Indekss 
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris - Strasbūra
Baltijas laša krājums un zvejniecības, kas šo krājumu izmanto ***I
 Pilnvaru deleģēšana konkrētu pasākumu pieņemšanai saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku ***I
 Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai ***I
 Haizivju spuru atdalīšana uz kuģiem ***I
 Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
 Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana
 Dohas konference par klimata pārmaiņām (18. pušu konference)
 Paplašināšanās ‐ politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses
 Stāvoklis Gazā
 Kopējās drošības un aizsardzības politikas
 ES savstarpējās aizsardzības un solidaritātes noteikumi ‐ politiskie un darbības aspekti
 Kiberdrošība un kiberaizsardzība
 Kopējās drošības un aizsardzības politikas loma saistībā ar klimata krīzēm un dabas katastrofām
 Sarunas par ES un Kazahstānas ciešākas partnerības un sadarbības nolīgumu
 Mazapjoma un nerūpnieciskā zveja un kopējās zivsaimniecības politikas reforma
 Kopējās zivsaimniecības politikas ārējā dimensija
 Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas
 Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpilde un blogera Sattar Beheshti nesenā nāve
 Stāvoklis Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhainas štatā
 Migrantu stāvoklis Lībijā

Baltijas laša krājums un zvejniecības, kas šo krājumu izmanto ***I
PDF 560kWORD 59k
Rezolūcija
Konsolidētais teksts
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas laša krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))
P7_TA(2012)0446A7-0239/2012

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0470),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0220/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 18. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0239/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 22. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2012, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas laša krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto

P7_TC1-COD(2011)0206


EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(3),

tā kā:

(1)  Starptautiskās Baltijas jūras zvejniecības komisijas 1997. gadā pieņemtā Lašu rīcības plāna darbības termiņš beidzās 2010. gadā. Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) līgumslēdzējas puses ir mudinājušas Savienību izstrādāt ilgtermiņa plānu Baltijas laša krājuma pārvaldībai.

(2)  Zinātniskajos ieteikumos, kurus nesen izstrādājusi Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK), norādīts, ka daži Baltijas laša upju krājumi ir ārpus drošām bioloģiskām robežām un Eiropas līmenī būtu jāizstrādā daudzgadu plāns.

(3)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu jūras bioloģisko resursu saglabāšana saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku ir Savienības ekskluzīvā kompetencē. Tā kā lasis ir anadroma suga, Baltijas laša jūras krājumu saglabāšanu nevar nodrošināt, ja nav pieņemti pasākumi, lai aizsargātu šādus krājumus laikā, kad tie uzturas upēs. Lai nodrošinātu jūras sugu efektīvu saglabāšana visā to migrācijas ciklā, arī šādi pasākumi ir Savienības ekskluzīvā kompetencē, un tāpēc tie būtu jāiekļauj daudzgadu plānā.

(4)  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību(4) lasis ir minēts kā viena no Savienības nozīmes sugām, un pasākumiem, ko veic atbilstīgi minētajai direktīvai, būtu jābūt izstrādātiem tā, lai nodrošinātu, ka šādu sugu izmantošana ir saderīga ar labvēlīgu saglabāšanās stāvokli. Tāpēc nepieciešams nodrošināt to, lai laša aizsardzības pasākumi, kurus veic saskaņā ar šo regulu, noritētu saskanīgi ar pasākumiem, kurus veic saskaņā ar minēto direktīvu, un tie būtu savstarpēji koordinēti. Arī aizliegums zvejot ar dreifējošām āķu jedām ir nozīmīgs pasākums lašu krājumu stāvokļa uzlabošanai, jo tas samazina pārāk mazu lašu izmetumus.[Gr. 1]

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā(5), ir izstrādāta, lai aizsargātu, saglabātu un uzlabotu ūdens vidi, kurā lasis pavada daļu dzīves cikla. Baltijas laša krājuma daudzgadu plānam būtu jāpalīdz sasniegt Direktīvas 2000/60/EK mērķus. Pasākumi, kas jau ir paredzēti minētajā direktīvā, piemēram, upju baseinu pārvaldības plāni, nebūtu atkārtoti jāparedz šajā regulā. Taču ir nepieciešams nodrošināt to, lai pasākumi, kurus laša dzīvotņu aizsardzībai un uzlabošanai iekšzemes ūdeņos veic saskaņā ar šo regulu, noritētu koordinēti un saskanīgi ar pasākumiem, kurus veic saskaņā ar minēto direktīvu.

(6)  Īstenošanas plānā, par kuru 2002. gadā Johannesburgā vienojās Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, noteikts, ka visi komerciālie krājumi līdz 2015. gadam jāatjauno tādā apmērā, kas var nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. Šāda juridiska prasība kopš 1994. gada ir iekļauta ANO Jūras tiesību konvencijā. ICESHELCOM uzskata, ka Baltijas lašupju krājumiem šis apjoms dažādās savvaļas lašupēs atbilst smoltu produkcijai 60–75 %80 % apmērā no potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes. Šis zinātniskais ieteikums būtu jāizmanto par pamatu, nosakot daudzgadu plāna mērķus un mērķapjomus. [Gr. 2]

(6a)  Smoltu produkcijas kapacitāte ir aptuvens laša krājuma veselīguma rādītājs jebkurā konkrētā upē. Lai smoltu produkciju varētu izmantot kā rādītāju, pirms tam nepieciešams veikt vairākas aplēses. Turklāt smoltu produkcijas līmeni ietekmē daudzi faktori, kuru dēļ ir grūti noteikt savstarpējo sakarību starp smoltu produkciju un laša krājuma veselīgumu. Tāpēc lašu māšu atgriešanās upēs būtu jāizmanto kā otrs lietderīgs laša krājuma veselīguma rādītājs.[Gr. 3]

(7)  Zinātniskajā ieteikumā norādīts, ka Baltijas laša krājumu ģenētiskais piesārņojums varētu izraisīt izdzīvotības rādītāju pasliktināšanos un vietējo populāciju samazināšanos un novājināt ģenētiskās spējas pretoties slimībām un pielāgoties mainīgiem vietējiem vides apstākļiem. Tāpēc Baltijas laša krājumu ģenētiskās integritātes un daudzveidības saglabāšanai ir izšķirošā nozīme krājumu saglabāšanā, un tā būtu jāiekļauj daudzgadu plānā kā viens no mērķiem.

(8)  Zvejas izraisītas zivju mirstības rādītājam jūrā un upēs vajadzētu būt tādam, lai saskaņā ar noteiktiem mērķapjomiem un termiņiem tiktu sasniegts savvaļas laša krājuma apmērs, kas nodrošina maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. Zvejas izraisītas zivju mirstības rādītājs jūrā būtu jānosaka, pamatojoties uz ZZTEK ieteikumu.

(9)  Lai plāna īstenošana būtu efektīvāka un būtu iespējams mērķtiecīgāk pievērsties katras lašupes krājuma specifikai, attiecīgās dalībvalstis saskaņā ar LESD 2. panta 1. punktu būtu jāpilnvaro noteikt laša zvejas izraisītas mirstības rādītāju, kopējo pieļaujamo nozveju un dažus tehniskus saglabāšanas pasākumus to upēs.

(10)  Pieņemot pasākumus šīs regulas satvarā, dalībvalstīm būtu pilnībā jāievēro savas starptautiskās saistības, jo īpaši tās, kas izriet no Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību konvencijas(6) 66. panta, kurā cita starpā paredzēts, ka anadromu krājumu izcelsmes valstij un citām attiecīgajām valstīm jāsadarbojas šo krājumu saglabāšanas un pārvaldības nolūkā.

(11)  Būtu jāparedz, ka Komisija periodiski novērtē dalībvalstu pasākumu piemērotību un efektivitāti, pamatojoties uz daudzgadu plānā noteiktajiem mērķapjomiem un mērķiem.

(12)  Zinātniskajos ieteikumos norādīts, ka neatbilstīga krājumu papildināšana var būtiski ietekmēt Baltijas laša krājuma ģenētisko daudzveidību.un Pastāv arī risks, ka liels skaits mākslīgi audzētu zivju, kuras katru gadu ielaiž Baltijas jūrā, ietekmēvarētu ietekmēt savvaļas laša populāciju ģenētisko integritāti, un šādi ielaidumi būtu pakāpeniski jāpārtrauc. Tāpēc krājumu papildināšana būtu stingrāk jākontrolē. TāpēcTurklāt šajā daudzgadu plānā būtu jāparedz ielaišanas nosacījumi par tāda ģenētiskā materiāla iegūšanu, kurš paredzēts papildināšanai domāto laša krājumu audzēšanai un mākslīgai audzēšanai, kā arī par krājumu papildināšanas kārtību, lai nodrošinātu, ka papildināšana nelabvēlīgi neietekmē ģenētisko daudzveidību. [Gr. 4]

(13)  Tieša krājumu atjaunošana potenciālās lašupēs konkrētos apstākļos ir uzskatāma par saglabāšanas pasākumu; tā kā tā dod iespēju atjaunot pašatražojošās laša populācijas, tai ir pozitīva ietekme uz lašu kopējo skaitu un zvejniecību. Būtu skaidri jānosaka, ka par tiešu krājumu atjaunošanu, kura atbilst šiem nosacījumiem, ir atļauts pretendēt uz finansējumu saskaņā ar Padomes 2006. gada 27. jūlija Regulas (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu(7) 38. panta 2. punktu.

(14)  Tā kā laša ielaidumi dažās dalībvalstīs pašlaik var būt obligāti un lai dotu dalībvalstīm laiku pielāgoties šīm prasībām,Tomērlašu ielaišanu, kas nav krājumu papildināšana un tieša krājumu atjaunošana, tomēr vajadzētu būt atļautiem pārejas periodā, kurš ilgst septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.nevajadzētu vairs atļaut pēc desmit gadus ilga laikposma, ja šā laikposma beigās savvaļas smoltu produkcija sasniedz 80 % no potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes attiecīgajā lašupē. Ja šis mērķis netiek sasniegts, lašu ielaišana, kas nav krājumu papildināšana un tieša krājumu atjaunošana, var turpināties nākamos desmit gadus ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir izanalizējusi un novērsusi minētā mērķa neizpildes cēloņus. Ir iespējams, ka lašu ielaišana dažās dalībvalstīs pašlaik ir obligāta, un tādēļ būtu jādod dalībvalstīm laiks pielāgoties šīm prasībām. [Gr. 5]

(15)  Lai nodrošinātu šajā regulā noteikto pasākumu ievērošanu, būtu jāpieņem īpaši kontroles pasākumi papildus tiem, kuri paredzēti Padomes 2009. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(8).

(15a)  Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zvejniecību, būtu jāpalielina ieinteresēto personu savstarpējā uzticēšanās un jāuzlabo metodes, ko tās izmanto savstarpējai saziņai.[Gr. 6]

(16)  Ievērojams skaits piekrastes kuģu, kuri zvejo lašus, ir īsāki par 10 m. Tāpēc zvejas žurnāla izmantošana, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. pantā, un iepriekšējs paziņojums, kas paredzēts tās 17. pantā, būtu jāpaplašina, lai aptvertu visus komerciālās zvejas kuģus un atpūtas zvejas pakalpojumu kuģus. [Gr. 7]

(17)  Lai nepieļautu to, ka tiek sniegti nepatiesi nozvejas ziņojumi, kuros laši reģistrēti kā taimiņi, un tāpēc notiek izvairīšanās no pienācīgas kontroles, pienākums iesniegt iepriekšējus paziņojumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 17. pantu būtu jāattiecina arī uz visiem kuģiem, uz kuriem paturēti taimiņi.

(17a)  Dalībvalstīm, lai nodrošinātu vienkāršu un efektīvu režīmu un veicinātu ilgtspējīgu zveju, būtu jānostiprina kontroles un iepriekšējās paziņošanas sistēmas atpūtas zvejas pakalpojumu kuģiem, kurus izmanto makšķerēšanai un citiem zvejas veidiem.[Gr. 8]

(17b)  Minimālais izkraušanas izmērs būtu jānosaka gan taimiņiem (Salmo trutta), gan lašiem (Salmo salars) ICES 22.–32. apakšrajonā, atkāpjoties no Padomes 2005. gada 21. decembra Regulas (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā(9), 14. panta un IV pielikuma.[Gr. 9]

(18)  Lai nodrošinātu labākus un plašākus zinātniskos datus par laša krājumu, būtu jāatļauj elektrozveja.

(19)  Nesenā zinātniskā ieteikumā norādīts, ka laša atpūtas zveja jūrā ievērojami ietekmē laša krājumus, lai gan pieejamie dati šajā jomā nav precīzi. Konkrēti, atpūtas zvejā no kuģiem, kurus ekspluatē uzņēmumi, kas piedāvā savus pakalpojumus peļņas gūšanas nolūkā, var tikt iegūta nozīmīga daļa Baltijas laša nozvejas. Lai nodrošinātu, ka daudzgadu plāns darbojas sekmīgi, tādēļ ir lietderīgi ieviest dažus īpašus pārvaldības pasākumus šādu atpūtas zvejas darbību kontrolei. [Gr. 10]

(19a)  Būtu jāveicina un jāatbalsta dalībvalstīs vai tām kopīgi izmantojamu reģistrēšanas sistēmu izveide internetā, lai reģistrēšanu atvieglotu. Informācijai par reģistrēto nozveju vajadzētu būt publiski pieejamai. Tomēr konkrēta nozvejas ieguves vieta nebūtu jāatklāj, lai neradītu zvejniekiem stimulu doties uz šo konkrēto zvejas vietu.[Gr. 11]

(20)  Lai efektīvi sasniegtu šajā regulā noteiktos mērķapjomus un varētu strauji reaģēt uz krājuma stāvokļa izmaiņām, saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz konkrētiem nebūtiskiem šīs regulas elementiem, kas paredzēti tās 6., 7., 11. un 25. pantā. Šajās pilnvarās būtu jāiekļauj iespēja grozīt zvejas izraisītas zivju mirstības rādītāju jūrā, grozīt sarakstu ar savvaļas lašupēm un konkrētu tehnisku informāciju, kas iekļauta šīs regulas pielikumos, un pieņemt pasākumus Baltijas reģiona upju krājumiem, ja dalībvalstu pasākumi saskaņā ar 9. apsvērumā minēto pilnvarojumu nav pieņemti vai tiek uzskatīti par neefektīviem.

(20a)  Komisijai būtu jānodrošina, ka dalībvalstis veic administratīvus vai krimināltiesiskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.[Gr. 12]

(21)  Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

1.  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas 12. pantā noteikto laša krājumu papildināšanas noteikumu īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(10),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido daudzgadu plānu Baltijas laša krājuma saglabāšanai un pārvaldībai (“plāns”).

2. pants

Darbības joma

Plānu piemēro: a) komerciālai un atpūtas zvejai Baltijas jūrā un ar to savienotajās upēs dalībvalstu teritorijā (“attiecīgās dalībvalstis”);. [Gr. 13]

   b) laša atpūtas zvejai Baltijas jūrā, ja šādu zveju veic atpūtas zvejas pakalpojumu kuģi. [Gr. 14]

3. pants

Definīcijas

1.  Šajā regulā piemēro Padomes 2002. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku(11) 3. pantā, Direktīvas 2000/60/EK 2. pantā un Regulas (EK) Nr. 1224/2009 4. pantā noteiktās definīcijas.

2.  Piemēro arī šādas definīcijas:

   a) “Baltijas jūra” ir ICES 22.–32. apakšrajons;
   b) “Baltijas reģiona upes” ir upes, kas savienotas ar Baltijas jūru dalībvalstu teritorijā;
   c) “Baltijas laša krājums” ir visi savvaļas un mākslīgi audzētu lašu krājumi Baltijas jūrā un Baltijas reģiona upēs;
   d) “savvaļas lašupe” ir I pielikumā minēta upe, kurā ir pašatražojošās savvaļas laša populācijas un kurā mākslīgi audzēti laši netiek ielaisti vai tiek ielaisti ierobežotā daudzumā;
   e) “potenciāla lašupe” ir upe, kurā ir vēsturiski sastopama(-as) savvaļas laša populācija(-as) un kurā patlaban nenotiek vai notiek nepietiekama dabiskā atražošanās, un kurai ir pašatražojošās savvaļas laša populācijas atjaunošanās potenciāls;
   f) “potenciālā smoltu produkcijas kapacitāte” ir smoltu produkcijas kapacitāte, kas katrai upei aprēķināta, pamatojoties uz attiecīgajiem upes parametriem;
   g) “tehniski saglabāšanas pasākumi” ir pasākumi, kuri regulē sugu sastāvu un nozvejas sastāvu zivju izmēra ziņā, kā arī zvejas darbību ietekmi uz ekosistēmas komponentiem, paredzot zvejas rīku izmantošanas un uzbūves nosacījumus un ierobežojot piekļuvi zvejas apgabaliem;
   h) “krājumu papildināšana” ir mākslīgi audzētu laša smoltu vai smolta stadiju nesasniegušu mazuļu apzināta ielaišana savvaļas lašupēs;
   ha) “atpūtas zveja” – neskarot Regulas (EK) Nr. 1224/2009 4. panta 28. punktu – ir zvejas darbības, kuras atšķiras no komerciālās zvejas darbībām un kurām izmanto jebkāda veida zvejas kuģus un rīkus komerciālā un nekomerciālā nolūkā;[Gr. 15]
   i) “tieša krājumu atjaunošana” ir mākslīgi audzētu laša smoltu vai smolta stadiju nesasniegušu mazuļu apzināta ielaišana potenciālās lašupēs;
   j) “atpūtas zvejas pakalpojumu kuģis” ir kuģis, kuru ekspluatē uzņēmums, kas piedāvā pakalpojumus, tostarp nodrošina zvejas aprīkojumu, transporta un/vai zvejas gida pakalpojumus, lai Baltijas jūrā veiktu atpūtas zveju, kuras mērķsuga ir lasis;
   k) “kopējā pieļaujamā nozveja” (KPN) ir Baltijas laša daudzums, ko katru gadu var iegūt no attiecīgā krājuma un izkraut.

II NODAĻA

MĒRĶI

4. pants

Mērķi

Plāna mērķi ir nodrošināt to, ka:

   a) Baltijas laša krājums tiek ilgtspējīgi izmantots saskaņā ar maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma principu;
   b) tiek aizsargāta Baltijas laša krājuma ģenētiskā integritāte un daudzveidība.

III NODAĻA

MĒRĶAPJOMI

5. pants

Savvaļas lašupju krājumu mērķapjomi

1.  Savvaļas lašupēs, kurās līdz ...(12) ir sasniegti 50 % potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes, savvaļas smoltu produkcija līdz…(13)* sasniedz 75 %80 % no katras upes potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes. [Gr. 16]

2.  Savvaļas lašupēs, kurās līdz …(14) nav sasniegti 50 % potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes, savvaļas smoltu produkcija līdz …(15)* sasniedz 50 % un desmit līdz …(16)** – 75 %80 % no katras upes potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes. [Gr. 17]

3.  Pēc desmit ...*** savvaļas laša smoltu produkcija katrā savvaļas lašupē tiek uzturēta vismaz 75 %80 % apmērā no potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes. [Gr. 18]

4.  Attiecīgās dalībvalstis katrai savvaļas lašupei var noteikt citādus – stingrākus mērķapjomus, piemēram, tādus, kuru pamatā ir nārstot atgriezušos lašu skaits. [Gr. 19]

Attiecīgās dalībvalstis sniedz un publisko datu pārskatus par lašu mātēm, kas atgriezušās šo valstu upēs.[Gr. 20]

IV NODAĻA

IEGUVES NOTEIKUMI

6. pants

Kārtība, kādā nosakāma KPN upēs

1.  Laša krājumu gada KPN savvaļas lašupēs nepārsniedz apjomu, kas atbilst 2. punktā minētajam zvejas izraisītas zivju mirstības rādītājam.

2.  Laša krājumu zvejas izraisītas zivju mirstības rādītāju savvaļas lašupēs katra dalībvalsts nosaka saskaņā ar 5. pantā noteiktajiem mērķapjomiem un ZZTEK un ICES ekspertu atzinumiem, un šīs organizācijas tos regulāri izvērtē, kad ir pieejams vairāk informācijas vai ir mainījušies upes raksturlielumi. Šim nolūkam dalībvalstis ņem vērā potenciālo smoltu produkcijas kapacitāti, ko ICES aprēķinājusi katrai upei, pamatojoties uz attiecīgajiem upes parametriem, un šī organizācija to regulāri izvērtē, kad ir pieejams vairāk informācijas vai ir mainījušies upes raksturlielumi.

3.  Līdz ...(17) attiecīgās dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 114. pantu izveidotās oficiālās tīmekļa vietnes publiski pieejamajā daļā publicē un pēc tam katru gadu pārskata zvejas izraisītas zivju mirstības rādītāju savvaļas lašupēs un atbilstošo laša KPN.

4.  Komisija, pamatojoties uz 4. un 5. pantā noteiktajiem mērķiem un mērķapjomiem, reizi trijos gadoskatru gadu novērtē to pasākumu saderīgumu un efektivitāti, ko dalībvalstis veikušas atbilstīgi šim pantam. [Gr. 21]

5.  Saskaņā ar 26. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai noteiktu zvejas izraisītas zivju mirstības rādītāju un/vai atbilstošo KPN savvaļas lašupēs, un/vai attiecīgās zvejas aizliegumu, ja attiecīgās dalībvalstis attiecīgi noteiktajos termiņos nav publicējušas šādus pasākumus saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu.

6.  Saskaņā ar 26. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai noteiktu zvejas izraisītas zivju mirstības rādītāju un/vai atbilstošo KPN savvaļas lašupēs, un/vai attiecīgās zvejas aizliegumu, ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 4. punktam, dalībvalstu veiktie pasākumi tiek uzskatīti par nesaderīgiem ar 4. un 5. pantā noteiktajiem mērķiem un mērķapjomiem vai ja tiek uzskatīts, ka tie nav piemēroti minēto mērķu un mērķapjomu sasniegšanai.

7.  Komisijas pieņemto pasākumu nolūks ir nodrošināt 4. un 5. pantā noteikto mērķu un mērķapjomu sasniegšanu. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, dalībvalsts pasākumi zaudē spēku.

7. pants

Kārtība, kādā nosakāma KPN jūrā

1.  Laša krājumu gada KPN jūrā nepārsniedz apjomu, kas atbilst zvejas izraisītas zivju mirstības rādītājam 0,1.

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai grozītu 1. punktā noteikto zvejas izraisītas zivju mirstības rādītāju jūrā, ja skaidras pazīmes liecina, ka krājuma stāvoklis ir mainījies un/vai pašreizējais zvejas izraisītas zivju mirstības rādītājs nav piemērots, lai sasniegtu 4. pantā noteiktos mērķus..

3.  Pēkšņu slimības uzliesmojumu, kritiski zemu pēcsmoltu stadijas izdzīvotības rādītāju vai citu neparedzētu notikumu gadījumā Padome lemj par KPN, kas ir zemāka nekā KPN, kura atbilstu 1. punktā noteiktajam zvejas izraisītas zivju mirstības rādītājam.

8. pants

Kārtība, kādā valsts kvotu izmanto atpūtas zvejas pakalpojumu kuģizvejai[Gr. 22]

Lašus, kuri jūrā nozvejoti no atpūtas zvejas pakalpojumu kuģiem,zvejā un kurus krastā un upēs nozvejojuši atpūtas zvejnieki, atskaita no valsts kvotas. [Gr. 23]

IVA NODAĻA

MINIMĀLAIS LAŠU UN TAIMIŅU IZKRAUŠANAS IZMĒRS

8.a pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2187/2005 14. panta, katrā no 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem ICES apakšrajoniem minimālais lašu izkraušanas izmērs ir 60 cm un minimālais taimiņu izkraušanas izmērs ir 50 cm.[Gr. 26]

V NODAĻA

TEHNISKI SAGLABĀŠANAS PASĀKUMI

9. pants

Dalībvalstu pasākumi novājinātu krājumu aizsardzībai lašupēs

1.  Attiecībā uz savvaļas lašupēm, kurās līdz ...(18) nav sasniegti 50 % potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes, attiecīgās dalībvalstis ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkālīdz …*(19) nosaka, saglabā un, ja vajadzīgs, uzlabo spēkā esošos valsts mēroga tehniskus saglabāšanas pasākumus. [Gr. 24]

2.  Tehniskos saglabāšanas pasākumus, kas minēti 1. punktā, nosaka, pamatojoties uz katras upes specifiku, lai tie dotu adekvātu ieguldījumu 4. un 5. pantā noteikto mērķu un mērķapjomu sasniegšanā. Vietu, kurā veicami šādi pasākumi, nosaka, pamatojoties uz labāko pieejamo informāciju par lašu migrācijas ceļiem jūrā.

10. pants

Pasākumi citu krājumu aizsardzībai lašupēs

Dalībvalstis var noteikt valsts mēroga tehniskus saglabāšanas pasākumus to Baltijas reģiona upēs attiecībā uz lašupju krājumiem, uz kuriem neattiecas 9. pants. Šie pasākumi palīdz sasniegt 4. un 5. pantā noteiktos mērķus un mērķapjomus.

Komisija pārskata valsts atbalsta pamatnostādnes, lai dalībvalstīm atvieglotu iespēju kompensēt roņu un jūras kraukļu radītos zaudējumus.[Gr. 25]

11. pants

Komisijas pasākumi

1.  Komisija, pamatojoties uz 4. un 5. pantā noteiktajiem mērķiem un mērķapjomiem, reizi trijos gadoskatru gadu novērtē to pasākumu saderīgumu un efektivitāti, ko dalībvalstis veikušas atbilstīgi 9. un 10. pantam, jo īpaši tad, ja savvaļas lašupes plūst caur vairākām dalībvalstīm. [Gr. 27]

2.  Saskaņā ar 26. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai noteiktu vajadzīgos tehniskos saglabāšanas pasākumus, ja attiecīgās dalībvalstis noteiktajā termiņā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas nav pieņēmušas šādus pasākumus saskaņā ar 9. pantu.

3.  Saskaņā ar 26. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai noteiktu vajadzīgos tehniskos saglabāšanas pasākumus, ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 1. punktam, dalībvalsts pasākumi tiek uzskatīti par nesaderīgiem ar 4. un 5. pantā noteiktajiem mērķiem un mērķapjomiem vai ja tiek uzskatīts, ka tie nav piemēroti minēto mērķu un mērķapjomu sasniegšanai.

4.  Komisijas pieņemto pasākumu nolūks ir nodrošināt 4. un 5. pantā noteikto mērķu un mērķapjomu sasniegšanu. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, dalībvalsts pasākumi zaudē spēku.

VI NODAĻA

IELAIDUMI

12. pants

Krājumu papildināšana

1.  Laša krājumu papildināšanu drīkst veikt tikai savvaļas lašupēs,Katrā upē ielaisto smoltu skaits nedrīkst pārsniegt novērtēto potenciālo smoltu produkcijas kapacitāti šajā upē. ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vietējo krājumu bojāeju. [Gr. 28]

2.  Krājumu papildināšanu veic tā, lai tiktu aizsargāta dažādu lašupju krājumu ģenētiskā daudzveidība un dažādība, ņemot vērā zivju populācijas upē, kurā veic krājumu papildināšanu, un blakus esošajās upēs, vienlaikus nodrošinot krājumu papildināšanas maksimālo efektivitāti. Smoltus iegūst no iespējami tuvākās savvaļas lašupes.[Gr. 29]

2.a   Krājumu papildināšanai paredzētos smoltus iezīmē, tiem nogriežot tauku spuru.[Gr. 30]

3.  Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai Komisija var paredzētlīdz …(20) pieņem īstenošanas aktos, kas pieņemtiaktus, ar kuriem nosaka sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 31]

13. pants

Tieša krājumu atjaunošana

Tiešu krājumu atjaunošanu potenciālās lašupēs veic tikai tad, ja:

   a) upē vai tās ietekās ir brīvi migrācijas ūdensceļi, piemērota ūdens kvalitāte un lašu vairošanās un augšanas vajadzībām piemērota dzīvotne; [Gr. 32]
   b) tiešas krājumu atjaunošanas mērķis ir izveidot vai stiprināt dzīvotspējīgu pašatražojošos savvaļas lašu populāciju;
   c) ir izstrādāta pirmsielaišanas un pēcielaišanas monitoringa programma ar novērtējumu;
   d) ir izstrādāti piemēroti un adekvāti saglabāšanas un pārvaldības pasākumi, lai veicinātu pašatražojošās lašu populācijas atjaunošanos attiecīgajā upē;
   (da) krājumu papildināšanu veic tā, lai tiktu aizsargāta dažādu lašupju krājumu ģenētiskā daudzveidība, ņemot vērā zivju populācijas upē, kurā veic krājumu papildināšanu, un blakus esošajās upēs, vienlaikus nodrošinot krājumu papildināšanas maksimālo efektivitāti;[Gr. 34]
   (db) krājumu papildināšanai paredzētos smoltus iezīmē, tiem nogriežot tauku spuru.[Gr. 35]

Ūdensceļu atjaunošanā galvenais ir princips, ka maksā piesārņotājs. Arī Regulas (EK) Nr. 1198/2006 38. panta 2. punkta piemērošanas vajadzībām krājumu tiešu atjaunošanu, ko veic saskaņā ar 1. punktu, uzskata par saglabāšanas pasākumu. [Gr. 36]

13.a pants

Pieaugušo zivju un smoltu izcelsme

Ja iespējams, pieaugušās zivis un smoltus iegūst no vienas un tās pašas savvaļas lašupes vai, ja tas nav iespējams, no tuvākās savvaļas lašupes baseina. [Gr. 33]

14. pants

Pārejas periods

Lašu ielaišanu, kas nav ielaišana saskaņā ar 12. un 13. pantu, drīkst turpināt 7 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.līdz …(21), un tā rūpīgi jāizvērtē. Ja ielaišanu beidz pakāpeniski, to dara visās upēs pēc kārtas. Šo procesu pārvalda dalībvalsts vietējās, reģionālās un/vai valsts aģentūras, tajā iesaista arī vietējās ieinteresētās personas un izmanto šo personu zināšanas par dzīvotnes atjaunošanu un citiem pasākumiem. Juridiski saistošos valsts lēmumus par patlaban krājumu atjaunošanai izmantojamiem ekonomikas resursiem pārorientē, lai atbalstītu zvejniekus, kurus, iespējams, nelabvēlīgi ietekmē pakāpeniskas izbeigšanas negatīvās sekas. [Gr. 37]

VII NODAĻA

KONTROLE UN NOTEIKUMU IZPILDE

15. pants

Saistība ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009

Šajā nodaļā paredzētos kontroles pasākumus piemēro papildus Regulā (EK) Nr. 1224/2009 paredzētajiem pasākumiem, ja vien šīs nodaļas pantos nav noteikts citādi.

1.a Turklāt 55. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 1224/2009 un 64. un 65. pantu Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulā (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009(22), piemēro mutatis mutandis visai lašu atpūtas zvejai Baltijas jūrā.[Gr. 38]

16. pants

Zvejas žurnāli

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. panta, Savienības zvejas kuģu kapteiņi, kuriem ir lašu zvejas atļauja, un makšķerēšanai un citiem zvejas veidiem izmantojamo atpūtas zvejas pakalpojumu kuģu kapteiņi neatkarīgi no kuģa garuma reģistrē darbības zvejas žurnālā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. pantā izklāstītajiem noteikumiem. [Gr. 39]

17. pants

Iepriekšēji paziņojumi

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1224/2009 17. panta 1. punkta ievadteikuma, tādu Eiropas Savienības zvejas kuģu, kā arī atpūtas zvejas pakalpojumu kuģu kapteiņi, uz kuru kuģiem patur lašus un/vai taimiņus, neatkarīgi no kuģa garuma tūlīt pēc zvejas darbības pabeigšanas paziņo savas karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm informāciju, kas norādīta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 17. panta 1. punktā. [Gr. 40]

18. pants

Īpašas darbības atļaujas

1.  Atpūtas zvejas pakalpojumu kuģiem ir īpaša darbības atļauja lašu zvejai, kura izdota saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2.  Attiecīgās dalībvalstis iekļauj īpašas darbības atļaujas zvejas atļauju sarakstā, kas atrodas elektroniskajā datubāzē, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 116. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Turklāt datus par īpašajām darbības atļaujām tās iekļauj datorizētajā apstiprināšanas sistēmā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 109. pantā.

19. pants

Nozvejas deklarācijadeklarācijas atpūtas zvejā[Gr. 41]

1.  Visu veidu atpūtas zvejas pakalpojumu kuģa kapteiniszvejas kuģi aizpilda nozvejas deklarāciju saskaņā ar III pielikumu un līdz katra mēneša pēdējai dienai nosūta to atpūtas zvejas pakalpojumu kuģapar nozveju paziņo karoga dalībvalsts kompetentajai iestādei. [Gr. 42]

2.  Līdz katra mēneša 15. datumam attiecīgās dalībvalstis nozvejas deklarācijās norādīto informāciju par iepriekšējo mēnesi reģistrē savā elektroniskajā datubāzē, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 116. panta 1. punkta f) apakšpunktu, un datorizētajā apstiprināšanas sistēmā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 109. pantā. Elektroniskos datus un nozvejas deklarācijas glabā 3 gadus.

20. pants

Izkrāvumu inspekcijas

Attiecīgās dalībvalstis nozvejas deklarācijās norādītās informācijas pareizību pārbauda, veicot izkrāvumu inspekcijas. Šādas izkrāvumu inspekcijas aptver vismaz 10 %20 % no kopējā izkrāvumu skaita. Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra veic efektīvas pārbaudes un mudina dalībvalstis īstenot konkrētākas un mērķtiecīgākas inspekcijas vietās, par kurām ir aizdomas vai informācija, ka tur notiek nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja.[Gr. 43]

20.a pants

Atpūtas zvejas kontrole

Uz šajā regulā paredzēto atpūtas zvejas darbību kontroles kārtību jo īpaši attiecas Regulas (EK) Nr. 1224/2009 55. pants un Regulas (ES) Nr. 404/2011 64. un 65. pants.[Gr. 44]

21. pants

Valstu kontroles rīcības programmas

Valstu kontroles rīcības programmās, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1224/2009 46. pantā, paredz vismaz arī šādu aspektu kontroli:

   a) saskaņā ar šīs regulas V nodaļu ieviesto tehnisko saglabāšanas pasākumu piemērošana;
   b) tas, kā atpūtas zvejas pakalpojumu kuģi un atpūtas zvejnieki vispār, izmantojot visu veidu zvejas tehniku, ievēro noteikumus par kvotas izmantošanu, darbības atļaujām un nozvejas deklarācijām; [Gr. 45]
   c) krājumu papildināšanas un tiešas krājumu atjaunošanas noteikumu izpildes uzraudzība.

VIII NODAĻA

DATU VĀKŠANA

22. pants

Datu vākšanas nolūkos visās savvaļas lašupēs var veikt katras laša mazuļu vecumgrupas uzskaiti ar elektrozveju pirms smoltifikācijas.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros, pamatojoties uz jaunāko zinātnisko informāciju, nosaka sīki izstrādātus elektrozvejas nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 46]

22.a pants

Ne vēlāk kā …(23) Komisija iesniedz Parlamentam un Padomei rezultātus, kas iegūti zinātniskos pētījumos par plēsoņu, īpaši roņu un jūras kraukļu, ietekmi uz Baltijas laša krājumu. Šo pētījumu rezultāti būs pamatā Baltijas laša krājumu ietekmējošu plēsoņu populāciju apsaimniekošanas plānam, ko izstrādās Komisija un kas stāsies spēkā ne vēlāk kā 2016. gadā.[Gr. 47]

22.b pants

Ne vēlāk kā ...(24) Komisija iesniedz Parlamentam un Padomei rezultātus, kas iegūti zinātniskos pētījumos par laša izmetumiem un piezveju visās attiecīgajās Baltijas jūras zvejniecībās.[Gr. 48]

IX NODAĻA

TURPMĀKI PASĀKUMI

23. pants

Dalībvalstu ziņojumi

1.  Attiecīgās dalībvalstis trešajā gadā pēc šīs regulas stāšanās spēkā(25)* un pēc tam reizi trijos gadoskatru gadu ziņo Komisijai par tehniskajiem saglabāšanas pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar V nodaļu, un par to, kā ar tiem tiek sasniegti 5. pantā noteiktie mērķi. [Gr. 49]

2.  Attiecīgās dalībvalstis ...(26) un pēc tam reizi sešostrijos gados ziņo Komisijai par šīs regulas īstenošanu un par 5. pantā noteikto mērķu sasniegšanu. Dalībvalstu ziņojumā jo īpaši sniedz šādu informāciju:

[Gr. 50]

   a) zvejniecības attīstība valstī, tostarp ziņas par nozvejas daļu, kas iegūta aiz piekrastes ūdeņiem, piekrastes ūdeņos un upēs un ko guvuši komerciālie zvejnieki, uzņēmumi, kuri ekspluatē atpūtas zvejas pakalpojumu kuģus, un citi atpūtas zvejas veicēji;
   b) par katru savvaļas lašupi – laša mazuļu un smoltu produkcija un potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes labākais pieejamais novērtējums;
   c) pieejamā ģenētiskā informācija par katru savvaļas lašupes krājumu;
   d) laša krājumu papildināšanas un tiešas atjaunošanas pasākumi;
   e) Regulas (EK) Nr. 1224/2009 46. pantā minētās valsts kontroles rīcības programmas īstenošana.

24. pants

Plāna novērtēšana

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem ziņojumiem, kas minēti šīs regulas 23. pantā, un uz zinātniskajiem ieteikumiem, Komisija nākamajā gadā pēc dalībvalstu ziņojumu saņemšanas novērtē pārvaldības pasākumu ietekmi uz Baltijas laša krājumu un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto.

X NODAĻA

PIELIKUMU GROZĪJUMI

25. pants

Pielikumu grozījumi

1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai grozītu I pielikumā iekļauto savvaļas lašupju sarakstu, lai tas atbilstu jaunākajai zinātniskajai informācijai.

2.  Lai nodrošinātu efektīvu kontroli, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai grozītu II un III pielikumu.

XI NODAĻA

PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

26. pants

Deleģēto pilnvaru īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 6., 7., 11. un 25. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 6., 7., 11. un 25. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 6., 7., 11. un 25. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

27. pants

Pilnvarojuma atsaukšana

Ja attiecīgā dalībvalstsattiecīgās dalībvalstis līdz noteiktajam termiņam nav noteikusinoteikušas vai publicējusipublicējušas 6. vai 11. pantā norādītos pasākumus vai ja šie pasākumi tiek uzskatīti par nepiemērotiem un/vai neefektīviem, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 6. panta 4. punktam vai 11. panta 1. punktam, Komisija atsauc attiecīgās dalībvalsts pilnvarojumu, kas minēts 6. vai 11. pantā. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā.[Gr. 51]

28. pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz Zvejniecības un akvakultūras komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

XII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no ... .

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Savvaļas lašupes Baltijas jūras reģionā

Somija

–  Simojoki

Somija/Zviedrija

–  Tornionjoki/Torneälven

Zviedrija

–  Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Igaunija

–  Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Latvija

–  Salaca, Vitrupe, Pēterupe, Irbe, Užava, Saka

Latvija/Lietuva

–  Bārta/Bartuva

Lietuva

–  Nemunas upes baseins (Zeimena)

II PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS MINIMUMS, KAS NORĀDĀMS ĪPAŠAJĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀS

1.  ZIŅAS PAR KUĢI

Kuģa vārds(27)

Karoga valsts

Reģistrācijas osta (nosaukums un valsts kods)

Ārējais marķējums

Starptautiskais radio izsaukuma signāls (IRCS)(28)

2.  ATĻAUJAS TURĒTĀJS, KUĢA ĪPAŠNIEKS UN KAPTEINIS(29)

Fiziskās vai juridiskās personas vārds/nosaukums un adrese

3.  KUĢA PARAMETRI

Dzinēja jauda (kW)(30)

Tilpība (GT)

Lielākais garums

4.  ZVEJAS NOSACĪJUMI

1.  Izdošanas datums

2.  Derīguma termiņš

3.  Atļaujas nosacījumi, attiecīgā gadījumā ieskaitot sugu, zonu un zvejas rīkus

III PIELIKUMS

NOZVEJAS DEKLARĀCIJAS

Katra attiecīgā dalībvalsts izdod saviem atpūtas zvejas pakalpojumu kuģiem oficiālu veidlapu, kura jāaizpilda kā nozvejas deklarācija. Šajā veidlapā ir vismaz šāda informācija:

   a) saskaņā ar 18. pantu izdotas īpašās darbības atļaujas atsauces numurs;
   b) tās fiziskās vai juridiskās personas vārds/nosaukums, kura ir saskaņā ar 18. pantu izdotas īpašās darbības atļaujas turētājs;
   c) atpūtas zvejas pakalpojumu kuģa kapteiņa vārds un paraksts;
   d) datums un laiks, kad kuģis izgājis no ostas un ieradies ostā, un zvejas reisa ilgums;
   e) izkraušanas vieta un laiks (pa zvejas reisiem);
   f) izmantotie zvejas rīki (pa zvejas darbībām);
   g) izkrauto zivju daudzumi (pa sugām un zvejas reisiem);
   h) izmesto zivju daudzumi (pa sugām un zvejas reisiem);
   i) nozvejas apgabali (pa zvejas reisiem), izteikti kā ICES statistiskie taisnstūri.

(1) OV C 68, 6.3.2012., 47. lpp.
(2) OV C 68, 6.3.2012., 47. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra nostāja.
(4) OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
(5) OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
(6) OV L 179, 23.6.1998., 1. lpp.
(7) OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.
(8) OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.
(9) OV L 349, 31.12.2005., 1. lpp.
(10) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(11) OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.
(12)* Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(13)** Septiņi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(14)* Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(15)** Pieci gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(16)*** Divpadsmit gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(17)* Viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(18)* Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(19)** Divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(20)* Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(21)* Desmit gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(22) OV L 112, 30.4.2011., 1. lpp.
(23)* Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(24)* Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(25)** Viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā..
(26)* Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(27) Norāda, ja kuģim ir vārds.
(28) Kuģiem, kuriem obligāti jābūt IRCS.
(29) Norāda par katru attiecīgo personu.
(30) Saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2930/86 (OV L 274, 25.9.1986., 1. lpp.).


Pilnvaru deleģēšana konkrētu pasākumu pieņemšanai saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku ***I
PDF 561kWORD 69k
Rezolūcija
Konsolidētais teksts
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas kopējās tirdzniecības politikas regulas attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))
P7_TA(2012)0447A7-0096/2012

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0349),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0162/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0096/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 22. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012, ar ko groza konkrētas kopējās tirdzniecības politikas regulas attiecībā uz deleģētoun īstenošanaspilnvaru piešķiršanu konkrētu pasākumu pieņemšanai [Gr. 1]

P7_TC1-COD(2011)0153


EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Vairākās pamatregulās, kas saistītas ar kopējās tirdzniecības jomu, paredzēts, ka akti jāpieņem saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2).

(2)  Lai nodrošinātu atbilstību Lisabonas līguma noteikumiem, jāpārbauda spēkā esošie leģislatīvie akti, kuri pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā nav pielāgoti regulatīvajai kontroles procedūrai. Dažos gadījumos ir lietderīgi grozīt šādus aktus, lai saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) Komisijai piešķirtu deleģēšanas pilnvaras. Tāpat dažos gadījumos ir pareizi piemērot atsevišķas procedūras, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(3). [Gr. 2]

(3)  Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza šādas regulas:

   Padomes 1993. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm(4);
   Padomes 1994. gada 7. marta Regula (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā(5);
   Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību(6);
   Padomes 2005. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs(7);
   Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas(8);
   Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide(9);
   Padomes 2008. gada 21. janvāra Regula (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 980/2005 un Komisijas Lēmumu 2005/924/EK(10);
   Padomes 2008. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un Nr. 964/2007(11);[Gr. 3]
   Padomes 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1340/2008 par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku(12);
   Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu(13). [Gr. 4]

(4)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, šī regula nedrīkst ietekmēt pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras ir sāktas, bet nav pabeigtas pirms šīs regulas stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās regulas atbilstoši pielikumam pielāgo LESD 290. pantam vai Regulas (ES) Nr. 182/2011 piemērojamajiem noteikumiem. [Gr. 5]

2. pants

Atsauces uz pielikumā minēto regulu noteikumiem uzskata par atsaucēm uz minētajiem noteikumiem, kas grozīti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula neskar pielikumā minētajās regulās paredzētas pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras ir sāktas, taču nav pabeigtas pirms šīs regulas stāšanas spēkā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

PIELIKUMS

To kopējās tirdzniecības politikas regulu saraksts, kas tiek pielāgotas LESD 290. pantam vai Regulas (ES) Nr. 182/2011 piemērojamajiem noteikumiem.

1.  Padomes 1993. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm(14)

Attiecībā uz nepieciešamajiem Regulas (EEK) Nr. 3030/93 pielikumu grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un nodrošināt konkrētu tekstilizstrādājumu importa pārvaldības sistēmas pareizu darbību. Turklāt būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā pieņemtu minētās regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Tāpēc Regulu (EEK) Nr. 3030/93 groza šādi:

-1.  Regulā (EEK) Nr. 3030/93 atsauces uz “17. pantu” aizstāj ar atsaucēm uz “17. panta 2. punktu”. [Gr. 7]

-1.a  iekļauj šādu 15.a un 15.b apsvērumu:"

Tā kā, lai nodrošinātu dažu tekstilizstrādājumu importa pārvaldības sistēmas pareizu darbību, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz pielikumu grozīšanu, papildu importa iespēju piešķiršanu, kvantitatīvu ierobežojumu ieviešanu vai pielāgošanu un aizsardzības pasākumu un uzraudzības sistēmas ieviešanu atbilstoši šai regulai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai; [Gr. 6]

Tā kā, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus konkrētu minētās regulas īstenošanai nepieciešamo pasākumu pieņemšanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu*;

* OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.“.

[Gr. 8]

1)  regulas 2. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu V pielikumā noteikto kvantitātes ierobežojumu definīciju un ražojumu kategorijas, uz ko tie attiecas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka visi turpmākie kombinētās nomenklatūras (KN) grozījumi vai visi lēmumi, kas groza šādu ražojumu klasifikāciju, nesamazina šādus kvantitātes ierobežojumus.

"

2)  regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

2.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu pielikumus un labotu 1. punktā minēto stāvokli, ievērojot atbilstošo divpusējo nolīgumu noteikumus un nosacījumus.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru.

"

3)  regulas 8. pantu groza šādi:

   a) panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai attiecīgajā kvotu gadā piešķirtu papildu importa iespējas, ja konkrētos apstākļos vienai vai vairākām ražojumu kategorijām ir nepieciešams imports, kas pārsniedz V pielikumā minēto.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar pirmo daļu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma pieņem lēmumu 15 darba dienu laikā."
   b) panta priekšpēdējo daļu svītro;

4)  regulas 10. pantu groza šādi:

   a) panta 7. punkta b) apakšpunktu svītro;
   b) panta 13. punktu aizstāj ar šādu:"
13.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 3. un 9. punktā minētajiem pasākumiem.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma pieņem lēmumu 10 darba dienu laikā."

5)  regulas 10.a pantu groza šādi:

   a) panta 2.a punktu svītro;
   b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"
3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 1. punktā minētajiem pasākumiem, izņemot 1. panta a) apakšpunktā minēto apspriežu uzsākšanu.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru."

6)  regulas 13. pantu 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādām:"

Komisija nolemj ieviest a priori vai a posteriori uzraudzības sistēmu. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz a priori uzraudzības sistēmas īstenošanu.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar otro daļu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru.

"

7)  regulas 15. pantu groza šādi:

   a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"
3.  Ja Savienība un piegādātāja valsts nenonāk pie apmierinoša risinājuma 16. pantā noteiktajā termiņā un Komisija konstatē skaidrus apiešanas pierādījumus, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantā noteikto procedūru pieņemt deleģētos aktus, lai no kvantitātes ierobežojumiem atskaitītu līdzvērtīgu to ražojumu apjomu, kuru izcelsme ir attiecīgā piegādātājā valstī.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru."
   b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"
5.  Turklāt, ja ir pierādījumi tam, ka ir iesaistītas tādu trešu valstu teritorijas, kuras ir PTO dalībvalstis, bet nav uzskaitītas V pielikumā, Komisija pieprasa apspriedes ar attiecīgo trešo valsti vai valstīm saskaņā ar 16. pantā izklāstīto kārtību, lai atbilstoši risinātu problēmu. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai ieviestu daudzuma ierobežojumus attiecīgajai trešai valstij vai valstīm vai novērstu 1. punktā minēto situāciju.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru."

7.a  regulas 16. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"

1.  Komisija saskaņā ar 17. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru vada šajā regulā minētās apspriedes saskaņā ar šādiem noteikumiem:“.

[Gr. 9]

8)  regulā iekļauj šādus pantus:

“16.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt šīs regulas 2. panta 6. punktā, 6. panta 2. punktā, 8. pantā, 10. panta 13. punktā, 10.a panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 15. panta 3. un 5. punktā un 19. pantā, kā arī IV pielikuma 4. panta 3. punktā un VII pielikuma 2. pantā, 3. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no ...(15). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 10]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt šīs regulas 2. panta 6. punktā, 6. panta 2. punktā, 8. pantā, 10. panta 13. punktā, 10.a panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 15. panta 3. un 5. punktā un 19. pantā, kā arī IV pielikuma 4. panta 3. punktā un VII pielikuma 2. pantā, 3. panta 1. un 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar šīs regulas 2. panta 6. punktu, 6. panta 2. punktu, 8. pantu, 10. panta 13. punktu, 10.a panta 3. punktu, 13. panta 3. punktu, 15. panta 3. un 5. punktu un 19. pantu, kā arī IV pielikuma 4. panta 3. punktu un VII pielikuma 2. pantu, 3. panta 1. un 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem. [Gr. 11]

16.b pants

Steidzamības procedūra

1.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 16.a panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

"

8.a   regulas 17. panta 2. punktu aizstāj ar šādiem:"

1.a   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. Pārbaudes komiteja savu atzinumu sniedz viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas. [Gr. 12]

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Pārbaudes komiteja savu atzinumu sniedz viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas. [Gr. 13]

2.a   Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.“.

[Gr. 14]

8.b   regulas 17.a pantu svītro; [Gr. 15]

9)  regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

“19. pants

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai attiecīgā gadījumā grozītu attiecīgos pielikumus un tādējādi ņemtu vērā nolīgumu, protokolu vai vienošanos noslēgšanu ar trešām valstīm, to grozīšanu vai darbības beigas, vai Savienības statistikas noteikumu, muitas režīma vai kopējo ievešanas noteikumu grozījumus.

"

9.a   iekļauj šādu pantu:"

19.a pants

Ziņojums

1.  Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

2.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu.

3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu.

4.  Komisija ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam.

[Gr. 16]

10)  regulas IV pielikuma 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāpti šīs regulas noteikumi, Komisija pēc vienošanās ar attiecīgo piegādātāju valsti vai valstīm ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt nepieciešamos deleģētos aktus šīs regulas attiecīgo pielikumu grozīšanai, lai novērstu šādu pārkāpumu atkārtošanos.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro šīs regulas16.b pantā noteikto procedūru.

"

11)  regulas VII pielikuma 2. pantu aizstāj ar šādu:"

2. pants

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai attiecinātu īpašus kvalitātes ierobežojumus uz preču atpakaļievešanu, uz ko neattiecas šis pielikums, ar noteikumu, ka uz attiecīgiem izstrādājumiem attiecas šīs regulas 2. pantā noteiktie kvantitātes ierobežojumi.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro šīs regulas16.b pantā noteikto procedūru.

"

12)  regulas VII pielikuma 3.pantu groza šādi:

   a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"
1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu pārnešanu no vienas kategorijas uz otru un nodrošinātu īpašo kvantitātes ierobežojumu daļu priekšlaicīgu izmantošanu vai pārgrāmatošanu no viena gada uz otru.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro šīs regulas16.b pantā noteikto procedūru."
   b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"
3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu īpašos kvantitātes ierobežojumus, ja vajadzīgs papildu imports.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro šīs regulas16.b pantā noteikto procedūru."

2.  Padomes 1994. gada 7. marta Regula (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā(16)

Attiecībā uz nepieciešamajiem Regulas (EK) Nr. 517/94 pielikumu grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un nodrošināt konkrētu tekstilizstrādājumu, uz kuriem neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā, importa pārvaldības sistēmas pareizu darbību. Turklāt būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā pieņemtu minētās regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 517/94 groza šādi:

- 1.  iekļauj šādu 22.a, 22.b un 22.c apsvērumu:"

tā kā – lai nodrošinātu to tekstilizstrādājumu importa pārvaldības sistēmas pareizu darbību, uz kuriem neattiecas ne divpusējie nolīgumi, protokoli vai cita kārtība, ne arī citi īpaši Savienības importa noteikumi, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem pielikumos un importa noteikumos un drošības un uzraudzības pasākumu ieviešanu atbilstoši šai regulai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai; [Am. 17]

Tā kā, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus konkrētu minētās regulas īstenošanai nepieciešamo pasākumu pieņemšanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu*; [Gr. 18]

Tā kā uzraudzības pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanu; [Gr. 19]

* OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

"

1.  regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

3.  Jebkuru tekstilizstrādājumu, kurš minēts V pielikumā un kura izcelsme ir tajā pašā pielikumā norādītajās valstīs, var ievest Savienībā, ja Komisija ir noteikusi gada kvantitātes ierobežojumu. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 25.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu attiecīgos pielikumus un noteiktu šādus gada kvantitātes ierobežojumus.

"

  2. regulas 5. pantu groza šādi:
   a) panta 1. punktu svītro;[Gr. 20]
   b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"
2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz pasākumiem, kas veicami III−VII pielikuma koriģēšanai."
  2.a regulas 7. pantu groza šādi:

[Gr. 21]

[Gr. 22]

   a) panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"
1.  Gadījumos, ja Komisijai ir skaidrs, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai attaisnotu izmeklēšanas uzsākšanu attiecībā uz šīs regulas 1. pantā minēto ražojumu ievešanas nosacījumiem, Komisija rīkojas šādi:“;"
   b) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"
“2.  Papildus informācijai, ko sniedz saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, Komisija pieprasa visu informāciju, ko tā atzīst par vajadzīgu, un vajadzības gadījumā cenšas pārbaudīt minēto informāciju, vēršoties pie importētājiem, tirgotājiem, aģentiem, ražotājiem, tirdzniecības asociācijām un organizācijām.“."

2.b  regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2.  Ja Komisija uzskata, ka Savienības uzraudzības pasākumi vai aizsardzības pasākumi nav vajadzīgi, tad tā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu par izmeklēšanas izbeigšanu, sniedzot izmeklēšanas galvenos secinājumus.“.

"

[Gr. 23]

2.c   regulas 11. pantu groza šādi:

[Gr. 25]

     a) panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:"
     “a) lemt par retrospektīvu Savienības uzraudzību pār dažām ievedprecēm saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru; [Gr. 24]
   b) lai pārraudzītu šādu ievedpreču tendences, lemt par Savienības iepriekšējas uzraudzības piemērošanu dažām ievedprecēm saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru.
"
   b) panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:"

[Gr. 27]

   a) lemt par retrospektīvu Savienības uzraudzību pār dažām ievedprecēm saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru; [Gr. 26]
   b) lai pārraudzītu šādu ievedpreču tendences, lemt par Savienības iepriekšējas uzraudzības piemērošanu dažām ievedprecēm saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru.

3.  regulas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 25.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem."

4.  regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:"

13. pants

Ja Komisija vai nu pati pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma secina, ka šīs regulas 12. panta 1. un 2. punktā minētie apstākļi pastāv, un uzskata, ka kādai I pielikumā uzskaitītai, ar kvantitātes ierobežojumiem neapliktai preču grupai tomēr jāpiemēro vai nu kvantitātes ierobežojumi, vai arī iepriekšēji vai retrospektīvi uzraudzības pasākumi, tad tā neatliekamas steidzamības dēļ ir pilnvarota saskaņā ar 25.b pantu pieņemt deleģētos aktus, lai īstenotu 12. panta 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

"

4.a   regulas 15. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"

Saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru Komisija pēc kādas dalībvalsts lūguma vai pati pēc savas iniciatīvas gadījumos, kad varētu rasties šīs regulas 12. panta 2. punktā minētā situācija, var:“;

[Gr. 28]

5.  regulas 16. panta trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 25.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz pirmajā daļā minētajiem pasākumiem.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar trešo daļu, piemēro 25.b pantā noteikto procedūru.

"

6.  regulas 25. panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:"

1.a   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. Konsultatīvā komiteja savu atzinumu sniedz viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas. [Gr. 29]

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Pārbaudes komiteja savu atzinumu sniedz viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas. [Gr. 30]

3.  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.“;

[Gr. 31]

7.  regulā iekļauj šādus pantus:

“25.a pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā, 16. pantā un 28. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no ...(17). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 32]

3.  Šīs regulas 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā, 16. pantā un 28. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā. Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 5. panta 2. punktu, 12. panta 3. punktu, 13. pantu, 16. pantu un 28. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem. [Gr. 33]

25.b pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 25.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

7.a   iekļauj šādu pantu:"

26.a pants

1.  Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

2.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu.

3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu.

4.  Komisija ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam.

[Gr. 34]

8)  regulas 28. pantu aizstāj ar šādu:

28. pants

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 25.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai vajadzības gadījumā grozītu attiecīgos pielikumus un tādējādi ņemtu vērā nolīgumu vai citu vienošanos ar trešām valstīm noslēgšanu, grozīšanu vai termiņa izbeigšanos, vai arī izmaiņas Savienības noteikumos par statistiku, muitas procedūrām vai kopējiem ievešanas noteikumiem.

"

3.  Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību(18)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 953/2003 pielikuma grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un pievienot produktus minētajā regulā iekļautajā sarakstā.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 953/2003 groza šādi:

-1.  regulas 12. apsvērumu aizstāj ar šādu:"

(12)  Lai papildinātu to produktu sarakstu, uz kuriem attiecas šī regula, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz pielikumu grozīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.“

[Gr. 35 un 36]

1)  regulas 4. pantu groza šādi:

   a) panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 5. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu, vai produkts atbilst šajā regulā izklāstītajiem kritērijiem.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 5.a pantā noteikto procedūru.

4.  Ja šajā regulā noteiktās prasības ir izpildītas, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 5. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai produktu ietvertu I pielikumā tā nākamajā atjaunināšanas reizē. Pieteikuma iesniedzēju informē par Komisijas lēmumu 15 dienu laikā.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 5.a pantā noteikto procedūru.

"

   b) panta 9. punktu aizstāj ar šādu:"
9.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 5. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai attiecīgā gadījumā pielāgotu II, III un IV pielikumu, ievērojot pieredzi, kas gūta to īstenošanā, vai atbildot uz veselības krīzi.
Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 5.a pantā noteikto procedūru."

2)  regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:"

5. pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 4. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no …(19). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 37]

3.  Šīs regulas 4. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 4. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem.

"

[Gr. 38]

3)  regulā iekļauj šādu 5.a pantu:"

5.a pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 5. panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

4)  regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādiem:"

2.  Komisija periodiskireizi divos gados ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par apjomiem, kas izvesti par diferencētām cenām, tostarp arī par apjomiem, kas izvesti saskaņā ar partnerības nolīgumu starp ražotāju un galamērķa valsts valdību. Ziņojumā izvērtē valstu un slimību sarakstu un vispārīgos kritērijus 3. panta īstenošanai. [Gr. 39]

3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu. [Gr. 40]

4.  Komisija ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam un Padomei.

[Gr. 41]

4.  Padomes 2005. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs(20)

Attiecībā uz pielāgojumiem Regulā (EK) Nr. 673/2005 vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un veikt nepieciešamos pielāgojumus minētajā regulā paredzētajos pasākumos.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 673/2005 groza šādi:

-1.  regulas 7. apsvērumu aizstāj ar šādu:

Lai attiecīgi pielāgotu šajā regulā noteiktos pasākumus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz papildu nodokļa likmes vai I un II pielikumā iekļauto sarakstu grozīšanu saskaņā ar šo regulu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.“.

[Gr. 42]

1)  regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 4. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu šā panta pielāgojumus un grozījumus.

Ja izdarāmi pielāgojumi un grozījumi pielikumos un pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 4.a pantā noteikto procedūru.

"

2)  regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:"

4. pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 3. panta 3. punktā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no ...(21). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 43]

3.  Šīs regulas 3. panta 3. punktā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 3. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem.

"

[Gr. 44]

3)  regulā iekļauj šādu pantu:"

4.a pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 4. panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

3.a   regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:"

7. pants

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par šīs regulas atcelšanu tad, kad Amerikas Savienotās Valstis ir pilnībā izpildījušas PTO Strīdu izšķiršanas organizācijas ieteikumu.“.

[Gr. 45]

5.  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas(22)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1342/2007 V pielikuma grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un nodrošināt efektīvu pārvaldību, pielāgojot ierobežojumus, kuri attiecas uz konkrētu tērauda izstrādājumu importu.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1342/2007 groza šādi:

-1.  iekļauj šādu apsvērumu:

“(10a) Lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību, pielāgojot ierobežojumus, kuri attiecas uz konkrētu tērauda izstrādājumu importu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem V pielikumā. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.

[Gr. 46]

1.  regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

5. pants

Nolīguma 3. panta 3. un 4. punkta un 10. panta 1. punkta otrās daļas piemērošanas nolūkā Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs regulas 31.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu nepieciešamos pielāgojumus V pielikumā izklāstītajiem daudzuma ierobežojumiem.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 31.b pantā noteikto procedūru.

"

2.  regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

3.  Ja Savienība un Krievijas Federācija nenonāk pie apmierinoša risinājuma un ja Komisija konstatē, ka ir nepārprotami pierādījumi par apiešanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 31.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz V pielikuma pielāgojumiem, lai no daudzuma ierobežojumiem atskaitītu līdzvērtīgu tādu izstrādājumu apjomu, kuru izcelsme ir Krievijas Federācijā.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 31.b pantā noteikto procedūru.

"

3.  regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:"

Ja 11. pantā minētais lēmums par klasifikāciju, kas pieņemts saskaņā ar spēkā esošajām Savienības procedūrām, attiecas uz izstrādājumu grupu, kurai piemēro daudzuma ierobežojumus, Komisija vajadzības gadījumā nekavējoties sāk apspriedes saskaņā ar 9. pantu, lai panāktu vienošanos par visām korekcijām, kas jāveic atbilstīgi V pielikumā paredzētajiem attiecīgajiem daudzuma ierobežojumiem. Šim nolūkam Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 31.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz V pielikuma grozījumiem.

"

4.  regulā pēc IV nodaļas virsraksta iekļauj šādus pantus:"

31.a pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 5. pantā, 6. panta 3. punktā un 12. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no ...(23). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 47]

3.  Šīs regulas 5. pantā, 6. panta 3. punktā un 12. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 5. pantu, 6. panta 3. punktu un 12. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem. [Gr. 48]

31.b pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 31.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

6.  Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide(24)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1528/2007 tehniskajiem grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un izdarīt tehniskus pielāgojumus dažu tādu valstu izcelsmes produktu režīmā, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1528/2007 groza šādi:

-1.  iekļauj šādu apsvērumu:"

(16a)  Lai pieņemtu noteikumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem I pielikumā, lai pievienotu vai svītrotu reģionus vai valstis, un attiecībā uz tehniskajiem grozījumiem II pielikumā, kas nepieciešami pēc tā piemērošanas. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu uzraudzības veikšanai.

[Gr. 49]

-1.a  regulas 2. pantu groza šādi:

   a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Komisija ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 24.a pantu groza I pielikumu, lai pievienotu ĀKK valstu grupas reģionus vai valstis, kas pabeigušas sarunas par Savienības un minētā reģiona vai valsts nolīgumu, kas atbilst vismaz GATT 1994 XXIV panta prasībām.“;

[Gr. 50]

   b) panta 3. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“3.  Šāds reģions vai valsts joprojām būs iekļauts I pielikuma sarakstā, ja vien Komisija nepieņems deleģēto aktu saskaņā ar 24.a pantu, ar ko groza I pielikumu, lai svītrotu reģionu vai valsti no minētā pielikuma, īpaši ja:

[Gr. 51]

1)  regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādiem:

Komisija, kurai palīdz ar Padomes Regulu (EEK) Nr 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi* izveidotā Muitas kodeksa komiteja, uzrauga II pielikuma noteikumu īstenošanu un piemērošanu.

4.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar [ierakstīt panta(-u) numuru(-s), kurā(-os) izklāstīta deleģēto aktu pieņemšanas procedūra, pašlaik priekšlikuma COM(2011) 82, galīgā redakcija, 24.a līdz 24.c pants]. pantu24.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz II pielikuma tehniskajiem grozījumiem, kas nepieciešami minētā pielikuma piemērošanai. [Gr. 52]

5.  Lēmumus par II pielikuma pārvaldību var pieņemt saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 247. un 247.a pantā minēto procedūru.

* OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

"

2)  regulas 23. pantu aizstāj ar šādu:"

23. pants

Pielāgošana tehnikas attīstībai

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar [ierakstīt panta numuru, kurā izklāstīta deleģēto aktu pieņemšanas procedūra, pašlaik priekšlikuma COM(2011) 82, galīgā redakcija, 24.a līdz 24.c pants]. pantu24.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 5. un 8. līdz 22. panta tehniskiem grozījumiem, kas var būt nepieciešami, ņemot vērā atšķirības starp šo regulu un nolīgumiem, kas provizoriski piemēroti vai saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgti ar I pielikumā norādītajiem reģioniem vai valstīm.

"

[Gr. 53]

2.a  iekļauj šādu pantu:"

24.a pants

Deleģējuma īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt šīs regulas 2. panta 2. un 3. punktā, 4. panta 4. punktā un 23. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …(25). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 2. panta 2. un 3. punktā, 4. panta 4. punktā un 23. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 2. panta 2. un 3. punktu, 4. panta 4. punktu un 23. pantu pieņemts deleģēts akts, stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.

"

[Gr. 54]

7.  Padomes 2008. gada 21. janvāra Regula (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 980/2005 un Komisijas Lēmumu 2005/924/EK(26)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 55/2008 pielāgojumiem, kuri nepieciešami muitas kodu koriģēšanai pēc to izmaiņām vai nolīgumu ar Moldovu noslēgšanai, vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 55/2008 groza šādi:

-1.  iekļauj šādu apsvērumu:"

(12a)  Lai varētu grozīt šo regulu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem, kuri nepieciešami saistībā ar muitas kodu koriģēšanu vai nolīgumu noslēgšanai ar Moldovu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.

[Gr. 55]

1)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

7. pants

Pilnvaru piešķiršana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 8.b pantu pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu nepieciešamos grozījumus un pielāgojumus šīs regulas noteikumos pēc:

   a) Kombinētās nomenklatūras kodu un Taric apakšnodaļu grozījumiem;
   b) citu nolīgumu slēgšanas starp Savienību un Moldovu.

"

2)  regulā iekļauj šādu pantu:"

8.b pants

Deleģēšana

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no …(27) Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 56]

3.  Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 7. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem.

"

[Gr. 57]

2.a   iekļauj šādu pantu:"

12.a pants

Ziņojums

1.  Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

2.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu.

3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu.

4.  Komisija ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam.

[Gr. 58]

8.  Padomes 2008. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un Nr. 964/2007(28)

Attiecībā uz dažiem Regulas (EK) Nr. 732/2008 pielikumu pielāgojumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu un pielāgot pielikumus atbilstoši attīstībai. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija veiktu pienācīgas konsultācijas grozījumu sagatavošanas laikā, tai skaitā ar ekspertiem.

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina tūlītēja, savlaicīga un pienācīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 732/2008 groza šādi:

1)  regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 27.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pēc pieprasījuma izskatīšanas lemtu par to, vai pieprasījuma iesniedzējai valstij piešķirt īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai un attiecīgi grozīt I pielikumu.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 27.b pantā noteikto procedūru.“;

"

2)  regulas 11. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:"

8.  “Ja ANO izņem valsti no vismazāk attīstīto valstu saraksta, to svītro no šā režīma saņēmējvalstu saraksta. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 27a. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai ar I pielikuma grozījumiem atceltu valstij noteikto režīmu un noteiktu pārejas laiku vismaz uz trim gadiem.”;

"

3)  regulas 25. pantu aizstāj ar šādu:"

“25. pants

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 27.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pieņemtu pielikumu grozījumus, kas vajadzīgi:

   a) sakarā ar grozījumiem Kombinētajā nomenklatūrā;
   b) sakarā ar pārmaiņām valstu vai teritoriju starptautiskajā statusā vai klasifikācijā;
   c) piemērojot 3. panta 2. punktu;
   d) ja valsts ir sasniegusi 3. panta 1. punktā noteiktās robežvērtības.

"

4)  regulā iekļauj šādu 27.a un 27.b pantu:"

27.a pants

Deleģēšana

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 10. panta 2. punktā, 11. panta 8. punktā un 25. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

3.  Šīs regulas 10. panta 2. punktā, 11. panta 8. punktā un 25. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 10. panta 2. punktu, 11. panta 8. punktu un 25. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiem.

27.b pants

Steidzamības procedūra

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 27.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.“

"

[Gr. 59]

9.  Padomes 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1340/2008 par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku(29)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1340/2008 V pielikuma grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un veikt dažu ierobežojumu efektīvu pārvaldību.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1340/2008 groza šādi:

-1.  iekļauj šādu apsvērumu:"

  “(9a) Lai varētu veikt dažu ierobežojumu efektīvu pārvaldību, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz V pielikuma grozījumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.

[Gr. 60]

1)  regulas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Ja Savienība un Kazahstānas Republika nepanāk pieņemamu risinājumu un ja Komisija konstatē, ka ir skaidri pierādījumi par apiešanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai no kvantitatīvajiem ierobežojumiem atskaitītu līdzvērtīgu daudzumu izstrādājumu, kuru izcelsme ir Kazahstānas Republikā, un attiecīgi grozītu V pielikumu.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru.

"

2)  regulā iekļauj šādus pantus:"

16.a pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 5. panta 3. punktā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no …(30) Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 61]

3.  Šīs regulas 5. panta 3. punktā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 5. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem. [Gr. 62]

16.b pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 16.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

10.  Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu(31)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1215/2009 pielāgojumiem, kas nepieciešami muitas kodu koriģēšanai pēc to izmaiņām vai nolīgumu ar valstīm un teritorijām, uz kurām attiecas minētā regula, noslēgšanai, vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu un grozīt regulu. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija veiktu pienācīgas konsultācijas grozījumu sagatavošanas laikā, tai skaitā ar ekspertiem.

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina tūlītēja, savlaicīga un pienācīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1215/2009 groza šādi:

1)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:"

7. pants

Pilnvaru piešķiršana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 8.b pantā noteikto procedūru pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu nepieciešamos grozījumus un pielāgojumus šīs regulas noteikumos pēc:

   a) Kombinētās nomenklatūras kodu un Taric apakšnodaļu grozījumiem;
   b) citu nolīgumu slēgšanas starp Savienību un valstīm un teritorijām, kas minētas 1. pantā;

"

2)  regulā iekļauj šādu 8.b pantu:"

“8.b pants

Deleģēšana

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

3.  Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 7. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiem.

"

[Gr. 63]

(1) Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra nostāja.
(2) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
(3) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(4) OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp.
(5) OV L 67, 10.3.1994., 1. lpp.
(6) OV L 135, 3.6.2003., 5. lpp.
(7) OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.
(8) OV L 300, 17.11.2007., 1. lpp.
(9) OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.
(10) OV L 20, 24.1.2008., 1. lpp.
(11) OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.
(12) OV L 348, 24.12.2008., 1. lpp.
(13) OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp.
(14) OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp.
(15)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(16) OV L 67, 10.3.1994., 1. lpp.
(17)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(18) OV L 135, 3.6.2003., 5. lpp.
(19)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(20) OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.
(21)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(22) OV L 300, 17.11.2007., 1. lpp.
(23)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(24) OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.
(25)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(26) OV L 20, 24.1.2008., 1. lpp.
(27)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(28) OV L 211, 6.2.2008., 1. lpp.
(29) OV L 348, 24.12.2008., 1. lpp.
(30)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(31) OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp.


Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai ***I
PDF 785kWORD 817k
Teksts
Konsolidētais teksts
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

[Gr. 32]

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Komisijas priekšlikumā
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012

------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,
ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un Padomes Regulu (EK) Nr.  1434/98, ar ko nosaka, ar kādiem nosacījumiem drīkst nogādāt krastā siļķes citām rūpniecības vajadzībām, nevis to tiešai izmantošanai uzturā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Padomes Regulā (EK) Nr. 1288/2009 (2009. gada 27. novembris), ar ko nosaka pārejas posma tehniskos pasākumus laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam (4), un grozošajā tiesību aktā, proti, Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 579/2011 (2011. gada 8. jūnijs)(5), ir paredzēts dažus tehniskos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (EK) Nr. 43/2009 (2009. gada 16. janvāris), ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (6), turpināt pārejas posmā līdz 2012. gada 31. decembrim.

(2)  Ņemot vērā šobrīd notiekošo kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformu, ir gaidāms jauns tehnisko saglabāšanas pasākumu regulējums. Tā kā nav ticams, ka jaunais regulējums būs izveidots līdz 2012. gada beigām, ir pamatoti pagarināt minēto pārejas posma tehnisko pasākumu piemērošanu.

(3)  Lai nodrošinātu jūras bioloģisko resursu pareizas saglabāšanas un pārvaldības turpināšanu, Padomes Regula (EK) Nr. 850/98(7) būtu jāatjaunina, iekļaujot tajā pārejas posma tehniskos pasākumus.

(3.a)  Lai arī turpmāk nodrošinātu jūras bioloģisko resursu pareizu saglabāšanu un pārvaldību Melnajā jūrā, Regulā (EK) Nr. 850/98 būtu jāintegrē Savienības tiesību aktos iepriekš noteiktie minimālie izkrāvumu un linuma acs izmēri akmeņplekstu zvejniecībai.

(5)  Lai samazinātu kvotā iekļautu sugu izmešanu, būtu jāpatur spēkā augstākas kategorijas zivju atlasīšanas aizliegums visos ICES apgabalos.

(5.a)  Pamatojoties uz 2009. gadā notikušajām Savienības, Norvēģijas un Fēru salu apspriedēm, lai samazinātu nevēlamas nozvejas, būtu jāievieš aizliegums atlaist ūdenī vai izlaist no zvejas rīkiem konkrētu sugu īpatņus, kā arī prasība mainīt zvejas darbību vietu, ja 10 % nozvejas veido mazizmēra zivis.

  (5.b) Ņemot vērā Zivsaimniecības zinātnisko, tehnisko un ekonomisko jautājumu komitejas (ZZTEK) ieteikumus, būtu jāsaglabā ierobežojumi attiecībā uz ICES IIa rajonā nozvejoto siļķu izkraušanu vai paturēšanu uz kuģa.

(6)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumus, siļķu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai vairs nav nepieciešams slēgt zvejas apgabalu, lai aizsargātu to nārstu ICES VIa rajonā, un tāpēc minētais ierobežojums būtu jāatceļ.

(7)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, kurā maza tūbīšu pieejamība ir sasaistīta ar sliktiem trīspirkstu kaiju vairošanās rezultātiem, būtu jāsaglabā zvejai slēgtais apgabals ICES IV apakšapgabalā, katru gadu atļaujot tikai ierobežotu zveju krājuma uzraudzības nolūkos.

(8)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, dažos apgabalos, kuros Norvēģijas omāru zveja ir aizliegta, vajadzētu būt iespējai atļaut izmantot zvejas rīkus, ar kuriem nenozvejo Norvēģijas omārus.

(11)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jāsaglabā zvejai slēgtais apgabals, lai aizsargātu pikšas mazuļus ICES VIb rajonā.

(11.a)  Ņemot vērā ICES un ZZTEK ieteikumu, daži tehniskie saglabāšanas pasākumi, kurus veic ūdeņos uz rietumiem no Skotijas (ICES VIa rajons) un kuru mērķis ir aizsargāt mencas, pikšas un merlanga krājumus, būtu jāpatur spēkā, lai veicinātu zivju krājumu saglabāšanos.

(11.b)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jāatļauj izmantot rokas āķu rindas un automātisku džiga aprīkojumu saidu zvejai ICES VIa rajonā.

(11.c)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu par mencu teritoriālo izplatību ICES VIa rajonā, kurā ir apliecināts, ka lielākā mencu nozvejas daļa tiek veikta ziemeļos no 59°00' ziemeļu platuma, būtu jāļauj izmantot žaunu tīkli uz dienvidiem no šā platuma grāda.

(11.d)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jāatļauj izmantot žaunu tīklus mazo kaķhaizivju zvejai ICES VIa rajonā.

(11.e)  Ņemot vērā zinātniskos atzinumus, regulāri būtu jāpārskata zvejas rīku rādītāju pamatotība atkāpē attiecībā uz zveju ar traļiem, bentiskajiem vadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem ICES VIa rajonā, lai tos vai nu grozītu, vai svītrotu.

(11.f)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jānosaka zvejai slēgts apgabals, lai aizsargātu mencas mazuļus ICES VIa rajonā.

(11.g)  Ņemot vērā zinātniskos atzinumus, regulāri būtu jāpārskata mencu, pikšu un merlangu zvejas ierobežojumu ICES VI apakšapgabalā pamatotība, lai tos vai nu grozītu, vai svītrotu.

(11.h)  Ņemot vērā ICES un ZZTEK ieteikumu, būtu jāpatur spēkā pasākumi, lai aizsargātu mencu krājumus Ķeltu jūrā (ICES VIIf un VIIg rajons).

(12)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jāpatur spēkā pasākumi, lai aizsargātu zilo jūras līdaku nārsta barus ICES VIa rajonā.

(13)  Būtu jāpatur spēkā pasākumi, ko Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisija (NEAFC) noteikusi 2011. gadā, lai aizsargātu sarkanasarus starptautiskajos ūdeņos ICES I un II apakšapgabalā.

(14)  Būtu jāpatur spēkā pasākumi, ko NEAFC noteikusi 2011. gadā, lai aizsargātu sarkanasarus Irmingera jūrā un blakus esošajos ūdeņos.

(15)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, ICES IVc un IVb (dienvidi) rajonā arī turpmāk būtu jāatļauj saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem zvejot ar baļķa trali, izmantojot elektriskās strāvas impulsus.

(16)  Pamatojoties uz 2009. gadā notikušajām Savienības, Norvēģijas un Fēru salu apspriedēm, daži pasākumi, ar kuriem pelaģiskās zvejas kuģiem, kas Ziemeļaustrumu Atlantijā zvejo makreles, siļķes un stavridas, ierobežo rīcību ar nozveju un tās izkraušanu, ▌būtu jāievieš kā pastāvīgi pasākumi.

(17)  Ņemot vērā ICES ieteikumu, būtu jāpatur spēkā tehniskie saglabāšanas pasākumi, lai Īrijas jūrā nārsta sezonā aizsargātu pieaugušu mencu krājumus.

(17.a)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jāatļauj izmantot šķirotājrežģus ierobežotā apgabalā ICES VIIa rajonā.

(18)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, zveja ar žaunu tīkliem un iepinējtīkliem ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk rajonā un ICES VIII, IX, X un XII apakšapgabalā austrumos no 27° rietumu garuma ūdeņos, kuru jūras kartē norādītais dziļums pārsniedz 200 metrus, bet nepārsniedz 600 m, būtu jāatļauj tikai saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, kuri nodrošina bioloģiski jutīgu dziļūdens sugu aizsardzību.

(18.a)  Ir svarīgi precizēt saikni starp dažādiem režīmiem, kas piemērojami zvejai ar žaunu tīkliem it īpaši ICES VII apakšapgabalā. Proti, būtu jāprecizē, ka, īpaša atkāpe attiecībā uz zveju ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j un k rajonā ar žaunu tīkliem, kuru linuma acs izmērs ir 100 mm vai lielāks, kā arī ar minēto atkāpi saistīti īpaši nosacījumi piemērojami tikai ūdeņiem, kur jūras kartē norādītais dziļums pārsniedz 200 metrus un nepārsniedz 600 metrus, un ka tāpēc ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg un VIIh rajonā, kā arī ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j un k rajonu ūdeņos, kur jūras kartē norādītais dziļums ir mazāks par 200 metriem, ir spēkā pēc noklusējuma piemērojamie noteikumi par linuma acs izmēru diapazonu un nozvejas sastāvu, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 850/98.

(18.b)  Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jāatļauj izmantot rāmjtīklus ICES IX apakšapgabalā ūdeņos, kur jūras kartē norādītais dziļums pārsniedz 200 metrus, bet nepārsniedz 600 metrus.

(19)  Lai nodrošinātu heka un Norvēģijas omāra krājumu ilgtspējīgu izmantošanu un samazinātu šo sugu izmetumus, Biskajas līcī arī turpmāk būtu jāatļauj izmantot konkrētus selektīvus zvejas rīkus.

(20)  Būtu jāpatur spēkā zvejas ierobežojumi, kuri noteikti konkrētos apgabalos, lai aizsargātu jutīgas dziļūdens dzīvotnes NEAFC pārvaldības apgabalā, un kurus NEAFC pieņēmusi 2004. gadā, un zvejas ierobežojumi, kuri noteikti dažos apgabalos ICES VIIc, VIIj, VIIk rajonā un ICES VIIIc rajonā un kurus Savienība pieņēmusi 2008. gadā.

(21)  Saskaņā ar ieteikumu, ko sniegusi Savienības un Norvēģijas Apvienotā darba grupa tehnisko pasākumu jautājumos, aizliegums nedēļas nogalē ar trali vai riņķvadu zvejot siļķes, makreles vai brētliņas Skagerakā un Kategatā vairs nepalīdz saglabāt pelaģisko zivju krājumus ▌, jo zvejas modeļi ir mainījušies. Tāpēc, pamatojoties uz 2011. gadā notikušajām Savienības, Norvēģijas un Fēru salu apspriedēm, šis aizliegums būtu jāatceļ.

(22)  Skaidrības un labāka regulējuma labad būtu jāsvītro daži novecojuši noteikumi.

(22.a)  Lai ņemtu vērā izmaiņas zvejas modeļos un selektīvāku zvejas rīku izmantošanu, būtu jāpatur spēkā linuma acu izmēru diapazoni, mērķa sugas un prasītās nozvejas procentuālās daļas, ko piemēro Skagerakā un Kategatā.

(23)  Būtu jāpārskata Manilas gliemenes minimālais izmērs, ņemot vērā bioloģiskos datus.

(24)  Lai palīdzētu saglabāt astoņkājus un jo īpaši aizsargātu to mazuļus, ir noteikts astoņkāja minimālais izmērs nozvejās, kas gūtas trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā esošos ūdeņos, kuri atrodas Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komitejas (CECAF) reģionā.

(24.a)  Būtu jāievieš līdzīgs pasākums attiecībā uz anšovu minimālo izkrāvuma izmēru, nosakot zivju skaitu uz kg, jo tas vienkāršotu darbu uz to kuģu klāja, kuri zvejo šo sugu, un sekmētu kontroles pasākumus krastā.

(25)  Būtu jāpatur spēkā šķirotājrežģa specifikācijas, ko jāizmanto, lai samazinātu piezveju Norvēģijas omāru zvejā ICES IIIa rajonā, ICES VI apakšapgabalā un VIIa rajonā ▌.

(26)  Būtu jāpatur spēkā specifikācijas kvadrātveida acu paneļiem, kas konkrētos apstākļos jāizmanto zvejā ar dažiem velkamiem zvejas rīkiem Biskajas līcī.

(27)  ▌Kuģiem, kuru dzinēja jauda ir mazāka par 112 kW, būtu jāatļauj ierobežotā apgabalā ICES VIa rajonā izmantot 2 m garus kvadrātveida acu paneļus.

(27.a)  Ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī, būtu jāmaina termins “Kopiena”, kas lietots Regulas (EK) Nr. 850/98 normatīvajā daļā.

(27.b)  Lai nodrošinātu vienādus apstākļus noteikumu attiecībā uz zvejas rīkiem, kuriem ir vienāda selektivitātes pakāpe, zvejojot Norvēģijas omārus ICES VIa rajonā, un noteikumu attiecībā uz konkrētu kādas dalībvalsts zvejas vietu atbrīvošanu no aizlieguma izmantot žaunu tīklus, iepinējtīklus vai rāmjtīklus ICES VIII, IX un X apakšapgabalā, ja haizivju piezvejas un izmetumu līmenis ir ļoti zems, īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto, nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011 (8).

(29)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 850/98.

(29.a)  Padomes Regulā (EK) Nr. 1434/98 ir paredzēts, ar kādiem nosacījumiem drīkst nogādāt krastā siļķes citām rūpniecības vajadzībām, nevis to tiešai izmantošanai uzturā. Šajā regulā būtu jāintegrē iepriekš citos Savienības tiesību aktos iekļauta īpaša atkāpe no nosacījumiem, kas attiecas uz siļķu piezvejas izkrāvumiem, kuras nozvejotas tīklos ar maza izmēra linuma acīm, ICES IIIa rajonā, IV apakšapgabalā, VIId rajonā un ICES IIa rajona Savienības ūdeņos. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1434/98,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 850/98

Regulu (EK) Nr. 850/98 ar šo groza šādi.

-1.a)  Regulā iekļauj šādu pantu:"

1.a pants

Regulas 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 46. panta 1. punkta b) apakšpunktā un I pielikuma 5. zemsvītras piezīmē lietvārdu “Kopiena” aizstāj ar lietvārdu “Savienība” un veic gramatiskos pielāgojumus, kas nepieciešami šīs aizstāšanas rezultātā.

"

-1.b)  Regulas 2. pantā iekļauj šādu punktu:"

i)  9. reģions

Visi Melnās jūras ūdeņi, kas atbilst 29. ģeogrāfiskajam apakšapgabalam, kurš definēts I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1343/2011 (2011. gada 13. decembris) par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā* un Rezolūcijā GFCM/33/2009/2.

* OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.

"

-1.c)  Regulas 11. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:"

Šo atkāpi piemēro, neskarot 34.b panta 2. punkta c) apakšpunktu.

-1.d)  Regulā iekļauj šādu pantu:

11.a pants

9. reģionā grunts žaunu tīklu minimālais linuma acs izmērs ir 400 mm, kad tos izmanto akmeņplekstes zvejai.

"

1.d)  Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:"

Jūras organisms ir pārāk maza izmēra, ja tā izmēri ir mazāki nekā XII un XIIa pielikumā precizētie minimālie izmēri attiecīgajām sugām un attiecīgajam ģeogrāfiskajam apgabalam.

"

1.e)  Regulas 19. pantam pievieno šādu punktu:"

4.  Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro 9. reģionam.

"

2)  Iekļauj šādu sadaļu:"

IIIa SADAĻA

IZMETUMU SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI

19.a pants

Augstākas izmēra kategorijas zivju atlasīšanas aizliegums

1.  1., 2., 3. un 4. reģionā ir aizliegts izmest sugas, kuru nozvejai piemēro kvotas un kuras ir atļauts likumīgi izkraut.

2.  Noteikumi, kas minēti 1. punktā, neskar pienākumus, kuri noteikti šajā regulā vai citā Savienības zivsaimniecības nozares tiesību aktā .

19.b pants

Noteikumi par zvejas darbību vietas maiņu un aizliegums izlaist zivis no zvejas rīkiem

1.  Ja 1., 2., 3. un 4. reģionā mazizmēra makreļu, siļķu vai stavridu daudzums pārsniedz 10 % no kopējā nozvejas apjoma jebkurā zvejas rīku iemetienā, kuģis maina zvejas darbību vietu.

2.  Ir aizliegts 1., 2., 3. un 4. reģionā, pirms tīkls ir pilnībā izcelts uz zvejas kuģa, atlaist makreles, siļķes vai stavridas, tādējādi izraisot mirušu vai mirstošu zivju zaudēšanu.

"

3)  Regulas 20. panta 1. punkta d) apakšpunktu svītro.

3.a)  Iekļauj šādu pantu:"

20.a pants

Siļķu zvejas ierobežojumi Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā

Laikposmā no 1. janvāra līdz 28. februārim un no 16. maija līdz 31. decembrim ir aizliegts izkraut vai paturēt uz kuģa siļķes, kas nozvejotas Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā.

"

4)  Regulas 29.a pantu aizstāj ar šādu:"

29.a pants

Apgabala slēgšana tūbīšu zvejai ICES IV apakšapgabalā

1.  Ir aizliegts izkraut vai paturēt uz kuģa tūbītes, kuras nozvejotas ģeogrāfiskajā apgabalā, kas atrodas pie Anglijas un Skotijas austrumu krasta un ko norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

   Anglijas austrumu krasts pie 55°30' ziemeļu platuma,
   55°30' ziemeļu platuma, 01°00' rietumu garuma,
   58°00' ziemeļu platuma, 01°00' rietumu garuma,
   58°00' ziemeļu platuma, 02°00' rietumu garuma,
   Skotijas austrumu krasts pie 02°00' rietumu garuma.

2.  Ir atļauta zveja zinātniskas izpētes nolūkos, lai uzraudzību tūbīšu krājumu šajā apgabalā un novērtētu zvejas slēgšanas ietekmi.

"

5)  Regulas 29.b panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:"

3.  Atkāpjoties no 1. punktā noteiktā aizlieguma, 1. punkta a) apakšpunktā un 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajos ģeogrāfiskajos apgabalos un laikposmos ir atļauta zveja ar zivju groziem, ar kuriem nenozvejo Norvēģijas omārus.

"

6)  Iekļauj šādus pantus:"

29.c pants

Rokolas pikšu četrstūra zona ICES VI apakšapgabalā

1.  Visu veidu zveja no pikšas Rokolas krājuma, izņemot zveju ar āķu jedām, ir aizliegta apgabalos, kurus norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

   57°00' ziemeļu platuma, 15°00' rietumu garuma,
   57°00' ziemeļu platuma, 14°00' rietumu garuma,
   56°30' ziemeļu platuma, 14°00' rietumu garuma,
   56°00' ziemeļu platuma, 15°00' rietumu garuma,
   57°00' ziemeļu platuma, 15°00' rietumu garuma.

29.d pants

Mencu, pikšu un merlangu zvejas ierobežojumi ICES VI apakšapgabalā

1.  Ir aizliegts veikt jebkādas mencu, pikšu un merlangu zvejas darbības tajā ICES VIa rajona daļā, kura atrodas uz austrumiem vai uz dienvidiem no loksodromām, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

   54°30' ziemeļu platuma, 10°35' rietumu garuma,
   55°20' ziemeļu platuma, 09°50' rietumu garuma,
   55°30' ziemeļu platuma, 09°20' rietumu garuma,
   56°40' ziemeļu platuma, 08°55' rietumu garuma,
   57°00' ziemeļu platuma, 09°00' rietumu garuma,
   57°20' ziemeļu platuma, 09°20' rietumu garuma,
   57°50' ziemeļu platuma, 09°20' rietumu garuma,
   58°10' ziemeļu platuma, 09°00' rietumu garuma,
   58°40' ziemeļu platuma, 07°40' rietumu garuma,
   59°00' ziemeļu platuma, 07°30' rietumu garuma,
   59°20' ziemeļu platuma, 06°30' rietumu garuma,
   59°40' ziemeļu platuma, 06°05' rietumu garuma,
   59°40' ziemeļu platuma, 05°30' rietumu garuma,
   60°00' ziemeļu platuma, 04°50' rietumu garuma,
   60°15' ziemeļu platuma, 04°00' rietumu garuma.

2.  Ikviens zvejas kuģis, kas atrodas šā panta 1. punktā minētajā apgabalā, nodrošina to, ka visi uz kuģa esošie zvejas rīki ir droši nostiprināti un uzglabāti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem*47. pantu.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta, apgabalā, kas norādīts minētajā punktā, ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot stacionārus piekrastes tīklus, kas nostiprināti ar steltīm, ķemmīšgliemeņu dragas, ēdamgliemeņu dragas, rokas āķu rindas, mehanizētu džiga aprīkojumu, velkamos vadus un brideņus, murdus un zivju grozus, ar noteikumu, ka:

   a) netiek turēti uz kuģa un netiek izmantoti citi zvejas rīki kā tikai stacionāri piekrastes tīkli, kas nostiprināti ar steltīm, ķemmīšgliemeņu dragas, ēdamgliemeņu dragas, rokas āķu rindas, mehanizēts džiga aprīkojums, velkamie vadi un brideņi, murdi un zivju grozi, un
   b) uz kuģa netiek paturētas, izkrautas vai nogādātas krastā citas zivis kā tikai makreles, pollaki, saidas un laši vai bezmugurkaulnieki, izņemot gliemjus un vēžveidīgos.

4.  Atkāpjoties no 1. punkta, minētajā punktā noteiktajā apgabalā ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot zvejas rīkus, kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 55 mm, ar noteikumu, ka:

   a) uz kuģa nav zvejas rīku, kuru linuma acs izmērs ir 55 mm vai lielāks, un
   b) uz kuģa netiek paturētas citas zivis kā tikai siļķes, makreles, sardīnes, sardinellas, stavridas, brētliņas, putasu, kaprosi un argentīnas.

4.a  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, minētajā punktā noteiktajā apgabalā ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot žaunu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir lielāks par 120 mm, ar noteikumu, ka:

   a) tos izmanto tikai zonā uz dienvidiem no 59o00' ziemeļu platuma;
   b) izmantotā žaunu tīkla maksimālais garums ir 20km attiecībā uz katru kuģi;
   c) maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 24 stundas; un
   d) ne vairāk par 5 % nozvejas veido merlangas un mencas.

4.b   Atkāpjoties no 1. punkta, minētajā punktā noteiktajā apgabalā ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot žaunu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir lielāks par 90 mm, ar noteikumu, ka:

   a) tos izmanto trīs jūras jūdžu attālumā no krasta līnijas un ne vairāk kā 10 dienas kalendārajā mēnesī;
  b) izmantotā žaunu tīkla maksimālais garums ir 1000 m;
   c) maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 24 stundas; un
   d) vismaz 70 % nozvejas veido mazās kaķhaizivis.

5.  Atkāpjoties no 1. punkta, minētajā punktā norādītajā apgabalā ir atļauts zvejot Norvēģijas omārus ar noteikumu, ka:

   a) izmantotajiem zvejas rīkiem ir šķirotājrežģis, kas atbilst XIVa pielikuma 2.–5. punktam, vai kvadrātveida acu panelis, kā aprakstīts XIVc pielikumā, vai arī cits zvejas rīks ar līdzvērtīgi augstu selektivitātes pakāpi;
   b) zvejas rīka konstrukcijā izmantotā linuma minimālais acs izmērs ir 80 mm;
   c) vismaz 30 % no paturētās nozvejas svara veido Norvēģijas omāri.
  

Piemērojot a) apakšpunktu, Komisija, pamatojoties uz apstiprinošu ZZTEK atzinumu, ar īstenošanas aktu starpniecību nosaka, kurus zvejas rīkus jāuzskata par tādiem, kam ir līdzvērtīgi augsta selektivitātes pakāpe.

6.  Šā panta 5. punktu nepiemēro apgabalā, kuru norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

   59°05' ziemeļu platuma, 06°45' rietumu garuma,
   59°30' ziemeļu platuma, 06°00' rietumu garuma,
   59°40' ziemeļu platuma, 05°00' rietumu garuma,
   60°00' ziemeļu platuma, 04°00' rietumu garuma,
   59°30' ziemeļu platuma, 04°00' rietumu garuma,
   59°05' ziemeļu platuma, 06°45' rietumu garuma.

7.  Atkāpjoties no 1. punkta, minētajā punktā norādītajā apgabalā ir atļauts zvejot ar traļiem, bentiskajiem vadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem ar noteikumu, ka:

   a) visu uz kuģa esošo zvejas rīku konstrukcijā izmantotā linuma minimālais acs izmērs ir 120 mm kuģiem, kuru lielākais garums pārsniedz 15 m, un 110 mm visiem pārējiem kuģiem;
  

   c) gadījumā, ja saidu daudzums ir mazāks par 90 % no nozvejas, kas paturēta uz kuģa, izmantotajā zvejas rīkā ir ievietots kvadrātveida acu panelis, kā aprakstīts XIVc pielikumā, un
   d) gadījumā, ja kuģa lielākais garums ir 15 m vai mazāks, tad neatkarīgi no saidu daudzuma, kas paturēts uz kuģa, izmantotajā zvejas rīkā ir ievietots kvadrātveida acu panelis, kā aprakstīts XIVd pielikumā.

7.a  Ne vēlāk kā 2015. gada 1. janvārī un pēc tam ne vēlāk kā ik pēc diviem gadiem, Komisija, ņemot vērā ZZTEK zinātniskos ieteikumus, novērtē 7. punktā noteiktos zvejas rīku rādītājus un vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu 7. punkta grozīšanai.

8.  Šā panta 7. punktu nepiemēro apgabalā, kuru norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

   59°05' ziemeļu platuma, 06°45' rietumu garuma,
   59°30' ziemeļu platuma, 06°00' rietumu garuma,
   59°40' ziemeļu platuma, 05°00' rietumu garuma,
   60°00' ziemeļu platuma, 04°00' rietumu garuma,
   59°30' ziemeļu platuma, 04°00' rietumu garuma,
   59°05' ziemeļu platuma, 06°45' rietumu garuma.

8.a.  Katru gadu no 1. janvāra līdz 31. martam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim ir aizliegts veikt jebkādas zvejas darbības, izmantojot zvejas rīkus, kas minēti I pielikumā Padomes Regulā (EK) Nr. 1342/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem, un šo krājumu zvejniecībai **, ICES VIa zonas īpaši noteiktajā zonā, ko norobežo loksodromas, kuras secīgi savieno šādas koordinātas:

   7°07' rietumu garuma, 55°25' ziemeļu platuma,
   7°00' rietumu garuma, 55°25' ziemeļu platuma,
   6°50' rietumu garuma, 55°18' ziemeļu platuma,
   6o50 rietumu garuma, 55º17 ziemeļu platuma,
   6°52' rietumu garuma, 55°17' ziemeļu platuma,
   7°07' rietumu garuma, 55°25' ziemeļu platuma.

Ne zvejas kuģa kapteinis, ne jebkura cita persona uz kuģa nerada iespēju un neatļauj uz kuģa esošai personai zvejot, izkraut, pārkraut citā kuģī vai turēt uz kuģa zivis, kas nozvejotas īpaši noteiktajā zonā.

9.  Katra attiecīgā dalībvalsts katru gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim īsteno programmu novērotāju izvietošanai uz kuģiem, lai ņemtu paraugus no to kuģu nozvejas un izmetumiem, kuri izmanto 4.a, 4.b., 5. un 7. punktā paredzētās atkāpes. Novērotāju programmas īsteno, neskarot pienākumus, kas izriet no attiecīgajiem noteikumiem, un to mērķis ir novērtēt mencu, pikšu un merlangu nozveju un izmetumus ar vismaz 20 % precizitāti.

10.  Attiecīgās dalībvalstis sagatavo ziņojumu par to kuģu kopējo nozvejas un izmetumu daudzumu, uz kuriem attiecas novērotāju programma, katrā kalendārajā gadā, un iesniedz to Komisijai ne vēlāk kā nākamā kalendārā gada ▌1. februārī.

10.a   Ne vēlāk kā 2015. gada 1. janvārī un pēc tam ne vēlāk kā ik pēc diviem gadiem, Komisija, ņemot vērā ZZTEK zinātniskos ieteikumus, novērtē mencu, pikšu un merlangu krājumu stāvokli šā panta 1. punktā noteiktajā zonā un vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par šā panta grozīšanu.

29.e pants

Mencu zvejas ierobežojumi ICES VII apakšapgabalā

1.  Katru gadu no 1. februāra līdz 31. martam ICES VII apakšapgabalā ir aizliegts veikt jebkādas zvejas darbības apgabalā, kas sastāv no šādiem ICES statistiskajiem taisnstūriem: 30E4, 31E4, 32E3. Šo aizliegumu nepiemēro sešu jūras jūdžu attālumā no pamatlīnijas.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, apgabalos un laikposmos, kas norādīti minētajā punktā, ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot stacionārus piekrastes tīklus, kas nostiprināti ar steltīm, ķemmīšgliemeņu dragas, ēdamgliemeņu dragas, velkamos vadus un brideņus, rokas āķu rindas, mehanizētu džiga aprīkojumu, murdus un zivju grozus, ar noteikumu, ka:

   a) netiek turēti uz kuģa un netiek izmantoti citi zvejas rīki kā tikai stacionāri piekrastes tīkli, kas nostiprināti ar steltīm, ķemmīšgliemeņu dragas, ēdamgliemeņu dragas, velkamie vadi un brideņi, rokas āķu rindas, mehanizēts džiga aprīkojums, murdi un zivju grozi, un
   b) uz kuģa netiek izkrautas, paturētas vai nogādātas krastā citas zivis kā tikai makreles, pollaki un laši vai bezmugurkaulnieki, izņemot gliemjus un vēžveidīgos.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta, minētajā punktā noteiktajā apgabalā ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot tīklus, kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 55 mm, ar noteikumu, ka:

   a) uz kuģa nav tīklu, kuru linuma acs izmērs ir 55 mm vai lielāks, un
   b) uz kuģa netiek paturētas citas zivis kā tikai siļķes, makreles, sardīnes, sardinellas, stavridas, brētliņas, putasu, kaprosi un argentīnas.

29.f pants

Īpaši noteikumi zilo jūras līdaku aizsardzībai

1.  Katru gadu no 1. marta līdz 31. maijam ir aizliegts paturēt uz kuģa jebkādu daudzumu zilo jūras līdaku, kas pārsniedz 6 tonnas vienā zvejas reisā, tajos ICES VIa rajona apgabalos, kurus norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

  a) Skotijas kontinentālā šelfa mala:
   59°58' ziemeļu platuma, 07°00 rietumu garuma,
   59°55' ziemeļu platuma, 06°47' rietumu garuma,
   59°51' ziemeļu platuma, 06°28' rietumu garuma,
   59°45' ziemeļu platuma, 06°38' rietumu garuma,
   59°27' ziemeļu platuma, 06°42' rietumu garuma,
   59°22' ziemeļu platuma, 06°47' rietumu garuma,
   59°15' ziemeļu platuma, 07°15' rietumu garuma,
   59°07' ziemeļu platuma, 07°31' rietumu garuma,
   58°52' ziemeļu platuma, 07°44' rietumu garuma,
   58°44' ziemeļu platuma, 08°11' rietumu garuma,
   58°43' ziemeļu platuma, 08°27' rietumu garuma,
   58°28' ziemeļu platuma, 09°16' rietumu garuma,
   58°15' ziemeļu platuma, 09°32' rietumu garuma,
   58°15' ziemeļu platuma, 09°45' rietumu garuma,
   58°30' ziemeļu platuma, 09°45' rietumu garuma,
   59°30' ziemeļu platuma, 07°00' rietumu garuma,
   59°58' ziemeļu platuma, 07°00 rietumu garuma.
  b) Rosemary sēkļa mala:

izņemot apgabalu, kuru norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:
   60°00' ziemeļu platuma, 11°00 rietumu garuma,
   59°00' ziemeļu platuma, 11°00' rietumu garuma,
   59°00' ziemeļu platuma, 09°00' rietumu garuma,
   59°30' ziemeļu platuma, 09°00' rietumu garuma,
   59°30' ziemeļu platuma, 10°00' rietumu garuma,
   60°00' ziemeļu platuma, 10°00' rietumu garuma,
   60°00' ziemeļu platuma, 11°00 rietumu garuma,
   59°15' ziemeļu platuma, 10°24' rietumu garuma,
   59°10' ziemeļu platuma, 10°22' rietumu garuma,
   59°08' ziemeļu platuma, 10°07' rietumu garuma,
   59°11' ziemeļu platuma, 09°59' rietumu garuma,
   59°15' ziemeļu platuma, 09°58' rietumu garuma,
   59°22' ziemeļu platuma, 10°02' rietumu garuma,
   59°23' ziemeļu platuma, 10°11' rietumu garuma,
   59°20' ziemeļu platuma, 10°19' rietumu garuma,
   59°15' ziemeļu platuma, 10°24' rietumu garuma.

2.  Ieejot 1. punktā minētajos apgabalos un izejot no tiem, zvejas kuģa kapteinis kuģa žurnālā reģistrē ieiešanas un iziešanas datumu, laiku un vietu.

3.  Ja jebkurā no abiem 1. punktā minētajiem apgabaliem kuģa nozveja sasniedz 6 tonnas zilo jūras līdaku:

   a) kuģis nekavējoties pārtrauc zveju un iziet no apgabala, kurā tas atrodas;
   b) kuģis nedrīkst atgriezties nevienā no abiem apgabaliem, pirms nozveja ir izkrauta;
   c) kuģis nedrīkst atlaist jūrā nekādu daudzumu zilo jūras līdaku.

4.  Padomes Regulas (EK) Nr. 2347/2002 (2002. gada 16. decembris), ar ko ievieš īpašas pieejamības prasības un piemēro saistītos noteikumus zvejai dziļjūras krājumos***8. pantā minētie novērotāji, kuri norīkoti darbam uz zvejas kuģiem, kas atrodas vienā no 1. punktā minētajiem apgabaliem, papildus saviem uzdevumiem, kas norādīti minētā panta 4. punktā, ņem atbilstīgus paraugus no zilo jūras līdaku nozvejas, mēra paraugos atlasītās zivis un nosaka apakšparaugos atlasītu zivju dzimumgatavību. Pamatojoties uz ZZTEK ieteikumu, dalībvalstis izstrādā detalizētus paraugu ņemšanas un rezultātu apkopojumu protokolus.

5.  Katru gadu no 15. februāra līdz 15. aprīlim ir aizliegts izmantot grunts traļus, āķu jedas un žaunu tīklus apgabalā, kuru norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

   60°58.76' ziemeļu platuma, 27°27.32' rietumu garuma,
   60°56.02' ziemeļu platuma, 27°31.16' rietumu garuma,
   60°59.76' ziemeļu platuma, 27°43.48' rietumu garuma,
   61°03.00' ziemeļu platuma, 27°39.41' rietumu garuma,
   60°58.76' ziemeļu platuma, 27°27.32' rietumu garuma.

29.g pants

Pasākumi attiecībā uz sarkanasaru zveju starptautiskajos ūdeņos ICES I un II apakšapgabalā

1.  Sarkanasaru specializētā zveja starptautiskajos ūdeņos ICES I un II apakšapgabalā ir atļauta tikai laikposmā no 15. augusta līdz 30. novembrim kuģiem, kas ir iepriekš zvejojuši sarkanasarus NEAFC pārvaldības apgabalā, kā noteikts 3. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1236/2010 (2010. gada 15. decembris) par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā****.

2.  Kuģi citu sugu zvejā ierobežo sarkanasaru piezveju, lai tā nepārsniegtu 1 % no kopējās nozvejas, kas paturēta uz kuģa.

3.  Pārrēķina koeficients, kas piemērojams šajā zvejniecībā iegūtiem sarkanasariem, kuri ir ķidāti un bez galvas, tostarp tiem, kuri sagatavoti ar “japāņu paņēmienu”, ir 1,70.

4.  Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1236/2010  9. panta 1. punkta b) apakšpunkta, šajā zvejniecībā iesaistītu zvejas kuģu kapteiņi nozvejas ziņojumu nosūta katru dienu.

5.  Papildus Regulas (ES) Nr. 1236/2010 5. panta noteikumiem atļauja zvejot sarkanasarus ir spēkā vienīgi tad, ja ziņojumi, ko kuģi nosūta, ir saskaņā ar minētās regulas 9. panta 1. punktu un ir reģistrēti saskaņā ar tās 9. panta 3. punktu.

6.  Dalībvalstis nodrošina to, ka zinātniskie novērotāji vāc zinātnisku informāciju uz kuģiem, kas kuģo ar to karogu. Savāktā informācija obligāti ietver reprezentatīvus datus par nozvejas sastāvu dzimuma, vecuma un garuma ziņā (sadalījumā pa dziļumiem). Dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo šo informāciju ICES.

7.  Komisija informē dalībvalstis par dienu, kad NEAFC Sekretariāts ir paziņojis NEAFC līgumslēdzējām pusēm, ka kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) ir pilnībā apgūta. No minētās dienas dalībvalstis aizliedz sarkanasaru specializēto zveju kuģiem, kas kuģo ar to karogu.

29.h pants

Pasākumi attiecībā uz sarkanasaru zveju Irmingera jūrā un blakus esošajos ūdeņos

1.  Ir aizliegts zvejot sarkanasarus ▌starptautiskajos ūdeņos ICES V apakšapgabalā un Savienības ūdeņos ICES XII un XIV apakšapgabalā, izņemot katru gadu no 11. maija līdz 31. decembrim un tikai apgabalā, ko norobežo loksodromas, kuras secīgi savieno šādas koordinātas, ko nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu (“sarkanasaru aizsardzības apgabals”):

   64°45' ziemeļu platuma, 28°30' rietumu garuma,
   62°50' ziemeļu platuma, 25°45' rietumu garuma,
   61°55' ziemeļu platuma, 26°45' rietumu garuma,
   61°00' ziemeļu platuma, 26°30' rietumu garuma,
   59°00' ziemeļu platuma, 30°00' rietumu garuma,
   59°00' ziemeļu platuma, 34°00' rietumu garuma,
   61°30' ziemeļu platuma, 34°00' rietumu garuma,
   62°50' ziemeļu platuma, 36°00' rietumu garuma,
   64°45' ziemeļu platuma, 28°30' rietumu garuma.

1.a  Neatkarīgi no 1. punkta ar Savienības tiesību aktu var atļaut sarkanasaru zveju ārpus sarkanasaru aizsardzības apgabala Irmingera jūrā un blakus esošajos ūdeņos katru gadu no 11. maija līdz 31. decembrim, balstoties uz zinātniskiem ieteikumiem un ar noteikumu, ka attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā NEAFC ir pieņēmusi sarkanasaru krājumu atjaunošanas plānu. Šādā zvejā piedalās tikai Savienības kuģi, kas no savas dalībvalsts ir saņēmuši attiecīgu atļauju, par kuru ir paziņots Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1236/2010 5. pantā paredzēto prasību.

2.  Aizliegts izmantot traļus, kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 100 mm.

3.  Pārrēķina koeficients, kas piemērojams šajā zvejniecībā iegūtiem sarkanasariem, kuri ir ķidāti un bez galvas, tostarp tiem, kuri sagatavoti ar “japāņu paņēmienu”, ir 1,70.

4.  To zvejas kuģu kapteiņi, kas iesaistījušies zvejā ārpus sarkanasaru aizsardzības apgabala, Regulas (ES) Nr. 1236/2010 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto nozvejas ziņojumu nosūta katru dienu pēc tam, kad attiecīgās kalendārās dienas zvejas darbības ir pabeigtas. Ziņojumā norāda uz kuģa paturētās nozvejas, kas iegūtas kopš pēdējās paziņošanas par nozveju.

5.  Papildus Regulas (ES) Nr. 1236/2010 5. panta noteikumiem atļauja zvejot sarkanasarus ir spēkā vienīgi tad, ja kuģu nosūtītie ziņojumi ir saskaņā ar minētās regulas 9. panta 1. punktu un ir reģistrēti saskaņā ar tās 9. panta 3. punktu.

6.  Šā panta 5. punktā minētos ziņojumus sagatavo saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.

* OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

** OV L 348, 24.12.2008., 20. lpp.

*** OV L 351, 28.12.2002., 6. lpp.

**** OV L 348, 31.12.2010., 17. lpp.

"

6.a)  Regulas 30. pantā iekļauj šādu punktu:"

1.a)  Šā panta 1. punktu nepiemēro 9. reģionam.

"

7)  Regulā iekļauj šādu pantu:"

31.a pants

Elektrozveja ICES IVc un IVb rajonā

1.  Atkāpjoties no 31. panta, zveja ar baļķa trali, izmantojot elektriskās strāvas impulsus, ir atļauta ICES IVc un IVb rajonā uz dienvidiem no loksodromas, kas savieno turpmāk norādītos punktus, kurus nosaka saskaņā ar WGS84 koordinātu sistēmu:

   punkts Apvienotās Karalistes austrumu krastā pie 55° ziemeļu platuma,
   tad uz austrumiem līdz 55° ziemeļu platuma, 5° austrumu garuma,
   tad uz ziemeļiem līdz 56° ziemeļu platuma,
   un, visbeidzot, uz austrumiem līdz punktam Dānijas rietumu krastā pie 56° ziemeļu platuma.

2.  Zveja, izmantojot elektriskos impulsus, ir atļauta tikai tad, ja:

   a) traļus ar elektriskās strāvas impulsiem izmanto ne vairāk kā 5 % no katras dalībvalsts baļķa traļu flotes;
   b) katra baļķa traļa maksimālā elektriskā jauda kW nepārsniedz tā baļķa garumu metros, reizinātu ar 1,25;
   c) faktiskais spriegums starp elektrodiem nepārsniedz 15 V;
   d) kuģis ir aprīkots ar automātisku datorvadības sistēmu, kas reģistrē maksimālo izmantoto elektrisko jaudu uz vienu baļķi un faktisko spriegumu starp elektrodiem vismaz pēdējos 100 tralējumos. Nepilnvarotas personas nevar modificēt šo automātisko datorvadības sistēmu;
   e) ir aizliegts izmantot vienu vai vairākas smaguma ķēdes pie gruntsstropes.

"

8)  Regulā iekļauj šādu pantu:"

32.a pants

Ierobežojumi, ko pelaģiskās zvejas kuģiem piemēro attiecībā uz rīcību ar nozveju un tās izkraušanu

1.  Maksimālais attālums starp ūdens separatora restēm pelaģiskās zvejas kuģos, kas zvejo makreles, siļķes un stavridas un darbojas NEAFC konvencijas apgabalā, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1236/2010 3. panta 2. punktā, ir 10 mm.

Restes ir piemetinātas to atrašanās vietā. Ja ūdens separatoram ir nevis restes, bet caurumi, šo caurumu maksimālais diametrs nepārsniedz 10 mm. Caurumi teknēs pirms ūdens separatora nav lielāki par 15 mm diametrā.

2.  Visiem pelaģiskās zvejas kuģiem, kas darbojas NEAFC konvencijas apgabalā, ir aizliegts izkraut zivis zem kuģa ūdenslīnijas no bufertvertnēm vai ar aukstumiekārtu dzesināta jūras ūdens tvertnēm.

3.  Kuģa kapteinis nosūta savas karoga dalībvalsts kompetentajām zivsaimniecības iestādēm rasējumus, kurus apstiprinājušas karoga dalībvalsts kompetentās iestādes un kuri saistīti ar iekārtām, kas paredzētas rīcībai ar nozveju un tās izkraušanai un atrodas pelaģiskās zvejas kuģos, kuri NEAFC konvencijas apgabalā zvejo makreles, siļķes un stavridas, kā arī šādu rasējumu grozījumus. Kuģa karoga dalībvalsts kompetentās iestādes periodiski pārbauda iesniegto rasējumu pareizību. Uz kuģa visu laiku atrodas rasējumu kopijas.

"

9)  Regulā iekļauj šādus pantus:"

34.a pants

Tehniskie saglabāšanas pasākumi Īrijas jūrā

1.  No 14. februāra līdz 30. aprīlim ir aizliegts izmantot bentiskos traļus, vadus vai līdzīgus velkamus zvejas rīkus, žaunu tīklus, rāmjtīklus, iepinējtīklus vai līdzīgus stacionāros tīklus, vai jebkādus zvejas rīkus, kuriem ir āķi, tajā ICES VIIa rajona daļā, ko norobežo:

   Īrijas austrumkrasts un Ziemeļīrijas austrumkrasts, un
   taisnas līnijas, kas secīgi savieno šādas ģeogrāfiskās koordinātas:
   punkts Ziemeļīrijas Ardas pussalas austrumu krastā pie 54°30' ziemeļu platuma,
   54°30' ziemeļu platuma, 04°50' rietumu garuma,
   53°15' ziemeļu platuma, 04°50' rietumu garuma,
   punkts Īrijas austrumu krastā pie 53°15' ziemeļu platuma.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, minētajā punktā norādītajā apgabalā un laikposmā:

  a) atļauts izmantot bentiskos otertraļus, ar noteikumu, ka uz kuģa netiek turēti cita veida zvejas rīki un ka:
   šo traļu linuma acs izmērs ir 70–79 mm vai 80–99 mm diapazonā,
   šo traļu linuma acis ir tikai vienā no atļautajiem izmēra diapazoniem,
   šiem traļiem nav atsevišķu linuma acu, kuru izmērs ir lielāks par 300 mm, neatkarīgi no šo acu atrašanās vietas linumā, un
   šos traļus izmanto tikai apgabalā, kuru norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:
   53°30' ziemeļu platuma, 05°30' rietumu garuma,
   53°30' ziemeļu platuma, 05°20' rietumu garuma,
   54°20' ziemeļu platuma, 04°50' rietumu garuma,
   54°30' ziemeļu platuma, 05°10' rietumu garuma,
   54°30' ziemeļu platuma, 05°20' rietumu garuma,
   54°00' ziemeļu platuma, 05°50' rietumu garuma,
   54°00' ziemeļu platuma, 06°10' rietumu garuma,
   53°45' ziemeļu platuma, 06°10' rietumu garuma,
   53°45' ziemeļu platuma, 05°30' rietumu garuma,
   53°30' ziemeļu platuma, 05°30' rietumu garuma;
  b) atļauts izmantot bentiskos traļus, vadus vai līdzīgus velkamus zvejas rīkus ar selektīvo linumu vai šķirotājrežģi, ar noteikumu, ka uz kuģa netiek turēti cita veida zvejas rīki un ka atļautie zvejas rīki:
   atbilst 2. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem;
   attiecībā uz selektīvo linumu ir konstruēti atbilstīgi tehniskajiem datiem, kas norādīti Padomes Regulas (EK) Nr. 254/2002 (2002. gada 12. februāris), ar ko nosaka pasākumus, kuri 2002. gadā jāpiemēro, lai atjaunotu mencu krājumu Īrijas jūrā (ICES) VIIa rajonā * pielikumā, un
   attiecībā uz šķirotājrežģi atbilst šīs regulas XIVa pielikuma 2.līdz 5. punkta prasībām;
  c) turklāt bentiskos traļus, vadus vai līdzīgus velkamus zvejas rīkus ar selektīvo linumu vai šķirotājrežģi atļauj arī apgabalā, kuru norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:
   53°45' ziemeļu platuma, 06°00' rietumu garuma,
   53°45' ziemeļu platuma, 05°30' rietumu garuma,
   53°30' ziemeļu platuma, 05°30' rietumu garuma,
   53°30' ziemeļu platuma, 06°00' rietumu garuma,
   53°45' ziemeļu platuma, 06°00' rietumu garuma.

34.b pants

Žaunu tīklu izmantošana ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk rajonā un ICES VIII, IX, X un XII apakšapgabalā uz austrumiem no 27° rietumu garuma

1.  ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk rajonā un ICES XII apakšapgabalā uz austrumiem no 27° rietumu garuma, VIII, IX un X apakšapgabalā Savienības kuģi neizmanto grunts žaunu tīklus, iepinējtīklus un rāmjtīklus vietās, kur jūras kartē norādītais dziļums pārsniedz 200 m.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļauts izmantot šādus zvejas rīkus:

  a) ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk rajonā un ICES XII apakšapgabalā uz austrumiem no 27° rietumu garuma – žaunu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir lielāks par vai vienāds ar 120 mm un mazāks par 150 mm, ICES VIIIa, VIIIb, VIIId rajonā un ICES X apakšapgabalā – žaunu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir lielāks vai vienāds ar 100 mm un mazāks par 130 mm, un ICES VIIIc rajonā un ICES IX apakšapgabalā – žaunu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir lielāks par vai vienāds ar 80 mm un mazāks par 110 mm, ar noteikumu, ka:
   tos izliek ūdeņos, kur jūras kartē norādītais dziļums ir mazāks par 600 m,
   tie nav dziļāki par 100 acu rindām unto linuma nostiepuma attiecība nav mazāka par 0,5,
   tie ir aprīkoti ar pludiņiem vai ierīcēm, kas nodrošina līdzvērtīgu peldspēju,
   katra tīkla garums nepārsniedz 5 jūras jūdzes un visu viena kuģa vienā laikā izlikto tīklu kopējais garums nepārsniedz 25 km,
   maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 24 stundas;
   b) žaunu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir 250 mm vai lielāks, ar noteikumu, ka:
   tos izliek ūdeņos, kur jūras kartē norādītais dziļums ir mazāks par 600 m,
   tie nav dziļāki par 15 acu rindām un to linuma nostiepuma attiecība nav mazāka par 0,33,
   tie nav aprīkoti ar pludiņiem vai citām ierīcēm, kas nodrošina peldspēju,
   katra tīkla garums nepārsniedz 10 km. Visu viena kuģa vienā laikā izlikto tīklu rindu kopējais garums nepārsniedz 100 km,
   maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 72 stundas;
  c) ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk rajonā un ICES XII apakšapgabalā uz austrumiem no 27° rietumu garuma – žaunu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir vienāds ar vai lielāks par 100 mm un mazāks par 130 mm, ar noteikumu, ka:
   tos izliek ūdeņos, kur jūras kartē norādītais dziļums pārsniedz 200 m un ir mazāks par 600 m,
   tie nav dziļāki par 100 acu rindām un to linuma nostiepuma attiecība nav mazāka par 0,5,
   tie ir aprīkoti ar pludiņiem vai ierīcēm, kas nodrošina līdzvērtīgu peldspēju,
   katra tīkla garums nepārsniedz četras jūras jūdzes un visu viena kuģa vienā laikā izlikto tīklu kopējais garums nepārsniedz 20 km,
   maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 24 stundas,
   ne mazāk kā 85 % paturētās nozvejas svara veido heki,
   zvejā iesaistīto kuģu skaits nepārsniedz 2008. gadā reģistrēto skaitu,
   pirms iziešanas no ostas šajā zvejā iesaistītā kuģa kapteinis reģistrē kuģa žurnālā uz kuģa esošo zvejas rīku skaitu un kopējo garumu. Inspicē vismaz 15 % gadījumu, kad kuģi iziet no ostas,
   kuģa kapteinis nodrošina, ka izkraušanas laikā uz kuģa atrodas 90 % zvejas rīku, kas attiecīgajam reisam apstiprināti Savienības kuģa žurnālā, un
   visu to sugu daudzumu, kuru nozveja pārsniedz 50 kg, tostarp visu izmetumu daudzumus, kas pārsniedz 50 kg, reģistrē Savienības kuģa žurnālā;
  d) ICES IX apakšapgabalā rāmjtīklus, kuru linuma acs izmērs ir 220 mm vai lielāks, ar noteikumu, ka:
   tos izliek ūdeņos, kur jūras kartē norādītais dziļums ir mazāks par 600 m,
   tie nav dziļāki par 30 acu rindām un to linuma nostiepuma attiecība nav mazāka par 0,44,
   tie nav aprīkoti ar pludiņiem vai citām ierīcēm, kas nodrošina peldspēju,
   katra tīkla garums nepārsniedz 5 km un visu viena kuģa vienā laikā izlikto tīklu rindu kopējais garums nepārsniedz 20 km,
   maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 72 stundas.

4.  Tomēr šī atkāpe neattiecas uz NEAFC pārvaldības apgabalu.

4.a  Visiem kuģiem, kas ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k rajonā un ICES XII apakšapgabalā uz austrumiem no 27o rietumu garuma, VIII, IX un X apakšapgabalā izmanto grunts žaunu tīklus, iepinējtīklus vai rāmjtīklus vietās, kur jūras kartē norādītais dziļums pārsniedz 200 m, ir izdota zvejas atļauja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 7. pantu.

5.  Uz kuģa vienlaikus var būt tikai viens no 3. punkta a),▌ b) vai d) apakšpunktā minētajiem zvejas rīku veidiem. Uz kuģa drīkst būt tīkli, kuru kopējais garums ir par 20 % lielāks par to tīklu rindu maksimālo garumu, ko drīkst izlikt vienā laikā.

6.  Tāda kuģa kapteinis, kam ir 4.a punktā minētā zvejas atļauja, pirms kuģis atstāj ostu un kad tas atgriežas ostā, reģistrē kuģa žurnālā uz kuģa esošo zvejas rīku skaitu un garumu, turklāt viņš atbild par visām atšķirībām abās reizēs reģistrētajos parametros.

8.  Kompetentajām iestādēm ir tiesības ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk rajonā un ICES XII apakšapgabalā uz austrumiem no 27° rietumu garuma, VIII, IX un X apakšapgabalā, izcelt no jūras bez uzraudzības atstātu zvejas rīku šādās situācijās:

   a) zvejas rīks nav pienācīgi marķēts;
   b) boju marķējums vai kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) dati liecina, ka īpašnieks nav atradies tuvāk par 100 jūras jūdzēm no zvejas rīka ilgāk par 120 stundām;
   c) zvejas rīks ir izlikts ūdeņos vietā, kur jūras kartē norādītais dziļums ir lielāks par atļauto dziļumu;
   d) zvejas rīka linuma acs izmērs atšķiras no atļautā izmēra.

9.  Tāda kuģa kapteinis, kuram ir 4.a punktā minētā zvejas atļauja, katra zvejas reisa laikā kuģa žurnālā reģistrē šādu informāciju:

   izliktā tīkla linuma acs izmērs,
   viena tīkla nominālais garums,
   tīklu skaits vienā izlikto tīklu rindā,
   kopējais izlikto tīklu rindu skaits,
   katras izliktās tīklu rindas atrašanās vieta,
   dziļums, kādā izlikta katra tīklu rinda,
   katras izliktās tīklu rindas ūdenī atrašanās laiks,
   pazaudēto zvejas rīku skaits, to pēdējā zināmā atrašanās vieta un pazaudēšanas datums.

10.  Zvejas kuģiem, kam ir 4.a punktā minētā zvejas atļauja, ir atļauts nozveju izkraut tikai tajās ostās, kuras dalībvalstis ir apstiprinājušas, ievērojot Regulas (EK) Nr. 2347/2002 7. pantu.

11.  Haizivju daudzums, kas paturēts uz kuģa, kurš izmanto 3. punkta b) un d) apakšpunktā aprakstītā veida zvejas rīkus, nepārsniedz 5 % no kopējā uz kuģa paturēto jūras organismu dzīvsvara.

11.a  Komisija pēc apspriešanās ar ZZTEK var pieņemt īstenošanas aktus, konkrētas kādas dalībvalsts zvejas vietas ICES VIII, IX un X apakšapgabalā atbrīvot no 1.līdz 10. punkta piemērošanas ja dalībvalstu sniegtā informācija liecina, ka attiecīgajās zvejas vietās haizivju piezvejas un izmetumu līmenis ir ļoti zems.

34.c pants

Nosacījums zvejai ar konkrētiem velkamiem zvejas rīkiem, ko atļauts izmantot Biskajas līcī

1.  Atkāpjoties no noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 494/2002 (2002. gada 19. marts), ar ko nosaka tehniskus papildu pasākumus heka krājumu atjaunošanai ICES III, IV, V, VI un VII apakšapgabalā un ICES VIIIa, b, d un e rajonā** 5. panta 2. punktā, ir atļauts Regulas (EK) Nr. 494/2002 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā definētajā apgabalā veikt zvejas darbības ar traļiem, dāņu vadiem un līdzīgiem zvejas rīkiem (izņemot baļķa traļus), kuru linuma acs izmērs ir 70–99 mm diapazonā, ja attiecīgajam zvejas rīkam ir kvadrātveida acu panelis, kas atbilst XIVb pielikumam.

2.  Zvejojot ICES VIIIa un VIIIb rajonā, ir atļauts āmja priekšā novietot selektīvo režģi un tā piestiprinājumus un/vai pagarinājuma apakšējā daļā āmja priekšā – kvadrātveida acu paneli, kura linuma acu izmērs ir 60 mm vai lielāks. Šīs regulas 4. panta 1. punkts, 6. pants un 9. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 494/2002 3. panta a) un b) punkts neattiecas uz to traļa daļu, kurā ievietotas šādas selektīvas ierīces.

34.d pants

Pasākumi jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzībai NEAFC pārvaldības apgabalā

1.  Grunts tralēšana un zveja ar stacionāriem zvejas rīkiem, tostarp grunts žaunu tīkliem un grunts āķu jedām, ir aizliegta apgabalos, ko norobežo loksodromas, kuras secīgi savieno šādas koordinātas, ko nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

Reykjanes grēdas daļa:

   55°04.5327' ziemeļu platuma, 36°49.0135' rietumu garuma,
   55°05.4804' ziemeļu platuma, 35°58.9784' rietumu garuma,
   54°58.9914' ziemeļu platuma, 34°41.3634' rietumu garuma,
   54°41.1841' ziemeļu platuma, 34°00.0514' rietumu garuma,
   54°00' ziemeļu platuma, 34°00' rietumu garuma,
   53°54.6406' ziemeļu platuma, 34°49.9842' rietumu garuma,
   53°58.9668' ziemeļu platuma, 36°39.1260' rietumu garuma,
   55°04.5327' ziemeļu platuma, 36°49.0135' rietumu garuma;

MAR (Vidusatlantijas grēda) apgabala ziemeļu daļa:

   59°45' ziemeļu platuma, 33°30' rietumu garuma,
   57°30' ziemeļu platuma, 27°30' rietumu garuma,
   56°45' ziemeļu platuma, 28°30' rietumu garuma,
   59°15' ziemeļu platuma, 34°30' rietumu garuma,
   59°45' ziemeļu platuma, 33°30' rietumu garuma;

MAR apgabala centrālā daļa (Charlie-Gibbs lūzuma zona un subpolārā frontālā zona):

   53°30' ziemeļu platuma, 38°00' rietumu garuma,
   53°30' ziemeļu platuma, 36°49' rietumu garuma,
   55°04.5327' ziemeļu platuma, 36°49' rietumu garuma,
   54°58.9914' ziemeļu platuma, 34°41.3634' rietumu garuma,
   54°41.1841' ziemeļu platuma, 34°00' rietumu garuma,
   53°30' ziemeļu platuma, 30°00' rietumu garuma,
   51°30' ziemeļu platuma, 28°00' rietumu garuma,
   49°00' ziemeļu platuma, 26°30' rietumu garuma,
   49°00' ziemeļu platuma, 30°30' rietumu garuma,
   51°30' ziemeļu platuma, 32°00' rietumu garuma,
   51°30' ziemeļu platuma, 38°00' rietumu garuma,
   53°30' ziemeļu platuma, 38°00' rietumu garuma;

MAR apgabala dienvidu daļa:

   44°30' ziemeļu platuma, 30°30' rietumu garuma,
   44°30' ziemeļu platuma, 27°00' rietumu garuma,
   43°15' ziemeļu platuma, 27°15' rietumu garuma,
   43°15' ziemeļu platuma, 31°00' rietumu garuma,
   44°30' ziemeļu platuma, 30°30' rietumu garuma;

Altair jūras pacēlumi:

   45°00' ziemeļu platuma, 34°35' rietumu garuma,
   45°00' ziemeļu platuma, 33°45' rietumu garuma,
   44°25' ziemeļu platuma, 33°45' rietumu garuma,
   44°25' ziemeļu platuma, 34°35' rietumu garuma,
   45°00' ziemeļu platuma, 34°35' rietumu garuma;

Antialtair jūras pacēlumi:

   43°45' ziemeļu platuma, 22°50' rietumu garuma,
   43°45' ziemeļu platuma, 22°05' rietumu garuma,
   43°25' ziemeļu platuma, 22°05' rietumu garuma,
   43°25' ziemeļu platuma, 22°50' rietumu garuma,
   43°45' ziemeļu platuma, 22°50' rietumu garuma;

Hatton sēklis:

   59°26' ziemeļu platuma, 14°30' rietumu garuma,
   59°12' ziemeļu platuma, 15°08' rietumu garuma,
   59°01' ziemeļu platuma, 17°00' rietumu garuma,
   58°50' ziemeļu platuma, 17°38' rietumu garuma,
   58°30' ziemeļu platuma, 17°52' rietumu garuma,
   58°30' ziemeļu platuma, 18°22' rietumu garuma,
   58°03' ziemeļu platuma, 18°22' rietumu garuma,
   58°03' ziemeļu platuma, 17°30' rietumu garuma,
   57°55' ziemeļu platuma, 17°30' rietumu garuma,
   57°45' ziemeļu platuma, 19°15' rietumu garuma,
   58°11.15' ziemeļu platuma, 18°57.51' rietumu garuma,
   58°11.57' ziemeļu platuma, 19°11.97' rietumu garuma,
   58°27.75' ziemeļu platuma, 19°11.65' rietumu garuma,
   58°39.09' ziemeļu platuma, 19°14.28' rietumu garuma,
   58°38.11' ziemeļu platuma, 19°01.29' rietumu garuma,
   58°53.14' ziemeļu platuma, 18°43.54' rietumu garuma,
   59°00.29' ziemeļu platuma, 18°01.31' rietumu garuma,
   59°08.01' ziemeļu platuma, 17°49.31' rietumu garuma,
   59°08.75' ziemeļu platuma, 18°01.47' rietumu garuma,
   59°15.16' ziemeļu platuma, 18°01.56' rietumu garuma,
   59°24.17' ziemeļu platuma, 17°31.22' rietumu garuma,
   59°21.77' ziemeļu platuma, 17°15.36' rietumu garuma,
   59°26.91', 17°01.66' rietumu garuma,
   59°42.69' ziemeļu platuma, 16°45.96' rietumu garuma,
   59°20.97' ziemeļu platuma, 15°44.75' rietumu garuma,
   59°21' ziemeļu platuma, 15°40' rietumu garuma,
   59°26' ziemeļu platuma, 14°30' rietumu garuma;

Rockall plato ziemeļrietumu daļa:

   57°00' ziemeļu platuma, 14°53' rietumu garuma,
   57°37' ziemeļu platuma, 14°42' rietumu garuma,
   57°55' ziemeļu platuma, 14°24' rietumu garuma,
   58°15' ziemeļu platuma, 13°50' rietumu garuma,
   57°57' ziemeļu platuma, 13°09' rietumu garuma,
   57°50' ziemeļu platuma, 13°14' rietumu garuma,
   57°57' ziemeļu platuma, 13°45' rietumu garuma,
   57°49' ziemeļu platuma, 14°06' rietumu garuma,
   57°29' ziemeļu platuma, 14°19' rietumu garuma,
   57°22' ziemeļu platuma, 14°19' rietumu garuma,
   57°00' ziemeļu platuma, 14°34' rietumu garuma,
   56°56' ziemeļu platuma, 14°36' rietumu garuma,
   56°56' ziemeļu platuma, 14°51' rietumu garuma,
   57°00' ziemeļu platuma, 14°53' rietumu garuma;

Rockall plato dienvidrietumu daļa (Empress of Britain sēklis):

   56°24' ziemeļu platuma, 15°37' rietumu garuma,
   56°21' ziemeļu platuma, 14°58' rietumu garuma,
   56°04' ziemeļu platuma, 15°10' rietumu garuma,
   55°51' ziemeļu platuma, 15°37' rietumu garuma,
   56°10' ziemeļu platuma, 15°52' rietumu garuma,
   56°24' ziemeļu platuma, 15°37' rietumu garuma;

Logachev pacēlums:

   55°17' ziemeļu platuma, 16°10' rietumu garuma,
   55°34' ziemeļu platuma, 15°07' rietumu garuma,
   55°50' ziemeļu platuma, 15°15' rietumu garuma,
   55°33' ziemeļu platuma, 16°16' rietumu garuma,
   55°17' ziemeļu platuma, 16°10' rietumu garuma;

Rockall pacēluma rietumu daļa:

   57°20', 16°30' rietumu garuma,
   57°05' ziemeļu platuma, 15°58' rietumu garuma,
   56°21' ziemeļu platuma, 17°17' rietumu garuma,
   56°40' ziemeļu platuma, 17°50' rietumu garuma,
   57°20' ziemeļu platuma, 16°30' rietumu garuma.

2.  Ja NEAFC pārvaldības apgabalā veiktu zvejas darbību laikā jaunajos vai esošajos grunts zvejas apgabalos ar zvejas rīku kopu nozvejoto dzīvu koraļļu vai dzīvu sūkļu daudzums pārsniedz 60 kg dzīvu koraļļu un/vai 800 kg dzīvu sūkļu, zvejas kuģis informē karoga valsti, pārtrauc zveju un novirza kuģi vismaz 2 jūras jūdžu attālumā no vietas, ko, pamatojoties uz pierādījumiem, var noteikt kā vistuvāko vietu precīzai minētās nozvejas ieguves vietai.

34.e pants

Pasākumi jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzībai ICES VIIc, j, k rajonā

1.  Grunts tralēšana un zveja ar stacionāriem zvejas rīkiem, tostarp grunts žaunu tīkliem un grunts āķu jedām, ir aizliegta apgabalos, ko norobežo loksodromas, kuras secīgi savieno šādas koordinātas, ko nosaka saskaņā ar WGS84 koordinātu sistēmu:

Belgica pacēlumu apgabals:

   51°29.4' ziemeļu platuma, 11°51.6' rietumu garuma,
   51°32.4' ziemeļu platuma, 11°41.4' rietumu garuma,
   51°15.6' ziemeļu platuma, 11°33.0' rietumu garuma,
   51°13.8' ziemeļu platuma, 11°44.4' rietumu garuma,
   51°29.4' ziemeļu platuma, 11°51.6' rietumu garuma;

Hovland pacēlumu apgabals:

   52°16.2' ziemeļu platuma, 13°12.6' rietumu garuma,
   52°24.0' ziemeļu platuma, 12°58.2' rietumu garuma,
   52°16.8' ziemeļu platuma, 12°54.0' rietumu garuma,
   52°16.8' ziemeļu platuma, 12°29.4' rietumu garuma,
   52°04.2' ziemeļu platuma, 12°29.4' rietumu garuma,
   52°04.2' ziemeļu platuma, 12°52.8' rietumu garuma,
   52°09.0' ziemeļu platuma, 12°56.4' rietumu garuma,
   52°09.0' ziemeļu platuma, 13°10.8' rietumu garuma,
   52°16.2' ziemeļu platuma, 13°12.6' rietumu garuma;

Porcupine sēkļa ziemeļrietumu daļa, I apgabals:

   53°30.6' ziemeļu platuma, 14°32.4' rietumu garuma,
   53°35.4' ziemeļu platuma, 14°27.6' rietumu garuma,
   53°40.8' ziemeļu platuma, 14°15.6' rietumu garuma,
   53°34.2' ziemeļu platuma, 14°11.4' rietumu garuma,
   53°31.8' ziemeļu platuma, 14°14.4' rietumu garuma,
   53°24.0' ziemeļu platuma, 14°28.8' rietumu garuma,
   53°30.6' ziemeļu platuma, 14°32.4' rietumu garuma;

Porcupine sēkļa ziemeļrietumu daļa, II apgabals:

   53°43.2' ziemeļu platuma, 14°10.8' rietumu garuma,
   53°51.6' ziemeļu platuma, 13°53.4' rietumu garuma,
   53°45.6' ziemeļu platuma, 13°49.8' rietumu garuma,
   53°36.6' ziemeļu platuma, 14°07.2' rietumu garuma,
   53°43.2' ziemeļu platuma, 14°10.8' rietumu garuma;

Porcupine sēkļa dienvidrietumu daļa:

   51°54.6' ziemeļu platuma, 15°07.2' rietumu garuma,
   51°54.6' ziemeļu platuma, 14°55.2' rietumu garuma,
   51°42.0' ziemeļu platuma, 14°55.2' rietumu garuma,
   51°42.0' ziemeļu platuma, 15°10.2' rietumu garuma,
   51°49.2' ziemeļu platuma, 15°06.0' rietumu garuma,
   51°54.6' ziemeļu platuma, 15°07.2' rietumu garuma.

2.  Visi pelaģiskās zvejas kuģi, kas zvejo šā panta 1. punktā minētajos jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzības apgabalos, ir iekļauti apstiprināto kuģu sarakstā, un tiem ir ▌zvejas atļauja, kas izdota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1224/2009 ▌7. pantam. Uz apstiprināto kuģu sarakstā ietvertajiem kuģiem ir tikai pelaģiskās zvejas rīki.

3.  Pelaģiskās zvejas kuģi, kas plāno zvejot šā panta 1. punktā minētajā jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzības apgabalā, četras stundas iepriekš paziņo Īrijas Zvejas uzraudzības centram (Irish Fisheries Monitoring Centre), kā definēts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 4. panta 15. punktā, par nodomu ieiet jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzības apgabalā. Vienlaikus tie paziņo zivju daudzumus, kas paturēti uz kuģa.

4.  Uz pelaģiskās zvejas kuģiem, kas zvejo 1. punktā minētajā jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzības apgabalā, atrodoties jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzības apgabalā, ir droša kuģu satelītnovērošanas sistēma (VMS), kura pilnībā darbojas un pilnībā atbilst attiecīgajiem noteikumiem.

5.  Pelaģiskās zvejas kuģi, kas zvejo 1. punktā minētajā jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzības apgabalā, VMS ziņojumus sniedz katru stundu.

6.  Pelaģiskās zvejas kuģi, kas beiguši zveju 1. punktā minētajā jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzības apgabalā, informē Īrijas Zvejas uzraudzības centru par iziešanu no apgabala. Vienlaikus tie paziņo zivju daudzumus, kas paturēti uz kuģa.

7.  Pelaģisko sugu zveja 1. punktā minētajā jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzības apgabalā ir atļauta tikai tad, ja uz kuģa ir tādi zvejas rīki vai ja zvejo ar tādiem zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir 16–31 mm vai 32–54 mm diapazonā.

34.f pants

Pasākumi jutīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzībai ICES VIIIc rajonā

1.  Grunts tralēšana un zveja ar stacionāriem zvejas rīkiem, tostarp grunts žaunu tīkliem un grunts āķu jedām, ir aizliegta apgabalā, ko norobežo loksodromas, kuras secīgi savieno šādas koordinātas, ko nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

El Cachucho:

   44°12' ziemeļu platuma, 05°16' rietumu garuma,
   44°12' ziemeļu platuma, 04°26' rietumu garuma,
   43°53' ziemeļu platuma, 04°26' rietumu garuma,
   43°53' ziemeļu platuma, 05°16' rietumu garuma,
   44°12' ziemeļu platuma, 05°16' rietumu garuma.

2.  Atkāpjoties no 1. punktā minētā aizlieguma, kuģi, kas 2006., 2007. un 2008. gadā ir zvejojuši lielās diegspuru vēdzeles ar grunts āķu jedām, var no to zivsaimniecības iestādēm saņemt ▌zvejas atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 7. pantu, kas ļautu tiem turpināt šāda veida zveju apgabalā uz dienvidiem no 44°00.00' ziemeļu platuma. Veicot zveju 1. punktā minētajā apgabalā, visi kuģi, kas saņēmuši šādu ▌zvejas atļauju, neatkarīgi no kuģa lielākā garuma, izmanto drošu VMS, kura pilnībā darbojas un pilnībā atbilst attiecīgajiem noteikumiem.

* OV L 41, 13.2.2002., 1. lpp.

** OV L 77, 20.3.2002., 8. lpp.

"

10)  Regulas 38. pantu svītro.

11)  Regulas 47. pantu svītro.

11.a)  Regulas (EK) Nr. 850/98 I, IV, XII un XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

11.b)   iekļauj jaunu XIIa,  XIVa, XVb, XVc un  XIVd pielikumu saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1434/98 grozījums

Regula (EK) Nr. 1434/98, 2. pantam pievieno šādu punktu:"

1 a.  Panta 1. punktu nepiemēro siļķēm, kas nozvejotas ICES IIIa rajonā, IV apakšapgabalā, VIId rajonā un ICES IIa rajona ES ūdeņos.

"

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 850/98 pielikumus groza šādi.

   1) I pielikumā 6. zemsvītras piezīmi tabulā svītro.
   2) IV pielikumā tabulu aizstāj ar šādu tabulu:"

Velkamie zvejas rīki – Skageraks un Kategats

Linuma acu izmēru diapazoni, zvejojamās sugas un prasītās nozvejas procentuālais daudzums, kas piemērojams, izmantojot vienu linuma acu izmēra diapazonu


Suga

Linuma acu izmēru diapazons (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Zvejojamo sugu minimālais procentuālais daudzums

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

none

Tūbīte (Ammodytidae(3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tūbīte (Ammodytidae(4)

X

X

X

X

X

X

Esmarka menca (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Putasu (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Jūras drakons (Trachinus draco(1)

X

X

X

X

X

X

Gliemji (izņemot Sepia(1)

X

X

X

X

X

X

Vējzivs (Belone belone(1)

X

X

X

X

X

X

Parastais jūras gailītis (Eutrigla gurnardus(1)

X

X

X

X

X

X

Argentīna (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Brētliņa (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Zutis (Anguilla Anguilla)

X

X

X

X

X

X

Parastā garnele (Crangon spp., Palaemon adspersus(1)

X

X

X

X

X

X

Makrele (Scomberus spp.)

X

X

X

Stavrida (Trachurus spp.)

X

X

X

Siļķe (Clupea harengus)

X

X

X

Ziemeļu garnele (Pandalus borealis)

X

X

X

Parastā garnele (Crangon spp., Palaemon adspersus(2)

X

X

X

Merlangs (Merlangius merlangus)

X

X

Norvēģijas omārs (Nephrops norvegicus)

X

X

Visi pārējie jūras organismi

X
   (1) Tikai četru jūdžu robežās no pamatlīnijām.
   (2) Ārpus četru jūdžu robežām no pamatlīnijām.
   (3) No 1. marta līdz 31. oktobrim Skagerakā un no 1. marta līdz 31. jūlijam Kategatā.
   (4) No 1. novembra līdz februāra pēdējai dienai Skagerakā un no 1. augusta līdz februāra pēdējai dienai Kategatā.
   (5) Ja tiek izmantots šis linuma acu izmēra diapazons, āmis ir veidots no kvadrātveida acu linuma ar šķirotājrežģi saskaņā ar šīs regulas XIVa pielikumu.
   (6) Nozveja, kas paturēta uz kuģa, sastāv no ne vairāk par 10 % no mencu, pikšu, heku, jūras zeltplekstu, sarkano plekstu, mazmutes plekstu, jūrasmēļu, akmeņplekstu, gludo rombu, plekstu, makreļu, megrimu, merlangu, limandu, saidu, Norvēģijas omāru un omāru jebkādā sajaukumā.
     (7) Nozveja, kas paturēta uz kuģa, sastāv no ne vairāk par 50 % no mencu, pikšu, heku, jūras zeltplekstu, sarkano plekstu, mazmutes plekstu, jūrasmēļu, akmeņplekstu, gludo rombu, plekstu, siļķu, makreļu, megrimu, limandu, saidu, Norvēģijas omāru un omāru jebkādā sajaukumā.
   (8) Nozveja, kas paturēta uz kuģa, sastāv no ne vairāk par 60 % no mencu, pikšu, heku, jūras zeltplekstu, sarkano plekstu, mazmutes plekstu, jūrasmēļu, akmeņplekstu, gludo rombu, plekstu, megrimu, merlangu, limandu, saidu un omāru jebkādā sajaukumā.
"

3)  XII pielikuma tabulu groza šādi:

   a) rindas, kas attiecas uz Filipīnu cietgliemeni un astoņkāji, aizstāj ar šādām:"

Suga

Minimālais izmērs

1. līdz 5. reģions, izņemot Skageraku/Kategatu

Skageraks/Kategats

Manilas gliemene (Venerupis philippinarum)

35 mm

Suga

Minimālais izmērs: 1. līdz 5. reģions, izņemot Skageraku/Kategatu

Astoņkājis (Octopus vulgaris)

Viss apgabals, izņemot 5. reģiona suverenitātē vai jurisdikcijā esošos ūdeņus: 750 grami
Reģiona suverenitātē vai jurisdikcijā esošie ūdeņi: 450 grami (ķidāts)
"
   b) rindas, kas attiecas uz anšoviem, tiek aizstātas ar šādām:"

Suga

Minimālais izmērs: 1. līdz 5. reģions, izņemot Skageraku/Kategatu

Anšovs (Engraulis encrasicolus)

Viss rajons, izņemot ICES IXa rajonu uz austrumiem no 7° 23' 48“ rietumu garuma: 12 cm vai 90 īpatņi kilogramā.
ICES IXa rajons uz austrumiem no 7° 23' 48“ rietumu garuma: 10 cm”
"

4)  Iekļauj šādu pielikumu:"

XIIa PIELIKUMS

MINIMĀLIE IZMĒRI 9. REĢIONAM

Suga

Minimālais izmērs 9. reģionam

Akmeņplekste (Psetta maxima)

45 cm

"

5)  XIV pielikumā iekļauj šādus nosaukumus to vietējo nosaukumu alfabētiskajā secībā:"

VIETĒJAIS NOSAUKUMS

ZINĀTNISKAIS NOSAUKUMS

Kapross

Capros aper

Lielā diegspuru vēdzele

Phycis blennoides

Sarkanasaris

Sebastes spp.

Sardinella

Sardinella aurita

"

6)  Iekļauj šādus pielikumus:"

XIVa PIELIKUMS

ŠĶIROTĀJREŽĢA SPECIFIKĀCIJAS

-1.  Traļus ar pilnu kvadrātveida acu āmi, kura linuma acu izmērs ir vienāds ar vai lielāks par 70 mm un mazāks par 90 mm, aprīko ar sugu selektīvo režģi. Āmja minimālais garums ir 8 metri. Ir aizliegts izmantot trali, kam ir vairāk par 100 kvadrātveida linuma acīm jebkurā āmja vietā, neskaitot savienojumus vai eģes. Kvadrātveida acu āmi ir prasīts izmantot tikai Skagerakā un Kategatā.

1.  Režģim ir taisnstūra forma. Režģa stieņi ir paralēli režģa garenasij. Attālums starp režģa stieņiem nepārsniedz 35 mm. Ir atļauts izmantot vienu vai vairākas eņģes, lai atvieglotu režģa uzglabāšanu uz tīkla spoles.

2.  Režģi tralī ievieto pa diagonāli, augšup un uz aizmuguri, no jebkuras vietas āmja priekšā līdz cilindriskās daļas priekšējam galam. Visas režģa malas ir piestiprinātas pie traļa.

3.  Traļa linuma augšējā plātnē ir nenoslēgta zivju izeja, kas tieši savienota ar režģa augšējo daļu. Zivju izejas atvere aizmugurējā daļā ir tikpat plata, cik režģis, un tā ir izgriezta virzienā uz priekšu gar linuma acu rindām abās režģa pusēs.

4.  Režģa priekšā ir atļauts piestiprināt konusu, lai novadītu zivis uz traļa apakšpusi un režģi. Minimālais konusa linuma acs izmērs ir 70 mm. Minimālais vertikālais atvērums konusā zivju novadīšanai uz režģi ir 15 centimetri. Konusa platums pie režģa ir vienāds ar režģa platumu.

20121122-P7_TA(2012)0448_LV-p0000001.jpg

Izmēra un sugu selektīvā traļa shematisks attēls. Tralī iepeldošās zivis caur konusu tiek vadītas virzienā uz traļa apakšpusi un režģi. Lielākās zivis gar režģi izkļūst no traļa, bet mazākas zivis un Norvēģijas omāri izpeld cauri režģim un nokļūst āmī. Pilns kvadrātveida acu āmis labāk nodrošina mazu zivju un mazizmēra Norvēģijas omāru izkļūšanu no zvejas rīka. Zīmējumā attēloto kvadrātveida acu āmi ir prasīts izmantot tikai Skagerakā un Kategatā.

XIVb PIELIKUMS

NOSACĪJUMI ZVEJAI AR KONKRĒTIEM VELKAMIEM ZVEJAS RĪKIEM, KO ATĻAUTS IZMANTOT BISKAJAS LĪCĪ

1.  Augšējā kvadrātveida acu paneļa specifikācijas

Panelis ir taisnstūrveida linuma gabals. Ir tikai viens panelis. To nekādā veidā neaizklāj ar iekšējiem vai ārējiem piestiprinājumiem.

2.  Paneļa novietojums

Paneli ievieto traļa konusveida daļas pakaļējā gala augšējās plātnes vidū, tieši pirms cilindriskās daļas, ko veido pagarinājums un āmis.

Panelis beidzas ne tālāk par 12 linuma acīm no ar roku pieacotu pusacu rindas starp pagarinājumu un traļa konusveida daļas pakaļējo galu.

3.  Paneļa izmērs

Panelis ir vismaz 2 m garš un vismaz 1 m plats.

4.  Paneļa linums

Linuma acu iekšējais izmērs ir vismaz 100 mm. Linuma acis ir kvadrātveida, proti, visas četras paneļa linuma malas krusto visas linuma acu rindas.

Linums ir iestiprināts tā, lai linuma acu rindas būtu paralēlas un perpendikulāras āmja garenasij.

Linums ir izgatavots no viena vijuma auklas. Aukla nav resnāka par 4 mm.

5.  Paneļa ievietošana rombveida acu linumā

Visas četras paneļa malas ir atļauts piestiprināt ar savienojuma eģēm. Savienojuma eģes diametrs nav lielāks par 12 mm.

Paneļa garums (izstieptā veidā) ir vienāds ar paneļa garākajai malai piestiprināto rombveida linuma acu garumu (izstieptā veidā).

Rombveida acu skaits linuma augšējā plātnē, kas piestiprināta paneļa īsākajai malai (t. i., vienu metru gara mala, kas ir perpendikulāra āmja garenasij), ir vienāds vismaz ar paneļa garākajai malai piestiprināto pilno rombveida linuma acu skaitu, dalītu ar 0,7.

6.  Attēlā parādīta paneļa ievietošana tralī.

20121122-P7_TA(2012)0448_LV-p0000003.jpg

XIVc PIELIKUMS

KVADRĀTVEIDA ACU PANELIS KUĢIEM, KURU GARUMS IR LIELĀKS PAR 15 METRIEM

1.  Augšējā kvadrātveida acu paneļa specifikācijas

Panelis ir taisnstūrveida linuma gabals. Linums ir izgatavots no viena vijuma auklas. Linuma acis ir kvadrātveida, t. i., visas četras paneļa linuma malas krusto visas linuma acu rindas. Linuma acs izmērs ir 120 mm vai lielāks. Paneļa garums ir vismaz 3 metri, izņemot gadījumus, kad tas ir iestiprināts zvejas rīkos, ko velk kuģi, kuru dzinēja jauda ir mazāka par 112 kW, un tādā gadījumā tas ir vismaz 2 metrus garš.

2.  Paneļa novietojums

Paneli ievieto āmja augšējā plātnē. Paneļa aizmugurējā mala nav tālāk par 12 metriem no galvenās stropes [āmja gala saites], kā noteikts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3440/84 (1984. gada 6. decembris) par ierīču piestiprināšanu pie traļiem, dāņu vadiem un līdzīgiem tīkliem* 8. pantā.

3.  Paneļa ievietošana rombveida acu linumā

Starp paneļa garāko malu un blakus eģi ir ne vairāk par divām atvērtām linuma rombveida acīm.

Paneļa garums (izstieptā veidā) ir vienāds ar paneļa garākajai malai piestiprināto rombveida linuma acu garumu (izstieptā veidā). Savienojuma attiecība starp āmja augšējās plātnes rombveida acīm un paneļa īsāko malu ir trīs linuma rombveida acis pret vienu linuma kvadrātveida aci, ja āmja linuma acs izmērs ir 80 mm, vai divas linuma rombveida acis pret vienu kvadrātveida aci, ja āmja linuma acs izmērs ir 120 mm, izņemot paneļa malējās acu rindas abās pusēs.

XIVd PIELIKUMS

KVADRĀTVEIDA ACU LINUMA PANELIS KUĢIEM, KURU GARUMS IR MAZĀKS PAR 15 METRIEM

1.  Augšējā kvadrātveida acu paneļa specifikācijas

Panelis ir taisnstūrveida linuma gabals. Linums ir izgatavots no viena vijuma auklas. Linuma acis ir kvadrātveida, t. i., visas četras paneļa linuma malas krusto visas linuma acu rindas. Linuma acs izmērs ir 110 mm vai lielāks. Paneļa garums ir vismaz 3 metri, izņemot gadījumus, kad tas ir iestiprināts zvejas rīkos, ko velk kuģi, kuru dzinēja jauda ir mazāka par 112 kW, un tādā gadījumā tas ir vismaz 2 metrus garš.

2.  Paneļa novietojums

Paneli ievieto āmja augšējā plātnē. Paneļa aizmugurējā mala nav tālāk par 12 metriem no galvenās stropes, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 3440/84 8. pantā.

3.  Paneļa ievietošana rombveida acu linumā

Starp paneļa garāko malu un blakus eģi ir ne vairāk par divām atvērtām linuma rombveida acīm. Paneļa garums (izstieptā veidā) ir vienāds ar paneļa garākajai malai piestiprināto rombveida linuma acu garumu (izstieptā veidā). Savienojuma attiecība starp āmja augšējās plātnes rombveida acīm un paneļa īsāko malu ir divas linuma rombveida acis pret vienu kvadrātveida aci, izņemot loga malējās acu rindas abās pusēs.

* OV L 318, 7.12.1984., 23. lpp.

"

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punkta otro daļu (A7-0342/2012).
(2)* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
(3) OV C 351, 15.11.2012., 83. Lpp.
(4) OV L 347, 24.12.2009., 6. lpp.
(5) OV L 165, 24.6.2011., 1. lpp.
(6) OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.
(7) OV L 125, 27.4.1998., 1. lpp.
(8) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


Haizivju spuru atdalīšana uz kuģiem ***I
PDF 271kWORD 23k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1185/2003 par haizivju spuru atdalīšanu uz kuģiem (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))
P7_TA(2012)0449A7-0295/2012

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0798),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0431/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0295/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 22. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2003 par haizivju spuru atdalīšanu uz kuģiem

P7_TC1-COD(2011)0364


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 605/2013.)

(1) OV C 181, 21.6.2012., 195. lpp.


Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
PDF 200kWORD 21k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās apstiprina astoņu trešo valstu pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (2012/2791(RSP))
P7_TA(2012)0450B7-0497/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. panta 2. punktu, 3. panta 2. punktu, 4. panta 2. punkta j) apakšpunktu, 81. panta 3. punktu, 216. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta b) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, jo īpaši lietu Nr. 22/70(1) un lietu C-467/98(2), kā arī atzinumu Nr. 1/03(3),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumiem par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās apstiprina Gabonas(4), Andoras(5), Seišelu(6), Krievijas Federācijas(7), Albānijas(8), Singapūras(9), Marokas(10) un Armēnijas(11) pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem,

–  ņemot vērā to, ka Padome vēl nav lūgusi Parlamentam sniegt piekrišanu par šiem lēmumiem,

–  ņemot vērā Komisijai uzdoto jautājumu par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās apstiprina astoņu trešo valstu pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (O-000159/2012 – B7-0367/2012),

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ir ļoti svarīga, jo tā nosaka sistēmu, kas ļauj konvencijas dalībvalstīm sadarboties, lai rastu risinājumus starptautiskās bērnu nolaupīšanas lietās, un noteikt kompetentās tiesas un piemērojamo likumu, lemjot par to, kurā valstī bērnam būtu jāuzturas;

B.  tā kā tādējādi konvencija paredz nolaupīto bērnu ātru atgādāšanu viņu dzīvesvietas valstī;

C.  tā kā konvenciju piemēro valstīs, kas ir to ratificējušas vai ir tai pievienojušās;

D.  tā kā tām valstīm, kuras jau ir konvencijas dalībvalstis, ir jāapstiprina jaunu valstu pievienošanās, lai varētu savstarpēji piemērot konvenciju;

E.  tā kā tādēļ pievienošanās apstiprināšana ir ārkārtīgi nozīmīga;

F.  tā kā Eiropas Savienība jau ir īstenojusi savu iekšējo kompetenci starptautiskās bērnu nolaupīšanas jomā, jo īpaši ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un par vecāku atbildību(12);

G.  tā kā var secināt, ka Eiropas Savienība ir ieguvusi ekskluzīvu ārējo kompetenci starptautiskās bērnu nolaupīšanas jomā;

H.  tā kā Eiropas Savienībai būtu jāpilnvaro dalībvalstis rīkoties tās interesēs, pieņemot iepriekš minētos lēmumus, ņemot vērā to, ka starptautiskām organizācijām nav ļauts pievienoties konvencijai;

I.  tā kā tādēļ Padomei pēc iespējas ātrāk ir jāveic pasākumi, lai pieņemtu Komisijas ierosinātos lēmumus, kā arī nekavējoties jāapspriežas ar Parlamentu;

J.  tā kā, neraugoties uz jautājuma steidzamību un situācijas juridisko skaidrību, ir skaidrs, ka Padome ir izlēmusi novilcināt apspriešanos ar Parlamentu un iepriekš minēto lēmumu pieņemšanu, lai juridisku iemeslu dēļ apstrīdētu šo lēmumu principu,

1.  iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

   a) Padomei vajadzētu nekavējoties turpināt iepriekš minēto lēmumu pieņemšanas procedūru;
   b) tādēļ tai būtu jāapspriežas ar Parlamentu par astoņiem ierosinātajiem lēmumiem;
   c) to Eiropas iedzīvotāju interesēs, kuri gūtu labumu no šo lēmumu pieņemšanas, tai būtu jāatturas kavēt Eiropas Savienības pienācīgu darbību apšaubāmu juridisku iemeslu dēļ;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un zināšanai Komisijai un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Pastāvīgajam birojam.

(1) Lieta 22/70 Komisija/Padome (ERTA) (Recueil, 1971, 263. lpp., 16. punkts).
(2) Lieta C-467/98 Komisija/Dānija (Recueil, 2002, I-9519. lpp., 77. punkts.
(3) Atzinums Nr. 1/03 par Kopienas kompetenci slēgt jauno Lugāno konvenciju par jurisdikciju un nolēmumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, Krājums, 2006, I-1145. lpp. 126. punkts.
(4) COM(2011)0904.
(5) COM(2011)0908.
(6) COM(2011)0909.
(7) COM(2011)0911.
(8) COM(2011)0912.
(9) COM(2011)0915.
(10) COM(2011)0916.
(11) COM(2011)0917.
(12) OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.


Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana
PDF 275kWORD 23k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-2012) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu (2012/2881(RSP))
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/140/EK(1), ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/136/EK(2), ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 16. septembra Direktīvu 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū(3),

–  ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūciju par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā(4),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par Interneta pārvaldību ‐ turpmāk veicamajiem pasākumiem(5),

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes rezolūciju A/HRC/20/L13,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru paredz ES nostāju par starptautisko telesakaru noteikumu pārskatīšanu, kas paužama Pasaules konferencē par starptautiskajiem telesakariem vai tās sagatavošanas posmos (COM(2012)0430),

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā Starptautiskie telekomunikāciju noteikumi (STN) tika pieņemti Pasaules administratīvajā konferencē par telegrāfa un telefona sakariem Melburnā 1988. gadā un kopš tā laika tie nav pārskatīti;

B.  tā kā 27 Eiropas Savienības dalībvalstis ir parakstījušas šos STN;

C.  tā kā Starptautiskā Telekomunikāciju savienība (STS) ir aicinājusi 2012. gada 3.–14. decembrī Dubaijā rīkot Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT), lai vienotos par jaunu šo STN tekstu,

1.  aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka jebkādas izmaiņas Starptautiskajos telekomunikāciju noteikumos ir saderīgas ar ES acquis un uzlabo Savienības mērķa ‐ veicināt interneta kā patiesi sabiedriskas vietas, kur tiek ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši vārda un pulcēšanās brīvība, brīvā tirgus principi, tīkla neitralitāte un uzņēmējdarbība ‐ īstenošanu, kā arī atbilst tā interesēm;

2.  pauž nožēlu par pārredzamības un iekļautības trūkumu, kas aptver sarunas par WCIT–12, ņemot vērā to, ka šīs sanāksmes rezultāti varētu būtiski ietekmēt sabiedrības intereses;

3.  uzskata, ka STS vai kāda cita atsevišķa centralizēta starptautiska iestāde nav tā attiecīgā struktūra, kam varēt piešķirt tiesības reglamentēt interneta pārvaldību vai tā datu plūsmas;

4.  uzsver, ka daži STN reformas priekšlikumi negatīvi ietekmētu internetu, tā struktūru, darbību, saturu un drošību, darījumu attiecības, pārvaldību, kā arī brīvo informācijas plūsmu tiešsaistē;

5.  uzskata, ka dažu šo iesniegto priekšlikumu rezultātā STS pati varētu kļūt par galveno lēmumu pieņēmēju attiecībā uz internetu, kas varētu iznīcināt pastāvošo augšupējo, daudzas ieinteresētās personas iesaistošo modeli; pauž bažas, ka gadījumā, ja šie priekšlikumi tiks pieņemti, tie var nopietni ietekmēt tiešsaites pakalpojumu attīstību un tiešo lietotāju piekļuvi šiem pakalpojumiem, kā arī digitālo ekonomiku kopumā; ir pārliecināts, ka interneta pārvaldība un ar to saistītie reglamentējošie jautājumi ir jānosaka visaptverošās apspriedēs, kurās būtu iesaistītas daudzas ieinteresētās personas;

6.  pauž bažas par to, ka šajos STN reformas priekšlikumos ir paredzēts izveidot jaunus peļņu radošus mehānismus, kas varētu nopietni apdraudēt interneta atvērtumu un spēju veicināt konkurenci, paaugstinot cenas, traucējot jauninājumu ieviešanu un ierobežojot piekļuvi; atgādina, ka internetam jāpaliek brīvam un atvērtam;

7.  atbalsta visus priekšlikumus saglabāt pašreizējo STN darbības jomu un STS pašreizējās pilnvaras; iebilst pret visiem priekšlikumiem paplašināt šo noteikumu darbības jomas, iekļaujot, piemēram, internetu, tostarp domēna nosaukumvietas, IP adreses piešķiršanu, internetā balstītas datplūsmas maršrutēšanu un ar saturu saistītus jautājumus;

8.  aicina dalībvalstis novērst jebkādas izmaiņas Starptautiskajos telekomunikāciju noteikumos, kas varētu kaitēt interneta atvērtumam, tīkla neitralitātei, galasistēmas principam, universālā pakalpojuma saistībām un tiešsaistē un līdzdalībā balstītai pārvaldībai, kas uzticēta daudziem dalībniekiem, piemēram, valdībām, pārvalstiskām iestādēm, nevalstiskām organizācijām un lieliem un maziem uzņēmumiem, ar tehnoloģijām saistītajām aprindām, kā arī interneta lietotājiem un patērētājiem kopumā;

9.  aicina Komisiju Eiropas Savienības vārdā koordinēt sarunas par STN pārskatīšanu, pamatojoties uz dažādo ieinteresēto personu sniegto ieguldījumu un izmantojot stratēģiju, kas galvenokārt vērsta uz to, lai nodrošinātu un saglabātu interneta atvērtumu un tiešsaistē aizsargātu interneta lietotāju tiesības un brīvības;

10.  atgādina, cik svarīgi ir nosargāt spēcīgu “labāko centienu” principa internetu, veicināt novatorismu un vārda brīvību, nodrošināt konkurenci un novērst jaunu digitālo plaisu;

11.   uzsver, ka STN ir jānorāda, ka STS ieteikumi ir nesaistoši dokumenti, kas veicina paraugpraksi;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.
(2) OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.
(3) OV L 249, 17.9.2002., 21. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0511.
(5) OV C 236 E, 12.8.2011., 33. lpp.


Dohas konference par klimata pārmaiņām (18. pušu konference)
PDF 357kWORD 42k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par klimata pārmaiņu konferenci Dohā, Katarā (COP 18) (2012/2722(RSP))
P7_TA(2012)0452B7-0496/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tai pievienoto Kioto protokolu,

–  ņemot vērā 2007. gadā Bali notikušās Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu konferences rezultātus un Bali rīcības plānu (1. lēmums/COP 13),

–  -ņemot vērā UNFCCC pušu 15. konferenci (COP 15) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi rīkoto Pušu 5. konferenci (COP/MOP 5), kas notika 2009. gada 7.–18. decembrī Kopenhāgenā, Dānijā, un Kopenhāgenas vienošanos,

–  ņemot vērā UNFCCC pušu 16. konferenci (COP 16) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi rīkoto Pušu 6. konferenci (COP/MOP 6), kas notika Kankunā, Meksikā, no 2010. gada 29. novembra līdz 10. decembrim, un ņemot vērā Kankunas vienošanos,

–  ņemot vērā UNFCCC pušu 17. konferenci (COP 17) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi rīkoto Pušu 7. konferenci (COP/MOP 7), kas notika Durbanā, Dienvidāfrikā, no 2011. gada 28. novembra līdz 9. decembrim, un ņemot vērā Durbanas pastiprinātas rīcības platformu,

–  ņemot vērā UNFCCC pušu gaidāmo 18. konferenci (COP 18) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi rīkoto Pušu 8. konferenci (COP/MOP 8), kas notiks Dohā, Katarā, no 2012. gada 26. novembra līdz 8. decembrim,

–  ņemot vērā 2008. gada decembra ES klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā(1),

–  ņemot vērā 2009. gada 4. februāra rezolūciju “2050: Nākotne sākas jau šodien ‐ ieteikumi ES turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām”(2),

–  ņemot vērā 2009. gada 25. novembra rezolūciju par ES stratēģiju Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferencē (COP 15)(3), 2010. gada 10. februāra rezolūciju par Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferences (COP 15) rezultātiem(4), 2010. gada 25. novembra rezolūciju par klimata pārmaiņu konferenci Kankunā (COP 16)(5) un 2011. gada 16. novembra rezolūciju par klimata pārmaiņu konferenci Durbanā (COP 17)(6),

–  ņemot vērā 2012. gada 15. marta rezolūciju par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā(7),

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 9. marta secinājumus par ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) pušu 17. konferences (COP 17) un Kioto protokola pušu 7. sanāksmes (CMP 7) (Durbanā, Dienvidāfrikā, no 2011. gada 28. novembra līdz 9. decembrim) rezultātiem,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 15. maija secinājumus par klimata jomas finansējumu, kā tūlītēju finansējumu,

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 18. jūlija secinājumus par ES diplomātiju klimata jomā,

–  ņemot vērā ANO Vides programmas (UNEP) 2011. gada novembra kopsavilkuma ziņojumu Bridging the Emissions Gap;

–  ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Komisijas 2005. gada 20. decembra kopīgo paziņojumu par Eiropas Savienības attīstības politiku ‐ “Eiropas Konsenss attīstības jomā” un jo īpaši tā 22., 38., 75., 76. un 105. punktu(8),

–  ņemot vērā ANO 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades deklarāciju, kurā izklāstīti Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), ko starptautiskā sabiedrība kopīgi noteikusi kā uzdevumus nabadzības izskaušanai,

–  ņemot vērā G20 sammitā Pitsburgā, kas notika no 2009. gada 24. līdz 25. decembrim, pieņemtās saistības vidēji ilgā termiņā izbeigt subsīdijas fosiliem kurināmiem un sniegt atbalstu visnabadzīgākajām valstīm, lai tās spētu pielāgoties klimata pārmaiņām,

–  ņemot vērā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 11. pušu konferenci (COP 11), kas notika Hiderabādā, Indijā no 2012. gada 8. līdz 19. oktobrim,

–  ņemot vērā mutiskos jautājumus (O-000160/2012 – B7-0364/2012 un O-000161/2012 – B7-0365/2012, ko Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja iesniedza saskaņā ar Reglamenta 115. pantu, un ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumus,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā lēmumos saistībā ar Durbanas pastiprinātās rīcības platformas (Durbanas dokumentu kopuma) izveidi ir atzīts, ka klimata pārmaiņas ir jau notiekošs un potenciāli nenovēršams apdraudējums cilvēcei un planētai, tāpēc klimata pārmaiņu problēma ir jārisina starptautiskā līmenī un iesaistoties visām pusēm;

B.  tā kā ar Durbanas dokumentu kopumu principā ir izveidots pamats visaptverošam, vērienīgam, starptautiski juridiski saistošam nolīgumam, kurā piedalītos visas puses un kuru varētu noslēgt līdz 2015. gadam, un īstenot līdz 2020. gadam;

C.  tā kā Dohas konferencē (COP18) ir jāturpina Durbanā veiksmīgi iesāktais, lai nodrošinātu, ka tiek turpināts darbs pie šī globālā juridiski saistošā nolīguma, un tas tiek noslēgts līdz 2015. gadam;

D.  tā kā šādam globālam juridiski saistošam nolīgumam jāatbilst principam par kopējiem, tomēr atšķirīgiem pienākumiem un atbilstību iespējām, tomēr tajā jāatzīst, ka visiem galvenajiem emitentiem, atbilstīgi to iespējām, ir jāpieņem vērienīgi un pietiekami mērķi un attiecīgi politiski pasākumi, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas;

E.  tā kā Durbanas dokumentu kopumā nav pietiekami ņemts vērā, ka nepieciešama rīcība, lai klimata pārmaiņas samazinātu līdz 2020. gadam, un tā kā pašreizējās saistības un solījumi nav pietiekami, lai ierobežotu vispārējo globālo ikgadējo vidējās temperatūras pieaugumu līdz 2 ºC salīdzinājumā ar līmeni pirms rūpniecības laikmeta (“2 ºC mērķis”), un tā kā, tāpēc šie jautājumi Dohas konferencē ir jārisina īpaši prioritārā kārtā;

F.  tā kā atbilstīgi zinātniskajiem pierādījumiem, ar ko iepazīstināja Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC), 2 ºC mērķi ir iespējams sasniegt vienīgi, ja līdz 2015. gadam emisiju apjoms sasniedz savu maksimālo līmeni, līdz 2050. gadam tiek samazināts par 50 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un pēc tam turpina pastāvīgi samazināties; tā kā šā iemesla dēļ ES ir jāiestājas par konkrētiem pasākumiem, kas jāpilda visiem galvenajiem emitentiem, un to efektīvu īstenošanu pirms 2020. gada;

G.  tā kā nesenie zinātniskie atklājumi liecina par to, ka klimatu pārmaiņu ietekme, piemēram, Arktikas reģionā, ir straujāka un izteiktāka nekā iepriekš paredzēts;

H.  tā kā saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) prognozi pasaules enerģijas pieprasījums laikā no 2010. līdz 2035. gadam palielināsies par vienu trešdaļu; tā kā lielākā daļa salīdzinošā pieauguma un emisiju būs vērojama jaunajās tirgus ekonomikas valstīs; tā kā ar subsīdijām USD 400 miljardu apmērā tiek atbalstīts izšķērdīgs fosilo kurināmo patēriņš;

I.  tā kā enerģētikas nozares un rūpniecības dekarbonizācija, piemērojot jauninājumus, būtu Eiropas priekšrocība augošajā globālajā ar enerģiju saistīto preču un pakalpojumu tirgū;

J.  tā kā pasaules līmeņa inovācijas ilgtspējīgas enerģētikas nozarē (gan ražošanas, gan lietotāja līmenī) rada darbavietas, veicina ekonomikas izaugsmi, paaugstina enerģijas neatkarību un nodrošina tīrāku pasauli, kurā ir mazinātas klimata pārmaiņas un nodrošināta pietiekama energoapgāde;

K.  tā kā ieguldījumiem, kas veikti enerģētikas nozarē, parasti noteiktais dzīves cikls ir 30 gadu vai vairāk un jaunu projektu un politikas plānošana aizņem ilgu laiku, tādēļ jāuzsver, ka pasaules līmenī steidzami jāveic jauni pasākumi enerģētikas jomā;

L.  tā kā ir jāveic vairāk pētījumu, lai nodrošinātu lietderīgas inovācijas enerģētikas un transporta sistēmās;

M.  tā kā ‐ lai parādītu ES centienu nopietnību, un ņemot vērā tās tehnoloģiskās un ekonomiskās iespējas, ‐ ES būtu jāuzņemas vadošā loma klimata aizsardzības jomā;

N.  tā kā līdz 2015. gadam nav iespējams panākt juridisku saistošu nolīgumu, ja netiks panākts konsenss par globālo emisiju mazināšanas centienu taisnīgu sadali;

O.  ar bažām atzīmē, ka, lai gan COP 16 anāksmē Kankunā (2010. gadā) rūpnieciski attīstītās valstis apņēmās līdz 2020. gadam ik gadu nodrošināt “jaunus un papildu” līdzekļus 100 miljardu USD apmērā, tomēr līdz šim brīdim tā arī nav panākta starptautiska vienošanās par to, ko nozīmē “jauni un papildu”;

P.  tā kā pēc 2012. gada ‐ pēdējā tūlītēja finansējuma gada (30 miljardi USD trīs gadu periodā, kas tika apsolīti Kopenhāgenā) ‐ nav nekādas skaidrības par to, cik liels finansējums klimata jomai tiks nodrošināts;

Q.  tā kā 20 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām pasaulē rodas no mežu izciršanas un citiem zemes izmantošanas un zemes izmantojuma maiņas veidiem un tā kā agromežsaimniecība veicina CO2 emisiju samazināšanas centienus, palielinot oglekļa uzglabāšanu un samazinot nabadzību, jo tiek dažādotas vietējo kopienu peļņas iespējas;

R.  tā kā mežu apsaimniekošanas uzlabošana ir būtisks priekšnoteikums, lai stabili samazinātu mežu izciršanu;

Durbanas pastiprinātās rīcības platforma

1.  atzinīgi vērtē Durbanas Pastiprinātās rīcības platformas ad hoc darba grupas izveidi un atzīmē, ka Lēmums 1/CP 17 nosaka, ka grupai steidzami jāsāk darbs pie protokola, juridiska instrumenta vai saskaņota rezultāta ar juridisku spēku, izstrādes saskaņā ar Konvenciju, kas piemērojama visām pusēm, un grupai darbs jāpabeidz, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 2015. gadā; turklāt atzīmē, ka tās darbs ir jāatspoguļo IPCC Piektajā novērtējuma ziņojumā, kas jāizdod līdz 2014. gadam; tāpat atzinīgi vērtē arī pušu centienus noteikt vērienīgākus mērķus arī laika posmā līdz 2020. gadam;

2.  uzsver, ka taisnīgumam un principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem pienākumiem un spējām (CBDRRC), jābūt pašā Durbanas Pastiprinātas rīcības platformas centrā, lai tā spētu darboties atbilstoši klimata prasībām;

3.  atzīmē, ka, līdztekus iepriekšminētajam, Durbanas dokumentu kopums pieprasa, lai ad hoc grupa attiecībā uz ilgtermiņa sadarbību (AWG-LCA) panāktu saskaņotu rezultātu līdz Dohas konferencei;

4.  uzsver, ka jaunais juridiskais instruments būs nepieciešams, lai nodrošinātu ietekmes mazināšanas pasākumus saskaņā ar pasaules kopējā oglekļa emisiju daudzuma mērķiem ‐ ierobežotu klimata pārmaiņas 2ºC robežās salīdzinājumā ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeņiem, un lai nodrošinātu līdzekļus nepieciešamajai rīcībai klimata jomā jaunattīstības valstīs, kā arī stingras grāmatvedības, uzraudzības un pārskatu prasības un stingru to izpildes un atbilstības režīmu;

5.  ar lielām bažām atzīmē dažu dalībnieku novilcinošo nostāju Bonnas sarunās, kas notika 2012. gada maijā, bet atzinīgi vērtē mazos, tomēr pamanāmos panākumus konverģences veidošanā, kas gūti neformālās papildu sesijas laikā Bangkokā, Taizemē, no 2012. gada 30. augusta līdz 5. septembrim;

6.  aicina ‐ pirms AWG-LCA beidz darbu ‐ panākt turpmāku skaidrību un nolīgumu par centienu salīdzināmību un kopēju uzskaiti valstīm, kuras nav parakstījušas Kioto protokolu;

7.  uzsver, ka ES jārāda piemērs, pildot savas saistības un izrādot centību gan seku mazināšanas, gan finansēšanas ziņā; tādēļ uzskata, ka visām ES iestādēm pirms Dohas konferences ir jāuzņemas atbildība un jāiesaistās intensīvā klimata jomas diplomātijā un starptautisku alianšu veidošanā, lai nodrošinātu, ka Durbanas dokumentu kopumā noteiktās saistības tiek ievērotas un UNFCCC process tiek virzīts tā, lai līdz 2015. gadam panāktu vienošanos par jaunu daudzpusēju režīmu; uzsver, ka ir svarīgi precizēt, kā konvencijas principi tiks piemēroti pēc 2020. gada, lai visas iesaistītās personas uzņemtos saistības; uzskata, ka jaunais tirgus mehānisms, ko noteica COP17, ir īpaši svarīgs šajā jomā, un pauž cerību, ka AWG-LCA spēs izstrādāt šī mehānisma izmantošanas kārtību un procedūras;

Kioto protokols ‐ 2. saistību periods

8.  norāda uz pušu lēmumu, kā tas pausts Durbanas dokumentu kopumā, un kopā aptver aptuveni 15 % pasaules emisiju ‐ vienoties par Kioto protokola 2. saistību periodu, kam jāsākas 2013. gada 1. janvārī, kas būtu, kā pārejas posms uz jaunu, efektīvāku un visaptverošāku juridiski saistošu starptautisku režīmu, kurā būtu iesaistītas visas puses un kas stātos spēkā 2020. gadā, tāpēc ES ir jāpastiprina centieni rast risinājumus kopīgiem pasākumiem, lai panāktu visu galveno dalībnieku iesaistīšanos;

9.  norāda, ka iespējamajam otrajam Kioto protokola saistību periodam nav pievienojusies ASV, Krievija, Japāna un Kanāda un ka par pievienošanos nav pārliecinātas Austrālija un Jaunzēlande; turklāt norāda, ka joprojām nav noteikti emisiju samazināšanas mērķis tādām jaunattīstības valstīm kā Ķīna, Indija, Brazīlija un Indonēzija;

10.  prasa Dohā pieņemt visus nepieciešamos grozījumus, lai Kioto protokola 2. saistību periods pagaidu kārtā varētu nekavējoties sākties;

11.  atgādina Durbanas dokumentu kopuma Lēmumā 1/CMP 7 pausto apņemšanos panākt, ka 2. saistību perioda beigu datums tiktu noteikts Dohas konferencē, un atbalsta astoņu gadu ilgu saistību periodu, kas beigsies 2020. gada 31.decembrī;

12.  uzsver, ka pašreizējā Kioto protokola shēmā un saskaņā ar Lēmumu 1/CMP 7 Dohas konferences laikā kvantitatīvie emisiju ierobežošanas un samazināšanas mērķi (QELRO), kuri pusēm bija jāiesniedz līdz 2012. gada maijam, jāpieņem kā grozījumi Kioto protokolā; aicina B pielikumā iekļautās protokola puses, kuras vēl nav iesniegušas savus QELRO mērķus, tos iesniegt un atzinīgi vērtē ES iesniegtos mērķus; uzsver, ka piešķirtā daudzuma vienību (AAU) pārnešana uz 2. saistību periodu mazinātu Kioto Protokola integritāti; norāda ‐ ja kādām dalībvalstīm atļaus pārnest (AAU), Kioto Protokolam nebūs reālas ietekmes uz klimata pārmaiņu mazināšanu;

13.  atzinīgi vērtē 77 valstu grupas un Ķīnas priekšlikumu efektīvi ierobežot un samazināt pārpalikuma izmantošanu; norāda, ka ES līdz šim nav iesniegusi priekšlikumu par to, kā risināt jautājumu par AAU; atgādina, ka Lisabonas līgumā ir noteikts, ka Eiropas Savienības Padome lēmumus pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu gan attiecībā uz vispārējiem pasākumiem (LES 16. pants ), gan uz visām procedūrām, kurās apspriež un slēdz jaunus starptautiskos nolīgumus (LESD 218. pants);

14.  atkārto aicinājumu reformēt tīras attīstības mehānismu (CMD), nosakot stingrus kvalitātes noteikumus, kas garantē, ka šie projekti atbilst pietiekami augstiem standartiem, lai uzticamā, pārbaudāmā reālā un papildinošā veidā palīdzētu samazināt emisijas, veicinot ilgtspējīgu attīstību jaunattīstības valstīs un novēršot nepiemērotu mehānisma izmantošanu infrastruktūras projektiem, kuru oglekļa emisijas ir augstas; uzskata, ka CMD nākotnē būtu jāattiecas tikai uz vismazāk attīstītajām valstīm;

Atšķirības emisiju samazināšanā

15.  uzsver, ka visām pusēm pirmkārt steidzami jāpilda saistības, un otrkārt jānosaka augstāki mērķi laika posmam no šī brīža līdz 2020. gadam, ja tās joprojām vēlas sasniegt 2ºC mērķi; jo īpaši atgādina, ka steidzami jāpanāk virzība attiecībā uz jautājumu par to, kā novērst gigatonnās mērāmo atšķirību, kāda pastāv starp zinātniskajiem atzinumiem un pašreizējām pušu saistībām, un jāuzņemas obligātas saistības un jāierosina pasākumi emisiju līmeņa samazināšanai tādā mērā, lai pārsniegtu Kopenhāgenas vienošanās dokumentā iekļautos mērķus, pamatojoties uz kopīgu, tomēr atšķirīgu pienākumu un attiecīgo spēju principu, proti, ka nabadzīgākajām valstīm dotu iespēju ‐ ne tikai sniedzot tām finansiālu un tehnoloģisku palīdzību, bet arī ar spēju veidošanas pasākumiem ‐ tieši pāriet uz modernu zema oglekļa enerģētikas un ekonomikas sistēmu; jo īpaši aicina puses steidzami veikt pasākumus, kuru ietekme būs jūtama vēlākais līdz 2015. gadam, lai samazinātu emisijas starptautiskās aviācijas un jūras transporta nozarē, līdztekus citām attiecīgajām nozarēm, kā arī samazināt fluorogļūdeņražu, melnā oglekļa, metāna un citu klimata pārmaiņu nestabilo ierosinātāju emisijas, lai iespētu nokavēto saistībā ar 2 ºC mērķi;

16.  aicina Dohā pieņemt lēmumu par samazināšanas atšķirību kvantitatīvo apmēru pasaulē un nepārtrauktu to uzraudzību, lai veiktu nepieciešamās darbības šo atšķirību pārvarēšanai;

17.  mudina Komisiju un Kipras prezidentūru rast sabiedrotos, lai pārvarētu milzīgo plaisu, proti, starpību starp pašreizējo augsto prasību līmeni un tām, kas jāievēro, lai saglabātu globālās sasilšanas līmeni zem 2 °C;

18.  atzīst, ka fosilā kurināmā subsīdiju efektīva izbeigšana ievērojami palīdzētu novērst atšķirības emisiju samazināšanā;

19.  atgādina, ka saskaņā ar IPCC ceturtā novērtējuma ziņojuma atzinumiem rūpnieciski attīstītajām valstīm līdz 2020. gadam jāsamazina vietējās emisijas par 25-40% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeņiem, savukārt jaunattīstības valstīm kopumā būtu jāpanāk būtiska atkāpe no patlaban prognozētā emisiju pieauguma līmeņa, lai līdz 2020. gadam panāktu 15–30 % samazinājumu; turklāt atgādina, ka kopējām globālajām emisijām kulminācijas punkts jāsasniedz pirms 2020. gada, un aicina uz atklātu diskusiju par efektīvākām politikas stratēģijām, lai novērstu atšķirības emisiju samazināšanā;

20.  uzsver nepieciešamību pēc uzticama zinātniska pamata, kā to paredz IPCC, kas tika būtiski reformēta struktūras un procedūru ziņā, un šajā sakarā uzsver nozīmi, kāda ir piektā novērtējuma ziņojuma (IPCC 5 AR) secinājumiem, kuri būs gatavi 2014. gadā;

21.  atgādina, ka pašas ES interesēs ir censties līdz 2020. gadam sasniegt 30% klimata aizsardzības mērķi, tā radot ilgtspējīgu izaugsmi un papildu darbavietas un samazinot atkarību no enerģijas importa;

22.  atzinīgi vērtē ierosinājumu ES tiesību aktos integrēt Kankunas vienošanos, kas paredz attīstīto valstu pusēm izstrādāt zemu oglekļa emisiju stratēģijas, un uzsver, cik svarīgi ir sniegt finansiālu un tehnisku atbalstu jaunattīstības valstu pusēm, lai tās pieņemtu un īstenotu zemu emisiju attīstības plānus; atzīmē, ka šajos plānos un stratēģijās būtu jādod norādes politikas nostādnēm un pasākumiem, tostarp agrīniem vietējiem pasākumiem, lai izvairītos no piesaistes oglekļa intensīvām investīcijām un infrastruktūrai, kā arī norādes īstermiņa un vidēja termiņa energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu mērķiem;

Klimata jomas finansējums

23.  uzsver, ka jācenšas nepieļaut finansējuma trūkumu pēc 2012. gada (kad beigsies tūlītējā finansējuma laikposms) un jānosaka, kā palielināt klimata pasākumu finansējumu no dažādiem avotiem laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam; uzskata, ka izšķiroši svarīgas ir konkrētas finansēšanas saistības laika posmam no 2013. līdz 2020. gadam, lai paātrinātu pārejas procesu un mainītu fosilā kurināmā izmantošanas paradumus daudzās jaunattīstības valstīs, kā arī atbalstītu jaunattīstības valstu centienus mazināt klimata pārmaiņas un piemēroties tām; atgādina, ka lielākā daļa dalībvalstu vēl nav uzņēmušās klimata jomas finansēšanas saistības laika posmam pēc 2013. gada;

24.  ar bažām atzīmē, ka, lai gan rūpnieciski attīstītās valstis ir apņēmušās līdz 2020. gadam ik gadu nodrošināt “jaunus un papildu” līdzekļus 100 miljardu USD apmērā, tomēr līdz šim brīdim tā arī nav panākta starptautiska vienošanās, par to, ko nozīmē “jauni un papildu”;

25.  uzsver, ka klimata jomas finansējuma precizitāte, verifikācija un uzraudzība, līdztekus papildināmībai ir izšķiroši svarīgi aspekti, un par to definīciju ir jāpanāk starptautiska vienošanās; aicina ES izstrādāt vienotu pieeju, lai nodrošinātu, ka oficiālā attīstības palīdzība (ODA), netiek novirzīta no spēkā esošajiem attīstības mērķiem, bet gan finansējums būtu patiesi papildinošs;

26.  atzinīgi vērtē pasākumus, kas paveikti darba programmā par ilgtermiņa finansējumu attiecībā uz ilgtermiņa finansējuma avotiem un finansējuma vajadzībām jaunattīstības valstīs, un ar nepacietību gaida līdzpriekšsēdētāju ziņojumu, ko apspriedīs Dohā;

27.  uzskata, ka finansējumam, ko piešķir rīcībai klimata pārmaiņu jomā jaunattīstības valstīs, jābūt vērstam uz tās negatīvās klimata pārmaiņu ietekmes novēršanu, kas jūtama jau šodien, un ar to jāpalīdz veidot jo īpaši nabadzīgāko un neaizsargātāko valstu izturētspēja, kā arī līdz 2020. gadam jānovērš atšķirības emisiju mazināšanas plānos, vienlaikus sekmējot ilgtspējīgu attīstību;

28.  šajā sakarībā norāda, ka būtu jāmeklē novatoriski papildu finansējuma avoti (starptautisko finanšu darījumu nodokļi un starptautisko gaisa un jūras pārvadājumu nodokļi);

29.  aicina Komisiju nodrošināt, ka finansējums ir jauns un papildinošs, un turpmāk veicināt novatorisku finansējuma avotu izmantošanu;

30.  uzsver būtiskos izmaksu ietaupījumus un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma potenciālu, ja tiktu atceltas fosilā kurināmā subsīdijas; prasa pieņemt Dohas plānus, paredzot izbeigt subsīdiju piešķiršanu fosilajam kurināmajam gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs, un prioritāti piešķirot I pielikuma valstīm;

31.  atzinīgi vērtē Zaļā klimata fonda (GCF) valdes izveidi un ar nepacietību gaida, ka Dohā tiks pieņemts lēmums par GCF sekretariāta mītni; atzīmē, ka Dohas konferencē ir jāpieņem vēl citi lēmumi, lai panāktu, ka sāk darboties GCF, kas ir daļa no spēkā esošās Kankunas vienošanās, jo īpaši attiecībā uz tā sākotnējo kapitalizāciju, un uzsver, ka ir jāmobilizē pušu finansiālais atbalsts, lai sāktu GCF darbību; atzīst, ka Zaļā klimata fonds ir svarīgs vismazāk attīstīto valstu jaudas veidošanas līdzeklis, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, tāpēc ārkārtīgi svarīgas ir konkrētas finansiālas saistības šajā jomā;

32.  uzsver, ka Kankunā panāktā vienošanās skaidri norāda, ka jaunattīstības valstīm paredzētajiem līdzekļiem, ko tās saņem no GCF jābūt “jauniem” un “papildu”, nevis daļai no jau spēkā esošās attīstības palīdzības;

33.  atgādina, ka nabadzīgās valstis ir vismazāk atbildīgas par siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju atmosfērā, bet tās ir visneaizsargātākās pret klimata pārmaiņu ietekmi un tām ir vismazāk iespēju pielāgoties;

34.  uzsver, ka politikas saskaņotības nodrošināšana un vides jomas integrēšana attīstības projektos ir izšķiroši svarīga, lai ES klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās stratēģija būtu efektīva;

35.  aicina ES un tās dalībvalstis atbalstīt nabadzīgākajiem labvēlīgas (pro-poor) intervences jaunattīstības valstīs, kas paaugstinātu visnabadzīgāko iedzīvotāju dzīves līmeni; jo īpaši mudina ES nodrošināt, ka finansējums ir pieejams vienīgi tādiem attīstības plāniem, kas ir klimatam draudzīgi, kas nozīmē, ka ir efektīvi jāizbeidz ES tiešais un netiešais atbalsts fosilā kurināmā nozarēm (piemēram, EIB aizdevumu garantijas, eksporta kredītu aģentūras utt.) atbilstīgi ES saistībām, kuras tā uzņēmās G20 2009. gada samitā Pitsburgā;

36.  uzsver, ka pašreizējo ekonomikas krīzi nedrīkst izmantot kā iemeslu tam, lai nerīkotos vai atteiktu finansējumu pielāgošanās pasākumiem jaunattīstības valstīs; norāda, ka ekonomikas ar zemu oglekļa emisiju izveide šobrīd ir svarīgs solis, lai atrisinātu krīzi;

37.  aicina rūpnieciski attīstītās valstis nodrošināt jaunattīstības valstis ar atbilstošu finansiālo un tehnoloģisko atbalstu, lai tās varētu piemērot ilgtspējīgas un efektīvas tehnoloģijas ;

38.  uzskata, ka šajos pasākumos ir jāņem vērā jaunattīstības valstu prioritātes un intereses, tajos jāiestrādā vietējās zināšanas, un ar tiem jāveicina Dienvidu–Dienvidu sadarbība, kā arī mazo un vidējo lauksaimniecības uzņēmumu nozīmība, pienācīgi ņemot vērā dabas un ekoloģiskā līdzsvara jautājumus;

39.  uzsver, ka klimata aizsardzības pasākumu finansēšanai papildus esošajam atbalstam attīstībai būtu jāizmanto jauns papildu finansējums;

40.  atgādina ES un tās dalībvalstīm, ka oficiālā attīstības palīdzība ir izšķiroši svarīgs finansējums attīstības pamatvajadzībām, piemēram, veselības aizsardzībai un izglītībai, un to nebūtu jānovirza klimata jomas finansēšanai; aicina ES un tās dalībvalstis garantēt pietiekamu finansējumu, lai sasniegtu TAM, kā arī jaunu un papildu finansējumu klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās iespējām tām;

Zemes izmantojums, zemes izmantojuma maiņa un mežsaimniecība (LULUCF)

41.  atzinīgi vērtē Lēmuma 2/CMP 7 pieņemšanu Durbanas konferencē, jo tas ir nozīmīgs solis, lai LULUCF nozarē ieviestu stingras uzskaites noteikumus; atzīmē, ka šajā lēmumā ir noteikta divu gadu darba programma, ar kuru izvērtētu, vai nepieciešama vēl stingrāka uzskaite, lai nodrošinātu, ka nozare tiešām sniedz savu ieguldījumu emisiju samazināšanā;

42.  atgādina, ka būtisku siltumnīcefekta gāzu emisijas daļu jaunattīstības valstīs ir radījusi zemes izmantošanas veidu maiņa un lauksaimniecība; aicina ES veicināt agromežsaimniecību vai bioloģisko lauksaimniecību, jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, jo abi šie risinājumi veicina klimata pārmaiņu mazināšanu un cīņu pret nabadzību, dodot iespēju dažādot vietējo kopienu peļņas avotus;

43.  atgādina, ka agrodegvielas ražošana no pārtikas kultūraugiem (piemēram, eļļas augu sēklas, palmu eļļa, cukurniedres, cukurbietes un kvieši) var novest pie milzīga pieprasījuma pēc zemes platībām un apdraudēt nabadzīgo valstu iedzīvotājus, kuru iztika ir atkarīga no zemes pieejamības un dabas resursiem;

44.  uzskata par nožēlojamu to, ka “ilgtspējības kritēriji”, kas minēti Atjaunojamās enerģijas direktīvā un Degvielu kvalitātes direktīvā attiecībā uz biodegvielu, ir ierobežoti un nepietiekami, ‐ tajos nav ņemta vērā agrodegvielu ražošanas paplašināšanas negatīvā ietekme, jo īpaši zemes izmantojuma netiešās maiņas (ILUC) rezultātā; aicina ES atjaunot tās ilgtspējības un sertifikācijas kritērijus attiecībā uz biodegvielu, lai nodrošinātu atbilstību ar tās saistībām cīnīties pret klimata pārmaiņām un atbilstību tiesiskajam pienākumam nodrošināt attīstības politikas saskaņotību, kā noteikts Lisabonas līguma 208. pantā;

45.  atgādina, ka biomasas izmantošanas palielināšanās var novest pie intensificētām mežsaimniecības praksēm un meža oglekļa uzkrājumu samazināšanās, kas var apdraudēt ES mērķi ierobežot klimata temperatūras pieaugumu 2 °C robežās; prasa ES un tās dalībvalstīm atļaut tikai tādu biodegvielu ražošanu, kas nepārprotami samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, nerada nekādas būtiskas ar zemes izmantojumu saistītas problēmas, neapdraud cilvēku nodrošinātību ar pārtiku, un nestājas ceļā dabas vērtību saglabāšanas centieniem; šajā sakarā mudina Komisiju izstrādāt juridiski saistošus ilgtspējības kritērijus attiecībā uz biomasu, lai iekļautu ILUC aprēķinus spēkā esošajos agrodegvielas ilgtspējības kritērijos un iekļautu ILUC “oglekļa parāda” aprēķinus bioenerģijas ilgtspējības kritērijos;

To emisiju samazināšana, kuru iemesls ir mežu izciršana un mežu degradācija (REDD +)

46.  atzinīgi vērtē to, ka Durbanā tika pieņemti lēmumi attiecībā uz finansēšanu, nodrošinājumu un atskaites vērtībām; uzskata, ka Dohā ir jāturpina iesāktais, jo īpaši attiecībā uz mežu atskaites vērtību tehnisko izvērtējumu; turklāt atzīmē, ka REDD+ ir nozīmīgs instruments, lai līdz 2020. gadam novērstu lielās atšķirības emisiju samazināšanā;

47.  uzsver, ka saskaņā ar UNFCCC struktūru, REDD + tiks finansēta no valsts līdzekļiem, un aicina puses izrādīt stingru politisko apņemšanos izstrādāt inovatīvus finansēšanas risinājumus;

48.  iebilst pret mežu oglekļa dioksīda tirdzniecību un REDD + oglekļa tirgiem, kas varētu izraisīt pārmērīgu kredītu piešķiršanu un vēl vairāk samazināt oglekļa cenu;

49.  uzsver, ka REDD+ sekmīga īstenošana ir atkarīga no pārredzamības un stingru uzraudzības sistēmu izveides;

50.  atzīst REDD+ nozīmību, lai mazinātu emisijas no mežsaimniecības nozares; prasa, lai REDD+ nekaitētu līdz šim panāktajiem uzlabojumiem, īstenojot mežu tiesību aktu īstenošanu, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT), sevišķi attiecībā uz mežu apsaimniekošanu un paražu īpašumtiesību precizēšanu un atzīšanu; aicina ES panākt, lai REDD+ projektos tiktu paredzēti stingrāki un sīkāk izstrādāti sociālie, pārvaldības un vides aizsardzības mehānismi, tostarp tādi, kas nodrošinātu, ka netiek pārkāptas to cilvēku tiesības, kuri dzīvo mežos;

51.  uzskata, ka mežu aizsardzības maksājumu sistēmai ir jābūt ļoti stabilai un ilglaicīgai; uzsver, ka mežu iznīcināšana atsāktos, ja minētais finansējums tiktu samazināts zem konkrēta līmeņa;

Starptautiskais gaisa un jūras transports

52.  atkārto savu prasību izveidot starptautiskus instrumentus ar globāliem emisiju samazināšanas mērķiem, lai ierobežotu starptautiskā gaisa un jūras transporta ietekmi uz klimatu; pauž savu nelokāmo atbalstu tam, lai gaisa transports tiktu iekļauts Eiropas emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS);

53.  aicina dalībvalstis izmantot visus ienākumus no aviācijas kvotu izsolēm, kā ​​iemaksas klimata finansējuma palielināšanai jaunattīstības valstīs no 2013. gada;

Klimata aizsardzība ‐ īpaši ekonomikas krīzes apstākļos

54.  uzsver, ka pašreizējā ekonomikas krīze spilgti parāda, ka tikai ilgtspējīga ekonomika var nodrošināt labklājību ilgtermiņā un ka klimata aizsardzība ir viens no šādas ilgtspējīgas ekonomikas galvenajiem pīlāriem; uzsver, ka nekad nav bijis tik svarīgi precizēt politiskās rīcības klimata aizsardzības jomā iemeslus ‐ nodrošināt, lai vairāk cilvēku baudītu augstu dzīves līmeni, vienlaikus garantējot resursus un attīstības iespējas, tostarp arī nākamajām paaudzēm;

55.  atkārtoti uzsver, ka klimata pārmaiņu radītās problēmas nevar skatīt izolēti, bet tās vienmēr jārisina ilgtspējīgas attīstības, rūpniecības politikas un resursu politikas kontekstā;

Strukturālā reforma

56.  uzskata, ka viens no iemesliem Durbanas konferences panākumiem bija tas, ka tās pamatā bija atkāpšanās no stingrā iedalījuma “pusēs” un “novērotājos”, “attīstītajās valstīs” un “jaunattīstības valstīs”, kā arī “I pielikuma valstīs” un “I pielikumā neiekļautajās valstīs”, tāpēc lūdz visus dalībniekus turpmākajās sarunās censties panākt jaunu, holistisku un visaptverošāku struktūru;

57.  uzskata, ka pašreizējā “saistību un pārskatīšanas” sistēma neradīs būtiskas pārmaiņas, kas nepieciešamas, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām ilgtermiņā, tādēļ mudina visas puses apsvērt arī citas iespējas;

58.  uzsver, ka nav brīnumlīdzekļu ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšanai, tāpēc uzsver, ka ir daudz un dažādas iespējas, lai panāktu vajadzīgos emisiju samazinājumus, kā arī ‐ vēl svarīgāk ‐ ir nepieciešama apziņas maiņa; šajā sakarībā pauž gandarījumu par to, ka daudzas valstis jau veic vērienīgus mazināšanas pasākumus, un aicina UNFCCC nodrošināt platformu, lai palielinātu pārskatāmību par to, kas tiek praktiski darīts;

Pāreja uz ilgtspējīgu tautsaimniecību un rūpniecību

59.  pauž bažas par CO2 kopējām emisijām no fosilo kurināmo dedzināšanas, kas saskaņā ar IEA (Starptautiskā Enerģētikas aģentūra) datiem 2011. gadā sasniedza rekordaugstu līmeni; atgādina, ka paredzētā kopējā energopatēriņa pieauguma pamatā būs visu enerģijas avotu izmantošanas pieaugums; tāpēc uzskata, ka nedrīkst vilcināties ar ES centieniem ‐ pārveidot tās ekonomiku par ilgtspējīgu ekonomiku īstenošanu ‐ tie nepieciešami, lai veidotu tās konkurētspēju ilgtspējīgu tehnoloģiju un zināšanu jomā; uzskata, ka Eiropai būtu starptautiski jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju izplatīšana, tostarp atjaunojamo enerģiju jomā, inovatīvu un efektīvu fosilā kurināmā tehnoloģiju jomā un jo īpaši saistībā ar energoefektivitātes tehnoloģijām;

60.  aicina veikt ciešāku koordināciju starp Padomi, Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), lai ES varētu paust vienotu, saskaņotu nostāju tādās starptautiskajās organizācijās kā IEA, Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA), Starptautiskā partnerība sadarbībai energoefektivitātes jomā (IPEEC) un Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) un tādējādi uzņemties aktīvāku un ietekmīgu lomu, jo īpaši iestājoties par ilgtspējīgu enerģētikas politiku un enerģētikas drošības politiku;

61.  uzsver, ka daudzas valstis vairāku iemeslu, tostarp klimata aizsardzības, resursu ierobežotības un efektivitātes, energoapgādes drošības, inovācijas un konkurētspējas dēļ veic pasākumus videi nekaitīgākas ekonomikas veidošanai; atzīmē, piemēram, enerģētikas pārejai veltītās ieguldījumu programmas tādās valstīs kā Ķīna un Dienvidkoreja un aicina Komisiju analizēt šādas programmas un to ietekmi uz ES konkurētspēju attiecīgajās nozarēs;

62.  atzinīgi vērtē šos centienus un atgādina, ka starptautiski saskaņota rīcība palīdzētu mazināt attiecīgo nozaru, it īpaši energoietilpīgo nozaru, bažas par oglekļa emisiju pārvirzi un konkurētspēju; prasa panākt vienošanos, lai nozarēm ar augstām oglekļa emisijām starptautiskā tirgū nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus;

63.  pauž bažas par tā saukto importēto emisiju pieaugošo līmeni ‐ emisijas no ievestajām precēm pieaug straujāk nekā tiek samazinātas emisijas no ražošanas bāzes uz vietas; uzskata ‐ ja ES varētu labāk uzraudzīt ar importētajām emisijām saistītās tendences un vairot izpratni par tām ‐ tas varētu mudināt rūpnieciskos konkurentus pievienoties stingrākam oglekļa emisiju samazināšanas režīmam, lai uzlabotu iespējas savus produktus realizēt ES tirgū;

64.  uzsver, ka finanšu un budžeta krīze, kas ietekmē ES, nedrīkst ierobežot tās ambīcijas un tās nozaru, patērētāju un dalībvalstu apņēmību attiecībā uz starptautiskajām klimata sarunām Dohā; uzskata, ka ES centieni pārveidot savu ekonomiku nedrīkst vājināties, lai, piemēram, izvairītos no darbavietu, jo īpaši videi labvēlīgu darbavietu, skaita samazināšanās, un ka Eiropas Savienībai ir jāpārliecina partneri visā pasaulē, tostarp Ķīna un ASV, par ieguvumiem no pievienošanās starptautiskam nolīgumam un par to, ka emisijas ir iespējams samazināt, nemazinot konkurētspēju un darbavietas, jo īpaši tad, ja valstis to dara kopīgi;

65.  uzsver, ka steidzami jāizstrādā un jāievieš visaptveroša izejvielu un resursu stratēģija, tostarp saistībā ar resursu efektivitāti visās tautsaimniecības nozarēs gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs, lai panāktu ilgtermiņā ilgtspējīgu ekonomiku, un aicina ES un tās dalībvalstis rādīt piemēru šajā jomā; aicina ES un tās dalībvalstis gan valstu, gan vietējā līmenī atbalstīt jaunattīstības valstis, dodot tām iespēju izmantot pieredzi ilgtspējīgas ieguves rūpniecības, resursu efektivitātes palielināšanas un otrreizējas izmantošanas un pārstrādes jomā;

66.  uzskata, ka sektoriālas pieejas apvienojumā ar visai ekonomikai noteiktiem ierobežojumiem rūpnieciski attīstītajās valstīs var veicināt klimata pasākumus, konkurētspēju un saimniecisko izaugsmi; uzsver, cik svarīgi ir starptautiskajās sarunās izmantot nozaru pieeju rūpnieciskajām emisijām, jo īpaši attiecībā uz jaunattīstības valstīm; pauž cerību, ka šāda pieeja varētu būt arī daļa no starptautiskas klimata pasākumu programmas laikposmā pēc 2012. gada;

67.  atzīmē, ka dažādu enerģijas avotu cenām ir nozīmīga loma tirgus dalībnieku, tostarp rūpniecības un patērētāju, rīcības noteikšanā un norāda, ka pašreizējās starptautiskās politikas sistēmas nespēja pilnībā uzņemties ārējās izmaksas rada neilgtspējīga patēriņa modeļus; turklāt atgādina, ka pasaules oglekļa tirgus būtu labs pamats, lai panāktu gan būtisku emisiju samazinājumus, gan līdzvērtīgus konkurences apstākļus nozarē; aicina ES un tās partnerus tuvākajā laikā atrast visefektīvāko veidu, kā veicināt saikni starp ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu un citām tirdzniecības sistēmām, veidojot globālu oglekļa emisiju tirgu, nodrošinot emisiju samazināšanas iespēju lielāku dažādību, uzlabojot tirgus apjomu un likviditāti, pārredzamību, un tādējādi ‐ efektīvāku resursu sadalījumu starp energonozari un rūpniecību.

Pētniecība un tehnoloģijas

68.  pauž nožēlu, ka Rio +20 augstākā līmeņa sanāksmē Riodeženeiro neizdevās panākt būtisku progresu nākotnē svarīgākajos jautājumos, kas saistīti ar ilgtspēju; pauž nožēlu, ka pasaules līderi nevar nodrošināt konkrētus mērķu, izmērāmus pasākumus un saistības; atzīmē Durbanas sanāksmes rezultātus, tostarp panākumus saistībā ar Durbanas platformu, Kioto protokola turpinājumu un USD 100 miljardu Zaļā klimata fonda izveidi, kā arī Zema oglekļa līmeņa tehnoloģiju izplatīšanas izpildkomitejas tālāku veidošanu;

69.  uzsver, ka progresīvu tehnoloģiju attīstība un izplatīšana ir galvenie līdzekļi klimata pārmaiņu novēršanai un vienlaikus ES partneru pārliecināšanai visā pasaulē, ka emisiju samazināšana ir iespējama, nezaudējot konkurētspēju un darba vietas; prasa pieņemt starptautiskas saistības palielināt ieguldījumus progresīvu tehnoloģiju pētniecībā un izstrādē attiecīgajās nozarēs; uzskata, ka ES ļoti svarīgi būtu rādīt piemēru, būtiski palielinot tās izdevumus, kas paredzēti pētījumiem par klimatam labvēlīgām un energoefektīvām rūpniecības un enerģētikas tehnoloģijām, un ka šajā jomā ES būtu jāveido cieša zinātniskā sadarbība ar starptautiskiem partneriem, piemēram, tā sauktajām BRIC valstīm (Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna) un ASV;

70.  uzskata, ka inovācija ir neaizstājams līdzeklis, ar kura palīdzību nodrošināt, lai globālā sasilšana nepārsniegtu 2  C, un norāda, ka pastāv dažādas iespējas veicināt inovāciju tirgus ekonomikā; aicina Komisiju izvērtēt dažādus mehānismus, kā atalgot izcilākos uzņēmumus atbilstoši to spējai rosināt inovāciju un nodot, un izplatīt tehnoloģijas pasaules mērogā; prasa atzīt jaunattīstības valstu tiesības pilnībā izmantot elastīgas pieejas priekšrocības, ko nodrošina nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecības aspektiem (TRIPS) ;

71.  uzsver, ka ir svarīgi veidot ciešāku ES un vismazāk attīstīto valstu sadarbību; uzskata, ka ES būtu jāatbalsta centieni panākt, lai LDC atrod partnerus un finansējumu ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un zaļās tehnoloģijās, un aicina Komisiju nākt klajā ar idejām par kopīgām pētniecības programmām alternatīvo enerģijas avotu jomā un par to, kā ES var veicināt sadarbību dažādas rūpniecības nozarēs starp attīstītajām un jaunattīstības valstīm;

Enerģija, energoefektivitāte un resursu efektivitāte

72.  atzīmē, ka nesenā IEA analīze liecina par to, ka uzlabota efektivitāte ir konkrētākais risinājums, kā veidot labāku enerģijas pārvaldību turpmākajās desmitgadēs ‐ tas piedāvā trīskāršu ieguldījumu atdevi klimatam labvēlīgā attīstībā līdz 2050. gadam, tomēr prasa spēcīgu valdības politisko rīcību un stimulus;

73.  pauž nožēlu, ka nedz starptautiskā līmenī, nedz arī ES netiek atbilstoši risināts jautājums par energotaupības potenciālu; uzsver, ka enerģijas ietaupījumi ļauj radīt darbavietas, izlietot mazāk līdzekļu, kā arī palielināt energodrošību, konkurētspēju un emisiju samazinājumus; aicina Eiropas Savienību starptautiskās sarunās vairāk uzmanības veltīt energotaupībai, apspriežot tehnoloģiju nodošanu, jaunattīstības valstu attīstības plānus vai finansiālo palīdzību; uzsver ‐ lai vairotu uzticību, ES un tās dalībvalstīm jāsasniedz to mērķi;

74.  norāda, ka visā pasaulē aptuveni diviem miljardiem cilvēku joprojām nav iespējas izmantot ilgtspējīgus energoresursus par pieņemamu cenu; uzsver, ka enerģijas trūkuma problēma jārisina saskaņā ar klimata politikas mērķiem; norāda, ka ir pieejamas enerģijas tehnoloģijas, ar kurām var nodrošināt gan pasaules vides aizsardzības, gan vietējās attīstības vajadzības;

75.  pauž nožēlu par to, ka nav pietiekamas koordinācijas starp UNFCCC un Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (CBD), un tādējādi tiek izšķērdēti līdzekļi un zaudētas vērtīgas iespējas savstarpējai papildināmībai politikas jomās; uzsver, ka vairāki pētījumi, tostarp TEEB (Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu ekonomikas) pētījums, skaidri parāda, ka ekosistēmisko pakalpojumu saglabāšana, izmantojot ilgtspējīgu praksi, bieži vien ir daudz lētāks risinājums nekā zaudēto funkciju atjaunošana, veicot ieguldījumus alternatīvās smagās infrastruktūrās un tehnoloģiskos risinājumos; attiecīgi mudina ES un dalībvalstis saskaņot savus klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus ar bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanas mērķiem Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu konferencē (COP 11) Hiderabādā;

76.  uzsver, ka ir nepieciešams veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju lielāku pieejamību un nodošanu visur pasaulē, bet jo īpaši jaunattīstības valstīs, lai tādējādi veicinātu tehnoloģiskās informācijas pieejamību, izstrādātu un darītu pieejamus uzticamus datus par spēkā esošajiem patentiem un tehnoloģijām, atbalstītu un izvērstu dalīšanos ar intelektuālā īpašuma tiesībām, apmaiņu ar tām un koplietošanu, izmantojot pārredzamus un drošus mehānismus, un izstrādātu tādus jaunus mehānismus pētniecības veicināšanai, kas nekavē jauninājumu pieejamību; tāpēc aicina ES un tās dalībvalstis risināt jautājumu par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību tā, lai būtu iespējams efektīvi un strauji radīt un izplatīt jauninājumus, kuri ir izšķiroši svarīgi saistībā ar klimata pārmaiņām;

Diplomātija klimata jomā

77.  uzsver, ka ES jāturpina konstruktīvā rīcība starptautiskajās sarunās par klimatu un pirms Dohas ES diplomātija klimata jomā ir jāattīsta, iesaistot visas ES iestādes, procesu koordinējot EĀDD, lai paustu skaidrāku ES kopējo nostāju klimata jautājumos, padarot starptautiskās sarunas klimata jomā dinamiskākas un mudinot partnerus visā pasaulē, jo īpaši lielākos emitentus, ieviest saistošus, salīdzināmus un efektīvus emisiju samazināšanas pasākumus un pienācīgus klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus, un pasākumus, lai veicinātu pielāgošanās spējas klimata pārmaiņām;

78.  pauž nožēlu par to, ka ES emisiju samazināšanas mērķis neatbilst tās pieņemtajam 2 ºC mērķim un izmaksu ziņā efektīvai virzībai uz paredzēto emisiju samazināšanas mērķi 2050. gadā;

79.  uzsver nozīmi, kāda ir (pasaules līmenim pakārtotām) apvienībām, kuras veido progresīvākās pasaules valstis, kā līdzeklim turpmāku sarunu procesa veicināšanai un tam, lai lielākie piesārņotāji pieņemtu vērienīgus un atbilstošus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķus;

80.  šajā sakarā uzsver, cik svarīgi ir, lai ES, kā vadošais spēks, būtu vienota Dohas konferencē, cenšoties panākt starptautisku nolīgumu un saglabājot vienotību šajā jautājumā;

81.  aicina puses atzīt, ka likumdevēju iesaiste sarunās ir izšķiroši svarīga, lai gūtu panākumus starpvaldību procesā, virzoties uz globālu nolīgumu 2015. gadā, jo pušu klimata jomas tiesību akti valsts līmenī rada politiskus nosacījumus daudzpusējām sarunām un var veicināt, ka šajās sarunās izskatītie mērķi ir patiesi vērienīgi;

82.  uzsver gan “uzņemošo valstu”, piemēram, Kataras, kā vienas no pasaules svarīgākajiem naftas un gāzes ražotājiem, kura resursi samazinās, bet kuram joprojām ir augstākais oglekļa emisiju līmenis uz vienu iedzīvotāju pasaulē, nostāju, gan Dienvidkorejas, kā “zaļo tehnoloģiju” līdera un pirmās valsts Āzijas valsts , kura pieņēma klimata pārmaiņu tiesību aktu par emisiju ierobežošanas un tirdzniecības politikas īstenošanu, nostāju, un mudina abas valstis (kas pašlaik nav iekļautas I pielikumā) rādīt piemēru un palīdzēt veidot jaunas apvienības;

83.  pauž bažas, ka neoficiālā prakse ‐ vēlme panākt konsensu starp visām Padomes delegācijām ‐ kavē steidzamo klimata pasākumu īstenošanu, tāpēc mudina Padomi rīkoties visu laiku, pamatojoties uz kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar Līgumiem, jo īpaši atbilstoši vispārējiem noteikumiem, ko paredz LES 16. panta 3. punkts, jo īpaši LESD 218. panta 8. punkts attiecībā uz “visiem procedūras posmiem” starptautisko līgumu noslēgšanā;

84.  norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 2050. gada vadlīnijas “oglekli neradošai Eiropai” , kas ir ļoti tālejošs, tomēr sasniedzams mērķis; šajā ziņā apstiprina savu apņemšanos samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, pat pārsniedzot starptautiskās vienošanās prasības;

85.  atzīmē, ka globālā sasilšana uzsvērti parāda visu valstu savstarpējo atkarību; tādēļ uzskata, ka ir jāpanāk pasaules līmeņa vienošanās, lai izvairītos no katastrofālām izmaiņām, kas būtiski ietekmētu visu cilvēci;

Eiropas Parlamenta delegācija

86.  uzskata, ka ES delegācijai ir nozīmīga loma sarunās par klimata pārmaiņām, un tāpēc par nepieņemamu uzskata to, ka Eiropas Parlamenta deputāti nevarēja piedalīties iepriekšējās līgumslēdzēju pušu konferences ES koordinācijas sanāksmēs; uzskata, ka vismaz Parlamenta delegācijas priekšsēdētājam ir jābūt tiesīgam apmeklēt ES koordinācijas sanāksmes Dohā;

87.  norāda, ka saskaņā ar pamatnolīgumu, ko Komisija un Parlaments noslēdza 2010. gada novembrī, Komisijai ir jāveicina Parlamenta deputātu iekļaušana novērotāju statusā Savienības delegācijās, kuras risina sarunas par daudzpusējiem nolīgumiem; atgādina, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu (LESD 218. pants) Savienības un trešo valstu vai starptautisko organizāciju nolīgumus noslēdz ar Parlamenta piekrišanu;

o
o   o

88.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī UNFCCC sekretariātam ar pieprasījumu to izsūtīt visām ārpussavienības līgumslēdzējām pusēm.

(1) OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.
(2) OV C 67 E, 18.3.2010., 44. lpp.
(3) OV C 285 E, 21.10.2010., 1. lpp.
(4) OV C 341 E, 16.12.2010., 25. lpp.
(5) OV C 99 E, 3.4.2012., 77. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0504.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.
(8) OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.


Paplašināšanās ‐ politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses
PDF 312kWORD 35k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par paplašināšanos ‐ politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses (2012/2025(INI))
P7_TA(2012)0453A7-0274/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES), jo īpaši tā 2., 21. un 49. pantu,

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (PPI II) (COM(2011)0838/4),

–  ņemot vērā 1993. gada 21. un 22. jūnija Kopenhāgenas Eiropadomes, 1995. gada 15. un 16. decembra Madrides Eiropadomes, 2003. gada 19. un 20. jūnija Saloniku Eiropadomes un 2006. gada 14. un 15. decembra Briseles Eiropadomes prezidentūras secinājumus,

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 5. decembra secinājumus par paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu,

–  ņemot vērā atjaunoto konsensu par paplašināšanos, ko Padome pieņēma 2006. gadā, un konsolidēto paplašināšanās stratēģiju, kuru Komisija īstenoja pēc tam,

–  ņemot vērā Komisijas 2009. gada 20. februāra paziņojumu “Pieci gadi kopš ES paplašināšanās ‐ ekonomikas sasniegumi un grūtības” (COM(2009)0079/3),

–  ņemot vērā 2006. gada 13. decembra rezolūciju attiecībā uz Komisijas paziņojumu par paplašināšanās stratēģiju un galvenajiem uzdevumiem 2006.–2007. gadā(1), 2008. gada 10. jūlija rezolūciju par Komisijas 2007. gada stratēģijas dokumentu attiecībā uz ES paplašināšanos(2) un 2009. gada 26. novembra rezolūciju par Komisijas 2009. gada paplašināšanās stratēģijas dokumentu attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm, Islandi un Turciju(3), kā arī Komisijas paziņojumu par paplašināšanās stratēģiju 2009.–2010. gadā, 2010.–2011. gadā un 2011.–2012. gadā,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Rietumbalkānu valstīm, Islandi un Turciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0274/2012),

A.  tā kā atbilstīgi LES 49. pantam jebkura Eiropas valsts, kas ievēro un apņemas sekmēt tādas vērtības kā cieņu pret cilvēku, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošanu, var lūgt, lai to uzņem par Savienības dalībvalsti; tā kā minētās vērtības ir Eiropas Savienības pamats un tās nosaka ES darbību starptautiskā līmenī, un visām dalībvalstīm tās ir jāievēro un jāatbalsta;

B.  tā kā paplašināšanās ir bijusi darba kārtības daļa kopš 20. gadsimta 60. gadiem; tā kā kopš pirmās paplašināšanās 1973. gadā ES ir pakāpeniski augusi, tās dalībvalstu skaitam palielinoties no sešām dibinātājvalstīm līdz pašlaik 27 (drīzumā ‐ 28) dalībvalstīm; tā kā vairākas citas valstis tiecas kļūt par ES dalībvalstīm, lai sev garantētu drošu, demokrātisku un pārtikušu nākotni;

C.  tā kā integrācijas politika pēdējās desmitgades laikā ir parādījusi, ka paplašināšanās nodrošina ieguvumus visai ES un sniedz tai labākas iespējas globālu problēmu risināšanai;

D.  tā kā paplašināšanās Eiropas Savienībai un Eiropai kopumā ir bijusi veiksmīga, palīdzot pārvarēt aukstā kara dalījumu, veicinot mieru, stabilitāti un labklājību visā Eiropā, uzlabojot konfliktu novēršanu, stimulējot reformas un nostiprinot brīvību, demokrātiju, cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu un tiesiskumu, kā arī tirgus ekonomiku un sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgu attīstību;

E.  tā kā gandrīz divdesmit gadu pēc 1993. gada Kopenhāgenas Eiropadomes sanāksmes, kurā apstiprināja Viduseiropas un Austrumeiropas valstu pievienošanās izredzes un noteica pievienošanās kritērijus, ir pienācis laiks pārvērtēt izveidotās saistītās procedūras un visu paplašināšanās politiku kopumā, neskarot pašreiz notiekošās sarunas;

F.  tā kā Kopenhāgenas kritēriji ir izturējuši laika pārbaudījumu un tie joprojām ir ES paplašināšanās politikas centrālais elements; tā kā ir sagaidāms, ka konsolidētā paplašināšanās stratēģija un jaunā pieeja, kas paredz uzmanības koncentrēšanu uz taisnīgumu un iekšlietām, kā arī tiesiskumu un pamattiesībām, apliecinās savu efektivitāti un lietderību;

G.  tā kā Eiropas Parlaments ar savām ikgadējām rezolūcijām par kandidātvalstīm un iespējamajām kandidātvalstīm veicina paplašināšanās procesa pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošanu, atspoguļojot Eiropas iedzīvotāju uzskatus; tā kā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlamenta loma ir palielinājusies, pateicoties Parlamenta kā otra likumdevēja pilnvaru atzīšanai, cita starpā attiecībā uz pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA);

H.  tā kā pievienošanās izredzēm ir svarīga pārveidojoša ietekme uz politisko, sociālekonomikas un kultūras telpu valstīs, kuras vēlas pievienoties, un iedarbojas kā spēcīgs stimuls vajadzīgo politikas, ekonomikas un tiesību normu reformu veikšanai un miera, stabilitātes, samierināšanās un labu kaimiņattiecību stiprināšanai; tā kā minētās pilnvaras, kas ļauj viest pārmaiņas, padara paplašināšanos par ES nevardarbīgās varas būtību un svarīgu tās ārējās darbības elementu;

I.  tā kā pievienošanās procesa pamatā ir apņemšanās, nosacījumi un ticamība;

J.  tā kā ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis turpinātu pilnībā ievērot pievienošanās kritērijus un pamattiesības, kā arī nodrošināt atbilstību tiem, lai nostiprinātu paplašināšanās procesa ticamību un konsekvenci un izvairītos no jebkāda veida diskriminācijas pret iespējamām jaunajām dalībvalstīm;

K.  tā kā apņemšanās īstenot politikas, ekonomikas un tiesību normu reformas pirmām kārtām un galvenokārt ir kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu, kā arī to pilsoņu interesēs;

L.  tā kā par katru valsti, kas vēlas kļūt par ES dalībvalsti, jāspriež pēc tās nopelniem vienāda kritēriju kopuma ieviešanā, izpildē un ievērošanā; tā kā pievienošanās procesa progress būtu jāvērtē, nosakot, cik lielā mērā tiek efektīvi īstenoti un ievēroti kritēriji, kas attiecas uz pievienošanos ES, un pildītas Eiropas un pievienošanās partnerības un sarunu programmas prioritātes; tā kā dalības prasību ievērošanas pakāpe ir jāizvērtē vistaisnīgākajā un pārredzamākajā veidā;

M.  tā kā paplašināšanās procesam ir būtiska ietekme arī uz ES, jo tas nodrošina iespēju labāk noteikt ES būtību, mērķus, vērtības un politikas pamatnostādnes, kā arī ir piemērots laiks, kad par minētajiem aspektiem var sekmīgāk informēt ES pilsoņus;

N.  tā kā saskaņā ar 2006. gada atjaunoto vienprātību par paplašināšanos šā procesa pamatā jābūt konsolidācijai, nosacījumiem un komunikācijai kopā ar ES spēju integrēt jaunus dalībniekus; tā kā ES integrācijas spēja ir svarīgs apsvērums un priekšnosacījums paplašināšanās politikas ilgtspējībai un visam integrācijas procesam kopumā; tā kā šis apsvērums ir bijis pozitīvs stimuls institucionālajai attīstībai, kā to ir pierādījusi secīgā Līguma pārskatīšana pēc dažādajiem paplašināšanās viļņiem, palielinot Savienības funkcijas un darbību;

O.  tā kā patiesa samierināšana starp dažādām nācijām un tautām, konfliktu atrisināšana miermīlīgā ceļā un labu kaimiņattiecību veidošana Eiropas valstu starpā ir svarīgs nosacījums ilgtspējīgam mieram un stabilitātei un būtisks ieguldījums īstenā Eiropas integrācijas procesā, un tādēļ ir svarīgs elements paplašināšanās procesā; tā kā vairākas ES kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis joprojām nav atrisinājušas strīdīgus jautājumus ar savām kaimiņvalstīm un tādēļ visām iesaistītajām personām būtu atklāti jācenšas panākt divpusēju saspīlējumu atrisināšana; tā kā šie jautājumi būtu jāatrisina pirms pievienošanās,

Vispārīgi apsvērumi

1.  pauž stingru atbalstu paplašināšanās procesam un pārliecību, ka paplašināšanas politikai arī turpmāk jābūt ticamai politikai, kuru sabiedrība atbalsta gan ES, gan kandidātvalstīs un iespējamajās kandidātvalstīs; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi, lai ES, kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis pildītu visus pienākumus, ievērotu visas saistības un radītu apstākļus, nodrošinot turpmāko paplašināšanos sekmīgu īstenošanu, cita starpā palīdzot attiecīgajām valstīm īstenot to centienus saistībā ar ES pievienošanās kritēriju izpildi;

2.  atzīst paplašināšanās un pievienošanās procesa ieguvumus gan pilsoņiem kandidātvalstīs un iespējamajās kandidātvalstīs, gan Eiropā;

3.  uzskata, ka Kopenhāgenas kritēriji joprojām ir vērtīgs pamats un tiem būtu jāpaliek paplašināšanās politikas centrā; uzsver, ka šo kritēriju pilnīga un stingra ievērošana ir obligāta, būtu jāvelta pienācīga uzmanība to sociālajai ietekmei uz kandidātvalstīm un iespējamajām kandidātvalstīm un ka ir pilnībā jāņem vērā Eiropas Savienības integrācijas spēja;

4.  uzskata, ka integrācijas spējas jēdziens aptver četrus elementus:

   (i) pievienošanās valstīm būtu jāveicina, nevis jāapdraud Savienības spēja saglabāt stimulu, lai sasniegtu savus politiskos mērķus;
   (ii) ar Savienības iestāžu regulējumam vajadzētu sniegt iespēju nodrošināt efektīvu un lietderīgu pārvaldību;
   (iii) Savienības finanšu resursiem vajadzētu būt pietiekamiem, lai īstenotu ekonomiskās un sociālās kohēzijas un Savienības kopējo politikas pamatnostādņu uzdevumus;
   (iv) vajadzētu būt izveidotai vispusīgai saziņas stratēģijai, lai informētu sabiedrisko domu par paplašināšanās procesā ietekmi;

5.  tomēr uzsver, ka Savienība ir atbildīga par tās integrācijas spējas uzlabošanu, apsverot kandidātvalstu, iespējamo kandidātvalstu vai iespējamo pieteikuma iesniedzēju valstu likumīgos Eiropas centienus;

6.  norāda, ka ES joprojām ir pievilcīga, daļēji pateicoties savam unikālajam ekonomikas dinamisma un sociālā modeļa savienojumam, un pauž nožēlu, ka paplašināšanās procesā šī sociālā dimensija lielā mērā ir tikusi atstāta novārtā; aicina Komisiju pievērsties šim jautājumam, jo īpaši saistībā ar 19. sadaļu (sociālā politika un nodarbinātība), lai sekmētu pozitīvas sociālas izmaiņas nākamajās ES dalībvalstīs un pienācīgi ievērotu sociālo taisnīgumu;

7.  atgādina, ka sociālās jomas acquis ietver obligātos standartus tādās jomās kā darba tiesības, vienlīdzīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem, arodveselība un darba drošība, kā arī diskriminācijas novēršana un ka ES Līgumos ir apstiprināta apņemšanās ievērot 1961. gada Eiropas Sociālo hartu un 1989. gada Kopienas Hartu par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, turklāt arī ES Pamattiesību harta ietver vairākas sociālās pamattiesības; uzsver, ka ES kopējo sociālo pamatstandartu neievērošana ir sociālā dempinga veids, kas negatīvi ietekmē Eiropas uzņēmumus un darba ņēmējus un tā noteikti neļautu kandidātvalstij iesaistīties vienotajā tirgū; norāda, ka sociālajiem partneriem un jo īpaši arodbiedrībām ir vajadzīga mērķtiecīga ES palīdzība, lai nostiprinātu savu veiktspēju;

8.  uzskata, ka pievienošanās kritēriju kopums būtu atbilstīgi jāinterpretē skaidros, konkrētos un izmērāmos pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) mērķos, lai nepārprotami parādītu saikni starp Savienības finansētām politikas pamatnostādnēm paplašināšanās valstīs un panākto progresu vispārējo pievienošanās kritēriju nodrošināšanā;

9.  atzīst nepieciešamību attīstīt pievienošanās valstu tautsaimniecības tajos pašos virzienos, kādos tiek attīstītas ES dalībvalstu tautsaimniecības, lai sekmētu saskaņošanu; attiecīgi mudina pievienošanās valstis noteikt īstenojamus savas valsts mērķus attiecībā uz katru Eiropas gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķi;

10.  vērš uzmanību uz Madrides kritēriju (kā noteikusi Eiropadome Madridē 1995. gada decembra sanāksmē) nozīmi, kuros ir uzsvērta kandidātvalstu spēja piemērot ES noteikumus un procedūras; uzskata arī, ka saskaņā ar stingras nosacījumu ievērošanas principu kandidātvalsts un/vai iespējamās kandidātvalsts progress reformu pieņemšanā un īstenošanā katrā procesa posmā tiktu efektīvi novērtēts, pamatojoties uz skaidri noteiktu kritēriju kopumu, un ka valstis, kuras vēlas pievienoties ES, varētu pāriet no viena posma uz nākamo tikai tad, ja ir izpildīti visi attiecīgā posma nosacījumi; uzsver ‐ lai uzlabotu paplašināšanās stratēģijas ticamību un efektivitāti, arī dalībvalstīm pilnībā jāievēro Kopenhāgenas kritēriji, tādējādi novēršot to, ka no pieteikuma iesniedzējām valstīm tiek prasīta augstāku standartu ievērošana, nekā tie, kas tiek piemēroti dažās ES dalībvalstīs; uzsver to, cik svarīgi visā procesā ir skaidrāk definēt dažādos posmus, nosakot pārredzamus un taisnīgus kritērijus, ar ko vispārējie dalības kritēriji kļūst par konkrētiem pasākumiem virzībā uz pievienošanos, un noteikt, vai ir izpildītas nepieciešamās prasības, kā arī izvairīties no pievienošanās datuma noteikšanas vai apsolīšanas, ja sarunas vēl nav pabeigtas; uzsver, ka būtu arī skaidri jānorāda, ka pēc atbilstības nodrošināšanas kritērijam tā ir arī jāsaglabā un ka atbilstības zaudēšanai ir jāizraisa attiecīga reakcija no kritēriju noteicēju puses;

11.  uzsver, ka pievienošanās procesa mērķis ir pilnīgs ES dalībvalsts statuss;

12.  aicina Komisiju saglabāt un turpmāk palielināt uzraudzību pievienošanās procesā, kā arī tās palīdzību kandidātvalstīm un iespējamajām kandidātvalstīm, lai nodrošinātu, ka tās sasniedz augstu sagatavotības pakāpi, kas dos labumu gan tām, gan ES;

13.  uzskata, ka, lai saglabātu paplašināšanas procesa ticamību, ES integrācijas veiktspēja būtu jānovērtē agrīnā posmā un tā būtu pienācīgi jāatspoguļo Komisijas “atzinumā” par katru iespējamo kandidātvalsti, saistībā ar to izklāstot galvenās bažas un iespējamos veidus to novēršanai; uzskata, ka pēc tam jāveic visaptverošs ietekmes novērtējums; šajā sakarībā uzsver ‐ lai sekmīgi īstenotu paplašināšanās procesu, ES būtu jāsaglabā spēja rīkoties, attīstīties, demokrātiski un efektīvi pieņemt lēmumus, saņemt finanšu resursus, lai atbalstītu ekonomikas un sociālo kohēziju un īstenotu tās politiskos mērķus;

Paplašināšanās politikas aspekti

14.  atzinīgi vērtē jauno pieeju turpmākajām sarunu programmām, kurās prioritāri ir jautājumi, kas saistīti ar tiesu sistēmu un pamattiesībām, kā arī tieslietām un iekšlietām; piekrīt, ka tie būtu jāatrisina pievienošanās procesa agrīnā posmā un tādējādi būtu jāatver 23. un 24. sadaļa, pamatojoties uz rīcības plāniem, jo tie pieprasa sasniegt pārliecinošus rezultātus; aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par progresu šajās jomās un nodrošināt Ārlietu komitejas locekļiem pēc pieprasījuma ES delegāciju kārtējā mēneša pirmspievienošanās ziņojumu pieejamību; tomēr norāda, ka koncentrēšanās uz attiecīgajām jomām nedrīkst negatīvi ietekmēt centienus un progresu citās jomās, kā noteikts kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu individuālajās paplašināšanās programmās;

15.  uzskata, ka ir svarīgi paplašināšanās politikā piešķirt pienācīgu prioritāti efektīvas, neatkarīgas un neitrālas tiesu sistēmas un pārredzamas un demokrātiskas politiskās sistēmas izveidei, kura var stiprināt tiesiskumu; vienlaikus uzsver visu vārda brīvības izpausmju nozīmīgumu un nepieciešamību tiesību aktos un praksē nodrošināt plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī efektīvi cīnīties pret korupciju un organizēto noziedzību;

16.  uzsver, ka vīzu režīma liberalizācija ir labs piemērs ES nosacījumiem, kas apvieno politiskos un tehniskos kritērijus ar vēlamu mērķi un jūtamiem ieguvumiem; tādēļ atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas un ieinteresēto valstu centienus šajā jomā;

17.  aicina Komisiju vienkāršot IPA finansējuma administratīvo procedūru un samazināt ar to saistīto administratīvo slogu, lai padarītu šo finansējumu pieejamāku mazākām un necentralizētām pilsoniskajām organizācijām, arodbiedrībām un citiem atbalsta saņēmējiem un uzlabotu to līdzdalību;

18.  mudina kandidātvalstu un dalībvalstu pilsonisko sabiedrību, nevalstiskā sektora pārstāvjus un sociālos partnerus plašāk piedalīties pievienošanās procesā; mudina Komisiju uzturēt nepārtrauktu dialogu ar tiem; aicina kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis nodrošināt savu līdzdalību visos posmos; uzsver, ka pilsoniskā sabiedrība var būtiski veicināt tiesību aktu tuvināšanu ar ES, radīt augšupēju spiedienu Eiropas darba plāna īstenošanai, uzlabot procesa pārredzamību un palielināt sabiedrības atbalstu pievienošanās procesam; uzsver pietiekama finanšu atbalsta nozīmi, inter alia izmantojot Pilsoniskās sabiedrības fondu, jo īpaši, lai uzlabotu pilsoniskās sabiedrības spējas uzraudzīt acquis īstenošanu; uzsver, ka ir svarīgi īstenot sadarbību starp Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām un kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām;

19.  stingri uzsver nepieciešamību uzlabot administratīvo veiktspēju un cilvēkresursus, kas spētu transponēt, īstenot un piemērot acquis; uzskata, ka paplašināšanās procesi nedrīkst būt tikai “tehniski”, un uzsver nepieciešamību pārbaudes procesu vairāk tuvināt faktiskajai situācijai; tādēļ aicina Komisiju šajos uzdevumos attiecīgā gadījumā iesaistīt NVO, arodbiedrības un svarīgākās ieinteresētās personas;

20.  atzīstot sociālā dialoga lielo nozīmi ES lēmumu pieņemšanā, aicina vairāk uzsvērt sociālo partneru veiktspējas un sociālā dialoga nozīmes stiprināšanu paplašināšanās procesā; turklāt prasa lielāku uzmanību pievērst tādu izpildes mehānismu izstrādei kā darba inspekcija, lai aizsargātu darba ņēmējus un nodrošinātu viņu sociālās tiesības, veselības un drošības standartus, kā arī cīnītos pret ekspluatāciju, jo īpaši, ja tiek nodarbināti nedeklarēti darba ņēmēji;

21.  aicina Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK) aktīvāk iesaistīties paplašināšanās procesā; uzsver tās nozīmi paraugprakses nodošanā kandidātvalstīm un iespējamām kandidātvalstīm, kā arī pilsoniskās sabiedrības atbalsta nodrošināšanā Eiropas integrācijas mērķim ES; atbalsta ES un paplašināšanās valstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju dialoga turpmāku nostiprināšanu un mudina EESK, Komisiju un Eiropas Parlamentu aktīvāk sadarboties;

22.  atgādina, ka ekonomikas ilgtspējīga atveseļošanās ir grūts uzdevums lielākajai daļai paplašināšanās valstu, un uzsver nepieciešamību veicināt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020”; aicina nostiprināt atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ņemot vērā to izšķirošo nozīmi sociālās un ekonomikas attīstības panākšanai visās paplašināšanās valstīs, un mudina Komisiju uzstāt uz prioritārām reformām, kuras nodrošina labvēlīgu regulatīvo vidi novatoriskiem MVU ar augstu potenciālu; tajā pašā laikā uzsver nepieciešamību turpināt pievērst uzmanību pieaugošā neoficiālā sektora jautājumiem, augstajam bezdarba līmenim un neaizsargātāko cilvēku integrācijai sabiedrībā;

23.  ir stingri pārliecināts par nepieciešamību veicināt iecietības, savstarpējas cieņas, labu kaimiņattiecību un reģionālas un pārrobežu sadarbības klimatu kā stabilitātes priekšnosacījumu un kā īstenas un ilgstošas samierināšanas nostiprināšanas līdzekli; uzskata, ka kara noziegumu nosodīšanai, dažādu etnisko, kultūras un reliģiju kopienu miermīlīgai līdzāspastāvēšanai, mazākumtautību aizsardzībai, cilvēktiesību ievērošanai un bēgļu un pārvietoto personu reintegrēšanai arī turpmāk ir jābūt pievienošanās procesa pamatelementiem reģionos, kuros ir notikuši konflikti; šajā sakarībā mudina kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis, kas vēl nav ratificējušas Mazākumtautību aizsardzības pamatkonvenciju, to nekavējoties darīt; uzskata, ka šādos gadījumos vēstures, valodas un kultūras mantojuma savstarpējas mācīšanas un apguves veicināšana pievienošanās laikā un pēc tās sekmētu savstarpējo izpratni un vēsturisko samierināšanu;

24.  uzskata, ka paplašināšanās politikā turpmāka prioritāte būtu jāpiešķir dzimumu līdztiesībai un nediskriminācijai; uzsver, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība kā pamattiesības ir ES pamatvērtība un būtisks princips tās ārējās darbībās, turklāt šādai līdztiesībai piemīt liels potenciāls sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, veicinot izaugsmi un pilnvērtīgu nodarbinātību; tādēļ atbalsta sieviešu dalību pievienošanās procesā un uzsver dzimumu līdztiesības politikas integrēšanas nozīmi; uzsver, ka diskriminācija neatkarīgi no iemesliem ir aizliegta un ka ES novērtējumos būtu jāietver lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopienas tiesības un minoritāšu integrācija politiskajā, sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē;

25.  aicina Komisiju iesaistīt paplašināšanās valstis savās iniciatīvās, kuru mērķis ir sociālā integrācija, piemēram, ES programmā attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām, lai šajā saistībā labāk mobilizētu IPA un lai mudinātu paplašināšanās valstis īstenot šos mērķus ar Stabilizācijas un asociācijas procesa uzraudzības mehānisma (SAAP) starpniecību; turklāt aicina paplašināšanās valstis aktīvi piedalīties romu integrācijas desmitgades programmā un garantēt romu pamattiesības, uzlabot viņu sociālo un ekonomisko situāciju un nodrošināt viņiem mājokļu pieejamību;

26.  uzskata, ka visām pievienošanās valstīm, pirms tās var pievienoties Savienībai, būtu jāatrisina savas svarīgākās divpusējās problēmas un būtiskākās domstarpības ar kaimiņvalstīm, jo īpaši saistībā ar teritoriālajiem jautājumiem; stingri iesaka pēc iespējas ātrāk pievienošanās procesā konstruktīvi un saskaņā ar labu kaimiņattiecību principiem risināt šos jautājumus, turklāt, vēlams, pirms pievienošanās sarunu sākšanas, lai sarunas netiktu negatīvi ietekmētas; šajā sakarībā uzskata, ka ir būtiski ņemt vērā ES kopējās intereses, tās vērtības un pienākumu pilnīgi ievērot acquis un principus, kas ir ES pamatā;

27.  aicina ES atbalstīt centienus atrisināt neizšķirtos strīdus, tostarp robežstrīdus, pirms pievienošanās; atbilstīgi starptautiskajiem tiesību aktiem, ANO hartas noteikumiem un attiecīgajām ANO rezolūcijām, kā arī Helsinku nobeiguma aktam mudina visas puses, kas iesaistītas strīdos, kuru turpinājums, visticamāk, apdraud acquis īstenošanu vai starptautiskā miera un drošības nodrošināšanu, konstruktīvi iesaistīties to miermīlīgā atrisināšanā un attiecīgā gadījumā ‐ ja nav iespējams panākt divpusēju vienošanos ‐ nodot lietu izskatīšanai Starptautiskajā Tiesā vai pašām uzņemties izmantot saistošu arbitrāžas mehānismu pēc izvēles, vai konstruktīvi sadarboties intensīvas starpniecības ietvaros; atgādina savu aicinājumu Komisijai un Padomei ‐ saskaņā ar ES Līgumiem sākt izstrādāt arbitrāžas mehānismu, kas paredzēts divpusēju un daudzpusēju strīdu izšķiršanai;

28.  atzinīgi vērtē tādas iniciatīvas kā pozitīvo programmu jautājumā par Turciju, augstā līmeņa pievienošanās dialogu ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un strukturēto dialogu par tiesiskumu ar Kosovu(4); lai gan atzinīgi vērtē mērķi radīt jaunu dinamiku reformu procesā, tomēr uzsver, ka šīs iniciatīvas nekādā ziņā nedrīkst aizstāt oficiālās sarunu procedūras un tām ir pilnībā jāatbilst sarunu programmai;

29.  uzsver, ka kandidātvalstīm un iespējamajām kandidātvalstīm jāveic uzlabojumi demokrātijas, cilvēktiesību un samierināšanas procesu jomās un ka šīm jomām jābūt paplašināšanās procesa pastāvīgām prioritātēm, kā arī tām jāatspoguļojas finanšu instrumentos; šajā sakarībā atgādina par finansiālās palīdzības nozīmīgumu, ņemot vērā nepieciešamību atjaunot kultūras mantojumu konflikta skartajās teritorijās un tā nozīmīgumu uzticības un integrācijas veicināšanā starp dažādām etniskajām un reliģiskajām kopienām;

30.  uzsver, ka ES paplašināšanās politika ir modernizācijas, demokratizācijas un stabilizācijas instruments un tās mērķis ir arī stiprināt ES iekšēji un arī kā globālu dalībnieci; aicina Komisiju veikt visaptverošus ietekmes vērtējumus vienmēr, kad tā izskata jaunus pieteikumus par ES dalību un arī kad tā ieteic sākt vai būtiski mainītu apstākļu gadījumā slēgt pievienošanās sarunas;

31.  atbalsta Komisijas apņemšanos uzlabot pievienošanās procesa kvalitāti, padarot to atkarīgāku no rezultātiem un standartu sasniegšanas un pārredzamāku; uzskata, ka tādējādi process kļūs taisnīgāks un objektīvāk izvērtējams, turpmāk palielinoties tā ticamībai; šajā sakarībā iesaka progresa ziņojumos sniegt skaidrākus novērtējumus; uzsver, ka standartos nevajadzētu noteikt papildu nosacījumus kandidātvalstīm un iespējamām kandidātvalstīm, bet vispārējie dalības kritēriji un ES pirmspievienošanās palīdzības mērķi tajos jāpārvērš konkrētos pasākumos un rezultātos virzībā uz pievienošanos, nodrošinot pilnīgu atbilstību sarunu programmai;

32.  uzsver, ka pievienošanās procesa sekmīgam rezultātam ārkārtīgi svarīga ir cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību; aicina Komisiju pieņemt jaunu pieeju attiecībā uz šo jautājumu, pievēršot to valstu iestāžu uzmanību atsevišķiem sistēmiskas korupcijas gadījumiem, kuras vēlas pievienoties; aicina Komisiju cieši sadarboties ar Pretkorupcijas starpvalstu grupu (GRECO) un pretkorupcijas struktūrām attiecīgajās valstīs; uzsver, ka šāda jauna pieeja būtiski uzlabotu Savienības tēlu to valstu pilsoņu acīs, kuras vēlas pievienoties, un, iespējams, veicinātu cīņu pret korupciju;

33.  mudina Komisiju plānot, ka kopējais finansējums katram saņēmējam reālajā izteiksmē nesamazināsies; norāda, ka šis aprēķins būtu jāveic, ņemot vērā šādus apsvērumus: a) kopējai paredzētajai IPA palīdzībai attiecībā pret katras valsts IKP relatīvi nevajadzētu samazināties arī tad, ja faktiski atsauces rādītājs (IKP) katrai saņēmējvalstij liecinās par kumulatīvu pieaugumu 2007.–2013. gada laikposmā; b) paredzams, ka, Horvātijai pievienojoties ES, samazināsies to valstu skaits, kurām ir pieeja nākamā instrumenta finansējumam, kas varētu mainīt līdzekļu kopuma relatīvo sadalījumu, un c) ar jaunajā instrumentā ierosinātajām izmaiņām nolūkā pārtraukt dalījumu starp valstīm, pamatojoties uz to kandidāta statusu, lielākam valstu skaitam būs pieejams tāds finansējums politikas jomās, kurās galvenā uzmanība ir pievērsta sociāli ekonomiskajai attīstībai, kas iepriekš nebija pieejams valstīm bez kandidātvalsts statusa; saistībā ar minēto iesaka neliegt nevienam saņēmējam pietiekamu un taisnīgu pieeju finansējumam ierobežotu ES līdzekļu dēļ, jo īpaši ar iestāžu veidošanu saistītajā politikas jomā;

34.  atgādina par nepieciešamību saistīt ES paplašināšanos ar saskaņotu, efektīvāku un pārredzamāku komunikācijas politiku, ietverot visas ES iestādes, dalībvalstu valdības un parlamentus, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, lai sāktu atvērtas un atklātas debates par paplašināšanās ietekmi, ietverot sabiedrisko domu gan ES dalībvalstīs, gan kandidātvalstīs; uzsver, ka līdzīga komunikācijas politika būtu jāpiemēro arī kandidātvalstīs sadarbībā ar visām iesaistītajām personām;

35.  uzskata, ka, lai veicinātu ES pilsoņu atbalstu turpmākajām paplašināšanās kārtām un kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu pilsoņu apņemšanos turpināt reformas, ir ļoti svarīgi sniegt skaidru un visaptverošu informāciju par paplašināšanās politiskajiem, sociāli ekonomiskajiem un kultūras ieguvumiem; uzskata, ka ir īpaši būtiski skaidrot sabiedrībai to, kā paplašināšanās politikas īstenošana ir nesusi sev līdzi jaunas ieguldījumu un eksporta iespējas un kā tā var palīdzēt sasniegt ES mērķus attiecībā uz konfliktu novēršanas veicināšanu, konfliktu atrisināšanas miermīlīgā ceļā uzlabošanu, ekonomikas krīzes atrisināšanu, darbavietu radīšanu, darbaspēka brīvas plūsmas sekmēšanu, vides aizsardzību un drošības un drošuma palielināšanu, vienlaikus paātrinot reformas darba programmu, atvieglojot finanšu resursu pieejamību, attiecīgi uzlabojot dzīves apstākļus paplašināšanās valstīs visu Eiropas pilsoņu labā un samazinot sociālo un ekonomikas nelīdzsvarotību; uzsver vajadzību koncentrēties uz visiem sabiedrības sektoriem, cita starpā veicinot to, lai vidējās izglītības vai līdzvērtīgā līmenī tiktu iekļauts īpašs izglītības programmas elements saistībā ar Eiropas Savienības vēsturi, mērķiem un darbību, kā arī tās paplašināšanās procesu; uzsver arī nepieciešamību kā mērķgrupu izvēlēties galvenos sabiedriskās domas veidotājus, piemēram, žurnālistus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un ekonomikas dalībniekus; uzskata, ka būtu jāveicina un jāatbalsta līdzīgi centieni kandidātvalstīs un iespējamās kandidātvalstīs;

Izredzes un ES stratēģiskās intereses

36.  pauž stingru uzskatu, ka ES var panākt lielus stratēģiskus ieguvumus, pateicoties paplašināšanās politikai; uzsver, ka dalība ES nodrošina stabilitāti strauji mainīgajā starptautiskajā vidē un ka piederība Eiropas Savienībai joprojām piedāvā sociālās attīstības un labklājības perspektīvu; pauž viedokli, ka paplašināšanās ir ES ilgtermiņa stratēģisko interešu lokā, ko ne vienmēr var izteikt īstermiņa rezultātos; uzskata, ka ir svarīgi pienācīgi ņemt vērā tās ievērojamo un pastāvīgo vērtību kā nevardarbīgas, tomēr būtiskas varas izpausmi Eiropas Savienībā;

37.  joprojām pauž pārliecību par paplašināšanās izredzēm un aicina dalībvalstis saglabāt paplašināšanās procesa tempu; uzsver savu pārliecību, ka ar Lisabonas līgumu ES var īstenot gan savu paplašināšanās darba programmu, gan saglabāt dziļākas integrācijas stimulu;

38.  atgādina, ka process nenoslēdzas ar vienkāršu acquis transponēšanu, un uzsver gan acquis, gan Kopenhāgenas kritēriju efektīvas īstenošanas un ievērošanas ilgtermiņā nozīmi; uzskata, ka, lai saglabātu pievienošanās nosacījumu ticamību, arī ES dalībvalstis būtu jāvērtē pēc tā, kā tajās ilgstoši tiek ievērotas ES pamatvērtības un kā tās pilda savas saistības attiecībā uz demokrātisku iestāžu darbību un tiesiskumu; aicina Komisiju izstrādāt konkrētu priekšlikumu par uzraudzības mehānismam, pamatojoties uz LES 7. pantu un LESD 258. pantu;

39.  atgādina, ka racionāla un tālredzīga paplašināšanās politika varētu būt vērtīgs stratēģiskais instruments ES un reģiona ekonomiskajai attīstībai un ar to būtu jācenšas izveidot budžeta sinerģiju un lielāku koordināciju starp dažādiem ES, dalībvalstu un starptautisku finanšu iestāžu pasākumiem un palīdzības veidiem, kā arī sinerģiju ar spēkā esošajiem instrumentiem, proti, IPA, novēršot jebkādu iespējamo pārklāšanos, dublēšanos un trūkumus finansēšanā, jo īpaši ierobežota budžeta apstākļos;

40.  norāda, ka pasaules finanšu krīze un grūtības eiro zonā ir apliecinājušas valstu ekonomiku savstarpējo atkarību Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām; tāpēc uzsver to, cik svarīgi ir turpmāk konsolidēt ekonomikas un finanšu stabilitāti un sekmēt izaugsmi arī kandidātvalstīs un iespējamās kandidātvalstīs; uzsver vajadzību šajos smagajos apstākļos sniegt atbilstīgu un mērķtiecīgāku pirmspievienošanās finansiālo palīdzību kandidātvalstīm un iespējamām kandidātvalstīm; norāda uz Komisijas priekšlikumu par jaunu IPA, tostarp finansiālā atbalsta palielinājumu finanšu plānā 2014.–2020. gadam; šajā sakarībā uzsver vajadzību vienkāršot un paātrināt procedūras, kā arī stiprināt administratīvo veiktspēju saņēmējās valstīs, lai nodrošinātu augstu līdzdalības līmeni ES programmās un palielinātu līdzekļu apgūšanas spēju; norāda, ka parastās likumdošanas procedūras gaitā tiks iesniegta vispusīga Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz IPA; uzsver valsts fiskālās stabilitātes nozīmi un nepieciešamību ES pievērst lielāku uzmanību ekonomiskajai pārvaldībai; iesaka pievienošanās procesā pienācīgi risināt jautājumu par stabilu publisko finanšu lomu;

41.  uzsver, ka stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi ir balstīti uz vispārīgiem principiem, kas bijis spēcīgs saimnieciskās labklājības virzītājspēks; tādēļ iesaka pamatiniciatīvu sasniegumus iekļaut pirmspievienošanās dialogā un stimulēt ar papildu finansējumu; uzskata, ka īpaša uzmanība ir jāvelta ekonomikas izaugsmes modelim ar mazu oglekļa dioksīda izmešu apjomu, kas būtu aktīvi jāievieš paplašināšanās procesa gaitā;

42.  prasa nodrošināt nepārtrauktu dialogu starp palīdzības sniedzējiem un attiecīgā gadījumā izmantot atbilstīgas palīdzības koordinācijas un pārvaldības struktūras; šajā sakarībā prasa rūpīgāk izpētīt iespējas izmantot novatoriskus finanšu instrumentus, kam nepieciešamas koordinācijas struktūras, piemēram, Rietumbalkānu investīciju sistēmu, kas papildina IPA administratīvās struktūras un kuras mērķis ir piesaistīt, apkopot un novirzīt atbalstu prioritārajām jomām; uzsver ar finansiālo un politisko ietekmi saistīto iespēju, ko sniedz projektu finansēšana, apvienojot ES, dalībvalstu, kā arī starptautisku finanšu iestāžu līdzekļus tā, lai nodrošinātu gan stingru atbilstību paraugpraksei finanšu pārvaldības jomā, gan galveno dalībnieku koordināciju;

o
o   o

43.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu, kā arī Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Islandes, Kosovas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 317 E, 23.12.2006., 480. lpp.
(2) OV C 294 E, 3.12.2009., 60. lpp.
(3) OV C 285 E, 21.10.2010., 47. lpp.
(4) Šāds apzīmējums neskar nostāju par statusu, un tas atbilst ANO DP rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


Stāvoklis Gazā
PDF 201kWORD 22k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par stāvokli Gazā (2012/2883(RSP))
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes 2012. gada 19. novembra sanāksmē pieņemtos secinājumus,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Bana Kimūna 2012. gada 18. un 19. novembra paziņojumus presei,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 14. maija, 2011. gada 23. maija un 18. jūlija, kā arī 2009. gada 8. decembra secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–  ņemot vērā ES augstās pārstāves Ketrīnas Eštones 2012. gada 12. novembra paziņojumu par neseno vardarbības saasināšanos starp Izraēlu un Gazu un 2012. gada 16. novembra paziņojumu par turpmāku vardarbības saasināšanos Izraēlā un Gazā,

–  ņemot vērā 2012. gada 21. novembrī noslēgto vienošanos par pamieru;

–  ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā,

–  ņemot vērā ANO hartu,

–  ņemot vērā 1995. gada 18. septembrī noslēgto pagaidu vienošanos par Rietumkrastu un Gazas joslu,

–  ņemot vērā 1993. gada 13. septembra Oslo vienošanos (“Deklarācija par pagaidu pašpārvaldes kārtības principiem”),

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā nesenās vardarbības eskalācijas dēļ ir zaudētas dzīvības un abu iesaistīto pušu civiliedzīvotājiem ir radītas nepieņemamas ciešanas;

B.  tā kā 2012. gada 21. novembrī Ēģiptes ārlietu ministrs Mohamed Kamel Amr un ASV valsts sekretāre Hillary Clinton preses konferencē Kairā paziņoja par pamiera noslēgšanu; tā kā, saskaņā ar šo pamieru, Izraēla apturēs visu sauszemes, jūras un gaisa karadarbību Gazas joslai, tostarp iebrukumus un mērķēšanu uz civiliedzīvotājiem, bet visas palestīniešu organizācijas pārtrauks no Gazas joslas pret Izraēlu vērstu karadarbību, tostarp raķešu uzbrukumus, kā arī uzbrukumus gar robežu;

C.  tā kā Parlaments vairākkārt ir paudis atbalstu divu valstu risinājumam, kura rezultātā Izraēlas Valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij, un aicinājis radīt apstākļus tiešu miera sarunu atjaunošanai starp abām pusēm;

D.  tā kā joprojām turpinās Gazas joslas blokāde un humanitārā krīze, neraugoties uz to, ka starptautiskā sabiedrība ir vairākkārt prasījusi atvērt robežšķērsošanas punktus humānās palīdzības, tirdzniecības preču un cilvēku plūsmai uz Gazas joslu un no tās, kā tas ir atkārtoti pausts arī Padomes 2012. gada 14. maija secinājumos;

E.  tā kā Parlaments vairākkārt ir paudis stingru apņemšanos atbalstīt Izraēlas Valsts drošību; tā kā Padomes 2012. gada 14. maija secinājumos arī ir atkārtoti pausta ES un tās dalībvalstu fundamentālā apņemšanās atbalstīt Izraēlas drošību, asi nosodīta pret civiliedzīvotājiem apzināti vērsta vardarbība, tostarp raķešu uzbrukumi no Gazas joslas, un prasīts efektīvi novērst ieroču kontrabandu uz Gazu;

1.  pauž nopietnas bažas par stāvokli Gazā un Izraēlā un dziļu nožēlu par civiliedzīvotāju, tostarp sieviešu un bērnu, bojāeju; atbalsta Kairā noslēgto pamieru un aicina to pilnībā ieviest; uzsver, ka ir nekavējoties jāpārtrauc visi uzbrukumi, jo tie rada neattaisnojamas ciešanas nevainīgiem civiliedzīvotājiem, un aicina steidzami apturēt un pārtraukt sadursmes; uzslavē Ēģiptes un citu starptautisko dalībnieku centienus panākt ilgtspējīgu karadarbības pārtraukumu un atzinīgi vērtē to, ka uz šo reģionu dodas ANO ģenerālsekretārs;

2.  asi nosoda raķešu uzbrukumus Izraēlai no Gazas joslas, kuri “Hamas” un citiem bruņotiem grupējumiem Gazā ir nekavējoties jāpārtrauc; uzsver, ka Izraēlai ir tiesības aizsargāt savus iedzīvotājus no šāda veida uzbrukumiem, un vienlaikus norāda, ka Izraēlai ir jārīkojas samērīgi un vienmēr jānodrošina civiliedzīvotāju aizsardzība; uzsver, ka visām iesaistītajām personām ir pilnībā jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības un ka nevar būt attaisnojuma tīšai mērķēšanai uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem;

3.  nosoda 2012. gada 21. novembra teroristisko uzbrukumu autobusam, kurā bija civiliedzīvotāji, Telavivā;

4.  atkārtoti pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas un nosacījums, ka Jeruzaleme ir abu šo valstu galvaspilsēta, Izraēlas Valstij mierā un drošībā pastāvot blakus neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij;

5.  vēlreiz uzsver, ka miermīlīgi un nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atkārtoti aicina radīt nosacījumus tiešu abu pušu miera sarunu atjaunošanai;

6.  šajā sakarībā atbalsta Palestīnas lūgumu kļūt par novērotāju valsti, kas nav ANO dalībvalsts, un uzskata, ka tas ievērojami palīdzēs padarīt Palestīnas prasības skaidrākas, pārliecinošākas un efektīvākas; šajā sakarībā aicina ES dalībvalstis un starptautisko sabiedrību panākt vienošanos šajā jautājumā;

7.  atkārtoti mudina ES un dalībvalstis uzņemties aktīvāku politisko lomu centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; pauž atbalstu augstajai pārstāvei centienos izveidot ticamu perspektīvu miera procesa atsākšanai;

8.  atkārtoti aicina atcelt Gazas joslas blokādi, kuras priekšnoteikums ir efektīva kontroles mehānisma ieviešana, lai novērstu ieroču kontrabandu uz Gazu, tādējādi atzīstot Izraēlas likumīgās drošības vajadzības; prasa arī veikt pasākumus, lai varētu panākt Gazas atjaunošanu un ekonomikas atlabšanu;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Knesetam un Izraēlas valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.


Kopējās drošības un aizsardzības politikas
PDF 452kWORD 53k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) (12562/2011 – 2012/2138(INI))
P7_TA(2012)0455A7-0357/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārlietu un drošības politiku un jo īpaši ziņojuma daļu, kas attiecas uz Eiropas kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP) (12562/2011),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2012. gada 23. jūlija ziņojumu Padomei,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 23. jūlija secinājumus par KDAP,

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 1. decembra secinājumus par KDAP,

–  ņemot vērā Ģentes iniciatīvu attiecībā uz spējām, par kuru tika paziņots ES aizsardzības ministru neoficiālajā sanāksmē 2010. gada septembrī,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 24. un 36. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 43. punktu(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļu,

   ņemot vērā ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, kuru Padome apstiprināja 2003. gada 9. decembrī,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–  ņemot vērā Eiropas drošības stratēģiju “Droša Eiropa labākā pasaulē”, ko Eiropadome pieņēma 2003. gada 12. decembrī, un ziņojumu par tās īstenošanu “Sniegt drošību mainīgā pasaulē”, ko Eiropadome apstiprināja 2008. gada 11. un 12. decembrī,

–  ņemot vērā 2010. gada 10. marta rezolūciju par Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu(2),

–  ņemot vērā 2010. gada 23. novembra rezolūciju par civilmilitāro sadarbību un civilo un militāro spēju attīstīšanu(3),

–  ņemot vērā 2011. gada 11. maija rezolūciju par kopējās drošības un aizsardzības politikas attīstību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā(4),

–  ņemot vērā 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes ietekmi uz aizsardzības nozari ES dalībvalstīs(5),

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 15. oktobra secinājumus par situāciju Mali,

–  ņemot vērā Reglamenta 119. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0357/2012),

A.  tā kā pašreiz notiek būtiskas pārmaiņas ģeostratēģiskā kontekstā, kurā darbojas Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) un KDAP, jo īpaši saistībā ar satricinājumiem Tuvajos un Vidējos Austrumos un Ziemeļāfrikā (revolūcijas, konflikti un/vai režīma maiņa Lībijā, Tunisijā, Ēģiptē un Sīrijā), ar tādu jaunu dalībnieku parādīšanos starptautiskā līmenī, kuriem ir reģionāla un pat globāla mēroga mērķi, un ar Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības politikas prioritāšu pārorientāciju uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu;

B.  tā kā tajā pašā laikā draudi globālajai drošībai, kā arī ar to saistītās problēmas palielinās un tam par iemeslu ir neziņa, kura saistīta ar to valstisku un nevalstisku dalībnieku (piemēram, teroristu organizāciju) attieksmi, kas iesaistīti programmās, kuras bīstami veicina masu iznīcināšanas ieroču (tostarp kodolieroču) izplatīšanos, ar vietēja rakstura krīžu saasināšanos ES kaimiņvalstīs, kas rada būtiskas reģionālas sekas, piemēram, pašreizējā konfliktsituācija Sīrijā, ar pārejas procesa neparedzamību arābu valstīs un to drošības aspektiem (piemēram, Lībijā un Sināja pussalā), ar Pakistānas un Afganistānas attīstību pēc tam, kad no šīm valstīm tiks izvesti NATO spēki, un ar terorisma draudu palielināšanos tādos Āfrikas reģionos kā Sāhela, Āfrikas rags un Nigērija;

C.  tā kā klimata pārmaiņas ir plaši atzītas par būtisku dzinējspēku, kas palielina draudus pasaules drošībai, mieram un stabilitātei;

D.  tā kā Eiropas Savienībai ir jāreaģē uz šiem draudiem un problēmām, demonstrējot vienprātību un tādējādi nodrošinot konsekvenci, rīkojoties saskaņā ar dalībvalstu solidaritātes principu un izmantojot visus līdzekļus un instrumentus, kas ir tās rīcībā, lai nodrošinātu mieru un drošību tās iedzīvotājiem;

E.  tā kā KDAP, kas ir neatņemama KĀDP sastāvdaļa un kuras mērķi ir izklāstīti LES 21. pantā, piešķir Savienībai operatīvās spējas, kas ir balstītas gan uz civiliem, gan militāriem resursiem;

F.  tā kā KDAP ir jākonsolidē tās ieguldījums miera un stabilitātes veicināšanā pasaulē ar tādu misiju un operāciju palīdzību, kuras tiek veiktas, īstenojot visaptverošo pieeju, ko Eiropas Savienība piemēro attiecībā pret kādu valsti vai reģionu, kā arī atbilstoši ANO Statūtiem izmantojot daudzpusēju sadarbību starptautisko organizāciju ietvaros un ar tām, jo īpaši ANO, un reģionālajās organizācijās;

G.  tā kā atbruņošanās un ieroču neizplatīšana ir nozīmīga KDAP daļa, kas ir jāuzsver ES politiskajā dialogā ar trešām valstīm un starptautiskām institūcijām un tā kā tas ir arī ES dalībvalstu pienākums, kuru tās uzņēmušās saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem un konvencijām; tā kā šīs saistības pilnībā atbilst KDAP mērķim veidot civilo un militāro kapacitāti;

H.  tā kā ar Lisabonas līgumu tika ieviesti būtiski jauninājumi, saskaņā ar kuriem ir nepieciešams pastiprināt KDAP, taču tā kā tie joprojām netiek pilnībā izmantoti;

I.  tā kā kopš 2003. gada ES saskaņā ar Eiropas drošības un aizsardzības politiku (KDAP) ir nosūtījusi 19 civilās misijas un uzsākusi 9 militāras operācijas un tā kā pašlaik tiek īstenotas 11 civilās un 3 militārās operācijas,

KDAP stratēģiskais pamats
Jauns stratēģiskais pamats

1.  uzsver, ka Eiropas Savienības mērķis ir kļūt par globāla mēroga politikas dalībnieci starptautiskajā arēnā, lai veicinātu mieru un drošību visā pasaulē, aizsargātu savas intereses pasaulē un garantētu savu pilsoņu drošību; uzskata, ka ES ir jābūt spējīgai pildīt savas saistības, saskaroties ar draudiem, krīzēm un starptautiskiem konfliktiem, jo īpaši kaimiņvalstīs; uzsver, ka ES ir jābūt konsekventai attiecībā uz tās politiku un ātrāk, kā arī efektīvāk jāuzņemas iepriekš minēto saistību pildīšana;

2.  šajā sakarā uzsver, ka ES ir jāaizstāv sava stratēģiskā autonomija, īstenojot stingru un efektīvu ārlietu, drošības un aizsardzības politiku, kas tai vajadzības gadījumā ļaus darboties patstāvīgi; uzsver, ka minētā stratēģiskā autonomija ir iluzora bez reālām civilajām un militārajām spējām; atgādina, ka šīs stratēģiskās autonomijas pamats tiek veidots, pienācīgi ņemot vērā esošās alianses, īpaši NATO, vienlaikus saglabājot ciešu transatlantisko saikni, kā uzsvērts LES 42. pantā, kā arī ievērojot un nostiprinot patiesu daudzpusējību, kas ir vadošais princips ES starptautiskajām krīzes pārvarēšanas operācijām;

3.  pauž bažas par stratēģiskas lejupslīdes iespējamību, kas apdraud ES, ne tikai tāpēc, ka tiek samazināti aizsardzības budžeti pasaules un Eiropas finanšu un ekonomikas krīzes dēļ, bet arī tāpēc, ka savu nozīmi salīdzinoši un pakāpeniski zaudē ES krīžu pārvarēšanas instrumenti un spējas, jo īpaši militārie; norāda arī uz to, ka negatīva ietekme ir tam, ka dalībvalstīm trūkst apņēmības šajā jomā;

4.  uzskata, ka Savienībai ir nozīmīga loma, jo tā sniedz dalībvalstīm un to iedzīvotājiem drošību; uzskata, ka Savienībai ir jācenšas nostiprināt savu un kaimiņu reģionu drošību, lai neatdotu to citu rokās; uzstāj uz to, ka ES ir jābūt spējīgai sniegt jēgpilnu ieguldījumu miera uzturēšanas operācijās visā pasaulē;

5.  norāda, ka Eiropas drošības stratēģiju, kuras izstrāde sākta 2003. gadā un pabeigta 2008. gadā, neraugoties uz to, ka tajā iekļautā analīze un apgalvojumi joprojām ir pamatoti, sāk apsteigt notikumi un tā vairs nav pietiekama, lai izprastu pašreizējo stāvokli pasaulē;

6.  tādēļ atkārtoti aicina Eiropadomi uzdot Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un augstajai pārstāvei pasūtīt Balto grāmatu par drošību un aizsardzību ES, kurā būtu definētas ES stratēģiskās intereses uz mainīgo draudu fona un ņemtas vērā dalībvalstu drošības spējas, ES iestāžu spēja efektīvi īstenot drošības un aizsardzības politiku, kā arī partnerības, kurās ES ir iesaistījusies, īpaši partnerības ar kamiņvalstīm un NATO, un kurā būtu ņemti vērā mainīgie draudi un tendences attiecībās ar mūsu sabiedrotajiem un partneriem, kā arī ar jaunietekmes valstīm;

7.  uzsver, ka liela nozīme ir stratēģiskajam satvaram, kas būs ES ārējās darbības pamatā un kurā būs skaidri definētas drošības politikas prioritātes;

8.  norāda, ka šai Baltajai grāmatai ir jābalstās gan uz 2003. un 2008. gadā izveidoto Eiropas drošības stratēģiju koncepcijām, gan uz jaunām drošības koncepcijām, kas radušās pēdējos gados, piemēram, tādiem principiem kā pienākums aizsargāt, cilvēku drošība un efektīva daudzpusējība;

9.  uzsver to, cik nozīmīgi ir Eiropas Aizsardzības aģentūrā, kā arī sadarbojoties ar NATO, veikt ES dalībvalstu militārās jomas stipro un vājo pušu tehnisku pārbaudi; uzskata, ka Baltā grāmata būs pamats Eiropas turpmākajai stratēģiskajai pieejai un nodrošinās KDAP ietvaros attīstāmo un iegūstamo civilo un militāro spēju stratēģiskās plānošanas vadību vidējā termiņā un ilgtermiņā;

10.  atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 23. jūlija secinājumus par KDAP, kā arī Eiropadomes paziņojumu par aizsardzības jautājumiem 2013. gadā; mudina dalībvalstis un Eiropadomes priekšsēdētāju iesaistīt Eiropas Parlamentu Padomes sanāksmes gatavošanā;

11.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un augstās pārstāves ziņojumu par KĀDP galvenajiem aspektiem un galvenajām izvēles iespējām, kas daļēji bija veltīts drošības un aizsardzības jautājumiem; tomēr uzstāj, ka ir nepieciešams paaugstināt nospraustos mērķus attiecībā uz KDAP izstrādi; aicina dalībvalstis ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un augstās pārstāves atbalstu pilnībā izmantot šā Lisabonas līgumā paredzētā līdzekļa potenciālu saistībā ar daudzajām esošajām krīzēm, tostarp Eiropas kaimiņvalstīs notiekošajām, un tur, kur ASV no jauna definētā ietekme kļūst aizvien pamanāmāka;

12.  atzinīgi vērtē Spānijas un Itālijas atbalstītās Veimāras iniciatīvas ieguldījumu KDAP programmas iedzīvināšanā, kā arī stimulu, ko tā devusi trijās galvenajās jomās ‐ institūciju, operāciju un spēju jomā; aicina atbalstīt šo valstu izteikto apņemšanos turpināt īstenot KDAP vērienīgā mērogā un uzskata to rīcību par modeli, kuram vajadzētu pievienoties un kuru vajadzētu īstenot arī visām pārējām dalībvalstīm;

KDAP visaptverošas pieejas centrā

13.  atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 23. jūlija secinājumus par KDAP un paziņojumu, ka tiks iesniegts kopējs paziņojums par visaptverošo Eiropas Komisijas un augstās pārstāves pieeju; atgādina, ka gan Komisijai, gan augstajai pārstāvei šajos centienos vajadzētu iesaistīt arī Parlamentu;

14.  uzsver, ka ES spēks salīdzinājumā ar citām organizācijām slēpjas tās unikālajā potenciālā mobilizēt visu veidu politiskos, ekonomiskos, attīstības un humānās palīdzības instrumentus, lai atbalstītu ES civilās un militārās krīzes pārvarēšanas pasākumus, misijas un operācijas, izmantojot vienu politisko struktūru (Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi), un ka šī visaptverošā pieeja nodrošina unikālu un plaši atzītu elastīgumu un efektivitāti;

15.  tomēr uzskata, ka visaptverošās pieejas īstenošanai ir jāgarantē, ka Savienība spēj reaģēt uz īpašajiem riskiem, izmantojot atbilstošus civilus un/vai militārus līdzekļus; uzstāj uz to, ka visaptverošajai pieejai ir jābalstās uz KDAP tādā pašā mērā, kā tā balstās uz citiem ārējās darbības instrumentiem;

16.  uzsver, ka šo operāciju dēļ KDAP arī turpmāk jābūt galvenajam ES krīžu pārvarēšanas līdzeklim, jo tikai šī politika spēj piešķirt ticamību un politisko atpazīstamību Savienības darbībām, vienlaikus nodrošinot politisku kontroli;

Lisabonas līguma īstenošana

17.  atgādina, ka ar Lisabonas līgumu ir izdarīti būtiski jauninājumi attiecībā uz KDAP, kuri joprojām vēl nav īstenoti; šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšsēdētāja vietniece un augstā pārstāve nav ir ignorējusi iepriekšējās Parlamenta rezolūcijas, kurās pausts aicinājums aktīvāk un konsekventāk veicināt šādu, ar Lisabonas līgumu ieviesto jauno instrumentu izmantošanu:

   - Padome var uzticēt misijas īstenošanu valstu grupai, lai aizsargātu Savienības vērtības un aizstāvētu tās intereses;
   ir atļauts izveidot pastāvīgu strukturētu sadarbību starp dalībvalstīm, kuras atbilst augstiem militāro spēju kritērijiem un kuras ir uzņēmušās stingrākas saistības šajā jomā, gatavojoties augstas sarežģītības misijām;
   līgumā ir iekļautas savstarpējās aizsardzības un solidaritātes klauzulas;
   - Eiropas Aizsardzības aģentūrai ir uzticēti svarīgi uzdevumi attiecībā uz dalībvalstu militāro spēju attīstīšanu, tostarp attiecībā uz aizsardzības nozares industriālās un tehnoloģiskās bāzes nostiprināšanu, Eiropas spēju un bruņojuma politikas definēšanu un pastāvīgas strukturētas sadarbības īstenošanu;
   paredzēts izveidot sākumfondu misiju sagatavošanas darbībām, kas netiek finansētas no Savienības budžeta;

18.  mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi nodrošināt nepieciešamo stimulu Lisabonas līguma potenciāla tālākai pilnveidošanai, lai Eiropas Savienībai būtu visas iespējas rīkoties starptautiskajā līmenī, īstenojot savu visaptverošo pieeju gan ar miermīlīgas ietekmēšanas līdzekļiem, gan vajadzības gadījumā ar stingrākiem pasākumiem un vienmēr saskaņā ar ANO Statūtiem;

19.  aicina dalībvalstis aktīvi sadarboties ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi un ar Padomi, lai savās valstu aizsardzības stratēģijās pieņemtu Lisabonas līguma noteikumus attiecībā uz KDAP;

20.  atzinīgi vērtē to, ka salīdzinājumā ar “Pētersbergas misijām”, kas paredzētas LES 43. pantā, ir paplašināts to misiju loks, kuras varēs veikt saistībā ar KDAP; tomēr norāda, ka šis mērķis vēl neatspoguļojas lēmumos, kas pieņemti pēc Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides;

Civilās un militārās operācijas

21.  uzsver, ka līdz šim KDAP ir sniegusi ieguldījumu krīžu pārvaldībā, miera uzturēšanā un starptautiskās drošības uzlabošanā; uzsver, ka tagad ir jābūt iespējai saistībā ar KDAP iesaistīties visu veidu krīžu noregulēšanā, tostarp ļoti asu konfliktu novēršanā kaimiņvalstīs, un ka tai ir jābūt pietiekami mērķtiecīgai, lai varētu reāli ietekmēt vietējo situāciju;

22.  norāda, ka pašlaik tiek īstenotas 14 operācijas ‐ 11 civilās un 3 militārās; atzinīgi vērtē 3 jaunu civilo operāciju uzsākšanu 2012. gada vasarā Āfrikas ragā (EUCAP Nestor), Nigērā (EUCAP Sahel Niger) un Dienvidsudānā (EUAVSEC South Sudan), kā arī civilās misijas plānošanu, lai atbalstītu robežkontroli Lībijā un apmācības misiju Mali; uzskata, ka šīs misijas ir pirmais signāls, kas liecina par KDAP programmas atdzīvināšanu; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot sistēmu, ar kuras palīdzību tiek gūtas atziņas no iepriekšējām misijām un operācijām;

23.  tomēr pauž nožēlu, ka ES pilnībā neizmanto KDAP piedāvātos militāros instrumentus, lai gan KDAP varēja pamatoti izmantot, lai iesaistītos vairāku krīžu pārvarēšanā, tostarp Lībijā un Mali; uzsver to, ka drošības sektora reformas jomā ir jāizvērtē iespēja sniegt palīdzību Arābu pavasara valstīm, īpaši Ziemeļāfrikas valstīm un valstīm, kas atrodas Sāhelas reģionā; šajā sakarā aicina pilnveidot pašreizējo potenciālo militāro operāciju plānošanu un tajā pašā laikā aicina atkārtoti izvērtēt pašreizējās misijas;

24.  aicina dalībvalstis saskaņot vārdus ar darbiem un izmantot pašreizējos līdzekļus, protokolus un vienošanās, lai KDAP rīcībā nodotu to spējas, piemēram, kaujas vienības vai apvienotās taktiskās grupas;

Rietumbalkāni

25.  atgādina un atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Savienības klātbūtne Rietumbalkānos ir nozīmīga gan politiskā, gan stratēģiskā, gan simboliskā ziņā, un tas minētajā reģionā ir veicinājis mieru un drošību; tomēr norāda, ka šajā reģionā joprojām pastāv vairākas problēmas, tādējādi pārbaudot Savienības uzticamību; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi un Padomi no jauna pārskatīt ES ieguldījumu drošības jomā Rietumbalkānos, īpašu uzmanību veltot tiesiskuma stiprināšanai, minoritāšu kopienu aizsardzībai un cīņai pret organizēto noziedzību un korupciju;

26.  atzinīgi vērtē 2012. gada 30. jūnijā pabeigtās pirmās EUPM civilās misijas rezultātus Bosnijā un Hercegovinā, kura vienlaicīgi ar EUFOR Althea operāciju ļāva veicināt dialoga veidošanu starp šīs valsts galvenajām struktūrām, kā arī palīdzēja nostiprināt tiesiskumu;

27.  norāda, ka 2004. gadā sāktā EUFOR Althea operācija Bosnijā un Hercegovinā skaitliskā ziņā ir nepārtraukti samazināta; tādēļ atbalsta šīs misijas slēgšanu un jauna veida ES palīdzību Bosnijas un Hercegovinas bruņoto spēku spēju nostiprināšanas un apmācību jomā;

28.  atbalsta lomu, kāda ir EULEX misijai Kosovā, kura tiek īstenota sarežģītā politiskā vidē, un atzinīgi vērtē tās mandāta pagarināšanu par vēl diviem gadiem līdz 2014. gada 14. jūnijam;

29.  uzsver tās pozitīvo nozīmi, palīdzot Kosovai cīnītie pret organizēto noziedzību visos līmeņos un izveidot tiesiskumu un tādas tiesu, policijas un muitas struktūras, kas ir brīvas no politiskās ietekmes atbilstoši starptautiskiem un Eiropas labas prakses piemēriem un standartiem; atzīmē misijas pārkonfigurēšanu un samazināšanu, uzskatot to par nepārprotamu līdzšinējā progresa pazīmi;

30.  tomēr uzsver, ka joprojām jāiegulda liels darbs, lai EULEX pilnībā izpildītu tai uzticētos uzdevumus un iemantotu pilnīgu iedzīvotāju uzticību, jo īpaši Kosovas serbu kopienā; aicina šīs misijas pārstāvjus stiprināt to darbības Kosovas ziemeļos, rūpīgāk iesaistīties augsta līmeņa korupcijas gadījumu izmeklēšanā un attiecīgo personu saukšanā pie atbildības;

31.  aicina EULEX Īpašās izmeklēšanas darba grupu turpināt rūpīgi un neatlaidīgi izmeklēt lietas, kas iekļautas Eiropas Padomes ziņojumā par iespējamu orgānu tirdzniecību; aicina EULEX ar pilnīgu to valstu atbalstu, kuras sniedz ieguldījumu šajā misijā; īstenot aculiecinieku aizsardzības programmu, tostarp aculiecinieku pārvietošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas stingras tiesiskās procedūras faktu noskaidrošanai;

32.  konstatē, ka, lai garantētu drošību Kosovā, joprojām ir nepieciešama KFOR klātbūtne un ka sadarbība starp NATO militāro misiju un ES civilo misiju joprojām raisa daudzus jautājumus par efektivitāti un nākotni; tāpēc aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi regulāri sniegt ziņojumus par to, kā norit EULEX misija, kuras mandāta pagarināšanu līdz 2014. gada 14. jūnijam ir vērtējama atzinīgi, kā arī par sasniegtajiem rezultātiem un sasaisti ar NATO militārajiem pasākumiem;

Āfrikas rags

33.  atzinīgi vērtē Eiropas Savienības jauno stratēģiju attiecībā uz Āfrikas ragu, ar kuru paredzēts īstenot visaptverošu pieeju pirātisma apkarošanai un tā cēloņu novēršanai, kā arī atzinīgi vērtē Savienības vadošo lomu drošības jautājumos šajā reģionā, kā rezultātā tiek nostiprināta ES atpazīstamību un uzticamību krīžu pārvarēšanas jomā; atzinīgi vērtē ES Operāciju centra aktivēšanu 2012. gada maijā ar mērķi atbalstīt KDAP misiju darbību Āfrikas ragā;

34.  norāda, ka minētajā reģionā pašlaik tiek īstenotas trīs operācijas (EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia un EUCAP Nestor), un uzsver nepieciešamību saskaņot Eiropas darbības ar starptautiskās sabiedrības, galvenokārt Āfrikas Savienības, veiktajiem pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt, ka Somālija ir funkcionējoša un demokrātiska valsts; uzskata, ka ES Operāciju centrs veicina efektīvāku koordināciju saistībā ar stratēģiju, kas attiecas uz Āfrikas ragu;

35.  tā kā Somālijas politiskajā un drošības situācijā ir notikušas izmaiņas, iesaka, lai dalībvalstis un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un augstā pārstāve sadarbībā ar Somālijas likumīgajām iestādēm, Āfrikas Savienību (ĀS) un Starpvaldību attīstības iestādi (IGAD), kā arī Amerikas Savienotajām valstīm izskatītu iespēju sākt drošības sektora reformu;

36.  atzinīgi vērtē EUCAP Nestor misijas sākšanu ar mērķi nostiprināt Džibutijas, Kenijas un Seišelu jūras spēkus un atbalstīt tiesiskumu Somālijā (sākotnēji Puntlendā un Somālilendā), veidojot atbildīgus piekrastes policijas spēkus un tiesu sistēmu, kurā tiek pilnībā ievēroti tiesiskuma, pārredzamības un cilvēktiesību principi, aicina Tanzāniju akceptēt šo misiju;

37.  prasa, lai EUCAP Nestor misija tiktu saskaņota ar citām iniciatīvām, kuras ir saistītas ar kuģošanas drošību, piemēram, MARSIC un MASE, kas tiek finansētas attiecīgi no Stabilitātes instrumenta un Eiropas Attīstības fonda līdzekļiem; ierosina paplašināt EUCAP Nestor misiju, iekļaujot tajā citas valstīs, tiklīdz tās būs izpildījušas nepieciešamos nosacījumus;

38.  atzinīgi vērtē EUNAVFOR Atalanta operācijas būtisko ieguldījumu cīņā pret pirātismu Adenas līcī un Indijas okeāna rietumu daļā, kā arī tās ieguldījumu humānās palīdzības un jūras drošības jomā, lai aizsargātu Pasaules pārtikas programmas kuģus, kā arī citus neaizsargātus kuģus, un apstiprina tās mandāta pagarinājumu līdz 2014. gada decembrim; apstiprina arī šīs misijas darbības jomas paplašināšanu, iekļaujot tajā piekrastes zonu un Somālijas teritoriālos ūdeņus un iekšējos ūdeņus; aicina dalībvalstis piešķirt šai operācijai atbilstošus jūras un gaisa spēku resursus un mudina tirdzniecības kuģus ievērot labu navigācijas praksi, lai mazinātu uzbrukuma draudus; atzinīgi vērtē ieguldījumu, ko Atalanta operācijā sniedza Nīderlande, nodrošinot kuģa aizsardzības grupu, kuras mērķis bija rūpēties par humānās palīdzības konvoju drošību, un aicina arī citas dalībvalstis sniegt šāda veida atbalstu;

39.  apstiprina, ka pirātisms ir pielīdzināms organizētai noziedzībai un ka tirdzniecības brīvības un svarīgu jūras ceļu aizsardzības dēļ ir būtiski novērst ekonomisko ieinteresētību pirātismā un novērst pirātisma pamatcēloņus, ilgtermiņā iesaistoties labas pārvaldības sekmēšanā un pašpietiekamu, likumīgu ekonomisko iespēju nodrošināšanā iedzīvotājiem; aicina Komisiju un Padomi veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šīs darbības radīto finanšu plūsmu izsekojamību un atvieglotu informācijas apmaiņu starp EUNAVFOR Atalanta un Eiropolu;

40.  uzsver EUTM Somalia misijas pozitīvo veikumu, kas tika panākta ciešā sadarbībā ar Ugandu, Āfrikas Savienību un ASV, apmācot vairāk nekā 3000 somāliešu jaunkareivju, no kuriem aptuveni 2500 jau ir iekļauti Somālijas drošības spēkos, un vienlaikus sekmējot tiesiskumu; lēš, ka šī misija ir jo īpaši uzlabojusi stāvokli Mogadišā un tās apkaimē, nostiprinot Somālijas un AMISOM drošības spēkus; mudina misijas darbību koncentrēt uz atbildīgu, pārredzamu vadības un kontroles struktūru izveidi, tādas finanšu sistēmas izveidi, kas nodrošinātu regulāru algu izmaksu, kā arī apmācīto kareivju minimāla dezertēšanas gadījumu skaita nodrošināšanu;

41.  atbalsta EUTM Somalia misijas mandāta pagarināšanu līdz 2012. gada decembrim un to, ka tā ir vērsta uz Somālijas valsts drošības spēku vadības, kontroles, specializētajām un pašmācības spējām, plānojot apmācību funkcijas nodot vietējiem darbiniekiem; norāda, ka ES būs jāturpina minētā apmācība arī pēc 2012. gada, un tāpēc aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu izvērtēt iespēju, tiklīdz drošības situācija Somālijā to atļaus, pilnībā vai daļēji pārcelt šo apmācību uz valsts iestāžu kontrolētajām Somālijas daļām, ņemot vērā drošības situācijas uzlabošanos; iesaka ļaut EUTM Somalia ciešāk iesaistītīties to darbinieku darbā pieņemšanas un vēlāk reintegrācijas procesā, kas saņem šo militāro apmācību;

42.  uzsver, ka EUTM darbības modelis, kas prasa salīdzinoši zemus finanšu, materiālos un cilvēkresursu ieguldījumus, ir spējis nodrošināt nozīmīgu ES lomu Austrumāfrikā reģionā, tāpēc to varētu izmantot arī citos reģionos, jo īpaši Sāhelā;

Sāhela

43.  pauž lielas bažas par to, ka Sāhelā veidojas nestabilitātes zona, kurā tiek veiktas krimināla rakstura darbības, īpaši, narkotiku, ieroču un cilvēku tirdzniecība, apvienojumā ar radikālu teroristu grupu bruņotiem uzbrukumiem, kas apdraud šā reģiona valstu teritoriālo integritāti un kā rezultātā var izveidoties pastāvīgas visatļautības zona daļā Mali teritorijas, kas var izplatīties uz kaimiņvalstīm, būtiski palielinot apdraudējumu, kuram attiecīgajā teritorijā pakļautas Eiropas intereses un pilsoņi, jo ir jau bijuši slepkavību un nolaupīšanas gadījumi; tādēļ uzsver vajadzību atbalstīt stabilu valdību Mali, lai novērstu valsts sadalīšanos un šo problēmu izplatīšanos kaimiņvalstši, ko šāda notikumu gaita varētu atstāt noziedzības un konfliktu izplatīšanās ziņā;

44.  uzsver drošības apdraudējumu, ko šī situācija var radīt visai Eiropas teritorijai; šajā saistībā aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi un Padomi nekavējoties pilnībā īstenot ES Sāhelas stratēģiju, kas tika pieņemta 2011. gada martā, un veikt atbilstošus pasākumus drošības jomā, vajadzības gadījumā izmantojot KDAP misiju resursus, lai palīdzētu minētā reģiona valstīm nostiprināt spējas pārrobežu organizētās noziedzības un teroristu grupu apkarošanā;

45.  atzinīgi vērtē EUCAP Sahel Niger misijas sākšanu ar konkrētu mērķi sniegt palīdzību Nigērai saistībā ar drošības problēmām; norāda, ka minētā misija pilnībā iekļaujas visaptverošajā Sāhelas stratēģijā, tomēr pauž pamatotu nožēlu par to, ka šī misija darbojas tikai vienā valstī, lai gan arī citām reģiona valstīm, jo īpaši Mali, ir būtiski steidzami nostiprināt to spējas un novērst apdraudējumu teritoriālajai integritātei;

46.  atzinīgi vērtē 2012. gada 12. oktobrī vienprātīgi pieņemto ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2071 par Mali; norāda, ka tajā pausts tiešs aicinājums reģionālajām un starptautiskajām organizācijām, tostarp ES, nodrošināt “koordinētu palīdzību, specializētas zināšanas, apmācību un spēju veidošanas atbalstu Mali Bruņotajiem un aizsardzības spēkiem (…), lai atjaunotu Mali valsts varu”; aicina arī ANO Drošības padomi pieņemt turpmāku rezolūciju, ar ko atļauj izvietot Āfrikā jaunu misiju, kura jāuzsāk ar starptautiskās sabiedrības atbalstu, izmantojot tādu pašu atbalsta modeli, kādu nodrošināja AMISOM Somālijā;

47.  atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 15. oktobra secinājumus par situāciju Mali, kuros ir iekļauts aicinājums nekavējoties nodrošināt, lai tiktu turpināta iespējamas KDAP militāras operācijas plānošana, jo īpaši izstrādājot krīzes pārvarēšanas koncepciju saistībā ar Mali aizsardzības spēku reorganizāciju un apmācību;

48.  atzinīgi vērtē Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) valstu un valdību vadītāju sanāksmē 2012. gada 11. novembrī pieņemto lēmumu nodrošināt stabilizācijas spēkus vismaz 3200 vienību sastāvā, kuriem būtu viena gada intervences mandāts;

49.  aicina turpināt operācijas plānošanu Mali bruņoto spēku pārstrukturēšanas atbalstam kopā ar ECOWAS, lai uzlabotu šīs valsts drošības spēku efektivitāti un ļautu tai atgūt kontroli pār savu teritoriju;

Lībija

50.  atzinīgi vērtē Komisijas un dalībvalstu agrāk veiktos humānās palīdzības un civilās aizsardzības pasākumus Lībijā un tās kaimiņvalstīs, palīdzot ANO organizācijām; tomēr uzskata, ka krīze Lībijā būtu bijusi ES iespēja apliecināt savu vispusīgo rīcībspēju, tostarp vajadzības gadījumā ar militāriem līdzekļiem (pilnā ievērojot ANO Drošības padomes rezolūcijas), tādas lielas krīzes apstākļos, kura norisinās tās tuvākajās kaimiņvalstīs un tieši ietekmē apkārtējo stabilitāti; pauž nožēlu, ka dalībvalstīm trūkst kopīgas politiskās gribas un ideoloģisku iemeslu dēļ tās nevēlas, lai Savienība izmanto savas spējas, ļaujot tai īstenot tikai atbalsta funkcijas; ņem vērā dažu ANO Drošības padomes dalībvalstu nevēlēšanos atļaut ES sākt tās militāro operāciju humānās palīdzības atbalstam Lībijā;

51.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi ņemt vērā Lībijas krīzes laikā gūto pieredzi ne tikai ES iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā, bet arī attiecībā uz NATO militāro iejaukšanos; tas jo īpaši jāņem vērā attiecībā uz tādiem aspektiem kā spēju izvērtēšana, taču galvenokārt attiecībā uz politisko saskaņotību un solidaritāti starp dalībvalstīm, kā arī ES sadarbību ar, pirmkārt, tās KDAP, otrkārt, NATO;

52.  uzskata, ka ES ir svarīga loma institucionālajā pārejas procesā Lībijā, jo īpaši revolucionāro brigāžu dalībnieku demobilizācijas un integrācijas jomā, bruņoto spēku un policijas spēku pārveidošanā, kā arī sniedzot palīdzību sauszemes un jūras robežu kontrolē; pauž nožēlu, ka tiek novilcināta ES līdzdalības formulēšana drošības jomā un ka grūtības, kas saistītas ar šīs līdzdalības sagatavošanas un īstenošanas pasākumiem, sniedz brīvas iespējas īstenot divpusējas iniciatīvas, kuras nav paredzamas ne atpazīstamības, ne saskaņotības ziņā; atbalsta civilās misijas plānošanas darbu paātrināšanu robežkontroles atbalsta jomā;

Dienvidsudāna

53.  norāda, ka ir sākta EUAVSEC South Sudan misija, kuras mērķis ir uzlabot drošības situāciju Džubas lidostā; tomēr pauž izbrīnu par to, ka tika nolemts izmantot KDAP misiju, lai panāktu drošību šajā lidostā, lai gan to pašu varēja panākt Komisija, izmantojot savu Stabilitātes instrumentu;

Kongo Demokrātiskā Republika

54.  uzsver Kongo Demokrātiskās Republikas nozīmi miera un stabilitātes nodrošināšanā Āfrikā un atbalsta MONUSCO darbību, kuras mērķis ir aizsargāt valsts austrumu daļā dzīvojošos civiliedzīvotājus;

55.  atzinīgi vērtē ES centienus, īstenojot divas misijas ‐ EUSEC RD Congo un EUPOL RD Congo ‐, kuru mērķis ir nostiprināt tiesiskumu šajā valstī; tomēr norāda, ka abas misijas ir pārāk mazas, ņemot vērā to uzdevumus un, lai iegūtu taustāmus rezultātus, ir aktīvi jāsadarbojas ar Kongo iestādēm;

Afganistāna

56.  atzinīgi vērtē EUPOL Afghanistan misiju, kuras mērķis ir izveidot civilos policijas spēkus un tiesu sistēmu, ļaujot Afganistānas iedzīvotājiem pašiem uzņemties galveno atbildību šo uzdevumu īstenošanā saistībā ar vēlmi atjaunot Afganistānas valsti; uzsver, ka šī misija, kura turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam un kura varētu tikt pagarināta līdz 2014. gada 31. decembrim, ir daļa no starptautiskās sabiedrības visaptverošiem centieniem sniegt iespēju Afganistānas iedzīvotājiem pašiem noteikt savu nākotni pēc NATO spēku izvešanas 2014. gadā; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi un Padomi kopā ar Parlamentu veikt padziļinātas diskusijas par izmaiņām Savienības visaptverošajā pieejā un par EUPOL misiju, īpaši saistībā ar Afganistānas nākotni pēc 2014. gada;

Palestīniešu pašpārvaldes teritorijas

57.  uzskata, ka Palestīnas civilo policijas spēku apmācības misija EUPOL COPPS, kuras mērķis ir palīdzēt Palestīnas pašpārvaldei izveidot nākotnē veidojamās Palestīnas valsts iestādes tādās jomās kā tiesībaizsardzība un kriminālā tiesvedība, ko pārvaldītu Palestīna un kas atbilstu starptautiskajiem standartiem, ir sekmīga; norāda, ka šī misija ir daļa no ES centieniem izveidot Palestīnas valsti, kas miermīlīgi pastāvētu līdzās Izraēlai;

58.  pauž nožēlu par EUBAM Rafah misijas darbību apturēšanu pēc tam, kad Hamas pārņēma savā kontrolē Gazas joslu, kā arī par misijas dalībnieku skaita samazināšanu, vienlaikus uzsverot, ka šīs misijas saglabāšana reģionā apliecina ES vēlmi piedalīties jebkurā pasākumā, kas sekmētu dialoga veidošanu starp izraēliešiem un palestīniešiem; pauž nožēlu, ka Izraēlas valdība nav atļāvusi EUPOL COPPS misijas vadītājam vienlaikus pildīt arī EUBAM Rafah misijas vadītāja pienākumus un ka šīs misijas galvenā mītne atrodas Telavivā, nevis Austrumjeruzalemē;

Gruzija

59.  uzsver EUMM Georgia novērošanas misijas pozitīvo nozīmi, kas jo īpaši izpaudusies, atbalstot dialoga veidošanu un uzticēšanos veicinošus pasākumus starp pusēm, taču pauž nožēlu, ka šīs misijas spēkiem joprojām nav atļauts darboties okupētajās Abhāzijas un Dienvidosetijas teritorijās, kurās iebrukušo Krievijas karaspēku Eiropas Parlaments, NATO, Eiropas Padome un dažas dalībvalstis ir atzinušas par okupācijas spēkiem;

Irāka

60.  norāda uz EUJUST LEX-Iraq misiju, kuras mandāts ir pagarināts līdz 2013. gada 31. decembrim un kura ir pirmā integrētā ES “tiesiskuma misija”, kuras mērķis ir sekmēt tādas profesionālas krimināltiesību sistēmas izveidi Irākā, kuras pamatu veidotu tiesiskuma principi; tomēr atzīst, ka stāvoklis Irākā vēl nav pilnībā nostabilizējies, ko apliecina regulārie uzbrukumi šajā valstī, turklāt situāciju vēl vairāk pasliktina neskaidrā reģionālā situācija;

No pieredzes gūtās atziņas

61.  norāda uz to, cik svarīgi ir mācīties no KDAP misijās un operācijās gūtās pieredzes, un atzinīgi vērtē darbu, ko šajā saistībā veic Eiropas Ārējās darbības dienesta Krīžu pārvarēšanas un plānošanas direktorāts (CMPD) un Eiropas Savienības Militārais štābs (ESMŠ); uzdod Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un augstajai pārstāvei regulāri sniegt ziņojumu Parlamentam par paveikto šajā jomā;

62.  uzskata, ka īpaši svarīga ir pieredze civilajās misijās un operācijās, norāda, ka ES ir veikusi pamatīgu darbu šajā jomā, kuram ir apbrīnojami rezultāti; uzskata, ka ES civilo operāciju pievienotā vērtība jāņem vērā darbības saskaņošanā ar mūsu partneriem un sabiedrotajiem starptautisku krīžu pārvaldībā;

Operāciju vadības spējas un struktūras

63.  norāda, ka Savienības militārajās operācijās joprojām ir grūtības nodrošināt nepieciešamos spēkus un KDAP uzticamību apdraud uzticamu spēju trūkums; tāpēc aicina dalībvalstis arī turpmāk būt gatavām nodrošināt personālu un kvalitatīvu aprīkojumu;

64.  atzīst, ka EĀDD krīžu pārvarēšanas struktūrām joprojām trūkst gan civilā, gan militārā personāla, no kā cieš tā reaģētspēja un kas zināmā mērā mazina KDAP nozīmību; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi pēc iespējas ātrāk risināt šos jautājumus; uzsver nepieciešamību izveidot tiešu saikni starp Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi un KDAP krīžu pārvarēšanas struktūrām;

Civilais personāls un spējas

65.  norāda uz grūtībām, ar ko saskaras dalībvalstis saistībā ar piemērota personāla nodrošināšanu pienācīgā skaitā KDAP civilajām misijām; aicina Komisiju un EĀDD izpētīt veidus, kā dalībvalstīm varētu palīdzēt palielināt policijas darbinieku, tiesnešu un augsti kvalificētu valsts pārvaldes iestāžu darbinieku skaitu, kurus varētu sūtīt KDAP civilajās misijās;

66.  norāda, ka Vispārējā civilā mērķa 2010. gadam darbība ir pagarināta, un atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta daudzgadu civilās spējas attīstības programma; aicina dalībvalstis un jo īpaši attiecīgās to ministrijas mobilizēties tās īstenošanai;

67.  uzsver vajadzību papildus tām spējām, kas minētas saistībā ar Civilo virsuzdevumu, kurš attiecas uz policistiem, tiesnešiem un augsti kvalificētiem darbiniekiem valsts administrācijā, izstrādāt efektīvākas starpniecības pamatnostādnes un spējas, lai savlaicīgi un saskaņotā veidā nodrošinātu pietiekamus resursus starpniecības vajadzībām;

68.  ar bažām norāda, ka dažās dalībvalstīs KDAP misijās iesaistāmo civilo darbinieku identificēšana, saskaņošana un iesaistīšana misijās joprojām cieš no tā, ka tiek izmantota atšķirīga valstu prakse un kritēriji; aicina uzlabot koordināciju dalībvalstu starpā un apzināt labas prakses piemērus šajā jomā;

69.  šajā sakarā pauž nožēlu par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un augstās pārstāves un dalībvalstu nevērību pret iepriekšējām Parlamenta rezolūcijām, kurās aicināts nodrošināt pietiekamu skaitu kompetentu civilo darbinieku un ievērojamas spējas; šajā saistībā atgādina par Padomes 2011. gada 21. marta secinājumiem par prioritātēm attiecībā uz KDAP civilajām spējām un uzskata, ka tie joprojām ir tikpat aktuāli, proti, ir nepieciešams:

   piesaistīt pietiekamu skaitu kvalificēta un apmācīta personāla;
   izstrādāt piemērotus līdzekļus misijām, tostarp pilnībā pabeigt instrumenta “Goalkeeper” izveidi; izstrādāt vieglāk pielāgojamus gatavošanās pasākumus; labākus mehānismus, lai nodrošinātu civilo misiju apgādi (tostarp izstrādāt pastāvīgu glabātavu risinājumu);
   turpināt īstenot civilajām misijām paredzētās sagatavošanās darbības, ievērojot attiecīgos LES noteikumus;
   pievērst lielāku uzmanību ietekmes novērtējumiem, kā arī ņemt vērā gūto pieredzi;
   nostiprināt sadarbību ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

Militārais personāls un spējas

70.  konstatē, ka ES patlaban saskaras ar ievērojamiem finansiāliem ierobežojumiem un ka dalībvalstis finansiālu, budžeta un politisku iemeslu dēļ neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar eiro zonas krīzi, pašlaik savus aizsardzības budžetus samazina vai labākajā gadījumā saglabā pašreizējā līmenī; uzsver, ka tam var būt negatīva ietekme uz to militārajām spējām un tādējādi arī uz ES spēju efektīvi pildīt savus miera uzturēšanas, konfliktu novēršanas un starptautiskās drošības uzlabošanas pienākumus;

71.  norāda uz militāro spēju un bruņojuma palielināšanos Āzijā, jo īpaši Ķīnā; aicina veidot padziļinātu dialogu ar šo reģionu, uzsverot drošības un aizsardzības jautājumus;

72.  uzsver, ka pēdējos gados bruņošanās un ārējās operācijas tādās valstīs kā Irāka un Afganistāna, kā arī Āfrikā, ieskaitot Lībiju, ir radījušas un turpina radītu ievērojamu finansiālu slogu valstīm, kuras piedalījās vai joprojām piedalās šajās operācijās; norāda, ka šīm izmaksām ir tieša saistība ar ekipējuma novecošanu un nolietošanos un tās ietekmē valstu vēlmi iesaistīties KDAP operācijās, ņemot vērā to budžeta ierobežojumus un iespējas;

73.  uzsver, ka visu ES dalībvalstu aizsardzības budžeti kopā, izsakot absolūtos skaitļos, ir lielāki nekā vadošo jaunietekmes valstu izdevumi, un tāpēc problēma ir ne tik daudz finansiāla, cik politiska, sākot no Eiropas rūpnieciskās un tehnoloģiskās bāzes noteikšanas līdz konkrētu darbības spēju apvienošanai savā starpā; norāda, ka konsorciji, kopīgas iniciatīvas un apvienošanās projekti Eiropas uzņēmumu starpā var veicināt Eiropas aizsardzības nozares attīstību;

74.  norāda, ka militārā darbība Lībijā, ko ar ASV atbalstu uzsāka Apvienotā Karaliste un Francija un vēlāk turpināja NATO, apliecina ne tikai dažu Eiropas dalībvalstu spēju iesaistīties ļoti saspringtās konfliktsituācijās, bet arī to grūtības turpināt veikt šādas darbības ilgtermiņā, kam par iemeslu ir nepietiekamas pamatspējas, piemēram, spēja nodrošināt degvielas uzpildi lidojuma laikā, informācijas vākšanas spēja vai precīzi vadāmās munīcijas pieejamība;

75.  norāda uz 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes ietekmi uz aizsardzības nozari ES dalībvalstīs un uzsver, ka rezolūcijas ieteikumi attiecas uz dalībvalstu militāro spēju attīstīšanu, kas tiks īstenota tās apvienojot un kopīgi izmantojot;

76.  atzinīgi vērtē divpusējus nolīgumus, piemēram, Francijas un Lielbritānijas līgumu militārās sadarbības jomā, un aicina pārējās dalībvalstis apsvērt šādu divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu slēgšanu militārās sadarbības un integrācijas jomā kā nozīmīgu izmaksu ekonomijas instrumentu, kas var novērst centienu dublēšanos un kas veido pamatu KDAP un ES drošības integrācijas nākotnei;

77.  pauž gandarījumu par Eiropas Savienības “apvienošanas un kopīgas izmantošanas” iniciatīvas pirmajiem panākumiem un atzinīgi vērtē Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) darbu, kā rezultātā ir noteiktas 11 prioritārās darbības jomas; jo īpaši uzver progresu, kas panākts šādās četrās jomās: degvielas uzpilde lidojuma laikā, jūras novērošana, medicīniskā palīdzība un apmācība; tomēr aicina nodrošināt šai iniciatīvai stratēģisku pamatu;

78.  tomēr pauž nožēlu, ka līdz šim, izmantojot minēto iniciatīvu, joprojām nav novērsti dokumentā “Vispārējais mērķis 2010. gadam” konstatētie trūkumi; norāda, ka dalībvalstis negribīgi uzņemas pienākumu būt par vadošo valsti kādā no ierosinātajiem 300 projektiem, ko 2011. gada aprīlī iesniedza ES Militārais štābs, resursu apvienošanas un kopīgas izmantošanas jomā;

79.  gatavojoties aizsardzības jautājumiem veltītajai Eiropadomes sanāksmei, kas notiks nākamajā gadā, aicina dalībvalstis apzināt Eiropas Savienībā pastāvošās iespējas un nākt klajā ar ilgtspējīgu iniciatīvu, lai sāktu Eiropas aizsardzības plānošanas procesu;

80.  atzinīgi vērtē EAA priekšlikumu izveidot brīvprātīgu rīcības kodeksu resursu apvienošanai un kopīgai izmantošanai, lai atvieglotu dalībvalstu sadarbību militāro resursu iegādei, izmantošanai un kopīgai pārvaldībai;

81.  jo īpaši atbalsta projektu par degvielas uzpildi lidojuma laikā, kurš ietver arī iegādes komponentu; tomēr šajā sakarā pauž nožēlu par sagaidāmajiem viduvējiem rezultātiem centienos atjaunot esošās iespējas tā vietā, lai radītu jaunas iespējas; prasa, lai dalībvalstis saglabā šīs iniciatīvas eiropeisko raksturu, un uzskata, ka Kopīgā bruņojuma sadarbības organizācija (OCCAR) būtu piemērota iegādes komponenta vadīšanai;

82.  atzinīgi vērtē vienošanos, ko 2012. gada 27. jūlijā parakstīja Eiropas Aizsardzības aģentūra un OCCAR un kas ļauj institucionalizēt abu aģentūru savstarpējās attiecības, veidot ciešāku sadarbību militāro spēju attīstīšanas programmās un apmainīties ar klasificētu informāciju;

83.  atgādina, ka to, ka Eiropas bruņotajiem spēkiem trūkst bezpilota izlūklidmašīnu, apliecināja arī karš Lībijā, un konstatē, ka Eiropā pašlaik konkurē divi MALE (ilga lidotspēja vidējā augstumā) bezpilota lidmašīnu projekti; norāda arī uz Francijas un Lielbritānijas sadarbību jautājumā par bezpilota kaujas lidmašīnām, uzsverot, ka tai nevajadzētu palikt vienīgajai sadarbības iniciatīvai un ka būtu jāsadarbojas arī ar citiem Eiropas partneriem;

84.  uzskata, ka Eiropas Gaisa transporta pavēlniecības (EATC) izveide ir konkrēts piemērs sekmīgai “apvienošanai un kopīgai izmantošanai”, un uzsver, ka A400M gaisa flotes izveide šajā struktūrā ievērojami uzlabotu ES un tās dalībvalstu plānošanas spējas; mudina visas iesaistītās valstis iekļaut EATC visus iespējamos transporta līdzekļus; mudina tās dalībvalstis, kuras vēl nepiedalās EATC, piedalīties šajā struktūrā;

85.  aicina Komisiju, Padomi, dalībvalstis un EAA apsvērt inovatīvu risinājumu ieviešanu, lai palielinātu ES plānošanas spējas, jo īpaši kā divpusēju perspektīvu ‐ publisko un privāto partnerību gaisa transporta jomā, kuru veidotu neliela A400M flote, ar ko, pirmkārt, varētu piegādāt humāno palīdzību katastrofas skartajās vietās un, otrkārt, nogādāt KDAP misijām un operācijām nepieciešamos materiālu un darbiniekus;

86.  uzsver, ka Eiropas spējas papildus jāattīsta, nostiprinot Eiropas aizsardzības rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi; šajā sakarā atgādina to, kāda nozīme ir principam dot priekšroku Eiropas ražojumiem un Eiropas Iepirkumu aktam;

87.  norāda, ka finanšu un budžeta krīze, kas skārusi Eiropas Savienību un tās dalībvalstis, liks zaudēt esošo zinātību, ja Eiropas līmenī netiks uzsākta neviena liela mēroga divpusēja vai daudzpusēja programma, un krīze var izraisīt arī ļoti šauras specializācijas rūpniecības struktūras izzušanu; uzsver, ka vidējos Eiropas aizsardzības nozares uzņēmumus arī ietekmē ekonomikas un finanšu krīze un ka tie var radīt ekonomisko aktivitāti un darba vietas dažās ES dalībvalstīs;

88.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par programmu “Apvārsnis 2020” attiecībā uz turpmāku ES finansējumu civilajai un militārajai pētniecībai un iepirkumiem KDAP misiju vajadzībām; ar bažām norāda, ka pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei piešķirto apropriāciju apjoms samazinās, kas ilgtermiņā ietekmēs Eiropas spējas saglabāt uzticamu aizsardzības kapacitāti, ražojot visu veidu bruņojumu un militāro aprīkojumu; atgādina par dalībvalstu saistībām palielināt līdzekļu piešķīrumu 2 % apmērā no aizsardzības budžeta pētījumiem un tehnoloģijām aizsardzības jomā un atgādina, ka investīcijām pētniecībā un aizsardzības tehnoloģijās ir ievērojami rezultāti arī civilā izmantojuma ziņā;

89.  atzinīgi vērtē jaunākās iniciatīvas un projektus kibertelpas aizsardzības jomā; mudina dalībvalstis ciešāk sadarboties ar EAA, pilnveidojot savas aizsardzības, īpaši kiberaizsardzības spējas, jo īpaši ņemot vērā uzticības veidošanu un resursu apvienošanu un kopīgu izmantošanu; atzinīgi vērtē kiberaizsardzības izvirzīšanu par vienu no EAA prioritātēm aizsardzības pētniecības un tehnoloģiju jomā;

90.  atzinīgi vērtē Eiropas Aizsardzības aģentūras centienus saglabāt Eiropas aizsardzības rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi, kā arī Barnjē/Tajāni [Barnier/Tajani] iniciatīvu izveidot Komisijas darba grupu, kuras pienākums būtu saglabāt un attīstīt šo stratēģisko līdzekli, kas paredzēts Eiropas Savienības un tās dalībvalstu autonomijas nodrošināšanai aizsardzības jomā; aicina Komisiju informēt Parlamentu par šīs darba grupas darbību un mudina turpmāk iesaistīt tajā arī Parlamentu;

91.  prasa, lai dalībvalstis pilnībā piemērotu publiskā iepirkuma direktīvu aizsardzības jomā (2009/81/EK(6)) ar mērķi nodrošināt lielāku aprīkojuma sadarbspēju un cīnīties pret tirgus sadrumstalotību, no kā bieži labumu gūst trešās valstis;

92.  atzinīgi vērtē Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu industriālās politikas jomā “Spēcīgāka Eiropas ražošana izaugsmei un ekonomikas atlabšanai”, kurā ir atzīts, ka aizsardzības nozare cieš no spēcīgas nacionālās dimensijas, un ir paziņots par to, ka tiks veidota visaptveroša stratēģija aizsardzības preču ražošanas nozares konkurētspējas atbalstam;

93.  atgādina par to, cik svarīgs ir EAA izstrādātais spēju attīstīšanas plāns; aicina dalībvalstis to efektīvāk integrēt savos valsts plānošanas dokumentos un izrādīt lielāku vēlmi iesaistīties EAA projektos;

94.  uzskata, ka Padomei un dalībvalstīm būtu vairāk jāatbalsta Savienības spējas, kā rezultātā varētu ietaupīt, savstarpēji izmantojot kopējos resursus, jo īpaši tas attiecas uz Eiropas Aizsardzības aģentūru, ES Satelītcentru un Eiropas drošības un aizsardzības koledžu;

95.  mudina Padomi un dalībvalstis piešķirt Eiropas Aizsardzības aģentūrai pienācīgu finansējumu un nodrošināt to ar atbilstošu personālu, lai tā varētu izpildīt visus Lisabonas līgumā noteiktos pienākumus; uzsver, ka tas ir jāņem vērā, izstrādājot nākamo daudzgadu finanšu shēmu;

Kosmosa politika KDAP atbalstam

96.  uzsver ‐ ja ES vēlas lēmumu pieņemšanas un darbības autonomiju, tai ir nepieciešami pienācīgi satetelītresursi tādās jomās kā satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka šajās jomās ir iespējams vēl vairāk apvienot un kopīgi izmantot resursus, kā to paredz pašreizējie nolīgumi, un ka to ir iespējams panākt, slēdzot divpusējus nolīgumus vai saistībā ar ES Satelīcentru un īstenojot tādas programmas kā Helios, Cosmo-SkyMed un SAR-Lupe; pauž cerību, ka MUSIS programma, kas aizstās pašreizējo novērošanas satelītu paaudzini, kļūs par modeli Eiropas valstu sadarbībai, sadarbībai ar EAA un Savienības politiski militārajām struktūrām;

97.  šajā sakarā aicina Padomi un Komisiju izvērtēt ES finansiālās līdzdalības iespēju turpmākajās kosmiskās attēlveidošanas satelītu programmās, lai Savienības politiski militārās struktūras un EĀDD varētu izmantot satelītus dažādu uzdevumu izpildei un pēc pieprasījuma un atbilstoši savām vajadzībām iegūt krīzes skarto reģionu, kā arī to reģionu satelītattēlus, kuros paredzēts izvērst KDAP misiju;

98.  atgādina par nepieciešamību ieguldīt Savienības līdzekļus GMES projektā, kam tāpat kā GALILEO programmai jākļūst par būtisku ES infrastruktūras daļu;

Ātrās reaģēšanas spēju stiprināšana

99.  norāda, ka, neraugoties uz uzlabojumiem, kas veikti ATHENA mehānismā, iepriekšējās Parlamenta rezolūcijās un ES taktisko vienību izvietošanas doktrīnā, kā tika prasīts, piemēram, Veimāras vēstulē, līdz šim neviena vienība nav izvietota, lai gan šīs vienības var veidot pirmās intervences spēkus, gaidot, līdz tiem pievienosies citi papildspēki, kas varētu nodrošināt ilglaicīgāku darbību;

100.  uzskata, ka šāda situācija mazina uzticību taktisko vienību instrumentam un KDAP kopumā, lai gan iespēja tās izvietot bija pirms kāda laika; aicina dalībvalstis arī turpmāk būt gatavām rīkoties un pildīt savas saistības attiecībā uz šo instrumentu, paturot prātā, ka, ņemot vērā finanšu un personāla ieguldījumu taktiskajās vienībās, par to neizmantošanu gadījumos, kad ir radusies iespēja, iestājas atbildība;

101.  atkārtoti uzsver, ka ATHENA mehānisms ir turpmāk jāpielāgo, lai palielinātu kopējo izmaksu daļu un tādējādi nodrošinātu taisnīgu sloga sadalījumu militārajās operācijās un pārvarētu dalībvalstu nevēlēšanos uzņemties vadību KDAP misijās;

102.   atbalsta krīzes pārvaldības procedūru pārskatīšanas procesu, kuram vajadzētu beigties šā gada beigās un nodrošināt iespēju operatīvāk uzsākt civilās un militārās KDAP operācijas; uzskata, ka krīzes pārvaldīšanas procedūrām ir jābūt rezervētām KDAP operācijām un tajās nevajag iekļaut citus instrumentus, kas varētu padarīt šīs procedūras sarežģītākas; atbalsta arī finansēšanas procedūru pārskatīšanu, lai palielinātu līdzekļu mobilizācijas elastību un ātrumu;

Struktūras un plānošana

103.   uzskata, ka Āfrikas ragā īstenoto misiju koordinēšanas funkciju nodošana Operāciju centram ir pirmais solis, lai izveidotu Eiropas operāciju plānošanas un vadības spējas, kam būtu pietiekami cilvēkresursi, kā arī pienācīgas sakaru un kontroles iespējas; tomēr pauž nožēlu, ka minētais centrs nav pastāvīga struktūra un netiek izmatots kā militāro un civilo misiju plānošanas un vadības centrs;

104.   atkārtoti lūdz izveidot Eiropas Ārējās darbības dienestam pakļautu Eiropas Savienības operāciju ģenerālštābu (OHQ), kura uzdevums būtu plānot operācijas, kā arī vadīt tā civilās un militārās operācijas, ja nepieciešams, pastāvīgas strukturētas sadarbības ceļā;

105. norāda uz Padomes 2011. gada decembra secinājumos pausto vēlmi nostiprināt iepriekšējas plānošanas spēju; šajā sakarā atbalsta ES Militārā štāba pilnvaru paplašināšanu; uzskata, ka ES Militāro štābu šajā uzdevumā vajadzētu atbalstīt arī Operāciju centram;

106.   pauž interesi par Situāciju centra sadalīšanu divās jaunās struktūrās ‐ “Situāciju telpā” (Situation Room) un Informācijas centrā (Izlūkošanas centrā jeb INTCEN) ‐ un atzinīgi vērtē to, ka INTCEN būs jāpaplašina, ja dalībvalstis vēlēsies attīstīt KĀDP un KDAP;

107.   aicina izveidot pagaidu vai pastāvīgus drošības ekspertu amatus KDAP svarīgākajās Eiropas Savienības delegācijās, lai labāk risinātu drošības jautājumus; aicina apsvērt to iespējamo lomu drošības un agrīnās brīdināšanas profilakses jautājumos;

Partnerības
ES un NATO

108.  atzīmē, ka Eiropas Savienība un NATO, ko vieno Čikāgas augstā līmeņa tikšanās laikā atkārtoti apstiprinātā stratēģiskā partnerība, kopīgi darbojas vairākās teritorijās, piemēram, Kosovā, Afganistānā, kā arī kopīgi apkaro pirātismu Adenas līcī un Indijas okeānā; šajā sakarā atgādina, cik svarīga ir sekmīga sadarbība starp Eiropas Savienību un NATO;

109.   uzskata, ka ES civilo un militāro spēju stiprināšana dos labumu arī NATO un palīdzēs radīt sinerģiju starp abām apvienībām;

110.   norāda, ka strupceļš, kas saistīts ar Turcijas un Kipras domstarpībām, netraucē abām organizācijām atbilstošā veidā uzturēt politisku dialogu, izmantojot piemērotus kanālus, sadarboties, izmantojot “savstarpējus darbinieku kontaktus”, un saskaņot savas darbības; tomēr aicina atrisināt šo konfliktu, lai uzlabotu sadarbību starp abām organizācijām;

111.   atzinīgi vērtē Eiropas Savienības un NATO sadarbību militāro spēju jomā, jo īpaši ar mērķi novērst dublēšanos starp ES spēju apvienošanas un kopīgas izmantošanas iniciatīvu un NATO Smart Defecse;

112.   uzsver, ka ir būtiski ar kibertelpas drošību un aizsardzību saistīto praktisko sadarbību veidot, pamatojoties uz pastāvošo papildināmību aizsardzības spēju veidošanā, un uzsver ciešākas koordinācijas vajadzību, jo īpaši attiecībā uz plānošanu, tehnoloģijām, apmācību un aprīkojumu šajā jomā;

113.   pauž nožēlu par krīžu pārvarēšanas civilo struktūru veidošanu NATO, norādot, ka tās nelietderīgi dublējas ar spējām, kas jau ir izveidotas un labi attīstītas Eiropas Savienībā;

ES un Āfrikas Savienība

114.   atzinīgi vērtē sadarbību starp ES un Āfrikas Savienību, kas vērsta uz miera un stabilitātes saglabāšanu Āfrikas kontinentā; norāda, ka Eiropas Savienība veicina miera un drošības sistēmas izveidi Āfrikā un šajā sakarā atbalsta Āfrikas Savienības un Āfrikas reģionālo organizāciju, piemēram, ECOWAS īstenotos centienus panākt mieru, mēģinot novērst nestabilitāti, nedrošību, kā arī terorisma draudus teritorijā no Āfrikas raga līdz Sāhelai;

115.   atgādina, ka ES pirmā piešķīra finansējumu AMISOM, un uzsver, ka ir nepieciešams izstrādāt stratēģisku minētās operācijas nākotnes redzējumu;

ES un ANO

116.   atzinīgi vērtē labo sadarbību, kāda izveidojusies starp Eiropas Ārējās Darbības dienestu un ANO Miera uzturēšanas operāciju departamentu; norāda, ka ES ar savām kaujas vienībām varētu nodrošināt pirmās intervences spēkus neatliekamās miera uzturēšanas operācijās, kamēr ieradīsies ANO spēki;

ES un EDSO

117.   uzsver ES un EDSO sadarbības nozīmi kopēju interešu reģionos un jautājumos, kas saistīti, piemēram, ar konfliktu novēršanu, krīžu pārvarēšanu, pēckonfliktu rehabilitāciju, kā arī ar tiesiskuma veicināšanu un stiprināšanu; pauž gandarījumu par sadarbības iespēju paplašināšanu un padziļināšanu pēdējo gadu laikā, tomēr aicina veidot ciešāku koordināciju un sinerģiju krīžu un konfliktu risināšanā, izvairoties no centienu dublēšanās un izstrādājot izmaksu ziņā lietderīgas pieejas;

ES un trešās valstis

118.   uzsver joprojām pastāvošo spēcīgas transatlantiskās saiknes nozīmīgumu un atzinīgi vērtē sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV krīžu pārvarēšanas operāciju jomā, tostarp tādās operācijās kā EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EULEX Kosovo un EUPOL Afghanistan;

119.   atzinīgi vērtē pamatnolīgumus, ko ES līdz šim brīdim parakstījusi ar divpadsmit trešām valstīm, lai tās varētu piedalīties KDAP civilajās un militārajās operācijās;

o
o   o

120.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, NATO ģenerālsekretāram, NATO Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, ANO ģenerālsekretāram, EDSO pašreizējam priekšsēdētājam un EDSO Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV C 349 E, 22.12.2010., 63. lpp.
(3) OV C 99 E, 3.4.2012., 7. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0228.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0574.
(6) OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.


ES savstarpējās aizsardzības un solidaritātes noteikumi ‐ politiskie un darbības aspekti
PDF 387kWORD 36k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par ES savstarpējās aizsardzības un solidaritātes noteikumiem ‐ politiskie un darbības aspekti (2012/2223(INI))
P7_TA(2012)0456A7-0356/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 42. panta 7. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 222. pantu,

–  ņemot vērā LES 24. pantu un 42. panta 2. punktu, LESD 122. un 196. pantu un Deklarāciju Nr. 37 par LESD 222. pantu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus, un jo īpaši VII nodaļas un 51. panta noteikumus,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2003. gada 12. decembrī pieņemto Eiropas drošības stratēģiju un ziņojumu par tās īstenošanu, ko Eiropadome apstiprināja 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 25. un 26. marta sanāksmē apstiprināto Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības terorisma apkarošanas stratēģiju, kuru Eiropadome pieņēma 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē,

–  ņemot vērā Ziemeļatlantijas līguma 4. un 5. pantu,

–  ņemot vērā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu aizsardzības un drošības stratēģisko koncepciju, kas tika pieņemta 2010. gada 19. un 20. novembra NATO augstākā līmeņa sanāksmē Lisabonā,

–  ņemot vērā lēmumu beigt Rietumeiropas Savienības darbību;

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra secinājumus par Kopienas sistēmu, lai Eiropas Savienībā novērstu katastrofas,

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. oktobra paziņojumu “Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos ‐ civilās aizsardzības un humānās palīdzības nozīme” (COM(2010)0600),

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 22. novembra paziņojumu “ES iekšējās drošības stratēģija darbībā ‐ pieci soļi pretim drošākai Eiropai” (COM(2010)0673),

–  ņemot vērā Pastāvīgo pārstāvju komitejas (Coreper) 2012. gada 30. maijā apstiprināto konceptuālo piezīmi “Krīzes situāciju koordinācijas mehānismi ES politiskā līmenī”(1),

–  ņemot vērā 2012. gada 22. maija rezolūciju par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju(2), 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes ietekmi uz aizsardzības nozari ES dalībvalstīs(3), 2011. gada 27. septembra rezolūciju par Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos ‐ civilās aizsardzības un humānās palīdzības nozīme(4) un 2010. gada 23. novembra rezolūciju par civilmilitāro sadarbību un civilo un militāro spēju attīstīšanu(5),

–  ņemot vērā ES 2009. gada CBRN rīcības plānu(6) un Parlamenta 2010. gada 14. decembra rezolūciju par ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodoldrošības stiprināšanu Eiropas Savienībā ‐ ES CBRN rīcības plāns(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A7-0356/2012),

A.  tā kā ES dalībvalstu drošība ir nedalāma un visiem Eiropas pilsoņiem būtu jānodrošina vienādas drošības garantijas un vienlīdzīgs aizsardzības līmenis pret tradicionālajiem un netradicionālajiem draudiem; tā kā Eiropas un Savienības valstu galvenajam mērķim un atbildībai arī turpmāk būtu jābūt miera, drošības, demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un brīvības aizsardzībai Eiropā, kas ir obligāts priekšnosacījums mūsu iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai;

B.  tā kā pašreizējie uzdevumi drošības jomā ir saistīti ar lielu daudzumu tādu sarežģītu un mainīgu draudu kā starptautiskais terorisms, masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana, nestabilas valstis, ieilguši un nebeidzami konflikti, organizētā noziedzība, kiberdraudi, enerģijas avotu trūkums, vides degradācija un ar to saistītie drošības riski, dabas un cilvēka izraisītas katastrofas, pandēmijas un citi;

C.  tā kā ES atzīst starptautisko kārtību, kas balstās uz efektīvu daudzpusēju sadarbību, ievērojot starptautiskās tiesības, un ka tādā veidā izpaužas Eiropas pārliecība, ka neviena valsts nespēj stāties pretī jaunajiem draudiem viena pati;

D.  tā kā drošība un starptautiskā terorisma apkarošana tiek uzskatītas par ES prioritātēm; tā kā ir vajadzīga visu dalībvalstu vienota rīcība un kopēja stratēģija;

E.  tā kā pēdējās desmitgadēs dabas un cilvēka izraisītas katastrofas, jo īpaši klimata pārmaiņu radīti postījumi, ir kļuvuši biežāki un ir palielinājies to mērogs, un klimata pārmaiņu pastiprināšanās rezultātā ir gaidāma šīs situācijas pasliktināšanās;

F.  tā kā kopējas aizsardzības politikas, kuras mērķis ir kopēja aizsardzība, pakāpeniska izstrāde nostiprina Eiropas identitāti un ES stratēģisko autonomiju; tā kā tajā pašā laikā nostiprināta un uzlabota Eiropas aizsardzība ir svarīga transatlantiskās saiknes nostiprināšanai saistībā ar strukturālām ģeostratēģiskām pārmaiņām, kuras paātrina pasaules ekonomikas krīze, jo īpaši laikā, kad Amerikas Savienotās Valstis veic stratēģiskās nostājas pārmaiņas attiecībā uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu;

G.  tā kā 21 ES dalībvalsts, kas ir arī NATO dalībvalstis, var savstarpēji apspriesties, ja ir apdraudēta to teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība, un tās jebkuros apstākļos ir apņēmušās bruņota uzbrukuma gadījumā nodrošināt kolektīvu aizsardzību;

H.  tā kā dalībvalstīm joprojām ir galvenā atbildība par krīžu pārvaldību savā teritorijā, taču nopietniem un komplicētiem drošības apdraudējumiem, ko rada bruņoti uzbrukumi, terorisms, dabas vai CBRN katastrofas un kiberuzbrukumi, arvien biežāk ir pārrobežu raksturs un tie var viegli izsmelt ikvienas atsevišķas valsts reaģēšanas spējas, tāpēc ir būtiski nodrošināt dalībvalstu saistošu solidaritāti un koordinētu reakciju uz šādiem apdraudējumiem;

I.  tā kā nolūkā risināt šādas problēmas, pieņemot Lisabonas līgumu, tika ieviests LES 42. panta 7. punkts (“savstarpējās aizsardzības klauzula” jeb “savstarpējās palīdzības klauzula”(8)) un LESD 222. pants (“solidaritātes klauzula”), tomēr gandrīz trīs gadus pēc Līguma stāšanās spēkā joprojām nav ieviesti īstenošanas pasākumi, lai šīs klauzulas izmantotu praksē;

Vispārīgi apsvērumi

1.  mudina dalībvalstis, Komisiju un priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi pilnīgi izmantot visu atbilstīgo Līguma noteikumu nodrošinātās iespējas, jo īpaši savstarpējās aizsardzības klauzulu un solidaritātes klauzulu, lai visiem Eiropas iedzīvotājiem sniegtu vienādas drošības garantijas gan pret tradicionāliem, gan neierastiem apdraudējumiem, pamatojoties uz drošības nedalāmības un dalībvalstu savstarpējās solidaritātes principiem un ņemot vērā vajadzību pēc lielākas rentabilitātes un godīgas sloga un izdevumu sadales;

2.  atkārto, ka dalībvalstīm un Savienībai ir jāizstrādā politika, kuras pamatā ir novēršana, sagatavotība un reaģēšana saistībā ar visiem būtiskākajiem drošības apdraudējumiem, jo īpaši saistībā ar Eiropas drošības stratēģijā, iekšējās drošības stratēģijā un ES terorisma apkarošanas koordinatora regulārajos ziņojumos Padomei noteiktajiem draudiem;

3.  uzsver, ka dalībvalstīm un Savienībai ir regulāri jāveic kopīgi draudu un risku novērtējumi, pamatojoties uz kopīgotu izlūkdatu kopīgu analīzi un pilnībā izmantojot ES esošās struktūras;

4.  atzīmē NATO jauno stratēģisko koncepciju, saskaņā ar kuru papildus tās kā militārās alianses funkcijām tā cenšas attīstīt savas spējas darboties kā politikas un drošības kopiena, strādājot partnerībā ar ES; norāda uz NATO mērķu un LES 43. pantā noteikto mērķu savstarpējo papildināmību; tāpēc aicina izvairīties no izmaksu ziņā neizdevīgās abu organizāciju darbību dublēšanās un no tā izrietošas resursu izšķērdēšanas un mudina Savienības augsto pārstāvi un NATO ģenerālsekretāru daudz ciešāk un regulārāk politiski sadarboties, lai novērtētu risku, pārvaldītu resursus, veiktu politikas plānošanu un īstenotu civilās un militārās operācijas;

5.  atkārtoti apstiprinot, ka aizsardzības politikas pamatā arī turpmāk ir teritoriālās integritātes un iedzīvotāju aizsardzība, aicina Padomi pārņemt NATO pieeju, kurā ņem vērā nenovēršamus apstākļus, kad nepieciešama ārējā apdraudējuma novēršana un spēka lietošana, lai atbalstītu sabiedroto drošības intereses;

6.  atkārtoti apstiprina, ka spēka izmantošana no ES vai tās dalībvalstu puses ir pieļaujama tikai gadījumos, kad tā ir pamatota atbilstīgi ANO Statūtiem; šajā kontekstā uzsver nenoliedzamās tiesības uz individuālu vai kolektīvu pašaizsardzību; atkārtoti apstiprina apņēmību ievērot Oslo Pamatnostādnes attiecībā uz militāro un civilās aizsardzības līdzekļu izmantošanu saistībā ar glābšanas operācijām katastrofu gadījumos; uzsver, ka vēlamāka ir konfliktu, uzbrukumu un katastrofu novēršana, nevis cīņa ar to sekām;

7.  norāda uz plašo instrumentu klāstu, kas Savienībai un dalībvalstīm ir pieejams ārkārtas apstākļu novēršanai, ievērojot solidaritātes principu; atgādina par noderīgo juridisko pamatu, kas sniegts LESD 122. pantā, attiecībā uz ekonomisko un finansiālo atbalstu dalībvalstīm, kurām ir lielas grūtības, un LESD 196. pantā ‐ attiecībā uz pasākumiem civilās aizsardzības jomā;

8.  atgādina par apņemšanos sistemātiski veidot savstarpēju politisko solidaritāti ārpolitikas un drošības politikas jomā atbilstīgi LES 24. pantam; norāda uz Lisabonas līgumā paredzētajām iespējām uzlabot sadarbību KĀDP jomā, ietverot konkrētu uzdevumu un misiju uzticēšanu valstu grupām, kā arī uz koncepciju par pastāvīgu un strukturētu sadarbību militāros jautājumos;

9.  uzsver, ka savstarpējās aizsardzības un solidaritātes klauzulu mērķis nav aizstāt kādu no šiem instrumentiem, bet gan nodrošināt vispārēju sistēmu saistībā ar ārkārtas draudu vai postījumu situācijām, jo īpaši gadījumos, kad reaģēšanai ir vajadzīga augsta līmeņa politiskā koordinēšana un militāro spēku iesaistīšana, ievērojot nepieciešamības un proporcionalitātes principu;

10.  mudina Komisiju un priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi līdz 2012. gada beigām sagatavot kopīgu priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz kārtību solidaritātes klauzulas īstenošanai saskaņā ar LESD 222. panta 3. punkta noteikumiem, precizējot jo īpaši dažādo dalībnieku uzdevumus un kompetences jomas; lai panāktu saskaņotību, aicina Politikas un drošības komiteju un Pastāvīgo iekšējās drošības komiteju iesniegt kopīgu atzinumu par solidaritātes klauzulas īstenošanu, ņemot vērā abu klauzulu politiskos un darbības aspektus, tostarp sadarbību ar NATO; atzīmē, ka attiecībā uz savstarpējā atbalsta un palīdzības nemilitārajiem aspektiem Padomei jārīkojas ar kvalificētu balstu vairākumu; uzsver, ka šajā saistībā Parlaments pilnībā jāinformē;

Savstarpējās aizsardzības klauzula
Piemērošanas joma

11.  atgādina dalībvalstīm par to nepārprotamo pienākumu sniegt palīdzību un atbalstu ar visiem to rīcībā esošajiem līdzekļiem gadījumos, kad kāda dalībvalsts kļūst par bruņotas agresijas upuri savā teritorijā; uzsver, ka, lai gan plaša mēroga agresija pret kādu dalībvalsti tuvākajā nākotnē šķiet maz ticama, gan tradicionālā teritoriālā aizsardzība, gan aizsardzība pret jauniem draudiem arī turpmāk ir jāuzskata par būtiskām prioritātēm; atgādina arī par to, ka Līgumā noteikts, ka saistības un sadarbība savstarpējās aizsardzības jomā atbilst saistībām, kuras nosaka NATO, kas tām valstīm, kuras ir tās locekles, turpina būt to kolektīvās aizsardzības pamats un joprojām ir forums šīs aizsardzības īstenošanai;

12.  vienlaikus un kā vienlīdz svarīgu norāda vajadzību būt gataviem situācijām, kur ir iesaistītas tās ES dalībvalstis, kuras nav NATO locekles, vai ES dalībvalstu teritorijas, kuras neietilpst Ziemeļatlantijas reģionā un uz kurām tādējādi neattiecas Vašingtonas līgums, vai situācijām, par kurām NATO ietvaros nav panākta vienošanās par kopēju rīcību; kā arī šajā saistībā uzsver nepieciešamību ļaut izmantot NATO spējas, kā paredzēts “Berlīne plus” mehānismā;

13.  uzskata, ka pat tādi uzbrukumi, kas neietver bruņotu agresiju, piemēram, kiberuzbrukumi kritiskai infrastruktūrai, kuri tiek veikti nolūkā dalībvalstij radīt smagu kaitējumu un traucējumus un kuru veicējs ir identificēts kā ārējs subjekts, un kuru sekas būtiski apdraud dalībvalsts drošību, var tikt uzskatīti par uzbrukumiem, uz kuriem attiecas šī klauzula, pilnībā ievērojot proporcionalitātes principu;

Spējas

14.  uzsver, ka Eiropas valstīm ir jābūt uzticamām militārām spējām; mudina dalībvalstis pastiprināt centienus kopīgi attīstīt militārās spējas, jo īpaši izmantojot papildinošās ES un NATO iniciatīvas “Resursu apvienošana un koplietošana” un “Viedā aizsardzība”, kuras sniedz svarīgas attīstības iespējas laikā, kad tiek ierobežoti aizsardzībai paredzētie budžeta līdzekļi, un kurās priekšroka tiek dota Eiropas un reģionu sinerģijai, nevis tuvredzīgai valsts pieejai; šajā sakarībā atkārtoti aicina valstu aizsardzības ministrijas pilnībā izmantot un ņemt vērā Eiropas Aizsardzības aģentūras darbu un mudina dalībvalstis un EĀDD turpināt debates, lai izveidotu Lisabonas līgumā noteikto pastāvīgo strukturēto sadarbību;

15.  uzskata, ka sadarbības nostiprināšanas nolūkā gan NATO, gan ES vajadzētu koncentrēt uzmanību uz savu pamatspēju stiprināšanu, sadarbspējas uzlabošanu un savu doktrīnu, plānu, tehnoloģiju, ekipējuma un apmācības metožu saskaņošanu;

16.  atgādina par aicinājumu sistemātiski saskaņot militārās prasības un nodrošināt saskaņotu ES aizsardzības plānošanas un nodrošināšanas procesu, kas atbilst Savienības līmeņa mērķiem un ir saskaņots ar NATO aizsardzības plānošanas procesu; ņemot vērā savstarpējās aizsardzības klauzulas nodrošināto uzlaboto drošības garantiju līmeni, mudina dalībvalstis apsvērt par aizsardzības plānošanas pamatprincipiem noteikt daudznacionālo sadarbību spēju attīstīšanas jomā un attiecīgos gadījumos ‐ specializāciju;

Struktūras un procedūras

17.  aicina priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi ierosināt praktiskus pasākumus un pamatnostādnes, lai nodrošinātu efektīvu reakciju, ja kāda dalībvalsts piemēro savstarpējās aizsardzības klauzulu, kā arī analīzi par ES iestāžu lomu klauzulas piemērošanas gadījumā; uzskata, ka pienākumam sniegt atbalstu un palīdzību, paužot solidaritāti dalībvalstu vidū, būtu jānodrošina ātra lēmuma pieņemšana Padomē par labu dalībvalstij, pret kuru ir vērsts uzbrukums; uzskata, ka apspriešanās saskaņā ar LES 32. panta prasību varētu sasniegt šo mērķi, tajā pašā laikā neskarot katras dalībvalsts tiesības uz pašaizsardzību;

18.  uzskata, ka gadījumos, kad tiek īstenota kolektīva rīcība ar mērķi aizsargāt dalībvalsti, pret kuru ir vērsts uzbrukums, attiecīgos gadījumos būtu iespējams izmantot pastāvošās ES krīzes pārvaldības struktūras, un ka īpaši būtu jāparedz ES operāciju štāba darbības aktivizēšanas iespēja; uzsver, ka ir vajadzīgs pilntiesīgs pastāvīgs ES operāciju štābs, lai nodrošinātu pienācīgu sagatavotības līmeni un ātru atbildes reakciju, un atgādina par dalībvalstīm paustu aicinājumu nodrošināt šādu pastāvīgu spēju, pamatojoties uz nesen aktivizēto ES operāciju centru;

Solidaritātes klauzula
Piemērošanas joma

19.  atgādina, ka gadījumā, kad kāda dalībvalsts kļūst par teroristu uzbrukuma vai dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas upuri, Savienībai un tās dalībvalstīm ir pienākums darboties kopīgi un, ievērojot solidaritāti, lai palīdzētu dalībvalstij pēc politisko iestāžu lūguma, un ka šādos gadījumos Savienība mobilizē tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp dalībvalstu piedāvātos militāros resursus; atgādina arī Savienības pienākumu mobilizēt visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai novērstu terorisma draudus ES un aizsargātu demokrātiskās iestādes un civiliedzīvotājus pret visiem teroristu uzbrukumiem;

20.  aicina nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp elastību un konsekvenci attiecībā uz uzbrukumu un katastrofu veidiem, kuru gadījumā ir iespējams piemērot klauzulu, lai nepieļautu būtisku draudu, piemēram, kibertelpā īstenotu uzbrukumu, pandēmiju un enerģijas trūkuma, neņemšanu vērā; norāda, ka klauzulu varētu attiecināt arī uz nopietniem negadījumiem, kas notiek ārpus Savienības un kam ir tieša un būtiska ietekme uz kādu dalībvalsti;

21.  uzsver vajadzību dalībvalstīm ieguldīt savā drošībā un spējās reaģēt katastrofu gadījumos, nevis pārmērīgi paļauties uz citu valstu solidaritāti; uzsver, ka par civilo aizsardzību un drošību valsts teritorijā galvenā atbildība gulstas uz pašām dalībvalstīm;

22.  uzskata, ka solidaritātes klauzula būtu jāpiemēro situācijās, kurās uzbrukuma vai katastrofas skartās dalībvalsts reaģēšanas spējas nav pietiekamas vai kurās ir vajadzīga daudznozaru reakcija, iesaistot vairākus dalībniekus, bet ka, tiklīdz dalībvalsts ir nolēmusi piemērot šo klauzulu, jautājumam par to, vai pārējām valstīm būtu jāpiedāvā palīdzība, nevajadzētu būt diskutablam; uzsver, ka solidaritāte ir saistīta arī ar pienākumu veikt ieguldījumus pienācīgu valsts vai Eiropas spēju nodrošināšanā;

23.  uzskata, ka solidaritātes klauzula var mudināt Eiropas pilsoņus labāk saskatīt ES rīcības efektivitāti, manāmi apliecinot ieguvumus, ko nodrošina plašāka ES sadarbība saistībā ar krīžu pārvaldību un reaģēšanas spēju katastrofu gadījumos;

Spējas un resursi

24.  uzsver, ka solidaritātes klauzulas īstenošanai būtu jābūt neatņemamai pastāvīgās ES krīžu situāciju novēršanas, pārvaldības un koordinācijas sistēmas daļai, pamatojoties uz pastāvošajiem nozares instrumentiem un spējām un paredzot to efektīvu mobilizēšanu, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu koordinētu daudznozaru reakciju; uzsver, ka īstenošanas rezultātā būtībā nevajadzētu radīt jaunus ad hoc instrumentus;

25.  norāda uz Civilās aizsardzības mehānisma kā svarīga uz solidaritāti pamatota instrumenta būtisko nozīmi Eiropas ātras reaģēšanas nodrošināšanā dažādās krīzes situācijās; kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu nostiprināt mehānismu(9), pamatojoties uz Komisijas 2010. gada paziņojumu “Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos” un 2006. gadā sagatavoto M. Barnier ziņojumu;

26.  norāda uz darbu, kas tiek veikts, lai īstenotu iekšējās drošības stratēģiju, jo īpaši terorisma un kibernoziegumu apkarošanas jomā un saistībā ar izturētspējas uzlabošanu krīzes un katastrofu gadījumos; uzsver, ka solidaritātes klauzulas īstenošana nav saistīta tikai ar smagu krīžu situācijām paredzētu procedūru sagatavošanu, bet būtiska nozīme šajā saistībā ir arī iespēju veidošanai, novēršanas pasākumiem un sagatavotībai; atgādina par tādu krīzes pārvaldības mācību nozīmi, kuras ir pielāgotas konkrētām klauzulā paredzētām situācijām;

27.  norāda, ka uz brīvprātības principu pamatotu iepriekš paredzētu civilās aizsardzības līdzekļu kopas izveidošana ievērojami uzlabotu ES sagatavotību un nodrošinātu iespēju noteikt un novērst nepilnības; uzsver kopīgi veiktu nepilnību analīžu nozīmi, lai efektīvi ievirzītu visu iesaistīto personu darbu un nodrošinātu visu dalībvalstu pienācīgu ieguldījumu;

28.  uzskata, ka attiecībā uz līdzekļiem, kas ir saistīti ar lielām izmaksām, jo īpaši tad, ja tie ir paredzēti riskiem, kuru varbūtība ir mazāka, ekonomiski pamatota pieeja ir dalībvalstu noteikti risinājumi kopīgu ieguldījumu veikšanai un kopīgai šādu vajadzīgo instrumentu sagatavošanai, jo īpaši pašreizējās finanšu krīzes laikā; ņemot vērā iepriekš izklāstīto, atgādina par vajadzību pamatoties gan uz Komisijas, gan Eiropas Aizsardzības aģentūras, kā arī citu ES aģentūru specializētajām zināšanām un pieredzi;

29.  uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai solidaritāte pamatotos uz pienācīgiem ES līmeņa finansēšanas mehānismiem, kas nodrošinātu pietiekamu elastības līmeni ārkārtas situācijās; atzinīgi vērtē ierosināto līdzfinansējuma palielināšanu saskaņā ar Civilās aizsardzības mehānismu, jo īpaši attiecībā uz transporta izmaksām; norāda uz noteikumiem par ārkārtas palīdzību saskaņā ar ierosināto Iekšējās drošības fondu;

30.  atgādina, ka lielas katastrofas gadījumā iespējams piešķirt finanšu palīdzību no Solidaritātes fonda; atgādina, ka ‐ ja kādai dalībvalstij ir grūtības vai to nopietni apdraud lielas grūtības, ko izraisījušas dabas katastrofas vai ārkārtēji notikumi, kurus tā nevar ietekmēt, Padome saskaņā ar LES 122. panta 2. punktu arī var sniegt Savienības finansiālu atbalstu;

31.  atgādina, ka saskaņā ar LES 122. panta 1. punktu Padome var lemt par pasākumiem, lai solidāri risinātu grūto ekonomisko situāciju, jo īpaši, ja rodas nopietnas grūtības apgādē ar dažiem ražojumiem, jo īpaši enerģijas jomā; uzsver, ka ir svarīgi šo noteikumu uzskatīt par daļu no visaptveroša Savienības solidaritātes instrumentu kopuma, kas paredzēts, lai risinātu jaunas būtiskas drošības problēmas, piemēram, energoapgādes drošības un citu svarīgu produktu piegādes drošības problēmas, jo īpaši politiski motivētu blokāžu gadījumos;

Struktūras un procedūras

32.  uzsver, ka ES rīcībā ir jābūt efektīvām krīzes reaģēšanas struktūrām, kuras nodrošina nepārtrauktu pārraudzību un reaģēšanas spējas un spēj visām iesaistītajām pusēm sniegt agrīnus brīdinājumus un atjauninātu informāciju par situāciju; norāda, ka pastāv liels skaits ES līmeņa pārraudzības centru un ka tas rada jautājumus par efektīvas koordinācijas nodrošināšanu komplicētu un daudzdimensionālu krīžu situācijās; norāda uz Situāciju centra izveidi Eiropas Ārējās darbības dienestā, kā arī vairākiem nozaru pārraudzības centriem Komisijas departamentos un specializētās ES struktūrās; īpaši vērš uzmanību uz Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta Monitoringa un informācijas centru, Iekšlietu ģenerāldirektorāta Stratēģiskās analīzes un reaģēšanas centru, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Ārkārtējo darbību mehānismu veselības jomā un Frontex Situāciju centru;

33.  atgādina par vajadzību izvairīties no nevajadzīgas funkciju dublēšanās un nodrošināt darbību konsekvenci un efektīvu koordināciju, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo līdzekļu nepietiekamību; norāda uz dažādām pastāvošajām koncepcijām attiecībā uz daudzo pārraudzības spēju racionalizēšanu; dažas no tām pamatojas uz domu par centrālu “vienas pieturas aģentūru”, bet citas atbalsta specializētu mehānismu labāku savstarpēju sasaisti;

34.  uzskata, ka daudzās iespējamās krīzes (no plūdiem līdz CBRN uzbrukumiem vai katastrofām) nenovēršami rada vajadzību nodrošināt plašu specializētu dienestu un tīklu klāstu, kuru apvienošana negarantē lielāku efektivitāti; tajā pašā laikā uzskata, ka visi specializētie ES līmeņa dienesti būtu jāintegrē vienotā drošā informācijas sistēmā, un aicina Komisiju un priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi censties nostiprināt ARGUS iekšējo koordinācijas platformu;

35.  uzsver vajadzību smagu krīžu gadījumā Padomē nodrošināt politisku koordināciju; norāda uz ES ārkārtas un krīžu situāciju koordinācijas mehānisma (CCA) pārskatu un atzinīgi vērtē Padomē panākto vienošanos par jauno CAA konceptuālo sistēmu, izmantojot Padomes parastās procedūras, un jo īpaši COREPER, nevis ad hoc struktūras; uzsver, ka, lai ES politiskajā līmenī nodrošinātu saskanīgu, efektīvu un laikus sniegtu reakciju uz šāda mēroga un rakstura krīzēm, ir vajadzīgs tikai viens pasākumu kopums; tāpēc uzskata, ka jaunajā CCA arī būtu jāatbalsta solidaritātes klauzula;

36.  mudina veikt pasākumus, lai racionalizētu un labāk integrētu daudzās tīmekļa platformas, kas ir paredzētas komunikācijai un informācijas apmaiņai par ārkārtas situācijām, tostarp CCA tīmekļa vietni, ARGUS, kopīgo ārkārtējo situāciju sakaru un informācijas sistēmu (CECIS) un informācijas sistēmu par ārkārtas situācijām veselības aizsardzībā un slimībām (HEDIS), lai nodrošinātu nepārtrauktu, brīvu un efektīvu informācijas plūsmu starp nozarēm un iestādēm; norāda uz Padomē pieņemto lēmumu nostiprināt CAA tīmekļa vietni, lai nākotnē to izmantotu kā tīmekļa platformu krīzes situācijām, kurās ir vajadzīga politiska koordinācija ES līmenī;

37.  mudina uzlabot kopīgu situācijas izpratni, kas ir svarīga, risinot daudznozaru krīzes, kurās politiskajām iestādēm ir bez kavēšanās jāsniedz visaptveroša jaunākā informācija; atzinīgi vērtē to, ka CCA pārskatā galvenā uzmanība ir vērsta uz integrētas situācijas apzināšanās un analīzes (ISAA) nodrošināšanu ES iestādēs un dalībvalstīs, un aicina Padomi nodrošināt tās savlaicīgu īstenošanu; norāda, ka kopīga situācijas izpratne diezin vai ir iespējama bez informācijas apmaiņas kultūras un ka šādas kultūras izveide ir gandrīz neiespējama bez skaidras pienākumu sadales;

38.  atzinīgi vērtē plānoto Monitoringa un informācijas centra modernizāciju, lai izveidotu Eiropas Ārkārtas reaģēšanas centru, uzsverot, ka tam būtu jāfunkcionē kā vienam no savstarpēji savienotas ES ātrās reaģēšanas sistēmas pīlāriem; uzskata, ka daudznozaru krīžu koordinācijas pienākums ir jānosaka katrā atsevišķā gadījumā atbilstīgi “smaguma centra” principam;

39.  norāda, ka pašreizējā globālajā vidē, kurā palielinās savstarpējā atkarība, lielas krīzes, kuru mērogs attaisnotu solidaritātes klauzulas piemērošanu, domājams, būtu daudzdimensionālas un to sekas būtu starptautiskas, ietekmējot trešo valstu pilsoņus vai radot vajadzību pēc starptautiskas rīcības, lai tās novērstu; uzsver Eiropas Ārējās darbības dienesta nozīmi šādās situācijās;

40.  aicina dalībvalstis uzlabot savas spējas sniegt un saņemt palīdzību, kā arī veikt informācijas apmaiņu par paraugpraksēm saistībā ar krīžu koordinācijas procedūru nostiprināšanu un valstu krīzes koordinācijas centru kontaktiem ar ES; uzskata, ka būtu jāapsver arī atbilstīgu ES mēroga krīzes reaģēšanas mācību plānošana un īstenošana, iesaistot valstu krīzes reaģēšanas struktūras un attiecīgās ES struktūras;

41.  uzskata, ka ir būtiski izveidot vajadzīgās procedūru un organizatoriskās saiknes starp attiecīgajiem dalībvalstu dienestiem, lai nodrošinātu solidaritātes klauzulas pienācīgu darbību pēc tās aktivizēšanas;

42.  uzsver, ka visi lēmumu pieņemšanas procesi Padomē pēc tam, kad saņemts lūgums pēc palīdzības atbilstīgi solidaritātes klauzulai, nedrīkst negatīvi ietekmēt ES reaģēšanas spējas un ka ir jāspēj nodrošināt krīzes novēršanas pasākumu tūlītēja sākšana, izmantojot esošos mehānismus, piemēram, Civilās aizsardzības mehānismu, neatkarīgi no šādiem politiskiem lēmumiem; norāda uz to, ka funkcionālā līmenī militāro resursu izmantošana civilās aizsardzības atbalstam jau ir iespējama, neaktivizējot solidaritātes klauzulu, par ko liecina veiksmīgā sadarbība starp Komisiju un ES Militāro štābu iepriekšējās operācijās Pakistānā vai Lībijā;

43.  uzsver nepieciešamību precizēt demokrātisko procedūru, kas piemērojama, kad ir aktivizēta solidaritātes klauzula, un kurai arī jānodrošina atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un jāparedz valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta pienācīga iesaistīšana; uzsver, ka svarīgi ir novērst klauzulas nesamērīgu izmantošanu, kas ierobežo pamattiesības;

44.  norāda, ka Eiropas Parlaments un Padome, kas ir ES likumdevējas iestādes un budžeta lēmējiestādes, katastrofas vai uzbrukuma gadījumā, kas rada nepieciešamību piemērot solidaritātes klauzulu, pastāvīgi jāinformē par situāciju uz vietas, kā arī par šādas situācijas iemesliem un iespējamām sekām, lai turpmākai atsaucei varētu veikt rūpīgu un objektīvu novērtējumu, kas balstīts uz konkrētu jaunāko informāciju;

45.  atgādina, ka atbilstīgi solidaritātes klauzulai Eiropadomei ir regulāri jānovērtē draudi Savienībai; uzskata, ka šādi novērtējumi ir jāsaskaņo ar NATO un jāveic vismaz divos atšķirīgos līmeņos, proti, ilgtermiņa perspektīvā ‐ Eiropadomē īstenojot procesu, kas nodrošinātu stratēģiskās pieejas atspoguļošanu arī turpmākajos Eiropas drošības stratēģijas un iekšējās drošības stratēģijas atjauninājumos, kā arī biežāk sagatavojot visaptverošus pārskatus par pastāvošajiem draudiem;

46.  uzskata, ka draudu novērtējumi ir jāpapildina ar riska novērtējumiem, analizējot draudus konstatēto trūkumu kontekstā un tādējādi nosakot tos spēju trūkumus, kas ir jānovērš pēc iespējas drīzāk; atgādina, ka, īstenojot iekšējās drošības stratēģiju, ES līdz 2014. gadam jāizveido visaptveroša riska pārvaldības politika, kas nodrošinātu saikni starp draudu un riska novērtējumiem un lēmumu pieņemšanu; atgādina, ka līdz 2012. gada beigām Komisijai, pamatojoties uz valstu riska analīzēm, jāsagatavo nozares aptverošs pārskats par galvenajiem dabas un cilvēku radītiem apdraudējumiem, ar ko ES var saskarties turpmāk; mudina dalībvalstis apmainīties ar informāciju par to veiktajiem riska novērtējumiem un riska pārvaldības plāniem, lai nodrošinātu iespēju veikt kopīgu situācijas novērtējumu;

47.  uzsver, ka kopīgajos daudzu apdraudējumu novērtējumos, kas izrietēs no šiem pasākumiem, ir jāizmanto ES Izlūkdatu analīzes centra iespējas, pamatojoties uz kopīgotiem izlūkdatiem un integrējot ieguldījumu, ko sniegušas visas draudu un riska novērtēšanā iesaistītās ES struktūras, piemēram, attiecīgie Komisijas departamenti (tostarp Iekšlietu ģenerāldirektorāts, Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts un Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts) un Savienības aģentūras (Eiropols, Frontex, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs un citi);

o
o   o

48.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei, Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu parlamentiem, NATO Parlamentārajai asamblejai un NATO ģenerālsekretāram.

(1) 10207/12.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0207.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0574.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0404.
(5) OV C 99 E, 3.4.2012., 63. lpp.
(6) Padomes 2009. gada 12. novembra secinājumi, 15505/1/09 REV.
(7) OV C 169 E, 15.6.2012., 8. lpp.
(8) Turpmāk tekstā “savstarpējās aizsardzības klauzula”, lai gan Līgumā tai nav dots nosaukums. Sal. jo īpaši grozītā Briseles līguma V pantā noteiktās savstarpējās aizsardzības saistības, kuras saskaņā ar līguma parakstītāju ieskatiem ir ietvertas LES 42. panta 7. punktā (Rietumeiropas Savienības Pastāvīgās padomes prezidentūras 2010. gada 31. marta paziņojums).
(9) Sk. Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības Civilās aizsardzības mehānismu (COM(2011)0934).


Kiberdrošība un kiberaizsardzība
PDF 316kWORD 34k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par kiberdrošību un kiberaizsardzību (2012/2096(INI))
P7_TA(2012)0457A7-0335/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ziņojumu par Eiropas drošības stratēģijas īstenošanu, ko Eiropadome apstiprināja 2008. gada 11. un 12. decembrī,

–  ņemot vērā 2001. gada 23. novembrī Budapeštā pieņemto Eiropas Padomes Konvenciju par kibernoziegumiem,

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 27. maija secinājumus par informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību un iepriekšējos Padomes secinājumus par kiberdrošību,

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. maija paziņojumu “Digitālā programma Eiropai” (COM(2010)0245),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 8. decembra Direktīvu 2008/114/EK par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību(1),

–  ņemot vērā neseno Komisijas paziņojumu par Eiropas Kibernoziedzības centra izveidi kā iekšējās drošības stratēģijas prioritāti (COM(2012)0140),

–  ņemot vērā tā 2010. gada 10. marta rezolūciju par Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu(2),

–  ņemot vērā tā 2011. gada 11. maija rezolūciju par kopējās drošības un aizsardzības politikas attīstību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā(3),

–  ņemot vērā tā 2012. gada 22. maija rezolūciju par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju(4),

–  ņemot vērā tā 2011. gada 27. septembra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei(5),

–  ņemot vērā tā 2012. gada 12. jūnija rezolūciju par informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību ‐ sasniegumi un turpmākie pasākumi virzībā uz globālu kiberdrošību(6),

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2012. gada 5. jūlija rezolūciju “Cilvēktiesību veicināšana, aizsardzība un īstenošana internetā”(7), kurā atzīta cilvēktiesību aizsardzības un brīvas informācijas plūsmas tiešsaistē nozīme,

–  ņemot vērā 2012. gada 20. maija Čikāgas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumus,

–  ņemot vērā ES līguma V sadaļu,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0335/2012),

A.  tā kā šodienas globalizētajā pasaulē ES un tās dalībvalstis ir kļuvušas būtiski atkarīgas no drošas kibertelpas, informācijas un digitālo tehnoloģiju drošas izmantošanas un elastīgiem un drošiem informācijas pakalpojumiem un ar tiem saistītajām infrastruktūrām;

B.  tā kā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmanto arī kā represijas rīkus; tā kā šo tehnoloģiju izmantošanas konteksts lielā mērā nosaka, kāda ietekme tām var būt kā pozitīvas attīstības vai represiju līdzeklim;

C.  tā kā kiberproblēmas, kiberdraudi un kiberuzbrukumi pieaug dramatiskā tempā un lielā mērā apdraud nacionālo valstu un privātā sektora drošību, aizsardzību, stabilitāti un konkurētspēju; tā kā šādus draudus nedrīkst uzskatīt tikai par nākotnes problēmu; tā kā lielākā daļa labi uzskatāmu un kaitniecisku kiberincidentu mūsdienās ir politiski motivēti; tā kā vairākums kiberincidentu ir primitīvi, taču nozīmīgiem objektiem radītais apdraudējums kļūst arvien sarežģītāks un tāpēc ir pamatoti nepieciešama padziļināta aizsardzība;

D.  tā kā kibertelpa ar gandrīz diviem miljardiem globāli savienotu lietotāju ir kļuvusi par vienu no visspēcīgākajiem un efektīvākajiem līdzekļiem demokrātisku ideju veicināšanai un cilvēku organizēšanai, kad tie cenšas realizēt savus sapņus par brīvību un cīnīties pret diktatūru; tā kā nedemokrātiski un autoritāri režīmi, izmantojot kibertelpu, aizvien vairāk apdraud cilvēku tiesības uz vārda un biedrošanās brīvību; tā kā tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai kibertelpa arī turpmāk būtu atvērta brīvai ideju, informācijas un izpausmes plūsmai;

E.  tā kā ES un dalībvalstīs ir daudz politisku, likumdošanas un organizatorisku šķēršļu, kas kavē vispārējas un vienotas kiberaizsardzības un kiberdrošības pieejas izveidi; tā kā konfidenciālajā un neaizsargātajā kiberdrošības jomā trūkst kopējas definīcijas, standartu un pasākumu;

F.  tā kā ES iestādēs dalīšanās un koordinācija ar dalībvalstīm un dalībvalstu starpā, kā arī ar ārējiem partneriem ir vēl aizvien nepietiekama;

G.  tā kā ES un starptautiskajā līmenī trūkst skaidru un saskaņotu “kiberdrošības” un “kiberaizsardzības” definīciju; tā kā dažādās valstīs kiberdrošības un citu galveno terminu izpratne ir ļoti atšķirīga;

H.  tā kā ES vēl nav izstrādājusi saskaņotu politiku attiecībā uz informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību, kam ir vajadzīga daudznozaru pieeja, lai stiprinātu drošību, bet vienlaikus ievērotu arī pamattiesības;

I.  tā kā ES ir ierosinājusi dažādas iniciatīvas civilā līmeņa kibernoziegumu novēršanai, tostarp jauna Eiropas Kibernoziedzības centra izveidi, taču tai joprojām nav konkrēta plāna drošības un aizsardzības līmenī;

J.  tā kā uzticēšanās un sapratnes iedibināšana starp privātā sektora, tiesībaizsardzības, aizsardzības un citām kompetentajām iestādēm ir ārkārtīgi svarīga cīņā pret kibernoziedzību;

K.  tā kā uzticēšanās un savstarpēja paļāvība attiecībās starp valsts un nevalstiskajiem dalībniekiem ir priekšnoteikums uzticamai kiberdrošībai;

L.  tā kā par lielāko daļu kiberincidentu publiskajā un privātajā sektorā netiek ziņots konfidenciālas informācijas un iespējama kaitējuma dēļ iesaistītā uzņēmuma prestižam;

M.  tā kā liels skaits kiberincidentu notiek tādēļ, ka privātā un publiskā tīkla infrastruktūra nav pietiekami elastīga un noturīga un datubāzes un citas plūsmas informācijas kritiskajā infrastruktūrā ir vāji aizsargātas vai nodrošinātas; tā kā tikai dažas dalībvalstis tīklu un informācijas sistēmu un saistīto datu aizsardzību uzskata par savu attiecīgo rūpības pienākumu daļu, ar ko var izskaidrot ieguldījumu trūkumu modernās drošības tehnoloģijās, apmācībā un atbilstīgu pamatnostādņu izstrādē, tā kā daudzas dalībvalstis ir atkarīgas no trešo valstu drošības tehnoloģijām un tām būtu jāpalielina centieni mazināt šo atkarību;

N.  tā kā lielākā daļa tādu augsta līmeņa kiberuzbrukumu izdarītāju, kas apdraud valstu vai starptautisko drošību un aizsardzību, nekad netiek identificēti un saukti pie atbildības; tā kā nav panākta starptautiska vienošanās par reaģēšanas veidu uz valsts atbalstītiem kiberuzbrukumiem citai valstij, kā arī nav izpratnes par to, vai šādu uzbrukumu var uzskatīt par casus belli;

O.  tā kā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) ir iesaistīta kā dalībvalstu koordinatore, lai atbalstītu labas prakses apmaiņu kiberdrošības jomā, sniedzot ieteikumus par to, kā izstrādāt, īstenot un uzturēt kiberdrošības stratēģiju; aģentūra atbalsta valstu kiberdrošības stratēģijas, valstu ārkārtas rīcības plānus, organizē Eiropas un starptautiskas mācības par informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību (CIIP), kā arī izstrādā valstu mācību scenārijus;

P.  tā kā tikai 10 ES dalībvalstis 2012. gada jūnijā bija oficiāli pieņēmušas valsts kiberdrošības stratēģiju;

Q.  tā kā kiberaizsardzība ir viena no galvenajām Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) prioritātēm, kas saskaņā ar Spēju attīstības plānu ir izveidojusi kiberdrošības projektu izstrādes grupu, kurā piedalās vairākums dalībvalstu, lai uzkrātu pieredzi un sniegtu ieteikumus;

R.  tā kā ieguldījumi kiberdrošības un kiberaizsardzības jomas pētniecībā un izstrādē ir svarīgi, lai panāktu progresu un uzturētu augstu kiberdrošības un kiberaizsardzības līmeni; tā kā aizsardzības izdevumi pētniecībā un izstrādē ir samazinājušies un nav sasnieguši līmeni, par ko panākta vienošanās, ‐ 2 % no kopējiem aizsardzības izdevumiem;

S.  tā kā izpratnes veidošanai un iedzīvotāju izglītošanai par kiberdrošību ir jābūt visaptverošas kiberdrošības stratēģijas pamatā;

T.  tā kā ir jānodrošina līdzsvars starp drošības pasākumiem un LESD noteiktajām pilsoņu tiesībām, piemēram, tiesībām uz privātumu, datu aizsardzību un vārda brīvību, nevienu no tām neupurējot citas vārdā;

U.  tā kā aizvien labāk ir jāievēro un jāaizsargā personas tiesības uz privātumu, kā noteikts ES hartā un LESD 16. pantā; tā kā nepieciešamība valstu līmenī nodrošināt un aizsargāt kibertelpu iestādēm un aizsardzības struktūrām ir svarīga, taču to nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot par attaisnojumu jebkādai tiesību un brīvību ierobežošanai kibertelpā un informācijas telpā;

V.  tā kā interneta globālā un bezrobežu būtība nosaka nepieciešamību pēc jaunām starptautiskās sadarbības un pārvaldības formām ar daudzām ieinteresētajām personām;

W.  tā kā valdības aizvien vairāk paļaujas uz privātā sektora dalībniekiem, lai nodrošinātu kritiskās infrastruktūras drošību;

X.  tā kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) vēl nav aktīvi iekļāvis kiberdrošības aspektu savās attiecībās ar trešām valstīm;

Y.  tā kā stabilitātes instruments ir pašlaik vienīgā ES programma, kas paredzēta steidzamai reaģēšanai uz krīzēm vai globālās/starpreģionālās drošības problēmām, tostarp arī kiberdrošības apdraudējumiem;

Z.  tā kā kopīga reaģēšana ‐ iesaistot ES un ASV kiberdrošības un kibernoziegumu apkarošanas darba grupu ‐ uz kiberdrošības apdraudējumu ir viens no ES un ASV attiecību prioritārajiem jautājumiem,

Pasākumi un koordinācija ES

1.  norāda, ka kiberdraudi un kiberuzbrukumi, kas vērsti uz valdības, pārvaldes, militārajām un starptautiskajām struktūrām, strauji pieaug gan ES, gan visā pasaulē un ir ievērojami iemesli bažām, ka valsts un nevalstiski dalībnieki, jo īpaši teroristu un kriminālās organizācijas spēj uzbrukt ES iestāžu un dalībvalstu kritiskajām informācijas un komunikāciju struktūrām un infrastruktūrām, iespējams, radot būtisku kaitējumu, tostarp dinamisku ietekmi;

2.  tāpēc uzsver vajadzību pēc vispārējas un saskaņotas pieejas šīm problēmām ES līmenī, izstrādājot visaptverošu ES kiberdrošības stratēģiju, kurā jānodrošina vienota kiberdrošības, kiberaizsardzības un ar aizsardzību saistīta kiberuzbrukuma definīcija, kopīgas darbības redzējums un jāņem vērā arī pašreizējo aģentūru un organizāciju pievienotā vērtība, kā arī to dalībvalstu labā prakse, kurās jau ir valsts kiberdrošības stratēģija; uzsver būtisko nozīmi, kāda ir koordinācijai un sinerģijas radīšanai ES līmenī, lai palīdzētu apvienot dažādas militāras un civilas iniciatīvas, programmas un pasākumus; uzsver, ka šādai stratēģijai jānodrošina elastība un tā ir regulāri jāatjaunina, lai pielāgotos strauji mainīgajai kibertelpai;

3.  aicina Komisiju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos gaidāmajā priekšlikumā par solidaritātes klauzulas (LESD 222. pants) īstenošanas noteikumiem ņemt vērā nopietna kiberuzbrukuma iespējamību kādai dalībvalstij; turklāt uzskata ‐ lai arī kiberuzbrukumi, kas apdraud valsts drošību, vēl ir jādefinē, izmantojot vienotu terminoloģiju, tos varētu ietvert savstarpējās aizsardzības klauzulas darbības jomā (LES 42. panta 7. punkts), neskarot proporcionalitātes principu;

4.  uzsver, ka kopējā drošības un aizsardzības politikā (KDAP) ir jānodrošina ES militāro operāciju un civilo misiju aizsardzība pret kiberuzbrukumiem; uzsver arī, ka kiberaizsardzībai vajadzētu būt aktīvai KDAP spējai;

5.  uzsver, ka ES kiberdrošības politika jāveido tā, lai maksimāli aizsargātu un saglabātu digitālās brīvības un cilvēktiesību ievērošanu tiešsaistē; uzskata, ka internets un IKT ir jāintegrē ES ārpolitikā un drošības politikā, lai sekmētu šos centienus;

6.  aicina Komisiju un Padomi nepārprotami atzīt digitālās brīvības par pamattiesībām un nepieciešamiem priekšnosacījumiem vispārēju cilvēktiesību nodrošināšanai; uzsver, ka dalībvalstīm jācenšas ievērot, lai, izstrādājot pasākumus reaģēšanai uz kiberdraudiem un uzbrukumiem, nekādā gadījumā netiktu apdraudētas to iedzīvotāju tiesības un brīvības, un to tiesību aktos pienācīgi jānošķir civila un militāra līmeņa kiberincidenti; aicina ievērot piesardzību, ierobežojot iedzīvotāju spēju izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīkus;

7.  aicina Padomi un Komisiju kopā ar dalībvalstīm izstrādāt Balto grāmatu par kiberaizsardzību, nosakot skaidras definīcijas un kritērijus, pēc kuriem kiberuzbrukumus klasificē civilos un militāros kiberuzbrukumos atbilstīgi to motivācijai un radītajai ietekmei, kā arī nosaka pasākumus, tostarp noziedzīga nodarījuma izdarītāju meklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana;

8.  konstatē, ka noteikti ir nepieciešams atjaunināt Eiropas drošības stratēģiju, lai noteiktu un rastu līdzekļus individuālu, ar tīklu saistītu un valsts atbalstītu kiberuzbrucēju vajāšanai un saukšanai pie atbildības;

ES līmenī

9.  uzsver, ka liela nozīme ir ES iestāžu un aģentūru horizontālai sadarbībai un koordinācijai kiberdrošības jautājumos;

10.  uzsver, ka jaunās tehnoloģijas liek mainīt veidu, kā valdības veic ierastos pamatuzdevumus; atkārtoti norāda, ka aizsardzības un drošības politika un tostarp arī pienācīga demokrātiskā uzraudzība ir tieši valdības ziņā; ņem vērā privātā sektora dalībnieku pieaugošo nozīmi drošības un aizsardzības uzdevumu izpildē, kurā bieži vien nav nodrošināta pārredzamība, pārskatatbildība vai demokrātiskās uzraudzības mehānismi;

11.  uzsver, ka valdībām, izmantojot jaunās tehnoloģijas drošības un aizsardzības jomā, jāievēro starptautisko publisko un humanitāro tiesību pamatprincipi, piemēram, valstiskās suverenitātes un cilvēktiesību ievērošana; norāda uz ES dalībvalstu, piemēram, Igaunijas, vērtīgo pieredzi kiberdrošības politikas noteikšanā un izstrādē, kā arī kiberaizsardzības jomā;

12.  atzīst vajadzību novērtēt kiberuzbrukumu ES informācijas sistēmām un infrastruktūrai vispārējo līmeni; šajā saistībā uzsver vajadzību regulāri novērtēt ES iestāžu gatavības pakāpi novērst potenciālus kiberuzbrukumus; jo īpaši uzsver nepieciešamību stiprināt informācijas kritisko infrastruktūru;

13.  tāpat uzsver nepieciešamību nodrošināt informācijas sistēmām ziņas par vājajām vietām, trauksmi un brīdinājumiem attiecībā uz jauniem apdraudējumiem;

14.  norāda, ka nesenie kiberuzbrukumi Eiropas informācijas tīkliem un valdību informācijas sistēmām ir nodarījuši būtisku kaitējumu valstu ekonomikai un drošībai, kura apjoms vēl nav pienācīgi novērtēts;

15.  aicina visas ES iestādes vistuvākajā laikā izstrādāt kiberdrošības stratēģijas un ārkārtas rīcības plānus savu sistēmu aizsardzībai;

16.  aicina visas ES iestādes iekļaut savos riska analīzes un krīžu pārvaldības plānos kiberkrīžu pārvaldības jautājumu; turklāt aicina visas ES iestādes organizēt saviem darbiniekiem informatīvas mācības par kiberdrošību; ierosina reizi gadā organizēt kibermācības līdzīgi tam, kā tiek organizētas mācības ārkārtas gadījumiem;

17.  uzsver, ka liela nozīme ir ES Datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (ES CERT) un valstu CERT efektīvai izveidei, kā arī valsts ārkārtas rīcības plānu izstrādei gadījumos, kad steidzami jārīkojas; atzinīgi vērtē to, ka līdz 2012. gada maijam visas ES dalībvalstis ir izveidojušas valsts CERT; mudina turpināt attīstīt valstu CERT un ES CERT, kas vajadzības gadījumā var reaģēt 24 stundu laikā; uzsver vajadzību izpētīt, vai šajā jomā ir iespējamas publiskā un privātā sektora partnerības;

18.  atzīst, ka pirmās Eiropas mēroga mācības par informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību “Cyber Europe 2010”, kurās piedalījās vairākas dalībvalstis un kuras vadīja ENISA, bija noderīgs pasākums un labas prakses piemērs; turklāt uzsver, ka pēc iespējas drīzāk Eiropas līmenī jāizveido Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkls;

19.  uzsver visā Eiropā nodrošināmu mācību nozīmīgumu, lai sagatavotos liela mēroga starpgadījumiem saistībā ar tīkla drošību, kā arī vienota standartu kopuma izveidošanas nozīmīgumu, lai novērtētu apdraudējumu;

20.  aicina Komisiju izpētīt ES Kiberkoordinācijas punkta vajadzību un iespējamību;

21.  uzskata, ka, ņemot vērā augsta līmeņa prasmes, kas nepieciešamas, lai aizsargātu kibersistēmas un infrastruktūru, kā arī uzbruktu tām, Komisijai, Padomei un dalībvalstīm jāizskata iespēja izstrādāt “likumīgo datorpirātu” stratēģiju; norāda, ka šādos gadījumos pastāv ļoti liela intelektuālā darbaspēka emigrācijas iespējamība un jo īpaši nepilngadīgām personām, kuras atzītas par vainīgām šādos uzbrukumos, ir lielas iespējas tikt reabilitētām un integrētām aģentūrās un struktūrās;

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)

22.  atzinīgi vērtē nesenās kiberaizsardzības iniciatīvas un projektus, jo īpaši attiecīgu kiberdrošības un kiberaizsardzības datu, kā arī ziņu par problēmām un vajadzībām vākšanu un kartēšanu, un mudina dalībvalstis kiberaizsardzības jomā ciešāk sadarboties ar EAA, tostarp arī militārā līmenī;

23.  uzsver, ka dalībvalstu ciešai sadarbībai ar EAA ir liela nozīme kiberaizsardzības spēju attīstīšanā; uzskata, ka sinerģijas veidošana, resursu apvienošana un kopīga izmantošana Eiropas mērogā ir svarīgi aspekti, lai nodrošinātu efektīvu kiberaizsardzību Eiropas un valstu līmenī;

24.  mudina EAA padziļināt sadarbību ar NATO, valstu un starptautiskajiem izcilības centriem, Eiropas Kibernoziedzības centru Eiropolā, ar kura palīdzību varēs ātrāk reaģēt uz kiberuzbrukumiem, un jo īpaši ar Kopējo kiberaizsardzības izcilības centru (CCDCOE), galveno uzmanību pievēršot spēju veidošanai un mācībām, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņai;

25.  ar bažām konstatē, ka līdz 2010. gadam tikai viena dalībvalsts bija sasniegusi 2 % izdevumu līmeni pētniecībai un izstrādei aizsardzības jomā un ka 2010. gadā piecas dalībvalstis nebija vispār ieguldījušas līdzekļus pētniecībā un izstrādē; mudina EAA apvienot resursus ar dalībvalstīm un efektīvi ieguldīt līdzekļus kopīgos pētniecības un izstrādes projektos, īpaši pievēršoties kiberdrošībai un aizsardzībai;

Dalībvalstis

26.  aicina dalībvalstis nekavējoties izstrādāt un pilnveidot attiecīgās valsts kiberdrošības un aizsardzības stratēģijas un nodrošināt stabilu politikas veidošanas un normatīvo vidi, visaptverošas riska pārvaldības procedūras un atbilstīgus sagatavošanās pasākumus un mehānismus; aicina ENISA palīdzēt dalībvalstīm; pauž atbalstu ENISA nodomam izstrādāt labas prakses rokasgrāmatu, aprakstot tajā labas prakses piemērus un sniedzot ieteikumus, kā izstrādāt, īstenot un uzturēt kiberdrošības stratēģiju;

27.  mudina visas dalībvalstis to militārajā struktūrā izveidot īpašas kiberdrošības un kiberaizsardzības vienības, lai sadarbotos ar līdzīgām struktūrām citās ES dalībvalstīs;

28.  aicina dalībvalstis reģionālā līmenī ieviest specializētas tiesas, lai nodrošinātu efektīvāku sodīšanu par uzbrukumiem informācijas sistēmām; uzsver, ka ir nepieciešams sekmēt valstu tiesību aktu pielāgošanu, lai tie būtu saderīgi ar tehnikas un lietojumu attīstību;

29.  aicina Komisiju turpināt izstrādāt saskaņotu un efektīvu Eiropas pieeju, lai izvairītos no liekām iniciatīvām un iedrošinātu un atbalstītu dalībvalstu centienus izveidot sadarbības mehānismus un pastiprināt informācijas apmaiņu; uzskata, ka ir jānosaka minimālais obligātās sadarbības un līdzdalīšanās līmenis starp dalībvalstīm;

30.  mudina dalībvalstis izstrādāt valsts ārkārtas rīcības plānus un krīžu pārvaldības plānos un riska analīzē iekļaut kiberkrīžu pārvaldību; uzsver, ka svarīgi ir pienācīgi apmācīt publisko struktūru darbiniekus par kiberdrošības pamatjautājumiem un jo īpaši svarīgi ir mācību struktūrās piedāvāt piemērotas mācības tiesu un drošības iestāžu locekļiem; aicina ENISA un citas attiecīgās iestādes palīdzēt dalībvalstīm apvienot līdzekļus un tos kopīgi izmantot, kā arī izvairīties no dublēšanās;

31.  mudina dalībvalstis padarīt pētniecību un izstrādi par vienu no galvenajiem kiberdrošības un kiberaizsardzības pīlāriem un veicināt informācijas sistēmu aizsardzības inženieru apmācību; aicina dalībvalstis izpildīt savas saistības palielināt aizsardzības izdevumus pētniecībai un izstrādei līdz vismaz 2 %, īpašu uzmanību pievēršot kiberdrošībai un kiberaizsardzībai;

32.  aicina Komisiju un dalībvalstis iesniegt programmas, lai veidotu un sekmētu privāto lietotāju un komerclietotāju izpratni par interneta, informācijas sistēmu un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas vispārēju drošību; iesaka Komisijai šajā sakarībā uzsākt publisku Eiropas mēroga izglītības iniciatīvu; aicina dalībvalstis iekļaut zināšanas par kiberdrošību skolu mācību programmās pēc iespējas jaunāku klašu skolēniem;

Publiskā un privātā sektora sadarbība

33.  uzsver būtisko nozīmi, kāda ir saturīgai un papildinošai sadarbībai kiberdrošības jomā starp publiskā sektora iestādēm un privāto sektoru gan ES, gan valstu līmenī, lai radītu savstarpēju uzticību; apzinās, ka, turpmāk palielinot attiecīgu publiskā sektora iestāžu uzticamību un efektivitāti, tiks veicināta uzticības palielināšanās un kritiskās informācijas apmaiņa;

34.  aicina privātā sektora partnerus apsvērt integrētās drošības risinājumus jaunu produktu, ierīču, pakalpojumu un lietojumu izstrādē un prasa ieviest stimulus uzņēmumiem, kuri izstrādā jaunus produktus, ierīces un lietojumus, kuros integrēta drošība ir galvenā iezīme; prasa izstrādāt obligātus pārredzamības standartus un atbildības mehānismus attiecībā uz sadarbību ar privāto sektoru, lai novērstu un apkarotu kiberuzbrukumus;

35.  uzsver, ka informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzība ir iekļauta Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijā saistībā ar pilsoņu un uzņēmumu drošības līmeņu paaugstināšanu kibertelpā;

36.  aicina izveidot pastāvīgu dialogu ar minētajiem partneriem par informācijas sistēmu vislabāko izmantošanu un elastību, kā arī par atbildības dalīšanu, kas nepieciešama šo sistēmu drošai un pareizai darbībai;

37.  dalībvalstīm, ES iestādēm un privātajam sektoram sadarbībā ar ENISA būtu jāveic pasākumi, lai palielinātu informācijas sistēmu drošību un integritāti, novērstu uzbrukumus un mazinātu uzbrukumu ietekmi; atbalsta Komisijas centienus piedāvāt obligātus kiberdrošības standartus un sertificēšanas sistēmas uzņēmumiem, kā arī nodrošināt pareizus stimulus, lai veicinātu privātā sektora centienus uzlabot drošību;

38.  aicina Komisiju un dalībvalstu valdības mudināt privāto sektoru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus savos krīžu pārvaldības plānos un riska analīzē iekļaut kiberkrīžu pārvaldības jautājumu; turklāt aicina ieviest visiem darbiniekiem paredzētas mācības izpratnes veidošanai par būtiskiem kiberdrošības un kiberhigiēnas aspektiem;

39.  aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm un visām attiecīgajām aģentūrām un struktūrām izstrādāt pamatnostādnes un instrumentus ātras informācijas apmaiņas sistēmai, kas nodrošinātu anonimitāti, ja tiek ziņots par kiberpārkāpumiem privātajā sektorā, ļautu publiskā sektora dalībniekiem vienmēr saņemt jaunāko informāciju un sniegtu palīdzību, ja tā vajadzīga.

40.  uzsver, ka ES jāveicina konkurētspējīga un novatoriska tirgus izveide kiberdrošībai Eiropas Savienībā, lai MVU varētu labāk darboties šajā jomā, dodot ieguldījumu ekonomikas izaugsmes palielināšanā un jaunu darbavietu radīšanā;

Starptautiskā sadarbība

41.  aicina EĀDD izvēlēties aktīvu pieeju kiberdrošībai un integrēt kiberdrošības aspektu visās tā darbībās, jo īpaši attiecībā uz trešām valstīm; aicina paātrināt sadarbību un informācijas apmaiņu par to, kā risināt kiberdrošības jautājumus ar trešām valstīm;

42.  uzsver, ka visaptverošas ES kiberdrošības stratēģijas pabeigšana ir priekšnosacījums tādas efektīvas starptautiskas sadarbības izveidei kiberdrošības jomā, kāda ir nepieciešama kiberdraudu pārrobežu raksturiezīmju dēļ;

43.  aicina dalībvalstis, kuras vēl nav parakstījušas vai ratificējušas Eiropas Padomes Konvenciju par kibernoziegumiem (Budapeštas konvenciju), nekavējoties to izdarīt; atbalsta Komisijas un EĀDD centienus popularizēt konvenciju un tās vērtības trešo valstu starpā;

44.  apzinās starptautiski akceptētas un saskaņotas reakcijas nepieciešamību, atbildot uz kiberdraudiem; tādēļ aicina Komisiju, EĀDD un dalībvalstis visos forumos un jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijā uzņemties vadību centienos panākt plašāku starptautisku sadarbību un galīgu vienošanos par kopēju definīciju uzvedības normām kibertelpā un arī veicināt sadarbību, lai sagatavotu kiberieroču kontroles nolīgumus;

45.  mudina īstenot zināšanu apmaiņu kiberdrošības jomā ar BRICS valstīm un citām jaunietekmes valstīm, lai izpētītu iespējamas kopīgas reakcijas iespējas, atbildot uz pieaugošu kibernoziedzību, kiberdraudiem un kiberuzbrukumiem gan civilajā, gan militārajā līmenī;

46.  mudina EĀDD un Komisiju izvēlēties aktivitāti veicinošu pieeju attiecīgajos starptautiskajos forumos un organizācijās, jo īpaši ANO, EDSO, ESAO un Pasaules Bankā, lai piemērotu spēkā esošos starptautiskos tiesību aktus un panāktu vienprātību attiecībā uz valsts atbildīgas uzvedības normām saistībā ar kiberdrošību un aizsardzību un saskaņotu dalībvalstu nostājas nolūkā veicināt ES pamatvērtības un politiku kiberdrošības un kiberaizsardzības jomā;

47.  aicina Padomi un Komisiju diskusijās, attiecībās un sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm, jo īpaši tajos, kuros paredzēta sadarbība vai apmaiņas tehnoloģiju jomā, uzstājīgi iestāties par obligātām prasībām attiecībā uz kibernoziedzības un kiberuzbrukumu novēršanu un apkarošanu; un obligātiem informācijas sistēmas drošības standartiem;

48.  aicina Komisiju veicināt un atbalstīt, ja vajadzīgs, trešo valstu centienus pilnveidot savas kiberdrošības un kiberaizsardzības spējas;

Sadarbība ar NATO

49.  vēlreiz atkārto, ka, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un stratēģiskām interesēm, Eiropas Savienībai un NATO ir īpaša atbildība un pienākums efektīvāk un ciešākā sadarbībā pievērsties pieaugošām kiberdrošības problēmām, meklējot iespējamus savstarpējus papildinājumus, bez dublēšanas un ievērojot attiecīgi savu atbildību;

50.  uzsver nepieciešamību apvienot spēkus un kopīgi darboties praktiskā līmenī, ņemot vērā ES un NATO savstarpēji papildinošo pieeju kiberdrošībai un kiberaizsardzībai; uzsver ciešākas koordinācijas nepieciešamību, jo īpaši saistībā ar plānošanu, tehnoloģiju, mācībām un aprīkojumu attiecībā uz kiberdrošību un kiberaizsardzību;

51.  pamatojoties uz pašreizējiem papildinošajiem pasākumiem aizsardzības spēju attīstībā, mudina visas attiecīgās struktūras Eiropas Savienībā, kas nodarbojas ar kiberdrošību un kiberaizsardzību, padziļināt savu praktisko sadarbību ar NATO, lai apmainītos ar pieredzi un mācītos, kā pilnveidot ES sistēmu elastīgumu;

Sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm

52.  uzskata, ka ES un ASV būtu jāpadziļina savstarpējā sadarbība, lai stātos pretī kiberuzbrukumiem un kibernoziegumiem, jo pēc 2010. gada ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes Lisabonā tā ir kļuvusi par transatlantisko attiecību prioritāti;

53.  atzinīgi vērtē 2010. gada novembra ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmē izveidoto ES un ASV darba grupu kiberdrošības un kibernoziedzības jomā un atbalsta tās centienus kiberdrošības jautājumus ietvert transatlantiskās politikas dialogā;

54.  atzinīgi vērtē to, ka Komisija un ASV valdība ES un ASV darba grupas vadībā kopīgi izstrādāja kopēju programmu un ceļvedi kopīgām/sinhronizētām starpkontinentālām kibermācībām 2012./2013. gadā; ņem vērā pirmās atlantiskās kibermācības, kas notika 2011. gadā;

55.  uzsver, ka ASV un ES, kuras nodrošina lielāko kibertelpu un lietotāju skaitu, ir jāsadarbojas, lai aizsargātu savu pilsoņu tiesības un brīvības izmantot kibertelpu; uzsver, ka valsts drošība ir galvenais mērķis, taču kibertelpai ir jābūt gan drošai, gan aizsargātai;

o
o   o

56.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, AP/PV, kā arī EAA, ENISA un NATO.

(1) OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp.
(2) OV C 349 E, 22.12.2010., 63. lpp..
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0228.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0207.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0406.
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0237.
(7) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx.


Kopējās drošības un aizsardzības politikas loma saistībā ar klimata krīzēm un dabas katastrofām
PDF 455kWORD 37k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par kopējās drošības un aizsardzības politikas lomu saistībā ar klimata krīzēm un dabas katastrofām (2012/2095(INI))
P7_TA(2012)0458A7-0349/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļu, un it sevišķi 42. un 43. pantu;

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 196. pantu par civilo aizsardzību un 214. pantu par humāno palīdzību;

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 18. jūlija secinājumus par ES Klimata diplomātijas politiku(1);

–  ņemot vērā EĀDD un Komisijas 2011. gada 9. jūlija vienoto pārdomu dokumentu par klimata diplomātijas politiku(2);

–  ņemot vērā 2008. gada kopīgo ziņojumu par Klimata pārmaiņām un starptautisko drošību un tam sekojošos ieteikumus, ko Eiropas Padomei iesniedza Augstais pārstāvis Javier Solana un Eiropas Komisija(3);

–  ņemot vērā Komisijas 2006. gada maija ziņojumu “Veidojot Eiropas Civilās aizsardzības spēkus: Eiropas palīdzība”;

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 8. novembra Lēmumu, ar ko izveido Kopienas civilās aizsardzības mehānismu(4), Komisijas 2010. gada 26. oktobra paziņojumu “Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos ‐ civilās aizsardzības un humānās palīdzības nozīme” (COM(2010)0600 un Parlamenta 2011. gada 27. septembra rezolūciju(5);

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. decembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (COM(2011)0934);

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada paziņojumu par Eiropas Savienību un Arktikas apgabalu (COM(2008)0763) un Parlamenta 2011. gada 20. janvāra lēmumu par ilgtspējīgu ES politiku attiecībā uz Galējiem Ziemeļiem(6);

–  ņemot vērā 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes ietekmi uz aizsardzības nozari ES dalībvalstīs(7),

–  ņemot vērā 2011. gada oktobrī Berlīnē notikušās konferences “No sarunām par klimatu līdz diplomātijai klimata jomā” un 2012. gada martā Londonā notikušās konferences “Dialogs par klimatu un drošību 21. gadsimtā” secinājumus;

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes prezidentūras 2011. gada jūlija paziņojumu par klimata pārmaiņām un starptautisko drošību(8);

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Vides programmas ar nosaukumu “Pārtikas nodrošinājums: Klimata pārmaiņas, konflikts un migrācija Sāhelā” 2011. un 2012. gada ziņojumus(9);

–  ņemot vērā ANO dokumentus par cilvēku drošību un pienākumu to aizsargāt(10);

–  ņemot vērā ANO pamatnostādnes attiecībā uz militāro un civilās aizsardzības līdzekļu izmantošanu saistībā ar glābšanas operācijām katastrofu gadījumos (Oslo pamatnostādnes)(11) un Starpaģentūru pastāvīgās komitejas (IASC) pamatnostādnes attiecībā uz militāro un civilās aizsardzības līdzekļu izmantošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas humānās palīdzības pasākumu atbalstam kompleksās ārkārtas situācijās (MCDA pamatnostādnes);

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei (SEC(2007)0781, SEC(2007)0782, COM(2007)0317) un kopīgo paziņojumu “Virzībā uz Eiropas konsensu par humāno palīdzību”(12);

–  ņemot vērā Reglamenta 48. noteikumu;

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0349/2012),

Vispārīgie apsvērumi

1.  norāda, ka klimata pārmaiņas ietekmē globālo drošību, mieru un stabilitāti;

2.  pauž nožēlu par to, ka pēdējos četros gados ekonomikas un finanšu krīze, kas arī rada tiešu globālu apdraudējumu, publiskajās debatēs ir aizēnojusi vislielāko apdraudējumu globālajai drošībai ‐ klimata pārmaiņas;

3.  uzskata, ka ekstrēmu laika apstākļu gadījumu skaita palielināšanās pēdējos gados rada paaugstinātas izmaksas globālajai ekonomikai ‐ ne tikai jaunattīstības valstīs, bet pasaulē kopumā, gan kā tiešās atjaunošanas un palīdzības izmaksas, gan arī netiešās izmaksas sakarā ar apdrošināšanas, produktu un pakalpojumu cenu pieaugumu; uzsver, ka šie ekstrēmie laika apstākļi saasina arī draudus starptautiskajam mieram un cilvēku drošībai;

4.  norāda, ka dabas katastrofas, ko saasina klimata pārmaiņas, ir ļoti destabilizējošas, it sevišķi attiecībā uz visneaizsargātākajām valstīm; tomēr atzīmē, ka līdzšinējos konfliktus nav izraisījušas tieši klimata pārmaiņas; uzsver, ka iedzīvotāji, kuriem klimata pārmaiņu saasināto dabas katastrofu dēļ ir ar vien grūtāk iegūt dzeramo ūdeni un pārtikas produktus, ir spiesti migrēt, tā vēl vairāk sasprindzinot jau tā trauslo apgabalu vai trūcīgo valstu ekonomiskās, sociālās un administratīvās iespējas, un rezultātā radot konfliktu un negatīvi ietekmējot drošību kopumā; atgādina, ka šie notikumi rada kopienu un valstu konkurenci cīņā par trūcīgajiem resursiem;

5.  atzīst, ka kompleksas krīzes ir iespējams paredzēt un tās būtu jānovērš, piemērojot visaptverošu pieeju, tostarp tādās politikas jomās, kurās pilnībā izmanto kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas, kā arī humānās un attīstības palīdzības politikas pieejamos instrumentus; norāda arī, ka 2004. gadā, aliansei pievienojoties piecām citām starptautiskām aģentūrām(13), lai izveidotu Vides un drošības iniciatīvu (ENVSEC) nolūkā risināt vides problēmas, kas apdraud drošību visneaizsargātākos reģionos, NATO bija līdzdalīga pirmajos starptautiskajos centienos risināt vides izraisītās drošības problēmas;

6.  atzīst KDAP atbalstam būtiski svarīgo infrastruktūru nozīmi;

7.  atzīst, ka klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanai saistībā ar drošību var būt pozitīva ietekme, taču tas ir tikai viens no elementiem, kuri veido ES rīcību klimata pārmaiņu jomā, mēģinot izmantot gan politiskus, gan ekonomiskus instrumentus nolūkā pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to sekas;

8.  norāda uz to, ka savās ārējās darbības stratēģijās, politikā un instrumentos ES būtu jāņem vērā dabas katastrofu un klimata pārmaiņu seku ietekme uz starptautisko drošību; turklāt atgādina, ka gan dabas, gan citu katastrofu sakarā ir svarīgi veltīt īpašu uzmanību sievietēm un bērniem, kas krīzes situācijās ir īpaši neaizsargāti;

9.  šajā sakarā atgādina par Komisijas pilnvarām humānās palīdzības un civilās aizsardzības jomā un uzsver, ka jāturpina pašreizējo instrumentu izstrāde un nostiprināšana;

10.  atgādina, ka katastrofu riska ierobežošana būtiski samazina krīžu ietekmi uz vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām;

11.   atzīmē, ka ir svarīgi iekļaut klimata izraisītas krīzes un ar to saistīto dabas katastrofu ietekmes analīzi kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) stratēģijās un darbības plānos, gan jebkuras dabas apstākļu vai humanitāras krīzes laikā, gan pēc tam, kā arī izstrādāt seku mazināšanas rezerves plānus visapdraudētākajiem reģioniem, ievērojot Lisabonas līgumā noteiktos humānos principus; aicina arī praktiski sadarboties, piemēram, kopīgās mācībās;

12.  uzsver, ka klimata pārmaiņu radīto drošības problēmu efektīviem risinājumiem ne vien labāk jānovērš konflikti un jāuzlabo krīzes pārvaldība, bet jāuzlabo arī analīze un agrīnās brīdināšanas iespējas;

13.  atgādina, ka Lisabonas līgums prasa, lai Savienība attīsta civilās un militārās jaudas starptautiskai krīžu pārvaldībai visā 43. pantā norādīto uzdevumu lokā, it sevišķi konfliktu novēršanā, humānās palīdzības un glābšanas uzdevumos, militāro konsultāciju un palīdzības uzdevumos, miera uzturēšanā un stabilizēšanā pēc konflikta; vienlaikus uzskata, ka būtu jānovērš instrumentu dublēšana un ka saskaņā ar LESD 196. un 214. pantu KDAP darbības jomas instrumenti skaidri jānošķir no pārējiem instrumentiem; atgādina, ka jānovērš jebkāda jau izveidotu humānās palīdzības un civilās aizsardzības to instrumentu dublēšana, kuri nav iekļauti KDAP;

14.  atzīst, ka militāro struktūru iespējas un resursi nodrošina vides informāciju, riska novērtējumu, humāno palīdzību, katastrofas seku likvidēšanu un evakuāciju, tādējādi būtiski uzlabojot agrīnās brīdināšanas, klimata izraisītu krīžu pārvaldības un katastrofu seku likvidēšanas iespējas;

15.  norāda, ka Lisabonas līgumā ir ieviesti jauni noteikumi (LES 21. 23., 27., 39., 41. panta 3. punkts, 43.–46. pants), it sevišķi attiecībā uz 41. panta 3. punktā noteikto sākumfondu, un ka tos vēl nepieciešams īstenot;

16.  uzsver, ka ES arī turpmāk būtu jāiesaistās ANO, Āfrikas Savienības (ĀS) un EDSO darbā, tostarp saistībā ar ENVSEC, lai dalītos ar analīzes rezultātiem un kopīgi risinātu klimata pārmaiņu radītās problēmas;

17.  uzsver civilo un militāro spēku sinerģijas nozīmi krīzes situāciju risināšanā, piemēram, Haiti, Pakistānā un Ņūorleānā; uzskata, ka šīs sinerģijas ir pierādījušas militāro spēku spēju nodrošināt vērtīgu ieguldījumu klimata izraisītu krīžu un dabas katastrofu seku likvidēšanā, sniedzot tiešu un savlaicīgu atbalstu cietušajiem reģioniem un iedzīvotājiem;

18.  atzinīgi vērtē to, ka klimata pārmaiņas sāk ieņemt aizvien svarīgāku vietu sarunās par vispārējo drošību, it sevišķi kopš 2007. gada, kad ANO Drošības padome pirmo reizi apsprieda klimta pārmaiņas un to sekas attiecībā uz starptautisko drošību; izsaka atzinību par ES un tās dalībvalstu valdību centieniem izvirzīt šo problēmu izskatīšanai ANO Drošības padomē 2011. gada jūlijā un par Ārlietu padomes secinājumiem par klimata diplomātijas politiku;

Politiskās gribas un rīcības nepieciešamība

19.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) kā atbildīgo par Savienības kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu:

   a) analizējot krīzes un konfliktu draudus, atbilstīgos gadījumos ņemt vērā klimata pārmaiņas un dabas katastrofas un to radītos drošības un aizsardzības sarežģījumus;
   b) izvērtēt, kurās valstīs un/vai reģionos iespējams vislielākais konfliktu un nestabilitātes risks klimata pārmaiņu un dabas katastrofu rezultātā; izveidot šo valstu/reģionu sarakstu; KĀDP gada ziņojumos iekļaut informāciju par to ES politikas virzienu un instrumentu īstenošanu, kuri paredzēti šo problēmu risināšanai uzskaitītajās valstīs/reģionos;
   c) paaugstināt ES praktiskās spējas nodrošināt konfliktu novēršanu, krīzes pārvaldību un atjaunošanu pēc krīzes; rūpīgi saskaņot Komisijas un ES attīstības politikas centienus attiecībā uz partnervalstīm vajadzīgo atbalstu saistībā ar noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī attiecībā uz citām dimensijām, kuru mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām;
   d) cieši sadarbojoties ar Komisiju, pieņemt ES attiecīgo civilo un militāro jaudu un iespēju ilgtermiņa plānošanu;

20.  uzskata, ka ES ir jānāk klajā ar problēmu uzskaitījumu, ar kurām tā saskaras tādās zonās kā, piemēram, Arktika, Āfrika, Arābu pasaule, kā arī Himalaji un Tibetas plato (Trešais pols), it sevišķi ņemot vērā iespējamos konfliktus par ūdens apgādi;

21.  uzsver, ka ir svarīgi turpināt un pilnveidot ES attīstības un humāno palīdzību, kuras mērķis, saistībā ar klimata izraisītām krīzēm un dabas katastrofām, ir veicināt pielāgošanos, mazināt ietekmi, nodrošināt reaģēšanu, veicināt noturību, sniegt palīdzību, kā arī atbalstīt atjaunošanu un attīstību pēc krīzēm; norāda, ka ir svarīgas tādas iniciatīvas, kuru mērķis ir, piemēram, katastrofu riska mazināšana un finansiālas palīdzības, atjaunošanas un attīstības sasaiste, un aicina Komisiju integrēt šīs programmas un darbības savā humānās palīdzības un jo īpaši attīstības palīdzības politikā; atzinīgi vērtē ierosinājumu palielināt ES civilās aizsardzības mehānisma nozīmi, jo īpaši ārpus Eiropas Savienības;

22.  atzinīgi vērtē UNDP, UNEP, EDSO, NATO, UNECE un REC(14) Vides un drošības iniciatīvu (ENVSEC), kas Vidusāzijas, Kaukāza reģiona un Dienvidaustrumeiropas valstīm piedāvā savas apvienotās zināšanas un resursus, tādējādi palīdzot risināt ar cilvēku drošību un dabas vidi saistītas problēmas; atzīmē, ka ENVSEC vispārējā veiktspēja vēl joprojām ir ierobežota, tomēr līdz šim tā ir bijusi svarīgs iestāžu sadarbības instruments un palīdzējusi atvieglināt integrācijas procesus;

23.  uzsver, ka ES būtu jāsadarbojas ar galvenajiem riska reģioniem un ar visneaizsargātākajām valstīm, lai stiprinātu to spējas pārvaldīt situāciju; uzsver, ka ES varētu turpināt ES reģionālajās stratēģijās (piemēram, ES un Āfrikas stratēģija, Barselonas process, Melnās jūras reģiona sinerģija, ES un Vidusāzijas stratēģija, kā arī Tuvo Austrumu rīcības plāns) integrēt jautājumus, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un stabilitāti šo pārmaiņu apstākļos;

24.  aicina PV/AP un Komisiju integrēt jautājumus par klimata pārmaiņu potenciālo ietekmi uz drošību ārējās darbības un KDAP visnozīmīgākajās stratēģijās, politikas dokumentos un finanšu instrumentos;

25.  vērš uzmanību uz to, ka energoapgādes drošība ir cieši saistīta ar klimata pārmaiņām; uzskata, ka energoapgādes drošība ir jāveicina, samazinot ES atkarību no fosilā kurināmā, piemēram, no Krievijas pa cauruļvadiem eksportētā kurināmā; atgādina, ka, mūžīgajam sasalumam kūstot, šie cauruļvadi kļūs mazaizsargāti pret traucējumiem, un uzsver, ka Arktikas pārveidošanās ir viena no tām klimata pārmaiņu izraisītām ietekmēm, kas visvairāk skars ES drošību; uzsver, ka šo risku pastiprinošo faktoru ir jāņem vērā izvērstā ES stratēģijā Arktikai, un jāpilnveido ES politika attiecībā uz Eiropas Savienībā ražotu atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti, kas būtiski samazinātu Savienības atkarību no ārējiem enerģijas avotiem, tādējādi uzlabojot drošības situāciju;

26.  aicina Eiropas Aizsardzības aģentūru (EAA) un dalībvalstu bruņotos spēkus, pilnībā izmantojot atjaunojamo enerģijas avotu iespējas, izstrādāt ekoloģiskas un enerģiju taupošas tehnoloģijas;

27.  atzinīgi vērtē nesenos centienus stiprināt koordināciju starp NATO un ES spēju attīstības jomā; atzīst, ka ļoti nepieciešams apzināt savstarpējās priekšrocības, ko piedāvā sadarbība, vienlaikus ievērojot abu organizāciju konkrētos pienākumus; uzsver nepieciešamību atrast un izveidot sinerģiju attiecībā uz “apvienošanas un kopīgas izmantošanas” projektiem un “viedās aizsardzības” projektiem (NATO), kurus varētu īstenot, lai likvidētu dabas katastrofu sekas;

28.  aicina PV/AP īpašas steidzamības kārtā izmanot pilnu Lisabonas līguma potenciālu un izvirzīt priekšlikumus par sākumfonda īstenošanu (ES līguma 41. panta 3. punkts) attiecībā uz iespējamiem turpmākiem apvienošanas un kopīgas izmantošanas projektiem, kopīgām spējām un kopīgu, pastāvīgu aprīkojuma izmantošanu civilajām krīzes operācijām;

Nepieciešamība pēc jaunas virzības: stratēģiskie un konceptuālie izaicinājumi

29.  norāda, ka klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz mieru, drošību un stabilitāti varētu iekļaut visos stratēģiskajos KĀDP/KDAP dokumentos, kas kalpo kā pamatnostādnes atsevišķo politiku un misiju plānošanai un īstenošanai;

30.  norāda, ka agrīnās novērtēšanas un faktu vākšanas iespējām būtu jānodrošina ES spēja krīzēs izmantot vispiemērotākos pieejamos līdzekļus, lai maksimāli ātri izvietotu starpnozaru grupas, kurās varētu iekļaut civilās, militārās un civilmilitārās jomas speciālistus;

31.  uzsver, ka, centienos novērst un paredzēt klimata izraisītu drošības apdraudējumu, ES piekļuvei rūpīgai un savlaicīgai analīzei būs izšķiroša nozīme, šajā saistībā kā veiksmīgu informācijas avotu izmantojot KDAP iespējas; ES būtu jāturpina attīstīt datu apkopošanas un informācijas analīzes iespējas ar tādu struktūru starpniecību kā, piemēram, ES delegācijas, ES Satelītcentrs un ES Situāciju centrs;

32.  uzskata, ka agrīnas brīdināšanas un profilakses pasākumi attiecībā uz klimata pārmaiņu un dabas katastrofu negatīvajām sekām ir atkarīgi no pietiekamiem cilvēkresursiem un datu apkopošanas un analīzes metodikas; atzīmē, ka attiecīgajām EĀDD vienībām, kas risina drošības jautājumus, kā arī attiecīgajiem Komisijas dienestiem un ģeogrāfiskajām nodaļām savā darbā būtu jāanalizē dabas katastrofu ietekme uz starptautisko drošību un politisko līdzsvaru; ierosina rīkot EĀDD un Komisijas darbinieku apmācību par dabas katastrofu ietekmes uz krīžu attīstību un politisko līdzsvaru un drošību pārraudzību; aicina izstrādāt vienotus analīzes un risku novērtēšanas kritērijus un izveidot kopīgu brīdināšanas sistēmu;

33.  mudina attiecīgās EĀDD un Komisijas struktūras paplašināt koordināciju par jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un dabas katastrofām, un sistemātiski veikt informācijas apmaiņu par šiem jautājumiem, lai analizētu situāciju drošības jomā un attiecīgi plānotu politiku; aicina attiecīgās EEAS organizācijas izmantot pieejamos komunikācijas un informācijas apmaiņas kanālus ar attiecīgajām Komisijas struktūrām, it sevišķi ECHO, bet arī ar ANO dienestiem un programmām, kā arī ar NATO; norāda, ka civilajām un militārajām struktūrām, kuru uzdevums ir reaģēt uz klimata pārmaiņu izraisītām krīzēm un dabas katastrofām, būtu cieši jāsadarbojas ar visām pilsoniskās sabiedrības un humanitārajām organizācijām un nevalstiskajām organizācijām;

34.  mudina Komisiju izstrādāt ES ārkārtas rīcības plānus, kas paredzēti, lai valstīs ārpus Savienības likvidētu dabas katastrofu un klimata izraisītu krīžu sekas, kas tieši vai netieši ietekmē Savienības drošību (piemēram, klimata izraisīta migrācija);

35.  visnotaļ atzinīgi vērtē 2011. gadā Polijas prezidentūras laikā ES ārlietu ministru līmenī veiktos pasākumus, un Vācijas prezidentūras laikā ANO Drošības Padomē veiktos pasākumus, lai uzsvērtu klimata pārmaiņu un drošības problēmu savstarpējo saistību;

36.  uzskata, ka KDAP politikas pamatdokumentus varētu pielāgot un grozīt attiecībā uz klimata pārmaiņu un dabas katastrofu izraisītajām sekām, piemēram, ES militārās plānošanas koncepciju politiskā un stratēģiskā līmenī(15), ES militārās vadības un kontroles koncepciju(16), ES spēku pēctecības koncepciju(17) un ES ātrās militārās reaģēšanas koncepciju(18), kā arī tajos dokumentos, kas attiecas uz KDAP civilajām misijām, piemēram, ES visaptverošās plānošanas koncepciju, ES policijas spēku plānošanas koncepciju un Pamatnostādnes par vadības un kontroles struktūru ES civilajām operācijām krīzes pārvarēšanai(19);

37.  uzskata, ka civilās un militārās iespējas būtu jāattīsta tādā veidā, lai tās varētu izvērst dabas katastrofu seku likvidēšanā un klimata izraisītu krīžu gadījumā; uzskata, ka nepieciešams pievērst īpašu uzmanību militāro jaudu attīstīšanai un it sevišķi apvienošanas un kopīgas izmantošanas procesam; aicina šajā jautājumā lielāku nozīmi piešķirt EAA;

Nepieciešamība pēc radošas institucionālas pieejas ‐ instrumenti un iespējas

38.  atkārto, ka efektīvā krīžu, piemēram, dabas katastrofu, seku likvidēšanas procesā bieži jāiesaista gan civilie, gan militārie spēki, un to starpā vajadzīga ciešāka sadarbība; atgādina, ka ir būtiski noteikt katras konkrētās nozares iespējas un tos trūkumus, kurus varētu novērst, izmantojot militārās iespējas;

39.  uzsver nepieciešamību izstrādāt konkrētu militāro un civilo jaudu iespēju sarakstu, kas ir īpaši būtiskas reaģēšanai uz klimata pārmaiņām un dabas katastrofām, kā arī KDAP misijās; uzsver, ka, izstrādājot šo sarakstu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš darbam, ko veic Padomdevēju grupa militārās un civilās aizsardzības resursu izmantošanas jautājumos; atzīmē, ka starp šādām iespējām ir inženiertehnoloģiskās jaudas, piemēram, ostu/lidostu infrastruktūras ārkārtas celtniecībai un ekspluatācijai, gaisa un jūras operatīvajai pārvaldībai un transportam, pārvietojamām slimnīcām, tai skaitā intensīvajai aprūpei, sakaru infrastruktūrai, ūdens attīrīšanai un degvielas krājumu pārvaldībai; aicina Padomi un EAA 2013. gada pārskata par iespēju attīstības programmu ietvaros saskaņot pašreizējos civilo un militāro iespēju reģistrus ar tiem, kas nepieciešami, lai risinātu klimata pārmaiņu izraisītās problēmas, un izvirzīt nepieciešamos priekšlikumus jebkādu esošu trūkumu novēršanai šajos reģistros;

40.  uzsver nepieciešamību uz jau esošo jaudu pamata ‐ piemēram, ES Kaujas vienības un Eiropas Gaisa transporta pavēlniecības ‐ izpētīt iespēju radīt kopīgas papildu iespējas, kas ir būtiskas operācijām, kas saistītas ar reaģēšanu uz klimata pārmaiņu vai dabas katastrofu ietekmi;

41.  uzsver vajadzību izpētīt bruņoto spēku iespējas energoefektivitātes uzlabošanas un vides pārvaldības jomā gan ES, gan pasaulē, izpētot arī iespējas, ko piedāvā atjaunojamie enerģijas avoti; atgādina, ka vienas ES dalībvalsts bruņoto spēku elektroenerģijas patēriņš ir identisks lielas Eiropas pilsētas patēriņam, tāpēc militārajām struktūrām jābūt atbilstīgi novatoriskām, lai samazinātu savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu; atzinīgi vērtē 2012. gada maijā izdoto UNEP, ANO Miera uzturēšanas operāciju nodaļas (UNDPKO) un ANO Lauka atbalsta nodaļas (UNDFS) ziņojumu “Zilās bruņucepures kļūst ”zaļākas“ ‐ vide, dabas resursi un ANO miera uzturēšanas operācijas”; norāda, ka vairākus gadus ASV(20) bruņotie spēki ir aktīvi mēģinājuši uzlabot savu neatkarību enerģijas jomā, izmantojot ilgtspējīgus enerģijas avotus un palielinot visu militāro operāciju un infrastruktūru energoefektivitāti; šajā sakarībā atzinīgi vērtē jaunāko EAA projektu GO GREEN, kura mērķis ir ievērojami uzlabot energoefektivitāti un izmantot atjaunojamos enerģijas avotus; uzsver, ka ir jāizstrādā arī labākās prakses pamatnostādnes attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu un KDAP misiju vides pārvaldības uzraudzību;

42.  uzsver arī nepieciešamību salāgot plašākās attīstības norises Eiropas Aizsardzības industriālās bāzes jomā ar klimata izraisītu krīžu un dabas katastrofu konkrētajām prasībām; aicina paaugstināt EAA lomu ciešā sadarbībā ar ES Militāro komiteju šajā procesā; aicina KDAP institūcijas pārliecināties par to, ka iepirkumu programmas un iespēju attīstības programmas piešķir pietiekamus finansiālos līdzekļus un citus resursus reaģēšanas uz klimata pārmaiņām un dabas katastrofām konkrētajām vajadzībām;

43.  aicina militāros spēkus uzņemties atbildību vides ilgtspējas jomā un tehniskos ekspertus rast videi draudzīgas rīcības veidus ‐ gan samazinot emisijas, gan uzlabojot reģenerācijas iespējas;

44.  uzsver to, ka ir jāsaglabā un jāturpina stiprināt visaptveroša pieeja dabas katastrofu un klimata izraisītu krīžu seku mazināšanai un likvidēšanai nākamā daudzgadu finanšu plāna 2014.–2020. gadam kontekstā, izmantojot visus Savienības rīcībā esošos attiecīgos instrumentus; apsveic Komisijas ierosinājumu par atjauninātu stabilitātes instrumentu, kurā jau ir ņemta vērā klimata pārmaiņu un dabas katastrofu negatīvā ietekme uz drošību, mieru un politisko stabilitāti;

45.  prasa noteikt šādu priekšlikumu finansiālās sekas un ņemt tās vērā arī ES budžeta pārskatīšanā;

46.  aicina PV/AP nosūtīt klimata drošības ekspertus uz ES delegācijām visvairāk skartajās valstīs un reģionos, lai stiprinātu Savienības jaudu, kad ir runa par savlaicīgu brīdināšanu un informāciju par iespējamo konfliktu izraisīšanos;

47.  aicina EĀDD stiprināt Savienības un tās kaimiņvalstu koordināciju klimata izraisītu krīžu seku likvidēšanas spēju attīstības jomā;

48.  aicina EĀDD atbalstīt to, ka globālo militāro, civilmilitāro un civilo operāciju plānošanas procesā ir jāņem vērā klimata pārmaiņu un vides aizsardzības aspekti;

49.  atzinīgi vērtē domu par ANO klimata drošības īpašā sūtņa amata radīšanu;

50.  aicina koordinēt mehānismus, ko nepieciešams izveidot starp ES kopumā un tām dalībvalstīm, kuras nākotnē var darboties saskaņā ar pastāvīgas strukturētas sadarbības noteikumiem, lai nodrošinātu savu pasākumu atbilstību ES vispārējai nostājai šajā jomā;

51.  uzskata, ka pētījumi par dabas katastrofu un klimata izraisītu krīžu ietekmi un starptautisko un Eiropas drošību būtu jāiekļauj Eiropas Drošības un aizsardzības koledžas mācību programmā;

52.  aicina ES kopā ar trešām valstīm, jo īpaši ar galvenajiem partneriem, piemēram, Indiju, Ķīnu un Krieviju, izpētīt klimata pārmaiņu seku ietekmi uz drošību; uzsver, ka patiesi efektīvai reaģēšanai būs vajadzīga daudzpusēja pieeja un ar trešām valstīm kopēji ieguldījumi un ka kopējās attīstības un apmācības misijās ES varētu veidot sadarbību ar trešo valstu militārajiem spēkiem;

o
o   o

53.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu parlamentiem, NATO Parlamentārajai asamblejai, NATO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālajai asamblejai un ANO ģenerālsekretāram.

(1). http://ec.europa.eu/clima/events/0052/council_conclusions_en.pdf
(2) http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011_joint_paper_euclimate_diplomacy_en.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf
(4) OV L 314, 1.12.2007., 9. lpp.
(5) Pieņemtie teksti P7_TA(2011)0404.
(6) OV C 136 E, 11.5.2012., 71. lpp..
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0574.
(8) http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10332.doc.htm
(9) www.unep.org/disastersandconflicts
(10) 2005. gada ANO Pasaules samita rezultātu dokumenta 138. un 139. punkts, ANO Drošības padomes 2006. gada aprīļa ziņojums (S/RES/1674), ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2009. gada 15. septembra ziņojums par “Aizsardzības pienākuma ieviešanu” un ANO Ģenerālās asamblejas 2009. gada 7. oktobra lēmums par pienākumu nodrošināt aizsardzību (A/RES/63/308).
(11) http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
(12) Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas sanāksmes kopīgais paziņojums (2008/C 25/01)
(13) Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma (UNEP), Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma (UNDP), Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO), Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija (UNECE) un Centrāleiropas un Austrumeiropas Reģionālais vides centrs (REC)
(14) Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma (UNDP), Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma (UNEP), Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO), Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO), Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija (UNECE) un Centrāleiropas un Austrumeiropas Reģionālais vides centrs (REC)
(15) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
(16) - 10688/08 - klasificēts dokuments
(17) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
(18) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
(19) doc 13983/05- doc. 6923/1/02 - doc. 9919/07
(20) Powering America’s Defence: Energy and the Risks to National Security, May 2009. http://www.cna.org/sites/default/files/Powering%20Americas%20Defense.pdf


Sarunas par ES un Kazahstānas ciešākas partnerības un sadarbības nolīgumu
PDF 318kWORD 34k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Kazahstānas ciešākas partnerības un sadarbības nolīgumu (2012/2153(INI))
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānu, no otras puses, un kas stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā(1),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 24. maijā atļautās un 2011. gada jūnijā Briselē sāktās sarunas par pilnveidotu ES un Kazahstānas partnerības un sadarbības nolīgumu,

–  ņemot vērā Parlamenta rezolūcijas par Kazahstānu, jo īpaši 2012. gada 15. marta rezolūciju(2) un 2009. gada 17. septembra rezolūciju par Yevgeny Zhovtis lietu(3), kā arī 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par Pasaules dienu pret nāvessodu(4),

–  ņemot vērā 2011. gada 15. decembra rezolūciju par ES stratēģijas Vidusāzijai īstenošanu(5),

–  ņemot vērā ES stratēģiju jaunajām partnerattiecībām ar Vidusāziju “Eiropas Savienība un Vidusāzija: stratēģija jaunai partnerībai”, ko Eiropadome pieņēma 2007. gada 21. un 22. jūnija sanāksmē, kā arī 2008. gada 24. jūnija un 2010. gada 28. jūnija progresa ziņojumus,

–  ņemot vērā ES 2011. gada 3. novembra un 22. decembra, kā arī 2012. gada 19. janvāra, 26. janvāra un 9. februāra paziņojumus par Kazahstānu EDSO Pastāvīgajā padomē un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves Catherine Ashton 2011. gada 17. decembra paziņojumu par notikumiem Žanaezenā un 2012. gada 17. janvāra paziņojumu par parlamenta vēlēšanām Kazahstānā 2012. gada 15. janvārī,

–  ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja vadītās 2012. gada 15. janvāra parlamenta vēlēšanu novērošanas misijas paziņojumu par sākotnējiem konstatējumiem un secinājumiem,

–  ņemot vērā EDSO pārstāvja plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā 2012. gada 25. janvāra paziņojumu par stāvokli Kazahstānā,

–  ņemot vērā LES 21. pantā paredzētos vispārīgos noteikumus par Savienības ārējo darbību un LESD 218. pantā izklāstīto starptautisku nolīgumu noslēgšanas kārtību,

–  ņemot vērā saistības, ko savā 2011. gada 24. novembra un 2012. gada 11. maija vēstulē uzņēmusies Savienības augstā pārstāve attiecībā uz mehānismu ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīguma un īpaši tā 2. panta īstenošanas uzraudzībai,

–  ņemot vērā 23. punktu 2012. gada 16. februāra rezolūcijā par ANO Cilvēktiesību padomes 19. sesiju(6),

–  ņemot vērā ES ārlietu ministru pieņemto jauno ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā, kā arī Ārlietu padomes 2012. gada 25. jūnija 3179. sanāksmē pieņemtos secinājumus,

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves Catherine Ashton vārdā Dānijas ārlietu ministra Villy Søvndal 2012. gada 14. martā sniegto paziņojumu Eiropas Parlamentam par Kazahstānu (A 122/12),

–  ņemot vērā Reglamenta 90. panta 4. punktu un 48. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A7-0355/2012),

A.  tā kā ES un Kazahstāna vēlas padziļināt un paplašināt attiecības; tā kā ciešākai sadarbībai būtu jānodrošina savstarpēji ieguvumi cilvēkiem gan Savienībā, gan Kazahstānā; tā kā jauna partnerības un sadarbības nolīguma noslēgšanai būtu jānodrošina visaptverošs sadarbības regulējums, balstoties uz cilvēktiesībām un demokrātiskajām tiesībām, kā arī sociālekonomiskās attīstības un nepieciešamo politisko un ekonomisko reformu iespējas; tā kā sociālā un ekonomiskā attīstība ir savstarpēji cieši saistītas;

B.  tā kā jebkura PSN īstenošanas apturēšana joprojām ir reāls risinājums nopietnu un dokumentētu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, lai gan Padome to izmanto tikai reti un daļēji;

C.  tā kā Kazahstānai ir bijusi pozitīva loma Vidusāzijā, ieguldot pūliņus labu kaimiņattiecību veidošanā ar robežvalstīm, reģionālās sadarbības atjaunošanā un visu divpusējo problēmu miermīlīgā atrisināšanā;

D.  tā kā Parlaments var pildīt savas politiskās kontroles funkcijas tad, ja tā rīcībā ir pilnīga informācija, lai varētu rūpīgi sekot līdzi notikumiem Kazahstānā un tam, vai PSN tiek īstenots saskaņā ar Parlamenta ieteikumiem un rezolūcijām;

E.  tā kā Kazahstāna tika uzņemta Eiropas Padomes Venēcijas komisijā; tā kā sarunās par pilnveidotu partnerības un sadarbības nolīgumu ES un Kazahstānai ir jārod abpusēja sapratne attiecībā uz cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem;

F.  tā kā Kazahstāna 2010. gadā bija EDSO prezidentvalsts; tā kā joprojām ir nepieciešams izpildīt saistības, kas uzņemtas, lai saskaņotu plašsaziņas līdzekļus reglamentējošos tiesību aktus ar starptautiskajiem standartiem un lai līdz 2008. gada beigām liberalizētu politisko partiju reģistrācijas prasības, kā arī lai integrētu EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHIR) ieteikumus vēlēšanu tiesību aktos;

G.  tā kā, neraugoties uz Kazahstānas valdības pausto mērķi stiprināt valsts demokrātisko procesu un nodrošināt vēlēšanu norisi saskaņā ar starptautiskiem standartiem, EDSO norādīja, ka 2012. gada 15. janvāra vēlēšanās netika pilnībā nodrošināta atbilstība starptautiskajiem standartiem, ņemot vērā plaši izplatītos pārkāpumus vēlēšanu gaitā un to, ka tajās nebija nodrošināti nepieciešamie nosacījumi patiesi plurālistisku vēlēšanu norisei;

H.  tā kā pēc 2011. gada decembra traģiskajiem notikumiem Žanaezenā pret opozīcijas partijām, neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, arodbiedrībām, aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem ir vērstas represijas, tostarp personu aizturēšana bez pierādījumiem par likuma pārkāpumu, un ko varētu uzskatīt par politiski motivētu rīcību;

I.  tā kā starp EP deputātiem, oficiālajiem Kazahstānas pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības un NVO pārstāvjiem pašlaik notiek atklāts un konstruktīvs dialogs par savstarpēji interesējošiem jautājumiem;

J.  tā kā Kazahstānas varas iestādes nesen apņēmās veltīt nozīmīgus centienus sadarbībā ar NVO rietumu Kazahstānā, lai uzlabotu stāvokli cilvēkiem šajā reģionā, īpaši streikojošajiem darba ņēmējiem;

K.  tā kā 37 cilvēkus tiesāja, izvirzot apsūdzību par masu nekārtību organizēšanu vai līdzdalību tajās, un tā kā no tiem notiesāja 34 cilvēkus, no kuriem 13 personām piesprieda cietumsodu, tostarp naftas uzņēmumu darbinieku streika ievērojamiem līderiem un aktīvistiem, piemēram, Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva un Maksat Dosmagambeto; tā kā 2012. gada jūlijā ANO augstā komisāre cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay pēc savas divu dienu vizītes Kazahstānā aicināja varas iestādes atļaut veikt Žanaezenas notikumu, to cēloņu un seku neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu;

L.  tā kā Starptautiskā pilsoniskās solidaritātes uzraudzības misija savā starpposma ziņojumā ir secinājusi, ka Žanaezenas prāvās nav nodrošināta atbilstība taisnīgas tiesas standartiem un ka netika veikta neatkarīga un pilnīga 2011. gada decembra notikumu izmeklēšana; tā kā apsūdzētie un daži liecinieki pirmstiesas posmā cieta no cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp viņus, iespējams, spīdzināja, viņiem liedza pieeju advokātam, viņus iebiedēja un viltoja pret viņiem vērstus pierādījumus; tā kā tiesas sēdē sniegtās atbildētāju liecības par sliktu izturēšanos un spīdzināšanu pirmstiesas apcietinājuma laikā netika izmeklētas pilnīgi, objektīvi un rūpīgi ‐ tā, lai vainīgos varētu saukt pie atbildības; tā kā 2012. gada 7. oktobrī tika nogalināts Aleksandr Bozhenko, viens no Žanaezenas traģisko notikumu aculieciniekiem;

M.  tā kā opozīcijas partijas ALGA vadītājs Vladimir Kozlov tika atzīts par vainīgu “sabiedrisko domstarpību provocēšanā”, “aicināšanā vardarbīgi gāzt konstitucionālo kārtību” un “organizētas grupas izveidē un vadīšanā, kuras mērķis veikt noziedzīgas darbības”, un viņam piespriests septiņarpus gadu cietumsods; tā kā Žanaezenas naftas uzņēmuma darbinieks Akzhanat Aminov un pilsoniskās sabiedrības aktīvists Serik Sapargali tika notiesāti par līdzīgām apsūdzībām un viņiem pasludināja attiecīgi piecu gadu un četru gadu nosacīti atliktu spriedumu;

N.  tā kā 2012. gada 17. februārī Kazahstānas prezidents parakstīja vairākus likumus, kuru mērķis ir uzlabot darba attiecību, darba ņēmēju tiesību un sociālā dialoga juridisko pamatu, kā arī nostiprināt tiesu varas neatkarību; tā kā, neraugoties uz šiem centieniem, netiek pilnīgi ievērotas personu biedrošanās tiesības un tiesības organizēt un reģistrēt neatkarīgas arodbiedrības, kā arī koplīgumu un streikošanas tiesības un nav nodrošināta neatkarīga tiesu sistēma; tā kā grozījumi Darba kodeksā, īpaši 55., 74., 266., 287., 289., 303. un 305. pantā, iezīmē regresu darba attiecību, darbinieku tiesību un sociālā dialoga jomā un ir Starptautiskās Darba organizācijas un citu starptautisko konvenciju nosacījumu pārkāpums;

O.  tā kā ES ir nozīmīgs Kazahstānas tirdzniecības partneris un lielākais investors šajā valstī; tā kā Kazahstāna ir skaidri paudusi vēlmi tuvoties ES standartiem un tās sociālajam un ekonomiskajam modelim un tas būs saistīts ar būtisku Kazahstānas valsts un sabiedrības pārvaldes reformu;

P.  tā kā Kazahstānai ir nozīmīga loma reģiona stabilizēšanā un tā var kļūt par tiltu starp ES un visu Vidusāzijas reģionu;

Q.  tā kā Kazahstāna ir guvusi nozīmīgus rezultātus nabadzības mazināšanā, sabiedrības veselības un izglītības jomā;

R.  tā kā ES lielā mērā ir atkarīga no fosfātiežu importa, lai uzturētu lauksaimniecību un tehnisko ražošanu; tā kā Kazahstāna piegādā balto fosforu daudzām valstīm un tā kā Komisija 2011. gada decembrī uzsāka antidempinga procedūru attiecībā uz baltā fosfora importu no Kazahstānas,

1.  atzinīgi vērtē Kazahstānas politisko gribu un praktisko iesaistīšanos turpmākā partnerības ar ES padziļināšanā un sarunu atklāšanu ES un Kazahstānas partnerības un sadarbības nolīguma noslēgšanai (PSN);

2.  sniedz Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei šādus ieteikumus un aicina:

o
o   o

  

Par sarunu vešanu

   a) nodrošināt, lai šis jaunais partnerības un sadarbības nolīgums būtu visaptverošs regulējums turpmākai attiecību attīstīšanai un būtu aptvertas visas prioritārās jomas, tostarp: cilvēktiesības, tiesiskums, laba pārvaldība un demokratizācija, jaunatne un izglītība, ekonomikas attīstība, tirdzniecība un ieguldījumi, enerģētika un transports, vides ilgtspējība un ūdens, un cīņa ar kopējiem draudiem un kopēju problēmu risināšana;
  

Politiskais dialogs un sadarbība

   b) nodrošināt, lai ES līdzdalība būtu saskaņota ar citām Savienības politikas jomām un lai tiktu piemērots princips “lielāks atbalsts lielākām reformām”, īpašu uzsvaru liekot uz atbalstu politiskajām, tiesiskajām, ekonomiskajām un sociālajām reformām;
   c) cieši sadarboties ar Kazahstānu, lai veicinātu reģionālo sadarbību un kaimiņattiecību uzlabošanos Vidusāzijas reģionā, un nodrošināt, ka PSN ietver noteikumus attiecībā uz reģionālo sadarbību Vidusāzijas reģionā, cita starpā nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu uzticības vairošanas pasākumiem, īpaši tādās jomās kā ūdens un resursu pārvaldība, robežu pārvaldība, cīņa pret ekstrēmismu un terorisma apkarošana; ierosina, ka minētajai sadarbībai būtu jāveicina pieredzes apmaiņa un jāņem vērā ieteikumi, ko sniegušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas;
   d) censties iegūt Kazahstānas atbalstu, lai nodrošinātu strauju progresu virzībā uz regulāra augsta līmeņa ES un Vidusāzijas reģionāla drošības dialoga izveidi, lai risinātu kopīgas problēmas un novērstu kopīgus draudus;
   e) sadarboties ar Kazahstānu un citām Vidusāzijas valstīm, kā arī vietējiem, reģionālajiem un starptautiskajiem dalībniekiem, lai veicinātu drošību un attīstību Afganistānā;
   f) pastiprināt ES veiktos pasākumus izglītības, tiesiskuma, vides un ūdens resursu jomā, cita starpā izmantojot jaunizveidotas atbalsta platformas un mērķtiecīgu palīdzību, kā arī iesaistīt vietējās NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) ES un Kazahstānas valdības dialogā par minētajām jomām, ja tas ir vajadzīgs un iespējams; prasīt ‐ ņemot vērā pašreizējās grūtības reģistrēt NVO un PSO, lai šajā dialogā piedalītos ne vien oficiāli reģistrētas, bet arī citas organizācijas, kas nav oficiāli reģistrētas;
   g) mudināt Kazahstānu sadarboties ar kaimiņvalstīm, lai atrastu kopīgu risinājumu attiecībā uz Kaspijas jūras statusu;
   h) atbalstīt politikas reformas un iestāžu veiktspējas palielināšanu, sniedzot mērķtiecīgu tehnisko palīdzību (piemēram, nodrošinot ekspertu apmaiņu);
  

Cilvēktiesības un pamatbrīvības

   i) nodrošināt, lai partnerības un sadarbības nolīgumā tiktu iekļautas klauzulas un kritēriji saistībā ar Kazahstānas konstitūcijā nostiprināto cilvēktiesību aizsardzību, pēc iespējas plašāk pamatojoties uz Eiropas Padomes (Venēcijas komisijas), EDSO un ANO noteiktajiem standartiem, kuri ir saistoši arī Kazahstānai;
   j) mudināt Kazahstānas varas iestādes darīt visu iespējamo, lai valstī uzlabotu stāvokli cilvēktiesību jomā;
   k) uzsvērt, ka panākumi jaunā partnerības un sadarbības nolīguma apspriešanā ir jāsaista ar politisko reformu gaitu; mudināt Kazahstānu neatkāpties no pasludinātās apņemšanās turpināt reformas, lai izveidotu atklātu un demokrātisku sabiedrību, tostarp neatkarīgu pilsonisko sabiedrību un opozīciju, un pilnībā respektētu pamattiesības un tiesiskumu; sniegt pienācīgu ES atbalstu reformu īstenošanā;
   l) paust dziļas bažas par personu apcietināšanu bez pierādījumu sniegšanas par likuma pārkāpumiem, ko var uzskatīt par politiski motivētu rīcību un kas liecina par to, ka nav ņemta vērā Parlamenta 2012. gada 15. marta rezolūcija, kurā pieprasīts atbrīvot visas politiski motivētu apsūdzību dēļ aizturētās personas;
   m) šajā sakarībā aicināt Kazahstānas varas iestādes savlaicīgi un objektīvi izmeklēt visas apsūdzības par spīdzināšanu un nežēlīgu izturēšanos saistībā ar Žanaezenā notikušajiem vardarbības aktiem un saukt vainīgos pie atbildības, atcelt neskaidrās apsūdzības krimināllietā par “sabiedrisko domstarpību provocēšanu” un atbrīvot no pirmstiesas apcietinājuma politiskās opozīcijas aktīvistus, kas aizturēti uz šā pamata, kā arī pārskatīt tiesību aktus par pulcēšanas brīvību, lai tos saskaņotu ar Kazahstānas starptautiskajām saistībām attiecībā uz pulcēšanas brīvību;
   n) paust dziļas bažas attiecībā uz tiesvedību, ko 2012. gada 20. novembrī ierosinājis Kazahstānas ģenerālprokurors, pieprasot aizliegt nereģistrēto opozīcijas partiju ALGA, Khalyk Maidany apvienību un vairākus opozīcijas medijus kā ekstrēmiskus; uzsvērt, ka leģitīmu cīņu pret terorismu un ekstrēmismu nevajadzētu izmantot kā ieganstu, lai aizliegtu opozīcijas darbības un ierobežotu vārda brīvību;
   o) paust dziļas bažas par Vladimir Kozlov, Akzhanat Aminov un Serik Sapargali notiesāšanu, kas sekoja pēc tiesas procesa, kurā tika pieļauti daudzi procesuāli trūkumi un kura sekas bija vēl lielāka opozīcijas politiskās brīvības ierobežošana; aicināt Kazahstānas varas iestādes dot iespēju Vladimir Kozlov, Akzhanat Aminov un Serik Sapargali izmantot taisnīgu un pārredzamu apelācijas procesu;
   p) uzstāt, lai Kazahstāna savos tiesību aktos turpinātu iestrādāt rīcības plānu cilvēktiesību jomā un turpinātu īstenot to visā pilnībā, pamatojoties uz Venēcijas komisijas ieteikumiem un izmantojot tiesiskuma iniciatīvas ietvaros sniegto ES tehnisko atbalstu;
   q) aicināt Kazahstānu kā Venēcijas komisijas locekli apliecināt apņēmību ievērot Eiropas Padomes standartus, sadarbojoties ar Venēcijas komisiju, tostarp iesniedzot Venēcijas komisijai novērtēšanai konkrētus likumprojektus un nesen pieņemtos tiesību aktus un īstenojot Komisijas ieteikumus;
   r) uzstāt, lai Kazahstānas iestādes uzņemtos juridiskas saistības nodrošināt tiesiskās sistēmas pilnīgu atbilstību starptautiskajiem standartiem, un nodrošināt, lai to izpilde veicinātu patiesu plašsaziņas līdzekļu brīvību, vārda un biedrošanās brīvību, reliģijas un ticības brīvību, kā arī tiesu neatkarību Kazahstānā;
   s) uzstāt uz tiesu iestāžu pieejamības un neatkarības uzlabošanu un labošanas iestāžu kontroles un pārvaldības atgriešanu Tieslietu ministrijas pārziņā;
   t) mudināt Kazahstānu bez turpmākas kavēšanās atbrīvot politisku iemeslu dēļ ieslodzītās personas un pārtraukt politiski motivētus arestus un notiesāšanas, kas tiek veikti, pamatojoties uz neskaidrām apsūdzībām krimināllietā par “sabiedrisko domstarpību provocēšanu”;
   u) mudināt Kazahstānas varas iestādes veikt grozījumus Kazahstānas Kriminālkodeksa 164. pantā par “sabiedrisko domstarpību provocēšanu”, lai tas atbilstu starptautiskajām cilvēktiesību normām;
   v) prasīt, lai Kazahstāna pārskatītu administratīvā kodeksa un nesen pieņemtā likuma par reliģiju ierobežojošos grozījumus un pārtrauktu patvaļīgos reidus, nopratināšanu, draudus un naudassodus, kas vērsti pret reliģisko minoritāšu grupām;
   w) sākt sarunas par vīzu režīma atvieglojumiem starp ES un Kazahstānu, jo tas sniegtu konkrētus ieguvumus saistībā ar pieredzes apmaiņu ekonomikas, kultūras un zinātnes jomā un veicinātu tiešus cilvēku kontaktus;
   x) uzstāt, lai Kazahstāna nodrošinātu atbilstību ANO Komitejas pret spīdzināšanu ieteikumiem un ANO īpašā referenta jautājumos par spīdzināšanu 2009. gada ieteikumiem; aicināt Kazahstānu nodrošināt neatkarīgu NVO līdzdalību konsultācijās par gaidāmo kriminālkodeksa un kriminālprocesa kodeksa reformu;
   y) aicināt Kazahstānu parakstīt un ratificēt Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus;
   z) uzstāt uz neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības platformu izveidi, lai veicinātu iekļaujošas pieredzes apmaiņas vairākās nozarēs, ar ko nodrošinātu, ka tiek uzklausītas pilsoniskās sabiedrības vēlmes un domas, un meklēt veidus, kā sniegt finanšu palīdzību šā mērķa īstenošanai;
   aa) paplašināt un nostiprināt ikgadējos cilvēktiesību dialogus nolūkā panākt konkrētus uzlabojumus, cita starpā nosakot konkrētus kritērijus panākumu izvērtēšanai un ziņojot par tiem Parlamentam;
   ab) pastiprināt un paplašināt apmaiņas programmu darbības sfēru izglītības un kultūras jomā; rosināt un atbalstīt vietējo un reģionālo ierēdņu un tiesībsargājošo struktūru darbinieku juridisko apmācību, lai tie rīkotos atbilstīgi ES standartiem; mudināt un atbalstīt Kazahstānu uzņemties vadību, veidojot īpašu kopēju izglītības programmu ES un Vidusāzijas valstīm, un tajā iekļaut gan akadēmisko, gan profesionālo apmācību;
  

Ekonomiskā sadarbība

   ac) uzsvērt, ka sarunu noslēgšana par jauno PSN pozitīvi ietekmēs ekonomiskās sadarbības padziļināšanu starp ES un Kazahstānas uzņēmumiem, tostarp MVU;
   ad) mudināt Kazahstānu saskaņot tās tiesību aktus ar PTO noteikumiem, tostarp vietējā satura prasībām, kas paredzētas ar tirdzniecību saistītu ieguldījumu pasākumu (TRIMs) nolīgumā, un pavērtu ceļu strukturālajām reformām un funkcionējošas tirgus ekonomikas izveidei; sniegt Kazahstānai kvalificētu tehnisko palīdzību, lai pavērtu ceļu turpmākajām strukturālajām reformām, uzlabotai konkurētspējai un sociālās tirgus ekonomikas izveidei;
   ae) prasīt tarifu un beztarifu barjeru nojaukšanu, ar ko paplašinātu tirdzniecību, īpaši pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu ieguldījumus; atbalstīt mērķi saskaņot preču tirdzniecības standartus, pārsniedzot PTO noteiktās prasības, kas arī paplašinātu tirdzniecības iespējas;
   af) uzsvērt, cik svarīgi ES un Kazahstānai ir sadarboties enerģētikas jomā, jo īpaši cenšoties attīstīt Kaspijas jūras enerģijas koridoru; nodrošināt, ka ES pastāvīgi velta īpašu uzmanību tam, lai palīdzētu uzlabot enerģijas piegādes drošību un ilgtspējīgas enerģētikas attīstību un piesaistīt ieguldījumus kopīgas un reģionālas intereses enerģētikas projektiem;
   ag) nodrošināt, ka Kazahstānas līdzdalība Krievijas vadītajā muitas savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā nerada šķēršļus tirdzniecībai ar ES vai ekonomiskajai un finanšu sadarbībai ar ES, vai to saistību pildīšanai, kas izriet no dalības PTO, un ka tas nav šķērslis ciešākai ES un Kazahstānas sadarbībai; norādīt, ka tā radīs konkurenci gadījumā, ja kavēsies pilnveidota partnerības un sadarbības nolīguma noslēgšana; būt gatavām palīdzēt Kazahstānai tās centienos veicināt mūsdienīgu ekonomikas iestāžu izveidi, ja šādi centieni tiks sākti;
   ah) aicināt Kazahstānas valdību apliecināt atjaunoto apņemšanos attiecībā uz Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu (EITI), likvidējot visus tiesiskos vai regulatīvos šķēršļus šīs iniciatīvas veiksmīgai īstenošanai un ļaujot neatkarīgām pilsoniskās sabiedrības organizācijām pilnvērtīgi piedalīties šajā iniciatīvā;
   ai) iekļaut nodaļu par Kazahstānas standartu un tiesiskā regulējuma sistēmu konverģenci ar Eiropas Savienības standartiem un tiesiskā regulējuma sistēmām, jo īpaši nozarēs un svarīgās jomās, kurās tirdzniecībai starp ES un Kazahstānu ir liels potenciāls;
   aj) uzsvērt, ka ūdens jautājumi reģionā joprojām ir viens no galvenajiem saspīlējumu un iespējamo konfliktu cēloņiem, kā arī uzsvērt, cik nozīmīga ir reģionāla pieeja, lai aizsargātu un atbilstīgi apsaimniekotu kopīgos ūdens resursus; šajā sakarībā atgādināt, cik svarīgi, lai reģiona valstis bez kavēšanās parakstītu un ratificētu Espo un Orhūsas konvenciju un sekmētu vietējo dalībnieku līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
   ak) pastiprināt tehnisko palīdzību Kazahstānai ūdens saglabāšanas jomā un ūdens resursu pārvaldībā kopumā saskaņā ar ES ūdens iniciatīvu Vidusāzijai, lai uzlabotu arī attiecības starp augšteces un lejteces valstīm reģionā un noslēgtu ilgtspējīgus nolīgumus par ūdens resursu kopīgu izmantošanu;
   al) atbalstīt Kazahstānu un palīdzēt tai īstenot centienus glābt Arāla jūru saskaņā ar Arāla jūras glābšanas starptautiskā fonda rīcības programmu;
   am) palīdzēt Kazahstānai pieņemt efektīvus radioaktīvo atkritumu un radioaktīvā piesārņojuma ietekmes mazināšanas pasākumus un attīrīšanas programmas Semejas/Semipalatinskas reģionā;
   an) atzinīgi vērtēt Kazahstānas darbību, cenšoties veidot pasauli bez kodolieročiem, un vadības uzņemšanos pasaules kodolatbruņošanās procesā un kodolizmēģinājumu vispārējā aizliegšanā;
   ao) vērst uzmanību uz kritisko situāciju demokrātijas, tiesiskuma (tostarp korupcijas apkarošanas), cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā, jo īpaši darba ņēmēju tiesību jomā, kas rada arī negodīgas konkurences priekšrocības; ņemot vērā šo situāciju, uzsvērt, ka jaunā nolīguma tirdzniecības sadaļā ir jāiekļauj juridiski saistoša nodaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību;
   ap) uzstāt, ka ir jāievieš efektīva strīdu izšķiršanas kārtība, lai nodrošinātu, ka panāktā vienošanās tiks ievērota;
   aq) uzsvērt, ka pārdomāta nodaļa par pakalpojumiem un uzņēmējdarbību un Kazahstānas virzība uz ES standartiem un tiesiskā regulējuma sistēmām (tostarp sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu, tehniskajām barjerām tirdzniecībai un intelektuālā īpašuma tiesībām) palielinātu tirdzniecības plūsmas un ieguldījumus, kas veicinātu Kazahstānas ekonomikas modernizāciju un dažādošanu; uzsvērt, ka ir svarīgi uzlabot Kazahstānas licencēšanas procedūras, lai veicinātu pakalpojumus un ieguldījumus;
   ar) atbalstīt Kazahstānas centienus likvidēt visas beztarifu barjeras, kuras līdz šim ir kavējušas tirdzniecības un ieguldījumu attīstību valstī;
   as) koncentrēt Kazahstānai sniegto ekonomisko un ar tirdzniecību saistīto palīdzību uz MVU attīstību un uzņēmējdarbības starpniecības organizāciju atbalstu;
   at) ņemot vērā nesenās liecības par korupciju ES reģistrētos uzņēmumos, kas darbojas Kazahstānā, ieviest stingrākus un juridiski saistošus noteikumus saistībā ar korporatīvo sociālo atbildību;
   au) atzīt, ka ir būtiski, lai Eiropā reģistrētie uzņēmumi ievērotu SDO standartus attiecībā uz arodbiedrību tiesībām, kā arī ievērotu vides, veselības un drošības standartus, darbojoties Kazahstānā un jo īpaši ekonomikai nozīmīgajā ieguves rūpniecībā;
   av) sarunās nodrošināt, ka dempinga metožu izmantošana attiecībā uz fosfora ražošanu un eksportu tiek kategoriski novērsta, jo Eiropas ražotāju intereses, iespējams, cieš no importa, kas pārdots par dempinga cenām, un nav iespējams iegūt un pārstrādāt fosforu no sekundāriem fosfora avotiem;
   aw) nodrošināt pietiekamu ekonomikas un tirdzniecības speciālistu dalību ES delegācijā Kazahstānā;
  

Citi noteikumi

   ax) konsultēties ar Eiropas Parlamentu par parlamentārās sadarbības noteikumiem; pastiprināt Parlamenta, parlamentārās sadarbības komiteju un starpparlamentāro sanāksmju lomu, jo ar to palīdzību tiek uzraudzītas sarunas par partnerattiecību nolīgumiem un šo nolīgumu īstenošana; atbalstīt Parlamenta centienus veicināt dialogu un regulāru divpusēju un daudzpusēju parlamentāro sadarbību;
   ay) nodrošināt, ka jaunajā PSN ir atsauce uz demokrātisko principu, pamattiesību un cilvēktiesību un tiesiskuma principa kā nolīguma būtisku elementu ievērošanu, un to, ka tiktu pieņemti pasākumi, kā arī paredzēta iespēja nolīgumu apturēt, ja kāda no pusēm tos neievēro;
   az) sadarbībā ar Kazahstānas iestādēm iekļaut skaidrus kritērijus un saistošus termiņus jaunā PSN īstenošanai un nodrošināt vispusīgu pārraudzības mehānismu, tostarp regulāru ziņojumu iesniegšanu EP, un tas būtu jāievēro arī pirms Sadarbības padomes sanāksmēm;
  ba) pēc nolīguma noslēgšanas izveidot visaptverošu uzraudzības mehānismu starp Parlamentu un EĀDD, lai sniegtu visaptverošu un regulāru informāciju par PSN un jo īpaši par tā mērķu īstenošanu; šim mehānismam būtu jāaptver:
   i) informācijas sniegšana Eiropas Parlamentam par ES darbības un nostājas mērķiem, kā arī par visiem jautājumiem saistībā ar Kazahstānu;
  ii) informācijas sniegšana Eiropas Parlamentam par rezultātu salīdzinošo novērtējumu attiecībā uz ES un Kazahstānas veiktajiem pasākumiem, sevišķu vērību pievēršot stāvokļa izmaiņām cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā, jo īpaši:
   nodrošinot pieeju attiecīgajiem EĀDD iekšējiem dokumentiem, ievērojot atbilstošās konfidencialitātes procedūras;
   piešķirot Parlamentam novērotāja statusu informatīvajās sanāksmēs, kas notiek pirms Sadarbības padomes sanāksmēm, un pieeju dokumentiem, kas iesniegti Padomei un Komisijai;
   pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana šīs informācijas sagatavošanā un situācijas novērtēšanā;
   bb) rosināt ES pārrunu grupu turpināt tās ciešo sadarbību ar EP, pastāvīgi sniedzot dokumentāli apstiprinātu informāciju par sarunu gaitu atbilstīgi LESD 218. panta 10. punktam, kurā noteikts, ka Parlamentu nekavējoties pilnībā informē visos procedūras posmos;
   bc) nodrošināt pietiekamu ES finansējumu visaptverošai un ilgtspējīgai sadarbībai ar Vidusāzijas valstīm, tostarp jaunā PSN ar Kazahstānu veiksmīgai īstenošanai;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Kazahstānas valdībai un parlamentam.

(1) OV L 196, 28.7.1999., 1. lpp.; OV L 248, 21.9.1999., 35. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0089.
(3) OV C 224 E, 19.8.2010., 30. lpp.
(4) OV C 371 E, 20.12.2011., 5. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0588.
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0058.


Mazapjoma un nerūpnieciskā zveja un kopējās zivsaimniecības politikas reforma
PDF 324kWORD 38k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par mazapjoma un nerūpniecisko zveju un kopējās zivsaimniecības politikas reformu (2011/2292(INI))
P7_TA(2012)0460A7-0291/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopējo zivsaimniecības politiku (KZP),

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu un 349. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu par pasākumiem, ņemot vērā tālāko reģionu īpatnības un grūtības,

–  ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu “Kopējās zivsaimniecības politikas reforma” (COM(2009)0163),

–  tā kā turpmāk EJZF būtu jānodrošina vietējo iedzīvotāju tiesības zvejot ģimenes patēriņam saskaņā ar īpašām paražām un saglabāt viņu tradicionālās saimnieciskās darbības,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku(1),

–  ņemot vērā noteikumus par Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF), proti, Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu(2), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē,

–  ņemot vērā 2005. gada 15. decembra rezolūciju par sieviešu organizācijām zivsaimniecības un lauksaimniecības jomā un to paplašināšanu(3),

–  ņemot vērā 2006. gada 15. jūnija rezolūciju par piekrastes zvejniecību un piekrastes zvejniecības kopienu problēmām(4),

–  ņemot vērā 2008. gada 2. septembra rezolūciju par zivsaimniecību un akvakultūru Eiropas piekrastes zonu integrētas pārvaldības kontekstā(5),

–  ņemot vērā 2012. gada 16. februāra rezolūciju par kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījumu sabiedrisko preču radīšanā(6),

–  ņemot vērā 2010. gada 25. februāra rezolūciju par Zaļo grāmatu “Kopējās zivsaimniecības politikas reforma”(7),

–  ņemot vērā priekšlikumu jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2011)0425),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku (COM(2011)0804),

–  ņemot vērā priekšlikumu jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (COM(2011)0416),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Zaļā grāmata “Kopējās zivsaimniecības politikas reforma” (COM(2011)0417),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par “Kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju” (COM(2011)0424),

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ziņošanas pienākumiem, kuri noteikti Padomes 2002. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2011)0418),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0291/2012),

A.  tā kā mazapjoma zvejai (tostarp nerūpnieciskajai zvejai un noteiktiem piekrastes zvejas veidiem, gliemju zvejai un citām tradicionālām ekstensīvas akvakultūras darbībām, piemēram, dabiskai molusku audzēšanai piekrastes ūdeņos) ir ļoti dažādas teritoriālās, sociālās un kultūras ietekmes uz cietzemes un salām un ir raksturīgas īpašas iezīmes un problēmas, kas to atšķir no lielapjoma rūpnieciskās zvejas un no intensīvās vai rūpnieciskās akvakultūras;

B.  tā kā jaunās zivsaimniecības politikas regulas vajadzībām ir jānosaka, ko saprot ar jēdzienu “nerūpnieciska zveja”, un ir jāņem vērā šī zvejas veida ietekme uz jaunā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu;

C.  tā kā nerūpnieciskajai vai piekrastes flotei ir būtiska nozīme darbavietu saglabāšanā un izveidē piekrastes reģionos un tā sekmē ES spēju sevi nodrošināt ar pārtiku, kā arī veicina piekrastes zonu attīstību un zivsaimniecības produktu piegādi Eiropas tirgum;

D.  tā kā aptuveni 80 % zvejas Kopienā veic ar kuģiem, kas ir īsāki par 15 metriem, padarot šo flotes segmentu par galveno KZP dalībnieku; tā kā KZP jāsniedz pienācīga, pietiekama un nepieciešama atbilde uz dažādām problēmām, ar ko, neraugoties uz virkni pasākumu, kas pieejami dalībvalstīm, saskaras lielākā daļa mazapjoma zvejas nozares dalībnieku;

E.  tā kā piekrastes un nerūpnieciskās zvejas kuģi noveco un ir jāpadara drošāki un mūsdienīgāki vai pat jāaizvieto ar jauniem kuģiem, kuri ir energoefektīvāki un atbilst drošības standartiem;

F.  tā kā ir statistikas datu un rādītāju nepietiekamība Eiropas līmenī sociālās, ekonomikas un teritoriālās kohēzijas ziņā un ir nepieciešams veicināt tādus rādītājus, kas nodrošina sociāli ekonomiskus, zinātniskus un vides datus, kuri atspoguļo šāda veida zvejas ģeogrāfisko, vides un sociāli ekonomisko dažādību;

G.  tā kā ticamu zinātnisku datu trūkums joprojām ir nopietna problēma, mēģinot panākt lielākās daļas zivju krājumu ilgtspējīgu pārvaldību;

H.  tā kā, izstrādājot zivsaimniecības politiku, papildus būtiskiem vides mērķiem saistībā ar zvejas resursu saglabāšanu ir jāņem vērā arī sociālie un ekonomikas mērķi, jo tiem nav pievērsta uzmanība, jo īpaši saistībā ar mazapjoma zveju;

I.  tā kā saskaņā ar pašreizējo centralizēto KZP pārvaldību bieži tiek izstrādātas pamatnostādnes, kam nav sakara ar realitāti, kas nozares pārstāvjiem (kurus neiesaista to apspriešanā vai izstrādē) ir grūti saprotamas un īstenojamas, kā arī nereti rada iznākumu, kas ir pretējs plānotajam;

J.  tā kā pārvaldības modeļus, kas balstās uz nododamām zvejas tiesībām, nevar uzskatīt par līdzekļiem pārzvejas un pārmērīgas zvejas jaudas novēršanai;

K.  tā kā obligāta flotes samazināšana, ko panāk tikai ar tirgus instrumentiem, piemēram, nododamām zvejas koncesijām, var veicināt tādu tirgus dalībnieku pārsvaru, kuri ir konkurētspējīgāki tieši no ekonomiskā viedokļa, tādējādi kaitējot tiem dalībniekiem un flotes segmentiem, kas rada mazāku ietekmi uz vidi un vairāk (tiešu un netiešu) darbavietu;

L.  tā kā ekonomiskā un sociālā krīze it sevišķi ietekmē zivsaimniecības nozari un šajā sakarā mazapjoma zveja var būt pat vēl neaizsargātāka, ņemot vērā tās zemo kapitalizāciju; tā kā ir svarīgi nodrošināt mazapjoma zvejas kopienu ekonomikas un sociālo stabilitāti;

M.  tā kā mazapjoma zveja, ņemot vērā tās strukturālās nepilnības, ir vairāk pakļauta noteiktiem ekonomisko satricinājumu veidiem (piemēram, pēkšņam degvielas cenas pieaugumam vai kredītu nepieejamībai) un resursu pieejamības pēkšņām izmaiņām;

N.  tā kā mazapjoma zvejas īpatnības ir viens no aspektiem, kas jāņem vērā turpmākajā KZP, bet tas vienlaikus nedrīkst ietvert uzmanības koncentrēšanu tikai uz reformas sociālo dimensiju, ņemot vērā smago krīzi, kas pašlaik ietekmē visu nozari;

O.  tā kā pirmās pārdošanas zivju cenas nesaglabā atbilstību pašreizējam būtiskajam ražošanas izmaksu pieaugumam, īpaši degvielai, un daudzkārt ir vai nu nemainīgas, vai samazinās, kas tikai padziļina pašreizējo krīzi nozarē;

P.  tā kā mazapjoma zvejas pozitīvo papildu ietekmi sociālā un vides ziņā tirgū pilnībā neatlīdzina; tā kā sabiedrība kopumā neatzīst vai neatlīdzina ar zveju saistītās darbības, kas veido nozares daudzfunkcionālo aspektu un rada sabiedrisko labumu, veicinot arī piekrastes, gastronomijas, muzeoloģijas un amatiermakšķerēšanas attīstību, kas dod labumu sabiedrībai kopumā;

Q.  tā kā jaunajam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF) ir pilnībā jāņem vērā nerūpnieciskās un mazapjoma zvejas īpašās problēmas un vajadzības, gan piekrastes, gan iekšzemes teritorijās, kā arī turpmākajā reformā ietverto pasākumu īstenošanas ietekme gan uz vīriešiem, gan sievietēm;

R.  tā kā konkrētās slimības, kas skar nerūpnieciskās zvejas nozarē strādājošās sievietes, neuzskata par arodslimībām;

S.  tā kā ekskluzīvas piekļuves zonu noteikšana veicina atbildīgas prakses attīstību, gan piekrastes jūras ekosistēmu, gan tradicionālās zvejas darbību ilgtspēju, kā arī zvejnieku kopienu pastāvēšanu;

T.  tā kā mazapjoma piekrastes zveja un nerūpnieciskā zveja lielā mērā atšķiras katrā valstī un piekrastes reģionā;

U.  tā kā nedrīkst neņemt vērā mazapjoma zvejas nozīmi minoritāšu valodu aizsardzībā nomaļos piekrastes reģionos;

V.  tā kā mazapjoma zvejas profesionāļu biedrošanās un organizāciju līmenis ir nepietiekams un nevienlīdzīgs dažādās dalībvalstīs;

W.  tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā ir atsauce uz nepieciešamību veicināt tālākiem reģioniem raksturīgu politiku, īpaši zivsaimniecības nozarē,

1.  uzskata, ka pie mazapjoma zvejas pieder nerūpnieciskā zveja un noteikti piekrastes ūdeņu zvejas veidi, gliemju zveja un citas tradicionālās ekstensīvas akvakultūras darbības, piemēram, dabiska molusku audzēšana piekrastes ūdeņos;

2.  uzsver, ka mazapjoma zvejai, ņemot vērā tās īpatnības un izplatību nozarē, ir galvenā nozīme jebkurai zivsaimniecības politikai raksturīgu pamatmērķu sasniegšanā ‐ nodrošināt zivju piegādi sabiedrībai un piekrastes kopienu attīstību, veicināt profesionālu zvejnieku nodarbinātību un uzlabot to dzīves līmeni, vienlaikus nodrošinot resursu ilgtspēju un pienācīgu saglabāšanu;

3.  uzskata, ka mazapjoma zvejas segmenta īpatnības nekādā ziņā nedrīkst izmantot par iemeslu šī segmenta neiekļaušanai KZP vispārējā sistēmā, lai gan šai politikai vajadzētu būt pietiekami elastīgai, lai pārvaldības režīmus pielāgotu nerūpnieciskās zvejas īpašajām iezīmēm un problēmām;

4.  norāda, ka mazapjoma zvejas īpatnības dažādās dalībvalstīs lielā mērā atšķiras un ka mazākā kopsaucēja izvēle reti ir bijusi konstruktīva pieeja lēmumu pieņemšanai Eiropā;

5.  uzskata, ka ir jāsāk ar nerūpnieciskās zvejas vispārēju definīciju, novēršot to, ka ļoti atšķirīgie apstākļi zivsaimniecības nozarē atkarībā no zvejas vietas, zvejoto krājumu veida un jebkurām citām konkrētajai teritorijai raksturīgām iezīmēm, neveicina vienkāršošanas, juridiskās skaidrības un nediskriminācijas mērķu neievērošanu; kā arī uzskata, ka KZP ir jāiekļauj pasākumi, kas nodrošina noteiktu elastību zinātniski pierādītos gadījumos, kad zveja nav iespējama bez konkrētiem vispārējo noteikumu pielāgojumiem;

6.  vērš uzmanību uz nepieciešamību pienācīgi ņemt vērā pašreizējos zinātniskos pētījumus par mazapjoma zveju; norāda, ka dažos šādos pētījumos ir iekļauti mazapjoma zvejas definīcijas priekšlikumi, piemēram, saistībā ar PRESPO projektu nerūpnieciskās zvejas ilgtspējīgai attīstībai Atlantijas okeāna reģionā, kurā ir ierosināta pieeja, pamatojoties uz definīcijas skaitliskiem deskriptoriem un Eiropas nerūpnieciskās zvejas flotu segmentāciju;

7.  uzskata, ka mazapjoma zvejas definīcijai būtu jāņem vērā nacionālo un reģionālo īpatnību un atšķirību kopums pārvaldības jomā, tostarp nerūpnieciskās zvejas tradīcijas vietējā vidē ar ģimenes locekļu iesaisti gan zivsaimniecības uzņēmumu vadībā, gan darbībās; uzsver, ka ir svarīgi noteikt definīcijas kritērijus, kas ir elastīgi un/vai var būt apvienojami un līdzsvaroti pielāgojami mazapjoma zvejas dažādajiem veidiem ES;

Vietējā pārvaldība

8.  uzskata, ka pārlieku centralizētais zivsaimniecības pārvaldības modelis, kas pēdējos 30 gadus ir raksturojis KZP, ir bijis neveiksmīgs un ka pašreizējai reformai ir jāveicina jēgpilna decentralizācija; uzskata, ka KZP reformai ir jārada nosacījumi, kas ļauj ņemt vērā vietējās, reģionālās un valsts īpatnības; uzsver, ka vislabāk zvejas vajadzībām atbilst zinātniski pamatota vietējā pārvaldība, ar kuras palīdzību nozarei tiek sniegtas konsultācijas un tā tiek iesaistīta politikas definēšanā un īstenošanā un tiek nodrošināti vislabākie stimuli zvejnieku preventīvai rīcībai;

9.  uzskata, ka reģionālajām konsultatīvajām padomēm (RKP) jaunajā decentralizētas un reģionalizētas KZP kontekstā vajadzētu piešķirt lielāku nozīmi jaunajā kopējā zivsaimniecības politikā;

10.  uzskata, ka ir būtiski nostiprināt konsultatīvo komiteju nozīmi un apsvērt sadarbību un resursu līdzpārvaldību, tādējādi radot iespēju saglabāt šo komiteju būtību, palielinot to vērtību, lai tās kļūtu par pārvaldības forumiem bez lēmumu pieņemšanas pilnvarām, kuros varētu piedalīties ieinteresētās puses no nozares un NVO pārstāvju vidus, tādējādi radot iespēju risināt horizontālus jautājumus saistībā ar nerūpnieciskās zvejas īpašajām problēmām;

11.  uzskata, ka saistībā ar lielo dažādību, kas raksturo ES zivsaimniecības, vienota pārvaldības modeļa piemērošana visās dalībvalstīs, piemēram, nododamas zvejas koncesijas (NZK), nav piemērots risinājums;

12.  uzskata, ka ir izdevīgi izmantot dažādus zivsaimniecības pārvaldības modeļus, kas dalībvalstīm un/vai reģioniem ir pieejami kā brīvprātīga sistēma, kurā tie var izdarīt brīvu izvēli saskaņā ar reģionalizētu KZP;

13.  stingri noraida NZK obligātu piemērošanu visu veidu flotēm; uzskata, ka gadījumos, kad ir piemērotākas sistēmas, NZK pieņemšana vai nepieņemšana un šajā režīmā iekļaujamo flotes segmentu noteikšana ir jāatstāj dalībvalstu ziņā, vienojoties ar kompetentajiem reģioniem, ņemot vērā stāvokļu dažādību un iesaistīto dalībnieku viedokļus; uzskata, ka subsidiaritātes princips jau ļauj dalībvalstīm izveidot nododamu zvejas koncesiju sistēmu savos tiesību aktos;

14.  vērš uzmanību uz to, ka NZK sistēmu nevar uzskatīt par nekļūdīgu pasākumu pārzvejas un pārmērīgas zvejas jaudas problēmu risināšanai; uzsver, ka vienmēr ir iespējams izmantot tirgus pieejai alternatīvu regulatīvu pieeju, ar ko var veikt nepieciešamos zvejas jaudas pielāgojumus;

15.  uzskata, ka pēc tam, kad noteikti pārvaldības vispārējie mērķi, dalībvalstīm un kompetentajiem reģioniem jāpiešķir tiesības elastīgi pieņemt pārvaldības noteikumus, kas būtu vispiemērotākie, lai šos mērķus sasniegtu saskaņā ar reģionalizāciju, jo īpaši par tiesībām uz piekļuvi zvejas resursiem, ņemot vērā dalībvalstu flotu, zvejniecību un resursu īpatnības;

16.  norāda, ka ir svarīgi nodrošināt visu attiecīgo ieinteresēto pušu iesaisti tādas politikas izstrādē, kas attiecas uz mazapjoma piekrastes zveju un nerūpniecisko zveju;

17.  vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi ņemt vērā ne vien flotes kvantitatīvās īpašības, bet arī kumulatīvo ietekmi uz resursiem un zvejas metožu selektivitāti un ilgtspēju; uzskata, ka jaunajai KZP jārosina uzlabot flotes ilgtspēju vides, ekonomiskajā un sociālajā ziņā (situācija attiecībā uz remontu un drošību, apdzīvojamību, darba apstākļiem, energoefektivitāti, zivju uzglabāšanu utt.), veicinot pakāpenisku tādu segmentu un nozares dalībnieku pārsvaru, kuri izmanto selektīvas zvejas metodes un zvejas rīkus ar mazāku ietekmi uz resursiem un jūras vidi un kuru devums kopienām, kurās tie ir iekļāvušies, ir būtiskāks darbavietu radīšanas un šo darbavietu kvalitātes ziņā; iestājas par ilgtspējīgu līdzsvaru starp pašreizējo zivju resursu aizsardzību jūras teritorijās un vietējās sociāli ekonomiskās no zivju un gliemju zvejas atkarīgās struktūras aizsardzību;

Flotes īpašības

18.  noraida vispārēju un nediferencētu flotes kapacitātes samazināšanu un uzsver, ka vajadzības gadījumā to nedrīkst obligāti un vienīgi noteikt ar tirgus kritērijiem; uzskata, ka šādu pielāgojumu pamatā ir jābūt ekosistēmiskai pieejai, ar ko īpašus nerūpnieciskās zvejas flotes pārvaldības lēmumus pieņem reģionālā līmenī, ievērojot subsidiaritātes principu, nodrošinot īpaši izstrādātu zvejas režīmu, kurā prioritāte piešķirta resursu pieejamībai un ar ko aizsargā mazapjoma zvejas flotes, nodrošinot kopienu iesaistīšanos; pieprasa steidzami veikt pētījumu par flotes jaudas stāvokli ES;

19.  noraida jebkādu vispārēju flotes kapacitātes samazināšanu, to obligāti un vienīgi nosakot ar tirgus kritērijiem, ko paredz iespējama un nevēlama nododamu zvejas koncesiju ieviešana;

20.  uzsver, ka ir jāturpina pētīt sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju; norāda, ka ir vajadzīga Eiropas līmeņa statistika un rādītāji, kas sniegtu uzticamus un pietiekami un derīgus sociālekonomiskos, zinātniskos un vides datus, tostarp plašu zivju krājumu un lomu novērtējumu gan attiecībā uz profesionālo, gan vaļasprieka zvejniecību, un aicina piešķirt pienācīgus resursus, lai to īstenotu; uzskata, ka šādiem datiem vajadzētu atspoguļot visas ģeogrāfiskās, kultūras un reģionālās atšķirības;

21.  mudina Komisiju veikt ES flotes jaudas novērtējumu, lai nodrošinātu visatbilstīgāko lēmumu pieņemšanu;

22.  aicina Komisiju uzraudzīt un koriģēt dalībvalstu flotu jaudas maksimālos apjomus, lai tie atbilstu ticamiem datiem un lai tiktu ņemta vērā tehnikas attīstība;

23.  norāda, ka mazapjoma zvejas pārvaldība kļūst sarežģītāka un problemātiskāka, ņemot vērā lielo iesaistīto kuģu skaitu, kā arī zvejas metožu un zivsaimniecību lielo atšķirību; uzsver, ka informācijas pieejamība ir izšķirošs aspekts efektīvas pārvaldības nodrošināšanā un ka ir jāsniedz vairāk un labāka informācija par mazapjoma zveju;

24.  mudina Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm, RKP un ieinteresētajām pusēm pilnveidot mazapjoma zvejas raksturojumu un norādīt tās izvietojumu Eiropas Savienībā zivsaimniecības pārvaldības nolūkā; īpaši mudina Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm veikt visaptverošu un pamatīgu pētījumu par dažādu mazapjoma zvejas segmentu lielumu, īpašībām un izplatību, pēc iespējas rūpīgāk izanalizējot, kur, kad un kā tie zvejo, lai identificētu, kādos flotes segmentos ir lieka jauda un kādi ir tās cēloņi;

25.  norāda, ka patlaban Kopiena līdzfinansē ne vairāk kā 50 % no bioloģisko datu apkopošanai, apstrādei un izplatīšanai paredzētā budžeta; ko izmanto uz zināšanām balstītas pārvaldības atbalstam; attiecīgi pieprasa, lai Kopiena palielinātu savus centienus šajā jomā, paaugstinot maksimāli pieļaujamo līdzfinansēšanas līmeni;

26.  brīdina par vajadzību padziļināt izpratni par amatiermakšķerēšanas pašreizējo pozīciju un tās attīstību, tajā skaitā tās ietekmi uz ekonomikas, sociālo un vides jomu; vērš uzmanību uz situācijām, kurās amatiermakšķerēšana pārsniedz savu darbības jomu un nelikumīgi sacenšas ar profesionālo zvejošanu zivju ķeršanas un tirgošanas jomā, samazinot tirgus kvotas vietējā un reģionālā līmenī un pazeminot pirmās pārdošanas cenas;

Atbalsta pasākumi

27.  atzīst, ka jaunais EJZF ir izveidots tā, lai finansējumu jo īpaši iegūtu piekrastes un nerūpnieciskās zvejas flotes segmenti; atzīst, ka, pamatojoties uz EJZF veicināto pamatsistēmu, dalībvalstīm ir jānosaka savas finansējamās prioritātes, lai risinātu šā segmenta īpašās problēmas un atbalstītu attiecīgo zvejniecību ilgtspējīgu vietējo pārvaldību;

28.  atbalsta nepieciešamību saglabāt finansējumu, kas nodrošina lielāku atbalstu līdzfinansētām darbībām tālākajos reģionos, kā arī saglabāt īpašos kompensāciju instrumentus par papildu izmaksām, kas saistītas ar zivsaimniecības darbību un zivsaimniecības produktu izplatīšanu, ņemot vērā strukturālos ierobežojumus, kas ietekmē zivsaimniecības nozari šajos reģionos;

29.  uzsver, ka, ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no zvejas atkarīgu piekrastes kopienu samazināšanos, kā arī ekonomikas dažādošanas alternatīvu trūkumu, vajadzētu nostiprināt pašreizējos instrumentus, fondus un mehānismus, lai nodrošinātu kohēziju attiecībā uz nodarbinātību un ekoloģisko ilgtspēju; uzskata, ka tas ir jāatspoguļo arī jaunajā KZP un daudzgadu finanšu shēmā; uzsver arī nepieciešamību pievērsties lielākai kopīgai pārvaldībai un iesaistīt nerūpnieciskās zvejas nozaru lēmumu pieņemšanā, popularizējot vietējās un reģionālās stratēģijas un pārrobežu sadarbību šajā nozarē, kas aptvertu attīstības, pētniecības un apmācības projektus ar pienācīgu EJZF, ESF un ERAF finansējumu;

30.  aicina dalībvalstis ņemt vērā zivsaimniecības nozarē strādājošo sieviešu lielo nozīmi ekonomikas, sociālajā un kultūras jomā, lai tās varētu saņemt sociālos pabalstus; uzsver, ka aktīva sieviešu līdzdalība ar zivsaimniecību saistītās darbībās palīdz, pirmkārt, saglabāt īpašās kultūras tradīcijas un paradumus un, otrkārt, nodrošināt kopienu izdzīvošanu, tādējādi aizsargājot attiecīgo reģionu kultūras daudzveidību;

31.  uzskata, ka jaunā EJZF īstenošanas noteikumiem ir jānodrošina darbību finansēšana jo īpaši šādās jomās:

   drošības, sadzīves apstākļu un darba apstākļu uz kuģa uzlabošana, lomu saglabāšanas uzlabošana un kuģu ilgtspējas palielināšana ekonomikas un vides ziņā (metožu atlase, energoefektivitāte utt.), nepalielinot to zvejas jaudu;
   ieguldījumi ilgtspējīgākā zvejas aprīkojumā;
   nozares atjaunināšanās veicināšana, šo nozares darbību arvien vairāk uzsākot jauniešiem, un jauniešu noturēšana nozarē, izmantojot īpašu stimulu sistēmu, reaģējot uz nozarē esošajām nodarbinātības un ilgtspējas problēmām, kā arī izmantojot starta paketes ar mērķi nodrošināt jaunas zvejnieku paaudzes ienākšanu mazapjoma zvejas uzņēmumos;
   specializētu zvejas ostu, kā arī īpašu zvejas produktu izkraušanas, uzglabāšanas un pārdošanas iekārtu būvniecība;
   atbalsts nozares profesionāļu asociācijām, organizācijām un kooperatīviem;
   kvalitātes politikas veicināšana;
   no mazapjoma zvejas visvairāk atkarīgo piekrastes kopienu ekonomiskās un sociālās struktūras kohēzijas veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot tālākiem reģioniem, lai veicinātu šo piekrastes reģionu attīstību;
   atbalsts ilgtspējīgai jūras velšu ievākšanas praksei, tajā skaitā piešķirot palīdzību cilvēkiem, kas veic šo darbu (tās ļoti bieži ir sievietes, kuras cieš no slimībām, kas saistītas ar darbu);
   atbalsts nerūpnieciskās zivsaimniecības un ekstensīvās akvakultūras produktu veicināšanai un tirgošanai, izveidojot Eiropas marķējumu Eiropas nerūpnieciskās zvejas un gliemju produktu atšķiršanai un identificēšanai, ar nosacījumu, ka attiecībā uz tiem ir ievērota laba prakse ilgtspējas jomā un kopējās zivsaimniecības politikas principi;
   atbalsts izglītošanai un mārketinga kampaņām, lai veicinātu patērētāju un jauniešu informētību par vērtību, kāda ir mazapjoma zivsaimniecību nodrošināto zivju patēriņam, tajā skaitā par tā pozitīvo ietekmi uz vietējo ekonomiku un vidi;
   Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma sadalīšana tā, lai zivsaimniecības nozari veidotu sievietēm labvēlīgāku, pārveidojot nozari un nodrošinot atbilstošas iespējas (piemēram, pārģērbšanās telpas laivās vai ostās);
   atbalsts sieviešu asociācijām, piemēram, tīklu audējām, ostu darbiniecēm un fasētājām;
   profesionālā apmācība, tostarp apmācība sievietēm, kas strādā zivsaimniecības nozarē, lai nodrošinātu viņām labāku piekļuvi vadošiem un tehniskiem amatiem zvejas jomā;
   sieviešu nozīmes palielināšana zvejas jomā, īpaši piešķirot atbalstu uz sauszemes veiktajām darbībām, ar tām saistītajiem darbiniekiem un darbībām, kas saistītas ar zveju gan pirms, gan pēc tās;

32.  uzsver, ka piekļuvei finansējumam no jaunā EJZF ir jāveicina projekti ar integrētiem risinājumiem, kas dod labumu piekrastes kopienām kopumā, nevis tikai tie projekti, kas dod labumu tikai nelielam skaitam nozares dalībnieku; uzskata, ka piekļuve EJZF līdzekļiem ir jānodrošina zvejniekiem un viņu ģimenēm, nevis tikai kuģu īpašniekiem;

33.  uzsver, ka ir jāveicina lielāki zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgās organizācijas (TKO) mazapjoma zvejas ienākumi, tirgu stabilitāte, zivsaimniecības produktu tirdzniecības uzlabošana un to pievienotās vērtības paaugstināšana; pauž bažas par pašreizējo tirgus regulācijas publisko instrumentu (valsts regulatīvo iestāžu un atbalstu uzglabāšanai uz zemes) iespējamu likvidāciju un pieprasa vērienīgu reformu, kas nostiprinātu TKO instrumentus, lai sasniegtu šos mērķus;

34.  ierosina izveidot Eiropas marķējumu, ko piešķirtu nerūpnieciskās zvejas produktiem, kas iegūti, ievērojot KZP principus, lai veicinātu labu praksi;

35.  atbalsta tādu mehānismu izveidi, kas nodrošinātu, ka tiek atzīta tā sauktā pozitīvā papildu ietekme, ko rada mazapjoma zveja un kas tirgū netiek apmaksāta ‐ gan vides aizsardzības, gan piekrastes kopienu ekonomiskās un sociālās kohēzijas ziņā;

36.  uzskata, ka ir būtiski veicināt pievienotās vērtības taisnīgu un atbilstīgu sadali visā nozares vērtību ķēdē;

37.  aicina rūpīgi uzraudzīt un sertificēt no trešām valstīm importētus zivsaimniecības produktus, lai nodrošinātu to, ka tie ir iegūti ilgtspējīgā zvejā un ka tie atbilst tām pašām prasībām, kas jāievēro Kopienas ražotājiem (piemēram, attiecībā uz marķējumu, izsekojamību, fitosanitārajiem noteikumiem un minimālo izmēru);

38.  atbalsta īpašu un īslaicīgu atbalsta mehānismu izveidi (EJZF vai citos instrumentos), kurus izmantot ārkārtas situācijās, piemēram, dabas katastrofās vai cilvēku rīcības izraisītās katastrofās (naftas noplūde, ūdens piesārņojums utt.), gadījumos, ja zvejas darbība tiek pārtraukta atjaunošanas vai restrukturēšanas plānu dēļ, vai pēkšņa īstermiņa degvielas cenas pieauguma gadījumā;

39.  aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka sievietes saņem līdzvērtīgu atalgojumu un citas sociālās un ekonomiskās tiesības, tostarp apdrošināšanu, kas sedz riskus, kādiem viņas ir pakļautas, strādājot zvejas nozarē, un ka viņu īpašie veselības traucējumi tiek atzīti par arodslimībām;

40.  atzīst, ka īslaicīgi zvejas aizliegumi, ko dēvē par bioloģiskās saudzēšanas posmiem, ir svarīgs un pārbaudīts zvejas resursu saglabāšanas līdzeklis, un tas ir būtisks instruments konkrētu zivsaimniecības veidu ilgtspējīgas pārvaldības nodrošināšanai; atzīst, ka zvejas aizliegumu noteikšana īpašos kritiskos sugu dzīves cikla posmos ļauj zivju krājumiem attīstīties tādā veidā, kas ir atbilstīgs zvejai pēc saudzēšanas posma; atbalsta uzskatu, ka ir taisnīgi un vajadzīgi šādos apstākļos no EJZF līdzekļiem izmaksāt kompensācijas zvejniekiem dīkstāves posmā;

41.  aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt pozitīvas diskriminācijas veidus par labu mazapjoma zvejai, nevis lielapjoma zvejai un rūpnieciski attīstītākām flotēm, vienlaikus nodrošinot to, ka zivsaimniecību pārvaldība kopumā ir efektīva un ilgtspējīga; uzskata, ka viena no apsveramajām iespējām ir dažādu zvejas metožu teritoriāla nošķiršana, nosakot konkrētas mazapjoma zvejai paredzētas zonas;

42.  aicina Komisiju un dalībvalstis rīkoties, lai sekmētu un panāktu sieviešu zivsaimniecības nozarē veiktā darba lielāku atzīšanu gan no juridiskā, gan sociālā viedokļa un nodrošinātu, ka sievietes, kas pilnu vai nepilnu slodzi strādā ģimenes uzņēmumos vai strādā kā līdzstrādājošas laulātās, tiek juridiski atzītas vai saņem sociālos pabalstus, kas līdzvērtīgi pašnodarbinātā statusā strādājošajiem, jo īpaši piemērojot Direktīvu 2010/41/ES, un ka tiek garantētas viņu sociālās un ekonomiskās tiesības, tostarp līdzvērtīgas algas, bezdarbnieka pabalsti īslaicīga vai pilnīga darba zaudējuma gadījumā, tiesības saņemt pensiju, apvienot darba un ģimenes dzīvi, tiesības doties dekrēta atvaļinājumā, sociālā nodrošinājuma un bezmaksas veselības aprūpes pieejamība, veselība un drošība darbavietā un citas sociālās un ekonomiskās tiesības, tostarp apdrošināšana, kas ietver ar jūru saistītos riskus;

43.  atbalsta īpaša piekļuves režīma saglabāšanu mazapjoma zivsaimniecībām divpadsmit jūdžu zonā;

44.  uzskata, ka ir jāiesaista mazapjoma zvejas uzņēmumi, īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu par tādu divpadsmit jūdžu zonu teritoriālo plānošanu, kurās ir vairāk izmantošanas veidu, vēja turbīnas, grants ieguves vietas un aizsargājamas jūras teritorijas, kur bieži tajā pašā zonā tiek veiktas arī zvejas darbības;

45.  vērš uzmanību uz nepieciešamību veicināt profesionālu mazapjoma zvejnieku iesaistīšanu un līdzdalību zivsaimniecības politikas pārvaldībā, izstrādē un īstenošanā; uzsver, ka ir būtiski piešķirt lielāku atbalstu zvejnieku grupām un profesionālajām organizācijām, kas vēlas uzņemties daļu atbildības KZP piemērošanas jomā, lai sekmētu politikas turpmāku decentralizāciju; mudina mazapjoma zivsaimniecības segmenta dalībniekus vai nu pievienoties esošajām ražotāju organizācijām, vai veidot jaunas ražotāju organizācijas;

o
o   o

46.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, kā arī dalībvalstu valdībām un reģionālajām konsultatīvajām padomēm.

(1) OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.
(2) OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.
(3) OV C 286 E, 23.11.2006., 519. lpp.
(4) OV C 300 E, 9.12.2006., 504. lpp.
(5) OV C 295 E, 4.12.2009., 1. lpp..
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0052.
(7) OV C 348 E, 21.12.2010., 15. lpp..


Kopējās zivsaimniecības politikas ārējā dimensija
PDF 344kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju (2011/2318(INI))
P7_TA(2012)0461A7-0290/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. jūlija paziņojumu par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju (Paziņojums) (COM(2011)0424),

–  ņemot vērā 1982. gada 10. decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvenciju,

–  ņemot vērā 1995. gada Nolīgumu par 1982. gada 10. decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijas īstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību,

–  ņemot vērā Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Atbildīgas zivsaimniecības rīcības kodeksu (Rīcības kodekss), ko FAO konference pieņēma 1995. gada oktobrī,

–  ņemot vērā 1998. gada jūnijā Orhūsā pieņemto Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesas iestādēs saistībā ar vides jautājumiem,

–  ņemot vērā FAO Starptautisko rīcības plānu zvejas jaudas pārvaldībai (IPOA jaudas plāns), ko FAO padome apstiprināja 2000. gada novembrī,

–  ņemot vērā FAO ziņojumu par situāciju pasaules zvejniecībā un akvakultūrā 2010. gadā,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN regula),(1) un Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem (Zvejas atļauju regula)(2),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējo zivsaimniecības politiku (Pamatregula) (COM(2011)0425),

–  ņemot vērā tā 2011. gada 17. novembra rezolūciju par nelegālas zvejas apkarošanu pasaulē ‐ Eiropas Savienības loma,(3)

–  ņemot vērā 2010. gada 25. februāra rezolūciju par Zaļo grāmatu “Kopējās zivsaimniecības politikas reforma”(4),

–  ņemot vērā 2010. gada 8. jūlija rezolūciju par zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa režīmu ES saistībā ar gaidāmo KZP reformu(5),

–  ņemot vērā 2011. gada 12. maija rezolūciju par ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē(6),

–  ņemot vērā 2011. gada 14. decembra rezolūciju par jauno protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums(7),

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2012. gada 19.–20. marta sanāksmē pieņemtos secinājumus par KZP ārējo dimensiju,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A7-0290/2012),

A.  tā kā divas trešdaļas pasaules okeānu ir starptautiskie ūdeņi, kuros īstenojot visaptverošu un detalizētu tiesisko regulējumu zivsaimniecības pārvaldībai, ir jāņem vērā 1982. gada ANO Jūras tiesību konvencija un attiecīgie tiesiskie instrumenti; tā kā ilgtspējīga zivsaimniecības pārvaldība ir stratēģiski svarīga no zvejniecības atkarīgajām piekrastes kopienām un uzturdrošībai;

B.  tā kā saskaņā ar jaunākajām FAO sagatavotajām aplēsēm 85 % pasaules zivju krājumu, par kuriem ir pieejama informācija, ir pilnīgi izmantoti vai pārmērīgi izmantoti, lai gan FAO 2010. gada ziņojumā norādīts, ka ar labu pārvaldību visā pasaulē ir gūti panākumi pārmērīgi izmantotu krājumu un jūras ekosistēmu atjaunošanā;

C.  tā kā ES ir viena no galvenajiem pasaules zvejniecības nozares dalībniekiem ar spēcīgu klātbūtni un ievērojamu darbību visos pasaules okeānos, pateicoties tādu faktoru kombinācijai kā flotes darbība, ES dalībvalstu valstspiederīgo ieguldījumi, divpusējie zivsaimniecības nolīgumi un dalība visās svarīgākajās reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās (RZPO), kas tiek īstenota, veicinot labu praksi un cilvēktiesību ievērošanu;

D.   tā kā ES ir viens no nozīmīgākajiem zvejas produktu tirgiem un pasaulē lielākais zivju produktu importētājs, apjoma ziņā patērējot 11 % pasaules zivju produktu un vērtības ziņā importējot 24 % zvejas produktu, lai gan tās zvejas apjoms ir tikai 8 % pasaules nozvejas (2 %, ja ņem vērā zveju tikai ārvalstu ūdeņos);

E.  tā kā RZPO kvotu pamatā galvenokārt ir bijusi vēsturiskā nozveja, kas radīja attīstītajām valstīm preferenciālu piekļuvi pasaules zivju krājumiem; tā kā šo kvotu noteikšanā tagad ir jāņem vērā zveja, ko veic piekrastes jaunattīstības valstis, kuras paaudzēm ilgi ir bijušas atkarīgas no saviem zvejas resursiem, un Eiropas Savienībai tas ir jārespektē;

F.  tā kā Eiropas Savienībai ir jācenšas saskaņot politiku attīstības jomā, pamatojoties uz LESD 208. panta 1. punktu, kur teikts, ka “politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība ievēro mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā”;

G.  tā kā Eiropas Savienībai arī pārējā politika, tostarp zvejniecības, veselības aizsardzības, tirdzniecības, nodarbinātības, vides aizsardzības politikas mērķi, kopējie ārpolitikas mērķi un stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi, attiecībā uz trešām valstīm ir jāīsteno saskaņoti un koordinēti;

H.  tā kā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zvejniecību, daudzos gadījumos ir jāuzlabo informācija par ES flotes zvejoto vai ES tirgum paredzēto zivju krājumu statusu un jānodrošina pieejama informācija par vietējo un trešo valstu flotu kopējo nozvejoto daudzumu;

I.  tā kā būs jāveic rūpīgi zinātniskie pētījumi, lai noteiktu zivsaimniecības, kurās veidojas vai var veidoties flotes zvejas jaudas pārpalikums;

J.  tā kā KZP jābūt instrumentam, kas Eiropas Savienībai ļauj parādīt pasaulei, ka zveju var veikt atbildīgi un ka zivsaimniecības starptautisko pārvaldību var uzlabot, piemērojot Eiropas flotes pārvaldības standartus;

K.  tā kā Eiropas Savienībai jāuzņemas galvenā loma starptautiskās sabiedrības mobilizēšanā cīņā pret NNN zveju,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un daudzus tajā minētos pozitīvos priekšlikumus, kā veicināt ES vispārējo zvejas darbību un ar tām saistīto darbību ilgtspējību ārpus ES ūdeņiem un tālākajos reģionos; tomēr uzskata, ka dokumenta darbības joma nav pietiekami plaša, jo pārāk daudz uzmanības pievērsts divpusējiem nolīgumiem un daudzpusējām organizācijām, un ka šajā dokumentā ir jāparedz integrēta pieeja pārējām darbībām, ar kurām iegūst produktus ES tirgum;

2.  uzstāj, ka Eiropas Savienībai jāstrādā tā, lai tās politikas saskaņotība uzlabotu starptautiskās zivsaimniecības pārvaldību;

3.  uzskata, ka ir ļoti svarīgi koordinēt ārpolitiku un sadarbības politiku, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumus un nodrošinātu nepieciešamo sinerģiju, tādējādi sniedzot efektīvāku ieguldījumu asociēto trešo valstu attīstībā;

4.  uzskata, ka ES zvejas produktu tirgus apmēra dēļ, kā arī ES piederošo un ar tās karogu kuģojošo kuģu darbību ģeogrāfiskā mēroga dēļ Eiropas Savienībai tiek uzlikta ļoti liela atbildība gan nodrošināt tās zivsaimniecības darbību ekoloģisko ilgtspējību, piedāvājot augstvērtīgus zivsaimniecības produktus patērētājiem Eiropā un citās valstīs, kurās tiek pārdoti Eiropas zivsaimniecības produkti un ar tiem saistītie produkti, gan arī dot ieguldījumu Eiropas Savienības un trešo valstu piekrastes zvejniecības kopienu sociālajā un ekonomiskajā dzīvē;

5.  uzskata, ka gan ES ūdeņos, gan ārpus tās ūdeņiem ES interešu veiktās zvejas pamatā ir jābūt vienādiem ekoloģiskās un sociālās ilgtspējības, kā arī pārredzamības standartiem, un ka šie standarti ir jāaizsargā un jāievēro arī trešām valstīm gan divpusējā, gan daudzpusējā līmenī; turklāt pauž viedokli, ka vienlaikus ar izmetumu aizlieguma ieviešanu ES ūdeņos šāds aizliegums attiecībā uz tām pašām sugām būtu jāpiemēro arī ārpus ES ūdeņiem, izmantojot video novērošanas sistēmas un iesaistot novērotājus, kā arī būtu jāparedz atbilstīgi izņēmumi, lai izvairītos no vietējā patēriņa produktu cenu svārstībām;

6.  atgādina, ka ES politikas virzieni ir jāsaskaņo ar attīstības mērķiem, kā noteikts LESD 208. pantā; norāda, ka, lai nodrošinātu šādu saskaņotību, ir jābūt koordinācijai gan Komisijā, gan dalībvalstu valdībās, kā arī starp Komisiju un atsevišķu dalībvalstu valdībām;

7.  atkārtoti pauž pārliecību, ka, lai uzlabotu Eiropas Savienības lēmumu saskaņotību, tās darbībās ir jāiekļauj ar tirdzniecības, veselības aizsardzības, nodarbinātības, kaimiņattiecību, vides, jūrlietu politiku, ārpolitiku un stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu saistītie aspekti;

8.  atgādina, ka IPOA jaudas plānā (Starptautiskajā rīcības plānā zvejas jaudas pārvaldībai) ir noteikts, ka ES ne vēlāk kā līdz 2005. gadam izstrādā un ievieš zvejas jaudas pārvaldības sistēmu; aicina Komisiju paskaidrot, kāpēc tā īsteno pretrunīgu pieeju jaudas pārvaldībai, ierosinot apturēt atsevišķu RZPO darbību, vienlaikus ierosinot atcelt galvenos regulatīvos jaudas ierobežojumus ES flotēs; prasa Komisiju veicināt divpusējos un daudzpusējos mehānismus jaudas pielāgošanai pieejamajiem resursiem, kas atzīti par nepieciešamiem, lai visas flotes, kas zvejo attiecīgajos apgabalos, izmantotu resursus ilgtspējīgi;

9.  uzskata, ka Pamatregulā ir jāiekļauj KZP ārējās dimensijas mērķi un principi;

Vispārīgi noteikumi

10.  uzsver, ka spēkā esošo zivsaimniecības nolīgumu īstenošanai un jaunu zvejas iespēju meklēšanai trešās valstīs jābūt ārējās zivsaimniecības politikas prioritāram mērķim, atzīstot, ka pēc tam, kad ES flote pārtrauc zvejot trešo valstu zivsaimniecībās, attiecīgās zvejas tiesības parasti tiek sadalītas pārējo flotu starpā, kurām piemēro daudz zemākus saglabāšanas, pārvaldības un ilgtspējības standartus nekā tos, ko atbalsta un aizsargā Eiropas Savienība;

11.  mudina Komisiju visos starptautiskajos forumos, kuros piedalās Eiropas Savienība, atbalstīt skaidri definētus principus un mērķus ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgai zivsaimniecībai tāljūrā un valstu jurisdikcijās esošos ūdeņos un ātri un efektīvi īstenot šajos forumos pieņemtos lēmumus;

12.  uzsver, ka ES ir jāizstrādā īpaša stratēģija zivsaimniecības un dzīvo jūras resursu pārvaldības jomā, iesaistot visas Vidusjūras reģiona piekrastes valstis, kas nav ES dalībvalstis;

13.  mudina Komisiju tālāk attīstīt globālo un daudzpusējo programmu, veicinot ilgtspējīgu zivsaimniecību un jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus dialogus ar tādām valstīm kā ASV, Japānu un Ķīnu un citām trešām valstīm, kuras daudz zvejo pasaules okeānos, pārveidojot par efektīvu partnerību, ar ko varētu risinātu būtiskus jautājumus, piemēram, nelegālās, nereģistrētās un neregulētās (NNN) zvejas apkarošanu, pārzvejas un flotes jaudas samazināšanu, ja tas ir nepieciešams, un tāljūras kontroles un pārvaldības stiprināšanu saskaņā ar UNCLOS un citu attiecīgo instrumentu principiem;

14.  mudina Komisiju veicināt starptautisko tiesību aktu, it īpaši UNCLOS, īstenošanu un dalību Starptautiskās Darba organizācijas konvencijās, kā arī pārraudzīt minēto noteikumu ievērošanu; rosina Komisiju sadarboties ar trešām valstīm visos attiecīgajos forumos, jo īpaši reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās (RZPO);

15.  uzskata, ka Eiropas Savienībai ANO līmenī ir jāizvērš iniciatīva par pasaules nozvejas un izsekojamības dokumentēšanas shēmu izveidošanu visām būtiskākajām zivju sugām, kuras nonāk starptautiskajā tirdzniecībā, kas būtu galvenais rīks spēkā esošo saglabāšanas un pārvaldības noteikumu labākai ievērošanai un NNN zvejas apkarošanai un tādējādi veicinātu atbildīgu patēriņu;

16.  prasa Komisiju stingrāk piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008 par NNN zveju, jo īpaši attiecībā uz RZPO līgumslēdzējām pusēm, kuras aktīvi nepiedalās NNN zvejas apkarošanas galveno mehānismu izstrādē un piemērošanā;

17.  uzskata, ka ES ir aktīvi jādarbojas ANO sistēmā, lai izpētītu, kā sabiedriskajā sabiedrībā varētu risināt šādus jautājumus:

   nepieciešamību pēc reģionalizētākas un integrētākas pasaules okeānu pārvaldības gan attiecībā uz dzīvajiem jūras resursiem, gan citiem resursiem;
   piesārņojumu un klimata pārmaiņu ietekmi uz okeāniem, tostarp tā saukto zilā oglekļa krātuvju aizsardzību un atjaunošanu; un
   sociālos standartus un darba apstākļus;

18.  norāda, cik būtiskas ir Pasaules Tirdzniecības organizācijā notiekošās sarunas par subsīdiju disciplīnu zivsaimniecības nozarē, un aicina ES aktīvāk piedalīties šajās diskusijās;

19.  norāda, ka ir jāizveido mehānismi, lai veicinātu tādu zvejas produktu izmantošanu, kas ES un ārpus tās iegūti ekoloģiski ilgtspējīgi un sociālā ziņā taisnīgi;

20.  norāda, ka KZP ārējas dimensijas prioritārajos mērķos ir jāietilpst Eiropas tāljūras flotes nākotnes nodrošināšanai, jo īpaši kas skar zvejas tiesības, kas ir bijušas flotes zvejas valstu ekonomiskās un sociālās attīstības pamatā;

Divpusēji zivsaimniecības nolīgumi

21.  uzskata, ka starp partneriem noslēgtajos un objektīvi īstenotajos divpusējos zivsaimniecības nolīgumos jeb ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumos (IZN), kā Komisija ierosina tos dēvēt, ir jāparedz, ka ES zvejas kuģi attiecīgos resursus izmanto atbildīgi un ilgtspējīgi un ka labumu gūst abas puses, sekmējot trešai valstij ekonomisko resursu, tehniskās un zinātniskās ekspertīzes pieejamību un atbalstu labākai zivsaimniecības pārvaldībai un labai pārvaldībai, vienlaikus ļaujot ES kuģiem turpināt zvejas darbības, kurām ir sociālekonomiska nozīme un kuras ir būtisks svaigu un apstrādātu produktu piegādes avots ES un dažu jaunattīstības valstu tirgiem;

22.  prasa ES pēc iespējas drīzāk noslēgt ilgtspējīgas zivsaimniecības sadarbības nolīgumus ar kaimiņvalstīm, paredzot, ka ES nodrošina finansējumu un tehnisko atbalstu, lai panāktu vienotāku un saskaņotāku politiku ar mērķi visos kopīgajos jūras baseinos īstenot harmonizētu un ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un tādējādi visos attiecīgajos reģionos paaugstinot KZP efektivitāti; prasa šos nolīgumus noslēgt taisnīgas un līdzvērtīgas sadarbības garā un ievērojot cilvēktiesības, un panākt taisnīgu atbildības sadali starp Savienību un attiecīgo partnervalsti;

23.  prasa ES nolūkā uzlabot sadarbību ar kaimiņvalstīm un kopīgo krājumu pārvaldību censties noslēgt ilgtspējīgas zivsaimniecības sadarbības nolīgumus ar šīm valstīm, kuru mērķis būtu nevis ES flotei iegūt zvejas tiesības, bet gan panākt situāciju, kad ES var nodrošināt finansējumu un tehnisko atbalstu, lai trešā partnervalstī tiktu piemēroti ES noteikumiem pielīdzināmi ilgtspējīgas pārvaldības noteikumi;

24.  atgādina, ka, novērtējot ietekmi nolīgumiem, ko tagad sauc par ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumiem (IZN), ir svarīgi pareizi nošķirt atbalstu zivsaimniecības nozares attīstībai trešās valstīs un atbalstu, ko sniedz, maksājot par zvejas tiesībām;

25.  tomēr pauž nožēlu, ka ES divpusējie nolīgumi ne vienmēr ir snieguši iepriekš minēto iespējamo labumu, un uzsver, ka gadījumā, ja ir iesaistīti tālākie reģioni, šajos reģionos vienmēr ir jāveic ietekmes novērtējumi, ievērojot Līguma 349. pantu, vienlaikus gan atzīstot, ka kopš iepriekšējās reformas ir veikti daudzi uzlabojumi; uzskata, ka veiksmīgu nolīgumu pamatā ir labāks zinātnisks krājumu izvērtējums, pārredzamība, mērķu ievērošana, vietējiem iedzīvotājiem sniegtais labums un labāka zivsaimniecības pārvaldība;

26.  atzinīgi vērtē Komisijas ieceri iekļaut vairākus noteikumus turpmākajos divpusējos nolīgumos, tostarp: noteikumu par tā principa ievērošanu, kas paredz ierobežot piekļuvi resursiem, kuri zinātniski pierādīti kā piekrastes valsts nozvejas jaudas pārpalikums saskaņā ar UNCLOS 61. pantu; noteikumu, kas paredzētu cilvēktiesību ievērošanu saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem par cilvēktiesībām; kā arī ekskluzivitātes klauzulu, lai gan tā ir jāstiprina un oficiāli jāatzīst nolīgumos, visos gadījumos nodrošinot demokrātijas principu stingru ievērošanu;

27.  uzskata, ka ES divpusējos nolīgumos ir jāievēro ne tikai UNCLOS 62. pants par krājumu pārpalikumu, bet arī 69. un 70. pantu par to reģiona valstu tiesībām, kam ir tikai sauszemes robeža un kas atrodas ģeogrāfiski neizdevīgā situācijā, jo īpaši attiecībā uz vietējo iedzīvotāju uztura un sociālekonomiskajām vajadzībām;

28.  uzskata, ka cilvēktiesību klauzula ir jāīsteno bez diskriminācijas un vienlīdzīgi jāpiemēro visām valstīm, turklāt šī klauzula ir jāiekļauj ne tikai zivsaimniecības nolīgumos, bet arī tirdzniecības nolīgumos; uzskata, ka, sadarbojoties ar PTO, ES jāveic pasākumi, lai piemērotu sankcijas ražošanai valstīs, kuras vēl nav atzinušas cilvēktiesības vai kurās produktu ražošanā izmanto bērnu darbu, kā arī valstīs, kurās pieļauj sieviešu diskrimināciju, neatalgojot vai neatzīstot viņu darbu un ekonomisko devumu zvejniecībā un akvakultūrā;

29.  rosina jaunajos un spēkā esošajos nolīgumos paredzēt integrētas, uz ekosistēmu balstītas pārvaldības īstenošanu;

30.  uzskata, ka turpmākajos zivsaimniecības nolīgumos pieprasot lielāku uzņēmumu ieguldījumu, ir jānodrošina arī lielāka spēja ietekmēt privāto sektoru ar tehniskiem pasākumiem un standartiem, kurus Komisija paredz šajos nolīgumos;

31.  uzskata, ka Zvejas atļauju regulā ir jāizdara grozījumi, lai kuģi, kas kuģo ar ES karogu, bet uz laiku tiek svītroti no kādas dalībvalsts reģistra nolūkā rast zvejas iespējas citviet, nedrīkst 24 mēnešus gūt labumu no zvejas iespējām saskaņā ar IZN vai saskaņā ar šiem kuģiem saistošiem protokoliem laikā, kad tie svītroti no reģistra, ja šie kuģi pēc tam tiek atkal ierakstīti ES reģistrā; uzskata, ka šādi noteikumi ir jāpiemēro arī karoga maiņai uz laiku, ja zveju veic ar RZPO atļauju;

32.  uzskata, ka pašreiz izmantotā sociālā klauzula ir jāpadara spēcīgāka un tajā jāiekļauj noteikums par Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) Konvencijas Nr. 188 un ILO Ieteikuma Nr. 199 par darbu zivsaimniecībā ievērošanu, kā arī astoņu ILO pamatkonvenciju ievērošanu(8), un jānodrošina, ka apkalpes locekļiem, kuri dzīvo ārpus ES un strādā uz kuģiem, kas kuģo ar ES dalībvalstu karogiem, ir tādi paši darba apstākļi kā ES dzīvojošajiem apkalpes locekļiem;

33.  uzskata, ka IZN būtu jāveicina trešo valstu, kas ir partnervalstis, ilgtspējīga attīstība un jāatbalsta vietējais privātais sektors, pievēršot īpašu uzmanību mazapjoma zvejai un MVU, un šai sakarā aicina paaugstināt vietējo zvejnieku nodarbinātības līmeni un attīstīt ilgtspējīgu vietējo pārstrādes rūpniecību un tirgdarbību;

34.  iedrošina Komisiju pieprasīt piekrastes valstij arvien pilnīgākus un uzticamākus datus par kopējo zvejas apjomu, tostarp nozveju, tās ūdeņos, kuri ir nepieciešami, lai varētu noskaidrot jaudas pārpalikumu un novērst resursu pārmērīgu izmantošanu; norāda, ka ar ES zivsaimniecības un attīstības politiku varētu veicināt nepieciešamos uzlabojumus trešo valstu spējā nodrošināt šādu informāciju;

35.  turklāt aicina Komisiju veicināt lielāku pārredzamību, nosakot zivju krājumu izmantošanas apmēru ūdeņos, kas atrodas piekrastes valstu jurisdikcijā;

36.  atkārto, ka saskaņā ar principu, kas paredz ievērot tradicionālo saikni starp piekrastes kopienām un ūdeņiem, kuros tās vēsturiski zvejojušas, ES kuģiem nebūtu jāsacenšas ar vietējiem zvejniekiem par vieniem un tiem pašiem resursiem vai vienām un tām pašām vietējā tirgus nišām un ka būtu jāveicina vietējo un ES operatoru sadarbība, un uzsver, ka tādēļ ir precīzi jāaprēķina pārpalikumi;

37.  uzskata, ka ES ir īpaši jācenšas palīdzēt trešām valstīm, ar kurām tā ved sarunas par divpusējiem nolīgumiem, lai tās varētu sniegt pietiekamus datus un informāciju uzticamai krājumu novērtēšanai, un uzskata, ka, nodrošinot finansējumu zinātniskās pētniecības kuģim tajos reģionos, kuros ES flote aktīvi darbojas, tiktu veiktas nozīmīgākas zinātniskās analīzes par zivju krājumiem, kas ir viens no jebkura IZN priekšnosacījumiem;

38.  prasa pēc iespējas vairāk veicināt pētniecības projektus, ko dažādu dalībvalstu kuģi īsteno apgabalos, kuros zvejo ES flote, un tos veikt, sadarbojoties ar attiecīgo piekrastes valsti, tostarp nodrošinot pieeju vietējiem zinātniekiem; prasa šai sakarībā nodrošināt ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju un palielināt finansējumu, lai paplašinātu zinātnisko pētniecību ūdeņos ārpus ES;

39.  uzskata, ka vienlaikus jāpastiprina centieni gūt nepieciešamo informāciju no trešām valstīm, ar kurām ES noslēgusi divpusējos zivsaimniecības nolīgumus, lai novērtētu nolīgumu efektivitāti un konstatētu, vai ir izpildīti nosacījumi, piemēram, nodrošināts labums vietējiem iedzīvotājiem;

40.  uzsver, ka liela nozīme ir apvienotajām zinātniskajām grupām, kas atbild par zinātnisku atzinumu sniegšanu par zvejas resursu stāvokli, pamatojoties uz labāko pieejamo informāciju, lai novērstu pārzveju, ņemot vērā to, ka zvejas nozarei un it īpaši nerūpnieciskajai zvejai ir būtiska nozīme, lai saglabātu uzturdrošību daudzās jaunattīstības valstīs; uzstāj, ka šīs grupas ir jānodrošina ar atbilstošu finansējumu, tehniskajiem resursiem un cilvēkresursiem, lai tās varētu veikt savus uzdevumus un darbu kopā ar RZPO;

41.  aicina Komisiju ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumos veicināt lielāku vispārējo mērķtiecīgo zinātnisko un tehnisko sadarbību, tostarp palielinot apvienoto zinātnisko komiteju nozīmi; arī prasa īstenot centienus, lai saskaņotu ES un trešo valstu sanitārās un higiēnas prasības;

42.  pilnīgi atbalsta finansiālās kompensācijas par pieeju zvejas resursiem nošķiršanu no nozares attīstībai paredzētā atbalsta; stingri pieprasa, lai kuģu īpašnieki maksātu taisnīgu un tirgus cenām atbilstošu daļu par pieejas tiesībām saskaņā ar divpusējiem zivsaimniecības nolīgumiem; prasa detalizēti analizēt daļu, ko par zvejas atļaujām maksā kuģu īpašnieki, kā arī potenciālo nozveju un darbības izmaksas; uzskata, ka viennozīmīgi ir labāk jāpārrauga pēdējais minētais aspekts, tostarp ir jābūt iespējai apturēt maksājumus, ja piekrastes valsts nepilda saistības;

43.  uzstāj, ka finanšu instrumentam nozarei paredzētā atbalsta sniegšanai jābūt efektīvākam un jānodrošina augstāki un kvalitatīvāki rezultāti, jo īpaši liekot uzsvaru uz zinātnisko pētniecību, datu vākšanu un zvejas darbību uzraudzību un pārvaldību;

44.  aicina Komisiju nodrošināt, ka IZN ietvaros paredzētais nozares atbalsts tiek piešķirts trešo valstu administratīvās un zinātniskās veiktspējas stiprināšanai un mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanai, veicina ES attīstības sadarbības mērķu īstenošanu un atbilst parakstītājvalsts attīstības plānam; prasa, lai šie piešķīrumi nevis aizstāj citos nolīgumos vai sadarbības instrumentos paredzēto sadarbību zivsaimniecības jomā, bet gan saskaņoti, pārredzami, efektīvi un mērķtiecīgi papildina to;

45.  mudina Komisiju sarunās par IZN censties panākt, ka piekrastes valsts no nozares attīstībai paredzētā atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar IZN, minimālu daļu atvēl projektiem, kuru mērķis ir atzīt, veicināt un dažādot sieviešu nozīmi zivsaimniecības nozarē, nodrošinot vienlīdzīgas attieksmes un iespēju principa piemērošanu sievietēm un vīriešiem, jo īpaši tādās jomās kā izglītība un finansējuma un aizdevumu pieejamība;

46.  uzskata, ka, pieņemot nākotnei būtiskus lēmumus, ir jāņem vērā nozares attīstībai paredzētais atbalsts;

47.  pieprasa, lai Komisija cieši pārraudzītu divpusējo nolīgumu īstenošanu, katru gadu sūtot ziņojumus Parlamentam un Padomei, kā arī uzticot ārējiem, neatkarīgiem ekspertiem veikt novērtējumus, ko savlaicīgi nosūta likumdevējām iestādēm, pirms tiek sāktas sarunas par jauniem protokoliem, un visiem šiem dokumentiem ir jābūt publiski pieejamiem un tulkotiem vismaz trijās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, kā arī šajos dokumentos ir jāievēro attiecīgie noteikumi par datu aizsardzību;

48.  uzsver, ka saskaņā ar LESD noteikumiem Parlamentam ir pienācīgi jāiesaistās sagatavošanās un sarunu procesā, kā arī divpusējo nolīgumu darbības ilgtermiņa pārraudzībā un novērtēšanā; uzstāj, ka Parlaments tāpat kā Padome ir nekavējoties un pilnīgi jāinformē visos ar ZPN saistītās procedūras posmos saskaņā ar LESD 13. panta 2. punktu un 218. panta 10. punktu; atgādina savu pārliecību par to, ka Parlamentam ir jābūt pārstāvētam Apvienotās komitejas sanāksmēs, kas paredzētas zivsaimniecības nolīgumos, un uzstāj, ka šajās sanāksmēs kā novērotājiem ir jāpiedalās arī pilsoniskajai sabiedrībai, tostarp ES un trešo valstu zivsaimniecības pārstāvjiem;

49.  atbalsta zinātniskās revīzijas ieviešanu nolūkā novērtēt zivju populācijas pirms sarunām par nolīgumiem un, lai panāktu minēto mērķu efektivitāti, prasa trešai valstij ziņot par tās ūdeņos zvejojošo valstu flotu zvejas jaudu;

50.  ir pārliecināts, ka nozvejas, maksājumu un nozares atbalsta īstenošanas pilnīga pārredzamība būs neaizstājams instruments, lai attīstītu atbildīgu un ilgtspējīgu zveju, pamatojoties uz labu pārvaldību, cīņu pret ES atbalsta neatbilstošu izmantošanu un korupciju;

51.  arī uzsver, ka gan no ES, gan arī no trešo valstu puses ir jāuzlabo pārredzamība zivsaimniecības nolīgumu sarunās un darbības laikā;

52.  uzstāj, ka dalībvalstīm ir katru dienu jādeklarē nozveja piekrastes valstīm un pilnībā jāievēro partnervalstu ūdeņos spēkā esošie noteikumi;

53.  ir pārliecināts, ka Komisijai būtu jānodrošina, ka sarunas ar trešām valstīm par jauniem nolīgumiem vai divpusēju zivsaimniecības nolīgumu protokoliem sākas labu laiku pirms to noteikumu darbības termiņa beigām; šai sakarā uzsver, ka, lai izvairītos no šādu noteikumu provizoriskas piemērošanas ar nenovēršamām sekām, kas nav nedz ES, nedz arī trešo valstu interesēs, liela nozīme ir Parlamenta savlaicīgai līdzdalībai;

54.  uzskata, ka Eiropas zivsaimniecības nozarei, saskaņā ar divpusējiem vai daudzpusējiem zivsaimniecības nolīgumiem iegūstot tiesības piekļūt zvejas apgabaliem ārpus ES, ir jāpārņem ievērojama daļa izdevumu;

55.  uzskata, ka, vedot sarunas par ES divpusējiem nolīgumiem ‐ galvenokārt tiem nolīgumiem, kuri attiecas uz tunzivju zvejas kuģu floti, ‐ un ieviešot tos, ir jāīsteno reģionāla pieeja un vajadzības gadījumā ir jābūt skaidrai saiknei starp šajos nolīgumos minētajiem noteikumiem un pārvaldības pasākumiem, kā arī attiecīgo RZPO darbību;

56.  pauž bažas Komisijai par to, ka reģionālā līmenī, galvenokārt ĀKK valstīs, acīmredzami pasliktinās situācija saistībā ar jūrnieku pieņemšanu darbā, proti, vairumā gadījumu darba devēji atgriežas pie neilgtspējīgas prakses un pieņem darbā jūrniekus, vadoties nevis pēc to izcelsmes, bet pēc valstspiederības;

57.  uzskata, ka būtu jāievieš divpusējās konvencijas, lai veicinātu Savienības ieguldījumus zivsaimniecībā valstīs, ar kurām zvejas iespēju pārpalikuma neesamības dēļ patlaban nav noslēgti asociācijas nolīgumi, un lai tādējādi sekmētu ilgtspējīgu zveju; uzskata, ka arī šajā gadījumā galvenajai prioritātei ir jābūt Eiropas attīstības finansējuma un saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem piešķirtā finansējuma koordinācijai;

Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO)

58.  mudina ES uzņemties vadību RZPO stiprināšanā, lai uzlabotu to darbību, tostarp uzticot neatkarīgām iestādēm regulāri pārbaudīt, cik lielā mērā šīs organizācijas sasniedz izvirzītos mērķus, kā arī nodrošināt to, ka šajās pārbaudēs izteiktās rekomendācijas tiek ātri un pilnīgi īstenotas; mudina ES veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka visās RZPO ir efektīva komiteja atbilstības novērtēšanai, un uzskata, ka tad, ja valstis nepārprotami nepilda saistības, ir jāizvērš preventīvas, samērīgas un nediskriminējošas sankcijas, tostarp jāsamazina kvotas, pasākumi, pieļaujamā jauda utt.;

59.  aicina Komisiju piešķirt lielāku finansējumu RZPO, jo tām ir būtiski svarīga loma cīņā pret nelegālo, nereģistrēto un neregulēto zveju;

60.  uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jācenšas RZPO ieviest labāku lēmumu pieņemšanas sistēmu, lai rīkotos plašāk, nekā to paredz bieži vien konsensā rastā “zemākā kopsaucēja” pieeja, vienlaikus atzīstot, ka pirms nodoties balsošanai, kurā nav paredzams konsenss, ir svarīgi īstenot debates; uzskata, ka ir jāveicina daudzgadu plāni;

61.  uzskata, ka Savienībai ir labāk jākoordinē sava zivsaimniecības un attīstības politika un jāiesaistās sistemātiskos, ilgtermiņa un padziļinātos dialogos un partnerībās ar citām karoga, tirgus un piekrastes valstīm, lai pasaulē uzlabotu zivsaimniecības pārvaldību un uzturdrošību;

62.   aicina Komisiju uzņemties vadību, lai veicinātu visaptveroša RZPO tīkla izveidi un tādējādi nodrošinātu, ka visas tāljūras zvejniecības tiek efektīvi pārvaldītas, īstenojot ekosistēmisku un piesardzīgu pieeju, kas sekmē resursu saglabāšanu; šādā nolūkā atgādina, ka atbalsta jaunu RZPO izveidi apgabalos, kur tādu nav, un kompetenču palielināšanu jau esošajām RZPO, pārskatot attiecīgās konvencijas;

63.  konstatē, ka klimata pārmaiņu un sugu izplatības izmaiņu dēļ arktiskajos ūdeņos veidojas jauni zvejas apgabali; uzskata, ka ES ir jāuzņemas iniciatīva, lai nodrošinātu zvejas darbību efektīvu pārvaldību (iesaistot esošās RZPO vai veidojot jaunas) krājumu ilgtspējīgai pārvaldībai un saglabāšanai šajos ūdeņos; uzskata, ka sākotnēji zveja būtu jāierobežo, lai veiktu zinātnisko novērtējumu par šiem arktiskajiem krājumiem un zivsaimniecībām, ko tie var ilgtspējīgi uzturēt;

64.  norāda, ka Melnās jūras reģions gūtu labumu no jaunas RZPO, un mudina Komisiju ierosināt šādas organizācijas izveidi;

65.  uzskata, ka RZPO ir jāattīsta ilgtspējīgas pārvaldības sistēmas, kas uztur krājumus virs maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu līmeņa un nodrošina resursu objektīvu un taisnīgu sadali, iegūstot zvejas iespējas ar iniciatīvām, kuru pamatā ir pārredzami vides un sociālie kritēriji, kā arī vēsturiskās nozvejas kritēriji, tādējādi ņemot vērā gan jaunattīstības valstu likumīgās tiesības/ centienus, gan šajos ūdeņos ilgtspējīgi zvejojošo flotu vēlmes, vienlaikus nodrošinot to, ka visi biedri pilnīgi īsteno pārvaldības un saglabāšanas pasākumus;

66.  stingri iebilst pret ES atbalstu nododamo zvejas koncesiju sistēmu pieņemšanai Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijās; uzskata, ka tiesībpamatotu pārvaldības sistēmu pieņemšanai RZPO ietvaros nevajadzētu apdraudēt no zvejniecības atkarīgo kopienu iztiku jaunattīstības valstīs;

67.  uzskata, ka labu pārvaldību var nodrošināt visu iesaistīto personu līdzdalība no politikas izstrādes līdz īstenošanai;

68.  pieprasa veikt to ES flotu zvejas jaudas sīku novērtējumu, kurām ir piešķirta atļauja zvejošanai ārpus ES ūdeņiem, un novērtējums jāveic, izmantojot uzticamus rādītājus, kas liecina par kuģu spēju zvejot zivis, un ņemot vērā tehnoloģiju progresu, kā arī pamatojoties uz rekomendācijām, kas sniegtas FAO 1999. gada tehniskajās konsultācijās par zvejas jaudas mērīšanu(9); uzskata, ka ES būtu jānorāda RZPO, kur ir jaudas pārpalikuma problēmas, un jānodrošina flotes jaudas ierobežošana un pielāgošana, pievēršot īpašu uzmanību piekrastes valstu tiesībām;

Citi ārējās dimensijas aspekti

69.  uzskata, ka, lai gan ES uzņēmumu ārējā darbība var pārsniegt kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju, ir jānodrošina, ka tiek likumīgi īstenotas un aizsargātas tirdzniecības darbības un privāti nolīgumi starp ES kuģu īpašniekiem un trešām valstīm, tostarp nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar divpusējās sadarbības politiku, ciktāl tie atbilst starptautisko tiesību aktiem;

70.  uzskata, ka Eiropas ieguldījumi zivsaimniecībā, kā arī zivsaimniecības nolīgumi un RZPO kā trešā komponente būtu jāiekļauj KZP ārējā dimensijā un ka ar KZP ir jāveicina ieguldījumi ilgtspējīgā zivsaimniecībā trešās valstīs;

71.  uzskata, ka ar KZP ir jāveicina korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju īstenošana, lai ES pilnībā uzņemtos sociālo atbildību saskaņā ar Eiropas Savienības stratēģiju 2011.–2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību;

72.  uzskata, ka attiecīgajai dalībvalstij ir jāturpina informēt Komisiju par privātiem nolīgumiem starp ES kuģu īpašniekiem un trešām valstīm, kā arī par kopuzņēmumiem trešās valstīs, tostarp par to kuģu skaitu un veidu, kuri kuģo saskaņā ar šādiem nolīgumiem un šādu kopuzņēmumu ietvaros, kā arī par to nozveju, turklāt šai informācijai ir jābūt publiski pieejamai un jāatbilst noteikumiem par personu un uzņēmumu datu aizsardzību, kā to paredz Zvejas atļauju regula;

73.  aicina ES īstenot globālu un daudzpusēju programmu, kas ilgtspējīgas zivsaimniecības darbību attīstībā paredz iekļaut prasību par atbildību;

74.  aicina Komisiju un dalībvalstis nopietni apsvērt metodes, kas paredz būtiskus stimulus, lai ES karoga kuģi paliktu ES reģistrā, ja vien nav paredzēts nomainīt to karogu uz tādas valsts karogu, kurai visās attiecīgajās RZPO ir laba reputācija; uzskata, ka labākais veids, kā to panākt, ir nodrošināt godīgu konkurenci starp ES karoga kuģiem un trešo valstu karoga kuģiem, abām pusēm piemērojot vienlīdzīgus ekoloģiskās un sociālās ilgtspējības standartus gan divpusējā, gan daudzpusējā līmenī, kā arī izmantojot tirgus pasākumus;

75.  pauž neiecietību pret to, ka Komisija nav pievienojusi ES NNN sarakstā iekļaujamos kuģus, izņemot tos, kurus iekļāvušas RZPO, kā arī nav ierosinājusi izveidot sarakstu ar tām valstīm, kas nesadarbojas, par spīti tam, ka NNN regula ir spēkā jau vairāk nekā divus gadus, un mudina to izdarīt pēc iespējas drīzāk; uzstāj, ka ir svarīgi iegūt mūsu galveno partneru atbalstu, lai izskaustu NNN zveju visos okeānos;

76.  uzstāj, ka nevis trešām valstīm, bet Komisijai ir jāparedz tiesības izdot fitosanitāros sertifikātus trešo valstu kuģiem, kas atļauj zvejas produktu tiešu eksportu uz Eiropas Savienību;

77.  norāda, ka, sadarbojoties ar RZPO, jāpieņem individuāla pieeja ES ārējās flotes jaudas ierobežojumu pārvaldībai un jāņem vērā atšķirīgā situācija ūdeņos, kuros šis flotes segments veic darbību;

78.  mudina bankas un citas aizdevējiestādes pirms kapitāla piešķiršanas ņemt vērā darbību ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās ilgtspējības novērtējumu, nevis tikai to īstermiņa rentabilitāti;

79.  uzskata, ka arī ES tirdzniecības politikai ir jāpalīdz nodrošināt ilgtspējīgu zveju visā pasaulē, veicinot pievienošanos attiecīgajām starptautiskajām konvencijām un nolīgumiem, kas saistīti ar zivsaimniecības pārvaldi preferenciālo tirdzniecības nolīgumu ietvaros;

80.  aicina Komisiju nodrošināt, ka ar ES divpusējiem un daudzpusējiem tirdzniecības nolīgumiem tiek stiprināta taisnīga, pārredzama un ilgtspējīga zivju tirdzniecība;

81.  uzskata, ka vienlaikus būtu jāparedz stimuli trešām valstīm, kuras nepiemēro ES labas prakses standartus, un, ja iespējams, jāievieš tirdzniecības pasākumi, piemēram, tādu produktu importa aizliegums, kas iegūti NNN zvejā, un tādu akvakultūras un zvejas produktu aizliegums, kas iegūti, pārkāpjot cilvēktiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas par nodarbinātību (ILO) un kuģošanu (IMO);

82.  mudina Komisiju veicināt starptautisko sadarbību cīņā pret NNN zveju un noskaidrot, vai pastāv iespēja, ka abas valstis, kuras kopā ar Eiropas Savienību veido galveno zivsaimniecības produktu tirgu pasaulē, proti, ASV un Japāna, piekristu tam, ka viens no šīs problēmas risinājumiem būtu unikāla identifikācijas numura piemērošana visiem kuģiem, lai pārredzami nodrošinātu produktu pilnīgu izsekojamību;

83.  uzsver, ka uz laiku var tikt atcelti preferenciālie tarifi, ja partnervalsts nopietni vai sistemātiski neievēro RZPO noteiktos mērķus vai jebkuru Eiropas Savienībai saistošu starptautisku vienošanos par zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību; aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par to, kā tiek īstenoti ar zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību saistītie noteikumi, kas ir iekļauti Komisijas priekšlikumā par pārskatīto vispārējo tarifa preferenču (VTP) sistēmu;

84.  uzskata, ka ES ir jānodrošina, lai saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības principiem importētie produkti atbilstu noteikumiem un prasībām, ko piemēro ES produktiem;

85.  aicina Komisiju nodrošināt, lai zivju un zvejas produkti no trešām valstīm atbilstu tādām pašām sanitārajām un higiēnas prasībām un nāktu no ilgtspējīgām zivsaimniecībām, un tādējādi radīt vienlīdzīgus konkurences nosacījumus ES un trešo valstu zivsaimniecībām

86.  aicina Komisiju turpināt pilnveidot ES politiku atbilstīgi attīstības, tirdzniecības un zivsaimniecības politikas mērķiem;

87.  pieprasa, lai Eiropas Savienības apspriestajos divpusējos un daudzpusējos tirdzniecības nolīgumos tiktu ievēroti šādi noteikumi:

   šiem nolīgumiem būtu pievienoti ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās ietekmes novērtējumi par resursu pārmērīgu izmantošanu gan trešās valstīs un ES valstīs, ņemot vērā tīklus, kas izveidoti ar iepriekš noslēgtiem nolīgumiem,
   šajos nolīgumos būtu ievēroti izcelsmes noteikumi,
   šajos nolīgumos būtu paredzēta produkta izsekojamība, tādējādi nodrošinot to, ka tas iegūts no likumīgas un ilgtspējīgas zivsaimniecības,
   šajos nolīgumos netiktu pārkāpti NNN regulas noteikumi vai citi KZP noteikumi,
   šajos nolīgumos būtu iekļauti noteikumi, lai nodrošinātu, ka tiek tirgoti tikai labi pārvaldītās zivsaimniecībās iegūti zvejas produkti,
   šo nolīgumu dēļ nepalielinātos tirdzniecības apjomi, kas novestu pie pārmērīgas resursu izmantošanas un izsmelšanas,
   šajos nolīgumos būtu paredzēts, ka ES tirgū neieved neilgtspējīgi nozvejotus produktus,
   šajos nolīgumos būtu iekļauti noteikumi par finansiālā ieguldījuma maksājumu apturēšanu un pārskatīšanu, kā arī noteikumi par protokola īstenošanas apturēšanu, ja tiek pārkāpti pamatnoteikumi cilvēktiesību jomā, kā noteikts, piemēram, Kotonū nolīguma 9. pantā, vai ja tiek pārkāpta ILO Deklarācija par darba pamatprincipiem un pamattiesībām;

88.  atgādina, ka daudziem ES tirdzniecības partneriem ir atšķirīgi tiesību akti, līdz ar to tirdzniecības sarunās jautājumi par izcelsmes noteikumiem un tās kumulāciju ir strīdīgi un delikāti; tādēļ aicina Komisiju pievērst tam īpašu uzmanību un panākt līdzsvarotus risinājumus, kas nekaitē ES zivsaimniecības nozarēm;

89.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus ar tirdzniecību saistītiem pasākumiem, piemēram, par zivju un zivsaimniecības produktu importa ierobežošanu valstīm, kurās atļauta neilgtspējīga zivsaimniecības prakse, vienlaikus nodrošinot to atbilstību PTO noteikumiem;

90.  mudina ES izstrādāt un īstenot reģionālās stratēģijas saistībā ar darbību okeānos un jūrās, it īpaši tajos okeānos un jūrās, kurās ilgtspējīgu zivsaimniecību var nodrošināt, tikai īstenojot starptautisko sadarbību;

o
o   o

91.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.
(2) OV L 286, 29.10.2008., 33. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0516.
(4) OV C 348 E, 21.12.2010., 15. lpp.
(5) OV C 351 E, 2.12.2011., 119. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0232.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0573.
(8) 1930. gada Piespiedu darba konvencija (Nr. 29), 1948. gada Konvencija par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (Nr. 87), 1949. gada Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (Nr. 98), 1951. gada Konvencija par vienlīdzīgu atalgojumu (Nr. 100), 1957. gada Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (Nr. 105), 1958. gada Konvencija par diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību un nodarbošanos (Nr. 111), 1973. gada Minimālā vecuma konvencija (Nr. 139), 1999. gada Bērnu darba jaunāko formu konvencija (Nr. 182).
(9) ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/x4874e/x4874e00.pdf.


Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas
PDF 194kWORD 20k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā (2012/2829(RSP))
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 10. un 17. pantu,

–  ņemot vērā 10. un 11. pantu Aktā par Eiropas Parlamenta locekļu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam, ar grozījumiem(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 22. novembra paziņojumu par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Parlamenta deputāti tieši pārstāv pilsoņus Savienības līmenī;

B.  tā kā Eiropas līmeņa politiskās partijas veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanu un Savienības pilsoņu politiskās gribas paušanu;

C.  tā kā Eiropas Komisijas priekšsēdētāju ar kvalificētu balsu vairākumu ievēlē Parlaments pēc Eiropadomes priekšlikuma, kurai pirms kandidatūras izvirzīšanas ir jāņem vērā Parlamenta vēlēšanu rezultāti un jāveic atbilstoša apspriešanās;

D.  tā kā Komisija kopumā ir atbildīga Eiropas Parlamentam;

E.  tā kā jaunajam Parlamentam ir vajadzīgs pietiekami ilgs laiks, lai organizētos pirms Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām;

F.  tā kā, lai jaunā Komisija varētu sākt darbu 2014. gada 1. novembrī, Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām būtu jānotiek Parlamenta konstitutīvajā sesijā 2014. gada jūlijā;

G.  tā kā Parlaments balso par piekrišanu visas komisāru kolēģijas iecelšanai pēc Padomes ierosināto un ar priekšsēdētāja amata kandidātu kopīgi atbalstīto komisāra amatu kandidātu uzklausīšanas, pamatojoties uz dalībvalstu ierosinājumiem,

1.  mudina Eiropas politiskās partijas izvirzīt kandidātus Komisijas priekšsēdētaja amatam un cer, ka šiem kandidātiem būs vadoša loma Parlamenta vēlēšanu kampaņā, proti, personīgi iepazīstinot ar savu programmu visās Savienības dalībvalstīs; uzsver, ka ir būtiski pastiprināt gan Parlamenta, gan Komisijas politisko leģitimitāti, tiešāk saistot to attiecīgo ievēlēšanu ar vēlētāju izvēli;

2.  prasa pēc iespējas vairāk Komisijas locekļus izvēlēties no Eiropas Parlamenta deputātu vidus, lai atspoguļotu līdzsvaru starp abiem sasaukumiem;

3.  aicina nākamo Komisijas priekšsēdētāju Eiropas Komisijā nodrošināt dzimumu līdzsvaru; iesaka, lai katra dalībvalsts nākamajai komisāru kolēģijai ierosinātu gan kandidāti sievieti, gan kandidātu vīrieti;

4.  uzskata, ka ‐ ņemot vērā jauno, ar Lisabonas līgumu ieviesto kārtību Eiropas Komisijas ievēlēšanai un Parlamenta un Komisijas mainīgās attiecības saistībā ar šo kārtību un vēlēšanām 2014. gadā ‐ Savienības likumdošanas procedūru stabilitātei un izpildvaras labai darbībai īpaši liela nozīme būs uzticamām vairākuma grupām Parlamentā, un tādēļ aicina dalībvalstis savos vēlēšanu likumos saskaņā ar 3. pantu Aktā par Asamblejas pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās noteikt atbilstošu un proporcionālu minimālo slieksni vietu sadalei, lai pienācīgi atspoguļotu vēlēšanās pausto pilsoņu izvēli, vienlaikus arī efektīvi nodrošinot Parlamenta funkcionalitāti;

5.  prasa, lai Padome apspriežas ar Parlamentu par vēlēšanu norisi vai nu 2014. gada 15.–18. maijā, vai 22.–25. maijā;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

(1) Padomes Lēmums 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.), kas grozīts ar Padomes Lēmumu 93/81/Euratom, EOTK, EEK (OV L 33, 9.2.1993., 15. lpp.) un ar Padomes Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).


Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpilde un blogera Sattar Beheshti nesenā nāve
PDF 210kWORD 25k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpildi un blogera Sattar Beheshti neseno nāvi (2012/2877(RSP))
P7_TA(2012)0463RC-B7-0500/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irānu, jo īpaši rezolūcijas par cilvēktiesībām,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2012. gada 23. oktobra paziņojumu par nesenajiem desmit nāvessoda izpildes gadījumiem Irānā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos pārstāvja 2012. gada 11. novembra paziņojumu par Irānas blogera Sattar Beheshti nāvi ieslodzījuma vietā,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta par cilvēktiesību stāvokli Irānā 2012. gada 13. septembra ziņojumu,

–  ņemot vērā garīdznieka Youcef Nadarkhani atbrīvošanu no cietuma 2012. gada septembrī,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2007. gada 18. decembra Rezolūciju Nr. 62/149 un 2008. gada 18. decembra rezolūciju Nr. 63/168 par moratoriju attiecībā uz nāvessoda izmantošanu,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR), Konvenciju par visa veida rasu diskriminācijas izskaušanu (CERD) un Konvenciju par bērna tiesībām (CRC) un to, ka Irāna ir parakstījusi visus šos dokumentus,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. un 4. punktu,

A.  tā kā pašreizējo situāciju Irānā cilvēktiesību jomā raksturo sistemātiski pamattiesību pārkāpumi; tā kā cilvēktiesību aizstāvji (jo īpaši sieviešu tiesību, bērnu tiesību un minoritāšu tiesību aktīvisti), žurnālisti, blogeri, mākslinieki, studentu vadītāji, juristi, arodbiedrību pārstāvji un vides aktīvisti turpina saskarties ar spēcīgu spiedienu un pastāvīgu apdraudējumu tikt apcietinātiem;

B.  tā kā blogeru Sattar Beheshti, kurš internetā kritizēja Irānas režīmu, 2012. gada 30. oktobrī arestēja specializēta kiberdrošības policijas nodaļa ‐ kas pazīstama kā FATA ‐ saistībā ar iespējamiem kibernoziegumiem, un tā kā viņš mira apcietinājuma vietā; tā kā precīzi viņa nāves apstākļi joprojām nav noskaidroti un tā kā vairāki ziņojumi norāda, ka viņa nāvi izraisījusi spīdzināšana Irānas aizturēšanas centrā;

C.  tā kā Sattar Beheshti ģimenes locekļiem Irānā tika draudēts ar arestu, ja viņi runās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem par viņa nāvi vai iesniegs prasību tiesā pret iespējamajiem vainīgajiem spīdzināšanā;

D.  tā kā Sattar Beheshti nāve ir vēl viens traģisks piemērs tam, kā Irānā tiek praktizēta sistemātiska un pastāvīga spīdzināšana, slikta izturēšanās un pamattiesību neievērošana pret ieslodzītajiem pārliecības dēļ un kā drošības un izlūkošanas aģenti darbojas pilnīgas nesodāmības vidē;

E.  tā kā pēc vairākām klusēšanas dienām, kas sekoja pēc Sattar Beheshti nāves, Irānas tiesu iestāžu Cilvēktiesību padome apņēmās pārskatīt visus minētās lietas aspektus un izvirzīt stingras apsūdzības visām šajā lietā iesaistītajām personām;

F.  tā kā Irānas parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Mohammad Hasan Abutorabifard 2012. gada 11. novembrī paziņoja, ka Irānas parlamenta Valsts drošības un ārpolitikas komiteja izmeklēs šo gadījumu;

G.  tā kā ANO īpašie referenti par stāvokli cilvēktiesību jomā Irānā, par tūlītēju nāvessodu izpildi, par spīdzināšanu un par vārda brīvību ir atzinīgi vērtējuši Irānas parlamenta un tiesas iestāžu lēmumus izmeklēt S. Beheshti nāves gadījumu, taču ir arī norādījuši, ka ir saņemti ziņojumi par vairākiem gadījumiem Irānā, kad uz aizdomu pamata aizturētie ir miruši apcietinājuma vietā sliktas izturēšanās vai spīdzināšanas, medicīniskās palīdzības trūkuma vai nolaidības dēļ;

H.  tā kā 2012. gada 22. oktobrī Saeed Sedighi un deviņām citām personām tika izpildīts nāvessods par noziegumiem saistībā ar narkotikām; tā kā vairākumam šo personu netika nodrošināta taisnīga tiesa un viņi aizturēšanas laikā tika spīdzināti;

I.  tā kā pēc S. Sedeghi nāvessoda izpildes varas iestādes brīdināja viņa ģimenes locekļus nerunāt ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un liedza viņiem rīkot publisku bēru ceremoniju pēc viņa apbedīšanas;

J.  tā kā pēdējo gadu laikā Irānā ir krasi pieaudzis izpildīto nāvessodu skaits, tostarp nepilngadīgām personām, un tā kā kopš 2012. gada sākuma nāvessoda izpilde reģistrēta vairāk nekā 300 reižu; tā kā nāvessods regulāri tiek piespriests gadījumos, kad tiesājamam tiek liegtas paredzētās procesuālās tiesības, un par nodarījumiem, kas atbilstoši starptautiskajiem standartiem netiek iekļauti smagu noziegumu kategorijā;

K.  tā kā Irānas varas iestādes turpina centienus “halal” interneta izveidē, tādējādi efektīvi liedzot Irānas iedzīvotājiem piekļuvi globālajam tīmeklim, un izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lai bargi vērstos pret pamatbrīvībām, proti, vārda un pulcēšanās brīvību; tā kā Irāna ierobežo brīvību internetā, nosakot pieejamās platjoslas limitus, izveidojot valsts serverus un specifiskus interneta protokolus, interneta pakalpojuma sniedzējus un meklētājprogrammas un bloķējot starptautiskās un valsts sociālās tīklošanās vietnes;

L.  tā kā A. Saharova prēmija par domas brīvību 2012. gadā tika piešķirta diviem Irānas aktīvistiem ‐ juristei Nasrin Sotoudeh un kinorežisoram Jafar Panahi; tā kā Nasrin Sotoudeh izcieš cietumsodu par savu darbu, kurā uzsvērti cilvēktiesību pārkāpumi Irānā, un ievēro badastreiku, kopš viņai tikta atteikta iespēja tikties ar ģimenes locekļiem; tā kā Jafar Panahi ir pārsūdzējis sešu gadu cietumsodu, viņam noteikto 20 gadu aizliegumu veidot filmas un ceļošanas aizliegumu.

1.  pauž nopietnas bažas par to, ka Irānā stāvoklis cilvēktiesību jomā nepārtraukti pasliktinās, palielinās politieslodzīto un pārliecības dēļ ieslodzīto skaits, par konstanti lielo nāvessodu izpildes skaitu, tostarp attiecībā uz nepilngadīgajiem, plaši izplatītajām spīdzināšanām, neobjektīviem tiesas procesiem un ārkārtīgi pārspīlētajām drošības naudas summām, kā arī ļoti nopietnajiem informācijas atklātības, vārda, pulcēšanās, pārliecības, izglītības iegūšanas un pārvietošanās brīvības pārkāpumiem;

2.  pauž dziļas bažas par Sattar Beheshti nāvi cietumā; mudina Irānas varas iestādes rūpīgi izmeklēt šo lietu, lai noskaidrotu precīzus viņa nāves apstākļus;

3.  ir ļoti nobažījies par ziņojumiem, kuros norādīts, ka Sattar Beheshti cietumā tika spīdzināts; mudina Irānas varas iestādes nodrošināt, ka tiek izmeklēti visi iespējamas spīdzināšanas un cietsirdīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes gadījumi ieslodzījuma vietās un ka nodarījumu izdarītāji tiek saukti pie atbildības par savu rīcību; atgādina, ka miesas sodu pielietošana, kas ir pielīdzināma spīdzināšanai, ir nesavienojama ar ICCPR 7. pantu;

4.  asi nosoda nāvessoda izpildi Irānā un aicina Irānas varas iestādes saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijām Nr. 62/149 un Nr. 63/168 noteikt moratoriju nāvessoda izpildei līdz šā soda veida atcelšanai; pieprasa Irānas valdībai aizliegt nāvessoda izpildi nepilngadīgajiem un izskatīt iespēju aizstāt ar citiem soda veidiem nepilngadīgajiem piespriestos nāvessodus; mudina Irānas valdību publicēt statistiku par nāvessodiem un faktus par tiesvedību lietās, kurās piespriežams nāvessods;

5.  pauž dziļu nožēlu par taisnīguma un pārredzamības trūkumu tiesvedības procesos un procesuālo tiesību izmantošanas liegšanu Irānā; prasa Irānas varas iestādēm garantēt, ka attiecībā uz visām aizturētajām personām tiek stingri ievērotas viņu tiesības uz taisnīgu tiesu un pienācīgu procesu, kā noteikts ICCPR;

6.  mudina Irānas varas iestādes atbrīvot visus politieslodzītos un personas, kas ieslodzītas pārliecības dēļ, tostarp Nasrin Sotoudeh, kas bija A. Saharova prēmijas laureāts kopā ar Jafar Panahi, un ļaut viņiem 2012. gada decembrī ierasties Eiropas Parlamentā saņemt prēmiju; pauž bažas par Nasrin Sotoudeh veselības stāvokļa pasliktināšanos; prasa Irānas tiesu un ieslodzījuma iestādēm izbeigt slikto izturēšanos pret Nasrin Sotoudeh; pauž līdzjūtību un pilnīgu solidaritāti ar Nasrin Sotoudeh lūgumiem; prasa Irānas varas iestādēm atļaut visiem ieslodzītajiem sazināties ar viņu pašu izraudzītiem aizstāvjiem, saņemt nepieciešamo medicīnisko aprūpi un tikties ar ģimenes locekļiem, uz ko viņiem ir tiesības saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem, kā arī izturēties pret viņiem godpilni un ar cieņu;

7.  aicina Irānas varas iestādes akceptēt miermīlīgos protestus un risināt daudzās problēmas, ar kurām sastopas Irānas iedzīvotāji;

8.  aicina Irānas varas iestādes garantēt reliģijas brīvību saskaņā ar Irānas konstitūciju un ICCPR;

9.  aicina Irānas varas iestādes apliecināt, ka tās ir pilnībā gatavas sadarboties ar starptautisko sabiedrību, lai uzlabotu cilvēktiesību stāvokli Irānā, un prasa, lai Irānas valdība pildītu savas saistības, kas izriet no starptautiskajam tiesībām un starptautiskajām konvencijām, ko tā parakstījusi;

10.  uzskata, ka ANO īpašā referenta vizīte var palīdzēt gūt pilnīgu priekšstatu par situāciju cilvēktiesību jomā Irānā; ar bažām norāda, ka Irāna kopš 2005. gada nav apstiprinājusi nevienu ANO īpašo referentu vai augstā cilvēktiesību komisāra vizīti; aicina Irānu ievērot savu solījumu atļaut ANO īpašā referenta Irānas cilvēktiesību jautājumos Ahmed Shaheed vizīti 2012. gadā;

11.  aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar Parlamentu efektīvi izmantot jauno demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, lai atbalstītu demokrātiju un cilvēktiesību respektēšanu Irānā, tostarp vārda brīvību tiešsaistē;

12.  aicina ES pārstāvjus un Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos mudināt Irānas varas iestādes no jauna iesaistīties dialogā par cilvēktiesībām; atkārtoti apliecina gatavību iesaistīties dialogā ar Irānu par cilvēktiesībām visos līmeņos, balstoties uz vispārējām vērtībām, kuras nostiprinātas ANO hartā un starptautiskajās konvencijās;

13.  atbalsta ES divējādo pieeju Irānai (sankciju un diplomātijas apvienošana), taču pauž bažas par Irānai noteikto plašo sankciju negatīvo ietekmi uz Irānas iedzīvotājiem, tostarp par inflācijas pieaugumu un nepieciešamo preču, jo īpaši zāļu, deficītu;

14.  aicina Padomi pastiprināt īpašos pasākumus pret Irānas personām un struktūrām, tostarp valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un pamatbrīvību ierobežošanu vai saistītas ar tiem, un kas galvenokārt tika veikti, ļaunprātīgi izmantojot informācijas un sakaru tehnoloģijas, internetu un plašsaziņas līdzekļu cenzūru; prasa Komisijai un dalībvalstīm nodrošināt, ka visi aktīvi, tostarp nekustamais īpašums, kas atrodas ES un pieder Irānas iedzīvotājiem, pret kuriem ir vērsti ierobežojošie pasākumi, tiktu iesaldēti un konfiscēti;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei un Irānas Islāma Republikas valdībai un parlamentam, kā arī šo rezolūciju iztulkot persiešu valodā.


Stāvoklis Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhainas štatā
PDF 288kWORD 24k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par stāvokli Birmā/Mjanmā, jo īpaši par pastāvīgo vardarbību Rakhine pavalstī (2012/2878(RSP))
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Birmu/Mjanmu un jo īpaši 2012. gada 20. aprīļa(1) un 2012. gada 13. septembra(2) rezolūciju,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta par cilvēktiesību stāvokli Birmā/Mjanmā 2012. gada 24. augusta ziņojumu,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 26. aprīļa Lēmumu 2012/225/KĀDP,

–  ņemot vērā šīs valsts prezidenta Thein Sein 2012. gada 17. augusta paziņojumu Birmas parlamentam par stāvokli Rakhine pavalstī,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 25. oktobra paziņojumu par stāvokli Rakhine pavalstī Birmā/Mjanmā,

–  ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton preses sekretāra 2012. gada 26. oktobra paziņojumu par atsākušos vardarbību Rakhine pavalstī Birmā/Mjanmā,

–   ņemot vērā kopīgo deklarāciju, ko Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jose Manuel Borroso un Mjanmas prezidenta biroja ministrs U Aung Min parakstīja 2012. gada 3. novembrī Birmas/Mjanmas miera centrā Jangonā,

–  ņemot vērā ANO Augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay 2012. gada 9. novembra aicinājumu Birmas/Mjanmas valdībai veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu rohingu tautības iedzīvotājiem tiesības un vienlīdzīgu attieksmi,

–  ņemot vērā Birmas/Mjanmas prezidenta Thein Sein 2012. gada 16. novembra vēstuli ANO ģenerālsekretāram Ban Ki-moon, kurā viņš apņēmās apsvērt pilsonības piešķiršanu rohingu minoritātei piederošajiem musulmaņu bezvalstniekiem,

–  ņemot vērā ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tai 1967. gadā pievienoto protokolu,

–  ņemot vērā 1948. gadā pieņemtās Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18.–21. pantu,

–  ņemot vērā 1966. gadā pieņemtā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) 25. pantu,

–  ņemot vērā vairāku Birmas valdības un opozīcijas pārstāvju, tostarp Aun San Suu Kyi, paziņojumus, kuros tie noliedz rohingu etniskajai minoritātei piederošo iedzīvotāju tiesības un mazina valsts iestāžu atbildību nesen notikušajās vardarbīgajās sadursmēs,

–  ņemot vērā Birmas/Mjanmas Valsts cilvēktiesību komisijas augusta paziņojumu, ka rohingu vajāšana un notikumi Rakhine pavalstī nav tās kompetencē,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā kopš 2011. gada sākuma Birmas valdība ir veikusi būtiskus pasākumus, lai atjaunotu pilsoniskās brīvības, tomēr nesenie vardarbīgie notikumi Rakhine pavalstī liecina par milzīgām, vēl neatrisinātām problēmām šajā jautājumā;

B.  tā kā stāvoklis Rakhine pavalstī joprojām ir saspīlēts, kopš 2012. gada jūnija vismaz 110 000 cilvēku ir bijuši spiesti bēgt no savām mājām un kopš oktobrī atsākušās vardarbības ir nogalinātas 89 personas un sagrauti vairāk nekā 5300 mājokļu un reliģisko ēku;

C.  tā ka lielākā daļa pārvietoto personu pieder rohingu minoritātei, un viņi mitinās bēgļu nometnēs, kurās ir nepieņemami apstākļi ‐ pārapdzīvotība, uztraucošā līmenī bērniem nepietiekams uzturs, absolūti neatbilstīga ūdensapgāde un sanitārie apstākļi, nav pieejamas gandrīz nekādas izglītības iespējas un nav iespējams sniegt pienācīgu humāno palīdzību;

D.  tā kā Rakhine pavalstī kopš kopienu domstarpību sākuma 2012. gada jūnijā ir pasludināts ārkārtas stāvoklis, kas ļauj ieviest karastāvokli, un 2012. gada oktobra beigās valdība minētajās teritorijās noteica komandantstundu un norīkoja papildu drošības spēkus, tomēr šie pasākumi pagaidām nav ļāvuši apturēt vardarbību;

E.  tā kā joprojām notiek rohingu minoritātes diskriminācija tā kā tiek ziņots par vietējām iestādēm, kas ir bijušas līdzzinātājas uzbrukumos rohingiem un īsteno aktīvu politiku ar mērķi šos cilvēkus izraidīt no valsts; tā kā starptautiskā sabiedrība ir mudinājusi Birmas valdību pārskatīt 1982. gada Pilsonības likumu, lai nodrošinātu rohingiem bezvalstnieka statusa atcelšanu un risinātu cēloņus, kas ir pamatā ilgstošajai diskriminācijai pret rohingu minoritātei piederošajiem iedzīvotājiem;

F.  tā kā Rakhine ir otra nabadzīgākā pavalsts Birmā/Mjanmā, kas savukārt jau tā ir viena no mazāk attīstītajām valstīm pasaulē, un tā kā šo kopienu vardarbībā liela loma ir bijusi nabadzībai un apspiestībai, kā arī smagajai abu kopienu vēsturei;

G.  tā kā 2012. gada 31. oktobrī trīs ANO eksperti pauda dziļas bažas par kopienu starpā valdošo pastāvīgo vardarbību Rakhine pavalstī un aicināja Birmas/Mjanmas valdību steidzami risināt jautājumus, kas ir par cēloni budistu un musulmaņu kopienu konfliktam šajā reģionā;

H.  tā kā Birmas/Mjanmas valdība 2012. gada augustā izveidoja izmeklēšanas komisiju (kurā netika iekļauts rohingu kopienas pārstāvis), lai izpētītu reliģisko kopienu vardarbības iemeslus un sniegtu priekšlikumus par to, kā šo konfliktu atrisināt, tomēr pagaidām tās darbs nav sniedzis rezultātus;

I.  tā kā pastāvīgās vardarbības dēļ šo gadu laikā aptuveni viens miljons rohingu ir devušies bēgļu gaitās uz kaimiņvalstīm ‐ aptuveni 300 000 uz Bangladešu un 92 000 uz Taizemi, kā arī tiek lēsts, ka ap 54 000 nereģistrētu patvēruma meklētāju dzīvo deviņās bēgļu nometnēs Taizemes un Mjanmas pierobežā;

J.  tā kā vismaz 4000 cilvēku ar laivām aizbēguši uz Rakhine pavalsts galvaspilsētu Sittwe, kur valdība no pārējiem iedzīvotājiem nošķīrusi musulmaņus, tostarp rohingu minoritāti, un nosūtījusi tos uz nometnēm; un tā kā vismaz 3000 rohingu, domājams, ir aizbēguši pa jūru līdz Birmas un Bangladešas robežai, kur Bangladešas drošības spēkiem jau kopš jūnija uzdots nosūtīt atpakaļ visas personas, kas tuvojas tās robežai;

K.  tā kā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs J. M. Barroso vizītes laikā Birmas galvaspilsētā Nay Pyi Taw piedāvāja Birmai EUR 78 miljonu lielu ES attīstības palīdzību un uzsvēra, ka ES ir gatava piešķirt EUR 4 miljonus tūlītējai humānajai palīdzībai, ja tiks nodrošināta piekļuve teritorijām, kur tā ir nepieciešama;

1.  pauž satraukumu par etniskās vardarbības atsākšanos Rakhine pavalstī, kuras rezultātā ir daudz bojāgājušo un cietušo, tiek iznīcināta manta un notiek vietējo iedzīvotāju piespiedu pārvietošana, un pauž bažas, ka starpkopienu sadursmes var apdraudēt valsts virzību uz demokrātiju un tam varētu būt plašākas sekas visā reģionā;

2.  atzīst, ka Birmā turpinās politisko un pilsonisko tiesību reformas, taču aicina iestādes pastiprināt centienus, tostarp atbrīvot visus politiskos ieslodzītos un steidzami risināt kopienu savstarpējās vardarbības problēmu un novērst tās sekas;

3.  pauž pārliecību, ka ilgstošā rohingu minoritātes diskriminācijas politika ir viens no iemesliem pašreizējam vardarbības uzliesmojumam Rakhine pavalstī; uzsver, ka līdz šim maz darīts, lai nepieļautu vai novērstu iemeslus, kas rada starpkopienu spriedzi un etnisko diskrimināciju;

4.  ņem vērā valdības apgalvojumus, ka tā veiks pilnīgu un neatkarīgu izmeklēšanu par notikušo un veiks pasākumus pret vardarbības ierosinātājiem; aicina Birmas/Mjanmas valdību veikt tūlītējus pasākumus, lai pārtrauktu etnisko vardarbību un diskrimināciju, un lai vainīgie par vardarbīgajām sadursmēm un citiem saistītiem pārkāpumiem Rakhine pavalstī tiktu saukti pie atbildības;

5.  aicina visas iesaistītās puses rast noturīgus veidus, kā risināt jautājumus starp kopienām, un vēlreiz atkārto aicinājumu politiskajiem spēkiem paust skaidru nostāju par labu plurālistiskai sabiedrībai, kurā noritētu iekļaujošs dialogs ar visām vietējām kopienām;

6.  aicina Birmas/Mjanmas valdību pārtraukt diskrimināciju pret rohingu minoritāti; atkārto iepriekš paustos aicinājumus grozīt vai atcelt 1982. gada pilsonības likumu, lai nodrošinātu, ka rohingiem ir līdzvērtīga iespēja iegūt Birmas pilsonību;

7.  mudina Birmas iestādes aktīvāk rīkoties pilsoņu tiesību jautājumos, jo īpaši saistībā ar rohingu minoritātes iespējām piekļūt izglītībai, saņemt darba atļaujas un brīvi pārvietoties;

8.  aicina Birmas/Mjanmas valdību nodrošināt ANO aģentūrām, humanitārajām NVO, kā arī žurnālistiem un diplomātiem netraucētu piekļuvi visām valsts daļām, tostarp Rakhine pavalstij, un ļaut visiem cietušajiem iedzīvotājiem neierobežoti saņemt humāno palīdzību; turklāt aicina Birmas iestādes steidzami uzlabot apstākļus rohingu pārvietoto personu nometnēs;

9.  aicina ES un tās dalībvalstis sniegt humāno palīdzību Birmas valdībai un atbalstīt to centienos stabilizēt situāciju un straujāk īstenot reformu programmas tā, lai uzlabotu tiesiskumu un nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un politiskās brīvības;

10.  atzinīgi vērtē Birmas parlamenta Tiesiskuma komitejas priekšlikumus un mudina valdību nekavējoties īstenot likumdošanas, institucionālas un politiskas reformas, lai izbeigtu nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus teritorijās, kuras skar etniskie un citu veidu bruņotie konflikti, kā arī novērst arvien turpinošos nesodāmību par cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši, ja tos izdarījuši valsts spēka struktūru pārstāvji;

11.  atzinīgi vērtē 514 ieslodzīto, tostarp 90 politisko ieslodzīto, atbrīvošanu 2012. gada 17 septembrī un 66 ieslodzīto, tostarp vismaz 44 politisko ieslodzīto, atbrīvošanu 2012. gada 19. novembrī saistībā ar amnestiju, kas sakrita ar ASV prezidenta Baraka Obamas vizīti Birmā/Mjanmā; aicina Birmas valdību atbrīvot visas atlikušās personas, kas ieslodzītas pārliecības dēļ, precizēt, cik viņu vēl arvien ir apcietinājumā, un veikt pasākumus, lai nodrošinātu atbrīvoto ieslodzīto iekļaušanos sabiedrībā;

12.  atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 23. aprīļa secinājumus par Birmu/Mjanmu, kuros paredzēts apturēt attiecībā uz valdību noteiktos ierobežojošos pasākumus, izņemot ieroču embargo, un pausta ES vēlme turpināt atbalstīt valsti tās pārejas procesā; tā kā Eiropas Savienībai svarīgākie ir cilvēktiesību jautājumi ‐ palīdzība reformu procesā, ieguldījums ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā attīstībā, veidojot tiesiskumu un nodrošinot pamatbrīvības, jo īpaši vārda un pulcēšanās brīvību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē neseno Eiropas Komisijas priekšsēdētāja apmeklējumu un to, ka nekavējoties tiek palielināts finansējums Komisijas sniegtajai humānajai palīdzībai 2012. gadā, lai palīdzētu Rakhine pavalsts iedzīvotājiem;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Birmas/Mjanmas valdībai un parlamentam, ES augstajai pārstāvei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ASEAN ģenerālsekretāram, ASEAN Starpvaldību komisijai cilvēktiesību jautājumos, Nāciju sadraudzības ģenerālsekretāram, ANO īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos Birmā/Mjanmā, ANO augstajam komisāram bēgļu jautājumos un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0142.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0355.


Migrantu stāvoklis Lībijā
PDF 208kWORD 24k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par migrantu stāvokli Lībijā (2012/2879(RSP))
P7_TA(2012)0465RC-B7-0504/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolu,

–  ņemot vērā to, ka 1981. gada 25. aprīlī Lībija ratificēja Āfrikas Savienības Konvenciju par īpašiem bēgļu problēmu aspektiem Āfrikā,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu un tās protokolu par Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību tiesas izveidi, ko Lībija ratificēja attiecīgi 1987. gada 26. martā un 2003. gada 19. novembrī,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lībiju, jo īpaši 2011. gada 15. septembra rezolūciju(1),

–  ņemot vērā 2012. gada 15. maijā pieņemto Eiropas kaimiņattiecību politikas pasākumu kopumu attiecībā uz Lībiju,

–  ņemot vērā 2012. gada 14. jūnija rezolūciju par cilvēktiesībām un drošības situāciju Sāhelas reģionā(2),

–  ņemot vērā 2012. gada 23. jūlijā pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus,

–  ņemot vērā 2012. gada 12. septembra rezolūciju par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku(3),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2012. gada 19. jūlija un 2012. gada 3. novembra paziņojumus par Lībiju,

–  ņemot vērā 2012. gada 30. augustā pieņemto ANO ģenerālsekretāra ziņojumu par ANO Atbalsta misiju Lībijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2012. gada jūlijā Lībijā notika pirmās demokrātiskās un brīvās vēlēšanas, kuru norise bija ārkārtīgi miermīlīga un bez kārtības traucējumiem; tā kā 2012. gada 9. augustā valstī pirmo reizi tās vēsturē notika miermīlīga varas nodošana, kad varu no Pārejas perioda nacionālās padomes pārņēma Vispārējais nacionālais kongress, kuram tika uzticēts pieņemt konstitūciju un reformēt citus svarīgus tiesību aktus;

B.  tā kā 2012. gada 14. novembrī pirmā Lībijas valdība, kas pēc vairāk nekā piecdesmit gadiem tika izveidota demokrātisku vēlēšanu rezultātā, deva savu zvērestu;

C.  tā kā Lībijā pašlaik ir pēcrevolūcijas periods, kad jārisina daudzi jautājumi, piemēram, drošība (revolucionāru grupu atbruņošana, demobilizācija un reintegrācija un valsts armijas, policijas, robežsardzes un citu valsts drošības spēku reforma), nacionālais izlīgums, tiesiskums pārejas posmā, tiesiskuma īstenošana un cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana, kā arī jāsāk vēl daudzas citas reformas, kam ir ārkārtīgi liela nozīme demokrātisku iestāžu un demokrātiskas valsts izveidē;

D.  tā kā vēsturiski Lībija ir bijusi atkarīga no migrējošiem darba ņēmējiem tādās nozarēs kā veselības aprūpe, izglītība, lauksaimniecība un ēdināšanas, viesnīcu un tīrīšanas pakalpojumi; tā kā Lībija joprojām ir galvenais centrs patvēruma meklētājiem un bēgļiem, kas bēg no konfliktiem Āfrikā, Āzijā un Tuvajos Austrumos;

E.  tā kā iestāžu spējas kontrolēt 4378 km garo Lībijas sauszemes robežu, kuru šķērso lielākā daļa cilvēku, lai ierastos valstī, ir ārkārtīgi ierobežotas;

F.  tā kā pulkveža Kadafi valdīšanas laikā Lībijā strādāja 1,5 līdz 2,5 miljoni ārvalstnieku; tā kā kopš valsts atbrīvošanas sākuma 2011. gada 17. februārī daudzi migranti bija spiesti iesaistīties Kadafi vadītās algotņu grupās un daudzi no viņiem patlaban tiek turēti apcietinājumā bez tiesas lēmuma vai arī ir aizbēguši no valsts; tā kā saskaņā ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas (SMO) sniegto informāciju līdz 2011. gada novembra beigām no Lībijas uz kaimiņvalstīm bija devušies aptuveni 800 000 migrantu, taču pēc tam daudzi atgriezās vai ieradās citi;

G.  tā kā Lībijā regulāri notiek migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu cilvēktiesību ļaunprātīga izmantošana un pārkāpumi un tā kā valstī nereģistrētie ārvalstnieki joprojām ir pakļauti ekspluatācijas, rasisma, patvaļīgas aizturēšanas, fiziskas iespaidošanas un spīdzināšanas riskam, tostarp atrodoties apcietinājumā;

H.  tā kā ārvalstnieki Lībijā ir jo īpaši neaizsargāti pret ļaunprātīgu izmantošanu, jo nav pietiekamas drošības, notiek ieroču izplatīšana, nav izveidoti valsts tiesību akti par patvērumu un migrējošiem darba ņēmējiem, nav atbilstošas tiesu sistēmas un ir zems pārvaldības līmenis; tā kā ārvalstnieki, tostarp grūtnieces, sievietes ar maziem bērniem un bērni bez pavadošās personas, kuriem jāuzturas kopā ar pieaugušajiem, tiek turēti īpaši izveidotās un nelegālajiem migrantiem paredzētās aizturēšanas vietās vai arī atrodas tiešā bruņotu grupu uzraudzībā;

I.  tā kā nesenajos ziņojumos, kurus, pamatojoties uz 2012. gada jūnijā Lībijā veiktām vairākām izmeklēšanām, sagatavoja Starptautiskā cilvēktiesību federācija, Migreurop, organizācija “Amnesty International” un daudznacionālais tīkls “Neierobežots tiesiskums migrantiem” (Justice Without Borders for Migrants), ir uzsvērts, ka atkārtoti vardarbīgas izturēšanās pret migrantiem gadījumi ir konstatēti astoņos aizturēšanas centros Kufrā, Tripolē, Bengāzi un Nafusas kalnu reģionā;

J.  tā kā Lībija vēl nav ratificējusi 1951. gada ANO Konvenciju par bēgļu statusu;

K.  tā kā ANO Augstā komiteja bēgļu jautājumos darbojas Lībijā, taču tai šajā valstī vēl nav oficiāla statusa;

L.  tā kā dažas ES dalībvalstis ir atsākušas sarunas ar Lībiju par migrācijas kontroli;

M.  tā kā pilnībā funkcionējoša un demokrātiska valdība Lībijā ir priekšnoteikums ES, ANO un citu starptautisko partneru sarunām ar Lībiju par jebkuru sadarbības nolīgumu ar šo valsti;

1.  atzinīgi vērtē pirmās demokrātiskās vēlēšanās likumīgi ievēlētās Lībijas valdības inaugurāciju un mudina tās locekļus rīkoties izlēmīgi, lai radītu pamatu demokrātiskai, atbildīgai un darboties spējīgai Lībijas valsts struktūrai; aicina visas starptautiskās iesaistītās puses un jo īpaši ES būt gatavām, lai palīdzētu Lībijas valdībai un Vispārējam nacionālajam kongresam šajā vērienīgajā uzdevumā;

2.  aicina Lībiju pieņemt un īstenot tiesību aktus saskaņā ar tās starptautiskajiem pienākumiem, jo īpaši attiecībā uz vispārējo cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšanu; atzīst, ka šādi centieni prasīs laiku, ņemot vērā, ka jaunievēlētā valdība ir tikko nodevusi zvērestu; atzīst, ka atbrīvošanās no Kadafi represīvā režīma postošā mantojuma prasīs noteiktu rīcību un pienācīgu apmācību, līdz tiks ieviestas pilnībā atbildīgas uz tiesībām balstītas tiesiskās, juridiskās un drošības sistēmas;

3.  pauž bažas par Lībijā esošo ārvalstnieku, jo īpaši darba vai politiskā patvēruma meklētāju, kā arī apcietinājumā joprojām esošo personu no Subsahāras un Austrumāfrikas īpaši nestabilo drošības un cilvēktiesību situāciju jo īpaši pauž bažas par aizturēšanas centros, sevišķi Kufrā, Tripolē, Bengāzi un Nafusas kalnu reģionā, nometināto migrantu dzīves apstākļiem un izturēšanos pret viņiem;

4.  pauž dziļas bažas par ekstremālajiem aizturēšanas apstākļiem, kādiem tiek pakļauti ārvalstnieki, tostarp sievietes un bērni, kas bieži vien ir cietuši no seksuālas un uz dzimumu balstītas vardarbības, kā arī par viņu iespēju trūkumu izmantot atbilstīgu tiesisku regulējumu un baudīt aizsardzību, kas noved pie aizturēšanas uz neierobežotu laiku un nespējas pārsūdzēt spriedumu par deportāciju;

5.  prasa Lībijas iestādēm aizsargāt visus ārvalstniekus neatkarīgi no viņu imigrācijas statusa no vardarbības, izmantošanas, draudiem, iebiedēšanas un ļaunprātīgas izmantošanas;

6.  aicina Lībijas valdību un Vispārējo nacionālo kongresu pieņemt tiesību aktus un instrukcijas visām valsts un vietējām struktūrām, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi, nediskriminēšanu un vajadzīgo aizsardzību visiem bēgļiem, patvēruma meklētājiem un migrantiem, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu un bērnu drošībai un tiesībām;

7.  sagaida, ka jaunās Lībijas iestādes nekavējoties ratificēs 1951. gada ANO Konvenciju par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolu un pieņems tiesību aktus patvēruma jomā, kas atbilst starptautiskajām tiesībām un standartiem;

8.  aicina jaunās Lībijas iestādes nekavējoties piešķirt tiesisku statusu ANO Augstajai komitejai bēgļu jautājumos un atvieglot tās darbu; mudina uz ciešāku sadarbību starp ES, ANO Augsto komiteju bēgļu jautājumos un citām situācijā pēc konflikta iesaistītajām ANO aģentūrām;

9.  aicina jaunās Lībijas iestādes atvieglot jebkuru organizāciju darbu, kuras var palīdzēt aizsargāt un atbalstīt patvēruma meklētājus, bēgļus un migrantus;

10.  aicina Lībiju īstenot tiesību aktus, lai regulētu ārvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos valstī, tostarp izveidot funkcionējošu patvēruma sistēmu; aicina ES sniegt tās kaimiņvalstij Lībijai tehnisko un politisko atbalstu šā uzdevuma veikšanā, tostarp palīdzēt veikt pasākumus, lai uzlabotu pašreizējās ieslodzījuma vietas;

11.  aicina Lībiju noteikt tiesisku statusu Lībijā strādājošiem migrantiem, nodrošinot viņiem pilnīgu aizsardzību attiecībā uz cilvēktiesību, tostarp darba tiesību, ievērošanu saskaņā ar attiecīgajām SDO normām;

12.  aicina ES un tās dalībvalstis rīkoties piesardzīgi, apspriežot turpmākos sadarbības un migrācijas kontroles nolīgumus ar Lībijas iestādēm, nodrošinot, ka šādi nolīgumi ietver efektīvus uzraudzības mehānismus migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju cilvēktiesību aizsardzībai;

13.  aicina ārvalstu, jo īpaši Eiropas, uzņēmumus Lībijā nodrošināt, ka tie pilnībā ievēro savu korporatīvo sociālo atbildību (CSR) kā principiālu politiku visās to darbībās, garantējot CSR īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz migrantiem darba ņēmējiem;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Lībijas valdībai un Vispārējam nacionālajam kongresam, ANO ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgai un Āfrikas Savienībai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0386.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0263.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0334.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika