Kazalo 
Sprejeta besedila
Sreda, 12. december 2012 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 6/2012 – prihodki iz lastnih in drugih sredstev – povečanje odobritev plačil v razdelkih 1a, 1b, 2, 3a in 4 večletnega finančnega okvira – zmanjšanje stopnje odobrenih sredstev, vnesenih v proračun
 Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 – vsi oddelki
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles, Italija
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/005 SE/Saab, Švedska
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos, Španija
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/013 DK/Flextronics, Danska
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/014 RO/Nokia, Romunija
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Avstrija
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finska
 Evropska statistika o varnosti pred kriminalom ***I
 Dodeljevanje slotov na evropskih letališčih ***I
 Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***I
 Evropski statistični program za obdobje 2013–2017 ***I
 Okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije ***
 Zaščita živali med prevozom
 Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010-2011)

Predlog spremembe proračuna št. 6/2012 – prihodki iz lastnih in drugih sredstev – povečanje odobritev plačil v razdelkih 1a, 1b, 2, 3a in 4 večletnega finančnega okvira – zmanjšanje stopnje odobrenih sredstev, vnesenih v proračun
PDF 201kWORD 72k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2012 za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija (17295/2012 – C7-0401/2012 – 2012/2281(BUD))
P7_TA(2012)0485A7-0409/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1), zlasti členov 37 in 38 te uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, kot je bil dokončno sprejet 1. decembra 2011(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(4),

–  ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta EUCO 76/12 z dne 28. in 29. junija 2012 o paktu za rast in delovna mesta, o katerem so se sporazumele države članice,

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2012 za proračunsko leto 2012, ki ga je Komisija predložila 23. oktobra 2012 (COM(2012)0632),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2012, ki ga je Svet sprejel 6. decembra 2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–  ob upoštevanju člena 75b in 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0409/2012),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 6/2012 glede splošnega proračuna za leto 2012 med drugim nanaša na popravek napovedi prihodkov zaradi zadnje spremembe lastnih sredstev in drugih prihodkov ter na povečanje sredstev za plačila za skoraj 9,0 milijarde EUR v razdelkih 1a, 1b, 2, 3a in 4 večletnega finančnega okvira, da bo mogoče zadostiti vsem potrebam do izteka leta,

B.  ker so bile hkrati druge potrebe po plačilih že pokrite, delno s splošno prerazporeditvijo sredstev za plačila (DEC 30/2012) v skupnem znesku 419,7 milijona EUR,

C.  ker je Komisija poiskala možnosti za prerazporeditev v znesku 47,4 milijona EUR in ga vključila v predlog spremembe proračuna št. 6/2012, kot ga je prvotno predlagala,

D.  ker so se zaradi popravka lastnih virov in precejšnjega povečanja prihodkov iz naslova glob in obresti v znesku 3 525,0 milijona EUR prihodki povečali za neto znesek 3 080,8 milijona EUR, zaradi česar bo učinek predloga spremembe proračuna št. 6/2012 na prispevke držav članic iz naslova BND manjši,

E.  ker sta se delegaciji Parlamenta in Sveta na proračunskih tristranskih pogovorih 29. novembra 2012 dogovorili o popravljenem, nižjem znesku za te potrebe v letu 2012 v višini 6,1 milijarde EUR, vključno s prerazporejenimi sredstvi v višini 0,1 milijarde EUR, ki jih Komisija prvotno ni predlagala,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2012, kot ga je pripravila Komisija;

2.  ugotavlja, da je predlog spremembe proračuna št. 6/2012, kot ga je popravil Svet, v skladu z dogovorom, doseženim na proračunskem trialogu 29. novembra 2012;

3.  poudarja, da je skupna izjava o potrebah po plačilih v letu 2012, v kateri je proračunski organ potrdil, da bi bilo treba v letu 2012 odobriti dodatnih 2,9 milijarde EUR za plačila za kritje zahtevkov, ki jih je prejela Komisija, sestavni del dogovora, doseženega med trialogom;

4.  odločno opozarja Svet in Komisijo, da je treba skupno izjavo o potrebah po plačilih za leto 2012 razumeti kot politični dogovor o tem, da je treba v začetku leta 2013 doseči sporazum o spremembi proračuna, namenjeni izključno zagotovitvi teh 2,9 milijarde EUR in dodatnih proračunskih sredstev glede na plačila, prvotno sprejeta v proračunu za leto 2013, brez poseganja v pravilno izvajanje proračuna za leto 2013;

5.  brez sprememb odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2012;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2012 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 56, 29.2.2012.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.


Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 – vsi oddelki
PDF 279kWORD 83k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o stališču Sveta o novem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 – vsi oddelki (17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD))
P7_TA(2012)0486A7-0410/2012

Evropski parlament,

   ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju sklepa Sveta EUCO 76/12 z dne 28. in 29. junija 2012 o paktu za rast in delovna mesta, o katerem so se sporazumele države članice,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2012 o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2013 – oddelek III – Komisija(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2012 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2013(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2012 o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2013(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 o stališču Sveta o predlogu proračuna za leto 2013(7),

–  ob upoštevanju dejstva, da se spravnemu odboru v roku enaindvajsetih dni, določenem v členu 314(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ni uspelo dogovoriti o skupnem besedilu,

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, ki ga je Komisija sprejela 23. novembra 2012 (COM(2012)0716),

–  ob upoštevanju sklepov s tristranskih pogovorov o proračunu, ki so potekali 29. novembra 2012,

–  ob upoštevanju stališča o novem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, ki ga je Svet sprejel 6. decembra 2012, in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (17195/2012 – C7-0399/2012),

–  ob upoštevanju člena 75(b) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj drugih zadevnih odborov (A7-0410/2012),

1.  spominja, da je „osnutek svežnja“, o katerem sta se po težavnih pogajanjih na tristranskih pogovorih 29. novembra 2012 uspela sporazumeti Parlament in Svet, sestavljen iz treh elementov: predloga spremembe proračuna št. 6/2012 v znesku 6 milijard EUR, ki deloma pokriva pomanjkanje plačil do 31. oktobra 2012, proračuna Unije za leto 2013, za katerega je določena raven 150 898,391 milijona EUR za obveznosti ter 132 836,988 milijona EUR za plačila, ter treh skupnih izjav, ki zagotavljajo, da bodo dejanske potrebe po plačilih za leti 2012 in 2013 v celoti izpolnjene;

2.  pozdravlja dogovorjeno skupno raven sredstev za obveznosti, ki se je v primerjavi z zneskom v prvi obravnavi v Svetu povečala za 1,1 milijarde EUR; je zadovoljen, da je v proračunu za naslednje leto zagotovljen večidel političnih prednostnih nalog, pri čemer je poseben poudarek namenjen ustreznemu izvajanju zaveze EU glede rasti in delovnih mest, kakor je opredeljena v strategiji Evropa 2020;

3.  ugotavlja, da se je dogovorjena skupna stopnja sredstev za plačila v letu 2013 po sprejetju 6 milijard EUR s spremembo proračuna št. 6/2012 v primerjavi s proračunom za leto 2012 zmanjšala za 2,15 %;

4.  ugotavlja, da je zaradi neomajnega stališča Sveta v pogajanjih skupna raven plačil 5 milijard EUR nižja kot v oceni potreb po plačilih v predlogu proračuna za leto 2013, ki jo je pripravila Komisija; je zaskrbljen, da raven sredstev ne bo zadoščala za kritje dejanskih potreb po plačilih v naslednjem letu in za hiter začetek izvajanja pakta za rast in delovna mesta, dogovorjenega na zasedanju Evropskega sveta junija 2012; je kljub temu prepričan, da bi bile posledice, če ne bi dosegli soglasja, precej resnejše in bi imele precej bolj negativen vpliv na izvajanje ukrepov in programov Unije; od Komisije zahteva, da Parlamentu in Svetu posreduje mesečna poročila o poteku zahtevkov držav članic (razvrščena po državi članici in skladu) za izplačila iz strukturnih skladov, kohezijskega sklada, skladov za razvoj podeželja in sklada za ribištvo od 31. oktobra 2012 naprej; poziva k ustanovitvi medinstitucionalne delovne skupine za plačila, v kateri bi obe veji proračunskega organa sprejemali skupne odločitve o tem, kako nadaljevati;

5.  zaradi tega pripisuje skupnim izjavam Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženim tej resoluciji, najvišjo politično pomembnost; je sklenil na vseh ravneh in na vse načine spremljati spoštovanje teh izjav in potrebna dodatna sredstva, ki jih bodo morale naslednje leto zagotoviti države članice, da bo lahko Unija plačala svoje račune ter ohranila institucionalno verodostojnost in solventnost;

6.  pogojuje odobritev proračuna za leto 2013 s tem, da bo na najvišji politični ravni treh institucij dano jamstvo glede financiranja manjkajočih plačil za leto 2012 v znesku 2,9 milijarde EUR, kar pa nikakor ne sme pomeniti znižanja sredstev za plačila za leto 2013;

7.  ponovno zatrjuje, da se je možno s te mrtve točke, zaradi katere so proračunska pogajanja vsako leto težavnejša, premakniti le z nujno in odgovorno rešitvijo vprašanja financiranja Unije z dejanskim sistemom lastnih sredstev, ki bi začel veljati z naslednjim večletnim finančnim okvirom in enkrat za vselej odpravil razdeljevanje EU na neto plačnice in neto prejemnice;

8.  brez sprememb odobri novi predlog proračuna za leto 2013, kot ga je spremenil Svet;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil proračun dokončno sprejet, ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo predloži Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA

SKUPNA IZJAVA TREH INSTITUCIJ, SPREJETA V OKVIRU POGAJANJ O PRORAČUNU ZA LETO 2013

10. december 2012

Predsednik Evropskega parlamenta, predsednik Sveta Evropske unije in predsednik Evropske komisije izjavljajmo, da so vse tri institucije v okviru sprejetja proračuna za leto 2013 sprejele naslednje tri skupne izjave:

Skupna izjava o sredstvih za plačila za leto 2013

Ob upoštevanju prizadevanj za konsolidacijo javnih financ, ki potekajo v državah članicah, in ob upoštevanju ravni plačil, ki jih Komisija predlaga za leto 2013, sta se Evropski parlament in Svet dogovorila o znižanju plačil za leto 2013 v primerjavi s predlogom proračuna Komisije. Komisijo prosita, naj v skladu s pogodbo sprejme vse potrebne ukrepe in zlasti v spremembi proračuna zaprosi za dodatna sredstva za plačila, če tista v proračunu za leto 2013 ne zadostujejo za kritje odhodkov iz podrazdelka 1a (konkurenčnost za rast in zaposlovanje), podrazdelka 1b (kohezija za rast in zaposlovanje), razdelka 2 (ohranjanje in upravljanje naravnih virov), razdelka 3 (državljanstvo, svoboda, varnost in pravica) in razdelka 4 (EU kot globalni akter).

Poleg tega Evropski parlament in Svet Komisijo pozivata, naj najpozneje do sredine oktobra 2013 predstavi najnovejše posodobljene zneske o dejanskem stanju in ocene glede sredstev za plačila v podrazdelku 1b (kohezija za rast in zaposlovanje) in za razvoj podeželja v razdelku 2 (ohranjanje in upravljanje naravnih virov) ter po potrebi pripravi predlog spremembe proračuna. Svet in Evropski parlament se zavedata, da bo tak predlog morda potreben že v sredini leta 2013. Da bi olajšale odločanje o znesku plačil v letnem proračunskem postopku, so se vse tri institucije dogovorile, da bodo preučile, kako bi ocene sredstev za plačila v okviru deljenega upravljanja bolje uskladile z ustrezajočimi potrebami.

Evropski parlament in Svet bosta kolikor hitro mogoče sprejela stališče o morebitnem predlogu spremembe proračuna, da bi se izognili morebitnemu primanjkljaju odobritev plačil. Poleg tega sta se zavezala, da bosta hitro obdelala vse morebitne prerazporeditve sredstev za plačila, vključno s prerazporeditvami po razdelkih finančnega okvira, da bodo sredstva za plačila v proračunu čim bolje porabljena in usklajena z dejanskim izvrševanjem in potrebami.

V skladu s točko 18 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju Evropski parlament in Svet opozarjata, da je treba z vidika izvajanja zagotoviti nadzorovano povečevanje skupnih plačil glede na obveznosti, da ne bi prišlo do pretiranega povečanja neporavnanih obveznosti.

Evropski parlament, Svet in Komisija bodo vse leto dejavno spremljali, kako se izvršuje proračun za 2013, pri čemer bodo na podlagi podrobnih podatkov Komisije posebno pozornost namenili izvajanju plačil, prejetim zahtevkom za povračila in popravljenim napovedim.

Evropski parlament, Svet in Komisija v vsakem primeru poudarjajo, da je njihova odgovornost deljena, saj je v členu 323 PDEU določeno, da „Evropski parlament, Svet in Komisija zagotovijo, da so Uniji na voljo finančna sredstva, ki ji omogočajo izpolnjevanje njenih pravnih obveznosti do tretjih strani“.

Skupna izjava o potrebah po plačilih za leto 2012

Evropski parlament in Svet ugotavljata, da raven plačil, ki jo je Komisija predlagala v predlogu proračuna za leto 2013, temelji na domnevi, da so bile potrebe po plačilih v letu 2012 usklajene z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za leto 2012. Vendar so bila dodatna sredstva za plačila, odobrena s spremembo proračuna št. 6/2012, zmanjšana za 2,9 milijarde EUR glede na predlog Komisije in ne zadostujejo za vse prejete zahtevke za izplačilo.

Zato se Komisija zavezuje, da bo na začetku leta 2013 pripravila predlog spremembe proračuna, ki bo namenjen izključno kritju začasno zadržanih zahtevkov iz leta 2012, takoj ko bo odlog prenehal veljati, in preostalih neizpolnjenih pravnih obveznosti brez poseganja v pravilno izvajanje proračuna za leto 2013.

Svet in Evropski parlament bosta z namenom, da bi zagotovila dobro in natančno načrtovanje proračuna EU, čim hitreje oblikovala stališče o tem predlogu spremembe proračuna, da se zapolnijo vse morebitne vrzeli.

Skupna izjava o razdelku 5 in uskladitev plač in pokojnin

Evropski parlament in Svet se strinjata, da se učinki uskladitve plač za leto 2011 zaenkrat še ne bodo odražali v proračunu za leto 2013. Brez poseganja v stališče Sveta glede zadev c-66/12, c-63/12, c-196/12 in c-453/12 skupaj prosita Komisijo naj, če bo Sodišče odločilo v korist Komisije, nemudoma pripravi predlog spremembe proračuna, ki bo omogočal potrebna finančna sredstva za uskladitve za leto 2011 v institucijah, vključno z retroaktivnim učinkom za predhodna leta in morebitnimi zamudnimi obrestmi.

Evropski parlament in Svet se tako zavezujeta, da bosta čim prej sprejela ta predlog spremembe proračuna in zagotovila potrebna dodatna sredstva, ne da bi ogrozila politične prednostne naloge.

Zgornje izjave se sprejmejo, če Evropski parlament s skladu s členom 314(4)(a) PDEU odobri stališče Sveta z dne 6. decembra 2012 o proračunu za leto 2013.

(1) UL L 163, 23.06.2007, str. 17.
(2) UL L 248, 16.09.2002, str. 1.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0077.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0109.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0289.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0359.


Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles, Italija
PDF 288kWORD 88k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna, motorna kolesa, Italija) (COM(2012)0616 – C7-0350/2012 – 2012/2265(BUD))
P7_TA(2012)0487A7-0416/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0616 – C7-0350/2012),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0416/2012),

A.  ker je Unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D.  ker je Italija zaprosila za pomoč za 512 presežnih delavcev, od katerih naj bi jih pomoč prejelo 502 , v desetih podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 30 NACE po reviziji 2 (proizvodnja drugih vozil in plovil)(3), v italijanski regiji Emilia-Romagna (ITH5) na ravni NUTS II,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 2(b) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Italija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe; ugotavlja, da število odpuščenih delavcev le malo presega merilo za pomoč;

2.  je seznanjen, da so italijanske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 30. decembra 2011 in da je Evropska komisija njeno oceno predložila 19. oktobra 2012; obžaluje dolgo obdobje ocenjevanja, ki je trajalo 10 mesecev;

3.  pozdravlja odločitev italijanskih oblasti, ki so začele ukrepe izvajati 1. marca 2012, veliko pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovile hitro pomoč;

4.  poudarja pomen izboljšanja zaposljivosti vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in sposobnosti, ki so jih pridobili na poklicni poti; pričakuje, da bo usposabljanje v okviru usklajenega svežnja prilagojeno ne le ravni in potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

5.  pozdravlja dejstvo, da so bili ukrepi zasnovani v posvetovanju s socialnimi partnerji na več sestankih;

6.  poudarja, da bi morali upoštevati izkušnje, pridobljene pri pripravi in izvajanju te vloge in drugih vlog, ki zajemajo tudi primere množičnega odpuščanja delavcev;

7.  obžaluje, da informacije o ukrepih usposabljanja v predlogu Komisije ne navajajo, v katerih sektorjih bodo delavci najverjetneje našli zaposlitev in ali je bilo ponujeno usposabljanje prilagojeno prihodnjim gospodarskim obetom in potrebam trga dela v tej regiji;

8.  od zadevnih institucij zahteva, naj storijo, kar je potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da se pospeši dodeljevanje nepovratnih sredstev, in katerega namen je, da Komisija proračunskemu organu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG predloži tudi oceno utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; upa, da bodo nadaljnje izboljšave postopka vključene v novo uredbo o ESPG (2014–2020) in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost in prepoznavnost ESPG;

9.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavljajo enkratno in časovno omejeno individualno podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

10.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek zaposlovanja; poudarja še, da se lahko iz pomoči iz ESPG sofinancira le aktivne ukrepe na trgu dela, ki vodijo do stalnih in dolgoročnih zaposlitev; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev; obžaluje, da bi ESPG lahko podjetja spodbudil k zamenjavi pogodbene delovne sile z bolj prilagodljivo in kratkoročno;

11.  ugotavlja, da so med podatki o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi podatki o tem, kako sveženj dopolnjuje ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in da ne bi moglo priti do podvajanja storitev, ki jih financira Unija;

12.  obžaluje, da so se sredstva za plačila v znesku 50 000 000 EUR v proračunski vrstici ESPG (04 05 01) v proračunu za leto 2012 izkazala kot nezadostna za pokritje vseh potreb; obžaluje tudi, da je Komisija predlagala, da se ta primanjkljaj delno pokrije s prerazporeditvijo sredstev za plačila iz vrstice evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (04 04 15) v višini 1 160 745 EUR, namesto da bi zahtevala dodatna sredstva s predlogom spremembe proračuna št. 6/2012, kot je povsem utemeljeno storila pri drugih vlogah za uporabo sredstev ESPG in pri delu te zahteve (1 497 750 EUR); opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter je zato treba zanj nameniti posebna sredstva, da se, kolikor je mogoče, prepreči prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi lahko ogrozilo uresničevanje različnih ciljev politik ESPG;

13.  obžaluje odločitev Sveta, da bo blokiral podaljšanje odstopanja zaradi krize, ki omogoča zagotavljanje finančne pomoči delavcem, ki so postali presežni zaradi sedanje finančne in gospodarske krize, in tistim, ki so delovna mesta izgubili zaradi spremenjenih svetovnih trgovinskih tokov, ter povečanje stopnje sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa za vloge, oddane po roku, ki se je iztekel 31. decembra 2011, in poziva Svet, naj takoj ponovno uvede ta ukrep;

14.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše sklep in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna, motorna kolesa, Italija)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/17/EU.)

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(3) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).


Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/005 SE/Saab, Švedska
PDF 290kWORD 92k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/005 SE/Saab, Švedska) (COM(2012)0622 – C7-0363/2012 – 2012/2279(BUD))
P7_TA(2012)0488A7-0413/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0622 – C7-0363/2012),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0413/2012),

A.  ker je Unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D.  ker je Švedska zaprosila za pomoč v zvezi s 3 748 presežnimi delavci, od katerih naj bi jih pomoč prejelo 1 350, v podjetju Saab Automobile SA, njegovi podružnici SAAB Automobile Powertrain in 16 njegovih dobaviteljih na Švedskem,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in je zato Švedska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  pozdravlja švedsko vlogo; obžaluje pa, da je Švedska, čeprav je zaprosila za pomoč iz ESPG, ena od držav, ki spodkopavajo prihodnost ESPG po letu 2013 in blokirajo podaljšanje odstopanja zaradi krize;

3.  je seznanjen, da so švedske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 25. maja 2012, njeno oceno pa je Komisija predložila 19. oktobra 2012; pozdravlja razmeroma hiter postopek ocenjevanja;

4.  pozdravlja dejstvo, da so se švedske oblasti odločile, da bodo odpuščenim delavcem nemudoma pomagale, in so začele usklajeni sveženj prilagojenih storitev izvajati že 20. decembra 2011, precej pred odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG;

5.  poudarja pomen izboljšanja zaposljivosti vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in sposobnosti, ki so jih pridobivali na poklicni poti; pričakuje, da bo usposabljanje v okviru usklajenega svežnja prilagojeno ne le ravni in potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

6.  ugotavlja, da gre za novo vlogo za pomoč iz ESPG za odpuščene delavce v avtomobilskem sektorju in da je bilo za ta sektor predloženih največ vlog za pomoč iz ESPG, in sicer kar šestnajst, tako zaradi krize kot zaradi globalizacije;

7.  poudarja, da bi morali upoštevati izkušnje, pridobljene pri pripravi in izvajanju te vloge in drugih vlog, ki zajemajo primere množičnega odpuščanja delavcev;

8.  obžaluje, da se je zaradi stečaja Saaba brezposelnost v regiji Trollhättan, kjer je bil proizvodni obrat tega podjetja, povečala kar za 20 %; ugotavlja, da so švedske oblasti podporo iz ESPG predvidele samo za 1 350 od 3 239 odpuščenih delavcev; poziva švedske organe, naj v celoti izkoristijo podporo iz ESPG za odpuščene delavce;

9.  od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo, kar je potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da se pospeši dodeljevanje nepovratnih sredstev, in katerega namen je, da Komisija proračunskemu organu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG predloži tudi oceno utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; upa, da bodo nadaljnje izboljšave postopka vključene v novo uredbo o ESPG (2014–2020) in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost in prepoznavnost ESPG;

10.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavljajo enkratno in časovno omejeno individualno podporo za delavce, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

11.  pozdravlja dejstvo, da švedske oblasti poudarjajo, da ukrepi iz svežnja samo dopolnjujejo redno pomoč za brezposelne;

12.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek zaposlovanja; poudarja še, da se lahko iz pomoči iz ESPG sofinancira le aktivne ukrepe na trgu dela, ki vodijo do stalnih in dolgoročnih zaposlitev; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev; obžaluje, da bi ESPG lahko podjetja spodbudil k zamenjavi pogodbene delovne sile z bolj prilagodljivo in kratkoročno;

13.  pozdravlja dejstvo, da je ponujeno usposabljanje usklajeno s prihodnjimi potrebami po veščinah in kvalifikacijah v tej regiji in da bo osredotočeno na področja rasti, kot je sektor obnovljivih virov;

14.  ugotavlja, da so med podatki o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi podatki o tem, kako sveženj dopolnjuje ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in da ne bi moglo priti do podvajanja storitev, ki jih financira Unija;

15.  ugotavlja, da je lokalna skupnost vzpostavila dobre odnose s socialnimi partnerji pri nudenju pomoči Saabovim delavcem; vseeno obžaluje, da predlog Komisije ne vsebuje več podrobnih informacij o posvetovanju s socialnimi partnerji pri načrtovanju in izvajanju ukrepov, zlasti pa o morebitni finančni udeležbi podjetja Saab;

16.  obžaluje, da so se sredstva za plačila v znesku 50 000 000 EUR v proračunski vrstici ESPG (04 05 01) v proračunu za leto 2012 izkazala kot nezadostna za pokritje vseh potreb; obžaluje, da je Komisija predlagala, da se ta primanjkljaj pokrije s prerazporeditvijo sredstev za plačila iz vrstice evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (04 04 15), namesto da bi zahtevala dodatna sredstva s predlogom spremembe proračuna št. 6/2012, kot je upravičeno storila pri drugih vlogah za uporabo sredstev ESPG; opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter je zato treba zanj predvideti posebna sredstva, da se prepreči prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi to lahko ogrozilo uresničevanje različnih ciljev politik ESPG;

17.  obžaluje odločitev Sveta, da bo blokiral podaljšanje odstopanja zaradi krize, ki omogoča zagotavljanje finančne pomoči delavcem, ki so postali presežni zaradi sedanje finančne in gospodarske krize, in tistim, ki so delovna mesta izgubili zaradi spremenjenih svetovnih trgovinskih tokov, ter povečanje stopnje sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa za vloge, oddane po roku, ki se je iztekel 31. decembra 2011, in poziva Svet, naj ta ukrep nemudoma spet uvede;

18.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše sklep in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/005 SE/Saab, Švedska)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/18/EU.)

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos, Španija
PDF 291kWORD 90k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, Španija) (COM(2012)0620 – C7-0364/2012 – 2012/2280(BUD))
P7_TA(2012)0489A7-0415/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0620 – C7-0364/2012),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0415/2012),

A.  ker je Unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D.  ker je Španija zaprosila za pomoč za 1 106 presežnih delavcev, od katerih naj bi jih pomoč prejelo 500, v 423 podjetjih, ki delujejo v sektorju, razvrščenem v oddelek 25 NACE Revizija 2 (Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav)(3), v regiji País Vasco (ES21) na ravni NUTS II v Španiji,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 2(b) iz uredbe o ESPG izpolnjeni in je zato Španija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  je seznanjen, da so španske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 28. decembra 2011, njeno oceno pa je Komisija predložila 19. oktobra 2012; obžaluje dolgo obdobje ocenjevanja, ki je trajalo 10 mesecev;

3.  pozdravlja dejstvo, da so se španske oblasti odločile, da bodo začele ukrepe izvajati 19. marca 2012, še pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovile hitro pomoč;

4.  je seznanjen s poročanjem španskih organov, da se je glede na izkušnje s predhodnimi vlogami ESPG samo 500 presežnih delavcev odločilo za sodelovanje pri ukrepih pomoči v okviru ESPG; poziva španske organe, naj v celoti izkoristijo pomoč iz ESPG;

5.  poudarja pomen izboljšanja zaposljivosti vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanj in sposobnosti, ki so jih delavci razvili na poklicni poti; pričakuje, da bo usposabljanje v okviru usklajenega svežnja prilagojeno ne le ravni in potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

6.  poudarja, da bi morali upoštevati izkušnje, pridobljene pri pripravi in izvajanju te vloge in drugih vlog, ki se nanašajo na množična odpuščanja;

7.  pozdravlja dejstvo, da so bili ukrepi oblikovani v posvetovanju s socialnimi partnerji in da so regionalne oblasti, poslovni predstavniki in sindikati vzpostavili poseben odbor, ki je bil odgovoren za usklajevanje, upravljanje in izvajanje projekta ESPG;

8.  od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo, kar je potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo ESPG; ceni izboljšani postopek, ki ga je uvedla Komisija na zahtevo Parlamenta, da se pospeši dodeljevanje nepovratnih sredstev, in katerega namen je, da Komisija proračunskemu organu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG predloži tudi oceno utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; upa, da bodo nadaljnje izboljšave postopka vključene v novo uredbo o ESPG (2014–2020) in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost in prepoznavnost ESPG;

9.  obžaluje, da informacije o ukrepih usposabljanja v predlogu Komisije ne opisujejo, v katerem sektorju bodo delavci najverjetneje našli zaposlitev in ali bo sveženj prilagojen prihodnjim gospodarskim obetom v regiji;

10.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno omejeno posamično podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

11.  obžaluje, da ukrepi v podporo podjetništvu ne predvidevajo denarne podpore za ustanovitev lastnega podjetja, čeprav so delavcem, ki sodelujejo pri ukrepih usposabljanja, ponujene različne finančne spodbude;

12.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek zaposlovanja; poudarja še, da se lahko iz pomoči iz ESPG sofinancira le aktivne ukrepe na trgu dela, ki vodijo do stalnih in dolgoročnih zaposlitev; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

13.  pozdravlja dejstvo, da projekt, ki ga podpira ESPG, spremlja obsežen sveženj informacijskih in medijskih dejavnosti;

14.  ugotavlja, da so med podatki o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi podatki o tem, kako sveženj dopolnjuje ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in da ne bi moglo priti do podvajanja storitev, ki jih financira Unija;

15.  pozdravlja dejstvo, da po zahtevah Parlamenta proračun za leto 2012 vsebuje sredstva za plačila v višini 50 000 000 EUR v proračunski vrstici ESPG 04 05 01 ; opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter je zato zanj treba nameniti posebna sredstva, da se, kolikor je mogoče, prepreči prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi lahko ogrozilo uresničevanje ciljev politik tega sklada;

16.  obžaluje odločitev Sveta, da bo blokiral podaljšanje odstopanja zaradi krize, ki omogoča zagotavljanje finančne pomoči delavcem, ki so postali presežni zaradi sedanje finančne in gospodarske krize, in tistim, ki so delovna mesta izgubili zaradi spremenjenih svetovnih trgovinskih tokov, ter povečanje stopnje sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa za vloge, oddane po roku, ki se je iztekel 31. decembra 2011, in poziva Svet, naj takoj ponovno uvede ta ukrep;

17.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše sklep in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, Španija)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/16/EU.)

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(3) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).


Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/013 DK/Flextronics, Danska
PDF 291kWORD 82k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/013 DK/ Flextronics, Danska) (COM(2012)0623 – C7-0362/2012 – 2012/2278(BUD))
P7_TA(2012)0490A7-0417/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0623 – C7-0362/2012),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0417/2012),

A.  ker je Unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D.  ker je Danska zaprosila za pomoč za 303 presežne delavce, od katerih naj bi jih pomoč prejelo 153, v podjetju Flextronics International Denmark A/S v štirimesečnem referenčnem obdobju od 1. julija 2011 do 31. oktobra 2011, vključno s 87 presežnimi delavci zunaj referenčnega obdobja, so pa zajeti v isti postopek kolektivnega odpuščanja,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 2(c) uredbe o ESPG izpolnjeni in je zato Danska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  je seznanjen s tem, da so danske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 21. decembra 2011, da je bila dopolnjena z dodatnimi podatki do 23. avgusta 2012 in da je Komisija njeno oceno predložila šele 19. oktobra 2012; obžaluje, da je ocenjevanje tako dolgotrajno, in sprašuje, zakaj je bilo za oceno te konkretne vloge potrebnih deset mesecev; poziva Komisijo, naj postopek ocenjevanja pospeši;

3.  pozdravlja dejstvo, da so se danske oblasti odločile, da bodo začele ukrepe izvajati 21. marca 2012, še pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovile hitro pomoč;

4.  pozdravlja dansko vlogo; obžaluje pa dejstvo, da je kljub številnim uspešnim primerom uporabe sredstev ESPG na Danskem, tako zaradi trgovine kot zaradi krize, Danska ena od držav, ki spodkopavajo prihodnost ESPG po letu 2013 in blokirajo podaljšanje odstopanja zaradi krize; je zaskrbljen tudi zaradi tega, da Danska prosi za sredstva iz ESPG v imenu podjetja Flextronics International Denmark, ki ga je ustanovila družba Flextronics International Ltd. s sedežem v Singapurju in ki seli svoje obrate v Azijo;

5.  poudarja pomen izboljšanja zaposljivosti vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in sposobnosti, ki so jih pridobivali na poklicni poti; pričakuje, da bo usposabljanje v okviru usklajenega svežnja prilagojeno ne le ravni in potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

6.  poziva k vzajemnosti v trgovini med Unijo in tretjimi državami kot bistvenemu pogoju za to, da bodo lahko podjetja EU dobila dostop do novih neevropskih trgov;

7.  poudarja, da bi morali upoštevati izkušnje, pridobljene pri pripravi in izvajanju te vloge in drugih vlog, ki zajemajo primere množičnega odpuščanja delavcev;

8.  ugotavlja, da naj bi se po oceni danskih organov za sodelovanje v ukrepih odločilo samo 153 od 303 odpuščenih delavcev; poziva danske organe, naj v celoti izkoristijo pomoč iz ESPG;

9.  od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo, kar je potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da se pospeši dodeljevanje nepovratnih sredstev, in katerega namen je, da Komisija proračunskemu organu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG predloži tudi oceno utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; upa, da bodo nadaljnje izboljšave postopka vključene v novo uredbo o ESPG (2014–2020) in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost in prepoznavnost ESPG;

10.  ugotavlja, da je regija Midtjylland, kjer leži občina Skive, že dvakrat prejela pomoč iz ESGP, in sicer na osnovi vlog EGF/2010/017 Midtjylland Machinery in EGF/2012/003 Vestas;

11.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno omejeno posamično podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja na vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

12.  ugotavlja, da so danski organi predlagali drag usklajeni sveženj prilagojenih storitev (12 891 EUR na delavca); vendar pozdravlja dejstvo, da sveženj vsebuje ukrepe, ki so dodatni in inovativni v primerjavi s tistimi, ki jih običajno ponujajo zavodi za zaposlovanje, prav tako je prilagojen skupinam delavcev z različnimi sposobnostmi in izkušnjami, da se lahko soočijo z zahtevnim lokalnim trgom dela;

13.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek zaposlovanja; poudarja še, da se lahko iz pomoči iz ESPG sofinancira le aktivne ukrepe na trgu dela, ki vodijo do stalnih in dolgoročnih zaposlitev; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.  pozdravlja dejstvo, da je poklicno usposabljanje usmerjeno v nova področja morebitne rasti in da usklajeni sveženj temelji na poglobljenih raziskavah lokalnega trga dela in značilnostih odpuščenih delavcev;

15.  ugotavlja, da so med podatki o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi podatki o tem, kako sveženj dopolnjuje ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih uredb in da ne bi moglo priti do podvajanja storitev, ki jih financira Unija;

16.  pozdravlja dejstvo, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev ponuja tudi tečaje za ustanovitev novega podjetja, ki naj bi se jih udeležilo 20 delavcev; ugotavlja, da za ustanavljanje podjetij niso predvidene finančne spodbude;

17.  pozdravlja dejstvo, da po zahtevah Parlamenta proračun za leto 2012 vsebuje sredstva za plačila v višini 50 000 000 EUR v proračunski vrstici ESPG 04 05 01; opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter je zato treba zanj nameniti posebna sredstva, da se, kolikor je mogoče, prepreči prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi lahko ogrozilo uresničevanje ciljev politik ESPG;

18.  ugotavlja pa, da naj bi hranarina za udeležbo v ukrepih znašala 4 439 EUR na delavca, in meni, da je previsoka; opominja, da bi bilo treba sredstva ESPG v prihodnje dodeljevati programom usposabljanja in iskanja zaposlitve, pa tudi poklicnega usmerjanja, finančni prispevki iz sklada, namenjeni nadomestilom, pa bi morali dopolnjevati podporo, ki je odpuščenim delavcem na voljo na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih sporazumov;

19.  obžaluje odločitev Sveta, da bo blokiral podaljšanje odstopanja zaradi krize, ki omogoča zagotavljanje finančne pomoči delavcem, ki so postali presežni zaradi sedanje finančne in gospodarske krize, in tistim, ki so delovna mesta izgubili zaradi spremenjenih svetovnih trgovinskih tokov, ter povečanje stopnje sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa za vloge, oddane po roku, ki se je iztekel 31. decembra 2011; poziva Svet, naj takoj ponovno uvede ta ukrep;

20.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše sklep in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/013 DK/ Flextronics, Danska)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/14/EU.)

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/014 RO/Nokia, Romunija
PDF 289kWORD 92k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/014 RO/Nokia, Romunija) (COM(2012)0618 – C7-0359/2012 – 2012/2275(BUD))
P7_TA(2012)0491A7-0414/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0618 – C7-0359/2012),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0414/2012),

A.  ker je Unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri ponovni vključitvi delavcev na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D.  ker je Romunija zaprosila za pomoč v zvezi z 1 904 presežnimi delavci, od katerih naj bi jih pomoč prejelo 1 416, v podjetju SC Nokia Romania SRL in enem dobavitelju v Romuniji,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in je zato Romunija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  je seznanjen, da so romunske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 22. decembra 2011, da je bila dopolnjena z dodatnimi podatki do 22. avgusta 2012 in da je Komisija njeno oceno predložila šele 19. oktobra 2012; obžaluje, da je ocenjevanje tako dolgotrajno, in sprašuje, zakaj je bilo za oceno te konkretne vloge potrebnih 18 mesecev; poziva Komisijo, naj postopek ocenjevanja pospeši;

3.  pozdravlja prvo vlogo Romunije za podporo iz ESPG;

4.  pozdravlja dejstvo, da so se romunske oblasti odločile, da bodo začele ukrepe izvajati 8. decembra 2011, še pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovile hitro pomoč;

5.  poudarja pomen izboljšanja zaposljivosti vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in sposobnosti, ki so jih pridobili na poklicni poti; pričakuje, da bo usposabljanje v okviru usklajenega svežnja prilagojeno ne le ravni in potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

6.  obžaluje, da je odpuščanje presežnih delavcev v Cluju v Romuniji in v Salu na Finskem (vloga EGF/2012/006 FI/Nokia, Finska) posledica poslovne odločitve podjetja Nokia o selitvi proizvodnih obratov v Azijo ter da je odpuščanje del načrta podjetja za zmanjšanje števila zaposlenih v družbi Nokia Corporation po vsem svetu za 17 000 do konca leta 2013;

7.  poudarja, da bi morali upoštevati izkušnje, pridobljene pri pripravi in izvajanju te vloge in drugih vlog, ki zajemajo primere množičnega odpuščanja;

8.  poziva k vzajemnosti v trgovini med Unijo in tretjimi državami kot bistvenemu pogoju za to, da bodo lahko podjetja v Uniji dobila dostop do novih neevropskih trgov;

9.  od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo, kar je potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo ESPG; ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da se pospeši dodeljevanje nepovratnih sredstev, in katerega namen je, da Komisija proračunskemu organu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG predloži tudi oceno utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; upa, da bodo nadaljnje izboljšave postopka vključene v novo uredbo o ESPG (2014–2020) in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost in prepoznavnost ESPG;

10.  ugotavlja, da je ESPG že zagotovil pomoč za 1 337 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi selitve podjetja Nokia iz Nemčije v Romunijo leta 2008; ugotavlja, da bo moral ESPG zdaj, tri leta pozneje, znova posredovati, saj je bil proizvodni obrat, ki je bil odprt v Cluju po zaprtju obrata v Nemčiji, leta 2011 prav tako zaprt zaradi selitve proizvodnje v Azijo; sprašuje, ali je podjetje Nokia ob selitvi iz Nemčije v Romunijo prejelo kake finančne spodbude na regionalni ravni, državni ravni ali ravni Unije (zlasti iz kohezijskih skladov);

11.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavljajo enkratno in časovno omejeno posamično podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

12.  ugotavlja, da Komisija v svojem predlogu navaja, da kaže pričakovati novo vlogo za sredstva ESPG za drugi krog odpuščanja v središču podjetja Nokia v Salu, zato Komisijo poziva, naj pojasni, v kakšni meri to podjetje finančno podpira program za presežne delavce;

13.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek zaposlovanja; poudarja še, da se lahko iz pomoči iz ESPG sofinancira le aktivne ukrepe na trgu dela, ki vodijo do stalnih in dolgoročnih zaposlitev; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.  obžaluje, da Komisija v predlog ni vključila statističnih podatkov o stopnji brezposelnosti v regiji; vseeno ugotavlja, da je bilo v letu 2011 skoraj 40 % vsega delovno aktivnega prebivalstva, specializiranega v sektorjih informacijske tehnologije in komunikacije, v regiji Cluj-Napoca zaposlenega v podjetju Nokia; ugotavlja, da so posledice odpuščanja v podjetju Nokia za raven zaposlenosti v tej regiji precejšnje;

15.  ugotavlja, da so med podatki o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi podatki o tem, kako sveženj dopolnjuje ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih uredb in da ne bi moglo priti do podvajanja storitev, ki jih financira Unija;

16.  pozdravlja dejstvo, da po zahtevah Parlamenta proračun za leto 2012 vsebuje sredstva za plačila v višini 50 000 000 EUR v proračunski vrstici ESPG 04 05 01; opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter je zato treba zanj nameniti posebna sredstva, da se, kolikor je mogoče, prepreči prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi lahko ogrozilo uresničevanje ciljev politik ESPG;

17.  pričakuje, da bo Komisija pojasnila, ali je podjetje Nokia sodelovalo pri oblikovanju usklajenega svežnja prilagojenih storitev in ali je bilo morda vključeno v sofinanciranje;

18.  obžaluje odločitev Sveta, da bo blokiral podaljšanje odstopanja zaradi krize, ki omogoča zagotavljanje finančne pomoči delavcem, ki so postali presežni zaradi sedanje finančne in gospodarske krize, in tistim, ki so delovna mesta izgubili zaradi spremenjenih svetovnih trgovinskih tokov, ter povečanje stopnje sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa za vloge, oddane po roku, ki se je iztekel 31. decembra 2011; poziva Svet, naj nemudoma ponovno uvede ta ukrep;

19.  obžaluje, da ni podrobnih podatkov o vrstah ukrepov usposabljanja in pripravništva, ki naj bi bili zagotovljeni v usklajenem svežnju, in o tem, kako se ti ukrepi ujemajo z lokalnimi potrebami po veščinah in kvalifikacijah ter morebitnimi področji prihodnje rasti v regiji;

20.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše sklep in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/014 RO/Nokia, Romunija)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/15/EU.)

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Avstrija
PDF 290kWORD 93k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Avstrija) (COM(2012)0621 – C7-0361/2012 – 2012/2277(BUD))
P7_TA(2012)0492A7-0419/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0621 – C7-0361/2012),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0419/2012),

A.  ker je Unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D.  ker je Avstrija zaprosila za pomoč v zvezi s 1 050 presežnimi delavci, od katerih naj bi jih pomoč prejemalo 350, v 105 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 88 NACE Revizija 2 („Socialno varstvo brez nastanitve“)(3) na ravni NUTS II v regiji Štajerska (AT22) v Avstriji,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 2(b) uredbe o ESPG izpolnjeni in je zato Avstrija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  je seznanjen, da so avstrijske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 21. decembra 2011 in da je Komisija njeno popolno oceno predložila 19. oktobra 2012; obžaluje dolgo obdobje ocenjevanja, ki je trajalo 10 mesecev;

3.  pozdravlja dejstvo, da so se avstrijske oblasti odločile, da bodo začele ukrepe izvajati 1. oktobra 2011, še pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovile hitro pomoč;

4.  ugotavlja, da je na avstrijskem Štajerskem že prihajalo do množičnega odpuščanja in da so bili delavci iz te regije deležni podpore iz ESPG na osnovi treh vlog, in sicer EGF/2009/009 AT/Štajerska, EGF/2010/007 AT/Štajerska-Spodnja Avstrija in EGF/2010/008 AT/AT&S;

5.  poudarja pomen izboljšanja zaposljivosti vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in sposobnosti, ki so jih pridobivali na poklicni poti; pričakuje, da bo usposabljanje v okviru usklajenega svežnja prilagojeno ne le ravni in potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

6.  ugotavlja, da bo projekt ESPG izveden v okviru delavske ustanove, ki je bila ustanovljena na regionalni ravni, upravlja pa jo razvojno združenje, ki že ima izkušnje s preteklo vlogo za pomoč iz ESPG (EGF/2009/009 AT/Štajerska); opozarja, da so delavske ustanove organizacije, ki so jih ustanovili sektorski socialni partnerji, da bi delavcem ob industrijskih spremembah ponudile usposabljanje in tako izboljšale njihovo zaposljivost; opominja, da se je ta model aktivnih ukrepov za trg dela že izkazal za zelo uspešnega pri ponovnem vključevanju delavcev na omenjeni trg in pri uporabi sredstev ESPG v ta namen;

7.  poudarja, da bi morali upoštevati izkušnje, pridobljene pri pripravi in izvajanju te vloge in drugih vlog, ki zajemajo primere množičnega odpuščanja;

8.  od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo, kar je potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da se pospeši dodeljevanje nepovratnih sredstev, in katerega namen je, da Komisije proračunskemu organu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG predloži tudi oceno utemeljenosti vloge za sredstva ESPG;; upa, da bodo nadaljnje izboljšave postopka vključene v novo uredbo o ESPG (2014–2020) in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost in prepoznavnost ESPG;

9.  pozdravlja predlagani usklajeni sveženj prilagojenih storitev in podroben opis ukrepov, ki ga je Komisija vključila v svoj predlog; pozdravlja tudi dejstvo, da je ponujeno usposabljanje usklajeno z gospodarskimi obeti ter prihodnjimi potrebami po veščinah in kvalifikacijah v tej regiji;

10.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno omejeno posamično podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

11.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek zaposlovanja; poudarja še, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancira le aktivne ukrepe na trgu dela, ki vodijo do stalnih in dolgoročnih zaposlitev; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na osnovi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

12.  opozarja na dnevnice med usposabljanjem in iskanjem zaposlitve, ki lahko znašajo 1 000 EUR mesečno na delavca (obračunano za 11 mesecev, nadomestilo za brezposelnost v tem obdobju ne bo izplačano), vsak delavec pa naj bi mesečno prejemal tudi nadomestilo za usposabljanje v znesku 200 EUR; opominja, da bi bilo treba sredstva ESPG v prihodnje dodeljevati predvsem programom usposabljanja in iskanja zaposlitve, pa tudi poklicnega usmerjanja, finančni prispevki iz tega sklada, namenjeni nadomestilom, pa bi morali dopolnjevati podporo, ki je odpuščenim delavcem na voljo na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih sporazumov;

13.  ugotavlja, da so med podatki o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi podatki o tem, kako sveženj dopolnjuje ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno spoštovanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

14.  meni, da razmerje med dnevnicami in nadomestilom za usposabljanje v znesku 14 400 EUR ter stroški usposabljanja v znesku 7 000 EUR kaže, da gre v bistvu za neupravičeno financiranje nadomestila za brezposelnost;

15.  pozdravlja dejstvo, da po zahtevah Parlamenta proračun za leto 2012 v proračunski vrstici ESPG 04 05 01 vsebuje sredstva za plačila v višini 50 000 000 EUR; opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter je zato treba zanj nameniti posebna sredstva, da se, kolikor je mogoče, prepreči prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi to lahko ogrozilo uresničevanje ciljev politik ESPG;

16.  ugotavlja, da stroški predlaganih ukrepov znašajo približno 22 000 EUR na delavca, od česar naj bi 14 000 EUR zagotovili iz ESPG, kar je precej velik prispevek na delavca v primerjavi z drugimi vlogami za sredstva ESPG;

17.  obžaluje odločitev Sveta, da bo blokiral podaljšanje odstopanja zaradi krize, ki omogoča zagotavljanje finančne pomoči delavcem, ki so postali presežni zaradi sedanje finančne in gospodarske krize, in tistim, ki so delovna mesta izgubili zaradi spremenjenih svetovnih trgovinskih tokov, ter povečanje stopnje sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa za vloge, oddane po roku, ki se je iztekel 31. decembra 2011; poziva Svet, naj nemudoma ponovno uvede ta ukrep;

18.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše sklep in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Avstrija)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/13/EU.)

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(3) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).


Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finska
PDF 290kWORD 85k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finska) (COM(2012)0619 – C7-0360/2012 – 2012/2276(BUD))
P7_TA(2012)0493A7-0418/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0619 – C7-0360/2012),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju pakta za rast in delovna mesta in zaključkov Evropskega sveta z dne 28. junija 2012,

–  ob upoštevanju stališča Sveta o proračunu Evropske unije za leto 2013, sprejetega 23. julija 2012,

–  ob upoštevanju izidov postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0418/2012),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi svetovne socialne, finančne in gospodarske krize,

C.  ker bi morama biti finančna pomoč Unije za presežne delavce na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008,

D.  ker je Finska zaprosila za pomoč v zvezi s 1 000 presežnimi delavci, od katerih naj bi pomoč prejeli vsi, v podjetju Nokia plc v mestu Salo na Finskem,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 2(a) iz uredbe o ESPG izpolnjeni in je zato Finska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  je seznanjen s tem, da so finske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 4. julija 2012, Komisija pa je njeno oceno predložila šele 19. oktobra 2012; pozdravlja dejstvo, da je bila vloga predložena takoj po koncu referenčnega obdobja, kar je omogočilo takojšen odziv na odpuščanja; pozdravlja tudi hiter postopek ocenjevanja Komisije;

3.  pozdravlja dejstvo, da so se finske oblasti odločile, da bodo začele ukrepe izvajati 29. februarja 2012, še pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovile takojšnjo pomoč;

4.  obžaluje, da odpuščanje presežnih delavcev v Salu na Finskem in Cluju v Romuniji (vloga EGF/2011/014 RO/Nokia, Romunija) izhaja iz poslovne odločitve podjetja Nokia o selitvi proizvodnih obratov v Azijo ter da so odpuščanja del načrta podjetja o zmanjšanju števila zaposlenih v podjetju Nokia Corporation po vsem svetu za 17 000 do konca leta 2013;

5.  poudarja pomen prilagojenega usposabljanja ter priznavanja znanja in sposobnosti, pridobljenih na poklicni poti; poudarja, da mora biti usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, prilagojeno in primerno ravni in potrebam odpuščenih delavcev ter da mora upoštevati njihovo socialno in ekonomsko ozadje;

6.  ugotavlja, da predlog Komisije nakazuje, da se pričakuje še ena vloga ESPG za obravnavo drugega vala odpuščanj v podjetju Nokia v Salu;

7.  od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo, kar je potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da se pospeši dodeljevanje nepovratnih sredstev, in katerega namen je, da Komisija proračunskemu organu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG predloži tudi oceno utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; upa, da bodo nadaljnje izboljšave postopka vključene v novo uredbo o ESPG (za obdobje 2014–2020) in da bodo dosežene večja učinkovitost, lažja uporaba sredstev, preglednost in prepoznavnost ESPG;

8.  poziva k vzajemnosti v trgovini med Unijo in tretjimi državami kot bistvenemu pogoju za to, da bodo lahko podjetja iz Unije dobila dostop do novih neevropskih trgov;

9.  ugotavlja, da je Komisija proračunskemu organu letos posredovala 19 vlog za uporabo sredstev ESPG v imenu Francije, Španije, Danske, Nizozemske, Avstrije, Romunije, Švedske, Italije, Irske, Nemčije in Finske za financiranje aktivnih ukrepov na trgu dela za 15 381 presežnih delavcev v skupnem znesku 74 266 222 EUR v obliki pomoči iz ESPG;

10.  je seznanjen s tem, da je bilo območje okoli mesta Salo močno odvisno od podjetja Nokia kot delodajalca in se je razvilo v visoko specializirano regijo na področju informacijske tehnologije in komunikacijske tehnologije; je seznanjen s tem, da bodo odpuščanja v podjetju Nokia resno vplivala na lokalni trg dela, saj se pričakuje, da bi lahko stopnja brezposelnosti zaradi sedanjih odpuščanj v podjetju Nokia narasla na 17 %;

11.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavlja enkratno podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

12.  pozdravlja dejstvo, da je bila ustanovljena delovna skupina s širokim zastopstvom delavcev, ki se bo ukvarjala z reorganizacijo podjetja Nokia in bo svetovala v zvezi z različnimi vprašanji, kot so dobro počutje, nadaljevanje študija, nove zaposlitve izven podjetja Nokia ter poslovne priložnosti;

13.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek zaposlovanja; poudarja še, da se lahko iz pomoči iz ESPG sofinancira le aktivne ukrepe na trgu dela, ki vodijo do stalnih in dolgoročnih zaposlitev; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev; obžaluje, da bi ESPG lahko podjetja spodbudil k zamenjavi pogodbene delovne sile z bolj prilagodljivo in kratkoročno;

14.  meni, da je strošek usklajenega svežnja prilagojenih storitev (približno 10.000 EUR na delavca) visok; vendar ugotavlja, da sveženj vsebuje inovativne ukrepe, kot je program Protomo – posredovalnica za ustanavljanje novih podjetij, in da so finančna nadomestila iz ESPG omejena; pozdravlja dejstvo, da so ukrepi v predlogu Komisije dobro opisani;

15.  ugotavlja, da so med podatki o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi podatki o tem, kako sveženj dopolnjuje ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in da ne bi moglo priti do podvajanja storitev, ki jih financira Unija;

16.  obžaluje, da ni podrobnosti o vrstah ukrepov usposabljanja, ki bodo zagotovljeni v usklajenem svežnju, in o tem, kako se ti ukrepi povezujejo z lokalnimi potrebami po veščinah in kvalifikacijah ter morebitnimi področji prihodnje rasti v regiji glede na strukturne spremembe, ki v regiji sedaj potekajo;

17.  pozdravlja dejstvo, da po zahtevah Parlamenta proračun za leto 2012 vsebuje sredstva za plačila v višini 50 000 000 EUR v proračunski vrstici ESPG 04 05 01; vendar je seznanjen s tem, da se je že drugo leto zapored izkazalo, da sredstva za plačila ne zadostujejo za pokritje potreb po financiranju za celotno leto in da je treba dodatna sredstva za plačila priskrbeti s spremembami proračuna, in sicer s prerazporejanjem iz drugih proračunskih vrstic; meni, da ti dejstvi ne pomenita dobrega proračunskega načrtovanja; opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot poseben instrument za takojšen in zadosten odziv na množična odpuščanja zaradi posrednih in neposrednih učinkov globalizacije; poudarja, da brez primernih proračunskih sredstev in zato, da se bo mogoče izogniti sistematičnemu prerazporejanju iz drugih proračunskih vrstic, kot se je dogajalo v preteklosti, ni mogoče zagotoviti niti izredne narave ESPG niti njegove celovitosti;

18.  pozdravlja dejstvo, da je glede na strukturne spremembe v regiji uporabo sredstev ESPG in Evropskega socialnega sklada ter delitev odgovornosti med njima usklajevala posebna projektna skupina, ki je vključevala regionalne oblasti in socialne partnerje, ki so oblikovali strateške smernice in cilje za regijo;

19.  obžaluje odločitev Sveta, da bo blokiral podaljšanje odstopanja zaradi krize, ki omogoča zagotavljanje finančne pomoči delavcem, ki so postali presežni zaradi sedanje finančne in gospodarske krize, in tistim, ki so delovna mesta izgubili zaradi spremenjenih svetovnih trgovinskih tokov, ter povečanje stopnje sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa za vloge, oddane po roku, ki se je iztekel 31. decembra 2011; poziva Svet, naj takoj ponovno uvede ta ukrep;

20.  meni, da je izplačilo dnevnic v višini 7 500 EUR na delavca za 360 delavcev pretirano; opominja, da bi bilo treba sredstva ESPG v prihodnje dodeljevati programom usposabljanja in iskanja zaposlitve, pa tudi poklicnega usmerjanja, finančni prispevki iz ESPG, namenjeni nadomestilom, pa bi morali dopolnjevati podporo, ki je odpuščenim delavcem na voljo na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih sporazumov;

21.  obžaluje, da predlog Komisije ne pojasnjuje, ali je bilo podjetje Nokia vključeno v pripravo svežnja storitev in morebitno sofinanciranje ukrepov;

22.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše sklep in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finska)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/19/EU.)

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


Evropska statistika o varnosti pred kriminalom ***I
PDF 184kWORD 63k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki o varnosti pred kriminalom (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))
P7_TA(2012)0494A7-0365/2012

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0335),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0155/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0365/2012),

1.  zavrne predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog in predloži novega;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


Dodeljevanje slotov na evropskih letališčih ***I
PDF 556kWORD 789k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Priloga
Priloga
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije (prenovitev) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))
P7_TA(2012)0495A7-0379/2012

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0827),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0458/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 18. julija 2012(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(3),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 9. maja 2012 Odboru za promet in turizem v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0379/2012),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije (Prenovitev)

P7_TC1-COD(2011)0391


(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(4),

ob upoštevanju mnenja odbora regij(5),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(6),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti(7) je bila večkrat bistveno spremenjena(8). Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo treba zaradi jasnosti navedeno uredbo prenoviti.

(2)  Uredba (EGS) št. 95/93 je ogromno prispevala k dosegi notranjega trga v letalstvu in k razvoju odnosov med Evropsko unijo, njenimi državami članicami in tretjimi državami, z zagotavljanjem dostopa do preobremenjenih letališč Unije, temelječ na nepristranskih, preglednih in nediskriminatornih pravilih.

(3)  Veča se neravnovesje med širjenjem sistema zračnega prometa v Evropi in razpoložljivostjo ustreznih letaliških infrastruktur za zadovoljitev teh potreb. Zato se v Uniji število preobremenjenih letališč veča.

(4)  Sistem dodeljevanja slotov, vzpostavljen leta 1993, ne zagotavlja optimalnega dodeljevanja in uporabe slotov in s tem zmogljivosti letališč. Zaradi vedno večje obremenjenosti letališč in omejenega razvoja večje nove letališke infrastrukture je število slotov omejeno. Dostop do takih virov je ključnega pomena za zagotavljanje storitev letalskega prevoza in za ohranjanje učinkovite konkurence. V ta namen se lahko doseže učinkovitejše dodeljevanje in uporaba slotov z uvedbo tržnih mehanizmov izmenjave slotov, z zagotavljanjem, da se neuporabljeni sloti dajo na voljo zainteresiranim operaterjem takoj, ko je to mogoče, ter na pregleden način, in z okrepitvijo osnovnih načel sistema pri dodeljevanju, upravljanju in uporabi slotov. Obenem bi se lahko, čeprav historični sloti zadovoljujejo potrebo po stabilnosti voznih redov letov letalskih družb, pri prihodnji ocenitvi uporabe te uredbe predvidela postopna uvedba drugih tržnih mehanizmov, kot sta preklic historičnih slotov in njihova prodaja na dražbi.Poleg tega je pomembno ohraniti dostop do letaliških vozlišč iz regionalnih letališč, kadar so takšne proge bistvenega pomena za gospodarstvo zadevne regije. Zato mora biti skrb za učinkovito dodeljevanje slotov še naprej v ravnotežju s potrebo, da se varujejo zunanje koristi storitev letalskega prevoza, zlasti vrednost, ki jo ustvarjajo za evropske regije.[Sprememba 1]

(5)  Zato je treba spremeniti sistem dodeljevanja slotov na letališčih Unije.

(5a)  Ustrezna teorija in sodna praksa se še nista dovolj razvili, da bi lahko oblikovali izčrpno pravno opredelitev pojma „letališki sloti“. Odslej je primerno delovati na domnevi, da lahko uporaba slotov v javnem interesu – torej ne javno dobro v strogem pomenu – služi kot smernica za pravno opredelitev pojma. Zato je primerno oblikovati opredelitev slotov, ki določa, da ti lahko postanejo predmet pravic, in urejala njihovo dodeljevanje.[Sprememba 79]

(6)  Dodeljevanje slotov na preobremenjenih letališčih mora še naprej temeljiti na nevtralnih, preglednih in nediskriminatornih pravilih. [Sprememba 2, ki ne zadeva slovenske različice]

(7)  Sedanji sistem dodeljevanja slotov bi moral biti prilagojen razvoju tržnih mehanizmov, ki se uporabljajo na nekaterih letališčih za prenose ali izmenjave slotov. V svojem sporočilu z dne 30. aprila 2008 o izvjanju Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti se je Komisija obvezala, da bo pripravila ustrezni predlog, če bo potrebna revizija veljavne zakonodaje zaradi razlogov povezanih s konkurenco ali drugih razlogov.

(8)  Izkušnje so pokazale, da sekundarno trgovanje s sloti, tj. izmenjava slotov na podlagi denarnega ali drugačnega nadomestila, ni urejeno z enotnim in usklajenim zakonodajnim okvirom, ki bi zagotavljal preglednost in varoval konkurenco. Zato je treba sekundarno trgovanje s sloti urediti z zakonodajo Evropske unije.

(9)  Preglednost informacij je bistveni element pri zagotavljanju objektivnega dodeljevanja slotov. Treba je okrepiti to preglednost in upoštevati tehnološki napredek.

(10)  Potrebne bi bile določbe, ki bi omogočale vstop novih ponudnikov na trg Unije. Izkušnje so pokazale, da sedanja opredelitev pojma „novi ponudnik“ ni uspela v celoti spodbujati konkurence in jo je zato treba ustrezno spremeniti. Poleg tega se je treba boriti proti zlorabam z omejevanjem možnosti, da bi si prevoznik lahko pridobil status redno v istem obdobju voznega reda letov novega ponudnika, če ima skupaj z matičnim podjetjem, svojimi hčerinskimi podjetji ali hčerinskimi podjetji svojega matičnega podjetja v lasti več kot 10 % skupnega števila slotov, dodeljenih na zadevni dan na zadevnem letališču. Prav tako se letalski prevoznik ne bi smelo šteti za novega ponudnika, če je prenesel slote, ki jih je prejel kot nov ponudnik, z namenom, da bi ponovno pridobil ta status.

(11)  Treba je odpraviti prednost, dano letalskemu prevozniku, ki zahteva zaporedje slotov na letališču za stalni redni prevoz potnikov med tem letališčem in regionalnim letališčem, saj je takšna situacija že upoštevana pri prednosti, dani letalskemu prevozniku, ki zahteva zaporedje slotov za stalni redni prevoz potnikov med dvema letališčema Unije. [Sprememba 3]

(12)  Prav tako se je treba izogibati razmeram, kjer bi pomanjkanje razpoložljivih slotov povzročilo neenakomerno razporeditev ugodnosti liberalizacije in izkrivljanje konkurence. [Sprememba 4, ki ne zadeva slovenske različice]

(12a)  Posebni letalski prevoz prispeva k regionalni koheziji in konkurenčnosti. Če so letalski prevozniki za takšen prevoz redno uporabljali slote na letališču, ki sodi v področje uporabe te uredbe, bi bilo treba dati prednost vlogam za nadaljnjo rabo teh slotov, tudi če ti sloti ne vključujejo vedno istih prog. [Sprememba 5]

(13)  Napredek pri izvajanju enotnega evropskega neba pomembno vpliva na proces dodeljevanja slotov. Vpeljava načrtov zmogljivosti, na podlagi katerih morajo letališča, izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa in uporabniki zračnega prostora upoštevati pravila glede nadzora ter izboljšanja zmogljivosti, ter funkcija upravljanja mreže, ki temelji na vzpostavitvi evropske mreže zračnih poti in centralnega upravljanja zračnega prometa, nalagata posodobitev pravil dodeljevanja slotov. Zato je treba vzpostaviti primeren okvir, ki bo upravljavcu mreže, organu za ocenjevanje zmogljivosti in nacionalnim nadzornim organom omogočal sodelovanje pri postopku določanja zmogljivosti letališča in usklajevalnih parametrov. Treba je oblikovati tudi novo kategorijo letališč, ki se zanimajo za to mrežo, s čimer bi se mreža lahko učinkoviteje odzvala v primeru kriznih razmer.[Sprememba 80]

(14)  NačrtiZa optimizacijo razpoložljive letališke zmogljivosti je treba sprejeti postopke za zagotavljanje boljše usklajenosti načrtov letov in sloti bi morali biti bolj usklajeni, s čimer bi se bolje izkoristila letališka zmogljivost ter izboljšala točnost letovslotov. [Sprememba 7]

(15)  Država članica, pristojna za letališče z usklajevanim voznim redom letov ali koordinirano letališče, naj zagotovi imenovanje usklajevalca voznega reda letov ali koordinatorja, čigar nevtralnost je nedvomna. Zato bi bilo treba vlogo koordinatorjev in usklajevalcev voznega reda letov okrepiti. Treba bi bilo določiti pravno in organizacijsko neodvisnost, neodvisnost pri odločanju ter finančno neodvisnost koordinatorjev od zainteresiranih strani, države članice in organov, odvisnih od te države. Da bi se preprečile okoličine, kjer je dejavnost koordinatorja in usklajevalca voznega reda letov ovirana zaradi pomanjkanja finančnih, tehničnih ali človeških virov ali strokovne podpore, bi morala država članica koordinatorju zagotoviti vire za učinkovito izvajanje njegovih nalog. [Sprememba 8]

(16)  Za letalske prevoznike bi bilo treba uvesti dodatne obveznosti glede posredovanja informacij koordinatorjem in usklajevalcem voznih redov letov. Določiti bi bilo treba dodatne sankcije v primeru posredovanja nepopolnih informacij ali posredovanja napačnih ali zavajajočih informacij. Za druga letališča, ki so del mreže,brez posebnega statusa bi morali letalski prevozniki obvezno sporočiti svoje namene glede leta ali druge primerne informacije, ki jih zahteva koordinator ali usklajevalec voznega reda letov. [Sprememba 9]

(17)  Unija bi morala olajševati sodelovanje med koordinatorji in usklajevalci voznega reda letov, da se jim omogoči izmenjavo dobrih praks z namenom, da se, ko bo to primerno, vzpostavi funkcija evropskegaenega koordinatorja na evropski ravni, ob upoštevanju napredka, doseženega pri vzpostavitvi enotnega evropskega neba. [Sprememba 10]

(18)  Letališče se lahko razglasi za koordinirano, če sta zagotovljena upoštevanje načel preglednosti, nevtralnosti in nediskriminacije ter skladnost s pogoji iz te uredbe.

(19)  Odločitev o koordinaciji letališča sprejme država članica, pristojna za to letališče, na podlagi objektivnih meril. Glede na napredek pri izvajanju enotnega evropskega neba, delujočih blokov zračnega prostora in funkcije upravljavca mreže je koristno uskladiti metode ocenjevanja letališke zmogljivosti za zagotovitev boljšega delovanja evropske mreže za upravljanje zračnega prometa. [Sprememba 11]

(20)  Treba je zagotoviti postopek, po katerem se država članica lahko odloči spremeniti razglasitev koordiniranega letališča ali letališča z usklajevanim voznim redom letov z namenom njegove razglasitve za letališče z usklajevanim voznim redom letov oziroma letališče brez razglašenega statusa.

(21)  Trajanje veljavnosti zaporedja slotov bi bilo treba omejiti na obdobje usklajevanja voznih redov letov, za katero se zaporedje dodeli. Prednost pri dodeljevanju zaporedja slotov, tudi historičnih, bi morala izhajati izključno iz dodelitve ali potrditve s strani koordinatorja. Prednost pri dodeljevanju zaporedja historičnih slotov bi moral dodeliti koordinator na podlagi predhodne ustrezne uporabe teh slotov. [Sprememba 81]

(22)  Treba je ohraniti posebne predpise, glede na omejene okoliščine, za vzdrževanje primernih domačih letov na območja zadevne države članice ali zadevnih držav članic, kadar je uvedena obveznost javne službe.

(22a)  Začetek veljavnosti te uredbe ne bi smel posegati v povezave med regionalnimi letališči in večjimi vozlišči. Zato bi bilo koristno sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so odročna, najbolj oddaljena in otoška letališča povezana z večjimi evropskimi vozlišči in prek teh s svetovno mrežo zračnega prometa. [Sprememba 13]

(23)  Ker se lahko pri koordinacijskih parametrih upoštevajo okoljski vidiki in ker se lahko regionalna povezljivost v celoti zagotovi v okviru obveznosti javne službe, so izkušnje pokazale, da lokalna pravila niso koristna. Poleg tega ni mogoče izključiti, da so ta pravila diskriminatorna pri dodeljevanju slotov. Zato bi bilo treba omejiti možnost uporabe lokalnih pravil. Vse tehnične, operacijske, zmogljivostne in okoljske omejitve, ki jih morajo izvajati koordinatorji ali usklajevalci, bi morale biti opredeljene v koordinacijskih parametrih. Uporaba lokalnih pravil bi tako bila omejena le na nadzor nad uporabo slotov in na možnost skrajšanja zaporedja slotov v primerih, ki jih predvideva ta uredba. Da bi se spodbujala boljša izraba zmogljivosti letališč, bi bilo treba okrepiti dve osnovni načeli glede dodeljevanja slotov, in sicer opredelitev zaporedja slotov in izračun historičnih slotov. Obenem bi bilo treba bolje urediti fleksibilnost, ki so je deležni letalski prevozniki, da se preprečijo neravnovesja na ravni izvajanja te uredbe v državah članicah. Zato bi bilo treba spodbujati boljšo izrabo zmogljivosti letališč. Treba bi bilo podpirati povezave med železnico in letališči ter združevanje letalskih in železniških vozovnic. [Sprememba 91]

(24)  Da se letalskim prevoznikom omogoči prilagoditev na izredne razmere, kot je izjemno zmanjšanje prometa ali gospodarska kriza, ki bi močno prizadela letalske prevoznike in velik del obdobja voznega reda letov, bi bilo treba Komisiji omogočiti sprejemanje nujnih ukrepov za zagotovitev povezanosti ukrepov, ki jih morajo izvesti koordinirana letališča. Ti ukrepi bi letalskim prevoznikom omogočili ohranitev prednosti pri dodeljevanju istega zaporedja slotov za naslednje obdobje usklajevanja voznega reda letov, tudi če se 85-odstotna80-odstotna stopnja uporabe ne doseže. [Sprememba 14]

(24a)  Ta uredba bi morala upoštevati zahteve poslovnega letalstva in čarterskih letov po prilagodljivosti, da bi tako omogočila opravljanje posebnih letov, zlasti glede na dejstvo, da zadevni prevozniki ne morejo pridobiti portfelja slotov na podlagi historičnih pravic. [Sprememba 15]

(25)  Vlogo koordinacijskega odbora je treba podvojiti. Upravljavec mreže, organ za ocenjevanje učinkovitosti in nacionalni nadzorni organ bi morali biti povabljeni na srečanja odbora. Ena od nalog koordinacijskega odbora bi lahko bila tudi priprava predlogov ali priporočil za koordinatorja in/ali državo članico glede vseh vprašanj, ki zadevajo zmogljivost letališča, zlasti v zvezi z izvajanjem enotnega evropskega neba in delovanjem evropske mreže za upravljanje zračnega prometa. Odbor bi tudi moral organu za ovrednotenje učinkovitosti in nacionalnemu nadzornemu organu zagotavljati mnenja glede povezave med koordinacijskimi parametri in ključnimi kazalniki učinkovitosti, predlaganimi navigacijskim službam zračnega prometa.[Sprememba 16]

(26)  Izkušnje so pokazale, da se veliko število slotov vrne v pool prepozno, da bi se lahko ponovno koristno prerazporedili. Zato bi bilo treba organe za upravljanje letališča spodbuditi k uporabi sistema obračunavanja letaliških pristojbinfinančnih instrumentov in k občutni krepitvi veljavnega sistema sankcij, ki bi letalske prevoznike odvračal od takšnega vedenja. Vendar organi za upravljanje letališča z uporabo takšnega mehanizmateh mehanizmov letalskih prevoznikov ne bi smeli odvračati od vstopa na trg ali razvoja storitev. [Sprememba 17]

(26a)  Za povečanje zmogljivosti letališč bi morala ta uredba zajemati možnost, da države članice uporabijo dobiček iz sekundarnega trgovanja s časovnimi sloti za optimizacijo zračnega prometa in razvoj nove infrastrukture. [Sprememba 18]

(27)  Zaželeno je, da tretje države zagotovijo enako obravnavanje letalskih prevoznikov Unije.

(28)  Uporaba določb te uredbe ne sme posegati v konkurenčna pravila Pogodbe, zlasti v njene člene 101,  102  in 106. [Sprememba 19, ki ne zadeva slovenske različice]

(29)  Ministrska izjava o gibraltarskem letališču, dogovorjena v Kordobi dne 18. septembra 2006 na prvem ministrskem srečanju Foruma za dialog o Gibraltarju, bo zamenjala skupno izjavo o letališču, sprejeto v Londonu dne 2. decembra 1987, njeno polno spoštovanje pa se bo štelo kot spoštovanje izjave iz leta 1987.

(30)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je treba dodeliti Komisiji v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in sicer za določitev metode za pripravo študije o zmogljivosti in povpraševanju. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.[Sprememba 20]

(31)  Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(32)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(9).

(33)  Za sprejetje izvedbenih aktov v zvezi z uvedbo evropskega koordinatorja, obrazcem za letno poročilo o dejavnostih koordinatorja in usklajevalcem voznega reda letov in z odločitvijo, da mora ena država članica ali več držav članic sprejeti ukrepe s ciljem popraviti diskriminatorno ravnanje tretje države do letalskih prevoznikov Unije, bi bilo treba uporabiti postopek pregleda. [Sprememba 82]

(34)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, v skladu s postopkom pregleda, v upravičenih nujnih primerih zaradi potrebe po zagotovitvi nepretrganosti historičnih slotov.

(35)  To uredbo bi bilo treba po določenem obdobju ponovno pregledati, da se oceni njeno delovanje.

(35a)  Komisija bi morala po opravljenih posvetovanjih, vključno na strokovni ravni, pripraviti študijo o zmogljivosti in povpraševanju, in jo predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu leto po začetku veljavnosti te uredbe. [Sprememba 21]

(36)  Ker cilja ukrepa, in sicer enotnejše uporabe zakonodaje Unije glede usklajevanja slotov, zaradi pomena čezmejne razsežnosti dejavnosti letalskega prometa države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ga je zato lažje doseči na ravni Unije, , lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Področje uporabe in opredelitev pojmov

Člen 1

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za letališča Evropske unije.

2.  Uporaba te uredbe za gibraltarsko letališče ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske glede spora o suverenosti nad ozemljem, na katerem je letališče.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

   (1) „slot“ pomeni dovoljenje, ki ga koordinator da koordinatorletalskemu prevozniku v skladu s to uredbo, za uporabo celotnega obsega letališke infrastrukture, potrebnega za opravljanje zračnega prevoza na koordiniranem letališču na določen datumdoločene datume in ob določenem času za namen pristajanja ali vzletanja, kakor ga dodeli koordinator v skladu s to uredbo; [Sprememba 22]
   (2) „novi ponudnik“ pomeni letalski prevoznik, ki kot del zaporedja slotov zahteva slot na letališču na katerikoli dan, pri čemer bi ob sprejetju prevoznikove zahteve ta imel manj kot pet slotov na tem letališču na ta dan.
   (b) letalski prevoznik, ki zahteva zaporedje slotov za stalni redni prevoz potnikov med dvema letališčema Evropske unije, če med tema dvema letališčema na ta dan isti stalni redni prevoz izvajata največ dva druga letalska prevoznika, pri čemer bi ob sprejetju prevoznikove zahteve ta vseeno imel manj kot devet slotov na tem letališču na ta dan za ta stalni prevoz.[Sprememba 23]
  

Letalski prevoznik, ki ima skupaj z matičnim podjetjem, svojimi hčerinskimi podjetji ali hčerinskimi podjetji svojega matičnega podjetja več kot 10 % skupnega obsega slotov, ki so mu bili dodeljeni na zadevni dan na posameznem letališču, se ne šteje za novega ponudnika na tem letališču.

  

Letalski prevoznik, ki je v smislu člena 13 slote, ki jih je pridobil kot novi ponudnik, prenesel na drugega letalskega prevoznika na istem letališču z namenom, da bi ponovno pridobil status novega ponudnika na tem letališču, se ne šteje kot da ima ta status;

   (3) „obdobje voznega reda letov“ pomeni poletno ali zimsko sezono, kakor ju letalski prevozniki uporabljajo v svojih voznih redih letov v skladu s pravili in smernicami, ki jih je sektor zračnega prevoza določil na svetovni ravni;
   (4) „letalski prevoznik Unije“ pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1008/2008 z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti(10);
   (5) „letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz, ki ima veljavno operativno licenco ali enakovredni dokument najpozneje 31. januarja za naslednjo poletno sezono ali 31. avgusta za naslednjo zimsko sezono; za namene členov 5, 9, 10, 11 in 13 opredelitev letalskega prevoznika zajema tudi poslovne letalske prevoznike; za namene členov 7, 17 in 18 opredelitev letalskega prevoznika zajema tudi vse civilne letalske prevoznike;
   (6) „skupina letalskih prevoznikov“ pomeni dva ali več letalskih prevoznikov, ki skupaj izvajajo skupne operacije,ali franšizne operacije ali operacije z isto oznako, ali v primeru posebnih prevoznikov konzorcij, za namen opravljanjauporabe specifičnega zračnega prevozaslota; [Sprememba 24]
   (7) „izvajalec navigacijske službe zračnega prometa“ pomeni vsakega izvajalca službe zračnega prometa v smislu točke (5) člena 2 Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba)(11);
   (8) „izvajalec storitve zemeljske oskrbe“ pomeni vsakega izvajalca storitve zemeljske oskrbe v smislu člena […] Uredbe (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta (o storitvah zemeljske oskrbe)(12); ali vsak uporabnik letališča v smislu člena […] Uredbe (EU) št. […] (o storitvah zemeljske oskrbe), ki izvaja samooskrbo v smislu člena […] Uredbe (EU) št. […] (o storitvah zemeljske oskrbe);
   (9) „letališče znotraj mreže“ je letališče, ki se ne sooča s problemom preobremenjenosti, vendar bi lahko morebitno nenadno in močno povečanje prometa ali nenadno in močno zmanjšanje zmogljivosti vplivalo na delovanje Evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (v nadaljevanju: mreža) v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(13);[Sprememba 25]
   (10) „letališče z usklajevanim voznim redom letov“ pomeni letališče, na katerem obstaja možnost prezasedenosti v nekaterih obdobjih dneva, tedna ali leta, kar je mogoče rešiti s prostovoljnim sodelovanjem med letalskimi prevozniki, in na katerem je bil imenovan usklajevalec voznega reda letov, da bi uskladil operacije letalskih prevoznikov, ki na tem letališču opravljajo storitve ali jih nameravajo opravljati;
   (11) „koordinirano letališče“ pomeni katero koli letališče, za pristanek ali vzlet na katerem mora letalski prevoznik ali katerikoli drug letalski operator imeti slot, ki mu ga dodeli koordinator, razen državniških letov, pristankov v sili in humanitarnih letov;
   (12) „organ za upravljanje letališča“ pomeni organ, ki ima skupaj z drugimi dejavnostmi ali drugače v skladu z nacionalnimi zakoni ali drugimi predpisi nalogo, da upravlja letališke zmogljivosti ter koordinira in nadzoruje dejavnosti raznih prevoznikov na letališču;
   (13) „zaporedje slotov“ pomeni najmanj 15pet slotov,za poletno sezono voznega reda letov in 10 slotov za zimsko sezono voznega reda letov, zahtevanihki so bili zahtevani ob istem času na isti dan v tednu za zaporedne tedneredno v istem obdobju voznega reda letov in ki jih na tej podlagi dodeli koordinator ali, če to ni mogoče, ki se dodelijo za približno isti čas, če se z lokalnim pravilom določi drugače v skladu s pogoji iz člena 9(8); [Sprememba 26]
   (14) „poslovno letalstvo“ pomeni sektor splošnega letalstva, ki zadeva upravljanje ali uporabo zrakoplova s strani podjetij za prevoz potnikov ali blaga kot orodje pri opravljanju njihove dejavnosti, če se z zrakoplovi opravljajo poleti za namene, ki na splošno niso namenjeni javnemu najemu, in jih pilotirajo posamezniki, ki imajo vsaj veljavno licenco poklicnega pilota z ratingom za instrumentalno letenje;
   (15) „koordinacijski parametri“ pomeni operativni izraz za vse razpoložljive zmogljivosti za dodeljevanje slotov na letališču v posameznem obdobju voznega reda letov  in operativna pravila glede uporabe zmogljivosti, ki odražajo vse tehnične, operativne in okoljske dejavnike, ki vplivajo na delovanje letališke infrastrukture in njenih različnih podsistemov;
   (16) „načrt leta“ pomeni podrobne informacije, poslane enotam služb zračnega prometa v zvezi z nameravanim letom ali delom leta zrakoplova;
   (17) „redni zračni prevoz“ pomeni zaporedje letov z značilnostmi, opredeljenimi v točki (16) člena 2 Uredbe (ES) št. 1008/2008;
   (18) načrtovani posebni zračni prevoz“ pomeni zaporedje letovlet, ki ne izpolnjujejoizpolnjuje vseh pogojev iz člena 2(16) Uredbe (ES) št. 1008/2008, vendar se izvaja s tako rednimi ali pogostimi leti, da so prepoznavni kot sistematično zaporedje letov; [Sprememba 75]
   (19) „upravljavec mreže“ pomeni organ za upravljanje zračnega prometa, ustanovljen v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru)(14), ki omogoča optimalno uporabo zračnega prostora in uporabnikom zračnega prostora zagotavlja uporabo zaželenih letalskih prog, hkrati pa omogoča največji dostop do zračnega prostora in navigacijskih storitev zračnega prometa; [Sprememba 28]
   (20) „organ za ovrednotenje učinkovitosti“ pomeni organ, ustanovljen v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 549/2004;
   (21) „nacionalni nadzorni organ“ pomeni organ ali organe, ki jih imenujejo ali ustanovijo države članice kot svoj nacionalni organ v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 549/2004;

Določitev letališč

Člen 3

Pogoji koordiniranja ali usklajevanja voznih redov letov letališča

1.  Države članice niso zavezane, da morajo razglasiti katero koli letališče kot letališče z usklajevanim voznim redom letov ali koordinirano letališče, razen v skladu z določbami tega člena.

Države članice ne morejo razglasiti letališča za koordinirano, razen v skladu z določbami odstavka 3.

2.  Države članice lahko kljub temu predvidijo razglasitev letališča za letališče z usklajevanim voznim redom letov, če upoštevajo načela preglednosti, nevtralnosti in nediskriminacije.

3.  Odgovorna država članica zagotovi, da organ za upravljanje letališča ali drug pristojni organ na letališču brez razglašenega statusa, na letališču znotraj evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (v nadaljevanju: mreža) ali na letališču z usklajevanim voznim redom letov izvede temeljito analizo zmogljivosti in povpraševanja, kadar ta država članica meni, da je to potrebno, ali v šestih mesecih:

   (i) po pisnem zahtevku s strani letalskih prevoznikov, ki predstavljajo več kot polovico operacij na letališču, ali s strani organa za upravljanje letališča, kadar ti menijo, da je zmogljivost nezadostna za trenutne ali načrtovane operacije v določenih obdobjih; ali
   (ii) na zahtevo Komisije, zlasti če novi ponudniki naletijo na hude težave pri zagotavljanju pristajalnih in vzletnih možnosti na zadevnem letališču ali če upravljavec mreže oceni, da je to potrebno za zagotovitev skladnosti operativnega načrta letališča z operativnim načrtom mreže v skladu s členom 6(7) Uredbe Komisije (EU) št. 677/2011 z dne 7. julija 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa (ATM)(15).

S to analizo na podlagi splošno dogovorjenih in priznanih metod se ugotovi morebitno pomanjkanje zmogljivosti ob upoštevanju okoljskih omejitev na zadevnem letališču. Analiza mora zajemati možnosti odprave takega pomanjkanja s pomočjo nove ali prilagojene infrastrukture, operativnih sprememb ali morebitnih drugih sprememb ter časovni okvir, predviden za rešitev teh problemov.

Analiza temelji na metodah, ki jih je določila Komisija z delegiranim aktom v skladu s členom 15 te uredbe. Metode upoštevajo potrebe operativnega načrta mreže, kot so zahtevane v Prilogi V Uredbe (EU) št. 677/2011.

To analizo je prilagoditi zadnjemu stanju, če se uveljavlja odstavek 6, če na letališču pride do sprememb, ki pomembno vplivajo na njegovo zmogljivost in izkoristek zmogljivosti, ali na zahtevo koordinacijskega odbora, države članice ali Komisije. Analiza in uporabljena metoda se data na razpolago strankam, ki so analizo zahtevale, in drugim zainteresiranim strankam na njihovo zahtevo. Hkrati se analiza posreduje Komisiji.

4.  Na podlagi analize se države članice posvetujejo o stanju zmogljivosti na letališču z organom za upravljanje letališča, letalskimi prevozniki, ki redno uporabljajo letališče, njihovimi predstavniškimi organizacijami, predstavniki splošnega letalstva, ki redno uporabljajo letališče, in službami za kontrolo zračnega prometa.

5.  Komisija lahko zaprosi upravljavca mreže, da pripravi mnenje o tem, kako je zmogljivost določena glede na potrebe za delovanje mreže. Komisija lahko pripravi priporočila. Država članica mora obrazložiti vsako odločitev, ki ne upošteva teh priporočil. Odločitev se sporoči Komisiji.

6.  Če se problemi pojavijo v najmanj enem obdobju voznega reda letov, država članica zagotovi, da se letališče razglasi za koordinirano za zadevna obdobja samo, če:

   (a) je pomanjkanje tako hude narave, da se na letališču ne da izogniti precejšnjim zamudam; in
   (b) teh problemov v kratkoročnem obdobju ni mogoče rešiti.

7.   Z odstopanjem od točke b) odstavka 6 lahko države članice v izrednih okoliščinah prizadeta letališča razglasijo za koordinirana za ustrezno obdobje, ki je lahko krajše od obdobja voznega reda letov.

Z odstopanjem od odstavkov 3, 4, 5 in 6 lahko države članice v izrednih okoliščinah prizadeta letališča za ustrezno obdobje razglasijo za koordinirana.

8.  Če posodobljena analiza zmogljivosti in povpraševanja na koordiniranem letališču ali na letališču z usklajevanim voznim redom letov pokaže, da ima zadevno letališče zadostno zmogljivost za trenutne ali načrtovane operacije, lahko država članica po posvetovanju z organi iz odstavka 4 spremeni status letališča ustrezno v letališče z usklajevanim voznim redom letov ali letališče brez statusa.

9.   Na zahtevo Komisije, ki lahko deluje na lastno pobudo ali na pobudo upravljavca mreže, in po posvetovanju z organi iz odstavka 4, država članica zagotovi, da se letališče brez razglašenega statusa razglasi za letališče, ki je del mreže. Odločitev se sporoči Komisiji. Če Komisija meni, da letališče ni več zanimivo za mrežo, država članica po posvetovanju z organi iz odstavka 4 spremeni status letališča v letališče brez razglašenega statusa.

10.  Če se odločitev sprejme v skladu z odstavkom 6 ali 8, 8 ali 9, jo država članica sporoči organom iz odstavka 4 najpozneje do 1. aprila za zimsko sezono voznega reda letov in najpozneje do 1. septembra za poletno sezono voznega reda letov. [Sprememba 29]

Člen 4

Koordinacijski parametri

1.  Na koordiniranem letališču ali letališču z usklajevanim voznim redom letov odgovorna država članica zagotovi določitev koordinacijskih parametrov dvakrat letno ob upoštevanju vseh ustreznih tehničnih, operativnih, zmogljivostnih in okoljskih omejitev ter njihovih morebitnih sprememb. Te omejitve je treba sporočiti Komisiji. Komisija, po potrebi s pomočjo upravljavca mreže, preuči omejitve in izda priporočila, ki jih mora upoštevati država članica pred določitvijo koordinacijskih parametrov. [Sprememba 30]

Ta operacija mora temeljiti na objektivni analizi možnosti sprejema zračnega prometa ob upoštevanju različnih vrst prometa na letališču, prezasedenosti zračnega prostora, do katere lahko verjetno pride v koordinacijskem obdobju, in položaja v zvezi z zmogljivostjo.

2.  O določitvi parametrov in uporabljeni metodologiji ter o njihovih morebitnih spremembah se razpravlja podrobno v okviru koordinacijskega odbora s ciljem povečati zmogljivost in število slotov, ki so na razpolago za dodelitev, pred sprejetjem končne odločitve o koordinacijskih parametrih. Vsi zadevni dokumenti se dajo na razpolago zainteresiranim stranem na njihovo zahtevo.

3.   Določitev koordinacijskih parametrov ne sme vplivati na nevtralno in nediskriminatorno naravo dodeljevanja slotov.[Sprememba 31]

4.  Parametri se sporočijo letališkemu koordinatorju primerno dolgo pred začetno vlogo slotov za namen konferenc o načrtovanju voznih redov letov.

5.  Za namen operacije iz odstavka 1, če država članica tega ne stori, koordinator določi ustrezne koordinacijske časovne intervale po posvetovanju s koordinacijskim odborom in v skladu z ugotovljenimi zmogljivostmi.

Organizacija usklajevalnih dejavnosti, usklajevanja voznega reda letov in zbiranja podatkov

Člen 5

Usklajevalec voznega reda letov in koordinator

1.  Države članice, odgovorne za letališče z usklajevanim voznim redom letov znotraj mreže ali koordinirano letališče, zagotovijo, da se kot usklajevalec voznega reda letov ali letališki koordinator imenuje usposobljena fizična ali pravna oseba po posvetovanju z letalskimi prevozniki, ki redno uporabljajo letališče, njihovimi predstavniškimi organizacijami in organom za upravljanje letališča ter koordinacijskim odborom, če tak odbor obstaja. Isti usklajevalec voznega reda letov ali letališki koordinator se lahko imenuje za več kot eno letališče. [Sprememba 32]

2.  Države članice spodbujajo tesno sodelovanje med koordinatorji in usklajevalci voznega reda letov z namenom razvoja skupnih projektov na evropski ravni. Da bi se dodatno izboljšal sistem dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije in glede na razvoj tehskupnih projektov, napredek pri izvajanju uredbe o enotnem evropskem nebu in rezultate ocenjevalnega poročila iz člena 21,je Komisija sprejela izvedbene ukrepesprejme delegirane akte v zvezi z ustanovitvijo funkcije evropskega koordinatorja. Ti izvedbeni ukrepiDelegirani akti se sprejmejo v skladu s postopki iz člena 15. Načela, ki urejajo neodvisnost koordinatorja, vključno v finančnem smislu in glede njegove osnovne funkcije ter organizacije in odločanja, iz odstaka 3 tega člena veljajo mutatis mutandis za evropskega koordinatorja. Komisija imenuje evropskega koordinatorja v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2). Načela, ki urejajo neodvisnost koordinatorja iz odstavka 3 tega člena, veljajo mutatis mutandis za evropskega koordinatorja.[Sprememba 86]

3.  Država članica, odgovorna za letališče z usklajevanim voznim redom letov ali koordinirano letališče, zagotovi:

   (a) da na letališču z usklajevanim voznim redom letov usklajevalec voznega reda letov deluje v skladu s to uredbo neodvisno, nevtralno, nediskriminatorno in pregledno;
  (b) da je v primeru koordiniranega letališča koordinator pravno, organizacijsko ali pri odločanju neodvisen od katere koli zainteresirane stranke, države članice ali organov, odvisnih od te države; to pomeni, da:
   (i) se osnovne funkcije koordinatorja, ki vključujejo pravično in nediskriminatorno dodeljevanje slotov, pravno dodelijo fizični ali pravni osebi, ki sama ni izvajalec storitev na letališču, letalska družba, ki izvaja letalske storitve z letališča, ali organ za upravljanje zadevnega letališča; kot dokaz, da nima skupnih interesov z navedenimi subjekti, mora koordinator ali usklajevalec predložiti izjavo o finančnih interesih;[Sprememba 33]
   (ii) organizacijsko in pri odločanju koordinator deluje neodvisno od države članice, organa za upravljanje letališča, izvajalcev storitev in letalskih družb, ki izvajajo letalske storitve z zadevnega letališča; ne prejema njihovih navodil in ni obvezan, da jim poroča, razen državi članici; koordinator ni del struktur, ki so neposredno ali posredno odgovorne za njihovo vsakodnevno upravljanje ter ima pravico za sprejemanje odločitev glede sredstev, potrebnih za izvajanje svoje funkcije. Države članice zagotovijo, da se upoštevajo poslovni interesi koordinatorja za zagotovitev njegovega neodvisnega delovanja;
   (iia) je sestava odbora ali nadzornega organa koordinatorja neodvisna tudi od neposrednih interesov organa za upravljanje letališča, uporabnikov storitev letalskih družb zadevnega letališča in vseh drugih subjektov, ki zastopajo uporabnike ali ponudnike storitev. To pa ne izključuje možnosti, da so lahko predstavniki takih subjektov člani odbora ali nadzornega organa, če so glasovalne pravice uravnotežene; [Sprememba 34]
   (iib) mora zato biti koordinator ali usklajevalec voznega reda letov fizična ali pravna oseba, ki dve leti pred imenovanjem in dve leti po koncu opravljanja funkcije koordinatorja ali usklajevalca voznega reda leto ni zaposlena pri organu za upravljanje letališča, izvajalcu storitev ali letalskih družbah, ki izvajajo letalske storitve z zadevnega letališča, in ni z njimi v enakem časovnem obdobju trajno sodelovala; [Sprememba 35]
   (c) da je sistem financiranja koordinatorjevih dejavnosti koordinatorja ali usklajevalca voznega reda letov tak, da zagotavlja njegov neodvisni status. [Sprememba 36]
   (d) da koordinator deluje v skladu s to uredbo nevtralno, nediskriminatorno in pregledno.

Financiranje iz točke (c) zagotovijo vsi letalski prevozniki, ki izvajajo svoje storitve na koordiniranih letališčih in letališčih z usklajevanim voznim redom letov, in ta letališča, da se zagotovi pravična porazdelitev finančnega bremena med vse zainteresirane stranke in prepreči, da bi bilo financiranje odvisno predvsem od ene same zainteresirane stranke. Države članice oblikujejo posvetovalni postopek med zainteresiranimi stranmi z možnostjo pritožb, da se zagotovijo pregledne in nediskriminacijske tarife, skladne z opravljenimi storitvami koordinatorja ali usklajevalca voznega reda letov. Pobiranje prispevkov letalskih prevoznikov je obveznost zadevnih letališč, ki jih nato nakažejo koordinatorju ali usklajevalcu voznega reda letov. Države članice zagotovijo, da imaimata koordinator in usklajevalec voznega reda letov za opravljanje svojih nalog vedno na voljo potrebneustrezne finančne, človeške, tehnične in materialne vire ter strokovno podporo. [Sprememba 37]

4.  Usklajevalec voznega reda letov in koordinator v skladu s pravnim redom Unije sodelujeta na konferencah na mednarodni ravni letalskih prevoznikov o načrtovanju voznih redov letov.

5.  Usklajevalec voznega reda letov svetuje letalskim prevoznikom in priporoča alternativne čase prihoda in/ali odhoda, kadar je verjetno, da bo prišlo do prezasedenosti.

6.  Koordinator je edina oseba, odgovorna za dodeljevanje slotov. Slote dodeli v skladu z določbami te uredbe in predvidi, da se ob izrednem dogodku sloti lahko dodelijo tudi izven uradnih ur.

7.  Usklajevalec voznega reda letov spremlja skladnost operacij letalskih prevoznikov z voznim redom letov, ki jim je priporočen.

Koordinator spremlja skladnost operacij letalskih prevoznikov s sloti, ki so jim dodeljeni. To preverjanje skladnosti se opravlja v sodelovanju z organom za upravljanje letališča,in s službami za kontrolo zračnega prometa in z upravljavcem mreže, pri čemer se upoštevajo čas in drugi ustrezni parametri v zvezi z zadevnim letališčem. [Sprememba 38]

Vsi usklajevalci voznega reda letov in koordinatorji sodelujejo pri odkrivanju neskladnosti voznih redov letov ter spodbujajo letalske prevoznike k njihovi odpravi.

Člen 6

Preglednost dejavnosti koordiniranja in usklajevanja voznih redov letov

1.  Enkrat na koncu vsakega obdobja usklajevanja voznih redov letovleto koordinator ali usklajevalec voznega reda letov zadevnim državam članicam, Komisiji in Komisijina njihovo zahtevo vsem stranem, ki sodelujejo pri njihovem financiranju, predloži poročilo o dejavnostih, ki opisuje splošno stanje dodeljevanja slotov in/ali usklajevanja voznih redov letov, zlasti s preučitvijo uporabe člena 9(5) in členov 13 in 18 ter morebitnih pritožb glede uporabe členov 9 in 10, predloženih koordinacijskemu odboru, in ukrepov, sprejetih za njihovo rešitev. Poročilo vsebuje tudi zbrane in posamezne podatke o finančnem nadomestilu iz prodaje slotov iz člena 13 ter rezultate raziskave o kakovosti storitev koordinatorja in usklajevalca voznega reda letov, izvedene med zainteresiranimi stranmi. 

Koordinator in usklajevalec voznega reda letov poleg tega Komisiji, državam članicam in vsem stranem, ki sodelujejo pri njihovem financiranju, predloži ločeno letno finančno poročilo, ki podrobno prikazuje prihodke in odhodke, povezane z njegovimi dejavnostmi.

2.  Komisija lahko sprejme vzorec poročila o dejavnostih iz odstavka 1. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

3.  Koordinator za vsako letališče, za katero je odgovoren, posodablja bazo elektronskih podatkov s prostim dostopom za vse zainteresirane strani, tudi Evropski parlament, na zahtevo, ki vsebuje naslednje informacije o:

   (a) historičnih slotih vseh letalskih prevoznikov letališča, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju;
   (b) zahtevanih slotih vseh letalskih prevoznikov, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju;
   (c) vseh dodeljenih slotih in nerešenih zahtevkih za slote vseh letalskih prevoznikov, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju;
   (d) preostalih razpoložljivih slotih glede na vsak tip omejitve, upoštevan pri koordinacijskih parametrih. Baza podatkov mora omogočati letalskim prevoznikom in letališčem, da preverijo njihovo razpoložljivost slotov, ki ustrezajo njihovi zahtevi;
   (e) slotih, ki so bili preneseni ali izmenjani, za katere sta navedeni identiteta zadevnih letalskih prevoznikov ter informacija, ali sta bila prenos oz. izmenjava opravljena na podlagi denarnega ali drugačnega nadomestila. Zbrani podatki o finančnem nadomestilu se objavijo vsako leto.
   (f) popolnih podatkih o koordinacijskih parametrih.

Te informacije se stalno posodabljajo. Na koncu vsake sezone Koordinator objavi poročilo o dejavnostih iz odstavka 1 enkrat na leto.

4.  Koordinator zagotovi hranjenje podatkov in dostop do njih za obdobje najmanj petih zaporednih enakovrednih obdobij voznega reda letov.

5.  Če so na razpolago ustrezni in splošno sprejeti standardi glede oblike informacij o voznem redu letov, jih usklajevalec voznega reda letov, koordinator in letalski prevozniki uporabijo, pod pogojem, da so skladni s pravnim redom Unije. [Sprememba 39]

Člen 7

Informacije za usklajevalce voznega reda letov in koordinatorje

1.  Letalski prevozniki, ki opravljajo prevoz ali nameravajo opravljati prevoz na letališču, ki je del mreže, letališču z usklajevanim voznim redom letov ali koordiniranemu letališču, usklajevalcu voznega reda letov ali koordinatorju predložijo vse ustrezne informacije, ki jih ta zahteva. Če se te informacije spremenijo, letalski prevozniki o tem nemudomatakoj, ko je primerno in mogoče, obvestijo usklajevalca voznega reda letov in koordinatorja. Vse ustrezne informacije se posredujejo v obliki in v roku, ki ju določi usklajevalec voznega reda letov oz. koordinator. Letalski prevoznik koordinatorja ob zahtevi za dodelitev zlasti obvesti, ali bi mu koristil status novega ponudnika v skladu s točko (2) člena 2 v zvezi z zahtevanimi sloti in ali je povezan z drugimi prevozniki, ki delujejo na istem letališču, da bi zagotovili, da ne more neupravičeno pridobiti tega statusa. [Sprememba 40]

Za vsa druga letališča brez posebnega razglašenega statusa letalski prevozniki, ki izvajajo ali nameravajo izvajati prevoze na letališču, organ za upravljanje letališča, izvajalci storitev zemeljske oskrbe in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa na zahtevo koordinatorja ali usklajevalca voznega reda letov v razumnem roku posreduje vse morebitne informacije, ki jih imajoima o načrtovanih storitvah letalskih prevoznikov. [Sprememba 41]

Usklajevalec voznega reda letov ali koordinator upravljavcu mreže na njegovo zahtevo posredujeta vse informacije iz tega odstavka.

2.  Če letalski prevoznik ne posreduje informacij iz odstavka 1, razen če lahko zadovoljivo dokaže, da obstajajo olajševalne okoliščine, ali če posreduje lažne ali zavajajoče informacije, koordinator ne upošteva zahteve ali zahtev po slotih s strani tega letalskega prevoznika, na katerega se nanašajo manjkajoče, lažne ali zavajajoče informacije. Koordinator umakne slot ali zaporedja slotov, če so že bila dodeljenabili dodeljeni, in/ali priporoči uvedbo sankcij s strani pristojnega organa v skladu z nacionalnimi predpisi. Koordinator temu letalskemu prevozniku daponudi možnost, da predloži svoja opažanja. [Sprememba 42]

3.  Usklajevalec voznega reda letov ali koordinator, organ za upravljanje letališča,in službe za kontrolo zračnega prometa in upravljavec mreže si, zlasti zaradi zagotovitve izvajanja člena 17 izmenjajo vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih dolžnosti, vključno s podatki o letih in slotih. [Sprememba 43]

3a.  Oblika in obseg informacij iz tega člena se določita s sprejetim svetovnim skupnim standardom. Pridobljene informacije se uporabljajo le za namene te uredbe. [Sprememba 44]

Člen 8

Koordinacijski odbor

1.  Na koordiniranem letališču odgovorne države članice zagotovijo, da se ustanovi koordinacijski odbor. Isti koordinacijski odbor se lahko imenuje za več kot eno letališče. Članstvo v tem odboru je odprto vsaj za letalske prevoznike, ki rednopogosto uporabljajo zadevno(a) letališče(a) v obdobju tekočega voznega reda in so ga/jih uporabljali v preteklih obdobjih, in za njihove predstavniške organizacije, organ za upravljanje zadevnega letališča, zadevne službe za kontrolo zračnega prometa in predstavnike splošnega letalstva, ki redno uporabljajo letališče,. Poleg teh članov se lahko sej koordinacijskega odbora samo kot opazovalci brez glasovalnih pravic udeležijo predstavniki upravljavca mreže, organorgana za ovrednotenje učinkovitosti in nadzornemu nacionalnemu organu zadevnenadzornega nacionalnega organa zadevne države članice. Koordinacijski odbor lahko povabi druge organe, ki so neposredno ali posredno udeleženi v postopku dodeljevanja slotov, da se udeležijo njegovih sej kot opazovalci. Za prisotnost teh organov na seji je treba njihova pooblastila posredovati koordinacijskemu odboru vsaj sedem dni pred sejo.

Naloge koordinacijskega odbora so:

  (a) dajanje predlogov ali svetovanje koordinatorju in/ali državi članici glede:
   (i) možnosti povečanja zmogljivosti letališča, določene v skladu s členom 3, ali izboljšanja njegovega izkoristka,
   (ii) koordinacijskih parametrov, ki se določijo v skladu s členom 4,
   (iii) načinov spremljanja uporabe dodeljenih slotov,
   (iv) lokalnih smernic, kakor je predvideno v členu 9(8);
   (v) faktorjev, ki vplivajo na prometne razmere na zadevnem letališču;
   (vi) hudih problemov, na katere naletijo novi ponudniki, kakor je predvideno v členu 9(6);
   (vii) vseh vprašanj v zvezi z zmogljivostjo letališča, zlasti glede izvajanja enotnega evropskega neba in delovanja mreže;
   (viia) priporočil glede učinkovitosti, stroškov in uspešnosti postopka usklajevanja;
   (b) zagotavljanje mnenj organu za vrednotenje učinkovitosti in nacionalnemu nadzornemu organu glede povezave med koordinacijskimi parametri in ključnimi kazalniki učinkovitosti, predlaganimi navigacijskim službam zračnega prometa, kot so določene v Uredbi Komisije (EU) št. 691/2010 z dne 29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja(16);
   (c) posredovanje med vsemi zadevnimi strankami glede pritožb v zvezi z dodeljevanjem slotov, kakor je predvideno v členu 19.

2.  Predstavniki države članice in koordinator so povabljeni na sestanke koordinacijskega odbora kot opazovalci. Komisija lahko na svojo zahtevo sodeluje na teh sestankih. 

3.  Koordinacijski odbor sestavi pisni poslovnik, ki med drugim zajema udeležbo, volitve in odločanje, pogostost sestajanja in jezik(e), ki se uporablja(jo).

Katerikoli član koordinacijskega odbora lahko predlaga lokalne smernice, kakor je predvideno v členu 9(8). Na zahtevo koordinatorja Koordinacijski odbor razpravlja o predlaganih lokalnih smernicah. Zadevni državi članici se predloži poročilo o razpravah v koordinacijskem odboru, pri čemer se navedejo ustrezna stališča odbora. To poročilo se predloži tudi organu za ovrednotenje učinkovitosti in upravljavcu mreže. [Spremembi 45 in 87]

Dodeljevanje slotov

Člen 9

Pool slotov

1.  Koordinator vzpostavi pool, ki vsebuje vse slote, ki na podlagi člena 10(2) ali (3) niso dodeljeni. Vse nove zmogljivosti v zvezi s sloti, opredeljene v skladu s členom 3(3), se dajo v pool. Ta postopek ne posega v povezljivost regionalnih letališč z vozlišči. Države članice lahko posredujejo, če je takšna povezljiovst ogrožena. [Sprememba 46]

2.  Brez poseganja v člen 10(2) in (3) te uredbe in člen 19(2) Uredbe (ES) št. 1008/2008 se sloti iz poola razdelijo med letalske prevoznike prosilce. 50 % teh slotov se najprej dodeli novim ponudnikom, razen če so zahteve novih ponudnikov manjše od 50 %. Prednost novih ponudnikov se upošteva v celotnem obdobju voznega reda letov. Koordinator obravnava zahteve novih ponudnikov in drugih prevoznikov pravično v skladu s koordinacijskimi obdobji vsakega dne voznega reda letov. [Sprememba 47]

Med zahtevami novih ponudnikov se da prednost letalskim prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje za status novega ponudnika iz točke (2)(b) člena 2.

3.  Brez poseganja v člen 10(2) se v primeru, da se vsem zahtevam po slotih ne more ugoditi na zadovoljstvo zadevnih letalskih prevoznikov, prednost da komercialnim zračnim prevozom in zlasti rednim zračnim prevozom in načrtovanim posebnim zračnim prevozomvsem vrstam komercialnih zračnih prevozov. V primeru konkurenčnih zahtev v isti kategoriji prevozov se prednost da celoletnim operacijam. [Sprememba 48]

4.  Novi ponudnik, ki mu je bilo ponujeno zaporedje slotov v okviru ene ure pred ali po zahtevanem času, vendar te ponudbe ne sprejme, ne obdrži statusa novega ponudnika za to zaporedje v obdobju voznega reda letov.

5.  V primeru prevozov, ki jih opravlja skupina letalskih prevoznikov, lahko potrebne slote zahteva samo en od udeleženih letalskih prevoznikov. Letalski prevoznik, ki opravlja tak prevoz, prevzame odgovornost za izpolnjevanje operativnih meril, potrebnih za zagotavljanje prednostiohranjanje obstoječe prednostne razvrstitve iz člena 10(2). [Sprememba 49]

Slote, dodeljene enemu letalskemu prevozniku, lahko uporabi(jo) drugi letalski prevoznik(i), ki spadajo v skupino letalskih prevoznikov, pod pogojem, da identifikacijska oznaka letalskega prevoznika, ki so mu sloti dodeljeni, ostane pri skupnem letu za namene koordinacije in spremljanja. Ob prenehanju takih operacij tako uporabljeni sloti ostanejo letalskemu prevozniku, ki so mu bili prvotno dodeljeni. Take operacije letalski prevozniki, ki spadajo v skupino, sporočijo koordinatorjem in ne smejo ukrepati do njihovega izrecnega potrdila.

Če zaporedje slotov, dodeljeno letalskemu prevozniku, uporablja drug letalski prevoznik drugače kot v skladu s pogoji iz tega odstavka, koordinator prekliče zaporedje in ga po zaslišanju zadevnih letalskih prevoznikov vrne v pool.

6.  Če se hudi problemi novih ponudnikov nadaljujejo, država članica zagotovi, da se skliče sestanek koordinacijskega odbora letališča. Namen sestanka je proučiti možnosti rešitve položaja. Na ta sestanek je povabljena Komisija.

7.  Če zahtevanega slota ni mogoče sprejeti, koordinator letalskega prevoznika prosilca obvesti o razlogih za to in navede najbližji alternativni slot, ki je na razpolago.

8.  Koordinator upošteva tudi dodatne smernice, ki jih uvede industrija zračnega prevoza na ravni Unijiali na svetovni ravni ali na ravni Unije, ter lokalne smernice, ki jih predlaga koordinacijski odbor in odobri država članica ali katerikoli drug pristojni organ, odgovoren za zadevno letališče, pod pogojem, da take smernice ne vplivajo na neodvisni status koordinatorja, da so skladne s pravnim redom Unije in usmerjene k izboljšanju učinkovite uporabe letaliških zmogljivosti ter so bile sporočene Komisiji in potrjene z njene strani. Lokalne smernice lahko zadevajo le nadzor nad uporabo dodeljenih slotov in spremembo opredelitve zaporedja slotov za zmanjšanje njegove dolžine za najmanj 10 slotov za zimsko sezono voznega reda letov ali najmanj 15 slotov za poletno sezono voznega reda letov, v nobenem primeru pa za manj kot pet slotov. Zmanjšanje dolžine zaporedja slotov se uporablja le na letališčih, kjer je povpraševanje po letalskih storitvah zelo sezonsko.

Lokalna pravila se nanašajo na dodeljevanje in nadzor slotov. Ta pravila se lahko uporabljajo le, če je mogoče dokazati, da je letališče izjemno obremenjeno in je zato mogoče doseči izboljšanje zmogljivosti ali prometa na podlagi lokalno veljavnih pravil. Taka lokalna pravila so pregledna in nediskriminatorna ter se potrdijo v koordinacijskem odboru iz člena 8(3). [Sprememba 88]

9.  Koordinator se poleg načrtovane dodelitve slotov za obdobje voznega reda letov prizadeva, da bi ugodil zahtevam po posameznih slotih v zadnjem trenutku za katero koli vrsto letalstva, vključno s splošnim letalstvom. Za ta namen se lahko uporabijo sloti, ki ostanejo v poolu po razdelitvi med prevoznike prosilce, in sloti, na razpolago v zadnjem trenutku.

Člen 10

Historični sloti

-1.  Letališki sloti so nematerialna javna dobrina, za uporabo katerih veljajo pogoji iz te uredbe. V interesu držav članic, potnikov, vodij letališč in letalskih prevoznikov jih dodeljujejo letališki koordinatorji, da bi zagotovili kar največjo preglednost.[Sprememba 89]

1.  Koordinator na kar najbolj pregleden in pravičen način dodeli zaporedjeZaporedja slotov se letalskim prevoznikom prosilcem dodelijo iz poola slotov kot dovoljenja za uporabo letalske infrastrukture za namen pristajanja in vzletanja za obdobje voznega reda letov, za katero so zahtevana in ob izteku katerega se morajo vrniti v pool slotov, kakor je določen v skladu s členom 9. [Sprememba 51]

2.  Brez poseganja v člene 7, 12, 13 in 17 se prednostin 12 se obstoječa prednostna razvrstitev da zadevnemu letalskemu prevozniku za dodelitev istega zaporedja med naslednjim enakovrednim obdobjem voznega reda letov, če ga ta prevoznik zahteva do roka iz člena 7(1) kadar so izpolnjeni naslednji pogoji: [Sprememba 52]

   (a) ta letalski prevoznik uporablja zaporedje slotov za opravljanje rednih in načrtovanih posebnih zračnih prevozov in [Sprememba 53]
   (b) ta letalski prevoznik lahko koordinatorju zadovoljivo dokaže, da je zadevno zaporedje slotov uporabljal, kakor je to odobril koordinator, najmanj 85 %80 % časa v obdobju voznega reda letov, za katerega je bilo dodeljeno. [Sprememba 54]

2a.  Posebni letalski prevoz prispeva k regionalni koheziji in konkurenčnosti. Kjer so letalski prevozniki za takšen prevoz redno uporabljali slote na letališču, ki sodi v področje uporabe te uredbe, se, četudi ti sloti ne vključujejo zmeraj istih poti, prednost da zahtevam za nadaljnjo rabo teh slotov. [Sprememba 55]

3.  Časovna prerazporeditev zaporedij slotov pred dodelitvijo preostalih slotov iz poola iz člena 9 drugim letalskim prevoznikom prosilcem se sprejme samo zaradi operativnih razlogov, kot so na primer spremembe tipa zrakoplova ali proge, na kateri lete opravlja letalski prevoznik, ali, v primeru zaporedij slotov, dodeljenih novim prevoznikom iz člena 2, če bi bila dodelitev slotov tem prosilcem boljša kakor dodelitev prvotno zahtevanih slotov. Veljati ne začne pred izrecno potrditvijo koordinatorja. [Sprememba 56]

4.  Sloti, dodeljeni letalskemu prevozniku pred 31. januarjem za naslednjo poletno sezono ali pred 31. avgustom za naslednjo zimsko sezono, vendar vrnjeni koordinatorju v ponovno dodelitev pred tema datumoma, se ne upoštevajo za namene izračuna uporabe, če preostali dodeljeni sloti sestavljajo zaporedje v smislu točke (13) člena 2.

Sloti, ki sovpadajo s prazniki, se vključijo v zaporedje za naslednjo sezono brez zahteve po utemeljitvi njihove neuporabe.[Sprememba 57]

5.  Če ni mogoče dokazati 85 %80 % uporabe zaporedja slotov, se prednostobstoječa prednostna razvrstitev iz odstavka 2 ne dodeli, razen če je mogoče neuporabo upravičiti na podlagi katerega koli od naslednjih razlogov: [Sprememba 58]

  (a) nepredvidljive in neizogibne okoliščine, ki jih letalski prevoznik ne more obvladovati in ki povzročijo:
   (i) prepoved letenja tipa zrakoplova, ki se na splošno uporablja za zadevni zračni prevoz,
   (ii) delno zaprtje ali zaprtje v celoti letališča ali zračnega prostora;
   (iii) hude motnje operacij na zadevnih letališčih, vključno z zaporedji slotov na drugih letališčih Unije v zvezi s progami, ki jih take motnje prizadenejo, v znatnem delu zadevnega obdobja voznega reda letov; [Sprememba 59]
   (b) prekinitev letalskih storitev zaradi dejanja, katerega namen je bil vplivati na te storitve, na primer stavke, in ki letalskemu prevozniku dejansko in/ali tehnično onemogoči izvajanje načrtovanih letov;
   (c) resna finančna izguba zadevnega letalskega prevoznika Unije, zaradi katere mu organ za licenciranje v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 1008/2008 izda začasno licenco do finančne sanacije letalskega prevoznika; [Sprememba 60]
   (d) sodni postopek v zvezi z uporabo člena 12 te uredbe za proge, na katerih je naložena obveznost javne službe v skladu s členom 16 Uredbe (EG) št. 1008/2008, posledica katerega je začasna prekinitev opravljanja prevoza na takih progah.

Prepoved poslovanja v Uniji, sprejeta v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005(17), ne more biti sprejemljiva utemeljitev neuporabe zaporedja slotov v smislu tega odstavka.

6.  Na zahtevo države članice ali na svojo lastno pobudo Komisija pregleda uporabo odstavka 5 s strani koordinatorja letališča v okviru področja uporabe te uredbe.

Odločitev sprejme v dveh mesecih po prejetju zahteve po postopku iz člena 16(2).

7.  Če pogoji iz točk (a) in (b) odstavka 2 niso izpolnjeni, lahko Komisija ob posvetovanju z različnimi partnerji vseeno odloči, da se prednostletalski prevozniki ohranijo obstoječo prednostno razvrstitev za dodelitev istega zaporedja da letalskim prevoznikom za naslednje obdobje voznega reda letov, če je to upravičeno zaradi nujnosti, ki izhaja iz izrednih dogodkov, ki zahtevajo povezanost pri izvajanju ukrepov, ki naj se izvedejo na teh letališčih. Komisija v roku enega meseca po tem, ko država članica ali zadevno letališče to zahteva, sprejme potrebne ukrepe, ki se uporabljajo zaeno obdobje voznega reda letov. Take izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, sprejme v skladu s postopkom iz člena 16(3). Ukrepi Komisije so lahko različni glede na državo članico, letališče ali vrsto letalskih storitev, skladno z značilnostmi izrednega dogodka. [Sprememba 61]

8.  Na podlagi prednosti za pridobitev zaporedja slotov iz odstavka 2 tega člena ni mogoče zahtevati nobene odškodnine v zvezi s kakršno koli omejitvijo ali izločitvijo te prednosti, uvedeno v skladu s pravnim redom Unije, zlasti pri uporabi pravil Pogodbe v zvezi z zračnim prevozom.

Člen 11

Rezervacija slotov

1.   Organ za upravljanje koordiniranega letališča lahko sprejme odločitev o uporabi sistema letaliških pristojbin, da se letalske prevoznike odvrne od zapoznelega vračanja slotov v pool iz člena 9 in pozove k prevzemu odgovornosti za neizrabljene rezervacije letališke infrastrukture. Upoštevajo se naslednja načela:

   (a) pred sprejetjem te odločitve se upošteva postopek iz člena 6 Direktive 2009/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta(18). Posvetuje se tudi s koordinatorjem. Za koordinirana letališča, ki jih ne krije člen 1(2) Direktive 2009/12/ES, se organ za upravljanje letališča posvetuje s koordinacijskim odborom in koordinatorjem;
   (b) ta odločitev ne vpliva na nediskriminatoren in pregleden postopek dodeljevanja slotov in sistem letaliških pristojbin;
   (c) ta odločitev letalskih prevoznikov ne odvrača od vstopa na trg ali razvoja storitev in je omejena na kritje stroškov, ki jih ima letališče z rezervacijo letališke zmogljivosti, in ustrezajo neuporabljenim slotom;
   (d) letalski prevozniki niso odgovorni za neizrabljeno rezervacijo letališke infrastrukture za slote, ki so bili dodeljeni, a vrnjeni v pool pred 31. januarjem za naslednjo poletno sezono voznega reda letov ali pred 31. avgustom za naslednjo zimsko sezono voznega reda letov, za slote, ki sovpadajo s prazniki in so bili vrnjeni v pool pred temi datumi, in za slote, katerih neuporaba se lahko upraviči na podlagi člena 10(5);
   (e) ta odločitev se sporoči koordinatorju, zainteresiranim strankam in Komisiji najmanj šest mesecev pred začetkom zadevnega obdobja usklajevanja voznega reda letov.

2.   Koordinator organu za upravljanje letališča sporoči vse informacije, potrebne za izvajanje odločitve iz prvega odstavka.[Sprememba 62]

Člen 12

Obveznost javne službe

1.  Če je na progi naložena obveznost javne službe v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 1008/2008, lahko država članica na koordiniranem letališču rezervira slote, potrebne za operacije, predvidene na tej progi. Če rezervirani sloti na zadevni progi niso uporabljeni, se dajo na razpolago kateremu koli drugemu letalskemu prevozniku, zainteresiranemu za opravljanje prevoza na progi, v skladu z obveznostjo javne službe ob upoštevanju odstavka 2. Če ni za opravljanje prevoza na progi zainteresiran noben drug letalski prevoznik in zadevna država članica ne objavi javnega razpisa v skladu s členom 16(10), členom 17(3) do (7) ter členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1008/2008, se sloti rezervirajo za drugo progo ob upoštevanju obveznosti javne službe ali se vrnejo v pool. Sloti se v primeru neuporabe najpozneje po koncu šestmesečnega obdobja vrnejo v pool. Če proga več ne izpolnjuje zahtev za rezervacijo slotov v okviru obveznosti javne službe, se sloti bodisi rezervirajo za drugo progo, za katero veljajo te obveznosti, ali pa, če je za zadevno zaporedje izpolnjena zahteva iz člena 10(2) te uredbe, ostanejo pri letalskem prevozniku, ki jih je uporabljal. [Sprememba 63]

2.  Razpisni postopek iz člena 16(10), člena 17(3) do (7) in člena 18(1) Uredbe (ES) št. 1008/2008 se uporabi za uporabo slotov iz odstavka 1 tega člena, če je za opravljanje prevoza na progi zainteresiran več kot en letalski prevoznik iz Unije in ni mogel dobiti slotov v okviru ene ure pred ali po časih, ki jih zahteva od koordinatorja.

Mobilnost slotov

Člen 13

Prenosi in izmenjave slotov

1.  Slote:

   (a) lahko letalski prevoznik preneseali letalski prevozniki v konzorciju prenesejo z ene proge ali vrste prevoza na drugo progo ali vrsto prevoza, ki jih opravlja isti letalski prevoznik;
   (b) se lahko prenese med dvema letalskima prevoznikoma na podlagi denarnega nadomestila ali brez njega ali na podlagi drugačne oblike nadomestila; 
   (c) si lahko letalski prevozniki izmenjajo na podlagi denarnega nadomestila ali brez njega ali na podlagi drugačne oblike nadomestila. Sloti, ki so bili na novo dodeljeni letalskim prevoznikom za obdobje voznih redov, se ne prenesejo ali zamenjajo za nadomestilo ali denarni dobiček do konca vsaj enega enakovrednega obdobja voznega reda letov.

2.  Država članicaKoordinator vzpostavi pregleden okvir, ki omogoča stik med letalskimi prevozniki, ki se zanimajo za prenos ali izmenjavo slotov v skladu z zakonodajo Unije.

Prenosi ali izmenjave iz odstavka 1 se sporočijo koordinatorju in se ne opravijo pred izrecno potrditvijo s strani koordinatorja. Koordinator zavrne potrditev prenosov ali izmenjav, če niso skladni z zahtevami te uredbe in če koordinator ni zadovoljivo prepričan, da:

   (a) to ne bi škodovalo letališkim operacijam ob upoštevanju vseh tehničnih, operativnih, izvedbenih in okoljskih omejitev;
   (aa) se povezljivost med regionalnimi letališči in vozlišči ter dostop do nekoordiniranih letališč ne bosta poslabšala;
   (b) se spoštujejo omejitve iz člena 12;
   (c) prenos slotov ne sodi na področje odstavka 3 tega člena.

Za prenose in izmenjave iz točk (b) in (c) člena 1 letalski prevozniki koordinatorju sporočijo podrobnosti morebitnega denarnega nadomestila ali nadomestila v drugačni obliki. Podrobnosti o nadomestilu, ki izhaja iz prenosa ali izmenjave, so zaupne narave in jih se vključijo v poročilo o dejavnostih iz člena 6(1), koordinator posredujepa te podrobnosti razkrije le državi članici, v kateri se nahaja letališče, ali Komisiji, če tako zahtevatain vsem strankam, ki sodelujejo pri financiranju koordinatorja. Prenosi ali izmenjave ne smejo bitiniso predmet restriktivnih pogojev, katerih namen je omejevanje možnosti letalskih prevoznikov, ki želijo pridobiti slote, za konkuriranje letalskim prevoznikom, ki prenašajo ali izmenjujejo te slote.

3.  Sloti, dodeljeni novemu ponudniku, kakor je opredeljen v točki (2) člena 2, se ne smejo prenestiprenesejo, kakor je predvideno v točki (b) odstavka 1 tega člena, v obdobju dveh enakovrednih obdobij voznega reda letov, razen v primeru zakonsko dovoljenega prevzema dejavnosti podjetja, ki je šlo v stečaj.

Sloti, dodeljeni novemu ponudniku, kakor je opredeljen v točki (2)(b) člena 2, se ne smejo prenestiprenesejo na drugo progo, kakor je predvideno v točki (a) odstavka 1 tega člena, v obdobju dveh enakovrednih obdobij voznega reda letov, razen če bi bil novi ponudnik na novi progi obravnavan glede na enako prednostno razvrstitev kot na prvotni progi.

Sloti, dodeljeni novemu ponudniku, kakor je opredeljen v točki (2) člena 2, se ne smejo izmenjati, kakor je predvideno v točki (c) odstavka 1 tega člena, v obdobju dveh enakovrednih obdobij voznega reda letov, razen za izboljšanje časovnega razporeda slotov za te prevoze glede na prvotno zahtevano časovno razporeditev.

Države članice lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi namenijo del prihodkov od prodaje slotov skladu za pokritje stroškov razvoja letališke infrastrukture in optimizacije povezanih storitev. Za popolno preglednost omenjeni sklad določi in odobri neodvisni nadzorni organ iz Direktive 2009/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o letaliških pristojbinah(19). V vsakem primeru je treba pri upravljanju sklada spoštovati načela ločenega računovodstva, da bo mogoče opredeliti finančne zneske, ki se bodo vsakemu letališču dodelili iz sklada. Prihodki od prodaje slotov na posameznem letališču se ponovno vlagajo v isto letališče. [Sprememba 64]

Člen 14

Določbe glede konkurence

Ta uredba ne vpliva na pooblastila javnih organov, da odobrijo prenos slotov med letalskimi prevozniki in usmerjajo njihovo dodeljevanje v skladu z nacionalno zakonodajo v zvezi s konkurenco ali členom 101, 102  ali 106 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah)(20).

Delegirani akti in odbor

Člen 15

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3(3) in 5(2) se dodeli Komisiji za neomejenoprenese na Komisijo za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastil se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 65]

3.  Pooblastilo iz členov 3(3) in 5(2) lahko kadarkoli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s členoma 3(3) in 5(2) začnejo veljati le, če niti Evropski parlament ali niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 16

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek, se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.

4.  Odbor se lahko tudi s Komisijo posvetuje o katerikoli drugi zadevi v zvezi z uporabo te uredbe.

Izvedbeni ukrepi

Člen 17

Usklajenost slotov in načrtov letov

1.  Ko letalski prevoznik predloži načrt leta, vključi sklic na dodeljeni slot. Upravljavec mreže lahko, potem ko se seznani z argumenti zadevnega letalskega prevoznika in organa za upravljanje letališča, zavrne načrt leta letalskega prevoznika, če letalski prevoznik namerava pristati ali vzleteti na koordiniranem letališču v obdobju, za katerega je koordinirano, ne da bi mu koordinator dodelil slot. Poslovni letalski prevozniki niso upravičeni do slota, če morajo opraviti let zunaj časovnega obdobja, ponujenega s slotom, in če za zamudo niso odgovorne službe zračnega prometa.[Spremembe 66, 77 in 90rev]

2.  Zadevna država članica sprejme ukrepe, potrebne za izmenjavo informacij med koordinatorjem, upravljavcem mreže, službo za kontrolo zračnega prometa in organom za upravljanje letališča.

Člen 18

Uveljavljanje

1.  Koordinator odvzame zaporedje slotov, začasno dodeljeno letalskemu prevozniku v procesu svojega uveljavljanja, in ga da v pool 31. januarja za naslednjo poletno sezono ali 31. avgusta za naslednjo zimsko sezono, če podjetje nima operativne licence ali enakovrednega dokumenta na ta datum ali če pristojni organ za licenciranje ne navede, da bo operativna licenca ali enakovredni dokument verjetno izdan pred začetkom zadevnega obdobja voznega reda letov. Organi, pristojni za izdajanje licenc, koordinatorju redno sporočajo posodobljene informacije in v razumnem času odgovorijo na njegove zahteve. 

2.  Letalski prevozniki, ki večkrat ali namerno, ali predstavniki splošnega letalstva/poslovnega letalstva, ki namerno opravljajo zračne prevoze ob času, ki je znatno drugačen od dodeljenih slotov kot del zaporedja slotov, ali uporabljajo slote na znatno drugačen način, kot je navedeno ob času dodelitve, s čimer posegajo v letališke operacije ali operacije zračnega prometa, izgubijo prednostobstoječo prednostno razvrstitev iz člena 10(2). Koordinator se lahko odloči, da temu letalskemu prevozniku odvzame zadevno zaporedje slotov za preostanek obdobja voznega reda letov in ga da v pool po zaslišanju zadevnega letalskega prevoznika in po enkratnem opozorilu. Če letalski prevoznik nato zahteva enake slote, koordinator ni obvezan, da mu jih dodeli. [Sprememba 67]

Zadevna država članica zagotovi, da koordinator vzpostavi učinkovit sistem za nadzor izvajanja tega odstavka.

3.  Države članice zagotovijo, da so na razpolago učinkovite, sorazmerne in odvračalne sankcije, ter da se te sankcije izvajajo v naslednjih izvajajo sistem učinkovitih, sorazmernih in odvračalnih kazni v primerih:

   večkratnoda letalski prevozniki ali letalska podjetja ali družbe, ki namerno opravljanje zračnih prevozov,obratujejo brez ustreznih slotov ali ob časih, ki se znatno razlikujejo od dodeljenih slotov;
   uporabe slotov na znatno drugačen način, kot je navedeno ob času dodelitve;
   povračilo slotov po 31. januarju za naslednjo poletno sezono ali po 31. avgustu za naslednjo zimsko sezono, ali zadrževanje neuporabljenih slotov; sankcija mora upoštevati morebitno vpeljavo mehanizma iz člena 11;
   odklonitev vsake odklonitve sporočanja informacij iz členov 7 in 13 koordinatorju ali usklajevalcu voznega reda letov oz. sporočanjesporočanja napačnih ali zavajajočih informacij.

Koordinatorja se ustrezno obvesti o izvajanju kazni. Države članice Komisijo obvestijo o sistemu kazni, ki so ga izvedle v skladu s tem odstavkom.[Sprememba 68]

3a.  Države članice tudi zagotovijo, da organ za upravljanje koordiniranega letališča uvede in uporablja učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni v zvezi z vračanjem slotov po dogovorjenih zgodovinskih izhodičnih datumih za naslednjo zimsko ali poletno sezono ali ohranitvijo neuporabljenih slotov, da se letalske prevoznike odvrne od zapoznelega vračanja slotov v pool iz člena 9 in se jih pozove k odgovornosti za neizrabljene rezervacije letališke infrastrukture. Pri tem se upoštevajo naslednja načela:

   (a) pred naložitvijo kazni, določenih v tem odstavku se izvede postopek iz člena 6 Direktive 2009/12/ES. Opravi se tudi posvetovanje s koordinatorjem. Za koordinirana letališča, na katera se ne nanaša člen 1(2) Direktive 2009/12/ES, se organ za upravljanje letališča posvetuje s koordinacijskim odborom in koordinatorjem;
   (b) kazni ne vplivajo na nediskriminatoren in pregleden postopek dodeljevanja slotov in sistem letaliških pristojbin;
   (c) kazni letalskih prevoznikov ne odvračajo od vstopa na trg ali razvoja storitev;
  (d) letalski prevozniki ne nosijo odgovornosti za rezervacijo neizrabljene infrastrukture:
   za dodeljene slote, ki so bili vrnjeni v pool pred 31. januarjem za naslednje poletno obdobje voznega reda letov ali pred 31. avgustom za naslednje zimsko obdobje voznega reda letov,
   za slote, ki sovpadajo z državnimi prazniki in so bili vrnjeni v pool pred 31. januarjem za naslednje poletno obdobje voznega reda letov ali pred 31. avgustom za naslednje zimsko obdobje voznega reda letov, ter
   za slote, katerih neuporabo je mogoče opravičiti na podlagi člena 10(5);
   (e) kazni se sporočijo koordinatorju, zainteresiranim stranem in Komisiji najmanj šest mesecev pred začetkom zadevnega obdobja usklajevanja voznega reda letov;
   (f) sistem kazni je proračunsko nevtralen za organ za upravljanje letališča in je namenjen izključno povečanju učinkovitosti dodeljevanja slotov.

Koordinator organu za upravljanje letališča pošlje vse potrebne informacije za izvajanje tega odstavka.

Države članice uvedejo kazni najpozneje eno leto po sprejetju te uredbe. O njih redno obveščajo Komisijo, ki oceni učinkovitost zadevnih kazni. Če se z nadzorom nad sloti ali drugače ugotovi morebitna kršitev odstavka 2 ali 3, se zadevnega letalskega prevoznika pisno obvesti o podrobnostih domnevne kršitve ter se od njega zahtevajo informacije o zadevnem zračnem prevozu ali slotu. Če je finančna kazen potrebna, ta velja za vsak posamezni prekršek letalskega prevoznika, ki ne upošteva odstavka 2 ali 3, in ima vnaprej določeno najmanjšo vrednost, ki jo opredeli zadevna država članica. V primeru več kršitev je možno naložiti vrsto finančnih kazni in za vsako naslednjo kršitev finančno kazen tudi podvojiti. Koordinatorja se pravočasno obvesti o naložitvi kazni. Koordinator objavlja odločitve o naložitvi finančnih kazni. [Sprememba 69]

4.  Brez poseganja v člen 10(5) se lahko koordinator, če letalski prevoznik ne more doseči 85 %80 % stopnje uporabe, kakor je opredeljena v členu 10(2), odloči temu letalskemu prevozniku odvzeti zadevno zaporedje slotov za preostanek obdobja voznega reda letov in ga da v pool po zaslišanju zadevnega letalskega prevoznika. [Sprememba 70]

Brez poseganja v člen 10(5) v primeru, da se v odmerjenem času, ki ustreza 15 %20 % obdobja veljavnosti zaporedja, ne uporabijo nobeni sloti tega zaporedja slotov, koordinator da zadevno zaporedje slotov v pool za preostanek obdobja voznega reda letov po zaslišanju zadevnega letalskega prevoznika. Koordinator se lahko odloči, da umakne zaporedje slotov pred koncem obdobja, ki ustreza 15 %20 % obdobja veljavnosti zaporedja, če prevoznik ne pokaže, da ga ima namen uporabiti. [Sprememba 71]

Člen 9

Pritožbe in pravica do pritožbe

1.  Brez poseganja v pravice do pritožbe v skladu z nacionalno zakonodajo se pritožbe v zvezi z uporabo členov 7(2), 9, 10, 13 in 17 ter člena 18(1), (2), (3) in (4) vložijo pri koordinacijskem odboru. Odbor v obdobju enega meseca po vložitvi pritožbe obravnava zadevo in po možnosti da predloge koordinatorju v prizadevanju za rešitev problema. Če pritožbe ni mogoče rešiti, lahko odgovorna država članica v nadaljnjem obdobju dveh mesecev poskrbi za posredovanje predstavniške organizacije letalskih prevoznikov ali letališč ali druge tretje stranke. [Sprememba 72]

2.  Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito koordinatorjev glede odškodninskih zahtevkov v zvezi z njihovimi funkcijami v skladu s to uredbo, razen v primeru hude malomarnosti ali namernega neprimernega ravnanja.

Člen 20

Odnosi s tretjimi državami

1.  Komisija se lahko v skladu s postopkom iz člena 16(2) odloči, da država članica ali države članice sprejmejo ukrepe, vključno s preklicem slotov, za letalskega prevoznika ali letalske prevoznike tretje države z namenom poprave diskriminatornega ravnanja zadevne tretje države kadarkoli je videti, da v zvezi z dodeljevanjem in uporabo slotov na njenih letališčih tretja država:

   (a) letalskih prevoznikov Unije ne obravnava primerljivo z obravnavo, ki so jo v skladu s to uredbo deležni letalski prevozniki te države, ali
   (b) letalskim prevoznikom Unije ne zagotovi dejanske nacionalne obravnave, ali
   (c) letalskim prevoznikom drugih tretjih držav zagotovi ugodnejšo obravnavo kot letalskim prevoznikom Unije.

2.  Države članice obvestijo Komisijo o vseh resnih pravnih ali dejanskih težavah, s katerimi se letalski prevozniki Unije srečujejo pri pridobivanju slotov na letališčih tretjih držav.

Končne določbe

Člen 21

Poročilo in sodelovanje

1.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uveljavljanju te uredbe najkasneje štiritri leta po začetku njene veljave. Poročilo se nanaša zlasti na učinkovitost členov 9, 10, 11 in 13. [Sprememba 73]

1a.  Komisija spremlja sekundarne trge slotov na podlagi podatkov, ki jih prejme od koordinatorjev, in v letni analizi trgov zračnega prometa poroča o ustreznih trendih, vključno s tistimi, ki se nanašajo na regionalno povezljivost in povezljivost znotraj Unije. [Sprememba 74]

2.  Države članice in Komisija sodelujejo pri uporabi te uredbe, zlasti kar zadeva zbiranje informacij za poročilo iz odstavka 1.

Člen 22

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 95/93 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 23

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati prvi dan drugega obdobja usklajevanja voznega reda letov, ki se začne po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

PRILOGA I

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Sveta (EGS) št. 95/93

(UL L 14, 22.1.1993, str. 1)

Uredba (ES) št. 894/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 142, 31.5.2002, str. 3)

Uredba (ES) št. 1554/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 221, 4.9.2003, str. 1)

Uredba (ES) št. 793/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 138, 30.4.2004, str. 50)

Uredba (ES) št. 545/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 167, 29.6.2009, str. 24)

PRILOGA II

Korelacijska tabela

Uredba (EGS) št. 95/93

Ta uredba

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(3)

Člen 2, točka (a)

Člen 2, točka (1)

Člen 2, točka (b)

Člen 2, točka (2)

Člen 2, točka (c)

Člen 2, točka (d)

Člen 2, točka (3)

Člen 2, točka (e)

Člen 2, točka (4)

Člen 2, točka (f)(i)

Člen 2, točka (5)

Člen 2, točka (f)(ii)

Člen 2, točka (6)

Člen 2, točka (7)

Člen 2, točka (8)

Člen 2, točka (g)

Člen 2, točka (11)

Člen 2, točka (h)

Člen 2, točka (i)

Člen 2, točka (10)

Člen 2, točka (j)

Člen 2, točka (12)

Člen 2, točka (k)

Člen 2, točka (13)

Člen 2, točka (l)

Člen 2, točka (14)

Člen 2, točka (m)

Člen 2, točka (15)

Člen 2, točka (16)

Člen 2, točka (17)

Člen 2, točka (18)

Člen 2, točka (19)

Člen 2, točka (20)

Člen 2, točka (21)

Člen 3(1)

Člen 3(1)

Člen 3(2)

Člen 3(2)

Člen 3(3)

Člen 3(3)

Člen 3(4)

Člen 3(4)

Člen 3(5)

Člen 3(5)

Člen 3(6)

Člen 3(6)

Člen 3(7)

Člen 3(7)

Člen 3(8)

Člen 3(9)

Člen 3(10)

Člen 4(1)

Člen 5(1)

Člen 5(2)

Člen 4(2), točka (a)

Člen 5(3), točka (a)

Člen 4(2), točka (b), prvi stavek

Člen 5(3), točka (b)

Člen 5(3), točka (b)(i)

Člen 5(3), točka (b)(ii)

Člen 5(3), točki (b)(iia) in (iib)

Člen 4(2), točka (b), drugi stavek

Člen 5(3), točka (c)

Člen 4(2), točka (c)

Člen 5(3), točka (d)

Člen 5(3), drugi podpodstavek

Člen 4(3)

Člen 5(4)

Člen 4(4)

Člen 5(5)

Člen 4(5)

Člen 5(6)

Člen 4(6)

Člen 5(7)

Člen 4(7)

Člen 5(7) in člen 6(1), prvi pododstavek

Člen 6(1), drugi pododstavek

Člen 6(2)

Člen 4(8)

Člen 6(3)

Člen 6(4)

Člen 4(9)

Člen 4(10)

Člen 6(5)

Člen 5(1), prvi pododstavek

Člen 8(1), prvi pododstavek

Člen 5(1), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 8(1), drugi pododstavek, točka (a), točke (i) do (vii)

Člen 8(1), drugi pododstavek, točka (a), točka (viia)

Člen 8(1), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 5(1), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 8(1), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 5(2)

Člen 8(2)

Člen 5(3)

Člen 8(3)

Člen 6(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 4(1)

Člen 6(2)

Člen 4(5)

Člen 6(3)

Člen 4(2)

Člen 6(1), tretji pododstavek

Člen 4(4)

Člen 7(1) do (3)

Člen 7

Člen 7(3a)

Člen 8(1)

Člen 10(1)

Člen 8(2), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 10(2), uvodno besedilo

Člen 8(2), prvi pododstavek, prva in druga alinea

Člen 10(2), točki (a) in (b)

Člen 8(2) drugi pododstavek

Člen 8(3)

Člen 9(3)

Člen 8(4)

Člen 10(5)

Člen 8(5)

Člen 9(8), prvi pododstavek

Člen 9(8), drugi pododstavek

Člen 8(6)

Člen 9(7)

Člen 8(7)

Člen 9(9)

Člen 10(-1)

Člen 10(2a)

Člen 8a(1)

Člen 13(1)

Člen 13(2), prvi pododstavek

Člen 8a(2)

Člen 13(2), drugi pododstavek

Člen 13(2), tretji pododstavek

Člen 8a(3)

Člen 13(3), prvi do tretji pododstavek

Člen 13(3), četrti pododstavek

Člen 8b, prvi stavek

Člen 10(7)

Člen 8b, drugi stavek

Člen 14

Člen 8b, tretji stavek

Člen 9

Člen 12

Člen 10(1)

Člen 9(1)

Člen 10(2)

Člen 10(3)

Člen 10(4)

Člen 10(4), uvodno besedilo in točka (a), prva, druga in tretja alinea

Člen 10(5), pri pododstavek, točke (a)(i), (ii) in (iii)

Člen 10(4), točke (b),(c) in (d)

Člen 10(5), prvi pododstavek, točke (b),(c) in (d)

Člen 10(5), drugi pododstavek

Člen 10(5)

Člen 10(7)

Člen 10(6)

Člen 10(6)

Člen 9(3)

Člen 10(7)

Člen 9(4)

Člen 10(8)

Člen 9(5)

Člen 10(9)

Člen 9(6)

Člen 10a

Člen 11

Člen 19

Člen 12

Člen 20

Člen 13(1) in (2)

Člen 16(1) in (2)

Člen 16(3)

Člen 13(3)

Člen 16(4)

Člen 13(4)

Člen 15

Člen 14(1)

Člen 17(1)

Člen 17(2)

Člen 14(2)

Člen 18(1)

Člen 14(3)

Člen 14(4)

Člen 18(2)

Člen 14(5)

Člen 18(3)

Člen 18(3a)

Člen 14(6), točki (a) in (b)

Člen 18(4) prvi in drugi pododstavek

Člen 14a(1)

Člen 21(1)

Člen 21(1a)

Člen 14a(2)

Člen 21(2)

Člen 22

Člen 15

Člen 23

Priloga I

Priloga II

(1) UL C 181, 21.6.2012, str. 173.
(2) UL C 277, 13.9.2012, str. 110.
(3) UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
(4) UL C 181, 21.6.2012, str. 173.
(5) UL C 277, 13.9.2012, str. 110.
(6) Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012.
(7) UL L 14, 22.1.1993, str. 1.
(8) Glej Prilogo I.
(9) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(10) UL L 293, 31.10.2008, str. 3.
(11) UL L 96, 31.3.2004, str. 1.
(12)+ Datum in sklicevanje za to uredbo.
(13) UL L 96, 31.3.2004, str. 20.
(14) UL L 96, 31.3.2004, str. 20.
(15) UL L 185, 15.7.2011, str. 1.
(16) UL L 201, 3.8.2010, str. 1.
(17) UL L 84, 23.3.2006, str. 14.
(18) UL L 70, 14.3.2009, str. 11.
(19) UL L 70, 14.3.2009, str. 11.
(20) UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***I
PDF 405kWORD 234k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Priloga
Priloga
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES (COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))
P7_TA(2012)0496A7-0372/2012

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0828),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0456/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, nemškega zveznega sveta in nizozemskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 11. maja 2012(2) ,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0372/2012),

1.  sprejme svoje stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive 2002/30/ES

P7_TC1-COD(2011)0398


EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(4),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Glavni cilj skupne prometne politike je trajnostni razvoj. To zahteva celostni pristop, s katerim se skušata zagotoviti učinkovito delovanje prometnih sistemov v Uniji in varstvo okolja.

(2)  Trajnostni razvoj zračnega prevoza narekuje uvedbo ukrepov, katerih cilj je zmanjšati obremenitev s hrupomhrup zrakoplovov na letališčih in v njihovi okolici s posebnimi problemi s hrupom. Veliko število državljanov Unije je izpostavljenih visokim ravnem hrupa, kar lahko negativno vpliva na zdravje, zlasti zaradi nočnih letov. [Sprememba 1]

(3)  Po izločitvi najhrupnejših zrakoplovov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti(6) in Direktivo 2006/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988)(7), je treba nove ukrepe dopolniti, da bi se organom omogočilo, da s pomočjo mednarodnega okvira uravnoteženega pristopa k upravljanju hrupa ukrepajo v zvezi z najhrupnejšimi zrakoplovi in tako izboljšajo stanje glede hrupa v bližini letališč v Uniji.

(4)  Resolucija A33/7 Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) uvaja pojem „uravnoteženega pristopa“ k upravljanju hrupa in določa skladno metodo za obravnavanje hrupa zrakoplovov. „Uravnotežen pristop“ ICAO bi moral ostati temelj upravljanja hrupa na področju letalstva kot globalnega sektorja. Uravnotežen pristop priznava pomen ustreznih zakonskih obveznosti, obstoječih sporazumov, veljavnih zakonov in opredeljenih politik ter jih ne prejudicira. Z vključevanjem mednarodnih predpisov v uravnotežen pristop v tej uredbi bi se morala v veliki meri zmanjšati tveganja mednarodnih sporov v primerih, ko s hrupom povezane omejitve obratovanja vplivajo na letalske prevoznike iz tretjih držav.

(5)  Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 15. februarja 2008 z naslovom„S hrupom povezane omejitve obratovanja na letališčih EU“ poudarja, da je treba v besedilu Direktive 2002/30/ES pojasniti porazdelitev odgovornosti ter točno določene obveznosti in pravice zainteresiranih strani med postopkom ocenjevanja hrupa, da bi se zagotovilo izvajanje stroškovno učinkovitih ukrepov za namen doseganja ciljev zmanjšanja hrupa.

(6)  Uvedba omejitev obratovanja na posameznih letališčih Unije s strani držav članic lahko kljub omejevanju zmogljivosti prispeva k izboljšanju stanja glede hrupa v bližini letališč. Vendar lahko neučinkovita uporaba obstoječih zmogljivosti povzroči izkrivljanje konkurence ali omejitev splošne učinkovitosti letalskega omrežja Unije. Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ti cilje lažje dosežejo na ravni Unije s pomočjo usklajenih predpisov o uvedbi omejitev obratovanja v okviru postopka upravljanja hrupa, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načeli subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev. Taka usklajena metoda ne določa ciljev glede kakovosti hrupa, ki bodo še naprej izhajali iz Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa(8) ali drugih evropskih, nacionalnih ali lokalnih predpisov, in ne prejudicira dejanske izbire ukrepov.

(6a)  Z namenom zmanjšanja potrebe po omejitvi obratovanja bi bilo treba nacionalne akcijske načrte iz Direktive 2002/49/ES v bližnji prihodnosti dopolniti s sprejetjem dopolnilnih ukrepov za upravljanje zunanjega hrupa na letališčih, kot sta zvočna izolacija stanovanjskih objektov in načrtovanje zvočnih pregrad na splošno. [Sprememba 2]

(7)  Medtem ko se mora ocenjevanje hrupa redno izvajati, se dodatni ukrepi za zmanjšanje hrupa na podlagi takšnih ocen oblikujejo le, če trenutna kombinacija ukrepov za blaženje hrupa ne dosega ciljev zmanjšanja hrupa.

(8)  Medtem ko analiza stroškov in koristi prikazuje skupne učinke na gospodarsko blaginjobi bilo treba določiti cilj zmanjšanja hrupa s primerjavo vseh stroškov in vseh koristi, se ocena stroškovne učinkovitosti osredotoča na čim boljbi moral biti instrument za dosego tega cilja stroškovno učinkovit način doseganja zastavljenega cilja in zahteva samo primerjavo stroškov ter bi moral upoštevati zdravstveni, ekonomski in socialni vidik. [Sprememba 4]

(9)  Odložitev ukrepov za blaženje hrupa je pomembna, da bi se izognili neželenim posledicam za letalsko varnost, zmogljivost letališča in konkurenco. Medtem ko se lahko postopek pritožbe proti omejitvam obratovanja, ki so povezane s hrupom, nanaša na cilje zmanjšanja hrupa, metode ocenjevanja in izbiro stroškovno učinkovitih ukrepov, pritožba ne sme odložiti njihovega izvajanja. Zato Komisija bi morala imeti Komisija možnost, da lahko precejpredlagane omejitve obratovanja pregleda pred začetkom izvajanja ukrepov uporabi pravico do pregleda ter odloži ukrepe, za katere velja, da imajo lahko nezaželene ali nepopravljive posledice. Priznano je, da mora biti odložitev časovno omejena.njihovim izvajanjem. [Sprememba 5]

(9a)  Uporaba odobrenih postopkov obratovanja za zmanjšanje hrupa bi morala zagotoviti, da se ohrani potrebna varnost letov, in sicer tako, da se upoštevajo vsi dejavniki, ki lahko vplivajo na posamično obratovanje. Ukrepi obratovanja za zmanjšanje hrupa ne smejo ovirati ali preprečiti protiterorističnih varnostnih ukrepov. [Sprememba 6]

(10)  Pri ocenjevanjuOcenjevanje hrupa je treba izhajati iz obstoječih razpoložljivih informacij ter zagotoviti, da sobi moralo v skladu z Direktivo 2002/49/ES temeljiti na objektivnih in merljivih ter enotnih merilih, veljavnih v vseh državah članicah. Takšne informacije bi morale biti zanesljive, pridobljene na pregleden način ter primerljive in dostopne pristojnim organom invsem zainteresiranim stranem. Ocenjevanje bi morala vključevati spremljanje najnovejših tehnik in izmenjava informacij o najnovejših ugotovitvah glede uporabljenih metod. Pristojni organi bi morali vzpostaviti potrebna orodja za spremljanje in izvrševanje. Ocenjevanje hrupa bi morale izvesti ali nadzorovati zunanje službe, ki so neodvisne od letaliških družb. [Sprememba 7]

(11)  Priznano je, da so države članice o omejitvah obratovanja, ki so povezane s hrupom, odločile v skladu z nacionalno zakonodajo na podlagi nacionalno priznanih metod za upravljanje hrupa, ki mogoče (še) niso v celoti skladne z metodo, opisano v splošno priznanem poročilu Evropske konference civilnega letalstva (ECAC), dokument 29, z naslovom „Standardna metoda za izračun izolinij hrupa v bližini civilnih letališč“, niti ne uporabljajo mednarodno priznanih informacij o ravneh hrupa zrakoplova. Vendar bi bilo treba učinkovitost in uspešnost omejitve obratovanja skupaj z učinkovitostjo in uspešnostjo ustreznega akcijskega načrta, v okviru katerega je določena omejitev, oceniti v skladu z metodami, predpisanimi v dokumentu 29 ECAC in uravnoteženem pristopu ICAO. Države članice bi morale zato prilagoditi svoje ocene omejitev obratovanja, ki jih izvajajo na podlagi nacionalne zakonodaje, da bi bile v celoti skladne z dokumentom 29 ECAC.

(12)  Centralizacija informacij o hrupu bi bistveno zmanjšala upravno breme za letalske prevoznike in letališke družbe. Take informacije se trenutno posredujejo in upravljajo na ravni posameznih letališč. Ti podatki jim morajo biti na voljo za namene obratovanja. Pomembno je, da se za certificiranje ravni hrupa kot orodje za preverjanje uporabi banka podatkov Evropske agencije za varnost v letalstvu (Agencija) skupaj s podatki o posameznih letih Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Eurocontrol). Taki podatki se že sistematično zahtevajo za namene upravljanja pretoka na centralni ravni, vendar jih je treba natančno opredeliti za namene te uredbe in za uredbo o načrtu izvedbe v zvezi z upravljanjem zračnega prometa. Odprt dostop do potrjenih podatkov o modeliranju bi moral izboljšati kakovost kartiranja izolinij hrupa na posameznih letališčih in strateškega kartiranja, kar bi pomagalo pri odločitvah glede politike.

(13)  Da bi se pokazal nenehen tehnološki napredek na področju tehnologij motorja in ogrodja zrakoplova ter metodin odrazile metode za kartiranje izolinij hrupa, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejeme akte v zvezi z rednim dopolnjevanjem standardovmetode in tehničnega poročila v zvezi z ocenjevanjem stanja glede hrupa zrakoplovov iz te uredbe in sklicevanjem na povezane metode certificiranja, spreminjanjem opredelitve mejno ustreznih zrakoplovov in temu ustrezno civilnih zrakoplovov ter dopolnjevanjem sklicevanj na metode za izračunavanje izolinij hrupana letališču. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. [Sprememba 8]

(13a)  Da bi zagotovili pravno varnost in zanesljivost načrtovanja, omejitve obratovanja in odločitve o obratovanju letališč, vključno s sodnimi odločbami in rezultati mediacije, ki so bile pred pričetkom veljavnosti te uredbe že uvedene ali so bile v postopku preučevanja, ne bi smele biti predmet te uredbe, ampak bi jih bilo treba obravnavati v skladu z obstoječimi pravili. [Sprememba 9]

(16)  Ob upoštevanju potrebe po dosledni uporabi metode za ocenjevanje hrupa na letalskem trgu Unije ta uredba določa skupna pravila na področju omejitev delovanja, ki so povezane s hrupom. Zato bi bilo treba Direktivo 2002/30/ES preklicati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina, cilji in področje uporabe

1.  Ta uredba v skladu z uravnoteženim pristopom določa pravila za usklajeno uvedbo s hrupom povezanih omejitev obratovanja po načelu letališče-za-letališčem in kjer se odkrije s hrupom povezana težava, kar bo pomagalo izboljšati stanje glede hrupa in omejiti ali zmanjšati število ljudi, na katere bistveno vplivajo škodljivi učinki hrupavpliva hrup zrakoplovov. [Sprememba 11]

2.  Cilji te uredbe so:

   (a) na ravni posameznih letališč olajšati doseganje posebnih ciljev zmanjšanja okoljskega hrupa, kot je določeno v predpisih Unije ter nacionalnih inali lokalnih predpisih, in oceniti njihovo soodvisnost z drugimi okoljskimi cilji, vključno z zdravstvenimi vidiki; in [Sprememba 12]
   (b) omogočiti izbiro stroškovno najučinkovitejših ukrepov za blaženje hrupa v skladu z uravnoteženim pristopom, pri katerih se upoštevajo zdravstven, ekonomski in socialni vidiki, da bi se dosegel trajnostni razvoj zmogljivosti omrežja za upravljanje letališč in zračnega prometa v skladu z vidikom od izhoda na letalo do izhoda na letalo. [Spremembi 44 in 48]

3.  Ta uredba se uporablja za civilne zrakoplovelete civilnih zrakoplovov. [Sprememba 14]

Ne uporablja se za zrakoplovelete zrakoplovov, ki opravljajo vojaške, carinske, policijske ali podobne naloge. [Sprememba 15]

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

   (1) „letališče“ pomeni letališče z več kakor 50 000 premiki civilnih zrakoplovov v koledarskem letu (premik pomeni vzlet ali pristanek), ob upoštevanju povprečnega števila premikov v zadnjih treh koledarskih letih pred ocenjevanjem hrupa;
   (2) „uravnoteženi pristop“ pomeni metodoproces, ki ga je določila Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO) v delu V zvezka 1 Priloge 16 Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljevanju: Čikaška konvencija), v skladu s katerokaterim se dosledno preuči vrsta razpoložljivih ukrepov, tj. zmanjšanje hrupa zrakoplovov pri izvoru, načrtovanje in urejanje rabe zemljišč, operativni postopki za zmanjšanje hrupa in omejitve obratovanja, in sicer za namen stroškovno najučinkovitejšega reševanja problemazmanjšanja hrupa, med drugim ob upoštevanju zdravstvenega in ekonomskega vidika po načelu letališče-za-letališčem, da se zaščiti zdravje državljanov, ki živijo na bližnjih območjih; [Spremembi 45 in 49]
   (3) „zrakoplov“ pomeni zrakoplov z nepremičnimi krili, katerih največja certificirana vzletna masa znaša 34 000 kg ali več, ali katerih certificirana maksimalna notranja ureditev za zadevni tip zrakoplova obsega več kakor 19 potniških sedežev, pri čemer v tem številu niso upoštevani sedeži, ki so namenjeni samo za posadko;
   (4) „mejno ustrezni zrakoplov“ pomeni civilni zrakoplov, ki je certificiran v skladu s certifikacijskimiz omejitvami, določenimi v poglavju 3 dela II zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Čikaška konvencija), v razponu zbirne meje, ki ne presega 10 EPNdBje manjša od 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels – dejansko zaznana raven hrupa v decibelih), pri čemer jev štiriletnem prehodnem obdobju po ...(9) oziroma manjša od 10 EPNdB po izteku tega prehodnega obdobja. Zbirna meja je število, izraženo v enotah EPNdB, ki ga dobimo s seštevanjem posameznih odstopanj (tj. razlike med certificirano ravnjo hrupa in najvišjo dovoljeno ravnjo hrupa) na vsaki od treh referenčnih točk za merjenje hrupa, kakor je opredeljeno v poglavju 4poglavju 3 dela II zvezka 1 Priloge 16 k Čikaški konvenciji; [Sprememba 17]
   (5) „ukrep, povezan s hrupom“ pomeni vsak ukrep, ki vpliva na stanje glede hrupa v bližini letališč in za katerega veljajo načela usklajenega pristopa ICAO, vključno z neoperativnimi ukrepi, ki lahko vplivajo na število ljudi, ki so izpostavljeni hrupu zrakoplovov;
   (6) „omejitve obratovanja“ pomeni s hrupom povezan ukrep, ki omejuje dostop do letališča ali zmanjšuje optimalno zmogljivost uporabe letališča, vključuje pa omejitve obratovanja, katerih cilj je na določenih letališčih izločiti iz prometa mejno ustrezne zrakoplove, pa tudi delne omejitve obratovanja, ki vplivajo na uporabo civilnih zrakoplovov v določenem časovnem obdobjuse recimo uporabljajo za določeno časovno obdobje čez dan ali le za nekatere vzletno-pristajalne steze na letališčih. [Sprememba 18]

Člen 3

Pristojni organiin pravica do pritožbe

1.  Države članice, v katerih se nahaja letališče, imenujejo pristojne organeenega ali več pristojnih organov, ki so odgovorni za sprejemanje ukrepov o omejitvahspoštovanje postopka sprejemanja omejitev obratovanja, ter neodvisni pritožbeni organ v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

2.  Pristojni organi in pritožbeni organ so neodvisni od vseh organizacij, na katere bi lahko vplival s hrupom povezani ukrep.

3.  Države članice pravočasno sporočijo Komisiji imena in naslove imenovanih pristojnih organov in pritožbenega organa iz odstavka 1. Komisija te informacije objavi.

4.  Države članice zagotovijo pravico do pritožbe proti omejitvam obratovanja, sprejetim v skladu s to uredbo, pred pritožbenim organom v skladu z nacionalno zakonodajo in postopki. [Sprememba 19]

Člen 4

Splošna pravila o urejanju hrupa zrakoplovov

1.  Države članice sprejmejoizvajajo uravnotežen pristop v zvezi z urejanjem hrupa zrakoplovov za vsako letališče posebej in v okviru področja uporabe te uredbe. V ta namen ocenijo stanje glede hrupa na posameznem letališču v skladu z Direktivo 2002/49/ES, vključno s škodljivimi učinki za zdravje ljudi. Ko se ugotovi s hrupom povezana težava: [Sprememba 20]

   (a) ocenijo stanje glede hrupa na posameznem letališču;zagotovijo, da se opredeli cilj zmanjšanja hrupa za navedeno letališče, ob upoštevanju člena 8 in Priloge V Direktive 2002/49/ES, kakor je ustrezno;
   (b) opredelijo cilj zmanjšanja okoljskega hrupa;[Sprememba 21]
   (c) opredelijo razpoložljive ukrepe za zmanjšanje vpliva hrupa;
   (d) ocenijo verjetno stroškovno učinkovitostopravijo formalno in celovito oceno verjetne stroškovne učinkovitosti razpoložljivih ukrepov; [Sprememba 22]
   (e) izberejo ukrepe;
   (f) se na pregleden način posvetujejo z zainteresiranimi stranmi o načrtovanih ukrepih;
   (g) odločajo o ukrepih in zagotavljajo zadostna obvestila;
   (h) izvajajo ukrepe, in
   (i) zagotavljajo reševanje sporov.

2.  Države članice pri sprejemanju s hrupom povezanih ukrepov upoštevajo naslednjo kombinacijo razpoložljivih ukrepov, da bi opredelile stroškovno najučinkovitejšo kombinacijo ukrepov:

   (a) predvidljiv učinek zmanjšanja hrupa zrakoplova pri izvoru;
   (b) načrtovanje in urejanje rabe zemljišč;
   (c) operativni postopki za zmanjšanja hrupa, vključno s smernicami za pristajalne in vzletne poti; [Sprememba 23]
   (d) omejitve obratovanja, ki pa niso prva izbira.

Razpoložljivi ukrepi lahko vključujejo izločitev mejno ustreznega zrakoplova, če je potrebno. Države članice lahko nudijo gospodarske spodbude, da bi letalske prevoznike v prehodnem obdobju iz točke 4 člena 2 spodbudile k uporabi manj hrupnih zrakoplovov. [Sprememba 24]

3.  Države članice lahko v okviru uravnoteženega pristopa razlikujejo med ukrepi za blaženje hrupa glede na tipraven hrupa zrakoplova, uporabo vzletno-pristajalne steze, pot zrakoplova in/ali zajeti časovni okvir. [Sprememba 25]

4.  Brez poseganja v odstavek 3 omejitve obratovanja v obliki izločitve mejno ustreznega zrakoplova iz letaliških dejavnosti ne vplivajo na civilni podzvočni zrakoplov, ki je na podlagi prve ali ponovne certifikacije skladen s standardom glede hrupa, določenim v poglavju 4 dela II zvezka 1 Priloge 16 k Čikaški konvenciji.

5.  Ukrepi ali kombinacija ukrepov, ki se za določeno letališče sprejmejo v skladu s to uredbo, ne smejomorajo biti bolj omejevalni, kot je to potrebnoustrezni, da bi dosegli cilje zmanjšanja okoljskega hrupa, ki so določeni za navedeno letališče. Omejitve obratovanja so nediskriminatorne, zlasti glede državljanstva, identitete ali dejavnosti letalskih prevoznikov, ter niso samovoljne. [Sprememba 26]

6.  Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, prispevajo k „nacionalnim akcijskim načrtom“, ki se nanašajo na hrup iz zračnega prometa, iz člena 8 Direktive 2002/49/ES.

6a.  Države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe, ki so potrebni za izvajanje tega člena, hitro in brez neutemeljenih zamud. [Sprememba 27]

Člen 5

Predpisi v zvezi z ocenjevanjem hrupa

1.  Pristojni organi redno ocenjujejozagotovijo, da se stanje glede hrupa na letališčih na svojem ozemlju, za katera so pristojni, redno ocenjuje v skladu z zahtevami Direktive 2002/49/ES ter nacionalnimi in lokalnimi predpisi. Pristojni organi lahko zaprosijo za podporo organ za oceno uspešnosti iz člena 3 Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 z dne 29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja(10).

2.  Pristojni organi za oceno sedanjega in prihodnjega stanja glede hrupa uporabijo metodo, kazalnike in informacije, določene v Prilogi I.

3.  Kadar se pri ocenjevanju stanja glede hrupa razkrijeČe ta ocena pokaže, da bodo morda so za doseganje ciljev zmanjšanja hrupa ali ohranitev ravni hrupa potrebni novi ukrepi, omejitve obratovanja za reševanje problema hrupa na letališču, pristojni organorgani zagotovijo, da:

   (a) se uporabljajo metoda, kazalniki in informacije iz Priloge I zaradi upoštevanja prispevka vseh vrst ukrepov v okviru uravnoteženega pristopa ustrezno upošteva prispevke vsakega posameznega ukrepa v skladu s Prilogo I.;
   (b) se na ustrezni ravni vzpostavi tehnično sodelovanje med letališkimi družbami, letalskimi prevozniki in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, da se preučijo ukrepi za blaženje hrupa. Pristojni organi zagotovijo tudi, da se z lokalnimi prebivalci ali njihovimi predstavniki ter pristojnimi lokalnimi organi opravijo posvetovanja ter da se jim zagotovijo tehnične informacije o ukrepih za blaženje hrupa;
   (c) se oceni stroškovna učinkovitost vsake nove omejitve obratovanja v skladu s Prilogo II. Manjše tehnične spremembe obstoječih ukrepov brez bistvenih posledic za zmogljivost ali dejavnosti ne štejejo za novo omejitev obratovanja;

4.  Pristojni organi zagotovijo, da se na ustrezni ravni vzpostavi forum za tehnično sodelovanje med letališko družbo, letalskim prevoznikom in izvajalcem storitev navigacijskih služb pri ukrepih, za katere so ti izvajalci odgovorni, ter ob ustreznem upoštevanju soodvisnosti med ukrepi za blaženje hrupa in zmanjšanje emisij. Člani tega foruma za tehnično sodelovanje se redno posvetujejo z lokalnimi prebivalci ali njihovimi predstavniki in pristojnim organom zagotovijo tehnične informacije in svetovanje glede ukrepov za blaženje hrupa.

5.  Pristojni organi v skladu s Prilogo II ocenijo stroškovno učinkovitost novih ukrepov, kot je določeno v odstavku 3. Manjša tehnična sprememba obstoječega ukrepa brez bistvenih posledic za zmogljivost ali dejavnosti ne šteje za novo omejitev obratovanja.

6.  Pristojni organi organizirajo

  (d) se organizira pravočasno in obsežno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi ter pri tem zagotovijozagotovita odprtost in preglednost v zvezi s podatki in metodologijo izračuna. Zainteresirane strani imajo za predložitev pripomb na voljo vsaj tri mesece pred sprejetjem novih ukrepovomejitev obratovanja. Zainteresirane strani vključujejo vsaj:
   (a) predstavnike lokalnih prebivalcev, ki živijo v bližini letališč in na katere vpliva hrup zračnega prometa;
   (b) ustrezne letališke družbe;
   (c) predstavnike letalskih prevoznikov, na katere lahko vplivajo s hrupom povezani ukrepi;
   (d) ustrezne izvajalce storitev navigacijskih služb zračnega prometa;
   (e) upravitelja omrežja, kot je opredeljen v Uredbi Komisije (EU) št. 677/2011(11).
   (i) lokalno prebivalstvo, ki živi v bližini letališč, na katerega vpliva hrup zračnega prometa, ali njegove predstavnike in predstavnike ustreznih lokalnih in regionalnih organov;
   (ii) predstavnike lokalnih podjetij s sedežem v okolici letališč, na katerih dejavnosti vplivata zračni promet in obratovanje letališča;
   (iii) ustrezne letališke družbe;
   (iv) predstavnike letalskih prevoznikov, na katere lahko vplivajo s hrupom povezani ukrepi;
   (v) ustrezne izvajalce storitev navigacijskih služb zračnega prometa;
   (vi) upravitelja omrežja, kot je opredeljen v Uredbi Komisije (EU) št. 677/2011 z dne 7. julija 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa (ATM)(12);
   (vii) po potrebi imenovanega koordinatorja slotov.

7.  Pristojni organi spremljajo in nadzirajo izvajanje ukrepov za blaženje hrupa in ustrezno ukrepajo. Zagotovijo, da so ustrezne informacije na voljo na spletu, in s tem lokalnim prebivalcem, ki živijo v bližini letališč, redno zagotavljajo ustrezne informacijein drugim zainteresiranim stranem omogočajo brezplačen dostop do teh informacij.

Zadevne informacije vključujejo:

   (a) informacije v zvezi z domnevnim neizpolnjevanjem zaradi preusmeritve poti v smislu povzročenega vpliva in razlogov za omenjeno preusmeritev;
   (b) uporabljena merila za razdelitev in upravljanje prometa na vsakem letališču, ker so z njimi lahko povezani vplivi na okolje ali vplivi hrupa.

8.  Pristojni organi zagotavljajo, da upravljavci letaliških objektov nameščajo računalniške sisteme za merjenje hrupa na različnih mestih v bližini poti zrakoplovov, ki vplivajo ali lahko vplivajo na prebivalce. Podatki, zbrani s takimi sistemi za merjenje hrupa, so na voljo prek interneta. [Sprememba 28]

Člen 6

Informacije o ravneh hrupa

1.  Odločitve o omejitvah obratovanja, ki so povezane s hrupom, temeljijo na ravni hrupa zrakoplova, ki se meri po certifikacijskem postopku, opravljenem v skladu z zvezkom 1 Priloge 16 k Čikaški konvenciji, peta izdaja (julij 2008).

2.  Če Agencija nima zahtevanih informacij, letalski prevozniki na zahtevo Komisije posredujejo v zvezi z ravnmi hrupa svojih zrakoplovov, ki uporabljajo letališča Unije, naslednje informacije o:

   (a) številki na repu zrakoplova;
   (b) certifikatu ali certifikatih ravni hrupa uporabljenega zrakoplova, skupaj s povezano dejansko največjo vzletno maso;
   (c) vsaki spremembi zrakoplova, ki vpliva na raven hrupa in je zabeležena v njegovem certifikatu hrupa.
   (d) hrupu zrakoplova in ravneh hrupa za namen modeliranja hrupa.

Letalski prevozniki za vsak let, pri katerem se uporablja letališče Unije, posredujejo informacije o uporabljenem certifikatu ravni hrupa in številki na repu.

Vsakič, ko prevoznik spremeni certifikat hrupa, uporabljen za zrakoplov, o tem obvesti Komisijo.

Podatki se, kjer je primerno, zagotovijo brezplačno, v elektronski obliki in določenem formatu. Komisija krije vse stroške posredovanja teh podatkov.

3.  Modeliranje hrupa v okolici letališča temelji na podatkih o hrupu zrakoplova in ravneh hrupa, ki jih posreduje proizvajalec in priporoča mednarodna skupnost, na voljo pa jih daje Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO). Agencija preveri ustreznost podatkov o hrupu zrakoplova in ravneh hrupa za namene modeliranja v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu(13). Agencija se sklicuje na postopek, ki ga je določila skupina za modeliranje in zbirke podatkov odbora za varstvo okolja v letalstvu pri Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo, za ugotavljanje veljavnosti podatkov in najboljših praks ter zagotavljanje stalnega usklajevanja mednarodnih agencij, pristojnih za letenje.

4.  Podatki se shranijo v centralni zbirki podatkov in se dajo na voljo pristojnim organom, letalskim prevoznikom, izvajalcem storitev navigacijskih služb zračnega prometa ter letališkim družbam za operativne namene. [Sprememba 29]

Člen 7

Predpisi o uvedbi omejitev obratovanja

1.  Pred uvedbo omejitev obratovanja pristojni organi omogočijo državam članicam, Komisiji in ustreznim zainteresiranim stranem za zadevna letališča za ustrezno obdobje načrtovanja šestmesečnitrimesečni odpovedni rok, ki se izteče najmanj dva meseca pred opredelitvijo parametrov za koordinacijo slotov, kot je opredeljeno v točki (m) člena 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti(14).

2.  Po ocenjevanju, ki se opravi v skladu s členom 5, se k obvestilu o odločitvi priloži pisno poročilo, v katerem so pojasnjeni razlogi za uvedbo omejitev obratovanja, opredeljeni okoljski cilj zmanjšanja hrupa za letališče, ukrepi, ki naj bi izpolnili navedeni cilj, in ocena verjetne stroškovne učinkovitosti različnih upoštevanih ukrepov, vključno z njihovim čezmejnim vplivom, kadar je to primerno.

3.  Kadar se omejitev obratovanja nanaša na izločitev mejno ustreznega zrakoplova z letališča, zadevni mejno ustrezni zrakoplov šest mesecev po predložitvi obvestila ne sme opravljati nobenih novih storitev na tem letališču, to obdobje pa se konča najmanj dva meseca pred določitvijo parametrov za koordinacijo slotov iz odstavka 1. Pristojni organi se ob ustreznem upoštevanju starosti zrakoplova in sestavi celotne flote odločijo o letni stopnji izločitve mejno ustreznih zrakoplovov iz flote zadevnih prevoznikov na navedenem letališču. Brez poseganja v odstavek 3 člena 4 ta. Letna stopnja ne presega 20 % flote navedenega prevoznika v primerumore biti večja od 25 % premikov in velja enotno za vse zadevne prevoznike glede števila premikov njihovih mejno ustreznih zrakoplovov, ki uporabljajo navedeno letališče.

4.  Vsaka pritožba proti odločitvam o omejitvah obratovanja, ki so povezane s hrupom, se obravnava v skladu z nacionalno zakonodajo.[Sprememba 30]

Člen 8

Države v razvoju

1.  Pristojni organi lahko mejno ustrezne zrakoplove, ki so registrirani v državah v razvoju, izvzamejo iz omejitev obratovanja, ki so povezane s hrupom, pod pogojem, da:

   (a) so prejeli certifikat o ravni hrupa, ki potrjuje skladnost s standardi iz poglavja 3, zvezka 1 Priloge 16 k Čikaški konvenciji;
   (b) so se v petletnem obdobju pred začetkom veljavnosti te uredbe uporabljali v Uniji, da so bili vpisani v register zadevne države v razvoju in da jih še naprej upravlja fizična oseba, ki opravlja dejavnost v navedeni državi, ali pravna oseba s sedežem v navedeni državi.

2.  Kadar država članica odobri izvzetje, določeno v odstavku 1, o tem nemudoma obvesti pristojne organe drugih držav članic in Komisijo.

Člen 9

Izjeme za operacije zrakoplovov v izjemnih okoliščinah

Države članice lahko na podlagi posameznega primera na letališčih na njihovem ozemlju dovolijo posamezne operacije z mejno ustreznimi zrakoplovi, ki jih sicer ne bi bilo mogoče izvesti na podlagi določb iz te uredbe.

Te izjeme so omejene na:

   (a) zrakoplove, katerih posamezne operacije so tako izjemne, da ne bi bilo smiselno odreči začasne izjeme;
   (b) zrakoplove, ki izvajajo nekomercialne lete, namenjene spremembam, popravilu ali vzdrževanju;
   (ba) zrakoplove, ki letijo za humanitarne ali diplomatske namene.[Sprememba 31]

Člen 10

Pravica do pregleda

1.  Komisija lahko na zahtevo države članice ali na lastno pobudo brez poseganja v nedokončan pritožbeni postopek pregleda odločitev o omejitviv dveh mesecih po datumu prejema obvestila iz člena 7(1) oceni postopek za uvedbo omejitev obratovanja še pred njenim izvajanjem, povezanih s hrupom. Kadar Komisija ugotovi, da odločitev ne upošteva zahtev, določenih v tej uredbi, ali je kakor koli drugače v nasprotju s pravom Unije,uvedba omejitve obratovanja, povezane s hrupom, ni v skladu s postopkom iz te uredbe, lahko odločitev odložio tem ustrezno obvesti zadevne pristojne organe. Zadevni pristojni organi lahko upoštevajo mnenje Komisije.

2.  Pristojni organi Komisiji posredujejo informacije, ki dokazujejo skladnost s to uredbo.

3.  Komisija se v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 13(2), zlasti ob upoštevanju meril iz Priloge II, odloči, ali lahko zadevni pristojni organ nadaljuje z uvedbo omejitve obratovanja. Komisija o svoji odločitvi obvesti Svet in zadevno državo članico.

4.  Če Komisija svojega mnenja ne sprejme odločitve v šestihposreduje v dveh mesecih po prejetju informacij iz odstavka 2obvestila iz člena 7(1), lahko pristojni organ začne uporabljati predvideno odločitev o omejitvi obratovanja. [Sprememba 32]

Člen 11

Delegirani akti

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 12 sprejme delegirane akte v zvezi z:

   (a) spremembah pri opredelitvi zrakoplova v točki (3) člena 2 in mejno ustreznega zrakoplova v točki (4) člena 2;[Sprememba 33]
   (b) spremembami in dopolnitvami standardov za certificiranje hrupa, določenih v členih 4 in 8, ter postopkom certificiranja, določenim v členu 6(1);
   (c) spremembami v metodi in tehničnim poročilom iz Priloge I.

Člen 12

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega člena.

2.  Prenos pooblastila iz člena 11 se podeli za nedoločen časPooblastilo iz člena 11 se na Komisijo prenese za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. [Sprememba 34]

3.  Pooblastilo iz člena 11 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 11, začnejo veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 13

Odbor

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 25 Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(15).

Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.  Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.[Sprememba 35]

Člen 14

Informacije in sprememba

Države članice morajo Komisiji na njeno zahtevo predložiti informacije o uporabi te uredbe.

Najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o uporabi te uredbe.

Poročilu so po potrebi priloženi predlogi za spremembo te uredbe.

Člen 14a

Prehodne določbe

Omejitve obratovanja in odločitve o obratovanju letališč, vključno s sodnimi odločbami in rezultati mediacije, ki so bile pred pričetkom veljavnosti te uredbe že uvedene ali so bile v postopku preučevanja, niso predmet te uredbe. Te omejitve in odločitve so še naprej predmet Direktive 2002/30/ES, če se ta uporablja zanje, in nacionalnih predpisov o izvajanju te direktive, kjer je to primerno. Učinki Direktive 2002/30/ES se zato za takšne ukrepe ohranijo. Manjša tehnična sprememba obstoječega ukrepa brez bistvenih posledic za zmogljivost ali dejavnosti ne šteje za novo omejitev obratovanja. [Sprememba 36]

Člen 15

Razveljavitev

Direktiva 2002/30/ES se razveljavi z učinkom od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

PRILOGA I

Ocenjevanje stanja glede hrupa na letališču

Metodologija:

1.  Pristojni organi uporabijo metode za ocenjevanje hrupa, ki so bile razvite v skladu s poročilom Evropske konference civilnega letalstva (ECAC), dokument 29, z naslovom „Standardna metoda za izračun izolinij hrupa v bližini civilnih letališč“, 3. izdaja.Prilogo II Direktive 2002/49/ES. [Sprememba 37]

Kazalniki:

1.  Vpliv hrupa zračnega prometa se prikaže najmanj z uporabo kazalnikov hrupa Lden in Lnight, ki sta opredeljena in izračunana v skladu s Prilogo I k Direktivi 2002/49/ES.

2.  Pristojni organi lahko uporabijo dodatne kazalnike hrupa, za katere je znanstveno dokazano, da odražajo motnjo hrupa zračnega prometa.

Informacije o upravljanju hrupa:

1.  Trenutno stanje

1.1.  Opis letališča, vključno z informacijami o njegovi velikosti, lokaciji, okolici, obsegu letalskega prometa in njegovi sestavi.

1.2.  Opis ciljev okoljske trajnostizmanjšanja hrupa, določenih za letališče in v nacionalnem okviru. To vključuje opis ciljev v zvezi s hrupom zrakoplovov za letališče.[Sprememba 38]

1.3.  Podrobnosti v zvezi z izolinijami hrupa v tekočem letu in vsaj dveh preteklih letih, vključno z oceno števila ljudi, na katere vpliva hrup zrakoplovov, izvedeno v skladu s Prilogo III Direktive 2002/49/ES. [Sprememba 39]

1.4.  Opis obstoječih in načrtovanih ukrepov za upravljanje hrupa zrakoplova, ki se že izvajajo v okviru uravnoteženega pristopa, ter njihov vpliv in prispevek k stanju glede hrupa, ki vključujeta:

  1.4.1. za zmanjšanje pri izvoru:
   razvoj zračne flote in tehnološke izboljšave;
   posebne načrte za posodobitev flote;
  1.4.2. za načrtovanje in urejanje rabe zemljišč:
   vzpostavitev instrumentov za načrtovanje, kot je celovito načrtovanje ali razdelitev hrupa po območjih;
   vzpostavitev ukrepov za blaženje, kot so gradbena pravila, programi za izolacijo zvoka ali ukrepi za uporabo območij občutljivega zemljišča;
   postopek posvetovanja o ukrepih rabe zemljišč;
   spremljanje širjenja;
  1.4.3. za operativne ukrepe zmanjšanja hrupa v obsegu, v katerem ti ukrepi ne omejujejo zmogljivosti letališča:
   uporaba prednostnih vzletno-pristajalnih stez;
   uporaba prednostnih zračnih poti zaradi zaščite pred hrupom;
   uporaba vzletnih in pristajalnih postopkov za zmanjšanje hrupa;
   navedba obsega, v okviru katerega se ti ukrepi urejajo z okoljskimi kazalniki iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 691/2010.
  1.4.4. Za omejitve obratovanja:
   uporaba globalnih omejitev, kot so pravila o zgornjih omejitvah pri premikih ali kvotah hrupa;
   vzpostavljeni finančni instrumenti, kot so letališke pristojbine, povezane s hrupom;
   uporaba omejitev za zrakoplove, kot je izločitev mejno ustreznega zrakoplova;
   uporaba delnih omejitev z ločevanjem med ukrepi, ki veljajo podnevi in ponoči.

2.  Napovedi brez novih ukrepov

2.1.  Po potrebi opis izboljšav na letališču, ki so že bile odobrene in so v pripravi, na primer povečana zmogljivost, razširitev vzletno-pristajalnih stez in/ali terminalov, predvideni pristanki in vzleti, predvidena sestava prometa in njegova rast v prihodnosti ter poglobljena analiza vpliva hrupa, ki bi ga na okoliško območje imelo omenjeno širjenje zmogljivosti, stez in terminalov, pa tudi spreminjanje zračnih poti ter pristajalnih in vzletnih poti. [Sprememba 40]

2.2.  V primeru povečane zmogljivosti letališča, koristi pri dajanju te dodatne zmogljivosti na voljo znotraj širšega letalskega omrežja in regije.

2.3.  Opis vpliva hrupa na splošno raven hrupa, brez nadaljnjih ukrepov, ali že načrtovani ukrepi za blaženje vpliva hrupa v enakem obdobju.

2.4.  Izolinije predvidenega hrupa – vključno z oceno o številu ljudi, na katere utegne vplivati hrup zrakoplovov – z razliko med obstoječimi in novozgrajenimi stanovanjskimi območji ter načrti za bodoča stanovanjska območja, ki so že pridobili dovoljenje pristojnih organov. [Sprememba 41]

2.5.  Ocena posledic in možnih stroškov v primeru, če ne bodo sprejeti nobeni ukrepi za zmanjšanje vpliva povečanega hrupa – če se to pričakuje.

3.  Ocenjevanje dodatnih ukrepov

3.1.  Opis dodatnih razpoložljivih ukrepov in navedba glavnih razlogov za njihov izbor. Opis navedenih izbranih ukrepov za nadaljnjo analizo in informacije o rezultatu analize stroškovne učinkovitosti, zlasti stroškov uvedbe teh ukrepov, število ljudi, ki naj bi imeli korist, in časovni okvir ter razvrstitev celotne učinkovitosti določenih ukrepov.[Sprememba 42]

3.2.  Pregled možnih vplivov predlaganih ukrepov na okolje in konkurenco za druga letališča, letalske prevoznike in druge zainteresirane strani.

3.3.  Razlogi za izbor prednostne možnosti.

3.4.  Netehničen povzetek.

PRILOGA II

Ocena stroškovne učinkovitosti s hrupom povezanih omejitev obratovanja

Stroškovna učinkovitost načrtovanih s hrupom povezanih omejitev obratovanja se v največjem možnem obsegu in v količinsko opredeljivem smislu oceni ob ustreznem upoštevanju naslednjih elementov:

   1) predvidene sedanje in prihodnje koristi načrtovanih ukrepov v zvezi s hrupom, vključno s koristmi za zdravje;
   2) zdravja in varnosti lokalnih prebivalcev, ki živijo v bližini letališča;
   3) zmogljivosti letališčavarnosti letalskih operacij, vključno s tveganjem za tretje osebe;
   4) neposrednih, posrednih in katalitičnih učinkov na zaposlovanje ter gospodarstvo, vključno z morebitnimi učinki na regionalna gospodarstva;
   4a) učinkov na delovne razmere na letališčih;
   4a) zmogljivosti letališča;
   4c) učinkov na evropsko letalsko omrežje;
   4d) okoljske trajnosti, vključno s soodvisnostjo med hrupom in emisijami.

Poleg tega lahko pristojni organi ustrezno upoštevajo naslednje dejavnike:

   1) zdravje in varnost lokalnih prebivalcev, ki živijo v bližini letališča;
   2) okoljsko trajnost, vključno s soodvisnostjo med hrupom in emisijami;
   3) neposredne, posredne in katalitične učinke na zaposlovanje.[Sprememba 43]

(1) UL C 181, 21.6.2012, str. 173.
(2) UL C 277, 13.9.2012, str. 110.
(3) UL C 181, 21.6.2012, str. 173.
(4) UL C 277, 13.9.2012, str. 110.
(5) Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012.
(6) UL L 85, 28.3.2002, str. 40.
(7) UL L 374, 27.12.2006, str. 1.
(8) UL L 189, 18.7.2002, str. 12.
(9)* Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(10) UL L 201, 3.8.2010, str. 1.
(11) UL L 185, 15.7.2011, str. 1.
(12) UL L 185, 15.7.2011, str. 1.
(13) UL L 79, 19.3.2008, str. 1.
(14) UL L 14, 22.1.1993, str. 1.
(15) UL L 293, 31.10.2008, str. 3.


Evropski statistični program za obdobje 2013–2017 ***I
PDF 265kWORD 97k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (COM(2011)0928 – C7-0001/2012 – 2011/0459(COD))
P7_TA(2012)0497A7-0218/2012

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0928),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0001/2012),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 21. novembra 2012, da bo Svet odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve(A7-0218/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017

P7_TC1-COD(2011)0459


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 99/2013.)


Okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije ***
PDF 202kWORD 72k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))
P7_TA(2012)0498A7-0396/2012

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (COM(2012)0631),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 329(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0396/2012),

–  ob upoštevanju člena 74g in člena 81(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0396/2012),

A.  ker je Komisija 28. septembra 2011 sprejela predlog direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 2008/7/ES(1).

B.  ker je ta predlog temeljil na členu 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa posvetovanje s Parlamentom in soglasno sprejetje v Svetu,

C.  ker je Parlament v svojem stališču o tem predlogu z dne 23. maja 2012 v skladu s posvetovalnim postopkom odobril predlog Komisije, kakor je bil spremenjen,

D.  ker je hitro postalo jasno, da imajo nekatere države članice določene težave, zaradi katerih niso mogle sprejeti predlagane direktive,

E.  ker je več držav članic nakazalo, da so pripravljene preučiti možnost vzpostavitve skupnega sistema davka na finančne transakcije v sklopu okrepljenega sodelovanja,

F.  ker je več kot devet držav članic z naslovitvijo prošnje na Komisijo v skladu s členom 329(1) PDEU sporočilo, da nameravajo vzpostaviti medsebojno okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe skupnega sistema davka na finančne transakcije; ker je Komisija nato predložila predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja,

G.  ker je Parlament preveril skladnost s členom 20 Pogodbe o Evropski Uniji (PEU),

H.  ker je Parlament v svojem stališču z dne 23. maja 2012 izjavil, da bo davek na finančne transakcije dosegel svoje cilje le, če bo uveden na svetovni ravni, ter je poudaril vlogo Unije, ki naj z uvedbo davka na finančne transakcije daje zgled drugim ter tako prevzame vodilno vlogo pri prizadevanjih za dosego sporazuma o davku na finančne transakcije na svetovni ravni; ker bo okrepljeno sodelovanje po vsej verjetnosti tudi zgled za uvedbo davka na finančne transakcije na svetovni ravni,

I.  ker je Parlament v svojem stališču z dne 23. maja 2012 navedel, da bi bil model davka na finančne transakcije, ki ga predlaga Komisija, primerna osnova za uvedbo v skupini držav članic, če bi se s pomočjo okrepljenega sodelovanja odločile za hitrejši tempo,

J.  ker bi morala Komisija dopolniti začetno oceno učinka uvedbe davka na finančne transakcije, tako da bi v okviru okrepljenega sodelovanja nadalje preverila učinke davka na finančne transakcije na celotni notranji trg, vključno z učinki na sodelujoče in nesodelujoče države članice, ter bi morala rezultate preverjanja upoštevati pri pripravi revidiranega osnutka predloga,

K.  ker v skladu s členom 20 PEU najmanj devet držav članic lahko vzpostavi okrepljeno sodelovanje na področjih, ki niso v izključni pristojnosti Unije, pri čemer lahko uporabijo njene institucije in izvajajo te pristojnosti ob pravno dosledni uporabi določb Pogodb,

L.  ker lahko za to okrepljeno sodelovanje menimo, da spodbuja cilje Unije, varuje njene interese in krepi proces vključevanja v smislu člena 20 PEU,

M.  ker so izpolnjene tudi zahteve iz členov 326 do 334 PDEU,

N.  ker okrepljeno sodelovanje spoštuje pravice, pristojnosti in obveznosti držav članic, ki v njem ne sodelujejo, če možnost uvedbe usklajenega davka na finančne transakcije na ozemlju sodelujočih držav članic ne bo vplivala na zmožnost držav članic, ki v njem ne sodelujejo, da na nacionalni ravni ohranijo ali uvedejo podobne davke ali na pogoje pobiranja takšnih davkov na njihovih ozemljih,

O.  ker člen 328(1) PDEU določa, da se lahko v okrepljeno sodelovanje kadar koli vključi vsaka država članica, ki v njem želi sodelovati; ker bi morale Komisija in države članice, ki sodelujejo pri okrepljenem sodelovanju, že od samega začetka ves čas spodbujati k udeležbi čim večjega števila držav članic,

P.  ker je treba upoštevati veljavno zakonodajo Unije, zlasti Direktivo Sveta 2008/7/ES,

Q.  ker privolitev Parlamenta k predlogu Komisije zadeva okrepljeno sodelovanje in ne določa v naprej, katere države članice bodo sodelovale,

R.  ker člen 333(2) PDEU dovoljuje državam članicam, ki sodelujejo pri okrepljenem sodelovanju, da sprejmejo sklep, v katerem se določi, da bo Svet odločal po rednem zakonodajnem postopku namesto po posebnem zakonodajnem postopku iz člena 113 PDEU, v skladu s katerim se Parlament zgolj zaprosi za mnenje,

S.  ker bi morala Komisija skrbno spremljati izvajanje davka na finančne transakcije v skladu s členoma 326 in 327 PDEU ter bi morala redno poročati Parlamentu in Svetu,

1.  odobri predlog sklepa Sveta brez poseganja v to, katere države članice sodelujejo;

2.  poziva Svet, naj v skladu s členom 333(2) PDEU sprejme sklep, da bo odločal po rednem zakonodajnem postopku, ko bo šlo za predlog direktive Sveta o vzpostavitvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije v skladu s členom 113 PDEU;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Direktiva Sveta 2008/7/ES z dne 12. februarja 2008 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (UL L 46, 21.2.2008, str. 11).


Zaščita živali med prevozom
PDF 293kWORD 104k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o zaščiti živali med prevozom (2012/2031(INI))
P7_TA(2012)0499A7-0331/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 10. novembra 2011 o učinku Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom (COM(2011)0700),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru z dne 15. februarja 2012 o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim Unija in države članice pri določanju in izvajanju politike Unije v polnem obsegu upoštevajo zahteve za dobro počutje živali kot čutečih bitij,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. oktobra 2006 o akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2008 o novi strategiji za zdravstveno varstvo živali za Evropsko unijo (2007–2013)(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o vrednotenju in oceni akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 1996 o prenosu Direktive Sveta 95/29/ES o spremembi Direktive 91/628/EGS o zaščiti živali med prevozom(4),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 30. marca 2004(5) o predlogu za direktivo Sveta o zaščiti živali med prevozom in postopkih, povezanih z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97, v katerem je bil predloženo najdaljše trajanje potovanja 9 ur oziroma 500 km za živali, ki jih prevažajo zaradi zakola,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97(6),

–  ob upoštevanju svoje izjave št. 54/2009 z dne 25. februarja 2010 o prevozu konj za zakol v Evropski uniji(7),

–  ob upoštevanju svoje izjave št. 49/2011 z dne 30. novembra 2011 o določitvi največ 8-urne omejitve za prevoz živali za zakol v Evropski uniji(8),

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) iz januarja 2011 o zaščiti živali med prevozom(9),

–  ob upoštevanju peticije 8hours.eu, ki jo je podpisalo več kot milijon državljanov EU, v kateri zahtevajo določitev največ 8-urne omejitve za prevoz živali za zakol,

–  ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za promet in turizem (A7-0331/2012),

A.  ker je zaščita živali v 21. stoletju izraz človečnosti in izziv za evropsko civilizacijo in kulturo; ker se morajo vsi ukrepi za zaščito in dobro počutje živali opirati na znanstvena dognanja ter na načelo, da so živali čuteča bitja, katerih posebne potrebe je treba upoštevati, kakor je določeno v členu 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je prevoz živali rezultat ekonomskih in logističnih dejavnikov, hkrati pa lahko povzroča tudi dodatne socialne in okoljske stroške (povečan cestni promet, dodatne emisije CO2);

C.  ker je treba prevoz živali urejati znotraj in zunaj EU ter temeljito nadzorovati in spremljati živali, ki prihajajo iz tretjih držav, s čimer se evropskim proizvajalcem omogoči bolj uravnotežen konkurenčni položaj in spodbudi izboljšanje standardov prevoza živali v tretjih državah;

D.  ker predpisi EU o dobrem počutju živali ne smejo povzročiti izkrivljanja razmer v prosti trgovini z blagom ali nesorazmernih finančnih stroškov, pri tem pa je treba upoštevati posebej neugodne geografske razmere obrobnih in najbolj oddaljenih regij;

E.  ker je prevoz mesa in drugih živalskih proizvodov tehnično preprostejši in etično bolj smiseln od prevoza živih živali zgolj zaradi zakola;

F.  ker se lahko pri prevozu živali na dolgih prevoznih poteh v nehigienskih in neugodnih okoliščinah poveča tveganje za prenos in širjenje bolezni;

G.  ker lahko ohranitev načel za dobro počutje živali vpliva na kakovost živalskih proizvodov;

H.  ker lahko zakol živali in predelava mesa, ki se izvajata čim bližje kraju reje živali, pripomoreta k spodbujanju podeželja in njegovega trajnostnega razvoja; ker bi bilo treba upoštevati, da ni vedno izbire ustreznih klavnic dovolj blizu in da pri vzdrževanju malih lokalnih klavnic obstajajo resni ekonomski izzivi; ker so visoki higienski standardi in druge zahteve iz zakonodaje EU za to vrsto obratov povzročili prestrukturiranje in zmanjšanje števila razpoložljivih klavnic; ker je treba zato preučiti načine za ekonomsko uspešnost lokalnih klavnic;

I.  ker lahko omejitve časa prevoza in preveč omejevalni pogoji ogrozijo redno oskrbo trga v nekaterih državah in obrobnih regijah na ozemlju EU, zaradi česar poleg vseh posledic, povezanih z izgubo konkurenčnosti, nekatere gospodarske družbe postanejo ekonomsko neuspešne;

J.  ker so pogoji, pod katerimi se prevažajo živali, pomembni za vse;

Splošna ocena poročila Komisije

1.  je seznanjen s poročilom Komisije o učinku Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005, ki vsebuje sklep, da ta uredba pozitivno vpliva na dobro počutje živali med prevozom, hkrati pa ugotavlja, da so še vedno velike težave med prevozom živali, zlasti zaradi nezadostne skladnosti in izvajanja v državah članicah;

2.  poziva Komisijo, naj v vseh državah članicah zagotovi učinkovito in enotno izvrševanje zakonodaje EU o prevozu živali; meni, da je boljše izvrševanje sedanje zakonodaje poglavitno za zagotovitev njene učinkovitosti in izvedljivosti, s čimer se bodo izboljšali prevozni pogoji in preprečilo izkrivljanje konkurence v državah članicah EU;

3.  močno obsoja neprepričljivo znanstveno podlago in podatke, na katerih temelji poročilo Komisije, kot je študija zunanjega izvajalca, ki temelji na anketiranju oseb, ki so neposredno udeležene pri prevozu živali ali imajo neposredne interese v zvezi z njim;

4.  se boji, da v nekaterih primerih podatki držav članic v poročilu brez možnosti njihovega natančnega preverjanja morda samo delno odražajo dejanski trenutni položaj na področju prevoza živali, saj se nadzorni postopki in instrumenti, ki jih uporabljajo v posameznih državah članicah, razlikujejo;

5.  je zaskrbljen nad tem, da se predpisi o prevozu živali v posameznih državah članicah izvajajo zelo različno; zato naproša Komisijo, naj sprejme ukrepe za popoln in enoten nadzor nad izpolnjevanjem prevoznih pogojev;

6.  poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za boljše sodelovanje in komunikacijo med pristojnimi organi različnih držav članic;

7.  opozarja, da poročilo Komisije ne vsebuje popolne ocene vseh stroškov prevoza živali in je omejeno na vpliv na trgovino znotraj EU, regionalne in socialno-ekonomske posledice, učinek na dobro počutje živali, znanstveno podlago in nadzor, izpolnjevanje predpisov in izvrševanje Uredbe(ES) št. 1/2005; zato poziva Komisijo, naj pripravi popolno oceno vseh ekonomskih, okoljskih in socialnih stroškov in koristi pri prevozu živali, vključno s primerjavo med prevozom živali za zakol in prevozom živalskih trupov in hrane, pa tudi vpliva prevoza na ceno mesnih proizvodov, pri čemer naj posebno pozornost nameni najbolj oddaljenim regijam in vključi vse zainteresirane strani;

8.  poziva Komisijo, naj izvede obsežno kampanjo obveščanja potrošnikov o evropski zakonodaji o dobrem počutju živali in naj stalno zagotavlja informacije o spremembah, ki se zahtevajo od evropskih proizvajalcev, da se izboljša podoba njihovega dela in poveča dodana vrednost njihovih proizvodov;

9.  poudarja, da je število prepeljanih živali v obdobju poročanja 2005–2009 precej naraslo: pri govedu za 8 %, prašičih za 70 % in ovcah za 3 % ter se je zmanjšalo le pri konjih, in sicer za 17 %; poudarja, da gre pri dveh tretjinah pošiljk za prevoz, ki je krajši od 8 ur, 4 % prevoza pa je daljšega od najdaljšega časa vožnje in je zato potrebno raztovarjanje in počitek pred nadaljevanjem poti; obžaluje, da za skoraj 2 % pošiljk čas vožnje ni bil na razpolago, to je več kot petkratno povečanje v primerjavi z letom 2005;

10.  meni, da bi morale biti živali načeloma zaklane čim bliže kraju vzreje; v zvezi s tem ugotavlja, da so potrošniki naklonjeni krajšemu trajanju prevoza živali za zakol, obenem pa raje kupujejo sveže meso; zato poziva Komisijo, naj razloži, kaj je mogoče zaključiti na podlagi tega; priznava, da uredba zaradi pomanjkljivega izvrševanja ni uspela omejiti prevoza živali za zakol, je pa prispevala izboljšanju dobrega počutja živali med prevozom; poziva države članice, naj ustrezno izvajajo sedanjo zakonodajo o prevozu živali, Komisijo pa poziva, naj, kjer je mogoče, spodbuja lokalno predelavo; meni, da bi morala biti politika EU usmerjena tako, da bi pomagala ustvariti kratke in pregledne dobavne verige, ob ohranitvi oskrbe trga v vseh državah članicah in najbolj oddaljenih regijah; poudarja, da mora sanitarna zakonodaja EU sicer zagotavljati najvišjo raven zaščite potrošnikov, vendar ne sme po nepotrebnem zavirati razvoja premičnih ali malih regionalnih klavnic in predelovalnic;

11.  poziva Komisijo, naj jasno opredeli, kaj so lokalne klavnice;

12.  opozarja, da člen 32 omenjene uredbe določa, da mora poročilo Komisije upoštevati „znanstvene spoznanja glede dobrobiti živali“ ter da lahko poročilo po potrebi spremljajo ustrezni zakonodajni predlogi glede dolgih voženj;

13.  je seznanjen s pisno izjavo Evropskega parlamenta št. 49/2011, ki podpira osemurno omejitev prevoza živali za zakol, vendar ugotavlja, da takšna zahteva ni znanstveno utemeljena; meni, da je dobro počutje živali med prevozom včasih v večji meri odvisno od primerne opremljenosti vozila in ustreznega ravnanja z živalmi, kot je navedeno v mnenju Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) iz decembra 2010; kljub temu poziva Komisijo in države članice, naj določijo smernice za najboljšo prakso, da se izboljša izvajanje Uredbe (ES) št. 1/2005, in naj okrepijo mehanizme nadzora za zagotovitev dobrega počutja živali;

14.  vztraja, da je treba ponovno razmisliti o omejitvi trajanja prevoza živali za zakol na osem ur, ob upoštevanju trajanja natovarjanja, ne glede na to, ali to poteka na kopnem ali na morju, z nekaterimi izjemami zaradi geografskih razmer v najbolj oddaljenih regijah, redkega cestnega omrežja, odmaknjenih krajev ali znanstveno potrjenih možnosti za daljši prevoz nekaterih živalskih vrst, če se spoštujejo predpisi o dobrem počutju živali; poudarja, da bi morala obstajati možnost podaljšanja prevoza v primeru nepredvidljivih zamud (zastoj, okvara, nesreča, obvoz, višja sila itd.) ob upoštevanju načel dobrega počutja živali in po preučitvi vseh razpoložljivih možnosti;

15.  poudarja, da Komisija v svojih sklepih v poročilu v soglasju z mnenjem agencije EFSA posebej navaja, da „se zdi, da deli uredbe niso popolnoma v skladu s trenutnim znanjem“; meni, da je zato pomembno poudariti, da je treba pri pripravi zakonodaje o dobrem počutju živali upoštevati najnovejše znanstvene izsledke; poudarja, da agencija EFSA v svojem mnenju navaja, da imajo pri dobrem počutju živali poleg trajanja vožnje vlogo tudi drugi vidiki, kot so ustrezno natovarjanje in raztovarjanje ter zasnova vozila;

Ekonomski, socialni in okoljski stroški prevoza ter enaki pogoji

16.  je seznanjen z znatnimi naložbami številnih prevoznikov v težkih gospodarskih razmerah in pozdravlja izboljšave na področju usposabljanja voznikov, obširnejših specifikacij vozil in kakovosti prevoza živali, ugotovljene v poročilu Komisije; vendar obžaluje, da ugotovitve Komisije ne vsebujejo dovolj zanesljivih podatkov; ugotavlja, da so zaradi znatnih naložb, ki so potrebne, številni proizvajalci in klavnice, večinoma majhni, prenehali opravljati svojo dejavnostjo, zlasti na izoliranih in obrobnih območjih Evrope;

17.  opozarja na znatne razlike med državami članicami glede stroškov za nadgradnjo vozil (na primer med 250 EUR in 6000 EUR za namestitev satelitske navigacije), kar močno vpliva na enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu, ter očita Komisiji, da ni raziskala razlogov za te razlike;

18.  zaradi teh pomislekov poziva Komisijo, naj pripravi celovito oceno ekonomskih, okoljskih in socialnih stroškov prevoza živali;

19.  meni, da bi se morala zakonodaja o dobrem počutju živali načeloma opirati na znanost; zato poziva Komisijo, naj posodobi pravila o prevozu živali glede na vrzeli med zakonodajo in najnovejšimi znanstvenimi izsledki, ki jih je ugotovila agencija EFSA;

20.  pozdravlja, da je Komisija v poročilo vključila znanstvene raziskave agencije EFSA, v skladu s katerimi bi bilo treba občutno skrajšati prevoze konj, kar je skladno s predlogi iz izjave Parlamenta z dne 25. februarja 2010;

21.  obžaluje, da kljub novim znanstvenim dokazom o trajanju prevoza konj, ki jih je predložila agencija EFSA, v poročilo Komisije ni bilo vključeno nobeno priporočilo za zakonodajno spremembo; naproša Komisijo, naj predlaga bistveno krajši najdaljši čas vožnje za vse premike konj za zakol v skladu z Direktivo Sveta 2009/156/ES; poleg tega vztraja pri temeljitem, znanstveno osnovanem pregledu standardov dobrega počutja konj, ki ga po potrebi spremljajo zakonodajni predlogi, vključno s ponovnim premislekom o standardih glede zasnove vozil, dodeljevanja prostora in oskrbe z vodo;

22.  opozarja, da je v uvodni izjavi 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 določeno, da bi bilo treba predlagati primerne posebne določbe za perutnino, kakor hitro bodo na voljo ustrezne ocene agencije EFSA; zato obžaluje, da poročilo Komisije ne upošteva prevoza perutnine, čeprav je perutnina glavna vrsta živali, ki se prevaža v Evropi; zato poziva Komisijo, naj na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov pregleda sedanjo zakonodajo EU o prevozu perutnine;

23.  poziva Komisijo in Svet, naj pregledata Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 glede na najnovejše znanstvene dokaze, ki jih je objavila agencija EFSA, in naj uvedeta izboljšave, ki se zlasti nanašajo na dodeljevanje prostora, kot sta uporaba izračuna kg/m2 za konje in algometrične enačbe, ki povezuje velikost s telesno težo, za govedo in ovce ter povezovanje največje gostote piščancev v zabojnikih s toplotnimi razmerami;

24.  poziva Komisijo, naj pri dvostranskih trgovinskih pogajanjih s tretjimi državami zahteva uporabo predpisov EU o dobrem počutju živali in naj se v okviru Svetovne trgovinske organizacije zavzema za internacionalizacijo ustreznih določb Unije o tej temi;

Nadzor in izvrševanje predpisov

25.  pozdravlja informacijo o uvedbi navigacijskega sistema za nadzor nad prevozom živali, vendar hkrati obžaluje, da med državami članicami obstajajo velike razlike pri izvajanju in da se na splošno ta sistem v ta namen uporablja le v majhnem obsegu; poziva Komisijo, naj pred 1. januarjem 2014 poda zakonodajne predloge za oblikovanje vseevropskega skupnega okvira za zbiranje podatkov in nadzor prek satelitske navigacije na podlagi nalaganja podatkov v realnem času;

26.  je razočaran, da se ni bolje izkoristila nova tehnologija, ki bi pomagala na tem področju in dolgoročno zmanjšala stroška;

27.  poziva k prehodu na elektronsko tehnologijo, da bi lahko države članice olajšale delo podjetjem z omogočanjem shranjevanja in sporočanja podatkov, ki jih zahtevajo različne uprave;

28.  poziva Komisijo, naj v skladu s priporočili agencije EFSA razišče, kako bi lahko novo in obstoječo tehnologijo uporabili v vozilih za prevoz živine za namene regulacije, spremljanja in beleženja temperature in vlažnosti, kar so bistveni elementi za nadzor in zaščito dobrega počutja posameznih kategorij živali med prevozom;

29.  meni, da je treba inšpekcijske preglede opravljati enotno po vsej Uniji in pri ustreznem deležu živali, ki se vsako leto prevozijo znotraj vsake države članice, da se zagotovi in ohrani pravilno delovanje notranjega trga in prepreči izkrivljanje konkurence v EU; poleg tega poziva Komisijo, naj poveča število nenapovedanih inšpekcijskih pregledov na kraju samem, ki jih izvaja Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO), s poudarkom na dobrem počutju in prevozu živali; meni, da je zaradi različnih metod zbiranja podatkov in nadzornih mehanizmov težko dobiti točno podobo o tem, kako posamezne države članice izpolnjujejo predpise; zato poziva Komisijo, naj sprejme bolj usklajeno strukturo poročanja in naj opravi dodatno analizo podatkov, zbranih v okviru poročil o inšpekcijskih pregledih Urada za prehrano in veterinarstvo in poročil držav članic v zvezi z večletnimi nacionalnimi načrti nadzora (MANCP);

30.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo veterinarski pregledi živali za prevoz opravljeni po koncu prevoza;

31.  je zaskrbljen zaradi opozoril, da si v posameznih državah članicah zelo različno razlagajo uredbo, saj je to v nasprotju z njenimi cilji in izkrivlja konkurenco; zato poziva Komisijo, naj objavi ustrezna pojasnila in smernice k uredbi, da bi preprečila poljubno razlago njenih določb;

32.  ugotavlja, da so pomanjkljivosti v izvajanju pogosto posledica pravnih zahtev, ki jih v praksi ni mogoče izvajati ali niso skladne z nacionalnim pravom; poziva Komisijo, naj preveri sedanjo uredbo z vidika takih neskladnosti;

33.  je zaskrbljen, da so nekatere države članice pripravljene dopuščati nedvoumne kršitve določb uredbe, kot so na primer odobritev dnevnikov vožnje, ki jih ni mogoče uresničiti, preveliko število živali na vozilo in premalo dodeljenega prostora;

34.   poleg tega poziva mejne organe vseh držav članic, naj sodelujejo in si izmenjujejo informacije o čezmejnem prevozu živali;

35.  poziva države članice, naj za kršitve te uredbe skladno z njenim členom uvedejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni; opozarja na različne višine kazni in sankcij za isto kršitev v različnih državah članicah in poziva k večjemu poenotenju kazni v EU za zagotovitev boljšega izvrševanja te uredbe; poziva Komisijo, naj pred 1. julijem 2013 predloži poročilo o analizi kazni za hude kršitve na področju dobrega počutja živali v cestnem prometu v vseh državah članicah, ki bo primerljivo s poročilom o kaznih na področju socialnih predpisov v cestnem prometu(10);

36.  opozarja na pravila o odgovornosti, s katerimi opredelitev odgovornosti za prevoz živali, nesposobnih za prevoz, ni dovolj jasna, da bi zagotavljala, da takih živali ne bi prevažali, obenem sankcionirane osebe niso nujno v položaju, da bi lahko prevoz preprečile;

37.  poziva Komisijo, naj pravno ukrepa zoper države članice, ki ne bodo pravilno uporabljale te uredbe, in jim naloži sankcije;

38.  poziva države članice, naj okrepijo nadzor vzdolž celotne proizvodne verige, da se bo prenehala praksa, ki je v nasprotju z uredbo in zaradi katere prevoz živali poteka pod slabšimi pogoji, na primer, da se vozilom, prenatovorjenim z živalmi, dovoli nadaljevanje poti ali da se dovoli nadaljnja uporaba kontrolnih mest z neustreznimi prostori za počitek, hranjenje in napajanje živali;

39.  meni, da sta dobra usposobljenost prevoznikov, zlasti pa izobraževanje voznikov, temeljna za zaščito in dobro počutje živali ter hkrati tudi bistven pogoj za pravilno ravnanje z njimi; poziva države članice, naj izboljšajo ali razširijo programe izobraževanja in usposabljanja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 obvezni; ugotavlja, da se trajanje in standardi usposabljanj zelo razlikujejo med državami članicami; zato poziva k pripravi jasnih smernic EU, da bi se oblikovalo boljše in enotnejše usposabljanje voznikov in oseb, ki ravnajo z živalmi;

40.  poudarja ključno vlogo trgovcev na drobno, podjetij za prehrambene storitve in proizvajalcev živil, ki z njihovimi zasebnimi standardi zagotavljajo, da meso prihaja od živali, ki so bile vzrejene in zaklane lokalno in so se prevažale v razmerah, ki so upoštevale njihovo dobro počutje;

41.  je zaskrbljen zaradi številnih poročil o uporabi neprimernih vozil za prevoz živih živali po kopnem in po morju ter poziva h krepitvi spremljanja te prakse;

o
o   o

42.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 308 E, 16.12.2006, str. 170.
(2) UL C 279 E, 19.11.2009, str. 89.
(3) UL C 81 E, 15.3.2011, str. 25.
(4) UL C 362, 2.12.1996, str. 331.
(5) UL C 103 E, 29.4.2004, str. 412.
(6) UL L 3, 5.1.2005, str. 1.
(7) UL C 348 E, 21.12.2010, str. 37.
(8) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0096.
(9) EFSA Journal 2011; 9(1):1966 (125 strani).
(10) COM(2009)0225.


Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010-2011)
PDF 396kWORD 238k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010–2011) (2011/2069(INI))
P7_TA(2012)0500A7-0383/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji, zlasti drugega odstavka in odstavkov štiri do sedem,

–  ob upoštevanju členov 2, 3(3), druga alineja, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000 (Listina), ki je bila razglašena v Strasbourgu 12. decembra 2007,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,

–  ob upoštevanju Konvencije o preprečevanju in odpravljanju trgovine z osebami in izkoriščanja prostituiranja drugih, sprejete v OZN leta 1949,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(1),

–  ob upoštevanju poročil Komisije za leto 2010 in 2011 o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah (COM(2011)0160 in COM(2012)0169) ter priloženih delovnih dokumentov njenih služb,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010: odpravljanje ovir za pravice državljanov EU (COM(2010)0603),

–  ob upoštevanju strategije Komisije za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji (COM(2010)0573) in Operativnih smernic o upoštevanju temeljnih pravic v oceni učinka Komisije (SEC(2011)0567),

–  ob upoštevanju Stockholmskega programa – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o ukrepih in pobudah Sveta za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, sprejetih na 3092. seji Sveta za splošne zadeve v Bruslju dne 23. maja 2011, in smernic Sveta o metodoloških fazah, ki so potrebne za preverjanje združljivosti predlogov pripravljalnih teles Sveta s temeljnimi pravicami(3),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije o okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 (COM(2011)0173) in o nacionalnih strategijah vključevanja Romov: prvi korak pri izvajanju okvira EU (COM(2012)0226),

–  ob upoštevanju besedila konvencij Združenih narodov o temeljnih pravicah, katerih podpisnice so vse države članice, konvencij in priporočil Sveta Evrope, poročil organov Sveta Evrope, zlasti poročil o stanju na področju človekovih pravic parlamentarne skupščine Sveta Evrope in komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, ter sklepov, smernic in sodb specializiranih nadzornih in sodnih organov,

–  ob upoštevanju odločitev in sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice,

–  ob upoštevanju sodne prakse nacionalnih ustavnih sodišč, ki uporablja Listino temeljnih pravic tudi za razlaganje nacionalne zakonodaje,

–  ob upoštevanju dejavnosti, letnih poročil in študij Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA),

–  ob upoštevanju poročil in študij nevladnih organizacij o človekovih pravicah in zadevnih študij, ki jih je zahteval Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju svojih resolucij o temeljnih in človekovih pravicah, zlasti resolucije z dne 15. decembra 2010 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2009) – učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2005 o varstvu manjšin in protidiskriminacijski politiki v razširjeni Evropi(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o strategiji EU o vključevanju Romov(6),

–  ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za pravice žensk in enakost spolov in Odbora za peticije (A7-0383/2012),

A.  ker člen 2 Pogodbe o Evropski uniji Unijo utemeljuje kot skupnost nedeljivih in univerzalnih vrednot, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti spolov, nediskriminacije, solidarnosti, načela pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in državljanskih svoboščin za vse ljudi na ozemlju EU, vključno s pripadniki manjšin, osebami brez državljanstva in tistimi, ki se začasno ali nezakonito nahajajo na ozemlju Evropske unije; ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, v kateri prevladujejo pluralizem, prepoved diskriminacije, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost moških in žensk;

B.   ker je spoštovanje in spodbujanje teh vrednot bistveni element identitete Evropske unije in pogoj za članstvo v EU ter celovito ohranjanje pravic držav članic;

C.  ker člen 6(3) Pogodbe o Evropski uniji potrjuje, da so temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in kakor izhajajo iz skupnega ustavnega izročila držav članic, splošna načela prava Unije,

D.  ker ima Listina z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe v skladu s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji enako pravno vrednost kot Pogodbe in je postala pravno zavezujoča za institucije, organe in agencije EU ter države članice pri izvajanju zakonodaje EU, ker je Listina pretvorila vrednote in načela v konkretne in izvršljive pravice,

E.  ker bo pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, kot zahteva Pogodba o Evropski uniji, omogočil, da bo Evropsko sodišče za človekove pravice pregledalo akte EU, s čimer bo postala EU odgovornejša, dostop posameznikov do pravnega varstva pa bo boljši;

F.  ker mora biti učinkovito varovanje in spodbujanje pravic splošni cilj vseh politik EU, vključno z njihovo zunanjo razsežnostjo, in ker spoštovanje dolžnosti varovanja, spodbujanja in izpolnjevanja ne zahteva novih pristojnosti za EU, ampak proaktivno institucionalno ukrepanje na področju človekovih pravic ter razvoj in krepitev pristne kulture temeljnih pravic v institucijah Unije in držav članic; ker mora EU spodbujati skladno politiko EU o človekovih pravicah in mehanizem, ki bo povezoval različne subjekte, ki delujejo na področju človekovih pravic znotraj strukture EU;

G.  ker lahko državljani v popolnosti uživajo svoje pravice le ob ohranitvi temeljnih vrednot in načel, kot so pravna država, neodvisno sodstvo, svoboda medijev in nediskriminacija;

H.  ker vrzel med temeljnimi pravicami in njihovim izvajanjem spodkopava verodostojnost EU in njenih držav članic ter dejansko spoštovanje in spodbujanje človekovih pravic na njenem ozemlju in po vsem svetu;

I.  ker obveznosti, ki zavezujejo države kandidatke v okviru köbenhavnskih meril, skladno s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji veljajo za države članice tudi po njihovi pridružitvi EU in ker bi zato bilo treba države članice redno ocenjevati, da bi se preverilo njihovo stalno upoštevanje osnovnih vrednot EU, kot so spoštovanje temeljnih pravic, demokratičnih institucij in pravne države,

J.  ker učinkovito varstvo in spodbujanje temeljnih pravic zahteva, da države članice v duhu solidarnosti in iskrenega sodelovanja z drugimi državami članicami sprejmejo nadzor EU nad spoštovanjem vrednot Unije v svoji zakonodaji, politikah in praksah;

K.  ker člen 7 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členom 2 PEU zagotavlja institucijam EU pooblastila za ugotavljanje kršitev skupnih vrednost, kakršne so spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države v državah članicah, ter politično sodelovanje z zadevnimi državami za preprečevanje in popravo kršitev;

L.  ker skupna študija o položaju Romov, ki so jo maja 2012 pripravili Agencija za temeljne pravice (FRA), Program ZN za razvoj (UNDP) in Svetovna banka, potrjuje, da so Romi diskriminirani po vsej Evropi in da je njihov položaj slabši kakor položaj vseh neromskih prebivalcev v primerljivih okoliščinah; ker sta diskriminacija in stopnjevanje nasilja proti njim v državah članicah EU zakoreninjena v prikriti naravnanosti proti ciganom,

M. ker sedanja gospodarska kriza ogroža načelo solidarnosti, ki je bistvena sestavina zgodovine in istovetnosti EU, ter vez, ki združuje državljane EU kot člane iste politične skupnosti(7);
N. ker so socialne in ekonomske pravice bistvene sestavine Listine in bi moralo biti njihovo priznavanje poudarjeno v vsaki analizi razmer na področju temeljnih pravic v Uniji;
Splošna priporočila

1.  poziva Komisijo, Svet in države članice, naj na podlagi Listine o temeljnih pravicah in členov Pogodb, ki obravnavajo temeljne pravice ter vprašanja pravic državljanov, zlasti členov 2, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji, v celoti prevzamejo svojo odgovornost v zvezi s pravilno in celovito uporabo mandata in pristojnosti Evropske unije v zvezi s temeljnimi pravicami; je prepričan, da je edino tako mogoče zagotoviti, da se bo EU, kakor na drugih področjih v skupnem interesu in skupnega pomena, kakršna so gospodarske in proračunske zadeve, pripravila na spopad s krizo demokracije, pravne države in temeljnih pravic ter z napetostmi, ki vplivajo na EU in njene države članice; poziva k nujni krepitvi evropskih mehanizmov za zagotavljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic v Evropski uniji;

2.  pozdravlja ukrepe Komisije, ki naj bi zagotovili skladnost njenih zakonodajnih predlogov z Listino, in ugotavlja, da so še vedno mogoče izboljšave, saj se kar naprej pojavljajo predlogi, ki učinka predlaganih ukrepov na temeljne pravice sploh ne upoštevajo ali ga upoštevajo na neustrezen način; poziva Komisijo, naj sprejme konkretne ukrepe za izboljšanje preverjanja svojih predlogov na podlagi Listine, vključno z zagotavljanjem ustreznega strokovnega znanja v vseh službah Komisije;

3.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta učinek zakonodaje EU na temeljne pravice in njeno izvajanje s strani držav članic sistematično postala sestavni del ocenjevalnih poročil Komisije o izvajanju zakonodaje EU in njenega letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU; priporoča, naj Komisija pregleda obstoječe smernice o oceni učinka, da bodo vprašanja s področja človekovih pravic bolj poudarjena in da se razširijo standardi tako, da bodo vsebovali instrumente ZN in Sveta Evrope o človekovih pravicah;

4.  pozdravlja predlog Komisije za stalni sistem kazalnikov uspešnosti za pravosodje, pravno državo, demokracijo in temeljne pravice, ki bo zajemal vse države članice, ki so vključene v evropski semester; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo Evropski parlament in nacionalni parlamenti v celoti vključeni v postopek in da bo Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve redno obveščen o kazalnikih uspešnosti, jih ocenjeval in nadziral;

5.  poziva Svet, naj zagotovi učinkovito izvajanje svojih zavez glede preverjanja, ali so sprememba, ki jih vlaga na predloge Komisije, in njegovi samoiniciativni predlogi skladni z Listino; ponavlja, da morajo tudi države članice zaradi učinkovitega izvajanja temeljnih pravic zagotoviti, da se določbe Listine o temeljnih pravicah v celoti uporabljajo pri izvajanju zakonodaje EU;

6.  poziva Komisijo – in Svet v primerih, ko je pobudnik zakonodaje –, naj med pripravo ocen učinka sistematično uporablja zunanjo neodvisno strokovno pomoč, zlasti Agencije za temeljne pravice;

7.  je naklonjen ukrepom, ki so jih sprejeli Komisija, Evropski varuh človekovih pravic in drugi organi, da bi spodbudili ozaveščenost državljanov o uresničevanju njihovih pravic na podlagi Listine o temeljnih pravicah; poziva Komisijo, naj še naprej obvešča državljane in oceni rezultate takega obveščanja;

8.  poudarja temeljno vlogo Evropskega parlamenta pri preverjanju in nadzoru priprave in izvajanja evropske zakonodaje ter zato vztraja, da bi moral tudi Evropski parlament okrepiti svoje avtonomne ocene učinka glede temeljnih pravic pri zakonodajnih predlogih in predlogih sprememb v zakonodajnem procesu in poskrbeti, da bodo te ocene učinka bolj sistematične;

9.  poziva Komisijo, naj pripravi osnutek letnega poročila o stanju na področju temeljnih pravic v EU, med drugim na podlagi členov 2 in 6 Pogodbe o Evropski uniji ter Listine o temeljnih pravicah; je prepričan, da bi moralo tako poročilo vključevati analizo razmer v državah članicah, med drugim na podlagi zaskrbljenosti mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij, Evropskega parlamenta in državljanov zaradi kršitev temeljnih pravic, pravne države in demokracije; poziva Komisijo, naj v poročilu obravnava izvajanje, varstvo, utrjevanje in spoštovanje temeljnih pravic v EU in državah članicah, navedenih v Listini, Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in mednarodnih pogodbah o temeljnih pravicah, ter v njem poda podrobna priporočila; ponavlja, da ima Komisija dolžnost, da opravi to nalogo kot varuh ustanovnih Pogodb in Listine ter na podlagi členov 2, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji;

10.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo v letnem poročilo o izvajanju Listine uporabljala bolj uravnotežena in samokritična analiza, ki bo vključevala ne le pozitivne dogodke, ampak bo tudi analiza primerov, v katerih bi lahko bil v prihodnje pristop okrepljen;

11.  obžaluje, da Komisija v poročilih za leto 2010 in 2011 o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah ne poudarja socialnih in ekonomskih pravic, zlasti glede na sedanjo gospodarsko krizo, ko so te pravice še bolj pomembne;

12.  poziva Komisijo, naj v letnem poročilu o uporabi Listine obravnava razmere na področju socialnih in ekonomskih pravic v Uniji ter zlasti, kako se te izvajajo v državah članicah;

13.  priporoča, naj Evropski parlament, Komisija in Svet skupaj in formalno priznajo obstoj pozitivnih obveznosti za varstvo in spodbujanje človekovih pravic kot del prava EU; poudarja, da spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin zahteva ukrepe na različnih ravneh (mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni), ter poudarja vlogo, ki jo lahko imajo na tem področju regionalni in lokalni organi v povezavi z združenji za človekove pravice; poziva Komisijo in Svet, naj izboljšata sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s temeljnimi pravicami, nevladnimi organizacijami in civilno družbo v predzakonodajnem in zakonodajnem procesu;

14.  poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bo v prihodnjem večletnem finančnem okviru za civilno družbo na vseh ravneh predvidena zadostna raven finančnih sredstev v programih financiranja, namenjenih temeljnim pravicam in nediskriminaciji;

15.  poziva Svet, naj v svoja letna poročila o človekovih pravicah v svetu vključi analizo razmer v državah članicah z upoštevanjem tudi ukrepov, ki jih je treba sprejeti za izvajanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice in ustrezno prilagoditev notranje zakonodaje in prakse;

16.  poziva Komisijo, naj revidira zakonodajo EU z ustreznim upoštevanjem pravic, izpostavljenih v Listini EU; meni, da bi bilo treba morebitne napetosti med gospodarskimi svoboščinami in temeljnimi pravicami obravnavati že na zakonodajni ravni in ne le na ravni sodstva EU;

17.  poziva Komisijo, naj revidira področje nekdanjega tretjega stebra (policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah) z vidika Listine; ponavlja svoje priporočilo o Stockholmskem programu(8) v resoluciji z dne 25. novembra 2009, ki zahteva dosledno revizijo te zakonodaje, in opozarja Komisijo, da se bo 1. decembra 2014 vsa zakonodaja, sprejeta v popolnoma drugačnem ustavnem okviru, v EU začela uporabljati kot taka in bo neustrezno vplivala na pravice posameznika pod pristojnostjo EU;

18.  obžaluje:

   pomanjkanje preglednosti v dialogu Komisije z državami članicami, kadar gre za temeljne pravice ali interese evropskih državljanov; meni, da je takšno pomanjkanje preglednosti v zvezi s prenosom zakonodaje EU v navzkrižju s pravili EU o preglednosti in z načelom pravne varnosti, da je zelo pristransko za druge države članice EU, državljane EU in druge institucije, zlasti kadar gre za socialne in ekonomske pravice državljanov; pozdravlja pobude, ki jih je objavila Komisija za izboljšanje preglednosti na področju ukrepanja ali neukrepanja držav članic v okviru uresničevanja notranjega trga, in meni, da bi bilo treba preglednost, najavljeno na področju fiskalne politike, celo izboljšati, kadar so ogrožene temeljne pravice;
   pomanjkanje preglednosti v agencijah EU, zaradi česar je težko preveriti, ali njihove dejavnosti ustrezajo načelom preglednosti, dobrega upravljanja, varstva osebnih podatkov in boja proti diskriminaciji ter načelom nujnosti in sorazmernosti; obžaluje, da je v Komisiji še vedno premalo zanimanja za zakonodajni okvir, ki bo zagotavljal odprto, neodvisno in učinkovito upravo, kakršno zahtevata člen 41 Listine in člen 298 Pogodbe o delovanju Evropske unije;
   pomanjkanje preglednosti in odprtosti ter ustreznega spoštovanja, varstva in spodbujanja temeljnih pravic ter demokratičnega in parlamentarnega nadzora v mednarodnih pogajanjih, zaradi česar je Evropski parlament zavrnil mednarodne sporazume, kot je ACTA, kar bi moralo institucije EU in države članice spodbuditi k spremembi njihove sedanje prakse in spoštovanju pravic državljanov;

19.  predlaga večjo preglednost v dialogu Komisije z državami članicami in v delu agencij EU, kadar gre za temeljne pravice ali interese evropskih državljanov;

20.  poziva k začetku izvajanja „političnega cikla o evropskih temeljnih pravicah“, ki bi na večletni in letni ravni podrobno določil cilje, ki jih je treba doseči, ter težave, ki jih je treba rešiti; meni, da bi moral takšen cikel predvideti okvir za institucije, Agencijo za temeljne pravice in države članice za sodelovanje in preprečevanje prekrivanj, vzajemno nadgradnjo poročil, sprejemanje skupnih ukrepov ter organizacijo skupnih dogodkov ob sodelovanju nevladnih organizacij, državljanov, nacionalnih parlamentov itd.;

21.  predlaga, naj se sprejmejo ukrepi za zagotovitev neprekinjenih poti izmenjave informacij o temeljnih pravicah v EU med ustreznimi organi in v institucijah EU ter njenih agencijah in naj se pripravi letni medinstitucionalni forum, na katerem bo potekala razprava o oceni razmer na področju temeljnih pravic v EU; meni, da bi moral biti takšen forum pripravljalni ukrep za letno razpravo Evropskega parlamenta o temeljnih pravicah in o razvoju evropskega območja svobode, varnosti in pravice; meni, da bi bilo treba na takšnem medinstitucionalnem forumu zbrati predstavnike Komisije, delovne skupine Sveta o temeljnih pravicah, pravicah državljanov in prostem pretoku oseb (FREMP), Odbora EP za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za peticije, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za regionalni razvoj ter predstavnike Evropskega varuha človekovih pravic, Agencije za temeljne pravice, Eurofound in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov;

22.  poziva nacionalne parlamente, naj okrepijo svojo vlogo na področju nadzora človekovih pravic v dejavnostih EU in nacionalnem izvajanju zakonodaje EU, ter jih poziva, naj se redno srečujejo na sestankih, ki bodo osredotočeni na strategije, ki jih je treba razviti za izvajanje Listine ter sodne prakse sodišč EU;

23.  obžaluje zamudo pri pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP); poziva Svet, naj ukrepa na podlagi člena 265 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bodo postopki za pristop EU k EKČP zaključeni vsaj do konca tega zakonodajnega obdobja; poziva Komisijo, naj ob prvi priložnosti zaključi postopek, in države članice, naj čim prej sprožijo postopke za ratifikacijo pristopa k EKČP, saj bo to zagotovilo dodatne mehanizme za uveljavljanje človekovih pravic za njene državljane;

24.  meni, da bi morala EU in njene države članice še pred zaključkom pogajanja o pristopu EU k EKČP razmisliti o tem, da bi moral biti prenos strasbourške sodne prakse v državah članicah zadeva v skupnem interesu;

25.  meni, da bi morala Komisija in Svet vzpostaviti mehanizem, da se v EU in njenih državah članicah zagotovi spoštovanje, izvajanje in prenos sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, saj je to zadeva v skupnem interesu in obveznost v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic v EU;

26.  opozarja vse države članice, naj izpolnjujejo svoje obveznosti spoštovanja temeljnih svoboščin in pravic; ugotavlja, da lahko sodelovanje v mednarodnih pogodbah za varstvo in spodbujanje človekovih pravic kvečjemu okrepi varstvo temeljnih pravic v EU, in pozdravlja dejstvo, da je EU pristopila h Konvenciji o pravicah invalidov in se bo pridružila EKČP; poziva Svet in Komisijo, naj sprejmeta ukrepe za pristop k drugim mednarodnim pogodbam o človekovih pravicah, kakršna je Konvencija ZN o pravicah otrok;

27.  je skrajno zaskrbljen zaradi razmer na področju demokracije, pravne države, sistema nadzora in ravnotežja, medijev in temeljnih pravic v nekaterih državah članicah ter še zlasti zaradi prakse oseb na oblasti, da izbirajo, imenujejo ali odpuščajo ljudi na neodvisnih položajih, na primer na ustavnih sodiščih, v sodstvu, medijih javne radiotelevizije in regulativnih organih na področju medijev, v uradih varuha človekovih pravic ali javnih pooblaščencev, ter se pri tem odločajo samo na podlagi strankarske politike, ne pa na podlagi usposobljenosti, izkušenj in neodvisnosti;

28.  obžaluje šibek odziv Komisije na nekatere kršitve temeljnih pravic in slabljenje demokratičnega notranjega nadzora ter pravne države v državah članicah in jo poziva, naj zagotovi, da bodo postopki za ugotavljanje kršitev jamčili predvsem učinkovito varstvo človekovih pravic, namesto da si prizadevajo za sklepanje dogovorov z državami članicami;

29.  meni, da bi verodostojnost pristopnih pogojev lahko ohranili tako, da bi tudi države članice stalno ocenjevali z vidika nenehnega spoštovanja temeljnih vrednot Evropske unije in izpolnjevanja njihovih zavez v zvezi z delovanjem demokratičnih institucij in pravne države; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo postopki za ugotavljanje kršitev zagotovili učinkovito varstvo temeljnih pravic, zato naj sproži objektivne preiskave in začne postopke za ugotavljanje kršitev, če so utemeljeni, ter se s tem izogne dvojnim merilom, kadarkoli država članica krši pravice, ki so zapisane v Listini, pri izvajanju zakonodaje EU;

30.  opozarja na zavezo Komisije, da bo dala prednost tistim postopkom za ugotavljanje kršitev, ki odpirajo načelna vprašanja ali ki imajo še posebno daljnosežen negativen učinek na državljane(9);

31.  zato poziva Komisijo, naj posodobi svoje sporočilo iz leta 2003 (COM(2003)0606) in pred koncem leta 2012 pripravi podroben predlog za jasen mehanizem spremljanja in sistem zgodnjega opozarjanja ter za „postopek zamrznitve“ – za katerega se je Parlament že zavzel in ki bi zagotovil, da bi države članice na zahtevo institucij EU zaustavile sprejemanje zakonov, če bi obstajal sum, da ne spoštujejo temeljnih pravic ali kršijo pravni red EU –, ob sodelovanju zlasti nacionalnih organov za temeljne pravice, ustanovljenih v skladu s pariškimi načeli, na podlagi določb členov 2, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji in člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

32.   poudarja svojo zavezanost k uporabi svojih pooblastil, da nastopa kot zagovornik človekovih pravic, zlasti da v EU zagotovi spoštovanje, varstvo, spodbujanje in izpolnjevanje človekovih pravic;

33.  poziva k reviziji postopkovnih pravil Sodišča Evropske unije in Splošnega sodišča, da se olajšajo posegi tretjih strani, zlasti nevladnih organizacij za človekove pravice;

34.  poziva k ustanovitvi primernih nacionalnih institucij za človekove pravice v vseh državah članicah in k sprejetju ukrepov, ki bodo poenostavili mreženje teh organov v vsej EU ob podpori Agencije za temeljne pravice; poziva institucije EU in države članice, naj razvijajo zmogljivost organov za enakost in organov za varstvo podatkov, nacionalnih institucij za človekove pravice in Agencije za temeljne pravice kot zagovornikov človekovih pravic;

35.  poziva k tesnejšemu sodelovanju med institucijami Unije in drugimi mednarodnimi organi, zlasti s Svetom Evrope in njegovo Evropsko komisijo za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), da bo izkoriščeno njegovo strokovno znanje in izkušnje pri spodbujanju načel demokracije, človekovih pravic in pravne države; spodbuja Komisijo in države članice, naj okrepijo sodelovanje, med drugim z Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, da se izboljša izvajanje zakonodaje EU o človekovih pravicah ter zagotovi nadaljnje ukrepanje po pritožbah in poprava morebitnih nepravilnosti;

36.  obžaluje, da se svoboda medijev v nekaterih državah članicah slabša; poziva države članice, naj spoštujejo svobodo in pluralizem medijev, ter Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, da ju bo spremljala in uveljavljala; pozdravlja pobudo Evropskega parlamenta, da pripravi osnutek poročila o standardih na področju svobode medijev po vsej EU;

37.  je zaskrbljen zaradi vse slabših razmer v Uniji na področju svobode in pluralnosti medijev, zlasti svobode in pluralnosti tiska, tudi zaradi trenutne gospodarske krize; obsoja pogoje, v katerih delajo nekateri novinarji, in ovire, s katerimi se soočajo, zlasti kadar poročajo o demonstracijah; je zlasti zaskrbljen, ker nekatere države članice mika, da bi spodkopavale načelo zaščite novinarskih virov in možnost preiskovalnih novinarjev, da preiskujejo ljudi, ki so blizu vladi; globoko obžaluje stališče Komisije, ki noče pripraviti zakonodajnega predloga, ki bi zagotovil svobodo in pluralnost medijev v skladu s členom 11 Listine;

38.  poziva Komisijo, naj Agenciji za temeljne pravice zaupa izdajanje letnega poročila o spremljanju razmer na področju svobode in pluralnosti medijev v Evropski uniji;

39.  pozdravlja sprejetje resolucije o priznavanju pravic na internetu, zlasti v zvezi z dostopom do interneta in svobodo izražanja, v okviru Sveta ZN za človekove pravice; zlasti poziva, da si je treba prizadevati za „spodbujanje, zaščito in uveljavljanje človekovih pravic, vključno s pravico do svobode izražanja, na internetu in v okviru drugih tehnologij“, pri čemer opozarja, da je treba te pravice spoštovati ne glede na meje in v vseh medijih; poziva EU in države članice, naj izvajajo to resolucijo v notranjem pravu in jo promovirajo na mednarodni ravni;

40.  znova poziva Komisijo, naj opravi hitro revizijo pravnega reda EU v zvezi s policijskimi in kazenskimi zadevami skladno z Lizbonsko pogodbo in Listino pred rokom, ki se izteče 1. decembra 2014;

41.  poziva k parlamentarni presoji politik, ki se nanašajo na območje svobode, varnosti in pravice (FSJA), z vzpostavitvijo stalne povezave med Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v Evropskem parlamentu, delovno skupino Sveta za temeljne pravice, državljanske pravice in prosti pretok oseb (FREMP) in nacionalnimi parlamentarnimi odbori, ki se ukvarjajo s temeljnimi pravicami, da bi ocenili zadevno zakonodajo na ravni EU in na nacionalni ravni;

42.  poziva države članice, naj ustrezno izpolnijo svoje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava in jih doslej niso izpolnjevale, naj uvedejo preiskave v zvezi z resnimi kršitvami človekovih pravic, ki so bile storjene v okviru sodelovanja v protiterorističnem programu ameriške obveščevalne agencije CIA, naj pospešijo boj proti trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu ter naj žrtvam zagotovijo polno odškodnino;

43.  poziva institucije EU, naj zagotovijo posvetovanje z Agencijo za temeljne pravice o vseh zakonodajnih predlogih, ki imajo učinek na temeljne pravice, ter spoštovanje njene neodvisnosti in njenih pristojnosti;

44.  poudarja, da bi bilo treba mandat Agencije Evropske unije za temeljne pravice okrepiti tako, da bi vključeval redno spremljanje skladnosti držav članic s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji, objavljanje letnih poročil o ugotovitvah in predstavljanje teh poročil Evropskemu parlamentu;

45.  meni, da je nesprejemljivo:

   da Evropskemu parlamentu, ki je edina neposredno izvoljena institucija EU in sozakonodajalec EU za večino politik EU, ni bilo dovoljeno opredeliti tematskih področij za večletni okvir (MAF) Agencije Evropske unije za temeljne pravice;
   da policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, ki je postalo standardna politika EU, ter socialne in ekonomske pravice, ki so bistveni elementi Listine, še vedno niso izrecno vključeni v mandat Agencije Evropske unije za temeljne pravice; poziva Svet, naj zgoraj omenjene zadeve vključi v naslednji večletni okvir Agencije Evropske unije za temeljne pravice;

46.  opozarja na pomanjkljivosti v sedanjem mandatu Agencije za temeljne pravice, zlasti omejeno število primerjalnih ocen med državami članicami in pomanjkanje ocen celote človekovih pravic, pravne države in demokracije držav članic;

47.  opozarja, da bi bilo treba pariška načela o nacionalnih institucijah za človekove pravice uporabiti kot vzor za reformo nacionalnih institucij in Agencije za temeljne pravice, ter Komisijo in Svet, skupaj z Evropskim parlamentom, poziva k nujni reviziji ustanovitvene uredbe o Agenciji za temeljne pravice po rednem zakonodajnem postopku, da se pristojnosti Agencije za temeljne pravice razširijo tako, da bodo zajemale celotno področje uporabe členov 2, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti izvajanje Evropske listine v institucijah, agencijah, uradih in organih EU ter pri dejavnostih držav članic; meni, da bi bilo treba okrepiti neodvisnost Agencije za temeljne pravice ter njena pooblastila in pristojnosti; meni, da bi morala znanstveni odbor Agencije za temeljne pravice in mreža FRANET Evropskemu in nacionalnim parlamentom posredovati in letno objavljati tematsko in bolj usmerjeno poročilo o oceni razmer v državah članicah EU, kot je to do leta 2006 opravljala nekdanja mreža strokovnjakov za temeljne pravice; poziva Agencijo za temeljne pravice, naj v celoti spoštuje člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije in zagotovi, da bodo njeni postopki odprti, ter omogoči dostop do svojih dokumentov prek javno dostopnega registra, kakor je predvideno v Uredbi (ES) št. 1049/2001;

48.  izraža zaskrbljenost v zvezi s tako imenovano zavrnitvijo sodelovanja nekaterih držav članic, kar bi lahko prizadelo pravice njihovih državljanov, ki bodo bolj prizadeti zaradi diskriminacije kot drugi državljani EU, in ponavlja, da zavrnitev sodelovanja v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije ni namenjena temu, da se države članice izvzamejo iz obveznosti izpolnjevanja določb Listine ali da se prepreči sodišču ene od navedenih držav članic, da bi zagotovilo skladnost z navedenimi določbami;

49.  poudarja, da mora Komisija poleg obveščanja posameznikov o njihovih pravicah na podlagi Listine zagotoviti, da bodo seznanjeni, kako naj uresničujejo svojo pravico do dostopa do pravnega varstva in uveljavljajo svoje pravice na ustreznih sodiščih; meni, da bi bilo treba na nacionalni in regionalni ravni vzpostaviti neformalne mreže, kot so tiste, ki so bile uspešno vzpostavljene za notranji trg (SOLVIT), za pomoč in svetovanje ljudem, ki tvegajo, da bodo njihove pravice kršene (kot so migranti, prosilci za azil in ranljivi ljudje); meni, da bi morale biti te pomožne strukture za ponovno vzpostavitev pravic ter gospodarsko in socialno vključevanje prednostna naloga strukturnih skladov;

50.  poziva Komisijo, naj državljane, ki se nanjo obrnejo v zvezi s kršitvami temeljih pravic, podrobno pouči o teh dodatnih ali primernejših možnostih, vodi evidenco teh navedb in o tem podrobno poroča v svojih letnih poročilih o temeljnih pravicah v EU in o izvajanju Listine; poudarja, da je korespondenca državljanov izredno pomembna pri odkrivanju morebitnih strukturnih, sistemskih, resnih kršitev temeljnih pravic v EU in njenih državah članicah in zato potrebna, da se zagotovi, da bo Komisija dejansko uporabljala člene 2, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji;

Diskriminacija

51.  poziva države članice, naj zberejo razčlenjene podatke o vseh razlogih za diskriminacijo ter razvijejo kazalnike temeljnih pravic v sodelovanju z Agencijo za temeljne pravice, da se zagotovijo ustrezno obveščene in usmerjene zakonodaja in politike, zlasti na področju nediskriminacije in v okviru nacionalnih strategij za vključevanje Romov;

52.  poziva Komisijo, naj predlaga pregled okvirnega sklepa o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi, da bo vključeval še druge oblike kaznivih dejanj zaradi sovraštva, tudi zaradi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izražanja;

53.  obžaluje, da niso vse države članice ustrezno prenesle okvirnega sklepa Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi; poziva države članice, naj kazensko preganjajo ksenofobijo, rasizem, sovraštvo do Romov in druge oblike nasilja in sovraštva do katerih koli manjšin, vključno s sovražnim govorom; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo kršitve zaradi sovraštva, kot so kršitve, storjene zaradi rasizma, ksenofobije, antisemitizma, islamofobije, homofobije ali transfobije, kaznive v okviru kazenskopravnega sistema, da bodo take kršitve ustrezno evidentirane in učinkovito preiskane, da bodo storilci sodno preganjani in kaznovani ter da bodo žrtve deležne ustrezne pomoči, varstva in odškodnine; opominja, da bo postal 1. decembra 2014 ta okvirni sklep v celoti izvršljiv;

54.  poudarja, da načela človekovega dostojanstva in enakosti pred zakonom tvorijo temelj demokratične družbe; obžaluje sedanje ovire pogajanj Sveta o predlogu Komisije za horizontalno direktivo, ki razširja celovito zaščito pred vsemi oblikami diskriminacije; poziva Svet, naj na podlagi člena 265 Pogodbe o delovanju Evropske unije ukrepa in sprejme direktivo;

55.  poudarja, da bi morali biti evropski državljani na podlagi Listine EU o temeljnih pravicah zaščiteni tudi pred diskriminacijo na podlagi jezika;

56.  poziva države članice, naj uvedejo pritožbene postopke, ki bodo zagotovili, da žrtev večplastne diskriminacije lahko vloži eno samo pritožbo in v njej navede več kot eno obliko diskriminacije, ob upoštevanju, da so žrtve take diskriminacije predvsem ženske; meni, da je primerno podpreti dejavnosti zagovornikov človekovih pravic in razvoj skupnih ukrepov marginaliziranih oseb in skupnosti;

57.  poziva države članice, naj varujejo svobodo vere ali prepričanja, vključno s svobodo ljudi, ki niso pripadniki nobene religije, da ne bodo diskriminirani zaradi pretiranih izvzetij religij iz zakonov o enakosti in nediskriminaciji;

58.  poudarja, da bi bilo treba na področju boja proti diskriminaciji v celoti upoštevati posebnosti diskriminacije zaradi invalidnosti;

Varstvo posameznikov, ki so pripadniki manjšin

59.  poudarja, da je treba na podlagi priporočil mednarodnih organizacij obravnavati položaj oseb brez državljanstva s stalnim bivališčem v državah članicah;

60.  poudarja pomen spoštovanja pravic pripadnikov narodnih manjšin; spodbuja države članice, ki tega še niso storile, naj brez nadaljnjega odlašanja ratificirajo Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin Sveta Evrope in Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih ter umaknejo morebitne pridržke in omejevalne izjave; poziva države članice, naj ukrepajo v boju proti diskriminaciji pripadnikov jezikovnih manjšin ter dokumentirajo rezultate ukrepov za zaščito pravice pripadnikov jezikovnih manjšin do uporabe lastnega jezika; poziva države članice, naj ne diskriminirajo pripadnikov narodnih ali etničnih manjšin in naj zagotovijo, da bodo ti ljudje uživali pravice, ki jih imajo na podlagi mednarodne zakonodaje in zakonodaje EU;

61.  poziva države članice, naj obravnavajo rasno in etnično diskriminacijo na področju zaposlovanja, nastanitve, izobraževanja, zdravja, dostopa do blaga in storitev; je posebej zaskrbljen, ker je gospodarska in socialna kriza, ki spodbuja mrzlično iskanje grešnih kozlov, povzročila vzpon političnih strank, ki so odkrito rasistične, ksenofobične, islamofobične in antisemitistične in katerih nasilne prakse bi bilo treba obsoditi; je zaskrbljen zaradi sprejetja represivnih ukrepov proti brezdomcem v času krize;

62.  poudarja, da se nekatere kategorije oseb zaradi razhajanj v izvajanju prava EU in zapletenih upravnih postopkov soočajo z diskriminatornimi ovirami pri uveljavljanju svoje pravice do prostega gibanja in bivanja; poziva Komisijo, naj uvede postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki kršijo Direktivo 2004/38/ES;

63.  obžaluje kolektivne izgone državljanov romskega porekla, ki jih izvajajo države članice, in šibak odziv Komisije nanje v nekaterih primerih;

64.  poziva Komisijo, naj oceni oprijemljive rezultate okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in napredek, ki ga je dosegla vsaka posamezna država članica; priznava prizadevanja nekaterih držav članic, vendar opozarja zlasti na številne vrzeli v večini strategij, ki so bile predstavljene Komisiji; poziva Komisijo, naj priporoči izboljšave za učinkovitejše izpolnjevanje ciljev okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov; poziva, naj v svojih letnih poročilih Parlamentu in Svetu analizira finančno izvedljivost in trajnost teh strategij ter napredek, ki ga je dosegla vsaka posamezna država članica;

65.  poudarja pomembnost ustreznega izvajanja nacionalnih strategij vključevanja Romov z oblikovanjem celostnih politik, ki vključujejo lokalne organe, nevladne organe in romske skupnosti v stalen dialog v skladu z določbami okvira EU; poziva države članice, naj se učinkovito odzovejo na izključevanje Romov z izvajanjem ukrepov, ki so jih predstavile v okviru nacionalnih strategij vključevanja Romov, ter naj sodelujejo s predstavniki romskih skupnosti pri upravljanju, spremljanju in ocenjevanju projektov, ki zadevajo njihove skupnosti, in za to uporabijo vsa razpoložljiva finančna sredstva EU;

66.  meni, da bi moral boj proti diskriminaciji Romov bolj prispevati k vključevanju romske skupnosti, katere predstavniki lahko največ povedo o nezadostnem dostopu do zaposlitve, izobrazbe, stanovanj, zdravstva, blaga in storitev ter lahko največ prispevajo k iskanju rešitev za te težave;

67.  poziva države članice, naj odpravijo prostorsko segregacijo, prisilne izselitve in brezdomstvo med Romi, naj uvedejo učinkovite in pregledne stanovanjske politike ter naj ne kriminalizirajo brezdomstva;

68.  poziva države članice, naj se soočijo z visokimi ravnmi brezposelnosti med Romi in odpravijo ovire pri dostopu do zaposlitve;

69.  poziva države članice k reformi nacionalnih sistemov izobraževanja, da bi se odzvale na potrebe manjšin, vključno z romskimi otroki, in k odpravi segregiranih ureditev izobraževanja brez poseganja v izobraževanje v manjšinskih jezikih, ki že obstaja v številnih državah članicah;

70.  poziva države članice, naj sprejmejo potrebne zakonodajne spremembe v zvezi s sterilizacijo in dodelijo finančno odškodnino žrtvam prisilne sterilizacije, opravljene na Rominjah in duševno prizadetih ženskah, v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice;

71.  znova zahteva usmerjen pristop k socialnemu vključevanju romskih žensk, da bi preprečili večvrstno diskriminacijo in etnično segregacijo;

72.  poziva države članice, naj namenijo zadostna proračunska sredstva za doseganje ciljev, ki so opredeljeni v njihovih nacionalnih strategijah vključevanja Romov; poziva Svet, naj podpre in sprejme predloge Komisije in Parlamenta glede naslednjega večletnega finančnega okvira, zlasti tiste, v skladu s katerimi bi lahko Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj bolje prispevala k socialnemu vključevanju Romov z razširitvijo nabora predhodnih pogojenosti, tako da se vključita oblikovanje nacionalnih strategij in pregled ozemeljske koncentracije revščine;

73.  poudarja, da je zadnja širitev prinesla še več držav članic, ki jih zaznamuje kulturna in jezikovna raznolikost, ter da bodo tudi prihodnje širitve prinesle prav to; zato meni, da mora EU še posebej skrbeti za varstvo pravic manjšin; poziva Komisijo, naj okrepi napore za vključitev novih držav pristopnic v svoja prizadevanja za socialno vključenost Romov, naj uporabi instrument za predpristopno pomoč in naj nove države pristopnice spodbuja v ta namen v okviru mehanizma stabilizacijsko-pridružitvenega procesa;

74.  je zaskrbljen zaradi vse večje prisotnosti sovražnega govora in stigmatizacije manjšin in drugih skupin ljudi ter zaradi vse večjega vpliva teh pojavov v medijih in številnih političnih gibanjih in strankah, kar se odraža na visoki politični ravni in v omejujoči zakonodaji; poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje dejanske enakosti med ljudmi v gospodarskem, družbenem, političnem in kulturnem življenju, pri čemer naj ustrezno upoštevajo posebne okoliščine pripadnikov teh manjšinskih skupnosti; opozarja na nedoslednost politike do narodnih manjšin, in čeprav je varstvo manjšin del köbenhavnskih meril, v politiki Skupnosti ni standarda glede pravic manjšin; poudarja, da so pravice manjšin sestavni del osnovnih človekovih pravic;

75.  meni, da ne obstaja ena sama rešitev za izboljšanje razmer narodnih manjšin v vseh državah članicah, bi pa bilo treba oblikovati neke skupne in minimalne cilje za javne organe v EU, ob upoštevanju ustreznih mednarodnih pravnih standardov in obstoječih dobrih praks; poziva Komisijo, naj določi standard politik za varstvo narodnih manjšin;

76.  meni, da tradicionalne skupnosti narodnih manjšin predstavljajo poseben prispevek k evropski kulturi, da bi morale biti javne politike zato bolj osredotočene na njihovo varstvo ter da se mora Unija ustrezneje odzvati na te potrebe;

77.  predlaga, naj se spodbujata krepitev zaupanja med skupnostmi in soobstoj skupnosti, ki tradicionalno živijo druga ob drugi, s poučevanjem in učenjem o identiteti drugega, regionalnih identitetah, učenjem in poučevanjem jezikov ter poučevanjem in učenjem o zgodovini, dediščini in kulturi drugega, da bi lahko bolje razumeli in spoštovali raznolikost;

78.  meni, da je učinkovito sodelovanje v procesu odločanja na podlagi načel subsidiarnosti in samoupravljanja eden od najučinkovitejših načinov za soočanje s težavami narodnih manjšin, ob upoštevanju najboljših praks, ki že obstajajo v Uniji;

Enake možnosti

79.  obžaluje, da imajo pobude EU in nacionalne pobude omejen učinek na področju neenakosti med moškimi in ženskami, zlasti z vidika zaposlovanja; poziva države članice, naj opredelijo posebne cilje in strategije na področju zaposlovanja v okviru nacionalnih programov reform in akcijskih načrtov za enakost spolov, da bi zagotovile enake možnosti žensk in moških za vstop na trg dela in obstanek na njem; meni, da bi morali ti cilji, če naj se odpravijo ustaljene razlike med plačami in pokojninami med spoloma, zadevati vztrajno koncentracijo žensk na delovnih mestih s krajšim delovnim časom oziroma nizkim plačilom in v negotovih zaposlitvah; poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja za ženske vseh generacij, vključno z zagotovitvijo kakovostnih vzgojno-izobraževalnih zmogljivosti za otroke in druge vzdrževane osebe;

80.  meni, da premajhna zastopanost žensk v političnem odločanju spodkopava temeljne pravice in demokracijo; pozdravlja pozitivne ukrepe v Franciji, Španiji, Belgiji, Sloveniji, na Portugalskem in Poljskem, kot so zakonsko predpisani sistemi enakosti in kvote po spolu, saj gre za ključne primere dobre prakse, ter poziva države članice, v katerih so ženske v političnem življenju še posebej slabo zastopane, naj razmislijo o uvedbi pravno zavezujočih ukrepov;

81.  opozarja, da so ženske kljub veljavni zakonodaji o boju proti diskriminaciji še naprej diskriminirane na različnih področjih vsakdanjega življenja, in je globoko razočaran, ker so se po skoraj 40 letih zakonodajnih ukrepov razlike v plačilu med spoloma komajda kaj zmanjšale;

82.  meni, da je nasilje nad ženskami najpogostejša kršitev človekovih pravic deklet in žensk po vsem svetu in tudi v EU; poziva Komisijo, naj določi leto 2015 kot evropsko leto konca nasilja nad ženskami ter razvije s tem povezano vseevropsko strategijo za odpravo nasilja nad ženskami, kot jo je napovedal Svet v sklepih marca 2010 in ki bi zajemala pravno zavezujoče instrumente, ukrepe za povečevanje ozaveščenosti, zbiranje podatkov in financiranje nevladnih organizacij žensk;

83.  znova poudarja svoje stališče o pravicah na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, izraženo v resolucijah z dne 10. februarja 2010(10), 8. marca 2011(11) in 13. marca 2012(12) o enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji – 2009, 2010 in 2011; v zvezi s tem izraža zaskrbljenost zaradi nedavnih omejitev dostopa do storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja v nekaterih državah članicah, zlasti varnega in zakonitega splava in spolne vzgoje, ter zmanjšanja sredstev za načrtovanje družine;

84.  poziva institucije EU, naj razmislijo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk v pravnem okviru EU;

85.  poziva EU, naj odpravi politike, ki ustvarjajo odvisnost med družinskimi člani v okviru združitve družine, ter poziva Evropsko komisijo in države članice, naj priseljenkam izdajo nevezano dovoljenje za prebivanje, zlasti v primerih nasilja v družini;

86.  poziva EU in države članice, naj okrepijo prizadevanja za uresničitev ciljev Evropskega pakta za enakost spolov 2011–2020 in sprejmejo ukrepe, da bi odpravile razliko v plačilu med spoloma, poklicno segregacijo in vse oblike nasilja nad ženskami;

87.  poziva države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za zaščito nosečih delavk in žensk na porodniškem dopustu;

88.  poziva države članice, naj se soočijo s problemom nasilja nad ženskami, nasilja v družini in spolnega izkoriščanja v vseh oblikah ter se borijo proti trgovini z ljudmi;

89.  poziva države članice, naj zagotovijo, da nacionalni akcijski načrti zadevajo večvrstno diskriminacijo in ščitijo pripadnice etničnih manjšin in priseljenke;

Spolna usmerjenost in spolna identiteta

90.  poziva Komisijo, naj predlaga preoblikovanje okvirnega sklepa Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi, da bo vključeval še druge oblike kaznivih dejanj zaradi sovraštva, tudi zaradi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izražanja;

91.  poziva države članice, naj sprejmejo nacionalni zakonodajni okvir za obravnavanje diskriminacije, s katero se soočajo pripadniki LGBT ter istospolni pari zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete, ter jih poziva, naj zagotovijo učinkovito izvajanje sedanjega pravnega okvira EU in sodne prakse Sodišča Evropske unije;

92.  poziva države članice, naj evidentirajo in raziščejo kazniva dejanja iz sovraštva do gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev (LGBT) ter sprejmejo kazensko zakonodajo, ki prepoveduje podžiganje sovraštva zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete;

93.  pozdravlja predloge Komisije(13) o sodni pristojnosti in veljavni zakonodaji glede premoženjskih razmerij v zakonskih zvezah in registriranih partnerskih skupnostih; vendar meni, da izbira dveh različnih instrumentov in ločenih pristopov za registrirane partnerske skupnosti in zakonske zveze ni upravičena; meni, da bi morali v obeh primerih veljati ista sodna pristojnost in zakonodaja;

94.  poziva države članice, ki so sprejele zakonodajo s področja istospolnih partnerstev, naj priznajo določbe s podobnim učinkom, ki so jih sprejele druge države članice; opozarja, da morajo države članice v celoti izvajati Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, tudi za istospolne pare in njihove otroke; pozdravlja dejstvo, da vse več držav članic uvaja in/ali prilagaja zakonodajo glede sobivanja, partnerskih skupnosti in zakonskih zvez, da bi odpravile diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, s katero se soočajo istospolni pari in njihovi otroci, ter poziva druge države članice, naj sprejmejo podobno zakonodajo;

95.  poziva Komisijo, naj pripravi predlog za celovito medsebojno priznavanje učinkov vseh listin o osebnem stanju po vsej EU, vključno s pravnim priznavanjem spola, zakonskimi zvezami in registriranimi partnerskimi skupnostmi, da se zmanjšajo diskriminatorne pravne in upravne ovire za državljane, ki uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja;

96.  poziva Komisijo in Svet, naj odločneje ukrepata zoper homofobijo, nasilje in diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, tudi s pozivanjem županov in policistov v državah članicah k varovanju svobode izražanja in demonstracij na paradah ponosa LGBT; poziva Komisijo, naj uporabi izsledke tekoče raziskave Agencije za temeljne pravice in končno ukrepa na podlagi večkratnih pozivov Evropskega parlamenta in nevladnih organizacij ter čim prej pripravi načrt EU za enakost na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, da bo sprejet do leta 2014;

97.  poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito zaščito udeležencev javnih dogodkov LGBT, vključno s paradami ponosa, in naj omogočijo zakonito izvedbo teh dogodkov;

98.  obžaluje dejstvo, da so transseksualci v več državah članicah še vedno obravnavani kot duševno moteni; poziva države članice, naj uvedejo ali pregledajo zakonske postopke priznavanja spola po vzoru Argentine in pregledajo pogoje (vključno s prisilno sterilizacijo), ki veljajo za pravno priznavanje spola; poziva Komisijo in Svetovno zdravstveno organizacijo, naj motnje spolne identitete umaknejo s seznama duševnih in vedenjskih motenj ter naj v pogajanjih o 11. različici mednarodne klasifikacije bolezni (ICD-11) zagotovita ponovno nepatološko klasifikacijo;

99.  pozdravlja uvedbo novega nabora pravil o azilu v direktivo o minimalnih pogojih za priznanje pravice do azila, ki vključuje spolno identiteto kot razlog za preganjanje; vztraja, da mora azilni sveženj ostati dosleden in vključiti spolno usmerjenost in spolno identiteto v direktivo o azilnem postopku;

100.  poziva države članice, naj zagotovijo dostop do zaposlitve ter blaga in storitev brez diskriminacije na podlagi spolne identitete, kot določa pravo EU(14);

101.  pozdravlja uvedbo raziskave Agencije za temeljne pravice, v kateri bodo zbrani primerljivi podatki o izkušnjah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Evropski uniji in na Hrvaškem;

102.  poziva države članice, naj v celoti prenesejo Direktivo Sveta 2003/86/ES o pravici do združitve družine brez diskriminacije na podlagi spola ali spolne usmeritve; opozarja, da istospolni pari v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice spadajo na področje družinskega življenja(15);

103.  meni, da bodo pravice pripadnikov LGBT zaščitene z večjo gotovostjo, če jim bo zagotovljen dostop do pravnega instituta, denimo sobivanja, registrirane partnerske skupnosti ali poroke; pozdravlja dejstvo, da te možnosti sedaj priznava 16 držav članic, in k temu poziva še druge države članice;

Mladi, starejši in invalidne osebe

104.  poziva države članice, naj ukrepajo proti diskriminaciji pri zaposlovanju zaradi starosti, skladno s sodno prakso Sodišča Evropske unije o zaposlovanju in odpuščanju starejših delavcev;

105.  poziva države članice, naj zagotovijo vključevanje mlajših delavcev na trg dela, zlasti tistih, ki jih je prizadela gospodarska kriza, tudi z organiziranjem in zagotavljanjem usposabljanja za socialni napredek mladih;

106.  obžaluje dejstvo, da so mladi v nekaterih državah članicah še vedno kazensko preganjani in obsojeni na zaporno kazen, ker pravica do ugovora vesti proti služenju vojaškega roka še vedno ni ustrezno priznana, in poziva države članice, naj odpravijo preganjanje in diskriminacijo tistih, ki izrazijo ugovor vesti;

107.  pozdravlja odločitev, da se leto 2012 razglasi za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti; poziva države članice, naj priznajo in spoštujejo pravice starejših ljudi ter jim omogočijo dostojanstveno in kakovostno življenje z zagotavljanjem ustreznih socialnih storitev, vseživljenjskega učenja in drugih programov za njihovo socialno in kulturno vključevanje; poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje zlorab starejših in vseh vrst nasilja nad njimi ter naj spodbujajo njihovo neodvisnost s podporo pri prenavljanju in dostopnosti stanovanj; opozarja, da starejše ženske zaradi razlik v plačilu med spoloma in pozneje zaradi razlik v pokojninah pogosteje živijo pod pragom revščine; poudarja, da aktivni moški in ženske, starejši od 65 let, ki to želijo, lahko v celoti in na različne načine prispevajo k vsakdanjemu življenju družbe;

108.  poziva k spoštovanju dostojanstva ljudi ob smrti, zlasti z zagotavljanjem, da se odločitve v oporokah v času življenja priznajo in upoštevajo;

109.  poziva države članice, naj se borijo proti diskriminaciji invalidov, zlasti kar zadeva vključevanje na trg dela;

110.  poziva EU in države članice, naj z uporabo obstoječih skladov EU zagotovijo boljši dostop invalidov, vključno z osebami s psihosocialnimi motnjami, do zaposlitve in usposabljanja;

111.  poziva vse države članice, naj ratificirajo Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in izbirni protokol h konvenciji ter naj zagotovijo, da bodo vsi nacionalni akcijski načrti skladni z Evropsko strategijo o invalidnosti za obdobje 2010–2020 in bodo prispevali k večji dostopnosti, zaposlenosti, vključujočemu izobraževanju in usposabljanju ter k samostojnemu življenju invalidov;

112.  poziva Evropski inštitut za enakost spolov, naj v sodelovanju z Agencijo za temeljne pravice izvede raziskavo in oblikuje smernice v zvezi s specifičnim položajem invalidnih žensk in deklic na evropski in nacionalni ravni; poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost posvetiti praksam prisilne sterilizacije in splavov, ki lahko vodijo v mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ter bi jih bilo treba zato kazensko preganjati in kaznovati;

113.  poziva k inovativni rešitvi v zvezi z dostopnostjo informacijsko-komunikacijske tehnologije za gluhe in naglušne državljane v okviru institucij in konferenc EU na podlagi resolucij Parlamenta z dne 17. junija 1988 o znakovnih jezikih za gluhe(16), z dne 18. novembra 1998 o znakovnih jezikih(17) in z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju invalidov ter evropski strategiji o invalidnosti 2010–2020(18), v skladu s členi 2, 21, 24 in 30 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov;

114.  poziva države članice, naj financirajo organizacije, ki zagotavljajo podporo za ustvarjanje pogojev za samostojno življenje invalidov in programe deinstitucionalizacije;

115.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se finančna sredstva EU za notranje in zunanje delovanje ne porabijo za ustvarjanje ovir ali diskriminacijo invalidov, in naj pri sprejemanju novih programov financiranja uvedejo ustrezne ukrepe, da to preprečijo;

116.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se finančna sredstva EU ne namenjajo za obnovo obstoječih ali gradnjo novih ustanov za invalide, temveč raje za lažje življenje v skupnosti, v skladu s členoma 5 in 19 Konvencije o pravicah invalidov ter členoma 21 in 26 Listine o temeljnih pravicah;

117.  poudarja, da je treba invalide bolje vključiti v politično življenje v okviru volitev, da bi bolje zadovoljili njihove potrebe;

Varstvo podatkov

118.  ponovno poudarja, da sta pravica do samoodločbe na področju varstva osebnih podatkov in pravica do zasebnosti temeljna elementa osebnosti, človekovega dostojanstva in svobode vsakega posameznika;

119.  poudarja, da bi reforma ureditve EU za varstvo osebnih podatkov morala prispevati k večji preglednosti in ozaveščenosti v zvezi s pravicami do varstva osebnih podatkov ter poskrbeti za večjo učinkovitost pravnih sredstev in sankcij, pristojnim organom za varstvo podatkov pa omogočiti, da lahko naložijo globe kršiteljem zakonodaje EU na področju varstva podatkov; poziva Svet, naj oblikuje celovit okvir varstva podatkov z enotno in visoko ravnjo harmonizacije na podlagi Direktive 95/46/ES; opozarja, da se je treba izogniti izjemam in odstopanjem od načel, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zlasti načela omejitve namena, in prenosu podatkov v tretje države; poudarja, da je ključnega pomena, da celoviti standardi varstva podatkov, ki so predvideni na področju kazenskega pregona, zajemajo tudi obdelavo podatkov na nacionalni ravni;

120.  je zaskrbljen zaradi obstoječih trendov spodkopavanja neodvisnosti organov za varstvo podatkov in pozdravlja previdnost Komisije; poziva države članice, naj delujejo v skladu z obstoječimi določbami in ustrezno sodno prakso;

121.  je zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti direktive o hrambi podatkov, ki so jih izpostavili Komisija v svojem poročilu, evropski nadzornik za varstvo podatkov ter več nacionalnih parlamentov in ustavnih sodišč posameznih držav članic, ki so jo razglasili za protiustavno; poudarja, da je treba pregledati direktivo o hrambi podatkov ali vsaj raziskati alternative za hrambi podatkov, kot so pospešeno shranjevanje podatkov in usmerjeno zbiranje prometnih podatkov;

122.  je zaskrbljen, ker ni napredka v pogajanjih o sporazumu med Evropsko unijo in Kanado glede prenosa in uporabe podatkov iz evidence imen letalskih potnikov za preprečevanje terorizma in drugih hujših oblik mednarodnega kriminala ter boj proti njim; poudarja, da sporazum iz leta 2005 zaradi prenehanja veljavnosti odločbe o ustreznosti v septembru 2009 ne velja več in se prenos teh podatkov od tega dne dalje opravlja na podlagi enostranskih zavez Kanade državam članicam;

123.  pozdravlja dejstvo, da se v okviru sporazuma o podatkih PNR med EU in Avstralijo podatki zbirajo samo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih dejanj ali hujšega mednarodnega kriminala ter da so zagotovljeni učinkovito pravno varstvo in zaščitni ukrepi;

124.  obžaluje, da v sporazumu o podatkih PNR med EU in ZDA niso izrecno opredeljeni nameni zbiranja podatkov PNR in da zaščitni ukrepi v zvezi z varstvom podatkov v sporazumu niso v celoti v skladu s standardi EU; poudarja, da Komisija ni raziskala manj vsiljivih alternativ analizi podatkov PNR, kot jih ponujata uporaba naprednih podatkov o potnikih ali omejitev uporabe podatkov PNR na primere, v katerih že obstajata sled ali začetni sum;

125.  je zaskrbljen, da se sporazum TFTP med EU in ZDA morda ni izvajal v skladu z določbami sporazuma; poudarja, da prvi in drugi pregled, ki ju je izvedel skupni nadzorni organ Europola, zbujata resne pomisleke o skladnosti sporazuma TFTP med EU in ZDA z načeli varstva podatkov;

126.  z zaskrbljenostjo poudarja, da prvi pregled, ki ga je izvedel skupni nadzorni organ Europola, zbuja resne pomisleke o skladnosti sporazuma TFTP med EU in ZDA z načeli varstva podatkov;

127.  poziva Komisijo, naj se odzove na pomisleke evropskega nadzornika za varstvo podatkov, delovne skupine za člen 29, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Agencije za temeljne pravice in več nacionalnih parlamentov glede predloga direktive o evropski evidenci imen letalskih potnikov (PNR)(19), tako da omeji področje uporabe na polete v tretje države in iz njih, na boj proti mednarodnemu terorizmu, omeji čas trajanja hrambe podatkov in seznam shranjenih podatkov ter zagotovi učinkovito ocenjevanje sistema;

128.  meni, da sporočilo Komisije o evropskem sistemu za sledenje financiranja terorizma ni ustrezna podlaga za pogajanja; poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajni predlog za pravni in tehnični okvir za pridobivanje podatkov na ozemlju EU, ki zagotavlja popolno skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov;

129.  poudarja, da bi moral biti evropski sistem sledenja financiranja terorizma(20) učinkovit in usmerjen sistem pridobivanja podatkov z jasno opredeljenimi pravicami do dostopa, da bi zagotovili čimprejšnje dokončanje trenutnih prenosov neprečiščenih podatkov v ZDA;

130.  poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo ali pregledajo pravila o tekočinah in telesnih skenerjih, in poziva Komisijo, naj sproži postopke za ugotavljanje kršitev proti tistim državam članicam, ki kršijo predpise EU o varstvu temeljnih pravic državljanov na tem področju;

Migranti in begunci

131.  poziva države članice, naj uvedejo postopek za bolj usklajena pravila, ki urejajo področje prosilcev za azil, skladno s sodno prakso Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice;

132.  opozarja države članice, da morajo v celoti spoštovati Ženevsko konvencijo o beguncih in zlasti njen člen 33, ki prepoveduje vsakršno vračanje beguncev na njihove meje;

133.  odločno obsoja široko uporabo pripora v večini držav članic, da se olajša odstranitev priseljencev, vključno z mladostniki, in poziva države članice, naj v nacionalni zakonodaji uvedejo alternative priporu;

134.  poziva države članice, naj reformirajo svoje azilne postopke, da bodo v skladu z zahtevami za zagotavljanje učinkovitega pravnega sredstva iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije, zlasti kar zadeva veljavne roke za pritožbo zoper odločitev in negativno odločitev ter določbe o pravici do bivanja v državi gostiteljici v pritožbenem postopku;

135.  ugotavlja, da obstajajo velike razlike pri prepoznavanju preganjanja na podlagi spola v azilnih postopkih v EU; poziva države članice, naj na podlagi smernic visokega komisarja Združenih narodov, povezanih s spolom, sprejmejo in izvajajo smernice glede spola za oblikovalce politik v prvi fazi in sodnike, Evropski urad za podporo azilu pa, naj razvije orodja za zagotavljanje enakosti med spoloma v skupnem evropskem azilnem sistemu;

136.  poziva države članice, naj se osredotočijo na učinkovite politike na področju zakonitih migracij in naj ratificirajo Mednarodno konvencijo o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin; poudarja, da bi morali posebno pozornost posvetiti migrantkam, ki so še posebej ranljive;

137.  opozarja na pomembnost direktive o sezonskih delavcih(21) za zmanjšanje nezakonitih delovnih pogojev in nevarnosti za izkoriščanje ter poziva k hitremu zaključku pogajanj;

138.  opozarja, da je dostop do zdravstvene oskrbe temeljna pravica, in zlasti poziva države članice, naj zagotovijo dostop do te pravice v praksi, tudi za nezakonite migrante, še posebej nosečnice in mladoletnike, s čimer bi rešili pomisleke Agencije za temeljne pravice, ki jih je izrazila v poročilu z dne 11. oktobra 2011;

139.  pozdravlja strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016 in delo koordinatorja EU za boj proti trgovini z ljudmi; opozarja, da sta Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, izdanem državljanom tretjih držav, ki so žrtve množičnih posilstev, trgovine z ljudmi in drugih oblik spolne zlorabe žensk in otrok ali predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi, ter Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav koristna instrumenta za zaščito žrtev trgovanja in bi ju bilo treba v celoti izvajati;

140.  obžaluje počasen napredek pri sprejemanju skupnega evropskega azilnega sistema in dejstvo, da je pristop Unije osredotočen na nadzor migracij namesto na dostop do mednarodne zaščite, da bi zadovoljili potrebe upravičencev, ki jim je sistem namenjen; poziva Svet in države članice, naj zagotovijo, da bo skupni evropski azilni sistem uveljavljen do konca leta 2012, kot je načrtovano, v skladu z mednarodnimi obveznostmi držav članic na področju azila;

141.  pozdravlja izboljšave v revidirani direktivi o minimalnih pogojih za priznanje pravice do azila(22), predvsem večje priznavanje oblik preganjanja na podlagi spola, vključitev spolne identitete med razloge za preganjanje, za katere bi bilo treba zagotoviti zaščito, in zavezanost temu, da se upošteva največja korist za otroka;

142.  poziva države članice k izvajanju direktive o minimalnih pogojih za priznanje pravice do azila, tako da zagotovijo popolno skladnost z mednarodnim pravom na področju človekovih pravic, in poziva države članice, ki to želijo, naj zagotovijo več kot minimalno raven koristi in pravic, ki jih zagotavlja besedilo;

143.  poudarja, da bo razširitev področja uporabe direktive o statusu rezidenta za daljši čas(23) na begunce in upravičence do subsidiarne zaščite prispevala k njihovi dejanski vključitvi, ki prinaša koristi za Evropsko unijo in države članice;

144.  pozdravlja revidirani predlog Komisije o prenovitvi direktive o standardih za sprejem prosilcev za azil(24) in poudarja, da bi morali biti osnovni standardi za sprejem zagotovljeni od trenutka, ko prosilci za azil prispejo, pri čemer bi morali prosilce za azil spodbujati, da prispevajo v gostujoči skupnosti ne glede na to, kako dolgo ostanejo;

145.  poudarja, da je treba odpraviti vrzeli in nejasnosti v spremenjenem predlogu direktive o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem statusa mednarodne zaščite(25) tako, da se lahko države članice izognejo povečanim stroškom in morebitnim zlorabam, hkrati pa se zagotovi dostop do pravičnih in kakovostnih odločitev o azilu za tiste, ki potrebujejo zaščito;

146.  priporoča uvedbo strokovnih skupin za azil, ki bi pomagale državam z nezadostno azilno infrastrukturo; meni, da lahko obstoj minimalnih standardov in mehanizmov za ocenjevanje kakovosti prispeva k boljšemu odločanju o azilu;

147.  poudarja, da prosilci za azil niso deležni enake ravni procesne in materialne zaščite v vseh državah članicah zaradi neustreznega prenosa prava Evropske unije ali zaradi različnih pristopov k izvajanju;

148.  izraža zaskrbljenost zaradi vpliva obstoječega dublinskega sistema na pravne pravice prosilcev za azil, vključno s pravico do pravične obravnave njihove prošnje za azil in, kadar je ta sprejeta, do učinkovite zaščite, pa tudi zaradi neenake porazdelitve prošenj za azil med državami članicami;

149.  poudarja pomembnost pogajanj v procesu spreminjanja uredbe Dublin II in poudarja, da ne bi smeli stremeti k bolj učinkovitim postopkom na račun pravic prosilcev;

150.  poudarja, da je v skladu z novejšo sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije treba zaključiti pogajanja o učinkovitem mehanizmu za začasne ustavitve premestitev v okviru uredbe Dublin II v države članice, v katerih obstaja nevarnost kršitev temeljnih pravic zadevnih ljudi;

151.  zahteva nadzor na mejah, ki upošteva temeljne pravice, in poudarja, da mora Parlament izvajati demokratičen nadzor nad operacijami Frontexa;

152.  poudarja svojo zavezo glede zagotavljanja popolnega parlamentarnega nadzora nad agencijami EU za področje PNZ, zlasti nad Europolom, Frontexom, Cepolom, Eurojustom in Agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov; poziva te agencije, naj povečajo razsežnost temeljnih pravic v svojih dejavnostih;

153.  poudarja, da je treba spremljati izvajanje mandata Evropskega urada za podporo azilu, ter opozarja, da bi morali vidike delovanja Europola, povezane s temeljnimi pravicami, obravnavati v okviru novih pogajanj o mandatu v letu 2013;

154.  zahteva učinkovito izvajanje določb o temeljnih pravicah iz Zakonika o schengenskih mejah in vizumskega zakonika Unije v okviru prihodnjih schengenskih ocenjevanj;

155.  poudarja, da bi morali načeli nujnosti in sorazmernosti zbranih in shranjenih podatkov veljati za nove tehnologije za hrambo osebnih podatkov in za mejni nadzor;

156.  poudarja, da je prosto gibanje v schengenskem območju ena od najkonkretnejših pravic državljanov EU; se nikakor ne strinja z novimi razlogi za ponovno uvedbo nadzora na schengenskih mejah, saj bi to spodkopalo prosto gibanje v Evropski uniji in delovanje schengenskega območja;

157.  izraža zaskrbljenost, ker države članice čedalje manj spoštujejo schengenski pravni red, kar spodkopava prosto gibanje v Evropski uniji, in ob tem poudarja pomen mehanizma EU za ocenjevanje in spremljanje, ki naj preverja izvajanje schengenskega pravnega reda, sprejetega skladno s členom 77 Pogodbe o delovanju EU in z načeli temeljnih pravic;

158.  je zaskrbljen zaradi pomanjkanja usklajenih procesnih jamstev pri izpodbijanju zakonitosti in sorazmernosti izdanega opozorila v schengenskem informacijskem sistemu ali primerljivih nacionalnih podatkovnih bazah;

159.  poziva Komisijo, naj se ob upoštevanju ocene evropskih sporazumov o ponovnem sprejemu(26) vzdrži podpiranja naglega sklepanja novih sporazumov, ki vodijo v kršitve temeljnih pravic; poziva Svet, naj spoštuje načelo „brez sporazumov za vsako ceno“;

160.  poziva tiste države članice, ki tega še niso storile, naj ratificirajo Konvencijo Sveta Evrope o sodelovanju tujcev v javnem življenju na lokalni ravni, tiste pa, ki so jo že ratificirale, naj izvajajo člen 6 Konvencije, ki zagotavlja pravico voliti in biti voljen na volitvah v lokalne organe vsem državljanom tretjih držav, ki zakonito in redno bivajo v gostujoči državi pet let pred volitvami;

Otrokove pravice

161.  poziva vse institucije EU, naj se učinkovito spopadejo z izzivi, kot so odvzem skrbništva nad otrokom enemu ali obema staršema, pogrešani otroci, spolne zlorabe otrok in otroška pornografija, zaščita otrok migrantov brez spremstva in položaj institucionaliziranih invalidnih otrok, pa tudi zaščita otrok, ki so žrtve nasilja v družini in izkoriščanja na delu;

162.  pozdravlja agendo EU za otrokove pravice, ki jo je pripravila Komisija, prizadevanja Komisije, da bi zagotovila spoštovanje in spodbujanje otrokovih pravic v sodnih postopkih, ter dejstvo, da direktiva o žrtvah kaznivih dejanj zagotavlja višjo raven zaščite otrok kot ranljivih žrtev;

163.  poziva institucije EU in vse države članice, naj oblikujejo otrokom prijazne politike na področjih, kot so zaposlovanje, okolje, varnost, migracije, sodne zadeve, izobraževanje in varstvo podatkov; poudarja pomembnost naložb v ukrepe, namenjene otrokom, s preusmeritvijo obstoječih proračunskih vrstic in z novimi naložbami; poziva vse države članice, naj prepovejo zaposlovanje otrok, mlajših od starosti ob dokončanju obveznega šolanja; poudarja, da je treba zaposlene mlade zaščititi pred ekonomskim izkoriščanjem in vsem, kar bi lahko škodovalo njihovi varnosti, zdravju, telesnemu, duševnemu, moralnemu ali socialnemu razvoju, ter pred delovnimi pogoji, ki bi lahko ogrozili njihovo izobraževanje;

164.  opozarja, da morajo Evropska unija in njene države članice upoštevati pravice in dolžnosti staršev, zakonitih skrbnikov in drugih posameznikov, ki so pravno odgovorni za otroka;

165.  poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi otrok in otroški pornografiji(27) ter direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi(28);

166.  poziva države članice, ki tega še niso storile, naj ratificirajo izbirni protokol h Konvenciji ZN o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter Konvencijo Sveta Evrope iz leta 2007 o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem;

167.  poudarja, da ne bi smeli pridržati mladoletnikov brez spremstva, saj so ranljive osebe, za sprejem katerih so potrebne posebne ureditve;

168.  pozdravlja akcijski načrt Komisije za mladoletnike brez spremstva (2010–2014); poziva Komisijo, naj obvesti Parlament o ugotovitvah strokovne skupine za mladoletnike brez spremstva v migracijskem procesu;

169.  poziva Komisijo, naj redno vključuje pravice otrok v vse dejavnosti EU ter oceni dosedanje delo koordinatorja za pravice otrok in Evropskega foruma o otrokovih pravicah;

170.  spodbuja uporabo kazalnikov o otrokovih pravicah, ki jih je razvila Agencija za temeljne pravice, pri pregledu ukrepov EU; poziva k oblikovanju praktičnih smernic o najboljši uporabi takih kazalnikov;

171.  izraža zaskrbljenost zaradi nedavnih škandalov v zvezi s primeri pedofilije ter poziva EU in države članice, naj zagotovijo, da v preiskavah o pedofiliji nekaznovanost ne bo dopustna;

Pravice žrtev in dostop do pravnega varstva

172.  poziva druge zainteresirane strani, vključno z agencijami EU, npr. EUROPOL, in države članice, naj dajo vprašanje človekovih pravic na prvo mesto, pri čemer naj na ravni EU zagotovijo sodelovanje v okviru celovitega, usklajenega in povezanega pristopa; poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne pravne okvire ter ustrezno in enotno opredelitev trgovine z ljudmi ter naj zagotovijo nacionalno usklajenost med državnimi organi, odgovornimi za zaščito in spodbujanje človekovih pravic za žrtve trgovine z ljudmi; poziva države članice, naj spodbujajo raziskave na področju trgovine z ljudmi, tako da bodo lahko ustrezno prilagodile vladne politike na področjih, kot so priseljevanje, trg dela in gospodarstvo;

173.  poudarja, da je ob upoštevanju ugotovitev koordinatorja EU za boj proti trgovini z ljudmi treba oceniti napredek na tem področju;

174.  obžaluje, da državljani EU, ki prebivajo v državi članici, ki ni njihova matična država, niso ustrezno seznanjeni s svojimi pravicami, in poziva države članice, naj izboljšajo svoje sisteme obveščanja;

175.  poudarja, da sta Evropsko sodišče za človekove pravice in Sodišče Evropske unije v svojih sodbah opozorila na ovire pri dostopu do pravnega varstva, kot so trajanje postopkov ter pomanjkanje učinkovitih pravnih sredstev;

176.  poziva države članice, naj odpravijo preostale ovire, kot so roki, pravna podlaga, trajanje postopkov, pravni stroški in postopkovne formalnosti;

177.  poziva države članice, naj prestrukturirajo svoje sodne sisteme, pregledajo ravni sodnih taks, reformirajo sistem pravne pomoči in zagotovijo alternativne mehanizme reševanja sporov, da v čim večji meri omogočijo enak dostop do pravnega varstva;

178.  poziva institucije EU in države članice, naj raziščejo, kako bi skupna pravna načela za kolektivne tožbe lahko vključili v pravni sistem EU in v pravne rede držav članic;

179.  izraža zaskrbljenost glede spoštovanja načela pravičnega sojenja v Evropski uniji in njenih državah članicah, zlasti glede nedavnih predlogov o skrivnih dokazih, ki bi vladi omogočili uporabo dokazov zoper posameznike, ki jih ti ne bi mogli izpodbijati ali celo videti, kar bi bilo očitno v nasprotju z evropskimi temeljnimi pravicami in standardi;

180.  poziva Komisijo, naj dokonča načrt za krepitev procesnih pravic osumljenih ali obdolženih oseb v kazenskih postopkih, da bi omogočila učinkovito uveljavljanje pravic do pravičnega sojenja v praksi;

181.  pozdravlja načrt za kazenske postopke ter poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja, da bi povsod v EU dosegli trdne standarde glede procesnih pravic obdolžencev in žrtev;

182.  poziva države članice, naj zagotovijo, da izročitev tretjim državam ne posega v temeljne pravice, in jih poziva, naj revidirajo mednarodne pogodbe s tega področja, ki so jih podpisale;

183.  poziva Komisijo, naj pregleda dejansko izvajanje pravice do dostopa do pravnega varstva v Evropski uniji v kontekstu pravice vsakega posameznika te in prihodnjih generacij, da živi v okolju, ki je ustrezno za njegovo zdravje in dobro počutje;

184.  poziva države članice, naj se borijo proti kaznivim dejanjem zaradi spola in predlagajo učinkovite metode za boj proti nasilju v družini, po potrebi tudi s sprejetjem zakonodaje o zaščitnih ukrepih;

185.  pozdravlja načrt za krepitev pravic in varstva žrtev, ki ga je sprejel Svet, in predlog Komisije za paket ukrepov za žrtve, ki izrecno obravnava potrebe otrok-žrtev in žrtev terorizma;

186.  poziva države članice, naj zagotovijo finančna sredstva za službe za žrtve kaznivih dejanj, pri čemer naj upoštevajo prihodnjo oceno možnosti in obetavnih praks v državah članicah, ki jo bo izvedla Agencija za temeljne pravice;

187.  opozarja na preostale pomanjkljivosti minimalnih jamstev glede pravice do obrambe in poudarja, da je imel komisar Sveta Evrope za človekove pravice pomisleke zaradi neobstoja učinkovitih pravnih sredstev zoper evropski nalog za prijetje in njegove uporabe v primeru lažjih kaznivih dejanj;

188.  izraža resno zaskrbljenost zaradi položaja pridržanih oseb v Evropski uniji; poziva Komisijo, Svet in države članice, naj skupaj s Svetom Evrope in Odborom za preprečevanje mučenja podprejo predloge, s katerimi se bo zagotovilo spoštovanje pravic zapornikov in spodbudilo njihovo ponovno vključevanje v družbo; poziva k izvajanju zahtev iz svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o pogojih pridržanja v EU(29) ter zlasti k pripravi zakonodajne pobude o minimalnih skupnih standardih glede pridržanja v Evropski uniji in k uvedbi ustreznih mehanizmov spremljanja;

189.  poudarja, da bi moralo mednarodno sodelovanje v boju proti terorizmu temeljiti na popolni skladnosti z mednarodnimi standardi in obveznostmi na področju človekovih pravic;

190.  pozdravlja preiskave nezakonitih dejavnosti CIA, ki so že potekale v nekaterih državah članicah, kot je na to pozval Parlament v svojih poročilih iz leta 2007 ter v svojem poročilu o nadaljnjem spremljanju iz leta 2012; poziva k nadaljnjim preiskavam ter poziva države članice, naj popolnoma izpolnjujejo svoje obveznosti iz mednarodnega prava;

191.  poziva h krepitvi demokratičnega in sodnega nadzora nad tajnimi službami na nacionalni ravni, kar je izjemno nujno in potrebno; poziva Evropsko unijo, naj okrepi nadzor nad sodelovanjem teh agencij na evropski ravni, tudi prek organov EU, ter nad sodelovanjem teh agencij s tretjimi državami;

192.  izraža zaskrbljenost zaradi primerov nesorazmerne uporabe sile, ki jo je v EU izvajala policija na javnih dogodkih in demonstracijah; poziva države članice, naj zagotovijo, da se bo okrepil demokratični in sodni nadzor nad delom organov kazenskega pregona in njihovega osebja, ter da se bo odgovornost ugotavljala in nekaznovanost v Evropi ne bo dopuščena, zlasti v primerih nesorazmerne uporabe sile ter mučenja ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja; poziva države članice, naj zagotovijo, da bo policijsko osebje nosilo identifikacijsko številko;

Državljanstvo

193.  opozarja, da je Pogodba iz Maastrichta iz leta 1992 uvedla koncept državljanstva Unije, ki vsakemu državljanu Unije omogoča izvajanje pravice do prostega gibanja in prebivanja v Uniji, izvajanje aktivne in pasivne volilne pravice na občinskih volitvah in volitvah v Evropski parlament v državi, v kateri prebiva, uveljavljanje pravice do zaščite konzularnih in diplomatskih organov katere koli države članice in pravice nasloviti peticijo na Evropski parlament ali na Evropskega varuha človekovih pravic, poleg tega pa mu daje tudi celo vrsto pravic na področjih, kot so prost pretok blaga in storitev, varstvo potrošnikov in javno zdravje, enake možnosti in enaka obravnava ter dostop do zaposlitve in socialnega varstva; ugotavlja, da sta Amsterdamska (1997) in Lizbonska (2009) pogodba še okrepili pravice, povezane z državljanstvom Unije;

194.  poziva Komisijo, naj izdela primerjalno študijo o volilni pravici na državni ravni in ravni EU, da se odkrijejo razlike, ki na nepošten način vplivajo na določene kategorije ljudi v Evropski uniji, in naj priloži ustrezna priporočila za odpravljanje diskriminacije; opozarja na pomembnost ugodnejše obravnave in posebnih ukrepov za večjo zastopanost ljudi iz različnih okolij in zapostavljenih skupin na vodilnih položajih;

195.  opozarja na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z volilnimi postopki, ki temeljijo med drugim na Kodeksu dobre volilne prakse Beneške komisije, in poziva EU in države članice, naj jih izvajajo;

196.  poziva Komisijo, naj obravnava položaj nedržavljanov, zlasti v poročilu o državljanstvu in poročilu o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah;

197.  poziva države članice, naj pripravijo informativne kampanje in kampanje osveščanja, da se državljani EU obvestijo o njihovi pravici voliti in biti izvoljen, pri čemer naj upoštevajo potrebe bolj specifičnih ciljnih skupin in ranljivih skupin; poziva k nujni reformi postopkov evropskih volitev v vseh državah članicah za spodbujanje aktivnega državljanstva EU; meni, da bi treba aktivno in participativno državljanstvo EU spodbujati tudi z omogočanjem dostopa do dokumentov in informacij, preglednostjo, dobrim upravljanjem in administracijo ter demokratično udeležbo in zastopanjem, pri čemer naj bi se odločitve sprejemale v kar najtesnejši povezavi z državljani Unije;

198.  pozdravlja dejstvo, da je bilo leto 2013 razglašeno za evropsko leto državljanov, s čimer se bo povečala prepoznavnost državljanstva Unije in konkretnih koristi za državljane Unije, ter poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo izvajanje informativnih kampanj o evropskem državljanstvu in z njim povezanih pravicah;

199.  poziva Komisijo in države članice, naj širijo informacije o pravici do diplomatske in konzularne zaščite; poziva države članice, naj dejavno sodelujejo, da bi zagotovile zaščito državljanov EU zunaj Evropske unije, tudi v času krize ali ob nesrečah;

200.  poziva države članice, naj pripravijo informativne kampanje, da bi spodbujale aktivno sodelovanje državljanov pri uveljavljanju pravice do peticije in pravice do pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic v primerih slabega upravljanja katere od evropskih institucij ali organov ter prek državljanskih pobud;

201.  poziva Evropsko unijo in države članice, naj okrepijo javno osveščenost o državljanski pobudi, ki je orodje neposredne demokracije za krepitev demokratičnega delovanja Unije;

202.  poudarja, da je treba uvesti učinkovite informativne kampanje, ki naj promovirajo državljanske pravice med mladimi, kot na primer program aktivnega državljanstva v šolah in na univerzah;

203.  poudarja, da je treba čim prej izvesti reformo volilnega sistema Evropskega parlamenta, da bi zagotovili aktivno sodelovanje državljanov EU v delovanju Unije;

o
o   o

204.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Organizaciji združenih narodov, Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

(1) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
(2) UL C 115, 4.5.2010, str. 1.
(3) Dokument Sveta 10140/2011 z dne 18. maja 2011.
(4) UL C 169 E, 15.6.2012, str. 49.
(5) UL C 124 E, 25.5.2006, str. 405.
(6) UL C 199 E, 7.7.2012, str. 112.
(7) Glej zlasti člene Listine o socialnih pravicah in ustrezna člena Pogodbe o solidarnosti: člena 80 in 122 PDEU.
(8) UL C 285 E, 21.10.2010, str. 12.
(9) COM(2010)0573.
(10) UL C 341 E, 16.12.2010, str. 35.
(11) UL C 199 E, 7.7.2012, str. 65.
(12) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0069.
(13) COM(2011)0127 in COM(2011)0126.
(14) Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu; Direktiva Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi.
(15) Schalk and Kopf v Austria, tožba št. 30141/04, Evropsko sodišče za človekove pravice.
(16) UL C 187, 18.7.1988, str. 236.
(17) UL C 379, 7.12.1998, str. 66.
(18) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0453.
(19) COM(2011)0032.
(20) COM(2011)0429.
(21) COM(2010)0379.
(22) UL L 337, 20.12.2011, str. 9.
(23) UL L 132, 19.5.2011, str. 1
(24) COM(2011)0320.
(25) COM(2011)0319.
(26) COM(2011)0076.
(27) UL L 335, 17.12.2011, str. 1.
(28) UL L 101, 15.4.2011, str. 1.
(29) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0585.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov