Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικό μέτρο: σύστημα για την αποφυγή εναέριας σύγκρουσης σε ορισμένα νεοκατασκευασθέντα αεροσκάφη
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: διακρατική συνεργασία και συμβατικές διαπραγματεύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
 Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων ***I
 Διαχείριση ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα ***I
 Εισαγωγές ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία, όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή ***I
 Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Αυστραλίας ***
 Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Νέας Ζηλανδίας ***
 Μέτρα κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων ***I
 Κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ***I
 Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
 Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων
 Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
Κείμενα (608 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου