Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2075(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0398/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0398/2012

Συζήτηση :

PV 14/01/2013 - 22
CRE 14/01/2013 - 22

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2013 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0003

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 355kWORD 33k
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή
P7_TA(2013)0003A7-0398/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/2075(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 175, 212 και 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 7ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0613),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0694),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσια έκθεση 2008 και Έκθεση σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε κατόπιν εξαετούς εφαρμογής του νέου μέσου» (COM(2009)0193),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(4),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 3/2008 «Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πόσο ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο είναι;»(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0398/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ ορίζει στο άρθρο 222 ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν από κοινού και με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή ή δεχθεί τρομοκρατική επίθεση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) είναι το κύριο μέσο για την επίδειξη της αλληλεγγύης της Ένωσης, παρέχοντας σημαντική χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες που έχουν πλήττονται από σοβαρές καταστροφές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η ενεργοποίησή του, θεωρείται ευρέως ένα από τα πιο ικανοποιητικά μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποτελεί την πιο σαφή, αποφασιστική και σημαντική έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τους πολίτες της οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση του 2005 για θέσπιση νέου κανονισμού όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης έτυχε ευρείας στηρίξεως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία των κρατών μελών και εν τέλει αποσύρθηκε από την Επιτροπή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση υποχρεώνει τα κράτη μέλη και την ΕΕ να μην προβαίνουν σε υπερβολικές δαπάνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σειρά εκθέσεων(6) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ισχύων κανονισμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ πρέπει να τροποποιηθεί, με κύριο στόχο να αυξηθεί η ευελιξία του και να βελτιωθεί η αποδοτικότητά του, με την επιφύλαξη πάντοτε της αρχής της επικουρικότητας·

Εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.  υπογραμμίζει τη σημασία του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ ως κύριου μέσου που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται στην περίπτωση σοβαρής καταστροφής που πλήττει επικράτεια της Ένωσης ή χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην ΕΕ·

2.  επιμένει ότι, παρ’ όλο ο ρόλος του εκτιμάται θετικά από την πλευρά των πολιτών, πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία του, κατά τρόπο ώστε να καταστεί πιο ευέλικτο και να ενισχυθεί το κύρος του, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πολίτες της·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης που παρέχεται στα κράτη μέλη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά κατά την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από μεγάλη καταστροφή και που συχνά υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους·

4.  εκτιμά ότι ο χρόνος που απαιτείται σήμερα για την ενεργοποίηση του ταμείου είναι απαράδεκτα μεγάλος και για τον λόγο αυτό εκφράζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την ενεργοποίησή του και οι οποίες, εξαιτίας της αναγκαίας παρέμβασης τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προς έγκρισή τους, καθυστερούν και παρατείνουν υπερβολικά τον χρόνο που απαιτείται για να την ενίσχυση των κρατών μελών που πλήττονται από κάποια καταστροφή, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

5.  υπογραμμίζει ότι η πλειοψηφία των αιτήσεων (63 %) υποβλήθηκε στην ιδιαίτερη κατηγορία «περιφερειακές καταστροφές» και ότι το 66 % εξ αυτών απορρίφθηκε μετά την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή·

6.  εκτιμά ότι, στην περίπτωση που οι καταστροφές θεωρείται ότι έχουν «βραδεία εξέλιξη», οι ισχύουσες διατάξεις του υπό εξέταση κανονισμού θέτουν νομικές και πρακτικές δυσκολίες για την ενεργοποίησή του, ως εκ τούτου ζητεί να εξετάσει η Επιτροπή μήπως μπορεί να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή αιτήσεων, ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στη διασφάλιση της δυνατότητας να καλύπτονται τέτοιες ζημίες από το ΤΑΕΕ·

Συστάσεις για τη βελτίωση του ΤΑΕΕ

7.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού του ΤΑΕΕ με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητάς του· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η προτεινόμενη κανονιστική τροποποίηση δεν πρέπει να επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό ούτε της Ένωσης ούτε των κρατών μελών·

8.  επισημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται η αρχή ότι αυτός που προκαλεί ζημίες πληρώνει, ώστε η χρήση του ΤΑΕΕ να μην απαλλάσσει τους υπευθύνους μιας καταστροφής από τις ευθύνες τους·

9.  εκτιμά ότι η αντίθεση ορισμένων κρατών μελών με αιτιολογικό τον φόβο ότι ορισμένες σημαντικές αλλαγές στη νομική βάση αυτού του μέσου θα επιφέρουν μεγαλύτερες οικονομικές δαπάνες είναι αδικαιολόγητη και έχει περιορίσει την προσαρμογή του κανονισμού του 2002 σε ορισμένες διασαφηνίσεις αλλά και την προσπάθεια να βελτιωθεί η αποδοτικότητά του· επισημαίνει ότι, δυστυχώς, από τη δημιουργία του και μετά, οι καταστροφές στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν σημαντικά σε αριθμό, φύση, σοβαρότητα και ένταση·

10.  επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι η απλή εισαγωγή ορισμένων προσαρμογών στον παρόντα κανονισμό θα επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του, διατηρώντας την υπόσταση και τον χαρακτήρα του και καθιστώντας τον κυρίως ένα ευκίνητο και αποτελεσματικό μέσο που μπορεί να παρέχει τάχιστα βοήθεια στους πολίτες που πλήττονται από ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει εις βάθος τις συνθήκες ζωής και την ευημερία τους·

11.  διερωτάται εάν ένας πιο σαφής και ακριβής ορισμός της έννοιας «καταστροφή» θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση του σκεπτικισμού από πολλά κράτη μέλη, τα οποία αντιτίθενται στη ριζική μεταρρύθμιση του εν λόγω ενωσιακού μέσου·

Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την παροχή ενίσχυσης

12.  εμμένει στην ανάγκη να απλοποιηθούν επειγόντως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την κινητοποίηση του εν λόγω ενωσιακού μέσου, ούτως ώστε να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από την καταστροφή έως τη στιγμή που το οικείο κράτος μέλος ή περιοχή λαμβάνει ενισχύσεις, οι οποίες μερικές φορές καθυστερούν περισσότερο από έναν χρόνο· υπενθυμίζει, εντούτοις, ότι το εν λόγω μέσο δεν δημιουργήθηκε για την ταχεία αντιμετώπιση αλλά για την αναχρηματοδότηση των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτούνται αρχικά από τις δημόσιες αρχές της οικείας χώρας·

13.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να συμβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να αναλύσουν τις διοικητικές διαδικασίες τους, να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τυχόν αιτίες καθυστερήσεων που μπορούν να φέρουν προσκόμματα στην ταχεία ενεργοποίηση της βοήθειας προς τις πληγείσες περιοχές·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλα τα στάδια της εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια της Ένωσης θα είναι επί τόπου ορατή και αποτελεσματική και να προωθούν βιώσιμες λύσεις·

15.  θεωρεί ενδιαφέρουσα και επίκαιρη την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τη συγχώνευση των αποφάσεων επιχορήγησης και των συμφωνιών εφαρμογής μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, αφ’ ής στιγμής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν καταστήσει διαθέσιμους τους δημοσιονομικούς πόρους, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα επιτρέψει την εξοικονόμηση χρόνου και, κατά συνέπεια, την πιο ταχεία ανταπόκριση·

16.  εκτιμά ότι, λόγω της αβεβαιότητας και του απροβλέπτου ως προς τον αριθμό και τη σοβαρότητα των καταστροφών που μπορεί να ενσκήψουν, το ΤΑΕΕ θα πρέπει να παραμένει, όπως συμβαίνει σήμερα, εκτός ενωσιακού προϋπολογισμού και να ενεργοποιείται όταν αυτές συμβαίνουν·

17.  συμφωνεί με την άποψη ότι η καθιέρωση της δυνατότητας να δίνεται προκαταβολή ευθύς ως το πληγέν κράτος υποβάλει αίτηση ενίσχυσης αποτελεί μία ακόμη βιώσιμη επιλογή για να επιταχυνθεί η διαδικασία της διάθεσης ενίσχυσης προς τις χώρες που έχουν πληγεί από μείζονα καταστροφή, συμφωνεί δε ότι αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του ΤΑΕΕ· εκτιμά ότι, εάν ληφθεί τέτοια απόφαση, οι προκαταβολές θα πρέπει να αποτελούν σταθερό ποσοστό της συνολικής ζητούμενης ενίσχυσης και ότι, σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, θα πρέπει να επιστρέφονται στα ενωσιακά ταμεία·

Μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς

18.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει με σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής και τον χώρο κάλυψης του Ταμείου, εξαλείφοντας κάθε ενδεχόμενη νομική αβεβαιότητα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του και προλαμβάνοντας καταστάσεις κατά τις οποίες κράτη μέλη θα υποβάλλουν αίτηση λόγω πιέσεως από τους πολίτες τους, παρότι γνωρίζουν ότι η αίτησή τους δεν θα γίνει δεκτή·

19.  εκφράζει την άποψη ότι, εάν μια καταστροφή προκαλεί «επικαλυπτόμενες επιδράσεις», οι «παράπλευρες» ζημίες πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο Ταμείο, εφόσον επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνικοοικονομική δομή μιας περιοχής·

20.  τονίζει την ανάγκη να οριστεί κατά τρόπο σαφή και απλό τι είναι καταστροφή σε περιφερειακό επίπεδο και να αποσαφηνιστεί η επιλεξιμότητα των καταστροφών που προκύπτουν σε περιφερειακό επίπεδο, με τη θέσπιση απλού και αντικειμενικού κριτηρίου που θα επιτρέπει την εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες καταστροφές και την εξάλειψη κάθε δυνατότητας ερμηνείας κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κάθε αμφιβολίας μεταξύ των αιτούντων σχετικά με την επιλεξιμότητά τους·

21.  εκτιμά ότι το κριτήριο που βασίζεται στο ελάχιστο όριο εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό γενικό κριτήριο για όλους τους τύπους καταστροφών· τονίζει ότι, στην περίπτωση που τεθεί ως δείκτης για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας μίας καταστροφής περιφερειακής διάστασης, πρέπει να προσαρμοστεί έτσι, ώστε να ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο του περιφερειακού ΑΕγχΠ του τελευταίου έτους για το οποίο διατίθενται επίσημοι αριθμοί, κατά τρόπο ώστε να εφαρμόζεται ένας προκαθορισμένος συντελεστής στάθμισης που θα περιλαμβάνει τις ποσοτικώς μη προσδιορίσιμες απώλειες όσον αφορά το εισόδημα, καθώς και τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που συνήθως συνοδεύουν μια περιφερειακή καταστροφή και οι οποίες πολύ συχνά υπερβαίνουν τα έσοδα που έχουν συνυπολογιστεί·

22.  εκφράζει την άποψη ότι το ελάχιστο όριο της ζημίας του 1,5% του περιφερειακού ΑΕγχΠ στο επίπεδο NUTS 2(7), που προτείνεται για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας μιας περιφερειακής καταστροφής, θα διασαφηνίσει τις απαιτήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα ή μη τυχόν αίτησης για ενεργοποίηση του Ταμείου, τονίζει ωστόσο ότι, καθώς θα προκύπτει έτσι ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που δίνουν τα υπάρχοντα κριτήρια για τις περιφερειακές καταστροφές, σχεδόν όλες αυτές οι περιφερειακές καταστροφές θα εξακολουθούν να μην είναι επιλέξιμες· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι ένα τόσο υψηλό ελάχιστο όριο δεν θα δώσει την απάντηση που προσδοκούν οι πολίτες και, επομένως, δεν θα αποφευχθεί η απογοήτευση των θυμάτων μιας καταστροφής, τα οποία, αντιθέτως, θα εξακολουθήσουν να επικρίνουν τη δράση της Ένωσης και την έλλειψη ευαισθησίας προς τους πολίτες της·

23.  υπενθυμίζει ότι η πρόληψη καταστροφών διαδραματίζει μείζονα ρόλο στις πολιτικές της Ένωσης και συνιστά τον οικονομικότερο τρόπο για να μειωθεί το ευάλωτο έναντι των καταστροφών· υπογραμμίζει ότι οι περιοχές της ΕΕ πρέπει να κάνουν συνεκτική χρήση όλων των διαφορετικών ευκαιριών χρηματοδότησης για βιώσιμη πρόληψη των καταστροφών·

24.  τονίζει ότι πρέπει να είναι σαφές ότι η ξηρασία θα εξακολουθήσει να θεωρείται επιλέξιμος για το ΤΑΕΕ τύπος καταστροφής, με στόχο τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ξηρασίας σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, λαμβανομένου πάντα υπόψη ότι πρόκειται για ένα μακροχρόνιο διαρθρωτικό πρόβλημα, που δεν μπορεί να συμβαδίζει εύκολα με τις καθορισμένες προθεσμίες υποβολής αίτησης και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που πλήττονται· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι σε περίπτωση σοβαρής ξηρασίας ή άλλων καταστροφών με βραδεία εξέλιξη, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις που θα ορίζουν την ημερομηνία της πρώτης ενέργειας των αρχών για την αντιμετώπιση της καταστροφής, επιτρέποντας έτσι την ταχεία και νομικά σαφή ανταπόκριση·

25.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προσαρμόσει τα κριτήρια προκειμένου το ΤΑΕΕ να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις μεσογειακές φυσικές καταστροφές, οι οποίες, εξαιτίας εν μέρει της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν τα τελευταία χρόνια τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην επικράτεια της Ένωσης·

26.  υπενθυμίζει ότι το ΕΤΑ δεν καλύπτει όλες τις ζημίες που απορρέουν από μια φυσική καταστροφή και για τον λόγο αυτό πρέπει, σε μία μελλοντική πρόταση κανονισμού, να περιγράφονται δεόντως ποιες είναι οι ζημίες που καλύπτονται από το συγκεκριμένο μέσον·

27.  επισημαίνει ότι, με τα υπάρχοντα μέσα, η κατάλληλη ανταπόκριση, σε επίπεδο ΕΕ, σε σοβαρές ανθρωπογενείς κρίσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως αποδείχθηκε σε περιπτώσεις βιομηχανικών ατυχημάτων ή σοβαρής κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, και είναι απαραίτητο, όταν ενσκήπτουν αυτές οι κρίσεις, η Ένωση να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να προσφέρει κατάλληλη ανταπόκριση·

28.  υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η συμπληρωματικότητα του ΤΑΕΕ με άλλα δημοσιονομικά μέσα, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, για ανταπόκριση σε καταστάσεις φυσικής καταστροφής, ώστε να αξιοποιείται η δημιουργία συνεργειών με τέτοιους μηχανισμούς και με συνδεόμενα με αυτούς προγράμματα·

29.  τονίζει ότι στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 οι περιφέρειες πρέπει να διαθέτουν επαρκή ευελιξία και να μπορούν να ανακατανέμουν τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές, προκειμένου να αυξάνουν, εάν το κρίνουν αναγκαίο και σκόπιμο, τους πόρους που διατίθενται σε περίπτωση καταστροφής, ζητεί δε από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον ισχύοντα κανονισμό εγκαίρως εν όψει της νέας χρηματοδοτικής περιόδου·

o
o   o

30.  αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ C 283 της 20.11.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ C 297 E της 7.12.2006, σ. 331.
(4) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 52.
(5) ΕΕ C 153 της 18.6.2008, σ. 1.
(6) Ειδική Έκθεση αριθ. 3/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010· Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ετήσια έκθεση 2008 και έκθεση σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε κατόπιν εξαετούς εφαρμογής του νέου μέσου· Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών –Το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(7) Ονοματολογία της Eurostat εδαφικών ενοτήτων για στατιστικά στοιχεία, περιφερειακό επίπεδο 2: βασικές περιφέρειες για την εφαρμογή περιφερειακών πολιτικών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου