Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I
 Πρόγραμμα για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου ***I
 Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
 Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ
 Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ
 Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών ***II
 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***II
 Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I
 Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών *
 Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής ***I
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής ***
 Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας EE-Κολομβίας/Περού ***I
 Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού ***
 Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών
 Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή
 Ψηφοφορία σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού μέλους επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 187 παράγραφος 1 του Kανονισμού)

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I
PDF 309kWORD 32k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0925),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0521/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0208/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας

P7_TC1-COD(2011)0458


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 209,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η συνεργασία με την ΕΕ βασίζεται σε συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που άρχισε να ισχύει το 1999. Η ΕΕ χορηγεί καθεστώς του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Κιργισίας.

(2)  Η οικονομία της Κιργισίας επλήγη από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2009 και από τη βία μεταξύ εθνοτήτων τον Ιούνιο του 2010, πράγμα που διατάραξε τις οικονομικές δραστηριότητες, δημιουργώντας σημαντικές ανάγκες δημόσιων δαπανών για ανασυγκρότηση και κοινωνική αρωγή, και είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά εξωτερικά και δημοσιονομικά κενά χρηματοδότησης.

(3)  Στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου των δωρητών που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2010, η διεθνής κοινότητα δεσμεύθηκε να διαθέσει έκτακτη στήριξη ύψους 1,1 δισ. USD για να βοηθήσει στην ανάκαμψη της Δημοκρατίας της Κιργισίας. Σ’ αυτήν την διάσκεψη υψηλού επιπέδου των δωρητών, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει έως 117,9 εκατομμύρια EUR ως χρηματοδοτική συνδρομή.

(4)  Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στα συμπεράσματά του για την Δημοκρατία της Κιργισίας της 26ης Ιουλίου 2010, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης της Κιργισίας για τη θέσπιση ενός δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου και κάλεσε την Επιτροπή «να εξακολουθήσει να παρέχει βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων νέων προγραμμάτων βοήθειας, στις αρχές της Κιργιζίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού τους προγράμματος και να συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας».

(5)  Η πολιτική και οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την αναδυόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία της Δημοκρατίας της Κιργισίας θα αποτελέσει ένα πολιτικό σήμα ισχυρής στήριξης της ΕΕ για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην Κεντρική Ασία, σε συμφωνία με την πολιτική της ΕΕ προς την περιοχή αυτή όπως ορίζεται στη στρατηγική για την Κεντρική Ασία για το 2007-2013 και με τις σχετικές δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ.

(6)  Η διαδικασία οικονομικής προσαρμογής και ανάκαμψης της Δημοκρατίας της Κιργισίας υποστηρίζεται από τη χρηματοδοτική συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Τον Ιούνιο του 2011, οι αρχές της Κιργισίας συμφώνησαν με την τριετούς διάρκειας διευρυμένη πιστωτική διευκόλυνση του ΔΝΤ ύψους 66,6 εκατ. ΕΤΔ για τη στήριξη της χώρας.

(7)  Η ΕΕ προτίθεται να χορηγήσει τομεακή δημοσιονομική στήριξη στην Δημοκρατία της Κιργισίας στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας, συνολικού ύψους 33 εκατομμυρίων EUR κατά την περίοδο 2011–2013 για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

(8)  Η Δημοκρατία της Κιργισίας ζήτησε, το 2010, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα ενόψει της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών.

(9)  Δεδομένου ότι, έχοντας λάβει υπόψη τη μακροοικονομική στήριξη από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, εξακολουθεί να υπάρχει υπολειπόμενο κενό χρηματοδότησης στο ισοζύγιο πληρωμών, και με δεδομένη την ευπάθεια της εξωτερικής θέσης σε εξωγενείς κλονισμούς που απαιτεί τη διατήρηση ενός κατάλληλου επιπέδου συναλλαγματικών αποθεμάτων, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θεωρείται κατάλληλη απάντηση στο αίτημα της Δημοκρατίας της Κιργισίας με τις σημερινές εξαιρετικές περιστάσεις. Το πρόγραμμα της ΕΕ για την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Δημοκρατία της Κιργισίας (εφεξής «η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης») θα στηρίξει την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας και το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπληρώνοντας τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων του ΔΝΤ.

(10)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν θα πρέπει να συμπληρώνει απλώς τα προγράμματα και τους πόρους από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά να εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης.

(11)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(12)  Οι ειδικοί στόχοι των μεμονωμένων πράξεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στη Δημοκρατία της Κιργισίας. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή.

(13)  Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αντανακλούν τις βασικές αξίες και τους στόχους της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Δημοκρατίας της Κιργισίας.

(14)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με την παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, είναι απαραίτητο να λάβει η Δημοκρατία της Κιργισίας τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που συνδέονται με αυτή την οικονομική συνδρομή. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλέψει η Επιτροπή τους κατάλληλους ελέγχους και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσει τους αρμόζοντες λογιστικούς ελέγχους.

(15)  Η αποδέσμευση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης δεν θίγει τις εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

(16)  Η διαχείριση της συνδρομής θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα.

(17)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2).

(18)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα συνδέεται με όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Κιργισίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των κρατών μελών που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Το γεγονός ότι η συνδρομή έχει περιορισμένο ανώτατο ύψος παρέχει τη δέουσα αιτιολόγηση που απαιτείται από τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ώστε η έγκριση του μνημονίου συνεννόησης να υπόκειται στη συμβουλευτική διαδικασία. [Τροπολογία 1]

(19)  Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Δημοκρατία της Κιργισίας εμπίπτει στην κατηγορία των «αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών»· σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Δημοκρατία της Κιργισίας αποτελεί μέρος της ομάδας των «οικονομιών χαμηλού εισοδήματος» και των «χωρών IDA» (χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης)· σύμφωνα με το UN-OHRLLS(3), η Δημοκρατία της Κιργισίας εμπίπτει στην κατηγορία των «περίκλειστων αναπτυσσόμενων χωρών»· σύμφωνα με την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, η Δημοκρατία της Κιργισίας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των «άλλων χωρών χαμηλού εισοδήματος». Συνεπώς, η Δημοκρατία της Κιργισίας θα πρέπει να θεωρείται αναπτυσσόμενη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 208 ΣΛΕΕ, πράγμα που δικαιολογεί την επιλογή του άρθρου 209 ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης για την παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.  Η Ένωση διαθέτει στη Δημοκρατία της Κιργισίας μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ανώτατου ποσού 30 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης της χώρας και την κάλυψη των αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών της, όπως προσδιορίζονται στο ισχύον πρόγραμμα του ΔΝΤ. Από το ποσό αυτό, έως 15 εκατομμύρια EUR θα διατεθούν με τη μορφή δανείων και έως 15 εκατομμύρια EUR με τη μορφή επιχορηγήσεων. Η αποδέσμευση της προτεινόμενης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής εξαρτάται από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2013 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. H Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί τους αναγκαίους πόρους εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της συνιστώσας του δανείου της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Το δάνειο θα έχει μέγιστη διάρκεια 15 έτη.

2.  Η εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης γίνεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες ή τους διακανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του ΔΝΤ και της Δημοκρατίας της Κιργισίας και τις βασικές αρχές και στόχους οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Κιργισίας και τη στρατηγική για την Κεντρική Ασία για την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή για τις εξελίξεις στη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής και τους παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα.

3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθεται για δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

1.  Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις αρχές της Δημοκρατίας της Κιργισίας σχετικά με τους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που διέπουν τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση, οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης που θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την τήρησή τους (εφεξής «μνημόνιο συνεννόησης»). Οι όροι αυτοί της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι εν λόγω όροι θα αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας που σχετίζονται με τη συνδρομή, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Δημοκρατία της Κιργισίας. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της συνδρομής καθορίζονται στις συμφωνίες δανειοδότησης και επιχορήγησης που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Δημοκρατίας της Κιργισίας.

2.  Κατά την υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθμίσεων χρηματοδοτικής διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Δημοκρατίας της Κιργισίας που σχετίζονται με την υλοποίηση της εν λόγω συνδρομής και την τήρηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

3.  Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτά διαστήματα εάν οι οικονομικές πολιτικές της Δημοκρατίας της Κιργισίας είναι σύμφωνες με τους στόχους της μακροοικονομικής συνδρομής της Ένωσης και εάν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι οικονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

Άρθρο 3

1.  Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διατεθεί από την Επιτροπή στη Δημοκρατία της Κιργισίας σε δύο δόσεις, εκάστη των οποίων περιλαμβάνει μία συνιστώσα δανείου και μία συνιστώσα επιχορήγησης. Το ύψος εκάστης δόσης καθορίζεται στο μνημόνιο συνεννόησης.

2.  Η Επιτροπή αποφασίζει για την εκταμίευση των δόσεων που εξαρτώνται από την ικανοποιητική υλοποίηση των όρων οικονομικής πολιτικής που περιέχονται στο μνημόνιο συνεννόησης. Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την εκταμίευση της πρώτης δόσης.

3.  Τα ποσά της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Κιργισίας. Με την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συμφωνηθούν στο μνημόνιο συνεννόησης, περιλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόμενων δημοσιονομικών χρηματοδοτικών αναγκών, τα ενωσιακά κονδύλια μπορεί να μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κιργισίας ως τον τελικό αποδέκτη.

Άρθρο 4

1.  Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που σχετίζονται με την δανειακή συνιστώσα της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και δεν συνεπάγονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβολή της διάρκειας, ούτε ανάληψη κινδύνων συναλλάγματος ή επιτοκίου, ούτε ανάληψη άλλου εμπορικού κινδύνου.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον ζητηθεί από τη Δημοκρατία της Κιργισίας, προκειμένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων.

3.  Κατόπιν αιτήματος της Δημοκρατίας της Κιργισίας, και εφόσον η συγκυρία επιτρέπει μείωση του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος του αρχικού δανείου ή να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς όρους. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής διενεργούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των οικείων δανείων, ούτε την αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.  Όλα τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν άμεσα από τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνουν τη Δημοκρατία της Κιργισίας.

5.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή ενημερώνονται για εξελίξεις που αφορούν τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 5

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4) και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συνεννόησης, η συμφωνία δανειοδότησης και η συμφωνία επιχορήγησης που πρόκειται να συνομολογηθούν με τις αρχές της Δημοκρατίας της Κιργισίας προβλέπουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών σε σχέση με τη συνδρομή. Με σκοπό να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταμίευση των κονδυλίων, το μνημόνιο συνεννόησης, η συμφωνία δανειοδότησης και η συμφωνία επιχορήγησης προβλέπουν επίσης ότι η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, πραγματοποιεί ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων. Τα ανωτέρω κείμενα προβλέπουν, επιπλέον, την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση επιτόπιων λογιστικών ελέγχων.

Άρθρο 6

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 7

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων της πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της Δημοκρατίας της Κιργισίας και των αποφάσεων της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της συνδρομής.

2.  Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Γραφείο Ύπατου Εκπροσώπου του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη.
(4) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.


Πρόγραμμα για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου ***I
PDF 269kWORD 21k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))
P7_TA(2012)0467A7-0382/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0109),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0077/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 26ης Οκτωβρίου 2012, για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0382/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου

P7_TC1-COD(2012)0049


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 174/2013.)

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 142.


Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
PDF 561kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2012/2030(INI))
P7_TA(2012)0468A7-0341/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά - Πράξη II Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0238),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείχνει σε ποιες περιοχές της Ευρώπης επικρατούν οι καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές – Έβδομη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SWD(2012)0165),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 με τίτλο «Έκθεση για την Καταναλωτική Πολιτική (Ιούλιος 2010 - Δεκέμβριος 2011)» (SWD(2012)0132), που συνοδεύει την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2012, με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2012, με τίτλο «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» (COM(2012)0179),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 2012, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-20 (COM(2011)0707), και τα σχετικά έγγραφα (SEC(2011)1320 και SEC(2011)1321),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(6),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2011 για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Κάνοντας τις αγορές λειτουργικές για τους καταναλωτές – Έκτη έκδοση του Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές» (SEC(2011)1271),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά(7),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην ΕΕ» (SEC(2011)0469),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά - Πέμπτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SEC(2011)0299),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Google (συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-236/08 έως C-238/08, απόφαση της 23ης Mαρτίου 2010) και BergSpechte (υπόθεση C-278/08, απόφαση της 25ης Μαρτίου 2010), που καθόρισε την έννοια του «χρήστη του Διαδικτύου ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός» ως τον συνήθη καταναλωτή του Διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010 , για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2010, για την προστασία των καταναλωτών(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Monti της 9ης Μαΐου 2010 σχετικά με μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά,

–  έχοντας υπόψη την αναλυτική έκθεση με τίτλο «Στάση των καταναλωτών απέναντι στο διασυνοριακό εμπόριο και προστασία των καταναλωτών», την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010 (Φλας Ευρωβαρόμετρο αριθ. 282),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «Έρευνα αγοράς με τη μέθοδο του »μυστικού πελάτη« για την αξιολόγηση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών στην ΕΕ», που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΔ SANCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την YouGovPsychonomics και δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στον Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές (SEC(2009)1251),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) και το συνοδευτικό σχέδιο σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2009, με τίτλο «Έκθεση για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ» (SEC(2009)0283),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το διεθνές εμπόριο και το Διαδίκτυο(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον(17),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)(18),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(19),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(20),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου: η πορεία προς τα εμπρός(21), και της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2006)0334),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(23),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/EΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(24),

–  έχοντας υπόψη το Ειδικό ευρωβαρόμετρο αριθ. 342 για την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), του 2005, σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις διεθνείς συμβάσεις, τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (2001) και τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL για το ηλεκτρονικό εμπόριο (1996)(25),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση εφαρμογής, της 21ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (COM(2003)0702),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ(26),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(27),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά(28),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(29),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε στις Συνθήκες μέσω του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο 7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), το άρθρο 21 (απαγόρευση διακρίσεων), το άρθρο 24 (δικαιώματα του παιδιού), το άρθρο 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων), το άρθρο 26 (ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες) και το άρθρο 38 (προστασία των καταναλωτών) αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0341/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα προκειμένου να καταστεί η ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης παγκοσμίως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι τηλεματικές υπηρεσίες αποτελούν ζωτικό στοιχείο του Διαδικτύου και έχουν καίρια σημασία για τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την εσωτερική αγορά, και θα αποφέρουν οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, από την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν το 85% των θέσεων απασχόλησης και αποτελούν συνεπώς την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευημερία, την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς επίσης στην καινοτομία και την Ε&Α·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον ουσιαστικό μέρος του εμπορίου και σημαντική κινητήρια δύναμη όσον αφορά τις επιλογές των καταναλωτών, τον ανταγωνισμό και την τεχνολογική καινοτομία, δεδομένου ότι στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων μικραίνει διαρκώς η διάκριση μεταξύ των αγορών στο Διαδίκτυο και των αγορών με την ως τώρα καθιερωμένη τους μορφή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά, όπου οι υπηρεσίες κυκλοφορούν ελεύθερα σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και διευκολύνει την εξέλιξη της ΕΕ σε οικονομία γνώσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και το Διαδίκτυο αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύουν το επιγραμμικό εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το Διαδίκτυο, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ και για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στο πλαίσιο υφιστάμενων φορέων, χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι φορολογούμενοι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στο Διαδίκτυο έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι άλλες, και ότι στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, όπου η δημιουργία απασχόλησης εξαρτάται στην πράξη από τις ΜΜΕ, έχει ουσιαστική σημασία να αρθούν τα εμπόδια στο διαδικτυακό εμπόριο, ώστε να επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματά του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ευέλικτες, έτσι ώστε να δημιουργούνται καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί σε σημαντικό βαθμό συμπληρωματικά προς τον παραδοσιακό τρόπο πραγματοποίησης αγορών, παρέχοντας σε μικρές εταιρείες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και ενισχύοντας την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες περιοχές και στην επαρχία, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες και μειωμένη κινητικότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες χώρες της G-8, αναλογεί στο Διαδίκτυο το 20% της οικονομικής ανάπτυξης και το 25% των νέων θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία πέντε χρόνια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης μπορούν να διανεμηθούν περισσότερο ομοιόμορφα μεταξύ των καταναλωτών και των ΜΜΕ χάρη στο Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος της Λισαβόνας, δηλαδή στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και του ανταγωνισμού, προς όφελος των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά προσφέρει ευρύτερη επιλογή σε πιο ανταγωνιστικές τιμές προς τους καταναλωτές, ιδιαίτερα σε όσους ζουν σε λιγότερο προσβάσιμες, απομακρυσμένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε ευρεία επιλογή προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο βοηθάει τις νέες επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, στο ξεκίνημά τους και επιτρέπει στις υπάρχουσες εταιρείες να αναπτυχθούν, αξιοποιώντας ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της αγοράς·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 75 εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη, και ότι θα πρέπει να διαθέτουν και τα άτομα αυτά πλήρη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις των ψηφιακών διασυνδέσεων στην περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο και η τεχνολογία αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και την αυξημένη συμμετοχή τους στις διεθνείς αγορές και το εμπόριο· ζητεί τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου· ζητεί, συγχρόνως, ένα βελτιωμένο πλαίσιο ηλεκτρονικής τιμολόγησης· τονίζει, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τη σημασία της διαλειτουργικότητας και των ανοικτών προτύπων, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό της αγοράς και να τονωθεί ο ανταγωνισμός·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από το ηλεκτρονικό εμπόριο με χαμηλότερες τιμές και ευρύτερη επιλογή, σε συνδυασμό με την ευκολία του να πραγματοποιούν αγορές χωρίς να βγουν από το σπίτι τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για τους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες στις αγροτικές και τις απόκεντρες περιοχές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας είναι κεφαλαιώδης για την καλή λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών παρεμποδίζεται σημαντικά αυτή τη στιγμή εξαιτίας του κατακερματισμού των κανόνων σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολυάριθμα εμπόδια ως προς τις διασυνοριακές πωλήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω των διαφορετικών κανονισμών που ισχύουν σε επίπεδο κρατών μελών και αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των καταναλωτών, τον ΦΠΑ, τους κανονισμούς για συγκεκριμένα προϊόντα και τις πράξεις πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κληθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν την προσήλωσή τους στην εξάλειψη των κανονιστικών εμποδίων στις διασυνοριακές τηλεματικές συναλλαγές μέχρι το 2015, και η Επιτροπή να συνεχίσει να προτείνει στοχευμένα νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα βασικά εμπόδια·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές και ευρύτερη επιλογή, αλλά ότι ποσοστό 60% των ιστοτόπων σήμερα ακατάλληλοι για καταναλωτές που πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές μέσω Διαδικτύου, και ότι η εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον παραμένει χαμηλή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και η διαφάνεια, προκειμένου οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν όχι μόνο τις τιμές αλλά και την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών στο Διαδίκτυο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ψηφιακής αγοράς της ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μεγάλη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιτίας της ύπαρξης υπερβολικά πολλών νομικών διατάξεων που θέτουν διαφορετικές προϋποθέσεις, μια κατάσταση που δεν επιτρέπει σε επιχειρηματικούς φορείς, αρχές ή καταναλωτές να επωφελούνται από σαφείς και εφαρμόσιμους κανόνες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πραγματικότητα, οι περισσότερες διαφορές επιλύονται εξωδικαστικώς και ότι οι χρονικές προθεσμίες που ισχύουν στην περίπτωση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) μπορεί να είναι υπερβολικά σύντομες, καθιστώντας απαραίτητη τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να αντιμετωπιστεί ο νομικός κατακερματισμός που υπάρχει σήμερα σε αρκετούς τομείς, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς με τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών, προτύπων, σήμανσης, προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και φιλικών προς το περιβάλλον·

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση

1.  τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχει ουσιαστική σημασία να ληφθούν μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης, και επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα αποτελέσει καίριο βήμα προόδου σε σχέση με την επίτευξη αυτού του σκοπού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να υλοποιήσει το σχέδιό της για την έναρξη λειτουργίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει το γεγονός ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά·

2.  επικροτεί τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2012 και στοχεύει στην ανάπτυξη συνεκτικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C), μεταξύ καταναλωτών (C2C) και μεταξύ κυβερνήσεων (G2G)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τα τέλη του 2012 έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις 16 «Κύριες δράσεις» που προβλέπονται στους πέντε τομείς προτεραιότητας της ανακοίνωσης·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενιαία αγορά - Πράξη II», που περιλαμβάνει βασικές ενέργειες για την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

4.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, να αναπτύξει και να δώσει αποτελεσματική συνέχεια στο σχέδιο δράσης της για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε διαδικτυακά προϊόντα και περιεχόμενο, και, για τον σκοπό αυτό, να παράσχει χάρτη πορείας για την υλοποίηση ενός εγκάρσιου σχεδίου που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά την προσαρμογή της ευρωπαϊκής οικονομίας στις προκλήσεις της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας·

5.  τονίζει ότι ο κατακερματισμός και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου συνιστούν πρωταρχικά ζητήματα προς εξέταση στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ασυνεπής εφαρμογή των κανόνων στα κράτη μέλη, όπως τα διαφορετικά συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να αυξηθούν οι επιλογές των καταναλωτών· θεωρεί ότι ο κατακερματισμός οφείλεται επίσης εν μέρει στην ανεπαρκή ή καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών από τα κράτη μέλη, γεγονός που επιβάλλει αυστηρότερο έλεγχο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

6.  τονίζει ότι κάθε νέα νομοθεσία που αφορά την ενιαία αγορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή σε σχέση με την ενιαία ψηφιακή αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της εκτίμησής επιπτώσεών της, και τη σκοπιμότητα της εφαρμογής τέτοιου ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ούτε θα εμποδίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ούτε θα δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια ή κατακερματισμό στο εμπόριο, τηλεματικό και μη·

7.  χαιρετίζει την αναγγελία νέου μηχανισμού κοινοποίησης και απόσυρσης από την Επιτροπή, και υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι με βάση την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν, υπό ορισμένες περιστάσεις, με σκοπό την αποτροπή ή τη διακοπή παράνομων τηλεματικών δραστηριοτήτων·

8.  συμφωνεί με την Επιτροπή, ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που προβλέπεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν απαιτεί επανεξέταση· ωστόσο, υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω αποσαφήνιση με σκοπό την εφαρμογή διαδικασιών κοινοποίησης και απόσυρσης για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου·

9.  επισημαίνει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και διευκόλυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, και για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης αναγνώρισης πέρα από τα επαγγέλματα που καλύπτονται σήμερα, με στόχο κυρίως τα νέα επαγγέλματα που είναι απαραίτητα για την πράσινη και για την ψηφιακή βιομηχανία· επισημαίνει ότι αυτό θα διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης·

10.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υπολογιστικό νέφος, δεδομένων των δυνατοτήτων του για ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ· τονίζει ότι το υπολογιστικό νέφος συνιστά, λόγω του ελάχιστου απαιτούμενου κόστους εισόδου και των χαμηλών απαιτήσεών του όσον αφορά τις υποδομές, ευκαιρία ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ, και κυρίως οι ΜΜΕ, να αναπτυχθεί και να ηγηθεί σε τομείς όπως οι υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τα υπολογιστικά κέντρα·

11.  διαπιστώνει τη σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά·

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

12.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την ένταξή τους στην ενιαία ψηφιακή αγορά· επιπλέον, τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διαθέτουν όλες οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ ευρυζωνική πρόσβαση· επισημαίνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της καινοτομίας και της έξυπνης χρήσης της ΤΠΕ θα βοηθήσει σημαντικά τις ΜΜΕ να βγουν από την ισχύουσα κρίση και θα δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση·

13.  συντάσσεται με την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να ενισχύσει και να διευκολύνει την ανάπτυξη της υποδομής των ΤΠΕ για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της υποδομής των ΤΠΕ έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης στην επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση και στην πληροφόρηση· επικροτεί τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου, καθώς και τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕ για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης αγροτικών περιοχών στις υποδομές των ΤΠΕ·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εξάλειψη των εναπομεινάντων νομικών εμποδίων για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις, καθώς και ο εξοπλισμός τους με τα αναγκαία εργαλεία για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στο Διαδίκτυο με ευκολότερο και περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο έχει καθοριστική σημασία για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης·

15.  τονίζει ότι η ολοκλήρωση της πλήρως λειτουργικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο δίκτυο και οι απαραίτητες δεξιότητες, προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τον τόπο, τη μόρφωση ή το φύλο τους·

16.  εμμένει στην άποψη ότι οι ψηφιακές ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς, και ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες· υπογραμμίζει η δέσμευση για μείωση των διαφορών όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό και τα προσόντα έως το 2015 έχει καθοριστική σημασία·

17.  ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν ένα τέτοιο σχέδιο δράσης, το οποίο θα βασίζεται στην προώθηση της ένταξης των ΜΜΕ στις ψηφιακές αλυσίδες αξίας, λαμβάνοντας μέτρα και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν την έξυπνη χρήση της ΤΠΕ για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, και να διαθέσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της διαδικτυακής οικονομίας, π.χ. μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ (eBSN), παρέχοντας παράλληλα χρηματοδοτική στήριξη σε καινοτόμες ΜΜΕ, μεταξύ άλλων ενεργειών·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί στρατηγική για την τόνωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, την προώθηση της κατάρτισης των διαδικτυακών εμπόρων, και την ενθάρρυνση των προγραμμάτων ανάπτυξης ΜΜΕ, με έμφαση σε καινοτόμες και δυναμικές ΜΜΕ από όλους τους τομείς, ώστε να διασφαλιστούν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και καινοτομία, και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, με παράλληλη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ, όπως το υψηλό κόστος εισόδου στην αγορά, το κόστος εδραίωσης του σήματος σε πολλές χώρες και οι περιορισμοί σε σχέση με τα συστήματα ΤΠ·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν μέτρα που θα στοχεύουν στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης προς καινοτόμες ΜΜΕ, μέσω των υπαρχόντων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), το νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και το πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», ή μέσω της δημιουργίας ειδικών προγραμμάτων, καθώς και ο προτεινόμενος κανονισμός για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·

21.  θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή ανάπτυξη των ΤΠΕ και προκειμένου να αναπτυχθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά, επιβάλλεται να προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ και να καλλιεργηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου συνεργατική έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ· τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της εξέλιξης των τεχνολογιών και των προτύπων του Διαδικτύου· προτείνει να αυξηθεί σημαντικά ο ενωσιακός προϋπολογισμός για την έρευνα στις ΤΠΕ στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Αντιμετώπιση των εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία ψηφιακή αγορά

22.  υποστηρίζει τη δυνατότητα συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα· επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής να προωθήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), τονίζει δε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής της διευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

23.  τονίζει ότι η ταχεία εξάπλωση της υπερταχείας ευρυζωνικότητας έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παγκοσμίως, για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και για τη δημιουργία νέων και μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, παραδείγματος χάριν στην υγειονομική περίθαλψη, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες·

24.  ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στις ΜΜΕ και να ενθαρρύνει τα καινοτόμα διαδικτυακά επιχειρηματικά μοντέλα μέσω του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), καθώς και του προγράμματος που θα το διαδεχθεί, του λεγόμενου προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τους υπάρχοντες φραγμούς στις διασυνοριακές υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την άρση τους, με βάση τα συμπεράσματα της νέας μελέτης που εκπονήθηκε και με τρόπο ώστε να μπορούν επιχειρήσεις και καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι παράγοντες όπως η προσβασιμότητα, η αξιοπιστία, η ταχύτητα της παράδοσης, η φιλική υπηρεσία, ένα αποδοτικό και διαφανές σύστημα επιστροφών, καθώς και χαμηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες διασυνοριακής αποστολής εμπορευμάτων, θα ευνοηθούν περισσότερο από τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται το διασυνοριακό εμπόριο και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών· θεωρεί ότι οι υπηρεσίες διασυνοριακής αποστολής εμπορευμάτων δεν θα πρέπει να βασίζονται μόνο στα φυσικά σύνορα, αλλά, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνουν επίσης υπόψη την απόσταση μέχρι τον καταναλωτή· θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση καινοτόμων μορφών παράδοσης που θα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή χρόνου ή τόπου παραλαβής ή το πιθανό σημείο παραλαβής χωρίς επιπλέον έξοδα· πιστεύει ότι είναι καθοριστικό να εξεταστεί η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν λογικές τιμές παράδοσης σε πιο απομακρυσμένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές·

26.  υπενθυμίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για όλα τα μέσα μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των οδικών εμπορευματικών ενδομεταφορών, των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, κ.λπ.) και την περιβαλλοντική νομοθεσία, προκειμένου να μην υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού και να αποφευχθούν οι περιττές αυξήσεις του κόστους για τις επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων από απόσταση και τους πελάτες ηλεκτρονικού εμπορίου·

27.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, επιτρέποντας τη χρήση είτε του συστήματος της χώρας του πωλητή είτε εκείνου της χώρας του αγοραστή, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν διπλές διαδικασίες και σύγχυση ως προς τους κανόνες που ισχύουν κάθε φορά τόσο για τους εμπόρους λιανικής πώλησης όσο και για τους καταναλωτές στο Διαδίκτυο·

28.  καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σε σχέση με τη διαχείριση επιστροφών και για τα προβλήματα σε σχέση με την υποδομή αποστολής, καθώς και για τη μείωση του κόστους που συνεπάγεται η διευθέτηση παραπόνων και διαφορών σε διασυνοριακό επίπεδο·

29.  τονίζει πως, δεδομένου ότι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μπορεί να μεταφραστεί εύκολα με τη χρήση λογισμικού αυτόματης μετάφρασης, ένα επιπλέον πλεονέκτημα του ψηφιακού κόσμου είναι ότι μπορεί να συμβάλει στην κατάργηση των γλωσσικών εμποδίων στην ενιαία αγορά·

30.  τονίζει τη σημασία που έχουν για τους καταναλωτές η αποτελεσματική παράδοση, η βελτίωση της δυνατότητάς τους να αξιολογούν εκ των υστέρων την εκτέλεσή της, καθώς και η έγκαιρη παραλαβή του προϊόντος, παράγοντες που βρίσκονταν στην κορυφή των προβληματισμών των καταναλωτών στον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών προϊόντων·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες απλοποίησης και τυποποίησης των κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση με τις διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές· υπογραμμίζει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τον ΦΠΑ εμποδίζει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και ότι η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να προσφέρουν νέες διαδικτυακές υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων που ισχύουν για τον ΦΠΑ· θεωρεί ότι το ψηφιακά διακινούμενο πολιτιστικό, δημοσιογραφικό ή δημιουργικό περιεχόμενο θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε υλική μορφή, προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρουν οι αλλαγές του 2015 στους κανόνες του ΦΠΑ, για να δημιουργήσουν και να επεκτείνουν, τουλάχιστον για τις ΜΜΕ, το σύστημα της ενιαίας ευρωπαϊκής θυρίδας, ώστε να περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο·

32.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας 2006/112/EK με σκοπό την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας υπηρεσιών πολιτιστικού περιεχομένου που θα παρέχονται ηλεκτρονικά και θα υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ· πιστεύει ότι τα πολιτισμικά έργα και οι υπηρεσίες που πωλούνται τηλεματικά -όπως τα ψηφιακά βιβλία- πρέπει να επωφελούνται από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση με τα συγκρίσιμα προϊόντα σε συμβατική μορφή, όπως τα βιβλία τσέπης, και κατά συνέπεια να υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ· στο πλαίσιο αυτό, φρονεί ότι η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τις ψηφιακές εκδόσεις θα ενθάρρυνε την ανάπτυξη νόμιμης προσφοράς και θα καθιστούσε τις ψηφιακές πλατφόρμες πολύ πιο ελκυστικές·

33.  καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, να άρει την ανωμαλία της πιθανής εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για βιβλία και άλλο πολιτιστικό περιεχόμενο σε έντυπη μορφή αλλά όχι για πανομοιότυπα αγαθά σε ηλεκτρονική μορφή·

34.  επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τις πληρωμές με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα με σκοπό την επίτευξη ενός πλήρως και ουσιαστικά ολοκληρωμένου, ανταγωνιστικού, καινοτόμου, ουδέτερου και ασφαλούς ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων·

35.  τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των μικροπληρωμών και του υψηλού διοικητικού κόστους που προκύπτει συχνά από την καταβολή μικρών ποσών· επισημαίνει την ολοένα και πιο εκτεταμένη χρήση των πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων, έξυπνων τηλεφώνων και ταμπλετών, και θεωρεί ότι αυτό απαιτεί νέες λύσεις·

36.  τονίζει ότι οι μικροπληρωμές χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο για την πληρωμή περιεχομένου των μέσων και πολιτιστικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, και εκτιμά ότι πρόκειται για χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα αμείβονται·

37.  επισημαίνει ότι οι εγχώριες και οι διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι τόσο οι εγχώριες όσο και οι διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες στον ΕΧΠΕ θα πρέπει να εναρμονιστούν, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι τα τέλη του 2012 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τη θέσπιση ανώτατου ορίου για τις ΠΔΠ και τη σταδιακή μείωσή του· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κανονισμό για την εναρμόνιση των ΠΔΠ και τη σταδιακή μείωσή τους, προκειμένου να έχουν εναρμονιστεί με το πραγματικό κόστος ως το τέλος του 2015· θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών·

38.  επισημαίνει ότι το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων αποτελούν μείζονες προβληματισμούς μεταξύ των καταναλωτών και τείνουν να τους αποθαρρύνουν από την πραγματοποίηση διαδικτυακών αγορών· θεωρεί αναγκαίο να προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων στις νέες προκλήσεις και καινοτομίες στον τομέα των τρεχουσών και των μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων, π.χ. υπολογιστικό νέφος·

39.  αναγνωρίζει τις οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες που έχει καταδείξει μέχρι στιγμής το υπολογιστικό νέφος, και καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη της εν λόγω τεχνολογίας όταν αναπτυχθεί περαιτέρω· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις πολλές τεχνικές και νομικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους·

40.  αναγνωρίζει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει η υπολογιστική νέφους και καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση μια ευρωπαϊκή στρατηγική προς αυτήν την κατεύθυνση·

41.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε ισχύ τις διατάξεις της δέσμης τηλεπικοινωνιών σχετικά με την κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και να τις καταστήσει διαθέσιμες σε όλους τους καταναλωτές στα κράτη μέλη·

42.  υπενθυμίζει τις διατάξεις της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών, σύμφωνα με τις οποίες οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να υποχρεώνουν τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών να παρέχουν μηνύματα δημόσιας υπηρεσίας σε όλους τους πελάτες τους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, και να ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον αριθμό των κανονιστικών αρχών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς·

43.  επικροτεί, ως εκ τούτου, τον νέο κανονισμό που προτείνει η Επιτροπή, για την προστασία των δεδομένων, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί στους πολίτες καλύτερος έλεγχος επί της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη έγκρισης και εφαρμογής νέου σχετικού κανονισμού, σε μορφή που, ενώ θα προστατεύει το απόρρητο και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία στις επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης απλοποίηση και μείωση του διοικητικού φόρτου με παράλληλη συνέχιση των σοβαρών δεσμεύσεων για τήρηση των ήδη ισχυουσών υποχρεώσεων·

44.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της διακυβέρνησης των εταιριών διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων, να θεσπιστούν μηχανισμοί αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών και να αποσαφηνιστούν και να απλουστευτούν τα συστήματα χορήγησης άδειας· θεωρεί ουσιώδη τη σαφή και κατανοητή πληροφόρηση των χρηστών του Διαδικτύου, σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό, και για πόσο διάστημα αποθηκεύονται, με στόχο την ενίσχυση αφενός των δικαιωμάτων τους και αφετέρου της εμπιστοσύνης τους προς το Διαδίκτυο· τονίζει ότι η αναθεώρηση του κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των δεδομένων πρέπει να είναι εγγυάται την ασφάλεια δικαίου και τη σαφήνεια, και να εξασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων· επικροτεί τη γνωστοποίηση ευρωπαϊκής συνολικής στρατηγικής για το θέμα του υπολογιστικού νέφους για το 2012 και αναμένει ιδιαίτερα τη διασαφήνιση των ζητημάτων που άπτονται της εποπτείας, της προστασίας των δεδομένων και της δικαιοδοσίας·

45.  πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία της ιδιωτικότητας δεν αποτελεί απλώς μια θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, επιπλέον, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της απαραίτητης εμπιστοσύνης των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως η ενιαία ψηφιακή αγορά· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για προσαρμογή της οδηγίας περί προστασίας των δεδομένων στο υφιστάμενο ψηφιακό περιβάλλον, που θα προωθήσει τον καινοτόμο χαρακτήρα του τηλεματικού περιβάλλοντος και θα ενισχύσει την ανάπτυξη νέων και πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών, όπως είναι η υπολογιστική νέφους·

46.  επαναλαμβάνει ότι για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η προστασία των δεδομένων και η πειρατεία, απαιτείται μια παγκόσμια προσέγγιση· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, για στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Internet Governance Forum)·

47.  ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών να συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και το δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ, να σέβονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και να τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο(30) και της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες(31) κατά την επεξεργασία και/ή τη συλλογή δεδομένων εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού αποθηκεύονται και/ή πού υφίστανται επεξεργασία τα εν λόγω δεδομένα· εκτιμά ότι η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την ταυτοποίηση των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον εν λόγω τομέα, και θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για τη δημιουργία ενός σήματος εγγυημένης ποιότητας που θα αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

48.  υπενθυμίζει ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, να δηλώνουν σαφώς την ταυτότητά τους, και ότι η συμμόρφωση προς αυτήν την υποχρέωση συμβάλλει σε αποφασιστικό βαθμό στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

49.  καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στη διαδικτυακή πραγματικότητα του 21ου αιώνα· αναμένει από την Επιτροπή την υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση νομικών μέσων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως νομοθεσίας για την απλοποίηση της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων δημιουργού στην Ευρώπη και οδηγίας για την επιβολή των ΔΔΙ και την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να εξεταστούν και να εξελιχτούν περαιτέρω τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και οι διαφορετικές δομές χορήγησης άδειας προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα με ταυτόχρονη διασφάλιση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και να εξασφαλιστεί η αμοιβή των κατόχων δικαιωμάτων·

50.  τονίζει τη σημασία μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις εναρμονισμένες παρεκκλίσεις που προβλέπει ο νόμος όσον αφορά τα εμπορικά σήματα και τις ευρεσιτεχνίες, που σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν προς όφελος των ερευνητών και των σχεδιαστών, δεδομένου ότι σκοπός είναι, αφενός η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης νέων καινοτόμων υπηρεσιών, και της αφομοίωσής τους από τους καταναλωτές, και αφετέρου η ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ομάδες ερευνητών, οι φορείς καινοτομίας, οι καλλιτέχνες και οι χρήστες, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ευνοϊκό ευρωπαϊκό ψηφιακό περιβάλλον·

51.  επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ρυθμιστική εναρμόνιση στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

52.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει συντονισμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τομέα με σεβασμό των δικαιωμάτων των δημιουργών, να εξασφαλίζουν εύλογη αμοιβή για τους δημιουργούς και να ευνοούν την πρόσβαση του κοινού σε ευρεία ποικιλία νόμιμων πολιτιστικών προϊόντων·

53.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει το προπαρασκευαστικό έργο της για μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τη «διαχείριση συλλογικών δικαιωμάτων» προκειμένου να διασφαλιστεί βελτιωμένη λογοδοσία, διαφάνεια και διακυβέρνηση των εταιριών διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων, να θεσπιστούν μηχανισμοί αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών και να αποσαφηνιστούν και να απλουστευτούν τα συστήματα χορήγησης άδειας στον τομέα της μουσικής·

54.  τονίζει ότι οι μικροπληρωμές καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές για την επιγραμμική πληρωμή περιεχομένου των μέσων και πολιτιστικού περιεχομένου, ωστόσο η φιλικότητα προς τον καταναλωτή μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, και τις θεωρεί χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμοιβή των δημιουργών, δεδομένου ότι διαθέτουν στο κοινό νόμιμο και προσιτό περιεχόμενο· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι μικροπληρωμές είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου· τονίζει, ωστόσο, ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, όπως η έλλειψη διαλειτουργικότητας και το υψηλό κόστος των μικροπληρωμών για τους καταναλωτές, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να αναπτυχτούν απλές, καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις, επωφελείς για τους καταναλωτές, καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες· τονίζει ότι η παράταση της νόμιμης διαδικτυακής προσφοράς πολιτιστικού περιεχομένου σε προσιτές τιμές θα εξαλείψει μακροπρόθεσμα τις παράνομες πλατφόρμες στο Διαδίκτυο·

55.  τονίζει ότι οι νέες και επεκτεινόμενες διαδικτυακές τεχνολογίες και τηλεματικές υπηρεσίες έχουν αυξήσει τη ζήτηση για οπτικοακουστικό και άλλο πολιτιστικό και δημιουργικό ψηφιακό περιεχόμενο και παρέχουν νέους και καινοτόμους τρόπους που εξατομικεύουν και εμπλουτίζουν την προσφορά, ιδίως μεταξύ των νέων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι προς το παρόν η νόμιμη προσφορά για την ικανοποίηση της ζήτησης αυτής είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα οι χρήστες να ενθαρρύνονται να επισκέπτονται ιστοτόπους με παράνομο περιεχόμενο· πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και διαφορετικές δομές χορήγησης άδειας προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα· ζητεί την καλύτερη εκμετάλλευση των ψηφιακών τεχνολογιών που πρέπει να αποτελέσουν εφαλτήριο τόσο για τη διαφοροποίηση όσο και για τον πολλαπλασιασμό των νόμιμων προσφορών, ώστε να διατηρηθούν με τον τρόπο αυτό η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ανάπτυξη, και παράλληλα να διασφαλίζεται η δίκαιη και αναλογική αμοιβή των καλλιτεχνών·

56.  υποστηρίζει ένθερμα τη λήψη μέτρων, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αποτροπή της πώλησης προϊόντων απομίμησης και την πειρατεία προϊόντων στο Διαδίκτυο·

57.  επικροτεί τις προτάσεις για αύξηση διαθεσιμότητας και ανάπτυξη νόμιμων υπηρεσιών τηλεματικού περιεχομένου, τονίζει εντούτοις την ανάγκη για ένα σύγχρονο και πλέον εναρμονισμένο δικαίωμα δημιουργού σε επίπεδο Ένωσης· υπογραμμίζει, συνεπώς την ανάγκη για νομοθεσία περί δικαιωμάτων του δημιουργού η οποία θα παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα, θα διασφαλίζει ισορροπία και θα συμβαδίζει με τη σύγχρονη τεχνολογία· εκτιμά ότι η ενθάρρυνση, προώθηση και βιωσιμότητα της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών στην ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει, πρωτίστως, να διευκολύνεται από πρωτοβουλίες που βασίζονται στην αγορά και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τις στρατηγικές πρωτοβουλίες σχετικά με τα ΔΔΙ·

58.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις διακρίσεις σε βάρος πελατών λόγω εθνικότητας και κατοικίας, υπενθυμίζοντας το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕK), και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας·

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά

59.  τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου σε σχέση με την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο των διαδικτυακών συναλλαγών, και συνιστά σήμερα το βασικό μέσο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της· ζητεί τη δημιουργία κώδικα ορθής πρακτικής για διαδικτυακές επιχειρήσεις και υποστηρίζει τις προτάσεις για πρότυπα συμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση· πιστεύει ότι η εφαρμογή της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων θα αποτελέσει σημαντικό μέρος των προτύπων συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρηθούν και οι ισχύουσες πρακτικές που διέπουν τις λιανικές πωλήσεις· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν, μακροπρόθεσμα, θα τεθούν υπέρ της πλήρους εναρμόνισης της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά ή της θέσπισης ενός δεύτερου εθνικού καθεστώτος· στη δεύτερη περίπτωση, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εποικοδομητική προώθηση θεμάτων, όπως το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου στην ΕΕ που θα εξασφαλίζει οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις·

60.  πιστεύει ότι η πρόσφατη πρόταση κανονισμού για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, το οποίο θα μπορούσε να συμφωνηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους ως εναλλακτικό των εθνικών δικαίων πωλήσεων, έχει σημαντικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, καθιστώντας παράλληλα τα καταστήματα του Διαδικτύου πιο προσβάσιμα και νομικά αξιόπιστα και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις·

61.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διαδραματίσουν έναν ρόλο, διασφαλίζοντας την ταχεία και μη γραφειοκρατική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ προκειμένου να πραγματωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών·

62.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να παράσχουν επαρκείς πόρους σε αποτελεσματικά μέσα, όπως το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικτυακοί έμποροι εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ώστε να επιτευχθεί έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

63.  τονίζει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν οι πολίτες της ΕΕ ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη που προσφέρει η χρήση τηλεματικών υπηρεσιών και η συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία·

64.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα στοιχείο προσβασιμότητας των καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές για την ενιαία ψηφιακή αγορά υλοποιώντας ένα περιβάλλον χωρίς εμπόδια και προσφέροντας πλήρες φάσμα προσβάσιμων υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν όλες οι ομάδες πολιτών πρόσβαση στην ενιαία ψηφιακή αγορά και θα μπορούν να απολαύσουν στο έπακρο τα οφέλη της·

65.  τονίζει την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των πολιτών, ιδιαίτερα των κοινωνικά μειονεκτούντων, και με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους, προκειμένου να προωθηθεί η έννοια της ενεργού γήρανσης·

66.  αναγνωρίζει τη σημασία της κατάρτισης ευρωπαϊκού χάρτη των δικαιωμάτων των χρηστών, που να αποσαφηνίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας·

67.  τονίζει ότι η προώθηση της δημιουργίας διαφανών και αξιόπιστων ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, με πρόσβαση σε διάφορες γλώσσες, είναι σημαντική ως μέσο για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο διασυνοριακό εμπόριο·

68.  τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης, που θα εγγυάται ότι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο συμμορφώνεται πλήρως προς τη νομοθεσία της ΕΕ· θα πρέπει να είναι απλό και καλά δομημένο, και πλούσιο σε περιεχόμενο με προστιθέμενη αξία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, καθώς και την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, και να παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με τα υπάρχοντα, νομικώς μη δεσμευτικά πρότυπα της κοινοπραξίας παγκόσμιου ιστού (W3C) και προς όφελος των ατόμων με ειδικές ανάγκες·

69. επιπλέον, τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά την πρόσβασή τους σε νόμιμες διασυνοριακές τηλεματικές υπηρεσίες·

70.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να εμπνεύσει η ΕΕ εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, και να τους διαθέσει τα σχετικά μέσα, προκειμένου να αυξηθεί το διασυνοριακό εμπόριο· ζητεί, συνεπώς, την απλοποίηση των συστημάτων χορήγησης αδειών και τη δημιουργία αποτελεσματικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα·

71.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για αντιμετώπιση των εμποδίων στην ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, και πρωτίστως των εμποδίων στην ανάπτυξη νόμιμων διασυνοριακών τηλεματικών υπηρεσιών· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη για βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά την πρόσβαση σε νόμιμες διασυνοριακές υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση, παντού στην ΕΕ, σε κάθε μορφής ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσία (μουσική, οπτικοακουστική, βιντεοπαιχνίδια)·

72.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η αξιοποίηση της πλήρους δυνατότητας της διαδικτυακής εσωτερικής αγοράς εμποδίζεται πρωτίστως από την ύπαρξη ενός συνονθυλεύματος από διάφορες νομοθετικές διατάξεις, και ελάχιστων έως μηδαμινών «διαλειτουργικών» προτύπων και πρακτικών·

73.  επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής έγκρισής τους για τη διευθέτηση καταγγελιών και διαφορών σε διασυνοριακό επίπεδο· τονίζει επίσης την ανάγκη να καταστούν οι μηχανισμοί αυτοί ευρύτερα γνωστοί στους καταναλωτές και στους εμπόρους, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πρακτικής αποτελεσματικότητας· υπενθυμίζει τη σημασία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής ως μέσου για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα και λεπτομερέστερα σχετικά με τον μηχανισμό αυτό, καθώς και άλλα μέσα επίλυσης προβλημάτων· πιστεύει ότι αυτό θα ενισχύσει τις διασυνοριακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και θα συμβάλει στην εξάλειψη των εναπομεινάντων σημείων συμφόρησης που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την καινοτομία, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής αγοράς, και δεν επιτρέπουν σήμερα την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η ύπαρξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για το εγχώριο και το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά·

74.  αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν τρόποι για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο τηλεματικό περιβάλλον και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, καθώς και η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των γεωγραφικών, τεχνικών και οργανωτικών φραγμών όσον αφορά τους μηχανισμούς προσφυγής· θεωρεί βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των χρηστών την ταχεία και οικονομικά αποτελεσματική επίλυση διαφορών, ιδίως σε σχέση με διαδικτυακές συναλλαγές· στο πλαίσιο αυτό επικροτεί τις προτάσεις τις Επιτροπής για την εξωδικαστική επίλυση και την τηλεματική διευθέτηση διαφορών με βάση τη νομοθεσία για τους καταναλωτές, και αναμένει με ενδιαφέρον την εξαγγελθείσα νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων·

75.  επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής να ληφθούν συνδυαστικά μέτρα σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες πληρωμών, με σκοπό την καταπολέμηση μη εγκεκριμένου ή παράνομου περιεχομένου· τονίζει ότι κάθε μορφής συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς πρέπει να βασίζεται αυστηρά σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό για την προστασία των δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών, το δικαίωμα προσφυγής και την πρόσβαση όλων των μερών στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων «κοινοποίησης και απόσυρσης» που θα διασφαλίζουν τη τήρηση του θεμελιώδους δικαιώματος για δίκαιη δίκη ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου που έχει συσταθεί βάσει νόμου, απαρέγκλιτα και για όλους· υπογραμμίζει ότι όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πληρωμών και των διαφημιζόμενων, διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην καταπολέμηση του μη εγκεκριμένου και παράνομου περιεχομένου·

76.  επικροτεί ιδιαίτερα τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική», και ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον συγκεκριμένο κλάδο να προωθήσουν την εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και να συνεργαστούν στενά και αποδοτικά με σκοπό να δημιουργήσουν ένα Διαδίκτυο ασφαλές για τα παιδιά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν σχέδια αλφαβητισμού και εξοικείωσης με τις ψηφιακές τεχνολογίες, που να απευθύνονται σε ενήλικες με εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές αρμοδιότητες καθώς και αρμοδιότητες που άπτονται του μέλλοντος των νέων γενεών, ώστε να αποκτήσουν επίγνωση των ευκαιριών και των κινδύνων που ενέχουν οι ΤΠΕ για τα βρέφη και τα παιδιά, και παράλληλα να προωθηθεί η μείωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των γενεών. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την τεχνολογία των πληροφοριών όσον αφορά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους που συνεπάγεται για τους καταναλωτές η εσωτερική ψηφιακή αγορά·

77.  καλεί επιτακτικά τα ενδιαφερόμενα μέρη να δεσμευθούν έναντι της υπεύθυνης διαφήμισης που απευθύνεται σε ανηλίκους, κυρίως απέχοντας από τηλεοπτικές και διαδικτυακές διαφημίσεις με επιθετικό και παραπλανητικό χαρακτήρα και τηρώντας και εφαρμόζοντας πλήρως τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας και παρόμοιες πρωτοβουλίες·

78.  θεωρεί ότι πρέπει να στηριχθεί η ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών έργων σε όσο το δυνατόν περισσότερες επίσημες γλώσσες της ΕΕ, προκειμένου το κοινό να έχει πρόσβαση σε αξιόλογο και χρήσιμο περιεχόμενο·

79.  τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης σαφών αρχών για τη ρύθμιση των σχέσεων με τις ψηφιακές αγορές τρίτων χωρών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έργα που υλοποιούνται σε επίπεδο Ένωσης όπως η ψηφιοποίηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς·

80.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες που αφορούν την επιλεκτική διανομή εφαρμόζονται σωστά, προκειμένου να αποφεύγονται οι καταχρήσεις και οι διακρίσεις·

81.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για τη διασφάλιση της ουδετερότητας του Διαδικτύου·

82.  θεωρεί ότι οι ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δικτυακή ουδετερότητα είναι η αύξηση του ανταγωνισμού, η διαφάνεια ως προς τη διαχείριση κυκλοφορίας και την ποιότητα υπηρεσίας, και η ευκολία αλλαγής παρόχων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του υπέρ ενός ανοιχτού Διαδικτύου όπου δεν είναι δυνατός ο αποκλεισμός του περιεχομένου και των μεμονωμένων εμπορικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει τα πρόσφατα πορίσματα του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), και θεωρεί ότι απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η δικτυακή ουδετερότητα·

83.  υπογραμμίζει εκ νέου τις ενδεχόμενες προκλήσεις από την απομάκρυνση από τη δικτυακή ουδετερότητα, όπως η αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ο αποκλεισμός της καινοτομίας, ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης, η έλλειψη επίγνωσης των καταναλωτών, και η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, και τονίζει ότι η έλλειψη δικτυακής ουδετερότητας βλάπτει τόσο τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές όσο και την κοινωνία συνολικά·

84.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ελεύθερο και θεμιτό διαδικτυακό ανταγωνισμό, λαμβάνοντας μέτρα για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), όπως η επιβολή διαδικτυακών περιορισμών, οι έλεγχοι των τιμών και οι ποσοστώσεις·

85.  θεωρεί βασική προτεραιότητα την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, και ιδίως τη σύνδεση αγροτικών, απόκεντρων και εξόχως απομακρυσμένων περιοχών με τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να επανεξετάζει συνεχώς και, όπου ενδείκνυται, να εξασφαλίζει με κανονιστικές παρεμβάσεις τη διατήρηση της ουδετερότητας δικτύου, και την ανεμπόδιστη πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου στις υποδομές δικτύου

Συγκρότηση της βάσης για μια Ευρώπη ανταγωνιστικότερη και χωρίς αποκλεισμούς

86.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών, καθώς, παρότι όλα τα κράτη μέλη έχουν χαράξει εθνική στρατηγική για την ευρυζωνικότητα, μόλις λίγα εξ αυτών διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο που να περιλαμβάνει τους αναγκαίους στόχους για την πλήρη υλοποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας για ένα ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», δεδομένου ότι θα έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη που έχουν οριστεί για το 2020 και υπόσχονται ευρυζωνική πρόσβαση για όλους, καθώς και για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου, σύμφωνα με τον οποίο μέχρι το 2013 κάθε πολίτης της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση σε βασική σύνδεση στο Διαδίκτυο·

87.  τονίζει ότι οι υπηρεσίες Διαδικτύου παρέχονται σε διασυνοριακό επίπεδο και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται συντονισμένη δράση, σύμφωνα με το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη· επισημαίνει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά με περίπου 500 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι σε ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας θα λειτουργούσε ως αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς· τονίζει την ανάγκη σύνδεσης της ψηφιακής ατζέντας με την παροχή νέων υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες ηλεμπορίου, ηλυγείας, ηλεμάθησης, ηλετραπεζικής και ηλεδιακυβέρνησης·

88.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς να συνεχιστούν οι προσπάθειες με σκοπό την πρόσβαση όλων των καταναλωτών, από παντού και με υψηλή ταχύτητα, μέσω της προώθησης της σταθερής και κινητής διαδικτυακής πρόσβασης και της ανάπτυξης υποδομών νέας γενιάς· επισημαίνει ότι για τούτο απαιτείται η θέσπιση πολιτικών που προωθούν την πρόσβαση με ανταγωνιστικές συνθήκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή στρατηγική για ταχεία και υπερταχεία ευρυζωνική πρόσβαση, με την επικαιροποίηση των αντίστοιχων στόχων·

89.  υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που έχει για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακή πλατφόρμα, και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για τούτο, τα οποία να περιλαμβάνουν στόχους και μέτρα για την εξασφάλιση της τηλεματικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες έως το 2015· αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών και για την οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει στόχους παγκόσμιας εμβέλειας στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου να εξασφαλίσει την παγκόσμια υπεροχή της Ευρώπης όσον αφορά την ταχύτητα του Διαδικτύου και τη συνδεσιμότητα· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικής πρόσβασης και να υιοθετήσουν επιχειρησιακά σχέδια λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων ευρυζωνικότητας, και υπογραμμίζει τη στρατηγική και καθοριστική σημασία των μέσων που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

90.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ υστερεί όσον αφορά τη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιταχύνουν την εξάπλωση και την υιοθέτηση των ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλής ταχύτητας και ζητεί τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκτεταμένη εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι και το τελευταίο στάδιο (FTTx)·

91.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για συμβάντα στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι κυβερνοεπιθέσεις και διαταραχές με διασυνοριακές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και εθνικών σχεδίων για τις κρίσιμες υποδομές πληροφοριών, και να χαράξουν στρατηγικές για ανθεκτικότερες και πιο αξιόπιστες υποδομές· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών είναι ευθύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών χρηστών, των διαδικτυακών παρόχων καθώς και των υπευθύνων για την ανάπτυξη των προϊόντων· συνιστά την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τόσο για πολίτες όσο και για επαγγελματίες·

92.  τονίζει ότι το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται διαρκώς περισσότερο μέσω κινητών συσκευών, και ζητεί τη λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για τη χρήση του κινητού Διαδικτύου καθώς και υψηλότερη ποιότητα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των κινητών αυτών συσκευών· υπογραμμίζει ότι η μελλοντική κατανομή ραδιοφάσματος πρέπει να χαράξει το δρόμο για την ευρωπαϊκή υπεροχή στον τομέα των ασύρματων εφαρμογών και των νέων υπηρεσιών, με σκοπό την τόνωση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

93.  επισημαίνει ότι αυξάνεται εκθετικά η κυκλοφορία δεδομένων μέσω τόσο σταθερών όσο και κινητών υποδομών, και ότι κρίνεται απολύτως απαραίτητη μια σειρά μέτρων για τη διαχείριση αυτής της αύξησης, όπως περαιτέρω εναρμονισμένες κατανομές φάσματος για ασύρματη ευρυζωνικότητα, αυξημένη αποδοτικότητα φάσματος και ταχεία ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς·

94.  επισημαίνει ότι ένα αναγκαίο πρώτο βήμα για την εκπλήρωση των μελλοντικών απαιτήσεων ισχύος είναι η αξιολόγηση της ανάγκης για άνοιγμα της ζώνης των 700 MHz στην κυκλοφορία δεδομένων κινητών υποδομών·

95.  επικροτεί τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, που δημοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου 2012· τονίζει ότι οι ηλεκτρονικές συμβάσεις θα απλουστεύσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση των συμβάσεων, θα εξασφαλίσουν διαφάνεια, θα μειώσουν τις επιβαρύνσεις και το κόστος, θα αυξήσουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ και θα προσφέρουν καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές·

96.  επικροτεί τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ευκολία στο ψηφιακό περιβάλλον και, με την κάλυψη της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σε επίπεδο ΕΕ, μπορεί να καταστήσει δυνατή την ασφαλή και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών τηλεματικών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της παράλληλης εξασφάλισης διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

97.  υπενθυμίζει ότι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών από τον δημόσιο τομέα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας και της κοινωνίας των γνώσεων και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω ασφαλείς και αποτελεσματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών υπογραφών, η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την υιοθέτηση διασυνοριακών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης·

98.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για «μια ανταγωνιστική ενιαία ψηφιακή αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος», τονίζεται η σημασία που έχουν για τη διευκόλυνσης της μαζικής υιοθέτησης παράγοντες όπως η ασφάλεια δικαίου, το σαφές τεχνικό περιβάλλον, και οι ανοικτές και διαλειτουργικές λύσεις ηλετιμολόγησης με βάση κοινές νομικές απαιτήσεις, επιχειρηματικές διαδικασίες και τεχνικά πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη για ενιαία, ανοικτά ενωσιακά πρότυπα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπογραφές· επισημαίνει ότι τα σημαντικότερα εμπόδια για τη διασυνοριακή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και ταυτοποίησης και με το πρόβλημα της ασυμβατότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ· επικροτεί την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά·

o
o   o

99.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0209.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0491.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0492.
(5) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0307.
(8) ΕΕ C 169 Ε της 15.6.2012, σ. 58..
(9) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
(10) ΕΕ L 189 της 22.7.2010, σ. 1.
(11) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(12) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
(14) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 112.
(15) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 26.
(16) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 43.
(17) ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 370.
(18) ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1.
(19) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
(20) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(21) ΕΕ C 292 E της 1.12.2006, σ. 109.
(22) ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ.247.
(23) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(24) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(25) http://www.un.or.at/unictral
(26) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.
(27) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(28) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(29) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(30) Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
(31) Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11) και οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37).


Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ
PDF 394kWORD 42k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ της ΕΕ: διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις για την προώθηση της διεθνοποίησης (2012/2114(INI))
P7_TA(2012)0469A7-0367/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: Η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό - Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων» (COM(2010)0343),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις ‐ Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής »Ευρώπη 2020« της ΕΕ» (COM(2010)0612),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΦΕ) που εγκρίθηκε το 1994 ως μέρος του Γύρου της Ουρουγουάης, στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΓΣΔΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου(2) (κανονισμός για τους φραγμούς στο εμπόριο),

–  έχοντας υπόψη την «Έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις 2011» της ΔΗΕΕΑ (UNCTAD, «World Investment Report 2011»),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις ΟΟΣΑ/ΠΟΕ/ΔΗΕΕΑ σχετικά με τα μέτρα της Ομάδας των Είκοσι (G20) που αφορούν το εμπόριο και τις επενδύσεις (μέσα Οκτωβρίου 2010 έως Απρίλιο 2011),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο πολιτικής για τις επενδύσεις (PFI) του ΟΟΣΑ,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως το ψήφισμα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις προοπτικές σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας(4) το ψήφισμα της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ(5), το ψήφισμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(6), το ψήφισμα της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Mercosur ενόψει της σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας σύνδεσης(7), το ψήφισμα της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο –εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(8), το ψήφισμα της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία(9), το ψήφισμα της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά(10), το ψήφισμα της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πορεία προς μεταρρύθμιση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου(11), το ψήφισμα της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα(12), το ψήφισμα της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(13), το ψήφισμα της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(14), το ψήφισμα της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας(15), το ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(16), τη θέση του της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών(17), το ψήφισμα της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(18), το ψήφισμα της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας(19), το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά(20), και το ψήφισμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση 2011 σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις – Προώθηση της συμμετοχής των στρατηγικών οικονομικών εταίρων μας στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά: Προτεραιότητες δράσης για την εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο» (COM(2011)0114),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος ‐ μια νέα εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης» (COM(2011)0702),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση του 2012 για τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις» (COM(2012)0070),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας με θέμα «Επιχειρηματική δραστηριότητα 2012: Επιχειρηματική δραστηριότητα για έναν πιο διαφανή κόσμο» (στο εξής «Δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας 2012»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη(23),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0367/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η κοινή εμπορική πολιτική (ΚΕΠ) περιλαμβάνει, δυνάμει του άρθρου 207 της ΣΛΕΕ, τις ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ), και εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μόνο αφού λάβουν σχετική εξουσιοδότηση από την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Επιτροπή εκ μέρους της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση της ΔΗΕΕΑ για το 2011, η ΕΕ παραμένει βασικός προορισμός προσέλκυσης ΞΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι το σύνολο των εκροών ΞΑΕ της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 30% το 2008, κατά επιπλέον 28% το 2009 και κατά ένα επιπρόσθετο 62% το 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2012, τα κράτη μέλη αποτελούν μόνο το 40% (και τα μέλη της ζώνης του ευρώ μόλις το 26%) των πρώτων 35 χωρών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά πως το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πως το 92% αυτών των ΜΜΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 9 εργαζόμενους, το 6,7% είναι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 10 έως 49 εργαζόμενους και το 1,1% είναι μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 50 έως 249 εργαζόμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές ανέρχονται σε 23 εκατομμύρια και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ένωσης, παρέχοντας τα δύο τρία των θέσεων απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ ποικίλλουν ως προς τον χαρακτήρα τους και έχουν διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες απορρέουν από την ιδιαίτερη φύση του βιομηχανικού τομέα ή του τομέα υπηρεσιών στον οποίο δραστηριοποιούνται, από το κράτος μέλος ή ακόμη και την περιοχή όπου έχουν τη βάση των δραστηριοτήτων τους, από το μέγεθός τους, το επιχειρηματικό τους μοντέλο, την επιχειρηματική τους νοοτροπία και το επιχειρηματικό τους περιβάλλον, είτε σε διεθνές επίπεδο είτε εντός της ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις στους αντίστοιχους οικονομικούς τους κύκλους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με ένα ασθενέστερο επιχειρηματικό πνεύμα απ’ ό,τι σε άλλες εκβιομηχανισμένες οικονομίες, παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, και ότι ο διαιωνιζόμενος κανονιστικός κατακερματισμός και η γραφειοκρατία εξακολουθούν να περιορίζουν την ικανότητα των ΜΜΕ, και ιδίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, να προσαρμόζονται σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων και να επεκτείνονται σε αγορές εκτός της χώρας τους, τόσο εντός της ενιαίας αγοράς όσο και διεθνώς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 44% των ΜΜΕ ανέφερε την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης ως σοβαρό εμπόδιο για τη διεθνοποίηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιφυλάξεις που διατηρούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως προς τη δραστηριοποίησή τους σε διεθνές επίπεδο οφείλονται κυρίως στην έλλειψη διαγνωστικών ή προγνωστικών στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες εξαγωγών που διαθέτουν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών εξαγωγών (25% του συνόλου), ωστόσο μόνο το 13% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιείται σε αγορές εκτός ΕΕ και μόνο το 4% των διεθνώς ανενεργών ΜΜΕ έχει συγκεκριμένα σχέδια για έναρξη διεθνών δραστηριοτήτων στο προβλεπτό μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ΜΜΕ δεν διαθέτουν ικανότητα διεθνοποίησης λόγω του επιχειρηματικού προφίλ και του μεγέθους τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 10% των πολύ μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα περισσότερα από 300 προγράμματα δημόσιας στήριξης που είναι ήδη διαθέσιμα και ότι ο μεγάλος αριθμός των προγραμμάτων στήριξης δυσκολεύει τις ΜΜΕ να προσδιορίσουν και να αξιοποιήσουν τη βοήθεια που είναι πραγματικά διαθέσιμη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ότι χρειάζεται επίσης να προωθηθεί η επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο, πέραν της ενιαίας αγοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συστηματικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, το ένα τρίτο περίπου των ΜΜΕ που υπέβαλε αίτηση για τραπεζικό δάνειο δεν έλαβε καθόλου πίστωση ή έλαβε μικρότερη πίστωση από όση είχε ζητήσει· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το υψηλότερο ποσοστό απόρριψης αφορούσε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) έδωσε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα να χορηγήσουν 30 δισεκατομμύρια EUR νέας χρηματοδότησης σε περισσότερες από 315.000 ΜΜΕ κατά την περίοδο 2007-2013· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε δάνεια ύψους περίπου 40 δισεκατομμυρίων EUR σε ΜΜΕ, από τα οποία επωφελήθηκαν περισσότερες από 210.000 ΜΜΕ κατά την περίοδο 2008-2011·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) θα παράσχει στις επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ μια διευκόλυνση εγγύησης δανείων, η οποία θα χορηγεί εγγυήσεις για δανειακή χρηματοδότηση με συνήθη δάνεια, με δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και συμμετοχικά δάνεια ή με μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης, ώστε να μειωθούν οι ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους, θα προσφέρει τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων δανειακής χρηματοδότησης των ΜΜΕ με στόχο την κινητοποίηση πρόσθετης δανειακής χρηματοδότησης υπέρ των ΜΜΕ και θα εφαρμοστεί από το 2014 έως το 2020, με σχεδιαζόμενο προϋπολογισμό ύψους 2,5 δισ. EUR·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των κρατών μελών όσον αφορά τις πολιτικές για την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και φορέων της κοινωνίας των πολιτών (εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρηματικές ενώσεις, κ.λπ.), αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο διδαγμάτων για τον σχεδιασμό νέων αποτελεσματικών και επιτυχών πολιτικών στον εν λόγω τομέα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική που υιοθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση των ΜΜΕ πρέπει να είναι επικουρική, πρόσθετη και συμπληρωματική προς την υφιστάμενη, να προσδίδει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να αποφεύγει επαναλήψεις και επικαλύψεις με υφιστάμενα προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να βελτιστοποιεί τον προγραμματικό και επιχειρησιακό συντονισμό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τους φραγμούς στις εμπορικές συναλλαγές και στις επενδύσεις απαριθμούν περιπτώσεις όπου η πρόσβαση της ΕΕ σε αγορές διάφορων χωρών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εκβιομηχανισμένων και των κυριότερων αναδυόμενων οικονομιών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, υφίσταται περιορισμούς περισσότερο από διάφορους μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) παρά από δασμούς, δεδομένου ότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν την τάση να αίρονται σε σημαντικό βαθμό καθώς προοδεύει η παγκοσμιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες του ΠΟΕ απαγορεύουν τους αδικαιολόγητους ΜΔΦ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, όποτε κρίνεται απαραίτητο, χρειάζεται να στηρίζει και να υπερασπίζεται ενεργά τις βιομηχανίες της και τις επιχειρήσεις της, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενάντια σε παραβιάσεις των συμπεφωνημένων κανόνων, προδιαγραφών του ΠΟΕ και αρχών από τους εμπορικούς της εταίρους, χρησιμοποιώντας κάθε κατάλληλο και αναλογικό μέσο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση πολυμερών και διμερών μηχανισμών ρύθμισης των διαφορών, και ιδίως των μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) που αποδέχεται ο ΠΟΕ, θα πρέπει να αποτελεί ύστατο μέτρο·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τις επενδύσεις αποτελεί βασικό αντικίνητρο στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και ότι είναι απολύτως απαραίτητο ένα νομικό πλαίσιο με τους εμπορικούς εταίρους μας το οποίο να εγγυάται την ασφάλεια δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ, έναντι παραβιάσεων της ασφάλειας δικαίου για τις επενδύσεις σε χώρες εκτός ΕΕ·

1.  προτρέπει την Επιτροπή, και όπου κρίνεται αναγκαίο τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ, και όπου απαιτείται των πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις παγκόσμιες αγορές εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα για τη διεθνοποίησή τους και ιδίως για την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στην κοινή αγορά της ΕΕ, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε κεφάλαια και τακτικά ενημερωνόμενες πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, καθώς και σε αποτελεσματικά ΜΕΑ που έχουν στόχο την εξασφάλιση της ενδεδειγμένης προστασίας τους από αθέμιτο ντάμπινγκ και επιδοτήσεις, προκειμένου να κατοχυρώνεται ο θεμιτός ανταγωνισμός με τρίτες χώρες ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στις τρίτες χώρες·

2.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες ως αποτέλεσμα της μείωσης της εγχώριας ζήτησης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης·

Ι.Πρόσβαση σε πληροφορίες

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής δεδομένων σε επίπεδο επιχειρήσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την παροχή στις επιχειρήσεις αυτές καλύτερα στοχευμένης στήριξης τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· ζητεί επίσης τακτικές αναλύσεις κόστους-ωφελείας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης αυτής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στην ενιαία αγορά όσο και παγκοσμίως·

4.  τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί πρώτα μια χαρτογράφηση για να προσδιοριστούν τα υφιστάμενα και τα ελλείποντα προγράμματα στήριξης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή κενά, κατά τρόπο ώστε να ενσωματώνονται υφιστάμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών και υφιστάμενες στρατηγικές στήριξης σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς· ενθαρρύνει τις αρχές των κρατών μελών να δημιουργήσουν παρόμοιες ενιαίες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για τις εθνικές και περιφερειακές πηγές χρηματοδότησης·

5.  τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης της διαθέσιμης αγοράς για την ανάπτυξη της διεθνοποίησης και την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, και θεωρεί ότι η ανάπτυξη των ΜΜΕ εντός της εσωτερικής αγοράς είναι εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη των ΜΜΕ στο εξωτερικό·

6.  θεωρεί απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ τη δημιουργία ενός δικτύου, ως μέρους μιας ψηφιακής πλατφόρμας, το οποίο θα συνενώνει εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης των ΜΜΕ, εμπορικά επιμελητήρια, οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ), επιχειρηματικές ενώσεις και την Επιτροπή, με στόχο να παρέχονται στις επιχειρήσεις της ΕΕ, και ιδίως στους εξαγωγείς και εισαγωγείς, ακριβείς, έγκαιρες και φιλικές προς τον αναγνώστη πληροφορίες σε μονοαπευθυντική βάση, ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από τη νέα κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης·

II.  Πρόσβαση σε κεφάλαια

7.  υπογραμμίζει ότι οι επανεμφανιζόμενες δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που παρεμποδίζουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ· ζητεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν τις ΜΜΕ μέσω εξαγωγικών πιστώσεων με δημόσια ενίσχυση, χωρίς να προκαλούνται στρεβλώσεις του ενδοενωσιακού ανταγωνισμού, καθώς και να προβλέψουν επαρκή χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ (π.χ. ειδικά δάνεια, συγχρηματοδότηση και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών), ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αποεπένδυσης και της απομόχλευσης από τις τράπεζες· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να παρέχεται στις ΜΜΕ οι οποίες έχουν ήδη εξαγωγικές δραστηριότητες και μπορούν να παρουσιάσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για τη βελτίωση και την εδραίωση του υφιστάμενου μεριδίου αγοράς τους και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους·

8.  θεωρεί ότι, προκειμένου να τονωθεί η οικονομία της ΕΕ, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η ενίσχυση προς τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και προς τις ΜΜΕ που έχουν ανάγκη από αρχικό ή πρόσθετο επενδυτικό κεφάλαιο, είτε δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά είτε επιδιώκουν να αναπτυχθούν μέσω διεθνοποίησης·

9.  ζητεί συνεπώς από τις εθνικές κυβερνήσεις να βοηθήσουν τις ΜΜΕ διερευνώντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα δημιουργίας επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων για ΜΜΕ στα οποία θα μπορεί να επενδύει αποταμιεύσεις οποιοσδήποτε ευρωπαίος πολίτης·

10.  θεωρεί ότι οι υποστηριζόμενες με δημόσιους πόρους εξαγωγικές πιστώσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και να προωθούν σχέδια που ανταποκρίνονται στα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

11.  ζητεί η στήριξη που διατίθεται στις ΜΜΕ για πρόσβαση σε κεφάλαια να διαμορφώνεται ανάλογα με την αντίστοιχη και συγκεκριμένη ζήτηση των ΜΜΕ, προκειμένου να αποφευχθεί μια ενιαία και αδιαφοροποίητη προσέγγιση· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η βιομηχανία στην ΕΕ παρουσιάζει ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προφίλ και αναγκών που αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τον τομέα δραστηριότητας και τη γεωγραφική θέση των ΜΜΕ·

12.  θεωρεί ότι είναι επειγόντως αναγκαία μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη χρηματοδότηση του εμπορίου, με στόχο την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να προάγει και να υποστηρίζει ενεργά τα κίνητρα για την ανάπτυξη ΜΜΕ σε στρατηγικούς τομείς, ιδίως στην περίπτωση δραστηριοτήτων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αναδυόμενων οικονομιών καθώς και θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας για τους ευρωπαίους πολίτες· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να εντοπιστούν ελπιδοφόροι εξειδικευμένοι τομείς της αγοράς και να προωθηθεί η ανάπτυξή τους·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει την ευρωπαϊκή αγορά «επιχειρηματικών αγγέλων» και άλλες παρόμοιες αγορές διεθνώς, προκειμένου να αντλήσει διδάγματα και να αναπτυχθεί η ικανότητα των διαχειριστών δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στις ΜΜΕ που είναι πελάτες τους τακτικά ενημερωνόμενες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων στήριξης ΜΜΕ και των «επιχειρηματικών αγγέλων»· καλεί επίσης την Επιτροπή να παράσχει σχετικές πληροφορίες·

14.  αναγνωρίζει την ύπαρξη καλά εδραιωμένων και δοκιμασμένων συστημάτων στήριξης των ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε εξαγωγικές πιστώσεις μέσω οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ), και θεωρεί εύλογη τη συνέχιση αυτής της στήριξης· είναι ωστόσο της γνώμης ότι μεσοπρόθεσμα η καθιέρωση συστηματικής στήριξης για τις εξαγωγικές πιστώσεις σε επίπεδο ΕΕ, με τη δημιουργία μιας διευκόλυνσης εισαγωγών/εξαγωγών για ΜΜΕ η οποία θα χορηγεί επιπρόσθετη στήριξη στις ΜΜΕ μέσω των ΟΕΠ στηριζόμενη σε βέλτιστες εθνικές πρακτικές, χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση· θεωρεί ότι η επιπρόσθετη αυτή στήριξη θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει δάνεια με ευνοϊκούς όρους και σταθερά επιτόκια, βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης και αναχρηματοδότηση, χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων και λύσεις επιχειρηματικής ασφάλισης·

15.  εφιστά την προσοχή στα κανονιστικά και νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε εγγυήσεις, δηλαδή:

   μείωση των φραγμών στην καταχώριση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. με τη δημιουργία γραφείων πιστωτικών πληροφοριών)·
   μείωση των εξόδων εκτέλεσης για τους δανειστές και αύξηση συνολικά της ποιότητας των χρηματοπιστωτικών πληροφοριών σχετικά με τις ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η φερεγγυότητά τους στα μάτια των δανειστών·

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στις ΜΜΕ χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια επικεντρωμένη στην έρευνα αγοράς, την παροχή συμβουλών για τη χρηματοδότηση έργων και εξαγωγών, την παροχή νομικών συμβουλών (π.χ. σχετικά με ρήτρες διαφυγής ή κυρώσεις για καθυστερήσεις ή αθέτηση πληρωμών), τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις, την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και τις παρουσιάσεις των εταιρειών σε εμπορικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις επιχειρηματικής δικτύωσης (π.χ. για την ανεύρεση διανομέων σε τρίτη χώρα)·

17.  επιμένει ότι είναι επίσης απαραίτητο να επιδιωχθεί η κάλυψη του πιστωτικού κενού για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· τονίζει τον ευεργετικό ρόλο των μικρών δανείων για τη διευκόλυνση της συγκρότησης των επιχειρήσεων αυτών· επαναλαμβάνει ότι, ακόμα και στην περίπτωση ενός εξειδικευμένου τομέα αγοράς, μικρά ποσά ΞΑΕ μπορούν να ενθαρρύνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες βάσης όσον αφορά τη δημιουργία μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο (π.χ. ανάπτυξη της κατασκευής χειροτεχνημάτων)·

18.  ζητεί αύξηση των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την παροχή κεφαλαίου εκκίνησης και κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ και, παράλληλα, για τον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου· επισημαίνει εν προκειμένω τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τόσο τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης όσο και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών που έχουν επίσης σαφείς κοινωνικούς, ηθικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς·

III.  Συστάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες

19.  ζητεί προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, σε στενή διαβούλευση με τις ενώσεις των ΜΜΕ στην ΕΕ, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, στηρίζοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ·

20.  προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ενιαίες υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα λειτουργούν σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν να λαμβάνουν, στη γλώσσα τους και για άμεση χρήση, πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες εξαγωγών/εισαγωγών, τους υφιστάμενους εμπορικούς φραγμούς (δασμολογικούς και μη), την προστασία των επενδύσεων, τις διατάξεις για τη ρύθμιση των διαφορών και τους ανταγωνιστές, και να αποκτούν γνώση και κατανόηση σχετικά με τις πολιτιστικές πρακτικές και τις συμπεριφορές σε τρίτες αγορές·

21.  ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να επωφελούνται από την τεχνογνωσία, την εξαγωγική ικανότητα και την ικανότητα καινοτομίας που διαθέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τις ανταλλαγές διευθυντικών στελεχών μεταξύ ευρωπαϊκών και ξένων ΜΜΕ, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κατά το πρότυπο του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» το οποίο υλοποιείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και των επιχειρήσεων τρίτων χωρών, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος καθώς και η ενσωμάτωση σε αγορές τρίτων χωρών·

24.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση και τις ευκαιρίες των ΜΜΕ για επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο·

25.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τους εξαγωγείς της ΕΕ να χρησιμοποιούν ενεργά τα ΜΕΑ, όπως οι καταγγελίες βάσει του κανονισμού για τους εμπορικούς φραγμούς ή το μητρώο καταγγελιών στη βάση δεδομένων πρόσβασης στην αγορά, προκειμένου να αναφέρουν στην Επιτροπή σημαντικές ζημίες που προκύπτουν από εμπορικούς φραγμούς και να διευκολύνουν, όπου είναι απαραίτητο, την αυτεπάγγελτη έναρξη ερευνών από την Επιτροπή για την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών σε στενή συνεργασία με τον κλάδο, κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αντιποίνων·

26.  θεωρεί ότι η αποτελεσματική προστασία των ΜΜΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των κρατών εταίρων της ΕΕ είναι εξίσου σημαντική με την υποβοήθηση των ΜΜΕ που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν· θεωρεί τη διεθνοποίηση και την προστασία ως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όσον αφορά τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης·

27.  ζητεί από την Επιτροπή, κατά την αναμόρφωση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, να αποδώσει την πρέπουσα σπουδαιότητα στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ και αντεπιδότησης·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις ΜΜΕ στην κατάρτιση διεθνών προτύπων (π.χ. ISO), αφού οι αλλαγές στα ρυθμιστικά καθεστώτα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία τους· επιμένει ότι η αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων ΜΔΦ πρέπει να περιλαμβάνεται στις ύψιστες προτεραιότητες της Επιτροπής, ιδίως μέσω της εναρμόνισης των τεχνικών κανόνων βάσει των σχετικών παγκόσμιων πρότυπων·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίζει αυτά τα ευρέως διαδεδομένα και επίμονα ζητήματα σε όλες τις πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες, και ιδίως στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών τόσο με εκβιομηχανισμένες όσο και με αναδυόμενες οικονομίες, και να διασφαλίσει ότι στο πλαίσιο του ΠΟΕ οι ΜΔΦ τυγχάνουν, τουλάχιστον, της ίδιας προσοχής που συγκεντρώνει επί του παρόντος η εξάλειψη των δασμών·

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, δεν έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένα μέσα για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή των ΔΔΙ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπερασπίζονται αποτελεσματικότερα τα ΔΔΙ σε όλους τους σχετικούς πολυμερείς οργανισμούς (ΠΟΕ, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας)·

31.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ είναι ευπαθείς στις διακυμάνσεις των τιμών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εργασθεί δραστήρια, σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνή φόρουμ όπως η G20, για την αντιμετώπιση της επιζήμιας χρηματιστικής κερδοσκοπίας στα τρόφιμα και στις πρώτες ύλες·

32.  ζητεί από την Ένωση να αξιοποιήσει πλήρως, προς όφελος των ΜΜΕ της ΕΕ, τις επενδυτικές ευκαιρίες που απορρέουν από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές επενδύσεις στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Μεσογείου· επισημαίνει ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες στις περιοχές αυτές πρέπει να συμβάλλουν σημαντικά στην κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών αναγκών του πληθυσμού των ενδιαφερόμενων χωρών και στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μιας αυξημένης περιφερειακής συνεργασίας και της περιφερειακής σταθερότητας·

33.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να αναπτύξουν συνέργειες προκειμένου να αναβαθμίσουν περαιτέρω την εμπορική διπλωματία της Ένωσης παγκοσμίως·

34.  ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, θα επωφελείται από καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι των πρωταγωνιστικών δυνάμεων στους τομείς της βιομηχανίας και της έρευνας·

o
o   o

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-wto.pdf
(2) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 71.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0363.
(4) ΕΕ C 233 Ε της 28.9.2006, σ. 103.
(5) ΕΕ C 298 Ε της 8.12.2006, σ. 235.
(6) ΕΕ C 306 Ε της 15.12.2006, σ. 400.
(7) ΕΕ C 308 Ε της 16.12.2006, σ. 182.
(8) ΕΕ C 102 Ε της 24.4.2008, σ. 128.
(9) ΕΕ C 146 Ε της 12.6.2008, σ. 95.
(10) ΕΕ C 184 Ε της 6.8.2009, σ. 16.
(11) ΕΕ C 259 Ε της 29.10.2009, σ. 77.
(12) ΕΕ C 67 Ε της 18.3.2010, σ. 132.
(13) ΕΕ C 117 Ε της 6.5.2010, σ. 166.
(14) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 79.
(15) ΕΕ C 188 Ε της 28.6.2012, σ. 113.
(16) ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 34.
(17) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 203,
(18) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 13,
(19) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 19,
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0257.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0412.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0565.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0275.


Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ
PDF 417kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (2012/2094(INI))
P7_TA(2012)0470A7-0374/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την προαγωγή, προάσπιση και άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, το οποίο αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης ροής πληροφοριών στο διαδίκτυο(1),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών Frank La Rue της 16ης Μαΐου 2011 (A/HRC/17/27) και της 10ης Αυγούστου 2011 (A/66/290) σχετικά με την προαγωγή και προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, όπου υπογραμμίζεται το εφαρμοστέο των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίπτωση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στο διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 28ης Μαρτίου 2008 (7/36) το οποίο ορίζει την εντολή του ειδικού εισηγητή για την προαγωγή και την προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ της 16ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση» (που αντικατοπτρίζει το έργο του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ John Ruggie),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 19 Οκτωβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας –επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Απριλίου 2012 για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα(8),

–  υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό του 2012 της 29ης Φεβρουαρίου 2012, ειδικότερα την πρόσκληση για τη δημιουργία ενός «Ταμείου για την Ελευθερία του Διαδικτύου σε Παγκόσμιο Επίπεδο»(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2011 από την Επίτροπο για το ψηφιακό θεματολόγιο σχετικά με τη στρατηγική κατά της αποσύνδεσης

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 12ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ - Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(12),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(17),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με επείγουσες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπου εγείρονται ανησυχίες σχετικά με τις ψηφιακές ελευθερίες,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης(18),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 και με τη θέσπιση εξαγωγικών περιορισμών στις ΤΠΕ και στα μέσα παρακολούθησης(19),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 264/2012 του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 359/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν και τη θέσπιση εξαγωγικών περιορισμών στις ΤΠΕ και τα μέσα παρακολούθησης(20),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλα τα σχετικά διεθνή μέσα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 17ης Απριλίου 2003 για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς(21),

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0374/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και να συνδέονται στο διαδίκτυο, προωθώντας ως εκ τούτου επαναστατικές αλλαγές στις κοινωνίες, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τη διακυβέρνηση, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης, την ανάπτυξη και το εμπόριο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί καταλύτη για την πρόσβαση σε πληροφορίες, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει παγκόσμια συναίνεση που αντανακλάται στο διεθνές δίκαιο περί του ότι οι περιορισμοί επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να προβλέπονται από τον νόμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται να προστατεύονται και να προάγονται από την ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη, η προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος είναι καίριας σημασίας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν το διαδίκτυο και οι ΤΠΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ, έχουν μεν χρησιμοποιηθεί ως βασικά μέσα για τη διοργάνωση κοινωνικών κινημάτων και διαμαρτυριών σε διάφορες χώρες, ιδίως όσον αφορά την Αραβική Άνοιξη, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης ως μέσα καταστολής μέσω (μαζικής) λογοκρισίας, επιτήρησης, και εντοπισμού και παρακολούθησης πληροφοριών και προσώπων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο ως χρήσιμο εργαλείο για να προετοιμάζουν και πραγματοποιούν επιθέσεις οι τρομοκρατικές οργανώσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες προσδιορίζει, σε μεγάλο βαθμό, τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ως δύναμη που φέρει θετικές εξελίξεις ή αντιθέτως καταστολή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αλλαγές δημιουργούν νέα πλαίσια που απαιτούν προσαρμοσμένη εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων βάσει στρατηγικής για την ένταξη του διαδικτύου και των ΤΠΕ στον κύριο κορμό όλων των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει ευδοκιμήσει και έχει αναπτυχθεί οργανικά ως πλατφόρμα τεράστιας δημόσιας αξίας· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η κατάχρηση νέων ευκαιριών και μέσων που διατίθενται από το διαδίκτυο δημιουργεί επίσης νέους κινδύνους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει επίσης συμβάλει στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, γεγονός το οποίο απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί μόνο στις περιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου για παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η υποκίνηση μίσους, βίας και ρατσισμού, η απολυταρχική προπαγάνδα, και της πρόσβασης των παιδιών σε πορνογραφικό υλικό ή της σεξουαλικής τους εκμετάλλευσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια και διασυνοριακή φύση του διαδικτύου απαιτεί νέες μορφές διεθνούς συνεργασίας και διακυβέρνησης με πολλαπλούς ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι: «[η] Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής της δράσης και μεταξύ αυτών και των άλλων πολιτικών της. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή, επικουρούμενοι από τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, εξασφαλίζουν αυτή τη συνοχή και συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουδετερότητα του διαδικτύου αποτελεί ουσιώδη αρχή για το ανοιχτό διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ασφάλεια και η ψηφιακή ελευθερία είναι και οι δύο απαραίτητες και δεν μπορεί η μία να υποκαταστήσει την άλλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τις ψηφιακές ελευθερίες μόνο όταν αυτές διασφαλίζονται εντός της ΕΕ·

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη

1.  αναγνωρίζει ότι η χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο ανοικτού χαρακτήρα διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τις ΤΠΕ έχει φέρει αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, λειτουργώντας ως διεύρυνση δυνατοτήτων, καθώς επεκτείνει το πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης, την πρόσβαση σε πληροφορίες, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του συνέρχεσθαι σε όλο τον κόσμο·

2.  αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό υποβοηθητικών, δημιουργικών και καταλυτικών δυνατοτήτων του διαδικτύου και των ΤΠΕ για την ενίσχυση των κοινοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, την παγκόσμια οικονομική, κοινωνική, επιστημονική, πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη, το οποίο συμβάλλει στην πρόοδο της ανθρωπότητας ως συνόλου· έχει, ωστόσο, επίγνωση των νέων κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίοι προέρχονται από την κατάχρηση των ΤΠΕ·

3.  αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν τις κυβερνήσεις να ασκούν άμεση διπλωματία και επιτρέπουν την αύξηση των διαπροσωπικών επαφών σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει ότι οι ανοιχτές συζητήσεις περί ιδεών μπορούν να αντικρούσουν εξτρεμιστικές απόψεις και να βελτιώσουν τη διαπολιτισμική επαφή και κατανόηση·

4.  θεωρεί τον πολιτισμό ως μέσο διευκόλυνσης της πρόσβασης και επαφής εκεί όπου οι πολιτικές σχέσεις έχουν συναντήσει φραγμό ή έχουν διαταραχθεί· αναγνωρίζει ότι η ελευθερία και ο πολιτισμός είναι στοιχεία στενά αλληλένδετα και ότι η ψηφιακή πολιτιστική διπλωματία έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ·

5.  αναγνωρίζει τον ρόλο της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης και της ελευθερίας της μίμησης και της επαναχρησιμοποίησης ως ακρογωνιαίων λίθων για τη δημιουργικότητα και την ελευθερία της έκφρασης και ιδεών· έχει επίγνωση του πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη εξαιρέσεων και περιορισμών στο οικοσύστημα της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως στους τομείς της δημοσιογραφίας, των παραπομπών, της σάτιρας, των αρχείων, των βιβλιοθηκών, καθώς και στην εξασφάλιση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και τη δυνατότητα χρήσης της·

6.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει δεόντως το ότι υπάρχουν χώρες που ασκούν καταπίεση και έλεγχο των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ακτιβιστών, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα σε μερικές χώρες συνεπάγεται αυξανόμενη τεχνολογική συνιστώσα ως εκ του αποκλεισμού περιεχομένου και της παρακολούθησης και του εντοπισμού των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και αντιφρονούντων· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να καταπολεμήσει την ποινικοποίηση της νόμιμης έκφρασης επιγραμμικά και τη θέσπιση περιοριστικής νομοθεσίας με σκοπό την αιτιολόγηση αυτών των μέτρων· επιβεβαιώνει, ως εκ τούτου, ότι αυτές οι πρακτικές αντιβαίνουν στα κριτήρια της Κοπεγχάγης·

7.  τονίζει ότι η αναγνώριση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, εκπονητές λογισμικού, παραγωγούς υλικού, υπηρεσίες/μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. είναι απαραίτητη για να διασφαλίζει την ελευθερία δράσης και την ασφάλεια των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την ελευθερία της έκφρασης·

8.  τονίζει ότι η προαγωγή και προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών πρέπει να εγγράφεται στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων και να επανεξετάζεται ετησίως ώστε να εξασφαλίζεται η υποχρέωση λογοδοσίας και η συνέχεια, σε όλες τις εξωτερικές δράσεις, τις πολιτικές και τα μέσα χρηματοδότησης και παροχής βοήθειας της ΕΕ υπό την καθοδήγηση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· ζητεί να υπάρξει προορατική προσέγγιση επ’ αυτού και να αναληφθεί δράση για να εξασφαλίζεται οριζόντια συνεργασία και συντονισμός μεταξύ και εντός των σχετικών θεσμικών οργάνων και αποκεντρωμένων φορέων της ΕΕ·

9.  προσυπογράφει την αναγνώριση από την Επιτροπή ότι η ασφαλής πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και ότι οι περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης, περιλαμβανομένης εκείνης στο διαδίκτυο, πρέπει να αιτιολογούνται από μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη και, ειδικότερα, πρέπει να είναι ανάλογοι προς τον νόμιμο στόχο που επιδιώκεται·

10.  γνωρίζει τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών επιγραμμικά που υπάρχουν σε όλες τις χώρες ενώ αναγνωρίζει, παράλληλα, τις ζωτικής σημασίας διακρίσεις που επηρεάζουν το πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται χρήση των ΤΠΕ, όπως στις περιπτώσεις όπου υπάρχει το κράτος δικαίου και το δικαίωμα σε αποζημίωση·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ εξωτερικών δράσεων της ΕΕ και των δικών της εσωτερικών στρατηγικών όταν προασπίζεται απολύτως απαραίτητους και αναλογικούς περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα δε κατά την τήρηση βασικών αρχών διεθνούς δικαίου, όπως είναι ότι οι περιορισμοί πρέπει να βασίζονται στο δίκαιο και να μην θεσπίζονται κατά περίπτωση από τον εκάστοτε κλάδο·

12.  ενθαρρύνει τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να ορίσει τις ψηφιακές ελευθερίες και τη «στρατηγική κατά της αποσύνδεσης» μεταξύ των βασικών του προτεραιοτήτων·

13.  τονίζει ότι για αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική και πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ απαιτείται η ένταξη των ΤΠΕ στον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος χάρις στην παροχή βασικών τεχνολογικών υποδομών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση και τις πληροφορίες και την προαγωγή της απόκτησης βασικών ψηφιακών γνώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο·

14.  θεωρεί τις ΤΠΕ καταλύτες για τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση, τον αλφαβητισμό, την εκπαίδευση, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική μέριμνα για την υγεία, την αποτελεσματική παρακολούθηση της διενέργειας εκλογών και την παροχή βοήθειας για ανακούφιση από τις καταστροφές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καταστροφών σε απομεμακρυσμένες περιοχές και σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες·

15.  επισημαίνει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα αρωγής που προωθούν τις ψηφιακές ελευθερίες, υπεράνω όλων στις κοινωνίες σε μη δημοκρατικές χώρες, καθώς και σε χώρες που διέρχονται περιόδους μετά από συγκρούσεις ή περιόδους πολιτικής μετάβασης· πιστεύει ότι οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ σε ρυθμιστικά θέματα είναι απαραίτητοι συνομιλητές για τους σκοπούς της εκπαίδευσης ομολόγων τους και της ενσωμάτωσης των βασικών δικαιωμάτων και αρχών στις νέες ρυθμίσεις και τη νομοθεσία (για τα μέσα ενημέρωσης) σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι η παροχή βοήθειας με τη μορφή δημιουργίας υποδομών ΤΠΕ πρέπει να εξαρτάται από την εφαρμογή και διατήρηση της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις πληροφορίες επιγραμμικά· πρέπει δε να εξαρτάται από την ψηφιακή ελευθερία κατά την ευρεία έννοια·

16.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της ανάπτυξης των ΤΠΕ σε περιοχές συγκρούσεων για την προώθηση δραστηριοτήτων οικοδόμησης της ειρήνης σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την παροχή ασφαλών επικοινωνιών μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, ξεπερνώντας έτσι ενεργά τα φυσικά εμπόδια και τους κινδύνους που επηρεάζουν τις διμερείς επαφές τόσο για άτομα όσο και για οργανώσεις σε αυτές τις περιοχές·

17.  εκφράζει την ελπίδα ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας, και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατάλληλη χρήση θα συμβάλουν στην ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών δημιουργώντας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την κατάρτιση νομοθεσίας·

18.  τονίζει ότι η ψηφιακή συλλογή και διάδοση αποδεικτικών στοιχείων περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να συμβάλει στην σε παγκόσμια κλίμακα καταπολέμηση της ατιμωρησίας· θεωρεί ότι δυνάμει του διεθνούς (ποινικού) δικαίου το εν λόγω υλικό πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές διαδικασίες·

19.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι τα υλικά σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ΤΠΕ αποκτώνται υπό συνθήκες σεβασμού των ανθρωπίνων, εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και ότι δεν υπόκεινται σε μονοπωλιακές πρακτικές ή σε περιορισμούς πρόσβασης στην εμπορία που θεσπίζονται για αυστηρά πολιτικούς λόγους· πιστεύει ότι μία πολυμερής προσέγγιση για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε υλικά σπάνιων γαιών υπό ανθρώπινες συνθήκες αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

Εμπόριο

20.  αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε τμήμα του δημόσιου χώρου, όπου έχουν υλοποιούνται νέες μορφές εμπορίου υπεράνω συνόρων, παράλληλα με καινοτόμο εξέλιξη της αγοράς, καθώς και με κοινωνική και πολιτισμική αλληλεπίδραση· πιστεύει ότι οι ψηφιακές ελευθερίες και το διασυνοριακό εμπόριο πρέπει να συνδυαστούν, για να δημιουργηθούν και να βελτιστοποιηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία·

21.  έχει επίγνωση της ανησυχίας που προέρχεται από το ότι μερικός κόσμος ακούει με αυξανόμενη συχνότητα τον όρο «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας’ και απεχθάνεται αυτό στο οποίο παραπέμπει ο όρος· αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η πολιτική εξωτερικού εμπορίου στη διαμόρφωση των μηχανισμών επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

22.  αποδοκιμάζει το ότι τεχνολογίες και υπηρεσίες που παράγονται στην ΕΕ χρησιμοποιούνται ενίοτε σε τρίτες χώρες με σκοπό την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της λογοκρισίας των πληροφοριών, της μαζικής επιτήρησης, της παρακολούθησης και ανίχνευσης και του εντοπισμού πολιτών και των δραστηριοτήτων τους στα δίκτυα (κινητής) τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει αυτό το εμπόριο ψηφιακών όπλων·

23.  ζητεί την απαγόρευση των εξαγωγών τεχνολογιών και υπηρεσιών καταστολής σε απολυταρχικά καθεστώτα· πιστεύει ότι η απαγόρευση αυτή πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για διαρθρωτικά μέτρα περιοριστικού χαρακτήρα· θεωρεί, ωστόσο, συνετό να καταστεί σαφές ότι οιεσδήποτε απαγορεύσεις ως ανωτέρω πρέπει να αποφασίζονται σε κατά περίπτωση βάση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα στοιχεία όταν πρόκειται για περιοχές συγκρούσεων ή απολυταρχικά καθεστώτα·

24.  θεωρεί ορισμένα συγκεκριμένου στόχου τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τις παρεμβολές, την επιτήρηση, την παρακολούθηση και τις υποκλοπές ως είδη «μιας χρήσης» και συνεπώς ζητεί την κατάρτιση ενός τακτικά επικαιροποιούμενου καταλόγου των χωρών που παραβιάζουν την ελευθερία της έκφρασης στο πλαίσιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, χωρών στις οποίες πρέπει να απαγορεύεται η εξαγωγή των ως άνω ειδών «μιας χρήσης»·

25.  επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής και παρακολούθησης των κυρώσεων από την ΕΕ που σχετίζονται με τις τεχνολογίες σε επίπεδο της Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται εξίσου και ότι τηρούνται οι ίσοι όροι ανταγωνισμού·

26.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να παρέχει στις εταιρείες, όταν αμφιβάλλουν κατά πόσον πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη νομιμότητα ή τις δυνάμει δυσμενείς επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών· τούτο πρέπει επίσης να ισχύει για τις εταιρείες της ΕΕ ή με έδρα στην ΕΕ οι οποίες συνάπτουν συμβατικές σχέσεις με κυβερνήσεις τρίτων χωρών, είτε για να αποκτήσουν άδειες λειτουργίας ή για να διαπραγματευτούν ρήτρες αναστολής ή αποδεχόμενες τη συμμετοχή του δημοσίου σε επιχειρηματικές δράσεις ή τη δημόσια χρήση δικτύων και υπηρεσιών τους·

27.  τονίζει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις διεθνείς συμφωνίες που αφορούν τις ΤΠΕ·

28.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει, εντός του 2013 το αργότερο, προτάσεις που να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας για εταιρείες με έδρα στην ΕΕ καθώς και τη γνωστοποίηση πολιτικών που αφορούν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, και τούτο με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης των εξαγωγών ΤΠΕ, προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στον αποκλεισμό ιστοθέσεων, στη μαζική επιτήρηση, στον έλεγχο και την παρακολούθηση των ιδιωτών, στην εισχώρηση σε ιδιωτικές συνομιλίες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή στο φιλτράρισμα αποτελεσμάτων αναζήτησης·

29.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ που θα υποχρεώνει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαδικασίες δημοσίων προμηθειών στα κράτη μέλη να διενεργούν εκτιμήσεις των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τις ΤΠΕ, αρχίζοντας από το στάδιο Ε&Α, και να εξασφαλίζουν τη μη συνενοχή τους σε δυνατές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

30.  πιστεύει ότι οι εταιρείες πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν επιχειρηματικές πρακτικές που να αποβλέπουν στην παρακολούθηση του δυνατού αντίκτυπου από νέα προϊόντα ΤΠΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και στο στάδιο της Ε&Α και να εξασφαλίζουν ότι δεν γίνονται συνεργοί σε δυνατές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στις επιχειρήσεις της ΕΕ ευρύ φάσμα πληροφοριών, ούτως ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

31.  αποδοκιμάζει εν προκειμένω την ενεργό εμπλοκή ευρωπαϊκών εταιρειών και διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ σε χώρες που επιδίδονται σε καταπιεστικές κυβερνητικές πολιτικές εναντίον προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών αντιφρονούντων όσον αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ΤΠΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να αποκλείσει επιχειρήσεις που επιδίδονται σε αυτές τις δραστηριότητες από διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών της ΕΕ και προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών·

32.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στις επιχειρήσεις της ΕΕ μεγάλο εύρος πληροφοριών και καθοδήγηση, βάσει των «αρχών Ruggie» του ΟΗΕ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων υπηρετούνται και προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη επιτυγχάνεται συμμόρφωση·

33.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν οι επιπτώσεις της θέσπισης τεχνολογικών προτύπων για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ΤΠΕ και τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ, σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές εξάγονται σε τρίτες χώρες στις οποίες έννοιες όπως αυτή της «έννομης υποκλοπής» έχουν διαφορετική σημασία, παραδείγματος χάριν σε χώρες όπου δεν υφίσταται κράτος δικαίου·

34.  αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον όχι μόνο δημόσιο χώρο αλλά και αγορά, όπου η ελεύθερη ροή πληροφοριών και η πρόσβαση σε ΤΠΕ είναι απαραίτητες· ως εκ τούτου είναι της γνώμης ότι οι ψηφιακές ελευθερίες και το ελεύθερο εμπόριο πρέπει να προωθούνται και ταυτόχρονα να προστατεύονται, για να ενθαρρύνεται και να στηρίζεται η ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών καθώς και οι αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους πολίτες της ΕΕ σε μια επεκτεινόμενη ψηφιακή παγκόσμια οικονομία·

35.  ζητεί να περιληφθούν ρήτρες υπαγωγής σε προϋποθέσεις στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ, οι οποίες να ορίζουν διαφανείς διασφαλίσεις, να προστατεύουν την απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να εξασφαλίζουν την ελεύθερη ροή των πληροφοριών·

36.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι εντολές για τις πολυμερείς και τις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις καθώς και η διενέργεια των ίδιων των διαπραγματεύσεων θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη σημαντικών στόχων της ΕΕ και συγκεκριμένα στην προώθηση των αξιών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στην επίτευξη μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς και στον σεβασμό της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας·

37.  καλεί την ΕΕ να παράσχει πολιτική στήριξη στις ευρωπαϊκές εταιρείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με αιτήματα για διαγραφή περιεχόμενου που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες ή για την παροχή προσωπικών πληροφοριών με τρόπους που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και που περιορίζουν την ελευθερία ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων·

38.  καλεί την ΕΕ να αμφισβητήσει και να ελαχιστοποιήσει τις εξωεδαφικές επιπτώσεις της νομοθεσίας τρίτων χωρών σε πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ επιγραμμικά·

39.  σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτυχθεί εκτός των παραδοσιακών εμπορικών ρυθμιστικών πλαισίων· τονίζει τη σημασία της αυξημένης διεθνούς συνεργασίας στον ΠΟΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την προστασία και την εξασφάλιση της ανάπτυξης της παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς· ζητεί αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ισχύουσας συμφωνίας για την τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤΑ) στον ΠΟΕ καθώς και το να διερευνήσει η ΕΕ τις δυνατότητες σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας για την ψηφιακή οικονομία (IDEA)·

40.  καλεί την Επιτροπή να μην μετακυλήσει την επιβολή και τις αξιώσεις που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στους οικονομικούς παράγοντες στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και επίσης να εξασφαλίσει ότι οιαδήποτε επέμβαση στη νομοθεσία σχετικά με την ελευθερία του διαδικτύου θα επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και με την έγκριση δικαστικής αρχής·

41.  θεωρεί ότι η περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών πελατών της ΕΕ στις (ψηφιακές) αγορές λόγω μαζικής λογοκρισίας σε τρίτες χώρες αποτελούν μέτρο προστατευτισμού και εμπορικό φραγμό· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στρατηγική προς καταπολέμηση των μέτρων που λαμβάνουν τρίτες χώρες τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις επιγραμμικές αγορές τους·

42.  καλεί την ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι η υπαγωγή του διαδικτύου και των ΤΠΕ σε ρυθμιστικές διατάξεις παραμένει σε αιτιολογημένο και αρμόζον επίπεδο και πραγματοποιείται μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση το κρίνει αναγκαίο·

43.  ζητεί να συμπεριληφθούν οι τεχνολογίες στοχευμένης καταστολής στον διακανονισμό του Wassenaar·

44.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρέχουν πολιτική στήριξη σε εταιρείες ΕΕ που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τρίτες χώρες όπου βρίσκονται αντιμέτωπες με το αίτημα να διαγράψουν περιεχόμενα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες, να περιορίσουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών ή να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες με τρόπους που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα· επισημαίνει το ότι ψηφιακές επιχειρήσεις λειτουργούν συχνά χωρίς σύνορα και ότι η νομοθεσία τρίτης χώρας μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τους ευρωπαίους χρήστες και καταναλωτές· επίσης καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι θα ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της νομοθεσίας τρίτων χωρών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ΕΕ·

45.  σημειώνει ότι η αυξημένη κυβερνητική συμμετοχή και ρύθμιση παρεμποδίζει τον ανοικτό και απεριόριστο χαρακτήρα του διαδικτύου, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιβάλλοντας περιορισμούς στις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία· πιστεύει ότι μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση συνιστά τον καλύτερο τρόπο για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος στο διαδίκτυο και στην παγκόσμια αγορά· ζητεί να καταβληθούν διεθνείς προσπάθειες για να δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή για να καταστεί δυνατή η επέκταση της ψηφιακής οικονομίας, περιλαμβανομένων φιλελεύθερων ρυθμιστικών καθεστώτων, και καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν τα αμοιβαία οφέλη σύμφωνα με την αρχή «το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής»·

46.  φρονεί ότι ο περιορισμός της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΕΕ σε ψηφιακές αγορές και επιγραμμικούς καταναλωτές μέσω, μεταξύ άλλων, μιας μαζικής κρατικής λογοκρισίας ή μιας περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά για τους ευρωπαίους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, συνιστά εμπορικό φραγμό· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να περιλάβουν έναν μηχανισμό διασφάλισης σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και ιδίως σε εκείνες που περιέχουν διατάξεις που επηρεάζουν επιγραμμικές υπηρεσιές και επιγραμμικές κοινότητες χρηστών που μοιράζονται πληροφορίες, και τούτο για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες ΤΠΕ της ΕΕ δεν θα υποχρεώνονται από τρίτα μέρη να περιορίσουν την πρόσβαση σε ιστοθέσεις, να διαγράψουν περιεχόμενα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες ή να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως προσωπικές διευθύνσεις IP, κατά τρόπους που αντίκεινται στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· καλεί επιπροσθέτως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγική αμφισβήτησης των μέτρων τρίτων χωρών που περιορίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες επιγραμμικές αγορές·

47.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης, στο οποίο να ρυθμίζεται η δυνητικά επιβλαβής εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ σε τρίτες χώρες και να προβλέπεται ρόλος συντονισμού και παρακολούθησης για την Επιτροπή·

Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

48.  θεωρεί ότι η διαφανής και βάσει συνεργασίας λήψη αποφάσεων είναι ουσιώδης για να εξασφαλίζεται σεβασμός της ανοικτής και συμμετοχικής φύσης του διαδικτύου· θεωρεί ότι οιαδήποτε συζήτηση σχετικά με κανονισμούς που αφορούν το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ανοικτή και να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ιδιαίτερα όσους ειδικεύονται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και τους καθημερινούς χρήστες του διαδικτύου· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη των βασικών κανόνων ψηφιακής ελευθερίας και των κανόνων συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο, περιλαμβανομένων των μηχανισμών επίλυσης διαφορών και λαμβάνοντας υπόψη τις συγκρουόμενες δικαιοδοσίες·

49.  σημειώνει ότι η δομή του διαδικτύου διέπεται επί του παρόντος από σχετικά περιορισμένες ρυθμίσεις και λειτουργεί μέσω μιας προσέγγισης πολλαπλών ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων· επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλίζει η ΕΕ ότι το πρότυπο των πολλαπλών ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων είναι χωρίς αποκλεισμούς και ότι οι μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι χρήστες δεν παραγκωνίζονται από λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς παράγοντες·

50.  θεωρεί ότι η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα ΤΠΕ δεν πρέπει να βασίζεται στην επιβολή άμεσων και έμμεσων υποχρεώσεων στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για την ανάληψη αποκεντρωμένων ρόλων όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας κατά την αστυνόμευση και τη ρύθμιση του διαδικτύου·

51.  τονίζει τη σημασία μιας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών, υπενθυμίζοντας ότι ο τομέας εμπίπτει διεθνώς στην αρμοδιότητα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, στην οποία κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει μία ψήφο·

52.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις προτάσεις από συμμαχίες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να εισαγάγουν ρυθμιστική εποπτεία και αυξημένο κυβερνητικό και ιδιωτικό έλεγχο στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνιακές λειτουργίες·

53.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τον εξωεδαφικό αντίκτυπο που έχει η νομοθεσία τρίτων χωρών, ιδίως οι νόμοι περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις της ΕΕ στον οποίον και να αντισταθεί· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως την ευρωπαϊκής κλίμακας στρατηγική για την υπολογιστική νέφους, όπως επισημαίνεται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη·

54.  υπενθυμίζει ότι το διαδίκτυο, η σύνδεση και αποθήκευση δεδομένων και οι ΤΠΕ αποτελούν ουσιώδη τμήματα της υποδομής ζωτικής σημασίας της ΕΕ·

55.  εκφράζει τη λύπη του για την ώθηση που υπάρχει στην ΕΕ για περισσότερες εξουσίες αποκλεισμού ιστοθέσεων, δεδομένου ότι τούτο πρέπει να αποτελεί πάντα έσχατο μέτρο·

56.  στηρίζει έντονα την αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου, κυρίως το ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν αποκλείουν, παρεμποδίζουν, εισάγουν διακρίσεις, περιορίζουν ή υποβαθμίζουν, ακόμα και μέσω των τιμών, την ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί μια υπηρεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί, να αποστέλλει, να δημοσιεύει, να λαμβάνει ή να προσφέρει οποιοδήποτε περιεχόμενο, εφαρμογή ή υπηρεσία της επιλογής του, ανεξάρτητα από πηγή ή προορισμό·

57.  φρονεί ότι χρειάζεται περισσότερη παγκόσμια συνεργασία για τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέλλον, δεδομένου ότι τούτο έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της καινοτομίας, της απασχόλησης και του ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου·

58.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν την πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για να συνεχίσει να επιτρέπεται σε όσους το επιθυμούν να δημιουργούν δικά τους περιεχόμενα και να τα μοιράζονται χωρίς να χρειάζεται να αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

59.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το διασυνοριακό επιγραμμικό εμπόριο, μια αποτίμηση και αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την Κοινωνία της Πληροφορίας με στόχο την εξασφάλιση προβλεψιμότητας και ευελιξίας στο καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αναθεώρηση της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IPRED), που θα εξισορροπεί την ανάγκη για μεταρρύθμιση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με την ανάγκη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων επιγραμμικά και τη διαφύλαξη του ανοικτού χαρακτήρα του διαδικτύου και θα χρησιμεύσει ως βάση για τις διατάξεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και για δεσμεύσεις σε μελλοντικές Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών·

Μια στρατηγική ψηφιακής ελευθερίας

60.  αναγνωρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται και επιγραμμικά, πιστεύει δε ότι οι ΤΠΕ πρέπει να εγγράφονται στον κύριο κορμό όλων των προγραμμάτων της ΕΕ, ειδικότερα στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, για να προωθηθεί αυτή η προσπάθεια·

61.  ζητεί από την ΕΕ να αναγνωρίσει τις ψηφιακές ελευθερίες ως θεμελιώδη δικαιώματα και ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η προσωπική σφαίρα, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και για την εξασφάλιση διαφάνειας και υποχρέωσης για λογοδοσία στον δημόσιο βίο·

62.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν, να εκπαιδεύσουν και να παρέχουν εξουσίες σε προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους δημοσιογράφους που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στις δραστηριότητές τους, καθώς και να επιβεβαιώσουν τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα της προσωπικής σφαίρας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι επιγραμμικά·

63.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μην χρησιμοποιούν την εξαίρεση της δημόσιας τάξης ως περιοριστικό μέτρο για να περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, υπενθυμίζει δε ότι οιαδήποτε εξαίρεση αυτού του είδους πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ανάλογη·

64.  ζητεί πολιτική και διπλωματική στήριξη για τις ψηφιακές ελευθερίες στις χώρες που λαμβάνουν ενίσχυση από την ΕΕ, και τούτο πέραν των προγραμμάτων αρωγής·

65.  θεωρεί ότι ο περιορισμός των ψηφιακών ελευθεριών πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, ενώ εκείνες που λαμβάνουν αρωγή και ενίσχυση από την ΕΕ, εξαιρουμένων όσων ευρίσκονται σε κατάσταση οξείας σύρραξης, πλήττονται καταστροφές ή διέρχονται περιόδους μετά από συγκρούσεις και μετά από καταστροφές, θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ κατά τρόπου που αυξάνουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

66.  προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνουν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών-πλαίσιο με τρίτες χώρες, στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και σε πάσης μορφής επικοινωνία που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ρήτρες υπαγωγής σε προϋποθέσεις οι οποίες θα ορίζουν την ανάγκη διασφάλισης και τήρησης της απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο·

67.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προάγουν και να διαφυλάττουν τα υψηλά πρότυπα ψηφιακής ελευθερίας στην ΕΕ, ειδικότερα κωδικοποιώντας την αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου σε έναν κατάλληλο κανονισμό, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία της Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή και προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο·

68.  θεωρεί ότι η συνέργια μεταξύ των πολιτικών εμπορίου, ασφάλειας και εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ και η ευθυγράμμιση των αξιών και των συμφερόντων της είναι απαραίτητα στοιχεία για να επιτύχει η Ένωση πλήρη μόχλευση της οικονομικής της δύναμης και να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας στην προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών·

69.  θεωρεί ότι ο συντονισμός και οι κοινές διπλωματικές πρωτοβουλίες με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής για την ψηφιακή ελευθερία είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματική και ευέλικτη δράση·

70.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατόν τη Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx
(2) Ψήφισμα που ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην 189η συνεδρίασή του (Βέρνη, 19 Οκτωβρίου 2011) - http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/189/is01.htm
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0250.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0237.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0140.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0126.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0059.
(9) ΕΕ L 56 της 29.2.2012, σ. 1.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0511.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0364.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
(13) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 135.
(14) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 101.
(15) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 33.
(16) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 24.
(17) ΕΕ C 290 Ε της 29.11.2006, σ. 107.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0406.
(19) ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.
(20) ΕΕ L 87 της 24.3.2012, σ. 26.
(21) http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf


Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών ***II
PDF 266kWORD 21k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0344),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της 31ης Μαΐου 2012 με την οποία δεσμεύεται να συστήσει στην ολομέλεια την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0389/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το γεγονός ότι ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογικών σκέψεων 17, 18 και 19, προβλέπει τη χρήση των διαδικασιών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 δεν συνιστά προηγούμενο για μελλοντικούς κανονισμούς που θα επιτρέπουν στην Ένωση να εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ να νομοθετούν και να θεσπίζουν νομικά δεσμευτικές πράξεις σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης. Επιπλέον, στον παρόντα κανονισμό, η χρήση της συμβουλευτικής διαδικασίας αντί της διαδικασίας εξέτασης δεν θεωρείται ότι συνιστά προηγούμενο για τους μελλοντικούς κανονισμούς που θα θεσπίσουν το πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής.

(1) EE C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 203.


Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II
PDF 376kWORD 33k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD))
P7_TA(2012)0472A7-0363/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05682/1/2012 – C7-0221/2012),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0804),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0363/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

P7_TC2-COD(2010)0390


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 212 παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι σχέσεις μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το 2006, η Κοινότητα και η Γεωργία συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το οποίο προσδιορίζει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας. Το 2010, η Ένωση και η Γεωργία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας(3). Το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Γεωργίας ενισχύεται περαιτέρω με τη νεοδρομολογηθείσα Ανατολική Εταιρική Σχέση.

(2)  Στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2008, επιβεβαιώθηκε η βούληση της Ένωσης να συσφίξει τις σχέσεις της με τη Γεωργία, μετά τις ένοπλες συγκρούσεις που σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2008 μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(3)  Από το τρίτο τρίμηνο του 2008, η οικονομία της Γεωργίας πλήττεται όλο και περισσότερο από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, με μείωση της παραγωγής, υποχώρηση των δημοσιονομικών εσόδων και αύξηση των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης.

(4)  Στη διεθνή διάσκεψη δωρητών που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 2008, η διεθνής κοινότητα ανέλαβε να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της Γεωργίας, με βάση την κοινή εκτίμηση των αναγκών που διενεργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα.

(5)  Η Ένωση ανακοίνωσε ότι θα παράσχει στη Γεωργία χρηματοδοτική συνδρομή ύψους έως 500 εκατομμυρίων EUR.

(6)  Η οικονομική προσαρμογή και ανάκαμψη της Γεωργίας υποστηρίζεται από τη χρηματοδοτική συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Τον Σεπτέμβριο του 2008, οι αρχές της Γεωργίας κατέληξαν σε συμφωνία Stand-By με το ΔΝΤ, ύψους 750 εκατομμυρίων USD, για τη στήριξη της γεωργιανής οικονομίας προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες προσαρμογές υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(7)  Μετά την περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Γεωργίας και την αναγκαία επανεξέταση των υποκείμενων οικονομικών παραδοχών του προγράμματος του ΔΝΤ, καθώς και λόγω των υψηλότερων αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης της Γεωργίας, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Γεωργίας και του ΔΝΤ για αύξηση του δανείου, δυνάμει της συμφωνίας Stand-By, κατά 424 εκατομμύρια USD, η οποία εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2009 από το Συμβούλιο του ΔΝΤ.

(8)  Η Ένωση σκοπεύει να χορηγήσει την περίοδο 2010-2012, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), επιχορηγήσεις προς τη Γεωργία ύψους 37 εκατομμυρίων EUR ετησίως, για τη στήριξη του προϋπολογισμού.

(9)  Η Γεωργία ζήτησε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης και των προοπτικών της οικονομίας στη Γεωργία.

(10)  Δεδομένου ότι παραμένει χρηματοδοτικό κενό στο ισοζύγιο πληρωμών της Γεωργίας, η χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής κρίνεται ως ενδεδειγμένη απάντηση στο αίτημα της Γεωργίας υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες για τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης, σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα του ΔΝΤ.

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς τη Γεωργία («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης») δεν θα πρέπει να συμπληρώνει απλώς τα προγράμματα και τους πόρους από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά να εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης στην προσπάθεια.

(12)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(13)  Οι συγκεκριμένοι στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση θα πρέπει να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή.

(14)  Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της ενωσιακής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις βασικές αξίες και τους στόχους της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Γεωργίας.

(15)  Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με την παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπίσει η Γεωργία τα κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που συνδέονται με την εν λόγω συνδρομή. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλέψει η Επιτροπή τους κατάλληλους ελέγχους και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσει τους αρμόζοντες λογιστικούς ελέγχους.

(16)  Η αποδέσμευση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση δεν θίγει τις εξουσίες της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

(17)  Η διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα.

(18)  Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(4),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.  Η Ένωση διαθέτει στη Γεωργία μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ανώτατου ποσού 46 εκατομμυρίων EUR («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης»), με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης της Γεωργίας και την κάλυψη των αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών της, όπως προσδιορίζονται στο ισχύον πρόγραμμα του ΔΝΤ. Από αυτό το ανώτατο ποσό, έως 23 εκατομμύρια EUR διατίθενται με τη μορφή επιχορηγήσεων και έως 23 εκατομμύρια EUR με τη μορφή δανείων. Η αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης εξαρτάται από την έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2013 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί τους αναγκαίους πόρους, εξ ονόματος της Ένωσης, για τη χρηματοδότηση της συνιστώσας του δανείου της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Το δάνειο έχει μέγιστη διάρκεια 15 έτη.

3.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται την αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Γεωργίας, και με τις βασικές αρχές και τους στόχους της οικονομικής μεταρρύθμισης που ορίζονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή για τις εξελίξεις στη διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και τους παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα.

4.  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται για δύο έτη και έξι μήνες, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

1.  Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία ▌ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, μνημόνιο συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής στους οποίους υπόκειται η χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για την τήρηση των εν λόγω όρων. Οι όροι οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. Οι εν λόγω όροι αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Γεωργία. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης και στη συμφωνία δανειοδότησης που πρόκειται να συμφωνηθούν μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Γεωργίας.

2.  Κατά την υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθμίσεων χρηματοδοτικής διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών, των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Γεωργίας που σχετίζονται με την εν λόγω συνδρομή, καθώς και την τήρηση από τη Γεωργία του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

3.  Η Επιτροπή επαληθεύει, σε τακτικά διαστήματα, εάν οι οικονομικές πολιτικές της Γεωργίας είναι σύμφωνες με τους στόχους της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και εάν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι οικονομικής πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει στενή συνεργασία με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

Άρθρο 3

1.  Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται από την Επιτροπή στη Γεωργία σε δύο δόσεις, εκάστη των οποίων περιλαμβάνει μία συνιστώσα επιχορήγησης και μία συνιστώσα δανείου. Το ύψος εκάστης δόσης καθορίζεται στο μνημόνιο συμφωνίας.

2.  Η απόφαση της Επιτροπής για την αποδέσμευση των δόσεων εξαρτάται από την ικανοποιητική εφαρμογή των όρων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που συμφωνούνται στο μνημόνιο συμφωνίας. Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την αποδέσμευση της πρώτης δόσης.

3.  Τα κονδύλια της Ένωσης καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας. Με την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συμφωνηθούν στο μνημόνιο συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόμενων δημοσιονομικών χρηματοδοτικών αναγκών, τα ενωσιακά κονδύλια μπορούν να μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών της Γεωργίας ως τον τελικό αποδέκτη.

Άρθρο 4

1.  Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που σχετίζονται με την δανειακή συνιστώσα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης διενεργούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και δεν εμπλέκουν την Ένωση σε μεταβολή της διάρκειας, σε ανάληψη οποιωνδήποτε κινδύνων συναλλάγματος ή επιτοκίου, ούτε σε ανάληψη οποιουδήποτε άλλου εμπορικού κινδύνου.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον ζητηθεί από τη Γεωργία, προκειμένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων της Επιτροπής.

3.  Κατόπιν αιτήματος της Γεωργίας, και εφόσον η συγκυρία επιτρέπει βελτίωση του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος του αρχικού της δανείου ή να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς όρους. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής διενεργούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των οικείων δανείων, ούτε την αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.  Το σύνολο των εξόδων της Ένωσης τα οποία σχετίζονται με τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνει τη Γεωργία.

5.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή για τις εξελίξεις που αφορούν τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 5

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), και τους κανόνες εφαρμογής του(6). Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας, η συμφωνία δανειοδότησης και η συμφωνία επιχορήγησης που πρόκειται να συνομολογηθούν με τις αρχές της Γεωργίας προβλέπουν τη λήψη ειδικών μέτρων από τη Γεωργία για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης. Με σκοπό να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταμίευση των κονδυλίων, το μνημόνιο συμφωνίας, η δανειακή συμφωνία και η συμφωνία επιχορήγησης προβλέπουν επίσης ότι η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, πραγματοποιεί ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων. Τα εν λόγω έγγραφα προβλέπουν επίσης λογιστικούς ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, επιτόπιων ελέγχων.

Άρθρο 6

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στις περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 7

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της Γεωργίας και των αποφάσεων της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

2.  Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

[Τροπολογία 1]

(1) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 211.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 (ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 211) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 10ης Μαΐου 2012 (ΕΕ C 291 Ε της 27.9.2012, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012.
(3) Συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (ΕΕ L 205 της 4.8.1999, σ. 3).
(4) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 357 της 31.12.2002, σ. 1)


Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***II
PDF 261kWORD 20k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2011(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0611),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0387/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, μετά από συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ. 68.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.


Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I
PDF 268kWORD 21k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών (COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))
P7_TA(2012)0474A7-0001/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0215),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 118 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0099/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κογκρέσο του Βασιλείου της Ισπανίας, από τη Γερουσία του Βασιλείου της Ισπανίας και από το Κοινοβούλιο της Ιταλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Νοεμβρίου 2012, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0001/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών

P7_TC1-COD(2011)0093


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2012.)


Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών *
PDF 385kWORD 29k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0216),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 118 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0145/2011),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που υποβλήθηκαν από το Kογκρέσο και τη Γερουσία του Bασιλείου της Ισπανίας καθώς και από το Kοινοβούλιο της Ιταλικής Δημοκρατίας με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0002/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να αξιοποιούν την ισχύουσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων πρέπει να είναι η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των οικονομικών φορέων και του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας και τη διαθεσιμότητα τεχνικών πληροφοριών.
(6)  Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να αξιοποιούν την ισχύουσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων πρέπει να είναι η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των οικονομικών φορέων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας και τη διαθεσιμότητα τεχνικών πληροφοριών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτούντες των οποίων η επίσημη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Ως συμπληρωματικά μέτρο, για τους αιτούντες που αποκτούν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ένωσης με επίσημη γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να διαχειρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], ένα σύστημα πρόσθετης επιστροφής των δαπανών που σχετίζονται με τη μετάφραση από την εν λόγω γλώσσα στη γλώσσα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πέραν αυτού που ήδη υφίσταται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
(9)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτούντες των οποίων η επίσημη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Ως συμπληρωματικό μέτρο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που αποκτούν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ένωσης με επίσημη γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πρέπει να επωφελούνται από ένα σύστημα πρόσθετης επιστροφής των δαπανών που σχετίζονται με τη μετάφραση από την εν λόγω γλώσσα στη γλώσσα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πέραν των όσων ισχύουν ήδη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να διαχειρίζεται το σύστημα πρόσθετης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2012] του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9a)  Η διαδικασία και το ύψος επιστροφής κονδυλίων για τη δαπάνη της πρόσθετης μετάφρασης πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, την πλήρη αποζημίωση του κόστους της μετάφρασης· απαιτείται ένα ανώτατο όριο ανά σελίδα με σκοπό να λαμβάνεται αφενός υπόψη ο συνήθης μέσος όρος των τιμών της αγοράς για τη μετάφραση και, αφετέρου, να αποφεύγονται οι καταχρήσεις.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Με σκοπό την προώθηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες όσο το δυνατόν συντομότερα μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και των προδιαγραφών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναπτύσσει μηχανικές μεταφράσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την ευρεία διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων. Η έγκαιρη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μηχανικών μεταφράσεων των αιτήσεων και των προδιαγραφών ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης θα αποβεί επωφελής για όλους τους χρήστες του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι μηχανικές μεταφράσεις αποτελούν καίριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω μηχανικές μεταφράσεις θα εξυπηρετούν μόνον σκοπούς ενημέρωσης και δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ.
(10)  Με σκοπό την προώθηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες όσο το δυνατόν συντομότερα μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και των προδιαγραφών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναπτύσσει μηχανικές μεταφράσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την ευρεία διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων. Η έγκαιρη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μηχανικών μεταφράσεων των αιτήσεων και των προδιαγραφών ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης θα αποβεί επωφελής για όλους τους χρήστες του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι μηχανικές μεταφράσεις αποτελούν καίριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω μηχανικές μεταφράσεις θα εξυπηρετούν μόνον σκοπούς ενημέρωσης και δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ. Πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο μετά τη δημοσίευση της αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του διπλώματος που χορηγήθηκε.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να εξακολουθήσει να δημοσιεύει πρόσθετη μετάφραση των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στα αγγλικά την οποία έχει παράσχει οικειοθελώς ο αιτών. Αυτό θα προσδώσει στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περαιτέρω διεθνή δημοσιότητα και θα περιορίσει τη δυνατότητα τυχόν παραβάτη να ισχυρισθεί ότι ενήργησε καλόπιστα.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου, σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου, σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις. Διέπει τις μεταφραστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφόσον έχουν ενιαία ισχύ.
1α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες που διέπουν τις γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης οι οποίοι θεσπίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 342 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό αριθ. 1/1958 του Συμβουλίου.
1β.  Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο γλωσσικό καθεστώς του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και δεν πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργεί ειδικό γλωσσικό καθεστώς για την Ένωση ούτε ότι δημιουργεί προηγούμενο για περιορισμένο γλωσσικό καθεστώς σε οποιαδήποτε μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Όταν θα είναι διαθέσιμες, οι μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και οι προδιαγραφές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο μετά τη δημοσίευση της αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του διπλώματος που χορηγήθηκε.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, και σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2012] του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, δυνάμει του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, το καθήκον της δημοσίευσης πρόσθετης πλήρους μεταφράσεως των προδιαγραφών στα αγγλικά, εφόσον ο αιτών την έχει χορηγήσει οικειοθελώς. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει, κατόπιν αιτήματος και κατ’ επιλογή του φερόμενου ως παραβάτη, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίσημη γλώσσα του συμμετέχοντος κράτους μέλους όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παραβίαση ή στο οποίο κατοικεί ο φερόμενος ως παραβάτης.
1.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει, κατόπιν αιτήματος και κατ’ επιλογή του φερόμενου ως παραβάτη, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίσημη γλώσσα του συμμετέχοντος κράτους μέλους όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παραβίαση ή στο οποίο κατοικεί ο φερόμενος ως παραβάτης. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει κατά τη νομική διαδικασία, κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου αρμόδιου στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών για διαφορές που αφορούν ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας του εν λόγω δικαστηρίου.
2.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει κατά τη νομική διαδικασία, κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου αρμόδιου στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών για διαφορές που αφορούν ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας του εν λόγω δικαστηρίου. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά αξίωση αποζημίωσης, το δικαστήριο που εξετάζει τη διαφωνία λαμβάνει υπόψη ότι ο φερόμενος ως παραβάτης ενδέχεται να ενήργησε χωρίς να γνωρίζει, ή χωρίς να έχει βάσιμους λόγους ώστε να γνωρίζει, ότι παραβίαζε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προτού του παρασχεθεί η μετάφραση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά αξίωση αποζημίωσης, το δικαστήριο που εξετάζει τη διαφωνία λαμβάνει υπόψη, ιδίως στην περίπτωση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, ενός φυσικού προσώπου, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ενός πανεπιστημίου ή ενός δημόσιου ερευνητικού οργανισμού, κατά πόσον ο φερόμενος ως παραβάτης ενήργησε χωρίς να γνωρίζει, ή χωρίς να έχει βάσιμους λόγους ώστε να γνωρίζει ότι παραβίαζε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προτού του παρασχεθεί η μετάφραση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογίες 12 και 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Δεδομένου ότι αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν, κατά την έννοια του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον διαχείρισης ενός καθεστώτος αποζημίωσης όλων των μεταφραστικών δαπανών έως ένα ανώτατο ποσό, από τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού, για τους αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης η οποία δεν είναι επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

1.  Δεδομένου ότι αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2012] του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν, κατά την έννοια του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον διαχείρισης ενός καθεστώτος αποζημίωσης όλων των μεταφραστικών δαπανών έως ένα ανώτατο ποσό, από τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού, για τους αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης η οποία δεν είναι επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
1α.  Το καθεστώς αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χρηματοδοτείται από τα τέλη τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2012] του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, και αφορά μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την κύρια έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους σε κράτος μέλος της Ένωσης.
1β.  Το καθεστώς αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 διασφαλίζει την πλήρη επιστροφή των μεταφραστικών δαπανών μέχρι ένα ανώτατο όριο το οποίο ορίζεται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τιμών της αγοράς για τη μετάφραση και να αποφεύγονται οι καταχρήσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι εν λόγω μεταφράσεις δεν πρέπει να είναι μηχανικές.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Εφαρμόζεται από [θα ορισθεί συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία θα συμπίπτει με την ημερομηνία εφαρμογής τουκανονισμού xx/xx για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών].
2.  Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης σχετικά με το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, αναλόγως του ποια από τις δύο είναι μεταγενέστερη.

Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας
PDF 364kWORD 34k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (2011/2176(INI))
P7_TA(2012)0476A7-0009/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών (COM(2011)0215),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις (COM(2011)0216),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 1/09 του Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0009/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της καινοτομίας και για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως δε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση και το διεθνή ανταγωνισμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν έγκριση προκειμένου να θεσπίσουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Συνθηκών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Απριλίου 2011, η Επιτροπή, βάσει εξουσιοδοτικής απόφασης του Συμβουλίου, ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Μαρτίου 2011 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωμοδότησε όσον αφορά την πρόταση για ένα Δικαστήριο για ευρωπαϊκά και κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τονίζοντας την ασυμβατότητα του με το ενωσιακό δίκαιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της ομαλής λειτουργίας ενός συστήματος επίλυσης των διαφορών στον τομέα των ευρεσιτεχνιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, ακολουθώντας τη γνώμη του Δικαστηρίου, δεσμεύτηκαν να ιδρύσουν, δυνάμει διεθνούς συμφωνίας, ένα Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, υφίσταται μία ουσιαστική διαφορά μεταξύ συνήθων διεθνών συμφωνιών και των ιδρυτικών συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν εγκαθιδρύσει μια νέα έννομη τάξη με δικά της θεσμικά όργανα, χάριν της οποίας τα κράτη έχουν περιορίσει τα κυριαρχικά τους δικαιώματα σε διαρκώς διευρυνόμενους τομείς και στην οποία υπόκεινται όχι μόνο τα κράτη μέλη αλλά και οι υπήκοοί τους, ενώ θεματοφύλακες της έννομης αυτής τάξης είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τακτικά δικαστήρια και τα δικαιοδοτικά όργανα των κρατών μελών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, σε συνεργασία με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει πλήρως το ενωσιακό δίκαιο, πράγμα που ισχύει και για κάθε εθνικό Δικαστήριο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να ακολουθεί τη νομολογία του Δικαστηρίου ζητώντας την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 267 ΣΛΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και η ορθή εφαρμογή του πρέπει να διασφαλίζονται βάσει των άρθρων 258, 259 και 260 ΣΛΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να αποτελεί τμήμα των δικαστικών συστημάτων των συμβαλλομένων κρατών μελών και να διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας σα οποία κατονομάζονται ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη μέλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα απαιτείται η ύπαρξη ενός αποκεντρωμένου πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος επίλυσης των διαφορών εξαρτάται από την ποιότητα και την εμπειρία των δικαστών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστεί δέσμη δικονομικών κανόνων που θα εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον όλων των τμημάτων και των βαθμών δικαιοδοσίας του δικαστηρίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να αποσκοπεί στην έκδοση αποφάσεων υψηλής ποιότητας χωρίς περιττές διαδικαστικές καθυστερήσεις και θα πρέπει να βοηθά ιδίως τις ΜΜΕ να προστατεύουν τα δικαιώματά τους ή να αμύνονται κατά αβάσιμων αξιώσεων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που πρέπει να ακυρωθούν·

1.  ζητεί τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος επίλυσης διαφορών στον τομέα των ευρεσιτεχνιών, δεδομένου ότι μία κατακερματισμένη αγορά ευρεσιτεχνιών και η ανομοιογενής επιβολή του νόμου αποτελούν εμπόδιο στην καινοτομία και την πρόοδο στην εσωτερική αγορά, περιπλέκουν την χρησιμοποίηση του συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, είναι δαπανηρές και εμποδίζουν την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, ειδικότερα εκείνων των ΜΜΕ·

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις και να επικυρώσουν χωρίς περιττές καθυστερήσεις τη διεθνή σύμβαση («η σύμβαση») μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών («συμβαλλόμενα κράτη μέλη») για την ίδρυση ενός Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας («το Δικαστήριο») και παροτρύνει την Ισπανία και την Ιταλία να ενταχθούν στην διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας·

3.  τονίζει ότι το Δικαστήριο, ως θεματοφύλακας του ενωσιακού δικαίου, οφείλει στο πλαίσιο αυτό να διασφαλίσει τον ενιαίο χαρακτήρα της ενωσιακής έννομης τάξης και την υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου·

4.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών μπορούν να συμμετάσχουν στο ενιαίο σύστημα επίλυσης των διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ισχύουν στις επικράτειές τους·

5.  τονίζει ότι προτεραιότητα του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να είναι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και η βελτίωση της επιβολής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εξισορροπώντας με δίκαιο τρόπο τα συμφέροντα των δικαιούχων και των ενδιαφερομένων μερών·

6.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο ένα αποτελεσματικό από πλευράς κόστους σύστημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο χρηματοδοτείται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζει σε όλους τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και ιδίως ΜΜΕ, μεμονωμένα άτομα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, πρόσβαση στη Δικαιοσύνη·

Γενική προσέγγιση

7.  αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός συνεκτικού δικαστικού συστήματος, που αφορά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, πρέπει να επιτευχθεί μέσω της σύμβασης·

8.  συνεπώς, τονίζει ότι:

   i. συμβαλλόμενα κράτη μέλη μπορεί να είναι μόνο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   ii. η σύμβαση πρέπει να τεθεί σε ισχύ εφόσον επικυρώσουν τη συμφωνία αυτή τουλάχιστον δέκα τρία συμβαλλόμενα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τριών κρατών μελών στα οποία είχαν τεθεί σε ισχύ τα περισσότερα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά το έτος που προηγήθηκε του έτους διεξαγωγής της διπλωματικής διάσκεψης για την υπογραφή της σύμβασης·
   iii. το Δικαστήριο πρέπει να είναι ένα δικαστήριο κοινό στα συμβαλλόμενα κράτη μέλη και να υπόκειται, όπως κάθε εθνικό δικαστήριο, στις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση του ενωσιακού δικαίου· συνεπώς, για παράδειγμα, το Δικαστήριο θα συνεργάζεται με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζοντας το άρθρο 267 ΣΛΕΕ·
   iv. το Δικαστήριο πρέπει να τηρεί το σύνολο του ενωσιακού δικαίου και να σέβεται την υπεροχή του· σε περίπτωση που το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη πρέπει να ευθύνονται αλληλεγγύως για τις ζημίες που υπέστησαν οι διάδικοι της σχετικής διαδικασίας· επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος όλων των συμβαλλομένων κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 258, 259 και 260 ΣΛΕΕ·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία κέντρου διαμεσολάβησης και διαιτησίας στο πλαίσιο της σύμβασης·

Δομή του συστήματος επίλυσης των διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας

10.  πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαστικής επίλυσης των διαφορών πρέπει να είναι αποκεντρωμένο και υποστηρίζει ότι:

   i. το δικαστικό σύστημα επίλυσης των διαφορών πρέπει να αποτελείται από ένα πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας («Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο») και από ένα κατ' έφεσιν βαθμό δικαιοδοσίας («Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο»)· για λόγους αποτελεσματικότητας και ταχύτητας της διαδικασίας δεν πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω βαθμοί δικαιοδοσίας·
   ii. ο αποκεντρωμένος πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας πρέπει να αποτελείται, εκτός από ένα κεντρικό τμήμα, και από τοπικά και περιφερειακά τμήματα·
   iii. πρόσθετα τοπικά τμήματα σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας θα πρέπει να δημιουργούνται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος κατόπιν αιτήματός του, σε περίπτωση που περισσότερες από 100 υποθέσεις ανά ημερολογιακό έτος εισήχθησαν στο συγκεκριμένο συμβαλλόμενο κράτος κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης· προτείνει εξάλλου ο αριθμός των τμημάτων σε ένα συμβαλλόμενο κράτος μέλος να μην υπερβαίνει τα τέσσερα·
   iv. πρέπει να ιδρύεται ένα περιφερειακό τμήμα κατόπιν αιτήματος δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων κρατών μελών·

Σύνθεση του Δικαστηρίου και προσόντα των δικαστών

11.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος επίλυσης των διαφορών εξαρτάται πρωτίστως από την ποιότητα και την εμπειρία των δικαστών·

12.  για τον σκοπό αυτόν:

   i. αναγνωρίζει ότι η σύνθεση του Δευτεροβάθμιου και του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου πρέπει να έχει πολυεθνικό χαρακτήρα· φρονεί ότι η σύνθεσή τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες δικαστικές δομές εν γνώσει, πάντως, του γεγονότος ότι υπερκείμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου πραγματικά ενιαίου δικαιοδοτικού οργάνου· προτείνει, συνεπώς, η σύνθεση των τοπικών τμημάτων να αποκτήσει το συντομότερο πολυεθνικό χαρακτήρα, ενώ, εντός μέγιστης μεταβατικής περιόδου πέντε ετών, μπορούν να γίνουν δεκτές αιτιολογημένες παρεκκλίσεις από την θεμελιώδη αυτή αρχή αφού εγκριθούν από την διοικητική επιτροπή, και να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υποβαθμιστούν οι απαιτήσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υφισταμένων δομών· πιστεύει ότι το διάστημα των πέντε ετών πρέπει να αξιοποιηθεί για την εντατική κατάρτιση και προετοιμασία των δικαστών·
   ii. πιστεύει ότι το Δικαστήριο πρέπει να απαρτίζεται από δικαστές με νομική και τεχνική κατάρτιση· οι δικαστές πρέπει να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις ικανότητας και να διαθέτουν αποδεδειγμένες γνώσεις στον τομέα της επίλυσης διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και στον τομέα του δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού· τα προσόντα αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται, μεταξύ άλλων, από σχετική εργασιακή εμπειρία και επαγγελματική κατάρτιση· οι νομικά καταρτισμένοι δικαστές πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για τις δικαστικές υπηρεσίες σε ένα συμβαλλόμενο κράτος μέλος· οι δικαστές με τεχνική κατάρτιση πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα και εμπειρία στον τεχνολογικό τομέα καθώς και γνώσεις στον τομέα του αστικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας·
   iii. πιστεύει ότι οι διατάξεις της σύμβασης σχετικά με τη σύνθεση του Δικαστηρίου, μετά τη θέσπισή τους, δεν θα πρέπει να τροποποιούνται εκτός εάν, λόγω των διατάξεων αυτών, δεν εκπληρούνται οι στόχοι του συστήματος επίλυσης των διαφορών, δηλαδή η ύψιστη ποιότητα και αποτελεσματικότητα· προτείνει ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση του Δικαστηρίου πρέπει να λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου·
   iv. φρονεί ότι η σύμβαση πρέπει να θεσπίζει εγγυήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι δικαστές που διορίζονται παρέχουν εχέγγυα αμεροληψίας, ιδίως εάν έχουν διατελέσει μέλη συμβουλίων προσφυγών ενός εθνικού γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία·

Διαδικασία

13.  πιστεύει, αναφορικά με τα διαδικαστικά ζητήματα, ότι:

   i. μία δέσμη δικονομικών κανόνων πρέπει να εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον όλων των τμημάτων και των βαθμών δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου·
   ii. η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, αποτελούμενη από ένα γραπτό, ενδιάμεσο και προφορικό στάδιο, ενσωματώνει τα κατάλληλα στοιχεία ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας·
   iii. η διαδικασία ενώπιον των τοπικών και περιφερειακών τμημάτων πρέπει να διεξάγεται στην επίσημη γλώσσα του συμβαλλόμενου κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το τμήμα ή στην επίσημη γλώσσα που έχουν ορίσει τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη τα οποία έχουν κοινό περιφερειακό τμήμα· οι διάδικοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν, ως γλώσσα της διαδικασίας, τη γλώσσα στην οποία χορηγήθηκε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπό τον όρο της έγκρισης από το αρμόδιο τμήμα· η γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον του κεντρικού τμήματος πρέπει να είναι η γλώσσα στην οποία χορηγήθηκε το σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· η γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου πρέπει να είναι η γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου·
   iv. το Δικαστήριο πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να αποτρέπει τυχόν επικείμενη προσβολή δικαιώματος και να απαγορεύει τη συνέχιση της εικαζόμενης παραβίασης· η εξουσία αυτή δεν πρέπει ωστόσο να έχει ως αποτέλεσμα μία ανεπίτρεπτη αναζήτηση ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας «forum shopping»· και
   v. οι διάδικοι πρέπει να εκπροσωπούνται μόνο από δικηγόρους εξουσιοδοτημένους να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη· οι εκπρόσωποι των διαδίκων μπορούν να επικουρούνται από συμβούλους ευρεσιτεχνιών στους οποίους θα επιτρέπεται να λαμβάνουν το λόγο στις συζητήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου·

Δικαιοδοσία και συνέπειες των αποφάσεων του Δικαστηρίου

14.  υπογραμμίζει ότι:

   i. το Δικαστήριο πρέπει να διαθέτει αποκλειστική δικαιοδοσία σε θέματα ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατονομάζουν ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη μέλη· επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί(3),
   ii. ο ενάγων πρέπει να ασκεί την αγωγή ενώπιον του τοπικού τμήματος που βρίσκεται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος μέλος στο οποίο έλαβε ή ενδέχεται να λάβει χώρα η προσβολή, ή στον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης του εναγομένου ή στο περιφερειακό τμήμα στο οποίο συμμετέχει το συμβαλλόμενο κράτος μέλος· εάν το συμβαλλόμενο κράτος μέλος δεν διαθέτει τοπικό τμήμα και δεν συμμετέχει σε περιφερειακό τμήμα, ο ενάγων θα ασκεί την αγωγή ενώπιον του κεντρικού τμήματος· οι διάδικοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν σχετικά με το τμήμα του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό) ενώπιον του οποίου μπορεί να ασκηθεί μία αγωγή·
   iii. σε περίπτωση ανταγωγής για ακύρωση, το τοπικό ή περιφερειακό τμήμα πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκδικάσει την αγωγή για την προσβολή του δικαιώματος ανεξαρτήτως του εάν το τμήμα εκδικάζει επίσης την ανταγωγή ή αν παραπέμπει την ανταγωγή στο κεντρικό τμήμα·
   iv. οι διατάξεις της σύμβασης σχετικά με τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, μετά τη θέσπισή τους, δεν θα πρέπει να τροποποιούνται εκτός εάν οι στόχοι του συστήματος επίλυσης των διαφορών, δηλαδή η ύψιστη ποιότητα και αποτελεσματικότητα, δεν εκπληρούνται εξ αιτίας των κανόνων αυτών περί δικαιοδοσίας· προτείνει οι αποφάσεις που αφορούν τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου να λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου·
   v. οι αποφάσεις όλων των τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου καθώς και οι αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου πρέπει να είναι εκτελεστές σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος χωρίς να απαιτείται κήρυξη της εκτελεστότητας·
   vi. πρέπει να καταστεί σαφής στη σύμβαση η σχέση μεταξύ της σύμβασης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001·

Ουσιαστικό δίκαιο

15.  φρονεί ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου πρέπει να βασίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, στη σύμβαση, στη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ) και στο εθνικό δίκαιο που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τη ΣΕΔΕ, στις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών που διέπουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και είναι δεσμευτικές για όλα τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη και στο εθνικό δίκαιο των συμβαλλομένων κρατών μελών υπό το φως του ισχύοντος ενωσιακού δικαίου·

16.  τονίζει ότι το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να απαγορεύει την άμεση και έμμεση εκμετάλλευση της εφεύρεσης από τρίτους που δεν έχουν λάβει τη συγκατάθεση του δικαιούχου στις επικράτειες των συμβαλλομένων κρατών μελών, ότι ο δικαιούχος πρέπει να έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση παράνομης εκμετάλλευσης της εφεύρεσης και ότι ο δικαιούχος πρέπει να έχει δικαίωμα να αναζητήσει είτε το διαφυγόν κέρδος λόγω της προσβολής του δικαιώματός του καθώς και άλλες απώλειες, ένα εύλογο τέλος εκμετάλλευσης είτε το κέρδος που προέκυψε από την παράνομη εκμετάλλευση της εφεύρεσης·

o
o   o

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 53.
(2) ΕΕ C 211 της 16.7.2011, σ. 2.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1).


Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής ***I
PDF 295kWORD 25k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
P7_TA(2012)0477A7-0237/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0599),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0306/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 31ης Οκτωβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0237/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου

P7_TC1-COD(2011)0263


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013.)

ΠAΡAΡTHMATA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 20/2013(2).

Όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 20/2013, η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εκτέλεση του μέρους IV της συμφωνίας και θα είναι έτοιμη να συζητήσει με την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οιαδήποτε θέματα ανακύπτουν από την εκτέλεση του μέρους IV της συμφωνίας.

Η Επιτροπή θα προσδώσει ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα στοιχεία που παρέχουν τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που απαριθμούνται στο μέρος IV τίτλος VIII της συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα ζητεί επίσης τις απόψεις των σχετικών συμβουλευτικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

Μετά τη λήξη του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή θα εκτιμήσει την κατάσταση της αγοράς μπανάνας στην Ένωση καθώς και την κατάσταση των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα περιλάβει προκαταρκτική εκτίμηση της λειτουργίας του προγράμματος POSEI (Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité- πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών) σε ό, τι αφορά την διαφύλαξη της παραγωγής μπανάνας στην Ένωση.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί της σημασίας της στενής συνεργασίας για τον έλεγχο της εφαρμογής του μέρους IV της συμφωνίας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013(3). Προς τον σκοπό αυτό συμφωνούν για τα ακόλουθα:

‐ Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή του κοινοποιεί οποιεσδήποτε ανησυχίες της για την εκ μέρους των χωρών της Κεντρικής Αμερικής εκτέλεση των υποχρεώσεών τους σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

‐ Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013 για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία θα περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων.

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0348).
(2) ΕΕ L 17, 19.1.2013, σ. 13.
(3) ΕΕ L 17, 19.1.2013, σ. 13.


Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής
PDF 375kWORD 38k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))
P7_TA(2012)0478A7-0360/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16395/1/2011),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (16396/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0182/2012),

  έχοντας υπόψη το περί εμπορίου κεφάλαιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία σφαιρική εταιρική σχέση και μία κοινή στρατηγική για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής(1), της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής(2) και της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την 5η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ στη Λίμα(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στο μετριασμό της φτώχειας(4), της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο(5), της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(6) και της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη χάραξη μιας νέας πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στο διεθνές εμπόριο(8), της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(9), της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(10) και της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(11),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική(12) και της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Λατινικής Αμερικής- Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuroLat) και ιδίως τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από την πέμπτη τακτική σύνοδο ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου 2011 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης σχετικά με τις προοπτικές των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, σχετικά με τις στρατηγικές προστασίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους, και σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής στο πεδίο της ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 προς το Συμβούλιο σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(14),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των έξι διασκέψεων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο (28 και 29 Ιουνίου 1999), στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2002), στη Γκουανταλαχάρα (28 και 29 Μαΐου 2004), στη Βιέννη (12 και 13 Μαΐου 2006), στη Λίμα (16 και 17 Μαΐου 2008) και στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0360/2012),

Α.  εκτιμώντας ότι η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Κεντρικής Αμερικής (ΚΑ) δημιουργεί μείζονος σημασίας προηγούμενο δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη διπεριφερειακή συμφωνία σύνδεσης που υπογράφει η ΕΕ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Β.  επισημαίνοντας ότι η περιφερειακή, η κοινωνική, η οικονομική και η πολιτιστική ολοκλήρωση μέσω της σύναψης διμερών και υποπεριφερειακών συμφωνιών σύνδεσης αποτελούν τους βασικούς στόχους της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής,

Γ.   επισημαίνοντας ότι για να αποβεί προς το αμοιβαίο συμφέρον και να φέρει πλεονεκτήματα για αμφότερα τα μέρη η ανάπτυξη των σχέσεων εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής είναι απαραίτητο να θεωρούνται ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των πλήρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα μέλη της κοινωνίας ουσιώδη στοιχεία του πολιτικού διαλόγου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη κορυφής του Μαΐου 2010 στη Μαδρίτη επέτρεψε την επανεκκίνηση όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τη Λατινική Αμερική που είχαν αδρανήσει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την παρούσα Συμφωνία Σύνδεσης,

Ε.  επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των σχέσεων με την Λατινική Αμερική είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον και φέρει πλεονεκτήματα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την ανησυχία του όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών με το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου(15),

Ζ.  επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι ο κύριος επενδυτής και ο δεύτερος εμπορικός εταίρος στην Κεντρική Αμερική καθώς και ο κύριος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας,

Η.  επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου και για τα ανθρώπινα, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του λαού αμφοτέρων των περιφερειών συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας,

Θ.  επισημαίνοντας ότι στην συμφωνία ενσωματώνεται ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία σε αμοιβαία βάση ζητεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να παρακολουθούν σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξασφαλίζουν εχέγγυα για την εφαρμογή της στην πράξη,

Ι.  επισημαίνοντας τις συνθήκες έσχατης πενίας, κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικο-περιβαλλοντικής αδυναμίας που χαρακτηρίζουν την περιφέρεια της Κεντρικής Αμερικής,

ΙΑ.  επισημαίνοντας ότι η Συμφωνία Σύνδεσης συνεπάγεται μία πολιτική και οικονομική σύνδεση μεταξύ της ΕΕ και της περιφέρειας όπως συγκροτείται από τις διάφορες χώρες της, η οποία λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες ασυμμετρίες και ανισότητες μεταξύ αμφοτέρων των περιφερειών αλλά και μεταξύ των διάφορων χωρών της Κεντρικής Αμερικής,

ΙΒ.  επισημαίνοντας ότι στόχος της συμφωνίας σύνδεσης θα πρέπει να είναι η προώθηση μεταξύ άλλων της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ολοκλήρωσης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα μπορούσε μέσω συνεργασίας να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων προς επίτευξη ασφάλειας στην περιοχή – θέματος που αποτελεί αιτία ανησυχίας στην Κεντρική Αμερική,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι η συμφωνία σύνδεσης ικανοποιεί τον στόχο της Ένωσης για στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης μέσω του εμπορίου, όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2010)0612) με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και διεθνείς υποθέσεις» και, σύμφωνα με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μέσο προώθησης της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος του εμπορικού μέρους της συμφωνίας σύνδεσης θα επεκτείνει ποσοτικά και ποιοτικά το φάσμα των αγαθών και υπηρεσιών που θα ωφεληθούν από μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, θα θεσπίσει δε ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου που θα τονώνει τη ροή αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται ο εμπορικός πυλώνας της συμφωνίας σύνδεσης να διευκολύνει, ανάλογα με τον τομέα, τις άμεσες ή σταδιακές μειώσεις δασμών σε ασύμμετρη βάση με στόχο τη δημιουργία μιας διπεριφερειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που θα υπόκειται σε σταθερό και προβλεπόμενο καθεστώς το οποίο θα ενθαρρύνει παραγωγικές επενδύσεις, μεγαλύτερη διείσδυση της περιφέρειας της Κεντρικής Αμερικής στο παγκόσμιο εμπόριο, αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι ένας από τους κύριους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης, η συμβολή στη μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση και σταθερότητα στην ΚΑ, θα επιτευχθεί υπό τον όρο οι χώρες που την αποτελούν (περιλαμβανομένου του Παναμά) να επιδεικνύουν σαφή πολιτική βούληση και να δεσμεύονται να ξεπεράσουν τις δυσχέρειες και να προχωρήσουν στη δυναμική ολοκλήρωση λαμβάνοντας αποτελεσματικά, ισοδύναμα και κατάλληλα μέτρα για τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργιών και ενίσχυση των διατάξεων της συμφωνίας σύνδεσης, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκαθίδρυση ενός πλαισίου προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου θα έχει θετικό αντίκτυπο σε αμφότερα τα μέρη ενθαρρύνοντας την αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών και την τομεακή και γεωγραφική διαφοροποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα για την Ένωση θα είναι η εξοικονόμηση από τη βαθμιαία μείωση ή εξάλειψη των δασμών και τη διευκόλυνση του εμπορίου και η επένδυση σε ένα πλαίσιο σταθερότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τονίζοντας τη δέσμευση που αναλαμβάνουν αμφότερες οι περιφέρειες για σεβασμό των διεθνών προτύπων και συμμόρφωση προς αυτά, ειδικά εκείνα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ΚΑ θα σημάνει μεγαλύτερη διεθνή προβολή, στρατηγική εταιρική σχέση με μια ενοποιημένη αγορά, ευκαιρία για διαφοροποίηση και προσέλκυση μακρόπνοων παραγωγικών επενδύσεων,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ασύμμετρο χαρακτήρα της συμφωνίας σύνδεσης, ο οποίος εμφαίνεται μεταξύ άλλων στη διαβάθμιση και καθιέρωση διαφοροποιημένων μεταβατικών περιόδων για αμφότερες τις περιφέρειες, στοιχείο που θα επιτρέψει την προσαρμογή των παραγωγικών δομών στις νέες οικονομικές και εμπορικές πραγματικότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των αρχών της συμφωνίας ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου θα ενισχύσει τις εγχώριες και διεθνείς πολιτικές αμφοτέρων των μερών· λαμβάνοντας υπόψη το πόσο σπουδαίο είναι το να περιληφθεί ένας ειδικός τίτλος με θέμα «Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη» με αναφορές σε διεθνείς κανόνες και συμφωνίες για θέματα εργασίας, περιβάλλοντος και διακυβέρνησης, συναφής προς τον στόχο μιας αειφόρου και ισορροπημένης ανάπτυξης που θα μειώσει τις διαφορές μεταξύ των δυο πλευρών και εντός εκάστης εξ αυτών, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως ένα σημαντικό προηγούμενο για μελλοντικές διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται μέσω του εμπορίου να ευνοηθεί η οικονομική ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι χαιρετίζεται η εγγραφή θεσμικών μηχανισμών και μηχανισμών παρακολούθησης όπως είναι η Επιτροπή για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ένα Φόρουμ Διαλόγου της Κοινωνίας των Πολιτών,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τονίζεται η δέσμευση αμφοτέρων των μερών όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την διανοητική ιδιοκτησία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη της ΚΑ αντλούν οφέλη από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων + (ΣΓΠ+), το οποίο θα παύσει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σύστημα ΣΓΠ θα αποκλείει χωρίς εξαίρεση όλες τις χώρες που η Παγκόσμια Τράπεζα ορίζει ως ανώτερου-μέσου εισοδήματος, το οποίο σημαίνει ότι η Κόστα Ρίκα και ο Παναμάς θα έχαναν το ευεργέτημα αυτού του συστήματος· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το ΣΓΠ είναι μονομερές, προσωρινού χαρακτήρα, αναθεωρήσιμο, καλύπτει μικρότερο φάσμα προϊόντων και αποκλείει την πλειονότητα των αγροτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης θα βελτιώσει την εμπορική θέση όλων των κρατών της ΚΑ θεσπίζοντας ένα νέο νομικό πλαίσιο περισσότερο περιεκτικό, ασφαλές και αμοιβαία ευνοϊκό λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτό το νέο σύστημα θα καταστεί δυνατή η προοδευτική ελευθέρωση στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και την προώθηση των επενδύσεων,

1.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

o
o   o

  

Εισαγωγή

   α) τονίζει ότι η επεξεργασία, σύναψη και επικύρωση της συμφωνίας σύνδεσης θα πρέπει να διευκολυνθεί ·
   β) επισημαίνει ότι στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής που διεξήχθη στη Βιέννη τον Μάιο 2006, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων δημοκρατιών της Κεντρικής Αμερικής αποφάσισαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών, και ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές άρχισαν επισήμως τον Οκτώβριο 2007·
   γ) επισημαίνει ότι ο Παναμάς, ο οποίος είχε παρακολουθήσει αρχικώς τις διαπραγματεύσεις υπό την ιδιότητα του παρατηρητή, ζήτησε την ενσωμάτωσή του σε αυτές τον Ιανουάριο 2010 και ότι την 10η Μαρτίου 2010 η συμμετοχή του Παναμά στις διαπραγματεύσεις έγινε επισήμως δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση·
   δ) επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Μάιο 2010 και ότι μετά μια φάση νομικής επανεξέτασης το κείμενο της συμφωνίας μονογραφήθηκε στις 22 Μαρτίου 2011 και υπογράφηκε στην Τεγκουσιγκάλπα στις 28 Ιουνίου 2012·
   ε) υπενθυμίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, που συνήφθη τον Μάιο 2010, περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και το εμπόριο·
  

Ο πολιτικός διάλογος ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης

   στ) τονίζει ότι πρόκειται για την πρώτη περιεκτική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ περιφερειών, η οποία και έρχεται ως καρπός της απαρέγκλιτης πολιτικής βούλησης της ΕΕ· αυτή η εταιρική σχέση συνιστά αποφασιστικό βήμα στην ολοκλήρωση της Κεντρικής Αμερικής και καλύπτει κάτι πολύ περισσότερο από απλώς ζητήματα ελεύθερου εμπορίου·
   ζ) υπογραμμίζει ότι η σύναψη αυτής της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική συνιστά τη λογική κατάληξη της πολιτικής της ΕΕ προς στήριξη της ειρήνευσης, της σταθερότητας και του εκδημοκρατισμού της περιφέρειας, η οποία δρομολογήθηκε κατά την δεκαετία 1980 μέσω μιας ουσιαστικής πολιτικής δέσμευσης έκφραση της οποίας ήταν οι διάφορες ειρηνευτικές συμφωνίες και η Διεργασία της Κονταδόρα·
   η) εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαιρετική νέα ώθηση που παρέχει ο πολιτικός διάλογος που θεσπίζεται με τη συμφωνία σύνδεσης στην διπεριφερειακή σχέση όσον αφορά τον διάλογο στο επίπεδο κυβερνήσεων, κοινοβουλίων και κοινωνίας των πολιτών, στοιχείο που συνιστά ποιοτικό άλμα σε σχέση με τη διεργασία διαλόγου του Σαν Χοσέ του παρελθόντος, η οποία είχε αρχίσει το 1984·
   θ) τονίζει την κοινοβουλευτική διάσταση της συμφωνίας σύνδεσης με την δημιουργία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης, η οποία αποτελείται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, και η οποία πρέπει να τηρείται ενήμερη σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς υλοποιείται η συμφωνία·
   ι) υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί βέλτιστη υλοποίηση της συμφωνίας σύνδεσης δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία που επισημαίνει το Κοινοβούλιο στο παρόν ψήφισμα και τις διατάξεις εκτελεστικών κανονισμών της συμφωνίας σύνδεσης και ζητεί τη στήριξη των δραστηριοτήτων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης·
   ια) τονίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης που επετεύχθη με την Κεντρική Αμερική περιέχει πλείονα σημαντικά στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα την ανάπτυξη και την εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τη βιώσιμη οικονομία και την κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη·
   ιβ) επισημαίνει ότι το άρθρο 1 της συμφωνίας σύνδεσης παραπέμπει στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή του κράτους δικαίου ως «βασικών στοιχείων» της συμφωνίας, ώστε η μη τήρησή τους από οιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών να συνεπάγεται την λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να φθάσουν μέχρι και την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας· εκτιμά πάντως ότι πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί για να εγγυώνται τον σεβασμό της ρήτρας της Συμφωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμόρφωση προς αυτή·
   ιγ) προτείνει να συντάσσει η Επιτροπή ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση της συμφωνίας σύνδεσης στο σύνολό της, περιλαμβανομένων και των πτυχών που σχετίζονται με τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ιδ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική πρέπει να νοηθεί ως ιδεώδες πλαίσιο για την συνένωση των προσπαθειών υπό συνθήκες ισότητας προς καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και της φτώχειας, προς ενθάρρυνση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και προς αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν·
   ιε) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση στον πολυμερή χαρακτήρα των σχέσεων που εδράζεται στην ανεπιφύλακτη προστασία κοινών αξιών, αρχών και στόχων και την υπόσχεση να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι σε παγκόσμια κλίμακα προκλήσεις·
   ιστ) σημειώνει ότι η νέα συμφωνία σύνδεσης ανοίγει νέες και ενδιαφέρουσες δυνατότητες για τον διάλογο με θέμα την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, στο πνεύμα της Περιφερειακής Στρατηγικής Ασφάλειας που έχουν προσυπογράψει οι πρόεδροι των χωρών της Κεντρικής Αμερικής· χαιρετίζει τις διάφορες δεσμεύσεις για συντονισμό των προσπαθειών προς καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς·
   ιζ) θεωρεί σημαντικό να προωθηθεί η δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κεντρική Αμερική χάρις στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στα φόρα, τις επιτροπές και τις υποεπιτροπές των διαφόρων τομέων· χαιρετίζει προς τούτο την ίδρυση της Κοινής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής·
  

Αποτελεσματική συνεργασία προς καταπολέμησης της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής

   ιη) τονίζει ότι η κοινωνική συνοχή συνιστά στόχο προτεραιότητας της πολιτικής περιφερειακής συνεργασίας· εμμένει στο ότι η κοινωνική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνον με περιορισμό της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και πάσης μορφής διακρίσεων· μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης· τονίζει ότι οι κοινωνικές ανισότητες δεν έχουν μειωθεί επαρκώς τα τελευταία έτη και ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θέμα σοβαρής ανησυχίας στην Κεντρική Αμερική·
   ιθ) υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η συμφωνία σύνδεσης για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν στοιχεία αποφασιστικής σημασίας για την εδραίωση της αύξησης της οικονομίας, της κοινωνικής σταθερότητας και της εμπέδωσης της δημοκρατίας·
   κ) επισημαίνει ότι έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις στο θέμα της συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και των δημόσιων διοικήσεων, τη βελτίωση των συστημάτων είσπραξης των φόρων και τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, την ενίσχυση του νομικού συστήματος και την ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη δημόσια ζωή·
   κα) τονίζει την συμφωνία η οποία επετεύχθη από τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με το περιβάλλον, μεταξύ των στόχων της οποίας είναι η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η συνεργασία στις προσπάθειες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, της καταστροφής των δασών, της απερήμωσης και η διατήρηση της βιοποικιλότητας·
   κβ) τονίζει ότι θα πρέπει να συμβάλλει στην αναζωογόνηση και ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και την ολοκλήρωση του παραγωγικού ιστού αμφοτέρων των περιφερειών με στόχο να επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, να προωθείται δε τοιουτοτρόπως μια ισορροπημένη και αειφόρος ανάπτυξη που θα δημιουργήσει νέες οικονομικές, εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες με τις οποίες θα καταστεί δυνατή η ευρύτερη ολοκλήρωση της ΚΑ εντός και εκτός της διεθνούς εμπορικής δομής·
   κγ) υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται συμμόρφωση προς τους όρους που ορίζει η συμφωνία σύνδεσης, επιδιώκοντας τις μεγαλύτερες δυνατές συνέργιες μεταξύ των δυο περιφερειών αλλά χωρίς θυσία των γενικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων σε θέματα γεωγραφικών ενδείξεων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε και των οικονομικών και εμπορικών προτεραιοτήτων της ΕΕ·
   κδ) υπογραμμίζει περαιτέρω ότι θα πρέπει να προωθείται η συνεργασία με τα κατάλληλα τεχνικά και οικονομικά μέσα σε τομείς στρατηγικούς για αμφότερες τις περιφέρειες, συγκεκριμένα σε θέματα εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης, και η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία σε τομείς όπως η ενίσχυση των θεσμών, η εναρμόνιση των προτύπων, οι τελωνειακές διαδικασίες και οι στατιστικές, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η παροχή υπηρεσιών, οι δημόσιες συμβάσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η βιομηχανική ανάπτυξη, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, η στήριξη των ΜΜΕ και της διαφοροποίησης· ζητεί την αναγνώριση της σημασίας του εκσυγχρονισμού και της τεχνολογικής καινοτομίας και συστήνει να γίνεται χρήση αυτής της συμφωνίας σύνδεσης ως μέσου προς επίτευξή τους·
   κε) ζητεί τη διοργάνωση και τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης του δι-περιφερειακού Φόρουμ για τον Διάλογο με την Κοινωνία των Πολιτών σε ετήσια βάση· συστήνει ότι θα πρέπει να κληθεί ο ιδιωτικός τομέα και η κοινωνία των πολιτών να δεσμευθούν σε συμμετοχή μέσω μιας πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που να τους επιτρέπει να έχουν ομαλή σχέση και να φέρουν περισσότερη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην ΚΑ·
   κστ) συστήνει ότι θα πρέπει να προωθούνται δράσεις για ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και στις δυο περιφέρειες και να προωθείται η διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων σε αμφότερες τις περιφέρειες με σκοπό να παρέχουν μια πλατφόρμα για επαφές και για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, ιδίως μεταξύ των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·
   κζ) τονίζει την ανάγκη στήριξης της δημιουργίας ανταγωνιστικών κέντρων παραγωγής προστιθέμενης αξίας στην Κεντρική Αμερική· συστήνει περαιτέρω να προταθεί η δημιουργία περιφερειακών εμπορικών ακαδημιών στις περιφέρειες της Λατινικής Αμερικής και στα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή αγροτικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών με την περιφέρεια εταίρο·
  

Συμπεράσματα

   κη) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου εγγράφονται ως βασικά στοιχεία της συμφωνίας·
   κθ) τονίζει ότι το εν ισχύι εμπορικό σύστημα, το οποίο είναι προσωρινού χαρακτήρα και βασίζεται σε ένα μονομερές σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, βαθμιαία θα μετατραπεί σε αμοιβαίο σύστημα, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για τη σταδιακή ελευθέρωση της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών καθώς και για δράση προς ενθάρρυνση των επενδύσεων και ότι τούτο θα οδηγήσει σε ένα προβλέψιμο πλαίσιο ασφάλειας δικαίου το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών και των επενδύσεων·
   λ) τονίζει ότι η κοινωνική συνοχή ανάγεται σε στόχο προτεραιότητας της πολιτικής περιφερειακής συνεργασίας και ότι ως πρωταρχικός στόχος τίθεται η μείωση της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και πάσης μορφής διακρίσεων·
   λα) επισημαίνει ότι η συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στις προσπάθειες της περιφερειακής, κοινωνικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και για την επίτευξη του απώτερου στόχου της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Λατινική Αμερική·
   λβ) παροτρύνει το Συμβούλιο Σύνδεσης να προβεί σε συνολική αξιολόγηση της συμφωνίας σύνδεσης πέντε έτη μετά την εφαρμογή της και να επιδοθεί, εάν κρίνεται αναγκαίο, σε επανεξέταση της συμφωνίας σύνδεσης βάσει των διαπιστώσεων και του αντικτύπου που καταγράφεται στην ως άνω αξιολόγηση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 140 E της 13.6.2002, σ. 569.
(2) ΕΕ C 296 E της 6.12.2006, σ. 123.
(3) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 64.
(4) ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σ. 261.
(5) ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σ. 291.
(6) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 79.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0235.
(8) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 101.
(9) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(10) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0412.
(12) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 54.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0320.
(14) ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σ. 233.
(15) ΕΕ C 227 E της 4.9.2008, σ. 140.


Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής ***
PDF 256kWORD 20k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))
P7_TA(2012)0479A7-0362/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16395/1/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και την Κεντρική Αμερική, αφετέρου (16396/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0182/2012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0362/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των κρατών της Κεντρικής Αμερικής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0478.


Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας EE-Κολομβίας/Περού ***I
PDF 295kWORD 26k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))
P7_TA(2012)0480A7-0249/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0600),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0307/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 31ης Οκτωβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0249/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου

P7_TC1-COD(2011)0262


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013.)

ΠAΡAΡTHMATA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

ΔHΛΩΣH THΣ ΕΠΙTΡOΠHΣ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 19/2013(2).

Όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 19/2013, η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και θα είναι έτοιμη να συζητήσει με την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οποιαδήποτε θέματα ανακύψουν από την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η Επιτροπή θα προσδώσει ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα στοιχεία που παρέχουν τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωση Εργασίας και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που απαριθμούνται στον τίτλο ΙΧ της συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα ζητεί επίσης τις απόψεις των σχετικών συμβουλευτικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

Μετά τη λήξη του Μηχανισμός Σταθεροποίησης για τις μπανάνες στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή θα εκτιμήσει την κατάσταση της αγοράς μπανάνας στην Ένωση καθώς και την κατάσταση των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα περιλάβει προκαταρκτική εκτίμηση της λειτουργίας του προγράμματος POSEI (Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité- πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών) σε ό, τι αφορά τη διαφύλαξη της παραγωγής μπανάνας στην Ένωση.

KOΙNH ΔΗΛΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί της σημασίας της στενής συνεργασία για τον έλεγχο της εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013(3). Προς τον σκοπό αυτό, συμφωνούν για τα ακόλουθα:

‐ Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή του κοινοποιεί οποιεσδήποτε ανησυχίες της για την εκ μέρους της Κολομβίας ή του Περού εκτέλεση των υποχρεώσεών τους σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

‐ Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 19/2013 για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία θα περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων.

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0347).
(2) ΕΕ L 17, 19.1.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 17, 19.1.2013, σ. 1.


Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού ***
PDF 254kWORD 19k
Nομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (14762/1/2011 – C7-0287/2012 – 2011/0249(NLE))
P7_TA(2012)0481A7-0388/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14762/1/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (14764/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0287/2012),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0388/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Κολομβίας και του Περού.


Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών
PDF 414kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (2012/2129(INI))
P7_TA(2012)0482A7-0340/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013» (COM(2007)0630),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία» (COM(2007)0279),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της υγείας των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τηλεϊατρική προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας (COM(2008)0689),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ» (COM(2009)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2009)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη «Δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (COM(2009)0291),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών – Καταπολέμηση των μεθόδων εμπορίας που εφαρμόζει η καπνοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ» (ΠΟΥ, 2010),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση 2012: βασικές παραδοχές και μέθοδοι προβλέψεων» (European Economy 4/11, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, που αφορά τη θέσπιση δευτέρου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2008-2013(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 940/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις των χρόνιων νοσημάτων στον τομέα της δημόσιας υγείας και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Βελγικής Προεδρίας, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη διαφορά στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης-20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020», (COM(2011)0808),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Eurostat με τίτλο «Ενεργός γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών – Μια στατιστική απεικόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Ενεργός γήρανση» (2012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προώθηση του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση» (COM(2012)0083),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» COM(2012)0055),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τον καρκίνο του μαστού στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 με τίτλο «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την ψυχική υγεία(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με κοινό προγραμματισμό της έρευνας για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως της νόσου του Alzheimer(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη θέση και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0340/2012),

Γενικό πλαίσιο

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε ατόμου να έχει πρόσβαση στην προληπτική ιατρική φροντίδα και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ότι το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ρητά ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση, τη διαχείριση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να έχουν τα ηλικιωμένα άτομα το δικαίωμα να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική γήρανση αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπερβαίνουν τα 87 εκατομμύρια (17,4% του συνολικού πληθυσμού) και ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2060 θα υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια (περίπου 30%)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη σταθερή άνοδο του βιοτικού επιπέδου στις βιομηχανικές χώρες – γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ότι οι ηλικιωμένοι σήμερα είναι πολύ πιο δραστήριοι από ό,τι σε παλαιότερες δεκαετίες –, τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για τους ηλικιωμένους εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην κοινωνική τους ένταξη, πράγμα το οποίο οδηγεί στην κοινωνική περιθωριοποίηση που έχει άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους και στην ψυχική τους υγεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν, κατά τη γέννηση, μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άντρες (82,4 έτη για τις γυναίκες έναντι 76,4 ετών για τους άντρες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά αυτή είναι μικρότερη όσον αφορά το προσδόκιμο υγιούς ζωής (61,7 έτη για τους άνδρες έναντι 62,6 ετών για τις γυναίκες)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 55-64 ετών ήταν 38,6% έναντι ποσοστού 54,5% για τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ, το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση έως το 2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμοιβές των γυναικών είναι χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών (στην ΕΕ η μέση διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών είναι της τάξης του 17,5%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών για την ομάδα ηλικίας 55-64 ετών υπερβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη το 30% και φθάνει το 48% για την ομάδα ηλικίας άνω των 65 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οδηγεί σε διαφορά και στις συντάξεις, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν συχνά οι γυναίκες κατ’ αναλογία χαμηλότερες συντάξεις και να αναγκάζονται συχνά να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, προκειμένου να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, επιλέγουν συχνά την ευέλικτη απασχόληση, την κατ’ οίκον απασχόληση, τη μερική απασχόληση, την προσωρινή ή άτυπη απασχόληση, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και να υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στις συνταξιοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαιτέρως ευάλωτες σε καταστάσεις αβεβαιότητας και φτώχειας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενιά των γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών, που συχνά περιγράφεται ως «γενιά σάντουιτς» ή ως «εργαζόμενες κόρες και εργαζόμενες μητέρες», τείνουν να έχουν λιγότερες δυνατότητες να φροντίζουν τη δική τους υγεία καθώς συχνά φροντίζουν τους γονείς τους και τα εγγόνια τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ευρώπη, το 23,9% του πληθυσμού που ανήκει στην ομάδα ηλικίας 50-64 ετών διατρέχει κίνδυνο φτώχειας, συγκεκριμένα 25,9% των γυναικών έναντι 21,7% των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνονται μεταξύ 39% και 49% ανάλογα με τη χώρα και φθάνουν μάλιστα το 51% σε μία χώρα της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75,8% των γυναικών άνω των 65 ετών ζουν μόνες, κυρίως μετά από διαζύγιο, χωρισμό ή χηρεία, και ότι, κατά μέσο όρο, 3 στα 10 νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νοικοκυριά ενός ατόμου και στην πλειονότητά τους αποτελούνται από γυναίκες που ζουν μόνες, ιδίως ηλικιωμένες γυναίκες, το ποσοστό δε αυτό αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά ενός ατόμου ή τα νοικοκυριά που διαθέτουν ένα μόνο εισόδημα στα περισσότερα κράτη μέλη υφίστανται δυσμενή μεταχείριση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους, όσον αφορά τη φορολόγηση, την κοινωνική ασφάλεια, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλιση και τις συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες πολιτικές δεν πρέπει να τιμωρούν τους πολίτες επειδή – ηθελημένα ή μη – ζουν μόνοι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2009, το ποσοστό των γυναικών άνω των 65 ετών που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες ήταν 7,6% έναντι 5,5% για τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες ως μειονεκτούσα ομάδα αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. λόγω ηλικίας, φύλου ή εθνοτικής προέλευσης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ηλικιωμένες, που συχνά έχουν χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση και αντιμετωπίζουν πολυάριθμες δυσκολίες, θα ωφελούνταν από μέτρα κοινωνικής προστασίας και από την πρόσβαση σε εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι δυσκολότερη στις αγροτικές περιοχές απ’ ό, τι στις αστικές περιοχές, δεδομένου ότι στις αγροτικές περιοχές υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού και νοσοκομειακών δομών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών υπηρεσιών για επείγοντα περιστατικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες που ζουν απομονωμένα, βιώνουν συχνά δεινές κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις, που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους και στην κατάσταση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανάγκες των ηλικιωμένων γυναικών, είναι απαραίτητη η καλύτερη κατανόηση των ασθενειών από τις οποίες πάσχουν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, περιορίζουν την ικανότητα των ηλικιωμένων γυναικών να δημιουργούν και/ή να διατηρούν κοινωνικά δίκτυα και να έχουν, κατά συνέπεια, μια δραστήρια ζωή·

Ασθένειες που συνδέονται με την ηλικία

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής και της ευαισθησίας του γυναικείου φύλου σε ορισμένες παθήσεις, πλήττονται περισσότερο από χρόνιες ασθένειες και ασθένειες που προκαλούν αναπηρία και, ως εκ τούτου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας ζωής τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την εμφάνιση, την εξέλιξη και τις συνέπειες πολλών ασθενειών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), οι συχνότερες μορφές καρκίνου στις γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού (29,7%), ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού (13,5%) και ο καρκίνος των πνευμόνων (7,4%)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο οι καρδιαγγειακές παθήσεις προκαλούν περισσότερους από 2 εκατομμύρια θανάτους στα κράτη μέλη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 42% του συνολικού αριθμού θανάτων στην ΕΕ, και ευθύνονται για το 45% των θανάτων στις γυναίκες σε σύγκριση με το 38% στους άνδρες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαβήτης αποτελεί μία από τις συχνότερες μη μεταδιδόμενες ασθένειες, από την οποία πάσχουν πάνω από 33 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ, ενώ είναι πιθανό ότι ο αριθμός αυτός θα έχει ανέλθει στα 38 εκατομμύρια το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, σχεδόν το 9% του ενήλικου πληθυσμού (ηλικίας 20-79 ετών) της ΕΕ έπασχε από διαβήτη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών νόσων όπως η νόσος του Alzheimer (η πιο κοινή μορφή άνοιας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (πλήττουν περίπου 1 στα 20 άτομα άνω των 65 ετών, 1 στα 5 άτομα άνω των 80 ετών και 1 στα 3 άτομα άνω των 90 ετών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 7,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν από άνοια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό εμφάνισης της νόσου του Alzheimer στις γυναίκες άνω των 90 ετών είναι 81,7% (έναντι 24% στους άνδρες)·λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό στίγμα και η άγνοια σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η άνοια, οδηγούν σε καθυστερημένη διάγνωση και σε περιορισμένα αποτελέσματα της θεραπείας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοια εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (πλήττει περίπου 1 στα 20 άτομα άνω των 65 ετών, 1 στα 5 άτομα άνω των 80 ετών και 1 στα 3 άτομα άνω των 90 ετών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικά η συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας είναι μεγαλύτερη στις ηλικιωμένες γυναίκες παρά στους ηλικιωμένους άνδρες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων (π.χ. οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεοπόρωση και οστική ευθραυστότητα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 75% των καταγμάτων ισχίου λόγω οστεοπόρωσης αφορά γυναίκες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, όγκων, διαβήτη, παχυσαρκίας και χρόνιων αποφρακτικών παθήσεων είναι το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η κακή διατροφή, η κατάχρηση αλκοόλ και η μόλυνση του περιβάλλοντος·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν σοβαρές μορφές ψυχικής διαταραχής που πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες απ’ ό,τι τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΠΟΥ, το ποσοστό εμφάνισης στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 2% και 15% στις γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασθένιση της ακοής και οι οφθαλμολογικές διαταραχές έχουν επίσης σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα μια δύσκολη διαβίωση με λειτουργικούς περιορισμούς, καθώς και ότι η έγκαιρη και σωστή διάγνωση, η ποιοτική θεραπεία και η πρόσβαση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα ποιότητας μπορούν να προλάβουν την επιδείνωση ή να αποκαταστήσουν εν μέρει τις λειτουργίες·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 600 000 Ευρωπαίοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, το μεγαλύτερο μέρος δε αυτών είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασθένεια αυτή αποτελεί την πλέον συχνή μορφή νευροεκφυλιστικής διαταραχής και μία από τις βασικές αιτίες αναπηρίας μη τραυματικού χαρακτήρα στις ηλικιωμένες γυναίκες·

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τις γυναίκες και τους άνδρες και να βελτιωθεί η ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών σε αγροτικές περιοχές, όπου πολλές εξ αυτών ζουν μόνες, τηρουμένου του άρθρου 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, που είναι δυσχερής λόγω ανισοτήτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αποδοχές, τις συντάξεις και άλλες μορφές εισοδήματος, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες σε καταστάσεις αβεβαιότητας και φτώχειας και διαθέτουν λιγότερους οικονομικούς πόρους από τους απαιτούμενους για να χρηματοδοτήσουν την υγειονομική περίθαλψη και τις ιατρικές θεραπείες που χρειάζονται·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τηλεϊατρική μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια που δεν είναι διαθέσιμη σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα και τη συχνότητα της εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης που χρειάζονται ορισμένα ηλικιωμένα άτομα, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους·

Έρευνα και πρόληψη

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση υψηλού βιοτικού επιπέδου και συνεπώς για την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης που λέγεται γήρανση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση οδηγούν στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανδρών και των γυναικών, γεγονός που επιτρέπει την επέκταση του προσδόκιμου ζωής με καλή υγεία και τη σημαντική μείωση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα πρέπει να καταστούν προτεραιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις μειονεκτούσες ομάδες·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις για την υγεία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες να προσανατολιστούν καλύτερα σε πολύπλοκα συστήματα υγείας και να κατανοήσουν καλύτερα τον δικό τους ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθησία κάθε φύλου σε ασθένειες και φάρμακα δεν έχει μελετηθεί σήμερα επαρκώς, καθώς οι κλινικές δοκιμές πραγματοποιούνται κυρίως σε νεαρούς άνδρες·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον IARC, εάν ο μαστογραφικός έλεγχος κάλυπτε άνω του 70% του γυναικείου πληθυσμού, θα μπορούσε να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο του μαστού στις γυναίκες άνω των 50 ετών κατά 20% έως 30%·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κάνουν μεγαλύτερη χρήση χημικών και φυτικών φαρμάκων, οι επιπτώσεις των οποίων πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αλληλεπίδρασης·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους βιώνουν πολλές ορμονικές αλλαγές και κάνουν χρήση ειδικών φαρμάκων κατά την αναπαραγωγική ηλικία και την εμμηνόπαυση·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 9% των γυναικών κάνουν συχνά χρήση αντικαταθλιπτικών χαπιών, σε σύγκριση με το 5% των ανδρών·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 4-6% των ηλικιωμένων ατόμων έχει υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση στο σπίτι τους, που μπορεί να έχει τη μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης ή ακόμα οικονομικής εκμετάλλευσης, αμέλειας και εγκατάλειψης·

Γενικό πλαίσιο

1.  αναγνωρίζει ότι, παρόλο που οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες, δεν απολαμβάνουν περισσότερα χρόνια καλής υγείας, δηλαδή χωρίς περιορισμούς στις δραστηριότητες ή χωρίς σοβαρή αναπηρία (62,6 έτη για τις γυναίκες έναντι 61,7 ετών για τους άντρες)·

2.  διαπιστώνει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες χρειάζονται επαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οικιακής βοήθειας, προκειμένου να μπορούν να ζουν ισότιμα και αυτόνομα·

3.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει νέα έκθεση σχετικά με την κατάσταση της υγείας των γυναικών, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα ηλικίας άνω των 65 ετών και στους δείκτες για την ενεργό γήρανση·

4.  θεωρεί ότι οι πολιτικές που έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την κοινωνική συμμετοχή επιτρέπουν στη γυναίκα να βιώσει μια ενεργό και υγιή γήρανση· συνεπώς, καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πλήρη ένταξη, τη μεγαλύτερη ανάμειξη και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων γυναικών στην κοινωνική ζωή·

6.  τονίζει τη σημασία της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής προσφοράς για ηλικιωμένους·

7.  ζητεί συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, όπως είναι η έγκριση της οδηγίας για την ίση μεταχείριση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν συχνά οι ηλικιωμένες γυναίκες·

8.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη πρόληψη των ασθενειών και στη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων, καθώς και στη διατήρηση της αυτονομίας τους·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δημοσιεύσουν έκθεση σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για τη στήριξη της ενεργού γήρανσης και τον αντίκτυπο αυτών των δράσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να καθοριστούν οι μελλοντικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια πιο θετική στάση απέναντι στη γήρανση καθώς και να ενισχύσουν την επίγνωση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τη γήρανση και τις πραγματικές επιπτώσεις της, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα κύρια μηνύματα του έτους 2012, Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών·

11.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής και θα λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ γήρανσης και φύλου αποτελεί την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολιτικές στον τομέα της γήρανσης·

12.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες δαπάνες στον τομέα της υγείας αντιπροσωπεύουν το 7,8% του ΑΕΠ της ΕΕ και εκτιμάται ότι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι δημόσιες δαπάνες για μακροχρόνια και επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα αυξηθούν κατά 3% μέχρι το 2060·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικιωμένες μετανάστριες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με σκληρές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· εκτιμά ότι πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που ζουν μόνες τους, στις χήρες και στις διαζευγμένες, καθώς αυτή η κατάσταση της προσωπικής τους ζωής επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την υγεία τους·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν πλήρως τη διάσταση του φύλου σε θέματα υγείας ως βασική πτυχή των πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών στον τομέα της υγείας·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εφαρμογή δραστικών μέτρων για την καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και στην εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας, ώστε να συμβάλουν στη διαχείριση της δημογραφικής τάσης γήρανσης του πληθυσμού·

16.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις ηλικιωμένες γυναίκες, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στην προληπτική ιατρική φροντίδα και στην υγειονομική περίθαλψη·

17.  επισημαίνει ότι οι ολοκληρωμένες και εμπεριστατωμένες στρατηγικές για την υγεία απαιτούν τη συνεργασία κυβερνήσεων, επαγγελματιών του τομέα της υγείας, μη κυβερνητικών οργανώσεων, αρμόδιων φορέων της δημόσιας υγείας, οργανώσεων των ασθενών, μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων παραγόντων, με στόχο την υγιή γήρανση του πληθυσμού·

18.  επαναλαμβάνει την ανάγκη διαμόρφωσης και προώθησης μιας περισσότερο ευαισθητοποιημένης Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων γυναικών και ανδρών, καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα μέτρα και τις πολιτικές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργός και υγιής γήρανση για όλους·

Ασθένειες που συνδέονται με την ηλικία

19.  τονίζει ότι συχνά υποτιμούνται πολλές ασθένειες στις γυναίκες, όπως για παράδειγμα οι καρδιακές παθήσεις, οι οποίες θεωρούνται ανδρικό πρόβλημα· εκφράζει τη λύπη του γιατί σε πολλές περιπτώσεις το έμφραγμα στις γυναίκες δεν διαγιγνώσκεται, επειδή τα συμπτώματα στις γυναίκες είναι σε γενικές γραμμές διαφορετικά από εκείνα που εμφανίζονται στους άνδρες· υπογραμμίζει ότι οι θεραπείες πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές ιδιαιτερότητες κάθε φύλου·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα δημόσιας ενημέρωσης με αποδέκτες τις γυναίκες, με στόχο την ευαισθητοποίηση ως προς τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και ειδικά προγράμματα για τη συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας·

21.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν δίδεται η δέουσα προσοχή στο πρόβλημα της αύξησης της κατανάλωσης αλκοόλ από τις ηλικιωμένες γυναίκες στην Ευρώπη και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μελέτες με σκοπό την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος και των συνεπειών του στη σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων γυναικών·

22.  επισημαίνει με ανησυχία την αύξηση του αριθμού των καπνιστριών, που έχει ως επακόλουθο την αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου των πνευμόνων, καρδιοπαθειών και παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκαινιάσουν προγράμματα καταπολέμησης του καπνίσματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές γυναίκες (ο ΠΟΥ εκτιμά ότι στην Ευρώπη το ποσοστό των καπνιστριών θα αυξηθεί από το 12% που είναι σήμερα σε περίπου 20% μέχρι το 2025)·

23. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της βελτίωσης της υγείας, μεταξύ άλλων με κατάλληλη ενημέρωση για τους κινδύνους που συνδέονται με το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ, για τα οφέλη της σωστής διατροφής και της επαρκούς σωματικής άσκησης, που αποτελούν μέσα πρόληψης της παχυσαρκίας, της υπέρτασης και των σχετικών με αυτές επιπλοκών·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης που απευθύνονται σε γυναίκες που εισέρχονται στην εμμηνόπαυση ή την βιώνουν ήδη·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την επίγνωση του κοινού όσον αφορά τις ασθένειες των οστών και των αρθρώσεων μέσω της διοργάνωσης εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία αυτών·

26.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τις μη μεταδοτικές ασθένειες τον Σεπτέμβριο του 2011 και της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012·

27.  παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, με την ευκαιρία της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας 2001/37/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει ειδική στρατηγική της ΕΕ, υπό τη μορφή σύστασης του Συμβουλίου, για την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση του διαβήτη, στρατηγική που θα καλύπτει επίσης την ενημέρωση και την έρευνα σε αυτόν τον τομέα και θα περιλαμβάνει διατομεακή προσέγγιση με γνώμονα το φύλο και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τηρουμένου του άρθρου 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μια ολιστική προσέγγιση με γνώμονα το φύλο όσον αφορά τη νόσο του Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αξιοπρέπειας των ασθενών και των οικογενειών τους·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν, σε συνεργασία με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ενώσεις Alzheimer, εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για τη νόσο του Alzheimer (πληροφόρηση για τη νόσο και τις δυνατότητες αγωγής και περίθαλψης)·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν επειγόντως, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, εθνικά σχέδια και στρατηγικές για τη νόσο του Alzheimer·

32.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών στην ΕΕ καταγράφεται μεταξύ ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών και ότι οι περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας είναι περισσότερες μεταξύ των γυναικών και αυξάνονται λόγω των εντονότερων επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στις ηλικιωμένες γυναίκες· προτρέπει την Επιτροπή να δημοσιεύσει μελέτη σχετικά με τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία και τις δυσανάλογες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ηλικιωμένες γυναίκες·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή και την Eurostat, τη συλλογή δεδομένων, κατανεμημένων ανά φύλο και ηλικία, και να δημοσιεύσουν ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τη ψυχική υγεία και τη σχέση μεταξύ της ψυχικής υγείας και των ετών υγιούς ζωής·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους ιατρούς γενικής ιατρικής και τους επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, ψυχολόγων και νοσηλευτών, σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών παθήσεων και καταθλιπτικών διαταραχών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπλέον προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες γυναίκες·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε ενέργειες στον τομέα των ασθενειών που προκαλούν βλάβες στη μνήμη, όπως η άνοια, και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα των ιατρικών και κοινωνικών ερευνών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες και των ατόμων που τους παρέχουν φροντίδα, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι οποίοι παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους θα συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς κατάρτισης και θα υποβάλλονται τακτικά σε αξιολόγηση των επιδόσεών τους·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα δημόσια πανεπιστήμια να προβλέψουν πρόγραμμα σπουδών ιατρικής με ειδίκευση στη γεροντολογία·

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

38.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ηλικιωμένων γυναικών σε ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών που ζουν μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα και σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, ανεξάρτητα από την προσωπική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, με έμφαση στην παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, μεταξύ άλλων, στην παροχή κατ’ οίκον βοήθειας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε ειδικές μορφές υποστήριξης και βοήθειας των φροντιστών καθώς και στην τηλεϊατρική, δεδομένου ότι μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και να συμβάλει στη μείωση των καταλόγων αναμονής·

39.  ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για τον τομέα της υγείας, να αναλύουν και να παρακολουθούν επίσης τη διάσταση του φύλου και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνεται υπόψη·

40. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και λύσεις υποβοηθούμενης από το περιβάλλον διαβίωσης που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να ευνοηθεί η αυτόνομη κατ’ οίκον διαβίωση, να καταστήσουν τις υπηρεσίες υγείας πιο αποτελεσματικές και πιο προσβάσιμες για τις ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες ζουν απομονωμένα για λόγους κινητικότητας και συχνότερα αποκλείονται από τα οφέλη των εν λόγω εγκαταστάσεων, καθώς και να εγκαταστήσουν τηλεφωνικό δίκτυο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο·

41.  ζητεί να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα προκειμένου να επιτραπεί στους ηλικιωμένους να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την επιλογή και τον σχεδιασμό υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας που προορίζονται για αυτούς·

42.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, ειδικότερα τα συστήματα ασφάλισης ασθένειας, να λαμβάνουν υπόψη την ανεργία και τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ούτως ώστε τα εν λόγω άτομα να μην στερούνται προστασίας·

43.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε άλλες υπηρεσίες βοήθειας για τις γυναίκες που, παρά τα προσωπικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, πρέπει να φροντίζουν και άλλα εξαρτώμενα άτομα·

44. παροτρύνει να μετατραπούν τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα περίθαλψης ηλικιωμένων, που συνήθως λειτουργούν ως νοσοκομεία, σε εγκαταστάσεις φιλικές προς τους ενοίκους τους, όπου όχι μόνο θα παρέχεται ιατρική φροντίδα αλλά και θα δίδεται προτεραιότητα σε οιαδήποτε μορφή αυτόνομης ή δημιουργικής απασχόλησης για την αποφυγή του φαινομένου της ιδρυματοποίησης·

45.  εκφράζει τη σθεναρή πεποίθησή του ότι τα ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων·

46.  υποστηρίζει ότι το αυξανόμενο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό πρέπει να διαθέτει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και να είναι προετοιμασμένο να εφαρμόσει μια προσέγγιση, η οποία, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων κάθε φύλου και κάθε ηλικίας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ψυχολογικές ανάγκες των ηλικιωμένων γυναικών καθώς και τις ανάγκες τους στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων και της πληροφόρησης·

47.  ζητεί να περιλαμβάνονται στον κύκλο σπουδών του ιατρικού προσωπικού περισσότερα μαθήματα κατάρτισης στον τομέα της συναισθηματικής κατανόησης και της ψυχολογίας· ζητεί να συμμετέχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί περισσότερο σε αυτήν την πολιτική πρόληψης·

48. ενθαρρύνει το έργο ομάδων και τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας για την παροχή φροντίδας, προστασίας και ψυχολογικής στήριξης στους ηλικιωμένους·

49.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συλλέξουν στοιχεία και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, μεριμνώντας για την ενσωμάτωση στοιχείων που σχετίζονται με το φύλο, που θα οδηγήσουν στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ιδίως όσον αφορά την αποφυγή περίπλοκων διοικητικών διαδικασιών και τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων γυναικών, καθώς και να παράσχουν συμβουλές στις κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενισχύσει την επίγνωση του κοινού όσον αφορά την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση στα κράτη μέλη·

50.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προληπτική υγειονομική περίθαλψη για τις ηλικιωμένες γυναίκες προβλέποντας, για παράδειγμα, προσβάσιμες και τακτικές μαστογραφίες και εξετάσεις τραχηλικού επιχρίσματος, να καταργήσουν τα όρια ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις, όπως ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού, και να αυξήσουν την επίγνωση του κοινού όσον αφορά τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου·

51.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της με στόχο να διαδοθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μια νοοτροπία πρόληψης, και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους χώρους εργασίας και τα κέντρα ηλικιωμένων, με τη συνεργασία των επαγγελματιών του κλάδου, των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ·

Έρευνα και πρόληψη

52.  επισημαίνει με ανησυχία τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΕ, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2011, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες περίπου το 28% των γυναικών ηλικίας 60 ετών και άνω υπήρξαν θύματα κακοποίησης· υποστηρίζει ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην προστασία των ηλικιωμένων από την κακοποίηση, την κακομεταχείριση, την εγκατάλειψη και την εκμετάλλευση, είτε οι ενέργειες αυτές είναι ενσυνείδητες και σκόπιμες είτε αποτέλεσμα αμελούς συμπεριφοράς· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δράσεις τους για την πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων κατ’ οίκον και σε ιδρύματα·

53.  θεωρεί σημαντικό να εφαρμοστεί μια προσέγγιση της ιατρικής έρευνας που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ανδρών και των γυναικών·

54. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (2010-2015) αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι εκτεθειμένοι σε συγκεκριμένες ασθένειες και ειδικούς κινδύνους για την υγεία τους που πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην ιατρική έρευνα και στις υπηρεσίες υγείας·

55.  ζητεί να εκπονηθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020, στρατηγικό σχέδιο έρευνας σχετικά με την υγεία των γυναικών για την επόμενη δεκαετία και να δημιουργηθεί ερευνητικό ίδρυμα για την υγεία των γυναικών προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του σχεδίου·

56.  θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η παρουσία γυναικών εμπειρογνωμόνων στις εθνικές τεχνολογικές και επιστημονικές συμβουλευτικές επιτροπές για την αξιολόγηση των φαρμάκων·

57.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στο κοινό πρόγραμμα για τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις την κακοποίηση των ηλικιωμένων ως θέμα έρευνας, προκειμένου να υπολογιστεί η έκταση και οι επιπτώσεις της σε άτομα που πάσχουν από άνοια·

58. υποστηρίζει την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση ως πιλοτική πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στην αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής των πολιτών της ΕΕ κατά 2 έτη έως το 2020 και στοχεύει στην επίτευξη τριών στόχων για την Ευρώπη, ήτοι βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, καθώς και βελτίωση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας·

59.  επιδοκιμάζει τα σχέδια και τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής (σχέδιο EATWELL, Πλατφόρμα της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία, Πλαίσιο για τη Μείωση του Αλατιού), καθώς και την ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου·

60.  τονίζει ότι όλοι οι στόχοι και οι δράσεις που καλύπτονται από το δεύτερο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης και αναγνώρισης των διαφορετικών αναγκών ανδρών και γυναικών και των αντίστοιχων αντιλήψεων όσον αφορά την υγεία·

61.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με μια δέσμη μέτρων για την πολιτική συνοχής (2014-2020), στην οποία η ενεργός και υγιής γήρανση και η καινοτομία συγκαταλέγονται στις επενδυτικές της προτεραιότητες·

62.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 97% των δημοσιονομικών πόρων για την υγεία προορίζεται για τη θεραπεία μη μεταδιδόμενων ασθενειών και μόνο το 3% για επενδύσεις στην πρόληψη, σε μία περίοδο όπου το κόστος της αντιμετώπισης και της διαχείρισης μη μεταδιδόμενων ασθενειών αυξάνεται δραματικά λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας· καλεί, ως προς αυτό, τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον προϋπολογισμό για τον τομέα της υγείας ώστε να περιληφθούν και δραστηριότητες πρόληψης·

63.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση των αιτίων εμφάνισης των ασθενειών και να προωθήσει, για τον σκοπό αυτό, την πρόληψη σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την υγεία μέσω της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενειών, της διατήρησης ενός υγιούς τρόπου ζωής, της παροχής επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης και της διασφάλισης κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε εκστρατείες αύξησης της επίγνωσης του κοινού όσον αφορά την οστεοπόρωση και να παράσχουν σαφέστερη πληροφόρηση σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την οστεοπόρωση, με στόχο την πρόληψη καταγμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω καλύτερης πρόσβασης σε εξετάσεις μέτρησης της οστικής πυκνότητας·

65.  συμφωνεί με την έννοια του «gender challenge» που πρότεινε ο ΠΟΥ, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ανάγκη καλύτερης εκτίμησης των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία των γυναικών· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις συστάσεις του ΠΟΥ για τη δημιουργία «φιλικών προς τους ηλικιωμένους» περιβαλλόντων και την αύξηση των ευκαιριών που έχουν οι ηλικιωμένες γυναίκες να συνεισφέρουν παραγωγικά στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διατομεακής συνεργασίας για τον καθορισμό και την προώθηση δράσεων εκτός του τομέα της υγείας, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των γυναικών·

66.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναδεικνύουν, κατά την κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, τις κλινικές ενδείξεις και τα συμπτώματα των καρδιαγγειακών παθήσεων που διαφέρουν στις γυναίκες, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης παρέμβασης·

67.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ορίζων 2020», μια πιο στενή επιστημονική συνεργασία καθώς και τη διενέργεια συγκριτικών ερευνών για τη σκλήρυνση κατά πλάκας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο προσδιορισμός κατάλληλης αγωγής και πρόληψης αυτής της ασθένειας, η οποία προκαλεί σοβαρές διαταραχές των κινητικών λειτουργιών, κυρίως στις ηλικιωμένες·

68.  καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να υποστηρίζει εκστρατείες ευαισθητοποίησης που απευθύνονται ειδικότερα στις ηλικιωμένες γυναίκες και επικεντρώνονται σε ειδικές από την άποψη του φύλου και της ηλικίας συστάσεις σχετικά με τη σωστή διατροφή και τη σημασία της σωματικής άσκησης, δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην πρόληψη των πτώσεων και να μειώσουν την εμφάνιση διαταραχών στο κυκλοφορικό σύστημα, οστεοπόρωσης καθώς και ορισμένων μορφών καρκίνου·

69.  ζητεί να αναληφθούν, για τον σκοπό αυτό, δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης τόσο στα σχολεία όσο και μέσω μηνυμάτων για την υγεία σχετικά με τη σωστή διατροφή και τους κινδύνους που ενέχει η κακή διατροφή για την υγεία·

70.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε διαβούλευση με το Συμβούλιο, προκειμένου να επανενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο η σύσταση σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες πληθυσμού που ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση από κοινωνικοοικονομική άποψη, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας· καλεί τα κράτη μέλη, που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να εφαρμόσουν την εν λόγω σύσταση, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας·

71. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσαρμόσουν το όριο ηλικίας για πρόσβαση σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, τουλάχιστον στις χώρες με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου και στις περιπτώσεις ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού, και να συμπεριλάβουν στα εν λόγω προγράμματα και τις ηλικιωμένες γυναίκες, λόγω αύξησης του προσδόκιμου ζωής·

72.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα δικαιώματα των γυναικών με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και διακρίσεων λόγω ηλικίας και φύλου, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που απευθύνονται σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από τη μικρότερη δυνατή ηλικία·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την κλινική έρευνα σχετικά με τις γυναίκες και θεωρεί ότι η πρόσφατη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζόμενων για τον άνθρωπο, η οποία καταργεί την οδηγία 2001/20/ΕΚ, θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση·

74.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις μέσω της άμεσης συνεργασίας με τους ασθενείς, ούτως ώστε να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE L 301 της 20.11.2007, σ. 3.
(2) ΕΕ L 246 της 23.9.2011, σ. 5.
(3) ΕΕ C 313 Ε της 20.12.2006, σ. 273.
(4) ΕΕ C 250 E της 25.10.2007, σ. 93.
(5) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 561.
(6) ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 24.
(7) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(8) ΕΕ C 271 E της 7.10.2010, σ. 7.
(9) ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 35.
(10) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 95.
(11) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 49.
(12) ΕΕ C 74 E της 13.3.2012, σ. 19.
(13) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0360.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0390.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0082.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0225.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.


Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή
PDF 415kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη μικροβιακή πρόκληση - ο κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται (2012/2041(INI))
P7_TA(2012)0483A7-0373/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2012 σχετικά με τις επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και στον κτηνιατρικό τομέα – προοπτική «Μία υγεία»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή» (COM(2011)0748),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ερευνητική πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού «Η μικροβιακή πρόκληση - Μια αναδυόμενη απειλή για την υγεία του ανθρώπου» (C(2011)7660),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά(2),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή (SANCO/6876/2009r6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή τεχνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΜΑ) της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «The bacterial challenge: time to react - A call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents» (Βακτηριακή πρόκληση: ώρα για δράση - Έκκληση για την κάλυψη του κενού μεταξύ των πολυανθεκτικών βακτηρίων και της ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών)(3),

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη τεχνική έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) της 14ης Μαρτίου 2012 με θέμα τη μικροβιακή αντοχή ζωονοσογόνων βακτηριδίων που προσβάλλουν τον άνθρωπο, τα ζώα και τα τρόφιμα(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης αριθ. 2876 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης αριθ. 2980 του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2009 όσον αφορά καινοτόμα κίνητρα για αποτελεσματικά αντιβιοτικά,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη(5),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη αναθεώρηση του καταλόγου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τα καθοριστικής σημασίας στην ιατρική αντιμικροβιακά (έκθεση της 3ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής ομάδας της ΠΟΥ για την ολοκληρωμένη επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής, 14-17 Ιουνίου 2011, Όσλο, Νορβηγία), και τον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) για τους κτηνιατρικά σημαντικούς αντιμικροβιακούς παράγοντες (κατάλογος OIE, Μάιος 2007) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο της 9ης Απριλίου 2010 βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου (2002/77/ΕΚ) για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική (COM(2010)0141), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την εν λόγω έκθεση (SEC(2010)0399),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2002/77/ΕK του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2001 για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στην ιατρική(7) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την πρόταση για την εν λόγω σύσταση του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2001 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική κατά της μικροβιακής αντοχής (COM(2001)0333),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης (2006-2010)(9),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ της διατλαντικής ειδικής ομάδας δράσης για τη μικροβιακή αντοχή (TATFAR)(10),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του CODEX Alimentarius για ανάλυση κινδύνου της τροφιμογενούς μικροβιακής αντοχής(11),

  έχοντας υπόψη τον κώδικα πρακτικής για τον περιορισμό και τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής [Code of practice to minimize and contain antimicrobial resistance, (CAC/RCP 61-2005)],

–  έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική ενέργεια «Μικροβιακή αντοχή (AMR): έρευνα σχετικά με τις αιτίες της υπερβολικής και κακής χρήσης αντιβιοτικών» στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2012, η οποία έχει ως στόχο τη μελέτη του ζητήματος της ακατάλληλης χρήσης και πώλησης αντιμικροβιακών παραγόντων με ή χωρίς ιατρική συνταγή σε ολόκληρη την αλυσίδα – από τον ιατρό και τον φαρμακοποιό έως τον ασθενή – όσον αφορά τη συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων φορέων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0373/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα αποτελεί φυσική και αναπόφευκτη συνέπεια της αντιμικροβιακής θεραπείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διεργασία μπορεί να επιταχυνθεί με την υπέρμετρη και τυφλή χρήση φαρμάκων στην ιατρική και την κτηνιατρική, πράγμα που, σε συνδυασμό με ανεπαρκή υγιεινή και έλεγχο των λοιμώξεων, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική χρήση των ήδη περιορισμένου αριθμού υφιστάμενων αντιμικροβιακών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά για ορισμένα βακτήρια φτάνει σε ποσοστό 25% ή και περισσότερο σε πολλά κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής προκύπτει από την κακή χρήση – και ιδιαίτερα την κατάχρηση – των αντιβιοτικών·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν στέρεο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την επιβολή και την υποστήριξη της λογικής χρήσης των φαρμάκων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον στην ΕΕ, στην Ισλανδία και τη Νορβηγία τα ανθεκτικά σε αντιμικροβιακούς παράγοντες βακτήρια προκαλούν περίπου 400.000 λοιμώξεις και 25.000 θανάτους ετησίως, με τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ δαπάνες σε πρόσθετο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και απώλειες παραγωγικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της μικροβιακής αντοχής (AMR) είναι σύνθετο θέμα διασυνοριακού χαρακτήρα που εξαρτάται από ποικίλους και διασυνδεόμενους παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν πολυάριθμα και σε διάφορα επίπεδα μέτρα παρέμβασης που απαιτούν ισχυρή συνεργασία μεταξύ χωρών και τομέων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ της αύξησης της AMR και της ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών ουσιών μεγαλώνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1970 έχουν αναπτυχθεί μόνο τρία νέα συστημικώς χορηγούμενα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram-θετικά βακτήρια(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των θανάτων που συνδέονται με μικροβιακή αντοχή στην Ένωση οφείλονται σε Gram αρνητικά βακτήρια, ενώ δεν σχεδιάζεται να εισαχθούν σύντομα στην αγορά νέοι αντιμικροβιακοί παράγοντες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη την έλλειψη ανάπτυξης νέων αντιβακτηριακών φαρμάκων, είναι υψίστης σημασίας να διατηρηθεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων αντιμικροβιακών ουσιών για όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω συνετής χρήσης, προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης των μολύνσεων, εμβολιασμών, εναλλακτικών θεραπειών και ελεγχόμενης δοσολογίας αντιμικροβιακών φαρμάκων·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μόνο επί του παρόντος διαθέσιμο εμβόλιο κατά της φυματίωσης (BCG), αναπτύχθηκε πριν από περισσότερα από 90 χρόνια και ότι δεν παρέχει προστασία από την πιο κοινή μορφή φυματίωσης, την πνευμονική φυματίωση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεραπεία της φυματίωσης βασίζεται σε αντιβιοτικά, τα οποία αναπτύχθηκαν πριν από δεκαετίες και πολλά εκ των οποίων έχουν σοβαρές τοξικές παρενέργειες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η AMR πλήττει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα και έχει επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία ανθρώπων και ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σχέση μεταξύ χρήσης αντιμικροβιακών σε ζώα και εξάπλωσης της αντοχής στον άνθρωπο που απαιτεί συντονισμένη, πολυτομεακή προσέγγιση πολιτικής σε σχέση με την AMR που θα βασίζεται στην αρχή «Μία υγεία» και θα έχει ως παραλήπτες τόσο τους γιατρούς όσο και τους χρήστες σε κάθε τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη επαρκώς λεπτομερών και συγκρίσιμων στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τους σκοπούς της ενδελεχούς διακρατικής παρακολούθησης και ανάλυσης που συσχετίζουν τη χρήση αντιμικροβιακών και την αντοχή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον πρωταρχικό στόχο των γεωργών να διατηρήσουν υγιές και παραγωγικό το ζωικό τους κεφάλαιο μέσω ορθών γεωργικών πρακτικών (υγιεινή, σωστές ζωοτροφές, κατάλληλη ζωοτεχνία και ορθή διαχείριση των ζώων), τα ζώα είναι ακόμα δυνατό να νοσήσουν, και πρέπει να είναι διαθέσιμες κατάλληλες θεραπείες και κτηνιατρικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «προληπτικής αγωγής» και ότι οι διαφορετικές ερμηνείες του όρου οδηγούν επανειλημμένα σε διάσταση απόψεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όσων εμπλέκονται στη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών, περιλαμβανομένων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και του ευρέος κοινού, με σκοπό να επέλθουν οι αναγκαίες αλλαγές στη συμπεριφορά των συνταγογραφούντων, των παρασκευαστών και διανεμητών φαρμάκων και των πολιτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα αντιβιοτικά εξακολουθούν να διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή, και ότι η εν λόγω πρακτική οξύνει το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά η ελλιπής τήρηση των βασικών υγειονομικών κανόνων στο περιβάλλον του ανθρώπου όπως η κατοικία, και όχι μόνον σε νοσοκομεία, οδηγεί σε πρόσθετη εξάπλωση των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά φάρμακα παθογόνων οργανισμών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαγνωστικές μέθοδοι διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην καταπολέμηση της AMR μέσω της ενθάρρυνσης περισσότερο στοχευμένων προσεγγίσεων της θεραπείας·

1.  θεωρεί ότι, ενώ σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει εθνικές στρατηγικές AMR σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική, η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των τεθέντων στόχων είναι αργή και άνιση· ζητεί να δεσμευθούν οι κυβερνήσεις ότι θα εφαρμόσουν τις εν λόγω στρατηγικές πλήρως και εγκαίρως·

2.  χαιρετίζει το πενταετές στρατηγικό σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση της AMR, αλλά εκφράζει την ανησυχία ότι πολλά από τα σημεία δράσης επαναλαμβάνουν μέτρα τα οποία είχαν προβλεφθεί περισσότερο από μία δεκαετία νωρίτερα στη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2001 για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική·

3.  διαπιστώνει ότι, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι επαρκές για να περιορίσει τον αυξανόμενο κίνδυνο από τη μικροβιακή αντοχή σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι τα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράσης πρέπει να εφαρμοσθούν το συντομότερο δυνατό· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή τη δημιουργία ολοκληρωμένου χάρτη πορείας, στον οποίο θα σκιαγραφούνται τα σχετικά μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης πιθανής νομοθετικής δράσης·

4.  υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης πρέπει να αφορά όλα τα ζώα που καλύπτονται από τη στρατηγική της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των ζώων συντροφιάς και των ζώων που χρησιμοποιούνται για αθλήματα, και πρέπει να δίνει έμφαση στη λογική σύνδεση μεταξύ υγείας των ζώων και χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς και στη σύνδεση μεταξύ υγείας των ζώων και ανθρώπινης υγείας·

Συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική και την κτηνιατρική

5.  υπογραμμίζει ότι ο βασικός στόχος κάθε στρατηγικής AMR είναι να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων αντιμικροβιακών παραγόντων χρησιμοποιώντας τους με υπευθυνότητα στο σωστό θεραπευτικό επίπεδο, μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο και κατόπιν συνταγογράφησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στην ενδεικνυόμενη δοσολογία, και μειώνοντας τη χρήση αντιμικροβιακών εν γένει και ειδικά των καίριας σημασίας αντιμικροβιακών ουσιών (CIA)(13) στην ιατρική και κτηνιατρική, λαμβάνοντας επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη τον κατάλογο του ΟΙΕ · υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη για μια ενεργή ολιστική προσέγγιση βάσει της προοπτικής «Μία υγεία» με σκοπό να επιτευχθεί καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός μεταξύ του τομέα της ανθρώπινης υγείας και του κτηνιατρικού τομέα· ζητεί να ενισχυθεί η επιτήρηση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών σε μωρά και μικρά παιδιά, καθώς και στην κλινική θεραπεία, όπου υπάρχει ανάγκη ελέγχου και μέτρησης της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών·

6.  επισημαίνει ότι η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε υπο-θεραπευτική δόση απαγορεύεται στην ΕΕ·

7.  τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τον έλεγχο της χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική και κτηνιατρική· αποδοκιμάζει έντονα την ανεξέλεγκτη προφυλακτική χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωοτεχνία· εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2012 τα οποία καλούν τα κράτη μέλη να περιορίσουν την προφυλακτική χρήση αντιμικροβιακών σε περιπτώσεις με καθορισμένες κλινικές ανάγκες και να περιορίσουν τη συνταγογράφηση και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για θεραπεία αγέλης ζώων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κτηνίατρος έχει εκτιμήσει ότι υπάρχει σαφής κλινική και, ανάλογα με την περίπτωση, επιδημιολογική αιτιολογία για την περίθαλψη όλων των ζώων· τονίζει ότι οι τομείς της κτηνοτροφίας και της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη των ασθενειών μέσω της ορθής υγιεινής, στέγασης και ζωοτεχνίας, καθώς και μέσω αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, και όχι μέσω της προφυλακτικής χρήσης αντιβιοτικών· πιστεύει ότι οι έλεγχοι των εισαγωγών τροφίμων από κράτη εκτός ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν, ιδιαίτερα με γνώμονα τον κίνδυνο αυτές οι εισαγωγές να περιέχουν ασυνήθη ίχνη αντιμικροβιακών ουσιών·

8.  διαπιστώνει ότι η AMR στα ζώα διαφέρει μεταξύ ειδών και μεταξύ διαφόρων τύπων ζωοτεχνίας·

9.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο καθήκον της παρακολούθησης και της ανάλυσης της κατάστασης όσον αφορά την AMR στα εκτρεφόμενα ζώα στην ΕΕ·

10.  ζητεί τη συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα και την παροχή περισσότερης ενημέρωσης στους κτηνιάτρους και τους αγρότες που τους βοηθάει να ελαχιστοποιήσουν την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών·

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής ώστε να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα χρήσης σε μεμονωμένα αγροκτήματα είναι τα ενδεδειγμένα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υπεύθυνη και ελάχιστη χρήση·

12.  τονίζει την ανάγκη να επανεξετασθούν οι διατάξεις που αφορούν μέτρα για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων για να βελτιωθεί η υγεία των ζώων με σκοπό τη μείωση της χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη μέγιστη πυκνότητα των ζώων στην κτηνοτροφία, καθώς τα μεγέθη αγέλης σήμερα συνιστούν συχνά εμπόδιο στην θεραπεία του μεμονωμένου ζώου ή μικρότερων ομάδες ζώων, πράγμα που παρέχει κίνητρα για την προφυλακτική χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών· πιστεύει ότι η επικέντρωση της προσοχής σε γενετικές ποικιλίες ανθεκτικές στις ασθένειες θα μπορούσε να συμβάλει στη χρήση λιγότερων κτηνιατρικών φαρμάκων για τους σκοπούς της εκτροφής αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν πρέπει να υποκαθιστά την ορθή διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη ζωοτεχνία·

13.  συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης του κανονιστικού πλαισίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές και ζητεί να διατηρηθεί η συνοχή όσον αφορά τη διατύπωση και την τήρηση των κανόνων της ΕΕ·

14.  ζητεί την εισαγωγή αξιόπιστων προσεγγίσεων στην κτηνοτροφία για να μειωθεί σημαντικά η AMR· σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτροφή νεαρών ζώων, που προέρχονται συχνά από διαφορετικούς εκτροφείς και εκτίθενται ως εκ τούτου σε κινδύνους προσβολής από ασθένειες όταν συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο·

15.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον κτηνιατρικό τομέα με σκοπό να περιορισθεί η χρήση τρίτης και τέταρτης γενιάς καίριας σημασίας αντιμικροβιακών ουσιών για τον άνθρωπο· τονίζει ότι μια τέτοια πρόταση πρέπει να στηρίζεται σε ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές - οι οποίες θα βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία - για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική·

16.  θεωρεί ότι η εκκρεμούσα αναθεώρηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ προσφέρει σημαντική ευκαιρία για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων ώστε να μειωθεί η AMR μέσω της ενίσχυσης των διατάξεων για τα κτηνιατρικά φάρμακα, όπως:

   περιορισμός του δικαιώματος συνταγογράφησης αντιβιοτικών μόνο σε κτηνιάτρους που διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα·
   διαχωρισμός του δικαιώματος συνταγογράφησης από το δικαίωμα πώλησης αντιμικροβιακών ουσιών, εξαλείφοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα οικονομικά κίνητρα συνταγογράφησης·

17.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το σχέδιο δράσης της για την AMR με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των 12 δράσεων και να δημοσιεύσει έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την AMR πριν από το τέλος του 2013, τονίζοντας ότι η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μια επισκόπηση των μειώσεων στη χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων που έχουν επιτευχθεί σε κάθε κράτος μέλος·

18.  τονίζει ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και διανομής των αντιβιοτικών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τις αντιμικροβιακές ουσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής αντιβιοτικών στον τομέα της υγείας του ανθρώπου και στον κτηνιατρικό τομέα και την απαγόρευση των αντιμικροβιακών ουσιών ως αυξητικών παραγόντων στις ζωοτροφές·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις συνθήκες συνταγογράφησης και πώλησης αντιμικροβιακών ουσιών προκειμένου να εξακριβώσει εάν οι πρακτικές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ανθρώπων και ζώων ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπερβολική συνταγογράφηση, κατάχρηση ή κακή χρήση αντιμικροβιακών ουσιών·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι σε όλα τα νοσοκομεία απασχολούνται νοσοκομειακοί επιδημιολόγοι·

21.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη χρήση νανο-αργύρου στα καταναλωτικά προϊόντα καθώς μπορεί να προκαλέσει αυξημένη αντίσταση των μικροοργανισμών στον άργυρο, συμπεριλαμβανομένων του νανο-αργύρου και των ενώσεων αργύρου, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να περιορίσει τη χρησιμότητα του νανο-αργύρου στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σε άλλες ιατρικές εφαρμογές·

22.  υπογραμμίζει ότι για να καταστεί δυνατή η μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών, πρέπει να βελτιωθεί η ακρίβεια των διαγνώσεων και, επομένως πρέπει να αυξηθεί η χρήση διαγνωστικών μεθόδων·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν προσπάθειες, οι οποίες θα διατηρούνται σε τακτική βάση, μελέτης της εμφάνισης επιδημιών σε νοσοκομεία και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίζει η εξάπλωση ανθεκτικών στα φάρμακα κλώνων στις εν λόγω επιδημίες·

Πρόληψη

24.  με σκοπό τον περιορισμό της ακατάλληλης χρήσης των αντιμικροβιακών παραγόντων και της μη ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των παράνομων πωλήσεων στο διαδίκτυο, χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για επανεξέταση του νομικού καθεστώτος όλων των αντιμικροβιακών ουσιών που χορηγούνται από το στόμα, παρεντερικά και που εισπνέονται (συμπεριλαμβάνονται φάρμακα κατά της ελονοσίας, αντιιικά και φάρμακα με αντιμυκητισιακή δράση) τα οποία παραμένουν διαθέσιμα στους ασθενείς χωρίς συνταγή γιατρού· τονίζει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες δεν πρέπει να διατίθενται ελεύθερα χωρίς συνταγή ιατρού καθώς αυτό ενθαρρύνει την αυτοθεραπεία που συχνά βασίζεται σε λανθασμένες υποθέσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την ενημέρωση του κοινού για την πώληση χωρίς ιατρική συνταγή και τις παράνομες πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στον τομέα της υγείας του ανθρώπου όσο και στον τομέα της κτηνιατρικής·

25.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των εμβολίων για τον περιορισμό της ανάπτυξης της AMR επειδή μειώνουν τις ποσότητες των αντιμικροβιακών παραγόντων που απαιτούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, αλλά πιστεύει ότι, όσον αφορά τον κτηνιατρικό τομέα, αυτό δεν πρέπει να υποκαθιστά την ορθή διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη ζωοτεχνία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τι άλλα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι ώστε να μειωθεί η εξάπλωση μολύνσεων και νόσων στην κτηνοτροφία·

26.  προτείνει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση βιώσιμων κτηνοτροφικών συστημάτων που θα βασίζονται σε ορθές πρακτικές διαχείρισης οι οποίες θα μεγιστοποιούν την αποδοτική χρήση των πόρων και θα μειώσουν την εξάρτηση των αγροτών από δαπανηρά, μη βιώσιμα μέσα παραγωγής που εγκυμονούν υψηλούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, να επινοήσουν και να προωθήσουν κατευθυντήριες γραμμές για συνετή χρήση με στόχο τη μείωση της μη ουσιώδους και ακατάλληλης έκθεσης σε αντιμικροβιακούς παράγοντες στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης στην ιατρική και κτηνιατρική, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια και την φυτοκομία·

28.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα, να χαρακτηρίσει τις φαρμακούχες ζωοτροφές «φάρμακα» και όχι «ζωοτροφές», με σκοπό να διασφαλίσει ότι και στο μέλλον ο κρίσιμος τομέας των φαρμακούχων ζωοτροφών θα εποπτεύεται δυνάμει της φαρμακευτικής νομοθεσίας και ότι θα διενεργούνται επίσημες επιθεωρήσεις αναλόγως, ενώ ταυτόχρονα θα προβλέπει ότι οι φαρμακούχες ζωοτροφές εμπίπτουν στην κατηγορία φαρμάκων που χορηγούνται μόνο κατόπιν συνταγογράφησης·

29.  υπογραμμίζει ότι η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων συνιστά ακρογωνιαίο λίθο όσον αφορά την καταπολέμηση της AMR· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον έλεγχο των μολύνσεων και να αναβαθμίσουν και να προωθήσουν τα καλά πρότυπα υγιεινής – ειδικά την υγιεινή των χεριών, ιδίως σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, όπως τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης – προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση των λοιμώξεων και να μειωθεί η ανάγκη για αντιβιοτικά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI) και να διευρύνουν την έρευνα στην επιδημιολογία λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI) λόγω MRSA και C. difficile και άλλων εμφανιζόμενων, ανθεκτικών σε πολλά αντιβιοτικά οργανισμών·

Ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών ή εναλλακτικών μέσων θεραπείας

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) που αποσυνδέουν τις επενδύσεις στην Ε&Α για νέα αντιβιοτικά και εργαλεία διάγνωσης από τις συναλλαγές πωλήσεων, με σκοπό να προωθηθεί μεγαλύτερη πρόσβαση και οικονομική προσιτότητα και να περιορισθεί η άσκοπη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών·

31.  ζητεί να υπάρξει περισσότερη και καλύτερα συντονισμένη έρευνα για νέα αντιμικροβιακά και για άλλες εναλλακτικές λύσεις (εμβολιασμός, βιοασφάλεια, εκτροφή με στόχο την ανθεκτικότητα) και για τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αποφυγή και τον έλεγχο των λοιμωδών νόσων στα ζώα·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τις δραστηριότητες Ε&Α προκειμένου να παράσχουν νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της φυματίωσης και της ανθεκτικής στα φάρμακα φυματίωσης·

33.  καλεί την Επιτροπή να επενδύσει στην Ε&Α που στοχεύει σε εναλλακτικές λύσεις για χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωική παραγωγή και να στηρίξει την καινοτομία στις γεωργικές πρακτικές, σύμφωνα με τους στόχους της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας·

34.  τονίζει την ανάγκη να τεθούν περιορισμοί στη χρήση των καίριας σημασίας αντιμικροβιακών ουσιών και των προσφάτως αναπτυχθέντων αντιμικροβιακών παραγόντων και τεχνολογιών προς χρήση στην ιατρική και κτηνιατρική· τονίζει ότι έχει σημασία να ορίζεται σωστά ο στόχος της χρήσης των καίριας σημασίας αντιμικροβιακών ουσιών σε ειδικές περιπτώσεις·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν νέες ρυθμιστικές προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων των μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της παράτασης της διάρκειας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με σκοπό την ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη αντιμικροβιακών παραγόντων·

36.  σημειώνει τη σημασία της πρόσβασης σε ταχεία, αξιόπιστα και προσιτά από οικονομικής άποψης διαγνωστικά εργαλεία κατά την ανάπτυξη νέων στρατηγικών θεραπείας·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν νέες ρυθμιστικές προσεγγίσεις οι οποίες προσανατολίζονται προς τη χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών, που μπορεί να έχουν ευεργετικό από φορολογική άποψη αποτέλεσμα τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κίνητρα για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να αναζωογονηθεί η Ε&Α για τις αντιμικροβιακές ουσίες· θεωρεί ότι η ανταλλαγή γνώσεων και η συγκέντρωση πόρων μέσω καινοτόμων συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) θα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η κλινική αποτελεσματικότητα και διαθεσιμότητα των υφιστάμενων αντιμικροβιακών ουσιών·

39.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι γεωργοί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευφυή, αποτελεσματικά και εναλλακτικά μέσα θεραπείας των ζώων τους, συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων και ειδών ήσσονος σημασίας (MUMS), οι οποίοι επί του παρόντος αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη κτηνιατρικών φαρμάκων·

40.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανάπτυξη και διαθεσιμότητα περισσότερων γεωργικών εργαλείων για έγκαιρη, ταχεία διάγνωση και έλεγχο των ασθενειών, καθώς και για ένα ευρύ και αποτελεσματικό διαγνωστικό σύστημα σε επίπεδο κρατών μελών, το οποίο μπορεί να διασφαλίζει έγκαιρη παράδοση αποτελεσμάτων σε περίπτωση που πραγματοποιούνται βακτηριολογικοί έλεγχοι·

Παρακολούθησης και υποβολή εκθέσεων

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού για την έγκαιρη ανίχνευση, προειδοποίηση και συντονισμένη αντίδραση σε σχέση με παθογόνα ανθεκτικά στις αντιμικροβιακές ουσίες βακτήρια σε ανθρώπους, ζώα, ψάρια και τρόφιμα προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς η έκταση και η αύξηση της AMR· προτρέπει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό να συστήσουν εθνικές βάσεις δεδομένων βάσει ενιαίων προτύπων, στις οποίες έμποροι, κτηνίατροι και γεωργοί θα έχουν υποχρέωση να καταγράφουν και να τεκμηριώνουν τη χορήγηση και τη χρήση αντιβιοτικών·

42.  τονίζει ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν σωστές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ορισμένα κράτη μέλη· δίνει έμφαση στη σημασία της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών συστημάτων επιτήρησης στον τομέα της υγείας του ανθρώπου και στον κτηνιατρικό τομέα, βάσει ομοιόμορφων προτύπων για όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να συγκεντρωθούν σαφή, συγκρίσιμα, διαφανή και έγκαιρα δεδομένα αναφοράς σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων· πιστεύει ότι το δίκτυο αυτό θα πρέπει να βασίζεται στα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης που διαχειρίζονται η EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), το ευρωπαϊκό δίκτυο για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών του ECDC (ESAC-net), το ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής του ECDC (EARS-net), το δίκτυο τροφιμογενών και υδατογενών νοσημάτων του ECDC (FWD-Net), και η ευρωπαϊκή εποπτεία κατανάλωσης αντιμικροβιακών φαρμάκων στον κτηνιατρικό τομέα του EMA (ESVAC)·

43.  φρονεί ότι στα δεδομένα που θα συλλέγονται σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών πρέπει να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά εμπειρογνώμονες, οι αρχές και οι σχετικοί φορείς λήψης των αποφάσεων·

44.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, υπογράμμισε την ανάγκη να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με το πότε, πού, πώς και σε ποια ζώα χρησιμοποιούνται αντιμικροβιακές ουσίες· πιστεύει ότι τα συναφή δεδομένα πρέπει να συλλέγονται, να αναλύονται και να δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, και ότι τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι εναρμονισμένα και συγκρίσιμα, ώστε να καθιστούν δυνατή την κατάλληλη ανάλυση και την ανάληψη αποτελεσματικής, συντονισμένης και ειδικής για το κάθε είδος δράσης που θα είναι προσαρμοσμένη στους διάφορους τύπους ζωοτεχνίας, με σκοπό να καταπολεμηθεί η AMR τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην έκθεση προόδου που θα συντάξει σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την AMR μια επισκόπηση της μείωσης που έχει επιτευχθεί από κάθε κράτος μέλος της χρήσης κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων·

46.  καλεί την Επιτροπή να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων την αποτελεσματική και ολιστική παρακολούθηση της χρήσης αντιβιοτικών στο σύνολο της ζωοτεχνίας· επισημαίνει ότι η καταγραφή της χρήσης αντιβιοτικών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι ήδη υποχρεωτική·

47.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη χωριστή παρακολούθηση και τον έλεγχο της αντοχής των ζώων εκτροφής, των οικόσιτων ζώων, των ζώων που χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό, κτλ, χωρίς αυτό να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους ή τους κτηνιάτρους·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν στενότερη διατομεακή συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών και τομέων ώστε να ενθαρρύνουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της κτηνιατρικής υγείας-υγείας του ανθρώπου και να παρακολουθούν την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών AMR·

49.  τονίζει την ανάγκη στήριξης βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, τα οποία σε αντίθεση με τη «εντατικοποιημένη εκτροφή» είναι δυνητικώς λιγότερο εκτεθειμένα στην AMR·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στο μέλλον η μέτρηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στον τομέα της υγείας του ανθρώπου όσο και στον κτηνιατρικό τομέα θα διευρυνθεί, καταγράφοντας όχι μόνο τη συνολική ποσότητα αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται, αλλά και τους τύπους των αντιμικροβιακών ουσιών, τους χρόνους θεραπείας κ.λπ.·

Επικοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση

51.  σημειώνει ότι η ενθάρρυνση της ενδεδειγμένης χρήσης αντιμικροβιακών παραγόντων εξαρτάται από την αλλαγή στάσης, πρακτικής και παιδείας μεταξύ των ασθενών, των αγροτών, των ιατρών, των κτηνιάτρων και άλλων επαγγελματιών των τομέων της ιατρικής και της κτηνιατρικής· θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν πιο αποτελεσματικά και συνεχή μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να παρέχεται ολοκληρωμένη ενημέρωση στα σχολεία, ξεκινώντας γενικά από νεαρή ηλικία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τους εγγενείς κινδύνους των αντιμικροβιακών ουσιών·

52.  σημειώνει ότι μία από τις πιο κοινές χρήσεις αντιβιοτικών είναι η αντιμετώπιση του κοινού κρυολογήματος και ότι θα είναι μεγάλο το όφελος εάν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι το κοινό κρυολόγημα είναι ιογενής λοίμωξη ενώ τα αντιβιοτικά παρέχουν προστασία μόνον κατά των βακτηριακών λοιμώξεων·

53.  χαιρετίζει την ετήσια «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά» (18 Νοεμβρίου) που καθιερώθηκε για να προωθηθεί η υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων· θεωρεί, ωστόσο, ότι η προβολή της και το δυναμικό της θα μπορούσαν να μεγιστοποιηθούν πιο αποτελεσματικά μέσω ενισχυμένης πολιτικής στήριξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας ευρύτερης προσέγγισης η οποία καλύπτει και τα ζώα, και συντονισμένων, καινοτόμων και μεγάλης εμβέλειας εκστρατειών με βάση την εμπειρία που προέρχεται από τις επιτυχείς ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες προερχόμενες από ενέργειες που εκτείνονται σε όλο το έτος σχετικά με την ορθή λήψη των συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών·

54.  καλεί την Επιτροπή – ως αναγνώριση του ότι η από κοινού χρήση πληροφοριών μεταξύ πολιτών, και όχι μόνον μεταξύ επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των κτηνιάτρων, διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και, συνεπώς, την πρόληψη – να καταρτίσει κατάλογο βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή αποτελεσματικών εκστρατειών επικοινωνίας και μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την AMR, όπως το έργο της πολυμερούς ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα (EPRUMA), με σκοπό τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής εκστρατειών ευαισθητοποίησης αυτού του είδους·

55.  φρονεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στο θέμα του κινδύνου ακούσιας εξάπλωσης των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά φάρμακα παθογόνων οργανισμών σε νοσοκομεία και νοικοκυριά, και η ευαισθητοποίηση στο θέμα των μέσων που υπάρχουν για να αποφευχθεί τούτο·

56.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στη μελέτη σχετικά με τη βελτίωση του φύλλου οδηγιών και του πίνακα πληροφοριών για το φάρμακο, την ιδέα της καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών όσον αφορά τα αντιβιοτικά, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι περιέχει προειδοποίηση όπως: «Λάβετε αυτό το αντιβιοτικό φάρμακο μόνο εάν έχει συνταγογραφηθεί για εσάς από ιατρό και λάβετέ το σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού. Η κακή χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προκαλέσει αντοχή, η οποία βλάπτει εσάς και άλλα άτομα.»·

Διεθνής συνεργασία

57.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των διεθνών ταξιδίων και, πιο σημαντικό, το παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων και ζωοτροφών θα μπορούσαν να αυξήσουν τη διασυνοριακή διάδοση της AMR· πιστεύει ότι η συντονισμένη και έγκαιρη διεθνής δράση με την οποία αποφεύγεται η επικάλυψη και διαμορφώνεται κρίσιμη μάζα είναι η μόνη οδός προόδου για την ελαχιστοποίηση της απειλής για τη δημόσια υγεία που εγκυμονεί η AMR παγκοσμίως·

58.  αναγνωρίζει τη σημασία των διεθνών πρωτοβουλιών που εγκρίθηκαν από την ΟΥ, τον OIE, τον FAO, καθώς και από άλλες σχετικές διεθνείς οργανώσεις· αναγνωρίζει ωστόσο τη σημασία της σε παγκόσμιο επίπεδο υποστήριξης των εγκριθέντων διεθνών προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών· ζητεί από την Επιτροπή, στην αποτίμηση της εκτέλεσης του τρέχοντος σχεδίου δράσης για την AMR, να συντάξει έκθεση για την πρόοδο των κρατών μελών σχετικά με τις διεθνείς δεσμεύσεις στον τομέα της AMR·

59.  χαιρετίζει τη συγκρότηση της Διατλαντικής Ειδικής Ομάδας για την μικροβιακή αντοχή (TATFAR) και τη δέσμη συστάσεων που εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο 2011 για τη μελλοντική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία ειδικών ενεργειών όσον αφορά:

   τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων και την κοινοχρησία δεδομένων για αντιμικροβιακές ουσίες για τον άνθρωπο και τα ζώα·
   την ανάπτυξη κοινών οδηγιών με βάση τη βέλτιστη πρακτική για τη διαχείριση των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης·
   την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων και του EMA σχετικά με συντονισμένες προσεγγίσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη αντιβακτηριακών φαρμάκων και τη σχετική ρύθμιση, ειδικά σε σχέση με το στάδιο των κλινικών δοκιμών·

60.  καλεί την Επιτροπή να βασιστεί στο έργο της TATFAR και να προωθήσει παρόμοιες πολυμερείς και διμερείς δεσμεύσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της AMR με άλλους παγκόσμιους εταίρους·

61.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν πρωτοβουλίες διαχείρισης κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο κατάλογος της ΠΟΥ για τις καίριας σημασίας αντιμικροβιακές ουσίες στην ιατρική και ο κατάλογος του OIE για τους κτηνιατρικά σημαντικούς αντιμικροβιακούς παράγοντες·

62.  στηρίζει μια διεθνή προσέγγιση για τον έλεγχο των απομιμήσεων αντιμικροβιακών ουσιών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0473.
(2) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 131.
(3) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2598.htm Δελτίο EFSA 2012;10(3):2598 [233 σ.].
(5) ΕΕ C 151 της 3.7.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(7) EE L 34 της 5.2.2002, σ. 13.
(8) EE C 112 Ε της 9.5.2002, σ. 106.
(9) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 25.
(10) http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/TATFAR/Documents/210911_TATFAR_Report.pdf
(11) CAC/GL 77 – 2011.
(12) Αναφέρεται στη διατήρηση ή απόρριψη του ιώδους χρώματος της χρώσης που χρησιμοποιείται στη μέθοδο Gram χρώσης των μικροοργανισμών· η ιδιότητα της χρώσης είναι κοινή μέθοδος ταξινόμησης βακτηρίων.
(13) Έκθεση της 3ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής ομάδας της ΠΟΥ για την ολοκληρωμένη επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής, 14-17 Ιουνίου 2011, Όσλο, Νορβηγία.


Ψηφοφορία σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού μέλους επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 187 παράγραφος 1 του Kανονισμού)
PDF 249kWORD 20k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ψηφοφορία σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού μέλους επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 187 παράγραφος 1 του Κανονισμού) (2012/2254(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 27ης Νοεμβρίου 2012 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 211 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 187 παράγραφος 1:"

Σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού μέλους επιτροπής, ένα μόνιμο αναπληρωματικό μέλος της ίδιας πολιτικής ομάδας δικαιούται να συμμετέχει στην ψηφοφορία στη θέση του τακτικού μέλους για ορισμένο χρόνο μέχρι την προσωρινή πλήρωση της κενής θέσης του τακτικού μέλους σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος 5, ή, ελλείψει παρόμοιας προσωρινής πλήρωσης της κενής θέσης, μέχρι τον ορισμό νέου τακτικού μέλους. Το δικαίωμα αυτό βασίζεται στην απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με την αριθμητική σύνθεση της επιτροπής και σκοπό έχει να εγγυάται ότι στην ψηφοφορία συμμετέχει αριθμός μελών της εν λόγω πολιτικής ομάδας που ισούται με τον αριθμό που ίσχυε πριν τη χηρεία της έδρας.

"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου