Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2312(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0421/2012

Внесени текстове :

A7-0421/2012

Разисквания :

PV 14/01/2013 - 22
CRE 14/01/2013 - 22

Гласувания :

PV 15/01/2013 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0002

Приети текстове
PDF 394kWORD 41k
Вторник, 15 януари 2013 г. - Страсбург
Оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване
P7_TA(2013)0002A7-0421/2012

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2013 г. относно оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване (2011/2312(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално дял XVIII,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999(1),

–  като взе предвид Решение 2006/702/ЕО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за сближаване(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно Петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегията за политиката на сближаване за периода след 2013 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно настоящото положение и бъдещото взаимодействие за постигане на по-голяма ефективност на Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно цел 3: Предизвикателство пред териториалното сътрудничество - бъдеща програма за трансгранично и междурегионално сътрудничество и за сътрудничество между съседни страни(7),

–  като има предвид своята резолюция от 7 октомври 2010 г. относно политиката на сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г.(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на стратегията „ЕС 2020“(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно прилагането на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации съгласно Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите членки и в Съюза(10),

–  като взе предвид публикуваното от Европейския парламент изследване, озаглавено „Политиката на сближаване след 2013 г.: критична оценка на законодателните предложения“,

–  като взе предвид заключенията на полското председателство от 24 и 25 ноември 2011 г. относно териториалното измерение на политиките на ЕС и бъдещата политика на сближаване(11),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2011 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 (COM(2011)0615),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2011 г. относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 (COM(2011)0614),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено „Заключения от петия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване: бъдещето на политиката на сближаване“ (COM(2010)0642),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2010 г. относно прегледа на бюджета на ЕС (COM(2010)0700) и техническите приложения към него (SEC(2010)7000),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия “Европа 2020„ (COM(2010)0553),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 март 2010 г., озаглавено: „Политика на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите за периода 2007‐2013 г. (COM(2010)0110),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „ЕВРОПА 2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид Програмата за реформирана политика на сближаване – подход, основан на мястото, за посрещане на предизвикателствата и очакванията на Европейския съюз – независим доклад, изготвен по искане на Данута Хюбнер, член на Комисията, отговарящ за регионалната политика, от Fabrizio Barca, април 2009 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0421/2012),

A.  като има предвид, че политиката на сближаване е насочена към намаляване на различията между регионите на ЕС чрез засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, и като има предвид, че тя се оказа ефективен инструмент за насърчаване на европейската интеграция посредством социално и икономическо развитие;

Б.  като има предвид, че Регламентът за общите разпоредби (РОР) посочва общи правила, приложими за всички пет европейски програми за финансиране (Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)), които са създадени за прилагане на политиката на сближаване, политиката за развитие на селските райони и политиката в областта на рибарството;

В.  като има предвид, че общата стратегическа рамка разглежда механизмите за създаване на по-голяма координация между средствата, обхванати от РОР (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР), и по-добра интеграция на средствата по линия на РОР с други области на политиката на ЕС;

Г.  като има предвид, че териториалното измерение представлява хоризонтален аспект на политиката на сближаване и дава на европейските региони възможността да се възползват от индивидуалния териториален потенциал, за да работят за постигането на целите на политиката на сближаване;

Д.  като има предвид, че териториалното сближаване вече е признато в Договора от Лисабон като основна цел на ЕС;

Приоритетни аспекти: укрепване на териториалната цел

1.  Признава опростената система на многостепенно управление като неразделна част от процеса на вземане на решения в рамките на политиката на сближаване, в която сътрудничеството е необходимо на всеки един етап на европейско, национално, регионално и местно равнище, както и при планирането, разработването и изпълнението на европейските програми за финансиране; призовава Комисията да гарантира, че това е отразено при разработването на ясни и добре дефинирани договори за партньорство;

2.  Подчертава значението на Европейския етичен кодекс за държавите членки, регионите и местните органи в процеса на подготовка, прилагане и наблюдение на програмите за финансиране; признава, че за да се постигне подобно сътрудничество, е важно да се гарантира вземането на решенията на възможно най-близко до гражданите равнище;

3.  Подчертава, че въпреки постигнатия значителен напредък по отношение на сближаването в Европейския съюз, все още съществуват различия (напр. по отношение на достъпността), които продължават да се увеличават; подчертава факта, че бюджетът за политиката на сближаване след 2013 г. трябва да се поддържа най-малко на неговото настоящо равнище, за да се гарантира, че помощта продължава да достига до районите, които се нуждаят от икономическо и социално възстановяване, включително всички региони в ЕС;

4.  Приветства предложенията на Комисията да се акцентира върху измеримите резултати на политиката на сближаване, за да се повиши устойчивостта на инвестициите и да се осигури ефикасност на програмите за финансиране; подчертава необходимостта от насочване на вниманието към система, основана на резултатите, с цел включване на гъвкавостта на национално, регионално и местно равнище, като се вземат предвид опростяването, приоритетите на програмирането и партньорството, така че системите, основани на резултатите, да бъдат съобразени с регионалната специфика;

5.  Подкрепя всеобхватните предложения на Комисията в целия РОР за намаляване на административната тежест; следователно подчертава факта, че правилата, проверките и допустимостта трябва да бъдат изяснени от самото начало и че успешното опростяване на административните процедури може да се постигне чрез интегриран подход към предоставянето на средства;

6.  Подчертава, че е важно при изготвянето и прилагането на политиката на сближаване да се осигури подходящо равновесие между необходимия контрол по отношение на използването на средствата и тяхната ефективност;

7.  Подчертава необходимостта да се гарантира гъвкав подход за определяне на местни и регионални цели, с участието на заинтересованите страни на регионално равнище на всички етапи от процеса, за да се гарантира, че европейските програми за финансиране отговарят на потребностите за справяне със социалните и икономическите неравенства;

8.  Подчертава, че гъвкавостта следва да включва също така осигуряването на по-големи възможности за реализация на проектите по различни фондове, обхванати от РОР, и че тази повишена гъвкавост може да спомогне за опростяване на изпълнението на проектите и за увеличаване на допълняемостта и хоризонталните аспекти на финансирането от ЕС;

9.  Подчертава, че целите на териториалното сближаване са неразделно свързани с икономическите и социалните предизвикателства и признава, че политиката на сближаване може да има ценен принос за постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“, особено в областта на заетостта, образованието и намаляването на бедността, чрез въвеждането на териториално изменение в стратегията за растеж на Европа;

10.  Подчертава факта, че използването на други програми за финансиране (например „Хоризонт 2020“), евентуално в съответствие с финансирането по линия на политиката за сближаване, следва също да се взема предвид при работата за постигане на целите на стратегията „ЕС 2020“;

11.  Отчита нарасналото внимание към градовете и градските райони като двигател на икономическия растеж;

12.  Подчертава, че е важно да се укрепват съществуващите връзки и да се насърчава създаването на нови връзки между градските и селските райони; подчертава, че това изисква поставянето на силен акцент на много равнища, както и съдействие между заинтересованите страни в градските и селските райони, за което трябва да се създават подходящи условия чрез подобряване на партньорствата и мрежите, с цел насърчаване участието на селските райони в интегрираните дейности на определена функционална географска единица;

13.  Подчертава необходимостта от по-ефективно обвързване на програмите за териториално сътрудничество с териториалните стратегии и подчертава потенциалната роля на Европейската група за териториално сътрудничество за постигането на тази цел;

14.  Подчертава, че поради различната големина на градовете в рамките на ЕС, ресурсите, с които те разполагат, както и техните социални и икономически аспекти, определянето на тези райони се извършва на равнището на държавите членки;

15.  Подчертава, че териториалното сближаване се отнася и за сближаването в рамките на отделните територии, т.е. трябва да се гарантира, че целият район, а не само големите градове допринасят за икономическото развитие, и подчертава, че не трябва да се пренебрегва потенциалът на малките и средните градове от селските райони за осигуряване на значителен принос в рамките на региона;

16.  Подчертава, че са необходими ясни и добре формулирани договори за партньорство, за да се решат хоризонталните аспекти на териториалното сближаване с оглед постигането на осезаеми резултати на регионално равнище и пълно оползотворяване на потенциала на отделните региони; подчертава, че това може да бъде постигнато чрез включване на организации на местно и регионално равнище, така че всички страни да дават своя принос за подготовката и изпълнението на програмите; подчертава, че това е особено важно, когато се цели оказването на подкрепа за територии, които са изправени пред конкретни предизвикателства, като например трансграничните, планинските, островните и най-отдалечените региони;

По-голяма интеграция на европейските фондове през периода 2014 ‐ 2020 г.

17.  Приветства предложенията в РОР, които насърчават по-добрата координация и интеграция на програмите за финансиране, за да се гарантира по-голямо въздействие на средствата и по-силно присъствие на териториалното измерение на политиката на сближаване в периода 2014-2020 г.;

18.  Подчертава, че един силен и по-интегриран териториален подход към европейското финансиране, с изграждането на подходящ капацитет и включването на социалните партньори и партньорите от гражданското общество на местно и регионално равнище както в градските, така и в селските райони е добър начин да се гарантира насочването на парите към справянето с дългосрочните социални и икономически предизвикателства пред Европа;

19.  Подчертава, че по-добрата хармонизация между политиката на сближаване и другите области на политиката, посочени в РОР, ще позволи на европейските региони да продължават да се развиват икономически чрез използване на техните специфични предимства;

20.  Като пример посочва Службата за европейското финансиране на Уелс (WEFO) и нейната цел за интегриране на европейските фондове в рамките на Уелс, като се създаде единен „портал“, позволяващ достъп до информация за всички фондове, обхванати от РОР; подчертава потенциала на портала на WEFO за прилагането на обща платформа за единен процес на кандидатстване, плащания, мониторинг и оценка за всички фондове, обхванати от РОР; подчертава, че този подход ще даде възможност за по-лесно откриване на потенциалните ефекти от взаимодействието и интеграцията между източниците на финансиране, като по този начин се хармонизира и опростява процесът на кандидатстване за европейските фондове;

21.  Подчертава, че предвид характеристиките, споделяни от фондовете в рамките на РОР, и другите програми за финансиране (например „Хоризонт 2020“, LIFE +), ефективността на европейското финансиране би могла да се подобри чрез проучване на евентуалните съответствия между тези фондове;

Механизми за интегриране на европейските фондове

22.  Приветства предложенията за регулаторна рамка с акцент върху местното и интегрирано развитие чрез „водено от общността местно развитие“, „съвместни планове за действие“ и „интегрирани териториални инвестиции“;

23.  Подчертава, че вследствие на предложенията на Комисията, всяка инвестиция трябва да допълва местните потребности и да не се припокрива с други проекти;

24.  Призовава за напълно интегриран подход към съответните инструменти за постигане на резултати (водено от общностите местно развитие (ВОМР), интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), съвместни планове за действие (СПД)), който да позволява на местните партньорства да правят избор в съответствие с индивидуалните си потребности, както и различни комбинации от тези инструменти, когато това е целесъобразно, като се обмисли възможността за прилагане на гъвкави договорености с цел концентриране на ресурсите и като се отчитат конкретните потребности на държавите членки и регионите;

25.  Подчертава необходимостта прилагането на предложния инструмент да се осъществява по възможно най-опростения начин, за да се избегне допълнителна административна тежест за местните органи, както и да се постигне съответствие с целите за опростяване;

26.  Счита, че институционалният капацитет на различните равнища на намеса е съществен елемент за гарантиране на успешното прилагане на териториалния подход;

27.  Подчертава примера за пределегирането на правомощия на съвети в Нидерландия, като части от програмите за финансиране (например от ЕФРР) се делегират от регионалния орган на местни органи и на местно равнище се изпълняват дейности за удовлетворяване на местните потребности; подчертава, че възлагането на отговорности по управлението на местни органи създава по-голям потенциал за постигане на най-добрата комбинация от средства, приспособена към местните потребности; подчертава, че при наличието на управленски структури на местно равнище този подход би могъл да улесни осигуряването на ИТИ на местно или дори по-ниско равнище;

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

28.  Подкрепя предложенията на Комисията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) като важен принос на РОР, което да бъде насочено към развитието на взаимодействие между всички фондове, обхванати от РОР;

29.  Счита, че този инструмент е отличен начин за насърчаване на участието „отдолу-нагоре“ на всички представители на местната общност, работещи за постигането на устойчиви териториални цели; във връзка с това приветства по-нататъшното укрепване на административния капацитет на регионално и местно равнище с оглед реализацията на дейности по изграждането на капацитет, насочени към подобряване участието на местните и регионалните органи, както и на социалните партньори;

30.  Признава досегашния успех на програмата Leader като важен инструмент за прилагане на политиката за развитие на селските райони и счита, че посредством ВОМР този механизъм за изпълнение може да се превърне в инструмент за справяне с предизвикателствата на местно и регионално равнище; също така подкрепя използването на ВОМР за развитие на градоустройството;

31.  Призовава Комисията да изясни своите предложения относно ВОМР на етапа на изпълнение, за да могат потенциалните участници да определят точно вероятната цел, обхвата и ефекта от ВОМР; очаква публикуването на насоки за ВОМР за управленските органи;

32.  Признава постигнатия от 2007 г. насам напредък с местните групи за действие в областта на рибарството, които работят с местни групи за действие по инициативата Leader, като пример за това как бъдещото ВОМР може да комбинира финансовите средства на местно равнище с фондовете, обхванати от РОР; подчертава примера за 11-те местни партньорства в Дания, които използват както Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (Leader), така и Европейския фонд за рибарство (Ос 4) за финансирането на проекти, използващи една и съща система за постигане на резултати и за управление;

33.  Подчертава необходимостта от разглеждане на примерите за интегрирано използване на средствата по линия на ЕЗФРСР и на ЕФР посредством водено от общностите местно развитие в бъдещия програмен период като начин за постигане на взаимодействие между всички фондове, обхванати от РОР;

Съвместни планове за действие

34.  Подкрепя предложенията на РОР за въвеждане на съвместни планове за действие, за да могат групи от проекти да се финансират чрез повече от една оперативна програма;

35.  Признава съвместните планове за действие като положителна стъпка към основаното на резултати управление в съответствие с една от основните цели на политиката на сближаване за периода след 2013 г.;

36.  Подчертава, че е важно да се гарантира, че разработването на тези инструменти протича паралелно с ВОМР, за да се обезпечи превръщането на ВОМР в нещо повече от обикновен стратегически инструмент за създаване на капацитет на местно равнище, вместо да бъде чисто инвестиционна цел, като същевременно се насърчава, наред с другото, социалното приобщаване и борбата с бедността;

37.  Призовава за изясняване на приложното поле и интеграцията на съвместните планове за действие, както и дали те ще бъдат използвани за изпълнението на цели програми или само на части от тях;

38.  Признава, че съвместните планове за действие могат да предложат ефективна помощ за постигането на балансирана интеграция на младите хора на пазара на труда; все пак изтъква, че следва да се избягват прекалено дългите процеси на вземане на решения и сложните административни процедури;

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

39.  Приветства предложенията за ИТИ, които биха могли да предоставят на градовете възможността да задоволят своите конкретни потребности чрез използването на финансиране по повече от една приоритетна ос, с цел изпълнението на оперативни програми по интегриран начин;

40.  Приветства допълнителните пояснения относно обхвата на ИТИ и потенциала на инструмента, ако той отговаря на местните потребности; този потенциал може да се използва също така в извънградски и крайградски райони чрез усвояване на всички финансови средства по линия на РОР; подчертава, че трябва да се осигури съгласуваност на ИТИ с регионалните стратегии за устойчиво развитие, с цел подобряване на икономическото и социално сближаване не само между регионите, но и между градските и извънградските райони в рамките на регионите;

41.  Изтъква примера на предложения от графството Голям Манчестър модел на ИТИ, който включва финансиране от възможно най-много подходящи източници с цел постигане на по-добра стойност на инвестициите; подчертава факта, че развитието на този модел продължава и той вероятно би могъл да се използва в подкрепа на стратегия, която да донесе много икономически и социални ползи за градския регион; подчертава, че предложените ИТИ биха включили приоритети на ЕФРР и мерки по линия на ЕСФ, както и че с оглед на по-силната насоченост на ЕФРР към МСП и иновациите, в бъдеще ИТИ могат да създадат връзки с проекти по програмата „Хоризонт 2020“ ;

Финансови инструменти

42.  Приветства предложенията на Комисията за по-голямо използване и разширяване на обхвата на финансовите инструменти чрез създаването на по-прости и по-ясни правила, за да се гарантира по-голяма ефективност на всички пет фонда, обхванати от РОР;

43.  Подчертава потенциала на финансовите инструменти, в т.ч. и микрокредитирането, за създаването на алтернативни източници за финансиране на широк спектър от организации, които допълват традиционните методи на финансиране; подчертава, че в бъдещата финансова рамка финансовите инструменти следва да могат да привличат частно финансиране и да предлагат гъвкавост на държавите членки и на регионите, за да могат те да избират целеви сектори и методи на изпълнение според конкретни си потребности;

44.  Подчертава, че финансовите инструменти като механизми, позволяващи сътрудничеството между предприятия, публични организации и образователни институции, следва също да бъдат насърчавани като средство за постигане на интегриран подход на финансиране;

Интегриране на средствата, обхванати от РОР, с други политики и инструменти на ЕС

45.  Приветства предложенията в Общата стратегическа рамка за договорите за партньорство относно очертаване на потенциалното съответствие между фондовете по ОСР и някои други програми за финансиране, като например Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации (бившата Седма рамкова програма, понастоящем програма „Хоризонт 2020“), LIFE + и Механизма за свързване на Европа;

46.  Признава, че докато програмите за финансиране, като например „Хоризонт 2020“, са насочени основно към постиженията, структурните фондове успешно допринесоха за „изграждането на капацитет“ чрез предоставяне на финансиране за развитието на стопански дейности или организации, които след това станаха партньори по Седмата рамкова програма или по проекти по линията на Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ);

47.  Подчертава, че съществуващото взаимодействие между фондовете по ОСР и програмата „Хоризонт 2020“ показва, че и двата източника на финансиране биха могли потенциално да се използват, като същевременно се работи по взаимно допълващи се тематични цели;

Заетост и социални въпроси

48.  Подчертава, че политиката на заетост и социалната политика играят важна роля за устойчивото и социално балансирано териториално развитие и могат да допринесат значително за намаляване на регионалните различия, подобряване на благосъстоянието на всички граждани и осигуряване на равни възможности за всички;

49.  Подчертава, че борбата с бедността включва борбата със социалното изключване и че рядко населените селски райони или районите със застаряващо население трябва да се справят с недостига на услуги в сферата на здравеопазването, който може да се компенсира до известна степен с по-добър достъп до широколентови технологии и с насърчаването на телемедицината;

50.  Счита, че териториалният подход следва да бъде ефективен механизъм за подкрепа на МСП с оглед създаването на нови устойчиви работни места и въвеждането или развитието на програми за професионално обучение; счита, че предприемаческата дейност, насочена към растеж и заетост, и използването на потенциала могат да функционират отвъд административните териториални граници и призовава държавите членки да подобрят съществуващите условия за новите предприемачи, за да използват по-добре техния голям потенциал за създаване на нови устойчиви работни места;

51.  Подчертава значението на създаването на тясно взаимодействие между политиката на сближаване и другите европейски политики, с цел запазване на нейната ефективност при справянето с настоящите предизвикателства в областта на заетостта и социалната сфера;

52.  Посочва, че териториалното сътрудничество и макрорегионалните стратегии биха могли да бъдат полезни инструменти за идентифициране на регионалните различия и за борба с тях, като например различията в достъпа до образование и трудова заетост, както и за насърчаване на конвергенцията между европейските региони;

53.  Счита, че доброволната мобилност на работниците и младите висшисти може да бъде добро решение за недостига на работна ръка на регионалния и местния пазар на труда, и насърчава държавите членки и регионите да я използват по-ефективно, за да насърчават териториалното развитие и сближаване;

54.  Счита, че е важно да се координират дейностите, финансирани от ЕСФ, на различни политически равнища, за да се осигури ефективен териториален подход; по-специално счита, че е необходимо образователните услуги и механизми да се обвържат с потребностите на местния пазар на труда;

55.  Счита, че е много важно да се насърчава обменът на най-добри практики между държавите членки в контекста на съдържателно и ефективно дългосрочно планиране на териториалното развитие, както и чрез насърчаване на устойчивата заетост и достойния труд, с цел предотвратяване на бедността и безработицата и борба с тях;

o
o   o

56.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
(2) ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0316.
(4) ОВ C 390 E, 18.12.2012 г., стр. 27.
(5) ОВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 89.
(6) ОВ C 390 E, 18.12.2012 г., стр. 10.
(7) ОВ C 390 E, 18.12.2012 г., стр. 18.
(8) OВ C 371 E, 20.12.2011 г., стр. 39.
(9) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 120.
(10) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 104.
(11) Заключения на полското председателство относно териториалното измерение на политиките на ЕС и бъдещата политика на сближаване, „Към интегриран, териториално разграничен и институционално интелигентен отговор на предизвикателствата пред ЕС“, 24 - 25 ноември 2011 г., Познан.

Правна информация - Политика за поверителност