Показалец 
Приети текстове
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург
Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства
 Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai
 Положението в Камбоджа
 Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване ***
 Иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка
 Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г.
 Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I
 Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г.
 Търговски отношения между ЕС и Русия след присъединяването на Русия към СТО
 Изборите в Беларус
 Избори в Грузия

Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства
PDF 291kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно положението на правата на човека в Обединените арабски емирства (2012/2842(RSP))
P7_TA(2012)0400RC-B7-0476/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 март 2011 г.(1) относно отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

–  като взе предвид посещението на своята делегация за връзки с Арабския полуостров в Обединените арабски емирства от 29 април до 3 май 2012 г.,

–  като взе предвид член 30 от Конституцията на Обединените арабски емирства,

–  като взе предвид Арабската харта за правата на човека, по която Обединените арабски емирства са страна,

–  като взе предвид годишните доклади на Европейския парламент относно правата на човека,

–  като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията,

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека от 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

–  като взе предвид изявлението на съпредседателите на 22-ия Съвместен съвет и министерска среща ЕС‐СССПЗ в Люксембург на 25 юни 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител (ЗП/ВП) след Съвместния съвет и министерска среща ЕС‐СССПЗ на 20 април 2011 г. и нейните забележки след 22-ия Съвместен съвет и министерска среща ЕС‐СССПЗ на 25 юни 2012 г.,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество от 25 февруари 1989 г. между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

–  като взе предвид програмата за съвместно действие (2010-2013 г.) за прилагане на споразумението за сътрудничество между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив от 1989 г.,

  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца (Протокол от Палермо) и конвенциите на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и за правата на детето,

–  като взе предвид препоръките на специалния докладчик на ООН относно трафика на хора, особено на жени и деца, от 12 април 2012 г.,

–  като взе предвид членове 122, параграф 5 и член, параграф 4, от своя правилник,

A.  като има предвид, че през 2012 г. правителството на Обединените арабски емирства е засилило репресиите срещу защитници на правата на човека и активисти на гражданското общество, което доведе броя на политическите затворници до 64 души;

Б.  като има предвид, че повечето от тях са задържани в изолация, че има твърдения за използването на изтезания и отказ на правна помощ;

В.  като има предвид, че сред задържаните са заместник-председателя на Асоциацията на студентите в Обединените арабски емирства, Mansoor al-Ahmadi, един действащ съдия, Mohamed al-Abdouly, двама бивши съдии, Khamis al-Zyoudiand и Ahmed al-Za’abi, и двама изтъкнати адвокати в областта на правата на човека, Mohamed al-Mansoori – бивш председател на Асоциацията на юристите – и Mohamed al-Roken;

Г.  като има предвид твърденията, че служители на адвоката от ОАЕ, който предоставя правна помощ на задържаните, са подложени на систематична кампания на тормоз и сплашване, като в т.ч. трима служители, които не са граждани на ОАЕ, са били депортирани от съображения за национална сигурност; като има предвид, че адвокати, които са пътували до Обединените арабски емирства, за да предоставят правна помощ на задържаните, също са били подложени на тормоз;

Д.  като има предвид, че защитници на правата на човека и активисти за демокрация са били подлагани на тормоз, че им е била налагана забрана за пътуване, че е била ограничавана тяхната свобода на изразяване и на събиране, че са били произволно задържани, че им е било отнето гражданството, а също така и че са били депортирани и незаконно задържани;

Е.  като има предвид, че държавните органи в Обединените арабски емирства настояват, че репресиите са в отговор на вдъхновен от външни сили ислямистки заговор, който има за цел да свали правителството; като има предвид, че всички задържани поддържат връзка с al-Islah, която е мирна ислямистка група, която действа в Обединените арабски емирства от 1974 г.; като има предвид, че свидетелствата сочат, че националната сигурност е претекст за репресиите срещу мирните активисти, които са замислени, за да задушат призивите за конституционни реформи и реформиране на проблеми, свързани с правата на човека, като например липсата на гражданство;

Ж.  като има предвид, че видният защитник на правата на човека и блогър Ahmed Mansoor е бил нападнат на два пъти през последните седмици и е подложен на постоянно сплашване и заплахи; като има предвид, че през 2011 г. той е прекарал седем месеца в затвора преди да бъде осъден през м. ноември за отправяне на обида на висши длъжностни лица в страната; като има предвид, че държавните органи са задържали паспорта му и произволно са му забранили да пътува;

З.  като има предвид, че заедно с други активисти Mansoor е бил обвинен за отправяне на обида към политически фигури в страната след организирането и подписването на петиция, в която се призовава за по-голямо политическо участие посредством избран парламент с пълни законодателни и регулаторни правомощия;

И.  като има предвид, че на 15 юли 2012 г. в своето изявление прокурорът обяви, че задържаната група от политически опоненти ще бъде разследвана за заговор с цел извършване на „престъпления срещу държавната сигурност“, „противопоставяне на конституцията на ОАЕ и на системата на управление“ и за поддържане на връзки с „чуждестранни организации и планове“;

Й.  като има предвид, че въпреки че свободата на изразяване и свободата на печата са защитени от конституцията в Обединените арабски емирства, наказателният кодекс на страната позволява на държавните органи да преследват лица за изказвания, които са критични към правителството; като има предвид, че най-малко един форум за дискусии в интернет е бил затворен, а достъпът от Обединените арабски емирства до редица политически уебсайтове е бил блокиран;

К.  като има предвид, че важни и с международна известност неправителствени организации, насърчаващи демокрацията в региона, бяха закрити през 2012 г. от държавните органи в Обединените арабски емирства, и в частност Дубайския клон на Националния демократически институт и клона в Абу Даби на германския про-демократичен мозъчен тръст „Konrad-Adenauer-Stiftung“;

Л.  като има предвид, че съгласно доклада на специалния докладчик относно трафика на хора, трафикът на хора с цел експлоатация на труда продължава да бъде широко разпространен в Обединените арабски емирства и жертвите на такъв трафик остават неидентифицирани;

М.  като има предвид, че правителството е постигнало слаб напредък при прилагането на препоръката от началото на 2010 г. на Комитета по премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

Н.  като има предвид, че в Обединените арабски емирства продължават да бъдат налагани смъртни наказания;

1.  Изразява силна загриженост относно нападенията, репресиите и сплашването на защитници на правата на човека, политически активисти и действащи лица от гражданското общество в Обединените арабски емирства, които мирно упражняват своите основни права на свобода на изразяване, на мнение и на събиране; призовава държавните органи в Обединените арабски емирства да спрат незабавно продължаващите репресии;

2.  Призовава за безусловното освобождаване на всички лица, лишени от свобода заради убежденията си, и на всички активисти, включително защитници на правата на човека, и призовава държавните органи в Обединените арабски емирства да гарантират, че задържаните, за които се твърди, че са нарушили закона, ще бъдат изправени пред съд, ще им бъде отправено обвинение за извършено престъпление и ще им бъде предоставена правна помощ по техен избор;

3.  Призовава органите в Обединените арабски емирства да проведат всеобхватни и безпристрастни разследвания на нападенията и публичните заплахи, извършени срещу Ahmed Mansoor, и на всички други случаи на тормоз и нападения;

4.  Призовава за спазването на всички права на човека и основни свободи, в т.ч. свободата на изразяване, както в интернет, така и извън него, свободата на събиране, правата на жените и равенството между половете, борбата срещу дискриминацията, както и правото на справедлив процес;

5.  Приветства присъединяването на Обединените арабски емирства на 19 юли 2012 г. към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и призовава настоятелно органите в ОАЕ да потвърдят своя ангажимент към поетите по договора задължения чрез провеждането на всеобхватни, безпристрастни и независими разследвания на обвиненията за използване на мъчения, както и на обвиненията за това, че хора са насилствено изчезнали;

6.  Призовава Обединените арабски емирства да потвърдят своето намерение да „поддържат най-високи стандарти при популяризирането и защитата на правата на човека“ в съответствие с кандидатурата им за членство в Съвета на ООН по правата на човека от 2013 до 2015 г., като ратифицират Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и техните факултативни протоколи, а също така и като издадат постоянна покана за посещение за всички представители на ООН, на които е определен мандат за специални процедури;

7.  Осъжда изпълнението на смъртни наказания при каквито и да било обстоятелства;

8.  Приветства приемането на новия пакет на ЕС за правата на човека и призовава настоятелно европейските институции, включително специалния представител на ЕС за правата на човека, да предприемат конкретни действия заедно с 27-те държави членки, за да осигурят ясна и принципна политика на ЕС спрямо Обединените арабски емирства, която да третира продължаващите сериозни нарушения на правата на човека чрез постъпки, публични изявления и инициативи в Съвета по правата на човека;

9.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза и европейските институции да поставят правата на човека в основата на своите отношения с всички трети държави, в т.ч. стратегическите партньори, като се постави специален акцент на следващата министерска среща между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив;

10.  Счита, че е от изключителна важност да се продължат усилията за засилване на сътрудничество между ЕС и региона на Персийския залив и да се насърчат взаимното разбирателство и доверие; счита, че редовните междупарламентарни заседания между Парламента и партньорите му от региона са важен форум за развитието на конструктивен и откровен диалог по въпроси от общ интерес;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Обединените арабски емирства, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на специалния представител на ЕС по правата на човека, на парламентите и правителствата на държавите членки, на върховния комисар на ООН по правата на човека и на правителствата на държавите членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

(1) ОВ C 247 E, 17.8.2012 г., стр. 1.


Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai
PDF 308kWORD 69k
Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно дискриминацията по отношение на момичета в Пакистан, в частност относно случая на Малала Юсуфзай (2012/2843(RSP))
P7_TA(2012)0401RC-B7-0477/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишната си резолюция от 15 декември 2011 г. относно положението на жените в Афганистан и Пакистан(1),

–  като взе предвид предишните си резолюции относно правата на човека и демокрацията в Пакистан, и по-специално резолюциите си от 20 януари 2011 г.(2) и 20 май 2010 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека(4),

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Върховния представител от 10 октомври 2012 г. относно застрелването на млад защитник на правата на човека в Пакистан,

–  като взе предвид изявлението на изпълнителния директор на ООН Жени от 10 октомври 2012 г., което осъжда нападението върху Малала Юсуфзай,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно нетърпимостта, дискриминацията и насилието, основани на религията или вярванията, приети на 21 февруари 2011 г.,

–  като взе предвид 5-годишния план за ангажименти ЕС-Пакистан от март 2012 г., който съдържа приоритети като добро управление, сътрудничество в областта на оправомощяването на жените и диалога относно правата на човека,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Пакистан от 25 юни 2012 г., които изразяват очакванията на ЕС относно насърчаването и зачитането на правата на човека,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Специално място за децата във външните действия на ЕС“ (COM(2008)0055),

–  като взе предвид член 26 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. (ВДПЧ),

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г. и Декларацията на ООН за премахване на насилието срещу жените от 20 декември 1993 г.,

–  като взе предвид Резолюции 1325 (2000 г.) и 1820 (2008 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, както и Резолюция 1888 (2009 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно сексуалното насилие срещу жени и деца при въоръжени конфликти, в която се подчертава, че всички държави носят отговорност за прекратяването на безнаказаността и за преследването по съдебен ред на носещите отговорност за извършването на престъпления срещу човечеството и на военни престъпления, включително на престъпления, свързани със сексуално или друг вид насилие срещу жени и момичета,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 9 октомври 2012 г. Малала Юсуфзай, 14-годишно момиче от долината Суат, е набелязана в училищния автобус по пътя към дома й, простреляна в главата и врата и сериозно ранена, като други две момичета са също ранени по време на нападението;

Б.  като има предвид, че Малала Юсуфзай е била национален символ на съпротива срещу усилията на талибаните да лишат момичетата от образование чрез блогове, които пише от 11-годишна възраст, като през декември 2011 г. получава Националната младежка награда за мир, преименувана в нейна част на Национална награда за мир „Малала“;

В.  като има предвид, че Техрик -и- Талибан Пакистан(TTП) са поели отговорност за нападението и са издали изявление впоследствие, в което твърдят, че е било задължително да убият всеки, който води кампания срещу ислямския закон, и обявяват, че движението ще се опита да убие Юсуфзай отново, ако се възстанови от раните си;

Г.  като има предвид, че в Пакистан и много други мюсюлмански страни са проведени протести в знак на възхищение и солидарност към Малала Юсуфзай и в осъждане на бруталното нападение на талибаните;

Д.  като има предвид, че силите за сигурност са реагирали с арести на множество заподозрени в престъплението и че пакистанският парламент е обсъдил предложение за осъждане на нападението, което е срещнало обаче съпротивата на основната опозиционна партия, Пакистанска мюсюлманска лига;

Е.  като има предвид, че нападението върху Малала Юсуфзай е предшествано през последните 12 месеца от убийството на защитниците на правата на човека Farida Afridi и Zarteef Afridi, заради предполагаемата им работа за благосъстоянието и образованието на жените;

Ж.  като има предвид, че през последните месеци в Пакистан продължиха да се осъществяват нападения на въоръжени групировки, използващи терористични тактики и повлияни от и/или свързани с талибаните или Ал Кайда, включително Техрик -и- Талибан Пакистан (TTП), и тези нападения бяха често насочени срещу правителствени обекти, училища и граждани, включително деца, в Хибер Пахтунхва, федерално администрираните племенни райони и градски центрове;

З.  като има предвид, че през 2011 г. са докладвани 11 случая на използване на деца от въоръжените групировки с цел изпълнение на самоубийствени нападения, че децата продължават да стават жертви на произволни нападения, включително чрез импровизирани експлозивни устройства и самоубийствени бомбардировки, като общо 57 деца са убити през периода на докладване от мини, остатъци от експлозиви и импровизирани експлозивни устройства, взривяване на бомби, бомбардировки и целенасочени нападения, и че се предполага, че на 13 септември 2011 г. TPP са нападнали училищен автобус в Хибер Пахтунхва, като са убили четири деца;

И.  като има предвид, че през 2012 г. и съобразно правителствени данни, в резултат от конфликта с талибаните са разрушени 246 училища (59 училища за момичета, 187 училища за момчета) и са нанесени щети на 763 училища (244 за момичета и 519 за момчета) в провинцията Хибер Пахтунхва, като хиляди деца са лишени от достъп до образование;

Й.  като има предвид, че от 2009 година до днес училищата за момичета продължават да бъдат под пряк прицел на въоръжените групировки при нападения с бомби и импровизирани експлозивни устройства, което е довело до 152 случая на частично или пълно разрушаване на училищни съоръжения във федерално администрираните племенни райони и Хибер Пахтунква през 2011 г.; като има предвид, че съобразно докладите нападенията са имали за цел отмъщение за военни операции в региона и противопоставяне на светското образование и образованието на момичета; като има предвид, че най-скорошното нападение върху училище за момичета е извършено на 25 септември 2012 г. в областта Чарсада;

К.  като има предвид, че положението за много жени и момичета в Пакистан продължава да бъде крайно сериозно, като Пакистан се счита за третото най-опасно за жени място в света, според Global Gender Gap Index;

Л.  като има предвид, че според доклада за глобален мониторинг на образованието за всички (Education For All (EFA) Global Monitoring Report) на Юнеско от 16 октомври 2012 г. Пакистан е намалил средствата, които изразходва за образование до под 2,3 % от БНП, въпреки че е втори в света по брой на момичета, които не посещават училище;

М.  като има предвид, че момичетата често продължават да стават жертви на домашно насилие, трафик и насилствени бракове или че се търгуват при уреждането на спорове;

Н.  като има предвид, че в повечето случаи извършителите на насилие по отношение на жените и момичетата не са преследвани по съдебен път,

О.  като има предвид, че въпреки съществуването на редица дискриминиращи закони срещу жените в Пакистан, правителството му въведе през 2011 г. и 2012 г. ново законодателство за по-ефективно справяне с дискриминацията и насилието върху жените, включително закони срещу насилствения брак, тормоза върху жените на работното място и у дома и заливанията с киселина;като има предвид, че тези закони все още предстои да бъдат прилагани и изпълнявани;

П.  като има предвид, че талибанският контрол в определени територии води до отрицателни последици за жените и момичетата, като им пречи при упражняването на правата им;

Р.  като има предвид, че в 5-годишния си план за ангажименти от март 2012 г. ЕС препотвърди ангажимента си за изграждане на силно дългосрочно партньорство, основаващо се на взаимни интереси и общи ценности с Пакистан, и за подкрепа на демократичните институции и цивилното управление на Пакистан, както и на гражданското общество;

С.  като има предвид, че въпреки готовността си за сътрудничество ЕС очаква от Пакистан да изпълнява международните си ангажименти, по-специално в областта на сигурността и правата на човека, включително правата на жените;

Т.  като има предвид, че ЕС и Пакистан обявиха на 5 юни 2012 г. създаването на ръководен комитет за борба срещу тероризма с цел по-тясно сътрудничество в борбата срещу тероризма;

У.  като има предвид, че в член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз се казва, че насърчаването на демокрацията и зачитането на правата на човека и гражданските свободи са основни принципи и цели на Европейския съюз и представляват обща основа за неговите отношения с трети държави; като има предвид, че зачитането на правата на човека и на малцинствата е условие за предоставянето на помощ от ЕС в областта на търговията и развитието;

1.  Категорично осъжда жестокото нападение върху Малала Юсуфзай и сериозните рани, нанесени на две от нейните съученички, като отбелязва, че нападението представлява жестоко нарушение на правата на детето, както и атака спряма основни човешки ценности и спрямо защитниците на правата на човека в Пакистан;

2.  Изразява своето възхищение и признателност за смелостта и решителността, с които Малала Юсуфзай започна на много ранна възраст борба за правото на момичетата да получават образование и стана пример за много момичета на нейната възраст; приветства бързите медицински действия, предприети от пакистански военни лекари и от лекари в Обединеното кралство, и изразява силната си надежда, че тя ще може напълно да се възстанови от сериозните си наранявания;

3.  Приветства широкото осъждане на нападението от страна на големи групи на пакистанското общество, ислямските преподаватели и повечето големи политически партии; призовава всички политически партии ясно да осъдят групировката Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП), поела отговорност за нападението;

4.  Изразява подкрепата си за всички пакистански семейства, които насърчават образованието на дъщерите си;

5.  Призовава правителството на Пакистан да гарантира сигурността на Малала Юсуфзай и нейното семейство и да изправи пред правосъдието отговорните за нападението; призовава правителството на Пакистан да гарантира сигурността на другите активисти в областта на правата на човека (и по-специално жените и момичетата, участващи активно в областта на обществените и политическите дела), които са получили заплахи от талибаните и от други екстремистки групировки; изразява своята загриженост относно отправените заплахи към 17-годишната Хинна Хан и семейството й;

6.  Изразява дълбоко безпокойство по отношение на положението на жените и момичетата и многократното докладване за нарушаване на правата на децата и на жените в Пакистан, включително докладването за използване на деца от въоръжени групировки за провеждане на самоубийствени атентати; подчертава неотложната необходимост от обръщането на по-голямо международно внимание на положението на жените и момичетата в Пакистан;

7.  Изразява дълбока тревога относно влошаващата се тенденция на агресивен екстремизъм, представляваща сериозна заплаха за жените и момичетата, и прибягването до сплашване и насилие, което вече е довело до взривяване на училища за момичета и бой с пръчки на жени в части на федерално администрираните племенни зони (FATA ) и провинцията Хибер Пахтунхва;

8.  Настоятелно призовава пакистанските органи да преследват тези лица и групи, които подбуждат към насилие, и по-специално тези, които призовават за убийства на лица и групи, с които не са съгласни;

9.  Настоява да се предприемат много повече действия от страна на правителството на Пакистан за проследяване на стотиците, а може би и хилядите жертви на насилствени изчезвания в Пакистан, включително и деца, част от които са момичета, не по-големи от девет или десет години; призовава да се публикуват резултатите от правителствените разследвания относно мащаба на този проблем;

10.  Приветства политиката за закрила на детето във FATA, стартирана на 10 януари 2012 г., която цели изпълнение на план за служби за защита и отдели за закрила на детето във всички агенции на FATA;

11.  Приветства факта, че Законът за закрила на детето от 2010 г., вече в сила в провинция Хибер Пахтунхва, сега ще обхване и администрираните от провинциите племенни зони (PATA), включително и Суат, с незабавно действие; изразява надежда, че ефективното прилагане на този закон ще спомогне за налагането на законодателството в PATA;

12.  Настоятелно призовава правителството на Пакистан да използва настоящата обстановка на подем и да осъществи действителни подобрения в областта на правата на жените и момичетата, като преразгледа и реформира части от Закона „Худоод“ и Закона за доказателствения материал, Закона за ограничаване на браковете в детска възраст и други законодателни актове, които нарушават статута и правата на жените, като определят по-нисък правен статут за тях;

13.  Приветства въвеждането на ново законодателство от правителството на Пакистан през 2011 г. и 2012 г. с цел по-ефективно противодействие на дискриминацията и насилието срещу жени и призовава правителството да осигури действителното прилагане и изпълнение на тези нови законови актове;

14.  Настоятелно призовава правителството на Пакистан да работи в тясно сътрудничество с ООН и ЕС за постигане на резултати по Целите на хилядолетието за развитие, и по-специално цел 2, която гласи, че „до 2015 г. всички деца, както момчета, така и момичета, ще могат да завършват пълния курс на начално образование“; призовава правителството на Пакистан да си постави като приоритетна цел увеличаването на броя на момичетата, получаващи училищно образоване, и да гарантира тяхната сигурност, докато получават това образование;

15.  Призовава правителството на Пакистан да увеличи средствата за обществените училища и да предприеме ефективни мерки за налагане на задължителен стандартен курс на основно образование и режим на инспекции за всички частни или обществени медресета, които често са единственият източник на образование, най-вече в селските райони;

16.  Призовава Комисията да развие, съвместно с правителството на Пакистан, образователни програми, насочени към повишаване на грамотността и образованието на жените в Пакистан, като част от своята политика в областта на помощта за развитие;

17.  Настоятелно призовава Комисията и Съвета, както и международната общност, значително да увеличат средствата в подкрепа на усилията за защита на жените и момичетата от изнасилване, малтретиране и домашно насилие и да подкрепят мерки с цел предоставяне на възможност за движения на гражданското общество срещу дискриминирането на жените и момичетата;

18.  Призовава Комисията да действа в съответствие с ангажимента си по отношение на децата в съобщението си „Специално място за децата във външните действия на ЕС“ и да гарантира, че ЕС прави всичко възможно за насърчаване и опазване на правата на децата ;

19.  Настоява правата на жените и децата да се обсъждат изрично по време на всеки диалог за правата на човека, и по-специално въпросът за борба срещу и премахване на всички форми на дискриминация и насилие срещу жени и момичета, и по-специално принудителните бракове, домашното насилие и убийствата на жени, и настоява също така да бъде отхвърлено всяко позоваване на каквито и да било обичаи, традиции или религиозни съображения с цел избягване на задължението за премахване на подобни жестокости; счита, че предотвратяването на практиката на бракове в детска възраст е жизнено важно, за да се гарантира, че в Пакистан се спазват правата на подрастващите момичета;

20.  Призовава всички компетентни институции на ЕС да продължават да подчертават въпроса за религиозната търпимост в обществото в политическия си диалог с Пакистан, предвид факта, че този въпрос има централно значение за борбата в дългосрочен план срещу ислямския екстремизъм;

21.  Настоятелно призовава компетентните институции на ЕС да настояват правителството на Пакистан да съблюдава клаузата за демокрацията и правата на човека, заложена в споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Ислямска република Пакистан; отново призовава Европейската служба за външна дейност и специалния представител на ЕС за правата на човека по-специално редовно да докладват относно изпълнението на споразумението за сътрудничество и клаузата, свързана с правата на човека и демокрацията, включително упражняването на правата на жените и на децата;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Службата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Пакистан.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0591.
(2) OВ C 136 E, 11.5.2012 г., стр. 90.
(3) OВ C 161 E, 31.05.11, стр. 147.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0126.


Положението в Камбоджа
PDF 287kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно положението в Камбоджа (2012/2844(RSP))
P7_TA(2012)0402RC-B7-0478/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН от 16 юли и 24 септември 2012 г. относно положението с правата на човека в Камбоджа,

–  като взе предвид заседанието на Съвета на ООН по правата на човека от 24 септември 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 1 октомври 2012 г. относно съдебните решения по дела срещу защитници на правата на човека в Камбоджа,

–  като взе предвид препоръките в доклада на мисията на ЕС за наблюдение на избори относно изборите за народно събрание от 27 юли 2008 г. в Камбоджа,

–  като взе предвид съвместното писмо на десет неправителствени организации до г-н Де Гухт, член на Комисията, отговарящ за търговията, от 1 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид търговската схема на ЕС „Всичко освен оръжие“, чрез която на всички най-слабо развити страни, включително Камбоджа, се предоставя свободен достъп за износ на всякакви продукти за ЕС освен оръжия и въоръжение,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права, по които Камбоджа е страна,

–  като взе предвид Декларацията на ООН от 1998 г. относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество, сключено през 1997 г. между Европейската общност и Кралство Камбоджа(1), по-специално член 1 (спазване на правата на човека) и член 19 (неизпълнение на споразумението) от него, както и приложение 1 относно член 19 (суспендиране на споразумението в случай на нарушение на член 1 от някоя от страните) към него,

–  като взе предвид декларацията на Организацията на обединените нации за правата на коренното население, приета на 13 септември 2007 г. на 62-то заседание на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа, и по-специално резолюцията от 21 октомври 2010 г.(2),

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в последния доклад на специалния докладчик на ООН относно правата на човека в Камбоджа се признава, че след две десетилетия на конфликт и след сключването на Парижкото споразумение за мир през 1991 г. Камбоджа отбеляза напредък в укрепването на демокрацията, правата на човека и правовата държава;

Б.  като има предвид, че на 1 октомври 2012 г. Градският съд в Пном Пен произнесе осъдителни присъди срещу защитниците на правата на човека, обвинени в престъпление срещу държавата – Mom Sonando, ръководител на Сдружението на демократите в Камбоджа и директор на радио „Beehive“, и неговите съответници, Phorn Sreoun, Touch Ream и Kann Sovann;

В.  като има предвид, че силите за сигурност продължават да употребяват прекомерна сила срещу протестиращите; като има предвид, че на 26 април 2012 г. Chut Wutty, виден защитник на околната среда, който разследваше случаи на незаконна сеч, беше застрелян от полицията; като има предвид, че на 22 май 2012 г. тринадесет активистки от района на Boeung Kak бяха произволно арестувани и осъдени на дългогодишно лишаване от свобода след провеждането на мирна демонстрация на територията на строителен обект, който засяга тяхната общност; като има предвид, че вследствие на оказания международен натиск те бяха освободени, но присъдите им не бяха отменени; като има предвид, че на 16 май 2012 г. 14-годишно момиче, Heng Chantha, беше застреляно от силите за сигурност и по случая не се води разследване;

Г.  като има предвид, че вследствие на правителствената политика на концесии на земи за икономически цели през последните десет години най-малко 400 000 хора са били разселени и лишени от своята земя, дом и поминък от органите на властта и предприятия, което доведе до насилствени сблъсъци с общностите и задълбочи бедността;

Д.  като има предвид, че от август 2012 г. насам правителството на Камбоджа е предоставило най-малко 2 157 744 хектара под формата на концесии на земи за икономически цели на над 200 дружества, често пъти в нарушение на разпоредбите на Закона за земята от 2001 г. и заобикаляйки правните защитни мерки като например задължението да не се предоставят концесии в защитени зони, осъществяването на оценка на социалното въздействие и получаването на доброволно, предварително и информирано съгласие от местните общности;

Е.  като има предвид, че министър-председателят Hun Sen издаде през май 2012 г. директива за въвеждането на мораториум върху новите концесии на земи за икономически цели, с която разпореди също така да се направи преглед на действащите концесии; като има предвид, че независимо от директивата са предоставени най-малко 12 нови концесии, тъй като пропуск в директивата допуска сключването на нови споразумения за концесии на земи, преговорите за които са били в напреднал стадий или за които е било постигнато принципно споразумение; като има предвид, че не е осъществен действителен преглед на действащите концесии на земи и никоя от проблемните концесии не е отменена;

Ж.  като има предвид, че съгласно основните заключения в доклада на специалния докладчик на ООН в администрирането на изборите в Камбоджа има съществени недостатъци и са необходими спешни реформи, за да има народът на Камбоджа доверие в изборния процес, тъй като през юли 2013 г. предстои провеждането на общи избори в страната;

З.  като има предвид, че след последните национални избори в Камбоджа мисията на ЕС за наблюдение на избори в Камбоджа заключи, че изборите не отговарят на международните стандарти за демократични избори, и призова правителството на Камбоджа да предприеме някои основни реформи на избирателната система;

И.  като има предвид, че ЕС е най-големият донор на Камбоджа;

1.  Осъжда всички съдебни решения и присъди по политически причини срещу лица, критикуващи политиката, представители на парламентарната опозиция, като Sam Rainsy, защитници на правата на човека и активисти по въпросите на земята и изразява съжаление за смъртта на Chut Wutty и Heng Chantha, убити, докато са упражнявали своето право на мирен протест;

2.  Призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Mom Sonando и на други лица, отправяли критики към правителството и защитавали правата по отношение на земята, които са задържани единствено по политически причини;

3.  Подчертава, че всички лица, извършили нарушения на правата на човека, следва да бъдат идентифицирани и подведени под отговорност за своите действия;

4.  Подчертава значението на заключението на специалния докладчик на ООН, че тежките и широко разпространени нарушения на правата на човека във връзка с концесиите на земи трябва да бъдат разследвани и да се предприемат съответните мерки;

5.  Настоятелно призовава правителството на Камбоджа да прекрати всички принудителни изселвания, да преразгледа директивата от май 2012 г. и да въведе и прилага мораториум върху изселванията в Камбоджа до установяването на прозрачна и отговорна правна рамка и съответни политики, които да гарантират, че бъдещите концесии на земи за икономически цели се предоставят в съответствие с международното право в областта на правата на човека и че на всички принудително изселени лица се осигурява адекватна компенсация и подходящо алтернативно настаняване;

6.  Призовава Комисията да разследва зачестилите случаи на нарушения на правата на човека в Камбоджа вследствие на предоставянето на концесии на земи за икономически цели за аграрно-промишлено развитие във връзка с износа на селскостопански продукти за Европейския съюз и временно да преустанови прилагането на преференциите съобразно принципа „Всичко освен оръжие“ по отношение на селскостопански продукти от Камбоджа в случаите, за които са установени нарушения на правата на човека; отбелязва решението на министър-председателя на Камбоджа да прекрати сключването на споразумения за концесии на земи за икономически цели и неговия ангажимент да се преразгледат действащите концесии;

7.  Настоятелно призовава правителството на Камбоджа, националната избирателна комисия и провинциалната избирателна комисия да изпълнят най-новите препоръки на ООН за укрепване на избирателната система, за да се гарантира нейното съответствие с международните стандарти преди, по време на и след подаването на гласовете; призовава Комисията да следи отблизо изпълнението на препоръките на ООН от страна на органите на Камбоджа;

8.  Изразява загриженост предвид положението на Sam Rainsy, водач на едноименната партия, срещу който беше произнесена присъда по обвинения, които вероятно са политически мотивирани; настоятелно призовава правителството на Камбоджа и опозиционните партии да работят за помирение, с цел да се даде възможност на опозицията да участва пълноценно в политиката на Камбоджа и в предстоящите избори, за да се постигне доверие в избирателния процес;

9.  Насърчава правителството на Камбоджа да укрепи демокрацията, правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи, в частност свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение и събрания, тъй като тези ценности са съществен елемент на Споразумението за сътрудничество между ЕС и Камбоджа, както е посочено в член 1 от него;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и народното събрание на Кралство Камбоджа, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, правителствата на държавите – членки на АСЕАН, генералния секретар на ООН и върховния комисар на ООН по правата на човека.

(1) ОВ L 269, 19.10.1999 г., стр. 18.
(2) OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 90.


Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване ***
PDF 260kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за подписване и сключване на Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))
P7_TA(2012)0403A7-0275/2012

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (09890/2012),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (10193/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 194 и 207, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0134/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0275/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.


Иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка
PDF 403kWORD 99k
Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно иновативните финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (2012/2027(INI))
P7_TA(2012)0404A7-0270/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщенията на Комисията, озаглавени „Бюджет за стратегията “Европа 2020„ (COM(2011)0500), “Рамка за следващото поколение иновативни финансови инструменти ‐ платформи за капиталови и дългови инструменти на ЕС„ (COM(2011)0662) (“съобщение за финансовите инструменти„), “Стратегия за растеж на интегрираните европейски инфраструктури„(COM(2011)0676), “План за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране„ (COM(2011)0870) и “Пилотна фаза на инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“ (COM(2011)0660),

–  като взе предвид предложенията на Комисията, и по-специално предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014‐2020 (COM(2011)0398), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза (COM(2010)0815), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007‐2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (COM(2011)0659), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ ‐ рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014‐2020 г.) (COM(2011)0809), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014‐2020 г.) (COM(2011)0834), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (COM(2011)0785), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм за всички“ ‐ Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (COM(2011)0788), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2011)0665), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации (COM(2011)0609), предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (COM(2011)0615/2),

–  като взе предвид работните документи на Комисията, озаглавени „Financial Instruments in Cohesion Policy“ (SWD(2012)0036) и „Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 – the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund“ (SWD(2012)0061) („Обща стратегическа рамка за структурните фондове и Кохезионния фонд“),

–  като взе предвид специалните доклади на Европейската сметна палата – № 4/2011 относно механизма за гарантиране по отношение на МСП и № 2/2012 относно финансовите инструменти за МСП, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, както и становище № 7/2011 на Сметната палата относно предложението за регламент относно структурните фондове и Кохезионния фонд,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(1), и своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат(2),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по бюджетен контрол, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по регионално развитие (A7-0270/2012),

А.  като има предвид, че от началото на миналото десетилетие институциите на ЕС създадоха поредица от иновативни финансови инструменти, основани на механизми, които съчетават безвъзмездни средства от бюджета на Съюза и публично и/или частно финансиране с цел увеличаване на обема на наличните за постигането на стратегическите цели на Съюза инвестиции;

Б.  като има предвид, че съгласно точка 49 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление „институциите се съгласяват, че въвеждането на механизмите на съфинансиране е необходимо за укрепването на общия ефект от бюджета на Европейския съюз чрез засилване на стимула за финансиране. Те се съгласяват да насърчават разработването на подходящи многогодишни финансови инструменти, които да активизират обществените и частните инвеститори“;

В.  като има предвид, че се оценява, че понастоящем около 1,3 % от бюджета на ЕС са предназначени за иновативните финансови инструменти, като се има предвид, че по линия на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2007‐2013 г. Съюзът създаде четиринадесет финансови инструмента в областта на вътрешните политики (3 милиарда евро по функция 1а, което представлява 3,4 % от наличния бюджет, и около 5,9 милиарда евро за регионалната политика и политиката на сближаване) и единадесет финансови инструмента в областта на външните политики (1,2 милиарда евро, което представлява 2,2 % от бюджета по функция 4, без да се включват иновативните финансови инструменти, създадени във връзка с Европейския фонд за развитие);

Г.  като има предвид вече придобития от Съюза опит в управлението на иновативните финансови инструменти и множеството публикувани до момента актуални оценки и сравнителни оценки на въздействието;

Д.  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“, рамката за изпълнение на иновативните финансови инструменти следва да бъде определена съобразно обикновената законодателна процедура, за да се осигури непрекъснат информационен поток и участие на бюджетния орган във връзка с използването на тези инструменти навсякъде в Съюза, като по този начин Парламентът ще има възможност да прави проверка дали неговите политически приоритети се изпълняват, а Европейската сметна палата – да упражнява засилен контрол върху тези инструменти;

Иновативните финансови инструменти до днес

1.  Припомня, че прилагането на иновативни финансови инструменти на европейско равнище беше замислено като средство, чрез което Съюзът да насърчава инвестициите в реалната европейска икономика в съответствие с целите на Съюза в момент, когато обемът на разпределяните в бюджета на Съюза средства непрекъснато намаляваше, а неговите политически амбиции, а следователно и неговите потребности, непрестанно се увеличаваха;

2.  Подчертава, че крайната цел на иновативните финансови инструменти и основанието за тяхното съществуване е ролята им на катализатор в случаи на неефективност на пазара или недостатъчно оптимални инвестиции, който дава възможност, въз основа на вноска от бюджета на Съюза, да се мобилизират финансови средства – публични и/или частни – в полза на проекти, за които пазарът не е в състояние да осигури средства или не осигурява достатъчно средства; отбелязва, че намесата на публичния сектор дава съответно възможност да се намалят свързаните с риска разходи, като поема част от тях, и по този начин способства за осъществяването на въпросните проекти;

3.  Отбелязва, че разработените до момента иновативни финансови инструменти бяха използвани за изключително разнообразни видове операции – от дялово участие в собствен капитал/рисков капитал до механизми за гарантиране/контрагарантиране пред финансови посредници (по-конкретно банки), като се мине през създаването съвместно с финансовите институции на инструменти за поделяне на риска с цел насърчаване на инвестициите, иновациите и научните изследвания;

4.  Отбелязва, че това разнообразие се обосновава с многообразието на включените в обхвата области (подкрепа за МСП, енергетика, изменение на климата, заетост и микрокредитиране, научни изследвания и иновации, транспортна инфраструктура, информационни технологии);

5.  Подчертава, че използването на иновативни финансови инструменти се регулира от строга законодателна (необходимо е съгласието на законодателния орган) и бюджетна нормативна уредба; отбелязва, че прилагането на иновативните финансовите инструменти не поражда непредвидени разходи за бюджета на Съюза, доколкото задълженията, покривани от бюджета на Съюза, са ограничени до размера на вноската на Съюза, разпределена за съответния иновативен финансов инструмент въз основа на годишните бюджетни кредити, съгласно одобреното от бюджетния орган, и няма да поражда условни задължения за бюджета на Съюза; посочва, че всъщност иновативните финансови инструменти допринасят за доброто и ефикасно финансово управление на публичните средства, доколкото предоставената бюджетна вноска може да генерира приходи, които да бъдат реинвестирани („reflows“) в съответния финансов инструмент, като по този начин укрепват неговия потенциал за предоставяне на подкрепа и повишават ефективността на мерките в публичния сектор; ето защо подчертава необходимостта финансираните чрез иновативни финансови инструменти операции да бъдат подлагани на надлежна одитна проверка от страна на Сметната палата на ЕС, а съзаконодателите да бъдат напълно информирани относно нейните констатации;

6.  Посочва, че съществуват три вида инвестиционни ситуации: 1) оптимални, при които резултатът от инвестицията е безспорно положителен и допуска финансиране от пазара 2) под-оптимални, при които е наличен резултат, но той е недостатъчен за осигуряване на финансиране от пазара и обосновава използването на иновативен финансов инструмент и 3) инвестиции, за които е характерен слаб или нулев резултат, което налага намесата на Съюза под формата на безвъзмездни средства, които могат да се съчетаят с иновативни финансови инструменти, ако проектът допуска това;

7.  Отново посочва, че увеличеното използване на финансовите инструменти не следва да се превръща в стратегия, насочена към намаляване на бюджета на Съюза, а да служи за оптимизиране на неговото използване, и приветства факта, че в горецитираното си съобщение относно иновативните финансови инструменти Комисията признава, че „увеличеното използване на иновативни финансови инструменти не цели (...) да бъде заместено финансирането с безвъзмездни средства с финансови инструменти“;

8.  Подчертава, че като цяло придобитият до момента опит в областта на иновативните финансови инструменти е задоволителен, въпреки че мултиплициращият им ефект варира много в зависимост от сферата на действие, секторните цели, които се преследват с иновативните финансови инструменти, вида предлаган иновативен финансов инструмент и реда и условията за неговото прилагане;

9.  Отбелязва, че в областта на вътрешните политики на Съюза иновативните финансови инструменти се прилагат било на европейско равнище (управлявани от самата Комисия или въз основа на делегирано от нея правомощие), било на национално равнище в рамките на регионалната политика и политиката на сближаване (управлявани съвместно с държавите членки);

10.  Подчертава, че прилагането на иновативните финансови инструменти зависи следователно от включването на верига от участници, от Комисията в качеството й на орган, отговарящ за предоставянето на средства от бюджета на Съюза, до групата на ЕИБ (Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд), като се мине през банките – национални или местни, търговски или специализирани в инвестициите или развитието, и частните и публичните инвеститори; подчертава, по-общо казано, че техният успех зависи от мобилизацията на публични, квазипублични и частни финансови посредници, чиито цели са различни в зависимост от сферата на действие (институции, предоставящи микрокредити, гаранционни фондове за МСП, регионални организации за развитие, фондове в подкрепа на научните изследвания и др.);

11.  Отбелязва по-специално значителните различия между централно управляваните на равнище ЕС иновативни финансови инструменти и финансовите инструменти, изпълнявани в условията на поделено управление в областта на регионалната политика и политиката на сближаване или в областта на външните отношения ;

12.  Отбелязва, че в областта на политиката на сближаване резултатите от прилагането на иновативните финансови инструменти са различни в различните държавите членки и сред различните видове инструменти; признава, че недоброкачествената законодателна рамка по отношение на иновативните финансови инструменти в областта на политиката на сближаване доведе до закъснения в изпълнението, затруднения при постигането на критична маса и значителен мултиплициращ ефект, както и липса на контрол и координация; приветства във връзка с това предложението на Комисията да се укрепи законодателната рамка и по този начин да се увеличи използването на иновативни финансови инструменти в политиката на сближаване през следващия програмен период (2014‐2020 г.);

13.  Отбелязва, че по отношение на използването на иновативни финансови инструменти в областта на външната политика броят на участващите международни финансови институции е голям, какъвто е и мултиплициращият ефект, пораждан от участието на Съюза, но за съжаление съществува прекалено голямо разнообразие сред инструментите, чийто брой се увеличи особено много през последните години (понастоящем те са общо тринадесет);

14.  Отбелязва, че тези иновативни финансови инструменти се прилагат посредством още по-сложни споразумения, отколкото сключваните в областта на вътрешната политика, и включват набор от различни процедури на управление и участници (ЕБВР, международни организации);

15.  Отбелязва, че при тези условия понякога съществува недостатъчна видимост на въздействието на бюджета на Съюза върху стопанските субекти и гражданите;

16.  Отбелязва, че в областта на външната политика повечето иновативни финансови инструменти генерират приходи, които могат да бъдат реинвестирани, докато в областта на вътрешната политика е точно обратното;

17.  Отбелязва, че в зависимост от потребностите иновативните финансови инструменти се развиваха в съответствие с различни стратегически цели и средства и невинаги координирано, което породи проблеми, свързани с дублиране на финансирането;

18.  Отбелязва, че прилагането на иновативните финансови инструменти изисква време, мобилизиране на експертни умения в областта на инвестициите, внимателна подготовка на проектите и задълбочено разбиране на пазарните механизми, но потенциално тези инструменти са в състояние да допринесат за подобряване на управлението и ефективността на получаващите подкрепа проекти чрез съчетаването на специфичните умения и ноу–хау на участващите субекти; отбелязва, че иновативните финансови инструменти представляват стимул за обединяване на финансовите и човешките ресурси с оглед на постигането на общи стратегически европейски цели;

Предложения на Комисията за периода, обхванат от следващата многогодишна финансова рамка (2014‐2020 г.)

19.  Отбелязва, че за периода 2014‐2020 г. в областта на вътрешната политика Комисията предлага ограничен брой иновативни финансови инструменти с разширено приложно поле; приветства тази промяна, която следва да подобри видимостта на тези инструменти за участниците, да им помогне да постигнат критична маса и да подобри разпределението и диверсификацията на риска, свързан с тези инструменти, чрез прилагането на портфейлов подход;

20.  Приветства предложението на Комисията за създаването на платформи за капиталовите и дълговите инструменти; отбелязва, че тези платформи целят опростяване, стандартизиране и постигане на по-голяма обща съгласуваност на иновативните финансови инструменти, прилагани в рамките на бюджета на Съюза; подчертава, че за да бъдат платформите оперативни и изпълнението им успешно, рамката за прилагане и други технически подробности следва да бъдат представени своевременно и със сигурност преди началото на следващия програмен период 2014‐2020 г.;

21.  В този контекст обръща внимание на предстоящото създаване на платформа на Съюза за външно сътрудничество и развитие, чиято цел е подобряване на качеството и ефективността на механизмите за съчетаване на безвъзмездни средства и заеми („blending“), използвани в рамките на тези политики, като същевременно се вземат надлежно предвид регионалните рамки, регламентиращи връзките на Съюза с различните държави партньори; отбелязва, че платформата цели да спомогне както за оценяването на съществуващите инструменти в областта на външната политика, така и за създаването на нови инструменти за периода 2014‐2020 г.;

22.  Приветства факта, че обхватът на прилагането на финансовите инструменти в рамките на политиката на сближаване беше разширен и включва всички тематични цели и всички фондове по Общата стратегическа рамка, както и проекти, групи от проекти или части от програми по проекти, които носят приходи и печалби и поради това са подходящи за финансови инструменти през следващия програмен период; въпреки това подчертава, че е необходим по-добър контрол на прилаганите финансови инструменти, за да се намали рискът от недостатъчна координация и от дублиране на различните схеми;

23.  Отбелязва, че на националните управляващи органи ще бъдат предоставени унифицирани модели на инструменти („стандартни инструменти“); счита, че техният успех зависи от своевременното въвеждане на технически детайли и по-добър възходящ обмен на информация между Комисията и местните органи;

24.  Приветства факта, че Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 е бъдещата основна законодателна рамка за определянето, създаването и използването на иновативни финансови инструменти, като по този начин осигурява тяхното съответствие с целите и интересите на Съюза;

25.  Счита, че създаването на горепосочените платформи може да се съпровожда от непрекъсната централизирана координация на иновативните финансови инструменти от страна на Комисията; отбелязва, че е създадена междуведомствена експертна група за финансовите инструменти (FIEG), като счита, че нейната задача следва да бъде укрепването на институционалния капацитет на Комисията за мониторинг на иновативните финансови инструменти;

26.  Счита, че прилагането на иновативни финансови инструменти под егидата на Съюза ще допринесе за това финансите да бъдат в услуга на реалната икономика за проектите с европейска добавена стойност;

Създаване на новите иновативни финансови инструменти

27.  Подчертава, че от средата на 90-те години публичните инвестиции в рамките на ЕС непрекъснато намаляват и че тази тенденция се задълбочи още повече след началото на финансовата криза през 2008 г.; отбелязва също така, че инициаторите на проекти са изправени пред по-строги условия за финансиране и по-труден достъп до капиталовите пазари; ето защо е убеден, че по-нататъшното развитие на иновативните финансови инструменти на национално равнище и на равнището на Съюза би могло да се превърне в основен фактор, благодарение на който Съюзът да постигне координирано връщане към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

28.  Подчертава, че по преценка на Комисията осъществяването на стратегията „ЕС 2020“ и нейните седем водещи инициативи се нуждае от общ обем инвестиции за цялата територия на ЕС в размер на 1600 милиарда евро до 2020 г.; отбелязва, че тези инвестиции са с най-различна насоченост – от изпълнението на големи инфраструктурни проекти до осигуряването на подкрепа за по-малки, но с голям потенциал за растеж на местно и регионално равнище проекти, включително мерки за насърчаване на социалното сближаване;

29.  Отново заявява, че иновативните финансови инструменти целят да осигурят подкрепа или да улеснят проекти, за които се счита, че са с решаващо значение за постигането на стратегическите цели на Съюза, и затова трябва да се отчита по-добре и да се спазва времевият обхват на програмите;

30.  Изразява твърдо убеждение, че иновативните финансови инструменти трябва да са насочени към една или повече специфични цели на политиката на Съюза, по-специално към очертаните от стратегията „Европа 2020“, да функционират по недискриминационен начин, да имат ясна крайна дата, да спазват принципите на доброто финансово управление и да допълват традиционни инструменти от рода на безвъзмездните средства, като по този начин подобряват качеството на разходите и допринасят за ръководните принципи да се гарантира оптимално използване на финансовите средства;

31.  Счита, че иновативните финансови инструменти могат да улеснят прилагането на публично-частни партньорства, като привличат повече частен капитал в полза на проекти за обществена инфраструктура;

32.  Подчертава значението на предварителните оценки за определяне на случаите на неефективност на пазара или недостатъчно оптимални условия за инвестиции, необходимост от инвестиции, потенциално участие на частния сектор, възможности за икономии от мащаба и въпроси, свързани с критичната маса, както и за проверка дали инструментът не е причина за нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар и дали не е в противоречие с правилата относно държавната помощ; призовава Комисията да предложи обективни, политематични и целесъобразни критерии относно ролята и прилагането на предварителните оценки; изразява твърдо убеждение в принципа на провеждане на политика на основата на доказателства и счита, че подобни оценки ще допринесат за ефикасното и ефективно функциониране на иновативните финансови инструменти;

33.  Счита, че е важно, в рамките на основаващ се на резултати подход, в предварителните и последващите оценки на всички иновативни финансови инструменти да бъдат включени разумен брой прости качествени и/или количествени показатели, както по отношение на финансовата резултатност на инструмента, така и по отношение на неговия принос за постигането на целите на Съюза; счита, че това изискване не трябва да се използва за налагането на прекомерна административна тежест за ръководителите на проекти; подчертава в това отношение, че необходимата последваща оценка на даден иновативен финансов инструмент може да доведе до прекъсване в последователността на неговото прилагане;

34.  Отбелязва при все това, че увеличаването на броя на иновативните финансови инструменти поражда множество предизвикателства в областта на регулирането, управлението и контрола на тяхната ефективност, и че е от съществено значение да се постигне баланс между необходимостта от прозрачност и контрол, от една страна, и достатъчна степен на ефективност и бързо изпълнение, от друга страна; счита, че намаляването на броя на финансовите инструменти би могло да намали различията и да осигури достатъчна критична маса;

35.  Ето защо подчертава, че е важно да има правна рамка, която да бъде възможно най-проста, ясна и прозрачна, да не води до увеличаване на административната тежест за посредниците и бенефициентите и да прави иновативните финансови инструменти привлекателни за публичните и частните инвеститори;

36.  Счита по-специално, че правилата относно докладването следва да бъдат подобрени, за да бъдат ясни и доколкото е възможно, еднообразни, за да се постигне разумен баланс между надеждността на информацията и привлекателността на иновативните финансови инструменти; призовава Комисията да въведе подходящи системи за управление и контрол, които да осигурят прилагането на действащите правила за одит;

37.  Призовава Комисията да представи на Парламента единен, отделен обобщен годишен доклад за иновативните финансови инструменти, който да посочва за какво се използват те и какви са постигнатите резултати по вид финансови средства, тематична цел и държава членка;

38.  Предвид характерната липса на видимост на тези финансови инструменти, настоятелно призовава Комисията да вземе мерки, за да гарантира адекватна комуникация относно този тип участие със средства на европейския бюджет, насочено не само към потенциалните инвеститори, но и към европейските граждани; подчертава, че е важно да се проведе широка информационна кампания на равнището на ЕС относно новите финансови инструменти с оглед да се създадат условия за достъп на всички инвеститори, независимо от големината на институцията, която представляват;

39.  Подчертава, че ефектът на лоста и мултиплициращият ефект варират значително в различните области на действие; счита, че европейският законодател не трябва да определя прекалено хармонизирани цели в тази област, тъй като поради специфичното си естество такива ефекти до голяма степен зависят от икономическите условия и характеристиките на съответните области на действие;

40.  Подчертава, че приложното поле на иновативните финансови инструменти все още не е уточнено и може бързо да се промени; отбелязва следователно, че следва да бъде осигурен възможно най-голям капацитет за възприемането на творчески подход или капацитет за гъвкавост и адаптивност към конкретните условия; ето защо предлага отпусканата за всеки инструмент годишна сума да може да се коригира от бюджетния орган, ако това би подпомогнало постигането на целите, за които е създаден той;

41.  Отново заявява, че реинвестирането на лихвите и на други приходи от даден инструмент в същия този инструмент („reflows“) трябва да бъде ръководният принцип за всички иновативни финансови инструменти и че всяко изключение трябва да бъде надлежно обосновано; приветства постигнатия в тази посока напредък от страна на новия финансов регламент, който ще влезе в сила през следващата година;

42.  Счита, че е жизненоважно да се развият способностите и техническият капацитет на управляващите органи, финансовите посредници, банките и местните органи за използване и управление на иновативните финансови инструменти; препоръчва засилен обмен на опит между всички тези участници, и по-специално между субектите, които познават добре съответния национален пазар, преди Комисията да приеме акта за изпълнение, целящ определяне на стандартизираните инструменти, предоставяни на държавите членки; счита, че е жизненоважно този обмен да се извършва своевременно с цел преодоляване на културните бариери, гарантиране на приемането на иновативните финансови инструменти и осигуряване на техния успех;

43.  Счита, че трябва да бъде призната ролята на различните национални и регионални банкови институции предвид техния необходим опит и ноу-хау за отчитане на местните и регионалните особености, които са от значение за развитието и прилагането на финансовите инструменти;

44.  Счита, че новаторският характер на иновативните финансови инструменти налага прилагането на рамка за координиране на публичните финансови институции, на които ще се делегира изпълнението на бюджета на иновативните финансови инструменти и които ще включват представители на Комисията, Съвета и Парламента;

45.  Приветства бързо постигнатото споразумение между Парламента и Съвета относно стартирането на пилотна фаза през периода 2012‐2013 г. за облигации за проекти в областта на транспорта, енергетиката и информационните технологии(3); изразява готовността си, въз основа на цялостната независима оценка на тази пилотна фаза, да прецени какви бъдещи мерки трябва да се предприемат с цел повишаване на ефикасността на разходите на Съюза, както и увеличаване на обема на инвестициите за приоритетните проекти;

46.  Поради това настоятелно призовава за спешно изпълнение на инициативата за облигации за проекти и за точна оценка на целесъобразността от създаването на нова, отделна инициатива за издаването на европейски облигации за инфраструктура, с прякото участие на капитал на ЕС в инфраструктурните проекти от общ интерес, със значима европейска добавена стойност, чрез публична емисия на европейски облигации за проекти от страна на Съюза;

47.  Счита, че благодарение на прякото си участие, самостоятелно или заедно с други държави членки, в капитала на инфраструктурните проекти (характеризиращи се с дългосрочна възвръщаемост на инвестициите), Европейският съюз ще изпрати силно послание до публичните и частните инвеститори, както и до финансовите пазари; счита, че това участие на ЕС като инвеститор следва да гарантира съгласуваност с дългосрочните цели на политиката на Съюза и би било гаранция за осъществяването на проекта, със значително катализиращо и стимулиращо действие;

48.  Приветства също така споразумението, постигнато от Европейския съвет на 28 и 29 юни 2012 г., относно увеличаването на капитала на ЕИБ с 10 милиарда евро, което ще даде възможност на групата на ЕИБ да увеличи своя капацитет за предоставяне на заеми в рамките на Съюза през следващите години с около 60 милиарда евро и по този начин да играе антициклична роля като част от съгласуваните усилия за активизиране на европейската икономика; припомня широко разпространеното мнение, че кредитите от ЕИБ имат мултиплициращ ефект едно към три; настоява следователно това ново задължение да не бъде за сметка на укрепването и същевременно подобряването на съвместните инструменти на ЕИБ и бюджета на Съюза, които се използват за поделяне на риска или дялово финансиране, тъй като те се използват в подкрепа на други видове проекти и мерки, различни от финансираните със заеми от ЕИБ, и имат мултиплициращ ефект, превишаващ този на заемите от ЕИБ;

49.  Обръща внимание на факта, че независимо от постигнатите от иновативните финансови инструменти резултати, те ще се реализират пълноценно само ако общата правна и регулаторна среда благоприятства тяхното развитие, например по отношение на третирането на дългосрочните инвестиции в рамките на пруденциалните правила, които в момента се преразглеждат (Базел III, „Платежоспособност ІІ“);

50.  Изразява увереност, че увеличеното използване на иновативните финансови инструменти ще повлияе извънредно положително на европейската икономика, но се опасява, че на практика това влияние ще бъде сведено до проекти с краткосрочна и средносрочна възвръщаемост; изразява опасения, че инвестициите в някои проекти, които също са необходими за постигане на стратегическите цели на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, може и да не бъдат реализирани, тъй като такива проекти се считат за твърде рисковани за инвеститорите и поради недостиг на публични средства; призовава следователно Комисията да представи възможно най-скоро предложения за улесняване на мобилизирането на спестяванията, които понастоящем не се използват в достатъчна степен, в подкрепа на средносрочни и дългосрочни проекти, пораждащи устойчив растеж в Съюза;

51.  Счита, че в случай на достатъчна критична маса на даден иновативен финансов инструмент, това би могло да бъде много атрактивно за пазара на частни капитали предвид намаления риск вследствие на значителния размер на проектния портфейл, и възможната флуидност на търговията на пазарите;

52.  Подчертава, че е необходимо да се следи евентуалната поява на „смесена финансова икономика“ да не доведе до превръщането на иновативните финансови инструменти в сложни деривати, които могат да бъдат секюритизирани или отклонени от първоначалната си цел;

o
o   o

53.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0331.
(3) Приети текстове от 5.7.2012 г., P7_TA(2012)0296.


Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г.
PDF 311kWORD 72k
Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2011 г. (2012/2049(INI))
P7_TA(2012)0405A7-0297/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид годишния доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2011 г.,

–  като взе предвид член 24, параграф 3, член 228 и член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 41 и 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 18 юни 2008 г.(1) относно приемането на решение на Европейския парламент за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(2),

–  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между Европейския парламент и европейския омбудсман на 15 март 2006 г., и влязло в сила на 1 април 2006 г.,

–  като взе предвид правилата за прилагане на Устава на омбудсмана от 1 януари 2009 г.(3) ,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно дейностите на Европейския омбудсман,

–  като взе предвид член 205, параграф 2, второ и трето изречение от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0297/2012),

A.  като има предвид, че годишният доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2011 г. беше официално внесен до председателя на Европейския парламент на 22 май 2012 г. и като има предвид, че омбудсманът – г-н Nikiforos Diamandouros, е внесъл своя доклад в Комисията по петиции на 19 юни 2012 г. в Брюксел;

Б.  като има предвид, че член 24 от ДФЕС постановява, че „всеки гражданин на Съюза може да се обръща към омбудсмана, предвиден в член 228“;

В.  като има предвид, че член 228 от ДФЕС оправомощава Европейския омбудсман да приема жалби относно случаи на лоша администрация, свързани с дейността на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции;

Г.  като има предвид, че съгласно член 298 от ДФЕС институциите, органите, службите и агенциите на ЕС „изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация“, и като има предвид, че същият член предвижда с тази цел да бъде прието специално вторично законодателство, под формата на регламенти, приложими спрямо всички области на администрацията на ЕС;

Д.  като има предвид, че в член 41 от Хартата на основните права се посочва, че „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

Е.  като има предвид, че лошо администрация е налице не само когато даден публичен орган не действа в съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него, както и че принципите на добрата администрация изискват институциите на ЕС да бъдат ориентирани към обслужването и да гарантират, че членовете на обществеността се третират подобаващо и се ползват с пълния обем на правата си;

Ж.  като има предвид, че това определение не ограничава лошата администрация до случаите, в които нарушеното правило или принцип са правно обвързващи; като има предвид, че принципите на добрата администрация надхвърлят правните принципи, като изискват от институциите на ЕС не само да изпълняват своите задължения съгласно законодателството, но и да бъдат ориентирани към обслужването и да гарантират, че членовете на обществеността се третират подобаващо и се ползват в пълна степен от своите права;

З.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът е приел 2510 жалби (2667 през 2010 г.), започнал е 396 проверки (335 през 2010 г.) и е приключил 318 проверки (326 през 2010 г.); като има предвид, че от общия брой от 2544 жалби, обработени от омбудсмана през 2011 г., 698 (27 %) са били в рамките на неговия мандат (744 през 2010 г.);

И.  като има предвид, че 1321 от получените жалби са били в рамките на компетентността на член на Европейската мрежа на омбудсманите; като има предвид, че тази мрежа е съставена от национални и регионални омбудсмани; като има предвид, че комисията по петиции на Парламента е пълноправен член на Европейската мрежа на омбудсманите;

Й.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът прехвърли 59 жалби на комисията по петиции; като има предвид, че 147 жалбоподатели са били насочени към Комисията, а 591 – към други институции и органи, включително SOLVIT и службата „Вашата Европа ‐ помощ и съвети“, както и към специализирани омбудсмани или други органи за обжалване в държавите членки;

K.  като има предвид, че почти 61 % от жалбите, получени през 2011 г., са били подадени чрез използване на интернет; като има предвид, че повече от половината от подадените по интернет жалби (53 %) са получени чрез електронния формуляр за подаване на жалби на уебсайта на омбудсмана;

Л.  като има предвид, че значително намалелият брой на исканията за информация през последните няколко години демонстрира успеха на интерактивното ръководство на омбудсмана, което е на разположение на неговия уебсайт от януари 2009 г.;

М.  като има предвид, че броят на жалбите извън мандата на омбудсмана е спаднал до 1846 през 2011 г., което е най-ниското равнище, регистрирано от 2003 г. насетне;

Н.  като има предвид, че традиционно най-много жалби се внасят от жалбоподатели от Германия и Испания; като има предвид, че през 2011 г. Испания зае първото място, следвана от Германия, Полша и Белгия; като има предвид, че спрямо броя на населението най-много жалби са били подадени от Люксембург, Кипър, Белгия, Малта и Словения;

O.  като има предвид, че омбудсманът е започнал общо 396 проверки, от които 382 се основават на жалби, а 14 са започнати по негова собствена инициатива; като има предвид, че броят на проверките, започнали през 2011 г., е най-високият досега;

П.  като има предвид, че повечето проверки засягат Комисията (231), следвана от Европейската служба за подбор на персонал (42); като има предвид, че броят на започнатите проверки, отнасящи се до Парламента, е спаднал с над 50 % в сравнение с 2010 г.; като има предвид, че броят на проверките, засягащи Съвета, е нараснал с една трета;

Р.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът е приключил 318 проверки; като има предвид, че повечето от тези проверки (66 %) са завършени в рамките на една година, а една трета – в рамките на три месеца; като има предвид, че средната продължителност на проверките е била 10 месеца;

С.  като има предвид, че в 64 случая омбудсманът не е установил лошо администрация; като има предвид, че установяването на липса на лошо администрация не е отрицателен резултат, тъй като жалбоподателят може да се възползва от пълно разяснение, предоставено от съответната институция, като резултатът служи за доказателство, че институцията е действала в съответствие с принципите на доброто администрация;

Т.  като има предвид, че в 84 от приключените казуси е постигнат положителен резултат, като съответната институция е приела решение по взаимно съгласие или е разрешила спора; като има предвид, че омбудсманът се стреми да постигне решение по взаимно съгласие винаги когато това е възможно; като има предвид, че сътрудничеството на институциите на ЕС е от съществено значение за постигането на решение по взаимно съгласие;

У.  като има предвид, че в 47 случая омбудсманът е установил лоша администрация, а в 13 случая, при които е констатирано лоша администрация, съответната институция е приела изцяло или частично проектопрепоръка;

Ф.  като има предвид, че 35 казуса са приключени с критична забележка, а 39 са приключени с допълнителни забележки, целящи да помогнат на съответните институции да подобрят качеството на администрация на въпросните институции;

Х.  като има предвид, че всяка година омбудсманът публикува своите констатации относно последващите действия, предприети от институциите във връзка с критични и допълнителни забележки;

Ц.  като има предвид, че през 2010 г. общо задоволителните последващи действия, предприети във връзка с критични и допълнителни забележки, са 78 %; като има предвид, че последващите действия, предприети във връзка с допълнителни забележки, са били задоволителни в 95 % от случаите, докато последващите действия, предприети във връзка с критични забележки, са на значително по-ниско равнище – 68 %;

Ч.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът е отправил 25 проектопрепоръки и е приключил 13 казуса, в които съответната институция е приела проектопрепоръка изцяло или отчасти;

Ш.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът не е представил нито един специален доклад на Парламента;

Щ.  като има предвид, че бюджетът на омбудсмана е независим раздел в бюджета на Европейския съюз, разделен на три дяла: дял 1 – за заплати, надбавки и други разходи, свързани с персонала; дял 2 – покрива сгради, обзавеждане, оборудване и разни оперативни разходи; дял 3 – за разходите, произтичащи от общите функции, изпълнявани от институцията;

1.  Одобрява годишния доклад за 2011 г., представен от Европейския омбудсман;

2.  Отбелязва, че през 2011 г. омбудсманът е оказал помощ на над 22 000 граждани, от които 2510 са подали жалби, 1284 са поискали информация, а 18 274 са получили съвет чрез интерактивното ръководство на уебсайта на омбудсмана;

3.  Отбелязва факта, че през последните години общият брой на подадените до омбудсмана жалби постепенно е намалял, по-специално броят на жалбите извън неговия мандат; наблюдава с интерес развитието на това явление с цел извършване на оценка на това, дали има пряка връзка между горепосоченото намаление и въвеждането на интерактивното ръководство;

4.  Отбелязва, че при над 65 % от жалбите, разгледани от омбудсмана, той е могъл да започне проверка или да насочи жалбоподателя към компетентен орган, като например член на Европейската мрежа на омбудсманите, към която се причислява и комисията по петиции на Парламента, към Комисията или друг орган за обжалване (напр. SOLVIT); отбелязва, че през 2011 г. комисията по петиции получи 59 жалби от омбудсмана;

5.  Отбелязва, че основните видове твърдения за лоша администрация, разследвани от омбудсмана през 2011 г., засягат въпроси, свързани със законността (28 % от проверките), искания за информация (16,2 %), безпристрастност (13,6 %), основания за решения и възможности за обжалване (8,1 %), разумни срокове за вземане на решения (7,3 %), искания за обществен достъп до документи (7,1 %), липса на дискриминация (86,8 %) и задължението да се отговаря на писмата на езика на гражданите и да се посочва компетентното длъжностно лице (5,8 %);

6.  Отбелязва, че повечето проверки, започнати от омбудсмана през 2011 г., засягат Комисията (231), като Европейската служба за подбор на персонал е на втора позиция (42); счита, че е логично Комисията да бъде главният обект на жалбите, тъй като тя е институцията, чиито решения оказват пряко въздействие върху гражданите;

7.  Отбелязва с удоволствие, че в сравнение с 2010 г. броят на започнатите от омбудсмана проверки, свързани с Парламента, е спаднал с над 50 %; отбелязва, че омбудсманът е започнал с една трета повече проверки, засягащи Съвета на ЕС;

8.  Отбелязва, че през 2011 г. омбудсманът е изменил своите процедури с цел те да станат по-удобни за гражданите, както и че е въвел нов вид проверка – „проверка за изясняване“, която дава възможност на жалбоподателите да изяснят своята жалба, ако омбудсманът на пръв поглед не е убеден, че има основания да поиска от дадена институция нейното становище по определен казус;

9.  Отбелязва, че сега омбудсманът активно приканва жалбоподателите да отправят забележки, когато не са доволни от отговора на дадена институция, докато по-рано, в случай на неудовлетвореност от съдържанието на определен отговор, жалбоподателите трябваше да подават нови жалби;

10.  Изразява удоволствие от това, че този нов подход е довел до приключването на по-малко казуси от омбудсмана като „уредени от институцията“ и до приключването на повече казуси със заключението, че „липсва лоша администрация“ или че „няма основания за допълнителни проверки“;

11.  Отбелязва, че омбудсманът е преразгледал и третирането на жалбите, попадащи извън обхвата на неговия мандат, като сега те се разглеждат от регистрационния отдел към службата на омбудсмана, което гарантира, че жалбоподателите биват уведомявани възможно най-бързо за това, че омбудсманът не може да разгледа техните жалби, и че им се дава съвет към кого да се обърнат;

12.  Отбелязва, че специален доклад на Евробарометър за 2011 г. относно правата на гражданите и работата на администрацията на ЕС(4) показва, че гражданите придават особено значение на своето право да подават жалби до Европейския омбудсман, като според тях по-важно е само правото да се движат и да пребивават свободно в Съюза, както и правото им да получават добри административни услуги;

13.  Изразява похвала към омбудсмана за публикуването на брошура, озаглавена „Проблеми с ЕС? Кой може да ви помогне“, която съдържа изчерпателна информация относно механизмите за решаване на проблеми за гражданите, които се сблъскват с проблеми с ЕС, както и за предоставянето на тази публикация на разположение и в друг формат – звуков запис и едър шрифт;

14.  Подчертава факта, че въпреки известния напредък през последните години, през 2011 г. делът на разгледани жалби, които наистина попадат в правомощията на омбудсмана отново беше сравнително малък (приблизително 27 %), и че следователно следва да се обърне внимание на необходимостта от по-всеобхватно и проакитвно повишаване на осведомеността на обществеността относно областите на компетентност на омбудсмана, по-конкретно в тясно сътрудничество с националните и регионалните омбудсмани, Парламента и Комисията;

15.  Изразява съгласието си с омбудсмана относно това, че едно прямо и сбито изложение на основните ценности, които поведението на служителите на ЕС следва да отразява, може ефективно да насърчи доверието на гражданите в европейската публична администрация и институциите на ЕС, на които тя служи;

16.  Одобрява гледната точка на омбудсмана, че институция, в която културата на обслужване е дълбоко заложена, не разглежда жалбите като заплаха, а като възможност за по-ефективна комуникация, а ако е направена грешка – като възможност за коригиране на проблема и извличане на поука за в бъдеще;

17.  Припомня, че правото на добра администрация е включено в Хартата на основните права (член 41) като основно право на гражданите на Съюза;

18.  Призовава всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз да действат в съответствие с Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, приет от Парламента в резолюцията му от 6 септември 2001 г.(5);

19.  Приветства продължителните усилия на омбудсмана, например чрез съответни публикации, да оказва конструктивно влияние върху предпоставките за изготвяне на регламент относно общите административни процедури на Европейския съюз; подчертава, че подобен законодателен акт, който следва да предоставя правно обвързващи минимални стандарти по отношение на качеството и процедурни гаранции във всички области на пряка администрация на ЕС, би могъл да се основава на член 298 ДФЕС, като за конкретното му формулиране биха били необходими тесни консултации с омбудсмана;

20.  Одобрява гледната точка на омбудсмана, че принципите на доброто администрация са с по-широк обхват от правото и изискват от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС не само да изпълняват своите задължения съгласно законодателството, но и да бъдат ориентирани към обслужването и да гарантират, че членовете на обществеността се третират подобаващо и се ползват в пълна степен от своите права;

21.  Изразява похвала към омбудсмана за публикуването и разпространяването сред служителите във всички институции, органи, служби и агенции на ЕС на „Ръководството на Европейския омбудсман относно подаването на жалби“ с оглед поощряване на администрацията на ЕС да подобрява своята работа чрез задълбочаване на ангажираността си с принципите за култура на обслужване на гражданите;

22.  Приветства сътрудничеството на омбудсмана с Европейската мрежа на омбудсманите и приканва то да бъде насочено също така и към по-активни действия за популяризирането на Европейската гражданска инициатива като нов инструмент за пряко участие на гражданите в разработването на законодателството на ЕС и за гарантирането, че посоченият инструмент не е прекалено обременителен за гражданите по отношение на техническите изисквания;

23.  Припомня, че Осмият национален семинар на Европейската мрежа на омбудсманите се проведе в Копенхаген през м. октомври 2011 г.; припомня, че комисията по петиции на Парламента е пълноправен член на мрежата, както и че тя беше представена на семинара; припомня, че по време на семинара членовете на мрежата се споразумяха да намерят начини за по-добро осведомяване на гражданите в Европа за техните права;

24.  Припомня, че по време на семинара омбудсманът представи проектотекст за принципите на публичната администрация по отношение на служителите на ЕС, в който той е определил пет такива принципа, а именно всеотдайност към ЕС и неговите граждани, почтеност, обективност, зачитане на другите хора и прозрачност; отбелязва, че омбудсманът организира обществено допитване във връзка с тези принципи и че окончателната версия на текста беше публикувана на 19 юни 2012 г.;

25.  Отбелязва със задоволство, че през обхванатия от доклада период омбудсманът е упражнявал своите правомощия по активен и балансиран начин като се е стремял към взаимно съгласие и тясно сътрудничество с другите органи на ЕС;

26.  Настоява омбудсманът да продължи да гарантира възможно най-доброто използване на ресурсите, като избягва ненужното дублиране на персонал и си сътрудничи с други съществуващи институции на ЕС с цел да се гарантират спестявания, свързани с финансовата ефективност, за бюджета на ЕС;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, и на правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на техните омбудсмани и сходни компетентни органи.

(1) ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 172.
(2) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(3) Приет на 8 юли 2002 г. и изменен с решения на омбудсмана от 5 април 2004 г. и 3 декември 2008 г.
(4) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/statistics.faces.
(5) ОВ С 72 Е, 21.3.2002 г., стр. 331.


Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I
PDF 1440kWORD 1382k
Текст
Консолидиран текст
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Изменения, приети от Европейския парламент на 26 октомври 2012 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработка) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))(1)
P7_TA(2012)0406A7-0306/2012

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

[Изм. 1, освен ако е посочено друго]

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА(2)
P7_TA(2012)0406A7-0306/2012
към предложението на Комисията
P7_TA(2012)0406A7-0306/2012

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(преработка)
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(3),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  В Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти(6) неколкократно бяха внасяни съществени изменения. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)  Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа(7) имаше за цел да създаде условия, при които лицензирани инвестиционни посредници и банки биха могли да предоставят специализирани услуги или да установяват клонове в други държави членки, въз основа на лиценз и под надзора на своята страна по произход. За постигането на това директивата целеше да хармонизира първоначалното предоставяне на лиценз и изискванията за опериране на инвестиционните посредници, включително и правилата за осъществяването на стопанска дейност. Също така, тя предвиждаше хармонизацията на някои условия за функционирането на регулираните пазари.

(3)  През последните години нарасна активността на инвеститорите на финансовите пазари, на които се предлага все по-усложнен и по-широк спектър от услуги и инструменти. С оглед на това развитие, правната рамка на Европейския съюз следва да обхваща пълния обхват от инвестиционно ориентирани дейности. За тази цел следва да се осигури необходимата степен на хармонизация за гарантиране висока степен на защита на инвеститорите, както и за да могат инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия Европейски съюз, в рамките на вътрешния пазар, под надзора на страната по произход. Следователно Директива 93/22/ЕИО беше заменена от Директива 2004/39/ЕО.

(4)  Финансовата криза разкри слабости във функционирането и прозрачността на финансовите пазари. Развитието на финансовите пазари показа необходимостта от подсилване на рамката за регулиране на пазарите на финансови инструменти, включително когато търговията на такива пазари се извършва извънборсово, с цел увеличаване на прозрачността, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието, справяне с нерегламентираните области и осигуряване на подходящите правомощия, необходими на надзорните органи за изпълнение на техните задачи.

(5)  На международно равнище регулаторните органи споделят мнението, че слабостите на корпоративното управление в редица финансови институции, включително липсата на ефективни проверки и контрол, са допринесли за финансовата криза. Прекомерното и неразумно поемане на риск може да доведе до фалит на отделни финансови институции и до системни проблеми в държавите членки и по целия свят. Неправилните действия на предприятията, предоставящи услуги на клиенти, могат да причинят щети и загуба на доверие сред инвеститорите. За да се избегне потенциалното отрицателно въздействие на слабостите в правилата за корпоративно управление, разпоредбите на настоящата директива следва да бъде допълнени от по-подробни принципи и минимални стандарти. Тези принципи и минимални стандарти следва да се прилагат съобразно естеството, обхвата и сложността на дейността на инвестиционния посредник. Независимо от задължението на акционерите да гарантират, че съветите извършват подобаващо своите отговорности, съответните мерки следва да включват ограничаване броя на изпълнителните функции на директорите на финансовите институции. Тези мерки следва да се прилагат така, че да се отчитат нуждите от ефективно управление на тези институции, като по целесъобразност директорите на тези предприятия могат да продължат по-специално да действат като директори на нестопански организации в съответствие с принципа за корпоративна социална отговорност.

(6)  Групата на високо равнище по въпросите на финансовия надзор в Европейския съюз призова Европейския съюз да подобри хармонизацията на финансовата регулация. При обсъждането на бъдещата европейска архитектура за надзор, проведено на заседанията на Европейския съвет на 18 и 19 юни 2009 г., също беше подчертана необходимостта от установяване на единен европейски правилник на ЕС, приложим за всички финансови институции в единния пазар.

(7)  С оглед на горепосоченото Директива 2004/39/EО бива отчасти преработена в настоящата нова директива и отчасти заменена от Регламент (ЕС) №…/… [РПФИ]. Заедно тези два правни инструмента следва да оформят законодателната рамка, уреждаща изискванията към инвестиционните посредници, регулираните пазари, доставчиците на услуги за отчитане на данни и предприятията от трети държави, осъществяващи инвестиционни услуги и дейности в Европейския съюз. Следователно настоящата директива следва да се разглежда съвместно с посочения регламент. Настоящата директива следва да съдържа разпоредби, регулиращи лицензирането на дейността, придобиването на квалифицирано участие, упражняването на свободата на установяване и на предоставяне на услуги, условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници за гарантиране на защитата на инвеститорите, както и правомощията на надзорните органи на приемащата държава членка и на държавата членка по произход. Тъй като основната цел и предмет на настоящото предложение е да се съгласуват националните разпоредби относно споменатите области, предложението следва да се основава на член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Директива е подходящата правна форма, за да може разпоредбите, които ще бъдат прилагани в обхванатите от настоящата директива области, да бъдат адаптирани към съществуващите особености на конкретния пазар и правната система във всяка държава членка.

(8)  В списъка на финансовите инструменти е уместно да се включат ▌ стокови и други деривати, които са създадени и се търгуват така, че да са сравними с традиционните финансови инструменти според регулаторните им аспекти. Застрахователните договори за дейности от класовете, посочени в приложение I към Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(8), ако са сключени със застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие или презастрахователно предприятие от трета държава, не са деривати или деривативни договори за целите на настоящата директива.

(9)  Появилите се на вторичните спот пазари на квоти за емисии редица измамни практики, които биха могли да застрашат доверието в схемите за търговия с емисии, установени с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността(9), доведоха до вземане на мерки за укрепване на системата за регистриране и условията за откриване на сметка за търговия с квоти за емисии. За подобряване на целостта и гарантиране на ефективното функциониране на тези пазари, включително цялостния надзор на търговската дейност, е целесъобразно мерките, взети съгласно Директива 2003/87/ЕО, да бъдат допълнени, като квотите за емисии бъдат изцяло включени в приложното поле на настоящата директива и на Регламент (ЕС) №.../... [Регламент за пазарните злоупотреби] ▌. От друга страна е уместно да се разясни, че валутните спот сделки са извън обхвата на директивата, въпреки че валутните деривати се включват.

(10)  Целта на настоящата директива е да обхване предприятията, чието постоянно занятие или стопанска дейност се състои в професионалното предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности. Поради това в нейния обхват не следва да се включват лица с друга професионална дейност.

(11)  Необходимо е да бъде създаден цялостен регулаторен режим за извършването на сделки с финансови инструменти, независимо от методите на търговия, които се използват за сключването на тези сделки, така че да се осигури високо качество на извършването на инвеститорските сделки и да се поддържа почтеността и общата ефективност на финансовата система. Би следвало да се предвиди кохерентна и чувствителна по отношение на риска рамка за регулирането на основните типове системи „ нареждане -изпълнение“, които понастоящем действат на европейския финансов пазар. Необходимо е да се отчете появяването на ново поколение организирани системи за търговия, паралелно с регулираните пазари, на които би следвало да бъдат вменени задължения, които да гарантират ефективното и надлежното функциониране на финансовите пазари и такива организирани системи за търговия да не се възползват от пропуските в нормативната уредба.

(12)  Всички места за търговия, а именно регулирани пазари, многостранни системи за търговия (МСТ) и организирани системи за търговия (ОСТ), следва да определят прозрачни правила, регулиращи достъпа до системата. Но докато за регулираните пазари и МСТ следва да продължат да се прилагат ▌сходни изисквания относно приемането на членове или участници, ОСТ следва да могат да определят и ограничават достъпа въз основа на inter alia ролята и задълженията си спрямо своите клиенти. Местата за търговия, следва да могат да позволят на потребителите да определят вида поток, с който си взаимодействат техните нареждания преди да влязат в системата, стига това да се извършва по открит и прозрачен начин и да не е свързано с дискриминация от страна на оператора на платформата.

(13)  ▌Систематичните участници следва да бъдат определени като инвестиционни посредници, които търгуват за собствена сметка по организиран, редовен и систематичен начин, като изпълняват нареждания на клиенти извън регулираните пазари, МСТ или ОСТ в двустранна система. За да се осигури обективното и ефективно прилагане на това определение към инвестиционните посредници, всички двустранни сделки в резултат на изпълнението на нареждане с клиентите следва да бъдат съотносими и качествените критерии за определяне дали даден инвестиционен посредник е системен участник, предвидени в член 21 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива(10). И докато местата за търговия представляват механизми, където взаимодействат многобройните интереси на трети лица за покупка и продажба, на системните участници не следва да е позволено да обединяват интересите на трети лица за покупка и продажба по същия във функционално отношение начин, както местата за търговия.

(14)  Лицата, които администрират собствените си активи, и предприятията, които не предоставят инвестиционни услуги и/или не осъществяват инвестиционни дейности с изключение на търгуване за собствена сметка не следва да попадат в обхвата на настоящата директива, освен ако не са маркет мейкъри, членове или участници на регулиран пазар или МСТ, или ако изпълняват нареждания на клиенти чрез търговия. Чрез освобождаване, лицата, които търгуват с финансови инструменти за собствена сметка като членове или участници на регулиран пазар или МСТ, включително маркет мейкъри по отношение на стокови деривативи, квоти за емисии или техни деривативи, като допълнителна дейност към тяхната основна стопанска дейност, която на групова основа не се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на настоящата директива или на банкови услуги по смисъла на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции(11), не следва да попадат в обхвата на настоящата директива. Техническите критерии за определяне на допълнителните дейности към такава основна стопанска дейност следва да бъдат уточнени чрез регулаторни технически стандарти, като се вземат предвид критериите, определени в настоящата директива, които следва да включват мащаба на дейността и степента, до която тя намалява рисковете, произтичащи от основната стопанска дейност. Търгуването за собствена сметка чрез изпълнява на нареждания на клиенти следва да включва изпълнение на съпоставени нареждания на различни клиенти от свое име и за собствена сметка, което следва да бъде считано като действие на възложител и е предмет на разпоредбите на настоящата директива, която обхваща изпълнение на нареждания от името на клиенти и търгуване за собствена сметка. Изпълнението на нареждания във финансови инструменти, което представлява допълнителна дейност между две лица, чиято основна стопанска дейност на групова основа не се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на настоящата директива или на банкови услуги по смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не следва да се счита за търгуване за собствена сметка чрез изпълнява на нареждания на клиенти.

(15)  Под „лица“ в текста следва да се разбират физически и юридически лица.

(16)  Застрахователните предприятия, дейността на които е предмет на съответния мониторинг от компетентните надзорни органи, и които са предмет на Директива 2009/138/ЕО се изключват, освен при някои разпоредби относно застрахователните продукти, използвани като инвестиционни средства. Инвестиционните инструменти често се продават на клиентите под формата на застрахователни договори като алтернатива или заместител на финансовите инструменти, уредени в настоящата директива. За да се осигури последователна защита за непрофесионалните клиенти е важно инвестициите по застрахователни договори да се подчиняват на същите стандарти за осъществяване на стопанска дейност ‐ по-специално на тези, свързани с управлението на конфликтите на интереси, ограниченията по отношение на стимулите и правилата за гарантиране на подходящия характер на предоставените консултации и на уместността на продажбите без консултации. Следователно изискванията във връзка със защитата на инвеститорите и конфликтите на интереси в настоящата директива следва да се прилагат в еднаква степен към инвестициите, извършвани съгласно договори за застраховане, като следва да се гарантирана най-високо равнище на координация между настоящата директива и другото свързано законодателство, в т.ч. Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество(12).

(17)  Лицата, които не предоставят услуги на трети лица, но чиято стопанска дейност се състои единствено в предоставянето на инвестиционни услуги на техните предприятия майки, дъщерни предприятия или други дъщерни предприятия на техните предприятия майки, не би следвало да попадат в обхвата на настоящата директива.

(18)  Лицата, които предоставят инвестиционни услуги само като допълнителна дейност при осъществяването на професионалната си дейност, следва също да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива, при условие че тази дейност е регулирана и съответните правила не забраняват предоставянето на инвестиционни услуги на допълнително основание.

(19)  Лицата, които предоставят инвестиционни услуги, състоящи се изключително в администрирането на системи с участието на заети лица, и които поради това не предоставят инвестиционни услуги на трети лица, не би следвало да попадат в обхвата на настоящата директива.

(20)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени централните банки и други институции, които осъществяват подобни функции, както и публични институции, които отговарят или участват при управлението на държавния дълг, чиято концепция включва неговото инвестиране, с изключение на институции, които са частично или изцяло държавни и чиято функция е търговска или такава, свързана с придобиването на участия.

(21)  С цел по-голяма яснота на режима на освобождавания за Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), другите национални органи, изпълняващи подобни функции, както и за органите, участващи в управлението на държавен дълг, е целесъобразно тези освобождавания да се ограничат до органите и институциите, които изпълняват своите функции в съответствие със законодателството на една държава членка или в съответствие с правото на Европейския съюз, както и за международните органи, в които членуват една или няколко държави членки.

(22)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени предприятията за колективно инвестиране и пенсионните фондове, независимо от това дали са координирани на ниво на Европейския съюз, както и депозитарите или ръководителите на такива предприятия, тъй като те са предмет на специфични правила, определени за техните дейности.

(22a)  За доброто функциониране на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ и за изпълнението на задачите на операторите на преносни системи (ОПС) съгласно Директива 2009/72/ЕО(13), Директива 2009/73/ЕО(14), Регламент (ЕО) № 714/2009(15), Регламент (ЕО) № 715/2009(16) или на мрежови насоки или правила, приети по силата на тези регламенти, е необходимо ОПС да бъдат освободени при предоставянето на права за пренос под формата или на физически права за пренос, или на финансови права за пренос и при предоставянето на платформа за вторична търговия.

(23)  За да ползва от освобождаванията, предвидени в настоящата директива, заинтересованото лице следва трайно да изпълнява условията, които са определени за такива освобождавания. По-специално, ако лице предоставя инвестиционни услуги или извършва инвестиционни дейности и спрямо него се прилага изключение от настоящата директива поради това, че такива услуги или дейности са допълнителни спрямо основната му стопанска дейност, когато стопанската дейност се разглежда на групова основа, то спрямо лицето не следва да продължава да се прилага освобождаването, свързано с допълнителните услуги, когато предоставянето на тези услуги или извършването на тези дейности престане да бъде допълнително спрямо основната му стопанска дейност.

(24)  Лицата, които предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности, които попадат в приложното поле на настоящата директива, следва да бъдат предмет на разрешение от техните държави членки по произход, с оглед защитата на инвеститорите и стабилността на финансовата система.

(25)  Кредитните институции, които имат разрешение съгласно Директива 2006/48/EО, не следва да се нуждаят от друго разрешение съгласно настоящата директива за предоставянето на инвестиционни услуги или извършването на инвестиционни дейности. Когато кредитна институция реши да предоставя инвестиционни услуги или да извършва инвестиционни дейности, компетентните органи следва да проверяват преди издаването на разрешението дали тя отговаря на съответните разпоредби на настоящата директива.

(26)  Структурираните депозити, обособили се като вид инвестиционен продукт, не попадат в обхвата на законодателните актове за защита на инвеститорите на равнище на Европейския съюз, докато останалите структурирани инвестиции са обхванати от такива законодателни актове. Следователно е необходимо да се укрепи доверието на инвеститорите, като се унифицира регулаторното третиране на различните предлагани пакети от инвестиционни продукти на дребно, за да се гарантира адекватно ниво на защита на инвеститорите в целия Европейски съюз. Поради това е целесъобразно в обхвата на настоящата директива да се включат структурираните депозити. В тази връзка е необходимо да се поясни, че тъй като структурираните депозити са вид инвестиционен продукт, те не включват прости депозити, които са обвързани единствено с лихвени проценти, например Euribor или Libor, независимо от това дали лихвените проценти са предварително определени, фиксирани или променливи. Следователно такива прости депозити са извън обхвата на настоящата директива.

(27)  За да се подобри защитата на инвеститорите в Европейския съюз, е уместно да се ограничат условията, при които държавите членки могат да изключат от приложното поле на настоящата директива лицата, които предоставят инвестиционни услуги на клиенти, които от своя страна не са защитени по силата на директивата. Целесъобразно е да се изиска от държавите членки да прилагат конкретно изисквания, които са поне аналогични на установените в настоящата директива, най-вече при оценка на репутацията, опита и пригодността на всички акционери на етап лицензиране, така и при прегледа на условията по първоначално издаване на лиценз, текущия надзор, както и изпълнение на свързаните с дейността задължения.

(28)  В случаите, когато инвестиционен посредник предоставя нередовно една или повече инвестиционни услуги, които не са обхванати от неговия лиценз, или извършва нередовно една или повече инвестиционни дейности, които не са обхванати от лиценз му съгласно настоящата директива той не следва да се нуждае от допълнително лицензиране.

(29)  За целите на настоящата директива дейността по приемането и предаването на поръчките следва да включва и събирането на двама или повече инвеститори, чрез което се осъществява сделка между тези инвеститори.

(30)  Инвестиционните посредници и кредитните институции, които предлагат емитирани от тях финансови инструменти, не следва да бъдат обект на разпоредбите на настоящата директива, когато предоставят инвестиционни консултации на клиентите си. За да се премахне несигурността и подобри защитата на инвеститорите, е целесъобразно да се предвиди настоящата директива да се прилага в случаите, при които първичният пазар, инвестиционните посредници и кредитните институции предлагат финансови инструменти, емитирани от тях, без предоставяне на консултации. За тази цел следва да бъде разширено определението на услуга за изпълнение на нареждания от името на клиенти.

(31)  Принципите на взаимно признаване и надзора на държавите членки по произход изискват от компетентните органи на държавите членки да не предоставят или да отменят разрешението, когато фактори като съдържанието на програмите за операциите, географското разпространение или действително извършените дейности ясно показват, че инвестиционният посредник е избрал правната система на държава членка, на територията на която възнамерява да извършва или вече извършва по-голямата част от дейността си, с цел избягване на по-строгите стандарти, които са в сила в друга държава членка. На инвестиционен посредник, който е юридическо лице, следва да се издаде нов лиценз в държавата членка, в която е неговото седалище според устройствения му акт. На инвестиционен посредник, който не е юридическо лице, следва да бъде издаден лиценз в държавата членка, в която се намира неговото главно управление. В допълнение, държавите членки следва да изискват главното управление на инвестиционния посредник да се намира в неговата държава членка по произход и действително да функционира там.

(32)  С Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. по отношение на процедурните правила и критериите за оценяване за предварителната оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор(17) бяха предвидени подробни критерии за предварителната оценка на планираните придобивания в инвестиционен посредник и процедурата за тяхното прилагане. С цел осигуряване на правна сигурност, яснота и предсказуемост по отношение на процеса на оценяване, както и на резултатите от него е целесъобразно да се потвърдят критериите и процесът на пруденциална оценка, предвидени в Директива 2007/44/ЕО. Конкретно компетентните органи следва да оценяват пригодността на кандидат-приобретателя и финансовата стабилност на планираното придобиване спрямо следните критерии: репутацията на кандидат-приобретателя ; репутацията и опита на всяко лице, което ще ръководи дейността на инвестиционния посредник; финансовата стабилност на кандидат-приобретателя; дали инвестиционният посредник ще продължава да спазва пруденциалните изисквания по настоящата директива и по останалите директиви, и в частност Директива 2002/87/EО(18) и Директива 2006/49/EО(19); дали придобиването ще засили конфликтите на интереси; дали съществуват обективни основания за подозрение, че се извършва, било е извършено или е имало опит за извършване на пране на пари или финансиране на тероризма по смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО(20) или че осъществяването на планираното придобиване би увеличило риска от това.

(33)  Инвестиционен посредник, който има лиценз в държавата членка по произход, следва да има право да предоставя инвестиционни услуги или да извършва инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз, без да има нужда от отделен лиценз от компетентния орган на държавата членка, в която той желае да предоставя тези услуги или да извършва тези дейности.

(34)  Тъй като някои инвестиционни посредници са освободени от определени задължения, наложени от Директива 2006/49/EО, те следва да бъдат задължени да имат или минимална сума капитал или професионална застраховка срещу загуби или комбинация от двете. Преизчисляването на сумите на тази застраховка следва да вземе предвид преизчисленията, направени в рамките на Директива 2002/92/ЕО. Това конкретно третиране за целите на капиталовата адекватност не би следвало да засяга каквито и да е решения относно подходящото третиране на тези посредници съгласно бъдещи изменения на правото на Европейския съюз относно капиталовата адекватност.

(35)  Тъй като обхватът на разумното регулиране за ограничаване на риска следва да бъде ограничен до онези субекти, които по силата на това, че водят търговска книга по професия, представляват източник на риск от контрагента за другите участници на пазара, от приложното поле на настоящата директива следва да бъдат изключени субектите, които търгуват за собствена сметка с финансови инструменти, включително стоковите деривати, включени в приложното поле на настоящата директива, както и тези, които допълнително предоставят на клиентите си от основната стопанска дейност инвестиционни услуги със стокови деривати, когато се разглеждат на групова основа, при условие, че тази основна стопанска дейност не се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на настоящата директива.

(36)  С оглед защитата на собствеността на инвеститорите и другите подобни права по отношение на ценни книжа, както и техните права по отношение на средства, поверени на предприятие, тези права следва по-специално да бъдат разграничавани от правата на предприятието. Този принцип обаче не следва да възпрепятства предприятието да осъществява стопанска дейност от негово собствено име, но за сметка на инвеститорите, когато това се изисква от самия характер на сделката и инвеститорите са съгласни, например заемане на акции.

(37)  Изискванията относно защитата на клиентските активи са основен инструмент за защита на клиентите при извършването на услуги и дейности. Тези изисквания може да не бъдат прилагани, когато цялата собственост върху средствата и финансовите инструменти е прехвърлена на инвестиционен посредник за обезпечаване на настоящи или бъдещи задължения, независимо дали те са действителни, условни или вероятни. Тази по-общо формулирана възможност може да създаде несигурност и да застраши ефективността на изискванията относно опазването на активите на клиента. Ето защо е целесъобразно поне по отношение на активите на непрофесионалните клиенти да бъде ограничена възможността инвестиционните посредници да сключват споразумения за финансово обезпечение с прехвърляне на правата, определени в Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения(21), с цел обезпечаване или покриване на своите задължения.

(38)  Необходимо е да се засили ролята на управителните органи на инвестиционните посредници, за да се гарантира тяхното стабилно и разумно управление, насърчаване на целостта на пазара и защита на интереса на инвеститорите. В интерес на последователния подход към корпоративното управление е желателно да се приведат в съответствие доколкото е възможно изискванията за инвестиционните посредници с изискванията, включени в Директива.../.../ЕС [ДКИ IV] и да се гарантира, че тези изисквания са съразмерни на естеството, мащаба и сложността на тяхната стопанска дейност. За да се предотвратят конфликти на интереси член с изпълнителни функции на управителния орган на инвестиционния посредник не следва да бъде също така член с изпълнителни функции на управителния орган на място за търговия, но би могъл да бъде член с неизпълнителни функции на такъв управителен орган, например, за да се гарантира участие на потребителите при вземането на решения. Във всеки един момент управителният орган на инвестиционния посредник следва да отделя достатъчно време и да притежава необходимите знания, умения и опит, които му позволяват да разбира дейността на инвестиционния посредник и свързаните с нея основни рискове. За да се избегне груповото мислене и да се улесни конструктивната критика, в управителните органи на инвестиционния посредник следва да има такова разнообразие по отношение на възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит, осигуряващо представянето на разнообразни мнения и опит. Равнопоставеността между половете е особена важно за осигуряването на адекватно отразяване на демографската реалност. В случаите на представителство на служителите и работниците в управителния орган, това представителство следва да се разглежда като добър начин за насърчаване на многообразието чрез прибавяне на ключова гледна точка и реално познаване на вътрешното функциониране на институцията. Освен това са нужни механизми за гарантиране на подвеждането под отговорност на членовете на управителните органи при тежки случаи на лошо управление.

(39)  За да бъде упражняван ефективен надзор и контрол върху дейностите на инвестиционните посредници, управителният орган следва да бъде отговорен и подотчетен за общата стратегия на инвестиционния посредник, като се взема предвид дейността и рисковият профил на инвестиционния посредник. В рамките на отделните стопански цикли на инвестиционния посредник управителният орган следва да поеме ясни отговорности при установяването и определянето на стратегическите цели на предприятието, при одобрението на неговата вътрешна организация, включително критериите за подбор и обучение на персонала, при определянето на цялостната политика за осъществяване на услуги и дейности, включително възнаграждение на лицата, които отговарят за продажбите, и одобряване на нови продукти преди предлагането им на клиентите. Чрез периодичен мониторинг и оценка на стратегическите цели на инвестиционните посредници, на вътрешната им организация и на техните политики за осъществяване на услуги и дейности следва да се гарантира постоянната им способност за осъществяване на стабилно и разумно управление в подкрепа на целостта на пазара и защитата на инвеститорите.

(40)  Разширяващият се обсег на дейности, които много инвестиционни посредници предприемат, едновременно с това повиши потенциала за конфликти на интереси между тези различни дейности с интересите на техните клиенти. Поради това е необходимо да се предвидят правила, които да гарантират, че тези конфликти няма да засягат по неблагоприятен начин интересите на техните клиенти.

(42)  Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива(22) позволява на държавите членки в рамките на организационните изисквания към инвестиционните посредници да изискват записването на телефонни разговори или електронни съобщения, отнасящи се до нареждания на клиенти. Записването на телефонни разговори или електронни съобщения, отнасящи се до нареждания на клиенти, е съвместимо с Хартата на основните права на Европейския съюз и оправдано с цел засилване на защитата на инвеститорите, подобряване на наблюдението на пазара и увеличаване на правната сигурност в интерес както на инвестиционните посредници, така и на техните клиенти. Значението на тези записи бе също подчертано в отправените към Комисията технически съвети, публикувани от Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа на 29 юли 2010 г. Поради това е целесъобразно в настоящата директива да бъдат предвидени общо приложими принципи относно записването на телефонни разговори или електронни съобщения, отнасящи се до нареждания на клиенти. Относно съобщенията между непрофесионалните клиенти и финансовите институции е уместно да се предостави възможност на държавите членки да признават вместо това подходящи писмени документи с информация за тези съобщения, когато става въпрос за установени на територията им финансови институции и за клонове на тяхна територия.

(43)  Държавите членки следва да осигурят зачитане на правото на защита на личните данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(23) и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации(24), които уреждат обработката на лични данни съгласно настоящата директива. Защитата следва в частност да обхваща и записването на телефонни разговори или електронни съобщения. Обработката на лични данни от Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари– ЕОЦКП), създаден с Регламент (EС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(25) в изпълнение на настоящата директива, се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(26).

(44)  Технологиите в областта на търговията претърпяха съществено развитие през последното десетилетие и понастоящем са широко използвани от участниците на пазара. Към днешна дата участниците на пазара ползват алгоритмична търговия, при която компютърен алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса. Високочестотната търговия представлява отделна подгрупа на алгоритмичната търговия, при която системата за търговия извършва високоскоростен анализ на пазарните данни или сигнали, обикновено в рамките на хилядни или милионни части от секундата, в резултат на който голям брой нареждания биват изпратени или актуализирани за много кратък период от време. Високочестотната търговия се използва предимно от търговците, търгуващи със собствения си капитал, която сама по себе си не представлява стратегия, а може често да включва високотехнологично приложение в подкрепа на традиционните стратегии за търговия, като например поддържане на пазара или арбитраж.

(45)  В съответствие със заключенията на Съвета относно укрепването на финансовия надзор в Европейския съюз от юни 2009 г. и с цел да се допринесе за утвърждаването на единен набор от правила за финансовите пазари в Европейския съюз и за постигане на по-справедливи условия на равнопоставеност за държавите членки и участниците на пазара, по-широка защитата на инвеститорите и по-ефективен надзор и изпълнение, Европейският съюз се ангажира да сведе до минимум, когато е целесъобразно, правото на държавите членки да прилагат по своя преценка правото в областта на финансовите услуги в рамките на Европейския съюз. В допълнение към въведения с настоящата директива общ режим за записването на телефонни разговори или електронни съобщения, отнасящи се до нареждания на клиенти, е целесъобразно да бъде ограничено правото на компетентните органи в определени случаи да делегират надзорни функции, както и правото на преценка по отношение на изискванията, приложими спрямо обвързаните агенти и отчетите на клоновете. Въпреки това, пир все че компетентните органи имат правомощия съгласно настоящата директива да гарантират защитата на инвеститорите, нищо в настоящата директива не възпрепятства държавите членки да номинират органи в допълнение към компетентните органи, за да се гарантира допълнителен надзор на пазарите за засилване на защитата на непрофесионалните инвеститори.

(46)  Техническият напредък позволи високочестотната търговия и развитието на моделите на стопанска дейности. Високочестотната търговия се улеснява от съвместното ползване на съоръженията на участниците на пазара в непосредствена близост до основния софтуерен компонент на дадено място за търговия. За да се гарантират условия за справедливо търгуване по установения ред е важно от местата за търговия да се изиска да предоставят такива услуги за съвместно ползване на недискриминационна, справедлива и прозрачна основа. Използването на технологии за високочестотна търговия увеличи скоростта, капацитета и сложността на начина, по който търгуват инвеститорите. То също така позволи на участниците на пазара да предлагат на своите клиенти пряк достъп до пазарите чрез използването на системи за търговия, пряк достъп до пазарите или чрез спонсориран достъп. Въздействието на търговските технологии върху пазара и пазарните участници бе като цяло благоприятно и осигури възможности за по-широко участие на пазарите, вероятно за по-голяма ликвидност, въпреки съмненията относно реалната дълбочина на предоставената ликвидност, по-тесни маржове, по-ниска краткосрочна променливост и средства за по-добро ценообразуване и по-ефективно изпълнение на клиентските нареждания. При все това технологиите за високочестотна търговия също така породиха редица потенциални рискове, в т.ч. по-висок риск от претоварване на системите на местата за търгуване вследствие на големите обеми нареждания, рискове от дублиране или генериране на погрешни нареждания при алгоритмичната търговия или от други неизправности, които биха могли да доведат до нарушение на установения пазарен ред. В допълнение при системите за алгоритмична търговия съществува риск от непропорционална реакция на пазарни събития, която може да увеличи променливостта, ако на пазара вече се наблюдават затруднения. Алгоритмичната или високочестотната търговия може, като всяка друга форма на търговия, да създаде предпоставки за извършване на злоупотреби, ако бъде неправомерно използвана, което следва да бъде забранено от Регламент (ЕС) №.../... [нов регламент за пазарните злоупотреби]. Високочестотната търговия може също, поради информационното предимство за участниците, извършващи високочестотна търговия, да подтикне инвеститорите да изберат да извършват търговия на места, където те могат да избегнат взаимодействието с участници, извършващи високочестотна търговия. Целесъобразно е стратегиите за високочестотна търговия, които разчитат на определени специфични характеристики, да бъдат подложени на специален регулаторен надзор. При все че това са основно стратегии, които разчитат на търговия за собствена сметка, такъв надзор следва също да се прилага когато изпълнението на търговската стратегия е структурирано по такъв начин, че да се избегне изпълнението за собствена сметка.

(47)  Най-доброто средство за ограничаване на тези потенциални рискове представлява комбинация от специфични мерки за контрол на риска, насочени към предприятията, които извършват алгоритмична или високочестотна търговия, и други мерки, насочени към операторите на всички места за търговия, до които тези предприятия имат достъп. Те следва да се отразяват и да се основават на техническите насоки, публикувани от ЕОЦКП през м. февруари 2012 г. относно системите и контрола за автоматизирана търговия за търговски платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи (ESMA/2012/122) с цел засилване на устойчивостта на пазарите в контекста на технологичното развитие. Желателно е да се гарантира, че всички предприятия, извършващи високочестотна търговия, биват лицензирани, когато са преки членове на място за търговия. С това следва да се подсигури, че те са обект на организационните изисквания по настоящата директива и подлежат на надлежен надзор. В тази връзка ЕОЦКП следва да играе важна роля на координатор при определяне на правилния размер на подходящото минимално пазарно отклонение с цел гарантиране на установен пазарен ред на равнище на Съюза. В допълнение на това всички нареждания следва да бъдат подложени на съответните проверки на риска при източника. Следователно е също така целесъобразно да се преустанови практиката за спонсориран или „открит“ достъп, за да се избегне рискът предприятия с недостатъчен контрол по места да нарушават пазарните условия и за да се гарантира, че участниците на пазара могат да бъдат идентифицирани и да им бъде търсена отговорност за всяко нарушение на условията, което са извършили. Необходимо е също така да могат да се идентифицират ясно потоците от нареждания, произтичащи от високочестотната търговия. ЕОЦКП следва също да продължи да наблюдава развитието в областта на технологиите и в използваните методи за достъп до местата за търговия и следва да продължи да изготвя насоки, за да гарантира, че изискванията на настоящата директива могат да продължат да бъдат ефективно прилагани в контекста на новите практики.

(48)  Както предприятията, така и местата за търговия следва да разполагат с устойчиви мерки, с които да се гарантира, че високочестотната и автоматизираната търговия няма да доведат до нарушение на установения пазарен ред или поведение и не могат да се използват с цел злоупотреби. Местата за търговия следва още да гарантират, че техните системи за търговия са устойчиви и целесъобразно изпитани, за да се справят с нарасналия брой нареждания или пазарни сътресения, както и че разполагат с механизми за временно преустановяване на търговията на всички места за търговия при внезапни и неочаквани промени на цените.

(48a)  Необходимо е също така да се гарантира, че структурите за определяне на такси на местата за търговия са прозрачни, недискриминационни и справедливи и че не са организирани по начин, който да насърчава нарушаването на установените пазарни условия. Поради това е целесъобразно да се гарантира, че структурите за определяне на такси на местата за търговия насърчават по-малко съотношение на системните съобщения спрямо извършените сделки чрез прилагането на по-високи такси за практики като отмяна на големи обеми или дялове на поръчки, които биха могли да доведат до такова нарушаване на пазарните условия и които изискват от местата за търговия да увеличат инфраструктурния капацитет без това непременно да облагодетелства другите участници на пазара.

(49)  В допълнение към мерките, свързани с алгоритмичната и високочестотната търговия, е целесъобразно да се забранят спонсорирания и „открития“ достъп и да се включат механизми за контрол на инвестиционните посредници, осигуряващи на клиентите пряк достъп до пазарите ▌. Освен това е уместно предприятията, осигуряващи пряк достъп до пазара, да гарантират, че ползвателите на тази услуга притежават необходимата квалификация и ползването на тази услуга подлежи на съответните мерки за контрол. Целесъобразно е конкретните организационни изисквания по отношение на тези нови форми на търговия да бъдат по-подробно постановени в делегирани актове. В допълнение към правомощията на ЕОЦКП да изготвя осъвременени насоки относно различни форми на достъп до пазара и свързаните с това проверки, това следва да гарантира, че при необходимост изискванията могат да бъдат изменени, което ще позволи да бъдат отчетени бъдещите нововъведения и промени в тази област.

(50)  Понастоящем в Съюза функционират множество места за търговия, на голяма част от които се търгуват идентични инструменти. За да бъдат преодолени потенциалните рискове за интересите на инвеститорите, е необходимо да се формализират и допълнително координират последствията, които евентуалното спиране или отстраняване от търговия на даден финансов инструмент в рамките на определено място за търговия ще окаже върху търговията с този инструмент на другите места за търговия. С оглед на правната сигурност и адекватното разрешаване на конфликти на интереси, когато се взема решение за спиране или отстраняване от търговия на финансови инструменти, следва да се гарантира, че ако регулиран пазар или МСТ спре търговията поради неоповестяване на информация относно емитента или финансовия инструмент, другите регулирани пазари или МСТ ще приложат това решение. Освен това е необходимо допълнително да се формализира и подобри обменът на информация и сътрудничеството между местата за търговия при извънредни обстоятелства, когато конкретен инструмент се търгува на различни места за търговия. В това трябва да се включват разпоредби за предотвратяване на това места за търговия, използващи информация, предоставена в контекста на спирането или отстраняването на инструмент от търговия, да търгуват с търговска цел.

(51)  На нарасналия брой инвеститори, които участват на финансовите пазари, се предлага по-сложен и широк набор от услуги и инструменти, което налага осигуряването на необходимата степен на хармонизация, гарантираща на инвеститорите високо ниво на защита в целия Европейски съюз. При приемането на Директива 2004/39/ЕО нарастващата зависимост на инвеститорите от лични препоръки наложи включването на инвестиционните консултации като инвестиционна услуга, подлежаща на лицензиране и специфични изисквания при предоставяне. Тъй като личните препоръки продължават да бъдат важен фактор за клиентите, а финансовите инструменти и услуги стават все по-сложни, подобряването на защитата на инвеститорите налага по-стриктното съблюдаване на свързаните с дейността задължения.

(51a)  При все че засиленото провеждане на стопанските задължения за консултантските услуги е необходимо, те не са достатъчни за гарантирането на подобаваща закрила за инвеститорите. В частност държавите членки следва да гарантират, че когато инвестиционните предприятия разработват инвестиционни продукти или структурирани депозити за продажба на професионални или непрофесионални клиенти, тези продукти са разработени така, че да отговорят на нуждите и характеристиките на даден целеви пазар в рамките на съответната категория клиенти. Освен това, държавите членки следва да гарантират, че инвестиционните предприятия предприемат разумни мерки за гарантиране на продажбата и разпространението на инвестиционния продукт сред клиентите от целевата група. Това обаче не следва да освобождава от отговорност дистрибуторите на трети страни, когато те пускат на пазара или разпространяват продукта извън целевата група без знанието или одобрението на посредника, проектирал продукта. Производителите следва също така периодично да преразглеждат резултатите на своите продукти, за да оценят дали продуктите са функционирали съгласно замисъла им и за да установят дали техният целеви пазар за продукта продължава да действа правилно. Инвеститорите се нуждаят също така от подходяща информация за продуктите и в частност последователна информация относно кумулативното въздействие на различните равнища на такси върху възвръщаемостта на инвестициите. В тази връзка следва да бъдат взети предвид разпоредбите на член 80, параграф 8 от Директива 2006/48/EО.

(52)  За да могат инвеститорите да получат цялата им необходима информация е целесъобразно от инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни консултации, да бъде изискано да внесат яснота относно основните принципи на консултиране, по-специално гамата от продукти, които те включват в личните препоръки към клиентите, стойността на съветите или, когато цената на таксите и стимулите не може да бъде установена преди предоставянето на консултацията, начинът, по който ще бъде изчислена цената, дали инвестиционната консултация се предоставя съвместно с приемането или получаването на стимули от трети страни и дали клиентите получават от инвестиционните посредници периодична оценка доколко препоръчаните им финансови инструменти са подходящи за тях. Уместно е инвестиционните посредници да бъдат задължени да мотивират пред своите клиенти причините за предоставените им консултации. Насоките на ЕОЦКП биха могли да са полезни за гарантирането на ефективно и последователно прилагане на тези разпоредби. За да бъде допълнена регулаторната рамка относно предоставянето на инвестиционни консултации, като същевременно бъде запазено правото на избор на инвестиционните посредници и клиентите, е целесъобразно да се установят изисквания за консултирането, в случаите когато предприятията информират клиентите си, че консултацията се предоставя съвместно с приемането или получаването на стимули от трети страни. При управление на дискреционен портфейл инвестиционният посредник следва, преди сключването на споразумението, да уведоми клиента относно очаквания размер на стимулите, като всички платени или получени стимули следва да се посочват в периодични отчети. Предвид нуждата да се гарантира, че такива стимули от трети страни не възпират инвестиционните посредници да действат в интерес на клиентите, трябва да се предвиди също така при определени обстоятелства да е възможно да се забрани получаването на такива стимули или да се изисква тяхното прехвърляне на клиента.

(52a)  За допълнителна защита на потребителите е целесъобразно също да се гарантира, че инвестиционните посредници не възнаграждават, нито оценяват резултатите на своите служители по начин, който противоречи на задължението на посредниците да действат в най-добрия интерес на своите клиенти. Възнаграждението на служители, които извършват продажби или консултации относно инвестиции, в такъв случай не следва да зависи изцяло от целите във връзка с продажбите или от печалбата на посредника от конкретен финансов инструмент, тъй като това би създавало стимули за служителите да предоставят информация, която не е честна, ясна и неподвеждаща, както и да правят препоръки, които не отговарят на интересите на клиентите..

(52б)  Предвид сложността и непрекъснатите нововъведения при създаването на инвестиционните продукти е важно да се гарантира, че служителите, които предоставят съвети или продават инвестиционни продукти на непрофесионални клиенти, притежават необходимите знания и компетентност по отношение на предлаганите продукти. Инвестиционните посредници трябва да дадат на своите служители достатъчно време и средства, за да получат това знание и тази компетентност и да ги прилагат при предоставянето на услуги за клиентите.

(53)  На инвестиционните посредници е позволено да предоставят инвестиционни услуги, които се състоят само в изпълнение и/или приемане и предаване на нареждания на клиенти, без да е необходимо да набират информация относно знанията и опита на клиента, за да бъде оценено доколко услугата или инструментът са подходящи за клиента. Тъй като тези услуги предполагат съответно намаляване на защита на клиентите, е целесъобразно условията за тяхното предоставяне да бъдат оптимизирани. Конкретно е необходимо да се премахне възможността тези услуги да бъдат предоставяни във връзка със спомагателни услуги, състоящи се в отпускане на кредити или заеми на инвеститори, позволяващи им изпълнение на сделка, в която участва инвестиционният посредник, тъй като това увеличава сложността на сделката и затруднява разбиране на свързания с нея риск. Също така е целесъобразно да се дефинират по-добре критериите за подбор на финансовите инструменти, обхванати от тези услуги, с цел да се изключат финансовите инструменти, които включват деривативен инструмент, освен ако той не увеличава риска за клиента, или имат структура, която затруднява клиента да разбере свързания риск.

(54)  Практиките на кръстосани продажби са разпространена практика за доставчиците на финансови услуги на дребно в целия Европейски съюз. Те могат да осигуряват предимства на непрофесионалните клиенти, но също и да породят практики, при които интересите на клиента не биват адекватно отчитани. Например някои форми на кръстосани продажби, при които конкретно се практикува обвързване на две или повече продавани в пакет финансови услуги, като поне едната от тях не може да бъде получена поотделно, могат да нарушат конкуренцията и окажат отрицателно въздействие върху мобилността и възможността на клиентите да направят информиран избор. Пример за такава обвързваща практика може да бъде изискването за откриване на текуща сметка, когато инвестиционната услуга се предоставя на непрофесионален клиент. И макар практиките, при които две или повече финансови услуги се продават в пакет, но всяка от услугите може да бъде закупена и поотделно, също да нарушават конкуренцията и да оказват отрицателно въздействие върху мобилността на потребителите и възможността на клиентите да направят информиран избор, те поне оставят възможност за избор на клиента и съответно са по-безопасни за съблюдаването на изискванията по настоящата директива към инвестиционните посредници. Използването на такива практики следва да бъде внимателно проучено, за да се насърчи конкуренцията и възможностите за избора на потребителите.

(55)  Дадена услуга следва да се счита за предоставена по инициатива на клиента, доколкото клиентът я изисква в отговор на персонифицирано съобщение от или от името на предприятието към конкретно този клиент, което съдържа покана или е предназначено да повлияе на клиента по отношение на специфичен финансов инструмент или специфична сделка. Една услуга може да се счита за предоставена по инициатива на клиента, независимо от това дали клиентът я изисква на основата на съобщение, съдържащо промоция или оферта на финансови инструменти, направена по какъвто и да е начин и която е принципна по своя характер и е адресирана към обществеността или към по-голяма група или категория клиенти или потенциални клиенти.

(56)  Една от целите на настоящата директива е защитата на инвеститорите. Мерките за защита на инвеститорите следва да бъдат адаптирани към особеностите на всяка категория инвеститори (непрофесионални, професионални и контрагенти). За по-висока ефективност на регулаторната рамка, приложима при предоставянето на услуги на всички посочени категории клиенти, е целесъобразно ясно да се посочи, че при взаимоотношенията с клиенти се съблюдават принципи за честни, безпристрастни и професионални действия и задължения за коректност, яснота и незаблуждаване.

(57)  Чрез дерогация от принципа, според който страната по произход издава лиценз, упражнява надзор и контролира изпълнението на задълженията по отношение на функционирането на клоновете, е уместно компетентният орган на приемащата държава членка да поеме отговорността за изпълнението на определени задължения, предвидени в настоящата директива по отношение на стопанската дейност, извършвана от клон на територията, където е разположен клонът, тъй като този орган е най-близко до клона и е в по-добро положение да открива и да се намесва при нарушения на правилата, управляващи операциите на клона.

(58)  Необходимо е на инвестиционните посредници да се наложи ефективно задължение за „най-добро изпълнение“, за да се осигури, че те изпълняват нарежданията на клиентите при условия, които са най-благоприятни за клиента. Задължението следва да се прилага към посредника, който има договорни или агентски задължения към клиента.

(58a)  С цел да допринесе за по-широка основа на акционерите от целия Съюз, рамката за най-добро изпълнение следва да се подобри за непрофесионалните инвеститори, така че да имат достъп до по-широк кръг от места за изпълнение, на разположение понастоящем в Съюза. Подобренията в технологиите за наблюдение на най-доброто изпълнение следва да се вземат предвид при прилагането на рамката за най-добро изпълнение.

(59)  За да се подобрят условията, при които инвестиционните посредници спазват задълженията си по настоящата директива за изпълнение на нареждания при най-благоприятни условия за клиентите, е целесъобразно местата за изпълнение да бъдат задължени да публикуват информацията за качеството на изпълнение на сделките на всяко място.

(60)  Информацията, която се предоставя на клиентите от инвестиционните посредници относно политиките им за изпълнение на нареждания, е често обобщена и стандартна, като не позволява на клиентите да разберат начина на изпълнение на нареждането и да проверят дали предприятието изпълнява задължението си за изпълнение на нареждания при най-благоприятните условия за своите клиенти. За да се подобри защитата на инвеститорите е целесъобразно да се уточнят принципите, съгласно които инвестиционните посредници предоставят на своите клиенти информация относно политиките си за изпълнение на нареждания, и да се изиска от инвестиционните посредници на всеки три месеца да публикуват за всеки клас финансови инструменти водещите пет места за изпълнение на нареждания на клиенти за предходната година, както и да се вземе предвид тази информация и информацията, публикувана от местата за търговия, относно качеството на изпълнение в техните политики относно най-доброто изпълнение.

(62)  Лицата, които предоставят инвестиционни услуги от името на повече от един инвестиционен посредник, не следва да се разглеждат като обвързани агенти, а като инвестиционни посредници, когато те попадат в определението, предвидено в настоящата директива, с изключение на някои лица, за които може да бъде предвидено изключение.

(63)  Настоящата директива не следва да засяга правото на обвързаните агенти да предприемат дейности, които са обхванати от други директиви, както и свързани дейности по отношение на финансови услуги или продукти, които не са обхванати от настоящата директива, включително от името на отделни части на същата финансова група.

(64)  Условията за извършване на дейност извън офисите на инвестиционния посредник (продажби „от врата до врата“) не следва да бъдат обхванати от настоящата директива.

(65)  Компетентните органи на държавите членки следва да не регистрират или да оттеглят регистрацията, когато действително извършените дейности показват ясно, че обвързан агент е избрал правната система на държава членка, на територията на която възнамерява да извършва или вече извършва по-голямата част от дейността си, с цел избягване на по-строгите стандарти, които са в сила в друга държава членка.

(66)  За целите на настоящата директива за подходящи контрагенти следва да се счита, че действат като клиенти.

(67)  Финансовата криза показа, че професионалните клиенти невинаги са способни да оценят риска от инвестициите си. И макар да е извън съмнение, че правилата за осъществяване на стопанска дейност следва да се прилагат най-вече с цел защита на най-уязвимите инвеститори, би било целесъобразно да бъдат преразгледани изискванията, приложими към всички категории клиенти. За тази цел е необходимо изискванията за предоставяне на информация да обхванат и отношенията с подходящите контрагенти. По-специално съответните изисквания следва да се отнасят до защитата на финансовите инструменти и средствата на клиентите, както и до предоставяне на информация и докладване относно по-сложните финансови инструменти и сделки. За по-доброто отразяване на функциите на общините и местните публични органи, които не следва да се изразяват в търговия със спекулативни инструменти, е целесъобразно те да бъдат недвусмислено изключени от списъка с подходящи контрагенти и от списъка с клиенти, които се считат за професионални клиенти, като все пак им бъде позволено да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при поискване, когато са изпълнени строгите условия, установени от държавите членки.

(68)  По отношение на сделките, които се изпълняват между подходящи контрагенти, задължението да се публикуват ограничените поръчки на клиенти следва да се прилага единствено когато контрагентът изрично изпраща ограничената поръчка за изпълнение от инвестиционен посредник.

(70)  Инвестиционните посредници следва да имат равни възможности за присъединяване или достъп до регулираните пазари в рамките на Европейския съюз. Независимо от начина, по който са организирани понастоящем сделките в държавите членки, е необходимо да се премахнат техническите и правните ограничения за достъп до регулираните пазари.

(71)  С оглед улесняване финализирането на трансграничните сделки, е уместно да се осигури достъп на инвестиционните посредници до системите за клиринг и сетълмент в рамките на Европейския съюз, независимо от това дали сделките са сключени чрез регулираните пазари в заинтересованата държава членка. Инвестиционните посредници, които желаят да участват пряко в други системи за сетълмент на държавите членки, следва да изпълняват съответните оперативни и търговски изисквания за членство, както и мерките за ограничаване на риска с оглед поддържането на безпрепятствено и надлежно функциониране на финансовите пазари.

(72)  Услугите, предоставяни в Европейския съюз от предприятия от трети държави, са предмет на национални режими и изисквания. Между тези режими съществуват съществени разлики и лицензираните по тях предприятия не се ползват от правото на свободно предоставяне на услуги и установяване извън държавата членка, в която са установени. Целесъобразно е да бъде въведена обща регулаторна рамка за целия Европейски съюз за посредници от трети държави, включително нвестиционни посредници и пазарни оператори. За да се даде основа за издаването на паспорт на посредниците от трети държави, който да им позволи да предоставят инвестиционни услуги и да провеждат инвестиционни дейности в ЕС, режимът следва да хармонизира съществуващата разпокъсани рамка, да гарантира сигурността и унифицираното третиране на предприятията от трети държави, имащи достъп до пазара на Европейския съюз, да гарантира, че Комисията е извършила ефективна оценка на еквивалентността, в която се отдава предимство на оценката на най-големите търговски партньори на ЕС и областите, попадащи в обхвата на програмата на Г-20, по отношение на регулаторната и надзорната рамка на третите държави, както и да осигури съпоставимо ниво на защита на инвеститорите в ЕС, ползващи услугите, предоставени от предприятия от трети държави.

(73)  Предоставянето на услуги на непрофесионални клиенти или на клиенти, които са избрали да се откажат от определени защити, за да бъдат разглеждани като професионални клиенти, следва винаги да е обвързано с изискване за откриване на дъщерно дружество в Европейския съюз. Откриването на клон подлежи на лицензиране и надзор в Европейския Съюз. Между съответния компетентен орган и компетентния орган на третата държава следва да съществуват надлежни споразумения за сътрудничество. Клонът следва да разполага неограничено с необходимия начален капитал. След като бъде лицензиран, клонът подлежи на надзор в държавата членка, в която е бил открит; предприятие от трета държава следва да може да предоставя услуги в други държави членки чрез свой клон, който е бил лицензиран и подлежи на надзор, при спазване на процедура за уведомяване. Предоставянето на услуги без клон в Съюза следва да бъде позволено единствено на подходящите контрагенти и на професионални клиенти, различни от тези, които са избрали да се откажат от определени защити, за да бъдат разглеждани като професионални клиенти. Освен когато е предоставено единствено по собствена инициатива на клиента, то подлежи на регистрация от страна на ЕОЦКП и е обект на надзор в третата държава. Между ЕОЦКП и компетентния орган на третата държава следва да съществуват надлежни споразумения за сътрудничество.

(74)  Разпоредбите на настоящата директива, с които се урежда предоставянето на инвестиционни услуги или дейности в Европейския съюз от предприятия от трети държави, не следва да засяга възможността установените в Съюза лица да получават инвестиционни услуги от предприятия от трета държава по тяхна собствена изрична инициатива. Когато предприятие от трета държава предоставя услуги, които са по изричната инициатива на установено в Съюза лице, се счита, че услугите не се предоставят на територията на Съюза. Когато инвестиционен посредник от трета държава предлага своите услуги на клиенти или потенциални клиенти в Съюза или промоцира или рекламира инвестиционни услуги или дейности с техните спомагателни услуги в Съюза, тези услуги не следва да се считат за услуги, предоставяни по изключителната инициатива на клиента.

(75)  Разрешението за опериране на регулиран пазар би следвало да обхваща всички дейности, които са пряко свързани с излагането, обработката, изпълнението, потвърждаването и съобщаването на поръчки, от момента, в който тези поръчки са получени от регулирания пазар, до момента, в който те са предадени за последващо финализиране, както и дейности, които са свързани с приемането на финансови инструменти за търговия. То следва да обхваща и сделки, сключени чрез посредничеството на определени маркет мейкъри, назначени от регулирания пазар, и които са предприети чрез неговите системи и в съответствие с правилата, управляващи тези системи. Предвид важността на маркет мейкърите за ефективното и надлежното функциониране на пазарите, местата за търговия следва да разполагат с писмени споразумения с маркет мейкърите, в които се разясняват техните задължения и се гарантира, че освен при изключителни обстоятелства те изпълняват своя ангажимент за предоставяне на ликвидност на пазара. Не всички сделки, сключени от членовете или участниците в регулиран пазар или МСТ или ОСТ, следва да бъдат считани като сключени чрез системите на регулиран пазар, МСТ или ОСТ. Сделките, които членове или участници сключват на двустранна основа, и които не съблюдават всички задължения, установени за регулирания пазар, МСТ или ОСТ съгласно настоящата директива, следва да се считат като сделки, сключени извън регулиран пазар, МСТ или ОСТ за целите на определението на систематичен участник. В този случай задължението на инвестиционните посредници да публикуват обвързващите котировки би следвало да се прилага, ако са изпълнени условията, определени в настоящата директива.

(76)  Предоставянето на услуги по отчитане на основни пазарни данни, които са от основно значение за потребителите, желаещи да получат обобщена информация за търговската дейност в рамките на пазарите в Европейския съюз, и за компетентните органи, нуждаещи се от точна и изчерпателна информация за съответните сделки, следва да подлежи на лицензиране и регулиране, осигуряващо необходимото ниво на качество.

(77)  С въвеждането на одобрените агенти по отчитането на сделки следва да се подобри качеството на информацията, публикувана относно прозрачността на извънборсовите сделки, и допълнително да се гарантира, че тези данни се публикуват по начин, улесняващ нейната консолидация с данните, публикувани от местата за търговия.

(78)  Сега, когато е създадена пазарна структура, позволяваща конкуренцията между множество места за търговия, е важно възможно най-бързото въвеждане на ефективни и всеобхватни консолидирани отчети. С въвеждането на търговски решения в областта на консолидираните отчети за капиталови инструменти и инструменти, подобни на капиталовите, следва да се повиши интеграцията на европейския пазар и да се улесни достъпа на участниците на пазара до консолидиран набор от налична информация за прозрачността на сделките. Предвиденото решение се основава на лицензиране на доставчиците, действащи по предварително определени и контролирани параметри, за да се гарантира наличието на последователна и достоверна пазарна информация, които се конкурират помежду си за предоставяне на високотехнологични и иновативни решения, които ще бъдат възможно най-полезни за пазара. За да се улесни ранното развитие на надеждни консолидирани отчети, Комисията следва възможно най-скоро да приеме делегирани актове, в които да се уточняват определени детайли във връзка със задължението за информиране на доставчиците на консолидирани отчети. Чрез изискването всички доставчици на консолидирани отчети да консолидират данните за ОПП ще се гарантира, че конкуренцията ще се съсредоточи върху качеството на услугите за клиентите, а не върху обхвата на предоставяните данни. Въпреки това е целесъобразно сега да се предвиди разработването на публично решение, ако търговското решение не доведе до своевременното предоставяне на ефективни и всеобхватни консолидирани отчети.

(79)  При ревизирането на Директива 2006/49/EО следва да бъдат определени минималните капиталови изисквания, на които да отговарят регулираните пазари, за да им бъде издаден лиценз, при което би следвало да вземе предвид специфичният характер на рисковете, свързани с тези пазари.

(80)  Операторите на регулиран пазар следва също да могат да управляват МСТ съгласно съответните разпоредби на настоящата директива.

(81)  Разпоредбите на настоящата директива относно приемането на инструменти за търговия съгласно правилата, прилагани от регулирания пазар, не следва да засягат прилагането на Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 г. относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване(27). Регулираният пазар не би следвало да бъде възпрепятстван да прилага по-строги изисквания по отношение на емитентите на ценни книжа или инструментите, които той разглежда за приемане за търговия, в сравнение с тези, наложени съгласно настоящата директива.

(82)  Държавите членки следва да могат да определят различни компетентни органи да изпълняват широкообхватните задължения, установени в настоящата директива. Тези органи би следвало да са публични, което гарантира тяхната независимост от икономическите оператори и избягва конфликти на интереси. В съответствие с националното право държавите членки следва да осигуряват подходящо финансиране на компетентния орган. Определянето на държавните органи не следва да изключва делегиране, при което отговорността остава за компетентния орган.

(83)  На проведената на 25 септември 2009 г. среща на високо равнище на Г-20 в Питсбърг бе постигнато съгласие за подобряване на регулирането, функционирането и прозрачността на финансовите и стоковите пазари с цел справяне с прекомерната нестабилност на цените на стоките. В съобщенията на Комисията относно по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа и относно посрещането на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините, съответно от 28 октомври 2009 г. и от 2 февруари 2011 г., бяха посочени мерките, които следва да бъдат взети в рамките на прегледа на Директива 2004/39/EО. През м. септември 2011 г. Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) публикува документ, озаглавен „Принципи за регулиране и надзор на пазарите на стокови деривати“. Тези принципи бяха подкрепени на срещата на високо равнище на Г-20 в Кан на 4 ноември 2011 г., на която беше призовано регулаторите на пазара да разполагат с официални правомощия за управление на позиции, включително правото да определят предварителни ограничения за позициите, когато е необходимо.

(84)  Правомощията, предоставени на компетентните органи, следва да бъдат допълнени от изрични правомощия, с които лицата да бъдат задължени да получават информация по отношение на размера и целта на позициите в договори за деривати, свързани със стоки, както и да предприемат мерки за намаляване на позициите в договори за деривати.

(85)  На местата за търговия и на компетентните органи следва да се предоставят изрични правомощия за ограничаване на правото на лице или на клас от лица да сключва или притежава договори за деривати, свързани със стоки, на основание на техническите стандарти, определени от ЕОЦКП, и да управляват по друг начин позиции, така че да се насърчи целостта на пазара на деривати и базовите стоки без ненужно да се ограничава ликвидността. Ограничението следва да може да се прилага по отношение както на отделни сделки, така и на формираните във времето позиции. Компетентните органи следва най-вече по отношение на последните да гарантират, че тези ограничения на позициите са недискриминационни, ясно формулирани, отчитат спецификите на съответния пазар и са необходими за осигуряване на целостта и нормалното функциониране на пазара. Такива ограничения не следва да прилагат за позиции, които обективно ограничават рисковете, пряко свързани с търговските дейности във връзка със стоките. С оглед избягването на нежелани въздействия върху пазарите за съответната стока от регулирането на дериватите също така е целесъобразно да се разясни разликата между спот договори и фючърсни договори.

(86)  В допълнение към предоставените на компетентните органи правомощия всички места за търговия, на които се търгуват стокови деривати, следва също да прилагат подходящи ограничения и други такива механизми за управление на позициите, предназначени за поддържане на ликвидността, предотвратяване на пазарните злоупотреби, както и за осигуряване на условия за ценообразуване и сетълмент съгласно установения ред. Такива механизми могат да включват например идентифициране на натрупани във времето големи концентрации на позиции, които са особено близо до сетълмент, ограничения на позиции, ограничения в движението на цените, задължително прекратяване или прехвърляне на отворени позиции, преустановяване на търговията, промяна в условията или сроковете за изпълнение, отмяна на сделки и изискване на намерения за изпълнение. ЕОЦКП следва да поддържа и публикува списък, съдържащ обобщена информация за всички действащи мерки. Ограниченията следва да се прилагат последователно и да вземат предвид специфичните особености на съответния пазар. В тях следва ясно да са посочени лицата, спрямо които те се прилагат, както и съответните освобождавания, а също и съответните количествени прагове, които съставляват ограниченията или могат да задействат други задължения. Предвид това, че едно място за търговия няма достъп до съвкупните позиции на своите членове или участници на целия пазар също така е целесъобразно да се позволи определянето на проверки чрез регулаторни технически стандарти, включително с цел да се избегнат неблагоприятните последствия от ограниченията, приложими спрямо съпоставими договори на други места за търговия.

(87)  Местата, на които се търгуват най-ликвидните стокови деривати, следва да публикуват седмичен отчет по съвкупни позиции, държани от различните категории пазарни участници, включително и чиито клиенти не търгуват от свое име. Широкообватният и подробен доклад, включващ разбивка по вид и самоличност на пазарните участници, следва да бъде съобщен на компетентния орган при поискване, като се вземат предвид, когато са приложими, вече наложените изисквания за докладване съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия(28).

(89)  Желателно е да се улесни достъпът на малките и средните предприятия (МСП) до капитал, както и да се подпомогне по-нататъшното развитие на специализирани пазари, които имат за цел да отговорят на потребностите на малките и средните емитенти. Тези пазари, които съгласно настоящата директива функционират обикновено като МСТ, са известни като пазари за МСП, пазари за растеж и младши пазари. Ако към МСТ бъде създадена и регистрирана подкатегория пазари за растеж за МСП, това би повишило тяхната популярност и профилираност и би подпомогнало разработването на общи европейски регулаторни стандарти за тези пазари. Вниманието следва да се насочи към това как да се осигури бъдещо законова уредба, която да засили и насърчи използването на този пазар като пазар на нов клас активи, който да е привлекателен за инвеститорите. Всички други регулаторни инструменти на ЕС следва да се актуализират с цел намаляване на административната тежест и осигуряване на допълнителни стимули за регистриране на МСП на пазарите за растеж на МСП.

(90)  Изискванията по отношение на тази нова категория пазари трябва да осигуряват достатъчна гъвкавост, която да позволи да бъдат отчетени всички успешни пазарни модели, съществуващи в Европа. Те трябва също да постигнат подходящ баланс между равнището на защита на инвеститорите, необходимо за укрепване на тяхното доверие в емитентите на тези пазари, и минимизиране на административната тежест за емитентите на тези пазари. Предлага се подробностите относно изискванията към пазарите за МСП, например критерии за допускане до търговия на този пазар, да бъдат допълнително определени чрез делегирани актове или технически стандарти.

(91)  За да не бъдат засегнати по неблагоприятен начин успешно функциониращите пазари, операторите на пазари, насочена към емитенти за МСП, следва да могат да изберат дали да продължат да функционират като такъв пазар в съответствие с изискванията по директивата или да поискат регистрация като пазар за растеж за МСП.

(92)  Всяка поверителна информация, получена от звеното за контакт в държава членка чрез звеното за контакт в друга държава членка, не следва да се счита като информация от напълно местен източник.

(93)  Необходимо е да се засили съсредоточаването на правомощията, с които разполагат компетентните органи, така че да се създаде предпоставка за еквивалентна интензивност на правоприлагането в целия интегриран финансов пазар. Общият минимален набор от правомощия, съчетан с адекватните ресурси, следва да гарантира ефективността на надзора.

(94)  С оглед на значителната роля и пазарен дял, придобити от различните МСТ, е целесъобразно да се гарантира, че между компетентния орган на МСТ и компетентния орган на юрисдикцията, в която МСТ предоставя услуги, са установени подходящи споразумения за сътрудничество. Това изискване следва да обхване и ОСТ, които се очаква също да претърпят подобно развитие.

(95)  За да се осигури спазването на изискванията на настоящата директива и на Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ][да се впише от Службата за публикации] от страна на инвестиционните посредници и регулираните пазари, на органите, които действително контролират дейността им, както и на членовете на управителните органи на инвестиционните посредници и регулираните пазари, и за да се гарантира, че те са обект на сходно третиране в рамките на Европейския съюз, от държавите членки следва да се изисква предвиждането на административни санкции и мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи. Следователно, административните санкции и мерки, определени от държавите членки, следва да отговарят на някои основни изисквания по отношение на адресатите, критериите, които трябва да бъдат взети под внимание при прилагане на дадена санкция или мярка, публикуването на санкциите или мерките, ключовите правомощия за налагане на санкции и равнищата на глобите и на имуществените административни санкции.

(96)  По-специално, компетентните органи следва да разполагат с правомощия да налагат глоби и имуществени санкции, които да са достатъчно високи, за да надхвърлят очакваните облаги и да бъдат с възпиращ характер включително за големи институции и за ръководните им кадри.

(97)  За да се осигури съгласуваното прилагане на санкциите във всички държави членки, държавите членки следва да бъдат задължени да гарантират, че при определянето на вида административни санкции или мерки и размера на имуществените административни санкции компетентните органи отчитат всички целесъобразни обстоятелства.

(98)  С цел гарантиране, че санкциите имат възпиращ ефект по отношение на широката общественост, те обикновено следва да се оповестяват, освен в някои точно определени случаи.

(99)  Компетентните органи следва да разполагат с необходимите разследващи правомощия, позволяващи им да констатират възможни нарушения, и следва да създават ефективни и надеждни механизми, с които да се насърчава подаването на сигнали за възможни или извършени нарушения, включително закрила за служители, които са докладвали за нарушения в собственото им учреждение. Тези механизми следва да не засягат адекватните защитни мерки по отношение на обвиняемите. Следва да бъдат установени подходящи процедури, с които да се гарантира правото на защита и на изслушване на поднадзорното лице преди приемане на засягащото го окончателно решение, както и правото на съдебно обжалване на въпросното решение.

(100)  Настоящата директива се отнася както до административните санкции, така и до мерките, с цел да обхване всички действия, прилагани след извършването на нарушение и предназначени да предотвратят по-нататъшни нарушения, независимо от тяхното квалифициране като санкция или мярка съгласно националното законодателство.

(101)  Настоящата директива не засяга наказателноправните разпоредби на държавите членки. Без да се засягат правните системи на държавите членки, държавите членки гарантират, че при наличието на твърдение, че член на управителния съвет на инвестиционен посредник или на пазарен оператор е нарушил разпоредбите или е извършил престъпление във връзка с въпроси, попадащи в приложното поле на настоящата директива или на Регламент (ЕС) №... /... [РПФИ], срещу него, като физическо лице, могат да бъдат заведени наказателни и граждански дела.

(102)  С оглед защитата на клиентите и без да се засяга правото на потребителите да завеждат съдебни дела, е уместно държавите членки да гарантират, че са създадени държавните или частните институции за извънсъдебното уреждане на спорове и сътрудничество при решаването на трансгранични спорове, имайки предвид Препоръка 98/257/ЕО на Комисията от 30 март 1998 г. относно принципите, приложими към органите, които отговарят за извънсъдебното разрешаване на потребителски спорове(29) и Препоръка на Комисията 2001/310/EО от 4 април 2001 г. относно принципите, приложими към извънсъдебните органи, участващи в уреждането на потребителски спорове по взаимно съгласие(30). Когато прилагат разпоредбите относно жалбите и процедурите за обезщетения в рамките на извънсъдебните механизми, държавите членки би следвало да бъдат поощрени да прилагат съществуващите механизми за трансгранично сътрудничество, а именно Мрежата за жалби относно финансови услуги (FIN-Net).

(103)  Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи, други органи, институции или лица би следвало да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни към трети страни, установени в Директива 95/46/ЕО. Всеки обмен или предаване на лични данни от ЕОЦКП към трети държави следва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, определени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

(104)  Необходимо е да се укрепят разпоредбите за обмен на информация между националните компетентни органи и да се подсилят взаимните задължения за помощ и сътрудничество. Поради нарастващата трансгранична дейност компетентните органи следва да си предоставят един на друг съответната информация за упражняването на техните функции, така че да се гарантира ефективното прилагане на настоящата директива, включително в ситуации, в които нарушенията или съмненията за нарушения могат да са от значение за органите на две или повече държави членки. По време на обмена на информация е необходима строга професионална поверителност на данните, за да се осигури безпрепятственото предаване на тази информация и защитата на конкретните права.

(106)  На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на подробностите относно освобождаванията, определянето на някои дефиниции, критериите за оценка на предложените придобивания на инвестиционен посредник, организационните изисквания към инвестиционните посредници, управлението на конфликти на интереси, задълженията при предоставянето на инвестиционни услуги, изпълнението на нареждания при най-благоприятни условия за клиента, обработването на нареждания на клиенти, сделките с подходящи контрагенти, пазарите за растеж за МСП, условията за оценка на началния капитал на предприятия от трети държави, мерките относно устойчивостта на системите, механизмите за временно преустановяване и електронна търговия, допускането на финансови инструменти за търговия, спиране и отстраняване на финансови инструменти от търговия, праговете за отчитане на позициите по категории търговци, разясняване на това какво представляват разумни търговски условия за публичното огласяване на информация от АПО, за предоставяне на достъп до потоците от данни от ДКО и за това одобрените агенти по отчитане на сделки (ОАС) да докладват информацията, разясняването на детайлите във връзка със задължението на ДКО за предоставяне на информация, сътрудничеството между компетентните органи. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(107)  За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се отнасят до приемането на ефективно решение за равностойност на правната и надзорната уредба на трети държави за предоставяне на услуги от инвестиционни посредници от тези държави и те следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета на 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(31).

(108)  Техническите стандарти в областта на финансовите услуги следва да осигурят последователна хармонизация и подходяща защита за вложители, инвеститори и потребители в рамките на Европейския съюз. Би било ефикасно и целесъобразно разработването на проекти на регулаторни стандарти и на технически стандарти за изпълнение, които не включват политически избор, да се възлага от Комисията на ЕОЦКП като орган с високоспециализиран експертен опит. За да гарантира съгласувана защита за инвеститорите и потребителите в сектора на финансовите услуги, ЕОЦКП следва да изпълнява функциите си във възможно най-голяма степен в тясно сътрудничество с другите два европейски надзорни органа в рамките на Съвместния комитет на европейските надзорни органи.

(109)  Комисията следва да приема проектите за регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, уточняващи критериите, съгласно които се определя дали една дейност е допълнителна спрямо основната стопанска дейност, относно процедурите за одобряване и отхвърляне на искания за издаване на лиценз на инвестиционни посредници, относно изискванията към управителните органи, относно придобиването на квалифицирано участие, относно задължението за изпълнение на нареждания при най-благоприятни условия за клиентите, относно сътрудничеството и обмена на информация, относно свободното предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на дейности, относно откриването на клон, относно предоставянето на услуги от предприятия от трети държави, относно ограниченията за предприятията във връзка с някои стокови деривати и допълнително определяне на проверките на позициите, приложими за други стокови деривати, относно процедурите за одобряване и отхвърляне на искания за издаване на лиценз на доставчици на услуги за отчитане на данни, относно организационните изисквания към одобрените публикуващи агенти и доставчиците на консолидирани отчети за извършена търговия, както и относно сътрудничеството между компетентните органи. Комисията следва да приема проектите за регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове по силата на член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(110)  На Комисията следва също така да се предоставят правомощия да приема проекти на технически стандарти, изготвени от ЕОЦКП, относно процедурите за одобряване и отхвърляне на искания за издаване на лиценз на инвестиционни посредници, относно придобиването на квалифицирано участие, относно процеса на търговията и приключване на сделките в МСТ и ОСТ, относно спирането и отстраняването на финансови инструменти от търговията, относно свободното предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на дейности, относно откриването на клон, относно предоставянето на услуги от предприятия от трети държави, относно отчитането на позициите по категории търговци, относно предоставянето на информация на ЕОЦКП, относно задължението за сътрудничество, относно сътрудничеството между компетентните органи, относно обмена на информация, както и относно консултациите преди издаване на лиценз. Комисията следва да приема тези технически стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение в съответствие с член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(111)  Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета за оценка на функционирането на организираните системи за търговия, функционирането на режима за пазарите за растеж за МСП, влиянието на изискванията по отношение на автоматизираната и високочестотната търговия, натрупания опит относно механизма за забраняване на някои продукти или практики и влиянието на мерките относно пазарите на стокови деривати.

(112)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно създаването на интегриран финансов пазар, в който инвеститорите да бъдат ефективно защитени, както и да бъдат защитени ефективността и интегритетът на целия пазар, изисква установяването на общи регулаторни изисквания относно инвестиционните посредници, имащи лиценз в Европейския съюз, които управляват функционирането на регулираните пазари и другите търговски системи, така че да се предотврати накърняване ефективното функциониране на Европейската финансова система като цяло от липсата на прозрачност или нарушения на определен пазар и тъй като тази цел може да бъде постигната по-успешно на ниво на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 на Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящата директива не излиза извън рамките на необходимото за постигането на тази цел,

(113)  Счита се, че установяването на система за консолидирани отчети за некапиталови инструменти ще бъде по-трудно приложимо отколкото за капиталовите инструменти и на потенциалните доставчици следва да бъде предоставена възможност да натрупат съответния опит. За да се подпомогне установяването на система за консолидирани отчети за некапиталови финансови инструменти, следователно е целесъобразно да бъде предвидено удължаване на сроковете за прилагане на националните мерки, транспониращи съответните разпоредби. Въпреки това е целесъобразно сега да се предвиди разработването на публично решение, ако търговското решение не доведе до своевременното предоставяне на ефективни и всеобхватни консолидирани отчети.

(113a)  С цел последващото развитие на рамката на Съюза, уреждаща ценните книжа, Комисията следва да внесе предложение за регламент относно законодателство за ценните книжа, в което допълнително да се уточни определението за „съхранение“ и „администриране на финансови инструменти“, а също така, съвместно с ЕОЦКП, Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и Европейския съвет за системен риск да се насърчи работата по стандартизацията на идентификаторите и съобщенията, така че да се позволи анализ на сделките почти в реално време и да се идентифицират продуктите с комплексни структури като тези, съдържащи деривати или ценни книжа, подлежащи на обратно изкупуване.

(114)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни, свободата на стопанската инициатива, правото на защита на потребителите, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, правото на индивида да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление, и трябва да бъде прилагана в съответствие с тези права и принципи.

(114a)  Проведена е консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ I

ДЕФИНИЦИИ И ОБХВАТ

Член 1

Обхват

1.  Настоящата директива се прилага към инвестиционни посредници, регулирани пазари, доставчици на услуги за отчитане на данни и предприятия от трети държави, осъществяващи инвестиционни услуги и дейности в Европейския съюз.

2.  Настоящата директива установява изискванията по отношение на:

   a) лицензиране на и условия за извършване на дейност от инвестиционните посредници;
   б) осъществяване на инвестиционни услуги и дейности от предприятия от трети държави чрез откриването на клон;
   в) лицензиране и функциониране на регулираните пазари;
   г) лицензиране и функциониране на доставчиците на услуги за отчитане на данни; както и
   д) надзор, сътрудничество и изпълнение на компетентните органи.

3.  Настоящата директива се прилага също и за кредитни институции, които са лицензирани по Директива 2006/48/EО, и които предоставят една или повече инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности, и кредитни институции и инвестиционни посредници, които извършват продажба или консултиране на клиенти във връзка с влогове, нормата на възвращаемост по които не се определя във връзка с лихвена ставка (структурирани депозити).

3a.  Следните разпоредби се прилагат също и за застрахователни предприятия и застрахователни посредници, включително обвързани застрахователни посредници, лицензирани или регистрирани по силата на, съответно, Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането(32), Директива 2002/92/ЕО или Директива 2009/138/ЕО, когато извършват продажба или съветват клиенти във връзка с инвестиции, свързани със застраховането:

   член 16, параграф 3;
   членове 23‐26; както и
   членове 69 – 80 и 83 – 91, когато е необходимо компетентните органи да приведат в действие посочените в първо и второ тире членове във връзка с инвестиции в застрахователното дело.

Член 2

Освобождавания

1.  Настоящата директива не се прилага към:

   a) застрахователните предприятия или предприятията, които извършват дейности, насочени към презастраховане и ретроцесия, посочени в Директива 2009/138/EО, без да се нарушава член 1, параграф 3а;
   б) лицата, които предоставят инвестиционни услуги изключително за техните предприятия майки, за техните дъщерни предприятия или за други дъщерни предприятия на техните предприятия майки;
   в) лицата, предоставящи инвестиционна услуга, когато тази инвестиционна услуга се предоставя допълнително в процеса на извършването на професионалната им дейност и тази дейност се урежда от правни или регулаторни разпоредби ▌;
   г) лицата, чиито инвестиционни услуги или дейности се състоят единствено в търгуването за собствена сметка, които не:
   (i) са маркет мейкъри;
   (ii) са член или участник в регулиран пазар или многостранна система за търговия (МСТ) или имат пряк достъп до пазара на място за търговия;
   (iia) участват в алгоритмична търговия,
   (iiб) поради мащаба на техните търговски дейности за тях се счита от компетентния орган, че имат значително пазарно присъствие; или
   (iii) търгуват за собствена сметка, когато изпълняват нареждания на клиенти.
  

Лица, които са освободени по подточка i), няма нужда също така да отговарят на условията по настоящата буква, за да бъдат освободени;

  

Това освобождаване се прилага за лица, които когато търгуват с квоти за емисии не предоставят никакви инвестиционни услуги или дейности различни от търгуването за собствена сметка и не изпълняват поръчки на клиенти и които притежават или пряко експлоатират инсталации в обхвата на Директива 2003/87/ЕО.

   д) лицата, които предоставят инвестиционни услуги, състоящи се изключително в администрирането на системи с участието на заети лица;
   е) лицата, които предоставят инвестиционни услуги, които включват единствено администрирането на системи с участието на заети лица и предоставянето на инвестиционни услуги изключително за техните предприятия майки, за техните дъщерни предприятия или за други дъщерни предприятия на техните предприятия майки;
   ж) членовете на Европейската система на централните банки и други национални органи, изпълняващи подобни функции в Европейския съюз, други държавни органи, които отговарят или участват в управлението на публичния дълг в Европейския съюз, както и международните органи, в които членуват три или повече държави членки и на които е възложено управлението на държавния дълг или участват в него;
   з) предприятията за колективно инвестиране и пенсионните фондове, независимо от това дали са координирани на ниво на Европейския съюз, както и депозитарите и ръководителите на тези предприятия;
  и) лицата, които:

при условие че при всички случаи:
   (i) търгуват с финансови инструменти за собствена сметка с изключение на лицата, които търгуват за собствена сметка, когато изпълняват нареждания на клиенти ▌,
   (ii) предоставят инвестиционни услуги, различни от търгуване за собствена сметка, изключително за техните предприятия майки, за техните дъщерни предприятия или за други дъщерни предприятия на техните предприятия майки, или
   (iii) предоставят инвестиционни услуги, различни от търгуване за собствена сметка, със стокови деривати или договори за деривати, включени в приложение I, раздел В, точка 10, или квоти за емисии или техни деривати на клиентите от основната им стопанска дейност,
   това се явява допълнителна дейност към тяхната основна стопанска дейност, когато се разглеждат на консолидирана или неонсолидирана групова основа, и при условие че основната им стопанска дейност не се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на настоящата директива или банкови услуги съгласно Директива 2006/48/EО, или функционира като маркет мейкър по отношение на стоковите деривати;
   отчитат ежегодно пред съответния компетентен орган основанието, според което считат, че дейността им по букви (i), (ii) и (iii) е допълнителна спрямо основната им стопанска дейност;
   й) лицата, които предоставят инвестиционни консултации в процеса на извършването на друга професионална дейност, която не е обхваната от настоящата директива, при условие, че предоставянето на такива консултации не е срещу специално възнаграждение;
  

   л) асоциациите, създадени от датски и финландски пенсионни фондове с единствената цел да управляват активите на пенсионните фондове, членове на тези асоциации;
   м) „agenti di cambio’, чиито дейности и функции са регулирани в член 201 на Законодателен декрет № 58 от 24 февруари 1998 г. на Италия.
   н) оператори на преносна система съгласно дефиницията по член 2, параграф 4 от Директива 2009/72/EО или член 2, параграф 4 от Директива 2009/73/EО, които изпълняват своите задължения съгласно посоченото в тези директиви или в Регламент (EО) 714/2009 или Регламент (EО) 715/2009, или в мрежови насоки или правила, приети по силата на тези регламенти.

2.  Правата, предоставени по силата на настоящата директива, не се отнасят за предоставянето на услуги като контрагент в сделките, извършвани от публични институции, които търгуват с публичен дълг, или от членове на Европейската система на централните банки, при изпълнението на задачите им, предвидени в Договора за функционирането на ЕС и Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, или при изпълнението на еквивалентни функции съгласно националните разпоредби.

3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 94 относно мерки по отношение на изключението, посочено в параграф 1, буква в), за да разясни кога една дейност се извършва допълнително.

3a.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел уточняване на критериите, съгласно които се определя дали една дейност е допълнителна към основната стопанска дейност, като отчита най-малко следните елементи:

   a) до каква степен може обективно да се измери доколко дейността намалява рисковете, пряко свързани с търговската или финансовата дейност;
   б) необходимостта допълнителните дейности да съставляват по-малката част от дейностите на групата и на субекта, с изключение на услугите, предоставяни единствено на други членове от същата група;
   в) мащаба на дейността във връзка с основните дейности и значението на дейността на съответните пазари;
   г) дали е желателно ограничаването на експозициите на нетен кредитен риск до нива, които не са от системно значение;
   д) мащаба на пазарния риск, свързан с дейността, спрямо пазарния риск, произтичащ от основната стопанска дейност;
   е) системното значение на сумата от нетните позиции и експозиции на нефинансов контрагент в съответствие с в член 10 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции(33).

ЕОЦКП предава на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](34).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 3

Факултативни освобождавания

1.  Държавите членки могат да решават да не прилагат настоящата директива за лицата, за които те се явяват държавата членка по произход, при условие че дейностите на тези лица са разрешени и регулирани на национално равнище, когато тези лица:

   a) не е разрешено да съхраняват средства или ценни книжа на клиенти и на които поради тази причина не е разрешено да се задължават към техни клиенти;
   б) не е разрешено да предоставят инвестиционни услуги с изключение предоставянето на инвестиционни консултации, със или без приемането и предаването на нареждания за прехвърлими ценни книжа и дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, както и приемането и предаването на нареждания за прехвърлими ценни книжа и дялови единици в предприятия за колективно инвестиране по инициатива на клиента; както и
  в) в процеса на предоставянето на тази услуга е разрешено да предават поръчки само на:
   (i) инвестиционни посредници, които са оторизирани в съответствие с настоящата директива;
   (ii) кредитни институции, които са оторизирани в съответствие с Директива 2006/48/ЕО ;
   (iii) клонове на инвестиционни посредници или на кредитни институции, които са оторизирани в трета страна и които подлежат и спазват разумни правила, считани от компетентните органи като поне толкова строги, колкото установените в настоящата директива, в Директива 2006/48/EО или в Директива 2006/49/EО;
   (iv) предприятия за колективно инвестиране, които са оторизирани съгласно правото на държава членка да продават дяловите си единици публично, както и ръководителите на тези предприятия;
   (v) инвестиционни дружества с фиксиран капитал, както са дефинирани в член 15, параграф 4 на Втора директива 77/91/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 г. относно координирането с цел структуриране по равностоен начин на защитните разпоредби, които се изискват от дружествата в държавите членки по смисъла на втория параграф от член 58 на Договора в интерес на членовете и трети лица за учредяването на акционерно дружество, както и за държането и промяната на неговия капитал(35), чиито ценни книжа се листват или търгуват на регулиран пазар в държава членка;

1а.  Режимите на държавите членки подлагат лицата, посочени в параграф 1, на изисквания, които са поне аналогични на следните изисквания по настоящата директива, като вземат предвид техния размер, рисков профил и правен характер:

   a) условия и процедури за издаване на лиценз и текущ надзор, установени в член 5, параграфи 1 и 3 и в членове 7, 8, 9, 10, 21, 22 и 23 и съответните мерки за прилагане, приети от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 94;
   б) съблюдаване на свързаните с дейността задължения, установени в член 24, параграфи 1, 2, 3 и 5 и член 25, параграфи 1, 4 и 5, както и в съответните мерки за прилагане по Директива 2006/73/EО.
   в) изисквания относно организацията, установени в член 16, параграф 3, и делегираните мерки за прилагане, приети от Комисията в съответствие с член 94.

1б.  Държавите членки изискват лицата, които са освободени по параграф 1 от обхвата на настоящата директива, да бъдат обхванати от схема за обезщетяване на инвеститори, призната в съответствие с Директива 97/9/EО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 година относно схемите за обезщетение на инвеститорите(36), или от система, осигуряваща еквивалентно ниво на защита на своите клиенти. Държавите членки могат да разрешат застраховки за професионална отговорност като алтернативно покритие, когато това би било уместно и пропорционално с оглед на размера, рисковия профил и правния характер на лицата, изключени от обхвата на настоящата директива съгласно параграф 1. Държавите членки гарантират, че лицата, които са изключени от обхвата на настоящата директива съгласно параграф 1 и които продават финансови инструменти на непрофесионални клиенти или предоставят инвестиционни съвети или управление на портфейл за непрофесионални клиенти, се подчиняват на правилата за защита на инвеститорите, които са еквивалентни на разпоредбите на член 16, параграфи 6 и 7 и на членове 24 и 25.

2.  Лицата, които са изключени от обхвата на настоящата директива съгласно параграф 1, не могат да се възползват от свободата на предоставяне на услуги и/или извършването на дейности или да създават клонове, както е предвидено съответно в членове 36 и 37.

3.  Държавите-членки съобщават на Европейската комисия и на ЕОЦКП дали те прилагат възможността по настоящия член и гарантират, че във всеки лиценз, издаден в съответствие с параграф 1, се посочва, че е той издаден съгласно настоящия член.

4.  Държавите-членки съобщават на ЕОЦКП разпоредбите на националното законодателство, които са аналогични на представените в параграф 1 изисквания по настоящата директива.

Член 4

Дефиниции

1.  За целите на настоящата директива дефинициите, предвидени в член 2 от Регламент (ЕС) №…/… (РПФИ), се прилагат и към настоящата директива.

2.  Следните дефиниции се прилагат също :

   (1) „инвестиционни услуги и дейности“ означава всяка от услугите и дейностите, изброени в раздел А от приложение I относно всеки от инструментите, изброени в раздел В от приложение I;
  

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 94, определящ:

   договорите за деривати, посочени в раздел В, точка 7 от приложение I, които имат характеристиките на други дериватни финансови инструменти, като имат предвид дали за тях, inter alia, е извършен клиринг и сетълмент чрез признати клирингови къщи или са предмет на редовни искания за марж;
   договорите за деривати, посочени в раздел В, точка 10 от приложение I, които имат характеристиките на други дериватни финансови инструменти, като имат предвид дали те, inter alia, са търгувани на регулиран пазар или на МСТ, дали за тях е извършен клиринг и сетълмент чрез признати клирингови къщи или са предмет на редовни искания за марж;
   (2) „допълнителна услуга“ означава всяка от услугите, изброени в раздел Б от приложение I;
   (3) „инвестиционна консултация“ означава предоставянето на персонални препоръки на клиент, по негово искане или по инициатива на инвестиционния посредник, по отношение на една или повече сделки, свързани с финансови инструменти;
   (4) „изпълнение на поръчки от името на клиенти“ означава действия за сключване на споразумения, за покупка или продажба на един или повече финансови инструменти от името на клиенти. Изпълнение на поръчки включва сключването на споразумения за продажба на финансови инструменти, емитирани от кредитна институция или инвестиционен посредник, в момента на емитирането им;
   (5) „търгуване за собствена сметка“ означава търгуване със собствен капитал, което има като резултат сключването на сделки с един или повече финансови инструменти;
   (6) „маркет мейкър“ означава лице, което трайно показва готовност да търгува за собствена сметка на финансовите пазари, като купува и продава финансови инструменти със собствения си капитал ▌;
   (7) „управление на портфейл“ означава управление на портфейли в съответствие с мандата, даван от клиенти, въз основа на преценка за всеки отделен клиент, когато тези портфейли включват един или повече финансови инструменти;
   (8) „клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, на което инвестиционният посредник предоставя инвестиционни или допълнителни услуги;
   (9) „професионален клиент“ означава клиент, който отговаря на критериите, определени в приложение II;
   (10) „непрофесионален клиент“ означава клиент, който е различен от професионален клиент;
   (11) „пазар за растеж за МСП“ означава МСТ, която е регистрирана като пазар за растеж за МСП в съответствие с член 35;
   (12) „малки и средни предприятия“ означава за целите на настоящата директива дружества, чиято средна пазарна капитализация не надхвърля 200 000 000 EUR;
   (13) „ограничена поръчка“ означава поръчка за покупка или продажба на финансов инструмент при специфично определено в нея ограничение за цената или на по-добра цена и в определен размер;
   (14) „финансов инструмент“ означава инструментите, определени в раздел В от приложение I;
   (15) „инструменти на паричния пазар“ означава тези класове инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар, такива като държавни облигации, сертификати за депозит и търговски документи, с изключение на платежни инструменти;
  (16) „държава-членка по произход“ означава:
  а) в случай на инвестиционни посредници:
   (i) ако инвестиционният посредник е физическо лице, държавата-членка, в която е разположено неговото главно управление;
   (ii) ако инвестиционният посредник е юридическо лице, държавата-членка, в която е разположено неговото седалище според устройствения му акт;
   (iii) ако инвестиционния посредник няма седалище според устройствения акт съгласно неговото национално право ‐ държавата-членка, в която е разположено неговото главно управление;
   б) в случай на регулиран пазар, държавата-членка, в която е регистриран регулираният пазар или, ако съгласно националното право на тази държава-членка той няма седалище според устройствения акт, държавата-членка, в която е разположено главното управление на регулирания пазар;
   (17) „приемаща държава-членка“ означава държавата-членка, различна от държавата-членка по произход, в която инвестиционен посредник има клон или извършва услуги и/или дейности, или държавата-членка, в която регулиран пазар предоставя подходящи условия, така че да улеснява достъпа до търгуването в неговата система от отдалечени членове или участници, установени в същата държава-членка;
   (18) „компетентен орган“ означава органът, определен от всяка държава членка в съответствие с член 69, доколкото в настоящата директива не е определено друго;
   (19) „кредитни институции“ са кредитните институции по смисъла на Директива 2006/48/EО;
   (20) „ управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава управляващо дружество, както е определено в Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(37) ;
   (21) „обвързан агент“ означава физическо или юридическо лице, което промоцира инвестиционни и/или допълнителни услуги пред клиенти или бъдещи клиенти, получава и предава указания или поръчки от клиенти по отношение на инвестиционни услуги или финансови инструменти, инвестира финансови инструменти или предоставя консултации на клиенти по отношение на тези финансови инструменти или услуги на пълната и безусловна отговорност на един-единствен инвестиционен посредник, от чието име действа;
   (22) „клон“ означава място на дейност, което е различно от главното управление, част е от инвестиционен посредник, няма юридическа правосубектност, предоставя инвестиционни услуги и/или извършва дейност, както и може да изпълнява допълнителни услуги, за които инвестиционният посредник има разрешение; всички места на дейност, установени в същата държава-членка от инвестиционния посредник с адрес на управление в друга държава-членка, се считат за един клон;
   (23) „квалифицирано участие“ означава всяко пряко или непряко участие в инвестиционен посредник, което представлява 10 % или повече от капитала или от правата на глас, както са определени в членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар(38) като се отчитат условията за тяхното сумиране, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5 от посочената директива, или което прави възможно упражняването на значително влияние над ръководството на инвестиционния посредник, в който е това участие;
   (24) „предприятие-майка“ означава предприятие майка, както е определено в членове 1 и 2 на седмата Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети(39);
   (25) „дъщерно предприятие“ означава дъщерно предприятие, както е определено в членове 1 и 2 от Директива 83/349/EИО, включително всички дъщерни предприятия на дъщерно предприятие на предприятие майка, което ръководи тези предприятия;
  (26) „тесни връзки“ е ситуация, при която две или повече физически или юридически лица са свързани чрез:
   а) „участие“, което означава собствеността, пряко или чрез контрол, върху 20 % или повече от правата на глас или капитала на предприятие;
   б) „контрол“, което означава връзка между предприятие-майка и дъщерно предприятие във всички случаи, посочени в член 1, параграфи 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО, или подобна връзка между всяко физическо или юридическо лице и предприятие; всяко дъщерно предприятие на дъщерно предприятие се счита също за дъщерно предприятие на предприятието майка, което е начело на тези предприятия;
   в) Ситуация, в която те са постоянно свързани с едно и също лице чрез контрол;
   (27) „управителен орган“ означава ръководен орган или доставчик на услуги по пренос на данни, изпълняващ надзорни и управленски функции, който взема окончателните решения и разполага с правомощия за определяне на стратегията, целите и цялостната политика на предприятието или доставчика на услуги по пренос на данни. В управителния орган участват лицата, които действително управляват стопанската дейност на предприятието;
   (28) „управителен орган в надзорната си функция“ означава управителен орган, който действа в изпълнение на своите надзорни функции по контрол и мониторинг на процеса на вземане на решения от страна на ръководството;
   (29) „висше ръководство“ означава тези лица, които имат изпълнителни правомощия в предприятието и са отговорна и подотчетни за текущото управление на предприятието, включително прилагане на политиките относно предлагането на услуги и продукти на клиентите от предприятието и неговия персонал;
   (30) „алгоритмична търговия“ означава търговия с финансови инструменти, при която индивидуалните параметри на нареждането се определят автоматично от компютърен алгоритъм, в т.ч. дали да се инициира нареждането, срокове, цена или количество на нарежданията или начина на управление на подаденото нареждане при ограничена или нулева човешка намеса. В тази дефиниция не се включват системите, които се използват единствено с цел насочване на поръчки до едно или няколко места за търговия, потвърждаване на поръчки, изпълнение на поръчки на клиенти или изпълнение на правно задължение чрез определяне на параметрите на поръчката; или обработката на извършени сделки;
   (30a) „високочестотна търговия“ означава алгоритмична търговия с финансови инструменти, при която скоростта на реално задвижване на механизма за предаване, отмяна или промяна на нарежданията се превръща в определящ фактор за времето на предаване на инструкцията на мястото за търговия или за осъществяването на сделката;
   (30б) „стратегия за високочестотна търговия“ означава стратегия за търговия относно търгуването за собствена сметка с финансови инструменти, която включва високочестотна търговия и притежава най-малко две от следните характеристики:
   (i) използва системи за съвместно ползване на инфраструктурата, пряк достъп до пазара или хостинг на късо разстояние;
   (ii) свързана е с дневен оборот на портфейла от най-малко 50 %;
   (iii) делът на отменените нареждания (включително частично отменените) надвишава 20 %;
   (iv) по-голяма част от заетите позиции се откриват в рамките на същия ден;
   (v) повече от 50 % от нарежданията или сделките се извършват на места за търговия, които предлагат намаления или отстъпки за нареждания, осигуряващи ликвидност, и за които могат да се правят такива отстъпки;
   (31a) „пряк достъп до пазара“ означава споразумение, при което член или участник на място за търговия позволява на дадено лице да използва неговия код за търгуване, т.е. лицето може да подава по електронен път нареждания до вътрешните системи за електронна търговия на инвестиционния посредник за автоматично последващо предаване с кода за търгуване на инвестиционния посредник до определено място за търговия;    (31б) „спонсориран и непокрит достъп до пазара“ означава споразумение, при което член или участник на място за търговия позволява на дадено лице да използва неговия код за търгуване, т.е. лицето може да подава по електронен път нареждания с кода за търгуване на инвестиционния посредник до определено място за търговия, без тези нареждания да бъдат предавани през вътрешните системи за електронна търговия на инвестиционния посредник;   

   (33) „практика на кръстосани продажби“ означава предлагане на инвестиционна услуга, заедно с друга услуга или продукт, като част от пакет или като условие за същото споразумение или пакет.    (33a) „инвестиции на базата на застраховка“ означава застрахователен договор, при който платимата сума за клиента се определя от пазарната стойност на даден актив, от плащането за актива или от референтната стойност, и при който клиентът не притежава пряко актива;    (33б) „инвестиционен продукт“ означава продукт, при който дължимата на клиента сума се определя чрез посочване на стойността на финансовите инструменти, или продуктът представлява структуриран депозит, продуктът е инвестиция на базата на застраховка или продуктът е пакет от инвестиционни продукти на дребно съгласно определението по член... от Директива.... /... / ЕС [ПИПД];    (33в) „дискреционно управление на портфейл“ означава управление на портфейл, при което предоставеният от клиента мандат позволява на портфолио мениджъра чрез преценка да избере инвестиционните продукти или финансовите инструменти, в които да се инвестират средствата на клиента;    (33г) „инвестиционен посредник от трета държава“ е дружество, което би било инвестиционен посредник или пазарен оператор, ако централното му седалище се намираше в рамките на ЕС.

3.  На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 94 относно мерките за определяне на някои технически елементи или изменение на дефинициите, определени в точки 3, 11, 12 и 27–33г от параграф 2 на настоящия член, по целесъобразност, като се вземе предвид:

   а) техническото развитие на финансовите пазари;
   б) списъкът на неправомерни практики, посочен в член 34б, буква б) от Регламент (ЕС) №.../... [РПЗ], по-специално по отношение на високочестотната търговия и включително, но не само лъжливите поръчки, претрупването с поръчки и разслояването на поръчки.

ДЯЛ II

ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ОПЕРАТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

ГЛАВА I

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Член 5

Изискване относно лиценза

1.  Всяка държава-членка изисква извършването на инвестиционни услуги или дейности като редовно занятие или стопанска дейност на професионална основа да бъде предмет на предварително лицензиране в съответствие с разпоредбите на настоящата глава. Лицензът се издава от определения в съответствие с член 69 компетентен орган на държавата-членка по произход.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки разрешават на всеки пазарен оператор да управлява МСТ или ОСТ, при условие че предварително е установено, че се изпълняват разпоредбите на тази глава.

3.  Държавите-членки регистрират всички инвестиционни посредници. Регистърът е публичен и съдържа информация за услугите или дейностите, за които инвестиционният посредник има лиценз. ЕОЦКП бива уведомяван за всеки издаден лиценз. ЕОЦКП бива уведомяван за всеки издаден лиценз.

ЕОЦКП съставя списък на всички инвестиционни посредници в Европейския съюз. Списъкът съдържа информация за услугите или дейностите, за които всеки инвестиционен посредник има лиценз, и редовно се актуализира. ЕОЦКП публикува на своята страница в интернет този списък и го актуализира.

В случаите, когато компетентен орган е отнел дадено разрешително в съответствие с член 8, букви б)‐г), решението за това оттегляне се отбелязва в списъка за период от пет години.

4.  Всяка държава-членка изисква от:

   всеки инвестиционен посредник, който е юридическо лице, да има главно управление в същата държава-членка, където е седалището му според устройствения му акт,
   всеки инвестиционен посредник, който не е юридическо лице, или всеки инвестиционен посредник, който е юридическо лице, но по своето национално право няма седалище според устройствения си акт, да има главно управление в държавата-членка, в която действително извършва своята стопанската дейност.

Член 6

Обхват на лиценза

1.  Държавата-членка по произход гарантира, че в лиценза са определени инвестиционните услуги или дейности, които инвестиционният посредник може да предоставя или извършва. Лицензът може да обхваща една или повече допълнителни услуги, изложени в раздел Б от приложение I. Лицензът не се дава единствено за предоставянето на допълнителни услуги.

2.  Инвестиционен посредник, който иска лиценз, за да разшири стопанската си дейност с инвестиционни услуги или дейности или с допълнителни услуги, които не са предвидени към момента на първоначалния лиценз, подава искане за разширяване на лиценза си.

3.  Лицензът е валиден в рамките на Европейския съюз и позволява на инвестиционния посредник да предоставя лицензираните услуги или да извършва лицензираните дейности в рамките на Европейския съюз ‐ чрез установяването на клон или свободното предоставяне на услуги.

Член 7

Процедури за одобряване и отхвърляне на искания за издаване на лиценз

1.  Компетентният орган не издава лиценз, ако не е и докато не бъде напълно удовлетворен от изпълнението от страна на кандидата на всички изисквания, предвидени в приетите съгласно настоящата директива разпоредби.

2.  Инвестиционният посредник предоставя всякаква информация ‐ включително програма за операциите, в която излага, inter alia, видовете планирана стопанска дейност и организационната структура, необходима, за да може компетентният орган да се увери, че инвестиционният посредник е създал изискваните към момента на първоначалния лиценз условия за изпълнението на задълженията си съгласно разпоредбите на тази глава.

3.  Кандидатът бива информиран в рамките на шест месеца от подаването на пълното заявление дали е издаден лицензът.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

   а) информацията, която трябва да бъде предоставена на компетентните органи съгласно член 7, параграф 2, включително програмата за операциите;
   б) задачите на комитета по номиниране, изискван съгласно член 9, параграф 2;
   в) изискванията, приложими за управлението на инвестиционните посредници съгласно член 9, параграф 8, и информацията за уведомленията съгласно член 9, параграф 5;
   г) изискванията, приложими за акционерите и членовете с квалифицирано участие, както и препятствията, които биха могли да попречат на ефективното упражняване на надзорните функции на компетентния орган по член 10, параграфи 1 и 2.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до […](40).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставяне на информация или за уведомяване, предвидени в член 7, параграф 2 и член 9, параграф 5.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](41).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 8

Отмяна на лиценз

Компетентният орган може да отнеме лиценза, издаден на инвестиционен посредник, когато този инвестиционен посредник:

   а) не използва лиценза в рамките на 12 месеца, изрично се отказва от лиценза или не е предоставил никакви инвестиционни услуги или не е извършил никаква инвестиционна дейност за предходните шест месеца, освен ако в такива случаи заинтересованата държава-членка не е предвидила невалидност за лиценза ;
   б) е получил лиценза посредством фалшиви твърдения или по друг незаконен начин;
   в) не продължава да изпълнява условията, при които е бил издаден лицензът, такива като условията, изложени в Директива 2006/49/EО ;
   г) грубо и системно нарушава разпоредбите, приети с настоящата директива, които регулират условията за опериране на инвестиционни посредници;
   д) ако посредникът попада в някой от случаите, за които националното законодателство предвижда отнемане на лиценза във връзка с въпроси извън обхвата на настоящата директива.

ЕОЦКП се уведомява за всеки отнет лиценз.

Член 9

Управителен орган

-1.  За целите на настоящата директива определението за директор без изпълнителни функции е следното: Директор без изпълнителни функции или външен директор е член на съвета на директорите на дружество, който не участва в изпълнителния управителски екип. Той или тя не е служител на дружеството, нито е свързан с него по друг начин. Различава се от вътрешните директори, които са членове на съвета на директорите и които действат или са действали като управители на дружеството с изпълнителни функции.

Директорите без изпълнителни функции имат отговорности в следните области:

   те подлагат на конструктивна критика и допринасят за разработването на стратегия;
   те следят внимателно работата на ръководството по отношение на постигането на поставените цели, наблюдават и, където е необходимо, отстраняват висшето ръководство и участват в кадровото планиране;
   те се уверяват, че финансовата информация е точна и че системите за финансови проверки и за управление на риска са стабилни и морално оправдани;
   те отговарят за определянето на подходящи възнаграждения за изпълнителните директори и играят основна роля за назначаването, а където е необходимо, и за отстраняването на висшето ръководство, както и при кадровото планиране.

Директорите без изпълнителни функции също така представят независими становища относно:

   ресурсите;
   назначенията;
   стандартите на поведение.

Директорите без изпълнителни функции са пазителите на процеса на управление. Те не участват в ежедневното управление на дружеството, а по-скоро наблюдават изпълнителната дейност и допринасят за разработването на стратегия.

1.  Членовете на управителния орган на всяка институция винаги имат достатъчно добра репутация, притежават достатъчно знания, умения и опит и посвещават достатъчно време за изпълнението на задълженията си; те също така дават възможност за признаването на по-широк опит, с оглед равноправно третиране на жените.

Членовете на управителния орган отговарят по-конкретно на следните изисквания:

а)  Всички членове на управителния орган отделят достатъчно време за изпълнението на техните функции в инвестиционния посредник. Броят на директорските длъжности, които могат да бъдат заемани едновременно от член на управителния орган, е съобразен с индивидуалните условия и характера, мащаба и сложността на дейността на институцията.

Членовете на управителния орган на институции, които са значими от гледна точка на техния размер и вътрешна организация, както и от гледна точка на характера, обхвата и сложността на тяхната дейност, не могат да изпълняват едновременно повече от една от следните длъжности:

   i) една длъжност на изпълнителен директор и две длъжности на директор без изпълнителни функции
   ii) четири длъжности на директор без изпълнителни функции.

Директорски длъжности с изпълнителни или без изпълнителни функции:

     (i) в една и съща група;
  (ii) в рамките на институции, които:
   са членове на една и съща институционална схема за защита, ако са изпълнени условията по член 108, параграф 7 от Регламент (ЕС) №.../2012 [ДКИ IV];
   които са установили връзки в съответствие с член 108, параграф 6 от Регламент (ЕС) №.../2012 [ДКИ IV]; или
   (iii) в рамките на предприятия (включително нефинансови институции), когато институциите притежават квалифицирано дялово участие,
  

се считат за една директорска длъжност.

Членовете на управителния орган не изпълняват едновременно длъжността на изпълнителен директор на даден инвестиционен посредник и длъжността на изпълнителен директор на регулиран пазар, МСТ или ОСТ, дори в рамките на една и съща група.

Точка а) включва:

  (i) предприятия и нефинансови субекти:
   в които е налице квалифицирано дялово участие съгласно член 4, параграф 21 от Регламент (ЕС) №.../2012 [ДКИ IV];
   в които е налице участие съгласно член 4, параграф 49 от Регламент (ЕС) №.../2012 [ДКИ IV]; или
   които са тясно обвързани съгласно член 4, параграф 72 от Регламент (ЕС) №.../2012 [ДКИ IV] с определени нефинансови институции.
   (ii) финансови холдингови дружества майки съгласно член 4, параграфи 65, 66 и 67 от Регламент (ЕС) №.../2012 на Европейския парламент и на Съвета от... [относно пруденциалните изисквания към кредитните институции и инвестиционните посредници], които управляват централна или регионална кредитна институция, обвързана с механизъм за институционална защита.

б)  управителният орган притежава необходимите колективни знания, умения и опит, които му позволяват да разбира дейностите на инвестиционния посредник и по-специално основния риск, свързан с тези дейности;

в)  всеки член на управителния орган трябва да действа честно, почтено и независимо, за да може при необходимост ефективно да се противопоставя на решенията на висшето ръководство, ефективно да осъществява надзор и да следи процеса на вземане на решения от страна на ръководството.

Инвестиционните посредници отделят достатъчно ресурси за въвеждането в работата и обучението на членовете на управителния орган.

Когато пазарният оператор, кандидатстващ за лиценз за управляване на МСТ или ОСТ, и лицата, които действително управляват стопанската дейност на МСТ или ОСТ, са едни и същи с тези, които членуват в управителния орган на регулиран пазар, се счита, че тези лица изпълняват изискванията, установени в първата алинея.

2.  Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници, където това е необходимо и пропорционално с оглед естеството, размера и сложността на стопанската им дейност, да създадат комитет по номиниране, който да преценява дали са спазени изискванията на разпоредбите по параграф 1 и при необходимост да отправя препоръки въз основа на своята преценка. В състава на комитета по номиниране влизат членове на управителния орган, които нямат изпълнителна функция във въпросната институция. Настоящият член не се прилага, ако съгласно националното законодателство управителният орган няма компетенции относно процеса на назначаване на своите членове.

3.  Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници и от съответните им комитети за подбор на кандидати да включат широк набор от качества и умения, когато назначават членове в своите управителни органи. По-специално:

а)  Инвестиционните посредници въвеждат политика за насърчаване на професионализма, отговорността и ангажираността като основни критерии за назначаването на висши служители, като гарантират безспорната лоялност на назначените лица към интересите на институцията.

б)  Инвестиционните посредници също така предприемат конкретни мерки за по-балансирано представителство на двата пола в управителните съвети, като например обучение на комитетите за подбор на кандидати, създаване на списъци с компетентни кандидати и въвеждане на процес за предлагане на кандидати, при който да бъде представен поне по един кандидат от всеки пол.

в)  В случаите на представителство на служителите и работниците в управителния орган, това представителство се разглежда също като добър начин за насърчаване на многообразието чрез прибавяне на ключова гледна точка и реално познаване на вътрешното функциониране на институцията.

Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници да въведат до …(42) квота за жени – 1/3 от членовете на управителните съвети.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни стандарти, определящи начина, по който институцията да вземе предвид следното:

   а) времето, необходимо на всеки член на управителния орган за изпълнение на неговите функции във връзка с конкретните обстоятелства и естеството, обхвата и сложността на дейностите на пазарния оператор, което компетентните органи вземат предвид, когато разрешават на член на управителния орган да изпълнява едновременно повече директорски длъжности от разрешеното съгласно посоченото в параграф 1, буква а);
   б) изискването членовете на управителния орган да притежават достатъчно знания, умения и опит, както е посочено в параграф 1, буква б);
   в) изискването за честност, почтеност и независимост на всеки член на управителния орган съгласно посоченото в параграф 1, буква б);
   г) изискването за достатъчно персонал и финансови ресурси, отделени за въвеждане в работата и обучението на членовете на управителния орган;
   д) изискването за разнообразие при избора на членове на управителния орган.

ЕОЦКП предава на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](43)*.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  Държавите-членки изискват от инвестиционния посредник да уведомява компетентния орган за всички членове на своя управителен орган и за всякакви промени в неговия състав, заедно с всяка информация, необходима за оценката дали предприятието спазва разпоредбите по параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.

6.  Държавите-членки изискват от управителния орган на инвестиционния посредник да гарантира, че предприятието се управлява стабилно и разумно, по начин, който подпомага целостта на пазара и е в интерес на неговите клиенти. За целта управителният орган:

   а) определя, одобрява и контролира стратегическите цели на предприятието;
   б) определя, одобрява и контролира организационната структура на предприятието, включително уменията, знанията и опита, необходими на персонала, както и ресурсите, процедурите и условията за осъществяване на услуги и дейности от предприятието, като отчита естеството, размера и сложността на своята дейност, както и всички изисквания, които предприятието трябва да изпълни;
   в) определя, одобрява и контролира политиката по отношение на услугите, дейностите, продуктите и операциите, предлагани или предоставяни от предприятието, в съответствие с допустимото за него равнище на риск и с характеристики и потребностите на клиентите, на които те ще бъдат предлагани или доставени, в т.ч. извършва подходящи тестове за устойчивост при необходимост;
   ва) определя, одобрява и контролира възнагражденията на дружеството по отношение на персонала по продажбите, които следва да бъдат предназначени за насърчаване на отговорно бизнес поведение, справедливо третиране на потребителите и предотвратяване на конфликти на интереси, и разкрива структурата на възнагражденията на клиентите, когато това е уместно, като например при случаи на потенциални конфликти на интереси, които не могат да бъдат управлявани или избегнати, без да се нарушават разпоредбите на член 24;
   г) упражнява ефективен контрол върху висшия мениджмънт;
   га) поддържа стратегия за борба с измамите;

Управителният орган наблюдава и периодично оценява ефективността на организацията и целесъобразността на политиките на инвестиционния посредник спрямо услугите, предлагани на клиентите, и предприема необходимите мерки, за да отстрани слабостите.

За нуждите на надзорните си функции членовете на управителния орган имат достъп до достатъчно информация и документи, които са необходими за извършването на контрол и мониторинг на процеса на вземане на решения от страна на ръководството.

7.  Компетентният орган отказва лиценз, ако не е убеден, че лицата, които фактически ще управляват стопанската дейност на инвестиционния посредник, са с достатъчно добра репутация и с достатъчен опит, или ако са налице обективни и очевидни причини да се счита, управителният орган на предприятието може да представлява заплаха за неговото ефективно, стабилно и разумно управление, както и за адекватното съблюдаване на интересите на неговите клиенти и на целостта на пазара..

8.  Държавите-членки изискват управлението на инвестиционните посредници да се осъществява най-малко от две лица, които изпълняват изискванията, определени в параграф 1.

Чрез дерогация от първа алинея държавите-членки могат да издадат лиценз на инвестиционни посредници, които са физически лица, или на инвестиционни посредници, които са юридически лица, управлявани от едно-единствено физическо лице в съответствие с техните учредителни правила и тяхното национално право. Въпреки това държавите-членки изискват:

   а) да са налице алтернативни разпоредби, които осигуряват стабилно и разумно управление на тези инвестиционни посредници и целесъобразното съблюдаване на интересите на клиентите и на целостта на пазара;
   б) съответните физически лица да се ползват с достатъчно добра репутация, да притежават подходящо равнище на знания ▌и компетентност и да разполагат с достатъчно време за изпълнение на своите задължения и за актуализиране и утвърждаване на своите знания и компетентност;

8a.  Без да се засягат правните системи на държавите членки, държавите членки гарантират, че при наличието на твърдение, че член на управителния съвет е нарушил разпоредбите или е извършил престъпление във връзка с въпроси, попадащи в приложното поле на настоящата директива или на Регламент (ЕС) №... /... [РПФИ], срещу него, като физическо лице, могат да бъдат заведени наказателни и граждански дела.

8б.  Този член не засяга разпоредбите на националното законодателство или практика относно представителството на работниците и служителите в съветите на дружествата.

Член 10

Акционери и членове с квалифицирани участия

1.  Компетентните органи не разрешават изпълнението на инвестиционни услуги или дейности от инвестиционен посредник, без да са информирани за самоличността на акционерите или членовете, независимо от това дали са преки или непреки, физически или юридически лица, които имат квалифицирани участия, както и за размерите на тези участия.

Компетентните органи отказват лиценз, ако, имайки предвид нуждата от осигуряване на стабилно и разумно управление на инвестиционния посредник, не са убедени, че акционерите или членовете, които имат квалифицирани участия, са подходящи.

Когато между инвестиционния посредник и други физически или юридически лица съществуват тесни връзки, компетентният орган издава лиценз, само ако тези връзки не възпрепятстват ефективното упражняване на надзорните функции на компетентния орган.

2.  Компетентният орган отказва лиценз, ако законовите, подзаконовите и административните разпоредби на трета страна, регулиращи едно или повече физически лица или юридически лица, с които предприятието има тесни връзки, или затрудненията при тяхното прилагане възпрепятстват ефективното упражняване на неговите надзорни функции.

3.  Държавите-членки изискват от компетентния орган да предприеме подходящи мерки за прекратяване на ситуациите, в които влиянието, упражнявано от посочените в първа алинея на параграф 1 лица, вероятно би накърнило стабилното и разумно управление на инвестиционен посредник.

Тези мерки могат да се състоят в искове за съдебни разпореждания и/или налагане на санкции на директорите или отговорните за ръководството, или суспендиране на упражняването на право на глас, произтичащо от акциите, които въпросните акционери или членове притежават.

Член 11

Уведомяване за планирано придобиване

1.  Държавите-членки изискват от всяко физическо или юридическо лице, или такива лица, действащи съгласувано, наричани по-долу „ кандидат- приобретател“, които са взели решение или да придобият, пряко или непряко, квалифицирано участие в инвестиционен посредник, или пряко или непряко да увеличат такова квалифицирано участие, в резултат на което делът на правата на глас или на притежавания капитал би достигнал или надвишил 20, 30 или 50 %, или инвестиционният посредник би станал тяхно дъщерно предприятие, наричано по-долу „планирано придобиване“, първо да нотифицират писмено компетентните органи на инвестиционния посредник, в който те се стремят да придобият квалифицирано участие или да увеличат подобно квалифицирано участие, относно размера на предвиденото участие и относно съответната информация съгласно член 10б, параграф 4.

Държавите-членки изискват от всяко физическо или юридическо лице, което е взело решение да се разпореди, пряко или непряко, с квалифицирано участие в инвестиционен посредник, първо да нотифицира компетентните органи, като посочи размера на предвиденото участие. Такова лице нотифицира по същия начин компетентните органи, ако възнамерява да намали квалифицираното си участие, в резултат на което делът на правата на глас или на притежавания капитал би спаднал под 20, 30 или 50 %, или ако инвестиционният посредник би престанал да бъде негово дъщерно предприятие.

Държавите-членки не са длъжни да прилагат прага от 30 % в случаите, в които съгласно член 9, параграф 3, буква а) от Директива 2004/109/ЕО прилагат праг от една трета.

При определяне на това, дали критериите за квалифицирано участие, посочени в член 10 и в настоящия член, са изпълнени, държавите-членки не вземат предвид правата на глас или акциите, които инвестиционните посредници или кредитните институции могат да притежават в резултат от поемане на емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти на базата на твърд ангажимент, предвидени съгласно раздел А, точка 6 от приложение I, при условие че тези права не се упражняват или използват по друг начин за намеса в управлението на емитента и доколкото те се прехвърлят в срок една година след придобиването.

2.  Съответните компетентни органи работят в тясна консултация помежду си, когато извършват оценката, предвидена в член 13, параграф 1 (наричана по-долу „оценката“), ако кандидат- приобретателят е едно от следните:

   а) кредитна институция, застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие, инвестиционен посредник или управляващо дружество на ПКИПЦК, одобрено в друга държава-членка или в сектор, различен от този, в който се предлага придобиването;
   б) предприятие майка на кредитна институция, застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие, инвестиционен посредник или управляващо дружество на ПКИПЦК, одобрени в друга държава-членка или в сектор, различен от този, в който се цели придобиването; или
   в) физическо или юридическо лице, контролиращо кредитна институция, застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие, инвестиционен посредник или управляващо дружество на ПКИПЦК, одобрени в друга държава-членка или в сектор, различен от този, в който се предлага придобиването.

Компетентните органи си предоставят без необосновано забавяне всякаква информация, която е съществена или от значение за оценката. В тази връзка компетентните органи обменят помежду си при поискване всякаква информация, която е от значение, и по своя собствена инициатива съобщават цялата съществена информация. В решението на компетентния орган, одобрил инвестиционния посредник, за който е направено предложението за придобиване, се посочват всички становища или резерви, изразени от страна на компетентния орган, който отговаря за кандидат-приобретателя.

3.  Държавите-членки изискват от инвестиционния посредник да информира без забавяне компетентния орган, ако на инвестиционния посредник му станат известни всякакви придобивания или освобождавания на участия в неговия капитал, в резултат на което участията надвишат или спаднат под някой от праговете, посочени в първа алинея от параграф 1.

Поне веднъж годишно инвестиционните посредници информират компетентния орган и за имената на акционерите и членовете, които притежават квалифицирани участия, както и за размерите на тези участия, както например е видно от информацията от общите годишни събрания на акционерите и членовете или в резултат на изпълнението на разпоредбите, приложими към дружества, чиито прехвърлими ценни книжа са приети за търговия на регулиран пазар.

4.  Държавите-членки изискват от компетентните органи да предприемат мерки, сходни на посочените в член 10, параграф 3, по отношение на лица, които не изпълняват задължението да предоставят предварителна информация във връзка с придобиването или увеличаването на квалифицираното участие. Ако независимо от възражението на компетентните органи е придобито участие, държавите-членки предвиждат или суспендиране на упражняването на съответните права на глас, или невалидност на дадените гласове, или възможност за тяхното анулиране, независимо от всякакви други санкции, които приемат.

Член 12

Срок за извършване на оценка

1.  Компетентните органи изпращат своевременно и във всички случаи в рамките на два работни дни след получаване на уведомлението, което се изисква съгласно член 11, параграф 1, както и след евентуално последващо получаване на информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член, писмено потвърждение за получаването до кандидат-приобретателя.

Компетентните органи разполагат с максимален срок от шестдесет работни дни от датата на писменото потвърждение за получаване на уведомлението и на всички документи, които държавата-членка изисква да се прилагат към уведомлението въз основа на списъка по член 13 параграф 4, наричан по-долу „срок за извършване на оценка“, за да извършат оценката.

Компетентните органи информират кандидат-приобретателя за датата, на която изтича срокът за извършване на оценка, при потвърждаване на получаването на уведомлението.

2.  Компетентните органи могат при необходимост по време на срока за извършване на оценка, но не по-късно от петдесетия работен ден от този срок, да отправят искане за допълнителна информация, която е необходима за приключване на оценката. Това искане се отправя в писмена форма и в него се посочва необходимата допълнителна информация.

За периода между датата на изискване на информация от страна на компетентните органи и датата на получаване на отговор от кандидат-приобретателя срокът за извършване на оценка се спира. Това спиране не може да надвишава двадесет работни дни. Всяко допълнително искане от страна на компетентните органи за допълване или изясняване на информацията се отправя по тяхна преценка, но то не може да води до спиране на срока за извършване на оценка.

3.  Компетентните органи могат да удължат спирането, посочено в параграф 2, втора алинея, най-много до тридесет работни дни, ако кандидат-приобретателят е:

   а) физическо или юридическо лице, което се намира или е поднадзорно лице извън Европейския съюз;
   б) физическо или юридическо лице, което не подлежи на надзор съгласно настоящата директива или съгласно Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО или Директива 2006/48/ЕО.

4.  Ако след извършване на оценката компетентните органи решат да се противопоставят на планираното придобиване, те информират кандидат-приобретателя в писмена форма, като представят мотивите за решението си, в срок от два работни дни и във всеки случай в рамките на срока за извършване на оценка. При спазване на разпоредбите на националното законодателство, по искане на кандидат-приобретателя може да бъде оповестено подходящо изложение на мотивите за решението. Това не възпрепятства държавите-членки да разрешат на компетентните органи да извършват подобно оповестяване, без това да е поискано от кандидат-приобретателя.

5.  Ако компетентните органи не се противопоставят писмено на планираното придобиване в рамките на срока за извършване на оценката, то се смята за одобрено.

6.  Компетентните органи могат да определят максимален срок за извършване на планираното придобиване и по целесъобразност да го удължат.

7.  Държавите-членки не могат да налагат изисквания, по-строги от определените в настоящата директива, за уведомяване и одобрение от компетентните органи на преки или непреки придобивания на права на глас или на капитал.

8.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел установяване на изчерпателен списък на сведенията по параграф 4, които да бъдат включени от кандидат-приобретателите в уведомлението, без да се засяга параграф 2.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 януари 2014 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

8a.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за установяване на стандартни формуляри, образци и процедури във връзка с реда и условията на процеса на консултации между съответните компетентни органи по член 11, параграф 2.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 1 януари 2014 г.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 13

Оценка

1.  При оценяване на планираното придобиване, за което е подадено уведомление по член 10, параграф 3, и на информацията, посочена в член 12, параграф 2, компетентните органи, с оглед гарантиране на стабилно и разумно управление на инвестиционния посредник, в който се планира придобиване, и като отчитат възможното въздействие на кандидат-приобретателя върху инвестиционния посредник, преценяват доколко кандидат-приобретателят е подходящ, както и разумността от финансова гледна точка на планираното придобиване, съгласно всеки един от следните критерии:

   а) репутацията на кандидат-приобретателя;
   б) репутацията и опита на всяко лице, което ще ръководи дейността на инвестиционния посредник в резултат на планираното придобиване;
   в) финансовата стабилност на кандидат-приобретателя, по-специално във връзка с вида дейност, която се извършва или предвижда в предприятието на инвестиционния посредник, в което се планира придобиване;
   г) дали инвестиционният посредник ще бъде в състояние да спазва и да продължава да спазва пруденциалните изисквания, които се основават на настоящата директива и ‐ в съответните случаи ‐ на други директиви, по-конкретно директиви 2002/87/ЕО и 2006/49/ЕО, и по-специално дали групата, от която той ще стане част, има структура, която позволява упражняване на ефективен надзор, ефективен обмен на информация между компетентните органи и разпределяне на отговорностите между компетентните органи;
   га) дали предложеното придобиване увеличава риска от конфликт на интереси;
   д) дали съществуват основания за подозрение, че във връзка с планираното придобиване се извършва, било е извършено или е имало опит за извършване на пране на пари или финансиране на тероризма по смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО или че осъществяването на планираното придобиване би увеличило риска от това.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове съгласно член 94, с които се коригират критериите, установени в първата алинея от настоящия параграф.

2.  Компетентните органи могат се противопоставят на планираното придобиване само ако са налице сериозни основания за това съгласно критериите, посочени в параграф 1, или ако предоставената от кандидат-приобретателя информация е непълна.

3.  Държавите-членки не могат да налагат предварителни условия във връзка с размера на участие, което следва да бъде придобито, нито да разрешават на компетентните си органи да разглеждат придобиването във връзка с икономическите нужди на пазара.

4.  Държавите-членки оповестяват списък с информацията, която е необходима за извършване на оценката и която следва да бъде предоставена на компетентните органи при изпращане на уведомлението, посочено в член 11, параграф 1. Необходимата информация следва да съответства и да бъде приспособена към характеристиката на кандидат-приобретателя и естеството на планираното придобиване. Държавите-членки не могат да изискват информация, която не е от значение за извършване на пруденциална оценка.

5.  Независимо от разпоредбите на член 12, параграфи 1, 2 и 3, когато на компетентния орган са изпратени уведомления за две или повече планирани придобивания или увеличения на квалифицираното участие в един и същ инвестиционен посредник, този орган третира кандидат-приобретателите при условия на равнопоставеност.

Член 14

Членство в разрешена схема за обезщетение на инвеститорите

Компетентният орган проверява дали всеки субект, който иска лиценз като инвестиционен посредник, изпълнява към момента на издаване на лиценза задълженията си по Директива 97/9/ЕО.

Настоящият член не се прилага по отношение на структурирани депозити, открити от кредитни институции, членуващи в схема за гарантиране на депозитите, призната съгласно Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозитите(44).

Член 15

Осигуряване на начален капитал

Държавите-членки гарантират, че компетентните органи не издават лиценз, ако инвестиционният посредник не разполага с достатъчен начален капитал в съответствие с изискванията на Директива 2006/49/ЕО с оглед на характера на съответната инвестиционна услуга или дейност.

Член 16

Организационни изисквания

1.  Държавата-членка по произход изисква от инвестиционния посредник да изпълнява организационните изисквания, изложени в параграфи от 2 до 8 и в член 17.

2.  Инвестиционният посредник установява адекватни политики и процедури, които са достатъчни да гарантират изпълнението от негова страна, включително от неговите ръководители, служители и обвързани агенти, на задълженията съгласно разпоредбите на настоящата директива, както и подходящи правила, регулиращи личните сделки, извършвани от тези лица.

3.  Инвестиционният посредник поддържа и прилага ефективни организационни и административни правила с оглед предприемането на всички разумни мерки за предотвратяването на конфликти на интереси, дефинирани в член 23, които по неблагоприятен начин засягат интересите на неговите клиенти. Тези мерки включват прилагането на политика и други необходими мерки за оценка на съвместимостта на инвестиционния продукт с потребностите на клиентите, на които този продукт ще бъде предлаган, както и за гарантиране, че инвестиционните продукти или структурираните депозити, разработени от дружеството за продажба на професионални или непрофесионални клиенти, отговарят на нуждите на определен целеви пазар и че инвестиционният посредник, който предлага на пазара инвестиционни продукти, гарантира предлагането на инвестиционния продукт на клиенти от целевата група. Търговските цели и вътрешните схеми за възнаграждение не стимулират продажбата на продукти извън целевата група. По-специално инвестиционен посредник, който разработва инвестиционни продукти, структурирани депозити или финансови инструменти, въвежда процес на одобрение на продуктите и взема всички необходими оперативни и процедурни мерки за осъществяването на този процес на одобрение на продукта. Необходимо е преди да бъдат пуснати или разпространени на пазара, инвестиционните продукти и финансовите инструменти да бъдат одобрени съгласно процеса на одобрение на продукта. Всички съответни рискове се преценяват внимателно и продуктите и инструментите се пускат или разпространяват само тогава, когато това е в интерес на целевата група клиенти. Процесът на одобрение на продукта гарантира, че съществуващите продукти се преразглеждат редовно, за да се гарантира, че продуктът продължава да отговаря на нуждите на определения целеви пазар. Процесът на одобрение на продукта се преразглежда ежегодно. Всеки инвестиционен посредник може по всяко време да предостави на съответния компетентен орган актуално и подробно описание на характера и елементите на своя процес на одобрение на продукта.

4.  Инвестиционният посредник предприема подходящи мерки за осигуряване на непрекъснатостта и редовността на изпълнението на инвестиционните услуги и дейности. За тази цел инвестиционният посредник използва подходящи и съизмерими системи, ресурси и процедури.

5.  Инвестиционният посредник гарантира, че предприема подходящи мерки за избягването на неоправдан допълнителен операционен риск, когато разчита на трето лице за изпълнението на оперативните функции, критични за непрекъснатото и удовлетворително предоставяне на услуги на клиентите и изпълнение на инвестиционни дейности. Възлагането на важни оперативни функции на трето лице не може да бъде извършвано по начин, който уврежда съществено качеството на вътрешния контрол и способността на надзорния орган да наблюдава изпълнението на всички задължения на инвестиционния посредник.

Инвестиционният посредник разполага с надеждни административни и счетоводни процедури, механизми за вътрешен контрол, ефективни процедури за оценка на риска и ефективни контролни и защитни мерки за системите за обработка на информацията.

6.  Инвестиционният посредник съхранява информация за всички извършвани от него услуги и предприемани от него сделки, достатъчна, за да осигури възможност за компетентния орган да наблюдава спазването на изискванията съгласно настоящата директива, и по-специално да гарантира, че инвестиционният посредник е изпълнил всички задължения по отношение на клиентите или потенциалните си клиенти.

7.  Информацията включва записи на телефонни разговори или електронни съобщения, отнасящи се най-малко до сделките, които се сключват при извършване на търговия за собствена сметка и по нареждания на клиенти, когато се предоставят услуги по приемане и предаване на нареждания и по изпълнение на нареждания за сметка на клиенти.

Държавите членки могат да отменят задължението за запис на телефонни разговори, когато инвестиционният посредник не получава и не предава поръчки, нито изпълнява поръчки от името на клиенти като основна част от дейността си.

По отношение на съобщенията между финансови институции и непрофесионални клиенти, вместо записите по параграф 1, държавите членки могат да признават подходящото документиране на съдържанието на подобни телефонни разговори под формата на протокол, подписан от клиента.

Направените записи на телефонни разговори или електронни съобщения съгласно алинея 1 или протоколът, изготвен съгласно алинея 2, се предоставят на съответните клиенти при поискване. Държавите членки изискват съхраняването на тези записи до една година след приключването на инвестицията.

Съответните лица от инвестиционния посредник могат да поемат разговорите и съобщенията, посочени в алинея 1, само на оборудване, което е предоставено от инвестиционния посредник и на което се съхраняват записите.

8.  Когато инвестиционният посредник държи финансови инструменти, принадлежащи на клиенти, той предприема адекватни мерки за защитата на правата на собственост на клиентите, особено в случай на несъстоятелност на инвестиционния посредник, и за предотвратяване използването на инструменти на клиента в операции за собствена сметка, освен с изричното съгласие на клиента.

9.  Когато инвестиционният посредник държи средства, които принадлежат на клиенти, той предприема адекватни мерки за защитата на правата на клиентите и, освен в случай на кредитни институции, за предотвратяване използването на средства на клиента в операции за собствена сметка.

10.  Инвестиционният посредник не може да сключва с непрофесионални клиенти споразумения за финансово обезпечение с прехвърляне на правата с цел обезпечаване или покриване на настоящи или бъдещи, действителни или условни, или очаквани задължения.

11.  В случай на клонове на инвестиционни посредници компетентният орган на държава-членка, в която се намира клонът, налага задължението, установено в параграфи 6 и 7, по отношение на предприетите от този клон сделки, без да се засяга възможността на компетентния орган на държавата-членка по произход на инвестиционния посредник да има пряк достъп до посочената информация.

12.  На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 94 ▌ относно конкретните организационни изисквания по параграфи 2‐9, които да бъдат наложени на инвестиционните посредници и на клоновете на лицензирани съгласно член 43 посредници от трети държави, извършващи различни инвестиционни услуги и/или дейности и допълнителни услуги или комбинация от двете.

Член 17

Алгоритмична и високочестотна търговия

1.  Инвестиционните посредници, които извършват алгоритмична търговия, трябва да имат ефективни системи и механизми за контрол на риска, подходящи за управлението на стопанската дейност, за да гарантират, че системите им за търговия са устойчиви и имат достатъчен капацитет, че в тях са заложени подходящи прагове и ограничения за търговията и че не допускат предаването на грешни нареждания или действието на системата по друг начин, който може да причини или да допринесе за смущения във функционирането на пазара. Тези посредници трябва да имат ефективни системи и механизми за контрол на риска, за да гарантират, че системите им за търговия не могат да бъдат използвани за цели, които противоречат на разпоредбите на Регламент (ЕС) № [Регламент за пазарните злоупотреби ‐ РПЗ] или на правилника на мястото за търговия, с което са свързани. Посредникът трябва да има ефективни правила за осигуряване на непрекъснатост на стопанската дейност при непредвиден срив на системите му за търговия и да гарантира, че системите му се подлагат на пълни изпитвания и се наблюдават по подходящ начин, за да се осигури спазването на изискванията по настоящия параграф.

2.  Всеки инвестиционен посредник, който извършва алгоритмична търговия, най-малко веднъж годишно по собствена инициатива и по всяко друго време, при поискване, представя на компетентния орган на държавата-членка по произход подробно описание на стратегията си за алгоритмична търговия и подробни сведения за параметрите или ограниченията за търговията, заложени в системата, за механизмите за спазване на законодателните изисквания и за контрол на риска, въведени с цел изпълнение на условията по параграф 1, и за изпитванията на системите си. Инвестиционният посредник, при поискване от компетентния орган, предоставя допълнителна информация за извършваната от него алгоритмична търговия и използваните за целта системи.

2a.  Всеки инвестиционен посредник, който изпълнява стратегия за високочестотна търговия, съхранява в одобрен формат необработената одитна пътека на всички котировки и на търговските дейности, извършвани на всяко място за търговия, и при поискване ги предоставя на компетентния национален орган.

3.  Всеки инвестиционен посредник, който участва в поддържане на пазара, включително чрез участие в схема за поддържане на пазара, предлагана от място за търговия, сключва обвързващо писмено споразумение между дружеството и мястото за търговия по отношение на основните задължения, произтичащи от участието в схемата за поддържане на пазара, и се придържа към условията на това споразумение, включително разпоредбите за ликвидността. Инвестиционният посредник разполага с ефективни системи и механизми за контрол, за да гарантира, че изпълнява своите задължения по всяко време съгласно обвързващото писмено споразумение. Когато инвестиционен посредник прилага алгоритмична стратегия за търговия, за да изпълни задълженията си като маркет мейкър, той гарантира, че алгоритъмът действа непрекъснато през работното време на мястото за търговия, към което той предава нареждания или посредством чиито системи изпълнява сделки и че с параметрите или ограниченията на алгоритъма се гарантира, че инвестиционният посредник обявява обвързващи конкурентни котировки и така периодично и текущо се осигурява ликвидност на тези места за търговия, независимо от пазарните условия, освен ако писменото споразумение не предвижда друго.

4.  Инвестиционните посредници не осигуряват спонсориран и непокрит пазарен достъп до място за търговия. Всеки инвестиционен посредник, който осигурява пряк пазарен достъп до място за търговия, трябва да има ефективни системи и механизми за контрол, които гарантират, че правилно се анализира и преразглежда въпросът, дали използващите тази услуга лица са подходящи, че не се допуска тези лица да надвишават подходящи предварително зададени ограничения за търговията и кредита, че сделките на тези лица се наблюдават по подходящ начин и че има целесъобразни механизми за контрол на риска, които не допускат извършване на сделки, способни да създадат рискове за самия инвестиционен посредник, да допринесат за смущения във функционирането на пазара или да противоречат на Регламент (ЕС) № [РПЗ] или на правилника на мястото за търговия. Инвестиционният посредник сключва с всяко ползващо услугата лице обвързващо писмено споразумение, в което се уреждат основните права и задължения във връзка с предоставянето на услугата и съгласно което посредникът запазва отговорността си да гарантира, че извършваните посредством тази услуга сделки отговарят на изискванията на настоящата директива, Регламент (ЕС) № [РПЗ] и правилника на мястото за търговия.

5.  Всеки инвестиционен посредник, който действа като общ клирингов член за други лица, трябва да има ефективни системи и механизми за контрол, за да гарантира, че клирингови услуги се предоставят само на лица, които са подходящи и отговарят на ясни критерии, и че спрямо тези лица се прилагат целесъобразни изисквания за намаляване на рисковете за посредника и за пазара. Инвестиционният посредник сключва със съответното лице обвързващо писмено споразумение, в което се уреждат основните права и задължения във връзка с предоставянето на посочената услуга.

6.  На Комисията се предоставят правомощията да приема съгласно член 94 делегирани актове за определяне на подробните организационни изисквания по параграфи 1‐5, които трябва да бъдат налагани на инвестиционните посредници, извършващи различни инвестиционни услуги и/или дейности и допълнителни услуги, или комбинация от тях.

Член 18

Процес на извършване и приключване на сделките в многостранна система за търговия (МСТ) и организирана система за търговия (ОСТ)

1.  Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, които организират МСТ или ОСТ, в допълнение към изпълнението на изискванията, определени в член 16, да установяват прозрачни правила и процедури за справедливо търгуване по установения ред, както и да въвеждат обективни критерии за ефективното изпълнение на нареждания. Те трябва да имат правила за разумно управление на техническите операции на системата, включително ефективни правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността за преодоляване на рисковете от срив на системите.

2.  Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, които организират МСТ или ОСТ, да установяват прозрачни правила относно критериите за определяне на финансовите инструменти, които могат да бъдат търгувани в рамките на техните системи.

Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, които организират МСТ или ОСТ, в съответните случаи да осигуряват достъп до достатъчно информация или да бъдат убедени, че има такъв достъп до достатъчно информация, която е на разположение за обществеността и позволява нейните ползватели да вземат инвестиционно решение, като се отчитат характерът на потребителите и типовете търгувани инструменти.

3.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ да въвеждат, публикуват и поддържат прозрачни и недискреционни правила въз основа на обективни критерии, които да уреждат достъпа до системата.

3a.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, да разполагат с правила за ясно определяне и преодоляване на евентуални конфликти на интереси между интересите на МСТ или ОСТ, интересите на техните собственици или оператори и правилното функциониране на МСТ или ОСТ, както и за справяне с потенциалните неблагоприятни последици за функционирането на МСТ или ОСТ или за участниците в тях, произтичащи от тези конфликти на интереси.

4.  Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, ясно да информират ползвателите на системата за техните отговорности за сетълмента на сделките, извършвани чрез тази система. Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, да въвеждат необходимите условия за улесняване на ефективния сетълмент на сделките, сключени в рамките на МСТ или ОСТ.

4a.  Държавите членки изискват от МСТ или ОСТ наличието на поне трима реално активни членове или ползватели, всеки от които да има възможност за взаимодействие с всички останали лица по отношение на ценообразуването.

5.  Когато прехвърлима ценна книга, която е допусната за търговия на регулиран пазар, се търгува също и на МСТ или ОСТ без съгласието на емитента, емитентът няма каквото и да е било задължение, свързано с първоначалното или текущото разкриване или разкриването по конкретен повод на финансова информация по отношение на тази МСТ или ОСТ.

6.  Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, незабавно да изпълняват всяко указание на своя компетентен орган съгласно член 72 параграф 1 за спиране на търговията с даден финансов инструмент или за отстраняването му от търговия.

7.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, да предоставят на компетентния орган и на ЕОЦКП подробно описание за функционирането на МСТ или ОСТ, включително връзките или участието на регулиран пазар, МСТ, ОСТ или систематичен участник, притежаван от същия инвестиционен посредник или пазарен оператор, както и списък на техните членове и/или ползватели. За всеки издаден лиценз на инвестиционен посредник или пазарен оператор за организиране на МСТ или ОСТ се подава уведомление до ЕОЦКП. ЕОЦКП изготвя списък на всички МСТ и ОСТ в Европейския съюз. Списъкът съдържа информация за предоставяните от МСТ или ОСТ услуги и включва уникалния идентификационен код на МСТ или ОСТ, който трябва да бъде използван в отчетите съгласно член 23 и съгласно членове 5 и 9 от Регламент (EС) № …/… [РПФИ]. ЕОЦКП бива уведомяван за всеки издаден лиценз. ЕОЦКП публикува на своята страница в интернет този списък и го актуализира.

8.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се определят съдържанието и формата на описанието и уведомлението по параграф 8.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](45).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 19

Специални изисквания за МСТ

1.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи МСТ, като допълнение към спазването на изискванията по членове 16 и 18, да въведат и прилагат недискреционни правила за изпълнение на нареждания в системата.

2.  Държавите-членки изискват правилата по член 18, параграф 4, уреждащи достъпа до МСТ, да отговарят на условията по член 55, параграф 3.

3.  Държавите-членки изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи МСТ, да разполагат с правила:

   а) за обезпечаване на необходимите ресурси за справяне с рисковете, на които те са изложени, за прилагането на подходящи мерки и системи за идентифициране на всички значителни рискове за функционирането им и за внедряването на ефективни мерки за смекчаване на тези рискове;
   б) за ясно определяне и преодоляване на възможните отрицателни последствия за действието на МСТ или за участниците в нея, произтичащи от конфликт между интересите на МСТ, собствениците или оператора й и стабилното действие на МСТ;
   в) за вземането на ефективни мерки за улесняване на ефективното и навременно приключване на сделките, изпълнявани чрез техните системи; както и
   г) за разполагане към момента на издаване на лиценза и на постоянна основа с достатъчно финансови ресурси за улесняване на тяхното системно функциониране, като се има предвид характерът и обхватът на сделките, които се сключват на пазара, както и обхватът и степента на рисковете, на които те са изложени.

4.  Държавите членки изискват от всяка МСТ да изпълнява разпоредбите на член 51 и член 51, буква а) и за тази цел да има ефективни системи, процедури и правила.

5.  Държавите-членки гарантират, че членове 24, 25, 27 и 28 не се прилагат към сделките, които са сключени съгласно разпоредбите, регулиращи МСТ, между нейните членове или участници или между МСТ и нейните членове или участници във връзка с използването на МСТ. Членовете или участниците в МСТ обаче трябва да спазват задълженията, които са предвидени в членове 24, 25, 27 и 28, по отношение на своите клиенти, когато изпълняват нарежданията им чрез МСТ, действайки за тяхна сметка.

Член 20

Специални изисквания за ОСТ

1.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи ОСТ, да въведат механизми, които не допускат изпълнението на нареждания на клиенти в ОСТ за сметка на собствения капитал на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ ОСТ, или на субект, който е част от същата корпоративна група и/или юридическо лице като инвестиционния посредник и/или пазарния оператор.

Инвестиционният посредник или пазарният оператор, или всеки субект, който е част от същата корпоративна група, и/или юридическо лице като инвестиционния посредник и/или пазарния оператор няма право да действа като систематичен участник на ОСТ, организирана от него, и ОСТ не се свързва със систематичен участник по начин, позволяващ взаимодействие между нарежданията в рамките на ОСТ и нарежданията или котировките на систематичния участник. Никоя ОСТ няма право да се свързва с друга ОСТ по начин, позволяващ взаимодействие между нарежданията в различните ОСТ.

1a.  При допускането на облигации, структурирани финансови продукти или квоти за емисии до търговия на регулиран пазар или на МСТ държавите членки изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи единствено ОСТ, да допускат изпълнението на големи по мащаб нареждания в рамките на ОСТ.

1б.  Инвестиционните посредници или пазарните оператори, организиращи ОСТ, имат право на преценка при организацията на ОСТ само по отношение на:

   а) начина на изпълнение на нареждането; както и
   б) взаимодействието между клиентите.

2.  В заявлението за лиценз за ОСТ се включва подробно обяснение защо системата не отговаря на условията за и не може да действа като регулиран пазар, МСТ или систематичен участник. След получаването на разрешение операторът на ОСТ докладва ежегодно на компетентния орган, като предоставя актуализирано обяснение.

2a.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи ОСТ, да предприемат подходящи мерки за идентифициране и управление на евентуални конфликти на интереси, възникнали във връзка с надзора и действието на ОСТ, които могат да повлияят неблагоприятно на членовете или участниците в ОСТ.

3.  Държавите-членки гарантират, че спрямо сделките, сключвани на ОСТ, се прилагат членове 24, 25, 27 и 28.

4.  Държавите членки изискват от ОСТ да изпълняват разпоредбите на член 51 и член 51, буква а) и за тази цел да разполагат с ефективни системи, процедури и правила.

ГЛАВА II

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Pаздел 1

Общи разпоредби

Член 21

Редовен преглед на условията за първоначално издаване на лиценз

1.  Държавите-членки изискват от всеки инвестиционен посредник, който е получил лиценз на тяхната територия, винаги да спазва условията за първоначалното издаване на лиценз, определени в глава I от настоящия раздел.

2.  Държавите-членки изискват от компетентните органи да установят подходящи методи за наблюдение на изпълнението на задължението от страна на инвестиционните посредници съгласно параграф 1. Те изискват от инвестиционните посредници да уведомяват компетентните органи за всякакви съществени изменения на условията за първоначалното издаване на лиценз.

ЕОЦКП може да разработва насоки относно методите на наблюдение, посочени в настоящия параграф.

Член 22

Общо задължение по отношение на текущия надзор

▌Държавите-членки гарантират, че компетентните органи наблюдават дейността на инвестиционните посредници, за да оценяват изпълнението на условията за извършване на дейност, предвидени в настоящата директива. Държавите-членки гарантират, че има подходящи мерки, които осигуряват възможност за компетентните органи да получават необходимата информация за оценка на изпълнението на тези задължения от инвестиционните посредници.

Член 23

Конфликт на интереси

1.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да предприемат всички необходими мерки за идентифициране на всички конфликти на интереси между тях, включително техните ръководители, служители и обвързани агенти или всяко лице, пряко или косвено свързано с тях чрез отношение на контрол, и техните клиенти или между отделните клиенти, които възникват в процеса на предоставяне на всякакви инвестиционни и допълнителни услуги или комбинации от тях, включително и конфликтите на интереси, възникнали в резултат от получаването на стимули от трети страни или от самото възнаграждение на посредника, както и от други механизми за стимулиране.

2.  Когато организационните или административните правила, въведени от инвестиционен посредник в съответствие с член 16, параграф 3 за предотвратяването или уреждането на конфликтите на интереси, не са достатъчни да гарантират, че ще бъдат предотвратени рисковете от накърняване на интересите на клиенти, инвестиционният посредник оповестява по ясен начин общия характер и/или източниците на конфликт на интереси, преди да сключва сделки за негова сметка.

3.  На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове в съответствие с член 94 за:

   а) определяне на мерките, които може основателно да се очаква да бъдат предприети от инвестиционните посредници за идентифициране, предотвратяване, управление и/или разкриване на конфликтите на интереси, когато се предоставят различни инвестиционни и допълнителни услуги и комбинации от тях;
   б) установяване на подходящи критерии за определяне на видовете конфликти на интереси, чието съществуване може да накърнява интересите на клиентите или потенциалните клиенти на инвестиционен посредник.

Pаздел 2

Разпоредби за гарантиране на защитата на инвеститорите

Член 24

Общи принципи и предоставяне на информация на клиентите

1.  Държавите-членки изискват от инвестиционния посредник, когато предоставя на клиенти инвестиционни услуги и/или в съответните случаи допълнителни услуги, да действа честно, коректно и професионално, отчитайки максимално интересите на своите клиенти, и по-специално да спазва принципите, изложени в настоящия член и член 25.

1a.  Държавите членки гарантират, че когато инвестиционните посредници разработват инвестиционни продукти или структурирани депозити за продажба на професионални или непрофесионални клиенти, тези продукти се разработват така, че да отговорят на потребностите на даден целеви пазар в рамките на съответната категория клиенти. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници предприемат разумни мерки за гарантиране, че всеки инвестиционен продукт се продава и разпространява сред клиентите от целевата група и че търговските цели и вътрешните схеми за възнаграждение или стимулиране не насърчават маркетинга и разпространението на инвестиционния продукт извън целевата група. Държавите членки изискват от инвестиционните посредници, които разработват инвестиционни продукти или структурирани депозити за продажба на професионални или непрофесионални клиенти, да предоставят информация на трети страни, действащи като дистрибутори на съответния целеви пазар на продукта.

1б.  Държавите членки гарантират, че начинът, по който даден инвестиционен посредник възнаграждава своите служители, назначените представители или други инвестиционни посредници не възпрепятства изпълнението на неговото задължение за действие в най-добрия интерес на клиентите. Държавите членки гарантират, че когато служителите предоставят консултации относно инвестиционни продукти или финансови инструменти или ги продават на непрофесионални клиенти, структурите за възнаграждение на участващите служители не накърняват способността им да дават, при необходимост, обективни препоръки или да предоставят информация по справедлив, ясен и неподвеждащ начин съгласно параграф 2, както и че те не допринасят по друг начин за появата на неоправдани конфликти на интереси.

По-специално държавите членки гарантират, че:

   а) възнаграждението до голяма степен не зависи от целите за продажба или рентабилност на инвестиционните продукти или финансовите инструменти;
   б) възнаграждението или други условия, включително оценката на изпълнението, не стимулират служителите да препоръчват специален инвестиционен продукт или финансов инструмент на непрофесионален клиент, когато инвестиционният посредник би могъл да предложи друг инвестиционен продукт или финансов инструмент, който да отговаря по-добре на целите на този клиент.

1в.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници не се считат за изпълнили задълженията си по член 23 или по алинея 1 от настоящия член, по-специално когато те плащат на лице, различно от клиента, получават такса или комисиона, предоставят или получават непарично възнаграждение във връзка с предоставянето на инвестиционна услуга или допълнителна услуга от която и да е страна, с изключение на клиента, различна от заплащането на такса или комисиона, или предоставянето на непарично възнаграждение е замислено така, че да се повиши качеството на съответната услуга за клиента без това да е в ущърб на изпълнението на задължението на посредника да действа в най-добрия интерес на клиента, както и:

   а) се прехвърля на инвеститора, заедно с документация, в която подробно се описват всички услуги, такси или комисиони, свързани с него;
   б) дава възможност или е необходимо за предоставянето на инвестиционни услуги, като например разходи за попечителство, сетълмент и валутни такси, регулаторни такси или хонорари за правни услуги, които поради своя характер не могат да доведат до пораждането на конфликти със задълженията на инвестиционния посредник да действа честно, справедливо и професионално в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти; или
   в) неговата наличност, естество и размер, или когато размерът не може да бъде установен, методът за изчисляване на този размер, трябва да бъдат ясно обяснени на клиента по всеобхватен, точен и разбираем начин преди предоставянето на съответната услуга;
  

освен, ако държавите членки предвидят, че изискванията по настоящия параграф са изпълнени, единствено ако стойността на таксата, комисионата или непаричното възнаграждение се прехвърля на клиента.[Изм. 5]

2.  Всяка информация, включително маркетингови съобщения, предавана от инвестиционния посредник до клиенти или потенциални клиенти, трябва да е коректна, ясна и да не е подвеждаща. Маркетинговите съобщения трябва да са ясно означени като такива.

3.  На клиентите или потенциалните клиенти се предоставя подходяща информация в подходящия момент за:

   инвестиционния посредник и предоставяните от него услуги; когато се предоставят инвестиционни консултации, информацията следва да посочва обхвата на продуктите, включени в консултациите,
   продуктовите структури и категоризацията на клиента на съответния целеви пазар, финансовите инструменти и предложените инвестиционни стратегии; тази информация следва да включва подходящи указания и предупреждения за рисковете, свързани с инвестиции в тези продуктови структури, финансови инструменти или по отношение на конкретни инвестиционни стратегии,
   местата за изпълнение,
   разходите и свързаните с тях такси във връзка с инвестициите или допълнителните услуги и всеки инвестиционен продукт, структуриран депозит или финансови инструменти, препоръчвани или продавани на клиентите.

За всички инвестиционни продукти информацията по алинея 1 следва да включва общия размер на инвестицията чрез стандартизирано представяне на кумулативния ефект върху приходите от всички удръжки, включително таксите и разходите, които не произтичат от настъпването на риска за базовия пазар, въз основа на стандартизирано представяне, изразено като парична сума преди инвестицията, което се прави най-малко веднъж годишно за всяка реална инвестиция.

3а.  Когато се предоставят инвестиционни консултации или дискреционно управление на портфейл, подходящата информация съгласно параграф 3 се предоставя преди инвестиционната консултация и включва следното:

   а) гамата от инвестиционни продукти и финансови инструменти, на които ще се основава препоръката, и по-специално дали гамата е ограничена до финансови инструменти, емитирани или предлагани от субекти, намиращи се в тесни връзки с инвестиционния посредник;
   б) дали потребителят заплаща такса за консултациите и ако е така, таксата или основата за изчисляването й;
   в) дали посредникът получава такси, комисиони, парични или непарични възнаграждения или други стимули от трети страни във връзка с предоставянето на инвестиционни консултации и, по целесъобразност, механизмите за прехвърляне на стимулите на клиента;
   г) дали инвестиционният посредник ще предоставя на клиента периодична оценка за пригодността на финансовите инструменти, препоръчани на клиентите,

Информацията по първата алинея и параграф 1в, буква в) се предоставя в разбираема форма, така че клиентите или потенциалните клиенти да могат да разберат характера и рисковете на инвестиционната услуга и специфичния тип финансов инструмент, който се предлага, и впоследствие да вземат информирани инвестиционни решения. Държавите членки могат да изискат тази информация ▌да бъде предоставяна в стандартизиран формат.

4.  В случаите, когато инвестиционната услуга е предложена като част от финансов продукт, за който вече се прилагат други разпоредби на законодателството на Европейския съюз или общите европейски стандарти, свързани с кредитните институции и потребителските кредити и отнасящи се до информационни изисквания, за тази услуга няма да се прилагат допълнителните задължения, изложени в параграфи 2, 3 и 3а.

5.  Държавите членки могат допълнително да забранят или да ограничат още повече предлагането или получаването на такси, комисиони или непарични възнаграждения във връзка с предоставянето на инвестиционна консултация или дискреционно управление на портфейл. Това може да включва изискването всички подобни такси, комисиони или непарични възнаграждения да бъдат връщани на клиента или да бъдат приспадани от такси, плащани от клиента.

5a.  Освен това държавите членки изискват в случаите, когато даден инвестиционен посредник информира клиента, че консултацията или управлението на дискреционен портфейл се предоставя независимо, инвестиционният посредник да анализира достатъчно голям брой инвестиционни продукти или финансови инструменти, предлагани на пазара, които са достатъчно диверсифицирани от гледна точка на вида и емитентите си или доставчиците на продукти, така че да се гарантира, че инвестиционните цели на клиента могат да бъдат реализирани по подходящ начин, и които не се ограничават до финансовите инструменти, емитирани или предлагани от субекти, намиращи се в тесни връзки с инвестиционния посредник.

Когато инвестиционният посредник информира клиента, че инвестиционната консултация се предоставя независимо, държавите членки гарантират, че се забранява приемането на всякакви такси, комисиони или непарични възнаграждения във връзка с инвестиционната консултация или дискреционното управление на портфейл.[Изм. 6]

6.  Държавите членки изискват, когато даден инвестиционен посредник предлага дискреционно управление на портфолио, да оповестява в периодични доклади всички изплатени или получени стимули във връзка с дискреционното управление на портфолио през предшестващия период. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници не възнаграждават или оценяват резултатите на своите служители, представители или други свързани инвестиционни посредници по начин, който противоречи на способността им да действат в най-добрия интерес на клиентите. [Изм. 7]

7.  Когато инвестиционна услуга се предоставя на непрофесионален клиент заедно с друга услуга или продукт като част от пакет или като условие за същото споразумение или пакет, инвестиционният посредник уведомява клиента дали е възможно да купи различните части поотделно и му представя информация за разходите и таксите за всяка част поотделно.

До […](46) ЕОЦКП, в сътрудничество с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), чрез съвместния комитет на европейските надзорни органи, разработва и след това периодично актуализира насоки за оценяването и надзора върху практиките на кръстосани продажби, като посочва по-специално при какви условия се счита, че практиките на кръстосани продажби не отговарят на изискванията по параграф 1.

8.  На Комисията се предоставят правомощията да приема съгласно член 94 делегирани актове, с които да се гарантира, че инвестиционните посредници спазват изложените в настоящия член принципи при предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги на клиентите, включително условията, на които информацията трябва да отговаря, за да бъде честна, ясна и неподвеждаща, детайлите относно съдържанието и формата на информацията за клиентите във връзка с инвестиционните посредници и техните услуги, критериите за оценка на различните емитенти и доставчици на продукти за предоставянето на независими инвестиционни консултации, критериите за оценка на изпълнението на условията от посредниците, които получават стимули със задължението да действат честно, справедливо и професионално в най-добрия интерес на клиента. В тези делегирани актове се отчита следното: [Изм. 8]

   а) характерът на услугата или услугите, предлагани или предоставяни на клиента или потенциалния клиент, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките;
   б) характерът на инвестиционните продукти, които се предлагат или разглеждат, в т.ч. различните видове финансови инструменти и влогове по член 1, параграф 2;
   в) дали клиентът или потенциалният клиент е непрофесионален или професионален клиент или ‐ в случая по параграф 3 ‐ дали е определен като приемлив контрагент;
   ва) параметрите на стандартизираното представяне по параграф 3.

Член 25

Оценка за подходяща и уместна услуга и представяне на информация на клиентите

-1.  Държавите членки изискват инвестиционните посредници да гарантират и да докажат, че физически лица, които предоставят на клиенти инвестиционни консултации или информация относно инвестиционни продукти, инвестиционни услуги или допълнителни услуги от името на даден инвестиционен посредник, притежават необходимите знания и компетентност да изпълняват задълженията си по член 24 и по настоящия член, и публикуват критериите, използвани за оценяване на знанията и компетентността.

1.  Когато инвестиционният посредник предоставя инвестиционни консултации или извършва управление на портфейла, той получава необходимата информация относно знанията и опита на клиента или потенциалния клиент в инвестиционната област, съответстващи на специфичния тип продукт или услуга, неговия финансов статус, включително способността му да понася загуби, допустимото за него равнище на риск и инвестиционните му цели, така че да направи може да препоръча на клиента или потенциалния клиент инвестиционните услуги и финансовите инструменти, които са подходящи за него и които по-специално съответстват на допустимото за него равнище на риск и на способността му да понася загуби.

Държавите членки гарантират, че в случаите, когато даден инвестиционен посредник предоставя инвестиционна консултация с препоръка за пакетна продажба на услуги или продукти съгласно член 24, параграф 7, всеки отделен компонент, както и пакетът като цяло, е подходящ за клиента.

2.  Държавите членки гарантират, че когато инвестиционните посредници предоставят инвестиционни услуги, различни от тези, посочени в параграф 1, те искат от клиента или потенциалния клиент да предостави информация за своите знания и опит в инвестиционната област, съответстващи на конкретния тип продукт или услуга, които се предлагат или търсят, така че инвестиционният посредник да може да прецени дали планираната инвестиционна услуга или продукт са подходящи за клиента. Когато се предвижда пакетна продажба на услуги или продукти съгласно член 24, параграф 7, при оценяването следва да се разгледа дали всеки отделен компонент, както и пакетът като цяло, е подходящ.

Когато инвестиционен посредник счита въз основа на получената съгласно предишната алинея информация, че продуктът или услугата не са подходящи за клиента или потенциалния клиент, инвестиционният посредник предупреждава клиента или потенциалния клиент. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизиран формат.

Когато клиентът или потенциалният клиент не предоставя посочената в първа алинея информация или предоставя недостатъчна информация относно своите знания и опит, инвестиционният посредник го предупреждава, че не може да определи дали планираната услуга или продукт са подходящи за него. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизиран формат.

3.  Държавите членки разрешават на инвестиционните посредници, когато предоставят инвестиционни услуги, които се състоят само в изпълнение или приемане и предаване на нареждания на клиенти със или без допълнителни услуги (с изключение на допълнителните услуги, посочени в раздел Б, параграф 1 от приложение 1), да предоставят тези инвестиционни услуги на своите клиенти, без да е необходимо да получават информацията или да извършват оценката, както е предвидено в параграф 2, когато са изпълнени всички следни условия:

  а) услугите са свързани с някой от следните финансови инструменти:
   i) акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, или в МСТ, когато това са акции на дружества, с изключение на дяловете в колективни инвестиционни схеми (КИС), които не са предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), и акциите, които включват дериватен инструмент, освен ако дериватният инструмент не увеличава риска за инвеститора;
   ii) облигации или други форми на секюритизиран дълг, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, или в МСТ, с изключение на облигациите или другите форми на секюритизиран дълг, които включват дериватен инструмент или имат структура, поради която за клиента би било по-трудно да разбере свързания риск, освен ако дериватният инструмент не увеличава риска за инвеститора;
   iii) инструменти на паричния пазар, изключение на тези, които включват дериватен инструмент или имат структура, поради която за клиента би било по-трудно да разбере свързания риск, освен ако дериватният инструмент не увеличава риска за инвеститора;
   iv) акции или дялове в ПКИПЦК ▌;
   v) други некомплексни финансови инструменти по смисъла на настоящия параграф.

За целите на настоящата буква, пазарът на дадена трета държава се счита за еквивалентен на регулиран пазар, ако изискванията и процедурата по член 4, параграф 1, алинеи 3 и 4 от Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване(47) са спазени.

   б) услугата се предоставя по инициатива на клиента или потенциалния клиент,
   в) клиентът или потенциалният клиент е ясно информиран, че при предоставянето на тази услуга от инвестиционния посредник не се изисква да преценява дали предоставяният или предлаганият инструмент или услуга са подходящи или уместни и че поради това той няма да се възползва от защитата на съответните правила за осъществяване на дейността. Това предупреждение може да бъде извършвано в стандартизиран формат,
   г) инвестиционният посредник изпълнява задълженията си съгласно член 23.

4.  Инвестиционният посредник създава дело, което включва документа или документите, съгласувани между посредника и клиента и определящи правата и задълженията на страните, както и другите условия, при които посредникът предоставя услуги на клиента. Правата и задълженията на страните по договора могат да бъдат уредени чрез позоваване на други документи или правни текстове.

5.  Клиентът трябва да получава от инвестиционния посредник ▌адекватни отчети на траен носител за предоставяните услуги. Тези отчети включват периодично представяне на информация на клиентите, която е съобразена с вида и сложността на съответните финансови инструменти и характера на предоставяната услуга, и ‐ в съответните случаи ‐ сведения за свързаните със сделките разходи и извършените услуги за сметка на клиента. При предоставянето на инвестиционна консултация на непрофесионални клиенти инвестиционният посредник предоставя на клиента запис на траен носител, с цел уточняване най-малко целите на клиента, препоръките и степента, в която предоставените препоръки отговарят на характеристиката и целите на клиента. В случаите, когато инвестиционен посредник предлага дискреционно управление на портфолио, когато инвестиционен посредник, предоставящ инвестиционна консултация, информира клиента, че ще предоставя периодична оценка в съответствие с член 24, параграф 3а, буква г) на целесъобразността на финансовите инструменти, той информира клиента за честотата на оценката и свързаното съобщение, а докладът съдържа информация за ефективността на съответните финансови инструменти, а в случаите, когато се предоставя инвестиционна консултация или дискреционно управление на портфолио - актуализирана оценка на целесъобразността на тези инвестиционни продукти.

6.  На Комисията се предоставят правомощията да приема съгласно член 94 делегирани актове, с които да се гарантира, че инвестиционните посредници спазват изложените в параграфи 1 - 5 принципи при предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги на клиентите. В тези делегирани актове по-конкретно се посочват критерии за оценяването на знанията и компетентността, изисквани по силата на параграф 1, и се отчита следното:

   а) характерът на услугата или услугите, предлагани или предоставяни на клиента или потенциалния клиент, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките;
   б) характерът на продуктите, които се предлагат или разглеждат, в т.ч. различните видове финансови инструменти и банкови влогове по член 1, параграф 2 ;
   в)  дали клиентът или потенциалният клиент е непрофесионален или професионален клиент или ‐ в случая по параграф 5 ‐ дали е определен като приемлив контрагент.

7.  ЕОЦКП разработва до [...](48) насоки за оценяване на финансовите инструменти със структура, поради която за клиента е трудно да разбере свързаните рискове, както е посочено в параграф 3, буква а), и редовно ги актуализира.

Член 26

Предоставяне на услуги чрез посредничеството на друг инвестиционен посредник

Държавите членки разрешават на инвестиционния посредник, който получава указания за изпълнението на инвестиционни или допълнителни услуги за сметка на клиент чрез посредничеството на друг инвестиционен посредник, да използва информация на клиента, получена от втория посредник. Инвестиционният посредник, който посредничи при указанията, остава отговорен за пълнотата и точността на предаваната информация.

Инвестиционният посредник, който получава указание да извърши услуги за сметка на клиент по този начин, може да разчита на всякакви препоръки по отношение на услугата или сделката, които са предоставени на клиента от друг инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник, който посредничи при указанията, остава отговорен за уместността на предоставените препоръки или консултации по отношение на клиента.

Инвестиционният посредник, който получава указания или нареждания от клиенти чрез посредничеството на друг инвестиционен посредник, остава отговорен за извършването на услугата или сключването на сделката, въз основа на всяка информация или препоръка и съгласно съответните разпоредби на този дял.

Член 27

Задължение за изпълнение на нареждания при най-благоприятни условия за клиента

1.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници, когато изпълняват нареждания, да предприемат всички необходими мерки за получаването на възможно най-добрия резултат за клиентите си, като се имат предвид цената, разходите, скоростта, вероятността за изпълнение и сетълмент, обема, характера и всяко друго съображение, свързано с изпълнението на нареждането. Когато обаче е налице специфично указание от клиента, инвестиционният посредник изпълнява нареждането, като следва това специфично указание.

Когато инвестиционно дружество изпълнява поръчка от името на непрофесионален инвеститор, възможно най-добрият резултат се определя по отношение на общата престация, представляваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението, които включват всички разходи, понесени от клиента, които са пряко свързани с изпълнението на поръчката, включително таксите на мястото на изпълнение на поръчки, такси за клиринг и сетълмент, както и други такси, платени на трети страни, свързани с изпълнението на поръчката.

1a.  Инвестиционните дружества не получават никакво възнаграждение, отстъпка или непарична облага за насочване на поръчки до конкретно място за търговия или изпълнение на поръчки.

2.  Държавите членки изискват от всяко място за изпълнение на нареждания да предоставя безплатно на обществеността сведения за качеството на изпълнение на сделките на това място най-малко на всяко тримесечие, а след изпълнението на сделка от името на клиент инвестиционният посредник предоставя при поискване информация за това на кое място е било изпълнено нареждането. В редовно предоставяните сведения се включват подробности за цената, скоростта на изпълнение и вероятността за изпълнение при отделните финансови инструменти.

3.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да въвеждат и прилагат ефективни правила за изпълнението на параграф 1. По-специално, държавите членки изискват от инвестиционните посредници да формират и прилагат политика за изпълнение на нареждания, която прави възможно получаването на най-добрия резултат за нарежданията на техните клиенти в съответствие с параграф 1.

4.  Политиката за изпълнението на нареждания включва по отношение на всеки клас инструменти информация за различните места, където инвестиционният посредник изпълнява нарежданията на клиентите си, и факторите, които засягат избора на място за изпълнение. Тя включва поне тези места, които позволяват на инвестиционния посредник трайно да получава възможно най-добрия резултат за изпълнението на нарежданията на своите клиенти.

Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да предоставят подходяща информация на своите клиенти за политиката си за изпълнението на нареждания. В тази информация се посочва ясно, с достатъчно подробности и разбираемо за клиентите начинът, по който посредникът ще изпълнява нарежданията на клиента си. Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да получават предварителното съгласие на техните клиенти за политиката на изпълнение.

Когато политиката за изпълнението на нареждания предвижда възможността нарежданията на клиентите да могат да бъдат изпълнявани извън регулиран пазар, МСТ или ОСТ, държавите членки изискват от инвестиционните посредници да информират по-специално клиентите си за тази възможност. Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да получават предварително изричното съгласие на клиентите си, преди да пристъпят към изпълнение на нарежданията им извън регулиран пазар, МСТ или ОСТ. Инвестиционните посредници могат да получат това съгласие или под формата на принципно съгласие или като съгласие по отношение на отделни сделки.

4a.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да обобщават и публикуват веднъж на тримесечие информация за всеки клас финансови инструменти във връзка с първите пет места за изпълнение на нареждания на клиенти, на които те са изпълнявали нареждания на клиенти през предходното тримесечие, и получените данни за качеството на изпълнението.

5.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да наблюдават ефективността на правилата си за изпълнение на нареждания и на политиката за изпълнение, за да идентифицират и при необходимост да коригират евентуалните недостатъци. По-специално, те правят редовна преценка, дали местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнението на нареждания, осигуряват възможно най-добрия резултат за клиента, и дали е необходимо да направят промени в правилата си за изпълнение. В тази оценка също така се разглеждат евентуалните промени, които трябва да бъдат направени в политиката с оглед на информацията, публикувана по параграфи 2 и 4а. Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да уведомяват клиентите за всякакви съществени промени в правилата си за изпълнение на нареждания или политиката за изпълнение.

6.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да са способни да демонстрират на техните клиенти, по тяхно искане, че са изпълнили поръчките им в съответствие с политиката за изпълнение на посредника и настоящия член.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 94 във връзка със:

   а) критериите за определяне на относителната значимост на различните фактори, които съгласно параграф 1 могат да бъдат отчетени при определяне на възможно най-добрия резултат, като се вземат предвид обемът и типът на нареждането и дали клиентът е непрофесионален или професионален клиент;
   б) факторите, които могат да бъдат отчетени от инвестиционен посредник, когато преразглежда правилата си за изпълнение и обстоятелствата, при които промени на тези правила могат да бъдат подходящи. По-специално, това са факторите за определяне на местата, които позволяват на инвестиционните посредници трайно да получават възможно най-добрия резултат при изпълнението на нарежданията на клиенти;
   в) характера и обхвата на информацията, която трябва да се предоставя на клиентите за политиките на инвестиционните посредници за изпълнението на нарежданията съгласно параграф 4.

8.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определя:

   а) конкретното съдържание, форматът и периодичността на данните за качеството на изпълнението на нарежданията, които трябва да се публикуват съгласно параграф 2, като се отчита видът на мястото за изпълнение и видът на съответния финансов инструмент;
   б) съдържанието и форматът на информацията, която трябва да бъде публикувана от инвестиционните посредници съгласно параграф 5, втората алинея.

ЕОЦКП предава на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](49).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 28

Правила за обработка на нареждания на клиенти

1.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници, които имат лиценз за изпълнение на нареждания за сметка на клиенти, да прилагат процедури и правила, които осигуряват незабавно и честно изпълнение на нарежданията на клиенти в сравнение с нарежданията на други клиенти или към търговските интереси на инвестиционния посредник.

Тези процедури или мерки позволяват изпълнението на нареждания на клиенти, които са сравними в други отношения, по реда на тяхното получаване от инвестиционния посредник.

2.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници, в случай на ограничени нареждания на клиенти по отношение на допуснати до търговия на регулиран пазар акции, които не са изпълнени незабавно съобразно актуалните пазарни условия, да предприемат мерки, ако клиентът изрично не даде друго указание, за улесняване възможно най-бързото изпълнение на това нареждане, като веднага разпространяват публично ограниченото нареждане на клиента по начин, който е най-лесно достъпен за другите участници на пазара. Държавите членки могат да решат, че инвестиционните посредници трябва да изпълняват това задължение чрез предаването на ограниченото нареждане на клиента на регулиран пазар или МСТ. Държавите членки предвиждат възможността компетентните органи да отменят задължението за публично разпространяване на ограничено нареждане, което е голямо по обем в сравнение с нормалния пазарен обем, определен в член 4 от Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ].

3.  На Комисията се предоставят правомощията да приема съгласно член 94 делегирани актове, с които се определят:

   а) условията и характерът на процедурите и правилата, които водят до незабавно и честно изпълнение на нарежданията на клиенти, и ситуациите или типовете сделки, за които инвестиционните посредници основателно могат да се отклонят от изискването за незабавно изпълнение, за да постигнат по-благоприятни условия за клиентите;
   б) различните приемливи методи за изпълнение на задължението от страна на инвестиционен посредник за оповестяване на пазара на ограничените нареждания на клиенти, които не могат да бъдат изпълнени веднага.

Член 29

Задължения на инвестиционните посредници, когато назначават обвързани агенти

1.  Държавите членки разрешават на инвестиционния посредник да назначава обвързани агенти за целите на насърчаването на продажбите на услуги на инвестиционния посредник, отправяне на покани за сделки или приемането на нареждания от клиенти или потенциални клиенти и предаването им, пласирането на финансови инструменти и предоставянето на консултации по отношение на тези финансови инструменти и услуги, предлагани от инвестиционния посредник.

2.  Когато инвестиционен посредник реши да назначи обвързан агент, държавите членки изискват инвестиционният посредник да остане напълно и безусловно отговорен за всяко действие или пропуск от страна на обвързания агент, когато той действа от името на посредника. Държавите членки изискват от инвестиционния посредник да гарантира, че обвързаният агент разкрива качеството, в което действа, и посредника, когото представлява, когато установява контакт или преди да търгува с клиент или потенциален клиент.

Държавите членки забраняват на обвързаните агенти, регистрирани на тяхната територия, да работят с пари и/или финансови инструменти на клиенти.

Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да наблюдават дейността на своите обвързани агенти, за да гарантират, че и когато действат чрез обвързани агенти, продължават да спазват настоящата директива.

3.  Обвързаните агенти се регистрират в публичния регистър на държавата членка, в която са установени. ЕОЦКП публикува на своята интернет страница данните или препратка към публичните регистри, създадени съгласно настоящия член от държавите членки, които са взели решение да допуснат назначаването на обвързани агенти от страна на инвестиционните посредници.

Държавите членки гарантират, че обвързаните агенти се вписват в публичния регистър само ако е установено, че те са с достатъчно добра репутация и притежават подходящите общи, търговски и професионални знания и компетентност, така че да могат да извършват инвестиционната услуга или допълнителната услуга и да съобщават коректно всяка съответна информация относно предложената услуга на клиента или потенциалния клиент.

Държавите членки могат да решат, при подходящ контрол, инвестиционните посредници, а не компетентните органи да удостоверяват дали обвързаните агенти, които са назначили, са с достатъчно добра репутация и притежават знанията, посочени в трета алинея.

Регистърът се актуализира редовно. Той е на разположение на обществеността за извършването на справки.

4.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници, които назначават обвързани агенти, да предприемат адекватни мерки с оглед избягване на всякакво негативно влияние, което дейностите на обвързания агент, които не са обхванати от настоящата директива, биха могли да имат върху дейностите, извършвани от обвързания агент от името на инвестиционния посредник.

Държавите членки могат да разрешават на компетентните органи да си сътрудничат с инвестиционните посредници и кредитните институции, техните асоциации и други субекти при регистрирането на обвързаните агенти и при наблюдението на изпълнението на изискванията на параграф 3 от страна на обвързаните агенти. По-специално, обвързаните агенти могат да бъдат регистрирани от инвестиционен посредник, кредитна институция или техните асоциации и други субекти под надзора на компетентния орган.

5.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да назначават само обвързани агенти, които са вписани в публичните регистри, посочени в параграф 3.

5a.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да предоставят на обвързаните агенти, които те назначават, актуална информация за инвестиционния продукт и целевия пазар съгласно член 24, параграф 1 и да гарантират, че обвързаният агент предоставя на клиента информацията, изисквана по член 24, параграф 3.

6.  Държавите членки могат да приемат по-строги изисквания от изложените в този член или да добавят други изисквания за обвързаните агенти, регистрирани под тяхната юрисдикция.

Член 30

Сделки с приемливи контрагенти

1.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници, които имат лиценз за изпълнение на нареждания за сметка на клиенти и/или за извършване на търговия за собствена сметка и/или за приемане и предаване на нареждания, могат да извършват или да встъпват в сделки с приемливи контрагенти, без да бъдат задължени да спазват задълженията съгласно член 24, (с изключение на параграф 3), член 25 (с изключение на параграф 5 ), член 27 и член 28, параграф 1 по отношение на тези сделки или по отношение на всяка допълнителна услуга, която е пряко свързана с тези сделки.

Държавите членки гарантират, че в отношенията си с приемливите контрагенти инвестиционните посредници действат честно, безпристрастно и професионално и предават информация, която е безпристрастна, ясна и не е подвеждаща, като вземат предвид характера и дейността на приемливия контрагент.

2.  Държавите членки признават като приемливи контрагенти за целите на този член инвестиционни посредници, кредитни институции, застрахователни дружества, ПКИПЦК и техните управляващи дружества, пенсионни фондове и техните управляващи дружества, други финансови институции, които имат лиценз или са регулирани от законодателството на Европейския съюз или от националното право на държава членка, както и предприятия, за които се прилага освобождаването при прилагането на настоящата директива съгласно член 2, параграф 1, буква к), националните правителства и техните съответни служби, включително публични институции, които търгуват с публичен дълг на национално равнище, централни банки и наднационални организации.

Класифицирането като приемлив контрагент съгласно първа алинея не накърнява правото на тези субекти да искат, в обща форма или за всяка отделна сделка, да бъдат третирани като клиенти, за чиято дейност с инвестиционния посредник се прилагат членове 24, 25, 27 и 28.

3.  Държавите членки могат да признават като приемливи контрагенти и други предприятия, които изпълняват предварително определените пропорционални изисквания, включително количествени прагове. В случай на сделка, при която бъдещите контрагенти са в различни юрисдикции, инвестиционният посредник се съобразява със статуса на другото предприятие, както е определен от правото или мерките на държавата членка, в която е установено това предприятие.

Държавите членки гарантират, че когато инвестиционният посредник встъпва в сделки с тези предприятия в съответствие с параграф 1, той получава изричното потвърждение от контрагента, че е съгласен да бъде третиран като приемлив контрагент. Държавите членки разрешават на инвестиционния посредник да получава това потвърждение под формата на принципно съгласие или за всяка отделна сделка.

4.  Държавите членки могат да признават като приемливи контрагенти субекти от трети държави, еквивалентни на тези категории субекти, които са посочени в параграф 2.

Държавите членки могат също да признават като подходящи контрагенти предприятия на трети страни, подобни на тези, които са посочени в параграф 3, при същите условия и при изпълнението на същите изисквания, определени в параграф 3.

5.  На Комисията се предоставят правомощията да приема съгласно член 94 делегирани актове, с които се определят:

   а) процедурите за искане на третиране като клиенти съгласно параграф 2;
   б) процедурите за получаване на изричното потвърждение от бъдещите контрагенти съгласно параграф 3;
   в) предварително определените пропорционални изисквания, включително количествените прагове, които биха позволили на предприятието да бъде считано за приемлив контрагент съгласно параграф 3.

Pаздел 3

Прозрачност и почтеност на пазара

Член 31

Мониторинг върху изпълнението на правилата на МСТ или ОСТ и другите правни задължения

1.  Държавите членки изискват от инвестиционните 9999999посредници и пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, да въвеждат и поддържат ефективни правила и процедури, релевантни за МСТ или ОСТ, за осъществяването на редовен мониторинг върху изпълнението на правилата й от нейните потребители или клиенти. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, извършват мониторинг на подадените и отменените нареждания и на сделките, предприемани от техните потребители или клиенти в рамките на системите им, с оглед идентифицирането на нарушения на тези правила, извършване на търговия в нарушение на установения ред или деяния, които могат да представляват пазарна злоупотреба, и използват необходимите ресурси, за да гарантират, че този мониторинг е ефективен.

2.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, да отчитат пред компетентния орган съществените нарушения на нейните правила извършването на търговия в нарушение на установения ред или деянията, които могат да представляват пазарна злоупотреба. Държавите членки изискват също от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, да предоставят съответната информация незабавно на органа, компетентен за разследването и налагането на наказание за пазарната злоупотреба, и да оказват пълно съдействие на този орган при разследването и налагането на наказание за пазарната злоупотреба, възникваща в рамките на или чрез неговите системи.

Член 32

Спиране на търговията с финансови инструменти и отстраняване на финансови инструменти от търговия в МСТ или ОСТ

1.  Без да се засяга правото на компетентния орган съгласно член 72, букви г) и д) да изисква спирането или отстраняване на инструмент от търговията, операторът на МСТ или ОСТ може да спре или отстрани от търговията финансов инструмент, който вече не отговаря на правилата на МСТ или ОСТ, освен ако такава стъпка по всяка вероятност би причинила значителна щета върху интересите на инвеститорите или системното функциониране на пазара.

Държавите членки изискват от всеки инвестиционен посредник или пазарен оператор, организиращ МСТ или ОСТ, който спре търговията с финансов инструмент или го отстрани от търговия, да публикува решението си, да го съобщи на регулираните пазари, МСТ и ОСТ, където се търгува със същия финансов инструмент, и да предаде съответната информация на компетентния орган. Компетентният орган информира компетентните органи на другите държави членки. Когато спирането на търговията или отстраняването от търговия е поради неразкриване на информация за емитента или финансовия инструмент, съответният компетентен орган по смисъла на член 2, точка 7 от Регламента (ЕО) № 1287/2006 на Комисията изисква от другите регулирани пазари, МСТ и ОСТ или друго място, където се търгува със същия финансов инструмент, също да спрат търговията с този финансов инструмент или да го отстранят от търговия възможно най-скоро. Държавите членки изискват от другите регулирани пазари, МСТ и ОСТ да съобщят решението си на компетентния орган и на всички регулирани пазари, МСТ и ОСТ, където се търгува със същия финансов инструмент, като включват и обяснение, ако е било решено да не се спира търговията с финансовия инструмент или той да не се отстранява от търговия.

2.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които да определи формата и сроковете за предаване и публикуване на съобщенията по параграф 1.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](50).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  На Комисията се предоставят правомощията да приемат съгласно член 94 делегирани актове, с които се определя конкретно какво представлява съществено увреждане на интересите на инвеститорите:

   а) да изясни понятието „възможно най-скоро“ и правилното функциониране на вътрешния пазар съгласно параграфи 1 и 2;
   б) да уточни въпросите, свързани с неоповестяването на информация за емитента или финансовия инструмент, както се посочва в параграф 1, включително процедурата, необходима за отмяна на спирането на търговията с даден финансов инструмент.
  

Член 34

Сътрудничество и обмен на информация във връзка с МСТ и ОСТ

1.  Държавите членки изискват всеки инвестиционен посредник или пазарен оператор, организиращ МСТ или ОСТ, незабавно да информира инвестиционните посредници и пазарните оператори на други МСТ, ОСТ и регулирани пазари за:

   а) условия за извършване на търговия в нарушение на установения ред; ▌и
   в) сривове в системите
  

във връзка с даден финансов инструмент.

1a.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници или пазарните оператори, организиращи МСТ или ОСТ, които забележат поведение, което може да е показателно за наличието на злоупотреба в рамките на Регламент (ЕС) №.../... [РЗП], незабавно да уведомят компетентния орган, определен съгласно член 16 от настоящия регламент, или орган, на който са били делегирани задачите на компетентния орган в съответствие с член 17 от настоящия регламент, за да се улесни наблюдението в реално време на пазарите, на които се провежда кръстосана търговия.

2.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят конкретните обстоятелства, при наличието на които се изисква предаване на посочената в параграф 1 информация.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до...(51)*.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Pаздел 4

Пазари за малки и средни предприятия (МСП)

Член 35

Пазари за растеж за малки и средни предприятия (МСП)

1.  Държавите членки гарантират, че операторът на МСТ може да подаде заявление до компетентния орган в държавата-членка по произход неговата МСТ да бъде регистрирана като пазар за растеж за МСП.

2.  Държавите членки предвиждат компетентният орган в държавата членка по произход да може да регистрира МСТ като пазар за растеж за МСП, ако получи заявление съгласно параграф 1 и ако е убеден, че изискванията по параграф 3 са спазени по отношение на съответната МСТ.

3.  За МСТ се изискват ефективни правила, системи и процедури, които гарантират спазването на следните условия:

   а) мнозинството емитенти, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазара, са малки и средни предприятия;
   б) въведени са целесъобразни критерии за първоначално и текущо допускане на финансовите инструменти на емитентите до търговия на пазара;
   в) при първоначалното допускане на финансовите инструменти до търговия на пазара има достатъчно публикувана информация, за да могат инвеститорите да вземат информирано решение дали да инвестират в тези инструменти ‐ или подходящ документ за допускане, или проспект, ако изискванията на Директива 2003/71/ЕО се прилагат по отношение на публично предлагане, свързано с допускане до търговия;
   г) има подходящи периодични финансови отчети, изготвени от емитента или от негово име, например одитирани и заверени годишни отчети;
   д) емитентите на пазара, лицата с ръководни функции в предприятията на емитентите и тясно свързаните с тях лица отговарят на съответните изисквания, приложими за тях съгласно Регламент (ЕС) №.../... [Регламент за пазарните злоупотреби];
   е) съхранява се и публично се разпространява регулаторна информация за емитентите на пазара;
   ж) има ефективни системи и механизми за контрол, предназначени за предотвратяване и установяване на злоупотребите на съответния пазар съгласно Регламент (ЕС) № …/… [Регламент за пазарните злоупотреби].

4.  Критериите по параграф 3 не засягат изискването операторът на МСТ да спазва задълженията си по настоящата директива, свързани с функционирането на МСТ. Операторът на МСТ може да наложи допълнителни изисквания освен определените в посочения параграф.

5.  Държавите членки предвиждат компетентният орган в държавата членка по произход да може да заличава регистрацията на дадена МСТ като пазар за растеж за МСП във всеки от следните случаи:

   а) когато операторът на пазара поиска заличаването на регистрацията;
   б) когато вече не се спазват изискванията по параграф 3, свързани със съответната МСТ.

6.  Държавите членки изискват от компетентния орган да уведоми възможно най-бързо ЕОЦКП, когато регистрира или заличи регистрацията на дадена МСТ като пазар за растеж за МСП съгласно настоящия член. ЕОЦКП публикува на страницата си в интернет списък на пазарите за растеж за МСП и го актуализира редовно.

7.  Държавите членки изискват, когато финансов инструмент на даден емитент е допуснат до търговия на един пазар за растеж за МСП, този инструмент да може да се търгува и на друг пазар за растеж за МСП единствено с изричното съгласие на емитента. В такъв случай обаче спрямо емитента не се прилагат изискванията за корпоративното управление или за първоначално или текущо разкриване или разкриване по конкретен повод на информация във връзка с втория пазар за МСП.

8.  На Комисията се делегират правомощията да приема съгласно член 94 делегирани актове, с които допълнително се уточняват изискванията по параграф 3. В тези актове се отчита необходимостта чрез посочените изисквания да се осигури високо равнище на защита на инвеститорите с цел повишаване на доверието им в тези пазари, като едновременно с това се минимизира административната тежест за емитентите на пазара.

ГЛАВА III

ПРАВА НА ИНВЕСТИЦОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Член 36

Свободно предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на дейности

1.  Държавите членки гарантират, че всеки инвестиционен посредник, който е лицензиран от и е под надзора на компетентните органи на друга държава членка в съответствие с настоящата директива, а по отношение на кредитните институции ‐ в съответствие с Директива 2006/48/ЕО, може свободно да предоставя на техните територии инвестиционни услуги и/или да извършва дейности, както и допълнителни услуги, при условие че тези услуги и дейности са обхванати от лиценза му. Допълнителни услуги могат да бъдат предоставяни само заедно с инвестиционна услуга и/или дейност.

Държавите членки не могат да налагат допълнителни изисквания към такъв инвестиционен посредник или такава кредитна институция по отношение на въпросите, които са уредени от настоящата директива.

2.  Всеки инвестиционен посредник, който за първи път иска да предоставя услуги или да извършва дейности в рамките на територията на друга държава членка или който иска да промени обхвата на услугите или дейностите, предоставяни или извършвани по този начин, предава следната информация на компетентните органи на държавата членка по произход:

   а) държавата членка, в която възнамерява да извършва дейност;
   б) програма за дейността, в която се посочват по-специално инвестиционните услуги и/или дейности, както и допълнителните услуги, които възнамерява да предоставя или извършва, и дали възнамерява да използва обвързани агенти на територията на държавите членки, в които възнамерява да предоставя услуги. Когато инвестиционният посредник възнамерява да използва обвързани агенти, той съобщава на компетентния орган на държавата членка по произход кои са тези агенти.

Когато инвестиционният посредник възнамерява да използва обвързани агенти, в срок от един месец от получаването на информацията компетентният орган на държавата членка по произход на инвестиционния посредник съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка, определен за звено за контакти съгласно член 83, параграф 1, кои са обвързаните агенти, които инвестиционният посредник възнамерява да използва за предоставянето на услуги в тази държава членка. Приемащата държава членка публикува тази информация. ЕОЦКП може да поиска достъп до тази информация в съответствие с процедурата и при условията, установени в член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  Компетентният орган на държавата членка по произход предава информацията в срок от един месец от нейното получаване на компетентния орган на приемащата държава членка, определен като звено за контакти в съответствие с член 83, параграф 1. След това инвестиционният посредник може да започне да предоставя въпросната инвестиционна услуга или услуги в приемащата държава членка.

4.  В случай на промяна на обстоятелство, съобщено в съответствие с параграф 2, инвестиционният посредник уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за тази промяна в писмена форма поне един месец преди прилагането на промяната. Компетентният орган на държавата членка по произход уведомява компетентния орган на приемащата държава членка за промените.

5.  Всяка кредитна институция, която желае да предоставя инвестиционни услуги или да извършва инвестиционни дейности, както и да предоставя допълнителни услуги, съгласно параграф 1 чрез обвързани агенти, съобщава на компетентния орган в своята държава-членка по произход кои са тези обвързани агенти.

Когато кредитната институция възнамерява да използва обвързани агенти, в срок от един месец от получаването на информацията компетентният орган в държавата членка по произход на кредитната институция съобщава на компетентния орган в приемащата държава членка, определен за звено за контакти съгласно член 83, параграф 1, кои са обвързаните агенти, които кредитната институция възнамерява да използва за предоставянето на услуги в съответната държава членка. Приемащата държава членка публикува тази информация.

6.  Без да бъде налагано допълнително законодателно или административно изискване, държавите членки разрешават на инвестиционните посредници и пазарните оператори от други държави членки, организиращи МСТ и ОСТ, да вземат подходящи мерки на своята територия за улесняване на достъпа и използването на техните системи от дистанционни ползватели или участници, установени на тяхната територия.

7.  Инвестиционният посредник или пазарният оператор, организиращ МСТ, съобщава на компетентния орган на своята държава членка по произход в коя държава членка възнамерява да вземе такива мерки. Компетентният орган на държавата членка по произход на МСТ съобщава в срок от един месец тази информация на държавата членка, в която МСТ възнамерява да предприеме такива мерки.

Компетентният орган на държавата членка по произход на МСТ съобщава, по искане на компетентния орган на приемащата за МСТ държава членка и в разумен срок, кои са членовете или участниците в МСТ, установени в тази държава членка.

8.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел определяне на информацията, която трябва да бъде съобщена в съответствие с параграфи 2, 4 и 7.

ЕОЦКП предава на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](52).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

9.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за предаването на информация в съответствие с параграфи 3, 4 и 7.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до [31 декември 2016 г.]

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 37

Откриване на клон

1.  Държавите членки гарантират, че инвестиционни услуги и/или дейности, както и допълнителни услуги, могат да бъдат предоставяни или извършвани в на техните територии в съответствие с настоящата директива и Директива 2006/48/EО чрез откриване на клон, при условие че тези услуги и дейности са обхванати от лиценза, издаден на инвестиционния посредник или кредитната институция в държавата членка по произход. Допълнителни услуги могат да бъдат предоставяни само заедно с инвестиционна услуга и/или дейност.

Държавите членки не могат да налагат допълнителни изисквания, с изключение на изискванията съгласно параграф 8, за организацията и функционирането на клона по отношение на въпросите, обхванати от настоящата директива.

2.  Държавите членки изискват от всеки инвестиционен посредник, който иска да открие клон на територията на друга държава членка, първо да уведоми компетентния орган на своята държава членка по произход и да му предостави следната информация:

   а) държавата членка, на територията на която планира да открие клон;
   б) програмата за дейността, в която наред с другото се посочват инвестиционните услуги и/или дейности, както и допълнителните услуги, които ще бъдат предлагани, организационната структура на клона и дали клонът възнамерява да използва обвързани агенти, както и кои са тези обвързани агенти ;
   в) адреса в приемащата държава членка, от който могат да бъдат получавани документи;
   г) имената на отговорните за управлението на клона лица.

Когато инвестиционен посредник използва обвързан агент, установен в държава членка, различна от държавата членка по произход, такъв обвързан агент се третира като клон и за него се прилагат разпоредбите на настоящата директива относно клоновете.

3.  Ако компетентният орган на държавата членка по произход няма причини да се съмнява в адекватността на административната структура или финансовото състояние на инвестиционния посредник, имайки предвид планираните дейности, в срок от три месеца от получаването на цялата информация той я съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка, определен като звено за контакти в съответствие с член 83, параграф 1, и съответно информира заинтересования инвестиционен посредник.

4.  В допълнение към посочената в параграф 2 информация компетентният орган на държавата членка по произход съобщава подробни данни за одобрената схема за обезщетение на инвеститорите, в която инвестиционният посредник е член в съответствие с Директива 97/9/ЕО, на компетентния орган на приемащата държава членка. В случай на промяна на данните компетентният орган на държавата членка по произход информира съответно компетентния орган на приемащата държава членка.

5.  Когато компетентният орган на държавата членка по произход отказва да съобщи информацията на компетентния орган на приемащата държава членка, той излага мотивите за отказа си пред заинтересования инвестиционен посредник в срок от три месеца от получаването на цялата информация.

6.  Клонът може да бъде открит и да започне дейност след получаването на съобщение от компетентния орган на приемащата държава членка, а когато такова съобщение не бъде получено ‐ най-късно до два месеца от датата на предаването на съобщението от компетентния орган на държавата членка по произход.

7.  Всяка кредитна институция, която желае да използва обвързан агент, установен в държава членка, различна от нейната държава членка по произход, за предоставянето на инвестиционни услуги и/или извършването на инвестиционни дейности, както и на допълнителни услуги, съгласно настоящата директива, уведомява компетентния орган на своята държава членка по произход.

Ако компетентният орган на държавата членка по произход няма причини да се съмнява в адекватността на административната структура или финансовото състояние на кредитната институция, в срок от три месеца от получаването на цялата информация той я съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка, определен като звено за контакти в съответствие с член 83, параграф 1, и съответно информира заинтересованата кредитна институция.

Когато компетентният орган на държавата членка по произход отказва да съобщи информацията на компетентния орган на приемащата държава членка, той излага мотивите за отказа си пред заинтересованата кредитна институция в срок от три месеца от получаването на цялата информация.

Обвързаният агент може да започне дейност след получаването на съобщение от компетентния орган на приемащата държава членка, а ако такова съобщение не бъде получено ‐ най-късно до два месеца от датата на предаването на съобщението от компетентния орган на държавата членка по произход. За такъв обвързан агент се прилагат разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се до клоновете.

8.  Компетентният орган на държавата членка, в която се намира клонът, се задължава да осигурява спазването на задълженията, установени в членове 24, 25, 27 и 28 от настоящата директива и членове 13‐23 от Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], както и в разпоредбите, приемани съгласно тях, при извършването на услугите, предоставяни от клона на нейната територия.

Компетентният орган на държавата членка, в която се намира клонът, има правото да проверява правилата на клона и да изисква такива промени, каквито са крайно необходими, за да може компетентният орган да налага спазването на задълженията съгласно членове 24, 25, 27 и 28 от настоящата директива и членове 13‐23 от Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], както и в разпоредбите, приемани съгласно тях, по отношение на услугите и/или дейностите, предоставяни или извършвани от клона на нейната територия.

9.  Всяка държава членка предвижда, че когато инвестиционният посредник, който е получил лиценз в друга държава членка, е открил клон на нейната територия, компетентният орган на държавата членка по произход на инвестиционния посредник да може да извършва проверки на място в този клон при изпълнението на отговорностите си и след информиране на компетентния орган на приемащата държава членка.

10.  В случай на промяна на обстоятелство, съобщено в съответствие с параграф 2, инвестиционният посредник уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за тази промяна писмено поне един месец преди прилагането на промяната. Компетентният орган на приемащата държава членка също бива информиран за тази промяна от компетентния орган на държавата членка по произход.

11.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел определяне на информацията, която трябва да бъде съобщена в съответствие с параграфи 2, 4 и 10.

ЕОЦКП предава на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](53).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

12.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за предаването на информация в съответствие с параграфи 3 и 10.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до [31 декември 2016 г.]

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 38

Достъп до регулирани пазари

1.  Държавите членки изискват инвестиционните посредници от други държави членки, които имат лиценз да изпълняват нареждания на клиенти или да търгуват за собствена сметка, да имат правото на членство или да имат достъп до регулираните пазари, създадени на тяхната територия, по един от следните начини:

   а) пряко, чрез откриване на клонове в приемащите държави членки;
   б) като станат дистанционни членове или като имат дистанционен достъп до регулираните пазари, без да е необходимо да са установени в държавата членката по произход на регулирания пазар, когато процедурите и системите за търговия на въпросния пазар не изискват физическо присъствие за сключването на сделки на пазара.

2.  Държавите членки не могат да налагат допълнителни регулаторни или административни изисквания по отношение на въпроси, които са обхванати от настоящата директива, на инвестиционни посредници, които упражняват правото съгласно параграф 1.

Член 39

Достъп до централен контрагент, система за клиринг и сетълмент и право на избор на система за сетълмент

1.  Държавите членки изискват инвестиционните посредници от други държави членки да имат право на достъп на тяхната територия до централен контрагент и до системи за клиринг и сетълмънт за целите на приключването или уреждането на приключването на сделките с финансови инструменти.

Държавите членки изискват достъпът на тези инвестиционни посредници до такива системи да бъде въз основа на същите недискриминационни, прозрачни и обективни критерии, каквито се прилагат към местните участници. Държавите членки не могат да ограничават използването на тези системи за клиринг и сетълмент на сделките с финансови инструменти, сключени на регулиран пазар или МСТ, или ОСТ на тяхната територия.

2.  Държавите членки изискват от регулираните пазари на тяхната територия да предоставят на всички свои членове или участници правото да избират системата за сетълмент на сделките с финансови инструменти, сключвани на този регулиран пазар, при условие че:

   а) съществуват такива връзки и договорености между избраната система за сетълмент и всяка друга система или механизъм, каквито са необходими за осигуряване на ефективния и икономичен сетълмент на съответната сделка;
   б) има съгласие от компетентния орган, отговорен за надзора на регулирания пазар, че техническите условия за сетълмента на сделките, които се сключват на регулирания пазар чрез система за сетълмент, различна от избраната от регулирания пазар, са такива, че да позволяват безпрепятственото и правилно функциониране на финансовите пазари.

Тази оценка на органа, компетентен за надзора върху регулирания пазар, не засяга правомощията на националните централни банки да упражняват надзор върху системите за сетълмент или правомощията на други надзорни органи по отношение на тези системи. Компетентният орган взема предвид контрола/надзора, който вече е упражнен от тези институции, с оглед избягването на ненужно дублиране на контрола.

Член 40

Договорености с централен контрагент, клирингова къща и система за сетълмент по отношение на МСТ

1.  Държавите членки не възпрепятстват инвестиционните посредници и пазарните оператори, които организират МСТ, да сключват подходящи договорености с централен контрагент или клирингова къща и система за сетълмент на друга държава членка с цел да осигурят клиринга и/или сетълмента на някои или всички търговски сделки, сключвани от участниците на пазара чрез техните системи.

2.  Компетентният орган за инвестиционни посредници и пазарни оператори, организиращи МСТ, не може да възрази срещу използването на централен контрагент, клирингови къща и/или системи за сетълмент в друга държава членка, освен ако това възражение е очевидно необходимо за поддържането на правилното функциониране на тази МСТ и с оглед на определените в член 39, параграф 2 условия за системите за сетълмент.

С оглед да се избегне ненужното дублиране на контрола, компетентният орган взема предвид контрола и надзора върху системите за клиринг и сетълмент, който вече е упражнен от съответните централни банки, извършващи надзор върху системите за клиринг и сетълмент, или от надзорни органи, които имат правомощия по отношение на тези системи.

ГЛАВА IV

Предоставяне на услуги от инвестиционни посредници от трети държави

Pаздел 1

Разпоредби относно предоставяне на услуги или дейностис откриване на клон

Член 41

Откриване на клон

1.  Държавите членки изискват от инвестиционни посредници от трета държава, които възнамеряват да предлагат инвестиционни услуги или да осъществяват инвестиционни дейности заедно със спомагателни услуги на тяхна територия посредством клон, да получат разрешение от компетентните органи на тези държави членки в съответствие със следните условия:

   а) Комисията е приела решение съгласно параграф 3;
   б) за услугите, за чието предоставяне иска лиценз посредникът от трета държава, се изисква издаване на лиценз и упражняване на надзор в третата държава, в която е установен посредникът, и този посредник е получил изисквания лиценз. Третата държава, в която е установен съответният посредник, не трябва да бъде определена като „държава или територия, която не оказва съдействие“ от Специалната група в областта на финансите за действия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
   в) между компетентните органи на съответната държава членка, в която ще бъде установен клонът, и компетентните надзорни органи на третата държава, в която е установен посредникът, има сключени споразумения за сътрудничество, които включват разпоредби, уреждащи обмена на информация с цел опазване на почтеността на пазара и защита на инвеститорите;
   г) клонът разполага свободно с достатъчен начален капитал;
   д) назначени са едно или повече лица, изпълняващи изискването по член 9, параграф 1, които да отговарят за управлението на клона;
   е) третата държава, където е установен инвестиционният посредник от трета държава, е подписала споразумение с държавата членка, където ще се открие клонът, което споразумение е напълно съобразено със стандартите, посочени в член 26 от модела на данъчна конвенция на ОИСР относно дохода и капитала, и гарантира ефективен обмен на информация по данъчни въпроси, включително по многостранни данъчни споразумения, ако такива съществуват;
   ж) посредникът принадлежи към схема за обезщетение на инвеститорите, получила разрешение или призната съгласно Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите към момента на лицензирането.

2.  Държавите членки изискват от всяка финансова институция от трета държава, която възнамерява да предоставя инвестиционни услуги или да извършва инвестиционни дейности, евентуално съчетани с допълнителни услуги, за непрофесионални клиенти или за професионални клиенти по смисъла на раздел II от приложение II на територията на съответните държави членки, да открие клон в Европейския съюз.

3.  Комисията приема съгласно процедурата по разглеждане по член 95, параграф 2, решение, отнасящо се до изявление на трета държава за това дали законодателната и надзорната уредба на съответната трета държава гарантират, че лицензираните в тази трета държава посредници спазват правно задължителни изисквания, които имат равностойно действие в сравнение с изискванията по настоящата директива, по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по Директива 2006/49/ЕО и по актовете за изпълнението им, и ако третата държава предвижда ефективно равностойно и взаимно признаване на уредбата за пруденциален надзор, приложима за лицензираните съгласно настоящата директива инвестиционни посредници.

Уредбата за пруденциален надзор на трета държава може да се смята, че има равностоен ефект, ако отговаря на всички долупосочени условия:

   а) посредниците, предоставящи инвестиционни услуги и извършващи инвестиционни дейности в третата държава, подлежат на лицензиране, а върху тях постоянно се упражнява ефективен надзор и може да се налагат принудителни мерки;
   б) посредниците, предоставящи инвестиционни услуги и извършващи инвестиционни дейности в третата държава, са задължени да поддържат достатъчен капитал, а за притежателите на акции или дялове и за членовете на управителния орган се прилагат целесъобразни изисквания;
   в) за посредниците, предоставящи инвестиционни услуги и извършващи инвестиционни дейности, има целесъобразни организационни изисквания в областта на вътрешния контрол;
   г) уредбата осигурява прозрачност и почтеност на пазара чрез предотвратяване на пазарните злоупотреби под формата на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара.

Комисията може да ограничи решението си по настоящия параграф до инвестиционни посредници или пазарни оператори, предоставящи една или повече конкретни инвестиционни услуги или извършващи една или повече конкретни инвестиционни дейности във връзка с един или повече финансови инструменти.

Даден посредник от трета държава може да бъде лицензиран за целите на параграф 1, ако попада в категория, която е в обхвата на решението на Комисията.

4.  Посредникът от трета държава, посочен в параграф 1, представя заявлението си пред компетентния орган на държавата членка, където възнамерява да открие клон, след като Комисията приеме решението, съгласно което законодателната и надзорната уредба на третата държава, където посредникът е лицензиран, е равностойна на изискванията съгласно параграф 3.

Член 42

Задължение за представяне на информация

Всеки посредник от трета държава, който възнамерява да получи лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционни дейности, съчетани евентуално с допълнителни услуги, на територията на държава членка, представя на компетентния орган на съответната държава членка следното:

   а) наименованието на органа, отговарящ за надзора върху този посредник в съответната трета държава. Когато за надзора върху него отговарят няколко органа, се представят подробни сведения за съответните области на компетентност;
   б) всички значими сведения за посредника (фирма, правна форма, вписано седалище и адрес на управление, членове на управителния орган, значими притежатели на акции или дялове) и програма за дейността, в която се посочват инвестиционните услуги и/или дейности и допълнителните услуги, които ще бъдат предоставяни или извършвани, както и организационната структура на клона, включително описание на основните оперативни функции, които ще бъдат възложени на трети страни;
   в) имената на лицата, които отговарят за управлението на клона, и съответните документи, с които се доказва спазването на изискванията по член 9, параграф 1;
   г) информация за началния капитал, с който клонът разполага свободно.

Член 43

Издаване на лиценз

1.  Компетентният орган на държавата членка, в която инвестиционният посредник от третата държава е открил или възнамерява да открие клон, издава лиценз само ако са спазени следните условия:

   а) компетентният орган е убеден, че условията по член 41 са изпълнени;
   б) компетентният орган е убеден, че клонът на посредника от трета държава ще може да спазва разпоредбите на параграф 2;
   ба) компетентният орган е убеден, че клонът на посредника от трета държава възнамерява да предоставя значителен дял от инвестиционните услуги или да осъществява значителен брой от инвестиционните си дейности в рамките на Европейския съюз в държавата членка, където възнамерява да открие клона.

В срок от шест месеца от подаването на пълното заявление посредникът от трета държава трябва да бъде уведомен дали е издаден лицензът.

2.  Клонът на посредника от трета държава, лицензиран съгласно параграф 1, спазва задълженията по членове 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, член 28, параграф 1 и членове 30, 31, 32 и 34 от настоящата директива и по членове 3‐23 от Регламент (ЕС) №.../... [РПФИ], както и разпоредбите, приети въз основа на тях, и подлежи на надзор от компетентния орган в държавата членка, в която е издаден лицензът.

Държавите членки не могат да налагат допълнителни изисквания за организацията и функционирането на клона по отношение на въпросите, обхванати от настоящата директива.

Член 44

Предоставяне на услуги и дейности в други държави членки

1.  Всеки посредник от трета държава, получил лиценз съгласно член 43, може да предоставя услугите и да извършва дейностите, включени в лиценза, в другите държави членки на Европейския съюз, без да открива нови клонове. За тази цел той представя посочената по-долу информация на компетентния орган на държавата членка, в която е открит клонът:

   а) държавата членка, в която възнамерява да извършва дейност;
   б) програма за дейността, в която посочва по-специално какви инвестиционни услуги или дейности и какви допълнителни услуги възнамерява да предоставя или извършва в съответната държава членка.

Компетентният орган на държавата членка, в която е открит клонът, предава информацията в срок от един месец от нейното получаване на компетентния орган на приемащата държава членка, определен като звено за контакти в съответствие с член 83, параграф 1. След това посредникът от трета държава може да започне да предоставя въпросната инвестиционна услуга или услуги в приемащите държави членки.

В случай на промяна на обстоятелство, съобщено в съответствие с първата алинея, посредникът от трета държава уведомява за тази промяна компетентния орган на държавата членка, в която е открит клонът, в писмена форма поне един месец преди извършването на промяната. Компетентният орган на държавата членка, в която е открит клонът, уведомява компетентния орган на приемащата държава членка за промените.

Върху посредника продължава да се упражнява надзор в държавата членка, в която е открит клонът съгласно член 43.

2.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определя:

   а) минималното съдържание на споразуменията за сътрудничество по член 41, параграф 1, буква в) ‐ за да се гарантира, че компетентните органи на държавата членка, издаващи лиценз на посредник от трета държава, могат да упражняват всичките си надзорни правомощия по настоящата директива;
   б) подробното съдържание на програмата за дейността съгласно член 42, буква б);
   в) съдържанието на документите за управлението на клона съгласно член 42, буква в);
   г) подробното съдържание на информацията за началния капитал, с който клонът трябва да разполага свободно съгласно член 42, буква г).

ЕОЦКП предава на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](54).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за представянето на информация и уведомяването в съответствие с посочените параграфи.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [...](55).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове съгласно член 94, с които се определят условията за преценка дали началният капитал на свободно разположение на клона е достатъчен, като се имат предвид инвестиционните услуги или дейности, предоставяни или извършвани от клона, и категорията клиенти, на които ще се предоставят.

Pаздел 2

Вписване в регистър и отнемане на лицензите

Член 45

Вписване в регистър

Държавите членки вписват в регистър финансовите институции от трети държави, получили лиценз съгласно член 41. Регистърът е публично достъпен и съдържа информация за услугите или дейностите, за които инвестиционният посредник има лиценз. Регистърът се актуализира редовно. ЕОЦКП се уведомява за всеки лиценз.

ЕОЦКП изготвя списък на всички инвестиционни посредници от трета държава, които имат издадено разрешение за предлагане на услуги и дейности в Европейския съюз. Списъкът съдържа информация за услугите или дейностите, за които посредниците от трета държава имат лиценз, и редовно се актуализира. ЕОЦКП публикува и актуализира този списък на страницата си в интернет.

Член 46

Отмяна на лиценз

Компетентният орган, който е издал лиценз на посредник от трета държава по член 43, може да му го отнеме в следните случаи:

   а) ако посредникът не започне да извършва разрешените с лиценза услуги или дейности в срок от 12 месеца, ако изрично се откаже от лиценза или ако не е предоставял никакви инвестиционни услуги или не е извършвал никаква инвестиционна дейност през предходните шест месеца, освен ако в такива случаи съответната държава членка е предвидила автоматично прекратяване на действието на лиценза;
   б) ако посредникът е получил лиценза посредством представяне на неверни сведения или по друг неправомерен начин;
   в) ако посредникът вече не отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът;
   г) ако посредникът грубо и системно нарушава разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, които уреждат условията за извършване на дейност за инвестиционните посредници и които се прилагат за посредниците от трети държави;
   д) ако посредникът попада в някой от случаите, за които националното законодателство предвижда отнемане на лиценза във връзка с въпроси извън обхвата на настоящата директива.

ЕОЦКП се уведомява за всеки отнет лиценз.

Информацията за отнетия лиценз се публикува в списъка по член 45 за срок от пет години.

ДЯЛ III

РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ

Член 47

Лиценз и приложимо право

1.  Държавите членки издават лиценз за регулиран пазар на тези системи, които изпълняват разпоредбите на настоящия дял.

Лиценз за регулиран пазар се издава само когато компетентният орган е убеден, че пазарният оператор и системите на регулирания пазар изпълняват най-малкото изискванията, определени в настоящия дял.

В случай на регулиран пазар, който е юридическо лице и който се управлява или организира от пазарен оператор, различен от самия регулиран пазар, държавите членки предвиждат по какъв начин различните задължения, наложени на пазарния оператор съгласно настоящата директива, следва да се разпределят между регулирания пазар и пазарния оператор.

Операторът на регулирания пазар предоставя цялата информация (включително програма за дейността, излагаща наред с другото типовете планирана дейност и сведения за организационната структура), необходима на компетентния орган, за да се убеди, че регулираният пазар е създал към момента на първоначалното издаване на лиценз всички необходими условия за изпълнението на задълженията си съгласно разпоредбите на настоящия дял.

2.  Държавите членки изискват от оператора на регулирания пазар да изпълнява задачи, свързани с организацията и функционирането на регулирания пазар под надзора на компетентния орган. Държавите членки гарантират, че компетентните органи извършват редовно проверка на спазването на разпоредбите на настоящия дял от регулираните пазари. Те също така гарантират, че компетентните органи следят дали регулираните пазари спазват по всяко време условията за първоначалното издаване на лиценз, определени съгласно настоящия дял.

3.  Държавите членки гарантират, че пазарният оператор е отговорен за изпълнението на всички изисквания съгласно настоящия дял от страна на регулирания пазар, който той управлява,.

Държавите членки гарантират също така, че пазарният оператор е оправомощен да упражнява правата, които са свързани с управлявания от него регулиран пазар по силата на настоящата директива.

4.  Без да се засягат съответните разпоредби на Директива 2003/6/ЕО, публичното право, което регулира сделките, извършвани чрез системите на регулирания пазар, е правото на държавата членка по произход на регулирания пазар.

5.  Компетентният орган може да отнеме лиценза, издаден на регулиран пазар, в следните случаи:

   а) ако не започне да извършва дейност в срок от 12 месеца, ако изрично се откаже от лиценза или ако не е извършвал дейност през последните шест месеца, освен ако съответната държава членка е предвидила автоматично прекратяване на действието на лиценза в такива случаи;
   б) е получил лиценза посредством фалшиви твърдения или по друг незаконен начин;
   в) вече не отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът;
   г) ако грубо и системно е нарушавал разпоредбите, приети съгласно настоящата директива;
   д) ако попада в някой от случаите, при които националното законодателство предвижда отнемане.

6.  ЕОЦКП се уведомява за всяко отнето разрешително.

Член 48

Изисквания за управлението на регулирания пазар

1.  Членовете на управителния орган на всеки пазарен оператор се ползват по всяко време с достатъчно добра репутация, притежават необходимите знания, умения и опит и отделят достатъчно време за изпълнение на своите задължения.

Всички членове на управителния орган отговарят по-специално на следните изисквания:

   а) отделят достатъчно време за изпълнение на своите задължения. Броят на директорските длъжности, които могат да бъдат заемани едновременно от член на управителния орган, е съобразен с индивидуалните условия и характера, мащаба и сложността на дейността на институцията.

Членовете на управителния орган на пазарни оператори, които са значими от гледна точка на размера, вътрешната организация, както и от гледна точка на характера, обхвата и сложността на тяхната дейност, не могат да изпълняват едновременно повече от една от следните длъжности:

   (i) една длъжност на изпълнителен директор; или
   (ii) две длъжности на директор без изпълнителни функции.

Директорски длъжности с изпълнителни или без изпълнителни функции в:

   (i) една и съща група;
  (ii) институции, които:
   са членове на една и съща институционална схема за защита, ако са изпълнени условията по член 108, параграф 7 от Регламент (ЕС) №.../2012 [ДКИ IV],
   са установили връзки в съответствие с член 108, параграф 6 от Регламент (ЕС) №.../2012 [ДКИ IV], или
   (iii) в рамките на предприятия (включително нефинансови институции), когато институциите притежават квалифицирано дялово участие,
  

се считат за една директорска длъжност.

  

б)  притежават заедно необходимите знания, умения и опит, които им позволяват да разбират дейностите на регулирания пазар и по-специално основния риск, свързан с тези дейности.

в)  действат честно, почтено и независимо, за да могат правилно да оценяват и да оспорват решенията на висшето ръководство, ефективно да осъществяват надзор и да следят процеса на вземане на решения от страна на ръководството.

Пазарните оператори ▌отделят достатъчно ресурси за въвеждането в работата и обучението на членовете на управителния орган.

ва)  Те гарантират функционирането на ефективни системи за идентифициране и справяне с конфликти между пазарния оператор и регулирания пазар или членовете му, както и за въвеждането и поддържането на подходящи процедури за разделяне на различните стопански функции.

2.  Държавите членки изискват от операторите на регулиран пазар да създадат комитет по номиниране, който да преценява дали са спазени изискванията на разпоредбите на параграф 1 и, когато е необходимо, да прави препоръки по своя преценка. В състава на комитета по номиниране влизат членове на управителния орган, които нямат изпълнителна функция във въпросния пазарен оператор.

Компетентните органи може да разрешат на пазарен оператор да не създава отделен комитет по номиниране, отчитайки естеството, обхвата и сложността на дейностите на пазарния оператор и при условие, че е налице сравним алтернативен механизъм.

Настоящият член не се прилага, ако съгласно националното законодателство управителният орган няма компетенции относно процеса на назначаване на своите членове.

3.  Държавите членки изискват от пазарните оператори и от съответните им комитети по номиниране да включват широк набор от качества и умения, когато назначават членове в своите управителни органи.

По-конкретно:

   а) пазарните оператори въвеждат политика за насърчаване на професионализма, отговорността и ангажираността като основни критерии при назначаването на висши служители, като гарантират безспорната лоялност на назначените лица към интересите на институцията;
   б) инвестиционните посредници също така предприемат конкретни мерки за по-балансирано представителство в управителните съвети, като например обучение на комитетите по номиниране, създаване на списъци с компетентни кандидати и въвеждане на процес за предлагане на кандидати, при който да бъде представен поне по един кандидат от всеки пол;
   в) в случаите на представителство на служителите и работниците в управителния орган, това представителство се разглежда като добър начин за насърчаване на многообразието чрез добавяне на ключова гледна точка и реално познаване на вътрешното функциониране на институцията.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни стандарти, с които се определя как пазарният оператор да вземе предвид следното:

   а) изискването всеки член на управителния орган да посвети достатъчно време за изпълнение на своите функции във връзка с конкретните обстоятелства и естеството, обхвата и сложността на дейностите на пазарния оператор, които компетентните органи трябва да вземат предвид, когато разрешават на член на управителния орган да изпълнява едновременно повече директорски длъжности от разрешеното по параграф 1, буква а);
   б) изискването членовете на управителния орган да притежават достатъчно знания, умения и опит, както е посочено в параграф 1, буква б);
   в) изискването за честност, почтеност и независимост на всеки член на управителния орган, както е посочено в параграф 1, буква в), като се взема предвид потенциалът за конфликти на интереси;
   г) изискването за достатъчно персонал и финансови ресурси, отделени за въвеждане в работата и обучението на членовете на управителния орган;
   д) изискването за разнообразие при избора на членове на управителния орган.

ЕОЦКП предава на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](56).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  Държавите членки изискват от оператора на регулиран пазар да уведоми компетентния орган относно членовете на своя управителен орган и за всяка промяна в техния състав, както и да предостави необходимата информацията, за да се прецени дали дружеството спазва разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3.

7.  Компетентният орган отказва да издаде лиценз, ако не е убеден, че лицата, които фактически ще ръководят стопанската дейност на регулирания пазар, притежават достатъчно добра репутация и опит или ако са налице обективни и очевидни причини да се смята, че управителният орган на пазарния оператор може да представлява заплаха за неговото ефективно, правилно и разумно управление и за подходящото спазване на правилата за функционирането на пазара.

Държавите членки гарантират, че при издаването на лиценз за регулиран пазар се приема, че лицето или лицата, които действително ръководят стопанската дейност и операциите на регулиран пазар, който вече е лицензиран в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, изпълняват предвидените в параграф 1 изисквания.

7a.  Управителният орган на пазарен оператор е в състояние да гарантира, че регулираният пазар се управлява правилно, разумно и по начин, който подпомага правилното функциониране на пазара.

Управителният орган наблюдава и периодично оценява ефективността на организацията на регулирания пазар и предприема необходимите мерки, за да отстрани слабостите.

За нуждите на надзорните си функции членовете на управителния орган имат достъп до достатъчно информация и документи, които са необходими за извършването на контрол и мониторинг на процеса на вземане на решения от страна на ръководството.

Управителният орган определя, поддържа и публикува декларация за политиките и практиките, на които той разчита, за да изпълни изискванията на настоящия параграф.

7б.  Без да се засягат правните системи на държавите членки, държавите членки гарантират, че при наличието на твърдение, че член на управителния съвет е нарушил разпоредбите или е извършил престъпление във връзка с въпроси, попадащи в приложното поле на настоящата директива или на Регламент (ЕС) №... /... [РПФИ], срещу него, като физическо лице, могат да бъдат заведени наказателни и граждански дела. t

Член 49

Изисквания, отнасящи се до лицата, които упражняват значително влияние върху управлението на регулирания пазар

1.  Държавите-членки изискват от лицата, които упражняват, пряко или косвено, значително влияние върху управлението на регулирания пазар, да бъдат подходящи.

2.  Държавите-членки изискват от оператора на регулирания пазар:

   a) да предоставя на компетентния орган и да публикува информация относно собствеността на регулирания пазар и/или пазарния оператор и по-специално самоличността и мащаба на участията на всички лица, които упражняват значително влияние върху управлението;
   б) да информира компетентния орган и да публикува всяко прехвърляне на собственост, което поражда промяна в самоличността на лицата, упражняващи значително влияние върху управлението на регулирания пазар.

3.  Компетентният орган отказва да одобри предложените промени на контролиращото участие на регулирания пазар и/или пазарния оператор, когато са налице обективни и очевидни причини да се счита, че те биха представлявали заплаха за стабилното и разумно управление на регулирания пазар.

Член 50

Организационни изисквания

Държавите-членки изискват от регулирания пазар:

   а) да взема мерки за ясното идентифициране и справяне с потенциалните неблагоприятни последствия за функционирането на регулирания пазар или за неговите участници, произтичащи от всякакъв конфликт на интереси между регулирания пазар, неговите собственици или неговия оператор и правилното функциониране на регулирания пазар, и по-специално, когато такива конфликти на интереси могат да се окажат в ущърб на изпълнението на които и да е функции, делегирани на регулирания пазар от компетентния орган;
   б) да разполага с необходимите ресурси, за да се справя с рисковете, на които е изложен, да прилага подходящи мерки и системи за идентифицирането на всички значителни рискове за неговото функциониране и да внедрява ефективни мерки за смекчаването на тези рискове;
   в) да взема мерки за правилното управление на техническите операции на системата, включително създаването на ефективни спешни мерки, които да се справят с рисковете от нарушения на системите;
   г) да има прозрачни и недискриминационни правила и процедури, които осигуряват коректно и системно извършване на сделките и създават обективни критерии за ефективното изпълнение на нарежданията ;
   д) да взема ефективни мерки за улесняване безпрепятственото и навременно приключване на сделките, които се изпълняват чрез неговите системи;
   е) да разполага към момента на издаване на лиценза и текущо с достатъчно финансови ресурси за улесняване на своето системно функциониране, като се има предвид характерът и обхватът на сделките, които се сключват на пазара, както и обхватът и степента на рисковете, на които е изложен.

Член 51

Устойчивост на системата, временно преустановяване на търговията и електронна търговия

1.  Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да разполага с ефективни системи, процедури и правила, които са предназначени да гарантират, че системите за търговия са устойчиви, имат достатъчен капацитет да обработят обемите от нареждания за търговия и съобщения в най-натоварените моменти, могат да осигурят организирана търговия в условия на нестабилност на пазара, минали са проверки, които са доказали, че отговарят на тези условия, дори във времена на крайна пазарна нестабилност, и прилагат ефективни правила за непрекъснатост на стопанската дейност, за да гарантира непрекъснато предоставяне на услугите при неочаквана нестабилност на системите му за търговия.

1a.  Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да разполага със споразумения за поведението на маркет мейкърите и да гарантира, че в такива споразумения участват достатъчен брой инвестиционни посредници, които ще обявяват обвързващи конкурентни котировки, като по този начин периодично и текущо се осигурява ликвидност на пазара за минимален непрекъснат брой часове за търговия, като се вземат предвид преобладаващите пазарни условия, правила и разпоредби, освен ако такова правило не е подходящо за естеството и обхвата на търговията на този регулиран пазар. Държавите членки изискват регулираният пазар да сключи обвързващо писмено споразумение между регулирания пазар и инвестиционния посредник относно задълженията, произтичащи от участието в такава схема, включително, но не само предоставянето на ликвидност. Регулираният пазар извършва мониторинг и гарантира чрез мерки за правоприлагане, че инвестиционният посредник спазва изискванията на това обвързващо писмено споразумение. Регулираният пазар информира компетентния орган за съдържанието на обвързващото писмено споразумение и удовлетворява компетентния орган за съответствието му с изискванията на настоящия параграф.

ЕОЦКП разработва насоки, съгласно които инвестиционните посредници са задължени да сключват споразумение за поддържане на пазара, посочено в настоящия параграф, и може да разработва насоки относно съдържанието на тези споразумения.

1б.  Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да разполага с ефективни системи, процедури и правила, за да гарантира, че всички нареждания, въведени в системата от член или участник, са валидни в продължение на най-малко 500 милисекунди и не могат да бъдат отменяни или променяни през този период.

2.  Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да разполага с ефективни системи, процедури и правила за отказ да бъдат изпълнени нареждания, които превишават предварително определените количествени и ценови прагове или безспорно са грешни ▌.

2a.  Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да може временно да прекратява търговията при наличието на съществено ценово движение за даден финансов инструмент на този пазар, или когато е уведомен от съответния оператор на пазара, или на свързан пазар за кратък период от време, а в извънредни случаи и да обезсилва, променя или коригира дадена сделка. Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да гарантира, че параметрите за прекратяване на търговията са обмислени по начин, който отчита ликвидността на различните класове и подкласове активи, естеството на пазарния модел и видовете потребители и е достатъчен, за да избегне значителни смущения при правилното осъществяване на търговията.

Държавите членки гарантират, че всеки регулиран пазар докладва параметрите за прекратяване на търговията и всички съществени промени на тези параметри пред компетентния орган по последователен и сравним начин, който на свой ред ги докладва пред ЕОЦКП. ЕОЦКП публикува параметрите на своя уебсайт. Държавите членки изискват, когато даден регулиран пазар, който е съществен по отношение на ликвидността при този инструмент прекратява търговия, в която и да било държава членка, други места, на които инструментът се търгува, също така да прекратят търговия, докато търговията се възобнови на първоначалния пазар.

3.  Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да разполага с ефективни системи, процедури и правила, включително съдържащи изисквания членовете или участниците да извършват съответно изпитване на алгоритмите и създаващи среда за улесняване на такова изпитване,за да гарантира, че алгоритмичните системи за търговия или системите за високочестотна търговия не могат да създадат условия или да допринесат за незаконна търговия на пазара, и за да управлява всички условия за незаконна търговия, произтичащи от такива алгоритми или системите за високочестотна търговия, включително като предвидят системи за идентифициране на всички нареждания, включващи високочестотна търговия, за ограничаване на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките, които член или участник може да въведе в системата; да могат да забавят потока от нареждания за търговия, ако съществува риск от това капацитетът на системата да бъде достигнат, и да ограничат и чрез правоприлагане минималното ценово изменение на пазара.

4.  Държавите членки изискват регулираните пазари да забранят на членовете и участниците предоставянето на спонсориран достъп и „открит“ достъп до пазара. Държавите членки изискват всеки регулиран пазар, до който е разрешен пряк достъп, да разполага с ефективни системи, процедури и правила, за да гарантира, че членовете или участниците имат право да предоставят такива услуги само ако са лицензиран инвестиционен посредник съгласно настоящата директива, че са приети и се прилагат подходящи критерии за определяне на това доколко лицата, на които може да се предостави подобен достъп, отговарят на изискванията, и че членовете или участниците носят отговорност за нареждания за търговия и сделки, извършени посредством такива услуги.

Държавите членки изискват също регулираният пазар да наложи подходящи стандарти относно контрола върху риска и прагове за търговия, извършвана посредством такъв достъп, и да могат да разграничават между нареждания или сделки, извършвани от лице, използващо пряк достъп до пазара, и нарежданията или сделките на член или участник и, ако е необходимо, да спират нарежданията и сделките на първия.

5.  Държавите членки изискват регулираният пазар да гарантира, че неговите правила относно услугите за съвместно ползване на инфраструктура▌ са прозрачни, справедливи и равнопоставени.

5a.  Държавите членки изискват регулираният пазар да гарантира, че структурата на таксите му, включително таксите за изпълнение, допълнителните такси и отстъпките, е прозрачна, справедлива и недискриминационна и не създава стимули за въвеждане, промяна или отмяна на нареждания или изпълнение на сделки по начин, който допринася за незаконни условия за търговия или пазарна злоупотреба. По-конкретно, държавите членки изискват регулираният пазар да налага задължения на пазара в отделните акции или подходяща кошница от акции, в замяна на отстъпки, които са предоставени, да налага по-високи такси за въвеждане на нареждане, което впоследствие е било отменено, отколкото за изпълнено нареждане, и налагат по-високи такси на участници, при които съотношението отменени нареждания спрямо изпълнени нареждания е високо, както и на тези, използващи стратегия за високочестотна търговия, за да се отчете допълнителната тежест върху капацитета на системата.

Държавите членки разрешават на регулирания пазар да коригира таксите си за отменени нареждания според времето, през което едно нареждане е било в сила, преди да бъде отменено, и да приспособяват таксите за всеки финансов инструмент, за който те са приложими.

6.  Държавите-членки изискват при искане от компетентния орган регулираният пазар да предостави на компетентния орган информация относно списъка с нареждания или достъп до него, така че компетентният орган да може да следи търговията.

7.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 94 относно предвидените в настоящия член изисквания и по-специално:

   а) да се гарантира, че системите за търговия на регулираните пазари са устойчиви и имат подходящ капацитет;
  

   в) да се определи максималното ▌съотношение между неизпълнените нареждания и сделките, което регулираните пазари може да приемат, като се отчита ликвидността на финансовия инструмент;
   г) да се идентифицират обстоятелствата, при които би могло да бъде целесъобразно да се забави потокът от нареждания за търговия;
   д) да се гарантира, че услугите за съвместно ползване на инфраструктура и структурата на таксите са справедливи и равнопоставени и че структурата на таксите не създава стимули за незаконни условия за търговия или злоупотреба с пазара;
   дa) да се определи кога даден регулиран пазар е съществен по отношение на ликвидността по отношение на този инструмент;
   дб) да се гарантира, че пазарните схеми са справедливи и недискриминационни и да се установят минимални задължения за поддържане на пазара, към които регулираните пазари трябва да се придържат при проектирането на схема за поддържане на пазара и условията, при които изискванията да се разполага със схема не са подходящи;
   дв) да се осигури подходящо изпитване на алгоритмите, за да се гарантира, че алгоритмичните системи за търговия или системите за високочестотна търговия не могат да създадат условия или да допринесат за незаконна търговия на пазара.

Член 51а

Ценово изменение

1.  Държавите членки изискват регулираните пазари да приемат схеми за ценово изменение в акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти и във всеки друг финансов инструмент, за който са разработени регулаторни технически стандарти в съответствие с параграф 4.

2.  Схемите за ценово изменение, посочени в параграф 1:

   а) се калибрират, за да отразяват ликвидния профил на финансовия инструмент на различни пазари и средната разлика между спредовете „продава“ и „купува“, като се взема предвид дали е желателно да се разрешат разумно стабилните цени без неправомерно да се ограничи допълнителното стесняване на спредовете;
   б) адаптират съответно ценовото изменение за всеки финансов инструмент

3.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на минимално ценово изменение или схеми за ценово изменение за специфични акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, когато това е необходимо, за да се гарантира нормалното функциониране на пазарите, в съответствие с факторите в параграф 2 и с цената, спредовете, и степента на ликвидност на инструментите.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до […](57)

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  ЕОЦКП може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на минимално ценово изменение или схеми за ценово изменение за специфични финансови инструменти, различни от изброените в параграф 3, когато това е необходимо, за да се гарантира нормалното функциониране на пазарите, в съответствие с факторите в параграф 2 и с цената, спредовете, и степента на ликвидност на инструментите.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 51б

Синхронизиране на бизнес часовниците

1.  Държавите членки изискват от всички места за търговия и участниците в тях да синхронизират използваните от тях бизнес часовници за вписване на датата и времето на всяко подлежащо на отчитане събитие.

2.  ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за уточняване на степента на точност, с която часовниците следва да бъдат синхронизирани в съответствие с международните стандарти.

ЕОЦКП предава на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти до [...](58)*.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.[Изм. 4]

Член 52

Допускане на финансови инструменти до търговия

1.  Държавите-членки изискват от регулираните пазари да имат ясни и прозрачни правила за допускането на финансови инструменти до търговия.

Тези правила гарантират, че всички финансови инструменти, допускани до търговия на регулирания пазар, са подходящи за търгуване по коректен, надлежен и ефективен начин, а в случай на прехвърлими ценни книжа ‐ са свободно прехвърлими.

2.  В случай на деривати правилата гарантират по-специално, че структурата на договора за дериватите позволява надлежното формиране на цена, както и съществуването на ефективни инструменти за сетълмент.

3.  В допълнение към задълженията, изложени в параграфи 1 и 2, държавите-членки изискват от регулирания пазар да създава и поддържа ефективни мерки за извършването на проверка дали емитентите на прехвърлимите ценни книжа, които са допуснати до търговия на регулирания пазар, спазват задълженията си съгласно правото на Европейския съюз по отношение на първоначалните, текущите или ad hoc задължения за публикуване.

Държавите-членки гарантират, че регулираният пазар създава мерки, които улесняват неговите членове или участници при получаването на достъп до информацията, която е публикувана съгласно правото на Европейския съюз.

4.  Държавите-членки гарантират, че регулираните пазари са създали необходимите мерки за редовен преглед за спазването на изискванията за допускане на финансовите инструменти, които те допускат до търговия.

5.  Прехвърлима ценна книга, която е била допусната до търговия на регулиран пазар, впоследствие може да бъде допусната до търговия на други регулирани пазари, дори без съгласието на емитента и съгласно съответните разпоредби на Директива 2003/71/ЕО. Емитентът бива информиран от регулирания пазар за факта, че неговите ценни книжа се търгуват на този регулиран пазар. Емитентът няма каквото и да е задължение да предоставя пряко на регулиран пазар, който е допуснал до търговия ценните книжа на емитента без неговото съгласие, информация, изисквана съгласно параграф 3.

6.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 94, които:

   а) определят характеристиките на различните класове инструменти, които следва да се вземат предвид от регулирания пазар, когато оценява дали даден инструмент е емитиран по начин, който е съвместим с условията, установени във втората алинея на параграф 1 за допускане до търговия на различните пазарни сегменти, които управлява;
   б) изясняват правилата, които регулираният пазар следва да прилага, за да се счита като изпълнил задължението си да проверява дали емитентът на прехвърлима ценна книга изпълнява задълженията си съгласно правото на Европейския съюз по отношение на първоначалните, текущите или ad hoc задължения за публикуване;
   в) изясняват правилата, които регулираният пазар следва да установи съгласно параграф 3, с оглед да улесни своите членове или участници при получаването на достъп до информацията, която е публикувана съгласно правото на Европейския съюз.

Член 53

Спиране и отстраняване на финансови инструменти от търговията

1.  Без да се засяга правото на компетентния орган съгласно член 72, параграф 1, букви г) и д), да изисква спирането или отстраняване на инструмент от търговията, операторът на регулирания пазар може да спре или отстрани от търговията финансов инструмент, който вече не отговаря на правилата на регулирания пазар, освен ако такава стъпка по всяка вероятност би причинила значителна щета върху интересите на инвеститорите или системното функциониране на пазара.

Държавите-членки изискват от оператора на регулиран пазар, който спре или отстрани от търговията финансов инструмент, да публикува това решение, да уведоми за това другите регулирани пазари, МСТ и OСТ, на които се търгуват същите финансови инструменти, и да съобщи на компетентния орган съответната информация. Компетентният орган информира за това компетентните органи на другите държави-членки.

Съответният компетентен орган по смисъла на член 2, точка 7 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията за този финансов инструмент изисква спирането или отстраняването на този финансов инструмент от търговията на регулираните пазари, МСТ и ОСТ, които осъществяват дейност под техния надзор, в най-кратък срок и също така изисква неговото прекратяване или отстраняване в съответствие с параграф 2, когато спирането на търговията или отстраняването от търговия е поради неразкриване на информация за емитента или финансовия инструмент.

2.  Компетентен орган, който изисква спирането или отстраняването на финансов инструмент от търговия на един или повече регулирани пазари, МСТ или ОСТ в съответствие с параграф 1, незабавно публикува решението и информира ЕОЦКП и компетентните органи на другите държави-членки. Компетентните органи на другите държави членки изискват спирането или отстраняването на този финансов инструмент от търговията на регулираните пазари, МСТ и ОСТ, които осъществяват дейност под техния надзор, освен ако това би могло да навреди значително на интересите на инвеститорите или на нормалното функциониране на вътрешния пазар.

3.  ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение, с които се определя формата и времето на съобщенията и публикациите, предвидени в параграфи 1 и 2.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](59).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 94, с които се определят обстоятелствата, които накърняват съществено интересите на инвеститорите, изяснява се понятието „възможно най-скоро“ и правилното функциониране на вътрешния пазар, както се посочва в параграфи 1 и 2, и се уточняват въпросите, свързани с неоповестяването на информация за емитента или финансовия инструмент, както се посочва в параграф 1, включително процедурата, необходима за прекратяване на спирането на търговията с даден финансов инструмент.

Член 54

Сътрудничество и обмен на информация за регулираните пазари

1.  Държавите-членки изискват от оператора на регулиран пазар да информира незабавно във връзка с даден финансов инструмент операторите на други регулирани пазари, МСТ и ОСТ за:

   a) условия за извършване на търговия в нарушение на установения ред;

▌ и

   в) нестабилност на системата.

1a.  Държавите членки изискват от пазарните оператори, които забележат поведение, което може да е показателно за наличието на злоупотреба в рамките на Регламент (ЕС) №.../... [РЗП], незабавно да уведомят компетентния орган, определен съгласно член 16 от този регламент, или орган, на който са били делегирани правомощията на компетентния орган в съответствие с член 17 от този регламент, за да се улесни наблюдението в реално време на пазарите, на които се провежда кръстосана търговия.

2.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят конкретните обстоятелства, при наличието на които се изисква предаване на посочената в параграф 1 информация.

ЕОЦКП предава на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](60).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 55

Достъп до регулирания пазар

1.  Държавите членки изискват от регулирания пазар да създава, прилага и поддържа прозрачни и недискриминационни правила, които се базират на обективни критерии, регулиращи достъпа или членството в регулирания пазар.

2.  Тези правила определят всякакви задължения за членовете или участниците, произтичащи от:

   а) създаването и администрирането на регулирания пазар;
   б) правилата относно сделките на пазара;
   в) професионалните стандарти, наложени на персонала на инвестиционните посредници или кредитните институции, които оперират на пазара;
   г) установените съгласно параграф 3 условия за членовете или участниците, различни от инвестиционни посредници и кредитни институции;
   д) правилата и процедурите за клиринга и сетълмента на сделките, сключени на регулирания пазар.

3.  Регулираните пазари могат да приемат за членове или участници инвестиционни посредници и кредитни институции, лицензирани съгласно Директива 2006/48/EО, и други лица които:

   а) имат достатъчно добра репутация
   б) имат в достатъчна степен умения, компетентност и опит в търговията;
   в) разполагат, когато е приложимо, с адекватни организационни мерки;
   г) имат достатъчно ресурси за изпълнението на функцията си, като се вземат предвид различните финансови мерки, които регулираният пазар може да е създал с оглед гарантирането на адекватния сетълмент на сделките.

4.  Държавите-членки гарантират, че членовете и участниците не са задължени да изпълняват задълженията си един към друг, установени в членове 24, 25, 27 и 28, за сделките, които са сключени на регулирания пазар. Членовете или участниците в регулирания пазар обаче изпълняват задълженията, предвидени в членове 24, 25, 27 и 28 по отношение на клиентите си, когато, действайки от името на клиентите си, изпълняват техните нареждания за търговия на регулирания пазар.

5.  Държавите-членки гарантират, че правилата за достъп или членство в регулирания пазар осигуряват прякото или дистанционното участие на инвестиционни посредници и кредитни институции.

6.  Без допълнителни правни или административни изисквания държавите-членки разрешават на регулираните пазари от други държави-членки да предвиждат подходящи мерки на тяхната територия, за да улесняват достъпа и търгуването на тези пазари от отдалечените членове или за участниците, установени на тяхната територия.

Регулираният пазар съобщава на компетентния орган на неговата държава-членка по произход държавата-членка, в която възнамерява да предвиди такива мерки. В срок от един месец компетентният орган на държавата-членка по произход съобщава тази информация на държавата-членка, в която регулираният пазар възнамерява да предвиди такива мерки. ЕОЦКП може да поиска достъп до тази информация в съответствие с процедурата и при условията, установени в член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

1.16, буква a) По искане на компетентния орган на приемащата държава-членка и в рамките на разумен срок компетентният орган на държавата-членка по произход на регулирания пазар съобщава самоличността на членовете или участниците в регулирания пазар, които са установени в тази държава-членка.

7.  Държавите-членки изискват от оператора на регулирания пазар да съобщава регулярно на компетентния орган на регулирания пазар списъка с членовете и участниците в регулирания пазар.

Член 56

Мониторинг върху спазването на правилата на регулирания пазар и другите правни задължения

1.  Държавите-членки изискват от регулираните пазари да създават и поддържат ефективни мерки и процедури за регулярния мониторинг върху изпълнението на правилата им от техните членове или участници. Регулираните пазари извършват мониторинг на подадените и отменените нареждания и на сделките, ▌предприемани от техните членове или участници в рамките на системите им, с оглед идентифицирането на нарушения на тези правила, извършване на търговия в нарушение на установения ред или деяния, които могат да представляват пазарна злоупотреба, и използват необходимите ресурси, за да гарантират, че този мониторинг е ефективен.

2.  Държавите членки изискват от операторите на регулираните пазари да съобщават на компетентния орган на регулирания пазар за значителни нарушения на техните правила или за условия за незаконно търгуване или поведение, които могат да включват пазарна злоупотреба. Държавите-членки изискват също от оператора на регулирания пазар да предоставя незабавно съответната информация на органа, компетентен за разследването и съдебното преследване на пазарна злоупотреба на регулирания пазар, както и да предоставя пълно съдействие на последния при разследването и съдебното преследване на пазарна злоупотреба, възникваща в рамките или чрез системите на регулирания пазар.

Член 57

Договорености с централен контрагент и за клиринг и сетълмент

1.  Държавите-членки не възпрепятстват регулираните пазари да сключват подходящи договорености с централен контрагент или клирингова къща и система за сетълмент на друга държава-членка, с оглед да се извърши клиринг и/или сетълмент на някои или всички търговски сделки, сключени от участниците на пазара чрез техните системи.

2.  Органът, компетентен за регулирания пазар, не може да възрази на използването на централен контрагент, клирингови къщи и/или системи за сетълмент в друга държава-членка, освен ако това е очевидно необходимо за поддържането на системното функциониране на този регулиран пазар, и като се вземат предвид условията за системите за сетълмент, установени в член 39, параграф 2.

С оглед избягване на ненужното дублиране на контрол, компетентният орган взема предвид контрола/надзора върху системата за клиринг и сетълмент, който вече е упражняван от националните централни банки, които осъществяват надзор върху системи за клиринг и сетълмент, или от други надзорни органи, които имат компетенции по отношение на тези системи.

Член 58

Списък на регулираните пазари

Всяка държава-членка съставя списък на регулираните пазари, за които тя е държава-членка по произход, и изпраща този списък на другите държави-членки и ЕОЦКП. Подобно уведомяване се прави по отношение на всяка промяна в списъка. ЕОЦКП публикува и поддържа актуален списък на всички регулирани пазари на своята интернет страница.

ДЯЛ IV

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПОЗИЦИИТЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ

Член 59

Ограничения върху позициите и проверки

1.  Държавите членки гарантират, че регулираните пазари, операторите на МСТ и ОСТ, които допускат до търговия или търгуват със стокови деривати, налагат ограничения върху броя на договорите или позициите, които всеки член или участник на пазара може да сключва и заема за даден период от време, за да:

   а) поддържа ликвидност;
   б) предотврати пазарна злоупотреба, или;
   в) подпомага правилното ценообразуване и условията за сетълмент;
   ва) насърчава сближаването между цените на деривати през месеца на доставка и реалните цени за базовата стока, без да се засяга определянето на цените на пазара за базовата стока;
   вб) предотвратяват увеличаването на позиции, които нарушават пазара.

Ограниченията и правилата, посочени в алинея 1, се прилагат както за договори, за които се извършва сетълмент по касов път, така и за договори, за които се извършва сетълмент с физическо присъствие, са прозрачни и справедливи, като посочват лицата, по отношение на които се прилагат, и всякакви изключения, и отчитайки естеството и състава на участниците на пазара, както и на целите, за които те използват допуснатите до търговия договори. В тях ясно се посочват количествените прагове, като максималната нетна позиция, която всяко лице може да формира или да заема в рамките на определен период от време, като се отчитат особеностите на пазара на деривати, включително ликвидността, и базовия стоков пазар, включително тенденциите на производство, потребление и транспорт до пазара. Те не се прилагат спрямо позиции, които обективно намаляват рисковете, пряко свързани с търговската дейност.

1а.  За позиции, които обективно намаляват рисковете, пряко свързани с търговската дейност, се въвежда система за контролът върху позициите. Регулираните пазари и операторите на МСТ и ОСТ осъществяват този контрол в съответствие със следното:

   а) членовете и участниците в регулирани пазари, МСТ и ОСТ трябва да обявяват на съответното място на търговия подробностите за своите позиции съгласно член 60, параграф 2;
   б) регулираните пазари, както и операторите на МСТ и ОСТ, могат да изискват от членове и участници информация във връзка с цялата съответна документация относно размера или целта на позиция или експозиция, формирана посредством стоков дериват;
   в) след анализ на получената информация съгласно букви а) и б) регулираните пазари и операторите на МСТ и ОСТ могат да изискват прилагането от съответните членове или участници на пазарите или сами да налагат мерки за намаляване на размера на позицията или за отстраняване на позицията или експозицията на стокови деривати, когато това е необходимо, за да се гарантира целостта и правилното функциониране на съответните пазари;
   г) след анализ на получената информация съгласно букви а) и б) регулираните пазари и операторите на МСТ и ОСТ могат да ограничават способността на членове или участници на пазара да сключват договор за стокови деривати, включително като налагат допълнителни недискриминационни ограничения по отношение на позициите, които членовете или участниците в пазарите могат да формират в рамките на определен период от време, когато това е необходимо, за да се гарантира целостта и правилното функциониране на съответните пазари, и когато мерките съгласно буква в) се явяват недостатъчни за целта;
   д) регулираните пазари, МСТ и ОСТ информират съгласно параграф 2 компетентния орган относно подробностите по събраната по смисъла на букви б)–г) информация и предприетите мерки;
   е) компетентният орган събира данните, получени от различни места за търговия, и при необходимост изисква от пазарните членове или участници да намалят своята съвкупна позиция в съответствие с параграф 3.

1б.  Регулираните пазари и операторите на МСТ и ОСТ, които допускат до търговия или търгуват със стокови деривати, могат да налагат допълнителни договорености във връзка с договорите и позициите, за които са поставени ограничения в съответствие с параграф 1, когато това е необходимо, за да се гарантира целостта и правилното функциониране на съответните пазари. Компетентните органи могат също така да изискват от регулираните пазари и операторите на МСТ и ОСТ, които допускат до търговия или търгуват със стокови деривати, да налагат такива допълнителни договорености, когато това е необходимо, за да се гарантира целостта и правилното функциониране на съответните пазари.

2.  Регулираните пазари, МСТ и ОСТ уведомяват своя компетентен орган за подробностите относно ограниченията върху позициите или проверките. Компетентният орган предава същата информация на ЕОЦКП, който публикува и поддържа на уебстраницата си база данни с обобщения на действащите ограничения ▌на позициите.

2a.  ЕОЦКП проучва периодично данните, получени в съответствие с параграф 2 от настоящия член и с член 60, параграфи 1 и 1а, и преценява дали са необходими мерки по отношение на позициите, които обективно намаляват рисковете, пряко свързани с търговската дейност, в допълнение към мерките, предвидени в параграф 1а от настоящия член, за да се гарантира целостта и правилното функциониране на пазарите.

Ако счита тези мерки за необходими, ЕОЦКП представя на Комисията мотивиран доклад, в който се очертават предлаганите мерки и защо те са необходими, и предава този доклад без забавяне на Европейския парламент и на Съвета.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да определи ограниченията, посочени в параграф 1, и за да уточни допълнително контрола върху позициите, посочен в параграф 1а, по-конкретно ограниченията върху броя на договорите или нетната позиция, която всяко лице може да формира или да заема в рамките на определен период от време, методите за изчисляване на позициите, притежавани от лицата пряко или непряко, условията за прилагане на тези ограничения, включително съвкупната позиция в различните места за търговия и критериите за определяне дали дадена позиция е допустима като спомагаща за пряко намаляване на рисковете, свързани с търговската дейност.

Ограниченията, в които също така се прави разграничение между различните категории пазарни участници, и контролът върху позициите отчитат условията, посочени в параграфи 1 и 1а, и правилата, наложени от регулираните пазари, МСТ и ОСТ.

(61)След публична консултация ЕОЦКП представя проектите за регулаторни технически стандарти на Комисията най-късно до […]*.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Установените в регулаторните технически стандарти ограничения и контрол върху позициите имат предимство пред всякакви мерки, наложени от компетентните органи съгласно член 72, параграф 1, буква ж) от настоящата директива.

4.  Компетентните органи не налагат ограничения ▌, които са по-строги от ограниченията, приети съгласно параграф 3, освен в изключителни случаи, когато те са обективно обосновани и съразмерни, като се вземе предвид ликвидността на конкретния пазар и правилното му функциониране. Ограниченията са в сила за първоначален период, не по-дълъг от шест месеца от датата, на която са публикувани на уебстраницата на съответния компетентен орган. Такова ограничение може да бъде подновявано всеки път за период, не по-дълг от шест месеца, ако причините за ограниченията все още са налице. Ако ограничението не бъде подновено след края на шестмесечния период, действието му се прекратява автоматично.

Ако приемат по-строги ограничения от предвидените съгласно параграф 3, компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за това. Уведомлението съдържа обосновка на по-строгите ограничения. ЕОЦКП излиза със становище в рамките на 24 часа относно това дали смята мярката за необходима в извънредния случай. Становището се публикува на уебстраницата на ЕОЦКП.

Ако компетентният орган наложи ограничения въпреки становището на ЕОЦКП, той публикува на своята уебстраница съобщение, с което обстойно обяснява причините за действията си.

Член 60

Отчитане на позициите по категории търговци

1.  Държавите-членки гарантират, че регулираните пазари, МСТ и ОСТ, които допускат до търговия или на които се търгуват стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати:

   а) публикуват седмичен отчет със съвкупните позиции, държани от различните категории търговци, по различните финансови инструменти, търгувани на техните платформи в съответствие с параграф 3, и предават този доклад на компетентния орган и ЕОЦКП;
   б) при поискване представят на компетентния орган подробна разбивка на позициите на всеки или всички членове или участници на пазара, включително позиции, държани от името на техни клиенти.
   Предвиденото в буква а) задължение се прилага само когато както броят на търговците, така и техните отворени позиции в даден финансов инструмент превишават минималните прагове.

1a.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници, които търгуват със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати извън мястото за търговия, при поискване предоставят на компетентния орган подробна разбивка на своите позиции в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) №.../... [РПФИ] и когато е приложимо, член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

2.  За да създадат условия за предвиденото в параграф 1, буква а) оповестяване, държавите-членки изискват членовете и участниците на регулираните пазари, МСТ и ОСТ да докладват на съответните места за търговия, подробности за техните позиции в действително време, включително позициите, държани от името на техни клиенти.

3.  Регулираният пазар, МСТ или ОСТ класифицират членовете, участниците и техните клиенти като търговци в съответствие с естеството на тяхната основна стопанска дейност, като се взема предвид действащият лиценз, или като:

   а) инвестиционни посредници по смисъла на Директива 2004/39/EО или кредитна институция по смисъла на Директива 2006/48/EО;
   б) инвестиционни фондове, или като предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, или като лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на Директива 2011/61/EC;
   в) други финансови институции, включително застрахователни и презастрахователни дружества по смисъла на Директива 2009/138/EО и институции за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 2003/41/ЕО;
   г) търговски предприятия;
   д) в случай на квоти за емисии или техни деривати ― оператори със задължение за спазване на изискванията от Директива 2003/87/ЕО.
   В изискваните съгласно параграф 1, буква а) отчети се посочва броят на дългите и къси позиции по категории търговци, настъпилите от предходния отчет промени по тях, процентът на общо откритите позиции, представен за всяка категория, и броят на търговците във всяка категория.
   В отчетите, посочени в параграф 1, буква а) и в параграф 1а, следва да се прави също разграничение между:
   а) позиции, установени като позиции, които обективно намаляват рисковете, пряко свързани с търговската дейност; както и
   б) другите позиции.

4.  ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на формата на посочените в параграф 1, буква а) и параграф 1а отчети и съдържанието на информацията, която трябва да се предоставя в съответствие с параграф 2.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](62).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

По отношение на квотите за емисии или техни деривати отчетите не нарушават задълженията за спазване на изискванията съгласно Директива 2003/87/EО.

4a.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, за да определи мерките, по силата на които всички посочени в параграф 1, буква а) отчети трябва да се изпращат на ЕОЦКП ежеседмично в точно определено време, за да бъдат централизирано публикувани от органа.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [...]*.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 94 относно мерки за уточняване на праговете, посочени в последната алинея на параграф 1 и за конкретизиране на категориите членове, участници или клиенти, посочени в параграф 3.

5a.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, за да определи мерките, по силата на които всички посочени в параграф 1, буква а) отчети трябва да се изпращат на ЕОЦКП ежеседмично в точно определено време, за да бъдат централизирано публикувани от органа.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [...](63).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ДЯЛ V

Услуги, свързани с отчитането на данни

Pаздел 1

Лицензионни процедури за доставчиците на услуги за отчитане на данни

Член 61

Изискване относно лиценза

1.  Държавите членки изискват предоставянето на описаните в приложение І, раздел Г услуги за отчитане на данни, извършвано като редовна професионална или стопанска дейност, да бъде предмет на предварително лицензиране в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел. Лицензът се издава от определения в съответствие с член 69 компетентен орган на държавата-членка по произход.

2.  Посредством дерогация от параграф 1 държавите членки разрешават всеки пазарен оператор да извършва услугите по отчитане на данни за нуждите на одобрен агент по публикуване на отчети (АПО), доставчик на консолидирани отчети за търговия (ДКО) и одобрен агент по отчитане на сделки (АОС) след предварителна проверка на това дали спазва разпоредбите на настоящия дял. Тази услуга се включва в техния лиценз.

3.  Държавите-членки регистрират всички доставчици на услуги за отчитане на данни. Регистърът е публичен и съдържа информация за услугите, за които е лицензиран доставчикът на услуги за отчитане на данни. ЕОЦКП бива уведомяван за всеки издаден лиценз. ЕОЦКП бива уведомяван за всеки издаден лиценз.

ЕОЦКП съставя списък на всички доставчици на услуги за отчитане на данни в Европейския съюз. Списъкът съдържа информация за услугите, за които е лицензиран доставчикът на услуги за отчитане на данни, и редовно се актуализира. ЕОЦКП публикува на своята страница в интернет този списък и го актуализира.

В случаите, когато компетентен орган е отнел лиценз в съответствие с член 64, отнемането на лиценза се отбелязва в списъка за период от 5 години.

Член 62

Обхват на лиценза

1.  Държавата-членка по произход гарантира, че в лиценза е определена услугата за отчитане на данни, която доставчикът на услуги за отчитане на данни е лицензиран да предоставя. Доставчик на услуги за отчитане на данни, който иска да разшири обхвата на дейността си, като включи допълнителни услуги за отчитане на данни, подава заявление за разширяване на лиценза.

2.  Лицензът е валиден за цялата територия на Европейския съюз и позволява на доставчик на услуги за отчитане на данни да предоставя в целия Европейски съюз услугите, за които е бил лицензиран.

Член 63

Процедури за одобряване и отхвърляне на искания за издаване на лиценз

1.  Компетентният орган не издава лиценз, ако не е и докато не бъде напълно удовлетворен от изпълнението от страна на кандидата на всички изисквания, предвидени в приетите съгласно настоящата директива разпоредби.

2.  Доставчикът на услуги за отчитане на данни представя цялата информация ‐ включително програма за операциите, в която излага, inter alia, видовете услуги, които планира да предоставя, и организационната структура ― необходима за това компетентният орган да се увери, че към момента на първоначалното лицензиране доставчикът на услуги за отчитане на данни е създал необходимата организация, за да изпълнени задълженията си съгласно разпоредбите на настоящия дял.

3.  Кандидатът бива информиран в рамките на шест месеца от подаването на пълното заявление дали е издаден лицензът.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определя:

   а) информацията, която трябва да бъде предоставена на компетентните органи съгласно параграф 2, включително програмите на операторите;
   б) информацията, включена в уведомленията съгласно член 65, параграф 4.

(64)EOЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти до [...].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за въвеждане на стандартни формуляри, образци и процедури за уведомлението или предоставянето на информацията, изисквано съгласно параграф 2 и член 65, параграф 4.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](65).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 64

Отмяна на лиценз

Компетентният орган може да отнеме лиценз, издаден на доставчик на услуги за отчитане на данни, ако доставчикът:

   а) не използва лиценза в рамките на 12 месеца, изрично се откаже от него или през последните шест месеца не е предоставял услуги за отчитане на данни, освен ако съответната държава-членка е предвидила в такива случаи лицензът да става невалиден;
   б) е получил лиценза посредством фалшиви твърдения или по друг незаконен начин;
   в) вече не отговаря на условията, при които е бил издаден лиценза;
   г) грубо или системно е нарушавал разпоредбите на настоящата директива.

Член 65

Изисквания към управителния орган на доставчика на услуги за отчитане на данни

1.  Членовете на управителния орган на всеки доставчик на услуги за отчитане на данни да се ползват по всяко време с достатъчно добра репутация, да притежават необходимите знания, умения и опит и да отделят достатъчно време за изпълнение на своите задължения.

Членовете на управителния орган притежават заедно необходимите знания, умения и опит, които им позволяват да разбират дейността на доставчика на услуги за отчитане на данни. всеки член на управителния орган действа честно, почтено и независимо, за да може правилно да оценява и да оспорва решенията на висшето ръководство.

Ако пазарен оператор кандидатства за лиценз, за да упражнява дейност като ОПА, ДКО или АПО и членовете на управителния орган на ОПА, ДКО или АОС са същите като членовете на управителния орган на регулирания пазар, се приема, че тези лица изпълняват изискванията по първа алинея.

2.  До … * ЕОЦКП (66)разработва насоки за оценка на това дали членовете на описания в параграф 1 управителен орган са подходящи да извършват тази дейност, като се вземат предвид поверените им различни роли и функции, както и необходимостта от избягване на конфликти на интереси между членовете на управителния орган и потребителите на АПО, ДКО или АОС.

2a.  Без да се засягат правните системи на държавите членки, държавите членки гарантират, че при наличието на твърдение, че член на управителния съвет е нарушил разпоредбите или е извършил престъпление във връзка с въпроси, попадащи в приложното поле на настоящата директива или на Регламент (ЕС) №... /... [РПФИ], срещу него, като физическо лице, могат да бъдат заведени наказателни и граждански дела.

3.  Държавите-членки изискват от доставчика на услуги за отчитане на данни да уведоми компетентния орган относно членовете на своя управителен орган и за всяка промяна в техния състав, както и да предостави необходимата информацията, за да се прецени дали дружеството спазва разпоредбите на параграф 1 от настоящия член.

4.  Управителният орган на доставчик на услуги за отчитане на данни е в състояние да гарантира, че дружеството се управлява правилно и разумно, по начин, който подпомага правилното функциониране на пазара и е в интерес на неговите клиенти.

5.  Компетентният орган отказва да издаде лиценз, ако не е убеден, че лицата, които фактически ще ръководят стопанската дейност на доставчика на услуги за отчитане на данни, притежават достатъчно добра репутация и опит или ако са налице обективни и очевидни причини да смята, че предложените в управлението на доставчика промени може да представляват заплаха за неговото ефективно, правилно и разумно управление и за спазването на правилата за функциониране на пазара.

Pаздел 2

УСЛОВИЯ ЗА ОПА

Член 66

Организационни изисквания

1.  Държавата-членка по произход изисква от АПО да приеме подходящи политики и процедури, за да оповестява публично информацията, изисквана съгласно членове 19 и 20 от Регламент (ЕС) № …./….[РПФИ], толкова бързо в реално време, колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия. Информацията се предоставя безплатно 15 минути след публикуването на сделката. Държавата-членка по произход изисква АПО да може ефективно и последователно да разпространява тази информация, така че да гарантира бърз достъп до нея, на равнопоставена основа и във форма, която улеснява консолидирането на подобни данни, получени от други източници.

1a.  Информацията, оповестена от ОПА в съответствие с параграф 1, включва най-малко следните данни:

   а) кода за идентифициране на финансовия инструмент;
   б) цената, на която е извършена сделката;
   в) обема на сделката;
   г) времето на извършване на сделката;
   д) времето, в което сделката е била отчетена;
   е) паричната единица на сделката;
   ж) мястото за търговия или систематичен участник, където е извършена сделката, или в противен случай кода „OTC“;
   з) ако е приложимо, показател, че сделката е предмет на специални условия.

2.  Държавата-членка по произход изисква от АПО да прилага и поддържа ефективни административни правила, приети с цел да се избегне конфликт на интереси с неговите клиенти. По-специално АПО, който упражнява дейност и като пазарен оператор или инвестиционен посредник, обработва събраната информация по недискриминационен начин, като въвежда и поддържа подходящи процедури за разделяне на различните стопански функции.

3.  Държавата-членка по произход изисква от АПО да има работещи механизми за сигурност, с които да гарантира сигурността на средствата, чрез които се предава информацията, да сведе до минимум риска от подправяне на данните и непозволения достъп и да предотврати изтичането на информация преди публикуването Й. АПО поддържа необходимите ресурси и разполага с резервно оборудване, за да може да предлага и поддържа услугите по всяко време.

4.  Държавата-членка по произход изисква от АПО да разполага със системи, посредством които може успешно да се провери пълнотата на отчетите за извършената търговия, да се установят пропуски и груби грешки и да се изиска повторното предаване на такива грешни отчети.

5.  С цел са се осигури последователно хармонизирано прилагане на параграф 1 ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят общата форма, стандартите за данните и техническите правила, които да улеснят консолидирането на посочената в параграф 1 информация.

EOЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти до [...](67).

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.  На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 94, с които се уточнява какво представляват разумни търговски условия за оповестяване на посочената в параграф 1 информация.

7.  На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 94, с които се уточняват

   а) начините, по които АПО може да изпълни предвидено в параграф 1 задължение за предоставяне на информация;
   б) съдържанието на публикуваната съгласно параграф 1 информация.

Pаздел 3

УСЛОВИЯ ЗА ДКО

Член 67

Организационни изисквания

1.  Държавата-членка по произход изисква от ДКО да приложи подходящи политики и процедури за събирането на информацията, която е оповестена публично в съответствие с членове 5 и 19 от Регламент (ЕС) № …/….[РПФИ], да я консолидира в постоянен поток от електронни данни и да я предоставя на обществеността толкова бързо в реално време, колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия, като информацията съдържа поне следните сведения:

   а) кода за идентифициране на финансовия инструмент;
   б) цената, на която е извършена сделката;
   в) обема на сделката;
   г) времето на извършване на сделката;
   д) времето, в което сделката е била отчетена;
   е) паричната единица на сделката;
   ж) мястото за търговия или систематичен участник, където е извършена сделката, или в противен случай кода „OTC“;
   жа) където е приложимо, автоматизираната търговска система, която е генерирала сделката;
   з) ако е приложимо, показател, че сделката е предмет на специални условия.

Информацията се предоставя безплатно 15 минути след публикуването на сделката. Държавата-членка по произход изисква от ДКО да може ефективно и последователно да разпространява тази информация, така че да гарантира бърз достъп до нея, на равнопоставена основа и във форма, която е лесно достъпна и използваема от пазарните участници.

2.  Държавата-членка по произход изисква от ДКО да приеме подходящи политики и процедури за събирането на информацията, която е оповестена публично в съответствие с членове 9 и 20 от Регламент (ЕС) № …/…[РПФИ], да я консолидира в постоянен поток от електронни данни и да я предоставя на обществеността толкова бързо в реално време, колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия, като информацията съдържа поне следните сведения:

   а) кода за идентифициране на финансовия инструмент;
   б) цената, на която е извършена сделката;
   в) обема на сделката;
   г) времето на извършване на сделката;
   д) времето, в което сделката е била отчетена;
   е) паричната единица на сделката;
   ж) мястото за търговия или систематичен участник, където е извършена сделката, или в противен случай кода „OTC“;
   з) ако е приложимо, показател, че сделката е предмет на специални условия.

Информацията се предоставя безплатно 15 минути след публикуването на сделката. Държавата-членка по произход изисква от ДКО да може ефективно и последователно да разпространява тази информация, така че да гарантира бърз достъп до нея, на равнопоставена основа и в общоприета форма, която е взаимно съвместима, лесно достъпна и използваема от пазарните участници.

3.  Държавата-членка по произход изисква от ДКО да гарантира, че предоставените данни са консолидирани въз основа на информацията, публикувана от всички регулирани пазари, МСТ, ОСТ и ОПА, във връзка с финансовите инструменти, посочени в делегираните актове съгласно параграф 8, буква в).

4.  Държавата-членка по произход изисква от ДКО да въведе и поддържа ефективни административни правила, приети с цел да се избегнат конфликти на интереси. По-специално пазарен оператор или ОПА, който упражнява дейност и като ДКО, обработва събраната информация на равни начала, като въвежда и поддържа подходящи процедури за разделяне на различните стопански функции.

5.  Държавата-членка по произход изисква от ДКО да има работещи механизми за сигурност, с които да гарантира сигурността на средствата, чрез които се предава информацията, да сведе до минимум риска от подправяне на данните и непозволения достъп. Държавата-членка по произход изисква от ДКО да поддържа необходимите ресурси и да разполага с резервно оборудване, за да може да предлага и поддържа услугите си по всяко време.

6.  С цел да се осигури последователно хармонизирано прилагане на параграфи 1 и 2, ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на стандартите, на които трябва да отговаря информацията, която трябва да бъде публикувана в съответствие с членове 5, 9, 19 и 20 от Регламент (EС) № …/… [РПФИ], и формата, в която трябва да бъде представена ― в т.ч. кода за идентификация на инструмента, цената, количеството, времето, паричната единица, кода на мястото за търговия и показатели за специалните условия, които се прилагат по отношение на сделката ― както и за определяне на технически процедури, спомагащи за ефективното и последователно разпространяване на тази информация, така че да е лесно достъпна и използваема от пазарните участници, както се предвижда в параграфи 1 и 2, включително посочването на допълнителните услуги, които ДКО би могъл да изпълнява, които повишават ефективността на пазара.

ЕОЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти до …(68)* по отношение на информацията, публикувана в съответствие с членове 5 и 19 от Регламент (EС) № …/… [РПФИ], и до ….** (69)*по отношение на информацията, публикувана в съответствие с членове 9 и 20 от Регламент (EС) № …/… [РПФИ].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

7.  Комисията ▌приема делегирани актове в съответствие с член 94 относно мерките, с които се уточнява какво представляват разумни търговски условия за предоставяне на достъп до потоците от данни, както е посочено в параграфи 1 и 2.

8.  На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 94 относно мерките, с които се уточняват:

   а) начините, по които ДКО може да изпълни предвиденото в параграфи 1 и 2 задължение за предоставяне на информация;
   б) съдържанието на публикуваната съгласно параграфи 1 и 2 информация.
   в) ▌финансовият инструмент, данни за който трябва да бъдат предоставени в потока от данни;
   г) други начини, посредством които се гарантира, че публикуваните от различни ДКО данни съответстват и могат да бъдат подробно съпоставени и свързани с подобни данни от други източници, както и да бъдат обобщени на равнището на Европейския съюз.

Член 67а

Единна консолидирана база данни

1.  До [...]**, ЕОЦКП пред(70)ставя на Европейския парламент, Съвета и Комисията становище относно наличието на висококачествена информация след сключването на сделки, която се оповестява в съответствие с членове 5 и 19 от Регламент (ЕС) №.../... [РПФИ] в консолидирана форма, обхващаща целия пазар, в съответствие със стандартите за лесен достъп на разумна цена.

2.  Когато ЕОЦКП счита, че информацията след сключването на сделки, която се оповестява в съответствие с членове 5 и 19, не е налична, не е с високо качество или не обхваща целия пазар, ЕОЦКП издава отрицателно становище.

3.  В срок от три месеца след получаване на отрицателно становище по параграф 2 Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 94 относно мерките, с които се определя образуванието, което да предоставя консолидирани отчети с информация след сключването на сделки, която се оповестява в съответствие с членове 5 и 19.

4.  До [...]*(71)* ЕОЦКП представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията становище относно наличието на висококачествена информация след сключването на сделка, която се оповестява в съответствие с членове 9 и 20 от Регламент (ЕС) №.../... [РПФИ] в консолидирана форма, обхващаща целия пазар, в съответствие със стандартите за лесен достъп на разумна цена.

5.  Когато ЕОЦКП счита, че информацията след сключването на сделки, която се оповестява в съответствие с членове 9 и 20, не е налична, не е с високо качество или не обхваща целия пазар, ЕОЦКП издава отрицателно становище.

6.  В срок от три месеца след получаване на отрицателно становище по параграф 5 Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 94 относно мерките, с които се определя образуванието, което да предоставя консолидирани отчети с информация след сключването на сделки, която се оповестява в съответствие с членове 9 и 20.

Pаздел 4

УСЛОВИЯ ЗА АОС

Член 68

Организационни изисквания

1.  Държавата-членка по произход изисква от АОС да приеме подходящи политики и процедури за отчитане на информацията, изисквана съгласно член 23 от Регламент (EС) № …/… [РПФИ], възможно най-бързо и не по-късно от края на следващия работен ден. Тази информация се отчита в съответствие с изискванията на член 23 от Регламент (EС) № …/… [РПФИ] при разумни търговски условия.

2.  Държавата-членка по произход изисква от АОС да прилага и поддържа ефективни административни правила, приети с цел да се избегне конфликт на интереси с неговите клиенти. По-специално АОС, който извършва дейност и като пазарен оператор или инвестиционен посредник, обработва събраната информация по недискриминационен начин, като въвежда и поддържа подходящи процедури за разделяне на различните стопански функции.

3.  Държавата-членка по произход изисква от АОС да има работещи механизми за сигурност, с които да гарантира сигурността на средствата, чрез които се предава информацията, да сведе до минимум риска от подправяне на данните и непозволения достъп и да предотврати изтичането на информация ▌. Държавата-членка по произход изисква от АОС да поддържа необходимите ресурси и да разполага с резервно оборудване, за да може да предлага и поддържа услугите си по всяко време.

4.  Държавата-членка по произход изисква от АОС да разполага със системи, посредством които може успешно да се провери пълнотата на отчетите за извършената търговия, да се установят пропуски и груби грешки и да се изиска повторното предаване на такива грешни отчети.

5.  На Комисията приема в съответствие с член 94 на делегирани актове относно мерките, с които се уточнява какво представляват разумни търговски условия за отчитане на посочената в параграф 1 информация.

ДЯЛ VI

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ГЛАВА I

Процедури за определяне на компетентните органи, правомощия и обезщетения

Член 69

Определяне на компетентните органи

1.  Всяка държава-членка определя компетентните органи, които изпълняват всяко от задълженията, предвидени съгласно различните разпоредби на Регламент (ЕС) № …../…(РПФИ) и на настоящата директива. Държавите-членки информират Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на другите държави-членки за определените компетентни органи, отговорни за осигуряване на изпълнението на всяко едно от тези задължения, както и за разпределението на тези задължения, ако има такова.

2.  Компетентните органи, посочени в параграф 1, са публични институции, без да се засяга възможността за делегиране на задачи на други субекти, когато това е изрично предвидено в член 29, параграф 4.

Всяко делегиране на задачи на органи, които са различни от посочените в параграф 1, не може да бъде свързано нито с упражняването на правомощие, дадено от държавата, нито с използването на дискреционни правомощия за вземане на решение. Преди делегирането държавите-членки изискват от компетентните органи да предприемат всички разумни стъпки, за да се гарантира, че органът, на който се делегират задачи, има капацитета и ресурсите да изпълнява ефективно задачите, и че делегирането се извършва само ако е създадена ясно дефинирана и документирана рамка за изпълнението на каквито и да е делегирани задачи, в която са посочени задачите, които следва да се поемат, и условията, при които те следва да бъдат осъществявани. Тези условия включват клауза, задължаваща въпросния орган да действа и да бъде организиран по такъв начин, че да избягва конфликт на интереси и получаваната информация от осъществяването на делегираните задачи да не бъде използвана некоректно или за възпрепятстване на конкуренцията. Окончателната отговорност за надзора върху съблюдаването на настоящата директива и на мерките за нейното прилагане пада върху компетентния орган или органите, определени в параграф 1.

Държавите-членки информират Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на другите държави-членки за всякакви договорености, постигнати във връзка с делегирането на задачи, включително точните условия, които регулират това делегиране.

3.  ЕОЦКП публикува на своята интернет страница и поддържа актуален списък на компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 70

Сътрудничество между органите от една и съща държава-членка

Ако държава членка определи повече от един компетентен орган за прилагане на разпоредба на настоящата директива или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], то техните конкретни функции биват ясно дефинирани и съответните органи си сътрудничат тясно.

Всяка държава членка изисква такова сътрудничество да се осъществява и между компетентните органи за целите на настоящата директива или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ] и компетентните органи, отговорни за надзора върху кредитни и други финансови институции, пенсионни фондове, ПКИПЦК, застрахователни и презастрахователни посредници и застрахователни предприятия в тази държава членка.

Държавите-членки изискват от компетентните органи да обменят всяка информация, която е съществена или се отнася за упражняването на техните функции и изпълнението на задълженията им.

Член 71

Правомощия на компетентните органи

1.  На компетентните органи се предоставят всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, които са им необходими, за да изпълняват функциите си. Те упражняват тези правомощия в рамките на ограниченията, предвидени в националното им право,:

   а) в пряко сътрудничество с други органи;
   б) на своя отговорност като ги делегират на органи, на които са делегирани задачи съгласно член 69, параграф 2;; или
   в) чрез отнасяне на въпросите пред компетентните съдебни органи.

2.  Правомощията, посочени в параграф 1, се упражняват в съответствие с националното право и най-малко включват :

   а) правото на достъп до документи от всякакъв вид, включително записите, посочени в член 16, параграф 7, които биха били важни за изпълнението на надзорните задължения, и получаването на копие от тях;
   б) правото да изискват предоставянето на информация от всяко лице, а ако е необходимо ‐ призоваване и разпитване на лице с цел получаване на информацията;
   в) правото да извършват проверки на място;
   ва) правото да извършват тайно пазаруване;
   г) правото да изискат съществуващите записи на телефонни разговори и данни или равностойните записи, посочени в член 16, параграф 7, държани от инвестиционни посредници, когато съществува основателно подозрение, че тези записи, които са свързани с предмета на проверката, могат да бъдат използвани като доказателство, че инвестиционният посредник е нарушил своите задължения съгласно настоящата директива; с тези записи обаче се разкрива съдържанието на записания разговор единствено в случаите, когато оповестяването на подобни записи е съобразено с разпоредбите за защита на данните, залегнали в законодателството на Съюза и в националното законодателство;
   га) (Не се отнася до българския текст).
   д) правото да изискат временната забрана на професионална дейност;
   е) правото да изискат от одиторите на лицензирани инвестиционни посредници и регулирани пазари да предоставят информация;
   ж) подават сигнали с цел наказателно преследване;
   з) правото да разрешават на одитори или експерти да извършват проверки или разследвания;
   и) правото да изискват предоставянето на информация, включително цялата съответна документация от всяко лице относно размера и целта на позицията или експозицията, която е формирана посредством стоковия дериват, и относно активи или пасиви на базовия пазар.

3.  Ако съгласно националната уредба относно искането за предоставяне на съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни във форма съгласно посоченото в член 16, параграф 7, посочено в параграф 2, буква г), е необходимо разрешение от съдебен орган, се подава искане за такова разрешение. Искане за разрешение може да се подаде и като предпазна мярка.

4.  Обработването на лични данни, събрани при упражняването на надзорни и следствени правомощия съгласно настоящия член, се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Член 72

Правомощия на компетентните органи

На компетентните органи се предоставят всички правомощия, които са им необходими за изпълнението на техните функции. Те разполагат най-малко със следните правомощия в рамките на ограниченията, предвидени в националното им право, и тези правомощия могат да бъдат упражнявани по начин, уточнен в член 71, параграф 1:

   а) изискват прекъсването на практики или поведение, които са в нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) №…../…..[РПФИ] и разпоредбите, приети с оглед на изпълнение на настоящата директива, и отказване от подобно поведение или практика в бъдеще;
   б) (Не се отнася до българския текст).
   в) приемат всякакъв вид мерки, за да гарантират, че инвестиционните посредници и регулираните пазари продължават да спазват правните изисквания;
   г) изискват спирането на финансов инструмент от търговия;
   д) изискват отстраняването на финансов инструмент от търговия, независимо от това дали се търгува на регулиран пазар или чрез други търговски системи;
   е) изискват от лице, което е предоставило информация съгласно член 71, параграф 2, буква и), впоследствие да предприеме стъпки да намали размера на позицията или експозицията;
   ж) ограничават способността на лице или на клас от лица да сключват договори за стокови деривати, включително като въвеждат недискриминационни ограничения по отношение на позициите или на броя на такива договори за деривати, които всеки клас лица може да сключва в рамките на определен период от време, когато е необходимо да се гарантира целостта и правилното функциониране на засегнатите пазари.
   з) публикува съобщения;
   за) изискват да бъде платено обезщетение или да бъде предприето друго действие за компенсиране на финансова загуба или друга щета, понесена от даден инвеститор в резултат на практика или поведение, които противоречат на настоящата директива или на Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ].
   зб) прекратяват предлагането на пазара и продажбата на инвестиционни продукти, когато са изпълнени условията на член 32 на Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ] или когато инвестиционният посредник не е разработил или приложил ефективен процес на одобрение на продукта или не е успял да спази член 16, параграф 3 от настоящата директива;
   зв) изискват отстраняването на физическо лице от управителния съвет на инвестиционен посредник или пазарен оператор.

Член 73

Административни санкции

1.  Държавите-членки гарантират, че техните компетентни органи могат да предприемат подходящите административни санкции и мерки, когато не са спазени разпоредбите на Регламент (ЕС) №…./…..(РПФИ) или националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и че те се прилагат. Държавите-членки гарантират, че тези мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите-членки гарантират, че при нарушаване на задълженията, които са в сила за инвестиционните посредници и пазарните оператори, могат да бъдат наложени административни санкции на членовете на управителния орган на инвестиционните посредници и на пазарните оператори, както и на всяко друго физическо или юридическо лице, което съгласно националното законодателство носи отговорност за нарушението.

3.  Държавите-членки ежегодно предоставят на ЕОЦКП обобщена информация относно всички административни мерки или санкции, наложени в съответствие с параграфи 1 и 2. ЕОЦКП публикува информацията в годишен доклад.

4.  Когато компетентният орган оповестява административна мярка или санкция, той едновременно докладва за това на ЕОЦКП.

5.  Когато оповестената санкция е наложена на инвестиционен посредник, лицензиран в съответствие с настоящата директива, ЕОЦКП отбелязва оповестената санкция в регистъра на инвестиционните посредници, създаден съгласно член 5, параграф 3.

5a.  ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и формулярите за предоставянето на информацията, изисквана съгласно настоящия член.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](72).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 74

Публично оповестяване на санкциите

Държавите-членки изискват от компетентните органи своевременно да оповестяват публично всяка санкция или мярка, наложена за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) №…./…. [РПФИ] или на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, като съобщават вида и естеството на нарушението и имената на нарушителите, освен ако това оповестяване би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари. Когато оповестяването би довело до непропорционално големи вреди за съответните страни, компетентните органи публично оповестяват санкциите без да посочват нарушителите.

Член 75

Нарушаване на изискването за лиценз и други нарушения

1.  Държавите членки гарантират, че техните законови, подзаконови или административни разпоредби предвиждат санкции най-малко по отношение на:

   а) извършването на инвестиционни услуги или дейности като обичайно занятие или стопанска дейност на професионална основа, без да е получен лиценз в нарушение на член 5;
   б) прякото или непрякото придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник или прякото или непрякото увеличение на такова квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник, в резултат на което делът на правата на глас или на притежавания капитал би достигнал или надвишил 20 %, 30 % или 50 % или инвестиционният посредник би станал дъщерно предприятие на приобретателя (наричано по-долу „планирано придобиване“), без да са били уведомени писмено компетентните органи, отговарящи за инвестиционния посредник, който преобретателят иска да придобие или да увеличи квалифицирано си дялово участие в него в нарушение на член 11, параграф 1;
   в) прякото или непрякото разпореждане с квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник или намаление на квалифицирано дялово участие, в резултат на което делът на правата на глас или на притежавания капитал би спаднал под 20 %, 30 % или 50 % или инвестиционният посредник вече не би бил дъщерно предприятие, без да са били уведомени писмено компетентните органи ‐ в нарушение на член 11, параграф 1, втора алинея;
   г) инвестиционен посредник, който е получил лиценз чрез представяне на невярна информация или с други неправомерни средства в нарушение на член 8, буква б);
   д) инвестиционен посредник, който не изпълнява изискванията, които са в сила по отношение на управителния му орган в съответствие с член 9, параграф 1;
   е) управителният орган на инвестиционен посредник, който не изпълнява задълженията си в съответствие с член 9, параграф 6;
   ж) инвестиционен посредник, който е узнал за придобиването или за разпореждането с дялови участия в капитала му, в резултат на което съответните дялови участия надхвърлят или спадат под един от праговете по член 11, параграф 1, не е информирал компетентните органи за тези придобивания или разпореждането в нарушение на член 11, параграф 3, първа алинея;
   з) инвестиционен посредник, който не съобщава на компетентния орган поне веднъж годишно имената на акционерите и членовете, притежаващи квалифицирано участие и размера на тяхното участие в нарушение на член 11, параграф 3, втора алинея;
   и) инвестиционен посредник, който не изпълнява организационното изискване, наложено в съответствие с националните разпоредби, посредством които се прилагат членове 16 и 17;
   й) инвестиционен посредник, който не установява, предотвратява, управлява и оповестява конфликти на интереси в съответствие с националните разпоредби, посредством които се прилага член 23;
   к) МСТ или ОСТ, която не е приела правила, процедури или договорености или не спазва инструкциите в съответствие с националните разпоредби, посредством които се прилагат членове 18, 19 и 20;
   л) инвестиционен посредник,▌ който не предоставя инвестиционни услуги, информация или отчети на клиентите си и не спазва задълженията за оценка на целесъобразността и пригодността в съответствие с националните разпоредби, посредством които се прилагат членове 24 и 25;
   м) инвестиционен посредник, който приема или получава такси, комисиони или други парични възнаграждения в нарушение на националните разпоредби, посредством които се прилага член 19, параграфи 5 и 6;
   н) инвестиционен посредник,▌ който не успява да осигури възможно най-добрия резултат за клиентите си, когато изпълнява нареждания за търговия, или не е въвел процедури в съответствие с националните разпоредби, посредством които се прилагат членове 27 и 28;
   о) упражняване на дейност като регулиран пазар, без да е получен лиценз в нарушение на член 47;
   п) управителен орган на пазарен оператор, който не изпълнява задълженията си в съответствие с член 48, параграф 6;
   р) регулиран пазар или пазарен оператор, който не разполага с договорености, системи, правила и процедури и с достатъчно налични финансови ресурси в съответствие с националните разпоредби, посредством които се прилага член 50;
   с) регулиран пазар или пазарен оператор, който не разполага със системи, процедури, договорености и правила или не предоставя достъп до данни в съответствие с националните разпоредби, посредством които се прилага член 51, или който не е въвел режима за ценово изменение, изискван в съответствие с член 51а;
   са) управителен орган на доставчик на услуги по пренос на данни, който не изпълнява задълженията си в съответствие с член 65;
   сб) АПО, ДКО или АОС, които не изпълняват организационните изисквания съгласно членове 66, 67 или 68;
   т) регулиран пазар, пазарен оператор или инвестиционен посредник,▌ който не оповестява информация в съответствие с членове 3, 5, 7 или 9 от Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);
   у) инвестиционен посредник,▌ който не оповестява информация в съответствие с членове 13, 17, 19 и 20 от Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);
   ф) инвестиционен посредник,▌ който не отчита пред компетентните органи сделките в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);
   х) финансов контрагент и нефинансов контрагент, които не търгуват с деривати на местата за търговия в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);
   ц) централен контрагент, който не предоставя достъп да клиринговите си услуги в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);
   ч) регулиран пазар, пазарен оператор или инвестиционен посредник, който не предоставя достъп да своята търговска информация в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);
   ш) лице, което притежава собствени сравнителни показатели и не предоставя достъп до тях в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);
   щ) инвестиционен посредник, който предлага на пазара, разпространява или продава финансови инструменти или извършва вид финансова дейност или възприема практика в нарушение на забраните или ограниченията, наложени въз основа на член 31 или член 32 от Регламент (ЕС) № …./…(РПФИ);.
   ща) физическо лице, принадлежащо към управителния орган на пазарен оператор или на инвестиционен посредник, което е запознато с някое от нарушенията, посочени в този параграф, и решава да не докладва за това нарушение на компетентния орган.

2.  Държавите членки гарантират, че в случаите по параграф 1 техните законови, подзаконови или административни разпоредби предвиждат административни санкции и мерки, които може да бъдат наложени, включително най-малко следното:

   а) публично изявление, в което се посочва физическото или юридическото лице и естеството на нарушението;
   б) разпореждане, с което се изисква физическото или юридическото лице да прекрати виновното поведение и да не извършва повторно нарушение;
   в) за инвестиционен посредник ‐ отнемане на лиценза на институцията съгласно член 8;
   г) временна или постоянна забрана за член на управителния орган на инвестиционния посредник или за всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност, да заема управленски длъжности в инвестиционни посредници;
   га) временна забрана за инвестиционния посредник, който е член или участник на регулирани пазари, МСТ и ОСТ;
   д) за юридическо лице ― имуществена административна санкция в размер до 15 % от общия годишен оборот на юридическото лице за предходната стопанска година; когато юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема общият годишен оборот съгласно консолидирания отчет на първостепенното предприятие майка за предходната стопанска година;
   е) за физическо лице ― имуществена административна санкция в размер до 10 000 000 EUR или ‐ в държавите членки, в които еврото не е официална парична единица ‐ равностойността в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящата директива.
   ж) имуществени административни санкции в размер до десетократния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен.
  

2а.  Държавите членки могат да оправомощават компетентните органи да налагат допълнителни видове санкции или да налагат санкции, надвишаващи сумите, посочени в параграф 2, букви д), е) и ж), при условие че те са в съответствие с разпоредбите на член 76.

2б.  Държавите членки оправомощават компетентните органи да налагат ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за нарушения на настоящата директива и на Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], които не са посочени в параграф 1.

Член 76

Ефективно прилагане на санкциите

1.  Държавите членки гарантират, че при определянето на вида административни санкции или мерки и размера на имуществените административни санкции компетентните органи отчитат всички целесъобразни обстоятелства, включително:

   а) тежестта и продължителността на нарушението;
   б) степента на отговорност на отговорното физическо или юридическо лице;
   в) финансовите възможности на отговорното физическо или юридическо лице, определени според общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход на отговорното физическото лице;
   г) размера на реализираната печалба или нереализираната загуба от отговорното физическо или юридическо лице, когато размерът им може да бъде определен;
   д) загубите, произтекли за трети страни в резултат на нарушението, доколкото могат да бъдат определени;
   е) степента на съдействие, което отговорното физическо или юридическо лице оказва на компетентния орган;
   ж) предходни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице.

2.  Съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП издава в срок до [...](73) насоки за компетентните органи относно видовете административни мерки и санкции и размера на имуществените административни санкции.

2а.  Настоящият член не засяга правомощията на компетентните органи да започват наказателно производство или да налагат наказателноправни санкции, когато са оправомощени да правят това съгласно националното право. Всяка наложена наказателноправна санкция се отчита при определянето на вида и равнището на всяка допълнително наложена административна санкция.

Член 77

Сигнализиране за нарушения

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи създават ефективни механизми, с които да се насърчава подаването на сигнали до компетентните органи за потенциални или действителни нарушения на разпоредбите на Регламент …/…. [РПФИ] и на националните разпоредби, посредством които се прилага настоящата директива.

Механизмите включват най-малко:

   а) специални процедури за приемането и проследяването на сигнали за нарушения;
   б) подходяща защита за служителите на финансови институции, които сигнализират за нарушения в рамките на финансовата институцията, включително анонимност, когато е целесъобразно;
   в) защита в съответствие с принципите на Директива 95/46/ЕО на личните данни на лицето, което подава сигнал за нарушение, и на физическото лице, за което се предполага, че е отговорно за нарушението.

2.  Държавите членки задължават финансовите институции да имат в действие подходящи процедури, за да могат служителите им да сигнализират по определен ред за нарушения в рамките на институцията.

2а.  Не следва да се възпрепятства възможността даден служител да съобщава за нарушенията, извършени в рамките на финансовата институция, по силата на правила за поверителност. Всяка информация, която допринася за доказване на нарушения, извършени в рамките на финансовата институция, не се приема за поверителна и добросъвестното разкриване на такава информация не води до подвеждане под каквато и да е отговорност на лицата, които са разкрили такава информация.

Член 79

Право на обжалване

1.  Държавите членки гарантират, че всяко решение, което е взето съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) №.../… [РПФИ] или законовите, подзаконовите или административните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, е надлежно мотивирано и може да бъде обжалвано пред съд. Правото на съдебно обжалване се прилага също и когато не е взето решение в рамките на шест месеца от подаването на искане за лиценз, което съдържа всички необходими данни.

2.  Държавите членки гарантират, че един или повече от следните органи, определени от националното законодателство, също могат да предприемат действия в интерес на потребителите и в съответствие с националното законодателство пред съдилищата или компетентните административни органи за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) №.../… [РПФИ] и националните разпоредби във връзка с изпълнението на настоящата директива:

   а) публични институции или техни представители;
   б) организации на потребителите, които имат легитимен интерес от защита на потребителите;
   в) професионални организации, които имат легитимен интерес от действия в защита на членовете си.

Член 80

Извънсъдебен механизъм за жалби на инвеститори

1.  Държавите членки гарантират въвеждането на ефективни процедури за обжалване и обезщетения в рамките на извънсъдебно уреждане на потребителски спорове относно инвестиционни и допълнителни услуги, предоставяни от инвестиционни посредници, като се използват, когато е уместно, съществуващите органи. Държавите членки гарантират също така, че всички инвестиционни посредници си сътрудничат с един или повече от тези органи, изпълняващи процедури по разглеждане на жалби и по обезщетяване.

2.  Държавите членки гарантират, че тези органи активно си сътрудничат със своите колеги в други държави членки при разрешаването на трансгранични спорове.

3.  Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП относно посочените в параграф 1 процедури за обжалване и обезщетения, които съществуват в рамките на тяхната компетентност.

ЕОЦКП публикува на своята интернет страница и поддържа актуален списък на всички извънсъдебни механизми.

Член 81

Професионална тайна

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи, всички лица, които работят или са работили за компетентните органи, или органите, на които са делегирани задачи съгласно член 69, параграф 2, както и одитори и експерти, действащи по указание на компетентните органи, са обвързани от задължението за професионална тайна. Те не разкриват никаква поверителна информация, която могат да получават при изпълнението на задълженията си, освен в обобщена или обща форма, така че отделните инвестиционни посредници, пазарните оператори, регулираните пазари или всяко друго лице да не могат да бъдат идентифицирани, без да се засягат изискванията на националното наказателно право или другите разпоредби на настоящата директива или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ].

2.  Когато инвестиционен посредник, пазарен оператор или регулиран пазар е обявен в несъстоятелност или е принудително ликвидиран, поверителната информация, която не засяга трети лица, може да бъде разгласявана в граждански или търговски съдебни производства, ако е необходима за провеждането на производствата.

3.  Без да се засягат изискванията на националното наказателно право, компетентните органи, органи или физически или юридически лица, различни от компетентните органи, които получават поверителна информация съгласно настоящата директива или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], могат да я използват единствено при изпълнението на задълженията си и за упражняването на функциите си, а в случая на компетентните органи ‐ съгласно обхвата на настоящата директива или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], или в случая на други органи, институции или физически или юридически лица ‐ за целите, за които такава информация им е предоставена и/или в контекста на административни или съдебни производства, които са конкретно свързани с упражняването на тези функции. Когато обаче компетентният орган или друг орган, институция или лице, което предава информацията, изрази съгласие, органът, който получава информацията, може да я използва за други цели.

4.  Всяка поверителна информация, която се получава, обменя или предава съгласно настоящата директива или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], е предмет на разпоредбите за професионална тайна, установени в настоящия член. Независимо от това този член не препятства компетентните органи да обменят или предават поверителна информация в съответствие с настоящата директива или с Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ] и с други директиви или регламенти, приложими към инвестиционни посредници, кредитни институции, пенсионни фондове, ПКИПЦК, застрахователни и презастрахователни посредници, застрахователни предприятия, регулирани пазари или пазарни оператори, или по друг начин – със съгласието на компетентния орган или друг орган, институция или физическо или юридическо лице, което е съобщило информацията.

5.  Настоящият член не препятства компетентните органи да обменят или предават поверителна информация, която е получена от компетентния орган на друга държава членка в съответствие с националното право.

Член 82

Отношения с одитори

1.  Държавите членки гарантират, че всяко лице, което е оправомощено по смисъла на Осма директива 84/253/ЕИО на Съвета от 10 април 1984 г. относно одобряването на лица, натоварени с извършването на задължителни проверки на счетоводни документи(74), осъществяващо в инвестиционен посредник задачата, описана в член 51 от Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества(75), член 37 от Директива 83/349/ЕИО или член 73 от Директива 2009/65/EО или всяка друга определена със закон задача, има най-малкото задължението своевременно да съобщава пред компетентните органи всеки факт или решение относно това предприятие, с които това лице се е запознало при осъществяването на тази задача и които могат да:

   а) представляват съществено нарушение на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, съдържащи условията, които регулират лицензирането или осъществяването на дейността на инвестиционните посредници;
   б) засягат бъдещото съществуване на инвестиционния посредник;
   в) доведат до отказ за заверяване на отчетите или до изразяването на резерви.

Това лице има също и задължението да съобщава всякакви факти и решения, с които се запознава при осъществяването на една от посочените в първата алинея задачи в предприятие, което има тесни връзки с инвестиционния посредник, в което то осъществява тази задача.

2.  Добросъвестното съобщаване пред компетентните органи на всякакъв факт или решение, посочени в параграф 1, от лица, които са оправомощени по смисъла на Директива 84/253/ЕИО, няма да представлява нарушение на каквото и да е договорно или правно ограничение за разгласяването на информация и няма за последица каквато и да е отговорност за тези лица.

ГЛАВА II

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И С ЕОЦКП

Член 83

Задължение за сътрудничество

1.  Компетентните органи на различните държави членки си сътрудничат помежду си, когато това е необходимо за изпълнението на задълженията им съгласно настоящата директива или съгласно Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], като използват правомощията си, независимо дали са установени в настоящата директива или в Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], или в националното законодателство.

Компетентните органи съдействат на компетентните органи на другите държави членки. По-специално, те обменят информация и си сътрудничат във всякакви дейности, свързани с разследване и надзор.

За да се улесни и ускори сътрудничеството, и по-специално обменът на информация, държавите членки определят един компетентен орган като звено за контакт за целите на настоящата директива или на Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ]. Държавите членки съобщават на Комисията, ЕОЦКП и на другите държави членки наименованията на органите, определени да получават искания за обмен на информация или за сътрудничество съгласно настоящия параграф. ЕОЦКП публикува на своята интернет страница и поддържа актуален списък на тези органи.

2.  Когато, като се вземе предвид ситуацията на пазарите на ценни книжа в приемащата държава членка, операциите на регулиран пазар, МСТ или ОТС, които са създали клонове в приемащата държава членка, са станали от значителна важност за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава членка, компетентните за регулирания пазар органи в държавата членка по произход и в приемащата държава членка предприемат необходимите мерки за сътрудничество.

3.  Държавите членки предприемат необходимите административни и организационни мерки за улесняване на помощта, предвидена в параграф 1.

Компетентните органи могат да използват правомощията си за целите на сътрудничеството, дори и в случаите, когато поведението, което е предмет на разследване, не представлява нарушение на която и да е разпоредба в сила в тази държава членка.

4.  Когато компетентният орган има основателни причини да се съмнява, че субекти, върху които не упражнява надзор, извършват или са извършили на територията на друга държава членка действия, които са в нарушение на разпоредбите на настоящата директива или на Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], той по възможно най-точен начин уведомява компетентния орган на другата държава членка и ЕОЦКП за това. Уведоменият компетентен орган на другата държава членка предприема подходящи действия. Той информира уведомяващия компетентен орган и ЕОЦКП за резултата от действията и, доколкото е възможно, за важни развития, които са настъпили междувременно. Настоящият параграф не засяга правомощията на уведомяващия компетентен орган.

5.  Без да се накърняват разпоредбите на параграфи 1 и 4, компетентните органи уведомяват ЕОЦКП и други компетентни органи относно:

   а) искания за намаляване размера на позиция или експозиция съгласно член 72, параграф 1, буква е);
   б) ограничаване на правото на лица да сключват договори за инструмент съгласно член 72, член 1, буква ж).

Уведомлението включва при целесъобразност подробности относно искането по член 72, параграф 1, буква е), включително името на лицето или лицата, до които е отправено, и причините за него, както и обхвата на ограниченията, въведени съгласно член 72, параграф 1, буква ж), включително засегнатото лице или клас от лица, финансовите инструменти, за които се прилага, всякакви количествени мерки и прагове като максималния брой договори, които лицата могат да сключат или отворените позиции преди да бъде достигнато ограничението, изключения от ограничението и основанията за тях.

Уведомяването се извършва най-малко 24 часа преди момента, от който се планира действията или мерките да влязат в сила. При извънредни обстоятелства компетентният орган може да извърши уведомяването по-малко от 24 часа преди момента, от който се планира мярката да влезе в сила, ако не може да даде предизвестие от 24 часа.

Компетентният орган на държава членка, който получи уведомление по настоящия член, може да вземе мерки в съответствие с член 72, параграф 1, буква е) или ж), ако смята, че мярката е необходима, за да може другият компетентен орган да постигне целта си. Компетентният орган също дава предизвестие съгласно настоящия параграф, когато планира да вземе мерки.

Когато действие съгласно буква а) или б) се отнася до енергийни продукти на едро, компетентният орган уведомява и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 713/2009.

6.  По отношение на квотите на емисии компетентните органи следва да си сътрудничат с публичните органи, отговарящи за надзора на пазарите за спот сделки и пазарите за търгове, както и с компетентните органи, администраторите на регистри и други публични органи, отговарящи за надзора на спазването на изискванията съгласно Директива 2003/87/ЕО, за да са сигурни, че могат да получат консолидирана информация за пазарите за търговия с квоти на емисии.

7.  На Комисията се предоставят правомощия да приеме делегирани актове, след консултации с ЕОЦКП, в съответствие с член 94 относно мерки, които да определят критериите, въз основа на които операциите на регулирания пазар в приемащата държава членка биха могли да бъдат считани от съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава членка.

8.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 2.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](76).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 84

Сътрудничество между компетентните органи по дейности за надзор, проверки на място или разследвания

1 Компетентният орган на държава членка може да поиска сътрудничество от компетентния орган на друга държава членка в надзорна дейност, в проверка на място или при разследване. В случая на инвестиционни посредници, които са отдалечени членове на регулиран пазар, органът, компетентен за регулирания пазар, може да избере да се обърне към тях директно, при което информира съответно компетентния орган на държавата членка по произход на отдалечения член.

Когато компетентен орган получи искане за проверка на място или разследване, в рамките на правомощията си:

   а) самостоятелно извършва проверките или разследванията; разрешава на запитващия орган да извърши проверката или разследването;
   б) разрешава на одитори или експерти да извършат проверката или разследването.

2.  С цел сближаване на надзорните практики ЕОЦКП може да участва в дейностите на колегиите от надзорни орани, включително при проверки на място или разследвания, провеждани съвместно от два или повече компетентни органа, в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел определяне на информацията, която се обменя между компетентните органи при сътрудничеството в областта на надзорната дейност, проверките на място или разследванията.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до [...](77). На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с ▌членове 10‐14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за сътрудничеството между компетентните органи в областта на надзорната дейност, проверките на място и разследванията.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до [...](78).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 85

Обмен на информация

1.  Компетентните органи на държавите членки, които са определени като звена за контакт за целите на настоящата директива или на Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ] в съответствие с член 83, параграф 1, незабавно предоставят един на друг необходимата информация за целите на изпълнението на задълженията на компетентните органи, които са определени в съответствие с член 69, параграф 1, изложени в разпоредбите, приети с настоящата директива или с Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ].

Компетентните органи, които обменят информация с други компетентни органи съгласно настоящата директива или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], могат да посочват в момента на предаването, че тази информация не трябва да бъде публикувана без тяхното изрично съгласие, в който случай информацията може да бъде обменяна единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си.

2.  Компетентният орган, който е определен като звено за контакт, може да предава информацията, получена съгласно параграф 1 и членове 82 и 92, на органите, посочени в член 74. Последните не я предават на други институции или физически или юридически лица без изричното съгласие на компетентния орган, който я е предал, и единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си, освен при надлежно оправдани обстоятелства. В последния случай звеното за контакт незабавно уведомява звеното за контакт, което е изпратило информацията.

3.  Органите, посочени в член 74, както и други институции или физически или юридически лица, които получават поверителна информация съгласно параграф 1 от настоящия член или съгласно членове 82 и 92, могат да я използват единствено при изпълнението на задълженията си и по-специално:

   а) да проверяват дали условията, регулиращи предприемането на дейност на инвестиционни посредници, са изпълнени и да улесняват мониторинга, на неконсолидирана или консолидирана основа, върху извършването на тази дейност, особено по отношение на изискванията за капиталова адекватност, наложени от Директива 93/6/ЕИО, административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол;
   б) да извършват мониторинг на надлежното функциониране на местата за търговия;
   в) да налагат санкции;
   г) в административни жалби срещу решения на компетентните органи;
   д) в съдебни производства, инициирани съгласно член 79;
   е) в извънсъдебния механизъм за жалби на инвеститори, предвиден в член 80.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за обмена на информация.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](79).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  Нито настоящият член, нито член 81 или 92 не възпрепятстват компетентния орган да предава на ЕОЦКП, на Европейския съвет за системен риск, на централните банки, на ЕСЦБ и на ЕЦБ, в качеството им на парични институции и, когато е уместно, на други публични органи, които отговорят за надзора върху платежните системи и системите за сетълмент, поверителна информация, предназначена за изпълнението на техните задачи; по същия начин тези органи или институции не са възпрепятствани да предават такава информация на компетентните органи, когато последните се нуждаят от нея за изпълнението на функциите си, предвидени в настоящата директива или в Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ].

Член 86

Обвързваща медиация

1.  Компетентните органи могат да уведомят ЕОЦКП за случаи на отхвърляне или на непредприемане на действия в разумен срок по искане за едно от следните:

   -а) за провеждане на сътрудничество съгласно член 83;
   1а. за извършване на надзорна дейност, проверка на място или разследване съгласно член 84; за обмен на информация съгласно член 85.

Компетентните органи могат също така да уведомяват ЕОЦКП за случаи, при които даден компетентен орган не е съгласен с процедурата или със съдържанието на дадено действие или бездействие на компетентен орган на друга държава членка, във връзка с някоя от разпоредбите на настоящата директива или на Регламент (ЕС) №.../... [РПФИ].

2.  В посочените в параграф 1 случаи ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, без да се засягат възможностите за отказ от предприемане на действия по искане за информацията, предвидена в член 87, и възможността ЕОЦКП да предприеме действия в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 87

Отказ за сътрудничество

Компетентният орган може да откаже да действа при искане за сътрудничество при извършването на разследване, проверка на място или надзорна дейност, както е предвидено в член 88, или да обменя информация, както е предвидено в член 85, само когато:

   -а) такова разследване, проверка на място, надзорна дейност или обмен на информация могат да засегнат по неблагоприятен начин суверенитета, сигурността или държавната политика на държавата членка, към която е отправено искането;
   а) вече са инициирани съдебни производства по отношение на същите действия и същите лица пред органите на държава членка, към която е отправено искането;
   б) вече е постановено окончателно съдебно решение по отношение на същите лица и същите действия в държавата членка, към която е отправено искането.

В случай на такъв отказ компетентният орган уведомява съответно запитващия компетентен орган и ЕОЦКП, като предоставя възможно най-подробна информация.

Член 88

Консултация преди издаване на лиценз

1.  Компетентните органи на другата засегната държава членка се консултират преди издаването на лиценз на инвестиционен посредник, който е едно от следните неща:

   а) дъщерно предприятие на инвестиционен посредник или кредитна институция, която има лиценз в друга държава членка;
   б) дъщерно предприятие на предприятието майка на инвестиционния посредник или кредитната институция, която има лиценз в друга държава членка;
   в) контролиран от същите физически или юридически лица, които контролират инвестиционния посредник или кредитната институция, която има лиценз в друга държава членка.

2.  Компетентният орган на държавата членка, отговорна за надзора върху кредитни институции или застрахователни предприятия, бива консултиран преди издаването на лиценз на инвестиционен посредник, който е:

   а) дъщерно предприятие на кредитна институция или застрахователно предприятие, лицензирани в Европейския съюз;
   б) дъщерно предприятие на предприятието майка на кредитна институция или застрахователно предприятие, лицензирани в Европейския съюз;
   в) контролиран от същото лице, физическо или юридическо, което контролира кредитната институция или застрахователното предприятие, лицензирани в Европейския съюз.

3.  Съответните компетентни органи, посочени в параграфи 1 и 2, по-специално се консултират един с друг, когато оценяват уместността на акционерите или членовете и репутацията и опита на лицата, които действително управляват стопанската дейност на друго предприятие от същата група. Те обменят цялата информация относно уместността на акционерите или членовете и репутацията и опита на лицата, които действително управляват стопанската дейност, която е от значение за другите засегнати компетентни органи по отношение на издаването на лиценз, както и текущата оценка на изпълнението на оперативните условия.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за консултации с други компетентни органи преди издаването на лиценз.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до […](80).

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 89

Правомощия на приемащите държави членки

1.  Приемащите държави членки допускат, че компетентният орган може да изисква за статистически цели, от всички инвестиционни посредници, които имат клонове на техните територии, периодично да се отчитат пред него за дейността на тези клонове.

2.  При изпълнението на отговорностите си съгласно настоящата директива, приемащите държави членки допускат, че компетентният орган може да изисква от клоновете на инвестиционни посредници да предоставят необходимата информация за извършването на мониторинг върху съблюдаването от тях на стандартите, определени от приемащата държава членка, които се прилагат към тях в случаите, предвидени в член 37, параграф 8. Тези изисквания не могат да бъдат по-строги от тези, които същата държава членка прилага към установените предприятия за извършването на мониторинг върху спазването от тях на същите стандарти.

Член 90

Предпазни мерки, които следва да се предприемат от приемащите държави членки

1.  Когато компетентният орган на приемащата държава членка има ясни и очевидни причини да счита, че инвестиционният посредник, който действа на неговата територия, нарушава при свободното предоставяне на услугите задълженията, произтичащи от разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, или че инвестиционен посредник, който има клон на неговата територия, нарушава задълженията, произтичащи от разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, които не дават правомощия на компетентния орган на приемащата държава членка, той отнася тези разкрития пред компетентния орган на държавата членка по произход.

Ако въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, или тъй като тези мерки са неподходящи, инвестиционният посредник продължава да действа по начин, който несъмнено е във вреда за интересите на инвеститорите на приемащата държава членка или за нормалното функциониране на пазарите, се прилага следното:

   а) след като информира компетентния орган на държавата членка по произход, компетентният орган на приемащата държава членка предприема всички подходящи мерки за защита на инвеститорите и нормалното функциониране на пазарите, като те включват възможността за предотвратяване на извършването от инвестиционните посредници - нарушители на всякакви последващи сделки на техните територии. Комисията и ЕОЦКП незабавно се уведомяват за тези мерки; както и
   б) компетентният орган на приемащата държава членка може да отнесе въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.  Когато компетентните органи на приемащата държава членка установят, че инвестиционният посредник, който има клон в рамките на нейната територия, нарушава правните или регулаторните разпоредби, приети в тази държава съгласно настоящата директива и даващи правомощия на компетентните органи на приемащата държава членка, тези органи изискват от инвестиционния посредник да преустанови неправомерното положение.

Ако съответният инвестиционен посредник не предприеме необходимите мерки, компетентните органи на приемащата държава членка предприемат всички необходими мерки, за да се осигури преустановяването от съответния инвестиционен посредник на неправомерното положение. Характерът на тези мерки се съобщава на компетентните органи на държавата членка по произход.

Ако въпреки мерките, предприети от приемащата държава членка, инвестиционният посредник продължава да нарушава посочените в първа алинея правни или регулаторни разпоредби, които са в сила в приемащата държава членка, компетентният орган на приемащата държава членка, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход, предприема всички необходими мерки за защита на инвеститорите и нормалното функциониране на пазарите. Комисията и ЕОЦКП незабавно се уведомяват за тези мерки.

Освен това компетентният орган на приемащата държава членка може да отнесе въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  Когато компетентният орган на приемащата държава членка за регулирания пазар, МСТ или ОСТ има ясни и очевидни причини да счита, че такъв регулиран пазар, МСТ или ОСТ нарушават задълженията, произтичащи от разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, той отнася тези разкрития пред компетентния орган на държавата членка по произход на регулирания пазар, МСТ или ОСТ.

Ако въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, или тъй като тези мерки са неподходящи, този регулиран пазар или МСТ продължава да действа по начин, който несъмнено е във вреда на интересите на инвеститорите на приемащата държава членка или нормалното функциониране на пазарите, компетентният орган на приемащата държава членка, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход, предприема всички необходими мерки за защита на инвеститорите и нормалното функциониране на пазарите, като те включват възможността за предотвратяване предоставянето на системите на този регулиран пазар или МСТ на отдалечени членове или участници, установени в приемащата държава членка. Комисията и ЕОЦКП незабавно се уведомяват за тези мерки.

Освен това компетентният орган на приемащата държава членка може да отнесе въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  Всяка мярка, приета съобразно параграфи 1, 2 или 3, включваща санкции или ограничения за дейността на инвестиционния посредник или на регулирания пазар, бива надлежно мотивирана и съобщавана на съответния инвестиционен посредник или регулиран пазар.

Член 91

Сътрудничество и обмен на информация с ЕОЦКП в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) и с ЕСЦБ

-1а.  Компетентните органи, в качеството си на участници в Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, по-специално с цел осигуряване на подходящ и надежден поток от информация между тях и другите участници в ЕСФН, в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

1.  Компетентните органи си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящата директива в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.  Компетентните органи незабавно предоставят на ЕОЦКП цялата необходима информация за изпълнение на задълженията му съгласно настоящата директива и Регламент (ЕС) №.../... [РПФИ] и в съответствие с ▌Регламент (ЕС) № 1095/2010, и ако е уместно, предоставят на централните банки от ЕСЦБ цялата информация, свързана с изпълнението на техните задачи.

Член 91а

Защита на данните

По отношение на обработката на лични данни, извършвана от държавите членки в съответствие с настоящата директива и с Регламент (ЕС) №.../… [РПФИ], компетентните органи прилагат разпоредбите на Директива 95/46/EО и националните правила за прилагането на тази директива. Когато ЕОЦКП обработва лични данни в съответствие с настоящата директива и с Регламент (ЕС) №.../… [РПФИ], ЕОЦКП спазва разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 91б

Консултативен комитет на ЕОЦКП за високочестотната търговия

До 30 юни 2014 г. ЕОЦКП създава консултативен комитет от национални експерти за определяне на развитието на високочестотната търговия, което би могло евентуално да представлява манипулиране на пазара, с цел:

   а) увеличаване на осведомеността на ЕОЦКП относно високочестотната търговия; както и
   б) предоставяне на списък с неправомерни практики по отношение на високочестотната търговия, включително лъжливи поръчки, претрупване с поръчки и разслояване на поръчки, за целите на член 5, параграф 1а от Регламент (ЕС) №.../... [РПЗ].

Член 91в

Консултативен комитет на ЕОЦКП за технологиите в областта на финансовите пазари

До 30 юни 2014 г. ЕОЦКП създава консултативен комитет от национални експерти, който да определи кои технологични развития на пазарите биха могли евентуално да представляват пазарна злоупотреба или манипулиране на пазара, с цел:

   а) увеличаване на осведомеността на ЕОЦКП относно стратегиите за търгуване, свързани с нови технологии, и съответния потенциал за злоупотреби;
   б) допълване на списъка с вече установени неправомерни практики, свързани конкретно със стратегии за търгуване с висока честота на сделките; както и
   в) оценяване на ефективността на различните подходи на тържищата за овладяване на рисковете, свързани с всяка нова търговска практика.

В резултат на оценката, посочена в параграф 1, буква в), ЕОЦКП изготвя допълнителни насоки за най-добри практики на финансовите пазари в Съюза.

ГЛАВА III

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 92

Обмен на информация с трети държави

1.  Държавите членки и ‐ съгласно член 33 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ‐ ЕОЦКП могат да сключват споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с компетентните органи на трети държави, само ако по отношение на разкриваната информация са осигурени гаранции за запазване на професионалната тайна, които са най-малкото еквивалентни на тези, изисквани съгласно член 81. Този обмен на информация трябва да има за цел изпълнение на задачите на тези компетентни органи.

Държавите членки предават лични данни на трета държава в съответствие с глава IV от Директива 95/46/ЕО.

ЕОЦКП предава лични данни на трета държава в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Държавите членки и ЕОЦКП могат също така да сключват споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с органи, институции и физически или юридически лица на трети държави, които отговарят за една или повече от следните дейности:

   а) надзор върху кредитни институции, други финансови институции, застрахователни предприятия и надзор върху финансовите пазари;
   б) ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници и други подобни процедури;
   в) извършване на нормативноустановени одити на счетоводните баланси на инвестиционни посредници и други финансови институции, кредитни институции и застрахователни предприятия, при изпълнението на техните надзорни функции, или управление на компенсационни схеми, при изпълнението на техните функции;
   г) надзор върху органи, участващи в ликвидацията и несъстоятелността на инвестиционни посредници и други подобни процедури;
   д) надзор върху лица, натоварени с извършването на одит на счетоводните баланси на застрахователни предприятия, кредитни институции, инвестиционни посредници и други финансови институции.
   е) лица, търгуващи на пазарите за търговия с квоти с емисии с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и пазарите за спот сделки.

Посочените в трета алинея споразумения за сътрудничество могат да бъдат сключени само ако по отношение на разкриваната информация са осигурени гаранции за запазване на професионалната тайна, които са най-малкото еквивалентни на тези, изисквани съгласно член 81. Този обмен на информация има за цел изпълнението на задачите на тези органи, институции или физически или юридически лица. Ако споразумението за сътрудничество включва предаване на лични данни от държава членка, то следва разпоредбите на глава ІV от Директива 95/46/ЕО, а в случай на предаване на лични данни от ЕОЦКП – на Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.  Когато информацията е с произход от друга държава членка, тя не може да бъде предавана без изричното съгласие на компетентните органи, които са я предали и, когато е подходящо, единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си. Същата разпоредба се прилага за информацията, предоставена от компетентните органи на трета държава.

ДЯЛ VІІ

ГЛАВА 1

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

▌Член 94

Упражняване на делегираните правомощия

1.  На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 2, алинея 1, член 4, параграфи 3, 11, 12 и 27‐33г, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 17, параграф 6, член 23, параграф 3, член 24, параграф 8, член 25, параграф 6, член 27, параграф 7, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 32, параграф 3, член 35, параграф 8, член 44, параграф 4, член 51, параграф 7, член 52, параграф 6, член 53, параграф 4, член 60, параграф 5, член 66, параграфи 6 и 7, член 67, параграфи 7 и 8, член 67a, параграфи 3 и 6, член 68, параграф 5 и член 83, параграф 7, се дава за неопределен период от време, считано от...(81).

3.  Европейският парламент или Съветът може по всяко време да оттегли делегирането на правомощията по член 2, параграф 3, член 4, параграфи 1, 3, 11, 12 и 27‐33г, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 17, параграф 6, член 23, параграф 3, член 24, параграф 8, член 25, параграф 6, член 27, параграф 7, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 32, параграф 3, член 35, параграф 8, член 44, параграф 4, член 51, параграф 7, член 52, параграф 6, член 53, параграф 4, член 60, параграф 5, член 66, параграфи 6 и 7, член 67, параграфи 7 и 8, член 67a, параграфи 3 и 6, член 68, параграф 5 или член 83, параграф 7. Решението за оттегляне прекратява делегирането на посоченото в това решение правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в решението по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, член 4, параграфи 1, 3, 11, 12 и 27‐33г, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 17, параграф 6, член 23, параграф 3, член 24, параграф 8, член 25, параграф 6, член 27, параграф 7, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 32, параграф 3, член 35, параграф 8, член 44, параграф 4, член 51, параграф 7, член 52, параграф 6, член 53, параграф 4, член 60, параграф 5, член 66, параграфи 6 и 7, 67, параграфи 7 и 8, член 67a, параграфи 3 и 6, член 68, параграф 5 или член 83, параграф 7, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от три месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА 2

Прилагащи актове

Член 95

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден съгласно Решение 2001/528/ЕО(82) на Комисията ▌. Комитетът е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011(83).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 ▌.

ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 96

Доклади и преглед

1.  Преди [...](84) Комисията след консултации с ЕОЦКП представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно:

   а) функционирането на организираните системи за търговия, като взема предвид надзорния опит, придобит от компетентните органи, броя на лицензираните ОСТ в Съюза и техния пазарен дял, и по-конкретно като проучва дали са необходими корекции в определението на ОСТ и дали наборът от инструменти, обхванати от категорията ОСТ, продължава да бъде целесъобразен;
   б) функционирането на режима на пазарите за растеж на МСП, като се вземе предвид броят на МСТ, регистрирани като пазари за растеж на МСП, броят на действащите на тези пазари емитенти и съответните търгувани обеми;
   в) влиянието на изискванията по отношение на автоматизираната и високочестотната търговия;
   г) опита с механизма за забрана на някои продукти или практики, като се вземе предвид броят на случаите, при които механизмите са били използвани и тяхното отражение;
   д) въздействието от прилагането на ограниченията и проверките на позициите относно ликвидността, пазарната злоупотреба и правилното ценообразуване и условията за сетълмент на пазарите за стокови деривати;
   е) функционирането на консолидираните отчети за търговия, създадени в съответствие с дял V, по-специално наличието след извършване на търговията на информация с добро качество в консолидирана форма, в която се обобщава целият пазар за всички класове активи, отговаряща на стандартите за лесно ползване на разумна цена;
   еа) въздействието на прозрачността по отношение на таксите, комисионите и непаричните възнаграждения и нейното въздействие върху доброто функциониране на вътрешния пазар във връзка с трансграничните инвестиционни консултации.[Изм. 9]

Член 96а

Персонал и ресурси на ЕОЦКП

В срок до [...](85)* ЕОЦКП извършва оценка на потребностите от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения, произтичащи от настоящата директива и от Регламент (ЕС) №.../… [РПФИ], и представя доклад пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Член 97

Транспониране

1.  Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [](86) законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на членове 1‐5, член 7, член 9, член 10, членове 13‐25, членове 27‐32, членове 34‐37, член 39, членове 41‐46, член 48, членове 51‐54, членове 59‐69а, членове 71‐77, член 79, член 80, член 83, член 84, член 85, членове 87‐90, членове 92‐99 и приложения I и II [списък на всички членове, претърпели съществени промени в сравнение с Директива 2004/39/ЕО]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки. Те включват също така указание, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови или административни разпоредби на директивите, отменени с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и формулирането на посочената декларация се определят от държавите членки.

Държавите членки прилагат тези мерки от […](87)* с изключение на разпоредбите, с които се транспонира член 67, параграф 2, които се прилагат от […](88)**.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията и ЕОЦКП текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 98

Отмяна

Директива 2004/39/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение ІІа, част А, се отменя, считано от […](89)***, без да се засягат задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на Директива 2004/39/ЕО, посочени в част Б от него.

Позоваванията на Директива 2004/39/ЕО или на Директива 93/22/ЕИО се считат за позовавания на настоящата директива или на Регламент (ЕС) №.../… [РПФИ] и се ползват съгласно таблиците на съответствието, посочени съответно в части А и Б от приложение ІІб.

Позоваванията на определенията, предвидени в Директива 2004/39/ЕО или Директива 93/22/ЕИО, или на членове от директивите се считат за позоваване на еквивалентните определения, предвидени в настоящата директива, или на член от нея.

Член 98а

Изменение на Директива 98/26/ЕО

Директива 98/26/EО се изменя, както следва:

В член 1 се добавя следната алинея:"

Настоящата директива не се прилага за квотите за емисии, състоящи се от единици, посредством които се спазват изискванията на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността+.

+ OJ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

"

Член 99

Преходни разпоредби

Фирмите от трети държави могат ▌да предоставят услуги и да извършват дейности чрез клон в държавите членки в съответствие с националните режими до една година след вземането от Комисията на решение относно съответната трета държава в съответствие с член 41, параграф 3.

Член 100

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 101

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в... на […] година.

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Раздел A

Инвестиционни услуги и дейности

(1)  Получаване и предаване на нареждания за търговия във връзка с един или повече финансови инструменти;

(2)  Изпълнение на нареждания от името на клиенти;

(3)  Търгуване за собствена сметка;

(4)  Управление на портфейл;

(5)  Инвестиционни консултации;

(6)  Поемане емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти на базата на твърд ангажимент;

(7)  Пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент;

(8)  Управление на Многостранни системи за търговия;

(10)  Управление на организирани системи за търговия.

Раздел Б

Допълнителни услуги

(-1а)  Съхранение и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителство и свързаните с това услуги, такива като управление на паричните наличности/управление на обезпеченията;

(1)  Предоставяне на кредити или заеми на инвеститор, за да може да извърши сделка с един или повече финансови инструменти, при което посредникът, който предоставя кредита или заема, е включен в сделката.

(2)  Консултации за предприятия относно капиталовата структура, индустриалната стратегия и свързаните с това въпроси и консултации, както и услуги, които се отнасят до сливания и купуване на предприятия.

(3)  Услуги, свързани с валута, когато се отнасят до предоставянето на инвестиционни услуги.

(4)  Инвестиционно проучване и финансов анализ или други форми на препоръки от общ характер относно сделки с финансови инструменти.

(5)  Услуги, свързани с поемане на емисии.

(6)  Инвестиционни услуги и дейности, както и допълнителни услуги от типа съгласно раздел A или Б на приложение I, свързани с основните деривати, включени в раздел В под номера 5, 6, 7 и 10, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги.

Раздел В

Финансови инструменти

(1)  Прехвърлими ценни книжа.

(2)  Инструменти на паричния пазар.

(3)  Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране.

(4)  Опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, ▌или други дериватни инструменти, финансови индекси или финансови мерки, за които може да бъде извършван сетълмент с физическо присъствие или по касов път.

(5)  Опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани със стоки, за които трябва да бъде извършен сетълмент по касов път или за които може да бъде извършен сетълмент по касов път по желание на една от страните, различно от такова поради неизпълнение на задължение или друго събитие за прекратяване.

(6)  Опции, фючърси, суапове и всякакъв друг договор за деривати, свързан със стоки, ▌които не са предназначени за извършване на сетълмент с физическо присъствие, при условие че са търгувани на регулиран пазар, ОСТ или МСТ.

(6а)  Застрахователни договори, свързани с инвестиционни инструменти.

(7)  Опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани със стоки, за които може да бъде извършван сетълмент с физическо присъствие, които не са посочени в раздел В, точка 6 и не са за търговски цели, имащи характеристиките на други дериватни финансови инструменти, като се вземе предвид дали за тях се извършва, inter alia, клиринг и сетълмент чрез признати клирингови къщи или са предмет на регулярни искания за марж.

(8)  Дериватни инструменти за трансфер на кредитен риск.

(9)  Финансови договори за разлики.

(10)  Опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани с климатични променливи, ставки на навло, квоти за емисии или инфлационни проценти или други официални статистически данни за икономиката, за които трябва да бъде извършен сетълмент по касов път или за които може да бъде извършен сетълмент по касов път по желание на една от страните (различно от такова поради неизпълнение на задължение или друго събитие з