Index 
Antagna texter
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg
Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I
 Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen *
 Handelsaspekter på det östliga partnerskapet
 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II
 Färdskrivare vid vägtransporter ***I
 Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs ***I
 Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning
 eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna
 Europas attraktionskraft på investerare
 Handelsaspekter på det östliga partnerskapet
 Elektronisk signatur vid ingivande av ändringsförslag (tolkning av artikel 156.1 andra stycket i arbetsordningen)

Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I
PDF 194kWORD 36k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) vad gäller datumen för dess införlivande och tillämpning och datumet för när vissa direktiv upphör att gälla (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD))
P7_TA(2012)0267A7-0198/2012

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0217),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0125/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 juni 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0198/2012).

A.  På grund av brådskande skäl är det befogat att gå vidare till omröstning före utgången av tidsfristen på 8 veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om ändring av direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) vad gäller datumet för dess införlivande och datumet för dess tillämpning samt datumet för när vissa direktiv upphör att gälla

P7_TC1-COD(2012)0110


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2012/23/EU.)


Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen *
PDF 189kWORD 31k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2012 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))
P7_TA(2012)0268A7-0169/2012

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0061),

–  med beaktande av artikel 203 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0054/2012),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A7-0169/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Handelsaspekter på det östliga partnerskapet
PDF 218kWORD 67k
Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2012 om utvecklingen av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet (2011/2179(INI))
P7_TA(2012)0269A7-0219/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det operativa programmet för Medelhavsområdet för 2007–2013, som antogs av kommissionen i december 2007,

–  med beaktande av programmet inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet för gränsöverskridande samarbete i Medelhavsområdet 2007-2013, som antogs av kommissionen den 14 augusti 2008,

–  med beaktande av den strategiska planen från Arco Latino (”den latinska bågen”) för perioden 2010–2015 om ett strukturerat och innovativt Medelhavsområde,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om EU:s strategi för Östersjöområdet och makroregionernas roll i den framtida sammanhållningspolitiken(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 september 2010 om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2010 med titeln ”Slutsatserna i den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: sammanhållningspolitikens framtid” (COM(2010)0642),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 december 2010 om Europeiska unionens strategi för Donauregionen (COM(2010)0715) och den vägledande handlingsplanen till strategin (SEC(2009)0712),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 februari 2011 om genomförande av Europeiska unionens strategi för Donauregionen(3),

–  med beaktande av rapporten från församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) av den 29 januari 2011 om den territoriella dimensionen av unionen för Medelhavsområdet – rekommendationer för framtiden,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen(4),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 22 juni 2011 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av EU-strategin för Östersjöregionen (COM(2011)0381),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 med titeln ”Mål 3: en utmaning för det territoriella samarbetet – en framtida dagordning för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete”(5),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 juni 2011, i vilka man godkände EU-strategin för Donauregionen och uppmanade medlemsstaterna att i samarbete med kommissionen fortsätta arbetet med tänkbara framtida makroregionala strategier, särskilt när det gäller området kring Adriatiska respektive Joniska havet,

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 6 oktober 2011 till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet ”Europeiskt territoriellt samarbete” (COM(2011)0611),

–  med beaktande av yttrandet på eget initiativ med titeln ”Territoriellt samarbete i Medelhavsområdet genom adriatisk–joniska makroregionen”, som godkändes enhälligt av Regionkommitténs församling den 11 oktober 2011,

–  med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för det interninstitutionella forumet i Catania av den 10 december 2011 på temat gamla och nya aktörer i ett Medelhavsområde i förändring: folkens, regionernas och de lokala myndigheternas respektive regeringarnas och de överstatliga institutionernas roll i en integrerad strategi för gemensam utveckling,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2011 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken(6),

–  med beaktande av sin förklaring av den 19 januari 2012 om inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ(7), i enlighet med artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 mars 2012 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet (COM(2012)0128),

  med beaktande av Belgraddeklarationen från det 14:e ministerrådet om det adriatisk-joniska initiativet av den 30 april 2012,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om utarbetande av en marin strategi för Atlantområdet (COM(2011)0782),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för kultur och utbildning (A7-0219/2012), och av följande skäl:

A.  Den makroregionala strategin för Östersjöområdet antogs 2009, och kommissionen har själv i sin rapport av den 22 juni 2011(COM(2011)0381) framhållit ”värdet av [detta nya] sätt att samarbeta”.

B.  Den 13 april 2011(8) uppmanade rådet kommissionen att ”spela en ledande roll i den strategiska samordningen” av den makroregionala strategin för Donauregionen.

C.  Den makroregionala strategin syftar till att utvidga den europeiska sammanhållningspolitiken till att omfatta ett nytt område för territoriell utveckling.

D.  Budgetposten ”tekniskt stöd till EU:s strategi för Östersjöområdet”, som inrättades på Europaparlamentets initiativ när unionens budget för 2011 antogs, har visat det värde som sådana anslag har för en positiv utvecklingen av makroregionala strategier.

E.  Kommissionen har föreslagit en förstärkning av den transnationella delen av den territoriella sammanhållningspolitiken till stöd för nya makroregionala strategier (COM(2010)0642).

F.  Flera makroregionala projekt är långt framskridna, och kommissionen måste i sin samordningsroll hjälpa till att etablera en hållbar förvaltning och fastställa gemensamma kriterier och mätbara indikatorer för att utvärdera projektens relevans.

G.  Medelhavsområdet har spelat en betydande geopolitisk roll i Europas historia.

H.  Den så kallade arabiska våren har visat den strategiska potential som de geografiska, politiska och ekonomiska kopplingarna mellan de två sidorna av Medelhavet har.

I.  Europaparlamentet uppmärksammar det framgångsriska samarbetet inom ramen för Barcelonaprocessen och unionen för Medelhavsområdet samt de multilaterala och bilaterala samarbetsinitiativ som tagits enligt EU:s instrument och program, t.ex. Europa-Medelhavspartnerskapet och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet inom den europeiska grannskapspolitiken.

J.  Europaparlamentet noterar den aktuella utvecklingen av unionen för Medelhavsområdet och att dess potential som katalysator i regionen kommer att fortsätta att öka.

K.  Ett makroregionalt förhållningssätt skulle göra det möjligt att definiera ett övergripande projekt i detta område som har så stor betydelse för unionens framtid, för att skapa en väg ut ur den rådande krisen och infria förväntningarna i hela grannskapsområdet, i synnerhet de hos människorna i södra Medelhavsområdet.

L.  Medelhavsområdet utgör en sammanhängande enhet med en gemensam kultur och miljö, som delar en mängd särdrag och prioriteringar som är gemensamma för det så kallade Medelhavsklimatet: samma grödor, överflöd av förnybara energikällor, i synnerhet solenergi, turismens betydelse, samma risk för naturkatastrofer (bränder, översvämningar, jordbävningar, knappa vattentillgångar) respektive den mänskliga faktorn, framför allt vad gäller föroreningar till havs.

M.  Medelhavsområdet är en mycket vidsträckt region som breder ut sig från öst till väst över nära 4 000 km, inbegripet ett flertal öregioner samt regioner med havs- och landgränser till Nordafrika. Därför bör man inrätta ett omfattande förbindelsenät för sjöfarten i detta område så att handeln kan utvecklas samtidigt som ländernas kolidioxidutsläpp minskas.

N.  Om man bortser från artikel 174 i EUF-fördraget har de europeiska institutionerna ännu inte antagit en permanent strategi som tar hänsyn till öregionernas särskilda behov. För att man på bästa sätt ska kunna garantera full tillgänglighet till öregioner i Medelhavet och en bättre integrering av dem på EU:s marknad behövs det lämpliga resurser och en integrerad strategi för öregionerna där man beaktar de strukturella nackdelar som öbefolkningar har på transport- och energiområdet.

O.  Arbetet med förslaget till en makroregional strategi för området kring Adriatiska respektive Joniska havet går framåt och baserar sig på en lång tradition av samarbete och solidaritet i ett sammanhängande territorium runt Adriatiska respektive Joniska havet och stöds av de åtta medlemsstater som deltar i adriatisk–oniska initiativet, vilket flera gånger yttrats i förklaringar från de åtta deltagarländernas utrikesministrar (Ancona 2010, Bryssel 2011 och Belgrad 2012).

P.  I samband med utarbetandet av detta betänkande har det anordnats samråd med ett flertal berörda regioner, unionen för Medelhavsområdet och olika organ som är engagerade i EU:s territoriella sammanhållningspolitik.

De makroregionala strategierna i allmänhet

1.  Europaparlamentet godkänner det makroregionala förhållningssättet inom ramen för den territoriella samarbetspolitiken för regioner som tillhör samma bosättningsområde, t.ex. samma havsområde, bergsområde eller flodbäcken. Parlamentet anser att de makroregionala strategierna blev inledningen på något nytt inom det europeiska territoriella samarbetet, genom att en lokalt baserad strategi tillämpades och samarbetet spreds till fler och fler områden genom att tillgängliga resurser användes på ett bättre sätt. Parlamentet rekommenderar att makroekonomiska strategier, mot bakgrund av det tydliga europeiska mervärde de ger, bör få mer uppmärksamhet inom ramen för det europeiska territoriella samarbetet, som ska förstärkas från 2013.

2.  Europaparlamentet anser att en sådan hållning när det gäller territoriellt samarbete är motiverad, särskilt med tanke på att gränser har delat upp dessa områden under historiens gång, och att den kan främja integrationen av nya medlemsstater och deras regioner.

3.  Europaparlamentet anser att den översikt som skapas genom en makroregional strategi skulle ge de territoriella samarbetsprojekten och den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete ett större mervärde, och att även synergierna med de stora EU-strategierna, såsom det transeuropeiska transportnätet och den integrerade havspolitiken, skulle förstärkas. Parlamentet anser att det även skulle bli lättare att använda andra instrument inom ramen för EU:s politik, t.ex. de som föreslagits av Europeiska investeringsbanken. Parlamentet anser att dessa åtgärder skulle förbättra samordningen av den europeiska politiken på transnationell och interregional nivå.

4.  Europaparlamentet rekommenderar att de makroregionala strategierna bör grunda sig på flernivåstyre för att säkerställa att lokala och regionala myndigheter, liksom så många parter och intressenter som möjligt, såsom universitet, forskningscenter och företrädare för det civila samhället, involveras i såväl utarbetandet som genomförandet av makroregionala strategier för att därmed öka den lokala och regionala förankringen.

5.  Europaparlamentet betonar att makroregionerna främjar lokala politiska aktörers liksom icke-statliga aktörers medverkan, eftersom dessa regioner gynnar utvecklingen av effektiva samordningssystem som främjar ett decentraliserat synsätt för att se till att det civila samhället på ett meningsfullt sätt deltar i det politiska beslutsfattandet och för att skapa synergier mellan befintliga initiativ för att optimera resurserna och föra samman de involverade aktörerna.

6.  Europaparlamentet anser att den makroregionala strategin kan göra unionens grannskapspolitik och/eller föranslutningspolitik mer effektiv.

De pågående makroregionala strategierna

7.  Europaparlamentet gläds över att det bevisats att den makroregionala strategin för Östersjöområdet har ett betydande europeiskt mervärde. Strategin inbegriper ett handlingsprogram med tydligt fastställda prioriteringar och har dessutom godkänts av rådet och fått stöd från kommissionen och delas mellan alla berörda parter på nationell, regional och lokal nivå.

8.  Europaparlamentet kräver att denna strategi genomgår en fullständig utvärdering på grundval av objektiva kriterier och mätbara indikatorer för vart och ett av de prioriterade områdena.

9.  Europaparlamentet anser att det, för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av denna åtgärd, är nödvändigt att bevara förvaltningsstrukturen på lång sikt och att utvidga den till lokala och regionala myndigheter genom att beakta denna utvärdering under den framtida programperioden 2014–2020.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att till fullo stödja den antagna inriktningen för Donauregionen, som även denna måste utvärderas och uppföljas regelbundet.

De framtida makroregionala strategierna

11.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen samordnar ett förfarande för samråd och dialog om framtida makroregionala strategier. Parlamentet anser att prioriterade områden måste fastställas med tanke på det bristande samarbetet eller behovet av att förbättra det befintliga samarbetet mellan de europeiska regioner som tillhör olika medlemsstater men som delar bosättningsområde. Parlamentet anser att denna dialog bör utmynna i en preliminär plan för de europeiska makroregionerna, i nära samråd med framför allt de berörda medlemsstaterna och regionerna, som inte bör vara bindande och som bör kunna ändras beroende på den lokala dynamiken.

12.  Europaparlamentet anser att man inom de makroregionala strategierna bättre måste anpassa finansieringsnivåerna, liksom utnyttjandet av de befintliga resurserna och samordningen av instrument. Även om dessa strategier inte kräver ytterligare finansiering, institutionella instrument eller förordningar, behövs det finansiering för kontrollen av dessa i form av anslag till tekniskt stöd och anslag till inledande utvärdering och datainsamling samt till eventuell lansering. Den makroregionala strategin bör dessutom främja strukturprojekt, med hänsyn tagen till den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att beakta EU:s makroregionala strategier när man fattar beslut om budgetanslag, såsom sammanhållnings- och strukturfonderna, forskning och utveckling och framför allt regionalt samarbete.

14.  Europaparlamentet anser att de operativa programmen bör vara nära knutna till motsvarande prioriteringar i de makroregionala strategierna, för att säkerställa bästa möjliga samordning av mål och medel.

Framtidsutsikter i Medelhavsområdet

15.  Europaparlamentet stöder inrättandet av en makroregional strategi för Medelhavsområdet, så att man kan erbjuda en åtgärdsplan för att hantera gemensamma utmaningar och problem som länderna och regionerna runt Medelhavet står inför och strukturera detta område som är så viktigt för utvecklingen och integrationen i Europa, och uppmanar rådet och kommissionen att agera snabbt i denna fråga.

16.  Europaparlamentet anser att en makroregional strategi för Medelhavsområdet som kopplar samman europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter, regionala organisationer, finansinstitut och icke-statliga organisationer i den europeiska delen av Medelhavsområdet samt unionen för Medelhavet, och som är öppen mot länderna i grannskapsområdet och/eller föranslutningsländerna, på ett betydande sätt kan höja den politiska och operativa nivån med avseende på det territoriella samarbetet i detta område. Parlamentet betonar vikten av att man utnyttjar befintliga regionala organisationers erfarenheter, befintliga resurser och landvinningar.

17.  Europaparlamentet understryker att makroregionen i Medelhavsområdet skulle kunna säkra att EU:s olika program för Medelhavsområdet kompletterar varandra och att befintlig finansiering används så effektivt som möjligt. Ett verkligt mervärde skulle också kunna tillföras konkreta projekt som genomförs inom ramen för unionen för Medelhavsområdet, och relevanta tredjeländer och regioner skulle kunna involveras inom ramen för grannskaps- och partnerskapsinstrumentet när strategin ska utarbetas, i strikt överensstämmelse med de rättsstatliga principerna och på grundval av respekten för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och demokratiska principer. Vid behov skulle principen ”mer för mer” kunna främjas.

18.  Europaparlamentet betonar att Medelhavsområdet, i egenskap av decentraliserat samarbetsområde som sträcker sig utöver rent geografiska gränser, är viktigt för att stärka regionöverskridande beslutsfattande och utbyte av goda metoder, inte minst i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, miljö, ekonomisk utveckling, ekoturism samt partnerskap som avser kultur, forskning, utbildning, ungdomar och idrott. Parlamentet betonar den särskilda vikten av utbildning som en katalysator för övergången till demokrati.

19.  Europaparlamentet anser att makroregionen i Medelhavsområdet måste utvecklas i enlighet med internationella regler om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, särskilt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

20.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att följa upp sina slutsatser av den 24 juni 2011 och att ta hänsyn till den positiva attityd som de berörda nationella, regionala och lokala territorierna visat gentemot den adriatisk–joniska makroregionala strategin, historiska kopplingar, traditioner och de initiativ som tagits, genom att anta denna strategi under de kommande månaderna som ett första steg mot en makroregional strategi för Medelhavsområdet.

21.  Europaparlamentet betonar att den adriatisk-joniska makroregionala strategin utgör en betydelsefull faktor för försoning mellan områdena på västra Balkan och därmed kan hjälpa dessa länder på vägen mot EU-medlemskap.

22.  Europaparlamentet ser gärna att det inrättas makroregionala strategier även för västra och östra Medelhavsområdet, som inbegriper viktiga sjöfartsaspekter och beaktar det stora antalet kust- och öregioner i Medelhavet liksom deras utvecklingsbehov. Parlamentet anser att man i dessa framtida strategier bör ta större hänsyn till miljöskydd, den biologiska mångfalden och hållbar turism.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut tillämpa artikel 174 i EUF-fördraget genom en strategisk plan, i syfte att komma till rätta med öregionernas strukturella nackdelar och skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och effektiv social och territoriell sammanhållning. Parlamentet understryker att särskild vikt måste läggas vid att garantera full tillgänglighet till och territoriell kontinuitet mellan dessa regioner och kontinenten genom lämplig finansiering. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft kommissionen att anta åtgärder, t.ex. en ökning för öregioner av tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse, i synnerhet avseende jordbruks-, transport- och fiskerisektorn, som bidrar till att göra öregionerna lika konkurrenskraftiga som fastlandsregionerna för att minska utvecklingsskillnaderna mellan Europas regioner och garantera att de effektivt integreras på den inre marknaden.

24.  Europaparlamentet hoppas att kommissionen kommer att ställa sig positiv till ödimensionen inom den makroregionala strategin för Medelhavsområdet, särskilt när man diskuterar statligt stöd som en legitim ersättning för de nackdelar som följer av en avlägsen belägenhet och när man anpassar sammanhållningspolitiken och innovations- och forskningspolitiken till öregionernas särskilda behov för att bättre integrera dem med Kontinentaleuropa.

25.  Europaparlamentet betonar vikten av den kulturella och kreativa sektorn som en grundpelare för utveckling och sysselsättningsskapande i öregioner.

26.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fastställa vilka instrument som krävs för att utvärdera och lansera eventuella nya makroregionala initiativ i västra och östra Medelhavsområdet, som till exempel pilotprojekt.

27.  Europaparlamentet betonar att viktiga insatsområden i makroregionen i Medelhavsområdet bör rikta sig till lämpliga subregionala nivåer för samarbete i specifika projekt. Insatsområdena bör omfatta energinät, vetenskapligt samarbete och innovation, kulturella nätverk, utbildning och fortbildning, turism, handel, miljöskydd, hållbar sjöfart, sjöfartskydd och sjösäkerhet samt skydd av den marina miljön mot föroreningar, överfiske och olagligt fiske, genom inrättandet av ett integrerat nätverk av rapporterings- och övervakningssystem för sjöfartsverksamhet, stärkning av goda styrelseformer och effektiv offentlig förvaltning för att främja sysselsättningen.

28.  Europaparlamentet anser att samordningen av dessa tre makroregionala strategier – västra Medelhavet, Adriatiska respektive Joniska havet och östra Medelhavet – skulle göra det möjligt att föra en samlad politik för hela Medelhavsområdet, i synergi med de prioriteringar som fastställs av de regionala och internationella organisationer, och framför allt med dem som fastställs av unionen för Medelhavsområdet, och att genomföra goda exempel som kan bidra till att EU-strategins mål om en smart och hållbar ekonomisk tillväxt uppnås.

29.  Europaparlamentet anser att det är viktigt, särskilt efter händelserna under den arabiska våren, att den nya makroregionen bidrar till utarbetandet av en ny strategi med tredjeländer för korrekt hantering av immigrationsflöden, med beaktande av de ömsesidiga fördelar som den ökade rörligheten innebär, baserad på insatser för att bekämpa fattigdom, främja sysselsättning och rättvis handel, och därmed bidra till stabiliteten i makroregionen.

30.  Europaparlamentet anser, med tanke på att EU-regionerna kring Medelhavet delar sjö- och landgränser med Nordafrika, att en makroregional strategi skulle främja den södra dimensionen i EU:s grannskapspolitik och ge den en konkret territoriell dimension som skulle garantera en bättre hantering av migrationsflöden och få positiva effekter för de berörda ländernas ekonomier.

31.  Europaparlamentet anser att en makroregional strategi i Medelhavsområdet måste samordna den befintliga EU-finansieringen, i synnerhet den finansiering som görs via grannskapspolitiken, sammanhållningspolitiken och fonderna för territoriellt samarbete, för att genomföra projekt i syfte att hantera de gemensamma utmaningarna, såsom att skydda och utveckla kulturarvet i Europa och Medelhavsområdet. Parlamentet påminner om betydelsen av en samordnad och balanserad grannskapspolitik i söder och av kulturella projekt som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för att klara av dessa utmaningar.

32.  Europaparlamentet betonar vikten av den kreativa och kulturella sektorn och anser att denna ekonomiska sektor kommer att spela en allt viktigare roll för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i regionen. Parlamentet kräver att man lägger särskild vikt vid att genomföra kulturella och akademiska utbytesprogram och vid att stärka kulturella och stabila turistförbindelser.

33.  Europaparlamentet anser att kulturturismen kan ha särskilt stor inverkan på Medelhavsområdet, både ur ekonomisk synvinkel och som en faktor för ömsesidig kunskap och förståelse mellan kulturer.

34.  Europaparlamentet betonar att en makroregion i Medelhavsområdet skulle främja den interkulturella dialogen, berika EU:s gemensamma kulturarv och mobilisera det civila samhället och därmed uppmuntra icke-statliga organisationer och folk i Medelhavsområdet att delta i EU:s kultur- och utbildningsprogram.

35.  Europaparlamentet påminner om den grundläggande roll som utbildning spelar för demokratin och för den ekonomiska och sociala utvecklingen, liksom om vikten av yrkesutbildning för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.

36.  Europaparlamentet understryker att det inom ramen för makroregionen i Medelhavsområdet och med hänsyn till de ungas motivation, särskilt i de sydliga länderna, är viktigt att stärka samarbetet i ungdomsfrågor genom att främja europeiska program och skapa synergier med det arbete som utförs av Medelhavskontoret för ungdom.

37.  Europaparlamentet betonar vikten av att särskilt fokusera på ungdomar, eftersom de kommer att utgöra grunden för en ny generation och ha störst inflytande på hur deras respektive länder kommer att möta framtida utmaningar.

38.  Europaparlamentet rekommenderar att man, i syfte att främja utbytesprogram, dynamisk forskning, innovation och livslångt lärande, inrättar nätverk med högre utbildnings- och forskningsinstitutioner i den framtida makroregionen i Medelhavsområdet och utvecklar utbildningsinfrastrukturen i regionen samt avskaffar hindren för rörlighet bland studerande, personer som genomgår yrkesutbildning, unga volontärer, lärare, utbildare, forskare och administrativ personal. Parlamentet betonar behovet av att förbättra kvaliteten på undervisning och forskning i dessa nätverk genom att anslå tillräckliga medel och stödja programmen Tempus och Erasmus Mundus, särskilt med hänsyn till det låga antal personer som har mottagit stöd inom ramen för Erasmus Mundus-programmet i Medelhavsområdet.

39.  Europaparlamentet konstaterar att konstnärers och konstverks rörlighet i Europa och Medelhavsområdet begränsas av olika hinder, som varierar mellan länder och regioner och inte bara hänger samman med viseringsproblem utan även med avsaknaden av en status för konstnärer och med de villkor som gäller för konstnärer i egenskap av skapare av konstnärliga verk, i synnerhet i de sydliga länderna. Parlamentet anser att en makroregion i Medelhavsområdet skulle främja ett ömsesidigt erkännande av konstnärers status, erbjuda en möjlighet att diskutera rörlighet och optimera utnyttjande av utbildningsprogram, arbete i nätverk och fri rörlighet för kulturaktörer, konstnärer och konstverk.

40.  Europaparlamentet anser att man under nästa programperiod bör genomföra ett ”Erasmusprogram för Europa och Medelhavsområdet”, i syfte att främja rörlighet över gränserna för studenter från båda sidorna av Medelhavet, samt ett ”Leonardo da Vinci-program för Europa och Medelhavsområdet” för ungdomar som, inom ramen för en makroregional strategi, vill skaffa sig yrkesutbildning utomlands.

41.  Europaparlamentet betonar behovet av att vidta åtgärder för att motverka den tilltagande kompetensflykten från denna region.

42.  Europaparlamentet anser att man bör dra största möjliga nytta av Medelhavsområdets historiska, kulturella och språkliga mångfald, som är en innovationskälla som främjar kulturella och kreativa industrier samt turistnäringen. Samarbete mellan museer och kulturinrättningar bör också uppmuntras och stödjas.

43.  Europaparlamentet påminner om att länderna runt Medelhavet särskilt intresserar sig för europeisk film och europeiska audiovisuella verk, som fortfarande i hög grad påverkar dialogen mellan kulturerna i denna region, som en del av det nuvarande skedet i den demokratiska utvecklingen i dessa samhällen.

44.  Europaparlamentet föreslår att bättre samarbete och handel bör eftersträvas med tredjeländer i syfte att främja den europeiska produktionens status på den globala marknaden, särskilt i Medelhavsområdet, och därmed uppmuntra kulturella utbyten och nya initiativ till stöd för dialogen mellan Europa och Medelhavsområdet och den demokratiska utvecklingen i hela området, inte minst med tanke på de åtaganden som gjordes vid Europa–Medelhavskonferensen om film.

45.  Europaparlamentet uppmanar de berörda medlemsstaterna att uppmuntra den samarbetsvilja som har visat sig i samband med utarbetandet av detta betänkande och uppmanar med kraft det framtida cypriotiska ordförandeskapet att stödja detta projekt så att kommissionen och rådet utan dröjsmål kan anta en handlingsplan för den makroregionala strategin för Medelhavsområdet. Parlamentet understryker dessutom vikten av mellanstatligt och interregionalt samarbete vid utarbetandet av en makroregional strategi.

o
o   o

46.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 1.
(2) EUT C 50 E, 21.2.2012, s. 55.
(3) EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 30.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0154.
(5) Antagna texter, P7_TA(2011)0285.
(6) Antagna texter, P7_TA(2011)0576.
(7) Antagna texter, P7_TA(2012)0016.
(8) 8743/1/2011 REV 1.


Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II
PDF 195kWORD 48k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2012 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
RÄTTELSER

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 mars 2011(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 28 januari 2011(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0475),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0196/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 3 juli 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Omarbetning)

P7_TC2-COD(2010)0253


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2012/34/EU.)

(1) EUT C 132, 3.5.2011, s.99.
(2) EUT C 104, 2.4.2011, s. 53.
(3) Antagna texter, 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Färdskrivare vid vägtransporter ***I
PDF 563kWORD 260k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))
P7_TA(2012)0271A7-0195/2012

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0451),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0205/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 7 december 2011(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 5 oktober 2011(2),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0195/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006

P7_TC1-COD(2011)0196


(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommitténs yttrande,

med beaktande av europeiska datatillsynsmannens yttande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(5), och

av följande skäl:

(1)  I rådets förordning (EEG) nr 3821/85(6) om färdskrivare vid vägtransporter fastställs ett antal bestämmelser om konstruktion, installation, användning och provning av färdskrivare. Den har ändrats vid ett flertal tillfällen, och i syfte att skapa större klarhet bör de viktigaste bestämmelserna i förordningen därför förenklas och omstruktureras.

(2)  Erfarenheten har visat att vissa tekniska aspekter och kontrollförfaranden bör förbättras för att förordning (EEG) nr 3821/85 ska kunna tillämpas effektivt.

(3)  Vissa fordon är undantagna från bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet(7). I syfte att skapa enhetlighet bör det även vara möjligt att undanta sådana fordon från tillämpningsområdet för förordning (EEG) nr 3821/85.

(4)  För att garantera enhetlighet mellan de olika undantag som anges i artikel 13 i förordning (EG) nr 561/2006, och för att minska den administrativa bördan för transportföretagen, minska byråkratin samt för att säkerställa en vidareutveckling av färdskrivare i linje med vedertagen praxis, samtidigt som målen i den förordningen beaktas, bör de största tillåtna avstånd som anges i det direktiet ses över. [Ändr. 2]

(5)  Registrering av lokaliseringsuppgifter underlättar korsvisa kontroller av körtider och viloperioder i syfte att upptäcka avvikelser och bedrägerier. Färdskrivare som är anslutna till ett globalt system för satellitnavigering (GNSS) är ett lämpligt och kostnadseffektivt verktyg för att automatiskt registrera sådana uppgifter och underlätta kontrolltjänstemännens kontroller, och bör därför införas.

(6)  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet(8) ska medlemsstaterna utföra ett lägsta antal kontroller ute på vägarna. Kommunikation på distans mellan färdskrivare och kontrollmyndigheter vid kontroll ute på vägarna underlättar riktade vägkontroller, vilket gör det möjligt att minska den administrativa börda som skapas för transportföretagen genom slumpvisa kontroller, och bör därför införas.

(7)  Intelligenta transportsystem (ITS) kan bidra till att ta itu med de utmaningar som den europeiska transportpolitiken står inför, såsom ökande vägtransportvolymer och trafikstockningar eller stigande energiförbrukning. Färdskrivarna bör därför ha standardiserade gränssnitt så att driftskompatibilitet med ITS-tillämpningar kan garanteras.

(8)  Säkerheten hos färdskrivaren och dess system är avgörande för tillförlitliga uppgifter. Tillverkarna bör därför utforma, testa och kontinuerligt se över färdskrivarna under hela livscykeln i syfte att upptäcka, förebygga och minska brister i säkerheten.

(9)  Genom fältstudier av färdskrivare som ännu inte har blivit typgodkända kan utrustning testas i verkliga situationer innan den införs på bredare front, vilket möjliggör snabbare förbättringar. Fältstudier bör därför medges, under förutsättning att deltagande i sådana tester och förenlighet med förordning (EG) nr 561/2006 effektivt övervakas och kontrolleras.

(10)  Montörer och verkstäder spelar en viktig roll när det gäller färdskrivarnas säkerhet. Det är därför lämpligt att fastställa vissa minimikrav för godkännande och revision av dessa, och se till att intressekonflikter mellan verkstäder och transportföretag förhindras.

(11)  För att säkerställa en effektivare kontroll av förarkort, och för att underlätta arbetet för kontrolltjänstemännen, bör nationella elektroniska register införas och åtgärder vidtas för sammankoppling av dessa register.

(12)  Eftersom bedrägerier och missbruk är mindre vanligt med körkort än med förarkort skulle färdskrivarsystemet bli mer tillförlitligt och effektivt om förarkorten i framtiden införlivades med körkorten. Detta skulle även minska den administrativa bördan för förarna som inte längre skulle behöva ansöka om, erhålla och inneha två olika handlingar. En ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort(9) bör därför övervägas.

(13)  I syfte att minska den administrativa bördan på förare och transportföretag bör det klargöras att några skriftliga bevis på dygns- eller veckovila inte krävs. För kontrolländamål bör perioder för vilka ingen verksamhet har registrerats för föraren således betraktas som viloperioder.

(14)  Kontrolltjänstemän ställs kontinuerligt inför utmaningar till följd av ändringar av färdskrivaren och ny teknik för manipulering. För effektivare kontroll och bättre harmonisering av kontrollmetoderna i unionen generellt bör en gemensam metod antas för grund- och vidareutbildningen av kontrolltjänstemän.

(15)  Registreringen av uppgifter med färdskrivare, men också utvecklingen av teknik för registrering av lokaliseringsuppgifter, kommunikation på distans och gränssnittet med ITS kommer att medföra behandling av personuppgifter. Unionens lagstiftning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter bör tillämpas, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(10) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation(11).

(16)  I syfte att säkerställa rättvis konkurrens på den inre marknaden för vägtransporter och ge ett tydligt budskap till förare och transportföretag bör definitionen av mycket allvarliga överträdelser av denna förordning harmoniseras och vara av bindande karaktär och, utan att detta påverkar tillämpningen av subsidiaritetsprincipen, bör högsta kategorin av påföljder utdömas i medlemsstaterna för ”mycket allvarliga” överträdelser (enligt definitionen i kommissionens direktiv 2009/5/EG av den 30 januari 2009 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförandet av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet(12)). Ansträngningar bör även göras för att garantera att de påföljder som utdöms för överträdelser alltid är ”effektiva, proportionella och avskräckande”. I synnerhet bör konkreta åtgärder vidtas för att stoppa förfarandet med att utdöma alltför höga böter för mindre allvarliga överträdelser.[Ändr. 3]

(16a)  Skiftande regler för beräkning av daglig körtid medför en oenhetlig tillämpning av förordning (EG) nr 561/2006 och leder till rättsosäkerhet för förare och transportföretag vid gränsöverskridande transporter. För att uppnå ett klart, effektivt, proportionerligt och enhetligt genomförande av socialförsäkringsreglerna på vägtransportområdet är det nödvändigt att de verkställande myndigheterna i medlemsstaterna tillämpar reglerna på ett enhetligt sätt. [Ändr. 4]

(17)  Genom anpassningar av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) som undertecknades i Genève den 1 juli 1970, inbegripet de sex ändringarna av den, och som är deponerad hos Förenta nationernas generalsekreterare har användningen av digitala färdskrivare som avses i bilaga IB gjorts obligatorisk för fordon registrerade i angränsande tredjeländer. Eftersom dessa länder direkt berörs av de ändringar av färdskrivare som införs genom den här förordningen bör de få delta i en dialog om tekniska frågor och om inrättandet av ett enda elektroniskt system för utbyte av information om körkort. Ett forum om färdskrivare bör därför inrättas. [Ändr. 5]

(18)  För att avspegla den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta rättsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller anpassningen av bilagorna I, IB och II till tekniska framsteg och kompletteringen av bilaga IB med de tekniska specifikationer som krävs för automatisk registrering av lokaliseringsuppgifter, för att möjliggöra kommunikation på distans och för att säkra gränssnittet med ITS. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerande akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet.

(19)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning när det gäller fältstudier, elektroniskt utbyte av information om förarkort mellan medlemsstaterna och utbildning av kontrolltjänstemän bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(13).

(20)  Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av de förfaranden som ska följas för att utföra fältstudier och de formulär som ska användas för kontroll av sådana studier, samt de metoder som gäller för grund- och vidareutbildning av kontrolltjänstemän.

(21)  Granskningsförfarandet bör användas för antagandet av specifikationer för elektroniskt utbyte av information om förarkort mellan medlemsstaterna.

(21a)  Transporten av personer och varor sker med mycket varierande förutsättningar och betingelser. Därför bör en översyn av färdskrivarplikten och av reglerna för körtider och vilotider vid busstransporter framläggas så snart som möjligt, dock senast före utgången av 2013.[Ändr. 6]

(21b)  Standarder och specifikationer bör utformas som öppna standarder, som efter prövning av kommissionen kan göra det möjligt att i en och samma utrustning integrera andra funktioner, såsom dataskrivare för olycksfall och 112 eCall. [Ändr. 7]

(22)  Förordning (EEG) nr 3821/85 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3821/85 ska ändras på följande sätt:

-1)  Berör inte den svenska versionen."

1)  Artiklarna 1–21 ska ersättas med följande artiklar:

KAPITEL I

Principer och räckviddock krav [Ändr. 9]

Artikel 1

Syfte och principer [Ändr. 10]

1.  I denna förordning fastställs skyldigheter och krav föri samband med konstruktion, installation, användning och provning och kontroll av färdskrivare vid vägtransporter i syfte att kontrollera efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet*, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter** och rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen***. [Ändr. 11]

1a.  I denna förordning fastställs de villkor och krav som måste uppfyllas för att information och uppgifter som registrerats, behandlats eller lagrats av färdskrivaren som avses i artikel 2 ska kunna användas för andra ändamål än kontroll av efterlevnaden av den lagstiftning som avses i stycke 1 i denna artikel. [Ändr. 12]

2.  Färdskrivare ska i fråga om konstruktion, installation, användning och provning uppfylla kraven i denna förordning.

Artikel 2

Definitioner

1.  I denna förordning ska definitionerna i artikel 1 i förordning (EG) nr 561/2006 gälla.

2.  Dessutom gäller följande definitioner:

   (a) färdskrivare: utrustning avsedd att installeras i vägfordon med uppgift att automatiskt eller halvautomatiskt visa, registrera, skriva ut, lagra och lämna detaljerad information om fordonens förflyttningar och om vissa av förarnas arbetsperioderi förhållande till olika tidsperioder som utgör en del av förarens dagliga arbetsperiod och de uppgifter som det hänvisas till i artikel 30 i denna förordning samt om fordonens hastighet och vikt. [Ändr. 13 + 147 + 148]
   (b) fordonsenhet: färdskrivaren förutom rörelsesensorn och anslutningskablarna till rörelsesensorn. Fordonsenheten kan antingen vara en enda enhet eller flera enheter som fördelas i fordonet, förutsatt att den uppfyller säkerhetskraven i denna förordning; fordonsenheten inbegriper en beräkningsenhet, ett dataminne, en klocka som visar realtid, två kortplatser för smartkort (förare och medförare), en skrivare, en bildskärm, en visuell varningsanordning, en kalibrerings-/överföringsanslutning och en anordning för att mata in användarens uppgifter. [Ändr. 14]
   (c) rörelsesensor: del av färdskrivaren som ger en signal som motsvarar fordonets hastighet och/eller tillryggalagd sträcka.
   (ca) viktsensor: en del av den digitala färdskrivaren som tillhandahåller information om fordonets vikt, vilket innebär att den registrerar uppgifter om lastning och lossning av fordonet. [Ändr. 149]
   (d) färdskrivarkort: ett smartkort som är avsett att användas med färdskrivaren och som gör det möjligt för färdskrivaren att fastställa kortinnehavarens roll, liksom kortinnehavarens åtkomsträtt till uppgifter och behörighet att överföra och lagra data. [Ändr. 15]
   (e) diagramblad: ett blad konstruerat för att ta emot och bevara registrerade uppgifter, avsett att placeras i den analoga färdskrivaren som avses i bilaga I och på vilket färdskrivarens skrivkomponenter skriver en sammanhängande redovisning av den information som ska registreras. [Ändr. 16]
   (f) förarkort: ett färdskrivarkort som utfärdats av myndigheterna i en medlemsstat till en viss förare, som kan identifiera föraren och gör det möjligt att lagra data om förarens aktiviteter.
   (fa) analog färdskrivare: färdskrivare som använder ett diagramblad i enlighet med denna förordning.[Ändr. 17]
   (fb) digital färdskrivare: färdskrivare som använder ett färdskrivarkort i enlighet med denna förordning.[Ändr. 18]
   (g) kontrollkort: ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till en nationell behörig kontrollmyndighet som identifierar kontrollorganet och eventuellt kontrolltjänstemannen och gör det möjligt att få tillgång till de uppgifter som finns lagrade i dataminnet, eller i förarkorten eller verkstadskortet för avläsning, utskrift och/eller dataöverföring. [Ändr. 19]
   (h) företagskort: ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till en ägare eller nyttjanderättsinnehavare av fordon som utrustats med färdskrivare som identifierar ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren och gör det möjligt att visa, överföra och skriva ut de uppgifter som finns lagrade i färdskrivaren som ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren har låst.
   (i) verkstadskort: ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till särskilt utvald personal hos en tillverkare av färdskrivare, en montör, en fordonstillverkare eller en verkstad som har godkänts av denna medlemsstat som identifierar kortinnehavaren och gör det möjligt att prova, kalibrera och/eller överföra data från färdskrivaren. [Ändr. 20]
   (j) daglig arbetsperiod: den period som omfattar körtider, alla andrabörjar när föraren aktiverar färdskrivaren efter en vecko- eller dygnsvila, eller, om dygnsvilan är uppdelad i skilda perioder av arbete, tid då arbetstagaren är tillgänglig, raster och viloperioder på högstefter en viloperiod på minst nio timmar; den slutar i början av en dygnsvila eller, om dygnsvilan är uppdelad i skilda perioder, i början av en viloperiod som varar minst nio timmar i följd. [Ändr. 21]
   (ja) aktivering: läge där färdskrivaren är helt i drift och alla funktioner används, inbegripet säkerhetsfunktionerna; för aktivering av färdskrivaren krävs ett verkstadskort.[Ändr. 22]
   (jb) autentisering: funktion avsedd att upprätta och kontrollera en angiven identitet.[Ändr. 23]
   (jc) autenticitet: det faktum att en uppgift kommer från en part vars identitet går att kontrollera.[Ändr. 24]
   (jd) kalibrering: uppdatering eller bekräftelse av de fordonsuppgifter som ska lagras i dataminnet; fordonsuppgifter omfattar fordonsidentifiering och fordonsegenskaper; för kalibrering av färdskrivaren krävs ett verkstadskort.[Ändr. 25]
   (je) överföring: kopiering och digital signatur av samtliga eller en del av en fullständig uppsättning datafiler som finns lagrade i fordonets dataminne eller i färdskrivarkortets minne, för vilka dessa uppgifter är nödvändiga för att kontrollera överensstämmelse med bestämmelserna i förordning (EG) nr 561/2006.[Ändr. 26]
   (jf) händelse: drift som upptäcks av färdskrivaren och som kan bero på försök till bedrägeri.[Ändr. 27]
   (jg) fel: onormal drift som upptäcks av färdskrivaren och som kan bero på att den inte fungerar riktigt eller inte fungerar alls.[Ändr. 28]
   (jh) installation: montering av färdskrivaren i fordonet.[Ändr. 29]
   (ji) ogiltigt kort: ett kort som upptäckts vara felaktigt, eller vars första autentisering misslyckats, vars första giltighetsdag ännu inte inträtt eller vars sista giltighetsdag har passerats.[Ändr. 30]
   (jj) periodisk besiktning: en uppsättning åtgärder för att kontrollera att färdskrivaren fungerar korrekt och att dess inställningar överensstämmer med fordonsparametrarna.[Ändr. 31]
   (jk) skrivare: komponent i färdskrivaren som tillhandahåller utskrifter av lagrade uppgifter.[Ändr. 32]
   (jl) reparation: all reparation av en rörelsesensor eller av en fordonsenhet som förutsätter urkoppling av strömtillförseln, urkoppling av andra färdskrivarkomponenter eller att den öppnas.[Ändr. 33]
   (jm) typgodkännande: ett förfarande för medlemsstaten för att intyga att den färdskrivare (eller den komponent), den programvara eller det färdskrivarkort som undersöks uppfyller kraven i denna förordning.[Ändr. 34]
   (jn) identifikation av fordonet: nummer för identifiering av fordonet: fordonets registreringsnummer (VRN) med angivelse av registrerande medlemsstat och fordonets chassinummer (VIN).[Ändr. 35]
   (jo) driftskompabilitet: systemens och de underliggande affärsprocessernas kapacitet att utbyta uppgifter och dela information och kunskap.[Ändr. 36]
   (jp) gränssnitt: en facilitet mellan systemen som möjliggör koppling och interaktion.[Ändr. 37]

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.  Färdskrivare ska vara installerade och användas i fordon som är registrerade i en medlemsstat, som används för transporter på väg av passagerare eller gods och som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006.

Medlemsstaterna får undanta de fordon som avses i artikel 13.1 och 13.3 i förordning (EG) nr 561/2006 från denna förordnings tillämpningsområde.

3.  Medlemsstaterna får, med kommissionens tillstånd, från denna förordnings tillämpningsområde undanta fordon som används för de transporter som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 561/2006.

Medlemsstaterna får från denna förordnings tillämpningsområde undanta fordon som används för de transporter som avses i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 561/2006; de ska genast underrätta kommissionen om detta.

(3a)  Före 2020 ska alla fordon som inte är undantagna tillämpningen av denna förordning i enlighet med punkterna 2 och 3 vara utrustade med en smart färdskrivare i den mening som avses i denna förordning.[Ändr. 38]

4.  Vid inrikes transporter får medlemsstaterna kräva installation och användning av färdskrivare enligt denna förordning även i fordon som inte omfattas av kraven i punkt 1.

Artikel 3a

Väsentliga krav

1.  Färdskrivare, färdskrivarkort och diagramblad måste uppfylla stränga tekniska och funktionsmässiga krav och andra krav för att det ska kunna säkerställas att de uppfyller de väsentliga krav som fastställs i punkt 2 och att de är i överensstämmelse med målen i denna förordning.

2.  För att överensstämmelsen med sociallagstiftningen effektivt ska kunna kontrolleras ska färdskrivaren uppfylla följande väsentliga krav:

   (a) Lagra precisa och tillförlitliga uppgifter om förarens aktiviteter och fordonet.
   (b) Vara säker, för att garantera integriteten av och källan till de uppgifter som registrerats och hämtats från fordonsenheterna, rörelsesensorer och färdskrivarkort.
   (c) Vara driftskompatibel.
   (d) Vara användarvänlig.

3.  Färdskrivaren måste vara utformad och användas på ett sådant sätt att den skyddar integriteten och personuppgifter.

4.  Färdskrivare ska placeras på ett sådant sätt i fordonet att de går att nå och läsa av från förarens normala sittplats, och att de nödvändiga funktionerna kan nås och manövreras från förarplatsen på ett säkert sätt under körning utan att förarens uppmärksamhet avleds från trafiken.

5.  Överföringen av uppgifter till transportföretag eller förare ska ske med minsta möjliga fördröjelse.

6.  Överföringen får inte ändra eller radera lagrade uppgifter. Överföring av detaljerade hastighetsuppgifter är inte alltid nödvändigt för att säkerställa efterlevnaden av förordning (EG) nr 561/2006, men kan ändå användas för andra ändamål, t.ex. olycksanalys.[Ändr. 39]

Artikel 3b

Färdskrivarens funktioiner

Färdskrivaren ska säkerställa följande funktioner:

   1. Övervakning av isättning och urtagning av kort.
   2. Mätning av hastighet och sträcka.
   3. Tidmätning.
   4. Övervakning av förarens aktiviteter.
   5. Övervakning av förarstatus.
   6. Manuella angivelser av föraren.
   7. Angivelse av de platser där dagens arbetspass påbörjas och/eller avslutas.
   8. Manuell angivelse av förarens aktiviteter.
   9. Angivelse av särskilda omständigheter.
   10. Hantering av företagslås.
   11. Övervakning av kontrollaktiviteter.
   12. Upptäckt av händelser och/eller fel.
   13. Inbyggd provning och självprovning.
   14. Avläsning av dataminnet.
   15. Registrering och lagring i dataminnet.
   16. Avläsning av färdskrivarkort.
   17. Registrering och lagring på färdskrivarkort.
   18. Visning.
   19. Utskrift.
   20. Varning.
   21. Överföring av uppgifter till externa media.
   22. Utgående uppgifter till ytterligare externa anordningar.
   23. Kalibrering.
   24. Tidsinställning.
   25. Visning av återstående körtid.
   26. Visning av inlagd paustid.[Ändr. 40]

Artikel 3c

Uppgifter som ska registreras

1.  En digital färdskrivare ska registrera följande uppgifter:

   (a) Tillryggalagd sträcka och fordonets hastighet.
   (b) Tidmätning.
   (c) Position där förarens dagliga arbetsperiod inleds och avslutas samt för varje transport.
   (d) Förarens identitet.
   (e) Förarens aktivitet.
   (f) Kalibreringsuppgifter, bland annat verkstadens företagsuppgifter.
   g) Händelser och fel.

2.  En analog färdskrivare ska registrera minst de uppgifter som avses i punkt 1a, 1b och 1e.

3.  Tillgång till de uppgifter som lagras i färdskrivaren får när som helst beviljas

   (a) behöriga kontrollmyndigheter för kontroller och
   (b) det berörda transportföretaget så att det kan uppfylla sina rättsliga skyldigheter, särskilt enligt artiklarna 28 och 29.

Åtkomsträtt till uppgifter som innehåller personuppgifter ska beviljas endast efter giltigt godkännande i enlighet med bestämmelserna om uppgiftsskydd.[Ändr. 41]

Artikel 3d

Visning

1.  Färdskrivaren ska kunna visa följande:

   (a) Standarduppgifter.
   (b) Information om varningar.
   (c) Information om tillträde till meny.
   (d) Övrig information som efterfrågas av användaren i enlighet med artikel 3c.1.
  (e) Följande information om föraren:
   Om hans aktuella aktivitet är körning (DRIVING), hans aktuella körningstid och hans aktuella sammanlagda avbrottstid.
   Om hans aktuella aktivitet inte är körning (NOT DRIVING), den aktuella varaktigheten för denna aktivitet (sedan den valdes) och hans aktuella sammanlagda avbrottstid.

2.  Färdskrivaren får visa ytterligare information, förutsatt att den lätt går att skilja från den information som krävs ovan.

3.  När ingen annan information behöver visas ska färdskrivaren automatiskt visa följande:

   Klockslag.
   Funktionssätt.
   Förarens och medförarens innevarande aktiviteter.

Visningen av uppgifter för varje förare ska vara klar, enkel och otvetydig. I de fall där informationen om föraren och medföraren inte kan visas samtidigt ska färdskrivaren automatiskt visa informationen om föraren och göra det möjligt för användaren att visa informationen om medföraren.

4.  Färdskrivaren ska visa varningar i enlighet med artikel 3d. En utförlig beskrivning av varningen får också visas på det språk som föraren väljer. [Ändr. 42]

Artikel 3e

Varningar

1.  Färdskrivaren ska varna föraren vid upptäckt av händelser och/eller fel. Färdskrivaren ska varna föraren 15 minuter före och vid den tidpunkt då den sammanhängande körtiden överskrider den högsta tillåtna gränsen.

2.  Varningarna ska vara visuella. Användaren ska tydligt kunna urskilja de visuella varningarna, som ska vara placerade i hans synfält och vara tydligt läsbara både dag och natt. Ljudvarningar får också ges utöver de visuella varningarna.

3.  Varningarna ska vara minst 30 sekunder långa, om inte användaren bekräftar dem genom att trycka på valfri knapp på färdskrivaren.

4.  Orsaken till varningen ska visas på färdskrivaren och vara synlig tills det att användaren bekräftar den med hjälp av en särskild tangent eller ett kommando i färdskrivaren. Ytterligare varningar får ges, förutsatt att det inte finns någon risk för att föraren blandar ihop dem med varningarna ovan. [Ändr. 43]

Artikel 3f

Skydd av personuppgifter och integriteten

1.  Behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska ske i enlighet med direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG och under tillsyn av medlemsstatens offentliga oberoende myndighet som avses i artikel 28 i direktiv 95/46/EG.

2.  Endast uppgifter som är absolut nödvändiga för behandlingen ska behandlas.

3.  De bestämmelser som avses i denna förordning ska säkerställa sekretessen för de personuppgifter som behandlas, registreras och lagras av färdskrivaren, liksom dataintegritet, och förhindra bedrägerier och olaglig manipulering av dessa uppgifter.

Lämpliga säkerhetsåtgärder ska antas för att säkerställa skyddet av personuppgifter, särskilt i samband med

   den användning av ett globalt system för satellitnavigering (GNSS) för registrering av lokaliseringsuppgifter som avses i artikel 4,
   den kommunikation på distans för kontrolländamål som avses i artikel 5,
   den användning av färdskrivare med harmoniserat gränssnitt som avses i artikel 6,
  

– det elektroniska utbyte av information om förarkort som avses i artikel 26,

   transportföretagets bevarande av uppgifter i den mening som avses i artikel 29.

4.  Fordonsägarna och/eller transportföretagen ska uppfylla relevanta bestämmelser om skydd av personuppgifter.

5.  För att främja goda uppgiftsskyddsmetoder ska den europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskyddsmyndigheter delta i det forum om färdskrivare som anges i artikel 41 i denna förordning.

6.  För gränsöverskridande utbyte av uppgifter med myndigheter i tredjeländer inom ramen för tillämpningen av denna förordning ska det krävas lämpliga skyddsmekanismer för personuppgifterna så att det går att garantera en tillräckligt hög skyddsnivå, i enlighet med artiklarna 25 och 26 i direktiv 95/46/EG. [Ändr. 44]

Artikel 3g

Specifikationer

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 39 för att anta de detaljerade specifikationer som krävs för att ändra och komplettera bilagorna till denna förordning, i syfte att säkerställa att färdskrivare, färdskrivarkort och programvara som används av kontrolltjänstemännen för analys och tolkning av uppgifter som lagrats i färdskrivaren uppfyller principerna och kraven i denna förordning, särskilt kapitel I och kapitel II.

2.  Kommissionen ska anta de detaljerade specifikationer som avses i punkt 1 senast den …(14).

3.  När så är relevant, och beroende på det område som omfattas av specifikationen, får specifikationen inbegripa en eller flera av följande typer av bestämmelser:

   (a) Funktionella bestämmelser som anger de olika användarnas roller och informationsflödet mellan dem.
   (b) Tekniska bestämmelser som tillhandahåller tekniska medel för att uppfylla de funktionella bestämmelserna och kraven i denna förordning.
   (c) Organisatoriska bestämmelser som anger de förfarandemässiga skyldigheterna för berörda aktörer.
   (d) Tjänstebestämmelser som anger de olika tjänstenivåerna och deras innehåll.

4.  Specifikationerna ska, om lämpligt, grunda sig på normer och garantera driftskompabiliteten och kompabilitet för olika versioner och generationer av fordonsenheter, färdskrivarkort och utrustning som används av tillsynsmyndigheter.

5.  Vad gäller färdskrivarfunktionerna i kapitel II ska specifikationerna omfatta nödvändiga krav för att garantera att uppgifterna är exakta och pålitliga vid användning av externa anordningar som är anslutna till färdskrivaren.

6.  Samtliga uppgifter som kan sändas från eller samlas i färdskrivaren, antingen trådlöst eller elektroniskt, oavsett om det utgör ett rättsligt krav eller inte, ska redovisas i offentliga protokoll.

7.  Kommissionen ska göra en konsekvensanalys, inbegripet en kostnads- och nyttoanalys, innan specifikationerna i kapitel II antas. [Ändr. 45]

KAPITEL II

Smarta färdskrivare

Artikel 4

Registrering av lokaliseringsuppgifter

1.  Lokaliseringsuppgifter ska registreras för att möjliggöra identifiering av platsen för den dagliga arbetsperiodens början och slut.För att underlätta kontrollen av efterlevnaden av tillämplig lagstiftning, ska platsen för den dagliga arbetsperiodens början och slut och för varje transport registreras automatiskt. För detta ändamål ska fordon som tas i bruk för första gången [48 månader24 månader efter det att denna förordningspecifikationerna i denna artikel och i artikel 3g trätt i kraft vara utrustade med färdskrivare ansluten till ett globalt system för satellitnavigering (GNSS). [Ändr. 46]

1a.  När det gäller anslutningen av färdskrivaren till ett globalt system för satellitnavigering (GNSS) enligt punkt 1 ska endast sådana anslutningar till tjänsten för positionsbestämning via satellit användas som utnyttjar en kostnadsfri tjänst. Inga andra positionsuppgifter ska lagras i färdskrivaren än den position för att fastställa arbetsperiodens början och slut som avses i punkt 1, som när så är möjligt ska uttryckas i geografiska koordinater. [Ändr. 47]

2.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39 för komplettering av bilaga IB medatt utveckla de detaljerade tekniska specifikationer som krävs för att färdskrivaren ska kunna behandla de lokaliseringsuppgifter som inkommit från GNSS, i enlighet med vad som fastställs i denna artikel.

Specifikationerna ska framför allt uppfylla följande villkor:

   Specifikationerna ska basera sig på användningen av kostnadsfria GNSS-tjänster.
   Automatisk och obligatorisk registrering ska endast ske av positioneringsuppgifter som är absolut nödvändiga för att kontrollmyndigheterna ska kunna dubbelkontrollera den information som färdskrivaren registrerar.
   En bedömning av hur uppgiftsskyddet påverkas ska genomföras och offentliggöras före antagandet av de delegerade akter som avses i denna artikel.
   Användandet av bestyrkta signaler ska inte vara obligatoriskt, såvida de inte kan erhållas kostnadsfritt.

Specifikationerna ska fastställa vilken typ av händelser som kan utlösa en automatisk positioneringsregistrering och i vilka situationer det bör vara fortsatt möjligt med manuell registrering. Av specifikationerna ska framgå de olika villkor och krav för när GNSS-mottagaren ska befinna sig utanför eller vara inbyggd i färdskrivaren och, om den befinner sig utanför, hur GNSS samkörs med andra rörelsedata.[Ändr. 48]

2a.  All annan användning av de lokaliseringsuppgifter som registrerats av färdskrivaren är frivillig för transportföretagen och ska ske i enlighet med unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter. [Ändr. 49]

Artikel 5

Kommunikation på distans för kontrolländamålFjärrstyrd tidig upptäckt av eventuell manipulering eller eventuellt missbruk [Ändr. 50]

1.  För att de behöriga kontrollmyndigheterna lättare ska kunna genomföra riktade vägkontroller ska färdskrivare som har installerats i fordon som tas i brukregistreras för första gången [48 månader24 månader efter det att de specifikationer som avses i denna förordningartikel och i artikel 3g trätt i kraft] kunna kommunicera medöverföra uppgifter till dessa myndigheter medan fordonet är i rörelse. [Ändr. 51]

1a.  Medlemsstaterna ska förse sina kontrollmyndigheter med den utrustning för fjärrstyrd tidig upptäckt som krävs för att tillåta sådan uppgiftsöverföring som avses i denna artikel. [Ändr. 52]

2.  Den kommunikation av uppgifter som avses i punkt 1 ska upprättas med färdskrivaren ska endast upprättas när kontrollmyndigheternas utrustning begär det. Den ska ske via säker anslutning för att garantera dataintegritet och autentisering av färdskrivare och kontrollutrustning. Åtkomsträtten till denna information ska begränsas till myndigheter som har tillstånd att kontrollera överträdelser av denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006 och till verkstäder i den utsträckning det är nödvändigt att kontrollera att färdskrivaren fungerar korrekt. [Ändr. 53]

3.  De uppgifter som utbyts vid kommunikationen ska vara begränsade till vad som krävs för genomförandet av riktade vägkontroller. Sådana uppgifter ska hänföra sig till följande omständigheter eller uppgifter som registrerats av färdskrivaren:

   Senaste försöket till säkerhetsöverträdelse.
   Det längsta avbrottet av strömtillförseln.
   Sensorfel.
   Fel i rörelsedata.
   Konflikt i fordonets rörelsedata.
   Körning utan giltigt kort.
   Isättning av kort under körning.
   Uppgifter om tidsinställning.
   Kalibreringsuppgifter inbegripet tidpunkter för de två senaste kalibreringarna.
   Fordonets registreringsnummer.

Uppgifter om förarens identitet, förarens aktiviteter och hastighetnationalitet ska inte lämnas. [Ändr. 54]

4.  Uppgifterna ska användas uteslutande i syfte att kontrollera efterlevnaden av denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006. De ska inte översändas till andra enheter än kontrollmyndigheterna eller rättsliga organ inom ramen för ett pågående rättsligt förfarande. [Ändr. 55]

5.  Uppgifterna får endast lagras av kontrollmyndigheterna under den tid vägkontrollen pågår och ska raderas senast två timmar efter det att kontrollen har slutförtsde har meddelats, såvida uppgifterna inte tyder på en eventuell manipulering eller ett eventuellt missbruk av färdskrivaren. Om denna manipulering eller detta missbruk inte bekräftas i samband med följande vägkontroll ska de överförda uppgifterna raderas. Uppgifter som rör fordonsidentifiering eller en teknisk parameter som inte innehåller några personuppgifter kan användas av kontrollmyndigheterna för statistiska ändamål. [Ändr. 56]

6.  Fordonets ägare eller nyttjanderättsinnehavareDet transportföretag som använder fordonet ska ansvara för att informera föraren om möjligheten till kommunikation på distans. [Ändr. 57]

7.  Kommunikation på distans av det slag som anges i denna artikel ska under inga omständigheter leda till automatiska böter eller påföljder för föraren eller företaget. Den behöriga kontrollmyndigheten får, på grundval av uppgifterna, besluta att kontrollera fordonet och färdskrivaren. Resultatet av kommunikation på distans ska inte hindra kontrollmyndigheter från att göra stickprovskontroller på vägar som grundar sig på det riskvärderingssystem som införts genom artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet****. [Ändr. 58]

8.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39 för komplettering av bilaga IB medatt utveckla de detaljerade tekniska specifikationer som krävs för att möjliggöra kommunikation på distans mellan färdskrivare och kontrollmyndigheter enligt denna artikel. Kommissionen får också förlänga den tidsfrist som anges i stycke 1, om den i slutet av denna period kan visa att ingen utrustning, som motsvarar de angivna specifikationerna ännu finns tillgänglig. [Ändr. 59 + 122]

Artikel 6

Intelligenta transportsystem (ITS)

1.  Färdskrivare som avses i bilaga IB ska vara driftskompatibla med tillämpningarna för ITS enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag*****.

1a.  Endast uppgifter som registrerats av färdskrivaren och som är absolut nödvändiga att behandla i en ITS-tillämpning ska vara tillgängliga.

Uppgifter som registrerats av färdskrivaren får överföras till ITS-tillämpningar under förutsättning att följande villkor uppfylls:

   (a) Gränssnittet påverkar inte autenticiteten och integriteten av uppgifterna i färdskrivaren.
   (b) Den externa anordning som är ansluten till gränssnittet får tillgång till personuppgifter, inklusive positionsbestämningsuppgifter, först efter ett verifierbart samtycke från den förare uppgifterna gäller. [Ändr. 60]

2..  För tillämpningen av punkt 1 ska de fordon som tas i bruk för första gången [48 månader24 månader efter det att de tekniska specifikationerna i denna förordningartikel trätt i kraft] vara utrustade med färdskrivare med harmoniserat gränssnitt så att de uppgifter som registrerats eller framställts kan användas i tillämpningar för ITS. [Ändr. 61]

3.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39 för komplettering av bilaga IB medatt fastställa närmare uppgifter om harmoniserat gränssnitt, åtkomsträtt och förteckningen över uppgifter som kan hämtas.

Kommissionen får också förlänga den tidsfrist som anges i stycke 1, om den i slutet av denna period kan visa att ingen utrustning, som motsvarar de angivna specifikationerna ännu finns tillgänglig.

Företräde ska ges åt utvecklandet av en harmoniserad ITS-tillämpning som förser förarna med en tolkning av de uppgifter som lagrats i färdskrivaren för att göra det lättare för dem att uppfylla sina skyldigheter enligt sociallagstiftning. [Ändr. 62 + 123]

KAPITEL III

Typgodkännande

Artikel 7

Tillämpningar

1.  Tillverkare eller deras företrädare ska lämna in en ansökan om EU-godkännande av fordonsenhet, viktsensor, rörelsesensor, diagramblad eller färdskrivarkort programvara som används av de behöriga kontrollmyndigheterna för att tolka uppgifter till den myndighet för typgodkännande som medlemsstaten har utsett för detta ändamål, och vars certifieringsvillkor har godkänts av förvaltningskommittén för Högnivågruppen för informationssäkerhet (SONG-IS) inom ramenför det europeiska avtalet om ömsesidigt erkännande, SOG-IS. Kommissionen ska samråda med förvaltningskommittén för avtal, SOG-IS, innan beslut fattas om erkännande av certifieringsorgan från tredjeländer. [Ändr. 63 + 150].

2.  Medlemsstaterna ska senast tre månader efter …(15) till kommissionen överlämna namn och kontaktuppgifter till de myndigheter som utsetts enligt punkt 1. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra förteckningen över utsedda myndigheter för typgodkännande. [Ändr. 64]

2a.  Typgodkännande av färdskrivare och färdskrivarkort ska inbegripa säkerhetsprovningar, funktionella provningar och provningar med avseende på driftskompatibilitet. Positiva resultat från var och en av dessa provningar ska anges i ett lämpligt intyg. [Ändr. 65]

3.  En ansökan om typgodkännande ska åtföljas av relevanta specifikationer och av de intyg som avses i avsnitt VIII i bilaga IB. Kommissionen ska utse de oberoende utvärderare som utfärdar säkerhetsintygetsäkerhetsintyg, funktionsintyg och intyg om driftskompabilitet. Ansökan ska även innehålla information om hur färdskrivarens enheter ska plomberas. [Ändr. 66]

3a.  Säkerhetsintyget, där det fastställs att de säkerhetsrelaterade målen är uppfyllda, ska utfärdas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Säkerhetsintyget ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan som erkänts av kommissionen.

Ett funktionsintyg ska utfärdas av tillverkaren först efter det att alla angivna funktionella provningar i enlighet med denna förordning genomförts med positiva resultat. Intyget ska visa att det provade föremålet uppfyller alla relevanta krav med avseende på funktioner, mätningsnoggrannhet och miljöegenskaper. Myndigheten för typgodkännande ska utfärda funktionsintyget.

Ett intyg om driftskomparabilitet ska utfärdas av ett enda laboratorium under kommissionens ansvar och överinseende. Provningar av driftskompabilitet, som intygar att färdskrivaren eller färdskrivarkortet är fullt kompatibla med de nödvändiga färdskrivar- eller färdskrivarkortsmodellerna, ska utfärdas i enlighet med denna förordning. Laboratoriet får inte utföra några provningar av driftskompabiliteten hos en färdskrivare eller ett färdskrivarkort för vilka något säkerhetsintyg och funktionsintyg inte har beviljats, utom i de exceptionella fall som beskrivs i denna förordning. [Ändr. 67]

3b.  Varje ändring av färdskrivarens programvara eller maskinvara eller av det slag av material som används för dess tillverkning ska, innan den tas i bruk, anmälas till den myndighet som har beviljat typgodkännandet av färdskrivaren. Denna myndighet ska för tillverkaren bekräfta utvidgningen av typgodkännandet, eller får begära en uppdatering eller bekräftelse av berörda funktionsintyg, säkerhetsintyg, och/eller intyg om driftskompatibilitet. [Ändr. 68]

4.  En ansökan om en och samma fordonsenhet, rörelsesensor, diagramblad eller färdskrivarkort får inte lämnas in till mer än en medlemsstat.

Artikel 8

Beviljande av typgodkännande

En medlemsstat ska bevilja EU-typgodkännande för varje typ av fordonsenhet, rörelsesensor, diagramblad eller färdskrivarkort eller programvara som används av kontrollmyndigheterna för att tolka uppgifter som lagrats av färdskrivaren som uppfyller kraven i bilaga I eller IB,specifikationerna i denna förordning, förutsatt att medlemsstaten kan kontrollera att de serietillverkade enheterna överensstämmer med den godkända typen. [Ändr. 69]

För varje förändring av eller tillägg till en godkänd typ krävs att den medlemsstat som beviljade det ursprungliga EU-typgodkännandet utfärdar ett kompletterande EU-typgodkännande.

Artikel 9

Typgodkännandemärke

Medlemsstaterna ska, för varje typ av fordonsenhet, rörelsesensor, diagramblad eller färdskrivarkort som de godkänner i enlighet med artikel 8, till den sökanden utfärda ett EU-typgodkännandemärke som överensstämmer med förlagan i bilaga II.

Artikel 10

Godkännande eller avslag

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om typgodkännande har inlämnats ska, för varje typ av fordonsenhet, rörelsesensor, diagramblad eller färdskrivarkort eller programvara som används av kontrollmyndigheterna för att tolka uppgifter som lagrats av färdskrivaren som de godkänner, inom en månad sända en kopia av godkännandeintyget tillsammans med kopior av de relevanta specifikationerna, inbegripet information om plomberingarna, till myndigheterna i de övriga medlemsstaterna. [Ändr. 70]

När de behöriga myndigheterna inte godkänner ansökan om typgodkännande ska de underrätta myndigheterna i övriga medlemsstater om att godkännande har vägrats och ska ange motiven för beslutet.

Artikel 11

Utrustningens överensstämmande med typgodkännandet

1.  Om en medlemsstat som har beviljat EU-typgodkännande enligt artikel 8 konstaterar att en fordonsenhet, rörelsesensor, ett diagramblad eller färdskrivarkort med ett av medlemsstaten utfärdat EU-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den prototyp som medlemsstaten har godkänt ska den vidta de åtgärder som krävs för att se till att den serietillverkade modellen överensstämmer med den godkända prototypen. Vid behov får åtgärderna även omfatta återkallande av EU-typgodkännandet.

2.  En medlemsstat som har beviljat ett EU-typgodkännande ska återkalla godkännandet om fordonsenheten, rörelsesensorn, diagrambladet eller färdskrivarkortet som godkänts inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning eller om materielen vid användning uppvisar något generellt fel som gör den olämplig för sitt ändamål.

3.  Om en medlemsstat som har beviljat ett EU-typgodkännande av en annan medlemsstat underrättas om något av de förhållanden som avses i punkterna 1 och 2 ska den, efter samråd med den senare medlemsstaten och om inte annat följer av punkt 5, vidta de åtgärder som föreskrivs i de punkterna.

4.  En medlemsstat som finner att något av de fall som avses i punkt 2 föreligger får tills vidare förbjuda att sådana fordonsenheter, rörelsesensorer, diagramblad eller färdskrivarkort släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Detsamma gäller i sådana fall som avses i punkt 1 för fordonsenheter, rörelsesensorer, diagramblad eller färdskrivarkort som har undantagits från första EU-verifikation, om tillverkaren efter vederbörlig varning inte ser till att materielen överensstämmer med den godkända typen eller med kraven i denna förordning.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska under alla omständigheter inom en månad underrätta varandra och kommissionen om återkallelser av EU-typgodkännande eller om andra åtgärder som har vidtagits enligt punkterna 1–3 och ska redovisa skälen för åtgärderna.

5.  Om en medlemsstat som har beviljat ett EU-typgodkännande bestrider att sådana omständigheter som avses i punkt 1 eller 2 föreligger i ett ärende som den har blivit underrättad om ska de berörda medlemsstaterna försöka lösa tvisten och ska hålla kommissionen underrättad.

Om överläggningar mellan medlemsstaterna inte har lett till någon överenskommelse inom fyra månader räknat från dagen för en sådan underrättelse som avses i punkt 3 ska kommissionen, efter samråd med experter från alla medlemsstater och efter att ha beaktat alla relevanta omständigheter, t.ex. av ekonomisk och teknisk natur, inom sex månader efter utgången av den fyramånadersperioden anta ett beslut som ska delges de berörda medlemsstaterna och samtidigt meddelas övriga medlemsstater. Kommissionen ska i varje enskilt fall fastställa tidsfristen för genomförandet av sitt beslut.

Artikel 12

Godkännande av diagramblad

1.  Den som ansöker om ett EU-typgodkännande av diagramblad ska i sin ansökan ange i vilken typ eller vilka typer av färdskrivare som avses i bilaga I som bladet ska användas och ska för provning av bladet tillhandahålla lämpliga färdskrivare av sådan typ eller sådana typer.

2.  Varje medlemsstats behöriga myndigheter ska på godkännandeintyget för diagrambladet ange den typ eller de typer av färdskrivare som avses i bilaga I i vilka bladet kan användas.

Artikel 13

Motivering av beslut om avslag

Ett beslut enligt denna förordning om att vägra att bevilja eller att återkalla ett typgodkännande av fordonsenhet, rörelsesensor, diagramblad eller färdskrivarkort ska innehålla en utförlig motivering. Beslutet ska meddelas den berörda parten, som samtidigt ska underrättas om vilka möjligheter till rättslig prövning som står till buds inom ramen för medlemsstaternas lagstiftning, och inom vilken tid prövning ska begäras.

Artikel 14

Erkännande av typgodkänd färdskrivare

Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett fordon som är utrustat med färdskrivare eller förbjuda att det tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till att fordonet har denna utrustning om utrustningen bär det EU-typgodkännandemärke som avses i artikel 9 och den installationsskylt som avses i artikel 17.4.

Artikel 15

Säkerhet

1.  Tillverkarna ska utforma, prova och se över fordonsenheter, viktsensor, rörelsesensorer och färdskrivarkort som tas i produktion så att brister kan upptäckas under alla faser av produktens livscykel, och utnyttjande förhindras eller försvåras. Provningsperiodiciteten ska fastställas av de medlemsstater som beviljade godkännandeintyget inom en tidsgräns som inte får överstiga två år. [Ändr. 71 + 151]

2.  I detta syfte ska tillverkarna lämna relevant dokumentation till den oberoende utvärderaredet certifieringsorgan som avses i artikel 7.3artikel 7.3a för sårbarhetsanalys. [Ändr. 72]

3.  Oberoende utvärderareNär punkt 1 tillämpas ska det certifieringsorgan som avses i artikel 7.3a utföra manipulationstester av fordonsenheter, rörelsesensorer och färdskrivarkort för att konstatera att kända brister inte kan utnyttjas av personer i besittning av allmänt tillgänglig kunskap. [Ändr. 73]

3a.  Om det upptäcks brister i fordonsenheten, rörelsesensorn eller färdskrivarkorten under de provningar som avses i punkterna 1 och 3 får dessa beståndsdelar inte släppas ut på marknaden. I sådana fall ska den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet återkalla det i enlighet med artikel 11.2. [Ändr. 74]

3b.  När en tillverkare eller ett certifieringsorgan som avses i artikel 7.3a upptäcker en mycket allvarlig brist i fordonsenheten, rörelsesensorn eller färdskrivarkorten och dessa beståndsdelar redan har släppts ut på marknaden ska tillverkaren eller certifieringsorganet som avses i artikel 7.3a omedelbart informera de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten. [Ändr. 75]

3c.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de problem som avses i punkt 3b åtgärdas, framför allt av tillverkaren, samt omgående informera kommissionen om de upptäckta bristerna och de åtgärder som planeras eller har vidtagits. [Ändr. 76]

Artikel 16

Fältstudier

1.  Medlemsstaterna får tillåta fältstudier av färdskrivare som ännu inte har blivit typgodkända. Medlemsstaterna ska ömsesidigt erkänna tillstånd för fältstudier som beviljats av en medlemsstat.

2.  Förare och transportföretag som deltar i en fältstudie ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 561/2006. För att visa att dessa krav är uppfyllda ska förarna tillämpa det förfarande som anges i artikel 31.2.

3.  Kommissionen får anta genomförandeakter för fastställande av de förfaranden som ska tillämpas för genomförandet av fältstudier och av de formulär som ska användas för att övervaka dessa fältstudier. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 40.2.

KAPITEL IV

Installation och besiktning

Artikel 17

Installation och reparation

1.  Färdskrivare får endast installeras eller repareras av montörer eller verkstäder som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för detta ändamål i enlighet med artikel 19.

2.  Montören eller verkstadenGodkända montörer eller verkstäder ska i enlighet med specifikationerna i det typgodkännandeintyg som avses i artikel 10 plombera färdskrivaren efter att ha kontrollerat att den fungerar korrekt, och i synnerhet att registrerade uppgifter inte kan manipuleras eller ändras. [Ändr. 77]

3.  Den godkända montören eller verkstaden ska förse sina plomberingar med ett särskilt märke och dessutom, för de färdskrivare som avses i bilaga IB, föra in de elektroniska säkerhetsuppgifterna för genomförande av äkthetskontroller. Varje medlemsstats behöriga myndigheter ska föra ett register över de märken och elektroniska säkerhetsuppgifter som används samt över de kort som utfärdas till godkända verkstäder och montörer.

4.  Som bevis för att en färdskrivare har installerats i enlighet med kraven i denna förordning ska en installationsskylt monteras enligt föreskrifterna i bilagorna I och IB.

5.  Plomberingen får endast avlägsnas av de montörer eller verkstäder som har godkänts av de behöriga myndigheterna enligt punkt 1 eller av kontrolltjänstemännen, eller under de omständigheter som anges i bilaga I avsnitt V punkt 4 eller bilaga IB avsnitt V punkt 3. [Ändr. 78]

Artikel 17a

Plombering

1.  Följande delar av färdskrivaren ska plomberas:

   Varje anslutning som i händelse av urkoppling skulle orsaka icke påvisbara förvanskningar eller förluster av uppgifter.
   Installationsskylten, om den inte är anbringad på sådant sätt att den inte kan avlägsnas utan att texten på den förstörs.

2.  Plomberingen får endast avlägsnas av de montörer eller verkstäder som har godkänts av de behöriga myndigheterna enligt artikel 17.1 eller av certifierade kontrolltjänstemän, eller under de omständigheter som anges i denna förordning.

3.  Varje gång dessa plomberingar bryts ska en skriftlig rapport som redovisar skälen för åtgärden upprättas och ställas till behörig myndighets förfogande. [Ändr. 79]

Artikel 18

Besiktning av färdskrivaren

Färdskrivare ska besiktigas regelbundet av godkända verkstäder. Regelbunden besiktning ska göras minst vartannat år.

Dessa besiktningar ska minst omfatta kontroll av att

   1. färdskrivaren är driftsäker,
   2. typgodkännandemärke finns på färdskrivaren,
   3. installationsskylt finns,
   4. plomberingarna på färdskrivaren och de andra delarna av utrustningen är orörda, och att
   5. inga manipuleringsanordningar har kopplats till färdskrivaren. [Ändr. 80]

Verkstäderna ska utarbeta en besiktningsrapport i de fall då oegentligheter beträffande färdskrivarens funktion måste åtgärdas, antingen till följd av periodisk besiktning eller besiktning som utförts på särskild begäran av den behöriga nationella myndigheten. Verkstäderna ska föra en förteckning över alla besiktningsrapporter som utarbetats.

Verkstäderna ska behålla besiktningsrapporterna under minst två år räknat från den tidpunkt då rapporten utarbetades. Verkstäderna ska på begäran av den behöriga myndigheten göra rapporterna om besiktningar och kalibreringar som utförts under den perioden tillgängliga.

Artikel 19

Godkännande av montörer och verkstäder

Medlemsstaterna ska godkänna, regelbundet kontrollera och utfärda intyg för de montörer och verkstäder som får utföra installationer, kontroller, besiktningar och reparationer av färdskrivare.

2.  Medlemsstaterna ska se till att verkstäder och montörer är kompetenta och tillförlitliga. För detta syfte ska de upprätta och offentliggöra tydliga nationella förfaranden och se till att följande minimikrav är uppfyllda:

   (a) Personalen har lämplig utbildning.
   (b) Den utrustning som krävs för att utföra relevanta tester och uppgifter finns tillgängliga.
   (c) Montörerna och verkstäderna har gott anseende.

3.  Granskningar av godkända montörer eller verkstäder ska utföras enligt följande:

   (a) Godkända montörer eller verkstäder ska granskas varje år med avseende på de förfaranden som verkstaden tillämpar för hanteringen av färdskrivaren. Granskningen ska särskilt inriktas på de säkerhetsåtgärder som vidtagits och på hanteringen av verkstadskort.
   (b) Oanmälda tekniska granskningar av godkända montörer eller verkstäder ska också göras i syfte att kontrollera utförda kalibreringar och installationer. Dessa kontroller ska omfatta minst 10 %20% av de godkända verkstäderna per år. [Ändr. 81]

4.  Medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga intressekonflikter mellan montörer eller verkstäder och vägtransportföretag. ska ytterligare specifika åtgärder vidtas om det föreligger en allvarlig risk för intressekonflikt, för att se till att montören eller verkstaden följer denna förordning. Framför allt är det inte tillåtet för transportföretag som också bedriver verksamhet som godkänd montör eller verkstad att installera och kalibrera färdskrivare i sina egna fordon. [Ändr. 82]

5.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska till kommissionen översända en förteckning över godkända montörer och verkstäder och de kort som utfärdas till dessa, samt kopior av märkena och nödvändiga upplysningar rörande de elektroniska säkerhetsuppgifter som används. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra förteckningen över godkända montörer och verkstäder.

6.  Medlemsstaterna ska återkalla godkännandet, antingen tillfälligt eller permanent, från montörer och verkstäder som inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna förordning.

6a.  Medlemsstaterna ska övervaka och lagföra den allt större tillgången till bedrägliga installationer och installationer av manipulationsanordningar för färdskrivare på internet. Medlemsstaterna ska upplysa kommissionen om sin verksamhet i detta avseende. Kommissionen ska därefter göra informationen tillgänglig för alla andra kontrollmyndigheter i EU för att alla ska bli bekanta med de nyaste sederna inom bedrägliga installationer och manipulationer. [Ändr. 152]

Artikel 20

Verkstadskort

1.  Den administrativa giltighetstiden för verkstadskort får inte överstiga ett år. Vid förnyelse av verkstadskort ska den behöriga myndigheten se till att montören eller verkstaden uppfyller kriterierna i artikel 19.2. [Ändr. 83]

2.  Om verkstadskortets giltighetstid ska förlängas, eller om kortet skadas, inte fungerar på fullgott sätt, förkommer eller stjäls ska myndigheten tillhandahålla ett ersättningskort inom fem arbetsdagar efter det att den har erhållit en fullständig ansökan därom. Den myndighet som utfärdar kortet ska föra ett register över förkomna, stulna eller defekta kort.

3.  När en medlemsstat återkallar godkännandet av en montör eller verkstad enligt artikel 19 ska även det verkstadskort som utfärdats dras tillbaka.

4.  Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att undvika förfalskning av de kort som utfärdats till godkända verkstäder och montörer.

KAPITEL V

Förarkort

Artikel 21

Utfärdande av förarkort

1.  Förarkortet ska på förarens begäran utfärdas av behörig myndighet i den medlemsstat där föraren har sin normala hemvist. Det ska utfärdas inom en månad15 dagar från det att begäran mottogs av den behöriga myndigheten. [Ändr. 84]

2.  I denna artikel avses med normal hemvist den plats där en person normalt vistas, dvs. minst 185 dygn per kalenderår, på grund av personlig och yrkesmässig anknytning eller, när det gäller en person utan yrkesmässig anknytning, på grund av personlig anknytning som visar på nära samband mellan personen och platsen; normal hemvist för en person vars yrkesmässiga anknytning är på en annan plats än den personliga anknytningen, och som därför växelvis bor på olika platser i två eller flera medlemsstater, ska anses vara platsen för den personliga anknytningen, förutsatt att personen återvänder dit regelbundet. Detta senare villkor behöver inte uppfyllas om personen bor i en medlemsstat i syfte att utföra ett tidsbestämt uppdrag.

3.  Förarna ska på lämpligt sätt bevisa sin normala hemvist, med hjälp av t.ex. identitetskort eller annan giltig handling. De myndigheter i medlemsstaten som är behöriga att utfärda förarkort får begära ytterligare upplysningar eller bevis om de tvivlar på giltigheten i de uppgifter om normal hemvist som lämnas eller om det behövs i samband med vissa särskilda kontroller.

3a.  Utan att detta påverkar förares vanliga vistelseort och i syfte att garantera rättvis konkurrens för internationella vägtransporter, ska internationella förares enskilda anställningsavtal regleras av lagstiftningen i det land där, eller alternativt, i det land från vilket, föraren mot bakgrund av alla aspekter i samband med dennes verksamhet, regelbundet uppfyller huvuddelen av sin skyldighet gentemot sin arbetsgivare i enlighet med avtalet. [Ändr. 132]

4.  De behöriga myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att sökande inte redan innehar ett giltigt förarkort och ska utforma förarkortet i enlighet med bestämmelserna i bilaga IB.

5.  Av administrativa skäl får förarkortets giltighetstid inte överstiga fem år.

6.  Ett förarkort ska under sin giltighetsperiod inte återkallas eller dras in, såvida inte den behöriga myndigheten i en medlemsstat konstaterar att kortet har förfalskats, att föraren använder ett annat kort än sitt eget eller att det kort som innehas har erhållits på grund av oriktiga uppgifter och/eller falska handlingar. Om sådana åtgärder för indragning eller återkallelse vidtas av en annan medlemsstat än den som har utfärdat kortet ska denna medlemsstat så snart som möjligt återsända kortet till myndigheterna i den medlemsstat som har utfärdat det och ange skälen för återlämnandetindragningen eller återkallelsen. [Ändr. 85]

7.  Förarkort ska enbart utfärdas för förare som omfattas av bestämmelserna i förordning (EG) nr 561/2006.

8.  Medlemsstaterna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att undvika förfalskning av förarkorten.

Artikel 22

Användning av förarkort

1.  Förarkortet är personligt.

2.  Föraren får endast inneha ett giltigt förarkort, och får endast använda sitt eget personliga kort. Föraren får inte använda ett kort som är defekt eller vars giltighet har gått ut.

Artikel 23

Förnyelse av förarkort

1.  När föraren önskar förnya sitt förarkort ska ansökan om detta göras senast femton arbetsdagar innan kortet upphör att gälla hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där föraren har sin normala hemvist.

2.  Om myndigheterna i den medlemsstat där föraren har sin normala hemvist skiljer sig från dem som utfärdade förarkortet och de förstnämnda ombeds förnya kortet ska de informera de myndigheter som utfärdade det gamla kortet om skälen till att kortet förnyas.

3.  Vid ansökan om förnyelse av ett kort vars giltighetstid är på väg att löpa ut ska den behöriga myndigheten tillhandahålla ett nytt kort före giltighetstidens utgång om ansökan skickades inom den tidsfrist som avses i punkt 1.

Artikel 24

Stulna, förkomna eller defekta förarkort

1.  Den myndighet som utfärdat förarkortet ska under en period som åtminstone motsvarar kortens administrativa giltighetstid föra ett register över kort som utfärdats, stulits, förkommits eller skadats.

2.  Om kortet skadas eller inte fungerar på fullgott sätt ska föraren återlämna det till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där föraren har sin normala hemvist. Om förarkortet stjäls ska det anmälas i vederbörlig ordning till de behöriga myndigheterna i den stat där stölden skedde.

3.  Om förarkortet förkommer ska det anmälas i vederbörlig ordning till både de behöriga myndigheterna i den stat som har utfärdat kortet och till myndigheterna i den medlemsstat där föraren har sin normala hemvist, om det rör sig om olika myndigheter.

4.  Om förarkortet skadas, inte fungerar på fullgott sätt, förkommer eller stjäls ska föraren inom sju kalenderdagar ansöka om ett ersättningskort hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där föraren har sin normala hemvist. Dessa myndigheter ska tillhandahålla ett ersättningskort inom fem arbetsdagar efter det att den har erhållit en fullständig ansökan därom.

5.  Föraren får fortsätta att köra utan förarkort under högst 15 kalenderdagar, eller under en längre period om detta är nödvändigt för att återföra fordonet till stationeringsorten, förutsatt att föraren kan styrka att det är omöjligt att visa eller använda kortet under denna period.

Artikel 25

Ömsesidigt erkännande och utbyte av förarkort

1.  De förarkort som har utfärdats av medlemsstaterna ska erkännas ömsesidigt.

2.  När innehavaren av ett giltigt förarkort utfärdat av en medlemsstat har etablerat sin normala hemvist i en annan medlemsstat får föraren begära att kortet byts ut mot ett motsvarande förarkort. Det åligger den medlemsstat som genomför utbytet att kontrollera att det uppvisade kortet fortfarande är giltigt.

3.  De medlemsstater som genomför ett utbyte ska återsända det gamla kortet till myndigheterna i den medlemsstat som har utfärdat det och ange skälen till utbytet.

4.  När en medlemsstat ersätter eller byter ut ett förarkort ska ersättningen eller utbytet, och varje ytterligare ersättning eller utbyte, registreras i den medlemsstaten.

Artikel 26

Elektroniskt utbyte av information om förarkort

1.  För att säkerställa att den sökande inte redan innehar ett giltigt förarkort i enlighet med artikel 21.4 ska medlemsstaterna föra nationella elektroniska register med följande information om förarkort under en period som minst motsvarar kortens administrativa giltighetstid:

   Förarens efter- och förnamn.
   Förarens födelsedatum och födelseort.
   Giltigt körkortsnummer och land för utfärdande av körkortet (om tillämpligt). [Ändr. 86]
   Förarkortets status.

2.  Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de elektroniska registren är sammankopplade och tillgängliga i hela unionen genom att använda meddelandesystemet TACHOnet eller ett kompatibelt system. [Ändr. 87]

3.  Vid utfärdande, förnyelse eller ersättning av förarkort ska medlemsstaterna genom elektroniskt datautbyte kontrollera att föraren inte redan innehar ett annat giltigt förarkort. Utbytta uppgifter ska vara begränsade till de uppgifter som krävs för denna kontroll.

4.  Kontrolltjänstemännen fårska ha tillgång till det elektroniska registret för att kontrollera ett förarkorts status. [Ändr. 88]

5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för den samtrafik som avses i punkt 2, inbegripet formatet på de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för elektronisk åtkomst till de nationella elektroniska registren, förfaranden för tillgång och skyddsmekanismer. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 40.3.

Artikel 27

Integrering av förarkort med körkort

Förarkort ska utfärdas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel till och med den 18 januari 2018. Förarkort ska från och med den 19 januari 2018 införlivas med körkort och utfärdas, förnyas, bytas ut och ersättas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/126/EG.

Kommissionen ska genomföra en konsekvensbedömning av möjligheten och fördelarna med att slå samman alla kort som används av yrkesförare, särskilt förarkortet med körkortet, inom 24 månader efter …(16) för att minska den mängd kortbedrägerier som för närvarande sker. Kommissionen ska undersöka i synnerhet de tekniska lösningar som är tillgängliga och problem som rör kortens kompatibilitet samt dataskyddsfrågor. Kommissionen ska meddela parlamentet sina resultat inom 30 månader efter …+. [Ändr. 89]

KAPITEL VI

Utrustningens användning

Artikel 28

Korrekt användning av färdskrivare

1.  Om föraren ska köra ett fordon som är utrustat med en digital färdskrivare som avses i bilaga 1B ska transportföretaget, fordonsägaren och förarna se till att färdskrivaren och förarkortet fungerar och används på rätt sätt. När analog färdskrivare används ska transportföretaget och föraren se till att den fungerar korrekt och att diagrambladet används på rätt sätt. [Ändr. 90]

1a.  Den digitala färdskrivaren ska inte vara inställd så att den automatiskt går över till en viss indikation när fordonets motor eller tändning är av. Föraren ska kunna välja en kategori manuellt, beroende på sin aktivitet eller vila efter avstängningen. [Ändr. 91]

2.  Det är förbjudet att förfalska, dölja, hemlighålla eller förstöra uppgifter på diagrambladet, i färdskrivaren eller på förarkortet samt utskrifter från färdskrivare som avses i bilaga IB. Det är också förbjudet att manipulera färdskrivare, diagramblad eller förarkort så att uppgifter och/eller utskrifter förfalskas, hemlighålls eller förstörs. Fordonet får inte ha någon anordning som kan möjliggöra detta.

3.  Fordon ska inte vara utrustade med mer än en uppsättning färdskrivare, utom i samband med de fältstudier som avses i artikel 16.

4.  Medlemsstaterna ska förbjuda tillverkning, distribution, reklam och/eller försäljning av produkter som är konstruerade och/eller avsedda för manipulering av färdskrivare.

4a.  Medlemsstaterna ska övervaka och lagföra den allt större tillgången till bedrägliga installationer och installationer av manipulationsanordningar för färdskrivare på internet. [Ändr. 153]

Artikel 29

Företagets ansvar

(-1)  Transportföretaget ska

   (1) ge förare som är anställda eller som står till företagets förfogande nödvändig utbildning och nödvändiga instruktioner med avseende på färdskrivarens korrekta funktion,
   (2) genomföra regelbundna kontroller för att säkerställa att förare som är anställda eller som står till företagets förfogande använder färdskrivaren på ett korrekt sätt,
   (3) varken direkt eller indirekt uppmuntra förare som är anställda eller som står till företagets förfogande till missbruk av färdskrivaren. [Ändr. 92]

1.  Transportföretaget ska lämna ut ett tillräckligt antal diagramblad till förarna av fordon utrustade med färdskrivare som avses i bilaga I, och samtidigt beakta att dessa blad är personliga, transportuppdragets varaktighet samt eventuella behov av att ersätta blad som är skadade eller som har tagits ut av en behörig kontrolltjänsteman. Transportföretaget ska endast tillhandahålla förarna diagramblad av godkänd typ, lämpliga för användning i den utrustning som är installerad i fordonet.

Om fordonet är utrustat med färdskrivare som avses i bilaga IB ska transportföretaget och föraren, med beaktande av transportuppdragets varaktighet, se till att den utskrift på begäran som avses i bilaga IB kan göras på rätt sätt vid en kontroll.

2.  Transportföretaget ska bevara diagramblad och utskrifter, när utskrifter har gjorts i enlighet med artikel 31, i kronologisk ordning och i läsbart format i minst ett år efter användandet och ska på begäran överlämna kopior till de berörda förarna. Transportföretaget ska också lämna kopior av uppgifter som överförts från förarkorten till de berörda förare som begär detta samt utskrifterna av dessa kopior. Diagrambladen, utskrifterna och de överförda uppgifterna ska på begäran uppvisas för eller överlämnas till behörig kontrolltjänsteman.

3.  Transportföretaget ska vara ansvarigt för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning som begåtts av företagets förare eller av förare som ställts till företagets förfogande. Utan att det påverkar medlemsstaternasMedlemsstaterna har rätt att hålla transportföretag fullt ansvariga, men medlemsstaterna får medlemsstaternadock beakta bevis som visar att för att transportföretaget inte rimligtvis kan hållas ansvarigt för den överträdelse som begåtts.

Kontrollmyndigheterna ska genomföra regelbundna kontroller i enlighet med artikel 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006. [Ändr. 94 + 124 + 133]

Artikel 30

Användning av förarkort och diagramblad

1.  Varje dag föraren kör ska diagrambladen eller förarkorten användas, från den tidpunkt då fordonet övertas. Diagrambladet eller förarkortet får tas ut först vid den dagliga körtidens slut, om det inte är tillåtet att ta ut det vid någon annan tidpunkt. Diagramblad eller förarkort får inte användas längre tid än det är avsett för.

2.  Förare ska på lämpligt sätt skydda diagramblad eller förarkort, och ska inte använda smutsiga eller skadade blad eller kort.

3.  När en förare inte kan använda den i fordonet installerade färdskrivaren på grund av att föraren lämnat fordonet ska de tidsperioder som anges i punkt 5.b ii och iii,

   a) om fordonet är utrustat med färdskrivare som avses i bilaga I, föras in på diagrambladet antingen för hand, genom automatisk registrering eller på annat sätt, läsligt och utan att diagrambladet smutsas ned, eller
   b) om fordonet är utrustat med färdskrivare som avses i bilaga IB, föras in på förarkortet med hjälp av den manuella inmatningsfunktion som finns i färdskrivaren.

För kontrolländamål ska tidsperioder för vilken ingen verksamhet har registrerats betraktas som vila eller rast. Förare ärMedlemsstaterna ska inte skyldiga att registrera dagliga och veckovisa viloperioderålägga förarna en skyldighet att lämna in blanketter i vilka deras aktiviteter när de har varitär borta från fordonet intygas. [Ändr. 95]

4.  Om det finns mer än en förare ombord på ett fordon som är utrustat med färdskrivare som avses i bilaga IB ska varje förare förvissa sig om att det egna förarkortet sätts in på rätt kortplats i färdskrivaren.

Om det finns mer än en förare ombord på ett fordon som är utrustat med färdskrivare som avses i bilaga IB ska förarna vid behov ändra diagrambladen så att den information som avses i avsnitt II a, b och c i bilaga I registreras på diagrambladet för den förare som för tillfället kör fordonet.

5.  Förarna ska

   a) se till att den på bladet registrerade tiden överensstämmer med den officiella tiden i fordonets registreringsland,
  b) använda reglagen så att följande tidskategorier registreras tydligt var för sig:
   i) under tecknet 20120703-P7_TA(2012)0271_SV-p0000001.jpg: körtid,
   ii) under tecknet 20120703-P7_TA(2012)0271_SV-p0000003.jpg: ’annat arbete’, med vilket avses andra verksamheter än körning enligt definitionen i artikel 3 a i direktiv 2002/15/EG, samt arbete för samma eller annan arbetsgivare inom eller utanför transportsektorn,
   iii) under tecknet 20120703-P7_TA(2012)0271_SV-p0000005.jpg: ’tillgänglig’ enligt definitionen i artikel 3 b i direktiv 2002/15/EG,
   iv) under tecknet 20120703-P7_TA(2012)0271_SV-p0000007.jpg: raster eller vila.

6.  Varje förare ska lämna följande uppgifter på sitt diagramblad:

   a) Efter- och förnamn (när bladet börjar användas).
   b) Datum och ort där användningen av bladet börjar samt datum och ort där användningen upphör.
   c) Registreringsnummer för varje fordon som föraren tilldelas, både vid starten av den första resan som registreras på bladet och därefter, om byte av fordon sker, under bladets användning.
  d) Vägmätarställning
   i) vid starten av den första resan som registreras på bladet,
   ii) vid slutet av den sista resan som registreras på bladet,
   iii) vid fordonsbyte under en arbetsdag (avläsning på det första fordonet som föraren hade tilldelats och avläsning på nästa fordon),
   e) Tidpunkt för eventuellt fordonsbyte.

7.  Föraren ska i färdskrivare som avses i bilaga IBden digitala färdskrivaren föra in symbolerna för de länder där den dagliga arbetsperioden påbörjas respektive avslutas. En medlemsstat får emellertid ålägga förare av fordon som utför transporter inom dess territorium att lägga till mer detaljerade geografiska upplysningar till symbolen för landet, förutsatt att medlemsstaten har underrättat kommissionen om dessa före den 1 april 1998. [Ändr. 96]

Förare är emellertid inte tvungna att föra in dessa uppgifter om färdskrivaren automatiskt registrerar lokaliseringsuppgifter i enlighet med artikel 4.

Artikel 31

Skadade förarkort eller diagramblad

1.  Om ett diagramblad eller förarkort med registreringar har skadats ska föraren förvara det skadade bladet eller förarkortet tillsammans med det reservblad som används som ersättning.

2.  Om förarkortet skadas, inte fungerar på fullgott sätt, förkommer eller stjäls ska föraren

  a) i början av sin körning skriva ut uppgifterna avseende det fordon som föraren kör och på den utskriften ange
   i) uppgifter som gör det möjligt att identifiera föraren (namn, förarkorts- eller körkortsnummer), samt förarens namnteckning,
   ii) de tidsperioder som avses i punkt 30.5 b ii, iii och iv,
   b) i slutet av körningen skriva ut uppgifterna om de tidsperioder som registrerats av färdskrivaren, registrera eventuella perioder där annat arbete har utförts, föraren har varit tillgänglig eller tagit vila sedan utskriften som gjordes vid avfärden, i den mån de inte registrerats av färdskrivaren, och på detta dokument ange uppgifter som gör det möjligt att identifiera föraren (namn, förarkorts- eller körkortsnummer), samt förarens namnteckning.

Artikel 32

Uppgifter som ska medföras av föraren

1.  Föraren av ett fordon utrustat med färdskrivare som avses i bilaga I ska när som helst på kontrolltjänstemans begäran kunna visa upp följande:

   i) Diagramblad för innevarande dag och de diagramblad som föraren har använt under de föregående 28 dagarna.
   ii) Förarkortet, om föraren innehar ett sådant.
   iii) Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.

2.  Föraren av ett fordon utrustat med färdskrivare som avses i bilaga IB ska när som helst på kontrolltjänstemans begäran kunna visa upp följande:

   i) Sitt förarkort.
   ii) Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.
   iii) Diagramblad för samma period som anges i led ii, då föraren har kört ett fordon utrustat med färdskrivare som avses i bilaga I.

3.  En behörigcertifierad kontrolltjänsteman får kontrollera att förordning (EG) nr 561/2006 efterlevs genom att analysera diagrambladen, visade eller utskrivna eller överförda uppgifter som har registrerats av färdskrivaren eller förarkortet, och i brist på sådana, genom att analysera andra handlingar som kan visa att exempelvis bestämmelserna i artiklarna 24.2 och 33.2 i denna förordning inte efterlevs. [Ändr. 97]

3a.  Kommissionen ska utföra en studie av tillsynssystemen i alla medlemsstaterna inom 18 månader efter att de första europeiska tillsynsintygen har utfärdats, för att fastställa hur många behöriga tjänstemän som finns i varje medlemsstat.

Därefter måste medlemsstaterna årligen rapportera till kommissionen detaljer om den utbildning som tjänstemännen har fått och antalet aktiva tillsynstjänstemän som har fått det europeiska tillsynsintyget. [Ändr. 98]

Artikel 33

Förfaranden i händelse av att utrustning inte fungerar på fullgott sätt

1.  Vid driftstopp eller felaktig funktion ska transportföretaget låta en godkänd montör eller verkstad reparera färdskrivaren så snart omständigheterna medger detta.

Om fordonet inte kan återvända till stationeringsorten inom en vecka från dagen för driftstoppet eller dagen då funktionsfelet upptäcktes ska reparationen göras under resans gång.

Åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit enligt artikel 37 får geska omfatta de behöriga myndigheternamyndigheternas befogenhet att förbjuda att fordonet används om driftstopp eller funktionsfel inte har åtgärdats i enlighet med föreskrifterna i första och andra styckena. [Ändr. 99]

Kommissionen kommer i detta avseende att företa en översyn av att nationella och utländska fordon behandlas på samma sätt för att utesluta diskriminering. [Ändr. 100]

2.  Om färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt ska föraren notera uppgifter som gör det möjligt att identifiera föraren (namn, förarkorts- eller körkortsnummer), inbegripet namnteckning, samt uppgifter om de olika tidsperioder som inte längre registreras eller skrivs ut korrekt av färdskrivaren,

   a) på diagrambladet eller diagrambladen, eller
   b) på ett tillfälligt blad som ska fästas vid diagrambladet eller förvaras tillsammans med förarkortet.

KAPITEL VII

Dataskydd, Verkställighet och påföljder [Ändr. 101]

Artikel 34

Skydd av personuppgifter

1.  Medlemsstaterna ska se till att behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna förordning sker i enlighet med direktiv 95/46/EG och 2002/58/EG och under tillsyn av medlemsstatens offentliga oberoende myndighet som avses i artikel 28 i direktiv 95/46/EG.

2.  Medlemsstaterna ska framför allt se till att personuppgifter skyddas i samband med

   den användning av ett globalt system för satellitnavigering (GNSS) för registrering av lokaliseringsuppgifter som avses i artikel 4,
   den kommunikation på distans för kontrolländamål som avses i artikel 5,
   den användning av färdskrivare med harmoniserat gränssnitt som avses i artikel 6,
   det elektroniska utbyte av information om förarkort som avses i artikel 26,
   transportföretagets bevarande av uppgifter i den mening som avses i artikel 29.

3.  De färdskrivare som avses i bilaga IB ska vara utformade på ett sådant sätt att de skyddar integriteten. Endast uppgifter som är absolut nödvändiga för behandlingen ska behandlas.

4.  Fordonsägarna och/eller transportföretagen ska, i förekommande fall, uppfylla relevanta bestämmelser om skydd av personuppgifter. [Ändr. 102]

Artikel 34

Kontrolltjänsteman

1.  För att effektivt kontrollera efterlevnaden av denna förordning ska alla certifierade kontrolltjänstemän ha tillgång till tillräcklig standardutrustning och lämpliga rättsliga befogenheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med denna förordning. Framför allt gäller följande:

   (a) Certifierade kontrolltjänstemän ska ha kontrollkort som ger tillgång till uppgifter som registrerats av färdskrivaren och på färdskrivarkortet, inklusive verkstadskortet.
   (b) Certifierade kontrolltjänstemän ska ha rätt harmoniserade och standardiserade verktyg och typgodkänd programvara för att överföra datafiler från fordonsenheten och färdskrivarkorten och snabbt kunna analysera dessa datafiler och utskrifter från den digitala färdskrivaren tillsammans med diagramblad eller tabeller från den analoga färdskrivaren.

  2 Om de certifierade kontrolltjänstemännen vid kontrollen funnit tillräckligt med bevis som leder till en skälig misstanke om bedrägeri ska de ha befogenhet att skicka fordonet till en auktoriserad verkstad för ytterligare provningar för att bland annat kontrollera:

   (a) att färdskrivaren fungerar korrekt,
   (b) att färdskrivaren registrerar och lagrar uppgifter korrekt, samt
   (c) att kalibreringsparametrarna är korrekta.

3.  Certifierade kontrolltjänstemän ska ha behörighet att ge auktoriserade verkstäder i uppdrag att utföra de provningar som nämns i punkt 2 och specifika provningar för att kontrollera om det finns manipulationsutrustning. Om man upptäcker att det finns manipulationsutrustning får utrustningen (detta kan omfatta själva utrustningen, fordonsenheten eller dess komponenter samt förarkörkortet) avlägsnas från fordonet och användas som bevismaterial enligt nationella förfarandebestämmelser för hantering av sådant bevismaterial.

4.  Certifierade kontrolltjänstemän ska utnyttja möjligheten att kontrollera färdskrivare och förarkort som finns på platsen under en kontroll av företagens lokaler.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 39 för att utarbeta de tekniska och funktionsmässiga specifikationerna för den utrustning som avses i punkt 1 i denna artikel. [Ändr. 103]

Artikel 35

Utbildning av kontrolltjänstemän

1.  Medlemsstaterna ska se till att kontrolltjänstemännen har lämplig utbildning för analys av de uppgifter som registrerats och kontroll av färdskrivaren.

2.  Medlemsstaterna ska senast den ...(17) informera kommissionen om utbildningskraven för deras kontrolltjänstemän.

2a.  Kommissionen ska fatta beslut om att inrätta ett gemensamt system för utbildning av tillsynstjänstemän senast den …(18)+. [Am. 104]

3.  Kommissionen ska fatta ett beslut om metoden för grund- och vidareutbildning av kontrolltjänstemän, inbegripet om teknik för riktade kontroller och för upptäckt av manipulationsutrustning och bedrägerier. Denna metod ska grunda sig på riktlinjer som ger en allmän tolkning av denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006 för att garantera en enhetlig analys av de uppgifter som sparas i färdskrivaren i alla medlemsstater. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarandegranskningsförfarande som avses i artikel 40.2artikel 40.3. [Ändr. 105]

3a.  Senast den ...(19) ska kontrolltjänstemännen avlägga en examen för att erhålla ett europeiskt tillsynsintyg. Denna harmoniserade certifiering ska styrka att de har de färdigheter som krävs för att effektivt utföra de kontrolluppgifter som ingår i denna förordning, särskilt i förhållande till artikel 34a. [Ändr. 106]

3b.  Kommissionen ska besluta om examenskrav och examensinnehåll enligt punkt 3a i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 40.3. [Ändr. 107]

3c.  Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport vart annat år om antalet kontrolltjänstemän som deltar i fortbildning i varje medlemsstat och som erhåller ett europeiskt tillsynsintyg. [Ändr. 108]

Artikel 35a

Mycket allvarliga överträdelser

Följande överträdelser i förhållande till de skyldigheter som fastställs i denna förordning ska, med tanke på deras allvarlighetsgrad och eventuella konsekvenser för trafiksäkerheten, betraktas som mycket allvarliga överträdelser i medlemsstaternas lagstiftning:

   1. Avseende skyldigheten att installera färdskrivare: installation och användning av en icke typgodkänd färdskrivare.
  2. Avseende användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad:
   (a) Användning av färdskrivare som inte uppfyller besiktningskraven i artikel 18.
   (b) Användning av färdskrivare som inte besiktigats, kalibrerats eller plomberats på rätt sätt.
   (c) Användning av ogiltigt förarkort.
   (d) Företaget bevarar inte diagramblad, utskrifter och överförda uppgifter.
   (e) Föraren har fler än ett giltigt förarkort.
   (f) Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort.
   (g) Kan inte visa upp utskrifter som gjorts under den innevarande veckan och de föregående 28 dagarna.
   (h) Registrerade och lagrade uppgifter ej tillgängliga i minst 365 dagar.
   (i) Användning av smutsiga eller skadade blad eller förarkort, med oläsliga uppgifter.
   (j) Felaktig användning av diagramblad/förarkort.
   (k) Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter.
   (l) Ingen manuell inmatning trots att detta krävs.
   (m) Fel blad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning).
   3. Avseende ifylld information: För- och efternamn saknas på diagrambladet.
  4. Avseende inlämning av uppgifter:
   (a) Vägran att kontrolleras.
   (b) Kan inte visa upp uppgifter för den innevarande dagen.
   (c) Kan inte visa upp uppgifter för de föregående 28 dagarna.
   (d) Kan inte visa upp uppgifter om förarkort om föraren innehar ett sådant.
   (e) Kan inte visa upp manuella uppgifter och utskrifter som gjorts under den innevarande veckan och de föregående 28 dagarna.
   (f) Kan inte visa upp förarkortet.
   (g) Kan inte visa upp utskrifter som gjorts under den innevarande veckan och de föregående 28 dagarna.
  5. Avseende driftsavbrott:

Färdskrivaren är inte reparerad av en godkänd montör eller verkstad.
  6. Avseende manuell inmatning för utskrifter:
   (a) Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt.
   (b) Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer saknas på det tillfälliga bladet.
   (c) Förkommet eller stulet förarkort har inte formellt rapporterats till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där stölden inträffade eller kortet tappades.
  7. Avseende bedrägeri:
   (a) Förfalska, utplåna eller förstöra uppgifterna på diagrambladen, uppgifterna som lagras i färdskrivaren eller på förarkortet eller utskrifter från färdskrivaren.
   (b) Manipulering av färdskrivare, diagramblad, förarkort eller företagskort så att uppgifter och/eller utskrifter förfalskas.
   (c) Fordonet har manipuleringsutrustning som gör det möjligt att förfalska uppgifter och/eller utskrifter om fordonet.[Ändr. 109]

Artikel 36

Ömsesidigt bistånd

Medlemsstaterna ska bistå varandra vid tillämpningen av denna förordning och vid kontrollen av att den följs.

Framför allt ska medlemsstaternas behöriga myndigheter, i samband med detta ömsesidiga bistånd, regelbundet sända varandra all tillgänglig information om överträdelser av denna förordning som rör montörer och verkstäder, typer av manipulationsseder och påföljder för sådana överträdelser. [Ändr. 110]

Artikel 36a

Telefonlinje

Kommissionen ska inrätta en webbplats och ett telefonnummer för hela EU som förare eller andra berörda intressenter kan ringa utan kostnad och anonymt om de vill rapportera bedrägeri som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning. [Ändr. 111]

Artikel 37

Sanktioner

1.  Medlemsstaterna ska anta bestämmelser om vilka sanktioner som ska gälla vid överträdelse av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna genomförs. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande. För verkstäder som har överträtt bestämmelserna i denna förordning kan detta innefatta upphävning av godkännandet och återkallande av verkstadskortet.

2.  Överträdelser av denna förordning ska inte bli föremål för mer än en sanktion eller ett förfarande.

3.  De påföljder som medlemsstaterna fastställer för mycket allvarliga överträdelser enligt definitionen i direktiv 2009/5/EGartikel 35a i denna förordning ska vara de högsta som medlemsstaten tillämpar för överträdelser av vägtransportlagstiftningen. [Ändr. 112]

4.  Medlemsstaterna ska senast den ...(20) till kommissionen anmäla dessa åtgärder och bestämmelser om sanktioner. De ska underrätta kommissionen om varje ändring av dessa åtgärder.

KAPITEL VIII

Slutbestämmelser

Artikel 38

Anpassning till teknisk utveckling

För att anpassa bilagorna I, IB och II till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39.

Kommissionen ska anta de detaljerade specifikationer som avses i artiklarna 4, 5 och 6 senast den ...(21). Kommissionen får anta delegerade rättsakter enligt artikel 39 för att förlänga denna frist, om den vid denna tidpunkt kan visa att ingen utrustning som motsvarar de angivna specifikationerna ännu finns tillgänglig. [Ändr. 125]

Artikel 39

Utövande av delegering

1.  Kommissionens rätt att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i denna artikel.

2.  Den delegering av befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3g, 4, 5, 6 och 3834a ska ges på obestämd tidtill kommissionen för en period av fem år från och med den [dagen för denna förordnings ikraftträdande](22). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 113]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3g, 4, 5, 6 och 3834a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Beslutet om återkallande avslutar delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. Beslutet får verkan dagen efter det att beslutet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan trätt i kraft. [Ändr. 114]

4.  När kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

5.  En delegerad akt som antagits i enlighet med artiklarna 3g, 4, 5, 6 och 3834a ska träda i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar inom två månader efter det att akten anmäldes till Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, innan den perioden löpt ut, har informerat kommissionen om att de inte har några invändningar. Perioden ska förlängas med två månader på initiativ av Europaparlamentet eller rådet. [Ändr. 115]

Artikel 40

Kommitté

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När hänvisning görs till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommitténs yttrande ska erhållas genom skriftligt förfarande ska detta förfarande avslutas utan resultat inom tidsgränsen för avgivande av ett yttrande, om ordföranden för kommittén beslutar detta eller om en enkel majoritet av kommitténs medlemmar begär detta.

3.  När hänvisning görs till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommitténs yttrande ska erhållas genom skriftligt förfarande ska detta förfarande avslutas utan resultat inom tidsgränsen för avgivande av ett yttrande, om ordföranden för kommittén beslutar detta eller om en enkel majoritet av kommitténs medlemmar begär detta.

Artikel 41

Forum om färdskrivare

1.  Ett forum om färdskrivare ska inrättas till stöd för diskussion om tekniska frågor om färdskrivare bland medlemsstaternas experter och experter från tredjeländer som använder färdskrivare enligt den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR).

2.  Medlemsstaterna ska nominera en expert till forumet om färdskrivare.

3.  Forumet om färdskrivare ska vara öppet för experter från intresserade parter i AETR utanför EU.

4.  Intressenter, företrädare för fordonstillverkare, färdskrivartillverkare och arbetsmarknadens parter ska bjudas in till forumet om färdskrivare.

5.  Forumet om färdskrivare ska anta sin egen arbetsordning.

6.  Forumet om färdskrivare ska sammanträda minst en gång per år.

Artikel 42

Anmälan av nationella åtgärder

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i lagar och andra författningar i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av denna förordning senast 30 dagar efter att de har antagits och första gången den ...(23).

* EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.

** EUT L 80, 23.3.2002, s. 35.

*** EUT L 57, 2.3.1992, s. 27.

**** EUT L 102, 11.4.2006, s. 35.

***** EUT L 207, 6.8.2010, s. 1.

"

2.  Bilaga I ska ändras på följande sätt:

   (a) I kapitel I Definitioner ska led b utgå.
   (b) I kapitel III c punkt 4.1 ska hänvisningen till ”artikel 15.3 andra strecksatsen b, c och d i förordningen” ersättas med ”artikel 30.5 andra strecksatsen b, c och d i förordningen”.
   (c) I kapitel III c punkt 4.2 ska hänvisningen till ”artikel 15 i förordningen” ersättas med ”artikel 30 i förordningen”.
   (d) I kapitel IV a punkt 1 tredje stycket ska hänvisningen till ”artikel 15.5 i förordningen” ersättas med ”artikel 30.6 i förordningen”.

3.  Bilaga IB ska ändras på följande sätt:

   (a) I kapitel I Definitioner ska punkterna l, o, t, y, ee, kk, oo och qq utgå.
  (b) Kapitel VI ska ändras på följande sätt:
   (i) I första stycket ska hänvisningen till ”artikel 12.5 i förordning (EEG) nr 3821/85, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2135/98” ersättas med ”artikel 24.5 i förordning (EEG) nr 3821/85”.
   (ii) Avsnitt 1 ”Godkännande av montörer eller verkstäder” ska utgå.
   (c) I kapitel VIII punkt 271 ska hänvisningen till ”artikel 5 i denna förordning” ersättas med en hänvisning till ”artikel 8 i denna förordning”.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 561/2006 ska ändras på följande sätt:

(-1)  Artikel 2.1 a ska ändras enligt följande:"

   (a) gods om fordonens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, överstiger 2,8 ton, eller.’[Am. 134]
   (-1a) I artikel 3 ska följande led läggas till:
  

’(aa) fordon eller fordonskombinationer som används för transport av material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete och som endast används inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, och endast på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift,’ [Ändr. 126 + 135]

  (-1b) I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

'Genom undantag från punkterna 1 och 2 måste en förare som utför persontransporter, efter en körtid på 4,5 timmar, ta en rast på minst 45 minuter. Denna rast kan ersättas av flera raster på vardera minst 15 minuter.’ [Ändr. 127]
   (-1c) I artikel 8, ska punkt 6a ersättas av följande:

'6a.  Genom undantag från punkt 6 får en förare, som utför persontransporter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss*, skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående normala veckovila, förutsatt att

   (a) föraren tar en normal dygnsvila efter utnyttjandet av undantagsbestämmelsen,
   (b) en hel 140 timmars veckovila iakttas inom en fyraveckorsperiod. [Ändr. 128]
  

* EUT L 300, 14.11.2009, s. 88.

"

(1)  Artikel 13.1 ska ändras enligt följande:"

Om det är förenligt med de mål som fastställs i artikel 1, får varje medlemsstat inom sitt eget territorium, eller efter överenskommelse med en annan medlemsstat inom dess territorium, medge undantag från föreskrifterna i artiklarna 5 till 9, och förena sådana undantag med särskilda villkor, för transporter enligt följande:

   a) Fordon som ägs eller hyrs, utan förare, av statliga myndigheter för att utföra vägtransporter som inte konkurrerar med privata transportföretag.
   b) Fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks, trädgårds, skogs, uppfödnings eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 km från den plats där företaget är beläget.
   c) Jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks och skogsbruksverksamhet, inom en radie av upp till 100 km från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget.
   d) Fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton för leverans av postartiklar. Sådana fordon får endast användas inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget och på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift. [Ändr. 117]
   e) Fordon som uteslutande används på öar med en areal av högst 2300 km2 vilka inte är förenade med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon.
   f) Fordon som används för godstransporter inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget och som drivs med hjälp av naturgas, flytande gas eller el vars högsta tillåtna vikt, inklusive släp eller påhängsvagn, inte överstiger 7,5 ton.
   g) Fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport av gods eller passagerare.
   h) Fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, anläggning, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller mottagare. [Ändr. 118]
   i) Fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för ickekommersiell persontransport.
   j) Specialfordon som transporterar cirkus och nöjesfältsutrustning.
   k) Särskilt utrustade fordon för mobila projekt, vars främsta syfte är att användas som undervisningshjälpmedel när de är stationära.
   l) Fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och/eller för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder. [Ändr. 119]
   m) Specialfordon för transport av pengar och/eller värdeföremål.
   n) Fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda.
   o) Fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar som hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler.
   p) Fordon som används för transport av levande djur från lantgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom en radie på 100 km.
   q) Fordon som används för transporter av byggnadsmaterial till och från byggarbetsplatser. ’

"

[Ändr. 120]

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den ...(24).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) EUT C 37, 10.2.2012, s. 6.
(3) EUT C 43, 15.2.2012, s. 79.
(4) EUT C 37, 10.2.2012, s. 6.
(5) Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2012
(6) EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.
(7) EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.
(8) EUT L 102, 11.4.2006, s. 35.
(9) EUT L 403, 30.12.2006, s. 18.
(10) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(11) EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
(12) EUT L 29, 31.1.2009, s. 45.
(13) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(14)+ Datum: två år efter det att denna förordning trätt ikraft.
(15)+ Datum: den dag då denna förordning träder i kraft.
(16)+ Datum: den dag då denna förordning träder i kraft.
(17)+ Datum: 6 månader efter det att denna förordning har trätt ikraft.
(18)++ Datum: 12månader efter det att denna förordning har trätt ikraft.
(19)+ Datum: 24 månader efter det att denna förordning har trätt ikraft.
(20)+ Tillämpningsdatum för denna förordning.
(21)+ Datum: två år efter det att denna förordning träder i kraft.
(22)+ Datum: den dag då denna förordning träder i kraft.
(23)+ Datum:12 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(24)* Datum: 12 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.


Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs ***I
PDF 623kWORD 237k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs (KOM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))
P7_TA(2012)0272A7-0046/2012

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0285),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0139/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för rättsliga frågor (A7-0046/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs

P7_TC1-COD(2011)0137


EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande(1),

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens råd begärde i sin resolution av den 25 september 2008 om en övergripande europeisk plan för bekämpning av varumärkesförfalskning och piratkopiering(3) en översyn av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter(4).

(2)  Saluföring av varor som gör intrång i immateriella rättigheter medför betydande skada för rättighetshavare, laglydiga tillverkare och handlare. Sådana varor vilseleder också konsumenterna och kan i vissa fall hota deras hälsa och säkerhet. Dessa varor bör i möjligaste mån hållas borta från unionens tullområde och från marknaden, och åtgärder bör vidtas för att ta itu med denna olagliga verksamhet utan att laglig handel hindras. Konsumenterna måste därför vara välinformerade om riskerna med att köpa dessa varor.[Ändr. 1]

(3)  Översynen av förordning (EG) nr 1383/2003 visade att det krävs vissa förbättringar av regelverket för att skärpa kontrollentullmyndigheternas kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs och för att uppnå klarhet angående rättsläget, mot bakgrund av utvecklingen på det ekonomiska, kommersiella och juridiska området. [Ändr. 2]

(4)  För att tullmyndigheterna ska kunna kontrollera att immateriella rättigheter efterlevs bör de kunna kontrollera varor som är, eller borde vara, föremål för tullövervakning i unionens tullområde, inbegripet varor som hänförs till ett suspensivt arrangemang. Att efterlevnaden av immateriella rättigheter kontrolleras vid gränsen, oavsett var varorna är, eller borde vara, föremål för ”tullövervakning” enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(5), innebär att resurserna används effektivt. När varor kvarhålls av tullen vid gränsen krävs ett enda rättsligt förfarande medan det i fråga om varor som påträffas på marknaden och som har delats upp och levererats till olika detaljhandlare krävs flera separata förfaranden för att uppnå samma nivå på efterlevnadskontrollen. Ett undantag bör göras för varor som övergår till fri omsättning enligt förfarandet för användning för särskilda ändamål, eftersom dessa varor kvarstår under tullövervakning även efter att de övergått till fri omsättning. Denna förordning bör inte heller tillämpas på varor som resande medför i sitt personliga bagage, om varorna är för deras eget personliga bruk och det inte finns några tecken på att syftet med varorna är kommersiellt. [Ändr. 3]

(5)  Förordning (EG) nr 1383/2003 täcker inte vissa immateriella rättigheter och inte heller vissa intrång. För att skärpa kontrollen av att immateriella rättigheter efterlevs bör följaktligen tullkontrollen utvidgas till att omfatta andra typer av intrång, t.ex. intrång till följd av parallellhandel och intrång i sådana rättigheter vars efterlevnad redan kontrolleras av tullmyndigheterna men som inte täcks av förordning (EG) nr 1383/2003. Av sammadetta skäl bör den här förordningen, utöver de rättigheter som redan täcks av förordning (EG) nr 1383/2003, omfatta handelsnamn i den utsträckning de skyddas som exklusiva rättigheter i nationell lagstiftning, kretsmönster i halvledarprodukter, bruksmönster, utrustning för att kringgå tekniska åtgärder och alla exklusiva immateriella rättigheter som fastställs i unionslagstiftningen. [Ändr. 4]

(5a)  Medlemsstaterna bör tilldela tillräckliga resurser för att tullmyndigheterna ska kunna utföra sina utökade arbetsuppgifter och förse tullpersonalen med lämplig utbildning. Kommissionen och medlemsstaterna bör anta riktlinjer för att se till att tullens kontroll av de olika typer av intrång som omfattas av denna förordning sker på ett korrekt och enhetligt sätt. [Ändr. 5]

(5b)  Denna förordning bör, när den är helt genomförd, bidra till en inre marknad som säkerställer ett effektivare skydd för rättighetshavare, uppmuntrar kreativitet och innovation samt ger konsumenterna tillgång till tillförlitliga produkter av hög kvalitet, vilket i sin tur borde bidra till utvecklingen av gränsöverskridande transaktioner mellan konsumenter, företag och handlare. [Ändr. 6]

(5c)  Kommissionen bör vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att samtliga tullmyndigheter runt om i unionen utan onödigt dröjsmål tillämpar den nya rättsliga ramen på ett enhetligt sätt och därmed ser till att kontrollen av immateriella rättigheter efterlevs på ett effektivt sätt som skyddar rättighetshavarna utan att detta hämmar handeln. Genomförandet av den moderniserade tullkodexen, och särskilt av ett kompatibelt e-tullsystem, skulle i framtiden kunna underlätta efterlevnadskontrollen. [Ändr. 7]

(5d)  Medlemsstaterna står inför en situation där resurserna för tullverksamhet blir alltmer begränsade. Ny lagstiftning bör därför inte medföra ytterligare ekonomiska bördor för de nationella myndigheterna. Åtgärder för att främja såväl ny riskhanteringsteknik som strategier för att maximalt utnyttja de resurser som står till de nationella myndigheternas förfogande bör stödjas. [Ändr. 8]

(6)  Den här förordningen innehåller regler om vilka förfaranden tullmyndigheterna ska följa. Således införfastställer denna förordning inte något nytt kriterium för att bedöma huruvida tillämplig immaterialrätt överträds eller ej. [Ändr. 9]

(7)  Den här förordningen bör inte inverka på reglerna om domstolars behörighet, särskilt de som anges i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område(6).

(8)  Varje person, oavsett om denne är innehavare av en immateriell rättighet, som kan inleda ett rättsligt förfarande i eget namn när det gäller ett eventuellt intrång i denna rättighet bör ha rätt att lämna en ansökan till tullmyndigheterna om att de ska ingripa.

(9)  För att se till att efterlevnaden av immateriella rättigheter kontrolleras i hela unionen bör det, i de fall en person med rätt att lämna en ansökan om ingripande begär efterlevnadskontroll av en immateriell rättighet som omfattar hela unionens territorium, föreskrivas att personen kan begära att tullmyndigheterna i en medlemsstat fattar beslut om ingripande från deras sida och från tullmyndigheternas sida i alla andra medlemsstater där det begärs att efterlevnaden av den immateriella rättigheten kontrolleras.

(10)  För att påskynda kontrollen av immateriella rättigheters efterlevnad bör det föreskrivas att tullmyndigheterna, när de på grundval av tillräcklig bevisningtillräckliga indicier misstänker att varor under deras övervakning gör intrång i immateriella rättigheter, får, på eget initiativ eller på grundval av en ansökan, skjuta upp frigörandet av varorna eller kvarhålla dem, i syfte att de personer som har rätt att lämna en ansökan om tullmyndigheternas ingripande ska kunna inleda ett förfarande för att fastställa om ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet. [Ändr. 10]

(10a)  När varor under transitering misstänks vara en imitation eller kopia av en produkt som omfattas av en immateriell rättighet i unionen bör det ankomma på deklaranten eller innehavaren av varorna att framlägga bevis avseende varornas slutliga bestämmelseort. Varornas slutliga bestämmelseort bör antas vara unionsmarknaden såvida inte deklaranten, innehavaren av eller ägaren till varorna har framlagt klara och övertygande bevis på motsatsen. Kommissionen bör anta riktlinjer som anger kriterier utifrån vilka tullmyndigheten på ett effektivt sätt kan bedöma risken för att varor avleds till unionsmarknaden, med beaktande av relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol. [Ändr. 11]

(11)  När det misstänks att varor gör intrång i immateriella rättigheter i andra fall än varumärkesförfalskning eller pirattillverkning kan det vara svårt för tullmyndigheterna att genom en okulär besiktning bedöma om intrång görs i en immateriell rättighet. Det bör således föreskrivas att ett förfarande bör inledas om inte de berörda parterna, dvs. varuinnehavaren och rättighetshavaren, kommer överens om att överlämna varorna för förstöring. De myndigheter som är behöriga för sådana förfaranden bör fastställa huruvida intrång har gjorts i en immateriell rättighet och fatta lämpliga beslut avseende detta intrång.[Ändr. 12]

(12)  Genom förordning (EG) nr 1383/2003 fick medlemsstaterna möjlighet att föreskriva ett förfarande för förstöring av vissa varor utan skyldighet att inleda ett förfarande för fastställande av om ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet. Som det sägs i Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln(7) har detta förfarande varit mycket framgångsrikt i de medlemsstater där det har varit tillgängligt. Ett sådant förfarande bör således bli obligatoriskt för de synligaalla intrång som lätt kan identifieras av tullmyndigheterna vid en okulär besiktning, och detta förfarande bör även tillämpas på begäran av rättighetshavaren när denne har bekräftat intrånget i en immateriell rättighet och har samtyckt till förstöring och när deklaranten eller varuinnehavaren inte motsätter sig förstöring. [Ändr. 13]

(13)  För att minimera de administrativa bördorna och kostnaderna, utan att påverka slutkonsumentens rätt att vederbörligen informeras i god tid om den rättsliga grunden för de åtgärder som tullmyndigheterna vidtar, bör ett särskilt förfarande införas för små sändningar av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, vilket medger att varorna förstörs utan rättighetshavarens samtycke om denne har begärt att det särskilda förfarandet ska tillämpas på hans eller hennes ansökan. När det gäller fastställandet av de trösklar som ska gälla för definitionen av små sändningar bör denna förordning delegera till kommissionen befogenheten att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I samband med detta arbete är det viktigt att kommissionen genomför adekvata samråd, även med experter.[Ändr. 14]

(14)  Vid förberedelsen och utformningen av delegerade akter bör kommissionen tillse att relevanta dokument på lämpligt sätt översänds samtidigt och i god tid till Europaparlamentet och rådet.[Ändr. 15]

(15)  För att få ytterligare klarhet angående rättsläget och skydda lagliga handlares intressen mot potentiellt missbruk av reglerna om efterlevnadskontroll vid gränserna bör man ändra tidsfristerna för kvarhållande av varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet,och villkoren för när tullmyndigheterna ska överföra uppgifter om sändningar till rättighetshavarna och villkoren för tillämpning av förfarandet för förstöring av varor under tullkontroll vid misstänkta intrång i immateriella rättigheter i andra fall än varumärkesförfalskning eller pirattillverkning samt.För de fall då tullmyndigheterna ingriper efter det att en ansökan har beviljats bör det även införa en bestämmelse om att varuinnehavaren ska få uttrycka sina synpunkter innan tullförvaltningen fattar ett beslut med negativa konsekvenser för honom eller henneskjuter upp frigörandet av eller kvarhåller varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter men som inte är varumärkesförfalskade eller pirattillverkade, eftersom det kan vara svårt för tullmyndigheterna att genom en okulär besiktning bedöma om intrång görs i en immateriell rättighet.[Ändr. 16]

(16)  Med hänsyn till den provisoriska och förebyggande karaktären hos de åtgärder som antas av tullmyndigheterna på detta område och de motstridande intressena hos de parter som berörs av åtgärderna bör vissa aspekter av förfarandena anpassas i syfte att få en smidig tillämpning av förordningen samtidigt som de berörda parternas rättigheter respekteras. När det gäller de olika underrättelser som föreskrivs i förordningen bör följaktligen tullmyndigheterna skicka underrättelsen till den lämpligaste personen med utgångspunkt i dokumenten över tullbehandling eller den situation som gäller för varorna. Tidsfristerna enligt denna förordning för de nödvändiga underrättelserna bör börja löpa vid den tidpunkt då de skickas av tullmyndigheterna, så att alla tidsfrister för underrättelser till de berörda parterna anpassas till varandrade har mottagits. Tidsfristen för åberopande av rätten att höras innan ett negativt beslut fattasfrigörandet av andra varor än varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor skjuts upp eller innan sådana varor kvarhålls bör fastställas till tre arbetsdagar, med tanke på attefter mottagandet av beslutet om innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan om ingripande frivilligt har begärt att tullmyndigheterna ska ingripa och att deklaranten eller varuinnehavaren måste vara medveten om den särskilda situation som gäller för deras varor när dessa är föremål för tullövervakning. När det gäller det särskilda förfarandet för små sändningar där konsumenter sannolikt är direkt berörda och inte kan väntas ha samma noggrannhet som andra ekonomiska aktörer som är vana vid att fullgöra tullformaliteter, bör denrätten att höras beviljas för alla typer av varor och tidsfristen vara betydligt längre. under vilken denna rätt är tillåten förlängas. Med tanke på det eventuella merarbete som tullkontrollinsatser till följd av denna förordning innebär bör tullmyndigheterna ge förtur åt hanteringen av stora sändningar.[Ändr. 17]

(17)  Enligt den förklaring om Trips-avtalet och folkhälsa som antogs vid Världshandelsorganisationens (WTO) ministerkonferens i Doha den 14 november 2001 kan och bör avtalet om handelsrelaterade aspekter på immateriella rättigheter (Trips-avtalet) tolkas och tillämpas på ett sätt som underbygger WTO-medlemmarnas rätt att skydda folkhälsan, särskilt genom att underlätta tillgången till läkemedel för alla. När det gällerDet är därför särskilt viktigt att tullmyndigheterna ser till att alla åtgärder de vidtar överensstämmer med EU:s internationella åtaganden och unionens politik på området för utvecklingssamarbete enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och inte kvarhåller eller skjuter upp frigörandet av generiska läkemedel vars transport genom unionens territorium, med eller utan omlastning, lagring, uppdelning av partier eller förändringar av transportsätt eller transportmedel, endast utgör en del av en hel transport som påbörjas och avslutas utanför unionens territorium, bör tullmyndigheterna vid uppskattningen av risken för intrång i immateriella rättigheter beakta alla påtagliga risker för att dessa varor omdirigeras och släpps ut på unionens marknadom det inte finns klara och övertygande bevis för att de är avsedda att saluföras inom unionen. [Ändr. 109 + 126 + 153]

(17a)  Läkemedel som försetts med ett falskt varumärke eller en falsk varubeteckning ger en felaktig bild av dess ursprung och kvalitetsnivå och bör därför behandlas som förfalskade läkemedel enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan(8). Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra att sådana produkter når patienter och konsumenter, utan att transiteringen av lagliga generiska läkemedel på unionens tullområde hindras. Senast den ...(9) bör kommissionen lägga fram en rapport om hur verkningsfulla de nuvarande tullåtgärderna för att bekämpa förfalskade läkemedel är samt om den eventuella negativa inverkan på tillgången till generiska läkemedel i samband med detta. [Ändr. 110 + 127 + 154]

(17b)  För att trappa upp kampen mot intrång i immateriella rättigheter bör Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter spela en viktig roll för att förse tullmyndigheterna med värdefulla upplysningar i syfte att säkerställa snabba och effektiva ingripanden från deras sida.[Ändr. 20]

(17c)  Kampen mot intrång i immateriella rättigheter vid unionens yttre gränser bör kombineras med riktade insatser vid källan. Detta förutsätter samarbete med tredjeländer och på internationell nivå, där kommissionen och medlemsstaterna bör bygga upp respekten för immateriella rättigheter och främja en hög standard för skyddet av dessa rättigheter. Detta bör ta sig uttryck i att man förordar att immateriella rättigheter ska inkluderas och verkställas i handelsavtal, liksom tekniskt samarbete, främjande av diskussioner inom olika internationella forum, kommunikation och utbyte av information samt ytterligare åtgärder inom det operativa samarbetet med tredjeländer och de berörda branscherna.[Ändr. 21]

(17d)  Med sikte på att undanröja internationell handel med varor som gör intrång i immateriella rättigheter anges det i artikel 69 i Trips-avtalet att WTO-medlemmarna ska främja utbyte av information mellan tullmyndigheterna om handel med varor som gör intrång i immateriella rättigheter. Ett sådant informationsutbyte bör göra det möjligt att spåra smugglarnätverk och därigenom stoppa tillverkningen och distributionen av varor som gör intrång i immateriella rättigheter i ett tidigare led av leveranskedjan. Det är därför nödvändigt att fastställa villkoren för utbytet av information mellan tullmyndigheterna i unionen och de berörda myndigheterna i tredjeländerna, inklusive information om uppgiftsskydd.[Ändr. 22]

(17e)  I enlighet med unionens mål om att stärka det internationella samarbetet i kampen mot varumärkesförfalskning, pirattillverkning och olaglig parallellhandel med varor som gör intrång i registrerade rättighetshavares immateriella rättigheter har Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter en nyckelroll att spela genom att förse alla tullmyndigheter i medlemsstaterna med relevanta uppgifter i god tid för att de ska kunna genomföra lämpliga kontroller av auktoriserade importörer och återförsäljare av varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet på den inre marknaden, liksom av exportörer till utländska marknader. Denna roll skulle kunna stärkas ytterligare genom att man skapar en databas över autentiska varor och tjänster från unionen som är skyddade med registrerade varumärken, formgivningar och patent. Denna databas skulle också kunna göras tillgänglig för utländska tullmyndigheter som samarbetar med unionen kring bättre skydd och efterlevnadskontroll av immateriella rättigheter.[Ändr. 23]

(18)  Av effektivitetsskäl bör bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen(10) gälla.

(19)  Tullmyndigheternas ansvar bör regleras av medlemsstaternas lagstiftning, även om det faktum att tullmyndigheterna beviljar en ansökan om ingripande inte bör ge innehavaren av det beslutet rätt till kompensation för det fall att sådana varor inte upptäcks av ett tullkontor och frigörs eller inga åtgärder vidtas för att kvarhålla varorna.

(20)  Med hänsyn till att tullmyndigheterna kommer att ingripa vid en ansökan som lämnas i förväg bör innehavaren av beslutet om beviljande av en ansökan om tullmyndigheternas ingripande ersätta dessa för alla de kostnader som de har för att kontrollera efterlevnaden av dennes immateriella rättigheter. Detta bör emellertid inte hindra Innehavaren av beslutet frånbör emellertid ha rätt att begära kompensation från intrångsgöraren eller andra personer som kan vara ansvariga enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning, såsom vissa förmedlare, till exempel fraktförare. När varor kvarhålls på grundval av en begäran från en tredje part baserad på immateriella rättigheter bör de kostnader och skador som uppstår för andra än tullförvaltningarna till följd av ingripandet från tullens sida regleras av den specifika lagstiftningen i varje enskilt fall. [Ändr. 24]

(20a)  Genom denna förordning införs en möjlighet för tullmyndigheterna att tillåta att varor som överlämnats för förstöring flyttas, under tullens överinseende, mellan olika platser inom unionens tullområde. Tullmyndigheterna bör uppmuntras att utnyttja denna möjlighet för att underlätta en ekonomiskt och miljömässigt säker förstöring av dessa varor samt i undervisnings- och visningssyfte, samtidigt som lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.[Ändr. 25]

(21)  Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs medför ett utbyte av uppgifter om de beslut som fattas angående ansökningar om ingripande. En sådan databehandling omfattar även personuppgifter och bör ske i enlighet med unionens lagstiftning, som särskilt anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(11) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(12).

(21a)  Vad databasen beträffar bör följande uppgifter fastställas i unionslagstiftningen: det organ som ska kontrollera och förvalta databasen samt det organ som ska ansvara för att de uppgifter som lagras i databasen behandlas på ett säkert sätt. Varje åtgärd för att införa någon form av driftskompatibilitet eller system för dataöverföring måste i första hand vara förenlig med principen om ändamålsbegränsning, dvs. principen att uppgifter i databasen endast får användas i det syfte för vilket databasen upprättades, och ingen överföring eller sammankoppling i andra syften bör få förekomma. [Ändr. 26]

(22)  För att uppnå enhetliga villkor för genomförandet av bestämmelser om formulär för ansökningar om tullmyndigheternas ingripande och ansökningar om förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa, bör kommissionen ges genomförandebefogenheter för fastställande av standardformulär. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(13).

(23)  Även om innehållet i de bestämmelser i denna förordning som ska genomföras omfattas av den gemensamma handelspolitiken, bör med hänsyn till den typ av genomförandeakter som ska antas och deras verkan det rådgivande förfarandet användas för antagandet av genomförandeakterna.

(24)  Förordning (EG) nr 1383/2003 bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs villkor och förfaranden för tullmyndigheternas ingripande när varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet är eller borde ha varit föremål för tullövervakning inom unionens tullområde.

2.  Denna förordning ska inte tillämpas på varor som har övergått till fri omsättning enligt förfarandet för användning för särskilda ändamål i enlighet med artikel 82 i förordning (EEG) nr 2913/92.

3.  Denna förordning ska inte inverka på medlemsstaternas och unionens immaterialrätt.

4.  Denna förordning ska inte tillämpas på varor av icke-kommersiell karaktär som ingår i resandes personliga bagage.

4a.  Denna förordning ska tillämpas på varor som transiteras genom unionens tullområde och som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet.[Ändr. 27]

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

  1. immateriell rättighet:
   (a) ett varumärke,
   (b) en formgivning,
   (c) en upphovsrätt eller närstående rättighet enligt lagstiftningen i en medlemsstat,
   (d) en geografisk beteckning,
   (e) ett patent enligt lagstiftningen i en medlemsstat,
   (f) ett tilläggsskydd för läkemedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel(14),
   (g) ett tilläggsskydd för växtskyddsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel(15),
   (h) en rättighet enligt gemenskapens växtförädlarrätt, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt(16),
   (i) en rättighet enligt växtförädlarrätten i en medlemsstat,
   (j) ett kretsmönster i halvledarprodukter enligt lagstiftningen i en medlemsstat,
   (k) ett bruksmönster i den utsträckning det skyddas som en exklusiv immateriell rättighet enligt lagstiftningen i en medlemsstat, [Ändr. 28]
   (l) ett handelsnamn i den utsträckning det skyddas som en exklusiv immateriell rättighet enligt lagstiftningen i en medlemsstat,
   (m) varje annan rätt som fastställs som en exklusiv immateriell rättighet i unionslagstiftningen.
  2. varumärke:
   (a) ett gemenskapsvarumärke enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken(17),
   (b) ett varumärke som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt,
   (c) ett varumärke som är föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat,
   (d) ett varumärke som är föremål för en internationell registrering med rättsverkan i unionen.
  3. formgivning:
   (a) en gemenskapsformgivning enligt förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning(18),
   (b) en formgivning som har registrerats i en medlemsstat,
   (c) en formgivning som är föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat,
   (d) en formgivning som är föremål för en internationell registrering med rättsverkan i unionen.
  4. geografisk beteckning:
   (a) en geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning som skyddats för jordbruksprodukter och livsmedel enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(19),
   (b) en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning för vin enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden)(20),
   (c) en geografisk beteckning för aromatiserade viner enligt rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter(21),
   (d) en geografisk beteckning för spritdrycker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89(22),
   (e) en geografisk beteckning för andra produkter än viner, spritdrycker, jordbruksprodukter eller livsmedel i den utsträckning den fastställs som en exklusiv immateriell rättighet i en medlemsstats lagstiftning eller i unionslagstiftning,
   (f) en geografisk beteckning enligt avtal mellan unionen och tredjeländer vilken förtecknas som sådan i dessa avtal.
  5. varumärkesförfalskade varor:
   (a) varor som har utsatts för en åtgärd som innebär ett intrång i ett varumärke och som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det giltigt registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke, liksom varje varumärkessymbol, även om den föreligger separat, och allt emballagematerial som är försett med varumärken för varumärkesförfalskade varor, [Ändr. 29]
   (b) varor som har utsatts för en åtgärd som innebär ett intrång i en geografisk beteckning och som är försedda med eller beskrivs med ett namn eller uttryck som är skyddat för den geografiska beteckningen.
   6. pirattillverkade varor: varor som har utsatts för en åtgärd som innebär ett intrång i en upphovsrätt, närstående rättighet eller formgivning och som är eller innehåller kopior som tillverkats utan medgivande från innehavaren av en upphovsrätt, närstående rättighet eller formgivning, oavsett om rättigheten är registrerad, eller från en person som har ett tillstånd av rättighetshavaren i tillverkningslandet.
   7. varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet: varor avseende vilka det vid första anblicken finns tillräcklig bevisningtillräckliga indicier för att tullmyndigheterna i den medlemsstat där varorna påträffas ska dra slutsatsen att det rör sig om [Ändr. 30]
   (a) varor som har utsatts för en åtgärd som innebär ett intrång i en immateriell rättighet enligt unionens elleri den medlemsstatens lagstiftningmedlemsstat där varorna upptäcks, [Ändr. 31]
   (b) utrustning, produkter eller komponenter som kringgår en teknik, utrustning eller komponent som vid normalt bruk förhindrar eller begränsar handlingar med avseende på verk som inte har tillåtits av innehavaren av en upphovsrätt eller en till upphovsrätten närstående rättighet och som innebär ett intrång i en immateriell rättighet enligt den medlemsstatens lagstiftning,
   (c) en form eller matris som är särskilt avsedd eller anpassad för tillverkning av varor som gör intrång i en immateriell rättighet, om denna form eller matris innebär ett intrång i en rättighetshavares rättigheter enligt unionens elleri den medlemsstatens lagstiftningmedlemsstat där varorna upptäcks. [Ändr. 32]
   8. ansökan: en begäran till tullmyndigheterna om att dessa ska ingripa i ett fall där varor misstänks göra intrång i en immateriell rättighet.
   9. nationell ansökan: en ansökan om att tullmyndigheterna i en medlemsstat ska ingripa i den medlemsstaten.
   10. unionsansökan: en ansökan som lämnas i en medlemsstat om att tullmyndigheterna i den medlemsstaten och i en eller flera andra medlemsstater ska ingripa i sina respektive medlemsstater.
   11. sökanden: den person som lämnar en ansökan i sitt eget namn.
   12. varuinnehavare: den person som äger varorna eller har en liknande förfoganderätt över dem eller som har fysisk kontroll över dem.
   13. deklarant: den deklarantperson som avses i artikel 4.18 i förordning (EEG) nr 2913/92 avger en tulldeklaration i eget namn eller den person i vars namn en tulldeklaration avges. [Ändr. 33]
   14. förstöring: fysisk förstöring, återvinning eller bortskaffande av varor på ett icke-kommersiellt sätt och så att skada för innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan utesluts.
   15. tullövervakning: den övervakning från tullmyndigheternas sida som avses i artikel 4.13 i förordning (EEG) nr 2913/92varje allmän åtgärd som vidtas av tullmyndigheterna i syfte att sörja för att tullagstiftningen och, i förekommande fall, andra bestämmelser som gäller varor som omfattas av sådana åtgärder, iakttas. [Ändr. 34]
   16. unionens tullområde: det gemenskapens tullområde som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 2913/92.
   17. frigörande av varor: den handling varigenom tullmyndigheterna gör varor tillgängliga för de ändamål som föreskrivs enligt det tullförfarande till vilket varorna har hänförts.
   17a. liten sändning: ett enda paket av kommersiell karaktär som
   (a) innehåller färre än tre varor eller
   (b) innehåller varor vars totala vikt understiger 2 kg.[Ändr. 35]
   17b. lättförstörbar vara: vara som är benägen att avsevärt minska i värde över tid eller som på grund av sin beskaffenhet riskerar att förstöras.[Ändr. 36]

Artikel 3

Tillämplig lagstiftning

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)(23) ska lagstiftningen i den medlemsstat där varorna konstateras befinna sig i någon av de situationer som avses i artikel 1.1 tillämpas vid fastställandet av huruvida användningen av dessa varor ger upphov till en misstanke om intrång i en immateriell rättighet eller har inneburit ett intrång i en immateriell rättighet.

KAPITEL II

ANSÖKAN OM TULLMYNDIGHETERNAS INGRIPANDE

Avsnitt 1

Inlämning av ansökningar om ingripande

Artikel 4

Personer som har rätt att lämna en ansökan

1.  Följande personer ska ha rätt att lämna en nationell ansökan eller en unionsansökan:

   a) Innehavare av immateriella rättigheter.
   b) Organisationer för kollektiv förvaltning av immateriella rättigheter som regelmässigt erkänns ha rätt att företrädalagligen företräder innehavare av upphovsrätter eller närstående rättigheter. [Ändr. 37]
   c) Organ som tillvaratar branschintressen och som regelmässigt erkänns ha rätt att företrädalagligen företräder innehavare av immateriella rättigheter. [Ändr. 38]
   d) Grupper enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 510/2006, producentgrupper enligt artikel 118e i förordning (EG) nr 1234/2007 eller liknande grupper av producenter som föreskrivs i unionslagstiftningen om geografiska beteckningar och som företräder producenter av en geografisk beteckning eller företrädare för sådana grupper; aktörer som har rätt att använda en geografisk beteckning och kontrollorgan som är behöriga för en sådan geografisk beteckning.

2.  Utöver de personer som anges i punkt 1 ska följande personer ha rätt att lämna en nationell ansökan:

   a) Alla andra personer som har tillstånd att använda immateriella rättigheter.
   b) Grupper av producenter som föreskrivs i medlemsstatslagstiftning om geografiska beteckningar och som företräder producenter av en geografisk beteckning eller företrädare för sådana grupper, aktörer som har rätt att använda en geografisk beteckning och kontrollorgan som är behöriga för en sådan geografisk beteckning.

3.  Utöver de personer som avses i punkt 1 ska en innehavare av ett exklusivt tillstånd som omfattar unionens tullområde ha rätt att lämna en unionsansökan.

4.  För att personer ska ha rätt att lämna en ansökan i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 ska de ha möjlighet att inleda ett förfarande för intrång i en immateriell rättighet i den medlemsstat där varorna påträffas.

Artikel 5

Immateriella rättigheter som täcks av unionsansökningar

En unionsansökan får lämnas när det gäller en immateriell rättighet som gäller i hela unionen.

Artikel 6

Inlämning av en ansökan

1.  När användning av varor misstänks utgöra ett intrång i en immateriell rättighet får de personer som avses i artikel 4 begära ett ingripande från tullmyndigheternas sida genom att lämna en ansökan till den behöriga tullenheten. Ansökan ska upprättas på det formulär som avses i punkt 3.

1a.  De personer som avses i artikel 4 ska lämna in endast en ansökan för varje immateriell rättighet som skyddas i en medlemsstat eller i unionen. [Ändr. 39]

2.  Varje medlemsstat ska utse den tullenhet som är behörig att ta emot och behandla ansökningar. Medlemsstaten ska informera kommissionen om detta, och kommissionen ska offentliggöra en förteckning över de behöriga tullenheter som medlemsstaterna utsett.

3.  Kommissionen ska fastställa ett ansökningsformulär med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 29.2. Vid utövandet av sina genomförandebefogenheter ska kommissionen samråda med Europeiska datatillsynsmannen. [Ändr. 40]

I formuläret ska det särskilt begäras att sökanden lämnar följande information:

   (a) Uppgifter om sig själv.
   (b) Sökandens status enligt artikel 4.
   (c) Styrkande handlingar som kan övertyga tullenheten om att sökanden är en person med rätt att lämna en ansökan.
   (d) Bemyndigande för fysiska eller juridiska personer som företräder sökanden, i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan lämnas.
   (e) De immateriella rättigheter vars efterlevnad ska kontrolleras.
   (f) När det gäller en unionsansökan, den eller de medlemsstater där tullens ingripande begärs.
   (g) Specifika och tekniska uppgifter om de autentiska varorna, inklusive märkning, såsom streckkodsmärkning, och vid behov bilder. [Ändr. 41]
   (h) Uppgifter som gör att tullmyndigheterna lätt kan identifiera berörda varor och som ska bifogas formuläret.
   (i) Uppgifter som är relevanta för tullmyndigheternas analys och bedömning av risken för att intrång görs i berörda immateriella rättigheter, till exempel uppgifter om auktoriserade återförsäljare. [Ändr. 42]
   (j) Namn på och adress till de företrädare för sökanden som har ansvar för juridiska och tekniska frågor.
   (k) Ett åtagande från sökanden om att underrätta den behöriga tullenheten om någon av de situationer som anges i artikel 14 uppstår.
   (l) Ett åtagande från sökanden om att vidarebefordra och uppdatera alla uppgifter som är relevanta för tullmyndigheternas analys och bedömning av risken för att intrång görs i berörda immateriella rättigheter.
   (m) Ett åtagande från sökanden om att ta på sig ansvaret under de omständigheter som anges i artikel 26.
   (n) Ett åtagande från sökanden om att bära de kostnader som avses i artikel 27, på de villkor som anges i den artikeln.
   (o) Att sökanden går med på att de uppgifter som denne lämnar kommer att behandlas av kommissionen.[Ändr. 43]

Ansökan ska innehålla den information som ska lämnas till den registrerade enligt förordning (EG) nr 45/2001 och de nationella lagarna för genomförande av direktiv 95/46/EG.[Ändr. 44]

4.  När det finns datorsystem för mottagande och behandling av ansökningar ska dessa lämnas med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik. Medlemsstaterna ska göra dessa system tillgängliga senast den 1 januari 2014.[Ändr. 45]

5.  Om en ansökan lämnas efter det att tullmyndigheterna lämnat underrättelse om att varors frigörande har skjutits upp eller att varor kvarhållits enligt artikel 17.4, ska denna ansökan uppfylla följande tilläggskrav:

   a) Den ska lämnas till den behöriga tullenheten inom fyra arbetsdagar efter underrättelsen om att varors frigörande har skjutits upp eller att varor kvarhållits.
   b) Den ska vara en nationell ansökan.
   c) Den ska innehålla de uppgifter som föreskrivs i punkt 3. Sökanden får dock utelämna de uppgifter som avses i punkt 3 g–i.

Avsnitt 2

Beslut beträffande ansökningar om ingripande

Artikel 7

Behandling av en ansökan

1.  När den behöriga tullenheten mottar en ansökan och finner att den inte innehåller alla de uppgifter som föreskrivs i artikel 6.3 ska tullenheten begära att sökanden lämnar de uppgifter som saknas inom tio arbetsdagar efter att den skickat underrättelse om detta.

I sådana fall ska den tidsfrist som avses i artikel 8 första stycket skjutas upp tills de berörda uppgifterna har mottagits.

2.  Om sökanden inte lämnar de saknade uppgifterna inom den tidsfrist som avses i punkt 1 skafår den behöriga tullenheten avslå ansökan. I detta fall ska den behöriga tullenheten ange skälen till sitt beslut och lämna information om överklagandeförfarandet. [Ändr. 46]

3.  Sökanden ska inte krävas på någon avgift för de administrativa kostnader som behandlingen av ansökan leder till.

Artikel 8

Underrättelse om beslut om beviljande eller avslående av en ansökan om ingripande

Den behöriga tullenheten ska underrätta sökanden om sitt beslut om beviljande eller avslående av ansökan inom 30 arbetsdagar efter mottagandet av ansökan.

När sökanden tidigare har underrättats om att tullmyndigheterna har skjutit upp varornas frigörande eller har kvarhållit varorna ska emellertid den behöriga tullenheten underrätta sökanden om sitt beslut om beviljande eller avslående av ansökan inom en arbetsdag efter mottagandet av ansökan.

Artikel 9

Beslut beträffande en ansökan om ingripande

1.  Beslut om beviljande av en nationell ansökan, beslut om återkallande eller ändring av sådana beslut och beslut om förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa ska, i den medlemsstat där den nationella ansökan lämnats, börja gälla från och med dagen för antagande av beslutet.

2.  Beslut om beviljande av en unionsansökan, beslut om återkallande eller ändring av sådana beslut och beslut om förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa ska börja gälla enligt följande:

   (a) I den medlemsstat där ansökan lämnats, från och med dagen för antagande av beslutet.
   (b) I alla andra medlemsstater där ett ingripande från tullmyndigheternas sida begärs, från och med den dag tullmyndigheterna underrättats i enlighet med artikel 13.2, förutsatt att innehavaren av beslutet har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 27.3.

Artikel 10

Period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa

1.  Vid beviljandet av en ansökan ska den behöriga tullenheten ange under vilken period tullmyndigheterna ska ingripa.

Perioden ska börja löpa dagen för beslutet om beviljande av ansökan och får inte överstiga ett år.

2.  När en ansökan som lämnas efter tullmyndigheternas underrättelse om att varors frigörande har skjutits upp eller att varor kvarhållits enligt artikel 17.4 inte innehåller de uppgifter som avses i artikel 6.3 g–i, ska ansökan beviljas endast i fråga om uppskjutande av varors frigörande eller kvarhållande av varor.

3.  När en immateriell rättighet upphör att gälla eller när sökanden av andra skäl upphör att vara den person som har rätt att lämna en ansökan ska tullmyndigheterna inte längre ingripa. De tullmyndigheter som fattade beslutet om beviljande av ansökan ska återkalla eller ändra beslutet i enlighet härmed.

Artikel 11

Förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa

1.  När den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa löper ut, och förutsatt att innehavaren av beslutet betalat de skulder till tullmyndigheterna som denne ådragit sig enligt denna förordning, får den tullenhet som fattade det ursprungliga beslutet, på begäran av innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan, förlänga denna period.

2.  Om begäran om förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa görs mindre än 30 arbetsdagar innan beslutet löper ut, får den behöriga tullenheten avslå begäran om förlängning.

3.  I begäran om förlängning ska sökanden upplysa om alla ändringar av de uppgifter som tillhandahållits enligt artikel 6.3.

4.  Den behöriga tullenheten ska underrätta innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan om sitt beslut om förlängning inom 30 arbetsdagar efter mottagandet av begäran om förlängning.

5.  Den förlängda period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa ska börja löpa dagen för beslutet om beviljande av förlängning och får inte överstiga ett år.

När en immateriell rättighet upphör att gälla eller när sökanden av andra skäl upphör att vara den person som har rätt att lämna en ansökan ska tullmyndigheterna inte längre ingripa. De tullmyndigheter som fattade beslutet om beviljande av förlängning ska återkalla eller ändra beslutet i enlighet härmed.

6.  Innehavaren av beslutet ska inte krävas på någon avgift för de administrativa kostnader som behandlingen av begäran om förlängning leder till.

7.  Kommissionen ska fastställa ett formulär för begäran om förlängning med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 29.2.

Artikel 12

Ändring av ett beslut när det gäller immateriella rättigheter

Den behöriga tullenhet som fattat beslutet om beviljande av ansökan får på begäran av innehavaren av det beslutet ändra förteckningen över de immateriella rättigheter som omfattas av beslutet.

När det gäller ett beslut om beviljande av en unionsansökan får en ändring som består i tillägg av ytterligare immateriella rättigheter bara avse sådana immateriella rättigheter som omfattas av artikel 5.

Artikel 13

Den behöriga tullenhetens underrättelseskyldigheter

1.  Den behöriga tullenhet till vilken en nationell ansökan har lämnats ska vidarebefordra följande beslut till tullkontoren i sin medlemsstat omedelbart efter det att besluten fattats:

   (a) Beslut om beviljande av en nationell ansökan.
   (b) Beslut om återkallande av beslut om beviljande av en nationell ansökan.
   (c) Beslut om ändring av beslut om beviljande av en nationell ansökan.
   (d) Beslut om förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa.

2.  Den behöriga tullenhet till vilken en unionsansökan har lämnats ska vidarebefordra följande beslut till den behöriga tullenheten i den eller de medlemsstater som anges i unionsansökan:

   (a) Beslut om beviljande av en unionsansökan.
   (b) Beslut om återkallande av beslut om beviljande av en unionsansökan.
   (c) Beslut om ändring av beslut om beviljande av en unionsansökan.
   (d) Beslut om förlängning av eller om vägran att förlänga den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa.
   (e) Beslut om upphävande av tullmyndigheternas ingripande enligt artikel 15.2.

Den behöriga tullenheten i den eller de medlemsstater som anges i unionsansökan ska därefter omedelbart vidarebefordra dessa beslut till tullkontoren.

3.  När den centrala databas hos kommissionen som avses i artikel 31.3 har inrättats ska samtliga utbyten av uppgifter om beslut om ansökningar om ingripande, åtföljande dokument och underrättelser mellan medlemsstaternas tullmyndigheter ske via den databasen.

Artikel 14

Underrättelseskyldigheter för innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan

Innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan ska inom fem arbetsdagar underrätta den behöriga tullenhet som fattade beslutet i följande fall: [Ändr. 47]

   a) När en immateriell rättighet som täcks av ansökan upphör att gälla.
   b) När innehavaren av beslutet av andra skäl upphör att vara den person som har rätt att lämna en ansökan.
   c) När de uppgifter som tillhandahållits enligt artikel 6.3 ändras.

Artikel 15

Innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan fullgör inte sina skyldigheter

1.  När innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan använder de uppgifter som lämnats av tullmyndigheterna för andra ändamål än de som föreskrivs i artikel 19 får den behöriga tullenheten

   a) upphäva beslutet om beviljande av ansökan i den medlemsstat där uppgifterna lämnats eller använts till och med utgången av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa,
   b) vägra att förlänga den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa.

2.  Den behöriga tullenheten får besluta att upphäva tullmyndigheternas ingripande till och med utgången av den period under vilken dessa myndigheter ska ingripa, om innehavaren av beslutet

   a) inte fullgör sina underrättelseskyldigheter enligt artikel 14,
   b) inte iakttar reglerna i artikel 18.2 om återlämnande av varuprov,[Ändr. 48]
   c) inte fullgör sina skyldigheter enligt artikel 27.1 och 27.3 i fråga om kostnader och översättning,
   d) inte inleder ett förfarande enligt artikel 20.1, 23.420.4 eller 24.9. [Ändr. 49]

När det gäller en unionsansökan ska beslutet om att upphäva tullmyndigheternas ingripande gälla enbart i den medlemsstat där beslutet fattas.

KAPITEL III

BESTÄMMELSER OM TULLMYNDIGHETERNAS INGRIPANDE

Avsnitt 1

Kvarhållande eller uppskjutande av frigörande av sådana varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet

Artikel 16

Kvarhållande av varor eller uppskjutande av varors frigörande efter beviljande av en ansökan

1.  När en medlemsstats tullmyndigheter i någon av de situationer som avses i artikel 1.1 identifierar varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet som täcks av ett beslut om beviljande av en ansökan om ingripande, ska de fatta ett beslut om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varornadem. [Ändr. 50]

2.  Innan tullmyndigheterna fattar ett beslut om uppskjutande avskjuter upp varors frigörande eller om kvarhållande avkvarhåller varor kan de begära att innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan ska tillhandahålla dem alla relevanta uppgifter. Tullmyndigheterna får ska även lämna uppgifter till innehavaren av beslutet, på dennes begäran, om det faktiska eller uppskattade antalet varor och deras beskaffenhet samt vid behov bilder påfotografier av dessa varor. [Ändr. 51]

3.  InnanOm de varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter inte är varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor, ska tullmyndigheterna fattar ett beslut om att skjuta upp varors frigörande eller att kvarhålla varor ska de meddela denna avsikt till deklaranten eller, om det rör sig om kvarhållande, varuinnehavaren innan de skjuter upp varornas frigörande eller kvarhåller varorna. Deklaranten eller varuinnehavaren ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter inom tre arbetsdagar efter det att meddelandet skickatshar mottagits. [Ändr. 52]

3a.  Om varor som misstänks vara en imitation eller kopia av en vara som omfattas av en immateriell rättighet i unionen hänförs till ett suspensivt arrangemang, ska tullmyndigheterna begära att deklaranten eller varuinnehavaren lägger fram tillräcklig bevisning för att varornas slutliga bestämmelseort ligger utanför unionens territorium; denna bevisning ska läggas fram inom tre arbetsdagar efter det att begäran mottagits. Om det inte finns tillräckliga bevis om motsatsen, ska tullmyndigheterna utgå från att den slutliga bestämmelseorten är unionens territorium.

     Kommissionen ska senast den ...(24)anta genomförandeakter med riktlinjer som gör det möjligt för tullmyndigheterna att bedöma risken för att de varor som avses i första stycket omdirigeras till unionens marknad. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 29.2.  [Ändr. 53]

4.  Tullmyndigheterna ska underrätta innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan samt deklaranten eller varuinnehavaren om sitt beslut att skjuta upp varorsuppskjutandet av varornas frigörande eller att kvarhållakvarhållandet av varorna inom en arbetsdag efter det. Alternativt kan tullmyndigheterna begära att innehavaren av beslutet fattatsom beviljande av ansökan underrättar deklaranten eller varuinnehavaren om detta, om innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan garanterar att han eller hon kommer att iaktta de tidsfrister som anges i denna förordning.. [Ändr. 54]

Underrättelsen till deklaranten eller varuinnehavaren ska innehålla information om de juridiska konsekvenser som avses i artikel 20 i fråga om andra varor än varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor eller som avses i artikel 23 i fråga om varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. [Ändr. 55]

5.  I fråga om de varor vars frigörande har skjutits upp eller som har kvarhållits ska tullmyndigheterna underrätta innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan och deklaranten eller varuinnehavaren om den faktiska eller uppskattade varukvantiteten och varornas faktiska eller uppskattade beskaffenhet, och vid behov lämna bilder påfotografier av dessa varor. [Ändr. 56]

6.  När flera personer anses vara varuinnehavare ska tullmyndigheterna inte behöva underrätta mer än en person.

Artikel 17

Uppskjutande av varors frigörande eller kvarhållande av varor utan att en ansökan beviljats

1.  När tullmyndigheterna i någon av de situationer som avses i artikel 1.1 identifierar varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet får de skjuta upp frigörandet av varorna eller kvarhålla varorna innan de har underrättats om ett beslut om beviljande av en ansökan i fråga om dessa varor.

2.  Innan tullmyndigheterna fattar ett beslut om uppskjutande avskjuter upp varors frigörande eller om kvarhållande avkvarhåller varor kan de, utan att lämna några uppgifter utöver uppgifter om det faktiska eller uppskattade antalet varor och deras beskaffenhet samt vid behov bilder påfotografier av dessa varor, begära av vilken person som helst som har rätt att lämna en ansökan beträffande det misstänkta intrånget i en immateriell rättighet att denne tillhandahåller alla relevanta uppgifter. [Ändr. 57]

3.  Innan tullmyndigheterna fattar ett beslut om att skjuta upp varors frigörande eller att kvarhålla varor ska de meddela denna avsikt till deklaranten eller, om det rör sig om kvarhållande, varuinnehavaren. Deklaranten eller varuinnehavaren ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter inom tre arbetsdagar efter att meddelandet skickats. [Ändr. 58]

3a.  Om varor som misstänks vara en imitation eller kopia av en vara som omfattas av en immateriell rättighet i unionen hänförs till ett suspensivt arrangemang, ska tullmyndigheterna begära att deklaranten eller varuinnehavaren lägger fram tillräcklig bevisning för att varornas slutliga bestämmelseort ligger utanför unionens territorium; denna bevisning ska läggas fram inom tre arbetsdagar efter det att begäran skickats. Om det inte finns tillräcklig bevisning för motsatsen, ska tullmyndigheterna utgå från att den slutliga bestämmelseorten är unionens territorium.

     Kommissionen ska senast den ...(25)anta genomförandeakter med riktlinjer som gör det möjligt för tullmyndigheterna att bedöma risken för att de varor som avses i första stycket omdirigeras till unionens marknad. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 29.2. [Ändr. 59]

4.  Tullmyndigheterna ska underrätta vilken person som helst som har rätt att lämna en ansökan beträffande det misstänkta intrånget i en immateriell rättighet om att varors frigörande har skjutits upp eller att varor kvarhållits inom en arbetsdag efter det att frigörandet av varorna skjutits upp eller varorna kvarhållits.

4a.  Om det inte går att identifiera någon person som har rätt att lämna en ansökan ska tullmyndigheterna samarbeta med de behöriga myndigheterna för att identifiera en person som har rätt att lämna en ansökan. [Ändr. 60]

5.  Tullmyndigheterna ska bevilja frigörande av varor eller upphöra med kvarhållandet av varor omedelbart efter fullgörandet av samtliga tullformaliteter i följande fall:

   a) När de inte har identifierat någon person med rätt att lämna en ansökan beträffande det misstänkta intrånget i en immateriell rättighet inom en arbetsdag från uppskjutandet av varornas frigörande eller kvarhållandet av varorna.
   b) När de inte har mottagit eller har avslagit en ansökan i enlighet med artikel 6.5.

Tullmyndigheterna ska underrätta deklaranten eller varuinnehavaren om sitt beslut att skjuta uppuppskjutandet av varors frigörande eller att kvarhållakvarhållandet av varorna inom en arbetsdag efter det att beslutet fattats. [Ändr. 61]

6.  Denna artikel ska inte tillämpas på lättförstörbara varor.[Ändr. 62]

Artikel 18

Inspektion och provtagning av varor vars frigörande har skjutits upp eller som har kvarhållits

1.  Tullmyndigheterna ska ge innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan och deklaranten eller varuinnehavaren möjlighet att inspektera de varor vars frigörande har skjutits upp eller som har kvarhållits.

2.  Tullmyndigheterna får ta varuproverrepresentativa prover av hela varupartiet och överlämna eller skicka dessa varuprover till innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan, på dennes begäran och enbart för analysändamål och för att underlätta det påföljande förfarandet i fråga om varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan ska ensam ansvara för all analys av dessa varuprover. [Ändr. 63]

Om omständigheterna medger det ska varuproverna återlämnas när den tekniska analysen fullbordats och innan varorna frigörs eller deras kvarhållande upphör.

3.  Tullmyndigheterna ska, på begäran och om de känner till uppgifterna, tillhandahålla innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan och, i tillämpliga fall, de brottsbekämpande myndigheterna och organen namn på och adresser till mottagaren, avsändaren, deklaranten eller varuinnehavaren samt uppgifter om tullförfarandet och ursprung, härkomst och bestämmelseort för de varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet. [Ändr. 64]

4.  Varje medlemsstat ska själv fastställa villkoren för lagring av varorna under den period frigörandet är uppskjutet eller varorna kvarhålls, inbegripet bestämmelser om kostnader.

Artikel 19

Tillåten användning av vissa uppgifter av innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan

Om innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan har mottagit de uppgifter som avses i artikel 18.3 får denne använda dessa uppgifter enbart för följande ändamål:

   a) För att inleda ett förfarande för fastställande av huruvida intrång har gjorts i en immateriell rättighet eller under ett sådant förfarande. [Ändr. 65]
   aa) För att vidta ytterligare åtgärder i syfte att identifiera intrångsgöraren i den immateriella rättigheten. [Ändr. 66]
   ab) För att inleda straffrättsliga förfaranden, eller under sådana pågående förfaranden. [Ändr. 67]
   b) För att begära kompensation från intrångsgöraren eller andra personer när varor förstörts i enlighet med artikel 20.3 eller 23.3. [Ändr. 68]
   ba) I eller i samband med en brottsutredning eller ett straffrättsligt förfarande, inklusive de uppgifter som rör en immateriell rättighet. [Ändr. 69]
   bb) I förhandlingar om en uppgörelse utanför domstol. [Ändr. 70]

Artikel 19a

Utbyte av information och uppgifter mellan tullmyndigheter

Med förbehåll för av lämpliga uppgiftsskyddsgarantier får kommissionen besluta att information och uppgifter som samlas in enligt artikel 18.3 ska utbytas mellan tullmyndigheterna i unionen och de berörda myndigheterna i tredjeländer samt fastställa villkoren för ett sådant utbyte. [Ändr. 71]

Avsnitt 2

Förstöring av varor, inledande av ett förfarande och påskyndat frigörande av varor [Ändr. 72]

Artikel 20

Förstöring av varor och inledande av ett förfarande [Ändr. 73]

1.  När andra Varor än sådana som omfattas av artiklarna 23 och 24 misstänks göra intrång i en immateriell rättighet ska innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan inleda ett förfarande för fastställande avvars frigörande har skjutits upp eller som har kvarhållits i enlighet med artikel 16 får förstöras under tullens kontroll utan att det behöver fastställas huruvida intrång har gjorts i en immateriell rättighet inom tio arbetsdagar från det att beslutet om att skjuta upp frigörandet av varor eller kvarhålla varor har skickats.enligt lagstiftningen i den medlemsstat där varorna påträffas, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

   a) När det rör sig om lättförstörbara varor som misstänks göraInnehavaren av beslutet om beviljande av ansökan har, på grundval av de uppgifter som han eller hon försetts med i enlighet med artikel 16.2, skriftligen bekräftat för tullmyndigheterna att intrång har gjorts i en immateriell rättighet ska den tidsfrist för inledande av ett förfarande som avses i första stycket vara, och ange i vilken immateriell rättighet som intrånget gjorts, inom tio arbetsdagar eller, i fråga om lättförstörbara varor, inom tre arbetsdagar från det att beslutetunderrättelsen om att skjuta upp frigörandet av varor eller kvarhålla varor har skickatsmottagits.
   b) Innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan har skriftligen till tullmyndigheterna bekräftat sitt samtycke till förstöringen av varorna inom tio arbetsdagar eller, i fråga om lättförstörbara varor, inom tre arbetsdagar från det att underrättelsen om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varorna har mottagits.
   c) Deklaranten eller varuinnehavaren har skriftligen till tullmyndigheterna bekräftat sitt samtycke till förstöringen av varorna inom tio arbetsdagar eller, i fråga om lättförstörbara varor, inom tre arbetsdagar från det att underrättelsen om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varorna har mottagits.

När det rör sig om lättförstörbara varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet ska den tidsfrist för inledande av ett förfarande som avses i första stycket vara tre arbetsdagar från det att beslutet om att skjuta upp frigörandet av varor eller kvarhålla varor har skickats.[Ändr. 74]

2.  Om deklaranten eller varuinnehavaren inte, inom de tidsfrister som anges i punkt 1 c, har bekräftat sitt samtycke till förstöringen eller meddelat sitt motstånd till förstöringen till de tullmyndigheter som fattade beslut om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla dem, ska tullmyndigheterna ska bevilja frigörande av varor eller upphöra med kvarhållandet av varor omedelbart efter det att samtliga tullformaliteter fullgjorts, om innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan inte har informerat dem om något av följande inom den tidsfrist som avses i punkt 1: anse att deklaranten eller varuinnehavaren har samtyckt till att varorna förstörs.

   a) Att ett förfarande för att fastställa huruvida intrång har gjorts i en immateriell rättighet har inletts.
   b) Att innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan och varuinnehavaren har ingått ett skriftligt avtal om att överlämna varorna för förstöring.[Ändr. 75]

3.  Vid ett avtal om överlämnande av varor för förstöring enligt punkt 2 b ska Förstöringen ska utföras under tullens kontroll och innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan bära kostnaderna och ansvara för förstöringen, om inte annat föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där varorna förstörs. Varuprover får tas före förstöringen.[Ändr. 76]

4.  På begäran avOm det inte finns samtycke till förstöringen eller om deklaranten eller varuinnehavaren motsätter sig förstöring ska innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan får tullmyndigheterna i tillämpliga fall förlänga den tidsfrist som avses i punkt 1 första stycket med högst tioinleda ett förfarande för fastställande av huruvida ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet, inom tjugo arbetsdagar eller, i fråga om lättförstörbara varor, tre arbetsdagar från det att underrättelsen om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varorna har mottagits.

När det gäller lättförstörbara varor får den tidsfrist som avses i punkt 1 andra stycket inte förlängas.[Ändr. 77]

4a.  Tullmyndigheterna ska bevilja frigörande av varorna eller upphöra med kvarhållandet av dem, beroende på vad som är tillämpligt, omedelbart efter det att samtliga tullformaliteter fullgjorts, om innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan inte har informerat dem om något av följande:

   a) Sitt samtycke till förstöringen, inom de tidsfrister som avses i punkt 1 b.
   b) Att det inletts ett förfarande för fastställande av huruvida ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet, inom den tidsfrist som avses i punkt 4.[Ändr. 78]

Artikel 21

Påskyndat frigörande av varor

1.  I de fall tullmyndigheterna har underrättats om inledandet av ett förfarande för fastställande av huruvida intrång har gjorts i en formgivning, ett patent, ett bruksmönster eller en växtförädlarrätt och den period som föreskrivs i artikel 20 har löpt ut, får deklaranten eller varuinnehavaren begära att tullmyndigheterna frigör varorna eller upphör med deras kvarhållande.

Tullmyndigheterna ska frigöra varorna eller upphöra med deras kvarhållande först när samtliga följande villkor är uppfyllda:

   a) Deklaranten eller varuinnehavaren har ställt en garanti.
   b) Den myndighet som är behörig för fastställandet av huruvida ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet har inte tillåtit försiktighetsåtgärder.
   c) Samtliga tullformaliteter har fullgjorts.

2.  Den garanti som avses i punkt 1 a ska ställas av deklaranten eller varuinnehavaren inom tio arbetsdagar efter den dag då tullmyndigheterna mottagit den begäran som avses i punkt 1.

3.  Tullmyndigheterna ska fastställa garantins belopp till en nivå som är tillräckligt hög för att skydda intressena hos innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan.

4.  Det faktum att en garanti ställts ska inte inverka på de andra rättsmedel som står till buds för innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan.

Artikel 22

Förbjuden tullbehandling av varor som överlämnats för förstöring

1.  Varor som överlämnats för förstöring enligt artikel 20, 23 eller 24artikel 20 eller 24 får inte [Ändr. 79]

   a) övergå till fri omsättning,
   b) föras ut ur unionens tullområde,
   c) exporteras,
   d) återexporteras,
   e) hänföras till ett suspensivt arrangemang,
   f) läggas upp i en frizon eller i ett frilager.

1a.  Som ett undantag från bestämmelserna i punkt 1 får tullmyndigheterna ge de offentliga eller privata organisationerna, som har som mål att bekämpa varumärkesförfalskning och som i varje enskilt fall har godkänts före dessa insatser, tillstånd att använda åtgärderna som anges i punkt 1 a−f . Innan de överlämnade varorna förstörs får de behöriga organisationerna lagra dem på de villkor som fastställs i tillståndet, i syfte att göra en analys och upprätta en databas med uppgifter för att bekämpa varumärkesförfalskning. De behöriga organisationerna ska offentliggöras på kommissionens webbplats. [Ändr. 80]

2.  Tullmyndigheterna får tillåta att sådana varor som avses i punkt 1 befordras under tullövervakning mellan olika platser inom unionens tullområde i syfte att förstöras under tullens kontroll eller i undervisnings- och visningssyfte, samtidigt som lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. [Ändr. 81]

Avsnitt 3

Varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor[Ändr. 82]

Artikel 23

Förstöring av varor och inledande av ett förfarande

1.  Varor som misstänks vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade får förstöras under tullkontroll utan att man behöver fastställa huruvida ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet enligt lagstiftningen i den medlemsstat där varorna påträffas, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

   (a) Innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan har skriftligen informerat tullmyndigheterna om sitt samtycke till förstöringen av varorna inom tio arbetsdagar eller, i fråga om lättförstörbara varor, tre arbetsdagar från det att beslutet om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varorna har skickats.
   (b) Deklaranten eller varuinnehavaren har skriftligen informerat tullmyndigheterna om sitt samtycke till förstöringen av varorna inom tio arbetsdagar eller, i fråga om lättförstörbara varor, tre arbetsdagar från det att beslutet om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varorna har skickats.

2.  När deklaranten eller varuinnehavaren inte har bekräftat sitt samtycke till förstöringen inom de tidsfrister som anges i punkt 1 b och inte heller har meddelat sitt motstånd till förstöringen till de tullmyndigheter som fattade beslut om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla dem, får tullmyndigheterna anse att deklaranten eller varuinnehavaren har samtyckt till att varorna förstörs.

Tullmyndigheterna ska informera innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan i enlighet härmed.

När deklaranten eller varuinnehavaren invänder mot att varorna förstörs ska tullmyndigheterna informera innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan om detta.

3.  Förstöringen ska utföras under tullens kontroll och innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan ska bära kostnaderna och ansvara för förstöringen, om inte annat föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där varorna förstörs. Varuprover får tas före förstöringen.

4.  Om det inte finns samtycke till förstöringen ska innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan inleda ett förfarande för fastställande av huruvida ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet inom tio arbetsdagar eller, i fråga om lättförstörbara varor, tre arbetsdagar från det att beslutet om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varorna har skickats.

På begäran av innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan får tullmyndigheterna i tillämpliga fall förlänga de tidsfrister som avses i första stycket med högst tio arbetsdagar.

När det gäller lättförstörbara varor får dessa tidsfrister inte förlängas.

5.  Tullmyndigheterna ska bevilja frigörande av varorna eller upphöra med kvarhållandet av dem omedelbart efter det att samtliga tullformaliteter fullgjorts, om innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan inte har informerat dem om något av följande:

   (a) Att denne samtycker till förstöringen, inom de tidsfrister som avses i punkt 1 a.
   (b) Att denne inleder ett förfarande för fastställande av huruvida ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet inom den tidsfrist som avses i punkt 4.[Ändr. 83]

Artikel 24

Särskilt förfarande för förstöring av varor i små sändningar

1.  Denna artikel ska tillämpas på varor som uppfyller alla följande villkor:

   (a) De misstänks vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkadegöra intrång i en immateriell rättighet. [Ändr. 84]
   (b) De är inte lättförstörbara.
   (c) De omfattas av ett beslut om beviljande av en ansökan.
   (ca) Innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan har begärt att det särskilda förfarandet ska tillämpas på hans eller hennes ansökan.[Ändr. 85]
   (d) De transporteras i små sändningar.

2.  Artiklarna 16.3, 16.4, 16.5 och 18.2 ska inte tillämpas. [Ändr. 86]

3.  När tullmyndigheterna meddelar beslutet om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla dem, inom en arbetsdag efter antagandet av beslutet, ska de informera deklaranten eller varuinnehavaren om följande:

   a) Deras avsikt att förstöra varorna.
   b) Deklarantens eller varuinnehavarens rättigheter enligt punkterna 4 och 5.

4.  Deklaranten eller varuinnehavaren ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter inom 20 arbetsdagar fem arbetsdagar efter det att beslutet om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla dem har skickatsmottagits. [Ändr. 87]

5.  De berörda varorna får förstöras om deklaranten eller varuinnehavaren, inom 20 arbetsdagar efter det att beslutet om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla dem har skickats,skriftligen bekräftar för tullmyndigheterna sitt samtycke till att varorna förstörs. Denna förstöring ska utföras under tullens kontroll, och innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan ska bära kostnaderna.[Ändr. 88]

6.  När deklaranten eller varuinnehavaren inte har bekräftat sitt samtycke till förstöringen inom den tidsfrist som anges i punkt 5 och inte heller har meddelat sitt motstånd till förstöringen till det tullkontor som antog beslut om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla dem, får tullmyndigheterna anse att deklaranten eller varuinnehavaren har samtyckt till att varorna förstörs.

7.  Förstöringen ska utföras under tullens kontroll och tullmyndigheterna ska bära kostnaderna för den.[Ändr. 89]

7a.  Tullmyndigheterna ska ge innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan tillgång till uppgifter om det verkliga eller förmodade antalet förstörda varor och deras beskaffenhet där så är lämpligt.[Ändr. 90]

8.  NärOm deklaranten eller varuinnehavaren invänder mot förstöringeninte inom tio arbetsdagar från det att beslutet om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varorna har mottagits har bekräftat sitt samtycke till förstöringen eller meddelat sitt motstånd till förstöringen, ska tullmyndigheterna meddela innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan detta att samtycke eller motstånd saknas samt antalet varor och deras beskaffenhet, inklusive vid behov tillhandahålla bilder på dessa varordem eller varuprover. [Ändr. 91]

9.  Tullmyndigheterna ska bevilja frigörande av varorna eller upphöra med deras kvarhållande omedelbart efter det att samtliga tullformaliteter fullgjorts, när de inom tio arbetsdagar från det att den information som avses i punkt 8 har skickats inte har mottagit uppgifter från innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan beträffande inledande av ett förfarande för fastställande av huruvida ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet.

10.  Kommissionen ska få befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 när det gäller att fastställa trösklar för definitionen av små sändningar enligt den här artikeln.[Ändr. 92]

KAPITEL IV

ANSVARSSKYLDIGHET, KOSTNADER OCH PÅFÖLJDER

Artikel 25

Tullmyndigheternas ansvarsskyldighet

Utan att det påverkar medlemsstaternas tillämpliga lagstiftning ska ett beslut om att bevilja en ansökan inte ge innehavaren av det beslutet rätt till kompensation för det fall att varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet inte upptäcks av ett tullkontor och frigörs eller när inga åtgärder vidtas för att kvarhålla varorna.

Artikel 26

Ansvarsskyldighet för innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan

När ett enligt denna förordning vederbörligen inlett förfarande inte fullföljs till följd av en handling eller försummelse av innehavaren av beslutet om beviljande av en ansökan eller om det senare konstateras att varorna i fråga inte gör intrång i en immateriell rättighet, ska innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan vara ansvarsskyldig gentemot de personer som befinner sig i en situation som avses i artikel 1.1, i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där varorna påträffas.

Artikel 27

Kostnader

1.  På begäran av tullmyndigheterna ska innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan ersätta alla de kostnader som en tullförvaltning har för att hålla varorna under tullövervakning enligt artiklarna 16 och 17 och för att förstöra varor enligt artiklarna 20 och 2324. Innehavaren av ett beslut ska på begäran få information av tullmyndigheterna om var och på vilket sätt de kvarhållna varorna förvaras samt vilka kostnader som är förenade med sådan förvaring och ges möjlighet att lämna synpunkter på förvaringen.[Ändr. 93]

2.  Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av rätten för innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan att begära kompensation från intrångsgöraren eller andra personer i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där varorna påträffas.

2a.  Om intrångsgöraren inte kan identifieras, är onåbar eller inte kan ge kompensation får innehavaren av beslutet om beviljande av ersättning begära kompensation från varornas ägare eller den person som har en liknande förfoganderätt över dem.[Ändr. 94]

2b.  Punkt 2a ska inte tillämpas på det förfarande som anges i artikel 24.[Ändr. 95]

3.  Innehavaren av ett beslut om beviljande av en unionsansökan ska tillhandahålla och betala för all översättning som begärs av de tullmyndigheter som ska ingripa beträffande de varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet.

Artikel 28

Administrativa påföljder

Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning ska medlemsstaterna ska föreskrivatillämpa regler för administrativa påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. De administrativa påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. [Ändr. 96]

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen dessa bestämmelser inom sex månader från den dag denna förordning träder i kraft och utan dröjsmål meddela kommissionen alla senare ändringar som påverkar bestämmelserna.

KAPITEL V

KOMMITTÉ, DELEGERING OCH SLUTBESTÄMMELSER [Ändr. 97]

Artikel 29

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artiklarna 247a och 248a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 30

Utövande av delegering

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter på de villkor som fastställs i denna artikel.

2.  Den delegering av befogenheter som avses i artikel 24.10 ska ges på obestämd tid från och med den dag denna förordning träder i kraft.

3.  Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 24.10. Ett beslut om återkallande ska avsluta delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. Det ska börja gälla dagen efter att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet ska inte påverka giltigheten hos de delegerade akter som redan trätt i kraft.

4.  När kommissionen har antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

5.  En delegerad akt som antagits i enlighet med artikel 24.10 ska träda i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar inom två månader efter det att akten anmäldes till Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, innan den perioden löpt ut, har informerat kommissionen om att de inte har några invändningar. Perioden ska förlängas med två månader på initiativ av Europaparlamentet eller rådet.[Ändr. 98]

Artikel 31

Utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna och kommissionen om beslut angående ansökningar om ingripande

1.  De behöriga tullenheterna ska underrätta meddela kommissionen nödvändiga uppgifter om följande:

   a) beslut om beviljande av ansökningar, inklusive ansökningar om ingripande, inklusiveoch eventuella fotografier, bilder och broschyrer.
   b) Beslut om beviljande av ansökningar.
   c) beslut om förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa eller beslut om återkallande av beslut om beviljande av ansökningar eller beslut om ändring av dessa.
   d) upphävanden av beslut om beviljande av ansökningar. [Ändr. 99]

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 g i rådets förordning (EG) nr 515/97 och när varors frigörande har skjutits upp eller varor har kvarhållits, ska tullmyndigheterna lämna alla relevanta uppgifter till kommissionen, inbegripet uppgifter om varorna, immateriella rättigheter, förfaranden och transporter.

3.  Alla uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska lagras i en central databas hos kommissionen. Så snart som kommissionens centrala databas har inrättats ska överföringen av de uppgifter som avses i punkt 1 och 2 göras via den databasen. [Ändr. 100]

4.  Kommissionen ska göra de relevanta uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 tillgängliga för medlemsstaternas tullmyndigheter i elektronisk form så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2015.

4a.  I syfte att se till att de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 behandlas ska den centrala databas som avses i punkt 3 inrättas i elektronisk form. Den centrala databasen ska innehålla den information, inklusive personuppgifter, som avses i artiklarna 6.3 andra stycket och 13 samt i punkterna 1 och 2 i den här artikeln.

4b.  Medlemsstaternas tullmyndigheter och kommissionen ska ha tillgång till de uppgifter som ingår i den centrala databasen.

4c.  Tullmyndigheten ska i den centrala databasen införa uppgifter om de ansökningar som lämnats in till den behöriga tullenheten. Den tullmyndighet som har fört in uppgifterna i den centrala databasen ska, vid behov, ändra, komplettera, korrigera eller stryka sådana uppgifter. Varje tullmyndighet som har infört uppgifter i den centrala databasen ska ansvara för att dessa uppgifter är korrekta, adekvata och relevanta.

4d.  Kommissionen ska inrätta och upprätthålla adekvata tekniska och organisatoriska arrangemang för en pålitlig och säker drift av den centrala databasen. Varje medlemsstats tullmyndighet ska inrätta och bevara adekvata tekniska och organisatoriska arrangemang för att säkerställa en konfidentiell och säker uppgiftsbehandling med hänsyn till den uppgiftsbehandling som utförs av deras tullmyndigheter och med hänsyn till den centrala databasens terminaler som är placerade på den medlemsstatens territorium.

4e.  Behandlingen av personuppgifter i den centrala databasen ska utföras i enlighet med artikel 32. [Ändr. 101]

Artikel 32

Uppgiftsskydd

1.  Behandlingen av personuppgifter i kommissionens centrala databas ska utföras i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och under övervakning av Europeiska datatillsynsmannen. Under alla omständigheter ska de genomförandeåtgärder som antas innehålla en detaljerad beskrivning av databasens funktionella och tekniska egenskaper. [Ändr. 102]

2.  Behandlingen av personuppgifter hos medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföras i enlighet med direktiv 95/46/EG och under övervakning av de oberoende myndigheter i medlemsstaterna som avses i artikel 28 i direktivet.

2a.  Personuppgifter ska samlas in och användas endast med avseende på tillämpningen av denna förordning. De personuppgifter som samlas in ska vara korrekta och hållas uppdaterade.

2b.  Varje tullmyndighet som har infört personuppgifter i den centrala databasen ska ansvara för kontrollen av behandlingen av dessa uppgifter.

2c.  Alla registrerade ska ha rätt att få tillgång till de personuppgifter avseende honom eller henne som behandlas via den centrala databasen och, vid behov, ha rätt att korrigera, radera eller blockera personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 eller den nationella lagstiftningen om genomförande av direktiv 95/46/EG.

2d.  Alla begäranden om utövande av rätten att tillgå, korrigera, radera eller blockera ska översändas till och behandlas av den behöriga tullenheten. Om en registrerad har översänt en begäran om utövande av rätten till tillgång, korrigering, radering eller blockering till en annan tullmyndighets kontor eller till ett av kommissionens kontor ska det kontor som mottog begäran vidarebefordra denna begäran till den berörda tullenheten.

2e.  Personuppgifter får inte lagras längre än sex månader från det datum då det relevanta beslutet om beviljande av ansökan återkallades eller den relevanta period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa har löpt ut.

2f.   Om innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan har inlett förfaranden i enlighet med artikel 20.1 eller 24.9 och har underrättat den berörda tullenheten om inledandet av dessa förfaranden ska personuppgifterna bevaras i sex månader efter det att förfarandena slutgiltigt har fastställt huruvida intrång har gjorts i en immateriell rättighet. [Ändr. 103]

Artikel 33

Perioder, datum och frister

De bestämmelser om perioder, datum och frister som anges i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister(26) ska tillämpas.

Artikel 34

Ömsesidigt administrativt bistånd

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 515/97 ska tillämpas.

Artikel 35

Upphävande

Förordning (EG) nr 1383/2003 ska upphöra att gälla den ...(27).

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 36

Övergångsbestämmelser

Ansökningar om ingripande som beviljats enligt rådets förordning (EG) nr 1383/2003 ska vara giltiga under den period enligt beslutet om beviljande av ansökan då tullmyndigheterna ska ingripa, och denna period ska inte förlängas.

Artikel 37

Ikraftträdande och tillämpningrapportering[Ändr. 104]

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 24.1–24.9 ska dock tillämpas från och med den XX.XX.20XX. [Ändr. 106]

   Senast den ... (28) ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning samt en analys av hur denna förordning påverkar tillgången till generiska läkemedel, inom såväl som utanför unionen. Vid behov ska rapporten åtföljas av lämpliga förslag och/eller rekommendationer. [Ändr. 121 + 151 + 163]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT C 363, 13.12.2011, s. 1.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2012.
(3) EUT C 253, 4.10.2008, s. 1.
(4) EUT L 196, 2.8.2003, s. 7.
(5) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.
(6) EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.
(7) EUT C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
(8) EGT L 174, 1.7.2011, s. 74.
(9)* Datum: 24 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(10) EGT L 82, 22.3.1997, s. 1.
(11) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(12) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(13) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(14) EUT L 152, 16.6.2009, s. 1.
(15) EGT L 198, 8.8.1996, s. 30.
(16) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.
(17) EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.
(18) EGT L 3, 5.1.2002, s. 1.
(19) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
(20) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(21) EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.
(22) EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.
(23) EUT L 199, 31.7.2007, s. 40.
(24)* Datum: 12 månader från det att denna förordning har trätt i kraft.
(25)* Datum: 12 månader från det att denna förordning har trätt i kraft.
(26) EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.
(27)* Datum: Den dag då denna förordning träder i kraft.
(28)* Datum: 36 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.


Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning
PDF 161kWORD 81k
Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2012 om genomförandet av EU:s vattenlagstiftning, i väntan på ett nödvändigt övergripande synsätt på europeiska vattenutmaningar (2011/2297(INI))
P7_TA(2012)0273A7-0192/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober  2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område(1) (vattendirektivet),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring(2) (grundvattendirektivet),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG(3) (direktivet om miljökvalitetsnormer),

–  med beaktande av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse(4) (avloppsdirektivet),

–  med beaktande av rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket(5) (nitratdirektivet),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker(6) (översvämningsdirektivet),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(7),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(8) (Reachförordningen),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel(9),

–  med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(10) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar(11),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter(12),

–  med beaktande av kommissionens kommande strategi för att skydda Europas vattenresurser,

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln ”Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020” (COM(2011)0244),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en färdplan för ett resurseffektivt Europa (COM(2011)0571),

–  med beaktande av det kommande Europeiska innovationspartnerskapet om vatten,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 juli 2007 om problemet med torka och vattenbrist i Europeiska unionen (COM(2007)0414),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om det sjätte världsforumet för vatten i Marseille den 12–17 mars 2012(13) och den där antagna plattformen för kompromisser och lösningar,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen(14),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2010 om kommissionens vitbok med rubriken: ”Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram”(15),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för framställningar (A7-0192/2012), och av följande skäl:

A.  Vattendirektivet upprättade en ram för att skydda och återställa rent vatten i EU och säkerställa en långsiktigt hållbar vattenanvändning, och syftar till att nå ”god ekologisk och kemisk status” senast 2015, men granskningen av de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som inrättades av medlemsstaterna enligt direktivet visade att ett betydande antal vattenförekomster i EU inte kommer att nå ”god status” senast 2015 på grund av såväl mångåriga som framväxande utmaningar.

B.  Den biologiska mångfalden i Europas färskvatten är i kris med 37 procent av fiskarterna i Europas färskvatten och 40 procent av blötdjuren utrotningshotade enligt kriterierna i Internationella naturvårdsunionens rödlista.

C.  Vatten är särskilt sårbart vad gäller följderna av klimatförändringarna, något som kan leda till en minskning av kvantiteten och kvaliteten på det vatten, i synnerhet dricksvatten, som finns tillgängligt såväl som till en ökning av frekvensen av och intensiteten i översvämningar och torkperioder.

D.  Vatten är en oförytterlig och livsnödvändig allmän tillgång och rättvis vattenförvaltning spelar en avgörande roll för att bevara världens naturtillgångar och ekosystemtjänster, samt i alla aspekter av resursanvändning och ekonomisk produktion. Företagens framtid i Europa är beroende av att man finner effektiva lösningar, som är både ansvarsfulla och fungerande, på de aktuella utmaningarna på vattenområdet och på förvaltning av de befintliga vattentillgångarna, vilka har direkta konsekvenser för människors hälsa, energiproduktionen, jordbruket och livsmedelstryggheten.

E.  Europa utvinner för närvarande runt 13 procent av sitt totalt tillgängliga färskvatten, vilket redan ger upphov till viss vattenstress. På många platser i Europa är vattenuttaget större än vad som är hållbart och hotar vilda djur och växter, samhällets vattenförsörjning, och olika ekonomiska användningsområden för vatten. I några sydeuropeiska regioner har vattenförbrukningsindex stigit med över 40 procent, vilket medför en förhöjd stresspåverkan.

F.  Det halvtorra klimatet i stora områden i Sydeuropa karaktäriseras också av en mycket ojämn fördelning av vattenresurserna och denna oregelbundna fördelning visar en tendens att förstärkas på grund av klimatförändringarna.

G.  EU:s strategi Europa 2020 förutser en effektivare resursanvändning, men aktuella trender i vattenanvändningen är ofta ohållbara beroende på ineffektiva metoder som leder till slöseri med vatten. System för vatteninfrastruktur är ofta omoderna, såväl i de mest utvecklade regionerna som i de minst utvecklade, och det finns en brist på information om verklig prestanda och verkliga förluster.

H.  En övergång till en grön ekonomi kan endast uppnås om hänsyn tas till vattenproblemen.

I.  Avloppsvatten som inte är renat på ett fackmässigt sätt fortsätter att smutsa ner Europas kuster och det är absolut nödvändigt att påskynda införandet av en infrastruktur för rening av avloppsvatten i medlemsstaterna.

Genomförande av EU:s vattenlagstiftning: framgångar och klyftor

1.  Europaparlamentet erkänner att vattendirektivet utgör en solid och ambitiös lagstiftningsbas för integrerad vattenförvaltning i EU på lång sikt. Parlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts i kvaliteten på europeiskt vatten och europeisk avloppsbehandling på senare år. Parlamentet påpekar emellertid att genomförandetakten har varit långsam och ojämn i medlemsstaterna och regionerna och att genomförandet av vattendirektivet måste förbättras avsevärt för att nå ”god status” för europeiska vatten senast 2015.

2.  Europaparlamentet förklarar att vatten är en gemensam tillgång för mänskligheten och en kollektiv nyttighet och tillgång till vatten bör vara en grundläggande och allmän rättighet. Parlamentet betonar att en hållbar vattenanvändning är en nödvändig förutsättning för miljö och hälsa och har grundläggande betydelse för klimatregleringscykeln. Parlamentet upprepar behovet av att anpassa reglerna för den inre marknaden till vattensektorns särdrag och uppmanar medlemsstaterna att i linje med subsidiaritetsprincipen förvalta vattenresurser och vattenfaciliteter i enlighet med artikel 9 i vattendirektivet.

3.  Europaparlamentet noterar att det trots framstegen i genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse fortfarande finns brister när det gäller uppfyllandet av kraven i fråga om uppsamlingssystem och/eller rening.

4.  Europaparlamentet betonar att stor vikt bör läggas på genomförandet av gällande vattenlagstiftning samtidigt som det finns särskilda klyftor som behöver fyllas både genom att anpassa befintlig lagstiftning till vattenprioriteringarna och med ny lagstiftning för att komma till rätta med inverkan på särskilda sektorer eller verksamheter. Hänsyn bör tas till den betydelse som samarbetet mellan förvaltningens olika aktörer och övriga berörda har för en hållbar vattenförvaltning.

5.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att kommissionen måste lägga fram ett lagförslag, liknande översvämningsdirektivet, och som främjar antagandet av en EU-politik för vattenbrist, torka och anpassning till klimatförändringar.

6.  Europaparlamentet betraktar kommissionens kommande strategi för att skydda Europas vattenresurser som EU:s politiska åtgärd för att hantera aktuella och kommande vattenproblem, med målet att säkra tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för hållbar och rättvis vattenanvändning fram till 2050 utan att inkräkta på de suveräna nationella rättigheterna till vattnet.

7.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om deras skyldighet att i enlighet med vattendirektivet nå en god vattenstatus senast 2015. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta beslutsamma åtgärder för att få slut på medlemsstaternas överträdelser av unionsrätten på vattenområdet. Parlamentet kräver samtidigt att omfattande riktlinjer och effektiva instrument utvecklas och görs tillgängliga för att gynna kapacitetsuppbyggnad, särskilt för regionala myndigheter och instanser för förvaltning av avrinningsområden, för att säkerställa lika villkor och hjälpa medlemsstaterna att åstadkomma bättre efterlevnad i kommande steg av genomförandet av EU:s vattenpolitik, i syfte att leva upp till vattenpolitiska åtaganden. Parlamentet påpekar att framställningar i många fall har avslöjat problem med införlivandet och det korrekta genomförandet av EU:s vattenlagstiftning och uppmanar kommissionen att vara mer beslutsam i sina undersökningar, särskilt när den undersöker framställningar.

Vatteneffektivitet och resurshantering

8.  Europaparlamentet understryker vikten av vatteneffektivitet och kräver mer effektiv vattenanvändning, särskilt i sektorer som energi- och jordbrukssektorn, där förbrukningen av vatten är som störst.

9.  Europaparlamentet betonar sambandet mellan energiproduktion, energieffektivitet och tryggad vattenförsörjning. Parlamentet påpekar att ytterligare strategier och program, som t.ex. energilagring i vatten, behövs på europeisk nivå för att se till att den växande efterfrågan på energi inte äventyrar den tryggade vattenförsörjningen och att möjligheterna att minska energianvändningen genom vatteneffektivitet tas till vara. Parlamentet understryker att hänsyn till vattenanvändning ska tas när man analyserar hållbarheten för traditionella energikällor och energikällor med låga koldioxidutsläpp, däribland biobränslen och vattenkraft i synnerhet, och pekar särskilt på riskerna vid okonventionell naturgasutvinning.

10.  Europaparlamentet betonar att vattenanvändningens effektivitet och hållbarhet i jordbrukssektorn kan förbättras genom att införa innovativa tekniker och metoder, och genom förbättring av informationen till och medvetenheten hos lantbrukare och slutanvändare. Parlamentet betonar i detta sammanhang att samarbetet mellan markförvaltare och andra intressenter har goda förutsättningar att bidra till positiva resultat inom vattenskyddet. Parlamentet understryker vidare att tillräckliga vattenresurser bör mobiliseras för jordbruket, till exempel genom utveckling av vattenlagring, med tanke på de utmaningar som klimatförändringarna och en tryggad livsmedelsförsörjning innebär. Parlamentet konstaterar att jordbrukssektorn tar en stor del av vattenresurserna i anspråk och understryker vikten av vattenskydd och hållbar användning av vatten i den pågående översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

11.  Europaparlamentet anser att det växande behovet av vatten kräver brådskande investeringar i konstbevattning och uppmanar kommissionen att främja lösningar för att råda bot på bristen på vatten, såsom konstgjord påfyllning av grundvattenreservoarerna, återvinning av vatten och utveckling av alternativa bevattningstekniker. Parlamentet understryker samtidigt hur viktigt det är att överföra kunskap och teknik med koppling till dessa tekniker, liksom till vattenskydd, vattenuppsamling, förvaltning av grundvatten och behandling av avloppsvatten.

12.  Europaparlamentet betonar att grundvattenbildningen är mycket stor under jordbruks- och skogsbruksmark och att jordbruket och skogsbruket redan bär ett särskilt ansvar för att bevara ett rent, kvalitativt högvärdigt grundvatten. Parlamentet erkänner därför jordbrukarnas hittillsvarande ansträngningar för att förbättra grundvattenkvaliteten.

13.  Europaparlamentet understryker att en miljömässigt och ekonomiskt sund strategi för vattensanering och avloppsvatten bör ta itu med förorening vid källan innan alla föroreningar släpps igenom till en kostsam behandling vid slutet av installationen, i synnerhet vad beträffar vatten som rinner genom förorenad jord. Parlamentet uppmuntrar användningen av avloppsvatten och biprodukter vid slutet av installationen som en ny resurs på basis av stränga kvalitetskrav. Parlamentet konstaterar att avloppsvatten utgör en energikälla genom återvinning av den värme eller energiförädling av det organiska material som vattnet för med sig och att man bör tillvarata denna möjlighet.

14.  Europaparlamentet uppmanar till uppdatering av EU:s vattenlagstiftning på lämpligt sätt för att ta tillräcklig hänsyn till tekniska framsteg för återanvändningen och återvinningen av vatten i syfte att möjliggöra kostnadseffektiv och energieffektiv återanvändning av behandlat avloppsvatten för bevattning samt återanvändningen av gråvatten i hushåll. Parlamentet efterlyser åtgärder för adekvat övervakning av återvunnet vattens kemiska och biologiska kvalitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att studera tillvägagångssätt för att skapa incitament för en mer allmänt spridd användning av behandlat avloppsvatten, gråvatten och regnvatten för att bidra till en minskning av vattenstressen.

15.  Europaparlamentet betonar att en minskning av vattenförbrukningen måste prioriteras. Parlamentet understryker betydelsen av ekodesign och vattenbesparande anordningar och kräver att mätning av vatten ska göras obligatorisk för alla sektorer och användare i alla EU-länder. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att reglera vatteneffektiviteten hos anordningar som används i jordbruket.

16.  Europaparlamentet påminner om att omkring 20 procent av dricksvattnet i EU går till spillo på grund av ineffektivitet, varför en effektivare användning av vattenresurserna är av central betydelse för vattenförvaltningens hållbarhet och i synnerhet för att ta itu med problemen med vattenbrist och torka. Parlamentet framhåller att det brådskar med att granska tillståndet för vattenledningsnäten i EU med avseende på kvalitet, slitage och sammankoppling, eftersom eventuellt upp till 70 procent av vattnet i EU:s städer går till spillo genom läckor i nätet, och uppmuntra till infrastrukturinvesteringar.

Vatten och ekosystem

17.  Europaparlamentet konstaterar att vatten är i centrum av de flesta ekosystemtjänster och betonar betydelsen av adekvat vattenförvaltning för att nå målen för biologisk mångfald. Parlamentet betonar behovet av åtgärder för återbeskogning och återställande av våtmarker i förvaltningen av vattenresurserna. Parlamentet efterlyser bättre anpassning av vattendirektivets mål till Natura 2000. Parlamentet understryker att begreppet ”miljöflöden” bör införlivas i kunskapsbasen och att man i denna ska ta hänsyn till de ekosystemtjänster som underbyggs av vatten. Parlamentet understryker att man måste ta hänsyn till att förändringar i vattnets kretslopp beror på habitaten och att detta har inverkan på den procentandel vatten som återförs till kretsloppet. Vattnets kretslopp är inte likadant överallt och olikheter förekommer mellan kretsloppet i tropikerna, i Medelhavsområdet och på medelhöga och höga breddgrader.

18.  Europaparlamentet betonar att vattenresurser och de ekosystem som är kopplade till dem är särskilt känsliga för klimatförändringarnas effekter, eftersom dessa förändringar skulle kunna leda till minskade vattenmängder och sämre vattenkvalitet, i synnerhet vad beträffar dricksvatten, samt för den ökade frekvensen och omfattningen av översvämningar och torka. Parlamentet uppmanar till att man i åtgärderna för begränsning av och anpassning till effekterna av klimatförändringarna vederbörligen beaktar effekterna på vattenresurserna. Parlamentet understryker betydelsen av riskförebyggande åtgärder samt begränsnings- och åtgärdsstrategier för att förhindra extrema vattenrelaterade fenomen.

19.  Europaparlamentet betonar de effekter som klimatförändringarna kan få på vattenrelaterade ekosystem, vilket kan kräva djupgående och systematiska åtgärder för naturskydd och biologisk mångfald, och tvinga fram ett omfattande regelverk för storskalig förvaltning av påverkade vattenmassor, och särskilt för förvaltningen av våtmarker och påverkade vattensystem med beaktande av medlemsstaternas behörighet på området.

20.  Europaparlamentet konstaterar att vissa länder inte är drabbade av vattenbrist, men har svårt att hantera vattenöverskottet till följd av regelbundna eller kraftiga regn, översvämningar, floderosioner och föroreningar som påverkar avrinnings- och kustområden samt effekterna av dessa fenomen på lokalbefolkningen, vilket framgår av många framställningar som mottagits. Parlamentet uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt analysera hur följderna av översvämningarna ska kunna förebyggas, med tanke på den märkbara ökningen av översvämningsriskerna i medlemsstaterna de senaste åren.

21.  Europaparlamentet betonar att kommissionen måste uppmana medlemsstaterna att främja omflyttning av miljövänlig jordbruksverksamhet till bergsområden i syfte att bekämpa den hydrogeologiska obalansen och underlätta vattenregleringen genom att återinföra bra sätt att bygga diken, avloppskanaler och vallar som kan minska de negativa konsekvenserna nedströms vid häftiga regn. På så sätt kan man även vid torrperioder se till att det finns samlade vattenresurser som även kan användas vid bekämpning av skogsbränder.

22.  Europaparlamentet noterar den viktiga roll som spelas av grundvattenreservoarer i vattnets kretslopp och i ett antal nyckelfrågor, däribland förorening av vatten, planer för begränsning av översvämningar, saltvattensinträngning och sättningar orsakade av långvarig uttömning av grundvattenreservoarerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att framhålla vikten av hållbar förvaltning av grundvattenreservoarerna.

23.  Med tanke på de betydande risker som utforskningen och utvinningen av skiffergas innebär både för yt- och grundvatten, uppmanar Europaparlamentet kommissionen att se till att sådan verksamhet täcks av direktivet om miljökonsekvensbedömning. Parlamentet uppmanar även kommissionen att skyndsamt utfärda riktlinjer för insamling grundläggande övervakningsdata för vatten, som måste utföras innan någon fracking genomförs – både för utforskning och utvinning – och de kriterier som avses att användas för utvärdering av frackingverksamhetens inverkan på olika geologiska formationer, inbegripet eventuellt läckage till grundvattenreservoarer.

24.  Europaparlamentet påminner om att markskydd är en nyckelkomponent för att bevara vattenkvaliteten. Parlamentet påpekar att orsakerna till och följderna av markförsämringen framför allt är av lokal och regional natur och att subsidiaritetsprincipen därför bör tillämpas. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att leva upp till sin förpliktelse att säkerställa markkvaliteten och att bevara markerna friska samt uppmanar eftertryckligt de medlemsstater som inte har några markskyddsbestämmelser att ta på sig sitt ansvar.

25.  Europaparlamentet påpekar att integrerad vattenresursförvaltning och fysisk planering i avrinningsområden bör ta hänsyn till vattenberoende verksamheter inom ekonomin och till vattenbehovet hos alla användare samt behovet av en mer holistisk inställning till vattenbrist, och bör säkerställa hållbarheten i mänsklig verksamhet vad gäller vatten.

26.  Europaparlamentet anser att avloppsvatten från källor i tätbebyggelse är en av de allvarligaste föroreningarna av vattenmiljön i floder och vid kusten och att ett framgångsrikt genomförande av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kommer att ha stor inverkan på vattenkvaliteten i alla medlemsstater och därmed på ett framgångsrikt genomförande av vattendirektivet.

27.  Europaparlamentet påpekar att de allvarliga effekter som sådan förorening kan ha på människors hälsa framgår av framställningar som mottagits från Irland (Galway), Frankrike (Bretagne) och andra medlemsstater. Parlamentet påminner om sin resolution av den 2 februari 2012 om de frågor som tagits upp av framställare om avfallshanteringsdirektivet och tillhörande direktiv i EU:s medlemsstater, där man framhåller de farliga nivåerna av vattenföroreningar till följd av dåligt skötta eller olagliga deponeringsanläggningar och stenbrott vilket lett till infiltration och förorening av grundvattnet och grundvattennivåerna.

28.  Europaparlamentet uppmärksammar ett antal negativa faktorer som är föremål för framställarnas klagomål, däribland avfallsdeponier, de behöriga myndigheternas bristande kontroll av vattenkvaliteten, inkorrekta eller olagliga jordbruks- och industrimetoder, stadsutveckling och energirelaterad utveckling samt jordbruket och industrin, har inverkan på miljön och folkhälsan och försämrar vattenkvaliteten. Parlamentet kräver därför att man ännu mer målinriktat skapar incitament för en effektiv vattenförvaltning, framför allt till förmån för de fattiga och landsbygdsbefolkningen, så att alla får tillgång till vatten till ett överkomligt pris, och så att vatten distribueras till områden som kämpar med underskott, särskilt sådana som ligger utanför större tätbebyggda områden försedda med infrastruktur för vatten.

29.  Europaparlamentet anser att närsaltsutsläpp är en av flera faktorer bakom föroreningen av ytvattenförekomsterna, påverkar den biologiska mångfalden och reducerar värdefulla ekosystemtjänster. Parlamentet konstaterar att närsaltssituationen i över hälften av de fall som undersökts kan vara orsaken till att man inte förväntas uppnå ”god status” i ytvattenförekomster senast 2015.

30.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att intensifiera kampen mot de ökande utsläppen av föroreningar såsom antibiotika- och narkotikarester samt hormonrester från p-piller i vatten, eftersom dessa rester är hälso- och miljöskadliga.

Kunskap och innovation

31.  Europaparlamentet inser att EU:s policyram har möjliggjort insamlingen av mindre fragmenterade uppgifter om vatten samt bättre övervakning. Parlamentet konstaterar dock bristen på tillförlitliga uppgifter om vattenmängd, till exempel vid utvinning och läckage. Parlamentet konstaterar att det finns möjlighet till bättre datahantering som bygger på förbättrade statistiska uppgifter och användning av datainsamlingsstationer och vatteninformationssystemet för Europa (WISE) samt GMES-övervakning av vattenresursernas tillstånd och påfrestningarna på dem från ekonomisk verksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med Europeiska miljöbyrån utveckla en ny uppsättning tillförlitliga indikatorer för vattenkonton. Parlamentet understryker att begreppet ”miljöflöden” bör införlivas i kunskapsbasen och att man i denna ska ta hänsyn till de ekosystemtjänster som underbyggs av vatten samt kopplingarna mellan klimat, territorium och grundvattenresurser som vattnets kretslopp ger.

32.  Europaparlamentet understryker behovet av att de särskilda målen och verksamheterna i Horisont 2020-programmet inriktas på bättre, hållbar förvaltning av vattenresurserna och vattenmiljöerna i EU och i dess grannländer. Parlamentet anser att EU:s forskningspolitik bör anpassas till de allt större utmaningarna på området för vattenförvaltning för jordbruk, byggnader, industri och hushåll samt strävandena efter vatteneffektivitet. Parlamentet uppmärksammar i detta avseende Bonusprogrammet för Östersjön som ett exempel för andra regioner.

33.  Europaparlamentet anser det viktigt att främja forskning och innovation i samband med vatten och att man måste stödja utvecklingen av europeiska kluster på detta område. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och andra relevanta intressenter att stödja Europeiska innovationspartnerskapet om vatten som ett effektivt instrument för att fokusera ansträngningarna på världsledande forskning och innovation och avlägsna barriärerna som hindrar en snabb överföring och integrering av kunskap, bästa tillgängliga teknik och tekniska genombrott på marknaden, samt för att kunna bidra till utvecklingen av en inre marknad för vattenteknik. Parlamentet betonar betydelsen av ekologiska innovationer för att bevara vattentäkterna och den biologiska mångfalden samt stabila ekosystem. Parlamentet lyfter fram potentialen för skapandet av ”gröna jobb”, en innovativ och kunskapsbaserad vattenpolitik, bättre vattenförvaltning och vatteneffektivitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera och kvantifiera inverkan av sina åtgärder för att främja utveckling av FoU på vattenområdet i fråga om att skapa arbetstillfällen.

Integrering av vattenperspektivet

34.  Europaparlamentet betonar att det behövs bättre överensstämmelse och bättre integrering av vattenrelaterade mål i resurseffektivitetsagendan, som innehåller avgörande målsättningar för vatteneffektiviteten, i lagstiftningen på unionell, nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet kräver att en fullständig utvärdering av effekterna på vattenresurser beaktas vid utformningen av ramarna för de övergripande strategierna för ekonomisk styrning, såsom Europa 2020-strategin, och för gemensam EU-politik, såsom den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, för att nå en tematisk koncentration av tillgänglig finansiering till vattenfrågor och integrera vattenfrågan i alla politikområden för att förbättra vattenkvaliteten i alla Europas regioner.

35.  Europaparlamentet anser att investeringar i hydroteknisk infrastruktur bör beaktas i högre grad än hittills i EU:s nya finansieringsstrategi för Sammanhållningsfonden.

36.  Europaparlamentet konstaterar att de krav som gäller för jordbrukare redan är högt ställda och kontrolleras noga. Parlamentet kräver en förstärkning av miljövillkoren i den gemensamma jordbrukspolitiken på grundval av de befintliga förpliktelserna.

Vatten och ekonomin

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att man tillämpar principen att förorenaren och användaren betalar i prissystem som införs i alla vattenanvändande sektorer och som är effektiva och öppna för insyn och som syftar till full kostnadstäckning, inbegripet miljö- och resurskostnader, som fastställts i vattendirektivet. Parlamentet understryker att hänsyn emellertid bör tas till sociala frågor när man sätter priser på vatten och att rent vatten bör vara tillgängligt för mänskliga behov till en rimlig kostnad. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen och medlemsstaterna att utvärdera och omarbeta subventioner som är till skada för vatten och att utarbeta och införa ytterligare ekonomiska instrument för att minska miljöskadlig verksamhet och att stimulera till en hållbarare användning av vattenresurserna. Parlamentet betonar att priset på vatten bör återspegla miljökonsekvenserna av behandlingen av avloppsvatten. Parlamentet framhåller att den ekonomiska krisen och begränsningen av de offentliga utgifterna, trots att det finns en politisk vilja, försvårar möjligheten för lokala och regionala myndigheter att få finansiering till projekt för behandling av gråvatten och uppmanar därför kommissionen att säkerställa lämplig finansiering av reningsverk. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en strategi för internalisering av de externa kostnader som uppstår genom vattenförbrukning, vattenförorening och behandling av avloppsvatten.

38.  Europaparlamentet anser att fritidsbostäder åtnjuter samma tillgång till vattenresurser som permanentbostäder och att deras bidrag till nätets finansiering därför ska vara åtminstone lika stort.

39.  Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att använda sig av möjligheterna som erbjuds genom strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och fonden för landsbygdsutveckling, och att investera i förbättrad och förnyad infrastruktur och teknologier i syfte att uppnå en högre effektivitet i vattenanvändningen.

40.  Europaparlamentet anser att efterfrågestyrning är nyckeln till att komma till rätta med vattenbristen och kräver att planer för efterfrågestyrning av vatten tillsammans med åtgärder på utbudssidan ska vara viktiga kriterier för utdelning av medel från EU:s strukturfonder och Sammanhållningsfonden till vattensektorn eller till vattenintensiva verksamheter. Medlemsstaterna uppmanas också att kräva hållbarhetsbedömningar för vatten som ett villkor för att tillåta vattenintensiv ekonomisk verksamhet såsom massturism eller särskilda typer av jordbruk.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra företagen till att använda material som förbrukar mindre vatten, genom stöd till FoU och genom strukturfonderna i de områden där det finns minst vattenresurser.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föreslå administrativa åtgärder och söka finansiella resurser för att underlätta för landsbygdens befolkning att få tillgång till avloppsnät.

43.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och medlemsstaterna att utan dröjsmål anta konkreta planer för att gradvis avveckla alla miljöskadliga subventioner innan 2020 och att via de nationella reformprogrammen rapportera om de framsteg som görs.

Vatten och samhälle

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att skapa en intersektoriell dialog samt en dialog mellan de olika ekonomiska aktörerna och medborgarna om vattenrelaterade frågor, och mellan myndigheterna och utskottet för framställningar när detta utskott har hand om europeiska medborgares direkta problem som rör vattenfrågor, och att främja fullt och transparent deltagande av lokala samhällen och intressenter på alla nivåer i utvecklingen av vattenpolitik. Parlamentet betonar betydelsen av en effektiv flernivåstyrning i vattenfrågor, som tar hänsyn till att det behövs en integrerad vattenförvaltning i de naturliga avrinningsområdena och främjar ett utbyte av bästa metoder.

45.  Europaparlamentet insisterar på att en effektiv vattenförvaltningspolitik ska genomföras så nära vattenresursen som möjligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till områden med naturbetingade svårigheter, såsom bergsområden, öar och de yttersta randområdena.

46.  Europaparlamentet pekar på behovet av en ökad medvetenhet och upplysning hos befolkningen i vattenfrågor för att förbättra förståelsen för kopplingarna mellan vatten, ekosystem, sanitära förhållanden, hygien, hälsa, livsmedelssäkerhet, tryggad livsmedelsförsörjning och förebyggande av katastrofer för konsumenter, hälsovårdsaktörer, politiskt ansvariga och beslutsfattare. Parlamentet understryker den viktiga roll som regionala och lokala myndigheter och det civila samhällets organisationer kan spela i upplysningskampanjer och utbildningsåtgärder. Dessa program för ökad medvetenhet måste riktas till medborgare i alla åldrar så att de kan använda denna offentliga och livsnödvändiga förnödenhet på ett bättre och effektivare sätt.

47.  Europaparlamentet konstaterar att vatten och relaterade ekosystem inte känner några administrativa gränser och att därför alla åtgärder för skydd och utveckling av dem måste genomföras enhetligt och samordnat, om möjligt av behöriga myndigheter med befogenhet över hela avrinningsområdet.

48.  Europaparlamentet upprepar att vattendirektivet föreskriver samordning mellan medlemsstaterna för gemensamma avrinningsområde där vattenanvändning kan få gränsöverskridande effekter, och vädjar därför till berörda medlemsstater att satsa på regelbunden gränsöverskridande kommunikation och samarbete för att stödja genomförandet av vattendirektivet med avseende på prioriterade ämnen, prioriterade farliga ämnen och närsaltsförorening.

49.  Europaparlamentet konstaterar att kvaliteten på badvatten påverkar turismen och begär att systemet med de blå flaggorna ska spridas till alla badområden i EU, även floder, sjöar och dammar.

50.  Europaparlamentet betonar att begreppet ”hållbar turism” inbegriper vattenvård. Parlamentet kräver att man tillhandahåller utbildning om hushållning med och hållbar användning av vatten för yrkesverksamma inom turismen, särskilt i kustområden och på kurorter.

51.  Europaparlamentet betonar vikten av att installera vattensystem av bra kvalitet i byggnader och på offentliga platser för att bidra till att minska behovet av vatten på flaska.

52.  Europaparlamentet noterar också att av de framställningar som avser miljöklagomål som sedan 1988 ingetts till utskottet för framställningar rör 601 framställningar (Spanien 166, Storbritannien 129, Tyskland 97, Italien 60, Frankrike 55, Grekland 34, Nederländerna 16, Portugal 16, Irland 12, Polen 4, Rumänien 4, Finland 3, Bulgarien 2, Ungern 2 och Slovenien 1), av vilka ett antal undertecknats av flera personer (se framställning 0784/2007, som undertecknats av 2 036 personer), kvaliteten hos och tillgången till vatten i medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar att dessa framställningar är ett bevis för att vatten är ett mycket stort problem för EU:s medborgare.

53.  Europaparlamentet noterar att enligt en Eurobarometerundersökning från mars 2012 anser 68 procent av européerna att problem som rör kvaliteten hos och tillgången till vatten är allvarliga. 80 procent anser att kemiska föroreningar är ett hot mot vattenmiljön, 62 procent anser att de inte har fått tillräcklig information om problem som grundvatten, sjöar, floder och kustvatten i deras länder står inför, 67 procent menar att det mest effektiva sättet att hantera vattenproblem skulle vara att öka medvetenheten om vattenrelaterade problem, och 73 procent anser att EU bör föreslå ytterligare åtgärder mot vattenproblemen i Europa.

Vatten och världen

54.  Europaparlamentet välkomnar att man i ett tidigt skede lyckats nå Förenta nationernas millennieutvecklingsmål för en hållbar tillgång till säkert dricksvatten. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och berörda myndigheter att på alla nivåer förstärka sina åtaganden, att spela en aktiv roll i uppnåendet av millennieutvecklingsmålet för grundläggande sanitära förhållanden och ta hänsyn till relevanta resultat från Rio+20-konferensen om hållbar utveckling genom att se till att tillgången till dricksvatten och sanitetstjänster fastslås som en grundläggande mänsklig rättighet som är absolut nödvändig för att livet självt ska få komma till sin fulla rätt, enligt de villkor som antagits av FN:s generalförsamling 2010.

55.  Europaparlamentet välkomnar EU:s aktiva deltagande vid det sjätte världsvattenforumet den 12–17 mars 2012 i Marseille. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta sitt arbete för en förbättrad tillgång till vatten i världen, i synnerhet med tanke på det sjunde världsvattenforumet som kommer att hållas i Sydkorea 2015.

56.  Europaparlamentet påpekar att i EU håller sakkunskapen om vatten en mycket hög nivå och att denna bör utnyttjas i praktiken för att uppnå millennieutvecklingsmålen vad gäller grundläggande sanitära förhållanden och andra vattenrelaterade hållbara utvecklingsmål. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta god praxis från tredjeländer beträffande användning av insamlat regnvatten och flerfaldig återanvändning av avloppsvatten för att bekämpa vattenbrist, särskilt vid torka. Parlamentet uppmanar till ett fördjupat samarbete med tredjestater som gjort teknologiska framsteg i områden relaterade till användning av vattenresurser.

57.  Europaparlamentet anser att den internationella ambitionsnivån bör höjas för att uppnå hållbar vattenanvändning genom integrerad förvaltning av vattenresurser och ökad resurseffektivitet.

58.  Europaparlamentet uppmuntrar lokala myndigheter och andra ansvariga institutioner att anslå en andel av brukaravgifterna för vattenförsörjning och sanitetstjänster till decentraliserade samarbetsåtgärder. Parlamentet påminner också om principen om ”1 procents solidaritet för vatten”, antagen av vissa medlemsstater, som ett exempel på något att främja och genomföra.

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar ansluta sig till FN:s konvention från 1997 om internationella vattendrag och att arbeta för att ändringarna från 1992 i Helsingforskonventionen om skydd för och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar ska träda i kraft, något som skulle innebära en utökad tillämpning av detta instrument till länderna utanför FN:s ekonomiska kommission för Europa. Parlamentet uppmanar även till ratificering på bredare bas av protokollet om vatten och hälsa till Helsingforskonventionen från 1992 för att främja en samordnad och rättvis förvaltning av nationella och internationella vattenområden.

o
o   o

60.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
(2) EUT L 372, 27.12.2006, s. 19.
(3) EUT L 348, 24.12.2008, s. 84.
(4) EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.
(5) EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.
(6) EUT L 288, 6.11.2007, s. 27.
(7) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(8) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(9) EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.
(10) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
(11) EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.
(12) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
(13) Antagna texter, P7_TA(2012)0091.
(14) EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 33.
(15) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 115.


eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna
PDF 149kWORD 64k
Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2012 om eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna (2012/2056(INI))
P7_TA(2012)0274A7-0205/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens rekommendation av den 8 september 2011 om stöd för en EU-omfattande eCall-tjänst i elektroniska kommunikationsnät för överföring av 112-samtal från fordon (så kallade eCalls)(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster)(3),

–  med beaktande av konsekvensbedömningen i kommissionens arbetsdokument som åtföljer kommissionens rekommendation om stöd för en EU-omfattande eCall-tjänst i elektroniska kommunikationsnät för överföring av 112-samtal från fordon (så kallade eCalls) (SEC(2011)1020),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020” (COM(2010)0389),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Hållbara framtida transporter – Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem” (COM(2009)0279),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”eCall: Tid för utbyggnad” (COM(2009)0434),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen” (COM(2007)0541),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Om initiativet ”Den intelligenta bilen' – Att öka medvetenheten om IKT:s betydelse för smartare, säkrare och renare fordon' (COM(2006)0059),

–  med beaktande av kommissionens tredje meddelande om eSafety: ”eCall tillbaka på rätt spår – Handlingsplan” (COM(2006)0723),

–  med beaktande av kommissionens andra meddelande om e-säkerhet, ”eCall åt medborgarna” (COM(2005)0431),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Informations- och kommunikationsteknik för säkra och intelligenta fordon” (COM(2003)0542),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt ansvar” (COM(2003)0311),

–  med beaktande av arbetsdokumentet om dataskydd och personlig integritet i samband med eCall-initiativet (artikel 29-arbetsgruppen – 1609/06/EN, WP 125),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering när det gäller personer med funktionsnedsättning, samt om EU:s handikappstrategi för 2010–2020(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om trafiksäkerhet i Europa 2011–2020(5),

–  med beaktande av den antagna skriftliga förklaringen av den 17 november 2011 om behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om hållbara framtida transporter(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om samhällsomfattande tjänster och larmnumret 112(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 april 2009 om handlingsplanen för intelligenta transportsystem(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om den första rapporten om den intelligenta bilen(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2007 om det tredje europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet – halvtidsöversyn(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 april 2006 om trafiksäkerhet: eCall åt medborgarna (12),

–  med beaktande av sin resolution ”Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt ansvar” av den 29 september 2005(13),

–  med beaktande av den av Världsbanken och WHO 2004 gemensamt publicerade rapporten ”World report on road traffic injury prevention”,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av de gemensamma överläggningar som hållits av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism (A7-0205/2012), och av följande skäl:

A.  Enligt Världsbankens och WHO:s prognoser väntas antalet omkomna i trafiken öka i hela världen (till 2020 kommer trafikolyckor att gå från att vara den nionde till den tredje vanligaste dödsorsaken). Även i åldrarna 5–14 år blir trafikolyckor en allt vanligare dödsorsak, vilket innebär en betydande förlust för både föräldrarna och samhället.

B.  Enligt uppgifterna från 2004 dör fler än 40 000 människor i olyckor medan 150 000 drabbas av bestående funktionshinder.

C.  Syftet med eCall-system för fordon är att se till att räddningstjänsten meddelas automatiskt när det sker en allvarlig olycka, så att man kan minska dödsolyckorna i trafiken och lindra effekterna av trafikskador i och med att de skadade får tillgång till kvalificerad och utrustad sjukvård (”den gyllene timmens princip”).

D.  eCall-nödsamtal genereras automatiskt genom aktivering av fordonsmonterade sensorer som upprättar röst- och dataanslutning direkt med aktuell larmcentral när de aktiveras.

E.  Officiella statistiska uppgifter uppskattar att upp till 2 500 människoliv kommer att räddas varje år och att skadornas allvarsgrad kommer att minska med 10 till 15 procent när eCall-systemet helt har införts i fordonen och i medlemsstaterna.

F.  eCall innebär fördelar för trafikanter, både i deras eget land och utomlands, som eventuellt inte känner till vägarna och sin exakta position vid olycksfall.

G.  eCall tillåter att samtal till larmnumret kan göras utan språkproblem tack vare de digitala data som finns i meddelandeformatet med en fastställd minimiuppsättning uppgifter, som troligtvis kommer att minska missförstånd och stress och hjälpa till att undanröja språkhinder mellan fordonets passagerare och larmcentralsoperatören, vilket är viktigt i den europeiska flerspråkiga miljön.

H.  Införandet av en EU-omfattande eCall-tjänst som är tillgänglig för alla fordon och i alla länder har varit en prioritering för EU inom ramen för trafiksäkerheten sedan 2002 och finns med i åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet 2011–2020 som ett sätt att förbättra trafiksäkerheten och bidra till målet om att minska antalet döda och skadade i trafiken i EU.

I.  Bland de prioriterade åtgärderna i direktiv 2010/40/EU finns ”bestämmelser om ett samordnat införande av ett driftskompatibelt EU-omfattande eCall-system”, och de innehåller en skyldighet för kommissionen att mot slutet av 2012 anta de gemensamma specifikationerna för larmcentraler.

J.  Medlemsstaterna fortsätter att vara ansvariga för organisationstypen för den larmcentral som tar emot eCalls oavsett om det är en offentlig eller en privat organisation som agerar under offentlig delegering.

K.  Samförståndsavtalet för verkställandet av interoperabla fordonsmonterade eCalls i Europa har till dags dato undertecknats av 22 medlemsstater, fem associerade länder och mer än 100 organisationer. Ytterligare två medlemsstater har uttalat sitt stöd för ett obligatoriskt införande av eCall.

L.  Europaparlamentet har uttryckt sitt stöd för eCall vid flera tillfällen, inklusive stöd för dess obligatoriska införande, vilket kommer att skapa en känsla av högre säkerhet hos medborgarna i trafiken.

M.  Ett frivilligt införande i EU har i stället varit kommissionens inställning sedan 2003, men man har hittills inte gjort några betydande framsteg med detta.

N.  I sitt meddelande från 2009 ”eCall: Tid för utbyggnad” angav kommissionen att den skulle föreslå regleringsåtgärder om betydande framsteg inte har gjorts före utgången av 2009, både när det gäller att få eCall-utrustning i fordon och nödvändiga investeringar i larmcentralsinfrastruktur.

O.  Enligt resultaten från det offentliga samråd om införandet av eCall som kommissionen utförde 2010 anser mer än 80 procent av de svarande att eCall-systemet är användbart och skulle vilja att deras fordon utrustades med det.

P.  Motorcyklisterna tillhör den grupp trafikanter som kan ha svårast att underrätta räddningstjänsten om de drabbas av en trafikolycka.

Q.  Jordbruks- och industrifordon, i synnerhet jordbrukstraktorer, brukar användas i avlägsna och isolerade områden, och har av denna anledning ofta svårt att underrätta räddningstjänsten när en olycka inträffar.

R.  Det finns privata larmnummertjänster för fordon idag och de blir allt vanligare, men inga av dem erbjuder fullständig, EU-övergripande täckning och marknadspenetreringen är under 0,4 procent av fordonsbeståndet. Vissa av de tjänster som införts har slopats på grund av marknadsmisslyckanden, vilket lämnar användaren utan någon larmnummertjänst under fordonets hela livslängd.

S.  Tekniken finns och gemensamma EU-omfattande standarder har godkänts och håller på att förfinas och testas av branschen och myndigheterna inom ramen för olika pilotprojekt.

T.  Kommissionen tillkännagav i ett uttalande 2011 att man under första kvartalet 2012 skulle lägga fram en ny förordning som inkluderade eCall som ett extra krav inom ramen för lagstiftningen om typgodkännande av fordon.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens rekommendation av den 8 september 2011 och uppmanar medlemsstaterna och mobilnätsoperatörerna att genomföra de nödvändiga åtgärderna och uppgraderingarna senast i slutet av 2014. Parlamentet beklagar dock att endast 18 medlemsstater svarade i tid och uppmanar resterande medlemsstater att svara så snart som möjligt.

2.  Europaparlamentet beklagar förseningarna och bristen på framsteg hittills i det frivilliga införandet av eCall och det faktum att tre medlemsstater inte har undertecknat samförståndsavtalet för eCall eller angett att de stöder eCall-utvecklingen. Parlamentet uppmanar därför de medlemsstater som ännu inte har gjort det att underteckna samförståndsavtalet om utvecklingen av en EU-övergripande, driftkompatibel eCall-tjänst i Europa, samt uppmanar alla inblandade parter att agera gemensamt för att införa denna tjänst.

3.  Europaparlamentet betonar att det finns stora brister i funktionen av det europeiska larmnumret 112 som eCall är baserat på. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att brådskande vidta åtgärder för att åtgärda dessa brister, och uppmanar kommissionen att öka övervakningen när det gäller detta.

4.  Europaparlamentet anser att eCall bör vara ett offentligt system för nödsamtal som omfattar hela EU, inbyggt i fordonet och grundat på 112 och gemensamma europeiska normer som säkerställer teknisk neutralitet i syfte att kunna garantera en pålitlig, kvalitativ, billig och användarvänlig tjänst som kan integreras med befintliga operatörer med täckning i hela Europa, oavsett bilmärke, land eller var fordonet faktiskt befinner sig, för att på så sätt optimera fördelarna med eCall för alla förare, däribland funktionshindrade personer med särskilda behov.

5.  Europaparlamentet understryker de positiva effekterna av eCall, inte bara för att förbättra incidenthanteringen, för att minska trafikstockningar som uppkommer på grund av olyckor och för att undvika sekundärolyckor, utan särskilt också för att påskynda räddningstjänstens ankomst och på så vis minska dödligheten och allvarsgraden i de skador som uppkommer genom trafikolyckor och därmed förbättra européernas trygghetskänsla när de reser i andra medlemsstater.

6.  Europaparlamentet anser att om införandet av eCall överlåts åt marknadskrafterna, kommer eCall endast att vara till nytta för människor som har råd med exklusiva fordon, medan ett obligatoriskt införande av systemet inbyggt i alla fordon skulle leda till lägre kostnader och allmänt införande i hela EU.

7.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionens konsekvensbedömning visar att antagande av regleringsåtgärder inför ett obligatoriskt införande av eCall för närvarande är den enda möjligheten att uppnå alla positiva effekter.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag inom ramen för direktiv 2007/46/EG för att säkra ett obligatoriskt införande av ett offentligt 112-baserat eCall-system till 2015 i alla nya typgodkända fordon i samtliga medlemsstater.

9.  Europaparlamentet anser att den offentliga eCall-tjänsten bör vara gratis, obligatorisk och installerad i alla nya fordon som omfattas av detta direktiv.

10.  Europaparlamentet anser att ett offentligt eCall bör vara enkelt, överkomligt, funktionsdugligt och tillgängligt för alla i hela EU, oberoende av fordonet och var detta finns.

11.  Europaparlamentet avvisar tanken på att fasa in de olika fordonsinbyggda aspekterna av eCall under en längre tidsperiod.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå alla andra regleringsåtgärder som behövs för att undvika att ytterligare förseningar leder till dödsolyckor som kunde ha förhindrats.

13.  Europaparlamentet anser att även om kostnads-nyttoanalyser kan spela en viktig roll för att ta fram uppgifter som kan ligga till grund för komplexa beslut gällande investeringar och teknikutnyttjande är de inte särskilt användbara när en viktig del av analysen består i att uppskatta värdet på en människas liv.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när den värderar påverkan av utvecklingen av eCall i EU ta hänsyn till inte bara investeringen och driftskostnaderna utan även de sociala fördelar som uppstår genom utbredningen av eCall.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ställa upp tydliga regler gällande ansvarsskyldigheten för aktörer som är involverade i eCall-systemet.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera möjliga falsklarm genom eCall-system, deras påverkan på de dagliga räddningstjänsterna och nödvändigheten att särskilja mellan allvarliga och mindre allvarliga olyckor samt mellan larmsignaler och annan information som ska skickas till räddningstjänsterna för att säkra en effektiv drift. Parlamentet uppmanar kommissionen att, om det behövs, föreslå konkreta lösningar på dessa problem.

17.  Europaparlamentet välkomnar fastställandet av European eCall Implementation Platform och uppmanar relevanta aktörer och medlemsstaternas representanter att delta för att säkra ett harmoniserat införande av eCall.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga om eCall-systemet ska utvidgas till att inkludera andra fordon inom en snar framtid, såsom tunga nyttofordon, bussar och motordrivna tvåhjulingar, samt att utvärdera om det bör utökas till att även omfatta jordbrukstraktorer och industrifordon.

19.  Europaparlamentet anser att användningen av eftermarknadsinstallerade eCall-apparater ska tillåtas för befintliga fordon.

Aspekter rörande larmcentraler

20.  Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att se till att alla beredskapscenter och larmcentraler i samtliga medlemsstater är väl utrustade om det ska kunna bli ett enhetligt skydd för medborgarna i hela unionen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå lagstiftning som ska tvinga medlemsstaterna att uppgradera sina larmcentraltjänster och att utbilda telefonisterna ordentligt så att de senast 2015 kan hantera eCall-systemet på det sätt som bäst passar deras nationella strukturer.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta gemensamma specifikationer för larmcentralerna inom ramen för ITS-direktivet före slutet av 2012 och att lägga fram ett förslag till direktiv om genomförande av eCall.

22.  Europaparlamentet uppskattar mobilnätsoperatörernas villighet att hantera eCall som alla andra 112-samtal och föreslår att de och även medlemsstaterna på årsbasis ska rapportera till kommissionen om de framsteg som gjorts och om de svårigheter man stött på, särskilt när det gäller eCall-flaggan.

23.  Europaparlamentet välkomnar att en röstanknytning upprättas mellan fordonspassagerarna och de larmcentralsoperatörer som tar emot nödsamtal så att man genom tvåvägskommunikation kan minska risken för felaktiga insatser eller att rättningstjänsten rycker ut i onödan, till exempel vid en mindre olycka.

24.  Europaparlamentet understryker att det blir alltmer tydligt att det behövs ett gemensamt dataöverföringsprotokoll för att sådan information ska kunna komma larmcentralerna och räddningstjänsterna tillhanda utan risk för förvirring eller feltolkning. Parlamentet påpekar att man bör fastställa öppna och icke-diskriminerande rutiner för hur mobilnätsoperatörerna ska vidarebefordra informationen till larmcentralerna.

25.  Europaparlamentet erinrar om att det även kan leda till extra fördelar om man har elektroniska uppgifter i larmcentralerna, såsom avancerad vägledning för personalen i räddningstjänsten, som kan informeras ordentligt om nya risker som de kan stöta på beroende på utvecklingen av elbilar och andra nya framdrivningssystem.

26.  Europaparlamentet anser att kopplingarna mellan larmcentralerna och vägoperatörerna för att förbättra incidenthanteringen bör främjas i linje med rekommendationerna i European eCall Implementation Platform.

27.  Europaparlamentet stöder det intensiva arbete som utförts inom HeERO (Harmonised eCall European Pilot) i pilotprojektet gränsöverskridande autentisering av eCall. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka samarbetet mellan nationella larmcentraler och räddningstjänster, i synnerhet vid gränsövergångar i Europa, samt att främja utvecklingen av gemensamma utbildningar och utbyte av bästa praxis för att förbättra effektiviteten inom hela räddningstjänstkedjan.

28.  Europaparlamentet ber kommissionen att likaså garantera att eCall-systemet och kopplingarna till larmcentralerna också är kompatibla med system för samverkan med infrastrukturen och intelligenta ombordsystem (t.ex. smarta vägräcken som underrättar om möjliga olyckor, intelligenta växlingssystem i fordon etc.).

Privata tjänster för larmnummer

29.  Europaparlamentet anser att en eCall-tjänst som omfattar hela EU kan samexistera med privata larmtjänster, oavsett om en fordonsköpare väljer en privat lösning eller inte, förutsatt att alla funktionsstandarder följs av både offentliga och privata tjänster och alla fordon är utrustade med den offentliga eCall-tjänsten för att garantera en heltäckande tjänst i alla medlemsstater under fordonets livstid.

30.  Europaparlamentet betonar att eCall-systemet måste vara användarvänligt och att konsumenterna bör erbjudas en realistisk överblick över systemet, samt heltäckande och tillförlitlig information rörande ytterligare funktioner eller tjänster som är kopplade till de privata, fordonsinbyggda systemen för larmtjänster och nödsamtal samt till den förväntade servicenivån för inköp av sådana tillämpningar och de tillhörande kostnaderna.

31.  Europaparlamentet kräver att den offentliga eCall-tjänsten 112 blir automatiskt tillgänglig när en konsument väljer att lämna en privat larmtjänst eller reser i ett land där den tjänsten inte erbjuds.

32.  Europaparlamentet anser att privata eCall-tjänsteleverantörer också när som helst bör ha möjlighet att migrera till den eCall-tjänst som finns i hela EU, samtidigt som de fortsätter att tillhandahålla andra telefontjänster.

33.  Europaparlamentet uppmanar europeiska företag att delta i utvecklingen av de nödvändiga tillämpningarna, tjänsterna och infrastrukturen för eCall-systemet för att stimulera EU-omfattande innovation.

Uppgiftsskydd

34.  Europaparlamentet betonar att eCall-systemet inte på några villkor får göra det möjligt att spåra fordonet, vilket innebär att systemet måste vara vilande tills larmtjänsten aktiveras, i linje med rekommendationerna från artikel 29-arbetsgruppen om uppgiftsskydd. Parlamentet påminner om att de prioriterade målen med eCall är att förbättra hanteringen av incidenter, och att de uppgifter som ges genom eCall inte på något sätt får användas för att övervaka och studera en persons förflyttningar eller för att ta reda på var personen befinner sig förutom i händelse av en olycka.

35.  Europaparlamentet understryker att med iakttagande av öppenhetsprincipen bör lämpliga regler införas för behandling av personuppgifter avseende eCall-samtal, inte bara av mobilnätsoperatören utan av alla övriga inblandade aktörer, inklusive fordonstillverkare, larmcentraler och larmtjänster, för att garantera att principerna om personlig integritet och personuppgiftsskydd följer direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG och den nationella lagstiftningen. Parlamentet understryker att all kommande lagstiftning ska klargöra ansvaret enligt direktiv 95/46/EG för de olika aktörer som berörs av eCall, samt formerna för att tillhandahålla uppgifter till berörda personer och för att underlätta deras utövande av sina rättigheter.

36.  Europaparlamentet understryker att privata eCall-tjänster måste respektera principerna om personlig integritet och uppgiftsskydd och framför allt ge möjlighet till ett informerat samtycke och möjlighet att välja bort tjänsten i linje med rekommendationerna från artikel 29-arbetsgruppen. Konsumenternas informerade samtycke ska baseras på fullständig information om den mängd data som samlas och för vilket ändamål den samlas. Dessutom ska konsumenterna ha rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke.

37.  Europaparlamentet understryker att ägaren eller den som leasar fordonet ska bestämma, som en informerad konsument, vem som ska ha tillgång till fordonets data när det gäller privata eCall-tjänster som har registrerats på fordonen.

Övriga områden

38.  Europaparlamentet understryker att eCall-systemet utnyttjar tekniska komponenter (satellitbaserad positionsbestämning, bearbetnings- och kommunikationstillämpningar) som också skulle kunna utgöra grund för andra fordonsmonterade tillämpningar och tjänster.

39.  Europaparlamentet anser att det fordonsinbyggda eCall-systemet, för att säkra kundernas fria val, måste vara tillgängligt utan kostnader och utan diskriminering för alla, såsom eftermarknaden för produkter och tjänster, komponentleverantörer, verkstäder och oberoende tjänsteleverantörer, vägassistans och relaterade tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att eCall-systemet bygger på en driftskompatibel och öppen plattform som kan användas för framtida fordonstillämpningar och fordonstjänster, för att uppmuntra till förnyelse och främja konkurrenskraften för den europeiska it-industrin på den globala marknaden. Parlamentet understryker att alla sådana tillämpningar och tjänster fortfarande ska vara frivilliga.

40.  Europaparlamentet anser att fria val för konsumenter och fritt tillträde för tjänsteleverantörer ska vara en del av OEM-företagens designkriterier när det gäller fordonsmonterade plattformar och att gränssnitt för fordonsmontage ska standardiseras för att möjliggöra rättvis konkurrens och för att uppmuntra innovationer på den europeiska telematikmarknaden.

41.  Europaparlamentet understryker att alla ytterligare tjänster som ska användas i ett fordon – framför allt under färd – måste uppfylla tydliga säkerhets-, skydds- och dataskyddsnormer och att efterlevnaden av sådana normer måste mätas och kontrolleras.

42.  Europaparlamentet erinrar om att systemen för satellitnavigering Egnos och Galileo kan bidra avsevärt till utförandet av vägtrafikledning och nödåtgärder, och detta kräver en informationskampanj för att främja en ökad användning av de möjligheter som detta system erbjuder vad beträffar eCall-tillämpningen.

43.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör ha rätt att införa eCall-filtreringssystem för larmcentraler som gör det möjligt att snabbt identifiera nödsamtal och därmed undvika att larmcentraler överbelastas, samtidigt som man ökar räddningstjänsternas effektivitet. Parlamentet anser att detta arbete bör stödjas av kommissionen.

44.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med kommissionen upprätta och genomföra nationella pilotprojekt för att tillämpa eCall-systemet för nödanrop från fordon. Syftet är att hantera de problem som eventuellt kommer att uppstå vid förberedandet av den obligatoriska tillämpningen av detta system i alla medlemsstater till 2015.

45.  Europaparlamentet begär att ett standardiserat eCall-gränssnitt, en så kallad eCall-knapp som är lätt att identifiera även för personer med funktionshinder, ska sättas in i alla fordon för att undvika missförstånd och eventuellt missbruk av systemet. Parlamentet uppmanar kommissionen och europeiska standardiseringsorganisationer att föreslå en harmoniserad standard för en sådan manuell utlösningsmekanism.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera eCall-systemets möjliga påverkan på utgifterna för folkhälsan. Parlamentet uppmanar i detta hänseende medlemsstaterna att enas kring en harmoniserad definition av allvarliga skador.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skynda på sitt arbete med att tillhandahålla utförlig och praktisk information genom utveckling av en målinriktad och långtgående kommunikationsstrategi och genomföra kampanjer för att öka medvetenheten om eCall-systemet och dess fördelar, dess användning och dess funktioner, även när det gäller säkerheten för EU:s invånare, i syfte att öka både allmänhetens förståelse av och efterfrågan på sådana nödtjänster, samt för att minimera risken att dessa tjänster missbrukas eller missförstås.

48.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen ser till att eCall-tjänster blir driftskompatibla med andra liknande fordonsinbyggda larmtjänster som marknadsförs i grannregioner, såsom ERA-GLONASS-tjänsten.

o
o   o

49.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 303, 22.11.2011, s. 46.
(2) EUT L 207, 6.8.2010, s. 1.
(3) EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0453.
(5) Antagna texter, P7_TA(2011)0408.
(6) Antagna texter, P7_TA(2011)0519.
(7) EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 13.
(8) Antagna texter, P7_TA(2011)0306.
(9) EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 50.
(10) EUT C 286 E, 27.11.2009, s. 45.
(11) EUT C 244 E, 18.10.2007, s. 220.
(12) EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 268.
(13) EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 609.


Europas attraktionskraft på investerare
PDF 167kWORD 83k
Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2012 om Europas attraktionskraft på investerare (2011/2288(INI))
P7_TA(2012)0275A7-0190/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 3, 4, 49, 50, 119, 219 och 282,

–  med beaktande av förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (COM(2011)0121),

–  med beaktande av OECD:s förklaring om internationella investeringar och multinationella företag och riktlinjer för multinationella företag (uppdatering av den 25 maj 2011),

–  med beaktande av Montirapporten av den 9 maj 2010 om en ny strategi för den inre marknaden,

–  med beaktande av Unctads rapport 2011 om investeringar i världen,

–  med beaktande av kommissionens meddelande om en samlad EU-politik för internationella investeringar (COM(2010)0343),

–  med beaktande av kommissionens arbetsprogram för 2012 (COM(2011)0777),

–  med beaktande av slutsatserna från rådets 3133:e sammanträde om forumet för den inre marknaden,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1174/2011 om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1177/2011 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1311/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet(6),

–  med beaktande av rådets direktiv 2011/85/EU om krav på medlemsstaternas budgetramverk(7),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten att driva verksamhet i kreditinstitut och tillsynen över kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat (COM(2011)0453),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Årlig tillväxtöversikt 2012” (COM(2011)0815),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (COM(2011)0870),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europeiska rådet om hinder för handel och investeringar (2011) (COM(2011)0114),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och investeringar(8),

–  med beaktande av förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och ändring av direktiv 2008/7/EG (COM(2011)0594),

–  med beaktande av kommissionens grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer (COM(2011)0818),

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en budget för Europa 2020 (COM(2011)0500), delarna I och II,

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar ”The effects of temporary State aid rules adopted in the context of the financial and economic crisis” (SEC(2011)1126),

–  med beaktande av rapporten från kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, ”Labour Market Developments in Europe, 2011”,

–  med beaktande av OECD:s, WTO:s och Unctads rapporter ”G20 trade and investment measures” (mitten av oktober 2010–april 2011),

–  med beaktande av Europeiska centralbankens ”The Euro Area Bank Lending Survey” för januari 2012,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens makroekonomiska prognoser för euroområdet (december 2011),

–  med beaktande av Europeiska centralbankens rapport om den finansiella integrationen i Europa (maj 2011),

–  med beaktande av OECD:s ”Policy Framework for Investment (PFI)”,

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) (COM(2011)0834),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 19 april 2012 om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas(9),

–  med beaktande av kommissionens rapport om näringslivsdynamik: nyetableringar, överlåtelser av företag och konkurs (januari 2011),

–  med beaktande av Världsbankens rapport om att göra affärer 2012: göra affärer i en öppnare värld,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om ”Erasmus för alla: EU:s program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott” (COM(2011)0787),

–  med beaktande av kommissionens preliminära utvärderingsrapport om Erasmus för unga företagare, pilotprojekt/förberedande åtgärd (2011),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (COM(2011)0896),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för regional utveckling (A7-0190/2012), och av följande skäl:

A.  Den ekonomiska, finansiella och finanspolitiska krisen i EU har på ett betydande sätt ökat de ekonomiska och sociala skillnaderna i medlemsstater och regioner, vilket har resulterat i en ojämn fördelning av de inhemska och utländska investeringarna i EU.

B.  Det är nödvändigt att fastställa en konsekvent ram av stabilitet i penning-, finans- och handelspolitiken för att underlätta flödet av direktinvesteringar i samtliga medlemsstater och EU-regioner och på så sätt bidra till att korrigera EU:s makroekonomiska obalanser.

C.  Vid det informella mötet mellan Europeiska rådets medlemmar den 23 maj 2012 betonades behovet av att mobilisera EU:s politik för att till fullo stödja tillväxten, öka insatserna för att finansiera ekonomin genom investeringar och stärka skapandet av arbetstillfällen.

D.  Enligt kommissionens senaste preliminära prognos lider EU av svag tillväxt och de förväntade tillväxttakterna kommer att skilja sig åt betydligt inom unionen, vilka undergrävs av fortsatt osäkerhet och brist på förtroende från konsumenternas och marknadens sida.

E.  EU bör i högre grad utnyttja sina starka sidor, till exempel den höga standarden på konsumtion, utbildning, livskvalitet samt forsknings- och innovationskapaciteten, den höga arbetseffektiviteten och produktiviteten liksom ett vänligt och inspirerande affärsklimat för att ta itu med den finanspolitiska krisen och öka tillväxten och sysselsättningen.

F.  Finansieringen av medlemsstaternas offentliga skulder absorberar resurser för investeringar, tillväxt och sysselsättning, samtidigt som kapitalflykten mellan vissa medlemsstater och till vissa tredjeländer kan bidra till att förvärra läget för EU:s betalningsbalans.

G.  Bankutlåning, som är den viktigaste finansieringskällan i euroområdet, som står för mer än hela aktie- och obligationsfinansieringen, samtidigt som bankkrediter i Förenta staterna och andra regioner i världen står för en mindre procentuell andel av den totala finansieringen, har påverkats starkt av den senaste tidens utveckling.

H.  Tillväxtpotentialen i sektorer som till exempel miljövänlig teknik, hälsa och omsorg, utbildning och den sociala ekonomin kan bidra till och driva på investeringar genom att öka den ömsesidiga efterfrågan och därmed stimulera investeringar.

I.  Det finns ett behov av att övervaka och se över effekterna och genomförandet av EU:s budgetbestämmelser för att se till att de inte skapar onödiga administrativa bördor och hämmar utländska direktinvesteringar i EU.

J.  Den senaste Unctadrapporten visar att EU fortfarande har en stark förmåga att dra till sig utländska direktinvesteringar.

K.  EU-interna investeringar kan på ett betydande sätt utvidga marknaderna för utländska direktinvesteringar genom att skapa en mer hållbar infrastruktur för affärsverksamhet, utbildning, forskning och utveckling.

L.  Investeringarna består av två pelare, offentliga investeringar och privata investeringar, och den privata delen består i sin tur av inhemska och utländska investeringar.

M.  För att motverka det alltför stora beroendet av import av olja, gas och övriga icke-förnybara resurser krävs det stora investeringar i förnybar energi samt energi- och resurseffektivitet.

N.  De europeiska statsskulds- och kreditförlängningsriskerna, såväl som brister och hinder för handel och i samband med fullbordandet av den inre marknaden, inbegripet icke-tariffära hinder och databegränsningar, kan försämra EU-regionens förmåga att attrahera både europeiska och internationella investerare.

O.  När det gäller konkurrenskraft och företagande, är de huvudsakliga utmaningarna för de europeiska företagen fortfarande svårigheterna att få tillgång till finansiering för små och medelstora företag, en svag företagaranda (endast 45 procent av EU:s medborgare skulle vilka vara egenföretagare jämfört med till exempel 55 procent i Förenta staterna), ett företagsklimat som inte främjar nystartade företag och tillväxt och som karaktäriseras av bestående fragmentisering av lagstiftning och byråkrati, små och medelstora företags begränsade kapacitet att anpassa sig till en energi- och resurseffektiv ekonomi och att expandera till marknader utanför hemländerna, både inom och utanför den inre marknaden.

P.  Enligt Världsbankens senaste ”Doing Business”-index utgör EU:s medlemsstater endast 40 procent (och euroområdets medlemmar endast 26 procent) av de 35 högst rankade länderna i fråga om företagande på global nivå.

Q.  Som visas i kommissionens rapport om förvarningsmekanismen (COM(2012)0068), betonar de nationella budgetbegränsningarna och den höga arbetslösheten behovet, särskilt när det gäller bytesbalansen, exportmarknadsandelar samt privata och offentliga skulder, att införa effektiva strukturreformer för att förbättra näringslivsklimatet, samtidigt som man minskar på byråkratin och optimerar mervärdet från strukturfonderna och Europeiska investeringsbankens verksamhet, inbegripet i de länder som främjas av den europeiska grannskapspolitiken.

R.  Välriktade sociala investeringar är avgörande för att säkerställa en hög och långsiktig sysselsättningsnivå, stabilisera ekonomin, öka humankapitalet och stärka EU:s konkurrenskraft.

S.  Utvecklingen för utländska direktinvesteringar är en av de nyckelindikatorer som kommissionen använder i resultattavlan för övervakning av makroekonomiska obalanser.

T.  Undersökningar som genomförts inom Förenta nationernas miljöprogram och Internationella arbetsorganisationen visar att investeringar i bildandet av humankapital är avgörande för att dra till sig investeringar i de gröna ekonomisektorerna och utnyttja deras stora tillväxtpotential.

U.  Tillströmningen av utländska direktinvesteringar i EU, särskilt när de riktas på ett sådant sätt att de minskar skillnaderna mellan medlemsstaterna, har positiva effekter på realekonomin och betalningsbalansen, konkurrenskraften, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen, men fungerar även som en positiv stimulans för teknisk utveckling, innovation, färdigheter och arbetskraftens rörlighet.

V.  Fastställandet av årliga nationella delmål som omfattar områden som stöder en attraktiv och konkurrenskraftig miljö för internationella investerare, i linje med OECD:s parametrar, kommer att bidra till att belysa nationella svagheter och styrkor, såväl som möjligheter för riktade ingrepp.

W.  Euroområdets och ECB:s mål om att hålla inflationen på precis under 2 procent bidrar till att skapa en ram för stabilitet som främjar investeringsviljan.

X.  Utvecklingen av de europeiska obligationsmarknaderna är till stor del beroende av utökningen av investeringsbasen.

Y.  I sitt förslag till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas utvidgade inte kommissionen harmoniseringen till bolagsskattesatserna, vilka fortfarande avses falla inom ramen för medlemsstaternas behörighet. Det krävs ytterligare åtgärder för att göra EU:s skattesystem mer transparent och mindre komplicerat för utländska investerare samtidigt som man samordnar skattesystemen i hela EU.

Z.  Handelsprotektionismen vinner mark i världen, och därför bör EU, i egenskap av marknadsledande aktör när det gäller inkommande investeringar, fortsätta förhandlingarna för att uppnå frihandelsavtal som främjar öppen och fri handel samt internationella standarder på området social- och miljöskydd i samband med skyddet av sina konkurrenskraftiga handelsfördelar.

AA.  I EU finns det fortfarande stora hinder för tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster, vilket orsakar problem på den fria marknaden.

AB.  I enlighet med EU-fördragen faller den gemensamma handelspolitiken, inbegripet utländska direktinvesteringar, inom ramen för EU:s exklusiva behörighet och på detta område agerar Europaparlamentet och rådet på lika villkor, eftersom det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpas.

1.  Europaparlamentet betonar att EU fortfarande är den främsta destinationen i världen för utländska direktinvesteringar och att EU därför bör fortsätta att uppfylla investerande och stödmottagande staters förväntningar, samtidigt som man uppfyller de bredare målen för unionens ekonomi-, social- och miljöpolitik, för att på detta sätt skydda sin ledande roll på europeisk och nationell nivå.

2.  Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är mycket viktig när det gäller att ta itu med makroekonomiska och regionala obalanser på EU-nivå och bör vara en central politik för den inre marknaden när det gäller att stärka konkurrenskraften, produktiviteten, tillväxten och skapandet av arbetstillfällen, vilket i sin tur kan öka viljan att investera i EU. Parlamentet framhåller att investeringar inom ramen för sammanhållningspolitiken i infrastruktur och kompetens på arbetsmarknaden betydligt kan öka attraktionskraften för potentiella investerare.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det internationella lagstiftningssamarbetet, inbegripet i multilaterala sammanhang, och lagstiftningskonvergensen med utgångspunkt i internationella standarder och, när det är möjligt, delta i en lagstiftningsdialog för att hantera befintliga eller eventuella framtida handelshinder i syfte att begränsa tvister och åtföljande handelskostnader.

4.  Europaparlamentet anser att en finanspolitisk konsolidering och stabilisering bör genomföras och att den inre marknaden bör fullbordas på ett sådant sätt att man samtidigt bedömer det mervärde som dessa åtgärder kan bidra med. Parlamentet anser att ett långtgående samarbete mellan ekonomiska organ, samt ökad komplementaritet mellan EU:s ekonomier bör bidra till att minska de regionala skillnaderna i utländska direktinvesteringar för att stärka den europeiska industriella basen och främja en hållbar och långsiktig ekonomisk utveckling, där det sistnämnda är en viktig grundförutsättning för en framgångsrik och effektiv finanspolitisk konsolidering.

5.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att se till att strategiska europeiska investerare behåller sitt intresse att fortsätta med sin verksamhet i EU, med tanke på att de negativa känslor och den osäkerhet som har skapats av skuldkrisen och bristen på snabba gensvar, tillsammans med den mer övergripande globala finansiella och ekonomiska krisen, får investerarna att minska sina satsningar i regionen. Parlamentet betonar att bristen på samordnade och långsiktiga inhemska investeringar på ett betydande sätt kommer att skada EU:s framtida attraktionskraft på sådana investerare. Parlamentet konstaterar att en inriktning på flernivåstyre, med lokalsamhällets deltagande i lämpliga skeden, är nödvändig för att garantera att investeringar riktas mot de särskilda behoven i varje region och varje medlemsstat.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande om Europas attraktionskraft när det gäller investeringar jämfört med dess viktigaste partner och konkurrenter, i vilket man fastställer EU:s största för- och nackdelar avseende investeringsklimat, och lägga fram en övergripande strategi inbegripet särskilda åtgärder och rekommendationer, såväl som eventuella lagstiftningsförslag för att förbättra EU:s investeringsklimat.

7.  Europaparlamentet anser att EU fullt ut bör utnyttja sin ställning som världens största gemensamma inre marknad (inbegripet dess höga levnadsstandard, höga arbetskraftsproduktivitet, rättssäkerhet och forsknings- och innovationskapacitet), utländska investerare och handelsblock för att ta itu med skuldkrisen. Parlamentet betonar behovet av effektivare verktyg och metoder, nya finansieringsmekanismer och investeringsplaner, t.ex. projektobligationer från EU, som kan utnyttja Europas konkurrensfördelar och komplementaritet mellan medlemsstater och uppnå målen med Europa 2020-tillväxtstrategin, för att bekämpa lågkonjunkturen och utmaningen i samband med långsam tillväxt.

8.  Europaparlamentet uppmanar enträget EU att införa investering som en central aspekt i alla flaggskeppsinitiativ inom Europa 2020-strategin, för att därmed möta det brådskande behovet av tillväxt och högre sysselsättning och använda deras viktiga bidrag för att hantera den finanspolitiska krisen. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta en ambitiös, miljöeffektiv och hållbar företagsstrategi för EU för att ge nytt liv åt tillverkningskapaciteten i hela EU och skapa högkvalitativa arbetstillfällen inom EU.

9.  Europaparlamentet betonar särskilt den enorma potential som finns för att locka utländska direktinvesteringar genom att främja utbildning, forskning och utveckling samt nya arbetstillfällen på områdena minskade utsläpp av växthusgaser, utveckling av förnybara energikällor och ökad energieffektivitet för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin och göra EU till världsledare i miljövänlig teknik.

10.  Europaparlamentet påminner om att en utebliven ökning av de offentliga investeringarna med hjälp av hållbar finansiering eller till och med en minskning av dessa investeringar på grund av den finanspolitiska krisen inom viktiga områden såsom hälsa, utbildning, forskning och infrastrukturer, skulle kunna inverka negativt på konkurrenskraften och attraktionskraften på investerare, särskilt om det blir ett långsiktigt mönster. Parlamentet anser därför att man betydligt måste öka de offentliga investeringarna.

11.  Europaparlamentet stöder det nyligen föreslagna programmet ”Erasmus för alla” som avsevärt kan öka de tilldelade medlen för rörlighet och utveckling av kunskap, utbildning och kompetens i syfte att stärka ungdomars personliga utveckling och arbetsutsikter och därmed bidra till ökade mänskliga resurser och ta itu med problemet med den höga ungdomsarbetslösheten i EU. Parlamentet stöder ”Erasmus för företag” och i synnerhet utbytesprogrammet ”Erasmus för unga företagare” som kommer att uppmuntra nystart av företag, gränsöverskridande kunskapsöverföring, samarbete mellan små företag, innovation och nya arbetstillfällen.

12.  Europaparlamentet föreslår förbättring och breddning av de statistiska uppgifterna om direktinvesteringar i enlighet med OECD:s och Världsbankens riktlinjer samt antagandet av kompletterande investeringsmål och indikatorer på nationell nivå (stadsmiljö, social infrastruktur) för att betona framstegen mot skapandet av ett attraktivt investeringsklimat, samtidigt som man utvärderar investeringspolitiken och dess positiva effekter på den reala ekonomin och sysselsättningen i de olika länderna och regionerna.

13.  Europaparlamentet anser att alla strategier som syftar till att attrahera utländska och lokala investeringar bör kopplas till fullbordandet av den inre marknaden, gränsöverskridande investeringar och flöden, öppna marknader, förbättrat marknadstillträde och rättvis konkurrens för fria yrken, med tanke på antalet och mångfalden av nya möjligheter. Parlamentet anser, i detta sammanhang, att EU bör främja de transeuropeiska näten och rörligheten för arbetstagare, studenter och forskare samt stärka samarbetet och EU-ekonomiernas förmåga att komplettera varandra.

14.  Europaparlamentet betonar behovet av att skattehinder snarast avlägsnas för gränsöverskridande arbetstagare och arbetsgivare för att underlätta medborgarnas rörlighet och främja gränsöverskridande investeringar.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU att på global nivå och inom ramen för WTO, G20 och G8 förhandla om inrättandet av gemensamma regler som garanterar rättvis konkurrens och lika villkor för att motverka internationella makroekonomiska obalanser som har att göra med finansiell reglering och beskattning i syfte att skydda EU:s konkurrenskraft och garantera respekt för EU:s sociala mål och miljömål. Parlamentet uppmanar EU att visa beslutsamhet när man förhandlar om och ingår heltäckande frihandelsavtal med större partner, vilket är avgörande för att öppna nya marknader för varor och tjänster, öka investeringsmöjligheterna, underlätta en öppen och rättvis handel samt främja ett mer förutsägbart politiskt klimat. Parlamentet framhåller vikten av att gå vidare i förhandlingarna om en skatt på finansiella transaktioner på global nivå.

16.  Europaparlamentet anser att inrättandet av ett tillfälligt europeiskt observationsorgan för utländska direktinvesteringar, inrättat inom kommissionen, skulle kunna bidra till att stärka samordningen av medlemsstaternas politik inom detta område och samtidigt tillhandahålla en bättre övervakning av den politik som förs, inbegripet dess makroekonomiska effekter, för att främja EU som en destination för investeringar.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik, skattepolitik och socialpolitik för att därmed attrahera utländska investeringar, samtidigt som man tar hänsyn till de ekonomiska och sociala skillnader som finns i euroområdets medlemsstater och i EU:s medlemsstater.

18.  Europaparlamentet anser att EU och medlemsstaterna bör vidta åtgärder främst för att förstärka användningen av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden som en katalysator för att attrahera kompletterande finansiering från EIB, EBRD, andra internationella finansiella institutioner och den privata sektorn, samtidigt som man främjar initiativ som grundas på offentlig-privata partnerskap, t.ex. projektobligationer från EU. Parlamentet noterar att särskilt små och medelstora företag kan dra nytta av investeringar som stärker kapaciteten, infrastrukturen och humankapitalet. Parlamentet erkänner möjligheten att utvidga tillämpningsområdet för innovativa finansiella instrument så att de i större utsträckning används för att få tillträde till finansiering som ett komplement till traditionella finansieringsmetoder. Parlamentet understryker att finansiella instrument har en roterande karaktär och att en flexibel syn på att integrera sådana instrument på regional nivå skulle kunna få en multiplikatoreffekt i EU:s budget, främja offentlig-privata partnerskap, skapa alternativa finansieringskällor och tillhandahålla ett viktigt nytt finansieringsflöde för strategiska investeringar, genom att stödja långsiktiga och hållbara investeringar i en tid av finanspolitiska åtstramningar.

19.  Europaparlamentet välkomnar ECB:s långfristiga refinansieringstransaktioner. Parlamentet uppmanar dessutom ECB att agera bestämt när det gäller att ta itu med den rådande skuldkrisen i euroområdet genom att bevara prisstabiliteten och samtidigt minimera de negativa bieffekter på den reala ekonomin och på investeringarna som banksektorns likviditetsproblem kan generera. Parlamentet anser att banksektorn måste vidta lämpliga åtgärder för att hantera sina strukturella svagheter i fråga om likviditetsrisker på längre sikt i syfte att återställa investerarnas förtroende och undvika att ECB framöver behöver ingripa i stor skala. Parlamentet anser att reglerna för bankens verksamhet bör utformas så att man ser till att en andel av stöden görs tillgänglig för utvecklingsändamål och för att stödja små och medelstora företag.

20.  Europaparlamentet anser att man i samband med den kommande omarbetningen av direktivet om kapitalkrav bör se till att ökningen av kapitalreserverna för att främja den långsiktiga stabiliteten i banksektorn inte hindrar bankerna från att pumpa in likviditet i den reala ekonomin, vilket är nödvändigt för investeringar.

21.  Europaparlamentet understryker behovet av att fördjupa EU:s kapitalmarknader för att säkerställa tillgången till finansiering från andra källor än bankerna.

22.  Europaparlamentet noterar kommissionens nya förslag för att förbättra styrningen av marknaden för kreditvärderingsinstitut, särskilt ändringen av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut och samordningen av lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som har att göra med företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder, med hänsyn till det alltför stora utnyttjandet av kreditvärderingar, och understryker behovet av att ytterligare åtgärder måste vidtas för att garantera ett sunt näringslivsklimat och rättvis konkurrens.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera alla de hinder som återstår för utförande eller mottagande av gränsöverskridande tjänster i enskilda medlemsländer.

24.  Europaparlamentet noterar vikten av kommissionens förslag om att modernisera EU:s marknad för offentliga upphandlingar. Parlamentet betonar att en dynamisk EU-omfattande marknad för upphandlingar kan innebära viktiga affärsmöjligheter för europeiska företag och kan på ett betydande sätt bidra till att stimulera en konkurrenskraftig europeisk industri, attrahera investeringar och främja ekonomisk tillväxt.

25.  Europaparlamentet uttrycker oro över trenden att institutionella investerare i euroområdet skiftar om från aktier i euroområdet till aktier som har utfärdats på andra håll i världen, med hänsyn till i) deras allt viktigare roll i euroområdets finanssektor, och ii) minskningen av investeringsfondernas totala innehav av aktier och andra ägarandelsbevis som har utfärdats av personer från euroområdet från 26 procent 2009 till 23 procent 2010.

26.  Europaparlamentet betonar den roll som nationella placeringsfonder från tredjeländer spelar och betonar även betydelsen av att stärka principerna för öppenhet och ansvarighet i syfte att främja synergier mellan EU och nationella placeringsfonder.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra institutionella investerare att delta i europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande och att avlägsna begräsningar för tillgången på riskkapitalfinansiering i små och medelstora företag.

28.  Europaparlamentet anser att gränsöverskridande företagande ger betydande fördelar både för EU-regionerna, genom att bidra till deras ekonomiska utveckling, och för enskilda företag genom att erbjuda dem möjligheter att få tillträde till nya och större marknader och försörjningskällor, samt kapital, arbetskraft och teknik.

29.  Europaparlamentet uttrycker oro över den höga ungdomsarbetslöshet som har konstaterats i en rad medlemsstater och de negativa sysselsättningsutsikterna. Parlamentet noterar med oro EU:s begränsade förmåga att attrahera högkvalificerad arbetskraft, samtidigt som det sker betydande arbetskraftsflöden till tredje länder. Parlamentet konstaterar att EU har en omfattande potential när det gäller högkvalificerad arbetskraft och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera arbetet för att ta itu med ungdomsarbetslösheten med hjälp av program och konkreta åtgärder på europeisk och nationell nivå. Parlamentet välkomnar därför Europeiska rådets uttalande som uppmanar medlemsstaterna att införa nationella system liknande ungdomsgarantin och uppmanar medlemsstaterna att backa upp denna vädjan med snabba och konkreta åtgärder på nationell nivå för att se till att ungdomar antingen har ett anständigt arbete eller går en utbildning eller omskolning. Parlamentet anser att EU bör öka sina ansträngningar för att uppfylla sysselsättningsmålen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, inbegripet genom att minska skatterna på arbete i syfte att attrahera ytterligare investeringar till de arbetsintensiva sektorerna av ekonomin.

30.  Europaparlamentet påpekar den utmaning som EU som helhet, liksom de enskilda medlemsstaterna, står inför när det gäller den åldrande befolkningen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta konsekventa strategier för att hantera den demografiska utmaningen och kompensera för de eventuella negativa konsekvenserna.

31.  Europaparlamentet stöder innovationsunionens mål. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att rikta in investeringar på utbildning, forskning och innovation, med tanke på de positiva effekter på medelfristig och lång sikt dessa kan ha på tillväxten och utvecklingen. Parlamentet stöder smart specialisering som en viktig strategisk princip och som ett begrepp för innovationspolitiken och starkare kopplingar mellan forskning och företagande på områden såsom miljövänlig teknik.

32.  Parlamentet understryker att EU bör prioritera bekämpningen av skatteflykt, särskilt under den nuvarande krisen där skatteflykt innebär en stor förlust i nationella budgetar och extra inkomster skulle kunna användas för att öka de offentliga investeringarna. Parlamentet framhåller behovet av att garantera ett smidigt samarbete och en smidig samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna för att bekämpa dubbelbeskattning, dubbel utebliven beskattning, skattebedrägeri, skatteflykt och skattedumpning, och användningen av skatteparadis för olagliga syften. Europaparlamentet efterlyser mer allmänt en större finanspolitisk samordning, både på intäkts- och utgiftssidan, inbegripet ett smidigt samarbete och en smidig samordning mellan medlemsstaternas skattesystem, samt även en minskning av de tunga administrativa bördorna och de höga kostnaderna för uppfyllelse av skattskyldighet som drabbar företagen i EU och hämmar investeringarna i EU. Parlamentet välkomnar sin ovannämnda ståndpunkt om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och ser samtidigt fram emot rådets antagande av direktivet.

33.  Europaparlamentet påpekar att svårigheter att få tillgång till finansiering fortfarande är ett av de största bekymren för små och medelstora företag. Parlamentet är särskilt oroat över att sunda företag inte kan få den finansiering de planerar för. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snabbt genomföra åtgärder och anta lagstiftning för att underlätta finansieringen för små och medelstora företag, vilket har föreslagits i EU:s åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering. Parlamentet understryker att tillväxten på lokal nivå ofta upprätthålls av små och medelstora företag och sociala företag, och att man genom finansiering inom ramen för sammanhållningspolitiken som tillhandahålls med utgångspunkt i ett starkt flernivåstyre kan se till att små och medelstora företag och sociala företag når sin fulla potential och fortsätter att ge ett värdefullt bidrag till EU:s konkurrenskraft.

34.  Europaparlamentet understryker behovet av en omfattande översyn av den ekonomiska effekten av EU:s finansiella bestämmelser för att se till att genomförandet är proportionerligt och inte hindrar investeringar.

35.  Europaparlamentet välkomnar programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME) som föreslagits av kommissionen för perioden 2014–2020 för att uppmuntra en företagarkultur och främja etablering av små och medelstora företag i främst nya sektorer, till exempel tjänster inom sociala medier, grön ekonomi och turism.

36.  Europaparlamentet efterlyser en ny och effektiv konkurslagstiftning, inbegripet verktyg för tidig varning, för att uppmuntra en politik för en andra chans som främjar företagande och omstart av företag med tanke på att en andra chans inte erkänns på ett lämpligt sätt i de nationella lagstiftningarna. Parlamentet betonar vikten av att öka nätverksbyggandet bland entreprenörer och företagare som startar om i syfte att främja en andra chans liksom behovet av att hantera finansieringssvårigheter vid en omstart.

37.  Europaparlamentet uppmanar EU att fullt ut utnyttja de investeringsmöjligheter i och utanför EU som uppstår genom den europeiska grannskapspolitiken och makroregionala strategier.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa samtliga relevanta indikatorer för att mäta makroekonomiska obalanser och deras effekter för EU:s regioner på resultattavlan.

39.  Europaparlamentet erinrar om att det är viktigt att ytterligare utveckla partnerskap på miljöområdet, vilket drar till sig allt större intresse från investerare, och samtidigt ta hänsyn till EU:s tillgångar och kapacitet.

40.  Europaparlamentet välkomnar att antalet företag som övervägde att investera i EU ökade med 5 procent 2011. Parlamentet beklagar dock att det genomsnittliga antalet arbetstillfällen som skapades genom varje investeringsprojekt ligger kvar på samma nivå.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa EU:s handlingsplan för e-förvaltning, genom vilken de kan tillhandahålla e-förvaltningstjänster, även för företag, effektivare och till lägre kostnader, både på lokal och internationell nivå.

42.  Europaparlamentet insisterar på att EU och dess medlemsstater, för att attrahera ytterligare investeringar, måste

   a) dra fördel av EU:s historiska kulturarv genom att främja kulturindustrierna, idrott och turism som växande och attraktiva marknader,
   b) främja den transatlantiska ekonomin som vår nuvarande främsta partner vad avser utländska direktinvesteringar och handel, genom att bättre utnyttja flödet av kvalificerade arbetstagare mellan de två kontinenterna och bygga på möjligheterna att stärka innovationsekonomin,

43.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ett program med fokus på näringslivets och de små och medelstora företagens konkurrenskraft. Parlamentet välkomnar de senaste ökningarna i risk- och affärsängelkapital i många medlemsstater, men upprepar att EU ytterligare bör förenkla bestämmelserna och tillgången till finansiering för små och medelstora företag och andra ekonomiska aktörer, genom att främja effektiva system för riskkapital och affärsängelkapital i hela EU och genom att stärka betydelsen av investeringar i eget kapital utanför eller via börsen när det gäller att finansiera företags långsiktiga tillväxt. Kommissionen uppmanas att mer aktivt samarbeta med internationella finansinstitut för att skapa innovativa mekanismer för finansiering av små och medelstora företag.

44.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att främja standarder som hjälper till att utveckla innovationer i nya varor och tjänster, att fullborda den inre marknaden, att attrahera investeringar till EU och att harmonisera europeiska standarder med internationella standarder.

45.  Med tanke på Europeiska investeringsbankens kompetenta personal och bankens erfarenhet av finansiering av viktig infrastruktur upprepar Europaparlamentet sitt förslag att kommissionen i samarbete med EIB ska inleda en strategisk analys av investeringsfinansieringen och då beakta alla tänkbara alternativ: subventioner, frigörande av medlemsstaternas tecknade andelar i EIB:s kapital, inbetalning från medlemsstaterna i EIB:s kapital, lån, innovativa instrument, finansieringslösningar anpassade till långsiktiga projekt som inte är lönsamma direkt, utarbetande av garantisystem, införande av ett investeringsavsnitt i EU:s budget, finansiella konsortier med europeiska, nationella och lokala myndigheter och offentlig-privata partnerskap.

46.  Europaparlamentet välkomnar de symboliska Europa 2020-initiativen ”En integrerad industripolitik för en globaliserad tid”, ”En innovationsunion” och ”Ett resurseffektivt Europa”, och noterar att Europa 2020-strategin kommer att bidra till att göra det attraktivare att investera i EU, skapa arbetstillfällen i unionen och bevara dess konkurrenskraft internationellt.

47.  Europaparlamentet framhåller att EU:s sammanhållningspolitik, med den nuvarande låga tillväxten och höga arbetslösheten, i hög grad bidrar till den europeiska ekonomin samt till europeisk forskning och innovation. Sammanhållningspolitiken utgör den största utgiftsposten i EU:s budget för investeringar inom realekonomin och stärker ekonomisk, social och territoriell sammanhållning genom att minska de regionala skillnaderna och genomföra en unionsstrategi för smart och hållbar tillväxt för alla som ger en betydande hävstångseffekt åt offentliga och privata investeringar på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå.

48.  Europaparlamentet understryker att en diskriminerande strategi gentemot stora företag skulle kunna skada innovationen och minska konkurrenskraften för andra EU-företag, särskilt små och medelstora företag, och utesluta dem från att ingå viktiga globala partnerskap inom ramen för innovationssamarbete samt minska deras tillgång till avancerad teknik.

49.  Europaparlamentet stöder den ekonomiska principen om en lokalt/regionalt baserad utvecklingspolitik med rötter i grundtanken att intresset för de mindre utvecklade regionerna i EU troligen skulle öka om de kan erbjuda konkurrenskraftiga komparativa fördelar (lämplig infrastruktur, kvalificerade mänskliga resurser osv.) samt starka incitament. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen att stödja medlemsstaterna och regionerna i fullföljandet av de egna strategierna för investeringsincitament, framför allt när det gäller långsiktiga investeringar med tonvikt på infrastrukturprojekt, inte minst på gränsöverskridande nivå. Parlamentet beklagar att mindre utvecklade regioner i EU i allt högre grad förlorar i attraktionskraft till fördel för tredjeländer. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att utarbeta brådskande åtgärder i syfte att bevara de nuvarande investeringarna och locka till sig nya.

50.  Europaparlamentet betonar att EU har en enorm styrka i sina städer och att stora urbana infrastrukturprojekt samt innovativa företagsparker utgör den största dragningskraften för investeringar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra omfattande investeringar i infrastruktur, ny teknik och forskning och utveckling, inklusive i multimodala transportsystem, för att förbättra livsmiljön i och konkurrenskraften för Europas städer, genom att utgå från städernas traditionella starka sidor samtidigt som man ser till att dessa investeringar inte görs på bekostnad av en verklig territoriell sammanhållning och balanserad landsbygdsutveckling.

51.  Europaparlamentet betonar att man inte bara ska sprida och genomföra forskning och utbildning utan även investera i den på lokal nivå. Därför bör man till fullo utnyttja de mänskliga resurserna, dvs. forskare och akademiska stiftelser på lokal nivå, för att locka både inhemska och direkta utländska investeringar. I detta sammanhang är det också viktigt att notera människors rörlighet: lärare, forskare och studenter.

52.  Europaparlamentet anser att underutvecklade regioner bör kunna fortsätta att utnyttja betydande EU-finansiering för att ge investerare andra lokala konkurrensfördelar utöver lägre arbetskostnader.

53.  Europaparlamentet understryker behovet av att stödja infrastrukturen för att stärka den regionala sammanhållningen och regionernas konkurrenskraft. Mot denna bakgrund betonar parlamentet betydelsen av de transeuropeiska näten och användningen av kompletterande finansiella instrument som projektobligationer och partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn.

54.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) EUT L 306, 23.11.2011, s. 1.
(2) EUT L 306, 23.11.2011, s. 8.
(3) EUT L 306, 23.11.2011, s. 12.
(4) EUT L 306, 23.11.2011, s. 25.
(5) EUT L 306, 23.11.2011, s. 33.
(6) EUT L 337, 20.12.2011, s. 5.
(7) EUT L 306, 23.11.2011, s. 41.
(8) Antagna texter P7_TA(2011)0565.
(9) Antagna texter, P7_TA(2012)0135.


Handelsaspekter på det östliga partnerskapet
PDF 158kWORD 76k
Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2012 om handelsaspekter på det östliga partnerskapet (2011/2306(INI))
P7_TA(2012)0276A7-0183/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s pågående förhandlingar med Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan om associeringsavtal som kommer att innehålla omfattande handelsklausuler,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 22 januari 2007 om antagande av förhandlingsdirektiven för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina om ett djupgående och omfattande frihandelsområde,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 10 maj 2010 om antagande av förhandlingsdirektiven för associeringsavtalen mellan EU och Armenien samt EU och Georgien om ett djupgående och omfattande frihandelsområde,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 15 juni 2009 om antagande av förhandlingsdirektiven för associeringsavtalet mellan EU och Moldavien samt med beaktande av de ytterligare ingående förhandlingsdirektiv om ett djupgående och omfattande frihandelsområde som antogs av rådet den 20 juni 2011,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 10 maj 2010 om antagande av förhandlingsdirektiven för associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan,

–  med beaktande av det handels- och samarbetsavtal som slöts mellan Europeiska gemenskapen och dåvarande Sovjetunionen 1989 och sedan godkändes av Vitryssland,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 25 maj 2011 om ny respons på ett grannskap i förändring (COM(2011)0303),

–  med beaktande av den europeiska grannskapspolitikens utveckling sedan 2004, och i synnerhet kommissionens framstegsrapporter om politikens genomförande,

–  med beaktande av sina rekommendationer för förhandlingar om associeringsavtal med Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan,

–  med beaktande av de handlingsplaner som antagits gemensamt med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och av associeringsagendan med Ukraina,

–  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena i Prag den 7 maj 2009 och Warszawa den 29–30 september 2011 om det östliga partnerskapet,

–  med beaktande av inrättandet av den parlamentariska församlingen Euronest genom den konstituerande akten av den 3 maj 2011,

–  med beaktande av artikel 8 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0183/2012), och av följande skäl:

A.  Ett prioriterat mål och en ambition i den reviderade europeiska grannskapspolitiken för de östliga partnerländerna är att ingå och genomföra associeringsavtal om djupgående och omfattande frihandelsområden.

B.  Fyra av sex av de östliga partnerländerna är redan medlemmar i WTO, men Azerbajdzjans och Vitrysslands regeringar har bara observatörsstatus.

C.  Efter de revolutionära rörelser som uppstod 2011 i EU:s södra grannländer, och som numera går under benämningen den arabiska våren, har EU:s intressen varit riktade mot grannländerna i söder, trots att de östliga partnerländerna och EU:s handelsförbindelser med dessa länder förtjänar EU:s uppmärksamhet.

D.  Kinas ekonomiska närvaro i de östliga partnerländerna fortsätter att växa.

E.  Förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsavtal med Ukraina slutfördes i oktober 2011. Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet kommer att träda i kraft först efter undertecknandet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, som just nu blockeras på grund av EU:s missnöje med Ukrainas inrikespolitiska utveckling samt med hur landets rättsväsen fungerar.

F.  Förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsområde med Georgien och Moldavien godkändes av rådet i december 2011, och den första förhandlingsrundan beräknas äga rum under våren 2012.

G.  Under 2011 gjorde Armenien betydande framsteg med att uppfylla huvudrekommendationerna, och förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Armenien igångsattes i februari 2012 och inleddes den 6 mars 2012.

H.  Azerbajdzjans anslutning till WTO har pågått sedan 1997, men utvecklingen har varit begränsad, vilket är ett av de främsta hindren för att landet ska kunna inleda förhandlingar med EU om ett djupgående och omfattande frihandelsområde.

I.  Hittills har Vitryssland endast i begränsad utsträckning deltagit i de olika plattformarna för det östliga partnerskapet. Detta försvårar uppfyllandet av de slutgiltiga målen för det östliga partnerskapet, nämligen stärkt demokrati, framsteg, stabilitet och välstånd i EU:s grannländer i öst. Parlamentet konstaterar den ekonomiska dynamiken i det nya ekonomiska området som består av Ryssland, Kazakstan och Vitryssland och uppmanar dess medlemmar att följa internationellt vedertagna handelsregler, alltså WTO:s handelsregler, när de bedriver handel.

J.  Alla östliga partnerländer till EU är före detta sovjetrepubliker med gemensam historisk och institutionell bakgrund, och de har stött på liknande utmaningar i sin politiska och socioekonomiska övergång under de senaste två decennierna.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet betonar att utsikterna om att få ett djupgående och omfattande frihandelsområde med EU är en av de faktorer som främst sporrar partnerländerna att gå vidare med sitt reformarbete. Parlamentet anser att inrättandet av sådana frihandelsområden är ett av de mest genomgripande verktyg som EU:s bilaterala handelspolitik förfogar över för att åstadkomma en stabil, transparent och förutsägbar ekonomisk omvärld, som respekterar demokratin, de grundläggande rättigheterna och rättsstaten och inte bara förbättrar den ekonomiska integrationen genom att gradvis avveckla handelshindren utan också ökar tillnärmningen av lagstiftningen inom sådana områden som påverkar handeln med varor och tjänster, framför allt genom att stärka skyddet av investeringar, förenkla tull- och gränsformaliteterna, minska tekniska handelshinder och andra icke-tariffära handelshinder, skärpa de sanitära och fytosanitära bestämmelserna, förbättra djurens välbefinnande, bygga ut de rättsliga ramarna för konkurrens och offentliga upphandling samt tillförsäkra hållbar utveckling. Parlamentet anser att undertecknandet av djupgående och omfattande frihandelsavtal är ytterst viktigt för att motverka protektionistiska tendenser på global nivå.

2.  Europaparlamentet inser att djupgående och omfattande frihandelsavtal utgör ett viktigt handelsinstrument för EU när det gäller att skapa långsiktiga ekonomiska förbindelser med tredjeländer. Parlamentet erkänner att djupgående och breda frihandelsavtal påverkar hur våra partnerländer inom handel fungerar i fråga om långt mer än rena handelsfrågor, eftersom de också påverkar demokratins ställning, rättsstatsprincipen och andra gemensamma normer.

3.  Europaparlamentet betonar att beslutsprocessen för att bedöma beredskapen i potentiella EU-partnerländer för att påbörja handelsförhandlingar bör vara fri från politiska fördomar och i större utsträckning avgöras av handelspartnerns verkliga kapacitet att effektivt genomföra villkoren för ett djupgående och omfattande frihandelsavtal.

4.  Europaparlamentet är medvetet om att djupgående och omfattande frihandelsavtal skulle kunna vara en central del av en bredare politisk överenskommelse (associeringsavtal), men betonar att man i de fall då det inte är möjligt eller lämpligt att ingå ett associeringsavtal med ett visst tredjeland ska överväga andra strategier för att uppnå unionens ekonomiska och handelsmässiga mål med det berörda landet på ett effektivt sätt.

5.  Europaparlamentet understryker betydelsen av det övergripande programmet för institutionsuppbyggnad, byrån för tekniskt bistånd och informationsutbyte (Taiex) och vänortsprogrammen för att hjälpa våra östliga partnerländer att uppfylla huvudrekommendationerna och förbättra sin genomförandekapacitet.

6.  Europaparlamentet erkänner att en ökad integration av handeln, med de genomgripande förändringar av de ekonomiska strukturerna som detta kräver, innebär att våra östliga partnerländer måste göra avsevärda insatser på kort och medellång sikt, men är dock övertygat om att nyttan med denna integration kommer att ge utdelning för dessa insatser. Parlamentet betonar att det lokala civila samhällets samt internationella icke-statliga organisationers stöd och delaktighet i främjandet av de långsiktiga fördelarna är avgörande för att deras reformprocesser ska lyckas.

7.  Europaparlamentet ställer sig positivt till ett förstärkt samarbete mellan EU och dess östliga partnerländer på ett antal områden, särskilt inom industri, små och medelstora företag, forskning, utveckling och innovation, informations- och kommunikationsteknik samt turism.

8.  Europaparlamentet anser att differentiering i kombination med tillämpning av principen ”mer för mer”, som beskrivs i det tidigare nämnda gemensamma meddelandet ”Ny respons på ett grannskap i förändring”, är ett steg i rätt riktning i handelsförbindelserna med de östliga partnerländerna som erkänner insatser som gjorts av de länder som gör störst framsteg och motiverar andra att öka sina insatser. Parlamentet anser att handel bör underlätta förändring och betonar villkorsklausulernas betydelse och den efterföljande tillämpningen av dem.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att de östliga partnerländernas ekonomiska integration med EU inte kan genomföras på ett effektivt sätt om politiska och sociala reformer inte genomförs, om det civila samhället inte deltar i beslutsprocessen och om de östliga partnerländerna själva inte är ekonomiskt integrerade med varandra. Parlamentet betonar i detta sammanhang att den ekonomiska integrationen mellan dessa länder bör vara öppen, för att den nytta den för med sig ska kunna tas till vara. Parlamentet beklagar i detta hänseende att fastlåsta regionala konflikter i åratal skadat den gränsöverskridande handelns effektivitet och utveckling och fortfarande vållar somliga av de östliga partnerländerna oerhörda ekonomiska förluster och leder till att de blir isolerade i ekonomiskt hänseende.

10.  Europaparlamentet anser det viktigt att EU erbjuder alla partnerländer inom djupgående och omfattande frihandelsavtal den flexibilitet som de har rätt till enligt WTO:s regler.

11.  Europaparlamentet understryker vikten av att förebygga konflikter genom ekonomisk och social sammanhållning.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt bevilja flexibilitet som främjar utvecklingen av framväxande industrier i partnerländerna inom djupgående och omfattande frihandelsavtal.

13.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, där man föreslår att anslagen till den europeiska grannskapspolitiken ska öka med 40 procent. Parlamentet understryker sin ståndpunkt att de östliga partnerländerna inte ensamma kan bära kostnaderna för den rättsliga tillnärmningen och de nödvändiga institutionella och strukturella reformerna samt att EU:s finansiella stöd, vilket bör komplettera ländernas egna reforminsatser, även behövs för att insatserna ska lyckas. Parlamentet uppmanar i detta avseende rådet att bibehålla de anslag som föreslås av kommissionen.

14.  Europaparlamentet betonar det ansvar som de östliga partnerländernas nationella parlament har för att tillnärma sin handelslagstiftning till EU:s lagstiftning, vilket är en förutsättning för att djupgående och omfattande frihandelsavtal ska kunna ingås och tillämpas korrekt i framtiden. I detta avseende uppmanas EU och dess medlemsstater att ge länderna större tekniskt stöd och särskilt de nya EU-medlemsstaterna uppmanas att dela med sig av den expertis och bästa praxis som de har förvärvat i landets egen process för anpassning av den nationella lagstiftningen till gemenskapens handelsrelaterade regelverk.

15.  Europaparlamentet välkomnar Ukrainas och Moldaviens anslutning till fördraget om upprättande av en energigemenskap, med tanke på att fördraget kan visa sig få en avgörande betydelse för att EU:s mål om en tryggad energiförsörjning ska uppnås, samt bidra till säkerheten för dessa länder.

16.  Europaparlamentet välkomnar alla insatser för att stärka det östliga partnerskapet, i synnerhet kommissionens flaggskeppsinitiativ om små och medelstora företag, där krediter till förmån för små och medelstora företag inom det östliga partnerskapet ingår, samt om regionala energimarknader och energieffektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare utveckla EU:s Svartahavsstrategi som med tanke på sin geostrategiska roll har stora möjligheter att trygga energiförsörjningen och diversifiera den.

18.  Europaparlamentet erkänner att den parlamentariska församlingen Euronest, i synnerhet dess utskott för ekonomisk integration, tillnärmning av lagstiftning och konvergens med EU:s politik samt dess utskott för en trygg energiförsörjning, är en idealisk plattform för Europaparlamentets ledamöter och nationella parlamentsledamöter från EU:s östliga partnerländer att diskutera handelsfrågor sinsemellan. Parlamentet uttrycker sin förhoppning om att villkoren för de vitryska parlamentsledamöternas inträde i Euronest kommer att uppfyllas inom en överskådlig framtid.

19.  Europaparlamentet betonar att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet inte utgör något bistånd till de östliga partnerländerna, utan att det är ett handelsavtal som innebär ömsesidiga fördelar och skyldigheter för båda parter. Parlamentet beklagar att översynen av den europeiska grannskapspolitiken fortfarande inte närmare anger hur utvecklingen av sådan handelspolitik kan gynna EU:s ekonomiska intressen genom att medföra partnerländerna betydande fördelar för EU:s konsumenter, företag och arbetstagare. Parlamentet betonar att djupgående och omfattande frihandelsområden inte endast skulle medföra ekonomiska fördelar för de östliga partnerländerna, utan att de även kan påskynda institutionella reformer, modernisering och utveckling.

20.  Europaparlamentet noterar att ett frihandelsområde upprättades den 18 oktober 2011 mellan majoriteten av medlemmarna i Oberoende staters samvälde, där alla EU:s östliga partnerländer ingår, med undantag för Georgien och för tillfället Azerbajdzjan. Parlamentet anser att ingåendet av frihandelsavtal med andra länder inte bör skada de djupgående och omfattande frihandelsavtal som de östliga partnerländerna ingår med EU, och understryker därför att det är viktigt att EU erbjuder sina östliga partnerländer ett attraktivt och lönsamt alternativ.

21.  Europaparlamentet insisterar på att EU:s strategi gentemot Ryssland bör ta vederbörlig hänsyn till det ryska inflytandet på de östliga partnerländerna, och noterar att Ryssland har ingått en tullunion med Kazakstan och med ett östligt partnerland, nämligen Vitryssland. Parlamentet beklagar att Ryssland kan ha underminerat handelsförhandlingarna mellan EU och flera olika östliga partnerländer, särskilt Ukraina, genom att erbjuda dem en alternativ väg som baseras på kortsiktiga lösningar, exempelvis lägre gaspriser. Parlamentet räknar med att dessa alternativ på lång sikt kommer att motverka sitt syfte för de östliga partnerländerna.

22.  Europaparlamentet understryker att de djupgående och omfattande frihandelsavtalen endast kan bli framgångsrika om institutionsuppbyggnad stöds och om åtagandena tillämpas på ett korrekt sätt, vilket endast kan garanteras i en öppen, transparent och korruptionsfri affärsmiljö, vilket är en förutsättning för ett lyckat genomförande av djupgående och omfattande frihandelsavtal.

23.  Europaparlamentet noterar att välstånd och stabilitet i EU:s grannländer i öst är av största intresse för EU. Dessutom kommer stabila och förutsägbara förbindelser mellan EU och dess östliga partnerländer utan tvekan att öka handelsvolymerna i båda riktningar.

24.  Europaparlamentet konstaterar samtidigt att EU är den viktigaste exportpartnern för de flesta av de östliga partnerländerna.

25.  Europaparlamentet påpekar att Georgien och Moldavien har gjort tillräckliga framsteg med uppfyllandet av de huvudsakliga rekommendationerna, men att de för att få inleda förhandlingar om ett djupgående och omfattande frihandelsavtal måste garantera att deras åtagande i reformprocessen är långsiktigt och att de kommer att driva en hållbar reformprocess så länge förhandlingar pågår. Parlamentet betonar att båda länderna fortfarande måste göra betydande framsteg med sina rättsliga reformer, i synnerhet när det gäller tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder, immateriell äganderätt och konkurrensrätt.

26.  Europaparlamentet uttrycker sin oro för om de berörda östliga partnerländerna verkligen har institutionell kapacitet för att tillämpa ett djupgående och omfattande frihandelsavtal. Parlamentet betonar att upprättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde i sig inte utgör någon garanti för framgång, om det inte kombineras med effektivt genomförande och ändamålsenliga konkurrensåtgärder och åtgärder mot korruption.

27.  Europaparlamentet uppmärksammar att internationellt godkända arbetsnormer måste följas då det ingås djupgående och omfattande frihandelsområden. Parlamentet konstaterar att hänsyn till de grundläggande rättigheterna i arbetslivet i den form de antagits av Internationella arbetsorganisationen är en central del av de mänskliga rättigheterna.

28.  Europaparlamentet efterlyser ett ambitiöst tillvägagångssätt för integration av ekonomierna inom EU och de östliga partnerländerna genom djupgående och omfattande frihandelsavtal genom att innefatta andra aspekter med koppling till fri och rättvis handel. Parlamentet rekommenderar att ett bindande kapitel om hållbar utveckling med bestämmelser om miljöskydd och internationella rättigheter för arbetstagare tas med i samtliga djupgående och omfattande frihandelsavtal.

Armenien

29.  Europaparlamentet välkomnar att den armeniska regeringen ökat sina insatser för att uppfylla de huvudsakliga rekommendationerna under 2011, vilket har lett till att förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsavtal igångsattes i februari 2012.

30.  Europaparlamentet välkomnar att förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Armenien igångsattes i februari 2012 och inleddes den 6 mars 2012. Parlamentet uppmanar Armenien att använda de möjligheter som ett djupgående och omfattande frihandelsområde erbjuder för att stimulera sin ekonomi, sina möjligheter att exportera och sitt tillträde till EU:s marknad, samt till att påskynda de reformer som behövs och överlag höja sina standarder till en europeisk nivå. Parlamentet betonar att närmare ekonomisk integration med EU måste bidra till att stärka politisk stabilitet och säkerhet i området och hoppas det ska gå att snabbt slutföra förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Armenien.

31.  Europaparlamentet välkomnar att man inleder förhandlingar om ett djupgående och omfattande frihandelsområde som kommer att innebära möjligheter att stärka de ekonomiska förbindelserna mellan de båda parterna. Det är nödvändigt att fortsätta reformerna för att uppnå en stabil och öppen ekonomisk miljö som attraherar utländska investeringar och stimulerar utvecklingen och sysselsättningsskapande.

32.  Europaparlamentet anser att undertecknandet av ett djupgående och omfattande frihandelsavtal kommer att stimulera Armeniens ekonomi genom att bland annat öka konkurrensen.

33.  Europaparlamentet beklagar att konflikten om Nagorno-Karabach fortfarande gör sig påmind vid Armeniens stängda gränser mot Azerbajdzjan och Turkiet, vilket begränsar tillfartsvägarna och håller landet ekonomiskt isolerat. Parlamentet betonar att öppna gränser är en viktig förutsättning, bland annat för att landet ska kunna locka till sig utländska investeringar.

34.  Europaparlamentet är bekymrat över de nära förbindelser som för närvarande uppges råda mellan politiska kretsar och näringslivet och över företagens stora svårigheter, bland annat den bristande transparensen i skattesystemet och det låga investeringsskyddet. Parlamentet erkänner behovet av ett starkt institutionellt ramverk för offentlig upphandling och konkurrenspolitik som omfattar en effektiv genomförandemekanism.

35.  Europaparlamentet välkomnar Armeniens beslut om anslutning till WTO:s plurilaterala avtal om offentlig upphandling i december 2011 och är övertygat om att detta steg gynnar Armeniens anseende som en tillförlitlig handelspartner.

36.  Europaparlamentet betonar att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet bör innehålla ett starkt åtagande från Armeniens sida att reformera sina bestämmelser i riktning mot EU:s normer, i kombination med ändamålsenliga åtgärder mot korruption.

37.  Europaparlamentet rekommenderar också att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet bör innehålla åtgärder som syftar till att förbättra konkurrenslagstiftningens tillämpning, och därmed göra det möjligt för utländska investerare och företag att delta, framför allt i Armeniens bygg- och energibransch.

38.  Europaparlamentet uppmanar Armenien att påskynda sin anpassning till EU:s sanitära och fytosanitära åtgärder, vilket skulle göra det möjligt för landet att utöka sin export till att även omfatta jordbruksprodukter.

39.  Europaparlamentet anser att det skulle gynna Armeniens ekonomiska tillväxt om landet minskade sitt beroende av Rysslands kommersiella och statliga stöd genom att öppna sina gränser och utöka det internationella samarbetet. Parlamentet anser att upprättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde med EU skulle vara särskilt gynnsamt i detta avseende.

Azerbajdzjan

40.  Europaparlamentet uppskattar Azerbajdzjans insatser och framsteg mot en tillnärmning till EU-rätten. Parlamentet välkomnar i detta avseende att landet antagit en ny tullag och bygglag.

41.  Europaparlamentet betonar att Azerbajdzjans inträde i WTO är det viktigaste villkoret för att förhandlingar om ett djupgående och omfattande frihandelsområde ska kunna inledas och handelsförbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan således föras upp på en högre nivå. Parlamentet noterar att Azerbajdzjans ekonomiska struktur inte i någon större utsträckning motiverar landets regering att söka medlemskap i WTO och upprätta ett djupgående och omfattande frihandelsområde med EU. Parlamentet understryker emellertid att fördelarna med ett djupgående och omfattande frihandelsområde inte är renodlat ekonomiska, utan att de även kan utveckla den lokala ekonomin så att landet kommer bort från sitt överdrivna beroende av energiexport. Parlamentet uppmanar därför Azerbajdzjans regering att öka sina insatser för att ansluta sig till WTO och uppmanar EU att ge Azerbajdzjan det stöd som krävs.

42.  Europaparlamentet berömmer Azerbajdzjan för dess anmärkningsvärda ekonomiska tillväxt de senaste åren, men påpekar att oljesektorn står för 50 procent av landets BNP, 95 procent av landets export och 60 procent av landets budgetintäkter, vilket gör Azerbajdzjan känsligt för volatila oljepriser och alla förändringar i fråga om global efterfrågan. Parlamentet uppmanar därför Azerbajdzjans regering att överväga ändamålsenliga och enhetliga åtgärder för att diversifiera landets ekonomi.

43.  Europaparlamentet framhåller att Azerbajdzjan har möjligheter att utveckla konkurrenskraftig jordbruksproduktion och rekommenderar Azerbajdzjans regering att ta detta i beaktande, eftersom det kan bli ett viktigt steg mot att diversifiera landets ekonomi och dess export till EU och till andra länder, under förutsättning att EU:s sanitära och fytosanitära krav uppfylls.

44.  Europaparlamentet uppmanar Azerbajdzjans regering att uppriktigt engagera sig för att bekämpa korruptionen och sociala ojämlikheter som kan leda till social oro, förbättra företagens finansieringsmöjligheter, och därigenom göra landets ekonomi mer konkurrenskraftig och attraktiv för utländska investeringar.

45.  Europaparlamentet stöder helt uppgraderingen av handelsdelen i det kommande associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan till ett djupgående och omfattande frihandelsområde, så snart samtliga villkor är uppfyllda.

Vitryssland

46.  Europaparlamentet beklagar att Vitryssland, trots landets obestridliga potential, glider allt längre bort från EU när det gäller övergripande politiska och ekonomiska normer och ekonomisk modell.

47.  Europaparlamentet betonar Vitrysslands viktiga strategiska läge som ett transitland för energi, i synnerhet för leveranser av naturgas till EU. Parlamentet uppmanar därför Vitryssland att omgående ratificera och vederbörligen genomföra energistadgan.

48.  Europaparlamentet påminner om att EU är Vitrysslands näst största handelspartner efter Ryssland.

49.  Europaparlamentet framhåller behovet av större stöd från EU för att förbättra de administrativa organens effektivitet, särskilt behovet av att bekämpa korruption.

50.  Europaparlamentet påpekar att det är svårt att bedöma den faktiska ekonomiska situationen i Vitryssland, eftersom den officiella statistiken enligt oberoende observatörer mörklägger de verkliga förhållandena, dvs. att 20 procent av vitryssarna rapporteras leva under fattigdomsgränsen.

51.  Europaparlamentet noterar att 80 procent av alla företag är i offentlig ägo och att den privata sektorns utveckling hindras av diskriminerande och godtyckliga åtgärder, ändringar i lagstiftningen och höga skatter som tvingar den privata sektorn att delvis bedriva sin verksamhet i den inofficiella ekonomin.

52.  Europaparlamentet erinrar om att Internationella valutafonden och Världsbanken frös sina krediter till Vitryssland 1996 på grund av det negativa politiska och ekonomiska klimatet i landet, och att EU gjorde detsamma 1997. Parlamentet påpekar att allt detta har avskräckt och fortsätter att avskräcka utländska investerare och att utländska direktinvesteringar nu endast utgör 1 procent av landets BNP.

53.  Europaparlamentet anser att EU bör hjälpa till att stärka det civila samhället i Vitryssland genom att omfördela EU-medel i den här riktningen.

54.  Europaparlamentet är övertygat om att genomgripande institutionella och strukturella reformer krävs för att man ska kunna bygga upp en fungerande, transparent och öppen marknadsekonomi.

55.  Europaparlamentet påpekar att landets inträde i WTO är en förutsättning för att förhandlingar om någon form av frihandelsavtal ska kunna inledas med EU och uppmanar i detta avseende Vitryssland att uppriktigt sträva efter ett inträde i WTO. Parlamentet påpekar att Vitryssland, i och med att landet är i tullunion med Ryssland och Kazakstan, skulle kunna dra nytta av Rysslands erfarenheter av hur det gick till när Ryssland anslöt sig till WTO.

56.  Europaparlamentet är övertygat om att EU bör göra sitt yttersta för att få Vitryssland att delta i en verklig politisk och ekonomisk dialog och ge incitament för reformer som är absolut nödvändiga och ytterst viktiga för Vitrysslands invånare. Parlamentet konstaterar i detta hänseende att EU för närvarande tillämpar målinriktade, ekonomiskt restriktiva åtgärder mot Vitryssland och anser att EU bör ha kvar sina målinriktade individuella restriktiva åtgärder, men samtidigt fortsätta stödja det civila samhället, inte bara för att skapa bättre ekonomiska förhållanden utan också för att förbättra rättsstaten, insynen och kampen mot korruption.

Georgien

57.  Europaparlamentet påpekar att Georgien enligt Världsbankens utvärdering är en av de ekonomier i världen som reformeras snabbast, och landet rankas av Världsbanken som den 16:e bästa platsen i världen för att göra affärer.

58.  Europaparlamentet ger sitt erkännande åt Georgien för återuppbyggnadsarbetet efter kriget 2008 och för öppnandet av nya marknader.

59.  Europaparlamentet uppskattar den georgiska regeringens insatser för att förbättra skyddet av immateriella rättigheter, men påpekar att Georgien fortfarande har en högre påstådd andel piratkopierad mjukvara än något annat land. Parlamentet uppmanar därför Georgiens regering att utarbeta lagar för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter, och samtidigt ta hänsyn till mänskliga rättigheter och proportionalitet.

60.  Europaparlamentet beaktar att Georgien visat prov på avsevärd tillväxt- och investeringstakt och framhåller att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet vore en ytterligare faktor till stöd för tillväxt på bred bas samt för att locka till sig utländska investeringar.

61.  Europaparlamentet uppmanar Georgien att fullända sin lagstiftning, förbättra effektiviteten bland landets institutioner och garantera höga kvalitetsnormer för sina produkter för att uppfylla de krav som fastställs av kommissionen.

62.  Europaparlamentet välkomnar Georgiens nya upphandlingssystem, som möjliggör e-auktioner för alla typer av upphandlingar, oavsett storlek eller natur. Parlamentet påpekar att EU:s medlemsstater bör följa Georgiens exempel på detta område.

63.  Europaparlamentet uppmanar Georgien att se till att endast produkter från regioner som formellt erkänner sin anslutning till georgiska staten har rätt att omfattas av handelspreferenser efter slutförandet av förhandlingarna om det djupgående och omfattande frihandelsområdet.

Moldavien

64.  Europaparlamentet noterar med glädje att Moldavien, trots sin ömtåliga ekonomi, under de senaste åren har genomgått en anmärkningsvärd reformprocess och betydligt förbättrat sina ekonomiska resultat. Parlamentet betonar därför den stora betydelsen av Internationella valutafondens stöd och EU:s makrofinansiella stöd.

65.  Europaparlamentet anser att det framtida djupgående och omfattande frihandelsområdet ska omfatta hela Moldaviens territorium som formellt erkänner sin anslutning till den moldaviska staten.

66.  Europaparlamentet betonar att merparten av Moldaviens exportvaror för närvarande kommer från jordbruket, och därmed möts av hård konkurrens och stränga krav på EU:s marknader. Parlamentet anser att ett djupgående och omfattande frihandelsområde skulle bidra till att diversifiera Moldaviens export och göra landet mer konkurrenskraftigt och göra det möjligt för Moldavien att locka till sig utländska investeringar för att få ett slut på landets beroende av penningförsändelser från utlandet samt genomföra övergången till en konkurrensutsatt marknadsekonomi på exportområdet.

67.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att Moldavien fortsätter att närma sig EU i fråga om infrastruktur, system för tekniska föreskrifter, standardisering, bedömning av överensstämmelse, testning, marknadstillsyn och metrologi.

68.  Europaparlamentet påpekar att betydande framsteg fortfarande behövs när det gäller tjänster och investeringsskydd.

69.  Europaparlamentet uppmanar EU:s myndigheter att engagera sig mer för att ta fram en fredlig lösning på problemen med Moldaviens territoriella återanpassning.

Ukraina

70.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av ett djupgående och omfattande frihandelsavtal mellan EU och Ukraina, som är det första frihandelsavtalet någonsin mellan EU och ett östligt partnerland. Parlamentet anser att detta banbrytande avtal och erfarenheterna från förhandlingarna om avtalet utan tvekan kommer att bli ett användbart exempel i framtida förhandlingar om djupgående och omfattande frihandelsavtal.

71.  Europaparlamentet påpekar att Ukraina är EU:s största östliga partnerland och att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet öppnar en ny marknad med 46 miljoner konsumenter för EU. Parlamentet anser att de största fördelarna för EU med genomförandet av frihandelsavtalet kommer att vara ett mer stabilt och förutsägbart handels- och investeringssystem i Ukraina.

72.  Europaparlamentet välkomnar de ukrainska myndigheternas riktade insatser för att råda bot på landets sociala och geografiska ojämlikheter, särskilt mellan huvudstaden och regionerna.

73.  Europaparlamentet beklagar förseningen med undertecknandet av associeringsavtalet, som är en förutsättning för att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet ska kunna träda i kraft. Parlamentet uttrycker sin förhoppning om att hindren för undertecknandet snart kommer att vara undanröjda.

74.  Europaparlamentet noterar att kommissionen uteslutit möjligheten av att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet skulle tillämpas provisoriskt innan associeringsavtalet ingåtts och godkänts av Europaparlamentet. Parlamentet påpekar att tillämpningen av både associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsavtalet kommer att föra med sig strukturella och politiska reformer och vill därför att bägge snabbt ska genomföras.

75.  Europaparlamentet inser att Ukraina har gjort vissa framsteg med integrationen i de europeiska strukturerna, även har börjat anpassa sitt rättssystem till EU:s standard och till internationell standard och har gjort stora framsteg i antagandet av OECD:s standarder och normer. Parlamentet noterar dock att affärsklimatet i Ukraina fortfarande uppskattas hamna på 152:a plats enligt Världsbankens indikator Doing Business, med förvärrade problem för handel över gränserna.

76.  Europaparlamentet framhåller att om det djupgående och omfattande frihandelsavtalet ska kunna tillämpas med framgång är det ytterst viktigt att det finns en politisk vilja och administrativ kapacitet att genomföra alla bestämmelser i rätt tid och på ett korrekt sätt. Parlamentet anser att detta är en stor utmaning för Ukraina, som har genomfört ekonomiska och statliga reformer med blandade resultat och som fortfarande kämpar hårt för att uppfylla alla sina åtaganden för sitt inträde i WTO och sina åtaganden gentemot Världsbanken och Internationella valutafonden.

77.  Europaparlamentet upprepar att det behövs snabbare och mer omfattande och konsekvent genomförda grundläggande ekonomiska, politiska och institutionella reformer, med ett brett och konstant deltagande av organisationer och nätverk från det civila samhället, för att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet ska genomföras korrekt och bli lönsamt. Parlamentet efterlyser framför allt fortsatta ekonomiska reformer inom jordbruks-, energi- och transportsektorn.

78.  Europaparlamentet är bekymrat över de negativa rapporterna om Ukrainas affärs- och investeringsklimat, som är ett resultat av olika institutionella och systemrelaterade brister, t.ex. hinder för marknadstillträde och administrativa tillstånd, alltför många administrativa kontroller, bristande transparens i skatte- och tullsystem och bristfällig administration, instabila och dåligt fungerande rättssystem utan transparens, svaga och korrumperade förvaltningar och domstolsväsenden, bristfälligt verkställande av avtal och otillräckligt skydd av äganderätten samt en underutvecklad och monopolstyrd infrastruktur. Parlamentet uppmanar Ukrainas regering att påskynda reformprocessen för att undanröja nämnda hinder för fri och rättvis affärsverksamhet och handel.

79.  Europaparlamentet uppmanar den ukrainska regeringen att bättre ta itu med problemen inom företagssektorn, särskilt tillgången till krediter och mark, hypotekslån, förmånliga krediter för att utveckla små jordbruksföretag, ett förenklat och mer transparent skatteuppbördssystem, momsåterbäring till exportörer, tullklarering och godkännandeförfaranden för import, främjande av små och medelstora företag, bättre verkställandet av rättsskyddet för materiella tillgångar och immateriella rättigheter, eftersom alla dessa faktorer har en omedelbar och direkt inverkan på omfattningen av och kvaliteten på handelsförbindelserna mellan EU och Ukraina samt på inflödet av utländska direktinvesteringar från EU till Ukraina.

80.  Europaparlamentet uppmanar Ukraina att anpassa sin nationella lagstiftning för att underlätta fri och obruten transitering av gas till EU:s medlemsstater. Parlamentet konstaterar att denna process bör inbegripa en omstrukturering av gassektorn och en rättvis reglering av energiinfrastrukturerna i syfte att uppnå lika villkor mellan utländska leverantörer, utländska kunder och lokal energiefterfrågan. Parlamentet efterlyser även ökat samarbete mellan EU och Ukraina inom energisektorn, och integrering av den ukrainska energisektorn på det europeiska energiområdet, samt inledning av gemensamma moderniserings- och utvecklingsprojekt på området energiinfrastruktur. Parlamentet uppmanar regeringen att genomföra det tredje energipaketet.

81.  Europaparlamentet uttrycker sin förhoppning om att Ukraina kommer att uppbåda tillräckligt med politisk vilja och mod för att skapa politiska och rättsliga villkor för ett fullständigt genomförande i rätt tid av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, vilket skulle vara till stort gagn för landets befolkning.

82.  Europaparlamentet uppmanar EU:s myndigheter att ge ytterligare stöd för att förbättra de ukrainska administrativa organens effektivitet och främja EU:s standarder för styrning.

o
o   o

83.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att ta vederbörlig hänsyn till ovanstående kommentarer och rekommendationer vid förhandlingarna om och genomförandet av handelsdelarna i associeringsavtalen med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina samt vid utvecklingen av EU:s handelsförbindelser med Vitryssland.

84.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avlägga regelbundna och fullständiga rapporter till Europaparlamentet om förhandlingarnas utveckling och, efter de djupgående och omfattande frihandelsavtalens ikraftträdande, hur genomförandet av varje avtal fortskrider.

85.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i de östliga partnerländerna.


Elektronisk signatur vid ingivande av ändringsförslag (tolkning av artikel 156.1 andra stycket i arbetsordningen)
PDF 96kWORD 30k
Europaparlamentets beslut av den 3 juli 2012 om ett pilotprojekt som möjliggör elektronisk signatur vid ingivande av ändringsförslag i utskottet (tolkning av artikel 156.1 andra stycket i arbetsordningen)

Europaparlamentet,

–  med beaktande av skrivelsen av den 19 juni 2012 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artikel 211 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 156.1 andra stycket i arbetsordningen:"

Ändringsförslagen får undertecknas genom elektronisk signatur inom ramen för ett pilotprojekt som involverar ett begränsat antal parlamentsutskott, under förutsättning, att de utskott som deltar i pilotprojektet har gett sitt medgivande och att lämpliga åtgärder har vidtagits för att signaturernas äkthet ska kunna garanteras.

"

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy