávislého orgánu členského štátu uvedeného v článku 28 uvedenej smernice.

2a.  Osobné údaje sa zhromažďujú a využívajú len na účely tejto smernice. Zhromažďované osobné údaje musia byť presné a aktuálne.

2b.   Každý colný orgán, ktorý zadal osobné údaje do centrálnej databázy, kontroluje spracovávanie týchto údajov.

2c.   Osoba, ktorej sa údaje týkajú, má prístup k príslušným osobným údajom, ktoré sa spracovávajú v centrálnej databáze, a ak je to potrebné, má právo na opravu, odstránenie alebo zablokovanie osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

2d.   Všetky požiadavky v súvislosti s právom na prístup k údajom, ich opravu, odstránenie alebo zablokovanie sa predkladajú príslušnému colnému oddeleniu, ktoré sa nimi zaoberá. Ak osoba, ktorej sa údaje týkajú, predloží žiadosť o uplatnenie práva na prístup k údajom, ich opravu, odstránenie alebo zablokovanie inému colnému úradu alebo oddeleniu Komisie, úrad, ktorému bola žiadosť doručená, ju postúpi príslušnému colnému oddeleniu.

2e.   Osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie než šesť mesiacov od dátumu, keď bolo príslušné rozhodnutie o schválení žiadosti zrušené alebo keď uplynula lehota, počas ktorej mali colné orgány prijať opatrenie.

2f.   Ak držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti začal konanie v súlade s článkom 20 ods. 1 alebo článkom 24 ods. 9 a oznámil príslušnému colnému oddeleniu, že konanie začína, osobné údaje sa uchovávajú šesť mesiacov po tom, čo sa počas konania s konečnou platnosťou rozhodlo, či bolo právo duševného vlastníctva porušené.[PDN 103]

Článok 33

Obdobia, dátumy a lehoty

Uplatňujú sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na obdobia, dátumy a lehoty stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny(26).

Článok 34

Vzájomná administratívna pomoc

Uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 515/97.

Článok 35

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1383/2003 sa zrušuje s účinnosťou od ...(27)

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 36

Prechodné ustanovenia

Žiadosti o prijatie opatrenia schválené v súlade s nariadením (ES) č. 1383/2003 zostávajú platné počas lehoty stanovenej v rozhodnutí o schválení žiadosti, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, a nepredĺžia sa.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovaniepredkladanie správ[PDN 104]

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 24 ods. 1 až 9 sa však uplatňuje od XX. XX. 20XX. [PDN 106]

     Komisia do ...(28) predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, ako aj analýzu vplyvu tohto nariadenia na dostupnosť generických liekov v Únii a v celosvetovom meradle. V prípade potreby sa k správe priložia vhodné návrhy a/alebo odporúčania. [PDN 121, 151 a 163]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda

(1) Ú. v. EÚ C 363, 13.12.2011, s. 1.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 3. júla 2012.
(3) Ú. v. EÚ C 253, 4.10.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.
(5) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
(8) Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 74.
(9)* Dátum: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(10) Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(12) Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.,
(13) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(14) Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 1.
(15) Ú. v. ES L 198, 8.8.1996, s. 30.
(16) Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.
(17) Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.
(18) Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1.
(19) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.
(20) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(21) Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1.
(22) Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.
(23) Ú. v. EÚ L199, 31.7.2007, s. 40.
(24)* Dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(25)* Dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(26) Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.
(27)* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(28)* Dátum: 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd
PDF 306kWORD 117k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, potrebe komplexného prístupu k európskym problémom v tejto oblasti (2011/2297(INI))
P7_TA(2012)0273A7-0192/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(1) (ďalej len rámcová smernica o vode),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality(2) (ďalej len smernica o podzemných vodách),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES(3) (ďalej len smernica o environmentálnych normách kvality),

–  so zreteľom na smernicu Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd(4) (ďalej len smernica o čistení komunálnych odpadových vôd),

–  so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov(5) (ďalej len smernica o dusičnanoch),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík(6) (ďalej len smernica o povodniach),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh(7),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(8) (ďalej len nariadenie REACH),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov(9),

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín(10) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva(11),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 z  22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní(12),

–  so zreteľom na koncepciu Komisie na ochranu európskych vodných zdrojov,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (COM(2011)0244),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571),

–  so zreteľom na pripravované európske partnerstvo v oblasti inovácií týkajúce sa vody,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 18. júla 2007 s názvom Riešenie problému nedostatku vody a súch v Európskej únii (COM(2007)0414),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012(13) o šiestom svetovom fóre o vode, ktoré sa konalo 12. – 17. marca 2012 v Marseille, a na platformu kompromisov a riešení, prijatú na tom istom fóre,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o riešení problému nedostatku vody a problému sucha v Európskej únii(14),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2010 k bielej knihe Komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení(15),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre petície (A7-0192/2012),

A.  keďže rámcová smernica o vode ustanovila rámec na ochranu a obnovu čistých vodných zdrojov v EÚ a na zabezpečenie ich dlhodobého a udržateľného využívania, a jej cieľom je dosiahnuť „dobrý ekologický a chemický stav“ do roku 2015; ale keďže z prehodnotenia plánov manažmentu povodí, ktoré vypracovali členské štáty podľa požiadaviek smernice, vyplýva, že významný počet vodných útvarov EÚ nedosiahne do roku 2015 „dobrý stav“ vzhľadom na dlhodobé aj novo vznikajúce problémy;

B.  keďže biodiverzita sladkých vôd v Európe je v kríze, keď 37 % európskych druhov sladkovodných rýb a 40 % druhov sladkovodných mäkkýšov je podľa kritérií červenej listiny Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) považovaných za ohrozených;

C.  keďže vodné zdroje sú obzvlášť citlivé na vplyvy zmeny klímy, čo by mohlo viesť k poklesu množstva a kvality dostupnej vody, najmä pitnej vody, ako aj k zvýšenému výskytu záplav a sucha a ich väčšej intenzite;

D.  keďže voda je pre život nevyhnutný a nepredajný verejný majetok a správne hospodárenie s vodou zohráva dôležitú úlohu pri zachovaní svetového prírodného kapitálu a ekosystémových služieb, ako aj pri všetkých hľadiskách využívania zdrojov a hospodárskej výroby, keďže budúcnosť európskeho priemyslu závisí od nájdenia účinnej odpovede na súčasné problémy oblasti vôd a od zodpovedného a efektívneho manažmentu súčasných vodných zdrojov, ktoré majú priamy vplyv na ľudské zdravie, výrobu energie, poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť;

E.  keďže Európa odoberá v súčasnosti asi 13 % vody, ktorú má celkovo k dispozícii, pričom je zaznamenaný určitý nedostatok vody, a keďže na mnohých miestach Európy odber vody prevyšuje trvalo udržateľnú úroveň, a na základe toho sú ohrozené voľne žijúce zvieratá, bezpečné zásobovanie spoločnosti a rôzne hospodárske použitia, a keďže v niektorých juhoeurópskych regiónoch prevyšuje ukazovateľ spotreby vody 40 %, a to znamená vysoký nedostatok vody;

F.  keďže pre polosuché podnebie rozsiahlych oblastí v južnej Európe v období kratšom ako rok a takisto dlhšom ako rok je charakteristické veľmi nerovnomerné rozdelenie vodných zdrojov, a keďže toto veľmi nerovnomerné rozdelenie sa často zhoršuje so zmenou klímy;

G.  keďže stratégia Európa 2020 predpokladá účinnejšie využívanie zdrojov a keďže súčasné trendy vo využívaní vody sú často neudržateľné z dôvodu neúsporných postupov, ktoré vedú k plytvaniu vodou, a keďže systémy vodnej infraštruktúry sú často zastarané, a to tak v najviac, ako aj v najmenej rozvinutých regiónoch, a chýbajú informácie o skutočnom výkone a stratách;

H.  keďže prechod k ekologickému hospodárstvu sa môže uskutočniť len prostredníctvom zohľadnenia problémov v oblasti vodného hospodárstva;

I.  keďže neprimerané čistenie odpadových vôd spôsobuje pretrvávajúcu úroveň znečistenia morského pobrežia EÚ a je teda bezpodmienečne nevyhnutné urýchliť v členských štátoch zavedenie infraštruktúry čistenia odpadových vôd;

Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd: úspechy a nedostatky

1.  uznáva, že rámcová smernica o vode predstavuje pevný a ambiciózny legislatívny základ na dlhodobé integrované hospodárenie s vodou v EÚ; víta zlepšenie kvality európskych vôd a čistenia odpadových vôd v posledných rokoch; upozorňuje však, že tempo vykonávania v členských štátoch a regiónoch je pomalé a nerovnomerné a že na dosiahnutie „dobrého stavu“ všetkých európskych vôd treba do roku 2015 podstatne zlepšiť vykonávanie rámcovej smernice o vode;

2.  uznáva, že voda je spoločným bohatstvom ľudstva a verejným statkom a prístup k nej by mal byť základným a univerzálnym právom; zdôrazňuje, že udržateľné využívanie vôd je z hľadiska ochrany životného prostredia aj z hľadiska zdravia nevyhnutnosť, ktorá zohráva zásadnú úlohu v cykle regulácie klímy; znovu opakuje, že je potrebné prispôsobiť pravidlá na vnútornom trhu osobitným vlastnostiam sektora vodného hospodárstva a vyzýva členské štáty, aby v súlade so zásadou subsidiarity riadili vodu a služby spojené s vodou podľa článku 9 rámcovej smernice o vode;

3.  konštatuje, že napriek pokroku pri vykonávaní smernice o spracovaní mestskej odpadovej vody naďalej existujú nedostatky týkajúce sa mier súladu stokových sústav a/alebo zaobchádzania s odpadovou vodou;

4.  zdôrazňuje, že aj keď hlavná pozornosť by sa mala venovať vykonávaniu súčasných právnych predpisov v sektore vodného hospodárstva, stále existujú určité nedostatky, ktoré je potrebné vyriešiť prispôsobením platných právnych predpisov prioritám politiky v oblasti vodného hospodárstva a vytvorením nových právnych predpisov s cieľom riešiť dopad osobitných odvetví a činností, a pritom je potrebné brať do úvahy význam dobrovoľnej spolupráce medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi a ostatnými zúčastnenými stranami v záujme trvalo udržateľného vodného hospodárstva;

5.  potvrdzuje svoje stanovisko, že je nevyhnutné, aby Komisia predložila legislatívny návrh podobný smernici o povodniach, ktorý podporí prispôsobenie politiky EÚ v súvislosti s nedostatkom vody a suchom, ako aj prispôsobenie zmene klímy;

6.  klasifikuje pripravovanú koncepciu Komisie na ochranu európskych vodných zdrojov ako reakciu politík EÚ na súčasné a budúce problémy týkajúce sa vôd, ktorej cieľom je zabezpečiť dostatočnú dostupnosť kvalitnej vody na udržateľné a spravodlivé využívanie vody do roku 2050 bez toho, aby boli dotknuté zvrchované práva jednotlivých štátov, týkajúce sa vôd;

7.  upozorňuje členské štáty na ich povinnosť vyplývajúcu z rámcovej smernice o vode, ktorou je dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015; naliehavo žiada Komisiu, aby prijala rázne opatrenia, ktoré skoncujú s porušovaním právnych predpisov EÚ v oblasti vôd členskými štátmi; žiada zároveň poskytnutie pomoci napríklad prostredníctvom vypracovania a sprístupnenia komplexných usmernení a účinných nástrojov na podporu budovania kapacít najmä pre regionálne orgány a správy povodia riek, na zabezpečenie rovnakých podmienok a na pomoc členským štátom pri dosahovaní väčšieho súladu v budúcich etapách vykonávania politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva s cieľom splniť záväzky v oblasti vodného hospodárstva; poukazuje na skutočnosť, že v mnohých prípadoch petície odhalili problémy spojené s transpozíciou a správnym vykonávaním právnych predpisov EÚ o vode, a vyzýva Komisiu, aby bola pri svojich vyšetrovaniach rozhodnejšia, najmä pri preskúmavaní petícií;

Účinné využívanie vody a riadenie zdrojov

8.  zdôrazňuje význam efektívnosti využívania vody; žiada účinnejšie využívanie vody najmä v odvetviach ako je energetika a poľnohospodárstvo, ktoré sú najväčšími používateľmi vody;

9.  zdôrazňuje súvislosť medzi výrobou energie, energetickou účinnosťou a bezpečnosťou vodných zdrojov; upozorňuje, že na európskej úrovni treba vytvoriť ďalšie stratégie a koncepcie, ako napríklad použitie vody ako zásobníka energie, aby rastúci dopyt týkajúci sa energie neohrozil bezpečnosť vodných zdrojov a aby sa využil potenciál na zníženie spotreby energie prostredníctvom účinného využívania vody; zdôrazňuje, že pri posudzovaní udržateľnosti tradičných aj nízkouhlíkových zdrojov energie vrátane bioenergie a vodnej energie by sa malo prihliadať na využívanie vody, a poukazuje pritom na riziká ťažby nekonvenčných zásob zemného plynu;

10.  zdôrazňuje, že účinnosť a udržateľnosť využívania vody v poľnohospodárskom odvetví sa môže zlepšiť zavedením inovačných technológií a postupov a zvýšením informovanosti a povedomia poľnohospodárov a koncových používateľov; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že na dosiahnutie pozitívnych výsledkov v oblasti ochrany vôd je vhodná spolupráca medzi poľnohospodármi a ostatnými zúčastnenými stranami; navyše zdôrazňuje, že vzhľadom na problémy súvisiace so zmenou klímy a potravinovou bezpečnosťou by sa mali zabezpečiť pre poľnohospodárstvo dostatočné vodné zdroje, napríklad prostredníctvom vytvárania zásobníkov vody; konštatuje, že odvetvie poľnohospodárstva využíva väčšinu vodných zdrojov a zdôrazňuje význam zachovania a trvalo udržateľného využívania vody v súčasnej reforme SPP;

11.  domnieva sa, že rastúci dopyt po vode si vyžaduje naliehavé investície do zavlažovania, a vyzýva Komisiu, aby uľahčila prístup k riešeniam na vyrovnanie sa s nedostatkom vody, ako je umelé dopĺňanie podzemných rezervoárov vody, zachytávanie vody a vývoj alternatívnych techník zavlažovania; zároveň zdôrazňuje význam prenosu znalostí a technológií týkajúcich sa týchto techník, ako aj ochrany vody a jej zachytávania, hospodárenia s podzemnými vodami a čistenia odpadových vôd;

12.  zdôrazňuje, že obnova podzemných vôd v poľnohospodárskych a lesných oblastiach je veľmi vysoká a že poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo má už teraz veľkú zodpovednosť za zachovanie čistoty kvalitných podzemných vôd; uznáva doterajšie úsilie poľnohospodárov o zlepšenie kvality podzemných vôd;

13.  zdôrazňuje, že politika hygieny vody a nakladania s odpadovými vodami vhodná z hľadiska životného prostredia a z hospodárskeho hľadiska by mala riešiť znečistenie pri zdroji a nemala by nechať všetky znečisťujúce látky prejsť až k nákladnému konečnému čisteniu odpadovej vody, najmä vzhľadom na vody pretekajúce znečistenou pôdou; podporuje využívanie odpadovej vody a vedľajších produktov čistenia odpadovej vody, ktoré vznikajú na základe prísnych požiadaviek na kvalitu, ako nového zdroja; poznamenáva, že odpadové vody možno používať ako zdroj energie prostredníctvom spätného získavania tepla alebo energie z organických látok, ktoré obsahujú, a že táto možnosť by sa mala rozvinúť;

14.  žiada, aby sa právne predpisy EÚ v oblasti vôd podľa potreby aktualizovali tak, aby riadne zohľadňovali technický pokrok v oblasti opätovného používania a recyklácie vody a aby umožňovali nákladovo a energeticky účinné použitie vyčistenej odpadovej vody na zavlažovanie, ako aj opätovné použitie šedej vody v domácnostiach; žiada opatrenia na náležité sledovanie chemickej a biologickej kvality recyklovanej vody; vyzýva Komisiu, aby preskúmala postupy na vytvorenie stimulov na rozsiahlejšie využívanie čistenej odpadovej vody, šedej a dažďovej vody s cieľom prispieť k zmierneniu zaťaženia vodných zdrojov;

15.  zdôrazňuje, že zníženie spotreby vody by malo byť prioritou; zdôrazňuje význam ekodizajnu, zariadení na šetrenie vodou a požaduje povinné merania vody vo všetkých odvetviach a u všetkých používateľov vo všetkých krajinách EÚ; okrem toho vyzýva Komisiu, aby regulovala efektívnosť zariadení používaných v poľnohospodárstve, pokiaľ ide o využívanie vody;

16.  poukazuje na skutočnosť, že v EÚ sa kvôli neefektívnemu využívaniu stráca približne 20 % vody a že vyššia efektívnosť pri využívaní vodných zdrojov je kľúčovým faktorom trvalo udržateľného vodného hospodárstva, najmä ak je treba riešiť problémy súvisiace s nedostatkom vody a suchom; trvá na naliehavej potrebe vykonať audit stavu európskej vodnej siete, pokiaľ ide o kvalitu, zastaranosť a vzájomnú prepojenosť, keďže až 70 % vody dodávanej do európskych miest sa stráca v dôsledku presakovania vodnej siete, ako aj na potrebe podporiť investície do infraštruktúry;

Voda a ekosystémy

17.  pripomína, že voda je základom väčšiny ekosystémových služieb, a zdôrazňuje význam správneho hospodárenia s vodou pri dosahovaní cieľov v oblasti biodiverzity; zdôrazňuje, že sú nevyhnutné opatrenia na opätovné zalesňovanie a obnovu mokradí v rámci hospodárenia s vodnými zdrojmi; žiada lepšie zosúladenie cieľov rámcovej smernice o vode s programom Natura 2000; zdôrazňuje, že vedomostná základňa by mala zahŕňať koncepciu ekologických tokov a že by mala prihliadať na ekosystémové služby s podporou vody; zdôrazňuje, že je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že zmeny vodného cyklu závisia od biotopu, a to má vplyv na percentuálny podiel recyklovanej vody: vodný cyklus nie je všade rovnaký, pričom v trópoch je iný ako v Stredozemí a v stredne alebo vyššie položených oblastiach;

18.  zdôrazňuje, že vodné zdroje a s nimi súvisiace ekosystémy sú obzvlášť ovplyvniteľné zmenou klímy, ktorá by mohla viesť k zníženiu množstva a kvality dostupnej vody, najmä pitnej vody, ako aj k zvýšeniu frekvencie a intenzity záplav a súch; žiada, aby sa v rámci politík na prispôsobenie sa zmene klímy a na jej zmiernenie náležite zohľadňoval vplyv na vodné zdroje; zdôrazňuje význam stratégií zameraných na predchádzanie rizikám, ich zmierňovanie a reakciu na ne s cieľom zamedziť extrémnym javom súvisiacim s vodou;

19.  podčiarkuje vplyv, ktorý by mohla mať zmena klímy na vodné ekosystémy, čo môže mať za následok nutnosť prijať dôkladné systematické opatrenia zamerané na ochranu prírody a biodiverzity a zaviesť podrobné opatrenia na hospodárenie s transformovanými vodnými masami, najmä čo sa týka správy vodných nádrží a transformovaných vodných systémov, pričom je potrebné rešpektovať právomoci členských štátov v tejto oblasti;

20.  konštatuje, že niektoré krajiny netrpia nedostatkom vody, majú však ťažkosti so spravovaním nadmerného množstva vody, ktorá je výsledkom pravidelných alebo intenzívnych zrážok, záplav, riečnej erózie a znečistenia, ktoré ovplyvňuje povodia a pobrežné oblasti, ako aj s vplyvom týchto javov na miestne obyvateľstvo, o čom svedčia mnohé prijaté petície; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na značné zvýšenie rizika záplav v posledných rokoch na území členských štátov vypracovala príslušnú analýzu spôsobov, ako predchádzať následkom záplav;

21.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia vyzvala členské štáty, aby podporovali obnovenie udržateľných ekologických poľnohospodárskych činností v horských regiónoch s cieľom bojovať proti hydrologickej nestabilite a podporovať reguláciu vodných tokov prostredníctvom opätovného zavedenia osvedčených postupov, ako napr. vybudovanie priekop, odtokových kanálov a vodných nádrží, ktoré zmierňujú negatívny vplyv silných dažďov na doliny a v prípade sucha zabezpečia zásoby vody, ktoré sa navyše môžu použiť v boji proti lesným požiarom;

22.  uznáva zásadnú úlohu, ktorú majú vodonosné vrstvy vo vodnom cykle a v mnohých zásadných otázkach vrátane znečistenia vôd, plánov protipovodňovej ochrany, prenikania morských vôd a klesania pôdy z dôvodu pretrvávajúceho znižovania množstva podzemných vôd; vyzýva Komisiu, aby dostatočne zdôraznila význam trvalo udržateľného riadenia vodonosných vrstiev v pôde;

23.  vzhľadom na značné riziko ohrozenia povrchových a podzemných vôd, ktoré predstavuje prieskum a ťažba bridlicového plynu, vyzýva Komisiu, aby zaistila, že takéto činnosti budú v rozsahu pôsobnosti smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; vyzýva Komisiu, aby čo možno najskôr uverejnila usmernenia o získavaní základných údajov z monitorovania vody, ktoré sa musia získať pred každým hydraulickým štiepením vykonávaným na účely prieskumu alebo ťažby, a kritériá, ktoré sa uplatnia pri posúdení vplyvov hydraulického štiepenia v rôznych geologických útvaroch na zásoby podzemných vôd, vrátane prípadného presakovania;

24.  pripomína, že ochrana pôdy je hlavným prvkom zachovania kvality vody; konštatuje, že príčiny a následky zhoršovania kvality pôdy sú podmienené najmä miestne a regionálne, a preto je potrebné uplatňovať zásadu subsidiarity; vyzýva všetky členské štáty, aby splnili svoj záväzok zabezpečiť kvalitu pôdy a zachovať jej zdravý stav, a dôrazne vyzýva členské štáty, v ktorých neexistujú právne predpisy na ochranu pôdy, aby pristúpili k plneniu svojich záväzkov;

25.  upozorňuje na to, že integrované hospodárenie s vodnými zdrojmi a územné plánovanie na úrovni povodia by malo prihliadať na hospodárske činnosti závislé od vody a na potreby všetkých používateľov, ako aj na potrebu komplexného prístupu k problému nedostatku vody, a malo by zabezpečiť udržateľnosť ľudských činností súvisiacich s vodou;

26.  domnieva sa, že odpadová voda z mestských zdrojov predstavuje jeden z najväčších zdrojov znečistenia vodného prostredia, riek a pobreží a že úspešné vykonávanie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd bude mať značný dosah na kvalitu vôd vo všetkých členských štátoch, a teda aj na úspešné vykonávanie rámcovej smernice o vode;

27.  poukazuje na nepriaznivý vplyv, ktorý toto znečistenie môže mať na ľudské zdravie, o čom svedčia petície prijaté z Írska (Galway), Francúzska (Bretónsko) a iných členských štátov; pripomína svoje uznesenie z 2. februára 2012 o otázkach, ktoré predostreli predkladatelia petícií v súvislosti s uplatňovaním smernice o nakladaní s odpadom a súvisiacich smerníc v členských štátoch Európskej únie, v ktorom sa poukazuje na nebezpečné úrovne kontaminácie vôd, ktoré sú výsledkom nesprávne riadených alebo nezákonných skládok a lomov, ktoré spôsobujú presakovanie a znečisťovanie spodných vôd a hladiny podzemných vôd (nappes phréatiques);

28.  upozorňuje na niekoľko negatívnych faktorov, ktoré kritizujú predkladatelia petícií, vrátane skládok odpadu, nedostatočných kontrol kvality vody zo strany príslušných orgánov, nesprávnych alebo protiprávnych poľnohospodárskych a priemyselných postupov, rozvoja miest a rozvoja súvisiaceho s energetikou, poľnohospodárstva a priemyslu, ktoré majú vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie a ktoré sú zodpovedné za nepriaznivú kvalitu vôd; vyzýva preto, aby sa zavádzali cielenejšie stimuly na efektívne riadenie vodných zdrojov a na zabezpečenie cenovo dostupného prístupu k vode pre všetkých, najmä však pre chudobných obyvateľov a obyvateľov na vidieku, ako aj na zabezpečenie distribúcie vody do oblastí, ktoré trpia jej nedostatkom, najmä do tých oblastí, ktoré sa nachádzajú ďaleko od veľkých mestských aglomerácií vybavených vodnou infraštruktúrou;

29.  konštatuje, že obohacovanie živinami je jedným z viacerých faktorov zodpovedných za znečistenie povrchových vôd, ktoré ovplyvňuje biodiverzitu a oslabuje cenné ekosystémové služby; uznáva, že preskúmané výživové podmienky môžu byť príčinou neúspechu, ktorý sa v úsilí o dosiahnutie dobrého stavu povrchovej vody do roku 2015 očakáva vo viac než polovici prípadov;

30.  nalieha na Komisiu, aby zintenzívnila boj proti rastúcemu vypúšťaniu znečisťujúcich látok, ako sú zvyšky antibiotík a liečiv, ako aj zvyšky hormónov z antikoncepčných tabletiek, do vody, keďže tieto zvyšky majú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie;

Poznatky a inovácie

31.  uznáva, že rámec politiky EÚ umožňuje zhromažďovanie menej roztrieštených údajov o vode, ako aj lepšie monitorovanie; pripomína však nedostatok spoľahlivých údajov o množstve vody, napríklad o odbere a únikoch; konštatuje, že existuje potenciál pre lepšiu správu údajov, ktorý vyplýva zo zlepšenia štatistických informácií a používania centier na zber údajov, informačného systému o vode pre Európu (WISE), ako aj programu Globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES), pokiaľ ide o stav vodných zdrojov a o tlak, ktorému sú vystavené z dôvodu hospodárskej činnosti; vyzýva Komisiu, aby spolu s Európskou environmentálnou agentúrou vypracovali nový súbor spoľahlivých ukazovateľov pre účty týkajúce sa vody; zdôrazňuje, že vedomostná základňa by mala zahŕňať koncepciu ekologických tokov a mala by prihliadať na ekosystémové služby s podporou vody a prepojeniami medzi klímou, typom krajiny a zdrojmi podzemnej vody, ktoré zabezpečuje vodný cyklus;

32.  zdôrazňuje potrebu zamerať sa na osobitné ciele a činnosti programu Horizont 2020 týkajúce sa lepšieho, udržateľného manažmentu vodných zdrojov a vodného prostredia v EÚ a jej susedných krajinách; vyjadruje presvedčenie, že politika EÚ v oblasti výskumu by mala reagovať na narastajúce problémy týkajúce sa vodného hospodárstva v oblasti poľnohospodárstva, správy budov, priemyslu, domácností a snahy o účinné využívanie vody; v tejto súvislosti berie na vedomie program BONUS pre Baltské more ako príklad pre ostatné regióny;

33.  domnieva sa, že je dôležité povzbudzovať výskum a inovácie v oblasti vody a že je nutné podporovať rozvoj európskych klastrov v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, členské štáty a ďalšie príslušné zúčastnené strany, aby podporovali európske partnerstvo týkajúce sa inovácií v oblasti vody ako účinný nástroj, ktorý má sústrediť úsilie na výskum a inovácie s vedúcim postavením vo svete a odstrániť prekážky, ktoré bránia rýchlemu prenosu a integrácii poznatkov, najlepších dostupných metód a technických objavov na trh, a podporujú aj rozvoj vnútorného trhu v oblasti vodného hospodárstva; zdôrazňuje význam ekologických inovácií pre zachovanie vodných zdrojov, ako aj biodiverzity a vyvážených ekosystémov; poukazuje na potenciál pre tvorbu tzv. „zelených pracovných miest“, politiku v oblasti hospodárstva založenú na inováciách a znalostiach, lepšie vodné hospodárstvo a efektívnejšie využívanie vody; vyzýva Komisiu, aby preskúmala a vyčíslila vplyv svojich opatrení na podporu intenzívnejšieho výskumu a vývoja v oblasti vodného hospodárstva na zamestnanosť;

Presadzovanie otázky vody

34.  zdôrazňuje potrebu lepšej súdržnosti cieľov týkajúcich sa vodného hospodárstva a programu na účinné využívanie zdrojov, ktorého súčasťou sú kľúčové ciele v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou, a ich lepšieho začlenenia do právnych predpisov na úrovni EÚ, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; žiada, aby sa pri tvorbe rámcov, ktoré spájajú politiky správy ekonomických záležitostí, ako je napríklad stratégia EÚ 2020, a spoločných politík EÚ, ako je spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti, prihliadalo na úplné hodnotenie účinkov na vodné zdroje s cieľom dosiahnuť sústredenie dostupných tematicky orientovaných finančných prostriedkov na otázky vody a presadzovať otázku vody vo všetkých oblastiach politík v záujme zlepšenia kvality vody vo všetkých európskych regiónoch;

35.  poznamenáva, že v novej finančnej stratégii EÚ týkajúcej sa Kohézneho fondu by sa mali vo väčšej miere, než tomu bolo v minulosti, zohľadňovať investície do hydrotechnických infraštruktúr;

36.  konštatuje, že normy, ktoré sa uplatňujú v poľnohospodárstve, sú už v súčasnosti prísne a riadne sa monitorujú; žiada posilnenie environmentálnej podmienenosti v spoločnej poľnohospodárskej politike na základe existujúcich záväzkov;

Voda a hospodárstvo

37.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom transparentných a účinných cenových režimov, uplatňovaných vo všetkých odvetviach, ktoré používajú vodu, a zameraných na plnú návratnosť nákladov vrátane environmentálnych nákladov a nákladov na zdroje zabezpečili uplatňovanie zásady, že platí znečisťovateľ a používateľ, a stanovili túto skutočnosť ako podmienku na získanie financovania zo spoločného strategického rámca EÚ; zdôrazňuje však, že pri stanovení sadzieb za využitie vody by sa mali zohľadňovať sociálne otázky a čistá voda by mala byť k dispozícii pre potreby ľudí za dostupnú cenu; navyše vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili a preskúmali dotácie, ktoré majú škodlivý vplyv na vodu, a aby vytvorili a zaviedli ďalšie hospodárske nástroje s cieľom obmedziť činnosti so škodlivým vplyvom na životné prostredie, a aby viac podporovali trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov; zdôrazňuje, že stanovenie cien za vodu by malo odrážať dosah úpravy odpadových vôd na životné prostredie; poznamenáva, že hospodárska kríza a obmedzenie verejných výdavkov aj napriek politickému úsiliu sťažujú možnosti miestnych a regionálnych orgánov financovať čističky odpadových vôd, a vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila primerané financovanie čističiek odpadových vôd; vyzýva Komisiu, aby vytvorila stratégiu na internalizáciu externých nákladov, ktoré vznikajú prostredníctvom spotreby vody, znečistenia vody a úpravy odpadových vôd;

38.  domnieva sa, že rekreačné objekty majú rovnaký prístup k vodným zdrojom ako hlavné obytné nehnuteľnosti a že ich príspevok k financovaniu siete musí byť preto rovnaký;

39.  vyzýva členské štáty, aby využili možnosti, ktoré im ponúkajú štrukturálne fondy, Kohézny fond a fond pre rozvoj vidieka, a investovali do zlepšenia a obnovy súčasných infraštruktúr a technológií v súvislosti s vyššou účinnosťou využívania vodných zdrojov;

40.  domnieva sa, že riadenie dopytu je kľúčovým prvkom pri riešení problému nedostatku a požaduje, aby sa plány riadenia dopytu po vode spolu s opatreniami zameranými na dodávku považovali za dôležité kritériá pre poskytnutie finančnej podpory zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ pre sektor vodného hospodárstva alebo činnosti, pri ktorých sa intenzívne používa voda, pričom tiež vyzýva členské štáty, aby stanovili vykonanie posúdenia trvalej udržateľnosti vôd ako podmienku schválenia hospodárskych činností, pri ktorých sa intenzívne používa voda, ako sú hromadný cestovný ruch alebo konkrétne druhy poľnohospodárstva;

41.  vyzýva Komisiu, aby podporovala podniky vo využívaní zariadení s menšou spotrebou vody, a to prostredníctvom podpory výskumu a vývoja a prostredníctvom štrukturálnych fondov v oblastiach, kde sú zdroje najvzácnejšie;

42.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli administratívne opatrenia a hľadali finančné zdroje s cieľom uľahčiť prístup obyvateľov žijúcich vo vidieckych oblastiach ku kanalizačným sieťam;

43.  nalieha na Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne prijali konkrétne plány na postupné zrušenie všetkých dotácií do roku 2020, ktoré majú škodlivý vplyv na životné prostredie, a predložili správu o pokroku prostredníctvom národných programov reforiem;

Voda a spoločnosť

44.  naliehavo žiada Komisiu, členské štáty a regionálne orgány, aby podnietili medziodvetvový dialóg, ako aj dialóg o otázkach týkajúcich sa vody medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi a občanmi, ako aj medzi orgánmi a Výborom pre petície, a to vždy, keď sa výbor zaoberá obavami európskych občanov súvisiacimi s problematikou vôd, a podporili plnú a transparentnú účasť miestnych spoločenstiev a zúčastnených strán na všetkých úrovniach pri rozvoji politiky v oblasti vodného hospodárstva; zdôrazňuje význam účinného viacúrovňového riadenia v oblasti vodného hospodárstva, ktorý zohľadňuje potrebu integrovaného vodného hospodárstva v prírodných oblastiach hydrogeografických povodí a podporuje výmenu najlepších postupov;

45.  trvá na tom, aby sa politika vodného hospodárstva, ak má byť účinná, uskutočňovala čo najbližšie pri zdroji; vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala oblasti so znevýhodnenými prírodnými podmienkami, ako napríklad horské oblasti, ostrovy a najvzdialenejšie regióny;

46.  žiada, aby sa zvýšila informovanosť a vzdelanie verejnosti v otázkach vody s cieľom dosiahnuť, aby spotrebitelia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tvorcovia politík a subjekty prijímajúce rozhodnutia lepšie chápali väzby medzi vodou, ekosystémami, sanitačnými službami, hygienou, zdravím, bezpečnosťou potravín, zabezpečením potravín a prevenciou katastrof; zdôrazňuje primárnu úlohu regionálnych a miestnych orgánov, ako aj organizácií občianskej spoločnosti, v kampaniach na zvyšovanie informovanosti a vzdelávacích činnostiach; trvá na tom, že tieto informačné programy musia byť zamerané na občanov všetkých vekových kategórií, tak, aby sa tento verejný a životne dôležitý statok mohol využívať účinnejšie a efektívnejšie;

47.  zdôrazňuje, že voda a vodné ekosystémy nemajú žiadne administratívne hranice, a preto sa všetky opatrenia na jej ochranu a zachovanie jej hodnoty musia vykonávať jednotne a koordinovane, ak je to možné prostredníctvom príslušných orgánov zodpovedných za celé povodie;

48.  zdôrazňuje, že v rámcovej smernici o vode sa nariaďuje koordinácia medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o spoločné využívanie povodia, kde môže mať využívanie vody cezhraničný vplyv, a v tejto súvislosti nalieha na dotknuté členské štáty, aby sa zapojili do pravidelnej cezhraničnej komunikácie a spolupráce s cieľom podporiť vykonávanie rámcovej smernice o vode, pokiaľ ide o prioritné látky, prioritné nebezpečné látky, prioritné nebezpečné látky a znečistenie živinami;

49.  konštatuje, že kvalita vody určenej na kúpanie má vplyv na cestovný ruch; žiada, aby sa označenie tzv. „modrej vlajky“ rozšírilo na všetky oblasti v Európe určené na kúpanie vrátane riek, jazier a rybníkov;

50.  zdôrazňuje, že koncepcia udržateľného cestovného ruchu zahŕňa ochranu vody; požaduje, aby sa odborníkom z oblasti cestovného ruchu poskytovali kurzy odbornej prípravy v oblasti šetrenia vodou a jej trvalo udržateľného využívania, najmä v pobrežných oblastiach a v termálnych oblastiach;

51.  zdôrazňuje význam zavedenia kvalitných vodovodných systémov v budovách a na verejných priestranstvách s cieľom prispieť k zníženiu spotreby fľaškovej vody;

52.  konštatuje, že od roku 1988 sa zo všetkých petícií adresovaných Výboru pre petície a zaoberajúcich sa sťažnosťami v oblasti životného prostredia 601 petícií (Španielsko 166, Spojené kráľovstvo 129, Nemecko 97, Taliansko 60, Francúzsko 55, Grécko 34, Holandsko 16, Portugalsko 16, Írsko 12, Poľsko 4, Rumunsko 4, Fínsko 3, Bulharsko 2, Maďarsko 2 a Slovinsko 1), ktoré niekedy podpísalo viacero signatárov (pozri petíciu č. 0784/2007 podpísanú 2 036 signatármi), týkalo obáv o kvalitu a množstvo vody v členských štátoch; uznáva tieto petície ako dôkaz toho, že európski občania považujú problémy súvisiace s vodou za veľmi vážne;

53.  berie na vedomie, že podľa prieskumu Eurobarometra z marca 2012 si 68 % Európanov myslí, že problémy týkajúce sa množstva a kvality vody sú vážne, 80 % si myslí, že chemické znečistenie predstavuje hrozbu pre vodné prostredie, 62 % Európanov má pocit, že nie sú dostatočne informovaní o problémoch s podzemnou vodou, jazerami, riekami a pobrežnými vodami, zatiaľ čo 67 % Európanov si myslí, že najúčinnejším spôsobom riešenia problémov s vodou by bolo zvyšovanie informovanosti o problémoch s vodou, a podľa 73 % opýtaných by EÚ mala navrhnúť ďalšie opatrenia na riešenie problémov s vodou v Európe;

Voda a svet

54.  víta skoré dosiahnutie rozvojového cieľa tisícročia Organizácie Spojených národov, ktorý sa týka trvalo udržateľného prístupu k bezpečnej pitnej vode; vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné orgány na všetkých úrovniach, aby posilnili svoje záväzky, aktívne sa zapojili do plnenia rozvojového cieľa tisícročia, ktorý sa týka základných sanitárnych služieb, aby zohľadnili príslušné výsledky konferencie Rio +20 o trvalo udržateľnom rozvoji a zabezpečili, aby bol prístup k vode a sanitárnym službám v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z roku 2010 zaručený ako základné ľudské právo, ktoré je nevyhnutné pre plnohodnotný život;

55.  víta aktívnu účasť Európskej únie na šiestom svetovom fóre o vode, ktoré sa konalo v Marseille od 12. do 17. marca 2012; vyzýva Európsku úniu, aby naďalej presadzovala zlepšenie prístupu k vode vo svete, najmä vzhľadom na siedme svetové fórum o vode, ktoré sa bude konať v Južnej Kórei v roku 2015;

56.  zdôrazňuje, že EÚ má veľmi vysokú úroveň odborných znalostí v oblasti vodného hospodárstva, ktoré by sa mali využiť v praxi v záujme dosiahnutia miléniového rozvojového cieľa v oblasti základnej hygieny a ostatných cieľov zameraných na trvalo udržateľný rozvoj v oblasti vodného hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby brala do úvahy najlepšie postupy tretích krajín v oblasti používania zachytenej dažďovej vody a viacnásobného používania odpadových vôd a aby tak riešila nedostatok vody predovšetkým v obdobiach najväčšieho sucha; nabáda na lepšiu spoluprácu v tejto oblasti s tretími krajinami, ktoré dosiahli najväčší technologický pokrok vo využívaní vodných zdrojov;

57.  domnieva sa, že by sa mali zvýšiť medzinárodné ambície v záujme dosiahnutia trvalo udržateľného využívania vody prostredníctvom integrovaného riadenia vodných zdrojov a zvýšenej efektívnosti pri využívaní zdrojov;

58.  nabáda miestne orgány a iné príslušné orgány, aby časť poplatkov vybraných od používateľov za dodávky vody a sanitačné služby venovali na opatrenia decentralizovanej spolupráce; upozorňuje na zásadu „1 % solidarity pre vodu“, ktorú prijali niektoré členské štáty, ako príklad, ktorý je možné podporiť a realizovať;

59.  vyzýva v mene Európskej únie a členských štátov Komisiu, aby pristúpila k Dohovoru OSN o medzinárodných vodných tokoch z roku 1997 a takisto podporila nadobudnutie platnosti zmien a doplnení Dohovoru z Helsínk o ochrane a využívaní cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992, prostredníctvom ktorých sa môže rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nástroja na krajiny EHK OSN, a aby takisto nabádala k čo najrozsiahlejšej ratifikácii Protokolu o vode a zdraví z Helsínk z roku 1992 s cieľom podporiť koordinované a spravodlivé hospodárenie s vodou v rámci vnútroštátnych a transnárodných povodí;

o
o   o

60.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19.
(3) Ú. v. ES L 348, 24.12.2008, s. 84.
(4) Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.
(5) Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 27.
(7) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
(10) Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
(11) Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, p. 7.
(12) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.
(13) Prijaté texty, P7_TA(2012)0091.
(14) Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 33.
(15) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 115.


eCall: nová služba 112 pre občanov
PDF 321kWORD 92k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (2012/2056(INI))
P7_TA(2012)0274A7-0205/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 8. septembra 2011 o podpore služby eCall v sieťach elektronickej komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na celom území EÚ (systém eCall)(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe)(3),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Posúdenie vplyvu sprevádzajúci odporúčanie Komisie o podpore služby eCall v sieťach elektronickej komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na celom území EÚ (systém eCall) (SEC(2011)1020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenie pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (COM(2010)0389),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom k integrovanému a používateľsky prístupnému systému založenému na technológiách (COM(2009)0279),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom eCall: čas na zavedenie (COM(2009)0434),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: Prvá správa o iniciatíve „Inteligentné vozidlo“ (COM(2007)0541),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o iniciatíve Inteligentné vozidlo – „Zvyšovanie povedomia o informačných a komunikačných technológiách (IKT) pre modernejšie, bezpečnejšie a čistejšie vozidlá“ (COM(2006)0059),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vrátenie systému eCall do správnych koľají – akčný plán (Tretie oznámenie o elektronickej bezpečnosti) (COM(2006)0723),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Poskytnúť eCall občanom (Druhé oznámenie o elektronickej bezpečnosti) (COM(2005)0431),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Informačné a komunikačné technológie pre bezpečné a inteligentné vozidlá (COM(2003)0542),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európsky akčný program bezpečnosti na cestách – zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť (COM(2003)0311),

–  so zreteľom na pracovný dokument o ochrane údajov a dôsledkoch systému eCall na ochranu súkromia (pracovná skupina zriadená podľa článku 29 – 1609/06/EN, WP 125),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020(5),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie zo 17. novembra 2011 o potrebe záchranných služieb prístupných na čísle 112(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o udržateľnej budúcnosti dopravy(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o univerzálnej službe a čísle tiesňového volania 112(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre inteligentné dopravné systémy(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008(10) o prvej správe o iniciatíve Inteligentné vozidlo,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o Európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách – strednodobé preskúmanie(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2006 o bezpečnosti cestnej premávky: poskytovanie eCall občanom(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o Európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách – zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť(13),

–  so zreteľom na Svetovú správu o prevencii zranení v rámci cestnej premávky, spoločne publikovanú v roku 2004 Svetovou bankou a Svetovou zdravotníckou organizáciou,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0205/2012),

A.  keďže podľa predpovede Svetovej banky a Svetovej zdravotníckej organizácie sa vo všetkých častiach sveta očakáva nárast počtu obetí dopravných nehôd (do roku 2020 sa dostali z deviatej na tretiu priečku medzi príčinami úmrtí) a vyššia úmrtnosť vo vekovej skupine 5 – 14 rokov je taktiež ťažkou ranou pre rodičov aj spoločnosť;

B.  keďže podľa údajov z Európskej únie za rok 2004 zahynie pri dopravných nehodách každoročne viac ako 40 000 ľudí a 150 000 ľudí utrpí úraz s následnou trvalou invaliditou;

C.  keďže cieľom palubného systému eCall je zabezpečiť automatické zaslanie oznámenia záchranným službám v prípade vážnej nehody s cieľom zníženia počtu úmrtí a závažnosti zranení pri dopravných nehodách prostredníctvom rýchlejšieho príchodu kvalifikovanej a vybavenej pomoci (zásada „zlatej hodiny“);

D.  keďže tiesňové volania eCall sú generované automaticky prostredníctvom aktivácie palubných snímačov, ktoré po aktivácii nadviažu hlasové a dátové spojenie priamo s príslušnými strediskami tiesňového volania;

E.  keďže podľa oficiálnych štatistických údajov o systéme eCall sa odhaduje, že plnou integráciou systému do vozidiel v členských štátoch EÚ sa ročne zachráni až 2 500 životov a závažnosť zranení sa zníži o 10 až 15 %;

F.  keďže systém eCall poskytuje výhodu účastníkom cestnej premávky cestujúcim v rámci ich krajiny alebo do zahraničia, ktorí nemusia poznať miestne cesty a presnú polohu v prípade nehody;

G.  keďže systém eCall umožňuje uskutočniť tiesňové volania bez jazykových problémov prostredníctvom digitálnych údajov pripojených vo formáte správy minimálneho súboru údajov (MSD), ktorý pravdepodobne zníži rozsah nedorozumení a stresu a pomôže odstrániť jazykovú bariéru medzi cestujúcimi vo vozidle a operátorom strediska tiesňového volania, čo je v európskom viacjazyčnom prostredí dôležité;

H.  keďže zavedenie celoeurópskej služby eCall, dostupnej vo všetkých vozidlách a vo všetkých krajinách je od roku 2002 hlavnou prioritou Únie v súvislosti s bezpečnosťou na cestách a je súčasťou akčného programu bezpečnosti na cestách na obdobie 2011 – 2020 ako prostriedok na zlepšenie bezpečnosti na cestách a dosiahnutie cieľa zníženia počtu úmrtí a zranení na cestách v Európe;

I.  keďže smernica 2010/40/EÚ zahŕňa „zladené poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej EÚ“ ako prioritné opatrenie a ukladá Komisii povinnosť, aby do konca roka 2012 prijala spoločné špecifikácie modernizácie stredísk tiesňového volania;

J.  keďže členské štáty sú naďalej zodpovedné za to, aký druh organizácie bude riadiť strediská tiesňového volania, ktoré budú prijímať volania zo systému eCall, či to bude verejná organizácia alebo súkromná organizácia konajúca na základe verejného delegovania;

K.  keďže Memorandum o porozumení pre realizáciu interoperabilného palubného volania eCall v Európe podpísalo doteraz 22 členských štátov, 5 pridružených štátov a viac ako 100 organizácií; keďže ďalšie dva členské štáty vyjadrili podporu povinnému zavedeniu systému eCall;

L.  keďže Európsky parlament viackrát vyjadril svoju podporu zavedenia systému eCall vrátane iniciatívy jeho povinného zavedenia, ktoré dá občanom pri cestovaní pocit väčšej bezpečnosti;

M.  keďže Komisia od roku 2003 presadzuje zavedenie tohto systému v EÚ na dobrovoľnom základe, do dnešného dňa sa však nedosiahol podstatný pokrok;

N.  keďže Komisia vo svojom oznámení z roku 2009 s názvom eCall: Čas na zavedenie uvádza, že ak sa do roku 2009 nedosiahne podstatný pokrok, pokiaľ ide o dostupnosť zariadenia eCall vo vozidlách a o nevyhnutné investície do infraštruktúry stredísk tiesňového volania, navrhne regulačné opatrenia;

O.  keďže z výsledkov verejných konzultácií, ktoré vykonala Komisia v roku 2010 a ktoré sa týkali realizácie služby eCall, vyplýva, že viac ako 80 % respondentov považuje systém eCall za užitočný a privítali by, keby bol súčasťou ich vozidla;

P.  keďže motocyklisti ako skupina účastníkov cestnej premávky môžu mať najväčšie ťažkosti s kontaktovaním tiesňových služieb v prípade účasti na dopravnej nehode;

Q.  keďže poľnohospodárske a priemyselné vozidlá, najmä poľnohospodárske traktory často pracujú v odľahlých a izolovaných oblastiach, a preto nedokážu kontaktovať tiesňové služby v prípade nehody;

R.  keďže v súčasnosti existujú súkromné služby palubného tiesňového volania a ich nasadzovanie v Európe je čoraz častejšie, nijaká z nich však neponúka úplné pokrytie EÚ a ich rozšírenie na trhu sa týka menej ako 0,4 % všetkých vozidiel, kým niektoré zavedené služby sa odstránili z dôvodu zlyhania trhu, a tak používatelia nemali počas životnosti vozidla k dispozícii služby palubného tiesňového volania;

S.  keďže technológie sú pripravené a priemysel a verejné orgány schválili spoločné celoeurópske normy a zlepšujú a skúšajú ich v rámci pilotných projektoch;

T.  keďže Komisia v roku 2011 verejne oznámila, že v prvom štvrťroku 2012 predloží nové nariadenie zahŕňajúce systém eCall ako dodatočnú požiadavku, pokiaľ ide o regulačný rámec pre typové schválenie motorových vozidiel;

1.  víta odporúčanie Komisie z 8. septembra 2011 a naliehavo vyzýva členské štáty a prevádzkovateľov mobilných sietí, aby najneskôr do konca roka 2014 vykonali jej požadované opatrenia a inovácie; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že len 18 členských štátov odpovedalo včas; vyzýva ostatné členské štáty, aby tiež odpovedali čo najskôr;

2.  vyjadruje poľutovanie nad doterajšími časovými sklzmi a chýbajúcim pokrokom v súvislosti s dobrovoľným zavádzaním eCall a tiež nad skutočnosťou, že 3 členské štáty nepodpísali Memorandum o porozumení o eCall ani nevyjadrili podporu zavedeniu systému eCall, a preto vyzýva ostatné členské štáty, ktoré tak neurobili, aby Memorandum o porozumení o rozvoji celoeurópskej interoperabilnej služby eCall podpísali a naliehavo vyzýva zainteresované strany, aby postupovali súčasne s cieľom zavedenia tejto služby;

3.  Zdôrazňuje skutočnosť, že existujú významné nedostatky vo fungovaní európskej tiesňovej linky 112, na ktorej má byť systém eCall založený; vyzýva členské štáty, aby tieto nedostatky naliehavo riešili, a vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila monitorovanie v tejto oblasti;

4.  domnieva sa, že eCall by mal byť verejný celoeurópsky palubný systém tiesňového volania na linke 112, založený na spoločných celoeurópskych normách na zaručenie technologickej neutrality, s cieľom zabezpečiť spoľahlivú, vysoko kvalitnú a dostupnú službu, ktorá môže fungovať plynulo a interoperabilne v celej Európe vo všetkých vozidlách bez ohľadu na typ, krajinu alebo aktuálnu polohu vozidla, čím by sa maximalizovali výhody služby eCall pre všetkých používateľov ciest vrátane zdravotne postihnutých osôb s osobitnými potrebami;

5.  zdôrazňuje pozitívny vplyv služby eCall, nielen čo sa týka zlepšenia riadenia nehôd a zníženia dopravného preťaženia spôsobeného nehodami a zabránenia sekundárnym nehodám, ale najmä zrýchlenia príchodu záchrannej služby, a tým zníženia počtu úmrtí a závažnosti zranení v dôsledku dopravných nehôd, čím sa zvýši dôvera Európanov pri cestách do iných členských štátov;

6.  domnieva sa, že ak sa zavedenie systému eCall ponechá na trhové sily, bude systém eCall slúžiť len ľuďom, ktorí si môžu dovoliť luxusné vozidlá, pričom povinné zavedenie palubného systému vo všetkých nových vozidlách povedie k zníženiu nákladov na tento systém a k všeobecnému rozšíreniu systému po celej EÚ;

7.  pripomína, že na základe posúdenia vplyvov Komisiou je prijatie regulačných opatrení na presadenie povinného zavedenia systému eCall v súčasnosti jedinou možnosťou na dosiahnutie pozitívnych účinkov;

8.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v rámci smernice 2007/46/ES s cieľom zabezpečiť povinné zavedenie verejného systému tiesňového volania pomocou linky 112 do roku 2015 vo všetkých nových typovo schválených vozidlách a vo všetkých členských štátoch;

9.  domnieva sa, že verejná služba eCall by mala byť bezplatná a povinná a mala by byť nainštalovaná vo všetkých nových vozidlách spadajúcich do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu;

10.  domnieva sa, že verejná služba eCall musí byť jednoduchá, dostupná, funkčná a prístupná pre každého v celej Európskej únii bez ohľadu na vozidlo a jeho polohu;

11.  odmieta myšlienku, že realizácia palubných aspektov eCall by sa mohla postupne zaviesť v predĺženej lehote;

12.  vyzýva Komisiu, aby navrhla ďalšie regulačné opatrenia potrebné na zabránenie ďalším časovým sklzom a zbytočným úmrtiam, ktorým by bolo možné predísť;

13.  domnieva sa, že hoci analýza nákladov a výnosov je dôležitou metódou pri generovaní údajov, z ktorých by mali vychádzať zložité rozhodnutia týkajúce sa investícií a technických noviniek, tento prístup môže mať pochybnú hodnotu, keď dôležitou súčasťou analýzy je odhad hodnoty ľudského života;

14.  vyzýva Komisiu, aby pri posudzovaní vplyvu zavedenia systému eCall v EÚ nezohľadňovala len investície a prevádzkové náklady, ale aj sociálne prínosy vyplývajúce zo zavedenia systému eCall;

15.  vyzýva Komisiu, aby stanovila jasné pravidlá o zodpovednosti strán zainteresovaných v zavádzaní systému eCall;

16.  žiada Komisiu, aby posúdila možné falošné výstrahy, ktoré vygenerovali systémy eCall, ich vplyv na každodenné tiesňové služby, potrebu rozlišovania medzi vážnymi a menej vážnymi nehodami a medzi tiesňovými signálmi, a ďalšie informácie, ktoré sa majú poskytovať tiesňovým službám s cieľom zabezpečiť ich účinné fungovanie; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby navrhla konkrétne riešenia týchto problémov;

17.  víta zriadenie Európskej platformy na realizáciu systému eCall a vyzýva zástupcov príslušných zainteresovaných strán a členských štátov, aby sa podieľali na zabezpečení zladeného zavádzania systému eCall;

18.  žiada Komisiu, aby zvážila, či by systém eCall nemal byť v blízkej budúcnosti rozšírený o ďalšie vozidlá, ako napríklad ťažké nákladné vozidlá, autobusy a autokary a dvojkolesové motorové vozidlá, a aby vyhodnotila, či ho treba rozšíriť tak, aby zahrnoval aj poľnohospodárske traktory a priemyselné vozidlá;

19.  domnieva sa, že používanie opotrebovaných zariadení systému e-Call by sa malo povoliť aj pre existujúce vozidlá;

Strediská tiesňového volania: aspekty tiesňového volania

20.  poznamenáva, že v záujme jednotnej úrovne ochrany občanov v celej Únii je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky strediská tiesňového volania vo všetkých členských štátoch vybavené na veľmi vysokej úrovni, a preto vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy, v ktorých sa požaduje od členských štátov, aby modernizovali svoje infraštruktúry služieb tiesňových volaní a zabezpečili primerané zaškolenie operátorov tak, aby bolo možné do roku 2015 spracovať eCall spôsobom, ktorý najviac vyhovuje ich vnútroštátnym štruktúram dostupným pre každého;

21.  naliehavo žiada Komisiu, aby do konca roka 2012 prijala spoločné špecifikácie pre strediská tiesňového volania v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch a navrhla smernicu o zavedení systému eCall;

22.  oceňuje ochotu prevádzkovateľov mobilných sietí spracúvať volania eCall ako všetky ostatné volania na číslo 112 a navrhuje, aby prevádzkovatelia aj členské štáty raz ročne predkladali Komisii správy o dosiahnutom pokroku a o ťažkostiach, najmä v súvislosti s príznakom eCall;

23.  víta skutočnosť, že nadviazanie hlasového spojenia medzi cestujúcimi vo vozidle a operátorom strediska tiesňového volania v prípade tiesňového volania umožňuje vďaka obojstrannej komunikácii zabrániť nesprávnym reakciám a zbytočným výjazdom záchrannej služby, napr. v prípade ľahkých nehôd;

24.  zdôrazňuje, že je čoraz viac potrebný spoločný protokol na prenos údajov, ktorý bude slúžiť na postúpenie informácií do stredísk tiesňového volania a záchrannej službe s cieľom zabrániť riziku nedorozumenia alebo nesprávneho výkladu oznamovaných údajov; zdôrazňuje, že postúpenie informácií prevádzkovateľmi mobilných sietí strediskám tiesňového volania by sa malo vykonávať transparentným a nediskriminačným spôsobom;

25.  pripomína, že keď budú mať strediská tiesňového volania k dispozícii elektronické údaje, môže to znamenať aj ďalšie výhody, napríklad lepšie pokyny pre pracovníkov záchrannej služby a dôkladné informácie o nových zdrojoch nebezpečenstva, ktoré im môže hroziť vzhľadom na vývoj vozidiel na elektrický pohon a ďalších nových pohonných systémov;

26.  domnieva sa, že v súlade s odporúčaniami Európskej platformy pre implementáciu systému eCall (EeIP) je potrebné podporovať spojenia medzi strediskami tiesňového volania a prevádzkovateľmi cestnej dopravy v záujme zlepšenia riadenia nehôd;

27.  vyslovuje podporu intenzívnej práci vykonanej v rámci projektu HeERO (Harmonised cCall European Pilot – harmonizovaný európsky pilotný projekt eCall), ktorého predmetom je pilotná cezhraničná autentifikácia volaní eCall; vyzýva Komisiu a členské štáty na posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi strediskami tiesňového volania a záchrannými službami najmä na cezhraničných bodoch v Európe, a na poskytovanie podpory spoločnej odbornej príprave a výmenám osvedčených postupov s cieľom zvýšiť efektivity celého dodávateľského reťazca tiesňových služieb;

28.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby systém eCall a spojenia so strediskami tiesňového volania boli kompatibilné aj so systémami, ktoré komunikujú s infraštruktúrou a s inteligentnými palubnými systémami (napríklad inteligentné bezpečnostné bariéry, ktoré varujú pred možnosťou nehody, inteligentné palubné systémy na kontrolu rýchlosti atď.);

Súkromné služby tiesňového volania

29.  domnieva sa, že verejná celoeurópska služba eCall môže existovať súčasne so súkromnými službami tiesňového volania pod podmienkou, že verejné aj súkromné služby vyhovujú výkonnostným normám a – bez ohľadu na to, či sa osoba kupujúca vozidlo rozhodne pre súkromné riešenie – vozidlá sú vybavené verejnou službou eCall, aby bolo možné zabezpečiť kontinuitu služby vo všetkých členských štátoch počas celej životnosti vozidla;

30.  zdôrazňuje, že systém eCall musí byť jednoduchý na používanie, a zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali mať k dispozícii reálny prehľad o systéme, ako aj úplné a spoľahlivé informácie týkajúce sa všetkých dodatočných funkcií či služieb súvisiacich s ponúkanou súkromnou palubnou aplikáciou tiesňového volania, a vzhľadom na úroveň služieb očakávanú pri kúpe týchto aplikácií a súvisiace náklady;

31.  žiada, aby bola v prípade, keď sa spotrebiteľ s predplatenou súkromnou službou tiesňového volania rozhodne nevyužiť túto službu alebo cestuje do krajiny, v ktorej táto služba nie je k dispozícii, automaticky dostupná verejná služba eCall na linke 112;

32.  domnieva sa, že poskytovatelia súkromných služieb eCall majú aj možnosť kedykoľvek prejsť na celoeurópsku službu eCall, pričom môžu naďalej priamo poskytovať iné hlasové služby;

33.  vyzýva podniky EÚ, aby sa zapojili do vývoja potrebných aplikácií, služieb a infraštruktúry systému eCall s cieľom stimulovať inovácie na celoeurópskej úrovni;

Ochrana údajov

34.  zdôrazňuje skutočnosť, že verejný systém eCall nesmie v nijakom prípade umožňovať vystopovanie trasy vozidla, čo znamená, že musí zostať nečinný, až kým sa neaktivuje tiesňovým volaním, v súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29; pripomína, že prioritným cieľom služby eCall je zlepšenie riadenia nehôd a že údaje poskytnuté službou eCall sa nesmú nijakým spôsobom používať na monitorovanie a skúmanie pohybu osôb alebo na určovanie polohy, ak osoba nebola účastníkom nehody;

35.  zdôrazňuje, že ak ide o spracovanie osobných údajov v súvislosti so systémom eCall, je potrebné, aby nielen prevádzkovatelia mobilných sietí, ale takisto všetky ostatné zúčastnené strany vrátane výrobcov vozidiel, stredísk tiesňového volania a záchranných služieb začlenili primerané pravidlá dodržiavajúce transparentnosť a zabezpečili dodržiavanie zásad ochrany súkromia a osobných údajov v súlade s európskymi smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a vnútroštátnymi právnymi predpismi; zdôrazňuje, že vo všetkých pripravovaných právnych predpisoch by mali byť objasnené povinnosti jednotlivých strán zúčastnených v zavádzaní systému eCall v zmysle smernice 95/46/ES, ako aj podmienky na poskytovanie informácií príslušným osobám a na uľahčenie uplatňovania ich práv;

36.  zdôrazňuje, že súkromné služby eCall musia dodržiavať zásady ochrany súkromia a údajov, ktoré stanovujú, najmä informovaný súhlas a možnosť vyjadriť nesúhlas, v súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29; zdôrazňuje, že informovaný súhlas spotrebiteľov by sa mal zakladať na úplných informáciách o objeme zhromažďovaných údajov a o účele ich zhromažďovania a že spotrebitelia by mali mať možnosť kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas;

37.  zdôrazňuje, že vlastník alebo nájomca vozidla by ako informovaný spotrebiteľ mal rozhodovať o tom, kto dostane prístup k jeho údajom týkajúcim sa súkromnej služby eCall registrovanej vo vozidle;

Ostatné súvisiace oblasti

38.  zdôrazňuje, že systém eCall využíva technické komponenty (satelitné určovanie polohy, možnosti spracovania a komunikácie), ktoré by takisto mohli tvoriť základ niekoľkých ďalších aplikácií a služieb palubného systému;

39.  domnieva sa, že na zabezpečenie otvorenej voľby pre spotrebiteľov musí byť palubný systém eCall k dispozícii bezplatne a bez diskriminácie pre všetky zainteresované strany, ako sú dodávatelia vybavenia pre služby súvisiace s predajom náhradných dielov, pre opravovne a pre nezávislých poskytovateľov služieb, cestná služba a súvisiace služby; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vytvorenie systému eCall na interoperabilnej a otvorenej platforme pre budúce palubné aplikácie a služby s cieľom podporiť inovácie a oživiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v oblasti informačných technológií na svetových trhoch; zdôrazňuje, že tieto aplikácie a služby zostávajú nepovinné;

40.  domnieva sa, že otvorená voľba pre spotrebiteľov a otvorený prístup pre poskytovateľov služieb by sa mali stať súčasťou konštrukčných kritérií palubnej platformy výrobcov pôvodných zariadení a že príslušné palubné rozhrania by sa mali normalizovať s cieľom umožniť spravodlivú hospodársku súťaž a podporiť inovácie na európskom trhu s telematikou;

41.  zdôrazňuje, že bude nevyhnutné, aby akékoľvek ďalšie služby, ktoré sa budú využívať vo vozidlách – najmä počas jazdy –, boli v súlade s jasnými normami bezpečnosti a ochrany súkromia, pokiaľ ide o osobné údaje, a aby sa meral a kontroloval súlad s uvedenými normami;

42.  pripomína, že Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS) a systém Galileo, môžu významne prispieť k riadeniu cestnej premávky a zásahov v núdzových situáciách, a preto je potrebná informačná kampaň na podporu väčšieho využívania možností, ktoré tento systém ponúka, pokiaľ ide o používanie systému eCall;

43.  domnieva sa, že členské štáty by mali poskytovať možnosť na zabudovanie filtrovacích systémov eCall pre strediská tiesňového volania, ktoré umožňujú identifikáciou naliehavých hovorov, a tým zabraňujú preťažovaniu telefonických stredísk, ale zároveň sa zvyšuje efektívnosť tiesňových služieb; domnieva sa, že toto úsilie by mala podporovať Komisia;

44.  vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou pripravili a rozbehli vnútroštátne pilotné programy na zavedenie automatického palubného systému tiesňového volania (eCall) s cieľom identifikovať možné problémy a pripraviť cestu na povinné zavedenie systému vo všetkých členských štátoch v roku 2015;

45.  žiada, aby vo všetkých vozidlách bolo k dispozícii štandardné rozhranie systému eCall takzvané „tlačidlo eCall“, ktoré bude ľahko identifikovateľné aj pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sa predišlo nedorozumeniam a možnému zneužitiu systému; vyzýva Komisiu a európske štandardizačné orgány, aby navrhli harmonizovanú normu pre tieto manuálne spúšťacie mechanizmy;

46.  vyzýva Komisiu, aby posúdila možné vplyvy systému eCall na výdavky systémov verejného zdravotníctva; v tejto súvislosti žiada členské štáty, aby sa zhodli na harmonizovanej definícii závažných zranení;

47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoje činnosti súvisiace s poskytovaním rozsiahlych praktických informácií počas vývoja cielenej a ďalekosiahlej komunikačnej stratégie a s realizáciou koordinovaných kampaní na zvyšovanie povedomia, ktoré sa týkajú systému eCall a jeho výhod, používania a funkcií, ako aj z hľadiska bezpečnosti občanov EÚ, s cieľom zlepšenia porozumenia verejnosti o týchto tiesňových službách a jej dopytu po nich, ako aj minimalizácie rizika zneužitia či neporozumenia týchto služieb;

48.  odporúča, aby Komisia zabezpečila, že služba eCall bude interoperabilná s inými podobnými palubnými službami tiesňového volania, podporovanými v susedných regiónoch, napríklad so službou ERA-GLONASS;

o
o   o

49.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0453.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0408.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0519.
(7) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 13.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2011)0306.
(9) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s.50.
(10) Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 45.
(11) Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 220.
(12) Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 268.
(13) Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 609.


Atraktivita investovania v Európe
PDF 186kWORD 121k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o atraktivite investovania v Európe (2011/2288(INI))
P7_TA(2012)0275A7-0190/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 3, 4, 49, 50, 119, 219 a 282,

–  so zreteľom na návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (COM(2011)0121),

–  so zreteľom na deklaráciu OECD o medzinárodných investíciách a nadnárodných podnikoch a usmernenia OECD pre nadnárodné podniky (aktualizované 25. mája 2011),

–  so zreteľom na správu pána Montiho s názvom Nová stratégia pre jednotný trh, ktorá bola uverejnená 9. mája 2010,

–  so zreteľom na správu Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) z roku 2011 o svetových investíciách,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste ku komplexnej európskej medzinárodnej investičnej politike (COM(2010)0343),

–  so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2012 (COM(2011)0777),

–  so zreteľom na závery 3133. zasadnutia Rady o Fóre o jednotnom trhu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1174/2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1175/2011 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1177/2011 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1311/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené(6),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov(7),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu (COM(2011)0860),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (COM(2011)0453),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Ročný prieskum rastu 2012 (COM(2011)0815),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o akčnom pláne na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu (COM(2011)0870),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskej rade o obchodných a investičných bariérach (2011) (COM(2011)0114),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2011 o obchodných a investičných prekážkach(8),

–  so zreteľom na návrh smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES (COM(2011)0594),

–  so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov (COM(2011)0818),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o rozpočte stratégie Európa 2020 (COM(2011)0500, časti I a II),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o vplyve dočasných pravidiel štátnej pomoci prijatých v súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou (SEC(2011)1126),

–  so zreteľom na správu generálneho riaditeľstva Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti s názvom Vývoj trhu práce v Európe v roku 2011,

–  so zreteľom na správy OECD, WTO a UNCTAD o obchodných a investičných opatreniach skupiny G20 (od polovice októbra 2010 do apríla 2011),

–  so zreteľom na prieskum Európskej centrálnej banky o bankových úveroch v eurozóne za január 2012,

–  so zreteľom na makroekonomické projekcie Európskej centrálnej banky pre eurozónu (december 2011),

–  so zreteľom na správu Európskej centrálnej banky o finančnej integrácii v Európe (máj 2011),

–  so zreteľom na politický rámec OECD pre investície,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) (COM(2011)0834),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb(9),

–  so zreteľom na správu Komisie Dynamika podnikov: založenie, transfer podnikov a konkurz (január 2011),

–  so zreteľom na správu Svetovej banky Podnikanie 2012: Podnikanie v transparentnejšom svete,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Erasmus pre všetkých: program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (COM(2011)0787),

–  so zreteľom na správu Komisie Predbežné hodnotenie pilotného projektu/prípravného opatrenia Erasmus pre mladých podnikateľov (2011),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní (COM(2011)0896),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0190/2012),

A.  keďže hospodárska, finančná a fiškálna kríza v EÚ výrazne rozšírila hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi, čo viedlo k nerovnomernému rozdeleniu vnútorných a vonkajších investícií v rámci Európskej únie;

B.  keďže je potrebné ustanoviť súdržný rámec stability v peňažnej, fiškálnej a obchodnej politike s cieľom podporiť tok priamych investícií vo všetkých členských štátoch a regiónoch EÚ a prispieť tak k náprave makroekonomickej nerovnováhy EÚ;

C.  keďže neformálna schôdza členov Európskej rady z 23. mája 2012 zdôraznila potrebu mobilizovať politiky EÚ na plnú podporu rastu, zintenzívnenie úsilia o financovanie ekonomiky prostredníctvom investovania a posilnenie vytvárania pracovných miest;

D.  keďže podľa najnovšej priebežnej prognózy Komisie Európsku úniu sužuje slabý rast a očakávané miery rastu sa budú v rámci Únie výrazne líšiť, pretože ich ohrozuje pretrvávajúca neistota a nedostatočná dôvera spotrebiteľov a trhov;

E.  keďže Únia by mala viac využívať svoje silné stránky, napríklad vysokú úroveň spotreby, vzdelania a kvality života, výskumnú a inovačnú kapacitu, vysokú efektivitu a produktivitu práce, ako aj ústretové a motivujúce podnikateľské prostredie s cieľom vyriešiť fiškálnu krízu a zvýšiť rast a zamestnanosť;

F.  keďže financovanie verejného dlhu členských štátov v konečnom dôsledku pohlcuje zdroje na investície, rast a zamestnanosť, pričom únik kapitálu z určitých členských štátov do určitých iných členských štátov, ako aj do určitých tretích krajín, môže prispieť k zhoršovaniu stavu platobnej bilancie EÚ;

G.  keďže bankové pôžičky, ktoré sú najdôležitejším zdrojom finančných prostriedkov v eurozóne, pretože predstavujú viac finančných prostriedkov ako akcie a dlhopisy spolu, pričom v USA a ďalších svetových regiónoch bankové úvery predstavujú nižšie percento celkových finančných prostriedkov, boli výrazne postihnuté nedávnym vývojom;

H.  keďže rastový potenciál jednotlivých odvetví, ako sú napríklad ekologické technológie, zdravotníctvo a poskytovanie starostlivosti, vzdelanie a sociálne hospodárstvo, môže podnietiť a rozhýbať investície, a to zvýšením vzájomného dopytu, ktorý podporí investovanie;

I.  keďže je potrebné monitorovať a kontrolovať vplyv a vykonávanie finančnej regulácie v EÚ s cieľom zaistiť, aby nevytvárala zbytočné administratívne zaťaženie a nepotláčala priame zahraničné investície v EÚ;

J.  E. keďže z najnovšej správy konferencie UNCTAD vyplýva, že EÚ má stále významnú schopnosť prilákať priame zahraničné investície;

K.  keďže vnútorné investície v Únii môžu výrazne rozšíriť trhy pre priame zahraničné investície vďaka skvalitneniu udržateľnej infraštruktúry pre podniky, vzdelávanie, výskum a vývoj;

L.  keďže investície tvoria dva piliere, a to verejné investície a súkromné investície, pričom súkromný pilier pozostáva z domácich a zahraničných investícií;

M.  keďže boj proti nadmernej závislosti od dovozu ropy, plynu a ďalších neobnoviteľných zdrojov vyžaduje rozsiahle investície do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a efektívneho využívania zdrojov;

N.  keďže európsky štátny dlh a riziká spojené s refinancovaním, ako aj nedostatky a prekážky obchodu a dokončenia vnútorného trhu vrátane necolných prekážok a obmedzovania údajov môžu viesť k obmedzeniu schopnosti regiónu EÚ prilákať európskych a medzinárodných investorov;

O.  keďže pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a podnikanie, podniky v Európskej únii musia neustále riešiť problémy s komplikovaným prístupom malých a stredných podnikov k financiám, so slabým podnikateľským duchom (len 45 % obyvateľov Európy by sa chcelo stať samostatne zárobkovo činnými, v porovnaní s napr. 55 % v Spojených štátoch amerických), s podnikateľským prostredím, ktoré nepomáha zakladaniu a rastu podnikov a vyznačuje sa trvalou regulačnou rozdrobenosťou a byrokraciou, s obmedzenou schopnosťou malých a stredných podnikov prispôsobiť sa hospodárstvu, ktoré efektívne využíva energiu a zdroje, a expandovať na trhy za hranicami vlastnej krajiny, a to v rámci jednotného trhu aj mimo neho;

P.  keďže podľa ostatného indexu Svetovej banky Doing Business tvoria členské štáty EÚ len 40 % (a členovia eurozóny len 26 %) z 35 krajín, ktoré sa umiestnili na popredných miestach z hľadiska podnikania na celosvetovej úrovni;

Q.  keďže zo správy Komisie o mechanizme varovania (COM(2012)0068) vyplýva, že obmedzenia vnútroštátnych rozpočtov a vysoká miera nezamestnanosti upozorňujú, najmä pokiaľ ide o súčasné účtovné bilancie, podiely na vývoznom trhu a súkromný a verejný dlh, na potrebu zaviesť účinné štrukturálne reformy na zlepšenie podnikateľského prostredia pri súbežnej optimalizácii pridanej hodnoty štrukturálnych fondov a činností Európskej investičnej banky a znižovaní byrokracie, a to najmä v krajinách, ktoré využívajú výhody európskej susedskej politiky;

R.  keďže dobre zamerané sociálne investície majú zásadný význam pre dlhodobé zaistenie vysokej miery zamestnanosti, hospodársku stabilizáciu, rozšírenie ľudského kapitálu a zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ;

S.  keďže vývoj v oblasti priamych zahraničných investícií je jedným z kľúčových ukazovateľov, ktoré Komisia využíva v hodnotiacej tabuľke pre dohľad nad makroekonomickou nerovnováhou;

T.  keďže štúdie realizované v rámci programu OSN pre životné prostredie a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) ukazujú, že investície do formovania ľudského kapitálu majú zásadný význam pre pritiahnutie investícií do odvetví ekologického hospodárstva a využitie ich vysokého rastového potenciálu;

U.  keďže tok priamych zahraničných investícií v EÚ, najmä ak sa nasmeruje tak, aby prispieval k znižovaniu rozdielov medzi členskými štátmi, má pozitívny vplyv na reálne hospodárstvo a platobnú bilanciu, konkurencieschopnosť, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť, ale pôsobí aj ako pozitívny podnet, pokiaľ ide o technický rozvoj, inovácie, zručnosti a mobilitu pracovnej sily;

V.  keďže určenie ročných vnútroštátnych čiastkových cieľov v súlade s parametrami OECD v oblastiach, ktoré podporujú atraktívne a konkurenčné prostredie pre medzinárodných investorov, pomôže odhaliť slabé a silné stránky jednotlivých štátov, ako aj príležitosti na cielené zásahy;

W.  keďže cieľ eurozóny a Európskej centrálnej banky (ECB) udržať v eurozóne infláciu tesne pod úrovňou 2 % prispieva k vytvoreniu rámca stability, ktorý pomáha prilákať investície;

X.  keďže vývoj na európskych dlhopisových trhoch do veľkej miery závisí od rozšírenia investičnej základne;

Y.  keďže Komisia vo svojom návrhu o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb nerozšírila harmonizáciu na sadzby dane z príjmu právnických osôb, ktoré majú zostať v právomoci členských štátov a keďže treba prijať ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie daňovej sústavy Únie pre zahraničných investorov a zároveň v celej Európe harmonizovať sadzby dane smerom k minimálnym sadzbám;

Z.  keďže po celom svete sa šíri obchodný protekcionizmus a EÚ ako líder na trhu s v oblasti vnútorných investícií by mala pokračovať v rokovaniach smerujúcich k dohodám o voľnom obchode podporujúcim otvorený a slobodný obchod ako aj medzinárodné normy v oblasti sociálnej a environmentálnej ochrany pri ochrane svojej konkurenčnej obchodnej výhody;

AA.  keďže v EÚ naďalej existujú závažné prekážky v poskytovaní cezhraničných služieb, ktoré bránia fungovaniu voľného trhu;

AB.  keďže v súlade so zmluvami o EÚ patrí spoločná obchodná politika, vrátane priamych zahraničných investícií, do výlučnej kompetencie EÚ a keďže Európsky parlament a Rada sú v tejto oblasti rovnocenné, pretože sa uplatňuje riadny legislatívny postup;

1.  zdôrazňuje, že EÚ je stále na prvom mieste na svete v príleve priamych zahraničných investícií a ako taká by mala naďalej spĺňať očakávania investujúcich a prijímajúcich štátov a zároveň dosahovať širšie hospodárske, sociálne a environmentálne politické ciele a chrániť tak svoju vedúcu úlohu na európskej a vnútroštátnej úrovni;

2.  domnieva sa, že politika súdržnosti je kľúčová na riešenie makroekonomickej a regionálnej nerovnováhy na úrovni EÚ a mala by sa stať rozhodujúcou politikou vnútorného trhu na posilnenie konkurencieschopnosti, produktivity, rastu a tvorby pracovných miest, čo má na oplátku potenciál zvýšiť atraktivitu investovania v EÚ; zdôrazňuje, že prostredníctvom politiky súdržnosti možno výrazne zvýšiť investície do príťažlivosti infraštruktúry a zručností na trhu práce pre perspektívnych investorov;

3.  naliehavo žiada Komisiu, aby zlepšila medzinárodnú regulačnú spoluprácu, vrátane viacstranných fór, a zbližovanie regulačných požiadaviek na základe medzinárodných noriem a aby sa podľa možností zapojila do regulačného dialógu s cieľom odstrániť existujúce alebo možné budúce prekážky obchodu a obmedziť tak spory a súvisiace obchodné náklady;

4.  domnieva sa, že fiškálna konsolidácia a stabilizácia a dokončenie vnútorného trhu sa majú vykonať tak, aby sa zabezpečilo posúdenie pridanej hodnoty, ktorú môžu ponúknuť; domnieva sa, že posilnením spolupráce hospodárskych subjektov, ako aj na základe vzájomného dopĺňania sa hospodárstiev EÚ a zmenšovania rozdielov medzi nimi, by sa malo pomôcť znižovaniu regionálnych rozdielov, pokiaľ ide o priame zahraničné investície s cieľom posilniť európsku priemyselnú základňu a podporiť udržateľný dlhodobý hospodársky rozvoj, ktorý je najdôležitejšou podmienkou úspešnej a efektívnej fiškálnej konsolidácie;

5.  zdôrazňuje, že rozhodujúce je, aby sa udržal záujem strategických európskych investorov o vykonávanie činností v rámci EÚ, keďže spolu so širšou celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou negatívne pocity a neistota, ktoré vyvolali dlhová kríza a nedostatočne rýchle reakcie, vedú investorov k znižovaniu svojej prítomnosti v regióne; zdôrazňuje, že nedostatok koordinovaných dlhodobých domácich investícií výrazne poškodí budúcu príťažlivosť investovania v EÚ pre takýchto investorov; uvedomuje si, že pri zameraní investícií na riešenie osobitných potrieb v jednotlivých regiónoch a členských štátoch má zásadný význam viacúrovňový prístup k správe, zahŕňajúci zapojenie miestnych spoločenstiev v príslušných etapách;

6.  vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie o atraktivite investovania v Európe v porovnaní s jej hlavnými partnermi a konkurentmi, v ktorom sa určia hlavné výhody a slabé stránky EÚ ako investičného prostredia, a aby predložila integrovanú stratégiu vrátane konkrétnej politiky a odporúčaní, a v prípade potreby aj legislatívne návrhy, na zlepšenie investičného prostredia EÚ;

7.  domnieva sa, že EÚ by mala pri riešení dlhovej krízy plne využiť svoje postavenie najväčšieho svetového jednotného trhu (vrátane vysokej životnej úrovne, vysokej produktivity práce, právnej istoty a kapacity v oblasti výskumu a inovácií), investora a obchodníka a zdôrazňuje potrebu účinnejších nástrojov a metód, nových mechanizmov financovania a investičných programov, akými sú projektové dlhopisy EÚ, ktoré by mohli využiť konkurenčné výhody Európy a vzájomné dopĺňanie sa jej členských štátov a dosiahnuť ciele rastu Európa 2020 na riešenie problémov recesie a pomalého rastu;

8.  naliehavo žiada EÚ, aby zaviedla investície ako kľúčový prvok všetkých pilotných iniciatív v rámci stratégie Európa 2020 s cieľom naplniť rozhodujúcu potrebu rastu a zamestnanosti a využiť ich významný príspevok k riešeniu finančnej krízy; vyzýva predovšetkým Komisiu a členské štáty, aby pripravili ambicióznu, ekologicky efektívnu a udržateľnú priemyselnú stratégiu EÚ s cieľom obnoviť výrobné kapacity v celej EÚ a vytvoriť v EÚ vysokokvalitné pracovné miesta;

9.  zdôrazňuje predovšetkým to, že obrovský potenciál na pritiahnutie priamych zahraničných investícií má najmä podpora vzdelávania, výskumu a vývoja a vytvárania pracovných miest v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej efektívnosti s cieľom dosiahnuť ciele do roku 2020 a priviesť EÚ na popredné miesto vo svete v oblasti ekologických technológií;

10.  pripomína, že nezvyšovanie prostredníctvom udržateľného financovania alebo dokonca obmedzovanie verejných investícií z dôvodu fiškálnej krízy v takých rozhodujúcich odvetviach, akými sú zdravotníctvo, vzdelávanie, výskum a infraštruktúra, by mohlo mať nepriaznivý dosah na konkurencieschopnosť a atraktívnosť pre investorov, najmä ak získa dlhodobý charakter; preto je nutné udržateľne zvýšiť verejné investície;

11.  podporuje návrh nového programu Erasmus pre všetkých, ktorý môže výrazne zvýšiť financie vyčlenené na mobilitu a rozvoj znalostí, odbornej prípravy a zručností s cieľom podporiť osobný rozvoj a vyhliadky mladých ľudí v oblasti zamestnanosti a prispieť tak k rozšíreniu ľudského potenciálu a riešeniu problému vysokej nezamestnanosti mladých v Európe; podporuje program Erasmus pre podniky, predovšetkým výmenný program Erasmus pre mladých podnikateľov, ktorý podporí zakladanie podnikov, cezhraničné sprostredkovanie poznatkov, spoluprácu medzi malými podnikmi, inovácie a vytváranie pracovných miest;

12.  navrhuje zlepšenie a rozšírenie štatistickej databázy pre priame investície v súlade s medzinárodnými modelmi OECD a Svetovej banky, ako aj prijatie dodatočných investičných cieľov a ukazovateľov na úrovni členských štátov (mestské prostredie, sociálna infraštruktúra) s cieľom poukázať na dosiahnutý pokrok v oblasti atraktívneho investičného prostredia, a zároveň zhodnotenie investičných politík a ich kladného vplyvu na reálne hospodárstvo a zamestnanosť v rôznych krajinách a regiónoch;

13.  domnieva sa, že každá stratégia zameraná na prilákanie zahraničných a miestnych investícií by mala byť spojená s dokončením vnútorného trhu, cezhraničnými investíciami a tokmi, otvorenými trhmi, zlepšením prístupu na trh a spravodlivou hospodárskou súťažou pre liberálne povolania vzhľadom na množstvo a rôznorodosť nových príležitostí; v tejto súvislosti sa domnieva, že EÚ by mala podporovať transeurópske siete a mobilitu zamestnancov, študentov a výskumných pracovníkov a posilňovať spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa hospodárstiev EÚ;

14.  zdôrazňuje naliehavú potrebu odstrániť daňové prekážky pre cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov s cieľom podporiť mobilitu občanov a propagovať cezhraničné investície;

15.  vyzýva EÚ, aby rokovala na celosvetovej úrovni a v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), skupiny G20 a G8 o zavedení spoločných pravidiel, ktoré zabezpečia spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky vzhľadom na medzinárodnú makroekonomickú nerovnováhu týkajúcu sa regulácie finančných trhov a zdanenia s cieľom chrániť konkurencieschopnosť EÚ a zaistiť zohľadnenie sociálnych a environmentálnych cieľov Únie; vyzýva Úniu, aby pri rokovaní postupovala s rozhodnosťou a uzatvorila komplexné dohody o voľnom obchode s hlavnými partnermi, ktoré otvoria nové trhy pre tovar a služby, rozšíria investičné príležitosti a podporia otvorený a spravodlivý obchod a predvídateľnejšie politické prostredie; zdôrazňuje význam pokroku v rokovaniach o dani z finančných transakcií na globálnej úrovni;

16.  domnieva sa, že vytvorenie ad hoc európskeho observatória pre priame zahraničné investície, zriadeného v rámci Európskej komisie, by mohlo prispieť k zlepšeniu koordinácie medzi politikami členských štátov v tejto oblasti a zároveň umožniť lepšie monitorovanie uplatňovaných politík a pokroku (vrátane ich makroekonomického dosahu) s cieľom propagovať Európu ako cieľ investícií;

17.  žiada Komisiu, aby urýchlila koordináciu hospodárskych, daňových a sociálnych politík členských štátov s cieľom prilákať zahraničné investície, pričom treba prihliadať na hospodárske a sociálne rozdiely, ktoré boli zistené medzi členmi eurozóny a členskými štátmi EÚ;

18.  domnieva sa, že EÚ a členské štáty by mali prijať opatrenia najmä na posilnenie využívania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu ako katalyzátora na prilákanie ďalších finančných prostriedkov z Európskej investičnej banky (EIB), Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ďalších medzinárodných finančných inštitúcií a súkromného sektora a zároveň podporiť iniciatívy založené na verejno-súkromných partnerstvách, ako napríklad projektové dlhopisy EÚ; pripomína, že investície zamerané na posilnenie kapacít, infraštruktúry a ľudského kapitálu môžu priniesť osobitný prospech malým a stredným podnikom; uvedomuje si potenciál rozšírenia rozsahu inovatívnych finančných nástrojov v záujme ich účinnejšieho využitia na prístup k financiám, ktoré doplnia tradičné spôsoby financovania; poukazuje na skutočnosť, že revolvingová povaha finančných nástrojov a flexibilný prístup k začleneniu takýchto nástrojov na regionálnej úrovni by mohli mať násobiaci vplyv na rozpočet EÚ, podporiť verejno-súkromné partnerstvá, otvoriť alternatívne zdroje financovania a poskytnúť nový dôležitý prúd financií pre strategické investície podporujúci dlhodobé udržateľné investície v čase fiškálnych obmedzení;

19.  víta dlhodobejšie refinančné operácie Európskej centrálnej banky (ECB); vyzýva ECB, aby pri riešení súčasnej dlhovej krízy eurozóny naďalej vykonávala rázne opatrenia na udržanie cenovej stability a zároveň na minimalizovanie negatívnych vedľajších účinkov na reálne hospodárstvo a na investície, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku problémov likvidity bankového sektora; domnieva sa, že bankový sektor musí prijať opatrenia potrebné na riešenie svojich štrukturálnych slabín so zreteľom na dlhodobejšie riziká týkajúce sa likvidity, aby ECB nemusela v budúcnosti v takej veľkej miere intervenovať, domnieva sa, že rámec činnosti bánk by mal byť vytvorený takým spôsobom, aby sa časť grantov sprístupnila na rozvojové účely na podporu malých a stredných podnikov;

20.  domnieva sa, že nadchádzajúca reforma smernice o kapitálových požiadavkách by mala zaistiť, aby zvýšenie kapitálových rezerv na podporu dlhodobej stability bankového sektora nebránilo bankám zabezpečovať prílev likvidity do hospodárstva, ktorý je nevyhnutný pre investície;

21.  zdôrazňuje potrebu prehĺbenia európskych kapitálových trhov s cieľom zaistiť prístup k financiám z iných zdrojov ako banky;

22.  berie na vedomie nové návrhy Komisie na zlepšenie regulácie trhu ratingových agentúr, najmä zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach a koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernice 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy, a zdôrazňuje, že na zabezpečenie zdravého podnikateľského prostredia a spravodlivej hospodárskej súťaže sa budú musieť vykonať ďalšie kroky;

23.  vyzýva Komisiu, aby posúdila viaceré zvyšné prekážky, ktoré bránia poskytovaniu a prijímaniu cezhraničných služieb v jednotlivých členských štátoch;

24.  poukazuje na význam návrhov Komisie na modernizáciu európskeho trhu verejného obstarávania; zdôrazňuje, že dynamický celoeurópsky trh verejného obstarávania môže priniesť dôležité obchodné príležitosti pre európske podniky a zásadne prispieť ku stimulácii konkurencieschopného európskeho priemyslu, ako aj k pritiahnutiu investícií a podpore hospodárskeho rastu;

25.  vyjadruje znepokojenie nad trendom medzi inštitucionálnymi investormi v eurozóne, ktorí sa vzdávajú akcií eurozóny a presúvajú sa k akciám vydávaným inde vo svete, vzhľadom na (i) ich rastúcu úlohu vo finančnom sektore eurozóny a (ii) pokles celkového majetku investičných fondov vo forme akcií a iných cenných papierov vydávaných subjektmi so sídlom v eurozóne z 26 % v roku 2009 na 23 % počas roku 2010;

26.  zdôrazňuje úlohu štátnych investičných fondov z tretích krajín a zdôrazňuje význam posilnenia zásad transparentnosti a zodpovednosti s cieľom podporiť súčinnosť EÚ a štátnych investičných fondov;

27.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali účasť inštitucionálnych investorov v európskych fondoch rizikového kapitálu a európskych fondoch sociálneho podnikania a odstránili obmedzenia týkajúce sa prísunu finančných prostriedkov rizikového kapitálu v malých a stredných podnikoch;

28.  je presvedčený, že cezhraničné podnikanie je prínosné pre regióny EÚ, keďže prispieva k ich hospodárskemu rozvoju, ako aj pre jednotlivé podniky, keďže im ponúka príležitosti dostať sa na nové a väčšie trhy a ku zdrojom dodávok, kapitálu, pracovnej sily a technológie;

29.  vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou nezamestnanosti mládeže v mnohých členských štátoch a negatívnymi vyhliadkami na zamestnanie; so znepokojením sleduje obmedzenú schopnosť EÚ prilákať kvalitný ľudský kapitál, keď, naopak, existuje významný tok ľudského kapitálu z EÚ do krajín tretieho sveta; uvedomuje si, že Európska únia má veľký potenciál, pokiaľ ide o vysokú kvalitu ľudského kapitálu a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili opatrenia na riešenie problému nezamestnanosti mladých prostredníctvom programov a konkrétnej činnosti na európskej a národnej úrovni; v tejto súvislosti víta vyhlásenie Európskej rady vyzývajúce členské štáty, aby zaviedli vnútroštátne systémy podobné iniciatíve na ochranu mládeže a naliehavo žiada členské štáty, aby podporili tento záväzok rýchlymi a konkrétnymi opatreniami na vnútroštátnej úrovni s cieľom zaistiť, aby mladí ľudia získali dôstojné pracovné miesto, vzdelanie alebo odbornú prípravu či rekvalifikáciu; domnieva sa, že EÚ by mala zintenzívniť svoje úsilie o dosiahnutie cieľov zamestnanosti uvedených v stratégii EÚ 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane zníženia zdanenia práce s cieľom prilákať viac investorov do odvetví hospodárstva s veľkým podielom práce;

30.  poukazuje na problém starnutia obyvateľstva, ktorý musí riešiť EÚ ako celok i jednotlivé členské štáty; naliehavo žiada členské štáty, aby pripravili súdržné stratégie, ktoré budú riešiť demografické problémy a pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom;

31.  podporuje ciele Únie inovácií; vyzýva členské štáty, aby zamerali investície na vzdelávanie, výskum a inovácie vzhľadom na strednodobé a dlhodobé priaznivé účinky, ktoré to môže mať na rast a rozvoj; podporuje inteligentnú špecializáciu ako dôležitú politickú zásadu a koncepciu politiky inovácií a silnejších väzieb medzi výskumom a podnikaním v oblastiach ako ekologické technológie;

32.  zdôrazňuje, že boj proti daňovým únikom by mal byť prioritou EÚ, a to predovšetkým v súčasnej krízovej situácii, keď daňové úniky predstavujú veľké straty pre štátne rozpočty a dodatočné výnosy by sa mohli použiť na zvýšenie verejných investícií; konštatuje, že je potrebné zabezpečiť hladkú spoluprácu a koordináciu medzi Komisiou a členskými štátmi na boj proti dvojitému zdaneniu, dvojitému nezdaneniu, daňovým podvodom, daňovým únikom a dampingu a proti využívaniu daňových rajov na nezákonné účely; všeobecnejšie žiada vyššiu fiškálnu koordináciu, a to na strane príjmov aj na strane výdavkov vrátane hladkej spolupráce a koordinácie medzi daňovými systémami jednotlivých členských štátov, žiada tiež zníženie vysokej administratívnej záťaže a vysokých nákladov na dodržiavanie daňových právnych predpisov, ktoré znášajú európske podniky a čo odrádza od investovania v EÚ; víta uvedenú pozíciu Parlamentu o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb a očakáva, že Rada prijme smernicu;

33.  upozorňuje, že jednou z hlavných obáv malých a stredných podnikov zostáva zložitý prístup k finančným prostriedkom; je osobitne znepokojený skutočnosťou, že zdravé podniky nedokážu získať finančné prostriedky, ktoré majú v pláne; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rýchlo vykonali kroky a regulačné opatrenia na uľahčenie financovania malých a stredných podnikov, ako sa to navrhuje v akčnom pláne EÚ na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu; zdôrazňuje, že malé a stredné podniky a sociálne podniky často udržiavajú rast na miestnej úrovni a že financovanie v rámci politiky súdržnosti zaistené pevným prístupom viacúrovňovej správy môže zabezpečiť, aby malé a stredné podniky a sociálne podniky uplatňovali svoj potenciál a naďalej významne prispievali ku konkurencieschopnosti EÚ;

34.  zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať súhrnné posúdenie hospodárskeho vplyvu finančnej regulácie EÚ s cieľom zaistiť, aby sa uplatňovala vyvážene a nepotláčala investície;

35.  víta Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP navrhnutý Komisiou na obdobie 2014 –2020 ako prostriedok na povzbudenie podnikateľskej kultúry a podpory pre začínajúce malé a stredné podniky predovšetkým v nových odvetviach, ako sú sociálne mediálne služby, ekologické hospodárstvo a cestovný ruch;

36.  žiada prijatie nových a účinných právnych predpisov týkajúcich sa konkurzu, vrátane nástrojov včasného varovania, s cieľom podporiť politiku druhej šance určenú na rozvoj podnikania a obnovenie činnosti podnikov, keďže vnútroštátne právne nariadenia druhú šancu adekvátne neuznávajú; zdôrazňuje význam rozširovania sietí medzi podnikateľmi a tými, ktorí znovu začínajú podnikať, s cieľom propagovať druhú šancu, ako aj potrebu riešiť problémy s financovaním opätovne začínajúcich podnikov;

37.  vyzýva EÚ, aby v plnej miere využila investičné príležitosti v EÚ aj mimo nej, ktoré vyplynú z európskej susedskej politiky a makroregionálnych stratégií;

38.  vyzýva Komisiu, aby zahrnula všetky relevantné ukazovatele na meranie makroekonomickej nerovnováhy a jej vplyv na regióny EÚ do hodnotiacej tabuľky;

39.  pripomína, že vzhľadom na zdroje a kapacity EÚ je dôležité ďalej rozvíjať partnerstvá zamerané na environmentálne odvetvia, ktoré priťahujú čoraz väčší záujem investorov;

40.  víta skutočnosť, že v roku 2011 počet podnikov zamýšľajúcich investovať v EÚ vzrástol o 5 %; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že priemerný počet vytvorených pracovných miest v prepočte na investičný projekt zostal nezmenený;

41.  žiada Komisiu a členské štáty, aby zaviedli Európsky akčný plán pre elektronickú verejnú správu, prostredníctvom ktorého môžu poskytovať služby elektronickej verejnej správy, a to aj pre spoločnosti, účinnejšie a pri nižších nákladoch na miestnej aj cezhraničnej úrovni;

42.  v záujme prilákania väčšieho objemu investícií trvá na tom, že je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty:

   a) využila historické dedičstvo EÚ prostredníctvom podpory kultúrnych odvetví, športu a cestovného ruchu ako rastúcich a atraktívnych trhov;
   b) podporila transatlantické hospodárstvo ako nášho v súčasnosti hlavného partnera v oblasti komerčného obchodu a priamych zahraničných investícií a lepšie pritom využívala toky kvalifikovanej pracovnej sily medzi oboma kontinentmi a vychádzala z potenciálu pre posilnenie inovačného hospodárstva;

43.  víta návrh programu predložený Komisiou, ktorý sa zameriava na konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov; víta nedávne zvýšenie objemu rizikového a bezpečného kapitálu v mnohých členských štátoch EÚ, ale znova zdôrazňuje, že EÚ by mala týmto podnikom zjednodušiť predpisy a prístup k financovaniu malých a stredných podnikov a iných hospodárskych subjektov podporením účinných systémov rizikového a bezpečného kapitálu v celej EÚ a posilnením úlohy súkromných a verejných ekvitných investícií vo financovaní dlhodobého podnikového rastu; vyzýva Komisiu, aby s medzinárodnými finančnými inštitúciami aktívnejšie spolupracovala pri tvorbe inovatívnych mechanizmov na financovanie malých a stredných podnikov;

44.  zdôrazňuje dôležitosť presadzovania noriem, ktoré pomáhajú rozvíjať inovácie v nových produktoch a službách, dokončiť vnútorný trh a prilákať investície do EÚ, ako aj dôležitosť harmonizácie európskych noriem s medzinárodnými;

45.  pripomína svoj skorší návrh, aby sa Komisia v spolupráci s EIB (vzhľadom na kvalitu ľudských zdrojov EIB a jej skúseností pri financovaní dôležitej infraštruktúry) zapojila do procesu strategickej analýzy investičného financovania bez vylúčenia akéhokoľvek možného scenára vrátane dotácií, uvoľnenia prostriedkov upísaných kapitálu EIB zo strany členských štátov, prostriedkov upísaných kapitálu EIB zo strany EÚ, pôžičiek, inovatívnych nástrojov, finančného inžinierstva prispôsobeného dlhodobým projektom, ktoré neprinášajú okamžitý zisk, vytvorenia systémov záruk, vytvorenia investičnej časti v rámci rozpočtu EÚ, finančného konzorcia európskych, vnútroštátnych a miestnych orgánov, verejno-súkromných partnerstiev;

46.  víta hlavné iniciatívy v rámci stratégie Európa 2020 s názvom Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, Únia inovácií a Európa efektívne využívajúca zdroje a poznamenáva, že stratégia Európa 2020 prispeje k zvýšeniu atraktivity investovania v Európe, vytvoreniu pracovných miest na území EÚ a k udržaniu konkurencieschopnosti EÚ na medzinárodnej úrovni;

47.  zdôrazňuje, že z dôvodu súčasnej nízkej miery rastu a vysokej úrovne nezamestnanosti znamená politika súdržnosti EÚ významný prínos pre európske hospodárstvo, ako aj pre európsky výskum a inovácie, pričom predstavuje najväčšiu výdavkovú položku v rozpočte EÚ, pokiaľ ide o investície do reálnej ekonomiky, a posilňuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť tým, že znižuje regionálne rozdiely a umožňuje vykonávať stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorá v oblasti verejných a súkromných investícií na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni predstavuje výrazný pákový efekt;

48.  zdôrazňuje, že diskriminačný prístup k veľkým podnikom by mohol brániť inováciám a znížiť konkurencieschopnosť ostatných spoločností EÚ, najmä malých a stredných podnikov, pretože by ich vylúčil z dôležitých globálnych partnerstiev v rámci spolupráce na inováciách a obmedzil ich prístup k vyspelým technológiám;

49.  podporuje hospodárske zdôvodnenie miestnej/regionálnej lokalizovanej rozvojovej politiky, ktorá vychádza zo základnej logiky, že záujem o menej rozvinuté regióny Únie by sa zvýšil, ak by tieto regióny mohli poskytnúť konkurenčne porovnateľné výhody (primeranú infraštruktúru, kvalifikované ľudské zdroje atď.), ako aj spoľahlivé stimuly; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby podporovala členské štáty a regióny pri uskutočňovaní ich vlastných politík investičných stimulov, najmä pokiaľ ide o dlhodobé investície, a to najmä na cezhraničnej úrovni s dôrazom na projekty infraštruktúry; s poľutovaním konštatuje, že menej rozvinuté regióny EÚ čoraz viac strácajú svoju atraktívnosť v prospech tretích krajín; vyzýva príslušné orgány, aby naliehavo vypracovali opatrenia zamerané na zachovanie súčasných investícií a prilákanie nových;

50.  zdôrazňuje, že mimoriadne silnou stránkou EÚ sú jej mestá a že najväčším lákadlom pre investície sú rozsiahle projekty mestskej infraštruktúry a inovatívne priemyselné parky; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vykonali rozsiahle investície do infraštruktúry, nových technológií a výskumu a vývoja vrátane multimodálnych systémov dopravy s cieľom zvýšiť kvalitu života v európskych mestách a ich konkurencieschopnosť stavajúc na ich tradične silných stránkach, pričom sa musí zabezpečiť, aby tieto investície nemali nepriaznivý vplyv na skutočnú územnú súdržnosť a vyvážený rozvoj vidieka;

51.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa výskum a vzdelávanie na miestnej úrovni nielen šírili a aplikovali, ale aby sa na tejto úrovni do nich aj investovalo, čo znamená, že s cieľom prilákať domáce aj priame zahraničné investície musí byť v plnej miere využitý dostupný ľudský potenciál, t. j. výskumní pracovníci a akademické inštitúcie na miestnej úrovni; v tejto súvislosti je takisto dôležité zohľadňovať mobilitu ľudskej zložky: učiteľov, výskumných pracovníkov a študentov;

52.  vyjadruje presvedčenie, že málo rozvinuté regióny by mali naďalej prijímať značný objem finančných prostriedkov EÚ, aby mohli investorom popri znížených pracovných nákladoch poskytnúť ďalšie miestne konkurenčné výhody;

53.  poznamenáva, že je potrebné posilniť infraštruktúru s cieľom podporiť regionálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť regiónov; v tejto súvislosti vyzdvihuje dôležitosť transeurópskych sietí a využívanie doplnkových finančných nástrojov, ako sú dlhopisy na projekty a verejno-súkromné partnerstvá.

54.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8.
(3) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12.
(4) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.
(5) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33.
(6) Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 5.
(7) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2011)0565.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2012)0135.


Obchodné aspekty Východného partnerstva
PDF 245kWORD 105k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o obchodných aspektoch Východného partnerstva (2011/2306(INI))
P7_TA(2012)0276A7-0183/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o dohodách o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, EÚ a Moldavskom, EÚ a Gruzínskom, EÚ a Arménskom a EÚ a Azerbajdžanom, ktoré budú zahŕňať dôležité obchodné aspekty,

–  so zreteľom na závery Rady z 22. januára 2007, v ktorých Rada prijala smernice na rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou zahŕňajúcej prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu,

–  so zreteľom na závery Rady z 10. mája 2010, v ktorých Rada prijala smernice na rokovania o dohodách o pridružení medzi EÚ a Arménskom a EÚ a Gruzínskom, pričom každá z nich zahŕňa prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu,

–  so zreteľom na závery Rady z 15. júna 2009, v ktorých Rada prijala smernice na rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom a na dodatočné podrobné smernice na rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, ktoré Rada prijala 20. júna 2011,

–  so zreteľom na závery Rady z 10. mája 2010, v ktorých Rada prijala smernice na rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom,

–  so zreteľom na dohodu o obchode a spolupráci, ktorú v roku 1989 uzatvorilo Európske spoločenstvo s bývalým Sovietskym zväzom a ktorú následne schválilo Bielorusko,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie z 25. mája 2011 o novej reakcii na meniace sa susedstvo (COM(2011)0303),

–  so zreteľom na vývoj európskej susedskej politiky (ESP) od roku 2004, najmä na správy Komisie o dosiahnutom pokroku v jej vykonávaní,

–  so zreteľom na svoje odporúčania na rokovania o dohodách o pridružení s Moldavskom, Gruzínskom, Arménskom a Azerbajdžanom,

–  so zreteľom na akčný plán, ktorý bol prijatý spoločne s Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom a Moldavskom, a so zreteľom na program pridruženia s Ukrajinou,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe, a zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 29. – 30. septembra 2011 vo Varšave,

–  so zreteľom na vytvorenie Parlamentného zhromaždenia EURONEST na základe zakladajúcej listiny z 3. mája 2011,

–  so zreteľom na článok 8 Zmluvy o Európskej únii a na článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0183/2012),

A.  keďže prvoradým cieľom a ambíciou zrevidovanej európskej susedskej politiky, pokiaľ ide o Východné partnerstvo, je uzatvorenie a vykonávanie dohôd o pridružení zahŕňajúcich prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (dohody DCFTA);

B.  keďže štyri zo šiestich krajín Východného partnerstva sú už členmi WTO, pričom vlády Azerbajdžanu a Bieloruska majú len štatút pozorovateľov;

C.  keďže po revolučných zmenách v južnom susedstve EÚ v roku 2011, teraz známych ako arabská jar, sa záujem EÚ zameral na južných susedov; keďže krajiny patriace do Východného partnerstva a obchodné vzťahy EÚ s týmito krajinami si zasluhujú pozornosť EÚ;

D.  keďže hospodárska prítomnosť Číny v krajinách Východného partnerstva stále rastie;

E.  keďže rokovania o dohode DCFTA s Ukrajinou sa uzavreli v októbri 2011; keďže dohoda DCFTA nadobudne platnosť až po uzatvorení dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá je v súčasnosti zablokovaná z dôvodu nesúhlasu EÚ s vnútropolitickým vývojom na Ukrajine a s fungovaním jej súdneho systému;

F.  keďže rokovania o dohodách DCFTA s Gruzínskom a Moldavskom schválila Rada v decembri 2011 a prvé kolo rokovaní by sa malo uskutočniť na jar 2012;

G.  keďže Arménsko dosiahlo v roku 2011 výrazný pokrok pri plnení kľúčových odporúčaní a rokovania o dohode DCFTA medzi EÚ a Arménskom sa začali vo februári 2012 a prakticky sa začali 6. marca 2012;

H.  keďže rokovania o pristúpení Azerbajdžanu k Svetovej obchodnej organizácii pokračujú od roku 1997, ich úspech je však obmedzený, čo je jednou z hlavných prekážok začatia rokovaní o dohode DCFTA s EÚ;

I.  keďže Bielorusko sa zatiaľ zapája do rôznych platforiem Východného partnerstva len v obmedzenej miere; keďže to ohrozuje naplnenie konečného cieľa Východného partnerstva, ktorým je posilnená demokracia, pokrok, stabilita a prosperita vo východnom susedstve EÚ; berie na vedomie hospodársku dynamiku nového hospodárskeho priestoru, ktorý tvoria Rusko, Kazachstan a Bielorusko, a povzbudzuje jeho členov, aby svoje obchodné aktivity vykonávali v súlade s medzinárodne prijatými obchodnými pravidlami a normami, najmä tými, ktoré pochádzajú od WTO;

J.  keďže všetci východní partneri EÚ, ktorými sú štáty bývalého ZSSR, majú rovnaké historické a inštitucionálne východiská a v uplynulých dvadsiatich rokoch riešili podobné problémy súvisiace s politickou a sociálno-ekonomickou transformáciou;

Všeobecné úvahy

1.  zdôrazňuje, že perspektíva vytvorenia prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu s EÚ je jedným z hlavných motívov na to, aby partnerské krajiny pokračovali vo svojom reformnom úsilí; domnieva sa, že vytvorenie prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu bude jedným z najambicióznejších nástrojov dvojstrannej obchodnej politiky EÚ na dosiahnutie stabilného, transparentného a predvídateľného hospodárskeho prostredia, ktoré rešpektuje demokraciu, základné práva a zásady právneho štátu, pričom zabezpečuje nielen väčšiu hospodársku integráciu postupným odstraňovaním obchodných prekážok, ale aj zbližovanie regulačných rámcov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú obchod s tovarom a službami, najmä posilnením ochrany investícií, zefektívnením colných a pohraničných procedúr, obmedzením technických a iných netarifných prekážok obchodu, posilnením sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel, zlepšením životných podmienok zvierat, posilnením právnych rámcov pre hospodársku súťaž a verejné obstarávanie a zaručením udržateľného rozvoja; domnieva sa, že uzatváranie dohôd DCFTA má zásadný význam v boji proti sklonu k protekcionizmu na celosvetovej úrovni;

2.  uznáva, že dohody DCFTA predstavujú pre EÚ dôležitý obchodný nástroj na budovanie dlhodobých hospodárskych vzťahov s tretími krajinami; berie na vedomie vplyv dohôd DCFTA na celkové fungovanie obchodných partnerských krajín EÚ, ktorý ďaleko prekračuje rámec obchodných otázok a ovplyvňuje aj stav demokracie, dodržiavanie zásad právneho štátu a ostatných bežných noriem.

3.  zdôrazňuje, že rozhodovací proces na posúdenie pripravenosti potenciálnych partnerov EÚ vstúpiť do obchodných rokovaní by sa mal oslobodiť od predčasných politických úsudkov a mal by vo veľkej miere závisieť od skutočnej schopnosti obchodného partnera účinným spôsobom plniť podmienky dohody DCFTA;

4.  berie na vedomie skutočnosť, že dohody DCFTA by mohli byť základnou súčasťou širšej politickej dohody (dohody o pridružení); zdôrazňuje však, že v prípadoch, keď nie je možné alebo vhodné uzavrieť s určitou krajinou dohodu o pridružení, zvážia sa iné stratégie v záujme efektívneho plnenia hospodárskych a obchodných cieľov Únie spojených s dotknutou krajinou;

5.  zdôrazňuje význam komplexných programov budovania inštitúcií, nástroja technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX) a programov partnerských miest (twinning), ktoré pomáhajú východným partnerom pri plnení kľúčových odporúčaní, ako aj pri prehlbovaní ich realizačnej spôsobilosti;

6.  uznáva, že lepšia obchodná integrácia spolu s potrebnými hlbokými zmenami v hospodárskych štruktúrach si vyžaduje od našich východných partnerov veľké strednodobé a dlhodobé úsilie, je však presvedčený, že v dlhodobom meradle výhody integrácie vyvážia vynaložené úsilie; zdôrazňuje, že kľúčom k úspechu ich reforiem je podpora a zapojenie občianskej spoločnosti a medzinárodných mimovládnych organizácií do propagácie dlhodobých prínosov;

7.  je zástancom posilnenia spolupráce medzi EÚ a jej východnými partnermi vo viacerých odvetviach, najmä priemyslu, malých a stredných podnikov, výskumu, vývoja a inovácie, IKT a cestovného ruchu;

8.  domnieva sa, že diferenciácia a uplatňovanie zásady „viac za viac“, ako sa vymedzuje v spoločnom oznámení s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo, je krokom správnym smerom v rámci obchodných vzťahov s východnými partnermi uznávajúcim úsilie tých, ktorí dosiahli najväčší pokrok, a motivujúcim ostatných, aby zintenzívnili svoje úsilie; domnieva sa, že obchod by mal byť prostriedkom na dosiahnutie zmeny a zdôrazňuje význam ustanovení o podmienenosti a ich následného presadzovania;

9.  je presvedčený, že efektívna hospodárska integrácia východných partnerov s EÚ nie je možná bez politických a spoločenských reforiem, bez účasti občianskej spoločnosti na rozhodovacom procese a bez hospodárskej integrácie medzi samotnými východnými partnermi; zdôrazňuje, že hospodárska integrácia medzi týmito krajinami by mala byť otvorená, aby mohli využívať jej výhody; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že regionálne zmrazené konflikty po mnohé roky spôsobovali ujmu efektívnosti a rozvoju cezhraničného obchodu a naďalej zapríčiňujú obrovské hospodárske straty niektorým východným partnerom, a tým vedú k ich hospodárskej izolácii;

10.  považuje za dôležité, že EÚ ponúka všetkým partnerom DCFTA pružnosť, na ktorú majú nárok podľa pravidiel WTO;

11.  zdôrazňuje význam predchádzania konfliktom prostredníctvom hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

12.  vyzýva Komisiu, aby poskytla najmä pružnosť, ktorá podporuje budovanie novo vznikajúcich priemyselných odvetví v partnerských krajinách DCFTA;

13.  víta návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, v ktorom sa navrhuje 40 % zvýšenie finančných prostriedkov na európsku susedskú politiku; zdôrazňuje svoje stanovisko, že východní partneri nemôžu sami znášať bremeno nákladov na aproximáciu právnych predpisov a nevyhnutné inštitucionálne a štrukturálne reformy a že finančná podpora EÚ, ktorá by mala dopĺňať ich vlastné reformné úsilie, má takisto zásadný význam pre úspech; vyzýva preto Radu, aby zachovala financie navrhnuté Komisiou;

14.  poukazuje na úlohu národných parlamentov východných partnerov EÚ pri aproximácii právnych predpisov týkajúcich sa obchodu s acquis EÚ, ktorá je podmienkou uzatvorenia a riadneho vykonávania budúcich dohôd DCFTA; vyzýva v tejto súvislosti EÚ a jej členské štáty, aby uvedeným parlamentom poskytli väčšiu technickú pomoc a osobitne vyzýva nové členské štáty EÚ, aby sa s nimi podelili o odborné znalosti a osvedčené postupy, ktoré získali v období zlaďovania svojich vnútroštátnych právnych predpisov s acquis communautaire v oblasti obchodu;

15.  víta pristúpenie Ukrajiny a Moldavska k Zmluve o založení Energetického spoločenstva vzhľadom na jeho potenciálne významnú úlohu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti a posilnenie bezpečnosti uvedených krajín;

16.  víta všetku snahu o posilnenie Východného partnerstva, najmä hlavných iniciatív Komisie týkajúcich sa malých a stredných podnikov vrátane programu Východného partnerstva pre MSP a regionálnych trhov s energiou a energetickej účinnosti;

17.  vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora, keďže predstavuje dôležitú súčasť vonkajšej energetickej stratégie EÚ, vzhľadom na jej geostrategickú úlohu, ktorá ponúka významný potenciál z hľadiska energetickej bezpečnosti a diverzifikácie dodávok;

18.  uznáva význam Parlamentného zhromaždenia EURONEST, predovšetkým jeho výbor pre hospodársku integráciu, aproximáciu právnych predpisov a konvergenciu s politikami EÚ a výbor pre energetickú bezpečnosť, v diskusiách o obchodných otázkach medzi poslancami Európskeho parlamentu a poslancami národných parlamentov východných partnerov EÚ; dúfa, že v dohľadnom čase budú splnené podmienky na zapojenie bieloruských poslancov do činnosti Parlamentného zhromaždenia EURONEST;

19.  zdôrazňuje, že dohoda DCFTA nepredstavuje pomoc poskytnutú východným partnerom, ale je to obchodná transakcia s výhodami a povinnosťami pre obe zmluvné strany; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v revízii ESP sa stále nepojednáva o tom, ako by rozvoj takejto obchodnej politiky mohol predstavovať oživenie pre hospodárske záujmy EÚ v podobe významných výhod pre spotrebiteľov, firmy a pracovníkov EÚ; zdôrazňuje, že dohody DCFTA by boli pre východných partnerov nielen hospodársky prospešné, ale mohli by tiež urýchliť inštitucionálne reformy, modernizáciu a rozvoj;

20.  berie na vedomie vytvorenie zóny voľného obchodu medzi hlavnými členmi Spoločenstva nezávislých štátov 18. októbra 2011, ktorá zahŕňa východných partnerov EÚ okrem Gruzínska a dočasne Azerbajdžanu; domnieva sa, že uzatvorenie dohôd o voľnom obchode s inými štátmi by nemalo poškodiť dohody DCFTA, ktoré krajiny Východného partnerstva uzatvárajú s EÚ, v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ ponúkla východným partnerom príťažlivú a životaschopnú alternatívu;

21.  trvá na tom, že stratégia EÚ voči Rusku by mala zohľadňovať ruský vplyv na východných partnerov; konštatuje, že Rusko uzatvorilo colnú úniu s Kazachstanom a s jedným východným partnerom, ktorým je Bielorusko; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rusko pravdepodobne zmarilo obchodné rokovania medzi EÚ a niekoľkými východnými partnermi, najmä Ukrajinou, tým, že im ponúklo alternatívnu cestu založenú na krátkodobých riešeniach, napríklad nižšie ceny plynu; domnieva sa, že tieto alternatívy sa v dlhodobom horizonte ukážu pre východných partnerov ako kontraproduktívne;

22.  trvá na tom, že úspech dohôd DCFTA bude do veľkej miery závisieť od budovania inštitúcií a riadneho plnenia záväzkov, čo možno zabezpečiť len v otvorenom a transparentnom obchodnom prostredí bez korupcie, čo je predpokladom úspešného plnenia dohôd DCFTA;

23.  konštatuje, že prosperita a stabilita vo východnom susedstve EÚ patria k prvoradým európskym záujmom a že stabilné a predvídateľné vzťahy medzi EÚ a jej východnými partnermi nepochybne zvýšia obchodné objemy v oboch smeroch;

24.  konštatuje, že EÚ je zároveň hlavným vývozným partnerom krajín Východného partnerstva;

25.  poukazuje na skutočnosť, že napriek dosiahnutiu dostatočného pokroku pri plnení kľúčových odporúčaní ako podmienky umožňujúcej začať rokovania o dohode DCFTA musia Gruzínsko a Moldavsko zaručiť, že ich úsilie o reformy má dlhodobú povahu a že počas rokovaní začnú s trvalými reformami; zdôrazňuje, že obe uvedené krajiny musia výrazne pokročiť v oblasti regulačnej reformy, pokiaľ ide o určité technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, práva duševného vlastníctva a právne predpisy o hospodárskej súťaži;

26.  vyjadruje znepokojenie nad inštitucionálnou spôsobilosťou východných partnerov, pokiaľ ide o skutočné vykonávanie dohôd DCFTA; zdôrazňuje, že uzatvorenie dohody DCFTA samé osebe nezaručuje úspech, ak sa účinným spôsobom nevykonáva a ak ho nedoplnia účinné opatrenia v oblasti hospodárskej súťaže a boja proti korupcii;

27.  poznamenáva, že pri uzatváraní dohôd DCFTA sa musia dodržiavať medzinárodne schválené pracovné normy; konštatuje, že dodržiavanie základných pracovných práv schválených Medzinárodnou organizáciou práce je kľúčovým prvkom pre dodržiavanie ľudských práv;

28.  požaduje ambiciózny prístup pri integrovaní hospodárstiev EÚ a krajín Východného partnerstva prostredníctvom dohôd DCFTA začlenením ostatných aspektov týkajúcich sa voľného a spravodlivého obchodu; odporúča, aby všetky dohody DCFTA obsahovali záväznú kapitolu o udržateľnom rozvoji s ustanoveniami o ochrane životného prostredia a medzinárodných pracovných právach;

Arménsko

29.  chváli arménsku vládu za zvýšenie úsilia o splnenie kľúčových odporúčaní v roku 2011, ktoré vo februári 2012 viedlo k začatiu rokovaní o dohode DCFTA;

30.  víta otvorenie rokovaní o dohode DCFTA medzi Arménskom a EÚ vo februári 2012 a ich praktický začiatok 6. marca 2012; podporuje Arménsko, aby využívalo potenciál dohody DCFTA na oživenie hospodárstva krajiny, vývozných možností a prístupu na trh EÚ, na urýchlenie potrebných reforiem a všeobecnú aktualizáciu arménskych noriem na európsku úroveň; zdôrazňuje, že úzka hospodárska integrácia s EÚ musí prispievať k posilňovaniu politickej stability a bezpečnosti v regióne; je presvedčený, že rokovania o dohode DCFTA medzi EÚ a Arménskom sa rýchlo uzatvoria;

31.  víta začatie rokovaní DCFTA, ktoré poskytnú príležitosti na posilnenie hospodárskych vzťahov medzi oboma stranami; považuje za dôležité, aby sa podporovali reformy na vytvorenie stabilného a transparentného prostredia, ktoré priláka zahraničné investície, oživí rast a vytvorí pracovné príležitosti;

32.  domnieva sa, že uzatvorenie dohody DCFTA oživí hospodárstvo Arménska okrem iného oživením hospodárskej súťaže;

33.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v blízkosti arménskych hraníc s Azerbajdžanom a Tureckom stále rezonuje konflikt v Náhornom Karabachu, ktorý krajinu hospodársky izoluje z dôvodu nedostatočných prístupových ciest; zdôrazňuje, že otvorenie hraníc je okrem iného dôležitou podmienkou prilákania zahraničných investorov;

34.  je znepokojený náznakmi trvajúceho úzkeho prepojenia politických a obchodných kruhov a závažnými prekážkami pre podniky vrátane netransparentnej daňovej sústavy a slabej ochrany investícií; uznáva potrebu pevného inštitucionálneho rámca pre verejné obstarávanie a politiku hospodárskej súťaže, aby sa mohol zaviesť účinný vykonávací mechanizmus;

35.  víta rozhodnutie Arménska znovu sa pripojiť k mnohostranným dohodám WTO o verejnom obstarávaní v decembri 2011; je presvedčený, že tento krok je prínosný pre obraz Arménska ako spoľahlivého obchodného partnera;

36.  zdôrazňuje, že dohoda DCFTA by mala obsahovať úprimný záväzok Arménska reformovať svoje predpisy tak, aby sa prispôsobili normám EÚ a zároveň prijať efektívne protikorupčné opatrenia;

37.  odporúča tiež, aby dohoda DCFTA zahrnula opatrenia zamerané na posilnenie vykonávania právnych predpisov o hospodárskej súťaži, čo umožní zahraničným investorom a podnikom, aby sa podieľali najmä na arménskom stavebníctve a energetike;

38.  naliehavo žiada Arménsko, aby urýchlilo postup dosiahnutia súladu so sanitárnymi a s fytosanitárnymi opatreniami EÚ, čo by umožnilo diverzifikovať arménsky vývoz a zahrnúť poľnohospodárske výrobky;

39.  je presvedčený, že oslabenie závislosti Arménska od ruskej komerčnej a vládnej podpory v dôsledku otvorenia arménskych hraníc a posilnenia medzinárodnej spolupráce podporí hospodársky rast Arménska; je presvedčený, že v tejto súvislosti by bolo uzatvorenie dohody DCFTA s EÚ mimoriadne prínosné;

Azerbajdžan

40.  berie na vedomie úsilie a výsledky Azerbajdžanu smerom k aproximácii s acquis EÚ; v tejto súvislosti víta nedávne prijatie nového colného kódexu a stavebného kódexu;

41.  zdôrazňuje, že kľúčovou podmienkou otvorenia rokovaní o dohode DCFTA a pozdvihnutia obchodných vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom na vyššiu úroveň je pristúpenie Azerbajdžanu k Svetovej obchodnej organizácii; poznamenáva, že štruktúra azerbajdžanského hospodárstva jeho vládu výrazne nemotivuje, aby sa usilovala o členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii a uzatvoril dohodu DCFTA s EÚ; zdôrazňuje však, že prínos dohody DCFTA nie je výlučne hospodársky, ale že by mohla rozvinúť miestne hospodárstvo tak, aby nebolo príliš závislé od vývozu energie; naliehavo preto žiada azerbajdžanskú vládu, aby zintenzívnila úsilie o vstup do WTO; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby Azerbajdžanu poskytla potrebnú pomoc;

42.  chváli pozoruhodný hospodársky rast, ktorý Azerbajdžan dosiahol v ostatných rokoch; poukazuje však na to, že 50 % azerbajdžanského HDP, 95 % vývozu a 60 % príjmov štátneho rozpočtu tvorí ropný priemysel, a z tohto dôvodu je hospodárstvo Azerbajdžanu vystavené vplyvu výkyvov cien ropy a všetkým zmenám v celosvetovom dopyte; v tejto súvislosti vyzýva azerbajdžanskú vládu, aby zvážila prijatie efektívnych a konzistentných opatrení na diverzifikáciu štátneho hospodárstva;

43.  pripomína potenciál Azerbajdžanu na rozvoj konkurencieschopnej poľnohospodárskej výroby a odporúča, aby azerbajdžanská vláda túto oblasť zohľadnila ako potenciálne dôležitý krok k diverzifikácii hospodárstva a vývozu do EÚ, a to v súlade so sanitárnymi a s fytosanitárnymi požiadavkami EÚ, a do ostatných krajín;

44.  vyzýva azerbajdžanskú vládu, aby sa skutočne venovala boju proti korupcii a sociálnej nerovnosti, ktorá môže viesť k sociálnym nepokojom a zlepšila prístup podnikov k financiám, čím zvýši konkurencieschopnosť hospodárstva a jeho príťažlivosť pre zahraničných investorov;

45.  dôrazne podporuje rozšírenie obchodnej zložky budúcej dohody o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom na dohodu DCFTA po splnení všetkých podmienok;

Bielorusko

46.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bielorusko sa napriek svojmu nespochybniteľnému potenciálu stále čoraz viac odďaľuje od Európskej únie, pokiaľ ide o jeho všeobecné politické a hospodárske normy, ako aj jeho hospodársky model;

47.  zdôrazňuje význam strategického postavenia Bieloruska ako krajiny energetického tranzitu, najmä dodávok zemného plynu pre EÚ; preto vyzýva Bielorusko, aby urýchlene ratifikovalo a riadne uplatňovalo energetickú chartu;

48.  pripomína, že EÚ je po Rusku druhým najväčším obchodným partnerom Bieloruska;

49.  zdôrazňuje potrebu rozšírenia pomoci EÚ s cieľom zvýšiť výkonnosť administratívnych štruktúr, najmä potrebu boja proti korupcii;

50.  poukazuje na problémy pri hodnotení skutočnej hospodárskej situácie Bieloruska z dôvodu oficiálnych štatistík, ktoré (podľa nezávislých pozorovateľov) zatajujú, že údajne 20 % Bielorusov žije pod hranicou existenčného minima;

51.  poznamenáva, že 80 % všetkých podnikov vlastní štát a že rozvoju súkromného sektora bránia diskriminačné a svojvoľné opatrenia, zmeny právnych predpisov a vysoké zdanenie, ktoré nútia súkromný sektor, aby čiastočne pôsobil v tieňovej ekonomike;

52.  pripomína, že 1996 Medzinárodný menový fond a Svetová banka v roku pozastavili poskytovanie úverov Bielorusku z dôvodu tamojšieho nepriaznivého politického a hospodárskeho ovzdušia a že v roku 1997 prijala rovnaké opatrenie aj EÚ; poukazuje na to, že uvedené skutočnosti odrádzajú a budú odrádzať zahraničných investorov, pričom priame zahraničné investície v súčasnosti predstavujú len 1 % HDP Bieloruska;

53.  domnieva sa, že EÚ by mala pomáhať pri posilňovaní bieloruskej občianskej spoločnosti presmerovaním finančných prostriedkov EÚ týmto smerom;

54.  je presvedčený o potrebe uskutočniť hlboké inštitucionálne a štrukturálne reformy s cieľom začať budovať funkčné, transparentné a otvorené trhové hospodárstvo;

55.  poukazuje na to, že podmienkou začatia rokovaní o akomkoľvek druhu dohody o voľnom obchode s EÚ je vstup Bieloruska do Svetovej obchodnej organizácie; v tejto súvislosti vyzýva Bielorusko, aby sa skutočne zapojilo do procesu pristúpenia k WTO; poukazuje na to, že Bielorusko ako člen colnej únie s Ruskom a Kazachstanom by mohlo čerpať zo skúseností Ruska s procesom pristúpenia k WTO;

56.  je presvedčený, že EÚ by mala vyvinúť všetko úsilie o zapojenie Bieloruska do skutočného politického a hospodárskeho dialógu a podnietiť nutné reformy, ktoré majú obrovský význam pre bieloruských občanov; v tejto súvislosti berie na vedomie súčasné cielené reštriktívne hospodárske opatrenia EÚ voči Bielorusku; zastáva názor, že EÚ by mala pokračovať v uplatňovaní cielených jednotlivých reštriktívnych opatrení a zároveň v podpore občianskej spoločnosti a podnikateľov s cieľom nielen zlepšenia hospodárskych podmienok, ale aj posilnenia zásad právneho štátu, transparentnosti a boja proti korupcii;

Gruzínsko

57.  poukazuje na skutočnosť, že podľa hodnotenia Svetovej banky patrí Gruzínsko k najrýchlejšie sa reformujúcim hospodárstvam a v rebríčku najlepších miest na podnikanie, ktorý zostavila Svetová banka, sa umiestnilo na 16. mieste;

58.  Berie na vedomie rekonštrukčné práce Gruzínska po vojne v roku 2008 a jeho otvorenie novým trhom;

59.  uznáva, že gruzínska vláda sa snaží posilniť ochranu práv duševného vlastníctva, poukazuje však na skutočnosť, že Gruzínsko naďalej patrí ku krajinám s údajne najvyšším podielom pirátskeho softvéru; v tejto súvislosti vyzýva gruzínsku vládu, aby vypracovala právne predpisy na presadzovanie práv duševného vlastníctva, ale aby pritom brala do úvahy ľudské práva a proporcionalitu;

60.  berie na vedomie, že Gruzínsko preukázalo značný hospodársky rast a mieru investícií, a zdôrazňuje, že dohoda DCFTA by mohla byť ďalším faktorom na podporu rozsiahleho rastu a na prilákanie zahraničných investícií;

61.  povzbudzuje Gruzínsko, aby zdokonalilo svoje právne predpisy, zlepšilo efektívnosť svojich inštitúcií a zabezpečilo kontrolné normy vysokej kvality pre svoje výrobky v záujme plnenia požiadaviek, ktoré stanovila Európska komisia;

62.  víta nový gruzínsky systém verejného obstarávania umožňujúci realizáciu elektronických aukcií pre všetky druhy zmlúv bez ohľadu na ich veľkosť či povahu; poukazuje na to, že Gruzínsko by malo slúžiť ako príklad pre členské štáty EÚ v tejto oblasti;

63.  vyzýva Gruzínsko, aby zaistilo, že po ukončení rokovaní o dohode DCFTA sa budú obchodné preferencie týkať len vhodných výrobkov pochádzajúcich z regiónov, ktoré formálne uznávajú ich pripojenie ku gruzínskemu štátu;

Moldavsko

64.  s uspokojením uznáva, že Moldavsko napriek zraniteľnosti svojho hospodárstva v posledných rokoch uskutočňuje pozoruhodné reformy a výrazne zlepšilo svoju hospodársku výkonnosť; v tejto súvislosti poukazuje na zásadný význam finančnej pomoci poskytnutej Medzinárodným menovým fondom a makrofinančnej pomoci zo strany EÚ;

65.  zastáva názor, že budúca dohoda DCFTA by sa mala vzťahovať na celé územie Moldavska, ktoré formálne uznáva pripojenie k moldavskému štátu;

66.  poznamenáva, že v súčasnosti pochádza väčšina moldavského vývozu z poľnohospodárstva, a preto musí na trhu EÚ čeliť tvrdej konkurencii a prísnym požiadavkám; domnieva sa, že dohoda DCFTA by mala pomôcť pri diverzifikácii moldavského vývozu a zvýšení konkurencieschopnosti Moldavska a umožnila by Moldavsku prilákať zahraničné investície v záujme ukončenia jeho závislosti od zasielaných peňazí a prechodu na vývozne konkurencieschopné trhové hospodárstvo;

67.  zdôrazňuje význam postupného zladenia Moldavska s EÚ z hľadiska infraštruktúry a systémov technickej regulácie, štandardizácie, posudzovania zhody, testovania, dohľadu nad trhom a metrológie;

68.  poukazuje na potrebu zásadného pokroku v oblasti služieb a ochrany investícií;

69.  vyzýva orgány EÚ, aby sa viac zapojili do hľadania mierového riešenia problémov týkajúcich sa obnovenia územnej celistvosti Moldavska;

Ukrajina

70.  víta uzatvorenie dohody DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou ako prvej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a východným partnerom; domnieva sa, že táto prelomová dohoda a skúsenosti získané počas rokovaní nepochybne poslúžia ako užitočný príklad budúcich rokovaní o dohodách DCFTA;

71.  poukazuje na to, že Ukrajina je najväčším východným partnerom EÚ a že dohoda DCFTA otvára EÚ nový trh s 46 miliónmi spotrebiteľov; domnieva sa, že najväčším prínosom vykonávania dohody DCFTA pre EÚ bude stabilnejší a predvídateľnejší obchodný a investičný režim na Ukrajine;

72.  víta snahu ukrajinských orgánov zamerať sa na prekonanie sociálnych a geografických nerovností, predovšetkým medzi hlavným mestom a regiónmi;

73.  vyjadruje poľutovanie nad odďaľovaním podpísania dohody o pridružení, čo je podmienkou vstupu dohody DCFTA do platnosti; vyjadruje nádej, že prekážky podpísania dohody sa čoskoro odstránia;

74.  berie na vedomie skutočnosť, že Komisia vylúčila možnosť dočasného využívania dohody DCFTA pred uzavretím dohody o pridružení a pred získaním súhlasu Európskeho parlamentu; upozorňuje, že uplatňovanie dohody o pridružení, ako aj dohody DCFTA spôsobí štrukturálne a politické reformy, a preto si želá, aby sa obe dohody začali čo najskôr uplatňovať;

75.  uvedomuje si, že pokiaľ ide o integráciu do európskych štruktúr, Ukrajina dosiahla určitý pokrok a začala prispôsobovať svoj právny systém EÚ a medzinárodným normám a dosiahol veľký pokrok aj pri prijímaní noriem a štandardov OECD; konštatuje však, že Svetová banka vo svojej publikácii Doing Business stále umiestňuje obchodné ovzdušie na Ukrajine na 152. miesto, pričom sa prehlbujú problémy cezhraničného obchodovania;

76.  zdôrazňuje, že úspešné plnenie dohody DCFTA bude do veľkej miery závisieť od politickej vôle a administratívnych kapacít na včasné a presné uplatňovanie všetkých jej ustanovení; domnieva sa, že ide o významnú úlohu pre Ukrajinu, ktorá dosahuje zmiešané výsledky pri reforme hospodárstva a štátu a ktorá stále nedokáže plniť všetky záväzky vyplývajúce z procesu pristúpenia k WTO ani záväzky voči Svetovej banke a Medzinárodnému menovému fondu;

77.  znova pripomína, že hlavné hospodárske, politické a inštitucionálne reformy vrátane rozsiahlej a stálej účasti organizácií a sietí organizácií občianskej spoločnosti sa musia urýchliť a realizovať súdržnejšie a konzistentnejšie, aby sa zabezpečilo riadne plnenie dohody DCFTA a využívanie výhod, ktoré z nej vyplývajú; požaduje predovšetkým pokračovanie hospodárskych reforiem v oblastiach poľnohospodárstva a v odvetviach energetiky a dopravy;

78.  je znepokojený negatívnymi príznakmi týkajúcimi sa ukrajinského podnikateľského a investičného prostredia, ktoré sú dôsledkom rôznych inštitucionálnych a systémových nedostatkov, ako sú prekážky vstupu na trh, administratívne povolenia, nadmerný počet administratívnych kontrol, netransparentná daňová a colná sústava a zlé riadenie, nestabilný a netransparentný právny systém a jeho nedostatočné fungovanie, zlá správa verejných vecí a súdnictvo poznamenané úplatkárstvom, slabé uplatňovanie zmlúv a zlá ochrana vlastníckych práv a nedostatočne rozvinutá a monopolizovaná infraštruktúra; naliehavo vyzýva ukrajinskú vládu, aby urýchlila reformný proces s cieľom odstrániť uvedené prekážky slobodného a spravodlivého podnikania a obchodu;

79.  zjednodušený a transparentnejší systém vyberania daní, vrátenia dani z pridanej hodnoty vývozcom, colného odbavenia a schvaľovacieho konania pri dovoze, podpora odvetvia malých a stredných podnikov, zlepšenie presadzovania práva v oblasti ochrany hmotného majetku a duševného vlastníctva; keďže všetky tieto prvky majú okamžitý a priamy vplyv na kvantitu a kvalitu obchodných vzťahov s EÚ a prílevu jej priamych zahraničných investícií na Ukrajinu;

80.  vyzýva Ukrajinu, aby prijala vnútorné právne predpisy s cieľom zjednodušiť voľný a neprerušovaný tranzit plynu do členských štátov EÚ; konštatuje, že tento proces by mal zahrnovať reštrukturalizáciu plynárenského odvetvia a nastavenia spravodlivej regulácie energetickej infraštruktúry v záujme dosiahnutia rovnakých podmienok pre zahraničných dodávateľov, zahraničných zákazníkov a miestneho dopytu po energii; požaduje posilnenie spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou v odvetví energetiky, na začlenenie ukrajinského energetického odvetvia do európskej energetickej sféry a na začatie spoločných projektov na modernizáciu a rozvoj v oblasti energetickej infraštruktúry; vyzýva vládu, aby uplatňovala tretí energetický balíček;

81.  vyjadruje nádej, že Ukrajina nájde dostatok politickej vôle a odvahy na to, aby vytvorila politické a regulačné podmienky na úplné a včasné vykonávanie dohody DCFTA, ktorá bude veľmi prínosná pre ukrajinské obyvateľstvo;

82.  vyzýva orgány EÚ, aby výraznejšie podporili zlepšovanie výkonnosti ukrajinských administratívnych štruktúr a propagáciu noriem EÚ v oblasti správy vecí verejných;

o
o   o

83.  vyzýva Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby uvedené úvahy a odporúčania náležite zohľadnili pri rokovaniach a uplatňovaní obchodných častí dohôd o pridružení s Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, ako aj pri rozvíjaní obchodných vzťahov EÚ s Bieloruskom;

84.  vyzýva Komisiu, aby pravidelne a úplne informovala Európsky parlament o pokroku rokovaní a po nadobudnutí platnosti jednotlivých dohôd DCFTA o pokroku pri ich vykonávaní;

85.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a krajín, ktoré patria do Východného partnerstva.


Elektronický podpis pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (výklad článku 156 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku)
PDF 186kWORD 31k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o pilotnom projekte, ktorým sa umožňuje elektronický podpis pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených vo výbore (výklad článku 156 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list predsedu Výboru pre ústavné veci z 19. júna 2012,

–  so zreteľom na článok 211 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol pripojiť k článku 156 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku tento výklad:"

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy môžu byť podpísané elektronicky v rámci pilotného projektu, na ktorom sa účastní obmedzený počet parlamentných výborov za podmienky, že na jednej strane výbory, ktoré sa projektu zúčastňujú, s tým súhlasili, a že na druhej strane boli zavedené vhodné opatrenia na účely zaručenia pravosti podpisov.

"

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia