Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2024(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0369/2012

Внесени текстове :

A7-0369/2012

Разисквания :

PV 14/01/2013 - 23
CRE 14/01/2013 - 23

Гласувания :

PV 15/01/2013 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0004

Приети текстове
PDF 416kWORD 35k
Вторник, 15 януари 2013 г. - Страсбург
Административно-процесуалното право на ЕС
P7_TA(2013)0004A7-0369/2012
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2013 г. съдържаща препоръки към Комисията относно административно-процесуалното право на Европейския съюз (2012/2024(INL))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който предвижда, че правото на добра администрация е основно право,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията(2),

–  като взе предвид богатата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, в рамките на която са признати поредица от общи принципи на административното право въз основа на конституционните традиции на държавите членки,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2001 г. относно специалния доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с проверката по собствена инициатива относно съществуването и обществения достъп до кодекс за добро поведение на администрацията в различните институции и органи на Общността(3),

–  като взе предвид Решение 2000/633/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 17 октомври 2000 г. за изменение на нейния процедурен правилник чрез добавяне като приложение на Кодекс за добро административно поведение на персонала на Европейската комисия при неговото отношение с обществеността(4),

–  като взе предвид решението на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност от 25 юни 2001 г. относно кодекс за добро поведение на администрацията на генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и неговия персонал в техните професионални отношения с обществеността(5),

–  като взе предвид Препоръка CM/Rec(2007)7 на Съвета на Европа от 20 юни 2007 г. от Комитета на министрите до държавите членки относно добрата администрация,

–  като взе предвид документа „Принципи на публичната администрация, приложими към публичната администрация на ЕС“, публикуван от Европейския омбудсман на 19 юни 2012 г.,

–  като взе предвид проучването, възложено от шведското правителство на шведската агенция за публично управление, относно принципите за добра администрация в държавите ‐ членки на Европейския съюз(6),

–  като взе предвид информационните бележки, представени на конференцията относно административното право на ЕС, организирана от тематичния отдел към комисията по правни въпроси на Парламента и Университета на Леон (Леон, 27 и 28 април 2011 г.),

–  като взе предвид препоръките, включени в работния документ относно състоянието и перспективите на административното право на ЕС, представен от работната група относно административното право на ЕС пред комисията по правни въпроси на 22 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид оценката на европейската добавена стойност относно административно-процесуалното право на Европейския съюз, представена от отдела за европейска добавена стойност пред комисията по правни въпроси на 6 ноември 2012 г.,

–  като взе предвид членове 42 и 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции (A7–0369/2012),

А.  като има предвид, че с развитието на компетентностите на Европейския съюз гражданите все по-често се сблъскват пряко с администрацията на Съюза, без винаги да разполагат съответните процесуални права, които биха могли да упражнят насреща, в случаите, когато подобни действия може да се необходими;

Б.  като има предвид, че гражданите имат право да очакват високо ниво на прозрачност, ефикасност, бързо изпълнение и отзивчивост от страна на администрацията на Съюза, независимо дали подават официална жалба или упражняват правото си на петиция съгласно Договора, заедно с информация относно възможността за предприемане на допълнителни действия по въпроса;

В.  като има предвид, че съществуващите разпоредби и принципи на Съюза относно добрата администрация са разпръснати сред множество различни източници: първично право, съдебна практика на Съда на Европейския съюз, вторично право, право с незадължителен характер и едностранно поети от институциите на Съюза ангажименти;

Г.  като има предвид, че фактът, че Съюзът няма последователен и всеобхватен набор от кодифицирани разпоредби на административното право, пречи на гражданите да добият ясна представа за административните права, с които те разполагат съгласно правото на Съюза;

Д.  като има предвид, че съществуващите вътрешни кодекси за поведение на различните институции имат ограничено действие, различават се един от друг и не са правно обвързващи;

Е.  като има предвид, че в посочената по-горе резолюция от 6 септември 2001 г. Парламентът, считайки, че във всички институции, органи и агенции на Съюза следва да се прилага един и същи кодекс за добро поведение на администрацията, одобри с изменения Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, изготвен от Европейския омбудсман;

Ж.  като има предвид, че в същата тази резолюция Парламентът призова Комисията да представи предложение за регламент, който да съдържа кодекс за добро поведение на администрацията, основаващ се на член 308 от Договора за създаване на Европейската общност;

З.  като има предвид, че както беше подчертано от омбудсмана, това би спомогнало за премахване на объркването, произтичащо понастоящем от паралелното съществуване на различни кодекси за по-голямата част от институциите и органите на Съюза, би гарантирало, че в своите отношения с гражданите институциите и органите прилагат едни и същи основни принципи, и би подчертало както пред гражданите, така и пред служителите, значението на тези принципи;

И.  като има предвид, че всички действия на Съюза трябва да отговарят на принципите на правовата държава при строго разделение на властите;

Й.  като има предвид, че основното право на добра администрация, предвидено в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е правно обвързващо, тъй като е част от първичното право;

К.  като има предвид, че разпоредбите относно добрата администрация насърчават прозрачността и отчетността;

Л.  като има предвид, че един от належащите проблеми, пред които е изправен Европейският съюз понастоящем, е липсата на доверие от страна на част от гражданите, което може да накърни неговата легитимност; като има предвид, че е необходимо Европейският съюз да предостави на гражданите бързи, ясни и видими отговори, с цел да откликне на техните тревоги;

М.  като има предвид, че кодификацията на принципа на обслужване ‐ т.е. принципа, че администрацията следва да се стреми да насочва, да помага, да служи на гражданите и да ги подкрепя, да действа с необходимата вежливост и следователно да избягва ненужно тромави и продължителни процедури, като по този начин спестява време и усилия както на гражданите, така и на служителите ‐ би помогнало за изпълнение на легитимните очаквания на гражданите и би било от полза и за гражданите, и за администрацията по отношение на подобрено обслужване и повишена ефикасност; като има предвид, че осведомеността относно правото на гражданите на Съюза на добра администрация следва да се повиши, включително чрез съответните информационни служби и мрежи на Комисията;

Н.  като има предвид, че като се отчитат препоръките на групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO) на Съвета на Европа един ясен и правно обвързващ набор от правила за администрацията на Съюза би изпратил положителен сигнал в борбата срещу корупцията в публичната администрация;

О.  като има предвид, че понастоящем съществува основен набор от принципи за добра администрация, който се ползва с широка подкрепа сред държавите членки;

П.  като има предвид, че в рамките на съдебната практика на Съда на Европейския съюз има добре установени процесуални принципи, които се прилагат към процедурите в държавите членки, свързани с общностните въпроси, и които следва в още по-голяма степен да се прилагат към прякото администриране от страна на Съюза;

Р.  като има предвид, че европейското административно-процесуално право би помогнало на администрацията на Съюза да използва своето правомощие за вътрешна организация с цел да улеснява и насърчава възможно най-високите стандарти в областта на администрацията;

С.  като има предвид, че наличието на европейско административно-процесуално право би увеличило легитимността на Съюза и би повишило доверието на гражданите в администрацията на Съюза;

Т.  като има предвид, че наличието на европейско административно-процесуално право би могло да укрепи спонтанното сближаване на националното административно право във връзка с основните процедурни принципи и основните права на гражданите по отношение на администрацията и по този начин би могло да укрепи процеса на интеграция;

У.  като има предвид, че европейското административно-процесуално право би могло да засили сътрудничеството и обмена на най-добри практики между националните администрации и администрацията на Съюза, с цел изпълнение на целите, установени в член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Ф.  като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон Съюзът разполага с подходящо правно основание за приемането на европейско административно-процесуално право;

Х.  като има предвид, че законодателните действия, за които се отправя искане в настоящата резолюция, следва да се основават на подробни оценки на въздействието, в които, наред с другото, се изчисляват разходите, свързани с административните процедури;

Ц.  като има предвид, че Комисията следва да започне адекватен процес на консултации с всички съответни участници и по-специално следва да използва специфичните знания и опит на Европейския омбудсман, тъй като той представлява инстанцията, пред която се представят обществените жалби относно нарушения в органите и институциите на Съюза;

1.  Отправя искане към Комисията да представи, въз основа на член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предложение за регламент за административно-процесуално право на Европейския съюз, в съответствие с подробните препоръки, отправени в приложението към настоящата резолюция;

2.  Потвърждава, че в препоръките се зачитат основните права и принципът на субсидиарност;

3.  Счита, че исканото предложение не поражда финансови последици;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я подробни препоръки на Комисията, на Съвета, на Европейския омбудсман и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(2) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
(3) ОВ C 72 E, 21.3.2002 г., стр. 331.
(4) ОВ L 267, 20.10.2000 г., стр. 63.
(5) ОВ С 189, 5.7.2001 г., стр. 1.
(6) http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Препоръка 1 (относно целта и обхвата на регламента, който да бъде приет)

Целта на регламента следва да бъде да гарантира правото на добра администрация чрез открита, ефикасна и независима администрация, основаваща се на европейско административно-процесуално право.

Регламентът следва да се прилага към отношенията с обществеността на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза („администрация на Съюза“). Неговият обхват следователно следва да се ограничава до прякото администриране.

Той следва да кодифицира основните принципи за добра администрация и следва да урежда процедурата, към която администрацията на Съюза да се придържа при разглеждането на отделни случаи, по които физическо или юридическо лице е страна, и в други ситуации, в които дадено лице има пряк или личен контакт с администрацията на Съюза.

Препоръка 2 (относно взаимовръзката между регламента и секторните инструменти)

Регламентът следва да включва всеобщ набор от принципи и следва да предвиди процедура, която се прилага като минимално (de minimis) правило при липса на lex specialis.

Гаранциите, които секторните инструменти предоставят на лицата, не трябва никога да осигуряват по-ниска степен на защита, отколкото гаранциите, предвидени в регламента.

Препоръка 3 (относно общите принципи, които следва да уреждат дейността на администрацията)

Регламентът следва да кодифицира следните принципи:

–  Принцип на законосъобразност: администрацията на Съюза действа в съответствие с правото и прилага правилата и процедурите, предвидени в законодателството на Съюза. Административните правомощия се основават на законодателството и тяхното съдържание е в съответствие с него.

Взетите решения или приетите мерки никога не са произволни или продиктувани от цели, които не се основават на правото или не са мотивирани от обществения интерес.

–  Принцип на недискриминация и еднакво третиране: администрацията на Съюза избягва всяка неоснователна дискриминация по отношение на лица въз основа на националност, пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Лицата, които са в подобно положение, се третират по един и същи начин. Различията в третирането се оправдават единствено чрез обективни фактори в конкретния случай.

–  Принцип на пропорционалност: администрацията на Съюза взема решения, засягащи правата и интересите на лицата, единствено когато това е необходимо и единствено в степента, в която това се изисква за постигане на преследваната цел.

При вземането на решения служителите гарантират наличието на справедлив баланс между интересите на частните лица и общия интерес. По-специално те не налагат административни или икономически тежести, които са прекомерни в сравнение с очакваната полза.

–  Принцип на безпристрастност: администрацията на Съюза е безпристрастна и независима. Тя се въздържа от предприемането на всякакви произволни действия, които имат негативно въздействие върху лицата, и от преференциално третиране на каквото и да е основание.

Администрацията на Съюза винаги действа в името на интересите на Съюза и общественото благо. Никое действие не трябва да бъде продиктувано от лични (включително финансови), семейни или национални интереси или от политически натиск. Администрацията на Съюза гарантира наличието на справедлив баланс между различните видове интереси на гражданите (от стопански, потребителски или друг характер).

–  Принцип на последователност и законни очаквания: администрацията на Съюза е последователна в поведението си и следва обичайната си административна практика, която се оповестява. Ако има законни основания за отклоняване от тази обичайна административна практика в отделни случаи, следва да се предостави валидна обосновка за това отклоняване.

Законните и разумни очаквания, които лицата могат да имат с оглед на начина, по който администрацията на Съюза е действала в миналото, се зачитат.

–  Принцип на зачитане на неприкосновеността на личния живот: администрацията на Съюза зачита неприкосновеността на личния живот на лицата в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Администрацията на Съюза се въздържа от обработването на лични данни за нелегитимни цели или от предаването на такива данни на неупълномощени трети страни.

–  Принцип на безпристрастност: той трябва да бъде зачитан като основен правен принцип, който представлява задължителна част от създаването на климат на доверие и предвидимост в отношенията между отделните лица и администрацията.

–  Принцип на прозрачност: администрацията на Съюза е открита. Тя документира административните процедури и води регистър със съответната информация за входяща и изходяща поща, получените документи и взетите решения и мерки. Всичко, изразено от консултативните органи и заинтересованите страни, следва да бъде достъпно за обществеността.

Исканията за достъп до документи се разглеждат в съответствие с общите принципи и ограничения, установени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

–  Принцип на ефективност и предоставяне на услуги: действията от страна на администрацията на Съюза се ръководят от критериите за ефективност и предоставяне на обществена услуга.

Членовете на персонала консултират обществеността относно начина, по който въпрос, попадащ в рамките на тяхната компетентност, трябва да бъде разглеждан.

При получаване на искане по въпрос, по който не са отговорни, те насочват отправящото искане лице към компетентната служба.

Препоръка 4 (относно правилата за административни решения)

Препоръка 4.1: относно започването на административна процедура

Административните решения могат да бъдат взети от администрацията на Съюза по нейна собствена инициатива или по искане на заинтересована страна.

Препоръка 4.2: относно потвърждението за получаване

Исканията за индивидуални решения се потвърждават писмено, като се посочва срокът за приемане на въпросното решение. Последиците от невземането на решение в този срок (административно мълчание) се посочват.

В случай на искане, разкриващо пропуски, потвърждението посочва крайния срок за отстраняване на пропуска или представяне на липсващи документи.

Препоръка 4.3: относно безпристрастността на административните решения

Членовете на персонала не участват в административно решение, във връзка с което имат финансов интерес.

Заинтересованият член на персонала съобщава за всеки конфликт на интереси на своя пряк ръководител, който може да вземе решение да изключи заинтересования член на персонала от процедурата, отчитайки конкретните обстоятелства на случая.

Заинтересован член на обществеността може да отправи искане за изключване на длъжностно лице от участие във вземането на решение, което ще засегне индивидуалните интереси на това лице. Искането за тази цел се представя писмено и посочва основанията, на които се базира. Прекият ръководител на длъжностното лице взема решение след изслушване на заинтересованото длъжностно лице.

Следва да се определят подходящи срокове за разглеждането на конфликти на интереси.

Препоръка 4.4: относно правото на изслушване

Правото на защита трябва да се зачита на всеки етап от процедурата. Ако администрацията на Съюза вземе решение, което ще засегне пряко правата или интересите на лица, на заинтересованите лица се предоставя възможност да изразят становището си писмено или устно преди решението да бъде взето, ако е необходимо, или ако изберат това, с помощта на лице по техен избор.

Препоръка 4.5: относно правото на достъп до своето собствено досие

На заинтересованите страни се предоставя пълен достъп до своето собствено досие. Определянето на това кои неповерителни документи са уместни следва да зависи от заинтересованите страни.

Препоръка 4.6: относно сроковете

Административните решения се вземат в разумен срок и без забавяне. Сроковете се определят в съответното правило за всяка специфична процедура. Ако не е установен срок, той не следва да надвишава три месеца от датата на решението за започване на процедура, ако тя е била започната служебно или от датата на искането на заинтересованата страна.

Ако не може да бъде взето решение в този срок по обективни причини като например необходимостта от предоставяне на време за отстраняване на пропуски по искане, сложността на повдигнатите въпроси, задължението за временно преустановяване на процедурата в очакване на решението на трета страна и др., заинтересованото лице трябва да се информира за това и решението се взема във възможно най-кратки срокове.

Препоръка 4.7: относно формата на административните решения

Административните решения са в писмена форма и се формулират по ясен, прост и разбираем начин. Те се съставят на езика, избран от адресата, при условие че той е един от официалните езици на Съюза.

Препоръка 4.8: относно задължението за мотивиране

Административните решения трябва ясно да посочват мотивите, на които се основават. Те посочват съответните факти и тяхното правно основание.

Те трябва да съдържат индивидуално мотивиране. Ако това не е възможно поради факта, че голям брой лица са засегнати от подобни решения, следва да бъдат позволени модели за стандартен отговор. В този случай обаче на всеки гражданин, който отправи изрично искане за индивидуално мотивиране, следва да се предостави такова.

Препоръка 4.9: относно уведомяването за административни решения

Заинтересованото(ите) лице(а) се уведомява(т) писмено за административните решения, които засягат правата и интересите на физическите лица, веднага след приемането им.

Препоръка 4.10: относно указанията за достъпните средства за правна защита

В административните решения се посочва ясно ‐ когато правото на Съюза го предвижда, възможността за обжалване, и се описва процедурата, която трябва да се следва за такова обжалване, както и името и административният адрес на лицето или службата, пред която трябва да се направи обжалването и срокът за това.

Когато е приложимо, административните решения посочват възможността за започване на съдебно производство и/или подаване на жалба до Европейския омбудсман.

Препоръка 5 (относно прегледа и поправката на собствени решения)

Регламентът следва да включва възможност за администрацията на Съюза да коригира техническа, аритметична или сходна грешка по всяко време по своя собствена инициатива или вследствие на искане от страна на заинтересовано лице.

Следва да бъдат включени разпоредби относно коригирането на административни решения на други основания, ясно разграничаващи процедурите, които трябва да бъдат следвани за преразглеждането на приети решения, които засягат неблагоприятно интересите на дадено лице и тези, които са в полза на въпросното лице.

Препоръка 6 (относно формата и публичността, която трябва да се даде на регламента)

Регламентът следва да бъде съставен на ясен и сбит език и следва да бъде лесно разбираем за обществеността.

Той следва да бъде оповестен по подходящ начин на интернет страниците на всяка институция, орган, служба и агенция на Съюза.

Правна информация - Политика за поверителност