Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας ***
 Συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία ***
 Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας
 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)
 Στρατηγική πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού
 Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις ***I
 Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας ***I
 Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα ***I
 Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
 Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I
 Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού ***I
 Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής ***I
 Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I
 Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I
 Κατάσταση στη Συρία
 Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία
 Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ)
 Νότια Αφρική: σφαγή απεργών ανθρακωρύχων
 Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία
 Αζερμπαϊτζάν: η περίπτωση του Ramil Safarov
 Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη

Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας ***
PDF 258kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))
P7_TA(2012)0337A7-0268/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10475/2012),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/781/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2005, για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0181/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81, το άρθρο 90 παράγραφος 7 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0268/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.

(1) ΕΕ L 295 της 11.11.2005, σ. 37.


Συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία ***
PDF 253kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))
P7_TA(2012)0338A7-0267/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08283/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας της 19ης Μαρτίου 2012 (17318/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0122/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0267/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας.


Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας
PDF 368kWORD 126k
Απόφαση
Παράρτημα
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (2012/2069(ACI))
P7_TA(2012)0339A7-0245/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 10ης Απριλίου 2012 επιστολή του Προέδρου του,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 παράγραφος 2 και τα άρθρα 2, 6, 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 15 και 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(1) και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 5 και το άρθρο 9,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 104 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για τα έτη 2009-2010(2) και ιδίως την παράγραφο 12,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 12 και το άρθρο 127 παράγραφος 1, καθώς και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0245/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες αποτελούν τη βάση αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατία και ιδιαίτερα, δίνουν τη δυνατότητα στο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτελεί το έργο του έναντι των πολιτών όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αυξάνει τις απαιτήσεις για διαφάνεια και τα δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης· ότι τα όρια που τίθενται στο δικαίωμα του Κοινοβουλίου και των μελών του να μοιράζεται σχετικές πληροφορίες με το κοινό πρέπει να συνίστανται σε απόλυτα συγκεκριμένες και αιτιολογημένες εξαιρέσεις,

Γ.  επισημαίνοντας ότι οι Συνθήκες, και συγκεκριμένα το άρθρο 13 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, αναγνωρίζουν την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 παράγραφος 1 της ΣΕΕ αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί, από κοινού με το Συμβούλιο, νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα και ότι ασκεί καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και συμβουλευτικά καθήκοντα υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες και δεδομένου ότι, προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα που του ανατίθενται από την Συνθήκη, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα του Συμβουλίου·

E.  επισημαίνοντας ότι οι Συνθήκες ορίζουν ότι το Συμβούλιο οφείλει να προβαίνει σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και να ζητεί τη συναίνεσή του πριν από την έγκριση ορισμένων νομικών πράξεων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ απαιτεί να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχετικά με διεθνείς συμβάσεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη οι κανόνες για τη διαβάθμιση και τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων της Ένωσης θα πρέπει να θεσπίζονται με κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ(3),

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία-Πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(4) ορίζει ήδη τους κανόνες σχετικά με την διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουνίου 2011(5) ορίζει τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε διαπραγματευτική ομάδα για τη διεξαγωγή συνομιλιών με το Συμβούλιο των Υπουργών επί τριών συγκεκριμένων θεμάτων: τη συμπερίληψη πινάκων αντιστοιχίας στις οδηγίες της Ένωσης, τους κανόνες για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε διεθνείς διασκέψεις και την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα που ευρίσκονται στην κατοχή του Συμβουλίου· ότι εν τω μεταξύ έχουν ρυθμισθεί τα θέματα των πινάκων αντιστοιχίας και της συμμετοχής του Κοινοβουλίου σε διεθνείς διασκέψεις(6),

1.  θεωρεί ότι η συμφωνία σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας («η συμφωνία») είναι απαραίτητο εργαλείο που θα δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να ασκήσει πλήρως τις εξουσίες και τα καθήκοντά του· τονίζει ότι η συμφωνία αυτή δεν θίγει τους κανονισμούς σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ·

2.  τονίζει ότι, ενώ το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αφορά διαβαθμισμένες πληροφορίες πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, οι διεθνείς συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας («μεικτές» συμφωνίες) καλύπτονται από την συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε τμήματός της που εμπίπτει στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφάλειας,· υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι η πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε τυχόν διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας θα συνεχίσει να διέπεται από ρυθμίσεις στο πλαίσιο απόφασης ad hoc του Συμβουλίου ή στο πλαίσιο της Διοργανικής Συμφωνίας της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(7) («η Διοργανική Συμφωνία του 2002») έως ότου συμφωνηθούν άλλες ρυθμίσεις·

3.  εφιστά την προσοχή στο πλαίσιο αυτό στην δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία επισυνάπτεται στην συμφωνία, η οποία αναφέρει ότι η επανεξέταση της Διοργανικής Συμφωνίας του 2002 θα πρέπει να αρχίσει κατά τη διάρκεια του 2012 και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τόσο της συμφωνίας όσο και της Διοργανικής Συμφωνίας του 2002·

4.  εκφράζει την λύπη του διότι η Διοργανική Συμφωνία του 2002 δεν κατέστη δυνατόν να καθορίσει ακριβέστερα κριτήρια από τη θέσπιση ad hoc αποφάσεων ως προς την πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας· για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να αρχίσουν διαπραγματεύσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας του 2002, με σκοπό να την προσαρμόσουν στις έκτοτε επελθούσες μεταρρυθμίσεις καθώς και στις παρούσες συνθήκες·

5.  επιδοκιμάζει τη δήλωση που επισυνάπτεται στην συμφωνία σχετικά με την διαβάθμιση των εγγράφων· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την Συμφωνία-Πλαίσιο μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, η συμφωνία δεν ορίζει λεπτομερή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περιπτώσεις αμφιβολίας σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα μιας πληροφορίας ή το κατάλληλο επίπεδο διαβάθμισής της·

6.  χαιρετίζει ειδικότερα τις ακόλουθες πτυχές που περιέχονται στη συμφωνία:

   τη διαφοροποίηση στον χειρισμό και την αποθήκευση εγγράφων ανάλογα με το επίπεδο διαβάθμισης·
   τη διαφοροποίηση σε διαδικασίες όσον αφορά τον έλεγχο ασφάλειας για τα μέλη και το προσωπικό ανάλογα με το επίπεδο διαβάθμισης, κατά τρόπον ώστε να μην είναι απαραίτητος ο έλεγχος ασφάλειας για τα μέλη σε σχέση με έγγραφα επιπέδου κατώτερου των «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ή ισοδύναμων, όπως είναι η περίπτωση στην προαναφερόμενη Συμφωνία-Πλαίσιο μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής·
   τη συμπερίληψη εγγράφων διαβαθμισμένων στο επίπεδο «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» ή ισοδύναμο στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας, όπως είναι η περίπτωση στην προαναφερόμενη Συμφωνία-Πλαίσιο μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής·
   το γεγονός ότι η πρόσβαση σε έγγραφα μπορεί, κατά περίπτωση, να επιτραπεί σε εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές, ή σε όλα ή ορισμένα μέλη της/των ενδιαφερόμενης/ ενδιαφερομένων επιτροπής/ών·
   διατάξεις για στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση ισοδύναμων επιπέδων προστασίας για διαβαθμισμένες πληροφορίες·

7.  καλεί το Προεδρείο, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 12 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, να προσαρμόσει την προαναφερθείσα απόφασή του της 6ης Ιουνίου 2011 ώστε να ληφθεί υπόψη αυτή η συμφωνία·

8.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας υπό την μορφή που παρατίθεται κατωτέρω και αποφασίζει να την προσαρτήσει στον Κανονισμό του·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την συμφωνία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, περιλαμβανομένου του παραρτήματός της, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή προς ενημέρωσή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 14 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί, από κοινού με το Συμβούλιο, νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα και ότι ασκεί καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και συμβουλευτικά καθήκοντα υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες.

(2)  Το άρθρο 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τις Συνθήκες, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τους σκοπούς τους οποίους προβλέπουν. Η εν λόγω διάταξη ορίζει επίσης ότι τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει. Το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, για τον σκοπό αυτό, μπορούν, τηρουμένων των Συνθηκών, να συνάπτουν διοργανικές συμφωνίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

(3)  Οι Συνθήκες και, κατά περίπτωση, άλλες συναφείς διατάξεις ορίζουν ότι, είτε στα πλαίσια ειδικής νομοθετικής διαδικασίας είτε άλλων διαδικασιών λήψης απόφασης, το Συμβούλιο διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ζητεί έγκριση πριν να εκδώσει μια νομοθετική πράξη. Οι Συνθήκες ορίζουν επίσης ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά με την πρόοδο ή τα αποτελέσματα συγκεκριμένης διαδικασίας ή συμμετέχει στην αξιολόγηση ή στον έλεγχο ορισμένων οργανισμών της Ένωσης.

(4)  Ιδίως το άρθρο 218 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, εκτός από την περίπτωση που η διεθνής συμφωνία αφορά αποκλειστικά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μετά από διαβούλευση με αυτό. Επομένως, κάθε παρόμοια διεθνής συμφωνία που δεν αφορά αποκλειστικά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας καλύπτεται από την παρούσα διοργανική συμφωνία.

(5)  Το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Αυτή η διάταξη ισχύει επίσης για συμφωνίες που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

(6)  Σε περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των Συνθηκών και, κατά περίπτωση, άλλων οικείων διατάξεων απαιτεί την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που ευρίσκονται στην κατοχή του Συμβουλίου, θα πρέπει να συμφωνηθούν κατάλληλες ρυθμίσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίες θα αφορούν την πρόσβαση αυτή.

(7)  Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, είτε λαμβάνει ad hoc αποφάσεις, είτε κάνει χρήση της διοργανικής συμφωνίας της 20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(8) (εφεξής «Διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002»), κατά περίπτωση.

(8)  Στη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου για την πολιτική λογοδοσία(9), η οποία διατυπώθηκε κατά την έκδοση της απόφασης 2010/427/EΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(10), αναφέρεται ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος αναθεωρεί και, εάν χρειάζεται, προτείνει προσαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί της πρόσβασης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαβαθμισμένα έγγραφα και τις πληροφορίες στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και της πολιτικής άμυνας (ήτοι η Διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002).

(9)  Είναι σημαντικό να συνδεθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις αρχές, τα πρότυπα και τους κανόνες για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών που είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να παρέχει στο Συμβούλιο διαβαθμισμένες πληροφορίες.

(10)  Στις 31 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/292/ΕΕ σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ(11) (στο εξής «κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου»).

(11)  Στις 6 Ιουνίου 2011, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέδωσε απόφαση για τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(12) (στο εξής «κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»).

(12)  Οι κανόνες ασφαλείας των θεσμικών οργάνων, των λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης θα πρέπει να συνιστούν, συλλογικά, ένα συνεκτικό και συνολικό γενικό πλαίσιο προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να διασφαλίζουν την αντιστοιχία των βασικών αρχών και των ελάχιστων προτύπων. Οι βασικές αρχές και τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ισοδυναμούν, αντιστοίχως, με εκείνα που ορίζονται στους κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου.

(13)  Το επίπεδο προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών που προβλέπεται από τους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ισοδυναμεί με εκείνο που προβλέπεται στους κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου.

(14)  Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου θα συνεργάζονται στενά ούτως ώστε να εξασφαλίζουν την εφαρμογή ισοδύναμων επιπέδων προστασίας για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες αμφότερων των θεσμικών οργάνων.

(15)  Η παρούσα συμφωνία δεν προδικάζει: τους υφιστάμενους και του μελλοντικούς κανόνες για πρόσβαση σε έγγραφα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, τους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, τους κανόνες περί του δικαιώματος εξέτασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με βάση το άρθρο 226 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, και τις σχετικές διατάξεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία ορίζει τις ρυθμίσεις που διέπουν τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντά του. Αφορά όλα τα εν λόγω ζητήματα, ήτοι:

   α) προτάσεις που εμπίπτουν σε ειδική νομοθετική διαδικασία ή σε άλλη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύμφωνα με την οποία απαιτείται διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η έγκρισή του,
   β) διεθνείς συμφωνίες για τις οποίες απαιτείται διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ,
   γ) διαπραγματευτικές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το στοιχείο β),
   δ) δραστηριότητες, εκθέσεις αξιολόγησης ή άλλα έγγραφα για τα οποία πρέπει να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και
   ε) έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες των οργανισμών της Ένωσης που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στην αξιολόγηση ή στον έλεγχό τους.

Άρθρο 2

Ορισμός των «διαβαθμισμένων πληροφοριών»

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «διαβαθμισμένες πληροφορίες» νοούνται μία ή περισσότερες από τις εξής :

  α) «Διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ» (ΔΠΕΕ) όπως ορίζονται στους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους κανόνες ασφαλείας και του Συμβουλίου και φέρουν μια από τις ακόλουθες ενδείξεις διαβάθμισης ασφαλείας:
   RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;
   SECRET UE/EU SECRET;
   TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
   β) διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχουν κράτη μέλη στο Συμβούλιο με εθνική ένδειξη διαβάθμισης ασφαλείας που αντιστοιχούν σε μια από τις ενδείξεις διαβάθμισης ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για τις ΔΠΕΕ που απαριθμούνται στο στοιχείο α),
   γ) διαβαθμισμένες πληροφορίες που διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμοί και οι οποίες φέρουν σήμανση διαβάθμισης ασφαλείας ισοδύναμη προς μία από τις χρησιμοποιούμενες σημάνσεις διαβάθμισης ασφαλείας για τις ΔΠΕΕ που απαριθμούνται στο στοιχείο α), όπως προβλέπεται στις σχετικές συμφωνίες ασφαλείας πληροφοριών ή διοικητικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 3

Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προστατεύει, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του και δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, οποιαδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία τού παρέχει το Συμβούλιο.

2.  Δεδομένου ότι πρέπει να διατηρείται η ισοδυναμία μεταξύ των βασικών αρχών και των στοιχειωδών προτύπων προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο στους οικείους κανόνες ασφαλείας τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στους χώρους του, παρέχουν επίπεδο προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών ισοδύναμο προς εκείνο που παρέχεται για τέτοιες πληροφορίες στους χώρους του Συμβουλίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνεργάζονται στενά προς τον σκοπό αυτό.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που του παρέχει το Συμβούλιο:

   α) δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους παρέχεται πρόσβαση,
   β) δεν κοινολογούνται σε άλλα πρόσωπα από εκείνα στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση σύμφωνα προς τα άρθρα 4 και 5, ούτε δημοσιοποιούνται,
   γ) δεν διαβιβάζονται σε άλλα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, ούτε σε κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση του Συμβουλίου.

4.  Το Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που προέρχονται από άλλα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, ή από κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς μόνο μετά από γραπτή έγκριση του φορέα προέλευσης.

Άρθρο 4

Ασφάλεια προσωπικού

1.  Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες χορηγείται στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4.

2.  Όταν οι ζητούμενες πληροφορίες έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμο επίπεδο, χορηγείται πρόσβαση μόνο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

   α) τα οποία έχουν υποστεί έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή
   β) για τα οποία έχει γίνει κοινοποίηση από αρμόδια εθνική αρχή ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, όταν ζητούμενες πληροφορίες έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή σε ισοδύναμο επίπεδο, χορηγείται πρόσβαση και σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 και έχουν υπογράψει επίσημη δήλωση μη αποκάλυψης σύμφωνα προς τους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο τηρείται ενήμερο για τα ονόματα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα οποία χορηγείται πρόσβαση δυνάμει του εν λόγω εδαφίου.

3.  Προ της χορήγησης πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνονται και δηλώνουν ότι έχουν κατανοήσει σαφώς την ευθύνη τους να προστατεύουν τις πληροφορίες σύμφωνα προς τους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέσα για τη διασφάλιση της προστασίας αυτής.

4.  Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες χορηγείται μόνο στους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στο λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για πολιτικές ομάδες, οι οποίοι:

   α) έχουν ορισθεί εκ των προτέρων από το αρμόδιο κοινοβουλευτικό σώμα ή αξιωματούχο ως έχοντες ανάγκη γνώσης όπως ορίζεται σύμφωνα προς το άρθρο 5 παράγραφος 4·
   β) έχουν λάβει εξουσιοδότηση ασφαλείας αντίστοιχου επιπέδου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν οι πληροφορίες έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμο επίπεδο· και
   γ) έχουν ενημερωθεί και έχουν λάβει γραπτές οδηγίες ως προς τις ευθύνες τους για την προστασία των εν λόγω πληροφοριών καθώς και σχετικά με τα μέσα διασφάλισης της προστασίας αυτής, και έχουν υπογράψει δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν την παραλαβή των οδηγιών αυτών και δεσμεύονται ότι θα τις τηρήσουν σύμφωνα προς τους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 5

Διαδικασία πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες

1.  Το Συμβούλιο παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις διαβαθμισμένες πληροφορίες του άρθρου 1 σε περίπτωση που υποχρεούται νομικά να το πράξει δυνάμει των Συνθηκών ή νομικών πράξεων οι οποίες θεσπίστηκαν βάσει των Συνθηκών. Τα κοινοβουλευτικά σώματα ή οι αξιωματούχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δύνανται επίσης να καταθέτουν γραπτή αίτηση για τις εν λόγω πληροφορίες.

2.  Σε άλλες περιπτώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να παρέχει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες του άρθρου 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε με πρωτοβουλία του είτε κατόπιν γραπτής αιτήσεως από ένα από τα κοινοβουλευτικά σώματα ή τους αξιωματούχους της παραγράφου 3.

3.  Τα κάτωθι κοινοβουλευτικά σώματα ή αξιωματούχοι δύνανται να καταθέτουν γραπτές αιτήσεις προς το Συμβούλιο:

   α) ο Πρόεδρος,
   β) η Διάσκεψη των Προέδρων,
   γ) το Προεδρείο,
   δ) ο ή οι πρόεδροι των οικείων επιτροπών,
   ε) ο ή οι οικείοι εισηγητές.

Οι αιτήσεις άλλων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύνανται να διατυπώνονται μέσω ενός εκ των κοινοβουλευτικών οργάνων ή αξιωματούχων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Το Συμβούλιο ανταποκρίνεται αμελλητί στις εν λόγω αιτήσεις.

4.  Όταν το Συμβούλιο υποχρεούται νομικά ή έχει λάβει απόφαση να χορηγήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, καθορίζει γραπτώς, πριν από τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών, μαζί με τον αρμόδιο φορέα ή αξιωματούχο που απαριθμούνται στην παράγραφο 3, τα εξής :

  α) ότι η πρόσβαση αυτή μπορεί να χορηγείται σε έναν ή περισσότερους εκ των ακολούθων:
   i) στον Πρόεδρο,
   ii) στη Διάσκεψη των Προέδρων,
   iii) στο Προεδρείο,
   iv) στον ή στους προέδρους των οικείων επιτροπών,
   v) στον ή στους οικείους εισηγητές,
   vi) σε όλα ή ορισμένα μέλη της ή των οικείων επιτροπών, και
   β) τις τυχόν επιμέρους ρυθμίσεις χειρισμού για την προστασία των πληροφοριών αυτών.

Άρθρο 6

Καταχώριση, αποθήκευση, διαθεσιμότητα και συζήτηση περί διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1.  Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχει το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμο επίπεδο :

   α) καταχωρίζονται για σκοπούς ασφάλειας ώστε να φαίνεται ο κύκλος ζωής τους και να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητά τους ανά πάσα στιγμή,
   β) αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο που πληροί τα ελάχιστα πρότυπα υλικής ασφάλειας που περιγράφονται στους κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία είναι ισοδύναμα, και
  γ) μπορούν να τις συμβουλεύονται τα οικεία μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για πολιτικές ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 4 και 5 παράγραφος 4, μόνον εντός ασφαλούς αίθουσας ανάγνωσης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
   i) οι πληροφορίες δεν αντιγράφονται κατ’ ουδένα τρόπο, λ.χ. φωτοτύπηση ή φωτογράφιση,
   ii) δεν λαμβάνονται σημειώσεις, και
   iii) δεν επιτρέπονται στην αίθουσα ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας.

2.  Η διαχείριση και η αποθήκευση των εμπιστευτικών πληροφοριών που παρέχονται από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμο επίπεδο, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επίπεδο προστασίας παρόμοιων διαβαθμισμένων πληροφοριών ισοδύναμο προς εκείνο του Συμβουλίου.

Παρά το πρώτο εδάφιο, για περίοδο 12 μηνών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η διαχείριση και η αποθήκευση των πληροφοριών που έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμο επίπεδο πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η πρόσβαση σε παρόμοιες διαβαθμισμένες πληροφορίες διέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) και το άρθρο 5 παράγραφος 4.

3.  Η διαχείριση των διαβαθμισμένων πληροφοριών πραγματοποιείται μόνο μέσω συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών που έχουν δεόντως διαπιστευθεί ή εγκριθεί βάσει προτύπων ισοδύναμων με εκείνα που προβλέπονται στους κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου.

4.  Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται προφορικά σε αποδέκτες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προστατεύονται σε βαθμό ισοδύναμο προς εκείνο που ισχύει για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται σε γραπτή μορφή.

5.  Παρά την παράγραφο 1 στοιχείο γ), οι πληροφορίες που έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή σε ισοδύναμο επίπεδο και παρέχονται από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούν να συζητούνται σε συνεδριάσεις που διεξάγονται in camera και παρακολουθούνται μόνο από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για πολιτικές ομάδες στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση στις πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4 και του άρθρου 5 παράγραφος 4. Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

   τα έγγραφα διανέμονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και συλλέγονται μετά το πέρας της,
   τα έγγραφα δεν αντιγράφονται κατ’ ουδένα τρόπο, λ.χ. φωτοτύπηση ή φωτογράφιση,
   δεν λαμβάνονται σημειώσεις,
   δεν επιτρέπονται στην αίθουσα ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας, και
   τα πρακτικά της συνεδρίασης δεν αναφέρονται στο περιεχόμενο της συζήτησης του σημείου που αφορά διαβαθμισμένες πληροφορίες.

6.  Όταν οι συνεδριάσεις είναι αναγκαίες για τη συζήτηση πληροφοριών που έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμο επίπεδο, συμφωνούνται, κατά περίπτωση, ειδικές ρυθμίσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Παραβίαση της ασφάλειας, απώλεια ή διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών

1.  Εάν υπάρχουν αποδείξεις ή υποψίες απώλειας ή διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών που παρέσχε το Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνει αμέσως σχετικά τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβαίνει σε έρευνα και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και των μέτρων που ελήφθησαν για να μην ξανασυμβεί ανάλογο περιστατικό. Όταν αφορά μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενεργεί από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.  Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνα για παραβίαση των διατάξεων που ορίζονται στους κανόνες ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στην παρούσα συμφωνία μπορούν να υποστούν τα μέτρα και τις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 και τα άρθρα 152 έως 154 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.  Οι τυχόν υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για πολιτικές ομάδες και είναι υπεύθυνοι για παραβίαση των διατάξεων που ορίζονται στους κανόνες ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στην παρούσα συμφωνία μπορούν να υποστούν τις κυρώσεις που ορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου(13).

4.  Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για διαρροή ή απώλεια διαβαθμισμένων πληροφοριών υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις ή/και δικαστικές ενέργειες σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Άρθρο 8

Τελικές διατάξεις

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το καθένα κατ’ ιδίαν, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συνεργάζονται προς τον σκοπό αυτό, ειδικότερα με τη διοργάνωση επισκέψεων για να παρακολουθούν την εφαρμογή των τεχνικών πτυχών ασφαλείας της παρούσας συμφωνίας.

2.  Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου διαβουλεύονται μεταξύ τους πριν τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα τροποποιήσουν τους οικείους κανόνες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι διατηρείται η ισοδυναμία των βασικών αρχών και ελάχιστων προτύπων προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

3.  Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει της παρούσας συμφωνίας μόλις το Συμβούλιο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίσει ότι έχει επιτευχθεί η ισοδυναμία μεταξύ των βασικών αρχών και των ελάχιστων προτύπων προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών των κανόνων ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αφενός, και μεταξύ του επιπέδου προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αφετέρου.

4.  Η παρούσα συμφωνία μπορεί να αναθεωρηθεί αιτήσει εκατέρου των θεσμικών οργάνων βάσει της εμπειρίας από την εφαρμογή της.

5.  Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε στις …

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

α)  Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως προς το άρθρο 8 παράγραφος 3

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συνεργασθούν κατά τρόπο ώστε ο καθορισμός του άρθρου 8 παράγραφος 3 της διοργανικής συμφωνίας της ...(14) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου, πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, να λάβει χώρα έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω συμφωνίας.

β)  Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως προς τη διαβάθμιση των εγγράφων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν ότι τόσο η ανεπαρκής όσο και η υπερβολική διαβάθμιση των εγγράφων υπονομεύουν την αξιοπιστία των κανόνων ασφαλείας.

Το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται το ορθό επίπεδο διαβάθμισης σε πληροφορίες που προέρχονται από το Συμβούλιο, σύμφωνα προς τους κανόνες ασφαλείας του. Το Συμβούλιο θα επανεξετάζει το επίπεδο διαβάθμισης των εγγράφων του προ της διαβίβασής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου ιδίως να επαληθεύει εάν το επίπεδο διαβάθμισης είναι ακόμα το πρέπον.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προστατεύει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που του παρέχονται κατά τρόπο ανάλογο προς το επίπεδο διαβάθμισης που εφαρμόζει το ίδιο. Σε περίπτωση που ζητήσει τον υποχαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που παρέχει το Συμβούλιο, ο εν λόγω υποχαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός μπορεί να πραγματοποιείται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του Συμβουλίου.

γ)  Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως προς την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

Υπενθυμίζοντας τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου για την πολιτική λογοδοσία(15), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκτιμούν ότι η επανεξέταση της διοργανικής συμφωνίας της 20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(16) θα πρέπει να αρχίσει εντός του 2012.

Η επανεξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και συνεκτιμώντας την εμπειρία από την εφαρμογή τόσο της διοργανικής συμφωνίας της ...(17) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας όσο και της προαναφερθείσας διοργανικής συμφωνίας της 20ής Νοεμβρίου 2002.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της επανεξέτασης, όταν το Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγεί πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που κατέχει το Συμβούλιο στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, προβαίνει στη διαδικασία που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 7 της διοργανικής συμφωνίας της ...(18) σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και σύμφωνα προς την παράγραφο 2 της προαναφερθείσας δήλωσης της Ύπατης Εκπροσώπου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι η εφαρμογή της παρούσας δήλωσης θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την ιδιαιτερότητα και το άκρως ευαίσθητο περιεχόμενο των πληροφοριών στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

δ)  Δήλωση του Συμβουλίου ως προς τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η διοργανική συμφωνία της ...(19) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, δεν εφαρμόζεται σε μη διαβαθμισμένα εσωτερικά έγγραφα του Συμβουλίου (δηλ. εκείνα με χαρακτηρισμό «LIMITÉ»).

ε)  Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με διαβαθμισμένες πληροφορίες της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η διαβίβαση και η διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(20).

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0378.
(3) Βλ. επίσης στο πλαίσιο αυτό τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) (P7_TA(2011)0580) και το προαναφερόμενο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα (άρθρο 104 παράγραφος 7) για την περίοδο 2009-2010.
(4) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(5) ΕΕ C 190 της 30.6.2011, σ. 2.
(6) Σχετικά με τους πίνακες αντιστοιχίας, βλ. την Κοινή Πολιτική Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα που επισυνάπτεται στο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (P7_TA(2011)0469)· όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, το ζήτημα ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή επιστολών.
(7) ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1.
(8) ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1.
(9) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.
(10) ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
(11) ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 17.
(12) ΕΕ C 190 της 30.6.2011, σ. 2.
(13) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
(14)* Ημερομηνία υπογραφής της διοργανικής συμφωνίας.
(15) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.
(16) ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1.
(17)* Ημερομηνία υπογραφής της διοργανικής συμφωνίας.
(18)* Ημερομηνία υπογραφής της διοργανικής συμφωνίας.
(19)* Ημερομηνία υπογραφής της διοργανικής συμφωνίας.
(20) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)
PDF 368kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (2011/2276(INI))
P7_TA(2012)0340A7-0251/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(3),

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (18η έκθεση ’Βελτίωση της νομοθεσίας’ για το 2010) (COM(2011)0344),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ – Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (COM(2011)0803),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (COM(2011)0588),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0543),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 5ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 30ής Μαΐου 2011 σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 15ης Νοεμβρίου 2011 της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για το διοικητικό φόρτο, με τίτλο: ’Η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα: Έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με τον λιγότερο δυνατό φόρτο’,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0251/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε από τα εθνικά κοινοβούλια υπερεπταπλάσιες εισηγήσεις ως αιτιολογημένες γνώμες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία αποτελεί προσπάθεια για την ενδυνάμωση των προσπαθειών όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας, την απλοποίηση του δικαίου της ΕΕ και τη μείωση του διοικητικού και ρυθμιστικού φόρτου, καθώς και για μια πορεία προς τη χρηστή διακυβέρνηση που θα βασίζεται σε τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας οι εκτιμήσεις αντικτύπου και οι εκ των υστέρων έλεγχοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 δεν ανταποκρίνεται πλέον στο ισχύον νομοθετικό περιβάλλον, όπως αυτό δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, λόγω μεταξύ άλλων της αποσπασματικής προσέγγισης που ακολουθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την έγκριση κοινών πολιτικών δηλώσεων σε επίπεδο γραμματείας σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα και τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 294 ΣΛΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια λανθασμένη επιλογή όσον αφορά τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ ή εκτελεστικών πράξεων βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ σε μια νομοθετική πράξη ενέχει κίνδυνο ακύρωσής της από το Δικαστήριο·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να είναι η νομοθεσία σαφής, απλή, εύκολα κατανοητή και προσβάσιμη από όλους·

2.  τονίζει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να τηρούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν νομοθετούν·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την άποψη της Επιτροπής Εκτίμησης Αντικτύπου ότι η υιοθέτηση από την Επιτροπή των εν λόγω αρχών στις εκτιμήσεις της περί αντικτύπου είναι συχνά μη ικανοποιητική· θεωρεί ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιμετωπίσει η Επιτροπή τυχόν ελλείψεις στον εν λόγω τομέα προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των εν λόγω αρχών·

4.  υπενθυμίζει τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για επαναδιαπραγμάτευση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 προκειμένου να ληφθεί υπόψη το νέο νομοθετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να παγιωθούν οι τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και να επικαιροποιηθεί η συμφωνία σύμφωνα με το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία· προτείνει στη συνάρτηση αυτή να υπάρξει συμφωνία σχετικά με την οριοθέτηση μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων· καλεί τον Πρόεδρό του να αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες ώστε να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα·

Έλεγχος επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια

5.  επικροτεί την πιο ενεργή συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των νομοθετικών προτάσεων υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

6.  επισημαίνει ότι το 2010, ελήφθησαν 211 γνωμοδοτήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια, εν τούτοις, μόνο οι σε 34 εξ αυτών αναπτυσσόταν ένας προβληματισμός σχετικά με την επικουρικότητα· σημειώνει ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εκπληρώθηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο του 2012 στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (COM(2012)0130)· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση του σχεδίου με τον μέγιστο σεβασμό προς την επιθυμία των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς η νέα διαδικασία ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει τη λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη·

7.  θεωρεί σκόπιμη τη διενέργεια ανεξάρτητης μελέτης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την οποία θα πρέπει να διευκρινισθεί επίσης ο ρόλος των περιφερειακών ή τοπικών κοινοβουλίων στον τομέα του ελέγχου τήρησης της επικουρικότητας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη διαδικτυακή πλατφόρμα IPEX, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια και η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου·

8.  προτείνει να υπενθυμιστεί με την κατάλληλη μορφή στα νομοθετικά όργανα η ανάγκη να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  διαπιστώνει ότι οι επικρίσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την τήρηση της επικουρικότητας διατυπώθηκαν επίσης από αρκετά εθνικά κοινοβούλια στις αιτιολογημένες γνώμες τους, στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου επικουρικότητας, που καθιερώθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· διαπιστώνει ακόμη ότι, το 2010, οι αιτιολογημένες γνώμες σε καμία περίπτωση δεν επέτυχαν το κατώτατο όριο για την ενεργοποίηση των επίσημων διαδικασιών που προβλέπονται βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 που προσαρτάται στις Συνθήκες·

10.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι στις 22 Μαΐου 2012, και για πρώτη φορά από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα εθνικά κοινοβούλια ενεργοποίησαν τη διαδικασία ’κίτρινης κάρτας’ εγκρίνοντας αιτιολογημένες γνώμες κατά της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (COM(2012)0130

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένες γνωμοδοτήσεις εθνικών κοινοβουλίων τονίζεται το γεγονός ότι σε μια σειρά προτάσεων της Επιτροπής, η αιτιολόγηση για την αρχή της επικουρικότητας είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη·

12.  τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να επιτρέψουν στα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν τις νομοθετικές προτάσεις διασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή και ολοκληρωμένη αιτιολόγηση για τις αποφάσεις που λαμβάνει όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  προτείνει να εξεταστεί κατά πόσον απαιτείται η θέσπιση κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

14.  εκτιμά ότι οι ισχύουσες προθεσμίες που προβλέπονται στις Συνθήκες σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να επανεξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους· προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων να ερευνήσουν με ποιον τρόπο μπορούν να αρθούν τυχόν εμπόδια στη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον μηχανισμό ελέγχου επικουρικότητας·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Ένωση δρα εκτός των τομέων αποκλειστικής αρμοδιότητάς της μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι ενός σχεδιαζόμενου μέτρου μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο από ό, τι σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· η επικουρικότητα μπορεί, συνεπώς, να οδηγήσει τόσο σε επέκταση των δραστηριοτήτων της Ένωσης στο πλαίσιο των εξουσιών της, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, όσο και, αντίθετα, σε περιορισμό ή περικοπή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όταν δεν δικαιολογούνται πλέον· τονίζει ότι η επικουρικότητα, στο πλαίσιο αυτό, δεν ισχύει μόνο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της αλλά καλύπτει επίσης το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο

16.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να βελτιώσει και να συστηματοποιήσει τις δηλώσεις που δικαιολογούν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της με βάση την επικουρικότητα· υπενθυμίζει ότι το διοικητικό δίκαιο της Ένωσης προσαρμόζεται και απλοποιείται προκειμένου να μειώνεται το διοικητικό και κανονιστικό κόστος· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εφαρμόζονται αναλόγως·

17.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει κατάλληλες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, ιδίως σε σχέση με τη χρήση των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ για τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις· προειδοποιεί το Συμβούλιο να μην συγχέει τη σαφή διάκριση μεταξύ των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των δύο αυτών άρθρων·

18.  αναγνωρίζει ότι, κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, εκδόθηκε μόνο μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα (για την περιαγωγή (roaming) στην κινητή τηλεφωνία) στην οποία το Δικαστήριο δεν εντόπισε παραβίαση των δύο αυτών αρχών στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι ο απαιτηθείς περιορισμός των τιμών για τον τελικό καταναλωτή με στόχο την προστασία του, υλοποιείται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο·

19.  επικροτεί, εν προκειμένω, την καθιέρωση του προαναφερθέντος αναθεωρημένου δικτυακού τόπου IPEX, που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για περαιτέρω βελτιώσεις και για μεγαλύτερη συμμετοχή στη λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου επικουρικότητας, τονίζει δε ότι ο εν λόγω δικτυακός τόπος πρέπει να γίνει περισσότερο γνωστός·

20.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό ο έλεγχος της αρχής της επικουρικότητας να επεκταθεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη· χαιρετίζει σχετικά την ετήσια έκθεση για την επικουρικότητα που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και την ιστοσελίδα REGPEX που δημιούργησε το εν λόγω Όργανο και οι οποίες συμβάλλουν αμφότερες στην ανταλλαγή πληροφοριών και θα επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις στον έλεγχο της επικουρικότητας·

21.  καλεί τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την επικουρικότητα, να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τα περιφερειακά κοινοβούλια που διαθέτουν νομοθετικές αρμοδιότητες· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ελέγχου της επικουρικότητας και ιδίως στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών της για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, να λάβει υπόψη της το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων που διαθέτουν νομοθετικές αρμοδιότητες·

Τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής

22.  τονίζει τη σημασία του θεματολογίου για έξυπνη νομοθεσία και της ανάπτυξης νέων ρυθμιστικών προσεγγίσεων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ ανταποκρίνεται στον σκοπό της και μπορεί να συμβάλει με αποτελεσματικό τρόπο στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης·

23.  επισημαίνει την καθοριστική σημασία της εκτίμησης του αντικτύπου ως βοηθητικού εργαλείου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας και με αυτό το πνεύμα τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή σε ζητήματα σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

24.  τονίζει την προσήλωσή του στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία, και ενθαρρύνει τις επιτροπές που παράγουν νομοθετικό έργο να αξιοποιούν τακτικά τη Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διοργανικής κοινής προσέγγισης για την εκτίμηση αντικτύπου το 2005 για διεξαγωγή εκτιμήσεων αντικτύπου πριν από την έγκριση ουσιωδών τροπολογιών και καλεί τις επιτροπές να αξιοποιήσουν τη νέα Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου για την εφαρμογή αυτής της δέσμευσης·

25.  προτείνει, για μια συστηματικότερη προσέγγιση στο πλαίσιο της στάθμισης των εκτιμήσεων αντικτύπου από το Κοινοβούλιο, να καλείται η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου από τις επιτροπές να εκπονεί σύντομη περίληψη κάθε εκτίμησης αντικτύπου που θα λαμβάνει υπόψη κατά τη διάρκεια αρχικής ανταλλαγής απόψεων· προτείνει να περιλαμβάνει η εν λόγω περίληψη σύντομο συμπέρασμα σχετικά με την ποιότητα της εκτίμησης αντικτύπου, καθώς και σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με τα βασικά ευρήματα της Επιτροπής και τυχόν τομείς ανάλυσης που παρέλειψε· είναι της άποψης ότι αυτό θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο των νομοσχεδίων από το Κοινοβούλιο·

26.  θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία οι μεθοδολογίες που εφαρμόζει η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου να είναι συμβατές και συγκρίσιμες με την προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή, και καλεί το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν πλήρως στο θέμα αυτό·

27.  υπενθυμίζει τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 και καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες για τη θέσπιση δικού του μηχανισμού για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμφωνία του 2003·

28.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει την προσέγγισή της έναντι των εκτιμήσεων αντικτύπου, και την καλεί να ενισχύσει τον ρόλο της Επιτροπής Εκτίμησης Αντικτύπου και, ιδίως, να οριστικοποιεί και να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις μόνον εφόσον υποστηρίζονται από την εν λόγω επιτροπή·

Ελαχιστοποίηση του ρυθμιστικού φόρτου

29.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ελαχιστοποίηση του ρυθμιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ· θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να τηρεί η Επιτροπή την αρχή ’σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα’ όταν εκπονεί νομοθεσία, και ενθαρρύνεται από τη δέσμευση που επιδεικνύει η Επιτροπή και την επιθυμία της να υπερβεί τις ισχύουσες προσεγγίσεις και να εισαγάγει λιγότερο επαχθή καθεστώτα και εξαιρέσεις για τις μικρότερες επιχειρήσεις·

30.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το ζήτημα των εξαιρέσεων από κανονιστικές υποχρεώσεις, και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να επεκτείνει τις εξαιρέσεις για τις ΜΜΕ, σε περίπτωση που οι κανονιστικές διατάξεις τις επιβαρύνουν σε δυσανάλογο βαθμό και δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να υπαχθούν αυτές στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας· χαιρετίζει τη βαρύτητα που αποκτά εκ νέου η στιβαρή εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ και θεωρεί τη μικροδιάσταση ως αναπόσπαστο μέρος αυτού του τεστ, στο πλαίσιο της οποίου αξιολογούνται συστηματικά όλες οι διαθέσιμες επιλογές· χαιρετίζει εν προκειμένω τη θέση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι μικρές μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πλήρως στο πεδίο εφαρμογής των νομοσχεδίων μόνον εφόσον πληρούν τους όρους του τεστ ΜΜΕ·

31.  υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή ότι η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης δεν θα πρέπει να οδηγεί αυτομάτως σε περισσότερο σύνθετη νομοθεσία κατά την εκπόνηση της οποίας δεν λαμβάνονται υπόψη οι ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την απλοποίηση της νομοθεσίας, όπου αυτό είναι εφικτό, και να συνεχίσει να εκπονεί και να υποβάλει προτάσεις θεωρώντας ότι η προσβασιμότητα και η ευκολία εφαρμογής από τις ΜΜΕ αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας, ακόμα και όπου ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις·

32.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσει η Επιτροπή την ενιαία εφαρμογή του ενισχυμένου τεστ ΜΜΕ από όλες τις διευθύνσεις της, και καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν παρόμοιες προσεγγίσεις στις εθνικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

33.  επικροτεί την εξατομικευμένη προσέγγιση έναντι της νομοθεσίας που προτείνει η Επιτροπή· ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο πιθανής μελλοντικής εφαρμογής εξατομικευμένων προσεγγίσεων κατά την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας·

Παρακολούθηση, εκ των υστέρων έλεγχοι και ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής

34.  επικροτεί την υιοθέτηση από την Επιτροπή της σύστασης του Κοινοβουλίου για δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν την εφαρμογή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα του κανονιστικού υπερθεματισμού· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι, για να διασφαλισθεί η επιτυχία των υφιστάμενων και των μελλοντικών προγραμμάτων για τη μείωση του φόρτου, είναι αναγκαία η ενεργός συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αποκλίσεις κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας· προτρέπει τα κράτη μέλη, έως το 2015, να μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο κατά 15%·

35.  εκτιμά ότι οι προτάσεις για δημόσια καταγγελία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που δεν συμμορφώνονται με συνέπεια με την απλοποίηση χαρακτηρίζονται από καλές προθέσεις· θεωρεί, ωστόσο, ότι μια περισσότερο εποικοδομητική συμμετοχή των ενεχόμενων μερών και των θεσμικών οργάνων στην προνομοθετική διαδικασία, καθώς και η τήρηση των γενικών δεσμεύσεων για την απλοποίηση και το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία, θα καταστήσει περιττή μια τέτοιου είδους δημοσιότητα· προτείνει, εντούτοις, να κατονομάζονται τα κράτη μέλη που συμβάλλουν περισσότερο στον κανονιστικό υπερθεματισμό των οδηγιών, καθώς και εκείνα που αποτελούν τους μεγαλύτερους παραβάτες με την καθυστερημένη ή ανεπαρκή μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο·

36.  υπενθυμίζει τις παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την ανάγκη για ευρεία αναθεώρηση της διαδικασίας διαβούλευσης από την Επιτροπή, και προσβλέπει στην υιοθέτηση από την Επιτροπή των σχετικών συστάσεων του Κοινοβουλίου πριν από το τέλος του 2012·

Διασφάλιση της συνέχειας και της επαγρύπνησης

37.  υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία των μέτρων αυτών για την οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εφαρμογή ρυθμίσεων που θα απαιτούν πριν από την θέσπιση νέας νομοθεσίας που θα συνεπάγεται κόστος τον καθορισμό αντίστοιχης αντιστάθμισης· υπενθυμίζει, επιπλέον, τη θέση του υπέρ της διεύρυνσης και επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος μείωσης του διοικητικού φόρτου, και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εισαγάγει, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2013, πρόγραμμα που θα αντιμετωπίζει την ανάγκη μείωσης του συνολικού ρυθμιστικού φόρτου·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(3) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 15.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0381.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0377.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0259.


Στρατηγική πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού
PDF 370kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (2011/2310 (INI))
P7_TA(2012)0341A7-0222/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ’Ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού’ (COM(2011)0782),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2010 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού,

–  έχοντας υπόψη τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής και για την περιοχή του Δούναβη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ’Ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού’ (ECO/306),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ’Ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού’,

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του στις 23 Ιουνίου 2011 σχετικά με τον στόχο 3: η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας(2)

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0222/2012),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι o χώρος του Ατλαντικού παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά που απαιτούν πολιτικές λύσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα:

   πρόκειται για έναν δυναμικό θαλάσσιο χώρο
   πρόκειται για έναν χώρο με ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον
   πρόκειται για χώρο που αποτελεί τη δυτική θύρα εισόδου της ΕΕ
   πρόκειται για περιφερειακό χώρο εντός της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κρίση έχει επιδεινώσει την κατάσταση, και ότι μεγάλο μέρος των εδαφών στον χώρο του Ατλαντικού έχουν υποστεί υποβάθμιση του επιπέδου ανάπτυξής τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος του Ατλαντικού αποτελεί ένα εξαιρετικά ετερογενές σύνολο περιφερειών, και ότι σημαντικό μέρος των περιοχών αυτών δεν έχει ακόμη επιτύχει το μέσο επίπεδο εισοδήματος της ΕΕ, οπότε παραμένει στόχος σύγκλισης για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση του χώρου του Ατλαντικού εφόσον παρέχει μια κοινή προσέγγιση, με σκοπό:

   να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες και οι περιοχές του Ατλαντικού
   να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων και των διαφόρων επιπέδων δράσης που παρεμβαίνουν στις πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού·
   να συμμετάσχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς (ιδιωτικός τομέας, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) στη διαδικασία καθορισμού και εφαρμογής της πολιτικής χωροταξικού σχεδιασμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική πρέπει να αφορά όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές του Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών της Μάγχης και της Θάλασσας της Ιρλανδίας, των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, και να συνεκτιμά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των περιοχών του Ατλαντικού και εκείνων της Βόρειας Θάλασσας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις προαναφερόμενες περιοχές πρέπει να επιδιωχθεί βιώσιμη ανάπτυξη από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη·

Μια πολιτική χωροταξικού σχεδιασμού για τον Ατλαντικό

1.  ελπίζει ότι με τη στρατηγική αυτή θα υιοθετηθεί ευρύτερη προσέγγιση με τη θέσπιση ενός συναινετικού στρατηγικού οράματος για τη μελλοντική ανάπτυξη της ζώνης του Ατλαντικού που θα ενσωματώνει την εδαφική διάσταση, θα αναπτύσσει συνδέσεις μεταξύ ξηράς και θάλασσας και θα δημιουργεί ένα πλαίσιο για την καλύτερη διαχείριση της πολιτικής θαλάσσιου και χερσαίου χωροταξικού σχεδιασμού στις περιοχές του Ατλαντικού·

2.  κατά τη διαδικασία χάραξης της στρατηγικής για τον Ατλαντικό, ζητεί να ληφθούν πλήρως υπόψη τα πολύτιμα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ανάπτυξη των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών και άλλων διακρατικών στρατηγικών, ιδίως σε σχέση με ζητήματα όπως η διακυβέρνηση, η χάραξη πολιτικών, η επικοινωνία και η κυριότητα, οι στόχοι και η αξιολόγηση·

3.  πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί θεμελιώδες μέσο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εδαφικής πολιτικής της Ένωσης και μέσο προώθησης της ενδογενούς ανάπτυξης των περιοχών στο πλαίσιο της μακροπεριφέρειας·

4.  ζητεί να θέσει η στρατηγική και το σχέδιο δράσης της μεγάλη έμφαση σε θέσεις εργασίας, στην ανάπτυξη και σε επενδύσεις τόσο σε θαλάσσιες όσο και σε χερσαίες περιοχές·

5.  ζητεί τη δημιουργία μιας μόνιμης δομής θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στον χώρο του Ατλαντικού, η οποία θα αποτελείται από τις περιφέρειες, τα οικεία κράτη μέλη και την Επιτροπή και θα έχει ως στόχο τον συντονισμό της καθορισμένης στρατηγικής και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης σύμφωνα με μια διατομεακή και διακρατική προοπτική·

6.  εκτιμά ότι ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλάσσιων και ναυτιλιακών δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση είναι καθοριστικής σπουδαιότητας προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της διαχείρισης και της προσβασιμότητας των δεδομένων·

7.  εκτιμά ότι απαιτείται ισχυρή δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η οικολογική ισορροπία και η βιοποικιλότητα και να περιοριστεί το αποτύπωμα άνθρακα στον Ατλαντικό·

8.  πιστεύει ότι η αλιεία στην θάλασσα, και ιδίως η αλιεία μικρής κλίμακας και η παράκτια αλιεία καθώς και οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, εφόσον συμβάλλει αποφασιστικά στην εντονότερη οικονομική ανάπτυξη, στην παραγωγή πλούτου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· υποστηρίζει την άποψη ότι η περιφερειοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής πρέπει να επιτρέψει την καθιέρωση προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας βάσει του οικοσυστήματος που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατλαντικού χώρου, και προτρέπει στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να υποχρεούται να ζητεί προηγουμένως τη γνώμη των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων (ΠΓΣ) σχετικά με την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και των σχεδίων διαχείρισης·

9.  ζητεί τη σύναψη τοπικών, περιφερειακών και διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων στον Ατλαντικό στις περιπτώσεις θαλάσσιων και χερσαίων ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών και εγκληματικών ενεργειών (πειρατεία, εμπορία ανθρώπων, παράνομη αλιεία κ.ά.), και να δημιουργηθούν επαρκείς και ευέλικτοι μηχανισμοί για να καλύπτονται η αντικατάσταση εξοπλισμού και οι αποζημιώσεις για τις προκαλούμενες ζημίες· ζητεί τη σύσταση ευρωπαϊκής υπηρεσίας ακτοφυλακής·

10.  ζητεί τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης σκαφών, την άμεση εφαρμογή των ενισχυμένων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και τη σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πλοίων και την καταπολέμηση απειλών, όπως το διασυνοριακό έγκλημα, η λαθρεμπορία, η παράνομη αλιεία και η εμπορία ανθρώπων· τονίζει τη σημασία που έχει η προαγωγή της ανάπτυξης και εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) προκειμένου να καλυφθούν τα υποστηρικτικά συστήματα έρευνας και διάσωσης στον Ατλαντικό· υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) το οποίο συμβάλλει κυρίως στην πρόληψη και στη διαχείριση των θαλάσσιων κινδύνων·

11.  εκτιμά ότι η εδαφική διάσταση της στρατηγικής είναι ουσιώδους σημασίας για να αντιμετωπίζει τη βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών του Ατλαντικού, και ότι θα πρέπει να εστιάζει στην σύνδεση της ζώνης του Ατλαντικού με την ηπειρωτική Ευρώπη, τη διασύνδεση των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και πληροφοριών, την ανάπτυξη των αγροτικών και αστικών περιοχών της ενδοχώρας, καθώς και την εντατικοποίηση των δεσμών ξηράς/θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των άκρως απόκεντρων ή των νησιωτικών περιοχών·

12.  πιστεύει ότι οι θαλάσσιες αρτηρίες συμβάλλουν στον απεγκλωβισμό των περιοχών του Ατλαντικού, στην ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των λιμένων, στην ενθάρρυνση του τουρισμού και στη μείωση των εκπομπών CO2· εκτιμά ότι είναι σημαντικό, στο πλαίσιο των δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, να ληφθούν υπόψη το θαλάσσιο εμπόριο στον Ατλαντικό και οι ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπου οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και προσώπων είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση μιας πραγματικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής· ζητεί να είναι οι θαλάσσιες αρτηρίες επιλέξιμες για στήριξη από τη διευκόλυνση ’Συνδέοντας την Ευρώπη'·

13.  ενθαρρύνει, με σκοπό τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων αρτηριών και σύμφωνα με τη στρατηγική ’Ευρώπη 2020’, την εκπόνηση ειδικών συστάσεων για τα πλοία, με σκοπό να προωθηθεί η ενσωμάτωση συστημάτων πρόωσης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα καθώς και ο καθορισμός απαιτητικών κριτηρίων κατασκευής όσον αφορά την αποδοτικότητα, την άνεση, τη χωρητικότητα, την ασφάλεια, τον εντοπισμό και τις τηλεπικοινωνίες· υπογραμμίζει ότι πρωταρχικός στόχος των εν λόγω συστάσεων θα πρέπει να είναι η αύξηση της αποδοτικότητας αυτού του τρόπου μεταφοράς, η διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας και η διευκόλυνση της ενοποίησής του με τα λοιπά δίκτυα και τους λοιπούς τρόπους μεταφοράς·

14.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι συνδέσεις μεταξύ των περιοχών του Ατλαντικού και της υπόλοιπης Ευρώπης μέσω επενδύσεων σε πολυτροπικές υποδομές μεταφορών·

15.  υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικό διασυνοριακό συντονισμό και συνεργασία με σκοπό την κατασκευή και την χρήση υποδομών οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, αερολιμένων, θαλασσίων λιμένων, εσωτερικών λιμένων, τερματικών σταθμών της ενδοχώρας και εφοδιαστικής, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πιο βιώσιμο και πολυτροπικό σύστημα μεταφορών·

16.  τονίζει την οικονομική και εδαφική σπουδαιότητα των λιμένων και πιστεύει ότι η ύπαρξη σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών συνδέσεων με την ενδοχώρα τους αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά τους·

17.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το κεντρικό δίκτυο διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών δεν περιλαμβάνεται ένας διάδρομος που καλύπτει το σύνολο του ατλαντικού χώρου, και για το ότι στο κεντρικό αυτό δίκτυο προτείνονται ελάχιστοι λιμένες του Ατλαντικού· θεωρεί απαραίτητο να συμπεριληφθούν και άλλοι ατλαντικοί λιμένες στους κεντρικούς λιμένες και να υποβληθούν σχετικές προτάσεις·

18.  υπενθυμίζει τα οφέλη από τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού με σκοπό την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της σημαντικής αύξησης της κυκλοφορίας μεταξύ των περιφερειακών αερολιμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανάπτυξη των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου στις προκαθορισμένες προθεσμίες έτσι ώστε να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος·

Μια βιομηχανική πολιτική για τον Ατλαντικό

19.  ελπίζει ότι η στρατηγική θα υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των δυναμικών οικονομικών τομέων στις περιοχές του Ατλαντικού, μέσω κατάλληλης βιομηχανικής πολιτικής· στο πλαίσιο αυτό, εκτιμά ότι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη από τις δημόσιες αρχές στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και της υποστήριξης των ΜΜΕ·

20.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές οι οποίες θίγονται από την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και τομέων, καθώς και το κλείσιμο ή την επανεγκατάσταση επιχειρήσεων, με σκοπό την επαναβιομηχανοποίησή τους μέσω της δημιουργίας συνεργειών που συνδέουν τις λιμενικές δραστηριότητες, την εφοδιαστική και την ανάπτυξη επικουρικών κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας· ζητεί, επίσης, τη δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής επιτυχημένων βιομηχανικών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών του τόξου του Ατλαντικού·

21.  εκτιμά ότι η στρατηγική πρέπει να ενθαρρύνει την έρευνα στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας και να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στα δεδομένα που θα προκύψουν, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιστημονικές γνώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον, να τονωθεί η καινοτομία στους ναυτιλιακούς κλάδους και να καταστεί δυνατή η βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων·

22.  εκτιμά ότι η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει μια φιλόδοξη κοινωνική διάσταση για την ενθάρρυνση της κατάρτισης και της πρόσβασης των νέων στα ναυτικά επαγγέλματα, με την ενοποίηση των εργασιακών δομών οι οποίες συνδέονται σήμερα με τη θάλασσα και το ρόλο που διαδραματίζουν διευκολύνοντας την παραμονή του πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές, καθώς και δημιουργώντας νέες ειδικότητες·που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις εν λόγω ζώνες·

23.  υπογραμμίζει ότι οι ανανεώσιμες θαλάσσιες πηγές ενέργειας αποτελούν βιομηχανικό τομέα του μέλλοντος, που θα μπορεί να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματος και να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ, να επιτύχει μεγαλύτερη ενεργειακή βιωσιμότητα στις περιοχές του Ατλαντικού και τους στόχους της Ευρώπης 2020· επισημαίνει ότι ο χώρος του Ατλαντικού ευνοεί ιδιαίτερα την προώθηση των εν λόγω πηγών ενέργειας, και εκτιμά ότι η δημόσια στήριξη είναι αναγκαία για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων σε τέτοιες τεχνολογίες, ιδίως στην θαλάσσια αιολική ενέργεια που παράγεται σε πλωτές πλατφόρμες και την ενέργεια που παράγεται από τα θαλάσσια κύματα και την παλίρροια·

24.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των θαλάσσιων μεταφορών στις ακτές του Ατλαντικού καθώς και των συνδέσεων μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των άλλων ηπειρωτικών περιοχών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την απλούστευση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων στους λιμένες, χωρίς να ελαττωθεί η ικανότητα ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των λειτουργιών και των φορτίων·

25.  υπενθυμίζει την οικονομική βαρύτητα των ναυτιλιακών κλάδων στις περιοχές του Ατλαντικού, ιδίως της ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση σε ορισμένες περιοχές του Ατλαντικού και για το λόγο αυτό πρέπει η Επιτροπή να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων· καλεί την επιτροπή να επανεκκινήσει την πρωτοβουλία LeaderSHIP 2015 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εν λόγω τομέα στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού·

26.  τονίζει τη σπουδαιότητα των θαλάσσιων αλιευτικών δραστηριοτήτων και της υδατοκαλλιέργειας στις περιοχές του Ατλαντικού, και υποστηρίζει την παροχή δημόσιας στήριξης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, καθώς και την ειδική διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της παραδοσιακής παράκτιας αλιείας και της συλλογής οστρακοειδών·

27.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να προωθούνται κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες μορφές τουρισμού που μπορούν να συνιστούν σημαντική πηγή προστιθέμενης αξίας για τις περιοχές του Ατλαντικού, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύεται το οικοσύστημα και η βιοποικιλότητά τους· τονίζει ότι η στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού διευκολύνει την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και την τόνωση του τουρισμού με κρουαζιερόπλοια·

28.  υπογραμμίζει τον πλούτο πόρων στο βυθό του Ατλαντικού, και πιστεύει ότι η στρατηγική πρέπει να διευκολύνει τη βιώσιμη αναζήτηση και την εκμετάλλευσή τους·

Ένα σχέδιο δράσης για το 2014-2020

29.  ζητεί να περιλαμβάνεται στη στρατηγική μια εξωτερική διάσταση που θα προάγει συγκεκριμένους στόχους και θα προσελκύει διεθνείς επενδύσεις, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες, και προτάσσει ως αναγκαίο βασικό στοιχείο του σχεδίου δράσης την εμπορική προώθηση της ζώνης του Ατλαντικού ως τόπου επενδύσεων, επισκέψεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας·

30.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει τη μακροπεριφέρεια του Ατλαντικού, και να προτείνει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής την περίοδο 2014-2020·

31.  ζητεί να ακολουθηθεί μια πολυεπίπεδη κυβερνητική προσέγγιση για την κατάρτιση, εφαρμογή, αξιολόγηση και επανεξέταση του σχεδίου δράσης στην οποία θα μετέχουν ενεργά περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη του Ατλαντικού και φορείς του ιδιωτικού τομέα και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

32.  υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και να μην δημιουργεί νέα δημοσιονομικά μέσα ·

33.  ζητεί σύνδεση του σχεδίου δράσης με την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την πολιτική έρευνας και καινοτομίας (Ορίζοντας 2020) καθώς και με τη διευκόλυνση ’Συνδέοντας την Ευρώπη'· πιστεύει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να δημιουργηθούν συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της τεχνολογίας, του τουρισμού, της αλιείας και της διεθνούς συνεργασίας·

34.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων (’ομόλογα έργων’) και οι συμπράξεις ιδιωτικού/δημόσιου τομέα στη χρηματοδότηση των επενδύσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής·

35.  υποστηρίζει επίμονα ότι η μελλοντική ατλαντική στρατηγική πρέπει να βασιστεί στους θεματικούς άξονες της στρατηγικής ’Ευρώπη 2020’, εφόσον τούτο θα επιτρέπει τον ολοκληρωμένο συσχετισμό των θεματικών περιεχομένων με τις τομεακές πολιτικές· υπό αυτήν την έννοια, θεωρεί ότι οι στόχοι και η θεματική εστίαση που προτείνονται για τα πέντε ταμεία που περιλαμβάνονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού πρέπει να αποτελούν το πλαίσιο του σχεδίου δράσης· τονίζει τους στόχους για ’ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας’, ’βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ’, ’υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα’ και ’προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων'·

36.  ζητεί να προσανατολίζονται δεσμευτικά οι συμβάσεις εταιρικών σχέσεων και τα επιχειρησιακά προγράμματα στις αντίστοιχες προτεραιότητες των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στις οποίες μετέχουν, προκειμένου να διασφαλισθεί η στενή εναρμόνιση των μέτρων που προβλέπουν τα επιχειρησιακά προγράμματα και των προτεραιοτήτων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, με αποτέλεσμα την πιο αποδοτική χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει ότι ο δεσμευτικός αυτός προσανατολισμός πρέπει να καλύπτει τόσο επιχειρησιακά προγράμματα που εμπίπτουν στο στόχο της πολιτικής συνοχής για την εδαφική συνεργασία (INTERREG) όσο και τα επιχειρησιακά προγράμματα για κάθε περιοχή του χώρου του Ατλαντικού·

37.  υποστηρίζει την αναγνώριση και ενσωμάτωση στο σχέδιο δράσης στρατηγικών εδαφικής συνεργασίας, έργων και εμπειριών που προϋπήρχαν και μπορούν να εξασφαλίσουν γραμμές δράσης και πολιτικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες· ζητεί να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το σχέδιο δράσης κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μελλοντικών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που αφορούν τη στρατηγική· πιστεύει επίσης ότι η διεθνική διάσταση του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας πρέπει να λειτουργήσει υποστηρικτικά κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, κυρίως διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη δικτύωση·

38.  φρονεί ότι τα συγχρηματοδοτούμενα πολυπεριφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ) αποτελούν μέσα που μπορούν να διευκολύνουν ιδιαίτερα την εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

39.  προτείνει να περιλαμβάνεται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής των αντίστοιχων προγραμμάτων η αξιολόγηση της συμβολής των προγραμμάτων στους στόχους της στρατηγικής για τον Ατλαντικό και στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

40.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ως φυσικά ’εργαστήρια’ για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της θαλάσσιας οικονομίας· τονίζει τη σημασία του τουριστικού τομέα για τις εν λόγω περιοχές και τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη δημιουργία εφοδιαστικών πλατφορμών οι οποίες θα διευκολύνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της Ευρώπης και των άλλων παγκόσμιων οικονομιών·

41.  καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναζητήσουν συνέργειες μεταξύ των πολιτικών τους και των προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης·

42.  τονίζει ότι η συμμετοχή στη στρατηγική ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων που υπόκεινται σε άμεση και κοινή διαχείριση καθιστά αναγκαία την κατάρτιση κατάλληλου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, και ως εκ τούτου, ζητεί τη θέσπιση μιας πλατφόρμας διαχείρισης του σχεδίου δράσης, η οποία θα αποτελεί σημείο ενημέρωσης και επικοινωνίας για τους δικαιούχους και θα διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των κονδυλίων·

43.  υποστηρίζει ότι η στρατηγική για τον Ατλαντικό πρέπει κατ’ αρχήν να καταλήξει σε ένα στρατηγικό όραμα για τη ζώνη του Ατλαντικού που θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για το σχέδιο δράσης 2014-2020· προτείνει επιπλέον ότι το πρόγραμμα δράσης πρέπει:

   να καθορίσει βασικές προτεραιότητες και μέτρα και να εντοπίσει πρωτοπόρα έργα·
   να ορίσει σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στους τομείς της πολιτικής και της εφαρμογής·
   να ορίσει βασικούς στόχους και μια σειρά από δείκτες για τη μέτρηση της απόδοσης·
   να εγκρίνει διαδικασία αξιολόγησης και ενδιάμεση επανεξέταση των επιτευγμάτων· και
   να εξεύρει τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

44.  τονίζει ότι το Φόρουμ για τον Ατλαντικό συστάθηκε για τα έτη 2012 και 2013 ως προπαρασκευαστική ενέργεια που πρότεινε το Κοινοβούλιο, με στόχο τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο, ως εμπνευστής του εν λόγω φόρουμ, διαδραματίζει ηγετικό ρόλο·

45.  προτείνει την έγκριση του σχεδίου δράσης από το Φόρουμ για τον Ατλαντικό, και καλεί την επερχόμενη ιρλανδική προεδρία να θέσει σε προτεραιότητα την έγκριση του σχεδίου δράσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, εστιάζοντας στην απόδοση, σε μια αξιόπιστη διαδικασία παρακολούθησης και συνεχούς αξιολόγησης, καθώς και στον προγραμματισμό μιας ενδιάμεσης επανεξέτασης·

46.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο χάραξης παρεμφερών μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε άλλες περιοχές στις οποίες ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγούσε σε διαρκή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς επίσης στην Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 95.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0285.


Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις ***I
PDF 373kWORD 59k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))
P7_TA(2012)0342A7-0207/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0598),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0305/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0207/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις

P7_TC1-COD(2011)0260


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι διαπραγματεύσεις επί των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (’οι συμφωνίες’) μεταξύ:

   Των κρατών CARIFORUM, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου ολοκληρώθηκαν στις 16 Δεκεμβρίου 2007
   Της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους Κεντρική Αφρική, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2007 (η Δημοκρατία του Καμερούν)·
   Της Γκάνας, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2007·
   Της Ακτής Ελεφαντοστού, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2007
   Των κρατών της ανατολικής και νότιας Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2007 (Δημοκρατία των Σεϋχελλών και Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε), στις 4 Δεκεμβρίου 2007 (Δημοκρατία του Μαυρικίου), στις 11 Δεκεμβρίου 2007 (Ένωση των Κομορών και Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης) και στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 (Δημοκρατία της Ζάμπιας)·
   Των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2007 (Δημοκρατία της Μποτσουάνας, Βασίλειο του Λεσόθο, Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, Δημοκρατία της Μοζαμβίκης) και στις 3 Δεκεμβρίου 2007 (Δημοκρατία της Ναμίμπιας)·
   Των κρατών εταίρων της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2007·
   Των κρατών του Ειρηνικού, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2007.

(2)  Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί των συμφωνιών από την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών, τα Μπαρμπάντος, τη Μπελίζ, τη Δημοκρατία της Μποτσουάνας, τη Δημοκρατία του Μπουρούντι, τη Δημοκρατία του Καμερούν, την Ένωση των Κομορών, τη Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού, την Κοινοπολιτεία της Ντομίνικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία των νησιών Φίτζι, τη Δημοκρατία της Γκάνας, τη Γρενάδα, τη Συνεργατική Δημοκρατία της Γουιάνας, τη Δημοκρατία της Αϊτής, την Τζαμάικα, τη Δημοκρατία της Κένυας, το Βασίλειο του Λεσόθο, τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, τη Δημοκρατία του Μαυρικίου, τη Δημοκρατία της Μοζαμβίκης, τη Δημοκρατία της Ναμίμπιας, του Ανεξάρτητου Κράτους της Παπουασίας-Νέας Γουϊνέας, της Δημοκρατίας, της Ρουάντας, της Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, της Αγίας Λουκίας, του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων, τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών, τη Δημοκρατία του Σουρινάμ, το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, την Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, τη Δημοκρατία Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τη Δημοκρατία της Ουγκάντας, τη Δημοκρατία της Ζάμπιας(2) και τη Δημοκρατία, τη Ζιμπάμπουε επέτρεψε τη συμπερίληψή τους στο παράρτημα I του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1528/2007 της 20ής Δεκεμβρίου 2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών(3),

(3)  Η Δημοκρατία της Μποτσουάνας, η Δημοκρατία του Μπουρούντι, η Δημοκρατία του Καμερούν, η Ένωση των Κομορών, η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού, η Δημοκρατία των νησιών Φίτζι, η Δημοκρατία της Γκάνας, η Δημοκρατία της Αϊτής, η Δημοκρατία της Κένυας, το Βασίλειο του Λεσόθο, η Δημοκρατία της Μοζαμβίκης, η Δημοκρατία της Ναμίμπιας, η Δημοκρατία της Ρουάντας, το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, η Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, η Δημοκρατία της Ουγκάντας, η Δημοκρατία της Ζάμπιας και η Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε δεν προέβησαν στις αναγκαίες ενέργειες για την επικύρωση των αντίστοιχων συμφωνιών τους,

(4)  Συνεπώς, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1528/2007, και ιδίως του στοιχείου β), το παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διαγραφούν οι εν λόγω χώρες.

(5)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι δύνανται ταχέως να επανενταχθούν στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού μόλις θα έχουν προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την επικύρωση των συμφωνιών τους και εν αναμονή της έναρξης ισχύος τους, η εξουσία έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά την επαναφορά των χωρών που αφαιρέθηκαν από το παράρτημα I μέσω του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις συνεδριάσεις της με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία και σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να καλεί εμπειρογνώμονες από το Κοινοβούλιο για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές, [Τροπολογία 1]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 τροποποιείται ως εξής:

1)  Εισάγονται τα ακόλουθα άρθρα:"

Άρθρο 2α

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 2β για την τροποποίηση του παραρτήματος επανεντάσσοντας τις περιφέρειες ή τα κράτη της ομάδας κρατών ΑΚΕ που είχαν διαγραφεί από το εν λόγω παράρτημα δυνάμει του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../…(4)του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*] και τα οποία έχουν έκτοτε προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την επικύρωση των αντίστοιχων συμφωνιών τους μετά τη διαγραφή τους από το παράρτημα I.

Άρθρο 2β

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η ανάθεση εξουσίας για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 2α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμούγια περίοδο πέντε ετών από ...(5). Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσίας θα παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ταυτόσημης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν σε αυτή την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 2]

3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 2α είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σ’ αυτήν. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2α τίθεται σε ισχύ μόνον αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός περιόδου 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ή αν πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2τέσσερις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 3]

* ΕΕ L … της …, σ. .

"

2)  Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 20142016. [Τροπολογία 4]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2:

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΩΝ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

ΜΠΕΛΙΖ

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΕΝΑΔΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΟΥΪΑΝΑΣ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΑΣΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΙΝΑΜ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ.’

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012.
(2) ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 1.
(3) ΕΕ L 348 της 31.12.2007, σ. 1.
(4)+ O αριθμός του παρόντος κανονισμού.
(5)+ Hμερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας ***I
PDF 271kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))
P7_TA(2012)0343A7-0264/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0540),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0235/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από τη Βουλή του Λουξεμβούργου, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2012(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 5ης Ιουνίου 2012 να εγκριθεί η θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0264/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας

P7_TC1-COD(2011)0238


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 994/2012/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 68 της 6.3.2012, σ. 65.


Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα ***I
PDF 345kWORD 76k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))
P7_TA(2012)0344A7-0266/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0733),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 118 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0423/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Μαΐου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 25ης Ιουνίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α7-0266/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη την επισυναπτόμενη στο παρόν ψήφισμα δήλωση του Συμβουλίου·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

P7_TC1-COD(2010)0353


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.)

Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα

Δήλωση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο σημείωσε τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επέκταση του συστήματος για τη διαχείριση της παραγωγής τυριού ΠΟΠ και ΠΓΕ σε άλλα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Το Συμβούλιο αναλαμβάνει τη δέσμευση να συζητήσει το θέμα της διαχείρισης της προσφοράς προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ κατά τις διαπραγματεύσεις του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόταση για την ενιαία ΚΟΑ που έχει υποβάλει η Επιτροπή στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και στην οποία προβλέπονται πράξεις για τη ρύθμιση της προσφοράς στις γεωργικές αγορές.

(1) ΕΕ C 218 της 23.7.2011, σ. 114.
(2)2 ΕΕ C 192 της 1.7.2011, σ. 28.


Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
PDF 541kWORD 237k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))(1)
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Τροπολογία αριθ. 2]

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012
στην πρόταση της Επιτροπής για
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/2012
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν επίσης κοινωνικούς στόχους και όχι μόνο οικονομικές αποδόσεις σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, αναδύεται μια αγορά κοινωνικών επενδύσεων στην Ένωση, η οποία αποτελείται εν μέρει από επενδυτικά ταμεία που στοχεύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Τα εν λόγω επενδυτικά ταμεία παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις που ενεργούν ως παράγοντες ώθησης της κοινωνικής αλλαγής, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα, παραδείγματος χάριν βοηθώντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και συμβάλλοντας σε πολύτιμο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ’Ευρώπη 2020’.

(1α)  Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που παρουσίασε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της της 25ης Οκτωβρίου 2011 με θέμα ’Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας’.

(2)  Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο κανόνων σχετικά με τη χρήση της ονομασίας ’ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας’, (ΕΚΤΕ), και ειδικότερα με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ταμείων που λειτουργούν υπό την ονομασία αυτή, με τους επιλέξιμους επενδυτικούς τους στόχους, τα επενδυτικά εργαλεία που δύνανται να χρησιμοποιούν και τις κατηγορίες επενδυτών που είναι επιλέξιμοι να επενδύουν στα εν λόγω ταμεία μέσω ενιαίων κανόνων στην Ένωση. Αν δεν διαμορφωθεί αυτό το κοινό πλαίσιο, υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη να λάβουν αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο τα οποία θα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο και θα δημιουργούν εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς τα ταμεία που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Ένωση θα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαφορετικές ποιοτικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση χαρτοφυλακίου, τους επενδυτικούς στόχους και τους επιλέξιμους επενδυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών και να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την επενδυτική πρόταση που συνδέεται με το ’ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας’ (ΕΤΚΕ). Επιπροσθέτως, οι επενδυτές πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν τις επενδυτικές προτάσεις διαφόρων ΕΤΚΕ. Είναι απαραίτητο να αρθούν σημαντικά εμπόδια για τη διασυνοριακή συγκέντρωση κεφαλαίων από τα ΕΤΚΕ και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των ταμείων, καθώς και να προλαμβάνονται στο μέλλον οποιαδήποτε περαιτέρω πιθανά εμπόδια για τις συναλλαγές και σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση.

(3)  Είναι απαραίτητο να εκδοθεί κανονισμός για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων όσον αφορά τα ΕΤΚΕ, ο οποίος θα επιβάλλει αντίστοιχες υποχρεώσεις στους διαχειριστές τους σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συγκεντρώνουν κεφάλαια σε όλη την Ένωση με χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν στα εν λόγω ταμεία.

(3α)  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε υφιστάμενα εθνικά συστήματα που επιτρέπουν επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις και που δεν χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’.

(4)  Ο καθορισμός των ποιοτικών απαιτήσεων για τη χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’ με τη μορφή κανονισμού διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χρησιμοποιώντας αυτή την ονομασία. Έτσι διασφαλίζονται ενιαίοι όροι χρήσης αυτής της ονομασίας, με την πρόληψη τυχόν αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης μιας οδηγίας στο αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Ο παρών κανονισμός συνεπάγεται ότι οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σε όλη την Ένωση, γεγονός που ενισχύει επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ταμεία που εστιάζουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Με τον κανονισμό αναμένεται επίσης μείωση της κανονιστικής πολυπλοκότητας και του κόστους συμμόρφωσης των διαχειριστών με συχνά αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες που διέπουν τα εν λόγω ταμεία, ιδίως όσον αφορά τους διαχειριστές που επιθυμούν να συγκεντρώνουν κεφάλαια σε διασυνοριακή βάση. Ο κανονισμός θα συμβάλει επίσης στην εξάλειψη στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό.

(4α)  Θα πρέπει ένα ΕΤΚΕ να μπορεί να έχει είτε εξωτερική είτε εσωτερική διαχείριση. Όταν το ΕΤΚΕ έχει εσωτερική διαχείριση, το ΕΤΚΕ είναι επίσης διαχειριστής και θα πρέπει επομένως να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις για διαχειριστές των ΕΤΚΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να καταχωρείται ως τέτοιο. Ένα ΕΤΚΕ με εσωτερική διαχείριση δεν θα πρέπει πάντως να μπορεί να είναι ο εξωτερικός διαχειριστής άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ.

(5)  Για να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ότι ο παρών κανονισμός ισχύει μόνο για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πέραν των ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)(6), οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και είναι καταχωρισμένοι από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων(7), εφόσον οι εν λόγω διαχειριστές διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια των ΕΤΚΕ. Εντούτοις, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί βάσει του παρόντος κανονισμού και είναι εξωτερικοί διαχειριστές θα πρέπει να μπορούν επιπλέον να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ που υπόκεινται σε αδειοδότηση βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(5α)  Επιπλέον, ο παρών κανονισμός ▌ εφαρμόζεται μόνο σε διαχειριστές εκείνων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Τούτο σημαίνει ότι ο υπολογισμός του ορίου αυτού για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ακολουθεί τον υπολογισμό του ορίου άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Ωστόσο, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που καταχωρίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο τους αυξάνονται μεταγενεστέρως για να υπερβούν το όριο που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και οι οποίοι υπόκεινται ως εκ τούτου σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ σε σχέση με την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ στην Ένωση, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία και ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις για τη χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’ που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό επί μονίμου βάσεως σε σχέση με το ΕΤΚΕ. Τούτο ισχύει τόσο στα υφιστάμενα ΕΤΚΕ όσο και στα ΕΤΚΕ που ιδρύονται μετά την υπέρβαση του ορίου.

(6)  Στην περίπτωση που οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες και οι γενικοί κανόνες της Ένωσης.

(7)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη φύση των ΕΤΚΕ, ιδίως σχετικά με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου στις οποίες οι ΕΤΚΕ επιτρέπεται να επενδύουν, καθώς και σχετικά με τα επενδυτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή η χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ ενός ΕΤΚΕ και άλλων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που επιδιώκουν άλλες, λιγότερο εξειδικευμένες, επενδυτικές στρατηγικές, όπως, παραδείγματος χάριν, τις εξαγορές, που ο παρών κανονισμός δεν επιδιώκει να προωθήσει.

(7α)  Σύμφωνα με το στόχο της σαφούς οριοθέτησης των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και για να διασφαλιστεί η εστίαση στην παροχή κεφαλαίου σε κοινωνικές επιχειρήσεις, τα ΕΤΚΕ θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι εκείνα τα ταμεία που προτίθενται να επενδύουν ελάχιστο ποσοστό ύψους 70% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους στους εν λόγω οργανισμούς. Το ΕΤΚΕ δεν θα πρέπει να μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του και του δεσμευμένου κεφαλαίου του που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του σε περιουσιακά στοιχεία εκτός των ειδικών επενδύσεων. Τούτο σημαίνει ότι ενώ το 30% θα πρέπει να είναι το μέγιστο όριο για μη ειδικές επενδύσεις σε μόνιμη βάση, το 70% θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για ειδικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια ζωής του ΕΤΚΕ. Τα προαναφερθέντα όρια θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το επενδυτέο ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών και των συμμετοχών σε διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίσει τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των αναφερθέντων ορίων επενδύσεων.

(7β)  Για να διασφαλιστεί η απαραίτητη σαφήνεια και βεβαιότητα, ο παρών κανονισμός πρέπει επίσης να προβλέπει ενιαία κριτήρια για την αναγνώριση κοινωνικών επιχειρήσεων ως επιλέξιμων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας στην κοινωνική οικονομία του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά και χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως για να επιτύχει κοινωνικούς στόχους. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, επιδιώκοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων, τους πελατών και των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων στους οποίους επενεργούν οι οικονομικές δραστηριότητές της.

(7γ)  Καθώς βασικός στόχος των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και όχι η μεγιστοποίηση των κερδών τους ▌, ο παρών κανονισμός πρέπει μόνον να προωθεί στήριξη προς επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες εστιάζουν στην επίτευξη μετρήσιμου και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Ο μετρήσιμος και θετικός αντίκτυπος θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες που διαφορετικά είναι αποκλεισμένοι, ή την επανένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων στην αγορά εργασίας παρέχοντας απασχόληση, στήριξη ή κατάρτιση. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν τα κέρδη τους για να επιτύχουν τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο τους, η δε διαχείρισή τους γίνεται με λογοδοσία και διαφάνεια. Γενικά, στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις επιθυμεί να διανείμει κέρδη στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες της, η εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για τον τρόπο διανομής των κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ορίζουν ότι η διανομή κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο.

(8)  Οι κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος επιχειρήσεων υπό διάφορες νομικές μορφές που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή αγαθά σε ευάλωτα, περιθωριοποιημένα, μειονεκτούντα ή κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται η πρόσβαση σε στέγαση, η περίθαλψη, η υποστήριξη ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, η παιδική μέριμνα, η πρόσβαση σε απασχόληση και σε κατάρτιση, καθώς και η διαχείριση εξαρτήσεων. Επίσης στις κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό τους στόχο, οι δραστηριότητες των οποίων δύναται ωστόσο να μην περιλαμβάνονται στο πεδίο της παροχής κοινωνικών αγαθών ή υπηρεσιών. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται η κοινωνική και η επαγγελματική ένταξη μέσω πρόσβασης σε απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα, ιδίως λόγω ανεπαρκών προσόντων ή κοινωνικών ή επαγγελματικών προβλημάτων που οδηγούν σε αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν επίσης να αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος με αντίκτυπο στην κοινωνία, όπως καταπολέμηση της ρύπανσης, ανακύκλωση και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

(8α)  Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ένωση. Οι επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες μπορούν να φέρουν περισσότερα κεφάλαια στα ΕΤΚΕ και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουν οφέλη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ένωση. Εντούτοις, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται επενδύσεις σε επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου τρίτης χώρας που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας.

(8β)  Ένα ΕΤΚΕ δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, όπως τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται από μηδενικούς ή συμβολικούς φόρους, έλλειψη κατάλληλων ρυθμίσεων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του ΕΤΚΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένο το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ή έλλειψη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Ένα ΕΤΚΕ δεν πρέπει επίσης να επενδύει σε δικαιοδοσίες που παρουσιάζουν ένα από τα ανωτέρω κριτήρια.

(8γ)  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ θα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια ζωής του ταμείου. Αυτές οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις στη διάρκεια ζωής του ταμείου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζονται οι επόμενες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία. Οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται σύμφωνα με τα κριτήρια και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΚΕ ή στα καταστατικά έγγραφά του.

(9)  Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χρηματοδοτικών αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η επίτευξη σαφήνειας σχετικά με τους τύπους των μέσων που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε ΕΤΚΕ για την εν λόγω χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει ενιαίους κανόνες για τα επιλέξιμα μέσα που χρησιμοποιούνται από τα ΕΤΚΕ κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων, στα οποία περιλαμβάνονται τίτλοι εταιρικού κεφαλαίου και οιονεί εταιρικού κεφαλαίου, χρεωστικοί τίτλοι, όπως γραμμάτια και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι, επενδύσεις σε άλλα ΕΤΚΕ, εξασφαλισμένα και μη δάνεια και επιχορηγήσεις. Ωστόσο για να προληφθεί η διάχυση των επενδύσεων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα ΕΤΚΕ θα πρέπει να έχουν την άδεια να επενδύουν μόνον σε άλλα ΕΤΚΕ όταν αυτά τα άλλα ΕΤΚΕ δεν έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου τους που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους σε άλλα ΕΤΚΕ.

(9α)  Οι βασικές δραστηριότητες των ΕΤΚΕ παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω πρωτογενών επενδύσεων. Τα ΕΤΚΕ δεν πρέπει να συμμετέχουν σε συστημικά σημαντικές τραπεζικές δραστηριότητες εκτός του συνήθους κανονιστικού τους πλαισίου προληπτικής εποπτείας (του ονομαζόμενου ’σκιώδους τραπεζικού συστήματος’). Ούτε εφαρμόζουν τυπικές στρατηγικές ιδιωτικού εταιρικού κεφαλαίου, όπως οι μοχλευμένες εξαγορές.

(10)  Για να διατηρήσουν την απαραίτητη ευελιξία στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, τα ΕΤΚΕ δύναται να επενδύουν ▌ σε άλλα περιουσιακά στοιχεία πέραν των ειδικών επενδύσεων, στο μέτρο που οι επενδύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το όριο του 30% για μη ειδικές επενδύσεις. Συμμετοχές σε διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτού του ορίου καθώς τα διαθέσιμα ή ισοδύναμα διαθεσίμων δεν πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις. Τα ΕΤΚΕ θα πρέπει να επιδιώκουν επενδύσεις σε όλο τους το χαρτοφυλάκιο που είναι συνεπείς προς τη δεοντολογική επενδυτική στρατηγική τους, παραδείγματος χάριν δεν πρέπει να αναλαμβάνουν επενδύσεις στις βιομηχανίες όπλων, που υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να προκαλέσουν ηλεκτρονική ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ονομασία ’ΕΤΚΕ’ είναι αξιόπιστη και εύκολα αναγνωρίσιμη από επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει ότι μόνο οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που συμμορφώνονται με τα ενιαία ποιοτικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι επιλέξιμοι να χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία κατά την εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ σε όλη την Ένωση.

(12)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΕΤΚΕ έχουν διακριτό και αναγνωρίσιμο προφίλ το οποίο ανταποκρίνεται στο σκοπό τους, πρέπει να προβλέπονται ενιαίοι κανόνες για τη σύνθεση χαρτοφυλακίου και τις επενδυτικές τεχνικές που επιτρέπεται να εφαρμόζουν τα εν λόγω ταμεία.

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΕΤΚΕ δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη συστημικών κινδύνων και ▌ ότι, κατά τις ασφαλιστικές τους δραστηριότητες, αυτά τα ταμεία επικεντρώνονται στην υποστήριξη επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μόχλευσης σε επίπεδο ταμείου. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ θα πρέπει να έχουν την άδεια να δανείζονται, να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα, ή να παρέχουν εγγυήσεις στο επίπεδο του ΕΤΚΕ, υπό τον όρο ότι παρόμοια δάνεια, ομόλογα ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του ταμείου και, κατά συνέπεια, δεν αυξάνουν την έκθεση του ταμείου πέρα από το δεσμευμένο κεφάλαιό του. Βάσει της προσέγγισης αυτής ταμιακές προκαταβολές από επενδυτές του ΕΤΚΕ που καλύπτονται πλήρως από κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις των εν λόγω επενδυτών δεν αυξάνουν την έκθεση του ΕΤΚΕ και πρέπει επομένως να επιτρέπονται. Επίσης, για να είναι σε θέση το ταμείο να καλύπτει έκτακτες ανάγκες ρευστότητας που μπορεί να ανακύπτουν μεταξύ της κλήσης για καταβολή του δεσμευμένου κεφαλαίου από τους επενδυτές και της πραγματικής λήψης του στους λογαριασμούς του ταμείου, θα πρέπει να επιτρέπεται βραχυπρόθεσμος δανεισμός υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει το δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του.

(14)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ μόνον σε επενδυτές που διαθέτουν ▌ την πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σε θέματα επενδύσεων και να αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχουν αυτά τα ταμεία, και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ΕΤΚΕ, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Ως εκ τούτου, τα ΕΤΚΕ πρέπει ▌ να προωθούνται εμπορικά μόνο σε επενδυτές που είναι επαγγελματίες επενδυτές ή που δύνανται να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων(8). Ωστόσο, για να διασφαλιστεί επαρκώς ευρεία βάση επενδυτών για επενδύσεις σε ΕΤΚΕ, πρέπει και ορισμένοι άλλοι επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια. Για τους εν λόγω άλλους επενδυτές πρέπει να προβλέπονται ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ μόνο σε επενδυτές που έχουν το απαραίτητο προφίλ για να πραγματοποιούν τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες αποκλείουν την εμπορική προώθηση μέσω της χρήσης προγραμμάτων περιοδικής αποταμίευσης. Επιπλέον, επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαχείριση ενός ΕΤΚΕ πρέπει να είναι δυνατές όταν γίνονται στο ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά είναι επαρκώς ενήμερα σε επενδυτικά θέματα για να συμμετέχουν σε τέτοιες επενδύσεις.

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο διαχειριστές ΕΤΚΕ που εκπληρώνουν ενιαία ποιοτικά κριτήρια σχετικά με τη συμπεριφορά τους στην αγορά χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες για την επαγγελματική δεοντολογία και τη σχέση του διαχειριστή ΕΤΚΕ με τους επενδυτές του. Για τον ίδιο λόγο, ο παρών κανονισμός πρέπει επίσης να προβλέπει ενιαίους όρους αντιμετώπισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων από τους εν λόγω διαχειριστές. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, ο διαχειριστής πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

(15α)  Όταν ένας διαχειριστής ΕΤΚΕ προτίθεται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τρίτους, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στο ΕΤΚΕ και τους επενδυτές του δεν πρέπει να επηρεάζεται από τη μεταβίβαση εκ μέρους του διαχειριστή ΕΤΚΕ σε τρίτους. Επιπλέον, ο διαχειριστής ΕΤΚΕ δεν πρέπει να μεταβιβάζει αρμοδιότητες δεδομένου ότι, ουσιαστικά, δεν θα μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής του ΕΤΚΕ και θα έχει μετατραπεί σε οντότητα-σφραγίδα. Ο διαχειριστής ΕΤΚΕ πρέπει να παραμένει ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί και για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας του διαχειριστή ΕΤΚΕ και, ειδικότερα, δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση της δραστηριότητας του διαχειριστή ΕΤΚΕ ή της διαχείρισης του ΕΤΚΕ, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών του ΕΤΚΕ.

(16)  Η δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου επιπροσθέτως της παραγωγής οικονομικών αποδόσεων για τους επενδυτές αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των επενδυτικών ταμείων που στοχεύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις, το οποίο τους επιτρέπει να διακρίνονται από άλλους τύπους επενδυτικών ταμείων. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει ότι οι διαχειριστές ΕΤΚΕ πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες ▌ μέτρησης του θετικού κοινωνικού αντίκτυπου που θα επιτευχθεί από επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(16α)  Επί του παρόντος τα ταμεία που επιδιώκουν κοινωνικά αποτελέσματα ή κοινωνικό αντίκτυπο τυπικά αξιολογούν και αντιπαραβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα που επιδιώκουν. Υπάρχει ευρύ φάσμα διαφόρων ειδών κοινωνικών αποτελεσμάτων ή αντικτύπων που μπορεί να επιδιώκει μια κοινωνική επιχείρηση. Έχουν ήδη αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι προσδιορισμού των κοινωνικών αντικτύπων και μέτρησης αυτών. Παραδείγματος χάριν μια επιχείρηση που επιδιώκει την ενίσχυση μειονεκτούντων ατόμων μπορεί να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια, παραδείγματος χάριν που βρήκαν απασχόληση ενώ διαφορετικά δεν θα έβρισκαν απασχόληση. Ή, μια επιχείρηση που επιδιώκει να βελτιώσει την αποκατάσταση στην κοινωνία των κρατουμένων που πρόκειται να ελευθερωθούν, μπορεί να αξιολογεί τις επιδόσεις της σε σχέση με τα ποσοστά υποτροπής. Τα ταμεία βοηθούν τις επιχειρήσεις για την προετοιμασία και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους στόχους και τα επιτεύγματά τους, και τη συλλογή πληροφοριών για τους επενδυτές. Ενώ οι πληροφορίες για τον κοινωνικό αντίκτυπο είναι πολύ σημαντικές για τους επενδυτές, είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών επιχειρήσεων και διαφόρων ταμείων τόσο λόγω των διαφορών στα κοινωνικά αποτελέσματα που επιδιώκονται όσο και λόγω της ποικιλίας των σημερινών προσεγγίσεων. Για να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη δυνατή συνοχή και συγκρισιμότητα σε μακροπρόθεσμη βάση των πληροφοριών αυτών και η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες για τη λήψη των πληροφοριών, είναι σκόπιμο να εκπονούνται κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε αυτόν τον τομέα. Οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτές πράξεις θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σαφήνεια για τις εποπτικές αρχές, τα ΕΤΚΕ και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

(17)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’, ο παρών κανονισμός πρέπει να περιέχει επίσης ποιοτικά κριτήρια σχετικά με την οργάνωση κάθε διαχειριστή ΕΤΚΕ. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει ενιαίες, αναλογικές απαιτήσεις για την ανάγκη διατήρησης επαρκών τεχνικών και ανθρώπινων πόρων ▌ .

(17α)  Για να εξασφαλισθεί η σωστή διαχείριση του ΕΤΚΕ και η ικανότητα του διαχειριστή να καλύπτει δυνητικούς κινδύνους από τις δραστηριότητές του, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει ενιαίες, αναλογικές απαιτήσεις για τον διαχειριστή του ΕΤΚΕ με σκοπό τη διατήρηση επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Το ύψος αυτών των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να είναι επαρκές για να εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη σωστή διαχείριση του ΕΤΚΕ.

(18)  Για σκοπούς προστασίας των επενδυτών, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία των ΕΤΚΕ αποτιμούνται καταλλήλως. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ πρέπει να περιέχουν κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται η ακεραιότητα και η διαφάνεια της αποτίμησης.

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ λογοδοτούν επαρκώς για τις δραστηριότητές τους, πρέπει να καθοριστούν ενιαίοι κανόνες για τις ετήσιες εκθέσεις.

(20)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’ για τους επενδυτές, αυτή η ονομασία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από διαχειριστές ταμείων που χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την επενδυτική πολιτική τους και τους επενδυτικούς τους στόχους. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει ενιαίους κανόνες για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται στους διαχειριστές ΕΤΚΕ σε σχέση με τους επενδυτές τους. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερης συνέπειας και συγκρισιμότητας των εν λόγω πληροφοριών. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία για τα κριτήρια και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή συγκεκριμένων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ως επενδυτικών στόχων. Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που θα επιτευχθεί από την επενδυτική πολιτική και τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησής του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις εν λόγω επενδύσεις, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΤΚΕ που δεν επενδύονται σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιλογής τους.

(21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων απαιτήσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πρέπει να εποπτεύει τη συμμόρφωση του διαχειριστή ΕΤΚΕ με τις ενιαίες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό, ο διαχειριστής ΕΤΚΕ που επιθυμεί να προωθήσει εμπορικά τα ταμεία του υπό την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του σχετικά με την πρόθεσή του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να καταχωρίσει το διαχειριστή του ταμείου εάν έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και εάν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η καταχώριση αυτή πρέπει να έχει ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση.

(21α)  Για να διευκολύνεται η διασυνοριακή εμπορική προώθηση του ΕΤΚΕ, η καταχώριση του διαχειριστή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχεία.

(21β)  Μολονότι περιλαμβάνονται διασφαλίσεις στον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλιστεί ότι γίνεται ορθή χρήση των πόρων, οι εποπτικές αρχές πρέπει να επαγρυπνούν όσον αφορά την τήρηση των εν λόγω διασφαλίσεων.

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο κανονισμός πρέπει να περιέχει κανόνες σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες πρέπει να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής.

(23)  Για την αποτελεσματική εποπτεία των προβλεπόμενων απαιτήσεων, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει επίσης διαδικασία αποστολής διασυνοριακών ειδοποιήσεων μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών, η οποία θα ενεργοποιείται με την καταχώριση του διαχειριστή ΕΤΚΕ στο κράτος μέλος καταγωγής του.

(24)  Για να διατηρηθούν συνθήκες διαφάνειας για την εμπορική προώθηση διαχειριστών ΕΤΚΕ σε όλη την Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που έχει συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) πρέπει να αναλάβει το καθήκον διατήρησης κεντρικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλους τους διαχειριστές ΕΤΚΕ και τα ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται τα οποία έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(24α)  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς της, πρέπει να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

(24β)  Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή επειδή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ή ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ εμμένει σε ενέργειες που έρχονται σαφώς σε σύγκρουση με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή να προωθεί περαιτέρω στην αγορά το ΕΤΚΕ του εντός του κράτους μέλους υποδοχής.

(25)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων κριτηρίων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των εποπτικών εξουσιών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές.

(26)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη επιβολή του, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει διοικητικές κυρώσεις και μέτρα στην περίπτωση παράβασης των βασικών διατάξεών του, ήτοι των κανόνων για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, για τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με την ταυτότητα των επιλέξιμων επενδυτών και για τη χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’ μόνο από καταχωρισμένους διαχειριστές ΕΤΚΕ. Πρέπει να οριστεί ότι η παράβαση αυτών των βασικών διατάξεων συνεπάγεται απαγόρευση χρήσης της ονομασίας και διαγραφή του διαχειριστή οργανισμών από το μητρώο.

(27)  Πληροφορίες εποπτείας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής και της ΕΑΚΑΑ.

(28)  Η αποτελεσματική κανονιστική συνεργασία μεταξύ των οντοτήτων που έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό απαιτεί την τήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικού απορρήτου από όλες τις συναφείς εθνικές αρχές και την ΕΑΚΑΑ.

(28α)  Η συμβολή του ΕΤΚΕ στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς για κοινωνικές επενδύσεις θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση της ονομασίας από τους διαχειριστές ταμείων, την αναγνώριση της ονομασίας από τους επενδυτές και την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικο-συστήματος για κοινωνικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, που βοηθάει τις εν λόγω επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των επιλογών χρηματοδότησης που προβλέπονται. Προς τούτο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων, μεταξύ άλλων, οι παράγοντες της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, η Επιτροπή και άλλες σχετικές οντότητες εντός της Ένωσης, πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(29)  Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτική εναρμόνιση και υψηλό επίπεδο εποπτείας σε όλη την Ένωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για φορέα με ιδιαιτέρως εξειδικευμένη τεχνογνωσία, θα ήταν αποδοτικό και ενδεδειγμένο να ανατεθούν στην ΕΑΚΑΑ η κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνουν επιλογές πολιτικής, και η υποβολή τους στην Επιτροπή.

(30)  Στην Επιτροπή πρέπει να δοθεί η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον της κατάρτισης εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη μορφή της ▌ αποστολής ειδοποιήσεων που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.

(31)  Προκειμένου να προσδιορισθούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον προσδιορισμό των τύπων αγαθών και υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που ενσωματώνουν κοινωνικό στόχο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύνανται να διανεμηθούν κέρδη σε ιδιοκτήτες και επενδυτές, τους τύπους σύγκρουσης συμφερόντων τις οποίες πρέπει να αποφεύγουν οι διαχειριστές ΕΤΚΕ και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με αυτές, τα στοιχεία των διαδικασιών μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου που επιτυγχάνεται από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο και τη διαδικασία για την παροχή πληροφοριών στους επενδυτές. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψη πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και κώδικες δεοντολογίας. Στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες όσον αφορά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα στοιχεία των διαδικασιών μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου που επιτυγχάνεται από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων και η ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(33)  Εντός τεσσάρων ετών το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς των ΕΤΚΕ. Η επανεξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει γενική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των κανόνων του παρόντος κανονισμού και με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

(33α)  Πέραν αυτών, έως τις 22 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει να επανεξετάζει τη σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, ειδικά εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Ειδικότερα, αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να αξιολογεί κατά πόσο είναι απαραίτητο να επεκταθεί το πεδίο για να επιτρέπει στους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων να χρησιμοποιούν την ονομασία ΕΤΚΕ. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

(33β)  Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα εμπόδια που μπορεί να έχουν εμποδίσει την απορρόφηση των κονδυλίων από τους επενδυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων σε θεσμικούς επενδυτές άλλου κανονισμού που μπορεί να ισχύει για αυτούς προληπτικής φύσεως. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για την αξιολόγηση της συμβολής των ΕΤΚΕ σε άλλα προγράμματα της Ένωσης, όπως το πρόγραμμα ’Ορίζοντας 2020’ που επιδιώκουν επίσης την υποστήριξη της καινοτομίας στην Ένωση.

(33γ)  Σε σχέση με την εξέταση από την Επιτροπή των εμποδίων φορολογίας στις διασυνοριακές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο ’Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση’ και στο πλαίσιο της επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την ανάληψη ισοδύναμης εξέτασης των πιθανών φορολογικών εμποδίων για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να αξιολογήσει πιθανά φορολογικά κίνητρα που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ένωση.

(33δ)  Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβαίνει σε αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό και πόρους τις οποίες συνεπάγεται η ανάληψη των εξουσιών και καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(34)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που έχουν αναγνωριστεί μεταξύ άλλων στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της επιχειρηματικής ελευθερίας.

(35)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(10), διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που διορίζουν τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα(11) από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(36)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς για τα ΕΤΚΕ με καθορισμό πλαισίου καταχώρισης των διαχειριστών ΕΤΚΕ που διευκολύνει την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ σε όλη την Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός προβλέπει ενιαίες απαιτήσεις και όρους για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ σε σχέση με την εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ στην Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης ενιαίους κανόνες για την εμπορική προώθηση ▌ ΕΤΚΕ σε επιλέξιμους επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ΕΤΚΕ, για τα επιλέξιμα επενδυτικά μέσα και τεχνικές, καθώς και για την οργάνωση, τη διαφάνεια και τη δεοντολογία διαχειριστών ΕΤΚΕ που προωθούν εμπορικά ΕΤΚΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

Άρθρο 2

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο στοιχείο β) του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και οι οποίοι υπόκεινται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕE, εφόσον οι εν λόγω διαχειριστές διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΕΤΚΕ ▌ .

1α.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 14, και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο τους αυξάνονται μεταγενεστέρως για να υπερβούν το όριο που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και οι οποίοι υπόκεινται ως εκ τούτου σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ σε σχέση με την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ στην Ένωση, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ και ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα άρθρα 3, 5, 9, 12 παράγραφος 2, 13 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε) του παρόντος κανονισμού επί μονίμου βάσεως σε σχέση με τα ΕΤΚΕ.

3α.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δύνανται επιπροσθέτως να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ με την επιφύλαξη της αδειοδότησης βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ υπό τον όρο ότι είναι εξωτερικοί διαχειριστές.

Άρθρο 3

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  α) ’ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας’ (ΕΤΚΕ): οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που:
     i) προτίθεται να επενδύει ελάχιστο ποσοστό 70% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του σε περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν ειδικές επενδύσεις εντός χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ·
     ii) δεν χρησιμοποιεί ποτέ πάνω από 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του ταμείου και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων·
    iii) είναι εγκατεστημένος εντός της επικράτειας κράτους μέλους ή σε τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:
     - δεν προβλέπει φορολογικά μέτρα που συνεπάγονται μηδενικούς ή συμβολικούς φόρους ή όπου παρέχονται πλεονεκτήματα ακόμη και χωρίς κάποια πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στην τρίτη χώρα που παρέχει τέτοια φορολογικά πλεονεκτήματα·
     - διαθέτει κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του ΕΤΚΕ που συνεπάγονται ότι μπορεί να εξασφαλισθεί επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
     - δεν συμπεριλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)·
     - έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή ΕΤΚΕ και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές του ΕΤΚΕ, οπότε είναι εξασφαλισμένο ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

Τα όρια που εμφαίνονται στα σημεία i) και ii) υπολογίζονται με βάση το επενδυτέο ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών και των συμμετοχών σε διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων·

   αα) ’σχετικές δαπάνες’: τέλη, επιβαρύνσεις και έξοδα που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές και για τα οποία υπάρχει συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή και των επενδυτών του ΕΤΚΕ·
   β) ’οργανισμός συλλογικών επενδύσεων’: ΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
  γ) ’ειδικές επενδύσεις’: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:
    i) τίτλος εταιρικού κεφαλαίου ή οιονεί εταιρικού κεφαλαίου που:
     - εκδίδεται από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τον αποκτά απευθείας το ΕΤΚΕ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     - εκδίδεται από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ως αντάλλαγμα χρεογράφου εταιρικού κεφαλαίου το οποίο έχει εκδοθεί από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις· ή
     - εκδίδεται από οργανισμό ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία είναι θυγατρική του, και αποκτάται από το ΕΤΚΕ ως αντάλλαγμα για τίτλο εταιρικού κεφαλαίου που εκδίδεται από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     ii) εξασφαλισμένοι ή μη εξασφαλισμένοι χρεωστικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
     iii) μερίδια ή μετοχές ενός ή περισσότερων άλλων ΕΤΚΕ, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω ΕΤΚΕ δεν έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου τους που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους σε ΕΤΚΕ·
     iv) εξασφαλισμένα και μη δάνεια που χορηγούνται από το ΕΤΚΕ σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     v) οποιουδήποτε άλλου είδους συμμετοχή σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις.
  δ) ’εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις’: οργανισμός που, όταν πραγματοποιείται επένδυση από το ΕΤΚΕ, δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 14 και 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και ο οποίος:
    -i) είναι εγκατεστημένος εντός της επικράτειας κράτους μέλους ή σε τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:
     - δεν προβλέπει φορολογικά μέτρα που συνεπάγονται μηδενικούς ή συμβολικούς φόρους ή όπου παρέχονται πλεονεκτήματα ακόμη και χωρίς κάποια πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στην τρίτη χώρα που παρέχει τέτοια φορολογικά πλεονεκτήματα·
     - δεν συμπεριλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)·
     - έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή ΕΤΚΕ και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές του ΕΤΚΕ, οπότε είναι εξασφαλισμένο ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε πολυμερών φορολογικών συμφωνιών·
    i) έχει πρωταρχικό στόχο του την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντίκτυπου σύμφωνα με το καταστατικό του, τον κανονισμό του ή οποιοδήποτε άλλο καταστατικό έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης, στην περίπτωση που η επιχείρηση:
   - ▌ παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά σε ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα, μειονεκτούντα ή κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα· ▌
   - ▌ χρησιμοποιεί μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο· ή
     - παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη αποκλειστικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στις δύο πρώτες περιπτώσεις·
     ii) χρησιμοποιεί τα κέρδη του κατά πρώτο και κύριο λόγο για να επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο του σύμφωνα με το καταστατικό του, τον κανονισμό του ή οποιοδήποτε άλλο καταστατικό έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης. Αυτός ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα εφαρμόζουν προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για οποιοδήποτε εξαιρετική περίπτωση διανομής κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες, εξασφαλίζοντας ότι η ενδεχόμενη διανομή κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο του· και
     iii) η διαχείρισή του πραγματοποιείται κατά τρόπο υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων, των πελατών και των συμφεροντούχων που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες·
   ε) ’εταιρικό κεφάλαιο’: δικαίωμα ιδιοκτησίας σε επιχείρηση, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι μετοχές ή άλλων μορφών συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, τα οποία εκδίδονται στους επενδυτές του·
     εα) ’οιονεί εταιρικό κεφάλαιο’ τύπος χρηματοδοτικού μέσου που αποτελεί συνδυασμό εταιρικού κεφαλαίου και χρεωστικών τίτλων, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη·
   στ) ’εμπορία’ ή ’εμπορική προώθηση’: άμεση ή έμμεση προσφορά ή τοποθέτηση, με πρωτοβουλία του διαχειριστή ΕΤΚΕ ή εξ ονόματος του διαχειριστή αυτού, μεριδίων ή μετοχών ενός ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζεται, σε επενδυτές εγκατεστημένους ή με εγκατεστημένο γραφείο στην Ένωση·
   ζ) ’δεσμευμένο κεφάλαιο’: οποιαδήποτε δέσμευση σύμφωνα με την οποία ένας επενδυτής υποχρεούται, εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ, να αποκτήσει δικαίωμα στο ΕΤΚΕ ή να πραγματοποιήσει εισφορά κεφαλαίου στο ΕΤΚΕ·
   η) ’διαχειριστής ΕΤΚΕ’: νομικό πρόσωπο με κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα τη διαχείριση τουλάχιστον ενός ΕΤΚΕ·
   θ) ’κράτος μέλος καταγωγής’: το κράτος μέλος στο οποίο έχει συσταθεί ο διαχειριστής ΕΤΚΕ και υπόκειται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
   ι) ’κράτος μέλος υποδοχής’: το κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλους καταγωγής, στο οποίο ο διαχειριστής ΕΤΚΕ προωθεί εμπορικά ΕΤΚΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   ια) ’αρμόδια αρχή’: η εθνική αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος καταγωγής, βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, για την ανάληψη του καθήκοντος καταχώρισης των διαχειριστών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2·
   ιαα ) ’ΟΣΕΚΑ’: οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Σε σχέση με το στοιχείο η) του πρώτου εδαφίου εφόσον η νομική μορφή του ΕΤΚΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και το διευθυντικό όργανο του ταμείου επιλέγει να μη διορίσει εξωτερικό διαχειριστή, το ίδιο το ΕΤΚΕ καταχωρίζεται ως διαχειριστής. Ένα ΕΤΚΕ που καταχωρίζεται ως εσωτερικός διαχειριστής ΕΤΚΕ δεν μπορεί να καταχωρίζεται ως εξωτερικός διαχειριστής ΕΤΚΕ άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

2.  Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσδιορίζουν τους τύπους υπηρεσιών ή αγαθών και τις μεθόδους παραγωγής υπηρεσιών ή αγαθών που ενσωματώνουν κοινωνικό στόχο αναφερόμενο στην περίπτωση i) της παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να διανεμηθούν κέρδη σε ιδιοκτήτες και επενδυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ’ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’

Άρθρο 4

Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δικαιούνται να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ για την εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

Άρθρο 5

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διασφαλίζουν ότι, κατά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός των ειδικών επενδύσεων, ποσοστό έως το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του ΕΤΚΕ και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του χρησιμοποιείται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός των ειδικών επενδύσεων· το 30% υπολογίζεται με βάση το επενδυτέο ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών· Για τον υπολογισμό αυτού του ορίου δεν λαμβάνονται υπόψη συμμετοχές σε διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων καθώς τα διαθέσιμα ή ισοδύναμα διαθεσίμων δεν πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις.

2.  Ο διαχειριστής ΕΤΚΕ δεν δύναται να χρησιμοποιεί στο επίπεδο του ΕΤΚΕ, ▌ οποιαδήποτε μέθοδο βάσει της οποίας θα αυξηθεί η έκθεση του ταμείου πέρα από το επίπεδο του δεσμευμένου κεφαλαίου του, είτε μέσω δανεισμού διαθεσίμων ή χρεογράφων είτε μέσω της συμμετοχής σε παράγωγες θέσεις ή με άλλα μέσα.

2α.  Ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ δύναται μόνον να δανείζεται, να εκδίδει χρεωστικά ομόλογα, ή να παρέχει εγγυήσεις στο επίπεδο του ΕΤΚΕ, εφόσον τέτοια δάνεια, ομόλογα ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του ταμείου.

Άρθρο 6

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ προωθούν εμπορικώς μερίδια και μετοχές των ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται, αποκλειστικά σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή που δύνανται, εάν ζητηθεί, να αντιμετωπιστούν ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή σε άλλους επενδυτές, στην περίπτωση που:

   α) οι εν λόγω άλλοι επενδυτές δεσμεύονται να επενδύσουν ελάχιστο ποσό 100.000 ευρώ· και
   β) οι εν λόγω άλλοι επενδυτές δηλώνουν εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από τη σύμβαση που θα συναφθεί για τη δέσμευση επένδυσης, ότι έχουν λάβει γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη δέσμευση.
  

1α.  Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαχείριση ΕΤΚΕ όταν οι επενδύσεις στα ΕΤΚΕ τα οποία διαχειρίζονται.

Άρθρο 7

Για το ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ οφείλουν:

   α) ενεργούν εντίμως, με τη δέουσα δεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια και νομίμως κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους·
   β) να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών που ενδέχεται εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τα συμφέροντα επενδυτών και των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   γ) να εκτελούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έτσι ώστε να προωθούν τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες έχουν επενδύσει, καθώς και να προωθούν με το βέλτιστο τρόπο τα συμφέροντα των ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται και των επενδυτών στα εν λόγω ΕΤΚΕ, καθώς και την ακεραιότητα της αγοράς·
   δ) να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και τη συνεχή παρακολούθηση επενδύσεων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και του θετικού κοινωνικού αντικτύπου τους·
   ε) να διαθέτουν επαρκή γνώση και κατανόηση των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στις οποίους επενδύουν·
   εα) να αντιμετωπίζουν τους επενδυτές τους νομίμως·
   εβ) να εξασφαλίζουν ότι κανένας επενδυτής δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, εκτός εάν αυτό γνωστοποιείται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ.

Άρθρο 7α

1.  Όταν ένας διαχειριστής ΕΤΚΕ προτίθεται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τρίτους, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στο ΕΤΚΕ και τους επενδυτές του δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο διαχειριστής μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε τρίτους, ούτε από το ότι ο διαχειριστής μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του σε τέτοια έκταση που, κατ’ ουσίαν, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής του ΕΤΚΕ και σε βαθμό ώστε να μετατρέπεται σε οντότητα-γραμματοθυρίδα.

2.  Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας του διαχειριστή ΕΤΚΕ και, ιδιαίτερα, δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση της δραστηριότητας του διαχειριστή ΕΤΚΕ ή της διαχείρισης του ΕΤΚΕ, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών του ΕΤΚΕ.

Άρθρο 8

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ εντοπίζουν και αποφεύγουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και, όταν αυτές δεν δύναται να αποφευχθούν, διαχειρίζονται, παρακολουθούν και, σύμφωνα με την παράγραφο 4, γνωστοποιούν αμέσως τις εν λόγω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ώστε να προλαμβάνουν την πιθανότητα πρόκλησης δυσμενών επιπτώσεων στα συμφέροντα των ΕΤΚΕ και των επενδυτών τους και να διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των ΕΤΚΕ τα οποία διαχειρίζονται.

2.  Ειδικότερα, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ εντοπίζουν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που δύναται να ανακύψουν μεταξύ

   α) των διαχειριστών ΕΤΚΕ, των προσώπων που διοικούν ουσιαστικά την επιχείρηση του διαχειριστή ΕΤΚΕ, εργαζομένων ή οποιουδήποτε προσώπου που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή ελέγχεται από το διαχειριστή ΕΤΚΕ, και του ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζεται ο διαχειριστής ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στα εν λόγω ΕΤΚΕ·
   β) ενός ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στο εν λόγω ΕΤΚΕ και ενός άλλου ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζεται ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στο εν λόγω άλλο ΕΤΚΕ·
     βα) του ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στο εν λόγω ΕΤΚΕ και ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ του οποίου τη διαχείριση έχει ο ίδιος διαχειριστής ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στον εν λόγω οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ.

3.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2.

4.  Γνωστοποιήσεις περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πραγματοποιούνται στην περίπτωση που τα οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει ο διαχειριστής ΕΤΚΕ για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων δεν επαρκούν ώστε να διασφαλίζουν εύλογα την πρόληψη των κινδύνων πρόκλησης ζημίας στα συμφέροντα των επενδυτών. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ γνωστοποιούν με σαφήνεια το χαρακτήρα γενικά ή τα αίτια της σύγκρουσης συμφερόντων στους επενδυτές πριν αναλάβουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση εκ μέρους τους.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24 οι οποίες προσδιορίζουν:

   α) τους τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
   β) τα μέτρα που λαμβάνουν οι διαχειριστές ΕΤΚΕ όσον αφορά τις δομές και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 9

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ χρησιμοποιούν για κάθε ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζονται διαδικασίες μέτρησης ▌ του βαθμού στον οποίο οι εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στις οποίες επενδύει ο ΕΤΚΕ, επιτυγχάνουν το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν δεσμευθεί να επιτυγχάνουν. Οι διαχειριστές εξασφαλίζουν ότι αυτές οι διαδικασίες είναι σαφείς και διαφανείς και περιλαμβάνουν δείκτες στους οποίους μπορεί, ανάλογα με τον κοινωνικό στόχο και τη φύση της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, να περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

   α) απασχόληση και αγορά εργασίας,
   β) προδιαγραφές και δικαιώματα που σχετίζονται με την ποιότητα της εργασίας,
   γ) κοινωνική ένταξη και προστασία συγκεκριμένων ομάδων, ισότητα μεταχείρισης και ευκαιριών, απουσία διακρίσεων,
   δ) δημόσια υγεία και ασφάλεια,
   ε) πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και στα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης και οι συνέπειες σε αυτά.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 24 για τον καθορισμό των στοιχείων των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τους διάφορους οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Άρθρο 10

Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και χρησιμοποιούν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των ΕΤΚΕ.

Στους διαχειριστές του ΕΤΚΕ εναπόκειται, ανά πάσα στιγμή, να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αιτιολογούν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους με σκοπό να διατηρούν την επιχειρησιακή συνέχεια και να κοινοποιούν το συλλογισμό τους όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους αυτά τα κεφάλαια είναι επαρκή όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 11

1.  Οι κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ και εξασφαλίζουν ορθή και διαφανή διεργασία αποτίμησης.

1α.  Οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σωστά και ότι η αξία ενεργητικού υπολογίζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

1β.  Για να εξασφαλισθεί συνέπεια στην αποτίμηση των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η ΕΑΚΑΑ εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν κοινές αρχές για τη μεταχείριση των επενδύσεων στις επιχειρήσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη τον πρωταρχικό στόχο τους που συνίσταται στην επίτευξη μετρήσιμου και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και τη χρήση των κερδών τους κατά πρώτο και κύριο λόγο για την επίτευξη αυτού του αντικτύπου.

Άρθρο 12

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για κάθε ΕΤΚΕ που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή τους εντός 6 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Η έκθεση περιγράφει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του ΕΤΚΕ και τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους. Περιλαμβάνει επίσης κοινοποίηση των κερδών του ΕΤΚΕ έως το τέλος της διάρκειας ζωής του και, κατά περίπτωση, κοινοποίηση των διανεμηθέντων κερδών κατά τη διάρκεια ζωής του. Περιλαμβάνει τους ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς του ΕΤΚΕ. Ο λογιστικός έλεγχος επιβεβαιώνεται ότι τηρούνται στο όνομα του ταμείου μετρητά και περιουσιακά στοιχεία και ότι ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ τηρεί και ενημερώνει κατάλληλα αρχεία και πραγματοποιεί ελέγχους όσον αφορά τη χρήση οποιασδήποτε εντολής και τον έλεγχο των μετρητών και των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΚΕ και των επενδυτών του. Η ετήσια έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα αναφοράς και τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ του διαχειριστή ΕΤΚΕ και των επενδυτών. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ κοινοποιούν την έκθεση στους επενδυτές, εάν τους ζητηθεί. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ και οι επενδυτές δύναται να συμφωνήσουν μεταξύ τους πρόσθετες γνωστοποιήσεις.

2.  Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

   α) στοιχεία, κατά περίπτωση, των συνολικών κοινωνικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω της επενδυτικής πολιτικής και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αυτών των αποτελεσμάτων·
   β) δήλωση οποιωνδήποτε αποεπενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε σχέση με εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   γ) περιγραφή της περίπτωσης που αποεπενδύσεις σε σχέση με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του ΕΤΚΕ που δεν επενδύονται σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν λάβει χώρα βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο στοιχείο ε) του άρθρου 13 παράγραφος 1·
   δ) σύνοψη των δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιήσει ο διαχειριστής ΕΤΚΕ σε σχέση με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το στοιχείο ια) του άρθρου 13 παράγραφος 1·
     δα) πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τον σκοπό των λοιπών επενδύσεων πλην εκείνων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 1.

3.  Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ πρέπει να δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά(12) όσον αφορά ΕΤΚΕ, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύναται να παρέχονται είτε ξεχωριστά είτε ως πρόσθετη ενότητα στην ετήσια οικονομική έκθεση.

Άρθρο 13

1.  Πριν από τη λήψη της επενδυτικής τους απόφασης, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διαβιβάζουν, σε σχέση με τα ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται, στους επενδυτές τους, σε σαφή και κατανοητή μορφή, τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) την ταυτότητα του διαχειριστή ΕΤΚΕ και οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών συμβεβλημένων με το διαχειριστή ΕΤΚΕ για τη διαχείρισή τους, και περιγραφή των καθηκόντων τους·
     αα) την ποσότητα ιδίων κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ, καθώς και λεπτομερή δήλωση από την οποία να τεκμηριώνεται για ποιο λόγο ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ θεωρεί τα εν λόγω κεφάλαια επαρκή για τη διατήρηση κατάλληλων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των ΕΤΚΕ του·
  β) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των στόχων του ΕΤΚΕ, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής:
     i) των τύπων των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες προτίθεται να επενδύσει,
     ii) οιωνδήποτε άλλων ΕΤΚΕ στα οποία προτίθεται να επενδύσει,
     iii) των τύπων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες οιοδήποτε άλλο ΕΤΚΕ, όπως αναφέρεται στο στοιχείο ii), προτίθεται να επενδύσει,
     iv) των μη ειδικών επενδύσεων τις οποίες προτίθεται να διενεργήσει,
     v) των ▌ τεχνικών που προτίθεται να χρησιμοποιεί, και
     vi) οποιωνδήποτε επιβαλλόμενων επενδυτικών περιορισμών·
   γ) στοιχεία σχετικά με το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στον οποίο στοχεύει η επενδυτική στρατηγική του ΕΤΚΕ, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εύλογων προβλέψεων των εν λόγω αποτελεσμάτων και πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις του παρελθόντος στο πεδίο αυτό·
   δ) πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου·
   ε) περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων εκτός των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, και της διαδικασίας και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή αυτών των περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για διαθέσιμα ή ισοδύναμα διαθεσίμων·
   στ) περιγραφή του προφίλ κινδύνου του ΕΤΚΕ και όλων των κινδύνων που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία δύναται να επενδύει το ταμείο ή με τις επενδυτικές τεχνικές που δύναται να χρησιμοποιεί·
   ζ) περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης του ΕΤΚΕ και της μεθοδολογίας αποτίμησης των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   η) περιγραφή του συνόλου του σχετικού κόστους και των μέγιστων ποσών αυτού ▌ ·
   θ) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή ΕΤΚΕ·
   ι) κατά περίπτωση, τις οικονομικές επιδόσεις του ΕΤΚΕ στο παρελθόν·
   ια) τις υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης και τις άλλες δραστηριότητες στήριξης που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ παρέχει ή οργανώνει μέσω τρίτων ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση, ή σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις τις συνεχιζόμενες εργασίες των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίους επενδύει το ΕΤΚΕ ή, στην περίπτωση που δεν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες ή δεν εκτελούνται δραστηριότητες, εξήγηση του γεγονότος αυτού·
   ιβ) περιγραφή των διαδικασιών βάσει των οποίων το ΕΤΚΕ δύναται να αλλάξει την επενδυτική του στρατηγική ή την επενδυτική του πολιτική ή και τις δύο.

2.  Όλες οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες πρέπει να είναι εύλογες, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές. Πρέπει να τηρούνται επικαιροποιημένες και να επανεξετάζονται τακτικά όπου χρειάζεται.

3.  Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ πρέπει να δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(13) ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο όσον αφορά με το ΕΤΚΕ, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δύναται να παρέχονται είτε ξεχωριστά είτε στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24 οι οποίες προσδιορίζουν:

   α) το περιεχόμενο των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως ε) και ια) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου·
   β) τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως ε) και ια) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να παρουσιάζονται κατά τρόπο ενιαίο ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός συγκρισιμότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 14

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ για την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ τους ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους για την πρόθεσή τους αυτή και παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την ταυτότητα των προσώπων που ουσιαστικά ασκούν το έργο της διοίκησης των ΕΤΚΕ·
   β) την ταυτότητα των ΕΤΚΕ των οποίων μερίδια ή μετοχές προωθούνται εμπορικά και τις επενδυτικές τους στρατηγικές·
   γ) πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ·
   δ) κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής ΕΤΚΕ προτίθεται να προωθήσει εμπορικά κάθε ΕΤΚΕ·
     δα) κατάλογο των κρατών μελών και τρίτων χωρών όπου ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ έχει συστήσει, ή προτίθεται να συστήσει, ΕΤΚΕ.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής καταχωρίζει ▌ το διαχειριστή ΕΤΚΕ, μόνον εάν κρίνει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   -α) τα πρόσωπα που όντως ασκούν δραστηριότητες διαχείρισης του ΕΤΚΕ έχουν επαρκώς καλή φήμη και εμπειρία σε σχέση και με τις επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθεί ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ·
   α) οι απαιτούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 πληροφορίες είναι πλήρεις·
   β) τα μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 είναι κατάλληλα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ·
     βα) ο κατάλογος που κοινοποιείται σύμφωνα με το στοιχείο δα) της πρώτης παραγράφου αποκαλύπτει ότι όλα τα ΕΤΚΕ έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού.

3.  Η καταχώριση έχει ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και επιτρέπει στους διαχειριστές ΕΤΚΕ να εμπορεύονται ΕΤΚΕ υπό την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ σε όλη την Ένωση.

Άρθρο 15

Ο διαχειριστής ΕΤΚΕ επικαιροποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ προτίθεται:

   α) να προωθήσει εμπορικά ένα νέο ΕΤΚΕ·
   β) να προωθήσει εμπορικά υφιστάμενο ΕΤΚΕ σε κράτος μέλος που δεν αναφέρεται στον προβλεπόμενο στο στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1 κατάλογο.

Άρθρο 16

1.  Αμέσως μετά την καταχώριση ενός διαχειριστή ΕΤΚΕ, η προσθήκη νέου ΕΤΚΕ, η προσθήκη νέας έδρας για τη σύσταση ΕΤΚΕ ή η προσθήκη νέου κράτους μέλους στην αγορά του οποίου προτίθεται να προωθήσει τα ΕΤΚΕ ο διαχειριστής ΕΤΚΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί το γεγονός αυτό στα κράτη μέλη που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1 και στην ΕΑΚΑΑ.

2.  Τα κράτη μέλη υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού δεν επιβάλλουν, στους διαχειριστές ΕΤΚΕ που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ τους και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της.

3.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ώστε να καθοριστεί το μορφότυπο της ειδοποίησης.

4.  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως την ....(14)

5.  Ανατίθενται εξουσίες στην Επιτροπή για την έκδοση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 διαδικασία.

Άρθρο 17

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, δημοσίως προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου, στην οποία περιέχονται όλοι οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που είναι καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα ΕΤΚΕ τα οποία αυτοί προωθούν εμπορικώς καθώς και τις χώρες στις οποίες προωθούνται εμπορικώς τα ΕΤΚΕ.

Άρθρο 18

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής εποπτεύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

1α.  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς της, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

1β.  Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή επειδή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ή ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ εμμένει σε ενέργειες που έρχονται σαφώς σε σύγκρουση με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύναται, κατά συνέπεια και αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή να προωθεί περαιτέρω στην αγορά το ΕΤΚΕ του εντός του κράτους μέλους υποδοχής.

Άρθρο 19

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, οι εν λόγω αρχές θα έχουν την εξουσία:

   α) να ζητούν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, υπό οποιαδήποτε μορφή, και να λαμβάνουν το έγγραφο ή αντίγραφό του·
   β) να απαιτούν την παροχή πληροφοριών χωρίς καθυστέρηση από το διαχειριστή ΕΤΚΕ·
   γ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες του διαχειριστή ΕΤΚΕ ή του ΕΤΚΕ·
   δ) να διενεργούν επιτοπίως επιθεωρήσεις κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση·
   ε) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής ΕΤΚΕ συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
   στ) να εκδίδουν εντολή ώστε να διασφαλίζεται ότι ο διαχειριστής ΕΤΚΕ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι απέχει από οποιαδήποτε επανάληψη συμπεριφοράς που δύναται να συνιστά παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 20

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για τα διοικητικές κυρώσεις και μέτρα ▌ που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

2.  Έως την ...(15) τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 21

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει, τηρώντας παράλληλα την αρχή της αναλογικότητας, τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ:

   α) δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου κατά παράβαση του άρθρου 5∙
   β) προωθεί εμπορικώς, κατά παράβαση του άρθρου 6, μερίδια και μετοχές ενός ΕΤΚΕ σε μη επιλέξιμους επενδυτές ▌ ·
   γ) χρησιμοποιεί τη ονομασία ’ΕΤΚΕ’ χωρίς να είναι καταχωρισμένοι από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 14·
     γα) χρησιμοποιεί την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ για την εμπορική προώθηση ταμείων που δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) iii) του παρόντος κανονισμού·
   γβ) επιτύχει καταχώριση μέσω ψευδών δηλώσεων ή οιωνδήποτε άλλων παράτυπων τρόπων κατά παράβαση του άρθρου 14·
   γγ) δεν ενεργεί έντιμα με τη δέουσα δεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια και νομίμως κατά την εκτέλεση της δραστηριότητάς του κατά παράβαση του άρθρου 7α·
   γδ) δεν εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών κατά παράβαση του άρθρου 7β)·
   γε) επανειλημμένως δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 όσον αφορά την ετήσια έκθεση·
   γ στ) επανειλημμένως δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση να ενημερώνει τους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 13.

2.  Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα, κατά περίπτωση:

   -α) λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο διαχειριστής ΕΤΚΕ συμμορφώνεται με τα άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii), 5, 6, 7α, 7β, 12, 13 και 14 του παρόντος κανονισμού·
   α) απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕκαι διαγράφει το διαχειριστή ΕΤΚΕ από το μητρώο.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1 και την ΕΑΚΑΑ χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τη διαγραφή του διαχειριστή ΕΤΚΕ από το μητρώο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4.  Τα δικαίωμα εμπορικής προώθησης ενός ή περισσότερων ΕΤΚΕ υπό την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ στην Ένωση παύει να ισχύει αμέσως με τη λήψη της απόφασης της αρμόδιας αρχής που προβλέπεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2.

Άρθρο 22

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους για την επιτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και τεκμήριο που απαιτείται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδιαίτερα για να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22α

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σχετικά με εκτίμηση, δράση ή παράλειψη μιας από τις αρμόδιες αρχές σε τομείς στους οποίους ο παρών κανονισμός απαιτεί συνεργασία ή συντονισμό μεταξύ αρμοδίων αρχών από πλείονα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να φέρουν το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, στο βαθμό που η διαφωνία δεν έχει σχέση με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) ή το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο -i) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 23

1.  Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ, καθώς και οι εντεταλμένοι από τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή εμπιστευτικών πληροφοριών τις οποίες λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση γνωστοποίησης σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή υπό την οποία οι εν λόγω διαχειριστές ΕΤΚΕ και τα ΕΤΚΕ δεν δύναται να αναγνωριστούν μεμονωμένα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που καλύπτονται από το ποινικό δίκαιο και των περιπτώσεων ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή η ΕΑΚΑΑ δεν εμποδίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης που ισχύουν για τους διαχειριστές ΕΤΚΕ και τα ΕΤΚΕ.

3.  Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, δύναται να τις χρησιμοποιούν μόνο κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και για το σκοπό της εκτέλεσης διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο ▌ 3 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από …(16). Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσιών εντός διαστήματος εννέα μηνών πριν από το τέλος της τετραετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

3.  Οι εξουσίες που αναφέρονται ▌ στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 13 παράγραφος 4 δύναται να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τίθενται σε ισχύ μόνο, εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 25

1.  Το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον κανονισμό. Η επανεξέταση περιλαμβάνει γενική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των κανόνων του παρόντος κανονισμού και με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων:

   α) του βαθμού στον οποίο η ονομασία ’ΕΤΚΕ’ έχει χρησιμοποιηθεί από διαχειριστές ΕΤΚΕ σε διάφορα κράτη μέλη, είτε σε εγχώρια είτε σε διασυνοριακή βάση·
     αα) της γεωγραφικής θέσης των ΕΤΚΕ και του κατά πόσο είναι απαραίτητα πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα ΕΤΚΕ συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)·
   αβ) της γεωγραφικής και τομεακής κατανομής των επενδύσεων που έχουν αναληφθεί από τα ΕΤΚΕ·
   β) της χρήσης των διάφορων ειδικών επενδύσεων από ΕΤΚΕ και του τρόπου με τον οποίο αυτό έχει επηρεάσει την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση·
   βα) της σκοπιμότητας της θέσπισης ευρωπαϊκής σήμανσης για τις ’κοινωνικές επιχειρήσεις'·
     ββ) της δυνατότητας επέκτασης της εμπορικής προώθησης ΕΤΚΕ σε ιδιώτες επενδυτές·
   γ) της πρακτικής εφαρμογής των κριτηρίων αναγνώρισης επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των σχετικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση και του θετικού κοινωνικού τους αντικτύπου·
   γα) μιας ανάλυσης των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι διαχειριστές των ΕΤΚΕ προκειμένου να μετρήσουν τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που παράγεται από τις επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, και μιας εκτίμησης της σκοπιμότητας θέσπισης εναρμονισμένων προτύπων για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου σε ενωσιακό επίπεδο κατά τρόπο συνεπή προς την κοινωνική πολιτική της Ένωσης·
   γβ) της σκοπιμότητας συμπλήρωσης του παρόντος κανονισμού με καθεστώς θεματοφυλάκων·
   γδ) της σκοπιμότητας να συμπεριληφθούν τα ΕΤΚΕ στα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
   γε) της σκοπιμότητας των απαιτήσεων περί παροχής πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 13, ιδιαίτερα του κατά πόσο οι πληροφορίες επαρκούν για να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση επένδυσης·
   γστ) εξέτασης των πιθανών φορολογικών εμποδίων για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης των πιθανών φορολογικών κινήτρων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ένωση·
   γζ) εκτίμησης κάθε εμποδίου που μπορεί να έχει εμποδίσει την απορρόφηση των κονδυλίων από τους επενδυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων σε θεσμικούς επενδυτές άλλου κανονισμού προληπτικής φύσεως.
  

2.  Σε συνέχεια της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και μετά από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 25α

1.  Έως τις 22 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή αρχίζει να επανεξετάζει τη σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, ειδικά εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Η επανεξέταση αυτή αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Συγκεντρώνει στοιχεία για την αξιολόγηση του κατά πόσο είναι απαραίτητο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής ώστε να επιτρέπεται στους διαχειριστές που διαχειρίζονται ΕΤΚΕ των οποίων το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 να καταστούν διαχειριστές ΕΤΚΕ.

2.  Σε συνέχεια της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και μετά από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 26

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 22α Ιουλίου 2013, εκτός από το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 που εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0194/2012).
(2)* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
(3) ΕΕ C 175 της 19.6.2012, σ. 11.
(4) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 55.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...
(6) ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.
(7) EE L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
(9) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(10) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(11) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(12) ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.
(13) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
(14)* Εννέα μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(15)* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(16)* Έναρξη ισχύος του κανονισμού.


Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I
PDF 616kWORD 246k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))(1)
P7_TA(2012)0346A7-0193/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Τροπολογία αριθ. 2]

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
P7_TA(2012)0346A7-0193/2012
στην πρόταση της Επιτροπής
P7_TA(2012)0346A7-0193/2012

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2012
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το επιχειρηματικό κεφάλαιο παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που είναι γενικά πολύ μικρές, στα αρχικά στάδια της εταιρικής τους ύπαρξης, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης και επέκτασης. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέχουν στις ▌ επιχειρήσεις πολύτιμη τεχνογνωσία και γνώσεις, επιχειρηματικές επαφές, αξία στην εταιρική επωνυμία και στρατηγικές συμβουλές. Παρέχοντας χρηματοδότηση και συμβουλές στις επιχειρήσεις αυτές, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κινητοποίηση των κεφαλαίων, ενισχύουν τη συγκρότηση και την επέκταση καινοτόμων επιχειρήσεων, αυξάνουν την επένδυσή τους σε έρευνα και ανάπτυξη και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, παρακολουθώντας τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 και στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων για τα κράτη μέλη, όπως αυτές που έχουν εντοπιστεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο ’Παγκόσμιες τάσεις 2030’.

(2)  Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο κανόνων σχετικά με τη χρήση του προσδιορισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (’ΕΕΕΚ’), ιδίως για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου εταιρειών που λειτουργούν υπό τον προσδιορισμό αυτόν, τους επιλέξιμους επενδυτικούς τους στόχους, τα επενδυτικά εργαλεία που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και τις κατηγορίες επενδυτών που είναι επιλέξιμοι να επενδύουν στις εν λόγω εταιρείες μέσω ενιαίων κανόνων στην Ένωση. Χωρίς ένα τέτοιο κοινό πλαίσιο υπάρχει κίνδυνος να λάβουν τα κράτη μέλη αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο και θα δημιουργούν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Ένωση θα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαφορετικές ποιοτικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τους επενδυτικούς στόχους και τους επιλέξιμους επενδυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών και να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την επενδυτική πρόταση που συνδέεται με μια ΕΕΕΚ. Επιπροσθέτως, οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν τις επενδυτικές προτάσεις διαφόρων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Είναι απαραίτητο να αρθούν σημαντικά εμπόδια στη διασυνοριακή συγκέντρωση κεφαλαίων από τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των εταιρειών, καθώς και να προλαμβάνονται στο μέλλον οποιαδήποτε περαιτέρω πιθανά εμπόδια στις συναλλαγές και σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση.

(3)  Είναι απαραίτητο να εκδοθεί ένας κανονισμός για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, ο οποίος θα επιβάλλει αντίστοιχες υποχρεώσεις στους διαχειριστές τους σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαιο σε όλη την Ένωση με τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

(4)  Ο καθορισμός των ποιοτικών απαιτήσεων για τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’ με τη μορφή κανονισμού διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χρησιμοποιώντας αυτόν τον προσδιορισμό. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται ενιαίοι όροι χρήσης του προσδιορισμού αυτού, προλαμβάνοντας τυχόν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις ως αποτέλεσμα της μεταφοράς μιας οδηγίας στο αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Ο παρών κανονισμός συνεπάγεται ότι οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό αυτό θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σε όλη την Ένωση, γεγονός που ενισχύει επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου. Ένας κανονισμός θα μείωνε επίσης την πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων και το κόστος συμμόρφωσης των διαχειριστών με συχνά αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες που διέπουν τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, ιδίως για τους διαχειριστές που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια σε διασυνοριακή βάση. Ο κανονισμός θα συμβάλει επίσης στην εξάλειψη στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό.

(4a)  Όπως δηλώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο ’Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση’, το 2012 η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την εξέταση των φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, με στόχο την παρουσίαση λύσεων το 2013 για την εξάλειψη των εμποδίων, ενώ ταυτόχρονα θα προλαμβάνεται η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή.

(4β)  Στις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, πρέπει να είναι εφικτή η εσωτερική ή εξωτερική διαχείρισή τους. Στην περίπτωση εσωτερικής διαχείρισης μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ταυτόχρονα και ο διαχειριστής και πρέπει, συνεπώς, να συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις που τίθενται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχει καταχωρηθεί ως διαχειριστής. Εντούτοις, μια πληρούσα τις προϋποθέσεις εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που υπόκειται σε εσωτερική διαχείριση, δεν πρέπει να μπορεί να είναι ο εξωτερικός διαχειριστής άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ.

(5)  Για να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ότι ο παρών κανονισμός ισχύει μόνο για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πέραν των ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)(6), οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και είναι καταχωρισμένοι από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων(7), με την προϋπόθεση ότι οι διαχειριστές αυτοί διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ωστόσο, οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και που είναι εξωτερικοί διαχειριστές, πρέπει να μπορούν επίσης να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ, υπό τον όρο της αδειοδότησής τους βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(5a)  Επιπλέον, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε διαχειριστές τέτοιων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ▌ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογισμός του ορίου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού παρακολουθεί τον υπολογισμό του ορίου του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(5β)  Ωστόσο, οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί βάσει του παρόντος κανονισμού και τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων, μετά την εν λόγω καταχώρηση, υπερβαίνουν το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και, κατά συνέπεια, υπόκεινται σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής, μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ όσον αφορά την εμπορική προώθηση στην Ένωση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας και εξακολουθούν να πληρούν ανά πάσα στιγμή ορισμένες προϋποθέσεις για τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’, οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, όσον αφορά τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει τόσο για τις υπάρχουσες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όσο και για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και που συστάθηκαν μετά την υπέρβαση του ορίου.

(6)  Στην περίπτωση που οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες και οι γενικοί κανόνες της Ένωσης.

(7)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη φύση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, ιδίως σχετικά με τους οργανισμούς χαρτοφυλακίου στις οποίες οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις επιτρέπεται να επενδύουν, καθώς και σχετικά με τα επενδυτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή η χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και άλλων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που επιδιώκουν άλλες, λιγότερο εξειδικευμένες, επενδυτικές στρατηγικές, όπως, παραδείγματος χάριν, εξαγορές ή κερδοσκοπικές επενδύσεις σε ακίνητα, των οποίων η προώθηση δεν επιδιώκεται με τον παρόντα κανονισμό.

(8)  Σύμφωνα με το στόχο της σαφούς οριοθέτησης των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και για να διασφαλιστεί η εστίαση στην παροχή κεφαλαίου σε μικρές επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια της εταιρικής τους ύπαρξης, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να θεωρείται ότι είναι οι εταιρείες εκείνες οι οποίες προτίθενται να επενδύσουν ελάχιστο ποσοστό ύψους 70% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους, ▌ στους εν λόγω οργανισμούς ▌. Μια εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις δεν πρέπει να επιτρέπεται να επενδύει περισσότερο από το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της σε περιουσιακά στοιχεία πέραν των ειδικών επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ το 30% πρέπει να είναι το ανώτατο όριο για μη ειδικές επενδύσεις ανά πάσα στιγμή, το 70% πρέπει να διατίθεται μόνο για ειδικές επενδύσεις σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα προαναφερθέντα όρια πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα ποσά που είναι δυνατόν να επενδυθούν ύστερα από αφαίρεση όλων των σχετικών εξόδων και των συμμετοχών σε διαθέσιμα ή ισοδύναμων διαθεσίμων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον υπολογισμό των προαναφερθέντων ορίων στις επενδύσεις.

(8a)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην Ένωση. Οι επενδύσεις σε εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορούσαν να κάνουν διαθέσιμα περισσότερα κεφάλαια για εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και, με τον τρόπο αυτόν, να ωφελήσουν τις ΜΜΕ στην Ένωση. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται σε επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου τρίτων χωρών που είναι εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας.

(8β)  Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν πρέπει να είναι εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, όπως οι τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται, ιδίως, από μηδενική ή συμβολική φορολόγηση, απουσία κατάλληλων διευθετήσεων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του επιχειρηματικού κεφαλαίου και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ή από έλλειψη πραγματικής ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικά θέματα. Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν πρέπει επίσης να επενδύουν σε περιοχές δικαιοδοσίας που παρουσιάζουν κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.

(8γ)  Οι διαχειριστές των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια ζωής του εν λόγω κεφαλαίου. Αυτές οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια ζωής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζεται η επόμενη επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία διάφορα των περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις πρέπει να επιτρέπονται στη βάση κριτηρίων και υπό προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στον κανονισμό ή στην ιδρυτική πράξη της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.

(8δ)  Οι ειδικές επενδύσεις πρέπει να έχουν τη μορφή μέσων ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων. Τα μέσα οιονεί ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνουν έναν τύπο χρηματοδοτικού μέσου, που αποτελεί συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρέους, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως διασφαλισμένη. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων, όπως είναι τα εξαρτημένα δάνεια, οι σιωπηρές συμμετοχές, τα συμμετοχικά δάνεια, τα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, τα μετατρέψιμα ομόλογα και τα ομόλογα με τίτλο επιλογής. Ως ενδεχόμενο συμπλήρωμα -αλλά όχι υποκατάστατο- των μέσων ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να επιτραπούν τα εγγυημένα ή μη εγγυημένα δάνεια, π.χ. ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις σε οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις στον οποίο η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις έχει ήδη πραγματοποιήσει ειδικές επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι για τα δάνεια αυτά δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από το 30% ου συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις· Επιπλέον, για να καλυφθούν και επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην αγορά επιχειρηματικού κεφαλαίου, πρέπει να επιτρέπεται στις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις να αγοράζουν υπάρχουσες μετοχές οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις από υπάρχοντες μετόχους του εν λόγω οργανισμού. Ακόμη, και για να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, θα πρέπει να επιτραπούν και οι επενδύσεις σε άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Για να προληφθεί η αποδυνάμωση των επενδύσεων σε οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν μόνο σε άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι αυτές οι άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν έχουν με τη σειρά τους επενδύσει περισσότερο από το 10% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της σε άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(8ε)  Η κύρια δραστηριότητα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι να προσφέρουν χρηματοδότηση σε ΜΜΕ μέσω πρωτογενών επενδύσεων. Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν πρέπει να συμμετέχουν σε συστημικά σημαντικές τραπεζικές δραστηριότητες εκτός του συνήθους κανονιστικού πλαισίου προληπτικής εποπτείας (του ονομαζόμενου ’σκιώδους τραπεζικού συστήματος’). Δεν πρέπει επίσης να εφαρμόζουν συνήθεις στρατηγικές ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, όπως οι μοχλευμένες εξαγορές.

(8στ)  Σε συμμόρφωση προς τη στρατηγική ’Ευρώπη 2020’ για την προώθηση μιας δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου σε καινοτόμες ΜΜΕ που συνδέονται στενά με την πραγματική οικονομία. Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι μικτής δραστηριότητας εταιρείες συμμετοχών πρέπει, συνεπώς, να αποκλείονται από τον ορισμό των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(9)  Για να τεθεί σε εφαρμογή μια απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα που διαφοροποιεί τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από την ευρύτερη κατηγορία των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που εμπορεύονται εκδοθέντα χρεόγραφα σε δευτερεύουσες αγορές, είναι απαραίτητο να οριστούν κανόνες ούτως ώστε οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προδιαγραφές να πραγματοποιούν επενδύσεις κυρίως σε απευθείας εκδοθέντα μέσα.

(10)  Για να μπορούν οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου να αποκτήσουν έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας στη διαχείριση των επενδύσεων και της ρευστότητας των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται η εμπορική προώθηση επί παραδείγματι μετοχών ή συμμετοχών σε οργανισμούς χαρτοφυλακίου που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή η πραγματοποίηση μη ειδικών επενδύσεων, έως μέγιστο όριο που δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου και του κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους. ▌

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προσδιορισμός ’EEEK’ είναι αξιόπιστος και εύκολα αναγνωρίσιμος από τους επενδυτές σε όλη την Ένωση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ότι μόνο οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που συμμορφώνονται με τα ενιαία ποιοτικά κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι επιλέξιμοι να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’EEEK’ κατά την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε όλη την Ένωση.

(12)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν διακριτό και αναγνωρίσιμο προφίλ το οποίο ταιριάζει στο σκοπό τους, θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και τις επενδυτικές τεχνικές που επιτρέπεται να εφαρμόζουν οι εν λόγω εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(13)  Για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη συστημικών κινδύνων και ▌ότι οι εν λόγω εταιρείες επικεντρώνονται, κατά τις επενδυτικές τους δραστηριότητες, στην υποστήριξη οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μόχλευσης σε επίπεδο εταιρείας. Στον διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να επιτρέπεται μόνο να δανείζεται, να εκδίδει χρεωστικές υποχρεώσεις ή να παρέχει εγγυήσεις, στο επίπεδο της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι παρόμοιοι δανεισμοί, υποχρεώσεις ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της εταιρείας και, κατά συνέπεια, δεν αυξάνουν την έκθεση της εταιρείας πέρα από το επίπεδο του δεσμευμένου κεφαλαίου της. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης, οι προκαταβολές μετρητών από τους επενδυτές της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες καλύπτονται πλήρως από κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις των εν λόγω επενδυτών, δεν αυξάνουν την έκθεση της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και άρα θα πρέπει να επιτρέπονται. Ακόμη, για να είναι σε θέση η εταιρεία να καλύπτει έκτακτες ανάγκες ρευστότητας που μπορεί να ανακύπτουν μεταξύ της κλήσης για καταβολή του δεσμευμένου κεφαλαίου από τους επενδυτές και της πραγματικής λήψης του στους λογαριασμούς της εταιρείας, θα πρέπει να επιτρέπεται βραχυπρόθεσμος δανεισμός, εφόσον αυτός δεν υπερβαίνει τα επίπεδα του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της.

(14)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο σε επενδυτές που διαθέτουν ▌την πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη ώστε να αναλαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις και να αξιολογούν ορθά τους κινδύνους που φέρουν αυτές οι εταιρείες και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει ▌ να προωθούνται εμπορικά μόνο σε επενδυτές που είναι επαγγελματίες επενδυτές ή που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων(8). Ωστόσο, για να επιτευχθεί μια επαρκώς ευρεία επενδυτική βάση για επενδύσεις σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι επίσης επιθυμητό να έχουν πρόσβαση σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ορισμένοι άλλοι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών υψηλής καθαρής θέσης. Ωστόσο, για τους εν λόγω άλλους επενδυτές θα πρέπει να προβλέπονται ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο σε επενδυτές που έχουν το απαραίτητο προφίλ για να πραγματοποιούν τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες αποκλείουν την εμπορική προώθηση μέσω της χρήσης προγραμμάτων περιοδικής αποταμίευσης. Ακόμη, επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να είναι δυνατές όταν γίνονται στην πληρούσα τις προϋποθέσεις εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου την οποία διαχειρίζονται, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά γνωρίζουν επαρκώς τις επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου.

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίοι εκπληρώνουν ενιαία ποιοτικά κριτήρια σχετικά με τη συμπεριφορά τους στην αγορά χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες για την επαγγελματική δεοντολογία και τη σχέση του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου με τους επενδυτές του. Για τον ίδιο λόγο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ενιαίους όρους σχετικά με την αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων από τους εν λόγω διαχειριστές. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, ο διαχειριστής θα πρέπει να εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

(15a)  Όταν ένας διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τρίτα μέρη, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τους επενδυτές της δεν πρέπει να επηρεάζεται από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προς τρίτο μέρος. Επιπλέον, ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν πρέπει να μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε βαθμό ώστε, ουσιαστικά, να μην μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και να έχει μεταβληθεί σε οντότητα-σφραγίδα. Ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να παραμένει ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί και για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και, ιδίως, δεν πρέπει να εμποδίζει τον διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου να ενεργεί προς το συμφέρον των επενδυτών της, ούτε την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου να υφίσταται διαχείριση προς τον ίδιο σκοπό.

(16)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιέχει επίσης ποιοτικά κριτήρια σχετικά με την οργάνωση ενός διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει ενιαίες, αναλογικές απαιτήσεις για την ανάγκη διατήρησης επαρκών τεχνικών και ανθρώπινων πόρων ▌.

(16a)  Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ικανότητα των διαχειριστών να καλύπτουν τους ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει ομοιόμορφες και αναλογικές απαιτήσεις από τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ώστε αυτοί να διατηρούν επαρκή ίδια κεφάλαια. Το ύψος των κεφαλαίων αυτών πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση της συνέχειας και της ορθής διαχείρισης των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(17)  Για την προστασία των επενδυτών, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η κατάλληλη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί ή οι ιδρυτικές πράξεις των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να περιέχουν κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια της αποτίμησης.

(18)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ λογοδοτούν επαρκώς για τις δραστηριότητές τους, θα πρέπει να καθοριστούν ενιαίοι κανόνες για τις ετήσιες εκθέσεις.

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’ στα μάτια των επενδυτών, ο προσδιορισμός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την επενδυτική πολιτική τους και τους επενδυτικούς τους στόχους. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ενιαίους κανόνες για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου σε σχέση με τους επενδυτές τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να οριστούν προ-συμβατικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης σε σχέση με την επενδυτική στρατηγική και τους στόχους των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα επενδυτικά μέσα που χρησιμοποιούν, πληροφορίες για τα έξοδα και τις συναφείς δαπάνες και το προφίλ κινδύνου/ απόδοσης της επένδυσης που προτείνει μια εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις. Για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διαφάνειας, οι εν λόγω απαιτήσεις γνωστοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου.

(20)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων απαιτήσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να εποπτεύει τη συμμόρφωση του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου με τις ενιαίες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό, ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο οποίος επιθυμεί να προωθήσει εμπορικά τις εταιρείες του που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του σχετικά με την πρόθεσή του. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καταχωρίσει το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η καταχώρηση αυτή θα πρέπει να έχει ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση.

(20a)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική διασυνοριακή εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η καταχώρηση του διαχειριστή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα.

(20β)  Παρά το γεγονός ότι στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνονται ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να είναι βέβαιη η ορθή χρήση των κεφαλαίων, οι εποπτικές αρχές πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες.

(21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο κανονισμός θα πρέπει να περιέχει κανόνες για τις περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής.

(22)  Για την αποτελεσματική εποπτεία των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει επίσης μια διαδικασία για αποστολή διασυνοριακών ειδοποιήσεων μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών, η οποία θα ενεργοποιείται από την καταχώριση του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου στο κράτος μέλος καταγωγής του.

(23)  Προκειμένου να διατηρηθούν συνθήκες διαφάνειας για την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε ολόκληρη την Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ), που έχει συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), θα αναλάβει το καθήκον να διατηρεί μια κεντρική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλους τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και όλες τις από αυτούς διαχειριζόμενες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(23a)  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού εντός της επικράτειάς της, πρέπει να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

(23β)  Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, ή εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν ενεργήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή εάν ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου συνεχίζει να ενεργεί κατά τρόπο καταφανώς αντίθετο προς τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί, αφού προηγουμένως ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύει στον συγκεκριμένο διαχειριστή να συνεχίσει την εμπορική προώθηση στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που διαχειρίζεται.

(24)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων κριτηρίων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των εποπτικών εξουσιών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές.

(25)  Για να διασφαλιστεί η κατάλληλη επιβολή του, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει διοικητικές κυρώσεις και μέτρα στην περίπτωση παράβασης των βασικών διατάξεών του, ήτοι των κανόνων για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, για τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με την ταυτότητα των επιλέξιμων επενδυτών και για τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’ μόνο από καταχωρισμένους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι η παράβαση αυτών των βασικών διατάξεων συνεπάγεται απαγόρευση χρήσης του προσδιορισμού και διαγραφή του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου από το μητρώο.

(26)  Πληροφορίες εποπτείας θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο κράτος μέλος καταγωγής και στα κράτη μέλη υποδοχής και της ΕΑΚΑΑ.

(27)  Η αποτελεσματική κανονιστική συνεργασία μεταξύ των φορέων που έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό απαιτεί την τήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικού απορρήτου από όλες τις συναφείς εθνικές αρχές και την ΕΑΚΑΑ.

(28)  Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτική εναρμόνιση και υψηλό επίπεδο εποπτείας σε όλη την Ένωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν φορέα με ιδιαιτέρως εξειδικευμένη τεχνογνωσία, θα ήταν αποδοτικό και ενδεδειγμένο να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ η κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, στην περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνουν επιλογές πολιτικής, και η υποβολή τους στην Επιτροπή.

(29)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)(10) ▌. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον της κατάρτισης εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη μορφή των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

(30)  Προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους τύπους περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων τις οποίες θα πρέπει να αποφεύγουν οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. <BR>

(32)  Εντός τεσσάρων ετών το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου. Η επανεξέταση πρέπει να περιλαμβάνει γενική έρευνα της λειτουργίας των κανόνων του παρόντος κανονισμού και την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

(32a)  Ακόμη, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2017 το αργότερο, η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει την εξέταση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον παρόντα κανονισμό και σε άλλες διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, και ιδίως εκείνες της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Συγκεκριμένα, η εξέταση αυτή θα πρέπει να εστιάζεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, αξιολογώντας κατά πόσο είναι αναγκαίο αυτό το πεδίο εφαρμογής να διευρυνθεί, ώστε να γίνει δυνατό και για μεγαλύτερους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’. Βάσει της εξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές αλλαγές.

(32b)  Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τυχόν εμπόδια που δεν επέτρεψαν την είσοδο επενδυτών στις εταιρείες αυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων που μπορεί να είχαν στους θεσμικούς επενδυτές άλλες διατάξεις προληπτικού χαρακτήρα οι οποίες ενδεχομένως τους αφορούν. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για την αξιολόγηση της συμβολής των ΕΕΕΚ σε άλλα προγράμματα της Ένωσης, όπως το Ορίζοντας 2020, που αποσκοπούν επίσης στην υποστήριξη της καινοτομίας στην Ένωση.

(32γ)  Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο ’Ευρωπαϊκή εμβληματική πρωτοβουλία για το 2020: Ένωση καινοτομίας’, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων προγραμμάτων σε όλη την Ένωση για την υποστήριξη της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και ο συντονισμός και η συνοχή των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης που αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας, περιλαμβανομένων των μέτρων για τον ανταγωνισμό και την έρευνα. Βασικό στοιχείο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτομία είναι οι πράσινες τεχνολογίες, δεδομένου του στόχου της Ένωσης να τεθεί στην παγκόσμια πρωτοπορία όσον αφορά τη δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη και την ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Κατά την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, θα είναι σημαντικό να αξιολογηθεί και η επίπτωσή του στην πρόοδο προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

(32δ)  Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό και πόρους τις οποίες συνεπάγεται η ανάληψη των εξουσιών και καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(32ε)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) επενδύει, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Τα μέτρα που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό και αποσκοπούν στο να κάνουν ευκολότερο τον εντοπισμό των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου με προσδιορισμένα κοινά χαρακτηριστικά θα διευκολύνουν το ΕΤΕ να εντοπίζει εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ως πιθανούς επενδυτικούς στόχους. Το ΕΤΕ πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρυνθεί να επενδύσει σε ευρωπαϊκές εταιρείες επενδυτικού κεφαλαίου.

(33)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που έχουν αναγνωριστεί ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7) και της επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρο 16).

(34)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(11) διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που διορίζουν τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(12), διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(35)  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(36)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση της εφαρμογής ενιαίων απαιτήσεων για την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και η δημιουργία ενός απλού συστήματος καταχώρισης των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας, συνεπώς, πλήρως υπόψη του την ανάγκη εξισορρόπησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας που συνδέεται με τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’ με την αποδοτική λειτουργία της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου και το κόστος για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, δεν δύνανται να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια μπορούν, λόγω της έκτασης και των συνεπειών τους να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός ▌ δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

KΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ενιαίες απαιτήσεις και όρους για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚσε σχέση με την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ένωση και συμβάλλει, ως εκ τούτου, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προβλέπει ενιαίους κανόνες για την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε επιλέξιμους επενδυτές σε όλη την Ένωση, για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τα επιλέξιμα επενδυτικά μέσα και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν από εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την οργάνωση, τη δεοντολογία και τη διαφάνεια των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που εμπορεύονται εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε όλη την Ένωση.

Άρθρο 2

1.  1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο στοιχείο β) του άρθρου 3, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν το όριο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και υπόκεινται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕE, εφόσον οι εν λόγω διαχειριστές διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ▌.

1a.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί βάσει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων, μετά την εν λόγω καταχώρηση, υπερβαίνουν το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και, κατά συνέπεια, υπόκεινται σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής, μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ όσον αφορά την εμπορική προώθηση στην Ένωση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας και εξακολουθούν να πληρούν ανά πάσα στιγμή τις προϋποθέσεις για τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’, οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω οδηγία και συνεχίζουν να συμμορφώνονται προς τα άρθρα 3, 5 και 12 στοιχεία β) και ζ α) του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

1β.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δύνανται επίσης να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ, με την επιφύλαξη της αδειοδότησής τους βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, υπό τον όρο ότι είναι εξωτερικοί διαχειριστές.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  α) ’εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις’: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που:
     i) επιδιώκει να επενδύσει ελάχιστο ποσοστό 70% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του σε περιουσιακά στοιχεία που είναι ειδικές επενδύσεις, εντός χρονικής περιόδου που ορίζεται στον κανονισμό ή την ιδρυτική πράξη της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     ii) ποτέ δεν χρησιμοποιεί περισσότερο από το 30% ου συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων·
    iii) έχει συγκροτηθεί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:

Τα όρια που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) υπολογίζονται με βάση τα ποσά που είναι δυνατόν να επενδυθούν ύστερα από αφαίρεση όλων των σχετικών εξόδων και των συμμετοχών σε διαθέσιμα ή ισοδύναμων διαθεσίμων·
     - δεν προβλέπει φορολογικά μέτρα που συνεπάγονται μηδενική ή συμβολική φορολόγηση ή την προσφορά πλεονεκτημάτων ακόμη και χωρίς καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή ουσιαστική οικονομική παρουσία εντός της τρίτης χώρας που προσφέρει αυτά τα φορολογικά πλεονεκτήματα,
     - έχει κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου, ως συνέπεια των οποίων εξασφαλίζεται αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, κατά την έννοια του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,
     - δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF),
     - έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.
   αα) ’σχετικές δαπάνες’: όλες οι αμοιβές, χρεώσεις και δαπάνες τις οποίες επωμίζονται άμεσα ή έμμεσα οι επενδυτές και οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και των επενδυτών·
   β) ’οργανισμός συλλογικών επενδύσεων’: ένας ΟΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος, στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
  γ) ’ειδικές επενδύσεις’: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:
    i) μέσα ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων που
     - εκδίδονται από έναν οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τους αποκτά απευθείας η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις από τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ▌
     - εκδίδονται από έναν οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα ενός συμμετοχικού τίτλου που εκδίδεται από τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή
     - εκδίδονται από οργανισμό ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ο οποίος είναι θυγατρική του, και αποκτώνται από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα ενός μέσου ιδίων κεφαλαίων που εκδίδεται από τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     ii) εγγυημένα ή μη εγγυημένα δάνεια που χορηγούνται από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις σε οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις στον οποίο η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις έχει ήδη πραγματοποιήσει ειδικές επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι για τα δάνεια αυτά δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     iii) μετοχές οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί από υφιστάμενους μετόχους της επιχείρησης·
     iv) μερίδια ή μετοχές ενός ή περισσότερων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι αυτές οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν έχουν με τη σειρά τους επενδύσει περισσότερο από το 10% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της σε άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
  δ) ’οργανισμός χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις’: οργανισμός που:
    i) κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η επένδυση από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις:
     - δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 14 και το σημείο 15 του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
     - απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και
     - είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε έχει ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ,
     ii) δεν είναι ο ίδιος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων·
    iii) δεν είναι ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω:
     - πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ,
     - εταιρεία επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
     - ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
     - χρηματοοικονομική εταιρεία χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 19 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, ή
     - εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 20 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·
    iv) έχει συσταθεί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:
     - δεν προβλέπει φορολογικά μέτρα που συνεπάγονται μηδενική ή συμβολική φορολόγηση ή την προσφορά πλεονεκτημάτων ακόμη και χωρίς καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή ουσιαστική οικονομική παρουσία εντός της τρίτης χώρας που προσφέρει αυτά τα φορολογικά πλεονεκτήματα,
     - δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF),
     - η τρίτη χώρα όπου έχει συσταθεί ο εκτός ΕΕ ΟΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του εξουσιοδοτημένου ΔΟΕΕ και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές του εκτός ΕΕ ΟΕΕ, η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, των πολυμερών φορολογικών συμφωνιών·
   ε) ’ίδια κεφάλαια’: δικαιώματα ιδιοκτησίας σε μια επιχείρηση, τα οποία αντιπροσωπεύουν οι μετοχές ή άλλης μορφής συμμετοχή στο κεφάλαιο του οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις που εκδίδονται στους επενδυτές του·
   στ) ’οιονεί ίδια κεφάλαια’: κάθε τύπος χρηματοδοτικού μέσου που αποτελεί συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρέους, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία του οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αφερεγγυότητας δεν είναι πλήρως διασφαλισμένη·
   ζ) ’εμπορία’ ή ’εμπορική προώθηση’: κάθε άμεση ή έμμεση προσφορά ή τοποθέτηση, με πρωτοβουλία του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή εξ ονόματος του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, μεριδίων ή μετοχών μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου την οποία διαχειρίζεται σε επενδυτές εγκατεστημένους ή με εγκατεστημένο γραφείο στην Ένωση·
   η) ’δεσμευμένο κεφάλαιο’: οποιαδήποτε δέσμευση σύμφωνα με την οποία ένας επενδυτής υποχρεούται, εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στον κανονισμό ή την ιδρυτική πράξη της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, να αποκτήσει δικαίωμα στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου ή να πραγματοποιήσει εισφορά κεφαλαίου στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου·
   θ) ’διαχειριστής εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου’: νομικό πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται τακτικά στη διαχείριση τουλάχιστον μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
   ι) ’κράτος μέλος καταγωγής’: το κράτος μέλος στο οποίο ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει συσταθεί και υπόκεινται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕE·
   ια) ’κράτος μέλος υποδοχής’: το κράτος μέλος, πέραν του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου προωθεί εμπορικά εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   ιβ) ’αρμόδια αρχή’: η εθνική αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος καταγωγής, βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, για την ανάληψη του καθήκοντος καταχώρισης των διαχειριστών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2·
   ιβα) ’ΟΣΕΚΑ’: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Σε σχέση με το στοιχείο i) του πρώτου εδαφίου, όταν η νομική μορφή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις επιτρέπει την εσωτερική διαχείριση και το διοικητικό σώμα του οργανισμού επιλέξει να μη διορίζει εξωτερικό διαχειριστή, η ίδια η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις καταχωρείται ως διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου. Εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία έχει καταχωρηθεί ως εσωτερικός διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να καταχωρηθεί και ως εξωτερικός διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

KΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 'ΕΕΕΚ’

Άρθρο 4

Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ σε σχέση με την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ένωση.

Άρθρο 5

1.  Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου διασφαλίζει ότι, κατά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων, ποσοστό έως το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της χρησιμοποιείται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων· το ποσοστό του 30% υπολογίζεται με βάση τα ποσά που είναι δυνατόν να επενδυθούν ύστερα από αφαίρεση όλων των σχετικών εξόδων· η κατοχή διαθεσίμων και ισοδυνάμων διαθεσίμων δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου αυτού, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων δεν θεωρούνται επενδύσεις.

2.  Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν πρέπει να χρησιμοποιεί στο επίπεδο της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ▌ οποιαδήποτε μέθοδο βάσει της οποίας θα αυξηθεί η έκθεση της εταιρείας πέρα από το επίπεδο του δεσμευμένου κεφαλαίου της, είτε μέσω δανεισμού διαθεσίμων ή χρεογράφων είτε μέσω της συμμετοχής σε παράγωγες θέσεις είτε με άλλα μέσα.

2a.  Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο να δανείζεται, να εκδίδει χρεωστικές υποχρεώσεις ή να παρέχει εγγυήσεις, στο επίπεδο της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι παρόμοιοι δανεισμοί, υποχρεώσεις ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της εταιρείας.

Άρθρο 6

1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου εμπορεύονται μερίδια και μετοχές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αποκλειστικά σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή που μπορεί, εάν ζητηθεί, να αντιμετωπιστούν ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή σε άλλους επενδυτές, στην περίπτωση που:

   α) οι εν λόγω άλλοι επενδυτές δεσμεύονται να επενδύσουν ελάχιστο ποσό 100.000 ευρώ· και
   β) οι εν λόγω άλλοι επενδυτές δηλώνουν εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από τη σύμβαση που θα συναφθεί για τη δέσμευση επένδυσης, ότι έχουν λάβει γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη δέσμευση ή επένδυση.
  

2.  Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός διαχειριστή εταιρείας επενδυτικού κεφαλαίου, όταν γίνονται στην πληρούσα τις προϋποθέσεις εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου την οποία διαχειρίζονται.

Άρθρο 7

Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οφείλουν, σε σχέση με τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες διαχειρίζονται:

   α) να ενεργούν εντίμως, επιδεικνύοντας δέουσες δεξιότητες, μέριμνα και επιμέλεια και νομίμως κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους·
   β) να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών που ενδέχεται εύλογα να αναμένεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα επενδυτών και των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   γ) να διενεργούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έτσι ώστε να προωθούν τα βέλτιστα συμφέροντα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες διαχειρίζονται, των επενδυτών σε αυτές τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες διαχειρίζονται και την ακεραιότητα της αγοράς·
   δ) να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και τη συνεχή παρακολούθηση επενδύσεων σε επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   ε) να διαθέτουν επαρκή γνώση και κατανόηση των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες επενδύουν·
   εα) να μεταχειρίζονται ισότιμα τους επενδυτές·
   εβ) να εξασφαλίζουν ότι κανένας επενδυτής δεν δέχεται προνομιακή μεταχείριση, εκτός εάν αυτή η προνομιακή μεταχείριση διατυπώνεται στον κανονισμό ή την ιδρυτική πράξη της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.

Άρθρο 7α

1.  Όταν ένας διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τρίτα μέρη, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τους επενδυτές της δεν επηρεάζεται από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προς τρίτο μέρος, ούτε μπορεί ο διαχειριστής να μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε βαθμό ώστε, ουσιαστικά, να μην μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και να έχει μεταβληθεί σε οντότητα-σφραγίδα.

2.  Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και, ιδίως, δεν μπορεί να εμποδίζει τον διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου να ενεργεί προς το συμφέρον των επενδυτών της, ή την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου να υφίσταται διαχείριση προς τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 8

1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου εντοπίζουν και αποφεύγουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και, όταν αυτές δεν δύνανται να αποφευχθούν, διαχειρίζονται και παρακολουθούν και, σύμφωνα με την παράγραφο 4, γνωστοποιούν αμέσως τις εν λόγω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ώστε να προλαμβάνουν την πιθανότητα πρόκλησης δυσμενών επιπτώσεων στα συμφέροντα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των επενδυτών τους και να διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οποίες διαχειρίζονται.

2.  Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου εντοπίζει ιδίως τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να ανακύψουν μεταξύ:

   α) διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, των προσώπων που ουσιαστικά ασκούν τις δραστηριότητες του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, εργαζομένων ή οποιουδήποτε προσώπου που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή ελέγχεται από το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, και της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και βρίσκεται υπό τη διαχείριση των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή των επενδυτών σε αυτές τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   β) της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή των επενδυτών σε αυτή την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και άλλης εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ίδιου διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή των επενδυτών σε αυτή την άλλη εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     βα) της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή των επενδυτών σε αυτή την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ίδιου διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή των επενδυτών σε αυτόν τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ.

3.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2.

4.  Γνωστοποιήσεις περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται στην περίπτωση που τα οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων δεν επαρκούν ώστε να διασφαλίζουν εύλογα την πρόληψη των κινδύνων πρόκλησης ζημίας στα συμφέροντα των επενδυτών. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου γνωστοποιούν με σαφήνεια τη γενική φύση ή τις πηγές πρόκλησης σύγκρουσης συμφερόντων στους επενδυτές προτού να αναλάβουν οποιαδήποτε επιχείρηση εκ μέρους τους.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 23, όσον αφορά:

   α) τους τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
   β) τα μέτρα που λαμβάνουν οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου όσον αφορά τις δομές και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 9

Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οφείλουν να διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και να χρησιμοποιούν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, όπως αυτοί απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι διαχειριστές των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ανά πάσα στιγμή υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αποδείξουν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους για τη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας, καθώς και να διατυπώνουν το σκεπτικό τους όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους τα κεφάλαια αυτά είναι επαρκή, όπως ορίζει το άρθρο 12.

Άρθρο 10

Οι κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται στους κανονισμούς και τις ιδρυτικές πράξεις της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και εξασφαλίζουν την ορθή και διαφανή διαδικασία αποτίμησης..

Οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται ορθά και η καθαρή αξία ενεργητικού υπολογίζεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Άρθρο 11

1.  Ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου υποβάλλει ετήσια έκθεση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για κάθε εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και βρίσκεται υπό τη διαχείρισή του εντός 6 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Η έκθεση περιγράφει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους. Περιλαμβάνει επίσης δήλωση των κερδών των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις κατά το τέλος της διάρκειας ύπαρξής της και, κατά περίπτωση, δήλωση των κερδών που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της. Περιλαμβάνει τους ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις. Ο έλεγχος επιβεβαιώνει ότι τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τηρούνται στο όνομα της εταιρείας και ότι ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει καθιερώσει και διατηρεί επαρκή μητρώα και ελέγχους όσον αφορά τη χρήση οποιασδήποτε εντολής ή ελέγχου επί των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και των επενδυτών της, και πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Η ετήσια έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα αναφοράς και τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και των επενδυτών. Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέχει την έκθεση στους επενδυτές κατόπιν αίτησης. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και οι επενδυτές μπορεί να συμφωνήσουν να κάνουν πρόσθετες γνωστοποιήσεις ο ένας στον άλλο.

2.  Στην περίπτωση που ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά(13) σε σχέση με την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρέχονται είτε χωριστά είτε ως πρόσθετη ενότητα στην ετήσια οικονομική έκθεση.

Άρθρο 12

1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, όσον αφορά τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οποίες διαχειρίζονται, ενημερώνουν τους επενδυτές τους με σαφή και κατανοητό τρόπο για τα ακόλουθα στοιχεία πριν από τη λήψη της επενδυτικής τους απόφασης:

   α) την ταυτότητα του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών συμβεβλημένων με το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου σε σχέση με τη διαχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και περιγραφή των καθηκόντων τους·
     αα) την ποσότητα ιδίων κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και λεπτομερή δήλωση από την οποία να τεκμηριώνεται για ποιο λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου θεωρεί τα εν λόγω κεφάλαια επαρκή για τη διατήρηση των επαρκών ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των εταιρειών του επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
  β) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων:
     i) των τύπων επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν,
     ii) οποιωνδήποτε άλλων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν,
     iii) των τύπων επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες οποιαδήποτε άλλη από τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό την έννοια του σημείου ii), προτίθεται να επενδύσει,
     iv) των μη ειδικών επενδύσεων στις οποίες προτίθενται να προβούν,
     v) των τεχνικών που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, και
     vi) οποιουδήποτε επιβαλλόμενου επενδυτικού περιορισμού·
   γ) περιγραφή της κατατομής κινδύνου της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και οποιωνδήποτε κινδύνων συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορεί να επενδύει η εταιρεία ή τις επενδυτικές τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιούνται·
   δ) περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης και της μεθοδολογίας τιμολόγησης για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   ε) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου·
   στ) περιγραφή του συνόλου των σχετικών στοιχείων κόστους και των μέγιστων ποσών τους ▌·
   ζ) εάν είναι διαθέσιμη, την ιστορική απόδοση της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     ζα) τις υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης και τις άλλες δραστηριότητες στήριξης που ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις παρέχει ή οργανώνει μέσω τρίτων ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση ή, σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, τις εν εξελίξει εργασίες των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίους επενδύει η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή, στην περίπτωση που δεν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες ή δεν εκτελούνται δραστηριότητες, εξήγηση του γεγονότος αυτού·
   η) περιγραφή των διαδικασιών βάσει των οποίων η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει την επενδυτική της στρατηγική ή την επενδυτική της πολιτική ή και τα δύο.

1a.  Όλες οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες πρέπει να είναι εύλογες, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές. Πρέπει να τηρούνται επικαιροποιημένες και να επανεξετάζονται τακτικά, όταν χρειάζεται.

2.  Στην περίπτωση που η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(14) ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σε σχέση με την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παρέχονται είτε χωριστά είτε στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου.

KΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 13

1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ για την εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους για την πρόθεσή τους αυτή και παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την ταυτότητα των προσώπων που ουσιαστικά διενεργούν την επιχείρηση της διαχείρισης εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   β) την ταυτότητα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές προωθούνται εμπορικά και τις επενδυτικές τους στρατηγικές·
   γ) πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ·
   δ) κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να προωθήσει εμπορικά κάθε εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     δα) κατάλογο των κρατών μελών και των τρίτων χωρών όπου ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει συστήσει ή προτίθεται να συστήσει εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής καταχωρίζει το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου μόνο εάν έχει διασφαλίσει ικανοποιητικά ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   -a) τα πρόσωπα που ουσιαστικά διενεργούν την επιχείρηση της διαχείρισης εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν επαρκώς καλή φήμη και επαρκή πείρα σε σχέση με τις επενδυτικές στρατηγικές που εφαρμόζει ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
   α) οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 είναι πλήρεις·
   β) τα μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 είναι κατάλληλα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ·
   βα) ο κατάλογος που κοινοποιείται σύμφωνα με το στοιχείο δ α) της παραγράφου 1 δείχνει ότι όλες οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού.

3.  Η καταχώριση έχει ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και επιτρέπει στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου να εμπορεύονται εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ σε όλη την Ένωση.

Άρθρο 14

Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην περίπτωση που ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να προωθήσει εμπορικά:

   α) μια νέα εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
   β) μια υφιστάμενη εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις σε κράτος μέλος που δεν αναφέρεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 13 παράγραφος 1.

Άρθρο 15

1.  Αμέσως μετά την καταχώριση ενός διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, την προσθήκη μιας νέας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, την προσθήκη μιας νέας έδρας για τη συγκρότηση εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή την προσθήκη ενός νέου κράτους μέλους στο οποίο ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να προωθήσει εμπορικά εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί το γεγονός αυτό στα κράτη μέλη που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 13 παράγραφος 1 και στην ΕΑΚΑΑ.

2.  Τα κράτη μέλη υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 13 παράγραφος 1 δεν επιβάλουν, στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 13, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της.

3.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ώστε να καθοριστεί η μορφή της ειδοποίησης.

4.  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως την (15).

5.  Ανατίθενται εξουσίες στην Επιτροπή για την έκδοση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 16

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, προσβάσιμη από το κοινό μέσω του Διαδικτύου, η οποία περιέχει όλους τους οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που είναι καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και όλες τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οποίες αυτοί προωθούν εμπορικά, καθώς και τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται αυτή η εμπορική προώθηση.

Άρθρο 17

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής εποπτεύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

1a.  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς της, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

1β.  Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, ή εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν ενεργήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή εάν ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου συνεχίζει να ενεργεί κατά τρόπο καταφανώς αντίθετο προς τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί, κατά συνέπεια, και αφού προηγουμένως ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύει στον συγκεκριμένο διαχειριστή να συνεχίσει την εμπορική προώθηση, στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής, των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που διαχειρίζεται.

Άρθρο 18

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Οι εν λόγω αρχές θα έχουν ιδίως την εξουσία:

   α) να αιτούνται πρόσβασης σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνουν τα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών,
   β) να απαιτούν την άμεση παροχή πληροφοριών από τον διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου,
   γ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με τις δραστηριότητες του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις,
   δ) να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,
   δα) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
   ε) να εκδίδουν εντολή ώστε να διασφαλίζουν ότι ένας διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι δεν επαναλαμβάνει οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να συνιστά παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και ▌ μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

2.  Έως …(16), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 20

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην περίπτωση που ένας διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου:

   α) δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου κατά παράβαση του άρθρου 5·
   β) ▌ προωθεί εμπορικά τα μερίδια και μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις σε μη επιλέξιμους επενδυτές, κατά παράβαση του άρθρου 6·
   γ) χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ χωρίς να έχει καταχωρηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 13·
     γα) χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ για την εμπορική προώθηση εταιρειών που δεν έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο iii) του παρόντος κανονισμού·
   γβ) πέτυχε την καταχώρησή του με ψευδείς δηλώσεις ή κάθε άλλο παράτυπο μέσο, κατά παράβαση του άρθρου 13·
   γγ) δεν ενεργεί εντίμως, επιδεικνύοντας δέουσες δεξιότητες, μέριμνα και επιμέλεια και νομίμως κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, κατά παράβαση του άρθρου 7, στοιχείο α)·
   γδ) δεν εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών, κατά παράβαση του άρθρου 7, στοιχείο β)·
   γε) δεν έχει συμμορφωθεί επανειλημμένα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις·
   γτ) δεν έχει συμμορφωθεί επανειλημμένα με την υποχρέωση να ενημερώνει τους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.  Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα, κατά περίπτωση:

   -α) για να εξασφαλίσει ότι οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου συμμορφώνονται με τα άρθρα 3 στοιχείο α) σημείο iii), 5, 6, 7 στοιχείο a), 7 στοιχείο β), 11, 12 και 13 του παρόντος κανονισμού·
   α) απαγορεύει τη χρήση του προσδιορισμού 'ΕΕΕΚ’ και διαγράφει το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου από το μητρώο.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 13 παράγραφος 1 και την ΕΑΚΑΑ για τη διαγραφή του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου από το μητρώο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4.  Τα δικαίωμα εμπορικής προώθησης μιας ή περισσότερων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ στην Ένωση δεν ισχύει άμεσα από τη λήψη της απόφασης της αρμόδιας αρχής που προβλέπεται στο στοιχείο α) ▌της παραγράφου 2.

Άρθρο 21

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους ▌ για την επιτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον ▌ κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και δικαιολογητικό έγγραφο που απαιτείται για να ασκήσουν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και, ιδίως, για να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22

1.  Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ, καθώς και οι εντεταλμένοι από τις αρμόδιες αρχές ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών τις οποίες λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά στο πλαίσιο των καθηκόντων τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, εκτός από την περίπτωση γνωστοποίησης σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή υπό την οποία οι εν λόγω διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν δύνανται να αναγνωριστούν μεμονωμένα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που καλύπτονται από το ποινικό δίκαιο και των περιπτώσεων ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή η ΕΑΚΑΑ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης που ισχύουν για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

3.  Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν μόνο κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και για το σκοπό της εκτέλεσης διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

Άρθρο 22α

Διευθέτηση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αρμοδίων αρχών κρατών μελών σε σχέση με αξιολόγηση, πράξη ή παράλειψη μιας αρμόδιας αρχής σε πεδίο επί του οποίου ο παρών κανονισμός επιβάλλει συνεργασία ή συντονισμό μεταξύ αρμοδίων αρχών περισσότερων του ενός κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναθέτουν την υπόθεση στην ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με την προϋπόθεση ότι η διαφωνία δεν σχετίζεται με το άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο iii) ή το άρθρο 3, στοιχείο δ), σημείο iv) του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσία που αναφέρεται ▌ στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από ...(17). Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσιών εντός διαστήματος εννέα μηνών πριν από το τέλος της τετραετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

3.  Οι ανατιθέμενες εξουσίες που αναφέρονται στο ▌ άρθρο 8 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με ▌ το άρθρο 8 παράγραφος 5 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να υποβάλουν ενστάσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 24

1.  Εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον κανονισμό. Η επανεξέταση περιλαμβάνει γενική έρευνα της λειτουργίας των κανόνων του παρόντος κανονισμού και την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

   α) του βαθμού στον οποίο ο προσδιορισμός ’ΕΕΕΚ’ έχει χρησιμοποιηθεί από διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου σε διάφορα κράτη μέλη, είτε σε εγχώρια είτε σε διασυνοριακή βάση·
     αα) της γεωγραφικής θέσης των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και κατά πόσο είναι αναγκαία πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η σύσταση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο iii)·
   αβ) της γεωγραφικής και τομεακής κατανομής των επενδύσεων που έχουν αναληφθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·
   αγ) της χρήσης των διαφόρων ειδικών επενδύσεων από τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και ιδίως εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής των ειδικών επενδύσεων στον παρόντα κανονισμό·
   β) της δυνατότητας να επεκταθεί η εμπορική προώθηση των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου σε τελικούς επενδυτές·
   βα) της σκοπιμότητας της συμπλήρωσης του παρόντος κανονισμού με ένα καθεστώς όσον αφορά τους θεματοφύλακες·
   ββ) της καταλληλότητας των απαιτήσεων πληροφοριών βάσει του άρθρου 12, ιδίως σχετικά με το εάν επαρκούν ώστε να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες επενδυτικές αποφάσεις·
   βγ) της αποτελεσματικότητας, αναλογικότητας και εφαρμογής των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων που προβλέπονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   βδ) του αντικτύπου του παρόντος Κανονισμού στην αγορά επιχειρηματικού κεφαλαίου·
   βε) της αξιολόγησης τυχόν εμποδίων που δεν επέτρεψαν την είσοδο επενδυτών στις εταιρείες αυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων που μπορεί να είχαν στους θεσμικούς επενδυτές άλλα προληπτικού χαρακτήρα νομοθετήματα της Ένωσης.

2.  Μετά την εξέταση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 και κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 24α

1.  Μέχρι τις 22 Ιουλίου 2017 το αργότερο, η Επιτροπή αρχίζει την εξέταση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον παρόντα κανονισμό και σε άλλες διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, και ιδίως εκείνες της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η εξέταση αυτή εστιάζεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιό της, συλλέγονται στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί η ενδεχόμενη ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρμογής, ώστε να επιτραπεί στους διαχειριστές που διαχειρίζονται εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων υπερβαίνουν το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, να καταστούν διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.  Μετά την εξέταση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 και κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 25

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 22α Ιουλίου 2013 εκτός από το ▌ άρθρο 8 παράγραφος 5, που εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0193/2012).
(2)* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
(3) ΕΕ C 175 της 19.6.2012, σ. 11.
(4) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 72.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...
(6) ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.
(7) ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
(9) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(10) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(11) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(12) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(13) ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.
(14) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
(15)* Εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(16)* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(17)* Έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού ***I
PDF 415kWORD 148k
Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))(1)
P7_TA(2012)0347A7-0249/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3a)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κατάλληλα μέσα διασφάλισης για να προληφθούν σοβαρές ζημίες στην ευρωπαϊκή καλλιέργεια μπανάνας, που είναι ένας τομέας με πολύ σημαντικό βάρος στην τελική γεωργική παραγωγή πολλών απόκεντρων περιοχών. Η περιορισμένη ικανότητα διαφοροποίησης σε αυτές τις περιοχές, λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών τους, καθιστά ευαίσθητο τον τομέα παραγωγής της μπανάνας. Είναι απαραίτητο επομένως να προβλέπονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί όσον αφορά τις προτιμησιακές εισαγωγές από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση της καλλιέργειας της μπανάνας με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4a)  Η στενή παρακολούθηση των εισαγωγών μπανάνας θα διευκολύνει την έγκαιρη λήψη οποιασδήποτε απόφασης όσον αφορά την ενεργοποίηση του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες, την έναρξη έρευνας ή την επιβολή μέτρων διασφάλισης. Κατά συνέπεια η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την τακτική παρακολούθηση των εισαγωγών μπανάνας από την ημερομηνία εφαρμογής της συμφωνίας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το ενδεχόμενο μέτρων διασφάλισης μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σχέση με την παραγωγή της Ένωσης, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης οι οποίοι παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 48 της συμφωνίας.
(5)  Το ενδεχόμενο μέτρων διασφάλισης μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σχέση με την παραγωγή της Ένωσης, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης οι οποίοι παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 48 της συμφωνίας. Για τα προϊόντα και τους οικονομικούς τομείς των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διασφάλισης από τη στιγμή κατά την οποία το εν λόγω προϊόν, κατά την εισαγωγή του στην Ένωση, προκαλεί ή υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσει ζημία στους παραγωγούς των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών της Ένωσης που παράγουν παρόμοια ή άμεσα ανταγωνιστικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5a) σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας μπορεί να ανακύψει για τους παραγωγούς εντός της Ένωσης από την έλλειψη συμμόρφωσης με τις ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τίτλο ΙΧ ’Εμπόριο και Βιώσιμη Ανάπτυξη’ της συμφωνίας, ιδίως σε σχέση με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές του.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να λαμβάνουν μία από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 50 της συμφωνίας.
(6)  Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να λαμβάνουν μία από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 50 της συμφωνίας. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα διασφάλισης σε περίπτωση που απειλούνται τα προϊόντα και οι οικονομικοί τομείς των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών, βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάζει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, των μέτρων διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες, στην οποία να περιλαμβάνονται επικαιροποιημένα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις εισαγωγές μπανανών από την Κολομβία και το Περού και αποτίμηση των επιπτώσεών τους στις τιμές της αγοράς, στην απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας στην Ένωση και στην εξέλιξη του τομέα παραγωγής μπανάνας της Ένωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στους μικρούς παραγωγούς και στους συνεταιρισμούς. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ό, τι καλύτερο μπορεί για να περιλαμβάνεται ανάλυση του αντίκτυπου της συμφωνίας και του παρόντος κανονισμού στην παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στην Ένωση και στη ροή θεμιτού εμπορίου μεταξύ όλων των μερών της συμφωνίας.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Οι ιδιαίτερες προκλήσεις στην Κολομβία και στο Περού όσον αφορά τα ανθρώπινα, κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά δικαιώματα σε σχέση με τα προϊόντα από την Κολομβία και το Περού απαιτούν εντατικό διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και ενωσιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Θα πρέπει να υπάρχουν λεπτομερείς διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει από τα κράτη μέλη πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, σχετικά με τυχόν τάσεις των εισαγωγών που ενδέχεται να επιβάλλουν την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης.
(8)  Θα πρέπει να υπάρχουν λεπτομερείς διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει από τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, και να ζητεί από τους τομείς που συμμετέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν τάσεις των εισαγωγών που ενδέχεται να επιβάλλουν την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8a)  Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του κανονισμού για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία θα περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Τα συνοδευτικά έγγραφα και ο έλεγχος της συμφωνίας καθώς και η τυχόν θέσπιση αναγκαίων μέτρων διασφάλισης θα πρέπει να γίνουν σε πλαίσιο μέγιστης δυνατής διαφάνειας και με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενταχθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ενωσιακές επιτροπές με αντικείμενο την εργασία, το περιβάλλον ή τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, αύξηση των εισαγωγών που συγκεντρώνονται σε μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Σε περίπτωση που υπάρχει αύξηση εισαγωγών προϊόντων που συγκεντρώνεται σε μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να εισαγάγει μέτρα προηγούμενης εποπτείας.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό και κατά το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαία για την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας και για τη διευκόλυνση της προσαρμογής. Θα πρέπει να καθοριστεί η μέγιστη περίοδος εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης και θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την παράταση και την επανεξέταση αυτών των μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 της συμφωνίας.
(14)  Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό και κατά το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαία για την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας και για τη διευκόλυνση της προσαρμογής. Θα πρέπει να καθοριστεί η μέγιστη περίοδος εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης και θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την παράταση και την επανεξέταση αυτών των μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 της συμφωνίας. Όταν πρόκειται για την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης για την προστασία των προϊόντων και των οικονομικών τομέων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις, βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η στενή παρακολούθηση διευκολύνει την έγκαιρη λήψη οποιασδήποτε απόφασης όσον αφορά την πιθανή έναρξη έρευνας ή την επιβολή μέτρων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στους ευαίσθητους κλάδους από την ημερομηνία εφαρμογής της συμφωνίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)  Θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ιδιαίτερη σημασία της τήρησης των διεθνών κανόνων για την εργασία που έχει επεξεργαστεί η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Η προάσπιση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και οι μπανάνες που εισάγονται από την Κολομβία ή το Περού θα πρέπει να έχουν παραχθεί υπό καλές μισθολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε οι παραγωγοί της Ένωσης να μην πέφτουν θύματα ενός ντάμπινγκ, μειονέκτημα το οποίο δεν θα είναι σε θέση να αντισταθμίσουν και το οποίο θα υπονομεύσει οριστικά την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά της μπανάνας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει έγκαιρη και αποτελεσματική χρήση του μηχανισμού σταθεροποίησης για την μπανάνα προς αποφυγή της απειλής σοβαρής επιδείνωσης ή σοβαρής επιδείνωσης για τους παραγωγούς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και, από τον Ιανουάριο του 2020, προς χρήση υφισταμένων μέσων όπως η ρήτρα διασφάλισης ή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα πρέπει να σκεφθεί την ανάπτυξη νέων μέσων με τα οποία, σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς, θα καταστεί δυνατή η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των τομέων παραγωγής στην Ένωση και ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα) ’σοβαρή επιδείνωση’: σοβαρές διαταραχές σε έναν τομέα ή βιομηχανία· ’απειλή σοβαρής επιδείνωσης’: σοβαρές διαταραχές που είναι σαφώς επικείμενες.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α

Παρακολούθηση

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη των στατιστικών για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων από την Κεντρική Αμερική, ιδίως όσον αφορά τους ευαίσθητους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της μπανάνας. Γι’ αυτόν τον λόγο συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη και τον κλάδο της μπανάνας στην Ένωση καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
2.  Βάσει δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος των ενδιαφερόμενων κλάδων παραγωγής, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τη διεύρυνση του πεδίου παρακολούθησης σε άλλους κλάδους παραγωγής.
3.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές από την Κολομβία και το Περού προϊόντων που ανήκουν στους ευαίσθητους κλάδους και σε εκείνους στους οποίους έχει επεκταθεί η παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της μπανάνας.
4.  Στην έκθεση παρακολούθησης που θα συντάσσει η Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιλαμβάνει τα ποσοστά απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας των παραγωγών μπανάνας στην Κολομβία και το Περού για να αποφύγει όλες τις μορφές ντάμπιγκ.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 β (νέο)
Άρθρο 2β

Διάλογος σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της συμφωνίας

Η Επιτροπή θεσπίζει συστηματικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη εφαρμογή και τον αντίκτυπο της συμφωνίας.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5, που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.
1.  Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5, που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Έρευνα μπορεί επίσης να κινηθεί στην περίπτωση που υπάρχει κύμα εισαγωγών επικεντρωμένο σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη έρευνας, όπως ορίζεται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.
3.  Έρευνα μπορεί επίσης να κινηθεί στην περίπτωση που υπάρχει κύμα εισαγωγών επικεντρωμένο σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη έρευνας, όπως ορίζεται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειμενικούς και ποσοτικοποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, και ιδίως το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος, σε απόλυτες και σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, στα κέρδη και τις ζημίες, και στην απασχόληση. Η απαρίθμηση αυτή δεν είναι εξαντλητική και είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και άλλοι παράγοντες για τον καθορισμό της ύπαρξης σοβαρής ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας, όπως αποθέματα, τιμές, απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου, ρευστότητα, και άλλοι παράγοντες που προκαλούν ή ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.
5.  Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειμενικούς και ποσοτικοποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, και ιδίως το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος, σε απόλυτες και σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, στα κέρδη και τις ζημίες, στην απασχόληση και στις συνθήκες εργασίας. Η απαρίθμηση αυτή δεν είναι εξαντλητική και είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και άλλοι παράγοντες για τον καθορισμό της ύπαρξης σοβαρής ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας, όπως αποθέματα, τιμές, απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου, ρευστότητα, συνέπειες για την απασχόληση και άλλοι παράγοντες που προκαλούν ή ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)
5a.  Επιπλέον, κατά την έρευνα, η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα το κατά πόσο τηρούν η Κολομβία και το Περού τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές του τίτλου ΙΧ της συμφωνίας και τις επιπτώσεις στη διαμόρφωση των τιμών ή στην εμφάνιση αθέμιτων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή ζημία ή τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας για παραγωγούς ή μεμονωμένους κλάδους της οικονομίας της Ένωσης.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Οποιαδήποτε παράταση δυνάμει της παραγράφου 3 παραχωρείται κατόπιν έρευνας ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 3, βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5.
4.  Οποιαδήποτε παράταση δυνάμει της παραγράφου 3 παραχωρείται κατόπιν έρευνας ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 3, βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α

Έκθεση

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση της συμφωνίας και του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών μέτρων, μέτρων προηγούμενης εποπτείας, μέτρων περιφερειακής επιτήρησης και μέτρων διασφάλισης, την περάτωση της έρευνας χωρίς λήψη μέτρων και τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας και την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από ενδιαφερόμενα μέρη.
2.  Η έκθεση περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές μπανάνας από την Κολομβία και το Περού και σχετικά με τον άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη της απασχόλησης και στις συνθήκες εργασίας εντός του ενωσιακού παραγωγικού τομέα.
3.  Σε ιδιαίτερα τμήματα της έκθεσης εκτιμώνται η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον τίτλο ΙΧ της συμφωνίας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί επ’ αυτού εκ μέρους της Κολομβίας και του Περού στο πλαίσιο των εσωτερικών μηχανισμών τους καθώς και τα αποτελέσματα του διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 282 της συμφωνίας.
4.  Η έκθεση παρουσιάζει επίσης περίληψη των στατιστικών στοιχείων και της εξέλιξης του εμπορίου με την Κολομβία και το Περού.
5.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει και να διευκρινίσει οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.
6.  Το αργότερο τρεις μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση αυτή.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)
4a.  Εάν η γνώμη της επιτροπής πρόκειται να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται άνευ αποτελέσματος, εφόσον, εντός της προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή ζητηθεί από απλή πλειοψηφία των μελών της επιτροπής.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I A

Άρθρο 12α

Η εφαρμοστέα διάταξη για τους σκοπούς έγκρισης των αναγκαίων κανόνων εφαρμογής για την εφαρμογή των κανόνων που περιέχονται στο προσάρτημα 2Α του παραρτήματος ΙΙ στη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και Κολομβίας και Περού, αφετέρου, ’Για τον ορισμό της έννοιας ’Καταγόμενα Προϊόντα’ και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας’ και στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος Ι ’Κατάργηση δασμών’ της συμφωνίας είναι το άρθρο 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
1a.  Η εφαρμογή του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες δεν αποτρέπει σε καμία περίπτωση την ενεργοποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται στη διμερή ρήτρα διασφάλισης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις εισαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως δηλώνονται στην τρίτη και τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Εφόσον επιτευχθεί ο όγκος ενεργοποίησης για την Κολομβία ή για το Περού κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, να αναστείλει προσωρινά τον προτιμησιακό δασμό που εφαρμόζεται για τα προϊόντα της αντίστοιχης καταγωγής κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους για μια χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες ούτε το τέλος του ημερολογιακού έτους.
2.  Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις εισαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως δηλώνονται στην τρίτη και τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Εφόσον επιτευχθεί ο όγκος ενεργοποίησης για την Κολομβία ή για το Περού κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, αναστέλλει προσωρινά τον προτιμησιακό δασμό που εφαρμόζεται για τα προϊόντα της αντίστοιχης καταγωγής κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους για μια χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες ούτε το τέλος του ημερολογιακού έτους. Η μη εφαρμογή της εν λόγω αναστολής είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)
5a.  Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εισαγωγές μπανάνας από την Κολομβία και το Περού. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Κατόπιν ενός δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος κράτους μέλους, του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους, η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε αξιοσημείωτη αύξηση στις εισαγωγές μπανάνας από την Κολομβία και το Περού και, αν κρίνεται αναγκαίο με βάση το άρθρο 5, λαμβάνει μέτρα προηγούμενης εποπτείας.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα προηγούμενης εποπτείας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, με κάθε υπέρβαση του ορίου ενεργοποίησης του μηχανισμού κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 γ (νέα)
5γ.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει και να εξηγήσει οποιαδήποτε θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της συμφωνίας και αφορούν τον τομέα της μπανάνας.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0249/2012).


Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής ***I
PDF 420kWORD 164k
Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))(1)
P7_TA(2012)0348A7-0237/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας που αφορούν τη διμερή ρήτρα διασφάλισης και την εφαρμογή του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες που έχει συμφωνηθεί με την Κεντρική Αμερική.
(3)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι πλέον κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας που αφορούν τη διμερή ρήτρα διασφάλισης και την εφαρμογή του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες που έχει συμφωνηθεί με την Κεντρική Αμερική.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί διασφάλισης για να προληφθούν σοβαρές ζημίες στην καλλιέργεια μπανάνας στην ΕΕ, που είναι ένας τομέας με πολύ μεγάλη σημασία για την τελική γεωργική παραγωγή πολλών εξόχως απόκεντρων περιοχών. Η περιορισμένη ικανότητα διαφοροποίησης σε αυτές τις περιοχές, λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών τους, καθιστά ευαίσθητο τον τομέα παραγωγής της μπανάνας. Είναι απαραίτητο, επομένως, να προβλέπονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί όσον αφορά τις προτιμησιακές εισαγωγές από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση της καλλιέργειας της μπανάνας με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, καθώς αποτελεί ζωτικό τομέα απασχόλησης για ορισμένες περιοχές, ιδίως για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας μπορεί να ανακύψει για τους παραγωγούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την μη τήρηση ειδικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Τίτλο VIII ’Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη’ του Τμήματος IV της συμφωνίας, ιδίως των εργασιακών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών, επομένως είναι επιβεβλημένη η θέσπιση μέτρων διασφάλισης.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το ενδεχόμενο μέτρων διασφάλισης μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σχέση με την παραγωγή της Ένωσης, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης οι οποίοι παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 104 της συμφωνίας.
(5)  Το ενδεχόμενο μέτρων διασφάλισης μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτες τιμές ή σε σχέση με την παραγωγή της Ένωσης, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης οι οποίοι παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 104 της συμφωνίας. Βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα προϊόντα και τους οικονομικούς τομείς των εξόχως απόκεντρων περιοχών πρέπει να θεσπιστούν μέτρα διασφάλισης από την στιγμή κατά την οποία το εν λόγω προϊόν, κατά την εισαγωγή του στην Ένωση, προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ζημία στους παραγωγούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης που παράγουν παρόμοια ή άμεσα ανταγωνιστικά προϊόντα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να λαμβάνουν μία από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 2 της συμφωνίας.
(6)  Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να λαμβάνουν μία από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 2 της συμφωνίας. Πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα διασφάλισης σε περίπτωση που απειλούνται τα προϊόντα ή οι οικονομικοί τομείς των εξόχως απόκεντρων περιοχών, βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Τα καθήκοντα που αφορούν τη διενέργεια ερευνών και, εάν χρειάζεται, την επιβολή μέτρων διασφάλισης πρέπει να επιτελούνται με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.
(7)  Τα καθήκοντα που αφορούν την παρακολούθηση και την επανεξέταση της συμφωνίας, τη διενέργεια ερευνών και, εάν χρειάζεται, την επιβολή μέτρων διασφάλισης πρέπει να επιτελούνται με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Πρέπει να υπάρχουν λεπτομερείς διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει από τα κράτη μέλη πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, σχετικά με τυχόν τάσεις των εισαγωγών που ενδέχεται να επιβάλλουν την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης.
(8)  Πρέπει να υπάρχουν λεπτομερείς διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει από τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, σχετικά με τυχόν τάσεις των εισαγωγών που ενδέχεται να επιβάλλουν την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέο)
(8α)  Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά εάν τηρούνται οι όροι του κανονισμού για αυτεπάγγελτη κίνηση διαδικασίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρήσει ότι πληρούνται οι όροι, θα υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβάνοντας και εξήγηση όλων των παραγόντων που είναι σχετικοί με την κίνηση μιας τέτοιας διαδικασίας για τη διεξαγωγή ερευνών.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση των εισαγωγών συγκεντρωμένη σε μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιοχές ή κράτη μέλη της Ένωσης μπορεί να προκαλέσει ή να υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει σοβαρή ζημία ή επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης. Σε περίπτωση που υπάρχει αύξηση εισαγωγών προϊόντων που συγκεντρώνεται σε μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιοχές ή κράτη μέλη της Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να εισαγάγει μέτρα προηγούμενης εποπτείας.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Είναι επίσης αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 112 της συμφωνίας, να καθοριστούν προθεσμίες για την έναρξη των ερευνών και τον προσδιορισμό του κατά πόσον είναι ή δεν είναι ενδεδειγμένα τα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία αξιολόγηση αυτού του προσδιορισμού, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
(12)  Είναι επίσης αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 112 της συμφωνίας, να καθοριστούν προθεσμίες για την έναρξη των ερευνών και τον προσδιορισμό του κατά πόσον είναι ή δεν είναι ενδεδειγμένα τα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία αξιολόγηση αυτού του προσδιορισμού, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό και κατά το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαία για την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας και για τη διευκόλυνση της προσαρμογής. Πρέπει να καθοριστεί η μέγιστη περίοδος εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης και θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την παράταση και την επανεξέταση αυτών των μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 105 της συμφωνίας.
(14)  Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό και κατά το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαία για την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας και για τη διευκόλυνση της προσαρμογής. Πρέπει να καθοριστεί η μέγιστη περίοδος εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης και θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την παράταση και την επανεξέταση αυτών των μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 105 της συμφωνίας. Όταν πρόκειται για την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης για την προστασία των προϊόντων και των οικονομικών τομέων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις, βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η στενή παρακολούθηση θα διευκολύνει την έγκαιρη λήψη οιασδήποτε απόφασης όσον αφορά την πιθανή έναρξη έρευνας ή την επιβολή μέτρων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στους ευαίσθητους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της μπανάνας, από την ημερομηνία εφαρμογής της συμφωνίας.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)  Είναι απαραίτητο να τονισθεί η σημασία της τήρησης των διεθνών προτύπων εργασίας που έχει καταρτίσει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Η προάσπιση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και οι μπανάνες που εισάγονται από την Κεντρική Αμερική θα πρέπει να έχουν παραχθεί με αξιοπρεπείς κοινωνικές, περιβαλλοντικές και μισθολογικές συνθήκες, ώστε οι παραγωγοί της Ένωσης να μην γίνονται θύματα ενός ντάμπινγκ που δεν θα είναι σε θέση να αντισταθμίσουν και το οποίο θα υπονόμευε οριστικά την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά της μπανάνας.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, των μέτρων διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για την μπανάνα, στην οποία να περιλαμβάνονται ενημερωμένα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές από την Κεντρική Αμερική και αξιολόγηση του αντικτύπου τους στις τιμές της αγοράς, καθώς και στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας στην Ένωση και την εξέλιξη του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, και η οποία να δίνει ιδιαίτερη σημασία στους μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να περιλαμβάνει ανάλυση του αντίκτυπου της συμφωνίας και του παρόντος κανονισμού στην παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στην Ένωση και στη ροή θεμιτού εμπορίου μεταξύ όλων των μερών της συμφωνίας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει επιμελή και αποτελεσματική χρήση του μηχανισμού σταθεροποίησης για τη μπανάνα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής επιδείνωσης ή η σοβαρή επιδείνωση για τους παραγωγούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης και, από τον Ιανουάριο του 2020, να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα μέσα, όπως η ρήτρα διασφάλισης ή, αν καταστεί απαραίτητο, να εξετάσει την ανάπτυξη νέων μέσων τα οποία, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής στην αγορά, θα καταστήσει δυνατή τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών κλάδων στην Ένωση, και ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο β
β) ’ενδιαφερόμενα μέρη’: μέρη που επηρεάζονται από τις εισαγωγές του σχετικού προϊόντος·
β) ’ενδιαφερόμενα μέρη’: μέρη που επηρεάζονται από τις εισαγωγές του σχετικού προϊόντος, περιλαμβανομένων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ και οργανώσεων των εργαζομένων·
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα) ’σοβαρή επιδείνωση’: σημαντικές διαταραχές σε έναν τομέα ή κλάδο· ’κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής επιδείνωσης’: σημαντικές διαταραχές οι οποίες είναι εκδήλως επικείμενες.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α

Παρακολούθηση

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη των στατιστικών για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων από την Κεντρική Αμερική, ιδίως όσον αφορά τους ευαίσθητους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της μπανάνας. Για αυτόν τον λόγο συνεργάζεται και ανταλλάσσει δεδομένα σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη, τον κλάδο παραγωγής της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
2.  Βάσει δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος των ενδιαφερόμενων κλάδων παραγωγής, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τη διεύρυνση του πεδίου παρακολούθησης σε άλλους τομείς.
3.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές από την Κεντρική Αμερική προϊόντων που ανήκουν στους ευαίσθητους τομείς και σε εκείνους στους οποίους έχει επεκταθεί η παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της μπανάνας.
4.  Στην έκθεση παρακολούθησής της, η Επιτροπή κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συμπεριλάβει τα ποσοστά απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας για τους παραγωγούς μπανάνας στην Κεντρική Αμερική, ώστε να αποφευχθεί κάθε μορφή ντάμπινγκ.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5, που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.
1.  Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5, που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.
Εάν κριθεί σκόπιμο, το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μπορεί να διαβουλευθεί και να αντλήσει αναλύσεις από ανεξάρτητους φορείς, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις, η ΔΟΕ, πανεπιστημιακοί ή οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Το αίτημα για έναρξη έρευνας περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι για την επιβολή του μέτρου διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Το αίτημα, εν γένει, περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος σε απόλυτες ή σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στο επίπεδο πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση της ικανότητας παραγωγής, στα κέρδη και τις ζημίες και στην απασχόληση.
2.  Το αίτημα για έναρξη έρευνας περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι για την επιβολή του μέτρου διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Το αίτημα, εν γένει, περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος σε απόλυτες ή σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στο επίπεδο πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση της ικανότητας παραγωγής, στα κέρδη και τις ζημίες, στην απασχόληση και στις συνθήκες εργασίας.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Έρευνα μπορεί επίσης να κινηθεί στην περίπτωση που υπάρχει κύμα εισαγωγών επικεντρωμένο σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη έρευνας, όπως ορίζεται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.
3.  Έρευνα μπορεί επίσης να κινηθεί στην περίπτωση που υπάρχει κύμα εισαγωγών επικεντρωμένο σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη έρευνας, όπως ορίζεται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή αναζητά κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία προκειμένου να προβεί σε διαπίστωση, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και, όταν το κρίνει σκόπιμο, προσπαθεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.
4.  Η Επιτροπή αναζητά κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία προκειμένου να προβεί σε διαπίστωση, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και προσπαθεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειμενικούς και ποσοτικοποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, και ιδίως το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος, σε απόλυτες και σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, στα κέρδη και τις ζημίες, και στην απασχόληση. Η απαρίθμηση αυτή δεν είναι εξαντλητική και είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και άλλοι παράγοντες για τον καθορισμό της ύπαρξης σοβαρής ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας, όπως αποθέματα, τιμές, απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου, ρευστότητα, και άλλοι παράγοντες που προκαλούν ή ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.
5.  Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειμενικούς και ποσοτικοποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, και ιδίως το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος, σε απόλυτες και σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, στα κέρδη και τις ζημίες, και στην απασχόληση. Η απαρίθμηση αυτή δεν είναι εξαντλητική και είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και άλλοι παράγοντες για τον καθορισμό της ύπαρξης σοβαρής ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας, όπως αποθέματα, τιμές, απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου, ρευστότητα, και άλλοι παράγοντες που προκαλούν ή ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, όπως η επίτευξη των όγκων ενεργοποίησης που περιγράφονται στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7
7.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την έρευνα είναι διαθέσιμα, κατανοητά, διαφανή και επαληθεύσιμα.
7.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την έρευνα είναι διαθέσιμα, κατανοητά, διαφανή, ενημερωμένα, αξιόπιστα και επαληθεύσιμα.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Σε περίπτωση που κύμα εισαγωγών προϊόντων που ανήκουν σε ευαίσθητους τομείς συγκεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, η Επιτροπή μπορεί να εισαγάγει μέτρα προηγούμενης εποπτείας.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Οποιαδήποτε παράταση δυνάμει της παραγράφου 3 παραχωρείται κατόπιν έρευνας ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 3, βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5.
4.  Οποιαδήποτε παράταση δυνάμει της παραγράφου 3 παραχωρείται κατόπιν έρευνας ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, αίτημα ενδιαφερόμενων μερών, αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 3, βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α

Έκθεση

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση της συμφωνίας και του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών μέτρων, μέτρων προηγούμενης εποπτείας, μέτρων περιφερειακής επιτήρησης και μέτρων διασφάλισης, την περάτωση της έρευνας χωρίς λήψη μέτρων και τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας και την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτήν, ενώ περιλαμβάνει πληροφορίες που λαμβάνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
2.  Ειδικά τμήματα της έκθεσης ασχολούνται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Τίτλου VIII ’Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη’ του Τμήματος IV της συμφωνίας και με τις σχετικές ενέργειες της Κεντρικής Αμερικής σύμφωνα με τους εσωτερικούς μηχανισμούς της και τις ενέργειες του φόρουμ διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών.
3.  Η έκθεση παρουσιάζει επίσης περίληψη των στατιστικών στοιχείων και της εξέλιξης του εμπορίου με την Κεντρική Αμερική.
4.  Η έκθεση περιλαμβάνει ενημερωμένα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές μπανάνας από την Κεντρική Αμερική και σχετικά με τον άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπό τους όσον αφορά την εξέλιξη της απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας στον παραγωγικό τομέα της Ένωσης.
5.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει και να εξηγήσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας και του παρόντος κανονισμού.
6.  Το αργότερο τρεις μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση αυτή.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Εάν η γνώμη της επιτροπής πρόκειται να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται άνευ αποτελέσματος εφόσον, εντός της προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο Ι α – Άρθρο 12 α (νέο)
Κεφάλαιο Ια

Άρθρο 12α

12α. Η εφαρμοστέα διάταξη για την έγκριση των απαραίτητων εκτελεστικών κανόνων για την εφαρμογή των κανόνων που περιέχονται στο Προσάρτημα 2Α του Παραρτήματος II ’Ορισμός της έννοιας ’καταγόμενα προϊόντα’ και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας’ και στο Προσάρτημα 2 του Παραρτήματος I ’Κατάργηση δασμών’ της συμφωνίας είναι το άρθρο 247α του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η εφαρμογή του μηχανισμού σταθεροποίησης για την μπανάνα σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει την ενεργοποίηση μέτρων που προβλέπονται από τη διμερή ρήτρα διασφάλισης.
Τροπολογίες 31 και 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις εισαγωγές από χώρα της Κεντρικής Αμερικής για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όπως δηλώνονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Η εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με συντελεστή προτιμησιακού δασμού υπόκειται, εκτός από την απόδειξη καταγωγής που ορίζεται βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ (Ορισμός της έννοιας ’καταγόμενα προϊόντα’ ή ’προϊόντα καταγωγής’ και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας) της συμφωνίας με την Κεντρική Αμερική, στην υποβολή πιστοποιητικού εξαγωγής το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της δημοκρατίας της χώρας της Κεντρικής Αμερικής από την οποία γίνεται η εξαγωγή των προϊόντων. Εφόσον επιτευχθεί ο όγκος ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, να αναστείλει προσωρινά τον προτιμησιακό δασμό κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους για μια χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες και όχι πέραν του τέλους του ημερολογιακού έτους.
2.  Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις εισαγωγές από χώρα της Κεντρικής Αμερικής για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όπως δηλώνονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Η εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με συντελεστή προτιμησιακού δασμού υπόκειται, εκτός από την απόδειξη καταγωγής που ορίζεται βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ (Ορισμός της έννοιας ’καταγόμενα προϊόντα’ ή ’προϊόντα καταγωγής’ και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας) της συμφωνίας με την Κεντρική Αμερική, στην υποβολή πιστοποιητικού εξαγωγής το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της δημοκρατίας της χώρας της Κεντρικής Αμερικής από την οποία γίνεται η εξαγωγή των προϊόντων. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή για την υποβολή πιστοποιητικού εξαγωγής δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον εξαγωγέα με αυξημένο διοικητικό φόρτο, επιπρόσθετα έξοδα ή λοιπούς περιορισμούς του εμπορίου στην πράξη. Εφόσον επιτευχθεί ο όγκος ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, η Επιτροπή θα αναστείλει προσωρινά τον προτιμησιακό δασμό κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους για μια χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες και όχι πέραν του τέλους του ημερολογιακού έτους. Η μη εφαρμογή της εν λόγω αναστολής είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εισαγωγές μπανάνας από την Κεντρική Αμερική. Στην παρακολούθηση περιλαμβάνονται τα ποσοστά απασχόλησης και οι συνθήκες εργασίας, καθώς και η ροή της παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και η ροή θεμιτού εμπορίου. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη, τους κλάδους παραγωγής της Ένωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κράτους μέλους, του κλάδου της μπανάνας στην Ένωση, οιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους, ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε σημαντική αύξηση των εισαγωγών μπανάνας από την Κεντρική Αμερική και λαμβάνει μέτρα προηγούμενης εποπτείας, εφόσον χρειάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 γ (νέα)
5γ.  Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα προηγούμενης εποπτείας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, με κάθε υπέρβαση του όγκου ενεργοποίησης του μηχανισμού κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 δ (νέα)
5δ.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει και να εξηγήσει τα οιαδήποτε θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της συμφωνίας και αφορούν τον τομέα της μπανάνας.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0237/2012).


Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I
PDF 267kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))
P7_TA(2012)0349A7-0055/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0289),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 53 παράγραφος 1, 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0138/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 21ης Σεπτεμβρίου 2011 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 14ης Ιουνίου 2012, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (Α7-0055/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2012/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων

P7_TC1-COD(2011)0136


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2012/28/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 376 της 22.12.2011, σ. 66.


Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I
PDF 269kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
P7_TA(2012)0350A7-0069/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0552),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0322/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Ιουλίου 2012, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0069/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν

P7_TC1-COD(2010)0289


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1029/2012.)

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 10 Μαΐου 2011 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0205).


Κατάσταση στη Συρία
PDF 309kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη Συρία (2012/2788(RSP))
P7_TA(2012)0351RC-B7-0425/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Ιουλίου, της 25ης Ιουνίου, της 14ης Μαΐου, της 23ης Απριλίου και της 23ης Μαρτίου 2012, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012 για την Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη σχετικά με τη Συρία η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας στις 15 Μαρτίου, 14 και 27 Απριλίου, 27 Μαΐου, 3 και 18 Ιουνίου, 6, 8 και 20 Ιουλίου, 3, 4, 8 και 18 Αυγούστου, και 5 Σεπτεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσης σχετικά με τη Συρία στις 17 και 31 Ιουλίου και στις 29 Αυγούστου 2012,

–  έχοντας υπόψη την τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στη Συρία από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβαν στις 17 Αυγούστου 2012 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών Nabil El Araby σχετικά με το διορισμό του Lakhdar Brahimi στη θέση του νέου Κοινού Ειδικού Εκπροσώπου για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 509/2012 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2012 με τον οποίον τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με την λήψη περιοριστικών μέτρων ενόψει της κατάστασης που επικρατεί στη Συρία και τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Συμβουλίου για την υλοποίηση των μέτρων αυτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 66/253 που εξέδωσε στις 3 Αυγούστου 2012 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 19/1 της 1ης Μαρτίου 2012, S-19/1 της 1ης Ιουνίου 2012 και 20/L.22 της 6ης Ιουλίου 2012 που εξέδωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Συρία, της 15ης Αυγούστου 2012,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αναστολής της ιδιότητας της Συρίας ως μέλους που έλαβε στις 13 Αυγούστου 2012 ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC),

–  έχοντας υπόψη το ’Εθνικό Σύμφωνο’ και το ’Κοινό Πολιτικό Όραμα για τη Μετάβαση στη Συρία’ που εκδόθηκαν μετά τη διάσκεψη που πραγματοποίησε η συριακή αντιπολίτευση στο Κάιρο στις 2 και 3 Ιουλίου 2012 υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Ομάδας Δράσης που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 30 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Annan και τις αποφάσεις 2042, 2043 και 2059 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Πρωτοβουλίας ’The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria’, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2012,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις, καθώς και τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, πράξεις στις οποίες η Συρία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από την έναρξη της βίαιης καταστολής των ειρηνικών διαδηλώσεων στη Συρία, το Μάρτιο του 2011, κάπου 20.000 άτομα, ως επί το πλείστον άμαχοι, έχουν σκοτωθεί · ότι οι βαριές βιαιοπραγίες, όπως η χρήση βαρέως οπλισμού και οι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές, και οι σφαγές που διαπράττουν ο συριακός στρατός, οι δυνάμεις ασφαλείας και η Σαμπίχα, όπως και οι διάφορες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αυξάνονται συνεχώς· ότι άνδρες, γυναίκες και παιδιά υπήρξαν θύματα σειράς σφαγών και σκόπιμων μαζικών δολοφονιών· ότι τα βασανιστήρια, οι μαζικές συλλήψεις και οι εκτεταμένες καταστροφές κατοικημένων περιοχών έχουν κλιμακωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες· ότι πόλεις και οικισμοί σε ολόκληρη τη Συρία πολιορκούνται και βομβαρδίζονται από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις ακόμη και με ελικόπτερα και πολεμικά αεροσκάφη· ότι με τον αυξανόμενο στρατιωτικό χαρακτήρα της σύγκρουσης η κατάσταση διολισθαίνει σε εμφύλιο πόλεμο·

Β.  εκτιμώντας ότι κάθε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της κατάστασης στη Συρία θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό της, που ήδη αντιμετωπίζει μια ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση, και θα συνέχιζε επίσης να πλήττει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα της Ιορδανίας και του Λιβάνου, με απρόβλεπτες προεκτάσεις και επιπτώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, κάπου 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Αύγουστο λόγω των συνεχιζόμενων μαχών, που σημαίνει ότι πάνω από 20 000 άνθρωποι πέθαναν από την έναρξη της σύγκρουσης· ότι, λόγω της επιδείνωσης των βιαιοπραγιών και των επισφαλών συνθηκών από άποψη ασφάλειας και ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, οι γειτονικές χώρες, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, βοηθούν ένα δραματικά αυξανόμενο αριθμό Σύριων πολιτών που αναζητούν καταφύγιο, ιδίως στην Τουρκία, την Ιορδανία και το Λίβανο· ότι 235.000 Σύριοι πρόσφυγες έχουν καταγραφεί ή περιμένουν να καταγραφούν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες· ότι πάνω από το 75% των προσφύγων αυτών είναι γυναικόπαιδα· ότι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες δεν καταγράφονται· ότι πάνω από 100.000 πρόσφυγες πιστεύεται ότι εγκατέλειψαν τον Αύγουστο τη Συρία διασχίζοντας τα σύνορα με την Ιορδανία, το Λίβανο, το Ιράκ και την Τουρκία με μέσο ημερήσιο ρυθμό 500-2.000 ατόμων· ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, πάνω από 1,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Συρίας και κάπου 3 εκατομμύρια χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας· ότι το συριακό καθεστώς έχει σκοπίμως αποκόψει σε ολόκληρες κοινότητες όπως στο Χομς και, πιο πρόσφατα, στο Χαλέπι, την πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό και φάρμακα· ότι η Τουρκία κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας για τους αμάχους που να φυλάσσεται από τις γειτονικές χώρες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Αυγούστου 2012 ο Kofi Annan ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Κοινού Ειδικού Εκπροσώπου ΟΗΕ-Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη Συρία ως αποτέλεσμα της αδιαλλαξίας του συριακού καθεστώτος, της αυξανόμενης ένοπλης βίας και της αδυναμίας του διαιρεμένου Συμβουλίου Ασφαλείας να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειές του για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου έξη σημείων· ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αλγερίας Lakhdar Brahimi διορίστηκε πρόσφατα νέος Κοινός Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη Συρία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς έχει απολέσει κάθε αξιοπιστία και νομιμοποίηση ως εκπρόσωπος του συριακού λαού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βέτο της Ρωσίας και της Κίνας δεν επέτρεψαν στο Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει απόφαση που να επικυρώνει το αποτέλεσμα των προσπαθειών της Ομάδας Δράσης για τη Συρία και απέτρεψαν τη λήψη των προταθέντων μέτρων για την επιβολή της εφαρμογής του σχεδίου Annan των έξι σημείων βάσει του άρθρου 41 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ· ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει επομένως μέχρι σήμερα κατορθώσει να συνεννοηθεί και να δώσει την κατάλληλη απάντηση στην Συριακή κρίση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ και το αυταρχικό καθεστώς του δεν έχουν θέση στο μέλλον της Συρίας· ότι ο Πρόεδρος οφείλει να αποσυρθεί ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και να καταστεί δυνατή μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση της χώρας· ότι διάφοροι πρώην πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του καθεστώτος, καθώς και πρέσβεις, έχουν αυτομολήσει σε γειτονικές χώρες και ακόμη πιο μακριά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στο σημερινό καθεστώς· ότι η εναλλακτική αυτή λύση θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να αντιπροσωπεύει την ποικιλομορφία της συριακής κοινωνίας και να σέβεται πλήρως τις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με ειδική έμφαση στα δικαιώματα των εθνοτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και των γυναικών· ότι η συγκρότηση, από δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μιας αντιπροσωπευτικής και χωρίς αποκλεισμούς μεταβατικής κυβέρνησης μπορεί να συμβάλει στην εναλλακτική αυτή λύση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέβαλε στοχοθετημένες κυρώσεις στη Συρία σε διαδοχικές φάσεις και κατέστησε πιο αυστηρό το εμπάργκο όπλων που είχε επιβάλει στη Συρία· ότι, παρά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η ΕΕ στις πωλήσεις όπλων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού καθώς και παρά την απαγόρευση της εξαγωγής τεχνολογιών παρακολούθησης, έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά μεταφοράς όπλων μέσω των υδάτων της ΕΕ, η δε διαρροή στοιχείων για εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων της ΕΕ και διαφόρων συριακών εταιρειών, ομάδων και ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ αποδεικνύουν την εσωτερική αδυναμία της ΕΕ να εφαρμόσει τις αποφάσεις που η ίδια λαμβάνει και τους κανονισμούς που θεσπίζει·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες και κράτη, είτε απευθείας είτε μέσω περιφερειακών διαύλων και γειτονικών χωρών, συνεχίζουν να υποστηρίζουν ενεργά όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη, με οικονομική, επιχειρησιακή, υλικοτεχνική και τακτική υποστήριξη και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων, πυρομαχικών και κάθε είδους στρατιωτικού εξοπλισμού, υλικοτεχνικής υποστήριξης, μέσων επικοινωνίας και κάθε είδους βοήθειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς, πράγμα το οποίο αποδεικνύει τον ευρύτερο περιφερειακό χαρακτήρα της σύγκρουσης· ότι η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της σύρραξης το μόνο που θα φέρει είναι περισσότερα δεινά στον συριακό λαό και στην περιοχή συνολικά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ότι μια πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 50 εκατομμυρίων ευρώ θα ενεργοποιηθεί για την υποστήριξη εκείνων που τη χρειάζονται εντός της Συρίας αλλά και εκείνων που βγαίνουν από τα σύνορά της· ότι, σύμφωνα με την ECHO (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας), η ΕΕ έχει ήδη προσφέρει 142 εκατομμύρια ευρώ, η δε συνολική ευρωπαϊκή βοήθεια, μαζί με εκείνη από τα κράτη μέλη, ανέρχεται σε 224 περίπου εκατομμύρια ευρώ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι της Συριακής αντιπολίτευσης έκαναν διάφορες συνεδριάσεις τους περασμένους μήνες με σκοπό την υπέρβαση των εσωτερικών αντιθέσεων και τη δημιουργία ενός ενωμένου μετώπου και ότι εξέδωσαν ένα ’Εθνικό Σύμφωνο’ και ένα ’Κοινό Πολιτικό Όραμα’ για τη μετάβαση στη Συρία, καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Πρωτοβουλίας ’The Day After project: Supporting a Democratic Transition in Syria'· ότι, παρ’ όλες τις προσπάθειες, οι εσωτερικές διαιρέσεις και εντάσεις εντός της αντιπολίτευσης παραμένουν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Δράσης για τη Συρία ενέκρινε την 1η Ιουλίου 2012 στη Γενεύη αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για μια μετάβαση με πρωτοβουλία της Συρίας, η οποία περιλαμβάνει τη συγκρότηση ενός μεταβατικού κυβερνητικού σχήματος με πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες·

1.  τονίζει εκ νέου ότι καταδικάζει απερίφραστα τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση αδιάκριτης βίας από το καθεστώς του Προέδρου Assad κατά του συριακού άμαχου πληθυσμού και ιδίως τις στοχευμένες δολοφονίες παιδιών και γυναικών και τις ομαδικές εκτελέσεις στα χωριά· εκφράζει τη βαθύτατη του ανησυχία για τη βαρύτητα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα τυχόν εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητας που εγκρίνουν ή διαπράττουν οι συριακές αρχές, ο συριακός στρατός, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι συνεργαζόμενες παραστρατιωτικές ομάδες· καταδικάζει τις συνοπτικές εξωδικαστικές εκτελέσεις και όλες τις άλλες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διαπράττονται από τις ομάδες και τις δυνάμεις που αντιτίθενται στο καθεστώς Assad·

2.  επικροτεί τις προσπάθειες των γειτονικών χωρών ως προς την φιλοξενία και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες από τη Συρία και ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μια μεγαλύτερη διεθνή υποστήριξη και βοήθεια· τονίζει ότι έχει όλως ιδιαίτερη σημασία να βρεθεί μια βιώσιμη απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση τόσο εντός της Συρίας όσο και για τους Σύριους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες· καλεί τις γειτονικές χώρες να συνεχίσουν να προσφέρουν προστασία στους πρόσφυγες από τη Συρία και στους μετακινηθέντες και, δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεών τους, να μην απελαύνουν ούτε να επαναπατρίζουν στη Συρία κανέναν από τους ανωτέρω· καλεί την ΕΕ να λάβει τα δέοντα υπεύθυνα μέτρα στο θέμα της πιθανής συρροής προσφύγων στα κράτη μέλη της· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό· επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη, ακόμη και οικονομικών πόρων, για να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων της Τουρκίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, ώστε να φιλοξενήσουν το αυξανόμενο πλήθος των προσφύγων από τη Συρία, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον συριακό πληθυσμό, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες·

3.  ζητεί από το συριακό καθεστώς να επιτρέψει την ταχεία παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την πλήρη είσοδο των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των διεθνών μέσων ενημέρωσης στη Συρία, και να διευκολύνει την εφαρμογή ανθρωπιστικών εκεχειριών ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας· τονίζει και πάλι ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους όσοι εμπλέκονται στην κρίση· υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να στερούνται ιατρικής φροντίδας όσοι είναι τραυματίες και έχουν ανάγκη βοήθειας και απευθύνει έκκληση σε όλα τα ενεχόμενα μέρη να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό, να επιτρέψουν την πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε τροφή, νερό, ηλεκτρικό, και να απέχουν από τη χρήση κάθε μορφής εκφοβισμού και βίας εις βάρος ασθενών, ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας·

4.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα του Συριακού λαού για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία, και εξαίρει το θάρρος και την αποφασιστικότητά του και ειδικά των γυναικών·

5.  καλεί όλους τους ένοπλους εμπλεκόμενους να θέσουν άμεσα τέρμα στη βία στη Συρία· καλεί τη Συριακή Κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως το συριακό στρατό από τις πολιορκημένες κωμοπόλεις και πόλεις, να απελευθερώσει άμεσα όλους τους κρατούμενους διαδηλωτές, τους πολιτικούς κρατουμένους, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους μπλόγκερς και δημοσιογράφους·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρέλειψε να δράσει και να συμφωνήσει σε μια απόφαση προκειμένου να ασκηθεί ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη πίεση για τον τερματισμό της βίας στη Συρία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως προς τη Ρωσία και την Κίνα να αναλάβουν την ευθύνη που φέρουν και να θέσουν τέλος στη βία και την καταστολή εις βάρος του συριακού πληθυσμού, μεταξύ άλλων και προσφέροντας υποστήριξη στην αναγκαστική εφαρμογή των αποφάσεων 2042 και 2043; εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών της στο θέμα αυτό· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει την έγκριση μιας απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ασκώντας αποτελεσματική διπλωματική πίεση τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κίνα·

7.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει περαιτέρω μέτρα και να συνεχίσει να διερευνά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όλες τις εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο της ’Ευθύνης Παροχής Προστασίας’ (RtoP), σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, για να βοηθήσουμε το Συριακό λαό και να σταματήσουμε την αιματοχυσία·

8.  στηρίζει τις εκκλήσεις διαφόρων ομάδων της αντιπολίτευσης και της Τουρκικής Κυβέρνησης περί δημιουργίας ασφαλών περιοχών κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας και ενδεχομένως εντός της Συρίας, καθώς και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη διεθνή κοινότητα· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να εντείνει τις συνομιλίες με την Τουρκία, το Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών και τη Συριακή αντιπολίτευση, σχετικά με τη δημιουργία αυτών των ασφαλών περιοχών που θα υποδέχονται τους Σύριους πρόσφυγες και θα προσφέρουν καταφύγιο και προστασία σε όσους διώκονται από το καθεστώς·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Πρόεδρο Bashar al-Assad και το καθεστώς του να εγκαταλείψουν αμέσως την εξουσία ώστε να καταστεί εφικτή το ταχύτερο δυνατόν μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση με πρωτοβουλία της ίδιας της Συρίας·

10.  καλεί όλα τα μέρη να συμφωνήσουν το ταχύτερο δυνατόν για (τοπικές) καταπαύσεις του πυρός, ώστε να καταστεί δυνατή μια συμπεφωνημένη και ουσιαστική εκεχειρία·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της σύγκρουσης και για τη σεκταριστική βία· επισημαίνει το ρόλο των διαφόρων περιφερειακών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων, και ανησυχεί για τις πιθανότητες επέκτασης της συριακής σύγκρουσης και στις γειτονικές χώρες· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα έγκρισης πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά των εξωτερικών παραγόντων και ομάδων που εμπλέκονται στις επί τόπου επιχειρήσεις προς υποστήριξη του καθεστώτος του Bashar al-Assad·

12.  καταδικάζει την εκπεφρασμένη βούληση του συριακού καθεστώτος να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα κατά της ’εξωτερικής τρομοκρατικής απειλής’, υπενθυμίζει στον Πρόεδρο Assad τις υποχρεώσεις της κυβέρνησής του βάσει του Πρωτοκόλλου της Γενεύης για την απαγόρευση της χρήσης χημικών όπλων, και καλεί τις συριακές αρχές να τηρήσουν στο ακέραιο τις διεθνείς τους υποχρεώσεις·

13.  στηρίζει τις συνεχείς προσπάθειες της ΕΕ για να ενταθεί η πίεση πάνω στο καθεστώς του Προέδρου Assad μέσω περιοριστικών μέτρων· καλεί την ΕΕ να εξετάσει τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου των περιοριστικών μέτρων της ώστε να καλύπτουν και εξωτερικές οντότητες ή ομάδες που ξεκάθαρα προσφέρουν ή διευκολύνουν την παροχή κρίσιμης οικονομικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στις συριακές αρχές·

14.  χαιρετίζει την απόφαση της Ισλαμικής Διάσκεψης Κορυφής της 14ης-15ης Αυγούστου 2012, για την αναστολή της συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και όλα τα περιφερειακά του όργανα, τους εξειδικευμένους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς·

15.  επικροτεί τις προσπάθειες των εκπροσώπων της συριακής αντιπολίτευσης για τη δημιουργία ενός ενωμένου μετώπου των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, καθώς και τα πρόσφατα δημοσιευθέντα ’Εθνικό Σύμφωνο’ και ’Κοινό Πολιτικό Όραμα’ για τη μετάβαση στη Συρία, καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Πρωτοβουλίας ’The Day After project: Supporting a Democratic Transition in Syria’ προτρέπει τη συριακή αντιπολίτευση να συνεχίσει την προσπάθεια, ώστε να συγκροτήσει μια αξιόπιστη εναλλακτική δυνατότητα απέναντι στο καθεστώς και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενώσουν τη συριακή αντιπολίτευση· χαιρετίζει τη θερμή υποστήριξη που πρόσφεραν η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία στο συριακό πληθυσμό· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη διαλόγου με τις αρχές της Τουρκίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, με τον Αραβικό Σύνδεσμο και την αντιπολίτευση της Συρίας, για την προετοιμασία της ειρηνικής μετάβασης στην μετά Άσσαντ Συρία·

16.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την έκκληση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για προσφυγή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την κατάσταση στη Συρία, με σκοπό τη διενέργεια επίσημης έρευνας· αναλαμβάνει και το ίδιο θερμά τη δέσμευση να μεριμνήσει ώστε όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβάσεις του διεθνούς δικαίου να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους· υποστηρίζει θερμά το έργο της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία, που επιδιώκει τη διερεύνηση όλων των παραβιάσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν στη χώρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να φροντίσουν ώστε στην 21η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να μπορέσει η Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της, με την κατάλληλη ενίσχυση, εάν χρειαστεί·

17.  ζητεί μια ειρηνική και γνήσια πολιτική διαδικασία εκδημοκρατισμού υπό συριακή ευθύνη, που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού και να στηρίζεται σε ένα διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών δυνάμεων και συστατικών στοιχείων της συριακής κοινωνίας, με σκοπό την δρομολόγηση μιας διεργασίας ριζικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που θα συνυπολογίζει επίσης την ανάγκη επίτευξης μια εθνικής συμφιλίωσης και θα αναλάβει να επιτύχει το σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και λοιπών μειονοτήτων·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας, στην Κυβέρνηση και τη Συμβουλευτική Συνέλευση του Κράτους του Κατάρ, στην Κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Λιβάνου, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας.


Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία
PDF 294kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς (2012/2789(RSP))
P7_TA(2012)0352RC-B7-0427/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και ειδικότερα τα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2012(1) σχετικά με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, της 16ης Φεβρουαρίου 2012(2) σχετικά με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, της 14ης Δεκεμβρίου 2011(3) σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών για τη Δούμα, και της 7ης Ιουλίου 2011(4) σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία που θα δημιουργεί ένα νέο συνολικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την ’εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό’, που εγκαινιάστηκε το 2010,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που έχει συσταθεί με νόμο,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσίας, ιδίως το άρθρο 118, το οποίο ορίζει ότι η δικαιοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία απονέμεται μόνον από δικαστήρια, καθώς και το άρθρο 120 το οποίο ορίζει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στο Ρωσικό Σύνταγμα και στους ομοσπονδιακούς νόμους,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Catherine Ashton, στις 17 Αυγούστου 2012, σχετικά με την καταδίκη των μελών του πανκ συγκροτήματος ’Pussy Riot’ στη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 για την αποπομπή του μέλους της Δούμας Gennady Gutkov που ανήκει στο κόμμα ’Δίκαιη Ρωσία’,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω πολλών σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της έγκρισης περιοριστικών νόμων τους τελευταίους μήνες, υπάρχουν εντεινόμενες ανησυχίες για το κατά πόσον η Ρωσία ανταποκρίνεται στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, γεγονός που αποδεικνύεται από τη δέσμευση της Ένωσης να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να διαπραγματευθεί μια νέα συμφωνία πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ- Ρωσίας, καθώς επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία έχουν εδραιώσει ένα βαθύ και ευρύ πλαίσιο σχέσεων, ιδίως στον ενεργειακό, τον οικονομικό και τον επιχειρηματικό τομέα, και έχουν αποκτήσει αμοιβαία αλληλεξάρτηση στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες και ότι οι ρωσικές αρχές ενέκριναν πρόσφατα σειρά νομοθετημάτων που περιλαμβάνουν αμφιλεγόμενες διατάξεις και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περαιτέρω περιορισμό παραγόντων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και την παρεμπόδιση της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπισθούν εν ευθέτω χρόνω ως ζητήματα προτεραιότητας, ιδίως στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ρωσίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι των Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, Anastasia Barburova, Stanislav Markelov και Sergei Magnitsky δεν έχουν διαλευκανθεί·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mikhail Khordorkovsky και ο συνέταιρός του Platon Lebedev κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση από το δικαστήριο της περιφέρειας Khamovnichesky της Μόσχας στις 30 Δεκεμβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη, η δίκη και η ετυμηγορία χαρακτηρίστηκαν διεθνώς ως πολιτικά υποκινούμενες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση του Sergei Magnitsky είναι μία μεταξύ των πολλών περιπτώσεων κατάχρησης εξουσίας από τις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες παραβιάζουν ασύστολα το κράτος δικαίου και έχουν αφήσει ατιμώρητους όσους προκάλεσαν το θάνατό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πληθώρα άλλων δικαστικών υποθέσεων όπου επιδιώκεται, επί τη βάσει κατασκευασμένης με πολιτικά κριτήρια αιτιολογίας, η εξουδετέρωση των πολιτικών αντιπάλων και ο εκφοβισμός της κοινωνίας των πολιτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταδίκη των μελών του ρωσικού πανκ συγκροτήματος ’Pussy Riot’ σε διετή φυλάκιση για συναυλία διαμαρτυρίας κατά του Προέδρου Vladimir Putin σε ορθόδοξο καθεδρικό ναό της Μόσχας είναι δυσανάλογη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Δούμα έχει προγραμματισθεί ψηφοφορία στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 για την άρση της ασυλίας του Gennady Gudkov λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της εντολής του, χωρίς να τηρούνται οι απαιτούμενες δημοκρατικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου επιτάσσει την ισότιμη και αμερόληπτη εφαρμογή των κοινοβουλευτικών κανόνων σε όλα τα μέλη της Δούμας· λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα μέλη του κόμματος ’Δίκαιη Ρωσία’ όπως οι Dimitri Gudkov και Ilya Ponomarev, αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα νομοθεσία για τις ΜΚΟ και η νομοθεσία για το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, τη φίμωση των αντίθετων πολιτικών απόψεων και την παρενόχληση των ΜΚΟ, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε, τον Ιούλιο 2012, νομοσχέδιο με το οποίο παραχωρεί σε ρωσικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες και χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό, καθεστώς ’ξένου πράκτορα'·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα από τις δηλώσεις και δεσμεύσεις του Προέδρου Putin και του Πρωθυπουργού Medvedev, οι πολιτικές ελευθερίες των ρώσων πολιτών δέχονται αυξανόμενες πιέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Putin δήλωσε ότι επείγει η αντιμετώπιση της τεράστιας διαφθοράς στη Ρωσία και δεσμεύτηκε δημοσία για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στη χώρα εκφράζοντας ανησυχίες για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και του νομικού συστήματος της Ρωσίας·

1.  τονίζει ότι η ύπαρξη ουσιαστικών και εποικοδομητικών σχέσεων ΕΕ - Ρωσίας εξαρτάται από τις προσπάθειες για την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική και οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη της Ρωσίας εξαρτώνται από την επικράτηση του κράτους δικαίου και την εμφάνιση μιας γνήσιας δημοκρατικής επιλογής·

2.  εκτιμά ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των δημοκρατικών προτύπων, του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος στη Ρωσία·

3.  χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 25ης Ιουλίου 2012 για επανεξέταση των υποθέσεων Khoderkovsky και Lebedev σύμφωνα με τις συστάσεις του προεδρικού συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Δεκέμβριο του 2011· σημειώνει τη μείωση της ποινής του Lebedev κατά τρία χρόνια· ζητεί να συνεχισθεί η συνολική αναθεώρηση των τριών αυτών υποθέσεων με βάση τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας για δίκαιες και διαφανείς δίκες και να τύχουν πλήρους σεβασμού και εφαρμογής τα συμπεράσματα και οι συστάσεις του προεδρικού συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την υπόθεση Khodorkovsky·

4.  καλεί τις ρωσικές αρχές να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους υπαίτιους για τις δολοφονίες των Anna Politkovskaya και Natalya Yestemirova και τις παροτρύνει να διεξαγάγουν αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση Magnistky και για άλλες υποθέσεις και να θέσουν τέλος στην πανταχού παρούσα ατιμωρησία και την εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για άλλες δίκες με πολιτικά κίνητρα, ιδίως για την ποινική δίωξη επιστημόνων που κατηγορούνται για κατασκοπεία λόγω συνεργασίας με ξένα επιστημονικά ιδρύματα, για την καταδίκη της ακτιβίστριας της αντιπολίτευσης Taisiya Osipova σε 8 χρόνια παραμονής σε σωφρονιστική αποικία μετά από δίκη που εκτιμάται ότι είχε πολιτικά κίνητρα, στην οποία έγινε χρήση αμφιβόλων και ενδεχομένως κατασκευασμένων στοιχείων που δεν πληρούσε τα πρότυπα της δίκαιης δίκης, για την κράτηση και για την υποκινούμενη από πολιτικά κίνητρα ποινική δίωξη περισσότερων από δώδεκα συμμετεχόντων στη διαδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 6 Μαΐου 2012, οι οποίοι κατηγορήθηκαν άδικα για τις λεγόμενες ’μαζικές εξεγέρσεις’, καθώς και για τη δικαστική έρευνα εις βάρος ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, όπως των Alexei Navalny, Boris Niemcov και Sergej Udelcov·

6.  εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για την ετυμηγορία και τη δυσανάλογη ποινή που επέβαλε το δικαστήριο της περιφέρειας Khamovnichesky στη Ρωσία στην υπόθεση των Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina και Ekaterina Samutsevitch, μελών του πανκ συγκροτήματος ’Pussy Riot'· σημειώνει με ανησυχία ότι η υπόθεση αυτή έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη έξαρση του πολιτικά υποκινούμενου εκφοβισμού και της δίωξης ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Ρωσική Ομοσπονδία, τάση που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η απόφαση αυτή θα αναθεωρηθεί και θα ανατραπεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας·

7.  σημειώνει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε να διεξαχθεί ψηφοφορία για την πρόωρη απομάκρυνση από τη Δούμα του βουλευτή της Gennady Gudkov λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της βουλευτικής εντολής του, κατά παράβαση του άρθρου 289 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα· τονίζει ότι η δρομολόγηση πολιτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του κοινοβουλίου προκειμένου ο Gennady Gudkov, μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος ’Δίκαιη Ρωσία’, να εκπέσει της βουλευτικής του εντολής εκλαμβάνεται από την κοινή γνώμη ως εκφοβισμός με στόχο τη νόμιμη πολιτική δραστηριότητα ενός κόμματος της αντιπολίτευσης που υποστήριξε αιτήματα του κινήματος διαμαρτυρίας· καλεί τη Ρωσία να αποφύγει να χρησιμοποιεί αυθαίρετα τους νόμους με σκοπό την επιβολή περιορισμών στους βουλευτές της αντιπολίτευσης·

8.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το επιδεινούμενο κλίμα που επικρατεί ως προς την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, ιδίως δε για την πρόσφατη έγκριση σειράς νομοθετημάτων για τις διαδηλώσεις, τις ΜΚΟ, τη δυσφήμηση και το Διαδίκτυο, τα οποία περιλαμβάνουν αμφιλεγόμενες διατάξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυθαίρετη επιβολή· υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι μια σύγχρονη και ευημερούσα κοινωνία οφείλει να αναγνωρίζει και να προστατεύει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα όλων των πολιτών της· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα αρμόδια ρωσικά όργανα να τροποποιήσουν τους νέους νόμους για τις ΜΚΟ, ώστε να προστατευθούν από πολιτικές διώξεις οι ενώσεις πολιτών που λαμβάνουν οικονομική στήριξη από ξένα κεφάλαια εγνωσμένου κύρους·

9.  εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το νόμο περί εξτρεμισμού, δεδομένου ότι αφήνει μεγάλα περιθώρια ως προς την ερμηνεία των βασικών εννοιών του για ’εξτρεμιστικές δράσεις’ και ’εξτρεμιστικές οργανώσεις’, ο οποίος, σύμφωνα με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυθαιρεσίες και περιορισμό των ελευθεριών του συνέρχεσθαι, της έκφρασης και πεποιθήσεων· καλεί τις ρωσικές αρχές να δώσουν απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες τροποποιώντας το νόμο·

10.  υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος Medvedev συγκρότησε ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος και τη βελτίωση του σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Ρωσία· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει τις ρωσικές αρχές να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές και πρόσφερε πάντοτε τη βοήθεια της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του πλαισίου της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό·

11.  καταδικάζει την πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία για την ποινικοποίηση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες και παρόμοιες προσπάθειες σε ομοσπονδιακό επίπεδο· υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές την υποχρέωσή τους να υπερασπίζουν την ελευθερία έκφρασης και τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων (LGBT)·

12.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να παράσχουν συνεκτική και ισχυρή υποστήριξη στους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και τους εκπροσώπους νέων τοπικών κοινωνικών κινημάτων· ζητεί από την ΕΕ να ασκεί διαρκώς πίεση στις ρωσικές προκειμένου να εκπληρώσουν τα πρότυπα του ΟΑΣΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των σχετικών διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας, προκειμένου να παγιωθεί η διαλειτουργικότητα σε όλους τους τομείς συνεργασίας, και ζητεί βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των συναντήσεων αυτών για να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότητά τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή δράση που πρέπει να αναληφθεί κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, και το άνοιγμα της διαδικασίας αυτής στην ουσιώδη συμβολή από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κρατικής Δούμας και ΜΚΟ του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναμένει ότι ο διάλογος θα διεξάγεται εκ περιτροπής στη Ρωσία και σε κράτος μέλος της ΕΕ·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια κα τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0088.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0054.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0575.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0335.


Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ)
PDF 287kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012: Προς μια Τραπεζική Ένωση (2012/2729(RSP))
P7_TA(2012)0353B7-0457/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο ’Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση’,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ής Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2009 με τίτλο ’Κοινοτικό πλαίσιο για τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα’ (COM(2009)0561),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της Ομάδας G20 στη σύνοδο κορυφής του Πίτσμπουργκ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με το θέμα των διασυνοριακών ρυθμίσεων και των σημαντικών από συστημική άποψη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα μέτρα και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2012, για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (COM(2012)0280),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 13 της έκθεσης της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία υπό την προεδρία του Jacques de Larosière, η οποία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο Barroso στις 25 Φεβρουαρίου 2009 και αναφέρει ότι ’η ομάδα ζητεί ένα συνεκτικό και λειτουργικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων στην ΕΕ’,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ(4), και ιδιαίτερα τη σύσταση 6 του ψηφίσματος αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (A7-0166/2010),

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ) σχετικά με την ανεξαρτησία των ΕΕΑ,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας της 1ης Ιουνίου 2008 για τη συνεργασία μεταξύ των χρηματοοικονομικών εποπτικών αρχών, των κεντρικών τραπεζών και των υπουργείων οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασυνοριακή χρηματοοικονομική σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2011 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (COM(2011)0452),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2011 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (COM(2011)0453).

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της(9), την τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978 περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών(10) και την έκτη οδηγία 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982, για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών(11),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 16 Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων(12) (αναδιατύπωση),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 5ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδύσεων(13),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 31ης Αυγούστου 2011, προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών, σχετικά με τη ’θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο –Όλα τα τμήματα’ (2011/2020(BUD)),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, σχετικά με τις προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (O-000151/2012 – B7-0360/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της Ομάδας G20 στη σύνοδο κορυφής του Πίτσμπουργκ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009, στην οποία ζητείται να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το θέμα των διασυνοριακών ρυθμίσεων και των σημαντικών από συστημική άποψη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έως το τέλος του 2010·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθοριστικό να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς και για να διακοπεί η σχέση μεταξύ τραπεζών και δημόσιων χρεών, προκειμένου να αρχίσει η πορεία προς μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2010 το Κοινοβούλιο προσδιόρισε -στο ψήφισμά του για τη διασυνοριακή διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα και στην έκθεσή του σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση ευρωπαϊκής αρχής τραπεζών- λύσεις για τα προβλήματα της διασυνοριακής διαχείρισης κρίσεων, και συγκεκριμένα έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό εποπτείας, τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου σταθερότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ ο ΕΜΣ θα μπορούσε, με επίσημη απόφαση, να έχει τη δυνατότητα άμεσης αναχρηματοδότησης των τραπεζών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο καταλήγουν τελικά στα ίδια συμπεράσματα με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την ανάγκη για ένα περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας, και ζητούν τώρα τη δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης με τη σύσταση ενιαίου μηχανισμού εποπτείας σε συνδυασμό με συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και εξυγίανσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης κοινοβουλευτική συμμετοχή έχει ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατική νομιμοποίηση της διαδικασίας που θα οδηγήσει στη δημιουργία αυτής της Τραπεζικής Ένωσης, όπως αναφέρεται σαφώς στην τέταρτη ’δομική μονάδα’ της προαναφερθείσας έκθεσης του Herman Van Rompuy, δηλαδή εκείνη που αφορά την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμμετείχε πλήρως στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, μέσω της διαδικασίας συναπόφασης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά παράβαση των ίδιων αυτών των αρχών αλλά και του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την τελευταία να υποβάλει πρόταση για ενιαίο μηχανισμό εποπτείας με μόνη νομική βάση το άρθρο 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστερώντας έτσι το Κοινοβούλιο από τη νομοθετική εξουσία του σε θέματα ενιαίας αγοράς, για τα οποία διαφορετικά ισχύει το δικαίωμα συναπόφασης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν στη διαδικασία συμμετέχουν μόνο τα κράτη μέλη, εκτός από το ότι η διαδικασία ούτε θα επιταχυνθεί ούτε θα γίνει αποτελεσματικότερη, αυτό θα είναι και αρνητικό μήνυμα προς τους πολίτες, σε μια εποχή στην οποία αναγνωρίζεται ευρέως η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατική υποστήριξη·

1.  επαναλαμβάνει ότι, σε στιγμές κρίσης, η κοινοτική μέθοδος πρέπει πάντα να υπερισχύει, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση θα μπορέσει να βγει πιο δυνατή από την κρίση·

2.  καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να προωθούν τη δημοκρατική νομιμότητα σε όλες τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση και τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας που προτείνονται, με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη·

4.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν κατάλληλα υπόψη οι ενδεχόμενες δευτερογενείς επιπτώσεις της Τραπεζικής Ένωσης στη ζώνη του ευρώ στα κράτη που δεν είναι μέλη της·

5.  υπογραμμίζει ότι θα εξετάσει τις προτάσεις για την Τραπεζική Ένωση συνολικά, σε περίπτωση που συνεπάγονται τροποποίηση νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί με συναπόφαση·

6.  υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην εποπτεία, συμπεριλαμβανομένων μετατοπίσεων προς άλλα όργανα, πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργάνων αυτών έναντι του Κοινοβουλίου, το οποίο πρέπει να διαθέτει πλήρη δικαιώματα κλήσης σε λογοδοσία και πλήρεις εξουσίες σε σχέση με τους διορισμούς και τις δημοσιονομικές διαδικασίες·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 351 Ε της 2.12.2011, σ. 61.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0331.
(3) EE L 125 της 5.5.2001, σ. 15.
(4) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 41.
(5) EE L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
(6) EE L 331 της 15.12.2010, σ. 162.
(7) EE L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(8) ECFIN/CEFCPE(2008)REP/53106 REV REV.
(9) EE L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
(10) EE L 295 της 20.10.1978, σ. 36.
(11) EE L 378 της 31.12.1982, σ. 47.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0049.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0313.


Νότια Αφρική: σφαγή απεργών ανθρακωρύχων
PDF 288kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη Νότιο Αφρική: σφαγή απεργών μεταλλωρύχων (2012/2783(RSP))
P7_TA(2012)0354RC-B7-0443/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Κοινό Σχέδιο Δράσης για τη στρατηγική εταιρική σχέση Νότιας Αφρικής-ΕΕ, μοναδική εταιρική σχέση αυτού του είδους που έχει μέχρι σήμερα συναφθεί μεταξύ ΕΕ και χώρας της Αφρικής,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (’συμφωνία Κοτονού’),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα κατά την εργασία και της συνέχειάς της,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη το Πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Διεθνούς Συμβουλίου Μεταλλευμάτων και Μετάλλων (ICMM),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εμπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτίου Αφρικής το 1999, όπως συμπληρώθηκε το 2009 με διατάξεις περί πολιτικής και οικονομικής συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση τύπου του Προέδρου Jacob Zuma στις 17 Αυγούστου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton στις 23 και 24 Αυγούστου 2012 μετά τον 11ο Υπουργικό Διάλογο Αφρικής-ΕΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα ΑΚΕ-ΕΕ της 30ής Μαΐου 2012 σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στις χώρες ΑΚΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 78 τραυματίστηκαν στις 16 Αυγούστου 2012 κατά τη διάρκεια σύγκρουσης μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και απεργών μεταλλωρύχων στο ορυχείο λευκόχρυσου της Λονμίν στη Μαρικάνα στην Βορειοδυτική Επαρχία της Νότιας Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι της τραγωδίας είχαν προηγηθεί βίαιες απεργιακές κινητοποιήσεις επί σειρά ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φύλακες και 2 αξιωματούχοι της αστυνομίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 270 μεταλλωρύχοι συνελήφθησαν κατά τις απεργίες και κατηγορήθηκαν για τον θάνατο των συναδέλφων τους με βάση το νόμο περί ’κοινού σκοπού’ που ισχύει από την εποχή του καθεστώτος του απαρτχάιντ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δημόσια κατακραυγή, οι εισαγγελικές αρχές ήραν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εις βάρος των μεταλλωρύχων που είχαν συλληφθεί στις 16 Αυγούστου 2012 και ότι αναβλήθηκε η δίκη τους για την κατηγορία των βιαιοπραγιών που τους βαρύνει μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι ανακρίσεις·

Δ.  εκτιμώντας ότι οι ανθρωποκτονίες συνιστά το αιματηρότερο επεισόδιο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών αφότου έπεσε το καθεστώς του απαρτχάιντ το 1994·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιστατικό πρέπει να εξετασθεί υπό την ευρύτερη προοπτική των τεράστιων κοινωνικοοικονομικών ανισορροπιών που μαστίζουν τη χώρα, ότι, μετά την πτώση του καθεστώτος του απαρτχάιντ, η Νότια Αφρική κατόρθωσε μεν να οικοδομήσει ένα δημοκρατικό κράτος, αλλά αντιμετωπίζει ακόμη κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, με συνεχιζόμενες μεγάλες ανισότητες και με υψηλό δείκτη φτώχειας και ανεργίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τα αιματηρά γεγονότα, ο Πρόεδρος Zuma καταδίκασε δημοσίως την τραγική αυτή κατάσταση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Zuma συνέστησε επιτροπή δικαστικής έρευνας με σκοπό να διερευνήσει τους φόνους, ενώ η Ανεξάρτητη Αστυνομική Διεύθυνση Ανακρίσεων της Νότιας Αφρικής (IPID) άρχισε επίσης έρευνες για τους φόνους· λαμβάνονατς υπόψη ότι συστήθηκε διϋπουργική επιτροπή με αποστολή να βρει διαρκή λύση στα προβλήματα που προκάλεσαν αυτές τις δολοφονίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις στους μηχανισμούς επίλυσης εργατικών διαφορών, πράγμα που προκαλεί βαρύ οικονομικό κόστος για τη Νότια Αφρική και λειτουργεί ανασταλτικά για τις ξένες επενδύσεις·

Θ.  εκτιμώντας ότι οι απεργοί μεταλλωρύχοι προέβαλαν μισθολογικές διεκδικήσεις προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ορυχείου, τη Λονμίν, τρίτη εταιρεία παγκοσμίως στην εξόρυξη λευκόχρυσου και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμάχη οφείλεται επίσης και στους έντονους πολιτικούς και συνδιακαλιστικούς ανταγωνισμούς, ιδίως μεταξύ της Εθνικής Ένωσης Μεταλλωρύχων (NUM) και του Σωματείου Μεταλλωρύχων και Εργαζομένων στον Κατασκευαστικό Κλάδο (AMCU)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποπεμφθείς πρώην πρόεδρος της Ένωσης Νεολαίας του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσσου (ANCYL), Julius Malema, υποστήριζε τους απεργούς και το AMCU·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορυκτά και μεταλλεύματα από τη Νότια Αφρική εξάγονται και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι ο μεταλλευτικός τομέας πλήττεται από μειωμένη ζήτηση και αυξημένα λειτουργικά έξοδα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εργαζόμενοι στο ορυχείο λευκόχρυσου της Λονμίν στη Μαρικάνα εξακολουθούν να απεργούν διεκδικώντας υψηλότερες αμοιβές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ήσαν παρούσες στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 όταν περισσότεροι από 3 000 απεργοί διαδήλωσαν στους δρόμους κοντά στο ορυχείο της Μαρικάνα αποτελώντας τη μεγαλύτερη, μη βίαιαη πορεία διαδηλωτών μετά το μακελλειό της 16ης Αυγούστου 2012·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν και σε άλλα ορυχεία, στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 δε τέσσερα άτομα τραυματίσθηκαν σε σύγκρουση στο ορυχείο χρυσού της Gold One στο Μόντερ Ιστ, όταν οι φύλακες άνοιξαν πυρ κατά των απεργών με ελαστικές σφαίρες·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απάνθρωπη δολοφονία απεργών μεταλλωρύχων στις 16 Αυγούστου 2012, καθώς και τις προηγούμενες βιαιότητες που στέρησαν τη ζωή από 10 ανθρώπους μεταξύ των οποίων δύο φύλακες και δύο αστυνομικοί·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη συμπάθειά του προς τις οικογένειες όλων όσων έχασαν τη ζωή τους από τότε που ξέσπασε η κρίση στο ορυχείο της Μαρικάνα·

3.  επικροτεί την απόφαση του Προέδρου Zuma να συστήσει ανακριτική επιτροπή, καθώς και την πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανακρίσεων (IPID) να ερευνήσει τους φόνους·

4.  καλεί την ανακριτική επιτροπή να ενεργήσει με πλήρη διαφάνεια, με απόλυτη ανεξαρτησία ναι αμεροληψία και να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα των ερευνών της με εκείνες της Ανεξάρτητης Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανακρίσεων (IPID)·

5.  ζητεί με επιμονή όλους τους εμπλεκομένους να συνεργασθούν με την επιτροπή ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες των επεισοδίων στη Μαρικάνα·

6.  ζητεί από την ανακριτική επιτροπή να ερευνήσει τα βαθύτερα αίτια για την εκτεταμένη χρήση βίας εκ μέρους των αστυνομικών δυνάμεων και εκφράζει βαθύτατες ανησυχίες για το γεγονός ότι οι αρχές ενεργοποίησαν το νόμο ’περί κοινού σκοπού’ της εποχής του απαρτχάιντ·

7.  εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός ότι οι καθιερωμένοι κοινωβνικοί εταίροι της νότιας Αφρικής χάνουν τη νομιμότητά τους μεταξύ των πολιτών λόγω των συνεχών φαινομένων διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα·

8.  καλεί τις νοτιοαφρικανικές αρχές και τη Λονμίν να εξασφαλίσουν ότι τα θύματα και οι οικογένειές τους θα έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, θα αποζημιωθούν και θα τύχουν της ανάλογης φροντίδας·

9.  ζητεί την δίκαιη μεταχείριση όλων των συλληφθέντων, σύμφωνα με τους εν ισχύι δικαστικούς κανόνες, περιλαμβανομένων των αμερόληπτων και υπό συνθήκες διαφάνειας αστυνομικών ανακρίσεων·

10.  αποδοκιμάζει την αδυναμία της Λονμίν να διαχειρισθεί την εργατική διαφορά με την απαιτούμενη ευαισθησία και την αποποίηση κάθε ευθύνης, επικροτεί ωστόσο την ανακοίνωση της εταιρείας να μην απολύσει απεργούς σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν στην εργασία τους, αντίθετα προς την προηγούμενη απαίτηση της επιχείρησης·

11.  ανησυχεί βαθύτατα από την απειλή για άσκηση βίας που εξέφρασαν απεργοί μεταλλωρύχοι, έχοντας ιδίως υπόψη τις πληροφορίες για εκφοβισμό και απειλές κατά της ζωής εργαζομένων στο ορυχείο, σε περίπτωση που συνέχιζαν να εργάζονται· καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εξασφαλίσουν ότι οι διαμαρτυρίες θα παραμείνουν ειρηνικές·

12.  ανησυχεί διότι η αντιπαράθεση στο ορυχείο της Gold One στο Μόντερ Ιστ δείχνει ότι η δυσφορία μπορεί να εξαπλωθεί και στον κλάδο του χρυσού οδηγώντας σε πιθανή γενίκευση της βίας·

13.  υπενθυμίζει σε όλες τις πλευρές την υποχρέωσή τους να σεβασθούν το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των αρχών και προτεραιοτήτων της ΔΟΕ, και το νοτιοαφρικανικό Σύνταγμα που εγγυάται τα δικαιώματα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και την ελευθερία της έκφρασης·

14.  καλεί τις νοτιοαφρικανικές αρχές, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τη Λονμίν να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί συνολική και δίκαιη λύση στη διένεξη και στην αντιδικία για τις αμοιβές και να επιστρέψει η ειρήνη κα9ι η σταθερότητα στην περιοχή·

15.  ζητεί να επιλυθούν επειγόντως οι συνεχιζόμενες διαμάχες και συγκρούσεις μεταξύ της Εθνικής Ένωσης Μεταλλωρύχων (NUM) και του Σωματείου Μεταλλωρύχων και Εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο (AMCU)·

16.  επιμένει να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των κατάλληλων αμοιβών και οι μισθολογικές ανισότητες για τους εργαζομένους στα ορυχεία της Νότιας Αφρικής·

17.  αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής έχει λάβει μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εξορυκτική βιομηχανία και προτρέπει τις αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους·

18.  καλεί την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής να αντιμετωπίσει την ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων στους κόλπους της Αστυνομικής Υπηρεσίας της χώρας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συγκράτηση βίαιων διαδηλώσεων και τη χρήση πραγματικών πυρών· ζητεί να ενταθεί η αστυνομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής·

19.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή ελεγκτικό μηχανισμό με σκοπό να αποτρέπεται η εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων εξόρυξης που έχουν παραχθεί χωρίς εγγυήσεις για την τήρηση των κοινωνικών και εργατικών κανόνων, των διατάξεων ασφαλείας και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερώσει σήμα ποιότητας για τα ορυκτά που έχουν εξορυχθεί με βάση τα πρότυπα που ισχύουν για την κοινωνική προστασία, την εργατική νομοθεσίας, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος·

20.  καλεί την κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής να διερευνήσει τα βαθύτερα αίτια της βίας, μεταξύ άλλων το ανησυχητικό χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, την αύξηση της ανεργίας των νέων, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων και να θέσουν τέρμα στις ακραίες οικονομικές ανισότητες·

21.  δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Νότια Αφρική και τονίζει την ανάγκη για σταθερή και πιο στοχοθετημένη εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τη χώρα να ανταποκριθεί στις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και την Αφρικανική Ένωση.


Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία
PDF 284kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τον διωγμό των μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία/Μιανμάρ (2012/2784(RSP))
P7_TA(2012)0355RC-B7-0426/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ και ιδίως εκείνο της 20ής Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μιανμάρ, της 7ης Μαρτίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2012, σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του υπεύθυνου τύπου της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, της 13ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την κρίση στη βόρεια πολιτεία του Ρακίν στη Βιρμανία/Μιανμάρ·

–  έχοντας υπόψη την από 11 Ιουλίου 2012 ανταλλαγή απόψεων στην υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το ζήτημα των Ροΐνγκια,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Georgieva, της 9ης Αυγούστου 2012, σχετικά με την πρόσβαση στους Ροΐγκια και σε άλλες πληττόμενες κοινότητες,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της ASEAN, της 17ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, για το Καθεστώς του Πρόσφυγα, και το σχετικό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 18 έως 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε το 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που συνάφθηκε το 1966,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στην Μιανμάρ να φιλοξενήσει τους αγώνες νοτιοανατολικής Ασίας το 2013 και να αναλάβει την προεδρία της ASEAN το 2014,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 122 παράγραφος 5, και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η νέα κυβέρνηση του Προέδρου Θέιν Σέιν, τον Μάρτιο του 2011, έχουν ληφθεί πολλά μέτρα για τη διεύρυνση των ατομικών ελευθεριών στη χώρα, έχουν απελευθερωθεί οι περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι και κάποιοι από αυτούς έχουν εκλεγεί στο Κοινοβούλιο στις επαναληπτικές εκλογές, έχουν τεθεί σε εφαρμογή προσωρινές εκεχειρίες με τις περισσότερες ένοπλες εθνοτικές ομάδες, ενώ πολλοί αυτοεξόριστοι αντιφρονούντες έχουν επιστρέψει στη Μιανμάρ ελπίζοντας σε συμφιλίωση·

Β.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη, ότι έχουν ενταθεί οι διακρίσεις κατά των Ροΐγκια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Μαΐου 2012 ο βιασμός και φόνος μιας βουδίστριας αποτέλεσε το έναυσμα για μια σειρά από φονικές συγκρούσεις μεταξύ της βουδιστικής πλειοψηφίας του πληθυσμού του Ρακίν και της μουσουλμανικής κοινότητας των Ροΐγκια στην πολιτεία Ρακίν,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις μέρες που ακολούθησαν η βία μεταξύ των δύο κοινοτήτων εντάθηκε, και σε επιθέσεις ομάδων πολιτών και δυνάμεων ασφαλείας του Ρακίν εναντίον Ροΐγκια σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, καταστράφηκαν χιλιάδες σπίτια και διώχτηκαν από τις εστίες τους 70 000 άνθρωποι, και ότι στις 10 Ιουνίου 2012 κηρύχτηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι πόλεις της πολιτείας Ρακίν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Θέιν Σέιν εξέφρασε την άποψη ότι οι μόνες λύσεις για τους Ροΐγκια είναι είτε να κλειστούν σε στρατόπεδα προσφύγων με την υποστήριξη του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες είτε να επανεγκατασταθούν σε άλλες χώρες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροΐγκια, πολλοί από τους οποίους έχουν εγκατασταθεί στην πολιτεία Ρακίν εδώ και αιώνες δεν είναι αναγνωρισμένοι ως μια από τις 135 εθνοτικές ομάδες της Βιρμανίας/Μιανμάρ και συνεπώς δεν τους έχουν δοθεί πολιτικά δικαιώματα με βάση τον νόμο του 1982 για την ιθαγένεια και πολλοί Βιρμανοί τους θεωρούν λαθρομετανάστες από το Μπαγκλαντές, υφίστανται δε συστηματικά σοβαρές διακρίσεις και περιορισμούς, για παράδειγμα όσον αφορά την κινητικότητα, τον γάμο, την παιδεία, την υγειονομική περίθαλψη και την απασχόληση, κατάσχονται τα κτήματά τους, υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία, συλλαμβάνονται αυθαίρετα και υφίστανται κακομεταχείριση από τις αρχές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των διαρκών διωγμών εκτιμάται ότι έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες περίπου ένα εκατομμύριο Ροΐγκια, 300.000 από τους οποίους μόνο στο Μπαγκλαντές, ενώ το μακροπρόθεσμο καθεστώς τους παραμένει ασαφές, οι δε αρχές του Μπαγκλαντές ζήτησαν πρόσφατα από τους διεθνείς ανθρωπιστικές ΜΚΟ που προσφέρουν βασικές υπηρεσίες υγείας και τρόφιμα σε μη δηλωμένους πρόσφυγες και στον τοπικό πληθυσμό στην περιοχή Κόξιζ Μπαζάρ να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, και σύμφωνα με πληροφορίες επαναπροωθούν τώρα τους Ροΐγκια που έχουν πάει εκεί για να ζητήσουν άσυλο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας της Επιτροπής (ECHO), διέθεσε το 2012 δέκα εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των προσφύγων Ροΐγκια και του τοπικού πληθυσμού στο Μπαγκλαντές,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Αυγούστου 2012 η κυβέρνηση της Βιρμανίας όρισε ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη από 27 εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών και θρησκευτικών οργανώσεων, για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα αίτια της θρησκευτικής βίας και την υποβολή προτάσεων,

1.  είναι θορυβημένο από τη συνεχιζόμενη εθνοτική βία στη Δυτική Βιρμανία, η οποία έχει προκαλέσει πολλούς θανάτους και τραυματισμούς, καταστροφή περιουσίας και εκδίωξη τοπικών πληθυσμών από τις εστίες τους, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη μετάβαση στη δημοκρατία στη Βιρμανία/Μιανμάρ·

2.  ζητεί από όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και καλεί τις αρχές της Βιρμανίας να σταματήσουν τις αυθαίρετες συλλήψεις Ροΐγκια, να δώσουν πληροφορίες για την τύχη των εκατοντάδων ανθρώπων που έχουν φυλακιστεί από τον Ιούνιο του 2012 που άρχισαν οι επιχειρήσεις ασφαλείας στην πολιτεία Ρακίν, και να ελευθερώσει αμέσως όσους έχουν συλληφθεί αυθαίρετα·

3.  ζητεί επειγόντως από την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να επιτρέψει την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των υπηρεσιών του ΟΗΕ και των ανθρωπιστικών ΜΚΟ, των δημοσιογράφων και των διπλωμάτων, σε όλες τις περιοχές της πολιτείας Ρακίν, να εγγυηθούν απεριόριστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια για όλους τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς, και να εξασφαλίσουν ότι οι εκτοπισθέντες Ροΐγκια θα έχουν ελευθερία κινήσεων και θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στον τόπο κατοικίας τους όταν αυτό θα είναι ασφαλές·

4.  χαιρετίζει τη σύσταση της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την απουσία εκπροσώπου των Ροΐγκια·

5.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να παραπέμψει στη δικαιοσύνη τους δράστες των βίαιων συγκρούσεων και της κακομεταχείρισης στην πολιτεία Ρακίν, και να θέσει υπό έλεγχο της εξτρεμιστικές ομάδες που σπέρνουν εθνοτικό μίσος, εκφράζουν απειλές κατά των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των διεθνών φορέων και προωθούν τις απελάσεις ή τον μόνιμο διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων·

6.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να υποστηρίξει με κάθε μέσο τη Βιρμανική Κυβέρνηση στις προσπάθειές της να σταθεροποιήσει την κατάσταση, να εφαρμόσει προγράμματα συμφιλίωσης, να καταρτίσει ένα ευρύτερο σχέδιο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης για την πολιτεία Ρακίν και να συνεχίσει την πορεία της Μιανμάρ προς τη δημοκρατία·

7.  εκφράζει την εκτίμησή του στους πολίτες της Βιρμανίας που ύψωσαν τη φωνή τους για να υποστηρίξουν τη μουσουλμανική μειονότητα και μια πλουραλιστική κοινωνία, και ζητεί από τις πολιτικές δυνάμεις να λάβουν ξεκάθαρες θέσεις στο θέμα αυτό· πιστεύει ότι ένας ανοιχτός διάλογος με τις τοπικές κοινότητες θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την άμβλυνση των πολλών εθνοτικών προβλημάτων στη Βιρμανία/Μιανμάρ·

8.  εμμένει στην άποψη ότι η μειονότητα των Ροΐγκια δεν μπορεί να αποκλειστεί από το άνοιγμα που γίνεται τώρα για μια πολυπολιτισμική Βιρμανία/Μιανμάρ, και καλεί την Κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο του 1982 για την ιθαγένεια με βάση τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, προκειμένου να δοθούν στη μειονότητα Ροΐγκια και σε άλλες μειονότητες που δεν έχουν δικό τους κράτος πολιτικά δικαιώματα και να τους εξασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση με τους πολίτες της Βιρμανίας, έτσι ώστε να τεθεί τέρμα στις πρακτικές των διακρίσεων·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σύλληψη 14 εργαζομένων στη διεθνή βοήθεια κατά τις ταραχές, και ζητεί την άμεση αποφυλάκιση των πέντε που κρατούνται ακόμα·

10.  καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας να επιτρέψει στον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις βιαιότητες στην πολιτεία Ρακίν· ζητεί από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να ιδρύσει γραφείο στη Βιρμανία/Μιανμάρ, με εντολή για πλήρη προστασία, προώθηση και παροχή τεχνικής βοήθειας, και παραρτήματα στις πολιτείες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτείας Ρακίν·

11.  παροτρύνει τη Βιρμανική Κυβέρνηση να συνεχίσει τις δημοκρατικές της μεταρρυθμίσεις εγκαθιδρύοντας κράτος δικαίου και σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες –ιδιαίτερα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι (συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου)·

12.  καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να προσφέρουν βοήθεια στους πρόσφυγες από τη Βιρμανία/Μιανμάρ και να υποστηρίξουν τη Βιρμανική Κυβέρνηση στην εξεύρεση δίκαιων λύσεων για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων·

13.  καλεί ειδικότερα το Μπαγκλαντές να συνεχίζει να δέχεται την υποστήριξη που του προσφέρεται από τους χορηγούς της βοήθειας και οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα στήριξης, και να επιτρέψει στις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας να συνεχίσουν το έργο τους στη χώρα, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της πολιτείας Ρακίν, που προκάλεσαν νέα κύματα προσφύγων οι οποίοι χρειάζονται επειγόντως βασική μέριμνα·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Βιρμανίας/Μιανμάρ και του Μπαγκλαντές, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Μιανμάρ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0142.


Αζερμπαϊτζάν: η περίπτωση του Ramil Safarov
PDF 298kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov (2012/2785(RSP))
P7_TA(2012)0356RC-B7-0428/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την καθιερωμένη πρακτική του διεθνούς δικαίου σχετικά με τη μεταφορά, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων, στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία με σκοπό τη διεύρυνση των στόχων δικαιοσύνης και κοινωνικής αποκατάστασης καταδικασθέντων ατόμων, δίδοντάς τους την ευκαιρία να εκτίσουν τις ποινές τους στη χώρα τους,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, της 5ης Σεπτεμβρίου 2012, για τη χορήγηση χάρης στον Ramil Safarov στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου 2012 από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Catherine Ashton και τον Επίτροπο Štefan Füle για την απελευθέρωση του Ramil Safarov,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Thorbjørn Jagland, της 4ης Σεπτεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την επίσημη επιστολή προς το Υπουργείο Δημόσιας Διαχείρισης και Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Vilayat Zahirov, που παρελήφθη στις 15 Αυγούστου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Viktor Orbán, της 3ης Σεπτεμβρίου 2012, στην οποία διαβεβαίωσε ότι η Ουγγαρία έπραξε σύμφωνα με τις διεθνείς της υποχρεώσεις,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν, η οποία ετέθη σε ισχύ το 1999 και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών για μια νέα συμφωνία σύνδεσης που θα αντικαταστήσει την προηγούμενη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ramil Safarov είχε φυλακισθεί σε φυλακή της Ουγγαρίας από το 2004 αφού δολοφόνησε με βίαιο τρόπο έναν αρμένιο συνάδελφο κατά τη διάρκεια αγώνα που τελούσε υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Σχέσης για την Ειρήνη στη Βουδαπέστη· δεδομένου ότι ο Safarov δήλωσε ένοχος και δεν εξέφρασε κανένα αίσθημα ενοχής υπερασπίζοντας τις πράξεις του με βάση ότι το θύμα ήταν αρμένιος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Αυγούστου 2012 ο Ramil Safarov, υπολοχαγός των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν ο οποίος είχε κριθεί ένοχος ανθρωποκτονίας και καταδικασθεί σε ισόβια στην Ουγγαρία, μεταφέρθηκε στο Αζερμπαϊτζάν κατόπιν μακροχρόνιου αιτήματος εκ μέρους των αρχών της εν λόγω χώρας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μετά τη μεταφορά του Ramil Safarov στο Αζερμπαϊτζάν, ο Πρόεδρός του, Ilham Aliyev, του χορήγησε χάρη σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και το άρθρο 12 της Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων, της οποίας συμβαλλόμενα μέρη είναι τόσο η Ουγγαρία όσο και το Αζερμπαϊτζάν, αναφέρει στο άρθρο 9 ότι ένα άτομο που έχει καταδικασθεί στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μπορεί να μεταφερθεί στην επικράτεια ενός άλλου με σκοπό να εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που καθορίζονται από τη Σύμβαση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Vilayat Zahirov, απέστειλε επίσημη επιστολή στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας στις 15 Αυγούστου 2012, στην οποία αναφέρει ότι η εκτέλεση των αποφάσεων δικαστηρίων αλλοδαπών κρατών σχετικά με τη μεταφορά καταδικασθέντων ατόμων για να εκτίσουν το υπόλοιπο τμήμα της ποινής φυλάκισής τους στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 εδάφιο α) της Σύμβασης και χωρίς καμία μετατροπή των ποινών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι προέβη σε διαβεβαιώσεις ότι, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η ποινή ενός καταδίκου ο οποίος εκτίει ισόβια μπορεί μόνο να αντικατασταθεί από δικαστήριο με ποινή φυλάκισης για καθορισμένη χρονική περίοδο και ότι το εν λόγω άτομο θα μπορεί να απολυθεί υπό όρους μόνο αφού εκτίσει το λιγότερο 25 έτη της φυλάκισής του· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν αρνήθηκαν, στη συνέχεια, ότι έχουν δώσει οιεσδήποτε διπλωματικές διαβεβαιώσεις στις ουγγρικές αρχές,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπολοχαγός Safarov έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής στο Αζερμπαϊτζάν και ότι, μερικές ώρες μετά την επιστροφή του, του χορηγήθηκε προεδρική χάρη, ελευθερώθηκε και προήχθη, κατά τη διάρκεια δημόσιας τελετής, σε ταγματάρχη,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση να ελευθερωθεί ο Safarov είχε ως αποτέλεσμα ευρύτατες διεθνείς αντιδράσεις αποδοκιμασίας και καταδίκης του εν λόγω γεγονότος,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Αυγούστου 2012, ο Πρόεδρος της Αρμενίας, Serzh Sargsyan, ανακοίνωσε ότι η Αρμενία διακόπτει τις διπλωματικές της σχέσεις με την Ουγγαρία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την Εταιρική Σχέση για την Ανατολική Ευρώπη, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Euronest και έχει δεσμευθεί να σεβασθεί τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου που αποτελούν θεμελιώδεις αξίες των εν λόγω πρωτοβουλιών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει καταλάβει μια μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSC) για την περίοδο 2012 - 2013, και έχει δεσμευθεί να στηρίξει τις αξίες όπως αυτές εκφράζονται στην Χάρτα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών και την Παγκόσμια Δήλωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECHR) καθώς και διαφόρων άλλων διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

1.  υπογραμμίζει τη σημασία του κράτους δικαίου και του σεβασμού των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί·

2.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν να χορηγήσει χάρη στον Ramil Safarov, έναν δολοφόνο καταδικασμένο από τα δικαστήρια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι η εν λόγω απόφαση θεωρείται ως μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ δύο χωρών, και η οποία επιδεινώνει το αίσθημα αδικίας και εμβαθύνει το ρήγμα μεταξύ αυτών των χωρών και εκφράζει, περαιτέρω, την ανησυχία του ότι αυτή η πράξη θέτει σε κίνδυνο κάθε διαδικασία ειρηνικής επανασυμφιλίωσης εντός των ενεχόμενων κοινωνιών και μπορεί να υπονομεύσει την πιθανή μελλοντική ανάπτυξη των ειρηνικών επαφών μεταξύ των λαών στην εν λόγω περιφέρεια·

3.  θεωρεί ότι, ενώ η προεδρική χάρη που δόθηκε στον Safarov είναι σύμφωνη με το γράμμα του νόμου της Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων, έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων για να επιτρέψει τη μεταφορά ενός ατόμου, που έχει καταδικασθεί στην επικράτεια ενός κράτους, να εκτίσει του υπόλοιπο της ποινής του στην επικράτεια ενός άλλου κράτους·

4.  θεωρεί ότι η προεδρικά χάρη που έχει δοθεί στον Safarov αποτελεί παραβίαση των διπλωματικών διαβεβαιώσεων που είχαν δοθεί στις ουγγρικές αρχές στο αίτημα του Αζερμπαϊτζάν για μεταφορά με βάση τη Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την υποδοχή ήρωα του Ramil Safarov στο Αζερμπαϊτζάν και την απόφαση να προαχθεί στο βαθμό του ταγματάρχη καθώς και να του καταβληθούν μισθοί οκτώ ετών μετά την άφιξή του, και εκφράζει την ανησυχία του για την επίπτωσή της ως παράδειγμα για τις μελλοντικές γενεές καθώς και για την προαγωγή και αναγνώριση που έτυχε αυτός από το κράτος του Αζερμπαϊτζάν·

6.  εκφράζει την άποψη ότι η απογοήτευση στο Αζερμπαϊτζάν και στην Αρμενία σχετικά με την έλλειψη οιασδήποτε σημαντικής προόδου όσον αφορά τη διαδικασία ειρήνης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, δεν δικαιολογεί ούτε πράξεις εκδίκησης ούτε άσκοπες προκλήσεις που αυξάνουν περαιτέρω την ένταση σε μια κατάσταση η οποία είναι ήδη τεταμένη και εύθραυστη·

7.  εκφράζει την υποστήριξή του για τις τρέχουσες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και τα κράτη μέλη, να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις και να διασφαλίσουν ότι πραγματοποιούνται πρόοδοι προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην εν λόγω περιφέρεια·

8.  υποστηρίζει τους συμπροέδρους της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν σημαντική πρόοδο στη διαδικασία ειρήνης στο Nagorno Karabakh με σκοπό να εξεύρουν μια μόνιμη και συνολική λύση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

9.  επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση της διαμάχης στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ υποστηρίζοντας την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα οδηγήσουν στην προσέγγιση των κοινοτήτων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και θα διαδώσουν την ιδέα της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της εμπιστοσύνης σε όλες τις πλευρές·

10.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η Συμφωνία Σύνδεσης που ευρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ρήτρες και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

11.  καταδικάζει κάθε μορφή τρομοκρατίας και τη χρησιμοποίηση της τρομοκρατικής απειλής·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ΕΥΕΔ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις αντίστοιχες κυβερνήσεις και κοινοβούλια της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ και τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0127.


Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη
PDF 61kWORD 33k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη
P7_TA(2012)0357P7_DCL(2012)0020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 600 000 Ευρωπαίοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ), η οποία είναι η πλέον κοινή νευροεκφυλιστική διαταραχή και αποτελεί μείζον αίτιο μη τραυματικού χαρακτήρα αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους περισσότερους ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας η διάγνωση γίνεται στην καλύτερη στιγμή της επαγγελματικής ζωής τους, και περίπου οι μισοί από αυτούς εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό εντός τριών ετών από τη διάγνωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στην πρόσβαση σε νοσοτροποποιητικά φάρμακα και σε ποιοτική περίθαλψη, ανισότητες που έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες·

1.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο:

   να ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Horizon 2020, τη στενότερη επιστημονική συνεργασία και συγκριτική έρευνα για τη ΣΚΠ·
   να προωθήσουν, στη διεργασία προβληματισμού τους για τη χρόνια πάθηση, ίση πρόσβαση στη θεραπεία και σε ευέλικτες πολιτικές απασχόλησης για τα άτομα με χρόνιες νευρολογικές διαταραχές όπως η ΣΚΠ·

2.  καλεί τα κράτη μέλη:

   να ενισχύσουν την ίση πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη, παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα εκπαιδευτικά εργαλεία (όπως ενότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσοκόμων για την φροντίδα ασθενών με ΣΚΠ), να αναπτύξουν, να εναρμονίσουν και να υποβάλουν σε συγκριτική ανάλυση την εκπαίδευση εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού·
   να στηρίξουν το ευρωπαϊκό μητρώο για ΣΚΠ ενθαρρύνοντας τη συλλογή δεδομένων ασθενών σε εθνικό επίπεδο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (P7_PV(2012)09-13(ANN1)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου