Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Martin Ehrenhauser
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα
 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020
 Ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας *
 Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ***I
 Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο προεδρείο επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2012
 Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
 Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό ***I
 Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013) ***I
 Κοινοί περιορισμοί όσον αφορά την χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky
 Εφαρμογή της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό
 Δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς
 Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
 Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Leonard Orban)
 Ευρωπαϊκό Tαμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/001 IE/Talk Talk
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/015 SE/AstraZeneca
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/019 ES/Galicia Metal της Ισπανίας
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/009 NL/Gelderland
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/021 NL/Zalco
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/015 FR/Peugeot της Γαλλίας
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/003 DK/VESTAS - Δανία
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/002 DE/manroland/Γερμανία
 Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I
 Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I
 Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και του Ισραήλ σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων (ΔΣΑ) ***
 Το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ
 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες
 Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες
Κείμενα (1088 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου