Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
Διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Σερβίας, καθώς και της ενδιάμεσης συμφωνίας ΕΚ/Σερβίας ***I
 Παράταση της περιόδου εφαρμογής και τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ ***I
 Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων ***I
 Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ***
 Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για την επισιτιστική βοήθεια ***
 Προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό *
 Λόγοι ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς
 Διορισμός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ***I
 Εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία
 Έκθεση της ΕΕ του 2011 σχετικά με τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Σερβίας, καθώς και της ενδιάμεσης συμφωνίας ΕΚ/Σερβίας ***I
PDF 391kWORD 83k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))
P7_TA(2012)0389A7-0273/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0938),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0010/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0273/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου

P7_TC1-COD(2011)0465


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Απριλίου 2008 υπεγράφη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης («ΣΣΣ») μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου. Η ΣΣΣ βρίσκεται σε διαδικασία επικύρωσης.

(2)  Στις 29 Απριλίου 2008, το Συμβούλιο συνήψε ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου(2) (εφεξής «ενδιάμεση συμφωνία»), η οποία προβλέπει την ταχεία θέση σε ισχύ των διατάξεων για το εμπόριο και εμπορικά θέματα της ΣΣΣ. Η ενδιάμεση συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010.

(3)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν κανόνες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της ενδιάμεσης συμφωνίας, και για διαδικασίες για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής. Δεδομένου ότι οι διατάξεις για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα αυτών των πράξεων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πανομοιότυπες, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί και για την υλοποίηση της ΣΣΣ μετά τη θέση της σε ισχύ.

(4)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας και της ΣΣΣ, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3). Δεδομένου ότι τα εκτελεστικά μέτρα συνιστούν μέρος της κοινής πολιτικής εμπορίου, για τη θέσπισή τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης. Όπου η ενδιάμεση συμφωνία και η ΣΣΣ προβλέπουν τη δυνατότητα, σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις, την άμεση εφαρμογή αναγκαίων για την αντιμετώπιση της κατάστασης μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει άμεσα παρόμοιες εκτελεστικές πράξεις. [Τροπολογία 1]

(4a)  Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής για την έγκριση προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κρίσιμων καταστάσεων έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις αυτών των προσωρινών μέτρων και το γεγονός ότι η έγκριση των οριστικών μέτρων αποτελεί τη λογική τους συνέχεια. Όταν μια καθυστέρηση στην επιβολή των εν λόγω προσωρινών μέτρων ενδέχεται να προκαλέσει ζημία δυσχερώς επανορθώσιμη, είναι απαραίτητο να επιτρέπεται στην Επιτροπή να εγκρίνει αμέσως εφαρμοστέα προσωρινά μέτρα. [Τροπολογία 2]

(4β)  Όταν συντρέχουν επιτακτικοί και επείγοντες λόγοι, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με έκτακτες και κρίσιμες καταστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 27 παράγραφος 4 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 41 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 42 παράγραφος 4 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. [Τροπολογία 3]

(5)  Η ΣΣΣ και η ενδιάμεση συμφωνία ορίζουν ότι ορισμένα προϊόντα γεωργίας και αλιείας καταγόμενα από τη Δημοκρατία της Σερβίας δύνανται να εισάγονται στην Ένωση με μειωμένο δασμό, εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση και επανεξέταση των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων εις τρόπον ώστε να επιτευχθεί η ενδελεχής αξιολόγησή τους. [Τροπολογία 4]

(6)  Όταν καθίσταται αναγκαία η λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών(4), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών(5), τον κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(6) ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(7).

(7)  Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες για περίπτωση πιθανής απάτης ή παράλειψης παροχής διοικητικής συνεργασίας, εφαρμόζεται η οικεία νομοθεσία της Ένωσης, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων(8).

(8)  Ο παρών κανονισμός περιέχει εκτελεστικά μέτρα για την ενδιάμεση συμφωνία και, επομένως, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες και διαδικασίες για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, («ΣΣΣ») και της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου («ενδιάμεση συμφωνία»).

Άρθρο 2

Παραχωρήσεις για τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που καθορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του άρθρου 14 της ενδιάμεσης συμφωνίας και εν συνεχεία του άρθρου 29 της ΣΣΣ σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας.

Άρθρο 3

Δασμολογικές μειώσεις

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι συντελεστές του προτιμησιακού δασμού στρογγυλοποιούνται μέχρι το πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

2.  Οι προτιμησιακοί δασμοί εξομοιούνται με πλήρη απαλλαγή από δασμούς όταν από τον υπολογισμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκύπτει ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

   α) 1 % ή λιγότερο στην περίπτωση των δασμών κατ’ αξίαν· ή
   β) 1 ευρώ ή λιγότερο ανά μεμονωμένο ποσό στους ειδικούς δασμούς.

Άρθρο 4

Τεχνικές προσαρμογές

Οι τροποποιήσεις και οι τεχνικές προσαρμογές των διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι οποίες, ενδεχομένως, θα καταστούν αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της συνδυασμένης ονοματολογίας και των διακρίσεων του ολοκληρωμένου δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TARIC) ή λόγω της σύναψης νέων ή τροποποιημένων συμφωνιών δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας, δεν συνεπάγονται ουσιαστικές μεταβολές και θεσπίζονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 ή όσον αφορά γεωργικά προϊόντα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. [Τροπολογία 5]

Άρθρο 5

Γενική ρήτρα διασφάλισης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, όταν η Ένωση πρέπει να λάβει μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας, και, εν συνεχεία, στο άρθρο 41 της ΣΣΣ, το εν λόγω μέτρο θεσπίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 260/2009, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, στο άρθρο 41 της ΣΣΣ.

Άρθρο 6

Ρήτρα ανεπάρκειας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, όταν η Ένωση πρέπει να λάβει μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 27 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, στο άρθρο 42 της ΣΣΣ, το εν λόγω μέτρο θεσπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1061/2009.

Άρθρο 7

Έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις

Σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 27 παράγραφος 4 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, του άρθρου 41 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 42 παράγραφος 4 της ΣΣΣ, η Επιτροπή δύναται να λάβει άμεσα εφαρμοστέα μέτρα, όπως προβλέπουν τα άρθρα 26 και 27 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, τα άρθρα 41 και 42 της ΣΣΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Ρήτρα διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6, όταν είναι αναγκαίο να λάβει η Ένωση μέτρο διασφάλισης σχετικά με γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία στο άρθρο 32 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 41 της ΣΣΣ, η Επιτροπή θεσπίζει, είτε κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους είτε με δική της πρωτοβουλία, τα αναγκαία μέτρα, κατά περίπτωση, αφού απευθυνθεί στην προσωρινή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 στοιχείο α) της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 5 στοιχείο α) της ΣΣΣ.

Όταν η Επιτροπή λαμβάνει αίτηση κράτους μέλους, αποφασίζει επ’ αυτής:

   α) εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, εφόσον δεν εφαρμόζεται η διαδικασία παραπομπής που ορίζεται στο άρθρο 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας και εν συνεχεία στο άρθρο 41 της ΣΣΣ· ή
   β) εντός τριών ημερών από το τέλος του διαστήματος των 30 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 στοιχείο α) της ενδιάμεσης συμφωνίας και εν συνεχεία στο άρθρο 41 παράγραφος 5 στοιχείο α) της ΣΣΣ, εφόσον εφαρμόζεται η διαδικασία παραπομπής που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 στοιχείο α) της ενδιάμεσης συμφωνίας και εν συνεχεία στο άρθρο 41 παράγραφος 5 στοιχείο α) της ΣΣΣ.

Η Επιτροπή εκδίδει αυτές τις άμεσα εφαρμοστέες πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Επιτήρηση

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 17 παράγραφος 2 της ενδιάμεσης συμφωνίας, εν συνεχεία, του άρθρου 32 παράγραφος 2 της ΣΣΣ, θεσπίζεται επιτήρηση εκ μέρους της Ένωσης των εισαγωγών των αγαθών που απαριθμούνται στο παράρτημα V του πρωτοκόλλου 3. Εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(9).

Άρθρο 10

Ντάμπιγκ και επιδοτήσεις

Σε περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν την εκ μέρους της Ένωσης εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της ΣΣΣ, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα λάβει μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται, αντιστοίχως, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009.

Άρθρο 11

Ανταγωνισμός

1.  Σε περίπτωση πρακτικών τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί μη συμβατές με το άρθρο 38 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, με το άρθρο 73 της ΣΣΣ, η Επιτροπή, αφού εξετάσει την περίπτωση, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση κράτους μέλους, αποφασίζει σχετικά με το κατάλληλο μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 38 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, στο άρθρο 73 της ΣΣΣ.

Σε περιπτώσεις βοήθειας, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφος 10 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, στο άρθρο 73 παράγραφος 10 της ΣΣΣ, θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009.

2.  Σε περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν την εφαρμογή μέτρων εκ μέρους της Δημοκρατίας της Σερβίας έναντι της Ένωσης, βάσει του άρθρου 38 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, του άρθρου 73 της ΣΣΣ, η Επιτροπή, αφού εξετάσει την περίπτωση, αποφασίζει αν οι εν λόγω πρακτικές συμβιβάζονται με τις αρχές που καθορίζονται στην ενδιάμεση συμφωνία και, εν συνεχεία, στην ΣΣΣ. Εάν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις βάσει κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 101, 102 και 107 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 12

Απάτη ή παράλειψη παροχής διοικητικής συνεργασίας

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, είτε βάσει πληροφοριών που της υπέβαλε κράτος μέλος είτε και με δική της πρωτοβουλία, ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 31 της ενδιάμεσης συμφωνίας και εν συνεχεία στο άρθρο 46 της ΣΣΣ, τότε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

   α) ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· και
   β) κοινοποιεί στην προσωρινή επιτροπή και εν συνεχεία στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης τα συμπεράσματά της μαζί με τα αντικειμενικά στοιχεία, και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της προσωρινής επιτροπής και εν συνεχεία της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε ανακοίνωση δυνάμει του άρθρου 31 παράγραφος 5 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, του άρθρου 46 παράγραφος 5 της ΣΣΣ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση των προϊόντων, όπως προβλέπει το άρθρο 31 παράγραφος 4 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, εν συνεχεία, το άρθρο 46 παράγραφος 4 της ΣΣΣ.

Άρθρο 13

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα, η οποία συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 248α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(10). Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3a.  Εάν η γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα πρόκειται να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται άνευ αποτελέσματος, εφόσον, εντός της προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής τελωνειακού κώδικα ή ζητηθεί από απλή πλειοψηφία των μελών της επιτροπής τελωνειακού κώδικα. [Τροπολογία 6]

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 195 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα(11) («γεωργική επιτροπή») Η γεωργική επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του κανονισμού αυτού.

3a.  Εάν η γνώμη της γεωργικής επιτροπής πρόκειται να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται άνευ αποτελέσματος, εφόσον, εντός της προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της γεωργικής επιτροπής ή ζητηθεί από πλειοψηφία των μελών της γεωργικής επιτροπής. [Τροπολογία 7]

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που δημιουργήθηκε με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 («επιτροπή εισαγωγών»). Η επιτροπή εισαγωγών είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5άρθρο 4 του κανονισμού αυτού. [Τροπολογία 8]

2a.  Εάν η γνώμη της επιτροπής εισαγωγών πρόκειται να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται άνευ αποτελέσματος, εφόσον, εντός της προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής εισαγωγών ή ζητηθεί από πλειοψηφία των μελών της επιτροπής εισαγωγών. [Τροπολογία 9]

Άρθρο 16

Κοινοποίηση

Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, είναι αρμόδια για την κοινοποίηση στην προσωρινή επιτροπή και, εν συνεχεία, στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, αντίστοιχα, όπως απαιτείται από την ενδιάμεση συμφωνία ή από τη ΣΣΣ.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012.
(2) ΕΕ L 28 της 30.1.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ L55 της 28.2.2011, p. 13.
(4) ΕΕ L 84 της 31.3.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 291 της 7.11.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.
(7) ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.
(8) ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1.
(9) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(10) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(11) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.


Παράταση της περιόδου εφαρμογής και τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ ***I
PDF 267kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου με παράταση της περιόδου εφαρμογής της και επικαιροποίηση των ονομασιών μιας τρίτης χώρας και των αρμόδιων για την έγκριση και τον έλεγχο της παραγωγής αρχών (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))
P7_TA(2012)0390A7-0315/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0343),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0161/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή του στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0315/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου με παράταση της περιόδου εφαρμογής της και επικαιροποίηση των ονομασιών μιας τρίτης χώρας και των αρμόδιων για την έγκριση και τον έλεγχο της παραγωγής αρχών

P7_TC1-COD(2012)0165


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1105/2012/ΕΕ.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων ***I
PDF 265kWORD 38k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Oκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))
P7_TA(2012)0391A7-0314/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0277),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0137/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 22ας Οκτωβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0314/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής

P7_TC1-COD(2012)0143


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1152/2012.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ***
PDF 255kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE))
P7_TA(2012)0392A7-0272/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08741/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (08742/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0173/2012),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0272/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.


Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για την επισιτιστική βοήθεια ***
PDF 253kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για την επισιτιστική βοήθεια (12267/2012 – C7-0210/2012– 2012/0183(NLE))
P7_TA(2012)0393A7-0309/2012

(Έγκριση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12267/2012),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την επισιτιστική βοήθεια (παράρτημα του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 214 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0210/2012),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0309/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Σύμβασης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό *
PDF 506kWORD 289k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))
P7_TA(2012)0394A7-0288/2012

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0881),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0017/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0288/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6a)  Βάσει του άρθρου 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες συνεργάζονται και συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προστασίας των πολιτών της Ένωσης στο έδαφος τρίτων χωρών.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Όταν οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται χρειάζονται προστασία σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός. Ενδέχεται να χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους και του κράτους μέλους καταγωγής του πολίτη. Η τοπική προξενική συνεργασία ενδέχεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, διότι απαιτεί συντονισμό με αρχές που δεν αντιπροσωπεύονται επιτόπου. Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απουσία πρεσβείας ή προξενείου του κράτους μέλους του πολίτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σταθερό πλαίσιο.
(7)  Όταν οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται χρειάζονται προστασία σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός. Θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους και της αντιπροσωπείας της Ένωσης σε τρίτη χώρα και του κράτους μέλους καταγωγής του πολίτη.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Η τοπική προξενική συνεργασία ενδέχεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, διότι απαιτεί συντονισμό με αρχές που δεν αντιπροσωπεύονται επιτόπου. Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απουσία πρεσβείας ή προξενείου του κράτους μέλους του πολίτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα σταθερό πλαίσιο. Η τοπική προξενική συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν τις πλησιέστερες πρεσβείες και προξενεία των κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η προξενική προστασία, στο πλαίσιο της οποίας αποδίδεται ειδική προσοχή στην κατάσταση των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Ως πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θεωρούνται αυτοί που το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν έχει προσιτή πρεσβεία ή προσιτό προξενείο σε τρίτη χώρα. Η έννοια της προσιτότητας θα πρέπει να ερμηνεύεται με στόχο την κατοχύρωση της προστασίας των πολιτών.
(8)  Ως πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θεωρούνται αυτοί που το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν έχει προσιτή πρεσβεία ή προσιτό προξενείο σε τρίτη χώρα ή η πρόσβαση στην πρεσβεία ή το προξενείο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνεπάγεται για τον πολίτη συγκεκριμένου κράτους μέλους αδικαιολόγητη σπατάλη πολύτιμου χρόνου και οικονομικών πόρων. Η έννοια της προσιτότητας θα πρέπει να ερμηνεύεται με στόχο την κατοχύρωση της προστασίας των πολιτών.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Σύμφωνα με το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος θα πρέπει να παρέχει προστασία σε μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών της οικογένειας των υπηκόων του, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας. Οποιαδήποτε ορισμός για το ποια πρόσωπα αποτελούν μέλη της οικογένειας θα πρέπει να εμπνέεται από τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορεί να μην δύνανται να παράσχουν όλα τα είδη προξενικής προστασίας σε μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, μεταξύ άλλων, δεν εκδίδονται προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Νοεμβρίου 1989.
(9)  Σύμφωνα με το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος θα πρέπει να παρέχει προστασία σε μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, όπως ορίζει η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών της οικογένειας των υπηκόων του, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορεί να μην δύνανται να παράσχουν όλα τα είδη προξενικής προστασίας σε μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, όπως προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υπό τη δικαιοδοσία τους ώστε να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των οικογενειών των πολιτών. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Νοεμβρίου 1989.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής προστασίας στους έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και σε απάτριδες, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που δεν έχουν μεν την υπηκοότητα κράτους μέλους αλλά διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιάζουσα κατάστασή τους.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θα πρέπει να δύνανται να επιλέξουν ελεύθερα την πρεσβεία ή το προξενείο από τα οποία ζητούν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβαίνουν σε διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών. Ωστόσο οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς για τον πολίτη και να μην θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προξενική προστασία. Οποιοσδήποτε ανάλογος διακανονισμός θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό της τόπο.
(10)  Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θα πρέπει να δύνανται να επιλέξουν ελεύθερα την πρεσβεία, το προξενείο ή, κατά περίπτωση, την αντιπροσωπεία της Ένωσης από τα οποία ζητούν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβαίνουν σε διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών. Θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των διακανονισμών αυτών και να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς για τον πολίτη και να μην θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προξενική προστασία. Οποιοσδήποτε ανάλογος διακανονισμός θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό της τόπο καθώς και στους συναφείς δικτυακούς τόπους των κρατών μελών και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Εάν οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι είναι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να τους παρέχεται προστασία. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και οι οποίοι χρειάζονται προξενική προστασία ενδέχεται να μην έχουν πλέον στην κατοχή τους τα έγγραφα ταυτότητάς τους. Το θεμελιώδες καθεστώς ιθαγένειας της Ένωσης παρέχεται απευθείας από το δίκαιο της Ένωσης και τα έγγραφα ταυτότητας έχουν απλώς δηλωτικό χαρακτήρα. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν έγγραφα ταυτότητας, θα πρέπει επομένως να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εάν είναι ανάγκη, μετά από εξακρίβωση στις αρχές του κράτους μέλους του οποίου ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος.
(12)  Εάν οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι είναι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να τους παρέχεται προστασία. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και οι οποίοι χρειάζονται προξενική προστασία ενδέχεται να μην έχουν πλέον στην κατοχή τους τα έγγραφα ταυτότητάς τους. Το θεμελιώδες καθεστώς ιθαγένειας της Ένωσης παρέχεται απευθείας από το δίκαιο της Ένωσης και τα έγγραφα ταυτότητας έχουν απλώς δηλωτικό χαρακτήρα. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν έγγραφα ταυτότητας, θα πρέπει επομένως να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εάν είναι ανάγκη, μετά από εξακρίβωση στις αρχές του κράτους μέλους του οποίου ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος. Η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχει συνδρομή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι παρέχονται στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται τα αναγκαία μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Για να αποσαφηνιστεί ποια μέτρα συντονισμού και συνεργασίας είναι αναγκαία θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο συνεργασίας και συντονισμού. Η προξενική προστασία για πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συμπεριλαμβάνει τη συνδρομή σε ορισμένες τυπικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και θανάτου, καθώς και την παροχή βοήθειας και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κινδύνου, και την έκδοση προσωρινών εγγράφων. Δεδομένου ότι η αναγκαία προστασία εξαρτάται πάντα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η προξενική προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα οδηγία.
(14)  Για να αποσαφηνιστεί ποια μέτρα συντονισμού και συνεργασίας είναι αναγκαία θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο συνεργασίας και συντονισμού. Η προξενική προστασία για πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συμπεριλαμβάνει τη συνδρομή σε ορισμένες τυπικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και θανάτου, καθώς και την παροχή βοήθειας και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κινδύνου, και την έκδοση προσωρινών εγγράφων, καθώς και σε περιπτώσεις κρίσεων. Δεδομένου ότι η αναγκαία προστασία εξαρτάται πάντα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η προξενική προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Κατά την παροχή προξενικής προστασίας σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικές καταστάσεις, ιδίως όταν θύματα εμπορίας ανθρώπων συλλαμβάνονται ή κρατούνται για την διάπραξη εγκλημάτων που αποτελούν άμεση συνέπεια της εμπορίας των ανθρώπων αυτών. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ενδέχεται να περιέλθουν σε πλέον ευάλωτη θέση δεδομένου ότι δεν διαθέτουν άμεση αντιπροσώπευση.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των προξενικών αρχών των κρατών μελών είναι ο καθορισμός διαφόρων ειδών συνδρομής που παρέχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα εν λόγω είδη συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις κοινές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.
(15)  Προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των προξενικών αρχών των κρατών μελών είναι ο καθορισμός διαφόρων ειδών συνδρομής που παρέχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα εν λόγω είδη συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις κοινές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άρση των γλωσσικών εμποδίων και η παροχή διερμηνείας ή άλλης αναγκαίας συνδρομής στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18a)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «καταπιστευματικού ταμείου» για την προξενική προστασία, από το οποίο η πρεσβεία ή το προξενείο του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους θα μπορεί να προκαταβάλλει τις δαπάνες για την παροχή συνδρομής σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και στο οποίο θα επιστρέφει τη χρηματική προκαταβολή το κράτος μέλος του πολίτη στον οποίο παρασχέθηκε συνδρομή και του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει σαφείς κανόνες οι οποίοι θα ορίζουν την κατανομή των οικονομικών βαρών για την ομαλή λειτουργία του εν λόγω ταμείου.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Όσον αφορά τον επιτόπου συντονισμό και σε καταστάσεις κρίσης, θα πρέπει να αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και οι αντίστοιχοι ρόλοι για να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται πλήρως μέριμνα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η τοπική προξενική συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν τις πλησιέστερες πρεσβείες και προξενεία των κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο.
(20)  Όσον αφορά τον συντονισμό σε καταστάσεις κρίσης, θα πρέπει να αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και οι αντίστοιχοι ρόλοι για να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται πλήρως μέριμνα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Σε καταστάσεις κρίσης, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εκπληρώνει τον ρόλο αυτό, πρέπει να της παρέχονται τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση των προξενικών υπαλλήλων των κρατών μελών.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Σε περίπτωση κρίσης, η δέουσα προετοιμασία και ο σαφής καταμερισμός ευθυνών έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συντονίζονται. Η έννοια του ηγετικού κράτους θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο εν λόγω πλαίσιο.
(21)  Σε περίπτωση κρίσης, η δέουσα προετοιμασία και ο σαφής καταμερισμός ευθυνών έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συντονίζονται από την ΕΥΕΔ.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να οργανώνει εκπαίδευση για τους προξενικούς υπαλλήλους προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή συνδρομής στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για καταστάσεις κρίσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22β (νέα)
(22β)  Για το προσωπικό των προξενείων θα πρέπει να οργανωθούν μαθήματα εκπαίδευσης για τη βελτίωση της συνεργασίας και τη διεύρυνση των γνώσεών τους όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών βάσει των Συνθηκών και της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η Ένωση αντιπροσωπεύεται σε τρίτες χώρες από τις αντιπροσωπείες της οι οποίες μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους εκτός εάν η εν λόγω τρίτη χώρα έχει αντιρρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με τις τρίτες χώρες για να διασφαλίσουν ότι μπορεί να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλων κρατών μελών.
(23)  Η Ένωση αντιπροσωπεύεται σε τρίτες χώρες από τις αντιπροσωπείες της οι οποίες μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μπορούν, όταν χρειάζεται, να αναλαμβάνουν προξενικά καθήκοντα. Για να μπορεί η ΕΥΕΔ να ασκεί αυτό τον ρόλο, θα πρέπει να της παρασχεθούν τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις στο μέτρο που συνάδουν με την παρούσα οδηγία.
(25)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις στο μέτρο που συνάδουν με την παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είδη συνδρομής που δεν παρέχονται στους δικούς τους υπηκόους.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και/ή το δικαίωμα κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται να παρέχουν άμεση συνδρομή στους πολίτες τους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και/ή σκόπιμο. Τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται θα πρέπει να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στα κράτη μέλη που παρέχουν προξενική βοήθεια στους πολίτες των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
(25β)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τυχόν τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που περιλαμβάνεται στον Χάρτη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία χωρίς διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων της για οποιαδήποτε λόγο όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, ενθετικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
(27)  Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που περιλαμβάνεται στον Χάρτη, συγκεκριμένα στο άρθρο 21, τα κράτη μέλη, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης και, κατά περίπτωση, η ΕΥΕΔ θα πρέπει να εφαρμόζουν πάντα την παρούσα οδηγία χωρίς διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων της για οποιαδήποτε λόγο όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, ενθετικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους υπηκόους τους να εγγράφονται στους δικτυακούς τόπους των οικείων Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων προτού επισκεφθούν τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή συνδρομής σε αυτούς σε περιπτώσεις ανάγκης, ιδίως σε καταστάσεις κρίσης.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)
(27β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια γραμμή επικοινωνίας που θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως όλη την εβδομάδα προκειμένου να έχουν ευχερή πρόσβαση σε πληροφορίες οι πολίτες που αναζητούν προξενική προστασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης να απολαύουν, στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, της προστασίας των διπλωματικών ή προξενικών αρχών άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της προστασίας των πολιτών της Ένωσης, στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους. Κατά περίπτωση, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν προξενικά καθήκοντα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Κάθε πολίτης που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται από διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενος «πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται», δικαιούται προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους.
1.  Κάθε πολίτης που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται από διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενος «πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται», προστατεύεται από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους, καθώς και από την αντιπροσωπεία της Ένωσης.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
3.  Τα μέλη οικογένειας πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, δικαιούνται προξενική προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών οικογένειας των υπηκόων του παρέχοντος την συνδρομή κράτους μέλους, τα οποία δεν είναι υπήκοοι.
3.  Τα μέλη οικογένειας πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, δικαιούνται προξενική προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών οικογένειας των υπηκόων του κράτους μέλους καταγωγής, ή προξενική προστασία από αντιπροσωπεία της Ένωσης.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Οι επίτιμοι πρόξενοι εξομοιώνονται με τις προσιτές πρεσβείες ή τα προσιτά προξενεία εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές.
3.  Οι επίτιμοι πρόξενοι εξομοιώνονται με τις προσιτές πρεσβείες ή τα προσιτά προξενεία εφόσον διαθέτουν τις σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία.
1.  Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία. Επίσης, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της Ένωσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο και σκόπιμο. Τα κράτη μέλη διαθέτουν, στους δικτυακούς τόπους των οικείων Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών τους να αναζητούν, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε μια τρίτη χώρα στην οποία τα εν λόγω κράτη μέλη δεν αντιπροσωπεύονται, προξενική προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές ενός άλλου κράτους μέλους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους όρους άσκησης του δικαιώματος αυτού.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο κράτος μέλος σε μόνιμη βάση και οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών σε τρίτη χώρα μπορούν να συνάπτουν διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών, υπό τον όρο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε διακανονισμό αυτού του είδους ενόψει της δημοσίευσής του στον ειδικό δικτυακό τόπο της.
2.  Προκειμένου να παρέχεται προξενική προστασία σε πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων, οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, η αντιπροσωπεία της ΕΕ μπορούν να συνάπτουν τοπικούς διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατόπιν κοινοποίησης στις τοπικές αρχές, οι εν λόγω τοπικοί διακανονισμοί θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ και να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής και στους σχετικούς δικτυακούς τόπους των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι εν λόγω διακανονισμοί συμμορφούνται πλήρως προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Εάν ο πολίτης της Ένωσης δεν δύναται να προσκομίσει έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, η υπηκοότητα μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο τρόπο, εν ανάγκη μετά από εξακρίβωση στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του κράτους μέλους του οποίου ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος.
2.  Εάν ο πολίτης της Ένωσης δεν δύναται να προσκομίσει έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, η υπηκοότητα μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο τρόπο, εν ανάγκη μετά από εξακρίβωση στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του κράτους μέλους του οποίου ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος. Η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχει συνδρομή εξασφαλίζει στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται τα αναγκαία μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 1 α και άρθρο 5 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1α

Συνεργασία και συντονισμός στον τομέα της τοπικής προξενικής προστασίας

Άρθρο 5α

Γενική αρχή

Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ τους και με την Ένωση για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης διευκολύνουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών αφενός και μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης αφετέρου για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Όταν ένα προξενείο ή μια πρεσβεία ή, κατά περίπτωση, η αντιπροσωπεία της Ένωσης παρέχει συνδρομή σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, επικοινωνεί με το πλησιέστερο προξενείο ή πρεσβεία που είναι αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο ή με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη, καθώς και με την αντιπροσωπεία της Ένωσης και συνεργάζονται μεταξύ τουςι προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην ΕΥΕΔ τα δεδομένα των αρμόδιων προσώπων επικοινωνίας στο πλαίσιο των Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία τα επικαιροποιεί συνεχώς στον ασφαλή διαδικτυακό της τόπο.

(Tο άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής καθίσταται άνευ αντικειμένου.)
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Η προξενική προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει συνδρομή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
2.  Η προξενική προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει συνδρομή κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη,
β) διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη ή κινδύνου διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη,
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η προξενική αυτή προστασία επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στις οποίες το κράτος μέλος που αντιπροσωπεύεται παρέχει συνήθως συνδρομή στους πολίτες του.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συλλαμβάνεται ή κρατείται, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:
1.  Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συλλαμβάνεται ή κρατείται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:
α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα κατόπιν αίτησης του πολίτη,
α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα κατόπιν αίτησης του πολίτη,
β) επισκέπτονται τον πολίτη και ελέγχουν την τήρηση των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης,
β) επισκέπτονται τον πολίτη και διασφαλίζουν την τήρηση των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης·
γ) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων.
γ) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του·
γα) διασφαλίζουν την πρόσβαση του πολίτη σε κατάλληλες νομικές συμβουλές.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Η πρεσβεία ή το προξενείο υποβάλουν αναφορά στο κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη μετά από οποιαδήποτε επίσκεψη σ’ αυτόν και μετά τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης. Ενημερώνουν αμέσως το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιεσδήποτε καταγγελίες κακομεταχείρισης.
3.  Η πρεσβεία ή το προξενείο υποβάλλουν αναφορά στο κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη μετά από οποιαδήποτε επίσκεψη σ’ αυτόν και μετά τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης. Ενημερώνουν αμέσως το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιεσδήποτε καταγγελίες κακομεταχείρισης και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί με στόχο την αποφυγή της εν λόγω κακομεταχείρισης και τη διασφάλιση της τήρησης των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτά στον πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του. Ενεργούν ως ενδιάμεσοι, μεταξύ άλλων, παρέχοντας συνδρομή κατά την εκπόνηση αιτήσεων χάριτος ή πρόωρης αποφυλάκισης και όταν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση μεταγωγής. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλονται μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη.
4.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτά στον πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του. Ενεργούν ως ενδιάμεσοι, μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση της πρόσβασης του πολίτη σε κατάλληλες νομικές συμβουλές και συνδρομή, μεταξύ άλλων κατά την εκπόνηση αιτήσεων χάριτος ή πρόωρης αποφυλάκισης και όταν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση μεταγωγής. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλονται μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είναι θύμα εγκλήματος, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:
1.  Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είναι θύμα εγκλήματος ή διατρέχει κίνδυνο να καταστεί θύμα εγκλήματος, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:
α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εάν ο πολίτης το επιθυμεί,
α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εάν ο πολίτης το επιθυμεί,
β) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες και/ή συνδρομή σχετικά με συναφή νομικά ζητήματα και ιατρική περίθαλψη.
β) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες και/ή συνδρομή σχετικά με ιατρική περίθαλψη·
βα) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του και πρόσβαση σε κατάλληλη νομική συνδρομή και παροχή νομικών συμβουλών.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή και έρχονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα εάν ο πολίτης, όπου είναι δυνατόν, έχει δώσει τη συναίνεσή του.
2.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή. Το εν λόγω κράτος μέλος έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εκτός εάν ο πολίτης δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή και, εάν χρειάζεται, έρχονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του θύματος ή άλλα συναφή πρόσωπα. Ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη εάν υπάρχει ανάγκη ιατρικής αποκομιδής. Οποιαδήποτε ιατρική αποκομιδή υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις.
2.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή. Το εν λόγω κράτος μέλος έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εκτός εάν ο πολίτης δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του. Ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη εάν υπάρχει ανάγκη ιατρικής αποκομιδής. Οποιαδήποτε ιατρική αποκομιδή υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α

Τοπική συνεργασία

Οι συνεδριάσεις τοπικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των πολιτών, οι συνθήκες κράτησης ή η προξενική πρόσβαση. Εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων, ο προεδρεύων είναι αντιπρόσωπος κράτους μέλους ή της αντιπροσωπείας της Ένωσης που καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ο προεδρεύων συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τακτικά τα δεδομένα επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τους αρμόδιους επικοινωνίας των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται και τα διαβιβάζει στις τοπικές πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 3 και άρθρο 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διαγράφεται

Οικονομικές διαδικασίες

Άρθρο 12

Γενικοί κανόνες

Όπου ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ζητά συνδρομή με τη μορφή χρηματικών προκαταβολών ή επαναπατρισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους, και ενδεχομένως, προξενικά τέλη, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου που καθορίζεται στο παράρτημα 1,
β) εάν απαιτείται από την πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, αμελλητί, παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και διευκρινίζει εάν μπορεί να ισχύουν οποιαδήποτε προξενικά τέλη,
γ) η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση χρηματικής προκαταβολής ή επαναπατρισμού που επεξεργάστηκαν,
δ) με γραπτή αίτηση της πρεσβείας ή του προξενείου που παρέχουν συνδρομή, με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα I, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, επιστρέφει οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13
Άρθρο 13

Διαγράφεται

Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης

1.  Σε καταστάσεις κρίσης η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή συντονίζουν οποιαδήποτε απομάκρυνση ή άλλη αναγκαία στήριξη που παρέχεται σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μαζί με το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη.
Το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή υποβάλει οποιεσδήποτε αιτήσεις για επιστροφή των εξόδων της εν λόγω απομάκρυνσης ή στήριξης στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη. Το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή μπορεί να ζητήσει επιστροφή εξόδων ακόμα και εάν ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται δεν έχει υπογράψει ανάληψη υποχρέωσης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο α).

Η παρούσα παράγραφος δεν εμποδίζει το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη να επιδιώξει την επιστροφή εξόδων βάσει των εθνικών κανόνων.

2.  Σε μείζονες κρίσεις, τα έξοδα απομάκρυνσης ή στήριξης επιστρέφονται από το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη κατ’ αναλογία, διαιρώντας τα συνολικά έξοδα με τον αριθμό των πολιτών που έτυχαν συνδρομής, εάν το ζητήσει το κράτος μέλος που παρέχει τη συνδρομή.
3.  Όταν τα έξοδα δεν μπορούν να υπολογισθούν, το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή μπορεί να ζητήσει επιστροφή βάσει κατ’ αποκοπή ποσών που αντιστοιχούν στο είδος της παρασχεθείσας στήριξης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 2.
4.  Όταν το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή είχε στηριχθεί οικονομικά όσον αφορά τη συνδρομή από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, οποιαδήποτε συνεισφορά του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη καθορίζεται μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της Ένωσης.
5.  Για αιτήσεις επιστροφής εξόδων χρησιμοποιούνται τα κοινά έντυπα που προβλέπονται στο παράρτημα 2.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 – τίτλος
Συνεργασία και συντονισμός σε τοπικό επίπεδο και σε καταστάσεις κρίσης

Συνεργασία και συντονισμός σε καταστάσεις κρίσης

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14
Άρθρο 14

Διαγράφεται

Τοπική συνεργασία

Οι συνεδριάσεις τοπικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των πολιτών, οι συνθήκες στις φυλακές ή η προξενική πρόσβαση. Εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί από τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων σε κεντρικό επίπεδο, ο προεδρεύων είναι αντιπρόσωπος κράτους μέλους ή της αντιπροσωπείας της Ένωσης που καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ο προεδρεύων συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τακτικά τα δεδομένα επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τους αρμόδιους επικοινωνίας των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται και τα διαβιβάζει στις τοπικές πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Για να εξασφαλίζεται η συνολική ετοιμότητα, ο τοπικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται σε τρίτη χώρα συντονίζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης μεταξύ τους και με την αντιπροσωπεία της Ένωσης. Συμφωνούν σε αντίστοιχα καθήκοντα για να εξασφαλίζεται η παροχή πλήρους συνδρομής στους πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης, διορίζουν αντιπροσώπους για σημεία συγκέντρωσης και ενημερώνουν τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται για τους διακανονισμούς ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.
1.  Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αναλαμβάνουν τον συντονισμό του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η συνολική ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των απαραίτητων καθηκόντων για να εξασφαλίζεται η παροχή πλήρους συνδρομής στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης, του διορισμού αντιπροσώπων για σημεία συγκέντρωσης και της παροχής πληροφοριών στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται για τους διακανονισμούς ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση κρίσης τα κράτη μέλη και η Ένωση συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνδρομή στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Τα κράτη μέλη και η Ένωση αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για διαθέσιμες ικανότητες απομάκρυνσης. Κατόπιν αίτησης τα κράτη μέλη μπορούν να στηριχθούν με υφιστάμενες ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.
2.  Σε περίπτωση κρίσης τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνδρομή στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης συντονίζει εγκαίρως την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες ικανότητες απομάκρυνσης, συντονίζει την ίδια την απομάκρυνση και παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την απομάκρυνση, με ενδεχόμενη στήριξη από υφιστάμενες ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος
Ηγετικό κράτος

Συντονισμός ενόψει και σε περίπτωση κρίσεων

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας το ή τα ηγετικά κράτη είναι ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σε δεδομένη τρίτη χώρα, που αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τη συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για περιπτώσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους, συνδρομή που περιλαμβάνει ειδική φροντίδα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.
1.  Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να παρέχουν συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για περιπτώσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους, συνδρομή που περιλαμβάνει ειδική φροντίδα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Ένα κράτος μέλος ορίζεται ως ηγετικό κράτος σε δεδομένη τρίτη χώρα, εάν κοινοποιήσει την πρόθεσή του μέσω του υφιστάμενου ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας, εκτός εάν άλλο κράτος μέλος εκφράσει αντιρρήσεις εντός 30 ημερών ή το προτεινόμενο ηγετικό κράτος μέλος παραιτηθεί από τα καθήκοντα αυτά μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. Εάν περισσότερα από ένα κράτη μέλη επιθυμούν να αναλάβουν από κοινού καθήκοντα ηγετικού κράτους κοινοποιούν από κοινού την πρόθεσή τους μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. Σε περίπτωση κρίσης ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντα αυτά και να προβούν στην κοινοποίηση εντός 24 ωρών. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποποιηθούν την προσφορά, αλλά οι υπήκοοί τους και άλλοι εν δυνάμει δικαιούχοι εξακολουθούν να έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το δικαίωμα να τους παρασχεθεί συνδρομή από το ηγετικό κράτος. Εάν δεν υπάρχει ηγετικό κράτος, τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται επιτόπου συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος θα συντονίσει τη συνδρομή για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.
Διαγράφεται

Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
3.  Για την προετοιμασία σε περιπτώσεις κρίσης, το ή τα ηγετικά κράτη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται περιλαμβάνονται δεόντως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενείων, ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι συμβατά και ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους διακανονισμούς αυτούς.
3.  Για την προετοιμασία σε περιπτώσεις κρίσης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης εξασφαλίζει ότι οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται περιλαμβάνονται δεόντως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενείων, ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι συμβατά και ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους διακανονισμούς αυτούς.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση κρίσης, το ή τα ηγετικά κράτη ή το κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τις επιχειρήσεις συνδρομής, συγκέντρωσης των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, και, εάν είναι ανάγκη, εξασφαλίζουν την απομάκρυνση σε ασφαλές τόπο με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παρέχουν επίσης αρμόδιο επικοινωνίας με τα μη αντιπροσωπευόμενα κράτη μέλη, μέσω του οποίο τα κράτη αυτά μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους και να συντονίζουν την αναγκαία συνδρομή. Το ή τα ηγετικά κράτη ή το κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, μπορούν να ζητήσουν, εάν ενδείκνυται, στήριξη από μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο ή τα ηγετικά κράτη μέλη ή στο κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται που είναι παρόντες σε κατάσταση κρίσης.
4.  Σε περίπτωση κρίσης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης αναλαμβάνει τον συντονισμό και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων συνδρομής, συγκέντρωσης των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και συντονίζει την απομάκρυνση σε ασφαλή τόπο με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παρέχει επίσης αρμόδιο επικοινωνίας με τα μη αντιπροσωπευόμενα κράτη μέλη, μέσω του οποίο τα κράτη αυτά μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους και να συντονίζουν την αναγκαία συνδρομή. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, εάν ενδείκνυται, στήριξη από μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην αντιπροσωπεία της Ένωσης όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, που είναι παρόντες σε κατάσταση κρίσης.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4α

Οικονομικές διαδικασίες

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)
Άρθρο 16α

Γενικοί κανόνες

Σε περίπτωση που πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ζητεί συνδρομή με τη μορφή χρηματικών προκαταβολών ή επαναπατρισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους, και, ενδεχομένως, προξενικά τέλη, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου που καθορίζεται στο παράρτημα 1,
β) εάν απαιτείται από την πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη παρέχει αμελλητί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και διευκρινίζει εάν μπορεί να ισχύουν οποιαδήποτε προξενικά τέλη,
γ) η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση χρηματικής προκαταβολής ή επαναπατρισμού που επεξεργάστηκαν,
δ) με γραπτή αίτηση της πρεσβείας ή του προξενείου που παρέχουν συνδρομή, με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα 1, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, επιστρέφει οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 β (νέο)
Άρθρο 16β

Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης

1.  Σε καταστάσεις κρίσης η αντιπροσωπεία της Ένωσης συντονίζει οποιαδήποτε απομάκρυνση ή άλλη αναγκαία στήριξη που παρέχεται σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μαζί με το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη.
2.  Η ΕΥΕΔ διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα για τον συντονισμό και την παροχή συνδρομής όσον αφορά την προετοιμασία για καταστάσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)
Άρθρο 18α

Τροπολογίες στα παραρτήματα

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 18β για τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων.

Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 β (νέο)
Άρθρο 18β

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2.  Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 18α ανατίθεται επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την ...*.
3.  Η ανάθεση της εξουσίας κατά το άρθρο 18α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση ανάκλησης. Η απόφαση ανάκλησης δεν θίγει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18α τίθεται σε ισχύ μόνον αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
*Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Λόγοι ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς
PDF 449kWORD 171k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους 20 σημαντικότερους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (2012/2044(INI))
P7_TA(2012)0395A7-0310/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά μέσα από τον φακό των ανθρώπων: μια φωτογραφία των 20 βασικών αιτιών ανησυχίας των πολιτών και των επιχειρήσεων» (SEC(2011)1003).

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης», «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια ενιαία πράξη για την αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας: 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2007)0724) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει, με τίτλο «Ενιαία αγορά: ανασκόπηση των επιτευγμάτων» (SEC(2007)1521),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την αναθεώρηση της ενιαίας αγοράς(1) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «The Single Market review: one year on» (Η επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: ένας χρόνος αργότερα) (SEC(2008)3064),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0543),

–  έχοντας υπόψη την 27η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009) (COM(2010)0538) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Κατάσταση στους διάφορους τομείς» (SEC(2010)1143),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ευρώπη των αποτελεσμάτων – Εφαρμόζοντας το κοινοτικό δίκαιο» (COM(2007)0502),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti προς την Επιτροπή για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με μια ενιαία αγορά για τους καταναλωτές και τους πολίτες(3),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς αριθ. 21 (2010), και τα ψηφίσματά του της 9ης Μαρτίου 2010(4) και της 23ης Σεπτεμβρίου 2008(5) σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 258 έως 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 7, 10 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και της Επιτροπής Αναφορών (Α7-0310/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο «Η ενιαία αγορά μέσα από τον φακό των ανθρώπων: μια φωτογραφία των 20 βασικών αιτιών ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων» επιβεβαιώνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας στην ενιαία αγορά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται υπέρμετρα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς από τους Ευρωπαίους, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καλλιέργεια της αίσθησης ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη ούτως ώστε να μπορέσουν οι ευρωπαίοι πολίτες να απολαύουν πλήρως του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και των οφελών που απορρέουν από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη, απαιτείται η άρση των εμποδίων και η ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καινοτομία, στην ανάπτυξη, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά, καθώς και ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς συνεπάγεται οφέλη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες εφόσον συμβάλλει στην εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της ενιαίας αγοράς για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των στόχων της βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και ότι, προκειμένου να ανακάμψει η ενιαία αγορά, το νέο μοντέλο πολιτικής σκέψης πρέπει να έχει ως γνώμονα τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες και περίπλοκες μεροληπτικές απαιτήσεις, τις οποίες επιβάλλουν οι τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού, με αποτέλεσμα 30 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών να μην διαθέτουν ακόμη τραπεζικό λογαριασμό και, ως εκ τούτου, να παρεμποδίζεται η κινητικότητά τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου, το 29% των καταναλωτών που ερωτήθηκαν δυσκολεύονται να συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές που αφορούν τον τρεχούμενο λογαριασμό τους και δεν είναι συνεπώς σε θέση να επιλέξουν το πιο κατάλληλο για τις ανάγκες τους είδος λογαριασμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 30% των ευρωπαίων πολιτών αγνοούν ότι δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό καθώς και επιστροφής των σχετικών δαπανών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μόνο ένας στους τρεις ευρωπαίους πολίτες γνωρίζει ότι οφείλει να παίρνει μαζί του την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας του κατά τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό και ότι η συγκεκριμένη κάρτα είναι απαραίτητη για βραχυπρόθεσμες μετακινήσεις, παραδείγματος χάριν για διακοπές, επαγγελματικά ταξίδια ή σπουδές σε άλλη χώρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ΕΕ και ότι η Ένωση έχει εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης τύπου και εναρμονισμένο σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η αγορά ενός αυτοκινήτου ή η μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος έχει σημαντικά διευκολυνθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες που εγκαθίστανται σε άλλα κράτη μέλη, στα οποία σκοπεύουν να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους, αντιμετωπίζουν επαχθείς και περίπλοκες διαδικασίες, καθώς οφείλουν να υποβάλουν έγγραφα που δεν υπάρχουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους και να καταβάλουν επιπρόσθετα τέλη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες που σκοπεύουν να αγοράσουν αυτοκίνητο σε άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζουν παρεμφερείς δυσκολίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δέχεται πολλές καταγγελίες από πολίτες που συχνά υπόκεινται σε περίπλοκες διατυπώσεις, που σχετίζονται με την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας για τα οχήματά τους σε άλλο κράτος μέλος και τις σχετικές πρόσθετες δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγχρόνως, η Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με ψευδή πιστοποιητικά κυκλοφορίας για κλεμμένα οχήματα,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους πολίτες και, ως εκ τούτου, διευκολύνουν την κινητικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάλλουν στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους μεταφορείς τόσο στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου μέσων μεταφοράς όσο και μεταξύ διαφορετικών τύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών θα πρέπει να εξασφαλίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές προστασίας του καταναλωτή για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων εμπορικών πρακτικών όπως οι πρόσθετες χρεώσεις καθώς και για την κάλυψη σε περιπτώσεις χρεοκοπίας ή αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά σε νέα πολυτροπικά πρότυπα κινητικότητας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των ρυθμιστικών και φυσικών φραγμών στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ιδίως όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, θα ενίσχυε την ανάπτυξη στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 62% των ευρωπαίων καταναλωτών θα επιθυμούσαν να στραφούν σε νέο προμηθευτή ενέργειας και να μεταβούν σε φθηνότερα τιμολόγια, αλλά η ελευθερία επιλογής τους περιορίζεται λόγω της έλλειψης ξεκάθαρων και συγκρίσιμων πληροφοριών και των εμποδίων στη διακοπή των υπαρχουσών συμβάσεών τους για την παροχή ενέργειας· υπενθυμίζει ότι με την εν λόγω την αλλαγή θα εξοικονομούνταν 100 EUR ανά καταναλωτή, δηλαδή 13 εκατομμύρια EUR σε ολόκληρη την Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των κινητών τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά την περιαγωγή, θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από τους ευρωπαίους πολίτες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 26% των ευρωπαίων καταναλωτών που ερωτήθηκαν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η διαδικασία μετάβασης από έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σε έναν άλλον είναι περίπλοκη και δαπανηρή, και ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν συχνά κακή ποιότητα υπηρεσιών και άνιση επιβολή των εθνικών κανόνων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, η εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας και οι δυσκολίες σε σχέση με την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των διασυνοριακών αγορών έχουν προκαλέσει την καχυποψία των καταναλωτών όσον αφορά τις αγορές στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει η ΕΕ πραγματική ψηφιακή αγορά στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών (CEC), διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες καταγγελίες καταναλωτών (59%) αφορούν διαδικτυακές αγορές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις, τόσο οι ανάδοχες όσο και οι υπεργολαβικές, συνεχίζουν να συναντούν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους στις δημόσιες συμβάσεις σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως λόγω των διαφορετικών εθνικών πρακτικών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των περίπλοκων διοικητικών απαιτήσεων που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη καθώς και των υφιστάμενων γλωσσικών εμποδίων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία αποκτά βαρύνουσα σημασία τόσο για την επιβίωση και την ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων όσο και για την ενίσχυση της συνολικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά, μέσω της ανάληψης συντονισμένων δράσεων οι οποίες θα επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν πλήρη πρόσβαση στο νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού(6) και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία η οποία ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα(7)·

I. Εισαγωγή

1.  χαιρετίζει την παρουσίαση του εγγράφου εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Η Ενιαία Αγορά μέσα από το φακό των ανθρώπων: φωτογραφία των 20 σημαντικότερων αιτιών ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς», το οποίο αποτελεί συνέχεια του ψηφίσματος του ΕΚ της 20ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες·

2.  συγχαίρει την Επιτροπή για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις δυσκολίες και τις ανησυχίες των πολιτών και των επιχειρήσεων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από την ΕΕ· πιστεύει, ωστόσο, ότι το έγγραφο εργασίας θα έπρεπε να παρέχει πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες·

3.  είναι πεπεισμένο ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι αναγκαία για την οικονομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένες δράσεις και εφικτές προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εντοπίζονται στους 20 σημαντικότερους λόγους ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών·

4.  πιστεύει ότι, στους σημερινούς καιρούς οξείας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των εμποδίων που παρεμβάλλονται στην εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ιδίως σε τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη, όπως είναι οι διασυνοριακές επιχειρήσεις και η επιχειρηματική δραστηριότητα, η παροχή υπηρεσιών, η κινητικότητα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η εξασφάλιση χρηματοοικονομικών γνώσεων·

5.  αναγνωρίζει ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης· πιστεύει ότι, για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων με την αξιοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης του συστήματος πληροφόρησης για την ενιαία αγορά·

6.  επικροτεί την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας, η οποία υποστηρίζεται από το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), στο πλαίσιο της οποίας τα κριτήρια της κάρτας αξιολογούνται πλέον με στόχο τη διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών και της εθελοντικής διασυνοριακής κινητικότητας στην ΕΕ· πιστεύει επιπλέον ότι το ΙΜΙ μπορεί να επιφέρει ταχύτερη συνεργασία μεταξύ του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους υποδοχής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση των χρονιζουσών αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

7.  υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων στα διάφορα κράτη μέλη πρέπει να διέπεται από ελεύθερη βούληση και πρέπει πάντοτε να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων·

8.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την εμφάνιση υποτιθέμενων γραφείων ευρέσεως εργασίας που εξαπατούν και εκμεταλλεύονται το εργατικό δυναμικό σε ολόκληρη την ΕΕ, υπονομεύοντας έτσι την καλή λειτουργία της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εκπονήσουν σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, για παράδειγμα, μέσω στενότερης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας·

9.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τη φορολογία στην ΕΕ και να μειωθούν οι φορολογικοί φραγμοί για τους διασυνοριακούς εργαζομένους και εργοδότες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητά τους και να προωθηθούν διασυνοριακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα να εξαλειφθούν οι δυνατότητες για φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη·

10.  τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη για μια κοινωνικά βάσιμη φορολογική πολιτική, που θα διαδραματίζει αναδιανεμητικό ρόλο και θα στοχεύει στην ανάπτυξη και θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα κυριότερα προβλήματα φορολογικού ανταγωνισμού, αποτελεσματικού ελέγχου της φορολόγησης των υπεράκτιων εταιριών, και τη διάλυση των φορολογικών παραδείσων που ανθούν στην Ένωση·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να προτρέπει τις ΜΜΕ να προσλαμβάνουν νέους εργαζομένους και να ενισχύσει τα προγράμματα κινητικότητας των νέων που ευνοούν την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, καθιστώντας έτσι ευκολότερη την απασχόληση και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

13.  χαιρετίζει τις περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πλήρως ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας και την παροχή μεγαλύτερης δυνατότητας επιλογής για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

14.  υπογραμμίζει το ρόλο του διαδικτύου στην απόδοση των επιχειρήσεων και τον ταχέως αυξανόμενο ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου όσον αφορά τη δημιουργία νέων αγορών, ανάπτυξης και νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν πλήρως λειτουργικά συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην ενιαία ψηφιακή αγορά· ζητεί να απλουστευθούν τα συστήματα αδειοδότησης να δημιουργηθεί αποτελεσματικό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της πειρατείας προϊόντων και εμπορικών ειδών·

15.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας πρέπει να διακατέχεται από πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαρθρωτικές κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και να μην υπόκεινται σε επιβαρύνσεις τα κράτη μέλη·

16.  επισημαίνει ότι, με την έγκριση, το 2011, της νομοθεσίας που διέπει τα δικαιώματα των επιβατών στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, η Ένωση διαθέτει τώρα μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων σχετικά με τα βασικά δικαιώματα των επιβατών που καλύπτουν όλους τους τύπους μεταφορών·

17.  εκτιμά ότι κύριος στόχος του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ είναι να παρέχει κεφάλαιο στην πραγματική οικονομία, κάτι που αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς βασισμένης στη γνώση, η οποία θα ενισχύει την ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό και τις θέσεις εργασίας·

18.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, και θεωρεί ότι η θέσπιση κοινών αρχών σε επίπεδο ΕΕ, από κοινού με ευέλικτους, σαφείς και απλούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, θα επιτρέψει στις εταιρείες, και πρωτίστως στις ΜΜΕ, να αξιοποιούν καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαδικασία διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων· τονίζει ότι είναι σημαντική η θέσπιση ενός συστήματος δημόσιων ηλεκτρονικών συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα, και θα επιτρέπει την αποδοτικότερη χρήση δημοσίων κεφαλαίων·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αναβλήθηκε η νομοθετική πρόταση που αποσκοπούσε στην πλήρη προσβασιμότητα στους ιστότοπους του δημόσιου τομέα το αργότερο μέχρι το 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον χάρτη πορείας προς την ψηφιακή ένταξη, και ζητεί την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό (WAI), και των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG) για τις πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

20.  εφιστά την προσοχή στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα τόσο για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς όσο και για την αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

21.  επισημαίνει ότι οι διαφορές στη ρύθμιση των ηλεκτρονικών υπογραφών στα κράτη μέλη παραμένουν σημαντικό εμπόδιο στην ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, ιδιαίτερα στην παροχή των υπηρεσιών· θεωρεί ότι είναι σημαντική η θέσπιση ενιαίου συστήματος για την αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών σε όλη την ΕΕ·

22.  τονίζει τη βαρύνουσα σημασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων για να κατοχυρωθούν η ασφάλεια δικαίου, ένα διαφανές τεχνικό περιβάλλον καθώς και ανοιχτές και συμβατές λύσεις, με βάση τις νομικές απαιτήσεις, τις εμπορικές δραστηριότητες και τα κοινά τεχνικά πρότυπα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ευρύτερη δυνατή αποδοχή αυτής της πρακτικής·

23.  επισημαίνει ότι όσοι πολίτες της ΕΕ δεν διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στο κράτος στο οποίο έχουν καταθέσει αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού, πρέπει να έχουν πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος σε βασικά μέσα πληρωμών για την κατάθεση, την αποστολή ή την ανάληψη χρημάτων στην ενιαία αγορά, ειδικότερα σε σχέση με τη διασυνοριακή μετακίνηση· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με στόχο να εξασφαλιστούν εύχρηστες για τον καταναλωτή διαδικασίες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε ολόκληρη την Ένωση·

24.  προβληματίζεται από το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ που κληρονομούν, συνταξιοδοτούνται ή μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό έρχονται συχνά αντιμέτωποι με διπλή φορολόγηση· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή περιορίστηκε σε μια πρόταση σύστασης στον τομέα του φόρου κληρονομιάς·

25.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να αξιολογήσει τους διάφορους κανόνες που διέπουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και την ανάγκη για βελτίωση των όρων μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ιδίως των επαγγελματικών συντάξεων, σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότη και μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο· ζητεί, να αναθεωρηθεί κατεπειγόντως η οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταμεία·

26.  υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξασφάλιση μιας πιο δίκαιης, λειτουργικής, ανταγωνιστικής και αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς·

II.Διακυβέρνηση

27.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση της ενιαίας αγοράς, επικεντρωμένης στην εξεύρεση πρακτικών και χρήσιμων λύσεων για τους πολίτες, τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματά της, χωρίς ταυτόχρονα να προκληθούν υπέρμετρες ρυθμίσεις·

28.  επιβεβαιώνει την ανάγκη τια την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών μελών, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι μετέχουν περισσότερο στα σημαντικότερα προγράμματα και στις καθημερινές δραστηριότητες της ΕΕ και προκειμένου η δράση της ΕΕ, όποτε κρίνεται αναγκαία, να είναι στοχευμένη και χρήσιμη· τονίζει ότι ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά·

29.  αναγνωρίζει ότι για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει επίσης σημασία η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, και υπενθυμίζει τη σύσταση του καθηγητή Monti στην έκθεσή του προς την Επιτροπή ότι «η κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής τηρώντας τη δέσμευση για πραγματικές »αξιολογήσεις των κοινωνικών επιπτώσεων« με βάση την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων μεθοδολογιών και αναβαθμισμένων στατιστικών πληροφοριών»·

30.  παρακινεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες διοικήσεις τους, απλοποιώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο, και να προωθήσουν την εφαρμογή ηλεκτρονικών λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

31.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους, προκειμένου να διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

32.  χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσει την ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων της για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ(8)·

33.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», μετατρέποντάς την σε πραγματική ψηφιακή «μονοαπευθυντική θυρίδα» η οποία να παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αγορά· καλεί τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν το συντομότερο δυνατό τα εθνικά τους στοιχεία στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», να προσθέσουν συνδέσμους προς τις πύλες των εθνικών κυβερνήσεών τους στις αντίστοιχες ενότητες της ιστοσελίδας και να αυξήσουν τις παραπομπές στην πύλη «Η Ευρώπη σου» μέσω των διαδικτυακών πυλών των εθνικών και τοπικών αρχών τους, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των πολιτών·

34.  τονίζει τη χρησιμότητα της υπηρεσίας «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές» η οποία προσφέρει στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση σε εξατομικευμένες πληροφορίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση με σκοπό να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά την τηλεφωνική υπηρεσία «Europe direct»·

35.  επιδοκιμάζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν το SOLVIT, η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το Enterprise Europe Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρήσεων της ΕΕ), τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, το Κέντρο Επαφής Europe Direct και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης ως προς την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στους πολίτες, στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών και πόρων·

36.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός προσώπου επικοινωνίας για τους πολίτες και τους καταναλωτές μέσω των γραφείων της σε κάθε κράτος μέλος· πιστεύει ότι τα εν λόγω σημεία επικοινωνίας θα πρέπει να λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό να διασφαλιστεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης (one-stop-shop) σε κάθε πολίτη· υποστηρίζει την άποψη ότι το εν λόγω κέντρο επικοινωνίας σε κάθε κράτος μέλος θα συμβάλλει πραγματικά στην καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στην εσωτερική αγορά, και θα παρέχει φιλική προς τους χρήστες και αποτελεσματικότερη υπηρεσία που δεν θα ενημερώνει απλώς, αλλά θα γνωστοποιεί στο κοινό, με εύληπτο τρόπο, τις συγκεκριμένες ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι τούτο θα συνέβαλε στην αποφυγή τυχόν σύγχυσης στο μέσο πολίτη, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επέκταση του συστήματος πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, τον τρόπο συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι διάφορες διοικητικές υπηρεσίες να γνωρίζουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη χρήση του ΙΜΙ, και να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση·

38.  υπογραμμίζει ότι οι ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς οφείλονται σε τρία κενά, ήτοι ένα κενό σε θέματα πληροφόρησης, ένα κενό σε θέματα εφαρμογής και ένα νομικό κενό· πιστεύει ότι πρέπει να αναληφθεί ταυτόχρονη δράση για να καλυφθούν τα τρία αυτά κενά προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

39.  υπενθυμίζει τη σημασία των ΜΜΕ για την ευρωπαϊκή οικονομία, και ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει από κοινού με τα κράτη μέλη, τη δοκιμή ΜΜΕ για να διασφαλίσει ότι εφαρμόζεται ενιαία και με συνέπεια σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής και ότι ενσωματώνεται στη γενικότερη αξιολόγηση μιας πρότασης, προκειμένου να μειωθούν τα βασικά εμπόδια, η γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ ως συμβολή στη δημιουργία πιο ευνοϊκού κλίματος για τις ΜΜΕ το οποίο θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση όλων των οδηγιών και κανονισμών που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τις ΜΜΕ, και να υποβάλει ως τον Ιούνιο του 2013 έκθεση που θα περιλαμβάνει συστάσεις·

40.  υπενθυμίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία καλεί όλες τις επιτροπές του να εφαρμόσουν τις αρχές της δοκιμής ΜΜΕ στις νομοθετικές εκθέσεις, μετά την ψήφισή τους από την αρμόδια επιτροπή και κατά την υποβολή τους για έγκριση στην Ολομέλεια, και επισημαίνει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής της εν λόγω απόφασης·

41.  θεωρεί ότι με την πιστή τήρηση της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη μελλοντική νομοθεσία θα αποτραπούν περαιτέρω δυσκολίες και απογοητεύσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά·

42.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της εστιάζοντας στον αντίκτυπο των κανονισμών και των οδηγιών στη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, θέτοντας στόχους για τη βελτίωση της νομοθεσίας· επισημαίνει, ειδικότερα, την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα μείωσης του φόρτου και πέραν του 2012, με ένα περισσότερο φιλόδοξο και διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, και με την αντιστάθμιση του ρυθμιστικού φόρτου·

43.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμευσή της να αξιολογεί κατά πόσον έχει πραγματική προστιθέμενη αξία η δράση σε επίπεδο ΕΕ, προτού ξεκινήσει η επεξεργασία των σχεδίων πρότασης·

44.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με πρόγραμμα για την εξάλειψη των οικονομικών επιβαρύνσεων των ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα εξαιρεθούν από τους επαχθείς κανόνες, εκτός εάν υποστηριχθεί ρητά η ένταξή τους·

III.Πληροφόρηση και Επικοινωνία

45.  τονίζει ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, πράγμα που αρκετά συχνά σημαίνει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και αγνοούν πως πρέπει να λαμβάνουν τις απαντήσεις ή τη βοήθεια που χρειάζονται· επισημαίνει την ανάγκη σχεδιασμού πληροφοριών που θα λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών·

46.  επισημαίνει ότι είναι εξίσου σημαντικό να μπορούν οι πολίτες να κοινοποιούν τους προβληματισμούς τους σε σχέση με την εσωτερική αγορά και να προωθούν τις προτάσεις τους κατά τρόπο που θα επιτρέψει να ακουστεί αποτελεσματικότερα η φωνή τους τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Κοινοβούλιο·

47.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους τεχνολογικούς πόρους για να ξεκινήσει διάλογο με τους πολίτες σχετικά με την ενιαία αγορά, διοργανώνοντας διαδραστικές εκστρατείες πληροφόρησης, δίδοντας προτεραιότητα στις 20 σημαντικότερες αιτίες ανησυχίας, ενημερώνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, ως προς πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά τους, και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, δίκαιης και ισορροπημένης αγοράς, ενώ ταυτόχρονα θα μεριμνά ιδιαίτερα για την ενίσχυση των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης (ΚΕΕ)·

48.  επικροτεί τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα ΚΕΕ, τα οποία συμβάλλουν στην απλούστερη πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη, συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο εθνικό σημείο επαφής όλες τις διαδικασίες και διοικητικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διασυνοριακή σύσταση και επέκταση μιας εταιρείας·

49.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την χάραξη χρήσιμων στρατηγικών επικοινωνίας και μηχανισμών πληροφόρησης σε σχέση με την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών των πολιτών σε όλη την ΕΕ·

50.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών και οργανισμών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, στις εκστρατείες πληροφόρησης, μεριμνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή εκστρατειών πληροφόρησης στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, με στόχο τη συμμετοχή των νεότερων γενεών και την προετοιμασία τους για μια πιο ενεργή συμμετοχή τους ως ευρωπαίων πολιτών στα κοινά·

51.  είναι πεπεισμένο ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προωθεί μακροπρόθεσμα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία· τονίζει επομένως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν πληρέστερη πρόσβαση σε πληροφόρηση και ανεξάρτητες συμβουλές στον τομέα αυτό, και ότι θα αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων·

52.  τονίζει το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας, ανάλογα με τον προμηθευτή, όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους ευρωπαίους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει, δε, ότι είναι σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές έγκαιρα κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση και την τιμολόγηση, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της προτίμησής τους·

53.  ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινής μεθοδολογίας και κοινού, ολοκληρωμένου και εύχρηστου μορφότυπου στους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας, με ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που οφείλουν να παρέχουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τιμολόγηση, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να κατανοούν το περιεχόμενο των λογαριασμών τους σε κάθε περιοχή της ΕΕ και, συνεπώς, να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια πιο οικονομικά και αποδοτικά·

54.  προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, π.χ. για την παρακολούθηση και την ορθή διεκπεραίωση των καταγγελιών των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΟΣΡΑΕ) να προτείνουν δυνατότητες βελτίωσης των εποπτικών αρμοδιοτήτων των ΕΡΑ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βελτίωση του συντονισμού και της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής και πληροφοριών μεταξύ των ΕΡΑ και των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, μια ψηφιακή ενιαία αγορά που θα ανταποκρίνεται πραγματικά στο ρόλο αυτό, θα είναι ανταγωνιστική και θα προσφέρει υπηρεσίες στους ευρωπαίους καταναλωτές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως στις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς συνεπάγεται κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές εν γένει, και συγκεκριμένα για τους κατοίκους των απομακρυσμένων και λιγότερο προσβάσιμων περιοχών και σε άτομα με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, καθώς και για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, και κυρίως τις ΜΜΕ, οι οποίες θα έχουν με τον τρόπο αυτό πρόσβαση σε νέες αγορές·

56.  υπογραμμίζει ότι, για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλειας των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την αξιοπιστία της ψηφιακής υπογραφής, με τη βελτίωση των μηχανισμών διευθέτησης των διαφορών, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας ως προς τα χρησιμοποιούμενα μέσα πληρωμής·

57.  υπενθυμίζει την ανάγκη να καλυφθούν τα νομικά κενά στον τομέα του ενοχικού δικαίου και να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέσα με σκοπό την άρση των φραγμών που προκύπτουν από τις αποκλίσεις στις διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις που δημιουργούν φραγμούς στο εμπόριο, πρόσθετα έξοδα συναλλαγών και νομική ανασφάλεια για τις επιχειρήσεις, και προκαλούν επίσης τη δυσπιστία των καταναλωτών έναντι της ενιαίας αγοράς·

58.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες είναι πλήρως ενήμεροι για τα δικαιώματα τους βάσει της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας (EHIC) και για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους όταν κάνουν χρήση υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα κράτη μέλη· τονίζει ότι αυτή η ενημέρωση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή (και να μπορεί να διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή) καθώς και προσιτή σε πολίτες με αναπηρία·

59.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι δικαιούχοι της EHIC θα παραλαμβάνουν την κάρτα κατόπιν αίτησης, και ότι οποιαδήποτε κακή εφαρμογή των κανόνων θα διορθώνεται χωρίς καθυστερήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πρόσθετη ασφάλιση ή άλλη ενέργεια που τυχόν κρίνεται απαραίτητη ώστε οι πολίτες να δικαιούνται την ίδια υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό με εκείνη που απολαμβάνουν στη χώρα τους·

60.  προτρέπει τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επιστροφή εξόδων σε περίπτωση περίθαλψης στο εξωτερικό, και να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης ασθενείας τους παρέχουν επαρκή προστασία για τους διακινούμενους πολίτες·

61.  υπογραμμίζει την έλλειψη ενημέρωσης των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και του λοιπού προσωπικού της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες κινητικότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς· τονίζει ότι η κινητικότητα των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο θα συμβάλει στη δημιουργία πιο εκσυγχρονισμένων και αποτελεσματικών διοικήσεων στα κράτη μέλη, πράγμα που είναι θεμελιώδους σημασίας για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ, και επιτρέπει επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

IV.Νομοθεσία/Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

62.  τονίζει ότι η επιτυχία του δικαίου της ΕΕ εξαρτάται πάντα από την εφαρμογή και τη μεταφορά του σε εύλογο χρονικό διάστημα στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών· θεωρεί σημαντικό τον τακτικό, επιμελή και αποτελεσματικό έλεγχο στον συγκεκριμένο τομέα, και καλεί την Επιτροπή να παρέμβει σε περίπτωση αδυναμιών κατά την εφαρμογή, καθώς και να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο για το εν λόγω θέμα·

63.  αναγνωρίζει ότι, μολονότι έχει μειωθεί ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που έχει κινήσει η Επιτροπή, στα τέλη του 2010 εκκρεμούσαν ακόμη περίπου 2 100 τέτοιου είδους διαδικασίες·

64.  λαμβάνει υπόψη το μεγάλο αριθμό αναφορών που έχει λάβει η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην εσωτερική αγορά, ιδίως ως προς την πλημμελή μεταφορά ή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τα πορίσματα και τα αποτελέσματα των αναφορών που έχουν υποβληθεί στην εν λόγω επιτροπή· τονίζει ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών πρέπει να αξιοποιείται καλύτερα ώστε να βελτιωθούν οι νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ, ιδίως σε ότι αφορά τα νομοθετικά μέσα προσφυγής για την αντιμετώπιση των εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο και την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών·

65.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, κατά προτεραιότητα, για την ορθή και έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και να μειώσουν τα επίπεδα μη συμμόρφωσης· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικό έλεγχο επιδόσεων της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της εθνικής νομοθετικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των οικείων προτύπων στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

66.  υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες διασυνοριακής επιστροφής ΦΠΑ πρέπει να γίνουν λιγότερο γραφειοκρατικές και επαχθείς για τις επιχειρήσεις. υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να αυξηθεί η πρόσβαση σε διασυνοριακή χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εφόσον εντοπίστηκαν νομοθετικά και εφαρμοστικά κενά στην νομοθεσία περί ενιαίας αγοράς, να εντείνουν τις προσπάθειες τους ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής προστασίας·

67.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει μνεία του εκάστοτε τομέα δραστηριότητας καθώς και του αντίκτυπού του στην ενιαία αγορά όταν κινεί διαδικασίες επί παραβάσει λόγω μη ορθής μεταφοράς, ή μη μεταφοράς, της νομοθεσίας της ΕΕ·

68.  προτρέπει την Επιτροπή, όσον αφορά τις διαδικασίες για παράβαση, να αξιοποιήσει πλήρως τις τροποποιήσεις που εισάγει το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ·

69.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να απλοποιήσει τη δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς των οχημάτων, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε άλλα κράτη μέλη· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι τα οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων με σύστημα οδήγησης στα δεξιά) που συμμορφούνται με το σχετικό σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ πρέπει να είναι επιλέξιμα για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη· επιπλέον καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ασφάλεια των εναρμονισμένων πιστοποιητικών άδειας κυκλοφορίας με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας σε κλεμμένα οχήματα με παραποιημένα πιστοποιητικά κυκλοφορίας·

70.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους κανόνες και πρακτικές των κρατών μελών που εισάγουν διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και δεν συνάδουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να κινήσει χωρίς καθυστέρηση τις κατάλληλες διαδικασίες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· καλεί επίσης την Επιτροπή να μην ανεχθεί άλλες μορφές μεροληπτικών ή αδικαιολόγητων πρακτικών, ελέγχων ή απαιτήσεων που παρεμποδίζουν τους ευρωπαίους εργαζόμενους και εργοδότες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ·

71.  υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο πρέπει να μπορούν να ασκούν οι εργαζόμενοι χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων των κρατών μελών σε σχέση με την απασχόληση, τις αποδοχές και λοιπές συνθήκες εργασίας και απασχόλησης· πιστεύει ότι, για να διασφαλιστεί αυτή η ελευθερία, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί καταλλήλως, θα πρέπει να εφαρμόζονται επαρκείς μηχανισμοί επανόρθωσης, και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρώς τους σχετικούς κανόνες ΕΕ·

72.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τόσο την μεταφορά όσο και την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ στα κράτη μέλη, και να παρεμβαίνει σε περίπτωση που παρατηρηθούν τυχόν παρατυπίες· καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να δώσουν προτεραιότητα στην επείγουσα έγκριση της πρότασης οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

73.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και εξασφάλισης επαρκούς προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων της ΕΕ χωρίς καμία μορφή διακρίσεων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η μεταφορά και η εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους· επικροτεί τα σχετικά συμπεράσματα του φόρουμ για την ενιαία αγορά·

74.  υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και αποτελεί γερό θεμέλιο για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά ότι, δεν έχει μέχρι στιγμής μεταφερθεί δεόντως στην εθνική νομοθεσία σε διάφορα κράτη μέλη·

75.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τη λοιπή σχετική νομοθεσία της ΕΕ, τηρώντας τις συμφωνημένες προθεσμίες· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε δυναμική παρακολούθηση της μεταφοράς των εν λόγω κανονισμών στις εθνικές νομοθεσίες·

76.  παρακινεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προάγει τις βέλτιστες πρακτικές στο θέμα της μεταφοράς της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά·

77.  υπογραμμίζει ότι η συνεκτική και εναρμονισμένη εφαρμογή και επιβολή των απαιτήσεων προστασίας των επιβατών σε όλη την Ένωση είναι θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες που ταξιδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στους επιχειρηματίες του τομέα των μεταφορών· αναγνωρίζει ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν κατά τη μετακίνησή τους συχνούς φραγμούς και εμπόδια, που τους στερούν πολλές δυνατότητες της ενιαίας αγοράς, καλεί, δε, την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών·

78.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, να ενημερώνονται οι ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ και, ιδίως, να διασφαλίζονται τα δικαιώματα αυτά·

79.  τονίζει την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις· σημειώνει ότι, παρά τα ελάχιστα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο εργασίας, για πολλούς από τους εντοπισθέντες προβληματικούς τομείς έχουν διεξαχθεί προσφάτως αξιολογήσεις επιπτώσεων και έχουν υποβληθεί προτάσεις από την Επιτροπή· είναι πεπεισμένο ότι, όπου προτείνεται η λήψη μέτρων, η Επιτροπή πρέπει να παράσχει αξιόπιστα και συνεκτικά αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της πολιτικής που επιλέχθηκε στη νομοθετική πρόταση· καλεί το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση των σχεδίων προτάσεων, να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ακρίβεια και την πειστικότητα των αξιολογήσεων των επιπτώσεων που έχει διεξαγάγει η Επιτροπή έτσι ώστε η νομοθεσία που θα θεσπιστεί να ανταποκρίνεται εξίσου στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων·

80.  θεωρεί σημαντική την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους, και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων που επιτεύχθηκε πρόσφατα(9)· εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή διοικητική συνεργασία και τη βελτιωμένη διαδικτύωση μέσω κομβικών πλατφορμών· επικροτεί ανάλογες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως, λ.χ., αυτές για τη δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κοινοποίησης των δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

81.  τονίζει ότι η διασυνοριακή επιβολή και αναγνώριση των αποφάσεων, και των έννομων αποτελεσμάτων των εγγράφων είναι καίριας σημασίας για την κινητικότητα εντός της εσωτερικής αγοράς· ευελπιστεί στην έγκαιρη εφαρμογή του κανονισμού περί των δικαιωμάτων κληρονομικής διαδοχής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί, με βάση την Πράσινη Βίβλο του 2010(10) και τις διαβουλεύσεις του 2011, τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής για την αναγνώριση των έννομων αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης, και προσβλέπει στις νομοθετικές προτάσεις που προβλέπονται για το 2013·

82.  υπενθυμίζει τον στόχο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, και πιστεύει ότι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της στρατηγικής για την έξυπνη νομοθεσία·

83.  στηρίζει τη δέσμευση που έχει αναληφθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος του ρυθμιστικού φόρτου· προς αυτήν την κατεύθυνση, υπενθυμίζει την προγενέστερη δέσμευση του Κοινοβουλίου να ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά μέσα όταν προτείνει τη θέσπιση νέας νομοθεσίας· υπενθυμίζει, επιπλέον, το αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με την επέκταση του προγράμματος για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και, συνεπώς, αναμένει προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και των ρυθμιστικών εμποδίων, δεδομένου ότι θα λαμβάνουν υπόψη πολλούς από τους σημαντικότερους προβληματισμούς των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με την ενιαία αγορά·

84.  υπογραμμίζει ότι, παρά την απλούστευση της νομοθεσίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου όσον αφορά τη χρήση των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς από τις επιχειρήσεις, πρέπει γενικά να διασφαλίζονται οι διατάξεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύουν καταναλωτές και εργαζομένους·

85.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε νέο ευρωπαϊκό κανονισμό σε δοκιμαστικό έλεγχο ηλεκτρονικού εμπορίου·

V.Συστάσεις

86.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το έγγραφό της για τις 20 σημαντικότερες αιτίες ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μετά από δύο χρόνια και να το επικαιροποιήσει· καλεί επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει πίνακα για κάθε προβαλλόμενη αιτία ανησυχίας, και να προσδιορίσει ποιοι παράγοντες είναι αρμόδιοι για την παροχή λύσεων σε σχέση με κάθε ένα από τα βαθύτερα αίτια που εντοπίζονται·

87.  καλεί την Επιτροπή να επισημαίνει, σε μελλοντικές εκθέσεις, τις αντίστοιχες δράσεις για τις οποίες είναι σαφώς υπεύθυνη, όπως η λήψη έγκαιρων και κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση πλημμελούς μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η διασφάλιση της επαρκούς εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και η επανεξέταση ανεπαρκούς νομοθεσίας·

88.  παρακινεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, το έγγραφο για τις «δώδεκα νέες δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης» – «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη»·

89.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013, να εστιάσουν τις εκστρατείες ενημέρωσής τους στις ανησυχίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα βάσει ιθαγένειας της ΕΕ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιλογής που εφαρμόζεται στην έκθεση, αντικατοπτρίζουν πλήρως τα ζητήματα που απασχολούν κατά κύριο λόγο τους πολίτες της ΕΕ στην καθημερινότητά τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

90.  καλεί την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους προκειμένου να συγχωνευθεί μελλοντικά η Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ με την έκθεση «Η Ενιαία Αγορά μέσα από το φακό των ανθρώπων», με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και σύγχυσης και την απομάκρυνση τον κινδύνου αποσύνδεσης των προβλημάτων από τις λύσεις.

91.  παρακινεί την Επιτροπή να ξεκινήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, περιοδικές ευρωπαϊκές εκστρατείες πληροφόρησης στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και διαδραστικές εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος με τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τα μέρη όπου μπορούν να λάβουν πληροφόρηση ή βοήθεια για να επιλύσουν τα προβλήματά τους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των εν λόγω εκστρατειών πληροφόρησης·

92.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ύπαρξη αποτελεσματικής διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων μέσων, όπως του SOLVIT, του Πίνακα Επιδόσεων της Εσωτερικής Αγοράς, του Συστήματος Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς, της υπηρεσίας «Η Ευρώπη σου Συμβουλές» και της πύλης «Η Ευρώπη σου» προκειμένου να μπορεί να ελέγχεται η κατάλληλη και έγκαιρη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία·

93.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος EURES και της αποτελεσματικής διασύνδεσής του με τα εθνικά συστήματα ευρέσεως εργασίας, ως ένα από τα μέσα καταπολέμησης της ανεργίας στην ΕΕ, και την αντιμετώπιση του φαινομένου αδυναμίας να καλυφθούν θέσεις απασχόλησης λόγω έλλειψης υποψηφίων με αντίστοιχα προσόντα·

94.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους τομείς στους οποίους η κοινοτική νομοθεσία επιτυγχάνει συγχρόνως τόσο τον στόχο της απλούστευσης και της άμεσης εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών όσο και τους στόχους της ενιαίας αγοράς·

95.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει επειγόντως μέτρα που θα αποσκοπούν στην υπερνίκηση των ανισορροπιών στις υποδομές ενέργειας που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες αποτελούν εμπόδιο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

96.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για τη βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων και τη συμβολή σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύεται το κλίμα εμπιστοσύνης·

97.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, παράλληλα με τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ, να διεξαγάγουν μελέτες για να διασφαλιστεί η συνέχεια της προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης για τους πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ καθώς και η ίση μεταχείριση με τους υπηκόους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ένα σύστημα προαιρετικής, εθελοντικής και μεταφερτής κοινωνικής ασφάλισης, συμπληρωματικό ως προς το γενικό σύστημα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής· οι παλαιότερες απόψεις σχετικά με το 28ο καθεστώς για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να συμπεριληφθούν στις μελέτες·

98.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την απλοποίηση των πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών τους και να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διασυνοριακή απασχόληση, έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σχετικά με την απασχόλησή τους, όπως κοινωνική ασφάλιση, μεταξύ άλλων προστασία των ανέργων, υγειονομική περίθαλψη και κανόνες φορολόγησης· θεωρεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να διατίθενται, ει δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμπειρία κινητικότητας·

99.  παροτρύνει την Επιτροπή να εδραιώσει ένα κεντρικό σημείο συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την καταγραφή των προβληματισμών μετακινούμενων εργαζόμενων, εργοδοτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να επινοούνται λύσεις μεταξύ των κρατών μελών και να προλαμβάνονται προβλήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις της μετακινούμενης απασχόλησης, περιλαμβανομένης της απόσπασης εργαζομένων·

100.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τα μέλη της οικογένειας υπηκόων της ΕΕ που προέρχονται από κράτη εκτός ΕΕ, ως πελάτες καλής πίστεως, καθ' όλη τη διάρκεια των διοικητικών διαδικασιών τις οποίες πρέπει να διεκπεραιώνουν·

101.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ, μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται τα εργασιακά και τα σχετικά με την κατοικία τους διοικητικά ζητήματα και να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από έναν ενιαίο τόπο στη χώρα υποδοχής, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να διεκπεραιώνουν και να διαχειρίζονται διοικητικές διαδικασίες ηλεκτρονικά, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών που μετακινούνται εντός ΕΕ·

102.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών, σε λογική τιμή, ούτως ώστε να αυξηθεί η κινητικότητα·

103.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, συνυπολογίζοντας τις αρχές της οικουμενικότητας, της πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη, της ισότητας και της αλληλεγγύης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, επιπροσθέτως, να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της ευρείας χρήσης της τηλεϊατρικής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας έως το 2020· υποστηρίζει επιπλέον τα δοκιμαστικά προγράμματα που αποσκοπούν στην παροχή προς τους πολίτες της ΕΕ ασφαλούς διαδικτυακής πρόσβασης στα ιατρικά τους δεδομένα και στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των αρχείων των ασθενών, παρέχοντας έτσι στους ασθενείς αδιάλειπτη περίθαλψη·

104.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μία νομοθετική πρόταση σχετικά με τους τεχνικούς ελέγχους των μηχανοκίνητων οχημάτων, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις βιομηχανίες, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη δυναμική ανάπτυξη των μεθόδων ελέγχου και του περιεχομένου της δοκιμής και την ταυτόχρονη εγγύηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου οδικής ασφάλειας·

105.  ζητεί την αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών επί τη βάσει κοινών ορισμών και συγκρίσιμων κανόνων για τη δοκιμασία οδήγησης κατά την μεταφορά οχήματος από ένα κράτος μέλος σε άλλο· προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής τράπεζας δεδομένων, για τη συγκεντρώνει τεχνικών δεδομένων για όλα τα οχήματα, προκειμένου να επιτρέπεται η συγκρισιμότητα σε όλη την Ευρώπη και να διευκολύνεται η διασυνοριακή άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν το οικονομικό κόστος που έχει για τους πολίτες η διασυνοριακή έκδοση αδείας κυκλοφορίας οχήματος, ώστε να αποφεύγονται τα περιττά έξοδα μέσω μιας κοινής προσέγγισης·

106.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αυστηρότερη επιβολή της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών μεταφορών και των υπηρεσιών, προϊόντων και συστημάτων κινητικότητας, όπως αυτά που υπόκεινται στους κανόνες της ΕΕ για τα συστήματα διοδίων ή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), παράλληλα με ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης, επιβολής τιμών και έκδοσης εισιτηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της δημόσιας και διατροπικής κινητικότητας·

107.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες μικροχρηματοδότησης για τη σύσταση και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, και ειδικότερα εκείνων που στοχεύουν να δραστηριοποιηθούν σε διασυνοριακό επίπεδο·

108.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων όσον αφορά τις ευκαιρίες για επενδύσεις με την εξάλειψη των εμποδίων στα οποία προσκρούει η ανάδυση αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ·

109.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στην απλούστευση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές και τη δημιουργία υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης («one-stop shops»), όπου οι ΜΜΕ θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα προσδώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία εάν συσταθούν στο πλαίσιο των ήδη υφισταμένων δημοσίων διοικήσεων χωρίς να επιβάλλουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, πρόσθετες επιβαρύνσεις στον φορολογούμενο πολίτη· τονίζει τη σημασία των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης ως αφετηρίας θεμελιώδους σημασίας για την προσέλκυση και την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα που αποσκοπούν στην περαιτέρω απλοποίηση και διαφάνεια των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών χρηματοδοτικών πλαισίων· προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε κονδύλια απλοποιώντας τους κανόνες υποβολής δεδομένων και να προωθήσουν τη διαδικτυακή καταγραφή σε αρχεία δεδομένων για πιστοποιητικά και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα·

110.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη σύναψη συμφωνιών που θα επιτρέπουν στις ΜΜΕ να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη και να προωθούν εμπορικά τις ιδέες τους, παρέχοντάς τους καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και μειώνοντας τη γραφειοκρατία·

111.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νομοθετική πρόταση για την καλύτερη προστασία των επιβατών σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών, για παράδειγμα μέσω υποχρεωτικής ασφάλισης για τις αεροπορικές εταιρείες ή δημιουργίας ταμείου εγγυήσεων·

112.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τους ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση και να αγοράζουν εισιτήρια για πολυτροπικά ταξίδια εντός της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις του τομέα μεταφορών να αναλάβουν δράση για την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου, πολυτροπικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

113.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών που επιλέγουν τη χρήση περισσότερων του ενός τρόπων μεταφοράς, ούτως ώστε η νομοθεσία να μπορέσει να συμβαδίσει με τα εξελισσόμενα πολυτροπικά πρότυπα κινητικότητας.

114.  ζητεί από την Επιτροπή να αναδιαμορφώσει το σύστημα πληροφόρησης για την ενιαία αγορά (ΙΜΙ), επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του και βελτιώνοντας τη λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας, και να επανεξετάσει το πρόγραμμα SOLVIT, προσδίδοντάς του νέο πλαίσιο και τα ενδεδειγμένα μέσα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα κέντρα διαθέτουν επαρκές και πεπειραμένο προσωπικό που θα είναι σε θέση να χειριστεί με επιτυχία τα αιτήματα που δέχεται·

115.  απευθύνει εκ νέου έκκληση στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της εκμάθησης ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία, τη λειτουργία συστήματος αναγνώρισης της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος, και για την εξασφάλιση του καλύτερου συντονισμού της εκπαίδευσης αυτής με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί μελλοντικά ένα εργατικό δυναμικό με συγκρίσιμα προσόντα τα οποία θα είναι επωφελή για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και θα ενισχύσουν τα επίπεδα παραγωγικότητας· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ισοτιμία μεταξύ των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων·

116.  θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να δηλώνουν, σε παράρτημα των πτυχίων που χορηγούν, με ποιον τρόπο μπορούν να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα εθνικά τους πτυχία με τα αντίστοιχα πτυχία άλλων κρατών μελών, και κυρίως με εκείνα των γειτονικών χωρών·

117.  τονίζει την επιτυχία της διαδικασίας αυτόματης αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και ζητεί να αξιολογείται η δυνατότητα διεύρυνσης της εφαρμογής της σε περισσότερα επαγγέλματα·

118.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής και να χρησιμοποιήσουν τους λαμβανόμενους πόρους για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την περαιτέρω στήριξη των ΜΜΕ·

119.  επισημαίνει τις θετικές εμπειρίες που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου οι απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας που τίθενται στις εταιρείες ενέργειας έχουν επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι η βιομηχανία διευρύνει τη χρήση ευφυών μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος προς όφελος των καταναλωτών·

120.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού των περιφερειακών και τοπικών αρχών·

o
o   o

121.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 187 E της 27.7.2008, σ. 80.
(2) ΕΕ L 176 της 7.7.2009, σ. 17.
(3) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 84.
(4) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 25.
(5) ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 7.
(6) Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG) 2.0. http://www.w3.org/TR/WCAG20/
(7) Βλέπε http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
(8) CHAP – Καταχώριση καταγγελιών και αιτήσεις για πληροφορίες. EU PILOT - Επίλυση των προβλημάτων με τα κράτη μέλη. NIF – Βάση των δεδομένων των παραβάσεων.
(9) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2012 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0033).
(10) COM(2010)0747.


Διορισμός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
PDF 280kWORD 44k
Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Oκτωβρίου 2012 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (C7-0195/2012 – 2012/0806(NLE))
P7_TA(2012)0396A7-0348/2012

(Διαβούλευση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0195/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 109 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0348/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την επιστολή του από 13ης Ιουλίου 2012, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Yves Mersch ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για θητεία οκτώ ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προέβη εν συνεχεία στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ στον τομέα της νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 130 ΣΛΕΕ, και ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία ακρόαση του υποψηφίου στις 22 Οκτωβρίου 2012, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχε ευρεία συναίνεση ως προς το ότι ο υποψήφιος είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα σε νομισματικά και τραπεζικά θέματα, που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τη λήξη της θητείας της κ. Tumpel-Gugerell, είχε θιγεί ανεπίσημα από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ζήτημα της γυναικείας εκπροσώπησης στην ΕΚΤ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ιδρύθηκε η ΕΚΤ και έως την αποχώρηση της κ. Tumpel-Gugerell, ένα μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ ήταν πάντοτε γυναίκα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιτροπή μας μερίμνησε ώστε, πριν από τη λήξη της θητείας του Gonzalez-Paramo τον Μάιο του 2012, να ενημερωθεί το Συμβούλιο, με επιστολή που απέστειλε στις 8 Μαΐου 2012 ο πρόεδρος της επιτροπής στον πρόεδρο της Eurogroup, εξ ονόματος όλων των πολιτικών ομάδων, σχετικά με την έλλειψη πολυμορφίας στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ και ως προς την ανάγκη να υποβληθεί υποψηφιότητα από γυναίκα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ίδια επιστολή, ο πρόεδρος της επιτροπής προέτρεψε την Eurogroup να εφαρμόσει μεσοπρόθεσμο σχέδιο για την προώθηση γυναικών σε θέσεις επιρροής στην ΕΚΤ, σε εθνικές κεντρικές τράπεζες και σε εθνικά υπουργεία οικονομικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει παραληφθεί επίσημη απάντηση στην επιστολή της 8ης Μαΐου 2012·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ αναθέτει αρμοδιότητες στην Ένωση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμορφία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια και στις κυβερνήσεις διασφαλίζει ευρύτερες ικανότητες και περαιτέρω προοπτικές, και ότι η πρόσληψη αποκλειστικά ανδρών ή γυναικών συνεπάγεται πιο περιορισμένη επιλογή και ενέχει τον κίνδυνο απώλειας δυνάμει άριστων υποψηφίων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία της σημερινής Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ λήγει το 2018, με αποτέλεσμα να στερείται ενδεχομένως η εν λόγω επιτροπή πολυμορφίας μεταξύ των φύλων έως την εν λόγω ημερομηνία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή του στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, κάλεσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να δεσμευτεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για τα οποία φέρει την ευθύνη θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα για την κατοχύρωση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή θέσπισε τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 (COM(2010)0491) και, στις 16 Απριλίου 2012, ενέκρινε έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2011(SWD(2012)0085)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD4)), συμπεριλάμβανε την απαίτηση να εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα πολιτική για την προώθηση της συμμετοχής και των δύο φύλων στον φορέα διαχείρισης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαρτίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2011-2020·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα, στις 13 Mαρτίου 2012, σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων(2), στις 8 Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2010(3), και στις 6 Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων(4)·

1.  εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Yves Mersch ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, και καλεί το Συμβούλιο να αποσύρει τη σύστασή του και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο νέα σύσταση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) EE C 215 της 21.7.2012, σ. 4.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0070.
(3) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 65.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0330.


Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ***I
PDF 360kWORD 52k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2012)0270 – C7-0146/2012 – 2012/0145(COD))
P7_TA(2012)0397A7-0243/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0270),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0146/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0243/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

P7_TC1-COD(2012)0145


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στην υπόθεση C 249/10 P(2), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η τεχνική δειγματοληψίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(3) δεν δύναται να εφαρμόζεται για τους σκοπούς λήψης απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας αγοράς που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα απαιτούσε να εξετάζει η Επιτροπή όλες τις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς που κατατίθενται από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα, ανεξάρτητα από το αν ο αριθμός των συνεργαζόμενων παραγωγών είναι μεγάλος. Ωστόσο, αυτή η πρακτική θα επέβαλε δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στις αρμόδιες για την έρευνα αρχές της Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009.

(3)  Εξάλλου, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου επιτρέπεται η χρήση της τεχνικής δειγματοληψίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1225/2009 για τους σκοπούς της λήψης απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού. Παραδείγματος χάριν, η ομάδα του οργάνου επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη διαφορά DS405 (Eυρωπαϊκή Ένωση ‐ Μέτρα αντιντάμπινγκ όσον αφορά ορισμένα είδη υποδημάτων από την Κίνα, έκθεση που εκδόθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2012) διαπίστωσε ότι η Κίνα δεν απέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενήργησε κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τα άρθρα 2.4 και 6.10.2 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ, παράγραφος 15 στοιχείο α) σημείο ii) του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας, και την παράγραφο 151 στοιχεία ε) και στ) της έκθεσης της ομάδας εργασίας για την προσχώρηση της Κίνας, με την παράλειψη να εξετάσει τις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στους συνεργαζόμενους κινέζους παραγωγούς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα για την αρχική έρευνα.

(4)  Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ιστορικό και για λόγους ασφάλειας δικαίου, θεωρείται σκόπιμο να εισαχθεί μια διάταξη η οποία θα διευκρινίζει ότι η απόφαση να περιοριστεί η έρευνα σε εύλογο αριθμό παραγωγών με τη χρήση δειγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1225/2009, εφαρμόζεται επίσης στα μέρη που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης ως προς το καθεστώς οικονομίας της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία β) και γ). Κατά συνέπεια, είναι επίσης σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) δεν θα πρέπει να ισχύει για παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα, εκτός και αν οι παραγωγοί αυτοί ζητήσουν και υποβληθούν σε ατομική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3.

(5)  Επιπλέον, θεωρήθηκε σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ο δασμός αντιντάμπινγκ, ο οποίος επιβάλλεται στις εισαγωγές που προέρχονται από εξαγωγείς ή παραγωγούς οι οποίοι έχουν αναγγελθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εξέταση, δεν υπερβαίνει το μέσο σταθμισμένο περιθώριο ντάμπινγκ που έχει καθοριστεί για τα μέρη που επελέγησαν στο δείγμα, ανεξάρτητα από το αν η κανονική αξία για τα μέρη αυτά καθορίστηκε με βάση το άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 6 ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α).

(6)  Τέλος, η προθεσμία των τριών μηνών εντός της οποίας θα πρέπει έχει ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ), έχει αποδειχθεί ανέφικτη, ιδίως σε διαδικασίες στις οποίες εφαρμόζεται δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθρο 17. Συνεπώς, θεωρήθηκε σκόπιμο να απαλειφθεί η εν λόγω προθεσμία.

(7)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατό σε όλες τις νέες και εκκρεμούσες έρευνες.

(8)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 τροποποιείται ως εξής:

  1) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξής:
  α) Η προτελευταία πρόταση του στοιχείου γ) τροποποιείται ως εξής:

Η φράση «εντός τριών μηνών από την έναρξη της έρευνας» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:"
κανονικά εντός επτά και όχι πέρα των οχτώ μηνών από την έναρξη της έρευνας"
[Τροπολογία 1]
   β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"
δ)  Αν η Επιτροπή έχει περιορίσει το αντικείμενο της εξέτασή της κατ' εφαρμογή του άρθρου 17, η λήψη απόφασης σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) περιορίζεται στα μέρη που περιλαμβάνονται στην εξέταση και σε κάθε παραγωγό στον οποίον αναγνωρίζεται ατομική μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3."

2)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 6, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται ως εξής:"

Αν η Επιτροπή έχει περιορίσει το αντικείμενο της εξέτασής της κατ' εφαρμογή του άρθρου 17, οποιοσδήποτε δασμός αντιντάμπινγκ, ο οποίος επιβάλλεται στις εισαγωγές που προέρχονται από εξαγωγείς ή παραγωγούς οι οποίοι έχουν αναγγελθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 αλλά δεν έχουν περιληφθεί στην εξέταση, δεν υπερβαίνει το μέσο σταθμισμένο περιθώριο ντάμπινγκ που έχει καθοριστεί για τα μέρη που επελέγησαν στο δείγμα, ανεξάρτητα από το αν η κανονική αξία για τα μέρη αυτά καθορίστηκε με βάση το άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 6 ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α).

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις νέες και εκκρεμούσες έρευνες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012.
(2) Υπόθεση C-249/10 P – Brosmann Footwear (HK) και λοιποί κατά του Συμβουλίου, απόφαση της 2ας Φεβρουαρίου 2012.
(3) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.


Εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία
PDF 364kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Oκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία ((2012/2711(RSP))
P7_TA(2012)0398B7-0462/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την πολιτική διεθνούς εμπορίου στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 για την μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των διεθνών επενδύσεων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους φραγμούς στις συναλλαγές και στις επενδύσεις(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις – Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής »Ευρώπη 2020«» (COM(2010)0612),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής «Φραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις» που δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2012 (COM(2012)0070),

–  έχοντας υπόψη την Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας που συνήφθη το 2001,

–  έχοντας υπόψη της Συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα των αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας που συνήφθη το 2003,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής βοήθειας σε τελωνειακά θέματα μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας που συνήφθη το 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Οικονομολόγων της Κοπεγχάγης με τίτλο «Αξιολόγηση των φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας», που δημοσιεύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας που δημοσιεύθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24-25 Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στην 20ή Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία(8),

–  έχοντας υπόψη το «πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων », που επισυνάπτεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 για την τροποποίηση της Συνθήκης για την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας που υπεγράφη στις 2 Ιουλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ και περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου εμπορίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 το συνολικό ύψος του διμερούς εμπορίου προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας περιορίστηκε μόλις στα 116,4 δισεκατομμύρια EUR έναντι 444,7 δισεκατομμυρίων EUR που ήταν οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ, 428,3 δισεκατομμυρίων EUR που ήταν οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Κίνας και 306,6 δισεκατομμυρίων EUR που ήταν οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Ρωσίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 το πλεόνασμα του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών της Ιαπωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανερχόταν σε 18,5 δισεκατομμύρια EUR, με το 30 % να προέρχεται μόνο από προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ·ότι η Ιαπωνία καταλαμβάνει τη 10η θέση όσον αφορά το «εμπόριο εκτός των συνόρων» στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη «διευκόλυνση στις επιχειρήσεις» για το 2012, μπροστά από 18 κράτη μέλη της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν ήδη επισημάνει ότι η ικανότητα της Ιαπωνίας να άρει τους μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) και η αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά στις δημόσιες προμήθειες αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ιαπωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Οικονομικής Σχολής της Κοπεγχάγης το 2009, εκτιμάται ότι σε περίπτωση που περιοριστούν οι δασμολογικοί και μη δασμολογικοί φραγμοί στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο, αναμένεται εν δυνάμει αύξηση κατά 71 % των εξαγωγών της ΕΕ στην Ιαπωνία και κατά 61 % αύξηση των ιαπωνικών εξαγωγών προς την ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία συμφώνησαν σε κοινή διάσκεψη κορυφής στις 28 Μαΐου 2011 να ξεκινήσουν μελέτη επιπτώσεων για να διερευνήσουν την εφικτότητα και την κοινή φιλοδοξία για την έναρξη διαπραγματεύσεων υπό την προϋπόθεση ενός επιτυχούς αποτελέσματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη επιπτώσεων ολοκληρώθηκε·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζουν τη διατήρηση του διεθνούς μορατόριουμ της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας· και επιδιώκουν τον τερματισμό της αποκαλούμενης φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς και στηρίζουν τον ορισμό μεγάλων περιοχών ωκεανών και θαλασσών ως καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ' αόριστον η φαλαινοθηρία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια παράλληλη μελέτη επιπτώσεων για την πολιτική συμφωνία-πλαίσιο που επίσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία·

Το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο

1.  θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημασία της Ιαπωνίας ως πολιτικού συμμάχου με παρόμοια προσέγγιση με την ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου·

2.  πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να εμβαθύνει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της με τις μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομίες ώστε να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020· πιστεύει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επείγον λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, των υψηλών δεικτών ανεργίας και των περιορισμένων προοπτικών ανάπτυξης στην ΕΕ·

3.  ανησυχεί εν προκειμένω ότι ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας είναι εντυπωσιακά χαμηλότερος από ό,τι με άλλους εταίρους όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία· διαπιστώνει εν κατακλείδι ότι το τεράστιο δυναμικό των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Ιαπωνίας δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπράκτως επ' ωφελεία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των μη δασμολογικών φραγμών της Ιαπωνίας στις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

4.  σημειώνει ότι η Ιαπωνία προασπίζει τα συμφέροντά της σε άλλες σημαντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου όπως η σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ιαπωνίας-Κίνας-Νότιας Κορέας και η εταιρική σχέση του Ειρηνικού, ενώ ταυτόχρονα διαπραγματεύεται διάφορες διμερείς συμφωνίες· πιστεύει ότι, στις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία, η ΕΕ πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία της από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ - Νοτίου Κορέας για την επίτευξη παρεμφερούς διείσδυσης της πρόσβασης στην αγορά·

Η μελέτη επιπτώσεων

5.  σημειώνει την ολοκλήρωση της μελέτης επιπτώσεων ΕΕ-Ιαπωνίας με αμοιβαία ικανοποίηση από πλευράς Επιτροπής και Ιαπωνικής Κυβέρνησης·

6.  χαιρετίζει την έμφαση που αποδίδεται στην άρση των ΜΔΦ και των εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του εγχειρήματος μελέτης των επιπτώσεων, όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο·

7.  επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι, ενώ οι οδικοί χάρτες αντιπροσωπεύουν ένα επί μέρους βήμα προς τα μπρος, η έλλειψη ακρίβειας αφήνει περιθώρια για διάφορες ερμηνείες π.χ. οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών· πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη φιλοδοξία από πλευράς Ιαπωνίας ήδη από την αρχή των μελλοντικών διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών έχει κομβική σημασία και, ως εκ τούτου, ζητεί να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, το ταχύτερο δυνατό, ακόμη και πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες·

8.  καλεί την ιαπωνική κυβέρνηση να επαναβεβαιώσει από την αρχή των επίσημων διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη διερευνητική μελέτη, ιδίως όσον αφορά τη βάση των μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) στο εμπόριο·

9.  ζητεί, ως εκ τούτου, ως προϋπόθεση για την έγκριση διαπραγματευτικών οδηγιών για τη σύναψη ΣΕΕ με την Ιαπωνία, το Συμβούλιο να εμμείνει στη δεσμευτική ρήτρα αναθεώρησης που θα ενεργοποιηθεί εντός ενός έτους από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο η Ιαπωνία έχει επιτύχει σαφή αποτελέσματα για την εξάλειψη των ΜΔΦ, ιδίως αυτών που επηρεάζουν τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ, καθώς και τα εμπόδια στις δημόσιες συμβάσεις για τους σιδηροδρόμους και τις αστικές μεταφορές που συμφωνήθηκαν στη διαδικασία διερευνητικής μελέτης·

Εντολή διαπραγμάτευσης

10.  καλεί το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Ιαπωνία, με βάση το εγχείρημα της μελέτης των επιπτώσεων και σαφείς όρους·

11.  καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει έναν εκ των αρχικών γύρων των διαπραγματεύσεων της ΣΕΕ ΕΕ-Ιαπωνίας στην άρση των ΜΔΦ και, συνεπώς, να διασφαλίσει ότι μπορεί να διενεργηθεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο της ρήτρας αναθεώρησης ένα έτος μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων προκειμένου να αξιολογήσει αντικειμενικά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον βασικό τομέα ανησυχίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12.  επισημαίνει ότι μια τέτοια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να είναι συνολική, φιλόδοξη και πλήρως δεσμευτική σε όλες τις εμπορικές διατάξεις της· επισημαίνει ότι μια ΣΕΣ πρέπει να οδηγεί σε πραγματικό επί τόπου άνοιγμα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και όχι απλώς σε υποθετικό, νομικό άνοιγμα· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τυπικά και περιοδικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την άρση των ΜΔΦ· πιστεύει ότι, αν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Ιαπωνία δεν επιδείξει επαρκή φιλοδοξία, η Επιτροπή πρέπει να διακόψει τις διαπραγματεύσεις αφού διαβουλευθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

13.  επισημαίνει ότι η παρακολούθηση και εφαρμογή της άρσης των μη δασμολογικών φραγμών είναι σημαντικά δυσχερέστερη από την εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως περιγράφονται στο ψήφισμα της 13ης Δεκεμβρίου 2011 για τους εμπορικούς και επενδυτικούς φραγμούς και να συναγάγει συμπεράσματα από τις δεσμεύσεις διαδρόμους ΜΔΦ που έχουν περιληφθεί στην ΣΕΕ ΕΕ-Νότιας Κορέας προκειμένου να προωθήσει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και μηχανισμούς παρακολούθησης·

14.  επισημαίνει ότι για να είναι μια ΣΕΣ πραγματικά επωφελής για την οικονομία της ΕΕ, το Συμβούλιο πρέπει να περιλάβει τις κάτωθι πτυχές στις διαπραγματευτικές οδηγίες προς την Επιτροπή:

   συγκεκριμένες και ευρείας κλίμακας δεσμεύσεις από πλευράς της ιαπωνικής κυβέρνησης όσον αφορά τους ΜΔΦ με σκοπό την εξάλειψη σημαντικού ποσοστού των φραγμών που παρεμποδίζουν το εμπόριο ΕΕ-Ιαπωνίας· υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να υπερβούν σημαντικά τους οδικούς χάρτες που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο του εγχειρήματος μελέτης των επιπτώσεων· η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά όσον αφορά την πρόοδο στον τομέα αυτό, τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο·
   εξάλειψη των υφιστάμενων ΜΔΦ στην αυτοκινητοβιομηχανία όπως οι κανονισμοί για τις ζώνες ασφαλείας, των λοιπών αντιανταγωνιστικών περιορισμών και της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα· πρέπει επίσης θα αντιμετωπισθεί η προτιμησιακή μεταχείριση αυτοκινήτων τύπου «kei», ώστε να διασφαλισθεί ισότιμος ανταγωνισμός στον σημαντικό αυτό κλάδο·
   σημαντικές υποχωρήσεις στις δημόσιες προμήθειες που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε στρατηγικούς τομείς της ιαπωνικής αγοράς, όπου περιλαμβάνονται οι σιδηροδρομικές και αστικές μεταφορές, και στον ίδιο βαθμό ανοίγματος με αυτόν που προβλέπεται για τις αγορές δημόσιων προμηθειών της ΕΕ·
   έναν αυστηρό και αποτελεσματικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ο οποίος θα απαιτεί την έγκαιρη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών, για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης νέων ΜΔΦ και εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά των δημόσιων προμηθειών στην Ιαπωνία, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας·
   ελαστικό χρονοδιάγραμμα για μειώσεις ευαίσθητων δασμών προκειμένου να παρασχεθεί δυνατότητα στη βιομηχανία της ΕΕ να προσαρμοστεί στον αυξημένο ανταγωνισμό· πιστεύει ότι η άρση των δασμών αυτών συνδέεται αναπόσπαστα μέσω «ρήτρας ασφαλείας» με την πρόοδο όσον αφορά την άρση των εμποδίων για την πρόσβαση στην αγορά των δημόσιων συμβάσεων και των ΜΔΦ στην Ιαπωνία, ούτως ώστε οι δασμοί σε ευαίσθητους τομείς της ΕΕ να μην περιοριστούν χωρίς αντίστοιχη εξάλειψη των ιαπωνικών μη δασμολογικών φραγμών και εμποδίων όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις·
   αποτελεσματικά διμερή μέτρα διασφάλισης για την αποτροπή κύματος εισαγωγών που θα μπορούσε να προξενήσει ή να απειλήσει να προξενήσει σοβαρό πλήγμα στην ενωσιακή και ιαπωνική βιομηχανία, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία ηλεκτρονικών·
   την άρση σημαντικού αριθμού από τα πιο προβληματικά εμπόδια που παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·
   αναφορά στα διεθνή υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και αρχές, ιδίως αυτών που περιλαμβάνονται στο Codex Alimentarius, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την οδηγία για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC)·
   εκτελεστά μέτρα για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα, όπου περιλαμβάνονται τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά·
   λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφή του Μαρτίου 2011, μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, στην ενισχυμένη πρόσβαση στην αγορά περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών·
   ένα εύρωστο βιώσιμο αναπτυξιακό κεφάλαιο με δεσμευτικά βασικά εργασιακά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της ΔΟΕ για τις βιομηχανοποιημένες χώρες, και περιβαλλοντικά πρότυπα· το κεφάλαιο αυτό πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών που θα εποπτεύει και θα διατυπώνει απόψεις όσον αφορά την εφαρμογή του και την αποτελεσματική υλοποίηση των πολυμερών συμφωνιών σχετικά με το περιβάλλον, την ευζωία των ζώων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας·
   πραγματικές ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για αμφότερες τις πλευρές, στην αγορά υπηρεσιών του άλλου μέρους, μέσω της εξάλειψης των κανονιστικών φραγμών ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις προμήθειες του δημοσίου και σημαντικές δεσμεύσεις όσον αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού, όπου περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση των αθέμιτων πλεονεκτημάτων στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών·
   ενίσχυση και επέκταση των ρυθμιστικών διαλόγων συνεργασίας με δεσμευτικές αρχές για τη βελτίωση του σεβασμού των διεθνών προτύπων και της κανονιστικής εναρμόνισης, ιδίως μέσω της έγκρισης και της εφαρμογής των προδιαγραφών που ορίζει η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)·
   ένα συνολικό κεφάλαιο για τις επενδύσεις που θα αντιμετωπίζει τόσο την προστασία των επενδύσεων όσο και την πρόσβαση στην αγορά·

15.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι, αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές, η ΣΣΕ ΕΕ-Ιαπωνίας έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση, που θα είναι προς όφελος για αμφότερες τις οικονομίες και ότι ο μεγαλύτερος βαθμός ενσωμάτωσης μέσω της ΕΠΕ θα πολλαπλασιάσει σημαντικά τα οφέλη σε αμφότερες τις οικονομίες·

16.  σημειώνει ότι εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας επί θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης της αλιείας και της φαλαινοθηρίας, ιδίως όσον αφορά την υπό επιστημονικό μανδύα φαλαινοθηρίας και ζητεί να ξεκινήσουν ευρύτερες συζητήσεις επί του θέματος της εξάλειψης της φαλαινοθηρίας και της εμπορίας προϊόντων φάλαινας·

Πέρα από τις διαπραγματεύσεις

17.  σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις στεφθούν με επιτυχία, ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει δεύτερη μελέτη επιπτώσεων προκειμένου να εκτιμήσει τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συμφωνίας για την ΕΕ στον τομέα των θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και ενόψει της ΣΕΕ ΕΕ-Κορέας·

18.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του στην ενδεχόμενη ΣΕΣ ΕΕ–Ιαπωνίας, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

o
o   o

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

(1) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 31.
(2) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 94.
(3) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 101.
(4) ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 34.
(5) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0412.
(6) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0565.
(7) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0225.
(8) ΕΕ C 76 Ε της 25.3.2010, σ. 46.
(9) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0246.


Έκθεση της ΕΕ του 2011 σχετικά με τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής
PDF 480kWORD 233k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (2012/2063(INI))
P7_TA(2012)0399A7-0302/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 35 της κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση»(1),

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το άρθρο 21 παράγραφος 2 που καθορίζει τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης στον τομέα των διεθνών σχέσεων, καθώς και το άρθρο 208 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα και τη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (Συμφωνία του Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο: «Έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών» (SEC(2011)1627),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Η ΕΕ παγκόσμιος εταίρος για την ανάπτυξη – Επιτάχυνση της προόδου για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας» (SEC(2008)0434),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο: «Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών - Πρόγραμμα εργασίας 2010-2013» (SEC(2010)0421),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών - Δημιουργία του πολιτικού πλαισίου για μια προσέγγιση για το σύνολο της Ένωσης» (COM(2009)0458),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν» (ΕΑΒ +)(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (έγγρ. 09317/2012),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή, της 14ης Μαΐου 2012 (έγγρ. 09369/2012),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2012 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο, τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία (έγγρ. 07412/2012),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Mαρτίου 2012 σχετικά με τη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας (έγγρ. 09417/2012),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (έγγρ. 16079/2009),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση από ομοτίμους της ΕΑΒ/ΟΟΣΑ στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2012 για τη λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με την ανασκόπηση της προόδου στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ΕΕ και των κρατών μελών της 9ης Ιουλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιδρύματος Evert Vermeer με τίτλο «Η πολιτική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες και ο εξορυκτικός τομέας της Ρουάντα – Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής στην πράξη» η οποία εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του Α(2010)21584 της 21ης συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ της 28ης Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0302/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει ως πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ τον περιορισμό και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας, όπως ορίζεται στην «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη», λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η Ένωση συνεκτιμά τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που εφαρμόζει και που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005, που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στα συμπεράσματά του σχετικά με τη ΣΑΠ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις στις πολιτικές της ΕΕ για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία, το κλίμα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τη μετανάστευση, τη χρηματοδότηση, τα όπλα και τις πρώτες ύλες, που επηρεάζουν τους αναπτυξιακούς στόχους· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η ΣΑΠ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας μέσω της αναζήτησης συνεργειών μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο αναπτυξιακής πολιτικής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή αποσκοπεί στην πολιτική συνοχής τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και ως προς την Ένωση και τα κράτη μέλη της με την υποστήριξη κοινού προγραμματισμού και την έμφαση στον ρόλο της ΕΕ ως συντονιστή, πόλου συγκέντρωσης και ιθύνοντα χάραξης πολιτικής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα διεθνές πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας μετά το 2015 θα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση προκλήσεων ως προς την ανάπτυξη, καθώς και άλλων παγκόσμιων προκλήσεων, και μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των ατομικών δικαιωμάτων και αναγκών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις βελτιώσεις, όσον αφορά την ΕΕ, οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις για τα γεωργικά προϊόντα εξακολουθούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και την ανάπτυξη βιώσιμου γεωργικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του ΟΗΕ ως προς το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) στην επίσημη αναπτυξιακή αρωγή (ΕΑΑ) μέχρι το 2015·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) τον Νοέμβριο του 2008, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη, έναντι κάθε οικονομικού ή πολιτικού στόχου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες έδειξαν ότι από 850 δισεκατομμύρια έως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια παράνομων χρηματοοικονομικών ροών ετησίως προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός το οποίο παρακωλύει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των αναπτυσσόμενων χωρών και, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη με τις δικές τους δυνατότητες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα δράσης για αλλαγή (COM(2011)0637), που έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της ασφάλειας είναι αλληλένδετοι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες συμβάσεις αναλογούν στο 19% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, ή σχεδόν 40 φορές το ποσό που παρέχεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη στην ΕΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ποσοστό έχει τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσει εργαλείο εφαρμογής βιώσιμων κυβερνητικών πολιτικών τόσο στην ΕΕ όσο και στις δικαιούχες χώρες της ΕΑΑ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υποσιτισμός σκοτώνει κατ’ εκτίμηση 2,6 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο και, εφόσον δεν ελεγχθεί, πρόκειται μέσα στα επόμενα 15 χρόνια να θέσει σε κίνδυνο μόνιμων βλαβών τουλάχιστον μισό δισεκατομμύριο παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο περίπου των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σήμερα λιποβαρές (υπερβολικά μικρό βάρος για την ηλικία τους) ή παρουσιάζει καχεκτική ανάπτυξη (υπερβολικά χαμηλό ύψος για την ηλικία τους)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υποσιτισμός στοιχίζει στις χώρες από 2% έως 4% του ΑΕγχΠ τους και σε κάθε άτομο έως και 11% των αποδοχών του εργασιακού του βίου, ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχουν δοκιμασμένες, οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στη διατροφή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια υγιή επένδυση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το 2030, η ζήτηση για ενέργεια και νερό αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% και κατά 50% για τα τρόφιμα, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η αύξηση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη μεσαία τάξη σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στους φυσικούς πόρους –ιδιαίτερα στους υδάτινους, ενεργειακούς και χερσαίους πόρους– και στο περιβάλλον·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έννοιες της ανθρώπινης ανάπτυξης και της ανθρώπινης ασφάλειας μοιράζονται τέσσερις θεμελιώδεις προοπτικές: είναι ανθρωποκεντρικές, είναι πολυδιάστατες, έχουν ευρείες απόψεις για τη μακροπρόθεσμα ανθρώπινη εκπλήρωση και αντιμετωπίζουν τη χρόνια φτώχεια(3)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική διάσταση των δύο νέων κονδυλίων της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων και των τομέων μετανάστευσης και ασύλου του νέου θεματικού προγράμματος για τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) καλύπτει, όπως προβλέπεται εξάλλου και στις δηλωθείσες προτεραιότητες, παρόμοιους θεματικούς τομείς, με διαφορετικές βεβαίως προοπτικές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλινικές δοκιμές που δεν είναι πια αποδεκτές από τις επιτροπές δεοντολογίας της Δυτικής Ευρώπης έχουν εγκριθεί από τις τοπικές επιτροπές δεοντολογίας σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Αργεντινή και η Ρωσία· λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη ότι οι δεοντολογικές αρχές που είναι υψίστης σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως διατυπώνεται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι, αγνοούνται από εταιρείες και ρυθμιστικές αρχές(4)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός αποτελεί, σε όλες τις διαστάσεις του, θεμελιώδες στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης επειδή, μέσω της υλικής και άυλης κληρονομιάς του, των επιχειρήσεων δημιουργικής παραγωγής και διαφόρων μορφών καλλιτεχνικής έκφανσης, συμβάλλει δυναμικά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική σταθερότητα και την προστασία του περιβάλλοντος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες καταδεικνύουν πως, εάν οι γυναίκες είναι εκπαιδευμένες και μπορούν να αποκτούν και να ελέγχουν εισοδήματα, αυτό επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα: μείωση της μητρικής και παιδικής θνησιμότητας, βελτίωση της υγείας και της διατροφής των γυναικών και των παιδιών, αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού, ανάπτυξη των οικονομιών και διάσπαση του κύκλου της φτώχειας(5)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, τόσο με τη μείωση του μεριδίου που τους αναλογεί ως προς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο και με τη χρήση αυτών για μείωση των εκπομπών σε άλλους τομείς και την αντιμετώπιση της συστημικής αλλαγής και των φαινομένων αναπήδησης, π.χ. με την αποϋλοποίηση και την ηλεκτρονική παράδοση, την υποκατάσταση όσον αφορά τις μεταφορές και τα ταξίδια, την παρακολούθηση και διαχείριση εφαρμογών, τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση στην παραγωγή και στη χρήση, και την επιστασία και ανακύκλωση προϊόντων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομότιμη αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της ΕΑΒ το 2007 επισήμανε ότι «είναι σημαντική η καλή κατανόηση της καταλληλότητας της δημοσιονομικής στήριξης σε τοπικό πλαίσιο»·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο, όχι μόνο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη, και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας σε γενικές γραμμές, αλλά και στην οικοδόμηση ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τομέα, η εκπαίδευση μπορεί να παρέχει ταχέως τα μερίσματα της ειρήνης από τα οποία εξαρτάται η επιβίωση των ειρηνευτικών συμφωνιών, εφόσον τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι περιεκτικά και προσανατολισμένα στην προώθηση της νοοτροπίας που ευνοεί την αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και σεβασμό, καθιστώντας έτσι τις κοινωνίες λιγότερο ευάλωτες σε βίαιες συγκρούσεις·

Καθιστώντας λειτουργική τη ΣΑΠ

1.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ προς την κατεύθυνση της ΣΑΠ· υπογραμμίζει ότι η ΣΑΠ δεν αποτελεί μόνον νομική δέσμευση και ότι ο σχεδιασμός διαφανών πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, με γνώμονα τη λογοδοσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί ευκαιρία για την ΕΕ να συνάψει ισότιμες και βιώσιμες εταιρικές σχέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες δεν θα περιορίζονται στην αναπτυξιακή συνεργασία· υπογραμμίζει επίσης ότι οι πολιτικές που συνάδουν με τη ΣΑΠ παρέχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη στις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες των αναπτυσσόμενων χωρών να δημιουργήσουν δικές τους επιτυχίες·

2.  θεωρεί ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να βασίζεται στην αναγνώριση του δικαιώματος μιας χώρας ή περιοχής να καθορίζει δημοκρατικά τις δικές της πολιτικές, προτεραιότητες και στρατηγικές για την προστασία της διαβίωσης των πληθυσμών της σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα·

3.  χαιρετίζει τους οκτώ τομείς δράσης για τα έτη 2011-2014 που επέλεξε η Επιτροπή στην πρότασή της για νέα πολιτική σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των δεσμευτικών υποχρεώσεων ΕΚΕ και της ενθάρρυνσης των εργοδοτών να εφαρμόζουν κοινωνικά πρότυπα που είναι περισσότερο φιλόδοξα από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανάπτυξης και απόκτησης χαρακτηρισμού, όπως το κοινωνικό σήμα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προσεκτική παρακολούθηση της εκτέλεσης και στη διασφάλιση της νομικής επιβολής των εν λόγω υποχρεώσεων και και ζητεί επίμονα η επερχόμενη πρωτοβουλία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη να αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις προς την κατεύθυνση της ΣΑΠ και να κινείται προς δεσμευτικά πρότυπα ΕΤΕ·

4.  τονίζει ότι η ΣΑΠ δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ζήτημα αλλά, κυρίως, πολιτική ευθύνη και ότι το Κοινοβούλιο, σε ρόλο συννομοθέτη και ως δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο, έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη να μετατρέψει τις δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές·

5.  ζητεί επίμονα να συνεχίσει η «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη», συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της για τη ΣΑΠ, να αποτελεί το πλαίσιο αρχών της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, και σε οποιαδήποτε απόπειρα αναθεώρησης ή αντικατάστασής της στο πλαίσιο του «Προγράμματος δράσης για αλλαγή» να διασφαλίζεται η συμμετοχή των θεσμικών οργάνων που την εκπόνησαν·

6.  υπενθυμίζει ότι κάθε νέος πολιτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ που προέρχεται από το πρόγραμμα δράσης για Αλλαγή πρέπει να συνάδει με το πνεύμα και το γράμμα της Συμφωνίας του Κοτονού·

7.  τονίζει ότι η διαφάνεια σε όλους τους τομείς είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της ΣΑΠ, καθώς μπορεί αφενός να αποτρέψει τις ακούσιες αντιφάσεις και αφετέρου να είναι αποτελεσματική όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων·

8.  ζητεί τη θέσπιση διαρθρωμένων ετήσιων συνεδριάσεων μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή στην απορρόφηση της ανάπτυξης βοήθειας·

9.  επισημαίνει τη σημασία της απόκτησης γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με το περίπλοκο θέμα της ΣΑΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις αποσκοπούν στην εστίαση ορισμένων ερευνητικών προγραμματάτων της ΓΔ σε θέματα που αφορούν τη ΣΑΠ· συνιστά, επίσης, την εκπόνηση και προώθηση της στρατηγικής για την αναπτυξιακή έρευνα με στόχο τη συμμετοχή της ΓΔ Έρευνας και άλλων ερευνητικών ΓΔ, καθώς και άλλων σχετικών φορέων που δεν ανήκουν στην Επιτροπή, π.χ. ο ΟΟΣΑ ή η Παγκόσμια Τράπεζα·

10.  ζητεί επίμονα να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών εντός και εκτός της ΕΕ που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές των εκτιμήσεων αντικτύπου του 2009 στις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής, καθώς και στις εκτιμήσεις αντικτύπου που θα πραγματοποιηθούν από το Κοινοβούλιο· επίσης, καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις αντικτύπου πριν από την αντίστοιχη πρόταση της πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι οικείοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, προσδίδοντας επίσης προστιθέμενη αξία από άποψη ικανότητας·

11.  υπογραμμίζει ότι η επιτροπή εκτίμησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα παρόμοιο όργανο που θα συσταθεί από το Κοινοβούλιο χρειάζονται επαρκή τεχνογνωσία όσον αφορά τις αναπτυξιακές πολιτικές για να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους σχετικά με την επαλήθευση της ποιότητας των εκτιμήσεων αντικτύπου ως προς τη ΣΑΠ·

12.  προτείνει να συμπεριληφθεί αναφορά στη ΣΑΠ στις ανασκοπήσεις και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις των πολιτικών της ΕΕ, εάν κρίνεται αναγκαίο· εκφράζει την άποψη ότι κάθε αξιολόγηση των προγραμμάτων που διεξάγονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) ή του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των συνεπειών για τη ΣΑΠ·

13.  επικροτεί την ένταξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων της ΣΑΠ στο πρόγραμμα εργασίας της δανικής Προεδρίας και ζητεί από τις επόμενες Προεδρίες να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό·

14.  χαιρετίζει την τρίτη διετή έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη ΣΑΠ του 2011, αλλά συμφωνεί με το Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη προσθήκης μιας ανεξάρτητης εκτίμησης της προόδου, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών και ποσοτικών συνεπειών και των δαπανών λόγω της έλλειψης συνοχής μεταξύ των πολιτικών στις μελλοντικές εκθέσεις· προτείνει οι μελλοντικές εκθέσεις να περιλαμβάνουν επίσης συνολική επισκόπηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τη ΣΑΠ και σχετίζονται με τον διάλογο σε επίπεδο χωρών, με στόχο να ακουστούν οι φωνές των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών·

15.  καλεί τα κράτη μέλη και τα εθνικά τους κοινοβούλια να προαγάγουν τη ΣΑΠ μέσω συγκεκριμένου προγράμματος εργασιών με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να βελτιωθεί το πρόγραμμα εργασίας της ευρωπαϊκής ΣΑΠ·

16.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, κατά την προετοιμασία του επόμενου κυλιόμενου προγράμματος εργασίας για τη ΣΑΠ, απαιτείται ευρύτερη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τα κράτη μέλη και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι ΜΚΟ και οι ΕΑΥ· συμφωνεί ότι η μείωση του αριθμού των δεικτών, σε συνδυασμό με ακριβέστερη και καλύτερη παρακολούθηση, δύναται να ενισχύσει το λειτουργικό πλαίσιο και να διευκολύνει την παρακολούθηση·

17.  ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να επιβεβαιώσουν τον σημαντικό ρόλο τους στην υλοποίηση της ΣΑΠ·

18.  προτείνει να καταστεί η ΣΑΠ σαφής προτεραιότητα για την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της, μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του διαλόγου της ΕΕ για τη χάραξη πολιτικής με τις ΕΑΥ, τα τοπικά κοινοβούλια και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της έκκλησης για συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με περιπτώσεις έλλειψη συνοχής ή ανακολουθιών, μέσω της βελτίωσης και της ενεργοποίησης των αναφορών της ΣΑΠ στα έγγραφα προγραμματισμού, και μέσω της δημιουργίας προγράμματος κατάρτισης, από κοινού με τη ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας, για όλα τα νέα μέλη προσωπικού της ΕΥΕΔ το οποίο θα διασφαλίζει ότι τα εν λόγω μέλη κατανοούν και μπορούν να εφαρμόσουν τη ΣΑΠ· επισημαίνει ότι, για την εκπλήρωση του εν λόγω καθήκοντος, πρέπει να χορηγηθούν στις αντιπροσωπείες και στα κεντρικά γραφεία επαρκείς πόροι·

19.  υπογραμμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο ως προς τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της δημοσιονομικής στήριξης και ότι πρέπει να διαθέτουν τους ανάλογους πόρους·

20.  υπενθυμίζει την ύψιστη σημασία του άρθρου 12 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει τακτικά τη Γραμματεία της ομάδας ΑΚΕ για τις προγραμματιζόμενες προτάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα των κρατών ΑΚΕ· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, όταν διενεργούνται τέτοιες διαδικασίες·

21.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για εμβάθυνση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής μέσω της συμμετοχής σε περισσότερες ανταλλαγές και μέσω της απόκτησης ειδικής αναλυτικής ικανότητάς ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση της ΣΑΠ στην ΕΕ· προτείνει οι εν λόγω ανταλλαγές μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να έχουν τη μορφή διαρθρωμένων ετήσιων συνεδριάσεων που θα περιλαμβάνουν σαφείς στόχους και δραστηριότητες παρακολούθησης εργασιών και θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ΣΑΠ στην ΕΕ·

22.  εκτιμά ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για την επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και, επομένως, εκτιμά ότι οι μελλοντικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να επιτρέπουν την ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας σε όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων·

Συγκεκριμένες συστάσεις για τα πέντε πεδία εστίασης
Εμπόριο

23.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: «εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη: η προσαρμογή της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας», με την οποία δεσμεύεται να στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς και να προαγάγει τις πρωτοβουλίες δίκαιου εμπορίου, εμπορίου με δεοντολογικά κριτήρια και εμπορίου βιολογικών προϊόντων, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δέσμευσης ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του δίκαιου εμπορίου στις πολιτικές της ΕΕ·

24.  αποδοκιμάζει τη δημοσίευση εκ μέρους της Επιτροπής δύο ξεχωριστών εκθέσεων, για το εμπόριο γενικότερα και για το εμπόριο και την ανάπτυξη ειδικότερα, γεγονός που ήταν αντιπαραγωγικό από άποψη ΣΑΠ·

25.  εκφράζει τη λύπη του διότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει καθιερωθεί ως το μοναδικό κριτήριο επιλεξιμότητας για το καθεστώς ΣΓΠ, γεγονός το οποίο ενδέχεται να αντιβαίνει προς τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»(6), στο οποίο γίνεται αναφορά στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης·

26.  υπενθυμίζει τις ανακολουθίες που προέκυψαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συμφωνιών εταιρικής σχέσης, και συγκεκριμένα ότι: α) ορισμένες χώρες εξαναγκάζονται να υπογράψουν συμφωνίες πριν διευκρινισθούν και από τις δύο πλευρές οι ακριβείς όροι τους, β) η Επιτροπή προτείνει τη διαγραφή 18 χωρών από το παράρτημα Ι του κανονισμού πρόσβασης στην αγορά, και γ) τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·

27.  εκφράζει την άποψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να καταστούν δεσμευτικά πρότυπα στις συμφωνίες επενδύσεων της ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, και ότι οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη αναφορά σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα από τις εταιρείες· επισημαίνει επίσης ότι οι συμφωνίες επενδύσεων πρέπει να βελτιώσουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κυβερνήσεων όσον αφορά τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και των φορέων για το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, καθώς και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μελλοντικών γενεών·

Γεωργική και αλιευτική πολιτική

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μερίδιο βοήθειας για το εμπόριο (ΒγΕ) από την ΕΕ προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) μειώθηκε στο 16% το 2010 (1,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 8,7 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις χώρες που δεν ανήκουν στις ΛΑΧ), από 22% το 2009(7)· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ετήσιο και/ή πολυετές μερίδιο των πόρων του ΕΤΑ που δαπανώνται ως ΒγΕ·

29.  προτείνει στην Επιτροπή να δημιουργήσει νέα ώθηση για βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις σε διεθνές επίπεδο, προτείνει δε το πλαίσιο που προκύπτει από την αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις να παρέχει στις αναθέτουσες αρχές το περιθώριο πολιτικής για να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές συμβάσεων που ευνοούν την ανάπτυξη·

30.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά στο πλαίσιο του ΠΟΕ την πρόταση ορισμένων χορηγών για περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της πρωτοβουλίας βοήθειας για το εμπόριο, ώστε να την καταστήσει πιο παρακολουθήσιμη, αποδοτική και εστιασμένη σε βασικά στοιχεία της σχέσης μεταξύ εμπορίου και ανάπτυξης, προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική κι έτσι να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των χορηγών·

31.  εφιστά την προσοχή στη δημοσίευση αναθεωρημένης στρατηγικής ΔΠΙ έναντι τρίτων χωρών, η οποία πρέπει να διασφαλίζει, από την άποψη της ανάπτυξης, επαρκή πρόσβαση σε φάρμακα και να παρέχει αποτελεσματικά κίνητρα για φαρμακευτική έρευνα, κάνοντας χρήση των μέσων ευελιξίας της συμφωνίας TRIPS στις κατάλληλες περιπτώσεις, όπως οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, και καθιστώντας τη στρατηγική συμβατή με την παράλληλη ατζέντα για την «οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην ιατρική»· επίσης τονίζει ότι η σύνδεση με το πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο αυτό, π.χ. για τη διασφάλιση της προστασίας των φυτικών ποικιλιών και την αναγνώριση της σημασίας των διαφόρων γεωργικών συστημάτων και των συστημάτων προμήθειας παραδοσιακών σπόρων·

32.  προτείνει την εφαρμογή κανόνων προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών που βελτιώνουν τη μεταφορά της πράσινης γεωργικής τεχνολογίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ, καθώς και στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία, το 2010, εντός της ομάδας βιώσιμης ανάπτυξης στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, ενός σημείου εστίασης για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με το δίκαιο εμπόριο, οι οποίες αποτελούν σημαντικό παράδειγμα για το πώς οι εμπορικές συναλλαγές και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ μπορούν να γίνουν πιο συνεκτικές και να ενισχύονται αμοιβαία·

34.  επισημαίνει ότι το δίκαιο εμπόριο μεταξύ ΕΕ και αναπτυσσόμενων χωρών συνεπάγεται την καταβολή δίκαιου τιμήματος για τους πόρους και τα γεωργικά προϊόντα των αναπτυσσόμενων χωρών, δηλαδή ενός τιμήματος που να αντανακλά τις εσωτερικές και εξωτερικές δαπάνες, τηρώντας ταυτόχρονα τα βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ όσον αφορά τους όρους εργασίας, καθώς και των διεθνών προτύπων για την προστασία του περιβάλλοντος·

35.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των ορυκτών που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και άλλων πόρων που σχετίζονται με συγκρούσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, και που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο και την εκτόπιση εκατομμυρίων ανθρώπων·

36.  εκτιμά ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να προστατεύουν την οικονομία τους και να προβαίνουν σε επιλεκτικά ανοίγματα στην αγορά, όπως συνέβαινε και στην Ευρώπη·

37.  ζητεί από την Επιτροπή την περαιτέρω ενσωμάτωση διεθνώς συμφωνημένων εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων σε μέσα όπως οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) και οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (FTA)·

38.  επικροτεί το γεγονός ότι αναγνωρίζεται από την ΕΕ η σημασία της γεωργίας μικρής κλίμακας ως προς την καταπολέμηση της πείνας και ότι τα μέτρα προσαρμογής αποτελούν προτεραιότητα του προγράμματος επισιτιστικής ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι η στήριξη των γυναικών γεωργών μικρής κλίμακας είναι ιδιαίτερα σημαντική·

39.  επαναλαμβάνει ότι τα αναπτυξιακά ζητήματα πρέπει να ενσωματωθούν στο σύνολο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ και ζητεί τη θέσπιση συνοδευτικών μέτρων παρόμοιων με τα συνοδευτικά μέτρα του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη (SPAM), εάν είναι απαραίτητο·

40.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη διεξαγωγή τακτικών και ανεξάρτητων εκτιμήσεων και αξιολογήσεων των γεωργικών και εμπορικών πολιτικών της ΕΕ, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις στους τοπικούς παραγωγούς και τους παραγωγούς μικρής κλίμακας και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις κυβερνήσεις, τις οργανώσεις γεωργών, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες αποτελούν εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

41.  παροτρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού ΕΕ-ΑΚΕ και να στηρίξει την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός των χωρών ΑΚΕ καθώς αμφότερες οι αγορές έχουν αναπτυχθεί με βάση την αμοιβαία εξάρτηση· προτείνει να προαχθεί, στις αναπτυσσόμενες χώρες, η χρήση σύγχρονων μέσων διαχείρισης της αγοράς, όπως οι διατάξεις περί διαφάνειας, η ανάπτυξη ικανοτήτων, οι τεχνικοί κανονισμοί ή η στήριξη σε σχέση με τη διαπραγμάτευση συμβάσεων, π.χ. στο πλαίσιο της Κοινής Στρατηγικής Αφρικής–ΕΕ·

42.  προτείνει τη σύσταση διακρατικής αδελφοποίησης μεταξύ των περιοχών του Natura 2000 και παρόμοιων περιοχών γεωργικής οικολογικής διαχείρισης στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο: α) την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη διαχείριση των εν λόγω περιοχών από τις τοπικές αρχές, τους τοπικούς ηγέτες και τις τοπικές γεωργικές κοινότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μελλοντική διαχείριση είναι βιώσιμη, τόσο από οικολογική όσο και από οικονομική άποψη, και είναι πρακτικά εφικτή, β) τη δημιουργία ικανοτήτων, μέσω της αδελφοποίησης της οικονομικής βιωσιμότητας των αλυσίδων επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές, που θα συμβάλλει στη βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια σε αυτές τις περιοχές, γ) την εφαρμογή έρευνας που θα συμβάλλει στην προστασία της γεωργικής ποικιλομορφίας και της βιοποικιλότητας και θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων· προτείνει επίσης τη δημιουργία κέντρου διακρατικής αδελφοποίησης για μάθηση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας μεταξύ των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και παρόμοιων περιοχών σε τρίτες χώρες·

43.  επισημαίνει ότι η έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με αυτές τις αλλαγές ή την εφαρμογή εναλλακτικών ισοδύναμων προτύπων στις εισαγωγές είναι απαραίτητη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα με βάση την ποιότητα·

44.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατροφή, να συστήσει ειδικό ταμείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος υποσιτισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να κινητοποιήσει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη βασικών παρεμβάσεων που μπορούν να εμποδίσουν το μεγαλύτερο μέρος του υποσιτισμού, ιδίως όσον αφορά τις 1 000 κρίσιμες ημέρες από τη σύλληψη έως την ηλικία των 2 ετών, και οι οποίες περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση των βέλτιστων πρακτικών διατροφής και φροντίδας, όπως ο θηλασμός για την αποφυγή λήψης μολυσμένου νερού, η κατάλληλη παροχή ποικιλίας τροφίμων για βρέφη, ο εμπλουτισμός βασικών καταναλωτικών ειδών και βιταμινούχων συμπληρωμάτων· πιστεύει ότι ένα τέτοιο ταμείο θα επιτρέψει τη μόχλευση και τον συνδυασμό πόρων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ενδεχομένως και από άλλους χορηγούς, και θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη προβολή των δράσεων της Ένωσης για τη σωτηρία ζωών·

45.  εκφράζει τη λύπη του διότι από τον συνολικό προϋπολογισμό της Επιτροπής για την αναπτυξιακή βοήθεια, που ανέρχεται σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, μόνον 418 εκατομμύρια ευρώ κατά προσέγγιση, ήτοι το 3,4% περίπου, διατίθενται επί του παρόντος σε άμεσες παρεμβάσεις στον τομέα της διατροφής· πιστεύει ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του υποσιτισμού πρέπει να καταβάλλονται σε πολυτομεακό επίπεδο, να συνεπάγονται τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερομένων παραγόντων και να είναι σύμμορφες προς τις εθνικές προτεραιότητες των πληττομένων χωρών·

46.  θεωρεί ότι το μέγεθος της αλιευτικής αγοράς της ΕΕ και το γεωγραφικό φάσμα των δραστηριοτήτων των σκαφών που φέρουν σημαία της ΕΕ και των σκαφών ιδιοκτησίας της ΕΕ, δημιουργούν υψηλό επίπεδο ευθύνης στην Ένωση η οποία καλείται να εξασφαλίσει ότι στις δραστηριότητες αυτές εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα οικολογικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και διαφάνειας, τόσο εντός όσο και εκτός των υδάτων της Ένωσης· επισημαίνει ότι η συνοχή αυτή απαιτεί συντονισμό τόσο εντός της ίδιας της Επιτροπής όσο και μεταξύ της Επιτροπής και των κυβερνήσεων των μεμονωμένων κρατών μελών·

47.  επαναλαμβάνει ότι, για τη βελτίωση της ΣΑΠ, οι διαπραγματεύσεις των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) πρέπει να βασίζονται στις προτεραιότητες της συμβαλλόμενης χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του οικείου αλιευτικού τομέα· τονίζει ότι οι πληρωμές των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) πρέπει να είναι συμβατές με τους αναπτυξιακούς στόχους και ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιπτώσεις των ΣΑΣ·

48.  εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η ΣΑΠ α) καθιστώντας τη ΓΔ MARE και τη ΓΔ Ανάπτυξης από κοινού υπεύθυνες για τη σύναψη αλιευτικών συμφωνιών, β) εφαρμόζοντας τις σχετικές αρχές που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) σχετικά με την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, τις δεσμεύσεις της ΕΕ ως προς τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ του Κοτονού, γ) ενσωματώνοντας τις υποχρεώσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη λογοδοσία σε όλες τις αλιευτικές συμφωνίες και δ) εξασφαλίζοντας ότι οι αλιευτικές συμφωνίες συνάδουν με ή συμβάλλουν στους στόχους της μείωσης της φτώχειας και της ανθρώπινης ανάπτυξης, όπως ορίζεται στα έγγραφα εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής της ΕΕ·

49.  τονίζει ότι οιαδήποτε πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους των υδάτων των τρίτων χωρών πρέπει να τηρεί όχι μόνο το άρθρο 62 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) σχετικά με το πλεόνασμα αλλά και τα άρθρα 69 και 70 σχετικά με τα δικαιώματα των μεσόγειων και μειονεκτικών γεωγραφικά κρατών της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατροφικές και κοινωνικοοικονομικές ανάγκες των τοπικών πληθυσμών·

50.  προτείνει, σύμφωνα με το ψήφισμα του 2006 της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), να δοθεί στην Επιτροπή σαφής διαπραγματευτική εντολή για όλες τις ΠΟΔΑ για την προώθηση της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιώσιμης αλιείας·

51.  εκτιμά ότι οποιοδήποτε σύστημα καταλογισμού αλιευτικών δυνατοτήτων σε χώρες στο πλαίσιο των (ΠΟΔΑ) πρέπει να περιλαμβάνει τα νόμιμα δικαιώματα και προσδοκίες των αναπτυσσόμενων κρατών για την ανάπτυξη της δικής τους αλιείας· ζητεί επίμονα να αντιταχθεί η ΕΕ στην καθιέρωση συστημάτων μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων στην ΠΟΔΑ, δεδομένου ότι θα έθεταν σε κίνδυνο τη διαβίωση και την ευημερία των εξαρτημένων κοινοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών·

52.  εκτιμά πως η αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανώσεων και αρμοδίων διεθνών οργανισμών και ότι η αναπτυξιακή συμβολή της αλιείας πρέπει να εγγραφεί στο πλαίσιο των αρχών και στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης ώστε να υπηρετήσει τον βασικό σκοπό της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής που είναι η μείωση και, τελικά, η εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

53.  πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη στον τομέα της αλιείας σύμφωνα με την αρχή του αλιευτικού πλεονάσματος και τους λοιπούς κανόνες της UNCLOS, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) για μια υπεύθυνη αλιεία και τη σύμβαση του FAO σχετικά με τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο·

54.  τονίζει ότι οι στόχοι της αλιευτικής πολιτικής πρέπει να υλοποιούνται με διαφάνεια και συνοχή σε σχέση με τους άλλους στόχους της Ένωσης, οι δε επιπτώσεις τους επί της ανάπτυξης πρέπει να σχεδιάζονται, να μετρώνται, να αξιολογούνται και να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο κατά τρόπο τακτικό και συστηματικό·

55.  επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας (ΣΕΣΑ) και οι αλιευτικές πτυχές των συμφωνιών αναπτυξιακής συνεργασίας και των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης πρέπει να συμβάλλουν ώστε η αλιεία να είναι για την ΕΕ και για τους εταίρους της μια βιώσιμη δραστηριότητα από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη·

56.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος από τους στόχους των ΣΕΣΑ δεν έχει επιτευχθεί· ιδιαίτερα εκφράζει την απογοήτευσή του για τα πενιχρά αποτελέσματα στους τομείς της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας και της στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα (και των συνδεόμενων με αυτόν επιχειρήσεων) στις αναπτυσσόμενες χώρες· εκτιμά πως τα ζητήματα αυτά μπορεί να βελτιωθούν στο πλαίσιο μιας συνοχής των πολιτικών και της διαχείρισης της αλιείας σε διεθνές επίπεδο·

57.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να μεριμνήσει ώστε η τρέχουσα μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής να λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ έναντι των αναπτυσσομένων χωρών ότι θα υποστηρίξει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, καθώς και το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα στην τροφή, όπως αυτό αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η εξωτερική της δράση εν γένει και οι ΣΕΣΑ ειδικότερα να προάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια και να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες να θεμελιώνουν τις δικές τους αλιευτικές πολιτικές στις ίδιες γενικές κατευθύνσεις και στις ίδιες προδιαγραφές βιωσιμότητας με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, όπως: η λήψη αποφάσεων βάσει επιστημονικών εκθέσεων και μελετών επιπτώσεων και η εκπόνηση πολυετών προγραμμάτων για τη μέγιστη αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων κατά τον πλέον βιώσιμο τρόπο· η ειδική στήριξη των μικρής κλίμακας δραστηριοτήτων στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και των κοινοτήτων με μεγάλο βαθμό εξάρτησης από αυτές· η προαγωγή της επιλεκτικής αλιείας και η προσαρμογή του δυναμικού του αλιευτικού στόλου στο μέγεθος των αλιευτικών πόρων και η εφαρμογή πιο υπεύθυνων αλιευτικών μεθόδων· η σταδιακή μείωση και τελική εξάλειψη των απορριπτόμενων αλιευμάτων· η καταπολέμηση κατά της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας· η βελτίωση της ασφαλείας και των όρων εργασίας· η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και λήψη μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής· η ποιότητα των προϊόντων και η βελτίωση της εμπορίας τους· και η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, με σκοπό την άσκηση πιο αειφόρων δραστηριοτήτων στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια και στους συναφείς κλάδους·

59.  τονίζει ότι οι ΣΕΣΑ και οι κλάδοι που αναπτύσσονται γύρω από αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να μπορούν στο μέλλον να εκμεταλλεύονται τους δικούς τους πόρους·

60.  υποστηρίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν, στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες και με τη δράση τους στους διεθνείς οργανισμούς, να συμβάλλουν ώστε οι κοινωνίες και οι κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών να αποκτήσουν την ικανότητα να χαράσσουν, να εκτελούν και να ελέγχουν βιώσιμες αλιευτικές πολιτικές που θα βελτιώνουν την επισιτιστική τους ασφάλεια και θα προωθούν την ανάπτυξή τους·

61.  υποστηρίζει την από κοινού διαμόρφωση προτύπων με στόχους, δράσεις και δείκτες, για να παρακολουθείται καλύτερα η χρήση των κονδυλίων σε πνεύμα εταιρικής σχέσης· τονίζει ότι η παρακολούθηση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει την έγκριση διορθωτικών διαδικασιών σε συνεννόηση με την τρίτη χώρα, οσάκις παρατηρείται κάποια απόκλιση από τους ορισθέντες στόχους εκ μέρους ενός εκ των συμβαλλομένων μερών·

62.  χαιρετίζει το παράδειγμα διαφάνειας που η ΕΕ έδωσε σε παγκόσμιο επίπεδο δημοσιοποιώντας τις διατάξεις των ΣΑΣ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δείχνει ανοικτό πνεύμα και να φροντίσει να δημοσιοποιούνται και οι αξιολογήσεις αυτών των συμφωνιών, κατ' εφαρμογή των αρχών της σύμβασης του Aarhus, ώστε τα τοπικά κοινοβούλια, η κοινωνία των πολιτών και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αποτελεσματικά την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των συμφωνιών·

63.  επισημαίνει τη σημασία ύπαρξης διαφανών και ενημερωμένων επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τα αλιευτικά αποθέματα, όλες τις αλιευτικές συμφωνίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ΕΕ, και τη συνολική αλιευτική δραστηριότητα στα ύδατα κάθε χώρας· φρονεί ότι πριν την υπογραφή συμφωνίας, πρέπει να γίνεται επιστημονική αξιολόγηση ή, τουλάχιστον, ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να συντελούν στη συγκέντρωση των στοιχείων·

64.  εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ)· υπενθυμίζει ότι πολλά πλοία δεν αναφέρουν όπως θα έπρεπε τα αλιεύματά τους, δεν επιθεωρούνται, τα στοιχεία που παρέχουν τα σκάφη δεν ελέγχονται και δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός των αλιευόμενων ειδών· θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί και οφείλει να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην επίλυση αυτών των προβλημάτων· καλεί την Επιτροπή, σε όλες της τις διεθνείς σχέσεις, να υποστηρίζει την αρχή της ευθύνης του κράτους σημαίας, που διέπει το διεθνές δίκαιο και που είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ)·

65.  υποστηρίζει την καλύτερη σύνδεση των ΣΕΣΑ με τα υφιστάμενα μέσα αναπτυξιακής πολιτικής, ιδίως δε με το ΕΤΑ, καθώς και με τους όρους πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών στις αγορές της ΕΕ·

66.  τονίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της αλιείας μπορεί να αποβεί άμεσα προς όφελος των 150 εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη μας που για την επιβίωσή τους εξαρτώνται από την αλιεία και από τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτήν.

Αλλαγή του κλίματος και ενέργεια

67.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και των αναπτυξιακών στόχων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα εργαλεία και τα μέσα που χρησιμοποιούνται καθώς και τα έμμεσα οφέλη της ανάπτυξης ή/και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

68.  τονίζει ότι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, μέσω επενδύσεων στην εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η αναπτυξιακή βοήθεια δύναται να εκπληρώσει πολλούς στόχους ταυτόχρονα, ιδίως όταν οι τελευταίοι επικεντρώνονται στις γυναίκες·

69.  εκτιμά ότι οι προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ζητεί τη διενέργεια εκτίμησης των κινδύνων εξαιτίας της συστηματικής κλιματικής αλλαγής για όλες τις πτυχές του σχεδιασμού πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας κ.λπ., απαιτεί δε να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα της εν λόγω εκτίμησης για τη διαμόρφωση σαφών και συνεκτικών εγγράφων εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής, καθώς και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων·

70.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των γεωργών και κτηνοτρόφων μικρής κλίμακας που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε κάθε πολιτική και συμφωνία που συνεπάγεται πιθανή μείωση ή περιορισμό στην πρόσβαση πόρων για την παραγωγή τροφίμων, όπως το έδαφος, τα ύδατα και η κινητικότητα, μεταξύ άλλων·

71.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν στοιχεία, ειδικά για κάθε χώρα και κατανεμημένα ανά φύλο, κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών, των προγραμμάτων και των σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι διαφορετικές επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή σε κάθε φύλο, καθώς και να δημιουργήσουν οδηγό προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στον οποίο θα αναφέρονται οι πολιτικές που μπορούν να προσφέρουν στις γυναίκες προστασία και δύναμη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

72.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Έκθεσης του 2011-2012 για την Ανάπτυξη για ολοκληρωμένη και βασιζόμενη στα οικοσυστήματα διαχείριση των υδάτων, της ενέργειας και του εδάφους, καθώς οι τρεις αυτοί πόροι είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις προτάσεις της εν λόγω έκθεσης· επισημαίνει ιδιαίτερα την ύπαρξη σημαντικών κενών στην ενωσιακή και παγκόσμια διακυβέρνηση και τονίζει την ανάγκη μεταβολής προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα στα σχήματα κατανάλωσης και παραγωγής εντός της ίδιας της Ένωσης

73.  κρίνει ότι η ΕΕ οφείλει να ενεργήσει στις αναπτυσσόμενες χώρες, για την προώθηση επενδύσεων, καινοτόμων προσεγγίσεων και υψηλών προτύπων εταιρικών πρακτικών ως προς την περιεκτική και βιώσιμη χρήση των υδάτων, της ενέργειας και του εδάφους· προτείνει, επίσης, να συμπληρώνεται η έμφαση που δίνεται στη βιώσιμη ενέργεια και τη γεωργία στο «Πρόγραμμα Δράσης για την Αλλαγή» με παρεμβάσεις στον τομέα των υδάτων·

74.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως τα τέλη του 2012, την έκθεσή της με θέμα την κοινωνική βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων και να διενεργήσει, πριν από την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης, διαβουλεύσεις με τις επηρεαζόμενες κοινότητες και τις τοπικές ΜΚΟ· επισημαίνει ότι αυτό αποτελεί ευκαιρία για να υποβληθούν προτάσεις σχετικά με την κατάλληλη μεθοδολογία και να καλυφθεί ο πλήρης αντίκτυπος των ευρωπαϊκών στόχων περί βιοκαυσίμων στην επισιτιστική ασφάλεια, στα δικαιώματα γης και σε άλλα αναπτυξιακά ζητήματα· υπενθυμίζει ότι η παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή που προβλέπεται στην προτεινόμενη οδηγία παρέχει την ευκαιρία, εφόσον είναι σκόπιμο, να προταθούν επανορθωτικές ενέργειες που βασίζονται σε διδάγματα·

75.  υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι η εισαγόμενη βιοενέργεια παράγεται βάσει αποδεκτών προτύπων ως προς το περιβάλλον και την απασχόληση, και με σεβασμό στις τοπικές κοινότητες·

76.  ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της δεύτερης και τρίτης γενιάς βιοενέργειας από βιομάζα υποπροϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων·

77.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον στόχο του 10% για τα βιοκαύσιμα από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020, στόχο ο οποίος προβλέπεται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός αν εφαρμοστούν αυστηρά κριτήρια ως προς τη βιωσιμότητα·

78.  καλεί τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν σημαντικό μερίδιο των εσόδων δημοπράτησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS) σε δραστηριότητες των αναπτυσσόμενων χωρών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή από το 2013 και μετά·

79.  προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλη μεθοδολογία που θα είναι εναρμονισμένη με τη ΣΑΠ για τον υπολογισμό των επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, υπενθυμίζοντας στην Επιτροπή ότι η εν λόγω μεθοδολογία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2010·

Ασφάλεια

80.  επισημαίνει ότι η ανασκόπηση του τομέα εξαγωγών όπλων της ΕΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012, πρέπει να βασίζεται σε ολοκληρωμένες πληροφορίες ούτως ώστε να συμμορφώνεται προς τους αναπτυξιακούς στόχους· επισημαίνει ότι η δημοσίευση της 13ης ετήσιας έκθεσης του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού εγείρει ζητήματα που αφορούν την αξιοπιστία και τη χρηστικότητα των παρεχόμενων στοιχείων·

81.  εφιστά την προσοχή στις δεσμεύσεις της ΕΕ για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα και για συνθήκες όπως αυτές που κατοχυρώνονται στην προσέγγιση «όσο περισσότερο τόσο περισσότερο» όσον αφορά την πολιτική της άμεσης γειτονίας της ΕΕ· τονίζει ότι η σημασία τους μπορεί να διασφαλιστεί μόνον όταν κανένας άλλος τομέας πολιτικής και καμία αλληλεπίδραση με τις χώρες εταίρους δεν έρχεται σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης ασφάλειας και της δημοκρατίας στις χώρες εταίρους·

82.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι οι εξαγωγές όπλων αποτελούν διακυβερνητικό θέμα και ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ΣΑΠ· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση πιθανής έγκρισης των εξαγωγών όπλων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνάφεια με το κριτήριο της «βιώσιμης ανάπτυξης», δηλαδή το κριτήριο 8 των ενοποιημένων κριτηρίων για την άδεια εξαγωγών όπλων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο, μπορεί να είναι δύσκολη, δεδομένου ότι άλλοι προβληματισμοί πολιτικής ενδέχεται να παρακάμψουν την εφαρμογή του· προτείνει να παρέχουν τα κράτη μέλη πλήρη δήλωση σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε σχέση με το εν λόγω κριτήριο·

83.  αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της ασφάλειας, η οποία πρέπει να συνεκτιμάται σε κάθε συζήτηση σχετικά με τη ΣΑΠ·

84.  εκφράζει την άποψη ότι οι έννοιες της ανθρώπινης ασφάλειας και ανάπτυξης πρέπει να θεωρηθούν ουσιώδεις για τη σχέση ασφάλειας-ανάπτυξης, καθώς έχουν ως επίκεντρο το άτομο·

85.  επισημαίνει ότι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην οικοδόμηση της ειρήνης, στην ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και στην ανάπτυξη, κατά τις περιόδους που έπονται των συγκρούσεων, πρέπει να βελτιωθεί βάσει του πλαισίου στρατηγικής «Σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης» (ΣΑΑΑ) ώστε να συνάδει προς τις αρχές της ΣΑΠ και της ανθρώπινης ασφάλειας, η οποία εξακολουθεί να υποτιμάται· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Συμβούλιο της ζήτησε, το 2009, να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης όσον αφορά τις καταστάσεις σύγκρουσης και αστάθειας και ότι η ΕΕ ενέκρινε τη νέα συμφωνία για συμμετοχή στα επισφαλή κράτη, που εγκρίθηκε στο φόρουμ υψηλού επιπέδου του Μπουσάν για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

86.  καθώς η αρμόδια βασική επιτροπή για τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων είναι η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων, επισημαίνει ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το φόρουμ· καλεί το Συμβούλιο να καταστήσει νομικά δεσμευτικό τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων·

Μετανάστευση

87.  τονίζει ότι η «διαρροή εγκεφάλων» μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στον τομέα της υγείας· αναγνωρίζει ότι η «διαρροή εγκεφάλων» που επηρεάζει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι το αποτέλεσμα συνδυασμού διαρθρωτικών αιτίων και παραγόντων που λειτουργούν ως κίνητρα και αντικίνητρα· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιπτώσεις του συστήματος της μπλε κάρτας στις αναπτυσσόμενες χώρες και να προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, στην ανάληψη διορθωτικών ενεργειών· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να προωθήσει την εφαρμογή του «κώδικα ορθής πρακτικής της ΠΟΥ» όσον αφορά τις διεθνείς προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

88.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας συνάδουν με το διεθνές νομικό πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να εμποδίσει την επιβολή όρων στην αναπτυξιακή βοήθεια σχετικά με τη μείωση της μετανάστευσης, τόσο στις διμερείς όσο και στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών·

89.  επιμένει ότι το σκέλος της εξωτερικής διάστασης στο ταμείο ασύλου και μετανάστευσης είναι πλήρως συνεπές με τα μέσα εξωτερικής βοήθειας και τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ· προτείνει να τεθούν σε εφαρμογή εγγυήσεις που θα αποτρέπουν τα κράτη μέλη από τη χρήση του εν λόγω σκέλους χρηματοδότησης μόνο για την αναχαίτιση της μετανάστευσης από τις αναπτυσσόμενες χώρες·

90.  στηρίζει μία προσέγγιση με επίκεντρο τους μετανάστες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, έτσι ώστε τα κράτη μέλη και οι χώρες εταίροι να σέβονται, να προστατεύουν και να πληρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών, και οι μετανάστες να είναι σε θέση να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε ολόκληρη τη διαδρομή της μετανάστευσης· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι προσεγγίσεις που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν ως επίκεντρο τους μετανάστες θα συμβάλουν στην ορθή ανάλυση των βαθύτερων αιτιών της αναγκαστικής μετανάστευσης – κυρίως συγκρούσεις, κλιματική αλλαγή, ανεργία και φτώχεια – και θα διασφαλίσουν ότι η ΕΕ παρέχει την κατάλληλη αντιμετώπιση, σε συνάφεια με τη ΣΑΠ·

91.  επισημαίνει ότι κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή των κοινοτήτων διασποράς και των επαναπατριζόμενων από τις κοινότητες διασποράς, ώστε να διαδραματίσουν ρόλο αναπτυξιακών παραγόντων, καθώς οι τελευταίοι θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικοί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής κρίσης·

92.  τονίζει την ανάγκη να διευκρινισθούν περαιτέρω οι παράμετροι της συμπληρωματικότητας και να διεξαχθεί συνεκτικός και ολοκληρωμένος θεσμικός διάλογος με σκοπό τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της εξωτερικής και εσωτερικής χρηματοδότησης που αφορά ζητήματα μετανάστευσης, υπό το πρίσμα της ΣΑΠ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

93.  καλεί την Επιτροπή και τις χώρες ΑΚΕ, κατά την παρούσα αναθεώρηση της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΕ, να εντάξουν στο άρθρο 13 την αρχή της κυκλικής μετανάστευσης καθώς και τρόπους ενθάρρυνσής της μέσω της χορήγησης κυκλικών θεωρήσεων· επισημαίνει ότι το εν λόγω άρθρο δίνει έμφαση στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη ισότιμη μεταχείριση υπηκόων των χωρών ΑΚΕ αλλά τονίζει ότι η εφαρμογή αυτών των αρχών υπονομεύεται σοβαρά από διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες διάβασης οι οποίες, στο σύνολό τους, σημαίνουν απεμπόληση από την Ευρώπη της ευθύνης διαχείρισης της μετανάστευσης, και οι οποίες που δεν εγγυώνται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών και οδηγούν ενδεχομένως σε κατά συρροή επανεισδοχές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των μεταναστών·

94.  επαναλαμβάνει τη σημασία της συγχρηματοδότησης των ΜΚΟ ως αρχής που επιτρέπει να παροτρυνθούν οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων να συμβάλλουν στην αύξηση της λογοδοσίας και στην αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και η οποία βελτιώνει τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τις αρχές της Κωνσταντινούπολης(8)·

Άλλα θέματα

95.  εφιστά την προσοχή ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στο συνολικό πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και στον καταλυτικό ρόλο του για την ανάπτυξη στις χώρες εταίρους, σε όλους τους διαλόγους σε θέματα πολιτικής, ανεξάρτητα από τα πέντε βασικά θέματα που καθορίζονται για τους σκοπούς της εκτίμησης όσον αφορά τη ΣΑΠ·

96.  προτείνει να συμπληρωθεί η έννοια της «αποτελεσματικής βοήθειας» με την έννοια της «αποτελεσματικής ανάπτυξης», καθώς η τελευταία είναι πιο κατάλληλη για τη μέτρηση της ΣΑΠ και ανταποκρίνεται περισσότερο στην εμβάθυνση του διαλόγου με τις χώρες BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής·

97.  εφιστά την προσοχή στον διασταυρούμενο χαρακτήρα των προγραμμάτων χρηστής διακυβέρνησης στις αναπτυσσόμενες χώρες και ενθαρρύνει τις περαιτέρω προσπάθειες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν· εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη για καλύτερη διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την τρέχουσα περίοδο πολλαπλών κρίσεων, η οποία είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη παγκόσμιας ανάπτυξης εκφράζει τη λύπη του για το ότι στο Έγγραφο Αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ρίο 20+ του ΟΗΕ απουσιάζει η δέσμευση για διατήρηση των πόρων, προσαρμογή και μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, και για την οικονομική βιωσιμότητα που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση· ωστόσο, καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να τους ενεργοποιήσει έως το 2015·

98.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για δημιουργία συνολικής επισκόπησης του κόστους των πολιτικών που δεν συνάδουν με τη ΣΑΠ, καθώς και των οφελών, ή των αμοιβαία επωφελών καταστάσεων που δημιουργούνται από πολιτικές που συνάδουν με τη ΣΑΠ, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ευαισθητοποίηση και κατάρτιση, καθώς και ως βάση για συζήτηση με τους ευρωπαίους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να ξεπεραστούν οι παρανοήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά το κόστος και τα οφέλη της ΣΑΠ· η ανάλυση αυτή θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στους τομείς της μετανάστευσης - όπου η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των πολιτικών μετανάστευσης και ανάπτυξης και να παρέχει συνεχή ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με τα οφέλη αυτών των δεσμών - και της βιώσιμης ενέργειας·

99.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μία μακρόπνοη διατομεακή στρατηγική της ΕΕ για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της αντίληψης του ενεργού πολίτη του κόσμου·

100.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν – ή να ενισχύσουν – εθνικές στρατηγικές για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και προγράμματα για την εκπαίδευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, και να συμπεριλάβουν την ΣΑΠ στα οικεία προγράμματα διδακτικής ύλης·

101.  επισημαίνει ότι η τρέχουσα πρωτοβουλία που αφορά την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΟΑΧΜ) μπορεί να παρέχει πολύτιμη συμβολή στην εκπλήρωση των γενικών στόχων της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβάνοντας αυστηρά όρια θέσης και αυστηρή οριοθέτηση των εξαιρέσεων από την ΟΑΧΜ, καθώς και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών στο να παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένα προϊόντα ή δραστηριότητες·

102.  επαναλαμβάνει ότι, για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, η ΕΥΕΔ και η DEVCO (Ανάπτυξη και Συνεργασία) πρέπει να παρακολουθούν τον τρόπο πρακτικής λειτουργίας του διαχωρισμού ευθυνών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Επιτροπής και ΕΥΕΔ και να τον βελτιώσουν έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να διασφαλίζονται οι συνέργειες·

103.  αναφέρεται στο γεγονός ότι η ΕΥΕΔ πρότεινε την έννοια της «πρωταγωνιστικής δράσης της ΕΕ» προκειμένου να αυξηθεί η προβολή των δράσεων της ΕΕ· εκφράζει την άποψη ότι το στοιχείο αυτό προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη ΣΑΠ, δεδομένου ότι οιοσδήποτε αρνητικός αντίκτυπος θα είναι ακόμα πιο στενά συνυφασμένος με την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η έννοια αυτή δεν αντιβαίνει τους άλλους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής όπως καθορίζονται από την ΕΕ, και ειδικά τους στόχους της ιδιοκτησίας και το περιθώριο πολιτικής για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

104.  κρίνει ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού και το έγγραφο αναφοράς σχετικά με την «Εμπλοκή μη κρατικών φορέων σε νέους μηχανισμούς παροχής βοήθειας» (Engaging Non-State Actors in New Aid Modalities)(9), οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των ΜΚΟ, των ΕΑΥ και των τοπικών αρχών που έχουν σημασία για το έργο τους στην αντίστοιχη χώρα, και ιδιαίτερα των τοπικών οργανισμών και των οργανισμών που βασίζονται στην κοινότητα·

105.  επαναλαμβάνει ότι η δημιουργία μόνιμου εισηγητή για τη ΣΑΠ από τις χώρες ΑΚΕ, στο πλαίσιο της κοινής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, θα διευκολύνει τον συντονισμό και το έργο του μόνιμου εισηγητή του ΕΚ σχετικά με τη ΣΑΠ και την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής και του Συμβουλίου, ενώ θα συμβάλει στην εξάλειψη των εμποδίων στη ΣΑΠ εντός των ιδίων αναπτυσσόμενων χωρών·

106.  υπενθυμίζει ότι, στην ανακοίνωσή της σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τον Ιούνιο του 2011, η Επιτροπή είχε προτείνει την επέκταση των αρμοδιοτήτων ελέγχου του ΕΤΑ στο Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για το ότι η πρόταση αυτή δεν περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρόταση για το 11ο ΕΤΑ·

107.  υπογραμμίζει ότι το διεθνές πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία μετά το 2015 θα πρέπει να υπερβαίνει την παραδοσιακή ερμηνεία της αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου να παρέχει πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τη μόχλευση της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών ως σημαντικού μηχανισμού και με την προώθηση προσεγγίσεων που βασίζονται στα δικαιώματα· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να υπερβαίνει την παρούσα έννοια της δημόσιας δράσης και βοήθειας και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις χώρες (ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες) και όλους τους φορείς (παραδοσιακούς και νέους χορηγούς, κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών και τοπικές αρχές, ιδιωτικό τομέα, ΜΚΟ, κοινωνικούς εταίρους κ.λπ.) σε μια συνεκτική και περιεκτική διαδικασία·

108.  επικροτεί το γεγονός ότι η κοινωνική ρήτρα του άρθρου 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ισχύει τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ·

109.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η εφαρμογή και η κατάλληλη παρακολούθηση των κοινωνικών διατάξεων που κατοχυρώνονται στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· κρίνει αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι υπάρχουν διαθέσιμοι μηχανισμοί αναθεώρησης και επιβολής·

110.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις για τα κοινωνικά πρότυπα και για τους στόχους της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φύλων και τους νέους, την αξιοπρεπή εργασία, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών εργαζομένων, και την ισότητα των φύλων σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

111.  τονίζει την ανάγκη υποστήριξης και διάδοσης της πρακτικής των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως μέσου για τη μείωση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας και μισθού, την αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ και της αδήλωτης εργασίας και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού·

112.  υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρούνται οι όροι των συμβάσεων εργασίας, τονίζοντας ότι η εργασία που εκτελούν οι νέοι και οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί σε καμία μορφή εκμετάλλευσης, είτε πρόκειται για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για καταναγκαστική παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, για δουλείας ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία·

113.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των υποχρεώσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ενθάρρυνσης των εργοδοτών να εφαρμόζουν κοινωνικά πρότυπα που είναι περισσότερο φιλόδοξα από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανάπτυξης και απόκτησης χαρακτηρισμού, όπως το κοινωνικό σήμα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προσεκτική παρακολούθηση της εκτέλεσης και στη διασφάλιση της νομικής επιβολής των εν λόγω υποχρεώσεων·

114.  υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας σημείων εστίασης για τη ΣΑΠ και στις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τη βελτίωση των ανταλλαγών πληροφοριών, μεταξύ άλλων για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, όπως η χρήση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς εσόδων και φόρων από τις πρώτες ύλες και εμβασμάτων, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει η λεγόμενη «διαρροή εγκεφάλων» στις χώρες καταγωγής· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την κοινωνική πολιτική στο έργο της ΕΥΕΔ· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να διαθέσουν και οι χώρες μέσου εισοδήματος αυξημένο ποσοστό των εσόδων τους για σκοπούς κοινωνικού χαρακτήρα, κυρίως μέσω της διαμόρφωσης του φορολογικού συστήματος και της ανάπτυξης της κοινωνικής προστασίας·

115.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη συμμετοχή και την ένταξη των μεταναστών, ειδικότερα των γυναικών και των παιδιών, στις χώρες υποδοχής, καθώς και στη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων·

116.  καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει σε κοινωνικό διάλογο με εργατικά συνδικάτα και οργανώσεις σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των κοινωνικών προτύπων στις αντίστοιχες χώρες τους και να εξασφαλίσει την παροχή καταλληλότερης τεχνικής βοήθειας όσον αφορά την εφαρμογή της κοινωνικής και φορολογικής πολιτικής·

117.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της στήριξης των προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό ή των σχεδίων συνεργασίας με εταίρους από αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω του διατομεακού τους χαρακτήρα, ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ·

118.  επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός για την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να εστιάζει πιο αποφασιστικά στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ιδιαίτερα περιθωριοποιημένων ομάδων, τα οποία δυσχεραίνουν την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και περιορίζουν τη δυνατότητα των ομάδων να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους·

119.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αλλάξει η ανθρωπιστική νοοτροπία και να αναγνωριστεί ο ζωτικός ρόλος της εκπαίδευσης, ειδικότερα της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε συγκρούσεις, και της εκπαίδευσης έπειτα από συγκρούσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι ένας από τους πλέον υποχρηματοδοτούμενους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας·

120.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον διατομεακό χαρακτήρα των ΤΠΕ στις αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως τη θετική επίδραση που μπορούν να έχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, τονίζει δε ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η μεταφορά τεχνολογίας και η δημιουργία ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο αυτό·

121.  επισημαίνει ότι οι πραγματικές τραπεζικές συναλλαγές (κινητές τραπεζικές) πρέπει να διαχωρίζονται από τις βασικές μεταφορές χρημάτων (κινητές πληρωμές) και ότι πρέπει να εξακριβώνεται η ανάγκη ρύθμισης των διεθνών χρηματικών συναλλαγών (π.χ. για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) με την προώθηση της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας για την οικονομικά προσιτή πρόσβαση των φτωχών σε χρηματικούς πόρους· θεωρεί ότι η συγκέντρωση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών είναι χρήσιμος τρόπος για τη διάδοση γνώσης και την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων·

122.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι συμφωνίες δημοσιονομικής στήριξης, καθώς και η εφαρμογή και η παρακολούθησή τους, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσοχής από την πλευρά των πολιτών και των βουλευτών·

123.  επαναλαμβάνει ότι, ενώ η δημοσιονομική στήριξη πρέπει να συνάδει με την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, να συμβάλλει στην ενίσχυση των ιδίων οικονομικών πόρων των αναπτυσσόμενων χωρών, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της λογοδοσίας για τις δημόσιες δαπάνες, κύριος στόχος της θα πρέπει να είναι η μείωση της φτώχειας·

124.  επαναλαμβάνει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλιστεί πρόσβαση στις πρώτες ύλες από τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρέπει να υπονομεύει την τοπική ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, αλλά αντίθετα να υποστηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στη μετατροπή του ορυκτού τους πλούτου σε πραγματική ανάπτυξη· υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίζει τη χρηστή διακυβέρνηση, τις διαδικασίες προστιθέμενης αξίας και την οικονομική διαφάνεια των κυβερνήσεων και των εμπορικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε ο τοπικός εξορυκτικός τομέας να είναι σε θέση να λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη·

125.  τονίζει ότι η οικονομική διαφάνεια είναι απαραίτητη για τη στήριξη της κινητοποίησης των εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής· ζητεί επίμονα η τρέχουσα μεταρρύθμιση των οδηγιών της ΕΕ περί λογιστικής και διαφάνειας να περιλαμβάνει την απαίτηση από τις εισηγμένες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες εξόρυξης και ξυλείας να δημοσιοποιούν τις πληρωμές τους προς τις κυβερνήσεις ανά έργο και να κάνουν αναφορά των ορίων που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των πληρωμών από τη σκοπιά των φτωχών κοινοτήτων·

126.  εκφράζει την άποψη ότι, ενώ υπάρχει όριο για την επίτευξη της βοήθειας των χορηγών ως προς την ενίσχυση της εγχώριας λογοδοσίας, ορισμένες μορφές βοήθειας μπορούν να κάνουν τη διαφορά, μεταβαίνοντας από τη «μη ζημία» στην πραγματική ενίσχυση υφιστάμενων συστημάτων εγχώριας λογοδοσίας, π.χ. με τη συμμετοχή των τοπικών ΕΑΥ και κοινοβουλίων των αναπτυσσόμενων χωρών στο πλαίσιο των ευρειών τομεακών προσεγγίσεων (SWAp)·

127.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι η χρηματοδότηση και οι παρεμβάσεις για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο μετατοπίζονται προς γεγονότα ευρείας προβολής, όπως το τσουνάμι στην Ασία, καθώς και προς ορισμένα λοιμώδη νοσήματα υψηλού κινδύνου (όπως το HIV/AIDS), επισκιάζοντας το γεγονός ότι οι μη μεταδιδόμενες ασθένειες αναλογούν στο 63% των συνολικών θανάτων σε όλο τον κόσμο και οι τραυματισμοί αναλογούν στο 17% της παγκόσμιας θνησιμότητας, και ότι οι γυναίκες και τα παιδιά πεθαίνουν εξαιτίας της αποτυχίας παροχής βασικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της βρεφικής ηλικίας·

128.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του για έναρξη ερευνών, σύμφωνα με την ευθύνη του για την προστασία των δικαιωμάτων όσων υπόκεινται σε κλινικές δοκιμές στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και την προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ· προτείνει, επίσης, την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) σε ορισμένα θέματα - π.χ. για τη διασάφηση της πρακτικής εφαρμογής των δεοντολογικών προτύπων σε κλινικές δοκιμές - και τη διασφάλιση ότι ο ΕΜΕΑ καταβάλλει προσπάθειες για την εναρμόνιση της εφαρμογής των δεοντολογικών προτύπων από τις αρμόδιες αρχές·

129.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις τοπικές ομάδες κοινωνίας των πολιτών, ιδίως τις ομάδες γυναικών και εκείνες που διαθέτουν πρόγραμμα δράσης επικεντρωμένο σε θέματα φύλου, μέσω προσβάσιμης χρηματοδότησης και δημιουργίας ικανοτήτων, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως φορείς αποτελεσματικής ανάπτυξης και ως θεματοφύλακες της ειρήνης και της χρηστής διακυβέρνησης, ιδίως σε ευαίσθητες εμπόλεμες καταστάσεις·

130.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας και ενθαρρύνει την παρακολούθηση και εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα χρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ σε επίπεδο χωρών· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα παρέχουν κατάλληλη και αποτελεσματική κατάρτιση στους υπαλλήλους της αντιπροσωπείας της ΕΕ όσον αφορά την ευαίσθητη από άποψη φύλου προσέγγιση στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης·

131.  χαιρετίζει την ενεργό δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και διαμέσου των διαφόρων χρηματοδοτικών της μέσων και των μηχανισμών δημοσιονομικής στήριξης, προκειμένου να αυξήσει τις δεσμεύσεις της για την ενίσχυση της χειραφέτησης των γυναικών, ιδιαίτερα μέσω της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων και των αναγκών των γυναικών σε όλους τους καίριους τομείς της ΣΑΠ·

132.  τονίζει την ανάγκη να διατηρούνται αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα και να καταγράφονται οι αιτίες των μητρικών θανάτων σύμφωνα με την κωδικοποίηση μητρικής θνησιμότητας της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων (ICD) της ΠΟΥ, η οποία μπορεί να καθοδηγεί τις χώρες και να τις βοηθά να βελτιώνουν την απόδοση και εκτίμηση των αιτίων της μητρικής θνησιμότητας·

133.  επαναβεβαιώνει τη δήλωσή του Α (2010) 21584 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ·

134.  ζητεί να ευνοεί η ΣΑΠ μία συμμετοχική προσέγγιση που θα προαγάγει την ενίσχυση των δικαιωμάτων και την αυτοδιάθεση των τοπικών πληθυσμών και πρωτίστως των γυναικών·

135.  επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει να λαμβάνεται υπόψη η θέση των γυναικών όχι μόνο ως ευάλωτης κατηγορίας του πληθυσμού αλλά, επίσης, ως μοχλού ενεργοποίησης των αναπτυξιακών πολιτικών· υπενθυμίζει σχετικά ότι οι γυναίκες έχουν στα χέρια τους το 80% της γεωργίας στην Αφρική, έστω κι αν σπάνια ακόμα έχουν πρόσβαση στην ιδιοκτησία των γαιών που καλλιεργούν· επομένως ζητεί όχι απλώς ενσωμάτωση της γεωργικής και της αλιευτικής πολιτικής στη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής λόγω του αντικτύπου τους στην ανάπτυξη αλλά, επίσης, αξιολόγησή τους ανάλογα με τον διαφορετικό αντίκτυπό τους σε γυναίκες και σε άνδρες·

136.  τονίζει τη σημασία του να ληφθούν υπόψη οι πιο αδικημένοι και ευάλωτοι, κυρίως οι γυναίκες και τα κορίτσια, και να δοθεί ιδιαίτερη προσεχή σε αυτές προκειμένου να αποφευχθεί η αυξανόμενη ανισότητα· η πείρα έχει αποδείξει ότι οι «ουδέτερες» δράσεις ενισχύουν τις καταστάσεις κεκτημένου της εξουσίας και ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθούν θετικές, συνειδητές, συστηματικές δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών, προκειμένου από τα ευεργετήματα των δράσεων αυτών να επωφεληθούν οι πιο αδικημένοι·

137.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει όχι μόνο να αποτελέσει αντικείμενο ειδικού δημοσιονομικού κονδυλίου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών αλλά, επίσης, να θεωρηθεί οριζόντιο ζήτημα, εφόσον κάθε πολιτική με αντίκτυπο στην κοινωνία επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τις γυναίκες και τους άνδρες, δεδομένου ότι στην κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν ρόλοι συνδεόμενοι με το φύλο και ότι η ΣΑΠ προσφέρει ένα συγκεκριμένο εργαλείο ώστε να αποφευχθεί η υπονόμευση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών από αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες·

138.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί στην ΣΑΠ μία συνολική προσέγγιση, που θα υπερβαίνει το οικογενειακό και το μικροκοινωνικό πλαίσιο και θα λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις των φύλων· εκφράζει τη σταθερή άποψη ότι πρόκειται για μια διαγώνια προσέγγιση του φύλου, απαραίτητη σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και σε όλες τις κοινωνικές αναλύσεις εμμένει στην άποψη ότι η προσέγγιση αυτή πρέπει να είναι διαγώνια όχι μόνο σε σχέση με τους τομείς αλλά επίσης σε σχέση με τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, κ.λπ. πεδία· τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση, η οποία λαμβάνει συστηματικά υπόψη την κατάσταση και τον ρόλο των γυναικών καθώς και τις σχέσεις του φύλου σε μία κοινωνία, είναι πιο περιεκτική, ανθρωπιστική και δημοκρατική από αυτήν που ξεχωρίζει τις γυναίκες, κυρίως επειδή αποφεύγεται έτσι η περιθωριοποίηση των γυναικών σε «προγράμματα για γυναίκες» και αποφεύγεται η δημιουργία προγραμμάτων που αυξάνουν τον φόρτο εργασίας των γυναικών ή τις ευθύνες τους, χωρίς να αυξάνουν την εξουσία τους ή τον έλεγχο στα οφέλη που πηγάζουν από αυτά·

139.  υποστηρίζει ότι η επιτυχία των αναπτυξιακών πολιτικών και, συνεπώς, της ΣΑΠ δεν μπορεί να εκτιμηθεί μόνο από γενικούς δείκτες που έχουν ήδη δείξει τα όριά τους, όπως είναι η εξέλιξη του ΑΕγχΠ ανά κάτοικο, αλλά ότι χρειάζονται άλλοι δείκτες που να μπορούν να δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών πολιτικών στο σύνολό τους, όπως είναι οι δείκτες ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· επισημαίνει ότι η εκτίμηση και η βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΣΑΠ απαιτεί τη συλλογή δεδομένων αναλυόμενων ανά φύλο επί τόπου·

140.  τονίζει τον ρόλο των γυναικών ως μοχλών ανάπτυξης των αναπτυξιακών πολιτικών με τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση και την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι θα λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των γυναικών στις πολιτικές και οικονομικές διαπραγματεύσεις και δημιουργώντας έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, στον οποίο οι γυναίκες θα είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις αναπτυξιακές πολιτικές οι οποίες, με τη σειρά τους, θα δημιουργήσουν τις δομές με τις οποίες θα εξασφαλισθεί η χειραφέτηση των γυναικών· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης προς οργανώσεις και ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ως σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών·

141.  παρατηρεί ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, εφόσον, λόγω της ιδιότητάς ως μητέρων και υπεύθυνων για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, αναλαμβάνουν την ευθύνη για την καλή διαβίωση όλης της οικογένειας· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι στον τομέα της διατροφής και της ασφάλειας των τροφίμων, ο ρόλος των γυναικών είναι κεφαλαιώδης, κυρίως όταν πρόκειται για την παραγωγή τροφίμων·

142.  υπογραμμίζει ότι η κατάσταση των γυναικών σε πολλές περιπτώσεις επιδεινώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με εκείνη των ανδρών, σε σχετικούς και σε απόλυτους όρους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται αύξηση της φτώχειας που πλήττει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες·

143.  υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι είναι πλέον πλήρως αναγνωρισμένη η σημασία του ρόλου των γυναικών στις αναπτυξιακές πολιτικές και στην αναπτυξιακή συνεργασία, οι στατιστικές και τα ποσοτικά στοιχεία ειδικά για τις γυναίκες είναι ακόμα ανεπαρκή και δεν επιτυγχάνουν τον στόχο του απολογισμού της κατάστασης των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως όσον αφορά τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η πρόληψη και η ικανοποίηση των βασικών αναγκών· τονίζει ως εκ τούτου ότι η ΣΑΠ οφείλει να μεριμνά ώστε σε όλους τους στόχους, αναλύσεις, έγγραφα και αξιολογήσεις της, τα ποσοτικά στοιχεία να αναλύονται ανά φύλο και να περιλαμβάνονται δείκτες ειδικοί με το φύλο, ώστε να αποδίδουν τις συνθήκες της πραγματικής ζωής των γυναικών·

144.  δηλώνει ότι κάθε παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, έχει το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, και επαναβεβαιώνει ότι και τα κορίτσια έχουν ισότιμο καθεστώς σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα κορίτσια απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις, μεταξύ άλλων, απαιτώντας την άμεση καταγραφή όλων των παιδιών μετά τη γέννηση, εκχωρώντας ισότιμα δικαιώματα σε κορίτσια και αγόρια στην εκπαίδευση και τη σχολική φοίτηση, καταπολεμώντας τα στερεότυπα, και θέτοντας τέρμα στις αντιδεοντολογικές και μεροληπτικές πρακτικές προγεννητικής επιλογής του φύλου, των αμβλώσεων θηλέων εμβρύων, της παιδοκτονίας θηλέων βρεφών, του εξαναγκασμού σε γάμο σε πολύ νεαρή ηλικία, του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών και κυρίως της παιδικής πορνείας και του σεξουαλικού τουρισμού· επαναβεβαιώνει το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το σκάνδαλο εξαναγκαστικών εκτρώσεων στην Κίνα(10)·

145.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ο σεβασμός του δικαιώματος των κοριτσιών να εκφράζουν γνώμη και να ακούγεται η γνώμη τους σε θέματα που επηρεάζουν την υγεία και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, τονίζοντας ότι το πρώτο μέλημα πρέπει να είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού· επισημαίνει την ανάγκη για όλα τα παιδιά, και ιδιαίτερα τα κορίτσια, να μεγαλώνουν σε ένα ειρηνικό οικογενειακό περιβάλλον με αξιοπρέπεια, ανεκτικότητα, ελευθερία, χωρίς διακρίσεις, ισότητα των φύλων και αλληλεγγύη· ζητεί την αυστηρή εφαρμογή της Διακήρυξης της Γενεύης για τα δικαιώματα του παιδιού και της Διακήρυξης του Πεκίνου για τις γυναίκες·

146.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων, των νομίμων κηδεμόνων ή άλλων ατόμων που είναι υπεύθυνα έναντι του νόμου για τα παιδιά, όταν εξετάζουν τα δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο της βοήθειας για την ανάπτυξη· καλεί τα αρμόδια όργανα να προσδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, για παράδειγμα μέσω προγραμμάτων που περιέχουν συγκεκριμένα μέτρα, ειδικά προσαρμοσμένα στις εθνικές ανάγκες, έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη και η βέλτιστη συνδρομή στους γονείς ή στους κηδεμόνες κατά την εκπλήρωση των γονικών τους καθηκόντων, προκειμένου να προλαμβάνεται η διάλυση της οικογένειας, η κακομεταχείριση των παιδιών ή η τοποθέτησή τους σε ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας ως αποτέλεσμα μεγάλης φτώχειας, ή να διασφαλίζεται ότι ένα τέτοιο μέτρο εξετάζεται μόνον ως ύστατη λύση·

147.  βεβαιώνει ότι, κατά την εφαρμογή των ειδικών ρητρών όσον αφορά τον εξαναγκασμό ή τον καταναγκασμό σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης του Καΐρου για την Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) και σε συνάρτηση με τις νομικώς δεσμευτικές διεθνείς πράξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ και με τις πολιτικές αρμοδιότητες της Ένωσης στο συγκεκριμένο θέμα, η βοήθεια της Ένωσης δεν θα πρέπει να παρέχεται σε οιαδήποτε αρχή, οργάνωση ή πρόγραμμα που προωθεί, στηρίζει ή συμμετέχει στη διαχείριση οιασδήποτε δράσης που συνεπάγεται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η καταναγκαστική έκτρωση, η εξαναγκαστική στείρωση γυναικών και ανδρών, ο καθορισμός του φύλου του εμβρύου που καταλήγει σε προγεννητική επιλογή του φύλου ή σε παιδοκτονία, ιδίως όταν αυτές οι δράσεις εφαρμόζουν τις προτεραιότητές τους με την άσκηση ψυχολογικής, κοινωνικής, οικονομικής ή νομικής πίεσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης που καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα·

148.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η βία λόγω φύλου, ιδίως η σεξουαλική βία, η εκμετάλλευση και η γυναικοκτονία, είναι διαδεδομένη σε πολλά μέρη του κόσμου και ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων, και η διαφύλαξη του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να προληφθεί και να καταπολεμηθεί η βία με κριτήριο το φύλο, να παρασχεθεί προστασία και να δοθούν κατάλληλες συμβουλές στα θύματα, καθώς και να διασφαλισθεί η τιμωρία των δραστών· καλεί την Επιτροπή να θέσει ως μια από τις προτεραιότητές της, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την αναπτυξιακή βοήθεια, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας των δραστών τέτοιων βίαιων πράξεων·

149.  κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συχνές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών όσον αφορά την αναγνώριση των αγώνων τους για την ειρήνη, καθώς και για τις ειδικές και τραγικές συνέπειες που υφίστανται οι γυναίκες στις χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση· υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες αυτές, ιδίως δε οι βιασμοί κοριτσιών από στρατιώτες, η καταναγκαστική πορνεία, η εξαναγκαστική γονιμοποίηση γυναικών, η σεξουαλική δουλεία, οι βιασμοί και οι σεξουαλικές επιθέσεις, καθώς και η συναινετική απαγωγή (με την μέθοδο της αποπλάνησης), αποτελούν εγκλήματα που δεν επιτρέπεται να αγνοούνται· βεβαιώνει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές ως βασικά προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη·

150.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και των δύο φύλων στα θέματα του φύλου, αρχίζοντας από την πρώτη κιόλας σχολική βαθμίδα, ώστε να αλλάξουν σταδιακά οι κοινωνικές στάσεις και τα στερεότυπα σε σχέση με την ισότητα ανδρών και γυναικών·

151.  δηλώνει ότι τα μέτρα βοήθειας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των κρίσιμων ή των έκτακτων καταστάσεων, και των χωρών ή των καταστάσεων όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, όπου η ανθρώπινη ασφάλεια βρίσκεται στο μεγαλύτερο κίνδυνο ή όπου οι οργανώσεις και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ασκούν τη δραστηριότητά τους υπό τις πλέον δυσχερείς συνθήκες· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες οι γυναίκες εκτίθενται σε σωματική ή ψυχολογική βία·

152.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και να συνεκτιμάται η ισότητα των φύλων στο ατομικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο καθώς και στην εθνική νομοθεσία·

153.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, στην υποστήριξη της πρόληψης των συγκρούσεων και στην εδραίωση της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης·

o
o   o

154.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 47.
(3) Sen, Amartya: «Γιατί χρειάζεται η ανθρώπινη ασφάλεια;», Κείμενο που παρουσιάστηκε στο «Διεθνές συνέδριο για την ανθρώπινη ασφάλεια» στο Τόκιο στις 28 Ιουλίου 2000.
(4) «Κλινικές δοκιμές στις αναπτυσσόμενες χώρες: Πώς θα προστατευθούν οι πολίτες από αντιδεοντολογικές πρακτικές;», μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(5) Isobel Coleman: The Global Glass Ceiling Why Empowering Women Is Good for Business (Η παγκόσμια γυάλινη οροφή: γιατί η ενίσχυση των γυναικών είναι καλή για τις επιχειρήσεις), που περιλαμβάνεται στις: Εξωτερικές Υποθέσεις, τεύχος 89, Μάιος/Ιούνιος 2010, σ. 13-20· Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA): «Κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού 2009, Facing a changing world: women, population and climate» (Αντιμετωπίζοντας έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο: γυναίκες, πληθυσμός και περιβάλλον).
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0264.
(7) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Έκθεση του 2012 για τη λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης» της 9ης Ιουλίου 2012.
(8) Αρχές της Κωνσταντινούπολης, όπως συμφωνήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση του Ανοικτού Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη, από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
(9) Tools and Methods Series (Σειρά εργαλείων και μεθόδων) / Έγγραφο αναφοράς αριθ. 12: Engaging Non-State Actors in New Aid Modalities for Better Development Outcomes and Governance (Εμπλοκή μη κρατικών φορέων σε νέους μηχανισμούς παροχής βοήθειας για καλύτερα αναπτυξιακά αποτελέσματα και καλύτερη διακυβέρνηση).
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0301.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου