Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2024(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0369/2012

Předložené texty :

A7-0369/2012

Rozpravy :

PV 14/01/2013 - 23
CRE 14/01/2013 - 23

Hlasování :

PV 15/01/2013 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0004

Přijaté texty
PDF 479kWORD 31k
Úterý, 15. ledna 2013 - Štrasburk
Správní právo procesní
P7_TA(2013)0004A7-0369/2012
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2013 obsahující doporučení Komisi o správním právu procesním Evropské unie (2012/2024(INL))

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 298 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 41 Listiny základních práv Evropské unie, který stanoví, že právo na řádnou správu je základním právem,

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(1),

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise(2),

  s ohledem na rozsáhlou judikaturu Soudního dvora Evropské unie, která uznává soubor obecných zásad správního práva, jež vycházejí z ústavních tradic členských států,

  s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2001 o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv pro Evropský parlament, která byla vypracována na základě šetření z vlastního podnětu zaměřeného na existenci kodexu řádné správní praxe v různých orgánech a institucích Společenství a jeho veřejnou dostupnost(3),

  s ohledem na rozhodnutí Komise 2000/633/ES, ESUO, Euratom ze dne 17. října 2000, kterým se mění její jednací řád připojením kodexu řádného úředního chování zaměstnanců Evropské komise v jejich vztazích s veřejností(4),

  s ohledem na rozhodnutí generálního tajemníka Rady, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku ze dne 25. června 2001 o kodexu řádného úředního chování Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a jeho zaměstnanců v jejich profesionálních vztazích s veřejností(5),

  s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2007)7 ze dne 20. června 2007 o řádné správě určené členským státům,

  s ohledem na „Zásady veřejné služby pro úředníky EU“ zveřejněné dne 19. června 2012 evropským ochráncem veřejných práv,

  s ohledem na průzkum zadaný k vypracování švédskou vládou Státnímu úřadu pro veřejnou správu, jenž se věnoval zásadám řádné správy v členských státech Evropské unie(6),

  s ohledem na krátké zprávy předložené na konferenci o správním právu EU, kterou uspořádala tematická sekce Výboru EP pro právní záležitosti a univerzita v Leónu (v Leónu ve dnech 27.–28. dubna 2011),

  s ohledem na doporučení zahrnutá do pracovního dokumentu o současném stavu správního práva EU a jeho vyhlídkách do budoucna, který dne 22. listopadu 2011 předložila pracovní skupina pro správní právo EU Výboru pro právní záležitosti,

  s ohledem na Posouzení evropské přidané hodnoty správního práva procesního Evropské unie, které dne 6. listopadu 2012 předložilo oddělení pro posuzování evropské přidané hodnoty Výboru pro právní záležitosti,

  s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro ústavní záležitosti a Petičního výboru (A7-0369/2012),

A.  vzhledem k tomu, že v důsledku rozšiřování pravomocí Evropské unie se občané ve stále větší míře dostávají do styku se správou Unie, aniž by měli vždy k dispozici odpovídající procesní práva, jejichž dodržování by mohli vůči Unii vymáhat v případech, kdy by takové kroky mohly být nezbytné;

B.  vzhledem k tomu, že občané mohou od správních orgánů Unie oprávněně očekávat vysokou míru transparentnosti, efektivní a rychlé vyřízení záležitosti a poskytnutí odpovědi bez ohledu na to, zda předložili formální stížnost nebo uplatňují právo na předložení petice zakotvené ve Smlouvě, jakož i poskytnutí informací o tom, jaké další kroky mohou ve své záležitosti podniknout;

C.  vzhledem k tomu, že stávající pravidla a zásady EU v oblasti řádné správy pocházejí z nejrůznějších zdrojů: primárního práva, judikatury Soudního dvora Evropské unie, sekundární legislativy, právně nezávazných předpisů a jednostranných závazků přijatých orgány EU,

D.  vzhledem k tomu, že Unie nemá k dispozici jednotný komplexní soubor kodifikovaných pravidel správního práva, je pro občany obtížné porozumět tomu, jaká jsou jejich práva vyplývající z právních předpisů EU ve správním řízení,

E.  vzhledem k tomu, že stávající interní kodexy chování různých orgánů mají omezený účinek, vzájemně se liší a nejsou právně závazné,

F.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 6. září 2001 schválil se změnami Evropský kodex řádné správní praxe vypracovaný evropským veřejným ochráncem práv, neboť se domnívá, že ve všech orgánech, institucích a jiných subjektech EU by se měl uplatňovat tentýž kodex řádné správní praxe,

G.  vzhledem k tomu, že Parlament v témže usnesení vyzval Komisi, aby předložila návrh nařízení, jehož součástí by byl kodex řádné správní praxe, jenž by vycházel z článku 308 Smlouvy o založení Evropského společenství,

H.  vzhledem k tomu, že by to pomohlo odstranit nynější nejasnosti, které vyplývají ze skutečnosti, že většina orgánů a institucí EU používá vzájemně odlišné kodexy, že by to zajistilo, aby orgány a instituce ve svých vztazích s občany uplatňovaly tytéž základní zásady, a že by to občany i úředníky upozornilo na význam těchto zásad, jak zdůraznil evropský veřejný ochránce práv;

I.  vzhledem k tomu, že veškeré činnosti Unie musí být v souladu se zásadami právního státu a striktního oddělení pravomocí;

J.  vzhledem k tomu, že základní právo na řádnou správu zakotvené v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie je jakožto primární právo již právně závazné,

K.  vzhledem k tomu, že pravidla řádné správy podporují transparentnost a zodpovědnost,

L.  vzhledem k tomu, že v současnosti představuje pro Evropskou unii naléhavý problém nedostatek důvěry ze strany občanů, který může narušit její legitimitu; vzhledem k tomu, že je nutné, aby se Evropská unie soustředila na rychlá, jasná a viditelná řešení a reagovala tak na obavy občanů;

M.  vzhledem k tomu, že kodifikace zásady služby občanům – tj. že správní orgány by se měly snažit občanům radit, pomáhat, sloužit jim, podporovat je a chovat se k nim zdvořile, a tak se vyhýbat zbytečně těžkopádným a vleklým postupům, čímž občanům i úředníkům ušetří čas a námahu – by pomohla splnit oprávněná očekávání občanů a přinesla by užitek občanům i správě, neboť by se zkvalitnily služby a zvýšila efektivita; vzhledem k tomu, že je třeba zvýšit povědomí o právu občanů Unie na řádnou správu, a to i prostřednictvím příslušných informačních služeb a sítí Komise;

N.  vzhledem k tomu, že při zohlednění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) Rady Evropy by byl jasný a závazný soubor pravidel pro správu Unie pozitivním signálem v boji proti korupci ve veřejné správě;

O.  vzhledem k tomu, že členské státy v současnosti obecně používají základní soubor zásad řádné správy,

P.  vzhledem k tomu, že judikatura Soudního dvora vytvořila ustálené procesní zásady, které se vztahují na postupy členských států týkající se záležitostí Společenství a jež by se měly tím spíše vztahovat na přímou správu na úrovni Unie;

Q.  vzhledem k tomu, že evropské správní právo procesní by správě Unie napomohlo při uplatňování jejích pravomocí jako mezinárodní organizace s cílem posilovat a propagovat nejvyšší standardy řádné správy;

R.  vzhledem k tomu, že evropské správní právo procesní by upevnilo legitimitu EU a posílilo by důvěru občanů ve správu EU,

S.  vzhledem k tomu, že evropské správní právo procesní by mohlo podpořit spontánní sbližování správního práva jednotlivých členských států, pokud jde o obecné procesní zásady a základní práva občanů ve vztahu ke správě, a tím by posílilo proces integrace,

T.  vzhledem k tomu, že evropské správní právo procesní by mohlo zlepšit spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi vnitrostátními správami a správou Unie v zájmu splnění cílů stanovených článkem 298 Smlouvy o fungování Evropské unie;

U.  vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost zajistil Unii vhodný právní základ k přijetí evropského správního práva procesního,

V.  vzhledem k tomu, že legislativní opatření požadované v tomto usnesení by mělo být založeno na podrobném posouzení dopadů, které mimo jiné vyčíslí náklady na správní postupy,

W.  vzhledem k tomu, že Komise by měla vést náležité konzultace se všemi příslušnými stranami, a zejména by měla využít mimořádných odborných znalostí a zkušeností evropského veřejného ochránce práv, neboť právě k němu směřují stížnosti veřejnosti na případy zneužití pravomocí orgány a institucemi Unie;

1.  žádá Komisi, aby na základě článku 298 Smlouvy o fungování Evropské unie předložila návrh nařízení o evropském správním právu procesním podle podrobných doporučení uvedených v příloze;

2.  potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se základními právy a zásadou subsidiarity;

3.  domnívá se, že požadovaný návrh nemá žádné finanční dopady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a k němu připojená podrobná doporučení Komisi, Radě, evropskému veřejnému ochránci práv a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
(2) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
(3) Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 331.
(4) Úř. věst. L 267, 20.10.2000, s. 63.
(5) Úř. věst. C 189, 5.7.2001, s. 1.
(6) http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf.


PŘÍLOHA

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Doporučení 1 (k předmětu a oblasti působnosti nařízení, jež má být přijato)

Nařízení by mělo zaručit právo na řádnou správu prostřednictvím otevřené, účinné a nezávislé správy založené na evropském správním právu procesním.

Nařízení by se mělo vztahovat na orgány, instituce a jiné subjekty EU („správu EU“), pokud jde o jejich vztahy s veřejností. Jeho oblast působnosti by proto měla být omezena na přímou správu.

Nařízení by mělo kodifikovat základní zásady řádné správy a mělo by upravovat postup, jímž by se měla řídit správa EU při vyřizování jednotlivých případů, kde jednou ze stran je fyzická nebo právnická osoba, a při řešení dalších situací, v nichž dochází k přímému nebo osobnímu kontaktu jednotlivce se správou EU.

Doporučení 2 (ke vztahu nařízení k odvětvovým nástrojům)

Nařízení by mělo zahrnovat obecný soubor zásad a stanovit postup, který se bude uplatňovat jako pravidlo de minimis v případech, kde neexistuje lex specialis.

Záruky poskytnuté osobám odvětvovými nástroji nesmí nikdy zajišťovat menší ochranu než záruky stanovené v nařízení.

Doporučení 3 (k obecným zásadám, jimiž by se měla správa řídit)

Nařízení by mělo kodifikovat následující zásady:

–  Zásada zákonnosti: správa EU jedná zákonně a uplatňuje pravidla a postupy stanovené právními předpisy EU. Správní pravomoci vycházejí z právních předpisů a jejich předmět je v souladu s právními předpisy.

Rozhodnutí nebo opatření nejsou nikdy přijímána svévolně nebo motivována účely, které nejsou založeny na právních předpisech nebo nejsou odůvodněny veřejným zájmem.

–  Zásada nediskriminace a rovného zacházení: správa EU se vyhýbá jakékoli neodůvodněné diskriminaci osob na základě jejich národnosti, pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či sociálního původu, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení, politických nebo jiných názorů, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

S osobami nacházejícími se v podobné situaci se zachází stejným způsobem. Rozdíly v zacházení jsou odůvodněny pouze objektivními podmínkami dané záležitosti.

–  Zásada přiměřenosti: správa EU přijímá rozhodnutí, která mají vliv na práva a zájmy osob, pouze v nezbytných případech a v rozsahu nutném k dosažení sledovaného cíle.

Při přijímání rozhodnutí dbají úředníci na udržování spravedlivé rovnováhy mezi zájmy soukromých osob a obecným zájmem. Především nevytvářejí správní nebo ekonomickou zátěž, která je ve vztahu k očekávanému přínosu nadměrná.

–  Zásada nestrannosti: správa EU je nestranná a nezávislá. Zdrží se veškerých svévolných kroků, které nepříznivě ovlivňují osoby, a jakéhokoli zvýhodňování z jakýchkoli důvodů.

Správa EU vždy jedná v zájmu EU a pro dobro veřejnosti. Žádné jednání není motivováno osobními (včetně finančních), rodinnými nebo národními zájmy ani není vyvoláno politickým tlakem. Správa Unie zaručí spravedlivou rovnováhu mezi různými typy zájmů občanů (podnikatelské, spotřebitelské a další).

–  Zásada jednotnosti a oprávněných očekávání: správa EU postupuje jednotným způsobem a dodržuje své běžné správní postupy, které jsou zpřístupněny veřejnosti. Existují-li oprávněné důvody, aby se správa v jednotlivých případech odchýlila od běžných správních postupů, měla by k tomu poskytnout legitimní odůvodnění.

Bere se zřetel na oprávněná a přiměřená očekávání, která by osoby mohly mít s ohledem na způsob jednání správy EU v minulosti.

–  Zásada respektování soukromí: správa EU respektuje soukromí osob v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Nesmí zpracovávat osobní údaje k nezákonným účelům nebo takové údaje předávat neoprávněným třetím stranám.

–  Zásada spravedlnosti: zásada spravedlnosti musí být uznávána jako základní právní princip, který je nezbytný při vytváření atmosféry důvěry a předvídatelnosti ve vztazích mezi občany a úředníky;

–  Zásada transparentnosti: EU je spravována otevřeně. Dokládá správní řízení a vede přiměřené záznamy o příchozí a odchozí poště, o přijatých dokumentech a o přijatých rozhodnutích a opatřeních. Veškeré příspěvky poradních orgánů a zainteresovaných stran by měly být zpřístupněny veřejnosti.

Žádosti o přístup k dokumentům jsou vyřizovány v souladu s obecnými zásadami a omezeními stanovenými v nařízení (ES) č. 1049/2001.

–  Zásada účinnosti a služby: jednání správy Unie se řídí kritériem účinnosti a služby veřejnosti.

Zaměstnanci informují veřejnost o způsobu, jakým bude s danou záležitostí spadající do jejich oblasti působnosti nakládáno.

Obdrží-li zaměstnanec žádost, jež se týká záležitosti, za niž neodpovídá, odkáže osobu předkládající žádost na příslušné oddělení.

Doporučení 4 (k pravidlům, jimiž se řídí správní rozhodnutí)

Doporučení 4.1: k zahájení správního postupu

Správní rozhodnutí může správa EU přijímat z vlastního podnětu nebo na žádost zainteresované strany.

Doporučení 4.2: k potvrzení přijetí

Žádosti o jednotlivá rozhodnutí jsou potvrzeny písemně, přičemž je uvedena lhůta pro přijetí daného rozhodnutí. Uvedou se důsledky nepřijetí rozhodnutí v dané lhůtě (správní orgán se nevyjádří).

Nesplňuje-li žádost všechny náležitosti, uvede se v potvrzení lhůta pro její opravu nebo pro předložení chybějících dokumentů.

Doporučení 4.3: k nezaujatosti správních rozhodnutí

Na přijetí správního rozhodnutí se nepodílí žádný zaměstnanec, který má na tomto rozhodnutí finanční zájem.

Dotčený zaměstnanec sdělí každý střet zájmů svému přímému nadřízenému, který může s ohledem na konkrétní okolnosti případu přijmout rozhodnutí o vyloučení dotčeného zaměstnance z řízení.

Zainteresovaný zástupce veřejnosti může požádat, aby byl určitý úředník vyloučen z jakéhokoli rozhodování, které bude mít vliv na individuální zájmy této osoby. Taková žádost se předkládá v písemné podobě a uvádí důvody, které k ní vedou. Přímý nadřízený dotčeného úředníka nejprve vyslechne a poté přijme rozhodnutí.

Pro vyřešení střetu zájmů by měly být stanoveny přiměřené lhůty.

Doporučení 4.4: k právu být vyslechnut

V každé fázi postupu musí být dodržována práva na obhajobu. Přijme-li správa EU rozhodnutí, které má přímý vliv na práva či zájmy osob, musí mít dotčené osoby v případě nutnosti možnost ještě před přijetím rozhodnutí vyjádřit písemně či ústně svůj názor, nebo, pokud se tak rozhodnou, za pomoci osoby, kterou si k tomu zvolí.

Doporučení 4.5: k právu na přístup k vlastnímu spisu

Zainteresovaná strana získá neomezený přístup ke spisu, který se jí týká. Pravomoc určit, které nedůvěrné dokumenty jsou relevantní, by měla mít zainteresovaná strana.

Doporučení 4.6: ke lhůtám

Správní rozhodnutí jsou přijímána v přiměřené lhůtě a bezodkladně. Lhůty jsou stanoveny příslušným pravidlem upravujícím každý konkrétní postup. Není-li lhůta stanovena, neměla by překročit tři měsíce ode dne přijetí rozhodnutí o zahájení řízení, pokud bylo zahájeno ex officio, nebo ode dne podání žádosti zainteresované strany.

Nelze-li v této lhůtě přijmout žádné rozhodnutí z objektivních důvodů, např. je nutné poskytnout čas pro opravu žádosti, jež nesplňuje všechny náležitosti, předložené záležitosti jsou složité, řízení je nutné pozastavit, neboť je třeba vyčkat rozhodnutí třetí strany, atd., je o tom dotčená osoba informována a rozhodnutí se přijme co nejdříve.

Doporučení 4.7: k podobě správních rozhodnutí

Správní rozhodnutí jsou v psané formě a jsou formulována jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem. Jazyk, v němž jsou vyhotovena, zvolí adresát, musí se však jednat o úřední jazyk EU.

Doporučení 4.8: k povinnosti uvést důvody

Správní rozhodnutí musí jasně uvádět důvody, na nichž se zakládají. Obsahují relevantní skutečnosti a jejich právní základ.

Musí obsahovat individuální odůvodnění. Není-li to možné z důvodu velkého počtu osob dotčených podobnými rozhodnutími, mělo by být možné vyhotovit standardní sdělení. Pokud však kterýkoli občan výslovně požádá o individuální odůvodnění, mělo by mu být poskytnuto.

Doporučení 4.9: k oznámení správních rozhodnutí

Správní rozhodnutí, která mají vliv na práva či zájmy jednotlivých osob, jsou po svém přijetí neprodleně písemně oznámena dotčené osobě.

Doporučení 4.10: k uvedení opravných prostředků, které jsou k dispozici

Stanoví-li tak právní předpisy EU, správní rozhodnutí jasně uvádějí, že lze podat odvolání, a konkretizují postup pro podání tohoto odvolání, jméno a úřední adresu osoby či odboru, k němuž se odvolání podává, a lhůtu pro podání.

Správní rozhodnutí v případě potřeby uvádějí možnost zahájit soudní řízení a/nebo podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv.

Doporučení 5 (k revizi a opravě vlastních rozhodnutí)

Nařízení by mělo také stanovit, že správa EU má možnost z vlastního podnětu nebo na žádost dotčené osoby kdykoli opravit úřední, početní nebo obdobnou chybu.

Mělo by obsahovat ustanovení, jež se týkají opravy správních rozhodnutí z jiných důvodů a která jednoznačně rozlišují postupy pro provedení revize přijatých rozhodnutí, jež nepříznivě ovlivňují zájmy osoby, a rozhodnutí, jež jsou ve prospěch této osoby.

Doporučení 6 (k podobě nařízení a jeho zveřejnění)

Nařízení by mělo být jednoznačné a věcné a mělo by být pro veřejnost snadno srozumitelné.

Mělo by být náležitě zveřejněno na internetových stránkách každého orgánu, instituce a jiného subjektu EU.

Právní upozornění - Ochrana soukromí