Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2012 - Strasburgu
Il-Qafas Multiannwali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2012-2017 ***
 Regoli ta' Proċedura tal-Parlament: emenda tal-Artikolu 123 dwar id-dikjarazzjonijiet bil-miktub u tal-Artikolu 42 dwar l-inizjattivi leġiżlattivi
 Rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2011 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
 Rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem
 Il-ftehim ġdid UE-Russja
 Id-deċiżjoni tal-Gvern Iżraeljan li jespandi l-insedjamenti fix-Xatt tal-Punent
 Is-sitwazzjoni fl-Ukraina
 Rapport ta' Progress 2012 dwar l-Albanija
 L-industrija tal-azzar tal-UE
 Industrija tal-azzar sostenibbli u kompetittiva
 Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
 Diskriminazzjoni abbażi tal-kasta fl-Indja

Il-Qafas Multiannwali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2012-2017 ***
PDF 198kWORD 63k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas Multiannwali għall-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għall-2013-2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))
P7_TA(2012)0501A7-0361/2012

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (10449/2012),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0169/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0361/2012),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


Regoli ta' Proċedura tal-Parlament: emenda tal-Artikolu 123 dwar id-dikjarazzjonijiet bil-miktub u tal-Artikolu 42 dwar l-inizjattivi leġiżlattivi
PDF 392kWORD 118k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar l-emenda tal-Artikolu 123 u 42 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament: dikjarazzjonijiet bil-miktub u inizjattivi leġiżlattivi (2011/2058(REG))
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-President tiegħu bid-data tal-11 ta' Novembru 2010,

–  wara li kkunsidra l-istudju tad-Dipartiment tal-Politika tiegħu bit-titolu “Dikjarazzjonijiet bil-miktub fil-Parlament Ewropew: rieżami tal-proċess u l-impatt” (PE 462.424),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 211 u 212 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0242/2012),

billi:

A.  il-Parlament biż-żmien estenda s-setgħat tiegħu, u ggarantixxa strumenti sostanzjali għalih innifsu li permezz tagħhom jista' jinfluwenza l-proċess għat-teħid tal-Unjoni Ewropea fil-biċċa l-kbira tal-attivitajiet tal-Unjoni;

B.  l-istituzzjonijiet li għalihom tkun indirizzata dikjarazzjoni bil-miktub għandhom jiżguraw li tiġi segwita kif xieraq;

C.  id-dikjarazzjonijiet bil-miktub iservu bħala vettura utli għat-tqajjim ta' kwestjonijiet ta' tħassib partikolari għaċ-ċittadini tal-Unjoni;

D.  id-dikjarazzjonijiet bil-miktub huma użati regolarment iżda mhux f'ammonti kbar ħafna; perċentwal żgħir biss minnhom jiksbu s-sostenn meħtieġ ta' maġġoranza tal-membri kollha tal-Parlament;

E.  il-maġġoranza tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub jiskadu wara l-perjodu preskritt fir-Regoli ta' Proċedura;

F.  il-maġġoranza tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub adottati huma indirizzati lill-Kummissjoni, li hija rikonoxxuta bħala l-unika istituzzjoni li tkun tat rispons għall-kwestjonijiet li tqajmu fihom;

G.  dawk ir-risposti huma fil-biċċa l-kbira tal-każijiet limitati għal attivitajiet tal-Kummissjoni li għadhom għaddejjin, u biss f'każijiet eċċezzjonali jinkludu attività speċifika mqanqla minn dikjarazzjoni bil-miktub;

H.  fid-dawl tal-prerogattivi miżjuda tal-Parlament, kif ukoll l-introduzzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, l-importanza ta' dikjarazzjonijiet bil-miktub inbidlet, għalkemm xorta jistgħu jservu ta' strument importanti li permezz tiegħu il-Membri jkunu jistgħu jqajmu l-kuxjenza dwar kwistjonijiet ta' interess pubbliku;

I.  dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom impatt limitat ħafna, kemm fir-rigward tat-tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-influwenza tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-istituzzjonijiet, u jistgħu jagħtu impressjoni qarrieqa dwar l-effikaċja tagħhom; madanakollu, meta jintużaw kif suppost, għad għandhom valur bħala strument ta' mobilizzazzjoni popolari għall-proposti li jitolbu azzjoni leġiżlattiva; l-Artikolu 42(2) għandu jintuża, billi jagħti lill-Membri individwali l-possibilità effettiva li jinfluwenzaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u jintegraw proposta speċifika fix-xogħlijiet tal-kumitati tal-Parlament;

J.  il-kwalità u r-relevanza ta’ xi dikjarazzjonijiet bil-miktub, u b’mod partikolari il-qbil tagħhom mal-kompetenzi tal-Unjoni kif stipulati fit-Titolu I tal-Parti I tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jista’ jkun diżappuntanti; għahekk, fit-terminu li jmiss, il-Parlament jista' jivvaluta l-impatt tad-dispożizzjonijiet il-ġodda tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu dwar dikjarazzjonijiet bil-miktub u jeżamina l-effettività tagħhom;

1.  Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.  Hu tal-fehma li l-istituzzjonijiet li lilhom tkun indirizzata dikjarazzjoni bil-miktub għandhom jinfurmaw lill-Parlament dwar is-segwitu intenzjonat fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu tali dikjarazzjoni; għandu l-ħsieb, barra minn hekk, li jfittex ftehim mal-Kummissjoni dwar dan il-prinċipju fl-okkażjoni tan-negozjati li jmiss dwar ir-reviżjoni tal-Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea.

3.  Ifakkar li dawn l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

4.  Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Bureau li jillimita reklamar estensiv tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub, u b’hekk jippermetti li l-Membri Parlamentari jkollhom aċċess mingħajr xkiel għall-Kamra tal-Parlament;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta’ informazzjoni.

Test fis-seħħ   Emenda
Emenda 6
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 42 – paragrafi 2 u 3
2.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda proposta għal att tal-Unjoni fuq il-bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
2.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda proposta għal att tal-Unjoni fuq il-bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Tali proposta tista' titressaq f'daqqa minn mhux aktar minn għaxar Membri. Il-proposta għandha tindika l-bażi legali tagħha u tista’ tkun akkumpanjata min nota ta' spjegazzjoni ta’ mhux aktar minn 150 kelma.
3.  Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-President, li għandu jirreferiha lill-kumitat responsabbli għall-kunsiderazzjoni. Qabel ma ssir din ir-riferenza, il-proposta għandha tiġi tradotta f'dawk il-lingwi uffiċjali li l-president ta' dak il-kumitat iqis li huma meħtieġa biex issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja. Il-kumitat għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur minn meta ssir ir-riferenza u wara li jkun instema' l-awtur tal-proposta.
3.  Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-President, li għandu jivverifika jekk ir-rekwiżiti legali ġewx sodisfatti. Huwa jista' jirreferi l-proposta għal opinjoni dwar jekk il-bażi legali hix xierqa lill-kumitatresponsabbli għal tali verifika. Jekk il-President jiddikjara li l-proposta hija ammissibbli, għandu jħabbar dan fil-plenarja u jirreferiha lill-kumitat responsabbli.
Qabel ma ssir din ir-riferenza lill-kumitat responsabbli, il-proposta għandha tiġi tradotta f'dawk il-lingwi uffiċjali li l-president ta' dak il-kumitat iqis li huma meħtieġa biex issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja.

Il-kumitat jista' jirrakkomanda lill-President li l-proposta tinfetaħ għall-firma minn kwalunkwe Membru, soġġett għall-modalitajiet u l-iskadenzistabbiliti fl-Artikolu 123(1a), 123(2) u 123(5).

Fejn il-kumitat jiddeċidi li jippreżenta proposta lill-Parlament skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 48, l-awtur tal-proposta għandu jissemma b'ismu fit-titolu tar-rapport.

Meta tali proposta tkun iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, ir-rapport dwar il-proposta għandu jitqies li ġie awtorizzat mill-Konferenza tal-Presidenti. Il-kumitat għandu jfassal rapport skont l-Artikolu 48, wara li jkun sema’ lill-awturi tal-proposta.

Meta proposta ma tinfetaħx għal firem addizzjonali jew ma tiġix iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, il-kumitat responsabbli għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur mir-riferiment, u wara li jkun sema' lill-awturi tal-proposta

L-awturi tal-proposta għandhom jissemmew b'isimhom fit-titolu tar-rapport.

Emenda 1
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1
1.  Sa massimu ta' ħames membri jistgħu jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom ikunu stampati bil-lingwi uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-sessjonijiet parzjali.
1. mhux inqas minn għaxar Membri minn mhux inqas minn tliet gruppi politiċi jistgħu jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' mhux iżjed minn 200 kelma li jkollha x'taqsam esklussivament ma' kwistjoni li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Il-kontenut ta' dikjarazzjoni bħal din ma jistax imurlil hinn mill-forma ta' dikjarazzjoniB'mod partikolari, dan il-konteut jista' ma jitlobx azzjoni leġiżlattiva, ikun fih kwalunkwe deċiżjoni dwar kwistjonijiet li għalihom ġew stabbiliti proċeduri u kompetenzi speċifiċi f'dawn ir-Regoli ta' Proċedura jew jindirizza s-suġġett ta' proċedimenti li għaddejjin fil-Parlament.
1a.  L-awtorizzazzjoni biex jitkompla l-proċess għandha tkun soġġetta għal deċiżjoni raġunata mill-President skont il-paragrafu 1 fi kwalunkwe każ partikolari. Id-dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom ikunu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali fuq is-sit web tal-Parlament u mqassma elettronikament lill-Membri kollha. Dawn għandhom jiddaħħlu f'reġistru elettroniku flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun pubbliku u għandu jkun aċċessibbli permezz tas-sit web tal-Parlament. Kopji stampati tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub iffirmati għandhom jinżammu wkoll mill-President.
Emenda 2
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 2
2.  Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru.
2.  Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru elettroniku. Il-firma tista' tiġi rtirata fi kwalunkwe mument qabel tmiem il-perjodu ta' tliet xhur mid-dħul tad-dikjarazzjoni fir-reġistru. F’każ ta' rtirar bħala dan, il-Membru kkonċernat ma għandux jitħalla jerġa’ jiffirma d-dikjarazzjoni.
Emenda 7
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 3
3.  Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Parlament u jippubblika l-ismijiet tal-firmatarji fil-minuti u d-dikjarazzjoni bħala test adottat.
3.  Meta, wara perjodu ta’ tliet xhur minn meta tkun iddaħħlet fir-reġistru, dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Parlament. Bla ma torbot lill-Parlament, id-dikjarazzjoni għandha tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha.
Emenda 4
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Fejn l-istituzzjonijiet li lilhom tkun ġiet indirizzata d-dikjarazzjoni adottata ma jgħarrfux lill-Parlament dwar is-segwitu maħsub fi żmien tliet xhur minn meta jirċevuha, il-kwistjoni għandha, fuq talba ta’ wieħed mill-awturi tad-dikjarazzjoni, titpoġġa fuq l-aġenda ta’ laqgħa sussegwenti tal-kumitat responsabbli.
Emenda 5
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 5
5.  Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-reġistru għal aktar minn tliet xhur u li ma tkunx ġiet iffirmata minn mhux inqas minn nofs il-Membri kollha tal-Parlament għandha taqa'.
5.  Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-reġistru għal aktar minn tliet xhur u ma tkunx iffirmata minn mhux inqas minn nofs il-Membri kollha tal-Parlament għandha taqa', mingħajr il-possibbiltà li l-perjodu ta' tliet xhur ikun imtawwal.

Rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2011 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
PDF 585kWORD 381k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar ir-Rapport Annwali tal-2011 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (2012/2145(INI))
P7_TA(2012)0503A7-0377/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR), il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u trattati u strumenti internazzjonali ewlenin oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE tal-2011 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja adottat mill-Kunsill għall-Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE(1),

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (11855/2012) kif adottati mill-Kunsill għall-Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/440/PESK tal-25 ta' Lulju 2012 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2011 bit-titolu 'Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn approċċ aktar effettiv' (COM(2011)0886),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2010(2) dwar is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 65/276 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-3 ta' Mejju 2011 dwar il-Parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-8 ta' Settembru 2000 (A/RES/55/2) u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2011 dwar l-appoġġ tal-UE għall-QKI: naffaċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet(3), u r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2010 fl-ewwel Konferenza ta' Reviżjoni tal-Istatut ta' Ruma tal-QKI li sar f'Kampala, l-Uganda, mill-31 ta' Mejju sal-11 ta' Ġunju 2011(4), kif ukoll il-wegħdiet magħmula mill-UE f'din l-okkażjoni(5),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/PESK tal-21 ta' Marzu 2011 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali(6), u l-pjan ta' azzjoni rivedut tat-12 ta' Lulju 2011 bħala segwitu għad-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2011 dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(7),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta' Marzu 2011 bit-titolu “Sħubija għad-Demokrazija u l-Prosperità Komuni fin-Nofsinhar tal-Mediterran” (COM(2011)0200),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2011 bit-titolu 'Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni' (COM(2011)0303),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat adottati fl-20 ta' Ġunju 2011, fit-3101 laqgħa tiegħu

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” dwar il-Fond Ewropew għad-Demokrazija adottati fl-1 ta' Diċembru 2011 fit-3130 laqgħa tiegħu u d-Dikjarazzjoni dwar it-twaqqif ta' Fond Ewropew għad-Demokrazija li dwarha ntlaħaq ftehim fil-Coreper fil-15 ta' Diċembru 2011,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2012 lill-Kunsill dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta' Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED)(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(9),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-25 ta' Ottubru 2011 bit-titolu “Strateġija rinnovata tal-UE 2011-14 għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva”

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' Frar 2012 dwar politika konsistenti fil-konfront ta' reġimi, li l-UE tapplika miżuri restrittivi kontrihom, meta l-mexxejja tagħhom jeżerċitaw l-interessi personali u kummerċjali tagħhom fi ħdan il-fruntieri tal-UE(10),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tas-16 ta' Mejju 2011 (A/HRC/17/27) dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt tal-libertà ta' opinjoni u l-espressjoni, li jissottolinja l-applikabbiltà ta' normi u standards tad-drittijiet internazzjonali tal-bniedem dwar id-dritt tal-libertà ta' opinjoni u l-espressjoni għall-internet bħala mezz ta' komunikazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tat-12 ta' Diċembru 2011 mill-Kummissarju għall-Aġenda Diġitali dwar l-istrateġija “No Disconnect”,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tat-28 ta' Lulju 2011 (A/66/203) dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-21 ta' Diċembru 2010 (A/RES/65/206), Moratorja dwar l-użu tal-piena tal-mewt,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2012 dwar l-allegat trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (11),

–  wara li kkunsidra r-rapport interim tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tal-5 ta' Awwissu 2011 dwar it-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, ir-reklużjoni, inklużi kliniki psikjatriċi (A/66/268),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325, 1820, 1888, 1889 u 1960 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-indikaturi tal-UE għall-Approċċ Komprensiv għall-implimentazzjoni mill-UE tal-UNSCRs 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, adottat mill-Kunsill tal-UE fit-13 ta' Mejju 2011,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni tat-13 ta' Ottubru 2011 bit-titolu “Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla' (COM(2011)0637),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), u l-Protokoll Fakultattiv tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-adozzjoni mill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa tas-7 ta' April 2011 tal-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal, l-aktar reċenti r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' April 2012,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti tas-17 ta' Ġunju 2011 dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru,

–  wara li kkunsidra l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea fit-22 ta' Jannar 2011 għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (CRPD), li hija l-ewwel konvenzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti ratifikata mill-Unjoni Ewropea bħala “organizzazzjoni ta' integrazzjoni reġjonali',

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Prinċipji u l-Linji Gwida tan-NU dwar l-eliminazzjoni effikaċi tad-diskriminazzjoni bbażata fuq ix-Xogħol u fuq id-Dixxendenza ppubblikat mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (A/HRC/11/CRP.3),

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet dwar diskriminazzjoni bejn il-kasti mill-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, l-Korpi tat-Trattati tan-NU u l-Proċeduri Speċjali tan-NU, b'attenzjoni partikolari għar-Rapport tar-Rapporteur Speċjali dwar forom kontemporanji ta' razziżmu, diskriminazzjoni razzjali, ksenofobija u intolleranza relatata tal-24 ta' Mejju 2011 (A/HRC/17/40),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2011 dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew it-twemmin, u wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 66/167 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ġlieda kontra l-intolleranza, l-istereotipi negattivi u l-istigmatizzjoni ta', u d-diskriminazzjoni, l-inċitament għall-vjolenza kontra, persuni abbażi tar-reliġjon jew it-twemmin;

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat dwar l-Iżvilupp u l-Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0377/2012),

A.  billi t-trattati jimpenjaw lill-Unjoni Ewropea biex tibbaża l-azzjoni esterna tagħha fuq il-prinċipji tad-demokrazija, tal-Istat tad-dritt, tal-universalità u tal-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u tar-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u d-dritt internazzjonali;

B.  billi l-ġustizzja, l-Istat tad-dritt, ir-responsabbiltà għad-delitti kollha inklużi l-aktar d-delitti gravi li jikkonċernaw il-komunità internazzjonali, il-proċessi ġusti, u ġudikatura indipendenti huma elementi indispensabbli fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-pilastri tal-paċi sostenibbli;

C.  billi d-demokrazija u l-Iistat tad-dritt huma l-aqwa salvagwardji tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, tan-nondiskriminazzjoni f'kull forma u tat-tolleranza fil-konfront tal-individwi u l-komunitajiet, u tal-ugwaljanza għal kulħadd;

D.  billi l-lezzjonijiet meħuda mill-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija jridu jkomplu jagħtu impetu għall-UE biex tirrevedi, ittejjeb u tiżgura koerenza bejn il-politiki tagħha dwar, fost l-oħrajn, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, id-dritt umanitarju internazzjonali, id-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi terzi, inklużi l-NGOs u l-movimenti tal-bażi, u l-midja soċjali;

E.  billi hija r-responsabbiltà tal-UE li tgħin lill-pajjiżi li magħhom ffirmat ftehimiet internazzjonali u kummerċjali, inklużi l-ftehimiet kummerċjali, biex jimplimentaw dawn il-prinċipji fundamentali kollha, u b'mod partikolari billi jiżguraw konformità stretta mal-klawsoli tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi f'dawn il-ftehimiet;

F.  billi l-aċċess għall-Internet huwa faċilitatur ewlieni għall-aċċess għall-informazzjoni, għall-espressjoni ħielsa, għal-libertà tal-istampa, għal-libertà tal-għaqda, u għal żviluppi ekonomiċi, soċjali, politiċi u kulturali; billi d-drittijiet tal-bniedem jeħtieġu jiġu mħarsa u promossi mill-UE, kemm offline u wkoll online;

G.  billi l-ksur tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin, imwettaq l-istess mill-gvernijiet u atturi mhux Statali, qed jiżdied f'ħafna pajjiżi tad-dinja, li jirriżulta f'diskriminazzjoni u f'intolleranza kemm kontra ċerti individwi kif ukoll kontra komunitajiet reliġjużi, inklużi l-minoranzi u dawk li ma jemmnux;

H.   billi r-rwol tan-nisa, u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, fl-isfera politika, ekonomika u soċjali hija essenzjali, speċjalment fil-proċessi tal-bini tal-paċi ta' wara l-gwerra, fin-negozjati għal tranżizzjoni demokratika u fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti, ir-rikonċiljazzjoni u l-proċessi ta' stabilizzazzjoni;

I.  billi r-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja, u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni, ma għandux ikun biss riflessjoni u reviżjoni tal-kisbiet u n-nuqqasijiet tal-passat, iżda għandu jservi wkoll ta' ispirazzjoni għall-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; billi kull Rapport Annwali suċċessiv għandu, idealment, jikkontribwixxi b'mod tanġibbli u regolari għat-titjib fil-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE fid-dinja;

Rapport Annwali tal-UE 2011

1.  Jilqa' l-adozzjoni tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2011; jilqa' l-fatt li l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (VP/RGħ) kienet kapaċi tippreżenta r-Rapport Annwali fil-plenarja tal-Parlament ta' Ġunju u b'hekk jirritorna għall-attività normali;

2.  Jinnota l-passi pożittivi li ttieħdu fis-snin reċenti biex ikun żviluppat ir-Rapport Annwali, iżda jenfasizza l-potenzjal għal aktar titjib;

3.  Jemmen li r-Rapport Annwali għandu jkun strument ta' komunikazzjoni importanti tal-ħidma li twettaq l-UE f'dan il-qasam u għandu jgħin biex tiżdied il-viżibilità tal-azzjonijiet tal-UE; jistieden lill-VP/RGħ biex fl-abbozzar ta' Rapporti Annwali fil-futur tikkonsulta b'mod attiv u sistematikament mal-Parlament, u tirrapporta dwar il-mod kif tqiesu r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

4.  Jilqa' l-adozzjoni tal-qafas strateġiku tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem fil-25 ta' Ġunju 2012; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE jaħdmu flimkien biex jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa tiegħu sabiex b'mod kredibbli jintlaħaq l-impenn tat-Trattat tal-UE biex ikunu segwiti politiki esterni bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-valuri demokratiċi u l-Istat tad-dritt b'mod ibbażat fuq il-prinċipji u mingħajr eċċezzjonijiet billi jiġu evitati standards doppji;

5.  Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Parlament iżommu u jonoraw ir-rwol tal-UE bħala d-difensur ewlieni tad-drittijiet tal-bniedem billi jikkooperaw mill-qrib fl-implimentazzjoni ta' politika koerenti, ambizzjuża u effikaċi tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja bbażata fuq dan il-qafas strateġiku, permezz tal-użu tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-opportunitajiet offruti mill-EED;

6.  Jirrakkomanda li l-Kunsill u s-SEAE jwettqu valutazzjoni intermedja tal-pakkett il-ġdid tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari tal-Pjan ta' Azzjoni; jinsisti li l-Parlament ikun ikkonsultat b'mod estensiv u regolarment informat u li s-soċjetà ċivili tkun integrata matul dan il-proċess;

7.  Jilqa' l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tematiku tal-UE (RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-ħolqien ippjanat ta' Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill ibbażat fi Brussell dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM); jistenna bil-ħerqa l-kooperazzjoni mill-qrib tagħhom mal-Parlament, fl-ewwel każ b'konformità wkoll mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 36 tat-TUE;

8.  Jistenna li l-COHOM isaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet Fundamentali (FREMP) biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsistenza bejn il-politika esterna u interna tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-importanza li fi ħdan l-Unjoni Ewropea jkun hemm politiki koerenti, konsistenti u eżemplari konformi mal-valuri u l-prinċipji fundamentali bil-għan li jiġu massimizzati l-kredibbiltà tal-UE fuq livell dinji u l-effikaċja tal-politiki fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u jintwera rispett ġenwin għall-universalità tad-drittijiet tal-bniedem;

9.  Jilqa' l-impatt pożittiv fuq il-koerenza tal-politiki interni u esterni tal-UE rigward l-eżerċizzju tal-UE tal-personalità ġuridika maħluqa mit-Trattat ta' Lisbona għar-ratifika tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (UNCRPD) f'Diċembru 2010; jitlob li jittieħed approċċ simili lejn trattati u konvenzjonijiet internazzjonali oħra li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bnedmin; jitlob lill-Kunsill u l-Kummissjoni jieħdu approċċ proattiv f'dan il-qasam sabiex jiġu indirizzati l-effetti negattivi tal-iffirmar u r-ratifika gradwali fost l-Istati Membri ta' trattati u konvenzjonijiet esterni importanti oħra;

10.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ, lis-SEAE, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, għall-fini ta' effiċjenza, jiżguraw koerenza u konsistenza bejn il-varji strumenti finanzjarji esterni u l-attivitajiet varji eżistenti jew ippjanati ta' punti ta' referenza, ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-UE u l-metodoloġiji dwar is-sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija f'pajjiżi terzi, inkluż: it-taqsimiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fir-rapporti ta' progress dwar il-politika tat-tkabbir u tal-viċinat; il-valutazzjoni tal-prinċipju 'aktar għal aktar' tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija stabbiliti għall-Politika Ewropea tal-Viċinat; l-inklużjoni ppjanata tad-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt imwettqa għall-proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi u għall-ftehimiet kummerċjali, ta' sħubija u assoċjazzjoni jew ta' kooperazzjoni, kemm reġjonali kif ukoll bilaterali; il-pjan tal-Kummissjoni biex tintroduċi valutazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-użu tal-modalitajiet ta' għajnuna tal-UE (b'mod partikolari rigward l-appoġġ tal-baġit); l-implimentazzjoni msaħħa tal-mekkaniżmu ta' monitoraġġ li jeżamina bir-reqqa r-rispett tal-konvenzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi SPĠ+; l-għan tas-sistematizzazzjoni tal-użu ta' segwitu tar-rapporti tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE; u l-enfasi tal-Kunsill tal-UE dwar punti ta' referenza kif ukoll fuq il-kunsiderazzjoni kontinwa u sistematika tal-aspetti relatati mad-drittijiet tal-bniedem, il-ġeneru u t-tfal milquta minn kunflitti armati fid-dokumenti tal-lezzjonijiet meħuda mill-missjonijiet tal-PSDK;

11.  Jilqa' l-adozzjoni ta' strateġiji tal-pajjiż tad-drittijiet tal-bniedem għal pajjiżi individwali biex jimplimentaw politiki tal-UE bl-aktar mod xieraq u effikaċi; jirrikonoxxi r-rwol ewlieni li jiżvolġu d-delegazzjonijiet lokali tal-UE fl-iżvilupp u s-segwitu għall-istrateġiji tal-pajjiżi mfassla skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi, iżda jenfasizza r-responsabbiltà ta' koordinament tas-SEAE fl-iżgurar tal-applikazzjoni koerenti tal-prijoritajiet tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE stabbiliti fil-qafas strateġiku tad-drittijiet tal-bniedem u fil-Linji Gwida tal-UE; jenfasizza l-importanza li jitlesta n-netwerk ta' punti fokali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-missjonijiet u l-operazzjonijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE u tal-PSDK; iħeġġeġ lill-VP/RGħ, lis-SEAE u lill-Istati Membri jadottaw bħala l-aħjar prattika l-metodu ta' ħidma fuq kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem lokalment permezz ta' gruppi ta' ħidma għad-drittijiet tal-bniedem iffurmati fost id-delegazzjonijiet tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri tal-UE; iħeġġeġ ukoll li jinżamm kuntatt regolari mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-membri tal-parlamenti nazzjonali; jappoġġa l-għan tas-SEAE li jingħata taħriġ dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għall-persunal tal-missjoni kollu tas-SEAE, tal-Kummissjoni, tad-delegazzjonijiet tal-UE u tal-PSDK u għall-persunal tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea – b'mod partikolari l-FRONTEX – li għandhom relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi; jitlob li tingħata attenzjoni kbira, b'mod speċjali, lill-ħarsien tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; huwa tal-fehma li l-istrateġiji tal-pajjiż tad-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu integrati fil-PESK u l-PSDK tal-EU, fil-politiki tal-kummerċ u l-iżvilupp, fi programmi ġeografiċi kif ukoll tematiċi, sabiex tkun żgurata aktar effiċjenza, effikaċja u koerenza;

Azzjoni tal-UE fin-Nazzjonijiet Uniti

12.  Jilqa' l-isforzi tal-UE biex ikun appoġġat u jingħata spinta lix-xogħol tad-drittijiet tal-bniedem fis-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluż il-konklużjoni tar-reviżjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2011; jenfasizza l-importanza kontinwa li jingħata appoġġ għall-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem, u r-rwol tar-Rapporteurs Speċjali tematiċi u speċifiċi għall-pajjiż tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem u jistenna bil-ħerqa kooperazzjoni stretta min-naħa tagħhom mar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem il-ġdid; jenfasizza s-sinifikat tal-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea fit-22 ta' Jannar 2011 mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (CRPD) bħala l-ewwel konvenzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU ratifikata mill-Unjoni Ewropea bħala persuna ġuridika;

13.  Jenfasizza l-importanza u s-sostenn qawwi għall-parteċipazzjoni attiva tal-UE fil-ħidma tal-UNHRC permezz ta’ kosponsorizzar ta’ riżoluzzjonijiet, ħruġ ta’ dikjarazzjonijiet u parteċipazzjoni fi djalogi u dibattiti interattivi;

14.  Jilqa' t-tmexxija murija mill-Istati Membri tal-UE biex tkun appoġġata l-kredibbiltà tas-sistema tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU billi b'mod konġunt tinħareġ stedina permanenti għall-Proċeduri Speċjali kollha tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, billi jingħata bidu għal Sessjoni Speċjali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (HRC) dwar il-Libja, fejn saret ir-rakkomandazzjoni storika ta' sospensjoni tal-Libja mill-HRC, u billi jmexxu l-isforzi li wasslu għat-twaqqif tal-Kummissjoni Indipendenti ta' Inkjesta dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja;

15.  Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-UE għall-involviment u l-bini kreattiv ta' koalizzjonijiet kif ingħata l-eżempju permezz tal-azzjoni tal-UE li wittiet it-triq biex kienet mgħoddija r-riżoluzzjoni HRC storika dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru, li kienet appoġġata minn Stati mir-reġjuni kollha, u l-bini tal-kunsens f'Ġinevra u fi New York dwar il-ħtieġa li tkun miġġielda l-intolleranza reliġjuża u tkun protetta l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin filwaqt li jkun evitat effett ta' ħsara potenzjali fuq drittijiet fundamentali tal-bniedem oħra, bħal-libertà tal-espressjoni;

16.  Itenni l-oppożizzjoni tiegħu għall-prassi ta' gruppi reġjonali li jirranġaw elezzjonijiet mhux ikkontestati għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem;

17.  Jirrakkomanda segwitu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU) billi dawn ikunu inklużi sistematikament fl-istrateġiji tal-pajjiż tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE kif ukoll fid-djalogi u l-konsultazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;

18.  Ifakkar fil-ħtieġa għal finanzjament suffiċjenti li jżomm l-uffiċċji reġjonali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) miftuħin;

19.  .Ifakkar l-adozzjoni mill-Assemblea Ġenerali tan-NU tar-Riżoluzzjoni 65/276 dwar il-parteċipazzjoni tal-UE fil-ħidma tan-NU, filwaqt li jirrikonoxxiha bħala bidu modest ta’ sforz akbar biex jiġi mgħolli l-livell tar-rwol tal-Unjoni fil-ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem ta’ din l-organizzazzjoni;

Politika tal-UE dwar il-ġustizzja kriminali internazzjonali, il-ġlieda kontra l-impunità u l-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI)

20.  Jiddispjaċih li l-ġustizzja selettiva ta' spiss timmanifesta ruħha f'demokraziji ġodda u fi tranżizzjoni taħt id-dehra tal-Istat tad-dritt u l-gwerra kontra l-korruzzjoni; jiddispjaċih li l-ġustizzja selettiva saret ftit aktar minn mezz biex titfittex il-vendetta politika u biex ikunu rregolati l-kontijiet ma' dissidenti politiċi billi l-oppożizzjoni, l-operaturi fil-mezzi tal-komunikazzjoni u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jiġu intimidati u emarġinati, speċjalment fil-perjodu qabel l-elezzjonijiet; jibqa' mħasseb dwar l-allegazzjonijiet ta' reati u l-akkużi politikament motivati kontra membri tal-oppożizzjoni fl-Ukraina, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet Ukraini jwaqqfu l-vessazzjonijiet attwali fil-konfront tal-oppożizzjoni li jirrappreżentaw ostaklu serju għall-isforzi tal-pajjiż biex jiġu garantiti l-Istat tad-dritt u l-valuri demokratiċi

21.  Jiddispjaċih li, minkejja ħafna appelli minn korpi internazzjonali lill-awtoritajiet Russi, ma sar l-ebda progress fl-investigazzjoni tal-mewt ta' Sergei Magnitsky, iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kunsill jimponi u jimplimenti projbizzjoni tal-viżi fl-Unjoni Ewropea kollha għal uffiċjali responsabbli għall-mewt ta' Sergei Magnitsky u biex jiffriża kwalunkwe assi finanzjarju li huma jew il-familja immedjata tagħhom jiddetjenu fl-UE;

22.  Jibqa' diżappuntat dwar il-proċedimenti kontra Mikhail Khodorkovsky u Platon Lebedev, li huma perċepiti fl-livell internazzjonali bħala ta' natura politika;

23.  Jiċċelebra l-għaxar anniversarju tad-dħul fis-seħħ tal-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI); jilqa’ r-ratifika tiegħu minn Kap Verde u Vanwatu; jirrikonoxxi lill-QKI bħala mekkaniżmu ta' “l-aħħar istanza”, responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-ġustizzja għall-vittmi ta' delitti kontra l-umanità, ġenoċidju u delitti tal-gwerra, kif jipprevedi l-prinċipju tal-kumplimentarjetà fl-Istatut ta' Ruma;

24.  Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għall-QKI fil-ġlieda kontra l-impunità għad-delitti l-aktar gravi li huma ta' tħassib internazzjonali; jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jkomplu l-appoġġ politiku, diplomatiku, loġistiku u finanzjarju tagħhom għall-QKI u għal tribunali kriminali internazzjonali oħra, inklużi t-tribunali ad hoc internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u r-Rwanda, il-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone, l-Awli Straordinarji fil-Qrati tal-Kambodja, u t-Tribunal Speċjali għal-Libanu;

25.  Jilqa' l-inklużjoni fil-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija tal-UE tar-referenza għall-ħtieġa li tkun miġġielda sew il-ġlieda kontra l-impunità għal delitti gravi, mhux lanqas permezz ta' impenn mal-QKI, u l-għarfien li huwa d-dmir ewlieni tal-Istati li jinvestigaw delitti internazzjonali gravi, jippromwovu u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kapaċità ta' sistemi ġudizzjarji nazzjonali biex jinvestigaw u jieħdu azzjoni legali kontra dawn id-delitti;

26.  Jilqa' l-impenji meħuda fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/PESK dwar l-QKI, adottata fil-21 ta' Marzu 2011, u l-Pjan ta' Azzjoni sussegwenti adottat fit-12 ta' Lulju 2011, u jirrakkomanda lill-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw l-implimentazzjoni tagħhom permezz ta' miżuri effikaċi u konkreti biex ikunu promossi l-universalità u l-integrità tal-Istatut ta' Ruma, biex tkun appoġġata l-indipendenza tal-Qorti u l-funzjonament effikaċi u effiċjenti tagħha u biex tkun appoġġata l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' kumplimentarjetà; jistieden lir-RSUE għad-drittijiet tal-bniedem jimplimenta l-azzjonijiet relatati mal-QKI li jinsabu fil-Qafas Strateġiku tal-UE u dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija;

27.  Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiġi stabbilita 'Ġabra ta' Strumenti ta' Kumplimentarjetà tal-UE' li l-għan tagħha jkun l-appoġġ tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet nazzjonali u l-ġenerazzjoni ta' rieda politika għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' allegazzjonijiet ta' delitti internazzjonali, u jenfasizza l-importanza ta' konsultazzjonijiet bir-reqqa mal-Istati Membri, mal-Parlament u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex tiġi finalizzata l-ġabra ta' strumenti;

28.  Itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li l-Istatut ta' Ruma jiżdied mal-pakkett ta' trattati internazzjonali dwar il-governanza tajba u li l-Istat tad-dritt jiġi ratifikat mill-pajjiżi terzi li jiddaħħlu fis-Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati Plus (SPĠ+); jappoġġa l-inklużjoni b'mod konsistenti ta' klawsoli tal-QKI fi ftehimiet tal-UE ma' pajjiżi terzi; jitlob li jkun hemm integrazzjoni tal-QKI fil-prijoritajiet tal-politika barranija tal-UE kollha, billi b'mod partikolari, jiġu kkunsidrati b'mod sistematiku l-ġlieda kontra l-impunità u l-prinċipju ta' kumplimentarjetà;

29.  Jenfasizza l-importanza ta' azzjoni b'saħħitha tal-UE biex tantiċipa u b'hekk tevita jew tikkundanna każijiet ta' nuqqas ta' kooperazzjoni bħal stedini ta' individwi soġġetti għal mandat għal arrest tal-QKI u n-nuqqas li individwi bħal dawn jiġu arrestati u kkonsenjati; jerġa' jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha mill-Qorti biex jagħtu assistenza u kooperazzjoni fi żmien xieraq, biex tkun żgurata, fost affarijiet oħra, l-eżekuzzjoni ta' mandati ta' arrest pendenti; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li l-UE u l-Istati Membri tagħha, bl-għajnuna tas-SEAE, jistabbilixxu sett ta' linji gwida interni li jindikaw kodiċi ta' kondotta għall-kuntatt bejn uffiċjali tal-UE/Istati Membri u persuni mfittxija mill-QKI;

30.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu fuq ir-riżultat tad-diskussjonijiet tal-baġit fl-għaxar sessjoni tal-Assemblea tal-Partijiet Statali fit-12 sal-21 ta' Diċembru 2011, li heddew li jħallu l-Qorti nieqsa mill-fondi; jiddispjaċih ħafna li xi Partijiet Statali Ewropej tal-Istatut ta' Ruma qed jistinkaw għall-adozzjoni ta' baġit mingħajr tkabbir/baġit aktar baxx u li l-Assemblea ma qablitx li tipprovdi lill-Qorti b'riżorsi suffiċjenti biex tissodisfa b'mod effikaċi l-mandat ġudizzjarju u tamministra l-ġustizzja b'mod robust, ġust, effikaċi u sinifikanti; jistieden lill-Istati Membri tal-UE juru appoġġ robust għall-funzjonament tal-Qorti fl-ASP, u jirrifjutaw il-proposti għal tkabbir nominali żero tal-baġit tal-Qorti peress li dan idgħajjef l-kapaċità tagħha li twettaq ġustizzja u li tirrispondi għal sitwazzjonijiet ġodda;

31.  Jenfasizza li l-appoġġ tal-UE għall-ġlieda kontra l-impunità għandu jkopri għadd ta' inizjattivi li jinkludu, fost l-oħrajn: aktar sforzi biex jippromwovu ratifika u implimentazzjoni usa' tal-Istatut ta' Ruma u tal-Ftehim dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet (APIC) sabiex il-Qorti tkun tassew globali u universali; sforzi akbar biex jiżguraw kooperazzjoni sħiħa mal-Qorti, inkluż permezz ta' adozzjoni ta' leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti dwar il-kooperazzjoni u l-ftehmiet qafas konklużi mal-QKI għall-eżekuzzjoni tas-sentenzi tal-Qorti, il-protezzjoni u t-trasferiment tal-vittmi u tax-xhieda, eċċ, sabiex tiġi ffaċilitata kooperazzjoni xierqa u f'waqtha mal-Qorti; u appoġġ politiku u diplomatiku determinat, b'mod partikolari fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta' mandati ta' arrest pendenti;

32.  Jenfasizza, bħala segwitu għar-Rebbiegħa Għarbija, l-importanza tal-iżvilupp ta' politika tal-UE koerenti u sfumata dwar il-ġustizzja tranżitorja flimkien mar-rinfurzar tal-indipendenza tal-ġudikatura, inkluż ir-rabta mal-QKI bħala qorti tal-aħħar istanza, biex pajjiżi fi tranżizzjoni jkunu megħjuna jindirizzaw il-ksur passat tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġlieda kontra l-impunità u li jevitaw li jerġa' jiġi kommess ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

33.  Jenfasizza li l-ġbir diġitali tal-provi u t-tixrid tal-istampi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem jikkontribwixxu għall-ġlieda globali kontra l-impunità; iqis li jeħtieġ l-għajnuna biex il-materjali jsiru ammissibbli skont id-dritt internazzjonali (kriminali) bħala prova għall-proċeduri tal-qorti;

Azzjoni tal-UE fid-dritt umanitarju internazzjonali (DUI)

34.  Jilqa' l-inklużjoni, għall-ewwel darba, ta' sezzjoni dedikata dwar id-DUI fir-Rapport Annwali 2011 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u l-isforzi tal-UE sabiex tiġi żgurata r-responsabbiltà billi jkunu ddokumentati l-abbużi kollha tad-DUI u l-appoġġ għal mekkaniżmi ta' responsabbiltà, kif ukoll il-wegħdiet tagħha biex tiġġieled l-għajbien furzat, biex tkompli l-appoġġ għall-QKI, biex taħdem lejn aktar parteċipazzjoni fl-istrumenti prinċipali tad-DUI, biex tippromwovi r-rispett għall-garanziji proċedurali fundamentali għall-persuni kollha detenuti f'kunflitti armati, u biex tappoġġa strumenti internazzjonali li jfittxu li jindirizzaw il-perikli umanitarji ta' fdalijiet splussivi tal-gwerra, ġabriet ta' munizzjon, apparat splussiv improvizzat u mini splussivi ta' kontra l-persunal;

35.  Jiddispjaċih, madankollu, li l-għarfien ġenerali u l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-UE dwar il-promozzjoni tal-konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali jibqgħu nettament iktar baxxi meta mqabbla ma' linji gwida oħra; jistieden lill-UE tagħti aktar prominenza politika, u tiddedika aktar riżorsi għall-implimentazzjoni ta' dawn il-linji gwida, speċjalment billi jiġi żgurat li d-DUI jkun integrat f'operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' kriżi, u billi b'mod proattiv tkun miġġielda l-impunità u tkun żgurata r-responsabbiltà individwali;

36.  Ifakkar li sabiex jiġi evitat ksur tad-drittijiet tal-bniedem mill-bidu, ir-rispett għal-liġi internazzjonali għandha tkun fil-qalba ta’ kwalunkwe strateġija tal-UE li timmira li ttejjeb id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja, partikolarment fir-relazzjoni tagħha ma’ dawk is-sħab li huma parti minn kunflitt armat jew iffriżat; ifakkar il-ħtieġa li jitwaqqaf kwalunkwe appoġġ tal-UE mogħti lil partijiet minn kunflitt, kemm jekk ikun finanzjarju, loġistiku jew tattiku, inkluż permezz tal-forniment tal-armi, munizzjon jew kull tip ieħor ta’ tagħmir militari, kif stipulat fil-Pożizzjoni Komuni dwar l-armi ta’ esportazzjoni tal-UE;

37.  Jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-kwistjoni tal-ġlieda kontra l-impunità għal delitti kontra l-umanità, delitti tal-gwerra u ġenoċidju tiġi indirizzata b'mod aktar sistematiku fir-relazzjonijiet bilaterali tal-UE mal-pajjiżi rilevanti, inkluż billi tissemma f'dikjarazzjonijiet pubbliċi, u li l-UE tindirizza l-impunità b'mod aktar konsistenti fil-livell multilaterali, pereżempju fl-Assemblea Ġenerali tan-NU u fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem;

38.  Itenni l-impenn tiegħu għall-prinċipju tar-'Responsabilità għall-Protezzjoni' (R2P), waqt li jenfasizza l-importanza li l-komunità internazzjonali, inkluża l-UE, tieħu r-responsabilità biex jiġi indirizzat il-ksur evidenti tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi meta l-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi ma jkunux jistgħu jew ma jkunux iridu jipproteġu liċ-ċittadini tagħhom stess; jenfasizza li din l-azzjoni tal-komunità internazzjonali timplika interventi umanitarji u pressjoni diplomatika xierqa u, bħala l-aħħar rimedju biss, l-użu kollettiv tal-forza, taħt l-awspiċi jew l-awtorizzazzjoni tan-NU; iħeġġeġ lill-UE tinvolvi ruħha u tippromwovi r-riforma urġenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, sabiex jiġi evitat l-imblukkar ta' R2P;

39.  Ifaħħar, f'dan il-kuntest, l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ta' bosta Stati Membri tal-UE li ġew minn ta' quddiem fil-prevenzjoni ta' aktar vjolenza kontra ċ-ċivili fil-Libja matul l-2011, iżda jiddispjaċih għan-nuqqas ta' risposta komuni fil-livell tal-UE;

40.  Huwa mħasseb ħafna dwar il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fil-Libja, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mal-kundizzjonijiet ta' detenzjoni u t-trattament tad-detenuti miżmumin minn varji milizji mingħajr kontroll effettiv mill-Gvern Interim fuq dawn il-brigati, u jeżiġi viġilanza akbar u assistenza sostnuta mill-komunità internazzjonali, kif ingħad mill-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem quddiem il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU fil-25 ta' Jannar 2012;

41.  Jinnota l-isforzi tal-Unjoni Ewropea u tal-komunità internazzjonali fis-Sirja fl-2011 iżda jiddispjaċih li dawk l-isforzi ma rriżultawx f'titjib tas-sitwazzjoni fit-territorju; itenni t-tħassib serju tiegħu dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja, speċjalment fir-rigward tal-emerġenza kontinwa tad-drittijiet tal-bniedem u dik umanitarja; jikkundanna bl-aktar mod qawwi r-repressjoni brutali mifruxa u l-vjolazzjonijiet sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali mir-reġim Sirjan kontra l-popolazzjoni tagħha, inklużi tfal u nisa; jistieden lill-awtoritajiet Sirjani jtemmu minnufih il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem sabiex jippermettu tranżizzjoni paċifika u demokratika; itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għall-Mibgħut Speċjali tan-NU u tal-Lega Għarbija, u jħeġġeġ lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex jieħu passi neċessarji sabiex jintemm il-massakru ta' ċivili u li jirreferi lill-QKI dawk responsabbli għad-delitti gravi tal-gwerra u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja;

42.  Jilqa' l-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna ġodda tal-UE li, fil-perjodu inizjali tal-programm tal-2014-2020, se toħloq opportunità għal madwar 10 000 Ewropew li jipparteċipaw globalment f'operazzjonijiet umanitarji f'żoni fejn hemm bżonn tal-aktar għajnuna u biex juru solidarjetà Ewropea billi jipprovdu assistenza prattika lil komunitajiet milquta minn diżastri naturali jew dawk ikkawżati mill-bniedem;

43.  Jargumenta li l-impriżi militari u tas-sigurtà privati (PMSCs) għandhom jinżammu responsabbli għal kwalunkwe ksur tad-dritt fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju mwettqa mill-persunal tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri, fid-dawl tal-użu mifrux ta' PMSCs, iżidu l-isforzi tagħhom biex tinstab soluzzjoni regolatorju kredibbli sabiex jiġu evitati lakuni ġuridiċi f'termini ta' responsabilità;

Politika Ewropea tal-Viċinat u Rebbiegħa Għarbija

44.  Jenfasizza s-sinifikat tar-rewwixti tal-2011 fid-dinja Għarbija kemm bħala espressjoni tax-xewqa għal-libertà, il-ġustizzja u d-dinjità u bħala sfida ewlenija għall-politika tal-UE fir-reġjun u lil hinn minnu; jirrikonoxxi li l-UE żiedet l-impenn politiku tagħha kemm fil-Viċinat tal-Lvant kif ukoll tan-Nofsinhar, iżda jenfasizza l-ħtieġa li jkunu meħuda tagħlimiet mill-iżbalji tal-politika tal-passat u tkun imfassla politika ġdida allinjata mar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ tal-valuri demokratiċi;

45.  Jilqa' l-enfasi l-ġdid fil-politika tal-UE lejn il-Viċinat tan-Nofsinhar fuq ir-responsabilità reċiproka u impenn kondiviż għall-valuri universali tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-Istat tad-dritt; jitlob il-konsistenza fl-approċċ tal-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE għan-Nofsinhar u l-Lvant; jenfasizza l-ħtieġa li fil-Lvant jiġu evitati l-istess tipi ta' żbalji tal-politika li saru fin-Nofsinhar qabel ir-Rebbiegħa Għarbija tal-2011;

46.  Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni fis-Saħara(12) tal-Punent u tat-18 ta' April 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE(13), jesprimi t-tħassib tiegħu għad-deterjorament tad-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent. jitlob li d-drittijiet fundamentali tal-poplu tas-Saħara tal-Punent, inkluża l-libertà ta' assoċjazzjoni, il-libertà tal-espressjoni u d-dritt li jipprotestaw, jiġu rispettati. jitlob ir-rilaxx tal-priġunieri politiċi kollha tas-Saħrawi. jitlob il-ftuħ tat-territorju għal osservaturi indipendenti, NGOs, u l-midja; itenni s-sostenn tiegħu għat-twaqqif ta' mekkaniżmu internazzjonali għall-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent; jappoġġa soluzzjoni leali u dewwiema tal-kunflitt, abbażi tad-dritt għall-awtodeterminazzjoni tal-poplu Saħrawi, f'konformità mar-riżoluzzjonijiet relevanti tan-Nazzjonijiet Uniti;

47.  Jenfasizza l-importanza tar-rwol tan-nisa, u tal-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, speċjalment fil-proċessi tal-bini tal-paċi ta' wara l-gwerra, fin-negozjati ta' tranżizzjoni demokratika u fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti, ir-rikonċiljazzjoni u l-proċessi ta' stabilizzazzjoni, f'termini tal-objettiv tas-sensibilizzazzjoni u l-attenzjoni bil-għan li tiġi eliminata d-diskriminazzjoni li jġarrbu n-nisa fil-proċessi tad-demokratizzazzjoni li għaddejjin bħalissa f'ħafna pajjiżi terzi;

48.  Itenni l-fehma tiegħu li l-approċċ 'aktar għal aktar' għandu jkun ibbażat fuq kriterji definiti b'mod ċar b'punti ta' referenza speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, trasparenti u marbuta biż-żmien; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jimplimentaw dan l-approċċ b'mod sistematiku fir-rapporti ta' progress tal-Politika tal-Viċinat;

49.  Jilqa' l-involviment imsaħħaħ tal-UE għas-soċjetà ċivili, u jenfasizza l-ħtieġa li s-soċjetà ċivili tikkontribwixxi b'mod iktar sistematiku u regolari għall-elaborazzjoni tal-istrateġiji u tal-valutazzjonijiet fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u skont il-pajjiż meħtieġa għall-implimentazzjoni xierqa tal-approċċ il-ġdid 'aktar għal aktar' fil-politika tal-UE;

50.  Jilqa' wkoll attivitajiet imwettqa fl-ambitu tal-inizjattiva tas-Sħubija tal-Lvant fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, il-libertajiet fundamentali u l-Istat tad-dritt fil-pajjiżi msieħba; jistieden lill-Unjoni Ewropea tuża l-esperjenza tranżitorja tal-Istati Membri tagħha stess ta' bidla minn reġimi awtoritarji għal dawk demokratiċi, u tittraduċi l-lezzjonijiet meħuda minn dawn l-esperjenzi fi programmi konkreti, orjentati lejn ir-riżultati fil-pajjiżi msieħba tal-Lvant tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-UE tieħu pożizzjoni aktar attiva u koerenti meta tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-Istat tad-dritt fil-pajjiżi msieħba;

51.  Jiddispjaċih, madankollu, li l-politika tas-Sħubija tal-Lvant xi kultant tibqa' miftuħa għal interpretazzjonijiet, fejn issir aktar politika ta' permissività sħiħa u maħfra, u ta' standards doppji li huma ta' spiss applikati fir-rigward tal-pajjiżi msieħba tal-Lvant;

52.  Jibqa' estremament imħasseb bin-nuqqas ta' demokrazija, Stat tad-dritt, libertajiet fundamentali u rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-Bjelorussja, l-uniku pajjiż tal-Viċinat Ewropew li ma jipparteċipax bis-sħiħ fis-Sħubija tal-Lvant u fil-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Euronest, speċjalment wara l-elezzjonijiet presidenzjali f'Diċembru 2010 u r-repressjoni vjolenti sussegwenti fuq dimostranti u l-oppożizzjoni politika, inklużi l-proċessi tal-attivisti tal-2011 li ma kkonformawx mal-istandards internazzjonali u fejn ingħataw sentenzi ħorox sproporzjonati; ifaħħar l-għaqda tal-UE b'reazzjoni għat-tkeċċija ta' diplomatiċi tal-UE mill-Bjelorussja fi Frar 2012; iħeġġeġ lill-Unjoni u l-Istati Membri kollha tagħha jibqgħu koerenti u konsistenti fil-politiki tagħhom lejn il-Bjelorussja, u li jkomplu jeżerċitaw pressjoni fuq ir-reġim politiku, inkluż permezz ta' sanzjonijiet, fost l-oħrajn kontra uffiċjali elenkati, filwaqt li tintlaħaq is-soċjetà ċivili permezz ta' strumenti bħall-iffaċilitar imtejjeb tal-viżi u opportunitajiet miżjuda ta' edukazzjoni, taħriġ u skambji oħra; jesprimi tħassib kbir dwar id-detenzjoni ta' Ales Bialiatski mill-4 ta' Awwissu 2011; juri dispjaċir dwar l-azzjonijiet tal-uffiċjali Pollakk u Litwan li ppremettew li Ales Bialiatski jiġi arrestat permezz tat-trażmissjoni ta' informazzjoni bankarja, u jitlob l-akbar sforzi mill-atturi kollha fl-UE biex tiġi evitata ripetizzjoni ta' tali żbalji;

53.  Iħeġġeġ lill-UE tapplika l-istess approċċ konsistenti lejn l-abbużi fid-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi kollha, kemm fil-pajjiżi msieħba u kemm f'pajjiżi li magħhom l-UE għandha relazzjoni anqas żviluppata; jinsisti li l-UE ssemma leħinha fl-indikazzjoni u l-kundanna tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kull meta u kull fejn iseħħ, irrispettivament mil-livell jew l-importanza strateġika tas-sħubija mal-pajjiż ikkonċernat; jenfasizza li l-UE għandha tuża għajnuna finanzjarja u relazzjonijiet ekonomiċi bħala mekkaniżmu ta' lieva biex jiżguraw l-impenn għall-valuri universali tad-drittijiet tal-bniedem mal-imsieħba kollha tagħha;

Politiki tal-UE għall-appoġġ tad-demokratizzazzjoni u l-elezzjonijiet

54.  Jenfasizza li d-drittjiet tal-bniedem u d-demokrazija għandhom natura li jsaħħu 'l xulxin, għaliex huwa permezz tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem li soċjetajiet joħolqu l-ispazju politiku liberu li hemm bżonn għal kontestazzjoni demokratika paċifika; jilqa' f'dan ir-rigward l-attenzjoni akbar tal-UE fuq l-appoġġ tad-demokrazija, kif intwera mill-Fond Ewropew għad-Demokrazija li ġie stabilit reċentement;

55.  Jenfasizza li approċċ aktar fit-tul li jkopri ċ-ċiklu elettorali kollu huwa meħtieġ biex isir segwitu kif xieraq fuq ir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE; jenfasizza l-importanza li jitfasslu rakkomandazzjonijiet realistiċi u li jistgħu jintlaħqu u li jiġi żgurat li dawn ir-rakkomandazzjonijiet ikunu sorveljati – u jsiru parti minn djalogu u assistenza politiċi offruti – mid-delegazzjonijiet tal-UE; iqis li d-delegazzjonijiet permanenti tal-Parlament u l-assemblej parlamentari konġunti għandhom ukoll jiżvolġu rwol akbar fis-segwitu ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fl-analiżi tal-progress fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jinkoraġġixxi l-missjoni internazzjonali ta' osservazzjoni elettorali (MOEs) tal-UE biex isaħħu l-koordinament tagħhom ma' missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali internazzjonali oħrajn sabiex titjieb il-koerenza tal-azzjoni tal-UE f'dan ir-rigward; jenfasizza li l-UE għandha bżonn tinvesti fit-taħriġ ta' osservaturi lokali sabiex jinbnew proċessi elettorali sostenibbli u awtonomi fil-pajjiżi terzi; jispjega l-fatt li t-tranżizzjoni għad-demokrazija, kif ukoll il-progress fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, jitlob strateġiji fit-tul u jista' ma jkunx hemm riżultati viżibbli fuq perjodu qasir, iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jimmonitorjaw fid-dettall aktar minn ċiklu elettorali wieħed billi jiskjeraw MOEs tal-UE għal pajjiżi li jgħaddu minn reġimi awtoritarji għal reġimi demokratiċi jew għal dawk li jirreġistraw nuqqasijiet demokratiċi serji fil-progress tagħhom lejn id-demokrazija;

56.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiżviluppaw strateġija koerenti u fit-tul fir-rigward ta' kull missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-UE, segwita minn valutazzjoni tal-progress demokratiku għal perjodu ta' sentejn wara li ssir il-missjoni, bl-involviment xieraq tal-Osservatur Ewlieni elettorali tal-osservazzjoni kkonċernat, li għandu jsir dibattitu dwarha waqt id-dibattitu annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-Parlament mal-VP/RGħ; jilqa' l-impenn tar-RGħ/VP li fil-missjonijiet ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet, tiffoka fuq il-parteċipazzjoni – kemm bħala kandidati kif ukoll bħala votanti – tan-nisa u l-minoranzi nazzjonali, kif ukoll tal-persuni b'diżabilità;

57.  Jenfasizza li l-UE trid timpenja ruħha mal-partiti politiċi, sabiex tippermetti lill-partijiet interessati jikkondividu għodod u tekniki li jistgħu jintużaw biex jiġu żviluppati rabtiet aktar b'saħħithom mal-pubbliku, jorganizzaw kampanji elettorali kompetittivi u jkunu aktar effikaċi fil-leġislatura tagħhom; jenfasizza li d-demokratizzazzjoni huwa proċess li jrid jinvolvi wkoll liċ-ċittadini, lill-movimenti tal-bażi u lis-soċjetà ċivili; jemmen, għaldaqstant, li l-UE għandha tiffinanzja l-programmi li jrawmu l-parteċipazzjoni ċivika, l-edukazzjoni tal-votanti, l-organizzazzjoni ta' azzjonijiet ta' promozzjoni, il-libertà tal-istampa u tal-espressjoni, u li b'mod ġenerali jiżguraw sorveljanza politika u jgħinu liċ-ċittadini jeżerċitaw drittijiethom;

58.  Jikkunsidra li l-parteċipazzjoni ekwa tan-nisa fil-politika u fil-gvern hija essenzjali għall-bini u s-sostenn tad-demokrazija; jenfasizza, għalhekk, li l-programmi tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokratizzazzjoni għandhom jikkunsidraw, bħala prijorità, l-impenn u l-akkumulu tal-kapaċitajiet tan-nisa fil-leġislaturi, fil-partiti politiċi u fis-soċjetà ċivili bħala mexxejja, attivisti u ċittadini infurmati; huwa tal-fehma li l-UE trid tkompli tappoġġa u tinkoraġġixxi lin-nisa biex joħorġu bħala kandidati għall-elezzjonijiet u jipparteċipaw b'mod siewi f'kull aspett tal-ħajja ċivika u politika; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-politika mhijiex limitata għall-objettivi statistiċi dwar l-għadd ta' kandidati u uffiċjali eletti, u li l-iżgurar tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri tinvolvi l-fatt kemm li l-problemi tad-drittijiet tan-nisa jiġu meqjusa fit-tfassil tal-politiki kif ukoll li l-parteċipazzjoni libera u effikaċi tan-nisa fl-aspetti kollha tal-ħajja pubblika, politika u ekonomika tiġi żgurata;

59.  Ifakkar li l-bini ta' pedamenti demokratiċi leġittimi, soċjetà ċivili li topera tajjeb u komunità demokratika, ibbażata fuq id-drittijiet huwa proċess li jieħu żmien twil li jeħtieġ li jinbena minn isfel u jirrikjedi appoġġ nazzjonali, reġjonali, lokali u internazzjonali;

60.  Jilqa' l-ħolqien tad-Direttorat għas-Sostenn tad-Demokrazija fil-Parlament u l-proroga tal-mandat tal-Grupp ta' Koordinament Elettorali (ECG) tiegħu, li sar il-Grupp ta' Sostenn għad-Demokrazija u ta' Koordinament Elettorali (DSECG); jistenna li l-attivitajiet tal-Parlament għas-sostenn tad-demokrazija, inklużi l-gruppi politiċi, jissaħħu aktar, almenu permezz tal-Uffiċċju għall-Promozzjoni tad-Demokrazija Parlamentari u l-Unità għall-Osservazzjoni Elettorali tiegħu;

Djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u konsultazzjonijiet ma' pajjiżi terzi

61.  Jirrikonoxxi l-potenzjal inerenti fid-djalogi komprensivi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi, speċjalment jekk dawn ikunu magħquda b'mod effikaċi mal-implimentazzjoni tal-istrateġiji tad-drittijiet tal-bniedem tal-pajjiżi; jenfasizza li d-djalogi, madankollu, ma għandhomx jiġu strumentalizzati sabiex ikunu marġinalizzati d-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, f'livelli għola oħra tad-djalogu politiku bħas-summits; iħeġġeġ , bl-istess mod, li l-kunsiderazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem ikunu ċentrali fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi;

62.  Jirrakkomanda li l-istrateġiji tal-pajjiż tad-drittijiet tal-bniedem jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku; jenfasizza li strateġiji pubbliċi jipprovdu viżibiltà għall-impenn tal-UE dwar drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi terzi u jipprovdu appoġġ lil dawk li qed ibatu biex jeżerċitaw u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem tagħhom;

63.  .Jenfasizza li hu importanti li l-UE tuża dawn id-djalogi sabiex jitqajmu każijiet individwali ta' tħassib, partikolarment għall-priġunieri tal-kuxjenza li ntbagħtu l-ħabs minħabba li pprattikaw id-dritt paċifiku tal-libertà tal-espressjoni, tal-għaqda u tar-reliġjon jew tat-twemmin, u jistieden lill-UE ssegwi b'mod effikaċi dawn il-każijiet mal-pajjiżi inkwistjoni.

64.  Itenni t-tħassib tiegħu, madankollu, dwar in-nuqqas persistenti u deludenti ta' progress f'għadd ta' djalogi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, u n-nuqqas ta' punti ta' referenza trasparenti biex ġenwinament ikun ivvalutat it-titjib jew id-deterjorament fid-drittijiet tal-bniedem; jinnota d-diffikultajiet kontinwi tal-UE biex tinnegozja modalitajiet imtejba għad-djalogi tagħha rigward id-drittijiet tal-bniedem b'mod partikolari maċ-Ċina u r-Russja; jistieden lir-RSUE maħtur il-ġdid għad-Drittijiet tal-Bniedem jieħu l-inizjattiva f'dawn id-djalogi u djalogi oħrajn dwar id-drittijiet tal-bniedem u biex f'dan ir-rigward isegwi approċċ ġdid immexxi mir-riżultati permezz ta' kooperazzjoni kontinwa mal-Parlament;

65.  Jenfasizza l-fatt li, filwaqt li l-awtoritajiet Ċiniżi għamlu passi fid-direzzjoni t-tajba, is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tibqa' tiddeterjora u hija kkaratterizzata mill-problemi soċjali li qed jikbru u bit-tisħiħ tal-kontroll u tar-repressjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-avukati, tal-bloggers, u tal-attivisti soċjali, kif ukoll mill-politiki li għandhom l-iskop li jiemarġinaw lit-Tibetani u l-identità kulturali tagħhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi jinvolvu ruħhom serjament mal-poplu Tibetan biex jiġu valutati l-kawżi wara l-fatt li patrijiet u sorijiet Tibetani jaħarqu lilhom infushom b'idejhom, jitwaqqfu l-vessazzjonijiet u l-intimidazzjoni tat-Tibetani li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tal-libertà tal-espressjoni, tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, jitwaqqaf ir-rikors bla bżonn tal-forza eċċessiva kollu meta jiġu affaċċjati d-dimostranti, jinvestigaw il-każijiet kollha ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u jippermettu monitoraġġ indipendenti f'żoni ta' protesti;

66.  Itenni l-appell tiegħu għall-ħtieġa li jinħatar Rappreżentant Speċjali tal-UE għat-Tibet responsabbli għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u, fost kwistjonijiet topiċi oħra, id-dritt li jipprattikaw liberament r-reliġjon u l-kultura tagħhom fiċ-Ċina;

67.  Jibqa' diżappuntat li ma kien hemm l-ebda involviment sistematiku tal-Parlament fil-valutazzjoni tad-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż dawk mar-Russja u ċ-Ċina; jitlob biex l-aċċess tal-Parlament għal dawn il-valutazzjonijiet ikun formalizzat, u jfakkar li l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Djalogi tad-Drittijiet tal-Bniedem jiddikjaraw li s-'soċjetà ċivili ser tkun involuta f'dan l-eżerċizzju ta' valutazzjoni';

68.  Itenni li s-sitwazzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-isforzi għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa jridu jitqiesu, b'mod sistematiku, fid-djalogi kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem immexxija mill-UE mal-pajjiżi terzi li magħhom ġew iffirmati ftehimiet ta' kooperazzjoni u assoċjazzjoni;

Sanzjonijiet tal-UE u klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-ftehimiet tal-UE

69.  Jilqa' l-impenn fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem biex tkun żviluppata metodoloġija għal titjib fl-analiżi tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi b'konnessjoni mat-tnedija jew il-konklużjoni tal-ftehimiet dwar il-kummerċ u/jew l-investiment; jistieden lill-UE tiżgura li l-għoti tal-istatus SPĠ+ ikun marbut bis-sod mar-ratifika u l-implimentazzjoni min-naħa tal-pajjiż ta' strumenti ewlenin tad-drittijiet tal-bniedem, li jippermetti evalwazzjoni regolari ta' dawn l-obbligi, filwaqt li jagħti attenzjoni partikolari għar-rispett tal-libertà tal-espressjoni, tal-għaqda, tal-assoċjazzjoni, u tar-reliġjon jew tat-twemmin, u d-drittijiet tal-minoranzi, in-nisa u t-tfal; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa għal trasparenza fil-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem tal-immigranti;

70.  Jilqa' pożittivament l-isforzi tal-UE biex tinkludi klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-ftehimiet qafas politiċi kollha tal-UE, iżda jtenni l-appell tiegħu biex ir-relazzjonijiet kuntrattwali kollha mal-pajjiżi terzi – kemm dawk industrijalizzati u kemm dawk fil-fażi ta' żvilupp, u inklużi l-ftehimiet settorjali, il-ftehimiet kummerċjali u tekniċi jew ta' għajnuna finanzjarja – jinkludu kundizzjonalità u klawsoli fformulati b'mod ċar dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, mingħajr eċċezzjoni; jikkunsidra li l-limitu annwali fis-skema tas-Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzata (SPĠ) li jista' jwassal għal azzjoni fuq il-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem huwa għoli iżda għandu jiġi rranġat għal kull pajjiż ikkonċernat; jinnota li l-proposta ta' riforma ġdida tal-SPĠ tal-2011 li tissuġġerixxi li l-proċedura ta' konsultazzjoni għandha titwessa' u li fiha dispożizzjonijiet biex jiġu aġevolati l-investigazzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kumitat SPĠ; jesprimi, f'dan ir-rigward, tħassib serju dwar is-sitwazzjoni deterjoranti tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja fejn l-akkapparar tal-art wassal għal żieda fil-faqar u għall-ksur tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem li huma parti mill-ftehmiet fis-seħħ bejn l-UE u l-Kambodja; iwissi li n-nuqqas ta' konsistenza fl-implimentazzjoni tal-klawsola tad-drittijiet tal-bniedem tista' ddgħajjef il-kredibilità u l-effikaċja tal-politika tal-UE dwar il-kundizzjonalità;

71.  Jilqa' pożittivament il-miżuri meħuda u l-pjanijiet żviluppati fl-2011 mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-Istati Membri mmirati lejn ħolqien ta' politika aktar koerenti u koordinata fir-rigward tar-Responsabbiltà Soċjali Koroprattiva (CSR), fost affarijiet oħra bħala sostenn għad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, u l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar l-Impriżi u d-Drittijiet tal-Bniedem mill-2011;

72.  Jisħaq fuq l-importanza li s-CSR tiġi ankrata fil-ftehimiet dwar il-kummerċ ħieles mal-pajjiżi terzi u dawk fil-fażi ta' żvilupp bil-għan li jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali; jissuġġerixxi li jiddaħħal kapitolu komprensiv dwar id-drittijiet tal-bniedem, apparti kapitoli soċjali u ambjentali, f'kull ftehim ta' kummerċ ħieles futur; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tuża l-ftehmiet ta' kummerċ ħieles sabiex jippromwovu l-erba' standards ewlenin tax-xogħol, jiġifieri l-libertà tal-assoċjazzjoni u d-dritt għan-negozjar kollettiv; l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' xogħol furzat; l-abolizzjoni tat-tħaddim tat-tfal; u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi, jenfasizza wkoll li l-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u infurzar tal-iskema SPĠ+ għandhom ikomplu jissaħħu;

73.  Itenni li l-applikazzjoni konsistenti tal-klawsola tad-drittijiet tal-bniedem tal-ftehimiet hija fundamentali fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-pajjiżi terzi; jenfasizza l-importanza ta' reviżjoni dwar kif l-Istati Membri kkooperaw mal-apparat ta' repressjoni f'isem il-ġlieda kontra t-terroriżmu; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li l-Politika Ewropea tal-Viċinat li għadha kemm ġiet riveduta tikkonċentra fuq l-għoti ta' sostenn għar-riforma fis-settur tas-sigurtà u, b'mod partikolari, tkun żgurata separazzjoni ċara bejn il-funzjonijiet ta' intelligence u tal-infurzar tal-liġi; jistieden lill-VP/RGħ, ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-bniedem, lis-SEAE, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jżidu l-kooperazzjoni tagħhom mal-Kumitat għall-Prevenzjoni tat-Tortura, u mekkaniżmi oħra rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa fl-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' assistenza fil-ġlieda kontra t-terroriżmu mal-pajjiżi terzi, u fil-forom kollha ta' djalogi tal-ġlieda kontra t-terroriżmu mal-pajjiżi terzi;

74.  Jenfasizza l-importanza li titkompla l-ħidma fuq il-prattiki globali b'mod partikolari dwar l-użu tad-detenzjonijiet sigrieti fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; jenfasizza li l-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-ebda ċirkostanza ma tista' tiġġustifika l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kemm f'pajjiżi terzi u kif ukoll fit-territorju tal-Unjoni Ewropea; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, għall-adozzjoni tar-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2012 dwar “l-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu għar-rapport tal-Kumitat tat-TDIP tal-Parlament Ewropew” fuq talba tal-Istati Membri u l-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet;

75.  Jinsisti dwar l-importanza li l-UE b'mod sħiħ tirrispetta u timplimenta l-obbligi internazzjonali tagħha, il-politiki u l-istrumenti ta' politika barranija, bħal-linji gwida dwar it-tortura u djalogi tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex tkun tista' tkun aktar kredibbli fl-appell tagħha għall-implimentazzjoni rigoruża tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, u biex tħeġġeġ lill-alleati ewlenin tagħha biex jirrispettaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u dik internazzjonali tagħhom;

76.  Jirrakkomanda, sabiex jissaħħu l-kredibilità tal-klawsola tad-drittijiet tal-bniedem u l-prevedibilità tal-azzjoni tal-UE, li l-klawsola tiġi żviluppata aktar biex tinkludi mekkaniżmi proċedurali politiċi u ġuridiċi li għandhom jintużaw fil-każ ta' talba għas-sospensjoni tal-kooperazzjoni bilaterali fuq il-bażi ta' ksur ripetut u/jew sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem li jikser id-dritt internazzjonali;

77.  Jistieden lill-Unjoni Ewropea tiżgura li l-ftehimiet kummerċjali li tiffirma mal-pajjiżi terzi jinkludu klawsoli li jippromwovu l-koeżjoni soċjali, jiżguraw ir-rispett tal-istandards soċjali, ambjentali u tax-xogħol u l-ġestjoni tajba tar-riżorsi naturali, b'mod partikolari l-art u l-ilma; jinnota li l-UE qiegħda tiżviluppa mekkaniżmu ta' monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem biex jiġi inkluż bħala parti mill-ftehimiet ġodda ta' sħubija u ta' kooperazzjoni, u ftehimiet kummerċjali oħra, ma' numru ta' pajjiżi; jenfasizza li dawn il-mekkaniżmi ta' monitoraġġ mhumiex ambizzjużi biżżejjed u mhux definiti b'mod ċar, b'hekk ikun kompromess l-impenn tat-trattat tal-UE għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja; jinsab partikolarment imħasseb f'dan ir-rigward dwar il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) mal-Uzbekistan u l-FSK pendenti mat-Turkmenistan;

78.  Itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li l-UE tadotta politika iktar konsistenti u effiċjenti dwar is-sanzjonijiet u l-miżuri restrittivi tal-UE, fejn tagħti kriterji ċari għal meta dawn għandhom jiġu applikati u liema tip ta' sanzjonijiet għandhom jiġu applikati, u li jinkludu parametri ta' referenza trasparenti għat-tneħħija tagħhom; jistieden lill-Kunsill jassigura li ma jkun hemm l-ebda standard doppju meta tkun qed tittieħed deċiżjoni dwar miżuri restrittivi jew sanzjonijiet u li dawn ikunu applikati indipendentement mill-interessi politiċi, ekonomiċi u ta' sigurtà;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw fil-livell internazzjonali l-kwistjonijiet li jirrigwardaw il-vjolenza fuq in-nisa u d-dimensjoni relatata mal-ġeneru fil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fil-kuntest tal-ftehimiet bilaterali ta' assoċjazzjoni tal-kummerċ internazzjonali fis-seħħ u dawk li qed jiġu negozjati;

Libertà tal-espressjoni (mezzi ta' komunikazzjoni soċjali soċjali/libertajiet diġitali)

80.  Jinnota li r-Rebbiegħa Għarbija wriet kif l-arkitettura globali ġdida ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni mhijiex qiegħda toħloq biss mezzi ġodda għal-libertà tal-espressjoni, iżda tippermetti wkoll forom ġodda ta' mobilizzazzjoni politika li jevitaw il-metodi tradizzjonali; jirrimarka, f'dan il-kuntest, li ż-żoni rurali spiss huma konnessi b'mod inadegwat ma' teknoloġiji moderni tal-komunikazzjoni; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jisfruttaw il-potenzjal pożittiv tat-teknoloġiji l-ġodda fil-politika barranija tal-UE filwaqt li jenfasizza li l-gruppi organizzati biss li għandhom aġenda politika ċara u koerenti tingħatalhom l-assistenza finanzjarja; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jindirizzaw il-periklu ta' ċensura u repressjoni tal-Internet; jilqa' pożittivament it-tnedija, f'Diċembru 2011, tal-istrateġija “No Disconnect” għall-iżvilupp ta' strumenti li jippermettu lill-UE biex, f'każijiet xierqa, tgħin lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew liċ-ċittadini individwali jevitaw tfixkil arbitrarju għall-aċċess għat-teknoloġiji tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, inkluż l-Internet;

81.  Jirrikonoxxi li d-dipendenza dejjem tikber fuq l-infrastruttura tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjonijiet probabbilment se toħloq vulnerabilitajiet ġodda u tħassib għas-sigurtà fuq skala internazzjonali; ifakkar, madankollu, li ħafna mill-karatteristiċi deċentralizzati li jagħmlu l-Internet suġġett ta' tħassib għaċ-ċibersigurtà huma wkoll ir-raġunijiet proprji li jagħmluh strument b'saħħtu għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jgħixu taħt reġimi repressivi; jenfasizza, għalhekk, l-importanza ta' approċċ komprensiv tal-Istrateġija dwar il-Libertà Diġitali b'dimensjoni ċara tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża valutazzjoni tal-impatt dwar il-konsegwenzi fuq id-drittijiet tal-bniedem, fl-iżvilupp ta' politiki u programmi relatati maċ-ċibersigurtà, il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, il-governanza tal-Internet u politiki oħra tal-UE f'dan il-qasam; jistieden f'dan ir-rigward lill-Kummissjoni u s-SEAE jieħdu approċċ proattiv biex ikunu integrati l-aspetti taċ-ċibersigurtà fl-interazzjoni tagħha ma' pajjiżi terzi;

82.  Jenfasizza li r-repressjoni u l-kontroll taċ-ċittadini u tal-impriżi jinvolvu komponent teknoloġiku li dejjem qed jiżdied, permezz tal-imblukkar tal-kontenut u l-monitoraġġ u l-identifikazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ġurnalisti, l-attivisti u d-dissidenti, kif ukoll permezz tal-kriminalizzazzjoni tal-espressjoni leġittima online u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni restrittiva li tiġġustifika tali miżuri; jirrakkomanda li l-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertajiet diġitali għandhom jiġu integrati, u rieżaminati kull sena, bil-għan li jassiguraw obbligu ta' rendikont u kontinwità fl-azzjonijiet esterni, fil-politiki u l-istrumenti ta' finanzjament u ta' għajnuna kollha tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jirrikonoxxu inekwivokabbilment il-libertajiet diġitali bħala drittijiet fundamentali u prerekwiżiti indispensabbli għat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem universali bħal-libertà tal-espressjoni, il-libertà ta' għaqda u l-aċċess għall-informazzjoni, kif ukoll għall-iżgurar tat-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont fil-ħajja pubblika;

83.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem biex ikunu żviluppati linji gwida pubbliċi ġodda dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline, inkluża l-protezzjoni tal-bloggers u l-ġurnalisti, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-partijiet tal-oppożizzjoni;

84.  Jenfasizza l-importanza li jiġu inkoraġġiti stampa u mezzi ta' komunikazzjoni ħielsa u indipendenti, li huma atturi kruċjali għall-preservazzjoni tal-Istat ta' dritt u għall-ġlieda kontra l-prattiki korrotti;

85.  Jinnota bi tħassib it-tendenza inkwetanti ta' żieda fl-attakki u fl-intimidazzjoni kontra l-ġurnalisti u l-operaturi tal-mezzi tal-komunikazzjoni fid-dinja; jitlob għal titjib fl-isforzi tal-UE biex tkun promossa s-sigurtà tagħhom fid-djalogi mas-sħab tal-Unjoni u pajjiżi oħra;

86.  Huwa preokkupat immens dwar dawn l-iżviluppi , li jillimitaw il-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda abbażi ta' kunċetti żbaljati dwar l-omosesswalità u t-transġeneriżmu; ifakkar li dawn il-liġijiet u proposti, f'dan is-sens, huma inkonsistenti mal-Patt Internazzjonali tad-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li jipprekludi liġijiet u prattiki diskriminatorji bbażati fuq l-orjentament sesswali; jistieden lill-VP/RGħ u lir-Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem iqajmu dawn il-kwistjonijiet sistematikament;

87.  Jiddeplora l-użu ta' teknoloġiji u servizzi magħmula fl-UE f'pajjiżi terzi biex jinkisru d-drittijiet tal-bniedem permezz taċ-ċensura tal-informazzjoni, is-sorveljanza tal-massa, il-monitoraġġ, tracing and tracking (monitoraġġ u lokalizzazzjoni) taċ-ċittadini u l-attivitajiet tagħhom fin-netwerks tat-telefonija (mobbli) u fl-Internet; Jinsab imħasseb dwar ir-rapporti ta' ċerti kumpaniji tal-UE li jikkooperaw ma' reġimi awtoritarji biex jagħtuhom aċċess illimitat u mingħajr ħlas għan-netwerks u l-bażijiet tad-data tagħhom bl-iskuża li qed jirrispettaw d-dritt lokali, kif kien il-każ tal-kumpanija bbażata fl-UE, TeliaSonera, f'bosta pajjiżi li kienu Sovjetiċi; jinsab konvint li l-kumpaniji Ewropej, is-sussidjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jiżvolġu rwol fundamentali fil-promozzjoni u fit-tixrid tal-istandards soċjali fuq skala dinjija, b'tali mod li l-imġiba tagħhom għandha tkun koerenti mal-valuri Ewropej u qatt ma tikkomprometti d-drittijiet tal-bniedem fl-isforzi tagħhom li jespandu s-suq tagħhom fuq livell internazzjonali;

88.  Japprezza d-deċiżjonijiet tal-Kunsill li tiġi pprojbita l-esportazzjoni ta' ċerti teknoloġiji tal-informazzjoni u servizzi lejn is-Sirja u l-Iran u jħeġġeġ lill-UE tikkunsidra dawn il-każi bħala preċedenti għal miżuri restrittivi futuri kontra reġimi repressivi oħra; jappoġġa bis-sħiħ il-proposta li jkun inkluż il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fis-sistema tal-UE ta' kontroll tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju bħala raġuni għalfejn l-oġġetti mhux elenkati jistgħu jkunu suġġetti għal restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni min-naħa tal-Istati Membri; jiġbed l-attenzjoni, f'dan il-kuntest, fuq il-pożizzjoni tiegħu biex jiġi adottat Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b'użu doppju;

Sostenn tal-UE għas-soċjetà ċivili u għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

89.  Jenfasizza l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili b'saħħitha u vibranti bħala fattur ewlieni li jippermetti l-progress demokratiku u l-protezzjoni mtejba tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li l-mobilizzazzjoni tas-soċjetà ċivili hija l-għajn tal-bidliet storiċi tar-Rebbiegħa Għarbija;

90.  Jirrikonoxxi l-isforzi tal-UE biex iżżid is-sostenn għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jagħti importanza b'mod partikolari lill-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tinvolvi ruħha direttament mas-soċjetà ċivili permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), il-Faċilità tas-Soċjetà Ċivili u l-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED); jiddispjaċih, madankollu, li l-UE ma għandiex politika aktar b'saħħitha biex tipperswadi lill-pajjiżi msieħba jabolixxu r-restrizzjonijiet ġuridiċi u amministrattivi bla bżonn li jillimitaw id-drittijiet universali ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni; jitlob biex dawn il-linji gwida politiċi jiġu żviluppati;

91.  Itenni s-sostenn tiegħu għall-implimentazzjoni tal-kunċett tas-sjieda demokratika f'kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, u jqis li r-rwol tas-soċjetà ċivili huwa kruċjali f'dan il-kuntest; jenfasizza l-ħtieġa li l-persunal kollu tal-UE jaħdem mill-qrib mas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi fejn ikun stazzjonat; jiddefinixxi l-fatt li kooperazzjoni aktar mill-qrib mas-soċjetà ċivili tkun tikkontribwixxi konsiderevolment għat-tfassil ta' strateġiji tal-pajjiż li huma fattibbli u realistiċi, imfassla għall-prijoritajiet ta' dawn il-pajjiżi;

92.  Jiddispjaċih li l-persekuzzjoni u l-emarġinazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jibqgħu tendenza mifruxa fid-dinja kollha, b'mod partikolari fiċ-Ċina, fir-Russja, u fil-pajjiżi l-oħra kollha li għadhom jitfixklu l-istandards għolja tad-drittijiet tal-bniedem ma’ impożizzjoni tal-UE, tan-NU u ta’ organizzazzjonijiet globali għad-drittijiet tal-bniedem; jiddispjaċih li l-avukati li ma jistgħux jipprattikaw fiċ-Ċina u l-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-midja persegwitati politikament huma meqjusa bħala affari interna; jinnota r-restrizzjonijiet tal-ispazju demokratiku;

93.  Jilqa' favorevolment ir-riżoluzzjoni tat-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti bi sponsorizzazzjoni konġunta tal-UE ta' Novembru 2011 dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u s-sostenn pubbliku mogħti mill-UE lir-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Unitit għad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-mekkaniżmi reġjonali rilevanti għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

94.  Jappoġġa l-pjanijiet biex tkun stabbilita inizjattiva volontarja Ewropea biex jingħata kenn temporanju lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-bżonn ta' rilokalizzazzjoni urġenti mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom skont l-EIDHR; jenfasizza li din l-inizjattiva għandha ssir b'mod li tikkumplimenta l-iskemi ta' kenn li diġà jeżistu;

95.  Jinnota li huma d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jaħdmu f'żoni remoti u f'żoni ta' kunflitt li huma l-aktar esposti għal theddid u perikli, u f'kuntatt mill-inqas mal-persunal tal-UE; iħeġġeġ lid-delegazzjonijiet tal-UE jiżviluppaw strateġiji lokali tad-drittijiet tal-bniedem għaż-żamma ta' kuntatti regolari mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem in situ u għall-għoti tal-assistenza u tal-protezzjoni neċessarji, kif meħtieġ mil-Linji Gwida tal-UE dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (DDB);

96.  Jenfasizza l-importanza li l-UE tieħu azzjoni proattiva (reazzjoni u appoġġ lid-DDB taħt theddida; osservazzjoni ta' proċessi kontra d-DDB; reazzjoni fil-pront, vokali u viżibbli għal restrizzjonijiet tal-libertajiet tal-espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda) u biex sistematikament tagħti lid-DDB u/jew lill-familji tagħhom informazzjoni dwar l-azzjonijiet meħuda f'isimhom, kif preskritt fil-Linji Gwida tal-UE dwar id-DDB; jappella, f'dan il-kuntest, għal tisħiħ tal-mekkaniżmu EIDHR immirat biex iforni miżuri urġenti ta' protezzjoni mad-DDB fil-periklu jew f'riskju;

97.  Jiddispjaċih li l-appell għal titjib tal-viżibilità tal-Premju Sakharov annwali ma ntlaqax għax il-Premju Sakharov jissemma biss f'manjiera dikjarattiva fit-taqsima dwar il-Parlament Ewropew fir-Rapport Annwali; jenfasizza għal darb'oħra li segwitu xieraq mis-SEAE huwa meħtieġ fuq il-benesseri tal-kandidati u tar-rebbieħa, u dwar is-sitwazzjonijiet fil-pajjiżi rispettivi tagħhom; itenni l-appell tiegħu lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex iżommu kuntatt regolari mal-kandidati u mar-rebbieħa tal-Premju Sakharov bil-għan li jiżguraw djalogu kontinwu u monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi rispettivi, u biex joffru protezzjoni lil dawk li huma suġġetti għal persekuzzjoni; jistieden lis-SEAE jinkludi l-Premju Sakharov fit-taqsima dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

98.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Kunsill jappoġġaw, jagħtu t-taħriġ u s-setgħa lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, l-attivisti tas-soċjetà ċivili u l-ġurnalisti indipendenti u jassiguraw is-sigurtà u l-libertà online tagħhom, u jaffermaw id-drittijiet fundamentali għal-libertà ta' espressjoni, il-libertà ta' għaqda u l-libertà tal-assoċjazzjoni online;

Azzjoni tal-UE kontra l-piena tal-mewt

99.  Itenni l-pożizzjoni riżoluta tiegħu kontra l-piena tal-mewt fil-każijiet u fiċ-ċirkostanzi kollha, u jsostni enerġikament l-isforzi tal-UE biex tgħaddi riżoluzzjoni qawwija dwar il-moratorja tal-piena tal-mewt fis-67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, ukoll bil-ħsieb li jiżdied l-impetu hekk kif joqrob il-Kungress Dinji kontra l-Piena tal-Mewt; jenfasizza l-fatt li l-UE hija l-attur ewlieni fil-ġlieda kontra l-piena tal-mewt u l-akbar donatur għaliha;

100.  Jistieden lill-Istati Membri jastjenu mill-kummerċjalizzazzjoni u mill-promozzjoni tat-tagħmir projbit skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta' Ġunju 2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra; jappella għal kontroll regolari u aġġornat tal-esportazzjonijiet ta' mediċini manifatturati minn kumpaniji farmaċewtiċi tal-UE li jistgħu jintużaw fl-eżekuzzjoni ta' sentenzi għall-mewt f'pajjiżi terzi; jilqa' pożittivament, f'dan il-kuntest, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-2011 li temenda r-Regolament (KE) Nru 1236/2005 biex jissaħħu l-kontrolli fuq l-esportazzjonijiet ta' ċerti mediċini li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali; japprezza l-inizjattivi proattivi meħuda minn ċerti kumpaniji farmaċewtiċi tal-UE biex iwaqqfu l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi fejn hemm riskju prevedibbli li mediċini bħal dawn jiġu użati għall-eżekuzzjonijiet; iħeġġeġ aktar kumpaniji farmaċewtiċi tal-UE jieħdu inizjattivi analogi; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi klawsola onnikomprensiva fir-Regolament (KE) Nru 1236/2005 li tkun teħtieġ, fost affarijiet oħra, awtorizzazzjoni minn qabel għall-esportazzjoni ta' kwalunkwe mediċina kapaċi li tintuża għat-torturi jew għall-eżekuzzjonijiet;

101.  Jilqa' pożittivament il-valutazzjoni mill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem li l-użu tal-piena tal-mewt fl-2011 jikkonferma fil-wisa' t-tendenza globali lejn l-abolizzjoni; jilqa’ l-fatt li t-Tajlandja neħħiet il-piena tal-mewt għat-trasgressuri taħt it-18-il sena; jiddispjaċih, madankollu, li ġiet irreġistrata żieda sinifikanti fl-eżekuzzjonijiet fl-Iran, fl-Iraq, l-Afganistan u fl-Arabja Sawdija; jesprimi diżappunt serju dwar ir-rifjut taċ-Ċina li tiżvela informazzjoni kredibbli dwar l-użu tagħha tal-piena tal-mewt u tal-eżekuzzjonijiet li, skont Amnesty International, huma fl-eluf; jilqa' b'sodisfazzjon l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fl-istat Amerikan tal-Illinois iżda jiddispjaċih li l-Istati Uniti qed tkompli twettaq eżekuzzjonijiet ta' persuni minkejja li kienet l-uniku pajjiż tal-G8 li għamel dan fl-2011; ifakkar bi tħassib li l-Bjelorussja hija l-uniku pajjiż Ewropew li għadu jirrikorri għall-piena tal-mewt; iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex b'mod konsistenti u prijoritarju jqajmu din il-kwistjoni fid-djalogi tagħhom ma' dawn il-pajjiżi;

102.  Jiddikjara li l-UE, li diġà kisbet riżultati konkreti fil-passat fil-ġlieda kontra l-piena tal-mewt, għandha terfa’ responsabbiltà akbar u jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri biex iżommu u jsaħħu l-impenn u r-rieda politika tagħhom għal din il-kawża, bil-għan li l-piena tal-mewt titneħħa definittivament fid-dinja kollha;

Tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti

103.  Jilqa' pożittivament l-adozzjoni tal-Linji Gwida aġġornati dwar il-politika tal-UE lejn il-pajjiżi terzi dwar it-tortura u t-trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti; ifakkar, madankollu, li l-isfidi għas-sensibilizzazzjoni u għall-implimentazzjoni għandhom jingħelbu biex jinkiseb progress ġenwin fil-politika tal-UE;

104.  Jilqa' favorevolment l-estensjoni fil-linji gwida aġġornati tal-gruppi li jeħtieġu protezzjoni speċjali għal persuni suġġetti għal diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentament sesswali jew l-identità tal-ġeneru kif ukoll l-impenn biex il-pajjiżi terzi jitħeġġu joħolqu proċedura interna għall-ilmenti u għar-rapporti li huma sensittivi għall-ġeneru u għat-tfal; jiddispjaċih, iżda, li l-isforzi koordinati tal-UE biex tiġġieled it-tortura ma jittrattawx id-dimensjoni tal-ġeneru tagħha b'mod aktar komprensiv, primarjament minħabba nuqqas ta' informazzjoni sostanzjali fuq kull forma ta' tortura u trattament ħażin;

105.  Jenfasizza l-importanza tal-konnessjoni tal-linji gwida tal-UE mal-modalitajiet ta' implimentazzjoni tal-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura (OPCAT), b'attenzjoni partikolari għall-Mekkaniżmi Nazzjonali ta' Prevenzjoni;

106.  Jindika li d-definizzjoni ta' skjavitù mogħtija min-Nazzjonijiet Uniti tikkorrispondi għall-istat jew għall-kundizzjoni ta' persuna li fuqha jiġu eżerċitati l-attributi tad-dritt ta' proprjetà kollha jew xi wħud minnhom; jiddeplora l-fatt li xi forom ta' skjavitù moderna jissussistu anke fi ħdan l-Unjoni Ewropea; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni ssegwi politika ħafna aktar qawwija dwar dan is-suġġett b'mod partikolari l-persunal domestiku, l-aktar kategorija soċjoprofessjonali milquta minn dawn il-forom ta' skjavitù;

107.  Jiddispjaċih li l-abbuż politiku tal-psikjatrija għadu problema iebsa f'numru ta' pajjiżi, li għandhom storja ta' użu ta' metodi psikjatriċi vjolenti b'appoġġ ta' reġimi antidemokratiċi li jippruvaw jintimidaw u jwaqqfu segmenti dissidenti tas-soċjetà u individwi; jenfasizza bi tħassib li din it-tendenza tmur id f'id ma' forom vagi u elużivi ta' tortura, inkluż it-terrur psikoloġiku u kundizzjonijiet degradanti fil-ħabsijiet;

108.  Jiġbed l-attenzjoni għas-sinifikat tar-rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tal-5 ta' Awwissu 2011 (A/66/268) dwar it-tortura u trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti, li jikkonċentra fuq l-effetti tar-reklużjoni, inkluż l-użu ta' dak il-metodu fi kliniki psikjatriċi; jesprimi tħassib serju dwar l-evidenza minn pajjiżi differenti li qed jintużaw l-isptarijiet psikjatriċi bħala de facto ċentri ta' detenzjoni; jistieden lill-VP/RGħ, lir-Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE, lis-SEAE u lill-Kummissjoni jagħtu attenzjoni xierqa lil din il-problema;

109.  Jesprimi tħassib dwar l-operat futur taċ-ċentri ta' riabilitazzjoni għall-vittmi tat-tortura; jistieden lis-SEAE u s-servizzi tal-Kummissjoni jaħdmu fuq il-linja li taqsam il-politiki esterni u interni sabiex jiżguraw li l-linji ta' kompetenza amministrattivi ma jipperikolawx l-appoġġ tal-UE għaċ-ċentri ta' riabilitazzjoni, kemm barra kif ukoll ġewwa l-Unjoni;

110.  Jiddispjaċih li l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem għadu problema iebsa fiż-żoni okkupati ta' Ċipru. josserva li eluf ta' rifuġjati, li ġew furzati jabbandunaw djarhom u l-proprjetajiet tagħhom, qed jiġu miċħuda mill-forzi militari Torok biex jgħixu fil-patrija tagħhom sal-lum; josserva barra minn hekk li l-familji u l-qraba tal-persuni neqsin għadhom qed jiġu miċħuda d-dritt li jkollhom tweġiba dwar x'ġara mill-għeżież tagħhom, għaliex it-Turkija ma tiffaċilitax l-aċċess għaż-żoni militari u għall-arkivji li fihom rapporti investigattivi rilevanti tal-Kumitat dwar il-Persuni Neqsin f'Ċipru;

Diskriminazzjoni

111.  Jinsisti li d-djalogu politiku dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u l-pajjiżi terzi jrid ikopri definizzjoni ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni aktar inklużiva u komprensiva, anki fuq il-bażi tar-reliġjon jew tat-twemmin, is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, l-età, id-diżabilità, l-orjentament sesswali jew l-identità tal-ġeneru;

112.  Jenfasizza li sabiex il-politika barranija tal-UE tkun kredibbli u koerenti fil-qasam tad-drittijiet fundamentali, l-ugwaljanza u dak ta' kontra d-diskriminazzjoni, il-Kunsill għandu jadotta d-direttiva dwar it-trattament ugwali bejn il-persuni indipendentement mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali, u jwessa' l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija biex ikopri gruppi fil-mira oħra, bħal persuni LGBT;

113.  Jirrikjedi lill-Istati Membri tal-UE jopponu attivament kull tentattiv li jhedded il-kunċett tal-universalità, l-indiviżibilità u l-interdipendenza tad-drittijiet tal-bniedem, u sabiex iħeġġu attivament lill-UNHRC ħalli jagħti l-istess attenzjoni lill-kwistjoni tad-diskriminazzjoni fuq kull bażi, inkluż il-ġeneru, l-identità tal-ġeneru, ir-razza, l-età, l-orjentament sesswali u r-reliġjon jew it-twemmin; Jiddispjaċih ħafna li l-omosesswalità għadha kriminalizzata fi 78 Stat, inklużi ħamsa fejn hija soġġetta għall-piena tal-mewt; jistieden lil dawn l-Istati jiddekriminalizzaw l-omosesswalità mingħajr dewmien, biex jagħtu l-libertà lid-detenuti fil-ħabs fuq il-bażi tal-orjentament sesswali jew l-identità tal-ġeneru tagħhom u mhux iwettqu l-eżekuzzjoni tagħhom; jistieden lis-SEAE jagħmel użu sħiħ mis-Sett ta' Miżuri LGBT biex ikunu protetti d-drittijiet tal-persuni LGBTI; jistieden lill-Kunsill jaħdem favur linji gwidi vinkolanti f'dan il-qasam; jistieden lis-SEAE u lill-Istati Membri jassistu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem LGBTI fil-pajjiżi fejn huma f'riskju, u jistieden lill-VP/RGħ u lir-Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE jkomplu jagħmlu ċar l-impenn sod tal-Unjoni Ewropea favur l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni bbażati fuq l-orjentament sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru fid-dinja, inkluż billi jitniedu u jkunu appoġġati inizjattivi f'livell bilaterali, internazzjonali u tan-NU dwar dawn il-kwistjonijiet; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex toħroġ pjan direzzjonali għall-ugwaljanza fuq bażi tal-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru;

114.  Jistieden lill-Istati Membri jikkonċedu asil lin-nies li qed jaħarbu mill-persekuzzjoni f'pajjiżi fejn in-nies LGBTI huma kriminalizzati, filwaqt li jikkunsidraw il-biżgħat fondati tal-applikanti ta' persekuzzjoni u l-identifikazzjoni tagħhom bħala leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru jew intersesswali;

115.  Itenni mill-ġdid li l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, inkluż fuq bażi ta' sess u orjentament sesswali huwa element fundamentali fis-sħubija AKP-UE;

116.  Jenfasizza r-ratifika min-naħa tal-UE tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (UNCRPD), u l-adozzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-2020, b'mod partikolari l-qasam tal-azzjoni 8; jikkundanna kull forma ta' diskriminazzjoni abbażi tad-diżabilità; u jistieden lill-Istati kollha jirratifikaw u jimplimentaw il-UNCRPD; jindika li l-UE teħtieġ ukoll timmonitorja l-implimentazzjoni tal-UNCRPD fit-territorju tagħha stess; jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jippromwovu l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità stabbilita fl-2006 fil-qafas tan-NU fi ħdan u barra l-Unjoni Ewropea;

117.  Jikkundanna l-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem kommess kontra n-nies li jsofru minn diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, inklużi ċ-ċaħda tal-ugwaljanza u l-aċċess għall-ġustizzja, is-segregazzjoni kontinwa u l-ostakli indotti mill-kasti għall-kisba tad-drittijiet tal-bniedem ta' bażi; jistieden lill-Kunsill, lis-SEAE u lill-Kummissjoni jieħdu azzjoni konġunta fuq diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, inklużi f'komunikazzjonijiet, oqfsa u strateġiji u djalogi speċifiċi għal pajjiż tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem , kull fejn huwa xieraq, u jippromwovu l-abbozz tal-Prinċipji u tal-Linji Gwida tan-NU għall-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq Xogħol u Dixxendenza bħala qafas gwida biex tkun eliminata diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, u jaħdmu għall-approvazzjoni tagħhom mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU;

118.  Jirrikjedi lill-VP/RGħ u lir-Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem jagħtu rikonoxximent sħiħ lid-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti bħala kwistjoni trasversali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-faqar b'implikazzjonijiet gravi, partikolarment għan-nisa;

119.  Huwa kuntent bil-fatt li l-linji gwida dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem huma bbażati fuq l-interdipendenza u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem kollha u fuq il-prinċipji tal-parteċipazzjoni u l-għoti ta' setgħa tal-persuni li jgħixu f'faqar estrem; jenfasizza l-indiviżibilità tal-faqar estrem u tad-drittijiet tal-bniedem: minn naħa waħda, in-nies li jgħixu f'faqar estrem spiss huma wkoll miċħuda mid-drittijiet tal-bniedem ċivili, politiċi, ekonomiċi u soċjali tagħhom; min-naħa l-oħra, fil-ġlieda kontra l-faqar estrem approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem huwa essenzjali biex dak li jkun jifhem is-sitwazzjoni u jiġġildilha; iħeġġeġ lill-Kunsill isostni dan l-approċċ fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti;

120.  Jinnota bi tħassib li l-popolazzjonijiet indiġeni huma f'periklu partikolari li jiġu diskriminati, u li huma speċjalment vulnerabbli għall-bidliet u d-disturbi politiċi, ekonomiċi, ambjentali u dawk marbuta max-xogħol; jinnota li ħafna jgħixu taħt il-limitu tal-faqar u għandhom aċċess limitat jew l-ebda aċċess għal sistemi ta' rappreżentanza, teħid ta' deċiżjonijiet politiċi jew ġudizzjarji; huwa partikolarment imħasseb dwar il-problemi rappurtati dwar ir-rikors mifrux għall-akkapparrar tal-art, l-ispostament furzat u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li jirriżultaw mill-kunflitti armati;

121.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jippromwovu t-terminu “rifuġjat minħabba l-klima” bħala wieħed ġuridikament rikonoxxut (li jindika persuna imġiegħla taħrab minn darha u tfittex kenn barra pajjiżha bħala konsegwenza tat-tibdil fil-klima), li għadu mhux rikonoxxut fid-dritt internazzjonali u fl-ebda ftehim internazzjonali ġuridikament vinkolanti;

122.  Jisħaq fuq l-importanza tad-dritt għaċ-ċittadinanza bħala wieħed mill-aktar drittijiet fundamentali, peress li f'ħafna pajjiżi huma ċ-ċittadini sħaħ biss li huma mogħtija l-possibilità li jgawdu u jeżerċitaw id-drittijiet tal-bniedem ta' bażi tagħhom, inklużi d-dritt għas-sigurtà pubblika, għall-benesseri u għall-edukazzjoni;

123.  Jenfasizza li l-minoranzi tradizzjonali nazzjonali għandhom esiġenzi speċifiċi li huma differenti minn dawk ta' gruppi minoritarji oħrajn, u teżisti l-ħtieġa ta' salvagwardja tat-trattament indaqs ta' dawn il-minoranzi rigward l-edukazzjoni, l-assistenza sanitarja, is-servizzi soċjali u servizzi pubbliċi oħra, u ta' promozzjoni, fl-oqsma kollha tal-ħajja ekonomika, soċjali, politika u kulturali, ugwaljanza sħiħa u effikaċi fost il-persuni li jagħmlu parti minn minoranza nazzjonali u dawk li jagħmlu parti mill-maġġoranza;

Nisa u tfal f'sitwazzjonijiet ta' kunflitti armati

124.  Japprezza l-attenzjoni ffokalizzata mogħtija lill-isfida tal-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet relatati man-nisa, il-paċi u s-sigurtà fil-politiki tal-UE, kif enfasizzat fir-Rapport dwar l-indikaturi tal-UE għall-Approċċ komprensiv għall-implimentazzjoni mill-UE tar-Riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tan-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, adottati mill-Kunsill tal-UE fit-13 ta' Mejju 2011; jilqa' pożittivament l-azzjoni politika meħuda mill-UE biex ikun żgurat li jittawwal il-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għat-tfal u l-kunflitti armati fl-Assemblea Ġenerali tan-NU; jaqbel mal-fehma espressa fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar il-Politika Komuni ta' Sigurtà u ta' Difiża li l-attenzjoni kontinwa u sistematika għall-aspetti relatati mad-drittijiet tal-bniedem, il-ġeneru u t-tfal milquta minn kunflitt armat għandha tkun kunsiderazzjoni ewlenija fil-fażijiet kollha tal-missjonijiet tal-PSDK;

125.  Jemmen li, sabiex tkun żgurata l-parteċipazzjoni effikaċi tan-nisa fejn dawn bħalissa huma sottorappreżentati fil-korpi politiċi jew tas-soċjetà ċivili, hu importanti li jingħataw taħriġ u moduli ta' appoġġ, kemm għall-persunal Ewropew li jittratta l-kwistjonijiet tal-ġeneru kif ukoll għan-nisa in situ, biex dawn jingħataw il-possibilità li jikkontribwixxu b'mod effikaċi għall-proċessi tal-paċi u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti;

126.  Jirrikonoxxi li l-progress konkret fit-titjib tas-sitwazzjoni tan-nisa u t-tfal f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt armat huwa spiss dipendenti fuq il-kisba ta' strutturi ta' responsabilità ċari u unifikati tas-servizzi militari u ta' sigurtà taħt kontroll ċivili; iħeġġeġ, għalhekk, lill-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE jfittxu u jimplimentaw metodi aktar effikaċi biex iwettqu riformi fis-settur tas-sigurtà fil-pajjiżi ta' wara l-kunflitt, b'enfasi qawwija fuq id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal, l-inklużjoni u l-emanċipazzjoni f'dak il-kuntest; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jqisu dan fil-programmazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' assistenza esterna li jindirizzaw ir-riforma tas-settur tas-sigurtà, inkluża l-importanza tal-emanċipazzjoni tan-nisa fir-rikostruzzjoni ta' wara kunflitt;

127.  Jitlob diżarm, riabilitazzjoni u reintegrazzjoni ta' suldati tfal bħala element fundamentali fil-politiki tal-UE li jimmiraw lejn it-tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tat-tfal u s-sostituzzjoni tal-vjolenza b'mekkaniżmi ta' soluzzjoni ta' kunflitti politiċi;

128.  Jenfasizza t-tħassib kbir tiegħu rigward ir-reġjun tal-Lagi l-Kbar tal-Afrika, fejn l-istupru huwa arma tal-gwerra biex jeqred gruppi ta' popolazzjoni sħaħ;

Drittijiet tan-nisa

129.  Iħeġġeġ lill-UE ttejjeb l-azzjoni tagħha biex jintemmu l-prattiki tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (FGM), iż-żwiġijiet bikrija jew furzati, il-qtil tal-unur, l-abort furzat u minħabba l-għażla tas-sess; jinsisti li dawn il-politiki għandhom ikunu elementi essenzjali fl-approċċ tal-UE għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp; jenfasizza l-importanza tal-aċċess adegwat għal mezzi mediċi, u tal-informazzjoni u tal-edukazzjoni dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, għall-benesseri tan-nisa u bniet fil-pajjiżi kollha;

130.  Jinnota li għad m'hemmx biżżejjed attenzjoni lill-vjolazzjonijiet tad-drittijiet sesswali u riproduttivi li jdgħajfu l-isforzi intiżi li jonoraw l-impenji meħuda fil-Programm ta' Azzjoni tal-Kajr adottati waqt il-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD) tan-Nazzjonijiet Uniti, u biex tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni – inkluża d-diskriminazzjoni u l-inugwaljanza abbażi tal-ġeneru – fi strateġiji tal-popolazzjoni u tal-iżvilupp. jenfasizza li l-progress rigward is-saħħa riproduttiva ġie limitat f'ċerti kuntesti mill-vjolazzjonijiet bħal dawk taż-żwiġijiet ta' minorenni, żwiġijiet kmieni u furzati u n-nuqqas ta' infurzar tal-età minima legali għaż-żwieġ, prattiki koerċittivi bħall-isterilizzazzjoni furzata jew il-MĠF, kif ukoll iċ-ċaħda tal-awtonomija biex in-nisa u t-tfajliet jieħdu deċiżjonijiet dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva mingħajr diskriminazzjoni, koerċizzjoni u vjolenza; jitlob li l-Programm ta' Azzjoni tal-Kajr jiġi implimentat fl-aspetti tal-politika tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp, sabiex jiġu promossi l-parità tal-ġeneru u d-drittijiet tan-nisa u tat-tfal, inkluż id-drittijiet u s-saħħa sesswali u riproduttivi;

131.  Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-proċess tar-reviżjoni operattiva ICPD+20 iwassal għal reviżjoni komprensiva tal-aspetti kollha relatati mat-tgawdija sħiħa tad-drittijiet sesswali u riproduttivi, li jafferma mill-ġdid approċċ qawwi u progressiv lejn id-drittijiet sesswali u riproduttivi għal dak kollu li hu konsistenti mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u li jżid l-obbigu ta' rendikont tal-gvernijiet biex jilħqu l-objettivi maqbula; jistieden, b'mod partikolari, lil-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-proċess ta' reviżjoni jitmexxa b'mod parteċipattiv u joffri opportunità għall-partijiet interessati differenti, inklużi s-soċjetà ċivili kif ukoll in-nisa, l-adolexxenti u ż-żgħażagħ, biex jipparteċipaw b'mod sinifikanti; ifakkar li l-qafas għal tali reviżjoni għandu jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u għandu jagħti attenzjoni speċifika fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi;

132.  Ifakkar fir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 11/8 intitolata “Il-mortalità u l-morbożità tal-maternità li jistgħu jiġu evitati u d-drittijiet tal-bniedem’, li tafferma li l-prevenzjoni tal-mortalità u l-morbożità tal-maternità tirrikjedi l-promozzjoni effikaċi u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-bniet, partikolarment id-drittijiet tagħhom għal ħajja, edukazzjoni, informazzjoni u saħħa; jenfasizza li l-UE, għalhekk, għandu jkollha rwol importanti biex tikkontribwixxi għat-tnaqqis ta’ kumplikazzjonijiet li jistgħu jiġu evitati li jokkorru qabel, waqt u wara t-tqala u t-twelid;

133.  Jistieden lill-UE taħdem mill-qrib ma' UN Women kemm fuq livell bilaterali u fuq dak internazzjonali, reġjonali u nazzjonali biex jiġu infurzati d-drittijiet tan-nisa; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa mhux biss li jiġu promossi l-edukazzjoni sanitarja u l-programmi xierqa għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, li huma parti prominenti tal-iżvilupp tal-politika tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem lejn pajjiżi terzi, iżda wkoll li jiġi garantit li n-nisa jkollhom aċċess ġust għas-sistemi pubbliċi tal-assistenza sanitarja u kura ġinekoloġika u ostetrika xierqa kif definiti mill-Organizzazjoni Dinjija tas-Saħħa;

134.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħtu attenzjoni speċifika lill-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) bħala parti minn strateġija ġenerali għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, inkluż l-iżvilupp ta' pjan ta' azzjonijiet tal-UE dwar l-MĠF skont il-prinċipju ta' diliġenza dovuta; jinkoraġġixxi lis-SEAE u lill-Istati Membri jkomplu jindirizzaw il-kwistjoni tal-MĠF fid-djalogi politiċi u tal-politika tagħhom ma' pajjiżi msieħba fejn il-prattika għadha ssir, u biex jinkludu f'dawn id-djalogi lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li diġà qed jaħdmu biex itemmu l-prattika, flimkien ma' bniet u nisa milquta direttament mill-prattika, mexxejja tal-komunitajiet, mexxejja reliġjużi, għalliema, operaturi sanitarji, u l-uffiċjali tal-gvern kemm fil-livell lokali u kemm f'dak nazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li s-SEAE jiżviluppa strument speċifiku għall-MĠF bħala parti mill-azzjonijiet tiegħu biex jimplimenta l-qafas strateġiku tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

135.  Jenfasizza li l-progress rigward is-saħħa riproduttiva ġie limitat f'ċerti kuntesti mill-vjolazzjonijiet bħal dawk taż-żwiġijiet ta' minorenni, żwiġijiet kmieni u furzati u n-nuqqas ta' infurzar tal-età minima legali għaż-żwieġ, prattiki koerċittivi bħall-isterilizzazzjoni furzata jew il-MĠF;

136.  Jilqa' pożittivament l-impenn ta' bosta Stati Membri biex tkun miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa, il-vjolenza domestika u l-MĠF, b'mod partikolari l-aspetti transkonfinali tagħha; itenni l-ħtieġa għall-koerenza fuq il-politiki interni u esterni tal-UE dwar dawn il-kwistjonijiet, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmilha prijorità li tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, kif ukoll il-femminiċidju, u, permezz tal-allokazzjoni ta' riżorsi finanzjarji xierqa, biex ikunu appoġġati programmi mmirati u innovattivi kemm fl-UE kif ukoll f'pajjiżi terzi; iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri tagħha jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika;

137.  Jilqa' favorevolment l-adozzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tagħha(14), kif ukoll l-istabbiliment ta' strateġija l-ġdida mill-Kummissjoni bit-titolu “L-istrateġija tal-UE lejn il-qerda tat-traffikar tal-bniedem 2012-2016”, ifakkar li t-traffikar tal-bnedmin huwa fenomenu transnazzjonali kumpless li għandu l-għeruq fil-vulnerabbiltà għall-faqar, in-nuqqas ta' kulturi demokratiċi, l-inugwaljanza tal-ġeneru u l-vjolenza fuq in-nisa, enfasizza l-ħtieġa li ssir aktar enfasi fuq id-dimensjoni tal-ġeneru fid-djalogu mal-pajjiżi terzi dwar din il-kwistjoni; jistieden, finalment, lill-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx il-protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-traffikar tal-bnedmin, imsejjaħ “Protokoll ta' Palermo” u l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar biex jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli;

138.  Jenfasizza r-rwol kruċjali li jiżvolġu n-nisa fil-ħajja politika tal-Viċinat tan-Nofsinhar; Jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati tal-elezzjonijiet li wasslu għal żieda konsiderevoli tan-numru ta' nisa fil-fora politiċi;

139.  Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu b'mod partikolari r-ratifika u l-implimentazzjoni min-naħa tal-Istati Membri tal-Unjoni Afrikana tal-Protokoll tal-Unjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika;

Drittijiet tat-tfal

140.  Ifakkar fl-impenn speċifiku fit-Trattat ta' Lisbona li jikkonċentra fuq id-drittijiet tat-tfal fil-politiki esterni tal-UE; jirrimarka li l-adozzjoni kważi universali tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tagħti bażi ġuridika internazzjonali partikolarment soda biex ikunu segwiti politiki progressivi f'dan il-qasam; jirrakkomanda li d-drittijiet tat-tfal għandhom jiġu kkunsidrati fil-politiki u l-azzjonijiet kollha tal-UE; jistieden, għalhekk, lill-pajjiżi li ma għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni biex jirratifikawha u jeżegwixxu lilha u l-protokolli fakultattivi tagħha malajr kemm jista' jkun;

141.  Jiġbed l-attenzjoni għall-problema gravi li teżisti f'diversi pajjiżi fl-Afrika tas-sub-Saħarjana ta' tfal li jiġu akkużati li huma sħaħar, b'konsegwenzi gravi li jvarjaw minn esklużjoni soċjali għal infantiċidju, u għall-qtil ritwali tat-tfal bħala forom ta' sagrifiċċju; jinnota li l-Istat għandu r-responsabilità li jipproteġi t-tfal minn kull forma ta' vjolenza u abbuż u, konsegwentement, iħeġġeġ lill-RGħ/VP, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tat-tfal minn kull forma ta' vjolenza u lid-destin ta' dawn it-tfal fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-gvernijiet tal-pajjiżi kkonċernati u fil-programmazzjoni tal-istrumenti finanzjarji esterni;

142.  Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jissalvagwardaw, fil-kuntest tal-politiki esterni tal-Unjoni, id-drittijiet tat-tfal waqt proċedimenti kriminali billi jistabbilixxu l-bżonnijiet tagħhom ta' protezzjoni speċifika, bħala rikonoxximent tal-vulnerabilità tagħhom għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, u jagħtu kunsiderazzjoni primarja lill-aħjar interessi tat-tfal, kif tippreskrivi d-Direttiva 2012/29/UE dwar l-Istandards Minimi dwar id-Drittijiet tal-Vittmi;

143.  Jilqa' pożittivament il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “Aġenda tal-UE għad-Drittijiet tat-Tfal”, li tintegra l-objettivi politiċi kemm interni kif ukoll esterni f'dokument politiku uniku; ifakkar fl-impenn tal-VP/RGħ fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fil-Qalb tal-Azzjoni Esterna tal-UE” li tikkonċentra fuq id-drittijiet tat-tfal bħala waħda mit-tliet prijoritajiet tal-kampanja; jisħaq, madankollu, fuq l-importanza li dawn l-impenji jkunu tradotti f'azzjonijiet ibbaġitjati u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni effiċjenti tagħhom;

144.  Jappella għal inklużjoni konsistenti tad-drittijiet tat-tfal fl-Istrateġiji tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Pajjiż skont l-impenn tat-Trattat ta' Lisbona; jappoġġa l-pjanijiet biex isir aktar progress fl-iżvilupp tal-approċċi bbażati fuq id-drittijiet għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp kif imsemmi fil-pjan ta' azzjoni tal-istrateġija tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE; jenfasizza l-urġenza li dan isir fil-każ tad-drittijiet tat-tfal sabiex jiġi żgurat progress sostenibbli fit-tul; itenni li l-bniet huma partikolarment vulnerabbli f'ċerti pajjiżi;

145.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu miġġielda l-forom kollha ta' xogħol tat-tfal furzat, l-isfruttament tat-tfal u t-traffikar; jappella għal implimentazzjoni aħjar tar-regoli eżistenti nazzjonali u internazzjonali li jrawmu s-sensibilizzazzjoni tal-abbuż fuq it-tfal fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-fatt li t-tfal u l-adolexxenti għandhom jipparteċipaw biss f'xogħol li ma jaffetwalhomx is-saħħa u l-iżvilupp personali u li ma jinterferixxix mal-edukazzjoni tagħhom;

Libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin

146.  Jenfasizza li l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin huwa dritt tal-bniedem fundamentali(15), li jinkludi d-dritt li temmen jew ma temminx u l-libertà li tipprattika bl-istess mod twemmin teistiku, nonteistiku jew ateistiku, kemm fil-privat kif ukoll fil-pubbliku, waħdek jew f'komunità ma' oħrajn; jenfasizza li t-tgawdija ta' tali dritt hija fundamentali għall-iżvilupp tal-soċjetajiet pluralistiċi u demokratiċi; jistieden lill-UE tiddefendi sistematikament id-dritt tar-reliġjon u tat-twemmin għal kulħadd, skont il-konvenzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti tad-drittijiet tal-bniedem, fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi terzi;

147.  Jikkundanna kull intolleranza, diskriminazzjoni jew vjolenza abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin kull fejn u fuq kull min tiġri, sew jekk immirata lejn persuni reliġjużi, apostati jew persuni li ma jemmnux; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar iż-żieda fl-għadd ta' tali atti f'diversi pajjiżi, li jsiru kontra rappreżentanti reliġjużi minoritarji kif kull kontra dawk il-fehmiet modesti fi ħdan it-tradizzjonijiet reliġjużi maġġoritarji li jippromwovu soċjetajiet pluralistiċi u diversi abbażi tar-rispett reċiproku fost l-individwi; jesprimi tħassib dwar l-impunità ta' vjolazzjonijiet bħal dawn, il-parzjalità min-naħa tal-pulizija u tas-sistemi ġudizzjarji fil-mod kif jittrattaw kwistjonijiet bħal dawn, u n-nuqqas ta' skemi ta' kumpens xierqa, li huwa evidenzjat f'ħafna pajjiżi fid-dinja; josserva li, paradossalment, l-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija, li kien mistenni li jġibu trasformazzjoni prodemokratika, f'bosta każijiet pjuttost ġabu deterjorament tal-libertajiet u tad-drittijiet tal-minoranzi reliġjużi u, għalhekk, jikkundanna b'qawwa kull att ta' vjolenza kontra l-Kristjani, il-Lhud u l-Musulmani u kontra komunitajiet reliġjużi oħra; jirrikonoxxi l-bżonn dejjem akbar f'għadd ta' pajjiżi tat-trasformazzjoni tal-kunflitti u ta' sforzi ta' rikonċiljazzjoni, inkluż id-djalogu interkonfessjonali f'diversi livelli; iħeġġeġ lill-UE, l-VP/RGħ, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jittrattaw il-kontenut diskriminatorju u sedizzjuż, pereżempju, fil-mezzi tal-komunikazzjoni, kif ukoll l-ostakli għall-istqarrija ħielsa tal-fidi fid-djalogi tal-UE mal-pajjiżi terzi rigward id-drittijiet tal-bniedem; iqis li fil-pajjiżi terzi fejn il-minoranzi reliġjużi jħabbtu wiċċhom mal-ksur ta' drittijiethom, tali problemi ma jistgħux jiġu solvuti bl-iżolament tagħhom mis-soċjetajiet ta' madwarhom bil-għan li jiġu protetti, u b'hekk jinħolqu 'soċjetajiet paralleli';

148.  Huwa partikolarment imħasseb bis-sitwazzjoni fiċ-Ċina, fejn l-individwi li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom barra l-mezzi sanzjonati uffiċjalment, inklużi l-Kristjani, il-Musulmani, il-Buddisti u l-prattikanti tal-Falun Gong, huma sistematikament suġġetti għall-persekuzzjoni; jistieden ukoll lill-Gvernijiet Ċiniżi biex itemmu l-kampanja tagħhom ta' trattament ħażin u ta' vessazzjonijiet kontra il-prattikanti tal-Falun Gong, li jqattgħu perjodi twal ta' priġunerija talli eżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà tar-reliġjon u tat-twemmin, u huma suġġetti għal “edukazzjoni mill-ġdid permezz tax-xogħol” bil-għan li jkunu mġiegħla jirrinunzjaw it-twemmin spiritwali tagħhom, minkejja r-ratifika min-naħa taċ-Ċina tal-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti; iħeġġeġ liċ-Ċina tirratifika l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) kif wegħdet; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi jissospendu u sussegwentement jemendaw, permezz ta' proċessi ta' konsultazzjoni awtentiċi mat-Tibetani, dawk il-politiki li jħallu l-aktar impatt negattiv fuq il-Buddiżmu, il-kultura u t-tradizzjoni Tibetani; huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni fir-rigward tal-libertà tar-reliġjon f'Kuba, b'mod partikolari ż-żieda fil-persekuzzjoni kemm tal-mexxejja kif ukoll tal-fidili tal-Knisja Kattolika u Protestanti;

149.  Jenfasizza li d-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem jirrikonoxxi l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon, tat-twemmin u tal-affiljazzjoni politika indipendentement mill-istatus tar-reġistrazzjoni, għalhekk ir-reġistrazzjoni ma għandhiex tkun kundizzjoni preliminari sabiex wieħed jipprattika r-reliġjon tiegħu jew jeżerċita d-dritt tiegħu ta' affiljazzjoni politika; jirrimarka bi tħassib li fiċ-Ċina l-individwi kollha li jixtiequ jipprattikaw reliġjon, inklużi l-ħames reliġjonijiet uffiċjali – il-Buddiżmu, it-Taoiżmu, l-Islam, il-Kattoliċiżmu Ruman u l-Protestantiżmu – huma meħtieġa jirreġistraw mal-Gvern, u jridu joperaw taħt bordijiet ta' tmexxija kkontrollati mill-Gvern, u li dan jinterferixxi mal-awtonomija reliġjuża tagħhom u jillimitalhom l-attività tagħhom; jinnota wkoll bi tħassib li l-gruppi reliġjużi mhux reġistrati, inklużi l-prattikanti tal-Knejjes domestiċi u tal-Falun Gong, huma suġġetti għal forom differenti ta' trattament ħażin li jillimitaw l-attivitajiet u l-laqgħat tagħhom, inkluża l-konfiska tal-proprjetà tagħhom u anke detenzjoni u priġunerija;

150.  Jilqa' pożittivament il-fatt li l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin hija mdaħħla bħala tema fit-taħriġ mogħti lill-persunal tal-UE; itenni bil-qawwa l-appell tiegħu għal strument ambizzjuż biex ikun hemm progress tad-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin bħala parti mill-politika esterna tal-UE; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan il-kuntest, l-impenn tal-UE biex tiżviluppa linji gwida dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin skont is-sezzjoni 23 tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jinnota li dawn il-linji gwida għandhom ikunu konformi mal-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE u jinkludu lista ta' kontroll dwar il-libertajiet meħtieġa li jappartjenu għad-dritt tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin, sabiex tiġi valutata s-sitwazzjoni f'pajjiż partikolari, kif ukoll il-metodoloġija sabiex tgħin fl-identifikazzjoni tal-ksur tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin; jenfasizza l-ħtieġa li l-Parlament u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jkunu involuti fit-tħejjija ta' dawn il-linji gwida; jinkoraġġixxi lill-UE tiggarantixxi koerenza bejn il-linji gwida l-ġodda u l-prijoritajiet elenkati fl-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE; jenfasizza l-importanza tal-integrazzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fil-politiki għall-iżvilupp u esterni oħrajn tal-UE;

151.  Iħeġġeġ lill-UE tirreaġixxi b'mod proattiv għall-użu akbar tal-liġijiet ta' apostasija, blasfemija u antikonverżjoni u r-rwol li jiżvolġu biex iżidu l-intolleranza u d-diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon; jenfasizza li d-dritt internazzjonali jinkludi d-dritt li jkollok, tadotta u tbiddel ir-reliġjon jew it-twemmin; jistieden lill-VP/RGħ u lill-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu azzjoni kontra l-prattiki inaċċettabbli billi jeżerċitaw pressjoni fuq dawk il-pajjiżi terzi, b'enfasi partikolari fuq dawk is-sħab tal-UE li għadhom iwettqu tali prattiki, bil-għan li tiġi garantita l-eliminazzjoni tagħhom; jinkoraġġixxi lill-UE tesprimi ruħha kontra l-użu, min-naħa tal-gvernijiet, ta' tali liġijiet u ssostni d-dritt tal-individwi li jbiddlu reliġjon, partikolarment f'dawk il-pajjiżi li fihom l-apostasija hija kastigata bil-mewt;

152.  Jenfasizza l-importanza tal-protezzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin, inklużi l-ateiżmu u l-forom l-oħra ta' assenza ta' twemmin, skont il-konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, u jinsisti li tali libertà ma għandhiex tkun imdgħajfa mill-applikazzjoni tal-liġijiet tal-blasfemija li jintużaw biex jopprimu u jippersegwitaw dawk ta' reliġjon jew ta' twemmin differenti; jenfasizza li filwaqt li l-liġijiet dwar il-blasfemija huma spiss promossi bil-pretest ta' tnaqqis tat-tensjonijiet soċjali, fil-verità jikkontribwixxu biss għal żieda ta' tali tensjonijiet u għaż-żieda tal-intolleranza, b'mod partikolari lejn il-minoranzi reliġjużi; ifakkar li, f'dan ir-rigward, f'għadd ta' pajjiżi l-projbizzjoni, il-konfiska u l-qerda kemm tal-postijiet tat-talb kif ukoll tal-pubblikazzjonijiet reliġjużi, u l-projbizzjoni tal-formazzjoni tal-kleru, għadhom prattiki komuni; iħeġġeġ lill-istituzzjoni tal-UE, fil-kuntatti tagħhom mal-gvernijiet rilevanti, jiġġieldu tali ksur; jitlob li tittieħed pożizzjoni soda kontra l-istrumentalizzazzjoni tal-liġijiet dwar il-blasfemija għall-fini li jiġu ppersegwitati l-minoranzi reliġjużi;

153.  Jenfasizza l-importanza tal-integrazzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin fil-politiki tal-UE fl-oqsma tal-iżvilupp, tal-prevenzjoni tal-kunflitti u tal-ġlieda kontra t-terroriżmu tal-UE; jilqa' pożittivamemt l-isforzi inklużivi ta' djalogu interkulturali u interkonfessjonali u ta' kooperazzjoni fuq diversi livelli, li jinvolvu l-mexxejja tal-komunitajiet, in-nisa, iż-żgħażagħ u r-rappreżentanti ta' minoranzi etniċi, fit-trawwim tal-koeżjoni soċjali u tas-soċjetajiet paċifiċi; jilqa' favorevolment l-impenn tal-UE li tippreżenta u tippromwovi d-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fi ħdan fora internazzjonali u reġjonali inklużi n-NU, l-OSKE u l-Kunsill tal-Ewropa u mekkaniżmi reġjonali oħra, u jappella għal djalogu kostruttiv mal-Organizzazzjoni tal-Pajjiżi Islamiċi (OIC) dwar it-tbegħid minn terminoloġija relatata mal-ġlieda kontra l-malafama tar-reliġjonijiet; iħeġġeġ lill-UE tkompli tressaq riżoluzzjoni annwali dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fl-Assemblea Ġenerali tan-NU;

154.  Jilqa' pożittivament id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-VP/RGħ, tas-Segretarju Generali tal-OIC, is-Segretarju Ġenerali tal-Lega Għarbija u tal-Kummissarju tal-Unjoni Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà tal-20 ta' Settembru 2012 li affermaw mill-ġdid ir-rispett għar-reliġjonijiet kollha u l-importanza fundamentali tal-libertà tar-reliġjon u tat-tolleranza, filwaqt li fl-istess ħin jirrikonoxxu kompletament l-importanza tal-libertà tal-espressjoni; jikkundanna il-forom kollha ta' sostenn għall-mibegħda reliġjuża u għall-vjolenza u jiddispjaċih ħafna għat-telf ta' ħajjiet tal-bnedmin bħala riżultat tal-attakki reċenti fuq il-missjonijiet diplomatiċi; jesprimi l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi;

155.  .Jinnota li l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin huma interrelatati ma' kwistjonijiet li jappartjenu mar-rikonoxximent, maċ-ċittadinanza ugwali u mat-tgawdija ugwali tad-drittijiet f'soċjetà partikolari; iħeġġeġ lill-UE taħdem għall-ugwaljanza u għaċ-ċittadinanza ugwali bħala kwistjoni ta' prijorità għar-rappreżentanti tal-gruppi emarġinati jew diskriminati fis-soċjetà; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza tal-appoġġ favur l-inizjattivi u li jiġu permessi finanzjamenti għas-soċjetà ċivili u għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni, l-intolleranza u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin;

156.  Iħeġġeġ lis-SEAE jiżviluppa kapaċità permanenti fi ħdan l-istruttura tiegħu biex jissorvelja u janalizza r-rwol tar-reliġjon jew tat-twemmin fis-soċjetajiet kontemporanji u fir-relazzjonijiet internazzjonali, u jintegra l-kwistjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fid-direttorati u fl-unitajiet ġeografiċi u tematiċi; iħeġġeġ lis-SEAE jirrapporta lill-Parlament fuq bażi annwali rigward il-progress dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fid-dinja;

157.  Jenfasizza l-importanza lejn l-appoġġ għall-inizjattivi tas-soċjetà ċivili u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u li jiġu permessi finanzjamenti għalihom, fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni, l-intolleranza u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin; iqis li l-Iskema ta' Appoġġ għall-Pajjiżi tal-EIDHR għandhom jagħtu prijorità għall-finanzjamenti għall-protezzjoni u l-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin f'pajjiżi fejn l-istrateġija tal-pajjiżi tal-UE identifikat dan id-dritt bħala kwistjoni prijoritarja.

o
o   o

158.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni; lir-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-gvernijiet tal-pajjiżi u tat-territorji msemmija f'din ir-riżoluzzjoni.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0126.
(2) ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 454.
(3) Testi adottati, P7_TA(2011)0507.
(4) ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 78.
(5) http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/18B88265-BC63-4DFF-BE56-903F2062B797/0/RC9ENGFRASPA.pdf
(6) ĠU L 76, 22.3.2011, p. 56.
(7) Testi adottati, P7_TA(2011)0576.
(8) Testi adottati, P7_TA(2012)0113.
(9) ĠU C 291E, 4.10.2011, p. 171.
(10) Testi adottati, P7_TA(2012)0018.
(11) Testi adottati, P7_TA(2012)0309.
(12) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 87.
(13)2 Testi adottati, P7_TA(2012)0126.
(14) ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.
(15) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Jannar 2011 dwar is-sitwazzjoni tal-Insara fil-kuntest tal-libertà reliġjuża, (ĠU C 136E, 11.5.2012, p. 53).


Rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem
PDF 467kWORD 162k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar ir-rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem (2012/2062(INI))
P7_TA(2012)0504A7-0378/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 6, 8, 21, 33 u 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2011 bit-titlu “Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn Approċċ Aktar Effettiv’ (COM(2011)0886),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew tat-8 ta' Mejju 2001 dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-proċess ta’ demokratizzazzjoni f’pajjiżi terzi (COM(2001)0252),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-20 ta' April 2010 bit-titolu “Il-kisba ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja għaċ-ċittadini tal-Ewropa – Pjan ta' azzjoni li jimplimenta l-Programm ta' Stokkolma'' (COM(2010)0171),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-25 ta’ Ottubru 2011 bl-isem ta’ 'Strateġija rinnovata tal-UE 2011-14 għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva' (COM(2011)0681),

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem kif adottati fit-3179 laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-25 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar il-Kummerċ u d-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2006 dwar il-klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi ftehimiet tal-Unjoni Ewropea(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(3),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' Frar 2012 dwar politika konsistenti fil-konfront ta' reġimi awtoritarji, li kontrihom l-UE tapplika miżuri restrittivi, meta l-mexxejja tagħhom jeżerċitaw l-interessi personali u kummerċjali tagħhom fi ħdan il-fruntieri tal-UE(4),

–  war li kkunsidra l-Linji ta' Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u n-negozjati li għaddejjin dwar l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem(5),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” dwar id-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija(6), adottati fl-1 ta' Diċembru 2011 fit-3130 laqgħa tiegħu u d-Dikjarazzjoni dwar it-twaqqif ta' Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija(7), li dwarha ntlaħaq qbil fil-Coreper fil-15 ta' Diċembru 2011,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tad-29 ta’ Marzu 2012 lill-Kunsill dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (EED)(8),

–  wara li kkunsidra l-istabbiliment riċenti ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (EED),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0378/2012),

A.  billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għandha obbligu legali, kif deskritt fit-Trattati, li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-politiki kollha tal-UE u l-Istati Membri mingħajr eċċezzjoni, kif ukoll fil-qalba tal-ftehimiet internazzjonali kollha; billi djalogi bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha u pajjiżi terzi għandhom jiġu segwiti minn miżuri konkreti maħsuba sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem jibqgħu fil-qalba ta’ dawn il-politiki;

B.  billi l-UE żviluppat ġabra estensiva ta' strumenti bħala qafas ta' politika sabiex tappoġġa dan l-obbligu, inklużi linji gwida tad-drittijiet tal-bniedem, strument finanzjarju globali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija (l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)), rekwiżit għall-istrumenti finanzjarji esterni kollha – bħall-Istrument tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI), l-Istrument għall-Istabilità (IfS), l-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI), l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) u l-Istrument ta' Sħubija (PI) – għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi ħdan il-kompetenza tagħhom, l-istabbiliment ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (EED) u l-ħatra tar-Rappreżentant Speċjali l-ġdid tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, dikjarazzjonijiet u konklużjonijiet tal-Kunsill, dikjarazzjonijiet mir-Rappreżentant Għoli, inizjattivi tal-UE, sanzjonijiet tal-UE fil-każ ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u, aktar reċenti, strateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

C.  billi, skont in-natura varjabbli tar-relazzjonijiet kuntrattwali bejn l-UE u l-pajjiżi terzi, l-UE stabbilixxiet varjetà wiesgħa ta' strumenti bħall-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), il-Ftehim ta’ Cotonou u djalogi u konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi, għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u għat-titjib tal-kooperazzjoni fi ħdan korpi internazzjonali f’diskussjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni; billi l-PEV jimmonitorja l-implimentazzjoni ta' impenji miftiehma, u l-Ftehim ta’ Cotonou jipprovdi għal konsultazzjonijiet fil-każ ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen ukoll li r-rwol tal-UE għall-appoġġ tal-proċessi elettorali u l-osservazzjoni elettorali, għandu wkoll impatt sostanzjali fuq it-trawwim tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u t-tisħiħ tal-istat tad-dritt;

D.  billi l-effett kumulattiv ta' dawn il-politiki rriżulta f'approċċ biċċa biċċa li permezz tiegħu l-prinċipju tal-koerenza u l-konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-azzjoni esterna tal-UE u bejnhom u bejn politiki oħra ma ġiex rispettat kif xieraq; billi dawn l-istrumenti differenti għaldaqstant saru elementi indipendenti u ma jservu la l-obbligu legali għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem u lanqas il-mira politika assoċjata, għalhekk hemm ħtieġa għal armonizzazzjoni u l-ħolqien ta' sinerġiji bejn dawn l-istrumenti;

E.  billi diversi elementi jipprevjenu l-implimentazzjoni ta’ politika effettiva tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u billi l-komunikazzjoni konġunta ta' Diċembru 2011 ma indirizzatx b’mod effettiv elementi bħan-nuqqas ta' approċċ integrat ibbażat fuq ir-rabta bejn l-istrumenti esterni kollha tal-UE u l-inkorporazzjoni adegwata ta' objettivi ta' prijorità nazzjonali, in-nuqqas ta' politika ta' valutazzjoni komparattiva għall-istrumenti kollha (inklużi politiki u strateġiji ġeografiċi) li għandhom ikunu jistgħu jkejlu u jimmonitorjaw ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi abbażi ta' indikaturi speċifiċi, trasparenti, li jistgħu jitkejlu, jintlaħqu u marbuta biż-żmien, u d-dgħufijiet ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, li għandhom ikunu stabbiliti fid-djalogu politiku usa' fl-ogħla livell;

F.  billi l-avvenimenti tar-'Rebbiegħa Għarbija' u l-esperjenza miksuba mal-pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant kemm matul il-perjodu tranżitorju rispettiv tagħhom kif ukoll qabel urew il-ħtieġa li l-Politika tal-Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata prijorità ogħla lid-djalogu fost l-oħrajn ma' NGOs, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, trejdjunjins, il-midja, l-universitajiet, il-partiti politiċi demokratiċi u elementi oħra tas-soċjetà ċivili, u lid-difiża tal-libertajiet fundamentali, li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; jilqa' f'dan ir-rigward l-istabbiliment ta' EED bħala rispons konkret mill-UE għall-isfidi tad-demokratizzazzjoni, inizjalment għalkemm mhux esklussivament f'pajjiżi tal-viċinat tal-UE;

G.  billi din il-politika mġedda għandu jkollha l-għan li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-rispett għad-drittijiet fundamentali, b’mod partikolari ta’ drittijiet fundamentali ewlenin bħal-libertà tal-espressjoni, il-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin, il-libertà tal-kuxjenza, il-libertà tal-għaqda u l-libertà ta’ assoċjazzjoni, abbażi tal-approċċ 'aktar għal aktar' u tar-responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

H.  billi, bħala parti mill-proċess ta' rieżami, il-Kunsill irrazzjonalizza u fformula mill-ġdid il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-kuntest tal-azzjoni esterna tiegħu; billi din id-definizzjoni mill-ġdid hija inkorporata fil-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, li ġie adottat mill-Kunsill Affarijiet Barranin tal-25 ta' Ġunju 2012 u kkomplimentat minn Pjan ta' Azzjoni li jistabbilixxi biċ-ċar l-objettivi speċifiċi, skeda ta' żmien, stadji sinifikanti għall-azzjoni u l-allokazzjoni tar-responsabilitajiet; billi l-Kunsill innomina Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem għat-tisħiħ tal-viżibilità, l-effikaċja u l-koerenza tal-politika tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u sabiex jingħata kontribut għall-implimentazzjoni tal-objettivi tiegħu billi jiġu vvalutati l-istrumenti attwali tad-Drittijiet tal-Bniedem, jiġu kkonsultati msieħba u istituzzjonijiet differenti fil-qasam u billi jsir enfasi fuq kwistjonijiet sostantivi li jeħtieġu attenzjoni immedjata;

I.  billi l-kriżi ekonomika attwali, l-effetti nnutati tagħha fuq is-saħħa tal-proġett Ewropew u t-tibdil fil-bilanċ globali tas-setgħa wrew l-insuffiċjenza ta' proklamazzjonijiet grandjużi dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem jekk ma jkunux akkumpanjati minn politika dwar id-drittijiet tal-bniedem ibbażata fuq il-prinċipji implimentata permezz ta' miżuri rapidi u konkreti u msejsa fuq obbligu tar-rispett għall-koerenza u l-konsistenza tad-dimensjonijiet interni u esterni tal-politiki kollha tal-UE;

J.  billi l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija hija responsabilità konġunta maqsuma bejn l-UE u l-Istati Membri; billi l-progress f'dan il-qasam jista' biss isir permezz ta' azzjoni kkoordinata u koerenti miż-żewġ naħat; billi d-drittijiet ekonomiċi u soċjali jiffurmaw parti integrali tad-drittijiet tal-bniedem mill-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-1948;

K.  jikkunsidra għalhekk li huwa essenzjali għall-UE li tgħin sabiex jiġu implimentati dawn id-drittijiet fil-pajjiżi l-inqas żviluppati u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw li magħhom tiffirma ftehim internazzjonali, inkluż fl-iffirmar ta’ ftehimiet kummerċjali;

L.  billi l-evoluzzjoni tat-teknoloġija u l-għodod ġodda tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni, il-livelli dejjem jiżdiedu tal-edukazzjoni f'ħafna reġjuni tad-dinja, il-wasla ta' ċerti pajjiżi li qed jiżviluppaw bħala setgħat reġjonali, il-ħolqien ta' forums multilaterali ġodda bħall-G-20 u t-tfaċċar ta' soċjetà ċivili globali infurmata u interkonnessa kollha juru l-ħtieġa li tissaħħaħ il-konsistenza u l-koerenza tal-istrumenti attwali fl-ambitu tal-liġi internazzjonali u tingħata spinta lill-kooperazzjoni fil-kuntest tal-governanza globali sabiex jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, tiġi fi tmiem l-impunità għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u jittejbu l-prospetti għad-demokrazija madwar id-dinja;

M.  billi l-aċċess ħieles għall-internet u t-telekomunikazzjonijiet iħeġġeġ dibattitu liberu u demokratiku u jista’ jservi bħala mezz ta’ twissija bikrija ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u għalhekk għandu jsir prijorità tal-azzjoni esterna tal-UE fil-qasam tal-appoġġ għad-demokrazija u d-difiża tad-drittijiet tal-bniedem;

N.  Jenfasizza li l-linji bażiċi u l-elementi essenzjali tal-Qafas Strateġiku l-ġdid tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija jeħtieġu livell għoli ta’ konsistenza u rieda politika sabiex isiru kisbiet tanġibbli;

Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija

1.  Iqis li l-inizjattiva ta' rieżami strateġika timpenja ruħha li tirrispondi għall-isfidi ewlenin identifikati mill-Parlament u partijiet interessati oħra; jilqa' l-approċċ komprensiv u inklużiv adottat mill-Kunsill f'dan ir-rigward u, b'mod partikolari, il-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija bħala espressjoni konkreta tal-impenn u r-responsabilità tal-UE, flimkien mal-ħatra ta' Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, li hija ħaġa li l-Parlament Ewropew kien talab li ssir f'rapporti preċedenti;

2.  Jerġa' jafferma li kull bniedem irid igawdi mid-drittijiet tal-bniedem u mil-libertajiet universali, stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, indipendentement miċ-ċirkostanzi jew mis-sitwazzjonijiet, mir-reliġjon jew mit-twemmin, mis-sess, mill-oriġini razzjali jew etnika, mill-età, mid-diżabilità, mill-orjentament sesswali jew mill-identità tal-ġeneru;

3.  Jistieden lill-UE timxi minn kliem għal azzjoni u timplimenta l-wegħdiet li saru b’manjiera mgħaġġla u trasparenti;

4.  Jenfasizza li l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta’ Azzjoni jirrappreżentaw bażi, mhux limitazzjoni, għall-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE u jinsisti li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jadottaw approċċ sod u koerenti għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja, b'manjiera trasparenti u responsabbli;

5.  Jilqa' l-fatt li l-Viċi-President/Rappreżentant Għoli pproponiet il-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, tat-tfal u l-ġustizzja (b'fokus fuq id-dritt għal proċedimenti ġusti) bħala t-tliet suġġetti interkonnessi għall-kampanji, u jittama li r-Rappreżentant Speċjali l-ġdid għad-Drittijiet tal-Bniedem se jkollu rwol pożittiv fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni f'dan ir-rigward;

6.  Jemmen bis-saħħa li l-ħolqien tal-pożizzjoni ta' Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem għandu jsaħħaħ il-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-istrateġiji politiċi esterni kollha tal-UE;

7.  Ifittex li jiżgura komunikazzjoni u kollaborazzjoni kontinwa bejn il-Parlament Ewropew u r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem;

8.  Jesprimi x-xewqa tal-Parlament, bħala l-unika istituzzjoni tal-UE eletta b'mod dirett, li jkun assoċjat mill-qrib ma' dan il-qafas ta' politika modifikat u d-determinazzjoni tiegħu li jkompli jiżvolġi r-rwol ewlieni tiegħu li jtejjeb il-leġittimità demokratika tat-tfassil tal-politiki tal-UE, filwaqt li jirrispetta r-rwol ta' kull istituzzjoni skont it-Trattat;

9.  Itenni r-rieda tiegħu li jintensifika l-kooperazzjoni interistituzzjonali, inkluż bħala parti minn grupp ta' kuntatt dwar id-drittijiet tal-bniedem - li jgħaqqad is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), is-servizzi rilevanti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem u s-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem - fdati bis-segwitu għar-rieżami u l-Pjan ta' Azzjoni;

10.  Jinsisti dwar il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet kollha jikkombinaw l-isforzi tagħhom f'dan il-proċess u jitlob għaldaqstant, dikjarazzjoni konġunta li timpenjahom lejn prinċipji u objettivi fundamentali komuni;

11.  Ifaħħar l-ambizzjoni tal-Qafas Strateġiku; jenfasizza madankollu l-ħtieġa li titjieb il-koordinazzjoni u li jiġu ċċarati l-proċeduri u t-tqassim tal-kompiti bejn l-UE u l-Istati Membri, sabiex tinkiseb iktar effiċjenza u effettività fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni;

Koerenza u kooperazzjoni f'oqsma ta' politika u bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha

12.  Jenfasizza l-ħtieġa għall-koerenza u l-konsistenza fost l-oqsma kollha ta' politika, li hija kundizzjoni essenzjali għal strateġija dwar id-drittijiet tal-bniedem effikaċi u kredibbli u jqis li huwa ta' dispjaċir li ma hemm l-ebda referenza speċifika għal dawn il-prinċipji fil-Qafas Strateġiku; ifakkar lill-Kummissjoni fl-impenji ripetuti tagħha, kif stabbilit fil-komunikazzjoni tagħha tal-2001 u f'dik tal-2010 dwar Pjan ta' Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta' Stokkolma (COM(2010)0171), sabiex tieħu passi prattiċi għall-iżgurar ta' koerenza u konsistenza akbar bejn il-politiki esterni u interni tagħha; ifakkar li fl-2001 ġew miftiehma l-involviment sħiħ tal-Parlament u koordinazzjoni akbar f'dan il-qasam; ifakkar lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE li r-rispett għad-drittijiet fundamentali jibda internament u ma għandux jitqies bħala xi ħaġa garantita, iżda għandu jkun evalwat u mtejjeb kontinwament sabiex l-UE tkun tista' tinstema' bħala vuċi kredibbli dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja;

13.  Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tiegħu biex itejbu l-koordinazzjoni tagħhom sabiex jiksbu koerenza u komplementarjetà akbar tal-politiki u l-programmi dwar id-drittijiet tal-bniedem, is-sigurtà u l-iżvilupp;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jirrispettaw l-impenn li jadottaw 'approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem' fl-ambitu tal-proċess ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp kollu kemm hu;

15.  Iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea żżomm u tonora ir-rwol li tiżvolġi għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, permezz tal-użu effikaċi, konsistenti u meqjus tal-istrumenti disponibbli kollha għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-effikaċja tal-politika tagħna ta' għajnuna għall-iżvilupp;

16.  Jenfasizza l-importanza tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp bil-għan li jiġi garantit li l-politiki tal-UE f'kull qasam jippermettu r-rispett dejjem akbar tad-drittijiet tal-bniedem, filwaqt li jiġi żgurat li l-ebda dritt tal-bniedem jinkiser minn ebda politika tal-UE;

17.  Jenfasizza li r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem il-ġdid irid jikkunsidra l-aġenda tal-iżvilupp fl-azzjonijiet kollha mmiriti għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja. jistenna, f'dan ir-rigward, li jkun hemm kollaborazzjoni stretta mal-Parlament u mal-kumitati rilevanti tiegħu dwar din il-kwistjoni;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE, fil-kuntest tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal u tal-bżonn li jiġi żgurat il-ħarsien assolut tad-drittijiet u li tiġi evitata l-erożjoni tad-drittijiet stabbiliti fiha, jingħata appoġġ partikolari għall-prijoritizzazzjoni tal-bżonnijiet tat-tfal taż-żewġ sessi f'termini ta' salvagwardji u assistenza speċjali, abbażi tal-Konvenzjoni u tad-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Tfal;

19.  Jikkundanna bil-qawwa l-mutilazzjoni ġenitali femminili bħala ksur tal-integrità tal-ġisem tan-nisa u tal-bniet u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħtu attenzjoni partikolari lil dawn il-prattiki tradizzjonali krudili fl-istrateġija tagħhom kontra l-vjolenza fuq in-nisa;

20.  Iqis li l-UE se jkollha biss kredibilità fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jekk il-politiki esterni tagħha jkunu koerenti mal-azzjoni tagħha ġewwa l-fruntieri tagħha stess;

21.  Jiddikjara li l-Qafas Strateġiku għandha tkun mgħammra bil-viżibilità xierqa, sabiex tissaħħaħ il-leġittimità, il-kredibilità u l-obbligi tar-rendikont tal-Istrateġija lejn iċ-ċittadini;

22.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħroġ komunikazzjoni dwar pjan ta' azzjoni għad-drittijiet tal-bniedem għall-promozzjoni tal-valuri tal-UE fid-dimensjoni esterna tal-politika dwar il-ġustizzja u l-affarijiet interni, kif imħabbar fil-Pjan ta' Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta' Stokkolma fl-2010 u skont il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija;

23.  Jinsisti li d-direttorati ġenerali kollha tal-Kummissjoni u tas-SEAE jwettqu valutazzjonijiet dettaljati tal-implikazzjonijiet legali tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali għall-politiki esterni tal-UE minħabba li l-Karta hija applikabbli għall-azzjonijiet kollha meħuda mill-istituzzjonijiet tal-UE; jikkommetti ruħu għall-istess eżerċizzju; iħeġġeġ lill-kumitati parlamentari tiegħu jagħmlu użu mid-dispożizzjoni rilevanti skont l-Artikolu 36 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li tippermettilhom jivverifikaw il-konformità ta' proposta għal att leġiżlattiv mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, inklużi proposti relatati mal-istrumenti finanzjarji esterni;

24.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied il-livell ta' kooperazzjoni u konsultazzjoni bejn il-Grupp ta' Ħidma dwar id-Drittijiet Fundamentali (FREMP) u l-Grupp ta' Ħidma dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM) tal-Kunsill; iħeġġeġ li l-kooperazzjoni u konsultazzjoni msemmija tiġi estiża għar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem; jistieden liż-żewġ korpi jagħmlu użu sħiħ mill-għarfien espert u l-istrumenti tal-Kunsill tal-Ewropa u mill-proċeduri speċjali tan-NU, inkluż fit-tħejjija ta' inizjattivi ġodda bil-ħsieb li jiġu definiti u promossi valuri komuni u standards internazzjonali;

25.  Jilqa' ż-żieda fil-koerenza politika mal-konvenzjonijiet internazzjonali u reġjonali u l-mekkaniżmi bħal dawk tan-NU u tal-Kunsill tal-Ewropa; jitlob inklużjoni sistematika ta' dawn l-istandards fl-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, li għandhom ikunu d-dokument ta' referenza għall-politiki ġeografiċi u tematiċi, pjanijiet ta' azzjoni, strateġiji u strumenti; jissuġġerixxi li l-kooperazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari permezz tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ippjanati li jikkonċidu ma' samits internazzjonali, għandha tiġi estiża għas-sħab reġjonali u l-organizzazzjonijiet kollha u segwita minn dikjarazzjonijiet speċifiċi wara laqgħat ma' dawn is-sħab kif ukoll wara laqgħat ma' pajjiżi terżi, b'mod partikolari l-BRICs u ekonomiji emerġenti oħra;

26.  Iqis li l-inklużjoni ta' pajjiżi fl-Afrika ta' Fuq u tal-Lvant Nofsani fil-Politika tal-Viċinat tal-Kunsill tal-Ewropa se tipprovdi għodda komplimentarji għal approssimazzjoni tal-qafas leġiżlattiv u l-aħjar prattiki tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jinnota li l-programm konġunt UE-Kunsill tal-Ewropa miftiehem reċentement għat-tisħiħ tar-riformi demokratiċi fil-viċinat tan-Nofsinhar huwa eżempju tal-għarfien espert komplimentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar riformi kostituzzjonali, legali u isitituzzjonali;

27.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE biex jaħdmu lejn it-titjib tar-rispett tal-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin u l-protezzjoni tagħha meta jittrattaw standards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

28.  Jistieden lill-kumitati rilevanti tiegħu, bħas-sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, jintensifikaw il-kooperazzjoni tagħhom mal-korpi u l-istrumenti rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa u jistabbilixxu djalogi strutturati sabiex jiżviluppaw sinerġija effikaċi u pragmatika bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u jagħmlu użu sħiħ mill-għarfien espert eżistenti f'dan il-qasam;

Lejn approċċ inklużiv u effikaċi

29.  Jirrikonoxxi l-mira tar-rieżami li d-drittijiet tal-bniedem jitpoġġew fil-qalba tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha; iqis li hu essenzjali li l-UE tadotta approċċ effikaċi fir-rigward tas-sħab tagħha billi tiżviluppa ċerti prijoritajiet ewlenin relatati mad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, u li tiffoka l-isforzi tagħa fuq dan l-approċċ sabiex tidderieġihom f'riżultati li jistgħu jiġu prodotti u jinkisbu; jinnota li fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, dawn il-prijoritajiet ewlenin bħan-non-diskriminazzjoni u dawk għal-libertà tal-espressjoni, il-libertà tar-reliġjon jew twemmin, il-libertà tal-kuxjenza, il-libertà tal-għaqda u l-libertà tal-assoċjazzjoni;;

30.  Jissuġġerixxi li l-UE u l-Istati Membri tagħha jadottaw bħala prijoritajiet ewlenin fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġlieda kontra l-piena tal-mewt u sforzi għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni kontra n-nisa, aspetti li fihom l-UE kisbet riżultati tajbin u l-esperjenza tagħha hija relevanti biżżejjed biex tkun tista’ taqsamha u tikseb riżultati konkreti;

31.  Ifakkar li r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem għandu bħala prerekwiżiti essenzjali l-iżvilupp, id-demokrazija u l-Istat tad-dritt, u li bejniethom teżisti relazzjoni sinerġika ta' tisħiħ reċiproku; jistieden lill-UE tagħti sostenn lill-ħolqien ta' ideali ta' demokrazija u rispett tad-drittijiet tal-bniedem fis-soċjetà kollha, partikolarment bil-għan li jiġu promossi l-parità tal-ġeneru u d-drittijiet tat-tfal;

32.  Jilqa' r-rwol ċentrali tal-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, suġġetti ta' rikjesta li ilha li saret mill-Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati bħala proċess inklużiv li jinkludi delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni wiesgħa, speċjalment mal-organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u partijiet interessati oħrajn, u jisħaq fuq l-importanza tal-protezzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom;

33.  Iqis li għal azzjoni tal-UE aktar effikaċi u kisbiet li jistgħu jitkejlu, hija essenzjali l-identifikazzjoni speċifika skont il-pajjiż ta' prijoritajiet, objettivi realistiċi u forom ta' ingranaġġ politiku; huwa tal-fehma li l-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu integrati fil-Politika Barranija u ta’ Sigurtà Komuni tal-UE u fil-politiki kummerċjali u tal-iżvilupp (kemm fi programmi ġeografiċi kif ukoll tematiċi) sabiex jiġu żgurati effiċjenza, effikaċja u koerenza aħjar;

34.  Jitlob lill-Kummissjoni tintegra l-istrateġiji nazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem fil-programmazzjoni u fl-għoti ta' kull tip ta' assistenza lill-pajjiżi terzi, kif ukoll fid-dokumenti ta' strateġija u fil-programmi indikattivi pluriennali;

35.  Jirrakkomanda li l-prijoritajiet ewlenin tal-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem isiru pubbliċi, mingħajr ma jitqegħdu f'riskju s-sigurtà tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u s-soċjetà ċivili fil-pajjiżi kkonċernati; jenfasizza li dawn il-prijoritajiet pubbliċi se juru l-impenn tal-UE lejn id-drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi terzi u jipprovdu appoġġ lil dawk li qed jiġġieldu biex jeżerċitaw u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem tagħhom; jemmen li l-Parlament għandu jkollu aċċess għall-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u għall-informazzjoni kollha li tikkonċernahom;

36.  Jenfasizza r-rwol tar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (CSR) fil-qasam tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Ottubru 2011, li tirreferi fost oħrajn għall-Prinċipji Gwida tal-NU dwar il-Kummerċ u d-Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa tal-inklużjoni ta’ CSR mal-istrateġiji tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; ifakkar li kumpaniji Ewropej u Multinazzjonali għandhom ukoll responsabbiltajiet u obbligi u jilqa’ l-affermazzjoni mill-ġdid tas-CSR mill-UE; iħeġġeġ lill-impriżi kollha jassumu r-responsabbiltà korporattiva tagħhom li jirrispettaw lid-drittijiet tal-bniedem f’konformità mal-Prinċipji Gwida tan-NU; jilqa’ r-rieda tal-Kummissjoni li tiżviluppa gwida dwar id-drittijiet tal-bniedem għal impriżi żgħar u ta’ daqs medju; jitlob lill-Istati Membri jiżviluppaw il-pjanijiet nazzjonali tagħhom stess għall-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti u biex jinsistu fuq il-ħtieġa li anke pajjiżi sħab iżommu ma’ standards tas-CSR rikonoxxuti internazzjonalment bħall-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u d-dikjarazzjoni Tripartitika tal-ILO tal-prinċipji rigward l-impriżi multinazzjonali u l-politika soċjali;

37.  Jemmen li l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjah, li għandhom perjodu ta' żmien ta' tliet snin, se jirrazzjonalizzaw objettivi ta' prijorità nazzjonali, fost oħrajn billi jkopru linji gwida tematiċi tal-UE u strateġiji lokali relatati sabiex jipprovdu qafas koerenti għall-azzjoni kollha tal-UE; jitlob il-finalizzazzjoni fil-pront tal-istrateġiji nazzjonali kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-implimentazzjoni rapida tagħhom u valutazzjoni tal-aħjar prattiki; jinsab konvint li dawn l-istrateġiji se jippermettu valutazzjonijiet annwali preċiżi tal-implimentazzjoni tal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem stabbiliti fi ftehimiet qafas;

38.  Jirrakkomanda li, bħala parti mill-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-UE tiftiehem dwar lista ta' 'kwistjonijiet minimi' li l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiddiskutu mal-kontropartijiet relevanti tagħhom f'pajjiżi terzi matul laqgħat u żjarat, inkluż fl-ogħla livell politiku u matul samits;

39.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biex jinkoraġġixxu aktar lill-pajjiżi terzi biex jagħmlu dispożizzjoni espressa dwar id-drittijiet tan-nisa fil-leġiżlazzjoni tagħhom u biex jiggarantixxu li dawn id-drittijiet jiġu rrispettati;

40.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE biex jinvolvu ruħhom u jipprovdu assistenza lill-atturi reliġjużi u organizzazzjonijiet ibbażati fuq it-twemmin f’appoġġ tal-libertà reliġjuża u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti;

41.  Jilqa’ l-impenn li sar fil-Qafas Strateġiku li d-drittijiet tal-bniedem jitqiegħdu fil-qalba tar-relazzjonijiet tal-UE ma’ pajjiżi terzi, inkluż imsieħba strateġiċi; jistieden għalhekk lill-UE tadotta konklużjonijiet annwali tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin dwar l-imsieħba strateġiċi tal-UE, biex tiġi stabbilita bażi komuni għall-Istati Membri u l-uffiċjali tal-UE f’termini ta’ tħassib tad-drittijiet tal-bniedem li, bħala minimu, iridu jiddiskutu mal-kontropartijiet rilevanti tagħhom;

42.  Jappella għal aktar sforzi għall-protezzjoni u għas-sostenn tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi, u speċjalment dawk li jgħixu taħt theddid jew biża' minħabba l-impenn tagħhom; jistenna b'ħerqa l-miżuri aktar flessibbli u mmirati li jkunu jistgħu jittieħdu għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan il-qafas tal-EED;

Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija
Klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem

43.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi leġiżlazzjoni li teħtieġ li l-kumpaniji tal-UE jiżguraw li l-akkwisti tagħhom ma jappoġġjawx lil dawk li jwettqu kunflitti u ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem, jiġifieri billi jwettqu kontrolli u verifiki fuq il-katini tal-provvista tal-minerali tagħhom u jippubblikaw ir-riżultati;jitlob lill-Kummissjoni biex tipproduċi u tagħmel pubblika lista ta' kumpanniji tal-UE li kienu kompliċi direttament fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem fir-rapporti tagħhom ma' reġimi awtoritarji; huwa tal-fehma li diliġenza dovuta obbligatorja mill-kumpaniji tal-UE, f'konformità mal-linji gwida ppubblikati mill-OECD, se tipproteġi r-reputazzjoni ta’ negozji Ewropej u toħloq aktar koerenza tad-drittijiet tal-bniedem u politiki tal-iżvilupp tal-UE, speċjalment f'żoni li jbatu minn kunflitti;

44.  Jirrakkomanda li r-Rappreżentant Għoli tibbaża dan il-mekkaniżmu fuq ir-rikonoxximent tar-riskju potenzjali ta' pajjiż sħab li jikser standards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, billi jinkludi partikolaritajiet speċifiċi ta' sistema ġenwina ta' 'twissija bikrija' fil-klawżola, u fuq l-istabbiliment ta' qafas progressiv ibbażat fuq il-konsultazzjoni, il-passi u l-konsegwenzi, simili għal dak previst fil-Ftehim ta' Cotonou u jsegwi l-eżempju tal-mekkaniżmu ta' monitoraġġ imdaħħal fis-seħħ taħt il-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkmenistan; jinnota li tali sistema, ibbażata fuq id-djalogu, tgħin tidentifika u tindirizza ambjent li qed jispiċċa u ksur ripetut u/jew sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem bi ksur tal-liġi internazzjonali, u tagħmilha possibbli li jiġu diskussi miżuri ta’ korrezzjoni fi ħdan qafas vinkolanti; jitlob għaldaqstant rieżami sabiex jiġi vvalutat ukoll ir-rwol, il-mandat u l-objettivi tad-djalogi u l-konsultazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem, li għandhom jiġu mtejba;

45.  Jitlob għal protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-migranti fil-pajjiżi ospitanti sabiex ikunu evalwati regolarment u jingħataw attenzjoni speċjali;

46.  Jilqa’ t-twaqqif min-naħa tal-Parlament tal-mekkaniżmu għall-monitoraġġ ta’ sitwazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, stabbilit bħala parti mill-konklużjoni tal-ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni mat-Turkmenistan; jirrakkomanda li mekkaniżmi ta' monitoraġġ simili jiġu ppjanati b'mod sistematiku għal ftehimiet oħra wkoll;

47.  Jenfasizza d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-2009 li jestendi l-klawżola tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija għall-ftehimiet kollha u li jipprevedi rabta bejn dawn il-ftehimiet u ftehimiet ta' kummerċ ħieles billi jinkludi klawżola 'passerelle' fejn neċessarju; jinnota ir-referenza fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija għall-iżvilupp ta' kriterji għall-applikazzjoni ta’ dan l-element; jinnota li din l-estensjoni li tkun koperta l-klawżola tad-drittijiet tal-bniedem teħtieġ neċessarjament mekkaniżmu ċar għall-implimentazzjoni tagħha fil-livelli istituzzjonali u politiċi, għalhekk teħtiġilha tkun komplimentata minn mekkaniżmu ta' infurzar operattiv; jinsisti li klawsoli vinkolanti u mhux negozjabbli dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu inklużi fil-ftehimiet kollha konklużi mill-UE kemm ma' pajjiżi industrijalizzati kif ukoll ma' dawk li qed jiżviluppaw, inklużi ftehimiet settorjali u ftehimiet kummerċjali u dwar l-investiment; iqis li huwa essenzjali li l-pajjiżi sħab kollha, b'mod partikolari pajjiżi bl-istess opinjoni u sħab strateġiku li l-UE qiegħda tinnegozja ftehimiet magħhom, jissottoskrivu ma' dan l-impenn vinkolanti;

48.  Jinnota li l-Parlament mhuwiex involut fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tat-tnedija ta' konsultazzjoni jew għas-sospensjoni ta' ftehim; jikkunsidra li f’każ li l-Parlament jadotta rakkomandazzjoni fejn jitlob l-applikazzjoni tal-klawżola tad-drittijiet tal-bniedem u d-dispożizzjonijiet tal-kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli, il-Kummissjoni għandha teżamina b’attenzjoni jekk humiex sodisfatti l-kundizzjonijiet taħt dan il-kapitolu. jinnota li f'każ li l-Kummissjoni tqis li dawn il-kundizzjonijiet ma jkunux ġew issodisfati, għandha tippreżenta rapport lill-kumitat responsabbli tal-Parlament;

49.  Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli jamplifika r-rapport annwali dwar l-azzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fid-dinja, filwaqt li jżid rapport dwar il-progress dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem li jkopri wkoll l-applikazzjoni tal-klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi ftehimiet fis-seħħ, bl-inklużjoni ta' analiżi każ b'każ ta' kull proċess ta' konsultazzjoni u miżuri xierqa oħra mnedija mill-Kunsill, is-SEAE u l-Kummissjoni, flimkien ma' analiżi tal-effikaċja u l-koerenza tal-azzjoni meħuda;

Valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem

50.  Jemmen li l-UE tista biss tindirizza bis-sħiħ l-obbligi tagħha fl-ambitu tat-Trattat ta' Lisbona u l-Karta billi tħejji valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem qabel in-negozjati dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali kollha ma' pajjiżi terzi;

51.  Jinnota li din il-prattika sistematika hija l-unika mod kif tista' tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-obbligi tal-parti terza stess skont il-konvenzjonijiet internazzjonali, inkluż il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali u standards tax-xogħol u ambjentali rikonoxxuti internazzjonalment;

52.  Jitlob li l-valutazzjonijiet tal-impatt imsemmija jkunu jinkludu l-firxa sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż onlajn, li għandha tinftiehem bħala ħaġa waħda inseparabbli;

53.  Jinnota li dawn il-valutazzjonijiet jitwettqu b'mod indipendenti, trasparenti u parteċipattiv, bl-involviment ta' komunitajiet potenzjalment affetwati;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiżviluppaw metodoloġija b'saħħitha li tiġbor fiha l-prinċipji tal-ugwaljanza u n-nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex jiġi evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq ċerti popolazzjonijiet u li tipprovdi miżuri preventivi jew ta' rimedju miftiehma b'mod reċiproku f'każ ta' kwalunkwe impatt negattiv, qabel ma jiġu ffinalizzati n-negozjati;

55.  Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari għall-bżonn li jitwettqu valutazzjonijiet dwar l-impatt ta' dawk il-proġetti li l-implimentazzjoni tagħhom iġġib magħha riskju serju ta' ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Karta, bħal proġetti relatati mal-ġudikatura, l-aġenziji ta' kontroll mal-fruntieri u l-forzi tal-pulizija u tas-sigurtà f'pajjiżi mmexxija minn reġimi repressivi;

Politika ta' valutazzjoni komparattiva

56.  Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu neċessarjament kriterji pubbliċi speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, bil-għan li jivvalutaw il-livell ta' rispett għal-libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt; jikkunsidra f'dan ir-rigward, li l-UE għandha tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti rilevanti u l-għarfien espert tan-NU u tal-Kunsill tal-Ewropa inkluża l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-bniedem bħala element vijabbli ta’ katalogu ta’ referenza ta’ tali Drittijiet tal-Bniedem u Demokrazija għall-pajjiżi membri tal-Kunsill tal-Ewropa, u għandha tiddistingwi biċ-ċar il-konklużjonijiet politiċi tagħha minn evalwazzjoni legali u teknika;

57.  Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa sett ta' indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi u punti ta' riferiment pubbliċi u speċifiċi skont il-pajjiż li jistgħu jservu bħala bażi koerenti u konsistenti għall-valutazzjoni annwali tal-politiki tal-UE fil-qafas tal-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi terzi; jirrakkomanda li dawn il-punti ta' riferiment ikunu jinkludu l-elementi bażiċi tad-dritt internazzjonali dwar ir-refuġjati sabiex jiġu protetti d-drittijiet tar-refuġjati u l-persuni spustati;

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda

58.  Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija u mill-esperjenza miksuba mal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant, kemm matul il-perjodi tranżitorji tagħhom kif ukoll qabel, inkluż il-ħtieġa li jinbidlu politiki preċedenti iffukati partikolarment fuq ir-relazzjonijiet mal-awtoritajiet u li tiġi stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta' pajjiżi sħab; jenfasizza b'rabta ma' dan ir-rwol importanti tal-EED li għadu kemm ġie stabbilit, inizjalment għalkemm mhux esklużivament fil-pajjiżi tal-viċinat tal-UE;

59.  Jenfasizza l-importanza li jinħolqu programmi u li jiġu appoġġati proġetti li jagħtu lok għall-kuntatt bejn is-soċjetà ċivili fl-UE u f’pajjiżi terzi u jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jibnu l-kapaċità tas-soċjetà ċivili li tipparteċipa fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali, li għandu jsir pilastru ċentrali tal-istrumenti finanzjarji esterni li qed jiġu attwalment rivedut;

60.  Jilqa’ l-fatt li djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem tas-Sħubija tal-Lvant jiġu kkumplimentati minn seminars konġunti tas-soċjetà ċivili u jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu għall-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-Sħubija tal-Lvant;

61.  Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jużaw il-mudell ta' mekkaniżmu istituzzjonalizzat ta' konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili stabbilit fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea ta' Isfel, bħala l-punt ta' tluq għall-iżvilupp ta' mekkaniżmi saħansitra aktar inklużivi għall-ftehimiet kollha;

62.  Jifhem il-punt ċentrali tal-approċċ il-ġdid tal-UE li s-soċjetajiet jissaħħu permezz ta' responsabilità nazzjonali attiva għall-appoġġ tal-kapaċità tagħhom li jieħdu sehem f'proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet pubbliċi u ta' governanza demokratika;

63.  Jilqa’ inizjattivi ġodda bħall-EED u l-Faċilità għas-Soċjetà Ċivili (CSF) li jagħmlu l-għajnuna tal-UE aktar aċċessibbli, speċjalment għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u li jistgħu jikkatalizzaw approċċ tal-UE aktar strateġiku u politiku għad-demokratizzazzjoni permezz tal-provvista ta’ għajnuna speċifika għall-kuntest, flessibbli u f'waqtha mmirata lejn l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni demokratika f'pajjiżi sħab;

64.  Jinnota li għalkemm l-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija kienu mistennija li jġibu trasformazzjoni prodemokratika, f’ħafna każijiet irriżultaw fid-deterjorazzjoni tal-libertajiet u d-drittijiet ta’ minoranzi reliġjużi; għalhekk jikkundanna bil-qawwa l-atti kollha ta' vjolenza kontra l-Kristjani, il-Lhud, il-Musulmani u kontra komunitajiet reliġjużi oħra, kif ukoll kull tip ta' diskriminazzjoni u intolleranza kontra persuni reliġjużi, apostati u persuni bla twemmin bbażati fuq ir-reliġjon u t-twemmin; jenfasizza għal darb’oħra, f’konformità mar-riżoluzzjonijiet aktar bikrija tiegħu, li l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjoni huwa dritt fondamentali tal-bniedem;

65.  Jenfasizza li l-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija wrew għadd ta' nuqqasijiet fil-politiki tal-UE lejn dan ir-reġjun, inkluż is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ, li jiffaċċjaw qgħad tal-massa u nuqqas ta' prospetti f'pajjiżhom; jilqa' madankollu r-rieda' li jittieħed approċċ ġdid, u jinsisti dwar il-ħtieġa li jissaħħu l-proġetti u l-programmi ta’ skambju li għaddejjin bħalissa, inklużi dawk mibdija fil-qafas tal-Unjoni għall-Mediterran;

66.  Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu programmi ta' skambju jew jinfetħu programmi Ewropej għaż-żgħażagħ tar-Rebbiegħa Għarbija, u biex ikun hemm riflessjoni fil-livell tas-soċjetà ċivili dwar il-kawżi u l-konsegwenzi tan-nuqqas ta' għarfien tal-problemi, partikolarment dawk ta' natura ekonomika u soċjali, ta’ dawn is-soċjetajiet;

67.  Jissuġġerixxi l-ħolqien ta' programmi ta' skambju jew il-ftuħ ta' programmi Ewropej għaż-żgħażagħ ta' pajjiżi terzi;

68.  Jenfasizza li rabtiet qawwija mas-soċjetà ċivili kemm fil-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija kif ukoll f'dawk tas-Sħubija tal-Lvant, imrawma fost l-oħrajn mill-programmi ta’ skambju, apprendistati fl-istituzzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri u boroż ta’ studju fl-Universitajiet Ewropej huma indispensabbli għall-iżvilupp fil-futur u l-konsolidazzjoni tad-demokrazija f’dawk il-pajjiżi;

69.  Jindika li r-riflessjoni bbażata fuq is-soċjetà ċivili msemmija hawn fuq tista' tissaħħaħ permezz tal-istabbiliment ta' Konvenzjoni Ewro-Għarbija għaż-Żgħażagħ jew Konvenzjoni taż-Żgħażagħ Ewro-MENA / Ewro-Mediterranja dwar id-drittijiet tal-bniedem;

70.  Jenfasizza li s-sitwazzjoni tan-nisa fil-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija hija ta’ spiss kritika fil-valutazzjoni tal-progress fir-rigward tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem u li garanzija tad-drittijiet tan-nisa għandha tkun parti essenzjali tal-azzjoni tal-UE b'rabta ma' dawn il-pajjiżi; jsejjaħ għall-istabbiliment ta' Konvenzjoni Interparlamentari Ewro-Għarbija tan-Nisa;ifakkar ukoll li d-demokrazija tinvolvi l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-ħajja pubblika, kif iddikjarat fl-istrumenti internazzjonali u reġjonali bħall-Protokoll tal-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika;

71.  Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, u tal-kooperazzjoni tagħhom, fl-Istati Membri u fil-pajjiżi tal-viċinat tal-UE; jilqa’ inizjattivi bil-għan li jittrasferixxu l-prattiki tajba, billi jikkoordinaw u jistimolaw il-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem fl-Istati Membri u f'pajjiżi tal-Viċinat tal-UE, bħall-programm għall-kooperazzjoni bejn l-Ombudsmen mill-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant 2009-2013 għall-kooperazzjoni bejn l-ombudsm mill-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant, li ġie stabbilit b'mod konġunt mill-ombudsmen Pollakk u Franċiż bl-għan li tittejjeb il-kapaċità tal-uffiċċji tal-ombudsmen, il-korpi governattivi u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant għall-ħarsien tad-drittijiet tal-individwi u l-bini ta’ stati demokratiċi bbażati fuq l-istat tad-dritt; jisħaq fuq il-ħtieġa li azzjoni bħal din tiġi kkoordinata fl-UE u li l-istituzzjonijiet tal-UE jserrħu fuq l-esperjenza miksuba permezz ta’ dan; jenfasizza l-ħtieġa li jitħeġġeġ it-twaqqif ta' istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem f'dawk il-pajjiżi tal-viċinat tal-UE li s-sistema legali tagħhom ma tinkludix korpi bħal dawn;

72.  Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda billi japplikaw bl-istess attenzjoni l-prinċipji “aktar għal aktar’ u ”inqas għal inqas’;

73.  Jemmen li pajjiżi vvalutati biċ-ċar bħala li mhumiex qed jagħmlu progress fid-demokrazija profonda u fil-bidla profonda istituzzjonali u soċjali, inkluż l-istat tad-dritt, għandu jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-appoġġ għas-soċjetà ċivili f'dawk il-pajjiżi, skont il-miri ta' din il-politika, b’mod partikolari jekk jinkisru ċerti prinċipji ewlenin, inklużal-libertà tal-espressjoni, il-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin, in-non-diskriminazzjoni, il-bilanċ bejn il-ġeneri, il-libertà tal-kuxjenza, il-libertà tal-għaqda u l-libertà tal-assoċjazzjoni;

74.  Jinsab imħasseb dwar il-kontinwazzjoni tal-attitudnijiet preċedenti li permezz tagħhom jingħata kumpens politiku eċċessiv għal passi meħuda minn gvernijiet sħab li ma jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-objettivi;

75.  Jilqa’ l-inizjattiva li jiġi introdott approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem għall-politika dwar l-iżvilupp, jinnota li tali approċċ għandu jkun ibbażat fuq l-inseparabbilità tad-drittijiet tal-bniedem, u jemmen bis-sħiħ li fil-qalba tal-objettivi ta’ kooperazzjoni għandu jkun hemm il-bnedmin u l-benesseri tal-popli aktar milli l-gvernijiet; jenfasizza li l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp f'dan il-kuntest għandha tkun intiża li tikkontribwixxi għar-realizzazzjoni sħiħa tal-objettivi tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex politiki differenti tal-UE ma jostakolawx lil xulxin f'dan ir-rigward;

76.  Jilqa’ l-inizjattiva ġdida Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE, li mill-2014 sal-2020 se toħloq opportunità għal madwar 10,000 Ewropej li jipparteċipaw f’operazzjonijiet umanitarji madwar id-dinja, f'postijiet fejn hemm l-aktar bżonn għajnuna, u biex juru solidarjetà Ewropea billi jgħinu b'mod prattiku lil komunitajiet milquta minn diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem;

Responsabilità interistituzzjonali konġunta

77.  Huwa tal-fehma li l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni korrispondenti huma partikolarment sinifikanti, billi dawn jirrappreżentaw impenn komuni ffirmat mir-Rappreżentant Għoli, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri; jilqa' r-rikonoxximent tar-rwol ewlieni li kellu l-Parlament fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; Jistenna li l-Parlament ikun involut kif xieraq fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni, fost l-oħrajn permezz ta' skambji fil-Grupp ta' Kuntatt dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li jgħaqqad lis-SEAE, lis-servizzi rilevanti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem u lis-Sottokumitat tal-PE għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Barranin;

78.  Jirrakkomanda li l-Parlament jiżviluppa relazzjonijiet aktar dinamiċi mad-delegazzjonijiet tal-UE, ibbażati fuq kuntatti regolari u skambji ta' informazzjoni permezz ta' rapporti ta' progress li jirriflettu 'aġenda għall-bidla' fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u l-objettivi u l-istadji sinifikanti definiti fil-Pjan ta' Azzjoni;

79.  Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-bniedem, permezz tal-iżvilupp ta’ mekkaniżmu ta’ segwitu bl-appoġġ tal-Unità ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem stabbilita reċentement, u jirrakkomanda aktar kooperazzjoni bejn is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u kumitati rilevanti oħra tal-PE, u mal-Qorti tal-Awdituri, sabiex ikun żgurat li l-objettivi tar-rieżami strateġiku jkunu abbinati ma' appoġġ finanzjarju adegwat mill-Unjoni;

80.  Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-proċeduri tiegħu fir-rigward tal-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u jintensifika l-isforzi sabiex jintegra d-drittijiet tal-bniedem b’mod effettiv fl-istrutturi u l-proċessi tiegħu stess sabiex jiżgura li d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija huma fil-qalba tal-azzjonijiet u l-politiki parlamentari kollha, inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet Interparlamentari tal-PE dwar il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

81.  Huwa tal-fehma li kull delegazzjoni permanenti tal-Parlament u kull kumitat rilevanti għandu jkollhom membru, preferibilment magħżul fost il-President u l-Viċi Presidenti tagħhom, speċifikament bil-kompitu li jimmonitorjaw il-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tar-reġjun, il-pajjiż jew il-qasam tematiku kkonċernat, u li l-persuni maħtura għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-Sottokumitat tal-Parlament dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

82.  Jirrakkomanda li d-delegazzjonijiet tal-PE li jmorru fuq missjoni f’pajjiż fejn is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem hija preokkupanti għandu jkollha membri speċifikament bil-kompitu li jqajmu l-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tar-reġjun jew il-pajjiż ikkonċernat, u li dawn il-membri għandhom jirrappurtaw lis-Sottokumitat tal-Parlament għad-Drittijiet tal-Bniedem;

83.  Jitlob li tissaħħaħ il-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem tal-Istati Membri;

84.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitjieb il-mudell għad-dibattiti fil-plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-Membri, konsultazzjonijiet mas-soċjetà ċivili matul il-proċess ta’ abbozzar, grad ogħla ta' rispons għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet oħra mhux previsti fil-qasam, u jenfasizza l-ħtieġa ta' segwitu aħjar għal dibattiti u riżoluzzjonijiet preċedenti;

85.  Jenfasizza l-ħtieġa għal utilizzazzjoni aħjar tal-potenzjali tan-Netwerk tal-Premju Sakharov mill-PE u istituzzjonijiet oħra tal-UE;

86.  Jirrakkomanda li l-Parlament, f’kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri, jorganizza avveniment annwali dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem minn madwar id-dinja, li jipprovdi lill-Parlament b’opportunità annwali biex juri l-appoġġ tiegħu għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u jgħinhom fil-progress tad-drittijiet tagħhom li jitkellmu u jsegwu d-drittijiet tagħhom fil-pajjiżi rispettivi tagħhom;

87.  Jitlob applikazzjoni konkreta tal-Artikolu 36 TUE sabiex ikun żgurat li l-fehmiet tal-Parlament jiġu kkunsidrati kif xieraq fir-rigward tal-għoti ta' segwitu għar-riżoluzzjonijiet u jirrakkomanda djalogu aktar b'saħħtu f'dan ir-rigward;

o
o   o

88.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lir-Rappreżentant speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Kunsill tal-Ewropa.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0126.
(2) ĠU C 290 E, 29.11.2006, p. 107.
(3) Testi adottati, P7_TA(2011)0334.
(4) Testi adottati, P7_TA(2012)0018.
(5) Testi adottati, P7_TA(2012)0250.
(6) Dokument tal-Kunsill 17944/2011.
(7) Dokument tal-Kunsill 18764/2011.
(8) Testi adottati, P7_TA(2012)0113.


Il-ftehim ġdid UE-Russja
PDF 328kWORD 96k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 li fih ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar il-ftehim ġdid UE-Russja (2011/2050(INI))
P7_TA(2012)0505A7-0338/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni li jistabbilixxi ftehim ta' sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom min-naħa waħda, u l-Federazzjoni Russa min-naħa l-oħra, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 1997,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali UE-Russja wara l-adeżjoni tar-Russja mad-WTO(1),

–  wara li kkunsidra n-negozjati li bdew fl-2008 dwar ftehim ġdid UE-Russja, kif ukoll is-'Sħubija għall-Modernizzazzjoni' li bdiet fl-2010,

–  wara li kkunsidra l-objettiv kondiviż mill-UE u r-Russja, stabbilit fid-dikjarazzjoni konġunta maħruġa fil-31 ta' Mejju 2003 wara l-11-il Samit bejn l-UE u r-Russja f'San Pietruburgu, dwar il-ħolqien ta' spazju ekonomiku komuni, spazju komuni ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, spazju komuni ta’ kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà esterna u spazju komuni ta’ riċerka u edukazzjoni, inklużi l-aspetti kulturali ('l-erba' spazji komuni'),

  wara li kkunsidra l-konsultazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2012 lill-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ restrizzjonijiet komuni rigward il-viża għal uffiċjali Russi involuti fil-każ ta’ Sergei Magnitsky(2);

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fis-sura ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda mill-Federazzjoni Russa ta' dazji tal-esportazzjoni fuq il-materja prima(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 90(4) u 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0338/2012),

A.  billi l-politika barranija u ta' sigurtà komuni tal-UE li qed tevolvi għandha, bi qbil mal-prinċipju ta' kundizzjonalità, tinkludi r-Russja bħala sieħeb strateġiku sakemm il-valuri fundamentali li fuqhom hi bbażata l-Unjoni, inklużi d-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett tad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u r-rispett tal-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u d-dritt internazzjonali, ikunu kondiviżi u kkonfermati; billi r-Russja, bħala pajjiż, għandha l-għeruq kulturali tagħha fl-Ewropa u hi attur globali u reġjonali importanti, bħala membru fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-G8, tal-G20, tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OSKE, u għalhekk marbuta li tissodisfa l-obbligi tagħha bħala membru ta' dawn l-organizzazzjonijiet, b'mod partikolari fir-rigward tar-rapport ta' monitoraġġ ta' Ottubru 2012 tal-Kunsill tal-Ewropa;

B.  billi r-Russja, bħala membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, għandha responsabbiltà konġunta mal-membri l-oħra biex tinżamm l-istabbiltà globali; billi ħafna sfidi fil-livell internazzjonali jistgħu jiġu indirizzati biss permezz ta’ approċċ koordinat li jinkludi lir-Russja;

C.  billi l-interdipendenza ekonomika tal-UE u r-Russja qed tikber b’mod kostanti, u billi kooperazzjoni msaħħa u relazzjonijiet ta' ġirien tajba bejn l-UE u r-Russja għandhom jitqiesu bħala ta' importanza kbira għall-istabbiltà, is-sigurtà u l-prosperità taż-żewġ partijiet;

D.  billi r-Russja taħt il-presidenza ta’ Vladimir Putin qed turi biss interess selettiv fl-iżvilupp ta’ politiki komuni u m’għandha l-ebda intenzjoni reali li tiżviluppa sħubija strateġika estensiva u ġenwina għall-implimentazzjoni tal-liġi internazzjonali u l-prevenzjoni tal-kunflitt;

E.  billi l-UE u r-Russja għaddew minn bidliet politiċi, istituzzjonali, soċjali u ekonomiċi kbar sa mill-1994, meta kien iffirmat il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (PCA) attwali;

F.  billi l-adeżjoni tar-Russja mad-WTO fit-22 ta’ Awwissu 2012 huwa pass ewlieni li jista’ jgħin biex titħaffef il-modernizzazzjoni tal-ekonomija Russa u fl-istess ħin isservi ta’ inċentiv tajjeb għar-Russja biex tissodisfa r-regoli u l-istandards tal-kummerċ internazzjonali li impenjat ruħha li tirrispetta;

G.  billi dawn il-bidliet, flimkien mal-isfidi u l-opportunitajiet ġodda li għandha r-relazzjoni UE -Russja, iridu jkunu indirizzati fuq livell bilaterali u multilaterali; billi, minkejja n-nuqqas attwali ta’ entużjażmu min-naħa tar-Russja, Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni ġdid ambizzjuż u komprensiv li jkopri l-aktar oqsma importanti ta' kooperazzjoni u msejjes fuq valuri komuni ta’ demokrazija, rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, jista' jipprovdi l-bażi għal sħubija strateġika ġenwina; billi, b'mod partikolari, għandha tkun enfasizzata l-ħtieġa biex tinbena sħubija ġenwina bejn is-soċjetajiet tal-UE u tar-Russja;

H.  billi l-UE tkompli tkun impenjata biex tapprofondixxi u tiżviluppa aktar ir-relazzjoni tagħha mar-Russja u l-prinċipji stabbiliti fis-Sħubija għall-Modernizzazzjoni, ibbażati fuq interessi komuni u fuq impenn favur il-valuri universali u l-prinċipji demokratiċi, ir-rispett tad-drittijiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt;

I.  billi l-kundanna ta' sentejn ħabs tal-membri tal-grupp punk Pussy Riot għal manifestazzjoni ta' protesta kontra l-President Vladimir Putin fil-Katedral Ortodoss ta' Moska hija sproporzjonata u tqajjem tħassib serju dwar il-mod kif is-sistema ġudizzjarja Russa tittratta liċ-ċittadini u taġixxi b'mod li tintimida lis-soċjetà ċivili Russa;

J.  billi fil-kuntest tan-negozjati kontinwi l-istatus quo tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja jeħtieġ ikun evalwat b’mod adegwat, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-kwistjonijiet bilaterali eżistenti bejn ir-Russja u l-Istati Membri tal-UE;

K.  billi r-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja għadhom ibatu minħabba l-falliment tar-Russja li tħaddan bis-sħiħ il-valuri demokratiċi u t-tisħiħ tal-istat tad-dritt;

L.  billi l-intimidazzjoni, il-fastidju u l-arresti li għaddejjin tar-rappreżentanti tal-forzi tal-oppożizzjoni u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-adozzjoni reċenti ta’ liġijiet dwar il-finanzjament tal-NGOs u dwar id-dritt tal-assemblea, il-liġi dwar il-malafama u l-liġi li timponi restrizzjonijiet fuq l-internet kif ukoll il-pressjoni li dejjem qed tiżdied fuq il-midja ħielsa u indipendenti u fuq il-minoranzi ta’ orjentazzjoni sesswali u ta' twemmin reliġjuż jirriżultaw f’aktar degradazzjoni tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi fir-Russja;

M.   billi l-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem reċentement ikkundanna, bħala ksur tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-liġijiet fis-seħħ f’xi reġjuni tal-Federazzjoni Russa li jipprojbixxu l-“propaganda omosesswali’;

N.  billi l-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni attwali jeħtieġ ikun validu u effettiv sakemm dak ġdid jiġi konkluż u jidħol fis-seħħ;

O.  billi fl-14 ta’ Ottubru 2012 fir-Russja saru l-elezzjonijiet lokali u reġjonali;

P.  billi l-liġijiet ġodda jew emendati msemmija hawn fuq ġew adottati mid-Duma tal-Istat, li l-elezzjonijiet għalihom la kienu liberi u lanqas ġusti, kemm skont il-missjoni ta' osservazzjoni tal-OSKE u kemm skont il-konklużjonijiet tal-PE;

Q.  billi ċerta proċeduri maħsuba biex jaffettwaw l-oppożizzjoni, bħal dawk biex iċaħħdu lil Gennady Gudkov, membru preċedenti tad-Duma mill-partit tal-oppożizzjoni Just Russia, mill-mandat parlamentari tiegħu, jistgħu jiġu interpretati bħala każijiet ta' applikazzjoni selettiva tal-ġustizzja u interferenza fl-attività politika leġittima;

1.  Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati li għaddejjin dwar il-ftehim il-ġdid, ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna:

  

Dwar il-proċess tan-negozjati

   (a) jiżguraw li l-ftehim il-ġdid jipprovdi qafas komprensiv, progressiv u legalment vinkolanti għal żvilupp akbar fir-relazzjonijiet mar-Russja fis-snin li ġejjin, filwaqt li jqisu l-ħtieġa ta' sforzi biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-oqsma kollha li fihom l-interessi tal-UE u r-Russja aktarx li jaqblu, filwaqt li jiġu promossi interessi u valuri Ewropej f'oqsma fejn l-interessi ma jaqblux, kif ukoll il-ħtieġa ta' appoġġ għad-demokratizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-pajjiż; jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiżguraw li n-negozjati mar-Russja jkomplu b'pass tajjeb, filwaqt li jesprimu tħassib eżistenti fl-UE dwar in-nuqqas ta’ progress fin-negozjati attwali li ma wasslux f'dan l-istadju għar-riżultati mixtieqa; ifakkru li s-sħubija strateġika tista’ teżisti biss jekk iż-żewġ naħat jaqblu li jsegwu prinċipji demokratiċi universali; jenfasizzaw li r-relazzjoni UE-Russja għandha tiġi rregolata b'mod reċiproku;
   (b) jaħdmu b'mod attiv fuq il-konklużjoni tan-negozjati għal ftehim li jkun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat u konformi mal-kooperazzjoni li dejjem qed tiżdied u li qed issir aktar profonda; jiżguraw li n-negozjati jiġġeneraw fiduċja reċiproka u huma ffukati fuq riżultati tanġibbli u sustanza politika;
   (c) ifittxu kunsens fost l-Istati Membri tal-UE dwar l-objettivi u dwar il-proċess tan-negozjati ta' ftehim ġdid mar-Russja sabiex l-UE titkellem b’vuċi waħda b’saħħitha; jenfasizzaw l-importanza li l-Unjoni tinnegozja bħala korp wieħed u jissuġġerixxu li l-interessi tal-Istati Membri fir-rigward tar-Russja u viċeversa jiġu promossi u protetti aħjar fil-livell tal-Unjoni;
   (d) jagħtu attenzjoni mill-qrib dwar ir-rekwiżiti li l-UE beħsiebha tistabbilixxi fir-rigward tar-rispett tal-prinċipji demokratiċi, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt, u jqisu dan ir-rispett bħala prerekwiżit assolut għall-iffirmar ta' Ftehim UE-Russja;
   (e) jenfasizzaw li l-Ftehim il-ġdid ikun il-pass 'il quddiem loġiku u meħtieġ għar-relazzjonijiet UE-Russja, bi qbil mal-PCA attwali u wara l-adeżjoni tar-Russja fid-WTO;
   (f) itennu, b'dan il-ħsieb, li l-UE għandha tinnegozja dan il-ftehim esklussivament mar-Russja u mhux mal-Unjoni Doganali li magħha tagħmel parti r-Russja;
   (g) itennu li l-modernizzazzjoni ekonomika u politika tar-Russja hi ta' interess komuni għaż-żewġ naħat u li l-UE tixtieq tħaffef dan il-proċess mibdi permezz tas-Sħubija għall-Modernizzazzjoni; jenfasizzaw li l-politiki tar-Russja għal modernizzazzjoni ma jistgħux ikunu limitati għall-qasam ekonomiku u għandhom ikunu akkumpanjati minn riforma politika kompluta, bl-enfasi ewlenija fuq il-garanzija tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;
   (h) jieħdu pożizzjoni attiva fil-koordinazzjoni ta’ sħubijiet ta’ modernizzazzjoni bilaterali differenti tal-Istati Membri tal-UE mal-Federazzjoni Russa, b'hekk tiġi żgurata politika koerenti u aktar effiċjenti tal-UE;
  

Id-djalogu u l-kooperazzjoni politika

   (i) jissorveljaw b’attenzjoni l-evoluzzjoni interna fir-Russja, jaħdmu flimkien mal-protagonisti politiċi ewlenin, jappoġġjaw il-bini tal-istituzzjonijiet fir-Russja u l-prinċipji tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt; jappoġġjaw b’mod attiv, b'dan il-mod, l-inizjattivi soċjali kollha li jfittxu li jibnu soċjetà ċivili bbażata fuq il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari dwar l-użu tal-internet għal dak il-għan;
   (j) jenfasizzaw kemm hu importanti li r-Russja tiżgura l-funzjonament ta’ sistema ġudizzjarja indipendenti u imparzjali u li ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-korruzzjoni;
   (k) jistiednu lir-Russja tirrispetta l-obbligu tagħha li tiggarantixxi elezzjonijiet ħielsa u ġusti, sabiex tiġi żgurata l-leġittimità tas-sistema politika;
   (l) jenfasizzaw l-importanza ta' konformità sħiħa tar-Russja mal-obbligi legali internazzjonali tagħha u mal-prinċipji fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem imniżżla fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), li r-Russja hi firmatarja tagħhom it-tnejn; ifakkru li l-pluraliżmu politiku, il-libertà tal-midja, l-istat tad-dritt, l-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikatura, il-libertà tal-espressjoni u tal-assemblea, anke fuq l-internet u trejdjunjins effettivi u indipendenti, u n-nondiskriminazzjoni huma prekundizzjonijiet meħtieġa biex ir-Russja tkompli tiżviluppa u timmodernizza kif ukoll biex tagħmel il-kooperazzjoni strateġika bejn l-UE u r-Russja sostenibbli;
   (m) jenfasizzaw li, bħala membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, hemm bżonn li r-Russja terfa’ b’mod serju r-responsabilità tagħha għall-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà internazzjonali;
   (n) jesprimu t-tħassib tagħhom dwar il-klima li qed tmur għall-agħar fir-rigward tal-iżvilupp tas-soċjetà ċivili fir-Russja b’mod partikolari fir-rigward tal-adozzjoni reċenti ta’ sensiela ta’ liġijiet dwar id-dimostrazzjonijiet, l-NGOs, il-malafama u r-regolazzjoni legali tal-internet li fihom dispożizzjonijiet ambigwi u jistgħu jwasslu għal infurzar arbitrarju, u dwar l-adozzjoni mid-Duma ta’ għadd ta’ emendi għal-liġi dwar it-tradiment u l-ispjunaġġ li jintroduċu dispożizzjonijiet ġodda fil-Kodiċi Kriminali li, potenzjalment, jistgħu jintużaw kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkru lill-awtoritajiet Russi li soċjetà moderna u prospera teħtieġ li tirrikonoxxi u tipproteġi d-drittijiet individwali u kollettivi taċ-ċittadini kollha tagħha; iħeġġeu, f'dan ir-rigward, lill-awtoritajiet Russi biex jaħdmu fi żmien xieraq sabiex il-liġijiet imsemmija hawn fuq ikunu konformi mal-istandards internazzjonali, u sabiex jindirizzaw il-kwistjoni tal-andament tan-negozjati;
   (o) jinsistu dwar it-tisħiħ tad-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem UE-Russja, sabiex dan isir għodda effettiva u orjentata fuq ir-riżultati biex jitħarsu aktar id-drittijiet tal-bniedem fir-Russja; jistiednu, b'mod partikolari, lill-awtoritajiet Russi biex ma jkomplux jagħmlu restrizzjonijiet inutli fuq id-dritt ta' assemblea paċifika, jiżguraw ħarsien tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, iwaqqfu l-impunità għal abbużi li seħħew u għal qtil ta' attivisti, joħolqu klima li fiha jistgħu jiffunzjonaw is-soċjetà ċivili u l-NGOs mingħajr restrizzjonijiet inutli, biża' ta' fastidju jew intimidazzjoni, u jiżguraw konformità sħiħa mas-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; jinkoraġġixxu liż-żewġ partijiet jiżguraw trasparenza akbar u ftuħ fil-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem UE-Russja, inter alia permezz tal-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti mill-ministeri kollha relevanti Russi fil-laqgħat ta' tħejjija mal-NGOs Russi u internazzjonali u fil-laqgħat ta' konsultazzjoni;
   (p) isostnu mill-ġdid b’fermezza li tentattivi ripetuti biex jitrażżnu d-drittijiet tal-bniedem, l-aktar il-libertà tal-espressjoni u l-assemblea, inkluż fir-rigward tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tas-sessi fil-livelli reġjonali u federali jmorru kontra l-impenji tar-Russja skont il-kostituzzjoni tagħha, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi; jistieden lid-Duma, f’konformità mas-sentenza tal-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-każ Fedotova kontra r-Russja, biex ma tadottax projbizzjoni federali tal-“propaganda omosesswali’;
   (q) jenfasizzaw li l-awtoritajiet Russi għandhom itemmu l-impunità fil-pajjiż, kif ukoll il-persekuzzjonijiet, l-arresti u d-detenzjonijiet politikament motivati,u jenfasizza l-bżonn li jitwaqqaf l-użu ta’ miżuri ripressivi kontra l-oppożizzjoni politika; jiżguraw li jinxteħet dawl sħiħ fuq il-ħafna ksur tad-drittijiet tal-bniedem li saru, inkluż il-priġunerija ta’ Mikhail Khodorkovsky u l-imwiet ta’ Sergei Magnitsky, Alexander Litvinenko u Anna Politkovskaya, Natalya Estemirova u oħrajn, li għad iridu jiġu investigati b'mod imparzjali u indipendenti;
   (r) jappoġġaw il-pożizzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa rigward is-sentenza b’motivi politiċi kontra l-membri tal-grupp Pussy Riot, u jitolbu li jinħelsu minnufih;
   (s) jistiednu lir-Russja biex ma tużax il-kunċett ta' 'valuri tradizzjonali' biex tilleġitimizza d-diskriminazzjoni kontra gruppi ta' minoritajiet, twaqqaf id-dissidenti, jew tikser id-drittijiet tal-bniedem tal-poplu;
   (t) jinkorporaw klawsoli u kriterji ta' referenza fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni ġdid u komprensiv dwar il-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, kif imniżżla fil-Kostituzzjoni tar-Russja u jutilizza bl-aħjar mod possibbli l-oqsfa tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OSKE li r-Russja impenjat ruħha li tirrispetta b’mekkaniżmu ċar ta’ sospensjoni f’każ ta’ ksur serju jew nuqqas ta’ konformità;
   (u) jenfasizzaw li s-soċjetà Russa b'mod ġenerali, kif ukoll is-sħubija strateġika bejn l-UE u r-Russja jistgħu jiġu stimulati u jibbenefikaw minn sistema politika li tiżgura kundizzjonijiet ugwali għall-partiti politiċi kollha u joffru kompetizzjoni reali u alternattivi politiċi effettivi; jistiednu, f’dan ir-rigward, lir-Russja biex tindirizza b’mod konkret ir-rakkomandazzjonijiet kollha dwar l-aħħar elezzjonijiet imressqa mill-OSKE;
   (v) jinkludu d-dispożizzjonijiet meħtieġa dwar l-azzjonijiet biex tinqered il-korruzzjoni endemika li ddgħajjef il-fiduċja taċ-ċittadini fl-Istat u tippreġudika l-isforzi ta' modernizzazzjoni; jinkludu wkoll it-termini speċifiċi għall-kooperazzjoni bejn ir-Russja u l-UE biex tiġi indirizzata l-korruzzjoni transkonfinali;
   (w) jippromovu sħubija strateġika bejn l-UE u r-Russja fl-indirizzar ta' sfidi globali, bħan-nonproliferazzjoni, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, ir-riżoluzzjoni paċifika tal-konflitti ġodda jew li ilhom jeżistu fuq il-bażi tal-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi nazzjonali applikabbli, is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, id-dimensjoni tal-Artiku, it-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tal-faqar, kif ukoll l-objettivi komuni ta' dik is-sħubija; jinsistu biex ir-Russja b’effett immedjat twaqqaf il-proliferazzjoni lejn il-pajjiżi li huma taħt embargo tal-armi mill-UE, l-OSKE u n-NU;
   (x) jikkooperaw mar-Russja biex terfa' r-responsabilità li ssaħħaħ l-istabbiltà, il-kooperazzjoni politika u l-iżvilupp ekonomiku fil-viċinat komuni, u jisħqu fuq id-dritt sovran ta’ kull pajjiż li jagħżel l-orjentament tal-politika barranija u l-arranġamenti tas-sigurtà tiegħu;
   (y) jistiednu lill-awtoritajiet Russi biex itemmu l-klima mifruxa ta’ impunità għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas tal-istat tad-dritt fil-Kawkasu tat-Tramuntana;
   (z) iħeġġġu lir-Russja biex tiffaċilita b’mod attiv ir-riżoluzzjoni paċifika tal-konflitti ffriżati u jsaħħu l-kooperazzjoni UE-Russja sabiex tinstab soluzzjoni għall-konflitti fit-tul fil-Moldava u l-Kawkasu tan-Nofsinhar, fuq il-bażi tal-liġi internazzjonali u tal-prinċipji tar-riżoluzzjoni paċifika tal-konflitt; jintensifikaw it-taħdidiet mar-Russja biex jiġi żgurat it-twettiq bla kundizzjoni tal-ftehim ta' waqfien mill-ġlied tal-2008; jistiednu lir-Russja biex tirtira r-rikonoxximent tal-Abkażja u tal-Ossezja tan-Nofsinhar; u jippermettu l-aċċess sħiħ u liberu tal-Missjoni ta’ Monitoraġġ tal-UE f’dawn it-territorji tal-Ġeorġja;
   (aa) ikomplu bl-isforzi eżistenti bl-għan li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa ta' miżuri komuni li jwasslu biex titneħħa l-viża għal vjaġġar fuq perjodu qasir, bl-għan li titneħħa b'mod gradwali s-sistema tal-viża bejn il-pajjiżi ta' Schengen u r-Russja; jimxu kemm hu possibbli lejn faċilitazzjoni tal-viża għal akkademiċi, studenti, riċerkaturi, ġurnalisti, negozjanti u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, kif ukoll għall-għanijiet ta’ skambji taż-żgħażagħ; jarmonizzaw l-applikazzjoni tal-kodiċi tal-viża mill-Istati Membri, għall-inqas fuq livell minimu fir-rigward tar-rekwiżiti;
   (ab) jenfasizzaw li r-regoli tal-viża tal-UE m’għandhomx jibbenefikaw minnhom kriminali u dawk li jabbużaw mid-drittijiet tal-bniedem; jagħti istruzzjonijiet lill-Viċi President / Rappreżentant Għoli biex tqiegħed ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament fuq l-aġenda tal-laqgħa li jmiss tal-Kunsill Affarijiet Barranin;
   (ac) jenfasizzaw il-promozzjoni ta’ kooperazzjoni xjentifika, kulturali u edukattiva, it-trawwim ta’ kuntatti minn poplu għal poplu u l-għarfien aħjar bejn is-soċjetajiet tal-UE u r-Russja;
  

Il-kooperazzjoni ekonomika

   (ad) jikkunsidraw sew il-kooperazzjoni ekonomika li qed tikber bejn l-UE u r-Russja, bħala swieq reċiproċi ta' importazzjoni u fornituri ta' prodotti, servizzi u enerġija;
   (ae) jimmonitorjaw mill-qrib u jevalwaw, jistimulaw u jappoġġjaw il-konformità tar-Russja mar-regoli tad-WTO u r-rieda tagħha li tuża s-sħubija tad-WTO bħala mutur għal riforma strutturali; jinkoraġġixxu, eventwalment, l-applikazzjoni tar-Russja għas-sħubija fl-OECD;
   (af) jenfasizzaw li l-konformità sħiħa tar-Russja mar-regoli tad-WTO hi prekundizzjoni meħtieġa, u standard minimu, għal ftehim mal-UE; f’dan ir-rigward, ostakoli eżistenti għal prodotti Russi importati u għas-servizzi għandhom jiġu riveduti mill-ġdid għall-konformità tagħhom mar-regoli tad-WTO u jekk ikun xieraq jitneħħew dawk l-ostakoli;
   (ag) jinsistu dwar ftehim bilaterali bejn l-UE u r-Russja, filwaqt li jagħmluha ċara li l-possibilità ta' ftehim bejn l-UE u l-Unjoni Doganali mmexxija mir-Russja tista' tiġi prevista biss, fuq terminu twil ta' żmien u ladarba l-ftehim bilaterali jidħol fis-seħħ;
   (ah) jinkoraġġixxu l-kontropartijiet Russi biex juru rieda politika ċara ħalli jintlaħaq ftehim dwar dispożizzjonijiet legalment vinkolanti fir-rigward ta' 'kummerċ u investiment' li jridu jkunu bbażati fuq id-dispożizzjonijiet diġà inklużi fil-PCA u li għandhom ikunu konformi mal-adeżjoni fid-WTO; ifakkru li l-objettiv tal-UE f'dan il-qasam hu li jitjieb u jistabbilizza ruħu l-ambjent tan-negozju, għaliex dan hu ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat u jkompli jippromovi l-objettivi stabbiliti mis-Sħubija għall-Modernizzazzjoni mnedija fl-2010;
   (ai) jindirizzaw il-problema li għad hemm tal-produzzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti ffalsifikati fir-Russja;
   (aj) jinkoraġġixxu lir-Russja tkompli bir-ristrutturar tal-ekonomija tagħha u taċċellera l-evoluzzjoni tagħha minn mudell iffukat fuq l-enerġija lejn mudell immexxi mill-industrija u s-servizzi bbażat fuq l-użu effiċjenti ta’ riżorsi u l-użu ta’ enerġiji rinnovabbli; jenfasizzaw li l-prezzijiet taż-żejt huma volatili u li l-prezzijiet attwalment għolja m'għandhomx iservu ta' skuża biex tiġi posposta l-modernizzazzjoni meħtieġa tal-ekonomija;
   (ak) jenfasizzaw l-importanza li tinħoloq politika barranija Ewropea komuni dwar l-enerġija bil-għan li tittejjeb is-sigurtà tal-enerġija permezz tal-bidu ta’ kooperazzjoni trilaterali bejn l-UE, ir-Russja u l-pajjiżi ta’ tranżitu;
   (al) iqisu l-fatt li għad hemm il-ħtieġa ta' sforzi konsiderevoli ta' investiment għal infrastrutturi li għadhom ta' żmien is-Sovjetiċi u li huma ta' importanza kruċjali kemm għall-ekonomija tar-Russja u kif ukoll għall-investimenti tal-UE;
   (am) jiggarantixxu l-inklużjoni ta' kapitlu sostanzjali u legalment vinkolanti dwar l-enerġija sabiex jiżgura provvista ta' enerġija affidabbli u kosteffikaċi għall-UE; jiżguraw li din is-sħubija tal-enerġija hi bbażata fuq il-prinċipji tat-trasparenza, tal-kompetizzjoni ġusta, tal-esklużjoni ta’ mġiba monopolistika, tar-reċiproċità u tan-nondiskriminazzjoni; jenfasizzaw il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet mhux solvuti relatati mal-provvista tal-enerġija għall-Istati Membri tal-UE; jiżguraw li l-prinċipji tat-Trattat tal-Karta dwar l-Enerġija jiġu inklużi bħala parti integrali mill-ftehim il-ġdid;
   (an) jiżguraw l-inklużjoni ta’ kapitolu legalment vinkolanti dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda ta’ dazji fuq l-esportazzjoni ta’ materja prima;
   (ao) jissorveljaw u jinsistu dwar l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-ogħla standards internazzjonali tas-sikurezza tal-impjanti nukleari fir-Russja, kemm dawk operattivi kif ukoll dawk fil-proċess ta’ kostruzzjoni, fuq il-premessa li jintużaw l-istrumenti u t-trattati kollha disponibbli; iħeġġu lir-Russja, f’dan ir-rigward, sabiex b’mod immedjat tirratifika u tikkonforma mal-Konvenzjoni tal-NU/KEE ((Espoo) dwar valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali f’kuntest transkonfinali;
   (ap) jistiednu lir-Russja tagħlaq ir-reatturi nukleari kollha bħal dawk ta’ Chernobyl u tal-bidu nett, b’mod partikolari, fir-rigward ta’ dawk li jinsabu fil-qrib tal-fruntieri tal-UE u jesprimu tħassib serju dwar il-proġetti ta’ impjanti tal-enerġija nukleari f’Kaliningrad Oblast u Sosnovyi Bor;
   (aq) isaħħu aktar il-kooperazzjoni reċiproka fl-oqsma tar-riċerka, l-edukazzjoni, il-kultura u x-xjenza; irawwmu għarfien komuni dwar l-istorja tas-seklu għoxrin;
   (ar) jesprimu tħassib serju dwar it-tħaffir kummerċjali fl-Artiku u t-tniġġis mifrux madwar is-siti tat-tħaffir fir-Russja kollha;
   (as) jikkonsultaw lill-Parlament Ewropew dwar id-dispożizzjonijiet rigward il-kooperazzjoni parlamentari;
   (at) jinkludu punti ta’ riferiment ċari għall-implimentazzjoni tal-ftehim il-ġdid u jagħmel dispożizzjoni għal mekkaniżmi ta' monitoraġġ, inklużi rapporti regolari lill-Parlament Ewropew;
   (au) jinkoraġġixxu lit-tim tan-negozjati tal-UE jkompli l-kooperazzjoni tajba mal-PE, filwaqt li jipprovdu informazzjoni kontinwa, sostnuta bid-dokumentazzjoni, dwar il-progress tan-negozjati, skont l-Artikolu 218(10) tat-TFUE, li jiddikjara li l-Parlament għandu jinżamm informat immedjatament u kompletament fl-istadji kollha tal-proċedura;

2.  Jibqgħu viġilanti dwar ir-rekwiżiti li l-UE beħsiebha tistabbilixxi fir-rigward tar-rispett tal-prinċipji demokratiċi, u jqisu dan ir-rispett bħala prerekwiżit assolut għall-iffirmar ta’ Ftehim UE-Russja;

o
o   o

3.  Jagħtu istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni li fiha r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa u lid-Duma tal-Istat Russu.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0409.
(2) Test adottati, P7_TA(2012)0369.
(3) Testi adottati, P7_TA(2012)0286..


Id-deċiżjoni tal-Gvern Iżraeljan li jespandi l-insedjamenti fix-Xatt tal-Punent
PDF 217kWORD 75k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar id-deċiżjoni tal-Gvern Iżraeljan li jespandi l-insedjamenti fix-Xatt tal-Punent (2012/2911 (RSP)).
P7_TA(2012)0506RC-B7-0561/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet rilevanti tan-NU: ir-Riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 181 (1947) u 194 (1948), u r-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) u 1850 (2008),

–   wara li kkunsidra l-Ftehimiet ta' Oslo (“Dikjarazzjoni ta’ Prinċipji dwar Arranġamenti Interim ta' Awtogovernanza”) tat-13 ta' Settembru 1993,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interim dwar ix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża tat-28 ta' Settembru 1995,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, Catherine Ashton, b’mod partikolari dawk dwar l-espansjoni tal-insedjamenti tat-8 ta’ Ġunju 2012 u tat-2 ta’ Diċembru 2012,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tad-29 ta’ Novembru 2012 li tagħti lill-Palestina l-istatus ta’ stat osservatur mhux membru,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani tal-10 ta' Diċembru 2012 u tal-14 ta' Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Gvern Iżraeljan ħabbar fit-2 ta’ Diċembru 2012 il-kostruzzjoni ppjanata ta’ 3 000 unità ġdida tal-insedjamenti fix-Xatt tal-Punent u f’Ġerusalemm tal-Lvant; billi, jekk implimentati, il-pjanijiet imħabbra se jikkompromettu l-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta’ żewġ stati, speċjalment meta titqies iż-żona E1, fejn il-kostruzzjoni tal-insedjamenti taqsam ix-Xatt tal-Punent fi tnejn u b’hekk trendi impossibbli li jinħoloq Stat Palestinjan vijabbli, kontigwu u sovran;

B.  billi fit-2 ta' Diċembru 2012 il-Gvern Iżraeljan ħabbar li mhux se jirrilaxxa USD 100 miljun f’introjtu mit-taxxi Palestinjani; billi t-trasferimenti tat-taxxi fix-xahar huma element kruċjali fil-baġit tal-Awtorità Palestinjana; billi l-Ministru tal-Finanzi Iżraeljan Yuval Steinitz sostna li l-introjtu tat-taxxi kien qed jinżamm sabiex jitħallas id-dejn Palestinjan lill-Korporazzjoni tal-Elettriku Iżraeljana;

C.  billi l-UE ripetutament ikkonfermat l-appoġġ tagħha għal soluzzjoni ta’ żewġ stati, bl-Istat ta’ Iżrael u Stat tal-Palestina indipendenti, demokratiku, kontigwu u vijabbli li jgħixu maġenb xulxin fil-paċi u fis-sigurtà;

D.  billi l-Ftehimiet ta' Oslo tal-1993 qasmu t-territorju tax-Xatt tal-Punent fi tliet żoni, jiġifieri ż-Żona A, B u C; billi ż-Żona C, li taqa' taħt il-kontroll ċivili u tas-sigurtà Iżraeljan, tikkostitwixxi 62 % tat-territorju u hija l-unika żona kontigwa bl-aktar artijiet fertili u għanja għal dak li jikkonċerna r-riżorsi fix-Xatt tal-Punent; billi l-Ftehim Interim dwar ix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża tal-1995 jiddisponi li ż-Żona C se tiġi trasferita b’mod gradwali lill-ġurisdizzjoni Palestinjana;

E.  billi l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċidiet fid-29 ta’ Novembru 2012 b’maġġoranza kbira, b’138 vot favur, 9 kontra u 41 astensjoni, li tagħti lill-Palestina l-istatus ta’ stat osservatur mhux membru fin-NU;

1.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu fir-rigward tal-avviż tal-Gvern Iżraeljan dwar il-kostruzzjoni ppjanata ta’ madwar 3 000 unità residenzjali ġdida fix-Xatt tal-Punent, anki f’Ġerusalemm tal-Lvant;

2.  Jenfasizza mill-ġdid li tali espansjoni tista’ tikkomprometti l-prospetti ta’ Palestina vijabbli, b’Ġerusalemm bħala l-kapitali komuni tagħha u tal-Iżrael;

3.  Jenfasizza li l-insedjamenti Iżraeljani fix-Xatt tal-Punent u f'Ġerusalemm tal-Lvant huma illegali skont il-liġi internazzjonali; jappella għal iffriżar immedjat, komplet u permanenti ta’ kull azzjoni Iżraeljana ta’ kostruzzjoni u espansjoni ta’ insedjamenti, u għat-twaqqif ta’ tkeċċijiet oħra tal-familji Palestinjani mid-djar tagħhom kif ukoll tat-twaqqigħ tad-djar Palestinjani;

4.  Jikkundanna d-dikjarazzjonijiet tal-mexxej politiku tal-Ħamas, Khaled Meshal, li jiċħdu r-rikonoxximent tal-Istat tal-Iżrael u li jiċħdu b’mod ċar kull preżenza Iżraeljana f’Ġerusalemm u jappella lill-Ħamas jirrikonoxxi d-dritt għall-eżistenza tal-Iżrael;

5.  Jiddispjaċih ħafna bid-deċiżjoni tal-Gvern Iżraeljan li ma jirrilaxxax USD 100 miljun f’introjtu mit-taxxi Palestinjani, deċiżjoni li timmina l-baġit tal-Awtorità Palestinjana, u jitlob it-trasferiment immedjat ta’ dan l-introjtu; jinkoraġġixxi l-partijiet involuti jsolvu kull tilwim finazjarju pendenti permezz tal-medjazzjoni tal-UE;

6.  Itenni s-sostenn qawwi tiegħu għas-soluzzjoni ta' żewġ Stati fuq il-bażi tal-fruntieri tal-1967, b'Ġerusalemm bħala l-kapitali taż-żewġ Stati, li tipprevedi Stat tal-Iżrael sikur li jgħix maġenb Stat Palestinjan indipendenti, demokratiku, kontigwu u vijabbli, fil-paċi u s-sigurtà; jenfasizza mill-ġdid li l-uniku mod kif tintlaħaq paċi ġusta u dejjiema bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani huwa permezz ta' mezzi paċifiċi u mhux vjolenti, u jitlob f’dan il-kuntest għall-issoktar ta’ taħdidiet diretti dwar il-paċi bejn iż-żewġ partijiet; jitlob lill-partijiet iżommu lura milli jwettqu kwalunkwe azzjoni unilaterali li tista’ timmina jew tostakola l-isforzi favur il-paċi u l-prospetti għal ftehim favur il-paċi nnegozjat;

7.  Jappella mill-ġdid għall-implimentazzjoni sħiħa u effikaċi tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE u l-ftehimiet bilaterali eżistenti UE-Iżrael mill-UE u l-Istati Membri tagħha, u jenfasizza li d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Iżrael dwar ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem tal-Palestinjani għandhom jiġu osservati; itenni l-impenn tal-UE li tiżgura l-implimentazzjoni kontinwa, sħiħa u effikaċi tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u arranġamenti bilaterali fis-seħħ applikabbli għall-prodotti mill-insedjamenti;

8.  Jibqa' jappella, fl-istess spirtu, għar-rikonċiljazzjoni Palestinjana, li hija l-mod ta’ kif jerġgħu jingħaqdu l-Palestinjani li jgħixu fix-Xatt tal-Punent, f'Ġerusalemm tal-Lvant u fil-Medda ta' Gaża, li huma parti tal-istess poplu Palestinjan;

9.  Iħeġġeġ lill-Awtorità Palestinjana u l-Gvern Iżraeljan jipproċedu għat-tnedija mill-ġdid tal-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani; jenfasizza l-importanza tal-protezzjoni tal-popolazzjoni Palestinjana u d-drittijiet tagħha fiz-Zona C u f'Ġerusalemm tal-Lvant, li hija essenzjali biex il-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta' żewġ stati tibqa' possibbli;

10.  Iħeġġeġ mill-ġdid lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiżvolġu rwol politiku aktar attiv, anke fi ħdan il-Kwartett, fl-isforzi intiżi sabiex tinkiseb paċi ġusta u dejjiema bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani; jappoġġa lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli fl-isforzi tagħha sabiex jinħoloq prospett kredibbli għat-tnedija mill-ġdid tal-proċess ta’ paċi;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, lill-President tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lill-Mibgħut tal-Kwartett tal-Lvant Nofsani, lill-Knesset u lill-Gvern tal-Iżrael, lill-President tal-Awtorità Palestinjana u lill-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan.


Is-sitwazzjoni fl-Ukraina
PDF 254kWORD 86k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2012/2889(RSP))
P7_TA(2012)0507RC-B7-0544/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet u rapporti preċedenti tiegħu, b’mod partikolari dawk tal-1 ta' Diċembru 2011 li fihom ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati dwar il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni UE-Ukraina(1) u tal-24 ta’ Mejju 2012 dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u l-każ ta’ Yulia Tymoshenko(2),

–  wara li kkunsidra r-rapporti interim u l-konklużjonijiet preliminari tal-missjoni ta’ osservazzjoni elettorali tal-OSKE/ODIHR fl-Ukraina, b’mod partikolari d-Dikjarazzjoni dwar il-Kostatazzjonijiet u l-Konklużjonijiet Preliminari, maħruġa fid-29 ta’ Ottubru 2012 flimkien mal-Assemblea Parlamentari tal-OSKE, l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Parlament Ewropew u l-Assemblea Parlamentari tan-NATO,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli Catherine Ashton u l-Kummissarju Štefan Füle tat-12 ta' Novembru 2012 dwar l-elezzjonijiet parlamentari fl-Ukraina,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Ukraina tal-10 ta' Diċembru 2012,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-ex President tal-Polonja Aleksander Kwasniewski u l-ex President tal-Parlament Ewropew Pat Cox tat-3 ta’ Ottubru 2012 li stqarret li l-elezzjonijiet se jkunu “deċiżivi’ għall-futur tal-Ukraina u li ”l-momentum fir-relazzjonijiet UE-Ukraina waqaf ħesrem’,

–  wara li kkunsidra r-rapport tad-delegazzjoni ta’ osservazzjoni elettorali ad hoc tal-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet parlamentari fl-Ukraina, ippreżentat fil-laqgħa tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tas-6 ta’ Novembru 2012,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni UE-Ukraina għal-Liberalizzazzjoni tal-Viża adottat fit-22 ta' Novembru 2010,

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Progress tal-PEV dwar l-Ukraina ppubblikat fil-15 ta' Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-Samit UE-Ukraina 2011 fi Kyiv irrikonoxxa l-Ukraina bħala pajjiż Ewropew b'identità Ewropea, li jaqsam storja komuni u valuri komuni mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi l-osservaturi tal-OSKE/ODIHR u l-osservaturi internazzjonali tal-elezzjoni sabu evidenza li l-elezzjonjiet fl-Ukraina kienu kkaratterizzati minn ambjent medjatiku żbilanċjat, ġestjoni ħażina fir-rigward tal-kompożizzjoni tal-kummissjonijiet elettorali, nuqqas ta’ trasparenza fil-finanzjament tal-partiti, abbuż ta’ riżorsi amministrattivi u kundizzjonijiet mhux indaqs, riflessi wkoll fl-assenza ta’ kandidati tal-oppożizzjoni ewlenin li ntefgħu l-ħabs għal raġunijiet politiċi, fatti li jikkostitwixxu pass lura meta mqabbel ma’ elezzjonijiet ġenerali preċedenti;

C.  billi, filwaqt li l-OSKE ħarġet valutazzjoni ġeneralment pożittiva tal-proċess ta' votazzjoni f’jum l-elezzjoni, osservaturi internazzjonali indikaw nuqqas ta’ trasparenza fil-mod kif sar il-kalkolu tar-riżultati finali, u vvalutaw b’mod negattiv kemm il-proċess tat-tabulazzjoni tal-voti f’77 mill-161 kummissjoni elettorali distrettwali li ġew osservati u l-fatt li d-dewmien fit-tabulazzjoni tal-voti kompla fl-10 ta’ Novembru fi 12-il distrett b’mandat uniku;

D.  billi, skont ir-rapporti tal-OSKE/ODIHR, it-tmexxija tal-proċess postelettorali kien mgħarraq minn irregolaritajiet, dewmien fl-għadd tal-voti u nuqqas ta’ trasparenza fil-kummissjonijiet elettorali;

E.  billi, f’dikjarazzjoni konġunta, il-Viċi President/Rappreżentant Għoli Catherine Ashton u l-Kummissarju Štefan Füle esprimew tħassib dwar it-twettiq tal-proċess postelettorali, li kien mgħarraq b’irregolaritajiet;

F.  billi l-elezzjonijiet ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2012 tqiesu bħala test kruċjali għall-Ukraina, bħala sinjal tal-irriversibilità tal-impenn tal-pajjiż favur l-iżvilupp ta’ sistema demokratika kompluta, il-konsolidament tal-istat tad-dritt u l-kontinwazzjoni tar-riformi politiċi;

G.  billi, għall-ewwel darba, il-Kummissjoni ta’ Venezja u l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (PACE) ħarġu rakkomandazzjonijiet li jistqarru ċar ħafna li l-Ukraina għandu jkollha sistema proporzjonali b’listi miftuħin;

H.  billi l-mibgħut speċjali tal-Parlament Ewropew, Aleksander Kwasniewski, wissa kontra kull tentattiv ta’ iżolazzjoni tal-Ukraina, li jista’ jwassal għall-ħolqien ta’ kundizzjonijiet favorevoli għal reġimi mhux demokratiċi;

I.  billi s-samit UE-Ukraina ta’ Diċembru 2011, li kellu jwassal għall-iffirmar tal-ftehim ta’ assoċjazzjoni, naqas milli jilħaq l-objettiv tiegħu minħabba l-inċertezza tal-UE dwar is-sitwazzjoni politika fl-Ukraina, b’mod partikolar l-arrest u l-proċess tal-mexxejja tal-oppożizzjoni Yulia Tymoshenko u Yuriy Lutsenko;

J.  billi l-Verkhovna Rada qed teżamina l-Abbozz ta’ Liġi 8711, biċċa leġilazzjoni libertiċida li se tillimita l-libertà tal-espressjoni u ta’ għaqda għal dawk li jappoġġjaw id-drittijiet tal-bniedem tal-persuni lesbjani, gay, bisesswali u transġeneru; billi l-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti dan l-aħħar ħareġ deċijoni li dan jikser l-Artikoli 19 u 26 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi;

1.  Jesprimi dispjaċir għall-fatt li, skont l-OSKE, il-PACE, l-Assemblea Parlamentari tan-NATO u l-osservaturi tal-Parlament Ewropew, il-kampanja elettorali, il-proċess elettorali u l-proċess postelettorali naqsu milli jissodisfaw standards internazzjonali ewlenin u jikkkostitwixxu pass lura meta mqabbel mal-elezzjonijiet nazzjonali tal-2010;

2.  Jinnota, b’mod partikolari, li ċerti aspetti tal-perjodu ta’ qabel l-elezzjoni (l-arrest tal-kapijiet politiċi tal-oppożizzjoni, in-nuqqas ta’ kundizzjonijiet indaqs, ikkawżati primarjament mill-abbuż ta’ riżorsi amministrattivi, każijiet ta’ fastidju u intimidazzjoni ta’ kandidati u persunal elettorali, nuqqas ta’ trasparenza fil-kampanja u fil-finanzjament tal-partiti, u nuqqas ta’ kopertura medjatika bilanċjata) u l-irregolaritajiet u d-dewmien fl-għadd tal-voti u l-proċess ta’ tabulazzjoni irrappreżentaw pass lura meta mqabbel ma’ elezzjonijiet nazzjonali reċenti;

3.  Jenfasizza l-fatt li ż-żewġ mexxeja tal-oppożizzjoni, Yulia Tymoshenko u Yuri Lutsenko, flimkien ma’ oħrajn, inżammu l-ħabs kellu effett ħażin fuq il-proċess elettorali;

4.  Jissottolinja li kooperazzjoni effikaċi bejn l-Ukraina u l-Unjoni Ewropea tista’ ssir biss abbażi ta’ rieda ċara min-naħa tal-awtoritajiet tal-Ukraina li jwettqu u jimplimentaw ir-riformi meħtieġa, partikolarment dik tas-sistema legali u ġudizzjarja, bl-għan li jaderixxu bis-sħiħ mal-prinċipji tad-demokrazija u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-minoranzi u l-istat tad-dritt; jitlob li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissjoni ta’ Venezja tiegħu dan il-proċess ta’ riforma jagħtuh appoġġ attiv u effikaċi;

5.  Huwa mħasseb dwar l-abbuż tar-riżorsi amministrattivi u s-sistema ta' finanzjament tal-kampanja, li ma laħqux il-livell tal-istandards internazzjonali stabbiliti mill-Grupp ta’ Stati kontra l-Korruzzjoni (GRECO) tal-Kunsill tal-Ewropa; jistieden lill-gvern il-ġdid biex ikompli jsaħħaħ id-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti bil-għan li jkun hemm aktar trasparenza ta’ finanzjament u nfiq, il-kxif totali tas-sorsi u l-ammonti tal-infiq tal-kampanji u s-sanzjonijiet għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' finanzjament tal-kampanji, b'mod partikolari;

6.  Jitlob lill-Gvern tal-Ukraina biex jindirizza l-irregolaritajiet elettorali, inklużi r-riżultati li ma pprovdewx konklużjoni f’xi distretti elettorali, fi djalogu mal-partiti politiċi kollha; jistenna, barra minn hekk, li l-parlament Ukrain fiż-żmien xieraq jindirizza n-nuqqasijiet tal-liġi elettorali; jistenna li l-Verkhovna Rada tkun kapaċi tibni fuq il-proposti eżistenti li kienu tħejjew mill-parlament li għadu kif temm il-mandat tiegħu, bl-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni ta’ Venezja;

7.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-problemi marbuta mal-għadd u t-tabulazzjoni tal-voti f’għadd ta’ kostitwenzi ta’ mandat uniku; jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali li ma tiddikjarax riżultat għal dawn il-kostitwenzi, u l-fatt li l-awtoritajiet Ukraini bdew jieħdu miżuri biex jorganizzaw elezzjonijiet ġodda f’dawn il-kostitwenzi mill-iktar fis possibbli;

8.  Huwa mħasseb dwar iż-żieda fis-sentiment nazzjonalista fl-Ukraina, espressa bħala appoġġ għall-Partit Svoboda li, konsegwenza ta' dan, huwa wieħed miż-żewġ partiti l-ġodda li ġie elett għall-ewwel darba fil-Verkhovna Rada; ifakkar li opinjonijiet razzisti, anti-Semitiċi u ksenofobiċi jmorru kontra l-valuri u l-prinċipji fundamentali tal-UE u għalhekk jappella lill-partiti prodemokratiċi fil-Verkhovna Rada biex ma jassoċjawx ruħhom ma' dan il-partit, jagħtuh l-approvazzjoni tagħhom jew jiffurmaw koalizzjonijiet miegħu;

9.  Jesprimi l-appoġġ kontinwat tiegħu għall-aspirazzjonijiet Ewropej tal-poplu Ukrain; jiddispjaċih li l-elezzjonijiet parlamentari reċenti ma kkostitwewx xi progress serju fl-avvanz tal-kredenzjali tal-Ukraina f’dan ir-rigward; jenfasizza li l-UE tibqa’ impenjata li taħdem mal-Ukraina, inkluż mas-soċjetà ċivili (NGOs, organizzazzjonijiet reliġjużi, eċċ.), għal titjib tal-istituzzjonijiet demokratiċi, tisħiħ tal-istat tad-dritt, żgurar tal-libertà medjatika u l-avvanz ta’ riformi ekonomiċi essenzjali;

10.  Jikkonferma li l-impenn tal-UE biex tkompli ġġib “il quddiem ir-relazzjonijiet mal-Ukraina permezz tal-iffirmar tal-ftehim ta’ assoċjazzjoni hekk kif l-awtoritajiet Ukrainijuru azzjoni determinata u progress tanġibbli, kif mitlub hawn fuq, possibbilment sa żmien is-Samit tas-Sħubija tal-Lvant f’Vilnjus f’Novembru 2013; jinnota li l-progress fl-assoċjazzjoni politika u l-integrazzjoni ekonomika jiddependi mill-impenn tanġibbli tal-Ukraina favur il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, l-indipendenza tal-ġudikatura u l-libertà medjatika;

11.  Jinnota l-adozzjoni u l-iffirmar tal-liġi dwar ir-referenda fl-Ukraina; jistenna li l-awtoritajiet Ukraini jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja, meta jsiru disponibbli, bil-għan li jipprevjenu kwalunkwe abbuż possibbli minn din il-leġiżlazzjoni;

12.  Jappella bil-qawwa lill-awtoritajiet Ukraini biex, flimkien mal-mibgħuta tal-Parlament Ewropew Aleksander Kwasniewski u Pat Cox, isibu soluzzjoni raġonevoli u ġusta għall-każ ta’ Tymoshenko; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Ukraina biex jirrispetta u jimplimenta d-deċiżjonijiet finali tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kawża li għaddejja bħalissa ta’ Yulia Tymoshenko u Yuri Lutsenko;

13.  Jitlob lill-Ukraina biex ma tissoktax bl-applikazzjoni selettiva tal-ġustizzja fl-Ukraina fil-livelli kollha tal-gvern u biex tagħmilha possibbli li l-partiti tal-oppożizzjoni jipparteċipaw fil-ħajja politika fuq bażi ta’ kundizzjonijiet indaqs; jitlob lill-awtoritajiet, f’dan il-kuntest, biex jeħilsu u joffru rijabilitazzjoni lill-membri tal-oppożizzjoni persegwitati politikament, inklużi Yulia Tymoshenko, Yuri Lutsenko u oħrajn;

14.  Jilqa’l-iffirmar tal-ftehim emendat dwar il-faċilitazzjoni tal-viża bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina, li jdaħħal titjibiet ċari fil-għoti ta’ viżi għaċ-ċittadini Ukraini, meta mqabbel mal-ftehim li hemm fis-seħħ bħalissa; jistieden lill-Kunsill biex iġib “il quddiem id-djalogu bejn l-UE u l-Ukraina dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża, qabel is-Samit tas-Sħubija tal-Lvant ġewwa Vilnjus f’Novembru 2013;

15.  Jappella bil-qawwa lill-VP/RGħ Catherine Ashton u lill-Kummissarju Štefan Füle biex jintensifikaw il-ħidma tal-UE mal-Ukraina u biex jibqgħu kommessi li jaħdmu favur l-użu tal-potenzjal sħiħ tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Ukraina għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-Ukraina u l-UE, inter alia billi jiżguraw progress stabbli fid-djalogu dwar il-liberaliazzjoni tal-viża;

16.  Jilqa’ l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-10 ta’ Diċembru 2012;

17.  Jistieden lill-Verkhovna Rada biex tirrifjuta l-Abbozz ta’ Liġi 8711, li jillimita l-libertà tal-espressjoni fir-rigward tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru, u li ġie adottat fl-ewwel qari f’Ottubru; jirrimarka li din il-liġi tikser biċ-ċar il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, it-tnejn li huma rratifikati mill-Parlament tal-Ukraina;

18.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Ukraina kif ukoll lill-Assemblej Parlamentari tal-Kunsill tal-Europa u tal-OSKE.

(1) Testi adottati, P7_TA(2011)0545.
(2) Testi adottati, P7_TA(2012)0221.


Rapport ta' Progress 2012 dwar l-Albanija
PDF 332kWORD 110k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar ir-rapport ta' progress tal-2012 dwar l-Albanija (2012/2814(RSP))
P7_TA(2012)0508B7-0533/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Salonka tad-19 u l-20 ta' Ġunju 2003 dwar il-prospettiva tal-adeżjoni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent mal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 bit-titolu “Strateġija tat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2012-2013” (COM(2012)0600) u r-Rapport ta' Progress tal-2012 mehmuż dwar l-Albanija (SWD(2012)0334),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/210/KE tat-18 ta' Frar 2008 dwar il-prinċipji, il-prijoritajiet u l-kundizzjonijiet kontenuti fis-Sħubija Ewropea mal-Albanija u t-tħassir tad-Deċiżjoni 2006/54/KE(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tar-4 laqgħa tal-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni bejn l-Albanija u l-Unjoni Ewropea, li saret fil-15 ta' Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet adottati mill-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni Unjoni Ewropea-Albanija waqt il-ħames laqgħa, li saret fil-11 u fit-12 ta' Lulju 2012,

–  wara li kkunsidra l-ftehim politiku milħuq bejn il-gvern u l-oppożizzjoni fil-Konferenza tal-Presidenti tal-14 ta' Novembru 2011 u l-Pjan ta' Azzjoni rivedut tal-Gvern tal-Albanija, ta' Marzu 2012, dwar it-12-il prijorità fundamentali indikati fl-“Opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Albanija biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea” tad-9 ta' Novembru 2010 (COM(2010)0680),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2010 dwar l-Albanija(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-futur tal-Albanija u tal-pajjiżi l-oħrajn tal-Balkani tal-Punent huwa marbut mal-Unjoni Ewropea, u billi l-Albanija tappartjeni mal-Ewropa mil-lat ġeografiku, storiku u kulturali;

B.  billi l-adeżjoni tal-pajjiż mal-UE ma għandhiex tkun biss l-objettiv tal-gvern u tal-oppożizzjoni, iżda wkoll immirata biex jiġi segwit l-interess komuni tal-Albaniżi kollha;

C.  billi, fil-fażijiet kollha tal-proċess ta' adeżjoni, il-membri aspiranti jeħtiġilhom juru l-kapaċità li jsaħħu t-twettiq prattiku tal-valuri li fuqhom tissejjes l-Unjoni; billi jeħtieġ li dawk jiżguraw u jippromwovu, mill-bidu nett, il-funzjonament tajjeb tal-istituzzjonijiet fundamentali neċessarji għall-governanza demokratika u tal-Istat tad-dritt, mill-parlament nazzjonali sal-gvern u sas-sistema ġudizzjarja, inkluż il-qrati, il-prosekutur pubbliku u l-awtoritajiet inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-liġi;

D.  billi l-proċess ta' adeżjoni mal-UE għandu jsir mutur għat-tkomplija tar-riformi, kif ukoll il-fattur ewlieni li jiżgura kooperazzjoni kostruttiva u responsabbli fi ħdan il-forzi politiċi tal-pajjiż;

E.  billi, sa mill-ftehim ta' Novembru 2011 bejn il-partit fil-gvern u l-oppożizzjoni, sar progress viżibbli fl-aġenda tar-riformi; billi għad fadal sfidi li jeħtieġu jkunu ttrattati ħalli jsir progress fit-triq lejn l-adeżjoni mal-UE;

F.  billi r-riformi fis-settur soċjali u l-implimentazzjoni effikaċi tagħhom huma importanti daqs ir-riformi fil-qasam tal-eżekuzzjoni tal-liġi u tal-iżvilupp tal-infrastrutturi biex jiġu offruti stabilità u koeżjoni soċjali, u li dan għandu jiġi rifless anki fil-finanzjament li ġej mill-UE; billi għalhekk ikun opportun li l-Kummissjoni dan tqisu b'rabta mal-abbozzar tal-istrateġija għall-Albanija għall-perjodu 2014-2020;

G.  billi l-Albanija għadha tiżvolġi rwol ta' stabbilizzazzjoni fil-Balkani tal-Punent;

H.  billi, bis-saħħa tal-isforzi ta' riforma tagħha u sal-punt li fih jixtieq il-poplu Albaniż, l-Albanija tista' tgħaddi fl-2012 għall-fażi li jmiss tal-proċess ta' adeżjoni tagħha, b'hekk tassumi l-istatus ta' pajjiż kandidat għall-adeżjoni, bil-patt li tilħaq il-massa kritika tar-riżultati konkreti fl-oqsma ta' riforma pendenti;

I.  billi l-Unjoni Ewropea tqiegħed l-Istat tad-dritt fil-qalba tal-proċess ta' tkabbir;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1.  Itenni s-sostenn totali tiegħu favur l-adeżjoni futura tal-Albanija mal-Unjoni Ewropea; jaqbel mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni skont liema l-pajjiż għandu jingħata l-istatus ta' kandidat bil-patt li jitkomplew u jkunu adottati r-riformi prinċipali fl-ambitu tas-sistema ġudizzjarja u tal-amministrazzjoni pubblika kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mar-reviżjoni tar-regoli ta' proċedura tal-Parlament; jifraħ lill-Albanija għal dan il-pass 'il quddiem importanti u jinkoraġġixxi l-gvern jadotta l-miżuri indispensabbli kollha għall-implimentazzjoni tal-impenji diġà meħuda; jistieden lill-Kunsill jagħti lill-Albanija l-istatus ta' pajjiż kandidat għall-adeżjoni mal-UE mingħajr dewmien, suġġett għat-tlestija tar-riformi prinċipali msemmijin hawn fuq;

2.  Ifaħħar l-isforzi riżoluti tal-gvern u tal-oppożizzjoni għall-kooperazzjoni fir-riformi, u jirrikonoxxi l-importanza tal-ftehim politiku ta' Novembru 2011 li temm il-perjodu ta' stall twil u li witta t-triq għall-progress fl-implimentazzjoni tat-12-il prijorità; jistieden kemm lill-maġġoranza fil-gvern kif ukoll lill-forzi tal-oppożizzjoni jsostnu l-kooperazzjoni trasversali fost il-partiti u jikkontribwixxu għas-suċċess tal-adozzjoni u għall-implimentazzjoni konsistenti tar-riformi prinċipali meħtieġa għall-ftuħ tan-negozjati formali tal-adeżjoni; jenfasizza li l-partiti u l-atturi politiċi kollha fl-Albanija, fosthom il-mezzi tal-komunikazzjoni u s-soċjetà ċivili, għandhom jirsistu biex itejbu l-klima politika fil-pajjiż bil-għan li jitħalla jsir djalogu u jkun hemm fehim reċiproku; jistieden, għaldaqstant, lill-partiti politiċi kollha jimpenjaw sinċerament ruħhom biex itejbu l-klima politika fil-pajjiż; jistieden lill-forzi politiċi fl-Albanija ma jħallux li l-pajjiż jitbiegħed mit-triq għall-adeżjoni mal-UE matul il-kampanja elettorali tas-sena d-dieħla;

3.  Jisħaq fuq l-importanza ta' elezzjonijiet ħielsa u ġusti, li jikkonferixxu leġittimità lill-istituzzjonijiet demokratiċi u jippermettu l-funzjonament korrett tagħhom; jistieden lill-forzi politiċi kollha jmexxu l-kampanja elettorali tas-sena d-dieħla u l-elezzjonijiet parlamentari tal-2013 b'mod ħieles u ġust; jinsab konvint li l-elezzjonijiet se jikkostitwixxu prova importanti tal-livell ta' maturità tad-demokrazija Albaniża u tal-kapaċità tal-forzi politiċi kollha li jimpenjaw ruħhom f'aġenda komuni Ewropea għall-pajjiż, u se jiżvolġu rwol essenzjali biex jitmexxa 'l quddiem il-proċess ta' adeżjoni; ifakkar li l-konsolidament demokratiku jippresupponi proċess elettorali ħieles u ġust b'riżultati meqjusa leġittimi mill-partiti politiċi rilevanti kollha; jilqa' favorevolment il-kunsens politiku dwar l-emendi għall-qafas leġiżlattiv elettorali li indirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-ODIHR/OSKE;

4.  Jistieden lill-forzi politiċi kollha jkomplu jadottaw riformi konkreti li jwasslu għal riżultati tanġibbli għall-ġid taċ-ċittadini kollha; iqis importanti li s-soċjetà ċivili, il-mezzi tal-komunikazzjoni u ċ-ċittadini Albaniżi jqisu lill-mexxejja tagħha responsabbli mir-riżultati tal-politiki speċifiċi;

Konsolidament tad-demokrazija u tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem

5.  Isostni li d-demokrazija u l-Istat tad-dritt huma l-aqwa gwardjani tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali;

6.  Isostni enerġikament id-djalogu politiku kostruttiv, li mhux biss jirrappreżenta element kruċjali tat-12-il prijorità fundamentali iżda wkoll rekwiżit preliminari ta' demokrazija li taħdem; iħeġġeġ lill-élite politika ssaħħaħ id-djalogu trasversali bejn il-partiti u l-kunsens dwar ir-riformi biex tippermetti lill-pajjiż jagħmel progress marbut mal-adeżjoni;

7.  Jilqa' pożittivament il-progress tal-Albanija lejn ir-rispett tal-kriterji politiċi għall-adeżjoni mal-UE; josserva li d-djalogu politiku kostruttiv kien element importanti biex jintlaħqu riżultati konkreti għal dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tat-12-il prijorità fundamentali, partikolarment dawk rigward il-funzjonament tajjeb tal-parlament, l-adozzjoni tal-liġijiet pendenti li jeħtieġu maġġoranza msaħħa, il-ħatra tal-ombudsman u l-iżvolġiment ta' proċedura ta' smigħ u ta' vot għall-istituzzjonali prinċipali u l-modifika tal-qafas leġiżlattiv għall-elezzjonijiet;

8.  Jilqa' pożittivament l-elezzjoni tal-President il-ġdid; josserva li l-proċess elettorali kien konformi mal-kostituzzjoni; jiddispjaċih, madankollu, li l-proċess politiku marbut mal-elezzjoni ma nbeniex fuq djalogu trasversali fost il-partiti; jenfasizza li r-rwol tal-President huwa fundamentali biex jgħaqqad in-nazzjon u jiżgura l-istabilità u l-indipendenza tal-istituzzjonijiet statali;

9.  Japprezza d-djalogu f'fażi ta' żvilupp bejn is-soċjetà ċivili u l-gvern Albaniż; jenfasizza l-bżonn li tinżamm l-ispinta ta' din ir-relazzjoni u li jiġu kkonsolidati r-riżultati tagħha;

10.  Jenfasizza l-importanza ta' istituzzjonijiet rappreżentattivi li jiffunzjonaw bis-sħiħ, li huma s-sinsla ta' sistema demokratika konsolidata u l-kriterju politiku ewlieni għall-integrazzjoni fl-UE; jenfasizza, f'dan ir-rigward, ir-rwol essenzjali tal-parlament u jħeġġeġ lill-forzi politiċi attivi fil-pajjiż itejbu l-funzjonament tiegħu, jadottaw u jimplimentaw ir-riforma pendenti dwar ir-regoli ta' proċedura tal-parlament, ikomplu jsaħħu r-rwol ta' kontroll tal-istituzzjoni, anki permezz ta' użu akbar ta' interpellanzi lill-membri tal-gvern, itejbu l-kapaċità ta' abbozzar leġiżlattiv u jsaħħu l-konsultazzjoni tas-soċjetà ċivili, tat-trade unions u tal-organizzazzjonijiet soċjali;

11.  Jieħu nota tal-progress limitat fir-riforma tas-sistema ġudizzjarja; iħeġġeġ lill-awtoritajiet jadottaw miżuri ulterjuri intiżi li jiggarantixxu l-indipendenza, l-integrità, it-trasparenza, r-responsabilità u l-effiċjenza reali tal-ġudikatura u l-libertà tagħha mill-indħil politiku u mill-korruzzjoni, bil-għan li jagħtu liċ-ċittadini aċċess indaqs għall-qrati, jiżguraw li l-proċessi jsiru f'tul ta' żmien raġonevoli u jaċċeleraw il-progress fl-implimentazzjoni tal-istrateġija ta' riforma tal-ġudikatura, inkluża l-adozzjoni tal-emendi għal-liġi dwar il-Qorti Suprema; iqis ta' importanza li r-riforma tas-sistema ġudizzjarja tkun proċess gradwali u irreversibbli, li jinvolvi mekkaniżmi solidi ta' konsultazzjoni intiżi li jżidu l-effiċjenza tas-sistema, u li l-ġudikatura tingħata biżżejjed fondi biex tkun tista' topera b'mod effikaċi fil-pajjiż kollu;

12.  Jisħaq fuq il-fatt li għandha tiġi intensifikata l-eżekuzzjoni tal-liġi kontra t-traffikar tal-bnedmin kif ukoll l-isforzi fil-qasam tal-protezzjoni tal-vittmi; jappella għall-adozzjoni ta' strateġija fil-qasam tal-ġustizzja tal-minorenni u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji, li tikkostitwixxi rekwiżit preliminari għal sistema ġudizzjarja effikaċi u li taħdem sew;

13.  Japprezza l-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni u l-impenn tagħha biex tqiegħed l-Istat tad-dritt fil-qalba tal-proċess ta' tkabbir; huwa tal-fehma li tali approċċ għandu jikkostitwixxi inċentiv ulterjuri għar-riformi ġudizzjarji prinċipali u jkompli jaġevola l-progress tal-Albanija f'dawn l-oqsma, b'hekk jippermetti li jintlaħqu riżultati konkreti u tinbena kredibilità bil-provi fil-qasam tal-implimentazzjoni;

14.  Jisħaq fuq il-bżonn ta' eliminazzjoni tar-riskji ta' politiċizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika, ta' ħolqien ta' amministrazzjoni pubblika indipendenti, meritokratika u professjonali li topera b'mod trasparenti u li hi kapaċi tadotta liġijiet u timplimentahom; japprezza l-proċedura għall-ħolqien tal-Iskola Albaniża għall-Amministrazzjoni Pubblika; jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar il-ħatra tal-ombudsman b'mod miftuħ u trasparenti, u jitlob li jingħata sostenn politiku xieraq lil din l-istituzzjoni;

15.  Jilqa' favorevolment il-ħatra tal-ombudsman f'Diċembru 2011; jitlob lill-awtoritajiet Albaniżi jagħtu sostenn politiku adegwat u riżorsi adegwati lill-uffiċċju tal-ombudsman; iħeġġeġ lis-soċjetà ċivili Albaniża u ċ-ċittadinanza inġenerali jagħmlu użu sħiħ ta' din l-istituzzjoni biex jtejbu s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

16.  Jinsab imħasseb bir-rwol predominanti li l-korruzzjoni għad għandha fil-ħajja taċ-ċittadini; jirrakkomanda enerġikament li tkompli tiġi applikata tolleranza żero fil-kwistjonijiet dwar korruzzjoni u l-użu ħażin ta' fondi pubbliċi, filwaqt jiġi garantit li l-indagati jkunu pproċessati b'mod ħieles u ekwu bi proċess ġust; jitlob l-implimentazzjoni mħaffa tar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni, speċjalment dawk relatati mal-inkriminazzjoni u mal-finanzjament tal-partiti politiċi; josserva li hemm bżonn implimentazzjoni ulterjuri tal-politiki għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni; jikkonstata li l-implimentazzjoni tal-istrateġija kontra l-korruzzjoni miexja bil-mod wisq;

17.  Jenfasizza l-bżonn li għandu jingħata segwitu għall-avvenimenti ta' Jannar 2011 mingħajr aktar dewmien jew ostakli, permezz ta' investigazzjoni kriminali komprensiva u indipendenti u bi proċedimenti ġudizzjarji kredibbli;

18.  Jilqa' pożittivament l-impenn tal-forzi politiki kollha biex jiġġieldu kontra l-impunità, u japprezza l-kunsens li ntlaħaq fil-parlament favur ir-riforma tas-sistema tal-immunità li tippermetti li ssir investigazzjoni fuq impjegati ċivili ta' livell għoli, imħallfin u prosekuturi; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti kollha jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti ta' din is-sistema; jistieden lill-awtoritajiet Albaniżi jsaħħu l-implimentazzjoni u l-koordinament istituzzjonali tal-istrateġija tal-gvern għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni għall-perjodu 2007-2013; jenfasizza l-bżonn li jissaħħaħ l-impenn politiku biex isir progress regolari fl-investigazzjonijiet u fil-kundanni, anke f'każijiet ta' korruzzjoni f'livell għoli;

19.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi biex titrażżan il-kriminalità organizzata, b'mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-mafja, inkluż rikors akbar għall-konfiska tal-beni li ġejjin minn attivitajiet kriminali; jistieden lill-awtoritajiet ikomplu jintensifikaw il-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fl-Albanija u mal-pajjiżi ġirien;

20.  Jikkonstata tal-progress miksub fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u fil-ġestjoni tal-fruntieri; jenfasizza l-bżonn li jitkomplew ir-riformi f'dawn l-oqsma, b'mod partikolari billi jiżdied il-koordinament bejn l-istituzzjonijet inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-liġi;

21.  Jenfasizza l-bżonn li l-isforzi jinżammu biex jiġi garantit li ħidmet il-pulizija tirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem u tkun orjentata lejn ir-riżultati; jappella għal azzjoni aktar proattiva u effikaċi biex jitħarrku dawk responsabbli tat-traffikar tal-bnedmin u jitħarsu l-vittmi;

22.  Jenfasizza l-importanza kruċjali li l-mezzi tal-komunikazzjoni professjonali, indipendenti u pluralistiċi pubbliċi u privati, bħala s-sinsla tad-demokrazija; iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti jiggarantixxi u jippromwovu l-pluraliżmu tal-mezzi tal-komunikazzjoni u l-libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni permezz ta' mezzi tal-komunikazzjoni ħielsa mill-indħil politiku jew ta' xort'oħra, u jieħdu miżuri intiżi li jiżguraw it-trasparenza għal dik li hija l-proprjetà tal-mezzi tal-informazzjoni u tal-finanzjament tagħha;

23.  Jinsab imħasseb dwar il-libertà ta' espressjoni, l-indipendenza tal-mezzi tal-komunikazzjoni u b'mod partikolari l-indipendenza tal-awtorità regolatorja, il-Kunsill Nazzjonali għas-Servizzi tar-Radju u t-Televiżjoni; jiddeplora l-fatt li l-awtorità regolatorja għad jonqsilha biżżejjed kapaċità amministrattiva u teknika u indipendenza editorjali; jitlob l-adozzjoni tal-liġi dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżiva;

24.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-indħil dirett tal-gvern fil-ħatriet maniġerjali mix-xandar pubbliku, li qiegħed ixekkel l-iżvilupp tal-pluraliżmu politiku u b'hekk it-tisħiħ tad-demokrazija, u dwar il-fatt li l-indipendenza editorjali mill-gvern ma ssaħħitx; jinsab imħasseb dawr il-fatt li l-malafama għall-ġurnalisti għadha ppenalizzata b'multi għoljin, li twassal għall-awtoċensura ġurnalistika; jappella għall-implimentazzjoni kredibbli u effikaċi tal-miżuri għall-protezzjoni tal-ġurnalisti; huwa inkwetat ħafna minħabba l-prekarjetà tal-kundizzjonijiet ta' xogħol tal-ġurnalisti u jiddeplora l-assenza kontinwa ta' drittijiet stabbiliti bil-liġi għall-ġurnalisti bħala ħaddiema u l-fatt li ħafna minnhom mhumiex rimunerati mill-proprjetarji tal-mezzi tal-komunikazzjoni;

25.  Jistieden lill-awtoritajiet jallinjaw il-leġiżlazzjoni dwar l-elezzjonijiet, il-libertà ta' għaqda, il-libertà ta' assoċjazzjoni u l-libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni mal-istandards internazzjonali, u jimplimentawha totalment; jistieden lill-awtoritajiet jippromwovu u jsostnu l-libertà diġitali, li titqies parti integranti tal-kriterji ta' adeżjoni;

26.  Jirrikonoxxi l-progress li sar fir-rigward tal-protezzjoni tal-minoranzi; josserva, madankollu, li jenħtieġu sforzi ulterjuri fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-persuni vulnerabbli għad-diskriminazzjoni; ifakkar, b'rabta ma' dan, lill-Gvern Albaniż fir-responsabilità tiegħu li joħloq ambjent ta' inklużjoni u ta' tolleranza fil-pajjiż; jappella għal interventi deċiżivi biex iħarsu globalment id-drittijiet tal-bniedem u jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-membri tal-gruppi minoritarji preżenti fit-totalità tal-pajjiż, anki billi jiġu implimentati l-miżuri diġà eżistenti relatati mal-użu tal-lingwi minoritarji fl-edukazzjoni, fir-reliġjon u fil-mezzi tal-informazzjoni tal-massa, u billi tiġi miġġielda kull forma ta' diskriminazzjoni fil-konfront tagħhom;

27.  Jissottolinja l-bżonn li dawn id-drittijiet jiġu garantiti lill-gruppi minoritarji kollha u mhux biss lill-minoranzi nazzjonali; jenfasizza wkoll li hemm bżonn ta' sforzi ulterjuri biex ikunu żgurati id-drittijiet patrimonjali u ta' proprjetà tal-gruppi minoritarji; jinnota bi tħassib in-nuqqas kontinwu ta' riżorsi għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għar-Rom; jappella għal aktar responsabilità rigward is-servizzi fornuti lill-minoranzi u lill-gruppi vulnerabbli; jenfasizza l-importanza tar-rispett tal-prinċipju ta' awtoidentifikazzjoni u jappella għall-ipproċessar oġġettiv u trasparenti tad-data taċ-ċensiment bi qbil mal-istandards rikonoxxuti fuq livell internazzjonali;

28.  Jilqa' favorevolment il-progress li sar fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni LGBT, partikolarment il-fatt li l-ewwel dimostrazzjoni pubblika tal-persuni LGBT, li saret f'Tirana fis-17 ta' Mejju 2012, saret f'kundizzjonijiet sikuri u fi klima ta' festa; jirrifjuta bil-qawwa, iżda, id-dikjarazzjonjiet diskriminatorji magħmula mill-Viċi Ministru tad-Difiża f'dik l-istess ġurnata, iżda japprezza l-kritika espressa mill-Prim Ministru Sali Berisha f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-fatt li l-persuni LGBT għadhom qegħdin jiġu diskriminati u jenfasizza l-bżonn urġenti li tiġi riveduta l-leġiżlazzjoni biex jiġu ttrattati d-dispożizzjonijiet potenzjalment diskriminatorji u li jintwera li ntlaħqu riżultati;

29.  Jappella li jsir progress neċessarju fil-qasam tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali u fl-implimentazzjoni ta' politiki intiżi li jiżguraw id-drittijiet tan-nisa u l-parità tal-ġeneru, id-drittijiet tal-persuni LGBT, tat-tfal, tal-persuni soċjalment vulnerabbli u l-persuni b'diżabilità, kif ukoll tal-minoranzi, billi għadhom jiġu rrapportati każijiet ta' diskriminazzjoni fil-konfront ta' persuni LGBT, tal-minoranza Rom u ta' gruppi vulnerabbli oħrajn; jenfasizza l-bżonn ta' titjib fid-drittijiet u fil-kwalità tal-ħajja ta' dawk il-persuni li jiddependu mill-Istat bħall-priġunieri, l-orfni u dawk li jbatu minn mard mentali;

30.  Jilqa' favorevolment il-liġijiet promulgati u l-miżuri introdotti għall-promozzjoni tal-parità tal-ġeneru, iżda jikkunsidra bħala inadegwata l-implimentazzjoni reali tagħhom billi n-nisa għadhom għadhom isofru minn inugwaljanza fir-rigward tal-aċċess tagħhom għall-ħajja politika u għas-suq tax-xogħol;

31.  Jikkonstata li għad jeżistu fenomeni bħall-vjolenza domestika, il-prostituzzjoni furzata u l-livell ferm għoli ta' traffikar ta' nisa u tfal, u li jonqos il-koordinament meħtieġ tal-korpi kompetenti bil-għan li jiġi garantit li n-nisa u t-tfal jitħarsu b'mod sostanzjali; ifakkar fl-importanza li jiġi żgurat lill-vittmi l-aċċess għall-assistenza legali kompluta u għall-appoġġ psikoloġiku u jħeġġeġ lill-awtoritajiet jintervjenu, anki billi jżidu l-finanzjamenti għall-aġenziji u s-servizzi, biex jiġu eliminati l-fenomeni tal-vjolenza u tal-inugwaljanza; jisħaq fuq il-bżonn urġenti li jiddaħħlu u jiġu implimentati miżuri ngħidu aħna bħal strutturi speċjalizzati għall-forniment ta' servizzi soċjali u ċentri ta' riabilitazzjoni, u tiġi żviluppata n-netwerk ta' ċentri ta' akkoljenza u organizzazzjonijiet li jagħtu appoġġ lin-nisa u lit-tfal, anki fid-dawl tar-reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jesprimi apprezzament għal-linja telefonika bla ħlas u dejjem attiva biex tagħti assistenza lill-vittmi, it-tisħiħ tal-unità għall-protezzjoni tat-tfal u l-eżempju tajjeb ta' kooperazzjoni li taw il-muniċipalità ta' Tirana, il-pulizija, is-sistema ġudizzjarja u l-NGOs biex jagħtu appoġġ konġunt lill-vittmi;

32.  Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, anki billi jitjiebu l-kundizzjonjiet fl-istituti statali għall-indukrar tat-tfal, billi jiġu ffaċilitati l-opportunitajiet ta' foster care u jiġi miġġieled bil-qawwa t-traffikar tal-bniedem u t-tħaddim tat-tfal;

33.  Jenfasizza l-bżonn li tiġi stabbilita sistema ta' edukazzjoni moderna ċċentrata fuq l-istudent u fuq l-għoti tal-aħjar edukazzjoni possibbli; iqis importanti li t-tfal kollha, speċjalment dawk li ġejjin minn familji b'introjtu baxx u minn gruppi minoritarji, għandhom ikunilhom żgurat aċċess għall-edukazzjoni u għall-materjal didattiku; josserva l-obbligu min-naħa tal-gvern li jagħti edukazzjoni ta' livell akkademiku u tekniku għoli kif ukoll drittijiet tax-xogħol stabbiliti fil-korsijiet għal diploma, bil-għan li l-gradwati żgħażagħ jingħataw inċentiv biex jikkontribwixxu s-servizzi tagħhom għall-progress tal-pajjiż;

34.  Jistieden lill-gvern jiggarantixxi bis-sħiħ ir-rispett tal-leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol fis-settur pubbliku u f'dak privat u tad-drittijiet tat-trade unions billi jsaħħaħ il-prattika tal-medjazzjoni biex tirriżolvi t-tilwim fil-qasam tax-xogħol; jistieden lill-gvern ikompli jtejjeb id-djalogu tripartitiku fil-Kunsill Nazzjonali tax-Xogħol billi jwessa' l-kompetenzi tiegħu biex jinkludi l-approvazzjoni tal-pakketti politiċi u leġiżlattivi fil-qasam soċjali u ekomoniku ewlenin u jsaħħaħ ir-rwol tat-trade unions fi ħdanu;

35.  Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' pjan ta' azzjoni favur l-impjiegi u dwar it-tnaqqis tal-baġit għall-implimentazzjoni tar-riformi fil-qasam tal-assistenza u tal-protezzjoni soċjali; jistieden lill-awtoritajiet Albaniżi jfasslu dan it-tip ta' pjan ta' azzjoni; jitlob li ssir kumpilazzjoni ta' statistika regolari dwar is-suq tax-xogħol, konformement ma' dik tal-pajjiżi oħrajn f'fażi ta' adeżjoni u tal-Eurostat, sabiex isegwi u jqabbel aħjar is-sitwazzjoni tal-impjiegi fl-Albanija;

36.  Jistieden lill-awtoritajiet ikomplu jtejbu t-trattament tal-persuni detenuti u tal-priġunieri konformement mar-rakkomandazzjonijiet tal-ombudsman nazzjonali u mal-istandards internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, billi għadhom qegħdin jiġu rrapportati każijiet ta' trattament ħażin; jisħaq fuq il-bżonn ta' tnaqqis tal-frekwenza ta' arrest preventiv qabel is-smigħ tal-kawża għall-awturi ta' reati minuri u jiddeplora enerġikament l-arresti preventivi mtawlin qabel is-smigħ tal-kawża ta' minorenni u r-rikors eċċessiv għal dan il-provvediment, anki f'istituti mhux idonei għar-reintegrazzjoni ta' minorenni; iħeġġeġ l-adozzjoni ta' strateġija fil-qasam tal-ġustizzja għall-minorenni u pjan ta' azzjoni relatat bil-għan li jittratta n-nuqqasijiet eżistenti fil-leġiżlazzjoni u fil-prassi, bi qbil mal-istandards internazzjonali u mal-aħjar prassi ta' pajjiżi Ewropej oħrajn;

37.  Jenfasizza l-importanza li jiġu ċċarati d-drittijiet għall-proprjetà u l-implimentazzjoni bis-sħiħ tal-istrateġija u tal-pjan ta' azzjoni nazzjonali għal dawn id-drittijiet; jissottolinja l-bżonn ta' konsultazzjonijiet bir-reqqa mal-partijiet interessati kollha tul il-proċediment; jistieden lill-Kummissjoni tagħti appoġġ għall-implimentazzjoni tal-istrateġija u tal-pjan ta' azzjoni;

38.  Jistieden lill-gvern u lill-korpi kollha responsabbli jagħmlu l-almu tagħhom biex jimplimentaw b'mod strett il-kriterji u l-miżuri neċessarji kollha għall-eżenzjoni mill-obbligu tal-viża fil-pajjiżi Schengen; iqis bħala neċessarju li ċ-ċittadini jinżammu infurmati kif xieraq bil-limiti tar-reġim ta' eżenzjoni mill-obbligu tal-viża, b'mod li jiġi evitat kull tip ta' abbuż tal-libertà ta' vjaġġar u tal-politika tal-liberalizzazzjoni tal-viżi; jikkonstata li l-liberalizzazzjoni tal-viżi kienet waħda mill-akbar suċċessi fil-progress reċenti tal-pajjiż fi triqtu lejn l-adeżjoni mal-UE;

Riformi soċjoekonomiċi

39.  Jistieden lill-gvern ivara u jimplimenta riformi strutturali u riformi marbuta mal-Istat tad-dritt, li d-dgħufija tagħhom qiegħda tostakola anki l-eżegwibilità tal-kuntratti, b'mod li jżomm l-istabilità makroekonomika u jżid l-kuntest ekonomiku favorevoli għall-investimenti, għat-tkabbir ekonomiku u għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli għall-ġid taċ-ċittadini; jinkoraġġixxi lill-gvern ikompli jittratta l-kwistjoni tad-drittijiet għall-proprjetà, itejjeb is-sistema ta' ġbir tat-taxxa, jikkonċentra fuq l-infrastruttura u r-riżorsi umani u jsolvi problemi bħall-ekonomija informali fuq skala kbira u l-assenza ta' regolamentazzjoni tas-suq tax-xogħol, fatturi li qegħdin jostakolaw il-koeżjoni soċjali u l-prospettivi ekonomiċi tal-pajjiż;

40.  Jisħaq fuq il-bżonn li tingħata attenzjoni partikolari lis-sigurtà enerġetika, lid-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija u lit-titjib tan-netwerks tat-trasport pubbliku; jiddispjaċih bl-inadegwatezza tat-trasport pubbliku, b'mod partikolari tal-ferrovija, u tal-ġestjoni ħażina tan-netwerks tat-trasport;

41.  Jappella għal progress akbar fil-qasam tal-protezzjoni ambjentali u tat-tibdil fil-klima, l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni ambjentali u kooperazzjoni reġjonali aktar stretta bil-għan li tiġi promossa s-sostenibilità ambjentali; jistieden lill-gvern jagħti prijorità lis-salvagwardja tal-pajsaġġ eċċezzjonali tal-Albanija, u biex jaċċelera l-allinjament mal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kwalità tal-arja u tal-ilma, tal-ġestjoni tal-iskart u tal-kontroll tat-tniġġis industrijali; iħeġġeġ lill-gvern jiżviluppa politiki dwar is-sorsi enerġetiċi rinnovabbli, jittratta b'mod iktar effikaċi l-problema tal-ġestjoni tal-iskart u tal-importazzjonijiet illegali ta' skart u jiżviluppa turiżmu ekosostenibbli; iħeġġeġ lill-awtoritajiet jimplimentaw bis-sħiħ il-Pjan Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart u jistabbilixxu infrastruttura għall-monitoraġġ tal-iskart trasparenti u li taħdem sew f'kooperazzjoni stretta mal-atturi u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali u nazzjonali;

42.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar r-rata ta' qgħad għoli, minkejja l-fatt li hi anqas milli kienet fil-passat, u l-għadd persistenti ta' Albaniżi li għadhom qegħdin jgħixu taħt il-linja tal-faqar; iħeġġeġ lill-gvern jieħu l-miżuri kollha possibbli biex jittratta l-faqar estrem u joħloq sistema ta' protezzjoni soċjali għaċ-ċittadini finanzjarjament aktar dgħajfa u dawk fil-bżonn, inklużi l-kategoriji vulnerabbli bħat-tfal, il-persuni b'diżabilità u l-gruppi minoritarji; iqis li huwa importanti li jkollhom aċċess indaqs għall-edukazzjoni, għas-saħħa, għall-akkomodazzjoni u għas-servizzi pubbliċi;

43.  Jirrakkomanda investimenti pubbliċi moderni biex jitrawwen l-iżvilupp sostenibbli u jitnaqqas il-qgħad; jinsab konvint li programm komprensiv ta' investimenti pubbliċi se jgħin ukoll biex jiġi valorizzat il-potenzjal tal-gradwati żgħażagħ Albaniżi; jistieden lill-gvern jadotta provvedimenti u leġiżlazzjoni ulterjuri bil-għan li jippromwovi l-impjiegi u t-tkabbir;

44.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-qagħda tal-ex priġunieri politiċi, li wħud minnhom dan l-aħħar organizzaw dimostrazzjonijiet; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti jimplimentaw bis-sħiħ il-liġi dwar il-kumpens tal-ex priġunieri politiċi;

Trawwim tal-kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali

45.  Ifaħħar it-trawwim ta' relazzjonijiet ta' bon viċinat min-naħa tal-Albanija; itenni l-konvinzjoni tiegħu li l-konfini fil-Balkani tal-Punent għandhom ikunu totalment rispettati, u jħeġġeġ lill-Albanija u jitlob lill-partijiet kollha kkonċernati jastjenu minn kull azzjoni li tista' tikkawża tensjonijiet reġjonali; jilqa' favorevolment il-politiki tal-gvern fil-konfront tal-komunitajiet Albaniżi fil-pajjiżi ġirien, partikolarment billi tahom parir biex jikkooperaw mal-gvernijiet rispettivi tagħhom fir-riżoluzzjoni tal-problemi;

46.  Jistieden lill-Albanija tirrevoka l-ftehim bilaterali ta' immunità konkluż mal-Istati Uniti, peress li dan mhuwiex konsistenti mal-politika tal-UE dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) u jimmina l-integrità tal-Istatut ta' Ruma, u tkompli tappoġġa l-QKI u tikkoopera minnufih u bis-sħiħ magħha;

o
o   o

47.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Albanija.

(1) ĠU L 80, 19.3.2008, p.1.
(2) ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 85.


L-industrija tal-azzar tal-UE
PDF 218kWORD 77k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar l-industrija tal-azzar tal-UE (2012/2833(RSP))
P7_TA(2012)0509RC-B7-0541/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li huwa bbażat fuq it-Trattat KEFA,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-industrija tal-azzar u r-ristrutturazzjoni, it-trasferiment u l-għeluq ta' kumpaniji fl-UE,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Karta Komunitarja tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2011 bl-isem “Naffrontaw l-isfidi fis-swieq tal-prodotti bażiċi u dawk marbuta mal-materja prima’ (COM(2011)0025),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropa 2020,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bl-isem “Industrija Ewropea Aktar B’saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku’ (COM(2012)0582),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar l-industrija tal-azzar tal-UE (O-000184/2012 – B7-0368/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) u l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, wara tmiem it-Trattat KEFA, is-setturi tal-faħam u tal-azzar huma rregolati bid-dispożizzjonijiet tat-Trattat UE;

B.  billi wieħed mill-objettivi tal-Unjoni Ewropea huwa li tappoġġa l-industrija tal-manifattura u tagħmilha kompetittiva, sostenibbli u kapaċi tadatta għall-kundizzjonijiet tas-swieq Ewropej u mhux Ewropej li qed jinbidlu, peress li dan huwa essenzjali għat-tkabbir u l-prosperità fl-Ewropa;

C.  billi l-industrija Ewropea tal-azzar għaddejja minn tnaqqis sostanzjali tad-domanda, li qed joħloq telf progressiv ta’ impjiegi u kompetittività;

D.  billi l-industrija tal-azzar hija ta’ importanza strateġika għall-ekonomija tal-UE, u billi huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea kollha li tippreserva l-attivitajiet li jiffurmaw it-tessut industrijali tagħha u li tiżgura s-sikurezza tal-provvista tal-enerġija permezz tal-produzzjoni interna;

E.  billi industrija tal-azzar Ewropea kompetittiva tikkostitwixxi s-sinsla tal-iżvilupp u l-ħolqien tal-valur għal ħafna setturi industrijali ewlenin, bħas-setturi tal-karozzi, tal-kostruzzjoni u tal-inġinerija mekkanika;

F.  billi l-industrija tal-azzar qed taffaċċja sfidi sinifikanti, bħat-tnaqqis sostanzjali fid-domanda, kompetizzjoni qawwija mill-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li għandhom regolamenti u standards differenti, aċċess diffiċli għall-materja prima u spejjeż ogħla, li wasslu għar-ristrutturazzjoni, il-fużjonijiet industrijali u t-telf tal-impjiegi;

G.  billi l-impjiegi fl-industrija tal-azzar waqgħu minn madwar miljun impjieg fl-1970 għal madwar 369 000 fl-2012, u billi hemm miljuni ta' ħaddiema fl-industriji downstream tal-produzzjoni tiegħu;

H.  billi, skont data ppubblikata mill-Kummissjoni, l-esportazzjonijiet tal-azzar tal-UE fl-2010 laħqu t-33,7 miljun tunnellata (EUR 32 biljun), u l-akbar swieq għall-esportazzjonijiet tal-azzar tal-UE huma t-Turkija, l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Alġerija, l-Isvizzera, ir-Russja u l-Indja, filwaqt li l-importazzjonijiet tal-azzar mill-UE fl-2010 laħqu s-26,8 miljun tunnellata (EUR 18-il biljun), fejn l-akbar sorsi ta’ importazzjoni kienu r-Russja, l-Ukraina, iċ-Ċina, it-Turkija, il-Korea t’Isfel, l-Isvizzera u s-Serbja;

I.  billi l-kriżi attwali qed toħloq sfidi soċjali enormi għall-ħaddiema u r-reġjuni affettwati, u billi dawk il-kumpaniji involuti fir-ristrutturazzjoni għandhom jaġixxu b'mod soċjalment responsabbli, peress li l-esperjenza wrietna li r-ristrutturazzjoni b’suċċess inkisbet biss permezz ta’ djalogu soċjali adegwat;

J.  billi industriji b'teknoloġija għolja – bħal pereżempju s-settur tal-azzar – huma meqjusa bħala mudell ta' għarfien teknoloġiku, u għalhekk għandhom jinżammu bit-teħid ta' azzjoni immedjata biex tiġi evitata d-delokalizzazzjoni tagħhom barra t-territorju tal-UE;

1.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi malajr stampa ċara tas-sitwazzjoni fir-rigward tal-isfidi ewlenin li qed taffaċċja l-industrija tal-azzar fl-Ewropa; jenfasizza li huwa importanti li l-Kummissjoni timmonitorja bir-reqqa żviluppi attwali sabiex tissalvagwardja l-wirt industrijali Ewropew u l-forza tax-xogħol involuta;

2.  Itenni li l-Kummissjoni hija intitolata, wara tmiem it-Trattat KEFA, li tindirizza l-impatt ekonomiku u soċjali tal-iżviluppi fl-industrija tal-azzar Ewropea, u jistieden lill-Kummissjoni biex tqis l-esperjenza pożittiva tal-KEFA u biex tistabbilixxi korp tripartitiku (trejdjunjins, industrija u Kummissjoni) għal ħidma lejn żvilupp ulterjuri tal-industrija Ewropea tal-azzar u biex jiżguraw l-antiċipazzjoni, il-konsultazzjoni u l-għoti tal-informazzjoni lill-ħaddiema u biex jiżguraw il-konformità sħiħa mar-rekwiżiti legali tad-Direttiva dwar l-istabbiliment ta’ Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet(1);

3.  Jitlob lill-Kummissjoni twettaq riflessjoni attenta dwar inizjattivi strateġiċi fuq perjodu ta' żmien medju jew twil biex tappoġġa u tmantni l-industrija tal-azzar u s-setturi downstream tiegħu;

4.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti iktar importanza lill-politika industrijali biex tqajjem il-kompetittività tal-industrija Ewropea, meta mqabbla mas-suq dinji, sabiex tiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi filwaqt li tiżgura standards soċjali u ambjentali għoljin fl-UE u taħdem għar-reċiproċità fil-pajjiżi terzi;

5.  Jemmen li l-irkupru ekonomiku Ewropew jiddependi minn industrija tal-manifattura aktar b'saħħitha; jirrimarka li l-azzar għandu rwol ewlieni fl-iżgurar tal-kompetittività ta' industriji strateġiċi downstream, li jbatu minn industrija tal-azzar Ewropea iċken u jsiru dipendenti minn importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, li jagħmilhom vulnerabbli;

6.  Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni għal żvilupp ta' Pjan ta' Azzjoni Ewropew għas-settur tal-azzar sa Ġunju 2013, iżda jenfasizza l-bżonn li dan jiġi ppreżentat mill-iktar fis;

7.  Jitlob lill-Kummissjoni terġa’ tikkunsidra d-deċiżjoni tagħha li ma testendix lil hinn mill-31 ta' Diċembru 2012 is-sistema preċedenti ta' sorveljanza għall-importazzjonijiet ta' prodotti tal-azzar u ta' pajpijiet tal-azzar, stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1241/2009(2), u biex tinkludi dik is-sistema fil-Pjan ta’ Azzjoni;

8.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha l-mobilizzazzjoni tal-għodda kollha disponibbli tal-UE, bħal żieda fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, b'mod partikolari fl-oqsma tal-effiċjenza tal-enerġija u l-effiċjenza tar-riżorsi, investiment immirat mill-Bank Ewropew tal-Investiment, politika attiva għall-ħiliet, rikwalifikazzjoni u taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u l-użu potenzjali tal-istrumenti finanzjarji tal-UE bħall-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, meta dan ikun meħtieġ, u inċentivi oħrajn biex tgħin lill-industrija tinvesti u timmodernizza;

9.  Huwa tal-fehma li Pjan ta' Azzjoni bħal dan għandu jqis ukoll mezzi biex jiġu indirizzati u mtaffija l-ispejjeż kbar tal-enerġija u tal-materja prima, li jikkostitwixxu theddida għall-kompetittività tal-industrija tal-azzar; jenfasizza b’rabta ma’ dan, li l-effiċjenza tal-enerġija u tar-riżorsi tista’ toħloq tifdil sostanzjali, u f’dan ir-rigward jilqa’ s-sħubija pubblika-privata SPIRE, iżda madankollu jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lis-settur tal-azzar innifsu jibqgħu jeżaminaw l-opportunitajiet disponibbli, iħeġġu l-istabbiliment ta’ konsorzji kummerċjali u jippromwovu sistema ta' produzzjoni “closed-loop” bl-għan li jiġi rkuprat u użat mill-ġdid l-iskart, meta titqies il-limitazzjoni attwali u futura tal-provvista ta’ materja prima;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-industrija tal-azzar fir-rieżami attwali tagħha ta’ regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, u biex tevalwa l-fattibilità li tintroduċi ċertifikazzjoni tal-kwalità għal prodotti relatati mal-azzar;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq monitoraġġ tal-attivitajiet ta’ ristrutturazzjoni jew rilokazzjoni u tiżgura, fuq bażi ta’ każ b’każ, li dawn jitwettqu b’konformità stretta mal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni; huwa tal-fehma li l-abbużi potenzjali tal-pożizzjoni dominanti fis-suq ukoll għandhom jiġu monitorjati;

12.  Jilqa’ proġetti bħall-ULCOS (Ultra-Low Carbon Dioxide Steelmaking), li jservi bħala eżempju ta' inizjattiva ta' riċerka u żvilupp biex tgħin lill-industrija tal-azzar tkompli tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 tagħha, u jenfasizza l-ħtieġa għal attivitajiet kontinwi ta’ investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni, li huma kruċjali għall-illanċjar mill-ġdid u t-tiġdid ta’ dan is-settur;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-iżviluppi futuri fl-istabbilimenti li jinsabu fi Florange, Liège, Terni, Galați, Schifflange, Piombino, Campia Turzii, Rodange, Otelu Rosu, Trieste, Silesia, Reşiţa, Targoviste, Călăraşi, Hunedoara, Buzău, Braila, Borlänge, Luleå, Oxelösund u fi bnadi oħra, li l-integrità tagħhom tinsab f’riskju, sabiex taċċerta li l-kompetittività tas-settur tal-azzar Ewropew u l-importanza tiegħu bħala settur ta' impjieg ma jkunux mhedda;

14.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni, lill-Kunsill u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 254, 30.9.1994, p. 64.
(2) ĠU L 332, 17.12.2009, p. 54.


Industrija tal-azzar sostenibbli u kompetittiva
PDF 205kWORD 70k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar industrija tal-azzar ġdida sostenibbli u kompetittiva, ibbażata fuq petizzjoni rċevuta (2012/2905(RSP)
P7_TA(2012)0510B7-0550/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Petizzjoni 760/2007, minn ċittadin Taljan, dwar il-fabbrika tal-ħadid ILVA u l-allarm tad-diossina f’Taranto,

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-31 ta’ Marzu 2011, li ddikjarat li l-Italja kienet naqqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha taħt id-Direttiva dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrati tat-Tniġġis (IPPC),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 191(20 tat-TFUE u d-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet tiegħu fil-kumitat mal-petizzjonanti kkonċernati, l-aktar reċenti fid-9 ta’ Ottubru 2012, u mal-Viċi President tal-Kummissjoni responsabbli,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 202(2) tar-Regoli ta’ Proċedura,

A.  billi l-petizzjonanti esprimew bil-qawwi t-tħassib tagħhom dwar il-livelli estremament għoljin ta’ emissjonijiet ta’ diossina mill-fabbrika tal-ħadid ILVA f’Taranto, li kellhom, u għadhom qed ikollhom, impatt sinifikanti ta' ħsara u fit-tul fuq is-saħħa tal-popolazzjoni lokali, fejn 20 000 familja għandhom membri li ħadmu fl-industrija tal-azzar jew f’assoċjazzjoni magħha, u fejn ir-rati tal-kontaminazzjoni fost il-popolazzjoni lokali wasslu għal livelli inaċċettabbli u li ma jistgħux jiġu ttollerati ta’ mard u mard kroniku;

B.  billi partijiet mill-fabbrika tal-ħadid ILVA reċentement ingħalqu mill-awtoritajiet Taljani sabiex jiġi evitat aktar tniġġis, filwaqt li l-awtoritajiet u s-sidien eżistenti tal-impjanti għandhom obbligu legali urġenti li jiżguraw aktar tnaqqis qawwi fl-emissjonijiet ta’ ħsara;

C.  billi s-sitwazzjoni prekarja u perikoluża tal-fabbrika tal-ħadid ILVA qed tikkawża wkoll degradazzjoni ambjentali u ħsara serji u problemi soċjali u ekonomiċi serji fin-Nofsinhar tal-Italja, u billi l-privatizzazzjoni ta’ din il-fabbrika ma wasslet għall-ebda titjib fis-sikurezza ambjentali tas-settur;

D.  billi l-industrija tal-azzar, li timpjega madwar 360 000 ħaddiem, hija settur ekonomiku kruċjali tal-Unjoni Ewropea u billi l-Parlament għandu dmir u responsabbiltà li juri biċ-ċar is-solidarjetà tiegħu mal-ħaddiema tal-fabbrika tal-ħadid ILVA u mal-familji tagħhom, li ġew affettwati minn din is-sitwazzjoni totalment inaċċettabbli;

E.  billi, f’termini tal-politika industrijali tal-UE, huwa essenzjali mil-lat strateġiku li tiġi evitata aktar rilokazzjoni tal-impjanti u l-produzzjoni tal-azzar barra l-Unjoni Ewropea u li tiġi żgurata s-sikurezza tal-forza tax-xogħol, u billi, f'termini tal-politika ambjentali tal-UE, huwa ugwalment essenzjali li jiġi żgurat li min iniġġes iħallas u li l-bilanċ ekoloġiku jitjieb u, fejn ikun meħtieġ, jiġi rkuprat, kif meħtieġ mill-Artikolu 191(2) tat-TFUE u mid-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżviluppaw politika ġdida għall-industrija tal-azzar li tagħti spinta lit-tkabbir u lill-impjiegi matul il-kriżi ekonomika u li tkun kompatibbli mas-saħħa u s-sigurtà taċ-ċittadini u r-residenti tal-UE;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill ukoll biex jaħdmu flimkien mal-partijiet kollha involuti sabiex jiżguraw li l-politika tintegra b’mod aktar koerenti l-objettivi ekonomiċi u l-prijoritajiet soċjali u ambjentali, sabiex tinbena industrija Ewropea tal-azzar moderna, kompetittiva u sostenibbli li tikkonforma bis-sħiħ mal-liġi ambjentali tal-UE;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet Taljani biex jiżguraw ir-riabilitazzjoni tas-sit tal-fabbrika tal-ħadid imniġġes bħala kwistjoni ta' urġenza kbira, filwaqt li fl-istess ħin jiżguraw li l-ispejjeż imġarrba b'rabta mal-azzjoni preventiva u ta' rimedju meħuda jkunu koperti skont il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas, kif meħtieġ mill-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
PDF 245kWORD 76k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2012/2907(RSP))
P7_TA(2012)0511RC-B7-0562/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou ffirmat f'Ġunju 2000,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (1948) u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (1966),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1949 u l-Protokoll II tagħha, li jipprojbixxu l-eżekuzzjoniijet sommarji, l-istupru, ir-reklutaġġ furzat u atroċitajiet oħra;

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-20 ta' Novembru 1989, li, b'mod partikolari, tipprojbixxi l-involviment tat-tfal fil-kunflitti armati,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar l-involviment tat-tfal fil-kunflitti armati, li ġie ratifikat mill-pajjiżi tar-reġjun tal-Lagi l-Kbar,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikolari r-riżoluzzjonijiet 2076 (2012), 2053 (2012), 1925 (2010) u 1856 (2008) dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), li jistipulaw il-mandat tal-Missjoni ta' Stabbilizzazzjoni tan-NU fir-RDK (Monusco), id-dikjarazzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tat-2 ta' Awwissu 2012 u r-rapporti ta' kull xahar tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar dan is-suġġett,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325 (2012), 1820 (2008), 1888 (2009), u 1960 (2010) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 60/1 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-24 ta' Ottubru 2005 dwar ir-Riżultat tas-Samit Dinji tal-2005, u b'mod partikolari l-paragrafi 138 sa 140 tagħha dwar ir-responsabbiltà li jiġu protetti l-popolazzjonijiet,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, ratifikata mir-RDK fl-1982,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill għall-Paċi u s-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana tad-19 ta' Settembru 2012 dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Lvant tar-RDK,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-25 ta' Ġunju u tad-19 ta' Novembru 2012 dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant tar-RDK,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Presidenzjali tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tad-19 ta' Ottubru 2012,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-23 ta' Ġunju 2011 minn Margot Wallström, l-ex Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-Vjolenza Sesswali fil-Kunflitti,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-27 ta' Settembru 2012 mill-President tal-Kunsill Ewropew, Herman Van Rompuy,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tas-7 ta' Ġunju, tat-12 ta'Ġunju, tal-10 ta' Lulju u tat-23 ta' Novembru 2012 mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà, Catherine Asthon,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, maħruġa fl-10 ta' Diċembru 2012,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazjoni tat-22 ta' Frar 2011 minn Andris Piebalgs, Kummissarju ewropew għall-Iżvilupp, bl-isem “RDK: Pass lejn it-Tmiem tal-Impunità”,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas- 26 ta' Ġunju 2012 minn Kristalina Georgieva, Kummissarju Ewropew responsabbli għall-kooperazzjoni internazzjonali, l-għajnuna umanitarja u r-rispons f'każ ta' kriżi, rigward id-deterjorazzjoni fis-sitwazzjoni umanitarja fir-RDK,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kapijiet ta' Stat u tal-Gvernijiet tal-istati membri tal-Konferenza Internazzjonali tar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar (ICGLR) rigward is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Lvant tar-RDK, b'mod partikolari dik tal-24 ta' Novembru 2012,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), adottata fl-14-il Samit tal-Pajjiżi Frankofoni f'Kinxasa fit-13 u fl-14 ta' Ottubru 2012 dwar is-sitwazzjoni fir-RDK,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-21 ta' Ġunju 2012 mill-President tal-kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU mwaqqaf bir-riżoluzzjoni 1533 (2004) lill-President tal-Kunsill tas-Sigurtà, fir-rigward tar-RDK, li tippreżenta r-rapport interim tal-grupp ta' esperti dwar ir-RDK u l-annessi tiegħu u li titlob il-pubblikazzjoni tagħhom bħala dokument tal-Kunsill (S/2012/348),

–  wara li kkunsidra r-rapporti mill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem dwar il-vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa fil-Lvant tar-RDK,

–  wara li kkunsidra l-ftehim dwar l-Infurzar tal-Liġi tal-Foresta, Governanza u Kummerċ (FLEGT) bejn l-UE u r-RDK, li daħal fis-seħħ f'Settembru 2010,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-RDK, b'mod partikolari dik tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar segwitu tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) u l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, minn April 2012 'l hawn, elementi tal-Forzi Armati tar-RDK (FARDC) irvellaw fil-Lvant tal-pajjiż, b'mod aktar preċiż fil-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana, u billi dan l-irvell malajr inbidel f'ribelljoni armata taħt l-isem tal-Moviment tat-23 ta' Marzu (M23), li qed jitlob l-applikazzjoni tal-ftehim ta' paċi ffirmat f'Goma fit-23 ta' Marzu 2009 mill-Gvern tar-RDK u l-grupp armat magħruf bħala l-Kungress Nazzjonali għad-Difiża tal-Poplu (CNDP);

B.  billi r-ribelli tal-M23 huma wieħed minn tużżana gruppi armati, bħall-grupp Mai-Mai, il-Forzi Demokratiċi għal-Liberazzjoni tar-Rwanda (FDLR) u r-ribelli Ħutu Rwandiżi, minn naħa minnhom, u l-FARDC min-naħa l-oħra, li qed jiġġieldu f'dan ir-reġjun għani fir-riżorsi;

C.  billi għal kważi seba' xhur il-grupp ribelli M23 ilu jokkupa parti kbira mill-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana, billi stabbilixxa l-amministrazzjoni tiegħu stess u billi din il-parti tal-provinċja hija għalhekk kollha kemm hi barra mill-kontroll tal-istat tar-RDK, ħaġa li tikkawża instabbiltà u nuqqas ta' sigurtà kostanti;

D.  billi, 11-il jum wara l-ħtif tal-belt ewlenija ta' Goma minn idejn it-truppi tal-gvern appoġġati mill-forzi għaż-żamma tal-paċi tan-NU, l-M23 irtira mill-belt skont ftehim li ntlaħaq b'medjazzjoni reġjonali;

E.  billi, fis-6 ta' Diċembru 2012, bdew negozjati u proċess ta' djalogu bejn il-gruppi ribelli u l-Gvern Kongoliż f'Kampala, l-Uganda;

F.  billi l-attakki riċenti mwettqa minn gruppi armati kontra l-kamp Mugunga III jenfasizzaw il-ħtieġa li tingħata prijorità lis-sigurtà f'siti għal persuni spustati internament, flimkien ma' aċċess umanitarju mtejjeb;

G.  billi l-Grupp ta' Esperti tan-NU ppreżenta evidenza ta' appoġġ mir-Rwanda għar-ribelli tal-M23, permezz tal-għoti ta' appoġġ militari, inklużi armi, munizzjon, taħriġ u suldati;

H.  billi l-Gvernijiet tal-Uganda u tar-Rwanda ċaħdu akkużi minn bord tan-Nazzjonijiet Uniti li appoġġaw ir-ribelli M23 u l-ħtif tal-belt tal-Lvant tal-Kongo, Goma;

I.  billi l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Ġermanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Isvezja u l-UE kollha ssospendew ftit mill-għajnuna tagħhom lir-Rwanda, bħala reazzjoni għar-rapport tan-NU;

J.  billi l-istati membri tal-ICGLR, il-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC) u l-UE għamlu sforzi biex isibu soluzzjoni politika kostruttiva għall-kunflitt fil-Lvant tar-RDK;

K.  billi l-istati membri tal-ICGLR stabbilixxew mekkaniżmu konġunt ta' verifika biex jimmonitorjaw il-movimenti tat-truppi fil-Lvant tar-RDK u ddeċidew li jibgħatu forza internazzjonali newtrali;

L.  billi, skont ir-riżoluzzjoni 2053 (2012) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, il-mandat ta' Monusco ġie estiż sat-30 ta' Ġunju 2013;

M.  billi l-Lvant tar-RDK sofra minn atroċitajiet ripetuti, ikkaratterizzati minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem u delitti tal-gwerra, bħal stupri tal-massa, inkluż l-istuprar ta' nisa u bniet, tortura, il-qtil ta' persuni ċivili u r-reklutaġġ ġenerali ta' suldati tfal;

N.  billi l-użu tal-vjolenza sesswali u l-użu aktar mifrux tal-istupru għandhom konsegwenzi enormi, bħall-qerda fiżika u psikoloġika tal-vittmi, u għandhom jitqiesu delitti tal-gwerra;

O.  billi l-armata Kongoliża (FARDC) ukoll wettqet bosta abbużi fiż-żoni tal-gwerra;

P.  billi n-nuqqas ta' taħrik ta' dawk responsabbli għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem u delitti tal-gwerra jippromwovi klima ta' impunità u jinkoraġġixxi t-twettiq ta' delitti ġodda;

Q.  billi iktar minn 2,4 miljun persuna Kongoliża li jgħixu fiż-żoni affettwati mill-ġlied ġew spustati internament u 420 000 ħarbu lejn pajjiżi ġirien, u billi qed jgħixu f'kundizzjonijiet inumani;

R.  billi r-RDK, u b'mod partikolari r-reġjuni tal-Lvant attwalment taħt il-kontroll tal-gruppi paramilitari armati għandhom abbundanza ta' riżorsi naturali bħad-deheb, il-landa u l-coltan, li permezz ta' attivitajiet ta' estrazzjoni illegali jgħinu biex jiffinanzjaw u jipperpetwaw il-kunflitt;

S.  billi l-Park Nazzjonali ta' Virunga ġie klassifikat mill-Unesco fl-1979 bħala Sit ta' Wirt Dinji minħabba l-bijodiversità unika tiegħu;

T.  billi huwa inaċċettabbli li ngħataw konċessjonijiet taż-żejt fil-Park Nazzjonali ta' Virunga bi ksur tal-Konvenzjoni ta' Pariġi tas-16 ta' Novembru 1972 dwar il-Protezzjoni tal-Wirt Kulturali u Naturali Dinji;

U.  billi l-konċessjonijiet taż-żejt mogħtija fil-Park Naturali ta' Virunga jmorru kontra din il-Konvenzjoni li tagħmel konnessjoni bejn ir-RDK u l-Unesco, u kontra l-Kostituzzjoni u l-liġijiet Kongoliżi, u billi dawn il-konċessjonijiet għandhom għalhekk jitħassru;

V.  billi ż-żieda fil-qgħad, il-kriżi soċjali, il-kriżi tal-ikel, l-inadegwatezza tas-servizzi bażiċi, it-tifqir tal-popolazzjoni u d-degradazzjoni ambjentali huma wkoll parzjalment responsabbli għall-instabbiltà tar-reġjun; billi dawn il-problemi jirrikjedu pjan u strateġija komprensivi ta' żvilupp;

W.  billi huwa neċessarju li jiġu indirizzati l-konsegwenzi tal-kunflitti, b'mod partikolari permezz tad-demilitarizzazzjoni, id-demobilizzazzjoni u r-reintegrazzjoni tal-ex ġellieda, ir-ripatrijazzjoni tar-rifuġjati, ir-risistemazzjoni ta' persuni li ġew spustati f'pajjiżhom stess u l-implimentazzjoni ta' programmi vijabbli għall-iżvilupp;

X.  billi l-poplu indiġenu ta’ Batwa tal-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), b’popolazzjoni ta’ 90 000, huwa madankollu vittma ta’ razzimu sistematiku, eklużjoni soċjali u politika u ksur tad-drittijiet tal-bniedem fir-RDK u f'pajjiżi oħra fir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar;

Y.  billi r-ripressjoni kontra l-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u l-ġurnalisti fir-RDK kibret, u billi dawn qed jiġu arrestati u intimidati b’mod arbitrarju; billi ma ttieħdu l-ebda passi sabiex dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja;

1.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu fir-rigward tad-degradazzjoni tas-sitwazzjoni ġenerali fil-Lvant tar-RDK, li għandha konsegwenzi politiki, ekonomiċi, soċjali, umanitarji u ta’ sigurtà serji fir-RDK u fir-reġjun kollu;

2.  Jikkundanna bil-qawwa l-attakki minn M23 u l-forzi negattivi l-oħra kollha fil-Lvant tar-RDK f’dawn l-aħħar xhur; jopponi kull intervent estern fil-kunflitt u jenfasizza l-bżonn li tintemm kull attività ta’ gruppi armati barranin fil-Lvant tar-RDK;

3.  Jappella b’mod speċifiku kemm lill-Gvern tar-Rwanda kif ukoll il-Gvern tal-Uganda jieqfu milli jappoġġaw il-grupp ribell M23 peress li dan qed ikollu impatt distabbilizzanti fuq ir-reġjun tal-Lagi l-Kbar;

4.  Jafferma mill-ġdid id-dritt mhux trasferibbli u li ma jitneħħiex tar-RDK għar-rispett tas-sovranità u l-integrità territorjali tagħha;

5.  Jappella lill-partijiet ikkonċernati kollha fir-reġjun jikkontribwixxu f’bona fide għal soluzzjoni paċifika; jitlob, barra minn hekk, l-implimentazzjoni immedjata tal-pjan ta’ ħruġ mill-kriżi adottat f’Kampala fl-24 ta’ Novembru 2012;

6.  Jilqa’ l-isforzi tal-istati membri tal-ICGRL, l-Unjoni Afrikana (UA) u n-NU fl-isforzi u l-inizjattivi tagħhom biex isibu soluzzjoni dejjiema u paċifika għall-kriżi; jinsisti li soluzzjoni militari mhux se ssolvi l-kriżi; jappella, għalhekk, għal proċess ta’ paċi politiku li jindirizza d-diżarm tal-forzi ribelli u l-elementi fundamentali li joħolqu l-kunflitt;

7.  Jenfasizza l-importanza tal-funzjonament effikaċi tal-mekkaniżmu konġunt ta’ verifika u l-istabbiliment u l-iskjerament effikaċi tal-forza internazzjonali newtrali prevista;

8.  Jappella għal pożizzjoni tal-UE fil-konfront tal-individwi kollha li ma osservawx l-embargo fuq l-armi tan-NU għall-Kongo;

9.  Jappella lill-gvernijiet tar-RDK u l-pajjiżi tal-viċinat jieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex jaslu għal soluzzjoni strutturali li twassal għal paċi dejjiema, is-sigurtà, l-istabbilità, l-iżvilupp ekonomiku u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fir-reġjun permezz tal-kooperazzjoni, id-djalogu permanenti, l-istabbiliment tal-fiduċja u r-rikonċiljazzjoni; jafferma l-impenn tiegħu fir-rigward tal-kooperazzjoni mar-RDK u r-reġjun tal-Lagi l-Kbar għal dan l-għan;

10.  Jikkundanna kull att ta’ vjolenza u l-ksur kollu tad-drittijiet tal-bniedem fil-Lvant tar-RDK u fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar, u jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu tar-RDK affettwat mill-gwerra; jappella lill-forzi kollha li qed jipparteċipaw fil-kunflitti fil-Lvant tar-RDK jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l-liġi umanitarja internazzjonali, itemmu l-attakki kollha fuq iċ-ċivili, b'mod partikolari n-nisa u t-tfal, u jipprovdu aċċess u protezzjoni lill-aġenziji umanitarji li jipprovdu assistenza lill-popolazzjoni ċivili li qed tbati;

11.  Jikkundanna bil-qawwa l-atti ta’ vjolenza sesswali mwettqa fuq skala massiva fir-RDK, b’mod partikolari l-istupru ta’ nisa u bniet, u r-reklutaġġ tat-tfal; iħeġġeġ lill-Gvern tar-RDK u l-komunità internazzjonali jipprovdu lill-persuni kollha li jinsabu fi bżonn fil-Lvant tar-RDK b’kura medika xierqa, inklużi l-appoġġ psikoloġiku u l-appoġġ ta' wara trawma;

12.  Jikkundanna l-attentat fuq Dr Mukwege u jappella għal inkjesta ġudizzjarja indipendenti sabiex tiġi stabbilita l-verità fuq dan l-attakk, li kkawża l-mewt tal-bodyguard tiegħu;

13.  Iqis essenzjali li jkun hemm investigazzjoni imparzjali u profonda fil-każijiet fil-passat u fil-preżent ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u jappella lill-Istati kollha tar-reġjun tal-Lagi l-Kbar iwettqu sforzi sabiex it-tmiem l-impunità jitpoġġa fil-qalba tal-proċess tat-titjib tal-istat ta’ dritt;

14.  Jitlob, b’mod partikolari, li l-atturi ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità, vjolenza sesswali kontra n-nisa u lieva ta’ suldati tfal jiġu rapportati, identifikati, imħarrka u puniti skont id-dritt kriminali nazzjonali u internazzjonali; jenfasizza li l-impunità ma tistax tiġi ttollerata irrispettivament minn min kien l-attur;

15.  Jistieden lill-Gvern Kongoliż jassumi r-responsabbiltà sħiħa tiegħu u jtemm l-impunità, inklużi l-abbużi mwettqa mill-armata Kongoliża (FARDC);

16.  Jistieden lir-RDK tintroduċi riforma tas-settur tas-sigurtà nazzjonali effikaċi, b’istituzzjonijiet indipendenti b’saħħithom li huma responsabbli f’għajnejn l-Istat u l-poplu tiegħu u li huma f'pożizzjoni li jiġġieldu u jsegwu d-delitti u l-każijiet ta' korruzzjoni;

17.  Jistieden lill-komunità internazzjonali, u b’mod aktar partikolari l-UE, l-UA u n-NU, ikomplu jieħdu kull miżura possibbli sabiex jipprovdu għajnuna aktar ikkoordinata u effikaċi għan-nies fil-Lvant tar-RDK u jikkontribwixxu għall-isforzi sabiex tingħata reazzjoni għad-diżastru umanitarju;

18.  Iħeġġeġ lill-Gvern tar-RDK u l-komunità internazzjonali jipprovdu lill-persuni kollha li jinsabu fi bżonn fil-Lvant tar-RDK b’kura medika xierqa, inklużi l-appoġġ psikoloġiku u l-appoġġ ta' wara trawma;

19.  Jistieden lill-UA u lill-pajjiżi tal-Lagi l-Kbar ikomplu jieħdu passi sabiex jiġu miġġielda l-isfruttament u l-kummerċ illeċiti ta’ riżorsi naturali – waħda mir-raġunijiet għall-proliferazzjoni u t-traffikar ta’ armi, li huma fost il-fatturi maġġuri li qed irewħu u jaggravaw il-kunflitti fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar;

20.  Iqis li l-aċċess trasparenti għar-riżorsi naturali tar-RDK u l-kontroll fuqhom huma indispensabbli għall-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiż;

21.  Jappella għal miżuri legali aktar b’saħħithom sabiex tiġi żgurata traċċabbiltà aħjar ta’ minerali minn tħaffir illegali bi strument internazzjonali ta’ kontroll tas-suq għar-riżorsi naturali, kif ispirat mid-Dodd-Frank Act, adottat mill-Kungress tal-Istati Uniti;

22.  Iħeġġeġ lill-Gvern Kongoliż jaġixxi fil-waqt u b’mod sod sabiex jevita kull dannu irriversibbli lill-Park Nazzjonali ta’ Virunga, minħabba l-esplorazzjoni u l-isfruttament taż-żejt jew attivitajiet illegali oħra;

23.  Jistieden lill-Gvern Kongoliż ma joħroġ l-ebda awtorizzazzjoni għall-isfruttament taż-żejt, b’mod konformi mat-talba espliċita tal-Unesco;

24.  Jitlob li jsiru sforzi kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali sabiex tiżdied l-awtorità tal-Istat u l-Istat tad-dritt fir-RDK, b’mod partikolari fl-oqsma tal-governanza u s-sigurtà, anki f’kooperazzjoni mill-qrib mal-missjoni għall-assistenza militari tal-Unjoni Ewropea (EUSEC) u l-missjoni ta' assistenza tal-pulizija tal-Unjoni (EUPOL), li għandhom jitkomplu sabiex jiġu kkonsolidati l-paċi u s-sigurtà kemm fil-pajjiż kif ukoll fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar;

25.  Jistieden lill-Kapijiet ta’ Stat u tal-Gvernijiet tar-reġjun tal-Lagi l-Kbar iwettqu sforzi sabiex l-istrumenti għall-paċi u l-iżvilupp reġjonali eżistenti jiġu verament implimentati u jistieden lill-Istati kollha li huma firmatarji tal-Patt dwar is-Sigurtà, l-Istabbiltà, u l-Iżvilupp fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar jimplimentawh bis-sħiħ sabiex jistabbilixxu u jikkonsolidaw il-bażi neċessarja għall-paċi u s-sigurtà fir-reġjun; jistieden lin-NU, lill-UE u lill-UA u lill-ħbieb tar-reġjun tal-Lagi l-Kbar jappoġġaw b’mod qawwi u attiv l-isforzi biex dan il-Patt jiġi implimentat.

26.  Jistieden lill-pajjiżi kollha fir-reġjun u l-korpi internazzjonali kollha jikkooperaw b’mod attiv mal-awtoritajiet tar-RDK sabiex iżarmaw u jiddemobilizzaw il-gruppi armati kollha u jistabbilixxu paċi dejjiema fil-Lvant tar-RDK;

27.  Iħeġġeġ lill-missjoni għall-Istabbilizzazzjoni Monusco fir-RDK tkun aktar effikaċi fl-implimentazzjoni tal-mandat tagħha sabiex tiggarantixxi s-sigurtà u s-sikurezza taċ-ċivili Kongoliżi; jirrakkomanda l-promozzjoni u l-iffaċilitar tal-istabbiliment ta’ inizjattivi lokali għall-paċi minn Monusco u l-Gvern tar-RDK, b’mod partikolari fit-territorji li fihom hemm tensjonijiet etniċi qawwija, sabiex tiġi stabbilizzata s-sitwazzjoni b’mod permanenti;

28.  Jinkoraġġixxi l-mexxejja tar-RDK jieħdu l-inizjattivi neċessarji kollha sabiex jikkonsolidaw id-demokrazija u jiżguraw il-parteċipazzjoni tal-forzi attivi kollha fost il-poplu tal-Kongo fil-governanza tal-pajjiż fuq il-bażi ta’ regoli legali u kostituzzjonali;

29.  Jilqa’ l-ħolqien fis-6 ta’ Diċembru 2012 mill-Parlament tar-RDK tal-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem kif deskritta fil-kostituzzjoni, bħala l-ewwel pass qabel tingħadda liġi dwar il-protezzjoni tal-vittmi u tax-xhieda ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ħaddiema ta’ għajnuna u tal-ġurnalisti;

30.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Unjoni Afrikana, lill-gvernijiet tal-pajjiżi tar-reġjun tal-Lagi l-Kbar, lill-President, il-Prim Ministru u l-Parlament tar-RDK, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lir-Rappreżentant Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Vjolenza Sesswali fil-Kunflitti, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0252.


Diskriminazzjoni abbażi tal-kasta fl-Indja
PDF 222kWORD 78k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar id-diskriminazzjoni abbażi tal-kasta fl-Indja (2012/2909(RSP))
P7_TA(2012)0512RC-B7-0574/2012

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b’mod partikolari dik tal-1 ta’ Frar 2007 dwar il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem tad-Daliti fl-Indja(1) u dawk dwar ir-Rapporti Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja, b’mod partikolari dak tat-18 ta’ April 2012(2),

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta’ Diskriminazzjoni Razzjali (ICERD), u r-Rakkomandazzjonijiet Ġenerali XXIV tiegħu, kif ratifikati mill-Indja,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-gvern imressqa minn Mukul Vasnik, Ministru tal-Ġustizzja Soċjali u l-Abilitazzjoni, dwar “L-Abbozz ta’ Liġi dwar il-Projbizzjoni li Persuni jiġu Impjegati Jnaddfu bl-Idejn il-Latrini Mingħajr Drenaġġ u r-Rijabilitazzjoni Tagħhom, 2012’, ippreżentata lill-Parliament Indjan fit-3 ta’ Settembru 2012,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-19 ta’ Ottubru 2009 tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Navi Pillay, u l-appell tagħha lill-istati membri tan-NU biex japprovaw l-abbozz ta' Prinċipji u Linji Gwida tan-NU għall-Eliminazzjoni Effikaċi tad-Diskriminazzjoni Bbażata fuq ix-Xogħol u d-Dixxendenza,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet li rriżultaw mill-Proċeduri Speċjali tan-NU u l-korpi ta’ trattati tan-NU, kif ukoll dawk li jinsabu fiż-żewġ Rivisti Perjodiċi Universali dwar l-Indja tal-10 ta’ April 2008 u tal-24 ta’ Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tad-9 ta’ Lulju 2012 tal-Grupp ta’ Ħidma tan-NU dwar ir-Rivista Perjodika Universali dwar l-Indja,

–  wara li kkunsidra t-tħassib serju espress fis-6 ta' Frar 2012 mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem rigward is-sitwazzjoni tal-attivisti Daliti fl-Indja,

–  wara li kkunsidra l-Maila Mukti Yatra li għadha għaddejja, il-marċ madwar in-nazzjon kollu li qed jagħmlu eluf ta’ nies biex jiġi eradikat it-tindif bl-idejn tal-latrini mingħajr drenaġġ li bejn it-30 ta’ Novembru 2011 u l-31 ta’ Jannar 2012 jkun għadda minn ġo 18-il stat tal-Indja,

–  wara li kkunsidra d-djalogu tematiku bejn l-UE u l-Indja dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) u l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-India għamlet progress ekonomiku kbir, u bħala wieħed mill-pajjiżi BRICS issa twettaq rwol importanti fil-politika tad-dinja; billi, madankollu, id-diskriminazzjoni abbażi tal-kasta tkompli tkun mifruxa ħafna u persistenti;

B.  billi l-Kostituzzjoni tal-India tagħti liċ-ċittadini status ugwali, u d-diskriminazzjoni abbażi tal-kasta u l-prattika li ċerti persuni ma jistgħux jintmessu (untouchability) huma meqjusa illegali fl-Artikoli 15 u 17 tagħha; billi persuni Daliti servew fl-ogħla funzjonijiet politiċi; billi l-India għandh liġijiet u regolamenti maħsuba biex jipproteġu l-Kasti Skedati u t-Tribujiet Skedati, bħalma huma l-Att tal-1976 dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet Ċivili u l-Att tal-1989 dwar il-Kasti Skedati u t-Tribujiet Skedati (Prevenzjoni tal-Atroċitajiet); billi l-Prim Ministru Indjan Manmohan Singh għamel għadd ta’ dikjarazzjonijiet qawwija dwar li tingħata prijorità lill-kumbattiment tal-vjolenza kontra d-Daliti;

C.  billi, minkejja dawn l-isforzi, huwa stmat li hemm 170 miljun Dalit u Adivasi indiġenu fl-Indja li għadhom qed ikomplu jsofru minħabba suriet severi ta’ esklużjoni soċjali; billi l-ILO tistma li l-maġġoranza l-kbira tal-vittmi tax-xogħol sfurzat biex jitħallas dejn fil-pajjiż huma ġejjin mill-Kasti Skedati u mit-Tribujiet Skedati;

D.  billi t-tindif bl-idejn tal-latrini mingħajr drenaġġ, minkejja li hu pprojbit legalment, għadu mifrux ħafna, b’mijiet ta’ eluf ta’ dawk li huma kważi esklussivament nisa Daliti li jwettqu din is-sura ta’ servitù, fejn is-servizz ferrovjarju Indjan (Indian Railways) huwa l-aktar impjegatur li waħdu jimpjega nies biex inaddfu l-latrini mingħajr drenaġġ bl-idejn;

E.  billi n-nisa Daliti u Adivasi huma l-ifqar fost il-fqar fl-Indja, jiffaċċjaw diskriminazzjoni multipla abbażi tal-kasta u tas-sess, spiss huma soġġetti għal vjolazzjonijiet serji tal-integrità fiżika tagħhom, inkluż abbuż sesswali b’impunità minn membri ta’ kasti dominanti, u huma soċjalment esklużi u ekonomikament sfruttati, b’rata ta’ alfabetiżmu ta’ 24% biss;

F.  billi skont estimi l-maġġoranza vasta tad-delitti kontra n-nisa Daliti ma tiġix irrappurtata minħabba l-biża’ ta’ ostraċiżmu soċjali jew theddidiet għas-sikurezza u s-sigurtà personali; billi f’każ partikolari f’l-istat ta’ Haryana tfajla Dalita ta' 16-il sena ġiet stuprata minn gang fir-raħal ta' Dabra (distrett ta' Hisar) fid-9 ta' Settembru 2012; billi missierha kkommetta suiċidju wara li sar jaf x’kien ġara u l-pulizija ddeċidiet li tieħu azzjoni tard biss meta ġiet iffaċċjata bi protesti tal-mases;

G.  billi fl-20 ta’ Novembru 2012, f’Dharmapuri (stat ta’ Tamil Nadu), tajfa ta’ madwar 1 000 ruħ minn kasti ogħla ssakkeġġaw u taw in-nar lil tal-anqas 268 dar fil-komunitajiet Daliti, mingħajr l-ebda intervent mill-uffiċjali tal-pulizija li kienu preżenti;

H.  billi l-Att dwar il-Ħarsien tan-Nisa mill-Vjolenza Domestika tal-2005 huwa nieqes minn implimentazzjoni effettiva, u billi l-preġudizzju pervażiv kontra n-nisa li għandhom il-korp tal-pulizija, is-sistema ġudizzjarja, l-istabbiliment mediku u l-klassi politika jimpedixxi l-amministrazzjoni tal-ġustizzja;

I.  billi r-rata tal-kundanni ta’ ħtija skont l-Att dwar il-Kasti Skedati u t-Tribujiet Skedati (Prevenzjoni tal-Atroċitajiet) baqgħet waħda baxxa ħafna, sitwazzjoni li ma toffri l-ebda deterrent kontra d-delitti;

J.  billi, skont id-diversi għejun lokali u internazzjonali, bejn 100 000 u 200 000 tifla – fil-maġġoranza tagħhom Daliti – huma allegatament maqbuda f’xogħol sfurzat biex jitħallas dejn fi stabbilimenti tal-għażil f’Tamil Nadu li jfornu l-ħajt lill-fabbriki li jipproduċu l-ħwejjeġ għal ditti ta’ pajjiżi tal-Lvant;

1.  Jagħraf l-isforzi li qed isiru fil-livell federali, statali, reġjonali u lokali fl-Indja biex tiġi eradikata d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta; ifaħħar, barra minn hekk, il-pożizzjoni ċara kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta li ħadu ħafna politikanti Indjani, midja Indjana, NGOs u entitajiet oħra li jiffurmaw l-opinjoni pubblika f’kull livell tas-soċjetà;

2.  Jibqa’, madankollu, allarmat minħabba l-għadd kbir b’mod persistenti ta’ atroċitajiet kemm irrappurtati u kemm mhux irrappurtati u l-prattiki mifruxa ħafna fejn ċerti persuni ma jistgħux jintmessu, b’mod partikolari t-tindif bl-idejn tal-latrini mingħajr drenaġġ;

3.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Indjani fil-livell federali, tal-istat, reġjonali u lokali jonoraw il-pleġġijiet li taw u jimplimentaw jew, jekk ikun meħtieġ, jemendaw il-leġiżlazzjoni eżistenti, b’mod partikolari l-Att dwar il-Kasti Skedati u t-Tribujiet Skedati (Prevenzjoni tal-Atroċitajiet), bil-għan li jkunu jistgħu jħarsu b’mod effikaċi lid-Daliti u gruppi vulnerabbli oħra fis-soċjetà;

4.  Jenfasizza, b’mod partikolari, il-ħtieġa li l-vittmi jkunu jistgħu jirreġistraw il-każijiet tagħhom b’mod sikur mal-pulizija u mal-awtoritajiet ġudizzjarji, kif ukoll li jsir segwitu serju mill-pulizija u l-ġudikatura tal-atroċitajiet irrappurtati u każijiet oħra ta’ diskriminazzjoni;

5.  Jistieden lill-Parlament Ewropew jaġixxi skont il-pjanijiet tiegħu biex jgħaddi Abbozz ta’ Liġi ġdid li jipprojbixxi l-impjegar ta’ persuni biex inaddfu b’idejhom latrini mingħajr drenaġġ u jassiguralhom ir-rijabilitazzjoni tagħhom, u jistieden lill-Gvern Indjan jieħu l-miżuri meħtieġa biex il-liġi tiġi infurzata b’effett immedjat;

6.  Jistieden lill-awtoritajiet Indjani jirrevokaw dawk id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar (ir-Regolamenti) tal-Kontribuzzjoni Barranija li ma jikkonformawx mal-istandards internazzjonali u li potenzjalment idgħajfu l-ħidma tal-NGOs, inklużi l-organizzazzjonijiet Daliti u organizzazzjonijiet oħra li jirrappreżentaw il-gruppi żvantaġġjati fis-soċjetà Indjana, billi jimpeduhom milli jirċievu fondi minn donaturi internazzjonali;

7.  Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà / Viċi President tal-Kummissjoni (RGħ/VP), lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, u lill-Istati Membri tal-UE jiżviluppaw politika tal-UE dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta u japprovaw l-abbozz ta’ Prinċipji u Linji Gwida tan-NU għall-Eliminazzjoni Effikaċi tad-Diskriminazzjoni bbażata fuq ix-Xogħol u d-Dixxendenza fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU;

8.  Jilqa' l-approvazzjoni tal-Kabinett tal-Unjoni f'Settembru 2012 tal-Att (ta' Projbizzjoni) tat-Tħaddim ta' Tfal u Żgħażagħ, li jipprojbixxi l-impjieġ ta' tfal li għandhom inqas minn 14-il sena fis-setturi kollha u dawk li għandhom inqas minn 18-il sena fis-setturi perikolużi; jitlob lill-gvern ta' l-Indja jieħu miżuri ta' implimentazzjoni effettivi sabiex inaqqas malajr dak li għadu l-ikbar numru ta' tfal mħaddma fid-dinja u biex jintroduċi leġiżlazzjoni għall-projbizzjoni sħiħa ta' tħaddim ta' tfal skont il-linji gwida tal-Organizzjoni Internazzjoni tax-Xogħol;

9.  Jistieden lir-rappreżentazzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri li hemm fl-Indja jinkludu l-kwestjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta fid-djalogi tagħhom mal-awtoritajiet Indjani, u jagħtu prijorità lill-programmi li jindirizzaw id-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta, inkluż fl-edukazzjoni, u programmi li jiffokaw b’mod partikolari fuq in-nisa u l-bniet; jistenna li l-kooperazzjoni futura tal-UE mal-Indja tiġi vvalutata mil-lat ta’ kif tkun se taffettwa d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Prim Ministru tal-Indja, lill-Ministru tal-Indja għal-Liġi u l-Ġustizzja, lill-Ministru tal-Intern tal-Indja, lill-Ministru tal-Indja għall-Ġustizzja Soċjali u l-Abilitazzjoni, lill-Kunsill, lir-RGħ/VP, lill-Kummissjoni, lir-Rappreentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-UE, lis-Segretarju-Ġenerali tal-Commonwealth, lis-Segretarju-Ġenerali tan-NU u lis-Segretarju Ġenerali tan-NU kif ukoll lill-President tal-Assemblea Ġenerali tan-NU.

(1) ĠU C 250 E, 25.10.2007, p. 87.
(2) Testi adottati, P7_TA(2012)0126.

Avviż legali - Politika tal-privatezza