Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
Populácia lososa obyčajného v Baltskom mori a rybolov zameraný na túto populáciu rýb ***I
 Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky ***I
 Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I
 Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel ***I
 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
 Nadchádzajúca Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov
 Konferencia o zmene klímy v Dauhe (COP 18)
 Rozširovanie: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ
 Situácia v Gaze
 Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
 Doložky EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer
 Počítačová bezpečnosť a obrana
 Úloha spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodných katastrof
 Rokovania o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom
 Maloobjemový a drobný rybolov a reforma SRP
 Vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky
 Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014
 Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä  masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího
 Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Jakchainskom štáte
 Situácia migrantov v Líbyi

Populácia lososa obyčajného v Baltskom mori a rybolov zameraný na túto populáciu rýb ***I
PDF 438kWORD 64k
Uznesenie
Zjednotený text
Príloha
Príloha
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori a pre rybolov zameraný na túto populáciu rýb (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))
P7_TA(2012)0446A7-0239/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0470),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0220/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2012(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a na stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0239/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. novembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori a pre rybolov zameraný na túto populáciu rýb

P7_TC1-COD(2011)0206


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  V roku 2010 sa skončil akčný plán pre lososa, ktorý v roku 1997 prijala Medzinárodná komisia pre rybolov v Baltskom mori. Zmluvné strany Komisie pre ochranu prostredia Baltského mora (Helcom) naliehajú na Úniu, aby vytvorila dlhodobý plán riadenia chovu lososa obyčajného.

(2)  V nedávnom vedeckom odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) sa uvádza, že niektoré zdroje lososa obyčajného sú mimo bezpečných biologických limitov a že je potrebné vytvoriť viacročný plán na európskej úrovni.

(3)  V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Únia výlučnú právomoc na ochranu morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu. Keďže losos je anadrómny druh, ochrana populácie lososa obyčajného nie je možná, ak neboli prijaté opatrenia na ochranu populácie týchto rýb počas ich života v riekach. Uvedené opatrenia preto patria takisto do výlučnej právomoci Únie na zabezpečenie účinnej ochrany morských druhov počas ich celého migračného cyklu a mali by byť predmetom viacročného plánu.

(4)  V smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín(4) sa uvádza losos ako druh Únie a je potrebné, aby opatrenia prijaté podľa uvedenej smernice zabezpečovali súlad jeho využívania s priaznivým stavom jeho ochrany. Preto je potrebné zabezpečiť, aby opatrenia na ochranu lososa prijaté v súlade s týmto nariadením boli zlučiteľné s opatreniami prijatými podľa uvedenej smernice a aby boli vzájomne skoordinované. Významným spôsobom optimalizácie populácie lososa je aj zákaz rybolovu z rybárskych plavidiel na lov s dlhým vlascom, čím sa zníži objem odvrhnutých úlovkov lososov nedostatočnej veľkosti. [PDN 1]

(5)  Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(5), je ochrana, zachovanie a zlepšenie vodného prostredia, v ktorom losos prežíva časť svojho životného cyklu. Viacročným plánom pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori by sa malo prispieť k dosiahnutiu cieľov smernice 2000/60/ES. Opatrenia, ktoré sú podľa uvedenej smernice nevyhnutné, ako napríklad plány vodohospodárskeho manažmentu povodia, by sa v tomto nariadení nemali zdvojiť. Je však potrebné zabezpečiť koordináciu a jednotnosť opatrení prijatých podľa tohto nariadenia a opatrení podľa uvedenej smernice na ochranu a zlepšenie biotopu lososa vo vnútrozemských vodách.

(6)  V pláne vykonávania prijatom na svetovom samite o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v Johannesburgu, sa uvádza, že je potrebné obnoviť všetky populácie komerčne využívaných rýb na takú úroveň, ktorá môže do roku 2015 poskytnúť maximálny udržateľný výnos. Ide o právnu požiadavku podľa Dohovoru OSN o morskom práve od roku 1994. Helcom sa domnieva, že táto úroveň populácie lososa obyčajného v riekach sa zhoduje s úrovňou produkcie mladých lososov v rozsahu 60 % až 75 %predstavujúcou 80 % možnej kapacity produkcie mladých lososov v rôznych riekach, v ktorých losos žije voľne. Uvedené vedecké odporúčania by mali byť základom stanovenia cieľov viacročného plánu. [PDN 2]

(6a)  Kapacita produkcie mladých lososov je približný ukazovateľ zdravia populácie lososov v danej rieke. Pred tým, ako bude možné použiť produkciu mladých losov ako ukazovateľ, treba zaviesť celý rad predpokladov. Okrem toho úroveň produkcie mladých lososov ovplyvňuje viacero faktorov, v prípade ktorých je zložité nájsť súvislosť medzi produkciou mladých lososov a zdravím populácie lososov. Miera návratu samíc lososov do riek by sa mala používať ako akceptovateľný druhý ukazovateľ zdravia populácie lososov. [PDN 3]

(7)  Na základe vedeckých odporúčaní je možné domnievať sa, že genetické znečistenie populácie lososa obyčajného môže spôsobiť zníženie miery prežitia a výskytu pôvodnej populácie a genetickej schopnosti prekonávať choroby a zmeny miestnych a environmentálnych podmienok. Preto ochrana genetickej integrity a rozmanitosti populácie lososa obyčajného zohráva rozhodujúcu úlohu pri jej zachovaní a mala by byť súčasťou viacročného plánu ako jeden z jeho cieľov.

(8)  Výsledkom miery úhynu rýb pri rybolove na mori a v riekach by mala byť veľkosť populácie voľne žijúceho lososa, ktorá poskytuje maximálny udržateľný výnos v súlade so stanovenými cieľmi a časovými rámcami. Miera úhynu rýb pri rybolove na mori by sa mala stanoviť na základe odporúčania výboru STECF.

(9)  Na účinnejšiu realizáciu plánu a s cieľom umožniť presnejšiu reakciu na osobitné vlastnosti každej populácie lososa v riekach by príslušné členské štáty mali mať právomoc stanoviť mieru úhynu lososa pri rybolove, celkový povolený výlov a niektoré technické opatrenia na zachovanie stavov rýb vo svojich riekach v súlade s článkom 2 ods. 1 ZFEÚ.

(10)  Členské štáty by pri prijímaní opatrení v rámci tohto nariadenia mali úplne zohľadniť svoje medzinárodné záväzky, najmä tie, ktoré vyplývajú z článku 66 Dohovoru OSN z 10. decembra 1982 o morskom práve(6), ktorý stanovuje, že štát pôvodu anadrómnych druhov bude spolupracovať s ostatnými príslušnými štátmi s cieľom zachovania týchto druhov a hospodárenia s nimi.

(11)  Malo by sa zabezpečiť pravidelné posúdenie primeranosti a účinnosti opatrení členských štátov Komisiou na základe cieľov stanovených vo viacročnom pláne.

(12)  Vo vedeckých odporúčaniach sa uvádza, že nevhodné zarybnenie môže mať významný vplyv na genetickú rozmanitosť populácie lososa obyčajného. a že Existuje tiež riziko, že veľký počet chovných rýb, ktoré sa každoročne vypúšťajú do Baltského mora, by mohol vplyv na genetickú integritu populácií voľne žijúceho lososa a to by sa malo postupne ukončiť. Vzhľadom na to by sa zarybnenie malo vo väčšej miere kontrolovať. V tomto viacročnom pláne by sa preto mali stanoviť podmienky pre vypúšťanie rýbpodmienky upravujúce získavanie genetického materiálu na chov a produkciu materiálu na zarybnenie lososom, ako aj podmienky zarybnenia takým spôsobom, aby vykonané zarybnenia nemali nepriaznivý vplyv na genetickú rôznorodosť. [PDN 4]

(13)  Priame zarybňovanie lososom v riekach s možným výskytom lososa sa za osobitných podmienok považuje za ochranné opatrenie, keďže umožňuje obnoviť samoudržateľnú populáciu lososa, má pozitívny vplyv na celkový počet jedincov lososa a rybné hospodárstvo. Malo by sa zabezpečiť, že sa výslovne umožní, aby priame zarybnenie, ktoré bude spĺňať tieto podmienky, bolo oprávnené na poskytnutie finančnej podpory v súlade s článkom 38 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo(7).

(14)  Keďže však vypustenie lososa môže byť v súčasnosti v niektorých členských štátoch povinné a s cieľom poskytnúť členským štátom čas na prispôsobenie sa týmto požiadavkám, vypustenie lososa iné ako zarybnenie a priame zarybnenie by malo byť naďalej dovolené v prechodnej lehote siedmich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.však nemalo byť naďalej povolené po období desiatich rokov, ak po uplynutí tohto obdobia produkcia voľne žijúcich mladých lososov dosiahne 80 % možnej kapacity produkcie mladých lososov v danej rieke. Ak sa tento cieľ nedosiahne, vypustenie lososa iné ako zarybnenie a priame zarybnenie môže pokračovať ďalších 10 rokov po tom, ako príslušný členský štát preskúma a odstráni príčiny nesplnenia uvedeného cieľa. Je možné, že vypustenie lososa je v súčasnosti v niektorých členských štátoch povinné a preto je potrebné členským štátom poskytnúť čas na prispôsobenie sa týmto požiadavkám. [PDN 5]

(15)  Okrem opatrení stanovených v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva(8), by sa mali prijať osobitné kontrolné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení stanovených v tomto nariadení.

(15a)  Na dosiahnutie trvalo udržateľného rybného hospodárstva je potrebné zvýšiť dôveru medzi zainteresovanými stranami a zlepšiť spôsoby vzájomnej komunikácie. [PDN 6]

(16)  Podstatná časť pobrežných plavidiel používaných na lov lososa má dĺžku menej ako 10 m. Preto by sa povinnosť viesť rybársky denník podľa článku 14 a predkladať predchádzajúce oznámenie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 mala rozšíriť na všetky komerčné rybárske plavidlá a služobné plavidlá. [PDN 7]

(17)  Je nevyhnutné rozšíriť povinnosť predkladať predchádzajúce oznámenie v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 takisto na všetky plavidlá, ktoré na svojej palube ponechávajú pstruha morského, s cieľom zabezpečiť, aby sa úlovky lososa neoznamovali nesprávne ako úlovky pstruha morského, čím by sa vyhli riadnej kontrole.

(17a)  Členské štáty by mali posilniť svoje systémy kontroly a predkladania predchádzajúceho oznámenia v prípade rekreačných plavidiel používaných pri love na udicu a iných druhoch rybolovu s cieľom zabezpečiť jednoduchý a efektívny systém a podporovať udržateľný rybolov. [PDN 8]

(17b)  Mala by sa stanoviť minimálna veľkosť pri vykládke v prípade pstruha morského (Salmo trutta) aj lososa (Salmo salars, v subdivíziách 22 – 32, odchylne od článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. december 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení(9) a od prílohy IV k nemu. [PDN 9]

(18)  Mal by sa povoliť lov rýb elektrickým prúdom s cieľom poskytnúť viac lepších vedeckých údajov o populácii lososa.

(19)  Na základe nedávnych vedeckých odporúčaní je možné domnievať sa, že rekreačný lov lososa na mori má významný vplyv na populáciu lososa, aj keď údaje, ktoré sú v tejto súvislosti k dispozícii nie sú veľmi presné. Konkrétne rekreačný rybolov vykonávaný z plavidiel, ktoré prevádzkujú podniky poskytujúce svoje služby na účely zisku, môže prípadne vysvetľovať významnú časť úlovkov lososa obyčajného. Na zabezpečenie funkčnosti viacročného plánu je preto vhodné zaviesť niektoré špecifické riadiace opatrenia na kontrolu týchto činností rekreačného rybolovu. [PDN 10]

(19a)  Vytvorenie internetových systémov podávania správ v členských štátoch alebo medzi nimi by sa malo povzbudzovať a presadzovať, aby sa podávanie správ ešte zjednodušilo. Informácie o oznámených úlovkoch by sa mali zverejniť. Konkrétne rybolovné oblasti by sa však nemali zverejňovať, aby sa predišlo stimulom pre rybárov zamerajúcich sa na túto konkrétnu rybolovnú oblasť. [PDN 11]

(20)  V súlade s článkom 290 ZFEÚ je potrebné delegovať na Komisiu právomoc prijímať akty vzhľadom na určité nepodstatné prvky tohto nariadenia, ako stanovujú jeho články 6, 7, 11 a 25, v záujme účinného dosiahnutia cieľov stanovených v tomto nariadení a zabezpečenia schopnosti rýchlo reagovať na zmeny stavu populácie rýb. Tieto právomoci by mali zahŕňať možnosť upraviť mieru úhynu rýb pri rybolove na mori, upraviť zoznam riek, v ktorých losos žije voľne, a niektoré technické informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu a prijať opatrenia týkajúce sa populácie lososa obyčajného v riekach, pokiaľ členské štáty neprijali opatrenia v rámci právomoci uvedenej v odôvodnení 9, alebo ak sa tieto opatrenia považujú za neúčinné.

(20a)  Komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty prijali správne alebo trestno-právne opatrenia potrebné na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu. [PDN 12]

(21)  Komisia by mala pri príprave a tvorbe delegovaných aktov zabezpečiť súbežné, včasné a primerané predloženie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(22)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení o zarybňovaní lososom stanovených v článku 12 tohto nariadenia by sa na Komisiu mali previesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(10),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán na zachovanie a riadenie populácie lososa obyčajného (ďalej len „plán“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Plán sa uplatňuje na:
a) komerčný a rekreačný rybolov v Baltskom mori a na riekach spojených s Baltským morom na území členských štátov (ďalej len „príslušné členské štáty“). [PDN 13]

   b) rekreačný rybolov lososa v Baltskom mori, kde uvedený rybolov vykonávajú služobné plavidlá. [PDN 14]

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(11), článku 2 smernice 2000/60/ES a článku 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.  Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

   a) „Baltské more“ sú subdivízie ICES 22 – 32;
   b) „baltské rieky“ sú rieky, ktoré sú na území členských štátov spojené s Baltským morom;
   c) „populácia lososa obyčajného“ je celá populácia voľne žijúceho aj chovného lososa v Baltskom mori a baltských riekach;
   d) „rieky, v ktorých losos žije voľne“ sú rieky so samoudržateľnými populáciami voľne žijúceho lososa, do ktorých sa chovný losos nevypúšťa, alebo sa vypúšťa v obmedzenom rozsahu, ako sa uvádza v prílohe I;
   e) „rieka s možným výskytom lososa“ je rieka s historickou populáciou voľne žijúceho lososa, v ktorej sa však v súčasnosti prirodzená reprodukcia neuskutočňuje, alebo sa uskutočňuje v malej miere a ktorá má potenciál na obnovu samoudržateľnej populácie voľne žijúceho lososa;
   f) „možná kapacita produkcie mladých lososov“ je kapacita produkcie vypočítaná pre každú rieku na základe príslušných parametrov, ktoré sú špecifické pre jednotlivé rieky;
   g) „technické ochranné opatrenia“ sú opatrenia, ktoré upravujú zloženie druhov a veľkostné zloženie úlovkov, ako aj vplyv na zložky ekosystému vyplývajúci z rybolovu, podmienením používania a štruktúry rybárskeho výstroja a obmedzením prístupu k oblastiam rybolovu;
   h) „zarybnenie“ je zámerné vypustenie mladých lososov alebo jedincov v skorších vývojových fázach chovných lososov do riek, v ktorých žije losos voľne;
   ha) „rekreačný rybolov“ je, bez ohľadu na článok 4 ods. 28 nariadenia (ES) č. 1224/2009, iná ako komerčná forma rybolovu, pri ktorej sa využívajú všetky typy rybárskych plavidiel a výstroja na komerčné alebo nekomerčné účely; [PDN 15]
   i) „priame zarybnenie“ je vypustenie mladých lososov alebo skorších vývojových fáz chovného lososa do riek s možným výskytom lososa;
   j) „služobné plavidlo“ je plavidlo, ktoré prevádzkuje podnik ponúkajúci služby vrátane poskytovania rybárskeho vybavenia, dopravy a/alebo poradenstva na účely rekreačného rybolovu zameraného na lososa v Baltskom mori;
   k) „celkový povolený výlov“ (TAC) je množstvo lososa obyčajného, ktoré je možné z danej populácie rýb každý rok vyloviť a vyložiť.

KAPITOLA II

CIELE

Článok 4

Ciele

Cieľ plánu je zabezpečiť, aby:

   a) sa zdroje lososa obyčajného využívali trvalo udržateľným spôsobom podľa zásady maximálneho udržateľného výnosu;
   b) sa zaistila genetická integrita a rozmanitosť populácie lososa obyčajného.

KAPITOLA III

ČIASTKOVÉ CIELE

Článok 5

Čiastkové ciele týkajúce sa populácie voľne žijúceho lososa v riekach

1.  V riekach, v ktorých losos žije voľne a ktoré do....(12) dosiahli 50 % možnej kapacity produkcie mladých lososov, produkcia mladých lososov dosiahne 75 %80 % možnej kapacity produkcie mladých lososov v každej rieke do...piatich ...(13)*. [PDN 16]

2.  V riekach, v ktorých losos žije voľne a ktoré do...(14) nedosiahli 50 % možnej kapacity produkcie mladých lososov, dosiahne produkcia mladých voľne žijúcich lososov v každej rieke 50 % možnej kapacity produkcie mladých lososov do...(15)* a 75 %80 % do...(16)**. [PDN 17]

3.  Po desiatich ....*** sa produkcia voľne žijúcich mladých lososov zachová na úrovni minimálne 75 %80 % možnej kapacity produkcie mladých lososov v každej rieke, v ktorej losos žije voľne. [PDN 18]

4.  Príslušné členské štáty môžu pre každú rieku, v ktorej losos žije voľne, stanoviť ďalšie, prísnejšie čiastkové ciele, ako sú ciele založené na množstve vracajúcich sa rýb, ktoré kladú ikry. [PDN 19]

Príslušné členské štáty poskytnú a zverejnia údaje o samiciach lososa vracajúcich sa do svojich riek. [PDN 20]

KAPITOLA IV

PRAVIDLÁ VÝLOVU

Článok 6

Určenie celkového povoleného výlovu v riekach

1.  Ročný celkový povolený výlov lososa v riekach, v ktorých losos žije voľne, neprekročí úroveň, ktorá je rovnaká ako miera úhynu rýb pri rybolove uvedená v odseku 2.

2.  Mieru úhynu rýb pri rybolove, týkajúcu sa populácie lososa v riekach, v ktorých losos žije voľne, určí každý členský štát v súlade s čiastkovými cieľmi stanovenými v článku 5 a s odbornými stanoviskami STECF a ICES a tieto orgány ju pravidelne znovu posúdia vzhľadom na nové dostupné informácie alebo vzhľadom na zmenu vlastností rieky. Členské štáty preto zohľadnia možnú kapacitu produkcie mladých lososov, ktorú vypočíta ICES na základe príslušných parametrov špecifických pre každú rieku a ktorú bude tento orgán pravidelne posudzovať, keď sa objavia nové dostupné informácie alebo keď sa zmenia vlastnosti rieky.

3.  Do ...(17)príslušné členské štáty uverejnia vo verejne dostupnej časti svojej oficiálnej webovej stránky, vytvorenej v súlade s článkom 114 nariadenia (ES) č. 1224/2009, mieru úhynu rýb pri rybolove v riekach, v ktorých losos žije voľne, a príslušný celkový povolený výlov lososa a tieto údaje každý rok revidujú.

4.  Komisia každé tri rokykaždý rok posúdi zlučiteľnosť a účinnosť opatrení, ktoré prijali členské štáty podľa tohto článku, na základe celkových a čiastkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5. [PDN 21]

5.  Ak príslušné členské štáty neuverejnia takéto opatrenia v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 v príslušnej stanovenej lehote, Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom určiť mieru úhynu rýb pri rybolove a/alebo príslušný celkový povolený výlov v riekach, v ktorých losos žije voľne, a/alebo uzavretie príslušnej rybolovnej oblasti.

6.  Ak sa na základe posúdenia vykonaného v súlade s odsekom 4 opatrenia členských štátov považujú za nezlučiteľné s celkovými a čiastkovými cieľmi stanovenými v článkoch 4 a 5, alebo sa považujú za neprimerané na účely dosiahnutia týchto celkových a čiastkových cieľov, Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom určiť mieru úhynu rýb pri rybolove a/alebo príslušný celkový povolený výlov v riekach, v ktorých losos žije voľne, a/alebo uzavretie príslušnej rybolovnej oblasti.

7.  Tieto opatrenia, ktoré Komisia prijala, sú zamerané na zabezpečenie dosiahnutia celkových a čiastkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5. Účinnosť opatrení členského štátu sa končí po prijatí delegovaného aktu Komisiou.

Článok 7

Určenie celkového povoleného výlovu na mori

1.  Ročný celkový povolený výlov lososa na mori neprekročí úroveň, ktorá sa rovná miere úhynu rýb pri rybolove 0,1.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty týkajúce sa úpravy hodnoty miery úhynu rýb pri rybolove na mori uvedenej v odseku 1, ak existujú jasné náznaky, že sa zmenil stav populácie a/alebo že existujúca miera úhynu rýb pri rybolove nie je primeraná na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 4..

3.  V prípade náhleho vypuknutia choroby, kriticky nízkej miery prežitia mladých rýb alebo iných nepredvídaných okolností Rada rozhodne o celkovom povolenom výlove nižšom ako celkový povolený výlov, ktorý by bol výsledkom miery úhynu rýb pri rybolove uvedenej v odseku 1.

Článok 8

Využitie národných kvót služobnými plavidlamiv rámci rekreačného rybolovu [PDN 22]

Losos ulovený na mori zo služobného plavidlapri rekreačnom rybolove a na pobreží a v riekach pri rekreačnom rybolove sa pripočíta k národnej kvóte. [PDN 23]

Kapitola IVa

Minimálna veľkosť pri vykládke v prípade lososa a pstruha morského

Článok 8a

Odchylne od článku 14 nariadenia (ES) č. 2187/2005, minimálna veľkosť pri vykládke v prípade lososa má byť 60 cm a minimálna veľkosť pri vykládke v prípade pstruha morského má byť 50 cm, a to v každej zo subdivízií ICES uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia. [PDN 26]

KAPITOLA V

TECHNICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

Článok 9

Opatrenia členských štátov na ochranu slabej populácie lososa v rieke

1.  Najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadeniaPríslušné členské štáty stanovia, zachovajú a v prípade potreby vylepšia existujúce vnútroštátne technické ochranné opatrenia do ...(18) pre rieky, v ktorých losos žije voľne a ktoré do... (19)* nedosiahli 50 % možnej kapacity produkcie mladých lososov. [PDN 24]

2.  Technické ochranné opatrenia uvedené v odseku 1 sa zakladajú na osobitných požiadavkách špecifických pre jednotlivé rieky s cieľom primerane prispieť k celkovým a čiastkovým cieľom stanoveným v článkoch 4 a 5. Umiestnenie uvedených opatrení sa zakladá na najlepších dostupných informáciách o migračných trasách lososa na mori.

Článok 10

Opatrenia na ochranu ostatných populácií lososa v riekach

Členské štáty môžu prijať vnútroštátne technické opatrenia na ochranu populácií lososa vo svojich baltských riekach, ktoré nie sú zahrnuté v článku 9. Uvedené opatrenia prispejú k dosiahnutiu celkových a čiastkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5.

Komisia preskúma usmernenia o štátnej pomoci s cieľom zjednodušiť možnosti pre členské štáty uhrádzať škody spôsobené tuleňmi a kormoránmi. [PDN 25]

Článok 11

Opatrenia Komisie

1.  Komisia na základe čiastkových a celkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5 každé tri rokykaždý rok posúdi zlučiteľnosť a účinnosť opatrení prijatých v členských štátoch podľa článkov 9 a 10, najmä ak rieky, v ktorých losos žije voľne, pretekajú viacerými členskými štátmi. [PDN 27]

2.  Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom stanoviť v prípade potreby technické ochranné opatrenia, ak príslušné členské štáty neprijmú takéto opatrenia v súlade s článkom 9 v stanovenej lehote po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

3.  Ak sa na základe posúdenia vykonaného v súlade s odsekom 1 opatrenia členského štátu považujú za nezlučiteľné s celkovými a čiastkovými cieľmi stanovenými v článkoch 4 a 5, alebo sa považujú za neprimerané na účely dosiahnutia týchto celkových a čiastkových cieľov, Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom stanoviť v prípade potreby takéto technické ochranné opatrenia.

4.  Tieto opatrenia, ktoré Komisia prijala, sú zamerané na zabezpečenie dosiahnutia celkových a čiastkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5. Účinnosť opatrení členského štátu sa končí po prijatí delegovaného aktu Komisiou.

KAPITOLA VI

VYPÚŠŤANIE

Článok 12

Zarybňovanie

1.  Zarybnenie lososom sa môže vykonať iba v riekach, v ktorých losos žije voľne. Počet mladých lososov vypustených do každej rieky neprekročí odhadovanú možnú kapacitu produkcie mladých lososov v rieke., ak je to potrebné na zamedzenie vyhubeniu miestnej populácie. [PDN 28]

2.  Zarybnenie sa vykoná tak, aby sa zabezpečila genetická rozmanitosť a variabilita rôznych populácií lososa v riekach so zreteľom na existujúce spoločenstvá rýb v zarybnenej rieke a susediacich riekach, pričom sa dosiahne maximálny účinok zarybnenia. Mladý losos pochádza z čo najbližšej rieky, v ktorej losos žije voľne. [PDN 29]

2a.  Mladé lososy určené na zarybnenie sa označujú odstrihnutím adipóznej (tukovej) plutvy. [PDN 30]

3.  Do ...(20) Komisia môže stanoviťprijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku.prostredníctvom vykonávacích aktov prijatýchTieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2. [PDN 31]

Článok 13

Priame zarybnenie

Priame zarybnenie riek s možným výskytom lososa sa vykoná iba pod podmienkou, že:

   a) v rieke alebo v jej prítokoch sú voľné migračné trasy, primeraná kvalita vody a biotop vhodný na reprodukciu a rast lososa; [PDN 32]
   b) účel priameho zarybnenia je vytvoriť alebo zlepšiť životaschopnú samoudržateľnú populáciu voľne žijúceho lososa;
   c) je zavedený monitorovací program s hodnotením pred vypustením rýb a po ňom;
   d) sú zavedené vhodné a primerané ochranné a riadiace opatrenia na uľahčenie obnovy samoudržateľnej populácie lososa v riekach;
   da) zarybnenie sa vykoná tak, aby sa zabezpečila genetická rozmanitosť rôznych populácií lososa v riekach so zreteľom na existujúce spoločenstvá rýb v zarybnenej rieke a susediacich riekach, pričom sa dosiahne maximálny účinok zarybnenia; [PDN 34]
   db) mladé lososy určené na zarybnenie sa označujú odstrihnutím adipóznej (tukovej) plutvy. [PDN 35]

Pri obnovovaní vodných ciest je prvoradou zásadou zásada „znečisťovateľ platí“. Priame zarybnenie v súlade s odsekom 1 sa tiež považuje za ochranné opatrenie na účely článku 38 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1198/2006. [PDN 36]

Článok 13a

Pôvod dospelých a mladých lososov

Dospelé a mladé lososy pochádzajú z rovnakej rieky s voľne žijúcimi lososmi, a , ak to nie je možné, z čo najbližšieho povodia s voľne žijúcimi lososmi. [PDN 33]

Článok 14

Prechodné obdobie

Vypustenie lososa iné ako vypustenie v súlade s článkami 12 a 13 sa môže vykonávať až do 7 rokov ...(21) a dôkladne sa vyhodnotí. Pri postupnom ukončení vypúšťania lososa sa uplatňuje postup, pri ktorom sa prihliada na špecifiká každej rieky. Tento proces spravujú miestne, regionálne a/alebo celoštátne agentúry členských štátov a podieľajú sa na ňom aj miestne zainteresované strany, ktorých odborné znalosti sa využívajú pri obnove biotopov a v súvislosti s ďalšími opatreniami. Právne záväzné vnútroštátne rozhodnutia o využívaní hospodárskych zdrojov v súčasnosti používaných na zarybňovanie sa presmerujú na podporu rybárov, ktorých môžu negatívne postihnúť účinky ukončenia vypúšťania lososa. [PDN 37]

KAPITOLA VII

KONTROLA A PRESADZOVANIE

Článok 15

Súvislosť s nariadením (ES) č. 1224/2009

Okrem opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009 sa uplatňujú kontrolné opatrenia stanovené v tejto kapitole, pokiaľ ustanovenia článkov tejto kapitoly nestanovujú inak.

Okrem toho, článok 55 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ako aj články 64 a 65 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009(22), sa primerane uplatňujú na všetky rekreačné rybolovné oblasti lososa v Baltskom mori. [PDN 38]

Článok 16

Denníky

Odchylne od článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009 kapitáni rybárskych plavidiel Únie s oprávnením loviť lososa bez ohľadu na dĺžku plavidla, ako aj kapitáni služobných plavidiel používaných na lov na udicu a iné druhy rybolovu vedú rybársky denník o svojich operáciách v súlade s ustanoveniami článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009. [PDN 39]

Článok 17

Predchádzajúce oznámenie

Odchylne od úvodnej vety článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 kapitáni rybárskych plavidiel Únie, ktoré majú akúkoľvek dĺžku a ktoré majú, ako aj kapitáni služobných plavidiel, majúcich na palube lososa a/alebo pstruha morského, oznámia príslušným orgánom svojho vlajkového členského štátu ihneď po dokončení rybolovnej operácie informácie uvedené v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009. [PDN 40]

Článok 18

Oprávnenie na vykonávanie osobitnej činnosti

1.  Služobné plavidlá majú oprávnenie na vykonávanie osobitnej činnosti na lov lososa vydané v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

2.  Príslušné členské štáty zaradia oprávnenie na osobitnú činnosť do zoznamu oprávnení na rybolov, ktorý je súčasťou elektronickej databázy vytvorenej v súlade s článkom 116 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1224/2009. Okrem toho zaevidujú údaje týkajúce sa oprávnení na vykonávanie osobitnej činnosti do počítačového systému potvrdzovania údajov uvedeného v článku 109 nariadenia (ES) č.1224/2009.

Článok 19

VyhlásenieVyhlásenia o úlovku v prípade rekreačného rybolovu [PDN 41]

1.  Kapitán služobného plavidlaV prípade všetkých druhov plavidiel rekreačného rybolovu sa vyplní vyhlásenie o úlovku v súlade s prílohou III a predloží hosa príslušnému orgánu vlajkového členského štátu služobného plavidla do posledného dňa každého mesiaca. [PDN 42]

2.  Do pätnásteho dňa každého mesiaca príslušné členské štáty zaevidujú informácie uvedené vo vyhláseniach o úlovku za predchádzajúci mesiac do svojej elektronickej databázy vytvorenej v súlade s článkom 116 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1224/2009 a do svojho počítačového systému potvrdzovania údajov uvedeného v článku 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Elektronické údaje a vyhlásenia o úlovku sa uchovávajú 3 roky.

Článok 20

Inšpekcia vykládky

Príslušné členské štáty prostredníctvom inšpekcie vykládky overia správnosť informácií uvedených vo vyhlásení o úlovku. Uvedené inšpekcie vykládok tvoria minimálne 10 %20 % inšpekcií celkového počtu vykládok. Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva vykonáva účinné kontroly a nabáda členské štáty, aby uskutočňovali lepšie zamerané a cielené inšpekcie v oblastiach, v ktorých existuje podozrenie, že dochádza k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, alebo v ktorých bol takýto rybolov hlásený. [PDN 43]

Článok 20a

Kontrola rekreačného rybolovu

Opatrenia na kontrolu činností rekreačného rybolovu na účely tohto nariadenia sa zakladajú najmä na článku 55 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a na článkoch 64 a 65 nariadenia (EÚ) č. 404/2011. [PDN 44]

Článok 21

Akčný program vnútroštátnej kontroly

Akčné programy vnútroštátnej kontroly stanovené v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009, obsahujú ako minimum aj:

   a) uplatňovanie technických ochranných opatrení stanovených v súlade s kapitolou V tohto nariadenia;
   b) dodržiavanie pravidiel využívania kvót, oprávnenie na vykonávanie činnosti a vyhlásenie o úlovku zo strany služobných plavidiel a rekreačných rybárskych plavidiel s každým druhom pohonu; [PDN 45]
   c) kontrolu pravidiel o zarybňovaní a priamom zarybňovaní.

KAPITOLA VIII

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

Článok 22

Na účely zhromažďovania údajov je možné skúmať každú skupinu nedospelých lososov vo všetkých riekach, v ktorých losos žije voľne, prostredníctvom rybolovu pomocou elektrického prúdu pred smoltifikačným procesom.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú podrobné podmienky rybolovu pomocou elektrického prúdu založené na najnovších vedeckých poznatkoch. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2. [PDN 46]

Článok 22a

Najneskôr do ...(23) Komisia predloží Parlamentu a Rade výsledky realizovaných vedeckých štúdií o vplyve predátorov, najmä tuleňov a kormoránov, na populácie lososa v Baltskom mori. Na základe výsledkov týchto vedeckých štúdií Komisia vypracuje plán riadenia populácií predátorov, ktoré majú vplyv na populácie lososa v Baltskom mori, a tento plán nadobudne účinnosť najneskôr v roku 2016. [PDN 47]

Článok 22b

Najneskôr do ...(24) Komisia predloží Parlamentu a Rade výsledky realizovaných vedeckých štúdií, pokiaľ ide o  odvrhnuté úlovky a neželané vedľajšie úlovky lososa vo všetkých relevantných rybolovných oblastiach Baltského mora. [PDN 48]

KAPITOLA IX

NADVÄZNÉ OPATRENIA

Článok 23

Podávanie správ členskými štátmi

1.  V treťom roku...(25)* a potom každý tretí rok príslušné členské štáty podajú Komisii správu o technických ochranných opatreniach prijatých v súlade s kapitolou V a o plnení cieľov stanovených v článku 5. [PDN 49]

2.  V šiestom roku...(26) a potom každý šiestytretí rok príslušné členské štáty podajú Komisii správu o vykonávaní tohto nariadenia a plnení cieľov stanovených v článku 5. Členské štáty v správe uvedú najmä informácie o:

[PDN 50]

   a) rozvoji vnútroštátneho rybného hospodárstva vrátane podielu úlovkov v morských, pobrežných a riečnych vodách a podielu úlovkov komerčných rybárov, podnikov poskytujúcich služobné plavidlá a ostatných rekreačných rybárov;
   b) produkcii mladých lososov do jedného roku veku a mladých lososov a najlepší dostupný odhad možnej kapacity produkcie mladých lososov v súvislosti s každou riekou, v ktorej losos žije voľne;
   c) dostupných genetických informáciách týkajúcich sa každej populácie lososa v riekach, v ktorých losos žije voľne;
   d) činnostiach zameraných na zarybňovanie a priame zarybňovanie lososom;
   e) vykonávaní akčného programu vnútroštátnej kontroly uvedeného v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 24

Hodnotenie plánu

V roku nasledujúcom po roku, v ktorom členské štáty doručia Komisii svoje správy, Komisia na základe týchto správ stanovených v článku 23 tohto nariadenia a na základe vedeckého odporúčania vykoná hodnotenie vplyvu riadiacich opatrení na populáciu lososa obyčajného a na rybné hospodárstvo, ktoré využíva túto populáciu lososa.

KAPITOLA X

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOH

Článok 25

Zmeny a doplnenia príloh

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia zoznamu riek, v ktorých losos žije voľne a ktoré sú uvedené v prílohe I, s cieľom zabezpečiť jeho aktualizáciu na základe najnovších vedeckých informácií.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty týkajúce zmenz a doplnenia prílohy II a III s cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu.

KAPITOLA XI

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 26

Vykonávanie delegovaných právomocí

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok uvedených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uevedené v článkoch 6, 7, 11 a 25, sa Komisii udeľuje na neurčitý čas.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6, 7, 11 a 25 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 6, 7, 11 a 25 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 27

Odvolanie delegovaných právomocí

Ak príslušné členské štáty v určenej lehote nestanovili alebo neuverejnili opatrenia ustanovené v článkoch 6 alebo 11, alebo ak sa uvedené opatrenia na základe posúdenia vykonaného v súlade s odsekom 4 článku 6 alebo odsekom 1 článku 11 považujú za neprimerané a/alebo neúčinné, Komisia odvolá delegované právomoci príslušného členského štátu uvedené v článkoch 6 alebo 11. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončí delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu v ňom uvedenom. [PDN 51]

Článok 28

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený článkom 30 nariadenia (ES) č. 2371/2002. Tento výbor sa považuje za výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od ....

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament

predseda

predseda

Za Radu

PRÍLOHA I

Rieky, ktoré ústia do Baltského mora a v ktorých losos žije voľne

Fínsko

-  Simojoki

Fínsko/Švédsko

-  Tornionjoki/Torneälven

Švédsko

-  Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Estónsko

-  Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Lotyšsko

-  Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka

Lotyšsko/Litva

-  Barta/Bartuva

Litva

-  Nemunas river basin (Zeimena)

PRÍLOHA II

MINIMÁLNY ROZSAH ÚDAJOV NA ZÍSKANIE OPRÁVNENIA NA VYKONÁVANIE OSOBITNEJ ČINNOSTI

1.  ÚDAJE O PLAVIDLE

Názov plavidla(27)

Vlajkový štát

Registračný prístav (názov a štátny kód)

Vonkajšie označenie

Medzinárodný rádiový volací znak (IRCS)(28)

2.  DRŽITEĽ OPRÁVNENIA, VLASTNÍK A KAPITÁN PLAVIDLA(29)

Meno a adresa fyzickej osoby alebo názov a adresa právnickej osoby

3.  VLASTNOSTI PLAVIDLA

Výkon motora (kW)(30)

Tonáž (GT)

Celková dĺžka

4.  PODMIENKY RYBOLOVU

1.  Dátum vydania:

2.  Lehota platnosti:

3.  Podmienky oprávnenia vrátane, ak je to vhodné, druhov rýb, zóny a rybárskeho výstroja:

PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE O ÚLOVKU

Každý príslušný členský štát vydá pre svoje služobné plavidlá oficiálny formulár, ktorý sa vyplní ako vyhlásenie o úlovku. Tento formulár obsahuje minimálne tieto údaje:

   a) referenčné číslo oprávnenia na vykonávanie osobitnej činnosti udeleného v súlade s článkom 18;
   b) meno fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je držiteľom oprávnenia na vykonávanie osobitnej činnosti vydaného v súlade s článkom 18;
   c) meno a podpis kapitána služobného plavidla;
   d) dátum a čas odchodu a príchodu do prístavu a trvanie rybárskeho výjazdu;
   e) miesto a čas vykládky podľa rybárskych výjazdov;
   f) výstroj používaný na rybolovné činnosti;
   g) množstvo vyložených rýb podľa druhov a rybárskych výjazdov;
   h) množstvo rýb v odvrhnutých úlovkoch podľa druhov a rybárskych výjazdov;
   i) oblasť úlovkov podľa rybárskych výjazdov vyjadrená ako štatistický obdĺžnik ICES.

(1) Ú. v. EÚ C 68, 6.3.2012, s. 47.
(2) Ú. v. EÚ C 68, 6.3.2012, s. 47.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012.
(4) Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
(5) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(11) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.
(12)* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
(13)** Sedem rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(14)* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(15)** Päť rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(16)*** Dvanásť rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(17)* Jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(18)* Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(19)** Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(20)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(21)* Desať rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(22) Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1.
(23)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(24)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(25)** Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(26)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(27) Pre plavidlá, ktoré majú názov.
(28) Pre plavidlá, ktoré sú povinné mať IRCS.
(29) Uvádza sa pre každú príslušnú osobu.
(30) V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 (Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1).


Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky ***I
PDF 616kWORD 80k
Uznesenie
Zjednotený text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))
P7_TA(2012)0447A7-0096/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0349),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0162/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0096/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. novembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení [PDN 1]

P7_TC1-COD(2011)0153


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  V niekoľkých základných nariadeniach týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky sa stanovuje, že akty sa majú prijímať na základe postupov stanovených v rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2).

(2)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou je potrebné preskúmať platné legislatívne akty, ktoré pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy neboli prispôsobené regulačnému postupu s kontrolou. V určitých prípadoch je vhodné takéto akty zmeniť a doplniť tak, aby boli Komisii udelené delegované právomoci podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V určitých prípadoch je tiež vhodné uplatňovať určité postupy stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.(3)[PDN 2]

(3)  Zodpovedajúcim spôsobom by sa preto mali zmeniť a doplniť tieto nariadenia:

   nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín(4),
   nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva(5),
   nariadenie Komisie (ES) č. 953/2003 z 26. mája 2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie(6),
   nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch amerických(7),
   nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 z 22. októbra 2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie(8),
   nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(9),
   nariadenie Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 980/2005 a rozhodnutie Komisie 2005/924/ES(10),
   nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007(11), [PDN 3]
   nariadenie Rady (ES) č. 1340/2008 z 8. decembra 2008 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou(12),
   nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia(13),[PDN 4]

(4)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné, aby postupy prijímania opatrení, ktoré sa začali, ale neboli ukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, neboli týmto nariadením dotknuté,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenia uvedené v prílohe tohto nariadenia sa týmto prispôsobujú v súlade s  prílohou článku 290 ZFEÚ alebo uplatniteľným ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 5]

Článok 2

Odkazy na ustanovenia nariadení uvedených v prílohe sa považujú za odkazy na uvedené ustanovenia v znení zmenenom a doplnenom týmto nariadením.

Článok 3

Týmto nariadením nie sú dotknuté postupy prijímania opatrení stanovené nariadeniami uvedenými v prílohe, ktoré sa začali, ale neboli ukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament

predseda

predseda

Za Radu

PRÍLOHA

Zoznam nariadení z oblasti spoločnej obchodnej politiky, ktoré boli prispôsobené článku 290 ZFEÚ alebo uplatniteľným ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 182/2011

1.  nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín(14)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému riadenia dovozu určitých textilných výrobkov by v prípade nariadenia (EHS) č. 3030/93 mala byť právomoc prijímať akty podľa článku 290 TFEÚ prenesená na Komisiu, pokiaľ ide o nevyhnutné zmeny a doplnenia príloh k uvedenému nariadeniu. Na Komisiu by sa navyše mali preniesť vykonavacie právomoci na účely prijatia opatrení potrebných na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (EHS) č. 3030/93 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

  1 V celom nariadení (EHS) č. 3030/93 sa odkazy na „článok 17“ nahrádzajú odkazmi na „článok 17 ods. 2“. [PDN 7]

-1a.  Vkladajú sa tieto odôvodnenia 15a a 15b:"

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému riadenia dovozu určitých textilných výrobkov by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia príloh, poskytnutie dodatočných možností na dovoz, zavedenie alebo úpravu množstvových limitov a zavedenie ochranných opatrení a systému dohľadu v súlade s týmto nariadením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom. [PDN 6]

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania určitých opatrení na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[PDN 8]

1.  V článku 2 sa odsek 6 nahrádza takto:

6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa úpravy definícií množstevných limitov stanovených v prílohe V a kategórií výrobkov, na ktoré sa tieto limity vzťahujú, ak sa to preukáže nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby akákoľvek následná zmena a doplnenie kombinovanej nomenklatúry (KN) alebo akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa klasifikácia takýchto výrobkov, neviedli k zníženiu týchto množstevných limitov.

"

2.  V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príloh v záujme nápravy situácie uvedenej v odseku 1 a s náležitým ohľadom na podmienky obsiahnuté v príslušných dvojstranných dohodách.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b.

"

3.  Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

   a) prvý odsek sa nahrádza takto:"
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa poskytnutia dodatočných možností dovozov v rámci daného kvótového roku, ak sa za určitých okolností požadujú dovozy nad rámec dovozov uvedených v prílohe V vzhľadom na jednu alebo viacero kategórií výrobkov.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa prvého odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b. Komisia prijme rozhodnutie do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti členského štátu."
   b) predposledný odsek sa vypúšťa.

4.  Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 7 sa písmeno b) vypúšťa;
   b) odsek 13 sa nahrádza takto:"
13.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa opatrení stanovených v odsekoch 3 a 9.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b. Komisia prijme rozhodnutie do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti členského štátu."

5.  Článok 10a sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 2a sa vypúšťa;
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa opatrení stanovených v odseku 1 s výnimkou začatia konzultácií uvedených v odseku 1 písm. a).
Ak sa zo v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odsek sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b."

6.  V článku 13 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

Komisia sa rozhodne zaviesť systém dohľadu a priori alebo a posteriori. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa zavedenia systému dohľadu a priori.

Ak sa to v  prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa druhého pododseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b.

"

7.  Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Ak Únia a dodávateľská krajina nedospejú k uspokojivému riešeniu v lehote stanovenej v článku 16 a ak Komisia zistí, že existujú jasné dôkazy o obchádzaní, Komisia je splnomocnená v súlade s postupom stanoveným v článku 16a prijať delegované akty týkajúce sa odpočítania rovnocenného objemu výrobkov s pôvodom v príslušnej dodávateľskej krajine od množstevných limitov.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b."
   b) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Navyše, ak existujú dôkazy o zahrnutí území tretích krajín, ktoré sú členmi WTO, ale nie sú uvedené v prílohe V, Komisia požiada o konzultácie s dotknutou treťou krajinou alebo krajinami v súlade s postupom uvedeným v článku 16 s cieľom prijať vhodné opatrenie na účely riešenia tohto problému. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa zavedenia množstevných limitov voči dotknutej tretej krajine alebo krajinám alebo nápravy situácie uvedenej v odseku 1.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b."

7a.  V článku 16 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"

1.  Komisia, konajúc v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 1a, vedie konzultácie uvedené v tomto nariadení v súlade s týmito pravidlami:

[PDN 9]

8.  Vkladajú sa tieto články:

Článok 16a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 6, článku 6 ods. 2, článku 8, článku 10 ods. 13, článku 10a ods. 3, článku 13 ods. 3, článku 15 ods. 3 a 5 a v článku 19 tohto nariadenia, v článku 4 ods. 3 prílohy IV a v článku 2 a v článku 3 ods. 1 a 3 prílohy VII k tomuto nariadeniu sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(15). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 10]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 6, článku 6 ods. 2, článku 8, článku 10 ods. 13, článku 10a ods. 3, článku 13 ods. 3, článku 15 ods. 3 a 5 a v článku 19 tohto nariadenia, v článku 4 ods. 3 prílohy IV a v článku 2 a v článku 3 ods. 1 a 3 prílohy VII k tomuto nariadeniu môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 6, článku 6 ods. 2, článku 8, článku 10 ods. 13, článku 10a ods. 3, článku 13 ods. 3, článku 15 ods. 3 a 5 a v článku 19 tohto nariadenia, v článku 4 ods. 3 prílohy IV a v článku 2 a článku 3 ods. 1 a 3 prílohy VII k tomuto nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace. [PDN 11]

Článok 16b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 16a ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskemu parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

8a.  V článku 17 sa odsek 2 nahrádza takto:"

1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Konzultačný výbor doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia. [PDN 12]

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Výbor pre preskúmanie doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia. [PDN.13]

2a.  Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada väčšina jeho členov.

[PDN 14]

8b.  Článok 17a sa vypúšťa. [PDN 15]

9.  Článok 19 sa nahrádza takto:

Článok 19

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príslušných príloh, ak je to nevyhnutné vzhľadom na uzatvorenie, zmenu a doplnenie alebo uplynutie platnosti dohôd, protokolov alebo dojednaní s tretími krajinami alebo na zmenu a doplnenie predpisov Únie o štatistike, colných režimoch alebo spoločných pravidlách pre dovoz.

"

9a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 19a

Správa

1.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu dvakrát do roka správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  V správe sa uvádzajú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.

3.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na ad hoc stretnutie svojho gestorského výboru, na ktorom predloží a vysvetlí akékoľvek problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

4.  Komisia zverejní správu najneskôr šesť mesiacov od jej predloženia Európskemu parlamentu.

[PDN 16]

10.  V článku 4 prílohy IV sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Ak sa zistí, že ustanovenia tohto nariadenia boli porušené, Komisia je so súhlasom príslušnej dodávateľskej krajiny alebo krajín splnomocnená v súlade s článkom 16a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príslušných príloh k tomuto nariadeniu, ktoré sú nevyhnutné na zabránenie opätovného porušenia ustanovení tohto nariadenia.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b tohto nariadenia.

"

11.  V prílohe VII sa článok 2 nahrádza takto:"

Článok 2

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa podrobenia spätného dovozu, na ktorý sa nevzťahuje táto príloha, osobitným množstevným limitom za predpokladu, že príslušné výrobky podliehajú množstevným limitom stanoveným v článku 2 tohto nariadenia.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b tohto nariadenia.

"

12.  V prílohe VII sa článok 3 mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa vykonania prevodov medzi kategóriami a využívania častí osobitných množstevných limitov pred určeným termínom alebo ich prevedenia z jedného roka do druhého.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b tohto nariadenia."
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa úpravy osobitných množstevných limitov v prípade, že je potrebný dodatočný dovoz.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b tohto nariadenia."

2.  nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva(16)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému riadenia dovozu určitých textilných výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly alebo iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie, by sa v prípade nariadenia (ES) č. 517/94 mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o nevyhnutné zmeny a doplnenia príloh k uvedenému nariadeniu. Na Komisiu by sa navyše mali preniesť vykonávacie právomoci na prijímanie opatrení potrebných na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 517/94 sa preto mení a dopĺňa takto:

- 1.  Vkladajú sa tieto odôvodnenia 22a, 22b a 22c:"

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému riadenia dovozu určitých textilných výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú dvojstranné dohody, protokoly alebo iné dojednania alebo iné osobitné predpisy Únie týkajúce sa dovozu, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o  zmeny a doplnenia príloh, zmeny predpisov o dovoze a uplatňovanie ochranných opatrení a opatrení dohľadu v súlade s týmto nariadením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom. [PDN 17]

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania niekoľkých opatrení na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali sa Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie. [PDN 18]

Na prijímanie opatrení dohľadu by sa mal uplatňovať konzultačný postup vzhľadom na účinky uvedených opatrení a ich logiku postupnosti vo vzťahu k prijímaniu konečných ochranných opatrení. [PDN 19]

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

"

1.  V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.  Akýkoľvek textilný výrobok uvedený v prílohe V, ktorý má pôvod v krajinách uvedených v danej prílohe, možno doviesť do Únie za predpokladu, že Komisia stanovila ročný množstevný limit. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príslušných príloh, pokiaľ ide o stanovenie takýchto ročných množstevných limitov.

"

  2. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
   a) odsek 1 sa vypúšťa;[PDN 20]
   b) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Komisia je spnomocnená v súlade s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa nevyhnutných opatrení na úpravu príloh III až VII."
  2a. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 21]

[PDN 22]

   a) v odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"
1.  Ak je Komisii zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy odôvodňujúce začatie vyšetrovania, pokiaľ ide o podmienky dovozu výrobkov uvedených v článku 1, Komisia:‚;"
   b) v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
‚2.  Okrem informácií poskytovaných podľa článku 6 si Komisia vyžiada všetky informácie, ktoré považuje za potrebné, a tam, kde je to vhodné, sa snaží overiť tieto informácie u dovozcov, obchodníkov, sprostredkovateľov, výrobcov, obchodných združení a organizácií."

2b.  V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.  Ak sa Komisia domnieva, že nie sú potrebné žiadne opatrenia dohľadu alebo ochranné opatrenia Únie, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o tom, že vyšetrovanie je skončené, pričom uvedie jeho hlavné závery.

"

[PDN 23]

2c.  Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 25]

   a) v odseku 1 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:"
   a) rozhodnúť o zavedení spätného dohľadu Únie nad určitými dovozmi v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a; [PDN 24]
   b) na účely monitorovania trendu týchto dovozov rozhodnúť o tom, že určité dovozy budú podliehať predchádzajúcemu dohľadu Únie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a.‚;
"
   b) v odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:"

[PDN 27]

     ‚a) rozhodnúť o zavedení spätného dohľadu Únie nad určitými dovozmi v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a; [PDN 26]
   b) na účely monitorovania trendu týchto dovozov rozhodnúť o tom, že určité dovozy budú podliehať predchádzajúcemu dohľadu Únie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a.

3.  V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Komisia je splnomocnená s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2."

4.  Článok 13 sa nahrádza takto:"

Článok 13

Ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v prípade, že Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu zistí, že sú splnené podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 a 2 a usúdi, že daná kategória výrobkov uvedených v prílohe I, ktorá nepodlieha množstevnému obmedzeniu, by mala podliehať množstevným limitom alebo opatreniam predchádzajúceho alebo spätného dohľadu, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25b prijať delegované akty s týkajúce sa uloženia opatrení uvedených v článku 12 ods. 1 a 2.

"

4a.  V článku 15 sa úvodná časť nahrádza takto:"

V súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a, ak je pravdepodobné, že nastane situácia uvedená v článku 12 ods. 2, Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu môže:

[PDN 28]

5.  V článku 16 sa tretí odsek nahrádza takto:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v prvom odseku.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tretieho pododsek sa uplatňuje postup ustanovený v článku 25b.

"

6.  V článku 25 sa odseky 2, 3 a 4 nahrádzajú takto:"

1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Konzultačný výbor doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia. [PDN 29]

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Výbor pre preskúmanie doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia. [PDN 30]

3.  Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada väčšina jeho členov.‚.

[PDN 31]

7.  Vkladajú sa tieto články:

‚Článok 25a

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, v článkoch 13, 16 a 28 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(17). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.[PDN 32]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, v článkoch 13, 16 a 28 môže Európsky parlament a Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, v článkov 13, 16 a 28 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace. [PDN 33]

Článok 25b

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 25a ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

7a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 26a

1.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu dvakrát do roka správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  V správe sa uvádzajú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.

3.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu svojho gestorského výboru, na ktorom predloží a vysvetlí akékoľvek problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

4.  Komisia zverejní správu najneskôr šesť mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu.

[PDN 34]

8.  Článok 28 sa nahrádza takto:

Článok 28

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príslušných príloh, ak je to nevyhnutné vzhľadom na uzatvorenie, zmeny a doplnenia alebo uplynutie platnosti dohôd alebo dojednaní s tretími krajinami alebo na zmeny a doplnenia predpisov Únie o štatistike, colných režimoch alebo spoločných pravidlách pre dovoz.

"

3.  nariadenie Komisie (ES) č. 953/2003 z 26. mája 2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie(18)

V prípade nariadenia (ES) č. 953/2003 by sa s cieľom dopĺňania výrobkov do zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy k uvedenému nariadeniu.

Nariadenie (ES) č. 953/2003 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Odôvodnenie 12 sa nahrádza takto:"

(12)  S cieľom doplniť výrobky do zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.‚.

[PDN 35 a 36]

1.  Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

‚3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijať delegované akty týkajúce sa určenia toho, či výrobok spĺňa kritériá stanovené v tomto nariadení.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 5a.

4.  Ak sú splnené požiadavky stanovené v tomto nariadení, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijať delegované akty týkajúce sa doplnenia príslušného výrobku do prílohy I pri najbližšej aktualizácii. Žiadateľovi sa rozhodnutie Komisie oznamuje do 15 dní.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z važnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 5a.

"

   b) odsek 9 sa nahrádza takto:"
9.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijať delegované akty týkajúce sa úpravy príloh II, III a IV, ak je to nevyhnutné okrem iného aj vzhľadom na skúsenosti získané z ich uplatňovania alebo v záujme reagovania na krízu v oblasti zdravia.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odsek sa uplatňuje postup ustanovený v článku 5a."

2.  Článok 5 sa nahrádza takto:"

Článok 5

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(19). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.[PDN 37]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace.

"

[PDN 38]

3.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 5a

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

4.  V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.  Komisia pravidelnedvakrát do roka oznamuje Európskemu parlamentu a Rade objem vyvezených výrobkov za viazané ceny vrátane objemu vyvezeného v rámci partnerskej dohody medzi výrobcom a vládou krajiny určenia. V správe sa preskúma rozsah krajín a chorôb a všeobecné kritériá na vykonanie článku 3. [PDN 39]

3.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu gestorského výboru, na ktorom predloží a vysvetlí akékoľvek problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.[PDN 40]

4.  Komisia zverejní správu najneskôr šesť mesiacov od jej predloženia Európskemu parlamentu a Rade.

[PDN 41]

4.  nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických(20)

V prípade nariadenia (ES) č. 673/2005 by sa s cieľom vykonania nevyhnutných úprav opatrení stanovených v uvedenom nariadení mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o uvedené úpravy.

Nariadenie (ES) č. 673/2005 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Odôvodnenie 7 sa nahrádza takto:

S cieľom vykonať nevyhnutné úpravy opatrení ustanovených v tomto nariadení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny sadzby dodatočných ciel alebo zoznamov uvedených v prílohách I a II v súlade s týmto nariadením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 42]

1.  V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 4 prijať delegované akty týkajúce sa vykonania úprav a zmien a doplnení podľa tohto článku.

Ak sa to v prípade úprav a zmien a doplnení príloh vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 4a.

"

2.  Článok 4 sa nahrádza takto:"

Článok 4

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(21). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 43]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace.

"

[PDN 44]

3.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 4a

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

3a.  Článok 7 sa nahrádza takto:"

Článok 7

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zrušenie tohto nariadenia po tom, ako Spojené štáty americké úplne vykonajú odporúčanie orgánu WTO na urovnávanie sporov.

[PDN 45]

5.  nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 z 22. októbra 2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie(22)

S cieľom umožniť účinnú správu formou úpravy obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele by sa v prípade nariadenia (ES) č. 1342/2007 mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V.

Nariadenie (ES) č. 1342/2007 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Vkladá sa toto odôvodnenie:

S cieľom umožniť účinnú správu prijatím úprav obmedzení na dovoz určitých výrobkov z ocele by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 46]

1.  Článok 5 sa nahrádza takto:

Článok 5

S cieľom uplatňovania článku 3 ods. 3 a 4 a  článku 10 ods. 1 druhého pododseku dohody je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 31a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa vykonania nevyhnutných úprav množstvových limitov stanovených v prílohe V.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 31b.

"

2.  V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.  Ak Únia a Ruská federácia nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existujú jasné dôkazy o obchádzaní, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty týkajúce sa úprav prílohy V s cieľom odpočítať od množstvových limitov rovnocenný objem výrobkov s pôvodom v Ruskej federácii.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 31b.

"

3.  Článok 12 sa nahrádza takto:"

Ak sa rozhodnutie o klasifikácii prijaté v súlade s platnými postupmi Únie uvedenými v článku 11 týka skupiny výrobkov, ktorá podlieha množstvovému limitu, Komisia v prípade potreby bezodkladne začne konzultácie v súlade s článkom 9 s cieľom dosiahnuť dohodu o všetkých potrebných úpravách príslušných množstvových limitov uvedených v prílohe V. Na tento účel je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 31a prijať delegované akty týkajúce sa úprav prílohy V.

"

4.  Za nadpis kapitoly IV sa vkladajú tieto články:"

Článok 31a

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5, článku 6 ods. 3 a v článku 12 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(23). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 47]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5, článku 6 ods. 3 a v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5, článku 6 ods. 3 a článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace. [PDN 48]

Článok 31b

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 31a ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

6.  Nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(24)

V prípade nariadenia (ES) č. 1528/2007 by sa s cieľom vykonania technických úprav režimu uplatňovaného na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o technické zmeny a doplnenia uvedeného nariadenia.

Nariadenie (ES) č. 1528/2007 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

(16a)  S cieľom prijať ustanovenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy I s cieľom doplniť alebo vypustiť regióny alebo štáty a pokiaľ ide o zavedenie technických zmien a doplnení prílohy II potrebných v dôsledku uplatňovania uvedenej prílohy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 49]

-1a.  Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a zmení a doplní prílohu I pridaním regiónov alebo štátov zo skupiny štátov AKT, ktoré ukončili rokovania o dohode medzi Úniou a týmto regiónom alebo štátom, ktorá spĺňa minimálne požiadavky článku XXIV GATT 1994.‚;

[PDN 50]

   b) v odseku 3 sa úvodná časť nahrádza takto:

‚3.  Tento región alebo štát zostane uvedený na zozname v prílohe I až dovtedy, kým Komisia neprijme delegovaný akt v súlade s článkom 24a, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I vypustením regiónu alebo štátu z uvedenej prílohy, najmä tam, kde:

[PDN 51]

1.  V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

Komisia v spolupráci s Výborom pre colný kódex, zriadeným nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva*, sleduje vykonávanie a uplatňovanie ustanovení prílohy II.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijať delegované akty článkom [vloží sa číslo článku, resp. článkov, ktorými sa stanovuje postup prijímania delegovaných aktov, v súčasnosti sú to články 24a až 24c návrhu KOM(2011) 82 v konečnom znení] týkajúce sa technických zmien a doplnení prílohy II, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku uplatňovania uvedenej prílohy. [PDN 52]

5.  Rozhodnutia týkajúce sa správy prílohy II sa môžu prijímať v súlade s postupom uvedeným v článku 247 a 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92.

* Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

"

2.  Článok 23 sa nahrádza takto:"

Článok 23

Prispôsobenie technickému pokroku

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijať delegované akty článkom [vloží sa číslo článku, resp. článkov, ktorými sa stanovuje postup prijímania delegovaných aktov, v súčasnosti sú to články 24a až 24c návrhu KOM(2011) 82 v konečnom znení] týkajúce sa technických zmien a doplnení článku 5 a článkov 8 až 22, ktoré môžu byť potrebné v dôsledku rozdielov medzi týmto nariadením a dohodami podpísanými a predbežne uplatňovanými alebo uzatvorenými v súlade s článkom 218 ZFEÚ s regiónmi alebo štátmi uvedenými v prílohe I.

"

[PDN 53]

2a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 24a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 a 3, článku 4 ods. 4 a v článku 23 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …(25). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 a 3, článku 4 ods. 4 a článku 23 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 a 3, článku 4 ods. 4 a článku 23 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.

"

[PDN 54]

7.  nariadenie Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 980/2005 a rozhodnutie Komisie 2005/924/ES(26)

S cieľom umožniť úpravy nariadenia (ES) č. 55/2008 by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v nadväznosti na zmeny colných kódexov alebo na uzavretie dohôd s Moldavskom.

Nariadenie (ES) č. 55/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

(12a)  S cieľom umožniť úpravy tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v nadväznosti na zmeny colných kódexov alebo na uzavretie dohôd s Moldavskom. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 55]

1.  Článok 7 sa nahrádza takto:

Článok 7

Udelenie právomoci

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8b prijať delegované akty týkajúce sa vykonania zmien a doplnení a úprav ustanovení tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku:

   a) zmien kódexov kombinovanej nomenklatúry a podpoložiek TARIC;
   b) uzavretia ďalších dohôd medzi Úniou a Moldavskom.

"

2.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 8b

Výkonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(27). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 56]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace.

"

[PDN 57]

2a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 12a

Správa

1.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu dvakrát do roka správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  V správe sa uvádzajú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.

3.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu gestorského výboru, na ktorom predloží a vysvetlí akékoľvek problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

4.  Komisia zverejní správu najneskôr šesť mesiacov od jej predloženia Európskemu parlamentu.

[PDN 58]

8.  Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007(28)

V prípade nariadenia (ES) č. 732/2008 by na účely prispôsobenia jeho príloh aktuálnemu vývoju mala byť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prenesená na Komisiu, pokiaľ ide o určité úpravy príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia v priebehu prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s odborníkmi.

Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Nariadenie (ES) č. 732/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

1.  V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a, aby po preskúmaní žiadosti rozhodla, či žiadajúcej krajine udelí zvýhodnenia podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, a zodpovedajúcim spôsobom zmenila a doplnila prílohu I.

V prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, a je to teda z mimoriadne naliehavých dôvodov nutné, uplatňuje sa v prípade delegovaných aktov prijatých v súlade s týmto odsekom postup stanovený v článku 27b.

"

2.  V článku 11 sa odsek 8 nahrádza takto:"

8.  Ak OSN vylúči krajinu zo zoznamu najmenej rozvinutých krajín, táto krajina sa vyjme zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa tohto opatrenia. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom vyňať na základe zmeny a doplnenia prílohy I krajinu z tohto opatrenia a stanoviť prechodné obdobie v trvaní najmenej tri roky.

"

3.  Článok 25 sa nahrádza takto:"

Článok 25

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom vykonať zmeny a doplnenia príloh, ktoré sú potrebné v dôsledku:

   a) zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry;
   b) zmien medzinárodného postavenia alebo klasifikácie krajín alebo území;
   c) uplatňovania článku 3 ods. 2;
   d) toho, že krajina dosiahla prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 1.

"

4.  Vkladajú sa tieto odseky 27a a 27b:"

Článok 27a

Výkon delegovanej právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegované právomoci uvedené v článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 8 a v článku 25 sa Komisii udeľujú na neobmedzené obdobie.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegované právomoci uvedené v článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 8 a v článku 25 kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v neskorší deň uvedený v tomto rozhodnutí. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

4.  Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 8 a v článku 25 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak Európsky parlament a Rada Komisiu pred uplynutím tejto lehoty informujú, že námietky nevznesú. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

Článok 27b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť bezodkladne a uplatňujú sa, pokiaľ nie je voči nim v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 27a ods. 5. V takom prípade Komisia akt zruší hneď po tom, čo jej Európsky parlament alebo Rada oznámili rozhodnutie vzniesť námietky.‚.

"

[PDN 59]

9.  nariadenie Rady (ES) č. 1340/2008 z 8. decembra 2008 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou(29)

S cieľom umožniť účinnú správu určitých obmedzení by sa v prípade nariadenia (ES) č. 1340/2008 mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V.

Nariadenie (ES) č. 1340/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

  ‚(9a) S cieľom umožniť účinnú správu určitých obmedzení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 60]

1.  V článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Ak Únia a Kazašská republika nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existujú jasné dôkazy o obchádzaní, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa odpočítania rovnocenného objemu výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike od množstvových limitov a zodpovedajúcej zmeny a doplnenia prílohy V.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b.

"

2.  Vkladajú sa tieto články:"

Článok 16a

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(30). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 61]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace. [PDN 62]

Článok 16b

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 16a ods. 5. V takom prípade Komisia akt bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

10.  nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia(31)

S cieľom umožniť úpravy nariadenia (ES) č. 1215/2009 by mala byť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prenesená na Komisiu, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v nadväznosti na zmeny colných kódov alebo na uzavretie dohôd s krajinami a územiami, na ktoré sa nevzťahuje uvedené nariadenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia v priebehu prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s odborníkmi.

Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Nariadenie (ES) č. 1215/2009 sa preto mení a dopĺňa takto:

1.  Článok 7 sa nahrádza takto:"

Článok 7

Udelenie právomocí

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 8b s cieľom vykonať zmeny a doplnenia ustanovení tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku:

   a) zmien kódov kombinovanej nomenklatúry a podpoložiek TARIC;
   b) uzavretí ďalších dohôd medzi Úniou a krajinami a územiami uvedenými v článku 1.

"

2.  Vkladá sa tento článok 8b:"

‚Článok 8b

Výkon delegovanej právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovaná právomoc uvedená v článku 7 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanú právomoc uvedenú v článku 7 kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v neskorší deň uvedený v tomto rozhodnutí. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

4.  Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak Európsky parlament a Rada Komisiu pred uplynutím tejto lehoty informujú, že námietky nevznesú. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

"

[PDN 63]

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 5.
(7) Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1.
(14) Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.
(15)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(16) Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.
(17)+ Dátum nadobunutia účinnosti tohto nariadenia.
(18) Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 5.
(19)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(20) Ú. v. EÚ L 110, 30 4.2005, s. 1.
(21)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(22) Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 1.
(23)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(24) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(25)+ Dátum nadobudnutia účinnost tohto nariadenia.
(26) Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1.
(27)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(28) Ú. v. EÚ L 211, 6.2.2008, s. 1.
(29) Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 1.
(30)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(31) Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1.


Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I
PDF 942kWORD 1169k
Text
Zjednotený text
Príloha
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 22. novembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

[Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32]

POZMEŇUJÚCE DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
k návrhu Komisie
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012

–––––––––––––––––––––––––––––––

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a nariadenie Rady (ES) č. 1434/98 určujúce podmienky, za ktorých sa môžu slede vykladať na breh na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  V nariadení Rady (ES) č. 1288/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú prechodné technické opatrenia od 1. januára 2010 do 30. júna 2011(4), a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 579/2011 z 8. júna 2011(5) sa ustanovuje pokračovanie uplatňovania určitých technických opatrení stanovených v nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu(6), počas prechodného obdobia do 31. decembra 2012.

(2)  Očakáva sa vytvorenie nového rámca technických ochranných opatrení vzhľadom na reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Nepravdepodobnosť, že tento nový rámec bude zavedený do konca roka 2012, odôvodňuje predĺženie uplatňovania uvedených prechodných technických opatrení.

(3)  S cieľom zabezpečiť pokračovanie náležitej ochrany morských biologických zdrojov a náležitého hospodárenia s nimi, nariadenie Rady (ES) č. 850/98(7) by sa malo aktualizovať tak, že sa doň zapracujú uvedené prechodné technické opatrenia.

(3a)  S cieľom zabezpečiť pokračovanie náležitej ochrany morských biologických zdrojov a náležitého hospodárenia s nimi v Čiernom mori, by sa mala v nariadení (ES) č. 850/98 uviesť minimálna výkladová veľkosť a minimálna veľkosť ôk pre rybolov kalkana veľkého, ktoré už boli stanovené v práve Únie.

(5)  S cieľom znížiť odhadzovanie druhov, na ktoré sa vzťahujú kvóty, by sa mal zachovať zákaz triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov vo všetkých oblastiach ICES.

(5a)  Na základe konzultácií medzi Úniou, Nórskom a Faerskými ostrovmi, ktoré sa uskutočnili v roku 2009, s cieľom znížiť nechcené úlovky by sa mal zaviesť zákaz uvoľňovania alebo vypúšťania určitých druhov, ako aj požiadavka odísť do iných lovísk, ak 10 % úlovkov obsahuje ryby, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť.

(5b)  So zreteľom na odporúčanie Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) by sa mali zachovať obmedzenia na vykládky sleďa atlantického uloveného v divízii ICES IIa alebo na jeho ponechávanie na palube.

(6)  So zreteľom na odporúčanie STECF už nie je z hľadiska zabezpečenia udržateľného využívania sleďa atlantického nevyhnutné uzavretie oblasti na ochranu neresiacich sa jedincov tohto druhu v divízii ICES VIa, a toto uzavretie by sa teda malo zrušiť.

(7)  So zreteľom na odporúčanie výboru STECF, ktorý dáva do súvislosti nízku dostupnosť piesočnicovitých so slabým úspechom množenia čajok trojprstých, by sa malo zachovať uzavretie oblasti v podoblasti ICES IV s výnimkou každoročného obmedzeného rybolovu na účely monitorovania tejto populácie.

(8)  So zreteľom na odporúčanie STECF by malo byť možné v určitých oblastiach, v ktorých je lov homára štíhleho zakázaný, povoliť používanie výstroja, ktorým sa homár štíhly neloví.

(11)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo zachovať uzavretie oblasti v divízii ICES VIb v záujme ochrany mláďat tresky jednoškvrnnej.

(11a)  So zreteľom na odporúčanie ICES a STECF by sa mali naďalej uplatňovať niektoré technické ochranné opatrenia vo vodách na západe Škótska (divízia ICES VIa) zamerané na ochranu populácií tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang, aby sa prispelo k zachovaniu populácií rýb.

(11b)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo povoliť používanie udíc a automatizovaného džigovacieho výstroja na lov tresky tmavej v divízii ICES VIa.

(11c)  So zreteľom na odporúčanie STECF týkajúce sa priestorového rozdelenia tresky škvrnitej v divízii ICES VIa, v ktorom sa preukazuje, že veľká väčšina úlovkov tresky škvrnitej sa vyloví severne od 590 s. š., by sa malo južne od tejto čiary povoliť používanie žiabroviek.

(11d)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo povoliť používanie žiabroviek na lov druhu Scyliorhinus canicula v divízii ICES VIa.

(11e)  Vhodnosť charakteristík výstroja v rámci výnimky na lov pomocou vlečných sietí, záťahových sietí na lov pri dne alebo podobného výstroja v divízii ICES VIa by sa mala pravidelne preskúmavať so zreteľom na vedecké odporúčanie s cieľom ich zmeny a doplnenia alebo zrušenia.

(11f)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa mala uzavrieť divízia ICES VIa s cieľom chrániť mladé jedince tresky škvrnitej.

(11g)  Vhodnosť zákazu lovu tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang v podoblasti ICES VI by sa mala pravidelne preskúmavať so zreteľom na vedecké odporúčanie s cieľom jeho zmeny alebo zrušenia.

(11h)  So zreteľom na odporúčanie ICES a STECF by sa mali zachovať opatrenia na ochranu populácií tresky škvrnitej v Keltskom mori (divízie ICES VIIf, g).

(12)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa mali zachovať opatrenia na ochranu neresiacich sa zoskupení mieňa modrého v divízii ICES VIa.

(13)  Opatrenia ustanovené v roku 2011 Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) na ochranu sebastesa v medzinárodných vodách podoblastí ICES I a II by sa mali zachovať.

(14)  Opatrenia ustanovené NEAFC v roku 2011 na ochranu sebastesa v Irmingerovom mori a v priľahlých vodách by sa mali zachovať.

(15)  So zreteľom na odporúčanie STECF by v divízii ICES IVc a južnej časti divízie ICES IVb mal byť za určitých podmienok aj naďalej povolený rybolov s vlečnými sieťami s rozperným rahnom s použitím pulzného elektrického prúdu.

(16)  Na základe konzultácií medzi Úniou, Nórskom a Faerskými ostrovmi z roku 2009 by sa mali niektoré opatrenia na obmedzenie spôsobilostí plavidiel, ktoré uskutočňujú pelagický rybolov zameraný na makrelu atlantickú, sleďa atlantického a stavridy v severovýchodnom Atlantiku, pokiaľ ide o zaobchádzanie s úlovkami a ich vypúšťanie, vykonávať natrvalo.

(17)  So zreteľom na odporúčanie ICES by sa mali zachovať technické ochranné opatrenia na ochranu populácií dospelých jedincov tresky škvrnitej v Írskom mori počas sezóny neresenia.

(17a)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo povoliť používanie triediacich mriežok v oblasti obmedzenia v divízii ICES VIIa.

(18)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa lov žiabrovkami a zakliesňovacími sieťami v divíziách ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a v podoblastiach ICES VIII, IX, X a XII východne od 27° z. z. š. vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m, ale menej než 600 m, mal povoliť iba za určitých podmienok zabezpečujúcich ochranu biologicky citlivých hlbokomorských druhov.

(18a)  Je dôležité ujasniť interakcie medzi rôznymi režimami uplatniteľnými na rybolov so žiabrovkami, a to najmä v podoblasti ICES VII. Konkrétnejšie by sa malo ujasniť, že osobitná odchýlka pre rybolov so žiabrovkami s veľkosťou ôk 100 mm alebo viac v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa,VIb, VIIb, c, j ako aj osobitné podmienky týkajúce sa tejto odchýlky sa uplatňujú len vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m, ale menej ako 600 m, a že sa v divíziách ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg a VIIh a vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 200 m v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j a k uplatňujú štandardné pravidlá, pokiaľ ide o rozpätie veľkosti ôk a zloženie úlovku stanovené v nariadení (ES) č. 850/98.

(18b)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo povoliť používanie viacstenných žiabroviek v podoblasti IX vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m, ale menej ako 600 m.

(19)  Používanie určitého selektívneho výstroja by malo byť aj naďalej povolené v Biskajskom zálive s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie populácií merlúzy európskej a homára štíhleho a znížiť odhadzovanie úlovkov týchto druhov.

(20)  Obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach s cieľom chrániť zraniteľné hlbokomorské biotopy v regulačnej oblasti NEAFC, ktoré NEAFC prijala v roku 2004, a v niektorých oblastiach v divíziách ICES VIIc, j a k a v divízii ICES VIIIc prijaté na úrovni Únie v roku 2008 by mali zostať zachované.

(21)  V súlade s odporúčaním spoločnej pracovnej skupiny Únie a Nórska pre technické opatrenia zákaz lovu sleďa atlantického, makrely atlantickej alebo šproty severnej počas víkendov vlečnými sieťami alebo vakovými sieťami v úžine Skagerrak a Kattegat už neprispieva k ochrane populácií pelagických rýb z dôvodu zmien v rybolovných postupoch. Preto by sa mal tento zákaz zrušiť na základe konzultácií medzi Úniou, Nórskom a Faerskými ostrovmi v roku 2011.

(22)  Niektoré zastarané ustanovenia by sa mali v záujme jasnosti a lepšej regulácie vypustiť.

(22a)  S cieľom odraziť zmeny v rybolovných postupoch a používanie selektívnejšieho výstroja by sa mali zachovať rozpätia veľkosti ôk, cieľové druhy a vyžadované percentuálne podiely úlovkov uplatniteľné v úžinách Skagerrak a Kattegat.

(23)  Minimálne veľkosti lastúrnikov druhu Venerupis philippinarum by sa mali preskúmať so zreteľom na biologické údaje.

(24)  Minimálna veľkosť osmonoha obyčajného v úlovkoch vylovených vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc tretích krajín a nachádzajú sa v regióne Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), sa stanovila s cieľom prispieť k ochrane osmonoha, najmä jeho mláďat.

(24a)  Pre sardelu európsku by sa malo zaviesť ekvivalentné opatrenie k opatreniu týkajúcemu sa minimálnej vykládkovej veľkosti, a to opatrenie súvisiace s počtom rýb na kg, pretože by to zjednodušilo prácu na palube plavidiel, ktoré sa zameriavajú na tento druh, a uľahčilo by to kontrolné opatrenia na brehu.

(25)   Špecifikácie pre triediacu mriežku na použitie pre zníženie vedľajšieho úlovku pri love homára štíhleho v divízii ICES IIIa, podoblasti ICES VI a v divízii ICES VIIa by sa mali zachovať.

(26)  Špecifikácie panelov so štvorcovými okami, ktoré sa majú použiť za určitých podmienok pri rybolove s určitým vlečeným výstrojom v Biskajskom zálive, by sa mali zachovať.

(27)   Používanie panelov so štvorcovými okami s veľkosťou 2 m plavidlami s výkonom motora menším ako 112 Kw v oblasti obmedzenia v divízii ICES VIa by sa malo povoliť.

(27a)  Pojem „Spoločenstvo“ použitý v normatívnych ustanoveniach nariadenia (ES) č. 850/98 by sa mal zmeniť v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009.

(27b)  S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vykonávanie pravidiel o používaní výstroje s rovnocennou vysokou selektivitou pri love homára štíhleho v divízii ICES VIa a pravidiel vylúčujúcich konkrétne druhy rybolovu členského štátu z uplatnenia zákazu používania žiabroviek, zakliesňovacích sietí alebo viacstenných žiabroviek v podoblastiach ICES VIII, IX a X, kde je úroveň vedľajších úlovkov žralokov a ich odhadzovania veľmi nízka, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011(8).

(29)  Nariadenie (ES) č. 850/98 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(29a)  V nariadení Rady (ES) č. 1434/98 sa ustanovujú osobitné podmienky, za ktorých sa sleď atlantický môže vykladať na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby. Do uvedeného nariadenia by sa mala zapracovať osobitná odchýlka od podmienok vykládky vedľajších úlovkov sleďa atlantického pri rybolove sieťami s malými okami v divízii ICES IIIa, podoblasti IV a divízii VIId a vo vodách Únie divízie ICES IIa, ktorá bola pôvodne zahrnutá v iných aktoch Únie. Nariadenie (ES) č. 1434/98 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 850/98

Nariadenie (ES) č. 850/98 sa týmto mení a dopĺňa takto:

-1a)  Vkladá sa tento článok:"

Článok 1a

V článku 4 ods. 2 písm. c), článku 46 ods. 1 písm. b) a v prílohe I poznámke pod čiarou č. 5 sa podstatné meno ‚Spoločenstvo‘ vo všetkých príslušných tvaroch nahrádza podstatným menom ‚Únia‘ v príslušnom tvare, pričom sa vykonajú všetky gramatické úpravy, ktoré si táto zmena vyžaduje.

"

-1b)  V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:"

i)  Región 9

Všetky vody Čierneho mora, ktoré zodpovedajú zemepisnej podoblasti 29 vymedzenej v prílohe I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)* a v uznesení GFCM/33/2009/2.

* Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44.

"

-1c)  V článku 11 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

Táto odchýlka sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 34b ods. 2 písm. c).

-1d)  Vkladá sa tento článok:

Článok 11a

V regióne 9 je minimálna veľkosť ôk žiabroviek na lov pri dne používaných na lov kalkana veľkého 400 mm.

"

1d)  Článok 17 sa nahrádza takto:"

Morský organizmus nedosahuje povolenú veľkosť, ak je jeho veľkosť menšia ako minimálna veľkosť uvedená v prílohe XII a v prílohe XIIa pre príslušný druhy a príslušnú zemepisnú oblasť.

"

1e)  V článku 19 sa dopĺňa tento odsek:"

4.   Odseky 2 a 3 sa neuplatňujú na región 9.

"

2.  Vkladá sa táto hlava:"

HLAVA IIIa

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE ODHADZOVANIA ÚLOVKOV

Článok 19a

Zákaz triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov

1.  V regiónoch 1, 2, 3 a 4 sa zakazuje počas rybolovných operácií odhadzovanie druhov, na ktoré sa vzťahuje kvóta a ktoré sa môžu legálne vyložiť.

2.  Ustanovenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté záväzky stanovené v tomto nariadení alebo v akýchkoľvek iných právnych aktoch Únie v oblasti rybného hospodárstva.

Článok 19b

Ustanovenia o presunutí sa a zákaz vypúšťania

1.  V regiónoch 1, 2, 3 a 4 v prípadoch, ak množstvo makrely, sleďa alebo stavridy, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, prevyšuje 10 % celkového množstva úlovkov v akomkoľvek jednom záťahu, sa plavidlo presunie do iných lovísk.

2.  V regiónoch 1, 2, 3 a 4 je zakázané vypúšťať makrely, slede alebo stavridy predtým, ako sa sieť úplne nevytiahne na palubu rybárskeho plavidla, čo vedie k strate mŕtvych alebo umierajúcich rýb.

"

3.  V článku 20 ods. 1 sa písmeno d) vypúšťa.

3a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 20a

Obmedzenia lovu sleďa atlantického vo vodách Únie divízie ICES IIa

Zakazuje sa vykladať alebo ponechávať na palube sleďa atlantického uloveného vo vodách Únie divízie ICES IIa v lehote od 1. januára do 28. februára a od 16. mája do 31. decembra.

"

4.  Článok 29a sa nahrádza takto:"

Článok 29a

Uzatvorenie oblasti pre lov piesočnicovitých v podoblasti ICES IV

1.  Zakazuje sa vykladať alebo ponechávať na palube piesočnicovité ulovené v zemepisnej oblasti ohraničenej východných pobrežím Anglicka a Škótska a vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   východné pobrežie Anglicka na 55o30' s. š.,
   55o30' s. š., 01o00' z. d.,
   58o00' s. š., 01o00' z. d.,
   58o00' s. š., 02o00' z. d.,
   východné pobrežie Škótska na 02o00' z. d.

2.  Rybolov na vedecký výskum je povolený s cieľom monitorovať populácie piesočnicovitých v oblasti a účinky uzatvorenia.

"

5.  V článku 29b sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.  Odchylne od zákazu ustanoveného v odseku 1 sa počas obdobia a v zemepisných oblastiach vymedzených v tomto odseku povoľuje lov košíkmi, do ktorých sa nechytá homár štíhly.

"

6.  Vkladajú sa tieto články:"

Článok 29c

Treska jednoškvrnná v oblasti Rockall v podoblasti ICES VI

1.  Akýkoľvek rybolov tresky jednoškvrnnej v oblasti Rockall, okrem rybolovu lovnými šnúrami, je zakázaný v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   57o00' s. š., 15o00' z. d.
   57o00' s. š., 14o00' z. d.,
   56o30' s. š., 14o00' z. d.,
   56o30' s. š., 15o00' z. d.,
   57o00' s. š., 15o00' z. d.

Článok 29d

Obmedzenia lovu tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang v podoblasti ICES VI

1.  Zakazuje sa vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť zameranú na tresku škvrnitú, tresku jednoškvrnnú a tresku merlang v tej časti divízie ICES VIa, ktorá sa nachádza východne alebo južne od loxodróm, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   54o30' s. š., 10o35' z. d.,
   55o20' s. š., 09o50' z. d.,
   55o30' s. š., 09o20' z. d.,
   56o40' s. š., 08o55' z. d.,
   57o00' s. š., 09o00' z. d.,
   57o20' s. š., 09o20' z. d.,
   57o50' s. š., 09o20' z. d.,
   58o10' s. š., 09o00' z. d.,
   58o40' s. š., 07o40' z. d.,
   59o00' s. š., 07o30' z. d.,
   59o20' s. š., 06o30' z. d.,
   59o40' s. š., 06o05' z. d.,
   59o40' s. š., 05o30' z. d.,
   60o00' s. š., 04o50' z. d.,
   60o15' s. š., 04o00' z. d.

2.  Každé rybárske plavidlo prítomné v oblasti uvedenej v odseku 1 tohto článku zabezpečí, aby bol každý rybársky výstroj na palube zviazaný a uložený v súlade s článkom 47 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva*.

3.  Odchylne od odseku 1 sa povoľuje vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom pobrežných statických sietí osadených na pilótach, dredžov na hrebeňovky a slávky, udíc, mechanického džigovania, záťahových sietí a plážových záťahových sietí, košov a košíkov za predpokladu, že:

   a) na palube sa nenachádza ani sa nenasadzuje žiadny iný druh rybárskeho výstroja, ako sú pobrežné statické siete osadené na pilótach, dredže na hrebeňovky a slávky, udice, výstroj na mechanické džigovanie, záťahové siete a plážové záťahové siete, koše a košíky na ryby; a
   b) žiadne iné ryby okrem makrely atlantickej, tresky žltkavej, tresky tmavej a lososa atlantického alebo vodných bezchordátov s vonkajšou kostrou okrem mäkkýšov a kôrovcov sa neponechávajú na palube, nevykladajú sa a ani sa neprinášajú na pevninu.

4.  Odchylne od odseku 1 je povolené vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom sietí s veľkosťou ôk menšou ako 55 mm za predpokladu, že:

   a) sa na palube nenachádza žiadna sieť s veľkosťou ôk 55 mm alebo viac; a
   b) na palube sa neponechávajú žiadne iné ryby ako sleď atlantický, makrela atlantická, sardinky, sardinely. stavridy, šprota severná, treska belasá, ryby čeľade Caproidae a striebristky.

4a.  Odchylne od odseku 1 je povolené vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom žiabroviek s veľkosťou ôk väčšou ako 120mm za predpokladu, že:

   a) sa nasadzujú len v oblasti južne od 59o s. š.;
   b) maximálna dĺžka nasadenej žiabrovky je 20 km na plavidlo;
   c) maximálny čas namočenia je 24 hodín a
   d) najviac 5 % úlovku tvorí treska merlang a treska škvrnitá.

4b.  Odchylne od odseku 1 je povolené vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom žiabroviek s veľkosťou ôk väčšou ako 90 mm za predpokladu, že:

   a) sa nasadzujú len v rámci troch námorných míľ od pobrežnej línie a maximálne na 10 dní za kalendárny mesiac;
  b) maximálna dĺžka nasadenej žiabrovky je 1000 m;
   c) maximálny čas namočenia je 24 hodín a
   d) aspoň 70 % úlovku tvorí druh Scyliorhinus canicula.

5.  Odchylne od odseku 1 sa povoľuje lov homára štíhleho v oblasti stanovenej v uvedenom odseku za predpokladu, že:

   a) používaný rybársky výstroj zahŕňa triediacu mriežku v súlade s prílohou XIVa bodmi 2 až 5, alebo panel so štvorcovými okami opísaný v prílohe XIVc, alebo je iný výstroj s rovnocennou vysokou selektivitou;
   b) rybársky výstroj má minimálnu veľkosť ôk 80 mm;
   c) aspoň 30 % hmotnosti ponechaného úlovku tvorí homár štíhly.
  

Komisia na základe priaznivého stanoviska STECF prijme vykonávacie akty, ktorými sa určí výstroj, ktorý sa má považovať za výstroj s rovnocennou vysokou selektivitou na účely písmena a).

6.  Odsek 5 sa neuplatňuje v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   59o05' s. š., 06o45' z. d.
   59o30' s. š., 06o00' z. d.,
   59o40' s. š., 05o00' z. d.,
   60o00' s. š., 04o00' z. d.,
   59o30' s. š., 04o00' z. d.,
   59o05' s. š., 06o45' z. d.

7.  Odchylne od odseku 1 je povolené loviť vlečnými sieťami, záťahovými sieťami na lov pri dne alebo podobným výstrojom v oblasti stanovenej v uvedenom odseku za predpokladu, že:

   a) všetky siete na palube plavidla majú minimálnu veľkosť ôk 120 mm pre plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m a 110 mm pre všetky ostatné plavidlá;
  

   c) ak úlovok ponechaný na palube obsahuje menej ako 90 % tresky tmavej, použitý rybársky výstroj zahŕňa panel so štvorcovými okami opísaný v prílohe a XIVc; a
   d) ak je celková dĺžka plavidla 15 m alebo menej, použitý rybársky výstroj zahŕňa panel so štvorcovými okami opísaný v prílohe XIVd bez ohľadu na množstvo tresky tmavej ponechanej na palube.

7a.  Najneskôr 1. januára 2015 a potom najneskôr každé dva roky Komisia so zreteľom na vedecké odporúčanie STECF posúdi charakteristiky výstroja uvedené v odseku 7 a podľa potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zmenu a doplnenie odseku 7.

8.  Odsek 7 sa neuplatňuje v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   59o05' s. š., 06o45' z. d.
   59o30' s. š., 06o00' z. d.,
   59o40' s. š., 05o00' z. d.,
   60o00' s. š., 04o00' z. d.,
   59o30' s. š., 04o00' z. d.,
   59o05' s. š., 06o45' z. d.

8a.  Od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra každého roka sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť pomocou akéhokoľvek z výstrojov uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov**, v oblasti vymedzenej v rámci oblasti ICES VIa ohraničenej loxodrómami postupne spájajúcimi tieto súradnice:

   7o07' z. d., 55o25' s. š.,
   7o00' z. d., 55o25' s. š.,
   6o50' z. d., 55o18' s. š.,
   6o50' z. d., 55º17' s. š.,
   6º52' z. d., 55º17' s. š.,
   7º07' z. d., 55º25' s. š..

Kapitán rybárskeho plavidla ani iná osoba na palube nenariaďuje ani nepovoľuje žiadnej osobe na palube, aby sa pokúšala loviť, vykladať, prekladať či ponechávať na palube ryby ulovené vo vymedzenej oblasti .

9.  Každý dotknutý členský štát zavedie program palubných pozorovateľov od 1. januára do 31. decembra každého roka na účely odoberania vzoriek z úlovkov a odhadzovaných úlovkov plavidiel, ktoré využívajú odchýlky ustanovené v odsekoch 4a, 4b, 5 a 7. Programy pozorovateľov sa vykonávajú bez toho, aby boli dotknuté záväzky podľa príslušných pravidiel, a zameriavajú sa na odhady úlovkov a odhodených úlovkov tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang s presnosťou aspoň 20 %.

10.  Dotknuté členské štáty vypracujú správu o celkovom množstve úlovkov a odhodených úlovkov plavidiel, na ktoré sa vzťahuje program pozorovateľov počas každého kalendárneho roka a predložia ju Komisii najneskôr 1. februára roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku.

10a.  Komisia najneskôr 1. januára 2015 a potom najneskôr každé dva roky posúdi stav populácií tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang v oblasti uvedenej v odseku 1 so zreteľom na vedecké odporúčania STECF a v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zmenu a doplnenie tohto článku.

Článok 29e

Obmedzenia lovu tresky škvrnitej v podoblasti ICES VII

1.  Od 1. februára do 31. marca každého roka sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť v podoblasti ICES VII v oblasti, ktorá pozostáva zo štatistických obdĺžnikov ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Tento zákaz sa neuplatňuje v oblasti do šiestich námorných míľ od základnej línie.

2.  Odchylne od odseku 1 sa povoľuje vykonávať rybolovné činnosti prostredníctvom pobrežných statických sietí osadených na pilótach, dredžov na hrebeňovky a slávky, záťahových sietí a plážových záťahových sietí, udíc, mechanického džigovania, košov a košíkov v stanovených oblastiach a obdobiach uvedených v uvedenom odseku za predpokladu, že:

   a) na palube sa nenachádza ani sa nenasadzuje žiadny iný druh rybárskeho výstroja ako pobrežné statické siete osadené na pilótach, dredže na hrebeňovky a slávky, záťahové siete a plážové záťahové siete, udice, výstroj na mechanické džigovanie, koše a košíky; a
   b) žiadne iné ryby okrem makrely atlantickej, tresky žltkavej, lososa atlantického alebo vodných bezchordátov s vonkajšou kostrou okrem mäkkýšov a kôrovcov sa nevykladajú, neponechávajú sa na palube ani sa neprinášajú na pevninu.

3.  Odchylne od odseku 1 je povolené vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom sietí s veľkosťou ôk menšou ako 55 mm za predpokladu, že:

   a) sa na palube nenachádza žiadna sieť s veľkosťou ôk 55 mm alebo viac a
   b) na palube sa neponechávajú žiadne iné ryby ako sleď atlantický, makrela atlantická, sardinky, sardinely. stavridy, šprota severná, treska belasá, ryby čeľade Caproidae a striebristky.

Článok 29f

Osobitné pravidlá na ochranu mieňa modrého

1.  Od 1. marca do 31. mája každého roka sa zakazuje ponechávať na palube mieňa modrého v množstve presahujúcom 6 ton na rybársky výjazd v oblastiach divízie ICES VIa vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

  a) okraj škótskeho kontinentálneho šelfu
   59o58' s. š., 07o00' z. d.
   59o55' s. š., 06o47' z. d.,
   59o51' s. š., 06o28' z. d.,
   59o45' s. š., 06o38' z. d.,
   59o27' s. š., 06o42' z. d.,
   59o22' s. š., 06o47' z. d.,
   59o15' s. š., 07o15' z. d.,
   59o07' s. š., 07o31' z. d.,
   58o52' s. š., 07o44' z. d.,
   58o44' s. š., 08o11' z. d.,
   58o43' s. š., 08o27' z. d.,
   58o28' s. š., 09o16' z. d.,
   58o15' s. š., 09o32' z. d.,
   58o15' s. š., 09o45' z. d.,
   58o30' s. š., 09o45' z. d.,
   59o30' s. š., 07o00' z. d.,
   59o58' s. š., 07o00' z. d.
  b) okraj Rosemary bank

Nezahŕňa sa oblasť vymedzená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:
   60o00' s. š., 11o00' z. d.
   59o00' s. š., 11º00' z. d.,
   59º00' s. š., 09º00' z. d.,
   59º30' s. š., 09º00' z. d.,
   59º30' s. š., 10º00' z. d.,
   60º00' s. š., 10º00' z. d.,
   60o00' s. š., 11o00' z. d.
   59o15' s. š., 10o24' z. d.
   59o10' s. š., 10o22' z. d.,
   59o08' s. š., 10o07' z. d.,
   59o11' s. š., 09o59' z. d.,
   59o15' s. š., 09o58' z. d.,
   59o22' s. š., 10o02' z. d.,
   59o23' s. š., 10o11' z. d.,
   59o20' s. š., 10o19' z. d.,
   59o15' s. š., 10o24' z. d.

2.  Pri vstupe do oblastí, ktoré sú uvedené v odseku 1, a výstupe z nich kapitán rybárskeho plavidla zaznamená do lodného denníka dátum, čas a miesto vstupu a výstupu.

3.  V obidvoch oblastiach uvedených v odseku 1 v prípade, že plavidlo dosiahne množstvo 6 ton mieňa modrého:

   a) ihneď ukončí rybolov a opustí oblasť, v ktorej sa nachádza;
   b) nesmie znovu vplávať do žiadnej z uvedených oblastí, pokiaľ nevyloží svoj úlovok;
   c) nesmie vrátiť do mora žiadne množstvo mieňa modrého.

4.  Pozorovatelia uvedení v článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb*** pridelení k rybárskym plavidlám nachádzajúcim sa v jednej z oblastí uvedených v odseku 1 okrem úloh uvedených v odseku 4 uvedeného článku vykonajú v prípade príslušných vzoriek úlovkov mieňa modrého merania rýb vo vzorkách a určia štádium pohlavnej dospelosti rýb v časti odobratej vzorky. Členské štáty na základe odporúčania STECF vypracujú podrobné protokoly odberu vzoriek a overovania výsledkov.

5.  Od 15. februára do 15. apríla každého roka sa zakazuje používať vlečné siete na lov pri dne, lovné šnúry a žiabrovky v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   60o58.76' s. š., 27o27.32' z. d.,
   60o56.02' s. š., 27o31.16' z. d.,
   60o59.76' s. š., 27o43.48' z. d.,
   61o03.00' s. š., 27o39.41' z. d.,
   60o58.76' s. š., 27o27.32' z. d.

Článok 29g

Opatrenia týkajúce sa lovu sebastesov v medzinárodných vodách podoblastí ICES I a II

1.  Cielený lov sebastesov v medzinárodných vodách podoblastí ICES I a II sa povoľuje iba v období od 15. augusta do 30. novembra každého roka plavidlami, ktoré už predtým lovili sebastesy v regulačnej oblasti NEAFC ako sa definuje v článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku****.

2.  Plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube.

3.  Prepočítavací koeficient, ktorý sa má uplatniť na sebastesov bez vnútorností a bez hlavy vrátane japonskej úpravy sebastesov ulovených pri tomto druhu rybolovu je 1,70.

4.  Odchylne od článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 kapitáni rybárskych plavidiel zúčastňujúcich sa na tomto druhu rybolovu denne oznamujú svoje úlovky.

5.  Okrem ustanovení článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je oprávnenie na lov sebastesov platné, iba ak sú správy zasielané plavidlami v súlade s článkom 9 ods. 1 uvedeného nariadenia a zaznamenané v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby na plavidlách plaviacich sa pod ich vlajkou vedeckí pozorovatelia zbierali vedecké informácie. Zbierané informácie zahŕňajú aspoň reprezentatívne údaje o zložení z hľadiska pohlavia, veku a dĺžky rozdelené podľa hĺbky. Tieto informácie príslušné orgány v členských štátoch zasielajú Medzinárodnej rade pre výskum mora (ICES).

7.  Komisia oznámi členským štátom dátum, keď sekretariát NEAFC oznámi zmluvným stranám NEAFC, že celkový povolený výlov (TAC) je v plnej miere využitý. Členské štáty zakážu od tohto dňa plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou cielený lov sebastesov.

Článok 29h

Opatrenia týkajúce sa lovu sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách

1.  Zakazuje sa loviť sebastesov v medzinárodných vodách podoblasti ICES V a vo vodách Únie v podoblasti ICES XII a XIV s výnimkou od 11. mája do 31. decembra každého roka a len v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84 (ďalej len ‚,oblasť ochrany sebastesov‘):

   64°45' s. š., 28°30' z. d.
   62°50' s. š., 25°45' z. d.,
   61°55' s. š., 26°45' z. d.,
   61°00' s. š., 26°30' z. d.,
   59°00' s. š., 30°00' z. d.,
   59°00' s. š., 34°00' z. d.,
   61°30' s. š., 34°00' z. d.,
   62°50' s. š., 36°00' z. d.,
   64°45' s. š., 28°30' z. d.

1a.  Bez ohľadu na odsek 1 sa lov sebastesov môže právnym aktom Únie povoliť mimo oblasti ochrany sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách od 11. mája do 31. decembra každého roka na základe vedeckého odporúčania a za predpokladu, že NEAFC vypracovalo v súvislosti so sebastesmi v uvedenej zemepisnej oblasti plán obnovy. Na tomto rybolove sa zúčastnia len plavidlá Únie, ktoré príslušné členské štáty riadne oprávnili a oznámili Komisii, ako sa vyžaduje podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010.

2.  Používanie vlečných sietí s veľkosťou ôk menšou ako 100 mm sa zakazuje.

3.  Prepočítavací koeficient, ktorý sa má uplatniť na sebastesov bez vnútorností a bez hlavy vrátane japonskej úpravy sebastesov ulovených pri tomto druhu rybolovu je 1,70.

4.  Každodenne potom, ako sa v daný kalendárny deň dokončia rybolovné operácie, kapitáni rybárskych plavidiel, ktoré lovia v oblasti ochrany sebastesov, zašlú správu o úlovkoch ustanovenú v článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1236/2010. Uvedú v nej úlovky na palube, ktoré sa vylovili od podania poslednej správy.

5.  Okrem ustanovení článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je oprávnenie na lov sebastesov platné, iba ak sú správy zasielané plavidlami v súlade s článkom 9 ods. 1 uvedeného nariadenia a zaznamenané v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia.

6.  Správy uvedené v odseku 5 sa pripravia v súlade s príslušnými pravidlami.

* Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

** Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

*** Ú. v. EÚ L 351, 28.12.2002, s. 6.

**** Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 17.

"

6a.  V článku 30 sa vkladá tentoodsek:"

1a.   Odsek 1 sa neuplatňuje na región 9.

"

7.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 31a

Rybolov elektrickým prúdom v divíziách ICES IVc a IVb

1.  Odchylne od článku 31 je rybolov prostredníctvom vlečných sietí s rozperným rahnom s použitím pulzného elektrického prúdu povolený v divíziách ICES IVc a IVb južne od loxodrómy prechádzajúcej týmito bodmi meranými podľa súradnicového systému WGS84:

   bod na východnom pobreží Spojeného kráľovstva ležiaci na 55° s. š.,
   potom východne po 55° s. š., 5° v. d.,
   následne severne po 56° s. š.,
   a nakoniec východne k bodu na západnom pobreží Dánska na 56° s. š.

2.  Rybolov prostredníctvom elektrických impulzov sa povoľuje, len ak:

   a) najviac 5 % flotily plavidiel s vlečnými sieťami s rozperným rahnom za členský štát používa vlečné siete s elektrickým impulzom;
   b) maximálny elektrický výkon v kW za každú vlečnú sieť s rozperným rahnom nie je vyšší ako dĺžka rahna v metroch vynásobená koeficientom 1,25;
   c) efektívne napätie medzi elektródami je najviac 15 V;
   d) plavidlo je vybavené automatickým počítačovým systémom riadenia, ktorý zaznamenáva maximálny výkon na rahno a efektívne napätie medzi elektródami najmenej za 100 posledných vlečení. Nie je možné, aby neoprávnená osoba zmenila tento automatický počítačový systém riadenia;
   e) zakazuje sa používať jednu alebo viac reťazí na plašenie v prednej časti spodného lana.

"

8.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 32a

Obmedzenia pre plavidlá vykonávajúce pelagický rybolov, pokiaľ ide o manipuláciu s úlovkami a vypúšťanie úlovkov

1.  Maximálna vzdialenosť medzi priečkami vodného separátora na palube plavidiel, ktoré vykonávajú pelagický rybolov lov zameraný na makrelu atlantickú, sleďa atlantického a stavridy a ktoré pôsobia v oblasti dohovoru NEAFC vymedzenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010, je 10 mm.

Priečky privarené. Ak sa vo vodnom separátore používajú namiesto priečok otvory, maximálny priemer otvorov nesmie presiahnuť 10 mm. Otvory v lievikoch pred vodným separátorom nesmú mať priemer väčší ako 15 mm.

2.  Pre plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov a ktoré pôsobia v oblasti dohovoru NEAFC, sa zakazuje vypúšťanie rýb pod ich vodoryskou z vyrovnávacích nádrží alebo nádrží s chladenou morskou vodou (RSW).

3.  Nákresy týkajúce sa manipulácie s úlovkami a spôsobilostí vypúšťania úlovkov plavidiel, ktoré vykonávajú pelagický rybolov zameraný na makrelu atlantickú, sleďa atlantického a stavridy v oblasti dohovoru NEAFC a ktoré majú osvedčenie vydané príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu, ako aj akékoľvek zmeny v týchto nákresoch zasiela kapitán plavidla príslušným rybárskym orgánom vlajkového členského štátu. Príslušné orgány vlajkového členského štátu týchto plavidiel pravidelne overujú správnosť predložených nákresov. Kópie sa vždy nachádzajú na palube plavidla.

"

9.  Vkladajú sa tieto články:"

Článok 34a

Technické ochranné opatrenia v Írskom mori

1.  Od 14. februára do 30. apríla každého roka sa zakazuje používať akékoľvek vlečné siete na lov pri dne, záťahové siete alebo podobné vlečené siete, akékoľvek žiabrovky, viacstenné žiabrovky, zakliesňovacie siete alebo podobné statické siete alebo akýkoľvek rybársky výstroj obsahujúci háčiky v tej časti divízie ICES VIIa, ktorá je vymedzená:

   východným pobrežím Írska a východným pobrežím Severného Írska a
   priamkami, ktoré postupne spájajú tieto zemepisné súradnice:
   bod na východnom pobreží Ardského polostrova v Severnom Írsku na 54o30' s. š.,
   54o30' s. š., 04o50' z. d.,
   53o 15' s. š., 04o50' z. d.,
   bod na východnom pobreží Írska na 53o15' s. š.

2.  Odchylne od odseku 1 v oblasti a v období uvedenom v uvedenom odseku:

  a) používanie vlečných sietí s vodiacimi štítmi na lov pri dne sa povoľuje za predpokladu, že sa na palube nenachádza žiadny iný druh rybárskeho výstroja a že tieto siete:
   majú veľkosť ôk v rozpätí 70 – 79 mm, alebo 80 – 99 mm,
   majú len jeden z povolených rozpätí veľkosti ôk,
   nemajú žiadne jednotlivé oko s veľkosťou väčšou ako 300 mm, bez ohľadu na jeho polohu v sieti, a
   sa nasadzujú len v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:
   53o30' s. š., 05o30' z. d.,
   53o30' s. š., 05o20' z. d.,
   54o20' s. š., 04o50' z. d.,
   54o30' s. š., 05o10' z. d.,
   54o30' s. š., 05o20' z. d.,
   54o00' s. š., 05o50' z. d.,
   54o00' s. š., 06o10' z. d.,
   53o45' s. š., 06o10' z. d.,
   53o45' s. š., 05o30' z. d.,
   53o30' s. š., 05o30' z. d.,
  b) používanie akejkoľvek vlečnej siete na lov pri dne, záťahovej siete alebo podobnej vlečenej siete so separačným panelom alebo triediacou mriežkou sa povoľuje za predpokladu, že sa na palube nenachádza žiadny iný druh rybárskeho výstroja a že tieto siete:
   spĺňajú podmienky stanovené v odseku 2 písm. a),
   v prípade, že majú separačný panel, sú skonštruované v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 254/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v roku 2002 na obnovu populácií tresky v Írskom mori (divízia ICES VIIa)*,a
   v prípade, že majú triediace mriežky, tieto triediace mriežky sú v súlade s bodmi 2 až 5 prílohy XIVa k tomuto nariadeniu.
  d) Používanie vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí alebo podobných vlečených sietí so separačným panelom alebo s triediacou mriežkou sa zakazuje v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:
   53o45' s. š., 06o00' z. d.
   53o45' s. š., 05o30' z. d.,
   53o30' s. š., 05o30' z. d.,
   53o30' s. š., 06o00' z. d.,
   53o45' s. š., 06o00' z. d.

Článok 34b

Používanie žiabroviek v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a v podoblastiach ICES VIII, IX, X a XII východne od 27o z. d.

1.  Plavidlá Únie nenasadzujú žiabrovky na lov pri dne, zakliesňovacie siete ani viacstenné žiabrovky v žiadnej polohe, kde je zmapovaná hĺbka väčšia ako 200 metrov v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, v podoblasti ICES XII východne od 27o z. d. a podoblastiach ICES VIII, IX a X.

3.  Odchylne od odseku 1 sa povoľuje používať tento výstroj:

  a) žiabrovky v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k a v podoblasti ICES XII východne od 27o z. d. s veľkosťou ôk aspoň 120 mm a menšou ako 150 mm, žiabrovky v divíziách ICES VIIIa, b, d a v podoblasti ICES X s veľkosťou ôk aspoň 100 mm a menšou ako 130 mm a žiabrovky v divízii ICES VIIIc a v podoblasti ICES IX s veľkosťou ôk aspoň 80 mm a menšou ako 110 mm za predpokladu, že:
   sa nasadzujú vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 600 metrov,
   ich hĺbka nedosahuje viac ako 100 ôk a ich koeficient visenia je aspoň 0,5,
   sú vybavené plavákmi alebo ekvivalentným plávacím vybavením,
   každá má dĺžku maximálne 5 námorných míľ a celková dĺžka všetkých súčasne nasadených sietí v žiadnom okamihu nepresahuje 25 km na plavidlo,
   maximálny čas namočenia je 24 hodín;
  b) zakliesňovacie siete s veľkosťou ôk aspoň 250 mm za predpokladu, že:
   sa nasadzujú vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 600 metrov,
   ich hĺbka nedosahuje viac ako 15 ôk a ich koeficient visenia je aspoň 0,33,
   nie sú vybavené plavákmi ani iným plávacím vybavením,
   každá má dĺžku maximálne 10 km a celková dĺžka všetkých súčasne nasadených sietí v žiadnom okamihu nepresahuje 100 km na plavidlo,
   maximálny čas namočenia je 72 hodín;
  c) žiabrové siete v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a v podoblasti ICES XII východne od 27o z. d. s veľkosťou ôk aspoň 100 mm a menšou ako 130 mm za predpokladu, že:
   sú nasadené vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m a menej ako 600 m,
   ich hĺbka nedosahuje viac ako 100 ôk a ich koeficient visenia je aspoň 0,5,
   sú vybavené plavákmi alebo ekvivalentným plávacím vybavením,
   každá má dĺžku maximálne 4 námorné míle a celková dĺžka všetkých súčasne nasadených sietí v žiadnom okamihu nepresahuje 20 km na plavidlo,
   maximálny čas namočenia je 24 hodín,
   aspoň 85 % hmotnosti ponechaného úlovku tvorí merlúza európska,
   počet plavidiel zúčastňujúcich sa na tomto rybolove sa nezvýši nad úroveň zaznamenanú v roku 2008,
   kapitán plavidla zúčastňujúceho sa na tomto rybolove zaznamená pred vyplávaním z prístavu do lodného denníka množstvo a celkovú dĺžku výstroja na palube plavidla. Aspoň 15 % plavidiel sa pri vyplávaní z prístavu podrobí inšpekcii,
   ako je overené v lodnom denníku Únie pre príslušný výjazd v čase vykládky má kapitán plavidla na palube 90 % výstroja, a
   množstvo všetkých ulovených druhov nad 50 kg vrátane všetkých odhodených množstiev presahujúcich 50 kg sa zaznamená do lodného denníka Únie;
  d) viacstranné žiabrovky v podoblasti ICES IX s veľkosťou ôk aspoň 220 mm za predpokladu, že:
   sa nasadzujú vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 600 metrov,
   ich hĺbka nedosahuje viac ako 30 ôk a ich koeficient visenia je aspoň 0,44,
   nie sú vybavené plavákmi ani iným plávacím vybavením,
   každá má dĺžku maximálne 5 km a celková dĺžka všetkých nasadených sietí v žiadnom okamihu nepresahuje 20 km na plavidlo,
   maximálny čas namočenia je 72 hodín.

4.  Táto odchýlka sa však neuplatňuje v regulačnej oblasti NEAFC.

4a.  Všetky plavidlá, ktoré nasadzujú žiabrovky na lov pri dne, zakliesňovacie siete alebo viacstenné žiabrovky v ktorejkoľvek polohe, v ktorej je zmapovaná hĺbka väčšia ako 200 metrov, v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, v podoblasti ICES XII východne od 27° z. d. a v podoblastiach ICES VIII, IX a X majú oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

5.  Na palube plavidla sa môže v rovnakom čase nachádzať len jeden druh výstroja opísaného v odseku 3 písm. a), b) alebo d). Plavidlá môžu prevážať na palube siete s celkovou dĺžkou o 20 % väčšou ako maximálna dĺžka súboru pospájaných sietí, ktoré možno nasadiť v rovnakom čase.

6.  Kapitán plavidla, ktoré má oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 4a, zaznamenáva do lodného denníka množstvo a dĺžku výstroja prevážaného plavidlom predtým, ako opustí prístav, a keď sa vráti do prístavu, a zodpovedá za akýkoľvek nesúlad medzi týmito dvoma údajmi.

8.  Príslušné orgány majú právo odstrániť nestrážený výstroj na mori v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, v podoblasti ICES XII východne od 27o z. d. a podoblastiach VIII, IX a X v týchto situáciách:

   a) výstroj nie je riadne označený;
   b) označenia na bójach alebo údaje zo systému VMS naznačujú, že vlastník sa viac ako 120 hodín nenachádzal vo vzdialenosti menej ako 100 námorných míľ od výstroja;
   c) výstroj je nasadený vo vodách s väčšou zmapovanou hĺbkou ako je povolená hĺbka;
   d) výstroj má veľkosť ôk, ktorá nezodpovedá predpisom.

9.  Kapitán plavidla, ktoré má oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 4a, zaznamenáva počas každého rybárskeho výjazdu do lodného denníka tieto informácie:

   veľkosť ôk nasadenej siete,
   nominálnu dĺžku jednej siete,
   počet sietí v súbore pospájaných sietí,
   celkový počet nasadených súborov pospájaných sietí,
   polohu každého nasadeného súboru pospájaných sietí,
   hĺbku každého nasadeného súboru pospájaných sietí,
   čas namočenia každého nasadeného súboru pospájaných sietí,
   množstvo akéhokoľvek strateného výstroja, jeho poslednú známu polohu a dátum straty.

10.  Plavidlá loviace s oprávnením na rybolov uvedeným v odseku 4a môžu úlovok vykladať len v prístavoch určených členskými štátmi podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 2347/2002.

11.  Množstvo žralokov ponechaných na palube akéhokoľvek plavidla, ktoré používa druh výstroja opísaný v odseku 3 písm. b) a d), nie je vyššie ako 5 % živej hmotnosti z celkového množstva morských organizmov ponechaných na palube.

11a.  Komisia môže po porade so STECF prijať vykonávacie akty, ktorými sa vylúčia určité druhy rybolovu daného členského štátu v podoblastiach ICES VIII, IX a X z uplatňovania bodov 1 až 10, ak informácie poskytnuté členskými štátmi preukazujú, že pri týchto druhoch rybolovu dochádza iba k malej miere vedľajších úlovkov žralokov a ich odhadzovania.

Článok 34c

Podmienky rybolovu s použitím určitého vlečeného výstroja povoleného v Biskajskom zálive

1.  Odchylne od ustanovení článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 494/2002 z 19. marca 2002, ktorým sa určujú ďalšie technické opatrenia pre obnovu násady merlúzy európskej v podoblastiach ICES III, IV, V, VI a VII a divíziách ICES VIII a, b, d, e** sa povoľuje vykonávať rybolovné činnosti s vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami a podobným výstrojom s výnimkou vlečných sietí s rozperným rahnom s veľkosťou ôk v rozpätí 70 – 99 mm v oblasti vymedzenej v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 494/2002, ak je výstroj vybavený panelom so štvorcovými okami v súlade s prílohou XIVb.

2.  Pri rybolove v divíziách ICES VIII a a b sa povoľuje používať selektívnu mriežku a jej príslušenstvo na prednej strane koncového rukávca a/alebo panel so štvorcovými okami, ktorých veľkosť je aspoň 60 mm v spodnej časti nástavca na prednej strane koncového rukávca. Ustanovenia článku 4 ods. 1, článku 6 a článku 9 ods. 1 tohto nariadenia a článku 3 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 494/2002 sa neuplatňujú na časť vlečnej siete, v ktorej sa nachádzajú uvedené selektívne zariadenia.

Článok 34d

Opatrenia na ochranu zraniteľných hlbokomorských biotopov v regulačnej oblasti NEAFC

1.  Zakazuje sa používať vlečné siete na lov pri dne a loviť statickým výstrojom vrátane žiabroviek na lov pri dne a lovných šnúr na lov pri dne v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

časť Reykjaneského chrbta:

   55o04.5327' s. š., 36o49.0135' z. d.,
   55o05.4804' s. š., 35o58.9784' z. d.,
   54o58.9914' s. š., 34o41.3634' z. d.,
   54o41.1841' s. š., 34o00.0514' z. d.,
   54o00' s. š., 34o00' z. d.,
   53o54.6406' s. š., 34o49.9842' z. d.,
   53o58.9668' s. š., 36o39.1260' z. d.,
   55o04.5327' s. š., 36o49.0135' z. d.,

severná stredoatlantická oblasť:

   59o45' s. š., 33o30' z. d.,
   57o30' s. š., 27o30' z. d.,
   56o45' s. š., 28o30' z. d.,
   59o15' s. š., 34o30' z. d.,
   59o45' s. š., 33o30' z. d.,

stredná stredoatlantická oblasť (zlomová zóna Charlie-Gibbs a subpolárna frontálna oblasť):

   53o30' s. š., 38o00' z. d.,
   53o30' s. š., 36o49' z. d.,
   55o04.5327' s. š., 36o49' z. d.,
   54o58.9914' s. š., 34o41.3634' z. d.,
   54o41.1841' s. š., 34o00' z. d.,
   53o30' s. š., 30o00' z. d.,
   51o30' s. š., 28o00' z. d.,
   49o00' s. š., 26o30' z. d.,
   49o00' s. š., 30o30' z. d.,
   51o30' s. š., 32o00' z. d.,
   51o30' s. š., 38o00' z. d.,
   53o30' s. š., 38o00' z. d.,

južná stredoatlantická oblasť:

   44o30' s. š., 30o30' z. d.,
   44o30' s. š., 27o00' z. d.,
   43o15' s. š., 27o15' z. d.,
   43o15' s. š., 31o00' z. d.,
   44o30' s. š., 30o30' z. d.,

Altair Seamounts:

   45o00' s. š., 34o35' z. d.,
   45o00' s. š., 33o45' z. d.,
   44o25' s. š., 33o45' z. d.,
   44o25' s. š., 34o35' z. d.,
   45o00' s. š., 34o35' z. d.,

Antialtair Seamounts:

   43o45' s. š., 22o50' z. d.,
   43o45' s. š., 22o05' z. d.,
   43o25' s. š., 22o05' z. d.,
   43o25' s. š., 22o50' z. d.,
   43o45' s. š., 22o50' z. d.,

Hatton Bank:

   59°26' s. š., 14°30' z. d.,
   59°12' s. š., 15°08' z. d.,
   59°01' s. š., 17°00' z. d.,
   58°50' s. š., 17°38' z. d.,
   58°30' s. š., 17°52' z. d.,
   58°30' s. š., 18°22' z. d.,
   58°03' s. š., 18°22' z. d.,
   58°03' s. š., 17°30' z. d.,
   57°55' s. š., 17°30' z. d.,
   57°45' s. š., 19°15' z. d.,
   58°11.15' s. š., 18°57.51' z. d.,
   58°11.57' s. š., 19°11.97' z. d.,
   58°27.75' s. š., 19°11.65' z. d.,
   58°39.09' s. š., 19°14.28' z. d.,
   58°38.11' s. š., 19°01.29' z. d.,
   58°53.14' s. š., 18°43.54' z. d.,
   59°00.29' s. š., 18°01.31' z. d.,
   59°08.01' s. š., 17°49.31' z. d.,
   59°08.75' s. š., 18°01.47' z. d.,
   59°15.16' s. š., 18°01.56' z. d.,
   59°24.17' s. š., 17°31.22' z. d.,
   59°21.77' s. š., 17°15.36' z. d.,
   59°26.91' s. š., 17°01.66' z. d.,
   59°42.69' s. š., 16°45.96' z. d.,
   59°20.97' s. š., 15°44.75' z. d.,
   59°21' s. š., 15°40' z. d.,
   59°26' s. š., 14°30' z. d.,

severozápadný Rockall:

   57o00' s. š., 14o53' z. d.,
   57o37' s. š., 14o42' z. d.,
   57o55' s. š., 14o24' z. d.,
   58o15' s. š., 13o50' z. d.,
   57o57' s. š., 13o09' z. d.,
   57o50' s. š., 13o14' z. d.,
   57o57' s. š., 13o45' z. d.,
   57o49' s. š., 14o06' z. d.,
   57o29' s. š., 14o19' z. d.,
   57o22' s. š., 14o19' z. d.,
   57o00' s. š., 14o34' z. d.,
   56o56' s. š., 14o36' z. d.,
   56o56' s. š., 14o51' z. d.,
   57o00' s. š., 14o53' z. d.,

juhozápadný Rockall (Empress of Britain Bank):

   56o24' s. š., 15o37' z. d.,
   56o21' s. š., 14o58' z. d.,
   56o04' s. š., 15o10' z. d.,
   55o51' s. š., 15o37' z. d.,
   56o10' s. š., 15o52' z. d.,
   56o24' s. š., 15o37' z. d.,

Logachev Mound:

   55°17' s. š., 16°10' z. d.,
   55°34' s. š., 15°07' z. d.,
   55°50' s. š., 15°15' z. d.,
   55°33' s. š., 16°16' z. d.,
   55°17' s. š., 16°10' z. d.,

západný Rockall Mound:

   57o20' s. š., 16o30' z. d.
   57o05' s. š., 15o58' z. d.,
   56o21' s. š., 17o17' z. d.,
   56o40' s. š., 17o50' z. d.,
   57o20' s. š., 16o30' z. d.

2.  Ak počas rybolovných operácií v nových a existujúcich oblastiach rybolovu pri dne v regulačnej oblasti NEAFC množstvo živých koralov alebo živých hubiek ulovených na jeden výstroj presiahne 60 kg živých koralov a/alebo 800 kg živých hubiek, plavidlo informuje svoj vlajkový štát, ukončí rybolov a presunie sa aspoň 2 námorné míle ďalej od polohy, ktorá je podľa dôkazov najbližšie k presnej polohe miesta, na ktorom bol tento úlovok vylovený.

Článok 34e

Opatrenia na ochranu zraniteľných hlbokomorských biotopov v divíziách ICES VIIc, j, k

1.  Zakazuje sa používať vlečné siete na lov pri dne a loviť statickým výstrojom vrátane žiabroviek na lov pri dne a lovných šnúr na lov pri dne v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

Belgica Mound Province:

   51o29.4' s. š., 11o51.6' z. d.,
   51o32.4' s. š., 11o41.4' z. d.,
   51o15.6' s. š., 11o33.0' z. d.,
   51o13.8' s. š., 11o44.4' z. d.,
   51o29.4' s. š., 11o51.6' z. d.,

Hovland Mound Province:

   52o16.2' s. š., 13o12.6' z. d.,
   52o24.0' s. š., 12o58.2' z. d.,
   52o16.8' s. š., 12o54.0' z. d.,
   52o16.8' s. š., 12o29.4' z. d.,
   52o04.2' s. š., 12o29.4' z. d.,
   52o04.2' s. š., 12o52.8' z. d.,
   52o09.0' s. š., 12o56.4' z. d.,
   52o09.0' s. š., 13o10.8' z. d.,
   52o16.2' s. š., 13o12.6' z. d.,

severozápadný Porcupine Bank oblasť I:

   53o30.6' s. š., 14o32.4' z. d.,
   53o35.4' s. š., 14o27.6' z. d.,
   53o40.8' s. š., 14o15.6' z. d.,
   53o34.2' s. š., 14o11.4' z. d.,
   53o31.8' s. š., 14o14.4' z. d.,
   53o24.0' s. š., 14o28.8' z. d.,
   53o30.6' s. š., 14o32.4' z. d.,

severozápadný Porcupine Bank oblasť II:

   53o43.2' s. š., 14o10.8' z. d.,
   53o51.6' s. š., 13o53.4' z. d.,
   53o45.6' s. š., 13o49.8' z. d.,
   53o36.6' s. š., 14o07.2' z. d.,
   53o43.2' s. š., 14o10.8' z. d.,

juhozápadný Porcupine Bank:

   51o54.6' s. š., 15o07.2' z. d.
   51o54.6' s. š., 14o55.2' z. d.,
   51o42.0' s. š., 14o55.2' z. d.,
   51o42.0' s. š., 15o10.2' z. d.,
   51o49.2' s. š., 15o06.0' z. d.,
   51o54.6' s. š., 15o07.2' z. d.

2.  Všetky plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov v oblastiach ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedených v odseku 1 tohto článku, na zozname schválených plavidiel a vydá sa im oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Plavidlá uvedené na zozname schválených plavidiel prevážajú na palube výlučne výstroj na pelagický rybolov.

3.  Plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov a ktoré majú v úmysle loviť v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1 tohto článku, oznámia svoj úmysel vstúpiť do oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov štyri hodiny vopred írskemu stredisku monitorovania rybolovu (FMC) vymedzenému v článku 4 ods. 15 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Zároveň oznámia množstvá rýb nachádzajúce sa na palube.

4.  Plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1, majú plne funkčný zabezpečený systém monitorovania plavidiel (VMS), ktorý je v úplnom súlade s príslušnými pravidlami, keď sa plavidlá nachádzajú v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov.

5.  Plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1, podávajú každú hodinu VMS správy.

6.  Plavidlá, ktoré skončili pelagický rybolov v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1, informujú írske stredisko monitorovania rybolovu o odchode z oblasti. Zároveň oznámia množstvá rýb nachádzajúce sa na palube.

7.  Lov pelagických druhov v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1 je obmedzený na nesenie sietí s veľkosťou ôk v rozpätí 16 – 31 mm alebo 32 – 54 mm na palube alebo na lov s nimi.

Článok 34f

Opatrenia na ochranu zraniteľných hlbokomorských biotopov v divízii ICES VIIIc

1.  Zakazuje sa používať vlečné siete na lov pri dne a loviť statickým výstrojom vrátane žiabroviek na lov pri dne a lovných šnúr na lov pri dne v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

El Cachucho:

   44o12' s, š., 05o16' z. d.
   44o12' s. š., 04o26' z. d.,
   43o53' s. š., 04o26' z. d.,
   43o 53' s. š., 05o16' z. d.,
   44o12' s, š., 05o16' z. d.

2.  Odchylne od zákazu stanoveného v odseku 1 môžu plavidlá, ktoré v rokoch 2006, 2007 a 2008 vykonávali rybolov s lovnými šnúrami na lov pri dne zameraný na mieňovca európskeho, získať od svojich orgánov v oblasti rybného hospodárstva oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ktoré im umožní pokračovať v tomto rybolove v oblasti južne od 44o00,00' s. š. Všetky plavidlá, ktoré získajú toto oprávnenie na rybolov, bez ohľadu na svoju celkovú dĺžku používajú pri love v oblasti uvedenej v odseku 1 plne funkčný zabezpečený systém VMS spĺňajúci príslušné požiadavky.

* Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 1.

** Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 8.

"

10.  Článok 38 sa vypúšťa.

11.  Článok 47 sa vypúšťa.

11a.  Prílohy I, IV, XII a XIV k nariadeniu (ES) č. 850/98 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

11b.  Vkladajú sa prílohy XIIa, XIVa, XIVb, XIVc a XIVd v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1434/98

V článku 2 nariadenia (ES) č. 1434/98 sa dopĺňa tento odsek:"

1a.  Odsek 1 sa neuplatňuje na slede ulovené v ICES divízii IIIa, ICES podoblasti IV, ICES divízii VIId a vo vodách EÚ ICES divízie IIa.

"

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda

PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 850/98 sa menia a dopĺňajú takto:

   1. V prílohe I sa poznámka pod čiarou č. 6 k tabuľke vypúšťa.
   2. V prílohe IV sa tabuľka nahrádza takto:"

Vlečený výstroj: Skagerrak a Kattegat

Rozpätia veľkosti ôk, cieľové druhy a požadované percentá úlovku uplatniteľné na používanie jediného rozpätia veľkosti ôk


Druh

Rozpätia veľkosti ôk (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Minimálne percento cieľových druhov

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

žiadne

piesočnicovité (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

piesočnicovité (Ammodytidae) (4)

X

X

X

X

X

X

treska koruškovitá (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

treska belasá (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

bodavec veľký (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

mäkkýše (okrem rodu Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

ihlica rohozobá (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

trigla sivá (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

striebristky (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

šprota severná (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

úhor európsky (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

krevety rodu Crangon/krevety druhu Palaemon adspersus(1)

X

X

X

X

X

X

makrely (Scomber spp.)

X

X

X

stavridy (Trachurus spp.)

X

X

X

sleď atlantický (Clupea harengus)

X

X

X

kreveta boreálna (Pandalus borealis)

X

X

X

krevety rodu Crangon/krevety druhu Palaemon adspersus(2)

X

X

X

treska merlang (Merlangius merlangus)

X

X

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

X

X

všetky ostatné morské organizmy

X
   1) Iba v rámci oblasti štyri míle od základných línií.
   2) Mimo oblasti štyri míle od základných línií.
   3) Od 1. marca do 31. októbra v Skagerraku a od 1. marca do 31. júla v Kattegate.
   4) Od 1. novembra do posledného februárového dňa v Skagerraku a od 1. augusta do posledného februárového dňa v Kattegate.
   5) Ak sa používa toto rozpätie veľkosti ôk, koncový rukávec je vyhotovený zo sieťoviny so štvorcovými okami s triediacou mriežkou v súlade s prílohou XIVa k tomuto nariadeniu.
   6) Úlovok ponechaný na palube nesmie pozostávať z viac ako 10 % akejkoľvek zmesi tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, merlúzy európskej, platesy veľkej, platesy červenej, kambaly malohlavej, soley európskej, kalkana veľkého, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej, makrely atlantickej, kalkana druhu Lepidorhombus whiffiagonis, tresky merlang, limandy európskej, tresky tmavej, homára štíhleho a homára európskeho.
   7) Úlovok ponechaný na palube nesmie pozostávať z viac ako 50 % akejkoľvek zmesi tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, merlúzy európskej, platesy veľkej, platesy červenej, kambaly malohlavej, soley európskej, kalkana veľkého, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej, makrely atlantickej, kalkana druhu Lepidorhombus whiffiagonis, limandy európskej, tresky tmavej, homára štíhleho a homára európskeho.
   8) Úlovok ponechaný na palube nesmie pozostávať z viac zo 60 % akejkoľvek zmesi tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, merlúzy európskej, platesy veľkej, platesy červenej, kambaly malohlavej, soley európskej, kalkana veľkého, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej, kalkana druhu Lepidorhombus whiffiagonis, tresky merlang, limandy európskej, tresky tmavej a homára európskeho.
"

3.  Tabuľka v prílohe XII sa mení a dopĺňa takto:

   a) riadky pre lastúrnikov druhu Venerupis philippinarum a osmonoha nahrádzajú takto:"

Druh

Minimálna veľkosť

Regióny 1 až 5 okrem Skagerraku a Kattegatu

Skagerrak a Kattegat

lastúrniky druhu Venerupis philippinarum

35mm

Druh

Minimálna veľkosť Regióny 1 až 5 okrem Skagerraku a Kattegatu

osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

Celá oblasť s výnimkou vôd, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc regiónu 5: 750 gramov
Vody, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc regiónu 5: 450 gramov (bez vnútorností)
"
   b) Riadky pre sardelu európsku sa nahrádzajú takto:"

Druh

Minimálna veľkosť Regióny 1 až 5 okrem Skagerraku a Kattegatu

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

Celá oblasť s výnimkou ICES divízia IXa východne od 7°23'48'' z. d.: 12 cm alebo 90 jedincov na kilogram
ICES divízia IXa východne od 7°23'48'' z. d.: 10 cm‚
"

4.  Vkladá sa táto príloha:"

PRÍLOHA XIIa

MINIMÁLNE VEĽKOSTI PRE REGIÓN 9

Druh

Minimálna veľkosť: región 9

kalkan veľký (Psetta maxima)

45 cm

"

5.  V prílohe XIV sa podľa zodpovedajúceho abecedného poradia bežných názvov vkladajú tieto názvy:"

BEŽNY NÁZOV

VEDECKÝ NÁZOV

ryby druhu Capros aper

Capros aper

mieňovec európsky

Phycis blennoides

sebastesy

Sebastes spp.

sardinely druhu Sardinella aurita

Sardinella aurita

"

6.  Vkladajú sa tieto prílohy:"

PRÍLOHA XIVa

ŠPECIFIKÁCIE PRE TRIEDIACU MRIEŽKU

-1.  Mriežka na selekciu druhov je pripevnená vo vlečných sieťach s koncovým rukávcom iba so štvorcovými okami s veľkosťou ôk rovnou alebo väčšou ako 70 mm a menšou ako 90 mm. Minimálna dĺžka koncového rukávca je 8 metrov. Zakazuje sa používať akúkoľvek vlečnú sieť s viac ako 100 štvorcovými okami po ktoromkoľvek obvode koncového rukávca, s výnimkou spojenia alebo lemov. Koncový rukávec so štvorcovými okami sa vyžaduje len v Skagerraku and Kattegate.

1.  Mriežka je obdĺžniková. Priečky mriežky sú rovnobežné s pozdĺžnou osou mriežky. Rozstup priečok mriežky nepresahuje 35 mm. Je povolené používať jeden záves alebo viacero závesov s cieľom uľahčiť jeho skladovanie na bubne siete.

2.  Mriežka je do vlečnej siete namontovaná diagonálne, smerom nahor dozadu, kdekoľvek od miesta v prednej časti koncového rukávca až po predný koniec rovnej časti. Všetky strany mriežky sú pripevnené k vlečnej sieti.

3.  V hornom paneli vlečnej siete sa nachádza nezablokovaný výstup pre ryby v bezprostrednom spojení s hornou stranou mriežky. Otvor výstupu pre ryby má rovnakú šírku na zadnej strane, ako je šírka mriežky, a je vyrezaný do hrotu v smere dopredu pozdĺž priečok ôk po obidvoch stranách mriežky.

4.  Povoľuje sa pripevniť na prednú časť mriežky lievik usmerňujúci ryby smerom ku dnu vlečnej siete a k mriežke. Minimálna veľkosť ôk lievika je 70 mm. Minimálny vertikálny otvor vodiaceho lievika smerom k mriežke je 15 cm. Šírka vodiaceho lievika smerom k mriežke je rovnaká ako šírka mriežky.

20121122-P7_TA(2012)0448_SK-p0000001.jpg

Schematické zobrazenie vlečnej siete zabezpečujúcej selekciu podľa veľkosti a druhov. Vstupujúce ryby sú vedené smerom ku dnu vlečnej siete a k mriežke cez vodiaci lievik. Väčšie ryby sú potom vedené mriežkou von z vlečnej siete, kým menšie ryby a homáre štíhle prejdú cez mriežku a vstúpia do koncového rukávca. Koncový rukávec iba so štvorcovými okami podporuje únik malých rýb a homárov štíhlych, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť. Zobrazený koncový rukávec so štvorcovými okami sa vyžaduje len v Skagerraku and Kattegate.

PRÍLOHA XIVb

PODMIENKY RYBOLU S URČITÝM VLEČENÝM VÝSTROJOM POVOLENÝM V BISKAJSKOM ZÁLIVE

1.   Špecifikácie pre vrchný panel so štvorcovými okami

Panel je obdĺžnikovou časťou sieťoviny. Panel je iba jeden. Panel nesmú žiadnym spôsobom prekrývať ani vnútorné, ani vonkajšie prídavné zariadenia.

2.   Umiestnenie panelu

Panel sa umiestni do stredu vrchného panelu na konci kužeľovitej časti vlečnej siete tesne pred rovnou časťou, ktorú tvorí nástavec a koncový rukávec.

Panel sa končí najviac 12 ôk siete od ručne spletaného radu ôk medzi nástavcom a koncom kužeľovitej časti vlečnej siete.

3.   Veľkosť panelu

Dĺžka panelu je aspoň 2 m a šírka panelu dosahuje aspoň 1 meter.

4.   Sieťovina panelu

Oká majú otvor minimálne 100 mm. Oká sú štvorcové, t. j. všetky štyri strany sieťoviny panelu sú tvorené priečne preťatými okami siete.

Sieťovina sa nasadzuje tak, aby boli priečky rovnobežne a kolmo na pozdĺžnu os koncového rukávca.

Sieťovina je z jednoduchého vlákna. Hrúbka vlákna je najviac 4 mm.

5.   Vloženie panelu do sieťoviny s kosoštvorcovými okami

Povoľuje sa pripevniť na štyri strany panelu lem. Priemer tohto lemu je najviac 12 mm.

Dĺžka roztiahnutého panelu sa rovná dĺžke roztiahnutých kosoštvorcových ôk pripojených k pozdĺžnej strane panelu.

Počet kosoštvorcových ôk vrchného panelu pripevnených k najmenšej strane panelu (t. j. k strane dlhej jeden meter, ktorá je kolmá na pozdĺžnu os koncového rukávca) sa rovná aspoň počtu plných kosoštvorcových ôk pripevnených k pozdĺžnej strane panelu vydelenému koeficientom 0,7.

6.   Vloženie panelu do vlečnej siete je zobrazené tu:

20121122-P7_TA(2012)0448_SK-p0000003.jpg

PRÍLOHA XIVc

PANEL SO ŠTVORCOVÝMI OKAMI PRE PLAVIDLÁ S DĹŽKOU VIAC AKO 15 METROV

1.   Špecifikácie pre vrchný panel so štvorcovými okami

Tento panel je obdĺžnikovou časťou sieťoviny. Sieťovina je z jednoduchého vlákna. Oká sú štvorcové, t. j. všetky štyri strany sieťoviny panelu sú tvorené priečne preťatými okami siete. Veľkosť ôk je aspoň 120 mm. Dĺžka panelu je aspoň 3 metre okrem prípadov, keď je panel súčasťou sietí vlečených plavidlami s výkonom menším než 112 kilowattov, vtedy dĺžku aspoň 2 metre.

2.   Umiestnenie panelu

Panel sa vkladá do horného panelu koncového rukávca. Najzadnejší okraj panelu je najviac 12 m od lana koncového rukávca vymedzeného v článku 8 nariadenia Komisie (EHS) č. 3440/84 zo 6. decembra 1984 o pripevňovaní zariadení na vlečné siete, Dánske siete a podobné siete*.

3.   Vloženie panelu do sieťoviny s kosoštvorcovými okami

Medzi pozdĺžnou stranou panelu a priľahlým lemom nie sú viac ako dve otvorené kosoštvorcové oká.

Dĺžka roztiahnutého panelu sa rovná dĺžke roztiahnutých kosoštvorcových ôk pripojených k pozdĺžnej strane panelu. Pomer spájania medzi kosoštvorcovými okami horného panela koncového rukávca a najmenšou stranou panelu je tri kosoštvorcové oká na jedno štvorcové oko pre 80 mm koncový rukávec alebo dve kosoštvorcové oká na jedno štvorcové oko pre 120 mm koncový rukávec, okrem krajných pásov panelu z oboch strán.

PRÍLOHA XIVd

PANEL SO ŠTVORCOVÝMI OKAMI PRE PLAVIDLÁ S DĹŽKOU MENEJ AKO 15 METROV

1.   Špecifikácie pre vrchný panel so štvorcovými okami

Tento panel je obdĺžnikovou časťou sieťoviny. Sieťovina je z jednoduchého vlákna. Oká sú štvorcové, t. j. všetky štyri strany sieťoviny panelu sú tvorené priečne preťatými okami siete. Veľkosť ôk je aspoň 110 mm. Dĺžka panelu je aspoň 3 metre okrem prípadov, keď je panel súčasťou sietí vlečených plavidlami s výkonom menším než 112 kilowattov, vtedy dĺžku aspoň 2 metre.

2.  Umiestnenie panelu

Panel sa vkladá do horného panelu koncového rukávca. Najzadnejší okraj panelu je najviac 12 m od lana koncového rukávca vymedzeného v článku 8 nariadenia (EHS) č. 3440/84.

3.  Vloženie panelu do sieťoviny s kosoštvorcovými okami

Medzi pozdĺžnou stranou panelu a priľahlým lemom nie sú viac ako dve otvorené kosoštvorcové oká. Dĺžka roztiahnutého panelu sa rovná dĺžke roztiahnutých kosoštvorcových ôk pripojených k pozdĺžnej strane panelu. Pomer spájania medzi kosoštvorcovými okami horného panelu koncového rukávca a najmenšou stranou panelu je dve kosoštvorcové oká na jedno štvorcové oko okrem krajných pásov okna z oboch strán.

* Ú. v. ES L 318, 7.12.1984, s. 23.

"

(1) Vec bola vrátená výboru na opätovné prerokovanie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0342/2012).
(2)* Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený tučnou kurzívou, vypustenia sa označujú symbolom ▌.
(3) Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 83.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 24.12.2009, s. 6.
(5) Ú. v. ES L 165, 24.6.2011, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel ***I
PDF 280kWORD 25k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))
P7_TA(2012)0449A7-0295/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0798),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0431/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0295/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. novembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel

P7_TC1-COD(2011)0364


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 605/2013.)

(1) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 195.


Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
PDF 206kWORD 23k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením ôsmich tretích krajín k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (2012/2791(RSP))
P7_TA(2012)0450B7-0497/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 ods. 2, článok 3, ods. 2, článok 4 ods. 2 písm. j), článok 81 ods. 3, článok 216 ods. 1 a článok 218 ods. 6 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, najmä na prípady 22/70(1) a C-467/98(2) a na stanovisko 1/03(3),

–  so zreteľom na návrhy Komisie na rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Gabonu(4), Andorry(5), Seychel(6), Ruskej federácie(7), Albánska(8), Singapuru(9), Maroka(10) a Arménska(11) k Haagskemu dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 1980,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Rada doteraz nepožiadala Parlament o súhlas s týmito rozhodnutiami,

–  so zreteľom na otázky Komisii v súvislosti s vyjadrením súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením ôsmich tretích krajín k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (O-000159/2012 – B7–0367/2012),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je nesmierne dôležitý, pretože vytvára systém, ktorý zúčastneným štátom umožňuje spolupracovať na hľadaní riešení prípadov medzinárodných únosov detí tým, že stanovuje, ktoré súdy sú príslušné a aké právo sa použije na určenie členského štátu, v ktorom by malo dieťa žiť,

B.  keďže tento dohovor tak umožňuje rýchly návrat unesených detí do krajiny, kde sa nachádza ich riadne bydlisko,

C.  keďže dohovor sa vzťahuje len na prípady týkajúce sa krajín, ktoré ho ratifikovali alebo k nemu pristúpili,

D.  keďže s pristúpením nových štátov musia súhlasiť štáty, ktoré už sú zmluvnými stranami dohovoru, aby sa dohovor mohol uplatňovať na prípady týkajúce sa týchto štátov,

E.  keďže z tohto dôvodu je vyjadrenie súhlasu veľmi dôležité,

F.  keďže Európska únia už na svojom území vykonáva právomoc v oblasti medzinárodných únosov detí, a to najmä na základe nariadenia Rady (ES) č 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností(12),

G.  keďže z uvedeného vyplýva, že Európska únia získala výlučnú vonkajšiu právomoc v oblasti medzinárodných únosov detí,

H.  keďže vzhľadom na to, že dohovor neumožňuje členstvo medzinárodných organizácií, Európska únia by mala splnomocniť členské štáty k tomu, aby pri vyjadrovaní súhlasu s pristúpením týchto štátov konali v jej záujme,

I.  keďže Rada by preto mala čo najrýchlejšie prijať kroky na prijatie rozhodnutí navrhovaných Komisiou, pričom by mala bezodkladne konzultovať s Európskym parlamentom,

J.  keďže sa ukázalo, že hoci je táto záležitosť naliehavá a z právneho hľadiska jednoznačná, Rada sa rozhodla konzultácie s Európskym parlamentom a prijatie uvedených rozhodnutí odložiť s cieľom napadnúť podstatu týchto rozhodnutí z právnych dôvodov,

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

   a) Rada by mala okamžite začať postup prijímania uvedených návrhov rozhodnutí;
   b) na tento účel by mala Rada konzultovať s Európskym parlamentom týchto osem návrhov rozhodnutí;
   c) v záujme európskych občanov, ktorí by mali prospech z prijatia týchto rozhodnutí, by mala Rada prestať narušovať riadne fungovanie Európskej únie z pochybných právnych dôvodov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a pre informáciu Komisii a stálemu úradu Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

(1) Vec 22/70 Komisia/Rada (ERTA), [1971] Zb. 263, bod 16.
(2) Vec C-467/98, Komisia/Dánsko, 2002, Zb. I-9519, bod 77.
(3) Stanovisko 1/03 o právomoci Spoločenstva uzavrieť nový Luganský dohovor o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, 2006, Zb. I-1145, bod 126.
(4) COM(2011)0904.
(5) COM(2011)0908.
(6) COM(2011)0909.
(7) COM(2011)0911.
(8) COM(2011)0912.
(9) COM(2011)0915.
(10) COM(2011)0916.
(11) COM(2011)0917.
(12) Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1.


Nadchádzajúca Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov
PDF 280kWORD 24k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o nadchádzajúcej Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-12) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (2012/2881(RSP))
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009(1), ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009(2), ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na smernicu Komisie 2002/77/ES zo 16. septembra 2002(3) o hospodárskej súťaži na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o otvorenom internete a neutralite siete v Európe(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o správe internetu: ďalšie kroky(5),

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/20/L13,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje pozícia Európskej únie k preskúmaniu medzinárodných telekomunikačných predpisov, ktorú má zaujať na svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách a jej prípravných zasadnutiach, predložený Komisiou (COM(2012)0430),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže medzinárodné telekomunikačné predpisy (MTP) boli prijaté na Svetovej konferencii administratívnej telegrafie a telefónie v Melbourne v roku 1988 a odvtedy neboli revidované,

B.  keďže signatárom týchto MTP je 27 členských štátov Európskej únie,

C.  keďže Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) zvolala zasadnutie v Dubaji od 3. do 14. december 2012 pod názvom Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT) s cieľom dosiahnuť dohodu o novom znení týchto MTP,

1.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, aby všetky zmeny MTP boli zlučiteľné s acquis EÚ a presadzovali cieľ a záujem Únie pokračovať vo vývoji internetu ako verejného miesta, kde sa dodržiavajú ľudské práva a základné slobody, najmä sloboda prejavu a zhromažďovania, a ktoré zaručuje dodržiavanie zásad voľného trhu, neutrality sietí a podnikania;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rokovania WCIT–12 sprevádza nedostatočná transparentnosť a inkluzívnosť v súvislosti so skutočnosťou, že výsledky tejto konferencie by mohli mať výrazný vplyv na verejný záujem;

3.  domnieva sa, že ITU alebo akékoľvek iné jednotné a centralizované medzinárodné inštitúcie nepredstavujú vhodné inštitúcie na uplatňovanie regulačných právomocí v oblasti správy internetu ani internetových prevádzkových tokov;

4.  zdôrazňuje, že niektoré návrhy na reformu MTP, ktoré predkladajú členské štáty ITU, by mali nepriaznivý vplyv na internet, jeho štruktúru, operácie, obsah a bezpečnosť, obchodné vzťahy a správu, ako aj voľný tok on-line informácií;

5.  domnieva sa, že v dôsledku niektorých predložených návrhov by sa samotná ITU mohla stať organizáciou určujúcou pravidlá nad aspektmi internetu, čo môže znamenať ukončenie súčasného modelu organizácie viacerých zúčastnených strán fungujúcej zdola nahor; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v prípade prijatia môžu tieto návrhy vážnym spôsobom postihnúť rozvoj on-line služieb a prístup koncových užívateľov k nim, ako aj digitálnu ekonomiku ako celok; domnieva sa, že správa internetu a s ňou súvisiace regulačné otázky by mali byť aj naďalej vymedzované komplexne so zapojením viacerých príslušných subjektov;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že návrhy na reformu ITU zahŕňajú aj vytvorenie nových príjmových mechanizmov, ktoré by mohli vážnym spôsobom ohroziť otvorený a konkurenčný charakter internetu, spôsobiť zvýšenie cien, obmedzenie inovácií a prístupu; pripomína, že internet by mal zostať slobodný a otvorený;

7.  podporuje všetky návrhy na zachovanie súčasného rozsahu pôsobnosti MTP a súčasného mandátu ITU; stavia sa proti všetkým návrhom, ktoré by rozšírili tento rozsah pôsobnosti o oblasti, ako je internet vrátane priestoru doménového mena, prideľovania IP adresy, smerovania internetovej prevádzky a otázok súvisiacich s obsahom;

8.  vyzýva členské štáty, aby zabránili akýmkoľvek zmenám MTP, ktoré by mali negatívny vplyv na otvorenosť internetu, neutralitu sietí, zásadu komunikácie typu end-to-end, povinnosti univerzálnej služby, participatívnu správu zverenú viacerým subjektom, napr. vládam, nadnárodným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a veľkým a malým súkromným podnikom, technologickému spoločenstvu a vo všeobecnosti užívateľom a spotrebiteľom;

9.  vyzýva Komisiu, aby v mene Európskej únie na základe inkluzívne zozbieraných podnetov od viacerých zúčastnených strán koordinovala rokovania o revízii MTP, a to prostredníctvom stratégie, ktorej prvoradým cieľom bude zabezpečiť a zachovať otvorený charakter internetu, chrániť práva a slobody používateľov internetu on-line;

10.  pripomína, že je dôležité zabezpečiť čo najlepšie rozsiahle internetové pripojenie, podporovať inovácie a slobodu prejavu, zabezpečiť hospodársku súťaž a vyhnúť sa vzniku novej technologickej bariéry;

11.  zdôrazňuje, že v MTP by sa malo uviesť, že odporúčania ITU sú nezáväzné dokumenty, ktoré podporujú osvedčené postupy;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37.
(2) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11.
(3) Ú. v. ES L 249, 17.9.2002, s. 21.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0511.
(5) Ú. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 33.


Konferencia o zmene klímy v Dauhe (COP 18)
PDF 291kWORD 51k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o Konferencii o zmene klímy v Dauhe, Katar (COP 18) (2012/2722(RSP))
P7_TA(2012)0452B7-0496/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na výsledky konferencie Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách konanej na Bali v roku 2007 a na akčný plán z Bali (rozhodnutie 1/COP 13),

–  so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 15) a 5. konferenciu zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (COP/MOP 5), ktoré sa konali v Kodani (Dánsko) od 7. do 18. decembra 2009, a so zreteľom na Kodanskú dohodu,

–  so zreteľom na 16. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 16) a na 6. konferenciu zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (COP/MOP 6), ktoré sa konali od 29. novembra do 10. decembra 2010 v Cancúne (Mexiko), a so zreteľom na dohody z Cancúnu,

–  so zreteľom na 17. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 17) a 7. konferenciu zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (COP/MOP 7), ktoré sa konali od 28. novembra do 9. decembra 2011 v Durbane (Južná Afrika), a predovšetkým so zreteľom na rozhodnutia týkajúce sa Durbanskej platformy pre posilnenú činnosť,

–  so zreteľom na nadchádzajúcu 18. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 18) a 8. konferenciu zmluvných strán, , ktorá bude slúžiť ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (COP/MOP8), ktoré sa majú konať od 26. novembra do 8. decembra 2012 v Dauhe (Katar),

–  so zreteľom na klimaticko-energetický balík EÚ z decembra 2008,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2009 s názvom 2050: budúcnosť sa začína dnes – odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ proti zmene klímy,(2)

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2009 o stratégii EÚ na kodanskú konferenciu o zmene klímy(3), z 10. februára 2010 o výsledkoch kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)(4), z 25. novembra 2010 o konferencii o zmene klímy v Kankúne(5) a zo 16. novembra 2011 o konferencii o zmene klímy v Durbane (COP 17)(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050(7),

–  so zreteľom na závery Rady z 9. marca 2012 o nadviazaní na 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 17) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a 7. zasadnutie zmluvných strán ako stretnutie strán (CMP 7) Kjótskeho protokolu (Durban, Južná Afrika 28. novembra – 9. decembra 2011),

–  so zreteľom na závery Rady z 15. mája 2012 o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy – financovanie urýchleného začatia činnosti,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2011 o diplomacii EÚ pre oblasť klímy,

–  so zreteľom na súhrnnú správu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) z novembra 2011 s názvom Preklenutie medzery v oblasti emisií,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade, Európskeho parlamentu a Komisie z 20. decembra 2005 o rozvojovej politike Európskej únie: Európsky konsenzus, a najmä na jeho body 22, 38, 75, 76 a 105(8),

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, ktorou sa vymedzujú rozvojové ciele tisícročia ako ciele spoločne stanovené medzinárodným spoločenstvom na odstránenie chudoby,

–  so zreteľom na záväzky prijaté na samite G20 v Pittsburghu 24. – 25. septembra 2009 postupne zrušiť v strednodobom horizonte dotácie na fosílne palivá a poskytovať cielenú podporu najchudobnejším krajinám s cieľom prispôsobiť sa zmene klímy,

–  so zreteľom na 11. konferenciu zmluvných strán (COP 11) o biologickej rozmanitosti, ktorá sa má konať 8. – 19. októbra 2012 v indickom Hyderabade,

–  so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie (O-000160/2012 – B7-0364/2012 a O-000161/2012 – B7-0365/2012), ktoré predložil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín podľa článku 115 rokovacieho poriadku, a so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v rozhodnutiach týkajúcich sa Durbanskej platformy pre posilnenú činnosť (tzv. durbanský balík) sa uznáva, že zmena klímy predstavuje naliehavú a potenciálne neodvrátiteľnú hrozbu pre ľudské spoločenstvá a planétu, a vyžaduje si teda, aby sa jej riešením na medzinárodnej úrovni zaoberali všetky zmluvné strany,

B.  keďže durbanský balík v zásade položil základy komplexnej, ambicióznej a medzinárodne právne záväznej dohody všetkých zmluvných strán, ktorá sa má dosiahnuť do roku 2015 a začať vykonávať do roku 2020,

C.  keďže konferencia v Dauhe (COP 18) musí byť založená na dynamike dosiahnutej v Durbane s cieľom zabezpečiť, aby sa pokračovalo v úsilí o dosiahnutie takejto celosvetovej právne záväznej dohode a aby sa dosiahla do roku 2015,

D.  keďže takáto celosvetová právne záväzná dohoda musí byť v súlade so zásadou „spoločných, pritom však diferencovaných zodpovedností a svojich spôsobilostí“, ale musí prihliadať aj na to, že je potrebné, aby všetci väčší pôvodcovia emisií prijali ambiciózne a primerané ciele a zodpovedajúce politické opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré budú odzrkadľovať vyvíjajúce sa možnosti,

E.  keďže durbanský balík v dostatočnej miere nezohľadnil potrebu prijatia opatrení na zmiernenie zmeny klímy do roku 2020, keďže existujúce záväzky a prísľuby nie sú postačujúce na splnenie cieľa obmedziť celkový nárast priemernej globálnej ročnej teploty zemského povrchu o 2°C  porovnaní s úrovňami pred priemyselnou revolúciou (tzv. cieľ 2 °C), a keďže je preto nutné riešiť tieto otázky ako hlavnú prioritu na konferencii v Dauhe,

F.  keďže na základe vedeckých dôkazov predložených Medzivládnym panelom o zmene klímy (IPCC) je cieľ 2 °C podmienený tým, že globálne emisie dosiahnu svoj vrchol najneskôr do roku 2020, do roku 2050 sa znížia minimálne o 50 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a potom budú naďalej klesať; keďže EÚ by z tohto dôvodu mala presadzovať konkrétne činnosti týkajúce sa všetkých väčších producentov emisií a ich efektívne zavedenie do roku 2020,

G.  keďže nedávne vedecké zistenia poukazujú na to, že vplyv zmeny klímy je rýchlejší a výraznejší, ako sa pôvodne predpokladalo, napr. pokiaľ ide o arktický región,

H.  keďže podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), v rokoch 2010 až 2035 sa predpokladá zvýšenie celosvetového dopytu po energii o jednu tretinu; keďže k tomuto zvýšeniu dopytu a emisií dôjde prevažne v krajinách s rýchlo sa rozvíjajúcou ekonomikou; keďže na podporu nehospodárnej spotreby fosílnych palív sa poskytujú dotácie v hodnote 400 mld. USD,

I.  keďže eliminácia emisií uhlíka v energetickom odvetví a v priemysle prostredníctvom uplatňovania inovácií by bola pre Európu výhodou, pretože na rastúcom globálnom trhu s energetickými službami a tovarom je priekopníkom,

J.  keďže celosvetové inovácie v odvetví udržateľnej energie (tak na úrovni výroby, ako aj na úrovni používateľov) vedú k tvorbe pracovných miest, stimulácii hospodárskeho rastu a zvyšovaniu energetickej nezávislosti a zabezpečujú čistejší svet, v ktorom dochádza k zmierneniu zmeny klímy a zaistené sú dostatočné dodávky energie,

K.  keďže životnosť investícií do odvetvia energetiky veľmi často dosahuje 30 rokov i viac a keďže plánovanie nových projektov a politík si vyžaduje dlhý čas, čo zdôrazňuje naliehavosť prijatia nových krokov v oblasti energie na celosvetovej úrovni,

L.  keďže je potrebné uskutočniť rozsiahlejší výskum, pokiaľ ide o prospešné inovácie v oblasti energetických a dopravných systémov,

M.  keďže EÚ by mala v záujme preukázania vážnosti svojho úsilia a vzhľadom na svoje technologické a ekonomické možnosti zaujať vedúce postavenie v rámci ochrany klímy,

N.  keďže v prípade, ak sa nedosiahne konsenzus, pokiaľ ide o spravodlivý podiel v dlhodobom celosvetovom úsilí o zmiernenie vplyvov zmeny klímy, právne záväzná dohoda nebude v roku 2015 možná,

O.  keďže na konferencii COP 16 v Cancúne v roku 2010 sa rozvinuté zaviazali poskytnúť do roku 2020 „ďalších nových“100 miliárd USD ročne na riešenie potrieb v súvislosti so zmenou klímy v rozvojových krajinách, ale keďže v súčasnosti neexistuje medzinárodne dohodnutá definícia „nových a dodatočných“ prostriedkov,

P.  keďže nie je jasné, koľko prostriedkov bude poskytnutých po roku 2012, ktorý je posledným rokom obdobia financovania urýchleného začatia činnosti (kodanský záväzok 30 miliárd USD počas troch rokov),

Q.  keďže v celosvetovom meradle pochádza okolo 20 % emisií skleníkových plynov z odlesňovania, iných foriem využívania pôdy a zmeny vo využívaní pôdy a keďže agrolesníctvo prispieva k zmierňovaniu vplyvu prostredníctvom zvýšenej miery ukladania uhlíka a znižuje chudobu diverzifikáciou príjmov miestnych komunít,

R.  keďže zlepšenie správy lesného hospodárstva je zásadným predpokladom trvalého obmedzenia odlesňovania,

Durbanská platforma pre posilnenú činnosť

1.  víta zriadenie pracovnej skupiny ad hoc pre Durbanskú platformu pre posilnenú činnosť a konštatuje, že rozhodnutie 1/CP.17 si naliehavo vyžaduje, aby skupina začala prácu na vypracovaní protokolu, právneho nástroja alebo dohodnutého výstupu, ktorý by mal právnu silu v súlade s dohovorom a bol by uplatniteľný všetkými zmluvnými stranami, a aby ukončila svoju prácu čo najskôr, najneskôr však do roku 2015; ďalej konštatuje, že táto práca musí vychádzať z piatej hodnotiacej správy IPCC, ktorá má byť vypracovaná do roku 2014; víta takisto proces zameraný na zvýšenie úrovne ambícií pred rokom 2020;

2.  zdôrazňuje, že rovnosť a spoločné, pritom však diferencované zodpovednosti a príslušné spôsobilosti musia byť stredobodom Durbanskej platformy pre posilnenú činnosť, ak má byť schopná primerane riešiť otázku klímy;

3.  poznamenáva, že v durbanskom balíku sa súčasne vyžaduje, aby pracovná skupina ad hoc pre dlhodobú spoluprácu (AWG-LCA) dosiahla dohodnuté výsledky pred konferenciou v Dauhe;

4.  zdôrazňuje, že nový právny nástroj bude musieť zabezpečiť opatrenia na zmiernenie vplyvov v súlade s globálnou úrovňou uhlíka, ktoré budú v zhode s požiadavkou udržania zmeny teploty klímy o menej než 2°C v porovnaní s úrovňami pred priemyselnou revolúciou, a zaistiť prostriedky na požadované opatrenia v oblasti klímy v rozvojových krajinách, ako aj dôsledné započítavanie, monitorovanie a podávanie správ a rozsiahly režim presadzovania pravidiel a zabezpečovania súladu s nimi;

5.  s veľkými obavami poznamenáva, že niektoré zmluvné strany počas rokovaní v Bonne v máji 2012 pokroku úmyselne bránili, víta však aj keď malé, ale zreteľné kroky smerom k zbližovaniu dosiahnuté počas dodatočných neformálnych zasadnutí, ktoré prebiehali od 30. augusta do 5. septembra 2012 v thajskom Bangkoku;

6.  žiada, aby pred skončením činnosti AWG-LCA došlo k ďalšiemu objasneniu a dohode, pokiaľ ide o porovnateľnosť úsilia a spoločný rámec započítavania v prípade zmluvných strán z vyspelých krajín, ktoré nepristúpili ku Kjótskemu protokolu;

7.  zdôrazňuje, že EÚ musí ísť príkladom tým, že bude plniť svoje záväzky a preukazovať svoje ambície tak v oblasti zmierňovania, ako aj financií; preto sa domnieva, že je úlohou všetkých inštitúcií Európskej únie, aby sa ešte predtým, ako sa bude konať konferencia v Dauhe, venovali intenzívnej diplomacii v oblasti klímy a budovali medzinárodné spojenectvá s cieľom zabezpečiť, aby boli rešpektované záväzky uvedené v durbanskom balíku a aby sa proces UNFCCC zefektívnil v záujme dosiahnutia dohody o novom mnohostrannom režime do roku 2015; zdôrazňuje, že je dôležité objasniť spôsob, akým sa budú princípy dohovoru uplatňovať v rámci vzťahujúcom sa na obdobie po roku 2020, tak aby všetky strany prijali záväzky; zastáva názor, že nový trhovo orientovaný mechanizmus vymedzený na konferencii COP 17 má v tomto ohľade zásadný význam, a vyjadruje nádej, že skupina AWG-LCA úspešne rozvinie podmienky a postupy fungovania tohto mechanizmu;

Kjótsky protokol – druhé obdobie plnenia záväzkov

8.  berie na vedomie rozhodnutie zmluvných strán, ktoré sa odzrkadľuje v durbanskom balíku a týka asi 15 % celosvetových emisií a na základe ktorého musí EÚ zintenzívniť svoje úsilie a nájsť riešenie v podobe spoločných opatrení, prostredníctvom ktorého by hlavní aktéri prijali záväzky na druhé obdobie Kjótskeho protokolu, ktoré by ako prechodný stupeň začalo 1. januára 2013 a slúžilo na prechod k novému, účinnejšiemu a komplexnejšiemu medzinárodnému systému záväznému pre všetky zmluvné strany, ktorý by nadobudol platnosť do roku 2020;

9.  berie na vedomie skutočnosť, že USA, Rusko, Japonsko a Kanada sa nezapoja do prípadného druhého obdobia plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu a že Austrália a Nový Zéland zaujali v tejto otázke váhavý postoj; ďalej konštatuje, že v prípade rozvojových krajín, ako sú Čína, India, Brazília a Indonézia, stále chýbajú ciele znižovania emisií;

10.  vyzýva na prijatie potrebných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v Dauhe, aby sa ihneď mohlo začať prechodné druhé obdobie plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu;

11.  berie na vedomie prísľub obsiahnutý v rozhodnutí 1/CMP.7 durbanského balíka, podľa ktorého sa má o dátume ukončenia druhého obdobia plnenia záväzkov rozhodnúť na konferencii v Dauhe, a podporuje osemročné obdobie záväzkov, ktoré sa skončí 31. decembra 2020;

12.  zdôrazňuje potrebu vypracovať kvantifikované ciele na obmedzenie alebo zníženie emisií (QELRO) v rámci súčasnej funkčnej štruktúry Kjótskeho protokolu, ktoré zmluvné strany mali predložiť do mája 2012 a ktoré sa majú prijať formou zmien a doplnení ku Kjótskemu protokolu na konferencii v Dauhe v súlade s rozhodnutím 1/CMP.7; vyzýva zmluvné strany podľa prílohy B, ktoré nepredložili ciele QELRO, aby tak urobili, a víta skutočnosť, že EÚ predložila ich prvotný návrh; zdôrazňuje, že prevod jednotiek prideleného množstva ( AAU) do druhého obdobia plnenia záväzkov by narušil integritu Kjótskeho protokolu; upozorňuje, že ak sa členským štátom umožní prevod jednotiek AAU, Kjótsky protokol nebude mať na zmierňovanie zmeny klímy žiaden reálny vplyv;

13.  víta návrh skupiny 77 a Číny účinne ohraničiť a minimalizovať využívanie nadbytkov; konštatuje, že Európska únia zatiaľ nepredložila návrh, ktorým by sa riešil nadbytok jednotiek AAU; pripomína, že v Lisabonskej zmluve sa uvádza, že Rada Európskej únie sa uznáša kvalifikovaniu väčšinou tak v prípade všeobecných opatrení (článok 16 ZEÚ), ako aj počas postupu rokovania o medzinárodných zmluvách a ich uzatvárania (článok 218 ZFEÚ);

14.  znovu opakuje svoju požiadavku reformy mechanizmu CDM, prostredníctvom ktorej by sa stanovili prísne kvalitatívne pravidlá, ktoré by zaručili, že príslušné projekty budú mať dostatočnú úroveň, aby umožňovali ďalej znižovať emisie spoľahlivým, overiteľným a reálnym spôsobom, prispeli k udržateľnému rozvoju rozvojových krajín a zabránili tomu, aby tento mechanizmus zneužívali tie infraštruktúrne projekty, ktorých uhlíkové emisie sú vysoké; domnieva sa, že v budúcnosti by sa mechanizmus CDM mal vzťahovať len na najmenej rozvinuté krajiny;

Medzera v zmierňovaní

15.  zdôrazňuje naliehavú potrebu, aby všetky zmluvné strany v prvom rade plnili svoje záväzky, ale aby aj zvýšili úroveň, ktorú majú dosiahnuť odteraz do roku 2020 tak, aby bol zachovaný cieľ 2°C; znovu opakuje, že je naliehavo potrebné najmä to, aby sa dosiahol pokrok, pokiaľ ide o preklenutie tzv. gigatonového rozdielu medzi vedeckými zisteniami a súčasnými záväzkami zmluvných strán, a aby strany predložili záväzky a opatrenia, ktorých cieľom by bolo ambicióznejšie zníženie emisií než podľa Kodanskej dohody na základe „spoločných, pritom však diferencovaných zodpovedností a príslušných spôsobilostí“, čo znamená, že chudobnejším krajinám by sa mal umožniť priamy prechod na moderný nízkouhlíkový energetický a hospodársky systém prostredníctvom opatrení finančnej a technologickej pomoci, ale aj opatrení v oblasti budovania kapacít; predovšetkým zmluvné strany vyzýva, aby naliehavo prijali opatrenia s účinnosťou najneskôr do roku 2015, ktoré povedú k zníženiu emisií z medzinárodnej leteckej a lodnej dopravy a ďalších relevantných odvetví, ako aj HFC, čierneho uhlíka, metánu a iných klimatických činiteľov s krátkou životnosťou, aby bol prekonaný deficit, pokiaľ ide o cieľ 2°C;

16.  žiada, aby sa v Dauhe prijalo rozhodnutie o kvantifikovaní celosvetového deficitu a aby bola táto oblasť trvalo monitorovaná s cieľom prijať potrebné kroky na odstránenie tohto deficitu;

17.  naliehavo vyzýva Komisiu a cyperské predsedníctvo, aby našli spojencov v záujme preklenutia tzv. gigatonového rozdielu, t. j. rozdielu medzi súčasnými ambíciami a úrovňami, ktoré sú potrebné na udržanie globálneho otepľovania pod hranicou 2°C;

18.  uznáva, že účinné postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá by významne prispelo k odstráneniu medzier v zmierňovaní;

19.  pripomína, že na základe zistení uvedených vo štvrtej hodnotiacej správe IPCC musia rozvinuté krajiny do roku 2020 znížiť svoje vnútroštátne emisie o 25 až 40 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990, zatiaľ čo rozvojové krajiny ako celok by v porovnaní so súčasnými predpoveďami mali do roku 2020 dosiahnuť podstatne nižšiu mieru rastu emisií – rádovo o 15 až 30 %; pripomína, že súhrnné globálne emisie musia dosiahnuť svoj vrchol pred rokom 2020, a žiada otvorenú diskusiu o účinnejších stratégiách politík v záujme odstránenia medzier v zmierňovaní;

20.  zdôrazňuje potrebu spoľahlivej vedeckej základne, akú poskytuje Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC), ktorého štruktúra a postupy prešli zásadnou reformou, a poukazuje v tejto súvislosti na význam zistení piatej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC 5 AR), ktorá má byť vypracovaná v roku 2014;

21.  pripomína, že je v záujme samotnej EÚ, aby sa usilovala o dosiahnutie cieľa ochrany klímy vo výške 30 % do roku 2020, čím sa vytvorí udržateľný rast a ďalšie pracovné miesta a zníži sa závislosť od dovozu energie;

22.  víta navrhované začlenenie dohody z Cancúnu do právnych predpisov EÚ, v rámci ktorej majú zmluvné strany vyspelých krajín vypracovať stratégie nízkouhlíkového rozvoja, a zdôrazňuje dôležitosť poskytovania finančnej a technickej podpory zmluvným stranám rozvojových krajín, pokiaľ ide o prijímanie a vykonávanie plánov nízkouhlíkového rozvoja; poznamenáva, že tieto plány a stratégie by mali obsahovať politiky a opatrenia, ktoré zahŕňajú včasné prijatie krokov na vnútroštátnej úrovni, aby sa predišlo patovej situácii spočívajúcej v blokovaní investícií do technológií a infraštruktúr s výraznou produkciou uhlíka, a krátkodobé a strednodobé ciele v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov;

Financovanie opatrení v oblasti klímy

23.  zdôrazňuje naliehavú potrebu zabrániť finančnému deficitu po roku 2012 (keď sa skončí obdobie financovania urýchleného začatia činnosti) a snažiť sa nájsť spôsob, ako zvýšiť financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy v rokoch 2013 až 2020 z rôznych zdrojov; vyjadruje presvedčenie, že na urýchlenie procesu transformácie majú veľký význam konkrétne záväzky financovania na obdobie 2013 – 2020, ktoré umožnia mnohým rozvojovým krajinám vyhnúť sa závislosti od fosílnych palív a podporia úsilie týchto krajín o zmiernenie vplyvov zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene; pripomína, že väčšina členských štátov nedala zatiaľ žiadne prísľuby, čo sa týka financovania opatrení v oblasti zmeny klímy po roku 2013;

24.  so znepokojením konštatuje, že aj keď sa rozvinuté krajiny zaviazali poskytnúť 100 miliárd USD ročne na financovanie potláčania zmeny klímy do roku 2020, neexistuje dosiaľ medzinárodne schválená definícia, čo tieto „nové a dodatočné“ prostriedky skutočne znamenajú;

25.  zdôrazňuje, že meranie, overovanie a monitorovanie prostriedkov na potláčanie zmeny klímy a ich doplnkovosť majú veľký význam a vyžadujú si medzinárodne schválenú definíciu; vyzýva EÚ, aby vypracovala spoločný prístup s cieľom zabezpečiť, aby sa oficiálna rozvojová pomoc neodkláňala od existujúcich rozvojových cieľov, ale bola skutočne doplnková;

26.  víta činnosť v rámci pracovného programu týkajúceho sa dlhodobého financovania, pokiaľ ide o zdroje dlhodobého financovania a potreby v oblasti financovania v rozvojových krajinách, a so záujmom očakáva správu spolupredsedov, o ktorej sa bude rokovať v Dauhe;

27.  domnieva sa, že financovanie opatrení v oblasti klímy v rozvojových krajinách by sa malo zameriavať na už dnes viditeľné negatívne dôsledky zmeny klímy a pomáhať rozvíjať odolnosť voči nej najmä v najchudobnejších a najzraniteľnejších krajinách, ako aj prispievať k odstraňovaniu rozdielov v cieľoch týkajúcich sa zmierňovania do roku 2020 a zároveň prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju;

28.  v tejto súvislosti upozorňuje, že by sa mali využiť inovačné dodatočné zdroje financovania (dane z medzinárodných finančných transakcií a poplatky z medzinárodnej leteckej a námornej dopravy);

29.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby bolo takéto financovanie nové a dodatočné a aby ďalej podporila inovatívne zdroje financovania;

30.  zdôrazňuje, že zrušenie dotácií na fosílne palivá má potenciál zabezpečiť výrazné úspory nákladov a znížiť emisie skleníkových plynov; žiada, aby sa v Dauhe prijali plány na postupné zrušenie dotovania fosílnych palív v rozvinutých aj rozvojových krajinách, pričom prioritou by mali byť krajiny uvedené v prílohe I;

31.  víta zriadenie správnej rady Zeleného klimatického fondu a so záujmom očakáva rozhodnutie týkajúce sa hostiteľa sekretariátu Zeleného klimatického fondu v Dauhe; konštatuje, že na konferencii v Dauhe je potrebné prijať ďalšie rozhodnutia, aby mohol GCF fungovať, ako bolo odsúhlasené v cancúnskych dohodách, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie počiatočného kapitálu, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby zmluvné strany poskytli finančnú podporu pre sfunkčnenie GCF; usudzuje, že pre schopnosť najmenej rozvinutých krajín zmierňovať vplyvy zmeny klímy a prispôsobovať sa im má veľký význam Zelený klimatický fond a že je nesmierne dôležité prijať v tejto oblasti konkrétne finančné záväzky;

32.  zdôrazňuje, že v cancúnskych dohodách je jasne stanovené, že prostriedky poskytované rozvojovým krajinám prostredníctvom GCF majú byť voči existujúcej rozvojovej pomoci „nové“ a „dodatočné“;

33.  pripomína, že aj keď chudobné krajiny prispeli k zvýšeniu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére najmenej, sú najviac ohrozené zmenou klímy a majú najmenej možností sa tejto zmene prispôsobiť;

34.  zdôrazňuje, že zabezpečenie súdržnosti politík a zohľadňovanie životného prostredia v rozvojových projektoch je nevyhnutným predpokladom účinnej stratégie EÚ v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy a jej zmierňovania;

35.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby podporovali opatrenia v prospech chudobných v rozvojových krajinách, ktoré by zvýšili životnú úroveň najchudobnejších obyvateľov; naliehavo žiada najmä to, aby EÚ zabezpečila dostupnosť finančných prostriedkov len na podporu tých ciest rozvoja, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, čo znamená, že bude postupne dochádzať k účinnému obmedzovaniu priamej alebo nepriamej pomoci EÚ odvetviu fosílnych palív (t.j. prostredníctvom úverových záruk EIB, vývozných úverových agentúr atď.) v súlade so záväzkom, ktorý EÚ prijala v roku 2009 na samite skupiny G20 v Pittsburghu;

36.  zdôrazňuje, že súčasná hospodárska kríza nemôže byť zámienkou pre nečinnosť alebo odmietnutie financovania opatrení v oblasti adaptácie v rozvojových krajinách; poukazuje na skutočnosť, že práve prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo predstavuje dôležitý krok smerom k prekonaniu krízy;

37.  vyzýva rozvinuté krajiny, aby poskytli rozvojovým krajinám náležitú finančnú a technologickú podporu pri zavádzaní udržateľných a efektívnych technológií;

38.  vyjadruje presvedčenie, že tieto opatrenia musia rešpektovať záujmy a priority rozvojových krajín, začleniť miestne znalosti a podporovať spoluprácu typu juh-juh a úlohu malého a stredného poľnohospodárstva s náležitým ohľadom na prírodu a ekologickú rovnováhu;

39.  zdôrazňuje, že financovanie opatrení na ochranu klímy by sa malo poskytovať vo forme nového dodatočného financovania doplňujúceho existujúcu rozvojovú pomoc;

40.  pripomína EÚ a členským štátom, že oficiálna rozvojová pomoc je pre hlavné potreby rozvoja, akými sú zdravie a vzdelanie, kľúčovým spôsobom financovania, a preto by nemala byť presmerovaná na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy; vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili dostatočné finančné prostriedky na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov a nové ďalšie prostriedky na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej;

Využívanie pôdy, zmena vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF)

41.  víta prijatie rozhodnutia 2/CMP.7 na konferencii v Durbane, ktoré považuje za dôležitý krok smerom k zavedeniu spoľahlivých pravidiel účtovania v odvetví využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva; konštatuje, že rozhodnutie stanovuje dvojročný pracovný program, ktorého cieľom je preskúmať potrebu komplexnejšieho účtovníctva, aby sa zabezpečila environmentálna integrita prínosu tohto odvetvia k znižovaniu emisií;

42.  pripomína, že tak zmena vo využívaní pôdy, ako aj poľnohospodárstvo sú príčinami významného podielu emisií skleníkových plynov v rozvojových krajinách; vyzýva EÚ, aby podporovala agrolesníctvo alebo ekologické poľnohospodárstvo, najmä v najmenej rozvinutých krajinách, keďže obe tieto odvetvia prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy a znižovaniu chudoby, pretože umožňujú diverzifikovať príjmy miestnych komunít;

43.  pripomína, že výroba agropalív z potravinárskych plodín (akými sú napríklad olejnaté semená, palmový olej, cukrová repa a pšenica) by mohli viesť k veľkému dopytu po pôde a ohroziť obyvateľov chudobných krajín, ktorých živobytie závisí od prístupu k pôde a prírodným zdrojom;

44.  považuje za poľutovaniahodné, že „kritériá udržateľnosti“, ktoré sa uvádzajú v smernici o energiách z obnoviteľných zdrojov a smernici o kvalite palív so zreteľom na biopalivá, sú vo svojom rozsahu obmedzené a nedostatočné a neumožňujú vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami rozširovania agropalív, najmä prostredníctvom nepriamej zmeny vo využívaní pôdy (ILUC); vyzýva EÚ, aby zlepšila svoje kritériá udržateľnosti a certifikácie s ohľadom na biopalivá s cieľom zabezpečiť súlad so svojím záväzkom bojovať proti zmene klímy a svojou právnou povinnosťou, pokiaľ ide o súdržnosť politík v prospech rozvoja, ako je upravená v článku 208 Lisabonskej zmluvy;

45.  pripomína, že zvýšené využívanie biomasy by mohlo viesť k zintenzívneniu lesníckych činností a k zníženiu lesných zásobární uhlíka, čo by ohrozilo cieľ EÚ obmedziť zvyšovanie teploty klímy na 2 °C; žiada EÚ a členské štáty, aby uznali iba tie agropalivá, ktoré preukázateľne znižujú emisie skleníkových plynov, nespôsobujú žiadne významné problémy, čo sa týka využívania pôdy, neohrozujú potravinovú bezpečnosť obyvateľov a nie sú v rozpore s cieľmi ochrany; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby pre biomasu vytvorila právne záväzné kritériá udržateľnosti s cieľom začleniť výpočty ILUC do existujúcich kritérií udržateľnosti pre agropalivá a zahrnúť výpočty ILUC a uhlíkového dlhu do kritérií udržateľnosti pre bioenergiu;

Zníženie emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD+)

46.  víta prijatie rozhodnutí v Durbane, ktoré sa týkajú financovania, záruk a referenčných úrovní; vyjadruje presvedčenie, že je potrebné zabezpečiť pokrok v Dauhe, predovšetkým v súvislosti s technickým posúdením lesných referenčných úrovní; ďalej poznamenáva, že REDD+ zohráva dôležitú úlohu pri zmenšovaní medzier v zmierňovaní do roku 2020;

47.  zdôrazňuje, že v súlade s Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy sa bude REDD + financovať z verejných zdrojov, a vyzýva zmluvné strany, aby dali jasne najavo svoj silný politický záväzok nájsť pre financovanie inovatívne riešenia;

48.  je proti obchodovaniu s uhlíkom súvisiacim s lesmi a zahrnutiu REDD+ do trhu s uhlíkom, čo by viedlo k nadmernému prideľovaniu kreditov a k ďalšiemu zníženiu ceny uhlíka;

49.  zdôrazňuje, že úspech projektov REDD+ závisí od transparentnosti a vývoja prísnych monitorovacích systémov;

50.  uznáva, že REDD + hrá dôležitú úlohu pri riešení problému emisií z lesného hospodárstva; zvlášť zdôrazňuje, že program REDD+ by nemal viesť k narušeniu pokroku, ktorý bol dosiaľ dosiahnutý v rámci programu FLEGT (vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve), najmä pokiaľ ide o správu lesného hospodárstva a objasnenie a uznanie zvykového práva držby; vyzýva EÚ, aby sa zasadzovala o lepšie a komplexnejšie sociálne záruky a záruky týkajúce sa správy a životného prostredia pre projekty REDD + vrátane ochranných mechanizmov, ktoré by zabezpečili, že nebude dochádzať k porušovaniu práv obyvateľov žijúcich v lesoch;

51.  zastáva názor, že spôsob odmeny za ochranu lesov musí byť mimoriadne stabilný a dlhodobý; zdôrazňuje, že v prípade poklesu financovania pod určitú úroveň by sa opäť začalo ničenie lesov;

Medzinárodná letecká a námorná doprava

52.  opakuje svoju výzvu týkajúcu sa medzinárodných nástrojov s globálnymi cieľmi v oblasti znižovania emisií, aby sa obmedzil vplyv medzinárodného letectva a námornej dopravy na klímu; naďalej podporuje začlenenie leteckej dopravy do európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS);

53.  vyzýva členské štáty, aby použili príjmy z aukcií kvót pre leteckú dopravu ako príspevok na zvýšenie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách od roku 2013;

Ochrana klímy, najmä v čase hospodárskej krízy

54.  zdôrazňuje, že súčasná hospodárska kríza jasne poukazuje na to, že len udržateľné hospodárstvo môže z dlhodobého hľadiska prosperovať a že ochrana klímy je jedným zo základných pilierov takéhoto udržateľného hospodárstva; zdôrazňuje, že ešte nikdy nebolo tak dôležité objasniť dôvody politického zásahu v oblasti ochrany klímy, t. j. umožniť väčšiemu počtu ľudí mať vysoký životný štandard a zároveň zabezpečiť zdroje a priestor na rozvoj aj pre budúce generácie;

55.  opätovne zdôrazňuje, že na výzvu súvisiacu so zmenou klímy sa nemožno pozerať izolovane, ale sa ňou treba vždy zaoberať s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, priemyselnú politiku a politiku v oblasti zdrojov;

Štrukturálna reforma

56.  zastáva názor, že jedným z dôvodov úspechu konferencie v Durbane bolo, že položila základ pre zmenu predchádzajúceho striktného rozdelenia na „zmluvné strany“ a „pozorovateľov“, na „rozvinuté krajiny“ a „rozvojové krajiny“, ako aj na „krajiny uvedené v prílohe I“ a „krajiny neuvedené v prílohe I“, a preto vyzýva všetkých účastníkov, aby sa snažili o dosiahnutie novej, holistickej a komplexnejšej štruktúry budúcich rokovaní;

57.  zastáva názor, že súčasný systém založený na overiteľných záväzkoch neprinesie zásadné zmeny potrebné na zabezpečenie dlhodobého potláčania zmeny klímy, a preto naliehavo vyzýva všetky zmluvné strany, aby zvážili aj iné prístupy;

58.  zdôrazňuje, že neexistuje žiaden zázračný liek na vyriešenie problémov v oblasti zmeny klímy, a preto poukazuje na niekoľko možností, ako dosiahnuť potrebné zníženie emisií a, čo je ešte dôležitejšie, potrebné zmeny v myslení; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že mnohé krajiny uskutočňujú ambiciózne opatrenia v oblasti zmierňovania, a vyzýva, aby UNFCCC predstavoval platformu na zvýšenie transparentnosti činnosti v teréne;

Transformácia smerom k udržateľnému hospodárstvu a priemyslu

59.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energiu dosiahli v roku 2011 celosvetové emisie CO2 pochádzajúce zo spaľovania fosílnych palív rekordné maximum; pripomína, že predpokladaný celosvetový nárast spotreby energie bude založený na raste spotreby všetkých zdrojov energie; preto sa domnieva, že úsilie EÚ o transformáciu svojho hospodárstva na udržateľné hospodárstvo nesmie oslabnúť, aby si Európa vybudovala konkurenčnú výhodu, čo sa týka udržateľných technológií a odborných znalostí; domnieva sa, že EÚ by mala na celom svete presadzovať rozširovanie technológií priaznivých pre životné prostredie vrátane technológií súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie, inovačných a účinných technológií v oblasti fosílnych palív a najmä technológií zameraných na energetickú účinnosť;

60.  žiada užšiu spoluprácu medzi Radou, Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, aby EÚ mohla hovoriť jednotným hlasom na pôde medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA), Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA), medzinárodné partnerstvo pre spoluprácu v oblasti energetickej účinnosti (IPEEC) a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), a tým zohrávať aktívnejšiu a vplyvnejšiu úlohu, najmä pri presadzovaní politík v oblasti udržateľnej energie a energetickej bezpečnosti;

61.  zdôrazňuje, že mnohé krajiny vykonávajú kroky smerom k ekologizácii hospodárstva, a to z rôznych dôvodov vrátane ochrany klímy, nedostatku zdrojov a účinnosti zdrojov, energetickej bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti; poukazuje napríklad na investičné programy venované transformácii energetiky v krajinách, ako je Čína a Južná Kórea, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala tieto programy a ich dôsledky na konkurencieschopnosť EÚ v dotknutých odvetviach;

62.  víta tieto opatrenia a opakuje, že medzinárodne koordinované opatrenia by pomohli vyriešiť problémy týkajúce sa úniku uhlíka a konkurencieschopnosti v príslušných odvetviach, a najmä v energeticky náročných odvetviach; požaduje dohodu, ktorou sa pre odvetvia produkujúce veľké množstvo uhlíka zaistia rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni;

63.  vyjadruje znepokojenie nad zvyšujúcou sa úrovňou takzvaných importovaných emisií, keď emisie pochádzajúce z dovážaného tovaru rastú rýchlejšie než klesajú emisie pochádzajúce z domácej výroby; domnieva sa, že ak by EÚ mohla lepšie monitorovať a zvyšovať povedomie o vývoji situácie s importovanými emisiami, mohlo by to presvedčiť konkurentov v priemysle zapojiť sa do prísnejšieho systému znižovania emisií uhlíka, aby ich výrobky boli viac akceptované na trhu EÚ;

64.  zdôrazňuje, že finančná a rozpočtová kríza, ktorá zasiahla EÚ, by nemala brzdiť ambície EÚ a jej priemyselných odvetví, spotrebiteľov a členských štátov týkajúce sa medzinárodných rokovaní o klíme v Dauhe; domnieva sa, že snaha EÚ o transformáciu svojho hospodárstva nesmie poľaviť, aby sa zabránilo presunu pracovných miest, a najmä presunu zelených pracovných miest, a že EÚ musí presvedčiť svojich partnerov na celom svete vrátane Číny a USA, že uzatvorenie medzinárodnej dohody prinesie výhody a že zníženie emisií je možné bez straty konkurencieschopnosti a pracovných miest, najmä ak sa uskutočňuje kolektívne;

65.  zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene vypracovať a zaviesť holistickú stratégiu týkajúcu sa surovín a zdrojov, aj pokiaľ ide o efektívnosť využívania zdrojov vo všetkých odvetviach hospodárstva v rozvinutých aj v rozvojových krajinách s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľné hospodárstva, a vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v tejto súvislosti boli príkladom; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili rozvojové krajiny na vnútroštátnej aj na miestnej úrovni tým, že im poskytnú odborné poradenstvo v oblasti trvalo udržateľnej ťažby, zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov a opätovného použitia a recyklácie;

66.  domnieva sa, že odvetvové prístupy v kombinácii so stropmi stanovenými pre celé hospodárstvo môžu v priemyselných krajinách prispieť k opatreniam v oblasti klímy, ku konkurencieschopnosti a k hospodárskemu rastu; podčiarkuje, že najmä v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách je v súvislosti s medzinárodnými rokovaniami dôležité prijať odvetvový prístup k priemyselným emisiám; dúfa, že takýto prístup bude tiež súčasťou medzinárodných rámcových opatrení v oblasti klímy v období po roku 2012;

67.  konštatuje, že ceny rôznych zdrojov energií zohrávajú zásadnú úlohu pri určovaní správania trhových subjektov vrátane priemyselných odvetví a spotrebiteľov, a konštatuje, že v dôsledku neschopnosti súčasného medzinárodného politického rámca plne internalizovať externé náklady sa zachovávajú neudržateľné modely spotreby; ďalej opakuje, že svetový trh s emisiami uhlíka by bol solídnym základom pre dosiahnutie výrazného zníženia objemu emisií a vytvorenie rovnakých podmienok v oblasti priemyslu; vyzýva EÚ a jej partnerov, aby v najbližšom období našli čo najúčinnejší spôsob, ako podporiť väzby medzi systémom EÚ ETS a ďalšími obchodnými režimami s cieľom vytvoriť celosvetový trh s emisiami uhlíka a zaistiť rozmanitejšie možnosti znižovania objemu emisií, rozšírenia tohto trhu a zvyšovania likvidity a transparentnosti a napokon aj efektívnejšieho prideľovania zdrojov odvetviu energetiky a priemyslu;

Výskum a technológie

68.  považuje za poľutovaniahodné, že na samite Rio +20 v Riu de Janeiro nebol dosiahnutý dostatočný pokrok, pokiaľ ide o kľúčové otázky súvisiace s udržateľnosťou; odsudzuje nedostatok konkrétnych cieľov, merateľných činností a záväzkov zo strany popredných svetových predstaviteľov; berie na vedomie výsledok durbanského stretnutia vrátane pokroku Durbanskej platformy, pokračovania Kjótskeho protokolu, vytvorenie Zeleného klimatického fondu vo výške 100 miliárd USD a ďalšieho budovania výkonného technologického výboru pre šírenie nízkouhlíkových technológií;

69.  zdôrazňuje, že vývoj a nasadenie prelomových technológií sú kľúčom k boju proti zmene klímy a zároveň k presvedčeniu partnerov EÚ na celom svete o tom, že zníženie emisií je možné bez straty konkurencieschopnosti a pracovných miest; vyzýva na prijatie medzinárodných záväzkov na zvýšenie investícií do výskumu a vývoja prelomových technológií v príslušných odvetviach; považuje za veľmi dôležité, aby EÚ išla príkladom a sama podstatnou mierou zvýšila výdavky určené na výskum priemyselných a energetických technológií, ktoré by boli šetrné ku klíme a energeticky účinné, a aby na tomto poli rozvíjala úzku vedeckú spoluprácu s medzinárodnými partnermi, ako sú krajiny BRIC a USA;

70.  domnieva sa, že inovácie sú kľúčom k udržaniu globálneho otepľovania pod hranicou 2 °C, a konštatuje, že existujú rôzne spôsoby, ako podporiť inovácie v rámci trhového hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby posúdila rôzne mechanizmy odmeny pre priekopnícke podniky, ktoré sa budú líšiť v závislosti od ich schopnosti zavádzať inovácie a prenášať a šíriť technológie na celom svete; vyzýva, aby bolo uznané právo rozvojových krajín plne ťažiť z flexibility, ktorú poskytuje Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS);

71.  zdôrazňuje význam budovania užšej spolupráce medzi EÚ a najmenej rozvinutými krajinami; domnieva sa, že EÚ by mala podporovať úsilie zamerané na umožnenie najmenej rozvinutým krajinám nájsť partnerov a financovanie pre investície do obnoviteľných zdrojov energie a zelených technológií, a vyzýva Komisiu, aby predložila nápady týkajúce sa spoločných výskumných programov v oblasti alternatívnych zdrojov energie a spôsobov, ako môže EÚ podporovať spoluprácu v rámci rôznych priemyselných odvetví medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami;

Energia, energetická účinnosť a efektívnosť využívania zdrojov

72.  konštatuje, že z nedávnej analýzy IEA vyplýva, že zvýšenie účinnosti predstavuje najschodnejšie cestu k dosiahnutiu lepšieho hospodárenia s energiami v nadchádzajúcich desaťročiach, ktorá ponúka trojnásobnú návratnosť investičných prostriedkov pri uplatňovaní postupov šetrných ku klíme do roku 2050, ale si vyžaduje rozhodné politické opatrenia a stimuly na úrovni vlád;

73.  považuje za poľutovaniahodné, že otázka potenciálu v oblasti úspor energie nie je dostatočným spôsobom riešená ani na medzinárodnej úrovni, ani na úrovni EÚ; zdôrazňuje, že úspory energie uľahčujú tvorbu pracovných miest, hospodárske úspory, energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a znižovanie objemu emisií; vyzýva EÚ , aby otázke úspor energie venovala na medzinárodných rokovaniach väčšiu pozornosť, či už v súvislosti s diskusiami o prenose technológií, plánoch rozvoja pre rozvojové krajiny alebo finančnej pomoci; zdôrazňuje, že v záujme dôveryhodnosti musia EÚ a členské štáty plniť svoje vlastné ciele;

74.  poukazuje na to, že približne 2 miliardy ľudí na celom svete stále nemajú prístup k udržateľnej a cenovo dostupnej energii; zdôrazňuje, že problém energetickej chudoby je potrebné riešiť v súlade s cieľmi politiky v oblasti zmeny klímy; poukazuje na to, že existujú energetické technológie, ktorými možno riešiť otázky celosvetovej ochrany životného prostredia i potreby miestneho rozvoja;

75.  považuje za poľutovaniahodné, že neexistuje dostatočná koordinácia medzi Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy a Dohovorom o biologickej diverzite, v dôsledku čoho dochádza k plytvaniu zdrojov a nevyužitiu alternatívnych možností politík; zdôrazňuje, že rôzne štúdie, napríklad štúdia týkajúca sa ekonómie ekosystémov a biologickej rozmanitosti (TEEB), jasne uvádzajú, že činnosti, ktoré spočívajú v ochrane ekosystémov využívaním udržateľných postupov sú často lacnejšie ako nutnosť nahrádzať nevyužité funkcie prostredníctvom investícií do alternatívnej rozsiahlej infraštruktúry a technologických riešení; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby na nadchádzajúcom 11. zasadnutí zmluvných strán (COP 11) v Hyderabade úzko prepojili svoje ciele v oblasti zmeny klímy s cieľmi v oblasti ochrany biodiverzity;

76.  zdôrazňuje, že podpora lepšieho prístupu k technológiám šetrným k životnému prostrediu a prenos týchto technológií sú dôležité všade, najmä však v rozvojových krajinách, a to s cieľom zlepšiť prístup k technologickým informáciám, produkovať a sprístupňovať spoľahlivé údaje o existujúcich patentoch a technológiách, uľahčiť a rozvíjať zdieľanie, výmenu a zhromažďovanie práv duševného vlastníctva prostredníctvom transparentných a bezpečných mechanizmov a vyvíjať nové mechanizmy určené na podporu výskumu, ktorý nebráni prístupu k inováciám; vyzýva preto EÚ a jej členské štáty, aby sa zaoberali otázkou práv duševného vlastníctva s cieľom efektívne a rýchlo vytvárať a rozširovať inovácie, ktoré sú dôležité z hľadiska vyrovnania sa so zmenami klímy a ich potláčania;

Diplomacia pre oblasť klímy

77.  zdôrazňuje, že EÚ musí počas medzinárodných rokovaní o problematike klímy aj naďalej konať konštruktívne a že je potrebné, aby všetky inštitúcie EÚ pred konferenciou v Dauhe ďalej rozvíjali pod záštitou ESVČ diplomatickú činnosť EÚ v oblasti klímy tak, aby politika EÚ pre klímu dostala jasnejšie obrysy, vniesla do medzinárodných rokovaní o problematike klímy novú dynamiku a povzbudila partnerov z celého sveta, najmä najväčších producentov emisií, aby zaviedli záväzné, porovnateľné a účinné opatrenia na znižovanie emisií a prijali primerané opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene;

78.  považuje za poľutovaniahodné, že plán EÚ v oblasti znižovania emisií nezodpovedá prijatému cieľu 2 °C a nákladovo efektívnemu spôsobu zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2050;

79.  zdôrazňuje význam (subglobálnych) aliancií najprogresívnejších štátov ako prostriedku na stimulovanie procesu rokovaní a zabezpečenie, aby boli prijaté ambiciózne a dostatočné plány na zníženie emisií skleníkových plynov zo strany najväčších producentov emisií;

80.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby vzhľadom na svoje významné postavenie EÚ vystupovala na konferencii v Dauhe jednotne a usilovala sa dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, a aby zostávala v tejto otázke jednotná;

81.  vyzýva zmluvné strany, aby uznali, že zapojenie zákonodarcov do rokovaní má zásadný význam pre dosiahnutie úspechu tohto medzivládneho procesu vo vzťahu k dosiahnutiu celosvetovej dohody v roku 2015 vzhľadom na skutočnosť, že napredovanie pri tvorbe vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán v oblasti klímy vytvára politické podmienky pre mnohostranné rokovania a môže stimulovať ich celkovú úroveň ambícií;

82.  zdôrazňuje veľmi dôležité postavenie oboch hostiteľských štátov – Kataru ako jedného z najvýznamnejších producentov ropy a zemného plynu na svete, ktorý sa v súčasnosti snaží ťažbu obmedziť, ale jeho objem emisií uhlíka na osobu patrí aj naďalej k najvyšším na svete, rovnako ako Južnej Kórey, ktorá zastáva vedúce postavenie v oblasti zelených technológií a ako prvá ázijská krajina prijala právne predpisy v oblasti zmeny klímy a zaviedla politiky uplatňujúce stropy obchodovania s emisiami – a nabáda obe krajiny, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje príloha I, aby išli príkladom a pomáhali vytvárať nové spojenectvá;

83.  vyjadruje obavy, že neformálna prax čakania na dosiahnutie konsenzu medzi všetkými delegáciami Rady odďaľuje prijatie neodkladných opatrení v oblasti klímy, a preto naliehavo vyzýva Radu, aby sa vždy uznášala kvalifikovanou väčšinou v súlade so zmluvami, najmä v prípade všeobecných aktov podľa článku 16 ods. 3 ZEÚ a konkrétne podľa článku 218 ods. 8 ZFEÚ „v priebehu celého postupu“ prerokúvania medzinárodných zmlúv;

84.  konštatuje, že Komisia navrhla plán prechodu na bezuhlíkové hospodárstvo v Európe do roku 2050, čo je veľmi ambiciózny, ale dosiahnuteľný cieľ; v tejto súvislosti opätovne potvrdzuje svoj záväzok znížiť emisie skleníkových plynov aj nad rámec medzinárodnej dohody;

85.  poznamenáva, že globálne otepľovanie poukazuje na vzájomnú previazanosť všetkých krajín; považuje preto za nevyhnutné uzavrieť celosvetovú dohodu, aby sa predišlo katastrofickej zmene, ktorá by mala vážne dôsledky pre celé ľudstvo;

Delegácia Európskeho parlamentu

86.  je presvedčený, že delegácia EÚ zohráva v rokovaniach o zmene klímy veľmi dôležitú úlohu, a preto považuje za neprijateľné, že sa poslanci Európskeho parlamentu nemohli zúčastniť na koordinačných schôdzach EÚ na predchádzajúcich konferenciách zmluvných strán; očakáva, že sa na koordinačných schôdzach EÚ v Dauhe bude môcť zúčastniť aspoň predseda delegácie Európskeho parlamentu;

87.  poznamenáva, že v súlade s rámcovou dohodou uzatvorenou medzi Komisiou a Európskym parlamentom v novembri 2010 musí Komisia uľahčiť začlenenie poslancov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov do delegácií EÚ rokujúcich o mnohostranných dohodách; pripomína, že podľa Lisabonskej zmluvy (článok 218 ZFEÚ) musí Európsky parlament vysloviť súhlas s dohodami uzatvorenými medzi EÚ a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami;

o
o   o

88.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a sekretariátu UNFCCC so žiadosťou, aby bolo zaslané všetkým zmluvným stranám, ktoré nie sú členmi EÚ.

(1) Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
(3) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 25.
(5) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 77.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0504.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2012)0086.
(8) Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.


Rozširovanie: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ
PDF 330kWORD 39k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ (2012/2025(INI))
P7_TA(2012)0453A7-0274/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej články 2, 21 a 49,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nástroji predvstupovej pomoci (IPA II) (COM(2011)0838/4),

–  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z Kodane z 21. – 22. júna 1993, z Madridu z 15. – 16. decembra 1995, zo Solúna z 19. – 20. júna 2003 a z Bruselu zo 14. – 15. decembra 2006,

–  so zreteľom na závery Rady z 5. decembra 2011 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia,

–  so zreteľom na obnovený konsenzus o rozšírení, ktorý prijala Rada v roku 2006, a na konsolidovanú stratégiu rozširovania následne vykonávanú Komisiou,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. februára 2009 s názvom Päť rokov rozšírenej EÚ – Hospodárske úspechy a výzvy (COM(2009)0079/3),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 13. decembra 2006 o oznámení Komisie o stratégii rozšírenia a hlavných výzvach 2006 – 2007(1), z 10. júla 2008 o strategickom dokumente Komisie o rozšírení z roku 2007(2) a z 26. novembra 2009 o strategickom dokumente Komisie o rozšírení z roku 2009, ktorý sa týka krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka(3), ako aj na oznámenia Komisie o stratégii rozširovania na roky 2009 – 2010, 2010 – 2011 a 2011 – 2012,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o krajinách západného Balkánu, Islande a Turecku,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0274/2012),

A.  keďže v súlade s článkom 49 Zmluvy o EÚ môže o členstvo v Únii požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje a zaviaže sa podporovať hodnoty úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám; keďže tieto hodnoty sú základom Európskej únie, vedú kroky EÚ na medzinárodnej scéne a všetky členské štáty ich musia rešpektovať a dodržiavať,

B.  keďže rozšírenie je súčasťou programu EÚ už od začiatku šesťdesiatych rokov; keďže EÚ sa od prvého rozšírenia v roku 1973 postupne rozširuje, počet jej členských štátov sa zvýšil zo šiestich zakladajúcich členských štátov na súčasných 27 (čoskoro 28); keďže viaceré krajiny sa ešte stále uchádzajú o členstvo v EÚ, čo je záruka bezpečnej, demokratickej a prosperujúcej budúcnosti,

C.  keďže politika integrácie za posledných desať rokov ukázala, že rozširovanie je prínosné pre celú EÚ a umožňuje jej získať lepšiu pozíciu pri riešení globálnych problémov,

D.  keďže rozšírenie je pre EÚ a Európu ako celok úspechom, lebo pomohlo prekonať rozdelenie z obdobia studenej vojny, prispelo k mieru, stabilite a prosperite v Európe, posilnilo prevenciu konfliktov, podporilo reformy a prispelo ku konsolidácii oblasti slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ako aj trhového hospodárstva a sociálneho a ekologicky udržateľného rozvoja,

E.  keďže 20 rokov od samitu v Kodani, ktorý potvrdil vyhliadky krajín strednej a východnej Európy na členstvo a stanovil prístupové kritériá, prišiel čas na všeobecné prehodnotenie zavedených postupov a politiky rozširovania ako celku bez toho, aby to malo vplyv na prebiehajúce rokovania,

F.  keďže počas tohto obdobia bola preverená platnosť kodanských kritérií a osvedčili sa a ostávajú základom politiky rozširovania EÚ; keďže sa očakáva, že konsolidovaná stratégia rozširovania a nové zameranie sa na spravodlivosť a domáce veci, právny štát a základné práva budú účinné a efektívne,

G.  keďže Európsky parlament prispieva svojimi každoročnými uzneseniami týkajúcimi sa kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín k zlepšeniu transparentnosti a zodpovednosti za proces rozširovania tým, že prejavuje názory európskych občanov; keďže po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa úloha Európskeho parlamentu posilnila aj v dôsledku potvrdenia jeho právomocí spoluzákonodarcu vrátane právomocí, ktoré má v súvislosti s nástrojom predvstupovej pomoci,

H.  keďže perspektíva pristúpenia má významný transformačný vplyv na politickú, sociálno-hospodársku a kultúrnu charakteristiku krajín, ktoré sa usilujú o pristúpenie, a je silným stimulom na vykonávanie nevyhnutných politických, hospodárskych a legislatívnych reforiem a posilnenie mieru, stability, zmierenia a dobrých susedských vzťahov; keďže vďaka tejto moci presadzovať zmeny je rozšírenie základom jemnej sily EÚ a dôležitým prvkom jej vonkajšej činnosti,

I.  keďže jadro prístupového procesu tvoria záväzok, podmienenosť a dôveryhodnosť,

J.  keďže je veľmi dôležité, aby členské štáty naďalej v plnej miere rešpektovali a dodržiavali prístupové kritériá a základné práva, aby sa posilnila dôveryhodnosť a jednotnosť procesu rozširovania a aby sa zabránilo akémukoľvek druhu diskriminácie voči novým potenciálnym členom,

K.  keďže záväzok realizovať politické, hospodárske a legislatívne reformy je v prvom rade v najlepšom záujme kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a ich občanov,

L.  keďže pri plnení, vykonávaní a dodržiavaní rovnakých kritérií je potrebné posudzovať každú krajinu uchádzajúcu sa o členstvo v EÚ podľa konkrétnej situácie; keďže tempo pokroku prístupového procesu by malo byť určené mierou, v akej sa účinne vykonávajú a dodržiavajú prístupové kritériá EÚ, ako aj plnením priorít európskeho a prístupového partnerstva a rokovacieho rámca; keďže je potrebné spravodlivejšie a transparentnejšie hodnotiť úroveň dodržiavania požiadaviek na členstvo,

M.  keďže proces rozširovania má výrazný vplyv aj na samotnú EÚ, pričom slúži ako príležitosť na lepšie definovanie jej identity, cieľov, hodnôt a politík a tiež ako vhodný moment na lepšie komunikovanie týchto otázok jej občanom,

N.  keďže v súlade s obnoveným konsenzom v oblasti rozširovania z roku 2006 je potrebné, aby sa tento proces zakladal na konsolidácii, podmienenosti a komunikácii spolu s kapacitou EÚ integrovať nových členov; keďže integračná kapacita EÚ je hlavným faktorom a predpokladom trvalej udržateľnosti politiky rozširovania a celkového integračného procesu; keďže tento faktor je pozitívnym podnetom na inštitucionálne prehĺbenie, ako vyplýva z postupných revízií zmluvy, ktoré sprevádzali rôzne vlny rozširovania, pričom rozšírili funkcie a činnosti EÚ,

O.  keďže skutočné zmierenie medzi rôznymi národnosťami a národmi, mierové riešenie konfliktov a vytvorenie dobrých susedských vzťahov medzi európskymi krajinami je základom udržateľného mieru a stability a významne prispieva k skutočnému európskemu integračnému procesu, a preto má zásadný význam pre rozširovanie; keďže viacero kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín má nevyriešené otázky so svojimi susedmi, a všetky dotknuté strany by teda mali otvorene pracovať na vyriešení dvojstranného napätia; keďže tieto problémy by sa mali vyriešiť pred pristúpením,

Všeobecné úvahy

1.  rozhodne podporuje postup rozširovania a je presvedčený, že rozširovanie musí zostať dôveryhodnou politikou podporovanou verejnosťou, a to tak v EÚ, ako aj v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách; preto považuje za dôležité, aby EÚ a kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny plnili všetky povinnosti, rešpektovali všetky záväzky a vytvorili podmienky, ktorými zaistia úspešnosť ďalšieho rozšírenia v budúcnosti, okrem iného poskytnutím pomoci týmto krajinám v ich úsilí o splnenie kritérií pre vstup do EÚ;

2.  uznáva prínosy procesu rozširovania a prístupového procesu pre občanov v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách a pre európskych občanov;

3.  domnieva sa, že kodanské kritériá naďalej predstavujú dôležitý základ a mali by zostať stredobodom politiky rozširovania; zdôrazňuje, že je nevyhnutné úplné a dôsledné dodržiavanie týchto kritérií, je potrebné vziať náležite do úvahy sociálny vplyv na kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny a v plnej miere zohľadniť integračnú kapacitu Únie;

4.  domnieva sa, že koncepcia integračnej kapacity pozostáva zo štyroch prvkov:

   i) pristupujúce štáty by mali posilňovať, a nie oslabovať schopnosť EÚ zachovávať tempo napĺňania svojich politických cieľov;
   ii) inštitucionálny rámec EÚ by mal byť schopný zabezpečovať účinnú a efektívnu správu;
   iii) finančné zdroje EÚ by mali byť primerané, aby bolo možné riešiť naliehavé úlohy v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a spoločných politík EÚ;
   iv) mala by sa zaviesť komplexná komunikačná stratégia s cieľom informovať verejnosť o vplyvoch rozšírenia;

5.  zdôrazňuje však, že EÚ zodpovedá za zlepšenie svojej integračnej kapacity v procese posudzovania legitímnych európskych snáh kandidátskych, potenciálnych kandidátskych alebo potenciálnych uchádzajúcich sa krajín;

6.  zdôrazňuje, že EÚ je naďalej príťažlivá, a to aj v dôsledku svojej jedinečnej kombinácie hospodárskej dynamiky a sociálneho modelu, a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento sociálny rozmer sa v procese rozširovania vo veľkej miere neberie do úvahy; vyzýva Komisiu, aby riešila túto otázku, a to najmä v rámci kapitoly 19 (sociálna politika a zamestnanosť), s cieľom podporiť pozitívnu sociálnu transformáciu v budúcich členských štátoch EÚ a venovať náležitú pozornosť sociálnej spravodlivosti;

7.  pripomína, že acquis v sociálnej oblasti zahŕňa minimálne normy v takých oblastiach, ako sú pracovné právo, rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi, zdravie a bezpečnosť pri práci a nediskriminácia, a že zmluvy EÚ potvrdzujú záväzok voči Európskej sociálnej charte z roku 1961 a Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, pričom aj Charta základných práv EÚ obsahuje mnoho základných sociálnych práv; zdôrazňuje, že nedodržanie spoločných základných sociálnych noriem EÚ predstavuje formu sociálneho dampingu, ktorý poškodzuje európske podniky aj európskych pracovníkov a reálne bráni účasti kandidátskej krajiny na jednotnom trhu; poukazuje na to, že sociálni partneri a najmä odborové zväzy potrebujú cielenú pomoc EÚ, aby mohli posilniť svoje možnosti;

8.  zastáva názor, že súbor prístupových kritérií by bolo potrebné primerane previesť na jasné, konkrétne a merateľné ciele v nástroji predvstupovej pomoci (IPA) s cieľom jasne ukázať prepojenie medzi politikami financovanými Úniou v krajinách zahrnutých do rozširovania a pokrokom pri plnení všeobecných prístupových kritérií;

9.  uznáva, že je potrebné, aby sa hospodárstva pristupujúcich krajín vyvíjali tým istým smerom ako hospodárstva členských štátov EÚ, aby sa uľahčilo zosúladenie; preto nabáda pristupujúce krajiny, aby formulovali realizovateľné ciele špecifické pre svoje krajiny pre každý z hlavných cieľov stratégie EÚ 2020 pre inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo;

10.  upozorňuje na význam madridských kritérií (ako boli definované na zasadnutí Európskej rady v Madride v roku 1995), v ktorých sa zdôrazňovala schopnosť kandidátskych krajín efektívne uplatňovať pravidlá a postupy EÚ; zastáva názor, že zásada prísnej podmienenosti vyžaduje účinné hodnotenie pokroku kandidátskej a potenciálnej kandidátskej krajiny pri preberaní a vykonávaní reforiem na základe jasného súboru kritérií v každej fáze procesu a že krajiny, ktoré sa usilujú o pristúpenie k EÚ, by mali prejsť z jednej fázy do druhej len vtedy, ak splnili všetky podmienky v každej fáze; zdôrazňuje, že s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť a efektívnosť stratégie rozširovania musia aj členské štáty dôsledne rešpektovať a dodržiavať kodanské kritériá, aby sa zabránilo tomu, že od kandidátskych krajín sa bude vyžadovať plnenie noriem, ktoré sú prísnejšie ako normy, ktoré sa uplatňujú v niektorých členských štátoch EÚ; zdôrazňuje, že je dôležité jasnejšie vymedziť jednotlivé fázy a pre celý proces stanoviť transparentné a spravodlivé referenčné kritériá, na základe ktorých by sa mali všeobecné kritériá členstva premeniť v konkrétne kroky smerujúce k pristúpeniu, a vyhodnotiť, či sú potrebné požiadavky splnené, a tiež nestanovovať alebo nesľubovať dátum pristúpenia, ak sa ešte nedokončili rokovania; zdôrazňuje, že by malo byť jasné aj to, že je potrebné udržať dosiahnutú referenčnú hodnotu a že posun späť by mal vyvolať primeranú reakciu tých, ktorí referenčné hodnoty stanovili;

11.  zdôrazňuje, že cieľom procesu pristúpenia je plné členstvo v EÚ;

12.  vyzýva Komisiu, aby zachovala a ďalej intenzívnejšie monitorovala pokrok v rámci prístupového procesu a pomáhala kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám zabezpečiť, aby dosiahli vysokú úroveň pripravenosti, ktorá bude užitočná pre ne aj pre EÚ;

13.  domnieva sa, že v záujme zachovania dôveryhodnosti procesu rozširovania je potrebné v ranej fáze posúdiť integračnú kapacitu EÚ a v súvislosti s každou potenciálnou kandidátskou krajinou ju náležite zohľadniť v „stanovisku“ Komisie a súčasne uviesť v tejto súvislosti hlavné problémy a spôsoby ich vyriešenia; zastáva názor, že potom by sa malo vykonať úplné hodnotenie vplyvu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že úspech procesu rozširovania si vyžaduje, aby si EÚ zachovala schopnosť konať, ďalej sa rozvíjať, demokraticky a účinne prijímať rozhodnutia, disponovať finančnými zdrojmi na podporu hospodárskej a sociálnej súdržnosti a plniť svoje politické ciele;

Politiky rozširovania

14.  víta nový prístup v rámci rokovaní pre budúce rokovacie rámce, ktorý uprednostňuje otázky týkajúce sa súdnictva a základných práv, ako aj spravodlivosti a vnútorných vecí; súhlasí s tým, že tieto otázky by sa mali riešiť na začiatku prístupového procesu a že ako pravidlo by sa mali otvoriť kapitoly 23 a 24 na základe akčných plánov, lebo vyžadujú stanovenie skutočne preukázateľných výsledkov; vyzýva Komisiu, aby pravidelne predkladala Európskemu parlamentu správy o pokroku v týchto oblastiach a aby delegácie EÚ sprístupnili členom Výboru pre zahraničné veci mesačné predvstupové správy na požiadanie; konštatuje však, že zameranie na určité oblasti by nemalo byť na úkor úsilia a pokroku v iných oblastiach vymedzených v jednotlivých programoch rozširovania kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín;

15.  považuje za dôležité v rámci politiky rozširovania náležite uprednostniť vytvorenie účinného, nezávislého a nestranného systému súdnictva a transparentného demokratického politického systému, ktorý môže posilniť právny štát; súčasne zdôrazňuje dôležitosť všetkým foriem slobody prejavu a nevyhnutnosť zabezpečiť slobodu médií z právneho aj praktického hľadiska, ako aj účinne bojovať proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti;

16.  poukazuje na to, že liberalizácia vízového režimu je dobrým príkladom podmienenosti EÚ, ktorá kombinuje politické a technické kritériá so želaným cieľom a hmatateľnými prínosmi; preto víta a podporuje úsilie Komisie a zainteresovaných krajín v tejto oblasti;

17.  žiada Komisiu, aby zjednodušila administratívny postup a obmedzila administratívnu záťaž pre financovanie v rámci nástroja IPA tak, aby bol tento nástroj dostupnejší a aby sa rozšírila účasť malých a necentralizovaných občianskych organizácií, odborových zväzov a iných príjemcov;

18.  podnecuje k väčšej účasti občianskej spoločnosti, neštátnych aktérov a sociálnych partnerov z kandidátskych krajín a členských štátov na prístupovom procese; naliehavo vyzýva Komisiu, aby s nimi viedla stály dialóg; žiada kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny, aby zaistili svoju účasť vo všetkých fázach; zdôrazňuje, že občianska spoločnosť môže fungovať ako hnacia sila priblíženia k EÚ a vytvoriť tlak zdola nahor v záujme vykonávania európskeho programu, zlepšenia transparentnosti procesu a posilnenia verejnej podpory pre prístupový proces; zdôrazňuje, že je potrebná primeraná finančná podpora, okrem iného prostredníctvom nástroja občianskej spoločnosti, najmä s cieľom posilniť jej kapacitu pri monitorovaní a vykonávaní acquis; poukazuje tiež na význam spolupráce medzi európskymi organizáciami občianskej spoločnosti a ich partnermi v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách;

19.  dôrazne poukazuje na potrebu rozšíriť administratívne kapacity a ľudské zdroje, aby boli schopné transponovať, vykonávať a posilňovať toto acquis; zastáva názor, že procesy v rámci rozširovania by nemali byť len „technické“, a poukazuje na potrebu viac prepojiť kontrolný proces s realitou; žiada preto Komisiu, aby do tohto procesu podľa potreby zapojila mimovládne organizácie, odborové zväzy a hlavné zainteresované strany;

20.  uznáva dôležitú úlohu, ktorú zohráva sociálny dialóg pri rozhodovaní EÚ, a preto požaduje, aby sa kládol väčší dôraz na posilňovanie kapacít sociálnych partnerov a úlohu sociálneho dialógu v procese rozširovania; okrem toho žiada, aby sa venovala väčšia pozornosť rozvoju mechanizmov presadzovania práva, ako napríklad pracovných inšpekcií na ochranu pracujúcich, aby sa zaručili ich sociálne práva, normy zdravia a bezpečnosti a aby sa bojovalo proti zneužívaniu, najmä zneužívaniu nelegálnych zamestnancov;

21.  žiada väčšiu angažovanosť Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v procese rozširovania; poukazuje na jeho úlohu pri sprostredkúvaní osvedčených postupov kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám, ako aj pri získavaní podpory občianskej spoločnosti pre európsku integráciu v EÚ; podporuje ďalšie posilnenie dialógu medzi organizáciami občianskej spoločnosti z EÚ a krajín zahrnutých do rozširovania a nabáda na väčšiu spoluprácu medzi Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Komisiou a Európskym parlamentom;

22.  pripomína, že dosiahnutie udržateľnej hospodárskej obnovy je veľkým problémom pre väčšinu krajín zahrnutých do rozširovania, a poukazuje na potrebu podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v súlade so stratégiou Európa 2020; vyzýva na posilnenie podpory pre malé a stredné podniky, keďže sú rozhodujúce pre sociálno-hospodársky pokrok vo všetkých krajinách zahrnutých do rozširovania, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby trvala na prioritných reformách, ktorými sa vytvorí priaznivé regulačné prostredie pre inovačné MSP s vysokým potenciálom; zároveň zdôrazňuje, že je potrebné venovať nepretržitú pozornosť problémom rozširujúceho sa neoficiálneho sektora, vysokej nezamestnanosti a začleňovaniu najzraniteľnejších členov  spoločnosti;

23.  pevne verí, že je nevyhnutné podporovať prostredie vzájomnej tolerancie a rešpektu, dobrých susedských vzťahov a regionálnej a cezhraničnej spolupráce ako podmienky stability a prostriedku umožnenia skutočného a trvalého zmierenia; domnieva sa, že trestné stíhanie vojnových zločinov, mierové spolužitie rôznych etnických, kultúrnych a náboženských spoločenstiev, ochrana menšín, dodržiavanie ľudských práv a reintegrácia utečencov a presídlených osôb a ich návrat musia byť základnými prvkami prístupového procesu v regiónoch, kde ešte nedávno prebiehal konflikt; v tejto súvislosti nabáda kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny, ktoré ešte neratifikovali Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, aby tak urobili; preto konštatuje, že podpora vyučovania a učenia sa histórie, jazyka a kultúrneho dedičstva partnerov počas a po prístupovom procese by v takýchto prípadoch umožnila vzájomné porozumenie a historické zmierenie;

24.  zastáva názor, že rodová rovnosť a nediskriminácia by mali dostať prioritu v rámci politiky rozširovania; zdôrazňuje, že rovnosť medzi mužmi a ženami ako základné právo je základnou hodnotou EÚ a kľúčovou zásadou jej vonkajšej činnosti a tiež predstavuje obrovský potenciál plnenia cieľov stratégie Európa 2020 tak, že prispieva k rastu a úplnej zamestnanosti; nabáda preto na účasť žien v prístupovom procese a poukazuje na význam politík zohľadňujúcich rodovú rovnosť; zdôrazňuje, že diskriminácia z akýchkoľvek dôvodov je neprípustná a že jej posudzovanie v rámci EÚ by malo zahŕňať práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov a integráciu menšín do politického, sociálneho a hospodárskeho života;

25.  vyzýva Komisiu, aby zapojila krajiny zahrnuté do rozširovania do svojich iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie, ako je napríklad rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie začleňovania Rómov, aby na tento účel lepšie mobilizovala nástroj IPA a aby tiež prostredníctvom mechanizmu procesu stabilizácie a pridruženia naliehala na krajiny zahrnuté do rozširovania, aby plnili tieto ciele; žiada krajiny zahrnuté do rozširovania, aby sa aktívne zúčastňovali na programe Desaťročie začleňovania Rómov a aby zaručili základné práva Rómov, zlepšovali ich sociálnu a hospodársku pozíciu a zaistili ich prístup k bývaniu;

26.  zastáva názor, že každý pristupujúci štát by si mal vyriešiť svoje hlavné dvojstranné problémy a rozpory so susedmi, najmä tie, ktoré sa týkajú územných otázok, a až potom môže vstúpiť do Únie; dôrazne odporúča, aby tieto otázky boli riešené v procese pristúpenia konštruktívne a v duchu dobrého susedstva čo najskôr, najlepšie ešte pred začatím rokovaní o pristúpení, aby nemali negatívny vplyv na tieto rokovania; v tejto súvislosti sa domnieva, že je dôležité zohľadniť všeobecné záujmy a hodnoty EÚ a povinnosť úplne dodržiavať acquis a zásady, na ktorých sa EÚ zakladá;

27.  vyzýva EÚ, aby podporila úsilie o riešenie pretrvávajúcich sporov vrátane sporov o hranice pred pristúpením; v súlade s ustanoveniami Charty OSN, príslušných rezolúcií OSN a Záverečného aktu helsinskej konferencie nabáda všetky strany sporov, ktorých pretrvávanie môže zhoršiť vykonávanie acquis alebo ohroziť zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, aby sa konštruktívne zúčastnili na ich mierovom riešení a v prípade preukázanej neschopnosti dosiahnuť dvojstrannú dohodu predložili vec Medzinárodnému súdnemu dvoru alebo sa zaviazali použiť ľubovoľný záväzný rozhodcovský mechanizmus, prípadne aby konštruktívne spolupracovali v rámci intenzívnej mediácie; opakovane vyzýva Komisiu a Radu, aby v súlade so zmluvami EÚ začali vyvíjať arbitrážny mechanizmus zacielený na riešenie bilaterálnych a multilaterálnych sporov;

28.  víta iniciatívy, ako napríklad pozitívny program týkajúci sa Turecka, predvstupový dialóg na vysokej úrovni s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a štruktúrovaný dialóg o právnom štáte s Kosovom(4); víta cieľ vytvoriť novú dynamiku v reformnom procese, zdôrazňuje však, že tieto iniciatívy nesmú za žiadnych okolností nahradiť formálne rokovania, ale musia byť v plnom súlade s rokovacím rámcom;

29.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny dosiahli zlepšenie v oblasti demokracie, ľudských práv a zmierovacích procesov, čo sú oblasti, ktoré by mali byť v procese rozširovania stále uprednostňované a ktoré by sa mali odraziť vo finančných nástrojoch; v tejto súvislosti pripomína, že finančná pomoc má prihliadať na potrebu obnovy kultúrneho dedičstva v konfliktných oblastiach so zreteľom na úlohu, ktorú to má pri budovaní dôvery a začlenenia medzi rôznymi etnickými a náboženskými spoločenstvami;

30.  zdôrazňuje, že politika rozširovania EÚ je nástroj modernizácie, demokratizácie a stabilizácie a jej cieľom je aj vnútorné posilnenie EÚ a posilnenie EÚ ako globálneho aktéra; vyzýva Komisiu, aby vždy, keď posudzuje nové žiadosti o členstvo v EÚ a keď odporúča otvoriť prístupové rokovania alebo ich ukončiť v prípade zásadnej zmeny okolností, vykonala komplexné hodnotenie vplyvu;

31.  podporuje záväzok Komisie zlepšiť kvalitu prístupového procesu tak, že sa bude viac zakladať na výsledkoch, referenčných kritériách a bude transparentnejší; zastáva názor, že na základe toho bude možné merať proces spravodlivejšie a objektívnejšie, a tak sa zvýši jeho dôveryhodnosť; v tejto súvislosti odporúča, aby sa v správach o pokroku jasnejšie uvádzali hodnotenia; zdôrazňuje, že referenčné kritériá by nemali stanoviť kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám ďalšie podmienky, ale mali by pretransformovať všeobecné kritériá členstva a ciele predvstupovej pomoci EÚ do konkrétnych krokov a výsledkov smerujúcich k pristúpeniu v plnom súlade s rokovacím rámcom;

32.  poukazuje na prvoradý význam boja proti korupcii a organizovanému zločinu v záujme úspechu prístupového procesu; žiada Komisiu, aby prijala nový prístup k tejto téme tým, že upozorní orgány uchádzajúcich sa krajín na jednotlivé prípady systémovej korupcie; vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala so skupinou štátov bojujúcich proti korupcii GRECO a protikorupčnými orgánmi v týchto krajinách; zdôrazňuje, že nový prístup by mal veľký prínos pre vnímanie Únie občanmi uchádzajúcich sa krajín a potenciálne by uľahčil boj proti korupcii;

33.  naliehavo žiada Komisiu, aby naplánovala celkové financovanie tak, aby sa v reálnych hodnotách pre žiadneho príjemcu neznížilo; pripomína, že tento výpočet by sa mal vykonať s prihliadnutím na to, že: a) pomer celkovej naplánovanej pomoci z nástroja IPA k HDP každej krajiny by sa nemal znížiť v relatívnom vyjadrení, aj keď v skutočnosti bude menovateľ (HDP) vykazovať pre každú prijímajúcu krajinu počas obdobia rokov 2007 – 2013 kumulatívny nárast; b) počet krajín s prístupom k financovaniu z budúceho nástroja sa pristúpením Chorvátska pravdepodobne zníži, čím sa potenciálne mení pomerné rozdelenie v rámci balíka financovania; c) s navrhovanými zmenami v novom nástroji, ktoré slúžia na odstránenie rozdielov medzi krajinami na základe ich kandidátskeho postavenia, bude mať viac krajín prístup k financovaniu, ktoré je doteraz nedostupné pre krajiny bez postavenia kandidátskej krajiny a vyhradené pre oblasti politiky, ktoré sa zameriavajú na sociálny a hospodársky rozvoj; v tejto súvislosti odporúča, aby žiadnemu príjemcovi nebol odopretý dostatočný a spravodlivý prístup k financovaniu z dôvodu obmedzených zdrojov EÚ, a to najmä v oblasti politiky budovania inštitúcií;

34.  pripomína, že je nevyhnutné, aby rozširovanie EÚ sprevádzala zladená, účinnejšia a transparentnejšia komunikačná politika, ktorá bude zahŕňať všetky inštitúcie EÚ, vlády a parlamenty členských štátov a zástupcov občianskej spoločnosti, s cieľom vyvolať otvorenú a úprimnú diskusiu o následkoch rozširovania vrátane dôsledkov na verejnú mienku v členských štátoch EÚ a v kandidátskych krajinách; zdôrazňuje, že podobná komunikačná politika by sa mala uplatňovať aj v kandidátskych krajinách v spolupráci so všetkými aktérmi;

35.  domnieva sa, že v záujme podnecovania podpory ďalšieho rozširovania medzi občanmi EÚ a záväzku občanov kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín pokračovať v reformách je dôležité predložiť jasné a úplné informácie o politických, sociálno-ekonomických a kultúrnych výhodách rozšírenia; predovšetkým považuje za dôležité vysvetliť verejnosti, aké nové možnosti investícií a vývozu rozširovanie prinieslo a ako môže prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ, pokiaľ ide o podporu prevencie konfliktov, posilnenie mierového riešenia sporov, riešenie hospodárskej krízy, tvorbu pracovných miest, uľahčenie voľného pohybu pracujúcich, ochranu životného prostredia, zlepšenie ochrany a bezpečnosti, a súčasne zrýchliť reformný program, uľahčiť prístup k finančným zdrojom a následne zlepšiť životné podmienky v krajinách zahrnutých do rozširovania v prospech všetkých európskych občanov, ako aj obmedziť sociálnu a hospodársku nerovnováhu; zároveň zdôrazňuje potrebu zamerať sa na všetky oblasti spoločnosti tým, že sa podporí, aby sa na úrovni stredných škôl alebo podobnej úrovni začlenili do učebných osnov otázky súvislostí, cieľov a fungovania Európskej únie, ako aj procesu jej rozširovania, zároveň zdôrazňuje potrebu zamerať sa na kľúčové subjekty ovplyvňujúce verejnú mienku, ako napríklad novinárov, zástupcov občianskej spoločnosti, subjekty zo sociálnej a hospodárskej oblasti a odborové zväzy; zastáva názor, že treba podnecovať a podporovať podobné snahy zo strany kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín;

Výhľady a strategické záujmy EÚ

36.  pevne verí, že EÚ môže prostredníctvom politiky rozšírenia získať strategické výhody; zdôrazňuje, že členstvo v EÚ poskytuje stabilitu v rýchlo sa meniacom medzinárodnom prostredí a že členstvo v Európskej únii naďalej ponúka perspektívu sociálneho rozvoja a prosperity; zastáva názor, že rozšírenie je dlhodobým strategickým záujmom EÚ, ktorý nie je možné ľahko merať krátkodobými súvahami; preto považuje za dôležité náležite zohľadniť jej podstatnú a trvalú hodnotu, lebo predstavuje jemnú, ale zásadnú silu pre EÚ;

37.  naďalej plne podporuje perspektívu rozšírenia a vyzýva členské štáty, aby si udržali energiu procesu rozširovania; zdôrazňuje svoje presvedčenie, že EÚ môže na základe Lisabonskej zmluvy pokračovať vo svojom programe rozširovania a súčasne zachovať hybnú silu hlbšej integrácie;

38.  pripomína, že proces sa neuzatvára jednoduchou transpozíciou acquis a zdôrazňuje význam účinného vykonávania acquis a kodanských kritérií a ich dlhodobé dodržiavanie; domnieva sa, že v záujme zachovania dôveryhodnosti prístupových podmienok je potrebné, aby sa hodnotilo aj pokračujúce dodržiavanie základných hodnôt EÚ v členských štátoch EÚ a plnenie ich záväzkov týkajúcich sa fungovania demokratických inštitúcií a právneho štátu; vyzýva Komisiu, aby na základe ustanovení článku 7 ZEÚ a článku 258 ZFEÚ pripravila podrobný návrh kontrolného mechanizmu;

39.  pripomína, že efektívnejšia a prezieravejšia politika rozširovania by mohla byť hodnotným strategickým nástrojom hospodárskeho rozvoja EÚ a regiónu, a mala by sa zameriavať na vytvorenie súčinnosti v rozpočtovej oblasti a zlepšenie koordinácie medzi rôznymi opatreniami a typmi pomoci, ktoré poskytuje EÚ, členské štáty a medzinárodné finančné inštitúcie (IFI), ako aj vo vzťahu k existujúcim nástrojom, konkrétne nástroju IPA tým, že zabráni ich možnému prekrývaniu, zdvojeniu alebo nedostatočnému financovaniu, predovšetkým v obmedzenej rozpočtovej situácii;

40.  konštatuje, že globálna finančná kríza a problémy v eurozóne zdôraznili vzájomnú súvislosť národných hospodárstiev v EÚ aj mimo nej; zdôrazňuje preto význam ďalšej konsolidácie hospodárskej a finančnej stability a posilnenia rastu takisto v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách; v tejto ťažkej situácii zdôrazňuje nevyhnutnosť poskytnúť primeranú a lepšie zacielenú predvstupovú finančnú pomoc kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám; berie na vedomie návrh Komisie na nový nástroj IPA, ktorého súčasťou bude väčšia finančná podpora pre finančný výhľad na obdobie 2014 – 2020; zdôrazňuje v tejto súvislosti nevyhnutnosť zjednodušiť a zrýchliť postupy, a takisto posilniť administratívnu kapacitu prijímajúcich krajín s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň účasti na programoch EÚ a zlepšiť ich schopnosť využívať pomoc; poukazuje na to, že komplexné stanovisko Európskeho parlamentu k nástroju IPA bude predložené v priebehu bežného legislatívneho postupu; zdôrazňuje význam vnútroštátnej fiškálnej stability a zvýšené zameranie EÚ na hospodárske riadenie; odporúča, aby sa v priebehu procesu pristúpenia riešila otázka zdravých verejných financií;

41.  zdôrazňuje, že základom cieľov stratégie Európa 2020 sú univerzálne zásady, ktoré sú silnou hnacou silou hospodárskej prosperity; preto odporúča, aby bol pokrok hlavných iniciatív začlenený do predvstupového dialógu a aby sa podnietil dodatočnými finančnými prostriedkami; domnieva sa, že nízkouhlíkový model rastu si zaslúži osobitnú pozornosť a mal by sa aktívne realizovať v rámci procesu rozširovania;

42.  žiada, aby sa viedol sústavný dialóg medzi darcami a aby sa tam, kde je to vhodné, použili vhodné štruktúry na koordináciu a riadenie pomoci; v tejto súvislosti žiada podrobnejšie preskúmanie využitia inovatívnych finančných nástrojov, ktoré si vyžadujú koordinované štruktúry, ako je napríklad Investičný rámec pre západný Balkán, ktorý dopĺňa administratívne štruktúry nástroja IPA a ktorého cieľom je získať, zhromaždiť a prerozdeliť pomoc pre prioritné oblasti; zdôrazňuje finančný a politický pákový efekt financovania projektov s použitím rôznych fondov, a to buď z EÚ, členských štátov alebo IFI spôsobom, ktorý zaistí prísne dodržiavanie najlepších postupov finančného riadenia a koordináciu kľúčových subjektov;

o
o   o

43.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Islandu, Kosova, Čiernej Hory, Srbska a Turecka.

(1) Ú. v. EÚ C 317 E, 23.12.2006, s. 480.
(2) Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 60.
(3) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 47.
(4) Týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa štatútu, pričom je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


Situácia v Gaze
PDF 119kWORD 23k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o situácii v Gaze (2012/2883(RSP))
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery, ktoré Rada pre zahraničné veci prijala na zasadnutí 19. novembra 2012,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia generálneho tajomníka OSN Ban Ki Moona z 18. a 19. novembra 2012,

–  so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe zo 14. mája 2012, z 18. júla a 23. mája 2011 a 8. decembra 2009,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 12. novembra 2012 o najnovšom vystupňovaní násilia medzi Gazou a Izraelom a zo 16. novembra 2012 o ďalšom stupňovaní násilia v Izraeli a Gaze;

–  so zreteľom na dohodu o prímerí z 21. novembra 2012,

–  so zreteľom na IV. Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z roku 1949,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na Dočasnú dohodu o Predjordánsku a pásme Gazy z 18. septembra 1995,

–  so zreteľom na dohody z Osla (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z 13. septembra 1993,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2) a 4) rokovacieho poriadku,

A.  keďže nedávne stupňovanie násilia vyústilo do strát na životoch a neprijateľného utrpenia civilného obyvateľstva oboch zúčastnených strán,

B.  keďže egyptský minister zahraničných vecí Mohamed Kamel Amr a ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová oznámili na tlačovej konferencii v Káhire dňa 21. novembra 2012 prímerie; keďže podľa tohto prímeria Izrael zastaví všetky nepriateľské konania v pásme Gazy, na súši, na mori a vo vzduchu vrátane nájazdov a cielenia na jednotlivcov, zatiaľ čo všetky palestínske frakcie zastavia všetky nepriateľské konania z pásma Gazy proti Izraelu vrátane raketových útokov a útokov pozdĺž hranice,

C.  keďže Európsky parlament opakovane vyjadril podporu riešeniu spočívajúcemu vo vytvorení dvoch štátov – Izraelského štátu a nezávislého, demokratického a životaschopného Palestínskeho štátu – spolunažívajúcich v mieri a bezpečí a vyzval na vytvorenie podmienok na obnovenie priamych mierových rokovaní medzi týmito stranami,

D.  keďže blokáda a humanitárna kríza v pásme Gazy pokračuje i napriek mnohým výzvam medzinárodného spoločenstva na otvorenie hraničných priechodov pre humanitárnu pomoc, komerčný tovar a osoby smerujúce z Gazy a do Gazy, ako sa uvádza aj v záveroch Rady zo 14. mája 2012,

E.  keďže Európsky parlament opakovane vyjadril svoje pevné odhodlanie podporovať bezpečnosť Izraelského štátu; keďže Rada v záveroch zo 14. mája 2012 takisto opätovne zdôraznila zásadné odhodlanie EÚ a jej členských štátov podporovať bezpečnosť Izraela, ostro odsúdila násilnosti úmyselne namierené proti civilistom vrátane raketových útokov z pásma Gazy a vyzvala na účinné zabránenie obchodu so zbraňami do Gazy,

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou v Gaze a Izraeli a hlboké poľutovanie nad stratou životov civilistov vrátane žien a detí; víta dohodu o prímerí oznámenú v Káhire a žiada jej úplné uplatňovanie; zdôrazňuje, že všetky útoky musia byť okamžite ukončené, keďže spôsobujú neospravedlniteľné utrpenie nevinných civilistov, a vyzýva na okamžité zmiernenie napätia a zastavenie násilností; schvaľuje úsilie Egypta a ďalších aktérov s cieľom udržateľne sprostredkovať prímerie a víta pracovnú cestu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov do tohto regiónu;

2.  ostro odsudzuje raketové útoky na Izrael z pásma Gazy a žiada, aby ich skupina Hamas a iné ozbrojené skupiny v Gaze bezodkladne zastavili; zdôrazňuje, že Izrael má právo chrániť svoje obyvateľstvo pred takýmito útokmi, a zároveň zdôrazňuje, že Izrael pri tom musí konať vyvážene a nepretržite garantovať ochranu civilistov; zdôrazňuje, že je potrebné, aby obidve strany v plnej miere dodržiavali medzinárodné humanitárne právo, a že úmyselné útoky na nevinných civilistov nie je možné nijako ospravedlniť;

3.  odsudzuje teroristický útok na autobus prevážajúci civilistov v Tel Avive 21. novembra 2012;

4.  potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali izraelský štát a nezávislý, demokratický a životaschopný Palestínsky štát;

5.  opätovne zdôrazňuje, že spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami; opakovane žiada vytvorenie podmienok pre obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi oboma stranami;

6.  v tejto súvislosti podporuje úsilie Palestíny stať sa nestálym pozorovateľom OSN a pokladá ho za významný krok smerom k väčšiemu zviditeľneniu, posilneniu a zefektívneniu palestínskych nárokov; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby v tomto smere dosiahli dohodu;

7.  opätovne naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; podporuje vysokú predstaviteľku v jej úsilí o vytvorenie dôveryhodnej vyhliadky na opätovné otvorenie mierového procesu;

8.  opakuje svoju výzvu na ukončenie blokády pásma Gazy podmienené účinným kontrolným mechanizmom na zabránenie pašovaniu zbraní do Gazy, pričom uznáva legitímne potreby Izraela v oblasti bezpečnosti; vyzýva aj na prijatie krokov na umožnenie rekonštrukcie a hospodárskej obnovy Gazy;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.


Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
PDF 391kWORD 55k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (12562/2011 – 2012/2138(INI))
P7_TA(2012)0455A7-0357/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, najmä na jej časť týkajúcu sa európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) (12562/2011),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o SZBP z Rady z 23. júla 2012,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. júla 2012 týkajúce sa SZBP,

–  so zreteľom na závery Rady z 1. decembra 2011 týkajúce sa SZBP,

–  so zreteľom na iniciatívu z Gentu týkajúcu sa spôsobilostí, ktorá bola iniciovaná na neformálnej schôdzi ministrov obrany EÚ v septembri 2010,

–  so zreteľom na článok 2 ods. 3 a články 24 a 36 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na odsek 43 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1);

–  so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní masového ničenia, ktorú schválila Rada 9. decembra 2003,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na európsku bezpečnostnú stratégiu s názvom Bezpečná Európa v lepšom svete, ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003, a so zreteľom na správu o jej vykonávaní s názvom Zaistenie bezpečnosti v meniacom sa svete, ktorú Európska rada schválila 11. – 12. decembra 2008,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o vykonávaní európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. novembra 2010 o civilno-vojenskej spolupráci a rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o vývoji spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o vplyve finančnej krízy na sektor obrany v členských štátoch EÚ(5),

–  so zreteľom na závery Rady z 15. októbra 2012 o situácii v Mali,

–  so zreteľom na článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0357/2012),

A.  keďže v geostrategickom kontexte, do ktorého patrí spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) a SBOP, dochádza k významným zmenám, najmä z dôvodu nepokojov v oblasti Blízkeho východu a severnej Afriky (vrátane revolúcií, konfliktov a/alebo zmien režimu v Líbyi, Tunisku, Egypte a Sýrii), z dôvodu, že sa na medzinárodnej scéne objavujú noví aktéri s regionálnymi či dokonca celosvetovými ambíciami, a z dôvodu preorientovania priorít obrannej politiky Spojených štátov amerických na oblasti Ázie a Tichomoria,

B.  keďže sa zároveň stupňujú hrozby a výzvy týkajúce sa celosvetovej bezpečnosti, či už z dôvodu neistoty spojenej s postojom štátov a neštátnych subjektov (napr. teroristických organizácií) angažovaných v programoch, ktoré nebezpečne prispievajú k šíreniu zbraní hromadného ničenia (vrátane jadrových zbraní), s eskaláciou miestnych kríz v susedstve EÚ, ktoré majú zásadný vplyv na celý región, ako je tomu teraz v prípade sýrskeho konfliktu, s ťažkosťami súvisiacimi s procesom transformácie v arabských krajinách a jeho bezpečnostným rozmerom (Líbya, Sinaj), s vývojom pakistansko-afganskej oblasti z hľadiska sťahovania vojenských síl NATO či s nárastom teroristických hrozieb v Afrike, najmä v sahelskej oblasti, Africkom rohu a Nigérii,

C.  keďže zmena klímy sa všeobecne považuje za významný spúšťač a multiplikátor hrozieb týkajúcich sa celosvetovej bezpečnosti, mieru a stability,

D.  keďže Európska únia musí na tieto hrozby a výzvy reagovať tak, že bude vystupovať jednotne a konať v duchu solidarity medzi svojimi členskými štátmi a použiť všetky prostriedky a nástroje, ktoré má k dispozícii, na presadenie mieru a zabezpečenie bezpečnosti ľudí,

E.  keďže SBOP, ktorá je integrálnou súčasťou SZBP, ktorej ciele sú vymedzené v článku 21 Zmluvy o Európskej únii, zabezpečuje Únii operačnú spôsobilosť, ktorá sa opiera o civilné a vojenské prostriedky,

F.  keďže SBOP musí vo výraznejšej miere prispievať k mieru a stabilite vo svete prostredníctvom svojich misií a operácií, ktoré sú súčasťou rámca globálneho prístupu, ktorý Európska únia uplatňuje voči určitej krajine alebo voči určitému regiónu, a tiež prostredníctvom mnohostrannej spolupráce v medzinárodných a regionálnych organizáciách a s takýmito organizáciami, najmä OSN, v súlade s Chartou OSN,

G.  keďže odzbrojenie a nešírenie sú súčasťou SZBP, ktorú treba zdôrazňovať v politických dialógoch s tretími krajinami a medzinárodnými inštitúciami, a povinnosťou členských štátov EÚ na základe medzinárodných dohovorov a zmlúv; keďže tento záväzok je úplne v súlade s cieľom SBOP v oblasti budovania civilných a vojenských kapacít,

H.  keďže Lisabonská zmluva zaviedla významné inovácie, ktoré vyžadujú posilnenie SBOP, ale keďže tieto inovácie ešte zďaleka nie sú využívané,

I.  keďže Európska únia od roku 2003 začala v rámci EBOP a následne SBOP 19 civilných misií a 7 vojenských operácií a v súčasnej dobe prebieha 11 civilných misií a 3 vojenské operácie,

Strategický rámec SBOP
Nový strategický rámec

1.  zdôrazňuje, že poslaním Európskej únie je byť globálnym politickým aktérom na medzinárodnej scéne, presadzovať mier a medzinárodnú bezpečnosť, chrániť záujmy Európskej únie vo svete a zaistiť bezpečnosť pre svojich vlastných občanov; domnieva sa, že Európska únia musí byť schopná ujať sa vlastnej zodpovednosti v súvislosti s medzinárodnými hrozbami, krízami a konfliktmi, najmä ak ide o jej susedstvo; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby bola EÚ dôsledná v jej politikách a konala rýchlejšie a efektívnejšie pri preberaní uvedených zodpovedností;

2.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby Únia potvrdila svoju strategickú nezávislosť prostredníctvom silnej a účinnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá jej umožní konať samostatne v prípade, že je to potrebné; zdôrazňuje, že táto strategická nezávislosť zostáva bez spoľahlivých civilných a vojenských spôsobilostí ilúziou; pripomína, že táto strategická nezávislosť je založená na rešpektovaní existujúcich spojenectiev, najmä pokiaľ ide o NATO, a zachovaní silných transatlantických väzieb, ako sa zdôrazňuje v článku 42 Zmluvy o Európskej únii, ako aj na riadnom dodržiavaní a posilňovaní skutočného multilateralizmu ako základnej zásady medzinárodných operácií EÚ v oblasti krízového riadenia;

3.  je znepokojený perspektívou úpadku na strategickej úrovni, ktorý ohrozuje EÚ nielen prostredníctvom tendencie znižovania rozpočtov určených na obranu s ohľadom na svetovú a európsku finančnú a hospodársku krízu, ale aj z dôvodu relatívnej a postupnej marginalizácie jej nástrojov krízového riadenia a spôsobilostí, najmä vojenských nástrojov; berie tiež na vedomie negatívny vplyv nedostatočného odhodlania členských štátov v tejto oblasti;

4.  domnieva sa, že Únia zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti pre členské štáty a ich občanov; je presvedčený, že by sa mala snažiť posilniť svoju bezpečnosť a bezpečnosť susedstva, aby nebola delegovaná na iných; trvá na tom, že EÚ musí dokázať zmysluplne prispieť k mierovým operáciám na celom svete;

5.  konštatuje, že Európska bezpečnostná stratégia vypracovaná v roku 2003 a doplnená v roku 2008 začína byť, aj napriek pretrvávajúcej opodstatnenosti jej analýz a tvrdení, prekonaná, a už nie je dostačujúca pre porozumenie súčasnému svetu;

6.  opätovne vyzýva Európsku radu, aby vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie poverila vypracovať bielu knihu o bezpečnosti a obrane EÚ, ktorá presne vymedzí strategické záujmy EÚ v kontexte meniacich sa hrozieb, vývoja bezpečnostných spôsobilostí členských štátov, kapacity inštitúcií EÚ konať účinne v otázkach bezpečnostnej politiky, partnerstiev EÚ najmä so susedmi a NATO, a ktorá zohľadní z vývoj hrozieb a rovnako tak vývoj vzťahov s našimi spojencami a partnermi, ale aj s rozvíjajúcimi sa krajinami;

7.  zdôrazňuje význam takéhoto strategického rámca pre riadenie vonkajšej činnosti Európskej únie a formulovanie jasných priorít bezpečnostnej politiky;

8.  domnieva sa, že biela kniha by mala byť založená na koncepciách, ktoré boli uvedené v európskych bezpečnostných stratégiách z roku 2008, a na nových bezpečnostných koncepciách, ktoré sa objavili v nedávnych rokoch, medzi ktoré patrí zodpovednosť za ochranu, ľudská bezpečnosť a efektívny multilateralizmus;

9.  zdôrazňuje význam vykonania technickej revízie silných a slabých stránok štátov EÚ v oblasti vojenských spôsobilostí, a to s pomocou Európskej obrannej agentúry a v spolupráci s NATO; domnieva sa, že biela kniha bude predstavovať základ budúceho strategického prístupu Európy a poskytne usmernenie pri strategickom plánovaní v strednodobom a dlhodobom výhľade, pokiaľ ide o civilné a vojenské spôsobilosti, ktoré je potrebné rozvíjať a získať z hľadiska SBOP;

10.  víta závery Rady o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike z 23. júla 2012 a oznámenie o tom, že v roku 2013 sa uskutoční Európska rada o otázkach obrany; podporuje členské štáty a predsedu Európskej rady v tom, aby zapojili Parlament do príprav tejto schôdze Rady;

11.  víta správu vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie o hlavných aspektoch a strategických rozhodnutiach SZBP, ktorá sa čiastočne venuje otázkam bezpečnosti a obrany; trvá však na skutočnosti, že je potrebné zvýšiť úroveň ambícií, aby bolo možné rozvíjať SBOP; vyzýva členské štáty, aby s podporou vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie využívali plný potenciál tohto nástroja, ktorý poskytuje Lisabonská zmluva, v kontexte pretrvávajúcich početných kríz vrátane susediacich oblastí Európy a v kontexte čoraz citeľnejšej zmeny angažovanosti amerických vojsk;

12.  víta skutočnosť, že Weimarská iniciatíva, ku ktorej sa pripojilo Španielsko a Taliansko, prispela k oživeniu agendy SBOP a dala impulz rozvoju v troch hlavných oblastiach, ktorými sú inštitúcie, operácie a spôsobilosti; vyzýva, aby bol zachovaný záväzok naďalej presadzovať ambicióznu víziu SBOP, ktorý prevzali tieto krajiny, a domnieva sa, že ich konanie by malo byť vzorom, ku ktorému by sa mali pridať a ktorý by mali nasledovať všetky ostatné členské štáty;

SBOP stredobodom globálneho prístupu

13.  víta závery Rady o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike z 23. júla 2012 a vyhlásenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie týkajúce sa zámeru predložiť spoločné oznámenie o globálnom prístupe; pripomína Komisii a podpredsedníčke/vysokej predstaviteľke, aby spolupracovala s Parlamentom na tejto veci;

14.  zdôrazňuje, že sila Európskej únie v porovnaní s inými organizáciami spočíva v jej jedinečnom potenciáli ako jednotného politického orgánu mobilizovať celý rad politických, ekonomických a humanitárnych nástrojov na podporu jej civilných a vojenských operácií krízového riadenia pod vedením jednej politickej autority, t.j. podpredsedníčky/vysokej predstaviteľky, a že tento globálny prístup jej poskytuje jedinečnú a oceňovanú pružnosť a efektívnosť;

15.  domnieva sa však, že vykonávanie komplexného prístupu musí zabezpečiť, aby Únia reagovala na konkrétne riziká zodpovedajúcimi civilnými a / alebo vojenskými prostriedkami; trvá na tom, že komplexný prístup by sa mal opierať o SBOP, rovnako ako o iné nástroje pre vonkajšiu činnosť;

16.  zdôrazňuje, že SBOP prostredníctvom týchto operácií, je pre EÚ hlavným nástrojom krízového riadenia, poskytuje politickú dôveryhodnosť a viditeľnosť činnostiam Únie a zároveň umožňuje politickú kontrolu;

Vykonávanie Lisabonskej zmluvy

17.  pripomína, že Lisabonskou zmluvou sa v rámci SBOP zaviedli významné inovácie, ktoré sa však ešte stále nevykonávajú; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Európskej komisie opomenula predchádzajúce uznesenia Parlamentu, v ktorých vyzýva na aktívnejší a jednotnejší pokrok v zavádzaní nových nástrojov Lisabonskej zmluvy:

   s cieľom zachovať hodnoty Únie a slúžiť jej záujmom môže Rada poveriť uskutočnením misie skupinu členských štátov;
   medzi členskými štátmi, ktoré spĺňajú prísnejšie kritériá v oblasti vojenských spôsobilostí a ktoré prijali prísnejšie záväzky v tejto oblasti, je možné zaviesť permanentnú štruktúrovanú spoluprácu s cieľom plniť najnáročnejšie misie;
   do zmluvy bola začlenená doložka o spoločnej obrane a doložka solidarity;
   Európskej obrannej agentúre boli zverené dôležité úlohy, ktorých cieľom je rozvíjať vojenské spôsobilosti členských štátov, čo zahŕňa aj posilňovanie ich priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany, vymedzenie európskej politiky v oblasti kapacít a vyzbrojovania a zavedenie stálej štruktúrovanej spolupráce;
   na účely prípravných prác súvisiacich s misiami, ktoré nie sú hradené z úniového rozpočtu, musí byť vytvorený fond na začatie operácií;

18.  zaväzuje vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby dala potrebné podnety k rozvoju možností, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva, s cieľom poskytnúť Európskej únii celú škálu možných opatrení realizovateľných na medzinárodnej scéne v rámci jej globálneho prístupu prostredníctvom jej tzv. mäkkej sily (soft power) alebo prípadne prostredníctvom asertívnejších opatrení, ktoré sú vždy v súlade s Chartou OSN;

19.  vyzýva členské štáty, aby aktívne spolupracovali s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie a Radou na začlenení ustanovení Lisabonskej zmluvy týkajúcich sa SBOP do svojich národných obranných stratégií;

20.  víta rozšírenie misií, ktoré je možné viesť v rámci SBOP v porovnaní s predchádzajúcimi tzv. petersbergskými úlohami, na základe článku 43 Zmluvy o Európskej únii; poznamenáva však, že táto ambícia sa neodzrkadľuje v rozhodnutiach, ktoré boli prijaté od zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

Civilné a vojenské operácie

21.  zdôrazňuje, že SBOP prispieva ku krízovému riadeniu, udržiavaniu mieru a posilneniu medzinárodnej bezpečnosti; trvá na tom, že SBOP teraz musí byť schopná zasiahnuť vo všetkých typoch krízy, a to aj v súvislosti s vysoko intenzívnymi konfliktmi vo svojom susedstve, a byť dostatočne ambiciózna, aby mala skutočný vplyv na zemi;

22.  berie na vedomie, že v súčasnosti prebieha 14 operácií, z toho 11 civilných a tri vojenské operácie; víta začatie troch nových civilných operácií v priebehu leta 2012, a to v Africkom rohu (EUCAP Nestor), v Nigérii (EUCAP Sahel Niger) a v Južnom Sudáne (EUAVSEC South Sudan), a naplánovanie civilnej misie na podporu kontroly hraníc v Líbyi a výcvikovej misie v Mali; domnieva sa, že tieto misie predstavujú prvý signál oživenia agendy SBOP; zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť rámec získaných poznatkov z misií a operácií;

23.  ľutuje však, že EÚ naplno nevyužíva vojenské nástroje SBOP, aj keď mnohé krízy mohli byť dôvodom na zásah SBOP, vrátane tých v Líbyi a Mali; zdôrazňuje, že treba zvážiť poskytnutie pomoci v oblasti reformy sektora bezpečnosti krajinám arabskej jari, najmä v severnej Afrike a sahelskej oblasti; v tejto súvislosti podporuje, aby sa zintenzívnili prípravy prípadných vojenských operácií, a zároveň vyzýva na prehodnotenie prebiehajúcich misií;

24.  vyzýva členské štáty, aby v nadväznosti na vyhlásenia konali a využívali existujúce prostriedky, protokoly a dohody s cieľom sprístupniť pre SBOP svoje spôsobilosti, napríklad vo forme bojových skupín alebo spoločných pracovných skupín;

Západný Balkán

25.  pripomína a víta politický, strastegický a symbolický význam záväzku Európskej únie v oblasti západného Balkánu, ktorý prispel k mieru a bezpečnosti v regióne; pripomína však, že tento región je naďalej vystavený množstvu výziev, ktoré pre Úniu predstavujú skúšku dôveryhodnosti; yzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Radu, aby opätovne zhodnotili, ako EÚ prispieva k bezpečnosti na západnom Balkáne, pričom by sa mali osobitne zamerať na posilňovanie právneho štátu, ochranu menšinových spoločenstiev a boj proti organizovanému zločinu a korupcii;

26.  víta výsledky, ktoré dosiahla prvá civilná misia EUPM v Bosne a Hercegovine, ktorá bola ukončená 30. júna 2012 a umožnila súbežne s operáciou EUFOR Althea prispieť k dialógu medzi konštitutívnymi subjektmi tejto krajiny a k upevneniu právneho štátu;

27.  konštatuje, že počet pracovníkov operácie EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, ktorá sa začala v roku 2004, neustále klesá; podporuje preto ukončenie tejto misie a poskytovanie nového druhu pomoci EÚ v oblasti budovania kapacít a výcviku ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny;

28.  podporuje úlohu, ktorú zohráva misia EULEX Kosovo pôsobiaca v chúlostivom politickom prostredí, a víta predĺženie jej mandátu o ďalšie dva roky do 14. júna 2014;

29.  poukazuje na jej pozitívnu úlohu pri pomoci Kosovu v boji proti organizovanému zločinu na všetkých úrovniach a budovaní právneho štátu a vytváraní systému súdnictva, polície a colnej správy, ktoré nebudú podliehať žiadnemu politickému ovplyvňovaniu, v súlade s najlepšími postupmi a normami uplatňovanými na medzinárodnej a európskej úrovni; berie na vedomie zmenené usporiadanie a zmenšenie misie, pričom to berie ako jasný znak doposiaľ dosiahnutého pokroku;

30.  zdôrazňuje však, že ešte treba vynaložiť značné úsilie na to, aby misia EULEX mohla úplne dokončiť úlohy, ktoré jej boli pridelené, a aby získala plnú dôveru obyvateľov, najmä v prípade srbskej komunity v Kosove; vyzýva túto misiu, aby zintenzívnila svoju činnosť na severe Kosova, aby sa dôslednejšie zapájala do vyšetrovaní a trestných konaní vo veciach korupcie na vysokej úrovni;

31.  vyzýva osobitnú vyšetrovaciu pracovnú skupinu misie EULEX, aby naďalej čo najstarostlivejšie a čo najpresnejšie vyšetrovala otázky vznesené v správe Rady Európy, ktoré sa týkajú pravdivosti obvinení v súvislosti s obchodovaním s orgánmi, vyzýva misiu EULEX, aby vykonala, s plnou podporou svojich prispievajúcich štátov, program ochrany svedkov – vrátane napríklad, opatrení na presťahovanie svedkov – tak, aby podrobné súdne konanie mohlo zistiť skutočnosti;

32.  poznamenáva, že prítomnosť jednotiek KFOR je naďalej nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti v Kosove a že prepojenie medzi vojenskou misiou NATO a civilnou misiou EÚ stále vyvoláva mnohé otázky o ich efektívnosti a udržateľnosti; vyzýva preto vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby pravidelne predkladala správy o vývoji misie EULEX, ktorej mandát bol predĺžený do 14. júna 2014 – čo je vítaným krokom – a tiež o dosiahnutých výsledkoch a vzťahoch s vojenským zariadením NATO;

Africký roh

33.  víta novú stratégiu Európskej únie zameranú na oblasť Afrického rohu, ktorá zavádza globálny prístup s cieľom bojovať proti pirátstvu a jeho príčinám, a zároveň víta vedúcu úlohu Únie v otázkach bezpečnosti v tomto regióne, ktorá posilňuje viditeľnosť a dôveryhodnosť EÚ v oblasti krízového riadenia; víta sprevádzkovanie operačného centra EÚ v máji 2012 na podporu misií SBOP v Africkom rohu;

34.  poznamenáva, že v súčasnosti prebiehajú tri operácie na pomoc tomuto regiónu (EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia a EUCAP Nestor), a zdôrazňuje, že je potrebné koordinovať záväzok EÚ s úsilím, ktoré vyvíja medzinárodné spoločenstvo, a najmä Africká únia, s cieľom zaistiť fungovanie štátu a demokraciu v Somálsku; domnieva sa, že zriadenie operačného centra EÚ by viedlo k účinnejšej koordinácii v rámci stratégie zameranej na Africký roh;

35.  v súvislosti s vývojom politickej a bezpečnostnej situácie v Somálsku odporúča, aby členské štáty a vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie v spolupráci s legitímnymi orgánmi Somálska, Africkou úniou (AÚ), Medzivládnym úradom pre rozvoj (IGAD) a Spojenými štátmi zvážili možnosť začať proces reformy sektora bezpečnosti (SSR);

36.  víta začatie misie EUCAP Nestor a vyzýva Tanzániu, aby prijala túto misiu, ktorá sa zameriava na posilnenie námorných obranných spôsobilostí v Džibutsku, Keni a na Seychelách a na podporu právneho štátu v Somálsku (najskôr v Puntlande a Somalilande) prostredníctvom rozvoja zodpovedných pobrežných policajných síl a systému súdnictva, ktoré budú v plnej miere dodržiavať zásady právneho štátu, transparentnosti a ľudské práva;

37.  žiada, aby bola misia EUCAP Nestor koordinovaná s ostatnými iniciatívami, ktoré sa týkajú námornej bezpečnosti, ako je program MARSIC financovaný z nástroja stability a MASE financovaný z Európskeho rozvojového fondu; odporúča, aby bola pôsobnosť misie EUCAP Nestor rozšírená o ďalšie krajiny, ak budú na to splnené podmienky;

38.  oceňuje zásadnú úlohu operácie EUNAVFOR Atalanta určenej na boj proti pirátstvu v Adenskom zálive a v západnej časti Indického oceána a na humanitárnu pomoc s cieľom zabezpečiť námornú bezpečnosť prostredníctvom ochrany lodí Svetového potravinového programu a ostatných zraniteľných lodí a schvaľuje predĺženie jej mandátu do decembra 2014; schvaľuje tiež rozšírenie pôsobnosti tejto misie na pobrežné oblasti aj teritoriálne vody a vnútorné vody Somálska; vyzýva členské štáty, aby na túto operáciu poskytli príslušné námorné a vzdušné prostriedky a nabáda obchodné plavidlá, aby sa riadili osvedčenými postupmi plavby a obmedzili tak riziká útoku; víta príspevok Holandska do operácie Atalanta, ktorý má formu námorného ochranného tímu na zaistenie bezpečnosti dodávok humanitárnej pomoci, a nabáda ostatné členské štáty, aby poskytli podobný druh príspevku;

39.  potvrdzuje, že pirátstvo je porovnateľné s organizovaným zločinom a že v záujme voľného obchodu a ochrany významných námorných trás je dôležité narušiť hospodárske záujmy, ktoré pirátstvo sleduje, a zamerať sa na hlavné príčiny pirátstva dlhodobým zaviazaním sa k podpore rozvoja dobrej správy vecí verejných, sebestačnosti a legitímnych hospodárskych príležitostí pre obyvateľstvo; vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie sledovateľnosti finančných tokov vznikajúcich pri tejto činnosti a uľahčili výmenu informácií medzi misiou EUNAVFOR Atalanta a Europolom;

40.  zdôrazňuje pozitívnu úlohu, ktorú zohráva misia EUTM Somalia v úzkej spolupráci s Ugandou, Africkou úniou a Spojenými štátmi pri výcviku viac ako 3000 somálskych regrútov, z ktorých približne 2500 už bolo opäť začlenených do radov somálskych bezpečnostných síl, a pri súčasnom presadzovaní právneho štátu; domnieva sa preto, že táto misia významne prispela k zlepšeniu situácie v Mogadiši a jeho okolí a zároveň sa podieľala na posilnení bezpečnostných síl Somálska a misie AMISOM; naliehavo žiada, aby sa úsilie misie sústredilo na vytvorenie zodpovedných a transparentných štruktúr v oblasti velenia a riadenia, zriadenie finančného rámca, ktorý by slúžil na pravidelné vyplácanie platov, ako aj zabezpečenie minimálneho množstva zbehov spomedzi vycvičených vojakov;

41.  schvaľuje predĺženie mandátu misie EUTM Somalia do decembra 2012 a súhlasí s tým, aby bol kladený dôraz na spôsobilosti v oblasti velenia a riadenia, špecializované kapacity a spôsobilosti somálskych vnútroštátnych bezpečnostných síl zabezpečovať vlastný výcvik s cieľom odovzdať miestnym aktérom zručnosti v oblasti odbornej prípravy; poznamenáva, že Európska únia bude musieť pokračovať vo svojom výcvikovom úsilí aj po roku 2012, a v tejto súvislosti vyzýva ESVČ, aby po tom, ako to bezpečnostná situácia v Somálsku umožní, preskúmala možnosti, ako presunúť celý tento výcvikový proces alebo jeho časť do tých oblastí Somálska, ktoré sú pod kontrolou somálskych orgánov, vzhľadom na zlepšenie bezpečnostnej situácie; odporúča povoliť misii EUTM Somalia užšie zapojenie sa do procesu náboru a integrácie osôb, ktoré prešli týmto vojenským výcvikom;

42.  zdôrazňuje, že model operácie EUTM, ktorý aj napriek pomerne skromným finančným a materiálnym investíciám a ľudským zdrojom vytvára z EÚ zásadného regionálneho partnera vo východnej Afrike, by mohol byť napodobnený aj v ďalších oblastiach, najmä v oblasti Sahelu;

Oblasť Sahelu

43.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad rozvojom zóny nestability v sahelskej oblasti, ktorá sa vyznačuje prepojením trestnej činnosti, najmä obchodu s drogami, zbraňami a ľuďmi, s ozbrojenými operáciami radikálnych teroristických skupín, ktoré ohrozujú územnú celistvosť štátov v danom regióne a ktorých činnosť by mohla mať za následok najmä trvalé nastolenie zóny bezprávia v časti malijského územia, čím sa zvyšuje ohrozenie európskych záujmov a európskych štátnych príslušníkov, ktorí sa už stali obeťami vrážd alebo únosov; zdôrazňuje, že treba podporovať stabilnú vládu v Mali, aby sa predišlo rozpadu krajiny a rozsiahlejšiemu efektu rozšírenia, ktorý by to mohlo mať z hľadiska šírenia zločinu a konfliktu;

44.  zdôrazňuje bezpečnostnú hrozbu, ktorú môže táto situácia predstavovať pre celé európske územie; v tejto súvislosti vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Radu, aby rýchlo a komplexne uplatňovali stratégiu EÚ pre sahelskú oblasť, ktorá bola prijatá v marci 2011, a aby vyvinuli primerané úsilie v oblasti bezpečnosti, prípadne prostredníctvom misií SBOP, s cieľom pomôcť štátom v danom regióne posilniť ich schopnosti v boji proti cezhraničnému organizovanému zločinu a teroristickým skupinám;

45.  víta začatie misie EUCAP Sahel Niger, ktorá je priamo určená na pomoc Nigérii čeliť týmto bezpečnostným výzvam; konštatuje, že táto misia plne spadá do rámca globálnej stratégie pre sahelskú oblasť, ale považuje za poľutovaniahodné, že sa týka iba jednej krajiny, aj keď ostatné štáty v regióne, najmä Mali, čelia naliehavým a významným potrebám, pokiaľ ide o posilnenie ich spôsobilostí a reakciu na hrozby týkajúce sa ich územnej celistvosti;

46.  víta skutočnosť, že Bezpečnostná rada OSN 12. októbra 2012 jednomyseľne prijala rezolúciu č. 2071 o Mali; poznamenáva, že táto rezolúcia priamo vyzýva regionálne a medzinárodné organizácie vrátane EÚ, aby ozbrojeným a bezpečnostným silám Mali poskytli „koordinovanú pomoc, odborné znalosti, výcvik a podporu pri budovaní kapacít (…) s cieľom obnoviť autoritu štátu Mali“; vyzýva zároveň Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala ďalšiu rezolúciou, v ktorej formálne schváli vyslanie novej africkej misie, ktorá by sa uskutočnila s podporou medzinárodného spoločenstva podľa vzoru podpory poskytnutej misii AMISOM v Somálsku;

47.  víta závery Rady z 15. októbra 2012 o situácii v Mali, ktoré naliehavo žiadajú, aby pokračovala práca na plánovanie možnej vojenskej operácie SBOP, a to najmä tým, že sa vypracuje koncepcia riadenia krízy týkajúca sa reorganizácie a školenia Obranných síl Mali;

48.  víta rozhodnutie, ktoré prijali hlavy štátov a predsedovia vlád Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) 11. novembra 2012 o poskytnutí stabilizačnej sily v počte aspoň 3 200 vojakov s jednoročným intervenčným mandátom;

49.  vyzýva, aby sa pokračovalo v plánovaní operácie, ktorá má spoločne s ECOWAS podporovať reštrukturalizáciu malijských ozbrojených síl s cieľom zlepšiť efektívnosť malijských bezpečnostných síl a umožniť tejto krajine prevziať kontrolu nad svojím územím;

Líbya

50.  víta predchádzajúcu činnosť Európskej komisie a členských štátov na podporu OSN v Líbyi a susedných krajinách v oblasti humanitárnej pomoci a civilnej ochrany; domnieva sa však, že líbyjská kríza by mohla byť pre EÚ príležitosťou, ako preukázať svoju schopnosť reagovať v globálnejšom meradle, v prípade potreby aj vojensky, a to v plnom súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, na krízu zásadných rozmerov vo svojom bezprostrednom susedstve, ktorá priamo ovplyvňuje stabilitu v jej okolí; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že absencia spoločnej politickej vôle členských štátov a ideologické zábrany voči myšlienke poveriť Úniu, aby uplatnila vlastné spôsobilosti, odsunuli Úniu do vedľajšej úlohy; berie na vedomie neochotu niektorých členov Bezpečnostnej rady OSN povoliť EÚ začať s humanitárnou vojenskou operáciou v Líbyi;

51.  vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zohľadňovala všetky ponaučenie vyplývajúce z líbyjskej krízy pri rozhodovaní v rámci EÚ, ako aj v súvislosti s vojenskými zásahmi NATO, pokiaľ ide o spôsobilosti, ale aj, a predovšetkým, pokiaľ ide o politickú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi, a tiež pokiaľ ide o vzťah medzi Európskou úniou a jej SBOP na jednej strane a NATO na druhej strane;

52.  domnieva sa, že EÚ by mala zohrávať významnú úlohu v procese inštitucionálnych zmien v Líbyi, najmä v oblastiach demobilizácie a integrácie členov revolučných brigád, pri transformácii ozbrojených síl a podpore ochrany pozemných a námorných hraníc; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vplyv činnosti EÚ v oblasti bezpečnosti sa prejavuje veľmi pomaly a že ťažkosti spojené s koncepciou a vykonávaním tejto činnosti EÚ nechávajú voľný priestor pre dvojstranné iniciatívy, ktorých viditeľnosť a celistvosť je neistá; podporuje urýchlenie činností, ktorých cieľom je naplánovať civilnú misiu na podporu ochrany hraníc;

Južný Sudán

53.  berie na vedomie začatie misie EUAVSEC South Sudan zameranej na posilnenie bezpečnosti letiska v Jube; kladie si však otázku ohľadom opodstatnenosti použitia misie SBOP pre zaistenie zabezpečenia tohto letiska vzhľadom k tomu, že takúto úlohu by mohla realizovať Komisia prostredníctvom svojho nástroja stability;

Konžská demokratická republika

54.  zdôrazňuje význam Konžskej demokratickej republiky pre mier a stabilitu v Afrike a podporuje činnosť misie MONUSCO určenej na ochranu civilného obyvateľstva na východe tejto krajiny;

55.  víta úsilie, ktoré Európska únia vynakladá v rámci svojich dvoch misií EUSEC RD Congo a EUPOL RD Congo určených na upevnenie právneho štátu v tejto krajine; poznamenáva však, že tieto dve misie sú poddimenzované vzhľadom na rozsah ich zodpovedajúcich úloh a že na dosiahnutie hmatateľných výsledkov je potrebná aktívna spolupráca s konžskými orgánmi;

Afganistan

56.  víta misiu EUPOL Afghanistan, ktorej cieľom je zriadiť civilnú políciu a systém súdnictva umožňujúci Afgancom prevziať primárnu zodpovednosť za tieto úlohy, a to s perspektívou rekonštrukcie afganského štátu; zdôrazňuje, že táto misia, ktorá musí prebiehať do 31. mája 2013 a mohla by byť predĺžená až do 31. decembra 2014, je súčasťou globálneho úsilia medzinárodného spoločenstva s cieľom umožniť Afgancom vziať svoj osud do vlastných rúk po tom, ako dôjde v roku 2014 k stiahnutiu jednotiek NATO; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Radu, aby spoločne s Európskym parlamentom dôkladne zvážili vývoj celkových nástrojov Únie, a najmä misie EUPOL, v kontexte obdobia po roku 2014 v Afganistane;

Palestínske územia

57.  domnieva sa, že misia EUPOL COPPS zameraná na výcvik civilnej palestínskej polície, ktorej cieľom je pomáhať palestínskej samospráve s posilnením inštitúcií budúceho palestínskeho štátu v oblastiach ochrany verejného poriadku a trestného súdnictva pod palestínskym vedením, a to v súlade s najlepšími medzinárodnými normami, je úspechom; poznamenáva, že táto misia patrí do rámca úsilie, ktoré Európska únia vyvíja v prospech vytvorenia palestínskeho štátu, ktorý bude v mieri existovať vedľa Izraela;

58.  odsudzuje skutočnosť, že operácie misie EUBAM Rafah boli prerušené po tom, čo Hamas prevzal kontrolu nad pásmom Gazy, a odsudzuje zníženie počtu jej pracovníkov, a zároveň zdôrazňuje, že jej zotrvanie v regióne dokazuje vôľu Európskej únie prispieť k akémukoľvek opatreniu, ktoré by umožnilo uľahčiť dialóg medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; vyjadruje poľutovanie nad tým, že izraelská vláda nepovolila veliteľovi misie EUPOL COPPS ujať sa zároveň role vedúceho misie EUBAM Rafah a že veliteľstvo tejto misie sa nachádza v Tel Avive a nie vo východnom Jeruzaleme;

Gruzínsko

59.  zdôrazňuje pozitívnu úlohu, ktorú zohráva pozorovateľská misia EUMM Georgia, najmä s ohľadom na podporu dialógu a obnovu opatrení na budovanie dôvery medzi dotknutými stranami, ale považuje za poľutovaniahodné, že táto misia stále nemá povolenie pôsobiť v okupovaných územiach Abcházska a Južného Osetska, v ktorých bolo Rusko označené za okupačnú silu zo strany Európskeho parlamentu, NATO, Rady Európy a niektorých členských štátov;

Irak

60.  poznamenáva, že misia EUJUST LEX-Iraq, ktorej mandát bol predĺžený do 31. decembra 2013, bola prvou integrovanou misiou EÚ na podporu právneho štátu, ktorej cieľom je prispieť k vytvoreniu profesionálneho systému trestného súdnictva v Iraku, ktorý bude založený na princípe právneho štátu; konštatuje však, že situácia v Iraku ešte zďaleka nie je stabilizovaná, ako potvrdzujú pravidelné útoky, ktorým táto krajina čelí, a túto situáciu ďalej zhoršuje regionálny kontext, ktorý je čoraz neistejší;

Odovzdávanie skúseností

61.  berie na vedomie význam odovzdávania skúseností z misií a operácií vykonávaných v rámci SBOP a víta prácu, ktorú v tomto smere odviedli riaditeľstvo pre krízové ​​riadenie a plánovanie (CMPD) ESVČ a Vojenský štáb EÚ (EUMS); žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby Parlamentu pravidelne predkladala správu o výsledkoch tejto práce;

62.  domnieva sa, že skúsenosti získané z civilných misií a operácií sú mimoriadne dôležité; poukazuje na rozsiahlu prácu, ktorú EÚ vykonala v tejto oblasti a ktorá priniesla obdivuhodné výsledky; je presvedčený, že pridaná hodnota civilných operácií EÚ by sa mala zohľadňovať pri koordinácii a delení práce s našimi partnermi a spojencami v rámci medzinárodného krízového riadenia;

Spôsobilosti a štruktúry vedenia operácií

63.  konštatuje, že vojenské operácie Únie sa veľmi často stretávajú s problémami s vytváraním ozbrojených síl a že pri absencii spoľahlivých kapacít je ohrozená dôveryhodnosť SBOP; vyzýva preto členské štáty, aby boli naďalej pripravené poskytovať kvalitný personál a vybavenie;

64.  poznamenáva, že štruktúry na riešenie kríz v rámci ESVČ stále zápasia s nedostatkom pracovníkov v civilnej, ako aj vojenskej oblasti, čo narúša ich schopnosť reakcie a prispieva k určitej marginalizácii SBOP; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby túto situáciu čo najrýchlejšie napravila; trvá na tom, že musí existovať priama väzba medzi vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie a štruktúrami krízového riadenia SBOP;

Civilní zamestnanci a civilné spôsobilosti

65.  zdôrazňuje ťažkosti, s ktorými sa stretávajú členské štáty v otázke poskytovania vhodného a dostatočne početného personálu na účely civilných misií uskutočňovaných v rámci SBOP; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby preskúmali spôsoby, ako pomáhať členským štátom so zvyšovaním počtu policajtov, sudcov a vysoko špecializovaných zamestnancov v oblasti verejnej správy, ktorí majú tvoriť súčasť civilných misií SBOP;

66.  berie na vedomie predĺženie civilného hlavného cieľa na rok 2010 po tomto termíne a víta prijatie viacročného programu na rozvoj civilnej spôsobilosti; vyzýva členské štáty a najmä príslušné ministerstvá, aby sa mobilizovali s cieľom ho vykonať;

67.  zdôrazňuje, že doplnkovo ku kapacitám uvedeným v kontexte hlavného civilného cieľa, ktorý sa týka policajtov, sudcov a vysoko špecializovaných zamestnancov v oblasti verejnej správy, treba vyvinúť účinnejšie usmernenia a kapacity v oblasti mediácie s cieľom zabezpečiť včas a koordinovane primerané zdroje pre mediáciu;

68.  so znepokojením poznamenáva, že v niektorých členských štátoch je určenie, koordinácia a nasadenie civilných zamestnancov do misií SBOP stále trpí použitím rôznych vnútroštátnych postupov a kritérií; vyzýva na lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi a identifikáciu osvedčených postupov z tohto hľadiska;

69.  v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Európskej komisie a členské štáty opomenuli predchádzajúce uznesenia Parlamentu, v ktorých vyzýva na dostatok kompetentných civilných zamestnancov a značné spôsobilosti; pri tejto príležitosti pripomína závery Rady z 21. marca 2011 o prioritách civilných spôsobilostí SBOP a domnieva sa, že tieto závery si stále zachovávajú svoj význam, najmä v týchto otázkach:

   prilákať dostatočný počet kvalifikovaných a vyškolených osôb;
   vypracovať vhodné nástroje pre misie vrátane finalizovanej verzie softvérového prostredia Goalkeeper, flexibilnejšie prípravné opatrenia, lepšie mechanizmy na vybavenie civilných misií (vrátane zriadenia stáleho skladu),
   pokračovať vo vykonávaní prípravných činností pre civilné misie v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o Európskej únii,
   posilniť posúdenie vplyvu a uplatňovanie nadobudnutých poznatkov,
   posilniť spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami;

Vojenskí zamestnanci a vojenské spôsobilosti

70.  poznamenáva, že Európa je v súčasnosti vystavená značným finančným obmedzeniam a členské štáty EÚ sa z finančných, rozpočtových, ako aj politických dôvodov, ktoré sú alebo nie sú spojené s krízou, ktorá postihuje eurozónu, nachádzajú vo fáze znižovania alebo v lepšom prípade zachovávania výšky svojich rozpočtov na obranu; poukazuje na potenciálne negatívne dôsledky týchto opatrení na vojenské spôsobilosti, a tak na schopnosť EÚ účinne na seba preberať zodpovednosti súvisiace s udržiavaním mieru, predchádzaním konfliktom a posilňovaním medzinárodnej bezpečnosti;

71.  berie na vedomie zvyšujúce sa vojenské kapacity a množstvá zbraní v Ázii, a najmä Číne; vyzýva na širší dialóg s týmto regiónom s dôrazom na otázky bezpečnosti a obrany;

72.  zdôrazňuje najmä, že zvýšenie počtu zahraničných operácií za posledné roky, či už v Iraku, Afganistane, či Afrike vrátane Líbye, predstavovalo a stále predstavuje významnú finančnú záťaž pre štáty, ktoré sa na týchto operáciách podieľali alebo stále podieľajú; konštatuje, že tieto náklady majú priamy vplyv na predčasné opotrebovanie vybavenie, ale aj na ochotu týchto štátov zúčastňovať sa operácií v rámci SBOP vzhľadom na ich rozpočtové a spôsobilostné obmedzenia;

73.  zdôrazňuje, že rozpočty všetkých členských štátov EÚ určené na obranu sú spoločne vo svojej absolútnej hodnote porovnateľné s výdavkami hlavných rozvíjajúcich sa mocností a že problém je teda skôr politický než rozpočtový, a to počnúc vymedzením európskej priemyselnej a technologickej základne až po združovanie niektorých operačných kapacít; poukazuje na to, že celoeurópske konzorciá, spoločné iniciatívy a návrhy na zlúčenie európskych podnikov môžu prispieť k rozvoju európskeho obranného priemyslu;

74.  poznamenáva, že vojenská akcia v Líbyi začatá Francúzskom a Spojeným kráľovstvom s podporou Spojených štátov a zastrešená organizáciou NATO poukázala na schopnosť niektorých európskych štátov angažovať sa vo veľmi intenzívnych konfliktoch, ale aj na ich problémy viesť takéto akcie dlhodobo, najmä s ohľadom na nedostatok základných kapacít, ako je napríklad tankovanie paliva za letu, zhromažďovanie informácií alebo použitia munície s presným navedením;

75.  pripomína svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o vplyve finančnej krízy na odvetvie obrany v členských štátoch EÚ a zdôrazňuje, že jeho odporúčania sú podstatné pre rozvoj vojenských kapacít členských štátov v duchu zdieľania a združovania;

76.  víta také dvojstranné dohody, akou je francúzsko-britská dohoda o vojenskej spolupráci, a vyzýva ostatné členské štáty, aby zvážili uzavretie takýchto dvojstranných a mnohostranných dohôd o vojenskej spolupráci a integrácii ako dôležitý nástroj na úsporu nákladov, ktorým sa možno vyhnúť duplikácii a ktorý predstavuje základný postup pri budovaní SBOP a budúcnosti bezpečnostnej integrácie EÚ;

77.  víta prvé pokroky, ktoré dosahuje iniciatíva Európskej únie s názvom združovanie a spoločné využívanie a oceňuje prácu Európskej obrannej agentúry (EDA), ktorá umožnila identifikovať jedenásť prioritných oblastí, v ktorých je potrebné podniknúť kroky; zdôrazňuje najmä pokrok, ktorý sa dosiahol v štyroch oblastiach: tankovanie paliva za letu, námorný dohľad, lekárska podpora a výcvik; vyzýva však, aby sa tejto iniciatíve poskytol strategický rámec;

78.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že doposiaľ sa v rámci tejto iniciatívy nepodarilo vyriešiť žiadnu z medzier identifikovaných v rámci hlavného cieľa na rok 2010; berie na vedomie neochotu členských štátov prevziať zodpovednosť a stať sa vedúcimi krajinami pre jeden z 300 navrhovaných projektov v oblasti združovania a spoločného využívania predložených vojenským štábom EÚ v apríli 2011;

79.  vyzýva členské štáty, aby pred Európskou radou o obrane dôkladne preskúmali existujúce spôsobilosti v rámci Európskej únie a zabezpečili, že táto iniciatíva sa stane nakoniec udržateľnou, s cieľom začať proces plánovania v oblasti európskej obrany;

80.  víta návrh EDA na vytvorenie dobrovoľného kódexu správania na združovanie a zdieľanie s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti získavania, využívania a spoločného riadenia vojenských schopností;

81.  podporuje najmä projekt týkajúci sa tankovania paliva za letu, ktorý zahŕňa aj oblasť vyzbrojovania; v tejto súvislosti však vyjadruje poľutovanie nad očakávaným skromným výsledkom tohto snaženia, ktorý bude pozostávať len z obnovenia existujúcich spôsobilostí namiesto vytvorenia nových spôsobilostí; trvá na tom, aby členské štáty chránili európsky charakter tejto iniciatívy, a domnieva sa, že by bolo vhodné, aby časť projektu venovanú vyzbrojovaniu riadila Organizácia pre vzájomnú spoluprácu v oblasti vyzbrojovania (OCCAR);

82.  víta dohodu, ktorá bola podpísaná 27. júla 2012 medzi Európskou obrannou agentúrou a organizácií OCCAR a ktorá umožní inštitucionalizovať vzťahy medzi týmito dvoma agentúrami, zaviesť integrovanejšiu spoluprácu na programoch pre rozvoj vojenských spôsobilostí a vymieňať si utajované informácie;

83.  pripomína, že vojna v Líbyi tiež zdôraznila nedostatok prieskumných bezpilotných lietadiel v európskych ozbrojených silách a konštatuje, že v Európe v súčasnosti existujú dva súbežné projekty zamerané na bezpilotné lietadlá so strednou operačný výškou letu a dlhým doletom; takisto berie na vedomie spoluprácu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom v oblasti bojových lietadiel, pre ktorú by bolo prospešné, ak by nebola výlučná a otvorila sa aj ostatným európskym partnerom;

84.  domnieva sa, že vytvorenie Európskeho veliteľstva vzdušnej prepravy (EATC) je konkrétnym príkladom úspešného tzv. združovania a spoločného využívania, a zdôrazňuje, že zriadenie flotily lietadiel A400M v rámci tejto štruktúry by výrazne posilnilo spôsobilosti zásahu Európskej únie a jej členských štátov; povzbudzuje všetky zúčastnené štáty k tomu, aby začlenili všetky dostupné dopravné prostriedky do EATC; nabáda členské štáty EÚ, ktoré nie sú do tejto iniciatívy zapojené, aby sa k EATC pridali;

85.  vyzýva Komisiu, Radu, členské štáty a agentúru EDA, aby zvážili zavádzanie inovatívnych riešení s cieľom zvýšiť schopnosť zásahu Európskej únie, najmä z týchto dvoch hľadísk: partnerstvo verejného a súkromného sektora v oblasti leteckej prepravy sústredené okolo malej flotily lietadiel A400M by umožnilo prepravovať humanitárnu pomoc v prípade katastrof, ako aj vybavenie a personál pri misiách a operáciách realizovaných v rámci SBOP;

86.  trvá na tom, aby sa posilnenie európskych spôsobilostí prejavilo aj upevnením výrobnej a technologickej základne európskej obrany; v tejto súvislosti pripomína význam zásady uprednostňovania európskeho tovaru a náležitosť aktu o preferenčných nákupoch tovaru vyrobeného v EÚ, tzv. Buy European Act;

87.  konštatuje, že finančná a rozpočtová kríza, ktorej sú Európska únia a jej členské štáty svedkami, povedie k strate know-how, ak nebude na európskej úrovni iniciovaný žiadny zásadný program na dvojstrannom alebo mnohostrannom základe, a že môže viesť aj k zániku veľmi špecializovanej výrobnej základne; zdôrazňuje, že stredné podniky pôsobiace v oblasti obranného priemyslu v Európe boli tiež zasiahnuté hospodárskou a finančnou krízou a že tieto podniky prispievajú do hospodárstva a vytvárajú v niektorých členských štátoch pracovné miesta;

88.  víta návrh Komisie týkajúci sa programu Horizont 2020 pre budúci civilný a vojenský výskum a obstarávanie financované EÚ a určené pre misie SBOP; so znepokojením konštatuje, že dochádza k znižovaniu prostriedkov určených na výskum a technológie, čo v dlhodobom výhľade ovplyvňuje schopnosť Európanov zachovať dôveryhodnú obranyschopnosť a vyrábať celý rad vojenských zbraní a vybavenia; pripomína členským štátom ich záväzok zvýšiť podiel pridelených finančných prostriedkov na výskum a technológie v oblasti obrany na aspoň 2 % rozpočtu na obranu a poukazuje na výsledky, ktoré investície do výskumu a technológií v oblasti obrany priniesli z hľadiska civilného použitia;

89.  víta nedávne iniciatívy a projekty zamerané na kybernetickú obranu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby pri vyvíjaní spôsobilostí v oblasti kybernetickej obrany, najmä čo sa týka budovania dôvery a zhromažďovania a spoločného využívania, ešte užšie spolupracovali s EDA; víta skutočnosť, že kybernetická obrana bude jednou z priorít EDA v rámci výskumu a technológií v oblasti obrany;

90.  víta úsilie Európskej obrannej agentúry vynakladané na zachovanie európskej priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany (EDTIB), ako aj iniciatívu komisárov Barniera a Tajaniho, ktorej zámerom je vytvoriť v rámci Európskej komisie pracovnú skupinu poverenú zachovaním a rozvojom tohto strategického nástroja, ktorého funkciou je zabezpečiť Európskej únii a jej členským štátom nezávislosť v oblasti obrany; žiada Komisiu, aby Parlament informovala o prebiehajúcej práci skupiny a vyzýva, aby zapojila Parlament v budúcnosti;

91.  žiada členské štáty, aby v plnom rozsahu uplatňovali smernicu o verejnom obstarávaní v oblasti obrany (2009/81/ES(6)) tak, aby zabezpečili väčšinou interoperabilitu vybavenia a bojovali proti roztrieštenosti trhu, ktorá často nahráva tretím krajinám;

92.  víta oznámenie Komisie o primyslenej politike z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel pre rast a obnovu hospodárstva, ktoré uznáva, že sektor obrany trpí národným rozmerom a oznamuje vypracovanie podrobnej stratégie na podporu konkurencieschopnosti obranného priemyslu;

93.  pripomína relevantnosť plánu rozvoja spôsobilostí, ktorý zostavila agentúra EDA; vyzýva členské štáty, aby ho lepšie začlenili do svojho vnútroštátneho plánovania a boli viac ochotné podieľať sa na projektoch EDA;

94.  domnieva sa, že Rada a členské štáty musia viac podporovať spôsobilosti Únie, ktoré môžu zabezpečiť úspory prostredníctvom združovania spôsobilostí, najmä pokiaľ ide o Európsku obrannú agentúru, Satelitné stredisko Európskej únie a Európsku akadémiu bezpečnosti a obrany;

95.  vyzýva Radu a členské štáty, aby Európskej obrannej agentúre poskytli zodpovedajúci rozpočet a personál, aby mohla plniť všetky svoje úlohy, ktoré jej ukladá Lisabonská zmluva; zdôrazňuje, že tento fakt musí byť zohľadnený v budúcom viacročnom finančnom rámci;

Vesmírna politika na podporu SBOP

96.  zdôrazňuje, že pre rozhodovaciu a operačnú nezávislosť Európskej únie je nevyhnutné disponovať vhodnými satelitnými prostriedkami v oblastiach kozmického snímkovanie, zhromažďovania informácií, komunikácie a vesmírneho dohľadu; domnieva sa, že tieto oblasti by mohli byť predmetom intenzívnejšieho vzájomného využívania a združovania vzhľadom na zmluvy uzavreté na dvojstrannom základe alebo so Satelitným strediskom Európskej únie, pokiaľ ide o programy Helios, Cosmo-Skymed a SAR-Lupe; želá si, aby program MUSIS, ktorý nahradí súčasnú generáciu družíc na pozorovanie Zeme, bol príkladom spolupráce medzi európskymi krajinami, ale aj s ESVČ a politicko-vojenskými orgánmi Únie;

97.  v súvislosti s tým vyzýva Radu a Komisiu, aby preskúmali možnosti finančnej účasti Európskej únie na budúcich satelitných programoch kozmického snímkovania tak, aby bolo politicko-vojenským orgánom Európskej únie a ESVČ umožnené zadávať družiciam úlohy a disponovať na základe ich požiadaviek a podľa ich vlastných potrieb družicovými snímky regiónov v krízovej situácii alebo regiónov, v ktorých musí byť začatá misia SBOP;

98.  pripomína, že je potrebné, aby Únia financovala GMES, ktorý sa musí stať po vzore programu GALILEO kritickou infraštruktúrou Európskej únie;

Posilňovanie rýchlej reakcie

99.  poznamenáva, že aj napriek úprave vykonanej v mechanizme ATHENA, predchádzajúcim uzneseniam Parlamentu a doktríne využívania bojových skupín Európskej únie, ako sa požadovalo napr. vo weimarskom liste, nebola žiadna z týchto úprav doteraz využitá, aj keď môžu zabezpečiť použitie jednotky prvého vstupu do okamihu ich vystriedania ďalšími jednotkami, ktoré majú väčšiu schopnosť dlhodobého pôsobenia;

100.  domnieva sa, že táto situácia ohrozuje dôveryhodnosť nástroja bojových skupín a všeobecne aj SBOP, hoci mohli byť využité už v minulosti; nabáda členské štáty, aby boli naďalej pripravené a aby plnili svoje záväzky v prospech tohto nástroja, pričom by mali mať na pamäti, že vzhľadom na investície finančných prostriedkov a pracovnej sily do bojových skupín, sa ich nedostatočné využívanie s ohľadom na niekoľko vhodných príležitostí stalo príťažou;

101.  opätovne zdôrazňuje, že mechanizmus ATHENA by sa mal ešte viac upraviť, aby sa zvýšil pomer spoločných nákladov, a zabezpečilo sa tak spravodlivejšie rozdelenie zaťaženia počas vojenských operácií a odstránila sa prekážka, ktorá členským štátom zabraňuje preberať vedúce úlohy v misiách SBOP;

102.  podporuje proces preskúmania postupov krízového riadenia, ktorý by mal byť dokončený do konca roka a mal by uľahčiť rýchlejšie začatie civilných a vojenských operácií SBOP; domnieva sa, že postupy krízového riadenia musia zostať špecificky prispôsobené operáciám v rámci SBOP a nemali by zahŕňať ďalšie nástroje, čo by mohlo skomplikovať postupy; podporuje tiež preskúmanie postupov financovania, aby bolo možné uberať sa smerom k flexibilite a rýchlosti pri uvoľňovaní prostriedkov;

Štruktúry a plánovanie

103.  domnieva sa, že koordinačné úlohy zverené operačnému stredisku zacielené na misie v oblasti Afrického rohu a sú prvým krokom k zabezpečeniu schopnosti EÚ plánovať a riadiť operácie, ktoré sú vybavené dostatočne početným personálom a dostatočnými komunikačnými a kontrolnými prostriedkami; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že toto centrum nepredstavuje ani stále, ani ústredné miesto plánovania a vykonávania civilných misií a vojenských operácií;

104.  opätovne vyzýva, aby sa v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zriadilo operačné veliteľstvo Európskej únie na účely operačného plánovania a riadenia civilných a vojenských operácií a aby k tomu v prípade nutnosti došlo prostredníctvom stálej štruktúrovanej spolupráce;

105. berie na vedomie ochotu, ktorú vyjadrila Rada vo svojich záveroch z decembra 2011 na posilnenie plánovania spôsobilostí do budúcnosti; podporuje rozšírenie právomocí EUMS v tejto oblasti; domnieva sa, že operačné centrum by v tejto úlohe mohlo podporovať aj EUMS;

106.  so záujmom konštatuje rozdelenie situačného strediska na dva nové subjekty, situačnú sekciu (Situation Room) na jednej strane a spravodajské stredisko (Intelligence Centre čiže SITCEN) na druhej strane, a víta skutočnosť, že SITCEN by sa mal naďalej rozvíjať, ak si členské štáty želajú rozvíjať SZBP a SBOP;

107.  odporúča, aby boli v rámci delegácií Európskej únie, ktoré majú pre SBOP najväčší význam, vytvorené dočasné alebo trvalé posty pre odborníkov v otázkach bezpečnosti s cieľom lepšie reagovať na bezpečnostné výzvy; vyzýva na zohľadnenie preventívnej úlohy, akú by to mohlo zohrávať s ohľadom na otázky bezpečnosti a systémy včasného varovania;

Partnerstvá
EÚ/NATO

108.  konštatuje, že Európska únia a NATO, ktoré spája strategické partnerstvo potvrdené na summite v Chicagu, sú zapojené do niekoľkých spoločných operácií, napr. v Kosove, Afganistane a v rámci boja proti pirátstvu v Adenskom zálive a Indickom oceáne; v tejto súvislosti pripomína význam dobrej spolupráce medzi Európskou úniou a NATO;

109.  domnieva sa, že z budovania civilných a vojenských kapacít v EÚ bude mať prospech aj NATO a že to pomôže vytvoriť súčinnosť medzi týmito dvoma organizáciami;

110.  zdôrazňuje, že patová situácia v spore medzi Tureckom a Cyprom nebráni týmto dvom organizáciám viesť na základe vhodných pravidiel politický dialóg, pracovať spoločne vďaka kontaktom medzi jednotlivými pracovníkmi a koordinovať svoju činnosť; vyzýva však na vyriešenie tohto sporu s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi týmito dvoma organizáciami;

111.  víta spoluprácu Európskej únie a NATO v oblasti vojenských spôsobilostí, najmä tých, ktoré sú zamerané na zamedzenie všetkým duplikáciám medzi iniciatívou združovania a vzájomného využívania EÚ a iniciatívou NATO Smart Defense;

112.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa pri praktickej spolupráci súvisiacej s kybernetickou bezpečnosťou a obranou vychádzalo z existujúcej komplementarity v rámci rozvoja spôsobilostí v oblasti obrany, a vyzdvihuje význam užšej spolupráce, najmä čo sa týka plánovania, technológií, výcviku a vybavenia v tomto ohľade;

113.  vyjadruje sklamanie nad vytvorením štruktúr na riešenie civilných kríz v rámci NATO a konštatuje, že ide o zbytočnú duplikáciu kapacít, ktoré sú už zavedené a dobre rozvinuté v rámci Európskej únie;

EÚ/AÚ

114.  víta spoluprácu medzi Európskou úniou a Africkou úniou zameranú na udržanie mieru a stability na africkom kontinente; konštatuje, že Európska únia sa podieľa na vytváraní africkej štruktúry pre mier a bezpečnosť a s týmto cieľom podporuje mierové úsilie Africkej únie a afrických regionálnych organizácií, ako je ECOWAS, zamerané na boj proti nestabilite, nebezpečenstvu a teroristickým hrozbám od Afrického rohu až po oblasť Sahelu;

115.  pripomína, že EÚ je prvým prispievateľom do rozpočtu misie AMISOM, a zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať strategickú víziu k budúcnosti tejto operácie;

EÚ/OSN

116.  víta dobrú spoluprácu, ktorá bola nastolená medzi ESVČ a Odborom pre mierové operácie OSN; poznamenáva, že Európska únia by sa svojimi bojovými skupinami mohla poskytnúť jednotky prvého vstupu pre naliehavé operácie zamerané na zachovanie mieru, kým ich nevystriedajú sily OSN;

EÚ/OBSE

117.  vyzdvihuje dôležitosť spolupráce medzi EÚ a OBSE v regiónoch spoločného záujmu a v otázkach, ako je predchádzanie konfliktom, krízové riadenie, obnova po skončení konfliktu, ako aj presadzovanie a posilňovanie dodržiavania zásad právneho štátu; s uspokojením konštatuje, že rozsah tejto spolupráce sa počas posledných rokov rozšíril a prehĺbil, ale vyzýva na užšiu spoluprácu a súčinnosť pri riešení kríz a konfliktov, aby sa zamedzilo duplikácii úsilia a vyvinuli sa nákladovo efektívne prístupy;

EÚ/tretie krajiny

118.  vyzdvihuje pretrvávajúcu dôležitosť silných transatlantických väzieb a víta spoluprácu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi pri operáciách krízového riadenia, pričom táto spolupráca zahŕňa misie EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EULEX Kosovo a EUPOL Afganistan;

119.  víta rámcové dohody, ktoré Európska únia doteraz uzavrela s dvanástimi tretími krajinami s cieľom umožniť ich účasť na civilných a vojenských operáciách vykonávaných v rámci SBOP;

o
o   o

120.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/ vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi NATO, predsedovi Parlamentného zhromaždenia NATO, generálnemu tajomníkovi OSN, úradujúcemu predsedovi OBSE a predsedovi Parlamentného zhromaždenia OBSE.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 63.
(3) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 7.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0228.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0574.
(6) Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.


Doložky EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer
PDF 394kWORD 36k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o doložkách EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer (2012/2223(INI))
P7_TA(2012)0456A7-0356/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a článok 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 24 a článok 42 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a články 122 a 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a vyhlásenie č. 37 k článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a najmä na ustanovenia jej kapitoly VII a článku 51;

–  so zreteľom na Európsku bezpečnostnú stratégiu (EBS), ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003, a na správu o jej implementácii, ktorú prijala Európska rada 11. – 12. decembra 2008,

–  so zreteľom na stratégiu vnútornej bezpečnosti Európskej únie, ktorú schválila Európska rada 25. – 26. marca 2010,

–  so zreteľom na stratégiu Európskej únie na boj proti terorizmu prijatú Európskou radou 15. – 16. decembra 2005,

–  so zreteľom na články 4 a 5 Severoatlantickej zmluvy,

–  so zreteľom na strategickú koncepciu obrany a bezpečnosti členov Organizácie Severoatlantickej aliancie, ktorá bola prijatá na samite NATO v Lisabone 19. – 20. novembra 2010,

–  so zreteľom na rozhodnutie o rozpustení Západoeurópskej únie;

–  so zreteľom na závery Rady z 30. novembra 2009 o rámci Spoločenstva pre prevenciu katastrof v EÚ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. októbra 2010 o smerovaní k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (COM(2010)0600),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2010 s názvom Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ: päť krokov k bezpečnejšej Európe (COM(2010)0673),

–  so zreteľom na koncepčnú poznámku Dojednania o núdzovej a krízovej koordinácii na politickej úrovni EÚ, ktorú prijal Coreper 30. mája 2012(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 22. mája 2012 o stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie(2), zo 14. decembra 2011 o vplyve finančnej krízy na sektor obrany v členských štátoch EÚ(3), z 27. septembra 2011 o smerovaní k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci(4) a uznesenie z 23. novembra 2010 o civilno-vojenskej spolupráci a rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí(5),

–  so zreteľom na akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti(6) z roku 2009 a svoje uznesenie z 14. decembra 2010 o posilnení chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej (CBRN) bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti(7),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre ústavné veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0356/2012),

A.  keďže bezpečnosť členských štátov EÚ je nedeliteľná a všetci európski občania by mali mať rovnaké bezpečnostné záruky a jednotnú úroveň ochrany pred tradičnými i nekonvenčnými hrozbami; keďže obrana mieru, bezpečnosti, demokracie, ľudských práv, právneho štátu a slobody v Európe, ktoré sú nevyhnutné pre blaho našich občanov, musí zostať kľúčovým cieľom a zodpovednosťou európskych krajín a Únie;

B.  keďže súčasné bezpečnostné výzvy zahŕňajú množstvo zložitých a meniacich sa nebezpečenstiev, napríklad medzinárodný terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, rozpad štátov, stagnujúce a nekončiace konflikty, organizovaný zločin, kybernetické hrozby, nedostatok zdrojov energie, zhoršovanie stavu životného prostredia a súvisiace bezpečnostné riziká, prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené človekom, pandémie a mnohé iné;

C.  keďže EÚ uznáva medzinárodný poriadok založený na účinnom multilateralizme vychádzajúcom z medzinárodného práva a keďže takto vyjadruje presvedčenie Európanov, že žiadny národ nemôže sám čeliť novým hrozbám;

D.  keďže bezpečnosť a boj proti medzinárodnému terorizmu sa považujú za prioritu EÚ; keďže je nevyhnutná spoločná reakcia a spoločná stratégia zo strany všetkých členských štátov;

E.  keďže v posledných desaťročiach narastá početnosť a rozsah prírodných a človekom spôsobených katastrof, najmä katastrof spôsobených zmenou klímy, a očakáva sa, že k ich ďalšiemu nárastu dôjde v súvislosti s prehĺbením zmien klímy;

F.  B. keďže postupné vymedzovanie spoločnej obrannej politiky, ktoré má viesť k spoločnej obrane, posilňuje európsku identitu a strategickú autonómiu EÚ; keďže silnejšia a kvalitnejšia európska obrana je zároveň nevyhnutná pre upevnenie transatlantickej väzby v súvislosti so štrukturálnymi geostrategickými zmenami, ktoré sa vplyvom svetovej hospodárskej krízy zrýchľujú, a najmä v čase, keď dochádza k strategickému preorientovaniu Spojených štátov na ázijsko-tichomorskú oblasť;

G.  keďže dvadsaťjeden štátov EÚ, ktoré sú zároveň členmi NATO, sa môže vzájomne radiť, kedykoľvek je ohrozená ich územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť, pričom tieto štáty sú v každom prípade zaviazané ku kolektívnej obrane v prípade ozbrojeného útoku;

H.  keďže aj keď za riešenie krízy v rámci svojho územia nesú naďalej hlavnú zodpovednosť členské štáty, vážne a komplexné bezpečnostné hrozby, od ozbrojených útokov cez terorizmus, prírodné alebo chemické, biologické, rádiologické a jadrové katastrofy po kybernetické útoky, majú stále častejší cezhraničný charakter a môžu ľahko prekročiť kapacity ktoréhokoľvek jednotlivého členského štátu, čo spôsobuje, že solidarita medzi členskými štátmi a koordinovaná reakciu na takéto hrozby sú životne dôležitými;

I.  keďže Lisabonská zmluva zaviedla článok 42 odsek 7 Zmluvy o európskej únii (doložka o vzájomnej obrane alebo doložka o vzájomnej pomoci(8)) a článok 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (doložka o solidarite), ktoré sa týmito otázkami zaoberajú, ale ani takmer tri roky po tom, čo zmluva nadobudla platnosť, neexistujú žiadne vykonávacie ustanovenia, ktorými by sa tieto doložky uviedli do praxe;

Všeobecné úvahy

1.  vyzýva členské štáty, Komisiu a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby plne využili potenciál všetkých príslušných ustanovení zmluvy, najmä doložky o vzájomnej obrane a doložky o solidarite, aby sa všetkým európskym občanom poskytli rovnaké bezpečnostné záruky pred tradičnými i nekonvenčnými hrozbami vychádzajúce zo zásady nedeliteľnosti bezpečnosti a zásady vzájomnej solidarity medzi členskými štátmi, s ohľadom na potrebu vyššej efektivity nákladov a spravodlivého rozloženia záťaže a nákladov;

2.  znovu poukazuje na to, že je potrebné, aby členské štáty a Únia vypracovali politiku založenú na prevencii, pripravenosti a reakcii na všetky vážne bezpečnostné hrozby, najmä tie, ktoré sú uvedené v európskej bezpečnostnej stratégii, stratégii vnútornej bezpečnosti a v pravidelných správach koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu predkladaných Rade;

3.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty a Únia pravidelne vykonávali spoločné posudzovanie hrozieb a rizík založené na analýze spoločného využívania spravodajských informácií s plným využitím existujúcich štruktúr v EÚ;

4.  berie na vedomie novú strategickú koncepciu NATO, ktorá sa okrem udržania úlohy NATO ako vojenskej aliancie zameriava na budovanie kapacity NATO konať ako politické a bezpečnostné spoločenstvo pôsobiace v partnerstve s EÚ; berie na vedomie vzájomnú doplnkovosť, ktorá existuje medzi cieľmi NATO a cieľmi stanovenými v článku 43 Zmluvy o EÚ; varuje preto pred nákladným zdvojením úsilia medzi týmito dvomi organizáciami a z neho vyplývajúcim plytvaním zdrojov a naliehavo vyzýva na oveľa užšiu a pravidelnejšiu politickú spoluprácu medzi vysokou predstaviteľkou EÚ a generálnym tajomníkom NATO na účely hodnotenia rizika, hospodárenia so zdrojmi, plánovania politík a vykonávania civilných aj vojenských operácií;

5.  opätovne potvrdzuje, že ochrana územnej celistvosti a občanov je aj naďalej jadrom obrannej politiky, a zároveň vyzýva Radu, aby nasledovala prístup NATO uplatňovaný v nevyhnutných prípadoch, keď je na presadzovanie bezpečnostných záujmov členov aliancie potrebné predchádzať vonkajším hrozbám a preukázať silu;

6.  znovu zdôrazňuje, že použitie sily zo strany Európskej únie alebo členských štátov je prípustné len vtedy, ak je právne odôvodnené na základe Charty Organizácie Spojených národov; v tejto súvislosti zdôrazňuje prirodzené právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu; znovu zdôrazňuje význam, ktorý pripisuje zásadám z Osla pre využívanie zahraničných prostriedkov vojenskej a civilnej ochrany pri zmierňovaní následkov katastrof; zdôrazňuje, že prevencia konfliktov, útokov a katastrof je vhodnejšia ako riešenie ich následkov;

7.  poukazuje na širokú paletu nástrojov, ktoré má Únia a členské štáty k dispozícii na riešenie mimoriadnych udalostí v duchu solidarity; pripomína prínos právneho základu článku 122 ZFEÚ pre ekonomickú a finančnú pomoc členským štátom s vážnymi ťažkosťami a článku 196 ZFEÚ pre opatrenia v oblasti civilnej ochrany;

8.  pripomína záväzok systematicky rozvíjať vzájomnú politickú solidaritu v zahraničnej a bezpečnostnej politike v súlade s článkom 24 Zmluvy o Európskej únii; všíma si možnosti poskytované Lisabonskou zmluvou na rozšírenie spolupráce v oblasti SZBP vrátane prideľovania konkrétnych úloh a misií zoskupeniam štátov, ako aj koncepcie stálej štruktúrovanej spolupráce vo vojenských veciach;

9.  zdôrazňuje, že účelom doložiek o vzájomnej obrane a solidarite nie je nahradiť žiaden z týchto nástrojov, ale poskytnúť ochranný rámec v prípade mimoriadnej hrozby alebo škôd, a najmä vtedy, ak si reakcia vyžaduje politickú koordináciu na vysokej úrovni a zapojenie ozbrojených síl v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality;

10.  žiada Komisiu a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby do konca roka 2012 pripravili spoločný návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa vymedzia spôsoby vykonávania doložky o solidarite podľa ustanovení článku 222 ods. 3 ZFEÚ a objasnia najmä úlohy a kompetencie rôznych aktérov; v záujme súdržnosti vyzýva Politický a bezpečnostný výbor a Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti, aby predložili spoločné stanovisko k vykonávaniu doložky o solidarite so zohľadnením politického a operačného rozmeru oboch doložiek vrátane prepojenia s NATO; poznamenáva, že Rada by mala konať na základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou v súvislosti s nevojenskými hľadiskami vzájomnej podpory a pomoci; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je nevyhnutné priebežne poskytovať Parlamentu úplné informácie;

Doložka o vzájomnej obrane
Rozsah pôsobnosti

11.  pripomína členským štátom ich jednoznačnú povinnosť poskytnúť pomoc a podporu všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, ak sa členský štát stane na svojom území obeťou ozbrojenej útoku; zdôrazňuje, že zatiaľ čo rozsiahly útok proti členskému štátu sa javí v dohľadnom čase nepravdepodobný, jednou z priorít musí zostať tradičná obrana územia i obrana proti novým hrozbám; ďalej pripomína, že zmluva stanovuje, že záväzky a spolupráca v oblasti vzájomnej obrany musia byť v súlade so záväzkami v rámci NATO, ktorá je pre štáty, ktoré sú jej členmi, aj naďalej základom kolektívnej obrany a fórom na jej uskutočňovanie;

12.  zároveň upozorňuje, že rovnako dôležitá je potreba prípravy na situácie, ktoré by sa týkali členských štátov EÚ, ktoré nie sú členmi NATO, alebo území členských štátov EÚ ležiacich mimo oblasti severného Atlantiku, na ktoré sa preto nevzťahuje Washingtonská zmluva, alebo na situácie, ak v rámci NATO nedošlo k zhode názorov na spoločnú akciu; v tejto súvislosti tiež zdôrazňuje, že je potrebné sa pripraviť na využitie kapacít NATO v rámci dohôd Berlín plus;

13.  domnieva sa, že doložka by sa mohla vzťahovať aj na neozbrojené útoky, napríklad kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru, ktoré by boli uskutočnené s cieľom spôsobiť vážnu škodu a ujmu členskému štátu a ktoré by pochádzali od vonkajšieho subjektu, ak by ich následkami bola vážne ohrozená bezpečnosť členského štátu, pričom sa bude plne zohľadňovať zásada proporcionality;

Kapacity

14.  zdôrazňuje potrebu, aby európske krajiny mali k dispozícii spoľahlivé vojenské kapacity; nabáda členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie, pokiaľ ide o spoluprácu na rozvoji vojenských kapacít, najmä prostredníctvom doplnkových iniciatív EÚ a NATO týkajúcich sa združovania a spoločného využívania spôsobilostí a inteligentnej obrany, ktoré predstavujú veľmi dôležitý postup v čase obmedzených rozpočtov na obranu uprednostňujúci európsku a regionálnu súčinnosť pred krátkozrakým národným prístupom; v tejto súvislosti opakuje svoju výzvu, aby ministerstvá obrany členských štátov plne využívali a zohľadňovali činnosť Európskej obrannej agentúry, a nabáda členské štáty a ESVČ, aby pokračovali v diskusii s cieľom vytvoriť stálu štruktúrovanú spoluprácu stanovenú v Lisabonskej zmluve;

15.  domnieva sa, že v záujme upevnenia vzájomnej spolupráce by sa NATO aj EÚ mali zamerať na posilnenie svojich základných kapacít, zlepšenie interoperability a koordináciu svojich doktrín, plánov, technológií, vybavenia a metód výcviku;

16.  opätovne vyzýva na systematické uvádzanie do súladu vojenských požiadaviek a harmonizovaného obranného plánovania EÚ a procesu akvizície, ktoré zodpovedajú ambíciám Únie a ktoré sú koordinované s procesom obranného plánovania NATO; berie na vedomie vyššiu úroveň bezpečnostných záruk, ktoré poskytuje doložka o vzájomnej obrane, povzbudzuje členské štáty, aby považovali nadnárodnú spoluprácu v oblasti rozvoja kapacít a prípadne špecializáciu za kľúčové princípy plánovania svojej obrany;

Štruktúry a postupy

17.  vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby navrhla praktické opatrenia a usmernenia na zabezpečenie účinnej reakcie v prípade, ak by členský štát uplatnil doložku o vzájomnej obrane, ako aj analýzu úlohy inštitúcií EÚ, ak by sa uplatnila táto doložka; domnieva sa, že so zreteľom na povinnosť členských štátov poskytnúť pomoc a podporu, a tým si navzájom prejaviť politickú solidaritu, by sa malo zabezpečiť rýchle rozhodnutie v Rade na podporu napadnutého členského štátu; domnieva sa, že konzultácie v súlade s požiadavkou článku 32 ZEÚ by mali slúžiť na tento účel bez toho, aby bolo dotknuté právo jednotlivých členských štátov zaistiť si v čase medzitým vlastnú sebaobranu;

18.  zastáva názor, že ak sa podniknú kroky na obranu napadnutého členského štátu, malo by byť v prípade potreby možné využiť existujúce štruktúry krízového riadenia EÚ, a najmä by mala existovať možnosť využiť operačný štáb EÚ; zdôrazňuje, že plnohodnotný stály operačný štáb EÚ je potrebný na zabezpečenie primeranej úrovne pripravenosti a rýchlosti reakcie, a opätovne vyzýva členské štáty, aby vytvorili takúto stálu kapacitu, ktorá by vychádzala z nedávno zriadeného operačného centra EÚ;

Doložka o solidarite
Rozsah pôsobnosti

19.  pripomína, že ak sa členský štát stane terčom teroristického útoku alebo je postihnutý prírodnou alebo človekom spôsobenou katastrofou, Únia a členské štáty majú povinnosť konať spoločne v duchu solidarity a poskytnúť mu na žiadosť politických orgánov pomoc a že v týchto prípadoch Únia zmobilizuje všetky dostupné prostriedky vrátane vojenských prostriedkov, ktoré poskytnú členské štáty; ďalej pripomína záväzok Únie mobilizovať všetky dostupné prostriedky, aby zabránila teroristickým hrozbám v EÚ a ochránila demokratické inštitúcie a civilné obyvateľstvo pred prípadným teroristickým útokom;

20.  pobáda na primeranú vyváženosť medzi flexibilitou a dôslednosťou, pokiaľ ide o druhy útokov a katastrof, na ktoré môže byť doložka uplatnená, aby sa zabezpečilo, že sa neprehliadne žiadna významná hrozba, napríklad útoky v kybernetickom priestore, pandémie či nedostatok energie; konštatuje, že doložka o solidarite by sa mohla tiež vzťahovať na vážne udalosti, ku ktorým došlo mimo územia Únie, ktoré majú priamy a závažný vplyv na niektorý členský štát;

21.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty investovali do vlastnej bezpečnosti a kapacít na reakciu na katastrofy a nespoliehali sa príliš na solidaritu iných; zdôrazňuje hlavnú zodpovednosť členských štátov za civilnú ochranu a bezpečnosť na ich území;

22.  zastáva názor, že doložka o solidarite by mala byť uplatnená v situáciách, keď sú prekročené kapacity príslušných členských štátov na reakciu alebo ak je potrebné mnohoodvetvové riešenie, na ktorom sa bude podieľať viac subjektov, ale keď sa členský štát rozhodne doložku uplatniť, ostatné členské štáty by nemali diskutovať o tom, či pomoc ponúknu; zdôrazňuje, že solidarita prináša tiež záväzok investovať do príslušných vnútroštátnych a európskych spôsobilostí;

23.  domnieva sa, že doložka o solidarite môže byť podnetom na zvýšenie vplyvu EÚ medzi európskymi občanmi, ktorý poskytne hmatateľný dôkaz o výhodách zvýšenej spolupráce v rámci EÚ v oblasti krízového riadenia a kapacít na reakciu v prípade katastrof;

Kapacity a zdroje

24.  zdôrazňuje, že uplatnenie doložky o solidarite by malo tvoriť neoddeliteľnú súčasť stálej reakcie EÚ na krízy, krízového riadenia a systému koordinácie pri krízach, a malo by vychádzať z existujúcich odvetvových nástrojov a kapacít a umožňovať v prípade potreby ich účinné využitie na koordinovanú mnohoodvetvovú reakciu; zdôrazňuje, že v zásade by jej uplatnenie nemalo viesť k vytváraniu ad hoc nástrojov;

25.  poukazuje na zásadnú úlohu mechanizmu civilnej ochrany ako kľúčového nástroja založeného na solidarite a určeného na rýchlu reakciu EÚ na široké spektrum kríz; podporuje základné rysy návrhu Komisie posilniť tento mechanizmus(9), ktorý vychádza z oznámenia Komisie z roku 2010 o smerovaní k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy a inšpiruje sa Barnierovou správou z roku 2006;

26.  berie na vedomie prácu, ktorá sa v súčasnosti venuje uplatňovaniu stratégie vnútornej bezpečnosti, najmä v oblasti boja proti terorizmu, boja proti počítačovej kriminalite a zvyšovania odolnosti voči krízam a katastrofám; zdôrazňuje, že v súvislosti s uplatnením doložky o solidarite nejde len o stanovenie postupov pre prípad vážnej krízy, ale najmä o budovanie kapacít, prevenciu a pripravenosť; pripomína dôležitosť cvičení v oblasti krízového riadenia, ktoré sú prispôsobené eventualitám, na ktoré sa doložka vzťahuje;

27.  konštatuje, že vytvorenie dobrovoľnej rezervy vopred vyčlenených prostriedkov civilnej ochrany by značne zlepšilo pripravenosť EÚ a umožnilo by identifikovať nedostatky, ktoré treba riešiť; zdôrazňuje význam spoločnej analýzy nedostatkov, na základe ktorej by sa efektívne sústredilo úsilie všetkých zúčastnených strán a zabezpečilo, aby každý členský štát prispieval spravodlivým dielom;

28.  domnieva sa, že v prípade nákladných prostriedkov, najmä prostriedkov určených na odvrátenie menej pravdepodobných rizík, je z ekonomického hľadiska rozumné, aby členské štáty našli riešenie pre spoločnú investíciu do takýchto potrebných nástrojov a na ich spoločný vývoj, najmä s ohľadom na súčasnú finančnú krízu; v tomto kontexte pripomína potrebu stavať na odbornosti a skúsenostiach Komisie, Európskej obrannej agentúry, ako aj iných agentúr EÚ;

29.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby bola solidarita podporená primeranými mechanizmy financovania na úrovni EÚ, ktoré budú dostatočne flexibilné v prípade mimoriadnych udalostí; víta navrhované zvýšenie úrovne spolufinancovania v rámci mechanizmu civilnej ochrany, najmä čo sa týka nákladov na dopravu; berie na vedomie ustanovenia týkajúce sa pomoci z fondu vnútornej bezpečnosti pri mimoriadnych udalostiach;

30.  pripomína, že Fond solidarity môže poskytovať finančnú pomoc po vážnej katastrofe; ďalej pripomína, že Rada môže poskytnúť ďalšiu finančnú pomoc Únie v súlade s článkom 122 odsekom 2 Zmluvy o Európskej únii, ak sa členský štát dostane do ťažkostí alebo je vážne ohrozený závažnými problémami v dôsledku prírodných katastrof alebo mimoriadnych udalostí, ktoré nemôže ovplyvniť;

31.  pripomína, že podľa ustanovení článku 122 odseku 1 Zmluvy o Európskej únii môže Rada rozhodnúť o opatreniach, ktoré budú zamerané na riešenie vážnej ekonomickej situácie v duchu solidarity, najmä ak nastanú závažné problémy v dodávke určitých produktov najmä v oblasti energetiky; zdôrazňuje, že je dôležité chápať toto ustanovenie ako súčasť komplexného súboru nástrojov Únie na riešenie nových závažných bezpečnostných výziev, napríklad v oblasti bezpečnosti dodávok energie a ďalších kritických produktov, najmä v prípade politicky motivovaných blokád;

Štruktúry a postupy

32.  zdôrazňuje, že EÚ musí mať k dispozícii kvalitné štruktúry pre reakciu na krízy, ktoré budú schopné neustále monitorovať stav a okamžite reagovať a poskytnúť včasné varovanie a informácie o aktuálnom vývoji situácie všetkým zapojeným subjektom; poznamenáva, že existuje veľké množstvo monitorovacích centier na úrovni EÚ, čo vyvoláva otázku efektívnej koordinácie v prípade komplexných kríz zasahujúcich viac oblastí; berie na vedomie zriadenie situačného strediska v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ako aj existenciu viacerých sektorových monitorovacích stredísk v rámci útvarov Komisie a špecializovaných orgánov EÚ; upozorňuje najmä na monitorovacie a informačné stredisko GR ECHO, útvar pre strategickú analýzu a reakciu GR HOME, nástroj pre činnosti pri mimoriadnych situáciách v oblasti zdravia GR SANCO a situačné centrum Frontex;

33.  pripomína, že je potrebné zabrániť zbytočným duplikáciám a zaistiť zosúladenie a účinnú koordináciu krokov, najmä s ohľadom na súčasný nedostatok zdrojov; berie na vedomie rôzne názory na spôsob racionalizácie týchto početných monitorovacích kapacít, pričom niektoré sú založené na myšlienke jedného centrálneho kontaktného miesta a iné uprednostňujú lepšie prepojenie špecializovaných zariadení;

34.  zastáva názor, že široké spektrum možných kríz, od povodní po chemické, biologické, rádiologické a jadrové útoky a katastrofy, si nevyhnutne vyžaduje široké spektrum špecializovaných služieb a sietí, ktorých zlúčenie by nemuselo nutne viesť k väčšej účinnosti; zároveň sa domnieva, že všetky špecializované služby na úrovni EÚ by mali byť integrované do jednotného zabezpečeného informačného systému, a vyzýva Komisiu a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby sa snažili posilniť vnútornú koordinačnú platformu ARGUS;

35.  zdôrazňuje potrebu politickej koordinácie v Rade v prípade závažných kríz; berie na vedomie preskúmanie dojednaní o núdzovej a krízovej koordinácii EÚ (CCA) a víta zhodu názorov v Rade na nový koncepčný rámec CCA, ktorý využíva riadne postupy Rady, najmä postup COREPER-u, namiesto ad hoc vytvorených štruktúr; zdôrazňuje, že pre koherentnú, účinnú a včasnú reakciu na politickej úrovni EÚ na krízy týchto rozmerov a takéhoto charakteru je potrebný jednotný súbor opatrení; preto sa domnieva, že aj nové CCA by mali podporovať doložku o solidarite;

36.  podporuje snahy racionalizovať a lepšie integrovať veľké množstvo internetových platforiem pre komunikáciu a šírenie informácií o mimoriadnych udalostiach vrátane webových stránok pre CCA, platformy ARGUS, spoločného pohotovostného komunikačného a informačného systému a systému pre mimoriadne situácie v oblasti zdravia a pre informácie o chorobách HEDIS, aby bol umožnený neprerušovaný, plynulý a efektívny tok informácií naprieč rôznymi odvetviami a inštitúciami; berie na vedomie rozhodnutie Rady upraviť internetové stránky CCA tak, aby mohli byť v budúcnosti využívané ako webová platforma pre krízové situácie, ktoré si vyžadujú politickú koordináciu na úrovni EÚ;

37.  naliehavo vyzýva na rozvoj nástroja spoločnej informovanosti o situácii, ktorý je nevyhnutný pre riešenie závažných mnohoodvetvových kríz, v prípade ktorých je potrebné poskytnúť politickým orgánom rýchle a komplexné aktuálne informácie; víta, že preskúmanie CCA je zamerané na vývoj nástroja integrovanej informovanosti o situácii a jej analýzy (ISAA) pre inštitúcie EÚ a členské štáty, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila jeho včasné zavedenie; konštatuje, že spoločná informovanosť o situácii je takmer nemožná bez kultúry výmeny informácií a že rozvoj takejto kultúry je prakticky nemožný bez jasného rozdelenia úloh;

38.  víta plánované posilnenie úlohy monitorovacieho a informačného centra, z ktorého vznikne Európske centrum reakcie na mimoriadne situácie, a zdôrazňuje, že by malo tvoriť jeden z pilierov prepojeného systému rýchlej reakcie EÚ; domnieva sa, že zodpovednosť za koordináciu mnohoodvetvových kríz treba stanoviť v jednotlivých prípadoch v súlade so zásadou gravitačného centra;

39.  poukazuje na to, že v súčasnom globálnom svete, ktorý je stále viac prepojený, je pravdepodobné, že závažné krízy takého rozmeru, ktorý by odôvodňoval uplatnenie doložky o solidarite, budú mnohodimenziálne a budú mať medzinárodný charakter, čo sa týka štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých sa kríza dotkne, alebo medzinárodných opatrení, ktoré budú potrebné jej riešenie; zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú by v týchto prípadoch zohrala ESVČ;

40.  vyzýva členské štáty, aby rozširovali svoje kapacity na poskytovanie a prijímanie pomoci, a tiež aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa spôsobov zefektívnenia vnútroštátnych postupov pre koordináciu kríz a spolupráce vnútroštátnych krízových koordinačných stredísk s EÚ; zastáva názor, že by sa malo posúdiť aj plánovanie a vykonávanie vhodných cvičení reakcie na krízové situácie v rámci celej EÚ so zapojením vnútroštátnych štruktúr reakcie na krízové situácie a tiež príslušných štruktúr EÚ;

41.  domnieva sa, že vytvorenie potrebného procedurálneho a organizačného prepojenia medzi príslušnými službami členských štátov má zásadný význam s cieľom zaistiť riadne fungovanie doložky o solidarite po jej uplatnení;

42.  zdôrazňuje, že prípadný rozhodovací proces v Rade v nadväznosti na žiadosť o pomoc na základe doložky o solidarite nesmie znižovať schopnosť reakcie EÚ a že reakcia na krízu využitím existujúcich mechanizmov, napríklad mechanizmu civilnej ochrany Únie, musí byť kedykoľvek pripravená bez ohľadu na akékoľvek takéto politické rozhodnutie; poukazuje na skutočnosť, že použitie vojenských prostriedkov na podporu operácií civilnej ochrany je už možné na operačnej úrovni bez uplatnenia doložky o solidarite, o čom svedčí úspešná spolupráca medzi Komisiou a vojenským personálom EÚ pri operáciách v Pakistane a Líbyi;

43.  zdôrazňuje, že je potrebné spresniť demokratický postup, ktorý by sa mal použiť v prípade uplatnenia doložky solidarity, čo by malo prispieť aj k zabezpečeniu zodpovednosti za prijaté rozhodnutia a riadnemu zapojeniu národných parlamentov a Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť akémukoľvek neprimeranému použitiu doložky na úkor základných práv;

44.  domnieva sa, že Európsky parlament a Rada ako zákonodarné a rozpočtové orgány EÚ by mali dostávať v prípade katastrofy alebo útoku priebežné informácie o situácii na mieste, v súvislosti s ktorou by sa začala uplatňovať doložka o solidarite, ako aj o jej pôvode a možných dôsledkoch, aby bolo možné vykonať na základe aktuálnych a konkrétnych informácií dôkladné a nestranné vyhodnotenie pre budúce použitie;

45.  pripomína, že v súvislosti s doložkou o solidarite je potrebné, aby Európska rada pravidelne vyhodnocovala hrozby, ktorým Únia čelí; domnieva sa, že takéto vyhodnotenie by malo byť koordinované s NATO a malo by sa uskutočniť na minimálne dvoch odlišných úrovniach, t. j. na dlhodobejšom základe v Európskej rade v rámci procesu, ktorý by zároveň vyžadoval, aby aktualizácia európskej bezpečnostnej stratégie a stratégie vnútornej bezpečnosti v budúcnosti zohľadňovala strategické prístupy, ako aj prostredníctvom častejších súhrnných prehľadov existujúcich hrozieb;

46.  domnieva sa, že vyhodnotenie hrozieb je potrebné doplniť o posudzovanie rizík, ktoré bude analyzovať hrozby vzhľadom na aktuálne slabé miesta, a tým určí najnaliehavejšie nedostatky v oblasti kapacít, ktoré je potrebné riešiť; pripomína, že v rámci realizácie európskej stratégie vnútornej bezpečnosti by EÚ mala do roku 2014 stanoviť koherentnú politiku riadenia rizík, ktorá prepojí posudzovanie hrozieb a rizík s rozhodovacím procesom; pripomína, že Komisia by mala na základe posúdenia vnútroštátnych rizík do konca roka 2012 vypracovať medziodvetvový prehľad hlavných prírodných aj človekom spôsobených rizík, ktorým môže EÚ v budúcnosti čeliť; nabáda členské štáty, aby si navzájom poskytli svoje posúdenie vnútroštátnych rizík a plány riadenia rizík, aby sa dalo uskutočniť spoločné zhodnotenie situácie;

47.  zdôrazňuje, že výsledné spoločné posúdenie rizika musí využiť kapacity centra na analýzu spravodajských informácií EÚ, vychádzať zo spoločných informácií a zohľadňovať údaje od všetkých inštitúcií EÚ, ktoré sa zapájajú do hodnotenia hrozieb a rizík, napríklad príslušných útvarov Komisie (vrátane GR HOME, GR ECHO a GR SANCO) a agentúr Únie (Europol, Frontex, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a ďalšie);

o
o   o

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke/vysokej predstaviteľke, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov, parlamentnému zhromaždeniu NATO a generálnemu tajomníkovi NATO.

(1) 10207/12.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0207.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0574.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0404.
(5) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 63.
(6) Závery Rady z 12. novembra 2009, 15505/1/09 REV.
(7) Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 8.
(8) Ďalej len „doložka o vzájomnej obrane“, v zmluve však nie je pre túto doložku uvedený žiadny názov. Porovnaj najmä záväzok v oblasti vzájomnej obrany v článku V zmenenej Bruselskej zmluvy, ktorý je podľa jej signatárov obsiahnutý v článku 42 odseku 7 Zmluvy o Európskej únii (vyhlásenie predsedníctva Stálej rady Západoeurópskej únie z 31. marca 2010).
(9) Pozri: Pozri návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2011)0934).


Počítačová bezpečnosť a obrana
PDF 332kWORD 36k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o počítačovej bezpečnosti a obrane (2012/2096(INI))
P7_TA(2012)0457A7-0335/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie, ktorú Európska rada prijala na rokovaní 11. a 12. decembra 2008,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite, Budapešť z 23. novembra 2001,

–  so zreteľom na závery Rady o ochrane kritických informačných infraštruktúr z 27. mája 2011 a predchádzajúce závery Rady o počítačovej bezpečnosti,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Digitálna agenda pre Európu z 19. mája 2010 (COM(2010)0245),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu(1),

–  so zreteľom na nedávne oznámenie Komisie o zriadení Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite ako priority stratégie vnútornej bezpečnosti (COM(2012)0140,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o uplatňovaní Európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o vývoji spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie o stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie z 22. mája 2012(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2012 o ochrane kritických informačných infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej bezpečnosti(6),

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 5. júla 2012 s názvom Presadzovanie, chránenie a uplatňovanie ľudských práv na internete(7), ktorá uznáva dôležitosť ochrany ľudských práv a voľného toku informácií na internete,

–  so zreteľom na závery samitu v Chicagu z 20. mája 2012,

–  so zreteľom na hlavu V Zmluvy o EÚ,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0335/2012),

A.  keďže v dnešnom globalizovanom svete sú EÚ a jej členské štáty mimoriadne závislé od bezpečného kybernetického priestoru, bezpečného využívania informačných a digitálnych technológií a odolných a spoľahlivých informačných služieb a súvisiacej infraštruktúry,

B.  keďže informačné a komunikačné technológie sa používajú aj ako nástroje represie; keďže kontext, v ktorom sa tieto technológie využívajú, určuje vo veľkej miere vplyv, ktorý môžu mať ako hybná sila buď pozitívneho rozvoja alebo represie,

C.  keďže počítačové problémy, hrozby a útoky narastajú dramatickým tempom a predstavujú obrovskú hrozbu pre bezpečnosť, obranu, stabilitu a konkurencieschopnosť národných štátov, ako aj súkromného sektora; keďže tieto hrozby by sa nemali považovať za problémy budúcnosti; keďže väčšina najzreteľnejších a najničivejších počítačových incidentov má v súčasnosti politicky motivovanú povahu; keďže veľká väčšina kybernetických incidentov zostáva jednoduchá, hrozby týkajúce sa kritickej infraštruktúry sú čoraz zložitejšie a vyžadujú dôkladnú ochranu,

D.  keďže kybernetický priestor s takmer dvoma miliardami globálne prepojených používateľov sa stal jedným z najsilnejších a najefektívnejších prostriedkov pri rozširovaní demokratických myšlienok a organizovaní ľudí, ktorí sa usilujú o uskutočnenie svojich túžob po slobode a o boj proti diktatúram; keďže využívanie kybernetického priestoru nedemokratickými a diktátorskými režimami predstavuje rastúcu hrozbu pre práva jednotlivcov na slobodu prejavu a slobodu združovania sa; keďže preto je veľmi dôležité zabezpečiť, aby kybernetický priestor zostal otvorený na voľný tok myšlienok, informácií a prejavov,

E.  keďže v EÚ a v jej členských štátoch existuje mnoho prekážok politickej, legislatívnej a organizačnej povahy, ktoré ovplyvňujú rozvoj komplexného a jednotného prístupu ku kybernetickej obrane a bezpečnosti; keďže v citlivej a zraniteľnej oblasti počítačovej bezpečnosti chýba spoločné vymedzenie, normy a spoločné opatrenia,

F.  keďže v rámci inštitúcií EÚ, ako aj medzi nimi a členskými štátmi a medzi samotnými členskými štátmi a s vonkajšími partnermi neexistuje dostatočná výmena informácií a koordinácia,

G.  keďže na úrovni EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni chýbajú jasné a harmonizované vymedzenia „počítačovej bezpečnosti“ a „počítačovej obrany“; keďže chápanie počítačovej bezpečnosti a ostatnej kľúčovej terminológie sa značne odlišuje medzi rozličnými krajinami,

H.  keďže EÚ zatiaľ nevypracovala vlastné koherentné politiky týkajúce sa ochrany kritickej informačnej infraštruktúry, čo si vyžaduje multidisciplinárny prístup, a tým sa zvyšuje bezpečnosť a zároveň dodržiavajú základné práva,

I.  keďže EÚ navrhla rôzne iniciatívy na boj proti počítačovej kriminalite na civilnej úrovni vrátane zriadenia nového Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, chýba jej však akýkoľvek konkrétny plán na úrovni bezpečnosti a obrany,

J.  keďže budovanie dôvery medzi súkromným sektorom, orgánmi presadzovania práva a obrannými a inými príslušnými inštitúciami je mimoriadne dôležité v boji proti počítačovej kriminalite,

K.  keďže vzájomná dôvera vo vzťahoch medzi štátnymi a neštátnymi subjektmi je predpokladom spoľahlivej počítačovej bezpečnosti,

L.  keďže väčšina kybernetických incidentov vo verejnom i v súkromnom sektore sa neohlasuje z dôvodu citlivého charakteru informácií a možného poškodenia dobrého mena zainteresovaných spoločností,

M.  keďže k mnohým počítačovým incidentom dochádza z dôvodu nedostatočnej odolnosti a masívnosti súkromnej a verejnej infraštruktúry sietí, nedostatočne chránených či nezabezpečených databáz a iných nedostatkov kritickej informačnej infraštruktúry; keďže len málo členských štátov považuje ochranu svojich sietí a informačných systémov a súvisiacich údajov za svoju povinnosť, čo vysvetľuje nedostatok investícií do najmodernejších technológií, odbornej prípravy a vypracúvania vhodných usmernení v oblasti bezpečnosti; keďže mnoho členských štátov závisí od bezpečnostných technológií tretích krajín a malo by zvýšiť úsilie o obmedzenie tejto závislosti,

N.  keďže väčšina páchateľov počítačových útokov na vysokej úrovni, ktorí ohrozujú národnú alebo medzinárodnú bezpečnosť a obranu, nie je nikdy odhalená a potrestaná; keďže neexistuje medzinárodne dohodnutá reakcia na štátom podporovaný počítačový útok voči inému štátu ani dohoda, kedy možno takýto útok považovať za casus belli,

O.  keďže Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) má uľahčiť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti počítačovej bezpečnosti tým, že im odporúča ako vypracovať, uplatňovať a udržiavať stratégiu počítačovej bezpečnosti; keďže má zároveň podpornú úlohu v národných stratégiách počítačovej bezpečnosti, národných plánoch pre nepredvídané udalosti, pri organizovaní paneurópskych a medzinárodných cvičení na ochranu kritických informačných infraštruktúr (CIIP) a pri vypracúvaní scenárov pre celonárodné cvičenia,

P.  keďže k júnu roku 2012 iba 10 členských štátov oficiálne schválilo národnú stratégiu počítačovej bezpečnosti,

Q.  keďže počítačová obrana je jednou z hlavných priorít Európskej obrannej agentúry (EDA), ktorá vytvorila v rámci plánu rozvoja kapacít projektový tím pre počítačovú bezpečnosť, pričom spolupracuje s väčšinou členských štátov pri zbere skúseností a pri navrhovaní odporúčaní,

R.  keďže investície do výskumu a vývoja počítačovej bezpečnosti a obrany sú veľmi dôležité pre dosahovanie pokroku a zachovávanie vysokej úrovne počítačovej bezpečnosti a obrany; keďže obranné výdavky na výskum a vývoj sa znížili namiesto toho, aby dosiahli dohodnuté 2 % celkových obranných výdavkov,

S.  keďže zvyšovanie povedomia a vzdelávanie občanov v oblasti počítačovej bezpečnosti by mali tvoriť základ každej komplexnej stratégie počítačovej bezpečnosti,

T.  keďže treba vytvoriť jasnú rovnováhu medzi bezpečnostnými opatreniami a právami občanov v súlade so ZFEÚ, ako je právo na súkromie, ochranu osobných údajov a slobodu prejavu, pričom žiadne nemožno obetovať v mene druhého,

U.  keďže existuje čoraz väčšia potreba lepšie dodržiavať a chrániť práva jednotlivcov na súkromie, ako sa stanovuje v Charte EÚ a článku 16 ZFEÚ; keďže potreba inštitúcií a obranných orgánov zabezpečiť a chrániť počítačový priestor na vnútroštátnej úrovni by sa – hoci je dôležitá – nemala nikdy využívať ako dôvod na akékoľvek obmedzovanie práv a slobôd v počítačovom a informačnom priestore,

V.  keďže globálny a bezhraničný charakter internetu si vyžaduje nové formy medzinárodnej spolupráce a správy s mnohými zainteresovanými stranami,

W.  keďže vlády sa pri zabezpečovaní svojej kritickej infraštruktúry čoraz viac spoliehajú na súkromných aktérov,

X.  keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) ešte iniciatívne nezahrnula aspekt počítačovej bezpečnosti do vzťahov s tretími krajinami,

Y.  keďže nástroj stability je zatiaľ jediným programom EÚ, ktorý je určený na reagovanie na naliehavé krízy alebo globálne/nadregionálne bezpečnostné problémy vrátane ohrozovania počítačovej bezpečnosti,

Z.  keďže spoločná reakcia – prostredníctvom pracovnej skupiny EÚ – USA pre počítačovú bezpečnosť a počítačovú kriminalitu – na ohrozovanie počítačovej bezpečnosti je jednou z prioritných tém vzťahov medzi EÚ a USA,

Opatrenia a koordinácia v rámci EÚ

1.  konštatuje, že kybernetické hrozby a útoky proti vládam a správnym, vojenským a medzinárodným orgánom sú rýchlo sa rozširujúcim nebezpečenstvom a javom tak v rámci EÚ, ako aj celosvetovo, a že existujú významné dôvody pre obavy, že štátne a neštátne subjekty, najmä teroristické a zločinecké organizácie, sú schopné zaútočiť na kritické informačné a komunikačné štruktúry a infraštruktúry inštitúcií EÚ a jej členov, čo by mohlo spôsobiť značné škody vrátane kinetického efektu;

2.  preto zdôrazňuje potrebu globálneho a koordinovaného prístupu k týmto problémom na úrovni EÚ prostredníctvom vypracovania komplexnej stratégie EÚ pre počítačovú bezpečnosť, ktorá by mala poskytovať spoločnú definíciu počítačovej bezpečnosti a obrany a toho, v čom spočíva kybernetický útok súvisiaci s obranou, ako aj spoločnú operačnú víziu a mala by zohľadňovať pridanú hodnotu existujúcich agentúr a orgánov, ako aj osvedčené postupy tých členských štátov, ktoré už majú národné stratégie počítačovej bezpečnosti; zdôrazňuje rozhodujúci význam koordinácie a vytvárania synergií na úrovni Únie s cieľom pomáhať pri kombinovaní rozličných iniciatív, programov a vojenských i občianskych aktivít; zdôrazňuje, že táto stratégia by mala zabezpečovať flexibilitu a mala by sa pravidelne aktualizovať s cieľom prispôsobovať sa rýchlo sa meniacej povahe kybernetického priestoru;

3.  naliehavo žiada Komisiu a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu o podrobnostiach vykonávania doložky o solidarite (článok 222 ZFEÚ) zvážili možnosť závažného kybernetického útoku proti členskému štátu; ďalej sa domnieva, že hoci je stále potrebné vymedziť prostredníctvom spoločnej terminológie kybernetické útoky ohrozujúce národnú bezpečnosť, mohla by sa na ne vzťahovať doložka o spoločnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) bez toho, aby tým bola dotknutá zásada proporcionality;

4.  zdôrazňuje, že SBOP musí zabezpečiť, aby sily, ktoré sa zúčastňujú na vojenských operáciách EÚ a civilných misiách, boli chránené pred kybernetickými útokmi; podčiarkuje, že kybernetická obrana by sa mala stať aktívnou schopnosťou SBOP;

5.  zdôrazňuje, že všetky politiky EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali spočívať v zaistení čo najväčšej ochrany a zachovania digitálnych slobôd a dodržiavaní ľudských práv online, a mali by tak byť navrhnuté; domnieva sa, že s cieľom pokročiť v tomto úsilí by internet a informačné a komunikačné technológie mali byť zahrnuté do zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ;

6.  vyzýva Komisiu a Radu, aby jednoznačne uznali digitálne slobody za základné práva a nutné predpoklady pre uplatňovanie univerzálnych ľudských práv; zdôrazňuje, že cieľom členských štátov by malo byť nikdy neohroziť práva a slobody svojich občanov počas prípravy reakcie na kybernetické hrozby a útoky a že by mali v právnych predpisoch náležite rozlišovať medzi kybernetickými incidentmi na civilnej a na vojenskej úrovni; vyžaduje opatrnosť pri uplatňovaní obmedzení, čo sa týka možnosti občanov využívať nástroje informačných a komunikačných technológií;

7.  vyzýva Radu a Komisiu, aby spolu s členskými štátmi vypracovali bielu knihu o kybernetickej obrane, v ktorej by sa stanovili jednoznačné definície a kritériá rozlišujúce úrovne kybernetických útokov v civilnej a vojenskej sfére podľa ich motivácie a účinkov, a tiež úrovne reakcie vrátane vyšetrovania, odhaľovania a prenasledovania páchateľov;

8.  domnieva sa, že existuje jasná potreba aktualizovať Európsku bezpečnostnú stratégiu s cieľom určiť a nájsť spôsoby prenasledovania a potrestania páchateľov kybernetických útokov, či už ide o jednotlivcov, sieťových páchateľov či páchateľov podporovaných štátom;

Úroveň EÚ

9.  zdôrazňuje dôležitosť horizontálnej spolupráce a koordinácie v oblasti počítačovej bezpečnosti v rámci inštitúcií a agentúr EÚ a medzi nimi;

10.  zdôrazňuje, že nové technológie sú výzvou pre spôsob, akým vlády vykonávajú svoje tradičné hlavné úlohy; opäť potvrdzuje, že obranná a bezpečnostná politika je v konečnom dôsledku v rukách vlády, a to vrátane primeraného demokratického dohľadu; berie na vedomie čoraz dôležitejšiu úlohu súkromných aktérov pri realizácii bezpečnostných a obranných úloh, často pri neexistencii transparentnosti, zodpovednosti či mechanizmov demokratickej kontroly;

11.  zdôrazňuje, že vlády sa musia pri využívaní nových technológií v rozsahu bezpečnostnej a obrannej politiky pridŕžať základných zásad medzinárodného verejného a humanitárneho práva, ako je rešpektovanie štátnej suverenity a ľudských práv; poukazuje na cennú skúsenosť členských štátov EÚ, ako je Estónsko, pri určovaní a navrhovaní politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany;

12.  uznáva potrebu vyhodnocovania celkovej úrovne kybernetických útokov na informačné systémy a infraštruktúry EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu priebežného vyhodnocovania stupňa pripravenosti inštitúcií EÚ na boj proti možným kybernetickým útokom; trvá predovšetkým na tom, že treba posilniť infraštruktúru kritických informácií;

13.  zároveň zdôrazňuje, že je potrebné umožniť poskytovanie informácií o zraniteľných miestach, vyhlasovanie pohotovosti a vydávanie varovaní o nových hrozbách pre informačný systém;

14.  konštatuje, že nedávne kybernetické útoky na európske informačné siete a vládne informačné systémy spôsobili značné hospodárske a bezpečnostné škody, ktorých rozsah sa nepodarilo primerane vyhodnotiť;

15.  vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby čo najskôr vypracovali stratégie počítačovej bezpečnosti a plány na nepredvídané udalosti s ohľadom na ich vlastné systémy;

16.  vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby do analýzy rizík a plánov krízového riadenia zapracovali otázku riadenia kybernetickej krízy; ďalej vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby všetkým svojim zamestnancom poskytli školenia na zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti; navrhuje, aby sa kybernetické cvičenia uskutočňovali raz do roka, podobne ako cvičenia v prípade mimoriadnych situácií;

17.  zdôrazňuje dôležitosť efektívneho rozvíjania tímu reakcie na núdzové počítačové situácie na úrovni EÚ (EÚ-CERT) a národných tímov tohto druhu, ako aj vypracovania národných pohotovostných plánov pre prípad, keď treba konať; víta skutočnosť, že v máji roku 2012 už všetky členské štáty mali vytvorené tímy CERT; naliehavo vyzýva na ďalší rozvoj národných tímov CERT a tímu EÚ-CERT, ktoré možno v prípade potreby nasadiť do 24 hodín; zdôrazňuje potrebu preskúmania realizovateľnosti verejno-súkromných partnerstiev v tejto oblasti;

18.  uznáva, že prvé paneurópske cvičenie na ochranu kritických informačných infraštruktúr Kybernetická Európa 2010 (Cyber Europe 2010), ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s viacerými členskými štátmi a pod vedením ENISA, sa ukázalo ako užitočná akcia a ako príklad osvedčených postupov; zdôrazňuje tiež potrebu vytvoriť čo najskôr na európskej úrovni informačnú sieť pre varovania týkajúce sa kritickej infraštruktúry;

19.  zdôrazňuje význam celoeurópskych cvičných simulácií v rámci prípravy na rozsiahle bezpečnostné sieťové incidenty a dôležitosť vymedzenia jednotného súboru noriem na posudzovanie hrozieb;

20.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala nevyhnutnosť a realizovateľnosť kybernetického koordinačného postu EÚ;

21.  domnieva sa, že vzhľadom na vysokú úroveň schopností požadovaných na účely primeranej ochrany počítačových systémov a infraštruktúry a útokov na ne by sa mala zvážiť možnosť vypracovania stratégie tzv. etických hackerov medzi Komisiou, Radou a členskými štátmi; konštatuje, že odliv mozgov v týchto prípadoch je vysoký a že najmä u mladistvých osôb odsúdených za takéto útoky existuje veľký potenciál nápravy a integrácie do agentúr a orgánov obrany;

Európska obranná agentúra (EDA)

22.  víta nedávne iniciatívy a projekty súvisiace s počítačovou obranou, najmä na zber a mapovanie príslušných údajov o počítačovej bezpečnosti a obrane, a žiada členské štáty o intenzívnejšiu spoluprácu s EDA v oblasti kybernetickej obrany, a to aj na vojenskej úrovni;

23.  zdôrazňuje, že pre členské štáty je veľmi dôležité, aby spolupracovali s EDA pri vývoji národných kapacít počítačovej obrany; domnieva sa, že budovanie synergie, združovanie a výmena na európskej úrovni sú veľmi dôležité pre účinnú počítačovú obranu na európskej, ako aj národnej úrovni;

24.  vyzýva EDA, aby prehlbovala spoluprácu s NATO, národnými a medzinárodnými centrami excelentnosti, Európskym centrom boja proti počítačovej kriminalite pri Europole, ktorý prispieva k urýchleniu reakcie v prípade kybernetických útokov, a najmä s centrom výnimočnosti pre spoluprácu v oblasti kybernetickej obrany (CCDCOE), a aby sa sústreďovala na budovanie kapacít a odbornú prípravu, ako aj na výmenu informácií a postupov;

25.  s obavami pozoruje, že iba jeden členský štát dosiahol úroveň výdavkov na obranný výskum a vývoj vo výške 2 % a že päť členských štátov nevynaložilo na výskum a vývoj v roku 2010 nič; naliehavo vyzýva EDA, aby spolu s členskými štátmi zhromaždili zdroje a efektívne investovali do spoločného výskumu a vývoja s osobitným dôrazom na počítačovú bezpečnosť a obranu;

Členské štáty

26.  vyzýva všetky členské štáty, aby bez ďalšieho odkladu vypracovali a dokončili národné stratégie počítačovej bezpečnosti a obrany a zabezpečili stabilné prostredie pre tvorbu politiky a právnych predpisov, komplexné postupy riadenia rizika a vhodné prípravné opatrenia a mechanizmy; vyzýva ENISA, aby pomáhala členským štátom; vyjadruje svoju podporu ENISA pri vypracúvaní návodu na výmenu skúseností, ktorý obsahuje najlepšie postupy a odporúčania na to, ako vypracovať, uplatňovať a udržiavať stratégiu počítačovej bezpečnosti;

27.  nabáda všetky členské štáty, aby v rámci svojej vojenskej štruktúry vytvorili jednotky určené na zabezpečovanie počítačovej bezpečnosti a obrany v záujme spolupráce s podobnými orgánmi v ostatných členských štátoch EÚ;

28.  nabáda členské štáty, aby zaviedli špecializované súdne inštancie na regionálnej úrovni s cieľom účinnejšie stíhať útoky na informačné systémy; zdôrazňuje potrebu podporovať prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov, aby bolo možné upravovať ich podľa vývoja technických postupov a používania;

29.  vyzýva Komisiu, aby ďalej pracovala na koherentnom a efektívnom európskom prístupe s cieľom zabrániť zbytočným iniciatívam, podnecovať a podporovať členské štáty v ich úsilí o vypracovanie mechanizmov spolupráce a zlepšiť výmenu informácií; zastáva názor, že medzi členskými štátmi by sa mala vytvoriť minimálna úroveň povinnej spolupráce a výmeny informácií;

30.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby vypracovali národné pohotovostné plány a aby riadenie kybernetickej krízy zapracovali do plánov krízového riadenia a analýzy rizík; ďalej zdôrazňuje dôležitosť primeraných školení o nevyhnutnej počítačovej bezpečnosti pre všetkých zamestnancov verejných subjektov, a najmä poskytovania vhodnej odbornej prípravy pre zamestnancov súdnych a bezpečnostných orgánov v rámci vzdelávacích zariadení; vyzýva ENISA a ďalšie príslušné orgány, aby pomáhali členským štátom pri zabezpečovaní zhromažďovania a výmeny zdrojov, ako aj pri zabraňovaní duplicite;

31.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby z výskumu a vývoja vytvorili jeden z hlavných pilierov počítačovej bezpečnosti a obrany a aby podporovali vzdelávanie inžinierov špecializovaných na ochranu informačných systémov; vyzýva členské štáty, aby splnili záväzky na zvýšenie obranných výdavkov na výskum a vývoj aspoň do výšky 2 % s osobitným zreteľom na počítačovú bezpečnosť a obranu;

32.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predložili programy na podporu všeobecného bezpečného používania internetu, informačných systémov a komunikačných technológií a na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti u súkromných a obchodných používateľov; navrhuje, aby Komisia začala v tomto ohľade verejnú celoeurópsku vzdelávaciu iniciatívu, a vyzýva členské štáty, aby vzdelávanie o počítačovej bezpečnosti zaradili do školských učebných osnov v čo najskoršom veku;

Verejno-súkromná spolupráca

33.  zdôrazňuje dôležitú úlohu zmysluplnej a doplnkovej spolupráce v oblasti počítačovej bezpečnosti medzi verejnými orgánmi a súkromným sektorom tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni so zámerom vytvorenia vzájomnej dôvery; je si vedomý toho, že ďalšie zvyšovanie spoľahlivosti a efektívnosti príslušných verejných inštitúcií prispeje k budovaniu dôvery a k výmene kritických informácií;

34.  vyzýva partnerov zo súkromného sektora, aby zvážili riešenia, keď sa na bezpečnosť bude prihliadať už od fázy návrhu nových produktov, zariadení, služieb a aplikácií, a stimuly pre subjekty, ktoré navrhujú nové produkty, zariadenia, služby a aplikácie s bezpečnostnými prvkami ako ústrednou charakteristikou; žiada, aby sa stanovili minimálne normy transparentnosti a mechanizmy zodpovednosti, pokiaľ ide o spoluprácu so súkromným sektorom zameranú na predchádzanie kybernetickým útokom a boj proti nim;

35.  zdôrazňuje, že ochrana kritických informačných infraštruktúr je zahrnutá do stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ v súvislosti so zvýšením úrovne bezpečnosti občanov a podnikov v kybernetickom priestore;

36.  požaduje, aby sa s týmito partnermi nadviazal trvalý dialóg o najlepšom využívaní a odolnosti informačných systémov a o spoločnej zodpovednosti za bezpečnú a riadnu prevádzku týchto systémov;

37.  zastáva názor, že členské štáty, inštitúcie EÚ a súkromný sektor by mali v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií prijať kroky na zvýšenie bezpečnosti a integrity informačných systémov, na prevenciu útokov a na zmenšovanie následkov týchto útokov; podporuje Komisiu v jej úsilí o predloženie minimálnych noriem kybernetickej bezpečnosti a systémov osvedčení pre podniky a poskytnutie vhodných podnetov na stimulovanie snáh súkromného sektora zvyšovať bezpečnosť;

38.  vyzýva Komisiu a vlády členských štátov, aby nabádali súkromný sektor a predstaviteľov občianskej spoločnosti k zahŕňaniu riadenia kybernetických kríz do svojich plánov krízového riadenia a analýzy rizík; ďalej požaduje zavedenie odbornej prípravy na zvyšovanie povedomia o nevyhnutnej počítačovej bezpečnosti a počítačovej hygiene pre všetkých zamestnancov;

39.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a príslušnými agentúra a orgánmi vypracovala rámce a nástroje pre systémy rýchlej výmeny informácií, ktoré by zabezpečili anonymitu pri oznamovaní kybernetických incidentov pre súkromný sektor, umožnili verejným subjektov priebežne dostávať aktualizované informácie a v prípade potreby poskytovať pomoc;

40.  zdôrazňuje, že EÚ by mala zjednodušiť rozvoj konkurenčného a inovatívneho trhu pre počítačovú bezpečnosť v rámci EÚ, aby malé a stredné podniky mohli v tejto oblasti lepšie prevádzkovať svoju činnosť, čo prispeje k oživeniu hospodárskeho rastu a tvorbe nových pracovným miest;

Medzinárodná spolupráca

41.  vyzýva ESVČ, aby zaujala aktívny prístup ku kybernetickej bezpečnosti a aby začlenila aspekt kybernetickej bezpečnosti do všetkých svojich činností, najmä vo vzťahu k tretím krajinám; požaduje urýchlenie spolupráce a výmeny informácií o spôsoboch riešenia otázok kybernetickej bezpečnosti s tretími krajinami;

42.  zdôrazňuje, že dokončenie komplexnej stratégie EÚ pre počítačovú bezpečnosť je predpokladom pre zavedenie takej efektívnej medzinárodnej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú si vyžaduje cezhraničná povaha kybernetických hrozieb;

43.  vyzýva tie členské štáty, ktoré ešte nepodpísali či neratifikovali dohovor Rady Európy o kybernetickej kriminalite (Budapeštiansky dohovor), aby tak bezodkladne urobili; podporuje Komisiu a ESVČ v ich úsilí o propagáciu dohovoru a jeho hodnôt medzi tretími krajinami;

44.  je si vedomý potreby medzinárodne dohodnutej a koordinovanej reakcie na kybernetické hrozby; preto vyzýva Komisiu, ESVČ a členské štáty, aby sa ujali vedúcej úlohy na všetkých fórach, a najmä v OSN, v snahe dosiahnuť širšiu medzinárodnú spoluprácu a konečnú dohodu o definovaní spoločného chápania noriem správania v kybernetickom priestore a aby zároveň podnietili spoluprácu s cieľom vypracovať dohody o kontrole kybernetických zbraní;

45.  nabáda k výmene poznatkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti s krajinami BRICS a inými krajinami s rozvíjajúcou sa ekonomikou s cieľom preskúmať prípadné spoločné reakcie na rastúcu kybernetickú kriminalitu a kybernetické hrozby a útoky tak na civilnej, ako aj na vojenskej úrovni;

46.  naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby v rámci príslušných medzinárodných fór a organizácií, najmä OSN, OBSE, OECD a Svetovej banky, zaujali aktívny prístup s cieľom aplikovať existujúce medzinárodné právo a dosiahnuť konsenzus o normách zodpovedného postupu štátov v otázkach kybernetickej bezpečnosti a obrany a aby koordinovali postoje členských štátov so zámerom propagovať hlavné hodnoty a politiky EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany;

47.  vyzýva Rady a Komisiu, aby počas dialógov a vo vzťahoch a dohodách o spolupráci s tretími krajinami, najmä tými, ktoré predpokladajú spoluprácu alebo vzájomnú výmenu v oblasti technológií, trvali na minimálnych požiadavkách na predchádzanie kybernetickej kriminalite a kybernetickým útokom a na boj proti nim a na minimálnych normách bezpečnosti informačného systému;

48.  vyzýva Komisiu, aby pomáhala tretím krajinám v ich úsilí o rozvoj kybernetickej bezpečnosti a kapacít kybernetickej obrany;

Spolupráca s NATO

49.  pripomína, že EÚ a NATO majú na základe spoločných hodnôt a strategických záujmov mimoriadnu zodpovednosť a schopnosť riešiť rastúce problémy kybernetickej bezpečnosti účinnejšie a v úzkej spolupráci hľadaním možných doplnkov, bez duplicity a s ohľadom na svoje príslušné povinnosti;

50.  zdôrazňuje potrebu zhromažďovania a výmeny v praktickej rovine berúc do úvahy doplnkový charakter prístupu EÚ a NATO ku kybernetickej bezpečnosti a obrane; zdôrazňuje potrebu užšej koordinácie, najmä v súvislosti s plánovaním, technológiou, odbornou prípravou a vybavením, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť a obranu;

51.  na základe existujúcich doplnkových činností v rozvoji obranných kapacít naliehavo vyzýva všetky príslušné orgány v EÚ, ktoré sa venujú kybernetickej bezpečnosti a obrane, aby prehlbovali praktickú spoluprácu s NATO na účel výmeny skúseností a učenia sa, ako treba budovať odolnosť systémov EÚ;

Spolupráca so Spojenými štátmi

52.  domnieva sa, že EÚ a USA by mali prehĺbiť vzájomnú spoluprácu s cieľom brániť sa pred kybernetickými útokmi a kybernetickou kriminalitou, pretože na základe samitu EÚ – USA v roku 2010 v Lisabone sa to stalo prioritou transatlantických vzťahov;

53.  víta vytvorenie pracovnej skupiny EÚ – USA pre kybernetickú bezpečnosť a kybernetickú kriminalitu na samite EÚ – USA, ktorý sa konal v novembri 2010, a podporuje jej úsilie zahrnúť otázky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti do transatlantického politického dialógu;

54.  víta skutočnosť, že Komisia spolu s vládou USA pod záštitou pracovnej skupiny EÚ – USA vypracovali spoločný program a plán spoločných/synchronizovaných transkontinentálnych kybernetických cvičení v rokoch 2012/2013; berie na vedomie prvé kybernetické atlantické cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011;

55.  zdôrazňuje, že je nutné, aby USA aj EÚ ako najväčšie zdroje kybernetického priestoru a užívateľov spolupracovali pri ochrane práv a slobôd svojich občanov pri využívaní tohto priestoru; zdôrazňuje, že hoci národná bezpečnosť je prvoradým cieľom, kybernetický priestor by mal byť zabezpečený, ale aj chránený

o
o   o

56.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, EDA, ENISA a NATO.

(1) Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.
(2) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 63.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0228.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0207.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0406.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2012)0237.
(7) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx.


Úloha spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodných katastrof
PDF 394kWORD 36k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o úlohe spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodných katastrof (2012/2095(INI))
P7_TA(2012)0458A7-0349/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii, a najmä na jej články 42 a 43,

–  so zreteľom na článok 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúci sa civilnej ochrany a článok 214 týkajúci sa humanitárnej pomoci,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2011 o diplomacii EÚ v oblasti klímy(1),

–  so zreteľom na spoločný diskusný dokument Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Komisie z 9. júla 2011 o diplomacii v oblasti klímy(2),

–  so zreteľom na spoločnú správu z roku 2008 o zmene klímy a medzinárodnej bezpečnosti, ktorú Európskej rade predložili vysoký predstaviteľ EÚ Javier Solana a Európska komisia, a nadväzujúce odporúčania(3),

–  so zreteľom na správu Komisie z mája 2006 s názvom Európska jednotka civilnej ochrany: Europe Aid,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany(4), oznámenie Komisie z 26. októbra 2010 s názvom Smerovanie k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (COM(2010)0600) a na svoje uznesenie z 27. septembra 2011(5),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany z 20. decembra 2011 (COM(2011)0934),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z roku 2008 o Európskej únii a arktickom regióne (COM(2008)0763) a svoje uznesenie z 20. januára 2011 o udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o vplyve finančnej krízy na sektor obrany v členských štátoch EÚ(7),

–  so zreteľom na závery konferencie s názvom Od rokovaní o klíme k diplomacii v oblasti klímy, ktorá sa konala v októbri 2011 v Berlíne , a konferencie s názvom Dialóg 21. storočia o klíme a bezpečnosti, ktorá sa konala v marci 2012 v Londýne,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z júla 2011 o zmene klímy a medzinárodnej bezpečnosti(8),

–  so zreteľom na správy Environmentálneho programu OSN z rokov 2011 zmena klímy, konflikt a migrácia v Saheli(9),

–  so zreteľom na dokumenty OSN o bezpečnosti osôb a zodpovednosti za ochranu(10),

–  – so zreteľom na usmernenia OSN o využívaní vojenských a civilných prostriedkov ochrany v prípade katastrofy (usmernenia z Osla)(11) a a na usmernenia medziagentúrneho stáleho výboru (IASC) o využívaní vojenských a civilných prostriedkov ochrany na podporu humanitárnych operácií (usmernenia MCDA),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade ((SEC(2007)0781, SEC(2007)0782, COM(2007)0317) a spoločné vyhlásenie s názvom Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci(12),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0349/2012),

Všeobecné úvahy

1.  berie do úvahy vplyv zmeny klímy na globálnu bezpečnosť, mier a stabilitu;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že za posledné štyri roky otázku zmeny klímy ako najväčšej hrozby globálnej bezpečnosti zatienila vo verejnej diskusii hospodárska a finančná kríza, ktorá takisto predstavuje priamu globálnu hrozbu;

3.  domnieva sa, že zvýšený rozsah extrémnych výkyvov počasia v posledných rokoch spôsobuje globálnemu hospodárstvu, a to nielen rozvojovým krajinám, ale aj svetovému hospodárstvu, rastúce náklady, ktoré vystupujú ako priame náklady v súvislosti s obnovou a pomocou, ale aj ako nepriame náklady v súvislosti s nárastom poistenia, cien výrobkov a služieb; zdôrazňuje, že tieto javy predstavujú taktiež zhoršenie hrozieb medzinárodného mieru a bezpečnosti obyvateľstva;

4.  poukazuje na to, že prírodné katastrofy, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, sú veľmi destabilizujúce, najmä pre zraniteľné štáty; poukazuje však na skutočnosť, že nijakú príčinu konfliktu nie je možné prisúdiť výlučne zmene klímy; zdôrazňuje, že obyvateľstvo, ktorého prístup k pitnej vode a potravinám sa v dôsledku prírodných katastrof spôsobených zmenou klímy zhoršuje, je nútené migrovať, a tak nadmerne zaťažuje hospodárske, sociálne a administratívne kapacity beztak citlivých regiónov alebo zle fungujúcich štátov, a tým vytvára konflikty a má celkovo negatívny vplyv na bezpečnosť; pripomína, že tieto udalosti spôsobujú súperenie medzi komunitami a krajinami o vzácne prírodné zdroje;

5.  uznáva, že komplexné krízy sa môžu predvídať a malo by sa im predchádzať uplatňovaním komplexného prístupu zahŕňajúceho oblasti politiky úplne využívajúce nástroje, ktoré existujú v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), a takisto humanitárnu a rozvojovú pomoc; poznamenáva takisto, že NATO bolo jedným z hlavných aktérov prvej medzinárodnej reakcie na výzvy v oblasti environmentálnej bezpečnosti v roku 2004, keď spolu s ďalšími piatimi medzinárodnými agentúrami(13) vytvorilo Iniciatívu pre životné prostredie a bezpečnosť (ENVSEC) s cieľom riešiť otázky životného prostredia, ktoré ohrozujú bezpečnosť v zraniteľných regiónoch;

6.  uznáva význam kritickej infraštruktúry, ktorá poskytuje podporu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike;

7.  uznáva, že kým riešenie zmeny klímy prostredníctvom bezpečnostnej spojitosti môže byť pozitívne, existuje aspoň jeden prvok opatrení EÚ v oblasti zmeny klímy, ktorý sa usiluje využiť politické a hospodárske nástroje na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej;

8.  poukazuje na skutočnosť, že EÚ by mala v rámci svojich stratégií, politík a nástrojov v oblasti vonkajšej činnosti vziať do úvahy vplyv prírodných katastrof a zmeny klímy na medzinárodnú bezpečnosť; okrem toho pripomína, že v súvislosti s prírodnými a inými katastrofami je dôležité venovať osobitnú pozornosť ženám a deťom, ktoré sú v krízach predovšetkým zraniteľné;

9.  v tejto súvislosti pripomína mandát Komisie zahŕňajúci humanitárnu pomoc a civilnú ochranu a zdôrazňuje potrebu ďalej rozvíjať a posilňovať existujúce nástroje;

10.  v tejto súvislosti znovu zdôrazňuje význam znižovania rizika katastrof s cieľom znížiť vplyv krízy na zraniteľné obyvateľstvo;

11.  zdôrazňuje preto, že je nevyhnutné začleniť analýzu vplyvu kríz a následných prírodných katastrof súvisiacich s klímou do stratégií a operačných plánov SBOP pred, počas a po akýchkoľvek prírodných alebo humanitárnych krízach, ktoré by mohli vzniknúť, pričom je potrebné dodržiavať humanitárne zásady stanovené v Lisabonskej zmluve; takisto vyzýva na praktickú spoluprácu, ako napríklad uplatňovanie spolupráce;

12.  zdôrazňuje, že prostredníctvom vytvorenia účinnej reakcie na vplyv zmeny klímy na bezpečnosť sa musí zlepšiť nielen predchádzanie konfliktom a krízový manažment, ale takisto kapacity v oblasti vykonávania analýz a včasného varovania;

13.  pripomína, že Lisabonská zmluva požaduje, aby Únia rozvinula civilné a vojenské spôsobilosti pre medzinárodný krízový manažment v celom rozsahu úloh uvedených v článku 43, predovšetkým misie na predchádzanie konfliktom, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na opätovné nastolenie mieru a stabilizačné operácie po ukončení konfliktu; zároveň sa domnieva, že by sa malo zabrániť zdvojeniu nástrojov a že by sa mali v súlade s článkami 196 a 214 ZFEÚ zreteľne rozlišovať nástroje v rámci a mimo rozsahu pôsobnosti SBOP; pripomína potrebu zabrániť akémukoľvek zdvojeniu dobre zavedených nástrojov humanitárnej pomoci a civilnej ochrany, ktoré nepatria do právomoci SBOP;

14.  uznáva, že vojenské štruktúry majú kapacity a zdroje na environmentálne spravodajské služby, posúdenie rizík, humanitárnu pomoc, zmiernenie následkov katastrof a evakuáciu, ktoré musia hrať rozhodujúcu úlohu v rámci včasného varovania, riadenia kríz súvisiacich s klímou a reakcie na katastrofy;

15.  poukazuje na to, že v Lisabonskej zmluve sa zaviedli nové ustanovenia (články 21 – 23, 27, 39, 41 ods. 3, 43 – 46 ZEÚ), najmä tie, ktoré sa týkajú počiatočného fondu v článku 41 ods. 3, a že tieto ustanovenia sa stále musia uplatňovať;

16.  poukazuje na to, že EÚ by mala ďalej vyvíjať úsilie spolu s OSN, Africkou úniou (AÚ) a OBSE takisto v rámci iniciatívy pre životné prostredie a bezpečnosť (ENVSEC) s cieľom spoločne sa zúčastňovať na analýze a riešiť výzvy vyplývajúce zo zmeny klímy;

17.  zdôrazňuje hodnotu civilno-vojenskej súčinnosti v krízach, ako napr. na Haiti, v Pakistane a New Orleans; domnieva sa, že táto súčinnosť preukázala, že vojenské jednotky môžu mať v krízach a prírodných katastrofách súvisiacich s klímou hodnotný prínos prostredníctvom poskytnutia priamej a včasnej pomoci postihnutým oblastiam a obyvateľom;

18.  víta skutočnosť, že zmena klímy sa čoraz viac dostáva do centra pozornosti diskusie o globálnej bezpečnosti, najmä od roku 2007, keď Bezpečnostná rada OSN uskutočnila prvú diskusiu o zmene klímy a jej dôsledkoch na medzinárodnú bezpečnosť; víta úsilie EÚ a vlád členských štátov predložiť túto záležitosť v rámci Bezpečnostnej rady OSN v júli 2011 a zahrnúť ju do záverov zo zasadnutia Rady pre zahraničné veci o diplomacii v oblasti klímy;

Potreba politickej vôle a konania

19.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorá zodpovedá za riadenie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie, aby:

   a) pri analýze kríz a hrozieb budúcich konfliktov vždy, keď to bude vhodné, brala do úvahy zmenu klímy a prípadné katastrofy a ich vplyv na bezpečnosť a obranu;
   b) posúdila, ktoré krajiny a/alebo regióny sú potenciálne najviac ohrozené konfliktom a nestabilitou v dôsledku zmeny klímy a prírodných katastrof; vytvorila zoznam týchto krajín/regiónov; informovala v rámci výročných správ spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky o vykonávaní politík a nástrojov EÚ, ktoré sú zamerané na riešenie týchto výziev v uvedených krajinách/regiónoch;
   c) zvýšila praktické schopnosti EÚ zabezpečiť predchádzanie konfliktom, krízový manažment a obnovu po kríze; úzko koordinovala úsilie s Komisiou a rozvojovou politikou EÚ, pokiaľ ide o potrebu pomáhať partnerským krajinám odolávať zmene klímy a zvládať ostatné rozmery prispôsobovania sa zmene klímy,
   d) v úzkej spolupráci s Komisiou primerane prispôsobila dlhodobé plánovanie civilných a vojenských kapacít a schopností EÚ;

20.  domnieva sa, že EÚ musí predložiť zoznam výziev, ktorým čelí v oblastiach, ako sú Arktída, Afrika, arabský svet a Himaláje a Tibetská náhorná plošina (tretí pól), najmä pokiaľ ide o potenciálne konflikty kvôli dodávkam vody;

21.  zdôrazňuje význam pokračovania a zlepšenia rozvojovej a humanitárnej pomoci EÚ zameranej na prispôsobenie sa, zmiernenie, reakciu, odolávanie, podporu a rozvoj po kríze vzhľadom na krízy a prírodné katastrofy súvisiace s klímou; poukazuje na význam iniciatív, ako napríklad zníženie rizika katastrof a prepojenie podpory, obnovy a rozvoja, a vyzýva Komisiu, aby v rámci svojej humanitárnej, a najmä rozvojovej pomoci presadzovala tieto programy a opatrenia; víta navrhovanú posilnenú úlohu mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, najmä mimo Európskej únie;

22.  víta iniciatívu UNDP, UNEP, OBSE, NATO, EHK OSN a REC(14) pre životné prostredie a bezpečnosť (ENVSEC), ktorá je zameraná na riešenie výziev súvisiacich s bezpečnosťou osôb a prirodzeným životným prostredím, a to prostredníctvom poskytnutia svojich združených odborných znalostí a zdrojov krajinám Strednej Ázie, Kaukazu a juhovýchodnej Európy; poznamenáva, že celkový výsledok ENVSEC je stále obmedzený, doteraz však slúžil ako dôležitý nástroj inštitucionálnej koordinácie a ako vstupné miesto na uľahčenie postupov presadzovania;

23.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ spolupracovala s hlavnými ohrozenými regiónmi a najzraniteľnejšími štátmi s cieľom posilniť ich schopnosť zvládnuť situáciu; zdôrazňuje, že EÚ by mohla viac začleniť prispôsobenie sa a odolnosť proti zmene klímy do svojich regionálnych stratégií (napríklad stratégia EÚ – Afrika, barcelonský proces, Čiernomorská synergia, stratégia EÚ pre Strednú Áziu a Akčný plán pre Stredný východ);

24.  vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Komisiu, aby do najdôležitejších stratégií, politických dokumentov a finančných nástrojov pre vonkajšiu činnosť a do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky zahrnuli potenciálne dôsledky zmeny klímy na bezpečnosť;

25.  upozorňuje na skutočnosť, že energetická bezpečnosť úzko súvisí so zmenou klímy; domnieva sa, že sa musí zvýšiť energetická bezpečnosť znížením závislosti EÚ od fosílnych palív, ako sú okrem iného palivá dovážané z Ruska cez potrubie; pripomína, že tieto potrubia sa môžu začať narúšať roztápaním dlhodobo zamrznutej pôdy a zdôrazňuje, že premena Arktídy predstavuje jeden z hlavných účinkov zmeny klímy na bezpečnosť EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa týmto násobiteľom rizika prostredníctvom posilnenej stratégie EÚ pre Arktídu a rozšírenej politiky obnoviteľných zdrojov energie vyrobených v EÚ, ako aj prostredníctvom energetickej účinnosti, ktorá významne znižuje závislosť Únie od vonkajších zdrojov, a tým zlepšuje jej postavenie z hľadiska bezpečnosti;

26.  vyzýva Európsku obrannú agentúru (EDA) a ozbrojené sily členských štátov, aby vytvorili ekologické a energeticky účinné technológie, ktoré úplne využijú potenciál obnoviteľných zdrojov energie;

27.  víta nedávne pokusy posilniť koordináciu medzi NATO a EÚ v oblasti rozvoja spôsobilosti; uznáva, že je veľmi potrebné rozpoznať vzájomné výhody spolupráce a zároveň rešpektovať špecifické zodpovednosti obidvoch organizácií; zdôrazňuje potrebu nájsť a vytvoriť súčinnosť v prípade projektov združovania a spoločného využívania spôsobilostí (pooling and sharing) a projektov tzv. inteligentnej obrany (smart defence) (NATO), ktoré by sa mohli realizovať v rámci reakcie na prírodné katastrofy a klimatické krízy;

28.  naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby v plnej miere využila potenciál Lisabonskej zmluvy a predložila návrh na zriadenie počiatočného fondu (článok 41 ods. 3 (ZEÚ)) v súvislosti s možnými budúcimi projektmi združovania a spoločného využívania spôsobilostí a spoločnej a trvalej koncentrácie zariadení pre civilné krízové operácie;

Potreba nového ducha: strategické a koncepčné výzvy

29.  poznamenáva, že negatívny vplyv zmeny klímy a prírodných katastrof na mier, bezpečnosť a stabilitu by sa mohol začleniť do všetkých strategických dokumentov SZBP/SBOP, ktoré slúžia ako usmernenia na plánovanie a vykonávanie jednotlivých politík a misií;

30.  poznamenáva, že spôsobilosti na včasné posúdenie a zisťovanie skutočností by mali zabezpečiť, aby EÚ v rámci reakcie na krízy použila čo najprimeranejšie dostupné prostriedky, v čo najkratšom čase vyslala multidisciplinárne skupiny, ktoré budú zložené z civilných, vojenských a civilno-vojenských odborníkov;

31.  zdôrazňuje, že v rámci úsilia o reakcie na neistotu zmeny klímy a jej predvídania bude pre EÚ rozhodujúci prístup k presným a včasným analýzam, pričom spôsobilosť SBOP bude v tejto súvislosti dobrým zdrojom informácií; EÚ by mala prijať opatrenia na ďalší rozvoj spôsobilostí na zber údajov a analýzu informácií prostredníctvom štruktúr, ako napríklad delegácie EÚ, satelitné centrum EÚ a situačné centrum EÚ;

32.  domnieva sa, že včasné varovanie a skorá preventívna činnosť v súvislosti s negatívnymi dôsledkami zmeny klímy a prírodných katastrof závisia od primeraných ľudských zdrojov a metódy zberu a analýzy údajov; poznamenáva, že príslušné útvary Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou, a príslušné útvary Komisie a geografické útvary by mali do svojich činností začleniť analýzu vplyvu prírodných katastrof na medzinárodnú bezpečnosť a politickú stabilitu; odporúča školenie pre zamestnancov ESVČ a Komisie v oblasti monitorovania vplyvu prírodných katastrof na krízový vývoj a politickú stabilitu a bezpečnosť; vyzýva na vypracovanie spoločných kritérií pre analýzu, hodnotenie rizík a vytvorenie spoločného systému varovania;

33.  povzbudzuje príslušné orgány Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Komisie, aby zlepšili koordináciu pri analýze situácie a plánovanie politiky, ako aj systematickú výmenu informácií v otázkach týkajúcich sa zmeny klímy a prírodných katastrof; nalieha na príslušné orgány Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, aby zriadili stále komunikačné kanály na výmenu informácií s príslušnými útvarmi Komisie, najmä ECHO, ale aj s agentúrami a programami OSN a programami a s NATO; poukazuje na to, že civilno-vojenské štruktúry poverené úlohou reagovať na krízy a prírodné katastrofy súvisiace so zmenou klímy by mali úzko spolupracovať so všetkými organizáciami občianskej spoločnosti, humanitárnymi organizáciami a mimovládnymi organizáciami;

34.  nalieha na Komisiu, aby vytvorila pohotovostné plány reakcie EÚ na dôsledky prírodných katastrof a kríz súvisiacich so zmenou klímy, ktoré sa vyskytnú mimo Únie a majú priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť Únie (napr. migrácia z dôvodu zmeny klímy);

35.  dôrazne víta kroky prijímané od roku 2011 na úrovni ministrov zahraničných vecí EÚ počas poľského predsedníctva a na úrovni Bezpečnostnej rady OSN počas nemeckého predsedníctva v súvislosti so vzájomným pôsobením zmeny klímy a jej dôsledkov na bezpečnosť;

36.  domnieva sa, že hlavné politické dokumenty spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky by sa mohli prispôsobiť a upraviť so zreteľom na dôsledky zmeny klímy a prírodných katastrof, ako sú napríklad koncepcia EÚ v oblasti vojenského plánovania na politickej a strategickej úrovni(15), koncepcia EÚ v oblasti velenia a riadenia vojenských operácií(16), koncepcia EÚ v oblasti vytvorenia ozbrojených síl(17) a koncepcia rýchlej vojenskej reakcie EÚ(18), ako aj tie dokumenty, ktoré sú dôležité pre civilné misie v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako sú koncepcia EÚ v oblasti komplexného plánovania, koncepcia EÚ v oblasti plánovania polície a usmernenia pre štruktúru velenia a riadenia civilných operácií krízového riadenia EÚ(19);

37.  domnieva sa, že civilné a vojenské spôsobilosti by sa mali rozvíjať tak, aby bolo možné ich uplatnenie v rámci reakcie na prírodné katastrofy a klimatické krízy; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rozvíjaniu vojenských spôsobilostí, a najmä procesu združovania a spoločného využívania spôsobilostí; žiada v tejto súvislosti posilniť úlohu EDA;

Potreba inštitucionálnej tvorivosti: nástroje a spôsobilosti

38.  znovu pripomína, že v rámci účinnej reakcie na krízové situácie, ako napríklad prírodné katastrofy, je často potrebné využiť civilné a vojenské spôsobilosti, a takisto je potrebná užšia spolupráca medzi nimi; pripomína, že je dôležité vymedziť určité špecializované spôsobilosti a nedostatky, v súvislosti s ktorými môžu vojenské spôsobilosti poskytnúť pridanú hodnotu;

39.  zdôrazňuje potrebu vypracovať špecifický zoznam vojenských a civilných spôsobilostí SBOP, ktoré majú osobitný význam z hľadiska reakcie na zmenu klímy a prírodné katastrofy a pri misiách SBOP; zdôrazňuje, že pri vypracúvaní tohto zoznamu by sa mala venovať osobitná pozornosť činnosti poradnej skupiny pre využívanie vojenských a civilných prostriedkov ochrany v prípade katastrofy; konštatuje, že tieto prostriedky by mali okrem iného zahŕňať technické schopnosti, ako napr. ad hoc vybudovanie a prevádzka prístavnej/letiskovej infraštruktúry, leteckej a námornej dopravy a riadenia, mobilných nemocníc vrátane intenzívnej zdravotnej starostlivosti, komunikačnej infraštruktúry, čistenia vody a nakladania s palivom; vyzýva Radu a EDA, aby v rámci preskúmania programu rozvoja spôsobilostí v roku 2013 uviedli do súladu súčasné katalógy civilných a vojenských spôsobilostí s tými, ktoré sú potrebné na splnenie výziev súvisiacich so zmenou klímy, a predložili návrhy potrebné na odstránenie súčasných nedostatkov v týchto katalógoch;

40.  zdôrazňuje potrebu preskúmať na základe už existujúcich spôsobilostí, ako sú napríklad bojové skupiny EÚ a európske velenie leteckej dopravy (EATC), možnosti vytvorenia ďalších spoločných spôsobilostí, ktoré sú dôležité pre operácie reagujúce na vplyv zmeny klímy alebo prírodné katastrofy;

41.  zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať spôsoby zlepšenia energetickej účinnosti a environmentálneho riadenia v rámci ozbrojených síl doma a v zahraničí, okrem iného využívaním potenciálu, ktorý ponúkajú obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že spotreba energie ozbrojených síl jedného členského štátu EÚ je taká ako spotreba európskeho veľkomesta a že vojenské štruktúry by mali byť preto rovnako inovatívne pri znižovaní svojej ekologickej stopy; víta správu s názvom Greening the Blue Helmets: Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping Operations (Ekologizácia modrých prílb: Životné prostredie, prírodné zdroje a mierové operácie OSN), ktorú v máji 2012 uverejnili Program OSN pre životné prostredie (UNEP), oddelenie OSN pre mierové operácie (UNDPKO) a oddelenie OSN pre podporu v teréne (UNDFS); poukazuje na skutočnosť, že USA a jeho ozbrojené sily(20) sa už niekoľko rokov aktívne usilujú o zvýšenie energetickej nezávislosti prostredníctvom využívania trvalo udržateľných zdrojov energie a využívania energetickej účinnosti v rámci všetkých vojenských operácií a celej infraštruktúry; víta v tejto súvislosti nedávny projekt Európskej obrannej agentúry s názvom GO GREEN, ktorého cieľom je podstatné zlepšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie; zdôrazňuje potrebu takisto vytvoriť usmernenia pre osvedčené postupy v oblasti účinnosti zdrojov a monitorovania environmentálneho riadenia pre misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

42.  zdôrazňuje tiež potrebu zladenia širšieho rozvoja v oblasti európskej obrannej priemyselnej základne so špecifickými požiadavkami v súvislosti s krízami a prírodnými katastrofami súvisiacimi so zmenami klímy; žiada posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry (EDA) v tomto procese v úzkej spolupráci s Vojenským výborom EÚ; vyzýva obidva orgány spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, aby zabezpečili, že programy verejného obstarávania a programy rozvoja spôsobilosti vynaložia primerané finančné prostriedky a ďalšie zdroje na špecifické potreby v súvislosti s reagovaním na zmenu klímy a prírodné katastrofy;

43.  vyzýva ozbrojené sily, aby prevzali zodpovednosť v oblasti trvalej udržateľnosti životného prostredia, a technických odborníkov, aby hľadali spôsoby ekologizácie, a to od zníženia emisií k zvýšeniu recyklovateľnosti;

44.  zdôrazňuje potrebu zachovať a ďalej posilňovať v kontexte nasledujúceho viacročného finančného výhľadu na roky 2014 – 2020 komplexný prístup k zmierneniu a reakcii na prírodné katastrofy a krízy súvisiace s klímou prostredníctvom využitia všetkých príslušných nástrojov, ktoré má Únia k dispozícii; víta návrh Komisie na obnovený nástroj stability, ktorý už zohľadňuje negatívny vplyv zmeny klímy a prírodných katastrof na bezpečnosť, mier a politickú stabilitu;

45.  požaduje, aby sa určil finančný vplyv uvedených návrhov a takisto sa zohľadnil pri preskúmaní rozpočtu EÚ;

46.  vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby vyslala odborníkov na klimatickú bezpečnosť do delegácií EÚ v najviac postihnutých krajinách a regiónoch s cieľom posilniť kapacitu Únie, pokiaľ ide o včasné varovanie a informácie o možných budúcich konfliktoch;

47.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby posilnila koordináciu medzi Úniou a jej susednými štátmi v oblasti vývoja spôsobilosti reagovať na krízy súvisiace s klímou;

48.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby presadzovala posúdenie aspektov zmeny klímy a ochrany životného prostredia pri plánovaní a vykonávaní vojenských, civilno-vojenských a civilných operácií na celom svete;

49.  víta myšlienku vytvorenia postu osobitného vyslanca OSN pre klimatickú bezpečnosť;

50.  vyzýva na vytvorenie mechanizmov spolupráce medzi EÚ ako celkom a tými členskými štátmi, ktoré by mohli v budúcnosti konať v súlade s ustanoveniami stálej štruktúrovanej spolupráce, aby sa zabezpečila konzistentnosť ich činností s komplexným prístupom EÚ v tejto oblasti;

51.  zastáva názor, že štúdium vplyvu prírodných katastrof a kríz súvisiacich s klímou na medzinárodnú a európsku bezpečnosť by sa malo začleniť do osnov Európskej akadémie bezpečnosti a obrany;

52.  vyzýva EÚ, aby v dialógu s tretími krajinami, najmä s hlavnými partnermi ako India, Čína a Rusko, preskúmala vplyv zmeny klímy na bezpečnosť; zdôrazňuje, že skutočne účinná reakcia si bude vyžadovať mnohostranný prístup a spoločné investície s tretími krajinami a že EÚ by mohla vytvoriť spoluprácu s ozbrojenými silami tretích krajín so spoločnými rozvojovými a výcvikovými misiami;

o
o   o

53.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov EÚ, Parlamentnému zhromaždeniu NATO, generálnemu tajomníkovi NATO, Valnému zhromaždeniu OSN a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) http://ec.europa.eu/clima/events/0052/council_conclusions_en.pdf
(2) http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011_joint_paper_euclimate_diplomacy_en.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf
(4) Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2007, s. 9.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0404.
(6) Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 71.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2011)0574.
(8) http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10332.doc.htm
(9) www.unep.org/disastersandconflicts
(10) Odseky 138 a 139 záverečného dokumentu svetového samitu OSN z roku 2005, uznesenie Bezpečnostnej rady OSN (UNSC) z apríla 2006 S/RES/1674, správa generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 15. septembra 2009 o vykonávaní zodpovednosti za ochranu a uznesenie prijaté Valným zhromaždením OSN o zodpovednosti za ochranu A/RES/63/308 zo 7. októbra 2009.
(11) http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
(12) Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie (2008/C 25/01)
(13) Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Rozvojový program OSN (UNDP), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN) a Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy (REC).
(14) Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Rozvojový program OSN (UNDP), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Severoatlantická aliancia (NATO), Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN) a Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy (REC).
(15) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10140.en11.pdf.
(16) 10688/08 – dôverný
(17) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
(18) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
(19) Dokument 13983/05 – dokument 6923/1/02 – dokument 9919/07.
(20) Powering America’s Defence: Energy and the Risks to National Security (Energia a ohrozenie národnej bezpečnosti), máj 2009. http://www.cna.org/sites/default/files/Powering%20Americas%20Defense.pdf


Rokovania o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom
PDF 392kWORD 38k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (2012/2153(INI))
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS), ktorou sa ustanovuje partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kazachstanom na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999(1),

–  so zreteľom na rokovania o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom, povolené Radou 24. mája 2011 a otvorené v Bruseli v júni 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o Kazachstane, najmä na uznesenie z 15. marca 2012(2) a zo 17. septembra 2009 o prípade Jevgenija Žovtisa(3) a uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o stave implementácie stratégie EÚ pre Strednú Áziu(5),

–  so zreteľom na stratégiu EÚ o novom partnerstve so Strednou Áziou s názvom Európska únia a Stredná Ázia: Stratégia pre nové partnerstvo, ktorú prijala Európska rada 21. – 22. júna 2007, a na správy o pokroku z 24. júna 2008 a z 28. júna 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ o Kazachstane z 3. novembra a 22. decembra 2011 a z 19. januára, 26. januára a 9. februára 2012 v Stálej rade OBSE a na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej o udalostiach v meste Žanaozen zo 17. decembra 2011 a o parlamentných voľbách v Kazachstane z 15. januára 2012 (ktoré poskytla 17. januára 2012),

–  so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch misie pod vedením OBSE/ODIHR, ktorá pozorovala parlamentné voľby 15. januára 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie zástupcu OBSE pre slobodu médií z 25. januára 2012 o situácii v oblasti médií v Kazachstane,

–  so zreteľom na všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie stanovené v článku 21 ZEÚ a na postup uzatvárania medzinárodných dohôd stanovený v článku 218 ZFEÚ,

–  so zreteľom na záväzky, ktoré prijala vysoká predstaviteľka vo svojich listoch z 24. novembra 2011 a 11. mája 2012, pokiaľ ide o mechanizmus na monitorovanie vykonávania dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Turkménskom, a najmä jej článku 2,

–  so zreteľom na odsek 23 svojho uznesenia zo 16. februára 2012 o 19. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva(6),

–  so zreteľom na nový strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, ktoré prijali ministri zahraničných vecí EÚ, a závery prijaté na 3179. schôdzi Rady pre zahraničné veci, ktorá sa konala 25. júna 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskeho parlamentu o Kazachstane, ktoré v mene vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej predniesol dánsky minister zahraničných vecí Villy Søvndal dňa 14. marca 2012 (A 122/12),

–  so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0355/2012),

A.  keďže EÚ a Kazachstan majú záujem prehĺbiť a rozšíriť vzájomné vzťahy; keďže obyvatelia EÚ a Kazachstanu by mali navzájom ťažiť z užšej spolupráce; keďže závery nových rokovaní DPS by mali poskytnúť komplexný rámec na spoluprácu založenú na ľudských a demokratických právach, ako aj príležitosti na sociálno-ekonomický rozvoj a na potrebné politické a hospodárske reformy; keďže sociálny a hospodársky rozvoj sú úzko prepojené;

B.  keďže napriek tomu, že Rada len zriedka a čiastočne používa pozastavenie uplatňovania akejkoľvek DPS, je to aj naďalej účinná možnosť v prípade vážneho a dokázaného porušovania ľudských práv,

C.  keďže Kazachstan zohráva pozitívnu úlohu v Strednej Ázii, pretože sa snaží o rozvoj dobrých susedských vzťahov so susednými krajinami, o pokračovanie regionálnej spolupráce a o mierové riešenie všetkých bilaterálnych otázok,

D.  keďže nato, aby Európsky parlament mohol plniť svoju funkciu politickej kontroly, musí mať k dispozícii všetky informácie, ktoré mu umožnia pozorne sledovať vývoj v Kazachstane a implementáciu DPS podľa jeho odporúčaní a uznesení,

E.  keďže Kazachstan bol prijatý do Benátskej komisie Rady Európy; keďže v priebehu rokovaní o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci EÚ a Kazachstan musia nájsť spoločný jazyk v oblasti ľudských práv a demokracie;

F.  keďže Kazachstan v roku 2010 predsedal OBSE; keďže prijaté záväzky týkajúce sa zosúladenia zákona o médiách s medzinárodnými normami, liberalizácie registračných požiadaviek pre politické strany do konca roka 2008 a začlenenia odporúčaní Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) do volebných právnych predpisov zostávajú nesplnené;

G.  keďže napriek ohlásenej snahe kazašskej vlády posilniť demokratizačný proces v Kazachstane a uskutočniť voľby v súlade s medzinárodnými normami neboli podľa OBSE všeobecné voľby, ktoré sa konali 15. januára 2012, v súlade s jej normami, vzhľadom na rozsiahle porušovanie volebných pravidiel, ako aj preto, že neboli zabezpečené potrebné podmienky na uskutočnenie skutočne pluralistických volieb;

H.  keďže po tragických udalostiach z decembra 2011 v Žanaozene sa opozičné strany, nezávislé médiá, odbory, aktivisti a ochrancovia ľudských práv stali terčom útlaku vrátane väznenia bez dokázaného porušenia zákona, ktoré možno považovať za politicky motivované;

I.  keďže medzi poslancami EP, oficiálnymi predstaviteľmi Kazachstanu, zástupcami občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií pokračuje otvorený a konštruktívny dialóg o otázkach spoločného záujmu;

J.  keďže nedávno kazašské orgány vyvinuli značné úsilie, čo sa týka spolupráce s mimovládnymi organizáciami v západnom Kazachstane, s cieľom zlepšiť situáciu obyvateľov regiónu, najmä štrajkujúcich pracovníkov;

K.  keďže 37 ľudí bolo postavených pred súd na základe obvinení z organizovania hromadných nepokojov či účasti na nich a 34 z nich bolo odsúdených, pričom trinásti pôjdu do väzenia, medziiným aj poprední predstavitelia a aktivisti zo štrajku ropných robotníkov vrátane Talgata Saktaganova, Rozy Tuletajevovej a Maksata Dosmagambetova; keďže v júli 2012 vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay vyzvala po dvojdňovej návšteve v Kazachstane tamojšie orgány, aby povolili nezávislé medzinárodné vyšetrovanie udalostí v Žanaozene, ich príčin a ich následkov;

L.  keďže Medzinárodná monitorovacia misia pre občiansku solidaritu dospela vo svojej predbežnej správe k záveru, že súdne konania týkajúce sa Žanaozenu nemôžu byť považované za zlučiteľné s normami pre spravodlivý proces a že vyšetrovanie udalostí z decembra 2011 nebolo úplné ani nezávislé; keďže obvinení a niektorí svedkovia boli v predsúdnom konaní obeťami porušenia práv vrátane údajného mučenia, odmietnutia prístupu k právnemu zástupcovi, zastrašovania a vykonštruovaných dôkazov; keďže svedectvo obžalovaných zo súdnych procesov o zlom zaobchádzaní a mučení počas vyšetrovacej väzby nebolo plne, nestranne a dôkladne vyšetrené tak, aby bolo možné brať páchateľov na zodpovednosť; keďže svedok tragických udalostí v Žanaozene Alexander Boženko bol 7. októbra 2012 zabitý;

M.  keďže Vladimír Kozlov, vodca opozičnej strany ALGA, bol uznaný vinným z „podnecovania sociálnych nepokojov“, „vyzývania k násilnému zvrhnutiu ústavného poriadku“ a „vytvorenia a vedenia organizovanej skupiny s cieľom páchať trestnú činnosť“ a bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní sedem a pol roka; keďže Akžanat Aminov, ropný pracovník zo Žanaozenu, a Serik Sapargali, občiansky aktivista, boli uznaní vinnými na základe podobných obvinení a odsúdení na päť- a štvorročný podmienečný trest;

N.  keďže 17. februára 2012 kazašský prezident podpísal niekoľko zákonov, ktoré sú zamerané na zlepšenie právneho základu pracovnoprávnych vzťahov, práv zamestnancov a sociálneho dialógu a na posilnenie nezávislosti súdnictva; keďže aj napriek týmto pokusom právo jednotlivcov na združovanie, organizovanie a registráciu nezávislých odborov, právo na kolektívne vyjednávanie a právo na štrajk nie sú plne rešpektované a plne nezávislé súdnictvo neexistuje; keďže zmeny a doplnenia zákonníka práce, najmä zmenené články 55, 74, 266, 287, 289, 303 a 305 predstavujú krok späť v pracovných vzťahoch, právach pracovníkov a sociálnom dialógu a porušenie podmienok stanovených MOP a inými medzinárodnými dohovormi;

O.  keďže EÚ je kľúčovým obchodným partnerom Kazachstanu a najväčším investorom v tejto krajine; keďže Kazachstan jasne vyjadril želanie priblížiť sa k normám EÚ a jej sociálnym a ekonomickým modelom, čo znamená dôslednú reformu Kazašskej republiky a verejnej správy;

P.  keďže Kazachstan hrá dôležitú úlohu v zabezpečovaní regionálnej stabilizácie a môže sa stať mostom medzi EÚ a celým regiónom Strednej Ázie;

Q.  keďže Kazachstan dosiahol významné výsledky v oblasti znižovania chudoby, verejného zdravia a vzdelávania;

R.  keďže EÚ je v záujme zachovania svojej poľnohospodárskej a technickej produkcie výrazne závislá od dovozu ťaženého prírodného fosfátu; keďže Kazachstan zásobuje mnohé štáty bielym fosforom a Komisia otvorila v decembri 2011 antidumpingové konanie proti dovozu bieleho fosforu z Kazachstanu;

1.  víta politickú vôľu Kazachstanu a jeho reálny záväzok ďalej prehlbovať partnerstvo s EÚ a otvorenie rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Kazachstanom;

2.  predkladá Rade, Komisii a vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie tieto odporúčania, pričom ich vyzýva:

o
o   o

  

O vedení rokovaní

   a) zabezpečiť, aby nová DPS bola komplexným rámcom ďalšieho rozvoja vzťahov, ktorý sa venuje všetkým prioritným oblastiam vrátane: ľudských práv, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a demokratizácie; mládeže a vzdelávania; hospodárskeho rozvoja, obchodu a investícií; energetiky a dopravy, udržateľnosti životného prostredia, vody a boja proti spoločným hrozbám a výzvam;
  

Politický dialóg a spolupráca

   b) zabezpečiť, aby záväzky EÚ boli v súlade s ostatnými politikami Únie a aby sa uplatňovala zásada „viac za viac“ s osobitným dôrazom na podporné politické, právne, hospodárske a sociálne reformy;
   c) úzko spolupracovať s Kazachstanom s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu a zlepšovanie susedských vzťahov v stredoázijskom regióne a zabezpečiť, aby DPS obsahovala ustanovenia o regionálnej spolupráci v rámci Strednej Ázie, okrem iného podporovaním opatrení na budovanie dôvery, kde je to vhodné, najmä v oblastiach, ako je hospodárenie s vodou a zdrojmi, riadenie hraníc, boj proti extrémizmu a terorizmu; odporúča, aby táto spolupráca podporovala výmenu skúseností a prijímala odporúčania organizácií občianskej spoločnosti;
   d) usilovať sa o podporu Kazachstanu pri zabezpečovaní rýchleho pokroku smerom k vytvoreniu pravidelného bezpečnostného dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Strednou Áziou, ktorý by mal regionálny charakter, s cieľom riešiť spoločné problémy a hrozby;
   e) spolupracovať s Kazachstanom, ďalšími štátmi Strednej Ázie, ako aj s miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými aktérmi s cieľom podporovať bezpečnosť a rozvoj v Afganistane;
   f) posilniť kroky EÚ v oblasti vzdelávania, právneho štátu, životného prostredia a vodohospodárstva, okrem iného prostredníctvom novovytvorených podporných platforiem a cielenej pomoci, a zapojiť miestne mimovládne organizácie (MVO) a organizácie občianskej spoločnosti (OOS) do dialógu EÚ s kazašskou vládou v oblastiach, kde je to vhodné a možné; žiada, aby sa tento dialóg vzhľadom na súčasné problémy s registráciou MVO a OOS neobmedzoval na úradne zaregistrované MVO a OOS;
   g) povzbudzovať Kazachstan, aby spolupracoval so svojimi susedmi s cieľom dospieť k spoločnému riešeniu, pokiaľ ide o štatút Kaspického mora;
   h) podporovať politické reformy a budovanie inštitucionálnych kapacít prostredníctvom cielenej technickej pomoci (výmenou odborníkov);
  

Ľudské práva a základné slobody

   i) zabezpečiť, aby DPS obsahovala doložky a referenčné kritériá vzťahujúce sa na podporu ľudských práv, tak ako je to zakotvené v kazašskej ústave, ktoré vychádzajú v čo najväčšej možnej miere z noriem stanovených Radou Európy (Benátska komisia), OBSE a OSN, ku ktorým sa Kazachstan zaviazal;
   j) žiadať kazašské orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv vo svojej krajine;
   k) zdôrazniť, že pokrok v rokovaniach o novej DPS musí byť spojený s pokrokom v oblasti politickej reformy; nabádať Kazachstan, aby dodržiaval svoj deklarovaný záväzok uskutočňovať ďalšie reformy s cieľom budovať otvorenú a demokratickú spoločnosť, v ktorej bude fungovať nezávislá občianska spoločnosť a opozícia a v ktorej budú dodržiavané základné ľudské práva a zásady právneho štátu; ponúknuť primeranú pomoc zo strany EÚ pri zavádzaní reforiem;
   l) vyjadriť hlboké znepokojenie nad prípadmi zadržania bez dokázaného porušenia zákona, ktoré by sa mohli považovať za politicky motivované, čo poukazuje na ignorovanie uznesenia Parlamentu z 15. marca 2012, v ktorom sa požaduje prepustenie všetkých osôb zadržiavaných na základe politicky motivovaných obvinení;
   m) vyzvať v súvislosti s tým kazašské orgány, aby bezodkladne a nestranne vyšetrili všetky obvinenia z mučenia a zlého zaobchádzania v súvislosti s násilím v Žanaozene a vzali páchateľov na zodpovednosť, zrušiť nejasné trestné obvinenie z „podnecovania sociálnych nepokojov“, prepustiť z vyšetrovacej väzby opozičných aktivistov zadržiavaných na základe tohto obvinenia a preskúmať právne predpisy o slobode zhromažďovania s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými záväzkami Kazachstanu, ktoré sa týkajú slobody zhromažďovania;
   n) vyjadruje veľké znepokojenie ohľadom súdneho procesu, ktorý začal 20. novembra 2012 na podnet kazašského generálneho prokurátora žiadajúceho, aby boli nezaregistrovaná opozičná strana Alga, združenie Khalyk Maidany a niekoľko opozičných masmédií zakázané ako extrémistické; zdôrazňuje, že legitímny boj proti terorizmu a extrémizmu by sa nemal používať ako ospravedlnenie zákazu opozičnej činnosti a brániť tak slobode prejavu;
   o) vyjadriť hlboké znepokojenie nad odsúdením Vladimíra Kozlova, Akžanata Aminova a Serika Sapargaliho v súdnom konaní s nespočetnými procesnými nedostatkami, čo malo za následok ešte väčšie obmedzenie politickej slobody opozície v Kazachstane; vyzvať kazašské orgány, aby Kozlovovi, Aminovovi a Sapargalimu umožnili spravodlivé a transparentné odvolacie konanie;
   p) trvať na tom, aby Kazachstan naďalej preberal akčný plán pre ľudské práva do svojich právnych predpisov a pokračoval v jeho implementácii v plnej miere, vychádzajúc z odporúčaní Benátskej komisie, a aby využíval technickú pomoc EÚ v rámci iniciatívy právneho štátu;
   q) vyzvať Kazachstan, aby ako člen Benátskej komisie preukázal svoj záväzok dodržiavať normy Rady Európy spoluprácou s Benátskou komisiou, a to i tým, že Benátskej komisii predloží na posúdenie, špecifické návrhy zákonov a nedávno prijaté zákony a bude vykonávať odporúčania komisie;
   r) trvať na tom, aby sa kazašské orgány zaviazali k plnému zosúladeniu právneho systému s medzinárodnými normami, a zabezpečiť, aby táto implementácia napomáhala skutočnú slobodu médií, slobodu prejavu a združovania, slobodu náboženstva a viery a nezávislosť súdnictva v Kazachstane;
   s) trvať na zlepšenom prístupe k spravodlivosti, nezávislosti súdnictva a na opätovnom začlenení kontroly a správy nápravnovýchovných zariadení pod ministerstvo spravodlivosti;
   t) naliehať na Kazachstan, aby bezodkladne prepustil väzňov odsúdených z politických dôvodov a ukončil politicky motivované zatýkanie a rozsudky vydávané na základe vágnych trestných obvinení z „podnecovania sociálnych nepokojov“;
   u) naliehať na kazašské orgány, aby zmenili a doplnili článok 164 kazašského trestného zákonníka o podnecovaní sociálnych nepokojov, tak aby bol v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti ľudských práv;
   v) trvať na tom, aby Kazachstan prehodnotil obmedzujúce zmeny a doplnenia správneho poriadku a nedávno prijatý zákon o náboženstve a aby ukončil svojvoľné zásahy, vypočúvania, hrozby a pokuty voči menšinovým náboženským skupinám;
   w) začať rokovania o zjednodušení vízového styku medzi EÚ a Kazachstanom, keďže by to prinieslo konkrétne výhody pre ekonomickú, kultúrnu a vedeckú výmenu a výraznejšie by sa tak podporili kontakty medzi občanmi;
   x) trvať na tom, aby Kazachstan dodržiaval odporúčania Výboru OSN proti mučeniu a odporúčania osobitného spravodajcu OSN o mučení z roku 2009; vyzvať Kazachstan, aby zabezpečil účasť nezávislých mimovládnych organizácií na konzultáciách o nadchádzajúcej reforme trestného zákonníka a trestného poriadku;
   y) vyzvať Kazachstan, aby podpísal a ratifikoval Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu;
   z) naliehať na vytvorení nezávislej platformy pre občiansku spoločnosť s cieľom prispieť k inkluzívnym výmenám vo viacerých odvetviach, aby sa tak zabezpečilo, že úsilie a hlas zástupcov občianskej spoločnosti budú vypočuté, a hľadať spôsob, akým poskytnúť finančnú pomoc na tento cieľ;
   aa) vytvoriť a rozšíriť každoročné dialógy o ľudských právach s cieľom dosiahnuť viditeľné zlepšenia, okrem iného vytvorením konkrétnych kritérií merania pokroku, a predložiť správu Parlamentu;
   ab) zintenzívniť a rozšíriť rozsah výmenných programov v oblasti vzdelávania a kultúry; podnietiť a podporiť odbornú prípravu v oblasti práva určenú miestnym a regionálnym úradníkom a príslušníkom orgánov presadzovania práva, aby tak dosiahli normy EÚ; vyzvať a podporiť Kazachstan, aby prevzal vedenie nad vypracovaním osobitného programu vzdelávania, ktorý by zahŕňal akademické aj odborné vzdelávanie, medzi EÚ a stredoázijskými krajinami;
  

Hospodárska spolupráca

   ac) upozorniť na skutočnosť, že uzavretie rokovaní o novej DPS bude mať pozitívny vplyv na prehĺbenie hospodárskej spolupráce medzi spoločnosťami z EÚ a Kazachstanu vrátane MSP;
   ad) podporovať právne predpisy v súlade s pravidlami WTO vrátane požiadaviek na miestny obsah v rámci dohody o investičných opatreniach vzťahujúcich sa na obchod (TRIMs) a otvoriť tak cestu štrukturálnym reformám a vytvoreniu fungujúceho trhového hospodárstva; a poskytnúť Kazachstanu kvalifikovanú technickú pomoc s cieľom umožniť, aby sa pripravil na následné štrukturálne reformy, zvýšenie konkurencieschopnosti a vytvorenie sociálneho trhového hospodárstva;
   ae) požadovať odstránenie tarifných a netarifných prekážok s cieľom rozšíriť obchod, najmä v oblasti služieb, a zahraničné investície; podporovať snahu o harmonizáciu noriem v obchode s tovarom nad rámec podmienok stanovených WTO, keďže by to tiež viedlo k rozšíreniu obchodných príležitostí;
   af) zdôrazniť význam spolupráce EÚ – Kazachstan v oblasti energetiky, a to najmä pokiaľ ide o snahy o vybudovanie transkaspickej energetickej trasy; zabezpečiť, aby EÚ aj naďalej kládla dôraz na podporu posilňovania energetickej bezpečnosti, udržateľného rozvoja energie a pritiahnutia investícií do energetických projektov spoločného a regionálneho záujmu;
   ag) zabezpečiť, aby účasť Kazachstanu v colnej únii vedenej Ruskom a v Eurázijskej hospodárskej únii nebola prekážkou brániacou obchodu a hospodárskej a finančnej spolupráci s EÚ ani plneniu povinností Kazachstanu vyplývajúcich z členstva vo WTO a aby nebola prekážkou užšej spolupráce medzi EÚ a Kazachstanom; poukazuje na to, že odloženie uzatvorenia dohody o rozšírenom partnerstve a spolupráci povedie ku konkurencii; byť pripravený poskytnúť Kazachstanu pomoc v jeho úsilí o podporu moderných hospodárskych inštitúcií, ak by takéto úsilie vyvíjal;
   ah) podporiť kazašskú vládu, aby opätovne prejavila svoju angažovanosť v rámci Iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) tým, že odstráni všetky právne alebo regulačné prekážky pre jej úspešnú implementáciu a umožní nezávislým organizáciám občianskej spoločnosti plnohodnotnú účasť na tejto iniciatíve;
   ai) zahrnúť kapitolu o zjednotení kazašských noriem a regulačných systémov s normami a regulačnými systémami EÚ, a to najmä v sektoroch a kľúčových oblastiach, v ktorých má obchod medzi EÚ a Kazachstanom veľký potenciál;
   aj) zdôrazniť, že problémy s vodou v tomto regióne sú naďalej jedným z hlavných zdrojov napätia a potenciálnych konfliktov, a podčiarkuje význam regionálneho prístupu s cieľom chrániť a riadne spravovať spoločné vodné zdroje; v tejto súvislosti opätovne zdôrazniť, že je dôležité, aby krajiny v regióne bezodkladne podpísali a ratifikovali Dohovory z Espoo a Århusu a posilnili účasť miestnych aktérov na rozhodovacom procese;
   ak) posilniť technickú pomoc Kazachstanu v oblasti ochrany vody a riadenia vodných zdrojov vo všeobecnosti v rámci vodohospodárskej iniciatívy EÚ pre Strednú Áziu s cieľom zlepšiť vzťahy medzi krajinami, ktoré ležia po prúde a proti prúdu vodných tokov v tomto regióne, a dosiahnuť dohody o udržateľnom spoločnom využívaní vody;
   al) podporovať Kazachstan a poskytovať mu pomoc v jeho úsilí o záchranu Aralského jazera v rámci akčného programu Medzinárodného fondu na záchranu Aralského jazera;
   am) poskytnúť Kazachstanu pomoc pri prijímaní účinných zmierňujúcich opatrení a programov na odstránenie rádioaktívneho odpadu a rádioaktívneho znečistenia v oblasti Semej/Semipalatinsk;
   an) privítať opatrenia Kazachstanu zamerané na svet bez jadrových zbraní a jeho vedúce postavenie v procese globálneho jadrového odzbrojenia a v prospech rozsiahleho zákazu jadrových skúšok;
   ao) upozorniť na kritickú situáciu v oblasti demokracie, právneho štátu (vrátane boja proti korupcii), ľudských práv a základných slobôd, najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov, čo má tiež za následok nespravodlivé konkurenčné výhody; v súvislosti s touto situáciou zdôrazňuje, že hlava venovaná obchodu v novej dohode musí obsahovať kapitolu so záväznými ustanoveniami o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;
   ap) trvá na zavedení účinného režimu riešenia sporov, s cieľom zabezpečiť, aby sa uzavretá dohoda dodržiavala;
   aq) zdôrazniť, že účinná kapitola týkajúca sa služieb a usadzovania, ako aj približovanie kazašských noriem a regulačných systémov [vrátane sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS), technických prekážok obchodu (TBT) a práv duševného vlastníctva (IPR)] normám a regulačným systémom EÚ by viedli k zvýšeniu obchodných tokov a investícií, čo by podporilo modernizáciu a diverzifikáciu hospodárstva Kazachstanu; podčiarknuť význam zlepšenia postupov na udeľovanie povolení v Kazachstane v záujme uľahčenia poskytovania služieb a investovania;
   ar) povzbudiť úsilie Kazachstanu o odstránenie všetkých necolných prekážok, ktoré doposiaľ bránili rozvoju obchodu a investícií v krajine;
   as) zameriavať hospodársku pomoc a pomoc súvisiacu s obchodom poskytnutú Kazachstanu na rozvoj MSP a podporu obchodných sprostredkovateľských organizácií;
   at) v súvislosti s nedávnymi obvineniami z korupcie, ktoré sa týkali spoločností so sídlom v EÚ pôsobiacich v Kazachstane, zahrnúť dôraznejšie a záväzné ustanovenia týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov;
   au) považovať za absolútne nevyhnutné, aby spoločnosti so sídlom v Európe dodržiavali v rámci pôsobenia v Kazachstane normy ILO týkajúce sa práv odborov, ako aj environmentálne, zdravotné a bezpečnostné normy, a to najmä v ťažobnom priemysle;
   av) zabezpečiť, že počas rokovaní bude kategoricky zamietnuté použitie dumpingových postupov v súvislosti s produkciou a vývozom fosforu, pretože záujmy európskych výrobcov sú údajne poškodzované dumpingovým dovozom a fosfor nie je možné získať alebo recyklovať zo sekundárnych zdrojov fosforu;
   aw) zabezpečiť v delegáciách EÚ v Kazachstane primeranú účasť odborníkov na ekonomiku a obchod;
  

Ostatné ustanovenia

   ax) uskutočniť konzultácie s EP o ustanoveniach o parlamentnej spolupráci; posilniť úlohu Parlamentu, parlamentných výborov pre spoluprácu a medziparlamentných schôdzí ako prostriedku na monitorovanie rokovaní a implementácie dohôd o partnerstve; povzbudzovať snahy Parlamentu o podporu dialógu a pravidelnej dvojstrannej a viacstrannej parlamentnej spolupráce;
   ay) zabezpečiť, aby sa v novej DPS odkazovalo na dodržiavanie demokratických zásad, základných ľudských práv a zásady právneho štátu ako „podstatných prvkov“ dohody, takže ich prípadné porušenie niektorou zo zmluvných strán by vyústilo do prijatia opatrení, ktoré by v konečnom dôsledku mohli viesť k pozastaveniu uplatňovania dohody;
   az) zahrnúť spolu s kazašskými orgánmi jasné kritériá a záväzné termíny na implementáciu novej DPS a zabezpečiť komplexný monitorovací mechanizmus vrátane predkladania pravidelných správ Parlamentu, ktorý by sa uplatňoval aj pred schôdzami Rady pre spoluprácu;
  ba) vytvoriť rozsiahly monitorovací mechanizmus medzi Parlamentom a ESVČ bezprostredne po uzatvorení dohody s cieľom poskytovať komplexné a pravidelné informácie o implementácii DPS, a najmä jej cieľov; tento mechanizmus by mal obsahovať tieto prvky:
   i) poskytovanie informácií Európskemu parlamentu o cieľoch, ktoré sa sledujú prostredníctvom opatrení a pozícií EÚ, a o všetkých otázkach týkajúcich sa Kazachstanu;
  ii) poskytovanie informácií Európskemu parlamentu, ktorými sa zhodnotia výsledky opatrení zo strany EÚ a Kazachstanu a zdôrazní sa vývoj v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu v krajine, a to najmä tým, že
   v rámci náležitých postupov zachovania tajomstva sa poskytne prístup k príslušným interným dokumentom ESVČ;
   Parlamentu sa udelí štatút pozorovateľa pri brífingoch pred schôdzami Rady pre spoluprácu a prístup k dokumentom poskytovaným Rade a Komisii;
   občianska spoločnosť sa zapojí do prípravy týchto informácií a hodnotenia situácie;
   bb) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v úzkej spolupráci s EP a aby naďalej poskytoval informácie, ktoré budú doplnené o dokumentáciu, o pokroku rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorým sa stanovuje, že Parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;
   bc) poskytovať dostatočné finančné prostriedky EÚ na komplexnú a udržateľnú spoluprácu s krajinami Strednej Ázie, a to aj na úspešnú implementáciu novej DPS s Kazachstanom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke EÚ/podpredsedníčke Komisie a vláde a parlamentu Kazachstanu.

(1) Ú. v. ES L 196, 28.7.1999, s. 1; Ú. v. ES L 248, 21.9.1999, s. 35.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0089.
(3) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 30.
(4) Ú. v. EÚ C 371 E, 20.12.2011, s. 5.
(5) P7_TA(2011)0588.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2012)0058.


Maloobjemový a drobný rybolov a reforma SRP
PDF 327kWORD 40k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva (2011/2292(INI))
P7_TA(2012)0460A7-0291/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločnú politiku rybného hospodárstva (SPRH),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 349,

–  so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o zohľadňovaní osobitných charakteristík a obmedzení najvzdialenejších regiónov,

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Reforma spoločnej rybárskej politiky (COM(2009)0163),

–  keďže budúci Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EMFF) by mal zaručiť právo miestneho obyvateľstva vykonávať rybolovnú činnosť pre rodinnú spotrebu v súlade s osobitnými zvykmi a zachovať si tradičné hospodárske činnosti,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(1),

–  so zreteľom na nariadenie o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, konkrétne nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006(2), v ktorom sú vymedzené presné pravidlá a ustanovenia, pokiaľ ide o štrukturálnu pomoc Spoločenstva sektoru rybného hospodárstva,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2005 o sieťach žien: rybolov, poľnohospodárstvo a diverzifikácia(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2006 o pobrežnom rybolove a problémoch, ktorým čelia rybárske spoločenstvá(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. septembra 2008 o rybolove a akvakultúre v kontexte integrovaného riadenia pobrežných oblastí v Európe(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2012 o príspevku spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva k tvorbe verejných statkov(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2010 o zelenej knihe o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva(7),

–  so zreteľom na návrh nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike (COM(2011)0425),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre námorníctvo a rybárstvo, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike (COM(2011)0804),

–  so zreteľom na návrh nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (COM(2011)0416),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Reforma spoločnej rybárskej politiky (COM(2011)0417),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky (COM(2011)0424),

–  so zreteľom na správu Komisie pre Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov s názvom O povinnostiach podávať správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (COM(2011)0418),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0291/2012),

A.  keďže maloobjemový rybolov – vrátane drobného rybolovu a niektorých druhov pobrežného rybolovu, lovu mäkkýšov a ďalších činností tradičnej extenzívnej akvakultúry, ako aj prirodzeného chovu mäkkýšov v pobrežných vodách – má rôzne územné, sociálne a kultúrne vplyvy na oblasti na pevnine a na ostrovoch, ako aj na najvzdialenejšie regióny a predstavuje špecifické problémy, ktoré ho odlišujú od veľkoobjemového rybolovu a od intenzívnej alebo priemyselnej akvakultúry;

B.  keďže vzhľadom na účely nového nariadenia o politike v oblasti rybného hospodárstva je potrebné vymedziť, čo treba chápať pod pojmom drobný rybolov, pričom treba zohľadniť aj dôsledky tohto typu rybolovu na financovanie z nového Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo;

C.  keďže flotila drobného rybolovu alebo pobrežná flotila má zásadný význam pre zachovanie a vytváranie pracovných miest v pobrežných regiónoch a prispieva k zabezpečeniu potravinovej sebestačnosti EÚ, ako aj k rozvoju pobrežných oblastí a zásobovaniu európskeho trhu produktmi rybolovu;

D.  keďže až približne 80 % rybolovu Spoločenstva sa realizuje plavidlami s dĺžkou menej než 15 metrov, čo znamená, že tento segment flotily je hlavným aktérom SPRH, a teda SPRH musí primerane, dostačujúco a nevyhnutne reagovať na problémy, s ktorými aj napriek postupným opatreniam, ktoré majú k dispozícii členské štáty, naďalej bojuje veľká časť drobného rybolovu;

E.  keďže pobrežný a drobný rybolov má k dispozícii starnúce plavidlá, ktoré treba zmodernizovať a zvýšiť ich bezpečnosť, alebo ich nahradiť novými, energeticky výkonnejšími plavidlami, ktoré vyhovujú bezpečnostným normám;

F.  keďže na európskej úrovni nie je dostatok štatistických údajov a ukazovateľov, pokiaľ ide o sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť, a je potrebné presadzovať ukazovatele, ktoré by poskytovali vedecké sociálno-ekonomické a environmentálne údaje a vyjadrovali by geografickú, environmentálnu a sociálno-ekonomickú rozmanitosť tohto typu rybolovu;

G.  keďže neexistencia spoľahlivých vedeckých údajov zostáva naďalej závažným problémom pri snahe dosiahnuť udržateľné riadenie väčšiny populácií rýb;

H.  keďže pri vymedzovaní politiky rybného hospodárstva treba okrem naliehavých environmentálnych cieľov dôležitých z hľadiska ochrany rybolovných zdrojov zohľadniť aj hospodárske a sociálne ciele, ktoré sa zanedbávali, najmä v prípade drobného rybolovu;

I.  keďže súčasné centralizované riadenie SPRH často vydáva usmernenia, ktoré nezodpovedajú realite, sú pre sektor (ktorý sa nezúčastňuje na diskusii o týchto usmerneniach ani na ich vypracovaní) ťažko zrozumiteľné, ťažko sa realizujú a často prinášajú opačné výsledky, než sa očakávalo;

J.  keďže modely riadenia založené na prevoditeľných právach rybolovu nemožno považovať za opatrenie na riešenie nadmerného rybolovu alebo nadmernej kapacity;

K.  keďže povinné zníženie flotily dosiahnuté výlučne pomocou trhových nástrojov, ako sú prevoditeľné povolenia na rybolov, by mohlo viesť k prevahe prevádzkovateľov, ktorí sú konkurencieschopnejší z čisto hospodárskeho hľadiska, na úkor prevádzkovateľov a segmentov flotily, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie a vytvárajú viac (priamych a nepriamych) pracovných miest;

L.  keďže hospodárska a sociálna kríza osobitne ovplyvňuje sektor rybolovu a keďže v tejto súvislosti môže byť drobný rybolov v dôsledku nízkej úrovne kapitalizácie ešte zraniteľnejší; keďže je dôležité zabezpečiť hospodársku a sociálnu stabilitu spoločenstiev, ktoré sa venujú drobnému rybolovu;

M.  keďže maloobjemový či drobný rybolov je vzhľadom na nedostatky vo svojej štruktúre vystavený niektorým druhom hospodárskych otrasov (ako je náhle zvýšenie cien palív alebo nedostatočný prístup k úverom) či náhlych zmien dostupnosti zdrojov;

N.  keďže špecifické vlastnosti drobného rybolovu sú aspektom, ktoré budúca spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva musí brať do úvahy, zároveň to však nemôže to byť jediný sociálny aspekt reformy vzhľadom na závažnú krízu, ktorá v súčasnosti postihuje celý sektor;

O.  keďže ceny rýb pri prvom predaji nedržia krok so výrazným zvyšovaním výrobných nákladov v súčasnosti, najmä na pohonné látky, a v mnohých prípadoch stagnujú alebo klesajú, čo prehlbuje krízu v sektore;

P.  keďže trh v plnej miere nezabezpečuje návratnosť za pozitívne sociálne a environmentálne vonkajšie účinky spojené s drobným rybolovom; keďže spoločnosť vo všeobecnosti neuznáva ani neodmeňuje činnosti spojené s rybolovom, ktoré vytvárajú multifunkčný rozmer tohto sektora a vytvárajú verejné statky, ako sú okrem iného stimulácia pobrežia, gastronómia, muzeológia a rekreačné rybárstvo, ktoré prinášajú úžitok spoločnosti ako celku;

Q.  keďže budúci Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo bude musieť brať v plnej miere do úvahy špecifické problémy a potreby drobného a maloobjemového rybolovu v pobrežných aj vnútrozemských oblastiach, ako aj dôsledky pre mužov i ženy, pokiaľ ide o zavádzanie opatrení, ktoré sú súčasťou budúcej reformy,;

R.  keďže osobitné choroby, ktoré postihujú ženy pracujúce v sektore drobného rybolovu, sa neuznávajú ako choroby z povolania;

S.  keďže vytvorenie oblastí s výhradným prístupom prispeje k rozvoju zodpovedných postupov, k udržateľnosti pobrežných morských ekosystémov i činností tradičného rybolovu a k zachovaniu rybárskych spoločenstiev;

T.  keďže pobrežný maloobjemový rybolov a drobný rybolov majú veľmi odlišné charakteristiky, ktoré sa v jednotlivých krajinách aj na jednotlivých pobrežiach odlišujú;

U.  keďže význam drobného rybolovu pre ochranu menšinových jazykov v izolovaných pobrežných oblastiach nemožno ignorovať;

V.  keďže úroveň združovania a organizácie pracovníkov v odvetví drobného rybolovu je v jednotlivých členských štátoch nedostačujúca a rozdielna;

W.  keďže článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týka potreby podporiť politiky špecifické pre najvzdialenejšie regióny, najmä v sektore rybného hospodárstva;

1.  domnieva sa, že maloobjemový rybolov zahrnuje drobný rybolov a niektoré druhy pobrežného rybolovu, lovu mäkkýšov a ďalšie činnosti tradičnej extenzívnej akvakultúry, napr. prirodzený chov mäkkýšov v pobrežných vodách;

2.  zdôrazňuje, že drobný rybolov má vzhľadom na svoje charakteristiky a váhu v rámci sektora kľúčovú úlohu pri dosahovaní toho, čo by malo byť základným cieľom každej politiky v oblasti rybného hospodárstva: zabezpečovať dodávky rýb pre verejnosť a rozvoj pobrežných spoločenstiev, podporovať zamestnanosť a lepšie životné podmienky pracovníkov v odvetví rybolovu v rámci dodržiavania podmienky, aby boli zdroje udržateľné a riadne chránené;

3.  domnieva sa, že špecifické vlastnosti segmentu drobného rybolovu by sa v žiadnom prípade nemali využívať ako ospravedlnenie na vylúčenie tohto segmentu zo všeobecného rámca spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, aj keď táto politika musí byť dostatočne pružná, aby sa systémy riadenia dali prispôsobiť špecifickým vlastnostiam a problémom drobného rybolovu;

4.  pripomína, že špecifické vlastnosti drobného rybolovu sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia a rozhodnutie pre najmenší spoločný menovateľ sa len zriedka ukázalo ako konštruktívny prístup k prijímaniu európskeho rozhodnutia;

5.  je presvedčený, že je potrebné začať so všeobecným vymedzením drobného rybolovu a že treba zabrániť tomu, aby rozdielne okolnosti – ktoré sa vyskytujú v sektore rybného hospodárstva v závislosti od rybolovných oblastí, typu lovených populácií a ďalších špecifických vlastností danej oblasti – mali za následok neplnenie cieľov zjednodušenia, legislatívnej jasnosti a nediskriminácie; je tiež presvedčený že do spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva je potrebné začleniť opatrenia, ktoré umožňujú určitú flexibilitu v niektorých vedecky preukázateľných prípadoch, v ktorých by rybolovné činnosti neboli možné bez istého prispôsobenia všeobecných pravidiel;

6.  upozorňuje na potrebu vziať do úvahy existujúce vedecké štúdie o drobnom rybolove; konštatuje, že niektoré z týchto štúdií prinášajú návrhy na vymedzenie „drobného rybolovu“, napríklad projekt PRESPO, ktorý je zameraný na udržateľný rozvoj drobného rybolovu v oblasti Atlantického oceánu a ktorý na vymedzenie a segmentáciu európskych flotíl drobného rybolovu navrhuje prístup založený na numerických deskriptoroch;

7.  domnieva sa, že pri vymedzení drobného rybolovu treba prihliadať na viaceré národné a regionálne charakteristiky a rozdiely z hľadiska riadenia o. i. vrátane rešpektovania tradícií drobného rybolovu v danom prostredí, keď rodina má účasť na vlastníctve i činnosti rybolovných podnikov; zdôrazňuje, že je dôležité formulovať vymedzujúce kritériá, ktoré sú flexibilné a/alebo ktoré možno kombinovať a vyvážene prispôsobovať rôznorodosti drobného rybolovu v EÚ;

Miestne riadenie

8.  konštatuje, že nadmerne centralizovaný model riadenia rybného hospodárstva, ktorý charakterizuje spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva posledných 30 rokov, zlyhal, a že súčasná reforma musí priniesť zmysluplnú decentralizáciu; zastáva názor, že reforma spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva musí vytvoriť také podmienky, ktoré zohľadnia miestne, regionálne a vnútroštátne špecifiká; zdôrazňuje, že riadenie na miestnej úrovni, ktoré sa opiera o vedecké poznatky, poradenstvo a zapojenie sektora do tvorby, vykonávania, spoločného riadenia a vyhodnocovania politík, je typom riadenia, ktoré najlepšie zodpovedá potrebám rybolovu a poskytuje najväčšie stimuly pre preventívne správanie rybárov;

9.  domnieva sa, že regionálne poradné rady v novom rámci decentralizovanej a regionalizovanej SPRH by mali v budúcej SPRH zohrávať omnoho väčšiu úlohu;

10.  považuje za rozhodujúce posilniť úlohu poradných rád a zvážiť spoluprácu a spoločné riadenie zdrojov, a tým umožniť zachovanie charakteru týchto rád s posilnenou hodnotou, aby sa mohli stať fórom riadenia bez rozhodovacích právomocí, na ktorom by sa však zúčastňovali subjekty zo sektora a z mimovládnych organizácií, čo by umožnilo riešiť horizontálne otázky súvisiace so špecifickými problémami drobného rybolovu;

11.  domnieva sa, že zavedenie jediného modelu riadenia pre všetky členské štáty, akým sú prevoditeľné povolenia na rybolov, nie je vzhľadom na veľkú rozmanitosť rybolovu v EÚ vhodným riešením;

12.  považuje za výhodné mať rôzne modely riadenia rybného hospodárstva dostupné pre členské štáty a/alebo regióny v dobrovoľnom systéme, kde si štáty môžu samy vybrať v rámci regionalizovanej SPRH;

13.  dôrazne odmieta povinnosť uplatňovať systém prevoditeľných povolení na rybolov na každý typ flotily; je presvedčený, že rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí prevoditeľných povolení na rybolov a o segmentoch flotily, ktoré sa majú zahrnúť do tohto režimu by sa malo ponechať na členské štáty a ich dohodu s príslušnými regiónmi, pričom sa bude prihliadať na rozmanitosť podmienok a názory zainteresovaných strán; domnieva sa, že členské štáty už môžu zavádzať systém prevoditeľných povolení na rybolov do svojich vnútroštátnych právnych predpisov;

14.  upozorňuje na skutočnosť, že systém prevoditeľných povolení na rybolov nemožno považovať za spoľahlivé opatrenie na vyriešenie problémov s nadmerným rybolovom a nadmernou kapacitou; zdôrazňuje, že regulačný prístup, ktorým možno vykonať potrebné úpravy rybolovných kapacít, je vždy možnou alternatívou k trhovému prístupu;

15.  domnieva sa, že po stanovení všeobecných cieľov riadenia sa musí členským štátom a príslušným regiónom umožniť flexibilita, aby rozhodli o najvhodnejších pravidlách riadenia na dosiahnutie týchto cieľov v rámci regionalizácie, najmä pokiaľ ide o právo na prístup k rybolovným zdrojom a so zreteľom na špecifické vlastnosti svojich flotíl, rybolovu a zdrojov;

16.  poznamenáva, že je dôležité zabezpečiť, aby boli do tvorby politík týkajúcich sa drobného pobrežného rybolovu a drobného rybolovu zapojené všetky príslušné zainteresované strany;

17.  upozorňuje, že je dôležité brať do úvahy nielen veľkosť flotily, ale aj jej kumulatívny vplyv na zdroje, selektívnosť a udržateľnosť metód jej rybolovu; domnieva sa, že budúca SPRH musí podnecovať zlepšenie udržateľnosti flotily z hľadiska environmentálnych, hospodárskych a sociálnych podmienok (stav opráv a bezpečnosť, obývateľnosť, pracovné podmienky, energetická efektívnosť, skladovanie rýb atď.) podporou zvyšovania počtu segmentov a prevádzkovateľov, ktorí používajú selektívne rybolovné techniky a rybársky výstroj s menším dosahom na zdroje a morské prostredie a ktorí z hľadiska tvorby pracovných miest a ich kvality prinášajú úžitok pre spoločenstvá, do ktorých patria; obhajuje udržateľnú rovnováhu medzi ochranou existujúcich zdrojov rybolovu v námorných oblastiach a ochranou miestnej sociálno-ekonomickej štruktúry, ktorá závisí od rybolovu a lovu mäkkýšov;

Charakteristika flotíl

18.  odmieta všeobecné a nekritické znižovanie kapacity flotíl a poukazuje na to, že jej prípadné prispôsobenie sa nemôže určovať výlučne a povinne na základe trhových kritérií; domnieva sa, že takáto úprava sa musí zakladať na ekosystémovom prístupe, v rámci ktorého sa prijímajú osobitné rozhodnutia o riadení nízkokapacitných flotíl na regionálnej úrovni, pričom sa dodržiava zásada subsidiarity, zabezpečuje sa prispôsobený režim rybolovu, ktorý uprednostňuje prístup k zdrojom a chráni flotily s nízkou kapacitou, pričom zabezpečuje zapojenie spoločenstiev; požaduje urgentné vypracovanie štúdie o stave kapacity flotíl v EÚ;

19.  odmieta celkové zníženie kapacity niektorej flotily výlučne a povinne na základe trhových kritérií, ktoré by sa uskutočnilo v dôsledku neželaného presadzovania prevoditeľných povolení na rybolov;

20.  zdôrazňuje význam ďalšieho výskumu v oblasti sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti; poukazuje na potrebu štatistických údajov a ukazovateľov na európskej úrovni, ktoré by poskytovali spoľahlivé a dostatočné sociálno-ekonomické, vedecké a environmentálne údaje vrátane všeobecného hodnotenia populácií rýb a úlovkov profesionálnych i rekreačných rybárov, a požaduje poskytnutie dostatočných zdrojov na získanie takýchto údajov; domnieva sa, že tieto údaje by mali tiež v plnom rozsahu odzrkadľovať geografické, kultúrne a regionálne rozdiely;

21.  trvá na tom, aby Európska komisia pripravila vyhodnotenie kapacít flotíl EÚ, ktorá by umožnila prijímať najvhodnejšie rozhodnutia;

22.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala a prispôsobovala horné hranice kapacity flotíl členských štátov, v ktorých by sa brali do úvahy spoľahlivé údaje a technický pokrok;

23.  poukazuje na to, že riadenie maloobjemového rybolovu je v dôsledku zvýšeného počtu zahrnutých plavidiel a veľkej rôznorodosti techník stále náročnejšie; zdôrazňuje, že dostupnosť informácií má pre účinnosť riadenia kľúčový význam a že je potrebných viac kvalitnejších informácií o maloobjemovom rybolove;

24.  vyzýva Komisiu, aby v súčinnosti s členskými štátmi, regionálnymi poradnými radami a zúčastnenými stranami zdokonalila na účely riadenia rybného hospodárstva definovanie maloobjemového rybolovu a zmapovala ho v EU; naliehavo žiada Komisiu, aby spolu s členskými štátmi vypracovala podrobnú a vyčerpávajúcu štúdiu o veľkosti, charakteristike a rozdelení rôznych sektorov maloobjemového rybolovu, aby čo najdôslednejšie preskúmala, kde, kedy a ako sa vykonáva rybolov, s cieľom zistiť segmenty flotíl, v ktorých sa vyskytuje nadmerná kapacita, a aké sú jej príčiny;

25.  upozorňuje na to, že Spoločenstvo v súčasnosti spolufinancuje iba 50 % rozpočtu na získavanie, spracovanie a poskytovanie biologických údajov, ktoré sa využívajú pri informovanom riadení; na základe toho vyzýva Spoločenstvo, aby zintenzívnilo úsilie v tejto oblasti tým, že zvýši maximálnu prípustnú mieru spolufinancovania;

26.  upozorňuje, že treba lepšie pochopiť súčasné postavenie rekreačného rybolovu a jeho vývoj vrátane jeho hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov; upozorňuje na situácie, keď rekreačný rybolov prekračuje svoj rámec a v rozpore s pravidlami sa stáva konkurenciou profesionálneho rybolovu v love a uvádzaní rýb na trh, čo na miestnej a regionálnej úrovni vedie k zníženiu trhových kvót a poklesu cien pri prvom predaji;

Podporné opatrenia

27.  uznáva, že nový Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo je vytvorený v podobe, ktorá umožňuje získať financovanie najmä pre segmenty pobrežných flotíl a flotíl drobného rybolovu; uznáva, že na základe všeobecného rámca, ktorého existenciu uľahčuje Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo, si členské štáty musia stanoviť priority financovania, aby bolo možné reagovať na špecifické problémy tohto sektora a podporovať trvalo udržateľné riadenie príslušného rybolovu na miestnej úrovni;

28.  zastáva názor, že treba zachovať fond, ktorého zásadou je väčšia podpora spolufinancovaných činností v najvzdialenejších regiónoch a zachovanie špecifických nástrojov na kompenzáciu dodatočných nákladov súvisiacich s činnosťou rybného hospodárstva a s distribúciou jeho produktov, pričom sa zohľadnia štrukturálne obmedzenia sektora rybného hospodárstva v týchto regiónoch;

29.  zdôrazňuje, že vzhľadom na neistú situáciu a úpadok niekoľkých pobrežných spoločenstiev závislých od rybolovu a vzhľadom na nedostatok alternatív hospodárskej diverzifikácie treba posilniť existujúce nástroje, fondy a mechanizmy s cieľom zabezpečiť súdržnosť z hľadiska zamestnanosti a ekologickej udržateľnosti; domnieva sa, že túto skutočnosť treba osobitne uznať v novom rámci SPRH a v rámci VFR; zdôrazňuje tiež potrebu zamerať sa na to, aby sa sektor drobného rybolovu viac podieľal na riadení a prijímaní rozhodnutí, a to presadzovaním miestnych a regionálnych stratégií a cezhraničnej spolupráce v tejto oblasti vrátane projektov v oblasti rozvoja, výskumu a odbornej prípravy, s príslušným financovaním z Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo, ESF a EFRR;

30.  vyzýva členské štáty, aby brali do úvahy význam hospodárskej, sociálnej a kultúrnej úlohy žien v rybárskom priemysle a umožnili im prístup k sociálnym výhodám; zdôrazňuje, že aktívna účasť žien v činnostiach súvisiacich s rybným hospodárstvom pomáha zachovať osobitné kultúrne tradície a zvyky, ako aj zabezpečiť prežitie ich spoločenstiev, čím chráni kultúrnu rozmanitosť príslušných regiónov;

31.  domnieva sa, že pravidlá využívania budúceho Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo by mali umožniť financovanie činnosti okrem iného v týchto oblastiach:

   zlepšenie bezpečnosti, životných podmienok, ako aj pracovných podmienok na palubách lodí, zlepšenie skladovania úlovkov, zvýšenie hospodárskej a environmentálnej udržateľnosti plavidiel (výber techník, energetická efektívnosť atď.) bez zvýšenia ich kapacity rybolovu,
   investície do udržateľnejšieho rybárskeho výstroja;
   podpora omladenia sektora a udržanie mladých ľudí v tejto činnosti prostredníctvom osobitného stimulačného programu reagujúceho na problémy v oblasti zamestnanosti a udržateľnosti, ktorým toto odvetvie čelí, ako aj formou štartovacích balíčkov opatrení zameraných na zabezpečenie získania novej generácie rybárov do sektoru maloobjemového rybolovu;
   výstavba špecializovaných rybárskych prístavov a špecifických zariadení na vylodenie, skladovanie a predaj produktov rybolovu;
   podpora združení, organizácií a spolupráce odborníkov tohto sektora;
   presadzovanie politík kvality;
   podpora súdržnosti hospodárskej a sociálnej štruktúry pobrežných spoločenstiev, ktoré sú najviac závislé od drobného rybolovu, s osobitným dôrazom na najvzdialenejšie regióny, s cieľom podnecovať rozvoj týchto pobrežných regiónov;
   podpora udržateľných postupov lovu mäkkýšov, okrem iného poskytovaním pomoci ľuďom vykonávajúcim túto činnosť, čo sú často ženy, ktoré v dôsledku toho trpia chorobami z povolania;
   podpora pri presadzovaní a marketingu produktov drobného rybolovu a extenzívnej akvakultúry prostredníctvom vytvorenia európskej etikety na odlíšenie a označenie európskych produktov drobného rybolovu a lovu mäkkýšov, pri ktorých boli dodržané správne postupy udržateľnosti a zásady spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;
   podpora vzdelávacích a marketingových kampaní na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov a mladých ľudí o hodnote konzumácie rýb z maloobjemového rybolovu vrátane jeho pozitívneho vplyvu na miestne hospodárstva a životné prostredie;
   pridelenie finančných prostriedkov Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo tak, aby odvetvie rybného hospodárstva bolo vhodnejšie pre zamestnanie žien tým, že sa reštrukturalizuje a zabezpečí vhodné zariadenia (napr. šatne na lodiach a v prístavoch);
   podpora združení žien, napríklad žien, ktoré vyrábajú siete alebo pracujú v prístavoch a baliarňach;
   odborná príprava vrátane prípravy žien pracujúcich v odvetví rybného hospodárstva so zameraním na zlepšenie ich prístupu k riadiacim a technickým pracovným miestam v súvislosti s rybolovom;
   posilňovanie úlohy žien v rybolove, najmä poskytovaním podpory na činnosti uskutočňované na pevnine, odborníkom z príbuzných odvetví a na činnosti, ktoré súvisia s rybolovom v oboch smeroch priemyselného reťazca;

32.  zdôrazňuje, že v prístupe k finančným prostriedkom Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo by sa mali uprednostňovať skôr projekty, ktoré ponúkajú integrované riešenia prospešné pre pobrežné spoločenstvá ako celok než tie, ktoré sú výhodné iba pre malý počet prevádzkovateľov; domnieva sa, že prístup k finančným prostriedkom z Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo by mal byť zaručený rybárom a ich rodinám, nie iba majiteľom plavidiel;

33.  zdôrazňuje, že spoločná organizácia trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry by mala prispievať k umožneniu lepšej výkonnosti odvetvia drobného rybolovu, k stabilite trhov, zlepšeniu obchodovania s produktmi rybolovu a k zvýšeniu ich pridanej hodnoty; vyjadruje obavy, pokiaľ ide o možnosť odstránenia doposiaľ existujúcich verejných nástrojov trhovej regulácie, verejných regulačných orgánov a podpory skladovania na pevnine, a žiada ambicióznu reformu, ktorá posilní nástroje spoločnej organizácie trhu s výrobkami rybolovu v záujme dosiahnutia jej cieľov;

34.  navrhuje vytvoriť európsku značku udeľovanú produktom maloobjemového rybolovu za dodržiavanie zásad SPRH s cieľom podporovať osvedčené postupy;

35.  podporuje vytvorenie mechanizmov, ktoré zaistia uznávanie tzv. vonkajších účinkov, ktoré vyvoláva maloobjemový rybolov a ktoré trh neodmeňuje, či už na úrovni životného prostredia, alebo na úrovni hospodárskej a sociálnej súdržnosti pobrežných spoločenstiev;

36.  považuje za dôležité podporiť spravodlivé a primerané rozloženie pridanej hodnoty pozdĺž hodnotového reťazca odvetvia;

37.  požaduje prísnu kontrolu a udeľovanie osvedčení pri produktoch rybolovu dovezených z tretích krajín s cieľom zaistiť, aby pochádzali z udržateľných rybných hospodárstiev a aby spĺňali rovnaké požiadavky, ako musia dodržiavať producenti zo Spoločenstva (napr. pokiaľ ide o označovanie, možnosť spätného vysledovania, fytosanitárne pravidlá a minimálnu veľkosť);

38.  vyjadruje podporu vytvoreniu (v rámci Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo alebo iných nástrojov) špecifických a dočasných podporných mechanizmov, ktoré budú aktivované v núdzových situáciách, napr. v prípade prírodných katastrof a katastrof zapríčinených človekom (ropné škvrny, znečistenie vody), pozastavenia rybolovnej činnosti v dôsledku plánov na obnovu populácií rýb, reštrukturalizácie alebo náhleho krátkodobého zvýšenia cien palív;

39.  žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali ženy rovnaké platy a ostatné sociálne a ekonomické práva vrátane poistenia na krytie rizík, ktorým sú vystavené v práci v sektore rybného hospodárstva, a vrátane uznania špecifických ochorení ako chorôb z povolania;

40.  uznáva, že dočasné zákazy rybolovu, inak známe ako obdobie biologického odpočinku, sú dôležitým a preukázaným spôsobom ochrany rybolovných zdrojov a základným nástrojom udržateľného riadenia špecifických druhov rybolovu; uznáva, že zavedenie zákazu rybolovu v určitých kritických fázach životného cyklu jednotlivých druhov umožňuje vývoj populácií, ktorý bude v súlade so zachovaním rybolovnej činnosti mimo obdobia odpočinku; zastáva názor, že za týchto podmienok je spravodlivé a nevyhnutné poskytovať rybárom v období nečinnosti finančnú náhradu, konkrétne prostredníctvom Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo;

41.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili spôsoby pozitívnej diskriminácie v prospech maloobjemového rybolovu oproti veľkoobjemovému rybolovu a flotilám priemyselnejšieho charakteru, pričom treba zabezpečiť efektívnosť a udržateľnosť rybného hospodárstva ako celku; domnieva sa, že jednou z možností na zváženie je priestorové oddelenie pre jednotlivé rybárske techniky a teda vymedzenie oblastí určených výlučne na maloobjemový rybolov;

42.  žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali podporné opatrenia a dosiahli väčšie právne aj sociálne uznanie práce žien v rybnom hospodárstve a aby ženám, ktoré pracujú v rodinnom podniku na plný alebo čiastočný úväzok, alebo pomáhajú svojim manželom a prispievajú tak k hospodárskej udržateľnosti a udržateľnosti svojich rodín, zabezpečili rovnaké právne postavenie a sociálne výhody, aké majú samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä uplatnením smernice 2010/41/EÚ, a aby zaručili ich sociálne a ekonomické práva vrátane rovnakého odmeňovania, príspevkov v nezamestnanosti, ak stratia prácu (dočasne alebo trvalo), práva na dôchodok, vyváženia pracovného a súkromného života, možnosti materskej dovolenky, prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších sociálnych a ekonomických práv vrátane poistenia pokrývajúceho riziko nehôd na mori;

43.  obhajuje to, aby sa zachoval režim osobitného prístupu pre drobný rybolov v oblasti do 12 míľ;

44.  domnieva sa, že je potrebné zahrnúť maloobjemový rybolov do diskusií o územnom plánovaní oblastí do dvanásť míľ, ktoré sa vo všeobecnosti častejšie využívajú, pričom veterné elektrárne v blízkosti pobrežia, ťažba štrku a chránené prímorské oblasti musia často fungovať spoločne s rybolovnými činnosťami v tej istej oblasti;

45.  upozorňuje na potrebu väčšieho zapojenia a podielu profesionálov z odvetvia drobného rybolovu na riadení, vymedzovaní a vykonávaní politík v oblasti rybolovu; zdôrazňuje, že je dôležité viac podporovať skupiny rybárov a profesijné organizácie, ktoré sú ochotné podieľať sa na zodpovednosti za vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva s cieľom dosiahnuť jej ďalšiu decentralizáciu; naliehavo žiada prevádzkovateľov v oblasti maloobjemového rybolovu, aby sa buď pripojili k existujúcim organizáciám výrobcov alebo aby vytvorili nové organizácie;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, vládam členských štátov a regionálnym poradným radám.

(1) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 519.
(4) Ú. v. EÚ C 300 E, 9.12.2006, s. 504.
(5) Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 1.
(6) Prité texty, P7_TA(2012)0052.
(7) Ú. v. EÚ C 348 E, 21.12.2010, s. 15.


Vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky
PDF 420kWORD 47k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky (2011/2318(INI))
P7_TA(2012)0461A7-0290/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júla 2011 o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „oznámenie“) (COM(2011)0424),

–  so zreteľom na dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 (UNCLOS),

–  so zreteľom na Dohodu o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti z roku 1995,

–  so zreteľom na Kódex správania pre zodpovedný rybolov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijatý na konferencii FAO (ďalej len „kódex správania“) v októbri 1995,

–  so zreteľom na Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia prijatý v júni 1998 v Aarhuse,

–  so zreteľom na Medzinárodný akčný plán FAO na usmerňovanie kapacít rybolovu schválený Radou FAO v novembri 2000 (IPOA-Capacity),

–  so zreteľom na správu FAO o stave svetového rybolovu a akvakultúry za rok 2010,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (ďalej len „nariadenie o NNN rybolove“)(1) a na nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (ďalej len „nariadenie o oprávneniach na rybolov“)(2),

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike (ďalej len „základné nariadenie“) (COM(2011)0425),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o boji proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2010 o zelenej knihe o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2010 o režime dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o budúcom protokole, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom(7),

–  so zreteľom na závery prijaté Radou pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v dňoch 19. a 20. marca 2012 o vonkajšom rozmere SRP,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0290/2012),

A.  keďže dve tretiny svetových oceánov sa nachádza v oblastiach podliehajúcich štátnej jurisdikcii, v ktorých sa prípadný komplexný právny režim pre riadenie rybolovu musí zakladať na Dohovore OSN o morskom práve z roku 1982 a príslušných právnych nástrojoch; keďže udržateľné riadenie rybolovu má pre pobrežné spoločenstvá závislé od rybolovu a pre potravinovú bezpečnosť strategický význam,

B.  keďže 85 % z mála svetových populácií rýb, o ktorých sú dostupné informácie, sa podľa najnovšieho odhadu FAO považuje za populácie, ktoré sa využívajú v plnej miere alebo nadmerne, napriek tomu, že v správe FAO z roku 2010 sa poukazuje na pokroky v celom svete, pokiaľ ide o obnovu zásob vyčerpaných nadmerným rybolovom a morských ekosystémov, vďaka zavedeniu osvedčených postupov riadenia,

C.  keďže EÚ je jedným z hlavných aktérov na svete v oblasti rybolovu so silným zastúpením a výrazným podielom činnosti vo všetkých svetových oceánoch, a to v dôsledku činnosti jej flotíl, investícií príslušníkov EÚ, dvojstranných dohôd o rybolove a účasti v najvýznamnejších regionálnych organizáciách pre riadenie rybného hospodárstva (ďalej len „RFMO“), pričom podporuje osvedčené postupy a dodržiavanie ľudských práv,

D.  keďže EÚ je jedným z najvýznamnejších trhov pre produkty rybného hospodárstva a je svetovo najväčším dovozcom produktov rybolovu, pričom spotrebuje 11 % svetovej produkcie rýb z hľadiska objemu a dováža 24 % produktov rybného hospodárstva z hľadiska hodnoty, hoci sama zaisťuje len 8 % svetových úlovkov (2 % vo vonkajších vodách);

E.  keďže kvóty v organizáciách RFMO sa opierali predovšetkým o historické výlovy, v dôsledku čoho získali rozvinuté krajiny prednostný prístup k svetovým populáciám rýb; keďže tieto kvóty musia teraz zohľadniť rybolovnú činnosť pobrežných rozvojových krajín, ktoré v minulosti záviseli po celé generácie od priľahlých rybolovných zdrojov, čo je skutočnosť, ktorú musí EÚ rešpektovať,

F.  keďže EÚ sa musí snažiť o súdržnosť politík v záujme rozvoja na základe článku 208 ods. 1 ZFEÚ, podľa ktorého „Únia zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny“,

G.  keďže EÚ musí vo vzťahu k tretím krajinám uplatňovať aj všetky svoje ďalšie politiky, a to aj v oblasti rybolovu, zdravia, obchodu, zamestnanosti, životného prostredia, spoločných cieľov vonkajšej politiky a plnenia cieľov stratégie Európa 2020, konzistentným a koordinovaným spôsobom,

H.  keďže na to, aby bolo možné zaručiť udržateľnosť rybolovu, je v mnohých prípadoch dôležité zdokonaliť údaje o populáciách rýb, ktoré loví EÚ alebo ktoré sú určené na trh EÚ, a o ich stave, a zabezpečiť dostupnosť informácií o celkovom výlove miestnymi flotilami a inými flotilami tretích krajín,

I.  keďže je potrebné mať k dispozícii presné vedecké štúdie, aby bolo možné zistiť, v ktorých rybných hospodárstvach dochádza alebo môže dochádzať k prekračovaniu kapacít,

J.  keďže SRP by mala byť nástrojom, pomocou ktorého by EÚ mohla svetu ukázať, ako sa dá vykonávať zodpovedná rybolovná činnosť a ako je možné podporiť zlepšenie medzinárodného riadenia rybných hospodárstiev uplatňovaním európskych noriem riadenia flotíl,

K.  keďže EÚ by mala prijať kľúčovú zodpovednosť za mobilizáciu medzinárodného spoločenstva v záujme boja proti NNN rybolovu,

1.  víta oznámenie Komisie a mnohé pozitívne návrhy, ktoré oznámenie obsahuje, na podporu udržateľnosti rybolovných a súvisiacich činností EÚ mimo vôd EÚ vrátane najvzdialenejších regiónov; domnieva sa však, že dokument nemá dostatočne široký záber,  keďže sa príliš zameriava na dvojstranné dohody a viacstranné organizácie, a že by mal integrovaným spôsobom riešiť problematiku ďalších činností zameraných na zabezpečovanie produktov určených na vnútorný trh;

2.  trvá na tom, že je potrebné, aby EÚ pracovala na základe súdržnosti politík Únie, a smerovala k zlepšeniu riadenia medzinárodného rybolovu;

3.  domnieva sa, že koordinácia medzi vonkajšou politikou a politikou spolupráce má veľký význam z hľadiska uzatvorenia dohôd o udržateľnom rybolove a dosiahnutia súčinnosti potrebnej na to, aby sa v čo najúčinnejšej podobe prispelo k rastu partnerských tretích krajín;

4.  domnieva sa, že veľkosť trhu EÚ s produktmi rybolovu a geografický rozsah činností plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ a plavidiel vlastnených členskými štátmi EÚ kladie vysokú úroveň zodpovednosti na Úniu, aby zabezpečila ekologickú udržateľnosť stopy svojho rybného hospodárstva poskytovaním vysokokvalitných morských produktov spotrebiteľom v Európe a v iných krajinách, kde sa obchoduje s európskymi rybami a súvisiacimi produktmi, a prispievala k sociálnej a hospodárskej štruktúre pobrežných spoločenstiev rybárov v EÚ aj v iných krajinách;

5.  domnieva sa, že rybolov podľa záujmov EÚ vo vodách aj mimo vôd Únie a produkty rybolovu určené na trh EÚ by mali byť založené na tých istých normách, pokiaľ ide o ekologickú a sociálnu udržateľnosť a transparentnosť, a že tie isté zásady treba obhajovať voči tretím krajinám a požadovať od nich ich plnenie, a to na dvojstrannej i mnohostrannej úrovni; domnieva sa, že by sa mal zaviesť zákaz odvrhovania nechcených úlovkov súčasne s jeho zavedením vo vodách EÚ, ktorý by platil pre rovnaké druhy a ktorý by sa monitoroval prostredníctvom CCTV a pozorovateľov, pričom by sa vytvorili primerané výnimky, aby sa zabránilo zvyšovaniu cien produktov spotrebúvaných lokálne;

6.  pripomína potrebu súladu politík EÚ s rozvojovými cieľmi, ako sa stanovuje v článku 208 ZFEÚ; poznamenáva, že takýto súlad si vyžaduje koordináciu v samotnej Komisii, v rámci vlád členských štátov a medzi Komisiou a vládami jednotlivých členských štátov;

7.  opäť zdôrazňuje, že v záujme zlepšenia súdržnosti rozhodnutí EÚ by sa v jej opatreniach mali spájať aspekty súvisiace s obchodnou politikou, politikou zdravotníctva, politikou zamestnanosti, politikou susedstva, politikou životného prostredia, námornou politikou, vonkajšou politikou a plnením stratégie Európa 2020;

8.  pripomína, že plánom IPOA-Capacity (Medzinárodný akčný plán na usmerňovanie kapacít rybolovu) sa EÚ zaviazala najneskôr do roku 2005 rozvinúť a zaviesť systém usmerňovania kapacít rybolovu; žiada, aby Komisia vysvetlila, prečo sa zdá, že zaujala protichodný prístup k riadeniu kapacity prostredníctvom návrhov na zmrazenie v niektorých organizáciách RFMO, a pritom navrhuje odstrániť hlavné regulačné obmedzenia kapacity pre európske plavidlá; žiada Komisiu, aby podporovala dvojstranné a mnohostranné mechanizmy na prispôsobenie rybolovných kapacít dostupným zdrojom, ktoré budú nutné pre udržateľné využívanie zdrojov flotilami, ktoré pôsobia v týchto oblastiach;

9.  domnieva sa, že ciele a zásady vonkajšieho rozmeru spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva by mali byť zakotvené v základnom nariadení;

Všeobecné ustanovenia

10.  pripomína, že zachovanie platných dohôd o rybolove a hľadanie nových príležitostí rybolovu v tretích krajinách by malo byť prioritným cieľom vonkajšej politiky v oblasti rybolovu, pričom si je vedomý, že po ukončení operácií flotily EÚ v loviskách tretích krajín sa tieto príležitosti na rybolov zvyčajne prerozdelia medzi ostatné flotily, ktorých normy týkajúce sa zachovania, riadenia a udržateľnosti zdrojov sú oveľa nižšie ako tie, ktoré podporuje a bráni EÚ;

11.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporila jasne vymedzené zásady a ciele environmentálne, ekonomicky a sociálne udržateľného rybného hospodárstva na otvorenom mori a vo vodách v rámci vnútroštátnej jurisdikcie na všetkých medzinárodných fórach, v ktorých je zmluvnou stranou, a aby účinne vykonávala prijaté rozhodnutia;

12.  zdôrazňuje, že EÚ by mala vyvinúť špecifickú stratégiu v oblasti rybného hospodárstva a riadenia živých morských zdrojov so zapojením všetkých neeurópskych pobrežných štátov Stredozemného mora;

13.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby presadzovala globálny a mnohostranný program, ktorý podporuje udržateľné rybné hospodárstvo a zachovanie morskej biodiverzity, a súčasne sa usilovala o transformáciu rozhovorov s kľúčovými krajinami, ako je USA, Japonsko, Rusko, Čína a ďalšie krajiny vykonávajúce rybolovnú činnosť významného rozsahu vo svetových oceánoch, na fungujúce partnerstvá s cieľom riešiť zásadné otázky, ako je vykorenenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu, obmedzenie nadmerného rybolovu a kapacít flotíl podľa potreby a posilnenie kontroly a riadenia na otvorených moriach v súlade so zásadami Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS) a ďalšími relevantnými nástrojmi;

14.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala medzinárodné právo, najmä Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS), a účasť na dohovoroch MOP, a aby dohliadala na dodržiavanie týchto pravidiel; nabáda Komisiu, aby spolupracovala s tretími krajinami na všetkých vhodných fórach, najmä v regionálnych organizáciách rybného hospodárstva;

15.  domnieva sa, že EÚ by mala na úrovni OSN zaviesť iniciatívu na vytvorenie svetového programu dokumentácie úlovkov a ich vysledovateľnosti pre všetky hlavné druhy rýb, ktoré sa dostávajú do medzinárodného obchodu, ktorý bude vychádzať zo zásady zodpovednosti vlajkového štátu a súladu s nariadením o NNN rybolove, ako kľúčovým nástrojom na posilnenie dodržiavania existujúcich opatrení v oblasti zachovania a riadenia rybolovu a na boj proti NNN rybolovu s cieľom podporovať zodpovednú spotrebu;

16.  žiada Komisiu, aby s väčšou rozhodnosťou uplatňovala nariadenie (ES) č. 1005/2008 o NNN rybolove, a to najmä voči zmluvným partnerom RFMO, ktorí aktívne nespolupracujú na stanovovaní a uplatňovaní hlavných mechanizmov boja proti NNN rybolovu;

17.  domnieva sa, že EÚ by mala byť aktívna v rámci systému OSN a skúmať prostriedky globálneho spoločenstva v záujme riešenia:

   potreby integrovanejšieho a regionálnejšieho globálneho riadenia oceánov, pokiaľ ide o živé morské zdroje a o ďalšie zdroje,
   znečistenia a vplyvu zmeny klímy na oceány vrátane ochrany a obnovy vzácnych modrých pohlcovačov uhlíka, a
   sociálnych štandardov a pracovných podmienok;

18.  berie na vedomie význam rokovaní v rámci WTO o disciplíne v oblasti dotácií v odvetví rybolovu a vyzýva EÚ, aby v týchto diskusiách zohrávala aktívnejšiu úlohu;

19.  konštatuje, že je potrebné vytvoriť mechanizmy na podporu produktov rybolovu pochádzajúcich z rybného hospodárstva, ktoré je udržateľné z ekologického a sociálneho hľadiska v Únii i mimo nej;

20.  poukazuje na to, že medzi prioritné ciele vonkajšieho rozmeru SRP by malo patriť zaručenie budúcnosti európskej diaľkovej flotily a najmä toho, aby si zachovala práva na rybolov, ktoré sú základom hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách, kde sa rybolov uskutočňuje;

Dvojstranné dohody o rybnom hospodárstve

21.  domnieva sa, že dvojstranné dohody o rybolove, alebo ako ich navrhuje nazvať Komisia – dohody o udržateľnom rybnom hospodárstve (DURH) – dohodnuté medzi partnermi a vykonávané nestranne by mali vychádzať zo zodpovedného a udržateľného využívania zdrojov plavidlami EÚ, mali by byť prínosom pre obe strany a uľahčovať zabezpečovanie hospodárskych zdrojov, technických a vedeckých odborných poznatkov a podporu lepšiemu riadeniu rybného hospodárstva a dobrej správy tretej krajiny, a zároveň umožniť pokračovanie rybolovných činností, ktoré majú sociálno-hospodársky význam a sú zdrojom zásobovania pre EÚ a pre trhy niektorých rozvojových krajín, pokiaľ ide o čerstvé i konzervované produkty;

22.  žiada, aby sa EÚ zamerala na čo najvčasnejšie uzavretie dohôd o spolupráci v oblasti udržateľného rybolovu so susednými krajinami, v ktorých EÚ poskytuje financovanie a technickú pomoc na dosiahnutie jednotnejšej a koherentnejšej politiky s cieľom dosiahnuť zladenú a udržateľnú politiku rybného hospodárstva vo všetkých spoločných morských oblastiach, čím by zvýšila účinnosť spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva vo všetkých dotknutých regiónoch; žiada, aby boli tieto dohody uzatvorené v duchu spravodlivej a vyrovnanej spolupráce a rešpektovania ľudských práv a ich cieľom bola vzájomná spravodlivá deľba zodpovedností medzi Úniou a príslušnou partnerskou krajinou;

23.  vyzýva EÚ, aby sa v záujme zlepšenia spolupráce so susednými krajinami a riadenia spoločných zdrojov usilovala o uzavretie dohôd o spolupráci v oblasti udržateľného rybolovu s týmito krajinami, ktorých cieľom by nemalo byť získanie oprávnenia na rybolov pre plavidlá EÚ, ale dosiahnutie stavu, keď EÚ bude poskytovať finančné prostriedky a technickú podporu, a partnerská tretia krajina tak bude môcť uplatňovať porovnateľné pravidlá udržateľného riadenia s pravidlami EÚ;

24.  pripomína, že na zhodnotenie vplyvu dohôd o udržateľnom rybolove, ako sa teraz nazývajú, je dôležité správne odlíšiť pomoc určenú na rozvoj rybolovu v tretích krajinách a pomoc vyplývajúcu z platby za rybolovné práva;

25.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dvojstranné dohody EÚ nie vždy dosahujú tieto potenciálne prínosy, a zdôrazňuje potrebu vykonať štúdie o vplyve na najvzdialenejšie regióny, vždy keď sa ich to bude týkať, so zreteľom na článok 349 Zmluvy, a zároveň uznáva, že od predchádzajúcej reformy došlo k veľkému pokroku; domnieva sa, že pre dosiahnutie úspešných dohôd sú veľmi dôležité lepšie vykonávané vedecké posúdenia stavu populácií, transparentnosť, súlad s cieľmi, opatrenia prinášajúce úžitok miestnemu obyvateľstvu a lepšie riadenie rybolovu;

26.  víta úmysel Komisie zahrnúť do budúcich dvojstranných dohôd niekoľko ustanovení vrátane dodržiavania zásady obmedzeného prístupu k zdrojom, o ktorých je vedecky dokázané, že predstavujú nadbytok kapacity výlovu pobrežného štátu v súlade s ustanoveniami UNCLOS; doložky o ľudských právach v súlade s medzinárodnými dohodami o ľudských právach; doložky o výhradnom práve, i keď doložku o výhradnom práve treba posilniť a formálne uznať vo všetkých dohodách, pričom v nich treba v každom prípade dodržiavať demokratické zásady;

27.  domnieva sa, že v rámci dvojstranných dohôd EÚ treba dodržiavať nielen článok 62 UNCLOS týkajúci sa nadbytku zdrojov, ale aj články 69 a 70 o právach vnútrozemských a geograficky znevýhodnených štátov v rámci regiónu, najmä čo sa týka výživových a sociálnohospodárskych potrieb miestneho obyvateľstva;

28.  domnieva sa, že doložka o ľudských právach by sa mala uplatňovať nediskriminačným spôsobom a rovnako by sa mala dotýkať všetkých krajín a zmlúv nielen o rybolove, ale aj obchodných zmlúv; domnieva sa, že je potrebné prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sankcionovať výrobu tých krajín, ktoré ešte stále nedodržiavajú ľudské práva alebo ktoré na výrobu vo svojich továrňach využívajú detskú prácu a ktoré diskriminujú ženy tak, že ich neodmeňujú a neuznávajú ich činnosť a hospodársky prínos v odvetví rybolovu a akvakultúry;

29.  podporuje vykonávanie integrovaného riadenia založeného na ekosystéme v nových a existujúcich dohodách;

30.  domnieva sa, že spoločnosti by sa mali viac podieľať na budúcich dohodách o rybolove v súlade s väčšou možnosťou ovplyvňovať jednotlivé sektory na základe technických noriem a opatrení, ktoré Komisia v spomínaných dohodách dohodne;

31.  domnieva sa, že by sa malo zmeniť a doplniť nariadenie o oprávneniach na rybolov, aby lode plaviace sa pod vlajkou EÚ, ktoré sa dočasne odhlásili z registra členského štátu s cieľom hľadať rybolovné možnosti inde, nemohli v priebehu 24 mesiacov využívať výhody rybolovných možností v rámci dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve a ich protokolov účinných v momente odhlásenia, ak sa následne vrátia do registra EÚ; domnieva sa, že to isté by sa malo vzťahovať na dočasné preregistrovanie počas rybolovu v rámci regionálnych organizácií rybného hospodárstva;

32.  domnieva sa, že by sa mala posilniť v súčasnosti využívaná sociálna doložka, aby sa do nej začlenilo dodržiavanie dohovoru č. 188 Medzinárodnej organizácie práce (MOP), odporúčania č. 199 MOP o práci v odvetví rybolovu, ako aj osem základných dohovorov MOP(8), a mala by zaistiť, aby pracovné podmienky členov posádok s trvalým bydliskom mimo EÚ, ktorí pracujú na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou EÚ, boli rovnaké ako pracovné podmienky pracovníkov s trvalým bydliskom v EÚ;

33.  domnieva sa, že dohody o udržateľnom rybnom hospodárstve by mali prispievať k udržateľnému rozvoju v tretích partnerských krajinách a podporovať miestny súkromný sektor s osobitným dôrazom na malé rybné hospodárstva a MSP, a v tomto zmysle požaduje väčšiu mieru zamestnávania miestnych rybárov a rozvoj miestnych a udržateľných činností spracovateľského priemyslu a marketingu;

34.  povzbudzuje Komisiu v jej snahe získavať čo najúplnejšie a najspoľahlivejšie údaje od pobrežných štátov o celkovom objeme rybolovu a úlovkoch v ich vodách, ktoré sú predpokladom splnenia náročnej úlohy určenia nadmerných úlovkov a predchádzania nadmernému rybolovu; poznamenáva, že politika EÚ v oblasti rybolovu a rozvoja by mohla presadzovať potrebné zlepšenia, pokiaľ ide o schopnosť tretích krajín takéto informácie poskytovať;

35.  vyzýva Komisiu, aby podporovala väčšiu transparentnosť pri stanovovaní úrovne využívania rybolovných zdrojov vo výsostných vodách pobrežných štátov.

36.  opätovne potvrdzuje, že v súlade so zásadou dodržiavania tradičného prepojenia medzi pobrežnými spoločenstvami a vodami, v ktorých historicky lovia, by plavidlá EÚ nemali byť miestnym rybárom konkurenciou, pokiaľ ide o tie isté zdroje alebo miestne trhy, a že je potrebné zabezpečiť spoluprácu medzi miestnymi prevádzkovateľmi a prevádzkovateľmi z EÚ, čím zároveň poukazuje na potrebu presného výpočtu nadbytku;

37.  vyjadruje presvedčenie, že EÚ musí vynaložiť zvýšené úsilie, aby pomohla poskytnúť dostatočné údaje a informácie na spoľahlivé posúdenie stavu populácií rýb tretím krajinám, s ktorými rokuje o dvojstranných dohodách, a že poskytnutím európskych finančných prostriedkov lodiam na vedecký výskum v regiónoch, v ktorých pôsobí flotila EÚ, by sa značne posilnili vedecké analýzy o populáciách rýb, čo je predpokladom akejkoľvek dohody o udržateľnom rybnom hospodárstve;

38.  žiada čo najväčšiu podporu výskumných akcií uskutočňovaných plavidlami rôznych členských štátov v zónach, v ktorých loví flotila EÚ, aby boli uskutočňované v spolupráci s príslušnými pobrežnými štátmi a umožňovali aj účasť miestnych vedcov ; žiada väčšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v tejto oblasti a zvýšenie financovania, aby bolo možné čo najviac rozšíriť vedecký výskum vo vonkajších vodách EÚ;

39.  domnieva sa, že zároveň treba posilniť úsilie o získanie potrebných údajov od tretín krajín, s ktorými má EÚ uzatvorené dvojstranné dohody o rybolove, aby bolo možné posúdiť účinnosť dohody a plnenie podmienok, napr. podmienky prínosu pre miestne obyvateľstvo;

40.  zdôrazňuje význam spoločných vedeckých skupín poverených vydávaním vedeckých posudkov o stave rybolovných zdrojov založených na čo najkvalitnejších dostupných údajoch s cieľom vyhnúť sa nadmernému rybolovu, keďže odvetvie rybného hospodárstva, a najmä sektor drobného rybolovu, zohráva dôležitú úlohu pri zaisťovaní potravinovej bezpečnosti v mnohých rozvojových krajinách; trvá na tom, aby tieto skupiny disponovali primeranými finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi na plnenie svojich funkcií a aby spolupracovali s regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva;

41.  žiada Komisiu, aby v dohodách o udržateľnom rybnom hospodárstve podporovala posilnenú cielenú vedeckú a vo všeobecnosti technickú spoluprácu aj prostredníctvom posilnenia úlohy spoločných vedeckých výborov; takisto žiada vyvinúť úsilie o dosiahnutie harmonizácie hygienicko-sanitárnych podmienok medzi EÚ a tretími krajinami;

42.  plne podporuje koncepciu oddelenia finančnej náhrady za prístup k zdrojom rybného hospodárstva od odvetvovej podpory na rozvoj; dôrazne trvá na tom, aby vlastníci plavidiel platili spravodlivý tržný podiel nákladov pri získavaní prístupových práv v rámci dvojstranných dohôd o rybolove; žiada, aby bola vykonaná podrobná analýza, pokiaľ ide o časť nákladov, ktorú majú hradiť majitelia lodí v súvislosti s oprávnením na rybolov, vrátane potenciálnych úlovkov a prevádzkových nákladov; je presvedčený, že je nevyhnutné zlepšiť dohľad nad sektorovou pomocou vrátane možnosti pozastavenia platieb v prípadoch, keď si pobrežný štát neplní záväzky;

43.  trvá na tom, že finančná suma určená na odvetvovú pomoc by mala byť účinnejšia a mala by priniesť lepšie výsledky a vyššiu kvalitu, pričom by sa mala zameriavať najmä na vedecký výskum, zhromažďovanie údajov a kontrolu a riadenie rybolovných činností;

44.  vyzýva Komisiu, aby dbala na to, aby sa pomocou finančných prostriedkov na sektorovú podporu v rámci dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve podporovali administratívne a vedecké kapacity tretích krajín a malé a stredné podniky, aby posilnili ciele rozvojovej spolupráce EÚ v súlade s národným rozvojovým plánom signatárskej krajiny; žiada, aby takéto finančné prostriedky nenahrádzali spoluprácu v oblasti rybného hospodárstva stanovenú v ďalších dohodách alebo nástrojoch spolupráce, ale aby ju dopĺňali koherentným, transparentným, účinným a cielenejším spôsobom;

45.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa počas rokovaní o dohodách o udržateľnom rybnom hospodárstve pokúsila dosiahnuť, aby pobrežný štát vyčlenil minimálnu časť odvetvovej rozvojovej podpory získanej v rámci dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve na projekty, ktorých cieľom je uznanie, podpora a diverzifikácia úlohy žien v odvetví rybolovu pri zaistení uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania a príležitostí pre ženy a mužov, najmä čo sa týka odbornej prípravy a prístupu k financovaniu a úverom;

46.  domnieva sa, že odvetvová pomoc určená na rozvoj sa musí zohľadňovať pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa budúcnosti;

47.  trvá na tom, aby Komisia dôsledne monitorovala vykonávanie dvojstranných dohôd, zasielala výročné správy Parlamentu a Rade, ako aj hodnotenia externých, nezávislých odborníkov, ktoré sa majú zasielať spoluzákonodarcom s dostatočným predstihom pred rokovaním o nových protokoloch, ktoré by mali byť všetky verejné v súlade s príslušnými pravidlami o ochrane údajov a dostupné v minimálne troch úradných jazykoch EÚ;

48.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol Parlament primerane zapojený do prípravy, do rokovacieho procesu a dlhodobého monitorovania a hodnotenia fungovania dvojstranných dohôd v súlade s ustanoveniami ZFEÚ; žiada, aby bol Parlament okamžite a v plnej miere informovaný, rovnako ako Rada, vo všetkých etapách postupu súvisiaceho s dohodami o partnerstve v odvetví rybolovu podľa článku 13 ods. 2 a článku 218 ods. 10 ZFEÚ; pripomína svoje presvedčenie, že Parlament by mali na zasadnutiach spoločného výboru ustanovených v dohodách o rybolove zastupovať pozorovatelia, a trvá na tom, aby sa na týchto zasadnutiach zúčastňovali ako pozorovatelia aj zástupcovia občianskej spoločnosti vrátane zástupcov odvetvia rybného hospodárstva EÚ a tretích krajín;

49.  podporuje realizáciu vedeckých auditov, ktorými by sa vyhodnotili populácie rýb ešte pred rokovaniami o zmluvách, a vyzýva, aby tretia krajina informovala o rybolovných činnostiach, ktoré v jej vodách uskutočňujú flotily ostatných krajín, aby tieto ciele priniesli výsledky;

50.  vyjadruje presvedčenie, že úplná transparentnosť o výlove, platbách a realizácii sektorovej podpory bude nevyhnutným nástrojom na zabezpečenie zodpovedného a udržateľného rybolovu na základe dobrého riadenia a boja proti nesprávnemu využívaniu podpory EÚ a korupcii;

51.  takisto poukazuje na potrebu zlepšiť transparentnosť počas rokovaní a tiež počas trvania dohôd o rybolove, a to tak zo strany EÚ, ako aj zo strany tretín krajín;

52.  trvá na tom, aby členské štáty podávali pobrežným štátom denné hlásenia o úlovkoch a plne dodržiavali predpisy platné vo vodách partnerských krajín;

53.  je pevne presvedčený, že Komisia by mala zaistiť, aby sa rokovania s tretími krajinami, ktoré by mali viesť k novým dohodám alebo protokolom k dvojstranným dohodám o rybolove, začali v dostatočnom predstihu pred dátumom uplynutia platnosti takýchto ustanovení; v tejto súvislosti poukazuje na význam včasného zapojenia Parlamentu, aby sa zabránilo dočasnému uplatňovaniu takých ustanovení, ktoré by viedli k nezvratným situáciám a neslúžili záujmom EÚ ani tretej krajiny;

54.  domnieva sa, že pri získavaní prístupových práv k neeurópskym zónam rybolovu v rámci dvojstranných alebo viacstranných dohôd o rybolove by európske odvetvie rybolovu by malo prevziať na seba značný finančný podiel na nákladoch;

55.  domnieva sa, že k rokovaniu a vykonávaniu dvojstranných dohôd EÚ, najmä tých, ktoré sa týkajú flotily loviacej tuniaky, by sa mal zaujať regionálny prístup a v prípade potreby by malo existovať jasné prepojenie medzi podmienkami, ktoré obsahujú, riadiacimi opatreniami a fungovaním príslušných organizácií RFMO;

56.  je nútený vyjadriť Komisii svoje znepokojenie, pokiaľ ide o jasný zvrat v opatreniach súvisiacich s náborom námorníkov, a to na regionálnej úrovni, pretože vo väčšine prípadov ide o návrat k neudržateľnej politike uzatvárania zmlúv podľa národnosti namiesto uzatvárania zmlúv podľa ich pôvodu v krajinách AKT;

57.  domnieva sa, že by sa mali zaviesť dvojstranné dohovory na podporu investícií Spoločenstva do rybolovu v tých krajinách, s ktorými momentálne neexistujú dohody o pridružení, pretože nemajú ďalšie možnosti rybolovu, čím by sa prispelo k udržateľnému rybolovu; domnieva sa, že v týchto prípadoch by tiež mala byť prvoradá koordinácia medzi európskymi fondmi na rozvoj a fondmi súvisiacimi s dvojstrannými dohodami;

Regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva

58.  nalieha na EÚ, aby prebrala vedúcu úlohu pri posilňovaní organizácií RFMO s cieľom zlepšovať ich výkonnosť aj prostredníctvom pravidelných preskúmaní nezávislými orgánmi týkajúcimi sa rozsahu, v akom dosahujú svoje ciele, a aby zabezpečila rýchle a úplné vykonanie odporúčaní vyplývajúcich z týchto preskúmaní; naliehavo vyzýva, aby EÚ dbala o to, aby všetky RFMO mali výbor pre účinné dodržiavanie pravidiel, a je presvedčený, že jednoznačné prípady nedodržiavania predpisov zo strany členských štátov musia viesť k odrádzajúcim, primeraným a nediskriminačným sankciám vrátane zníženia kvót, intenzity, povolenej kapacity atď.;

59.  vyzýva Komisiu, aby pridelila viac rozpočtových prostriedkov regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva, lebo práve tieto organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu;

60.  domnieva sa, že EÚ by sa mala usilovať zlepšiť systém rozhodovania v organizáciách RFMO, čo by umožnilo prekonať prístup „najmenšieho spoločného menovateľa“, ktorý by mohol byť dôsledkom konsenzu, a je presvedčený o potrebe dialógu pred tým, než sa pristúpi k hlasovaniu, ak sa konsenzus nedosiahne; domnieva sa, že by sa mali podporovať viacročné plány;

61.  domnieva sa, že Únia musí lepšie koordinovať svoje politiky v oblasti rybného hospodárstva a rozvoja a zapojiť sa do systémových, dlhodobých a komplexných dialógov a partnerstiev s inými vlajkami, trhmi a pobrežnými štátmi, aby došlo k zlepšeniu podmienok v rybnom hospodárstve a bezpečnosti potravín na celom svete;

62.  vyzýva Komisiu, aby sa postavila na čelo úsilia o presadenie vzniku globálnej siete regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva s cieľom, aby sa všetky rybné hospodárstva na otvorenom mori účinne riadili ekosystémovým a preventívnym prístupom zabezpečujúcim ochranu zdrojov; pripomína preto, že podporuje vznik nových regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva tam, kde zatiaľ neexistujú, a rozširovanie právomocí existujúcich regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva prostredníctvom revízie príslušných dohôd;

63.  konštatuje, že v dôsledku zmeny klímy a posunu v rozdelení druhov sa v arktických vodách otvárajú nové rybolovné možnosti; domnieva sa, že EÚ by mala prijať iniciatívy na zaistenie účinného riadenia operácií rybolovu (prostredníctvom existujúcich RFMO alebo vytvorenia nových) v záujme udržateľného riadenia a zachovania populácií v týchto vodách; domnieva sa, že rybolov by sa mal spočiatku obmedziť, aby bolo možné uskutočniť vedecké posúdenie arktickej populácie a možností rybolovu, ktorý sa dá uskutočniť udržateľným spôsobom;

64.  konštatuje, že pre Čierne more by bola nová organizácia RFMO výhodná a naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla jej vytvorenie;

65.  je presvedčený, že organizácie RFMO musia v záujme udržania populácie nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu vytvoriť udržateľný systém riadenia, ktorý pomocou stimulov opierajúcich sa o environmentálne a sociálne kritériá a o historické úlovky umožní transparentné a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov a získanie rybolovných práv vrátane legitímnych práv/ašpirácií rozvojových štátov i očakávaní flotily, ktorá v týchto vodách vykonáva udržateľný rybolov, a súčasne zabezpečí, aby všetci členovia plne vykonávali opatrenia na riadenie a zachovanie zdrojov;

66.  stavia sa rozhodne proti tomu, aby EÚ v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva presadzovala prijatie systémov prevoditeľných rybolovných povolení; domnieva sa, že žiadny systém riadenia založený na rybolovných právach, ktorý by bol prijatý v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva, by nemal viesť k ohrozeniu živobytia závislých rybárskych komunít v rozvojových krajinách;

67.  domnieva sa, že zapojenie všetkých dotknutých strán do procesu od koncepcie politík až po ich vykonávanie povedie k dobrému riadeniu,

68.  vyzýva, aby sa uskutočnilo podrobné posúdenie rybolovnej kapacity flotíl EÚ, ktoré majú oprávnenie na rybolov mimo vôd EÚ, a to použitím spoľahlivých ukazovateľov kapacít lodí na lov rýb, prihliadnutím na pokrok technológií a na základe odporúčaní technickej konzultácie FAO o meraní rybolovnej kapacity z roku 1999(9); je presvedčený, že EÚ by mala identifikovať organizácie RFMO, v ktorých existujú problémy s nadmernou kapacitou, a zabezpečiť zmrazenie a úpravu kapacít flotíl s osobitným zreteľom na práva pobrežných štátov;

Ďalšie aspekty vonkajšieho rozmeru

69.  domnieva sa, že aj keď činnosti podnikov EÚ mimo územia EÚ môžu prekročiť vonkajší rozmer spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, komerčné aktivity a súkromné dohody medzi vlastníkmi lodí z EÚ a tretími krajinami vrátane tých, ktoré sa často vykonávajú v rámci dvojstranných politík spolupráce, treba legitímne rešpektovať a chrániť vždy, keď sa vykonávajú v rámci medzinárodného práva;

70.  domnieva sa, že európske investície v odvetví rybolovu by sa mali vnímať ako tretí prvok vonkajšieho rozmeru SRP spoločne s dohodami o rybolove a organizáciami RFMO a že v rámci SRP treba podporovať investície do udržateľného rybolovu;

71.  domnieva sa, že SRP musí podporovať stratégie sociálnej zodpovednosti podnikov, aby bolo možné plne prijať našu sociálnu zodpovednosť v súlade so stratégiou EÚ na roky 2011 – 2014 o sociálnej zodpovednosti podnikov;

72.  vyjadruje presvedčenie, že členské štáty by mali naďalej poskytovať Komisii informácie o súkromných dohodách medzi vlastníkmi lodí EÚ a tretími krajinami, ako aj o spoločných podnikoch v tretích krajinách, vrátane informácií o počte a type plavidiel vykonávajúcich činnosť v rámci týchto dohôd a spoločných podnikov, ako aj o ich úlovkoch, pričom by sa mali tieto informácie sprístupniť verejnosti podľa pravidiel ochrany osobných a obchodných údajov, ako je stanovené v nariadení  oprávneniach na rybolov;

73.  naliehavo vyzýva EÚ, aby podporovala globálny a multilaterálny program, ktorý bude zahŕňať zodpovednosť ako súčasť rozvoja udržateľných rybolovných činností;

74.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dôkladne zvážili spôsob, ako vytvárať silné stimuly, ktoré budú plavidlá pod vlajkou EÚ motivovať k tomu, aby zostali v registri EÚ, okrem prípadov, kedy sa preregistrujú pod vlajku štátu, ktorý si vo všetkých organizáciách RMFO riadne plní povinnosti; domnieva sa, že najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je zabezpečiť spravodlivú súťaž medzi vlajkami EÚ a vlajkami štátov mimo EÚ stanovením požiadavky, že tretia krajina musí spĺňať rovnaké štandardy, pokiaľ ide o ekologickú a sociálnu udržateľnosť, a to v rámci bilaterálnych i multilaterálnych vzťahov, a uplatňovaním trhových opatrení;

75.  vyjadruje netrpezlivosť, pretože Komisia nedoplnila do zoznamu lode, ktoré treba zahrnúť do zoznamu EÚ týkajúceho sa NNN rybolovu, okrem tých, ktoré uviedli organizácie RFMO, a ani nenavrhla zoznam nespolupracujúcich krajín, a to napriek tomu, že nariadenie o NNN rybolove je účinné už viac ako dva roky, a nalieha, aby tak urobila čo najskôr; trvá na tom, že je potrebné hľadať pomoc u našich hlavných partnerov s cieľom odstrániť NNN rybolov zo všetkých oceánov;

76.  trvá na tom, aby sa orgánom, ktorý bude poskytovať fytosanitárne osvedčenia plavidlám tretích krajín, ktoré umožňujú priamy vývoz produktov rybolovu do EÚ, stala Komisia, nie tretie krajiny;

77.  pripomína však, že je potrebné riadiť horné hranice kapacity vonkajšej flotily Únie diferencovaným spôsobom v spolupráci s organizáciami RFMO, a zohľadňovať diferencované podmienky, v ktorých tento segment flotily pôsobí;

78.  povzbudzuje banky a ostatné úverové inštitúcie, aby pred poskytnutím kapitálu začali posudzovať aj hospodársku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť činností a nielen ich krátkodobú ziskovosť;

79.  vyjadruje presvedčenie, že obchodná politika EÚ by mala prispievať aj k zabezpečeniu udržateľného rybolovu na celom svete prostredníctvom podpory dodržiavania príslušných medzinárodných dohovorov a dohôd týkajúcich sa správy rybného hospodárstva v rámci preferenčných obchodných dohôd;

80.  žiada Komisiu, aby zaistila posilnenie spravodlivého, transparentného a udržateľného obchodu s rybami v rámci dvojstranných a viacstranných obchodných dohôd EÚ;

81.  zároveň sa domnieva, že je potrebné vytvoriť stimuly, aby tretie krajiny, ktoré nemajú rovnaké normy ako EÚ, prijímali osvedčené postupy, a podľa potreby stanoviť obchodné opatrenia, ako napríklad zákaz dovozu výrobkov z nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu a produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré boli získané bez dodržiavania ľudských práv a dohovorov OSN týkajúcich sa práce (MOP) a námornej dopravy (IMO);

82.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podnecovala medzinárodnú spoluprácu zameranú na boj proti NNN rybolovu, pričom by zanalyzovala výhody spolupráce s dvomi ďalšími krajinami, ktoré spoločne s EÚ tvoria hlavné trhy s rybami na svete (USA a Japonsko), spôsobom, pri ktorom by sa na túto činnosť využilo uplatňovanie jedinečného identifikačného čísla pre všetky lode, čím by sa zaručila úplná vysledovateľnosť produktov transparentným spôsobom;

83.  zdôrazňuje, že ak partnerská krajina vážne a systematicky porušuje ciele prijaté organizáciami RFMO alebo v rámci iných medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je EÚ, ktoré sa týkajú zachovania a riadenia rybolovných zdrojov, môže to viesť k dočasnému zrušeniu preferenčných colných sadzieb; vyzýva Komisiu, aby Parlamentu pravidelne podávala správy o vykonávaní ustanovení týkajúcich sa zachovania a riadenia rybného hospodárstva, ktoré sú zahrnuté v jej návrhu o revidovanom systéme všeobecných colných preferencií;

84.  domnieva sa, že EÚ musí zabezpečiť, aby dovážané produkty, ktoré pochádzajú z medzinárodného obchodu, spĺňali rovnaké normy a požiadavky ako produkty Únie;

85.  žiada Komisiu, aby zaistila, že ryby a výrobky rybolovu z tretích krajín spĺňajú rovnaké sanitárne a hygienické podmienky a že tiež pochádzajú z udržateľných rybných hospodárstiev, čím by vytvorila rovnaké podmienky pre rybné hospodárstva v krajinách EÚ a mimo EÚ;

86.  žiada Komisiu, aby ešte viac zefektívnila politiku EÚ týkajúcu sa cieľov v oblasti politík rozvoja, obchodu a rybného hospodárstva;

87.  trvá na tom, aby dvojstranné a viacstranné dohody o obchode prerokované EÚ:

   sprevádzali posúdenia hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu, pokiaľ ide o hrozbu nadmerného využívania rybolovných zdrojov, a to pre krajiny EÚ i pre tretie krajiny, pričom by mali byť brané do úvahy siete vytvorené v rámci už existujúcich dohôd,
   rešpektovali pravidlá týkajúce sa pôvodu,
   vyžadovali možnosť vysledovať výrobok k zdroju s cieľom zabezpečiť, aby pochádzal zo zákonného a udržateľného rybného hospodárstva,
   nezasahovali do nariadenia o NNN rybolove alebo ostatných ustanovení spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva,
   zahŕňali ustanovenia, ktorými sa zaručí, že sa bude obchodovať len s produktmi rybolovu pochádzajúcimi z dobre riadených rybných hospodárstiev,
   neviedli k zvýšeniu obchodu, ktorého dôsledkom by bolo nadmerné využívanie a vyčerpávanie zdrojov,
   zabezpečovali, že výrobky ulovené neudržateľným spôsobom sa nedostanú na trh EÚ,
   zahŕňali ustanovenia o pozastavení a revízii platby finančného príspevku, ako aj ustanovenia o pozastavení vykonávania protokolu v prípade, že dôjde k porušeniu zásadných a rozhodujúcich prvkov ľudských práv, ako sú stanovené napríklad v článku 9 Dohody z Cotonou, alebo že sa nebude dodržiavať Deklarácia MOP o základných zásadách a právach pri práci;

88.  pripomína, že kvôli rozličnosti právnych predpisov mnohých obchodných partnerov EÚ je otázka pravidiel pôvodu a ich kumulácie pri obchodných rokovaniach rozporuplnou a citlivou záležitosťou; vyzýva preto Komisiu, aby tejto otázke venovala osobitnú pozornosť a na rokovaniach dohodla vyvážené riešenia, ktoré nebudú znevýhodňovať odvetvia rybného hospodárstva EÚ;

89.  víta návrhy Komisie zaviesť opatrenia súvisiace s obchodom, ako sú napríklad obmedzenia dovozu rýb a produktov rybného hospodárstva, pre krajiny, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov, a zároveň zabezpečiť ich súlad s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

90.  naliehavo vyzýva EÚ, aby vypracovala a vykonávala regionálne stratégie podľa jednotlivých oceánov a morí, najmä tam, kde je na zaistenie udržateľného rybného hospodárstva nutná medzinárodná spolupráca;

o
o   o

91.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0516.
(4) Ú. v. EÚ C 348 E, 21.12.2010, s. 15.
(5) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 119.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0232.
(7) Prijaté texty: P7_TA(2011)0573.
(8) Dohovor o nútenej alebo povinnej práci z roku 1930 (č. 29), Dohovor o slobode združovania a ochrane práva na organizovanie z roku 1948 (č. 87), Dohovor o práve organizovať sa a práve na kolektívne vyjednávanie z roku 1949 (č. 98), Dohovor o rovnakej odmene z roku 1951 (č. 100), Dohovor o zrušení nútenej správe z roku 1957 (č. 105), Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní) z roku 1958 (č. 111), Dohovor o minimálnom veku z roku 1973 (č. 138), Dohovor o najhorších formách detskej práce z roku 1999 (č. 182).
(9) ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ah947e/ah947e00.pdf


Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014
PDF 200kWORD 22k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 (2012/2829(RSP))
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 10 a 17 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojeného k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976 v znení zmien a doplnení(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení poslancami Európskeho parlamentu;

B.  keďže politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického povedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie;

C.  keďže predseda Európskej komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej rady rozhodujúcej kvalifikovanou väčšinou, ktorá musí prihliadať na výsledok volieb do Parlamentu a pred jeho vymenovaním musí uskutočniť náležité konzultácie;

D.  keďže Komisia sa ako orgán zodpovedá Európskemu parlamentu;

E.  keďže nový Parlament potrebuje dostatočný čas na vlastnú organizáciu pred voľbou predsedu Komisie;

F.  keďže na to, aby sa mohla nová Komisia ujať svojej funkcie 1. novembra 2014, je potrebné, aby sa voľba predsedu Komisie konala počas ustanovujúcej schôdze Parlamentu v júli 2014;

G.  keďže Parlament bude hlasovať o schválení vymenovania celého kolégia komisárov po vypočutí kandidátov navrhnutých Radou po vzájomnej dohode s novozvoleným predsedom a na základe návrhov predložených členskými štátmi;

1.  naliehavo vyzýva európske politické strany, aby vymenovali kandidátov na predsedníctvo Komisie, a očakáva, že títo kandidáti budú hrať hlavnú úlohu v parlamentnej volebnej kampani, najmä prostredníctvom osobnej prezentácie svojho programu vo všetkých členských štátoch Únie; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť politickú legitimitu Parlamentu i Komisie tým, že sa ich voľba bezprostrednejšie spojí s prianím voličov;

2.  žiada, aby čo možno najviac členov budúcej Komisie bolo vybraných z poslancov Európskeho parlamentu v záujme odzrkadľovania rovnováhy medzi oboma komorami zákonodarnej moci;

3.  vyzýva budúceho predsedu Komisie, aby zabezpečil dosiahnutie rodovej vyváženosti v Komisii; odporúča, aby každý členský štát navrhol ženského aj mužského kandidáta pre ďalšie kolégium členov Komisie;

4.  v súvislosti s novými ustanoveniami o voľbách Komisie zavedenými Lisabonskou zmluvou a meniacim sa vzťahom medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ktorý z týchto ustanovení vyplynie počnúc voľbami v roku 2014, sa domnieva, že spoľahlivé väčšiny v Európskom parlamente budú mať mimoriadny význam pre stabilitu legislatívnych postupov Únie a náležité fungovanie jej výkonnej moci, a preto vyzýva členské štáty, aby v súlade s článkom 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu zaviedli vo svojich volebných zákonoch primerané a proporčné minimálne prahové hodnoty na pridelenie kresiel v záujme náležitého zohľadnenia voľby občanov vyjadrenej vo voľbách, a zároveň efektívneho zabezpečenia funkčnosti Európskeho parlamentu;

5.  žiada Radu, aby konzultovala s Európskym parlamentom o konaní volieb buď 15. – 18. mája, alebo 22. – 25. mája 2014;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).


Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä  masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího
PDF 218kWORD 25k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä vzhľadom na masové popravy a nedávnu smrť blogera Sattára Beheštího (2012/2877(RSP))
P7_TA(2012)0463RC-B7-0500/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä uznesenia týkajúce sa dodržiavania ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 23. októbra 2012 o nedávnych desiatich popravách v Iráne,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie z 11. novembra 2012 o smrti iránskeho blogera Sattára Beheštího vo väzení;

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 13. septembra 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne,

–  so zreteľom na skutočnosť, že kňaz Júsef Nadarchání bol v septembri prepustený z väzenia,

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 z 18. decembra 2007 a č. 63/168 z 18. decembra 2008 o moratóriu na používanie trestu smrti,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovor o právach dieťaťa, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa vyznačuje pretrvávajúcim a systematickým porušovaním základných práv; keďže obhajcovia ľudských práv (najmä aktivisti v oblasti práv žien, detí a menšín), novinári, blogeri, umelci, študentskí vodcovia, právnici, odborári a ochrancovia životného prostredia žijú aj naďalej pod veľkým tlakom a neustálou hrozbou zadržania;

B.  keďže bloger Sattár Beheští, ktorý na internete kritizoval iránsky režim, bol 30. októbra 2012 zadržaný osobitnou policajnou jednotkou pre boj proti počítačovej kriminalite, známou ako Fata, za údajnú počítačovú kriminalitu a následne vo väzení umrel; keďže zatiaľ nie sú známe presné okolnosti jeho smrti a keďže z niekoľkých správ vyplýva, že umrel v dôsledku mučenia v iránskom väzenskom zariadení;

C.  keďže rodinní príslušníci Sattára Beheštího žijúci v Iráne boli zastrašovaní tým, že budú zadržaní, ak budú v médiách hovoriť o jeho smrti alebo ak podajú žalobu na údajných páchateľov mučenia;

D.  keďže smrť Sattára Beheštího je ďalším tragickým príkladom systematického a pretrvávajúceho mučenia, zlého zaobchádzania a odopierania základných práv, ktorému sú politickí väzni v Iráne sústavne vystavovaný, zatiaľ čo agenti bezpečnostných a spravodajských služieb sa pohybujú v atmosfére úplnej beztrestnosti;

E.  keďže po niekoľkých dňoch ticha v súvislosti so smrťou Sattára Beheštího vyhlásila iránska súdna rada pre ľudské práva, že sa zaväzuje preskúmať všetky aspekty prípadu a že bude dôsledne stíhať všetky osoby zapojené do prípadu;

F.  keďže podpredseda iránskeho parlamentu Mohammad Hasan Abútorábí Fard 11. novembra 2012 vyhlásil, že Výbor iránskeho parlamentu pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku tento prípad vyšetrí;

G.  keďže osobitní spravodajcovia OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne, hromadné popravy, mučenie a slobodu prejavu privítali rozhodnutia iránskeho parlamentu a justície vyšetriť prípad smrti Sattára Beheštího, pričom zároveň konštatovali, že v Iráne bolo zaznamenaných množstvo prípadov, keď zadržiavaní údajne umreli vo väzení v dôsledku zlého zaobchádzania alebo mučenia, nedostatočnej lekárskej starostlivosti alebo zanedbania;

H.  keďže 22. októbra 2012 bol na základe obvinenia z drogovej trestnej činnosti popravený Saíd Sedíkí spolu s ďalšími deviatimi mužmi; keďže väčšine z týchto mužov nebol umožnený spravodlivý súd a počas zadržiavania boli mučení;

I.  keďže iránske orgány po poprave Saída Sedíkího varovali členov jeho rodiny, aby nehovorili s médiami, a zakázali im uskutočniť verejný pohrebný obrad po jeho uložení do hrobu;

J.  keďže za posledné roky sa v Iráne výrazne zvýšil počet popráv vrátane popráv mladistvých, pričom od začiatku roka 2012 bolo zaznamenaných viac ako 300 popráv; keďže trest smrti sa pravidelne ukladá v prípadoch, keď je obvineným odopreté ich právo na riadny proces, a za trestné činy, ktoré nepatria do kategórie najzávažnejších trestných činov podľa medzinárodných noriem;

K.  keďže iránske orgány sa naďalej snažia vytvoriť tzv. halal internet, čím účinne zabraňujú Iráncom prístup na World Wide Web, a využívať informácie a komunikačné technológie proti základným slobodám, ako je sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sa; keďže Irán obmedzuje slobodu internetu tým, že obmedzuje dostupnú prenosovú rýchlosť, vyvíja štátne servery a osobitné internetové protokoly (IP), poskytovateľov internetových služieb (ISP) a vyhľadávače a blokuje medzinárodné a domáce stránky sociálnych sietí;

L.  keďže Sacharovova cena za slobodu myslenia za rok 2012 bola udelená dvom iránskym aktivistom – právničke Nasríne Sutúdeovej a filmovému režisérovi Džaafarovi Panáhímu; keďže Nasrín Sutúdeová si v súčasnosti odpykáva trest odňatia slobody za jej prácu a upozorňovanie na porušovanie ľudských práv v Iráne; keďže Nasrín Sutúdeová začala hladovku po tom, čo jej boli odopreté návštevy rodinných príslušníkov; keďže Džaafar Panáhi sa odvolal proti šesťročnému trestu odňatia slobody, 20-ročnému zákazu filmovej tvorby a zákazu cestovania, ktoré mu boli uložené.

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou situáciou v oblasti ľudských práv v Iráne, nad stúpajúcim množstvom politických väzňov a väzňov svedomia, nad neustále vysokým počtom popráv vrátane popráv mladistvých, nad rozšírenosťou mučenia, nad nespravodlivými súdnymi procesmi a prehnanými výškami kaucií, ako aj nad vážnym obmedzovaním práva na informácie, slobody prejavu, zhromažďovania sa a náboženstva, práva na vzdelanie a slobody pohybu;

2.  je hlboko znepokojený smrťou Sattára Beheštího vo väzení; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby vec dôkladne vyšetrili s cieľom stanoviť presné okolnosti jeho smrti;

3.  je hlboko znepokojený správami, ktoré naznačujú, že Sattár Beheští bol vo väzení mučený; nalieha na iránske orgány, aby zabezpečili, aby sa každý prípad údajného mučenia a krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania vo väzenských zariadeniach vyšetril a aby boli páchatelia braní na zodpovednosť za svoje činy; pripomína, že uplatňovanie telesných trestov, ktoré majú až formu mučenia, nie je v súlade s článkom 7 ICCPR;

4.  ostro odsudzuje uplatňovanie trestu smrti v Iráne a v súlade s rezolúciami Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 a č. 63/168 žiada iránske orgány, aby do zrušenia trestu smrti vyhlásili moratórium na vykonávanie popráv; naliehavo vyzýva iránsku vládu, aby zakázala popravy mladistvých a aby zvážila zmiernenie všetkých odsúdení na trest smrti u mladistvých, ktorí v súčasnosti čakajú na jeho vykonanie; nalieha na iránsku vládu, aby zverejnila štatistické údaje o treste smrti a informácie o výkone spravodlivosti pri trestoch smrti;

5.  rozhodne odsudzuje nedostatočnú spravodlivosť a nedostatočnú transparentnosť súdnych procesov a odopieranie práv na riadny proces v Iráne; vyzýva iránske orgány, aby zaručili dôsledné dodržiavanie práva všetkých zadržiavaných osôb na spravodlivý a riadny proces, ako sa stanovuje v ICCPR;

6.  žiada iránske orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov a väzňov svedomia vrátane Nasríny Sutúdeovej, spolunositeľky Sacharovovej ceny spolu s Džaafarom Panáhím a umožnili im prevziať si v decembri 2012 ceny osobne v Európskom parlamente; vyjadruje znepokojenie zo zhoršujúceho sa zdravotného stavu Nasrína Sutúdeho; vyzýva iránske súdne a väzenské orgány, aby skoncovali so zlým zaobchádzaním s Nasrínom Sutúdem; vyjadruje sympatie a plnú solidaritu s požiadavkami Nasrína Sutúdeho; vyzýva iránske orgány, aby všetkým väzňom umožnili prístup k právnym zástupcom podľa vlastného výberu, k potrebnej lekárskej starostlivosti a návštevám rodinných príslušníkov, na ktoré majú podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv nárok a aby k nim pristupovali s úctou a rešpektom;

7.  vyzýva iránske orgány, aby akceptovali pokojný protest a riešili mnohé problémy, ktorým čelí iránsky ľud;

8.  vyzýva iránske orgány, aby zaručili náboženskú slobodu v súlade s iránskou ústavou a ICCPR;

9.  žiada iránske orgány, aby preukázali, že sú plne odhodlané spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na zlepšení situácie v oblasti ľudských práv v Iráne a vyzýva iránsku vládu, aby plnila všetky svoje záväzky podľa medzinárodného práva a medzinárodných dohovorov, ktoré podpísala;

10.  verí, že návšteva osobitného spravodajcu OSN môže prispieť k získaniu prehľadu o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne; so znepokojením konštatuje, že Irán neakceptoval od roku 2005 žiadnu návštevu osobitných spravodajcov OSN ani vysokého komisára OSN pre ľudské práva; vyzýva Irán, aby splnil svoj deklarovaný zámer umožniť v roku 2012 návštevu osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne Ahmeda Šahída;

11.  vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Parlamentom účinne využívala nový nástroj pre demokraciu a ľudské práva v záujme podpory demokracie a dodržiavania ľudských práv v Iráne vrátane slobody prejavu na internete;

12.  vyzýva zástupcov EÚ a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby nabádala iránske orgány k opätovnému zapojeniu sa do dialógu o ľudských právach; potvrdzuje svoju pripravenosť zapojiť sa do dialógu o ľudských právach s Iránom na všetkých úrovniach na základe univerzálnych hodnôt zakotvených v Charte OSN a medzinárodných dohovoroch;

13.  podporuje dvojaký prístup EÚ k Iránu (kombinujúci sankcie s diplomaciou), no zároveň vyjadruje obavy z negatívnych dôsledkov ďalekosiahlych sankcií proti Iránu na iránsky ľud, okrem iného nárastu inflácie a nedostatku základných tovarov, najmä liekov;

14.  vyzýva Radu, aby posilnila cielené opatrenia proti fyzickým osobám a subjektom v Iráne vrátane štátnych orgánov, ktoré nesú zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv a obmedzovanie základných slobôd, alebo sú do nich zapojené, a to najmä prostredníctvom zneužívania IKT, cenzúry internetu a médií; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že všetok majetok v EÚ patriaci Iráncom, proti ktorým sú namierené reštriktívne opatrenia, vrátane nehnuteľností, bude zhabaný a zmrazený;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky a aby toto uznesenie nechal preložiť do perzštiny.


Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Jakchainskom štáte
PDF 221kWORD 25k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o situácii v Barme/Mjanmarsku, najmä pokračujúcom násilí v Jakchainskom štáte (2012/2878(RSP))
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenia z 20. apríla 2012(1) a 13. septembra 2012(2),

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 24. augusta 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/225/CFSP z 26. apríla 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Thein Seina v barmskom parlamente 17. augusta 2012 v súvislosti so situáciou v Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN z 25. októbra 2012 o situácii v barmskom/mjanmarskom Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 26. októbra 2012 o obnovení násilia v Jakchainskom štáte v Barme/Mjanmarsku,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpísané 3. novembra 2012 predsedom Európskej komisie Josem Manuelom Barrosom a ministrom úradu prezidenta Mjanmarska Uom Aungom Minom v barmskom/mjanmarskom mierovom stredisku v Yangone,

–  so zreteľom na výzvu vysokého komisára pre ľudské práva OSN Navia Pillaya vláde Barmy/Mjanmarska z 9. novembra 2012, v ktorej ju požiadal, aby prijala kroky potrebné na zabezpečenie občianskych práv a rovnakého zaobchádzania Rohingčanom;

–  so zreteľom na list prezidenta Theina Seina generálnemu tajomníkovi OSN Ban Ki-moonovi zo 16. novembra 2012, v ktorom sa prezident Barmy/Mjanmarska zaviazal zvážiť udelenie občianstva rohingským moslimom bez štátnej príslušnosti,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na články 18 až 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na vyhlásenia rôznych predstaviteľov barmskej vlády a opozície vrátane Aun Schan Su Ťijovej popierajúcich práva občanov rohingskej etnickej menšiny a zľahčujúce zodpovednosť štátnych orgánov v súvislosti s nedávnymi násilnými stretmi;

–  so zreteľom na vyhlásenie barmského/mjanmarského národného výboru pre ľudské práva z augusta 2012, v ktorom uviedol, že prenasledovanie rohingského obyvateľstva a udalosti v Jakchainskom štáte nespadajú do jeho kompetencií;

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od začiatku roka 2011 barmská vláda podnikla významné kroky na obnovenie občianskych slobôd, ale nedávne ukrutné činy v Jakchainskom štáte poukazujú na obrovské ťažkosti, ktoré ešte stále treba prekonať;

B.  keďže situácia v Jakchainskom štáte zostáva napätá, pričom od júna 2012 bolo najmenej 110 000 ľudí donútených opustiť svoje domovy a od opätovného prepuknutia násilností v októbri bolo 89 ľudí zabitých a bolo zničených viac ako 5 300 domov a náboženských budov;

C.  keďže väčšina vysídlených tvoria Rohingčania žijúci v preľudnených táboroch v neprijateľných podmienkach s alarmujúcou úrovňou detskej podvýživy, absolútne nedostatočnými dodávkami vody a hygienickými podmienkami, takmer bez žiadneho prístupu k vzdelaniu a bez primeraného prístupu k humanitárnej pomoci;

D.  keďže v Jakchainskom štáte bol od júna 2012, kedy sa začali strety medzi spoločenstvami, vyhlásený výnimočný stav, ktorý umožňuje zavedenie stanného práva, a koncom októbra 2012 vláda vyhlásila zákaz vychádzania v postihnutých oblastiach a nasadila dodatočné bezpečnostné sily, pričom sa prostredníctvom týchto opatrení doposiaľ nepodarilo zastaviť násilie;

E.  keďže pretrváva diskriminácia rohingskej menšiny; keďže miestne orgány boli údajne spolupáchateľmi pri útokoch proti rohingskému obyvateľstvu a pokračujú v aktívnej politike ich vyháňania z krajiny; keďže medzinárodné spoločenstvo vyzvalo barmskú vládu, aby prehodnotila zákon o štátnom občianstve z roku 1982 s cieľom zabezpečiť, aby rohingské obyvateľstvo už nebolo bez štátnej príslušnosti, ako aj riešiť dlhotrvajúcu diskrimináciu rohingského obyvateľstva;

F.  keďže Jakchainský štát je druhým najchudobnejším štátom v Barme/Mjanmarsku, ktorá/é samotná/é je jedným z najmenej rozvinutých krajín na svete, a chudoba a násilie zohrali úlohu v podnecovaní násilností medzi komunitami, keďže obe spoločenstvá majú trpké spomienky na minulosť;

G.  keďže 31. októbra 2012 traja odborníci OSN vyjadrili hlboké znepokojenie nad pokračujúcim násilím medzi komunitami v Jakchainskom štáte a vyzvali vládu naliehavo riešiť hlavné príčiny napätia a konfliktu medzi budhistickými a moslimskými komunitami v tomto regióne;

H.  keďže v auguste 2012 vláda Barmy/Mjanmarska zriadila vyšetrovaciu komisiu bez toho, aby do nej zapojila zástupcu rohingského spoločenstva, s cieľom preskúmať príčiny vypuknutia sektárskeho násilia a predložiť návrhy na jeho ukončenie, pričom však zatiaľ jej práca nebola efektívna;

I.  keďže v súvislosti s pretrvávajúcim násilím utieklo v priebehu rokov odhadom milión rohingských obyvateľov do susedných krajín, z ktorých približne 300 000 hľadalo útočisko v Bangladéši a 92 000 v Thajsku a približne 54 000 z nich sú neregistrovaní žiadatelia o azyl v deviatich táboroch pozdĺž thajsko-mjanmarskej hranice;

J.  keďže najmenej 4 000 ľudí utieklo loďou do Sittwe – hlavného mesta Jakchainského štátu, v ktorom vláda oddelila moslimov vrátane rohingských obyvateľov od zvyšku obyvateľstva, a premiestnila ich do táborov; a keďže sa predpokladá, že najmenej 3 000 rohingských obyvateľov ušlo po mori na barmsko-bangladéšsku hranicu, na ktorej dostali bangladéšske bezpečnostné sily od júna rozkaz zatlačiť späť všetky osoby blížiace sa k hranici

K.  keďže predseda Európskej komisie José Manuel Barroso počas svojej návštevy v barmskom hlavnom meste Nay Pyi TAW ponúkol Barme 78 miliónov EUR vo forme rozvojovej pomoci EÚ a zdôraznil, že EÚ je pripravená uvoľniť 4 milióny EUR na okamžitú humanitárnu pomoc za predpokladu zabezpečenia prístupu k postihnutým oblastiam;

1.  vyjadruje znepokojenie nad obnovením etnického násilia v Jakchainskom štáte, ktoré spôsobilo mnoho úmrtí a zranení, zničenie majetku a vysídlenie miestnych obyvateľov, a vyjadruje obavy nad skutočnosťou, že strety medzi spoločenstvami môžu ohroziť prechod krajiny k demokracii a mohli by mať širšie dôsledky v celom regióne;

2.  uznáva pokračujúce politické reformy a reformy v oblasti občianskych práv, ktoré sa uskutočňujú v Barme, ale naliehavo vyzýva orgány, aby zvýšili svoje úsilie, a to aj prostredníctvom prepustenia zostávajúcich politických väzňov, a naliehavo riešili násilie medzi spoločenstvami a jeho dôsledky;

3.  domnieva sa, že súčasné rozšírenie kolektívneho násilia v Jakchainskom štáte je dôsledkom dlhotrvajúcich diskriminačných politík proti rohingskému obyvateľstvu; zdôrazňuje, že doposiaľ sa vykonalo málo na predchádzanie základným príčinám komunitného napätia a etnickej diskriminácie a ich riešenie;

4.  berie na vedomie tvrdenie vlády, že začne úplné a nezávislé vyšetrovanie uvedených udalostí a prijme opatrenia proti tým, ktorí podnecujú násilie; vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby prijala okamžité opatrenia na ukončenie etnického násilia a diskriminácie a aby postavila pred súd tých, ktorí sa zúčastnili násilných stretov a ďalšieho s tým súvisiaceho porušovania zákonov v Jakchainskom štáte;

5.  vyzýva všetky strany, aby našli trvalý spôsob, ako riešiť problémy medzi spoločenstvami, a opätovne vyzýva politické sily, aby zaujali jasné stanovisko k podpore pluralitnej spoločnosť na základe inkluzívneho dialógu s miestnymi spoločenstvami;

6.  vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby ukončila diskriminačné praktiky uplatňované proti rohingskému obyvateľstvu; opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby bol zmenený alebo zrušený zákon o občianstve z roku 1982 s cieľom zabezpečiť rohingskému obyvateľstvu rovnaký prístup k barmskému občianstvu;

7.  naliehavo žiada barmské orgány, aby prijali ráznejšie opatrenia, pokiaľ ide o otázky občianskych práv, najmä prístup k vzdelaniu, pracovné povolenia a slobodu pohybu pre rohingskú menšinu;

8.  vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby umožnila agentúram OSN a humanitárnym mimovládnym organizáciám, novinárom a diplomatom bezproblémový prístup do všetkých oblastí krajiny, vrátane Jakchainského štátu, a aby poskytla neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci všetkým postihnutým ľuďom; ďalej vyzýva barmské orgány, aby čo najrýchlejšie zlepšili podmienky v táboroch pre presídlené rohingské obyvateľstvo;

9.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby barmskej vláde poskytli humanitárnu pomoc a podporu v jej úsilí o stabilizáciu situácie a rýchlejšie vykonávanie reformných programov spôsobom, ktorý je založený na právnom štáte, dodržiavaní ľudských práv a politickej slobode;

10.  víta návrhy predložené výborom pre právny štát barmského parlamentu a naliehavo vyzýva vládu, aby urýchlene vykonala legislatívne, inštitucionálne a politické reformy na ukončenie závažného porušovania ľudských práv v oblastiach postihnutých etnickými a inými ozbrojenými konfliktami a aby vyriešila otázku pretrvávajúcej beztrestnosti pri porušovaní ľudských práv, a to najmä na miestach, kde sa násilie pácha ozbrojenými zložkami štátu;

11.  víta, že 17. septembra 2012 bolo prepustených 514 väzňov, z toho 90 politických väzňov, a 19. novembra 2012 bolo prepustených 66 väzňov, z toho najmenej 44 politických väzňov, v rámci amnestie, ktorá sa časovo zhodovala s návštevou amerického prezidenta Baracka Obamu v Barme/Mjanmarsku; vyzýva barmskú vládu, aby prepustila všetkých zostávajúcich väzňov svedomia, presne uviedla, koľko ich ešte zostáva vo väzbe, a aby urobila potrebné kroky na zabezpečenie opätovného začlenenia prepustených väzňov do spoločnosti;

12.  víta závery Rady o Barme/Mjanmarsku z 23. apríla 2012, ktoré zahŕňajú pozastavenie reštriktívnych opatrení, ktoré boli uvalené na vládu, s výnimkou zbrojného embarga, a odhodlanie EÚ naďalej podporovať fázu prechodu tejto krajiny; vzhľadom na to, že otázky ľudských práv, sú pre EÚ kľúčové, je nutné napomáhať reformný proces, ktorý prispieva k hospodárskemu, politickému a sociálnemu rozvoju a zavádzanie zásad právneho štátu a základných slobôd, najmä slobody prejavu a zhromažďovania; víta v tejto súvislosti nedávnu návštevu predsedu Európskej komisie a okamžité zvýšenie humanitárneho financovania Komisie na rok 2012 s cieľom pomôcť obyvateľom Jakchainského štátu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Barmy/Mjanmarska, vysokej predstaviteľke EÚ, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnemu výboru združenia ASEAN pre ľudské práva, generálnemu tajomníkovi Spoločenstva národov, osobitnému zástupcovi OSN pre ľudské práva v Barme/Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0142.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0355.


Situácia migrantov v Líbyi
PDF 128kWORD 25k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o situácii migrantov v Líbyi (2012/2879(RSP))
P7_TA(2012)0465RC-B7-0504/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na Dohovor Africkej únie, ktorým sa riadia osobitné aspekty problémov utečencov v Afrike, ktorý Líbya ratifikovala 25. apríla 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov a jej protokol o zriadení Afrického súdu pre ľudské práva a práva národov, ktoré Líbya ratifikovala 26. marca 1987 a 19. novembra 2003,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Líbyi, najmä na uznesenie z 15. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na balík o ESP týkajúci sa Líbye z 15. mája 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie o ľudských právach a bezpečnostnej situácii v sahelskom regióne zo 14. júna 2012(2),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné záležitosti z 23. júla 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike z 12. septembra 2012(3),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 19. júla 2012 a z 3. novembra 2012 o Líbyi,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o podpornej misii OSN, prijatú 30. augusta 2012,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Líbya uskutočnila svoje prvé demokratické a slobodné voľby v júli 2012 pozoruhodne pokojným a náležitým spôsobom; keďže táto krajina bola 9. augusta 2012 svedkom prvého pokojného prechodu moci vo svojich dejinách z Prechodnej národnej rady na Všeobecné národné zhromaždenie, poverené prijatím ústavy a ostatných najdôležitejších legislatívnych reforiem;

B.  keďže prvá líbyjská vláda, ktorá po viac ako päťdesiatich rokoch vzišla z demokratických volieb, zložila prísahu 14. novembra 2012;

C.  keďže Líbya čelí porevolučnému obdobiu plnému úloh, ktoré siahajú od bezpečnosti (odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia revolučných milícií a reforma národnej armády, polície, pohraničných síl a ostatných síl štátnej bezpečnosti), národné zmierenie, súdnictvo v prechodnom období, presadzovanie zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv až po potrebu pripraviť mnohé ďalšie reformy, ktoré majú zásadný význam pri budovaní demokratických inštitúcií a demokratického štátu;

D.  keďže Líbya sa tradične spolieha na migrantov pracujúcich v odvetviach, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie, poľnohospodárstvo, poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb a upratovacie služby; keďže Líbya je stále hlavným centrom uchádzačov o azyl a utečencov unikajúcim pred konfliktami v Afrike, Ázii a na Blízkom Východe;

E.  keďže kapacity orgánov kontrolujúcich ľudí prichádzajúcich do Líbye pozdĺž prevažnej časti 4 378 km dlhej hranice sú nanajvýš obmedzené;

F.  keďže za vlády plukovníka Kaddáfího pracovalo v Líbyi 1,5 až 2,5 milióna cudzincov; keďže od začiatku oslobodzovacieho hnutia, ktoré vypuklo 17. februára 2011, boli mnohí migranti donútení vstúpiť do žoldnierskych skupín pod Kaddáfího vládou a veľké percento z nich je teraz zadržiavaných bez procesu, alebo utieklo z krajiny; keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z krajiny utieklo do susedných štátov ešte do konca novembra 2011 približne 800 000 migrantov, no mnohí z nich sa vrátili, a ďalší zasa medzičasom prišli;

G.  keďže v Líbyi pravidelne dochádza k zneužívaniu a porušovaniu ľudských práv migrantov, uchádzačov o azyl a utečencov a keďže neregistrovaným cudzincom naďalej hrozí vykorisťovanie, rasizmus, svojvoľné zadržiavanie, bitka a mučenie, okrem iného aj vo väzení;

H.  keďže cudzincom v Líbyi aj naďalej vo veľkej miere hrozí zneužívanie z dôvodu bezpečnostného vákua, šírenia zbraní, chýbajúcich zákonov o azylovej politike a o migrujúcich pracovníkoch, nedostatočného systému súdnictva a slabého riadenia; keďže cudzí štátni príslušníci vrátane tehotných žien, žien s malými deťmi a detí bez sprievodu na jednom mieste spolu s dospelými sú zadržiavaní v rôznych internačných zariadeniach, osobitne vytvorených pre neregistrovaných migrantov, alebo zadržiavaní priamo milíciou;

I.  keďže nedávne správy Medzinárodnej federácie pre ľudské práva, organizácie Migreurop, Amnesty International a organizácie Spravodlivosť bez hraníc pre migrantov (JWBM), ktoré sa opierajú o viaceré vyšetrovania v Líbyi z júna 2012, poukazujú na opakované zlé zaobchádzanie s migrantmi zadržiavanými v ôsmich internačných zariadeniach v Kufre, Tripolise, Benghází a v oblasti pohoria Nafusa;

J.  keďže Líbya ešte neratifikovala dohovor OSN z roku 1951 o postavení utečencov;

K.  keďže UNHCR napriek tomu, že už je v Líbyi prítomná, nemá v tejto krajine zatiaľ právne postavenie;

L.  keďže niektoré členské štáty obnovili s Líbyou rozhovory o kontrole migrácie;

M.  keďže plne fungujúca a demokratická vláda v Líbyi je základnou podmienkou, ktorú kladú EÚ, OSN a ostatní medzinárodní partneri pre akúkoľvek dohodu o spolupráci s Líbyou;

1.  víta inauguráciu prvej líbyjskej vlády, ktorej legitímnosť vzišla z demokratických volieb a vyzýva členov vlády, aby konali rozhodným spôsobom v záujme budovania základov demokratickej, zodpovednej a fungujúcej štruktúry štátu v Líbyi; vyzýva všetkých medzinárodných aktérov, a najmä EÚ, aby boli pripravení pomôcť líbyjskej vláde a Všeobecnému národnému zhromaždeniu zvládnuť túto ťažkú úlohu;

2.  vyzýva Líbyu, aby schválila a prijala zákony v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania medzinárodných ľudských práv; uvedomuje si však, že toto úsilie potrebuje čas, keďže novozvolená vláda len nedávno zložila sľub; uznáva, že prekonanie katastrofálneho dedičstva násilného Kaddáfího režimu si bude vyžadovať rozhodné činy a náležité vyškolenie, kým nezačnú fungovať plne zodpovedné právne, súdne a bezpečnostné štruktúry založené na právach;

3.  vyjadruje znepokojenie nad súčasnou mimoriadne rizikovou situáciou cudzincov v Líbyi, pokiaľ ide o bezpečnosť a ľudské práva, a to najmä cudzincov pochádzajúcich zo subsaharskej a východnej Afriky, ktorí v Líbyi hľadajú prácu či azyl, ako aj osoby, ktoré sú naďalej väznené; vyjadruje znepokojenie najmä nad životnými podmienkami a zaobchádzaním so zadržiavanými migrantmi v internačných zariadeniach, najmä v Kufre, Tripolise, Benghází a v oblasti pohoria Nafusa;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad extrémnymi väzenskými podmienkami, ktorým sú cudzinci, najmä ženy a deti, vystavení, pričom mnohí z nich sú obeťami sexuálneho a rodového násilia, ako aj nad tým, že nemajú možnosť odvolať sa na vhodný právny rámec a získať ochranu, čo spôsobuje ich zadržiavanie na dobu neurčitú a nemožnosť odvolať sa proti odsunu;

5.  žiada líbyjské orgány, aby chránili všetkých cudzincov – bez ohľadu na ich postavenie prisťahovalcov – pred násilím, vykorisťovaním, hrozbami, zastrašovaním a zneužívaním;

6.  vyzýva líbyjskú vládu a Všeobecné národné zhromaždenie, aby prijali zákony a predložili pokyny všetkým celoštátnym a miestnym štruktúram s cieľom zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie, nediskrimináciu a potrebnú ochranu zabezpečiť všetkým utečencom, uchádzačom o azyl a migrantom a venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti a právam žien a detí;

7.  očakáva, že nová líbyjská vláda bezodkladne ratifikuje Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a príslušný protokol z roku 1967 a že prijme azylové zákony v súlade s medzinárodným právom a medzinárodnými normami;

8.  vyzýva líbyjské orgány, aby okamžite udelili UNHCR právne postavenie a uľahčili tým jej činnosť; nabáda k užšej spolupráci medzi EÚ, UNHCR a ostatnými orgánmi OSN zapojenými do riešenia situácie po konflikte;

9.  vyzýva líbyjské orgány, aby uľahčili prácu každej organizácii, ktorá by mohla prispieť k ochrane a podpore uchádzačov o azyl, utečencov a migrantov;

10.  vyzýva Líbyu, aby prijala zákony, ktorými by sa reguloval vstup a pobyt cudzích štátnych príslušníkov v krajine vrátane fungujúceho azylového systému; vyzýva EÚ, aby poskytla Líbyi ako svojmu susedovi technickú a politickú pomoc pri zvládaní tejto úlohy, a to okrem iného opatrenia na zlepšenie súčasných internačných zariadení;

11.  vyzýva Líbyu, aby schválila právne postavenie migrujúcich pracovníkov v Líbyi a udelila im plnú ochranu ich ľudských práv vrátane pracovných práv v súlade s príslušnými normami Medzinárodnej organizácie práce;

12.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby uvážene konali pri rokovaniach s líbyjskými orgánmi o budúcich dohodách o spolupráci a dohodách o kontrole migrácie a zaručili, že tieto dohody budú obsahovať účinné mechanizmy monitorovania ochrany ľudských práv migrantov, utečencov a uchádzačov o azyl;

13.  vyzýva zahraničné spoločnosti pracujúce v Líbyi, predovšetkým európske spoločnosti, aby prostredníctvom svojej činnosti zabezpečili plný súlad so svojimi zásadnými politikami sociálnej zodpovednosti podniku (SZP) a zaručili uplatňovanie SZP najmä voči migrujúcim pracovníkom;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, líbyjskej vláde a Všeobecnému národnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi OSN, Lige arabských štátov a Africkej únii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0386.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0263.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0334.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia