Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 22. november 2012 - Strasbourg
Flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeriet efter denne bestand ***I
 Tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger vedrørende den fælles handelspolitik ***I
 Bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer ***I
 Fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer ***I
 Konventionen om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
 Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement
 Klimakonferencen i Doha (COP 18)
 Udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser
 Situationen i Gaza
 Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 EU's bestemmelser om gensidigt forsvar og solidaritet: politiske og operationelle dimensioner
 Cybersikkerhed og -forsvar
 Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks rolle i tilfælde af klimaskabte kriser og naturkatastrofer
 Forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan
 Fiskeri i lille målestok og ikke-industrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik
 Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension
 Valg til Europa-Parlamentet i 2014
 Menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død
 Situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine
 Situationen for indvandrere i Libyen

Flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeriet efter denne bestand ***I
PDF 302kWORD 55k
Beslutning
Konsolideret tekst
Bilag
Bilag
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. november 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeri efter denne bestand (COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))
P7_TA(2012)0446A7-0239/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0470),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0220/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. januar 2012(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0239/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. november 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om en flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeriet efter denne bestand

P7_TC1-COD(2011)0206


EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Laksehandlingsplanen, der blev vedtaget af Den Internationale Østersøfiskerikommission i 1997, udløb i 2010. De kontraherende parter i Kommissionen til Beskyttelse af Havmiljøet i Østersøområdet (Helcom) har opfordret Unionen til at udarbejde en langsigtet forvaltningsplan for østersølaksen.

(2)  Ifølge den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) er en række af laksebestandene i Østersøområdets floder uden for sikre biologiske grænser, og der bør udarbejdes en flerårig plan på europæisk niveau.

(3)  I henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) henhører havets biologiske ressourcer under den fælles fiskeripolitik under Unionens enekompetence. Selv om laks er en anadrom art, kan bevarelsen af de marine laksebestande i Østersøen ikke sikres, hvis der ikke træffes foranstaltninger med henblik på at beskytte disse bestandes liv i floderne. Sådanne foranstaltninger er derfor også omfattet af Unionens enekompetence for at sikre en effektiv bevarelse af marine arter i hele deres vandringscyklus, og de bør fastlægges i den flerårige plan.

(4)  I Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter(4) er laks opført som en art af EU-betydning, og foranstaltninger, der træffes i henhold til nævnte direktiv, bør udformes, så det sikres, at udnyttelsen heraf er forenelig med en gunstig bevaringsstatus. Det er derfor nødvendigt at sikre, at foranstaltninger til beskyttelse af laks, der træffes i henhold til denne forordning, er forenelige med de foranstaltninger, der træffes i henhold til nævnte direktiv. Et forbud mod fiskeri med flydeliner er også et vigtigt middel til forøgelse af laksebestandene, da det vil mindske udsmid af undermålslaks. [Ændring 1]

(5)  Formålet med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger(5) er at beskytte, bevare og forbedre vandmiljøet dér, hvor laksen tilbringer en del af sin livscyklus. Den flerårige forvaltningsplan for laks i Østersøen bør bidrage til, at målene i direktiv 2000/60/EF bliver nået. Foranstaltninger, der allerede stilles krav om i direktivet, som f.eks. vandområdeplaner, bør ikke gentages i denne forordning. Det er dog nødvendigt at sikre, at foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, koordineres med og hænger sammen med foranstaltninger, der træffes i henhold til ovennævnte direktiv om beskyttelse og forbedring af laksehabitater i indvand.

(6)  Det fastslås i handlingsplanen vedtaget på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002, at alle kommercielle bestande skal genoprettes til et niveau, der giver mulighed for at opnå et maksimalt bæredygtigt udbytte, senest i 2015. ICESDette har siden 1994 været et juridisk bindende krav i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention. HELCOM vurderer, at dette niveau for laksebestandene i Østersøområdets floder svarer til en smoltproduktion på mellem 60 % og 75 %80 % af den potentielle smoltproduktionskapacitet i de forskellige floder med vildlaks. Denne videnskabelige rådgivning bør danne grundlag for fastsættelse af målsætningerne og målene i den flerårige plan. [Ændring 2]

(6a)  Smoltproduktionskapaciteten er en grov indikator for sundhedstilstanden hos laksebestanden i en given flod. Før det er muligt at anvende smoltproduktion som en indikator, skal en række forudsætninger være på plads. Desuden påvirkes smoltproduktionen af en række faktorer, hvilket gør det vanskeligt at isolere sammenhængen mellem smoltproduktion og laksebestandens sundhedstilstand. Derfor bør den mængde hunlaks, der vender tilbage til en flod, anvendes som en brugbar anden indikator for laksebestandens sundhedstilstand. [Ændring 3]

(7)  Ifølge den videnskabelige rådgivning kan den genetiske forurening af laksebestandene i Østersøen føre til øget fiskeridødelighed og en nedgang i bestandene af naturligt hjemmehørende arter og i den genetiske evne til at modstå sygdomme og ændrede lokale miljøforhold. Bevarelsen af østersølaksebestandenes genetiske integritet og mangfoldighed spiller derfor en afgørende rolle i bestandenes bevarelse og bør være et mål i den flerårige plan.

(8)  Fiskeridødeligheden i hav og floder bør resultere i en bestandsstørrelse af vildlaks, som producerer det maksimalt bæredygtige udbytte i overensstemmelse med de fastlagte mål og frister. Fiskeridødeligheden i havet bør fastsættes på baggrund af rådgivning fra STECF.

(9)  For at sikre en mere effektiv gennemførelse af planen, og for at foranstaltningerne i højere grad er målrettet de særlige karakteristika, der gør sig gældende for de enkelte laksebestande i floderne, bør de pågældende medlemsstater have beføjelse til at fastsætte fiskeridødeligheden for laks, den samlede tilladte fangstmængde og visse tekniske bevarelsesforanstaltninger for deres floder i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i TEUF.

(10)  I forbindelse med vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til denne forordning skal medlemsstaterne opfylde deres internationale forpligtelser fuldt ud, navnlig deres forpligtelser i henhold til artikel 66 i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982(6), hvori det bl.a. fastslås, at stater, i hvis floder anadrome bestande har deres oprindelse, og andre berørte stater bør samarbejde om bevarelse og forvaltning af disse bestande.

(11)  Det bør sikres, at Kommissionen regelmæssigt vurderer tilstrækkeligheden og effektiviteten af medlemsstaternes foranstaltninger i forhold til målene og målsætningerne i den flerårige plan.

(12)  Ifølge den videnskabelige rådgivning kan udsætningsprocedurerneuhensigtsmæssige udsætningsprocedurer have en alvorlig indvirkning på den genetiske mangfoldighed af laksebestanden i Østersøen. Der er også fare for, at det store antal opdrættede fisk, der udsættes i Østersøen hvert år, indvirkerkunne indvirke vildlaksensvildlaksebestandenes genetiske integritet, og udsætningen bør således udfases. Betingelserne for udsætning bør derforPå den baggrund bør udsætning underkastes strengere kontrol. Derudover bør betingelserne for indsamling af genetisk materiale til avl og opdræt af lakseudsætningsmateriale såvel som betingelserne for udsætningsprocedurerne fastsættes i denne flerårige plan for at sikre, at udsætning ikke får negative følger for den genetiske mangfoldighed. [Ændring 4]

(13)  Den direkte udsætning i potentielle laksefloder betragtes under særlige forhold som en bevarelsesforanstaltning; da den kan genoprette selvbærende laksebestande, har den en positiv indvirkning på det samlede antal laks og fiskeriet, idet . Det bør udtrykkeligt anføres, at direkte udsætning, der opfylder disse betingelser, er støtteberettiget i henhold til artikel 38, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond(7).

(14)  Da udsætning af laks muligvis er obligatorisk i visse medlemsstater i dag, og for at give medlemsstaterne tid til at tilpasse sig disse krav, børAndre udsætninger af laks end udsætning og direkte udsætning bør imidlertid fortsatikke vedblive at være tilladt i en overgangsperiodeefter en periode syv år efter denne forordnings ikrafttrædenti år, hvis produktionen af vildlaksesmolt ved udgangen af den periode er nået op på 80 % af den potentielle smoltproduktionskapacitet i en given flod. Hvis det mål ikke nås, kan andre udsætninger af laks end udsætning og direkte udsætning fortsætte i yderligere ti år, når den pågældende medlemsstat har analyseret og fjernet årsagerne til, at målet ikke blev nået. Udsætning af laks er muligvis obligatorisk i visse medlemsstater i dag, og det er derfor nødvendigt at give medlemsstaterne tid til at tilpasse sig disse krav. [Ændring 5]

(15)  For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning overholdes, bør der vedtages specifikke kontrolforanstaltninger ud over de foranstaltninger, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik(8).

(15a)  For at nå frem til et bæredygtigt fiskeri bør tilliden og kommunikationsmetoderne mellem aktørerne forbedres. [Ændring 6]

(16)  Et betydeligt antal kystfartøjer, der fisker efter laks, har en længde på under 10 m. Kravet om at føre en fiskerilogbog i artikel 14 og kravet om forhåndsmeddelelse i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1224/2009 bør derfor udvides til at omfatte alle fartøjererhvervsfiskerfartøjer og servicefartøjer. [Ændring 7]

(17)  For at sikre, at laksefangster ikke fejlrapporteres som havørred og således unddrages en effektiv kontrol, er det nødvendigt at udvide forpligtelsen til at indsende forhåndsmeddelelser i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1224/2009 til også at omfatte alle fartøjer, der opbevarer havørred om bord.

(17a)  Medlemsstaterne bør styrke kontrol- og forhåndsmeddelelsessystemerne for fritidsfartøjer, der benyttes til sportsfiskeri og andre former for fiskeri, for at sikre et enkelt og effektivt system og fremme bæredygtigt fiskeri. [Ændring 8]

(17b)  Uanset artikel 14 i og bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger(9) bør der fastsættes et mindstelandingsmål for både havørred (Salmo trutta) og laks (Salmo salar) i ICES-underområde 22-32. [Ændring 9]

(18)  For at tilvejebringe bedre og mere videnskabelige data om laksebestanden bør elektrofiskeri tillades.

(19)  De seneste videnskabelige udtalelser viser, at rekreativt havfiskerifiskeri efter laks har en betydelig indvirkning på laksebestandene, selv om de tilgængelige data på dette område ikke er særlig præcise. Rekreativt fiskeri fra fartøjer, der opereres af virksomheder, der udbyder tjenester med henblik på at opnå en fortjeneste, kan potentielt tegne sig for en væsentlig del af fangsterne af østersølaks. For at sikre at den flerårige plan fungerer godt bør der derfor indføres en række særlige forvaltningsforanstaltninger med henblik på at kontrollere disse aktiviteterrekreative fiskeriaktiviteter. [Ændring 10]

(19a)  For at gøre det endnu lettere at indberette data bør der tilskyndes og ydes støtte til etablering af internetbaserede indberetningssystemer i og mellem medlemsstaterne. Oplysningerne om de indberettede fangster bør være offentligt tilgængelige. Dog bør det ikke oplyses, hvilken specifik fiskeplads en fangst kommer fra, for ikke at tilskynde fiskere til at koncentrere deres fangstaktiviteter om denne specifikke fiskeplads. [Ændring 11]

(20)  For at sikre en effektiv opfyldelse af målene i denne forordning og være i stand til at reagere hurtigt på ændringer af betingelserne for bestande bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår visse ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, jf. artikel 6, 7, 11 og 25. Disse beføjelser bør omfatte muligheden for at regulere fiskeridødeligheden i havet, at ændre fortegnelsen over floder med vildlaks og visse tekniske oplysninger i bilagene til denne forordning og at vedtage foranstaltninger til beskyttelse af bestandene i Østersøområdets floder, hvis medlemsstaterne ikke vedtager foranstaltninger i henhold til den beføjelse, der henvises til i betragtning 9, eller hvis de anses for at være ineffektive.

(20a)  Kommissionen bør sikre, at medlemsstaterne træffer de administrative eller strafferetlige foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå problemet med ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. [Ændring 12]

(21)  Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(22)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne om udsætning af laks i henhold til artikel 12 i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(10)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges en flerårig plan for bevarelse og forvaltning af laksebestanden i Østersøen (herefter »planen«).

Artikel 2

Anvendelsesområde

Planen finder anvendelse på erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri i Østersøen og i floder, der munder ud i Østersøen på medlemsstaternes område (herefter »de pågældende medlemsstater«). [Ændring 13]

     b) rekreativt fiskeri efter laks i Østersøen, hvor fiskeriet udøves fra servicefartøjer til rekreativt fiskeri. [Ændring 14]

Artikel 3

Definitioner

1.  Med henblik på denne forordning anvendes definitionerne i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik(11), artikel 2 i direktiv 2000/60/EF og artikel 4 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.  Endvidere forstås ved:

   a) »Østersøen«: ICES-underområde 22-32
   b) »floder i Østersøområdet«: floder, der munder ud i Østersøen, på medlemsstaternes område
   c) »laksebestanden i Østersøen«: alle laksebestande i Østersøen og i floderne i Østersøområdet, både vildlaks og opdrættet laks
   d) »flod med vildlaks«: en flod med selvbærende vildlaksebestande uden eller med begrænset udsætning af opdrættet laks som anført i bilag I
   e) »potentiel lakseflod«: en flod, der tidligere har haft en eller flere vildlaksebestande, og hvor der i øjeblikket ikke er nogen eller kun en begrænset naturlig reproduktion, og som har potentiale til genopretning af en selvbærende vildlaksebestand
   f) »potentiel smoltproduktionskapacitet«: laksesmolts produktionskapacitet beregnet for hver enkelt flod på grundlag af relevante flokspecifikke parametre
   g) »tekniske bevarelsesforanstaltninger«: foranstaltninger, der regulerer artssammensætningen og fangsternes størrelsessammensætning samt fiskeriets indvirkning på økosystemernes komponenter gennem fastsættelse af regler for anvendelse af fiskeredskaber og for deres struktur og begrænsning af adgangen til fiskeriområder
   h) »udsætning«: udsætning af laksesmolt eller opdrættet laks i tidligere livsstadier i floder med vildlaks
     ha) »rekreativt fiskeri«: uanset artikel 4, nr. 28, i forordning (EF) nr. 1224/2009, andre former for fiskeri end kommercielt fiskeri med anvendelse af enhver form for fiskerfartøjer og fiskeredskaber i kommercielt og ikkekommercielt øjemed [Ændring 15]
   i) »direkte udsætning«: udsætning af laksesmolt eller opdrættet laks i tidligere livsstadier i potentielle laksefloder
   j) »servicefartøj«: et fartøj, der opereres af et selskab, der udbyder tjenester, herunder tilvejebringelse af fiskeredskaber, transport og/eller vejledning med henblik på rekreativt fiskeri efter laks i Østersøen
   k) »samlet tilladt fangstmængde« (TAC): den mængde østersølaks, som hvert år kan fiskes og landes af bestanden.

KAPITEL II

MÅLSÆTNINGER

Artikel 4

Målsætninger

Planen har til formål at sikre:

   a) en bæredygtig udnyttelse af laksebestanden i Østersøen i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte
   b) opretholdelsen af den genetiske integritet og mangfoldighed af laksebestanden i Østersøen.

KAPITEL III

MÅL

Artikel 5

Mål for vildlaksebestande i floder

1.  I floder med vildlaks, hvor den potentielle smoltproduktionskapacitet er nået op på 50 % senest den ...(12), skal produktionen af vildlaksesmolt nå op på 75 %80 % af den potentielle smoltproduktionskapacitet i de enkelte floder senest den fem år ...(13)*. [Ændring 16]

2.  I floder med vildlaks, hvor den potentielle smoltproduktionskapacitet ikke er nået op på 50 % senest den ...(14), skal produktionen af vildlaksesmolt nå op på 50 % af den potentielle smoltproduktionskapacitet i de enkelte floder senest den ...(15)* og nå op på 75 % 10 år80 % senest den ...(16)**. [Ændring 17]

3.  10 årEfter ...*** skal produktionen af vildlaksesmolt opretholdes på mindst 75 %80 % af den potentielle smoltproduktionskapacitet i de enkelte floder med vildlaks. [Ændring 18]

4.  De pågældende medlemsstater kan fastsætte strengere mål for de enkelte floder med vildlaks, f.eks. mål, der er baseret på antallet af tilbagevendende gydefisk. [Ændring 19]

De pågældende medlemsstater forelægger og offentliggør dataopgørelser over det antal hunlaks, der vender tilbage til deres floder. [Ændring 20]

KAPITEL IV

FANGSTREGLER

Artikel 6

Fastsættelse af TAC for flodfiskeri

1.  Den årlige TAC for laksebestande i floder med vildlaks må ikke overstige et niveau, der svarer til den fiskeridødelighed, der er nævnt i stk. 2.

2.  Fiskeridødeligheden for laksebestande i floder med vildlaks fastsættes af de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med målene i artikel 5 og ekspertudtalelser fra STECF og ICES, og den revurderes jævnligt af disse organer, når der foreligger nye oplysninger, eller hvis flodens karakteristika har ændret sig. Medlemsstaterne tager i denne forbindelse højde for den potentielle smoltproduktionskapacitet, som ICES har beregnet for hver enkelt flod på grundlag af relevante flodspecifikke parametre, og den revurderes jævnligt af dette organ, når der foreligger nye oplysninger, eller hvis flodens karakteristika ændrer sig.

3.  De pågældende medlemsstater offentliggør fiskeridødeligheden i floder med vildlaks og den tilsvarende TAC for laks på den offentligt tilgængelige del af deres officielle websted oprettet i overensstemmelse med artikel 114 i forordning (EF) nr. 1224/2009 senest den ...(17) og ajourfører disse oplysninger hvert år.

4.  Kommissionen vurderer hvert tredje år foreneligheden og effektiviteten af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet i henhold til denne artikel, i forhold til de målsætninger og mål, der er fastsat i artikel 4 og 5. [Ændring 21]

5.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at fastsætte fiskeridødeligheden og/eller den tilsvarende TAC i floder med vildlaks og/eller lukke det pågældende fiskeri, hvis de berørte medlemsstater ikke offentliggør sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3 inden udløbet af de fastsatte frister.

6.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at fastsætte fiskeridødeligheden og/eller den tilsvarende TAC i floder med vildlaks og/eller lukke det pågældende fiskeri, hvis de af medlemsstaterne trufne foranstaltninger, efter en vurdering foretaget i henhold til stk. 4, skønnes ikke at være forenelige med de målsætninger og mål, der er fastsat i artikel 4 og 5, eller skønnes at væe utilstrækkelige for opfyldelsen af disse målsætninger og mål.

7.  Formålet med de foranstaltninger, som Kommissionen træffer, er at sikre, at målsætningerne og målene fastsat i artikel 4 og 5 opfyldes. Efter Kommissionens vedtagelse af den delegerede retsakt ophører medlemsstaternes foranstaltninger med at gælde.

Artikel 7

Fastsættelse af TAC for havfiskeri

1.  Den årlige TAC for laksebestande i havet må ikke overstige et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed på 0,1.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at regulere den i stk. 1 nævnte fiskeridødelighed i havet, når der er klare tegn på, at betingelserne for bestandene har ændret sig, og/eller at den eksisterende fiskeridødelighed ikke er tilstrækkelig til at nå målsætningerne i artikel 4.

3.  I tilfælde af pludselige sygdomsudbrud, kritisk lave overlevelsesrater for unglaks eller en uforudset udvikling træffer Rådet afgørelse om en TAC, der er lavere end den TAC, der svarer til den i stk. 1 nævnte fiskeridødelighed.

Artikel 8

ServicefartøjersRekreativt fiskeris udnyttelse af den nationale kvote [Ændring 22]

Laks fanget i havet fra servicefartøjer tilved rekreativt fiskeri og laks fra rekreativt kyst- og flodfiskeri modregnes i den nationale kvote. [Ændring 23]

KAPITEL IVa

MINDSTEMÅL FOR LANDET LAKS OG HAVØRRED

Artikel 8a

Uanset artikel 14 i forordning (EF) nr. 2187/2005bør mindstemålet for landet laks være 60 cm og mindstemålet for landet havørred være 50 cm i hvert af de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede ICES-underområder. [Ændring 26]

KAPITEL V

TEKNISKE BEVARELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 9

Medlemsstaternes foranstaltninger til beskyttelse af svage flodlaksebestande

1.  I floder med vildlaks, hvor den potentielle smoltproduktionskapacitet ikke er nået op på 50 % senest den ...(18), skal de berørte medlemsstater fastsætte, bevare, og om nødvendigt forbedre eksisterende, nationale tekniske bevarelsesforanstaltninger senest to år efter denne forordnings ikrafttrædenden ...(19)* . [Ændring 24]

2.  De tekniske bevarelsesforanstaltninger i stk. 1 baseres på flodspecifikke krav, således at de i tilstrækkelig grad kan bidrage til opfyldelsen af de målsætninger og mål, der er fastsat i artikel 4 og 5. Beslutningen om, hvor disse foranstaltninger skal iværksættes, baseres på de mest pålidelige tilgængelige oplysninger om laksens vandringsruter i havet.

Artikel 10

Foranstaltninger til beskyttelse af andre flodlaksebestande

Medlemsstaterne kan iværksætte nationale tekniske bevarelsesforanstaltninger for deres floder i Østersøområdet for at beskytte laksebestande i floder, der ikke er omfattet af artikel 9. Disse foranstaltninger skal medvirke til at nå målsætningerne og målene i artikel 4 og 5.

Kommissionen reviderer retningslinjerne for statsstøtte med henblik på at gøre det lettere for medlemsstaterne at yde kompensation for skader forvoldt af sæler og skarver. [Ændring 25]

Artikel 11

Kommissionens foranstaltninger

1.  Kommissionen vurderer hvert tredje år foreneligheden og effektiviteten af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet i henhold til artikel 9 og 10, navnlig når floder med vildlaks løber gennem flere medlemsstater, i forhold til de målsætninger og mål, der er fastsat i artikel 4 og 5. [Ændring 27]

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at fastsætte, hvilke tekniske foranstaltninger der er behov for, hvis de berørte medlemsstater ikke vedtager sådanne foranstaltninger i henhold til artikel 9 inden udløbet af den fastsatte frist, som løber fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at fastsætte, hvilke tekniske foranstaltninger der er behov for, hvis medlemsstaternes foranstaltninger, efter en vurdering foretaget i henhold til stk. 1, skønnes ikke at være forenelige med de målsætninger og mål, der er fastsat i artikel 4 og 5, eller skønnes utilstrækkelige for opfyldelsen af disse målsætninger og mål.

4.  Formålet med de foranstaltninger, som Kommissionen træffer, er at sikre, at målsætningerne og målene fastsat i artikel 4 og 5 opfyldes. Efter Kommissionens vedtagelse af den delegerede retsakt ophører medlemsstaternes foranstaltninger med at gælde.

KAPITEL VI

UDSÆTNINGER

Artikel 12

Udsætning

1.  Udsætning af laks må kun ske i floder med vildlaks. Antallet af udsatte smolt i de enkelte floder må ikke overstige flodens skønnede potentielle smoltproduktionskapacitet, når dette er nødvendigt for at forhindre udryddelse af den lokale bestand. [Ændring 28]

2.  Udsætning skal ske på en måde, der beskytter den genetiske mangfoldighed afog variabilitet hos de forskellige laksebestande i floderne under hensyntagen til de eksisterende fiskesamfund i de pågældende floder og i tilstødende floder, samtidig med at effekten af udsætningen maksimeres. Smolt skal komme fra den nærmest mulige flod med vildlaks. [Ændring 29]

2a.  Smolt til udsætning skal mærkes ved bortklipning af fedtfinnen. [Ændring 30]

3.  Kommissionen kan fastsættevedtager senest den ...(20) gennemførelsesretsakter som fastlægger nærmere bestemmelser for anvendelsen af denne artikel i form af gennemførelsesbestemmelser vedtaget i overensstemmelse med. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 28, stk. 2. [Ændring 31]

Artikel 13

Direkte udsætning

Direkte udsætning i potentielle laksefloder kan kun ske, såfremt:

   a) floden eller dens bifloder har vandveje med fri vandring, en passende vandkvalitet og et habitat med egnede reproduktions- og vækstbetingelser for laks [Ændring 32]
   b) formålet med den direkte udsætning er at genoprette eller øge en bæredygtig selvbærende vildlaksebestand
   c) der er fastlagt et program for overvågning og evaluering før og efter udsætningen
   d) der er fastlagt passende og tilstrækkelige bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der fremmer genopretningen af en selvbærende laksebestand i floden
   da) udsætning skal ske på en måde, der beskytter den genetiske mangfoldighed af de forskellige laksebestande i floderne under hensyntagen til de eksisterende fiskesamfund i udsætningsfloder og i tilstødende floder, samtidig med at effekten af udsætningen maksimeres [Ændring 34]
   db) smolt til udsætning skal mærkes ved bortklipning af fedtfinnen. [Ændring 35]

Princippet om, at forureneren betaler, skal være det ledende princip ved genopretning af vandveje. Direkte udsætning i henhold til stk. 1 anses også for en bevarelsesforanstaltning i henhold til artikel 38, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1198/2006. [Ændring 36]

Artikel 13a

Kønsmodne fisks og smolts oprindelse

Kønsmodne fisk og smolt skal om muligt stamme fra den samme flod med vildlaks, eller, hvis dette ikke er muligt, fra det nærmest mulige flodbækken med vildlaks. [Ændring 33]

Artikel 14

Overgangsperiode

Udsætninger af laks, der ikke sker i henhold til artikel 12 og 13, kan fortsætte indtil syv år efter denne forordnings ikrafttræden...(21) og skal evalueres omhyggeligt. Den gradvise udfasning skal ske flod for flod. Den skal administreres af medlemsstaternes lokale, regionale og/eller nationale organer, som også skal inddrage lokale aktører og gøre brug af deres kompetencer med hensyn til genoprettelse af levesteder og andre foranstaltninger. Juridisk bindende nationale beslutninger om anvendelsen af de økonomiske ressourcer, der i øjeblikket anvendes til udsætning, skal i stedet rettes mod at støtte fiskere, som risikerer at blive negativt påvirket af en udfasning. [Ændring 37]

KAPITEL VII

KONTROL OG HÅNDHÆVELSE

Artikel 15

Sammenhæng med forordning (EF) nr. 1224/2009

Kontrolforanstaltningerne i dette kapitel supplerer kontrolforanstaltningerne i forordning (EF) nr. 1224/2009, medmindre andet er fastsat i artiklerne i dette kapitel.

Desuden finder artikel 55, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009 samt artikel 64 og 65 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009(22) tilsvarende anvendelse på alt rekreativt fiskeri efter laks i Østersøen. [Ændring 38]

Artikel 16

Logbøger

Uanset artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal førere af EU-fiskerfartøjer af enhver længde, der er i besiddelse af en fiskeritilladelse for laks, og førere af servicefartøjer til rekreativt fiskeri og andre former for fiskeri føre en logbog over deres aktiviteter i henhold til bestemmelserne i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009. [Ændring 39]

Artikel 17

Forhåndsmeddelelser

Uanset den indledende sætning i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 meddeler førere af EU-fiskerfartøjer af enhver længde og af servicefartøjer, der opbevarer laks og/eller havørred om bord, straks efter afslutningen af fiskeriet flagmedlemsstatens kompetente myndighed de oplysninger, der er angivet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009. [Ændring 40]

Artikel 18

Tilladelser til særlige aktiviteter

1.  Servicefartøjer til rekreativt fiskeri skal have en særlig tilladelse til at fiske efter laks, der udstedes i henhold til bilag II til denne forordning.

2.  De pågældende medlemsstater opfører tilladelserne til særlige aktiviteter på fortegnelsen over fiskeritilladelser i den elektroniske database oprettet i henhold til artikel 116, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1224/2009. De registrerer desuden dataene om tilladelserne til særlige aktiviteter i det elektroniske valideringssystem, der henvises til i artikel 109 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 19

FangstopgørelseFangstopgørelser for rekreativt fiskeri [Ændring 41]

1.  Føreren af servicefartøjet tilFor alle typer rekreativt fiskeri gælder, at der skal udfyldeudfyldes en fangstopgørelse i henhold til bilag III og fremsende denen fangstrapport til den kompetente myndighed i servicefartøjets flagmedlemsstatflagmedlemsstaten den sidste dag i hver måned. [Ændring 42]

2.  Senest den 15. i hver måned registrerer den pågældende medlemsstat oplysningerne i fangstopgørelserne for den forrige måned i deres elektroniske database oprettet i henhold til artikel 116, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1224/2009 og i det elektroniske valideringssystem, der henvises til i artikel 109 i forordning (EF) nr. 1224/2009. De elektroniske data og fangstopgørelserne opbevares i tre år.

Artikel 20

Inspektion af landinger

Medlemsstaterne verificerer nøjagtigheden af oplysningerne i fangstopgørelserne ved hjælp af inspektion af landinger. Disse inspektioner af landinger skal omfatte mindst 10 %20 % af det samlede antal landinger. EU-Fiskerikontrolagenturet gennemfører effektive kontroller og tilskynder medlemsstaterne til at foretage mere fokuserede og målrettede inspektioner i områder, hvor der er mistanke om eller er blevet rapporteret om IUU-fiskeri. [Ændring 43]

Artikel 20a

Kontrol med rekreativt fiskeri

Kontrollen med det rekreative fiskeri i forbindelse med anvendelsen af denne forordning sker navnlig på grundlag af artikel 55 i forordning (EF) nr. 1224/2009 samt artikel 64 og 65 i forordning (EU) nr. 404/2011. [Ændring 44]

Artikel 21

Nationale kontrolhandlingsprogrammer

De nationale kontrolhandlingsprogrammer omhandlet i artikel 46 i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal desuden som minimum sikre:

   a) anvendelsen af tekniske bevarelsesforanstaltninger i henhold til kapitel V i denne forordning
   b) overholdelsen af reglerne om kvoteudnyttelse, tilladelse til aktiviteter og servicefartøjernes indsendelse af fangstopgørelser og rekreativt fiskeri med alle typer fiskeredskaber [Ændring 45]
   c) overvågningen af reglerne om udsætning og direkte udsætning.

KAPITEL VIII

DATAINDSAMLING

Artikel 22

Med henblik på indsamling af data kan den enkelte kohorte af unglaks i alle floder med vildlaks overvåges med elektrofiskeri inden smoltifikation.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter som fastlægger de nærmere betingelser for udøvelse af elektrofiskeri på grundlag af de seneste videnskabelige oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 28, stk. 2. [Ændring 46]

Artikel 22a

Kommissionen forelægger senest den …(23) Europa-Parlamentet og Rådet resultaterne af videnskabelige undersøgelser af rovdyrs, navnlig sælers og skarvers, indvirkning på laksebestanden i Østersøen. På grundlag af disse undersøgelsesresultater udarbejder Kommissionens en forvaltningsplan, der skal træde i kraft senest i 2016, for de rovdyrbestande, der indvirker på laksebestanden i Østersøen. [Ændring 47]

Artikel 22b

Senest den ...(24) fremsender Kommissionen resultaterne af videnskabelige undersøgelser af udsmid og bifangster af laks fra al relevant fiskeri i Østersøen til Parlamentet og Rådet. [Ændring 48]

KAPITEL IV

OPFØLGNING

Artikel 23

Medlemsstaternes indberetning

1.  De pågældende medlemsstater underretter Kommissionen om de tekniske bevarelsesforanstaltninger, der vedtages i henhold til kapitel V, og om deres opfyldelse af målene i artikel 5 i det tredje år efter denne forordnings ikrafttrædenden ...(25)* og herefter hvert tredje år. [Ændring 49]

2.  De pågældende medlemsstater underretter Kommissionen om gennemførelsen af denne forordning og om opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 5, i ...(26) og herefter hvert sjette årtredje år. Medlemsstaternes rapport skal navnlig omfatte oplysninger om følgende:

[Ændring 50]

   a) udviklingen af det nationale fiskeri, herunder fordelingen af fangster mellem åbne farvande, kystfarvande og floder og mellem erhvervsfiskere, virksomheder, der opererer servicefartøjer til rekreativt fiskeri, og andre fritidsfiskere
   b) for hver flod med vildlaks, produktionen af unglaks og laksesmolt og det bedste tilgængelige skøn over den potentielle smoltproduktionskapacitet
   c) for hver vildlaksebestand i floder, den tilgængelige genetiske information
   d) udsætning og direkte udsætning af laks
   e) gennemførelsen af det nationale kontrolhandlingsprogram omhandlet i artikel 46 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 24

Evaluering af planen

Kommissionen vurderer på grundlag af medlemsstaternes indberetning, jf. artikel 23 i denne forordning, og videnskabelig rådgivning forvaltningsforanstaltningernes indvirkning på laksebestanden i Østersøen og på fiskeriet efter denne bestand i året efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter.

KAPITEL X

ÆNDRINGER AF BILAG

Artikel 25

Ændringer af bilag

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at ændre fortegnelsen over floder med vildlaks i bilag I med henblik på at ajourføre den med de nyeste videnskabelige oplysninger.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at ændre bilag II og III med henblik på at sikre en effektiv kontrol.

KAPITEL XI

PROCEDUREBESTEMMELSER

Artikel 26

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel anførte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter, jf. artikel 6, 7, 11 og 25, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.  Den i artikel 6, 7, 11 og 25 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, 7, 11 og 25, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 27

Tilbagekaldelse af beføjelser

Har en medlemsstatmedlemsstaterne ikke fastlagt eller offentliggjort foranstaltningerne i artikel 6 eller 11 inden for den fastsatte frist, eller er disse foranstaltninger utilstrækkelige og/eller ineffektive på grundlag af vurderingen i artikel 6, stk. 4, eller artikel 11, stk. 1, tilbagekalder Kommissionen den pågældende medlemsstats beføjelse som omhandlet i artikel 6 eller 11. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer den i den pågældende afgørelse anførte delegerede beføjelse til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på en senere heri fastsat dato. [Ændring 51]

Artikel 28

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, nedsat ved artikel 30 i forordning (EF) nr. 2371/2002. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

KAPITEL XII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 29

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den ...

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

Formand

På Rådet vegne

BILAG I

FLODER MED VILDLAKS I ØSTERSØEN

Finland

-  Simojoki

Finland/Sverige

-  Tornionjoki/Torneälven

Sverige

-  Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Estland

-  Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Letland

-  Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka

Letland/Litauen

-  Barta/Bartuva

Litauen

-  Vandløbsoplandet Nemunas (Zeimena)

BILAG II

MINIMUMSOPLYSNINGER TIL TILLADELSER TIL SÆRLIGE AKTIVITETER

1.  FARTØJSDATA

Fartøjets navn(27)

Flagstat

Registreringshavn (navn og national kode)

Udvendig mærkning

Internationalt radiokaldesignal (IRCS(28))

2.  TILLADELSESINDEHAVER, FARTØJSEJER OG FARTØJSFØRER(29)

Den fysiske eller juridiske persons navn og adresse

3.  FARTØJETS KARAKTERISTIKA

Maskineffekt (kW)(30)

Tonnage (GT)

Længde overalt

4.  FISKERIBETINGELSER

1.  Udstedelsesdato

2.  Gyldighedsperiode

3.  Betingelser for tilladelsen, herunder i givet fald vedrørende arter, områder og fiskeredskaber

BILAG III

FANGSTOPGØRELSER

De pågældende medlemsstater skal udfylde en fangstopgørelse i form af en officiel formular for deres servicefartøjer til rekreativt fiskeri. Denne formular skal som minimum omfatte følgende oplysninger:

   a) referencenummer for tilladelsen til særlige aktiviteter udstedt i henhold til artikel 18
   b) navnet på den fysiske eller juridiske person, der er indehaver af tilladelsen til særlige aktiviteter udstedt i henhold til artikel 18
   c) føreren af servicefartøjets navn og underskrift
   d) dato og tidspunkt for afrejse fra og ankomst til havn og fangstrejsens varighed
   e) sted og tidspunkt for landing pr. fangstrejse
   f) anvendte fiskeredskaber
   g) mængden af landet fisk pr. art og pr. fangstrejse
   h) mængden af udsmid pr. art og pr. fangstrejse
   i) fangstområde pr. fangstrejse udtrykt i statistiske ICES-rektangler.

(1) EUT C 68 af 6.3.2012, s. 47.
(2) EUT C 68 af 6.3.2012, s. 47.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 22.11.2012.
(4) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
(5) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
(6) EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1.
(7) EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.
(8) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.
(9) EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1.
(10) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(11) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
(12)* Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(13)** Dato syv år efter denne forordnings ikrafttræden.
(14)* Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(15)** Dato fem år efter denne forordnings ikrafttræden.
(16)*** Dato 12 år efter denne forordnings ikrafttræden.
(17)* Dato et år efter denne forordnings ikrafttræden.
(18)* Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(19)** Dato to år efter denne forordnings ikrafttræden.
(20)* Dato tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
(21)* Dato ti år efter denne forordnings ikrafttræden.
(22) EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1.
(23)* Dato tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
(24)* Dato tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
(25)** Dato et år efter denne forordnings ikrafttræden.
(26)* EUT: Indsæt venligst året tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
(27) For navngivne fartøjer.
(28) For fartøjer, der skal have et IRCS.
(29) Angives for hver relevant person.
(30) Jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 (EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1).


Tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger vedrørende den fælles handelspolitik ***I
PDF 448kWORD 67k
Beslutning
Konsolideret tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. november 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (COM(2011)0349 - C7-0162/2011 - 2011/0153(COD))
P7_TA(2012)0447A7-0096/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0349),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0162/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0096/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. november 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger [Ændring 1]

P7_TC1-COD(2011)0153


EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  En række grundforordninger vedrørende den fælles handelspolitik foreskriver, at retsakter vedtages på grundlag af de procedurer, som er fastlagt i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2).

(2)  Der er behov for en gennemgang af gældende retsakter, som ikke blev tilpasset forskriftsproceduren med kontrol inden Lissabontraktatens ikrafttræden, med henblik på at sikre sammenhæng med bestemmelserne i traktaten. Det er i visse tilfælde hensigtsmæssigt at ændre sådanne retsakter for at tillægge Kommissionen delegerede beføjelser, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Det er i nogle tilfælde også hensigtsmæssigt at anvende bestemte procedurer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(3). [Ændring 2]

(3)  Følgende forordninger bør derfor ændres:

   - Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande(4)
   - Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel(5)
   - Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler(6)
   - Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 af 25. april 2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater(7)
   - Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 af 22. oktober 2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation(8)
   - Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler(9)
   - Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 af 21. januar 2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova samt om ændring af forordning (EF) nr. 980/2005 og Kommissionens afgørelse 2005/924/EF(10)
   - Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007(11) [Ændring 3]
   - Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan(12).
   - Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces(13). [Ændring 4]

(4)  Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt, at procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse, ikke påvirkes af denne forordning ‐

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordningerne i bilaget tilpasses hermed til artikel 290 i TEUF i henhold til bilaget eller til de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 182/2011. [Ændring 5]

Artikel 2

Henvisninger til bestemmelser i de forordninger, der er omhandlet i bilaget, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som ændret ved denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning påvirker ikke de procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er fastsat i de forordninger, der er omhandlet i bilaget, og som er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

Formand

På Rådet vegne

BILAG

Liste over forordninger under den fælles handelspolitik, som tilpasses til artikel 290 i TEUF eller til de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 182/2011.

1.  Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande(14)

For at sikre, at ordningen til forvaltning af importen af visse tekstilvarer fungerer hensigtsmæssigt, jf. forordning (EØF) nr. 3030/93, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår nødvendige ændringer af bilagene til nævnte forordning. Endvidere bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af nævnte forordning i henhold til forordning (EU) nr.182/2011.

I forordning (EØF) nr. 3030/93 foretages følgende ændringer:

-1)  I hele forordning (EØF) nr. 3030/93 erstattes henvisninger til »artikel 17« med henvisninger til »artikel 17, stk. 2«. [Ændring 7]

-1a)  Som betragtning 15a og 15b indsættes:"

for at sikre, at ordningen til forvaltning af importen af visse tekstilvarer fungerer hensigtsmæssigt, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilagene, indrømmelse af yderligere muligheder for import, indførelse eller tilpasning af kvantitative lofter og indførelse af beskyttelsesforanstaltninger og et tilsynssystem i overensstemmelse med denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter. Med hensyn hertil bør Kommissionen sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og i den forbindelse støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter; [Ændring 6]

gennemførelsen af denne forordning kræver ensartede betingelser for vedtagelsen af en række foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser*;

* EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.»

[Ændring 8]

1)  Artikel 2, stk. 6, affattes således:

   »6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a for at tilpasse fastlæggelsen af de i bilag V anførte kvantitative lofter og af de varekategorier, på hvilke de finder anvendelse, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at en senere ændring af Den Kombinerede Nomenklatur (KN) eller beslutninger om ændring af tariferingen af sådanne varer ikke medfører en nedsættelse af disse kvantitative lofter.«

"

2)  Artikel 6, stk. 2, affattes således:"

   »2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a for at ændre bilagene med henblik på at afhjælpe den i stk. 1 omhandlede situation, idet der tages behørigt hensyn til betingelserne i de relevante bilaterale aftaler.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»

"

3)  I artikel 8 foretages følgende ændringer:

   a) stk. 1 affattes således:"
»Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a for at åbne yderligere muligheder for indførsel i et givet kontingentår, hvis der i særlige tilfælde opstår behov for supplerende indførsler ud over de i bilag V fastlagte mængder af en eller flere varekategorier.
Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til stk. 1. Kommissionen træffer afgørelse inden for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning fra en medlemsstat.»"
   b) næstsidste stykke udgår.

4)  I artikel 10 foretages følgende ændringer:

   a) stk. 7, litra b), udgår.
   b) stk. 13 affattes således:"
   »13. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a vedrørende foranstaltningerne i stk. 3 og 9.
Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke. Kommissionen træffer afgørelse inden for en frist på 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning fra en medlemsstat.»"

5)  I artikel 10a foretages følgende ændringer:

   a) stk. 2a udgår.
   b) stk. 3 affattes således:"
   »3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a vedrørende foranstaltningerne i stk. 1, undtagen indledning af konsultationer, jf. stk. 1, litra a).
Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»"

6)  Artikel 13, stk. 3, andet afsnit, erstattes af følgende:"

Kommissionen træffer afgørelse om at indføre en ordning med forudgående eller efterfølgende tilsyn. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a vedrørende indførelse af en ordning med forudgående tilsyn.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til andet afsnit.

"

7)  I artikel 15 foretages følgende ændringer:

   a) stk. 3 affattes således:"
3.  Er Unionen og leverandørlandet ikke inden for den i artikel 16 fastsatte frist nået til en tilfredsstillende løsning, og bemærker Kommissionen, at der foreligger klare beviser for omgåelse, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a for at afskrive de mængder, der svarer til mængden af varer med oprindelse i det berørte leverandørland, på de pågældende kvantitative lofter.
Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke."
   b) stk. 5 affattes således:"
5.  Foreligger der bevis for, at tredjelande, der er medlem af Verdenshandelsorganisationen, men som ikke er opført i bilag V, er involveret, anmoder Kommissionen om konsultation med de(t) pågældende land(e) på grundlag af proceduren i artikel 16, således at der kan træffes foranstaltninger til løsning af problemet. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a for at indføre kvantitative lofter over for de(t) pågældende tredjeland(e) eller afhjælpe den i stk. 1 omhandlede situation.
Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke."

7a)  Artikel 16, stk. 1, indledning, affattes således:"

1.  Kommissionen, der handler i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 17, stk. 1a, fører de i denne forordning omhandlede konsultationer efter følgende retningslinjer:»

[Ændring 9]

8)  Følgende artikler indsættes:

»Artikel 16a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 6, stk. 2, artikel 8, artikel 10, stk. 13, artikel 10a, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 15, stk. 3 og 5, og artikel 19 i denne forordning samt i artikel 4, stk. 3, i bilag IV og artikel 2 og artikel 3, stk. 1 og 3, i bilag VII til denne forordning tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den …(15). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb. [Ændring 10]

3.  Den i artikel 2, stk. 6, artikel 6, stk. 2, artikel 8, artikel 10, stk. 13, artikel 10a, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 15, stk. 3 og 5, og artikel 19 i denne forordning samt i artikel 4, stk. 3, i bilag IV og artikel 2 og artikel 3, stk. 1 og 3, i bilag VII til denne forordning omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 6, artikel 6, stk. 2, artikel 8, artikel 10, stk. 13, artikel 10a, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 15, stk. 3 og 5, og artikel 19 i denne forordning samt artikel 4, stk. 3, i bilag IV og artikel 2 og artikel 3, stk. 1 og 3, i bilag VII til denne forordning træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 månederfire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 11]

Artikel 16b

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 16a, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.»

"

8a)  Artikel 17, stk. 2, erstattes af følgende: "

   »1a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011. Rådgivningsudvalget afgiver sin udtalelse senest en måned efter datoen for forelæggelsen. [Ændring 12]

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Undersøgelsesudvalget afgiver sin udtalelse senest en måned efter datoen for forelæggelsen. [Ændring 13]

2a.  Når udvalgets udtalelse skal indhentes ved skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.»

[Ændring 14]

8b)  Artikel 17a udgår. [Ændring 15]

9)  Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a for at foretage ændringer af de relevante bilag, som er nødvendige af hensyn til indgåelse, ændring eller udløb af aftaler, protokoller og arrangementer med tredjelande eller på grund af ændringer i EU-reglerne vedrørende statistik, toldordninger eller fælles importordninger.»

"

9a)  Følgende artikel indsættes:"

»Artikel 19a

Beretning

1.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en halvårlig beretning om anvendelsen af denne forordning.

2.  Beretningen skal indeholde oplysninger om gennemførelsen af denne forordning.

3.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra forelæggelsen af Kommissionens beretning indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at forelægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

4.  Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen.»

[Ændring 16]

10)  Bilag IV, artikel 4, stk. 3, affattes således:

   »3. Fastslås det, at bestemmelserne i denne forordning er overtrådt, og med det eller de pågældende leverandørlandes indforståelse tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a i denne forordning vedrørende ændringer af de relevante bilag til denne forordning, der er nødvendige for at hindre en gentagelse af sådanne overtrædelser.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b i denne forordning på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»

"

11)  Bilag VII, artikel 2, affattes således:"

»Artikel 2

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a i denne forordning for at undergive genindførsel, der ikke er omfattet af dette bilag, specifikke kvantitative lofter, forudsat at de pågældende varer er undergivet de i artikel 2 i denne forordning omhandlede kvantitative lofter.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b i denne forordning på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»

"

12)  I bilag VII, artikel 3, foretages følgende ændringer:

   a) stk. 1 affattes således:"
   »1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a i denne forordning, så overførsler mellem kategorier og forlods udnyttelse eller overførsel af dele af specifikke kvantitative lofter fra et år til et andet kan finde sted.
Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b i denne forordning på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»"
   b) stk. 3 affattes således:"
   »3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a i denne forordning for at tilpasse de specifikke kvantitative lofter, hvis der opstår behov for yderligere indførsel.
Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b i denne forordning på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»"

2.  Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel(16)

For at sikre, at ordningen til forvaltning af importen af visse tekstilvarer, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel, fungerer hensigtsmæssigt, jf. forordning (EF) nr. 517/94, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår nødvendige ændringer af bilagene til nævnte forordning. Endvidere bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af nævnte forordning i henhold til forordning (EU) nr.182/2011.

I forordning (EF) nr. 517/94 foretages følgende ændringer:

- 1)  Som betragtning 22a, 22b og 22c indsættes:"

»for at sikre, at ordningen til forvaltning af importen af visse tekstilvarer, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel, fungerer hensigtsmæssigt, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår nødvendige ændringer af bilagene, ændringer af indførselsreglerne og anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger og tilsyn i overensstemmelse med denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter. Med hensyn hertil bør Kommissionen sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og i den forbindelse støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter; [Ændring 17]

for at sikre ensartede betingelser for vedtagelsen af en række foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser*; [Ændring 18]

rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af tilsynsforanstaltninger i betragtning af disse foranstaltningers virkninger og den deraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige beskyttelsesforanstaltninger. [Ændring 19]

* EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.»

"

1)  Artikel 3, stk. 3, affattes således:"

   »3. Tekstilvarer, der er nævnt i bilag V, og som har oprindelse i de deri nævnte lande, kan indføres i Unionen, forudsat at Kommissionen fastsætter et årligt kvantitativt loft. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at ændre de relevante bilag i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende fastsættelsen af sådanne årlige kvantitative lofter.«

"

  2) I artikel 5 foretages følgende ændringer:
   a) stk. 1, udgår [Ændring 20]
   b) stk. 2, affattes således:"
   »2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende de foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpasse bilag III-VII.«"
  2a) I artikel 7 foretages følgende ændringer:

[Ændring 21]

[Ændring 22]

   a) stk. 1, indledning, affattes således:"
   »1. Finder Kommissionen det godtgjort, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at iværksætte en undersøgelse med hensyn til betingelserne for indførsel af de artikel 1 nævnte varer, skal den:«"
   b) stk. 2, første afsnit, affattes således:"
   »2. Ud over de oplysninger, der forelægges i henhold til artikel 6, indhenter Kommissionen alle de oplysninger, den skønner nødvendige og bestræber sig på, hvor det hensigtsmæssigt, at undersøge og efterprøve disse oplysninger hos importører, handlende, repræsentanter, producenter samt erhvervssammenslutninger og -organisationer.«"

2b)  Artikel 8, stk. 2, affattes således:"

   »2. Finder Kommissionen det ikke nødvendigt at træffe tilsyns- eller beskyttelsesforanstaltninger på EU-plan, offentliggør den i Den Europæiske Unions Tidende en meddelelse om, at undersøgelsen er afsluttet, hvori den redegør for de væsentligste konklusioner af undersøgelsen.«

"

[Ændring 23]

2c)  I artikel 11 foretages følgende ændringer:

[Ændring 25]

   a) stk. 1, litra a) og b), affattes således:"
     »a) at indføre efterfølgende EU-tilsyn med en given indførsel efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 1a [Ændring 24]
     b) at indføre forudgående EU-tilsyn med en given import efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 1a, for at følge udviklingen i denne import.«
"
   b) stk. 2, litra a) og b), affattes således:"

[Ændring 27]

     »a) at indføre efterfølgende EU-tilsyn med en given indførsel efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 1a [Ændring 26]
     b) at indføre forudgående EU-tilsyn med en given import efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 1a, for at følge udviklingen i denne import.«

3)  Artikel 12, stk. 3, affattes således:
   »3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2.«"

4)  Artikel 13 affattes således:"

»Artikel 13

Hvis det, i tilfælde af at Kommissionen enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat konstaterer, at de betingelser, der er nævnt i artikel 12, stk. 1 og 2, er opfyldt, og finder, at en given varekategori, som er opført i bilag I og ikke undergivet nogen kvantitative restriktioner, bør være undergivet kvantative lofter eller efterfølgende eller forudgående tilsyn, er påkrævet af særligt hastende årsager, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25b for at indføre de i artikel 12, stk. 1 og 2, omhandlede foranstaltninger.»

"

4a)  Artikel 15, indledning, affattes således:"

»Er det sandsynligt, at den i artikel 12, stk. 2, omhandlede situation opstår, kan Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 1a:«

[Ændring 28]

5)  Artikel 16, stk. 3, erstattes af følgende:

»Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende foranstaltningerne i stk. 1.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 25b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til stk. 3.»

"

6)  Artikel 25, stk. 2, 3 og 4 erstattes af følgende:"

   »1a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011. Rådgivningsudvalget afgiver sin udtalelse senest en måned efter datoen for forelæggelsen. [Ændring 29]

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Undersøgelsesudvalget afgiver sin udtalelse senest en måned efter datoen for forelæggelsen. [Ændring 30]

3.  Når udvalgets udtalelse skal indhentes ved skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.»

[Ændring 31]

7)  Følgende artikler indsættes:

»Artikel 25a

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 13, 16 og 28 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den …(17). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb. [Ændring 32]

3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 13, 16 og 28 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 13, 16 og 28 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 månederfire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 33]

Artikel 25b

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 25a, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.»

"

7a)  Følgende artikel indsættes:"

»Artikel 26a

1.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en halvårlig beretning om anvendelsen af denne forordning.

2.  Beretningen skal indeholde oplysninger om gennemførelsen af denne forordning.

3.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra forelæggelsen af Kommissionens beretning indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at forelægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

4.  Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen.»

[Ændring 34]

8)  Artikel 28 affattes således:

»Artikel 28

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a for at foretage ændringer af de relevante bilag, der måtte være nødvendige for at tage hensyn til indgåelse, ændring eller udløb af aftaler eller arrangementer med tredjelande eller ændringer i Unionens regler om statistikker, toldarrangementer eller fælles importordninger.»

"

3.  Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler(18)

For at tilføje varer til listen over varer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 953/2003, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilaget til nævnte forordning.

I forordning (EF) nr. 953/2003 foretages følgende ændringer:

-1)  Betragtning 12 affattes således:"

   »(12) For at tilføje varer til listen over varer, der er omfattet af denne forordning, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilagene. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter. Med hensyn hertil bør Kommissionen sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og i den forbindelse støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter.«

[Ændring 35 og 36]

1)  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

   a) stk. 3 og 4 affattes således:

   »3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5 for at tage stilling til, om produktet opfylder forordningens kriterier.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 5a på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.

4.  Hvis kravene i denne forordning er opfyldt, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5 for at tilføje det pågældende produkt på listen i bilag I ved næste ajourføring. Ansøgeren underrettes inden 15 dage om Kommissionens afgørelse.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 5a på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»

"

   b) stk. 9 affattes således:"
   »9. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5, hvis det er nødvendigt at foretage tilpasninger i bilag II, III og IV, bl.a. i lyset af erfaringen med dens anvendelse eller som svar på en sundhedskrise.
Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 5a på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»"

2)  Artikel 5 affattes således:"

»Artikel 5

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den …(19). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb. [Ændring 37]

3.  Den i artikel 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 månederfire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.»

"

[Ændring 38]

3)  Følgende artikel indsættes:"

»Artikel 5a

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 5, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.»

"

4)  Artikel 11, stk. 2, erstattes af følgende:"

   »2. Kommissionen aflægger jævnligthalvårligt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke mængder der udføres til differentierede priser herunder de mængder, der udføres inden for rammerne af en partnerskabsaftale mellem fabrikanten og regeringen for et bestemmelsesland. I rapporten gennemgås hvilke lande og sygdomme, som er omfattet, og de generelle kriterier for gennemførelsen af artikel 3. [Ændring 39]

3.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra forelæggelsen af Kommissionens rapport indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at forelægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning. [Ændring 40]

4.  Senest seks måneder efter forelæggelsen af rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet offentliggøres den af Kommissionen.»

[Ændring 41]

4.  Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 af 25. april 2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater(20)

For at foretage de fornødne tilpasninger af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 673/2005 bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår disse tilpasninger.

I forordning (EF) nr. 673/2005 foretages følgende ændringer:

-1)  Betragtning 7 affattes således:

»(7) For at foretage de fornødne tilpasninger af bestemmelserne i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af satsen for tillægstolden eller listerne i bilag I og II i overensstemmelse med denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter. Med hensyn hertil bør Kommissionen sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og i den forbindelse støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter.«

[Ændring 42]

1)  Artikel 3, stk. 3, affattes således:

   »3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 4 for at foretage tilpasninger og ændringer i henhold til nærværende artikel.

Hvis det i tilfælde af tilpasninger og ændringer af bilagene er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 4a på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»

"

2)  Artikel 4 affattes således:"

»Artikel 4

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den …(21). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb. [Ændring 43]

3.  Den i artikel 3, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk.3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 månederfire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.»

"

[Ændring 44]

3)  Følgende artikel indsættes:"

»Artikel 4a

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 4, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.»

"

3a)  Artikel 7 affattes således:"

»Artikel 7

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om ophævelse af denne forordning, så snart Amerikas Forenede Stater til fulde har efterkommet henstillingen fra WTO’s tvistbilæggelsesorgan.»

[Ændring 45]

5.  Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 af 22. oktober 2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation(22)

For at muliggøre effektiv forvaltning gennem vedtagelse af tilpasninger af restriktionerne for indførslen af visse stålprodukter, jf. forordning (EF) nr. 1342/2007, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilag V til nævnte forordning.

I forordning (EF) nr. 1342/2007 foretages følgende ændringer:

-1)  Følgende betragtning indsættes:

»(10a) For at muliggøre en effektiv forvaltning gennem vedtagelse af tilpasninger af restriktionerne for indførslen af visse stålprodukter, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilag V. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter. Med hensyn hertil bør Kommissionen sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og i den forbindelse støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter.«

[Ændring 46]

1)  Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Med henblik på anvendelsen af aftalens artikel 3, stk. 3 og 4, og artikel 10, stk. 1, andet afsnit, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a i denne forordning for at foretage de nødvendige tilpasninger af de kvantitative lofter i bilag V.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 31b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende artikel.»

"

2)  Artikel 6, stk. 3, affattes således:"

   »3. Er Unionen og Den Russiske Føderation ikke i stand til at nå til en tilfredsstillende løsning, og bemærker Kommissionen, at der foreligger klare beviser for omgåelse, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende tilpasninger af bilag V for at afskrive de mængder, der svarer til mængden af produkter med oprindelse i Den Russiske Føderation, på de kvantitative lofter.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 31b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»

"

3)  Artikel 12 affattes således:"

»Hvis en tariferingsafgørelse, der er truffet i henhold til de i artikel 11 omhandlede gældende EU-procedurer, omfatter en produktgruppe, der er undergivet et kvantitativt loft, indleder Kommissionen om nødvendigt omgående konsultationer i henhold til artikel 9 med henblik på at nå til en aftale om de fornødne tilpasninger af de pågældende kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende tilpasninger af bilag V i så henseende.«

"

4)  Artikel 31a og 31b indsættes efter overskriften i kapitel IV:"

»Artikel 31a

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionenpå de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, artikel 6, stk. 3, og artikel 12 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den …(23). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb. [Ændring 47]

3.  Den i artikel 5, artikel 6, stk. 3, og artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, artikel 6, stk. 3, og artikel 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 månederfire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 48]

Artikel 31b

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 31a, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.»

"

6.  Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 [aof 20. December 2007] om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler(24)

For at foretage tekniske tilpasninger af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), jf. forordning (EF) nr. 1528/2007, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår tekniske ændringer af nævnte forordning.

I forordning (EF) nr. 1528/2007 foretages følgende ændringer:

-1)  Følgende betragtning indsættes:"

   »(16a) For at vedtage de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilag I med henblik på at tilføje eller fjerne regioner eller stater, og for så vidt angår tekniske ændringer af bilag II, der er nødvendige som følge af anvendelsen af dette bilag. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter. Med hensyn hertil bør Kommissionen sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og i den forbindelse støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter.«

[Ændring 49]

-1a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

   a) stk. 2, affattes således:

   »2. Kommissionen ændrer ved delegeret retsakt i henhold til artikel 24a bilag I for at tilføje regioner eller stater i gruppen af AVS-stater, der har afsluttet forhandlinger om en aftale mellem Unionen og den pågældende region eller stat, som i det mindste opfylder kravene i artikel XXIV i GATT 1994.«

[Ændring 50]

   b) stk. 3, indledningen, affattes således:

   »3. En sådan region eller stat forbliver opført i bilag I, medmindre Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i henhold til artikel 24a om ændring af bilag I for at fjerne en region eller stat fra bilaget, hvilket navnlig vil ske når:«

[Ændring 51]

1)  Artikel 4, stk. 3, erstattes af følgende:

»3. Kommissionen fører med bistand fra Toldkodeksudvalget, som er oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks*, tilsyn med gennemførelsen og anvendelsen af bestemmelserne i bilag II.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [insert the number of the Article(s) laying down the procedure for the adoption of delegated acts, currently Articles 24a to 24c of proposal COM(2011) 82 final]artikel 24a vedrørende tekniske ændringer af bilag II, der er nødvendige som følge af anvendelsen af dette bilag. [Ændring 52]

5.  Der kan vedtages afgørelser om forvaltningen af bilag II efter proceduren i artikel 247 og 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92.

* EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.»

"

2)  Artikel 23 affattes således:"

»Artikel 23

Tilpasning til den tekniske udvikling

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [insert the number of the Article(s) laying down the procedure for the adoption of delegated acts, currently Articles 24a to 24c of proposal COM(2011) 82 final]artikel 24a vedrørende tekniske ændringer af artikel 5 og 8 til 22, som er nødvendige som følge af forskelle mellem denne forordning og aftaler, der finder anvendelse midlertidigt, eller som indgås i henhold til artikel 218 i TEUF med de regioner eller stater, der er opført i bilag I.»

"

[Ændring 53]

2a)  Følgende artikel indsættes:"

»Artikel 24a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 4, og artikel 23, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den …(25). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb.

3.  Den i artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 4, og artikel 23 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 4, og artikel 23 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med fire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.»

"

[Ændring 54]

7.  Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 af 21. januar 2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova samt om ændring af forordning (EF) nr. 980/2005 og Kommissionens afgørelse 2005/924/EF(26)

For at muliggøre tilpasning af forordning (EF) nr. 55/2008 bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer, som er nødvendige i lyset af ændringer i toldkoder eller indgåelse af aftaler med Moldova.

I forordning (EF) nr. 55/2008 foretages følgende ændringer:

-1)  Følgende betragtning indsættes:"

   »(12a) For at muliggøre tilpasning af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer, som er nødvendige i lyset af ændringer i toldkoder eller indgåelse af aftaler med Moldova. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter. Med hensyn hertil bør Kommissionen sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og i den forbindelse støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter.«

[Ændring 55]

1)  Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Tildeling af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8b for at foretage de nødvendige ændringer og tilpasninger af bestemmelserne i denne forordning som følge af:

   a) ændringer af den kombinerede nomenklatur og Taric-underopdelingerne
   b) indgåelsen af andre aftaler mellem Unionen og Moldova.»

"

2)  Følgende artikel indsættes:"

»Artikel 8b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den …(27). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb. [Ændring 56]

3.  Den i artikel 7 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 månederfire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.»

"

[Ændring 57]

2a)  Følgende artikel indsættes:"

»Artikel 12a

Beretning

1.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en halvårlig beretning om anvendelsen af denne forordning.

2.  Beretningen skal indeholde oplysninger om gennemførelsen af denne forordning.

3.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra forelæggelsen af Kommissionens beretning indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at forelægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

4.  Senest seks måneder efter forelæggelsen af beretningen for Europa-Parlamentet offentliggøres den af Kommissionen.»

[Ændring 58]

8.  Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007(28)

For at tilpasse bilagene i forordning (EF) nr. 732/2008 til udviklingen bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår visse tilpasninger af bilagene. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

I forordning (EF) nr. 732/2008 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 10, stk. 2, affattes således:

   »2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for efter gennemgangen af anmodningen at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal indrømmes ansøgerlandet den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, og følgelig ændre bilag I.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 27b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.

"

2)  Artikel 11, stk. 8, affattes således:"

   »8. Når De Forenede Nationer udelukker et land fra listen over mindst udviklede lande, fjernes det fra listen over begunstigede lande under ordningen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for at fjerne et land fra ordningen ved at ændre bilag I og fastsætte en overgangsperiode på mindst tre år.«

"

3)  Artikel 25 affattes således:"

»Artikel 25

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for at vedtage de ændringer af bilagene, som bliver nødvendige:

     a) på grund af ændringer i den kombinerede nomenklatur
     b) på grund af ændringer i landenes eller territoriernes internationale status eller klassifikation
     c) på grund af anvendelse af artikel 3, stk. 2
     d) hvis et land har nået de tærskelværdier, der er anført i artikel 3, stk. 1.»

"

4)  Som artikel 27a og 27b indsættes:"

»Artikel 27a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  De delegerede beføjelser i artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 8, og artikel 25 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.  Den i artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 8, og artikel 25 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 8, og artikel 25 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 27b

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 27a, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.»

"

[Ændring 59]

9.  Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan(29)

For at muliggøre effektiv forvaltning af visse restriktioner, jf. forordning (EF) nr. 1340/2008, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilag V til nævnte forordning.

I forordning (EF) nr. 1340/2008 foretages følgende ændringer:

-1)  Følgende betragtning indsættes:"

(9a)  For at muliggøre en effektiv forvaltning af visse restriktioner bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilag V. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter. Med hensyn hertil bør Kommissionen sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og i den forbindelse støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter.»

[Ændring 60]

1)  Artikel 5, stk. 3, affattes således:

   »3. Er Unionen og Republikken Kasakhstan ikke i stand til at nå til en tilfredsstillende løsning, og bemærker Kommissionen, at der foreligger klare beviser for omgåelse, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a for at afskrive de mængder, der svarer til mængden af produkter med oprindelse i Den Russiske Føderation, på de kvantitative lofter og følgelig ændre bilag V.

Hvis en forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger ville forårsage skader, der kunne være svære at afhjælpe, og det derfor er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 16b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.»

"

2)  Følgende artikler indsættes:"

»Artikel 16a

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den …(30). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb. [Ændring 61]

3.  Den i artikel 5, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk.3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 månederfire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 62]

Artikel 16b

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 16a, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.»

"

10.  Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces(31)

For at muliggøre tilpasning af forordning (EF) nr. 1215/2009 bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer, som er nødvendige i lyset af ændringer i toldkoder eller indgåelse af aftaler med de lande og territorier, der er omfattet af denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

I forordning (EF) nr. 1215/2009 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 7 affattes således:"

»Artikel 7

Tildeling af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8b for at foretage de nødvendige ændringer og tilpasninger af bestemmelserne i denne forordning som følge af:

     a) ændringer af den kombinerede nomenklatur og Taric-underopdelingerne
     b) indgåelsen af andre aftaler mellem Unionen og de lande og territorier, der er omhandlet i artikel 1.

"

2)  Som artikel 8b indsættes:"

»Artikel 8b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  De delegerede beføjelser i artikel 7 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.  Den i artikel 7 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.»

"

[Ændring 63]

(1) Europa-Parlamentets holdning af 22.11.2012.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(3) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(4) EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.
(5) EFT L 67 af 10.3.1994, s. 1.
(6) EUT L 135 af 3.6.2003, s. 5.
(7) EUT L 110 af 30.4.2005, s. 1.
(8) EUT L 300 af 17.11.2007, s. 1.
(9) EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.
(10) EUT L 20 af 24.1.2008, s. 1.
(11) EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.
(12) EUT L 348 af 24.12.2008, s. 1.
(13) EUT L 328 af 15.12.2009, s. 1.
(14) EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.
(15)+ Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(16) EFT L 67 af 10.3.1994, s. 1.
(17)+ Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(18) EUT L 135 af 3.6.2003, s. 5.
(19)+ Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(20) EUT L 110 af 30.4.2005, s. 1.
(21)+ Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(22) EUT L 300 af 17.11.2007, s. 1.
(23)+ Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(24) EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.
(25)+ Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(26) EUT L 20 af 24.1.2008, s. 1.
(27)+ Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(28) EUT L 211 af 6.2.2008, s. 1.
(29) EUT L 348 af 24.12.2008, s. 1.
(30)+ Dato for denne forordnings ikrafttræden.
(31) EUT L 328 af 15.12.2009, s. 1.


Bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer ***I
PDF 812kWORD 1168k
Tekst
Konsolideret tekst
Bilag
Europa-Parlamentets ændringer af 22. november 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

[Ændring 32]

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
til Kommissionens forslag
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012

------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 om de nærmere betingelser for landing af sild til industrien, bortset fra fødevareindustrien

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR ‐

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 af 27. november 2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011(4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 579/2011 af 8. juni 2011(5) fastsætter, at visse tekniske foranstaltninger, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger(6), videreføres i en overgangsperiode indtil den 31. december 2012.

(2)  En ny ramme for tekniske bevarelsesforanstaltninger afventes, indtil reformen af den fælles fiskeripolitik gennemføres. Usandsynligheden for at en sådan ny ramme vil være på plads inden udgangen af 2012, gør det berettiget at forlænge anvendelsen af disse tekniske overgangsforanstaltninger.

(3)  For at sikre en fortsat korrekt bevarelse og forvaltning af havets biologiske ressourcer bør Rådets forordning (EF) nr. 850/98(7) ajourføres ved at indarbejde de tekniske overgangsforanstaltninger i forordningen.

(3a)  For at sikre, at der opretholdes en korrekt bevarelse og forvaltning af havets biologiske ressourcer i Sortehavet, bør mindstemål for landing og mindskemaskestørrelser for fiskeri af pighvar, som tidligere fastsat i EU-retten, indarbejdes i forordning (EF) nr. 850/98.

(5)  Forbuddet mod highgrading i alle ICES-områder bør opretholdes for at reducere udsmid af kvoterede arter.

(5a)  Der bør på grundlag af konsultationerne i 2009 mellem Unionen, Norge og Færøerne med henblik på at mindske uønskede fangster indføres et forbud mod at sætte visse arter ud eller lade visse arter slippe ud samt et krav om at flytte fangstpladser, når 10 % af fangsterne indeholder undermålsfisk.

(5b)  På baggrund af rådgivningen fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) bør restriktionerne for at lande eller opbevare sild om bord, der er fanget i ICES-afsnit IIa, opretholdes.

(6)  På baggrund af rådgivningen fra STECF er en områdelukning til beskyttelse af gydende sild i ICES-afsnit VIa ikke længere nødvendig for at sikre en bæredygtig udnyttelse af denne art, hvorfor den pågældende lukning derfor bør ophæves.

(7)  På baggrund af rådgivningen fra STECF, som kæder den lave forekomst af tobis sammen med riders dårlige ynglesucces, bør der opretholdes en områdelukning i ICES-underområde IV, undtagen for et begrænset fiskeri hvert år til at overvåge bestanden.

(8)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør det være muligt at tillade anvendelsen af redskaber, der ikke fanger jomfruhummer, i visse områder, hvor fiskeri efter jomfruhummer er forbudt.

(11)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør en områdelukning for at beskytte ungkuller i ICES-afsnit VIb opretholdes.

(11a)  På baggrund af rådgivningen fra ICES og STECF bør visse tekniske bevarelsesforanstaltninger i farvandene vest for Skotland (ICES-afsnit VIa) med henblik på at beskytte torske-, kuller- og hvillingebestandene opretholdes for at bidrage til bevarelse af fiskebestandene.

(11b)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør det tillades at anvende håndliner og automatiseret jiggingudstyr ved fiskeri efter sej i ICES-afsnit VIa.

(11c)  På baggrund af rådgivningen fra STECF om den geografiske fordeling af torsk i ICES-afsnit VIa, der viser, at langt størstedelen af torskefangsten finder sted nord for 59° N, bør brug af garn syd for denne linje tillades.

(11d)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør brug af garn for småplettet rødhaj i ICES-afsnit VIa tillades.

(11e)  Det bør regelmæssigt tages op til fornyet overvejelse, om fiskeredskabernes karakteristika i den undtagelse, der giver mulighed for at fiske med trawl, bundtrawl eller tilsvarende redskaber i ICES-afsnit VIa, er hensigtsmæssige, på baggrund af videnskabelig rådgivning med henblik på deres ændring eller ophævelse.

(11f)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør der indføres en områdelukning for at beskytte ungtorsk i ICES-afsnit VIa.

(11g)  Det bør regelmæssigt tages op til fornyet overvejelse, om forbuddet mod at fiske efter torsk, kuller og hvilling i ICES-underområde VI er hensigtsmæssigt, på baggrund af videnskabelig rådgivning med henblik på dets ændring eller ophævelse.

(11h)  På baggrund af rådgivningen fra ICES og STECF bør foranstaltninger til at beskytte torskebestandene i Det Keltiske Hav (ICES-afsnit VIIf, g) opretholdes.

(12)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør foranstaltninger til at beskytte koncentrationer af gydebestande af byrkelange i ICES-afsnit VIa opretholdes.

(13)  De foranstaltninger, der i 2011 blev fastlagt af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) for at beskytte rødfisk i internationale farvande i ICES-underområde I og II, bør opretholdes.

(14)  De foranstaltninger, der blev fastlagt af NEAFC i 2011 for at beskytte rødfisk i Irmingerhavet og tilstødende farvande, bør opretholdes.

(15)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør fiskeri med bomtrawl med anvendelse af elektrisk strøm fortsat tillades i ICES-afsnit IVc og IVb syd på visse betingelser.

(16)  På grundlag af konsultationerne i 2009 mellem Unionen, Norge og Færøerne med henblik på at mindske uønskede fangster bør visse foranstaltninger til begrænsning af fangsthåndteringen og lossekapaciteten på pelagiske fartøjer, der fisker efter makrel, sild eller hestemakrel i det nordøstlige Atlanterhav, ▌ gennemføres på et permanent grundlag.

(17)  På baggrund af rådgivningen fra ICES bør tekniske bevarelsesforanstaltninger til at beskytte voksne torskebestande i Det Irske Hav i gydetiden opretholdes.

(17a)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør brugen af sorteringsriste i et afgrænset område i ICES-afsnit VIIa tillades.

(18)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør fiskeri med garn og indfiltringsnet i ICES-afsnit IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj og VIIk og ICES-underområde VIII, IX, X og XII øst for 27°W i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 200 m, men mindre end 600 m, kun være tilladt på visse betingelser, hvorunder der ydes beskyttelse af biologisk følsomme dybhavsarter.

(18a)  Det er vigtigt at præcisere samspillet mellem de forskellige ordninger for fiskeri med garn, navnlig i ICES-underområde VII. Mere specifikt bør det præciseres, at den særlige undtagelse for fiskeri med garn med en maskestørrelse på 100 mm og derover i ICES-afsnit IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j og k samt de specifikke betingelser for den pågældende undtagelse kun finder anvendelse i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 200 m, men mindre end 600 m, og at standardregler om maskestørrelse og fangstsammensætning fastsat i forordning (EF) nr. 850/98 derfor finder anvendelse på ICES-afsnit VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg og VIIh og i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mindre end 200 m i ICES-afsnit IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j og k.

(18b)  På baggrund af rådgivningen fra STECF bør brug af toggegarn i ICES-underområde IX i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er på mere end 200 m, men mindre end 600 m, være tilladt.

(19)  Anvendelsen af visse selektive redskaber bør fortsat være tilladt i Biscayabugten for at sikre den bæredygtige udnyttelse af kulmule- og jomfruhummerbestanden og reducere udsmidet af disse arter.

(20)  Restriktionerne i fiskeriet i visse områder for at beskytte sårbare dybhavslevesteder i det NEAFC-regulerede område vedtaget af NEAFC i 2004 og i visse områder i ICES-afsnit VII c, j, k og ICES-afsnit VIIIc vedtaget af Unionen i 2008 bør opretholdes.

(21)  I overensstemmelse med rådgivningen fra en fælles arbejdsgruppe mellem Unionen og Norge om tekniske foranstaltninger bidrager weekendforbuddet mod fiskeri efter sild, makrel eller brisling med trawl eller snurpenot i Skagerrak og Kattegat ikke længere til bevarelsen af pelagiske fiskebestande som følge af ændringer i fiskerimønstre. ▌På baggrund af konsultationerne i 2011 mellem Unionen, Norge og Færøerne bør dette forbud derfor udgå.

(22)  Af klarhedshensyn og for at sikre en bedre regulering bør visse forældede bestemmelser udgå.

(22a)  Med henblik på at afspejle ændringer i fiskerimønstre og indførelse af mere selektive redskaber bør maskestørrelser, målarter og krævede fangstprocenter i Skagerrak og Kattegat opretholdes.

(23)  Mindstemålene for japansk tæppemusling bør revideres på baggrund af biologiske data.

(24)  For at støtte bevarelsen af ottearmet blæksprutte og navnlig for at beskytte yngel er der fastsat et mindstemål for ottearmet blæksprutte i fangster, der tages i farvande under tredjelands højhedsområde eller jurisdiktion, og som ligger i det område, der reguleres af Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF).

(24a)  Et tilsvarende mindstemål bør fastsættes for landing af ansjos udtrykt i antal fisk pr. kg, da dette vil forenkle arbejdet om bord på fartøjer, der fisker efter denne art, og lette kontrolforanstaltningerne i land.

(25)  ▌Specifikationer for sorteringsriste ▌til brug for reducering af bifangst i fiskeriet efter jomfruhummer i ICES-afsnit IIIa, ICES-underområde VI og ICES-afsnit VIIa bør opretholdes.

(26)  Specifikationerne for kvadratmaskepaneler, der skal anvendes på visse betingelser for fiskeri med visse trukne redskaber i Biscayabugten, bør opretholdes.

(27)  ▌Det bør tillades fartøjer med en maskineffekt under 112 kW at anvende 2 m kvadratmaskepaneler i et afgrænset område i ICES-afsnit VIa.

(27a)  Betegnelsen »Fællesskabet« i den dispositive del af forordning (EF) nr. 850/98 bør ændres efter Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009.

(27b)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af reglerne for brugen af redskaber med samme høje selektivitet, når der fiskes efter jomfruhummer i ICES-afsnit VIa, og af reglerne for udelukkelse af en medlemsstats specifikke fiskerier fra anvendelsen af forbuddet mod at anvende garn, indfiltringsnet eller toggegarn i ICES-underområde VIII, IX, X, hvor niveauet for bifangster af hajer og udsmid er meget lavt, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves uden anvendelse af forordning (EU) nr. 182/2011(8).

(29)  Forordning (EF) nr. 850/98 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(29a)  Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 indeholder særlige betingelser for landing af sild til industrien, bortset fra fødevareindustrien. En særlig undtagelse fra betingelserne for landing af bifangster af sild i fiskeri med små maskestørrelser i ICES-afsnit IIIa, underområde IV, afsnit VIId og EU-farvande i ICES-afsnit IIa, som tidligere er medtaget i andre EU-retsakter, bør indarbejdes i den pågældende forordning. Forordning (EF) nr. 1434/98 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed ‐

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer i forordning (EF) nr. 850/98

I forordning (EF) nr. 850/98 foretages følgende ændringer:

-1a)  Følgende artikel indsættes:"

Artikel 1a

I artikel 4, stk. 2, litra c), artikel 46, stk. 1, litra b), og i bilag I, fodnote 5, erstattes ordet »Fællesskabet« og orddelen »fællesskabs-« med henholdsvis »Unionen« og »EU-«, og de nødvendige grammatiske tilpasninger, der måtte følge af denne ændring, foretages.

"

-1b)  I artikel 2 indsættes følgende litra:"

i)  Region 9

Alle farvande i Sortehavet, der svarer til det geografiske underområde 29 som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)* og i resolution GFCM/33/2009/2.

* EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44.

"

-1c)  I artikel 11, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:"

Denne undtagelse finder anvendelse med forbehold af artikel 34b, stk. 2, litra c).

-1d)  Følgende artikel indsættes:

Artikel 11a

I region 9 er mindstemaskestørrelsen for bundsatte garn, der anvendes til at fange pighvar, 400 mm.

"

1d)  Artikel 17 affattes således:"

Marine organismer betragtes som undermålere, hvis de er mindre end de mindstemål, der er anført i bilag XII og bilag XIIa for de pågældende arter og de pågældende geografiske områder.

"

1e)  I artikel 19 tilføjes følgende stykke:"

4.  Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på region 9.

"

2)  Følgende afsnit indsættes:"

AFSNIT IIIa

FORANSTALTNINGER TIL AT MINDSKE UDSMID

Artikel 19a

Forbud mod highgrading

1.  Udsmid under fiskeri af arter, der er underlagt kvoter, som lovligt kan landes inden for region 1, 2, 3 og 4, er forbudt.

2.  Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning eller i andre EU-retsakter inden for fiskeri.

Artikel 19b

Bestemmelser om flytning af fangstpladser og forbud mod at lade visse arter slippe ud

1.  Overstiger mængden af makrel, sild eller hestemakrel, der ikke opfylder mindstemålene, 10 % af den samlede mængde i et træk inden for region 1, 2, 3 og 4, flytter fartøjet fangstpladser.

2.  Inden for region 1, 2, 3 og 4 er det forbudt at lade makrel, sild eller hestemakrel slippe ud, før nettet er taget helt om bord på et fiskerfartøj med tab af døde eller døende fisk til følge.

"

3)  Artikel 20, stk. 1, litra d), udgår.

3a)  Følgende artikel indsættes:"

Artikel 20a

Restriktioner i fiskeriet efter sild i EU-farvande i ICES-afsnit IIa

Det er forbudt at lande eller beholde sild om bord, der er fanget i EU-farvande i ICES-afsnit IIa i perioderne fra den 1. januar til den 28. februar og fra den 16. maj til den 31. december.

"

4)  Artikel 29a affattes således:"

Artikel 29a

Lukning af et område for tobisfiskeri i ICES-underområde IV

1.  Det er forbudt at lande eller at beholde tobis om bord, hvis fangsten har fundet sted i det geografiske område, der afgrænses af Englands og Skotlands østkyst og geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

   Englands østkyst ved 55° 30′ N
   55° 30' N, 01° 00' V
   58° 00' N, 01° 00' V
   58° 00' N, 02° 00' V
   Skotlands østkyst ved 02° 00' V.

2.  Fiskeri med henblik på videnskabelige undersøgelser er tilladt for at overvåge tobisbestanden i området og virkningerne af lukningen.

"

5)  Artikel 29b, stk. 3, affattes således:"

3.  Uanset forbuddet i stk. 1 er fiskeri med tejner, der ikke fanger jomfruhummer, tilladt i de geografiske områder og i de perioder, der er angivet i det pågældende stykke.

"

6)  Følgende artikler indsættes:"

»Artikel 29c

Rockall-kullerkassen i ICES-underområde VI

1.  Alt fiskeri efter Rockall-kuller, bortset fra langlinefiskeri, er forbudt i de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

   57o 00' N, 15° 00' V
   57o 00' N, 14° 00' V
   56o 30' N, 14° 00' V
   56o 30' N, 15° 00' V
   57o 00' N, 15° 00' V

Artikel 29d

Restriktioner i fiskeriet efter torsk, kuller og hvilling i ICES-underområde VI

1.  Alt fiskeri efter torsk, kuller og hvilling er forbudt i den del af ICES-afsnit VIa, som ligger øst eller syd for de geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

   54o 30' N, 10o35' V
   55o 20' N, 09o 50' V
   55o 30' N, 09o 20' V
   56o 40' N, 08o 55' V
   57o 00' N, 09o 00' V
   57o 20' N, 09o 20' V
   57o 50' N, 09o 20' V
   58o 10' N, 09o 00' V
   58o 40' N, 07o 40' V
   59o 00' N, 07o 30' V
   59o 20' N, 06o 30' V
   59o 40' N, 06o 05' V
   59o 40' N, 05o 30' V
   60o 00' N, 04o 50' V
   60o 15' N, 04o 00' V.

2.  Et fiskerfartøj, som befinder sig i det område, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, sikrer, at fiskeredskaber om bord er fastgjort og stuvet i overensstemmelse med artikel 47 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik*.

3.  Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske med faststående garn fastgjort til pæle, kammuslingeskrabere, muslingeskrabere, håndliner, mekaniserede jiggingliner, vod og landdragningsvod, kurve og tejner i det område, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

   a) der ikke medføres eller anvendes andre fiskeredskaber end faststående garn fastgjort til pæle, kammuslingeskrabere, muslingeskrabere, håndliner, mekaniserede jiggingliner, vod og landdragningsvod, kurve og tejner, og
   b) ingen andre fisk end makrel, lubbe, sej og laks eller ingen andre skaldyr end bløddyr og krebsdyr beholdes om bord eller landes.

4.  Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske med net med en maskestørrelse på under 55 mm i det område, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

   a) der ikke medføres net med en maskestørrelse på 55 mm eller derover om bord, og
   b) der ikke beholdes anden fisk om bord end sild, makrel, sardin, sardinel, hestemakrel, brisling, blåhvilling, havgalte og guldlaks.

4a.  Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske med garn med en maskestørrelse på over 120 mm i det område, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

   a) de kun anvendes i området syd for 59° N
   b) den maksimale længde af det anvendte garn er 20 km pr. fartøj
   c) den maksimale sættetid er 24 timer, og
   d) højst 5 % af fangsten udgøres af hvilling og torsk.

4b.  Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske med garn med en maskestørrelse på over 90 mm i det område, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

   a) de kun anvendes inden for tre sømil fra kystlinjen og i højst 10 dage pr. kalendermåned
  b) den maksimale længde af det anvendte garn er 1 000 m
   c) sættetiden højst er 24 timer, og
   d) mindst 70 % af fangsten udgøres af småplettet rødhaj.

5.  Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske efter jomfruhummer i det område, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

   a) de fiskeredskaber, der anvendes, er udstyret med en sorteringsrist i overensstemmelse med nr. 2-5 i bilag XIVa eller et kvadratmaskepanel som beskrevet i bilag XIVc eller andre redskaber med samme høje selektivitet
   b) fiskeredskabet har en mindstemaskestørrelse på 80 mm
   c) mindst 30 % i vægt af den fangstmængde, der beholdes om bord, er jomfruhummer.
  

Kommissionen vedtager på grundlag af en positiv udtalelse fra STECF gennemførelsesretsakter til fastlæggelse af, hvilke redskaber der skal anses for at have samme høje selektivitet med henblik på litra a).

6.  Stk. 5 gælder ikke i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

   59o 05' N, 06o 45' V
   59o 30' N, 06o 00' V
   59o 40' N, 05o 00' V
   60o 00' N, 04o 00' V
   59o 30' N, 04o 00' V
   59o 05' N, 06o 45' V.

7.  Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske med trawl, bundtrawl eller tilsvarende redskaber i det område, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

   a) alle net om bord på fartøjet har en mindstemaskestørrelse på 120 mm for fartøjer med en længde overalt på over 15 m og på 110 mm for alle andre fartøjer
  

   c) de anvendte fiskeredskaber omfatter et kvadratmaskepanel som beskrevet i bilag XIVc, når fangsten om bord indeholder mindre end 90 % sej, og
   d) de anvendte fiskeredskaber omfatter et kvadratmaskepanel som beskrevet i bilag XIVd, når fartøjets samlede længde er på 15 m eller derunder, uanset hvilken mængde sej der beholdes om bord.

7a.  Senest den 1. januar 2015 og senest hvert andet år derefter vurderer Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning fra STECF de fiskeredskabskarakteristika, der er angivet i stk. 7, og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet og for Rådet et forslag til ændring af stk. 7.

8.  Stk. 7 gælder ikke i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

   59o 05' N, 06o 45' V
   59o 30' N, 06o 00' V
   59o 40' N, 05o 00' V
   60o 00' N, 04o 00' V
   59o 30' N, 04o 00' V
   59o 05' N, 06o 45' V

8a.  Fra den 1. januar til den 31. marts og fra den 1. oktober til den 31. december hvert år er det forbudt at udøve nogen form for fiskeri med de redskaber, der er angivet i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande**, i det område, der er angivet i ICES-område VIa, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

   7o07' V, 55o25' N
   7o00' V, 55o25' N
   6o50' V, 55o18' N
   6o50' V, 55º 17' N
   6º 52' V, 55º 17' N
   7º 07' V, 55º 25' N.

Hverken føreren af et fiskerfartøj eller andre personer om bord må foranledige eller tillade, at personer om bord forsøger at fiske efter, lande, omlade eller om bord opbevare fisk, der er fanget inden for det angivne område.

9.  Hver berørt medlemsstat gennemfører et observatørprogram om bord fra den 1. januar til den 31. december hvert år for at udtage prøver af fangster og udsmid fra fartøjer, der er omfattet af undtagelserne i stk. 4a, 4b, 5 og 7. Observatørprogrammerne gennemføres uden at tilsidesætte forpligtelserne i henhold til de respektive regler og skal tage sigte på at evaluere fangster og udsmid af torsk, kuller og hvilling med en nøjagtighed på mindst 20 %.

10.  De berørte medlemsstater udarbejder en ▌rapport om den samlede mængde fangster og udsmid foretaget af de fartøjer, der er omfattet af observatørprogrammet, i løbet af et kalenderår og forelægger den for Kommissionen senest den 1. februar i det følgende kalenderår.

10a.  Senest den 1. januar 2015 og senest hvert andet år derefter vurderer Kommissionen torske-, kuller- og hvillingebestandens tilstand i det område, der er angivet i stk. 1 på grundlag af videnskabelig rådgivning fra STECF, og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ændring af denne artikel.

Artikel 29e

Restriktioner i fiskeriet efter torsk i ICES-underområde VII

1.  I perioden fra den 1. februar til den 31. marts hvert år er det forbudt at udøve nogen form for fiskeri i ICES-underområde VII i det område, som består af statistiske ICES-rektangler: 30E4, 31E4, 32E3. Dette forbud gælder ikke inden for seks sømil fra basislinjen.

2.  Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske med faststående garn fastgjort til pæle, kammuslingeskrabere, muslingeskrabere, vod og landdragningsvod, håndliner, mekaniserede jiggingliner, kurve og tejner i det område og i de perioder, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

   a) der ikke medføres eller anvendes andre fiskeredskaber end faststående garn fastgjort til pæle, kammuslingeskrabere, muslingeskrabere, vod og landdragningsvod, håndliner, mekaniserede jiggingliner, kurve og tejner, og
   b) ingen andre fisk end makrel, lubbe og laks eller ingen andre skaldyr end bløddyr og krebsdyr beholdes om bord eller landes.

3.  Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske med net med en maskestørrelse på under 55 mm i det område, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

   a) der ikke medføres net med en maskestørrelse på 55 mm eller derover om bord, og
   b) der ikke beholdes anden fisk om bord end sild, makrel, sardin, sardinel, hestemakrel, brisling, blåhvilling, havgalte og guldlaks.

Artikel 29f

Særlige regler med henblik på beskyttelse af byrkelange

1.  Fra den 1. marts til den 31. maj hvert år er det forbudt om bord at opbevare en mængde byrkelange på mere end 6 tons pr. fangstrejse i de områder i ICES-afsnit VIa, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

  a) Kanten af den skotske kontinentalsokkel
   59o 58' N, 07o 00' V
   59o 55' N, 06o 47' V
   59o 51' N, 06o 28' V
   59o 45' N, 06o 38' V
   59o 27' N, 06o 42' V
   59o 22' N, 06o 47' V
   59o 15' N, 07o 15' V
   59o 07' N, 07o 31' V
   58o 52' N, 07o 44' V
   58o 44' N, 08o 11' V
   58o 43' N, 08o 27' V
   58o 28' N, 09o 16' V
   58o 15' N, 09o 32' V
   58o 15' N, 09o 45' V
   58o 30' N, 09o 45' V
   59o 30' N, 07o 00' V
   59o58' N, 07o00' V.
  b) Kanten af Rosemary bank

Herunder ikke i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:
   60o 00' N, 11o 00' V
   59o 00' N, 11º 00' V
   59º 00' N, 09º 00' V
   59º 30' N, 09º 00' V
   59º 30' N, 10º 00' V
   60º 00' N, 10º 00' V
   60o00' N, 11o00' V.
   59o 15' N, 10o 24' V
   59o 10' N, 10o 22' V
   59o 08' N, 10o 07' V
   59o 11' N, 09o 59' V
   59o 15' N, 09o 58' V
   59o 22' N, 10o 02' V
   59o 23' N, 10o 11' V
   59o 20' N, 10o 19' V
   59o15' N, 10o24' V.

2.  Ved indsejling i og udsejling fra de områder, der er omhandlet i stk. 1, registrerer fiskerfartøjets fører dato, klokkeslæt og sted for ind- og udsejling i logbogen.

3.  Hvis et fartøj når op på 6 tons byrkelange i et af de to områder, der er omhandlet i stk. 1:

   a) skal det straks indstille fiskeriet og forlade det område, det befinder sig i
   b) må det ikke vende tilbage til nogen af områderne, før det har landet fangsten
   c) det ikke smide byrkelange ud igen, uanset mængde.

4.  De observatører, der er omhandlet i artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande***, og som er udpeget til at være om bord på fiskerfartøjer, der befinder sig i et af de områder, der er omhandlet i stk. 1, skal udover de opgaver, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 4, på grundlag af passende prøver af byrkelangefangsten måle fiskene og fastsætte kønsmodenhed af delprøver af fiskene. På grundlag af rådgivning fra STECF skal medlemsstaterne udarbejde detaljerede protokoller for prøvetagning og indsamling af resultater.

5.  Fra den 15. februar til den 15. april hvert år er det forbudt at anvende bundtrawl, langline og hildingsgarn inden for et område, som afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

   60o 58.76' N, 27o 27.32' V
   60o 56.02' N, 27o 31.16' V
   60o 59.76' N, 27o 43.48' V
   61o 03.00' N, 27o 39.41' V
   60o58.76' N, 27o27.32' V.

Artikel 29g

Foranstaltninger for fiskeriet efter rødfisk i internationale farvande i ICES-underområde I og II

1.  Direkte fiskeri efter rødfisk i de internationale farvande i ICES-underområde I og II er kun tilladt i perioden fra den 15. august til den 30. november hvert år for fartøjer, der tidligere har deltaget i fiskeriet efter rødfisk i det NEAFC-regulerede område, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 af 15. december 2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav****.

2.  Fartøjerne skal begrænse deres bifangster af rødfisk i andre fiskerier til højst 1 % af den samlede fangst, der beholdes om bord.

3.  Omregningskoefficienten for rødfisk, der er fanget i dette fiskeri, og som er renset og hovedskåret, herunder præsentationsformen Japan-cut, er 1,70.

4.  Uanset artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1236/2010 skal førere af fiskerfartøjer, der deltager i dette fiskeri, indsende daglige fangstopgørelser.

5.  Foruden bestemmelserne i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1236/2010 er en tilladelse til at fiske efter rødfisk kun gyldig, hvis de opgørelser, som fartøjerne fremsender er i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i nævnte forordning og registreres i overensstemmelse med samme forordnings artikel 9, stk. 3.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at der indsamles videnskabelige oplysninger af de videnskabelige observatører, der er om bord på fartøjer, som fører deres flag. De indsamlede oplysninger skal mindst omfatte repræsentative data vedrørende køn, alder og længdesammensætning efter dybde. Disse oplysninger indberettes til ICES af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

7.  Kommissionen informerer medlemsstaterne om den dato, hvor NEAFC's sekretariat har underrettet de kontraherende parter i NEAFC om, at den samlede tilladte fangstmængder (TAC) er udnyttet fuldt ud. Medlemsstaterne forbyder direkte fiskeri efter rødfisk for fartøjer, der fører deres flag, fra den dato.

Artikel 29h

Foranstaltninger for fiskeriet efter rødfisk i Irmingerhavet og tilstødende farvande

1.  Det er forbudt at fange rødfisk ▌i internationale farvande i ICES-underområde V og EU-farvande i ICES-underområde XII og XIV.
Som en undtagelse fra første afsnit er det tilladt at fange rødfisk fra den 11. maj til den 31. december i det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet (»rødfiskbeskyttelsesområdet«):

   64° 45' N, 28° 30' V
   62° 50' N, 25° 45' V
   61° 55' N, 26° 45' V
   61° 00' N, 26° 30' V
   59° 00' N, 30° 00' V
   59° 00' N, 34° 00' V
   61° 30' N, 34° 00' V
   62° 50' N, 36° 00' V
   64° 45' N, 28° 30' V.

1a.  Uanset stk. 1 kan fiskeri efter rødfisk tillades ved en EU-retsakt uden for rødfiskbeskyttelsesområdet i Irmingerhavet og tilstødende farvande fra den 11. maj til den 31. december hvert år på grundlag af videnskabelig rådgivning, og forudsat at NEAFC har udarbejdet en genopretningsplan for så vidt angår rødfisk i dette geografiske område. Kun EU-fartøjer, der er behørigt bemyndiget af deres respektive medlemsstater og anmeldt til Kommissionen som krævet i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 1236/2010, deltager i dette fiskeri.

2.  Det er forbudt at anvende trawl med en maskestørrelse på under 100 mm.

3.  Omregningskoefficienten for rødfisk, der er fanget i dette fiskeri, og som er renset og hovedskåret, herunder præsentationsformen Japan-cut, er 1,70.

4.  Førere af fartøjer, der fisker uden for rødfiskbeskyttelsesområdet, indsender dagligt efter endt fiskeri den pågældende dag en fangstopgørelse, jf. artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1236/2010. I fangstopgørelsen angives de ombordværende fangster, der er taget siden sidste fangstmeddelelse.

5.  Foruden bestemmelserne i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1236/2010 er en tilladelse til at fiske efter rødfisk kun gyldig, hvis de opgørelser, som fartøjerne fremsender, er i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i nævnte forordning og registreres i overensstemmelse med samme forordnings artikel 9, stk. 3.

6.  De i stk. 5 omhandlede opgørelser udarbejdes i overensstemmelse med de relevante regler.

* EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

** EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20.

*** EUT L 351 af 28.12.2002, s. 6.

**** EUT L 348 af 31.12.2010, s. 17.

"

6a)  I artikel 30 indsættes følgende stykke:"

1a)  Stk. 1 finder ikke anvendelse på region 9.

"

7)  Følgende artikel indsættes:"

Artikel 31a

Elektrofiskeri i ICES-afsnit IVc og IVb

1.  Uanset artikel 31 er elektrofiskeri med bomtrawl tilladt i ICES-afsnit IVc og IVb syd for en geodætisk linje mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

   et punkt på Det Forenede Kongeriges østkyst ved 55o N
   derfra mod øst til 55o N, 5o Ø
   derfra mod nord til 56o N
   og derfra mod øst til et punkt på Danmarks vestkyst ved 56o N.

2.  Elektrofiskeri er kun tilladt, når:

   a) højst 5 % af en medlemsstats bomtrawlerflåde anvender trawl med elektrisk strøm
   b) den maksimale elektriske effekt i kW for hver bomtrawl højst er bommens længde i meter multipliceret med 1,25
   c) den effektive spænding mellem elektroderne ikke er mere end 15 V
   d) fartøjet er udstyret med et automatisk edb-forvaltningssystem, som for minimum de seneste 100 træk registrerer den maksimale effekt, der anvendes pr. bom, og den effektive spænding mellem elektroderne. Uvedkommende personale kan ikke foretage ændringer i dette automatiske edb-forvaltningssystem, og
   e) det er forbudt at anvende én eller flere skrabekæder foran undertællen.

"

8)  Følgende artikel indsættes:"

Artikel 32a

Restriktioner for fangsthåndtering og losning på pelagiske fartøjer

1.  Den maksimale afstand mellem stængerne i vandudskilleren om bord på fartøjer til pelagisk fiskeri efter makrel, sild eller hestemakrel i NEAFC-konventionens område som defineret i artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1236/2010 skal være 10 mm.

Stængerne skal være svejset på plads. Hvis der i vandudskilleren anvendes huller i stedet for stænger, må hullernes maksimumsdiameter ikke være over 10 mm. Hullerne i slisken inden vandudskilleren må ikke have en diameter på over 15 mm.

2.  Det er forbudt for pelagiske fartøjer, der fisker i NEAFC-konventionens område, at losse fisk under deres vandlinje fra reservetanke eller tanke med kølet havvand (RSW).

3.  Fartøjsføreren skal sende de kompetente fiskerimyndigheder i flagmedlemsstaten tegninger, samt alle ændringer heraf, over fangsthåndterings- og lossekapaciteten på pelagiske fartøjer, der fisker efter makrel, sild eller hestemakrel i NEAFC-konventionens område, som er attesteret af de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten. De kompetente myndigheder i fartøjets flagmedlemsstat foretager regelmæssig kontrol af nøjagtigheden af de fremsendte tegninger. Der skal altid forefindes kopier om bord på fartøjet.

"

9)  Følgende artikler indsættes:"

Artikel 34a

Tekniske bevarelsesforanstaltninger i Det Irske Hav

1.  Fra den 14. februar til den 30. april er det forbudt at anvende bundtrawl, vod eller lignende slæberedskaber, enhver form for garn, toggegarn, indfiltringsnet eller lignende faststående net og enhver form for fiskeredskaber med kroge i den del af ICES-afsnit VIIa, der afgrænses af:

   Irlands østkyst og Nordirlands østkyst, og
   de rette linjer, der fremkommer ved at forbinde følgende geografiske punkter:
   et punkt på østkysten af Ardshalvøen i Nordirland ved 54o 30' N
   54o 30' N, 04o 50' V
   53o 15' N, 04o 50' V
   punktet på Irlands østkyst ved 53º 15' N.

2.  Uanset stk. 1 gælder følgende for det område og den periode, der er omhandlet i nævnte stykke:

  a) Det er tilladt at bruge skovlbundtrawl, forudsat at der ikke opbevares andre former for fiskeudstyr om bord, og at disse net:
   har en maskestørrelse på 70-79 mm eller 80-99 mm
   kun har en af de tilladte maskestørrelser
   ikke har nogen enkeltmasker, uanset placering på trawlet, med en maskestørrelse på over 300 mm, og
   kun sættes inden for et område, som afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:
   53° 30' N, 05° 30' V
   53° 30' N, 05° 20' V
   54° 20' N, 04° 50' V
   54° 30' N, 05° 10' V
   54° 30' N, 05° 20' V
   54° 00' N, 05° 50' V
   54° 00' N, 06° 10' V
   53° 45' N, 06° 10' V
   53° 45' N, 05° 30' V
   53° 30' N, 05° 30' V.
  b) Det er tilladt at anvende bundtrawl, vod eller lignende slæberedskaber med et separationspanel eller en sorteringsrist, forudsat at der ikke opbevares andre former for fiskeredskaber om bord, og at disse net:
   opfylder betingelserne i litra a)
   i tilfælde af et separationspanel er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 254/2002 af 12. februar 2002 om foranstaltninger for 2002 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa)*, og
   i tilfælde af sorteringsriste er i overensstemmelse med nr. 2-5 i nævnte forordnings bilag XIVa.
  c) Bundtrawl, vod eller lignende slæberedskaber med et separationspanel eller en sorteringsrist er også tilladt inden for et område, som afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:
   53° 45' N, 06° 00' V
   53° 45' N, 05° 30' V
   53° 30' N, 05° 30' V
   53° 30' N, 06° 00' V
   53° 45' N, 06° 00' V.

Artikel 34b

Brug af garn i ICES-afsnit IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j og k og ICES-underområde VIII, IX, X og XII øst for 27º V

1.  EU-fartøjer må ikke anvende bundsat garn, indfiltringsnet og toggegarn på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er større end 200 m i ICES-afsnit IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j og k og ICES-underområde XII øst for 27º V, VIII, IX og X.

3.  Uanset stk. 1 er det dog tilladt at anvende følgende redskaber:

  a) i ICES-afsnit IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k og ICES-underområde XII øst for 27º V garn med en maskestørrelse på mindst 120 mm og under 150 mm, i ICES-afsnit VIIIa, b, d og ICES-underområde X garn med en maskestørrelse på mindst 100 mm og under 130 mm og i ICES-afsnit VIIIc og IX garn med en maskestørrelse på mindst 80 mm og under 110 mm, forudsat at:
   de anvendes på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m
   de ikke er mere end 100 masker dybe og har en føring på mindst 0,5
   de er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler
   hvert garn har en længde på højst 5 sømil og den samlede længde for alle satte garn ikke på noget tidspunkt er større end 25 km pr. fartøj
   sættetiden højst er 24 timer
  b) Indfiltringsnet med en maskestørrelse på mindst 250 mm, forudsat at:
   de anvendes på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m
   de ikke er mere end 15 masker dybe og har en føring på mindst 0,33
   de ikke er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler
   hvert garn har en længde på højst 10 km og den samlede længde for alle satte garn ikke på noget tidspunkt er større end 100 km pr. fartøj
   sættetiden højst er 72 timer
  c) I ICES-afsnit IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k og ICES-underområde XII øst for 27º V garn med en maskestørrelse på mindst 100 mm og under 130 mm, forudsat at:
   de anvendes på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er over 200 m og mindre end 600 m
   de ikke er mere end 100 masker dybe og har en føring på mindst 0,5
   de er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler
   hvert garn har en længde på højst 4 sømil og den samlede længde for alle satte garn ikke på noget tidspunkt er større end 20 km pr. fartøj
   sættetiden højst er 24 timer
   mindst 85 % i vægt af den fangstmængde, der beholdes om bord, er kulmule
   antallet af fartøjer, der deltager i fiskeriet, ikke overstiger det antal, der blev registreret i 2008
   føreren af et fartøj, der deltager i fiskeriet, registrerer mængden og den samlede længde af fiskeredskaber, der føres om bord på fartøjet, før det forlader havnen. Mindst 15 % af afsejlingerne skal underkastes inspektion
   føreren af et fartøj på landingstidspunktet har 90 % af de redskaber om bord, der er verificeret i EU-logbogen for den pågældende tur, og
   mængden af alle arter, hvoraf der er fanget mere end 50 kg, herunder alle udsmid på over 50 kg, registreres i EU-logbogen.
  d) Toggegarn i ICES-underområde IX med en maskestørrelse på mindst 220 mm, forudsat at:
   de anvendes på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m
   de ikke er mere end 30 masker dybe og har en føring på mindst 0,44
   de ikke er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler
   hvert garn har en længde på højst 5 km og den samlede længde for alle satte garn ikke på noget tidspunkt er større end 20 km pr. fartøj
   sættetiden højst er 72 timer.

4.  Denne undtagelse gælder dog ikke i det NEAFC-regulerede område.

4a.  Alle fartøjer, der anvender bundsatte garn, indfiltringsnet eller toggegarn på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er større end 200 m i ICES-afsnit IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j og k og ICES-underområde XII øst for 27º V, VIII, IX og X, skal have en fiskeritilladelse i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

5.  Kun én af de redskabstyper, der er beskrevet i stk. 3, litra a),▌ b) eller d), må medføres om bord ad gangen. Fartøjer må medføre garn af en samlet længde, som er 20 % større end den maksimale længde af lænker, der må være sat på noget tidspunkt.

6.  Føreren af et fartøj med fiskeritilladelse, jf. stk. 4a, registrerer i logbogen mængden og længden af fiskeredskaber om bord på det pågældende fartøj, før det forlader havnen, og når det vender tilbage, og redegør for enhver forskel mellem de to optællinger.

8.  De kompetente myndigheder har ret til at fjerne fiskeredskaber til havs, som der ikke er tilsyn med, i ICES-afsnit IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j og k og ICES-underområde XII øst for 27º V, VIII, IX og X, i følgende situationer:

   a) redskaberne er ikke korrekt afmærket
   b) bøjemarkeringer eller FOS-data viser, at ejeren har været befundet sig mindst 100 sømil fra redskaberne i mere end 120 timer
   c) redskaberne er sat i farvand, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er større end tilladt
   d) redskabernes maskestørrelse er ulovlig.

9.  Føreren af et fartøj med en fiskeritilladelse, jf. stk. 4a, registrerer følgende oplysninger i logbogen under hver fangstrejse:

   maskestørrelsen for det satte garn
   den nominelle længde for ét garn
   antallet af garn i en lænke
   det samlede antal satte lænker
   positionen for hver sat lænke
   dybdepositionen for hver sat lænke
   sættetiden for hver sat lænke
   mængden af tabte redskaber, senest kendte position og datoen for, hvor redskaberne gik tabt.

10.  Fartøjer, som har den i stk. 4a omhandlede fiskeritilladelse, må kun anløbe havne udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2347/2002.

11.  Mængden af hajer om bord på et fartøj, som anvender det i stk. 3, litra b) og d), beskrevne redskab, må ikke overstige 5 % i levende vægt ud af den samlede mængde ombordværende marine organismer.

11a.  Kommissionen kan efter høring af STECF vedtage gennemførelsesretsakter, der udelukker en medlemsstats specifikke fiskerier i ICES-underområde VIII, IX, X, fra anvendelsen af stk. 1-10, hvis oplysninger fra medlemsstaterne viser, at disse fiskerier resulterer i et meget lavt niveau af bifangster af hajer og udsmid.

Artikel 34c

Betingelser for fiskeri med visse trukne redskaber, som må anvendes i Biscayabugten

1.  Uanset bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2002 af 19. marts 2002 om supplerende tekniske foranstaltninger for genopbygning af kulmulebestanden i ICES-underområde III, IV, V, VI og VII og ICES-afsnit VIIIa, b, d, e** er det tilladt at fiske med trawl, snurrevod og lignende redskaber, undtagen bomtrawl, med en maskestørrelse på 70-99 mm i det område, der er defineret i artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 494/2002, hvis redskabet er forsynet med et kvadratmasket panel i overensstemmelse med bilag XIVb.

2.  Ved fiskeri i ICES-afsnit VIII a og b er det tilladt at anvende en selektiv rist og monteringsanordninger foran fangstposen og/eller et kvadratmaskepanel med en maskestørrelse på mindst 60 mm i den nedre del af forlængelsesstykket foran fangstposen. Bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, artikel 6 og artikel 9, stk. 1, i denne forordning og i artikel 3, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 494/2002 finder ikke anvendelse på den del af trawlet, hvor disse selektive anordninger er indsat.

Artikel 34d

Foranstaltninger til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder i det NEAFC-regulerede område

1.  Det er forbudt at fiske med bundtrawl og faststående redskaber, herunder bundsatte garn og bundsatte langliner, inden for de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

En del af Reykjanes Ridge:

   55o 04.5327' N, 36o 49.0135' V
   55o 05.4804' N, 35o 58.9784' V
   54o 58.9914' N, 34o 41.3634' V
   54o 41.1841' N, 34o 00.0514' V
   54o 00' N, 34o 00' V
   53o 54.6406' N, 34o 49.9842' V
   53o 58.9668' N, 36o 39.1260' V
   55o 04.5327' N, 36o 49.0135' V.

Den nordlige del af Mid Atlantic Ridge (MAR):

   59o 45' N, 33o 30' V
   57o 30' N, 27o 30' V
   56o 45' N, 28o 30' V
   59o 15' N, 34o 30' V
   59o 45' N, 33o 30' V.

Den midterste del af Mid Atlantic Ridge (MAR) (Charlie-Gibbs Fracture zone & Subpolar Frontal Region):

   53o 30' N, 38o 00' V
   53o 30' N, 36o 49' V
   55o 04.5327' N, 36o 49' V
   54o 58.9914' N, 34o 41.3634' V
   54o 41.1841' N, 34o 00' V
   53o 30' N, 30o 00' V
   51o 30' N, 28o 00' V
   49o 00' N, 26o 30' V
   49o 00' N, 30o 30' V
   51o 30' N, 32o 00' V
   51o 30' N, 38o 00' V
   53o 30' N, 38o 00' V.

Den sydlige del af Mid Atlantic Ridge (MAR):

   44o 30' N, 30o 30' V
   44o 30' N, 27o 00' V
   43o 15' N, 27o 15' V
   43o 15' N, 31o 00' V
   44o 30' N, 30o 30' V.

Altair Seamounts:

   45o 00' N, 34o 35' V
   45o 00' N, 33o 45' V
   44o 25' N, 33o 45' V
   44o 25' N, 34o 35' V
   45o 00' N, 34o 35' V.

Antialtair Seamounts:

   43o 45' N, 22o 50' V
   43o 45' N, 22o 05' V
   43o 25' N, 22o 05' V
   43o 25' N, 22o 50' V
   43o 45' N, 22o 50' V.

Hatton Bank:

   59° 26' N, 14° 30' V
   59° 12' N, 15° 08' V
   59° 01' N, 17° 00' V
   58° 50' N, 17° 38' V
   58° 30' N, 17° 52' V
   58° 30' N, 18° 22' V
   58° 03' N, 18° 22' V
   58° 03' N, 17° 30' V
   57° 55' N, 17° 30' V
   57° 45' N, 19° 15' V
   58° 11.15' N, 18° 57.51' V
   58° 11.57' N, 19° 11.97' V
   58° 27.75' N, 19° 11.65' V
   58° 39.09' N, 19° 14.28' V
   58° 38.11' N, 19° 01.29' V
   58° 53.14' N, 18° 43.54' V
   59° 00.29' N, 18° 01.31' V
   59° 08.01' N, 17° 49.31' V
   59° 08.75' N, 18° 01.47' V
   59° 15.16' N, 18° 01.56' V
   59° 24.17' N, 17° 31.22' V
   59° 21.77' N, 17° 15.36' V
   59° 26.91' N, 17° 01.66' V
   59° 42.69' N, 16° 45.96' V
   59° 20.97' N, 15° 44.75' V
   59° 21' N, 15° 40' V
   59° 26' N, 14° 30' V.

North West Rockall:

   57o 00' N, 14o 53' V
   57o 37' N, 14o 42' V
   57o 55' N, 14o 24' V
   58o 15' N, 13o 50' V
   57o 57' N, 13o 09' V
   57o 50' N, 13o 14' V
   57o 57' N, 13o 45' V
   57o 49' N, 14o 06' V
   57o 29' N, 14o 19' V
   57o 22' N, 14o 19' V
   57o 00' N, 14o 34' V
   56o 56' N, 14o 36' V
   56o 56' N, 14o 51' V
   57o 00' N, 14o 53' V.

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

   56o 24' N, 15o 37' V
   56o 21' N, 14o 58' V
   56o 04' N, 15o 10' V
   55o 51' N, 15o 37' V
   56o 10' N, 15o 52' V
   56o 24' N, 15o 37' V.

Logachev Mound:

   55° 17' N, 16° 10' V
   55° 34' N, 15° 07' V
   55° 50' N, 15° 15' V
   55° 33' N, 16° 16' V
   55° 17' N, 16° 10' V.

West Rockall Mound:

   57o 20' N, 16o 30' V
   57o 05' N, 15o 58' V
   56o 21' N, 17o 17' V
   56o 40' N, 17o 50' V
   57o 20' N, 16o 30' V.

2.  Hvis mængden af levende koraller eller levende svampe for en fangst pr. træk under fiskeri i nye og eksisterende bundfiskeriområder i det NEAFC-regulerede område overstiger 60 kg levende koraller og/eller 800 kg levende svampe, underretter fartøjet sin flagstat, indstiller fiskeriet og bevæger sig mindst 2 sømil væk fra den position, som synes tættest på det nøjagtige sted for denne fangst.

Artikel 34e

Foranstaltninger til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder i ICES-afsnit VIIc, j og k

1.  Det er forbudt at fiske med bundtrawl og faststående redskaber, herunder bundsatte garn og bundsatte langliner, inden for de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Belgica Mound Province:

   51o 29.4' N, 11o 51.6' V
   51o 32.4' N, 11o 41.4' V
   51o 15.6' N, 11o 33.0' V
   51o 13.8' N, 11o 44.4' V
   51o 29.4' N, 11o 51.6' V.

Hovland Mound Province:

   52o 16.2' N, 13o 12.6' V
   52o 24.0' N, 12o 58.2' V
   52o 16.8' N, 12o 54.0' V
   52o 16.8' N, 12o 29.4' V
   52o 04.2' N, 12o 29.4' V
   52o 04.2' N, 12o 52.8' V
   52o 09.0' N, 12o 56.4' V
   52o 09.0' N, 13o 10.8' V
   52o 16.2' N, 13o 12.6' V.

North-West Porcupine Bank Area I:

   53o 30.6' N, 14o 32.4' V
   53o 35.4' N, 14o 27.6' V
   53o 40.8' N, 14o 15.6' V
   53o 34.2' N, 14o 11.4' V
   53o 31.8' N, 14o 14.4' V
   53o 24.0' N, 14o 28.8' V
   53o 30.6' N, 14o 32.4' V.

North-West Porcupine Bank Area II:

   53o 43.2' N, 14o 10.8' V
   53o 51.6' N, 13o 53.4' V
   53o 45.6' N, 13o 49.8' V
   53o 36.6' N, 14o 07.2' V
   53o 43.2' N, 14o 10.8' V.

South-West Porcupine Bank:

   51o 54.6' N, 15o 07.2' V
   51o 54.6' N, 14o 55.2' V
   51o 42.0' N, 14o 55.2' V
   51o 42.0' N, 15o 10.2' V
   51o 49.2' N, 15o 06.0' V
   51o 54.6' N, 15o 07.2' V.

2.  Alle pelagiske fartøjer, der fisker i områderne til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, skal være opført på en liste over godkendte fartøjer og være udstyret med en ▌fiskeritilladelse i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009▌. Fartøjer, der er opført på listen over godkendte fartøjer, medfører udelukkende pelagiske redskaber.

3.  Pelagiske fartøjer, der agter at fiske i et område til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, skal fire timer i forvejen give meddelelse om, at de agter at sejle ind i et område til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder til det irske fiskeriovervågningscenter (FOC) som defineret i artikel 4, nr. 15, i forordning (EF) nr. 1224/2009. De skal samtidig give oplysninger om de mængder fisk, der opbevares om bord.

4.  Pelagiske fartøjer, der fisker i et område til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder som omhandlet i stk. 1, skal have et operationelt og fuldt fungerende sikkert fartøjsovervågningssystem (FOS), der er i fuld overensstemmelse med de respektive regler, når de befinder sig i et område til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder.

5.  Pelagiske fartøjer, der fisker i et område til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder som omhandlet i stk. 1, skal afgive FOS-rapporter hver time.

6.  Pelagiske fartøjer, der har afsluttet fiskeriet i et område til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder som omhandlet i stk. 1, skal informere det irske FOC, når de forlader området. De skal samtidig give oplysninger om de mængder fisk, der opbevares om bord.

7.  Ved fiskeri efter pelagiske arter i et område til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder som omhandlet i stk. 1 må der kun medføres eller fiskes med redskaber med en maskestørrelse på 16-31 mm eller 32-54 mm.

Artikel 34f

Foranstaltninger til beskyttelse af sårbare dybhavslevesteder i ICES-afsnit VIIIc

1.  Det er forbudt at fiske med bundtrawl og faststående redskaber, herunder bundsatte garn og bundsatte langliner, inden for det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

El Cachucho:

   44o 12' N, 05o 16' V
   44o 12' N, 04o 26' V
   43o 53' N, 04o 26' V
   43o 53' N, 05o 16' V
   44o 12' N, 05o 16' V.

2.  Uanset forbuddet i stk. 1 kan fartøjer, der udøvede fiskeri efter almindelig skælbrosme med bundsatte langliner i 2006, 2007 og 2008, fra deres fiskerimyndigheder få en ▌fiskeritilladelse i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009, der giver dem mulighed for fortsat at udøve dette fiskeri i området syd for 44o 00.00' N. Alle fartøjer, der har fået denne ▌fiskeritilladelse, skal, uanset deres samlede længde, have et operationelt og fuldt fungerende sikkert FOS, der er i overensstemmelse med de respektive regler, når de udøver fiskeri i det i stk. 1 omhandlede område.

* EFT L 41 af 13.2.2002, s. 1.

** EFT L 77 af 20.3.2002, s. 8.

"

10)  Artikel 38 udgår.

11)  Artikel 47 udgår.

11a)  Bilag I, IV, XII og XIV til forordning (EF) nr. 850/98 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

11b)  Bilag XIIa, XIVa, XIVb, XIVc og XIVd indsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1434/98

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 1434/98 tilføjes følgende stykke:"

1a.  Stk. 1 gælder ikke for sild fanget i ICES-afsnit IIIa, underområde IV, afsnit VIId og EU-farvande i ICES-afsnit IIa.

"

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand

BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 850/98 foretages følgende ændringer:

   1) I bilag I udgår fodnote 6 til tabellen.
   2) I bilag IV affattes tabellen således:"

Trukne redskaber: Skagerrak og Kattegat

Maskestørrelsesintervaller, målarter samt gældende procentvise andele af fangsten ved brug af en enkelt maskestørrelse


Art

Maskestørrelsesinterval (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 5)

≥90

Minimumsfangstprocenter for målarter

50 %6)

50 %6)

20 %6)

50 %6)

20 %6)

20 %7)

30 %8)

ingen

Tobis (Ammodytidae) 3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tobis (Ammodytidae) 4)

X

X

X

X

X

X

Sperling (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Blåhvilling (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Stor fjæsing (Trachinus draco) 1)

X

X

X

X

X

X

Bløddyr (undtagen Sepia) 1)

X

X

X

X

X

X

Almindelig hornfisk (Belone belone) 1)

X

X

X

X

X

X

Grå knurhane (Eutrigla gurnardus) 1)

X

X

X

X

X

X

Guldlaksarter (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Brisling (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Ål (Anguilla Anguilla)

X

X

X

X

X

X

Hestereje/fjordreje (Crangon spp., Palaemon adspersus)1)

X

X

X

X

X

X

Makrelfiskarter (Scomber spp.)

X

X

X

Hestemakrelarter (Trachurus spp.)

X

X

X

Sild (Clupea harengus)

X

X

X

Dybvandsreje (Pandalus borealis)

X

X

X

Hestereje/fjordreje (Crangon spp., Palaemon adspersus)2)

X

X

X

Hvilling (Merlangius merlangus)

X

X

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

X

X

Alle øvrige marine organismer

X
   1) Kun inden for 4 sømil fra basislinjerne.
   2) Uden for 4 sømil fra basislinjerne.
   3) Fra den 1. marts til den 31. oktober i Skagerrak og fra den 1. marts til den 31. juli i Kattegat.
   4) Fra den 1. november til den sidste dag i februar i Skagerrak og fra den 1. august til den sidste dag i februar i Kattegat.
   5) Ved anvendelse af dette maskestørrelsesinterval skal fangstposen bestå af kvadratmasket net med en sorteringsrist, jf. bilag XIVa til denne forordning.
   6) Fangsten om bord må højst bestå af 10 % af enhver blanding af torsk, kuller, kulmule, rødspætte, skærising, rødtunge, tunge, pighvar, slethvar, skrubbe, makrel, glashvarre, hvilling, ising, sej, jomfruhummer og hummer.
   7) Fangsten om bord må højst bestå af 50 % af enhver blanding af torsk, kuller, kulmule, rødspætte, skærising, rødtunge, tunge, pighvar, slethvar, skrubbe, sild, makrel, glashvarre, ising, sej, jomfruhummer og hummer.
   8) Fangsten om bord må bestå højst af 60 % af enhver blanding af torsk, kuller, kulmule, rødspætte, skærising, rødtunge, tunge, pighvar, slethvar, skrubbe, glashvarre, hvilling, ising, sej og hummer.
"

3)  I tabellen i bilag XII foretages følgende ændringer:

   a) rækkerne svarende til japansk tæppemusling og ottearmet blæksprutte affattes således:"

Art

Mindstemål

Region 1 til 5, undtagen Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Japansk tæppemusling (Venerupis philippinarum)

35 mm

Art

Mindstemål: Region 1 til 5, undtagen Skagerrak/Kattegat

Ottearmet blæksprutte (Octopus Vulgaris)

Hele området, undtagen farvande under højhedsområde eller jurisdiktion i region 5: 750 g
Farvande under højhedsområde eller jurisdiktion i region 5: 450 g (renset)
"
   b) rækkerne svarende til ansjos affattes således:"

Art

Mindstemål: Region 1 til 5, undtagen Skagerrak/Kattegat

Ansjos (Engraulis encrasicolus)

Hele området, undtagen ICES-afsnit IXa øst for 7° 23' 48» V: 12 cm eller 90 fisk pr. kg.
ICES-afsnit IXa øst for 7° 23' 48» V: 10 cm«
"

4)  Følgende bilag indsættes:"

BILAG XIIa:

MINDSTEMÅL FOR REGION 9

Art

Mindstemål: Region 9

Pighvar (Psetta maxima)

45 cm

"

5)  I bilag XIV indsættes følgende navne i alfabetisk rækkefølge efter deres tilsvarende danske navne:"

DANSK NAVN

VIDENSKABELIGT NAVN

Havgalte

Capros aper

Rødfisk

Sebastes spp.

Sardinel

Sardinella aurita

Skælbrosme

Phycis blennoides

"

6)  Følgende bilag indsættes:"

BILAG XIVa

SPECIFIKATIONER FOR SORTERINGSRIST

-1.  Den artsselektive rist skal monteres i trawl, hvis fangstpose består af kvadratmasker med en maskestørrelse på mindst 70 mm, men under 90 mm. Fangstposen skal være mindst 8 m lang. Det er forbudt at anvende trawl på over 100 kvadratmasker i fangstposens omkreds, eksklusive sammenføjninger eller sømliner. Den kvadratmaskede fangstpose er kun påkrævet i Skagerrak og Kattegat.

1.  Risten skal være rektangulær. Ristens tremmer skal være parallelle med ristens længdeakse. Afstanden mellem tremmerne må højst være 35 mm. Det er tilladt at anvende et eller flere hængsler, så risten lettere kan placeres oven på nettromlen.

2.  Risten skal monteres diagonalt i trawlet med ristens overkant pegende opad og bagud. Den kan monteres lige foran fangstposen eller længere fremme i forlængelsesstykket. Risten skal være fastgjort til trawlet på alle sider.

3.  I trawlets overpanel skal der i umiddelbar forbindelse med ristens overkant være en ublokeret åbning, hvor fiskene kan slippe ud. Udslipningsåbningen skal bagest være lige så bred som risten og foran ende i en spids, hvor siderne er skåret langs maskestolperne på hver side af risten.

4.  Det er tilladt at fastgøre en tragtformet anordning foran risten for at lede fisken mod trawlets bund og risten. Maskestørrelsen i tragten skal være mindst 70 mm. Tragten skal have en lodret åbning ved risten på mindst 15 cm. Tragtens åbning ved risten skal være lige så bred som risten.

20121122-P7_TA(2012)0448_DA-p0000001.jpg

Skematisk tegning af et størrelses- og artsselektivt trawl. Fisken ledes mod trawlets bund og risten via en tragt. Større fisk slipper ud af trawlet via risten, mens mindre fisk og jomfruhummer passerer gennem risten og ind i fangstposen. Fangstposen, der udelukkende består af kvadratmasker, øger muligheden for, at små fisk og undermålsjomfruhummer kan undslippe. Den kvadratmaskede fangstpose, der ses på tegningen, er kun påkrævet i Skagerrak og Kattegat.

BILAG XIVb

BETINGELSER FOR FISKERI MED VISSE TRUKNE REDSKABER, SOM MÅ ANVENDES I BISCAYABUGTEN

1.  Specifikationer for det kvadratmaskede overpanel

Panelet skal bestå af et rektangulært netstykke. Der må kun være ét panel. Panelet må ikke på nogen måde obstrueres af anordninger på nettets inder- eller yderside.

2.  Panelets placering

Panelet skal monteres i midten af overpanelet i trawlets bageste koniske del lige foran den ikkekoniske del bestående af forlængelsesstykket og fangstposen.

Panelet slutter højst 12 masker fra den håndknyttede række masker mellem forlængelsesstykket og den bageste koniske del af trawlet.

3.  Panelets størrelse

Panelet skal være mindst 2 m langt og mindst 1 m bredt.

4.  Panelets net

Maskestørrelsen skal være mindst 100 mm. Maskerne skal være kvadratmasker, dvs. at alle fire sider i panelet skal være skåret stolperet.

Nettet skal monteres således, at stolperne er parallelle med og vinkelrette på fangstposens længdeakse.

Det skal bestå af enkeltgarn. Enkeltgarnet må højst være 4 mm tykt.

5.  Panelets montering i diamantmasket net

Det er tilladt at fastgøre en sømline langs panelets fire sider. Sømlinens diameter må højst være 12 mm.

Panelets udstrakte længde skal være lig med længden af de diamantmasker, der er fastgjort til panelets langsider.

Antallet af diamantmasker i overpanelet, der er fastgjort til panelets korte side (dvs. den 1 m lange side vinkelret på fangstposens længdeakse), skal være mindst antallet af hele diamantmasker, der er fastgjort til panelets lange side, divideret med 0,7.

6.  Panelets montering i trawlet ses på tegningen nedenfor

20121122-P7_TA(2012)0448_DA-p0000003.jpg

BILAG XIVc

KVADRATMASKET PANEL FOR FARTØJER PÅ OVER 15 M

1.  Specifikationer for det kvadratmaskede overpanel

Panelet skal bestå af et rektangulært netstykke. Det skal bestå af enkeltgarn. Maskerne skal være kvadratmasker, dvs. at alle fire sider i panelet skal være skåret stolperet. Maskestørrelsen skal være lig med eller over 120 mm. Panelet skal være mindst 3 meter langt, undtagen når det er indsat i net, der er trukket af fartøjer på under 112 kW; i så fald skal det være mindst 2 meter langt.

2.  Panelets placering

Panelet skal monteres i fangstposens overpanel. Panelets bagkant må ikke være længere end 12 m fra bindestrikken som defineret i artikel 8 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3440/84 af 6. december 1984 om fastgørelse af anordninger til trawl, snurrevod og lignende redskaber*.

3.  Panelets montering i diamantmasket net

Der må højst være to åbne diamantmasker mellem panelets langside og den tilstødende sømline.

Panelets udstrakte længde skal være lig med længden af de diamantmasker, der er fastgjort til panelets langsider. Sammenføjningsforholdet mellem fangstposens overpanels diamantmasker og panelets korteste side skal være tre diamantmasker til en kvadratmaske for 80 mm fangstposer, eller to diamantmasker til en kvadratmaske for 120 mm fangstposer, bortset fra panelets hjørnestolper fra begge sider.

BILAG XIVd

KVADRATMASKET PANEL FOR FARTØJER PÅ UNDER 15 M

1.  Specifikationer for det kvadratmaskede overpanel

Panelet skal bestå af et rektangulært netstykke. Det skal bestå af enkeltgarn. Maskerne skal være kvadratmasker, dvs. at alle fire sider i panelet skal være skåret stolperet. Maskestørrelsen skal være lig med eller over 110 mm. Panelet skal være mindst 3 meter langt, undtagen når det er indsat i net, der er trukket af fartøjer på under 112 kW; i så fald skal det være mindst 2 meter langt.

2.  Panelets placering

Panelet skal monteres i fangstposens overpanel. Panelets bagkant må ikke være længere end 12 m fra bindestrikken som defineret i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 3440/84.

3.  Panelets montering i diamantmasket net

Der må højst være to åbne diamantmasker mellem panelets langside og den tilstødende sømline. Panelets udstrakte længde skal være lig med længden af de diamantmasker, der er fastgjort til panelets langsider. Sammenføjningsforholdet mellem fangstposens overpanels diamantmasker og panelets korteste side skal være to diamantmasker til en kvadratmaske, bortset fra panelets hjørnestolper fra begge sider.

* EFT L 318 af 7.12.1984, s. 23.

"

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0342/2012).
(2)* Ændringer: Den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv; udgået tekst markeres med symbolet ▌.
(3) EUT C 351 af 15.11.2012, s. 83.
(4) EUT L 347 af 24.12.2009, s. 6.
(5) EUT L 165 af 24.6.2011, s. 1.
(6) EUT L 22 af 26.1.2009, s. 1.
(7) EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1.
(8) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


Fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer ***I
PDF 201kWORD 22k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. november 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))
P7_TA(2012)0449A7-0295/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0798),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0431/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 28. marts 2012(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0295/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. november 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer

P7_TC1-COD(2011)0364


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 605/2013).

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 195.


Konventionen om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
PDF 115kWORD 22k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af otte tredjelandes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (2012/2791(RSP))
P7_TA(2012)0450B7-0497/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 2, litra j), artikel 81, stk. 3, og artikel 218, stk. 6, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til EU-Domstolens praksis, navnlig sag 22/70(1) og C-467/98(2) og udtalelse 1/03(3),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Gabons(4), Andorras(5), Seychellernes(6), Den Russiske Føderations(7), Albaniens(8), Singapores(9), Marokkos(10) og Armeniens(11) tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser,

–  der henviser til, at Rådet endnu ikke har anmodet om Parlamentets godkendelse af disse afgørelser,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af otte tredjelandes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (O-000159/2012 – B7-0367/2012),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser er af stor betydning, da den indfører et system, der gør det muligt for de deltagende stater at samarbejde for at finde en løsning på internationale børnebortførelser, idet det fastlægges, hvilke retter der er kompetente, og hvilken lov der finder anvendelse, når det skal afgøres, hvor barnet skal bo;

B.  der henviser til, at konventionen således giver grundlag for, at ​​bortførte børn hurtigt kan vende tilbage til deres rette bopælsland;

C.  der henviser til, at konventionen kun gælder mellem lande, der har ratificeret eller tiltrådt den;

D.  der henviser til, at ​​nye staters tiltrædelse skal accepteres af de stater, der allerede er medlemmer, for at konventionen kan finde anvendelse mellem dem;

E.  der henviser til, at det derfor er meget vigtigt, at tiltrædelser accepteres;

F.  der henviser til, at EU allerede har udøvet sin interne kompetence med hensyn til internationale børnebortførelser, navnlig gennem Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar(12);

G.  der henviser til, at det følger heraf, at EU har fået ekstern enekompetence med hensyn til internationale børnebortførelser;

H.  der henviser til, at eftersom konventionen ikke tillader, at internationale organisationer bliver medlemmer, bør EU bemyndige medlemsstaterne til at handle i Unionens interesse, når de accepterer de ovennævnte tiltrædelser;

I.  der henviser til, at Rådet derfor hurtigst muligt bør tage skridt til at vedtage de afgørelser, som Kommissionen har foreslået, herunder straks høre Parlamentet;

J.  der henviser til, at Rådet tilsyneladende, på trods af sagens hastende karakter og den klare retlige situation, har besluttet at udsætte høringen af ​​Parlamentet og vedtagelsen af de ovennævnte afgørelser med henblik på at anfægte princippet i afgørelserne af retlige grunde;

1.  henstiller til Rådet:

   a) Rådet bør straks fortsætte proceduren for vedtagelsen af de ​​ovennævnte foreslåede afgørelser;
   b) det bør med henblik herpå høre Parlamentet om de otte foreslåede afgørelser;
   c) det bør af hensyn til de europæiske borgere, som vil have gavn af vedtagelsen af de pågældende afgørelser, afstå fra at forhindre EU i at fungere på et falsk juridisk grundlag;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Kommissionen og Det Permanente Bureau under Haagerkonferencen om International Privatret.

(1) Sag 22/70, Kommissionen mod Rådet, (AETR), Sml. 1971, s. 41, præmis 16, org. ref.: Rec. s. 263.
(2) Sag C-467/98, Kommissionen mod Danmark, Sml. 2002 I, s. 9519, præmis 77.
(3) Udtalelse 1/03 om Fællesskabets kompetence til at indgå den nye Lugano-konvention om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, Sml. 2006 I, s. 1145, præmis 126.
(4) COM(2011)0904.
(5) COM(2011)0908.
(6) COM(2011)0909.
(7) COM(2011)0911.
(8) COM(2011)0912.
(9) COM(2011)0915.
(10) COM(2011)0916.
(11) COM(2011)0917.
(12) EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.


Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement
PDF 118kWORD 24k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-2012) og om en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement (2012/2881(RSP))
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009(1) om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009(2) om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002(3) om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester,

–  der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 om det åbne internet og netneutraliteten i Europa(4),

–  der henviser til sin beslutning af 15. juni 2010 om forvaltning af internettet - de næste skridt(5),

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution A/HRC/20/L13,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement under verdenskonferencen om international telekommunikation eller i de forberedende instanser (COM(2012)0430),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Det internationale telekommunikationsreglement (ITR) blev vedtaget af den verdensomspændende administrative telegraf- og telefonkonference i Melbourne i 1988 og ikke er blevet revideret siden;

B.  der henviser til, at alle Den Europæiske Unions 27 medlemsstater har undertegnet ITR;

C.  der henviser til, at Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) har indbudt til et møde i Dubai fra den 3. til den 14. december 2012, kaldet verdenskonferencen om international telekommunikation (World Conference on International Telecommunications – WCIT), for at aftale en ny ITR-tekst;

1.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at enhver ændring af det internationale telekommunikationsreglement er i overensstemmelse med gældende EU-ret og medvirker til Unionens mål om og interesse i at fremme internettet som et reelt offentligt sted, hvor menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, navnlig ytrings- og forsamlingsfriheden, respekteres, og der sikres overholdelse af de frie markedsprincipper, netneutralitet og iværksætteri;

2.  beklager den manglende gennemsigtighed omkring og inddragelse i forberedelserne til WCIT–12, da resultaterne af dette møde i betydelig grad kan vedrøre den offentlige interesse;

3.  mener ikke, at ITU eller nogen anden enkelt, centraliseret international institution er det rette organ til at fungere som regulerende myndighed hverken for forvaltningen af internettet eller internettrafikken;

4.  understreger, at nogle af forslagene til en reform af ITR ville have en negativ indvirkning på internettet, dets opbygning, drift, indhold og sikkerhed samt på forretningsforbindelser, forvaltning af internettet og den frie strøm af onlineinformation;

5.  mener, at nogle af de fremlagte forslag ville kunne medføre, at ITU selv blev den herskende magt på dele af internettet, hvilket kunne betyde enden på den nuværende bottom-up-model med mange interessenter; udtrykker bekymring for, at disse forslag, hvis de vedtages, kan påvirke udviklingen af og adgangen til online-tjenester for slutbrugere og den digitale økonomi som helhed ganske alvorligt; mener, at forvaltning af internettet og relaterede lovgivningsmæssige spørgsmål fortsat bør afgøres i et bredt forum på multiinteressentniveau;

6.  er bekymret over, at forslagene til reform af ITU omfatter etablering af nye profitmekanismer, som kan udgøre en alvorlig trussel mod internettets åbne og konkurrenceprægede karakter ved at presse priserne op, hæmme innovationen og begrænse adgangen; minder om, at internettet skal forblive frit tilgængeligt og åbent;

7.  støtter ethvert forslag om at opretholde ITR's nuværende anvendelsesområde og ITU's nuværende mandat; men er modstander af ethvert forslag, der vil udvide anvendelsesområdet til områder som internettet, herunder domænenavne, tildeling af IP-adresser, routing af internetbaseret trafik og indholdsrelaterede spørgsmål;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at forhindre eventuelle ændringer af det internationale telekommunikationsreglement, der ville være skadelige for internettets åbenhed, netneutralitet, end-to-end-princippet, forsyningspligten og den deltagelsesbaserede forvaltning, der er overdraget til flere forskellige aktører såsom regeringer, overnationale institutioner, ikkestatslige organisationer, store og små virksomheder, teknologiske kredse og internetbrugere og forbrugere i almindelighed;

9.  opfordrer Kommissionen til at koordinere forhandlingen af revisionen af ITR på vegne af Den Europæiske Union på grundlag af data, der er indhentet i bredt omfang fra en lang række interessenter gennem en strategi, der primært tager sigte på at sikre og bevare internettets åbenhed og beskytte internetbrugernes rettigheder og friheder online;

10.  minder om vigtigheden af at bevare et robust »best-effort«-internet, fremme innovation og ytringsfrihed, sikre konkurrence og undgå en ny digital kløft;

11.  understreger, at det bør fremgå af ITR, at ITU-anbefalingerne er ikke-bindende dokumenter, der fremmer bedste praksis;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.
(2) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11.
(3) EFT L 249 af 17.9.2002, s. 21.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0511.
(5) EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 33.


Klimakonferencen i Doha (COP 18)
PDF 280kWORD 46k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om klimakonferencen i Doha, Qatar (COP 18) (2012/2722(RSP))
P7_TA(2012)0452B7-0496/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og til den dertil hørende Kyotoprotokol,

–  der henviser til resultaterne af De Forenede Nationers klimakonference, som afholdtes på Bali i 2007 og til Balihandlingsplanen (afgørelse 1/COP13),

–  der henviser til den 15. partskonference under UNFCCC (COP 15) og 5. samling i den partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (COP/MOP 5), som afholdtes i København den 7.-18. december 2009, samt til Københavnsaftalen,

–  der henviser til den 16. partskonference under UNFCCC (COP16) og 6. samling i den partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (COP/MOP6), som afholdtes i Cancún, Mexico, fra 29. november til 10. december 2010, samt til Cancúnaftalerne,

–  der henviser til den 17. partskonference under UNFCCC (COP 17) og den 7. partskonference, der tjente som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen (COP/MOP7), og som afholdtes i Durban, Sydafrika, fra den 28. november til den 9. december 2011, og navnlig til de beslutninger, der udgør Durbanplatformen for en styrket indsats,

–  der henviser til den kommende 18. partskonference under UNFCCC (COP 18) og den 8. partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen (COP/MOP8), og som skal afholdes i Doha, Qatar, fra den 26. november til den 8. december 2012,

–  der henviser til EU's klima- og energipakke fra december 2008,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet(1),

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2009 om »2050: Fremtiden begynder i dag - henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer«(2),

–  der henviser til sine beslutninger af 25. november 2009 om EU's strategi for klimakonferencen i København (COP 15)(3), af 10. februar 2010 om resultatet af klimakonferencen i København (COP 15)(4), af 25. november 2010 om klimakonferencen i Cancún (COP 16)(5) og af 16. november 2011 om klimakonferencen i Durban (COP 17)(6),

–  der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050(7),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 9. marts 2012 om opfølgning af 17. samling i partskonferencen (COP 17) under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og 7. samling i den partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (CMP 7) (den 28. november - 9. december 2011 i Durban, Sydafrika),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 15. maj 2012 om klimaændringer - hurtig finansiering,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. juli 2011 om EU's klimadiplomati,

–  der henviser til den sammenfattende rapport fra november 2011 fra De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP) med titlen »Bridging the Emissions Gap«,

–  der henviser til fælleserklæring af 20. december 2005 fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om Den Europæiske Unions udviklingspolitik: »Den europæiske konsensus om udvikling«(8), og navnlig punkt 22, 38, 75, 76 og 105 heri,

–  der henviser til De Forenede Nationers årtusinderklæring af 8. september 2000, der opstiller årtusindudviklingsmålene, som er udarbejdet af det internationale samfund i fællesskab med henblik på at udrydde fattigdom,

–  der henviser til de tilsagn, der blev givet på G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september 2009, om at udfase subsidier til fossile brændstoffer på mellemlang sigt og yde målrettet støtte med henblik på at give de fattigste lande mulighed for at tilpasse sig til klimaændringerne,

–  der henviser til det 11. møde i partskonferencen (COP 11) om biologisk diversitet, der skal afholdes i Hyderabad, Indien, den 8.-19. oktober 2012,

–  der henviser til forespørgsler til mundtlig besvarelse (O-000160/2012 – B7-0364/2012 og O-000161/2012 – B7-0365/2012) indgivet af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 115, og til Rådets og Kommissionens redegørelser,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at det i de beslutninger, der udgør Durbanplatformen for en styrket indsats (Durbanpakken), erkendes, at klimaændringerne udgør en overhængende og potentielt irreversibel trussel mod de menneskelige samfund og planeten og derfor kræver handling på internationalt plan fra alle parters side;

B.  der henviser til, at Durbanpakken principielt har lagt grunden til en vidtrækkende, ambitiøs og retligt bindende international aftale mellem alle parter, som efter planen skal indgås senest i 2015 og føres ud i livet senest i 2020;

C.  der henviser til, at Dohakonferencen (COP 18) skal bygge videre på det momentum, der skabtes i Durban, for at sikre, at arbejdet med at få en sådan retligt bindende global aftale i stand bliver på det rette spor, således at aftalen vil kunne indgås i 2015;

D.  der henviser til, at en sådan retligt bindende global aftale skal være i overensstemmelse med princippet om »fælles, men differentieret ansvar og respektive kapaciteter«, men at den skal anerkende behovet for, at alle store emittenter vedtager ambitiøse og fyldestgørende mål og overensstemmende politiske foranstaltninger for reduktionen af drivhusgasemissioner, som afspejler udviklingsmulighederne;

E.  der henviser til, at Durbanpakken ikke i tilstrækkelig grad fokuserede på behovet for en indsats for at mindske klimaændringerne inden 2020, og at eksisterende forpligtelser og løfter ikke er tilstrækkelige til at nå målet om at begrænse den samlede globale årlige stigning i gennemsnitsoverfladetemperaturen til 2ºC sammenlignet med det førindustrielle niveau (»2ºC-målet«), og at disse spørgsmål derfor skal gives allerhøjeste prioritet på Dohakonferencen;

F.  der henviser til, at 2°C-målet ifølge videnskabeligt materiale forelagt af Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) kræver, at de globale emissioner topper i 2015, reduceres med mindst 50 % i forhold til 1990 senest i 2050 og fortsætter med at falde i tiden derefter; der henviser til, at EU derfor bør udøve pres for at få for alle store emittenter til at vedtage konkrete foranstaltninger og få dem gennemført effektivt inden 2020;

G.  der henviser til, at nye videnskabelige resultater tyder på, at virkningerne af klimaændringerne er hurtigere og mere udtalte end tidligere formodet, f.eks. i den arktiske region;

H.  der henviser til, at den globale energiefterspørgsel ifølge Det Internationale Energiagentur forventes at stige med en tredjedel mellem 2010 og 2035; der henviser til, at størstedelen af ​​den stigende efterspørgsel og emission vil ske i nye vækstøkonomier; der henviser til, at der ydes tilskud til en værdi af 400 mia. USD til ødsel omgang med fossile brændstoffer;

I.  der henviser til, at dekarbonisering i energisektoren og industrien ved at anvende innovationer vil være en fordel for EU, som er tidligt ude på det voksende globale marked for energi-relaterede varer og tjenesteydelser;

J.  der henviser til, at en verdensomspændende innovation inden for den bæredygtige energisektor (både i produktionen og på brugerniveau) skaber arbejdspladser, stimulerer den økonomiske vækst, øger energiuafhængigheden og bidrager til en renere verden, hvor klimaændringerne mindskes, og der sikres tilstrækkelig energiforsyning;

K.  der henviser til, at investeringer i energisektoren meget ofte har en levetid på 30 år eller mere, og at planlægningen af ​​nye projekter og politikker tager lang tid, hvilket understreger det presserende behov verden over for at tage nye skridt inden for energiområdet;

L.  der henviser til, at det er nødvendigt med mere forskning med henblik på nyttige innovationer inden for energi- og transportsystemer;

M.  der henviser til, at EU i betragtning af dets teknologiske og økonomiske muligheder bør gå i spidsen med hensyn til klimabeskyttelse, for at vise seriøsiteten af ​​dets anstrengelser;

N.  der henviser til, at det ikke vil være muligt at opnå en retligt bindende aftale i 2015, hvis der ikke er enighed om det rimelige i en langsigtet global modvirkningsindsats;

O.  der henviser til, at de udviklede lande på COP 16 i Cancún (2010) forpligtede sig til inden 2020 at yde 100 mia. USD i »ny og supplerende« årlig finansiering for at imødegå udviklingslandenes behov i forbindelse med klimaændringer, men henviser til, at der indtil nu ikke er en internationalt anerkendt definition af, hvad »ny og supplerende« egentlig betyder,

P.  der henviser til, at der efter 2012, der er det sidste år med hurtig startfinansiering (forpligtelse indgået i København på 30 mia. USD over tre år), ikke er nogen sikkerhed for, hvor meget klimafinansiering, der vil blive leveret.

Q.  der henviser til, at omkring 20 % af udledningen af ​​drivhusgasser på verdensplan stammer fra afskovning og andre former for arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, og til, at skovlandbrug øger nedbringelse af CO2-emissioner ved hjælp af længere lagring af kulstof og mindsker fattigdommen ved at sprede indkomsterne i de lokale samfund;

R.  der henviser til, at en forbedring af skovforvaltningen er en nødvendig forudsætning for varigt at nedbringe skovrydningen;

Durbanplatformen for en styrket indsats

1.  bifalder nedsættelsen af Ad hoc-gruppen vedrørende Durbanplatformen for En Styrket Indsats og konstaterer, at beslutning 1/CP 17 som et hasteanliggende kræver, at denne gruppe påbegynder arbejdet med at udarbejde en protokol, et retligt instrument eller et ved fælles overenskomst fastlagt resultat, som har retskraft under konventionen og finder anvendelse på alle parterne, og at den afslutter dette arbejde så tidligt som muligt og senest i 2015; konstaterer endvidere, at gruppen skal basere sit arbejde på IPCC's femte evalueringsrapport, som efter planen skal forelægges senest i 2014; bifalder endvidere processen for parterne til at øge ambitionsniveauet før 2020;

2.  understreger, at ret og rimelighed og fælles, men differentieret ansvar og indsats efter evne, skal være selve kernen af Durbanplatformen for En Styrket Indsats, således at den vil være i stand til at levere et tilfredsstillende resultat for klimaet;

3.  konstaterer, at Durbanpakken parallelt hermed kræver, at Ad hoc-gruppen vedrørende en Langsigtet Samarbejdsindsats opnår de ved fælles overenskomst fastsatte resultater på tidspunktet for Dohakonferencen;

4.  understreger, at det nye retlige instrument skal sikre modvirkningstiltag i overensstemmelse med en global kulstofbalance, der er forenelig med målet om at holde klimaændringerne under 2°C i forhold til det førindustrielle niveau, og de nødvendige midler til klimaindsatsen i udviklingslandene, samt solide regnskabsregler, overvågning og rapportering samt en effektiv gennemførelses- og efterlevelsesordning;

5.  konstaterer med stor bekymring visse partiers blokerende holdning under Bonn-drøftelserne, som fandt sted i maj 2012, men bifalder de små, ​​men genkendelige, fremskridt mod konvergens, der blev opnået under de uformelle supplerende møder i Bangkok, Thailand, fra 30. august til 5. september 2012;

6.  opfordrer til yderligere klarhed og enighed om sammenligneligheden af indsatsen og fælles opgørelsesregler for industrialiserede parter uden for Kyoto-protokollen inden afslutningen af arbejdet i Ad hoc-gruppen vedrørende en Langsigtet Samarbejdsindsats under Konventionen;

7.  understreger, at EU er nødt til at gå forrest med et godt eksempel ved at opfylde sine forpligtelser og vise ambitioner, hvad angår både modvirkningstiltag og finansiering; mener derfor, at der påhviler alle EU-institutionerne et ansvar for forud for Dohakonferencen at indlede et intensivt klimadiplomati og opbygge internationale alliancer for at sikre, at forpligtelserne i Durbanpakken opfyldes, og at UNFCCC-processen strømlines med henblik på vedtagelsen af en ny multilateral ordning senest i 2015; understreger, at det er vigtigt at præcisere, hvordan konventionens principper vil blive anvendt i en ramme for tiden efter 2020, således at alle parterne påtager sig forpligtelser; er af den opfattelse, at den nye markedsbaserede mekanisme, defineret på COP 17, er af særlig betydning i denne forbindelse, og håber, at det lykkes for Ad hoc-gruppen vedrørende en Langsigtet Samarbejdsindsats under Konventionen at udvikle retningslinjer og procedurer for denne mekanisme;

Kyotoprotokollen - anden forpligtelsesperiode

8.  noterer sig parternes afgørelse, som afspejles i Durban pakke og som samlet dækker ca.15 % af de globale emissioner, hvilket er grunden til, at EU er nødt til intensivere sine bestræbelser på at finde løsninger til fælles foranstaltninger for at få alle de vigtigste aktører ombord til at nå til enighed, som et midlertidigt skridt, om Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode, der skal tage sig begyndelse den 1. januar 2013 og fungere som en overgangsperiode forud for en ny, mere effektiv og omfattende retligt bindende international ordning, der binder alle parter, og som skal træde i kraft senest i 2020;

9.  noterer sig fraværet af USA, Rusland, Japan og Canada i den eventuelle anden forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen og usikkerheden om deltagelsen af Australien og New Zealand; noterer sig endvidere den fortsatte mangel på emissionsreduktionsmål for udviklingslande, som f.eks. Kina, Indien, Brasilien og Indonesien;

10.  opfordrer til, at der i Doha vedtages de nødvendige ændringer, således at Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode straks kan påbegyndes på et foreløbigt grundlag;

11.  bemærker tilsagnet i beslutning 1/CMP 7 i Durbanpakken om, at slutdatoen for anden forpligtelsesperiode vil blive fastlagt på Dohakonferencen, og støtter en forpligtelsesperiode på otte år, der udløber den 31. december 2020;

12.  understreger, at der inden for Kyotoprotokollens nuværende operationelle struktur, er behov for, at de kvantitative emissionsbegrænsnings- og reduktionsforpligtelser, som parterne efter planen skulle have forelagt senest i maj 2012, vedtages som ændringsforslag til Kyotoprotokollen på Dohakonferencen i overensstemmelse med beslutning 1/CMP 7; opfordrer de bilag B-parter, der endnu ikke har gjort det, om at forelægge deres kvantitative emissionsbegrænsninger og reduktionsforpligtelser; understreger, at overførslen af tildelte enheder (AAU'er) til anden forpligtelsesperiode vil undergrave Kyotoprotokollens miljøintegritet; påpeger, at hvis medlemsstaterne får lov til at overføre AAU'er, vil Kyoto-protokollen ikke have nogen reel virkning på modvirkning af klimaændringer;

13.  bifalder forslaget fra G-77 og Kina om effektivt at begrænse og minimere brugen af overskuddet; bemærker, at EU hidtil ikke har fremlagt et forslag vedrørende overskydende AAU'er; minder om, at det i Lissabon-traktaten fastsættes, at Rådet for Den Europæiske Union træffer afgørelse med kvalificeret flertal både hvad angår generelle foranstaltninger (artikel 16 TEU) og under hele proceduren ved forhandling og indgåelse af nye internationale aftaler (artikel 218 i TEUF);

14.  gentager sin opfordring til, at mekanismen for bæredygtig udvikling reformeres ved at fastsætte strenge kvalitetskrav, der sikrer, at tilknyttede projekter er af en tilstrækkelig høj standard til at bidrage til at reducere emissionerne på en pålidelig, verificerbare, reel og supplerende måde, der bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og forhindrer uhensigtsmæssig brug af mekanismen af infrastrukturprojekter med høje kulstofemissioner; mener, at mekanismen for bæredygtig udvikling i fremtiden skal begrænses til de mindst udviklede lande;

Modvirkningskløften

15.  fremhæver det presserende behov for, at alle parter for det første opfylder deres tilsagn, og for det andet hæver deres ambitionsniveau mellem i dag og 2020 for at holde sig inden for 2ºC-målet; gentager navnlig det presserende behov for at gøre fremskridt med lukningen af gigatonkløften mellem videnskabelige konstateringer og parternes nuværende tilsagn og indgå bindende forpligtelser og tage tiltag med henblik på reduktion af emissionerne, som er mere ambitiøse end dem, der er indeholdt i Københavnsaftalen, og som er baseret på princippet om et »fælles, men differentieret ansvar«, hvilket betyder, at fattigere lande – gennem økonomisk og teknologisk bistand samt gennem kapacitetsopbyggende foranstaltninger – bør have mulighed for at foretage den direkte overgang til et avanceret kulstoffattigt økonomisk system; opfordrer navnlig parterne til med virkning senest 2015 at træffe hastende foranstaltninger med henblik på at reducere emissioner fra international luftfart, søtransport og andre relevante sektorer samt HFC'er, sod, methan og andre kortlivede klimapåvirkende stoffer med henblik på at lukke hullet til 2ºC-målet;

16.  opfordrer til en afgørelse i Doha om kvantificering af størrelsen af ​​den globale kløft og til kontinuerligt at overvåge den for at tage de nødvendige skridt for at mindske kløften;

17.  opfordrer indtrængende Kommissionen og det cypriotiske formandskab til at finde allierede med henblik på at mindske af gigatonkløften, dvs. forskellen mellem de nuværende ambitionsniveauer og dem, der kræves for at holde den globale opvarmning under 2ºC;

18.  erkender, at den effektive udfasning af fossile brændstoffer vil bidrage væsentligt til at lukke modvirkningskløften;

19.  minder om, at industrilandene ifølge konstateringerne i IPCC's fjerde evalueringsrapport er nødt til at reducere deres indenlandske emissioner med 25-40 % i forhold til 1990-niveauet inden 2020, mens udviklingslandene som gruppe betragtet bør indrømmes en væsentlig afvigelse, som bør ligge under den nuværende forventede emissionsvækstrate, dvs. i størrelsesordenen 15-30 % inden 2020; minder om, at de samlede globale emissioner endvidere skal toppe før 2020, og opfordrer til en åben drøftelse om mere effektive politiske strategier med henblik på at lukke modvirkningskløften;

20.  understreger behovet for et pålideligt videnskabeligt grundlag som fastsat af Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), der har været igennem en grundlæggende reform, hvad angår struktur og procedurer, og understreger i denne forbindelse betydningen af ​​resultaterne i den femte vurderingsrapport (IPCC 5 AR ), der forventes i 2014;

21.  minder om, at det er i EU’s egen interesse at tilstræbe et klimabeskyttelsesmål på 30 % inden 2020, og derved skabe bæredygtig vækst, flere arbejdspladser og mindske afhængigheden af ​​importeret energi;

22.  bifalder den foreslåede integrering i EU-lovgivningen af ​​Cancúnaftalen, ifølge hvilken industrilandsparterne skal udvikle lavkarbonudviklingsstrategier, og understreger betydningen af ​​at yde økonomisk og teknisk bistand til udviklingslandsparterne, således at de kan vedtage og gennemføre planer for lavemissionsudvikling; bemærker, at disse planer og strategier bør skitsere politikker og foranstaltninger, som omfatter tidlige nationale foranstaltninger for at undgå fastlåsning af kulstofintensive investeringer og infrastrukturer samt mål for energieffektivitet og vedvarende energi på kort og mellemlang sigt;

Klimafinansiering

23.  understreger det presserende behov for at undgå et finansieringshul efter 2012 (hvor perioden med hurtig finansiering slutter) og for at arbejde hen imod at finde frem til, hvorledes klimastøtten kan sikres mellem 2013 og 2020 fra forskellige kilder; mener, at det med henblik på at fremskynde omstillingsprocesserne og undgå fastlåsning til fossile brændstoffer i mange udviklingslande er af vital betydning, at der indgås konkrete finansieringsforpligtelser for perioden 2013-2020; minder om, at flertallet af ​​medlemsstaterne stadig ikke har afgivet tilsagn om klimafinansiering efter 2013;

24.  bemærker med bekymring, at mens de udviklede lande forpligtede sig til inden 2020 at yde 100 mia. USD til klimafinansiering, er der indtil nu ikke en internationalt aftalt definition af, hvad »ny og supplerende« egentlig betyder,

25.  understreger, at måling, kontrol og overvågning af klimafonde og deres additionalitet, er af afgørende betydning og kræver en internationalt aftalt definition; opfordrer EU til at udvikle en fælles strategi for at sikre, at statslig udviklingsbistand (ODA) ikke ledes bort fra eksisterende udviklingsmål, men er et virkeligt supplement.

26.  bifalder aktiviteterne under arbejdsprogrammet om langfristet finansiering vedrørende kilder til langfristet finansiering og finansieringsbehov i udviklingslandene og ser frem til medformændenes rapport, der skal drøftes i Doha;

27.  mener, at finansieringen af klimaindsatsen i udviklingslandene skal afhjælpe de negative virkninger af klimaændringer, der allerede mærkes i dag, og bidrage til at udvikle modstandskraft især i de fattigste og mest sårbare lande, og bidrage til at lukke modvirkningskløften inden 2020 og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling;

28.  påpeger i denne forbindelse, at innovative og yderligere finansieringskilder (internationale finansielle transaktionsskatter og afgifter på international luft- og søtransport) bør udnyttes;

29.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at en sådan finansiering er ny og supplerende, og desuden at fremme innovative finansieringskilder;

30.  understreger den betydelige omkostningsbesparelse og potentialet for reduktion af drivhusgasemissioner, hvis støtten til ​​fossile brændstoffer fjernes; opfordrer til, at der i Doha vedtages planer om at udfase fossile brændstoffer i både udviklede lande og udviklingslande, idet bilag I-landene prioriteres;

31.  bifalder oprettelsen af bestyrelsen for Den Grønne Klimafond og ser frem til en afgørelse i Doha om sædet for fondens sekretariat; bemærker, at der på Dohakonferencen er brug for yderligere afgørelser for at aktivere Den Grønne Klimafond, der vedtoges som led i Cancúnaftalerne, navnlig for så vidt angår fondens startkapital, og understreger behovet for at mobilisere finansiel støtte fra parterne med henblik på at aktivere Den Grønne Klimafond; erkender, at Den Grønne Klimafond er afgørende for de mindst udviklede landes (LDC-lande) evne til at modvirke og tilpasse sig klimaændringerne, og at konkrete finansielle forpligtelser i den forbindelse er af afgørende betydning;

32.  understreger, at Cancúnaftalerne tydeligt angiver, at midlerne til udviklingslandene gennem Den Grønne Klimafond bør være »ny« og »supplerende« til den eksisterende udviklingsbistand;

33.  minder om, at de fattige lande har bidraget mindst til den stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren, men de er de mest sårbare over for virkningerne af klimaændringer og har den mindste tilpasningsevne;

34.  understreger, at sikring af politikkohærens og integration af miljøet i udviklingsprojekter er kernen i en effektiv EU-modvirknings- og tilpasningsstrategi for klimaændringer;

35.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte foranstaltninger til fordel for de fattige i udviklingslande, der vil hæve levestandarden for de fattigste; opfordrer navnlig indtrængende EU til at sikre, at finansielle midler kun vil blive gjort tilgængelige for støtten til klimavenlige udviklingsveje, hvilket indebærer, at direkte eller indirekte EU-støtte til den fossile brændstofindustri gradvist skal afvikles (dvs. gennem EIB's garantilån, eksportkreditagenturerne osv.) i overensstemmelse med de forpligtelser, som EU indgik på G20-topmødet i Pittsburgh i 2009;

36.  understreger, at den nuværende økonomiske krise ikke må bruges som et påskud for inaktivitet eller for at nægte finansiering af tilpasningsforanstaltninger i udviklingslandene; fremhæver, at udviklingen af ​​en økonomi med lav kulstofemission faktisk er et vigtigt skridt hen imod en løsning på krisen;

37.  kræver, at de industrialiserede lande støtter udviklingslandene med tilstrækkelig finansielle og teknologiske foranstaltninger i forbindelse med anvendelsen af bæredygtige og effektive teknologier;

38.  mener, at disse foranstaltninger skal respektere udviklingslandenes interesser og prioriteringer, idet lokal viden inddrages og både syd-syd-samarbejdet og de små og mellemstore landbrugs rolle styrkes, under behørig hensyntagen til naturen og den økologiske balance;

39.  understreger, at finansielle midler til klimabeskyttelsesforanstaltninger bør stilles til rådighed i form af nye og supplerende bidrag ud over ​​den eksisterende udviklingsbistand;

40.  minder EU og dets medlemsstater om, at statslig udviklingsbistand udgør en vital støtte til centrale udviklingsbehov - såsom sundhed og uddannelse – og den bør ikke omdirigeres til klimafinansiering; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre tilstrækkelige midler til at nå årtusindudviklingsmålene, sammen med nye og supplerende midler til bekæmpelsen af klimaændringerne og tilpasningen til dem;

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)

41.  bifalder vedtagelsen af beslutning 2/CMP.7 på Durbankonferencen som et vigtigt skridt hen imod indførelsen af robuste regnskabsregler for LULUCF-sektoren; bemærker, at beslutningen indeholder bestemmelse om et toårigt arbejdsprogram, hvormed målet er at undersøge behovet for mere omfattende regnskabsaflægning for at sikre miljøintegriteten af sektorens bidrag til reduktionen af emissioner;

42.  minder om, at både den ændrede arealanvendelse og landbruget er skyld i en betydelig del af drivhusgasemissionerne i udviklingslandene; opfordrer EU til at fremme agroskovbrug eller økologisk landbrug specielt i de mindst udviklede lande (LDC), eftersom de både bidrager til at mindske klimaændringer og til fattigdomsbekæmpelse ved at muliggøre diversificering i deres indkomster;

43.  gentager, at produktionen af ​​agrobrændstoffer fra fødevareafgrøder (såsom olieholdige frø, palmeolie, sukkerrør, sukkerroer og hvede) potentielt kan føre til enorm efterspørgsel efter jord og bringe mennesker i fattige lande, hvis levebrød afhænger af adgang til jord og naturressourcer, i fare;

44.  finder det beklageligt, at de »bæredygtighedskriterier«, der er opstillet i direktivet om vedvarende energi og direktivet om brændstofkvalitet med hensyn til biobrændstoffer er af begrænset omfang og utilstrækkelige til at indeholde de negative virkninger af en udvidelse af agrobrændstoffer, især gennem indirekte ændringer af arealanvendelse; opfordrer EU til at hæve dets bæredygtigheds- og certificeringskrav for biobrændstoffer med henblik på at sikre overensstemmelse med sit engagement i kampen mod klimaændringer og med sin retlige forpligtelse til sammenhæng i udviklingspolitikken, som nedfældet i artikel 208 i Lissabontraktaten;

45.  minder om, at øget anvendelse af biomasse kan føre til en intensivering af skovbrugspraksis og en reduktion af skovenes kulstoflagre, hvilket kan udgøre en trussel mod EU's målsætning om at begrænse klimatemperaturstigningen til 2°C; anmoder EU og dets medlemsstater om kun at acceptere agrobrændstoffer, som påviseligt reducerer udledningen af ​​drivhusgasser, ikke udgør væsentlige problemer vedrørende arealanvendelse, ikke truer folks fødevaresikkerhed og ikke risikerer at føre til miljøbevarelseskonflikter; opfordrer i den forbindelse indtrængende Kommissionen om at udvikle retligt bindende bæredygtighedskriterier for biomasse, at indarbejde beregninger af ændringer i arealanvendelse i de eksisterende bæredygtighedskriterier for agrobrændstoffer og at indarbejde beregninger af ændringer i arealanvendelse og beregninger af kulstofgæld i bæredygtighedskriterierne for bioenergi;

Reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD+).

46.  glæder sig over vedtagelsen i Durban af beslutninger vedrørende finansierings-, beskyttelses- og referenceniveauer; mener, at der må gøres yderligere fremskridt i Doha, navnlig med hensyn til den tekniske vurdering af referenceniveauer for skove; konstaterer endvidere, at REDD+ har en vigtig rolle at spille, når det gælder udjævning af modvirkningskløften frem til 2020;

47.  understreger, at REDD+ i henhold til UNFCCC vil blive finansieret med offentlige midler, og opfordrer til, at parterne viser en stærk politisk vilje til at udvikle innovative finansieringsløsninger;

48.  er imod handel med kulstof fra skove og inddragelse af REDD + i CO2-markederne, idet dette ville føre til en overtildeling af kreditter og et yderligere fald i prisen på kulstof;

49.  understreger, at en vellykket gennemførelse af REDD + afhænger af gennemsigtighed og udvikling af robuste overvågningssystemer;

50.  anerkender betydningen af ​​REDD + i bekæmpelsen emissioner fra skovbrug; betoner i særlig grad, at REDD-plus ikke må underminere nogen af de fremskridt, som retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) hidtil har opnået, navnlig hvad angår skovforvaltning, afklaring og anerkendelse af sædvanebaserede ordninger for jordbesiddelse; opfordrer EU til at presse på for at REDD +-projekter skal være underlagt stærkere og mere detaljerede social garantier og garantier for forvaltning og miljøbeskyttelsesforanstaltninger, herunder beskyttelsesmekanismer, der sikrer, at rettighederne for mennesker, der bor i skovene, ikke krænkes;

51.  mener, at ordningen med betaling for beskyttelse af skovene skal være særlig stabil og langsigtet; understreger, at ødelæggelsen af ​​skovene vil genoptages, hvis finansieringen falder under et vist niveau;

International luftfart og søtransport

52.  gentager, at der er behov for internationale instrumenter med globale emissionsreduktionsmål for at begrænse international luftfarts og søtransports miljøpåvirkning; går fortsat ind for, at luftfart inddrages i den europæiske emissionshandelsordning;

53.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende indtægter fra auktionering af luftfartkvoter som bidrag til at styrke klimafinansieringen i udviklingslandene fra 2013;

Klimabeskyttelse – navnlig i økonomiske krisetider

54.  understreger, at den nuværende økonomiske krise tydeligt viser, at kun en bæredygtig økonomi kan give velstand på lang sigt, og at klimabeskyttelse er en af ​​de vigtigste søjler i sådan en bæredygtig økonomi; fremhæver, at det aldrig har været mere vigtigt at klarlægge grundene til politisk handling på klimabeskyttelsesområdet, nemlig at give flere mennesker mulighed for en høj levestandard samtidig med at ressourcer og udviklingsmuligheder også sikres for de kommende generationer;

55.  gentager, at udfordringen fra klimaændringerne ikke kan betragtes isoleret, men at den altid skal løses inden for rammerne af bæredygtig udvikling, industripolitik og ressourcepolitik;

Strukturreform

56.  er af den opfattelse, at en af ​​årsagerne til Durbankonferencens succes var, at den skabte grundlaget for at overvinde de tidligere strenge inddelinger i »parter« og »observatører«, i »udviklede lande« og »udviklingslande« samt i »bilag I-lande« og »ikke-bilag I-lande«, og anmoder derfor alle deltagere om at stræbe hen imod en ny, helhedsorienteret og mere altomfattende struktur for fremtidige forhandlinger;

57.  er af den opfattelse, at det nuværende »pledge and review«-system ikke vil føre til de grundlæggende ændringer, der er nødvendige for at bekæmpe klimaforandringerne i det lange løb, og opfordrer derfor indtrængende alle parterne til også at overveje andre fremgangsmåder;

58.  understreger, at der ikke findes lette løsninger på klimaændringerne, og fremhæver derfor de talrige muligheder for at opnå de nødvendige emissionsreduktioner, og endnu vigtigere, de nødvendige bevidsthedsforandringer; bifalder i denne forbindelse, at mange lande allerede har foretaget ambitiøse modvirkningstiltag og opfordrer UNFCCC til at skabe en platform for at øge gennemsigtigheden vedrørende konkrete tiltag;

Omstilling til en bæredygtig økonomi og industri

59.  er bekymret over, at globale CO2-emissioner fra forbrænding af fossile brændsler ifølge IEA’s data er nået op på et rekordhøjt niveau i 2011; minder om, at den forventede samlede stigning i energiforbruget vil blive baseret på vækst af alle energikilder; mener derfor, at EU bestræbelser på at omdanne sin økonomi til en bæredygtig økonomi ikke må vakle, således at det kan udbygge sin konkurrencefordel inden for bæredygtig teknologi og ekspertise; mener, at EU bør fremme den internationale udbredelse af miljøvenlige teknologier, bl.a. inden for vedvarende energi, innovative og effektive teknologier for fossile brændstoffer og navnlig energieffektivitetsteknologier;

60.  opfordrer til en tættere koordinering mellem Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, således at EU taler med én stemme i internationale organisationer som IEA (Det Internationale Energiagentur), Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA), det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet (IPEEC) og Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), og dermed spiller en mere aktiv og indflydelsesrig rolle, især i indsatsen for bæredygtige energipolitikker og energisikkerhedspolitikker;

61.  understreger, at mange lande bevæger sig i retning af en mere miljørigtig økonomi, hvilket har mange forskellige årsager, herunder klimabeskyttelse, ressourceknaphed og -effektivitet, energisikkerhed, innovation og konkurrenceevne; bemærker f.eks. de investeringsprogrammer, der har til formål at fremme omstilling på energiområdet i lande som f.eks. Kina og Sydkorea, og opfordrer Kommissionen til at analysere sådanne programmer og deres konsekvenser for EU 's konkurrenceevne i de pågældende sektorer;

62.  bifalder disse internationale skridt og gentager, at internationalt koordinerede foranstaltninger bidrager til at behandle problemerne vedrørende CO2-lækage og konkurrenceevne, der hersker i de relevante sektorer, navnlig i de energiintensive sektorer; opfordrer til en aftale om sikring af lige vilkår på internationalt plan for CO2-intensiv industri;

63.  er bekymret over en stigende grad af såkaldte importerede emissioner, eftersom emissionerne fra importerede varer øges hurtigere end de produktionsbaserede emissioner formindskes indenlandsk; mener, at hvis EU kunne overvåge og oplyse bedre om udviklingen af importerede emissioner, kunne dette opmuntre industrielle konkurrenter til at tilslutte sig en strammere kulstofemissionsreduktionsordning med henblik på at sikre en højere accept af deres produkter på EU-markedet;

64.  understreger, at den finansielle og budgetmæssige krise i EU ikke bør begrænse ambitionsniveauet for EU og dets industrier, forbrugere og medlemsstater, for så vidt angår de internationale klimaforhandlinger i Doha; mener, at EU's indsats for at omstille sin økonomi ikke må gå i stå, f.eks. for at undgå udflytning af arbejdspladser og navnlig af grønne arbejdspladser, og at EU er nødt til at overbevise sine partnere i hele verden, herunder Kina og USA, om fordelene ved at indgå en international aftale, og om, at det er muligt at foretage emissionsreduktioner uden at miste konkurrenceevne og arbejdspladser, især hvis de foretages kollektivt;

65.  understreger behovet for at udvikle og omgående gennemføre en helhedsorienteret råstof- og ressourcestrategi, bl.a. i forbindelse med ressourceeffektivitet, inden for alle økonomiske sektorer i både udviklede lande og udviklingslande, med henblik på at opnå langsigtede bæredygtige økonomier, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at gå forrest med et godt eksempel i så henseende; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte udviklingslandene både på nationalt og lokalt plan ved at stille ekspertise til rådighed i forbindelse med bæredygtig minedrift, øget ressourceeffektivitet samt genbrug og genanvendelse;

66.  mener, at sektorbaserede tilgange i kombination med tærskler i hele økonomien i industrialiserede lande kan bidrage til klimatiltag, konkurrenceevne og økonomisk vækst; understreger betydningen af at vedtage en sektorspecifik tilgang til industrielle emissioner især for nye vækstlande i forbindelse med internationale forhandlinger; håber, at en sådan tilgang også kan være del af en international ramme for klimaforanstaltninger efter 2012;

67.  bemærker, at priserne på de forskellige energikilder spiller en vigtig rolle for markedsaktørernes adfærd, herunder industriens og forbrugernes, og bemærker, at den nuværende internationale politiske rammes manglende evne til fuldt ud at internalisere de eksterne omkostninger fastholder ubæredygtige forbrugsmønstre; gentager endvidere, at et globalt CO2-marked ville være et sundt grundlag for at opnå både betydelige emissionsreduktioner og lige vilkår for industrien; opfordrer EU og dets partnere til inden for den nærmeste fremtid at finde frem til den mest effektive måde til at fremme forbindelser mellem EU's emissionshandelsordning og andre handelsordninger med henblik på at skabe et globalt CO2-marked, hvilket vil kunne sikre større mangfoldighed i reduktionsmulighederne, forbedre størrelsen af og likviditeten på markedet, gennemsigtigheden og i sidste ende føre til en mere effektiv ressourcefordeling til energisektoren og industrien;

Forskning og teknologi

68.  finder det beklageligt, at der på Rio +20- topmødet i Rio de Janeiro ikke blev opnået væsentlige fremskridt på fremtidige centrale spørgsmål i forbindelse med bæredygtighed; beklager manglen på konkrete målsætninger, målbare aktiviteter og forpligtelser fra verdens ledere; noterer sig resultatet fra mødet i Durban, herunder fremskridtene af Durban-platformen, fortsættelsen af Kyoto-protokollen og oprettelsen af ​​klimafonden på 100 milliarder USD samt videreudviklingen af teknologieksekutivkomitéen for anvendelse af kulstoffattige teknologier;

69.  understreger, at udvikling og anvendelse af banebrydende teknologier er nøglen til bekæmpelse af klimaændringerne, samtidig med at EU’s partnere i hele verden overbevises om, at emissionsreduktioner er mulige, uden at der mistes konkurrenceevne og arbejdspladser; opfordrer til et internationalt tilsagn om øgede investeringer i forskning og udvikling inden for banebrydende teknologier i de relevante sektorer; finder det af afgørende betydning, at EU går forrest med et godt eksempel ved i betragtelig grad at øge udgifterne til forskning i miljøvenlige og energieffektive erhvervs- og energiteknologier, og at EU udvikler et tæt videnskabeligt samarbejde på dette område med internationale partnere såsom BRIK-landene og USA;

70.  mener, at innovation er nøglen til at holde den globale opvarmning under 2°C og bemærker, at der findes forskellige måder til at skabe incitamenter til innovation i en markedsbaseret økonomi; opfordrer Kommissionen til at vurdere de forskellige mekanismer til at belønne virksomheder, der går i spidsen og skiller sig ud på grund af deres evne til at igangsætte innovation og til at overføre og iværksætte teknologi globalt; opfordrer til, at man anerkender udviklingslandenes ret til fuldt ud at udnytte den fleksibilitet, der er indeholdt i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen);

71.  fremhæver betydningen af at opbygge et tættere samarbejde mellem EU og de mindst udviklede lande; mener, at EU bør støtte bestræbelser, der gør det muligt for de mindst udviklede lande at finde partnere og finansiering til investeringer i vedvarende energi og grønne teknologier, og opfordrer Kommissionen til at komme med idéer til fælles forskningsprogrammer om alternative energikilder og om, hvordan EU kan tilskynde til samarbejde inden for forskellige industrisektorer mellem udviklede lande og udviklingslande;

Energi samt energi- og ressourceeffektivitet

72.  bemærker, at en nylig analyse fra IEA viser, at en forbedret effektivitet er den bedste vej til en bedre energistyring i de kommende årtier, da investeringer i en klimavenlig kurs frem til 2050 giver et tredobbelt afkast, men kræver stærke politiske tiltag og incitamenter;

73.  finder det beklageligt, at mulighederne for energibesparelser ikke udnyttes tilstrækkeligt hverken på internationalt plan eller i EU; understreger, at energibesparelser fremmer jobskabelse, økonomiske besparelser, energisikkerhed, konkurrenceevne og reduktion af CO2-emissioner; opfordrer EU til at være mere opmærksom på energibesparelser i internationale forhandlinger, når der drøftes teknologioverførsel, udviklingsplaner for udviklingslander eller økonomisk bistand; understreger, at EU og dets medlemsstater skal opfylde deres egne mål for at være troværdige;

74.  påpeger, at der i hele verden er skønsmæssigt to milliarder mennesker, som fortsat ikke har adgang til bæredygtig energi til overkommelige priser; understreger behovet for at tage fat på spørgsmålet om energifattigdom i overensstemmelse med de klimapolitiske målsætninger; bemærker, at der står energiteknologier til rådighed, som tager hensyn til både global miljøbeskyttelse og lokale udviklingsbehov;

75.  finder det beklageligt, at UNFCCC og konventionen om biodiversitet (CBD) ikke er tilstrækkeligt samordnet, hvilket betyder, at der går ressourcer tabt og værdifulde og supplerende politiske muligheder ikke udnyttes; understreger, at af de forskellige undersøgelser, herunder TEEB (de økonomiske aspekter ved økosystemer og biodiversitet) tydeligt fremgår, at det ofte er billigere bevare økosystemtjenester gennem bæredygtige metoder end at skulle erstatte funktioner, der er gået tabt, ved at investere i alternativ tung infrastruktur og teknologiske løsninger; opfordrer derfor indtrængende EU og dets medlemsstater til på det kommende COP 11 i Hyderabad at knytte deres klimaændringsmålsætninger tæt til målsætningerne for biodiversitetsbeskyttelse;

76.  understreger, at det er nødvendigt at fremme større adgang til og overførsel af miljømæssigt forsvarlige teknikker overalt, men især i udviklingslandene, med henblik på at forbedre adgangen til teknologisk information, at fremskaffe og stille pålidelige data til rådighed om eksisterende patenter og teknologi, at lette og øge delingen, udvekslingen og sammenlægningen af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem gennemsigtige og sikre mekanismer og udvikle nye mekanismer med henblik på at fremme af forskning, som ikke forhindrer adgang til innovation; opfordrer derfor EU og dets medlemsstater til at behandle spørgsmålet om intellektuel ejendomsret med henblik på effektivt og hurtigt at skabe og sprede innovation, der er afgørende for at imødegå og bekæmpe klimaændringer;

Klimadiplomati

77.  understreger, at EU fortsat skal handle konstruktivt i internationale klimaforhandlinger, og at alle EU-institutionerne under EU-Udenrigstjenestens ledelse forud for Doha må udvikle EU's klimadiplomati yderligere med det formål at stille med en klarere EU-klimaprofil, bibringe de internationale klimaforhandlinger en ny dynamik og tilskynde partnere overalt i verden, navnlig de største emittenter, til at indføre bindende, sammenlignelige og effektive emissionsreduktioner og passende foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer;

78.  finder det beklageligt, at EU’s reduktionsmål ikke er i overensstemmelse med dets vedtagne 2ºC-målsætning og en omkostningseffektiv vej til målet om reduktion af drivhusgasemissioner i 2050;

79.  fremhæver vigtigheden af ​​(subglobale) alliancer med de mest progressive lande som et middel til at sætte yderligere skub i forhandlingsprocessen og sikre, at de største emittenter vedtager ambitiøse og fyldestgørende mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser;

80.  understreger i denne forbindelse betydningen af, at EU som en meget vigtig aktør indtager en fælles forhandlingsposition på Dohakonferencen i forsøget på at gøre fremskridt hen imod en international aftale og på at optræde som en samlet blok i denne henseende;

81.  opfordrer parterne til at anerkende, at lovgivernes engagement i forhandlingerne er afgørende for en vellykket mellemstatslig proces med henblik på en global aftale i 2015, idet fremskridt vedrørende parternes nationale klimalovgivning skaber de politiske betingelser for de multilaterale forhandlinger og kan komme deres overordnede ambitionsniveau til gode;

82.  understreger den afgørende position som begge værtsnationer indtager – Qatars som en af ​​verdens vigtigste producenter af olie og gas, og som nu ser sine ressourcer mindske, men som stadig har de højeste globale kulstofemissioner pr indbygger, og Sydkoreas som en førende nation i »grønne teknologier«, og som det første land i Asien, der har vedtaget lovgivning om klimaændringer, der gennemfører politikker vedrørende emissionslofter og -handel – og opfordrer begge lande (der i øjeblikket ikke er omfattet af bilag I) til at gå forrest med et godt eksempel og hjælpe med at opbygge nye alliancer;

83.  udtrykker sin bekymring over, at den uformelle praksis, hvorefter der ventes på enighed mellem alle Rådets delegationer, forsinker en presserende klimaindsats, og opfordrer derfor indtrængende Rådet til enhver tid at handle på grundlag af kvalificeret flertal i overensstemmelse med traktaterne, både hvad angår generelle foranstaltninger (artikel 16, stk. 3, i TEU) og »under hele proceduren« ved indgåelse af nye internationale aftaler (artikel 218, stk. 8, i TEUF);

84.  bemærker, at Kommissionen har foreslået en køreplan for et kulstoffrit Europa i 2050, hvilket er et meget ambitiøst men realistisk mål; bekræfter i den forbindelse sit tilsagn til reduktion af drivhusgasemissioner selv uden for en international aftale;

85.  bemærker, at den globale opvarmning fremhæver alle landes gensidige afhængighed; anser det derfor for nødvendigt at nå frem til en global aftale for at undgå en katastrofal ændring, der dramatisk vil påvirke hele menneskeheden;

Europa-Parlamentets delegation

86.  mener, at EU's delegation spiller en afgørende rolle i klimaforhandlingerne, og finder det derfor uacceptabelt, at medlemmer af Europa-Parlamentet ikke kunne deltage i EU's koordineringsmøder på de foregående partskonferencer; forventer, at i det mindste formanden for Parlamentets delegation får lov til at deltage i EU's koordineringsmøder i Doha;

87.  påpeger, at Kommissionen i henhold til den rammeaftale, der blev indgået mellem Kommissionen og Parlamentet i november 2010, skal gøre det lettere for medlemmer af Europa-Parlamentet at deltage som observatører i EU-delegationer, der forhandler om indgåelse af multilaterale aftaler; minder om, at Parlamentet i henhold til Lissabontraktaten (artikel 218 i TEUF) skal godkende aftaler mellem EU og tredjelande eller internationale organisationer;

o
o   o

88.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og sekretariatet for FN's rammekonvention om klimaændringer med anmodning om, at den bliver fremsendt til alle kontraherende parter uden for EU.

(1) EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3
(2) EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 44.
(3) EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 1.
(4) EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 25.
(5) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 77.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0504.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
(8) EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.


Udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser
PDF 164kWORD 40k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser (2012/2025(INI))
P7_TA(2012)0453A7-0274/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2, 21 og 49,

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (COM(2011)0838/4),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i København den 21. og 22. juni 1993, i Madrid den 15. og 16. december 1995, i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 og i Bruxelles den 14. og 15. december 2006,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 5. december 2011 om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen,

–  der henviser til den fornyede konsensus om udvidelse, der blev vedtaget af Rådet i 2006, og til den konsoliderede udvidelsesstrategi, som efterfølgende blev gennemført af Kommissionen,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. februar 2009 »Fem år i et udvidet EU – Økonomiske resultater og udfordringer« (COM(2009)0079/3),

–  der henviser til sine beslutninger af 13. december 2006 om Kommissionens meddelelse om udvidelsesstrategien og de vigtigste udfordringer 2006-2007(1), af 10. juli 2008 om Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007(2) og af 26. november 2009 om Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2009 vedrørende det vestlige Balkan, Island og Tyrkiet(3) samt Kommissionens meddelelser om udvidelsesstrategien 2009-2010, 2010-2011 og 2011-2012,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om landene på Vestbalkan samt Island og Tyrkiet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0274/2012),

A.  der henviser til, at enhver europæisk stat, der respekterer og forpligter sig til at fremme værdierne menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører minoriteter, i henhold til artikel 49 i TEU kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union; der henviser til, at disse værdier er fundamentet for Den Europæiske Union og styrer dens optræden på den internationale scene, og at de skal respekteres og bevares af alle medlemsstater;

B.  der henviser til, at udvidelse blev en del af EU's dagsorden så tidligt som i 1960'erne; der henviser til, at EU er vokset gradvist siden den første udvidelse i 1973, idet medlemstallet er steget fra de seks stiftende medlemmer til de nuværende 27 (der snart bliver til 28); der henviser til, at en række andre lande ønsker at blive EU-medlemsstater for dermed at opnå en sikker og demokratisk fremtid præget af fremgang;

C.  der henviser til, at integrationspolitikken det seneste årti har vist, at udvidelsen gavner EU som helhed og øger dets muligheder for at imødegå de globale udfordringer;

D.  der henviser til, at udvidelsesprocessen har været en succes for EU og Europa som helhed, idet den har bidraget til at overvinde den kolde krigs splittelser, har fremmet fred, stabilitet og velstand i hele Europa og har øget konfliktforebyggelsen, stimuleret reformer og konsolideret frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet samt udviklingen af markedsøkonomier og en socialt og økologisk bæredygtig udvikling;

E.  der henviser til, at det nu, næsten 20 år efter Det Europæiske Råds møde i København i 1993, hvor man bekræftede udsigterne til medlemskab for landene i Central- og Østeuropa og fastsatte tiltrædelseskriterierne, er på tide, at der sker en reevaluering af de relevante fastlagte procedurer og af udvidelsespolitikken som helhed, uden at dette berører de igangværende forhandlinger;

F.  der henviser til, at Københavnskriterierne stadig er tidssvarende og den dag i dag er omdrejningspunktet for EU's udvidelsespolitik; der henviser til, at den konsoliderede udvidelsesstrategi og det nye fokus på retlige og indre anliggender, retsstaten og respekten for grundlæggende rettigheder forventes at være effektive;

G.  der henviser til, at Europa-Parlamentet med sine årlige beslutninger om kandidatlande og potentielle kandidatlande bidrager til en større gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med udvidelsesprocessen ved at formidle EU-borgernes holdninger; der henviser til, at Lissabontraktatens ikrafttræden har øget Europa-Parlamentets rolle takket være anerkendelsen af dets lovgivningsmæssige medindflydelse bl.a. i forbindelse med instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA);

H.  der henviser til, at udsigten til tiltrædelse har en betydelig transformerende indvirkning på det politiske, samfundsøkonomiske og kulturelle landskab i de lande, der ønsker at blive medlem, og fungerer som et stærkt incitament til at stræbe efter de nødvendige politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige reformer og styrkelsen af fred, stabilitet, forsoning og godt naboskab; der henviser til, at denne transformation gør udvidelse til kernen i EU's bløde magt og et vigtigt element i dets foranstaltninger udadtil;

I.  der henviser til, at forpligtelse, konditionalitet og troværdighed er kernen i tiltrædelsesprocessen;

J.  der henviser til, at det er altafgørende, at medlemsstaterne fuldt ud respekterer og overholder tiltrædelseskriterierne og de grundlæggende rettigheder for at styrke udvidelsesprocessens troværdighed og kohærens og undgå enhver form for forskelsbehandling af potentielle nye medlemmer;

K.  der henviser til, at en forpligtelse til politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige reformer først og fremmest er i kandidatlandenes og de potentielle kandidatlandes og deres borgeres interesse;

L.  der henviser til, at ethvert land, der ønsker EU-medlemskab, skal vurderes ud fra dets egne resultater med opfyldelse, gennemførelse og overholdelse af det samme sæt kriterier; der henviser til, at den fart, hvormed tiltrædelsesprocessen gennemføres, bør være styret af den faktiske efterlevelse af tiltrædelseskriterierne samt opfyldelsen af prioriteringerne i det europæiske partnerskab, tiltrædelsespartnerskabet og forhandlingsrammen; der henviser til, at graden af efterlevelse af kravene til medlemskab skal vurderes på den mest retfærdige og gennemsigtige måde;

M.  der henviser til, at udvidelsesprocessen ligeledes har en betydelig indvirkning på EU og øger muligheden for bedre at definere EU's identitet, mål, værdier og politikker samt videregive disse til borgerne;

N.  der henviser til, at denne proces i overensstemmelse med den fornyede konsensus om udvidelse fra 2006 bør baseres på konsolidering, konditionalitet og kommunikation, kombineret med EU's kapacitet til at integrere nye medlemsstater; der henviser til, at EU's integrationskapacitet er et vigtigt element og en forudsætning for holdbarheden af udvidelsespolitikken og den overordnede integrationsproces; der henviser til, at denne betragtning har været et positivt incitament med hensyn til udbygning af institutionerne, således som det fremgår af de fortløbende traktatrevisioner, der har fulgt de forskellige udvidelsesforløb og udvidet Unionens funktioner og aktiviteter;

O.  der henviser til, at ægte forsoning mellem forskellige nationer og folkeslag, fredelig konfliktløsning og etablering af godt naboskab mellem europæiske lande er afgørende for varig fred og stabilitet og i væsentlig grad bidrager til en ægte europæisk integrationsproces og derfor er af central betydning for udvidelsesprocessen; der henviser til, at en række kandidatlande og potentielle kandidatlande fortsat har uløste problemer med deres naboer, hvorfor alle berørte parter bør bestræbe sig på at afhjælpe de bilaterale spændinger; der henviser til, at disse problemer bør løses inden tiltrædelsen;

Generelle overvejelser

1.  støtter kraftigt udvidelsesprocessen og mener, at udvidelsen fortsat skal være en troværdig politik, der støttes af befolkningen både i EU og i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande; understreger derfor vigtigheden af, at EU og kandidatlandene og de potentielle kandidatlande opfylder alle forpligtelser, indfrier alle løfter og skaber de nødvendige forudsætninger for, at fremtidige udvidelser kan blive en succes, bl.a. ved at understøtte de berørte lande i deres bestræbelser på at opfylde kriterierne for EU-medlemskab;

2.  anerkender, at udvidelses- og tiltrædelsesprocessen både er til gavn for borgerne i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande og for EU-borgerne;

3.  mener, at Københavnskriterierne fortsat udgør grundlaget og bør være det centrale i udvidelsespolitikken; understreger, at fuldstændig og omhyggelig opfyldelse af disse kriterier er af afgørende betydning, at der bør tages behørigt hensyn til de sociale konsekvenser for kandidatlandene og de potentielle kandidatlande, og at der i fuld udstrækning bør tages højde for EU's integrationskapacitet;

4.  mener, at begrebet integrationskapacitet omfatter følgende fire faktorer:

   i) tiltrædelseslande bør bidrage til og ikke svække Unionens evne til at bevare fremdriften hen imod opfyldelse af de politiske mål
   ii) Unionens institutionelle ramme bør kunne tilvejebringe en effektiv og produktiv ledelse
   iii) Unionens finansielle ressourcer bør være tilstrækkelige til at tage udfordringerne op med hensyn til social og økonomisk samhørighed samt fælles politikker
   iv) der bør fastlægges en omfattende kommunikationsstrategi med sigte på at informere offentligheden om følgerne af udvidelser;

5.  understreger imidlertid, at Unionen selv har ansvaret for at forbedre sin integrationskapacitet som led i behandlingen af kandidatlandenes og de potentielle kandidatlandes eller de potentielle ansøgerlandes legitime europæiske ambitioner;

6.  påpeger, at EU fortsat er attraktivt ikke mindst på grund af den unikke kombination af økonomisk dynamik med en social model, og beklager, at denne sociale dimension stort set er blevet overset i udvidelsesprocessen; opfordrer Kommissionen til at tage dette emne op, især inden for rammerne af kapitel 19 (socialpolitik og beskæftigelse), fremme en positiv social transformation i de kommende EU-medlemsstater og lægge behørig vægt på social retfærdighed;

7.  erindrer om, at EU's sociallovgivning omfatter minimumsstandarder på områder som arbejdsmarkedslovgivning, ligebehandling af mænd og kvinder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og ikke-forskelsbehandling, og at EU-traktaterne bekræfter forpligtelsen over for den europæiske socialpagt fra 1961 og fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder fra 1989, ligesom EU's charter om grundlæggende rettigheder indeholder en række grundlæggende sociale rettigheder; understreger, at manglende efterlevelse af EU's fælles, grundlæggende sociale standarder udgør en form for social dumping, der er skadelig for europæiske virksomheder og arbejdstagere og effektivt vil forhindre et kandidatland i at deltage i det indre marked; påpeger, at de sociale aktører og i særdeleshed fagforeningerne har brug for målrettet bistand fra EU for at styrke deres kapaciteter;

8.  mener, at sættet af tiltrædelseskriterier på passende vis bør omsættes til klare, specifikke og målbare målsætninger i IPA for tydeligt at vise forbindelsen mellem EU-støttede politikker i udvidelseslandene og fremskridt for så vidt angår opfyldelse af de generelle tiltrædelseskriterier;

9.  anerkender nødvendigheden af, at tiltrædelseslandenes økonomier udvikler sig i samme retning som EU-medlemsstaternes for at lette tilpasningen; opfordrer derfor tiltrædelseslandene til at fastsætte gennemførlige mål på landeniveau for hvert af Europa 2020-målene for en intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomi;

10.  gør opmærksom på vigtigheden af Madridkriterierne (som defineret af Det Europæiske Råd i Madrid i 1995), som understregede kandidatlandets evne til at gennemføre EU-regler og -procedurer; mener også, at princippet om konditionalitet i snæver forstand kræver, at et kandidatlands og/eller et potentielt kandidatlands fremskridt med hensyn til at vedtage og gennemføre reformer vurderes effektivt på basis af et klart sæt af kriterier i alle faser af processen, og at lande, der ønsker at blive medlem af EU, først bør kunne gå fra én fase til den næste, når alle betingelser er opfyldt i hver fase; understreger, at Københavnskriterierne også fuldt ud skal respekteres og overholdes af medlemsstaterne for at gøre udvidelsesstrategien mere troværdig og effektiv og for at undgå, at der kræves højere standarder af ansøgerlandene end dem, der anvendes i visse EU-medlemsstater; understreger vigtigheden af at definere de forskellige faser mere klart, fastsætte gennemsigtige og rimelige benchmarks for hele processen, som omsætter de generelle medlemskabskriterier til konkrete skridt frem mod tiltrædelse, og kontrollere, om de stillede krav er blevet opfyldt, samt undgå at fastsætte eller love en tiltrædelsesdato, hvis forhandlingerne endnu ikke er afsluttet; understreger, at der heller ikke bør herske tvivl om, at et benchmark, når det er blevet opfyldt, skal opretholdes, og at et tilbagefald bør resultere i et passende svar fra dem, der fastsætter disse benchmarks;

11.  understreger, at målet med tiltrædelsesprocessen er fuldt EU-medlemskab;

12.  opfordrer Kommissionen til at opretholde og yderligere intensivere sin overvågning af fremskridt i tiltrædelsesprocessen og bistanden til kandidatlandene og de potentielle kandidatlande for at sikre, at de er virkelig godt forberedte til gavn både for dem selv og for EU;

13.  mener, at der for at opretholde en troværdig udvidelsesproces bør foretages en tidligere vurdering af EU's integrationskapacitet og tages behørigt hensyn til denne i Kommissionens »udtalelse« om hvert potentielt kandidatland med en skitsering af hovedproblemerne i den henseende og muligheder for at afhjælpe dem; mener, at der efterfølgende bør foretages en omfattende konsekvensanalyse; understreger i den forbindelse, at det er en forudsætning for en vellykket udvidelsesproces, at EU bevarer sin evne til at handle, udvikle sig og træffe afgørelser på demokratisk og effektiv vis, og at det råder over finansielle midler til at understøtte den økonomiske og sociale samhørighed og til at nå sine politiske mål;

Udvidelsespolitikker

14.  glæder sig over den nye forhandlingstilgang angående de fremtidige forhandlingsrammer, der prioriterer spørgsmål vedrørende retsvæsen og grundlæggende rettigheder samt vedrørende retlige og indre anliggender; er enig i, at disse bør behandles tidligt i tiltrædelsesprocessen, og at kapitel 23 og 24 som hovedregel bør åbnes i overensstemmelse hermed på grundlag af handlingsplaner, da de kræver fremlæggelse af overbevisende dokumentation; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at rapportere til Parlamentet om fremskridt på disse områder, og henstiller, at de månedlige førtiltrædelsesrapporter fra EU-delegationerne gøres tilgængelige for medlemmerne af Udenrigsudvalget efter anmodning; bemærker dog, at fokuseringen på de pågældende områder ikke bør ske på bekostning af bestræbelserne og fremskridtene inden for andre områder, der er beskrevet i kandidatlandenes og de potentielle kandidatlandes individuelle udvidelsesdagsordener;

15.  anser det for vigtigt inden for udvidelsespolitikken på passende vis at prioritere opbygningen af et effektivt, uafhængigt og upartisk retssystem og et gennemsigtigt, demokratisk politisk system, der kan styrke retsstatsprincippet; understreger samtidig vigtigheden af alle former for ytringsfrihed og behovet for at sørge for frihed for medierne i såvel lovgivning som praksis og for effektivt at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet;

16.  understreger, at visumliberaliseringen er et godt eksempel på EU' konditionalitet, der kombinerer politiske og tekniske kriterier med et ønskværdigt mål og konkrete fordele; glæder sig over og støtter derfor Kommissionens og de berørte landes indsats på dette område;

17.  opfordrer Kommissionen til at forenkle de administrative procedurer og mindske de administrative byrder i forbindelse med støtte fra IPA med sigte på at gøre den lettere tilgængeligt for og øge deltagelsen af mindre og ikke-centraliserede civile organisationer, fagforeninger og andre støttemodtagere;

18.  opfordrer til større inddragelse af civilsamfundet, ikke-statslige aktører og arbejdsmarkedets parter både fra kandidatlandene og medlemsstaterne i tiltrædelsesprocessen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at opretholde en løbende dialog med dem; opfordrer kandidatlandene og de potentielle kandidatlande til at sikre deres inddragelse i alle faser; understreger, at civilsamfundet kan fungere som en vigtig motor for tilnærmelse til EU, skabe et tryk nedefra for gennemførelse af den europæiske dagsorden, gøre processen mere gennemsigtig og styrke den demokratiske opbakning til tiltrædelsen; understreger vigtigheden af passende finansiel støtte, bl.a. via civilsamfundsfaciliteten, især for at øge civilsamfundets kapacitet til at overvåge gennemførelsen af lovgivningen; understreger vigtigheden af samarbejdet mellem de europæiske civilsamfundsorganisationer og deres modstykker i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande;

19.  understreger kraftigt behovet for at øge de administrative kapaciteter og de menneskelige ressourcer for at sætte dem i stand til at gennemføre, implementere og håndhæve lovgivningen; mener, at processerne i forbindelse med udvidelser ikke bør være rent »tekniske«, og påpeger behovet for at knytte screeningsprocessen mere sammen med de aktuelle forhold på stedet; opfordrer derfor Kommissionen til i behørigt omfang at inddrage ngo'er, fagforeninger og større interessenter i processen;

20.  opfordrer i erkendelse af den vigtige rolle, som den sociale dialog spiller for EU's beslutningsproces, til større fokus på styrkelse af de sociale aktørers kapaciteter og den sociale dialogs rolle i forbindelse med udvidelsesprocessen; anmoder endvidere om større opmærksomhed på udvikling af håndhævelsesmekanismer som f.eks. arbejdstilsynsaktiviteter for at beskytte arbejdstagerne og sikre respekt for deres sociale rettigheder og sundheds- og sikkerhedsstandarder og bekæmpe udnyttelsen af især sort arbejdskraft;

21.  opfordrer til større involvering af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i udvidelsesprocessen; understreger dets rolle i forbindelse med formidling af gode praksisser til kandidatlandene og de potentielle kandidatlande samt dets opbakning til civilsamfundet af andre årsager end blot europæisk integration i EU; støtter en yderligere styrkelse af dialogen mellem civilsamfundsorganisationerne i EU og udvidelseslandene og opfordrer til større samarbejde mellem EØSU, Kommissionen og Europa-Parlamentet;

22.  minder om, at opnåelse af bæredygtig økonomisk genoprettelse er en stor udfordring for de fleste udvidelseslande, og understreger behovet for at fremme intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst i tråd med Europa 2020-strategien; opfordrer til en forøgelse af støtten til de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i betragtning af deres store betydning for den samfundsøkonomiske fremgang i alle udvidelseslandene og opfordrer Kommissionen til at insistere på prioriterede reformer, som skaber et fordelagtigt lovgivningsmiljø for innovative SMV'er med et stor potentiale; understreger samtidig behovet for fortsat opmærksomhed på problemstillingerne i forbindelse med en voksende uformel sektor, stor arbejdsløshed og integration af de mest sårbare personer i samfundet;

23.  er overbevist om, at der er behov for at fremme et klima af tolerance, gensidig respekt, godt naboskab og regionalt og grænseoverskridende samarbejde som forudsætning for stabilitet og som et middel til fremme af ægte og varig forsoning; mener, at retsforfølgelse af krigsforbrydere, fredelig sameksistens mellem forskellige etniske, kulturelle og religiøse samfundsgrupper, beskyttelse af minoriteter og respekt for menneskerettighederne samt reintegration og tilbagevenden af flygtninge og fordrevne personer skal være grundlæggende elementer i tiltrædelsesprocessen i regioner, der har været plaget af konflikter; opfordrer på baggrund heraf kandidatlandene og de potentielle kandidatlande, som endnu ikke har ratificeret rammekonventionen for beskyttelse af nationale minoriteter, til at gøre det; foreslår at man i sådanne tilfælde fremmer undervisning i og læring om hinandens historie, sprog og kulturelle arv under og efter tiltrædelsesprocessen for at øge den gensidige forståelse og bidrage til historisk forsoning;

24.  mener, at ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling bør prioriteres højere i forbindelse med udvidelsespolitikken; understreger, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende rettighed, en kerneværdi i EU og et centralt princip i dets optræden udadtil og har et stort potentiale for at medvirke til at nå Europa 2020-målene ved at bidrage til vækst og fuld beskæftigelse; opfordrer derfor til inddragelse af kvinderne i tiltrædelsesprocessen og understreger betydningen af generel hensyntagen til ligestillingspolitikkerne; understreger, at forskelsbehandling af enhver grund er forbudt, og at EU's vurderinger bør omfatte LGBT-gruppens rettigheder og inddragelse af minoriteter i det politiske, sociale og økonomiske liv;

25.  opfordrer Kommissionen til at involvere udvidelseslandene i sine initiativer til fremme af social integration, f.eks. EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration, og i den forbindelse at gøre bedre brug af IPA samt til via stabiliserings- og associeringsprocessen (SAP) at opfordre udvidelseslandene til at opfylde disse mål; opfordrer desuden udvidelseslandene til aktivt at deltage i årtiet for integration af romaer og at sikre romaernes grundlæggende rettigheder, forbedre deres sociale og økonomiske stilling og sikre deres adgang til boliger;

26.  mener, at alle tiltrædende stater bør prøve at løse deres vigtigste bilaterale problemer og alvorligere tvister med deres nabolande, især vedrørende territoriale spørgsmål, inden de kan tiltræde Unionen; anbefaler kraftigt, at disse spørgsmål tages op i en konstruktiv og nabovenlig ånd så tidligt i tiltrædelsesprocessen som muligt og helst før åbningen af tiltrædelsesforhandlingerne, således at disse ikke påvirkes negativt; anser det i den forbindelse for vigtigt, at der tages hensyn til EU's overordnede interesser og værdier og forpligtelsen til fuld efterlevelse af EU-retten og overholdelsen af de principper, EU er grundlagt på;

27.  opfordrer EU til at støtte bestræbelser på at løse udestående tvister, herunder grænsetvister, før tiltrædelse; opfordrer, i overensstemmelse med bestemmelserne i FN's charter og de relevante FN-resolutioner samt slutakten fra Helsinki alle parter i tvister, hvis fortsatte eksistens kan tænkes at forhindre gennemførelsen af EU-retten eller bringe opretholdelsen af international fred og sikkerhed i fare, til konstruktivt at bestræbe sig på en fredelig løsning af disse tvister, og, hvis det viser sig umuligt at nå en bilateral aftale, henvise sagen til Den Internationale Domstol eller forpligte sig til en bindende voldgiftsmekanisme, som de selv vælger, eller arbejde konstruktivt inden for rammerne af en intensiv mæglingsmission; gentager sin opfordring til Kommissionen og Rådet om i overensstemmelse med EU-traktaterne at påbegynde udviklingen af en voldgiftsmekanisme til løsning af bilaterale og multilaterale tvister;

28.  glæder sig over initiativer såsom den positive dagsorden for Tyrkiet og tiltrædelsesdialogen på højt niveau med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og den strukturerede dialog om retsstaten med Kosovo(4); glæder sig over målet om at skabe en fornyet dynamik i reformprocessen, men understreger, at disse initiativer ikke på nogen måde må erstatte de formelle forhandlingsprocedurer, men skal være i fuld overensstemmelse med forhandlingsrammen;

29.  understreger, at kandidatlandene og de potentielle kandidatlande skal gøre fremskridt inden for demokrati, menneskerettigheder og forsoningstiltag, idet disse områder altid bør prioriteres i udvidelsesprocessen og afspejles i de finansielle instrumenter; minder i denne sammenhæng om betydningen af finansiel bistand, der tager hensyn til behovet for at bevare steder med kulturarv i konfliktområder, i betragtning af den rolle dette spiller for opbygningen af tillid og samhørighed mellem forskellige etniske og religiøse samfund;

30.  understreger, at EU's udvidelsespolitik er et instrument til modernisering, demokratisering og stabilisering, der også har som mål at styrke EU både internt og som global aktør; opfordrer Kommissionen til at foretage omfattende konsekvensanalyser, hver gang den ser på nye ansøgninger om EU-medlemskab, og også når den anbefaler åbning eller, i tilfælde af fundamentalt ændrede omstændigheder, lukning af tiltrædelsesforhandlinger;

31.  støtter Kommissionens løfte om at forbedre tiltrædelsesprocessens kvalitet ved at gøre den mere kvalifikationsbaseret, benchmarkbestemt og gennemsigtig; er af den opfattelse, at dette vil gøre processen mere retfærdig og mere objektivt målbar og dermed øge dens troværdighed; mener i den sammenhæng, at fremskridtsrapporterne bør være tydeligere i deres vurderinger; understreger, at benchmarkene ikke bør opstille yderligere betingelser for kandidatlande og potentielle kandidatlande, men bør omsætte de generelle kriterier for medlemskab og målene for EU's førtiltrædelsesbistand i konkrete skridt og resultater frem mod tiltrædelse i fuld overensstemmelse med forhandlingsrammen;

32.  understreger, at bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet har afgørende betydning for en vellykket tiltrædelsesproces; opfordrer Kommissionen til at indføre en ny tilgang til dette problem ved at gøre myndighederne i aspirantlande opmærksomme på individuelle tilfælde af systemisk korruption; opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco) og antikorruptionsorganerne i disse lande; understreger, at den nye tilgang vil være til stor gavn for EU's image blandt borgerne i aspirantlandene og potentielt vil kunne fremme bekæmpelsen af korruption;

33.  opfordrer Kommissionen til ikke at planlægge en nedskæring i faste priser af den samlede finansiering til den enkelte modtager; bemærker, at beregningen bør ske under hensyntagen til følgende: a) den samlede programmerede IPA-bistand til hvert enkelt lands BNP bør ikke falde i relative priser, selv om målestokken (BNP) i faste priser for hvert enkelt modtagerland har vist en kumulativ stigning i perioden 2007-2013, b) antallet af lande med adgang til finansiering fra det kommende instrument vil formentlig blive mindre med Kroatiens tiltrædelse, hvilket potentielt kan forandre den komparative fordeling af finansieringspuljen, c) med de foreslåede ændringer af det nye instrument, der skal fjerne differentieringen mellem lande på grundlag af deres kandidatstatus, vil flere lande få mulighed for at få adgang til finansiering – som hidtil ikke har været tilgængelig for ikke-kandidatlande – der er øremærket til politikområder, der fokuserer på samfundsøkonomisk udvikling; henstiller i denne forbindelse, at ingen modtager udelukkes fra en tilstrækkelig og fair adgang til finansiering på grund af begrænsede EU-midler, navnlig hvad angår politikområdet for institutionsopbygning;

34.  minder om behovet for, at EU-udvidelser ledsages af en samordnet og mere effektiv og gennemsigtig kommunikationspolitik, der involverer alle EU-institutioner, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt repræsentanter for civilsamfundet med det formål at igangsætte en åben og ærlig debat om følgerne af udvidelserne i både medlemsstaternes og kandidatlandenes offentlighed; understreger, at en lignende kommunikationspolitik også bør anvendes i kandidatlandene i samarbejde med alle aktører;

35.  mener, at det med henblik på at fremme støtten blandt EU-borgerne til fortsat udvidelse og kandidatlandenes og de potentielle kandidatlandes borgeres vilje til at fortsætte reformer er af afgørende betydning at give tydelige og omfattende oplysninger om de politiske, socioøkonomiske og kulturelle fordele ved udvidelsen; mener, at det er særligt vigtigt at forklare offentligheden, hvordan udvidelsen har skabt nye investerings- og eksportmuligheder, og hvordan dette kan medvirke til at nå EU's mål med hensyn til at fremme konfliktforebyggelse og fredelig konfliktløsning, håndtere den økonomiske krise, skabe nye job, lette arbejdskraftens frie bevægelighed, beskytte miljøet og forbedre sikkerheden, samtidig med, at man fremskynder reformdagsordenen, letter adgangen til finansielle midler og efterfølgende forbedrer levevilkårene i udvidelseslandene til gavn for alle EU-borgere samt reducerer sociale og økonomiske ubalancer; understreger behovet for at rette opmærksomheden mod alle samfundssektorer ved bl.a. at fremme indførelsen på gymnasieniveau eller tilsvarende niveau af et fag vedrørende baggrund, mål og funktion for Den Europæiske Union og dens udvidelsesprocesser; understreger desuden behovet for at fokusere på de vigtigste opinionsdannere, såsom journalister, repræsentanter for civilsamfundet, samfundsøkonomiske aktører og fagforeninger; er af den opfattelse, at lignende indsatser i kandidatlande og potentielle kandidatlande bør tilskyndes og støttes;

Perspektiver og EU's strategiske interesser

36.  er overbevist om, at EU stadig kan drage strategiske fordele af udvidelsespolitikken; understreger, at EU-medlemskab skaber stabilitet i et internationalt miljø i hastig forandring, og at det at høre til Den Europæiske Union fortsat giver fremtidsudsigter med social udvikling og velstand; mener, at udvidelse er en langsigtet strategisk interesse for EU, der ikke nødvendigvis kan måles på den kortsigtede statusopgørelse; mener, at det er vigtigt at tage behørigt hensyn til dens væsentlige og varige værdi som udtryk for EU's bløde, men alligevel væsentlige, magt;

37.  støtter fortsat helt og fuldt udvidelsesperspektivet og opfordrer medlemsstaterne til at fastholde udvidelsesprocessens momentum; understreger sin overbevisning om, at EU med Lissabontraktaten både kan følge sin udvidelsesdagsorden og fastholde dynamikken i en dybere integration;

38.  minder om, at processen ikke afsluttes blot ved at EU-retten omsættes til national ret, og understreger vigtigheden af effektiv gennemførelse og overholdelse på lang sigt både af EU-retten og Københavnskriterierne; mener, at de nuværende EU-medlemsstater for at opretholde tiltrædelsesbetingelsernes troværdighed også bør vurderes med hensyn til deres fortsatte efterlevelse af EU's grundværdier samt opfyldelsen af deres forpligtelser vedrørende deres demokratiske institutioners funktion og retsstatsprincippet; opfordrer Kommissionen til at udarbejde et detaljeret forslag til en overvågningsmekanisme med udgangspunkt i bestemmelserne i artikel 7 i TEU og artikel 258 i TEUF;

39.  påpeger, at en strømlinet og fremadrettet udvidelsespolitik kan være et værdifuldt strategisk redskab for EU's og hele regionens økonomiske udvikling, og at denne politik bør tage sigte på at skabe budgetmæssig synergi og øget koordinering mellem de forskellige foranstaltninger og typer af bistand, der ydes af EU, medlemsstaterne og internationale finansielle institutioner, samt med eksisterende instrumenter, navnlig IPA, og undgå potentielle overlapninger, gentagelser og huller i finansieringen, navnlig i betragtning af den stramme budgetsituation;

40.  noterer sig, at den globale finanskrise og eurozonens problemer tydeligt har vist, hvor afhængige de nationale økonomier i og uden for EU er af hinanden; fremhæver derfor vigtigheden af yderligere konsolidering af den økonomiske og finansielle stabilitet og fremme af væksten, også i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande; understreger under disse vanskelige omstændigheder behovet for at yde passende og mere målrettet førtiltrædelsesbistand til kandidatlandene og de potentielle kandidatlande; noterer sig Kommissionens forslag til et nyt IPA, der omfatter økonomisk støtte til de finansielle overslag for perioden 2014-2020; understreger i den forbindelse behovet for at forenkle og fremskynde procedurerne samt styrke modtagerlandenes administrative kapacitet med henblik på at sikre en høj grad af deltagelse i EU's programmer og forbedre udnyttelseskapaciteten; påpeger, at Europa-Parlamentets samlede holdning til IPA vil blive fremlagt som led i den almindelige lovgivningsprocedure; fremhæver vigtigheden af finanspolitisk stabilitet på nationalt plan og øget fokus på økonomisk styring på EU-plan; anbefaler, at der tages behørigt hensyn til spørgsmålet om sunde offentlige finanser under tiltrædelsesprocessen;

41.  understreger, at Europa 2020-målene er baseret på universelle principper, som har været en stærk drivkraft for økonomisk velstand; anbefaler derfor, at fremskridt med hensyn til flagskibsinitiativerne behandles i førtiltrædelsesdialogen og fremmes ved hjælp af yderligere finansiering; mener at der bør lægges særlig vægt på en vækstmodel med lave CO2-emissioner, som aktivt bør gennemføres under udvidelsesprocessen;

42.  opfordrer til løbende dialog mellem donorer og, hvor det er relevant, til anvendelse af passende strukturer for bistandskoordinering og -forvaltning; opfordrer i denne forbindelse til en nærmere undersøgelse af anvendelsen af innovative finansielle instrumenter, der kræver koordinerende strukturer, som f.eks. investeringsrammen for Vestbalkan, som supplerer de administrative strukturer for IPA, og som har til formål at tiltrække og samle støtte og lede den videre til prioriteringsområder; understreger, at det kan virke som en finansiel og politisk løftestang, når en kombination af midler – fra enten EU, medlemsstaterne eller internationale finansielle institutioner – anvendes på en måde, der sikrer både nøje overensstemmelse med bedste praksis hvad angår økonomisk forvaltning og samordning mellem hovedaktørerne;

o
o   o

43.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt parlamenterne og regeringerne i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Kosovo, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

(1) EUT C 317 E af 23.12.2006, s. 480.
(2) EUT C 294 E af 3.12.2009, s. 60.
(3) EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 47.
(4) Denne betegnelse er med forbehold for holdningerne til status og er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


Situationen i Gaza
PDF 120kWORD 23k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om situationen i Gaza (2012/2883(RSP))
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet for Udenrigsanliggender af 19. november 2012,

–  der henviser til pressemeddelelserne af 18. og 19. november 2012 fra FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon,

–  der henviser til Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten af 14. maj 2012, 18. juli og 23. maj 2011 og 8. december 2009,

–  der henviser til erklæringen af 12. november 2012 fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om den seneste eskalering af volden mellem Gaza og Israel, og af 16. november 2012 om den yderligere eskalering af volden i Israel og Gaza,

–  der henviser til våbenhvileaftalen af 21. november 2012;

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben af 18. september 1995,

–  der henviser til Oslo-aftalen (»Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements«) af 13. september 1993,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at den nylige optrapning af volden har forårsaget tab af menneskeliv og uacceptable lidelser for begge de involverede parters civilbefolkning;

B.  der henviser til, at Ægyptens udenrigsminister, Mohamed Kamel Amr, og USA's udenrigsminister, Hilary Clinton, under en pressekonference i Cairo den 21. november 2012 bekendtgjorde en våbenhvile; der henviser til, at ifølge denne våbenhvile skal Israel standse alle fjendtligheder i Gazastriben ad land-, sø- og luftvejen, herunder indtrængen og målretning mod enkeltpersoner mens alle palæstinensiske fraktioner skal standse alle fjendtligheder fra Gazastriben mod Israel, herunder raketangreb og angreb ved grænsen;

C.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt sin støtte til tostatsløsningen, hvor Staten Israel og en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed, og opfordret til at skabe betingelserne for genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem parterne;

D.  der henviser til, at blokaden af og den humanitære krise i Gazastriben fortsætter trods talrige opfordringer fra det internationale samfund om åbning af grænseovergangene for strømmen af humanitær bistand, varehandel og personer til og fra Gaza, hvilket også blev gentaget i Rådets konklusioner af 14. maj 2012;

E.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har givet udtryk for sit stærke engagement med henblik på sikkerhed for Staten Israel; der henviser til, at Rådets konklusioner af 14. maj 2012 også fremhævede EU og medlemsstaternes grundlæggende ønske om sikkerhed for Israel, på det kraftigste fordømte den vold, der bevidst er rettet mod civile, herunder raketangrebene fra Gazastriben, og opfordrede til effektiv forebyggelse af indsmugling af våben til Gaza;

1.  udtrykker alvorlig bekymring med hensyn til situationen i Gaza og Israel og beklager dybt tabet af civile menneskeliv, herunder kvinder og børn; hilser den aftale om våbenhvile, som blev bekendtgjort i Cairo, velkommen og opfordrer til at den gennemføres fuldt ud; understreger, at alle angreb straks skal bringes til ophør, da de forårsager lidelser, som aldrig kan retfærdiggøres, blandt sagesløse civile, og opfordrer til en hurtig nedtrapning og indstilling af fjendtlighederne; udtrykker sin anerkendelse af Egyptens og andre aktørers bestræbelser på at mægle med henblik på en varig våbenhvile og hilser De Forenede Nationers generalsekretærs rejse til regionen velkommen;

2.  fordømmer på det kraftigste raketangrebene på Israel fra Gazastriben, som Hamas og andre væbnede grupper i Gaza omgående skal bringe til ophør; understreger Israels ret til at beskytte landets befolkning mod disse former for angreb, men påpeger samtidig, at Israel i så fald skal handle forholdsmæssigt og til enhver tid sikre beskyttelsen af civile; understreger, at alle parter fuldt ud skal overholde den humanitære folkeret, og at bevidst efterstræbelse af uskyldige civile aldrig vil kunne retfærdiggøres,

3.  fordømmer terroristangrebet på en bus med civile passagerer i Tel Aviv den 21. november 2012;

4.  gentager sin stærke støtte til tostatsløsningen baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, og hvor Staten Israel og en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed;

5.  understreger igen, at det kun med fredelige og ikke-voldelige midler er muligt at opnå en retfærdig og varig løsning på konflikten mellem israelere og palæstinensere; opfordrer atter til at skabe betingelserne for genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem de to parter;

6.  støtter i den forbindelse Palæstinas ambition om at blive FN-observatørstat uden fuldgyldigt medlemskab og anser dette for at være et vigtigt skridt i retning af at gøre Palæstinas krav mere synlige, stærkere og mere effektive; opfordrer i denne sammenhæng EU's medlemsstater og det internationale samfund til at finde frem til en løsning, der går i denne retning;

7.  opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til atter at spille en mere aktiv politisk rolle i bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; støtter den højtstående repræsentant i hendes indsats for at skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

8.  gentager sin opfordring til at ophæve blokaden af Gazastriben, som skal være betinget af en effektiv kontrolmekanisme for at forhindre indsmuglingen af våben til Gaza i anerkendelse af Israels legitime sikkerhedsbehov; opfordrer ligeledes til, at der tages skridt til at muliggøre genopbygning og økonomisk opsving i Gaza;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.


Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
PDF 371kWORD 56k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (12562/2011 – 2012/2138(INI))
P7_TA(2012)0455A7-0357/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets årsberetning til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og navnlig den del, som behandler den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) (12562/2011),

–  der henviser til rapport af 23. juli 2012 fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (VP/HR) til Rådet om FSFP,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. juli 2012 om FSFP,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 1. december 2011 om FSFP,

–  der henviser til kapacitetsinitiativet, som blev lanceret under det uformelle EU-forsvarsministermøde i Gent i september 2010,

–  der henviser til artikel 2, 3, 24 og 36 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til punkt 43 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1),

–  der henviser til afsnit V i EU-traktaten og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som blev godkendt af Rådet den 9. december 2003,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi med titlen »Et sikkert Europa i en bedre verden«, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003 og til rapporten om dens gennemførelse med titlen »At skabe sikkerhed i en verden i forandring«, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008,

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2010 om gennemførelse af den europæiske sikkerhedsstrategi og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik(2),

–  der henviser til sin beslutning af 23. november 2010 om civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet(3),

–  der henviser til sin beslutning af 11. maj 2011 om udviklingen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse(4),

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2011, om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater(5),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 15. oktober 2012 om situationen i Mali,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 119, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0357/2012),

A.  der henviser til de omfattende forandringer, der har fundet sted i den geostrategiske sammenhæng omkring den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig som følge af omvæltningerne i Det Nære Østen og Mellemøsten og Nordafrika (herunder revolutioner, konflikter, regimeskifte i Libyen, Tunesien, Egypten og Syrien), fremkomsten af nye aktører med regionale eller endog verdensomspændende ambitioner på den internationale scene og ændringer i prioriteringerne inden for USA's forsvarspolitik i retning af Asien og Stillehavsområdet;

B.  der samtidig henviser til de stadig stigende trusler mod sikkerheden i verden, hvad enten det skyldes usikkerhed omkring holdningen i lande og blandt ikke-statslige aktører (som f.eks. terrororganisationer), der er i gang med programmer, som indebærer risiko for spredning af masseødelæggelsesvåben (herunder atomvåben), udviklingen i lokale kriser i EU's naboskab med alvorlige regionale konsekvenser til følge (som den aktuelle konflikt i Syrien), usikkerhed omkring overgangsprocessen i de arabiske lande og de sikkerhedsmæssige dimensioner (f.eks. i Libyen og på Sinai-halvøen), udviklingen i den afghansk-pakistanske region med udsigten til tilbagetrækningen af de militære NATO-styrker samt den stigende terrortrussel i Afrika, navnlig i Sahel-regionen, Afrikas Horn og Nigeria

C.  der henviser til, at det er almindeligt anerkendt, at klimaændringer er en afgørende drivkraft og multiplikator bag truslerne mod sikkerheden, freden og stabiliteten i verden;

D.  der henviser til, at EU er nødt til at reagere på disse trusler og udfordringer ved at tale med én stemme og dermed sikre politisk konsekvens, ved at sikre, at medlemsstaterne optræder solidarisk, og ved at anvende alle tilgængelige midler og instrumenter til sikring af borgernes fred og sikkerhed;

E.  der henviser til, at FSFP, som udgør en integreret del af FUSP, hvis mål er fastsat i artikel 21 i EU-traktaten, giver EU en operationel kapacitet, som bygger på militære og civile ressourcer;

F.  der henviser til, at FSFP’s bidrag til fred og stabilitet i verden skal konsolideres gennem missioner og operationer, som indgår i EU's samlede tilgang over for et land eller en region og gennem et multilateralt samarbejde i og med internationale – navnlig FN – og regionale organisationer i overensstemmelse med FN-chartret;

G.  der henviser til, at nedrustning og ikke-spredning er en integreret del af FSFP og bør styrkes i EU's politiske dialog med tredjelande og internationale institutioner og forpligte EU-medlemsstater i henhold til internationale konventioner og aftaler; der henviser til, at en sådan forpligtelse helt er i overensstemmelse med målet om at styrke den civile og militære kapacitet inden for rammerne af FSFP;

H.  der henviser til, at Lissabon-traktaten indebærer en række vigtige nyskabelser, som nødvendiggør en styrkelse af FSFP, men at disse muligheder lang fra er udnyttet;

I.  der henviser til, at EU siden 2003 har gennemført 19 civile missioner og 7 militære operationer inden for rammerne af FUSP og derefter FSFP, og til, at der for øjeblikket gennemføres 12 civile missioner og 3 militære operationer;

En strategisk ramme for FSFP
En ny strategisk ramme

1.  understreger, at EU bør spille en verdensomspændende politisk rolle på den internationale scene med henblik på at fremme fred og sikkerhed i verden, at beskytte sine interesser i verden og at sikre sine borgeres sikkerhed; mener, at EU bør være i stand til at påtage sig dette ansvar, når det står over for internationale trusler, kriser og konflikter, navnlig i nabolandene; understreger i den forbindelse, at EU's politik skal være konsekvent, og at EU skal være hurtigere og mere effektivt i udøvelsen af dette ansvar;

2.  understreger i den forbindelse nødvendigheden af, at EU hævder sin strategiske autonomi gennem en stærk og effektiv udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, som sætter det i stand til om nødvendigt at handle selvstændigt; understreger, at en sådan strategisk autonomi er illusorisk uden en troværdig civil og militær kapacitet; erindrer om, at denne autonomi skal sikres med respekt for de eksisterende alliancer, navnlig NATO, og opretholdelse af stærke forbindelser på tværs af Atlanterhavet, således som det understreges i artikel 42 i traktaten om Den Europæisk Union og respektere og styrke en egentlig multilateralisme som ledende princip for EU's internationale krisestyringsindsats;

3.  er bekymret over udsigterne til en strategisk tilbagegang for EU, ikke blot som følge af den faldende tendens i forsvarsbudgetterne som følge af den globale og europæiske finansielle og økonomiske krise, men også af den stigende marginalisering af EU's navnlig militære krisestyringsinstrumenter; henviser ligeledes til de negative følger af medlemsstaternes manglende vilje i den henseende;

4.  mener, at EU spiller en vigtig rolle som forsvarer af medlemsstaternes og deres borgeres sikkerhed; mener, at EU bør styrke sin og nabolandenes sikkerhed og ikke overlade den til andre; understreger, at EU skal være i stand til at yde et meningsfuldt bidrag til fredsbevarende operationer i hele verden;

5.  konstaterer, at den europæiske sikkerhedsstrategi, som blev udformet i 2003 og suppleret i 2008, på trods af at analyserne og begrundelserne for den stadig er holdbare, er ved at blive overhalet af de aktuelle begivenheder og ikke længere er tilstrækkelig til at forstå verden i dag;

6.  opfordrer endnu en gang Det Europæiske Råd til at anmode VP/HR om en hvidbog om EU's sikkerheds- og forsvarspolitik, som skal definere EU's strategiske interesser under hensyntagen til de ændrede trusler på baggrund af EU-landenes sikkerhedskapacitet, EU- institutionernes kapacitet til at handle effektivt på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område og EU's partnerskaber, navnlig med nabolandene og NATO, og som tager hensyn til de ændrede trusler og udviklingen i forbindelserne ikke blot med vore allierede og partnere, men også med vækstlandene;

7.  understreger betydningen af en sådan strategisk ramme, som vil udgøre grundlaget for EU's optræden udadtil og for formuleringen af en klare prioriteringer inden for sikkerhedspolitikken;

8.  henviser til, at hvidbogen skal bygge både på indholdet af de europæiske sikkerhedsstrategier fra henholdsvis 2003 og 2008 og på de nye sikkerhedsbegreber, der er opstået i de seneste år som f.eks. »beskyttelsesansvar«, menneskelig sikkerhed og effektiv multilateralisme;

9.  understreger betydningen af, at der i samarbejde med Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og NATO foretages en teknisk undersøgelse af EU-landenes militære styrke og svagheder; er af den overbevisning, at hvidbogen vil danne grundlaget for EU's fremtidige strategiske tilgang, og at den vil virke retningsgivende for den strategiske planlægning af den civile og militære kapacitet på mellemlang og lang sigt, der skal udvikles og etableres inden for rammerne af FSFP;

10.  glæder sig over Rådets konklusioner af 23. juli 2012 om FSFP og over, at der vil blive afholdt et møde i Det Europæiske Råd i løbet af 2013 om forsvarsanliggender; opfordrer medlemsstaterne og formanden for Det Europæiske Råd til at inddrage Europa-Parlamentet i forberedelsen af dette møde;

11.  glæder sig over rapporten fra VP/HR om de vigtigste aspekter og de grundlæggende valgmuligheder inden for FUSP, som til en vis grad også beskæftiger sig med sikkerheds- og forsvarsanliggender; understreger imidlertid nødvendigheden af at hæve ambitionsniveauet for udviklingen af FSFP; opfordrer medlemsstaterne til med støtte fra VP/HR i fuld udstrækning at udnytte dette værktøj, som er indeholdt i Lissabon-traktaten, i en situation, hvor der er en lang række kriser, bl.a. på Europas dørtærskel, og hvor USA's ændrede engagement bliver mere og mere iøjnefaldende;

12.  glæder sig over, at Weimar-initiativet, som Spanien og Italien har tilsluttet sig, har bidraget til at sætte nyt liv i FSFP-dagsordenen og givet nye impulser på de tre vigtigste områder, nemlig institutioner, operationer og kapacitet; opfordrer disse lande til at holde fast ved deres tilsagn om at udvikle en ambitiøs vision for FSFP og anser deres foranstaltninger for at være et forbillede til efterfølgelse for de øvrige medlemsstater;

FSFP i centrum for en samlet tilgang

13.  glæder sig over Rådets konklusioner af 23. juli 2012 om FSFP og over meddelelsen om, at Kommissionen og VP/HR vil fremlægge en fælles meddelelse om den samlede strategi; minder både Kommissionen og VP/HR om, at Europa-Parlamentet bør inddrages;

14.  understreger, at EU's styrke i forhold til andre organisationer ligger i dets unikke potentiale til at mobilisere en samlet pakke af politiske, økonomiske, udviklingsmæssige og humanitære instrumenter til støtte for sine civile og militære krisestyringsopgaver og -operationer samlet under en enkelt politisk myndighed – VP/HR –, hvilket ikke blot giver EU smidighed men også en enestående og almindelig anerkendt fleksibilitet og effektivitet;

15.  mener imidlertid, at gennemførelsen af den samlede tilgang skal sikre, at Unionen reagerer på de specifikke risici med passende civile og/eller militære midler; understreger, at den samlede tilgang i lige så høj grad skal bygge på FSFP som på andre udenrigspolitiske instrumenter;

16.  understreger, at FSFP gennem disse operationer skal være EU's foretrukne krisestyringsværktøj, hvilket vil sikre troværdigheden og den politiske synlighed af EU's optræden udadtil, og samtidig muliggøre en politisk kontrol;

Gennemførelse af Lissabon-traktaten

17.  erindrer om, at Lissabon-traktaten indeholder en række vigtige nyskabelser for FSFP, som endnu ikke er blevet virkeliggjort; beklager i den forbindelse, at VP/HR har forsømt at efterkomme Parlamentets beslutninger om en mere aktiv og sammenhængende indsats for at sikre gennemførelse af de nye instrumenter i Lissabon-traktaten:

   - Rådet kan overdrage gennemførelsen af en opgave til en gruppe af medlemsstater med henblik på at bevare Unionens værdier og tjene dens interesser;
   - Der kan etableres et permanent struktureret samarbejde mellem de medlemsstater, der opfylder højere kriterier for militær kapacitet, og som har indgået mere bindende forpligtelser på dette område med henblik på de mest krævende opgaver;
   - Der er indføjet bestemmelser om gensidig bistand og solidaritet i traktaten;
   - EDA har fået en række vigtige opgaver i forbindelse med udviklingen af medlemsstaternes militære kapacitet, herunder en styrkelse af forsvarssektorens industrielle og teknologiske basis, fastlæggelsen af en europæisk kapacitets- og materielanskaffelsespolitik samt gennemførelsen af et permanent struktureret samarbejde
   - Der skal afsættes særlige bevillinger til forberedelse af opgaver, som ikke afholdes over EU-budgettet;

18.  opfordrer VP/HR til at give de nødvendige impulser til udviklingen af mulighederne i Lissabontraktaten, så EU kommer til at råde over en hel række indsatsmuligheder på den internationale scene som led i den samlede tilgang, hvad enten der er tale om »blød« magtanvendelse eller om en mere robust indsats, hvor det er nødvendigt, og altid i overensstemmelse med FN-chartret;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at arbejde aktivt sammen med VP/HR og Rådet om vedtagelsen af Lissabon-traktatens bestemmelser om FSFP som led i deres nationale forsvarsstrategier;

20.  glæder sig over udvidelsen af de opgaver, der kan gennemføres inden for rammerne af FSFP i forhold til de tidligere såkaldte Petersberg-opgaver, som de fremgår af EU-traktatens artikel 43; konstaterer imidlertid, at disse ambitioner ikke afspejles i de beslutninger, der er truffet siden etableringen af EU's udenrigstjeneste;

Civile og militære operationer

21.  minder om, at FSFP hidtil har bidraget til krisestyring, fredsbevaring og styrkelse af den internationale sikkerhed; understreger, at det nu gennem FSFP skal være muligt at gribe ind i alle former for kriser, herunder højintensitetskriser, i nabolandene, og at FSFP skal have et tilstrækkeligt ambitionsniveau til at opnå reelle resultater i felten;

22.  konstaterer, at der for øjeblikket gennemføres 14 operationer, 11 civile og 3 militære; glæder sig over indledningen af 3 nye civile operationer i sommeren 2012 i Afrikas Horn (EUCAP Nestor), i Niger (EUCAP Sahel) og i Sydsudan (EUABSEC Sydsudan) og planlægningen af en civil opgave, som skal bestå i bistand med grænsekontrol i Libyen og en uddannelsesmission i Mali; mener, at disse opgaver er et første tegn på en genoplivning af FSFP-dagsordenen; understreger betydningen af at forbedre mulighederne for at lære af erfaringerne fra missioner og operationer;

23.  beklager, at EU ikke fuldt ud udnytter de militære FSFP-værktøjer, den har adgang til, selv om en række kriser kunne have begrundet en FSFP-indsats, navnlig i Libyen og Mali; understreger nødvendigheden af at hjælpe de lande, der har oplevet det arabiske forår, med at reformere deres sikkerhedssektor, navnlig i Nordafrika og Sahel-regionen tilskynder i den forbindelse til en styrkelse af den igangværende planlægning af mulige militære operationer og opfordrer samtidig til en reevaluering af igangværende missioner;

24.  opfordrer også medlemsstaterne til at sætte handling bag deres ord og anvende de eksisterende midler, protokoller og aftaler, så FSFP får adgang til deres kapaciteter, f.eks. i form af taktiske grupper eller fælles taskforcer;

Vestbalkan

25.  minder om og glæder sig over den politiske og symbolske betydning af EU's indsats i Vestbalkan, som har bidraget til at sikre fred og sikkerhed i regionen; minder imidlertid om, at regionen fortsat står over for en række udfordringer, som udgør en prøvesten for EU's troværdighed; opfordrer VP/HR til at reevaluere EU's bidrag til sikkerheden i Det vestlige Balkan, med særlig fokus på styrkelse af retsstaten, mindretalsbeskyttelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption;

26.  glæder sig over resultaterne af den første civile EUPM-mission i Bosnien-Hercegovina, som afsluttedes den 30. juni 2012, og som parallelt med EUFOR Althea-operationen gjorde det muligt at bidrage til en dialog mellem de forskellige samfund i landet og til konsolidering af retsstatsprincippet;

27.  konstaterer, at der er sket et stadigt fald i bemandingen af EUFOR Althea-operationen i Bosnien-Hercegovina, der indledtes i 2004; støtter derfor, at denne mission afsluttes, og at der ydes en ny form for EU-bistand med henblik på en styrkelse af kapaciteten og uddannelse af de væbnede styrker i Bosnien-Hercegovina;

28.  støtter EULEX Kosovo-missionens indsats, som er blevet gennemført i en meget kompliceret politisk situation, og glæder sig over udvidelsen af mandatet med to år mere frem til den 14. juni 2014;

29.  fremhæver dens positive rolle ved at hjælpe Kosovo med at bekæmpe organiseret kriminalitet på alle planer og til at genetablere retsstatsprincippet og et rets-, politi- og toldvæsen, der er fuldstændig uden politisk indblanding, og som bygger på internationale og europæiske standarder og bedste praksis; noterer sig, at missionen er blevet omstruktureret og skåret ned, og ser det som et tydeligt tegn på de fremskridt, der er opnået indtil nu;

30.  understreger imidlertid, at der stadig mangler meget, før EULEX fuldt ud har udført de opgaver, som den har fået overdraget, og nyder fuld tillid blandt befolkningen, navnlig i det serbiske samfund i Kosovo; opfordrer missionen til at styrke sine aktiviteter i det nordlige Kosovo og til i højere grad at deltage i tilbundsgående undersøgelser og retsforfølgelser af korruption på højt plan;

31.  opfordrer EULEX Special Investigative Task Force til at fortsætte sin omhyggelige og tilbundsgående undersøgelse af spørgsmålene i Europarådets beretning om pålideligheden af påstandene om handel med menneskelige organer; opfordrer EULEX til med fuld opbakning fra de berørte stater at indlede et vidnebeskyttelsesprogram - herunder bl.a. flytning af vidner - som skal gøre det muligt at finde frem til sandheden gennem en omhyggelig domstolsundersøgelse;

32.  konstaterer, at KFOR's forbliven er af afgørende betydning for at garantere sikkerheden i Kosovo, men at forbindelsen mellem NATO's militære mission og EU's civile mission fortsat giver anledning til en række spørgsmål om effektivitet og varighed; opfordrer derfor den højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til regelmæssigt at aflægge beretning til udviklingen i EULEX-missionen, hvis mandat heldigvis er blevet forlænget til den 14. juni 2014, om de opnåede resultater og om forholdet til NATO's militære organer;

Afrikas Horn

33.  glæder sig over EU's nye strategi for Afrikas Horn, som anvender den samlede tilgang til at bekæmpe piratvirksomheden og dens årsager, og over EU's ledende rolle i behandlingen af sikkerhedssituationen i regionen, hvilket styrker EU's synlighed og troværdighed i forbindelse med kriseforvaltning; glæder sig over etableringen i maj 2012 af EU-operationscentret til støtte for FSFP-missioner på Afrikas Horn;

34.  konstaterer, at der for øjeblikket gennemføres tre operationer (EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia og EUCAP Nestor) i regionen, og understreger nødvendigheden af at fortsætte samordningen af den europæiske indsats med de bestræbelser, der gøres af det internationale samfund og i første række af Den Afrikanske Union for at sikre en fungerende og demokratisk stat i Somalia; mener, at det europæiske operationscenter har styrket koordineringen af strategien for Afrikas Horn;

35.  anbefaler i lyset af udviklingen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia, at medlemsstaterne og VP/HR i samråd med Somalias legitime myndigheder, Den Afrikanske Union, Den Mellemstatslige Myndighed for Udvikling (IGAD) og USA undersøger muligheden for at iværksætte en reform af sikkerhedssektoren;

36.  glæder sig over indledningen af EUCAP Nestor-missionen og opfordrer Tanzania til at acceptere missionen, som har til formål at styrke Djiboutis, Kenyas og Seychellernes marineforsvarskapacitet og understøtte etableringen retsstatsprincippet i Somalia (i første række i Puntland og Somaliland) gennem udviklingen af henholdsvis et pålideligt kystfarvandspoliti og et retsvæsen, som til fulde respekterer retsstatsprincippet, gennemsigtighed og menneskerettigheder;

37.  opfordrer til, at EUCAP Nestor-missionen samordnes med andre initiativer vedrørende sikkerheden til søs som f.eks. MARSIC og MASE, der finansieres af henholdsvis stabilitetsinstrumentet og Den Europæiske Udviklingsfond; henstiller, at EUCAP Nestor-missionen udvides til andre lande, så snart de opfylde de nødvendige betingelser;

38.  udtrykker sin anerkendelse af de væsentlige bidrag, som EUNAVFOR Atalanta yder til bekæmpelsen af piratvirksomheden i Adén-Bugten og den vestlige del af Det Indiske Ocean, og glæder sig over det humanitære bidrag og de maritime sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Verdensfødevareprogrammets skibe samt øvrige sårbare fartøjer; godkender forlængelsen af mandatet indtil december 2014; godkender ligeledes udvidelsen af missionens indsatsområde til Somalias kystfarvande, territorialfarvand og indre farvande; opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe de nødvendige midler - krigsskibe og luftvåben - til operationen og tilskynder handelsflåderne til fortsat at anvende bedste praksis i forbindelse med navigationen for at begrænse risikoen for angreb; glæder sig over Nederlandenes bidrag til Atalanta-missionen i form at sikkerhedsteams om bord på skibene, som skal garantere sikkerheden for humanitære konvojer, og henstiller til andre medlemsstater at yde same form for støtte;

39.  bekræfter, at piratvirksomhed kan sidestilles med organiseret kriminalitet, og at det er vigtigt dels for at sikre den frie handel, dels for at beskytte vigtige sejlruter at mindske det økonomiske udbytte og at tage fat på de grundlæggende årsager til piratvirksomhed gennem en langsigtet indsats til fremme af god regeringsførelse, selvopretholdelse og lovlige økonomiske muligheder for befolkningen; opfordrer Kommissionen og Rådet til at foretage det fornødne for at kunne spore de pengestrømme, der opstår som følge af denne virksomhed, og for at lette udvekslingen af oplysninger mellem EUNAVFOR Atalanta og Europol;

40.  udtrykker sin anerkendelse af den positive rolle, som EUTM Somalia-missionen har spillet i tæt samarbejde med Uganda, AU og USA i forbindelse med uddannelsen af mere end 3 000 somaliske rekrutter, hvoraf 2 500 allerede er integreret i de somaliske sikkerhedsstyrker og af den rolle, som den har spillet ved at fremme retsstatsprincippet; mener således, at missionen i væsentlig grad har bidraget til at forbedre situationen i og omkring Mogadishu ved at styrke Somalias og AMISOM's sikkerhedsstyrker; opfordrer til, at missioner koncentreres om at etablere ansvarlige og gennemsigtige kommando- og kontrolstrukturer, en finansiel ramme, som giver mulighed for regelmæssig udbetaling af lønninger, samt om at minimere antallet af trænede soldater som deserterer;

41.  godkender forlængelsen af EUTM Somalia-missionens mandat til december 2012 og den særlige vægt på de somaliske sikkerhedsstyrkers kommando- og kontrolkapacitet, specielle færdigheder og kapacitet til at sikre deres egen uddannelse med henblik på at overdrage uddannelsesopgaverne til lokale aktører; mener, at EU vil være nødt til at fortsætte sin uddannelsesindsats efter 2012, og opfordrer i den forbindelse udenrigstjenesten til at undersøge mulighederne for, når sikkerhedssituationen i Somalia tillader det, at overføre hele eller en del af denne uddannelse til de dele af Somalia, som er under myndighedernes kontrol, på baggrund af forbedringerne i sikkerhedssituationen; anbefaler, at EUTM Somalia-missionen i højere grad involveres i processen med at rekruttere og integrere personale, som har modtaget denne militære træning;

42.  understreger, at den model, der har været anvendt for EUTM-operationen med forholdsvis begrænsede materielle og menneskelige investeringer, har givet EU en vigtig regional rolle i Østafrika, og at den kan anvendes i andre regioner, herunder navnlig i Sahel-regionen;

Sahel-regionen

43.  giver udtryk for sin dybeste bekymring over udviklingen af en zone med usikkerhed i Sahel-regionen, som er kendetegnet af sammenblandingen af kriminelle aktiviteter, herunder handel med narkotika, våben og mennesker, og radikale terrorgruppers væbnede operationer, der truer landenes territoriale integritet i regionen, hvilket muligvis kan føre til en varig etablering af et lovløst område i en del af Mali, som kan sprede sig til nabolandene og dermed øge truslen i dette område for europæiske interesser og europæiske statsborgere, som allerede har været udsat for mord og kidnapning; understreger behovet for at støtte en stabil regering i Mali for at forebygge, at landet går i opløsning, og de vidtrækkende konsekvenser, dette vil kunne få i form af øget kriminalitet og konfliktoptrapning;

44.  understreger, at denne trussel mod sikkerheden berører hele EU; opfordrer i den anledning VP/HR og Rådet til hurtigt og i fuld udtrækning at gennemføre EU's strategi for Sahel-regionen, som vedtoges i marts 2011, og foretage det fornødne på sikkerhedsområdet, eventuelt ved hjælp af FSFP-missioner, for at bistå landene i regionen med at styrke deres kapacitet til at bekæmpe den grænseoverskridende organiserede kriminalitet og terrorgrupperne

45.  glæder sig over indledningen af EUCAP Sahel Niger-missionen, som netop har til formål at hjælpe Niger med at løse disse sikkerhedsproblemer; konstaterer, at denne mission indgår i den samlede strategi for Sahel-regionen, men anser det for beklageligt, at den kun vedrører ét land, mens andre lande i regionen, herunder navnlig Mali, har et stort og presserende behov til at styrke deres kapacitet til at reagere på truslerne mod landets territoriale integritet;

46.  glæder sig over FN's Sikkerhedsråds enstemmige vedtagelse af resolutionen om Mali den 12. oktober 2012; noterer sig, at den direkte opfordrer regionale og internationale organisationer, herunder EU, til at yde koordineret hjælp, ekspertbistand, uddannelses- og kapacitetsopbygningsstøtte til de væbnede styrker og sikkerhedsstyrkerne i Mali med henblik på at genetablere staten Malis autoritet; opfordrer endvidere FN's Sikkerhedsråd til at vedtage endnu en resolution, der formelt giver tilladelse til en ny Afrika-mission med støtte fra det internationale samfund efter samme model som AMISOM i Somalia;

47.  glæder sig over Rådets konklusioner af 15. oktober 2012 om situationen i Mali, hvori det kræves, at planlægningsarbejdet forud for en mulig FSFP-mission videreføres og fremskyndes, navnlig gennem udviklingen af en forvaltningsstrategi for omorganisering og uddannelse af Malis forsvarsstyrker;

48.  glæder sig over den afgørelse ECOWAS' stats- og regeringschefer traf den 11. november 2012 om at etablere en stabiliseringsstyrke bestående af mindst 3 200 mand med et etårigt interventionsmandat;

49.  opfordrer til fortsættelse af planlægningen af en operation, som i tilknytning til ECOWACS har til formål at omstrukturere Malis væbnede styrker for at forbedre effektiviteten af landets sikkerhedsstyrker og sætte det i stand til at generobre kontrollen med sit territorium;

Libyen

50.  glæder sig over Kommissionens og medlemsstaternes hidtidige humanitære bistand og civilbeskyttelsesaktiviteter til fordel for FN-organisationerne i Libyen og nabolandene; mener imidlertid, at EU kunne have anvendt krisen i Libyen til at vise sine evner til - eventuelt militært - at gribe ind på en mere vidtrækkende måde i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner i forbindelse med en større krise i det umiddelbare nærområde, som direkte berørte stabiliteten i den umiddelbare omegn; beklager, at manglen på fælles politisk vilje i medlemsstaterne og den ideologiske tøven med at indsætte EU's egen kapacitet bevirkede, at EU blot spillede en birolle; noterer sig modviljen blandt visse medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd mod at give EU tilladelse til at igangsætte dens humanitære militæroperation i Libyen;

51.  opfordrer VP/HR til at tage ved lære af krisen i Libyen, både hvad angår beslutningsprocessen i EU og NATO's militære indgriben, med hensyn ikke blot til kapacitetsspørgsmål men navnlig den politiske konsekvens og solidaritet mellem medlemsstater samt forholdet mellem EU og FSFP på den ene side og NATO på den anden;

52.  mener, at EU bør spille en vigtig rolle i den institutionelle overgangsproces i Libyen, navnlig i forbindelse med demobiliseringen og integreringen af de revolutionære brigaders mandskab, nyetableringen af de væbnede styrker og i form af bistand til kontrollen ved landegrænserne og kysterne; beklager forsinkelserne i EU's bidrag til forbedring af sikkerhedssituationen og vanskelighederne med udformningen og gennemførelsen af dette bidrag, hvilket skaber plads for bilaterale initiativer med svingende synlighed og sammenhæng; støtter fremskyndelsen af planlægningen af en civil mission til støtte for grænsekontrollen;

Sydsudan

53.  henviser til indledningen af EUAVSEC Sydsudan-missionen, som skal styrke sikkerheden omkring lufthavnen i Dhouba; stille imidlertid spørgsmålstegn ved, om det er velbegrundet at gennemføre en sådan FSFP-mission til sikring af lufthavnen, som ligeså godt kunne have været gennemført af Kommissionen ved hjælp af stabilitetsinstrumentet;

Den Demokratiske Republik Congo

54.  understreger den Demokratiske Republik Congos betydning for fred og stabilitet i Afrika og støtter MONUSCO's indsats for at beskytte den civile befolkning i den østlige del af landet;

55.  glæder sig over EU's indsats gennem EUSEC Congo- og EUPOL RD Congo-missionerne som har til formål at sikre retsstatslige forhold i landet; konstaterer imidlertid, at de to missioner er underdimensionerede i forhold til omfanget af deres respektive opgaver, og at det er nødvendigt med et aktivt samarbejde fra de congolesiske myndigheders side, hvis der skal opnås konkrete resultater;

Afghanistan

56.  glæder sig over EUPOL Afghanistan-missionen, der har til formål at etablere et civilt politikorps og et retsvæsen, som skal sætte afghanerne i stand til at overtage hovedansvaret for disse opgaver som led i genopbygningen af en afghansk stat; understreger, at denne mission, som skal vare indtil den 31. maj 2013 og som kan forlænges til den 31. december 2014, indgår i den samlede internationale indsats for at sætte Afghanistan i stand til at overtage ansvaret for sin egen fremtid, når NATO-styrkerne har trukket sig tilbage i 2014; opfordrer VP/HR til sammen med Europa-Parlamentet at gøre sig nogle grundige overvejelser over udviklingen af EU's samlede indsats i Afghanistan og navnlig EUPOL-missionen i perioden efter 2014;

De palæstinensiske områder

57.  mener, at EUPOL COPPS-missionen (uddannelse af et civilt palæstinensisk politikorps), der har til formål at bistå den palæstinensiske myndighed med at styrke institutionerne i en fremtidig palæstinensisk stat for så vidt angår den palæstinensiske ordenspolitiske og strafferetlige forvaltning i overensstemmelse med de højeste internationale normer, er en succes; henviser til, at denne mission indgår i EU's bestræbelser til fordel for skabelsen af en palæstinensisk stat, som lever i fredelig sameksistens med Israel;

58.  beklager, at EUBAM Rafah-missionen blev suspenderet, da Hamas overtog kontrollen med Gaza-striben, og beklager nedskæringerne i personalet, idet det samtidig understreger, at dens forbliven i regionen viser EU's vilje til at bidrage til enhver indsats for at lette dialogen mellem israelere og palæstinensere; beklager, at den israelske regering ikke har givet lederes af EUPOL COPPS-missionen tilladelse til samtidig at lede EUBAM Rafah-missionen, og at missionens hovedkvarter ligger i Tel Aviv og ikke i Østjerusalem;

Georgien

59.  understreger den positive rolle, som EUMM Georgien-observationsmissionen har spillet navnlig for at støtte dialogen og genetablere tillidsskabende foranstaltninger mellem parterne, men beklager, at missionen stadig ikke har tilladelse til at bevæge sig ind i de besatte områder i Abkhasien og Sydossetien, hvor Europa-Parlamentet, NATO, Europarådet og visse medlemsstater har anerkendt Rusland som en besættelsesmagt;

Irak

60.  henviser til, at EUJUST LEX-Irak-missionen, hvis mandat er blevet forlænget indtil den 31. december 2013, er EU's første retstats-mission med det formål at opbygge et professionelt strafferetssystem i Irak, som bygger på retsstatsprincipperne; konstaterer imidlertid, at Irak langt fra er stabiliseret, hvilket fremgår af de regelmæssige attentater, som landet udsættes for, og at denne situation forværres yderligere af en meget usikker situation i regionen;

Feedback

61.  henviser til betydningen af feedback fra de missioner og operationer, der gennemføres som led i FSFP, og udtrykker sin anerkendelse af det arbejde, der udføres af Direktoratet for Krisestyring og Planlægning og Den Europæiske Unions Militærstab; opfordrer VP/HR til regelmæssigt at aflægge beretning til Europa-Parlamentet om resultaterne af dette arbejde;

62.  understreger betydningen af civile missioner og operationer; påpeger, at EU har uddybet sin indsats på dette område og følgelig opnået betydelige resultater; mener, at der bør tages hensyn til merværdien af de civile operationer i forbindelse med samordningen og fordelingen af opgaver mellem EU, de øvrige samarbejdspartnere og allierede på området for international krisestyring;

Kapacitet og strukturer til gennemførelse af operationer

63.  konstaterer, at EU's militære operationer ofte lider under problemer med at samle de nødvendige styrker, og at FSFP's troværdighed står på spil, hvis den ikke bakkes op af en troværdig kapacitet; opfordrer derfor medlemsstaterne til fortsat at være tilstrækkelig mobiliseret til at kunne stille det nødvendige mandskab og udstyr af høj kvalitet til rådighed;

64.  fremfører, at kriseforvaltningsstrukturen i udenrigstjenesten stadig er underbemandet både på den civile og militære side, hvilket begrænser deres evne til at reagere og fører til en vis marginalisering af FSFP; opfordrer VP/HR til hurtigst muligt at rette op på denne situation understreger, at der skal være en direkte forbindelse mellem VP/HR og FSFP's krisestyringsstruktur;

Civilt personale og civil kapacitet

65.  understreger de vanskeligheder, som medlemsstaterne har med at stille et tilstrækkeligt antal kvalificerede og uddannelse medarbejdere til rådighed for de civile missioner, der gennemføres som led i FSFP; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at undersøge mulighederne for at bistå medlemsstaterne med at øge antallet af politifolk, dommere og højt specialiseret personale inden for den offentlige administration, som kan anvendes i forbindelse med civile FSFP-missioner;

66.  henviser til forlængelsen af det overordnede civile mål for 2008 og glæder sig over vedtagelsen af et flerårigt program for udvikling af civil kapacitet; opfordrer medlemsstaterne og navnlig de berørte ministerier til at bestræbe sig på at gennemføre dette program;

67.  understreger behovet for, som supplement til den kapacitet, der er nævnt i forbindelse med det overordnede civile mål, som vedrører politi, dommere og højt specialiseret personale inden for administration, at udvikle mere effektive retningslinjer og ressourcer for mægling, så der rettidigt kan sikres de nødvendige ressourcer til en samordnet etablering af mæglingsinstanser;

68.  konstaterer med beklagelse, at udpegningen, samordningen og indsættelsen af civilt personale til FSFP-missioner i visse medlemsstater stadig lider under, at der anvendes forskellig national praksis og forskellige nationale kriterier; opfordrer til en bedre samordning mellem medlemsstaterne og til identifikation af bedste praksis i den henseende;

69.  beklager i den forbindelse, at VP/HR og medlemsstaterne tidligere har forsømt at efterkomme Parlamentets beslutninger om tilstrækkeligt og kompetent civilt personale og betydelig kapacitet; erindrer i den forbindelse om konklusionerne fra Rådets møde den 21. marts 2011 om prioriteterne i forbindelse med FSFP's civile kapacitet, som stadig er aktuelle, nemlig:

   tiltrækning af et tilstrækkeligt kvalificeret og uddannet personale;
   udvikling af passende faciliteter til gennemførelse af missioner, herunder en færdigudviklet Goalkeeper, mere fleksible forberedende foranstaltninger, bedre mekanismer til ekvipering af civile missioner (herunder etablering af en permanent lagerløsning);
   fortsættelse af gennemførelsen af forberedende aktiviteter til civile missioner i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-traktaten;
   styrkelse af evalueringen af feedback og udnyttelse af de indhøstede erfaringer
   styrkelse af samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer;

Militært personale og militær kapacitet

70.  konstaterer, at EU er underlagt betydelige finansielle begrænsninger, og at EU-medlemsstaterne af økonomiske, budgetmæssige og politiske årsager - i visse tilfælde som følge af krisen i eurozonen - er i gang med nedskæringer eller i bedste fald fastfrysning af deres forsvarsbudgetter; fremhæver de potentielle negative konsekvenser af disse foranstaltninger for deres militære kapacitet og dermed for EU’s evne til effektivt at påtage sig sit ansvar med hensyn til fredsbevaring, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed

71.  bemærker den øgede militære kapacitet og stigningen i antallet af våben i Asien, navnlig Kina; opfordrer til at uddybe dialogen med regionen inden for sikkerheds- og forsvarspolitik;

72.  understreger navnlig, at stigningen i antallet af eksterne operationer i de seneste år, hvad enten det er i Irak, Afghanistan eller Afrika, herunder i Libyen, har medført og stadig medfører en alvorlig økonomisk byrde for de medlemsstater, som har deltaget eller stadig deltager i disse operationer; konstaterer, at disse omkostninger har direkte konsekvenser ikke blot i form af forbrug og for tidlig nedslidning af ustyr, men også for medlemsstaterne vilje til at deltage i FSFP-operationer som følge af en stram finanspolitik og kapacitetsnedskæringer;

73.  understreger, at medlemsstaternes samlede forsvarsbudgetter under ét i absolutte tal tåler sammenligning med udgifterne i de vigtigste vækstlande, og at problemet derfor i højere grad politisk end budgetbetinget lige fra definitionen på en europæiske industriel og teknologisk basis til sammenlægning af visse former for operationel kapacitet; understreger, at konsortier, fælles initiativer og fusionsprojekter mellem europæiske virksomheder kan bidrage til udviklingen af en europæisk forsvarsindustri;

74.  konstaterer, at den militære indsats i Libyen, som indledtes af Frankrig og Det Forenede Kongerige med støtte fra USA og derefter blev overtaget af NATO, påviste visse medlemsstaters evne til at indgå i meget intense konflikter, men også deres vanskeligheder ved at deltage i sådanne konflikter i længere tid bl.a. som følge af manglende grundkapacitet som lufttankning, efterretningsvirksomhed og præcisionsammunition;

75.  henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater og understreger, at henstillingerne stadig er aktuelle for udviklingen af medlemsstaternes militære kapacitet på grundlag af deling og sammenlægning;

76.  glæder sig over bilaterale aftaler såsom den fransk-britiske aftale om militært samarbejde og opfordrer andre medlemsstater til at overveje at indgå lignende bilaterale eller multilaterale aftaler om militært samarbejde og integration, da det er et vigtigt middel til at nedbringe omkostningerne, som kan forhindre overlapninger og danne grundlaget for en græsrodsproces til opbygning af FSFP og den fremtidige EU-sikkerhedsintegration;

77.  glæder sig over de første fremskridt i EU's »delings- og sammenlægnings«-initiativ og udtrykker sin anerkendelse af arbejde i EDA, som har gjort det muligt at identificere 11 prioriterede opgaver; understreger navnlig fremskridtene på følgende fire områder: lufttankning, farvandsovervågning, lægebistand og uddannelse; opfordrer imidlertid til, at dette initiativ indsættes i en strategisk ramme;

78.  beklager imidlertid, at »delings- og sammenlægnings«-initiativet endnu ikke har udfyldt de huller, der blev konstateret i det overordnede mål for 2010; noterer sig medlemsstaternes modvilje mod at påtage sig byrden med at stille sig i spidsen for et af de 300 forslag til samordnings- og delingsprojekter, som blev fremsat af EU’s militærstab i april 2011;

79.  opfordrer medlemsstaterne til forud for mødet i Det Europæiske Råd om forsvarsanliggender næste år til at gøre status over den eksisterende kapacitet i EU og til at gøre initiativet bæredygtigt, så der kan indledes en europæisk forsvarsplanlægningsproces;

80.  glæder sig over EDA's forslag om at udarbejde en frivillig adfærdskodeks for deling og sammenlægning for at lette samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse med indkøb, anvendelse og fælles forvaltning af militært udstyr;

81.  støtte navnlig projektet om lufttankning, som også omfatter indkøb; giver i den forbindelse imidlertid udtryk for skuffelse over de forventede begrænsede resultater af projektet, idet den eksisterende kapacitet blot vil blive fornyet, og der ikke vil blive skabt ny kapacitet; kræver, at medlemsstaterne holder fast på, at dette initiativ skal være europæisk, og mener, at Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) er bedst placeret til at tage sig af indkøb;

82.  glæder sig over den aftale, som blev underskrevet den 27. juli 2012 mellem Det Europæiske Forsvarsagentur og Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde, og som vil gøre det muligt at formalisere forbindelserne mellem de to organer, at etablere et mere integreret samarbejde om programmerne for udvikling af militær kapacitet og at udveksle klassificerede oplysninger;

83.  erindrer om, at krigen i Libyen ligeledes påviste manglen på efterretningsdroner i de europæiske forsvar, og konstaterer, at der for øjeblikket gennemføres to konkurrerende projekter om udvikling af MALE-droner (Moyenne Altitude Longue Endurance - langtidsflyvninger i middelhøjde); henviser ligeledes til det fransk-britiske samarbejde om udvikling af ubemandede kampfly (UCAV), som ville vinde ved ikke at være eksklusiv og ved, at andre europæiske partnere fik adgang;

84.  mener, at etableringen af en europæisk lufttransportkommando (EATC) er et konkret og vellykket eksempel på »deling og sammenlægning«, og understreger, at etableringen af en A400M-flåde inden for denne struktur i væsentlig grad ville styrke EU's og medlemsstaternes militære rækkevidde; tilskynder alle deltagende stater til at afsætte alle tilgængelige transportmidler til EATC; opfordrer EU-medlemsstater, der ikke deltager i EATC, til at deltage;

85.  opfordrer Kommissionen, Rådet, medlemsstaterne og EDA til at overveje innovative løsninger til udvidelse af EU's militære rækkevidde, navnlig ud fra følgende to betragtninger et offentligt-privat partnerskab om lufttransport, som er opbygget omkring en lille flåde af A400M, ville gøre det muligt både at transportere humanitær bistand i tilfælde af katastrofer og udstyr og mandskab i tilfælde af missioner eller operationer, som gennemføres som led i FSFP;

86.  kræver, at styrkelsen af den europæiske kapacitet ligeledes vil give sig udslag i en konsolidering af det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis; erindrer i den forbindelse om betydningen af at give europæiske produkter en præferencestilling og relevansen af en European Buying Act (lov om indkøb af europæiske produkter);

87.  henviser til, at finans- og budgetkrisen i EU og medlemsstaterne vil føre til tab af ekspertise, hvis der ikke indledes større to- eller flersidede programmer på europæisk plan, og således kan føre til, at en meget specialiseret erhvervsgren forsvinder; henleder ligeledes opmærksomheden på, at selv om den europæiske forsvarsindustri også er påvirket af den økonomiske og finansielle krise, kan den bidrage til økonomisk aktivitet og skabe arbejdspladser i nogle af EU's medlemsstater;

88.  glæder sig over Kommissionens forslag inden for rammerne af Horisont 2020 om fremtidig EU-finansieret civil og militær forskning og indkøb som led i FSFP-missioner henviser med bekymring til nedskæringerne i bevillingerne til forskning og udvikling, som på lang sigt kan få konsekvenser for europæernes evne til at opretholde en troværdig forsvarskapacitet, som bygger på alle former for forsvarsmateriel og militært udstyr; minder medlemsstaterne om deres tilsagn om at øge bevillingerne til forsvarsrelateret forskning og teknologi til mindst 2 % fra forsvarsbudgettet, og at investeringer i forskning og teknologisk udvikling har givet betydelige resultater på det civile område;

89.  glæder sig over de nyeste initiativer og projekter vedrørende cyberforsvar; opfordrer medlemsstaterne til at indgå i et endnu tættere samarbejde med EDA om udvikling af deres cyberforsvarskapacitet, navnlig for så vidt angår tillidsskabelse og samordning og deling; glæder sig over, at cyberforsvar bliver et af EDA's prioriterede områder inden for forsvarsforskning og -teknologi;

90.  glæder sig over EDA's indsats for at bevare en europæisk industriel og teknologisk forsvarsbasis og over Bernier/Tajani-initiativet, som går ud på at etablere en taskforce i Kommissionen, som skal være ansvarlig for bevarelsen og udviklingen af dette strategiske værktøj, hvis formål er at sikre EU's og medlemsstaternes autonomi på forsvarsområdet; opfordrer Kommissionen til at holde Europa-Parlamentet orienteret om taskforcens arbejde og opfordrer den til fremover at inddrage Parlamentet;

91.  opfordrer medlemsstaterne til i fuld udstrækning at anvende direktivet om offentlige forsvarsudbud (2009/81/EF(6))til at forbedre interoperabilitetsniveauet for udstyr og bekæmpe en opsplitning af markedet, hvilket som oftest er til fordel for tredjelande;

92.  glæder sig over Kommissionens industripolitiske meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen »En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning«, hvori det erkendes, at forsvarssektoren lider under en stærk national dimension, og derfor bebudes, at der skal udarbejdes en omfattende strategi til støtte for konkurrenceevnen inden for forsvarsindustrien;

93.  erindrer om relevansen af EDA's plan for kapacitetsudvikling; opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at integrere den i deres nationale planlægning og til at være mere villige til at investere i EDA-projekter;

94.  mener, at Rådet og medlemsstaterne i højere grad bør understøtte kapaciteten i EU, hvilket vil gøre det muligt at opnå besparelser gennem sammenlægning af ressourcerne, navnlig i EDA, EU's Satellitcenter og Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarskollegium;

95.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige bevillinger og tilstrækkeligt personale til EDA, så det kan udføre de opgaver, det har fået i Lissabon-traktaten; fremhæver, at der bør tages hensyn til dette i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme;

En rumpolitik til understøttelse af FSFP

96.  understreger, at det for at sikre EU's beslutningsmæssige og operationelle autonomi er nødvendigt at råde over tilstrækkelige satellitfaciliteter med hensyn til billeder og video fra rummet, indsamling af efterretninger, kommunikation og overvågning fra rummet; mener, at der kunne gøres en bedre delings- og sammenlægningsindsats på dette område end det er tilfælde med de eksisterende bilaterale aftaler eller med EU's Satellitcenter for så vidt angår Helios-, Cosmo-Skymed- og SAR-Lupe-progammerne; håber, at MUSIS-programmet, som skal erstatte den nuværende generations af overvågningssatellitter, ikke blot bliver et eksempel på samarbejde mellem europæiske lande, men også med udenrigstjenesten og EU's politisk-militære organer;

97.  opfordrer i den forbindelse Rådet og Kommissionen til at undersøge mulighederne for, at EU bidrager finansielt til de fremtidige programmer for satellitbilleder, så EU's politisk- militære organer og udenrigstjenesten får mulighed for at giver satellitterne opgaver og på opfordring og efter deres egne behov at anmode om satellitbilleder fra kriseregioner eller regioner, hvortil der skal sende FSFP-missioner;

98.  erindrer om nødvendigheden af EU-støtte til SMES-projektet, som i forbindelse med GALILEO-projektet vil blive en kritisk infrastruktur for EU;

Styrkelse af beredskabet

99.  konstaterer, at der på trods af ændringerne i ATHENA-mekanismen, tidligere parlamentsbeslutninger og doktrinen om indsættelse af taktiske grupper fra EU, som der f.eks. blev opfordret til i Weimar-skrivelsen, endnu ikke er blevet indsat nogen, selv om sådanne grupper kunne anvendes til en indledende indsats, indtil de bliver afløst af andre styrker, som har mulighed for en længere indsats;

100.  mener, at denne situation undergraver troværdigheden af taktiske grupper som et indsatsmiddel og af FSFP generelt, da de kunne have været indsat tidligere; tilskynder medlemsstaterne til at opretholde deres mobilisering og opfylde deres forpligtelser i forhold til dette instrument, idet der mindes om, at deres manglende anvendelse af taktiske grupper på trods af adskillige oplagte muligheder er blevet et problem, ikke mindst i lyset af de finansielle investeringer og investeringer i mandskab;

101.  gentager, at ATHENA-mekanismen bør tilpasses yderligere for at øge andelen af fælles udgifter og dermed sikre en rimelig byrdefordeling i forbindelse med militære operationer og dermed overvinde medlemsstaternes modvilje mod at stille sig i spidsen for FSFP-missioner;

102.  støtter revisionen af krisestyringsprocessen, som skal afsluttes inden årets udgang og lette en hurtigere indsættelse af civile og militære FSFP-missioner; mener, at krisestyringsprocedurerne kun skal gælde for FSFP og ikke omfatte andre instrumenter, da det risikerer at gøre procedurerne tungere; støtter ligeledes revisionen af finansieringsprocedurerne for at gøre mobiliseringen af midlerne mere fleksibel og hurtigere;

Strukturer og planlægning

103.  mener, at overdragelsen af samordningen af missionerne ved Afrikas Horn til Beredskabscentret er et første skrift i retning af skabelsen af en europæisk planlægningskapacitet og operationel kapacitet med tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige kommunikations- og kontrolmuligheder; beklager imidlertid, at centret hverken er permanent eller fungerer som knudepunkt for planlægning og udførelse af militære og civile missioner;

104.  gentager sin opfordring til oprettelse af et operationelt EU-hovedkvarter for operationel planlægning og ledelse af civile og militære operationer i udenrigstjenesten, om nødvendigt gennem et permanent struktureret samarbejde;

105. konstaterer, at Rådet i sine konklusioner fra december 2011 gav udtryk for vilje til at styrke den fremadrettede planlægningskapacitet; støtter udvidelsen af Den Europæiske Unions Militærstabs (EUMS) beføjelser i den retning; mener ligeledes, at operationscentret kan yde støtte til EUMS til løsningen af denne opgave;

106.  konstaterer med interesse, at situationscentret er blevet delt i to enheder, nemlig situationsrummet og efterretningscentret (INTCEN), og glæder sig over, at sidstnævnte skal udvikles yderligere, hvis medlemsstaterne ønsker at udvikle FUSP og FSFP;

107.  støtter oprettelsen af midlertidige stillinger til sikkerhedseksperter i de EU-delegationer, der har størst betydning for FSFP, for at sikre en bedre indberetning om sikkerhedssituationen; understreger den betydning, som disse eksperter kan have på området for sikkerhedsforebyggelse og tidlig varsling;

Partnerskaber
EU / NATO

108.  konstaterer, at EU og NATO, der er samlet i et strategisk partnerskab, som senest blev bekræftet i Chicago, er aktive forskelligere steder som Kosovo, Afghanistan og bekæmpelsen af piratvirksomhed i Adén-Bugten og Det Indiske Ocean; erindrer i den forbindelse om betydningen af et godt samarbejde mellem EU og NATO;

109.  mener, at en styrkelse af EU's civile og militære kapacitet ligeledes vil gavne NATO og bidrage til at skabe synergi mellem parterne;

110.  konstaterer, at den blokade, der skyldes tyrkisk-cypriotiske uoverensstemmelser, ikke forhindrer de to organisationer i på behørig vis at føre en politisk dialog, at arbejde sammen takket være personlige kontakter og at samordne deres indsats indbyrdes; opfordrer alligevel til en løsning på disse uoverensstemmelser for at forbedre samarbejdet mellem de to organisationer;

111.  glæder sig over samarbejdet mellem EU og NATO om militær kapacitet navnlig for at undgå overlapninger mellem delings- og sammenlægningsinitiativet i EU og det intelligente forsvarsinitiativ i NATO;

112.  understreger betydningen af et praktisk samarbejde om cybersikkerhed og -forsvar på grundlag af de eksisterende supplerende aktiviteter på området for udvikling af forsvarskapacitet; fremhæver behovet for en tættere koordinering, navnlig med hensyn til planlægning, teknologi, træning og udstyr i denne forbindelse;

113.  giver udtryk for skuffelse over udviklingen af civile krisestyringsstrukturer i NATO, da der er tale om en unødig oplapning med en kapacitet, der allerede er veludviklet i EU;

EU / AU

114.  glæder sig over samarbejdet mellem EU og AU om opretholdelse af fred og stabilitet på det afrikanske kontinent; konstaterer, at EU bidrager til etableringen af en afrikansk freds- og sikkerhedsstruktur og dermed understøtter de fredsbestræbelser, som AU og regionale afrikanske organisationer som CEDEAO gennemfører ved at bekæmpe trusler mod stabiliteten og sikkerheden samt fra terrorismen lige fra Afrikas Horn til Sahel-regionen;

115.  erindrer om, at EU stadig yder det største bidrag til AMISOM's budget, og understreger nødvendigheden af en strategisk vision for denne operations fremtid;

EU / FN

116.  glæder sig over det gode samarbejde, der har udviklet sig mellem udenrigstjenesten og FN's afdeling for fredsbevarende opperationer; konstaterer, at EU med sin taktiske grupper kunne stille en styrke til rådighed til gennemførelse af den indledende indsats i presserende fredsbevarende operationer, indtil en FN-styrke kunne afløse dem;

EU / OSCE

117.  understreger betydningen af, at EU og OSCE samarbejder i regioner af fælles interesse og om væsentlige emner såsom konfliktforebyggelse, krisestyring, rehabilitering i postkonfliktsituationer samt fremme og styrkelse af retsstatsprincippet; udtrykker tilfredshed med, at dette samarbejde er blevet mere omfattende og dybtgående i de seneste år, men opfordrer til øget koordinering og synergi i forbindelse med behandling af kriser og konflikter, forebyggelse af overlappende indsatser og udvikling af omkostningseffektive fremgangsmåder;

EU / tredjelande

118.  understreger, at det stadig er relevant at opretholde stærke transatlantiske forbindelser, og glæder sig over samarbejdet mellem EU og USA om krisestyringsoperationer, herunder EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EULES Kosovo og EUPOL Afghanistan;

119.  glæder sig over de rammeaftaler, som EU indtil nu har undertegnet med et dusin tredjelande, som skal gøre det muligt for dem at deltage i civile og militære operationer, der gennemføres som led i FSFP;

o
o   o

120.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/den højtstående repræsentant for EU's udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, NATO's generalsekretær, formanden for NATO's Parlamentariske Forsamling, De Forende Nationers generalsekretær, formanden for OSCE og formanden for OSCE's Parlamentariske Forsamling.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 63.
(3) EUT C 99 E af 3.4 2012, s. 7.
(4) Vedtagne tekster fra denne dato, P7_TA(2011)0228.
(5) Vedtagne tekster fra denne dato, P7_TA(2011)0574.
(6) EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.


EU's bestemmelser om gensidigt forsvar og solidaritet: politiske og operationelle dimensioner
PDF 166kWORD 40k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om EU's bestemmelser om gensidigt forsvar og solidaritet: politiske og operationelle dimensioner (2012/2223(INI))
P7_TA(2012)0456A7-0356/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser artikel 24 og artikel 42, stk. 2, i TEU, artikel 122 og 196 i TEUF og erklæring 37 om artikel 222 i TEUF,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt, navnlig bestemmelserne i kapitel VII og artikel 51,

–  der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS), der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003, og til rapporten om dens gennemførelse, der blev godkendt af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008,

–  der henviser til EU's strategi for den indre sikkerhed, som blev godkendt af Det Europæiske Råd den 25.-26. marts 2010,

–  der henviser til EU's terrorbekæmpelsesstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005,

–  der henviser til artikel 4 og 5 i den nordatlantiske traktat,

–  der henviser til det strategiske koncept for forsvaret af og sikkerheden for medlemmerne af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO), der blev vedtaget på NATO-topmødet i Lissabon den 19.-20. november 2010,

–  der henviser til beslutningen om at opløse Vestunionen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 30. november 2009 om en fællesskabsramme for katastrofeforebyggelse i EU,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. oktober 2010 med titlen »Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle« (COM(2010)0600),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2010 med titlen »Strategien for EU's indre sikkerhed i praksis: Fem skridt hen imod et mere sikkert EU« (COM(2010)0673),

–  der henviser til konceptnoten om ordninger for krisekoordinering på politisk plan i EU, der blev godkendt af Coreper den 30. maj 2012(1),

–  der henviser til sine beslutninger af 22. maj 2012 om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi(2), af 14. december 2011 om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater(3), af 27. september 2011 med titlen »Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle«(4) og af 23. november 2010 om civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet(5),

–  der henviser til CBRN-handlingsplanen på EU-niveau fra 2009(6) og til sin beslutning af 14. december 2010 om styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed i Den Europæiske Union – en CBRN-handlingsplan på EU-niveau(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0356/2012),

A.  der henviser til, at EU's medlemsstaters sikkerhed er udelelig, og at alle EU's borgere bør have de samme sikkerhedsgarantier og det samme niveau for beskyttelse mod både konventionelle og ikkekonventionelle trusler; der henviser til, at forsvaret af fred, sikkerhed, demokrati, menneskerettigheder, retsstaten og frihed i Europa, som er uundværlige for vore folks velfærd, fortsat skal være et centralt mål og ansvarsområde for europæiske lande og for EU;

B.  der henviser til, at de nuværende sikkerhedsudfordringer omfatter talrige komplicerede og skiftende risici som f.eks. international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, stater i opløsning, fastlåste og endeløse konflikter, organiseret kriminalitet, cybertrusler, knappe energikilder, miljøødelæggelser og hermed forbundne sikkerhedsrisici, naturlige og menneskeskabte katastrofer, pandemier og forskellige andre risici;

C.  der henviser til, at EU anerkender en international orden, som bygger på effektiv multilateralisme baseret på folkeretten, og at dette er udtryk for europæernes overbevisning om, at intet land kan imødegå disse nye trusler alene;

D.  der henviser til, at sikkerhed og bekæmpelse af international terrorisme anses som en prioritet for EU; der ligeledes henviser til, at det er nødvendigt med en fælles indsats og en fælles strategi fra alle medlemsstaters side;

E.  der henviser til, at hyppigheden og omfanget af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og navnlig klimaskabte katastrofer i de seneste årtier har været stigende, og at der forventes en yderligere stigning, efterhånden som klimaændringerne tager til;

F.  der henviser til, at den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik, som sigter mod et fælles forsvar, styrker den europæiske identitet og EU's strategiske selvstændighed; der henviser til, at et stærkere og mere effektivt europæisk forsvar samtidig er afgørende for konsolideringen af den transatlantiske forbindelse i en sammenhæng med strukturelle geostrategiske ændringer fremskyndet af den globale økonomiske krise, navnlig i en tid, hvor USA er i færd med at repositionere sig strategisk i forhold til Asien/Stillehavsområdet;

G.  der henviser til, at de 21 EU-medlemsstater, der også er medlemmer af NATO, kan konsultere hinanden, når deres territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed er truet, og under alle omstændigheder har forpligtet sig til et kollektivt forsvar i tilfælde af et væbnet angreb;

H.  der henviser til, at det, selv om medlemsstaterne fortsat har det primære ansvar for håndtering af kriser på deres område, stadig hyppigere forekommer, at alvorlige og komplekse sikkerhedstrusler lige fra væbnede angreb, terrorisme, naturkatastrofer eller CBRN-katastrofer til internetangreb er af grænseoverskridende karakter og let kan blive overvældende for den enkelte medlemsstats kapaciteter, hvilket gør det vitalt at skabe bindende solidaritet mellem medlemsstaterne og sørge for en koordineret reaktion på sådanne trusler;

I.  der henviser til, at Lissabontraktaten indførte artikel 42, stk. 7, i TEU (»bestemmelsen om gensidigt forsvar« eller »bestemmelsen om gensidig bistand«(8)) og artikel 222 i TEUF (»solidaritetsbestemmelsen«) for at tage hånd om sådanne bekymringer, men at der nu næsten tre år efter traktatens ikrafttrædelse stadig ikke er fastlagt gennemførelsesbestemmelser med henblik på at føre disse bestemmelser ud i livet;

Generelle overvejelser

1.  opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til at gøre fuld brug af potentialet i alle relevante bestemmelser i traktaten, navnlig bestemmelsen om gensidigt forsvar og solidaritetsbestemmelsen, for at give alle EU-borgere de samme sikkerhedsgarantier mod både konventionelle og ikkekonventionelle trusler på grundlag af principperne om sikkerhedens udelelighed og gensidig solidaritet mellem medlemsstaterne og under hensyntagen til behovet for øget omkostningseffektivitet og en retfærdig deling af byrder og omkostninger;

2.  fremhæver på ny behovet for, at EU’s medlemsstater og EU udformer en politik, der er forankret i forebyggelse, beredskab og respons i forhold til alle større sikkerhedstrusler, navnlig sådanne som identificeret i den europæiske sikkerhedsstrategi, strategien for den indre sikkerhed og de regelmæssige rapporter fra EU's antiterrorkoordinator til Rådet;

3.  understreger behovet for, at EU’s medlemsstater og EU regelmæssigt foretager fælles vurderinger af trusler og risici på grundlag af en fælles analyse af udvekslede efterretninger og under fuld udnyttelse af eksisterende strukturer i EU;

4.  noterer sig NATO's nye strategiske koncept, hvorefter organisationen ud over at bevare sin rolle som en militær alliance skal opbygge sin kapacitet til at handle som et politisk og sikkerhedsmæssigt fællesskab i partnerskab med EU; bemærker, at NATO’s mål og målene i artikel 43 i TEU supplerer hinanden; advarer derfor mod dyrt dobbeltarbejde i de to organisationer og det heraf følgende spild af ressourcer og opfordrer indtrængende til et meget tættere og mere regelmæssigt politisk samarbejde mellem EU's højtstående repræsentant og NATO's generalsekretær hvad angår risikovurdering, ressourceforvaltning, politisk planlægning og gennemførelse af både civile og militære operationer;

5.  opfordrer, samtidig med, at det bekræfter, at beskyttelsen af den territoriale integritet og af borgerne fortsat er kernen i forsvarspolitikken, indtrængende Rådet til at efterligne NATO's tilgang, som tager højde for de uundgåelige situationer, hvor der er behov for at forebygge eksterne trusler af hensyn til de allieredes sikkerhedsinteresser, og det er nødvendigt at anvende magt;

6.  bekræfter, at EU eller dets medlemsstater kun må anvende magt, såfremt det er lovligt begrundet på basis af FN-pagten; understreger i denne sammenhæng den naturgivne ret til individuelt eller kollektivt selvforsvar; fastholder sin tilslutning til Osloretningslinjerne om anvendelse af internationale militære og civile midler til katastrofehjælp; fremhæver, at forebyggelse af konflikter, angreb og katastrofer er at foretrække frem for håndtering af deres konsekvenser;

7.  peger på den lange række instrumenter, som EU og medlemsstaterne har til rådighed til imødegåelse af usædvanlige begivenheder i en ånd af solidaritet; minder om nytten af retsgrundlagene i artikel 122 i TEUF for økonomisk og finansiel bistand til medlemsstater i alvorlige vanskeligheder og i artikel 196 i TEUF for foranstaltninger på civilbeskyttelsesområdet;

8.  minder om forpligtelsen til systematisk at udvikle gensidig politisk solidaritet i udenrigs- og sikkerhedspolitikken i overensstemmelse med artikel 24 i TEU; noterer sig de muligheder, som Lissabontraktaten giver for øget samarbejde på FUSP-området, herunder overdragelse af særlige opgaver og missioner til grupper af stater såvel som konceptet med et permanent struktureret samarbejde i militære anliggender;

9.  understreger, at formålet med bestemmelserne om gensidigt forsvar og solidaritet ikke er at erstatte nogen af disse instrumenter, men at tilvejebringe en paraplystruktur med henblik på situationer med ekstraordinære trusler eller skader, navnlig hvor bistanden kræver politisk koordinering på højt niveau og inddragelse af militæret, i overensstemmelse med principperne om nødvendighed og proportionalitet;

10.  opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til inden udgangen af 2012 at forelægge deres fælles forslag til en rådsafgørelse om de nærmere regler for gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 222, stk. 3 i TEUF, og til i den forbindelse navnlig at præcisere de forskellige aktørers roller og kompetencer; opfordrer af hensyn til kohærensen til, at Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og Den Stående Komité for Den Indre Sikkerhed forelægger en fælles udtalelse om gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen og i den forbindelse tager begge bestemmelsers politiske og operationelle dimensioner i betragtning, herunder forbindelserne med NATO; bemærker, at Rådet bør handle med kvalificeret flertal i forbindelse med ikkemilitære aspekter af gensidig hjælp og bistand; understreger i denne forbindelse behovet for at holde Parlamentet fuldt orienteret;

Bestemmelsen om gensidigt forsvar
Anvendelsesområde

11.  minder medlemsstaterne om deres klare forpligtigelse til at yde al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen, hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit territorium; understreger, at det, selv om stort anlagte aggressioner mod en medlemsstat forekommer usandsynlige inden for en overskuelig fremtid, fortsat er nødvendigt at prioritere både traditionelt territorialt forsvar og forsvar mod nye trusler højt; minder også om, at det i traktaten hedder, at forpligtelser og samarbejde på området gensidigt forsvar skal være i overensstemmelse med forpligtelser indgået inden for rammerne af NATO, som for de lande, der er medlemmer af NATO, fortsat vil være fundamentet for deres kollektive forsvar og forummet for dettes iværksættelse;

12.  henleder samtidig opmærksomheden på det lige så vigtige behov for at berede sig på situationer, der involverer EU-medlemsstater, der ikke er medlemmer af NATO, eller EU-medlemsstatsterritorier, som ligger uden for det nordatlantiske område og derfor ikke er omfattet af Washingtontraktaten, eller på situationer, hvor der i NATO-regi ikke er nået til enighed om kollektiv handling; understreger i denne forbindelse også, at det som fastsat i Berlin Plus-aftalen skal være muligt at anvende NATO’s kapaciteter;

13.  er af den opfattelse, at selv ikkevæbnede angreb, f.eks. internetangreb på meget vigtig infrastruktur, som har til formål at forårsage alvorlige skader og forstyrrelser i en medlemsstat, og som identificeres som kommende fra en ekstern enhed, bør være dækket af bestemmelsen, hvis medlemsstatens sikkerhed er væsentligt truet af konsekvenserne af dette angreb, og at proportionalitetsprincippet i den forbindelse skal respekteres fuldt ud;

Kapaciteter

14.  understreger nødvendigheden af, at europæiske lande har troværdige militære kapaciteter; opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at udvikle fælles militær kapacitet, navnlig gennem EU's og NATO's supplerende sammenlægnings- og delingsinitiativer og initiativer vedrørende intelligent forsvar, som repræsenterer en overordentlig vigtig vej frem i en tid med stramme forsvarsbudgetter, for på denne måde at privilegere europæiske og regionale synergier frem for en kortsigtet national tilgang; gentager i denne forbindelse sin opfordring til, at de nationale forsvarsministerier fuldt ud udnytter og tager hensyn til arbejdet i Det Europæiske Forsvarsagentur og tilskynder medlemsstaterne og Udenrigstjenesten til at forsætte debatten med henblik på at etablere det i Lissabontraktaten omhandlede permanente strukturerede samarbejde;

15.  mener, at både NATO og EU for at konsolidere deres samarbejde bør koncentrere sig om at styrke deres grundlæggende kapaciteter, forbedre interoperabiliteten og samordne deres doktriner, planlægning, teknologier, udstyr og uddannelsesmetoder;

16.  gentager sin opfordring til systematisk harmonisering af krav til militæret og en samordnet forsvarsplanlægnings- og indkøbsproces i EU, som svarer til EU's ambitionsniveau og er koordineret med NATO's forsvarsplanlægningsproces; opfordrer, under hensyn til det stigende antal sikkerhedsgarantier i kraft af bestemmelsen om gensidigt forsvar, medlemsstaterne til at overveje multinationalt samarbejde om kapacitetsudvikling og, hvis relevant, specialisering som kerneprincipper i deres forsvarsplanlægning;

Strukturer og procedurer

17.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at foreslå praktiske foranstaltninger og retningslinjer til sikring af et effektivt beredskab i tilfælde af, at en medlemsstat påberåber sig bestemmelsen om gensidigt forsvar, samt til at foretage en analyse af den rolle, EU-institutionerne skal spille, i fald en medlemsstat påberåber sig bestemmelsen; er af den opfattelse, at forpligtelsen til at yde hjælp og assistance som et udtryk for politisk solidaritet blandt medlemsstaterne bør sikre en hurtig afgørelse i Rådet til støtte for medlemsstater under angreb; mener, at konsultationer i overensstemmelse med kravet i artikel 32 i TEU vil tjene dette formål, uden at det berører den enkelte medlemsstats ret til i mellemtiden at træffe foranstaltninger til at forsvare sig selv;

18.  mener, at det, når der gøres en fælles indsats for at forsvare en medlemsstat under angreb, bør være muligt at anvende EU's eksisterende krisestyringsstrukturer efter behov, og at navnlig muligheden for at aktivere et EU-operationshovedkvarter bør overvejes; understreger, at der er behov for et fuldt udbygget permanent EU-operationshovedkvarter for at sikre et passende beredskabsniveau og hurtig respons, og gentager opfordringen til medlemsstaterne om at etablere en sådan permanent kapacitet på basis af EU-operationscentret, der blev aktiveret for nylig;

Solidaritetsbestemmelsen
Anvendelsesområde

19.  minder om, at EU og medlemsstaterne, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe, er forpligtet til at handle i fællesskab i en ånd af solidaritet for at hjælpe medlemsstaten, hvis dens politiske myndigheder anmoder herom; minder desuden om, at EU i sådanne tilfælde skal mobilisere alle de instrumenter, der står til dets rådighed, herunder militære ressourcer, der stilles til rådighed af medlemsstaterne; minder også om EU’s forpligtelse til at mobilisere alle de instrumenter, der står til dets rådighed, for at forebygge terrortrusler i EU og for at beskytte demokratiske institutioner og civilbefolkningen mod eventuelle terrorangreb;

20.  opfordrer til en passende balance mellem fleksibilitet og konsekvens for så vidt angår de forskellige typer angreb og katastrofer, der kan udløse anvendelse af bestemmelsen, for at sikre, at ingen betydelige trusler som f.eks. internetangreb, pandemier eller energiknaphed overses; noterer sig, at solidaritetsbestemmelsen også kan finde anvendelse på alvorlige hændelser, der indtræffer uden for EU, men som har en direkte og væsentlig indvirkning på en medlemsstat;

21.  understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne investerer i deres eget sikkerheds- og katastrofeberedskab og ikke stoler for meget på andres solidaritet; understreger, at medlemsstaterne selv har det primære ansvar for civilbeskyttelse og sikkerhed på deres territorium;

22.  mener, at en medlemsstat bør påberåbe sig solidaritetsbestemmelsen i situationer, der er for overvældende for medlemsstatens indsatskapaciteter, eller som kræver bistand fra flere forskellige sektorer og involverer en række aktører, men at det, når en medlemsstat først har besluttet at påberåbe sig bestemmelsen, ikke bør kunne diskuteres, om de øvrige medlemsstater skal tilbyde bistand; understreger, at solidaritet også indebærer en forpligtelse til at investere i tilstrækkelige nationale kapaciteter og EU-kapaciteter;

23.  mener, at solidaritetsbestemmelsen kan være med til at forbedre EU's image hos EU-borgerne, idet den er et håndgribeligt bevis på fordelene ved et øget EU-samarbejde hvad angår krisestyrings- og katastrofeberedskabskapaciteter;

Kapaciteter og ressourcer

24.  understreger, at gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen bør udgøre en integrerende del af et permanent kriseberedskabs-, krisestyrings- og krisekoordineringssystem i EU, der bygger på de eksisterende sektorale instrumenter og kapaciteter og sørger for en effektiv mobilisering af dem med henblik på levering af en koordineret multisektoral indsats, når der er behov herfor; understreger, at gennemførelsen i princippet ikke bør føre til skabelsen af ad hoc-værktøjer;

25.  påpeger, at civilbeskyttelsesmekanismen spiller en grundlæggende rolle som et centralt solidaritetsbaseret instrument for en hurtig europæisk indsats i en lang række forskellige krisesituationer; støtter hovedlinjerne i Kommissionens forslag om at styrke mekanismen(9) ved at bygge videre på Kommissionens meddelelse fra 2010 med titlen »Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab« og ved at hente inspiration i Barnierrapporten fra 2006;

26.  noterer sig det igangværende arbejde med at gennemføre strategien for den indre sikkerhed, navnlig inden for bekæmpelse af terrorisme, bekæmpelse af internetkriminalitet og tilvejebringelse af øget modstandskraft mod kriser og katastrofer; understreger, at gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen ikke kun handler om at etablere procedurer, der skal tages i brug, så snart der opstår en stor krise, men helt grundlæggende handler om kapacitetsopbygning, forebyggelse og beredskab; minder om relevansen af krisestyringsøvelser, der er skræddersyet til de specifikke krisesituationer, som bestemmelsen dækker;

27.  bemærker, at oprettelsen af en frivillig pool af civilbeskyttelseskapaciteter vil øge EU's beredskab markant og gøre det muligt at slå fast, hvor der findes huller, som skal afhjælpes; fremhæver betydningen af fælles analyser af huller med henblik på en effektiv fokusering af alle parters bestræbelser og på at sikre, at hver enkelt medlemsstat bidrager med sin rimelige andel;

28.  finder, at det, hvor det drejer sig om omkostningsintensive kapaciteter, navnlig kapaciteter til brug for mindre sandsynlige risici, giver god økonomisk mening for medlemsstaterne at finde frem til løsninger bestående i fælles investering i og fælles udvikling af sådanne nødvendige værktøjer, navnlig i den nuværende finansielle krise; minder i lyset heraf om behovet for at bygge på både Kommissionens, Det Europæiske Forsvarsagenturs og andre EU-agenturers ekspertise og erfaring;

29.  fremhæver betydningen af at sikre, at solidaritet understøttes af tilstrækkelige EU-finansieringsmekanismer, som giver en tilstrækkelig grad af fleksibilitet i nødsituationer; glæder sig over forslaget om øget samfinansiering inden for rammerne af civilbeskyttelsesmekanismen, navnlig hvad angår transportomkostninger; noterer sig bestemmelserne for katastrofebistand i forslaget om en fond for intern sikkerhed;

30.  minder om, at Solidaritetsfonden kan yde finansiel bistand efter en stor katastrofe; minder også om, at Rådet i henhold til artikel 122, stk. 2, i TEU kan yde yderligere finansiel støtte fra Unionen, når en medlemsstat er i vanskeligheder eller trues af alvorlige problemer på grund af naturkatastrofer eller usædvanlige begivenheder, som den ikke selv er herre over;

31.  minder om, at Rådet i henhold til bestemmelserne i artikel 122, stk. 1, i TEU kan vedtage foranstaltninger til imødegåelse af en vanskelig økonomisk situation i en ånd af solidaritet, navnlig hvis der opstår alvorlige forsyningsvanskeligheder med hensyn til visse produkter, især på energiområdet; understreger betydningen af at betragte denne bestemmelse som en del af EU's omfattende solidaritetsværktøjskasse til imødegåelse af nye store sikkerhedsudfordringer, f.eks. udfordringerne inden for energisikkerhed og inden for forsyningssikkerhed med hensyn til andre kritiske produkter, navnlig i tilfælde af politisk motiverede blokader;

Strukturer og procedurer

32.  understreger, at EU skal have effektive kriseberedskabsstrukturer med overvågning døgnet rundt og en indsatskapacitet, der kan give tidlig varsling og opdateringer om den aktuelle situation til alle relevante aktører; bemærker, at der findes en lang række forskellige overvågningscentre på EU-plan, og at dette sætter spørgsmålstegn ved, om koordineringen er effektiv nok i tilfælde af komplekse flerdimensionelle kriser; noterer sig etableringen af et situationsrum i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og tilstedeværelsen af en række sektorspecifikke overvågningscentre i Kommissionens tjenestegrene og specialiserede EU-organer; henleder navnlig opmærksomheden på GD ECHO's Monitorerings- og Informationscenter, GD HOME's kontor for strategisk analyse og beredskabskapacitet, GD SANCO's sundhedskrisekoordinationscenter og Frontex' situationsrum;

33.  understreger atter behovet for at undgå unødvendige overlapninger og for at sikre kohærens og effektiv koordinering i praksis, navnlig nu, hvor ressourcerne er knappe; noterer sig, at der findes forskellige opfattelser af, hvorledes disse mange forskellige overvågningskapaciteter skal rationaliseres, og at nogle af disse opfattelser støtter sig til tanken om en central one-stop-shop, mens andre går ind for bedre indbyrdes forbindelser mellem de specialiserede faciliteter;

34.  er af den opfattelse, at de mange forskellige potentielle kriser lige fra oversvømmelser til CBRN-angreb eller -katastrofer uvægerligt kræver mange forskellige specialiserede tjenester og netværk, og at en sammenlægning af disse ikke nødvendigvis vil medføre større effektivitet; finder samtidig, at alle specialiserede tjenester på EU-plan bør integreres i et enkelt sikret informationssystem, og opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til at arbejde for at styrke den interne koordinationsplatform ARGUS;

35.  fremhæver behovet for politisk koordinering i Rådet i tilfælde af alvorlige kriser; noterer sig undersøgelsen af EU's katastrofe- og krisekoordinationsordninger (CCA) og glæder sig over aftalen i Rådet om den nye konceptuelle ramme for CCA, der gør brug af de almindelige rådsprocedurer, navnlig Coreper, i stedet for ad hoc-strukturer; understreger, at imødegåelse af kriser af en sådan størrelsesorden og art på politisk plan i EU på sammenhængende, effektiv og rettidig vis kun kræver ét sæt ordninger; mener derfor, at de nye CCA også bør støtte solidaritetsbestemmelsen;

36.  tilskynder til bestræbelser på at rationalisere og forbedre integrationen af de mange forskellige webbaserede platforme til kommunikations- og informationsdeling om nødsituationer, herunder CCA’s webside, ARGUS, det fælles varslings- og informationssystem til kommunikation og udveksling af information (CECIS) og Health Emergency & Diseases Information System (HEDIS), for at muliggøre en uforstyrret, gratis og effektiv informationsstrøm på tværs af sektorale og institutionelle grænser; noterer sig Rådets beslutning om at styrke CCA's webside for at kunne bruge den som den fremtidige webplatform i krisesituationer, der kræver politisk koordinering på EU-plan;

37.  tilskynder til udviklingen af en fælles situationsforståelse, som er afgørende for håndteringen af store multisektorale kriser, hvor de politiske myndigheder skal gives hurtige og omfattende opdateringer; glæder sig over CCA-undersøgelsens fokus på udviklingen af en integreret situationsforståelse og -analyse (ISAA) til brug for EU-institutionerne og medlemsstaterne og opfordrer Rådet til at sikre en rettidig gennemførelse heraf; påpeger, at en fælles situationsforståelse næppe er mulig uden en informationsdelingskultur, og at udviklingen af en sådan næppe er mulig uden en klar rollefordeling;

38.  glæder sig over den planlagte opgradering af Monitorerings- og Informationscenteret med henblik på at oprette et europæisk katastrofeberedskabscenter og understreger, at dette bør udgøre en af hjørnestenene i EU’s interne system for hurtig reaktion; mener, at koordineringsansvaret for multisektorale kriser skal fastlægges fra krise til krise i overensstemmelse med tyngdepunktsprincippet;

39.  påpeger, at store kriser af en størrelsesorden, som berettiger udløsningen af solidaritetsbestemmelsen, i det nuværende globale miljø, hvor der er tale om en mangedobling af indbyrdes afhængigheder, sandsynligvis vil være flerdimensionelle og have en international dimension, der gør, at tredjelandsstatsborgere berøres af dem, eller at der er brug for en international indsats for at imødegå dem; understreger, at EEAS skal spille en vigtig rolle i sådanne tilfælde;

40.  opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres kapaciteter til at yde og modtage bistand og opfordrer dem ligeledes til at udveksle bedste praksis om, hvorledes de kan strømline deres nationale krisekoordineringsprocedurer og samarbejdet mellem deres nationale krisekoordineringscentre og EU; er af den opfattelse, at det også bør overvejes at planlægge og gennemføre passende kriseberedskabsøvelser i hele EU med deltagelse af nationale kriseberedskabsstrukturer og de relevante EU-strukturer;

41.  mener, at det er meget vigtigt at etablere de nødvendige proceduremæssige og organisatoriske forbindelser mellem de relevante tjenester i medlemsstaterne for at sikre, at solidaritetsbestemmelsen fungerer hensigtsmæssigt, når den aktiveres;

42.  understreger, at enhver beslutningsproces, der finder sted i Rådet efter en anmodning om hjælp under solidaritetsbestemmelsen, ikke må være ødelæggende for EU's reaktionsevne, og at kriseberedskab gennem de eksisterende mekanismer, f.eks. civilbeskyttelsesmekanismen, skal kunne iværksættes omgående uanset sådanne politiske beslutninger; påpeger, at anvendelsen af militære midler til støtte for civilbeskyttelsesoperationer allerede er mulig på det operationelle plan uden aktivering af solidaritetsbestemmelsen, således som det sås af det vellykkede samarbejde mellem Kommissionen og EU's militærstab i tidligere operationer i Pakistan eller Libyen;

43.  fremhæver behovet for en detaljeret beskrivelse af den demokratiske procedure, der skal anvendes, når en medlemsstat påberåber sig solidaritetsbestemmelsen, og som tillige bør sikre ansvarlighed for de trufne beslutninger og omfatte den behørige inddragelse af de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet; understreger betydningen af at forhindre enhver uforholdsmæssig anvendelse af bestemmelsen på bekostning af de grundlæggende rettigheder;

44.  konstaterer, at Parlamentet og Rådet, som EU’s lovgivere og budgetmyndighed, bør holdes underrettet om situationen på stedet i tilfælde af en katastrofe eller et angreb, der udløser solidaritetsbestemmelsen, samt om katastrofens eller angrebets oprindelse og mulige konsekvenser, således at der til fremtidig brug kan gennemføres en grundig og objektiv vurdering baseret på ajourførte og konkrete oplysninger;

45.  minder om, at solidaritetsbestemmelsen kræver, at Det Europæiske Råd regelmæssigt vurderer de trusler, som Unionen stilles over for; er af den opfattelse, at sådanne vurderinger skal koordineres med NATO og bør foretages på mindst to forskellige niveauer, dvs. på et mere langsigtet grundlag i Det Europæiske Råd i en proces, som også bør give nye næring til strategisk tænkning, der skal afspejles i fremtidige opdateringer af den europæiske sikkerhedsstrategi og strategien for EU's indre sikkerhed, og desuden gennem hyppigere, omfattende oversigter over aktuelle trusler;

46.  finder, at vurderinger af trusler skal suppleres med risikovurderinger, der analyserer truslerne i lyset af eksisterende svagheder og dermed identificerer de kapacitetshuller, som det er mest presserende at afhjælpe; minder om, at EU, i forbindelse med gennemførelsen af strategien for EU's indre sikkerhed, senest i 2014 bør fastlægge en sammenhængende risikostyringspolitik, som kæder vurderinger af trusler og risici sammen med beslutningstagning; minder også om, at Kommissionen inden udgangen af 2012 og på grundlag af nationale risikoanalyser bør udarbejde en tværsektoral oversigt over de store natur- eller menneskeskabte risici, som EU kan blive stillet over for i fremtiden; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle deres nationale risikovurderinger og risikostyringsplaner, således at der kan foretages en fælles vurdering af situationen;

47.  understreger, at de heraf følgende fælles vurderinger af mange forskellige risici skal gøre brug af kapaciteterne i EU's Situationscenter og således støtte sig til udvekslede efterretninger og integrere input fra alle de EU-organer, der beskæftiger sig med vurderinger af trusler og risici, f.eks. de relevante tjenestegrene i Kommissionen (herunder GD HOME, GD ECHO og GD SANCO) og EU-agenturer (Europol, Frontex, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme m.fl.);

o
o   o

48.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden/den højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes parlamenter, NATO's Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær.

(1) 10207/12.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0207.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0574.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0404.
(5) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 63.
(6) Rådets konklusioner af 12. november 2009, 15505/1/09 rev.
(7) EUT C 169 E af 15.6.2012, s. 8.
(8) I det følgende kaldet »bestemmelsen om gensidigt forsvar«, selv om traktaten ikke giver bestemmelsen noget navn. Jf. navnlig forpligtelsen til gensidigt forsvar i artikel V i den ændrede Bruxellestraktat, som dennes signatarstater anser for dækket af artikel 42, stk. 7, i TEU (erklæring af 31. marts 2010 fra formandskabet for WEU's Permanente Råd).
(9) Se forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning (COM(2011)0934).


Cybersikkerhed og -forsvar
PDF 171kWORD 37k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om cybersikkerhed og -forsvar (2012/2096(INI))
P7_TA(2012)0457A7-0335/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til rapport om gennemførelse af den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev godkendt af Det Europæiske Råd den 11. og 12. december 2008,

–  der henviser til Europarådets konvention om internetkriminalitet af 23. november 2001,

–  der henviser til Rådets konklusioner om beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur af 27. maj 2011 og Rådets tidligere konklusioner om cybersikkerhed,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en digital dagsorden for Europa af 19. maj 2010 (COM(2010)0245),

–  som henviser til Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre(1);

–  der henviser til Kommissionens nylige meddelelse om oprettelse af et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet som en prioritering i strategien for EU's indre sikkerhed (COM(2012)0140),

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2010 om gennemførelse af den europæiske sikkerhedsstrategi og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik(2),

–  der henviser til sin beslutning af 11. maj 2011 om udviklingen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse(3),

–  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi(4),

–  der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse(5),

–  der henviser til sin beslutning af 12. juni 2012 om beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur – resultater og næste skridt: vejen til global internetsikkerhed(6),

–  der henviser til resolution fra FN's Menneskerettighedsråd af 5. juli 2012 med titlen »The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet«(7), som anerkender betydningen af beskyttelse af menneskerettighederne og den frie informationsstrøm på internettet,

–  der henviser til konklusionerne fra topmødet i Chicago af 20. maj 2012,

–  der henviser til afsnit V i EU-traktaten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0335/2012),

A.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne i den globaliserede verden af i dag er stærkt afhængige af et sikkert cyberspace, sikker anvendelse af informationsteknologier og digitale teknologier og robuste og pålidelige informationstjenester og tilhørende infrastrukturer;

B.  der henviser til, at informations- og kommunikationsteknologier også bruges til undertrykkelse; der henviser til, at den sammenhæng, i hvilken de anvendes, i høj grad bestemmer disse teknologiers mulige virkning som drivkraft for positive udviklinger eller for undertrykkelse;

C.  der henviser til, at antallet af cyberudfordringer, -trusler og -angreb stiger dramatisk og udgør en stor trussel imod nationalstaternes og den private sektors sikkerhed, forsvar, stabilitet og konkurrenceevne; der henviser til, at disse trusler derfor ikke bør betragtes som fremtidige spørgsmål; der henviser til, at størstedelen af de meget synlige og undergravende cyberhændelser nu er politisk motiveret; der henviser til, at langt størstedelen af alle cyberhændelser fortsat er primitive, men at trusler mod vigtige aktiver bliver stadig mere sofistikerede og nødvendiggør en omfattende beskyttelse;

D.  der henviser til, at cyberspace med sine næsten to milliarder globalt indbyrdes forbundne brugere er et af de mest potente og effektive midler til fremme af demokratiske idéer og organisering af personer i deres jagt på virkeliggørelse af deres håb om frihed og deres forsøg på at bekæmpe diktaturer; der henviser til, at udemokratiske og autoritære regimers anvendelse af cyberspace er en stigende trussel for enkeltindividers ret til ytrings- og forsamlingsfrihed; der henviser til, at det derfor er uhyre vigtigt at sikre, at cyberspace fortsat er åbent for fri udveksling af idéer og information og ytringer;

E.  der henviser til, at der er mange politiske, lovgivningsmæssige og organisatoriske hindringer i EU og medlemsstaterne for udviklingen af en omfattende og ensartet tilgang til cyberforsvar og -sikkerhed; der henviser til manglen på en fælles definition, fælles standarder og fælles foranstaltninger inden for cybersikkerhed, der er et følsomt og sårbart område;

F.  der henviser til, at graden af samarbejde og koordinering mellem EU-institutionerne og mellem medlemsstaterne samt med eksterne partnere fortsat er utilstrækkelig;

G.  der henviser til, at der ikke findes klare og harmoniserede definitioner af »cybersikkerhed« og »cyberforsvar« på EU-plan; der henviser til, at forståelsen af cybersikkerhed og anden vigtig terminologi varierer betydeligt i de forskellige lande;

H.  der henviser til, at EU endnu ikke har udarbejdet egne sammenhængende politikker vedrørende beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur, hvilket kræver en tværfaglig tilgang, så sikkerheden forbedres, samtidig med at de grundlæggende rettigheder respekteres;

I.  der henviser til, at skønt EU har foreslået forskellige initiativer til bekæmpelse af cyberkriminalitet på civilt plan, herunder oprettelse af et nyt europæisk center for cyberkriminalitet, mangler der fortsat konkrete planer på sikkerheds- og forsvarsområdet;

J.  der henviser til, at opbygning af tillid mellem den private sektor og de retshåndhævende myndigheder, forsvarsinstitutioner og andre kompetente institutioner er af afgørende betydning i bekæmpelsen af cyberkriminalitet;

K.  der henviser til, at gensidig tillid i forholdet mellem statslige og ikke-statslige aktører er en forudsætning for pålidelig cybersikkerhed;

L.  der henviser til, at de fleste cyberhændelser i både den offentlige og den private sektor fortsat ikke indrapporteres på grund af oplysningernes følsomhed og de eventuelle negative konsekvenser for de involverede virksomheder;

M.  der henviser til, at et stort antal cyberhændelser sker på grund af den private og offentlige netværksinfrastrukturs manglende robusthed og sikkerhed, dårligt beskyttede eller dårligt sikrede databaser og andre mangler i den kritiske informationsstruktur; der henviser til, at kun få medlemsstater ser beskyttelsen af deres netværks- og informationssystemer samt tilknyttede data som en del af deres respektive diligenspligt, hvilket forklarer de manglende investeringer i den nyeste sikkerhedsteknologi, uddannelse og udarbejdelse af passende retningslinjer; der henviser til, at et stigende antal medlemsstater er afhængige af sikkerhedsteknologi fra tredjelande, og at deres indsats for at mindske denne afhængighed bør øges;

N.  der henviser til, at de fleste personer, der begår cyberangreb på et højt niveau, som truer sikkerheden og forsvaret på nationalt eller internationalt plan, aldrig identificeres og retsforfølges; der henviser til, at der hverken findes noget internationalt vedtaget svar på et statsstøttet cyberangreb på en anden stat eller en fælles forståelse af, om et sådant angreb kan opfattes som en casus belli-trussel;

O.  der henviser til, at Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) fungerer som formidler for medlemsstaterne for at støtte udvekslingen af god praksis inden for cybersikkerhed gennem udarbejdelse af henstillinger til udvikling, gennemførelse og vedligeholdelse af cybersikkerhedsstrategier; der henviser til, at ENISA har en understøttende rolle i de nationale cybersikkerhedsstrategier, i nationale beredskabsplaner og i organiseringen af paneuropæiske og internationale øvelser i relation til beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur og udvikling af scenarier for nationale øvelser;

P.  der henviser til, at der i juni 2012 kun var 10 EU-medlemsstater, som officielt havde vedtaget en national cybersikkerhedsstrategi;

Q.  der henviser til, at cyberforsvar er en af de vigtigste prioriteringer for Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), som under kapacitetsudviklingsplanen har oprettet en projektgruppe om cybersikkerhed, der omfatter størstedelen af medlemsstaterne, og som indsamler erfaringer og udarbejder henstillinger;

R.  der henviser til, at investeringer i forskning og udvikling inden for cybersikkerhed og -forsvar er af afgørende betydning for at fremme og opretholde et højt niveau af cybersikkerhed og -forsvar; der henviser til, at forsvarsudgifterne til forskning og udvikling er faldet i stedet for at nå op på de aftalte 2 % af de samlede forsvarsudgifter;

S.  der henviser til, at bevidstgørelse og uddannelse af borgerne om cybersikkerhed bør være grundlaget for enhver omfattende cybersikkerhedsstrategi;

T.  der henviser til, at der skal skabes en klar balance mellem sikkerhedsforanstaltninger og borgerlige rettigheder i overensstemmelse med TEUF, såsom retten til privatlivets fred, databeskyttelse og ytringsfrihed, og til, at den ene komponent ikke må ofres til fordel for den anden;

U.  der henviser til, at der er et stigende behov for i højere grad at respektere og beskytte det enkelt individs ret til privatliv, jf. EU’s charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16 i TEUF; der henviser til, at det er vigtigt for institutioner og militære organer at sikre og forsvare cyberspace på nationalt plan, men at det aldrig må bruges som en undskyldning for på nogen måde at begrænse rettigheder og friheder i cyberspace og informationsrummet;

V.  der henviser til, at internettets globale og grænseløse karakter nødvendiggør nye former for internationalt samarbejde og forvaltning med flere interessenter;

W.  der henviser til, at myndighederne i stigende grad anvender private aktører til at sikre deres kritiske infrastruktur;

X.  der henviser til, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) endnu ikke proaktivt har inkluderet cybersikkerhed i sine forbindelser med tredjelande;

Y.  der henviser til, at stabilitetsinstrumentet indtil videre er det eneste EU-program, som er udformet til at reagere på akutte kriser eller globale/tværregionale sikkerhedsudfordringer, herunder trusler imod cybersikkerheden;

Z.  der henviser til, at en fælles reaktion – gennem EU’s og USA’s arbejdsgruppe om cybersikkerhed og cyberkriminalitet – på trusler imod cybersikkerheden er et af de højest prioriterede spørgsmål i forbindelserne mellem EU og USA;

Aktioner og koordinering i EU

1.  bemærker, at cybertrusler og -angreb på statslige, administrative, militære og internationale organer er en hastigt tiltagende trussel, der forekommer både i EU og globalt, og at der er stor grund til bekymring over, at statslige og ikke-statslige aktører, navnlig terrororganisationer og kriminelle organisationer, er i stand til at angribe kritiske informations- og kommunikationssystemer og -infrastrukturer i EU-institutionerne og medlemsstaterne og potentielt kan forårsage betydelig skade, inklusive kinetiske virkninger;

2.  understreger derfor, at der er behov for en global og koordineret tilgang til disse udfordringer på EU-plan gennem udvikling af en omfattende cybersikkerhedsstrategi for EU, der bør omfatte en fælles definition af cybersikkerhed og -forsvar og af, hvad der udgør et forsvarsrelateret cyberangreb, samt en fælles vision for gennemførelsen, og som tage højde for merværdien fra de eksisterende agenturer og organer og bedste praksis fra medlemsstater, som allerede råder over nationale cybersikkerhedsstrategier; understreger den afgørende betydning af koordinering og etablering af synergier på EU-plan for at bidrage til at kombinere forskellige militære og civile initiativer, programmer og aktiviteter; understreger, at en sådan strategi skal sikre fleksibilitet og løbende bør opdateres for at kunne tilpasses de hastige ændringer i cyberspace;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at inddrage muligheden af et alvorligt cyberangreb på en medlemsstat i deres kommende forslag til praktiske foranstaltninger til gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen (artikel 222 i TEUF); er desuden af den opfattelse, at disse – på trods af at der stadig mangler en fælles terminologi for cyberangreb, der er til fare for den nationale sikkerhed – kan omfattes af den kollektive forsvarsforpligtelse (artikel 42, stk. 7, i EU-traktaten), uden at dette berører proportionalitetsprincippet;

4.  understreger, at den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) skal sikre sig, at EU's militære operationer og civile missioner beskyttes mod cyberangreb; understreger, at cyberforsvar skal gøres til en aktiv kapacitet under FSFP.

5.  understreger, at EU's cybersikkerhedspolitik bør være baseret på og have til formål at sikre maksimal beskyttelse og bevarelse af de digitale frihedsrettigheder samt respekt for menneskerettighederne på internettet; mener, at internettet og ikt bør være omfattet af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, for at disse bestræbelser kan videreføres;

6.  opfordrer Kommissionen og Rådet til utvetydigt at anerkende digitale frihedsrettigheder som grundlæggende rettigheder og som ufravigelige forudsætninger for, at en person kan siges at være omfattet af de universelle menneskerettigheder, understreger, at medlemsstaterne bør bestræbe sig på aldrig at bringe borgernes rettigheder og frihedsrettigheder i fare under udviklingen af deres modtræk mod cyberangreb, ligesom de skal indeholde passende lovgivningsmæssige forskelle mellem cyberhændelser på civilt og militært plan; opfordrer til, at der udvises stor forsigtighed med hensyn til at begrænse borgernes muligheder for at anvende ikt-værktøjer;

7.  opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udarbejde en hvidbog om cyberforsvar, hvori der fastsættes klare definitioner og opstilles klare kriterier for forskellige niveauer af civile og militære cyberangreb i forhold til det bagvedliggende motiv og angrebenes effekt samt reaktionsniveauer, herunder efterforskning, afsløring og retsforfølgning af gerningsmændene;

8.  mener, at der er et klart behov for at opdatere den europæiske sikkerhedsstrategi med henblik på at identificere og finde metoder til at retsforfølge individuelle, netværksrelaterede og statsstøttede cyberangribere;

EU-niveau

9.  understreger betydningen af et horisontalt samarbejde om og koordinering af cybersikkerhed inden for og blandt EU-institutionerne og -agenturerne;

10.  understreger, at nye teknologier ændrer den måde, hvorpå regeringerne udfører deres traditionelle centrale opgaver; bekræfter, at forsvars- og sikkerhedspolitikken, inklusive tilstrækkelig demokratisk kontrol, i sidste ende varetages af regeringerne; noterer sig private aktørers stadig vigtigere rolle ved udførelsen af sikkerheds- og forsvarsmæssige opgaver – ofte uden gennemsigtighed og ansvarsforpligtelse eller demokratiske tilsynsmekanismer;

11.  understreger, at regeringerne skal overholde grundlæggende internationale principper vedrørende offentlig og humanitær ret, herunder respekten for statssuveræniteten og menneskerettighederne, i forbindelse med anvendelsen af nye teknologier inden for sikkerheds- og forsvarspolitik; påpeger de værdifulde erfaringer fra EU-medlemsstater som f.eks. Estland med planlægning og udarbejdelse af cybersikkerhedspolitikker og cyberforsvar;

12.  anerkender behovet for en vurdering af det samlede niveau for cyberangreb på EU's informationssystemer og -infrastrukturer; fremhæver i denne sammenhæng behovet for en løbende vurdering af EU-institutionernes beredskabsniveau med henblik på at håndtere eventuelle cyberangreb; understreger særlig nødvendigheden af at forstærke de kritiske informationsinfrastrukturer;

13.  understreger ligeledes behovet for at tilvejebringe oplysninger om sårbarheder, alarmer og advarsler om nye trusler mod informationssystemerne;

14.  bemærker, at de seneste cyberangreb på europæiske informationsnet og nationale informationssystemer har haft betydelige økonomiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser i et omfang, der endnu ikke er helt klarlagt;

15.  opfordrer alle EU-institutioner til hurtigst muligt at udvikle cybersikkerhedsstrategier og beredskabsplaner med hensyn til deres egne systemer;

16.  opfordrer alle EU-institutioner til at inkludere spørgsmålet om cyberkrisestyring i deres risikoanalyser og krisestyringsplaner; opfordrer derudover alle EU-institutioner til at tilbyde alle deres ansatte undervisning i cybersikkerhed; foreslår at afholde cyberøvelser én gang årligt i lighed med øvelser i forbindelse med nødsituationer;

17.  understreger betydningen af effektiv udvikling af EU's it-udrykningshold (Computer Emergency Response Team (CERT)) og nationale CERT'er samt udvikling af nationale beredskabsplaner, i tilfælde af at det er nødvendigt at skride til handling; glæder sig over, at alle EU-medlemsstater i maj 2012 har oprettet nationale CERT'er; opfordrer indtrængende til yderligere udvikling af nationale CERT'er og et EU-CERT, der kan indsættes inden for 24 timer, hvis det er nødvendigt; understreger behovet for at undersøge gennemførligheden af offentlig-private partnerskaber på dette område;

18.  anerkender, at Cyber Europe 2010, den første fælleseuropæiske øvelse inden for beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur, der blev gennemført med deltagelse af forskellige medlemsstater under ledelse af ENISA, har vist sig at være en nyttig øvelse og et eksempel på god praksis; understreger også behovet for at oprette informations- og varslingsnetværket vedrørende kritisk infrastruktur på europæisk plan så hurtigt som muligt;

19.  understreger betydningen af fælleseuropæiske øvelser for at forberede aktørerne på omfattende netsikkerhedshændelser samt af fastlæggelse af et fælles sæt standarder for trusselsevaluering;

20.  opfordrer Kommissionen til at undersøge behovet for og gennemførligheden af oprettelsen af en stilling som EU-cyberkoordinator;

21.  mener, at det i betragtning af det høje kvalifikationsniveau, der kræves både for at kunne levere et hensigtsmæssigt forsvar af cybersystemer og -infrastrukturer og at angribe disse, bør overvejes, om der skal udvikles en såkaldt white hat-strategi med deltagelse af Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne; bemærker, at der er et stort potentiale for hjerneflugt i disse sager, og at specielt mindreårige, der er dømt for sådanne angreb, har et stort potentiale for både rehabilitering og integration i forsvarsagenturer og -organer;

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)

22.  bifalder de nye initiativer og projekter vedrørende cyberforsvar, navnlig om indsamling og kortlægning af relevante data om cybersikkerhed og -forsvar samt udfordringer og behov i denne henseende, og opfordrer medlemsstaterne til at intensivere samarbejdet – også på militært plan – med EDA om cyberforsvar;

23.  understreger betydningen for medlemsstaterne af et tæt samarbejde med EDA om udvikling af deres nationale cyberforsvarskapacitet; mener, at etablering af synergier, sammenlægning og deling på europæisk plan er af afgørende betydning for et effektivt cyberforsvar på europæisk og nationalt plan;

24.  opfordrer EDA til at forstærke sit samarbejde med NATO, nationale og internationale ekspertisecentre, det europæiske center til bekæmpelse af cyberkriminalitet hos Europol, der bidrager til en hurtigere indsats ved cyberangreb, og navnlig med cyberforsvarscentret Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), og koncentrere sig om kapacitetsopbygning, uddannelse og udveksling af oplysninger og god praksis;

25.  noterer sig med bekymring, at der kun er én medlemsstat, der har opfyldt målsætningen om 2 % for udgifter til forsvarsforskning og -udvikling inden udgangen af 2010, og at fem medlemsstater slet ikke har brugt midler på forskning og udvikling i 2010; opfordrer indtrængende EDA og medlemsstaterne til at sammenlægge midler og investere effektivt i fælles forskning og udvikling med særligt fokus på cybersikkerhed og -forsvar;

Medlemsstaterne

26.  opfordrer alle medlemsstater til at udvikle og færdiggøre deres respektive nationale strategier for cybersikkerhed og -forsvar hurtigst muligt og sikre solide rammer for politikformulering og lovgivning, omfattende procedurer for risikostyring og passende forberedende foranstaltninger og mekanismer; opfordrer ENISA til at støtte medlemsstaterne; støtter ENISA i udviklingen af en vejledning om god praksis for og henstillinger til udvikling, gennemførelse og opretholdelse af en cybersikkerhedsstrategi;

27.  opfordrer alle medlemsstater til at oprette særligt udpegede cybersikkerheds- og cyberforsvarsenheder inden for deres militære struktur med henblik på at samarbejde med lignende organer i andre EU-medlemsstater;

28.  opfordrer medlemsstaterne til at oprette regionale specialiserede domstole, som kan sikre, at angreb på informationssystemer straffes mere effektivt; understreger nødvendigheden af at fremme tilpasningen af de nationale lovgivninger til udviklingen inden for metoder og anvendelse;

29.  opfordrer Kommissionen til fortsat at yde en indsats for en sammenhængende og effektiv europæisk strategi for at undgå unødvendige initiativer og samtidig tilskynde medlemsstaterne til og støtte deres bestræbelser på at udvikle samarbejdsmekanismer og fremme udveksling af information; mener, at medlemsstaterne bør fastlægge et minimumsniveau for obligatorisk samarbejde og opgavefordeling;

30.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvikle nationale beredskabsplaner og inkludere cyberkrisestyring i krisestyringsplaner og risikoanalyser; understreger endvidere betydningen af at tilbyde passende undervisning i grundlæggende cybersikkerhed for alle ansatte i offentlige institutioner og især betydningen af at tilbyde ansatte i rets- og sikkerhedsinstanser relevant uddannelse på efteruddannelsesinstitutioner; opfordrer ENISA og andre relevante organer til at bistå medlemsstaterne i at sikre sammenlægning og deling af midler samt i at undgå overlapning;

31.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre forskning og udvikling til en af de bærende søjler for cybersikkerhed og -forsvar og til at fremme uddannelse af ingeniører med speciale i beskyttelse af informationssystemer; opfordrer medlemsstaterne til at leve op til deres forpligtelse til at øge forsvarsudgifterne til forskning og udvikling til mindst 2 % med særligt henblik på cybersikkerhed og -forsvar;

32.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foreslå programmer til at fremme og skabe opmærksomhed om generel sikker anvendelse af internettet, informationssystemer og kommunikationsteknologier blandt både private og professionelle brugere; foreslår, at Kommissionen iværksætter et offentligt uddannelsesinitiativ om dette i hele EU, og opfordrer medlemsstaterne til at inkludere undervisning i cybersikkerhed i skolepensummet så tidligt som muligt;

Offentligt-privat samarbejde

33.  understreger den afgørende rolle, som et hensigtsmæssigt og supplerende cybersikkerhedssamarbejde mellem de offentlige myndigheder og den private sektor har, både på EU-plan og nationalt plan, med henblik på at skabe gensidig tillid; er bevidst om, at yderligere fremme af de relevante offentlige institutioners pålidelighed og effektivitet vil bidrage til opbygning af tillid og udveksling af væsentlige oplysninger;

34.  opfordrer partnere i den private sektor til at overveje »sikkerhed gennem design«-løsninger ved udviklingen af nye produkter, anordninger, tjenester og applikationer og incitamenter til udviklere af nye produkter, anordninger, tjenester og applikationer med særligt fokus på sikkerhed gennem design; opfordrer til, at der i forbindelse med samarbejdet med den private sektor om forebyggelse og bekæmpelse af cyberangreb udarbejdes minimumsstandarder for gennemsigtighed og ansvarlighed;

35.  understreger, at beskyttelsen af kritisk informationsstruktur er inkluderet i EU's interne sikkerhedsstrategi i forbindelse med en forhøjelse af sikkerhedsniveauerne for borgere og virksomheder i cyberspace;

36.  opfordrer til, at der etableres en permanent dialog med disse partnere om den mest hensigtsmæssige anvendelse af informationssystemer og disses robusthed og om den nødvendige ansvarsdeling, for at disse systemer kan være sikre og velfungerende;

37.  er af den opfattelse, at medlemsstaterne, EU-institutionerne og den private sektor i samarbejde med ENISA bør tage skridt til at øge informationssystemernes sikkerhed og integritet med henblik på at forhindre angreb og minimere disses konsekvenser; støtter Kommissionens indsats for at udarbejde minimumsstandarder for cybersikkerhed og certificeringssystemer til virksomhederne og for at give de rette incitamenter til at stimulere den private sektors bestræbelser på at forbedre sikkerheden;

38.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes regeringer til at tilskynde den private sektor og aktører fra civilsamfundet til at inkludere cyberkrisestyring i deres krisestyringsplaner og risikoanalyser; opfordrer endvidere til, at der indføres kurser for alle ansatte om grundlæggende cybersikkerhed og cyberhygiejne for at øge opmærksomheden om disse spørgsmål;

39.  opfordrer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og de relevante agenturer og organer til at udvikle rammer for og instrumenter til et system til hurtig udveksling af information, som kan sikre anonymitet ved indberetning af cyberhændelser for den private sektor, holde offentlige aktører konstant opdateret og yde assistance, hvor det måtte være nødvendigt;

40.  understreger nødvendigheden af, at EU fremmer udviklingen af et konkurrencedygtigt og innovativt marked for cybersikkerhed i EU for at gøre det lettere for SMV'er at operere på dette område, hvilket vil bidrage til fremme af den økonomiske vækst og jobskabelsen;

Internationalt samarbejde

41.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at have en proaktiv tilgang til cybersikkerhed og inddrage cybersikkerhedsaspektet i alle sine aktioner, navnlig i forbindelse med tredjelande; opfordrer til fremskyndelse af samarbejdet og udveksling af oplysninger om, hvordan cybersikkerhedsspørgsmål med tredjelande kan håndteres;

42.  understreger, at færdiggørelsen af en omfattende EU-strategi for cybersikkerhed er en forudsætning for at skabe den form for effektivt internationalt samarbejde om cybersikkerhed, som det grænseoverskridende aspekt af cybertrusler nødvendiggør;

43.  opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har undertegnet eller ratificeret Europarådets konvention om internetkriminalitet (Budapestkonventionen), til at gøre dette hurtigst muligt; støtter Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten i deres bestræbelser på at fremme konventionen og dennes værdier blandt tredjelandene;

44.  er klar over behovet for en internationalt fastsat og koordineret reaktion på cybertrusler; opfordrer derfor Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at gå forrest i alle fora, navnlig i FN, i indsatsen for at opnå et bredere internationalt samarbejde og en endelig aftale om fastlæggelsen af en fælles forståelse af adfærdsnormer i cyberspace og også til at fremme samarbejdet om aftaler til kontrol med cybervåben;

45.  tilskynder til udveksling af viden om cybersikkerhed med BRIKS-landene og andre nye vækstlande for at undersøge mulighederne for en eventuel fælles indsats til bekæmpelse af det stigende omfang af cyberkriminalitet, -trusler og -angreb på både civilt og militært niveau;

46.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til inden for internationale fora og organisationer, navnlig FN, OSCE, OECD og Verdensbanken, at anvende en proaktiv tilgang med henblik på at anvende den nuværende folkeret og nå til enighed om standarder for ansvarlig national håndtering af cybersikkerhed og -forsvar og koordinere medlemsstaternes holdninger med henblik på at fremme af EU's grundlæggende værdier og politikker inden for cybersikkerhed og -forsvar;

47.  opfordrer Rådet og Kommissionen til i dialogerne, forbindelserne og samarbejdsaftalerne med tredjelande, navnlig hvor der kræves teknologisk samarbejde eller udveksling, at insistere på, at der fastsættes minimumskrav til forebyggelse og bekæmpelse af cyberkriminalitet og -angreb og minimumstandarder for informationssystemers sikkerhed;

48.  opfordrer Kommissionen til at bistå tredjelande, hvis det er nødvendigt, i deres bestræbelser på at opbygge deres cybersikkerheds- og cyberforsvarskapacitet;

Samarbejde med NATO

49.  gentager, at EU og NATO på grundlag af deres fælles værdier og strategiske interesser har et særligt ansvar for og kapacitet til at tackle de stigende udfordringer i forhold til cybersikkerhed mere effektivt og i tæt samarbejde ved at undersøge muligheden for yderligere tiltag uden overlapning og med respekt for deres respektive ansvarsområder;

50.  understreger behovet for at sammenlægge og dele på et praktisk plan under hensyntagen til den supplerende karakter af EU og NATO’s tilgang til cybersikkerhed og -forsvar; fremhæver behovet for et forstærket samarbejde, navnlig vedrørende planlægning, teknologi, uddannelse og udstyr, med hensyn til cybersikkerhed og -forsvar;

51.  opfordrer indtrængende alle relevante organer i EU, der er involveret i cybersikkerhed og -forsvar, til at forstærke deres praktiske samarbejde med NATO på grundlag af de eksisterende supplerende aktiviteter på området for udvikling af forsvarskapacitet med henblik på at udveksle erfaringer og lære, hvordan man opbygger robuste EU-systemer;

Samarbejde med USA

52.  mener, at EU og USA skal forstærke deres gensidige samarbejde for at bekæmpe cyberangreb og -kriminalitet, idet dette punkt blev prioriteret i de transatlantiske forbindelser efter topmødet mellem EU og USA i Lissabon i 2010;

53.  bifalder, at man på topmødet mellem EU og USA i november 2010 oprettede EU/USA-arbejdsgruppen om cybersikkerhed og cyberkriminalitet og støtter dens bestræbelser på at inddrage cybersikkerhedsspørgsmål i den transatlantiske politiske dialog;

54.  glæder sig over, at Kommissionen og USA's regering inden for rammerne af EU/USA-arbejdsgruppen har etableret et fælles program og en køreplan for fælles/synkroniserede transkontinentale cyberberedskabsøvelser i 2012/2013; noterer sig den første atlantiske cyberberedskabsøvelse i 2011;

55.  understreger behovet for, at både USA og EU, som de største kilder til både cyberspace og antallet af brugere heraf, samarbejder om at beskytte borgernes rettigheder og frihedsrettigheder til at anvende dette; understreger, at den nationale sikkerhed er af allerstørste betydning, men at cyberspace samtidig ikke blot bør sikres, men også beskyttes;

o
o   o

56.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, EDA, ENISA og NATO.

(1) EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75.
(2) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 63.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0228.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0207.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0406.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0237.
(7) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx.


Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks rolle i tilfælde af klimaskabte kriser og naturkatastrofer
PDF 221kWORD 39k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks rolle i tilfælde af klimaskabte kriser og naturkatastrofer (2012/2095(INI))
P7_TA(2012)0458A7-0349/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, navnlig artikel 42 og 43,

–  der henviser til artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om civilbeskyttelse og artikel 214 om humanitær bistand,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. juli 2011 om EU's klimadiplomati(1),

–  der henviser til EEAS-COM fælles oplæg af 9. juli 2011 om klimadiplomati(2),

–  der henviser til den højtstående repræsentant Javier Solana og Europa-Kommissionens fælles dokument fra 2008 til Det Europæiske Råd, om klimaændringer og den internationale sikkerhed(3), samt opfølgende henstillinger,

–  der henviser til Kommissionens rapport med titlen »For a European civil protection force: Europe Aid« fra maj 2006,

–  der henviser til Rådets beslutning af 8. november 2007 om indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning(4), Kommissionens meddelelse »Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle« af 26. oktober 2010 (COM(2010)0600) og til sin beslutning af 27. september 2011(5),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning af 20. december 2011 (COM(2011)0934),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse fra 2008 om Den Europæiske Union og den arktiske region (COM(2008)0763) samt til sin beslutning af 20. januar 2011 om en bæredygtig EU-politik for Arktis(6),

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater(7),

–  der henviser til konklusionerne fra konferencen i Berlin i oktober 2011 med titlen »From Climate negotiations to Climate diplomacy« og konferencen i London i marts 2012 med titlen »A 21st century dialogue on Climate and Security«,

–  der henviser til Sikkerhedsrådets formandskabserklæring fra juli 2011 om klimaændringer og den internationale sikkerhed(8),

–  der henviser til FN's miljøprograms rapporter af 2011 og 2012 »Livelihood security: Climate change, conflict and migration in the Sahel«(9),

–  der henviser til FN's artikler om menneskelig sikkerhed og om ansvar for at beskytte(10),

–  der henviser til FN's retningslinjer for anvendelse af internationale militære og civile midler til katastrofehjælp (Osloretningslinjerne)(11) og retningslinjerne for anvendelse af militær- og civilforsvarsaktiver til støtte for FN's humanitære aktiviteter i komplekse nødsituationer (MCDA-retningslinjerne),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet (SEC(2007)0781, SEC(2007)0782, COM(2007)0317) »På vej mod en europæisk konsensus om humanitær bistand« og den fælles erklæring herom(12),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0349/2012),

Generelle overvejelser

1.  noterer sig klimaændringernes indvirkning på den globale sikkerhed, fred og stabilitet;

2.  beklager, at spørgsmålet om klimaændringer som den største trussel mod den globale sikkerhed i de seneste fire år er blevet overskygget i den offentlige debat af den økonomiske og finansielle krise, som også udgør en umiddelbar global trussel;

3.  mener, at stigningen i ekstreme vejrfænomener i de senere år udgør en eskalerende omkostning for den globale økonomi, ikke kun for udviklingslandene, men for verden som helhed, både som en direkte omkostning i form af genopbygning og bistand og som en indirekte omkostning i form af stigninger i forsikringspræmier og priser på varer og tjenesteydelser; understreger, at disse begivenheder også udgør en øget trussel mod den internationale fred og menneskers sikkerhed;

4.  påpeger, at naturkatastrofer, som forværres af klimaændringer, er yderst destabiliserende, navnlig for sårbare stater; bemærker imidlertid, at intet tilfælde af konflikt hidtil udelukkende har kunnet tilskrives klimaændringer; understreger, at befolkninger med forringet adgang til ferskvand og fødevarer som følge af naturkatastrofer, der forværres af klimaændringer, er tvunget til at migrere og derved overbelaste den økonomiske, sociale og administrative kapacitet i de i forvejen skrøbelige regioner eller sammenbrudstruede stater og således har negativ indvirkning på den generelle sikkerhed; minder om, at sådanne begivenheder skaber konkurrence mellem lokalsamfund og lande om knappe ressourcer;

5.  erkender, at komplekse kriser kan forudses og bør forebygges gennem anvendelse af en sammenhængende tilgang, herunder politikområder, som i fuld udstrækning gør brug af de redskaber, som er til rådighed under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) samt politikkerne for humanitær bistand og udviklingsbistand; bemærker endvidere, at NATO stod i centrum for den første internationale reaktion på miljørelaterede sikkerhedsudfordringer i 2004, da alliancen gik sammen med fem andre internationale organisationer(13) om at danne Miljø- og Sikkerhedsinitiativet (ENVSEC) med henblik på at tackle miljøspørgsmål, som truer sikkerheden i sårbare regioner;

6.  erkender betydningen af kritisk infrastruktur, som er til støtte for FSFP;

7.  erkender, at der, selv om det kan være hensigtsmæssigt at integrere bekæmpelsen af klimaændringerne i en sikkerhedsmæssig sammenhæng, kun er tale om én del af EU's indsats mod klimaændringer, hvor man forsøger at bruge politiske og økonomiske redskaber til at afbøde og tilpasse sig klimaændringerne;

8.  påpeger. at EU i sine strategier, politikker og instrumenter for foranstaltninger udadtil bør tage højde for indvirkningen af naturkatastrofer og klimaændringer på den internationale sikkerhed; minder endvidere om, at det i forbindelse med både naturkatastrofer og andre katastrofer er vigtigt at rette særlig opmærksomhed mod kvinder og børn, som er særligt sårbare i krisesituationer;

9.  minder i denne forbindelse om Kommissionens mandat til at yde humanitær bistand og civilbeskyttelse og understreger behovet for yderligere at udvikle og styrke de eksisterende instrumenter;

10.  minder i denne henseende om betydningen af at nedbringe katastroferisici for at mindske krisernes konsekvenser for sårbare befolkningsgrupper;

11.  bemærker, at det er afgørende at integrere analysen af indvirkningen af klimaskabte kriser og deraf følgende naturkatastrofer i FSFP-strategier og operationelle planer før, under og efter enhver naturkatastrofe eller humanitær katastrofe, som måtte opstå, samt at lave backup-planer for afbødning rettet mod de mest truede regioner, samtidig med at de humanitære principper, som er fastsat i Lissabontraktaten, respekteres; opfordrer endvidere til praktisk samarbejde, som f.eks. samarbejdsøvelser;

12.  understreger, at opbygningen af en effektiv reaktion på klimaændringernes sikkerhedsmæssige konsekvenser ikke blot skal forbedre konfliktforebyggelse og krisestyring, men også kapacitet til analyse og tidlig varsling;

13.  minder om, at EU i henhold til Lissabontraktaten skal udvikle civile og militære kapaciteter til international krisestyring på tværs af hele opgavespektret, som beskrevet i artikel 43, især konfliktforebyggelse, humanitære opgaver og redningsopgaver, militær rådgivning og assistanceopgaver samt fredsbevarelse og stabilisering efter konflikter; minder også om behovet for at undgå enhver overlapning med veletablerede instrumenter til humanitær bistand og civilbeskyttelse, som ligger uden for rammerne af FSFP;

14.  anerkender, at militære strukturer har kapaciteter og aktiver inden for miljøovervågning, risikovurdering, humanitær bistand, katastrofebistand og evakuering, som er af afgørende betydning for tidlig varsling, klimarelateret krisestyring og katastrofeberedskab;

15.  påpeger, at der med Lissabontraktaten er indført nye bestemmelser (artikel 21-23, 27, 39, 41, stk. 3, og artikel 43-46 TEU), især bestemmelser forbundet med opstartsfonden i artikel 41, stk. 3, og at disse endnu ikke er gennemført;

16.  påpeger, at EU bør uddybe sit samarbejde med FN, Den Afrikanske Union (AU) og OSCE bl.a. inden for rammerne af ENVSEC med henblik på at dele analyser og i fællesskab imødegå udfordringerne i forbindelse med klimaændringer;

17.  fremhæver værdien af civil-militære synergier i kriser som dem i Haiti, Pakistan og New Orleans; mener, at disse synergier viste, hvordan militære styrker kan yde et værdifuldt bidrag i forbindelse med klimaskabte kriser og naturkatastrofer ved at yde direkte og rettidig bistand til de katastroferamte områder og befolkninger;

18.  glæder sig over, at klimaændringerne er blevet mere og mere afgørende i den globale sikkerhedsdebat, især siden 2007, hvor FN's Sikkerhedsråd første gang drøftede klimaændringerne og konsekvenserne heraf for den internationale sikkerhed; bifalder den indsats, som EU og medlemsstaternes regeringer har gjort for at rejse spørgsmålet i FN's Sikkerhedsråd i juli 2011 og i Udenrigsrådets konklusioner om klimadiplomati;

Behovet for politisk vilje og handling

19.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, som den ansvarlige for gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, til:

   a) når som helst det anses for hensigtsmæssigt at tage hensyn til klimaændringer og naturkatastrofer og disses sikkerheds- og forsvarskonsekvenser i analysen af kriser og trusler om konflikter
   b) at vurdere, hvilke lande og/eller regioner der potentielt har størst risiko for konflikter og ustabilitet som følge af klimaændringerne og naturkatastrofer, opstille en fortegnelse over disse lande/regioner og forelægge oplysninger i de årlige FUSP-rapporter om gennemførelsen af de EU-politikker og -instrumenter, der har til formål at sætte ind på disse områder i de anførte lande/regioner
   c) at styrke EU's praktiske muligheder for at sikre konfliktforebyggelse, krisestyring og genopbygning efter kriser og nøje at koordinere indsatsen med Kommissionen og EU 's udviklingspolitik, hvad angår behovet for at bistå partnerlande i kampen mod klimaændringer og i forbindelse med andre aspekter af tilpasningen til klimaændringerne
   d) i nært samarbejde med Kommissionen at tilpasse EU’s langsigtede planlægning af civile og militære kapaciteter i overensstemmelse hermed;

20.  mener, at EU er nødt til at fremlægge en liste over de udfordringer, det står over for i områder som Arktis, Afrika, den arabiske verden samt Himalaya og det tibetanske plateau (»den tredje pol«), især risikoen for konflikter grundet vandforsyning;

21.  understreger betydningen af at videreføre og styrke EU's udviklingsbistand og humanitære bistand, som tager sigte på tilpasning, afbødning, reaktion, modstandsdygtighed, nødhjælp og udvikling efter en krise, i forbindelse med klimaskabte kriser og naturkatastrofer; bemærker vigtigheden af initiativer såsom katastrofeforebyggelse og sammenkobling af nødhjælp, genopbygning og udvikling, og opfordrer Kommissionen til at integrere disse programmer og aktioner i sin humanitære bistand og især udviklingsbistanden; bifalder forslaget om at styrke EU’s civilbeskyttelsesordning, især uden for Den Europæiske Union;

22.  glæder sig over UNDP's, UNEP's, OSCE's, NATO's, UNECE's og REC's(14) Miljø- og Sikkerhedsinitiativ (ENVSEC), som har til formål at tage de udfordringer op, der er forbundet med menneskers sikkerhed og miljøet ved at tilbyde lande i Centralasien, Kaukasus og Sydøsteuropa deres samlede ekspertise og ressourcer; bemærker, at de samlede resultater af ENVSEC stadig er begrænsede, men at det hidtil har fungeret som et vigtigt redskab til institutionel koordinering og en indgang til at lette mainstreamingprocesserne;

23.  understreger, at EU bør samarbejde med de mest udsatte regioner og de mest sårbare stater for at styrke deres kapacitet til at klare sig; fremhæver, at EU yderligere kunne integrere tilpasning og modstandsdygtighed over for klimaændringer i EU's regionale strategier (f.eks. EU-Afrika-strategien, Barcelonaprocessen, Sortehavssynergien, EU-Centralasien-strategien og handlingsplanen for Mellemøsten);

24.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og Kommissionen til at integrere de mulige konsekvenser af klimaændringer for sikkerheden i de vigtigste strategier, politikdokumenter og finansielle instrumenter vedrørende foranstaltninger udadtil og i FSFP;

25.  henleder opmærksomheden på, at energisikkerhed er tæt forbundet med klimaændringer; mener, at energisikkerheden bør forbedres ved at mindske EU’s afhængighed af fossile brændstoffer som dem, der importeres fra Rusland via rørledninger; minder om, at disse rørledninger vil blive sårbare over for forstyrrelser forårsaget af, at permafrosten smelter, og fremhæver, at forandringen af det arktiske område udgør en væsentlig klimarelateret indvirkning på EU's sikkerhed; understreger nødvendigheden af at tackle denne risikomultiplikator ved hjælp af en styrket EU-strategi for Arktis og en forbedret politik for EU-produceret vedvarende energi og energieffektivitet, som i betydelig grad mindsker Unionens afhængighed af eksterne kilder og dermed forbedrer dens sikkerhedsposition;

26.  opfordrer EDA og medlemsstaternes væbnede styrker til at udvikle grønne og energibevidste teknologier, der udnytter de vedvarende energikilders potentiale fuldt ud;

27.  glæder sig over de seneste forsøg på at styrke koordinationen mellem NATO og EU i forbindelse med kapacitetsudvikling; anerkender det store behov for at indkredse de gensidige fordele ved samarbejdet og samtidig respektere begge organisationers specifikke ansvarsområder; understreger behovet for at finde og skabe synergier, når det kommer til ressourcesammenlægnings- og deleprojekter og intelligente forsvarsprojekter (NATO), der kan gennemføres som reaktion på naturkatastrofer;

28.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til snarest muligt at udnytte Lissabontraktatens fulde potentiale og forelægge forslag om gennemførelse af opstartsfonden (artikel 41, stk. 3, i EUT) med henblik på mulige, fremtidige ressourcesammenlægnings- og deleprojekter, fælles kapaciteter og en fælles permanent pulje af udstyr til civile kriseoperationer;

Behovet for en ny tilgang: strategiske og konceptuelle udfordringer

29.  bemærker, at den negative indvirkning af klimaændringer og naturkatastrofer på fred, sikkerhed og stabilitet kunne integreres i alle strategiske FUSP/FSFP-dokumenter, der fungerer som retningslinjer for planlægning og gennemførelse af de enkelte politikker og missioner;

30.  bemærker, at kapaciteten til at foretage tidlige vurderinger og undersøgelser bør sikre, at EU reagerer på kriser med de mest hensigtsmæssige midler, der er til rådighed, og hurtigst muligt indsætter tværfaglige teams bestående af civile, militære og civil-militære eksperter;

31.  understreger, at EU's adgang til nøjagtige og rettidige analyser vil være afgørende for bestræbelserne på at reagere på og forudsige sikkerhedsproblemer forårsaget af klimaændringer, og at FSFP-kapaciteter er en god kilde til oplysninger i denne henseende; mener, at EU bør tage skridt til yderligere at udvikle kapacitet til dataindsamling og analyse af informationer gennem strukturer som f.eks. EU's delegationer, EU's Satellitcenter og EU's Situationscenter;

32.  mener, at tidlig varsling og en tidlig forebyggende indsats i forhold til de negative konsekvenser af klimaændringer og naturkatastrofer afhænger af tilstrækkelige menneskelige ressourcer og metoder til dataindsamling og -analyse; bemærker, at de relevante enheder i EU-Udenrigstjenesten, der beskæftiger sig med sikkerhed, og de relevante tjenestegrene i Kommissionen og de geografiske kontorer bør integrere analyser af naturkatastrofers konsekvenser for den internationale sikkerhed og politiske stabilitet i deres arbejde; henstiller, at EU-Udenrigstjenestens og Kommissionens ansatte undervises i overvågning af naturkatastrofers konsekvenser for kriseudvikling, politisk stabilitet og sikkerhed; opfordrer til, at der udvikles fælles kriterier for analyse, risikovurdering og etablering af et fælles varslingssystem;

33.  opfordrer de relevante organer under EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at forbedre koordineringen af situationsanalyse og politikplanlægning samt systematisk informationsudveksling vedrørende spørgsmål med relation til klimaændringer og naturkatastrofer; opfordrer indtrængende de relevante organer under EU-Udenrigstjenesten til at gøre brug af de til rådighed værende kanaler til at kommunikere og udveksle informationer med de relevante organer i Kommissionen, særligt ECHO, men også med FN's organisationer og programmer samt med NATO; påpeger, at de civile og militære strukturer, som har til opgave at reagere i forbindelse med klimaskabte kriser og naturkatastrofer, bør samarbejde tæt med alle civilsamfundsorganisationer, humanitære organisationer og ikke-statslige organisationer;

34.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde beredskabsplaner for EU's reaktion på følgerne af naturkatastrofer og klimaskabte kriser, der indtræffer uden for Unionen, og som har direkte eller indirekte konsekvenser for sikkerheden i EU (f.eks. klimaskabt migration);

35.  ser meget positivt på de skridt, der i 2011 blev taget på EU-udenrigsministerniveau under det polske formandskab samt i FN's Sikkerhedsråd under det tyske formandskab, for nærmere at præcisere samspillet mellem klimaændringer og de sikkerhedsmæssige konsekvenser heraf;

36.  mener, at der kan foretages tilpasninger og ændringer, som imødegår konsekvenserne af klimaændringer og naturkatastrofer, i de vigtigste politiske dokumenter om FSFP, herunder EU's koncept for militær planlægning på det politiske og strategiske niveau(15), EU's koncept for militær kommando og kontrol(16), EU's koncept for styrkeopbygning(17) og EU's koncept for hurtig militær reaktion(18) samt de dokumenter, der er relevante for civile FSFP-missioner, såsom EU's koncept for overordnet planlægning, EU's koncept for politiplanlægning og retningslinjerne for kommando- og kontrolstruktur for EU's civile krisestyringsoperationer(19);

37.  er af den opfattelse, at civile og militære kapaciteter bør udvikles på en sådan måde, at de kan indsættes i forbindelse med naturkatastrofer og klimaskabte kriser; mener, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod udviklingen af militære kapaciteter, og i særdeleshed til ressourcesammenlægnings- og deleprocessen; henstiller, at Det Europæiske Forsvarsagentur kommer til at spille en større rolle på området;

Behovet for institutionel kreativitet: instrumenter og kapaciteter

38.  gentager, at effektive reaktioner på kriser som naturkatastrofer ofte er nødt til at kunne trække på både civile og militære kapaciteter og kræver et tættere samarbejde mellem disse to aktiver; minder om, at det er afgørende at indkredse de nichespecifikke kapaciteter og huller, hvor militær kapacitet kan skabe en merværdi;

39.  understreger behovet for at udarbejde en specifik liste over militære og civile FSFP-kapaciteter, som har særlig relevans både i forhold til at reagere på klimaændringer og naturkatastrofer og i FSFP-missioner; understreger, at der ved udarbejdelsen af denne liste bør rettes særlig opmærksomhed mod det arbejde, der er udført af Den Rådgivende Gruppe vedrørende Brug af Militær- og Civilforsvarsaktiver; bemærker, at sådanne aktiver bl.a. omfatter ingeniørkapaciteter, såsom ad hoc-opførelse og drift af havne- og lufthavnsinfrastruktur, operativ styring af luft- og søtransport, mobile hospitaler, herunder intensivpleje, kommunikationsinfrastruktur, vandrensning og brændstofstyring; anmoder Rådet og EDA om, som en del af 2013-revisionen af kapacitetsudviklingsprogrammet, at afstemme de aktuelle kataloger over civile og militære kapaciteter med dem, der er nødvendige for at imødegå udfordringerne ved klimaændringer, og om at forelægge de nødvendige forslag med henblik på at afhjælpe eventuelle mangler i disse kataloger;

40.  understreger, at det er nødvendigt på grundlag af allerede eksisterende kapaciteter, såsom EU's kampgrupper og den europæiske lufttransportkommando, at undersøge muligheden for at skabe yderligere fælles kapaciteter, som er relevante for operationer, der reagerer på konsekvenserne af klimaændringer eller naturkatastrofer;

41.  understreger, at det er nødvendigt at undersøge måder, hvorpå de væbnede styrkers energieffektivitet og miljøforvaltning kan forbedres både hjemme og i udlandet, blandt andet gennem udnyttelse af det potentiale, der ligger i vedvarende energikilder; minder om, at en enkelt EU-medlemsstats væbnede styrker forbruger lige så meget energi som en stor europæisk by, og at militære strukturer derfor bør være lige så innovative med hensyn til at mindske deres økologiske fodaftryk; glæder sig over rapporten »Greening the Blue Helmets: Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping Operations«, som blev udgivet i maj 2012 af UNEP, De Forenede Nationers afdeling for fredsbevarende operationer (UNDPKO) og De Forenede Nationers afdeling for støtte i marken (UNDFS); påpeger, at USA's væbnede styrker(20) i adskillige år aktivt har søgt at øge energiuafhængigheden ved at anvende bæredygtige energikilder og øge energieffektiviteten i alle militære operationer og infrastrukturer; glæder sig i denne forbindelse over det nylige EDA-projekt »Bliv grøn!«, som sigter mod at øge energieffektiviteten og anvendelsen af vedvarende energikilder væsentligt; understreger endvidere behovet for at udvikle retningslinjer for bedste praksis inden for ressourceeffektivitet og overvågning af miljøforvaltning ved FSFP-missioner;

42.  understreger behovet for også at bringe den videre udvikling inden for det europæiske forsvarsindustrifundament i overensstemmelse med de specifikke krav ved klimaskabte kriser og naturkatastrofer; opfordrer til, at EDA får en styrket rolle i denne proces i tæt samarbejde med EU's Militærkomité; opfordrer begge FSFP-organer til at sikre, at indkøbsprogrammer og kapacitetsudviklingsprogrammer får afsat tilstrækkelige finansielle midler og andre ressourcer til de specifikke behov, der er forbundet med at reagere på klimaændringer og naturkatastrofer;

43.  opfordrer militæret til at leve op til sit ansvar på området for miljømæssig bæredygtighed, og til, at tekniske eksperter kortlægger mulighederne for en grøn indsats lige fra nedbringelse af emissioner til forbedret genanvendelighed;

44.  understreger nødvendigheden af at fastholde og yderligere at styrke en sammenhængende tilgang inden for rammerne af den næste flerårige finansielle ramme 2014-2020 for at afbøde og reagere på naturkatastrofer og naturskabte kriser ved brug af alle relevante instrumenter, som står til rådighed for Unionen; bifalder Kommissionens forslag til et fornyet stabilitetsinstrument, der allerede tager højde for de negative indvirkninger, klimaændringer og naturkatastrofer har på sikkerhed, fred og politisk stabilitet;

45.  anmoder om, at de økonomiske konsekvenser af sådanne forslag identificeres og desuden behandles i forbindelse med EU's budgetrevision;

46.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at sende klimasikkerhedseksperter til EU-delegationerne i de hårdest ramte lande og regioner med henblik på at styrke EU's kapacitet inden for tidlig varsling og information om mulige, kommende konflikter;

47.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at styrke koordinationen mellem Unionen og dens nabolande inden for udvikling af beredskabskapaciteten i tilfælde af klimaskabte kriser;

48.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at gøre sig til fortaler for, at der tages hensyn til klimaforandrings- og miljøbeskyttelsesaspekter i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af militære, civil-militære og civile operationer i hele verden;

49.  bifalder idéen om at skabe en stilling til en særlig FN-udsending for klimasikkerhed;

50.  opfordrer til, at der etableres koordinationsmekanismer mellem EU som helhed og de medlemsstater, der i fremtiden kan handle i overensstemmelse med bestemmelserne i et permanent struktureret samarbejde, for at sikre, at deres foranstaltninger er i overensstemmelse med EU's sammenhængende tilgang på dette område;

51.  er af den opfattelse, at undersøgelser af naturkatastrofer og klimaskabte krisers følger for den internationale og europæiske sikkerhed bør indgå i Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademis pensum;

52.  opfordrer EU til at undersøge klimaændringernes sikkerhedsmæssige konsekvenser i dialog med tredjelande, især nøglepartnere som Indien, Kina og Rusland; understreger, at en virkeligt effektiv indsats vil kræve en multilateral tilgang og fælles investeringer med tredjelande, og at EU kunne opbygge et samarbejde med tredjelandes militære myndigheder med fælles udviklings- og uddannelsesmissioner;

o
o   o

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes parlamenter, NATO's Parlamentariske Forsamling, NATO's generalsekretær, FN 's Generalforsamling og FN 's generalsekretær.

(1) http://ec.europa.eu/clima/events/0052/council_conclusions_en.pdf.
(2) http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011_joint_paper_euclimate_diplomacy_en.pdf.
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf.
(4) EUT L 314 af 1.12.2007, s. 9.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0404.
(6) EUT C 136 E af 11.5.2012, s. 71.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0574.
(8) http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10332.doc.htm
(9) www.unep.org/disastersandconflicts
(10) Afsnit 138 og 139 i slutdokumentet fra FN-topmødet i 2005, FN's Sikkerhedsråds resolution af april 2006 S/RES/1674), FN's Generalsekretær Ban Ki-moons rapport »Implementing the Responsibility to Protect« af 15. september 2009 og resolutionen vedtaget af FN's Generalforsamling om ansvaret for at beskytte, A/RES/63/308 af 7. oktober 2009.
(11) http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
(12) Fælles erklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (2008/C 25/01).
(13) FN's miljøprogram (UNEP), FN's udviklingsprogram (UNDP), Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og Det Regionale Miljøcenter for Central- og Østeuropa (REC).
(14) FN's miljøprogram (UNEP), FN's udviklingsprogram (UNDP), Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og Det Regionale Miljøcenter for Central- og Østeuropa (REC).
(15) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
(16) 10688/08 - classified
(17) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
(18) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
(19) dok. 13983/05 - dok. 6923/1/02 - dok. 9919/07
(20) Powering America’s Defence: Energy and the Risks to National Security, May 2009. http://www.cna.org/sites/default/files/Powering%20Americas%20Defense.pdf.


Forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan
PDF 256kWORD 39k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan (2012/2153(INI))
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, der etablerer et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side, som trådte i kraft den 1. juli 1999(1),

–  der henviser til de forhandlinger, som Rådet gav bemyndigelse til den 24. maj 2011, og som indledtes i Bruxelles i juni 2011, om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan,

–  der henviser til sine beslutninger om Kasakhstan, navnlig beslutningerne af 15. marts 2012(2) og af 17. september 2009 om sagen om Jevgenij Sjovtis(3) og af 7. oktober 2010 om verdensdagen mod dødsstraf(4),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien(5),

–  der henviser til EU's strategi for et nyt partnerskab med Centralasien »Den Europæiske Union og Centralasien: strategi for et nyt partnerskab«, som Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 21. og 22. juni 2007, og til situationsrapporterne af 24. juni 2008 og 28. juni 2010,

–  der henviser til EU's erklæringer om Kasakhstan i OSCE’s Permanente Råd af 3. november og 22. december 2011 samt 19. januar, 26. januar og 9. februar 2012 og næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashtons, erklæring om begivenhederne i Sjanaosen-området af 17. december 2011 og om parlamentsvalget i Kasakhstan den 15. januar 2012 af 17. januar 2012,

–  der henviser til erklæringen med de foreløbige resultater og konklusioner fra den OSCE/ODIHR-ledede mission, der observerede parlamentsvalget den 15. januar 2012,

–  der henviser til den erklæring, som OSCE’s repræsentant for frie medier fremsatte om mediesituationen i Kasakhstan den 25. januar 2012,

–  der henviser til de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil, der er fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union, og proceduren for indgåelse af internationale aftaler, der er fastsat i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de tilsagn, som den højtstående repræsentant har givet i sine skrivelser af 24. november 2011 og 11. maj 2012 om en mekanisme til overvågning af gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Turkmenistan, særlig artikel 2,

–  der henviser til punkt 23 i sin beslutning af 16. februar 2012 om Parlamentets holdning til den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd(6),

–  der henviser til EU's nye strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, der blev vedtaget af EU's udenrigsministre, og til konklusionerne, der blev vedtaget på det 3179. møde i Rådet (udenrigsanliggender) den 25. juni 2012,

–  der henviser til erklæringen af 14. marts 2012 om Kasakhstan (A 122/12) af Danmarks udenrigsminister, Villy Søvndal, på vegne af den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, til Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7-0355/2012),

A.  der henviser til, at Kasakhstan og EU stræber efter at uddybe og udvide deres forbindelser; der henviser til, at befolkningerne i EU og Kasakhstan bør drage gensidig fordel af et tættere samarbejde; der henviser til, at afslutningen af forhandlingerne om den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale bør give en omfattende ramme for samarbejde baseret på menneskerettigheder og demokratiske rettigheder samt muligheder for socioøkonomisk udvikling og for de nødvendige politiske og økonomiske reformer; der henviser til, at der er tæt sammenhæng mellem social og økonomisk udvikling;

B.  der henviser til, at selv om suspension af anvendelsen af ​​en partnerskabs- og samarbejdsaftale kun sjældent og delvist er blevet brugt af Rådet, er det stadig en realistisk mulighed i tilfælde af alvorlige og dokumenterede krænkelser af menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at Kasakhstan har spillet en positiv rolle i Centralasien ved at gøre en indsats for at udvikle godt naboskab med nabolandene, genoptage det regionale samarbejde og løse alle bilaterale spørgsmål med fredelige midler;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet for at kunne opfylde sin politiske kontrolfunktion skal råde over fuldstændige oplysninger, således at det nøje kan følge udviklingen i Kasakhstan og gennemførelsen af ​​partnerskabs- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med sine henstillinger og beslutninger;

E.  der henviser til, at Kasakhstan har fået adgang til Europarådets Venedigkommission; der henviser til, at det er nødvendigt, at EU og Kasakhstan under forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale finder et fælles grundlag for drøftelser om menneskerettigheder og demokrati;

F.  der henviser til, at Kasakhstan havde formandskabet for OSCE i 2010; der henviser til, at forpligtelserne til at bringe medielovgivningen i overensstemmelse med internationale standarder, liberalisere registreringskravene for politiske partier ved udgangen af ​​2008 og indarbejde anbefalingerne fra OSCE’s Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) i valglovgivningen stadig ikke er opfyldt;

G.  der henviser til, at OSCE på trods af den kasakhiske regerings ambitioner om at styrke Kasakhstans demokratiske proces og gennemføre valg i overensstemmelse med internationale standarder ikke anså de parlamentsvalg, der blev afholdt den 15. januar 2012, for fuldt ud at være i overensstemmelse med organisationens standarder i betragtning af de udbredte uregelmæssigheder og de manglende rammer for gennemførelse af ægte pluralistiske valg;

H.  der henviser til, at oppositionspartier, uafhængige medier og fagforeninger, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere efter de tragiske begivenheder i december 2011 i Sjanaosen er blevet mål for undertrykkelse, herunder tilbageholdelser, der foretages uden bevis for lovovertrædelse, og som kan betragtes som politisk motiverede;

I.  der henviser til, at der er en løbende åben og konstruktiv dialog mellem Europa-Parlamentets medlemmer, officielle repræsentanter for Kasakhstan, repræsentanter for civilsamfundet og ngo’er om spørgsmål af fælles interesse;

J.  der henviser til, at de kasakhiske myndigheder for så vidt angår samarbejdet med ngo’er i det vestlige Kasakhstan har gjort en stor indsats på det seneste for at forbedre situationen for beboerne i regionen, navnlig for strejkende arbejdstagere;

K.  der henviser til, at 37 personer er blevet stillet for en domstol for organisering af eller deltagelse i masseuroligheder, at 34 af disse er blevet dømt, hvoraf 13 skal afsone fængselsstraf, blandt disse fremtrædende ledere og aktivister fra oliearbejdernes strejke, bl.a. Talat Saktaganov, Rosa Tuletajeva og Maksat Dosmagambetov; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, efter sit todages besøg i Kasakhstan i juli 2012 opfordrede myndighederne til at tillade en uafhængig international efterforskning af begivenhederne i Sjanaosen samt årsagerne til og følgerne af disse;

L.  der henviser til, at Civic Solidaritys internationale overvågningsmission i sin foreløbige rapport konkluderer, at retssagerne i Sjanaosen ikke kan anses for at være i overensstemmelse med standarderne for en retfærdig rettergang, og at efterforskningen af begivenhederne i december 2011 hverken var fyldestgørende eller uafhængig; der henviser til, at de tiltalte og visse vidner var ofre for krænkelser af deres rettigheder under perioden inden retssagen, bl.a. påstået anvendelse af tortur, nægtelse af adgang til advokatbistand, trusler og forfalskning af beviser; der henviser til, at de tiltaltes vidnesbyrd under retssagen om mishandling og tortur under varetægtsfængslingen ikke blev fuldt ud efterforsket på en upartisk og grundig måde, således at gerningsmændene kunne drages til ansvar; der henviser til, at Aleksandr Bosjenko, et vidne til de tragiske begivenheder i Sjanaosen, blev slået ihjel den 7. oktober 2012;

M.  der henviser til, at Vladimir Kozlov, lederen af oppositionspartiet ALGA, er fundet skyldig i tilskyndelse til social disharmoni, opfordring til omstyrtelse af den forfatningsmæssige orden og oprettelse og ledelse af en gruppe med den hensigt at begå forbrydelser og er idømt syv et halvt års fængsel; der henviser til, at Akzhanat Aminov, en oliearbejdet fra Sjanaosen, og Serik Sapargali, en civilsamfundsaktivist, er blevet dømt på baggrund af lignende anklager og idømt fængselsstraffe på henholdsvis fire et halvt og fem år;

N.  der henviser til, at Kasakhstans præsident den 17. februar 2012 undertegnede en række love, som havde til formål at forbedre retsgrundlaget for forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, arbejdstagernes rettigheder og den sociale dialog samt styrke retsvæsenets uafhængighed; der henviser til, at retten for enkeltpersoner til at indgå i, danne og registrere uafhængige fagforeninger, retten til kollektive forhandlinger og retten til at strejke ikke overholdes fuldt ud på trods denne indsats, og at der ikke er etableret et uafhængigt retsvæsen; der henviser til, at ændringerne af arbejdsmarkedslovgivningen, især de ændrede artikler 55, 74, 266, 287, 289, 303 og 305, markerer en forringelse af arbejdsmarkedsforhold, arbejdstagerrettigheder og social dialog og et brud på de betingelser, der er fastsat i ILO's konvention og andre internationale konventioner;

O.  der henviser til, at EU er en vigtig handelspartner for Kasakhstan og den største investor i landet; der henviser til, at Kasakhstan tydeligt har udtrykt ønske om at nærme sig EU’s standarder og dets sociale og økonomiske modeller, hvilket forudsætter en omfattende reform af den kasakhiske stat og offentlige forvaltning;

P.  der henviser til, at Kasakhstan spiller en vigtig rolle i at sikre stabilitet i regionen og kan blive en bro mellem EU og hele den centralasiatiske region;

Q.  der henviser til, at Kasakhstan har opnået betydelige resultater inden for fattigdomsbekæmpelse, offentlig sundhed og uddannelse;

R.  der henviser til, at EU er stærkt afhængig af import af råphosphat for at opretholde sin landbrugsproduktion og tekniske produktion; der henviser til, at Kasakhstan leverer hvidt fosfor til mange lande, og at Kommissionen i december 2011 indledte en anti-dumpingprocedure vedrørende import af hvidt fosfor fra Kasakhstan;

1.  bifalder Kasakhstans politiske vilje og konkrete engagement for at styrke partnerskabet med EU og indledningen af forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan;

2.  henstiller til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen:

o
o   o

  

Om forhandlingsførelsen

   a) at sikre, at den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale udgør en omfattende ramme for den videre udvikling af forbindelser og behandler alle prioriterede områder, herunder menneskerettigheder, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og demokratisering, unge og uddannelse, økonomisk udvikling, handel og investering, energi og transport, miljømæssig bæredygtighed og vand, og bekæmper fælles trusler og udfordringer
  

Politisk dialog og samarbejde

   b) at sikre, at EU's engagement er i overensstemmelse med andre EU-politikker, og at princippet »mere for mere« anvendes, med særlig vægt på at støtte politiske, retlige, økonomiske og sociale reformer
   c) at arbejde tæt sammen med Kasakhstan om at fremme regionalt samarbejde og forbedringen af naboforbindelserne i Centralasien og sikre, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser om regionalt samarbejde inden for den centralasiatiske region, bl.a. støtte til tillidsskabende foranstaltninger, hvor det er relevant, især på områder som vand- og ressourceforvaltning, grænseforvaltning samt bekæmpelse af ekstremisme og terrorisme; at anbefale, at dette samarbejde bør fremme udveksling af erfaring og medtage civilsamfundsorganisationernes henstillinger
   d) at søge Kasakhstans støtte med henblik på at sikre hurtige fremskridt mod etableringen af en konstant sikkerhedsdialog på højt plan mellem EU og Centralasien i regionalt format for at tackle fælles udfordringer og trusler
   e) at samarbejde med Kasakhstan og andre centralasiatiske stater samt med lokale, regionale og internationale aktører med henblik på at fremme sikkerhed og udvikling i Afghanistan
   f) at støtte EU's indsats på områderne for uddannelse, retsstatsprincip, miljø og vand, bl.a. gennem nyetablerede støtteplatforme og målrettet bistand, samt at inddrage de lokale ngo'er og civilsamfundsorganisationer i EU's dialog med den kasakhiske regering på de områder, hvor dette er relevant og muligt og, i betragtning af de nuværende vanskeligheder ved registrering af ngo'er og civilsamfundsorganisationer, og at denne dialog ikke begrænses til de, der er officielt registrerede
   g) at stimulere Kasakhstan til at samarbejde med sine naboer for at nå frem til en fælles løsning om Det Kaspiske Havs status
   h) at støtte politiske reformer og institutionel kapacitetsopbygning gennem målrettet teknisk bistand (dvs. udveksling af eksperter)
  

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

   i) at sikre, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen indeholder klausuler og referencer vedrørende beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, som fastsat i den kasakhiske forfatning, og i videst muligt omfang fastholder de standarder, der er fastsat af Europarådet (Venedigkommissionen), OSCE og FN, som Kasakhstan har forpligtet sig til at respektere
   j) indtrængende at opfordre de kasakhiske myndigheder til at gøre deres yderste for at forbedre menneskerettighedssituationen i landet
   k) at understrege, at fremskridt i forhandlingen af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale bør hænge sammen med fremskridt i politiske reformer; opfordrer indtrængende Kasakhstan til at fortsætte sin erklærede reformpolitik med henblik på at skabe et åbent og demokratisk samfund med et uafhængigt civilsamfund og en uafhængig opposition, og respektere de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet; at yde passende bistand fra EU's side til gennemførelse af disse reformer
   l) at udtrykke dyb bekymring over de tilbageholdelser, der foretages uden bevis for lovovertrædelser, som kan betragtes som politisk motiverede, og som er et udtryk for tilsidesættelse af Parlamentets beslutning af 15. marts 2012 om løsladelse af alle personer, der tilbageholdes på baggrund af politisk motiverede anklager
   m) at opfordre de kasakhiske myndigheder til i den forbindelse omgående og upartisk at undersøge alle påstande om tortur og mishandling i forbindelse med volden i Sjanaosen og stille gerningsmændene til ansvar, at frafalde den vage anklage om tilskyndelse til social disharmoni, at løslade de politiske aktivister fra oppositionen, der er varetægtsfængslet på dette grundlag, og revidere lovgivningen om forsamlingsfrihed med henblik på at bringe den i overensstemmelse med Kasakhstans internationale forpligtelser vedrørende forsamlingsfrihed
   n) at udtrykke stor bekymring over den retssag som anklagemyndigheden i Kasakhstan har anlagt den 20. november 2012 med påstand om at forbyde det uregistrerede oppositionsparti Alga, Khalyk Maidany sammenslutningen og et antal mediekilder for oppositionen som ekstremister; understreger på det kraftigste, at den berettigede kamp mod terrorisme og ekstremisme ikke bør bruges som en undskyldning for at forbyde oppositionsaktiviteter og hæmme ytringsfriheden
   o) at udtrykke dyb bekymring over dommen over Vladimir Kozlov, Akzhanat Aminov og Serik Sapargali efter en retssag med adskillige proceduremæssige mangler, der har resulteret i en yderligere begrænsning af oppositionens frihed i Kasakhstan; at opfordre de kasakhiske myndigheder til at give Kozlov, Aminov og Sapargaly mulighed for en retfærdig og gennemsigtig appelproces
   p) at insistere på, at Kasakhstan i højere grad overfører sin handlingsplan for menneskerettigheder på lovgivningen og fortsætter med at gennemføre den i sin helhed med støtte i henstillingerne fra Venedigkommissionen, og at det gør brug af EU's tekniske bistand under retsstatsinitiativet
   q) at opfordre Kasakhstan til som medlem af Venedigkommissionen at vise sit engagement i Europarådets standarder ved at samarbejde med Venedigkommissionen, bl.a. ved at forelægge specifikke lovforslag og nyligt vedtagne love for Venedigkommissionen for kommentarer og gennemføre Venedigkommissionens henstillinger;
   r) at insistere på, at de kasakhiske myndigheder indgår bindende forpligtelser til fuldt ud at bringe retssystemet på linje med internationale standarder og at sikre, at gennemførelsen fremmer den reelle medie-, ytrings- og foreningsfrihed, religions- og trosfrihed og et uafhængigt retsvæsen i Kasakhstan
   s) at insistere på forbedret adgang til domstolene, et uafhængigt retsvæsen og at justitsministeriet overdrages kontrollen med og ansvaret for forvaltningen af fængslerne
   t) at opfordre Kasakhstan til øjeblikkeligt at løslade politiske fanger, som er dømt af politiske årsager, og sætte en stopper for politisk motiverede arrestationer og domsfældelser, der foretages på baggrund af den vage anklage om »tilskyndelse til social disharmoni«
   u) indtrængende at opfordre de kasakhiske myndigheder til at ændre artikel 164 i Kasakhstans straffelovgivning om »tilskyndelse til social disharmoni« med henblik på at bringe den i overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning
   v) at insistere på, at Kasakhstan bør genoverveje de restriktive ændringsforslag til forvaltningsloven og den seneste religionslov og bringe vilkårlige razziaer, forhør, trusler og bøder rettet mod religiøse mindretalsgrupper til ophør
   w) at indlede forhandlinger om lempelse af visumreglerne mellem EU og Kasakhstan, eftersom dette vil medføre konkrete fordele for økonomisk, kulturel og videnskabelig udveksling og fremme de mellemfolkelige kontakter
   x) at insistere på, at Kasakhstan overholder henstillingerne fra FN's Komité mod Tortur og henstillingerne fra FN's særlige rapportør om tortur fra 2009; at opfordre Kasakhstan til at sikre uafhængige ngo'ers deltagelse i høringer om den kommende reform af straffeloven og strafferetsplejeloven
   y) at opfordre Kasakhstan til at undertegne og ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol
   z) at insistere på etableringen af uafhængige civilsamfundsplatforme, der skal bidrage til inklusive udvekslinger inden for en række sektorer med henblik på at sikre, at civilsamfundets ambitioner og stemmer høres, og søge at finde finansielle midler til støtte herfor
   aa) at skærpe og styrke de årlige menneskerettighedsdialoger med henblik på at opnå synlige forbedringer, bl.a. ved at fastsætte konkrete referencer for at måle fremskridt og rapportere tilbage til Europa-Parlamentet
   ab) at intensivere og udvide anvendelsesområdet for udvekslingsprogrammer inden for uddannelse og kultur; at fremme og støtte juridisk uddannelse af lokale og regionale embedsmænd og medlemmer af retshåndhævende myndigheder med henblik på at bringe dem på linje med EU’s standarder; at give Kasakhstan opmuntring og støtte til at spille en ledende rolle i udformningen af et særligt uddannelsesprogram, der både er af akademisk og faglig karakter, mellem EU og centralasiatiske lande
  

Det økonomiske samarbejde

   ac) at understrege, at indgåelsen af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale vil indvirke positivt på en uddybning af det økonomiske samarbejde mellem EU's og Kasakhstans virksomheder, herunder SMV'er
   ad) at støtte lovgivning i overensstemmelse med WTO-reglerne, herunder kravene om lokalt indhold i henhold til aftalen om handelsrelaterede investeringsforanstaltninger (TRIMs), og bane vejen for strukturreformer og oprettelsen af en fungerende markedsøkonomi; at yde Kasakhstan teknisk kvalificeret bistand med henblik på at bane vejen for efterfølgende strukturreformer, øget konkurrenceevne og oprettelse af en social markedsøkonomi
   ae) at opfordre til fjernelse af told- og ikke-toldmæssige hindringer med henblik en udvidelse af samhandelen, navnlig inden for handel med tjenesteydelser og udenlandske investeringer at støtte ambitionerne om en harmonisering af standarderne inden for varehandel ud over de betingelser, WTO har opstillet, hvilket også vil medføre en udvidelse af handelsmulighederne
   af) at fremhæve betydningen af energisamarbejdet mellem EU og Kasakhstan, navnlig bestræbelserne for at udvikle den transkaspiske energikorridor; at sikre EU's fortsatte vægt på støtten til styrkelse af energisikkerhed og bæredygtig energiudvikling og tiltrækning af investeringer i energiprojekter af fælles og regional interesse
   ag) at sikre, at Kasakhstans deltagelse i den russisk ledede toldunion og den eurasiske økonomiske union ikke er en hindring for handel eller for økonomisk og finansielt samarbejde med EU eller for, at landet opfylder sine forpligtelser som følge af WTO-medlemskabet, og ikke er en hindring for et tættere samarbejde mellem EU og Kasakhstan; at påpege, at det vil resultere i konkurrence, hvis indgåelsen af en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale forsinkes; at være klar til at bistå Kasakhstan i dets bestræbelser for at fremme moderne økonomiske institutioner, såfremt sådanne bestræbelser iværksættes
   ah) at tilskynde Kasakhstans regering til at føre bevis for sin fornyede støtte til gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) ved at fjerne alle lovgivningsmæssige og administrative hindringer for en vellykket gennemførelse og give uafhængige civilsamfundsorganisationer fuld adgang til at deltage i initiativet
   ai) at indføje et kapitel om konvergens mellem Kasakhstans og EU's standarder og reguleringsordninger, navnlig inden for de sektorer og nøgleområder, hvor der er et stort potentiale for samhandel mellem EU og Kasakhstan
   aj) at understrege, at vandrelaterede spørgsmål er blandt de vigtigste kilder til spændinger og potentielle konflikter i regionen, og understrege betydningen af en regional tilgang for at beskytte fælles vandressourcer og forvalte dem korrekt; i den forbindelse at understrege betydningen af, at alle lande i regionen uden yderligere forsinkelse undertegner og ratificerer Espoo-konventionen og Århus-konventionen og fremmer inddragelsen af lokale aktører i beslutningstagningen
   ak) at intensivere deres tekniske bistand til Kasakhstan inden for bevaring og forvaltning af vandressourcer generelt som led i EU's vandinitiativ for Centralasien og med henblik på forbedring af forholdet mellem opstrøms og nedstrøms lande i regionen og indgåelse af bæredygtige vanddelingsaftaler
   al) at støtte og bistå Kasakhstan i dets bestræbelser på at redde Aralsøen inden for rammerne af det handlingsprogram, der er iværksat af Den Internationale Fond for Redning af Aralsøen (IFAS)
   am) at bistå Kasakhstan med indførelsen af effektive afbødningsforanstaltninger og oprensningsprogrammer for radioaktivt affald og radioaktiv forurening i Semej/Semipalatinsk-regionen
   an) at udtrykke sin påskønnelse af Kasakhstans indsats for en atomvåbenfri verden og ledende rolle i den globale nedrustningsproces og til fordel for et omfattende forbud på atomprøvesprængninger
   ao) at henlede opmærksomheden på den kritiske situation med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet (herunder bekæmpelse af korruption) og menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig arbejdstagernes rettigheder, der også skaber urimelige konkurrencefordele; i lyset af denne situation at understrege, at der i handelsafsnittet i den nye aftale bør indgå et bindende kapitel om handel og bæredygtig udvikling;
   ap) at insistere på indførelsen af en effektiv tvistbilæggelsesordning for at sikre, at den indgåede aftale vil blive overholdt;
   aq) at understrege, at et stærkt kapitel om tjenesteydelser og etablering og Kasakhstans tilpasning til EU's standarder og regelværk (herunder SPS, TBT og IPR) vil føre til øget samhandel og investering, hvilket vil kunne fremme modernisering og diversificering af Kasakhstans økonomi; at understrege betydningen af at forbedre godkendelsesprocedurerne i Kasakhstan for at lette tjenesteydelser og investeringer;
   ar) at støtte Kasakhstans bestræbelser på at fjerne alle ikke-toldmæssige hindringer, der hidtil har været til hinder for udviklingen af handel og investeringer i landet;
   as) at fokusere den økonomiske og handelsrelaterede bistand til Kasakhstan på udvikling af SMV'er og hjælp til virksomhedsformidlingsorganisationer;
   at) at medtage stærkere og bindende bestemmelser om virksomhedernes sociale ansvar set i lyset af de seneste beskyldninger om korruption rettet mod europæisk baserede selskaber, der opererer i Kasakhstan;
   au) at tillægge det den allerstørste betydning, at europæisk baserede foretagender, der arbejder i Kasakhstan og navnlig i udvindingsindustrien, respekterer ILO's standarder vedrørende fagforeningsrettigheder samt miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige standarder;
   av) med forhandlingerne at sikre, at dumpingmetoder i forbindelse med fosforproduktion og eksport effektivt udelukkes, eftersom europæiske producenters interesser angiveligt lider skade som følge af den påståede dumpingimport, og da det er umuligt at udvinde og genbruge fosfor fra sekundære fosforstrømme;
   aw) at sikre en passende tilstedeværelse af økonomi- og handelsspecialister i EU-delegationen i Kasakhstan.
  

Andre bestemmelser

   ax) at høre Europa-Parlamentet vedrørende bestemmelser om parlamentarisk samarbejde; at styrke Parlamentets, de parlamentariske samarbejdsudvalgs og de interparlamentariske møders rolle som middel til at overvåge forhandling og gennemførelse af partnerskabsaftaler; at støtte Parlamentets indsats for at fremme dialog og et regelmæssigt bilateralt og multilateralt parlamentarisk samarbejde
   ay) at sikre, at den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale henviser til respekten for de demokratiske principper, de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne og retsstatsprincippet som væsentlige elementer i aftalen, således at en af parternes manglende overholdelse af disse medfører, at der træffes foranstaltninger, der senere kan føre til suspension af aftalen
   az) sammen med de kasakhiske myndigheder at medtage klare benchmarks og bindende tidsfrister for gennemførelsen af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale og indføre en omfattende tilsynsmekanisme, herunder regelmæssige rapporter til Parlamentet, som også vil blive anvendt forud for møderne i Samarbejdsrådet
  ba) at etablere en omfattende overvågningsmekanisme mellem Parlamentet og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, så snart aftalen er indgået, med henblik på at sikre, at der tilvejebringes omfattende og regelmæssig information om implementeringen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og navnlig af dens målsætninger; denne mekanisme bør omfatte følgende elementer:
   i) levering af information til EP om de mål, der forfølges med EU-aktioner og -holdninger i alle spørgsmål, der vedrører Kasakhstan
  ii) levering af information til EP, der kan gøre det muligt at foretage en benchmarking af resultaterne af EU's og Kasakhstans aktioner og kaste lys over udviklingen på menneskerettigheds-, demokrati- og retsstatsområdet i landet, navnlig ved at
   give adgang til relevante interne dokumenter fra Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil under iagttagelse af de fornødne fortrolighedskrav
   give Parlamentet observatørstatus under de briefingmøder, der finder sted forud for møderne i Samarbejdsrådet, og indsigt i de dokumenter, Rådet og Kommissionen får adgang til
   inddrage civilsamfundet i udarbejdelsen af denne information og i vurderingen af situationen
   bb) at tilskynde EU’s forhandlere til at fortsætte det tætte samarbejde med Europa-Parlamentet og løbende give informationer, ledsaget af dokumentation, om fremskridt i forhandlingerne i henhold til artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der bestemmer, at Europa-Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren
   bc) at sikre tilstrækkelig EU-støtte til et omfattende og bæredygtigt samarbejde med de centralasiatiske lande, herunder med henblik på en vellykket implementering af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale med Kasakhstan;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen og Republikken Kasakhstans regering og parlament.

(1) EFT L 196 af 28.7.1999, s. 1. EFT L 248 af 21.9.1999, s. 35.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0089.
(3) EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 30.
(4) EUT C 371 E af 20.12.2011, s. 5.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0588.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0058.


Fiskeri i lille målestok og ikke-industrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik
PDF 61kWORD 39k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om kystfiskeri i lille målestok og ikkeindustrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik (2011/2292(INI))
P7_TA(2012)0460A7-0291/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til reformen af den fælles fiskeripolitik,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, især artikel 43, stk. 2, og artikel 349,

–  der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende hensyntagen til de særlige karakteristika og vanskeligheder, der gør sig gældende i regionerne i den yderste periferi,

–  der henviser til Kommissionens grønbog »Reform af den fælles fiskeripolitik« (COM(2009)0163),

–  der henviser til, at den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) skal sikre lokalbefolkningernes ret til at fiske til husbehov i overensstemmelse med specifikke traditioner og til at opretholde deres traditionelle økonomiske aktiviteter,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik(1),

–  der henviser til forordningen om Den Europæiske Fiskerifond, nemlig Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006(2), som fastlægger de detaljerede regler og ordninger vedrørende Fællesskabets strukturinterventioner inden for fiskerisektoren,

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2005 om kvinders netværk: Fiskeri, landbrug og diversificering(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. juni 2006 om kystfiskeriet og kystfiskerisamfundenes problemer(4),

–  der henviser til sin beslutning af 2. september 2008 om fiskeri og akvakultur i forbindelse med integreret kystzoneplanlægning i Europa(5),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2012 om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder(6),

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2010 som grønbogen om reform af den fælles fiskeripolitik(7),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets nye forslag til forordning om den fælles fiskeripolitik (COM(2011)0425),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006, Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik (COM(2011)0804),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets nye forslag til forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (COM(2011)0416),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen »Reform af den fælles fiskeripolitik« (COM(2011)0417),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension (COM(2011)0424),

–  der henviser til rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om rapporteringsforpligtelserne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (COM(2011)0418),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0291/2012),

A.  der henviser til, at ikkeindustrielt fiskeri - der omfatter fiskeri fra mindre fartøjer og visse former for kystfiskeri, skaldyrsfiskeri og andre traditionelle ekstensive akvakulturaktiviteter, såsom naturligt opdræt af bløddyr i kystfarvande - har meget forskelligartet territorial, social og kulturel indvirkning i fastlands- og øområder og i regioner i den yderste periferi, og at det har specifikke problemer, som adskiller det fra industrielt fiskeri og fra intensiv eller industriel akvakultur;

B.  der henviser til, at det med henblik på den nye forordning om fiskeripolitik er nødvendigt at definere, hvad der skal forstås ved ikkeindustrielt fiskeri, og være opmærksom på de følger, som denne type fiskeri vil få for finansieringen gennem den nye EHFF;

C.  der henviser til, at den ikkeindustrielle fiskerflåde eller kystfiskerflåden har afgørende betydning for bibeholdelse af job og jobskabelse i kystområderne, og at den bidrager til EU's selvforsyning med fødevarer, udviklingen af kystområderne og forsyningen af det europæiske marked med fiskevarer;

D.  der henviser til, at omkring 80 % af fiskeriet i EU foregår på fartøjer på under 15 meter, hvilket gør dette flådesegment til den førende aktør inden for den fælles fiskeripolitik; der henviser til, at den fælles fiskeripolitik må fremkomme med en passende, tilstrækkelig og nødvendig løsning på de problemer, som en stor del af sektoren for ikke-industrielt fiskeri fortsat står over for til trods for de successive foranstaltninger, der er stillet til rådighed for medlemsstaterne;

E.  der henviser til, at kystfiskeriet og det ikkeindustrielle fiskeri råder over aldrende fartøjer, der bør sikres og moderniseres eller evt. udskiftes med nye skibe, der er mere energieffektive, og som opfylder sikkerhedsstandarderne;

F.  der henviser til, at der er mangel på statistiske data og indikatorer på europæisk plan om social, økonomisk og territorial samhørighed og at det er nødvendigt at fremme udviklingen af indikatorer, der tilvejebringer samfundsøkonomiske, videnskabelige og miljømæssige data, som afspejler denne fiskeriforms geografiske, miljømæssige og samfundsøkonomiske forskellighed;

G.  der henviser til, at manglen på pålidelige videnskabelige data fortsat er et stort problem i forhold til forsøget på at opnå bæredygtig forvaltning af de fleste fiskebestande;

H.  der henviser til, at der ved definitionen af en fiskeripolitik, ud over de uomgængelige miljømål for bevarelse af fiskebestandene, bør tages hensyn til økonomiske og sociale mål, der er blevet negligeret, navnlig i forbindelse med fiskeri i lille målestok;

I.  der henviser til, at den nuværende centraliserede forvaltning af den fælles fiskeripolitik ofte er ansvarlig for retningslinjer, der er ude af trit med virkeligheden og ikke møder den store forståelse i sektoren (som ikke deltager i drøftelsen og udformningen af dem), som er vanskelige at gennemføre og ofte fører til resultater, der strider mod hensigten;

J.  der henviser til, at forvaltningsmodeller baseret på fiskerettigheder ikke kan betragtes som foranstaltninger til tackling af overfiskeri og overkapacitet;

K.  der henviser til, at en obligatorisk flådereduktion, der udelukkende opnås ved hjælp af markedsinstrumenter som omsættelige kvotaandele, kan føre til en større forekomst af aktører, der er mere konkurrencedygtige ud fra et rent økonomisk synspunkt, til skade for de aktører og flådesegmenter, der har færre indvirkninger på miljøet og skaber mere beskæftigelse (direkte og indirekte);

L.  der henviser til, at den økonomiske og sociale krise især rammer fiskerisektoren, og at det ikkeindustrielle fiskeri i denne sammenhæng kan være mere sårbart på grund af dets ringe kapitalisering; der henviser til, at det er vigtigt at sikre den økonomiske og sociale stabilitet i de ikkeindustrielle fiskersamfund;

M.  der henviser til, at kystfiskeri og ikkeindustrielt fiskeri i lille målestok i betragtning af sine strukturelle svagheder er udsat for bestemte former for økonomiske chok (såsom pludseligt stigende brændstofpriser eller manglende kreditmuligheder) eller pludselige ændringer i forekomsten af fiskeressourcer;

N.  der henviser til, at det ikkeindustrielle fiskeris særpræg er et af de aspekter, der skal tages i betragtning i forbindelse med den fremtidige fælles fiskeripolitik, men at aspektet i sig selv ikke kan anses for at udgøre hele den sociale dimension af reformen i betragtning af den alvorlige krise, som hele sektoren i øjeblikket befinder sig i;

O.  der henviser til, at fiskepriserne ved første salg sakker bagud i forhold til den nuværende betydelige stigning i produktionsomkostningerne, navnlig omkostningerne til brændstof, og i mange tilfælde enten stagnerer eller falder og dermed forstærker den krise, sektoren står over for;

P.  der henviser til, at markedet ikke fuldt ud belønner det ikkeindustrielle fiskeris for dets positive sociale og miljømæssige eksterne virkninger; der henviser til, at samfundet generelt hverken anerkender eller belønner de aktivitetsområder, der har med fiskeriet at gøre, og som udgør dets multifunktionelle dimension og skaber offentlige goder, såsom dynamisering af kyststrækningen eller gastronomien, museologien og fiskeriturismen, som samfundet generelt nyder godt af;

Q.  der henviser til, at den fremtidige EHFF i fuld udstrækning bør tage hensyn til specifikke problemer og behov inden for ikkeindustrielt fiskeri og fiskeri i lille målestok, såvel i kystområder som i indlandsområder, samt konsekvenserne for såvel mænd som kvinder af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i den kommende reform;

R.  der henviser til, at de særlige lidelser, der rammer kvinder i den ikkeindustrielle fiskerisektor, ikke anerkendes som erhvervssygdomme;

S.  der henviser til, at oprettelsen af lukkede områder med eksklusiv adgang bidrager til udvikling af ansvarlig praksis, til bæredygtighed af økosystemerne ved kysterne og det traditionelle fiskeri samt til fiskersamfundenes overlevelse;

T.  der henvises til, at kystfiskeri i lille målestok og ikkeindustrielt fiskeri har meget forskellige karakteristika, som varierer fra land til land og kyst til kyst;

U.  der henviser til, at betydningen af fiskeri i lille målestok for beskyttelsen af mindretalssprog i isolerede kystområder ikke kan ignoreres;

V.  der henviser til, at kystfiskernes forenings- og organisationsniveau er utilstrækkeligt og forskelligt i de forskellige medlemsstater;

W.  der henviser til, at artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omtaler behovet for at fremme specifikke politikker for regionerne i den yderste periferi, navnlig på fiskeriområdet;

1.  anser fiskeri i lille målestok for at omfatte ikkeindustrielt fiskeri og visse former for kystfiskeri, skaldyrsfiskeri og andre traditionelle ekstensive akvakulturaktiviteter, såsom naturligt opdræt af bløddyr i kystfarvande;

2.  understreger, at fiskeri i lille målestok i kraft af sine karakteristika og på grund af sin vægt inden for sektoren spiller en afgørende rolle i opnåelsen af de mål, der burde være de vigtigste mål for enhver fiskeripolitik: at sikre fiskeforsyningen til befolkningen og kystsamfundenes udvikling samt fremme beskæftigelsen og forbedre levevilkårene for de erhvervsdrivende inden for fiskeriet, samtidig med at det sikres, at ressourcerne er bæredygtige og beskyttes ordentligt;

3.  mener, at det ikkeindustrielle fiskerisegments karakteristika under ingen omstændigheder bør tjene som undskyldning for at udelade dette segment fra den fælles fiskeripolitiks generelle ramme, selv om politikken bør være tilstrækkelig fleksibel til at sikre, at forvaltningssystemerne kan blive tilpasset det ikkeindustrielle fiskeris specifikke karakteristika og problemer;

4.  påpeger, at de særlige karakteristika, der er kendetegnende for fiskeri i lille målestok, varierer meget medlemsstaterne imellem, og at valget af laveste fællesnævner sjældent har vist sig at være en konstruktiv tilgang for den europæiske beslutningstagning;

5.  mener, at man bør tage udgangspunkt i en generisk definition af det ikkeindustrielle fiskeri for at undgå, at de meget forskelligartede forhold, der ses inden for fiskerisektoren, alt efter fangstområder, arten af de bestande, der fiskes efter, og andre forhold, der er specifikke for et givet lokalområde, kan betyde manglende overholdelse af målene om forenkling, lovgivningsmæssig klarhed og ikkeforskelsbehandling; mener også, at den fælles fiskeripolitik bør medtage foranstaltninger, som tillader en vis fleksibilitet i visse tilfælde, hvor det kan påvises videnskabeligt, at fiskeriet ikke ville være muligt uden visse tilpasninger af de generelle bestemmelser;

6.  gør opmærksom på, at det er nødvendigt at tage hensyn til de eksisterende videnskabelige undersøgelser om fiskeri i lille målestok; påpeger, at nogle af disse undersøgelser fremsætter forslag til en definition af »fiskeri i lille målestok«, f.eks. Prespo-projektet for bæredygtig udvikling af det ikke-industrielle fiskeri i Atlanterhavsområder, der foreslår en tilgang baseret på numeriske deskriptorer til definition og opdeling af de europæiske ikkeindustrielle fiskerflåder;

7.  mener, at definitionen af fiskeri i lille målestok bør tage højde for en række forvaltningsrelevante nationale og regionale karakteristika og forskelle, herunder blandt andet respekten for den håndværksmæssige tradition, der er rodfæstet i lokalområdet, hvor familien deltager både i ejendomsretten og i aktiviteterne i fiskeribedrifter; understreger, at det er vigtigt at formulere definitionskriterier, der er fleksible, og/eller som kan bruges i kombination og tilpasses på en afbalanceret måde til småfiskeriets forskelligartethed i EU;

Lokal forvaltning

8.  mener, at den overcentraliserede model for fiskeriforvaltning, som har præget den fælles fiskeripolitik i de sidste 30 år, har været en fiasko, og at den nuværende reform skal resultere i en hensigtsmæssig decentralisering; har den holdning, at den fælles fiskeripolitik skal skabe forhold, der sikrer, at der tages hensyn til de særlige lokale, regionale og nationale forhold; understreger, at nærforvaltning, der er baseret på videnskabelig indsigt, og som involverer denne sektor i fastsættelsen og gennemførelsen, medforvaltningen og evalueringen af politikkerne, er den type forvaltning, der bedst imødekommer det ikkeindustrielle fiskeris behov, og som tilskynder mest til forebyggende adfærd blandt fiskerne;

9.  mener, at regionale rådgivende råd, inden for rammerne af den nye decentraliserede og regionaliserede fælles fiskeripolitik, bør spille en langt større rolle i den fremtidige fælles fiskeripolitik;

10.  mener, at det er afgørende at styrke de rådgivende råds rolle og overveje et samarbejde om medbestemmelse vedrørende ressourcerne, for på denne måde at gøre det muligt at bevare disse råds karakter og styrke deres betydning med henblik på at gøre dem til et forvaltningsforum uden beslutningsbeføjelse men med deltagelse af de vigtigste aktører inden for sektoren og af ngo'er, så de på denne måde kan behandle horisontale spørgsmål om det ikkeindustrielle fiskeris specifikke problemstillinger;

11.  mener ikke, at en pålæggelse af en enkelt forvaltningsmodel for alle medlemsstaterne, såsom omsættelige kvotaandele, udgør en passende løsning i lyset af den store forskelligartethed, der karakteriserer fiskeriet i EU;

12.  mener, at det er hensigtsmæssigt, at der findes forskellige fiskeriforvaltningsmodeller, der stilles til rådighed for medlemsstaterne og/eller regionerne på frivillig basis, og som frit kan vælges af de pågældende inden for rammerne af en regionaliseret fiskeripolitik;

13.  afviser på det kraftigste en obligatorisk indførelse af ordningen med omsættelige kvotaandele for alle flådetyper; mener, at beslutningen om, hvorvidt ordningen med omsættelige kvotaandele skal anvendes, og hvilke segmenter af fiskerflåden, der skal omfattes af denne ordning, bør overlades til medlemsstaterne i betragtning af de involverede parters forskellige situation og holdninger; mener, at det allerede er muligt for medlemsstater at indføre en ordning for omsættelige fiskekvotaandele i deres nationale lovgivning;

14.  gør opmærksom på den kendsgerning, at ordningen med omsættelige kvotaandele ikke kan anses for en ufejlbarlig foranstaltning til løsning af problemerne med overfiskeri og overkapacitet; understreger, at en lovgivningsmæssig tilgang, der kan føre til de nødvendige tilpasninger af fiskerikapaciteten, altid er et muligt alternativ til en markedstilgang;

15.  mener, at medlemsstaterne og de kompetente myndigheder, når de generelle mål for forvaltning er fastlagt, bør have frihed til at beslutte, hvilke forvaltningsregler der er mest velegnede til at forfølge disse mål inden for rammerne af regionaliseringen, navnlig hvad angår adgangsretten til fiskeressourcerne under hensyntagen til de forskellige former for fartøjer, fiskerityper og de forskellige fiskebestande;

16.  bemærker vigtigheden af, at alle relevante interessenter involveres i udformningen af politikker vedrørende kystfiskeri i lille målestok og ikkeindustrielt fiskeri;

17.  gør opmærksom på vigtigheden af at tage hensyn ikke kun til flådens størrelse, men også til dens samlede indvirkning på ressourcerne og til dens fiskerimetoders selektivitet og bæredygtighed, mener, at den fremtidige fælles fiskeripolitik bør fremme en forbedring af flådens bæredygtighed på miljømæssigt, økonomisk og socialt plan (reparations- og sikkerhedsstand, beboelighed, arbejdsforhold, energieffektivitet, fiskeopbevaring osv.) ved at fremme en stigende begunstigelse af de sektorer og erhvervsdrivende, som benytter selektive fiskerimetoder og fiskeredskaber med mindre indvirkning på ressourcerne og havmiljøet, og som giver større fordele for de samfund, de tilhører, med hensyn til at skabe beskæftigelse og kvaliteten af denne beskæftigelse; forsvarer en bæredygtig balance mellem beskyttelse af eksisterende fiskeressourcer i havområderne og beskyttelsen af det lokale samfundsøkonomiske mønster, der er afhængigt at fiskeri og skaldyrsfiskeri;

Fiskerflådens karakteristika

18.  der afviser en generel og vilkårlig nedskæring i fiskerflådens kapacitet og understreger, at en eventuel tilpasning ikke udelukkende og obligatorisk kan baseres på markedskriterier; mener, at sådanne tilpasninger skal bygge på en økosystemisk tilgang, hvor de specifikke beslutninger om forvaltning af den ikkeindustrielle flåde bliver truffet på regionalt niveau med respekt for nærhedsprincippet, hvorved der sikres en skræddersyet fiskeriordning, som giver de kystnære ikkeindustrielle flåder fortrinsret til ressourcerne og beskytter dette segment, og sikrer inddragelse af fiskersamfundene; efterlyser, at der hurtigst muligt gennemføres en undersøgelse af status for flådekapaciteten i EU;

19.  afviser enhver form for generel nedskæring i en given fiskerflådes kapacitet, udelukkende og obligatorisk på basis af markedskriterier, som pålægges i medfør af en eventuel og uønsket obligatorisk ordning med omsættelige kvotaandele;

20.  understreger betydningen af yderligere forskning i social, økonomisk og territorial samhørighed; påpeger behovet for statistikker og indikatorer på EU-plan, som kan skaffe pålidelige og tilstrækkeligt relevante socioøkonomiske, videnskabelige og miljømæssige oplysninger, herunder en omfattende evaluering af fiskebestande og både erhvervsfiskeres og lystfiskeres fangster, og opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige bevillinger til at opnå dette; mener, at disse oplysninger også bør afspejle hele spektret af geografiske, kulturelle og regionale forskelle;

21.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af flådekapaciteten på europæisk plan, der gør det muligt at træffe mere hensigtsmæssige beslutninger;

22.  opfordrer Kommissionen til at overvåge og tilpasse flådekapacitetslofterne for medlemsstaterne, således at de er i overensstemmelse med pålidelige data, og der tages højde for tekniske fremskridt;

23.  påpeger, at det store antal fartøjer, der er tale om, og de mange forskellige redskaber og former for fiskeri er faktorer, der stiller store krav til og udgør en stor udfordring for forvaltningen af det ikkeindustrielle fiskeri; understreger, at det er afgørende at have adgang til information af hensyn til en effektiv forvaltning, og at det er nødvendigt med mere og bedre information om det ikkeindustrielle fiskeri;

24.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i fællesskab med medlemsstaterne, de regionale rådgivende råd og de interesserede parter at uddybe karakteriseringen af det ikkeindustrielle fiskeri i EU og kortlægge dets fordeling i EU af hensyn til fiskeriforvaltningen; opfordrer indtrængende især Kommissionen til i fællesskab med medlemsstaterne at udarbejde en uddybende og grundig undersøgelse af det ikkeindustrielle fiskeris størrelse, karakteristika og fordeling på segmenter, der så nøjagtigt som mulig analyserer, hvor, hvornår og hvordan de forskellige segmenter fisker med henblik på at identificere segmenter, hvor der er overkapacitet og årsagerne hertil;

25.  påpeger, at fællesskabsstøtten til medfinansiering af indsamling, behandling og formidling af biologiske data, som understøtter en videnbaseret forvaltning, i dag ikke overstiger 50 %; opfordrer derfor til, at fællesskabet styrker sin indsats på dette område ved at hæve den maksimalt tilladte andel af medfinansiering;

26.  advarer om, at det er nødvendigt at uddybe kendskabet til fritidsfiskeriets aktuelle situation og udvikling, herunder dets økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser; henleder opmærksomheden på de situationer, hvor fritidsfiskeriet tager overhånd og påfører erhvervsfiskeriet ulovlig konkurrence ved at fange og markedsføre fisk og dermed forårsage en reduktion af markedsandelen på lokalt og regionalt niveau og en sænkning af førstesalgspriserne;

Støtteforanstaltninger

27.  anerkender, at den nye EHFF er blevet udformet således, at den især giver segmenter af kystflåden og den ikkeindustrielle flåde mulighed for at opnå ressourcer; anerkender, at det med udgangspunkt i den generelle ramme, som EHFF giver mulighed for, er medlemsstaterne, der skal fastsætte deres finansieringsprioriteter for at løse dette segments specifikke problemer og støtte en lokal og bæredygtig nærforvaltning af de berørte fiskeriformer;

28.  er fortaler for behovet for at fastholde en fond, som bevarer princippet om forhøjede støtteintensiteter til medfinansierede aktioner i regionerne i den yderste periferi, og som bevarer de særlige bestemmelser om kompensation for de ekstra omkostninger i forbindelse med fangst og salg af fiskerivarer under hensyntagen til de strukturelle begrænsninger, der berører fiskerisektoren i disse regioner;

29.  understreger, at en række fiskeriafhængige kystsamfund oplever usikkerhed, tilbagegang og mangel på økonomiske alternativer, hvorfor de eksisterende instrumenter, fonde og mekanismer bør styrkes for at opnå samhørighed med hensyn til beskæftigelse og økologisk bæredygtighed; mener, at dette udtrykkeligt bør anerkendes i den nye fælles fiskeripolitik og den flerårige finansielle ramme; understreger endvidere behovet for at lægge vægt på medbestemmelse og inddragelse af det ikke-industrielle fiskeri i beslutningstagningen ved at fremme lokale og regionale strategier og grænseoverskridende samarbejde på dette område, herunder udviklings-, forsknings- og uddannelsesprojekterne med passende finansiering fra EHFF, ESF og EFRU;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn til betydningen af kvinders økonomiske, sociale og kulturelle rolle i fiskerisektoren, således at de får adgang til sociale goder; understreger, at kvinders aktive deltagelse i de forskellige fiskeriaktiviteter er med til at bevare de kulturelle traditioner og praksisser, sikre samfundenes overlevelse samt sikre passende beskyttelse af regionernes kulturelle mangfoldighed;

31.  mener, at gennemførelsesbestemmelserne i den nye EHFF burde give mulighed for finansiering af foranstaltninger på bl.a. følgende områder:

   forbedring af sikkerheden, levevilkårene og arbejdsforholdene om bord på skibene, forbedring af opbevaringen af fangsten, og den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed af fartøjerne (udvælgelse af fisketeknikker, energieffektivitet osv.) uden forhøjelse af deres fiskerikapacitet
   investeringer i mere bæredygtige fiskeredskaber
   fremme af en foryngelse af sektoren gennem en særlig incitamentsordning for tilgang og fastholdelse af unge i fiskerierhvervet som svar på sektorens udfordringer med hensyn til beskæftigelse og bæredygtighed samt med startpakker, der har til formål at sikre en ny generation af fiskere i sektoren for ikkeindustrielt fiskeri
   opførelse af specialiserede fiskerihavne, særlige faciliteter til landing, opbevaring og salg af fiskeprodukter
   støtte til foreninger, organisationer og kooperativer for sektorens erhvervsudøvere
   fremme af kvalitetspolitikker
   fremme af sammenhæng i de økonomiske og sociale strukturer i de kystsamfund, der er mest afhængige af det ikkeindustrielle fiskeri, med særligt fokus på regionerne i den yderste periferi for at stimulere udviklingen af disse kystregioner
   støtte til bæredygtige praksisser inden for skaldyrsfiskeri, bl.a. gennem støtte til personer, der udfører denne aktivitet, meget ofte kvinder, der lider af arbejdsrelaterede sygdomme
   støtte til fremme og markedsføring af fiskerivarer, der stammer fra ikkeindustrielt fiskeri og ekstensiv akvakultur, med etablering af et europæisk mærke til at adskille og identificere europæiske fiskerivarer og skaldyr, der stammer fra ikkeindustrielt fiskeri, såfremt de overholder god praksis for bæredygtighed og principperne i den fælles fiskeripolitik
   støtte til uddannelse og markedsføringskampagner for at oplyse forbrugere og unge mennesker om værdien af at spise fisk fra ikkeindustrielt fiskeri, herunder den positive effekt heraf på lokalsamfundet og miljøet
   tildeling af finansiering gennem EHFF med henblik på at gøre sektoren mere kvindevenlig ved at omstrukturere sektoren og sikre passende faciliteter (såsom omklædningsrum på fartøjer og i havne)
   støtte til kvindesammenslutninger som f.eks. vodbindere, havnearbejdere og pakkeriarbejdere
   erhvervsuddannelse, herunder uddannelse for kvinder, der arbejder i fiskerisektoren, med henblik på at fremme disses adgang til forvaltningsmæssige og tekniske job forbundet med fiskerierhvervet
   fremme af kvinders rolle inden for fiskeriet, navnlig gennem støtte til aktiviteter, der foregår på landjorden, og til fagfolk og aktiviteter, der er tilknyttet fiskeriet, både på forudgående og efterfølgende produktionstrin;

32.  understreger, at adgangen til midler fra den kommende EHFF bør prioriteres højere for projekter med integrerede løsninger, der er til gavn for kystsamfundene som helhed, end for projekter, der kun er til gavn for et begrænset antal aktører; mener, at fiskere og deres familier skal sikres adgang til midler fra EHFF, og ikke kun redere;

33.  understreger, at den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter bør bidrage til at gøre det muligt at forbedre indkomsten fra det ikkeindustrielle fiskeri, stabiliteten på markederne, en forbedring af markedsføringen af fiskevarer og en forøgelse af værditilvæksten; giver udtryk for sin bekymring i forhold til muligheden for nedlæggelse af de stadig eksisterende offentlige instrumenter til markedsregulering, offentlige regulerende instanser og støtte til oplagring på land, og kræver en ambitiøs reform, som styrker den fælles markedsordnings instrumenter til opnåelse af disse mål;

34.  foreslår, at der med henblik på at fremme god praksis indføres et europæisk mærke til produkter, som stammer fra ikkeindustrielt fiskeri, der overholder principperne i den fælles fiskeripolitik;

35.  er fortaler for, at der indføres mekanismer, som sikrer anerkendelse af de såkaldte positive eksterne virkninger, der skabes af det ikkeindustrielle fiskeri, men som markedet ikke yder kompensation for - det være sig på det miljømæssige plan eller med hensyn til økonomisk og social samhørighed i kystsamfundene;

36.  anser behovet for en retfærdig og hensigtsmæssig fordeling af værditilvæksten i fiskerisektorens værdikæde som væsentligt;

37.  kræver en nøje overvågning og certificering af de fiskeriprodukter, der importeres fra tredjelande, for at sikre, at de stammer fra bæredygtigt fiskeri, og at de opfylder de samme krav, som gælder for Fællesskabets producenter (f.eks. med hensyn til mærkning, sporbarhed, plantesundhedsbestemmelser og mindstestørrelser);

38.  er fortaler for oprettelsen af specifikke og midlertidige støttemekanismer (inden for EHFF eller andre instrumenter), som kan anvendes i nødstilfælde, såsom i forbindelse med natur- eller menneskeskabte katastrofer (olieudslip, vandforurening osv.), tvungne fiskeristop forårsaget af planer til genopbygning af fiskebestandene eller pludselig og kortvarige forhøjelse af brændstofpriserne;

39.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre ligeløn og øvrige sociale og økonomiske rettigheder for kvinderne, herunder forsikringer, der dækker risici, som de udsættes for, når de arbejder i fiskerisektoren, og anerkendelse af deres specifikke sygdomme som erhvervssygdomme;

40.  anerkender, at midlertidige fiskeriforbud, også kendt som biologiske hvileperioder, er et vigtigt og velafprøvet middel til bevaring af fiskeressourcerne, ligesom det har vist sig at være et væsentligt instrument for bæredygtig forvaltning af visse former for fiskeri; anerkender, at indførelsen af fiskeriforbud under visse kritiske faser i fiskenes livscyklus gør det muligt at sikre en udvikling af fiskebestandene, der er forenelig med opretholdelse af fiskeriet uden for hvileperioderne; mener, at det under disse omstændigheder er rimeligt og nødvendigt at kompensere fiskerne økonomisk i den periode, hvor de må ligge stille, navnlig via EHFF;

41.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje forskellige former for positiv forskelsbehandling af det ikkeindustrielle fiskeri i forhold til det industrielle fiskeri og de mere industrielle flåder, samtidig med at der sikres en effektiv og bæredygtig forvaltning af fiskeriet som helhed; mener, at geografisk adskillelse af de forskellige fangstmetoder og således oprettelse af områder med eksklusiv adgang for det ikkeindustrielle fiskeri er en af de muligheder, der bør overvejes;

42.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til fremme og opnåelse af større juridisk og social anerkendelse af kvinders arbejde i fiskeindustrien og sikre, at kvinder, der deltager i familievirksomhedens aktiviteter på fuldtid eller deltid eller som medhjælpende ægtefæller, og som dermed bidrager til deres egen og familiens økonomi, opnår samme juridiske anerkendelse og sociale goder som selvstændige erhvervsdrivende i henhold til direktiv 2010/41/EU, og at de sikres sociale og økonomiske rettigheder, herunder ligeløn, arbejdsløshedsunderstøttelse i tilfælde af, at de mister deres beskæftigelse (midlertidigt eller permanent), ret til pension, forening af arbejds- og familieliv, adgang til forældreorlov, social sikring, gratis sundhedstjenester og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt andre sociale og økonomiske rettigheder, herunder forsikringer, der dækker risici på havet;

43.  er fortaler for opretholdelse af ordningen med eksklusiv adgang for ikkeindustrielt fiskeri inden for tolvmilezonen;

44.  mener, at det er nødvendigt at inddrage det ikkeindustrielle fiskeri, navnlig i drøftelserne om den fysiske planlægning af tolvmilezonen, der generelt anvendes til flere ting, og hvor havvindmøller, grusudvinding og havbeskyttelsesområder ofte skal fungere sammen med fiskeriet i samme område;

45.  gør opmærksom på nødvendigheden af, at de ikkeindustrielle erhvervsfiskere engageres og involveres mere i forvaltningen, udformningen og gennemførelsen af fiskeripolitikkerne; understreger vigtigheden af at yde mere støtte til de grupper af fiskere og erhvervsorganisationer, som er indstillet på at tage del i ansvaret for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik med henblik på at opnå større decentralisering af den fælles fiskeripolitik; opfordrer indtrængende fiskere, der driver fiskeri i lille målestok, til enten at tilslutte sig eksisterende producentorganisationer eller oprette nye producentorganisationer;

o
o   o

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, medlemsstaternes regeringer og de regionale rådgivende råd.

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
(2) EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.
(3) EUT C 286 E af 23.11.2006, s. 519.
(4) EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 504.
(5) EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 1.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0052.
(7) EUT C 348 E af 21.12.2010, s. 15.


Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension
PDF 190kWORD 45k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension (2011/2318(INI))
P7_TA(2012)0461A7-0290/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 13. juli 2011 om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension (meddelelsen) (COM(2011)0424),

–  der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982,

–  der henviser til aftalen fra 1995 om gennemførelsen af bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande,

–  der henviser til FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO) adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, som blev vedtaget af FAO-konferencen i oktober 1995 (adfærdskodeksen),

–  der henviser til konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, som blev vedtaget i Århus i juni 1998,

–  der henviser til FAO's internationale handlingsplan for forvaltning af fiskerikapaciteten, som blev godkendt af FAO's Råd i november 2000 (IPOA-kapacitet),

–  der henviser til rapporten fra FAO om situationen på verdensplan for fiskeri- og akvakultursektoren i 2010,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-forordningen)(1) og Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (forordningen om fiskeritilladelser)(2),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik (grundforordningen) (COM(2011)0425),

–  der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 om bekæmpelse af illegalt fiskeri på globalt plan - EU's rolle(3),

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2010 om Kommissionens grønbog om reform af den fælles fiskeripolitik(4),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juli 2010 om EU's importordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter i lyset af reformen af den fælles fiskeripolitik(5),

–  der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien(6),

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om den fremtidige protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko(7),

–  der henviser til konklusionerne fra Rådets (landbrug og fiskeri) møde den 19.-20. marts 2012 om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel (A7-0290/2012),

A.  der henviser til, at to tredjedele af verdens havområder ligger uden for den nationale kompetence, hvor enhver omfattende og udtømmende retlig ordning for fiskeriforvaltning skal baseres på FN's havretskonvention fra 1982 og relevante retlige instrumenter; der henviser til, at en bæredygtig forvaltning af fiskeriet er af strategisk betydning for de kystsamfund, der er afhængige af fiskeri, og for fødevaresikkerheden;

B.  der henviser til, at 85 % af de få globale fiskebestande, som der findes tilgængelige oplysninger om, enten er fuldt udnyttet eller overudnyttet i henhold til den seneste vurdering foretaget af FAO, og ikke desto mindre viser FAO's 2010-rapport fremskridt, hvad angår genopbygningen af overudnyttede fiskebestande og havøkosystemer i verden takket være gennemførelsen af god forvaltningspraksis;

C.  der henviser til, at EU er en af de vigtigste fiskeaktører i verden med en stærk tilstedeværelse og vigtige aktiviteter på alle verdenshavene grundet en kombination af fiskerflådens aktiviteter, EU-borgeres investeringer, bilaterale fiskeriaftaler og deltagelse i alle større regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er), samtidig med at den fremmer god praksis og respekten for menneskerettighederne;

D.  der henviser til, at EU er et af de største markeder for fiskerivarer og den største importør i verden af fiskerivarer, og at EU forbruger 11 % af verdens fiskeproduktion målt i volumen og importerer 24 % af fiskerivarerne målt i værdi, selvom det kun tegner sig for 8 % af fangsten på verdensplan (herunder 2 % af fangsten i fremmede farvande);

E.  der henviser til, at fangstkvoter i RFFO'er primært har været baseret på historiske fangstniveauer, hvilket gav præferenceadgang for udviklede lande til de globale fiskebestande; der henviser til, at de nu skal tage hensyn til fiskeri fra kystlande, som er i udvikling, og som i generationer har været afhængige af fiskeressourcer i tilstødende farvande, hvilket fuldt ud skal respekteres af EU;

F.  der henviser til, at EU skal bestræbe sig på at opnå sammenhæng i udviklingspolitikken i henhold til artikel 208, stk. 1, i TEUF, hvori det hedder, at »Unionen tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene«;

G.  der henviser til, at EU endvidere skal bestræbe sig på at opnå sammenhæng i og koordinere samtlige politikker med forbindelse til lande, der ikke er medlemmer af EU, herunder vedrørende fiskeri, sundhed, handel, beskæftigelse, miljø, fælles udenrigspolitiske mål og overholdelse af Europa 2020-strategien;

H.  der henviser til, at der for at sikre et bæredygtigt fiskeri i mange tilfælde er brug for mere fyldestgørende data om de fiskebestande, EU fanger, eller som sælges på EU-markedet, med hensyn til deres status og for at sikre, at der stilles information til rådighed vedrørende det samlede optag fra lokale flåder og andre tredjelandsflåder;

I.  der henviser til, at der er behov for omfattende videnskabelige undersøgelser, der kan påvise, inden for hvilke fiskeriområder der er eller risikerer at blive en overkapacitet i fiskeriflåden;

J.  der henviser til, at den fælles fiskeripolitik bør tilvejebringe et instrument, som sætter EU i stand til at vise omverdenen, hvordan man fører en forsvarlig fiskeripolitik og fremmer den internationale fiskeriforvaltning under overholdelse af de europæiske standarder for flådeforvaltning;

K.  der henviser til, at EU bør påtage sig et stort ansvar for at ændre holdningen i det internationale samfund med hensyn til bekæmpelse af IUU-fiskeri;

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse og dens mange positive forslag med hensyn til fremme af bæredygtigheden af EU's fiskeriaktiviteter generelt og tilsvarende aktiviteter uden for EU-farvande, herunder i regionerne i den yderste periferi; mener dog ikke, at dokumentet dækker bredt nok, eftersom det er alt for fokuseret på bilaterale aftaler og multilaterale organisationer, og at det bør anvende en mere integreret tilgang til andre aktiviteter, der søger at tilvejebringe produkter til EU-markedet;

2.  understreger behovet for, at EU opnår sammenhæng i EU-politikken og følgelig forbedrer den internationale fiskeriforvaltning;

3.  understreger betydningen af at koordinere udenrigs- og samarbejdspolitikken med det formål at indgå bæredygtige fiskeriaftaler og skabe de nødvendige synergier, så de bidrager til en effektiv udvikling af de pågældende tredjelande;

4.  mener, at størrelsen af EU's marked for fiskeriprodukter og den geografiske spredning i aktiviteter blandt fartøjer, der sejler under EU-flag eller er EU-ejet, pålægger Unionen et stort ansvar for at sikre, at dens fiskeris økologiske fodaftryk og samfundsøkonomiske konsekvenser er økologisk bæredygtige, og for at levere fisk af høj kvalitet til forbrugere i Europa og andre lande, hvor europæiske fisk og fiskerivarer markedsføres, samt for at bidrage til kystfiskerisamfundenes sociale og økonomiske struktur ikke kun i EU, men også andre steder;

5.  mener, at EU-aktørernes fiskeri i og uden for EU-farvande samt fiskerivarer til EU-markedet bør baseres på samme standarder med hensyn til økologisk og social bæredygtighed og gennemsigtighed, og at de samme standarder bør anvendes og forlanges af tredjelande både på bilateralt og multilateralt plan; mener, at forbuddet mod udsmid bør finde anvendelse parallelt med dets indførelse i EU-farvande for de samme arter, med tv- og observatørovervågning og med hensigtsmæssige undtagelser for at undgå prisudsving for produkter, der forbruges lokalt;

6.  minder om, at der i henhold til artikel 208 i TEUF skal være sammenhæng mellem EU's politikker og udviklingsmål; bemærker, at en sådan sammenhæng kræver koordination ikke kun inden for selve Kommissionen, men også inden for de enkelte medlemsstaters regeringer og mellem Kommissionen og regeringerne i de enkelte medlemsstater;

7.  fastslår, at for at forbedre sammenhængen i Unionens beslutninger bør EU-aktioner omfatte aspekter vedrørende dens politikker inden for handel, sundhed, beskæftigelse, naboskab, miljø, havpolitik, udenrigspolitik og gennemførelse af Europa 2020-strategien;

8.  minder om, at IPOA-kapaciteten (international handlingsplan for forvaltning af fiskerikapaciteten) forpligtede EU til senest i 2005 at udvikle og gennemføre en forvaltningsordning for fiskerikapaciteten; opfordrer Kommissionen til at forklare, hvorfor den synes at følge modstridende strategier til forvaltning af kapaciteten ved at foreslå et forbud i visse RFFO'er, samtidig med at den stiller forslag om at fjerne de vigtigste grænseværdier for kapacitet inden for EU's flåder; anmoder Kommissionen om at fremme bilaterale og multilaterale mekanismer til tilpasning af fiskekapaciteten til de tilgængelige ressourcer, hvilket er nødvendigt for en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, hvad angår alle de flåder, som fisker i disse områder;

9.  mener, at den eksterne dimension af den fælles fiskeripolitiks målsætninger og principper bør forankres i grundforordningen;

Generelle bestemmelser

10.  understreger, at fastholdelsen af de gældende fiskeriaftaler og søgningen efter nye fiskerimuligheder i tredjelande bør prioriteres højt i forbindelse med den eksterne fiskeripolitik og anerkender, at når EU-flåden indstiller sine aktiviteter i et tredjeland, vil disse fiskerimuligheder normalt overgå til andre flåder, hvis standarder for opbevaring, forvaltning og bæredygtighed er betydeligt lavere end EU's;

11.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte klart definerede principper og mål for miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt fiskeri på åbent hav og i farvande, der hører under national kompetence, i alle internationale fora, som Unionen er part i, og til hurtigt og effektivt at gennemføre de beslutninger, der træffes i disse fora;

12.  understreger, at EU bør udvikle en særlig strategi inden for området fiskeri og forvaltning af levende marine ressourcer, som omfatter alle ikkeeuropæiske kyststater i Middelhavsområdet;

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme den globale og multilaterale dagsorden ved at fremme bæredygtigt fiskeri og bevarelse af den marine biodiversitet og samtidig udvide dialogen med nøglelande som f.eks. USA, Japan, Rusland og Kina og andre tredjelande med en stærk fiskerimæssig tilstedeværelse på alle verdenshavene og gøre dem til effektive partnerskaber for derigennem at tage fat på centrale problemer, såsom bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU), reduktion af overfiskeri og om nødvendigt af flådekapaciteten og styrkelse af kontrollen med og forvaltningen af det åbne hav i overensstemmelse med UNCLOS-principperne;

14.  opfordrer Kommissionen til at fremme folkeretten, navnlig UNCLOS og deltagelsen i ILO-konventionerne, og til at overvåge overholdelsen af disse regler; tilskynder Kommissionen til at samarbejde med tredjelande i alle relevante fora, navnlig i RFFO'er;

15.  mener, at EU bør iværksætte et initiativ på FN-niveau med henblik på at oprette en global fangstdokumentations- og sporbarhedsordning for alle vigtige fiskearter, der indgår i international handel, på grundlag af princippet om flagstatsansvar og i overensstemmelse med IUU-forordningen, som et nøgleværktøj til at styrke overholdelsen af eksisterende bevarings- og forvaltningsforanstaltninger og bekæmpelse af IUU-fiskeri;

16.  opfordrer Kommissionen til i højere grad at sikre gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1005/2008 om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, navnlig hvad angår de kontraherende parter i RFFO'er, som ikke deltager aktivt i indførelsen og gennemførelsen af de vigtigste mekanismer til bekæmpelse af IUU-fiskeri;

17.  mener, at EU bør være aktiv inden for FN-systemet for at undersøge, hvordan det globale samfund kan takle

   behovet for en mere regionalt integreret overordnet havforvaltning med hensyn til både levende marine ressourcer og andre ressourcer
   forurening og virkningerne af klimaændringer på havene, herunder beskyttelse og genopretning af de værdifulde blå kulstofdræn
   sociale standarder og arbejdsvilkår;

18.  bemærker betydningen af forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen (WTO) om støttedisciplin i fiskerisektoren, og opfordrer EU til at spille en mere aktiv rolle i disse drøftelser;

19.  bemærker behovet for at indføre mekanismer til fremme af fiskerivarer, der er bæredygtige ud fra et økologisk synspunkt og retfærdige ud fra et socialt synspunkt, i og uden for EU;

20.  understreger, at et af hovedmålene med den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension skal være at sikre EU-flådens fremtidige fjernfiskeri og navnlig hvis den har fiskerettigheder, som har udgjort grundlaget for den økonomiske og sociale udvikling i det land, hvor den arbejder;

Bilaterale fiskeriaftaler

21.  mener, at bilaterale fiskeriaftaler, eller aftaler om bæredygtigt fiskeri, som Kommissionen foreslår, at de kaldes, der forhandles mellem parterne og gennemføres på ensartet vis, bør baseres på EU-flådens ansvarlige og bæredygtige udnyttelse af ressourcer og være til gavn for begge parter, idet de letter ydelsen af økonomiske ressourcer, teknisk og videnskabelig ekspertise og støtte til en forbedret fiskeriforvaltning og god regeringsførelse til tredjelandet, samtidig med at der gives mulighed for at videreføre EU-fartøjers fiskeriaktiviteter, som er af samfundsøkonomisk betydning og en vigtig forsyningskilde for EU og for markederne i visse udviklingslande, både med hensyn til ferske varer og forarbejdede produkter;

22.  opfordrer til, at EU sigter efter så hurtigt som muligt at indgå bæredygtige fiskerisamarbejdsaftaler med nabolande, hvor EU yder finansiering og teknisk bistand med henblik på at opnå en mere samordnet og sammenhængende politik, for at opnå en harmoniseret og bæredygtig fiskeripolitik for alle fælles havområder og dermed øge effektiviteten af den fælles fiskeripolitik i alle berørte områder; opfordrer til, at aftalerne indgås i en ånd, der bygger på et rimeligt og ligeværdigt samarbejde og respekt for menneskerettighederne, og forsøger at dele ansvaret ligeligt mellem Unionen og det respektive samarbejdsland;

23.  opfordrer Unionen til med henblik på både at styrke samarbejdet med nabolandene og forvaltningen af fælles bestande at søge at indgå bæredygtige fiskerisamarbejdsaftaler med disse lande, som ikke bør tage sigte på at sikre fiskerirettigheder til EU-fartøjer men på at skabe en situation, hvor Unionen stiller finansiering og teknisk bistand til rådighed med henblik på at opnå, at partnertredjelandet anvender de samme eller tilsvarende bæredygtige forvaltningsregler som EU;

24.  minder om, at det i forbindelse med en vurdering af følgerne af de nuværende aftaler for bæredygtigt fiskeri/SFA'er er vigtigt nøje at skelne mellem støtte til udvikling af fiskerisektoren i tredjelande og støtte, som stammer fra betaling af fiskerirettigheder;

25.  beklager dog, at EU's bilaterale aftaler ikke altid har opnået disse ovennævnte mulige fordele, og understreger nødvendigheden af at foretage undersøgelser af følgerne for regionerne i den yderste periferi i overensstemmelse med traktatens artikel 349 og erkender samtidig, at der er sket store forbedringer siden den foregående reform; mener, at en forbedret vurdering af bestandene, gennemsigtighed og overholdelse af målsætningerne vil være til fordel for lokalbefolkningerne, og at en forbedret forvaltning af fiskeriet er nøglen til vellykkede aftaler;

26.  glæder sig over Kommissionens ønske om at medtage flere bestemmelser i fremtidige bilaterale aftaler, herunder vedrørende overholdelse af princippet om begrænsning af adgangen til ressourcer, når det er blevet videnskabeligt bevist, at der er et overskud i kyststatens fangstkapacitet i overensstemmelse med UNCLOS-bestemmelserne, vedrørende beskyttelse af menneskerettighederne i overensstemmelse med internationale aftaler om menneskerettigheder samt en eksklusivitetsklausul, selv om sidstnævnte skal styrkes og formelt anerkendes i aftaler, således at respekten for de demokratiske principper sikres fuldt ud;

27.  mener, at EU's bilaterale aftaler skal overholde ikke blot artikel 62 i UNCLOS om overskudsbestande, men også artikel 69 og 70 om indlandsstaters og geografisk forfordelte staters rettigheder i regionen, navnlig med hensyn til lokalbefolkningernes ernæringsmæssige og samfundsøkonomiske behov,

28.  er af den opfattelse, at menneskerettighedsklausulen bør gennemføres uden forskelsbehandling og på en ensartet måde i alle lande, og ikke kun i fiskeriaftaler, men også i handelsaftaler; mener, at vi gennem WTO bør arbejde hen imod at straffe produktionen i lande, der ikke overholder menneskerettighederne, og/eller som anvender børnearbejde til fabrikkens produktion, og som udsætter kvinder for forskelsbehandling ved ikke at aflønne eller anerkende deres arbejdskraft og økonomiske bidrag til fiskeri- og akvakultursektoren;

29.  opfordrer til gennemførelse af integreret økosystembaseret forvaltning i nye og eksisterende aftaler;

30.  mener, at virksomhedernes øgede engagement i de fremtidige fiskeriaftaler bør ledsages af en øget indflydelse på den enkelte sektor for så vidt angår de tekniske bestemmelser og foranstaltninger, som forhandles af Kommissionen i sådanne aftaler;

31.  mener, at forordningen om fiskeritilladelser bør ændres, således at fartøjer under EU-flag, som midlertidigt har forladt en medlemsstats register med henblik på at søge fiskerimuligheder andetsteds, ikke har tilladelse til inden for en periode på 24 måneder at drage fordel af fiskerimulighederne under SFA og dertil hørende protokoller, der gjaldt på det tidspunkt, hvor fartøjerne forlod registret, hvis de efterfølgende vender tilbage til et EU-register; mener, at det samme bør gælde for midlertidig omflagning, når der fiskes under RFFO;

32.  mener, at den sociale klausul, der benyttes på nuværende tidspunkt, bør udvides til at omfatte overholdelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention 188, ILO's henstilling nr. 199 om arbejde i fiskerisektoren samt de otte grundlæggende ILO-konventioner(8) og sikre, at arbejdsvilkårene for besætningsmedlemmer, som er bosat uden for EU og arbejder om bord på fartøjer, der fører et EU-flag, er de samme som dem, der gælder for arbejdere, som er bosat i EU;

33.  mener, at SFA'erne bør bidrage til en bæredygtig udvikling i partnertredjelandene og fremme den lokale private sektor, især småfiskere og SMV'er, og opfordrer i denne forbindelse til en højere grad af beskæftigelse af lokale fiskere og udvikling af bæredygtige lokale forarbejdningsindustrier og markedsføringsaktiviteter;

34.  støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at opnå mere og mere fuldstændige og pålidelige data fra kyststaten om det samlede omfang af fiskeri, herunder fangster inden for dens farvande, som kræves med henblik på at gennemføre den svære opgave at identificere overskudbestande og forhindre overudnyttelse; bemærker, at EU's fiskeri- og udviklingspolitikker kan fremme de nødvendige fremskridt med hensyn til at forbedre tredjelandes kapacitet til at levere sådanne oplysninger;

35.  opfordrer endvidere Kommissionen til at fremme en øget gennemsigtighed ved fastsættelsen af niveauerne for udnyttelse af fiskeressourcerne i de farvande, der hører under kyststaternes beføjelse;

36.  bekræfter, at EU-fartøjer i overensstemmelse med princippet om at respektere den traditionelle forbindelse mellem kystsamfundene og de farvande, de har fisket i gennem tiderne, ikke bør konkurrere med lokale fiskere om de samme ressourcer eller på lokale markeder, og at samarbejdet mellem lokale fiskere og fiskere fra EU bør fremmes, hvorfor det er vigtigt med en nøjagtig beregning af overskudsbestande;

37.  mener, at EU skal gøre en større indsats for at hjælpe med at give tredjelande, som den forhandler om bilaterale aftaler med, data og oplysninger nok til, at de kan foretage pålidelige vurderinger af bestanden, og mener desuden, at det ville styrke de videnskabelige analyser af fiskebestandene, som er forudsætningen for alle SFA'er, hvis der bliver stillet EU-midler til rådighed til et fartøj til videnskabelig forskning i områder, hvor EU-flåden er aktiv;

38.  anmoder om, at de videnskabelige undersøgelser, der gennemføres af fartøjer fra forskellige medlemsstater i områder, hvor EU-flåden fisker, så vidt muligt fremmes og gennemføres i samarbejde med de berørte kyststater, og at de bl.a. giver adgang for lokale forskere; kræver en bedre koordinering mellem medlemsstaterne og Kommissionen i denne henseende samt øget finansiering til udvidelse af de videnskabelige undersøgelser i farvande uden for EU;

39.  mener på samme tid, at der skal gøres en større indsats for at indhente de nødvendige data fra tredjelande, som EU har indgået bilaterale fiskeriaftaler med, for at vurdere aftalens effektivitet og kontrollere, om betingelserne er opfyldt, herunder at der er fordele for lokalbefolkningen;

40.  understreger betydningen af fælles videnskabelige grupper, der afgiver udtalelser om fiskeressourcernes tilstand på grundlag af de bedste tilgængelige data for at undgå overfiskeri, da fiskerisektoren, især den ikkeindustrielle fiskerisektor, spiller en væsentlig rolle med hensyn til at garantere fødevaresikkerheden i mange udviklingslande; kræver, at disse grupper råder over passende økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer til at udføre deres opgaver og til at samarbejde med RFFO'er;

41.  opfordrer Kommissionen til at fremme en generel styrkelse af det videnskabelige og tekniske samarbejde i SFA'er, bl.a. ved at styrke de fælles videnskabelige komitéers rolle; mener endvidere, at der bør gøres en indsats for at harmonisere bestemmelserne vedrørende hygiejnemæssige og sanitære forhold i EU og tredjelande;

42.  støtter til fulde konceptet med at afkoble finansiel kompensation for adgang til fiskeressourcerne fra sektorstøtte til udvikling; insisterer kraftigt på, at redere bør betale en rimelig og markedsbaseret andel af omkostningerne, når de opkøber rettigheder inden for rammerne af bilaterale fiskeriaftaler; anmoder om, at der udarbejdes en nærmere analyse af den del, der skal betales af rederne for fiskeritilladelse, herunder potentielle fangster og driftsomkostninger; mener, at det er afgørende med et forbedret tilsyn med sektorstøtte, herunder mulighederne for suspension af betalingerne i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser fra kyststatens side;

43.  insisterer på, at den finansielle andel til sektorstøtte skal være mere effektiv og opnå bedre resultater af høj kvalitet, bl.a. ved at fokusere på videnskabelige undersøgelser, dataindsamling, kontrol og fiskeriforvaltning;

44.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at sektorstøtten inden for rammerne af SFA'erne har til formål at støtte tredjelandenes administrative og videnskabelige kapacitet samt støtte små og mellemstore virksomheder, styrke EU's mål for udviklingssamarbejde og er sammenhængende med den nationale udviklingsplan for de underskrivende lande; anmoder om, at støtte af denne art ikke erstatter det fiskerisamarbejde, der er fastsat i andre aftaler eller samarbejdsinstrumenter, men at det snarere supplerer det på en sammenhængende, gennemsigtig, effektiv og bedre målrettet måde;

45.  opfordrer Kommissionen til under forhandlingerne om SFA'er at forsøge at sikre, at kyststaten afsætter en minimumsandel af den sektorudviklingsstøtte, den modtager under SFA'en, til projekter, der vedrører anerkendelse, fremme og diversificering af kvindernes rolle i fiskerisektoren, for at sikre, at princippet om ligebehandling og lige muligheder for kvinder og mænd overholdes, navnlig i forbindelse med uddannelse og adgang til finansiering og lån;

46.  mener, at der bør tages behørigt hensyn til sektorbaseret udviklingsstøtte i forbindelse med den fremtidige beslutningstagning;

47.  insisterer på, at Kommissionen overvåger gennemførelsen af bilaterale aftaler nøje, med indsendelse af årlige rapporter til Parlamentet og Rådet, og at evalueringer foretaget af eksterne, uafhængige eksperter, sendes til medlovgiverne i god tid forud for forhandlingerne om nye protokoller, hvilket alt sammen bør være offentligt tilgængeligt, underlagt relevante databeskyttelsesregler og mindst være tilgængelig på tre EU-sprog;

48.  understreger behovet for, at Parlamentet i passende grad involveres i såvel forberedelsen til samt selve forhandlingsprocessen samt den langsigtede overvågning og vurdering af, om de bilaterale aftaler fungerer i henhold til bestemmelserne i TEUF; insisterer på, at Parlamentet bør holdes fuldt ud og øjeblikkeligt underrettet på lige fod med Rådet under alle faser af proceduren for FPA'er i henhold til artikel 13, stk. 2, i TEU og artikel 218, stk. 10, i TEUF; minder om, at det er af den opfattelse, at Parlamentet bør være repræsenteret ved observatører på møderne i Det Fælles Udvalg, som foreskrevet i fiskeriaftalerne, og kræver, at civilsamfundet, herunder fiskerirepræsentanter fra både EU og tredjelande, også deltager som observatører i disse møder;

49.  støtter gennemførelsen af videnskabelige undersøgelser til evaluering af fiskebestandene forud for forhandlingen af aftaler og mener, at det pågældende tredjeland bør give oplysninger om øvrige landes fiskerfartøjer i farvandene for dermed at sikre en effektiv opnåelse af målsætningerne;

50.  er overbevist om, at fuld gennemsigtighed med hensyn til fangster, betalinger og gennemførelse af sektorstøtte vil være et afgørende redskab til udvikling af forsvarligt og bæredygtigt fiskeri baseret på god regeringsførelse og bekæmpelse af misbrug af EU-støttemidler og af korruption;

51.  understreger ligeledes betydningen af at forbedre gennemsigtigheden i forbindelse med forhandlingen af de gældende fiskeriaftaler mellem EU og tredjelande;

52.  insisterer på, at medlemsstater dagligt rapporterer om fangster til kyststater og fuldt ud overholder de regler, der gælder i partnerlandenes farvande;

53.  mener klart, at Kommissionen bør sørge for, at forhandlingerne med tredjelande vedrørende nye aftaler eller protokoller til bilaterale fiskeriaftaler indledes i god tid inden udløbsdatoen for sådanne bestemmelser; understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt, at Parlamentet inddrages på et tidligt stadie for at undgå en foreløbig anvendelse af sådanne bestemmelser, som resulterer i et uigenkaldeligt fait accompli, der ikke er i EU's eller tredjelandets interesse;

54.  mener, at den europæiske fiskeindustri bør påtage sig en stor økonomisk andel af omkostningerne, når den får adgangsrettigheder til ikke-EU-fiskeområder inden for rammerne af en bilateral eller multilateral fiskeriaftale;

55.  mener, at der bør være en regional strategi for forhandling og gennemførelse af EU's bilaterale aftaler, navnlig på området for tunfiskeri, og, hvis det er relevant, en klar forbindelse mellem betingelserne i disse og de relevante RFFO'ers forvaltningstiltag og præstationer;

56.  føler sig tvunget til at gøre Kommissionen opmærksom på sin bekymring for så vidt angår regionernes tilbagevenden til tidligere praksis med hensyn til påmønstring af søfolk, idet der i de fleste tilfælde anvendes en uholdbar praksis med at antage søfolk ud fra nationalitet og ikke ud fra deres rødder i AVS-landene generelt;

57.  er af den opfattelse, at der bør indføres bilaterale konventioner, der kan styrke EU-støtten til fiskeriet i de lande, som endnu ikke har indgået associeringsaftaler, fordi der ikke findes overskydende fiskerimuligheder, og således bidrage til bæredygtigt fiskeri; mener endvidere, at det i sådanne tilfælde er afgørende at sikre en passende koordinering mellem EU's udviklingsmidler og finansiering af bilaterale aftaler;

Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er)

58.  opfordrer EU til at gå i spidsen for en styrkelse af RFFO'erne med henblik på at forbedre disses resultater, bl.a. ved regelmæssigt at lade uafhængige organer undersøge, hvorvidt de når deres mål, og sikre, at de anbefalinger, som gives i forbindelse med sådanne undersøgelser, gennemføres hurtigt og fuldt ud; opfordrer indtrængende EU til at gøre en indsats for at sikre, at alle RFFO'er har et effektivt tilsynsudvalg, og mener, at klare tilfælde af manglende overholdelse fra staternes side skal medføre afskrækkende, ikkediskriminerende og forholdsmæssigt afpassede sanktioner, herunder reduktion af kvoter, indsats, tilladt kapacitet osv.;

59.  anmoder Kommissionen om at bevilge flere budgetmidler til RFFO'erne, da de spiller en central rolle med hensyn til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri;

60.  mener, at EU bør arbejde i retning af et forbedret beslutningssystem i RFFO'erne, som gør det muligt at undgå en strategi, hvor der tages udgangspunkt i den laveste fællesnævner, samtidig med at det anerkendes, at der er behov for en dialog inden afstemningen, når det ikke er muligt at opnå konsensus; mener, at flerårige planer bør fremmes;

61.  er af den opfattelse, at Unionen skal samordne sine fiskeri- og udviklingspolitikker bedre og indgå i systematiske, langsigtede og indgående dialoger og partnerskaber med andre flag-, markeds- og kyststater med henblik på at opnå bedre fiskeriforvaltning og fødevaresikkerhed på verdensplan;

62.  opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen for at fremme oprettelsen af et omfattende netværk af dækning af RFFO'er, således at al fiskeri på åbent hav forvaltes effektivt ud fra en økosystembaseret og forebyggende tilgang, der sikrer bevarelse af ressourcerne; minder i den forbindelse om sin støtte til oprettelsen af nye RFFO'er, hvor der ikke findes nogen, samt til en udvidelse af de eksisterende RFFO'ers kompetence gennem en revision af deres konventioner;

63.  bemærker, at der som følge af klimaændringerne og ændringer i arternes fordeling åbner sig nye fangstområder i de arktiske farvande; mener, at EU bør iværksætte initiativer for at sikre, at fiskeriet forvaltes effektivt (af de eksisterende RFFO'er eller ved oprettelse af nye) for bæredygtig forvaltning og bevarelse af bestandene i disse farvande; mener, at fiskeriet indledningsvist bør begrænses for at gøre det muligt at foretage videnskabelige vurderinger af de arktiske bestande og af det fiskeri, de på bæredygtig vis kan klare;

64.  bemærker, at Sortehavet ville have gavn af en ny RFFO, og opfordrer kraftigt Kommissionen til at foreslå, at der oprettes en sådan;

65.  mener, at RFFO'er skal udvikle bæredygtige forvaltningssystemer, der har til formål at fastholde bestandene over det maksimalt bæredygtige udbytte, der fastsætter en gennemsigtig og rimelig fordeling af ressourcer baseret på miljømæssige og sociale kriterier samt kriteriet med historiske fangster, at opnå fiskerimuligheder, der omfatter både udviklingslandenes legitime rettigheder/forhåbninger samt forventninger blandt flåder, der har bedrevet bæredygtigt fisket i disse farvande, samtidig med at det sikres, at foranstaltninger til bevarelse og forvaltning gennemføres fuldt ud af alle medlemmer;

66.  er stærk modstander af, at Unionen fremmer vedtagelsen af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele i RFFO'er; mener, at enhver rettighedsbaseret forvaltningsordning, der vedtages i RFFO'er, ikke må bringe levebrødet i fare for samfund i udviklingslande, der er afhængige af fiskeri;

67.  mener, at alle berørte parter bør bidrage til udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker og god regeringsførelse;

68.  anmoder om, at der foretages en detaljeret vurdering af fiskerikapaciteten hos EU-flåder, som har tilladelse til at fiske uden for EU's farvande, hvor der anvendes pålidelige indikatorer for fartøjernes evne til at fange fisk, hvor der tages højde for teknologiske fordele og tages udgangspunkt i anbefalingerne fra FAO's tekniske høring fra 1999 om måling af fiskerikapacitet(9); mener, at EU bør identificere RFFO'er, som har problemer med overkapacitet, og sikre en indefrysning og tilpasning af flådernes fiskerikapacitet, under særlig hensyntagen til kyststaternes rettigheder;

Andre aspekter af den eksterne dimension

69.  mener, at selvom EU-virksomhedernes eksterne aktiviteter kan overgå den eksterne dimension af den fælles fiskeripolitik, så bør de kommercielle aktiviteter og private aftaler mellem rederier i EU og tredjelande, herunder dem der er indgået inden for rammerne af bilaterale samarbejdspolitikker, respekteres og beskyttes, så længe de er indgået i overensstemmelse med de internationale bestemmelser;

70.  mener, at den europæiske fiskeris investeringer bør udgøre en tredje komponent i den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension sammen med fiskeriaftalerne og RFFO'erne, og at den fælles fiskeripolitik bør fremme investeringer i bæredygtigt eksternt fiskeri;

71.  mener, at den fælles fiskeripolitik bør fremme strategier for virksomhedernes sociale ansvar og sikre fuldstændig overholdelse deraf i overensstemmelse med EU's strategi for 2011-2014 vedrørende virksomhedernes sociale ansvar,

72.  mener, at medlemsstaterne bør fortsætte med at informere Kommissionen om private aftaler mellem rederier i EU og tredjelande samt joint ventures i tredjelande, herunder antallet og typen af fartøjer, der opererer under sådanne aftaler og joint ventures samt disses fangster, og gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige under overholdelse af reglerne om beskyttelse af person- og erhvervsoplysninger, som fastsat i forordningen om fiskeritilladelser;

73.  opfordrer EU til at fremme en global og multilateral dagsorden, som lader ansvarlighed være en del af en forsvarlig og bæredygtig udvikling af fiskeriet,

74.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til seriøst at overveje metoder til at incitere fartøjer under EU-flag til at forblive i EU-registeret, medmindre de skal skifte flag til stater, der har et godt omdømme i alle relevante RFFO'er; mener, at den bedste måde at opnå dette på er at sikre, at der er fair konkurrence mellem fartøjer under EU-flag og fartøjer, der ikke sejler under EU-flag, ved at kræve de samme standarder med hensyn til miljømæssig og social bæredygtighed fra tredjelande, både bilateralt og multilateralt, samt ved brug af markedsrelaterede foranstaltninger;

75.  udtrykker utålmodighed over, at Kommissionen hverken har tilføjet andre fartøjer, der skal medtages på EU's IUU-liste, end dem, der er anført af RFFO'erne, eller har foreslået en liste over ikkesamarbejdende lande, på trods af at IUU-forordningen nu har været i kraft i mere end to år, og opfordrer den indtrængende til at gøre dette hurtigst muligt; understreger behovet for at søge støtte hos de vigtigste samarbejdspartnere med henblik på at fjerne IUU-fiskeri fra alle farvande;

76.  understreger, at Kommissionen og ikke tredjelandene selv bør være den myndighed, der udsteder plantesundhedscertifikater til tredjelandsfartøjer, som giver mulighed for direkte eksport af fiskerivarer til EU;

77.  minder om, at der er behov for en individuelt skræddersyet forvaltning af kapacitetslofterne for den eksterne EU-flåde, der samarbejder med RFFO'erne, og at der skal tages hensyn til den anderledes kontekst, som dette segment af flåden opererer inden for;

78.  opfordrer banker og andre udlånsinstitutioner til at indarbejde vurderinger af aktiviteters økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed og ikke kun deres kortsigtede rentabilitet, før der gives adgang til kapital;

79.  mener, at EU's handelspolitik også bør bidrage til at sikre bæredygtigt fiskeri på verdensplan ved at fremme overholdelse af relevante internationale konventioner og aftaler i forbindelse med fiskeriforvaltning inden for rammerne af præferencehandelsaftaler;

80.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den rimelige, gennemsigtige og bæredygtige fiskehandel styrkes i EU's bilaterale og multilaterale handelsaftaler;

81.  mener, at der samtidig bør indføres incitamenter, således at tredjelande, der ikke overholder EU's standarder, vedtager bestemmelser for god praksis og om nødvendigt træffer handelsmæssige foranstaltninger, som kan sikre et forbud mod import af ulovlige, urapporterede og uregulerede fiskerivarer (IUU) samt fiskeri- og akvakulturvarer, som ikke overholder menneskerettighederne og FN's konventioner om arbejde (ILO) og søfart (IMO);

82.  opfordrer Kommissionen til at fremme det internationale samarbejde til bekæmpelse af IUU-fiskeri og til at undersøge, om der i forhold til de to andre lande, der sammen med EU udgør de største fiskemarkeder i verden, kan være en mulighed for at gennemføre denne foranstaltning ved anvendelse af et enkelt identifikationsnummer for alle fartøjer for således at sikre produkters fuldstændige sporbarhed på en gennemsigtig måde;

83.  understreger, at alvorlige og systematiske krænkelser fra et partnerlands side af de mål, der er vedtaget af RFFO'er eller enhver anden international ordning, som EU er part i, med hensyn til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer, kan føre til en midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencer; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet om gennemførelsen af bestemmelserne om bevarelse af fiskebestande og forvaltning, der er indeholdt i dens forslag til en revideret generel toldpræferenceordning (GSP);

84.  mener, at EU bør sikre, at importerede varer, som stammer fra det internationale marked, lever op til de samme regler og krav som varer fra EU;

85.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fisk og fiskerivarer fra tredjelande opfylder de samme sundheds- og hygiejnebetingelser og kommer fra bæredygtigt fiskeri, og dermed til at skabe lige vilkår for EU- og ikke-EU-staters fiskeri;

86.  opfordrer Kommissionen til yderligere at strømline EU's politik med hensyn til udviklings-, handels- og fiskeripolitiske målsætninger;

87.  insisterer på, at bi- og multilaterale handelsaftaler, der forhandles af EU, bør:

   ledsages af en økonomisk, social og miljømæssig konsekvensanalyse for så vidt angår risikoen for overudnyttelse af ressourcer for både tredjelande og EU-lande under hensyntagen til de netværk, der allerede er blevet oprettet ved eksisterende aftaler
   overholde oprindelsesregler
   kræve, at produktet kan spores med henblik på at sikre, at det kommer fra lovligt og bæredygtigt fiskeri
   undgå at underminere IUU-forordningen eller andre bestemmelser i den fælles fiskeripolitik
   omfatte bestemmelser, som sikrer, at der kun handles med fiskerivarer, som stammer fra velforvaltet fiskeri
   undgå at føre til øget handel, der resulterer i overudnyttelse eller nedbrydning af ressourcer
   sikre, at ikkebæredygtigt fangede varer ikke kommer ind på EU-markedet
   omfatte bestemmelser om suspension og revision af udbetalingen af det finansielle bidrag samt bestemmelser om suspension af protokollens gennemførelse i tilfælde af brud på væsentlige og grundlæggende menneskerettighedsbestemmelser, som fastlagt f.eks. i artikel 9 i Cotonouaftalen, eller manglende overholdelse af ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen;

88.  minder om, at som følge af de forskellige lovgivninger hos mange EU-handelspartnere er problemet med oprindelsesbestemmelserne og deres kumulering et kontroversielt og følsomt emne i handelsforhandlinger; opfordrer derfor Kommissionen til at lægge særligt vægt på dette spørgsmål og forhandle afbalancerede løsninger, der ikke straffer EU’s fiskerisektorer;

89.  støtter Kommissionens forslag om at anvende handelsrelaterede foranstaltninger såsom importrestriktioner på fisk og fiskevarer fra lande, som tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, under overholdelse af WTO’s regler;

90.  opfordrer kraftigt EU til at udvikle og gennemføre havbaserede regionale strategier særlig for de områder, hvor garantien for bæredygtigt fiskeri afhænger af internationalt samarbejde;

o
o   o

91.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.
(2) EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0516.
(4) EUT C 348 E af 21.12.2010, s. 15.
(5) EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 119.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0232.
(7) Vedtagne tekster: P7_TA(2011)0573.
(8) Konventionen om tvangsarbejde, 1930 (nr. 29), konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, 1948 (nr. 87), konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98), konventionen om lige løn, 1951 (nr. 100), konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde, 1957 (nr. 105), konventionen om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 1958 (nr. 111), konventionen om minimumsalder, 1973 (nr. 138), konventionen om de værste former for børnearbejde, 1999 (nr. 182).
(9) ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ah947e/ah947e00.pdf


Valg til Europa-Parlamentet i 2014
PDF 113kWORD 22k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om valg til Europa-Parlamentet i 2014 (2012/2829(RSP))
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 10 og 17 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 10 og 11 i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, knyttet til Rådets afgørelse af 20. september 1976, som ændret(1),

–  der henviser til Kommissionens redegørelse af 22. november 2012 om valget til Europa-Parlamentet i 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at borgerne repræsenteres direkte på EU-plan af medlemmerne i Europa-Parlamentet;

B.  der henviser til, at politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje;

C.  der henviser til, at formanden for Europa-Kommissionen vælges af Parlamentet på forslag af Det Europæiske Råd, der indstiller sin kandidat med kvalificeret flertal, og som skal tage hensyn til resultatet af valget til Parlamentet og foretage passende høringer, inden det indstiller en kandidat;

D.  der henviser til, at Kommissionen er samlet ansvarlig over for Europa-Parlamentet;

E.  der henviser til, at det nye Parlament har brug for tilstrækkelig tid til at organisere sig forud for valget af Kommissionens formand;

F.  der henviser til, at valget af Kommissionens formand bør finde sted i juli under Parlamentets konstituerende møde i juli 2014, således at den nye Kommission kan være klar til at tiltræde den 1. november 2014;

G.  der henviser til, at Parlamentet stemmer om sit samtykke til udnævnelsen af hele kommissærkollegiet efter at have hørt de kandidater, der er foreslået af Rådet efter fælles overenskomst med den valgte formand og på grundlag af medlemsstaternes forslag;

1.  opfordrer indtrængende de europæiske politiske partier til at indstille kandidater til posten som formand for Kommissionen og forventer, at disse kandidater spiller en vigtig rolle i den parlamentariske valgkamp, især ved i egen person at fremlægge deres program i alle EU’s medlemsstater; understreger betydningen af at styrke både Parlamentets og Kommissionens politiske legitimitet ved at forbinde deres respektive valg mere direkte til vælgernes afgørelse;

2.  opfordrer til, at så mange medlemmer som muligt af den næste Kommission findes blandt medlemmerne af Europa-Parlamentet for dermed at afspejle balancen mellem den lovgivende magts to kamre;

3.  opfordrer den kommende formand for Kommissionen til at sikre en balance mellem kønnene inden for Kommissionen; henstiller, at hver medlemsstat foreslår både en kvindelig og en mandlig kandidat til det næste kommissærkollegium;

4.  finder, i betragtning af de nye procedurer for valget af Europa-Kommissionen, der er indført med Lissabontraktaten, og de heraf følgende og af valget i 2014 følgende ændringer af forholdet mellem Parlamentet og Kommissionen, at pålidelige flertal i Parlamentet vil blive af afgørende betydning for stabiliteten af EU’s lovgivningsprocedurer og for en velfungerende udøvende magt, og opfordrer derfor medlemsstaterne til i overensstemmelse med artikel 3 i Akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet at indføre direkte, almindelige valg og proportionelle spærregrænser for tildelingen af mandater for således på behørig vis at afspejle, hvad borgerne har udtrykt ved valget, samtidig med at det effektivt sikres, at Parlamentet kan fungere ordentligt;

5.  anmoder Rådet om at høre Parlamentet, hvorvidt valget kan afholdes den 15.-18. maj eller den 22.-25. maj 2014;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

(1) Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 278, 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33, 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283, 21.10.2002, s. 1).


Menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død
PDF 125kWORD 25k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (2012/2877(RSP))
P7_TA(2012)0463RC-B7-0500/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, særlig beslutningerne om menneskerettigheder,

–  der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 23. oktober 2012 om ti nylige henrettelser i Iran,

–  der henviser til erklæringen af 11. november 2012 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den varetægtsfængsledes iranske blogger Sattar Beheshtis død,

–  der henviser til rapporten af 13. september 2012 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Iran,

–  der henviser til løsladelsen af pastor Youcef Nadarkhani fra fængslet i september 2012,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 62/149 af 18. december 2007 og 63/168 af 18. december 2008 om et moratorium for anvendelse af dødsstraf,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination og konventionen om barnets rettigheder – alle konventioner, som Iran har tiltrådt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5 og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at den aktuelle menneskerettighedssituation i Iran er kendetegnet ved et vedvarende mønster af systematiske krænkelser af grundlæggende rettigheder; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere (især forkæmpere for kvinders, børns og mindretals rettigheder), journalister, bloggere, kunstnere, studenterledere, advokater, fagforeningsfolk og miljøforkæmpere fortsat lever under et alvorligt pres og i konstant fare at blive arresteret;

B.  der henviser til, at bloggeren Sattar Beheshti, som kritiserede det iranske styre på internettet, blev arresteret den 30. oktober 2012 af den specialiserede cyberpolitienhed kendt som FATA for påstået cyberkriminalitet og døde i varetægt; der henviser til, at de præcise omstændigheder omkring hans død endnu ikke er klarlagt, og at adskillige indberetninger peger på, at han døde som følge af tortur i en iransk tilbageholdelsesfacilitet;

C.  der henviser til, at Sattar Beheshtis familiemedlemmer, der bor i Iran, er blevet truet med tilbageholdelse, hvis de udtalte sig til medierne om hans død eller indledte en proces mod de formodede gerningsmænd bag torturen;

D.  der henviser til, at Sattar Beheshtis død er et andet tragisk eksempel på den systematiske og fortsatte tortur, mishandling og tilsidesættelse af grundlæggende rettigheder, som samvittighedsfanger i Iran regelmæssigt udsættes for, mens sikkerheds- og efterretningsfolk handler under forhold med fuldstændig straffrihed;

E.  der henviser til, at det iranske retsvæsens menneskerettighedsråd efter adskillige dages tavshed om Sattar Beheshtis død erklærede sig villig til at gennemgå sagens samtlige aspekter og beslutsomt at retsforfølge alle personer, som er involveret i sagen;

F.  der henviser til, at næstformanden for det iranske parlament Mohammad Hasan Abutorabifard den 11. november 2012 erklærede, at det iranske parlaments udvalg om national sikkerhed og udenrigspolitik ville undersøge sagen;

G.  der henviser til, at FN's særlige rapportører om menneskerettighedssituationen i Iran, summariske henrettelser, tortur og ytringsfrihed har hilst det iranske parlaments og retsvæsens beslutninger velkomne om at undersøge Beheshtis død, idet det også bemærker, at der er blevet rapporteret om en række sager i Iran, hvori de tilbageholdte angiveligt døde i varetægt som følge af mishandling eller tortur, mangel på lægebehandling eller omsorgssvigt;

H.  der henviser til, at Saeed Sedighi og ni andre mænd den 22. oktober 2012 blev henrettet for anklager om narkotikakriminalitet; der henviser til, at de fleste af disse mænd ikke fik en retfærdig rettergang og var udsat for tortur i forbindelse med deres varetægtsfængsling;

I.  der henviser til, at myndighederne efter Sedighis henrettelse advarede hans familie mod at udtale sig til medierne og forhindrede dem i at afholde en offentlig begravelsesceremoni efter hans begravelse;

J.  der henviser til, at der i de seneste år er blevet rapporteret om en dramatisk stigning i henrettelser, herunder af unge, i Iran, og at der er registreret mere end 300 henrettelser siden begyndelsen af 2012; der henviser til, at dødsstraf regelmæssigt anvendes i sager, hvor retten til en retfærdig rettergang er blevet nægtet for tiltalte og for forbrydelser, som ikke falder ind under kategorien »alvorligste forbrydelser« i henhold til internationale normer;

K.  der henviser til, at de iranske myndigheder fortsætter deres bestræbelser på at etablere et »halal-internet«, som reelt afskærer iranere fra World Wide Web, og bruge informations- og kommunikationsteknologier til at slå ned på grundlæggende frihedsrettigheder som f.eks. ytringsfrihed og forsamlingsfrihed; der henviser til, at Iran begrænser internetfriheden ved at fastsætte begrænsninger for disponibel båndbredde, udvikle statsstyrede servere, specifikke internetprotokoller (IP'er), internetudbydere (ISP'er) og søgemaskiner og ved at blokere internationale og nationale sociale netværkswebsteder;

L.  der henviser til, at Sakharovprisen for tankefrihed 2012 er blevet tildelt to iranske aktivister, advokaten Nasrin Sotoudeh og filminstruktøren Jafar Panahi; der henviser til, at Nasrin Sotoudeh afsoner fængselsstraf for sit arbejde med at fremhæve menneskerettighedskrænkelser i Iran og har indledt en sultestrejke efter at være blevet nægtet familiebesøg; der henviser til, at Jafar Panahi har appelleret en dom på seks års fængsel, et forbud i 20 år mod at lave film og et forbud mod at rejse;

1.  udtrykker sin alvorlige bekymring over den konstant forværrede menneskerettighedssituation i Iran, det stigende antal politiske fanger og samvittighedsfanger, det fortsat høje antal henrettelser, herunder af unge, udbredt tortur, tilfælde af uretfærdig rettergang, opkrævning af eksorbitante beløb for løsladelse mod kaution, samt strenge restriktioner for informations-, ytrings-, forsamlings-, tros-, uddannelses- og bevægelsesfrihed;

2.  er dybt bekymret over Sattar Beheshtis død i fængslet; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at foretage en grundig undersøgelse af sagen for at finde frem til de præcise omstændigheder omkring hans død;

3.  er dybt bekymret over indberetninger om, at Sattar Beheshti blev tortureret i fængslet; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at sikre, at der foretages en undersøgelse af hvert tilfælde af påstået tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i tilbageholdelsesfaciliteter, og at gerningsmændene gøres ansvarlige for deres handlinger; minder om, at brugen af korporlig afstraffelse - som svarer til tortur - er uforenelig med artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

4.  fordømmer på det kraftigste brugen af dødsstraf i Iran og opfordrer de iranske myndigheder til at indføre et moratorium for henrettelser, indtil dødsstraffen helt kan afskaffes, i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolution 62/149 og 63/168; opfordrer indtrængende den iranske regering til at forbyde henrettelse af unge og overveje at ændre alle dødsstraffe for unge, som for øjeblikket risikerer dødsstraf; opfordrer indtrængende den iranske regering til at offentliggøre statistikker over dødsstraf og forhold om retsplejen i sager med dødsstraf;

5.  beklager dybt manglen på retfærdighed og gennemsigtighed i retsprocessen og nægtelsen af retten til retfærdig rettergang i Iran; opfordrer de iranske myndigheder til at sikre en stringent respekt af retfærdig rettergang og retfærdig procedure for alle tilbageholdte i overensstemmelse med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

6.  opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at løslade alle politiske fanger og samvittighedsfanger, herunder Nasrin Sotoudeh, co-Sakharovprisvinder samme med Jafar Panahi, og give dem mulighed for at komme til Europa-Parlamentet i december 2012 for at hente deres priser; udtrykker sin bekymring over den forværrede sundhedstilstand for Nasrin Sotoudeh; opfordrer de iranske retlige myndigheder og fængselsmyndigheder til at bringe mishandlingen af Nasrin Sotoudeh til ophør; udtrykker sin sympati og fulde solidaritet med Nasrin Sotoudehs anmodninger; opfordrer de iranske myndigheder til at give alle fængslede adgang til advokater efter deres valg, den nødvendige lægehjælp og familiebesøg, som de har ret til henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning, og behandle dem med værdighed og respekt;

7.  opfordrer de iranske myndigheder til at acceptere fredelige protester og tage fat på de mange problemer, den iranske befolkning lider under;

8.  opfordrer de iranske myndigheder til at sikre religionsfrihed i overensstemmelse med den iranske forfatning og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

9.  opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at demonstrere, at de er fuldt indstillet på at samarbejde med det internationale samfund omkring en forbedring af menneskerettighedssituationen i Iran, og opfordrer den iranske regering til at opfylde alle sine forpligtelser, såvel i henhold til folkeretten som i henhold til de internationale konventioner, den har underskrevet;

10.  mener, at et besøg af FN's særlige rapportør kan bidrage til at skabe et overblik over menneskerettighedssituationen i Iran; noterer sig med bekymring, at Iran siden 2005 ikke har accepteret besøg af FN's særlige rapportører eller af højkommissæren for menneskerettigheder; opfordrer Iran til at opfylde sin erklærede hensigt om at tillade et besøg i 2012 af FN's særlige rapportør om menneskerettigheder i Iran dr. Ahmed Shaheed;

11.  opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med Parlamentet at gøre effektiv brug af det nye instrument for demokrati og menneskerettigheder for at støtte demokratiet og respekten for menneskerettigheder i Iran, herunder online-ytringsfrihed;

12.  opfordrer EU-repræsentanterne og Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at tilskynde de iranske myndigheder til igen at engagere sig i menneskerettighedsdialogen; bekræfter sin vilje til at indgå en menneskerettighedsdialog med Iran på alle niveauer på grundlag af universelle værdier, som er nedfældet i FN-pagten og internationale konventioner;

13.  støtter EU's tosporstilgang over for Iran (kombinere sanktioner med diplomati), men er samtidig bekymret over de negative følger af vidtrækkende sanktioner mod Iran for den iranske befolkning, herunder en stigende inflation og mangel på nødvendige varer, navnlig lægemidler;

14.  opfordrer Rådet til at styrke målrettede foranstaltninger mod iranske enkeltpersoner og enheder, herunder statslige institutioner, der er ansvarlige for eller involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og begrænsninger af grundlæggende frihedsrettigheder, herunder navnlig via misbrug af ikt, internettet og mediecensur; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle aktiver i EU, herunder fast ejendom, som tilhører iranere, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, beslaglægges og indefryses;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Islamiske Republik Irans regering og parlament og få denne beslutning oversat til farsi.


Situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine
PDF 126kWORD 26k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om situationen i Burma/Myanmar, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine (2012/2878(RSP))
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, særlig beslutningerne af 20. april 2012(1) og af 13. september 2012(2),

–  der henviser til rapporten af 24. august 2012 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2012/225/FUSP af 26. april 2012,

–  der henviser til præsident Thein Seins udtalelser af 17. august 2012, der blev fremsendt til det burmesiske parlament, vedrørende situationen i Rakhine,

–  der henviser til udtalelserne fra FN’s generalsekretær af 25. oktober 2012 om situationen i delstaten Rakhine i Burma/Myanmar,

–  der henviser til udtalelsen fra talsmanden for den højtstående repræsentant Catherine Ashton af 26. oktober 2012 om den genopblussede vold i delstaten Rakhine i Burma/Myanmar,

–  der henviser til den fælles erklæring undertegnet den 3. november 2012 af Europa-Kommissionens formand Jose Manuel Barroso og ministeren for den burmesiske præsidents kontor, U Aung Min, i Burma/Myanmar-fredscentret i Rangoon,

–  der henviser til opfordringen fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder Navi Pillay af 9. november 2012 til regeringen i Burma/Myanmar om at tage de fornødne skridt til at tildele rohingya-folket borgerrettigheder og sikre ligebehandling af det,

–  der henviser til skrivelsen fra præsident Thein Sein af 16. november 2012 til FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, hvori Burma/Myanmars præsident afgav løfte om at overveje at tildele statsborgerskab til de statsløse rohingya-muslimer,

–  der henviser til FN’s konvention af 1951 om flygtninges status og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til artikel 18–21 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til artikel 25 i den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til erklæringerne fra en række repræsentanter for den burmesiske regering og opposition, heriblandt Aun San Suu Kyi, der nægter det etniske rohingya-mindretal borgerrettigheder og underspiller de statslige myndigheders ansvar i forbindelse med de seneste voldelige sammenstød,

–  der henviser til erklæringen fra Burma/Myanmars nationale menneskerettighedskommission i august, hvori det hedder, at forfølgelsen af rohingyaerne og begivenhederne i Rakhine ikke hører ind under kommissionens ansvarsområde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at den burmesiske regering siden begyndelsen af 2011 har taget betydelige skridt til at genindføre borgerlige rettigheder, men at de seneste grusomheder i Rakhine tydeliggør, at der stadig er uhyre store vanskeligheder, der skal overvindes;

B.  der henviser til, at situationen i Rakhine fortsat er spændt, idet mindst 110 000 mennesker har måttet flygte fra deres hjem siden juni 2012, og idet 89 mennesker har mistet livet og mere end 5300 hjem og religiøse bygninger er blevet ødelagt, siden volden blussede op på ny i oktober;

C.  der henviser til, at størsteparten af de fordrevne rohingyaer opholder sig i lejre under uacceptable forhold med betydelig overbefolkning, et alarmerende omfang af fejlernæring blandt børn, fuldstændigt utilstrækkelige vandressourcer og sanitære faciliteter, næsten uden nogen skoleundervisning og uden tilstrækkelig humanitær adgang;

D.  der henviser til, at Rakhine har været erklæret katastrofeområde siden sammenstødene mellem befolkningsgrupper begyndte i juni, hvilket har muliggjort indførelsen af en militær undtagelsestilstand, og at regeringen i oktober indførte udgangsforbud i de berørte områder og indsatte yderligere sikkerhedsstyrker – foranstaltninger der hidtil ikke har været i stand til at bremse volden;

E.  der henviser til, at forskelsbehandlingen af rohingya-mindretallet stadig pågår; der henviser til, at de lokale myndigheder angiveligt er medskyldige i angreb på rohingyaerne og fører en aktiv politik til at udvise dem af landet; der henviser til, at det internationale samfund indtrængende har opfordret den burmesiske regering til at revidere landets borgerskabslov fra 1982 i den hensigt at sikre, at rohingyaerne ikke længere er statsløse, og for at fjerne grundlaget for den langvarige forskelsbehandling, som rohingyaerne er udsat for;

F.  der henviser til, at Rakhine er den næstfattigste delstat i Burma/Myanmar, der i forvejen er et af verdens mindst udviklede lande, og fattigdom og undertrykkelse har været medvirkende til at fremkalde volden mellem befolkningsgrupperne tillige med begge gruppers bitre historiske erfaringer;

G.  der henviser til, at tre FN-eksperter den 31. oktober 2012 udtrykte dyb bekymring over den fortsatte vold mellem befolkningsgrupperne i Rakhine og opfordrede regeringen til hurtigst muligt at imødegå de bagvedliggende årsager til spændingerne og konflikten mellem de buddhistiske og muslimske samfund i regionen;

H.  der henviser til, at den burmesiske regering i august 2012 nedsatte en undersøgelseskommission uden nogen repræsentant for rohingya-samfundet, til at undersøge årsagerne til udbruddet af den sekteriske vold og til at fremsætte forslag til, hvordan den kan standses, men at dens arbejde hidtil har været ineffektivt;

I.  der henviser til, at den vedvarende vold har drevet skønsmæssigt en million rohingyaer på flugt til nabolandene gennem årene, heraf har ca. 300 000 søgt tilflugt i Bangladesh og 92 000 i Thailand såvel som skønsmæssigt 54 000 uregistrerede asylansøgere i ni lejre langs den thailandsk-burmesiske grænse;

J.  der henviser til, at mindst 4000 mennesker er flygtet i både til Sittwe, hovedstaden i Rakhine, hvor regeringen har afskilt muslimerne, herunder rohingyaerne, fra resten af befolkningen og indkvarteret dem i lejre; og som henviser til, at mindst 3000 rohingyaer menes at være flygtet over havet til grænsen mellem Burma/Myanmar og Bangladesh, hvor de bangladeshiske sikkerhedsstyrker siden juni har haft ordre til at trænge alle personer, der nærmer sig grænsen, tilbage;

K.  der henviser til, at Kommissionens formand Jose Manuel Barroso tilbød Burma 78 mio. EUR i EU-udviklingshjælp under sit besøg i den burmesiske hovedstad Nay Pyi Taw, og understregede, at EU var parat til at anvende 4 mio. EUR i øjeblikkelig humanitær bistand, forudsat at der kunne garanteres adgang til de berørte områder;

1.  er dybt bekymret over det nye udbrud af etnisk vold i Rakhine, som har medført mange døde og sårede, ødelæggelse af ejendom og fordrivelse af lokalbefolkningerne, og udtrykker bekymring over, at sammenstødene mellem befolkningsgrupper kan risikere at undergrave landets overgang til demokrati og have videre konsekvenser for hele regionen;

2.  anerkender de fortsatte politiske og borgerretlige reformer, der finder sted i Burma, men opfordrer indtrængende myndighederne til at intensivere deres indsats, herunder gennem løsladelse af de resterende politiske fanger, og til at imødegå volden mellem befolkningsgrupper og konsekvenserne heraf som et spørgsmål af højeste prioritet;

3.  mener, at det aktuelle frembrud af vold mellem befolkningsgrupperne i Rakhine er en konsekvens af den forskelsbehandlingspolitik, som rohingyaerne i lang tid har været udsat for; fremhæver, at der hidtil ikke er gjort meget for hverken at forebygge eller imødegå de grundlæggende årsager til spændingerne mellem grupperne og den etniske forskelsbehandling;

4.  tager til efterretning, at regeringen har fremsat forsikringer om at ville foretage en grundig og uafhængig undersøgelse af begivenhederne og skride ind mod de personer, der anstiftede volden; opfordrer den burmesiske regering til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at sætte en stopper for den etniske vold og forskelsbehandling og til at stille gerningsmændene til de voldelige sammenstød og andre, hermed forbundne krænkelser i Rakhine til ansvar;

5.  opfordrer alle parter til at finde holdbare måder til at løse befolkningsgruppernes udeståender og gentager sin opfordring til de politiske kræfter om at indtage en holdning, der klart forfægter det pluralistiske samfund med en inklusiv dialog med lokalsamfundene;

6.  opfordrer den burmesiske regering til at indstille de diskriminerende praksisser, der anvendes over for rohingyaerne; gentager sine tidligere opfordringer til, at borgerskabsloven af 1982 ændres eller ophæves, således at rohingyaerne sikres lige adgang til burmesisk statsborgerskab;

7.  opfordrer indtrængende de burmesiske myndigheder til at tage mere beslutsomme skridt vedrørende borgernes rettigheder, navnlig adgang til uddannelse, arbejdstilladelser og fri bevægelighed for rohingya-mindretallet;

8.  opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at give FN-agenturer og ikke-statslige humanitære hjælpeorganisationer, såvel som journalister og diplomater uhindret adgang til alle dele af landet, herunder Rakhine, og til at alle de berørte befolkninger får uhindret adgang til humanitærhjælp; opfordrer desuden de burmesiske myndigheder til som højeste prioritet at forbedre forholdene i rohingya-flygtningelejrene;

9.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at yde humanitær bistand og støtte den burmesiske regering i dens bestræbelser på at stabilisere situationen og i øget tempo at gennemføre reformprogrammer på en måde, der inkorporerer retsstatsprincippet, respekten for menneskerettighederne og den politiske frihed;

10.  glæder sig over de forslag, der er fremsat af retsstatsudvalget under det burmesiske parlament og opfordrer indtrængende regeringen til hurtigt at gennemføre lovgivningsmæssige, institutionelle og politiske reformer, der gør en ende på alvorlige menneskerettighedskrænkelser i de områder, der er ramt af etniske eller andre væbnede konflikter og til at håndtere den vedvarende straffrihed for menneskerettighedsovertrædelser, navnlig når de begås af regeringsstyrker;

11.  glæder sig over løsladelsen den 17. september 2012 af 514 fanger, heriblandt 90 politiske fanger, og løsladelsen den 19. november 2012 af 66 fanger, heriblandt mindst 44 politiske fanger, som led i en amnesti, der var sammenfaldende med den amerikanske præsident Obamas besøg i Burma/Myanmar; opfordrer den burmesiske regering til at løslade alle de resterende samvittighedsfanger, gøre klart præcist hvor mange der fortsat tilbageholdes og tage skridt til at sikre genindslusningen af de løsladte fanger i samfundet;

12.  glæder sig over Rådets konklusioner om Burma/Myanmar af 23. april 2012, herunder suspenderingen af de restriktive foranstaltninger over for regeringen, med undtagelse af våbenembargoen, og EU’s ønske om at fortsætte sin støtte til landets overgang; der henviser til, at menneskerettighedsspørgsmål er af central betydning for EU: at bistå reformprocessen, bidrage til økonomisk, politisk og social udvikling og indførelsen af retsstatsforhold og grundlæggende frihedsrettigheder, især ytrings- og forsamlingsfriheden; glæder sig i denne forbindelse over besøget for nylig af Europa-Kommissionens formand og den øjeblikkelige forhøjelse af Kommissionens humanitære finansiering for 2012 som hjælp til befolkningen i Rakhine;

13.  pålægger sin formand at sende denne forordning til regeringen og parlamentet i Burma/Myanmar, EU's højtstående repræsentant, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for ASEAN, ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission, generalsekretæren for Commonwealth, FN's særlige repræsentant for menneskerettighederne i Burma/Myanmar, FN's flygtningehøjkommissær og FN's Menneskerettighedsråd.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0142.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0355.


Situationen for indvandrere i Libyen
PDF 22kWORD 25k
Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om situationen for indvandrere i Libyen (2012/2879(RSP))
P7_TA(2012)0465RC-B7-0504/2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN-konventionen af 1951 om flygtninges status og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til, at Libyen har ratificeret Den Afrikanske Enhedsorganisations konvention om særlige aspekter af flygtningeproblemer i Afrika den 25. april 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder og dets protokol om etablering af en afrikansk menneskerettighedsdomstol, som blev ratificeret af Libyen hhv. den 26. marts 1987 og den 19. november 2003,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Libyen, navnlig beslutningen af 15. september 2011(1),

–  der henviser til pakken vedrørende den europæiske naboskabspolitik om Libyen af 15. maj 2012,

–  der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 om menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen(2),

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 23. juli 2012,

–  der henviser til sin beslutning af 12. september 2012 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik(3),

–  der henviser til erklæringer fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 19. juli 2012 og 3. november 2012 om Libyen,

–  der henviser til rapporten fra FN's generalsekretær om FN's støttemission i Libyen, der blev vedtaget den 30. august 2012,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Libyen afholdt sit første demokratiske og frie valg i juli 2012 på bemærkelsesværdig fredelig og velordnet måde; der henviser til, at landet den 9. august 2012 for første gang i sin historie var vidne til en fredelig magtoverdragelse fra Det Nationale Overgangsråd til Nationalkongressen, der havde til opgave at vedtage en forfatning og andre væsentlige lovgivningsreformer;

B.  der henviser til, at Libyens regering, der er den første, der er dannet som følge af demokratiske valg i over 50 år, blev taget i ed den 14. november 2012;

C.  der henviser til, at Libyen står over for en post-revolutionær periode, fuld af udfordringer, lige fra sikkerhed (afvæbning, demobilisering og reintegration (DDR) af de revolutionære militser og reform af den nationale hær og det nationale politi, grænsestyrker og andre statslige sikkerhedsstyrker), national forsoning, retsopgør og håndhævelse af retsstaten og af respekten for menneskerettighederne, til nødvendigheden af at påbegynde mange andre reformer, der er af afgørende betydning for opbygningen af demokratiske institutioner og en demokratisk stat;

D.  der henviser til, at Libyen historisk set har været afhængig af vandrende arbejdstagere på områder, der omfatter sundhed, uddannelse, landbrug, kost og logi og rengøring; der henviser til, at Libyen stadig er et stort knudepunkt for asylansøgere og flygtninge, der flygter fra konflikter i Afrika, Asien og Mellemøsten;

E.  der henviser til, at myndighedernes kapacitet til at kontrollere de mennesker, der ankommer til det meste af Libyens 4 378 km lange landegrænse, er yderst begrænset;

F.  der henviser til, at mellem 1,5 og 2,5 mio. udlændinge arbejdede i Libyen under oberst Gadaffis regime; der henviser til, at mange indvandrere fra befrielsens begyndelse den 17. februar 2011 blev tvunget ind i grupper af lejesoldater under Gadaffis styre, og at en stor del af dem nu tilbageholdes uden rettergang eller er flygtet ud af landet; der henviser til, at omkring 800 000 indvandrere ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) allerede var flygtet ud af landet til nabolandene i slutningen af november 2011, men at mange er vendt tilbage eller ankommet i mellemtiden;

G.  der henviser til, at der regelmæssigt begås krænkelser og overtrædelser af indvandreres, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder i Libyen, og der henviser til, at papirløse udlændinge fortsat risikerer at blive udsat for udnyttelse, racisme, vilkårlig tilbageholdelse, vold og tortur, også under tilbageholdelse;

H.  der henviser til, at udlændinge i Libyen fortsat er særdeles sårbare over for misbrug på grund af det sikkerhedsmæssige tomrum, spredningen af våben, manglende national lovgivning om asyl og om vandrende arbejdstagere, det utilstrækkelige retssystem og svage styreformer; der henviser til, at udenlandske statsborgere, herunder gravide kvinder, kvinder med små børn og uledsagede børn, der anbringes sammen med voksne, anbringes på en række tilbageholdelsesfaciliteter, der er udformet specielt til illegale indvandrere, eller tilbageholdes direkte af militser;

I.  der henviser til, at de seneste rapporter, der er udarbejdet af Det Internationale Forbund for Menneskerettigheder, Migreurop, Amnesty International og Justice without borders for migrants (JWBM) på grundlag af en række undersøgelser i Libyen i juni 2012, understreger gentagne mishandlinger af indvandrere i otte tilbageholdelsescentre i Kufra, Tripoli, Benghazi og bjergregionen Nafusa;

J.  der henviser til, at Libyen endnu ikke har ratificeret FN's konvention fra 1951 om flygtninges retsstilling;

K.  der henviser til, at UNHCR, selv om det nu er tilstede i landet, endnu ikke har nogen retlig status i Libyen;

L.  der henviser til, at nogle medlemsstater har genoptaget forhandlingerne med Libyen om migrationskontrol;

M.  der henviser til, at en fuldt fungerende og demokratisk regering i Libyen er en forudsætning for forhandlinger med EU, FN og andre internationale partnere om samarbejdsaftaler med Libyen;

1.  bifalder indsættelsen af den første libyske regering, der har sit hjemmelsgrundlag i demokratiske valg og opfordrer regeringens medlemmer til at handle beslutsomt med henblik på at danne grundlaget for en demokratisk, ansvarlig og velfungerende statsstruktur i Libyen; opfordrer alle internationale aktører, og især EU, til at være klar til at bistå den libyske regering og Nationalkongressen med denne overvældende opgave;

2.  opfordrer Libyen til at vedtage og udarbejde en lovgivning, der er i overensstemmelse med Libyens internationale forpligtelser, navnlig med henblik på at sikre overholdelse af de universelle menneskerettigheder; erkender dog, at en sådan indsats vil kræve tid, idet den nyvalgte regering lige er blevet taget i ed; erkender, at det vil kræve beslutsom handling og korrekt instruktion at overvinde den katastrofale arv efter Gadaffis undertrykkende regime, indtil fuldt ansvarlige rettighedsbaserede retlige og juridiske systemer og sikkerhedssystemer er på plads;

3.  udtrykker sin bekymring over den særligt sårbare situation for så vidt angår sikkerhed og menneskerettigheder for udlændinge i Libyen for øjeblikket, navnlig de, der kommer fra Afrika syd for Sahara og Østafrika for at søge arbejde eller politisk asyl, og de, der stadig er fængslet; er især bekymret over levevilkårene og behandlingen af de indvandrere, der tilbageholdes i tilbageholdelsescentre, navnlig i Kufra, Tripoli, Benghazi and bjergregionen Nafusa;

4.  udtrykker dyb bekymring over de ekstreme forhold for så vidt angår tilbageholdelse, som udenlandske personer, herunder kvinder og bør, udsættes for - mange af dem er ofre for seksuel og kønsbaseret vold - og over deres manglende mulighed for adgang til passende juridiske rammer og beskyttelse, hvilket medfører tilbageholdelse på ubestemt tid og ingen mulig for appel ved udvisning;

5.  opfordrer de libyske myndigheder til at beskytte alle udenlandske statsborgere, uanset deres immigrationsstatus, mod vold, udnyttelse, trusler, intimidering og misbrug;

6.  opfordrer Libyens regering og Nationalkongressen til at vedtage passende lovgivning og retningslinjer for alle nationale og lokale organer for at sikre retfærdig behandling, ikke-forskelsbehandling og nødvendig beskyttelse af alle flygtninge, asylansøgere og indvandrere, med særlig fokus på kvinder og børns sikkerhed og rettigheder;

7.  forventer, at de nye libyske myndigheder straks ratificerer FN's konvention fra 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen hertil fra 1967, og vedtager en asyllovgivning, som er i overensstemmelse med internationale love og standarder;

8.  opfordrer de nye libyske myndigheder til straks at give UNHCR juridisk anerkendelse og støtte dets arbejde; tilskynder til tættere samarbejde mellem EU, UNHCR og andre FN-organer, som er involveret i postkonfliktsituationen;

9.  opfordrer de nye libyske myndigheder til at fremme det arbejde, som udføres af organisationer, der kan bidrage til at beskytte og støtte asylansøgere, flygtninge og indvandrere;

10.  opfordrer Libyen til at vedtage lovgivning med henblik på at regulere udenlandske statsborgeres indrejse og ophold i landet, herunder et velfungerende asylsystem; opfordrer EU til at yde sin nabo Libyen teknisk og politisk bistand med denne opgave, herunder foranstaltninger med henblik på at forbedre nuværende tilbageholdelsesfaciliteter;

11.  opfordrer Libyen til at vedtage en retlig status for vandrende arbejdstagere i Libyen og tilbyde dem fuld beskyttelse hvad angår overholdelse af deres menneskerettigheder, herunder deres arbejdsrettigheder i overensstemmelse med relevante ILO-standarder;

12.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at handle hensynsfuldt i forbindelse med forhandlingerne om fremtidige samarbejdsaftaler og aftaler om migrationskontrol med de nye libyske myndigheder og sikre, at sådanne aftaler omfatter effektive overvågningsmekanismer til beskyttelse af menneskerettighederne for indvandrere, flygtninge og asylansøgere;

13.  opfordrer udenlandske virksomheder, som opererer i Libyen, navnlig europæiske virksomheder, til at sikre fuld overholdelse af deres sociale ansvar (VSA) som en principiel politik i alle deres aktiviteter og sikre vedtagelse af bestemmelser om virksomheders sociale ansvar, navnlig i forhold til vandrende arbejdstagere;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Libyens regering og Nationalkongressen, FN's generalsekretær, Den Arabiske Liga og Den Afrikanske Union.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0386.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0263.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0334.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik