Показалец 
Приети текстове
Сряда, 21 ноември 2012 г. - Страсбург
Назначаването на г-н Тонио Борг за член на Комисията
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2012: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка със земетресенията в Емилия-Романя (Италия) и изменение на бюджетния ред за подготвителните действия, свързани с Европейската година на доброволческата дейност - 2011
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС – земетресения в Италия
 Изпълнение на споразуменията, сключени от ЕС вследствие на преговорите в рамките на член XXVIII от ГАTT 1994 г. ***I
 Тарифни квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към ЕС ***I
 Изменение на отстъпките за преработено птиче месо между ЕС, Бразилия и Тайланд ***
 Изменение на приложенията към протоколи 1 и 2 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Израел ***
 Споразумение между ЕС и Русия за тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал ***
 Миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - (в това число участието на Обединеното кралство и на Ирландия) *
 Миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - (без участието на Обединеното кралство и Ирландия) *
 Мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.)
 Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт
 Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт
 Дейността на комисията по петиции през 2011 г.

Назначаването на г-н Тонио Борг за член на Комисията
PDF 261kWORD 31k
Решение на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. за одобряване на назначаването на г-н Тонио Борг за член на Комисията

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид точка 6 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1),

–  като взе предвид оставката на г-н John Dalli като член на Комисията, подадена на 16 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид писмото на Съвета от 25 октомври 2012 г., с което Съветът се консултира с Парламента относно решението за назначаване на г-н Tonio Borg за член на Комисията , което следва да бъде взето по общо съгласие с председателя на Комисията,

–  като взе предвид изслушването на г-н Tonio Borg, проведено на 13 ноември 2012 г., пред Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните с асоциираното участие на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони; и като взе предвид декларацията за оценка, изготвена от тези комисии,

–  като взе предвид член 106 от своя правилник и приложение ХVІІ към него,

1.  Одобрява назначаването на г-н Tonio Borg за член на Комисията за остатъка от мандата на Комисията до 31 октомври 2014 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


Проект на коригиращ бюджет № 5/2012: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка със земетресенията в Емилия-Романя (Италия) и изменение на бюджетния ред за подготвителните действия, свързани с Европейската година на доброволческата дейност - 2011
PDF 278kWORD 43k
Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1) („Финансовия регламент“), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, приет окончателно на 1 декември 2011 г.(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Европейска комисия(4), и по-специално параграф 2 от нея,

–  като взе предвид съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, съгласувано между трите институции в рамките на бюджетната процедура за 2012 г.,

–  като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, представен от Комисията на 19 септември 2012 г. (COM(2012)0536),

–  като взе предвид позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5/2012, приета от Съвета на 20 ноември 2012 г. (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0381/2012),

A.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 5/2012 се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС („ФСЕС“) за сума в размер на 670 192 359 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с поредица от земетресения в областта Емилия-Романя, Италия, през май 2012 г.,

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 е официалното внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2012 г. и изменението на бюджетния ред 16 05 03 01 – Подготвително действие ‐ Европейска година на доброволческата дейност 2011, за да се замени „дългото тире“ за плащанията по бюджетния ред със символичен запис (p.m.) и да могат да бъдат извършени окончателните плащания,

В.  като има предвид, че в представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 5/2012 се предлага увеличение на нивото на бюджетните кредити за плащания, предвид общия недостиг на бюджетни кредити за плащания за 2012 г.,

Г.  като има предвид, че в своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 във връзка с друго мобилизиране на ФСЕС Парламентът изрази силно съжаление за това, че в този конкретен случай на мобилизиране на ФСЕС другото подразделение на бюджетния орган е чакало 8 седмици, преди да приеме своята позиция, придържайки се към своето тълкуване на протокол № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (краен срок за информиране на националните парламенти),

1.  Отбелязва проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 г., внесен от Комисията;

2.  Счита, че е много важно бързо да се отпусне финансова помощ чрез фонда ФСЕС за лицата, засегнати от природни бедствия, и следователно топло приветства навременното подаване от италианските органи на заявлението за финансова помощ от ФСЕС, както и бързото представяне на предложението на Комисията за мобилизиране на ФСЕС;

3.  Призовава всички заинтересовани страни в държавите членки, т.е. както органите на местно и регионално равнище, така и националните органи, допълнително да подобрят процеса на оценка на потребностите и координацията във връзка с потенциални бъдещи заявления за помощ от ФСЕС, за да се ускори във възможно най-голяма степен мобилизирането на ФСЕС;

4.  Настоятелно повтаря призива си към Съвета да не пречи на усилията за по-бързо предоставяне на помощ от Съюза чрез неоправдано отлагане на неговото решение във връзка с този толкова чувствителен и наболял въпрос;

5.  Припомня, че при предишното мобилизиране на ФСЕС (коригиращ бюджет № 2/2012 във връзка с наводненията в Лигурия и Тоскана през октомври 2011 г.) не се наложи бюджетният орган да осигурява ново финансиране, само защото при обезпечаването на необходимата сума се появиха някои неочаквани източници за преразпределяне на средства; набляга на това, че настоящият недостиг на бюджетни кредити за плащания, който вече се отразява на броя на програмите, и по-специално на програмите, върху които разчита основно „Пактът за растеж и работни места“, приет от Европейския съвет на 29 юни 2012 г., изключва категорично разглеждането на такова преразпределяне на средства в този случай;

6.  Одобрява без изменения позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5/2012;

7.  Възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 5/2012 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) OВ L 56, 29.2.2012 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0232.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС – земетресения в Италия
PDF 281kWORD 36k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2012)0538 – C7-0300/2012 – 2012/2237(BUD))
P7_TA(2012)0434A7-0380/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0538 – C7-0300/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(2),

–  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г. относно фонд „Солидарност“,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0380/2012),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2013/108/ЕС.)

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 311, 14.11.2002 г., стp. 3.


Изпълнение на споразуменията, сключени от ЕС вследствие на преговорите в рамките на член XXVIII от ГАTT 1994 г. ***I
PDF 279kWORD 37k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на споразуменията, сключени от ЕС вследствие на преговорите в рамките на член XXVIII от ГАTT 1994 г. и за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD))
P7_TA(2012)0435A7-0351/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0115),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0079/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 19 ноември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0351/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 21 ноември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бразилия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г., и на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г., и за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

P7_TC1-COD(2012)0054


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1218/2012.)


Тарифни квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към ЕС ***I
PDF 275kWORD 34k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз (COM(2012)0449 – C7-0215/2012 – 2012/0217(COD))
P7_TA(2012)0436A7-0329/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0449),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7-0215/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 19 ноември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0329/2012),

1.  Приема своята позиция на първо четене, изложена по-долу;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 21 ноември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз

P7_TC1-COD(2012)0217


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1217/2012.)


Изменение на отстъпките за преработено птиче месо между ЕС, Бразилия и Тайланд ***
PDF 269kWORD 35k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бразилия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г., както и на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г. (07883/2012 – C7-0171/2012 – 2012/0046(NLE))
P7_TA(2012)0437A7-0350/2012

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (07883/2012),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бразилия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г. (07884/2012),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г. (07885/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0171/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0350/2012),

1.  Одобрява сключването на споразуменията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Федерална република Бразилия и Кралство Тайланд.


Изменение на приложенията към протоколи 1 и 2 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Израел ***
PDF 265kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за изменение на приложенията към протоколи № 1 и № 2 от Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна (07433/2012 – C7-0157/2012 – 2011/0457(NLE))
P7_TA(2012)0438A7-0318/2012

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (07433/2012),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за изменение на приложенията към протоколи № 1 и № 2 от Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна (07470/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0157/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0318/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Държавата Израел.


Споразумение между ЕС и Русия за тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал ***
PDF 261kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз, и на Протокола между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред по посоченото споразумение (16775/1/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE))
P7_TA(2012)0439A7-0177/2012

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (16775/1/2011),

–  като взе предвид проекта на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз (16776/2011),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0515/2011),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0177/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението и на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Руската федерация.


Миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - (в това число участието на Обединеното кралство и на Ирландия) *
PDF 483kWORD 116k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно проекта на регламент на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст) (11142/1/2012 – C7-0330/2012 – 2012/0033A(NLE))
P7_TA(2012)0440A7-0368/2012

(Консултация - преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (11142/1/2012),

–  като взе предвид член 74 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0330/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–  като взе предвид писмото от12 октомври 2012 г. на Комисията по правни въпроси до Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 87, 55 и член 46, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0368/2012),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява проекта на Съвета, както е адаптиран към препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и както е изменен по-долу;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Проект на Съвета   Изменение
Изменение 1
Проект на регламент
Съображение 6
(6)  Разработването на ШИС II следва да продължи и да бъде завършено в рамките на цялостния график за ШИС II, одобрен от Съвета на 6 юни 2008 г. и впоследствие изменен през октомври 2009 г. в резултат на насоките на Съвета по ПВР от 4 юни 2009 г.Настоящият текст на цялостния график на ШИС ІІ беше представен от Комисията на Съвета и Европейския парламент през октомври 2010 г.
(6)  Разработването на ШИС II следва да продължи и да бъде завършено най-късно до 30 юни 2013 г.
Изменение 2
Проект на регламент
Съображение 16
(16)  С цел да подкрепя държавите членки в избора на най-благоприятното решение от техническа и финансова гледна точка, Комисията следва незабавно да започне процеса на адаптиране на настоящия регламент, като предложи правен режим за миграцията, който отразява по-добре подхода към техническата миграция, изложен в Плана за миграция по проекта ШИС („План за миграция“), приет от Комисията след положителен вот в Комитета ШИС‐ВИС на 23 февруари 2011 г.
заличава се
Изменение 3
Проект на регламент
Съображение 17
(17)  Съгласно Плана за миграция в рамките на периода за преминаване националните приложения на всички държави членки последователно ще преминат от ШИС 1+ към ШИС II. От техническа гледна точка е желателно държавите членки, които са преминали към ШИС II, да могат да я използват в пълна степен от момента на преминаването си и да не се налага да изчакват преминаването и на други държави членки. Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР да се прилагат от момента на започване на преминаването от първата държава членка. От съображения за правна сигурност периодът на преминаване трябва да е колкото се може по-кратък и не трябва да надвишава 12 часа . Прилагането на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и на Решение 2007/533/ПВР не възпрепятства държавите членки, които още не са преминали към ШИС II, или които поради технически причини са били принудени да прибягнат до функция fallback, да използват по време на периода на интензивно наблюдение ШИС II, ограничен до функционалните възможности на ШИС 1+. За да се прилагат едни и същи стандарти и условия към сигналите, обработването на данни и защитата на данни във всички държави членки, е необходимо правната рамка на ШИС ІІ да се прилага към оперативните дейности в ШИС на държавите членки, които все още не са осъществили преминаването.
(17)   Предвижда се съгласно Плана за миграция в рамките на периода за преминаване националните приложения на всички държави членки последователно ще преминат от ШИС 1+ към ШИС IІ. От техническа гледна точка е желателно държавите членки, които са преминали към ШИС II, да могат да я използват в пълна степен от момента на преминаването си и да не се налага да изчакват преминаването и на други държави членки. Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР да се прилагат от момента на започване на преминаването от първата държава членка. От съображения за правна сигурност периодът на преминаване трябва да е колкото се може по-кратък и не трябва да надвишава 12 часа . Прилагането на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и на Решение 2007/533/ПВР не възпрепятства държавите членки, които още не са преминали към ШИС II, или които поради технически причини са били принудени да прибягнат до функция fallback, да използват по време на периода на интензивно наблюдение ШИС II, ограничен до функционалните възможности на ШИС 1+. За да се прилагат едни и същи стандарти и условия към сигналите, обработването на данни и защитата на данни във всички държави членки, е необходимо правната рамка на ШИС ІІ да се прилага към оперативните дейности в ШИС на държавите членки, които все още не са осъществили преминаването.
Изменение 4
Проект на регламент
Съображение 19
(19)  Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР предвиждат, че за централната ШИС II следва да се използва най-добрата налична технология в зависимост от анализа на разходите и ползите. В приложението към заключенията на Съвета от 4‐5 юни 2009 г. относно бъдещата посока на ШИС II се определят основните пунктове, които следва да бъдат изпълнени, за да може настоящият проект за ШИС II да бъде продължен. Едновременно с това беше извършено проучване относно разработването на алтернативен технически сценарий за разработване на ШИС II, основана на усъвършенствана ШИС 1+ (ШИС 1+ RE), като част от плана за действие при извънредни обстоятелства, в случай че изпитванията покажат липса на съответствие с изискванията на основните пунктове. Въз основа на тези параметри Съветът може да реши да покани Комисията да премине към алтернативния технически сценарий.
(19)  Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР предвиждат, че за централната ШИС II следва да се използва най-добрата налична технология в зависимост от анализа на разходите и ползите. В приложението към заключенията на Съвета от 4‐5 юни 2009 г. относно бъдещата посока на ШИС II се определят основните пунктове, които следва да бъдат изпълнени, за да може настоящият проект за ШИС II да бъде продължен. Едновременно с това беше извършено проучване относно разработването на алтернативен технически сценарий за разработване на ШИС II, основана на усъвършенствана ШИС 1+ (ШИС 1+ RE), като част от плана за действие при извънредни обстоятелства, в случай че изпитванията покажат липса на съответствие с изискванията на основните пунктове. Въз основа на тези параметри Съветът може да реши да покани Комисията да премине към алтернативния технически сценарий. В такъв случай Комисията следва да представи предложение за преразглеждане на настоящия регламент.
Изменение 5
Проект на регламент
Съображение 31
(31)  Европейският надзорен орган по защита на данните отговаря за наблюдението и за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 и е компетентен да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработката на лични данни. Настоящият регламент не засяга специфичните разпоредби относно защитата и сигурността на личните данни, съдържащи се в Шенгенската конвенция и в Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР.
(31)  Европейският надзорен орган по защита на данните отговаря за наблюдението и за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 и е компетентен да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработката на лични данни. Съвместният надзорен орган отговаря за надзор на осъществяването на техническата подкрепа на настоящата ШИС 1+ до влизането в сила на правната рамка за ШИС ІІ. Националните надзорни органи отговарят за надзора на обработването на данни от ШИС 1+ на територията на техните съответни държави членки и ще запазят задължението си да наблюдават законосъобразността на обработването на лични данни от ШИС ІІ на територията на държавите членки.Настоящият регламент не засяга специфичните разпоредби относно защитата и сигурността на личните данни, съдържащи се в Шенгенската конвенция и в Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР. Настоящата правна рамка за ШИС ІІ предвижда националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните да гарантират координиран надзор на ШИС ІІ.
Изменение 6
Проект на регламент
Съображение 43 a (ново)
(43a)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които България и Румъния участват съгласно член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и съгласно Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния1,
1OВ L 166, 1.7.2010 г., стp. 17.
Изменение 7
Проект на регламент
Член 7 - параграф 6
6.  Дейностите по параграфи 1‐3 се координират от Комисията и от участващите в ШИС 1+ държави членки, действащи в рамките на Съвета.
6.  Дейностите по параграфи 1‐3 се координират от Комисията и от участващите в ШИС 1+ държави членки, действащи в рамките на Съвета. Европейският парламент се информира редовно относно тези дейности.
Изменение 8
Проект на регламент
Член 11 – параграф -1 (нов)
-1.  Преди началото на миграцията държавите членки се уверяват, че всички лични данни, които предстои да бъдат прехвърлени към ШИС ІІ са точни, актуализирани и законосъобразни по смисъла на Решение 2007/533/ПВР.
Данните, които не могат да бъдат проверени преди началото на миграцията, се проверяват в максимален срок от шест месеца след началото на миграцията.

Изменение 9
Проект на регламент
Член 11 - параграф 1
1.  За осъществяване на миграцията от ЦС.ШИС към централната ШИС II Франция предоставя достъп до базата данни на ШИС 1+, а Комисията въвежда базата данни на ШИС 1+ в централната ШИС ІІ. Данни от базата данни на ШИС 1+, посочени в член 113, параграф 2 от Шенгенската конвенция, не се въвеждат в централната ШИС IІ.
1.  За осъществяване на миграцията от ЦС.ШИС към централната ШИС II Франция предоставя достъп до базата данни на ШИС 1+, а Комисията въвежда базата данни на ШИС 1+ в централната ШИС ІІ. Данни от базата данни на ШИС 1+, посочени в член 113, параграф 2 от Шенгенската конвенция, не се въвеждат в централната ШИС IІ. Посочените данни се заличават най-късно един месец след приключването на интензивния период на наблюдение.
Изменение 10
Проект на регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1
3.  Миграцията на националната система от ШИС 1+ към ШИС II започва със зареждането с данни на Н.ШИС II, когато въпросната Н.ШИС II трябва да съдържа картотека с данни ‐ „национално копие“, съдържащо пълно или частично копие на базата данни ШИС II.
3.  Миграцията на националната система от ШИС 1+ към ШИС II започва със зареждането с данни на Н.ШИС II, когато въпросната Н.ШИС II трябва да съдържа картотека с данни ‐ „национално копие“, съдържащо пълно или частично копие на базата данни ШИС II. Държавите членки се уверяват, че всички лични данни, заредени в Н.ШИС II са точни, актуализирани и законосъобразни по смисъла на Решение 2007/533/ПВР.
Изменение 11
Проект на регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)
4a.  Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и отговорните надзорни органи, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно приключването на миграцията, по-специално преминаването на държавите членки към ШИС ІІ. С този доклад се потвърждава дали миграцията и по-специално преминаването са извършени в пълно съответствие с настоящия регламент както на централно, така и на национално равнище, и че обработката на личните данни по време на цялата миграция е била в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1.
1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
Изменение 12
Проект на регламент
Член 11 - параграф 4 б (нов)
4б.  Един месец след края на интензивния период на наблюдение, базата данни на ШИС 1+, всички данни в базата данни ШИС 1+, независимо от средството или местонахождението им, ЦС.ШИС, Н. ШИС на държавите членки, както и всички копия от тях, окончателно се заличават.
Изменение 13
Проект на регламент
Член 11 а (нов)
Член 11а

Миграция на бюрата SIRENE

Миграцията на бюрата SIRENE към мрежата S-TESTA се осъществява паралелно с преминаването, посочено в член 11, параграф 3 и приключва незабавно след преминаването.

Изменение 14
Проект на регламент
Член 12 - параграф 2
От преминаването на първата държава членка от Н.ШИС към Н.ШИС II, както е посочено в член 11, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент, се прилага Решение 2007/533/ПВР.
От успешното преминаване на първата държава членка от Н.ШИС към Н.ШИС II, както е посочено в член 11, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент, се прилага Решение 2007/533/ПВР.
Изменение 15
Проект на регламент
Член 15 – параграф -1 (нов)
-1.  В допълнение към записването на автоматични търсения държавите членки и Комисията гарантират, че по време на миграцията, в съответствие с настоящия регламент изцяло се спазват приложимите правила в областта на защитата на данни и че задачите, уточнени в член 3 (е) и член 11, са надлежно записани в Централната ШИС ІІ. Записването на посочените дейности гарантира, по-конкретно, целостта и законосъобразността на данните по време на миграцията и преминаването към ШИС ІІ.
Изменение 16
Проект на регламент
Член 15 - параграф 4
4.  Записите показват по-специално датата и часа на изпращане на данните, данните, използвани за провеждане на търсения, препратка към изпратените данни и името на компетентния орган, отговарящ за обработката на данните.
4.  Записите показват по-специално датата и часа на изпращане на данните, данните използвани за провеждане на търсения, препратка към изпратените данни и името на компетентния орган, отговарящ за обработката на данните и името на крайния потребител.
Изменение 17
Проект на регламент
Член 15 - параграф 5
5.  Записите могат да се използват единствено за посочените в параграф 3 цели и се заличават най-рано една година и най-късно три години след създаването им.
(Не се отнася до българския текст)
Изменение 18
Проект на регламент
Член 15 - параграф 7
7.  Компетентните органи, натоварени с проверка на законността на търсенето, наблюдение на законността на обработката на данни, самонаблюдение и осигуряване на нормалното функциониране на централната ШИС II и на целостта и сигурността на данните, имат достъп ‐ в рамките на правомощията си и при направено от тях искане ‐ до тези записи за целите на изпълнение на своите задачи.
7.  Компетентните органи, посочени в член 60, параграф 1 и член 61, параграф 1 от Решение 2007/533/ПВР, натоварени с проверка на законността на търсенето, наблюдение на законността на обработката на данни, самонаблюдение и осигуряване на нормалното функциониране на централната ШИС II и на целостта и сигурността на данните, в съответствие с разпоредбите на Решение 2007/533/ПВР, имат достъп ‐ в рамките на правомощията си и при направено от тях искане ‐ до тези записи за целите на изпълнение на своите задачи.
Изменение 19
Проект на регламент
Член 15 – параграф 7 а (нов)
7a.  Всички органи за защита на данните, отговарящи или за ШИС 1+ или за ШИС ІІ, са тясно ангажирани към всички стъпки на миграцията от ШИС 1+ към ШИС ІІ.
Изменение 20
Проект на регламент
Член 19
Комисията представя ‐ в срок до края на всеки шестмесечен период, и за първи път в срок до края на първия шестмесечен период от 2009 г. ‐ доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета, който се отнася до развитието на ШИС II и миграцията от ШИС 1+ към ШИС II.

Комисията представя в срок до края на всеки шестмесечен период, и за първи път в срок до края на първия шестмесечен период от 2009 г. ‐ доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета, който се отнася до развитието на ШИС II и миграцията от ШИС 1+ към ШИС II. Комисията информира Европейския парламент за резултатите от изпитванията, посочени в членове 8, 9 и 10.

Изменение 21
Проект на регламент
Член 21
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът му на действие изтича при приключване на миграцията, както е посочено в член 11, параграф 3, трета алинея. Ако поради нерешени технически трудности, свързани с процеса на миграция, тази дата не може да бъде спазена, срокът му на действие изтича на дата, определена от Съвета в съответствие с член 71, параграф 2 от Решение 2007/533/ПВР.

Настоящият регламент влиза в сила  деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът му на действие изтича при приключване на миграцията, както е посочено в член 11, параграф 3, трета алинея. Ако поради нерешени технически трудности, свързани с процеса на миграция, тази дата не може да бъде спазена, срокът му на действие изтича на дата, определена от Съвета в съответствие с член 71, параграф 2 от Решение 2007/533/ПВР и във всеки случай до 30 юни 2013 г.

(1) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр.1.


Миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - (без участието на Обединеното кралство и Ирландия) *
PDF 485kWORD 121k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно проекта на регламент на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст) (11143/1/2012 – C7-0331/2012 – 2012/0033B(NLE))
P7_TA(2012)0441A7-0370/2012

(Консултация - преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (11143/1/2012),

–  като взе предвид член 74 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0331/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–  като взе предвид писмото от12 октомври 2012 г. на Комисията по правни въпроси до Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 87, 55 и член 46, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0370/2012),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява проекта на Съвета, както е адаптиран към препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и както е изменено по-долу;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Проект на Съвета   Изменение
Изменение 1
Проект на регламент
Съображение 6
(6)  Разработването на ШИС II следва да продължи и да бъде завършено в рамките на цялостния график за ШИС II, одобрен от Съвета на 6 юни 2008 г. и впоследствие изменен през октомври 2009 г. в резултат на насоките на Съвета по ПВР от 4 юни 2009 г. Настоящият текст на цялостния график на ШИС ІІ беше представен от Комисията на Съвета и Европейския парламент през октомври 2010 г.
(6)  Разработването на ШИС II следва да продължи и да бъде завършено най-късно до 30 юни 2013 г.
Изменение 2
Проект на регламент
Съображение 16
(16)  С цел да подкрепя държавите членки в избора на най-благоприятното решение от техническа и финансова гледна точка, Комисията следва незабавно да започне процеса на адаптиране на настоящия регламент, като предложи правен режим за миграцията, който отразява по-добре подхода към техническата миграция, изложен в Плана за миграция по проекта ШИС („План за миграция“), приет от Комисията след положителен вот в Комитета ШИС‐ВИС на 23 февруари 2011 г.
заличава се
Изменение 3
Проект на регламент
Съображение 17
(17)  Съгласно Плана за миграция в рамките на периода за преминаване националните приложения на всички държави членки последователно ще преминат от ШИС 1+ към ШИС IІ. От техническа гледна точка е желателно държавите членки, които са преминали към ШИС II, да могат да я използват в пълна степен от момента на преминаването си и да не се налага да изчакват преминаването и на други държави членки. Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР да се прилагат от момента на започване на преминаването от първата държава членка. От съображения за правна сигурност периодът на […] преминаване трябва да е колкото се може по-кратък и не трябва да надвишава 12 часа . Прилагането на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и на Решение 2007/533/ПВР не възпрепятства държавите членки, които още не са преминали към ШИС II , или които поради технически причини са били принудени да прибягнат до функция fallback, да използват по време на периода на интензивно наблюдение  ШИС II, ограничен до функционалните възможности на ШИС 1+. За да се прилагат едни и същи стандарти и условия към сигналите, обработването на данни и защитата на данни във всички държави членки, е необходимо правната рамка на ШИС ІІ да се прилага към оперативните дейности в ШИС на държавите членки, които все още не са осъществили преминаването.
(17)  Предвижда се съгласно Плана за миграция в рамките на периода за преминаване националните приложения на всички държави членки последователно да преминат от ШИС 1+ към ШИС IІ. От техническа гледна точка е желателно държавите членки, които са преминали към ШИС II, да могат да я използват в пълна степен от момента на преминаването си и да не се налага да изчакват преминаването и на други държави членки. Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР да се прилагат от момента на започване на преминаването от първата държава членка. От съображения за правна сигурност периодът на преминаване трябва да е колкото се може по-кратък и не трябва да надвишава 12 часа . Прилагането на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и на Решение 2007/533/ПВР не възпрепятства държавите членки, които още не са преминали към ШИС II , или които поради технически причини са били принудени да прибягнат до функция fallback, да използват по време на периода на интензивно наблюдение  ШИС II, ограничен до функционалните възможности на ШИС 1+. За да се прилагат едни и същи стандарти и условия към сигналите, обработването на данни и защитата на данни във всички държави членки, е необходимо правната рамка на ШИС ІІ да се прилага към оперативните дейности в ШИС на държавите членки, които все още не са осъществили преминаването.
Изменение 4
Проект на регламент
Съображение 19
(19)  Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР предвиждат, че за централната ШИС II следва да се използва най-добрата налична технология в зависимост от анализа на разходите и ползите. В приложението към заключенията на Съвета от 4‐5 юни 2009 г. относно бъдещата посока на ШИС II се определят основните пунктове, които следва да бъдат изпълнени, за да може настоящият проект за ШИС II да бъде продължен. Едновременно с това беше извършено проучване относно разработването на алтернативен технически сценарий за разработване на ШИС II, основана на усъвършенствана ШИС 1+ (ШИС 1+ RE), като част от плана за действие при извънредни обстоятелства, в случай че изпитванията покажат липса на съответствие с изискванията на основните пунктове. Въз основа на тези параметри Съветът може да реши да покани Комисията да премине към алтернативния технически сценарий.
(19)  Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР предвиждат, че за централната ШИС II следва да се използва най-добрата налична технология в зависимост от анализа на разходите и ползите. В приложението към заключенията на Съвета от 4‐5 юни 2009 г. относно бъдещата посока на ШИС II се определят основните пунктове, които следва да бъдат изпълнени, за да може настоящият проект за ШИС II да бъде продължен. Едновременно с това беше извършено проучване относно разработването на алтернативен технически сценарий за разработване на ШИС II, основана на усъвършенствана ШИС 1+ (ШИС 1+ RE), като част от плана за действие при извънредни обстоятелства, в случай че изпитванията покажат липса на съответствие с изискванията на основните пунктове. Въз основа на тези параметри Съветът може да реши да покани Комисията да премине към алтернативния технически сценарий. В такъв случай Комисията следва да представи предложение за преразглеждане на настоящия регламент.
Изменение 5
Проект на регламент
Съображение 31
(31)  Европейският надзорен орган по защита на данните отговаря за наблюдението и за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 и е компетентен да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработката на лични данни. Настоящият регламент не засяга специфичните разпоредби относно защитата и сигурността на личните данни, съдържащи се в Шенгенската конвенция и в Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР.
(31)  Европейският надзорен орган по защита на данните отговаря за наблюдението и за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 и е компетентен да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработката на лични данни. Съвместният надзорен орган отговаря за надзор на осъществяването на техническата подкрепа на настоящата ШИС 1+ до влизането в сила на правната рамка за ШИС ІІ. Националните надзорни органи отговарят за надзора на обработването на данни от ШИС 1+ на територията на техните съответни държави членки и ще запазят задължението си да наблюдават законосъобразността на обработването на лични данни от ШИС ІІ на територията на държавите членки. Настоящият регламент не засяга специфичните разпоредби относно защитата и сигурността на личните данни, съдържащи се в Шенгенската конвенция и в Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР.   Настоящата правна рамка за ШИС ІІ предвижда националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните да гарантират координиран надзор на ШИС ІІ.
Изменение 6
Проект на регламент
Съображение 43 a (ново)
(43a)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които България и Румъния участват съгласно член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и съгласно Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния1,
1OВ L 166, 1.7.2010 г., стp. 17.
Изменение 7
Проект на регламент
Член 7 – параграф 6
6.  Дейностите по параграфи 1‐3 се координират от Комисията и от участващите в ШИС 1+ държави членки, действащи в рамките на Съвета.
6.  Дейностите по параграфи 1‐3 се координират от Комисията и от участващите в ШИС 1+ държави членки, действащи в рамките на Съвета. Европейският парламент се информира редовно относно тези дейности.
Изменение 8
Проект на регламент
Член 11 – параграф -1 (нов)
-1.  Преди началото на миграцията държавите членки се уверяват, че всички лични данни, които предстои да бъдат прехвърлени към ШИС ІІ, са точни, актуализирани и законосъобразни по смисъла на Регламент (ЕО) № 1987/2006.
Данните, които не могат да бъдат проверени преди началото на миграцията, се проверяват в максимален срок от шест месеца след началото на миграцията.

Изменение 9
Проект на регламент
Член 11 – параграф 1
1.  За осъществяване на миграцията от ЦС.ШИС към централната ШИС II Франция предоставя достъп до базата данни на ШИС 1+, а Комисията въвежда базата данни на ШИС 1+ в централната ШИС ІІ. Данни от базата данни на ШИС 1+, посочени в член 113, параграф 2 от Шенгенската конвенция, не се въвеждат в централната ШИС IІ.
1.  За осъществяване на миграцията от ЦС.ШИС към централната ШИС II Франция предоставя достъп до базата данни на ШИС 1+, а Комисията въвежда базата данни на ШИС 1+ в централната ШИС ІІ. Данни от базата данни на ШИС 1+, посочени в член 113, параграф 2 от Шенгенската конвенция, не се въвеждат в централната ШИС IІ. Посочените данни се заличават най-късно един месец след приключването на интензивния период на наблюдение.
Изменение 10
Проект на регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1
3.  Миграцията на националната система от ШИС 1+ към ШИС II започва със зареждането с данни на Н.ШИС II, когато въпросната Н.ШИС II трябва да съдържа картотека с данни ‐ „национално копие“, съдържащо пълно или частично копие на базата данни ШИС II.
3.  Миграцията на националната система от ШИС 1+ към ШИС II започва със зареждането с данни на Н.ШИС II, когато въпросната Н.ШИС II трябва да съдържа картотека с данни ‐ „национално копие“, съдържащо пълно или частично копие на базата данни ШИС II. Държавите членки гарантират, че всички лични данни, заредени в Н.ШИС II, са точни, актуализирани и законосъобразни по смисъла на Регламент (ЕО) № 1987/2006.
Изменение 11
Проект на регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)
4a.  Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и отговорните надзорни органи, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно приключването на миграцията, по-специално преминаването на държавите членки към ШИС ІІ. С този доклад се потвърждава дали миграцията и по-специално преминаването са извършени в пълно съответствие с настоящия регламент както на централно, така и на национално равнище, и че обработката на личните данни по време на цялата миграция е била в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.¹
1OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
Изменение 12
Проект на регламент
Член 11 - параграф 4 б (нов)
4б.  Един месец след края на интензивния период на наблюдение, базата данни на ШИС 1+, всички данни в базата данни ШИС 1+, независимо от средството или местонахождението им, ЦС.ШИС, Н. ШИС на държавите членки, както и всички копия от тях, окончателно се заличават.
Изменение 13
Проект на регламент
Член 11 а (нов)
Член 11а

Миграция на бюрата SIRENE

Миграцията на бюрата SIRENE към мрежата S-TESTA се осъществява паралелно с преминаването, посочено в член 11, параграф 3 и приключва незабавно след преминаването.

Изменение 14
Проект на регламент
Член 12 – параграф 2
От преминаването на първата държава членка от Н.ШИС към Н.ШИС II, както е посочено в член 11, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент, се прилага Регламент (ЕО) № 1987/2006 .

От успешното преминаване на първата държава членка от Н.ШИС към Н.ШИС II, както е посочено в член 11, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент, се прилага Регламент (ЕО) № 1987/2006 .

Изменение 15
Проект на регламент
Член 15 – параграф -1 (нов)
-1.  В допълнение към записването на автоматични търсения държавите членки и Комисията гарантират, че по време на миграцията, в съответствие с настоящия регламент изцяло се спазват действащите правила в областта на защитата на данни и че задачите, уточнени в член 3 (е) и член 11 са надлежно записани в Централната ШИС ІІ. Записването на посочените дейности гарантира, по-конкретно, целостта и законосъобразността на данните по време на миграцията и преминаването към ШИС ІІ.
Изменение 16
Проект на регламент
Член 15 - параграф 4
4.  Записите показват по-специално датата и часа на изпращане на данните, данните, използвани за провеждане на търсения, препратка към изпратените данни и името на компетентния орган, отговарящ за обработката на данните.
4.  Записите показват по-специално датата и часа на изпращане на данните, данните използвани за провеждане на търсения, препратка към изпратените данни и името на компетентния орган, отговарящ за обработката на данните и името на крайния потребител.
Изменение 17
Проект на регламент
Член 15 – параграф 5
5.  Записите могат да се използват единствено за посочените в параграф 1 цели и се заличават най-рано една година и най-късно три години след създаването им.
(Не се отнася до българския текст)
Изменение 18
Проект на регламент
Член 15 - параграф 7
7.  Компетентните органи, натоварени с проверка на законността на търсенето, наблюдение на законността на обработката на данни, самонаблюдение и осигуряване на нормалното функциониране на централната ШИС II и на целостта и сигурността на данните, имат достъп ‐ в рамките на правомощията си и при направено от тях искане ‐ до тези записи за целите на изпълнение на своите задачи.
7.  Компетентните органи, посочени в член 44, параграф 1 и член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, натоварени с проверка на законността на търсенето, наблюдение на законността на обработката на данни, самонаблюдение и осигуряване на нормалното функциониране на централната ШИС II и на целостта и сигурността на данните, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1987/2006, имат достъп ‐ в рамките на правомощията си и при направено от тях искане ‐ до записите, които са необходими за изпълнение на техните задачи.
Изменение 19
Проект на регламент
Член 15 - параграф 7 а (нов)
7a.  Всички органи за защита на данните, отговарящи или за ШИС 1+ или за ШИС ІІ, са тясно ангажирани към всички стъпки на миграцията от ШИС 1+ към ШИС ІІ.
Изменение 20
Проект на регламент
Член 19
Комисията представя ‐ в срок до края на всеки шестмесечен период, и за първи път в срок до края на първия шестмесечен период от 2009 г. ‐ доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета, който се отнася до развитието на ШИС II и миграцията от ШИС 1+ към ШИС II.

Комисията представя ‐ в срок до края на всеки шестмесечен период, и за първи път в срок до края на първия шестмесечен период от 2009 г. ‐ доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета, който се отнася до развитието на ШИС II и миграцията от ШИС 1+ към ШИС II. Комисията информира Европейския парламент за резултатите от изпитванията, посочени в членове 8,9 и 10.

Изменение 21
Проект на регламент
Член 21
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът му на действие изтича при приключване на миграцията, както е посочено в член 11, параграф 3, трета алинея. Ако поради нерешени технически трудности, свързани с процеса на миграция, тази дата не може да бъде спазена, срокът му на действие изтича на дата, определена от Съвета в съответствие с член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006.

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът му на действие изтича при приключване на миграцията, както е посочено в член 11, параграф 3, трета алинея. Ако поради нерешени технически трудности, свързани с процеса на миграция, тази дата не може да бъде спазена, срокът му на действие изтича на дата, определена от Съвета в съответствие с член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и при всички случаи до 30 юни 2013 г.

(1) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.)
PDF 296kWORD 77k
Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно 28-ия годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (2011/2275(INI))
P7_TA(2012)0442A7-0330/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид 28-ия годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (COM(2011)0588),

–  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за оценка на проекта “EU Pilot„ (СОМ(2010)0070),

–  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Втори доклад за оценка на проекта “EU Pilot„ (СОМ(2011)0930),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 септември 2007 г., озаглавено „Европа на резултатите - прилагане на правото на Общността“ (COM(2007)0502),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2002 г. относно отношенията с жалбоподателите при нарушения на правото на Общността (COM(2002)0141),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 април 2012 г., озаглавено „Осъвременяване на начина, по който се осъществяват контактите с жалбоподателя във връзка с прилагането на законодателството на Съюза“ (COM(2012)0154),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно двадесет и седмия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.)(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно 26-ия годишен доклад на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.)(2),

–  като взе предвид работните документи на службите на Комисията SEC(2011)0193, SEC(2011)0194 и SEC(2011)1626,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно дейността на комисията по петиции през 2010 г.(3),

–  като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции (A7-0330/2012),

А.  като има предвид, че Договорът от Лисабон въвежда редица нови правни основания, които имат за цел да улеснят въвеждането, прилагането и изпълнението на законодателството на ЕС;

Б.  като има предвид, че член 298 от ДФЕС гласи, че институциите, органите, службите и агенциите на Съюза изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация,

В.  като има предвид, че околната среда, вътрешният пазар и данъчното облагане са трите области на политиката, в които има най-силно изразена тенденция задълженията да не се изпълняват, като 52 % от всички производства за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки са свързани с тези области;

1.  Припомня, че член 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) определя основната роля на Комисията като „пазителка на Договорите“; отбелязва в този контекст, че правомощието и задължението на Комисията да образува производство за установяване на неизпълнение на задължение срещу държава членка, която не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите(4), е основополагащ принцип на правния ред на Съюза и като такъв е в съответствие с концепцията за ЕС като Съюз, основаващ се на принципите на правовата държава;

2.  Подчертава същественото значение на принципите на правовата държава като условие за легитимността на всяка форма на демократично управление и за предоставяне на пълна гаранция на гражданите, че могат да упражняват правата си съгласно предвиденото от закона;

3.  Одобрява подхода на Комисията за „интелигентно регулиране“, който е съсредоточен върху интегрирането на мониторинга на прилагането на правото на ЕС в по-широкия политически цикъл, което комисията счита за основна превантивна мярка;

4.  Отбелязва, че производството за установяване на неизпълнение на задължения се състои от две фази: административна фаза (разследване) и съдебна фаза пред Съда на ЕС; счита, че ролята на гражданите като жалбоподатели е от съществено значение в административната фаза по отношение на осигуряването на съответствието със законодателството на Съюза на място;

5.  Приветства факта, че Комисията използва голям брой инструменти, за да бъде процесът на транспониране по-гладък (контролни списъци за транспониране, ръководства или тълкувателни бележки), и насърчава Комисията да следи още по-отблизо транспонирането на директивите преди съответния краен срок, по-специално когато става дума за „по-недисциплинирани“ държави членки, за да бъде в състояние да се намеси своевременно;

6.  Насочва вниманието към пряката приложимост на разпоредбите на директивите, когато те са достатъчно прецизни и безусловни („непосредствено действие“), в съответствие с установената съдебна практика на Съда на ЕС;

7.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат съвместни и последователни действия за преодоляване на проблема с прекомерното регулиране при прилагане на правото на ЕС от държавите членки;

8.  Отбелязва, че Комисията наскоро публикува ново съобщение относно контактите с жалбоподателя във връзка с прилагането на законодателството на Съюза (COM(2012)0154), в което тя прави преглед на условията, при които жалбите се регистрират, като по този начин e оказано цялостно въздействие върху производствата за установяване на неизпълнение на задължения; настоятелно призовава Комисията да не използва разпоредби с незадължителна правна сила във връзка с производствата за установяване на неизпълнение на задължения, а да предложи регламент(5), за да се осигури пълноценното участие на Парламента като съзаконодател по отношение на този съществен елемент от правния ред на ЕС;

9.  Счита обаче за недопустим огромния брой дела за неуведомяване (470 неприключени случая за 2010 г.);

10.  Изразява съжаление във връзка с липсата в гореспоменатото съобщение на препратки към проекта „EU Pilot“, който, съгласно определението на самата Комисия, предлага „утвърден метод на работа“(6), който тя използва за обработването на жалби като първа стъпка от производствата за установяване на неизпълнение на задължения във всички случаи, в които може да се прибегне до такова производство(7); отбелязва, че проектът „EU Pilot“ изобщо не се упоменава в съобщението и че липсват препратки към което и да е от правата или защитата, с които жалбоподателите разполагат в рамките на този проект; ето защо заключава, че всички решения, взети от Комисията, които предшестват или не допускат възможността за образуване на производство за установяване на неизпълнение на задължения, в този случай не са съобразени с разпоредбите за прозрачност и отчетност и са взети изцяло и единствено по усмотрение на Комисията;

11.  Призовава Комисията да изясни статуса на системата „EU Pilot “ и ясно да определи рамката и правилата за нейното прилагане по такъв начин, че те да бъдат разбрани от гражданите;

12.  Изтъква броя на държавите членки, които участват в проекта „EU Pilot“ (18 към Края на 2010 г.), и големия брой дела, приключени след като отговорът на съответната държава членка е бил оценен като приемлив (81 % от делата); подчертава значението на качеството на тези оценки както по отношение на валидността и проверката на информацията, така и по отношение на спазването на общите принципи на административното право, признати от Съда на Европейския съюз;

13.  Отново изразява своето становище, че правото на свобода на действие, което се предоставя от Договорите на Комисията по отношение на образуването на производства за установяване на неизпълнение на нарушения, трябва да е съобразено с принципите на правовата държава, принципа на правна яснота, изискванията за прозрачност и откритост и принципа на пропорционалност и че нищо, при никакви обстоятелства, не трябва да излага на опасност основната цел на това право, а именно да се гарантира своевременното и правилно прилагане на законодателството на Съюза(8);

14.  Отбелязва окуражаващите данни, които сочат, че 88 % от делата за установяване на неизпълнение на задължения, приключени през 2010 г., не са достигнали до Съда на ЕС, тъй като държавите членки са коригирали правните проблеми, повдигнати от Комисията, преди да бъде необходимо да се пристъпи към следващия етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения; счита обаче, че е крайно необходимо действията на държавите членки да продължат да бъдат внимателно наблюдавани, тъй като в някои петиции се посочва, че дори и след закриване на съответното производство проблемите не са разрешени (вж. например петиции 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 и 0947/2011);

15.  Подчертава като цяло, че трябва да се положат допълнителни усилия за увеличаване на прозрачността и на реципрочния характер на комуникацията между Парламента и Комисията; отбелязва например, че би могъл да се предостави по-голям достъп до информация по отношение на жалбите, производствата за установяване на неизпълнение на задължения и други правоприлагащи механизми, без да се застрашава целта на разследванията, и че наличието на по-висш обществен интерес би могло да оправдае достъпа до тази информация, особено в случаи, в които е възможно да има рискове за човешкото здраве и нанасяне на необратими вреди на околната среда;

16.  Отбелязва, че с оглед на функционирането на проекта „EU Pilot“ Комисията е създала „поверителна онлайн база данни“ за обмен на съобщения между своите служби и органите на държавите членки; за пореден път насочва вниманието към липсата на прозрачност по отношение на жалбоподателите в проекта „EU Pilot“ и отново отправя своето искане да получи достъп до базата данни, в която се събират всички жалби, за да може Парламентът да изпълнява функцията си да упражнява контрол върху ролята на Комисията като пазителка на Договорите;

17.  Изразява съжаление във връзка с липсата на последващи действия във връзка с горепосочената резолюция на Парламента относно двадесет и седмия годишен доклад и по-специално във връзка със своя призив за въвеждане на процесуален кодекс под формата на регламент съгласно член 298 от ДФЕС, в който да се определят различните аспекти на производството за установяване на неизпълнение на задължения, в това число уведомленията, задължителните срокове, правото на изслушване, задължението за посочване на основанията и правото на всяко лице на достъп до неговото досие, с цел утвърждаване на правата на гражданите и гарантиране на прозрачност;

18.  Ето защо отново призовава Комисията да предложи процесуален кодекс под формата на регламент съгласно новото правно основание – член 298 от ДФЕС;

19.  Отбелязва в този контекст отговора на Комисията на искането на Парламента за процесуален кодекс, в който тя изразява съмнения във връзка с възможността да се приеме какъвто и да било бъдещ регламент на основание член 298 от ДФЕС поради предоставеното й от Договорите право на свобода на действие „да организира начина, по който урежда производствата за установяване на неизпълнение на задължения и свързаната с тях работа, за да гарантира правилното прилагане на законодателството на ЕС“; изразява своето убеждение, че подобен процесуален кодекс по никакъв начин не би ограничил правото на свобода на действие на Комисията, а само би гарантирал, че при упражняването на това право тя зачита принципите на „открита, ефикасна и независима европейска администрация“ съгласно член 298 от ДФЕС и правото на добра администрация, посочено в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

20.  Подчертава значението на прозрачността на производствата за установяване на неизпълнение на задължения, включително с оглед на възможността Парламентът да контролира прилагането на правото на Съюза; припомня в този контекст, че в преработеното Рамково споразумение за отношенията с Парламента Комисията се ангажира да „предоставя на Парламента обобщена информация относно всички производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка от етапа на официалното уведомително писмо, включително, по искане (...), относно въпросите, до които се отнася процедурата за установяване на неизпълнение“, и очаква тази клауза да се прилага добросъвестно на практика;

21.  Посочва, че петицията е правилният инструмент, който трябва да се използва от гражданите, организациите на гражданското общество и предприятията, за да съобщават за неспазване на правото на ЕС от органите на държавите членки на различни равнища; в този контекст призовава Комисията да гарантира прозрачността на текущите производства за установяване на неизпълнение на задължения, като своевременно и по подходящ начин информира гражданите относно действията, предприети в отговор на техния сигнал;

22.  Подчертава, че гражданите и организациите на гражданското общество продължават да използват механизма на петициите предимно за да докладват и подават жалби относно неспазване на правото на ЕС от органите на държавите членки на различни равнища; подчертава в светлината на това решаващата роля на комисията по петиции за осъществяването на ефективна връзка между гражданите, Парламента и Комисията;

23.  Приветства специалния раздел за петициите в 28-ия годишен доклад, както беше поискано от Парламента, в който Комисията представя категоризация на получените нови петиции; приветства информацията от Комисията, че петиции до Европейския парламент са довели до образуване на производства за установяване на неизпълнение на задължения в редица области; подчертава, че дори когато петициите не се отнасят до неизпълнение на нарушения, те предоставят на Парламента и Комисията важна информация относно проблемите на гражданите;

24.  Подчертава значителния брой петиции, получени относно въпроси, свързани със законодателство в областта на околната среда, и особено относно разпоредбите за управление на отпадъците; припомня въпросите, подчертани от председателя на конференцията на Комисията относно прилагането на правото на ЕС в областта на околната среда, проведена на 15 юни 2011 г., относно често срещаната липса на надеждни оценки на въздействието върху околната среда, незачитането на обществените консултации и различни други недостатъци в действието на системите за управление на отпадъците;

25.  Припомня, че първоначалният мандат на Хартата беше да кодифицира основните права, с които се ползват гражданите на ЕС, и че държавните и правителствените ръководители многократно са заявявали официално, че Хартата установява правата на гражданите на ЕС; призовава всички държави членки да преосмислят необходимостта от прилагането на член 51 от Хартата и ги насърчава да заявят едностранно, че няма да ограничават правата на лицата в рамките на своите юрисдикции въз основа на разпоредбите на този член;

26.  Подчертава, че когато подават петиции до Европейския парламент, гражданите очакват да бъдат защитени чрез разпоредбите на Хартата, независимо от това, в коя държава членка пребивават постоянно и дали се прилага правото на ЕС; в това отношение продължава да изпитва загриженост във връзка с това, че гражданите се чувстват подведени относно действителния обхват на прилагане на Хартата; поради това счита за съществено да бъде правилно обяснен принципът на субсидиарност и да се изясни обхватът на прилагане на Хартата от гледна точка на Парламента въз основа на член 51 от Хартата;

27.  Подчертава, че значителен дял от свързаните с основните права петиции се отнасят до свободното движение на хора и че ‐ както става ясно от доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. ‐ като цяло правата, произтичащи от гражданството на ЕС, представляват важна предпоставка, за да могат гражданите да се възползват изцяло от възможностите на вътрешния пазар; подчертава, че по-пълноценното използване от страна на гражданите може да освободи значителния потенциал за растеж на вътрешния пазар, и поради това, предвид настоящите икономически предизвикателства в Европа, отново призовава Комисията и държавите членки да полагат повече усилия за пълното и своевременно транспониране на правото на ЕС в тази област;

28.  В допълнение подчертава, че по аналогичен начин гражданите се чувстват подведени относно приложимостта на общностното право в случаите на късно транспониране; посочва будещата дълбоко безпокойство ситуация, в която гражданите, които нямат достъп до приложимо общностно право, защото то все още не е транспонирано от съответната държава членка, се оказват без възможност да използват механизми за правна защита;

29.  Приема становището на правната служба на Европейския парламент, че що се отнася до допустимостта на петициите, сферите на дейност на Европейския съюз са по-широки от неговите правомощия; подчертава, че това схващане следва да служи като основа за разглеждането на петиции от Парламента и Комисията;

30.  Отново заявява, че личните жалби на гражданите и предприятията продължават да бъдат най-важният източник на информация за установяването на нарушения на правото на ЕС и за образуването впоследствие на производства за установяване на неизпълнение на задължения; поради това призовава за въвеждането на по-ефективни, правно обвързващи административни разпоредби, които определят сигурно и надеждно процедурните отношения между Комисията и жалбоподателите преди, по време и след производството за установяване на неизпълнение на задължения и чрез които би следвало да се засили преди всичко позицията на отделния жалбоподател;

31.  Приветства новия елемент, който се съдържа в член 260 от ДФЕС и който предоставя възможност на Комисията, когато сезира Съда на ЕС по силата на член 258 от ДФЕС, да поиска от него да наложи финансови санкции на държава членка за късно транспониране на директива;

32.  Приветства инициативата на Комисията да се възползва на принципна основа от член 260, параграф 3 от ДФЕС в случаи на неизпълнение на задължение, попадащи в обхвата на тази разпоредба, която се отнася до транспонирането на директиви, приети в рамките на законодателна процедура;

33.  Счита, че е от първостепенно значение Комисията да се възползва от тази възможност, заедно с всички други възможни средства, за да гарантира, че държавите членки транспонират законодателството на Съюза своевременно и правилно; следва да се посочва кои държави изостават и не са приложили законодателството навреме;

34.  Насочва вниманието към факта, че през периода след публикуването на доклада Парламентът, Съветът, Комисията и държавите членки постигнаха споразумение относно въпроса с пояснителните документи, определящи връзката между компонентите на дадена директива и съответните части на националните инструменти за транспониране („таблици на съответствието“); отбелязва, че трите институции и държавите членки се споразумяха да включват в директивите съображение, съгласно което съответната държава членка следва да представи таблица на съответствието, когато в конкретен случай това е необходимо и целесъобразно;

35.  Подчертава, че таблиците на съответствието са безценен инструмент, който дава възможност на Комисията и Парламента да следят за правилното транспониране и прилагане на правото на Съюза от страна на държавите членки, тъй като връзката между дадена директива и съответните национални разпоредби често е много сложна и понякога е почти невъзможно да бъде проследена;

36.  Призовава Комисията да предостави на Европейския парламент ясни насоки относно създаването, включването и прилагането на таблиците на съответствието в рамките на правото на Общността, както и да извърши прозрачна оценка, която да допринесе значително за оценката на прилагането на общностното право на равнището на държавите членки;

37.  Отбелязва, че националните съдилища изпълняват изключително важна роля при прилагането на правото на ЕС, и напълно подкрепя усилията на ЕС за подобряване и координиране на съдебното обучение на правните, съдебните и административните органи и практикуващите юристи, длъжностните лица и държавните служители в националните администрации, както и на регионалните и местните органи на европейско равнище;

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на ЕС, Европейския омбудсман и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0377.
(2) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 46.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0382.
(4) Членове 258 и 260 от ДФЕС определят правомощията на Комисията по отношение на образуването на производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу дадена държава членка. По-конкретно член 258 гласи, че Комисията издава мотивирано становище, ако счита, че дадена държава членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите.
(5) Вж. параграф 7, в който се призовава за въвеждане на „процесуален кодекс“.
(6) Втори доклад на Комисията за оценка на проекта „EU Pilot“ (SEC(2011)1626), стр. 7.
(7) Вж. горепосочения доклад, стр. 3. Вж. горепосочената резолюция от 25 ноември 2010 г.
(8) В горепосочената си резолюция от 25 ноември 2010 г. Парламентът заяви, че „пълната свобода на действие, съчетана с пълна липса на прозрачност, е във фундаментално противоречие с върховенството на закона“.


Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт
PDF 421kWORD 128k
Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт (2011/2308(INI))
P7_TA(2012)0443A7-0283/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди(1),

–  като взе предвид Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране(2),

–  като взе предвид Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО(3),

–  като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви(4),

–  като взе предвид Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда(5),

–  като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията)(6),

–  като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)(7),

–  като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за екологичната отговорност)(8),

–  като взе предвид Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите)(9),

–  като взе предвид Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива за питейните води)(10),

–  като взе предвид Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (Директива за подземните води)(11),

–  като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността(12) и Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.(13),

–  като взе предвид Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (Регламент REACH)(14),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (за привеждане в съответствие на действащото законодателство на ЕС с Глобалната хармонизирана система на ООН (GHS))(15),

–  като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (Директива за биоцидите)(16),

–  като взе предвид Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Директива Seveso II)(17),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони(18),

–  като взе предвид доклада от 8 ноември 2011 г. относно неконвенционалните източници на газ в Европа, изготвен по поръчка на Генерална дирекция „Енергетика“ на Комисията(19),

–  като взе предвид съобщението от 26 януари 2012 г. от Генерална дирекция „Околна среда“ на Комисията до членовете на Европейския парламент относно приложимата по отношение на проектите за извличане на шистов газ правна рамка на ЕС в областта на околната среда,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885),

–  като взе предвид петиции № 886/2011 (относно рисковете, свързани с проучването и извличането на шистов газ в България) и № 1378/2011 (относно извличането на шистов газ в Полша),

–  като взе предвид проучването, публикувано от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС ‐ Отдел за политиката А: Икономически и научни политики на Европейския парламент през юни 2011 г.: последици от извличането на шистов газ и шистов нефт за околната среда и здравето на човека,

–  като взе предвид членове 4, 11, 191, 192, 193 и 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 48 своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие и комисията по правни въпроси (A7–0283/2012),

А.  като има предвид, че неотдавнашният напредък в технологичната сфера вече е дал тласък на бърз добив в промишлен мащаб на неконвенционални изкопаеми горива (НИГ) в някои части на света; като има предвид, че в ЕС все още липсва експлоатация в промишлен мащаб и че потенциалът на резервите и възможните последици за околната среда и общественото здраве трябва допълнително да бъдат задълбочено изследвани;

Б.  като има предвид, че разработването на шистов газ не се възприема еднозначно в ЕС и в световен мащаб, което налага цялостно изследване на всички въздействия (върху околната среда, общественото здраве и изменението на климата) преди по-нататъшното развитие на тази технология;

В.  като има предвид, че Енергийната пътна карта за 2050 г. определя превръщането на шистовия газ и други неконвенционални източници в потенциални важни нови източници на снабдяване във или около Европа; като има предвид, че замяната на въглища и нефт с газ в краткосрочен до средносрочен план би могла да спомогне за намаляване на емисиите на парникови газове в зависимост от техния жизнен цикъл;

Г.  като има предвид, че газът може да се използва за основно снабдяване с енергия, както и да осигури надеждна резервна енергия във връзка с непостоянните източници на енергия, като например вятъра и слънчевата енергия, като тази надеждност намалява техническите предизвикателства във връзка с балансирането на мрежата; като има предвид, че газът също така е ефикасно гориво за затопляне/охлаждане и за многобройни други индустриални приложения, които повишават конкурентоспособността на ЕС;

Д.  като има предвид, че двете основни техники, прилагани за освобождаване на потенциала на НИГ на шистовия газ и метана от находища на въглища, хоризонталното сондиране и хидравличното фрактуриране (фракинг), се използват комбинирано едва от десетилетие и не следва да се бъркат с техниките за стимулиране на сондажите, използвани за извличане на конвенционални изкопаеми горива, поради комбинацията на тези две техники и мащаба на свързаната с това интервенция;

Е.  като има предвид, че ЕС е ангажиран с правно обвързваща цел за намаляване на емисиите на парникови газове и за увеличаване на дела на възобновяема енергия; като има предвид, че решенията за експлоатация на НИГ следва да се разглеждат в контекста на необходимостта от намаляване на емисиите;

Ж.  като има предвид, че досега не съществува (рамкова) директива на ЕС за регулиране на миннодобивните дейности;

З.  като има предвид, че липсват достатъчно данни относно химикалите, използвани за фрактуриране и рисковете за околната среда и здравето от хидравличното фрактуриране; като има предвид текущия важен анализ и нарастващата необходимост от допълнителни и продължителни проучвания; като има предвид, че наличието и прозрачността на данните, пробите и тестовете, са от първостепенно значение за висококачествените проучвания в подкрепа на правилно регулиране, което да защити общественото здраве и околната среда;

И.  като има предвид, че всеки вид извличане на изкопаеми горива и минерали е свързан с потенциални рискове за човешкото здраве и околната среда; като има предвид, че прилагането на принципа на предпазливостта и на принципа „замърсителят плаща“ е от съществено значение по отношение на всяко бъдещо решение относно разработването на ресурси на изкопаеми горива в Европа, като се вземе под внимание потенциалното въздействие на всички етапи от процеса на проучване и експлоатация;

Й.  като има предвид, че държави ‐ членки на ЕС като Франция и България вече са наложили мораториум върху извличането на шистов газ поради съображения, свързани с околната среда и общественото здраве;

К.  като има предвид, че проектите за експлоатация на шистов газ обикновено не са предмет на оценка на въздействието върху околната среда въпреки свързаните с тях екологични рискове;

Л.  като има предвид, че ЕС има за задача да осигури високо равнище на защита на човешкото здраве във всички политики и дейности на Съюза;

М.  като има предвид, че много правителства и органи на управление в Европа като тези на Франция, България, Северен Рейн-Вестфалия в Германия, Фрибург и Вод в Швейцария, както и на няколко северноамерикански щата (Северна Каролина, Ню Йорк, Ню Джърси и Върмонт и местните власти в повече от 100 населени места) и други държави по света (Южна Африка, Квебек в Канада, Нов Южен Уелс в Австралия), в момента са наложили забрана или мораториум върху прилагането на хидравлично фрактуриране за извличане на нефт и газ от шистови или други „твърди“ скални формации;

Н.  като има предвид, че някои държави членки, като Чешката република, Румъния и Германия, в момента обмислят налагането на мораториум върху проучването и извличането на нефт и газ от шистови или други „твърди“ скални формации;

О.  като има предвид, че Директивата относно екологичната отговорност не задължава операторите да сключват адекватни застраховки поради високите разходи, свързани с произшествията в миннодобивните индустрии;

Обща рамка ‐ регулиране, изпълнение, мониторинг и сътрудничество

1.  Приема, че проучване и извличане на шистов газ означава проучване и извличане на неконвенционален въглеводород посредством методи за хоризонтални сондажи и хидравлично фрактуриране в голям обем, използвани в промишлените сектори за добив на изкопаеми горива по целия свят;

2.  Подчертава, че независимо от изключителните права на държавите членки да експлоатират енергийните си ресурси, всяко разработване на НИГ следва да гарантира справедливи и равнопоставени условия в целия Съюз, при цялостно спазване на съответното законодателство на ЕС в областта на безопасността и опазването на околната среда;

3.  Счита, че е необходим обстоен анализ на регулаторната рамка на ЕС особено по отношение на проучването и извличането на НИГ; за тази цел приветства предстоящото приключване на редица проучвания на Комисията относно: установяването на рискове, емисии на парникови газове, свързани с жизнения цикъл, химикали, води, използване на земя и последиците от шистовия газ върху енергийните пазари на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да проявят предпазливост във връзка с по-нататъшното разглеждане на НИГ до приключването на текущия регулаторен анализ и да приложат действащата нормативна уредба ефективно като изключително важен начин за намаляване на риска при всички операции за добив на газ;

4.  Призовава Комисията, след приключването на нейните проучвания, да извърши изчерпателна оценка въз основа на европейската регулаторна рамка за закрила на здравето и околната среда и да предложи, във възможно най-кратки срокове и в съответствие с принципите на Договорите, подходящи мерки, включително законодателни мерки, ако е необходимо;

5.  Подчертава, че извличането на НИГ, както и на конвенционални изкопаеми горива, е свързан с рискове; счита, че тези рискове следва да бъдат ограничени посредством изпреварващи мерки, в това число правилно планиране, тестване, използване на нови и най-добри налични технологии, най-добри промишлени практики, както и непрекъснато събиране, мониторинг и докладване на данни, провеждано в обхвата на стабилна регулаторна рамка; счита, че е от решаващо значение, преди началото на свързани с НИГ операции да се въведе изискване за измерване на изходните нива на естествен метан и химикали в подземните води във водоносните пластове и на съществуващите нива по отношение на качеството на въздуха при потенциалните сондажни обекти; освен това счита, че редовното участие на производителите на оригинално оборудване или производителите на еквивалентно оборудване би могло да гарантира, че критичното оборудване за безопасност и защита на околната среда ще продължи да функционира по ефективен начин и да отговаря на стандартите за безопасност;

6.  Отбелязва предварителната оценка на Комисията относно правната рамка на ЕС в областта на околната среда, приложима спрямо хидравличното фрактуриране; настоятелно призовава Комисията да използва правомощията си по отношение на правилното транспониране и прилагане във всички държави членки на основните правни актове на ЕС в областта на околната среда и незабавно да издаде насоки относно установяването на данни на изходно ниво от мониторинг на водата, необходими за оценка на въздействието върху околната среда от проучването и извличането на шистов газ, както и критерии за оценка на въздействието на хидравличното фрактуриране върху подземните водоизточници в различните геоложки формации, включително потенциално изтичане, както и кумулативното въздействие;

7.  Призовава Комисията да въведе рамка за управление на риска в целия ЕС за проучване и извличане на неконвенционални изкопаеми горива, за да се гарантира, че във всички държави членки се прилагат хармонизирани разпоредби за защита на човешкото здраве и околната среда;

8.  Призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки и с компетентните регулаторни органи, да въведе непрекъснат мониторинг на развитието в тази област и да предприеме необходимите действия за допълване и разширяване на съществуващото законодателство на ЕС в областта на околната среда;

9.  Отбелязва, че метанът е силен парников газ, чиито емисии трябва да се отчитат комплексно съгласно Директива 2003/87/ЕО или Решение № 406/2009/ЕО(т.нар. „Решение за споделяне на усилията“);

10.  Подчертава, че ефективността на регулирането на проучванията и извличането на НИГ, при пълно спазване на действащото законодателство на ЕС, в крайна сметка зависи от готовността и ресурсите на съответните национални органи; поради това призовава държавите членки да осигурят достатъчно човешки и технически капацитет за мониторинг, контрол и прилагане на разрешените дейности, включително подходящо обучение за служителите на компетентните национални органи;

11.  Отбелязва значението на работата, извършвана от утвърдени институции, в частност от Международната агенция по енергетика (МАЕ), за изготвяне на насоки относно най-добра практика във връзка с разпоредбите за неконвенционален газ и за хидравличното фрактуриране;

12.  Призовава за разработването на всеобхватен европейски референтен документ за най-добри налични техники (BREF) за хидравлично фрактуриране въз основа на стабилна практика на научното инженерство;

13.  Призовава националните органи, които са разрешили проучване на НИГ, да преразгледат съществуващите държавни изисквания относно изграждането на сондажи за конвенционални изкопаеми горива и да актуализират разпоредбите, обхващащи конкретните особености, свързани с извличането на НИГ;

14.  Признава, че основната отговорност за превенция и за ефективна реакция в случаи на авария е на промишления сектор; призовава Комисията да разгледа включването на операциите, свързани с хидравлично фрактуриране, в приложение III от Директивата относно екологичната отговорност и съответните органи да изискват достатъчни финансови гаранции от операторите за екологична и гражданска отговорност, покриваща всички аварии или нежелано отрицателно въздействие, причинено от техните собствени дейности или от дейностите, които са възложени на подизпълнител; счита, че принципът „замърсителят плаща“ следва да се прилага в случай на замърсяване на околната среда; приветства напредъка, постигнат от промишления сектор в определянето на високи стандарти по отношение опазването на околната среда и безопасността; подчертава значението на мониторинга на изпълнението от страна на промишления сектор на съответните изисквания, извършван чрез редовни проверки от обучени и независими специалисти;

15.  Призовава енергийните дружества, които извършват дейност в областта на извличането на НИГ, да инвестират в научни изследвания за подобряване на екологичните резултати на технологиите за извличане на НИГ; настоятелно призовава предприятията и академичните институции със седалище в ЕС да развиват съответни съвместни програми за научноизследователска и развойна дейност, способстващи за по-голямо разбиране на безопасността и рисковете на операциите, свързани с проучванията и извличането на НИГ;

16.  Потвърждава призива си към Комисията и държавите членки, отправен в своята резолюция от 15 март 2012 г. относно Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, за по-бързо прилагане на споразумението на Г-20 относно премахване на субсидиите за изкопаеми горива; счита, че проучванията и експлоатацията на източници на изкопаеми горива, включително неконвенционални източници, не трябва да се субсидират с публични средства;

17.  Счита, че споразуменията за взаимно неразпространение на информация относно вредите за околната среда, здравето на хората и на животните, като тези, които се прилагат между собствениците на земя в близост до сондажи за шистов газ и операторите на шистов газ в САЩ, не биха били в съответствие със задълженията на Съюза и на държавите членки съгласно Орхуската конвенция, Директивата за достъп до информация (2003/4/ЕО) и Директивата относно екологичната отговорност;

Аспекти на хидравличното фрактуриране, свързани с опазването на околната среда

18.  Признава, че е възможно проучването и извличането на шистов газ да доведат до сложно и хоризонтално взаимодействие с околната среда, по-специално вследствие на използвания метод на хидравлично фрактуриране, състава на фрактуриращата течност, дълбочината и изграждането на кладенците, както и площта на засегнатия терен;

19.  Отчита факта, че видът и методът на добивните дейности се определят от видовете скали във всеки отделен регион; призовава за задължително извършване на изходен анализ на подпочвените води и на геоложки анализ на дълбоките и повърхностните земни пластове на потенциалните находища на шистов газ преди издаване на разрешение, в това число и представяне на доклади относно минали и настоящи миннодобивни дейности в района;

20.  Подчертава необходимостта от научни изследвания на дългосрочното въздействие върху човешкото здраве, свързано със замърсяването на въздуха и водата вследствие на хидравличното фрактуриране;

21.  Призовава Комисията да гарантира ефективното прилагане на правните разпоредби относно оценката на въздействието, оказвано от добивните дейности, върху околната среда в националното законодателство; същевременно подчертава, че всяка оценка на въздействието следва да бъде извършвана чрез открит и прозрачен процес;

22.  Припомня, че „Указанията относно прилагането на Директива 85/337/ЕИО за проекти, свързани с проучването и извличането на неконвенционален въглеводород“ (реф. номер Ares (2011)1339393), издадени от Комисията, ГД „Околна среда“ от 12 декември 2011 г., потвърждават, че Директива 85/337/ЕИО на Съвета, изменена и кодифицирана с Директива 2011/92/ЕС, относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (известна като Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда или Директивата за ОВОС) обхваща проучването и извличането на неконвенционални въглеводороди; припомня освен това, че всеки използван метод за хидравлично фрактуриране е част от общите дейности по проучване и извличане на конвенционални и неконвенционални въглеводороди, които са обхванати от горепосоченото законодателство на ЕС в областта на околната среда и от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди;

23.  Призовава Комисията да представи предложения, които да осигурят адекватно обхващане от разпоредбите на Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда, на особеностите, свързани с проучването и извличането на шистов газ, шистов нефт и метан от находища на въглища; настоява предварителната оценка на въздействието върху околната среда да включва въздействието от пълния жизнен цикъл върху качеството на въздуха, почвата и водата, върху геоложката стабилност, земеползването и шумовото замърсяване;

24.  Призовава за включването на проектите, свързани с хидравлично фрактуриране, в приложение I на Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда;

25.  Отбелязва, че съществува риск от сеизмични трусове, като възникналите при проучванията за шистов газ в северозападната част на Англия; подкрепя препоръките на възложения от правителството на Обединеното кралство доклад от операторите да се изисква да отговарят на определени сеизмични и микросеизмични стандарти;

26.  Припомня, че устойчивостта на шистовия газ все още не е доказана; призовава Комисията и държавите членки да извършат цялостна оценка на емисиите на парникови газове през целия процес на добив и производство, за да докажат интегритета на околната среда;

27.  Счита за подходящо по отношение на отговорността да се обърне тежестта на доказване върху операторите на шистов газ, когато с оглед на естеството на нарушението и неговите неблагоприятни ефекти, други възможни причини и всички останали обстоятелства, преценката на вероятността показва, че дейностите по извличане на шистов газ са причина за вредите за околната среда;

28.  Призовава Комисията да представи предложения за изрично включване на течностите за хидравлично фрактуриране като „опасни отпадъци“ в приложение III на европейската Директива относно отпадъците (2008/98/EО);

29.  Отчита сравнително голямото количество вода, използвано в хидравличното фактуриране, предвид факта, че водата е особено чувствителен ресурс за ЕС; подчертава необходимостта от предварителни планове за водоснабдяване, съставени въз основа на местната хидрология, като се отчитат водните ресурси на местно равнище, нуждите на други потребители на вода на местно равнище и капацитета за обработка на отпадните води;

30.  Призовава Комисията да гарантира, че настоящите европейски екологични стандарти, по-специално по отношение на използваната при хидравличното фрактуриране вода, се спазват напълно и нарушенията получават съответните наказания;

31.  Припомня, че Рамковата директива за водите изисква от държавите членки да прилагат необходимите мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на всички подземни водни обекти, включително от източници от конкретен пункт като проучване и извличане на въглеводород;

32.  Призовава промишлеността, в условия на прозрачно сътрудничество с националните регулаторни органи, природозащитните групи и общностите, да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на съответните подземни водни обекти и по този начин да поддържа доброто състояние на подземните води, така както е определено в Рамковата директива за водите и Директивата за подземните води;

33.  Признава, че хидравличното фрактуриране се извършва на дълбочина много под водоносните пластове с подземни води; счита поради това, тъй като сондажните операции преминават през източници на питейна вода, че основното опасение по отношение на замърсяването на подземните води често е е свързано с интегритета на сондажа по отношение на качеството на покритието и циментирането и способността му да издържа на високото налягане на впръскваната течност и на земните трусове с нисък магнитуд;

34.  Призовава в определени чувствителни и особено застрашени зони, като например във и под санитарно-охранителни зони, определени за извличане на питейна вода, както и във въгледобивните райони, хидравличното фрактуриране принципно да се забрани.

35.  Подчертава, че ефективните предпазни мерки налагат постоянен мониторинг на стриктното спазване на най-високи стандарти и най-добри практики по отношение на изграждането и поддържането на сондажи; счита, че операторите следва да представят на компетентните органи доклади относно приключването на сондажите; подчертава, че промишленият сектор и компетентните органи следва да осигурят при всички етапи редовен контрол на качеството по отношение на покритието и здравината на цимента, както и изходни проби на подземните води за контролиране на качеството на питейната вода, в тясно сътрудничество с компаниите за питейна вода; подчертава, че това изисква значителен човешки ресурс и технически опит на всички равнища;

36.  Призовава Комисията незабавно да издаде насоки относно установяването на базови данни за наблюдение на водите, необходими за оценката на въздействието на проучването и извличането на шистов газ върху околната среда, и критериите, които следва да се използват за оценка на въздействието на хидравличното фрактуриране върху резервоарите на подземни води в различни геоложки образувания, включително потенциалното изместване и кумулативните въздействия;

37.  Препоръчва операторите, регулаторите и службите за спешно реагиране съвместно да изготвят стандартизирани планове за спешно реагиране, както и да бъдат създадени специализирани екипи за спешно реагиране;

38.  Счита, че затворената верига на водно рециклиране на мястото на извличане, използваща стоманени контейнери за съхранение, предлага най-щадящия за околната среда начин за пречистване на отпадъчните води чрез ограничаване до минимум на използваното количество вода, на възможността за повърхностни разливи и на разходите/проблемите за трафика и пътната мрежа, свързани с транспортирането на вода за пречистване; счита, че доколкото е възможно следва да се прилага такъв вид рециклиране; отхвърля инжектирането в геоложки образувания на отпадъчни води с цел обезвреждане в съответствие с разпоредбите на Рамковата директива за водите;

39.  Призовава за стриктно прилагане от страна на операторите, компаниите за питейна вода и компетентните органи на съществуващите стандарти за пречистване на отпадъчни води и на задължителните планове за управление на водите; подчертава обаче, че съществуващите пречиствателни станции са зле оборудвани за пречистване на отпадъчни води от хидравлично фрактуриране и е възможно да изхвърлят замърсители в реките и потоците; счита, че с оглед на това компетентните органи следва да извършат пълна оценка на всички съответни пречиствателни станции за вода в засегнатите държави членки;

40.  Подчертава, че следва да се спазва минимално безопасно разстояние между сондажите и водните кладенци;

41.  Вярва, че много от съществуващите противоречия относно НИГ се дължат отчасти на първоначалния отказ на промишления сектор да оповести химическото съдържание на течностите за хидравличното фрактуриране; счита, че е необходима пълна прозрачност, като за всички оператори следва да съществува задължение за пълно оповестяване на химическия състав и концентрацията на течността, използвана за фрактуриране, и за цялостно спазване на съществуващото законодателство на ЕС в рамките на регламента REACH;

42.  Счита, че споразуменията за взаимно неразкриване на вредите за околната среда, здравето на хората и на животните, като тези, които се прилагат между собствениците на земя в близост до кладенци с шистов газ и операторите на шистов газ в САЩ, не биха били в съответствие със задълженията на ЕС и на държавите членки съгласно Орхуската конвенция, Директивата за достъп до информация (2003/4/ЕО) и Директивата относно екологичната отговорност.

43.  Посочва, че мулти-хоризонталните сондажи от една и съща сондажна платформа свеждат до минимум ползването на земя и нарушенията в релефа;

44.  Отбелязва, че производствените обеми от сондажите за шистов газ в Съединените щати се характеризират с рязък спад след първите две години, което води до висока интензивност на непрекъснато сондиране за нови кладенци; отбелязва, че контейнерите за съхранение, компресорните пунктове и газопреносната инфраструктура допълнително засилват въздействието върху земеползването от дейностите, свързани с шистовия газ;

45.  Призовава държавите членки, които вземат решение да разработват шистов газ и други неконвенционални залежи на изкопаеми горива, да изпратят на Комисията национални планове, в които да се посочва как експлоатацията на тези залежи се вписва в националните им цели за намаляване на емисиите съгласно Решението на ЕС за споделяне на усилията;

46.  Признава, че постоянните технологични подобрения в хидравличното фрактуриране и хоризонталното сондиране може да помогнат за повишаването на безопасността на НИГ и за намаляване на потенциалните последици за околната среда; насърчава промишления сектор да продължи усилията си за напредък в технологиите и да използва най-добри технологични решения при разработването на ресурсите от НИГ;

47.  Призовава компетентните национални институти за геоложки изследвания да извършват сеизмичен мониторинг на изходно ниво в сеизмично уязвимите области, за които са предоставени разрешения за извличане на шистов газ, за да установят сеизмичността на терена, което ще даде възможност за оценка на вероятността от предизвикани земетресения и потенциалното въздействие;

48.  Подчертава, че всяко благоприятно сравнение между баланса на парникови газове от шистов газ по време на жизнения цикъл и този от въглища се основава на стогодишни предвиждания за време на престой в атмосферата; счита, че необходимостта от лимитиране на максималните нива на емисиите в световен мащаб до 2020 г. би оправдало изследване в по-кратък период, например 20 години, като по-подходящо; призовава за допълнителни научни изследвания на изпуснатите емисии на метан, с цел подобряване на отчетността относно тях съгласно годишните разчети и цели на държавите членки в съответствие с Решението на ЕС за споделяне на усилията;

49.  Настоятелно призовава Комисията да представи законодателни предложения за използване на устройства за изгаряне при изпълнение, т.нар. „екологично изпълнение“, което да е задължително за всички сондажи за шистов газ в ЕС, за да се ограничи горенето само до случаи, в които има съображения за безопасност и да се забрани напълно изпускането на газ от всички сондажи за шистов газ, в опит да се намалят изпуснатите емисии на метан и летливи органични съединения във връзка с шистовия газ;

Публично участие и местни условия

50.  Отчита факта, че сондажните дейности могат да влошат условията на живот и поради това призовава този въпрос да бъде взет под внимание при издаването на необходимите разрешителни за проучване и експлоатация на въглеводородни находища, както и да бъдат взети всички необходими мерки, по-специално от страна на промишления сектор, чрез прилагането на най-добри налични техники и от страна на държавните органи – чрез прилагането на стриктни разпоредби за свеждане до минимум на неблагоприятните последствия от този род дейности;

51.  Призовава промишления сектор да ангажира местните общности и да обсъди съвместни решения за свеждане до минимум на въздействието от разработването на шистов газ върху трафика, качеството на пътищата и шума в местата, където се извършват дейностите по разработване;

52.  Настоятелно призовава държавите членки да осигурят пълна информация и участие за местните органи, по-специално при разглеждане на исканията за разрешителни за проучване и експлоатация; настоятелно призовава по-специално за пълен достъп до оценките на въздействието върху околната среда, здравето на жителите и местната икономика;

53.  Счита, че следва да се осигури публично участие чрез адекватно информиране на обществеността и чрез публични консултации преди всеки етап на експлоатация и проучвания; призовава за по-голяма прозрачност по отношение на въздействието и използваните химикали и технологии, както и по-голяма прозрачност относно всички проверки и мерки за контрол, с цел да се осигури общественото разбиране и доверие в регулирането на тези дейности;

54.  Признава, че за справяне с всички въпроси, свързани с НИГ, е необходим много по-добър обмен на информация между промишления сектор, регулаторите и обществеността;

55.  Приветства в тази връзка отпуснатите в бюджета на ЕС за 2012 г. суми, предназначени за такъв обществен диалог, и насърчава държавите членки да използват това финансиране, за да осигурят по-добрата информираност и възможността за ефективно участие във вземането на решения в техните местни и национални структури за управление на гражданите, живеещи в райони, в които евентуално биха могли да бъдат разработени находища на НИГ;

Международни аспекти

56.  Счита, че използването на шистов газ и други изкопаеми горива трябва да бъде в съответствие с член 2 на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК), която призовава за „стабилизация на концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса върху климатичната система“ и подчертава, че значителното ограничаване до инфраструктури за изкопаеми горива като например за шистов газ би направило невъзможно постигането на тази международна цел;

57.  Счита, че засиленото проучване и производство на шистов газ в световен мащаб ще доведе до значително увеличаване на изпусканите емисии на метан и че не е извършена оценка на общия потенциал на шистовия газ за затопляне от парникови газове; подчертава, следователно, че експлоатацията на неконвенционални източници на нефт и газ може да възпрепятства постигането на Цел на хилядолетието за развитие на ООН (ЦХР) №7 за осигуряване на екологичната устойчивост, и да подкопае най-новите международни ангажименти във връзка с изменението на климата, заложени в споразумението от Копенхаген; отбелязва, че изменението на климата вече засяга най-силно бедните страни; подчертава освен това, че наред с преките последици за здравето и околната среда, въздействието от неконвенционалното извличане на газ или нефт върху поминъка на хората представлява особена заплаха, особено в африканските държави, където местните общности разчитат главно на природни ресурси за селскостопански и риболовни дейности;

58.  Настоява, че трябва да се извлекат поуки от опита на САЩ в експлоатацията на шистов газ; отбелязва с особена загриженост, че за извличането на шистов газ са необходими много големи количества вода, което може да затрудни постигането на ЦХР 7 относно достъпа до чиста вода и продоволствената сигурност, особено в бедните държави, които вече страдат от сериозен недостиг на вода;

59.  Подчертава, че придобиването на земя за извличане на нефт и газ е основен двигател на заграбването на земя в развиващите се страни, което може да създаде значителна заплаха за местните общности, земеделските производители и бедните на световно равнище що се отнася до достъпа до вода, плодородни почви и храна; отбелязва, че след срива на финансовите пазари през 2008 г. се отбелязва значително увеличение на глобалните инвестиции от страна на хедж фондове и пенсионни фондове в добивни отрасли, като резултатът е допълнителното стимулиране на добива; поради това подчертава, че всички европейски стопански субекти следва винаги да извършват дейност по прозрачен начин и в тесни консултации с всички подходящи правителствени органи и местните общности относно въпроси като отдаване на земя под наем и/или придобивания;

60.  Отбелязва, че тъй като не е ясно дали действащата нормативна рамка на законодателството на ЕС предоставя адекватни гаранции срещу рисковете за околната среда и човешкото здраве вследствие от дейностите по извличане на шистов газ, Комисията провежда редица изследвания, които се очакват по-късно тази година; счита, че извлечените от тези изследвания поуки относно експлоатирането на шистов газ и препоръките свързани с тази дейност трябва да бъдат изцяло отчетени от европейските дружества в развиващи се страни; изразява загриженост относно последиците за околната среда, здравето и развитието от дейностите на петролните дружества, особено в Африка на юг от Сахара, като се има предвид ограничения капацитет за прилагане и въвеждане в действие на законодателството в областта на защитата на околната среда и здравето в някои страни от този район; освен това заявява, че европейските дружества следва да възприемат отговорните промишлени стандарти навсякъде, където извършват дейност;

61.  Изразява тревога относно възможните инвестиции от европейски дружества в неконвенционални източници на нефт или газ в развиващите се страни;

62.  Подчертава, че следва да се спазва задължението на ЕС да осигурява съгласуваност на политиките за развитие, заложено в член 208 от ДФЕС; счита, че при приемането на дружества, които инвестират в добивни дейности, ЕС следва да оказва влияние върху тяхното поведение, за да насърчава по-устойчиви практики, като например чрез повишаване на стандартите и регламентите за корпоративно управление, приложими за банките и фондовете, които ги финансират, включително чрез укрепване на Екваториалните принципи, принципите за отговорно инвестиране, и правилата на Европейската инвестиционна банка и Базелския комитет за банков надзор;

63.  припомня, че в допълнение към разпоредбите на страните, в които извършват дейност, за международните петролни дружества се прилага и юрисдикцията на съдилищата в страните, на чиято фондова борса се търгуват акциите им; счита, че разпоредбата в страната на произход следва да предостави ефективно средство за защита на правата на човека в ситуации, когато съществуват празноти в отчетността, следвайки модела на американския закон за исковете на чуждите граждани (Alien Tort Claims Acts);

64.  Отбелязва, че съществуват много инструменти, които биха могли да се справят с отрицателното социално и екологично влияние на дейностите на добивните отрасли, като Глобалната инициатива за отчитане, Глобалния договор на ООН и ръководните принципи на ОИСР по отношение на мултинационалните предприятия; въпреки това изтъква, че доброволните насоки не са достатъчни за намаляване на отрицателното въздействие на извличането;

65.  Отбелязва, че Директивите на ЕС за отчетност и прозрачност понастоящем се преразглеждат, което е възможност да се предотврати укриването на данъци и корупцията от страна на добивната промишленост;

66.  Настоятелно призовава Комисията да определи нови варианти за повишаване на стандартите във връзка с отговорностите на транснационалните корпорации по отношение на социалните и екологични права и възможните средства за прилагане.

67.  Изразява загриженост, че някои неконвенционални нефтодобивни и газодобивни дружества по света работят съобразно различни стандарти за безопасност; призовава държавите членки да изискват дружествата със седалище в ЕС да прилагат стандартите на ЕС за всички свои дейности в световен мащаб;

o
o   o

68.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.
(2) OВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 9.
(3) OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.
(4) OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
(5) OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
(6) OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
(7) OВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.
(8) OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
(9) OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
(10) OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.
(11) OВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 12.
(12) OВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
(13) OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136.
(14) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(15) OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
(16) OВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.
(17) OВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
(18) Приети текстове, P7_TA(2011)0366.
(19) TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.


Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт
PDF 396kWORD 99k
Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно промишлените, енергийните и други аспекти на шистовия газ и нефта (2011/2309(INI))
P7_TA(2012)0444A7-0284/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 194 от него, съгласно който прилагането на разпоредбите му за установяване на мерки на Съюза в областта на енергетиката не накърнява, наред с другото, прилагането на останалите разпоредби на Договорите, включително и в частност на член 192, параграф 2,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г., озаглавена „Към нова енергийна стратегия за Европа 2011‐2020 г.“(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2011 г. относно изработването на обща позиция на ЕС за предстоящата конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио+20“)(2),

–  като взе предвид Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета(4),

–  като взе предвид законодателството на ЕС в областта на екологията, което се отнася до разработването на залежите от шистов газ, в това число: Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда(5); Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда(6); Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии(7); Директива 2000/60/EО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите(8); Регламент (ЕО) № 1907/2006/ЕО относно регистрацията, оценката и разрешаването на химикали(9); Директива 98/8/EО относно пускането на пазара на биоциди(10); Директива 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества(11); Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети(12); Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)(13); Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността(14); и Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.(15),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 24 ноември 2011 г. относно укрепването на външното измерение на енергийната политика на ЕС,

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно енергийната пътна карта за периода до 2050 г.(16),

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО(17),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0284/2012),

A.  като има предвид, че Международната агенция по енергетика предвижда, че глобалният капацитет за втечняване ще се увеличи от 380 милиарда кубични метра (bcm) през 2011 г. на 540 bcm през 2020 г.,

Б.  като има предвид, че съгласно Договорите на ЕС, държавите членки имат правото да определят собствена енергийна смес,

В.  като има предвид, че разработването на шистов газ може да има значително въздействие по отношение на динамиката и цените на пазара за природен газ и върху производството на електроенергия;

Г.  като има предвид, че химикалите, използвани за хидравлично фрактуриране, трябва да бъдат регистрирани в Европейската агенция по химикалите и не могат да получат одобрение, освен ако е гарантирано, че не причиняват вреда на околната среда или че такава вреда е смекчена (съгласно регламента REACH),

Д.  като има предвид, че неконвенционалният газ под формата на газ от плътни скали, шистов газ и метан от каменовъглени залежи вече допринася за повече от половината производство на газ в САЩ, като производството на шистов газ показва най-голямо увеличение;

Е.  като има предвид, че нефт вече се извлича от битуминозни шисти в Естония, а в парижкия басейн се извърши проучване за нефт от шистови образувания,

Енергийни аспекти
Потенциални ресурси

1.  Отбелязва, че са направени различни оценки на залежите на шистов газ в Европа, в т.ч. от Администрацията за информация в областта на енергетиката на САЩ и от Международната агенция по енергетика, и че в редица държави членки има залежи; признава, че макар и тези оценки да са неточни поради самото си естество, те говорят за съществуването на потенциално значими местни енергийни ресурси, като обаче не за всички извличането би било икономически надеждно; отбелязва също, че някои държави членки разполагат със залежи от шистов нефт, както и че тепърва ще се провеждат по-мащабни изследвания на други източници на неконвенционален нефт;

2.  Счита, че политиците следва да имат на разположение по-прецизни, актуални и изчерпателни научни данни, които ще им дадат възможност да правят информиран избор; изразява съгласие поради тази причина с Европейския съвет, че потенциалът на Европа за устойчив добив и използване на залежите от шистов газ и шистов нефт без излагането на опасност на наличието и количеството водни ресурси следва да бъде оценен и картиран, за да се подсили потенциално сигурността на доставките; приветства извършените от държавите членки оценки и ги насърчава да продължават работата си; изисква от Комисията да допринася за оценка на потенциала на резервите от шистов газ и шистов нефт в ЕС, като събира резултатите от извършените оценки от държавите членки, както и наличните резултати от проектите за прочуване на шистов газ, и анализира и оценява промишлените, икономическите, енергийните, екологични и здравни аспекти на местния добив на шистов газ;

Енергийни пазари

3.  Изтъква, че подемът в разработването на шистов газ в САЩ вече оказа значително положително въздействие върху пазара на природен газ и цените на газа и електроенергията, по-специално чрез пренасочване в друга посока на втечнения природен газ, който е бил предназначен за американския пазар; отбелязва, че спот цените в САЩ са спаднали до исторически най-ниско равнище, което разширява ценовата разлика между САЩ и Европа, обвързана с дългосрочни договори, и влияе върху конкурентоспособността на европейската икономика и промишленост;

4.  Отбелязва, че според Енергийната информационна администрация (ЕИА) на САЩ местното производство се предвижда да осигури 46 % от доставките на газ до 2035 г.;

5.  Отбелязва, че цените на газа в САЩ продължават да падат, което поставя допълнителни предизвикателства пред конкурентоспособността на ЕС;

6.  Отбелязва, че при все по-глобалния и взаимосвързан пазар на газа разработването на шистовия газ ще увеличи глобалната конкуренция от типа „газ спрямо газ“ и следователно ще продължи да има голям ефект върху цените; изтъква, че шистовият газ ще спомогне за засилване на позицията на потребителите спрямо доставчиците на газ и следователно следва да доведе до по-ниски цени;

7.  Отбелязва, от друга страна, че са нужни значителни инвестиции за създаване на всички необходими инфраструктури, свързани със сондажа и съхранението, транспорта и преобработката на газ и фрактурираща течност, които трябва да се поемат изцяло от промишлеността;

8.  Призовава Комисията, предвид еволюцията на пазара на газ и увеличаването на основаващото се на разпределителни центрове ценообразуване в Европа, да се занимае на следващото заседание на Съвета по енергетика между ЕС и САЩ с потенциалното въздействие от разработването на шистов газ в световен мащаб върху пазара на втечнен природен газ (ВПГ), както и с възможното премахване на ограниченията върху глобалната търговия с ВПГ;

9.  Подчертава, че на равнище ЕС принципът за субсидии по отношение на решения за енергиен микс важи за сондиране и/или извличане на шистов газ; отбелязва обаче, че изследването за шистов газ може да има трансграничен размер, особено когато сондажът се провежда близо до сухоземната граница с друга държава членка или когато засяга подземни води, въздух или почви на повече от една държава; призовава за пълно разкриване на всички технически и екологични проблеми, свързани с изследването за шистов газ, и за подходящо сътрудничество с всички заинтересовани страни преди и по време на концесиите;

10.  Отбелязва, че потреблението на природен газ се повишава в световен мащаб и че Европа продължава да бъде сред регионите с най-големи нужди от внос на газ; отбелязва, че според Международната агенция по енергетика местното производство на газ в Европа се очаква да спадне, а търсенето да се увеличи, което ще увеличи вноса до около 450 bcm до 2035 г.; признава следователно важната роля на извличането на шистов газ в световен мащаб за гарантиране на енергийната сигурност и разнообразие на енергийни източници и доставчици в средносрочен до дългосрочен план; осъзнава, че националното производство на шистов газ би могло да предложи възможност на някои държави членки допълнително да разнообразят своите източници за доставка на природен газ, като има предвид зависимостта на държавите членки от вноса на природен газ от трети държави; признава, че в резултат на ръста на производството на шистов природен газ в САЩ за Европа вече са налични повече доставки на втечнен природен газ (LNG) и че комбинацията от повишени местни доставки на природен газ и по-голяма наличност на LNG предлага привлекателни възможности за диверсификация на газовите доставки;

11.  Подчертава обаче, че е изключително важно да се приемат други мерки и политики, свързани със сигурността на доставките в дългосрочен план, като например значително увеличаване на източниците на възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност и енергоспестяването, като същевременно се осигурят достатъчна инфраструктура и хранилища, разнообразяване на доставките и транзитните маршрути, както и изграждане на надеждни партньорства с доставчиците, транзитните страни и страните потребители на базата на прозрачност, взаимно доверие и недискриминация съгласно принципите на Енергийната харта и Третия енергиен пакет на ЕС;

12.  Призовава отново Комисията да представи до края на 2013 г. анализ относно бъдещето на пазара на газ на световно равнище и на равнище ЕС, включително въздействието на вече планираните проекти в областта на газовата инфраструктура (като например разработваните в контекста на Южния коридор), нови терминали за втечнен природен газ, въздействието на газа от шистови скали върху пазара на газ на САЩ (по-специално върху потребностите от внос на втечнен природен газ) и въздействието на възможното развитие по отношение на шистовия газ в ЕС върху бъдещата сигурност на доставките и цените на газа; счита, че анализът следва да отразява и да използва като изходна точка текущото състояние на инфраструктурното развитие и целите на ЕС за 2020 г. по отношение на CO2; подчертава, че следва да се извърши консултация с всички съответни заинтересовани страни;

13.  Подчертава, че също така е много важно наличието на напълно функциониращ, взаимосвързан и интегриран европейски вътрешен енергиен пазар, наред с другото от гледна точка на пълноценното използване на евентуално извличане на шистов газ в ЕС без отрицателно въздействие върху околната среда и общностите, разположени в близост до експлоатационните обекти от този вид; призовава Комисията и държавите членки енергично да преследват тази цел, по-специално чрез гарантиране на плавен преход и прилагане на изискванията на третия енергиен пакет за вътрешния пазар на ЕС и пакета за енергийна инфраструктура, с оглед хармонизирането и пълното либерализиране на европейските пазари на едро за енергия до 2014 година;

Преход към икономика без въглеродни емисии

14.  Изразява съгласие с Комисията, че газът ще бъде от съществено значение за трансформирането на енергийната система, съгласно посоченото в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г., тъй като той представлява бърз, временен и рентабилен начин за ограничаване на зависимостта от други, по-замърсяващи фосилни горива, преди да се премине към напълно устойчиво производство на енергия с ниски емисии на въглерод, намалявайки по този начин емисиите от парникови газове, особено в държавите членки, които понастоящем използват големи количества въглища за производство на електроенергия, ако оценките на въздействието установят, че тази експлоатация няма отрицателни последици за околната среда и по-специално върху подпочвените води, и върху общностите, разположени в близост до експлоатационните обекти;

15.  Призовава Съвместния изследователски център на Комисията, като има предвид липсата на изчерпателни европейски данни за въглеродния отпечатък на шистовия газ, бързо да финализира обстойния си анализ на жизнения цикъл на емисиите парникови газове, получени от извличане и производство на шистов газ с оглед гарантиране на правилното им отчитане в бъдеще;

16.  Отбелязва също, че определени видове възобновяема енергия ‐ например вятърна енергия ‐ варират и е необходимо да се подкрепят и балансират от надеждна и гъвкава енергийна технология; изразява становище, че природният газ ‐ включително шистовият ‐ би могъл да бъде една от опциите, налични за тази цел, между няколко други решения, като подсилена взаимосвързаност, по-добро управление на системата и контрол чрез интелигентни мрежи на всички мрежови нива, складиране на енергия и управление на търсенето; признава важността на улавянето и съхранението на въглероден диоксид за осигуряване на дългосрочна устойчивост на газа като енергиен източник;

17.  Призовава Комисията да анализира икономиката на улавяне и съхранение на въглероден диоксид по отношение на газа с оглед ускоряване на развитието и използването на тази технология; призовава също така Комисията да разгледа вероятното влияние на технологията на улавяне и съхранение на въглероден диоксид върху гъвкавостта на производството на електроенергия от газ и следователно върху поддържащата му роля за възобновяемите енергийни източници;

18.  Призовава Комисията, в съответствие със стратегията „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“, да извърши оценка на икономическото и екологичното въздействие и на перспективите за неконвенциалните източници на газ в ЕС, като се отчита американския опит, признавайки същевременно, че размерът на използването на неконвенционални източници на газ в ЕС в крайна сметка ще бъде определен от пазара и решенията на държавите членки, действащи в рамките на дългосрочните цели на ЕС в областта на климатичната и енергийната политики;

19.  Призовава публичните органи да представят оценка на подземното въздействие на регионално равнище с оглед оптимизиране на разпределението на ресурси между геотермална енергия, шистов газ и други подземни ресурси и следователно да увеличат ползите за обществото,

20.  Призовава Комисията да изиска от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) да изготви всеобхватен научен екологичен анализ на извличането на шистов газ и шистов нефт и потенциалното влияние на наличните техники;

Промишлени и икономически аспекти на неконвенционалните източници на нефт и газ
Промишлена среда

21.  Припомня, че голямото увеличение на извличането на шистов газ в САЩ е подпомогнато от доказана промишлена среда, в това число достатъчен брой газови съоръжения, необходимите човешки ресурси, а така също от опитен и добре оборудван сектор за услуги; е запознат с факта, че в ЕС ще е нужно време, за да може секторът на услугите да изгради адекватен капацитет, а предприятията да придобият необходимото оборудване и опит, както и че това вероятно ще допринесе за по-високи цени в краткосрочен план; насърчава сътрудничеството между съответните предприятия от ЕС и САЩ по отношение на прилагането екологични устройства, на най-добрите налични технологии и щадящи околната среда промишлени процеси, като същевременно се намаляват цените; счита, че очакванията относно темповете на разработването на залежите от шистов газ в ЕС следва да бъдат реалистични и че всяко потенциално извличане с търговска цел трябва да бъде поетапно, за да се избегнат икономическите цикли на възход и спад със значително отрицателно влияние на местно равнище;

22.  Изтъква, че стабилна нормативна основа е съществена както за създаване на правилна среда за инвестиции от газови предприятия в така нужните инфраструктура и изследвания и разработки, така и за предотвратяване на нарушения на пазара;

23.  Настоятелно призовава държавите членки, които имат интерес към разработването на залежите на шистов газ, да въведат необходимите умения в своите основни системи за образование и обучение, за да подготвят необходимата квалифицирана работна сила;

24.  Изтъква, че проучването на потенциала за шистови газ и нефт не се извършва само в Европа и че има голям интерес към разработка на нови източници на газ и нефт като средство за подобряване на енергийната и икономическа конкурентоспособност в различни държави и региони в Азия, Северна Америка, Латинска Америка, Африка и Австралия; подчертава нуждата от включване на шистовите газ и нефт в двустранния диалог на ЕС и партньорствата с държави, вече разработващи неконвенционални ресурси или интересуващи се от тяхната разработка и/или употреба, с оглед обмяна на експертиза и най-добра практика;

25.  Подчертава необходимостта да останем отворени към всички нови, бъдещи технологии в областта на енергийните изследвания; призовава за по-нататъшна дейност във връзка с проучванията и разработването на инструменти и технологии, включително улавяне и съхранение на въглероден диоксид, така че да се изследва възможността за по-устойчиво и безопасно разработване на неконвенционалните газови ресурси; признава следователно по-голямата роля, с която технологиите и иновациите в газовия сектор могат да допринесат към базата умения и промишлената конкурентоспособност в ЕС;

26.  Отбелязва технологичното развитие в Австрия, където промишлеността предлага използването на фрактуриращи течности, съдържащи единствено вода, пясък и царевично нишесте; препоръчва други държави членки и Комисията да разгледат възможността за извличане на шистов газ без употреба на химикали и призовава за допълнителни дейности относно изследванията и разработката на такива техники и/или практики, които биха смекчили потенциалното въздействие върху околната среда;

27.  Настоятелно призовава Комисията да представи препоръки за всички кладенци за шистов газ в ЕС за намаляване на емисиите изпуснат метан;

Рамка за лицензиране

28.  Призовава държавите членки да въведат стабилна нормативна рамка и да гарантират необходимите административни ресурси, както и ресурси за текущ контрол за устойчивото развитие на всички дейности, свързани с шистовия газ, включително изискваните от законодателството на ЕС за опазване на околната среда и климата; припомня, че в съответствие с принципа на субсидиарност всяка държава членка има правото сама да реши дали да експлоатира шистовите газ и нефт;

29.  Отбелязва, че настоящият ред за лицензиране на проучването на шистов газ се урежда чрез общото законодателство в областта на минното дело и въглеводородните емисии; отбелязва, че съгласно окончателния доклад относно неконвенционалния газ в Европа от 8 ноември 2011 г., изготвен за Комисията и съпровождащата бележка от 26 януари 2012 г. относно приложимата за проектите за шистов газ правна рамка на ЕС в областта на околната среда, изготвена от Комисията, законодателната рамка на ЕС адекватно покрива всички аспекти на лицензирането, ранните проучвания и извличането на шистов газ; отбелязва обаче, че широкомащабното извличане на шистов газ може да изисква всеобхватна адаптация на цялото съществуващо законодателство на ЕС в тази област, в т.ч. на REACH, с оглед обхващането на спецификите на извличането на неконвенционални фосилни горива; призовава Комисията публичните органи в държавите членки незабавно да проверят и, при необходимост, да подобрят регулаторните си рамки, за да гарантират тяхната пригодност по отношение на проектите за шистови газ и нефт, особено с оглед на това да са подготвени за възможен бъдещ добив в промишлен мащаб в Европа, както и за справяне с рисковете за околната среда;

30.  Подчертава значението на прозрачността и провеждането на всеобхватни обществени допитвания, особено в контекста на въвеждането на нов подход в проучванията за газ; изтъква, че в някои държави членки не се извършва допитване до обществеността по време на разрешителната процедура; призовава държавите членки да извършат оценка на законодателството си, за да преценят дали се обръща необходимото внимание в тази насока, включително пълното прилагане на разпоредбите на Конвенцията от Орхус и съответните разпоредби в законите на Съюза;

31.  Изразява становище, че държавите членки, които развиват проекти, свързани с шистовия газ, следва да възприемат подхода за обслужване на едно гише при разрешителната процедура, лицензирането и проверката за съответствие с разпоредбите в областта на околната среда (в т.ч. задължителната оценка на въздействието върху околната среда), което е обичайна практика за всички енергийни проекти в някои държави членки;

32.  Приканва Комисията и държавите членки да гарантират, че изменението на законодателната рамка, необходимо за лицензирането на проучванията за шистов газ, ще изисква задължително одобрение от страна на съответните местни органи;

Обществено мнение и най-добри практики
Отношението на обществеността

33.  Напълно осъзнава, че отношението на обществеността към разработването на шистов газ варира между различните държави членки и че отрицателното отношение често е предизвикано от липсата на информация или от грешна информация; призовава за подобряване и по-добро предоставяне на информация за обществеността относно извличането на шистов газ по прозрачен и обективен начин, и подкрепя създаването на портали, които предоставят достъп до най-различна информация в тази връзка; настоятелно призовава предприятията, които обмислят извличане на шистов газ в ЕС, да предоставят пълна информация за дейностите си, да се консултират с местните общности и местните органи преди сондажните работи, както и да разкрият пред обществеността всички химикали, които използват за хидравлично фрактуриране, в т.ч. тяхната концентрация, след оценката на шистовото образувание;

34.  Счита, че най-добрият начин за гарантиране на смислена и навременна ангажираност на местните общности е чрез задължителна оценка на въздействието върху околната среда, високо ниво на прозрачност и публични консултации относно предлаганите проекти за шистов газ, независимо от техните мащаб и продължителност;

35.  Отбелязва, че е особено важно операторите на шистов газ да поемат задължението да изградят силни отношения с местните общности във всеки етап от експлоатацията на шистов газ, тъй като ЕС има по-голяма гъстота на населението, отколкото САЩ, а собствениците на земи в Европа не притежават подземните ресурси и съответно не извличат ползи от извличането както е в САЩ; призовава във връзка с това за установяване на фискални рамки, които са конкурентноспособни за промишлеността, но същевременно позволяват на националните и местни общности да се възползват от ресурсите от шистов газ; призовава също така предприятията за извличане на шистов газ да установят отговорни общностни практики, да гарантират, че местните общности се облагодетелстват от извличането на шистов газ, да осигурят прилагането на принципа „замърсителят плаща“ и да покриват разходите за всяка пряка или непряка щета, която би могло да причинят;

36.  Признава, че следва да се постави акцент върху провеждането на прозрачен и открит диалог с гражданското общество по време на предварителната фаза и етапа на наблюдение, въз основа наличните научни доказателства и открито разглеждане на въпросите за изтичания на газ, въздействието на експлоатацията на шистов газ върху подземните води, ландшафта, селското стопанство и туристическата промишленост; припомня, че бюджетът на ЕС за 2012 г. включва суми, предназначени за финансиране на пилотни проекти и други помощни дейности с оглед насърчаване на такъв диалог; счита, че той трябва да се организира по неутрален начин и в тясно сътрудничество с държавите членки, включително националните органи, местните общности, обществеността, предприятията и неправителствените организации;

37.  Подчертава важността на прозрачното корпоративно управление на газовите и нефтените компании, участващи в дейности, свързани с шистови газ и нефт;

Най-добри практики

38.  Подчертава значението на прилагането на най-високите стандарти за безопасност, най-добрите налични технологии и най-добрите експлоатационни практики в проучванията и извличането на шистов газ, както и на продължителното подобряване на технологиите и практиките и минимизиране на отрицателните ефекти; подчертава в тази връзка важността на гарантирането на значителни инвестиции в НИРД от страна на промишлеността; приветства инициативите на Международната агенция по енергетика (IEA) и асоциациите на производителите на нефт и газ за определяне на най-добри практики при проучванията и извличането на шистови газ и нефт;

39.  Счита, че загрижеността относно възможността разработването на шистов газ да уврежда водните запаси чрез течове от кладенците могат да се разгледат чрез приемането на най-добри практики в разработката и строежа на кладенците, особено циментиране на обкова и контрол на налягането, заедно с тестване на налягането на циментирания обков и най-нови циментови свръзки за подсигуряване на изолацията на кофража; приканва държавите членки да се уверят, че тези практики се спазват при разработката на шистов газ, наред с другото чрез проверки на място;

40.  Подчертава, че чрез разработването на по-добри технологии и практики, основаващи се на стабилна нормативна уредба, операторите и отрасъла на услугите не само ще повишат общественото одобрение на проектите за шистов газ, но също така ще създадат нови възможности за осъществяване на стопанска дейност и ще повишат възможностите за износ, предвид световните екологични предизвикателства, свързани с проучването на неконвенционални източници на газ; препоръчва следователно държавите членки да вземат предвид препоръките на Международната агенция по енергетика в изчерпателния референтен документ за най-добри налични техники (ВАТ) за хидравлично фрактуриране, веднага щом бъдат на разположение;

41.  Подчертава необходимостта от най-високи стандарти за безопасност и опазване на околната среда, както и от редовни инспекции по време на критични за безопасността етапи при изкопаването на шахти и при хидравличното фрактуриране; подчертава в частност, че операторите следва да намалят използването на газови факли и вентилиране, както и че следва да събират газ, да улавят изпуснатите емисии на газ и да използват повторно изразходваните или отпадъчни води; призовава ЕС да последва примера на САЩ с екологичните стандарти при фрактуриране, които изискват от предприятията да улавят метана и други емисии замърсяващи газове, както е направила Агенцията за защита на околната среда (ЕРА) в САЩ;

42.  Призовава освен това операторите на шистов газ да тестват кладенците за битова вода в близост до техните кладенци преди и по време на производството, и да оповестяват публично получената информация по достъпен, разбираем и прозрачен начин;

43.  Подчертава значението на операторите, които разработват и възстановяват използваната земя, и които провеждат мониторинг след експлоатационния период при завършване на своите дейности;

44.  Настоятелно призовава за обмен на най-добри практики и информация между държавите ‐ членки на ЕС, но също и между ЕС, САЩ и Канада; насърчава партньорството между градове и общини в ЕС и Северна Америка, в които са открити залежи на шистов газ; подчертава значението на трансфера на знания относно разработването на шистов газ в посока промишлен сектор ‐ местни общности;

45.  Призовава настоятелно промишлеността за шистов нефт и газ да използва еднакво най-високите стандарти по отношение на опазването на околната среда и за безопасност, независимо от това къде по света предприятията извършат своята дейност; призовава Комисията да разгледа кои механизми биха били по-подходящи за гарантиране на това дали разположените в ЕС предприятия действат глобално съобразно най-високите стандарти на ЕС; счита, че корпоративната отговорност следва също така да бъде ключов движещ елемент в тази област и че лицензионните режими на държавите членки биха могли да вземат предвид при издаването на лицензи авариите по света с участие на дружествата, при условие че по отношение на тези аварии са извършени задълбочени прегледи;

46.  Подчертава важността на това да се подкрепят и съфинансират действия, насочени към създаване на независими комисии, включващи представители на промишлеността и на науката, с цел изразяване на становища и установяване на добри практики, свързани с чистите технологии за извличане на шистов газ;

47.  Припомня, че принципът „замърсителят плаща“ трябва последователно да се прилага за извличането на шистови газ и нефт, особено по отношение на обработката на отпадните води, и че предприятията трябва да носят пълна отговорност за всяка причинена от тях пряка или косвена вреда; настоятелно призовава Комисията да прецени нуждата от внасяне на предложения за включване по-специално на хидравличното фрактуриране и други дейности, свързани с извличането на шистов газ, в Директивата за екологична отговорност, и да задължат операторите на шистов газ да предоставят задължителна финансова сигурност или изисквания за застраховка в случай на екологична вреда, свързана с техните дейности, с оглед на осигуряване на правна сигурност за засегнатото население;

o
o   o

48.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 64.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0430.
(3) OВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.
(4) OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.
(5) OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
(6) OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
(7) OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.
(8) OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
(9) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(10) OВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.
(11) OВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
(12) OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
(13) OВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.
(14) OВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
(15) OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136.
(16) COM(2011)0885.
(17) COM(2011)0658.


Дейността на комисията по петиции през 2011 г.
PDF 303kWORD 80k
Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно дейността на комисията по петиции през 2011 г. (2011/2317(INI))
P7_TA(2012)0445A7-0240/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните резолюции относно разискванията на комисията по петиции,

–  като взе предвид член 10 и член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 24, 227, 228, 258 и 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 48 и член 202, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0240/2012),

A.  като има предвид, че съгласно Протокол № 30 от Договора, Хартата на основните права на Европейския съюз вече е придобила правно обвързваща сила чрез влизането в сила на Договора от Лисабон; като има предвид, че този договор установява също така правното основание на ЕС да се присъедини към Европейската конвенция за защита на правата на човека, както и европейската гражданска инициатива;

Б.  като има предвид, че регламентът относно европейската гражданска инициатива(1) влезе в сила на 1 април 2012 г. и като има предвид, че Парламентът отговаря за организацията на публичните изслушвания на успешните граждански инициативи, които са събрали повече от един милион подписа от най-малко седем държави членки;

В.  като има предвид, че комисията по петиции има задължението непрекъснато да преразглежда и, когато това е възможно, да подобрява своята роля, по-специално по отношение на развитието на демократичните принципи, като например засиленото участие на гражданите в процеса на вземане на решения в ЕС и укрепването на прозрачността и отчетността; и като има предвид, че в постоянната си дейност комисията по петиции работи в тясно сътрудничество с държавите членки, Комисията и европейския Омбудсман и с други органи с цел да се гарантира спазването както на буквата, така и на духа на законодателството на ЕС;

Г.  изразява своето задоволство от създаването на „едно гише“ за граждани, които търсят информация или желаят да направят обжалване или да подадат жалба чрез портала „Вашите права в Европейския съюз“;

Д.  приветства съдебната практика на Съда на ЕС относно тълкуването на член 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз, което, в решението по дело ERT, подчертава, че органите на държавите членки са обвързани с първостепенните основни права на Съюза дори и тогава, когато чрез национални мерки целят да ограничат основните свободи, гарантирани от ДФЕС;

Е.  като има предвид, че европейските граждани и пребиваващите в ЕС лица имат законни очаквания, че въпросите, които повдигат пред комисията по петиции, могат, без необосновано забавяне, да намерят решение в правната рамка на Европейския съюз, от който очакват да защитава правата им като граждани на Съюза и по-конкретно да защитава тяхната природна среда, здраве, свободно движение, достойнство и основни права и свободи;

Ж.  като има предвид, че европейските институции трябва да предоставят повече информация и да бъдат по-прозрачни спрямо гражданите на ЕС;

З.  като има предвид, че 998 петиции бяха обявени за допустими, а от тях 649 бяха препратени до Комисията за по-нататъшно разследване, съгласно членове 258 и 260 от Договора; а 416 петиции бяха обявени за недопустими;

И.  като има предвид, че процедурата за внасяне и разглеждане на петиции може да допълва други европейски инструменти, предоставени на гражданите, по-специално възможността за подаване на жалби до Европейския Омбудсман или Комисията;

Й.  като има предвид, че броят на петициите, обявени за недопустими, се запази висок и през 2011 г., което отново показва, че Парламентът следва да повиши усилията си да информира гражданите за ограниченията на своето поле на действие във връзка с правото на петиция; като отбелязва, че частните лица, местните общности, както и доброволческите, донорските и професионалните сдружения имат добра възможност да оценят ефективността на европейското законодателство, което се отнася до тях, и да съобщят за възможни пропуски, които е необходимо да бъдат анализирани, за да се осигури по-добро и съпоставимо прилагане на правото на ЕС във всички държави членки;

K.  като има предвид, че според статистическия анализ, включен в настоящия доклад, германските граждани продължават да внасят най-голям брой петиции, макар техният брой относително да намалява, следвани от испанските и италианските вносители на петиции;

Л.  като има предвид, че полето на действие и оперативните правила на правото на петиция, дадено на всички граждани на ЕС и пребиваващи в Съюза лица съгласно разпоредбите на Договора, се различават от други средства, с които разполагат гражданите, като например подаването на жалби пред Комисията или Омбудсмана, и като има предвид, че държавите членки, като използват кризата като извинение, все по-често решават да пренебрегват това право, което поражда основателно безпокойство у европейските граждани;

M.  като има предвид, че основните тревоги, свързани с основната тема за околната среда, са недоброто и често неправилно прилагане от държавите членки и техните поднационални субекти на Директивата за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)(2) и на Рамковата директива за отпадъците(3); като има предвид, че петициите, свързани с твърдения за нарушения на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, често пораждат тревога за сериозна загуба на биологично разнообразие в резултат от планирани големи проекти в зони по „Натура 2000“, а петициите, свързани с управлението на водите, разкриват тежки случаи на замърсяване, както и пораждат тревога относно евентуалното въздействие на проектите върху устойчивостта и качеството на водните ресурси;

Н.  като има предвид, че Директивата за ОВОС в момента е в процес на преразглеждане и че докладът на комисията по петиции относно въпросите, свързани с отпадъците, излага сериозни пропуски в някои държави членки и че прилагането на директивата продължава да е недостатъчно и този проблем не може да бъде решен чрез преразглеждане, а чрез по-ефективен контрол от страна на Европейската комисия;

O.  като има предвид, че правото на европейските граждани и на пребиваващите в Съюза лица върху законно придобита от тях собственост продължава да бъде въпрос от сериозно значение за хиляди хора, както се вижда от петициите, които все още се получават по този въпрос, и като има предвид, че без решение на този проблем от компетентните органи няма вероятност за създаване правна сигурност и доверие от уверенията, че състоянието на трансграничните пазари на недвижими имоти ще се подобри ― което има сериозно влияние върху перспективите за икономическо възстановяване, и като има предвид, че през 2011 г. по-специално е имало 70 висящи петиции, свързани с Ley de Costas в Изпания, като 51 от тях могат да бъдат определени като подадени от испански граждани или групи от испански граждани, а останалите 19 от граждани на други народности;

П.  като има предвид, че в своя предишен годишен доклад комисията по петиции оцени високо сътрудничеството с Комисията и с европейския Омбудсман по отношение на обработката на петициите и жалбите и че комисията по петиции няколкократно призовава да бъде информирана от страна на Комисията за развитието по висящи процедури за нарушения, които са предмет и на петиции;

Р.  като има предвид, че в много петиции се твърди за злоупотреби със или неправомерно използване на средства от ЕС и други предполагаеми нередности в администрацията на ЕС, включително конфликти на интереси в рамките на влиятелни агенции, или се призовава за промени в политиките на ЕС;

С.  като има предвид, че недостатъците и проблемите, пред които са изправени хората в резултат от лошото функциониране на вътрешния пазар, както показват петициите, са потвърдени в Доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 2010 г.(4), по-специално по отношение на свободното движение на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства, при условия, че те са напълно легитимни, получаването на права за социално осигуряване, взаимното признаване на квалификациите, пречките, пред които са изправени хората с увреждания, проблемите на семейното право и масовото експулсиране въз основа на етническия или национален произход, като например засягащото ромите, също и въпроси, свързани с двойното облагане;

Т.  като има предвид големият брой на внесените от гражданите петиции през 2011 г., насочват вниманието към това колко е важно да се предотврати непоправима загуба на биологично разнообразие във връзка със зоните по „Натура 2000“, както и да се гарантира защитата на зоните, определени съгласно Директивата за местообитанията;

У.  като има предвид, че решението на Общия съд на ЕС от 14 септември 2011 г. по дело T-308/07 подкрепи жалбата на вносителя на петиция срещу решението на комисията по петиции да обяви петицията му за недопустима и на практика показа ясно, че Парламентът трябва да представи основателни причини когато прави това;

Ф.  като има предвид, че ефективността на работата на комисията в значителна степен е резултат на експедитивност и щателност и че тя може да се подобри още повече особено чрез оптимизирането на сроковете за обработка на петициите, както и чрез систематизирането на процедурите, свързани с произнасянето по тях;

1.  Отбелязва, че по-голямата част петициите, получени през 2011 г., продължава да се отнася до предполагаеми нарушения на правото на ЕС в областта на околната среда, правосъдието и вътрешния пазар, което отразява вижданията на гражданите относно това дали европейското законодателство ― по начина по който е транспонирано и се прилага от държавите членки, всъщност постига очакваните резултати и отговаря на правото на ЕС;

2.  Отбелязва растящия брой петиции и други документи, подадени от граждани, търсещи правна защита и финансово обезщетение във връзка с въпроси извън областите на компетентност на ЕС съгласно член 227 от Договора, както и член 51 от Хартата на основните права, като например искания за разглеждане на начина на изчисляване на националните пенсии, за отмяна на решения на националните съдилища, за подкрепа на предложения за преначертаване на границите на Европа, за принуждаване на дадена банка да предостави личен заем и др.; подкрепя изцяло действията, предприети от отговорната генералната дирекция на Парламента, за намиране на решение за обработка на подаваните от гражданите документи, като се вземат предвид задълженията на Парламента относно кореспонденцията му с гражданите;

3.  Счита, че Комисията по петиции би изпълнявала най-добре ролята и отговорностите си, а видимостта, ефикасността, прозрачността и отчетността биха били подкрепени по най-добрия начин, ако се подобри нейната способност да внася за разглеждане в пленарна зала въпроси от значение за европейските граждани и ако се засилят правомощията й да призовава свидетели, да провежда разследвания и да организира изслушвания на място;

4.  Припомня, че що се отнася до процедурите за организиране на публични изслушвания във връзка с успешни европейски граждански инициативи, както е предвидено в член 11 от Регламент (ЕС) № 211/2011, Парламентът взе решение комисията по петиции автоматично бъде свързвана свързва с всяко изслушване, заедно с водещата комисия, която притежава законодателна компетентност по разглежданата тема; счита това за потвърждение на своята роля на орган с най-голям опит в преките контакти с гражданите, с което осигурява единна процедура за всички успешни граждански инициативи; призовава Председателския съвет да одобри изясняването на компетенциите на комисията по петиции във връзка с това в приложение VII, точка XX от Правилника за дейността; подчертава същевременно, че на обществото трябва да бъде ясно показана разликата между една петиция съгласно член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз и една гражданска инициатива;

5.  Приветства решението на Парламента да разработи много по-практичен и по-видим портал за петиции на своя уебсайт, който, в рамките на член 227 от Договора и член 202 от Правилника за дейността на Европейския парламент, както и на член 51 от Хартата на основните права, ще улесни достъпа на гражданите до процеса на внасяне и разглеждане на петиции, ще им предоставя информация и ще им позволява да внасят петиции в по-удобна за потребителя среда, както и да се подписват по електронен път в подкрепа на съответните петиции; счита, че този портал следва също да предоставя практически връзки към други форми на правна защита, които са налични на европейско и национално или регионално равнище, както и всеобхватен преглед на компетенциите на комисията по петиции, и заедно с това да очертава за органите на публичната администрация определени рамки на процедурите подобно на портала CURIA - официалния работен портал за публикуване на решенията на Съда на Европейския съюз;

6.  Потвърждава своята решимост да продължи да насърчава и защитава основните права и свободи на гражданите, като използва политическото си влияние по отношение на такива допустими случаи, които могат да бъдат повдигнати в комисията по петиции в близко сътрудничество с Комисията и със съответните органи в държавите ‐ членки на Съюза;

7.Призовава комисията по петиции да проучи по какъв начин установената по дело ERT съдебна практика ще се отрази върху надеждността на петициите, както и да се занимае с въпроса какви реални пречки съществуват пред гражданите на Съюза, внасящи иск за преюдициално заключение от Съда на ЕС, с цел получаване на надеждно тълкуване на основни въпроси по европейското законодателство по дела пред националните съдилища;

8.  Счита, че е важно да се подобри сътрудничеството с парламентите и правителствата на държавите членки, основано на взаимност, и, когато е необходимо, да се насърчават органите на държавите членки да транспонират и прилагат законодателството на ЕС в условия на пълна прозрачност;

9.  Подчертава значението на сътрудничеството между Комисията и държавите членки и изразява съжаление във връзка с небрежността, показана от някои държави членки относно изпълнението и прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда;

10.  Счита, че отправянето и разглеждането на петиции следва да не се инструментализира и използва за постигането на цели от политическия дневен ред в държавите членки, а да се извършва обективно, отразявайки позицията на Европейския парламент.

11.  Приветства конструктивното сътрудничество между комисията по петиции и службите на Европейския Омбудсман и потвърждава решимостта си да подкрепи Омбудсмана при установяване на лошо администриране от страна институциите на ЕС и предприемане на действия срещу тях;

12.  Призовава Комисията да предостави на комисията по петиции подробна информация и статистически анализ за жалбите от европейски граждани, които разследва, включително постигнатите резултати и мястото на произход на жалбоподателя;

13.  Счита, че по отношение на функционирането на производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка съгласно член 258 и 260 от ДФЕС, Комисията следва да гарантира, че петициите до Парламента и жалбите до Комисията се разглеждат с еднакво внимание;

14.  Счита, че по-точните и писмено формулирани процедурни правила във връзка с подготовката в самата комисия, осъществяването и особено съдържателната оценка на пътуванията на делегациите могат да допринесат за повишаване на ефективността и съгласуваността в работата на комисията по петиции;

15.  Счита, че правилното прилагане на Рамковата директива за отпадъците във всички държави членки на общинско равнище е от първостепенно значение и следователно приканва държавите членки с проблемни области при управлението на отпадъци да предприемат решителни и бързи мерки;

16.  Потвърждава многобройните си призиви към държавите членки да спазват задълженията си съгласно Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки; припомня на държавите членки тяхното задължение за улесняване на влизането и пребиваването без каквато и да било дискриминация, включително по отношение на двойките от един и същи пол и техните деца, ромското население и други малцинствени групи;

17.  Искрено подкрепя основната цел на Ley de Costas, а именно да се предпази околната среда по испанското крайбрежие от прекомерно застрояване, така че да бъде запазена за дивите животни и за бъдещите поколения; отбелязва със загриженост, обаче, че въпросът с този закон продължава да бъде проблем за вносителите на петиции и по-специално за испанските граждани; подкрепя усилията на вносителите на петиции за разрешаване на проблемите, свързани със законодателството и неговото прилагане, като се взема под внимание по-специално решението на комисията по петиции да създаде работна група, която да разгледа въпроса по-задълбочено;

18.  Счита, че установяването на правната несигурност около потенциално засегнатите от Ley de Costas имоти е от реален икономически интерес за всички; приветства обявеното от испанското правителство намерение да преразгледа Ley de Costas с цел да се постигне съвместимост между сигурността на испанското крайбрежие и икономическия растеж, както и да се внесе по-голяма правна сигурност за собствениците на имоти; настоятелно призовава правителството на Испания да подкрепи интересите на тези, които добросъвестно са придобили собственост, и на общностите, които винаги са живели в устойчива хармония с морето; настоятелно призовава правителството на Испания, по-специално, да разгледа конкретният въпрос за прилагането на закона, така че да не насърчава произволни и несъответстващи решения, със задна дата, а вместо това да гарантира справедлив процес, право на обжалване, справедливо обезщетяване и достъпа до информация,

19.  Припомня позицията на Парламента(5), че законът за крайбрежната ивица влияе непропорционално върху отделните собственици на имоти и същевременно недостатъчно върху истинските виновници за разрушаването на крайбрежната ивица, които в много случаи носят отговорност за прекомерно жилищно строителство в крайбрежните зони; настоятелно приканва испанското правителство да гарантира, че лицата, чиито действия на измама са поставили многобройни граждани на ЕС в непоносимо положение поради загубата или риска от загуба на домовете им, ще бъдат съответно преследвани и ще им бъде наложено да платят за щетите, които са причинили;

20.  Приканва Комисията да гарантира, че Директивата за оценката на въздействието върху околната среда е подкрепена чрез осигуряване на по-ясни параметри по отношение на независимостта на експертните проучвания, общи прагове на ЕС, максимален срок за процедурата, включително ефективна обществена консултация, изискване за обосноваване на решенията, задължителна оценка на разумни алтернативи и механизъм за контрол на качеството;

21.  Освен това призовава Комисията да гарантира изпълнението и прилагането от страна на държавите членки на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, както и по-доброто транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки;

22.  Припомня големия брой вносители на петиции, които се обръщат към комисията по петиции със своите лични жалби във връзка с германските институции по въпросите на младежта и семейството и по-конкретно германските служби за младежта Jugendämter, и потвърждава волята на комисията в рамките на нейните правомощия, както и в рамките на компетентността на Европейския съюз, да даде конструктивен принос за изясняване на въпросите, повдигнати от вносителите на петициите в жалбите им срещу съответните служби; отбелязва, че във връзка с това не трябва да се допуска намеса във вътрешните автономни процедури на администрациите в държавите членки;

23.  Поема ангажимент да организира процедурата по разглеждане на петициите по по-ефективен, прозрачен и безпристрастен начин и при спазване на правото на участие на членовете на комисията по петиции (PETI) така, че да тя издържи и в процедурите по съдебен контрол;

24.  Подчертава, че е необходимо да се осигури непрекъснатост при обработването на петициите, както и между отделните законодателни периоди и свързаните с това промени в личния състав;

25.  Разглежда участието на членове на Парламента в разследващи мисии не само като право на парламентарно съдействие, но и като задължение спрямо вносителите на петиции;

26.  Призовава в хода на подобряването на работата на комисията да се установи процедура, по която, от една страна, да се осигури правото на всеки отделен член на разследваща мисия да представя фактите от своя гледна точка, като същевременно от друга страна се гарантира възможността на всеки член на комисията да участва в процеса на вземане на решение с оглед на заключенията, до които стига комисията по петиции;

27.  Подчертава, че комисията по петиции, наред с други органи и институции, като анкетните комисии, европейската гражданска инициатива и Европейския Омбудсман, изпълнява самостоятелна и ясно определена роля като инстанция, към която може да се обърне всеки отделен гражданин;

28.  Приканва Председателския съвет да проучи доколко целесъобразно е да се направи промяна в Правилника за дейността на Европейския парламент, за да се изпълнят тези формални предложения по отношение на процедурата по разглеждане на петициите;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, на Комисията и на Европейския Омбудсман, на правителствата и парламентите на държавите членки, на техните комисии по петиции и на техните Омбудсмани или сходни компетентни органи.

(1) Регламент (ЕС) № 211/2011 (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).
(2) Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
(3) Директива 2008/98/EC относно отпадъците (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(4) Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС (COM(2010)0603).
(5) Виж резолюция от 26 март 2009 г., съображение Р и параграф 17 (ОВ С 117 Е, 6.5.2010 г., стр. 189.)

Правна информация - Политика за поверителност