Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Διορισμός νέου Επιτρόπου
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σεισμοί στην Ιταλία
 Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 ***I
 Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ ***I
 Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης ***
 Τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου ***
 Συμφωνία ΕΕ - Ρωσίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας ***
 Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερη γενιάς (SIS II) - (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) *
 Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριιών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) *
 Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010)
 Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου
 Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου
 Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011

Διορισμός νέου Επιτρόπου
PDF 259kWORD 33k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για την έγκριση του διορισμού του κ. Tonio Borg ως Επιτρόπου
P7_TA(2012)0432

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 246 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το σημείο 6 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την υποβληθείσα στις 16 Οκτωβρίου 2012 παραίτηση του κ. John Dalli από τη θέση του Επιτρόπου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 με την οποία το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με απόφαση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για το διορισμό του κ. Tonio Borg ως Επιτρόπου,

–  έχοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα στις 13 Νοεμβρίου 2012 ακρόαση του κ. Tonio Borg ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και τη δήλωση αξιολόγησης που συνέταξαν οι εν λόγω επιτροπές κατόπιν της ακρόασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 και το παράρτημα ΧVΙΙ του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει τον ορισμό του κ. Tonio Borg ως Επιτρόπου για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής, ήτοι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011
PDF 282kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα το άρθρο 314 αυτής και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και συγκεκριμένα το άρθρο 106α αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»), και συγκεκριμένα τα άρθρα 37 και 38 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, όπως εγκρίθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη την διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή(4) και συγκεκριμένα την παράγραφο 2 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που συμφωνήθηκε και από τα τρία θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2012,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 (COM(2012)0536),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012, που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2012 (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0381/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012 αναφέρεται στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό ύψους 670 192 359 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών σχετικά με τους αλλεπάλληλους σεισμούς που έπληξαν την επαρχία Emilia-Romagna της Ιταλίας τον Μάιο του 2012,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012 είναι να εγγράψει επισήμως τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2012 και να τροποποιήσει την γραμμή του προϋπολογισμού 16 05 03 01 – Προπαρασκευαστική ενέργεια ‐ Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011, προκειμένου να αντικατασταθεί η «παύλα» για τις πληρωμές στη γραμμή με τη μνεία «προς υπόμνηση» (p.m.), ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των οριστικών πληρωμών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012, όπως αυτό υπεβλήθη από την Επιτροπή, προτείνει αύξηση των πιστώσεων πληρωμών, δεδομένης μάλιστα της εν γένει ανεπάρκειας των πιστώσεων πληρωμών για το 2012,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2012 όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2012 σχετικά με διαφορετική περίπτωση κινητοποίησης του TAEE, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την βαθιά του λύπη σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση κινητοποίησης του TAEE, διότι το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής άφησε να παρέλθουν 8 βδομάδες πριν καθορίσει τη θέση του, εμμένοντας στην ερμηνεία του για το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προθεσμία για την ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων)·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή·

2.  θεωρεί μεγάλης σημασίας την ταχεία αποδέσμευση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέσω του ΤΑΕΕ προς όφελος εκείνων που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές και εκφράζει συνεπώς την ιδιαίτερη ικανοποίησή του αφενός διότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν χωρίς χρονοτριβή την αίτηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το ΤΑΕΕ και αφετέρου διότι και η Επιτροπή υπέβαλε αμέσως την πρότασή της για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ·

3.  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη μέλη, τόσο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εθνικών αρχών, να βελτιώσουν περαιτέρω τις μεθόδους αποτίμησης των αναγκών και τον συντονισμό για τις ενδεχόμενες μελλοντικές αιτήσεις προς το TAEE με σκοπό να επιταχυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαδικασία κινητοποίησης του ΤΑΕΕ·

4.   απευθύνει εκ νέου προς το Συμβούλιο την σθεναρή του έκκληση να μην υπονομεύει αυτές τις προσπάθειες που αποσκοπούν σε μια ταχύτερη χορήγηση της ενίσχυσης της Ένωσης μέσω οιασδήποτε περιττής αναβολής της λήψης απόφασης σε ένα τέτοιο ευαίσθητο και επείγον θέμα·

5.  υπενθυμίζει ότι για την προηγούμενη κινητοποίηση του ΤΑΕΕ (διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2/2012 για τις πλημμύρες στην Λιγουρία και στην Τοσκάνη τον Οκτώβριο του 2011) η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή δεν υποχρεώθηκε να παράσχει νέα κονδύλια αποκλειστικά και μόνο διότι προέκυψαν κάποιοι απροσδόκητοι πόροι για αναδιατάξεις που κάλυψαν το απαιτούμενο ποσό· επισημαίνει ότι η τρέχουσα έλλειψη πιστώσεων πληρωμών, η οποία ήδη επηρεάζει αρνητικά ορισμένα προγράμματα και δη εκείνα από τα οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό το Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 29ης Ιουνίου 2012, καθιστά εντελώς αδύνατη οιαδήποτε παρόμοια αναδιάταξη σε αυτή τη περίπτωση·

6.  εγκρίνει, χωρίς τροποποίηση, τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 56 της 29.2.2012.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0232.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σεισμοί στην Ιταλία
PDF 271kWORD 38k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2012)0538 – C7-0300/2012 – 2012/2237(BUD))
P7_TA(2012)0434A7-0380/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0538 – C7-0300/2012),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 26,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0380/2012),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2013/108/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.


Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 ***I
PDF 283kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 και την τροποποίηση και συμπλήρωση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD))
P7_TA(2012)0435A7-0351/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0115),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0079/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 19ης Νοεμβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0351/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Νοεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 και της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994, και σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

P7_TC1-COD(2012)0054


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1218/2012.)


Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ ***I
PDF 266kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2012)0449 – C7-0215/2012 – 2012/0217(COD))
P7_TA(2012)0436A7-0329/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0449),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0215/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 19ης Νοεμβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0329/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Νοεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

P7_TC1-COD(2012)0217


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1217/2012.)


Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης ***
PDF 261kWORD 36k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Βραζιλίας αφετέρου δυνάμει του άρθρου XXVII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 και τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Ταϊλάνδης αφετέρου δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 (07883/2012 – C7-0171/2012 – 2012/0046(NLE))
P7_TA(2012)0437A7-0350/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07883/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 (07884/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 (07885/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ακβ), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0171/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0350/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη των συμφωνιών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης.


Τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου ***
PDF 254kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για την τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (07433/2012 – C7-0157/2012 – 2011/0457(NLE))
P7_TA(2012)0438A7-0318/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07433/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για την τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (07470/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0157/2012),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0318/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο κράτος του Ισραήλ.


Συμφωνία ΕΕ - Ρωσίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας ***
PDF 255kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (16775/1/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE))
P7_TA(2012)0439A7-0177/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16775/1/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (16776/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0515/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0177/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερη γενιάς (SIS II) - (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) *
PDF 464kWORD 115k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη μετάβαση από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (αναδιατύπωση) (11142/1/2012 – C7-0330/2012 – 2012/0033A(NLE))
P7_TA(2012)0440A7-0368/2012

(Διαβούλευση - αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11142/1/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0330/2012),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την από 12ης Οκτωβρίου 2012 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87, 55 και 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0368/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως προσαρμόστηκε στις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Σχέδιο του Συμβουλίου   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ανάπτυξη του SIS ΙΙ θα πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του συνολικού χρονοδιαγράμματος του SIS ΙΙ που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου 2008 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2009, σύμφωνα με τους προσανατολισμούς του Συμβουλίου ΔΕΥ της 4ης Ιουνίου 2009.Η σημερινή μορφή του συνολικού χρονοδιαγράμματος του SIS ΙΙ υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2010.
(6)  Η ανάπτυξη του SIS ΙΙ θα πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2013.
Τροπολογία 2
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η Επιτροπή, για να στηρίξει τα κράτη μέλη να επιλέξουν την καταλληλότερη τεχνική και οικονομική λύση πρέπει να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία προσαρμογής του εν λόγω κανονισμού προτείνοντας ένα νομικό καθεστώς για τη μετάβαση το οποίο αντικατοπτρίζει καλύτερα την τεχνική προσέγγιση μετάβασης που παρουσιάζεται στο σχέδιο μετάβασης για το σχέδιο SIS (σχέδιο μετάβασης) το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή μετά τη θετική ψήφος της Επιτροπής SIS-VIS στις 23 Φεβρουαρίου 2011.
Διαγράφεται

Τροπολογία 3
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Το σχέδιο μετάβασης προβλέπει ότι, εντός της περιόδου αλλαγής συστήματος, όλα τα κράτη μέλη θα πραγματοποιήσουν διαδοχικά τις συναφείς αλλαγές της εθνικής εφαρμογής από το SIS I 1+ στo SIS II. Είναι επιθυμητό, από τεχνική άποψη, κράτη μέλη που έχουν προβεί στην αλλαγή συστήματος να μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως το SIS II από τη στιγμή της πραγματοποίησής της και να μην υποχρεούνται να αναμένουν έως ότου προβούν στην αλλαγή και άλλα κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ από τη στιγμή έναρξης της αλλαγής συστήματος από το πρώτο κράτος μέλος. Για λόγους νομικής ασφάλειας η περίοδος της αλλαγής πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντομότερη και να μην υπερβαίνει τις 12 ώρες. Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ δεν εμποδίζει κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προβεί σε αλλαγή συστήματος ή που βρίσκονται σε στάδιο υπαναχώρησης για τεχνικούς λόγους να χρησιμοποιούν κατά την περίοδο εντατικής παρακολούθησης τις λειτουργίες του SIS II που υπήρχαν ήδη στο SIS 1+. Προκειμένου να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες και όροι όσον αφορά τις καταχωρήσεις, την επεξεργασία δεδομένων και την προστασία δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του νομικού πλαισίου SIS II στις λειτουργικές δραστηριότητες SIS των κρατών μελών τα οποία δεν προέβησαν ακόμη στην αλλαγή συστήματος.
(17)  Προβλέπεται ότι, εντός της περιόδου αλλαγής συστήματος, όλα τα κράτη μέλη θα πραγματοποιήσουν διαδοχικά τις συναφείς αλλαγές της εθνικής εφαρμογής από το SIS 1+ στo SIS II. Είναι επιθυμητό, από τεχνική άποψη, κράτη μέλη που έχουν προβεί στην αλλαγή συστήματος να μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως το SIS II από τη στιγμή της πραγματοποίησής της και να μην υποχρεούνται να αναμένουν έως ότου προβούν στην αλλαγή και άλλα κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ από τη στιγμή έναρξης της αλλαγής συστήματος από το πρώτο κράτος μέλος. Για λόγους νομικής ασφάλειας η περίοδος της αλλαγής πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντομότερη και να μην υπερβαίνει τις 12 ώρες. Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ δεν εμποδίζει κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προβεί σε αλλαγή συστήματος ή που βρίσκονται σε στάδιο υπαναχώρησης για τεχνικούς λόγους να χρησιμοποιούν κατά την περίοδο εντατικής παρακολούθησης τις λειτουργίες του SIS II που υπήρχαν ήδη στο SIS 1+. Προκειμένου να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες και όροι όσον αφορά τις καταχωρήσεις, την επεξεργασία δεδομένων και την προστασία δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του νομικού πλαισίου SIS II στις λειτουργικές δραστηριότητες SIS των κρατών μελών τα οποία δεν προέβησαν ακόμη στην αλλαγή συστήματος.
Τροπολογία 4
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ προβλέπουν ότι για το κεντρικό SIS II πρέπει να χρησιμοποιείται η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Στο παράρτημα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την περαιτέρω διεύθυνση του SIS II της 4ης και 5ης Ιουνίου 2009, προσδιορίζονται οι δείκτες μέτρησης που πρέπει να τηρούνται για τη συνέχιση του τρέχοντος σχεδίου SIS II. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μελέτη για την επεξεργασία εναλλακτικού τεχνικού σεναρίου για την ανάπτυξη του SIS II βάσει της εξέλιξης του SIS 1+ (SIS 1+ RE) ως σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που οι δοκιμές καταδείξουν μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των δεικτών μέτρησης. Βάσει αυτών των παραμέτρων το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να καλέσει την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το εναλλακτικό τεχνικό σενάριο.
(19)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ προβλέπουν ότι για το κεντρικό SIS II πρέπει να χρησιμοποιείται η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Στο παράρτημα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την περαιτέρω διεύθυνση του SIS II της 4ης και 5ης Ιουνίου 2009, προσδιορίζονται οι δείκτες μέτρησης που πρέπει να τηρούνται για τη συνέχιση του τρέχοντος σχεδίου SIS II. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μελέτη για την επεξεργασία εναλλακτικού τεχνικού σεναρίου για την ανάπτυξη του SIS II βάσει της εξέλιξης του SIS 1+ (SIS 1+ RE) ως σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που οι δοκιμές καταδείξουν μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των δεικτών μέτρησης. Βάσει αυτών των παραμέτρων το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να καλέσει την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το εναλλακτικό τεχνικό σενάριο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 5
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 και είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις ειδικές διατάξεις της σύμβασης του Σένγκεν, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(31)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 και είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Κοινή Εποπτική Αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης του τρέχοντος SIS 1+ μέχρι την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου του SIS II. Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο του SIS 1+ στην επικράτεια του αντίστοιχου κράτους μέλους τους και θα παραμείνουν υπεύθυνες για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του SIS II στην επικράτεια των κρατών μελών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις ειδικές διατάξεις της σύμβασης του Σένγκεν, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το νομικό πλαίσιο του SIS II προβλέπει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του SIS II.
Τροπολογία 6
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)
(43a)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί περαιτέρω εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο συμμετέχουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης του 2005 και την απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία1,
1 ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 17.
Τροπολογία 7
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
6.  Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 έως 3 συντονίζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+, στο πλαίσιο του Συμβουλίου.
6.  Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 έως 3 συντονίζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+, στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Παρέχεται τακτική ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.
Τροπολογία 8
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Πριν από την έναρξη της μετάβασης, τα κράτη μέλη επαληθεύουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να μεταφερθούν στο SIS II είναι ακριβή, ενημερωμένα και νόμιμα σύμφωνα με την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ.
Τα δεδομένα που δεν μπορούν να επαληθευθούν πριν από την έναρξη της μετάβασης, επαληθεύονται εντός μεγίστης προθεσμίας έξι μηνών μετά από την έναρξη της μετάβασης.

Τροπολογία 9
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Για τη μετάβαση από το C.SIS στο κεντρικό SIS II, η Γαλλία καθιστά διαθέσιμη τη βάση δεδομένων του SIS 1+, η δε Επιτροπή εισάγει τη βάση δεδομένων του SIS 1+ στο κεντρικό SIS II. Δεδομένα της βάσης δεδομένων του SIS 1+ που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 της σύμβασης του Σένγκεν δεν εισάγονται στο κεντρικό SIS II.
1.  Για τη μετάβαση από το C.SIS στο κεντρικό SIS II, η Γαλλία καθιστά διαθέσιμη τη βάση δεδομένων του SIS 1+, η δε Επιτροπή εισάγει τη βάση δεδομένων του SIS 1+ στο κεντρικό SIS II. Δεδομένα της βάσης δεδομένων του SIS 1+ που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 της σύμβασης του Σένγκεν δεν εισάγονται στο κεντρικό SIS II. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος της περιόδου εντατικής παρακολούθησης.
Τροπολογία 10
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο
3.  Η μετάβαση του εθνικού συστήματος από το SIS 1+ στο SIS II ξεκινά με τη φόρτωση δεδομένων του N.SIS II, όταν το εν λόγω N.SIS II περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων, το εθνικό αντίγραφο το οποίο περιέχει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS II ή τμήματος αυτής.
3.  Η μετάβαση του εθνικού συστήματος από το SIS 1+ στο SIS II ξεκινά με τη φόρτωση δεδομένων του N.SIS II, όταν το εν λόγω N.SIS II περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων, το εθνικό αντίγραφο το οποίο περιέχει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS II ή τμήματος αυτής. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν φορτωθεί στο N.SIS II είναι ακριβή, ενημερωμένα και νόμιμα σύμφωνα με την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ.
Τροπολογία 11
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Με βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την ολοκλήρωση της μετάβασης, ιδιαίτερα τη μετάβαση των κρατών μελών στο SIS II. Η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση και ιδιαίτερα η αλλαγή συστήματος πραγματοποιήθηκαν με πλήρη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης διεξήχθη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1.
1ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
Τροπολογία 12
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Ένα μήνα μετά το τέλος της περιόδου εντατικής παρακολούθησης, η βάση δεδομένων SIS 1+, όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων SIS 1+, ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου αποθήκευσης, το C.SIS, τα N.SIS των κρατών μελών, και όλα τα αντίγραφα αυτών, διαγράφονται οριστικά.
Τροπολογία 13
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α

Μετάβαση των γραφείων SIRENE

Η μετάβαση των γραφείων SIRENE στο δίκτυο S-TESTA λαμβάνει χώρα παράλληλα με την αλλαγή συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 και τερματίζεται αμέσως μετά την αλλαγή συστήματος.

Τροπολογία 14
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 12 – δεύτερο εδάφιο
Μετά την αλλαγή συστήματος από το N.SIS στo N.SIS II από το πρώτο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ.

Μετά την επιτυχή αλλαγή συστήματος από το N.SIS στo N.SIS II από το πρώτο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ.

Τροπολογία 15
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Εκτός από την καταχώριση αυτοματοποιημένων αναζητήσεων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάρκεια της μετάβασης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται πλήρως οι ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ότι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο στ) και στο άρθρο 11 έχουν καταχωριστεί δεόντως στο κεντρικό SIS II. Η καταχώριση αυτών των δραστηριοτήτων εξασφαλίζει ιδιαίτερα την ακεραιότητα και τη νομιμότητα των δεδομένων κατά τη διάρκεια της μετάβασης και της αλλαγής συστήματος στο SIS II.
Τροπολογία 16
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Η καταχώριση περιλαμβάνει, ιδίως, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης των δεδομένων, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση, τα στοιχεία αναφοράς των διαβιβαζόμενων δεδομένων, και το όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων.
4.  Η καταχώριση περιλαμβάνει, ιδίως, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης των δεδομένων, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση, τα στοιχεία αναφοράς των διαβιβαζόμενων δεδομένων, και το όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και το όνομα του τελικού χρήστη.
Τροπολογία 17
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5
5.  Οι καταχωρίσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και διαγράφονται ένα τουλάχιστον έτος και τρία το πολύ έτη μετά τη δημιουργία τους.
(Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 18
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7
7.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της νομιμότητας της αναζήτησης, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων, την αυτοπαρακολούθηση και για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κεντρικού SIS II, της ακεραιότητας και της ασφάλειας, έχουν πρόσβαση στις εν λόγω καταχωρίσεις, εφόσον το ζητήσουν, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.
7.  Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 και στο άρθρο 61 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της νομιμότητας της αναζήτησης, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων, την αυτοπαρακολούθηση και για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κεντρικού SIS II, της ακεραιότητας και της ασφάλειας, έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, στις εν λόγω καταχωρίσεις, εφόσον το ζητήσουν, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.
Τροπολογία 19
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Όλες οι αρχές προστασίας δεδομένων που είναι υπεύθυνες για το SIS 1+ ή το SIS II συμμετέχουν εκ του σύνεγγυς σε όλα τα στάδια της μετάβασης από το SIS 1+ στο SIS II.
Τροπολογία 20
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 19
Κατά το τέλος κάθε εξαμήνου, και για πρώτη φορά κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την ανάπτυξη του SIS II και τη μετάβαση από το SIS 1+ στο SIS ΙΙ.   νέο

Κατά το τέλος κάθε εξαμήνου, και για πρώτη φορά κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την ανάπτυξη του SIS II και τη μετάβαση από το SIS 1+ στο SIS ΙΙ. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 και 10.

Τροπολογία 21
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 21
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς του λήγει κατά το πέρας της μετάβασης, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο. Εάν η εν λόγω ημερομηνία δεν μπορεί να τηρηθεί λόγω εκκρεμών τεχνικών δυσκολιών της διαδικασίας μετάβασης, η ισχύς λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.   […]

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς του λήγει κατά το πέρας της μετάβασης, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο. Εάν η εν λόγω ημερομηνία δεν μπορεί να τηρηθεί λόγω εκκρεμών τεχνικών δυσκολιών της διαδικασίας μετάβασης, η ισχύς λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και οπωσδήποτε έως τις 30 Ιουνίου 2013.

(1) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριιών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) *
PDF 463kWORD 116k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη μετάβαση από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (αναδιατύπωση) (11143/1/2012 – C7-0331/2012 – 2012/0033B(NLE))
P7_TA(2012)0441A7-0370/2012

(Διαβούλευση - αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11143/1/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0331/2012),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την από 12ης Οκτωβρίου 2012 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87, 55 και 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0370/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως προσαρμόστηκε στις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Σχέδιο του Συμβουλίου   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ανάπτυξη του SIS ΙΙ θα πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του συνολικού χρονοδιαγράμματος που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου 2008 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2009, σύμφωνα με τους προσανατολισμούς του Συμβουλίου ΔΕΥ της 4ης Ιουνίου 2009. Η σημερινή μορφή του συνολικού χρονοδιαγράμματος του SIS ΙΙ υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2010 για το SIS ΙΙ.
(6)  Η ανάπτυξη του SIS ΙΙ θα πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2013.
Τροπολογία 2
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η Επιτροπή, για να στηρίξει τα κράτη μέλη να επιλέξουν την καταλληλότερη τεχνική και οικονομική λύση πρέπει να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία προσαρμογής του εν λόγω κανονισμού προτείνοντας ένα νομικό καθεστώς για τη μετάβαση το οποίο αντικατοπτρίζει καλύτερα την τεχνική προσέγγιση μετάβασης που παρουσιάζεται στο σχέδιο μετάβασης για το σχέδιο SIS (σχέδιο μετάβασης) το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή μετά τη θετική ψήφος της Επιτροπής SIS-VIS στις 23 Φεβρουαρίου 2011.
Διαγράφεται

Τροπολογία 3
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Το σχέδιο μετάβασης προβλέπει ότι, εντός της περιόδου αλλαγής συστήματος, όλα τα κράτη μέλη θα πραγματοποιήσουν διαδοχικά τις συναφείς αλλαγές της εθνικής εφαρμογής από το SIS I 1+ στo SIS II. Είναι επιθυμητό, από τεχνική άποψη, κράτη μέλη που έχουν προβεί στην αλλαγή συστήματος να μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως το SIS II από τη στιγμή της πραγματοποίησής της και να μην υποχρεούνται να αναμένουν έως ότου προβούν στην αλλαγή και άλλα κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ από τη στιγμή έναρξης της αλλαγής συστήματος από το πρώτο κράτος μέλος. Για λόγους νομικής ασφάλειας η περίοδος της αλλαγής πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντομότερη και να μην υπερβαίνει τις 12 ώρες. Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ δεν εμποδίζει κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προβεί σε αλλαγή συστήματος ή που βρίσκονται σε στάδιο υπαναχώρησης για τεχνικούς λόγους να χρησιμοποιούν κατά την περίοδο εντατικής παρακολούθησης τις λειτουργίες του SIS II που υπήρχαν ήδη στο SIS 1+. Προκειμένου να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες και όροι όσον αφορά τις καταχωρήσεις, την επεξεργασία δεδομένων και την προστασία δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του νομικού πλαισίου SIS II στις λειτουργικές δραστηριότητες SIS των κρατών μελών τα οποία δεν προέβησαν ακόμη στην αλλαγή συστήματος.
(17)  Προβλέπεται ότι, εντός της περιόδου αλλαγής συστήματος, όλα τα κράτη μέλη θα πραγματοποιήσουν διαδοχικά τις συναφείς αλλαγές της εθνικής εφαρμογής από το SIS 1+ στο SIS II. Είναι επιθυμητό, από τεχνική άποψη, κράτη μέλη που έχουν προβεί στην αλλαγή συστήματος να μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως το SIS II από τη στιγμή της πραγματοποίησής της και να μην υποχρεούνται να αναμένουν έως ότου προβούν στην αλλαγή και άλλα κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ από τη στιγμή έναρξης της αλλαγής συστήματος από το πρώτο κράτος μέλος. Για λόγους νομικής ασφάλειας η περίοδος της αλλαγής πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντομότερη και να μην υπερβαίνει τις 12 ώρες. Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ δεν εμποδίζει κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προβεί σε αλλαγή συστήματος ή που βρίσκονται σε στάδιο υπαναχώρησης για τεχνικούς λόγους να χρησιμοποιούν κατά την περίοδο εντατικής παρακολούθησης τις λειτουργίες του SIS II που υπήρχαν ήδη στο SIS 1+. Προκειμένου να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες και όροι όσον αφορά τις καταχωρήσεις, την επεξεργασία δεδομένων και την προστασία δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του νομικού πλαισίου SIS II στις λειτουργικές δραστηριότητες SIS των κρατών μελών τα οποία δεν προέβησαν ακόμη στην αλλαγή συστήματος.
Τροπολογία 4
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ προβλέπουν ότι για το κεντρικό SIS II πρέπει να χρησιμοποιείται η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Στο παράρτημα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την περαιτέρω διεύθυνση του SIS II της 4ης και 5ης Ιουνίου 2009, προσδιορίζονται οι δείκτες μέτρησης που πρέπει να τηρούνται για τη συνέχιση του τρέχοντος σχεδίου SIS II. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μελέτη για την επεξεργασία εναλλακτικού τεχνικού σεναρίου για την ανάπτυξη του SIS II βάσει της εξέλιξης του SIS 1+ (SIS 1+ RE) ως σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που οι δοκιμές καταδείξουν μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των δεικτών μέτρησης. Βάσει αυτών των παραμέτρων το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να καλέσει την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το εναλλακτικό τεχνικό σενάριο.
(19)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ προβλέπουν ότι για το κεντρικό SIS II πρέπει να χρησιμοποιείται η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Στο παράρτημα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την περαιτέρω διεύθυνση του SIS II της 4ης και 5ης Ιουνίου 2009, προσδιορίζονται οι δείκτες μέτρησης που πρέπει να τηρούνται για τη συνέχιση του τρέχοντος σχεδίου SIS II. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μελέτη για την επεξεργασία εναλλακτικού τεχνικού σεναρίου για την ανάπτυξη του SIS II βάσει της εξέλιξης του SIS 1+ (SIS 1+ RE) ως σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που οι δοκιμές καταδείξουν μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των δεικτών μέτρησης. Βάσει αυτών των παραμέτρων το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να καλέσει την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το εναλλακτικό τεχνικό σενάριο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 5
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 και είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις ειδικές διατάξεις της σύμβασης του Σένγκεν, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(31)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 και είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Κοινή Εποπτική Αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης του τρέχοντος SIS 1+ μέχρι την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου του SIS II. Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο του SIS 1+ στην επικράτεια του αντίστοιχου κράτους μέλους τους και θα παραμείνουν υπεύθυνες για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του SIS II στην επικράτεια των κρατών μελών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις ειδικές διατάξεις της σύμβασης του Σένγκεν, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το νομικό πλαίσιο του SIS II προβλέπει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του SIS II.
Τροπολογία 6
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)
(43α)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο συμμετέχουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης του 2005 και την απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία1,
1 ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 17.
Τροπολογία 7
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
6.  Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 έως 3 συντονίζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+, στο πλαίσιο του Συμβουλίου.
6.  Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 έως 3 συντονίζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+, στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Παρέχεται τακτική ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.
Τροπολογία 8
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Πριν από την έναρξη της μετάβασης, τα κράτη μέλη επαληθεύουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να μεταφερθούν στο SIS II είναι ακριβή, ενημερωμένα και νόμιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.
Τα δεδομένα που δεν μπορούν να επαληθευθούν πριν από την έναρξη της μετάβασης, επαληθεύονται εντός μεγίστης προθεσμίας έξι μηνών μετά από την έναρξη της μετάβασης.

Τροπολογία 9
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Για τη μετάβαση από το C.SIS στο κεντρικό SIS II, η Γαλλία καθιστά διαθέσιμη τη βάση δεδομένων του SIS 1+, η δε Επιτροπή εισάγει τη βάση δεδομένων του SIS 1+ στο κεντρικό SIS II. Δεδομένα της βάσης δεδομένων του SIS 1+ που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 της σύμβασης του Σένγκεν δεν εισάγονται στο κεντρικό SIS II.
1.  Για τη μετάβαση από το C.SIS στο κεντρικό SIS II, η Γαλλία καθιστά διαθέσιμη τη βάση δεδομένων του SIS 1+, η δε Επιτροπή εισάγει τη βάση δεδομένων του SIS 1+ στο κεντρικό SIS II. Δεδομένα της βάσης δεδομένων του SIS 1+ που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 της σύμβασης του Σένγκεν δεν εισάγονται στο κεντρικό SIS II. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος της περιόδου εντατικής παρακολούθησης.
Τροπολογία 10
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο
3.  Η μετάβαση του εθνικού συστήματος από το SIS 1+ στο SIS II ξεκινά με τη φόρτωση δεδομένων του N.SIS II, όταν το εν λόγω N.SIS II περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων, το εθνικό αντίγραφο το οποίο περιέχει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS II ή τμήματος αυτής.
3.  Η μετάβαση του εθνικού συστήματος από το SIS 1+ στο SIS II ξεκινά με τη φόρτωση δεδομένων του N.SIS II, όταν το εν λόγω N.SIS II περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων, το εθνικό αντίγραφο το οποίο περιέχει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS II ή τμήματος αυτής. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν φορτωθεί στο N.SIS II είναι ακριβή, ενημερωμένα και νόμιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.
Τροπολογία 11
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Με βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την ολοκλήρωση της μετάβασης, ιδιαίτερα τη μετάβαση των κρατών μελών στο SIS II. Η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση και ιδιαίτερα η αλλαγή συστήματος πραγματοποιήθηκαν με πλήρη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης διεξήχθη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1.
1ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
Τροπολογία 12
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Ένα μήνα μετά το τέλος της περιόδου εντατικής παρακολούθησης, η βάση δεδομένων SIS 1+, όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων SIS 1+, ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου αποθήκευσης, το C.SIS, τα N.SIS των κρατών μελών, και όλα τα αντίγραφα αυτών, διαγράφονται οριστικά.
Τροπολογία 13
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α

Μετάβαση των γραφείων SIRENE

Η μετάβαση των γραφείων SIRENE στο δίκτυο S-TESTA λαμβάνει χώρα παράλληλα με την αλλαγή συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 και τερματίζεται αμέσως μετά την αλλαγή συστήματος.

Τροπολογία 14
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 12 – δεύτερο εδάφιο
Μετά την αλλαγή συστήματος από το N.SIS στo N.SIS II από το πρώτο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.

Μετά την επιτυχή αλλαγή συστήματος από το N.SIS στo N.SIS II από το πρώτο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.

Τροπολογία 15
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Εκτός από την καταχώριση αυτοματοποιημένων αναζητήσεων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάρκεια της μετάβασης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται πλήρως οι ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ότι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο στ) και στο άρθρο 11 έχουν καταχωριστεί δεόντως στο κεντρικό SIS II. Η καταχώριση αυτών των δραστηριοτήτων εξασφαλίζει ιδιαίτερα την ακεραιότητα και τη νομιμότητα των δεδομένων κατά τη διάρκεια της μετάβασης και της αλλαγής συστήματος στο SIS II.
Τροπολογία 16
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Η καταχώριση περιλαμβάνει, ιδίως, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης των δεδομένων, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση, τα στοιχεία αναφοράς των διαβιβαζόμενων δεδομένων, και το όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων.
4.  Η καταχώριση περιλαμβάνει, ιδίως, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης των δεδομένων, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση, τα στοιχεία αναφοράς των διαβιβαζόμενων δεδομένων, το όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων και το όνομα του τελικού χρήστη.
Τροπολογία 17
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5
5.  Οι καταχωρίσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και διαγράφονται ένα τουλάχιστον έτος και τρία το πολύ έτη μετά τη δημιουργία τους.
(Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 18
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7
7.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της νομιμότητας της αναζήτησης, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων, την αυτοπαρακολούθηση και για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κεντρικού SIS II, της ακεραιότητας και της ασφάλειας, έχουν πρόσβαση στις εν λόγω καταχωρίσεις, εφόσον το ζητήσουν, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.
7.  Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 και στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της νομιμότητας της αναζήτησης, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων, την αυτοπαρακολούθηση και για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κεντρικού SIS II, της ακεραιότητας και της ασφάλειας, έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, στις εν λόγω καταχωρίσεις, εφόσον το ζητήσουν, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.
Τροπολογία 19
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Όλες οι αρχές προστασίας δεδομένων που είναι υπεύθυνες για το SIS 1+ ή το SIS II συμμετέχουν εκ του σύνεγγυς σε όλα τα στάδια της μετάβασης από το SIS 1+ στο SIS II.
Τροπολογία 20
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 19
Κατά το τέλος κάθε εξαμήνου, και για πρώτη φορά κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την ανάπτυξη του SIS II και τη μετάβαση από το SIS 1+ στο SIS ΙΙ.   νέο

Κατά το τέλος κάθε εξαμήνου, και για πρώτη φορά κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την ανάπτυξη του SIS II και τη μετάβαση από το SIS 1+ στο SIS ΙΙ. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 και 10.

Τροπολογία 21
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 21
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς του λήγει κατά το πέρας της μετάβασης, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο. Εάν η εν λόγω ημερομηνία δεν μπορεί να τηρηθεί λόγω εκκρεμών τεχνικών δυσκολιών της διαδικασίας μετάβασης, η ισχύς λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς του λήγει κατά το πέρας της μετάβασης, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο. Εάν η εν λόγω ημερομηνία δεν μπορεί να τηρηθεί λόγω εκκρεμών τεχνικών δυσκολιών της διαδικασίας μετάβασης, η ισχύς λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και οπωσδήποτε έως τις 30 Ιουνίου 2013.

(1) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010)
PDF 299kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))
P7_TA(2012)0442A7-0330/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010) (COM(2011)0588),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας »EU PILOT«» (COM(2010)0070),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας »EU PILOT«» (COM(2011)0930),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων – εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (COM(2007)0502),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2002, όσον αφορά τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα στον τομέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου (COM(2002)0141),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2012, με τίτλο «Επικαιροποίηση του χειρισμού των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης» (COM(2012)0154),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008)(2),

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2011)0193, SEC(2011)0194 και SEC(2011)1626,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2010(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών (A7-0330/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε ορισμένες νέες νομικές βάσεις με σκοπό να διευκολυνθεί η θέσπιση, η εφαρμογή και η επιβολή του δικαίου της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 298 ΣΛΕΕ ορίζει ότι κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον, η εσωτερική αγορά και η φορολογία είναι οι τρεις τομείς πολιτικής όπου σημειώνονται οι περισσότερες παραβάσεις και ότι οι εν λόγω τομείς αντιπροσωπεύουν το 52% όλων των υποθέσεων παράβασης·

1.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 17 ΣΕΕ καθορίζει τον θεμελιώδη ρόλο της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών»· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εξουσία και η υποχρέωση της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους μέλους το οποίο έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών(4) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της έννομης τάξης της ΕΕ και, συνεπώς, συνάδει με την ιδέα μιας Ένωσης που βασίζεται στην αρχή του κράτους δικαίου·

2.  υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία του κράτους δικαίου ως προϋπόθεση για τη νομιμότητα κάθε μορφής δημοκρατικής διακυβέρνησης και για την πλήρη διασφάλιση στους πολίτες ότι θα απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους όπως προβλέπει το δίκαιο·

3.  επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την «έξυπνη νομοθεσία», η οποία επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση του ελέγχου της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στον ευρύτερο κύκλο πολιτικής, κάτι το οποίο η επιτροπή θεωρεί ως καίριο μέτρο πρόληψης·

4.  σημειώνει ότι η διαδικασία επί παραβάσει αποτελείται από δύο φάσεις: τη διοικητική φάση (έρευνα) και τη δικαστική φάση ενώπιον του Δικαστηρίου· φρονεί ότι οι πολίτες, ως καταγγέλλοντες, διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο κατά τη διοικητική φάση όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ κατά την επιτόπια εφαρμογή του·

5.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί πολυάριθμα μέσα που καθιστούν τη διαδικασία της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ομαλότερη (κατάλογοι ελέγχου της μεταφοράς, εγχειρίδια ή ερμηνευτικά σημειώματα) και την ενθαρρύνει να παρακολουθεί ακόμη πιο στενά τη μεταφορά των οδηγιών πριν από το πέρας της προθεσμίας μεταφοράς, ιδίως όσον αφορά τα κράτη μέλη με «κακές επιδόσεις», προκειμένου να έχει τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης·

6.  τονίζει ότι οι διατάξεις των οδηγιών είναι άμεσα εφαρμόσιμες όταν είναι επαρκώς σαφείς και χωρίς όρους («άμεση ισχύς»), σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργούν από κοινού και με συνέπεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κανονιστικού υπερθεματισμού («gold-plating»)·

8.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα μια νέα ανακοίνωση για τον χειρισμό των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης (COM(2012)0154), στο πλαίσιο της οποίας αναθεώρησε τους όρους βάσει των οποίων καταχωρίζονται οι καταγγελίες, επηρεάζοντας ως εκ τούτου το σύνολο της διαδικασίας επί παραβάσει· παροτρύνει την Επιτροπή να μην εφαρμόζει διατάξεις χωρίς δεσμευτική ισχύ (soft law) κατά τον χειρισμό της διαδικασίας επί παραβάσει αλλά, αντ’ αυτού, να προτείνει έναν κανονισμό(5), ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως ως συννομοθέτης σε αυτή την ουσιώδη παράμετρο της έννομης τάξης της ΕΕ·

9.  εκφράζει, ωστόσο, λύπη για τον τεράστιο αριθμό των υποθέσεων που κινήθηκαν για μη κοινοποίηση (470 σε εκκρεμότητα το 2010)·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην προαναφερθείσα νέα ανακοίνωση, δεν γίνεται καμία αναφορά στην πρωτοβουλία EU Pilot, η οποία σύμφωνα με την ίδια την Επιτροπή, αποτελεί «μια καλά συγκροτημένη μέθοδο εργασίας»(6) που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή ως πρώτο βήμα για τον χειρισμό καταγγελιών σε περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία επί παραβάσει(7)· επισημαίνει ότι στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται καν ονομαστικά η πρωτοβουλία «EU Pilot» ούτε γίνεται μνεία στα δικαιώματα ή στην προστασία που παρέχεται στον καταγγέλλοντα στο πλαίσιο του EU Pilot· ως εκ τούτου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή, οι οποίες προηγούνται της διαδικασίας επί παραβάσει ή την αποκλείουν, δεν συμμορφώνονται στην περίπτωση αυτή προς τους κανόνες της διαφάνειας και της λογοδοσίας και επαφίενται αποκλειστικά και πλήρως στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής·

11.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το καθεστώς του συστήματος EU Pilot και να προσδιορίσει σαφώς το πλαίσιο και τους κανόνες εφαρμογής του, ούτως ώστε να καταστούν κατανοητοί για τους πολίτες·

12.  επισημαίνει τον αριθμό των κρατών μελών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «EU Pilot» (18 μέχρι τα τέλη του 2010) και το μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που περατώθηκαν μετά τον χαρακτηρισμό της απάντησης των κρατών μελών ως παραδεκτής (81% των υποθέσεων)· τονίζει τη σημασία της ποιότητας αυτών των εκτιμήσεων, τόσο από την άποψη έγκυρων και επαληθευμένων πληροφοριών όσο και από την άποψη της τήρησης των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου όπως καθορίζονται από το Δικαστήριο·

13.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η διακριτική ευχέρεια που εκχωρείται στην Επιτροπή από τις Συνθήκες όσον αφορά τον χειρισμό της διαδικασίας επί παραβάσει, πρέπει να σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου και της δικαιϊκής σαφήνειας, τις απαιτήσεις διαφάνειας και δημοσιότητας καθώς και την αρχή της αναλογικότητας, και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τον κύριο σκοπό της εν λόγω εξουσίας, ήτοι τη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης(8)·

14.  επισημαίνει τα ενθαρρυντικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι στο 88% των περιπτώσεων παράβασης που τέθηκαν στο αρχείο το 2010, «η υπόθεση δεν έφτασε ως το Δικαστήριο διότι τα κράτη μέλη επίλυσαν τα νομικού τύπου προβλήματα που επεσήμανε η Επιτροπή προτού καταστεί αναγκαίο να κινηθεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας παράβασης»· θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο ενδελεχής έλεγχος των ενεργειών των κρατών μελών, αφού ορισμένες αναφορές αφορούν προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και μετά την περάτωση ενός ζητήματος (βλέπε, για παράδειγμα, τις αναφορές 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 και 0947/2011)·

15.  τονίζει, συνολικά, ότι πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας και της αμοιβαιότητας στην επικοινωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν καταγγελίες, υποθέσεις παράβασης και άλλους μηχανισμούς επιβολής, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ο σκοπός των ερευνών, και ότι το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον μπορεί κάλλιστα να δικαιολογήσει την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου διακυβεύεται η ανθρώπινη υγεία και επαπειλείται μη αναστρέψιμη ζημία στο περιβάλλον·

16.  σημειώνει ότι, προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί το EU Pilot, η Επιτροπή δημιούργησε μια επιγραμμική βάση δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών· τονίζει για μία ακόμη φορά την έλλειψη διαφάνειας έναντι των καταγγελλόντων στο EU Pilot και επαναλαμβάνει το αίτημά του να του παρασχεθεί πρόσβαση στη βάση δεδομένων όπου συγκεντρώνονται όλες οι καταγγελίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί το ελεγκτικό του έργο έναντι του ρόλου της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·

17.  εκφράζει τη λύπη του για την παντελή έλλειψη ακόλουθων ενεργειών μετά το προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την 27η ετήσια έκθεση, και ιδίως μετά την έκκλησή του για διαδικαστική νομοθεσία υπό μορφή κανονισμού δυνάμει του άρθρου 298 ΣΛΕΕ στον οποίο θα προβλέπονται οι διάφορες πτυχές της διαδικασίας επί παραβάσει και της προκαταρκτικής διαδικασίας επί παραβάσει, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων, των δεσμευτικών προθεσμιών, του δικαιώματος ακρόασης, της υποχρέωσης αιτιολόγησης καθώς και του δικαιώματος κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και την εξασφάλιση της διαφάνειας·

18.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να προτείνει διαδικαστική νομοθεσία υπό μορφή κανονισμού δυνάμει της νέας νομικής βάσης του άρθρου 298 ΣΛΕΕ·

19.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την απάντηση της Επιτροπής στο αίτημα του Κοινοβουλίου για διαδικαστική νομοθεσία, στην οποία εκφράζει τις αμφιβολίες της για τη δυνατότητα έγκρισης οποιουδήποτε κανονισμού στο μέλλον βάσει του άρθρου 298 ΣΛΕΕ, λόγω της διακριτικής ευχέρειας που εκχωρείται στην Επιτροπή από τις Συνθήκες «για την οργάνωση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις σχετικές εργασίες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ»· είναι πεπεισμένο ότι μια τέτοια διαδικαστική νομοθεσία δεν θα περιόριζε με κανέναν τρόπο τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής αλλά θα διασφάλιζε απλώς ότι, κατά την άσκηση της εξουσίας της, η Επιτροπή θα τηρούσε τις αρχές για «ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη» όπως αναφέρεται στο άρθρο 298 ΣΛΕΕ και το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  επισημαίνει τη σημασία της διαφάνειας στις διαδικασίες επί παραβάσει, κυρίως από την άποψη της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να ελέγχει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αναλαμβάνει να «θέτει στη διάθεση του Κοινοβουλίου συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει ήδη από το στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής αλλά και, εφόσον ζητηθεί (...), [σχετικά με] τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται η διαδικασία επί παραβάσει», και προσδοκά ότι αυτή η ρήτρα θα εφαρμόζεται στην πράξη με καλή πίστη·

21.  επισημαίνει ότι η αναφορά αποτελεί το κατάλληλο μέσο που μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις επιχειρήσεις για την καταγγελία περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ αρχών των κρατών μελών σε διάφορα επίπεδα· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διαφάνεια των εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει ενημερώνοντας τους πολίτες εγκαίρως και καταλλήλως όσον αφορά τη συνέχεια που δίδεται στο αίτημά τους·

22.  τονίζει ότι οι πολίτες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό των αναφορών κυρίως για να αναφέρουν και να καταγγέλλουν τη μη συμμόρφωση των αρχών των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ, σε διάφορα επίπεδα· υπογραμμίζει, βάσει αυτών, τον καθοριστικό ρόλο της Επιτροπής Αναφορών ως αποτελεσματικό σύνδεσμο μεταξύ των πολιτών, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής·

23.  επικροτεί το ειδικό κεφάλαιο για τις αναφορές, το οποίο περιλαμβάνεται στην 28η ετήσια έκθεση, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, στο οποίο η Επιτροπή παραθέτει αναλυτικά τις νέες αναφορές που έχει λάβει· χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής κατά την οποία «οι αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οδήγησαν σε διαδικασίες παράβασης» σε πολλούς τομείς· τονίζει ότι, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι αναφορές δεν αφορούν παραβάσεις, παρέχουν στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή αξιόλογες πληροφορίες σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών·

24.  επισημαίνει τον σημαντικό αριθμό αναφορών που έχουν υποβληθεί για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις διαχείρισης αποβλήτων· υπενθυμίζει τα σημεία που τόνισε ο πρόεδρος της διάσκεψης της Επιτροπής για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, που διεξήχθη στις 15 Ιουνίου 2011, τα οποία αναφέρονταν στη συχνή απουσία ολοκληρωμένων εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην αδιαφορία για δημόσιες διαβουλεύσεις, και σε διάφορες άλλες ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων·

25.  υπενθυμίζει ότι η αρχική εντολή του Χάρτη ήταν να κωδικοποιήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες και ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν δηλώσει επισήμως σε επανειλημμένες ευκαιρίες ότι ο Χάρτης θεσπίζει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν εκ νέου την αναγκαιότητα του άρθρου 51 του Χάρτη και τα παροτρύνει να δηλώσουν μονομερώς ότι δεν θα περιορίζουν τα δικαιώματα των ατόμων στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους, με βάση τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου·

26.  τονίζει ότι, όταν οι πολίτες υποβάλλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναμένουν ότι θα προστατεύονται από τις διατάξεις του Χάρτη, ανεξάρτητα από το σε ποιο κράτος μέλος κατοικούν και κατά πόσο εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ· εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι παραπλανούνται σχετικά με το πραγματικό πεδίο εφαρμογής του Χάρτη· ως εκ τούτου, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διευκρινίζεται κατάλληλα η αρχή της επικουρικότητας και να διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου με βάση το άρθρο 51 του Χάρτη·

27.  τονίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναφορών που συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και ότι – όπως καθίσταται σαφές από την έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ιθαγένεια της ΕΕ αποτελούν σημαντική προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να αξιοποιούν πλήρως την εσωτερική αγορά· επισημαίνει ότι αυτή η ενισχυμένη αξιοποίηση από τους πολίτες μπορεί να απελευθερώσει το σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό της εσωτερικής αγοράς, και ως εκ τούτου, συνεκτιμώντας τις παρούσες οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη, επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες με στόχο την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα ·

28.  επιπλέον, τονίζει ότι οι πολίτες αισθάνονται εξίσου ότι παραπλανούνται εξίσου σχετικά με την εφαρμοσιμότητα του κοινοτικού δικαίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης μεταφοράς· επισημαίνει τη θλιβερή πραγματικότητα ότι οι πολίτες που δεν είναι σε θέση να επικαλεστούν ένα εφαρμοστέο κοινοτικό νόμο, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει μεταφερθεί ακόμα στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν μπορούν να καταφύγουν σε μηχανισμό έννομης προστασίας·

29.  προσυπογράφει την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι, όσον αφορά το παραδεκτό των αναφορών, τα πεδία δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευρύτερα των αρμοδιοτήτων της· υπογραμμίζει ότι η αντίληψη αυτή πρέπει να λειτουργεί ως βάση για τον χειρισμό των αναφορών από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή·

30.  υπενθυμίζει ότι οι μεμονωμένες καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων εξακολουθούν να αποτελούν τις πλέον σημαντικές πηγές για τον εντοπισμό παραβιάσεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια για την κίνηση των διαδικασιών επί παραβάσει· ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση πιο αποτελεσματικών και νομικά δεσμευτικών διοικητικών διατάξεων, οι οποίες θα καθορίζουν με ασφάλεια και αξιοπιστία τη διαδικαστική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του καταγγέλλοντα πολίτη ή της καταγγέλλουσας επιχείρησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τις διαδικασίες επί παραβάσει, μέσω των οποίων θα ενισχύεται κυρίως η θέση του μεμονωμένου καταγγέλλοντα·

31.  επικροτεί το νέο στοιχείο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 260 ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή, όταν προσφεύγει ενώπιον του Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής σε κράτος μέλος για καθυστερημένη μεταφορά μιας οδηγίας·

32.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιοποιήσει για λόγους αρχής το άρθρο 260, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης κάποιας υποχρέωσης που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που εκδόθηκαν σύμφωνα με νομοθετική διαδικασία·

33.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιήσει η Επιτροπή αυτήν τη δυνατότητα, σε συνδυασμό με όλα τα δυνατά μέσα για τη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής μεταφοράς της νομοθεσίας της Ένωσης από τα κράτη μέλη· θα πρέπει να κατονομαστούν όσοι υπολείπονται και δεν έχουν θέσει έγκαιρα σε εφαρμογή τη νομοθεσία·

34.  τονίζει το γεγονός ότι, μετά την έκδοση της παρούσας έκθεσης, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία σχετικά με το ζήτημα των επεξηγηματικών εγγράφων που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των συστατικών μερών μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο («πίνακες αντιστοιχίας»)· επισημαίνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να περιλάβουν στις οδηγίες μια αιτιολογική σκέψη που να δηλώνει ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να παραδίδει έναν πίνακα αντιστοιχίας, στη δεδομένη περίσταση που αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο·

35.  επισημαίνει ότι οι πίνακες αντιστοιχίας αποτελούν πολύτιμο εργαλείο καθώς δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να παρακολουθούν τη σωστή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από την πλευρά των κρατών μελών, διότι η σχέση μεταξύ μιας οδηγίας και των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων είναι συχνά ιδιαιτέρως πολύπλοκη και ορισμένες φορές δεν είναι δυνατό να ανιχνευθεί·

36.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη δημιουργία, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή πινάκων αντιστοιχίας του κοινοτικού δικαίου, και να προβεί σε διαφανή αξιολόγηση που θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αξιολόγηση της εφαρμογής του δικαίου αυτού σε επίπεδο κρατών μελών·

37.  διαπιστώνει ότι τα δικαστήρια των κρατών μελών διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και υποστηρίζει απεριόριστα τις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση και συντονισμό της νομικής κατάρτισης των νομικών, δικαστικών και διοικητικών αρχών, των ασκούντων νομικά επαγγέλματα, των στελεχών και των υπαλλήλων των εθνικών δημόσιων διοικήσεων καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0377.
(2) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 46.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0382.
(4) Τα άρθρα 258 και 260 ΣΛΕΕ καθορίζουν τις εξουσίες της Επιτροπής όσον αφορά την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά των κρατών μελών. Ειδικότερα, το άρθρο 258 ορίζει ότι η Επιτροπή «διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη» εφόσον κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών.
(5) Βλ. παράγραφο 7, στην οποία ζητείται μια «διαδικαστική νομοθεσία».
(6) Δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής όσον αφορά την πρωτοβουλία «EU Pilot» (SEC(2011)1626), σελ. 7.
(7) Βλ. την προαναφερθείσα έκθεση, σελ. 3. Βλ. το προαναφερθέν ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2010.
(8) Το Κοινοβούλιο δήλωσε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 ότι «η απόλυτη διακριτική ευχέρεια σε συνδυασμό με παντελή έλλειψη διαφάνειας είναι θεμελιωδώς αντίθετη με το κράτος δικαίου».


Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου
PDF 412kWORD 133k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον (2011/2308(INI))
P7_TA(2012)0443A7-0283/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας) και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους)(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη ή ΟΠΕ)(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα)(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (οδηγία για το πόσιμο νερό)(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (οδηγία για τα υπόγεια ύδατα)(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (όπως τροποποιήθηκε)(12), και την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2020(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (κανονισμός REACH)(14),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (εναρμονίζοντας την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης των Ηνωμένων Εθνών (GHS))(15),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (οδηγία για τα βιοκτόνα)(16),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso II)(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του τής 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου(18),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με το μη συμβατικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Επιτροπής(19),

–  έχοντας υπόψη το διαβιβαστικό σημείωμα της 26ης Ιανουαρίου 2012 από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που εφαρμόζεται στον τομέα του περιβάλλοντος σε έργα που αφορούν σχιστολιθικό φυσικό αέριο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885),

–  έχοντας υπόψη τις αναφορές 886/2011 (σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την πραγματοποίηση ερευνών και την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Βουλγαρία) και 1378/2011 (σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Πολωνία),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– Τμήμα Πολιτικής A: Οικονομική και Επιστημονική Πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο 2011: Επιπτώσεις της εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 11, 191, 192, 193 και 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0283/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ακόμη εκμετάλλευση εμπορικής κλίμακας στην ΕΕ και ότι το δυναμικό αποθεμάτων και ο ενδεχόμενος αντίκτυπος στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου δεν τυγχάνει πλήρους αποδοχής στην ΕΕ ή παγκοσμίως, καθιστώντας απαραίτητη ως εκ τούτου μια ενδελεχή εξέταση όλων των επιπτώσεων (στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την αλλαγή του κλίματος) προτού συνεχιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 όρισε ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλες μη συμβατικές πηγές φυσικού αερίου αποτελούν δυνητικά σημαντικές νέες πηγές εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στη γειτονία της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη υποκατάσταση του γαιάνθρακα και του πετρελαίου από το φυσικό αέριο θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανάλογα με τον κύκλο ζωής τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας βασικού φορτίου καθώς και για εφεδρική ενέργεια για ποικίλες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή και ότι η εν λόγω αξιοπιστία μειώνει τις τεχνικές προκλήσεις της εξισορρόπησης δικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό αέριο αποτελεί επίσης ένα αποτελεσματικό καύσιμο για θέρμανση/ψύξη και για πολυάριθμες ακόμα βιομηχανικές χρήσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του δυναμικού των μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων, του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και του μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα, η οριζόντια διάτρηση και η υδραυλική ρωγμάτωση, χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μόλις επί μία δεκαετία, και δεν θα πρέπει να συγχέονται με τις τεχνικές ενεργοποίησης φρεάτων που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη συμβατικών ορυκτών καυσίμων, λόγω του συνδυασμού των δύο εν λόγω τεχνικών και του βαθμού παρέμβασης που προϋποθέτουν,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της ΕΕ σε έναν νομικά δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αύξησης του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όποιες αποφάσεις σχετικά με την εκμετάλλευση των μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να εκτιμηθούν στο πλαίσιο τις ανάγκης για μείωση των εκπομπών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οδηγία (πλαίσιο) της ΕΕ για τη ρύθμιση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με τις χημικές ουσίες της ρωγμάτωσης και τους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την υδραυλική ρωγμάτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σημαντικές αναλύσεις και ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για περαιτέρω και συνεχή έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη και η διαφάνεια δεδομένων, δειγματοληψίας και δοκιμών εγγυώνται με καθοριστικό τρόπο τη διενέργεια έρευνας υψηλής ποιότητας με σκοπό την κανονιστική ρύθμιση που θα προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων περιλαμβάνει δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιαστική σημασία να εφαρμοσθεί η αρχή της προφύλαξης σε τυχόν μελλοντικές αποφάσεις για την εκμετάλλευση πόρων ορυκτών καυσίμων στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο από όλα τα στάδια της διαδικασίας εξερεύνησης και εκμετάλλευσης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Βουλγαρία, έχουν ήδη επιβάλει μορατόριουμ στην εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου δεν υπάγονται γενικά σε κάποια εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον παρά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που ενέχουν τέτοιου είδους έργα,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας σε όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της Ένωσης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία στη Γερμανία, τα καντόνια Fribourg και Vaud στην Ελβετία, καθώς και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ (Βόρεια Καρολίνα, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βερμόντ και περισσότερες από 100 τοπικές κυβερνήσεις) και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο (η Νότια Αφρική, το Κεμπέκ του Καναδά, η Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία) επί του παρόντος έχουν επιβάλει απαγόρευση ή μορατόριουμ στη χρήση της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την εξόρυξη πετρελαίου και σχιστολιθικού φυσικού αερίου ή άλλων «συμπαγών» σχηματισμών πετρωμάτων,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αριθμός κρατών μελών όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία και η Γερμανία εξετάζουν αυτή την περίοδο ένα μορατόριουμ στην εξερεύνηση και την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από σχιστόλιθο ή από άλλους «συμπαγείς» σχηματισμούς πετρωμάτων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη δεν υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης να συνάπτουν την κατάλληλη ασφάλιση, δεδομένου του υψηλού κόστους που συνδέεται με τα ατυχήματα στην εξορυκτική βιομηχανία,

Γενικό πλαίσιο – κανονιστική ρύθμιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και συνεργασία

1.  θεωρεί ότι με την αναφορά σε έρευνα και εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου εννοείται κάθε έρευνα και εξόρυξη μη συμβατικών υδρογονανθράκων που πραγματοποιείται με μεθόδους οριζόντιας γεώτρησης και υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλου όγκου στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων σε ολόκληρο τον κόσμο·

2.  τονίζει ότι, ανεξαρτήτως του αποκλειστικού δικαιώματος των κρατών μελών να εκμεταλλεύονται τους ενεργειακούς τους πόρους, σε οποιαδήποτε εκμετάλλευση των μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων πρέπει να διασφαλίζονται ίσοι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση, με πλήρη σεβασμό του σχετικού δικαίου της ΕΕ περί της ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος·

3.  εκτιμά ότι απαιτείται ενδελεχής ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την εξερεύνηση και την εξόρυξη μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την επικείμενη περάτωση μιας σειράς μελετών της Επιτροπής σχετικά με: τον εντοπισμό των κινδύνων, τον κύκλο ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις χημικές ουσίες, τα ύδατα, τη χρήση της γης και τις επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις αγορές ενέργειας της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν σύνεση στη συνέχιση της ενασχόλησής τους με αντισυμβατικά ορυκτά καύσιμα έως ότου ολοκληρωθεί η συνεχιζόμενη ρυθμιστική ανάλυση και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά όλες τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, κάτι που έχει καίρια σημασία για να μειωθεί ο κίνδυνος σε όλες τις επιχειρήσεις εξόρυξης·

4.  καλεί την Επιτροπή, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των μελετών της, να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, και να προτείνει, το ταχύτερο δυνατό και σύμφωνα με τις αρχές των Συνθηκών, τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, εάν χρειαστεί, νομοθετικών μέτρων·

5.  τονίζει ότι η εξόρυξη μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων (ΜΣΟΚ), όπως και η εξόρυξη συμβατικών ορυκτών καυσίμων, ενέχει κινδύνους· πιστεύει ότι οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να περιοριστούν μέσω προληπτικών μέτρων στα οποία συγκαταλέγονται ο κατάλληλος σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της βιομηχανίας και η συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και υποβολή αναφορών σε συνεχή βάση εντός ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου· θεωρεί καίριο, πριν από την έναρξη επιχειρήσεων ΜΣΟΚ, να απαιτείται ο υπολογισμός των βασικών επιπέδων φυσικής συγκέντρωσης μεθανίου και χημικών ουσιών στα υπόγεια ύδατα, στους υδροφόρους ορίζοντες και στα τρέχοντα επίπεδα ποιότητας του αέρα σε πιθανά σημεία γεώτρησης· θεωρεί, περαιτέρω, ότι η τακτική συμμετοχή των κατασκευαστών γνήσιων εξαρτημάτων (OEM) θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι ο ζωτικής σημασίας εξοπλισμός ασφάλειας και ο περιβαλλοντικός εξοπλισμός εξακολουθούν να λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, στοχεύοντας στην τήρηση των προτύπων ασφάλειας·

6.  επισημαίνει την προκαταρκτική αξιολόγηση από την Επιτροπή του νομικού πλαισίου της ΕΕ που ισχύει στον τομέα του περιβάλλοντος για την υδραυλική ρωγμάτωση· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να κάνει χρήση των εξουσιών της όσον αφορά την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των βασικών περιβαλλοντικών πράξεων της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή βασικών δεδομένων παρακολούθησης των υδάτων, τα οποία απαιτούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που έχει η πραγματοποίηση ερευνών και η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου, καθώς και για τα κριτήρια εκτίμησης του αντικτύπου της υδραυλικής ρωγμάτωσης στα αποθέματα υπόγειων υδάτων σε διαφορετικούς σχηματισμούς πετρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διαρροών, καθώς και του σωρευτικού αντικτύπου·

7.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων στο σύνολο της ΕΕ για πραγματοποίηση ερευνών και εξόρυξη μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή εναρμονισμένων διατάξεων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος σε όλα τα κράτη μέλη·

8.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, να εισαγάγει τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον εν λόγω τομέα και να αναλάβει τη δράση που είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση και την επέκταση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

9.  σημειώνει ότι το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, οι εκπομπές του οποίου πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη είτε στην οδηγία 2003/87/ΕΚ (ETS) είτε στην οδηγία αριθ. 406/2009/ΕΚ («απόφαση για τον επιμερισμό των προσπαθειών»)·

10.  τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της κανονιστικής ρύθμισης της εξερεύνησης και εξόρυξης ΜΣΟΚ –σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ – εξαρτάται εν τέλει από την προθυμία και τους πόρους των αντίστοιχων εθνικών αρχών· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς ανθρώπινες και τεχνικές δυνατότητες για έλεγχο, επιθεώρηση και εφαρμογή των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων μέσα από τη διεξαγωγή κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό των αρμόδιων εθνικών αρχών·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που έχουν αναλάβει αξιόπιστα ιδρύματα, ιδίως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για βέλτιστες πρακτικές που αφορούν κανονισμούς για το μη συμβατικό φυσικό αέριο και την υδραυλική ρωγμάτωση·

12.  ζητεί την εκπόνηση ευρωπαϊκού εγγράφου αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την υδραυλική ρωγμάτωση με βάση στιβαρή επιστημονική μηχανική πρακτική·

13.  καλεί τις εθνικές αρχές που έχουν δώσει άδεια για εξερεύνηση μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων να αναθεωρήσουν τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς που αφορούν την κατασκευή φρεάτων για συμβατικά ορυκτά καύσιμα και να ενημερώσουν τις διατάξεις που καλύπτουν τα χαρακτηριστικά της εξόρυξης ΜΣΟΚ·

14.  αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία είναι η κατ' εξοχήν υπεύθυνη για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση ατυχημάτων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την υδραυλική ρωγμάτωση στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη και να απαιτεί υποχρεωτική οικονομική ασφάλεια ή ασφάλιση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας· σε περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος, πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»· επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειώσει η βιομηχανία όσον αφορά τον καθορισμό υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας· δίνει έμφαση στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης της βιομηχανίας μέσω τακτικών επιθεωρήσεων από εκπαιδευμένους και ανεξάρτητους ειδικούς·

15.  ζητεί από τις εταιρείες ενέργειας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξόρυξης ΜΣΟΚ να επενδύσουν στην έρευνα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των τεχνολογιών ΜΣΟΚ· καλεί επιτακτικά επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα με έδρα στην ΕΕ να αναπτύξουν σχετικά συνεργατικά προγράμματα Ε&Α που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με την ασφάλεια και τους κινδύνους κατά την εξερεύνηση και παραγωγή ΜΣΟΚ·

16.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπως εκφράστηκε στο ψήφισμα της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με έναν χάρτη πορείας για μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα το 2050, ώστε να ασκηθεί πίεση για γρηγορότερη εφαρμογή της συμφωνίας των G-20 σχετικά με την κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα· θεωρεί ότι η εξερεύνηση και η εξόρυξη πηγών ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών πηγών, δεν πρέπει να επιδοτείται από δημόσιους πόρους·

17.  θεωρεί ότι οι αμοιβαίες συμφωνίες διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών σχετικά με ζημία στο περιβάλλον και στην υγεία ανθρώπων και ζώων, που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε γαιοκτήμονες που βρίσκονται κοντά σε φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σε φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών όπως ορίστηκαν στη Σύμβαση του Aarhus, στην οδηγία για την πρόσβαση σε πληροφορίες (2003/4/ΕΚ) και στην οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη·

Περιβαλλοντικές πτυχές της υδραυλικής ρωγμάτωσης

18.  αναγνωρίζει ότι η έρευνα και η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου είναι πιθανό να προκαλέσουν πολύπλοκες και πολύπλευρες αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον της περιοχής, ιδίως λόγω της τεχνολογίας υδραυλικής ρωγμάτωσης που χρησιμοποιείται, της σύνθεσης του υγρού ρωγμάτωσης, του βάθους και της κατασκευής των φρεάτων, και του εδάφους στην επιφάνεια·

19.  αναγνωρίζει ότι τα είδη των πετρωμάτων που υπάρχουν σε κάθε έκαστη περιφέρεια καθορίζουν τον σχεδιασμό και τη μέθοδο εξόρυξης· ζητεί υποχρεωτική διενέργεια βασικής ανάλυσης των υπόγειων υδάτων και γεωλογικής ανάλυσης της βαθιάς και ρηχής γεωλογικής δομής σε πιθανό σημείο εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου ή σχιστολιθικού πετρελαίου πριν από την αδειοδότηση, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων σχετικά με τυχόν παλαιότερες ή τρέχουσες εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή·

20.  τονίζει την ανάγκη να εκπονηθούν επιστημονικές μελέτες σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που έχουν, στην ανθρώπινη υγεία, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η μόλυνση των υδάτων που συνδέονται με τη ρωγμάτωση·

21.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ουσιαστική εφαρμογή στις εθνικές νομοθεσίες των διατάξεων για την εκτίμηση των επιπτώσεων της εξόρυξης στο περιβάλλον· τονίζει παράλληλα ότι κάθε εκτίμηση των επιπτώσεων πρέπει να διεξάγεται με ανοικτή και διαφανή διαδικασία·

22.  υπενθυμίζει ότι το επεξηγηματικό σημείωμα για την εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για τα έργα που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση μη συμβατικών υδρογονανθράκων (Ref. Ares (2011)1339393), που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής στις 12ης Δεκεμβρίου 2011, επιβεβαιώνει ότι η οδηγία 85/337/EΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2011/92/EΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) καλύπτει επαρκώς την έρευνα και εκμετάλλευση των μη συμβατικών υδρογονανθράκων· υπενθυμίζει ακόμα, ότι οποιαδήποτε μέθοδος υδραυλικής ρωγμάτωσης χρησιμοποιείται αποτελεί μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης συμβατικών και μη συμβατικών υδρογονανθράκων, που καλύπτονται από την ανωτέρω περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και από την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων·

23.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καλύπτουν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες της εξερεύνησης και της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, σχιστολιθικού πετρελαίου και μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα· επιμένει ότι οι πρότερες εκτιμήσεις επιπτώσεων στο περιβάλλον περιλαμβάνουν επιπτώσεις πλήρους κύκλου ζωής στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους, του νερού, στη γεωλογική σταθερότητα, στη χρήση της γης και στην ηχορρύπανση·

24.  ζητεί να συμπεριληφθούν έργα που περιλαμβάνουν υδραυλική ρωγμάτωση στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

25.  σημειώνει ότι υπάρχει κίνδυνος σεισμικών δονήσεων, όπως φάνηκε από τις εργασίες εξερεύνησης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Αγγλία· υποστηρίζει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της αγγλικής κυβέρνησης ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα σεισμικά και μικροσεισμικά πρότυπα·

26.  υπενθυμίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί ακόμα η βιωσιμότητα του σχιστολιθικού φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν ενδελεχώς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας εξόρυξης και παραγωγής προκειμένου να αποδεικνύεται η περιβαλλοντική της ακεραιότητα·

27.  θεωρεί σκόπιμο, στο πλαίσιο της ευθύνης, να φροντίσει ώστε να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης για τους φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου σε περιπτώσεις όπου, δεδομένου του χαρακτήρα της διαταραχής και των αντίξοων επιπτώσεών της, άλλων πιθανών αιτιών και άλλων συνθηκών, καθίσταται πιθανότερο οι εργασίες σχιστολιθικού φυσικού αερίου να αποτελούν την αιτία περιβαλλοντικής ζημίας·

28.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ώστε να συμπεριληφθούν ρητώς τα υγρά ρωγμάτωσης ως «επικίνδυνα απόβλητα» στο Παράρτημα ΙΙΙ της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ)·

29.  αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική ρωγμάτωση, με δεδομένο ότι το νερό αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο πόρο στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής υδρολογίας λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς υδάτινους πόρους, τις ανάγκες άλλων τοπικών χρηστών ύδατος και τις δυνατότητες επεξεργασίας των λυμάτων·

30.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ισχύοντα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ύδατα που χρησιμοποιούνται κατά την υδραυλική ρωγμάτωση, τηρούνται εξ ολοκλήρου, και ότι οι παραβάσεις τιμωρούνται ανάλογα·

31.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα ορίζει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη τα μέτρα που απαιτούνται για να αποτραπεί η υποβάθμιση της κατάστασης όλων των όγκων υπόγειων υδάτων, ακόμα και από σημειακές πηγές, όπως η εξερεύνηση και η εξόρυξη υδρογονανθράκων·

32.  καλεί τη βιομηχανία να λάβει, σε διαφανή συνεργασία με τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, τις τοπικές οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τις τοπικές κοινότητες, τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε επιδείνωσης της κατάστασης όλων των σχετικών υπογείων υδάτινων μαζών, προκειμένου να διατηρηθεί η καλή κατάσταση των υπόγειων υδάτων όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους και την οδηγία για την προστασία των υπογείων υδάτων·

33.  αναγνωρίζει ότι η υδραυλική ρωγμάτωση πραγματοποιείται σε βάθος πολύ κάτω από τους υδροφόρους ορίζοντες· κατά συνέπεια πιστεύει ότι, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις εξόρυξης διασχίζουν πηγές πόσιμου ύδατος, το κύριο μέλημα σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων είναι συχνά η ακεραιότητα των φρεάτων όσον αφορά την ποιότητα του περιβλήματος και της τσιμέντωσης, καθώς και την ικανότητα τους να αντιστέκονται στην υψηλή πίεση του υγρού που εγχέεται και σε μικρού μεγέθους δονήσεις του εδάφους·

34.  ζητεί να επιβληθεί γενική απαγόρευση της υδραυλικής ρωγμάτωσης σε ορισμένες ευαίσθητες και ιδιαίτερα απειλούμενες περιοχές, όπως π.χ. εντός και κάτω από καθορισμένες ζώνες προστασίας των πόσιμων υδάτων, καθώς και σε ανθρακωρυχεία·

35.  τονίζει ότι για την αποτελεσματική πρόληψη απαιτείται σταθερή παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης των υψηλότερων προτύπων και πρακτικών που ισχύουν για την κατασκευή και τη συντήρηση φρεάτων γεώτρησης· θεωρεί ότι εκθέσεις ολοκλήρωσης φρεάτων πρέπει να υποβάλλονται από τους φορείς εκμετάλλευσης στις αρμόδιες αρχές· υπογραμμίζει ότι τόσο η βιομηχανία όσο και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να φροντίσουν, σε όλα τα στάδια, να διεξάγεται τακτικός έλεγχος ποιότητας της ακεραιότητας του περιβλήματος και της τσιμέντωσης καθώς επίσης δειγματοληψία των υπόγειων υδάτων με βάση αναφοράς ώστε να ελέγχεται η ποιότητα του πόσιμου ύδατος, σε στενή συνεργασία με τις εταιρείες ύδρευσης· επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους πόρους και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε όλα τα επίπεδα·

36.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των βασικών δεδομένων ελέγχου των υδάτων τα οποία απαιτούνται για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της έρευνας και εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, και των κριτηρίων αξιολόγησης των επιπτώσεων της υδραυλικής ρωγμάτωσης στους υπόγειους ταμιευτήρες ύδατος στους διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διαρροών και σωρευτικών επιπτώσεων·

37.  συνιστά την κοινή εκπόνηση τυποποιημένων σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από τους φορείς εκμετάλλευσης, τις ρυθμιστικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη σύσταση εξειδικευμένων ομάδων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης·

38.  πιστεύει ότι η επιτόπια ανακύκλωση κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, παρέχει τον πιο ορθό από περιβαλλοντική άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων προς καθαρισμό· πιστεύει ότι αυτός ο τύπος ανακύκλωσης πρέπει να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν περισσότερο· απορρίπτει την έγχυση υδάτων αναρροής για διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα·

39.  ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των υπαρχόντων προτύπων επεξεργασίας λυμάτων και των υποχρεωτικών σχεδίων διαχείρισης των υδάτων από τους φορείς εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις εταιρείες ύδρευσης και τις αρμόδιες αρχές· τονίζει ωστόσο ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επεξεργασία των λυμάτων που προέρχονται από την υδραυλική ρωγμάτωση και ενδέχεται να ρυπαίνουν ποτάμια και ρεύματα· εκτιμά ότι, για τον σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εκπονήσουν μια πλήρη εκτίμηση των σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

40.  τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ φρεάτων γεώτρησης και πηγαδιών ύδρευσης·

41.  πιστεύει ότι πολλές από τις τρέχουσες διενέξεις για τα ΜΣΟΚ προέκυψαν εν μέρει από μια αρχική άρνηση της βιομηχανίας να αποκαλύψει τη χημική σύσταση των υγρών που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της υδραυλικής ρωγμάτωσης· επιμένει ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια, με θέσπιση της υποχρέωσης για πλήρη αποκάλυψη της σύνθεσης και των συγκεντρώσεων των χημικών συστατικών του υγρού ρωγμάτωσης και για πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία βάσει του κανονισμού REACH·

42.  θεωρεί ότι η σύναψη αμοιβαίων συμφωνιών εχεμύθειας για τη ζημία που προκαλείται στο περιβάλλον, στην υγεία των ανθρώπων και στην υγεία των ζώων, όπως αυτές που ισχύουν μεταξύ των ιδιοκτητών γης σε περιοχές κοντά σε φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και των φορέων εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, θα αντέβαινε στις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών βάσει της σύμβασης του Aarhus, της οδηγίας για την πρόσβαση σε πληροφορίες (2003/4/ΕΚ) και της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη·

43.  σημειώνει ότι τα πολλαπλά οριζόντια φρέατα σε μία επιφάνεια γεώτρησης ελαχιστοποιούν τη χρήση γης και τη διαταραχή του τοπίου·

44.  σημειώνει ότι ο όγκος παραγωγής των φρεάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζεται από απότομη μείωση έπειτα από παρέλευση δύο ετών, γεγονός που οδηγεί σε πολύ έντονες και συνεχείς γεωτρήσεις για τον εντοπισμό νέων φρεάτων· σημειώνει ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης, οι σταθμοί συμπυκνωτών και οι υποδομές αγωγών εντείνουν περαιτέρω τον αντίκτυπο που έχουν οι εργασίες σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη χρήση της γης·

45.  καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να αναπτύξουν αποθέματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου ή άλλων μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων να υποβάλουν εθνικά σχέδια στην Επιτροπή, στα οποία να εκθέτουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η εκμετάλλευση αυτών των αποθεμάτων συνάδει με τους εθνικούς τους στόχους για μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕ για τον επιμερισμό των προσπαθειών·

46.  αναγνωρίζει ότι οι συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις στον τομέα της υδραυλικής ρωγμάτωσης και της οριζόντιας γεώτρησης μπορεί να βοηθήσουν να βελτιωθεί η ασφάλεια των ΜΣΟΚ και να περιοριστούν οι δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις· ενθαρρύνει τη βιομηχανία να συνεχίσει τις προσπάθειες προόδου της τεχνολογίας και χρήσης των βέλτιστων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της ανάπτυξης πόρων ΜΣΟΚ·

47.  καλεί τις αρμόδιες εθνικές γεωλογικές υπηρεσίες να διενεργούν βασική σεισμική παρακολούθηση σε σεισμικά ευάλωτες περιοχές όπου έχει δοθεί άδεια για εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου, ώστε να διαπιστωθεί το υπόβαθρο σεισμικότητας, κάτι που θα επέτρεπε εκτίμηση της πιθανότητας και του δυνητικού αντίκτυπου που θα είχαν τυχόν επαγόμενοι σεισμοί·

48.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε ευνοϊκή σύγκριση ανάμεσα στην ισορροπία των αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σε εκείνη του άνθρακα εξαρτάται από μια υπόθεση ατμοσφαιρικού κύκλου ζωής εκατό χρόνων· εκτιμά ότι η ανάγκη κορύφωσης των παγκόσμιων εκπομπών έως το 2020 θα δικαιολογούσε ως πιο κατάλληλο τον έλεγχο για μικρότερη χρονική περίοδο, π.χ. 20 χρόνια· ζητεί περαιτέρω επιστημονική έρευνα για τις διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου ώστε να βελτιωθεί η δικαιολόγηση της ύπαρξης τέτοιων εκπομπών σύμφωνα με τις ετήσιες απογραφές των κρατών μελών και σύμφωνα με τους στόχους που υπάγονται στην απόφαση της ΕΕ για τον επιμερισμό των προσπαθειών·

49.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις ώστε να καταστεί η χρήση μηχανών καύσης για προετοιμασία, δηλαδή οι «πράσινες προετοιμασίες» υποχρεωτική για όλα τα φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, να περιοριστεί η διαδικασία καύσης μόνο σε περίπτωση ανησυχίας για την ασφάλεια και να απαγορευτεί αυστηρά ο αερισμός όλων των φρεάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου και πτητικών οργανικών ενώσεων που συνδέονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

Συμμετοχή του κοινού και τοπικές συνθήκες

50.  αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες γεώτρησης μπορεί να επιδεινώσουν τις συνθήκες διαβίωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, να λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω ζήτημα κατά τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών για την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων καθώς και να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο, ιδίως από τη βιομηχανία, μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, και από τις δημόσιες αρχές μέσω της εφαρμογής αυστηρών κανονισμών, για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τέτοιου είδους δραστηριότητες·

51.  ζητεί από τη βιομηχανία να επιδιώξει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και τη συζήτηση κοινών λύσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην κυκλοφορία, στην ποιότητα των δρόμων και στο θόρυβο, σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανάπτυξης·

52.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν πλήρως και να επιδιώκουν τη συμμετοχή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως κατά την εξέταση των αιτήσεων έκδοσης αδειών εξερεύνησης και εκμετάλλευσης· ζητεί, συγκεκριμένα, να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στις μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην υγεία των κατοίκων και στην τοπική οικονομία·

53.  πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η συμμετοχή του κοινού μέσω κατάλληλων εκστρατειών ενημέρωσης πριν από το στάδιο της εξερεύνησης και μέσω δημόσιας διαβούλευσης πριν από κάθε στάδιο εκμετάλλευσης και εξερεύνησης· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις επιπτώσεις, τις χημικές ουσίες και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και ως προς όλες τις επιθεωρήσεις και τα μέτρα ελέγχου ούτως ώστε να διασφαλισθεί η κατανόηση, η αποδοχή και η εμπιστοσύνη του κοινού στην κανονιστική ρύθμιση των εν λόγω δραστηριοτήτων·

54.  αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ΜΣΟΚ, απαιτείται πολύ καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της βιομηχανίας, των φορέων εκμετάλλευσης και του κοινού·

55.  επικροτεί, εν προκειμένω, το κονδύλιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012 που αφορά αυτού του είδους τον δημόσιο διάλογο και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση αυτή για να διασφαλίσουν την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών που κατοικούν σε περιοχές δυνητικής εκμετάλλευσης μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις τοπικές και εθνικές δομές διακυβέρνησής τους·

Διεθνείς πτυχές

56.  θεωρεί ότι η χρήση σχιστολιθικού φυσικού αερίου και άλλων ορυκτών καυσίμων πρέπει να συνάδει προς το άρθρο 2 της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η «σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα» και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική δέσμευση σε υποδομές ορυκτών καυσίμων, όπως το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, θα μπορούσε να καταστήσει ανέφικτο τον παραπάνω διεθνή στόχο·

57.  φρονεί πως η αυξημένη εξόρυξη και παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου παγκοσμίως θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση διαφευγουσών εκπομπών μεθανίου και ότι το συνολικό δυναμικό αύξησης της θέρμανσης του πλανήτη (GWP) λόγω του σχιστολιθικού φυσικού αερίου δεν έχει αξιολογηθεί· τονίζει λοιπόν ότι η εκμετάλλευση μη συμβατικών πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδέχεται να εμποδίσει την επίτευξη του έβδομου αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας (ΑΣΧ 7) του ΟΗΕ - που εξασφαλίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα - και να υπονομεύσει τις τελευταίες διεθνείς δεσμεύσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος που περιέχονται στη συμφωνία της Κοπεγχάγης· σημειώνει ότι η αλλαγή του κλίματος ήδη έχει αντίκτυπο κυρίως στις φτωχές χώρες· επιπλέον, τονίζει ότι πέρα από τις άμεσες συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον, οι επιπτώσεις της εξόρυξης μη συμβατικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου στη διαβίωση των ανθρώπων αποτελεί ιδιαίτερη απειλή, ιδιαίτερα για τις χώρες της Αφρικής όπου οι τοπικές κοινότητες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τους φυσικούς πόρους για τη γεωργία και την αλιεία·

58.  επιμένει ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία των ΗΠΑ στον τομέα της εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου· διαπιστώνει δε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου απαιτεί πολύ μεγάλες ποσότητες ύδατος, κάτι που ενδέχεται να καταστήσει δυσχερή την επίτευξη του ΑΣΧ 7 σχετικά με την πρόσβαση σε καθαρό νερό και την επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως στις φτωχές χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λειψυδρίας·

59.  υπογραμμίζει ότι η απόκτηση γης για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελεί βασικό κίνητρο για την υφαρπαγή γης στις αναπτυσσόμενες χώρες, πράγμα που μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τις αυτόχθονες κοινότητες ανά τον κόσμο, τους γεωργούς και τους φτωχούς ανθρώπους, από πλευράς πρόσβασης σε νερό, εύφορη γη και τροφή· σημειώνει ότι, έπειτα από την κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών αγορών το 2008, παρατηρήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μια αισθητή επιτάχυνση των επενδύσεων στις εξορυκτικές βιομηχανίες, από τους επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, με αποτέλεσμα να αυξηθούν περαιτέρω οι εξορυκτικές δραστηριότητες των εν λόγω βιομηχανιών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι όλες οι ευρωπαϊκές οικονομικές οντότητες πρέπει να δρουν πάντα με διαφανή τρόπο και σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τις τοπικές κοινότητες για ζητήματα που αφορούν τη μίσθωση και/ή την απόκτηση γης·

60.  διαπιστώνει ότι καθώς δεν είναι σαφές εάν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις έναντι των κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, η Επιτροπή έχει αναλάβει την εκπόνηση μιας σειράς μελετών οι οποίες θα είναι διαθέσιμες εντός του έτους· θεωρεί ότι τα συμπεράσματα που συνάγονται από τις λόγω μελέτες σχετικά με την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου και οι σχετικές συστάσεις πρέπει να λειτουργήσουν ως διδάγματα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στις αναπτυσσόμενες χώρες· ανησυχεί για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των εταιρειών πετρελαίου επί του περιβάλλοντος, της υγείας και της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην Υποσαχάρια Αφρική, δεδομένης της περιορισμένης δυνατότητας εφαρμογής και επιβολής των νόμων περί προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας σε ορισμένες χώρες της περιοχής αυτής· επιπλέον δηλώνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να ακολουθούν υπεύθυνα βιομηχανικά πρότυπα ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται·

61.  εκφράζει ανησυχία για τυχόν επενδύσεις ευρωπαϊκών εταιρειών σε πόρους μη συμβατικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου στις αναπτυσσόμενες χώρες·

62.  τονίζει δε ότι η ΕΕ οφείλει να τηρεί την υποχρέωσή της να διασφαλίζει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι, όταν η ΕΕ φιλοξενεί εταιρείες που επενδύουν σε εξορυκτικές δραστηριότητες, οφείλει να επηρεάζει τη συμπεριφορά τους προς περισσότερο βιώσιμες πρακτικές, δηλαδή να ενισχύει τα πρότυπα και τους κανονισμούς περί εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν για τις τράπεζες και τα ταμεία που τις χρηματοδοτούν επιβάλλοντας τις αρχές του Ισημερινού, τις αρχές περί υπεύθυνης επένδυσης, και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας·

63.  υπενθυμίζει ότι εκτός από τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου υπόκεινται επίσης στη δικαιοδοσία των χωρών στο χρηματιστήριο των οποίων έχουν εισαχθεί· θεωρεί ότι ο κανονισμός του κράτους καταγωγής πρέπει να παρέχει αποτελεσματικά μέσα για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις όπου υφίστανται ελλείψεις λογοδοσίας, με βάση το μοντέλο του νομοθετήματος των ΗΠΑ για διαφορές από αδικοπρακτική ευθύνη με αλλοδαπούς (United States Alien Tort Claims Acts)·

64.  διαπιστώνει ότι υπάρχουν πολλά μέσα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον αρνητικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των εξορυκτικών βιομηχανιών, όπως η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative), το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι κατευθυντήριες γραμμές που είναι προαιρετικές δεν επαρκούν για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της εξόρυξης·

65.  διαπιστώνει ότι οι λογιστικές οδηγίες και η οδηγία για τη διαφάνεια της ΕΕ είναι επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, γεγονός το οποίο αποτελεί ευκαιρία όσον αφορά την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς από τις εξορυκτικές βιομηχανίες·

66.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποδείξει νέες δυνατότητες ενίσχυσης και πιθανού τρόπους εφαρμογής των προτύπων ευθύνης των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα·

67.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ανά τον κόσμο, ορισμένες εταιρείες μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου λειτουργούν βάσει διαφορετικών προτύπων ασφαλείας· ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτήσουν από τις εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ να εφαρμόσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε όλες τις ανά τον κόσμο δραστηριότητές τους·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3.
(2) ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 9.
(3) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.
(4) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
(5) ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(7) ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ.17.
(8) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
(9) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(10) ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.
(11) ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 12.
(12) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
(13) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136.
(14) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(15) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ.1
(16) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
(17) ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0366.
(19) TREN/R1/350-2008 μέρος 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.


Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου
PDF 396kWORD 112k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου (2011/2309(INI))
P7_TA(2012)0444A7-0284/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 194, το οποίο ορίζει ότι η εφαρμογή των διατάξεών της που θεσπίζουν ενωσιακά μέτρα στον τομέα της ενέργειας γίνεται, μεταξύ άλλων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, ιδιαίτερα του άρθρου 192 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(5)· οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων(6)· οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας(7)· οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(8)· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων(9)· οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά(10)· οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες(11)· οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας(12)· οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)(13)· οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας(14)· και απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020(15),

–  έχοντας υπόψη τα από 4 Φεβρουαρίου 2011 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2011 για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050(16),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές κα την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0284/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η παγκόσμια ικανότητα υγροποίησης θα αυξηθεί από 380 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) το 2011 σε 540 bcm το 2020,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, τα κράτη μέλη δικαιούνται να καθορίζουν το δικό τους ενεργειακό μείγμα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά φυσικού αερίου όσον αφορά τη δυναμική και τις τιμές, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την υδραυλική ρωγμάτωση πρέπει να καταχωρίζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και δεν μπορούν να λάβουν έγκριση εκτός αν διασφαλιστεί ότι δεν προκαλούν ζημία στο περιβάλλον, ή ότι η εν λόγω ζημία είναι περιορισμένη (σύμφωνα με τον κανονισμό REACH),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη συμβατικό φυσικό αέριο στη μορφή συμπαγούς αερίου, σχιστολιθικού φυσικού αερίου και μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα συμβάλλει ήδη κατά περισσότερο από το ήμισυ στην παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη παράγεται πετρέλαιο από πετρελαιούχους σχιστόλιθους στην Εσθονία, ενώ στην παρισινή λεκάνη πραγματοποιήθηκε αναζήτηση πετρελαίου από σχηματισμούς σχιστόλιθων,

Ενεργειακές πτυχές
Εν δυνάμει πόροι

1.  διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων από την Αρχή Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ και από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, και ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν αποθέματα· αναγνωρίζει ότι, αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός σημαντικού αυτόχθονος ενεργειακού πόρου, η εξόρυξη του οποίου ενδέχεται όμως να μην είναι στο σύνολό της οικονομικά βιώσιμη· διαπιστώνει επίσης ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποθέματα πετρελαιούχου σχιστόλιθου και ότι άλλες πηγές μη συμβατικού πετρελαίου δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί σε ευρύτερη κλίμακα·

2.  πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη των πολιτικών θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πιο ακριβή, ενημερωμένα και περιεκτικά επιστημονικά δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη εξόρυξη και χρήση των πόρων σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαιούχου σχιστόλιθου χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υδάτινων πόρων πρέπει να εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια του εφοδιασμού· επικροτεί τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στην εκτίμηση του δυναμικού του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα εξερεύνησης, και αναλύοντας και αξιολογώντας την οικονομική, την ενεργειακή, τη βιομηχανική και άλλες πτυχές της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο εσωτερικό της·

Ενεργειακές αγορές

3.  επισημαίνει ότι η τεράστια άνθιση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ είχε ήδη σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αγορά φυσικού αερίου και στις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας ιδίως την αναδρομολόγηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προοριζόταν για την αγορά των ΗΠΑ· παρατηρεί ότι οι τιμές άμεσης παράδοσης στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, διευρύνοντας έτσι τη διαφορά τιμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η οποία δεσμεύεται από μακροχρόνιες συμβάσεις, και έχοντας παράλληλα αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και της βιομηχανίας της Ευρώπης·

4.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ, η εγχώρια παραγωγή στις ΗΠΑ προβλέπεται ότι θα καλύπτει το 46% του εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο έως το 2035·

5.  παρατηρεί ότι οι τιμές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνονται, γεγονός που αυξάνει τις προκλήσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα για την ΕΕ·

6.  διαπιστώνει ότι, καθώς η αγορά φυσικού αερίου καθίσταται όλο και περισσότερο παγκόσμια και διασυνδεδεμένη, η εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου θα αυξήσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και θα εξακολουθήσει, ως εκ τούτου, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές· επισημαίνει ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο θα βοηθήσει να ενισχυθεί η θέση των πελατών έναντι των προμηθευτών φυσικού αερίου και θα οδηγήσει, ως εκ τούτου, σε χαμηλότερες τιμές·

7.  επισημαίνει, από την άλλη πλευρά, ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών που αφορούν τη γεώτρηση και την αποθήκευση, τη μεταφορά και την επανεπεξεργασία φυσικού αερίου και υγρού ρωγμάτωσης, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τη βιομηχανία·

8.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου και της ανάπτυξης του καθορισμού των τιμών στους ενεργειακούς κόμβους στην Ευρώπη, να εξετάσει κατά την επόμενη συνεδρίαση του Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ τον πιθανό αντίκτυπο της παγκόσμιας εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην αγορά ΥΦΑ και την άρση τυχόν περιορισμών στο παγκόσμιο εμπόριο ΥΦΑ·

9.  τονίζει ότι, σε επίπεδο ΕΕ, η αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά τις λύσεις ενεργειακού μείγματος ισχύει για την εξερεύνηση σχιστολιθικού φυσικού αερίου και/ή τις εξορύξεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εξερεύνηση σχιστολιθικού φυσικού αερίου μπορεί να έχει διασυνοριακή διάσταση, ιδιαίτερα όταν η γεώτρηση πραγματοποιείται κοντά στα χερσαία σύνορα με άλλο κράτος μέλος ή όταν επηρεάζει τα υπόγεια ύδατα, την ατμόσφαιρα ή το έδαφος περισσότερων της μιας χωρών· ζητεί την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων σχετικά με την εξερεύνηση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, και ενδεδειγμένη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν και κατά τη διάρκεια παραχωρήσεων·

10.  παρατηρεί ότι η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου αυτήν τη στιγμή σημειώνει άνοδο, και ότι η Ευρώπη παραμένει μία από τις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ανάγκες εισαγωγής φυσικού αερίου· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη αναμένεται να μειωθεί, ενώ η ζήτηση θα ανέβει, αυξάνοντας τις εισαγωγές στα περίπου 450 bcm έως το 2035· αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου για τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και των προμηθευτών μεσομακροπρόθεσμα· έχει επίγνωση του ότι η παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ θα μπορούσε να προσφέρει σε ορισμένα κράτη μέλη την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν περαιτέρω τις πηγές εφοδιασμού τους σε φυσικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τρίτες χώρες· αναγνωρίζει ότι, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, υπάρχει πλέον διαθέσιμη μεγαλύτερη προσφορά ΥΦΑ για την Ευρώπη και ότι ο συνδυασμός αυξημένου εγχώριου εφοδιασμού με φυσικό αέριο και μεγαλύτερης διαθεσιμότητας ΥΦΑ παρέχει ελκυστικές επιλογές για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο·

11.  τονίζει, ωστόσο, ότι έχει ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων και πολιτικών που στοχεύουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού με μακροπρόθεσμη προοπτική, όπως η σημαντική αύξηση της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, με παράλληλη διασφάλιση επαρκών υποδομών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαφοροποίηση του εφοδιασμού και των οδών διαμετακόμισης και οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, διαμετακόμισης και κατανάλωσης, με βάση τη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποφυγή διακρίσεων σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη Ενέργειας και της τρίτης δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια·

12.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να παρουσιάσει, έως το τέλος του 2013, ανάλυση του μέλλοντος της παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου των ήδη προγραμματισμένων έργων υποδομής φυσικού αερίου (όπως τα έργα στο πλαίσιο του νότιου διαδρόμου), του αντικτύπου των νέων τερματικών εγκαταστάσεων ΥΦΑ, του αντικτύπου του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των ΗΠΑ (ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής ΥΦΑ), καθώς και του αντικτύπου από την ενδεχόμενη ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές· είναι της άποψης ότι η ανάλυση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει, και να έχει ως σημείο αφετηρίας, την υφιστάμενη κατάσταση της ανάπτυξης των υποδομών και τους στόχους 2020 της ΕΕ για το διοξείδιο του άνθρακα· τονίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

13.  τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την πλήρη αξιοποίηση της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις κοινότητες που γειτνιάζουν με παρόμοιες τοποθεσίες εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά αυτό τον στόχο, διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση και εφαρμογή των απαιτήσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά της ΕΕ για την ενέργεια και των προτάσεων που εμπεριέχονται στην δέσμη μέτρων για την ενεργειακή υποδομή, με σκοπό την εναρμόνιση και πλήρη ελευθέρωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών χονδρικής έως το 2014·

Μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από εκπομπές άνθρακα

14.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το φυσικό αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού συστήματος, όπως ορίζεται στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, διότι αποτελεί έναν γρήγορο, προσωρινό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα πριν από τη μετάβαση σε μια πλήρως βιώσιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον από τις σχετικές μελέτες αντικτύπου δεν προκύπτουν δυσμενείς επιπτώσεις είτε στο περιβάλλον και ιδίως στον υδροφόρο ορίζοντα, είτε στις γειτονικές κοινότητες·

15.  καλεί το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, με δεδομένη την απουσία συνολικών ευρωπαϊκών δεδομένων για το αποτύπωμα άνθρακα του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, να ολοκληρώσει ταχέως την ανάλυση για τον κύκλο ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την εξόρυξη και παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου με στόχο τον ορθό καταλογισμό τους στο μέλλον·

16.  παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– είναι μεταβλητές και χρειάζεται να υποστηρίζονται ή να εξισορροπούνται από αξιόπιστες και ευέλικτες ενεργειακές τεχνολογίες· εκφράζει την άποψη ότι το φυσικό αέριο – συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού φυσικού αερίου – θα μπορούσε να αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές για αυτόν τον σκοπό μεταξύ αρκετών άλλων λύσεων όπως οι αυξημένες διασυνδέσεις, η καλύτερη διαχείριση και ο έλεγχος του συστήματος μέσω ευφυών πλεγμάτων σε όλα τα επίπεδα δικτύου, η αποθήκευση ενέργειας και η διαχείριση της ζήτησης· αναγνωρίζει τη σημασία της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του φυσικού αερίου ως πηγής ενέργειας·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το οικονομικό σκέλος της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για το φυσικό αέριο προκειμένου να επιταχυνθεί η εξέλιξη και χρήση της εν λόγω τεχνολογίας· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην ευελιξία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο και, ως εκ τούτου, στον αντισταθμιστικό του ρόλο σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

18.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που μπορεί να αντληθούν από την εμπειρία και τις ρυθμίσεις των ΗΠΑ σε αυτό τον τομέα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από την αγορά και από τις αποφάσεις των κρατών μελών που θα ενεργούν στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

19.  καλεί τις δημόσιες αρχές να εκπονήσουν εκτίμηση περιφερειακού αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής ενέργειας, σχιστολιθικού φυσικού αερίου και άλλων υπόγειων πόρων, και έτσι να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία·

20.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) την εκπόνηση πλήρους επιστημονικής περιβαλλοντικής ανάλυσης για την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου και τον πιθανό αντίκτυπο των διαθέσιμων τεχνικών·

Βιομηχανικές και οικονομικές πτυχές του μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου
Βιομηχανικό περιβάλλον

21.  υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, στην ΕΕ, θα χρειαστεί να περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος κλάδος των υπηρεσιών αναπτύξει επαρκείς ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία και ότι αυτό ενδέχεται επίσης να συμβάλει σε υψηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών εταιρειών από την ΕΕ και τις ΗΠΑ με σκοπό να εφαρμοστούν «πράσινες προετοιμασίες» (green completions), βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και βιομηχανικές διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον με παράλληλη μείωση του κόστους· πιστεύει ότι οι προσδοκίες σχετικά με τον ρυθμό εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι ρεαλιστικές και ότι κάθε πιθανή εμπορική εξόρυξη θα πρέπει να ρυθμιστεί σταδιακά προκειμένου να αποφευχθούν οι οικονομικοί κύκλοι εξάρσεων-υφέσεων που θα είχαν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο·

22.  επισημαίνει ότι ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο είναι σημαντικό τόσο για τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε οι εταιρείες φυσικού αερίου να επενδύουν σε τόσο αναγκαίους τομείς όπως οι υποδομές και η έρευνα και ανάπτυξη, και να προληφθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά·

23.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου να εισαγάγουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στα γενικά συστήματα παιδείας και κατάρτισής τους, ούτως ώστε να προετοιμασθεί το αναγκαίο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό·

24.  επισημαίνει ότι η εξερεύνηση του δυναμικού του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου δεν αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη, και ότι έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση νέων πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου ως μέσο βελτίωσης της ενεργειακής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε διάφορες χώρες και περιοχές στην Ασία, τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Αυστραλία· τονίζει την ανάγκη να περιληφθεί το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο στον διμερή διάλογο της ΕΕ και τις διμερείς εταιρικές της σχέσεις με χώρες που ήδη εκμεταλλεύονται μη συμβατικούς πόρους ή ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση και/ή τη χρήση τους, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών·

25.  τονίζει την ανάγκη να παραμένουμε ανοικτοί σε όλες τις νέες μελλοντικές τεχνολογίες στον τομέα της ενεργειακής έρευνας· ζητεί περαιτέρω δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, ούτως ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα της βιώσιμης και ασφαλούς εκμετάλλευσης του μη συμβατικού φυσικού αερίου· ως εκ τούτου αναγνωρίζει τον ευρύτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία και η καινοτομία στον τομέα του φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στη βάση δεξιοτήτων και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

26.  επισημαίνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Αυστρία, όπου η βιομηχανία προτείνει τη χρήση υγρών ρωγμάτωσης που περιέχουν μόνο νερό, άμμο και άμυλο καλαμποκιού· προτείνει στα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν την πιθανότητα εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, ζητεί δε την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών και/ή πρακτικών που θα αμβλύνουν τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

27.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις για τη μείωση των διαφευγουσών εκπομπών μεθανίου σε όλα τα φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ·

Πλαίσιο αδειοδότησης

28.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισχυρό κανονιστικό καθεστώς και να εξασφαλίσουν τα αναγκαία διοικητικά και εποπτικά μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται από τους νόμους της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική προστασία· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότηττας κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει το ίδιο για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου·

29.  διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης άδειας εξερεύνησης για σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· επισημαίνει ότι σύμφωνα με την τελική έκθεση της 8ης Νοεμβρίου 2011 για το μη συμβατικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, που συντάχθηκε από την Επιτροπή, και με το διαβιβαστικό σημείωμα της 26ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το ενωσιακό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει εφαρμογή στα έργα εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ καλύπτει επαρκώς όλες τις πτυχές της αδειοδότησης, της αρχικής διερεύνησης και της παραγωγής φυσικού αερίου· επισημαίνει ωστόσο ότι η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου σε μεγάλη κλίμακα ενδέχεται να απαιτήσει ευρεία προσαρμογή όλης της υφιστάμενης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του REACH, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες της εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων· καλεί την Επιτροπή και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να ελέγξουν χωρίς καθυστέρηση και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να βελτιώσουν τα κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να προετοιμασθούν για ενδεχόμενη μελλοντική παραγωγή σε εμπορική κλίμακα στην Ευρώπη, καθώς και για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων·

30.  τονίζει τη σημασία της διαφανούς και ολοκληρωμένης διαβούλευσης με το κοινό, ιδίως στο πλαίσιο της εισαγωγής μιας νέας προσέγγισης στην εξερεύνηση για σχιστολιθικό φυσικό αέριο· επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά τη φάση της έγκρισης· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη νομοθεσία τους για να διαπιστώσουν εάν λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εν λόγω πτυχή, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus και των αντίστοιχων διατάξεων του δικαίου της Ένωσης·

31.  εκφράζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν έργα σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό αέριο πρέπει να υιοθετούν μια μονοαπευθυντική προσέγγιση έναντι της έγκρισης και χορήγησης άδειας και της εξέτασης της συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), που αποτελεί τη συνήθη πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη για όλα τα ενεργειακά έργα·

32.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε, στο πλαίσιο τροποποίησης της νομοθεσίας που αφορά τη χορήγηση αδειών εξερεύνησης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, να καθίσταται υποχρεωτική η έγκριση από τις ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές·

Κοινή γνώμη και βέλτιστες πρακτικές
Στάση της κοινής γνώμης

33.  έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών και ότι η αρνητική στάση συχνά είναι αποτέλεσμα έλλειψης πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης· ζητεί να υπάρξει καλύτερη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες που συνδέονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, υποστηρίζει δε τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τέτοιου είδους δραστηριότητες· καλεί επιτακτικά τις εταιρείες που εξετάζουν το ενδεχόμενο εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να παρέχουν, πριν από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητές τους, να διαβουλεύονται με τις τοπικές κοινότητες και τις τοπικές αρχές και να δημοσιοποιούν όλες τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν κατά την υδραυλική ρωγμάτωση, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων που χρησιμοποιούν, σε συνέχεια της εκτίμησης του σχηματισμού σχιστολιθικών κοιτασμάτων·

34.  εκτιμά ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ουσιώδης και έγκαιρη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων είναι μέσω της υποχρεωτικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υψηλού επιπέδου διαφάνειας, και δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα προτεινόμενα έργα σχιστολιθικού αερίου, ανεξαρτήτως διάρκειας και κλίμακας του έργου·

35.  διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να έρχονται σε επαφή και να οικοδομούν ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη δεν έχουν στην κυριότητά τους τους υπόγειους πόρους και, επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση πλαισίων, τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά για τη βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέπουν στις εθνικές και τοπικές κοινότητες να επωφελούνται από τους πόρους σχιστολιθικού φυσικού αερίου· καλεί επίσης τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού αερίου να θεσπίσουν υπεύθυνες πρακτικές στις κοινότητες και να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να καλύπτουν το κόστος οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης ζημίας ενδέχεται να προκαλέσουν·

36.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε έναν διαφανή και ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, κατά τη διάρκεια τόσο των πρότερων σταδίων όσο και των σταδίων παρακολούθησης, που θα βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και θα εξετάζει καταλλήλως το ζήτημα της διαρροής φυσικού αερίου και τον αντίκτυπο της εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στα υπόγεια ύδατα, το τοπίο, τη γεωργία και την τουριστική βιομηχανία· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 περιλαμβάνει κονδύλιο που προορίζεται για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων και άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ενθάρρυνση ενός τέτοιου διαλόγου· εκτιμά ότι αυτό πρέπει να οργανωθεί με ουδέτερο τρόπο και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών, των τοπικών κοινοτήτων, του ευρύτερου κοινού, των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ·

37.  τονίζει τη σημασία της διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου που συμμετέχουν στις δραστηριότητες σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαιούχου σχιστολίθου·

Βέλτιστες πρακτικές

38.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας, των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών κατά την παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου και της συνεχούς βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών, καθώς και της ελαχιστοποίησης δυσμενών επιπτώσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν αξιόλογα επίπεδα επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της βιομηχανίας· επικροτεί τις πρωτοβουλίες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) και των ενώσεων παραγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου για τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών στην εξερεύνηση και παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου·

39.  εκτιμά ότι οι ανησυχίες σχετικά με την ζημία που ενδέχεται να προκληθεί από την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου στα αποθέματα νερού μέσω της διαρροής από τα φρέατα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην εκμετάλλευση και κατασκευή των φρεάτων, ιδιαίτερα στη σωλήνωση, την τσιμέντωση και τη διαχείριση της πίεσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της πίεσης της τσιμεντωμένης σωλήνωσης, καθώς και υπερσύγχρονες καταγραφές για τη σύνδεση του τσιμέντου στη σωλήνωση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η μόνωσή της· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι αυτές οι πρακτικές θα ακολουθούνται στην εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων μέσω επί τόπου επιθεωρήσεων·

40.  τονίζει ότι, με την ανάπτυξη καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών βάσει αυστηρών κανονισμών, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των υπηρεσιών όχι μόνο θα βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, αλλά και θα αποκτήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα βελτιώσουν τις δυνατότητες εξαγωγών, δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων για το περιβάλλον που παρουσιάζει η εξερεύνηση για μη συμβατικό φυσικό αέριο· προτείνει, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις συστάσεις του εκτενούς εγγράφου αναφοράς του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες (ΒΔΤ) σχετικά με την υδραυλική ρωγμάτωση, μόλις θα είναι διαθέσιμο·

41.  επισημαίνει την ανάγκη για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικά πρότυπα και για τακτικές επιθεωρήσεις σε κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και πρέπει να εφαρμόζουν ανάκτηση αερίου, να δεσμεύουν τις διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου, καθώς και να επαναχρησιμοποιούν και να επεξεργάζονται τα λύματα· καλεί την ΕΕ να ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του σχιστολιθικού φυσικού αερίου για τη ρωγμάτωση θεσπίζοντας πρότυπα που θα υποχρεώνουν τις εταιρείες να δεσμεύουν μεθάνιο και άλλες εκπομπές αερίων ρύπων, όπως καθιερώθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (ΕPA)·

42.  καλεί επίσης τους φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου να διεξάγουν δοκιμές στα εγχώρια υδάτινα φρέατα που βρίσκονται κοντά στα δικά τους φρέατα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της παραγωγής και να δημοσιοποιούν στο κοινό τις πληροφορίες που αποκομίζουν με προσβάσιμο, κατανοητό και διαφανή τρόπο·

43.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι φορείς εκμετάλλευσης να προβαίνουν σε αναγέννηση και αποκατάσταση της χρησιμοποιούμενης γης και να υπάρχει μετεπιχειρησιακή παρακολούθηση με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους·

44.  ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Καναδά· ενθαρρύνει, ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών πόλεων και δήμων που έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό αέριο· τονίζει τη σημασία της μεταφοράς γνώσεων σχετικά με την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου από τη βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες·

45.  καλεί επιτακτικά τη βιομηχανία σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου να εφαρμόζει, σε ομοιόμορφη βάση, τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας, οπουδήποτε στον κόσμο και αν δραστηριοποιείται μια εταιρεία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να είναι κατάλληλοι για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες με έδρα στην επικράτεια της ΕΕ λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα· πιστεύει ότι η εταιρική ευθύνη θα πρέπει επίσης να αποτελεί κύρια κινητήρια δύναμη σε αυτόν τον τομέα και ότι τα καθεστώτα αδειοδότησης των κρατών μελών θα μπορούσαν, κατά τη χορήγηση των αδειών, να λαμβάνουν υπόψη διεθνή συμβάντα στα οποία εμπλέκονται εταιρείες, υπό τον όρο ότι τα συμβάντα αυτά συνοδεύονται από λεπτομερή εξέταση των γεγονότων·

46.  τονίζει τη σημασία της στήριξης και της συγχρηματοδότησης δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο να δημιουργηθούν ανεξάρτητες πλατφόρμες που απαρτίζονται από εκπροσώπους της βιομηχανίας και της επιστήμης με σκοπό την έκφραση απόψεων και την καθιέρωση πρακτικών που σχετίζονται με τις καθαρές τεχνολογίες εξόρυξης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

47.  υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά σε εργασίες που σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι πλήρως υπεύθυνες για όποια τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία προκαλέσουν· παροτρύνει την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον είναι αναγκαίο να παρουσιάσει προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθεί ρητά η υδραυλική ρωγμάτωση και άλλες δραστηριότητες σχετικές με την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, και να υποχρεωθούν οι φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου να παρέχουν υποχρεωτικά χρηματοοικονομική ασφάλεια ή απαιτήσεις ασφάλισης σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας που θα συνδέεται με τις δραστηριότητές τους, με στόχο την παροχή ασφάλειας δικαίου στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 64.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0430.
(3) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3.
(4) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40
(6) ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30
(7) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.
(8) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(9) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(10) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
(11) ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
(12) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
(13) ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ.17.
(14) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
(15) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136.
(16) COM(2011)0885.
(17) COM(2011)0658.


Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011
PDF 296kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011 (2011/2317(INI))
P7_TA(2012)0445A7-0240/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24, 227, 228, 258 και 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 202 παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0240/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 30 της Συνθήκης, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποκτήσει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτή Συνθήκη θεσπίζει επίσης τη νομική βάση για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών(1) τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση δημοσίων ακροάσεων για επιτυχημένες πρωτοβουλίες που έχουν εξασφαλίσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υποχρεωμένη να επανεξετάζει διαρκώς και, όπου είναι εφικτό, να ενισχύει τον ρόλο της, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη δημοκρατικών αρχών, ιδίως την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνήθη δραστηριότητά της η επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και άλλους φορείς προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως τη τήρηση του γράμματος και του πνεύματος της νομοθεσίας της ΕΕ·

Δ.  εκφράζει την ικανοποίηση του για τη δημιουργία της ενιαίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης για τους πολίτες που αναζητούν πληροφορίες ή επιθυμούν να καταθέσουν προσφυγή ή μήνυση μέσω της δικτυακής πύλης «Τα δικαιώματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»·

Ε.  επικροτεί τη νομολογία του Δικαστηρίου για την ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία στην απόφαση ERT τονίζει ότι τα όργανα των κρατών μελών δεσμεύονται από τα υπερισχύοντα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης, ακόμα κι αν επιθυμούν μέσω εθνικών μέτρων να περιορίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες που διασφαλίζονται από τη ΣΛΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες και κάτοικοι έχουν την εύλογη προσδοκία ότι τα ζητήματα που υποβάλλουν στην Επιτροπή Αναφορών θα βρουν λύση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία προσβλέπουν για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της Ένωσης και ειδικότερα για την προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος, της υγείας, της ελεύθερης κυκλοφορίας, της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και να είναι περισσότερο διαφανή προς τους πολίτες της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 998 αναφορές κρίθηκαν παραδεκτές, και ότι 649 από αυτές διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή για περαιτέρω έρευνα σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της Συνθήκης· καθώς και ότι 416 αναφορές κρίθηκαν μη παραδεκτές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών θα μπορούσε να είναι συμπληρωματική προς άλλα μέσα που τίθενται στη διάθεση των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ, όπως είναι π.χ. η δυνατότητα υποβολής αναφορών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη παραδεκτών αναφορών εξακολούθησε να είναι σημαντικός το 2011, γεγονός που υποδηλώνει για άλλη μία φορά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα όρια του πεδίου δράσης του όσον αφορά το δικαίωμα αναφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιώτες, τοπικές κοινότητες και εθελοντικά, φιλανθρωπικά και επαγγελματικά σωματεία είναι οι κατάλληλοι για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εφαρμόζεται σε αυτούς, και να επισημάνουν στους πολίτες τυχόν κενά που πρέπει να αναλυθούν ούτως ώστε να διασφαλισθεί η καλύτερη και πλέον συγκρίσιμη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση που περιέχεται στην παρούσα έκθεση, οι γερμανοί πολίτες εξακολουθούν να υποβάλλουν τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών, αν και αυτός μειώνεται αναλογικά, ακολουθούμενοι από τους ισπανούς και τους ιταλούς αναφέροντες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο δράσης, και ο τρόπος άσκησης, του δικαιώματος αναφοράς που παρέχεται σε όλους τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ βάσει της Συνθήκης διαφέρουν από τα άλλα μέσα προσφυγής που διαθέτουν οι πολίτες, όπως λόγου χάριν την υποβολή καταγγελιών στην Επιτροπή ή αναφορών στον Διαμεσολαβητή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την κρίση, επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να αγνοούν το δικαίωμα αυτό, γεγονός που ανησυχεί σοβαρά τους Ευρωπαίους πολίτες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικοί προβληματισμοί σε σχέση με τον γενικό θεματικό τομέα του περιβάλλοντος είναι η ελλιπής και συχνά άστοχη εφαρμογή από τα κράτη μέλη και τους φορείς τους σε υποεθνικό επίπεδο της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)(2) και της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα(3)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές στις οποίες καταγγέλλονται παραβιάσεις των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους εγείρουν συχνά προβληματισμούς για σοβαρές απώλειες βιοποικιλότητας ως αποτέλεσμα μεγάλων σχεδίων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε τόπους του δικτύου Natura 2000, καθώς και ότι οι αναφορές σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων έχουν αποκαλύψει σοβαρές περιπτώσεις ρύπανσης και έχουν εγείρει προβληματισμούς σχετικά με πιθανές επιπτώσεις διαφόρων σχεδίων στη βιωσιμότητα και την ποιότητα των υδάτινων πόρων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία ΕΠΕ τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση και ότι η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με θέματα αποβλήτων αποκαλύπτει σοβαρές ελλείψεις σε αρκετά κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας παραμένει ανεπαρκής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αυτό δεν θα επιλυθεί με αναθεώρηση αλλά με πιο αποτελεσματικό έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων στη νομίμως αποκτηθείσα ιδιοκτησία συνεχίζει να αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας για πολλές χιλιάδες άτομα, όπως καταδεικνύουν οι αναφορές που εξακολουθούν να λαμβάνονται σχετικά με το ζήτημα αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα αυτό από τις αρμόδιες αρχές δεν φαίνεται να υπάρξει ασφάλεια δικαίου ή εμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις ότι θα αποκατασταθούν οι διασυνοριακές αγορές κατοικίας, γεγονός που έχει σοβαρές συνέπειες για τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης, και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι το 2011 εκκρεμούσαν 70 αναφορές σχετικά με τον ισπανικό Ley de Costas, από τις οποίες 51 αναφορές προήρχοντο από ισπανούς πολίτες ή ομάδες ισπανών πολιτών και οι υπόλοιπες 19 από πολίτες άλλων εθνικοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προηγούμενη Ετήσια Έκθεσή της, η Επιτροπή Αναφορών εξετίμησε ιδιαίτερα τη συνεργασία με την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με τον χειρισμό των αναφορών και των καταγγελιών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει ζητήσει επανειλημμένως να τηρείται ενήμερη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με εξελίξεις που αφορούν εκκρεμούσες διαδικασίες επί παραβάσει, το θέμα των οποίων καλύπτεται επίσης από αναφορές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αναφορές γίνεται λόγος για κατάχρηση ή υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ, ενώ σε άλλες υπάρχουν ισχυρισμοί για εικαζόμενη δυσλειτουργία της διοίκησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων συμφερόντων εντός οργανισμών με μεγάλη επιρροή, ή γίνεται έκκληση για αλλαγές σε πολιτικές της ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις και τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι άνθρωποι εξαιτίας της κακής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όπως καταδεικνύεται από τις αναφορές, επιβεβαιώνονται από την Έκθεση της Επιτροπής 2010(4) για την Ιθαγένεια της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους εφόσον είναι πλήρως νόμιμα, την πρόσβαση σε δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες, θέματα οικογενειακού δικαίου και μαζικές απελάσεις με βάση την εθνοτική ή εθνική καταγωγή, όπως αυτές που πλήττουν τους Ρομά, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων διπλής φορολόγησης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και το 2011 υποβλήθηκε σημαντικός αριθμός αναφορών από πολίτες που τονίζουν τη σημασία της πρόληψης ανεπανόρθωτων απωλειών της βιοποικιλότητας σε σχέση με τόπους του δικτύου Natura 2000, καθώς και της διασφάλισης της προστασίας περιοχών που προσδιορίζονται στην οδηγία για τους οικοτόπους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση T-308/07 δέχτηκε την καταγγελία του αναφέροντος κατά της αποφάσεως της επιτροπής να κηρύξει μη παραδεκτή την αναφορά του και, μέσω αυτού, κατέστησε σαφές ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει βάσιμους λόγους για τον χαρακτηρισμό αναφορών ως μη παραδεκτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών είναι κυρίως αποτέλεσμα ταχύτητας και πληρότητας, αλλά ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τη βελτιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των αναφορών και τη συστηματοποίηση της διαδικασίας για την αξιολόγησή τους·

1.  επισημαίνει ότι οι αναφορές που ελήφθησαν το 2011συνέχισαν να επικεντρώνονται σε εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης και της εσωτερικής αγοράς, αντικατοπτρίζοντας τις απόψεις των πολιτών σχετικά με το κατά πόσον η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως μεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών και εφαρμόζεται από αυτά, παράγει πράγματι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και ανταποκρίνεται στο δίκαιο της ΕΕ·

2.  διαπιστώνει τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών και άλλων υποβολών από πολίτες που αναζητούν νομική και οικονομική αποκατάσταση για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ βάσει του άρθρου 227 της Συνθήκης και του άρθρου 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως, για παράδειγμα, αιτήματα για αναθεώρηση του υπολογισμού των συντάξεων σε εθνικό επίπεδο, για ακύρωση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από εθνικά δικαστήρια, για υποστήριξη προτάσεων για εκ νέου χάραξη των συνόρων της Ευρώπης, για επιβολή υποχρέωσης σε τράπεζες να χορηγήσουν προσωπικά δάνεια, κ.λπ.· στηρίζει στο έπακρο τη δράση που έχουν αναλάβει οι αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Κοινοβουλίου για την εξεύρεση λύσης σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω υποβολών από τους πολίτες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υποχρεώσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αλληλογραφία του με τους πολίτες·

3.  πιστεύει ότι ο ρόλος και οι ευθύνες της Επιτροπής Αναφορών θα ασκούνταν καλύτερα και ότι θα ενισχύονταν περισσότερο η προβολή, η αποτελεσματικότητα, η λογοδοσία και η διαφάνειά της, εάν βελτιωνόντουσαν τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να μπορεί να εγείρει στην Ολομέλεια ζητήματα που έχουν σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες, και εάν ενισχύονταν η αρμοδιότητά της να καλεί μάρτυρες, να διεξάγει έρευνες και να οργανώνει επί τόπου ακροάσεις·

4.  υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τις διαδικασίες για την οργάνωση δημόσιων ακροάσεων σχετικά με επιτυχείς Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η Επιτροπή Αναφορών συμμετέχει αυτόματα σε κάθε ακρόαση από κοινού με την επί της ουσίας επιτροπή με νομοθετική αρμοδιότητα για το σχετικό θέμα· θεωρεί ότι αυτό επιβεβαιώνει το ρόλο της ως το όργανο με τη μεγαλύτερη πείρα στις άμεσες επαφές με τους πολίτες, διασφαλίζοντας μια ενιαία διαδικασία για όλες τις επιτυχείς Πρωτοβουλίες Πολιτών· καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να αποσαφηνίσει τις σχετικές αρμοδιότητες της επιτροπής στο Παράρτημα VII, σημείο ΧΧ του Κανονισμού· τονίζει ταυτόχρονα, ότι πρέπει να εξηγηθεί σαφώς στους πολίτες η διαφορά μεταξύ μιας αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ και μίας Πρωτοβουλίας Πολιτών·

5.  επικροτεί την απόφαση του Κοινοβουλίου να αναπτύξει μια περισσότερο πρακτική και ορατή διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές στον ιστότοπό του που θα διευκολύνει, εντός των ορίων του άρθρου 227 της Συνθήκης, του άρθρου 202 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου και του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία υποβολής αναφορών, θα τους παρέχει πληροφόρηση και θα τους επιτρέπει να υποβάλλουν αναφορές σε ένα περιβάλλον περισσότερο φιλικό προς τον χρήστη και να υπογράφουν ηλεκτρονικά προς επίρρωση των αναφορών· εκτιμά ότι η εν λόγω πύλη πρέπει να παρέχει επίσης πρακτικούς συνδέσμους για άλλες μορφές προσφυγής που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό και εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μια σφαιρική επισκόπηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αναφορών ενώ ταυτόχρονα πρέπει να θεσπιστεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαδικασιών για τους φορείς δημόσιας διοίκησης με υπόδειγμα την πύλη CURIA, την επίσημη ιστοσελίδα όπου εμφανίζονται οι αποφάσεις του ΔΕΚ·

6.  επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να προωθεί και να υπερασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών χρησιμοποιώντας την πολιτική του επιρροή όσον αφορά υποθέσεις που υποβάλλονται στην επιτροπή και θεωρούνται παραδεκτές, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τις αντίστοιχες αρχές στο εσωτερικό των κρατών μελών της Ένωσης·

7. ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να ελέγξει τον αντίκτυπο της νομολογίας σχετικά με την υπόθεση ERΤ στην αξιοπιστία των αναφορών, καθώς και να εξετάσει ποια πραγματικά εμπόδια αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ένωσης που επιδιώκουν προδικαστικές αποφάσεις του ΔΕΚ, προκειμένου να λάβουν αξιόπιστη ερμηνεία των καίριων ζητημάτων ευρωπαϊκού δικαίου σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων·

8.  θεωρεί σημαντική την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών στη βάση της αμοιβαιότητας και, όπου είναι αναγκαίο, την ενθάρρυνση των αρχών των κρατών μελών να μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια·

9.  υπογραμμίζει την σημασία της συνεργασίας της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, και εκφράζει τη δυσαρέσκεια για την ολιγωρία ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή και επιβολή της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας·

10.  θεωρεί ότι η διαδικασία για την υποβολή αναφορών δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προς εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπών από τα κράτη μέλη αλλά πρέπει αντιθέτως να διέπεται από αντικειμενικότητα και να αντανακλά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

11.  επικροτεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και των υπηρεσιών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και επιβεβαιώνει εκ νέου την αποφασιστικότητά του να στηρίξει τον Διαμεσολαβητή κατά τον εντοπισμό περιπτώσεων κακοδιαχείρισης εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και συνακόλουθης προσφυγής κατά αυτών·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει στην Επιτροπή Αναφορών λεπτομέρειες και μια στατιστική ανάλυση των καταγγελιών από ευρωπαίους πολίτες που ερευνά, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους και του τόπου καταγωγής του καταγγέλλοντος·

13.  εκτιμά ότι, όσον αφορά τη λειτουργία των διαδικασιών επί παραβάσει, σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο και οι καταγγελίες προς την Επιτροπή τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης·

14.  εκφράζει την άποψη ότι, στο πλαίσιο αποστολών αντιπροσωπειών, ακριβέστεροι και έγγραφοι διαδικαστικοί κανόνες για την προετοιμασία εντός επιτροπής, για την υλοποίηση των αποστολών και ιδιαίτερα για την αξιολόγηση του περιεχομένου των αποστολών, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών·

15.  εκτιμά ότι η ορθή εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα σε όλα τα κράτη μέλη έχει τεράστια σημασία και καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων να δράσουν γρήγορα και αποφασιστικά·

16.  επαναλαμβάνει τις πολυάριθμες εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια της ΕΕ· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωση τους να διευκολύνουν τη χωρίς διακρίσεις είσοδο και διαμονή, μεταξύ άλλων και για ζευγάρια ομοφύλων και τα παιδιά τους, Ρομά και άλλες μειονοτικές ομάδες·

17.  υποστηρίζει ολόψυχα τον βασικό στόχο του ισπανικού νόμου για την παράκτια ζώνη (Ley de Costas), ότι δηλαδή το περιβάλλον των ισπανικών ακτών πρέπει να προστατευθεί από την υπερβολική ανάπτυξη, ούτως ώστε να διατηρηθεί για την άγρια χλωρίδα και πανίδα και τις μελλοντικές γενιές· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι ο νόμος αυτός εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τους αναφέροντες, και ειδικότερα για τους ισπανούς πολίτες· υποστηρίζει τις προσπάθειες αναφερόντων να επιλύσουν τα προβλήματα που περιβάλλουν τον νόμο και την εφαρμογή του, και σημειώνει ειδικότερα την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών να συστήσει ομάδα εργασίας προκειμένου να εξετάσει διεξοδικότερα το θέμα·

18.  εκτιμά ότι είναι προς το οικονομικό συμφέρον όλων να εξασφαλιστεί η άρση της νομικής αβεβαιότητας γύρω από ακίνητα που ενδέχεται να πληγούν από την ισπανική νομοθεσία για την παράκτια ζώνη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία της ισπανικής κυβέρνησης ότι προτίθεται να αναθεωρήσει τη νομοθεσία σχετικά με την παράκτια ζώνη με στόχο να καταστήσει συμβατή τη μελλοντική προστασία της ισπανικής παραλιακής ζώνης με την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και ότι θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων· προτρέπει την ισπανική κυβέρνηση να διασφαλίσει τα συμφέροντα εκείνων που απόκτησαν καλόπιστα ακίνητη περιουσία και των κοινοτήτων εκείνων που ανέκαθεν συμβίωναν αρμονικά με τη θάλασσα· προτρέπει, ειδικότερα, αυτές να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα της εφαρμογής του νόμου, προκειμένου να μην ενθαρρύνει αυθαίρετες, αναδρομικές ή ασύμμετρες αποφάσεις, αλλά αντιθέτως να διασφαλίζει τη δέουσα διαδικασία, το δικαίωμα έφεσης, κατάλληλη αποζημίωση και πρόσβαση σε πληροφορίες·

19.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί(5) ότι η νομοθεσία για την παράκτια ζώνη έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες ακινήτων και, παράλληλα, ανεπαρκείς επιπτώσεις για τους πραγματικούς δράστες της καταστροφής των ακτών, οι οποίοι είναι σε πολλές περιπτώσεις υπεύθυνοι για την υπέρμετρη αστική ανάπτυξη κατά μήκος των ακτών· προτρέπει την ισπανική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα διωχθούν δεόντως και θα υποχρεωθούν να πληρώσουν για τη ζημία που προκάλεσαν εκείνοι που με τις δόλιες πράξεις τους περιήγαγαν πάμπολλους πολίτες της ΕΕ σε μια απαράδεκτη κατάσταση αφού έχασαν ή κινδύνευσαν να χάσουν τα σπίτια τους·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα ενισχυθεί παρέχοντας σαφέστερες παραμέτρους όσον αφορά την ανεξαρτησία των μελετών εμπειρογνωμόνων, τις κοινές για την ΕΕ οριακές τιμές, ένα μέγιστο χρονικό πλαίσιο για τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικής δημόσιας διαβούλευσης, απαίτησης αιτιολόγησης των αποφάσεων, υποχρεωτικής αξιολόγησης των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων και ενός μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας·

21.  καλεί ακόμα την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή και την επιβολή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά από τα κράτη μέλη, καθώς και την καλύτερη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών·

22.  υπενθυμίζει τον μεγάλο αριθμό αναφερόντων, οι οποίοι στρέφονται στην Επιτροπή Αναφορών υποβάλλοντας μεμονωμένες καταγγελίες σχετικά με την οικογένεια και τη νεολαία στη Γερμανία γενικώς, και σχετικά με τις γερμανικές υπηρεσίες μέριμνας παιδιών και νέων ειδικότερα, και υπογραμμίζει τη βούληση της Επιτροπής Αναφορών να συμβάλλει εποικοδομητικά, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της ιδίας και εκείνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αποσαφήνιση των καταγγελιών μεταξύ αναφερόντων και αρχών· επισημαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει την εσωτερική αυτόνομη διαδικασία διαχείρισης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη·

23.  δεσμεύεται να καταστήσει τη διαδικασία αναφορών αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη, αμερόληπτη και με σεβασμό στα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών, προκειμένου η επεξεργασία των αναφορών να μπορεί να ανταποκριθεί σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και στα διαδικαστικά στάδια·

24.  τονίζει την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια κατά την επεξεργασία των αναφορών ακόμα και κατά την αλλαγή των κοινοβουλευτικών περιόδων και την επακόλουθη αλλαγή του προσωπικού·

25.  θεωρεί ότι η συμμετοχή των μελών του Κοινοβουλίου στις διερευνητικές αποστολές δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα κοινοβουλευτικής συμμετοχής αλλά και καθήκον έναντι των αναφερόντων·

26.  ζητεί, στην πορεία της βελτίωσης των εργασιών της επιτροπής, μια διαδικασία μετά τις διερευνητικές αποστολές, η οποία αφενός να διασφαλίζει το δικαίωμα του κάθε μέλους της διερευνητικής αποστολής να παρουσιάζει τα δεδομένα κατά τη δική του άποψη, αφετέρου να εγγυάται σε κάθε μέλος της επιτροπής τη δυνατότητα να συμβάλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τα συμπεράσματα που συνάγονται από την Επιτροπή Αναφορών·

27.  τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, παράλληλα με άλλα όργανα και φορείς όπως οι εξεταστικές επιτροπές, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, διαδραματίζει ανεξάρτητο και σαφώς καθορισμένο ρόλο ως σημείο επαφής για κάθε πολίτη ξεχωριστά·

28.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να ελέγξει σε ποιο βαθμό κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του Κανονισμού για την εφαρμογή αυτών των τυπικών προϋποθέσεων στη διαδικασία αιτήσεων·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις επιτροπές αναφορών τους και τους εθνικούς τους διαμεσολαβητές ή παρόμοιους αρμόδιους φορείς.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 (ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1).
(2) Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EE L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
(3) Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(4) Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (COM(2010)0603).
(5) Bλέπε ψήφισμα της 26ης Μαρτίου 2009, αιτιολογική σκέψη ΙZ και παράγραφος 17 (ΕΕ C 117 Ε της 6.5.2010, σ. 189.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου