Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0007(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0391/2012

Pateikti tekstai :

A7-0391/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2013 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0008

Priimti tekstai
PDF 928kWORD 205k
Trečiadienis, 2013 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Pavojingų preparatų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas ***I
P7_TA(2013)0008A7-0391/2012
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas

2013 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo (nauja redakcija) (COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0008),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0021/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2012 m. lapkričio 9 d. laišką Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui, pateiktą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A7-0391/2012),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 181, 2012 6 21, p. 203.
(2) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/.../ES dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo (nauja redakcija)
P7_TC1-COD(2012)0007

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo(3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama(4). Siekiant aiškumo ir racionalumo ta direktyva turėtų būti kodifikuota;

(2)  esamų valstybių narių taisyklių dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo suderinimas yra būtinas nustatant vienodas konkurencijos sąlygas ir vidaus rinkos veikimui;

(3)  priemonės, kurios naudojamos derinant valstybių narių nuostatas, pagal kurias funkcionuoja vidaus rinka, pagrindu turėtų priimti aukštą apsaugos lygį, kiek tai susiję su žmonių sveikata ir sauga ir aplinkos apsauga. Ši direktyva tuo pat metu turėtų garantuoti plačiosios visuomenės apsaugą, ypač tų asmenų, kurie susiduria su pavojingais preparatais dirbdami arba laisvalaikiu, vartotojų ir aplinkos apsaugą;

(4)  pagal lapkričio 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos(5) nuostatas bandymams naudojamų gyvūnų skaičius turėtų būti kiek įmanoma sumažintas. Pagal tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalį valstybės narės užtikrina, kad, kai įmanoma, moksliškai tinkamas metodas arba bandymo strategija, nesusiję su gyvų gyvūnų naudojimu, būtų naudojami vietoje procedūros, apibrėžtos toje Direktyvoje kaip invazinis ar neinvazinis gyvūno naudojimas eksperimentiniais ar kitais mokslo tikslais (kai rezultatas žinomas arba ne) arba mokomaisiais tikslais, dėl kurio jis gali patirti skausmą, kančią, baimę ar ilgalaikį sužalojimą, kuris prilygsta adatos dūriui arba yra didesnis nei šis dūris, atliktas laikantis geros veterinarinės praktikos. yra aiškiai nurodyta, kad bandymas neturi būti nedaromas, jei norimiems rezultatams gauti yra pagrįsta ir praktinė galimybė taikyti kitą moksliškai tinkamą metodą, kuriame gyvūnai nenaudojami; kadangi dėl to šioje direktyvoje naudojami tik jau žinomi toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių vertinimo rezultatai ir nereikalaujama įsipareigoti toliau vykdyti bandymus su gyvūnais;

(5)  nors amunicijai ši direktyva netaikoma, sprogmenys, pateikiami į rinką sprogdinimui arba pirotechnikos tikslams, gali dėl savo cheminės sudėties kelti pavojų sveikatai. Todėl kaip viešosios informacijos proceso dalį juos yra būtina klasifikuoti pagal šią direktyvą ir prie jų pridėti saugos duomenų lapą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą(6), o taip pat ženklinti juos pagal tarptautines taisykles, naudojamas pavojingoms prekėms gabenti;

(6)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką(7) ir 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką(8), kitaip nei nuostatose, taikomose cheminiams preparatams, kuriems taikoma ši direktyva, numatyta leidimų kiekvienam produktui išdavimo tvarka, remiantis dokumentų rinkiniu, kurį pateikia pareiškėjas, ir vertinimu, kurį daro kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija. Be to, leidimų išdavimo tvarką sudaro ir kontrolė, ypač kiekvieno produkto klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo prieš jį pateikiant į rinką. Aiškiai ir viešai pateikiant informaciją būtina klasifikuoti ir ženklinti augalų apsaugos produktus ir biocidinius produktus pagal šią direktyvą ir taip pat pateikti vartojimo instrukcijas pagal įvertinimo, daromo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir Direktyvą 98/8/EB, rezultatus, bei užtikrinti, kad ženklinimas atitiktų aukštą apsaugos lygį, kurio siekiama tiek šia direktyva, tiek atitinkamai Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 ar Direktyva 98/8/EB. Be to, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 augalų apsaugos produktams ir biocidiniams produktams turi būti parengtas saugos duomenų lapas;

(7)  yra būtina pateikti ribines koncentracijos vertes, išreikštas procentine tūrio/tūrio dalimi, jei į rinką pateikiami preparatai yra dujiniai;

(8)  yra būtina apibrėžti, į kokią žmogiškąją patirtį reikėtų atsižvelgti vertinant preparatų pavojus sveikatai. Jei klinikiniai tyrimai gali būti priimtini, laikoma, kad šie tyrimai atitinka Helsinkio deklaraciją ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija patvirtintas geros klinikinės praktikos taisykles;

(9)  saugos duomenų lapas jau naudojamas kaip informavimo priemonė cheminių medžiagų ir preparatų tiekimo grandinėje, buvo toliau tobulinamas ir buvo paverstas neatsiejama Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įkuriamos sistemos dalimi, jis turėtų būti išbrauktas iš šios direktyvos;

(10)  priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su juo buvo suderinta 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo(9) ir išbrauktos jos pranešimo apie chemines medžiagas ir rizikos vertinimo taisyklės. Ši direktyva turėtų būti atitinkamai pritaikyta;

(11)  Direktyvos 67/548/EEB V priedas, nurodantis fizinių ir cheminių savybių, medžiagų ir preparatų toksiškumo ir ekotoksiškumo nustatymo metodus, išbrauktas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/121/EB(10), kuri bus taikoma nuo 2008 m. birželio 1 d. Nuorodos šioje direktyvoje į tą priedą turėtų būti atitinkamai pritaikytos;

(12)  siekiant visapusiškai atsižvelgti į darbą ir patirtį Direktyvos 67/548/EEB srityje, įskaitant konkrečių tos direktyvos I priede išvardytų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą, visos galiojančios suderintos klasifikacijos turėtų būti konvertuotos į naujas suderintas klasifikacijas naudojant naujus kriterijus. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo(11) taikymas yra atidėtas, o suderintos klasifikacijos, remiantis Direktyvoje 67/548/EEB nustatytais kriterijais, yra tinkamos cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui pereinamuoju laikotarpiu, visos galiojančios suderintos klasifikacijos be pakeitimų turėtų būti taip pat perkeltos į to reglamento priedą. Siekiant visus būsimus klasifikacijų derinimus atlikti pagal tą reglamentą, reikėtų vengti suderintų tos pačios cheminės medžiagos klasifikacijų pagal galiojančius ir naujus kriterijus neatitikimų;

(13)  preparatai, kurių sudėtyje yra daugiau nei viena medžiaga, Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies 3.2 lentelėje klasifikuojama kaip kancerogeninė, mutageninė ir (arba) toksiška reprodukcijai, turėjo būti ženklinami rizikos frazėmis (R frazėmis), kad būtų nurodyta klasifikacija į 1 arba 2 kategoriją ir 3 kategoriją. Tačiau nurodant abejas R frazes yra pateikiama prieštaringa informacija. Todėl preparatai turėtų būti klasifikuojami ir ženklinami tik aukštesne pavojingumo kategorija;

(14)  nuorodos į R frazę R40 Direktyvoje 67/548/EEB buvo pakeistos Komisijos direktyva 2001/59/EB(12), kai R frazė R40 buvo priskiriama 3 kategorijos kancerogenams. Dėl šios priežasties sena R frazės R40 formuluotė tapo R68 ir buvo naudojama 3 kategorijos mutagenams ir tam tikroms medžiagoms, nesukeliančioms negrįžtamo nemirtino poveikio. Nuorodos į R frazę R40 šioje direktyvoje turėtų būti atitinkamai pritaikytos;

(15)  Direktyvos 67/548/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/59/EB, VI priedas duoda aiškų patarimą dėl medžiagų ir preparatų klasifikavimo dėl ėsdinimo poveikio. Šioje direktyvoje preparatai turėtų būti atitinkamai klasifikuojami;

(16)  yra žinoma, kad cemento preparatai, turintys chromo (VI), tam tikromis aplinkybėmis gali sukelti alergines reakcijas. Tokie preparatai turėtų būti pažymėti tinkamu įspėjamuoju užrašu;

(17)  Direktyva 67/548/EEB, su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/98/EB(13), numato naujus kriterijus ir naują R frazę (R67) garams, sukeliantiems mieguistumą ir galvos svaigimą. Preparatai turėtų būti atitinkamai klasifikuojami ir ženklinami;

(18)  1992 m. balandžio 30 d. Tarybos direktyvoje 92/32/EEB, septintą kartą iš dalies keičiančioje Direktyvą 67/548/EEB(14) ir 1993 m. balandžio 27 d. Komisijos direktyvoje 93/21/EEB, aštuonioliktą kartą su technikos pažanga derinančia Direktyvą 67/548/EEB(15) buvo pasiūlyti sukurti aplinkai pavojingų medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo kriterijai, kartu su atitinkamais simboliais, pavojų nuorodomis, rizikos ir saugos frazėmis, kurios turi būti nurodomos ant etiketės. Nuostatas dėl preparatų klasifikavimo ir ženklinimo būtina reglamentuoti Sąjungos lygiu, atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, ir dėl to yra būtina nustatyti konkretaus preparato keliamo pavojaus aplinkai vertinimo metodą, taikant apskaičiavimo metodą arba tyrimo metodais nustatant ekotoksikologines savybes apibrėžtomis sąlygomis;

(19)  labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų (klasifikuojamų kaip N), kurioms priskiriamos R frazės R50 arba R50/53, atveju specifinės koncentracijos ribos yra taikomos medžiagoms, išvardytoms Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies 3.2 lentelėje, kad būtų deramai įvertintas pavojus. Taikant šią priemonę yra skirtingai vertinami preparatai, turintys tame priede išvardytų medžiagų, kurioms taikomos specifinės koncentracijos ribos, ir preparatai, turintys medžiagų, kurios dar nėra įtrauktos į tą priedą, tačiau yra laikinai klasifikuojamos ir ženklinamos pagal Direktyvos 67/548/EEB 6 straipsnį, ir kurioms netaikomos specifinės koncentracijos ribos. Todėl yra būtina užtikrinti, kad visiems preparatams, kurių sudėtyje yra labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų, bus taikomos vienodos specifinės koncentracijos ribos;

(20)  Direktyvoje 2001/59/EB buvo peržiūrėti Direktyvos 67/548/EEB VI priedo ozono sluoksnį ardančių medžiagų klasifikacijos ir ženklinimo kriterijai. Peržiūrėtame III priede dabar tik nurodoma, kad kartu su R fraze R59 yra naudojamas simbolis N. Preparatai turėtų būti atitinkamai klasifikuojami ir ženklinami;

(21)  turėtų būti garantuojamas kai kurių preparatuose esančių medžiagų slaptumas ir todėl yra būtina sukurti sistemą, kuri leistų asmeniui, atsakingam už preparato pateikimą į rinką, reikalauti tokių medžiagų įslaptinimo;

(22)  etiketė yra pagrindinė pavojingų preparatų vartotojų priemonė, nes jiems joje pateikiama pirminė, esminė, trumpa informacija. Ją vis tiek reikia papildyti dvejopa išsamesnės informacijos pateikimo sistema, kurią sudaro, pirma, saugos duomenų lapas, skirtas profesionaliems vartotojams, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006, ir antra, valstybių narių paskirtosios institucijos, kurios atsako už informacijos teikimą medikams prevenciniu ir gydymo tikslu;

(23)  tara su tam tikrų kategorijų pavojingais preparatais, kurie siūlomi arba parduodami plačiajai visuomenei, turi būti taip uždaroma, kad vaikai nesugebėtų jų atidaryti, ir (arba) turėti lytėjimu apčiuopiamą įspėjimą apie pavojų. Kai kurie preparatai, nepatenkantys į šias pavojingumo kategorijas, dėl savo sudėties vis tiek gali būti pavojingi vaikams. Dėl šios priežasties tokių preparatų pakuotės turėtų būti uždaromos naudojant vaikams neįveikiamus tvirtinimus;

(24)  siekiant atsižvelgti į tam tikrus preparatus, kurie pagal šią direktyvą nėra laikomi pavojingais, bet vis tiek gali būti pavojingi vartotojams, yra būtina kad kai kurios šios direktyvos nuostatos būtų taikomos tokiems preparatams;

(25)  šioje direktyvoje yra specialios ženklinimo nuostatos, taikomos tam tikriems preparatams. Norint garantuoti pakankamą žmonių ir aplinkos apsaugos lygį, dar turėtų būti nustatytos specialios ženklinimo nuostatos tam tikriems preparatams, kurie nors ir nepavojingi pagal šią direktyvą, vis tiek gali būti pavojingi vartotojui;

(26)  kai pagal šią direktyvą preparatai yra klasifikuojami kaip pavojingi, reikėtų leisti valstybėms narėms naudotis tam tikromis ženklinimo išlygomis, jei pakuotė yra labai maža arba dėl kitos priežasties netinka ženklinimui, arba kai naudojama tokia maža pakuotė arba tokie maži kiekiai, kad nėra priežasties bijoti žmogui arba aplinkai keliamo pavojaus; kadangi tokiais atvejais taip pat turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į atitinkamų nuostatų derinimą Sąjungos lygiu;

(27)  aplinkosauginiam ženklinimui reikalinga nustatyti, kad ypatingais atvejais gali būti nuspręsta priimti specialias lengvatas ir specialias nuostatas tais ypatingais atvejais, jei galima parodyti, kad visuminis konkrečių produktų kategorijų poveikis aplinkai yra mažesnis nei atitinkamų produktų kategorijų;

(28)  siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl tam tikrų aplinkosauginio ženklinimo nuostatų išimčių nustatymo, teisės aktus, kad nuspręstų dėl priemonių taikant specialias tam tikrų preparatų ženklinimo nuostatas, ir teisės aktus dėl priedų derinimo su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu;
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(29)  siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(16);

(30)  šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių įsipareigojimams, susijusiems su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nustatytais VIII priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslai ir taikymo sritis

1.  Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo bei ženklinimo ir specialiųjų nuostatų, skirtų tam tikriems preparatams, kurie gali kelti pavojų, neatsižvelgiant į tai, ar pagal šią direktyvą jie yra klasifikuojami kaip pavojingi arba ne, suderinimo, kai tokie preparatai yra pateikiami į valstybių narių rinką.

2.  Ši direktyva taikoma preparatams:

   a) turintiems ne mažiau kaip vieną pagal 2 straipsnį pavojingą medžiagą; ir
   b) kurie yra laikomi pavojingais pagal 5, 6 arba 7 straipsnius.

3.  Be to, specialios nuostatos, pateiktos 9 straipsnyje ir IV priede, ir pateiktos 10 straipsnyje ir V priede taikomos preparatams, kurie pagal 5, 6 arba 7 straipsnius nėra laikomi pavojingais, bet vis tiek gali kelti tam tikrą pavojų.

4.  Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 taikymui, šios direktyvos straipsniai dėl klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikomi augalų apsaugos produktams.

5.  Ši direktyva netaikoma šiems gataviems preparatams, skirtiems galutiniam vartotojui:

   a) veterinariniams vaistams ir žmonėms skirtiems vaistams, kaip apibrėžta atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2001/82/EB(17) ir 2001/83/EB(18);
   b) kosmetikos gaminiams, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 76/768/EEB(19);
   c) medžiagų mišiniams, kuriems kaip atliekoms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB(20);
   d) maisto produktams;
   e) pašarams;
   f) preparatams, turintiems radioaktyviųjų medžiagų, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 96/29/Euratom(21);
   g) medicinos įtaisams, invaziniams arba naudojamiems tiesioginiam fiziniam sąlyčiui su žmogaus kūnu, kadangi Sąjungos priemonės pateikia preparatų klasifikavimo ir ženklinimo nuostatas, kurios užtikrina tokį pat informacijos suteikimo ir apsaugos lygį, kaip ir ši direktyva.

6.  Ši direktyva netaikoma:

   a) pavojingų preparatų gabenimui geležinkeliu, keliais, vidaus vandenų keliais, jūros arba oro transportu;
   b) tranzitu gabenamiems preparatams, kuriuos prižiūri muitinės, jei jie neapdorojami arba neperdirbami.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.  Šioje direktyvoje vartojamos šios terminų apibrėžtys:

   a) medžiagos – cheminiai elementai ir jų junginiai natūraliu pavidalu arba gauti gamybos procese, įskaitant visus priedus, reikalingus šių produktų stabilumui užtikrinti, ir visas priemaišas, susidarančias vykstant naudojamiems procesams, bet išskyrus visus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant įtakos medžiagos stabilumui arba nepakeičiant jos sudėties;
   b) preparatai – mišiniai arba tirpalai, sudaryti iš dviejų arba daugiau medžiagų;
   c) polimeras – medžiaga, sudaryta iš molekulių, apibūdinamų vieno arba kelių tipų monomero grandžių seka ir turinčių paprastą svorinę daugumą molekulių, sudarytų iš ne mažiau kaip trijų grandžių, kurios yra kovalentiškai sujungtos su ne mažiau kaip viena kitokio monomero grandimi arba kitu reagentu, o tos pačios molekulinės masės molekulės sudaro mažiau kaip paprasta svorinę daugumą. Tokių molekulių molekulinė masė turi būti pasiskirsčiusi molekulinės masės verčių intervale, o molekulinės masės skirtumas iš esmės būtų priskirtinas molekulinių grandžių skaičiaus skirtumui. Esant tokiam apibrėžimui, „monomero grandinė“ – sureagavusio monomero forma polimere;
   d) pateikimas rinkai – pateikimas trečiosioms šalims. Šioje direktyvoje įvežimas į Sąjungos muitinės teritoriją yra laikomas pateikimu rinkai;
   e) mokslinis tyrimas ir tobulinimas – moksliniai eksperimentai, analizė arba cheminiai tyrimai, daromi kontroliuojamomis sąlygomis; apibrėžimas taikomas būdingų savybių, charakteristikų ir veiksmingumo nustatymui, kaip ir su produkto tobulinimu susijusiems moksliniams tyrimams;
   f) su procesu susijęs tyrimas ir tobulinimas – tolesnis medžiagos tobulinimas, kurio metu tos medžiagos taikymo sritims tirti naudojami pusiau gamybiniai arba gamybiniai bandymai;
   g) Einecs – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas. Šis sąrašas yra galutinis visų cheminių medžiagų, kurios laikomos buvusiomis Sąjungos rinkoje 1981 m. rugsėjo 18 d., sąrašas.

2.  Pagal šią direktyvą pavojingomi laikomos šios medžiagos:

   a) sprogiosios medžiagos ir preparatai: kietos, skystos, pastos arba gelio pavidalo medžiagos ir preparatai, kurie be oro deguonies gali egzotermiškai reaguoti, staigiai išsiskiriant dujoms, ir kurie, esant apibrėžtoms bandymo sąlygoms, detonuoja, greitai sudega arba sprogsta juos kaitinant iš dalies uždaroje erdvėje;
   b) oksiduojančios medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kuriems liečiantis su kitomis medžiagomis, ypač su degiomis medžiagomis, vyksta labai egzoterminė reakcija;
   c) ypač degios medžiagos ir preparatai: skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra ir virimo temperatūra yra labai maža, bei dujinės medžiagos ir preparatai, kurie užsidega ore esant aplinkos temperatūrai ir slėgiui;
  d) labai degios medžiagos ir preparatai:
   i) medžiagos ir preparatai, kurie be pašalinės energijos gali įkaisti ir pagaliau užsidegti ore esant aplinkos temperatūrai; arba
   ii) kietos medžiagos ir preparatai, kurie lengvai užsidega vos palietę uždegimo šaltinį ir kurie toliau dega arba sudega pašalinus uždegimo šaltinį; arba
   iii) skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra labai maža; arba
   iv) medžiagos ir preparatai, kurie, susilietę su vandeniu arba drėgnu oru, pavojingai dideliais kiekiais išskiria ypač degias dujas;
   e) degios medžiagos ir preparatai: skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra yra maža;
   f) labai toksiškos medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurių labai nedidelis kiekis sukelia mirtį arba ūmų arba lėtinį sveikatos sutrikimą, juos įkvėpus, prarijus arba kai jie įsigeria per odą;
   g) toksiškos medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurių nedidelis kiekis sukelia mirtį arba ūmų ar lėtinį sveikatos sutrikimą, juos įkvėpus, prarijus arba kai jie įsigeria per odą;
   h) kenksmingos medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie gali sukelti mirtį arba ūmų ar lėtinį sveikatos sutrikimą, juos įkvėpus, prarijus arba kai jie įsigeria per odą;
   i) ėsdinančios medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie palietę gyvus audinius gali juos suardyti;
   j) dirginančios medžiagos ir preparatai: neėsdinančios medžiagos ir preparatai, kurie trumpą, ilgą laiką arba pakartotinai liesdamiesi su oda arba gleivine gali sukelti uždegimą;
   k) jautrinančios medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie juos įkvėpus arba jiems įsiskverbus per odą, gali sukelti tokią stiprią alerginę reakciją, kad toliau veikiant preparatui ar medžiagai pasireiškia būdingi neigiami poveikiai;
   l) kancerogeninės medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie, juos įkvėpus, prarijus, arba jiems įsiskverbus per odą, gali sukelti vėžį arba padidinti jo tikimybę;
   m) mutageninės medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie juos įkvėpus arba prarijus arba jiems įsiskverbus per odą, gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus arba padidinti jų dažnį;
   n) medžiagos ir preparatai, kurie yra toksiški reprodukcijai: medžiagos ir preparatai, kurie juos įkvėpus ar prarijus, arba kurie patenka per odą, gali sukelti nepaveldimus neigiamus poveikius palikuonims arba padidinti jų dažnį, ir (arba) susilpninti vyrų arba moterų reprodukcines funkcijas arba pajėgumą;
   o) medžiagos ir preparatai, kurie yra pavojingi aplinkai: medžiagos ir preparatai, kurie patekę į aplinką vienam arba keliems aplinkos komponentams sukeltų arba galėtų sukelti tiesioginį arba uždelstą pavojų.

3 straipsnis

Preparatų pavojingų savybių nustatymas

1.  Preparato keliamų pavojų vertinimas yra pagrįstas nustatant jo:

   a) fizikines ir chemines savybes;
   b) sveikatą veikiančias savybes;
   c) savybes, turinčias įtakos aplinkai.

Šios skirtingos savybės yra nustatomos pagal 5, 6 ir 7 straipsnius.

Jei daromi laboratoriniai tyrimai, jie daromi su preparatu, kaip jis yra pateikiamas į rinką.

2.  Jei pavojingos savybės yra nustatomos pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, visos pagal 2 straipsnį pavojingos medžiagos, ypač šios tiriamos pagal taikomame metode nurodytas nuostatas:

   a) medžiagos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies sąraše;
   b) medžiagos kurias laikinai klasifikuoja ir ženklina asmuo, atsakingas už jų pateikimą į rinką pagal Direktyvos 67/548/EEB 6 straipsnį.

3.  Į preparatų, kuriems taikoma ši direktyva, pavojingas medžiagas, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos pagal tai, koks jų poveikis sveikatai ir (arba) aplinkai, ar jos yra tik kaip priemaišos ar priedai, yra atsižvelgiama, kai jų koncentracija yra lygi arba didesnė už apibrėžtą toliau pateiktoje lentelėje, išskyrus kai mažesnės vertės yra pateiktos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba šios direktyvos II priedo B dalyje, arba jos III priedo B dalyje, jei kitaip nenurodyta šios direktyvos V priede.

Medžiagos pavojingumo kategorija

Koncentracija, į kurią reikia atsižvelgti

dujiniai preparatai

tūrio/tūrio %

Kiti preparatai

masės/masės %

Labai toksiška

≥ 0,02

≥ 0,1

Toksiška

≥ 0,02

≥ 0,1

Kancerogeninė

1 arba 2 kategorijos

≥ 0,02

≥ 0,1

Mutageninė

1 arba 2 kategorijos

≥ 0,02

≥ 0,1

Toksiška reprodukcijai

1 arba 2 kategorijos

≥ 0,02

≥ 0,1

Kenksminga

≥ 0,2

≥1

Ėsdinanti

≥ 0,02

≥1

Dirginanti

≥ 0,2

≥1

Jautrinanti

≥ 0,2

≥1

Kancerogeninė

3 kategorijos

≥ 0,2

≥1

Mutageninė

3 kategorijos

≥ 0,2

≥1

Toksiška reprodukcijai

3 kategorijos

≥ 0,2

≥1

Pavojinga aplinkai N

≥ 0,1

Pavojinga aplinkos ozonui

≥ 0,1

≥ 0,1

Pavojinga aplinkai

≥1

4 straipsnis

Bendrieji klasifikavimo ir ženklinimo principai

1.  Klasifikuojant pavojingus preparatus pagal keliamo pavojaus laipsnį ir ypatingą pobūdį yra remiamasi pavojingumo kategorijų apibrėžimais, nurodytais 2 straipsnyje.

2.  Bendrieji preparatų klasifikavimo ir ženklinimo principai yra taikomi pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo kriterijus, išskyrus tuos atvejus, kai taikomi kiti kriterijai, nurodyti šios direktyvos 5, 6, 7 arba 10 straipsniuose ir atitinkamuose šios direktyvos prieduose.

5 straipsnis

Pavojaus, kylančio dėl fizikinių ir cheminių savybių, vertinimas

1.  Preparato keliami pavojai dėl jo fizikinių ir cheminių savybių įvertinami Tarybos reglamento (EB) Nr. 440/2008(22) priedo A dalyje apibrėžtais metodais nustatant preparato fizikines ir chemines savybes, kurios yra būtinos norint jį tinkamai klasifikuoti ir paženklinti pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo kriterijus.

2.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, nustatyti, ar preparatas yra sprogus, oksiduojantis, ypač degus, labai degus arba degus, nebūtina, jei:

   a) nė viena iš sudedamųjų dalių neturi šių savybių ir nepanašu, kad preparatas pagal gamintojo turimą informaciją, galėtų kelti tokio pobūdžio pavojų;
   b) pakitus žinomos sudėties preparato sudėčiai, moksliškai galima įrodyti, kad darant pakartotinį pavojaus įvertinimą klasifikacija nepasikeistų;
   c) preparatai pateikti į rinką kaip aerozoliai atitinka Tarybos direktyvos 75/324/EEB(23) 8 straipsnio 1a dalies nuostatas.

3.  Tam tikrais atvejais, kuriais netinka Reglamento (EB) Nr. 440/2008 priedo A dalyje nurodyti metodai, pakaitiniai apskaičiavimo metodai pateikti šios direktyvos I priedo B dalyje.

4.  Tam tikros Reglamento (EB) Nr. 440/2008 priedo A dalyje numatytų metodų taikymo išimtys yra pateiktos šios direktyvos I priedo A dalyje.

5.  Pavojai dėl preparato, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, fizikinių ir cheminių savybių įvertinami nustatant preparato fizikines ir chemines savybes, kurios yra būtinos norint jį tinkamai klasifikuoti pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo kriterijus. Šios savybės yra nustatomos taikant Reglamento (EB) Nr. 440/2008 priedo A dalyje nurodytus metodus, išskyrus kai pagal Komisijos reglamentų (ES) Nr. 544/2011(24) ir (ES) Nr. 545/2011(25) nuostatas tinka kiti tarptautiniu mastu pripažinti metodai.

6 straipsnis

Pavojų sveikatai vertinimas

1.  Preparato pavojai sveikatai nustatomi taikant vieną arba daugiau šių būdų:

   a) tradicinį metodą, aprašytą II priede;
   b) nustatant preparato toksikologines savybes, kurios yra būtinos norint jį tinkamai klasifikuoti pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo kriterijus. Šios savybės nustatomos taikant Reglamento (EB) Nr. 440/2008 priedo B dalyje nurodytus metodus, išskyrus kai augalų apsaugos produktams pagal Reglamentų (ES) Nr. 544/2011 ir (ES) Nr. 545/2011 nuostatas tinka kiti tarptautiniu mastu pripažinti metodai.

2.  Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 reikalavimams ir tik tais atvejais, kai asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, gali moksliškai pagrįsti, kad toksikologinių preparato savybių neįmanoma teisingai nustatyti taikant šio straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtus metodus arba pagal turimus tyrimų su gyvūnais duomenis, galima naudoti šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtus metodus, jei jie yra pagrįsti arba konkrečiai leidžiami pagal Direktyvos 86/609/EEB 12 straipsnį.

Kai naujiems duomenims gauti yra nustatoma ekotoksikologinė savybė taikant vieną iš šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtų metodų, bandymas daromas pagal geros laboratorinės praktikos principus, numatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/10/EB(26), ir pagal Direktyvos 86/609/EEB nuostatas, ypač jos 7 ir 12 straipsnius.

Pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas, jei toksikologinė savybė buvo nustatyta taikant metodus, apibrėžtus šio straipsnio 1 dalies a punkte ir b punkte, preparatui klasifikuoti naudojami duomenys, gauti šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtais metodais, išskyrus kancerogeninį, mutageninį arba toksiškumo reprodukcijai poveikius, kuriems taikomas tik šio straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtas metodas.

Visos toksikologinės preparato savybės, kurios nėra įvertintos šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu metodu, yra vertinamos šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu metodu.

3.  Be to, jei epidemiologiniais tyrimais, moksliškai pagrįstų atvejų tyrimais, kaip nurodyta Direktyvos 67/548/EEB VI priede, arba statistiškai pagrįstu praktiniu patyrimu, pvz., įvertinant kovos su apsinuodijimais centrų arba profesinių susirgimų duomenis:

   galima parodyti, kad toksikologiniai poveikiai žmogui ir poveikiai, kurie teigiami taikant šio straipsnio 1 dalyje apibrėžtus metodus, skiriasi, preparatas klasifikuojamas pagal jo poveikį žmogui;
   galima parodyti, kad dėl poveikių, pvz., vaistų potencijavimo, taikant tradicinį metodą toksikologinis pavojus būtų nepakankamai įvertintas, į šiuos poveikius atsižvelgiama klasifikuojant preparatą;
   galima parodyti, kad dėl poveikių, pvz., antagonizmo, taikant tradicinį metodą toksikologinis pavojus būtų pervertintas, į šiuo poveikius atsižvelgiama klasifikuojant preparatą.

4.  Žinomos sudėties preparatams, išskyrus tuos, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, klasifikuojamiems pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą, daromas naujas pavojaus sveikatai įvertinimas, taikant šio straipsnio 1 dalies a arba b punkte numatytus metodus, kai:

   gamintojas pakeičia vienos arba kelių pavojingų sudedamųjų dalių pradinę koncentraciją, kaip procentinę masės/masės arba tūrio/tūrio dalį, pagal tokią lentelę:

Sudedamosios dalies koncentracijos pradinis intervalas

Leidžiamas sudedamosios dalies pradinės koncentracijos pokytis

≤ 2,5

± 30 %

>2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   gamintojas pakeičia sudėtį, keisdamas arba pridėdamas vieną arba kelias sudedamąsias dalis, kurios gali arba negali būti pavojingos pagal 2 straipsnyje nurodytus apibrėžimus.

Taikomas šis naujas vertinimas, išskyrus kai galima svariai moksliškai pagrįsti, kad darant pakartotinį pavojaus įvertinimą klasifikacija nepasikeistų.

7 straipsnis

Pavojų aplinkai vertinimas

1.  Preparato pavojai aplinkai yra vertinami vienu arba keliais toliau nurodytais būdais:

   a) tradiciniu metodu, aprašytu III priede;
   b) nustatant preparato aplinkai pavojingas savybes, reikalingas norint atitinkamai klasifikuoti pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus. Šios savybės yra nustatomos taikant Reglamento (EB) Nr. 440/2008 priedo C dalyje nurodytus metodus, išskyrus kai augalų apsaugos produktams pagal Reglamentų (ES) Nr. 544/2011 ir (ES) Nr. 545/2011 nuostatas yra priimtini kiti tarptautiniu mastu pripažinti metodai. Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 arba pagal jį numatytų bandymų reikalavimams, bandymo metodų taikymo sąlygos yra aprašytos šios direktyvos III priedo C dalyje.

2.  Jei naujiems duomenims gauti yra nustatoma ekotoksikologinė savybė taikant vieną iš šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtų metodų, bandymas daromas pagal geros laboratorinės praktikos principus, numatytus Direktyvoje 2004/10/EB, ir laikantis Direktyvos 86/609/EEB nuostatų.

Jei pavojus aplinkai buvo įvertintas pagal abu pirmiau nurodytus būdus, duomenys, gauti taikant šio straipsnio 1 dalies b punkte numatytus metodais, yra naudojami preparatui klasifikuoti.

3.  Žinomos sudėties preparatams, išskyrus tuos, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, klasifikuojamiems taikant šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtą metodą, naujas pavojaus aplinkai vertinimas, taikant šios straipsnio 1 dalies a arba b punkte apibrėžtus metodus, daromas, kai:

   gamintojas pakeičia vienos arba kelių pavojingų sudedamųjų dalių pradinę koncentraciją, kaip procentinę masės/masės arba tūrio/tūrio dalį, pagal tokią lentelę:

Sudedamosios dalies koncentracijos pradinis intervalas

Leidžiamas sudedamosios dalies pradinės koncentracijos pokytis

≤ 2,5

± 30 %

>2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   gamintojas pakeičia sudėtį, keisdamas arba pridėdamas vieną arba kelias sudedamąsias dalis, kurios gali arba negali būti pavojingos pagal 2 straipsnyje nurodytus apibrėžimus.

Taikomas šis naujas vertinimas, išskyrus kai galima svariai moksliškai pagrįsti, kad darant pakartotinį pavojaus įvertinimą klasifikacija nepasikeistų.

8 straipsnis

Valstybių narių įsipareigojimai ir pareigos

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad preparatai, kuriems taikoma ši direktyva, nebūtų pateikiami į rinką, jei jie neatitinka jos reikalavimų.

2.  Siekiant užtikrinti šios direktyvos reikalavimų atitiktį, valstybių narių valdžios institucijos gali prašyti informacijos apie preparatų sudėtį ir kitos atitinkamos informacijos iš bet kurio asmens, atsakingo už to preparato pateikimą į rinką.

3.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad už preparato pateikimą į rinką atsakingi asmenys saugotų ir prireikus pateiktų valstybių narių valdžios institucijoms:

   a) duomenis, naudotus preparatui klasifikuoti ir ženklinti;
   b) visą atitinkamą informaciją apie pakavimo reikalavimus pagal 9 straipsnio c punktą, įskaitant bandymų sertifikatą, gautą pagal Direktyvos 67/548/EEB IX priedo A dalį;
   c) duomenis, naudotus saugos duomenų lapui pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį sudaryti.

4.  Valstybės narės ir Komisija keičiasi informacija apie nacionalinės institucijos (institucijų), atsakingos už informacijos apie šios direktyvos taikymą praktikoje, pavadinimą ir visą adresą.

9 straipsnis

Pakavimas

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad:

  a) preparatai, apibrėžti 1 straipsnio 2 dalyje, ir preparatai, kuriems pagal 1 straipsnio 3 dalį taikomas IV priedas, negali būti pateikti į rinką, jei jų pakavimas neatitinka šių reikalavimų:
   i) pakuotė turi būti taip suprojektuota ir sukonstruota, kad joje esantis turinys neiškristų; šis reikalavimas netaikomas, jei yra numatyti specialūs saugos įtaisai;
   ii) pakuotę ir tvirtinimus sudarančios medžiagos turi būti nejautrios neigiamam pakuotėje esančių medžiagų poveikiui arba nelinkusios sudaryti pavojingus junginius su pakuotėje esančia medžiaga;
   iii) visa pakuotė ir tvirtinimai turi būti tvirti ir atsparūs, kad nesusilpnėtų ir saugiai atlaikytų įprastus krovimo darbų įtempius ir apkrovas;
   iv) tara, uždaroma nuimamais uždarymo įtaisais, yra projektuojama taip, kad pakuotę būtų galima pakartotinai uždaryti, o turinys neišlėktų;
  b) preparatų, apibrėžtų 1 straipsnio 2 dalyje, ir preparatų, kuriems pagal 1 straipsnio 3 dalį taikomas IV priedas, siūlomų arba parduodamų plačiajai visuomenei, tara neturi:
   i) formų ir (arba) tokių grafinių papuošimų, kurie patrauktų arba sužadintų vaikų dėmesį arba suklaidintų vartotojus; arba
   ii) pateikimo būdo ir(arba) žymėjimo, naudojamo maisto produktams arba gyvūnų ėdalui, medicinos arba kosmetikos produktams;
  c) tara su tam tikrais preparatais, siūlomais arba parduodamais plačiajai visuomenei, kuriems taikomas IV priedas:
   i) yra uždaroma vaikams neįveikiamais tvirtinimais; ir/arba 
   ii) ant jos yra lytėjimu apčiuopiamas įspėjimas apie pavojų.

Šie įtaisai turi atitikti technines specifikacijas, nurodytas Direktyvos 67/548/EEB IX priedo A ir B dalyse.

2.  Preparatų pakuotė laikoma atitinkančia šio straipsnio 1 dalies a punkto i, ii ir iii papunkčių reikalavimus, jei ji atitinka gabenimo geležinkeliu, keliais, vidaus vandenų keliais, jūra ir oru reikalavimus.

10 straipsnis

Ženklinimas

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad:

   a) preparatai pagal 1 straipsnio 2 dalį negalėtų būti pateikiami į rinką, jei jų pakuotės ženklinimas neatitinka visų šio straipsnio reikalavimų ir specialiųjų V priedo A [ir B dalių nuostatų];
   b) preparatai pagal 1 straipsnio 3 dalį, apibrėžti V priedo B ir C dalyse, negalėtų būti pateikiami į rinką, jei jų pakuotės ženklinimas neatitinka šio straipsnio 3 dalies [a ir b punktų] reikalavimų ir specialiųjų V priedo B ir C dalių nuostatų.

2.  Augalų apsaugos produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, ženklinimo reikalavimai pagal šią direktyvą papildomi tokia formuluote:"

Norint išvengti žmogui ir aplinkai keliamo pavojaus, vykdyti vartojimo instrukcijas.

"

Šis ženklinimas neturi prieštarauti informacijai, reikalaujamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 65 straipsnį ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 547/2011(27) I ir III priedus.

3.  Ant kiekvienos pakuotės aiškiai ir neištrinamai užrašoma tokia informacija:

   a) preparato prekių pavadinimas arba paskirtis;
   b) Sąjungoje įsisteigusio asmens, atsakingo už preparato pateikimą į rinką, ar tai būtų gamintojas, importuotojas arba prekiautojas, pavadinimas, visas adresas ir telefono numeris;
  c) preparate esančios medžiagos arba medžiagų cheminis pavadinimas pagal šias išsamias taisykles:
   i) preparatams, pagal 6 straipsnį klasifikuojamiems T+, T, Xn, turi būti atsižvelgiama tik į medžiagas T+, T, Xn, kurių koncentracija lygi arba didesnė už kiekvienos iš jų mažiausią ribinę vertę (Xn ribinę vertę), nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, arba, nesant, šios direktyvos II priedo B dalyje;
   ii) preparatams, pagal 6 straipsnį klasifikuojamiems C, turi būti atsižvelgiama tik į C medžiagas, kurių koncentracija yra lygi arba didesnė už mažiausią ribinę vertę (Xi ribinę vertę), nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, arba, nesant, šios direktyvos II priedo B dalyje;
  iii) ant etiketės nurodomas pavadinimas medžiagų, dėl kurių preparatas klasifikuojamas pagal toliau pateikiamas vieną arba kelias pavojingumo kategorijas kaip:
   1, 2 arba 3 kategorijos kancerogeninis;
   1, 2 arba 3 kategorijos mutageninis;
   1, 2 arba 3 kategorijos toksiškas reprodukcijai;
   labai toksiškas, toksiškas arba kenksmingas dėl nemirtinų vienkartinio veikimo poveikių;
   toksiškas arba kenksmingas dėl sunkių pakartotino arba ilgalaikio veikimo poveikių;
   jautrinantis.

Cheminis pavadinimas – vienas iš pavadinimų, pateiktų Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje sąraše, arba tarptautiniu mastu pripažintos cheminės nomenklatūros pavadinimas, jei atitinkamo pavadinimo tame priede vis dar nėra;

  iv) bet kurios medžiagos, dėl kurios preparatas buvo klasifikuojamas pagal šias pavojingumo kategorijas, pavadinimo nereikia nurodyti ant etiketės, jei medžiaga neturi būti nurodoma pagal i, ii arba iii punktus:
   sprogus;
   oksiduojantis;
   ypač degus;
   labai degus;
   degus;
   dirginantis;
   pavojingas aplinkai;
   v) dažniausiai pakanka keturių cheminių pavadinimų, norint identifikuoti medžiagas, kurios kelia didžiausius pavojus sveikatai ir dėl kurių buvo taip klasifikuojama ir buvo pasirenkamos atitinkamos frazės, nurodančios galimą riziką. Kai kuriais atvejais gali būti reikalinga nurodyti daugiau nei keturis pavadinimus;
   d) pavojaus (-ų) simbolis (-iai) ir pavojaus (-ų) nuoroda (-os). Pavojų simboliai, jei jie yra apibrėžti šioje direktyvoje, ir preparato naudojimo pavojų nuorodos, turi atitikti Direktyvos 67/548/EEB II ir VI priedus ir yra taikomi pagal pavojų vertinimą, daromą pagal šios direktyvos I, II ir III priedus.

Jei preparatui turi būti priskiriamas daugiau kaip vienas pavojaus simbolis, įpareigojimas taikyti simbolį:

   i) T daro simbolius C ir X neprivalomais, jei Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje nenustatyta kitaip;
   ii) C daro simbolį X neprivalomu;
   iii) E daro simbolius F ir O neprivalomais;
   iv) Xn daro simbolį Xi neprivalomu.

Simbolis (-iai) yra spausdinami juoda spalva oranžiniai geltoname fone;

   e) rizikos frazės (R frazės). Įspėjimai dėl ypatingų rizikos veiksnių (R frazės) atitinka Direktyvos 67/548/EEB III ir VI priedus ir yra nustatomi pagal keliamo pavojaus vertinimo, daromo pagal šios direktyvos I, II ir III priedus, duomenis.

Paprastai rizikai apibūdinti pakanka šešių R frazių; dėl to frazių deriniai, pateikti Direktyvos 67/548/EEB III priedo sąraše, laikomi viena fraze. Tačiau, jei preparatas patenka daugiau kaip į vieną pavojingumo kategoriją, šios standartinės frazės apima visus pagrindinius su tuo preparatu susijusius pavojus. Kai kuriais atvejais gali prireikti daugiau kaip šešių R frazių.

Standartinių frazių „ypač degus“ arba „labai degus“ nereikia vartoti, jei jos apibūdina įspėjimą apie pavojų pagal šio straipsnio šios dalies d punktą;

   f) saugos patarimai (S frazės). Įspėjimai, kuriuose pateikiamas saugos patarimas (S frazės), atitinka Direktyvos 67/548/EEB IV ir VI priedus ir yra nustatomi pagal pavojaus vertinimo, daromo pagal šios direktyvos I, II ir III priedus, duomenis.

Paprastai tinkamiausiam saugos patarimui suformuluoti pakanka šešių S frazių; dėl to frazių deriniai, pateikti Direktyvos 67/548/EEB IV priedo sąraše, laikomi viena fraze. Tačiau kai kuriais atvejais gali prireikti daugiau kaip šešių S frazių.

Jei saugos patarimo fiziškai neįmanoma užrašyti ant pačios pakuotės etiketės, prie pakuotės pridedamas saugos patarimas dėl preparato vartojimo;

   g) vardinis kiekis (vardinė masė arba vardinis tūris) preparato tais atvejais, kai preparatai yra siūlomi arba parduodami plačiajai visuomenei.

4.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies d, e ir f punktų, Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti tam tikrų preparatų, kurie pagal 7 straipsnį klasifikuojami kaip pavojingi, aplinkosauginio ženklinimo nuostatų arba specialiųjų aplinkosauginio ženklinimo nuostatų išimtis, jeigu galima parodyti, kad taip bus sumažintas poveikis aplinkai. Šios išimtys arba specialiosios nuostatos yra apibrėžtos ir nustatytos V priedo A arba B dalyse.

5.  Jei pakuotės turinys ne didesnis kaip 125 ml:

   a) preparatams, kurie klasifikuojami kaip labai degūs, oksiduojantys, dirginantys, išskyrus tuos, kuriems priskiriama R41, arba pavojingi aplinkai, kuriems priskiriamas simbolis N, nebūtina nurodyti R frazių arba S frazių,
   b) preparatams, kurie klasifikuojami kaip degūs arba pavojingi aplinkai ir jiems nepriskiriamas simbolis N, būtina nurodyti R frazes, bet nebūtina nurodyti S frazių.

6.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 547/2011 I priedo 3 punkto taikymui, nuorodų, pvz., „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „neteršiantis“, „ekologiškas“ arba kitoks pareiškimų, nurodančio preparato nepavojingumą arba galinčio sumažinti konkretaus preparato keliamą pavojų, neturi būti ant preparato, kuriam taikoma ši direktyva, pakuotės arba etiketės.

11 straipsnis

Ženklinimo reikalavimų vykdymas

1.  Jei informacija, kurios reikalaujama pagal 10 straipsnį, pateikiama ant etiketės, etiketė gerai pritvirtinama viename arba keliuose pakuotės šonuose taip, kad pakuotei esant įprastoje padėtyje, informaciją būtų galima perskaityti horizontaliai. Etiketės matmenys yra nustatyti Direktyvos 67/548/EEB VI priede, o etiketė skirta tik pateikti informaciją, kurios reikalaujama šioje direktyvoje, ir prireikus pateikti papildomą informaciją dėl sveikatos arba saugos.

2.  Etiketės nereikalaujama, jei paaiškinimai yra aiškiai pateikti ant pačios pakuotės, kaip apibrėžta šio straipsnio 1 dalyje.

3.  Etiketės, arba pagal šio straipsnio 2 dalį, pakuotės spalva ir forma yra tokia, kad pavojingumo simbolis aiškiai išsiskirtų fone.

4.  Informacija, kurią reikia pateikti ant etiketės pagal 10 straipsnį, turi aiškiai išsiskirti fone ir būti tokio dydžio ir su tokiais tarpais, kad ją būtų lengva perskaityti.

Specialiosios nuostatos dėl šios informacijos pateikimo ir formos yra numatytos Direktyvos 67/548/EEB VI priede.

5.  Valstybės narės gali reikalauti, kad jų teritorijoje pateikiant į rinką preparatus, kuriems taikoma ši direktyva, preparatų etiketėje būtų vartojama valstybės narės oficialioji kalba arba kalbos.

6.  Laikoma, kad ženklinimo reikalavimai atitinka šią direktyvą:

   a) jei esant išorinei pakuotei, kurios viduje yra viena arba kelios pakuotės, išorinė pakuotė yra paženklinta pagal tarptautines pavojingų medžiagų gabenimo taisykles, o vidinė pakuotė arba pakuotės yra paženklintos pagal šią direktyvą;
  b) esant vienai pakuotei:
   i) jei pakuotė yra paženklinta pagal pavojingų medžiagų gabenimo taisykles ir pagal 10 straipsnio 3 dalies a, b, c, e ir f punktus; preparatams, klasifikuojamiems pagal 7 straipsnį, papildomai taikomos 10 straipsnio 3 dalies d punkto nuostatos, atsižvelgiant į konkrečią savybę, nenurodytą ant etiketės, arba
   ii) atitinkamais atvejais ypatingų tipų pakuotėms, pvz., kilnojamiems dujų balionams, jei jos atitinka specialiuosius Direktyvos 67/548/EEB VI priede nurodytus reikalavimus.

Jei pavojingi preparatai neišvežami iš valstybės narės teritorijos, gali būti leidžiama ženklinti pagal nacionalines taisykles, o ne tarptautines pavojingų medžiagų gabenimo taisykles.

12 straipsnis

Ženklinimo ir pakavimo reikalavimų taikymo išimtys

1.  Sprogstamosioms medžiagoms, pateikiamoms į rinką sprogdinimui arba pirotechniniams efektams gauti, 9, 10 ir 11 straipsniai netaikomi.

2.  VII priede apibrėžtiems tam tikriems preparatams, kurie yra pavojingi pagal 5, 6 arba 7 straipsnius ir kurie, būdami pavidalo, kokiu jie yra pateikiami į rinką, nekelia jokio fizikinio ir cheminio pavojaus arba pavojaus sveikatai ar aplinkai, 9, 10 ir 11 straipsniai netaikomi.

3.  Be to, valstybės narės gali:

   a) pakuotes, kurios yra arba per mažos arba dėl kitų priežasčių netinkamos ženklinti pagal 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, leisti ženklinti, kaip to reikalaujama 10 straipsnyje, kitu tinkamu būdu;
   b) nukrypstant nuo 10 ir 11 straipsnių, leisti neženklinti pavojingų preparatų, klasifikuojamų kaip kenksmingi, ypač degūs, labai degūs, degūs, dirginantys arba oksiduojantys, pakuočių arba jas ženklinti kitaip, jei jose yra tokie maži kiekiai, jog nėra priežasčių bijoti dėl pavojaus tokius preparatus naudojantiems žmonėms arba kitiems asmenims;
   c) nukrypstant nuo 10 ir 11 straipsnių, leisti neženklinti pavojingų preparatų, klasifikuojamų pagal 7 straipsnį, pakuočių arba jas ženklinti kitaip, jei jose yra tokie maži kiekiai, jog nėra jokių priežasčių bijoti aplinkai keliamo pavojaus;
   d) nukrypstant nuo 10 ir 11 straipsnių, leisti ženklinti pavojingų preparatų, nepaminėtų šio straipsnio b ir c punktuose, pakuotes kitu tinkamu būdu, jei tos pakuotės yra per mažos ženklinti kaip numatyta 10 ir 11 straipsniuose, ir nėra jokių priežasčių bijoti dėl pavojaus tokius preparatus naudojantiems žmonėms arba kitiems asmenims.

Jei taikoma ši straipsnio dalis, neleidžiama naudoti kitokių simbolių, pavojaus nuorodų, rizikos frazių (R) arba saugos frazių (S), kurios skirtųsi nuo nurodytų šioje direktyvoje.

4.  Jei valstybė narė pasinaudoja šio straipsnio 3 dalyje numatytomis galimybėmis, ji apie tai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotus aktus, kad iš dalies pakeistų V priedą, remdamasi tokia informacija.

13 straipsnis

Nuotolinė prekyba

Bet kokioje preparato reklamoje, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, kuri plačiosios visuomenės nariui suteikia galimybę sudaryti pirkimo sutartį dar nematant to preparato etiketės, pateikiamas etiketėje nurodytas pavojaus tipas arba tipai. Šis reikalavimas nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 97/7/EB(28).

14 straipsnis

Cheminių pavadinimų slaptumas

Jei asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, gali įrodyti, kad atskleidęs etiketėje arba saugos duomenų lape medžiagos, kuri yra klasifikuojama tik kaip:

   dirginanti, išskyrus tas medžiagas, kurioms priskiriama R41 arba dirginanti esant deriniui su viena arba daugiau kitų savybių, minimų 10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunktyje, arba
   kenksminga arba kenksminga esant deriniui su viena arba daugiau savybių, minimų 10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunktyje, sukelianti tik ūmius mirtinus poveikius,
  

cheminę tapatybę, rizikuoja savo intelektualinės nuosavybės slaptumu, jam pagal VI priedo nuostatas gali būti leista pavadinti medžiagą vartojant pavadinimą, identifikuojantį pagrindines funkcines cheminės grupes, arba alternatyvų pavadinimą. Ši tvarka negali būti taikoma, jei Sąjungoje konkrečiai medžiagai yra nustatyta veikimo ribinė vertė.

Jei asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, nori pasinaudoti nuostatomis dėl slaptumo, jis pateikia prašymą kompetentingai institucijai tos valstybės narės, kurioje preparatas turi būti pateiktas į rinką pirmą kartą.

Šis prašymas parengiamas pagal VI priedo nuostatas, ir jame pateikiama informacija, kurios reikalauja to priedo A dalis. Nepaisant to, kompetentinga institucija gali paprašyti papildomos informacijos iš asmens, atsakingo už preparato pateikimą į rinką, jei pasirodo, kad tokia informacija yra reikalinga prašymo pagrįstumui įvertinti.

Valstybės narės valdžios institucija, gavusi prašymą dėl slaptumo, praneša paraiškos pateikėjui apie savo sprendimą. Asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, siunčia šio sprendimo kopiją kiekvienai valstybei narei, į kurios rinką jis nori tą produktą pateikti.

Slapta informacija, kuri buvo pateikta valstybės narės arba Komisijos žiniai, laikoma paslaptyje.

Visais atvejais tokia informacija:

   gali būti pateikta tik kompetentingai institucijai ar institucijoms, atsakingoms už informacijos, reikalingos įvertinti numatomus pavojus, kuriuos tas preparatas gali kelti žmonėms ir aplinkai, priėmimą ir nagrinėjimą pagal šios direktyvos reikalavimus,
   gali vis dėlto būti atskleista asmenims, tiesiogiai susijusiems su administraciniais ar teisiniais veiksmais, siejamais su sankcijomis, kurių imamasi pateiktoms rinkai medžiagoms kontroliuoti, ir asmenims, kurie turi dalyvauti ar būti išklausyti įstatymų leidybos procedūrose.

15 straipsnis

Valstybių narių teisės darbuotojų saugos atžvilgiu

Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių teisei pagal Sutartį nustatyti reikalavimus, kuriuos jos laiko būtinais siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugoti darbuotojai, naudojantys konkrečius pavojingus preparatus, jei tai nenumato pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo pakeitimo šioje direktyvoje nenumatytu būdu.

16 straipsnis

Institucijos, atsakingos už informacijos apie sveikatą gavimą

Valstybės narės skiria instituciją arba institucijas, atsakingas už informacijos, įskaitant cheminę sudėtį, gavimą apie į rinką pateikiamų preparatų, kurie yra laikomi pavojingais dėl jų poveikių sveikatai arba dėl jų fizikinių ir cheminių poveikių.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad paskirtosios institucijos pateiktų visas reikalingas garantijas gaunamos informacijos slaptumui išsaugoti. Tokia informacija gali būti naudojama tik medicinos poreikiams, rengiant profilaktines ir gydymo priemones, ypač kritiškais atvejais.

Valstybės narės garantuoja, kad informacija nebus naudojama kitais tikslais.

Valstybės narės garantuoja, kad paskirtosios institucijos turės savo žinioje visą informaciją, kurią pateikia gamintojai arba už prekybą atsakingi asmenys, kad galėtų vykdyti užduotis, už kurias jie atsako.

17 straipsnis

Straipsnis dėl laisvo judėjimo

Valstybės narės, nepažeisdamos kituose Sąjungos teisės aktuose esančių nuostatų, negali uždrausti, apriboti ar trukdyti pateikti į rinką preparatus dėl jų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, jei tokie preparatai atitinka šios direktyvos nuostatas.

18 straipsnis

Straipsnis dėl apsaugos priemonių

1.  Jei valstybė narė turi išsamių įrodymų, kad preparatas, nors ir atitikdamas šios direktyvos nuostatas, kelia pavojų žmonėms arba aplinkai pagal šios direktyvos nuostatas, ji gali laikinai uždrausti šio preparato pateikimą į rinką arba savo teritorijoje taikyti jam specialias sąlygas. Ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie šį veiksmą ir nurodo priimto sprendimo priežastis.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Komisija kiek galima greičiau tariasi su valstybėmis narėmis.

3.  Komisija sprendžia priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

19 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

Komisija pagal 20 straipsnį priima deleguotus aktus, kad suderintų  I–VII priedus su technikos pažanga.

20 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   10 straipsnio 4 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje ir 19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...(29).

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 10 straipsnio 4 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje ir 19 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 10 straipsnio 4 dalį, 12 straipsnio 4 dalį ir 19 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du  mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 1 mėnesiuidviem mėnesiais. [1 pakeit.]

21 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Direktyvos 67/548/EEB 29 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas. Tas komitetas – Reglamente (ES) Nr. 182/2011 apibrėžtas komitetas.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

22 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 1999/45/EB su pakeitimais, padarytais VIII priedo A dalyje nurodytais aktais, panaikinama nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nustatytais panaikinamos direktyvos VIII priedo B dalyje ir šios direktyvos VIII priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą, ir skaitomos pagal IX priede pateiktą atitikties lentelę.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

24 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) OL C 181, 2012 6 21, p. 203.
(2) 2013 m. sausio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) OL L 200, 1999 7 30, p. 1.
(4) Žr. VIII priedo A dalį.
(5) OL L 276, 2010 10 20, p. 33.
(6) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(7) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(8) OL L 123, 1998 4 24, p. 1.
(9) OL 196, 1967 8 16, p. 1.
(10) OL L 396, 2006 12 30, p. 850.
(11) OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
(12) OL L 225, 2001 8 21, p. 1.
(13) OL L 355, 1998 12 30, p. 1.
(14) OL L 154, 1992 6 5, p. 1.
(15) OL L 110, 1993 5 4, p. 20.
(16) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(17) OL L 311, 2001 11 28, p. 1.
(18) OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
(19) OL L 262, 1976 9 27, p. 169.
(20) OL L 312, 2008 11 22, p. 3.
(21) OL L 159, 1996 6 29, p. 1.
(22) OL L 142, 2008 5 31, p. 1.
(23) OL L 147, 1975 6 9, p. 40.
(24) OL L 155, 2011 6 11, p. 1.
(25) OJ L 155, 2011 6 11, p. 67.
(26) OL L 50, 2004 2 20, p. 44.
(27) OL L 155, 2011 6 11, p. 176.
(28) OL L 144, 1997 6 4, p. 19.
(29)* Šios direktyvos įsigaliojimo data.


I PRIEDAS

PREPARATŲ FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMO PAGAL 5 STRAIPSNĮ METODAI

A DALIS

Reglamento (EB) Nr. 440/2008 priedo A dalies bandymo metodų išimtys

Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 2.2.5 punktą.

B DALIS

Kiti apskaičiavimo metodai

B.1.  Nedujiniai preparatai

1.  Preparatų, turinčių organinių peroksidų, oksidavimo savybių nustatymo metodas.

Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 2.2.2.1 punktą.

B.2.  Dujiniai preparatai

1.  Oksidavimo savybių nustatymo metodas

Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 9.1.1.2 punktą.

2.  Degumo savybių nustatymo metodas

Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 9.1.1.1 punktą.


II PRIEDAS

PREPARATŲ PAVOJŲ SVEIKATAI VERTINIMO PAGAL 6 STRAIPSNĮ METODAI

Įvadas

Turi būti įvertinami visi poveikiai sveikatai, atitinkantys preparatuose esančių medžiagų poveikius sveikatai. Šis tradicinis metodas, apibūdintas šio priedo A ir B dalyse – tai skaičiavimo metodas, kuris yra taikytinas visiems preparatams ir kuriame atsižvelgiama į visus preparate esančių medžiagų pavojus sveikatai. Šiuo tikslu pavojingi sveikatai poveikiai yra suskirstyti taip:

   1. ūmūs mirtini poveikiai;
   2. nemirtini negrįžtami vienkartinio veikimo poveikiai;
   3. sunkūs kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikiai;
   4. ėsdinimo poveikiai, dirginimo poveikiai;
   5. jautrinimo poveikiai;
   6. kancerogeniniai poveikiai, mutageniniai poveikiai, toksiškumo reprodukcijai poveikiai.

Preparato poveikiai sveikatai turi būti vertinami pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą, taikant tradicinį metodą, apibūdintą šio priedo A ir B dalyse, naudojant individualiąsias ribines koncentracijas:

   a) jei Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies sąraše išvardytoms pavojingoms medžiagoms yra nustatytos ribinės koncentracijos, reikalingos šio priedo A dalyje apibūdintam vertinimo metodui taikyti, turi būti naudojamos šios ribinės koncentracijos;
   b) jei pavojingų medžiagų Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje nėra arba jų ribinės koncentracijos, reikalingos šio priedo A dalyje apibūdintam vertinimo metodui taikyti, nenurodytos, tos ribinės koncentracijos turi būti priskiriamos pagal šio priedo B dalies specifikacijas.

Klasifikavimo tvarka yra nurodyta šio priedo A dalyje.

Medžiagos (-ų) klasifikacija ir paskesnė preparato klasifikacija yra išreiškiama:

   simboliu (-iais) ir viena arba keliomis rizikos frazėmis, arba
   kategorija (1 kategorija, 2 kategorija arba 3 kategorija) ir dar priskiriamomis rizikos frazėmis, jei įrodoma, kad medžiagos ir preparatai yra kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai. Todėl be simbolio svarbu išnagrinėti visas frazes, žyminčias specifinius rizikos veiksnius, priskiriamus kiekvienai nagrinėjamai medžiagai.

Sisteminis visų sveikatai pavojingų poveikių vertinimas yra išreiškiamas ribinėmis koncentracijos vertėmis, išreiškiamomis masės/masės procentine dalimi, išskyrus dujinius preparatus, kurių koncentracija išreiškiama procentine tūrio/tūrio dalimi, kartu nurodant medžiagos klasifikaciją.

Jei ribinių koncentracijos verčių nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, ribinės vertės, į kurias turi būti atsižvelgiama taikant šį tradicinį metodą, yra šio priedo B dalyje nustatytos vertės.

A DALIS

Pavojų sveikatai vertinimo metodika

Vertinimas nuosekliai daromas taip:

  1. Šie preparatai klasifikuojami kaip labai toksiški:
   1.1. ir dėl jų ūmių mirtinų poveikių priskiriamas simbolis T+; pavojaus nuoroda „labai toksiškas“ ir rizikos frazės R26, R27 arba R28:

1.1.1.  preparatai, turintys vieną arba daugiau labai toksiškomis klasifikuojamų medžiagų, sukeliančių tokius poveikius, kai jų individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
  b) šio priedo B dalies 1 punkte (1 ir 1a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   1.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 1.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000001.jpg

čia:

PT+

=

kiekvienos preparate esančios labai toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

LT+

=

kiekvienos labai toksiškos medžiagos nustatytoji labai didelio toksiškumo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

   1.2. ir dėl jų nemirtinų negrįžtamų vienkartinio veikimo poveikių priskiriamas simbolis T+; pavojaus nuoroda „labai toksiškas“ ir rizikos frazė R39 (veikimo būdas).

Preparatai, turintys bent vieną pavojingą medžiagą, sukeliančią tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 2 punkte (2 ir 2a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

2.  Šie preparatai klasifikuojami kaip toksiški:

   2.1. ir dėl jų ūmių mirtinų poveikių priskiriamas simbolis T; pavojaus nuoroda „labai toksiškas“ ir rizikos frazės R23, R24 arba R25:
  2.1.1. preparatai, turintys vieną arba daugiau medžiagų, klasifikuojamų kaip labai toksiškos arba toksiškos ir sukeliančių tokius poveikius, kai jų individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 1 punkte (1 ir 1a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   2.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška arba toksiška, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 2.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000002.jpg

čia:

PT+

=

kiekvienos preparate esančios labai toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

PT

=

kiekvienos preparate esančios toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

LT

=

kiekvienos labai toksiškos arba toksiškos medžiagos nustatytoji toksiškumo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

  2.2. ir dėl jų nemirtinų negrįžtamų vienkartinio veikimo poveikių priskiriamas simbolis T; pavojaus nuoroda „toksiškas“ ir rizikos frazė R39 (veikimo būdas).

Preparatai, turintys bent vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška arba toksiška ir sukeliančią tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 2 punkte (2 ir 2a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   2.3. ir dėl jų ilgalaikių poveikių priskiriamas simbolis T, pavojaus nuoroda „toksiškas“ ir rizikos frazė R48 (veikimo būdas).
  

Preparatai, turintys bent vieną pavojingą medžiagą, sukeliančią tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 3 punkte (3 ir 3a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

3.  Šie preparatai klasifikuojami kaip kenksmingi:

  3.1. ir dėl jų ūmių mirtinų poveikių priskiriamas simbolis Xn; pavojaus nuoroda „kenksmingas“ ir rizikos frazės R20, R21 arba R22:
  3.1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip labai toksiškas, toksiškas arba kenksmingas ir sukeliančias tokius poveikius, kai jų individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 1 punkte (1 ir 1a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   3.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška, toksiška arba kenksminga, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 3.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000003.jpg

čia:

PT+

=

kiekvienos preparate esančios labai toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

PT

=

kiekvienos preparate esančios toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

PXn

=

kiekvienos preparate esančios kenksmingos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

LXn

=

kiekvienos labai toksiškos, toksiškos arba kenksmingos medžiagos nustatytoji kenksmingumo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

   3.2. ir dėl jų ūmių poveikių plaučiams, nurijus preparato, priskiriamas simbolis Xn; pavojaus nuoroda „kenksmingas“ ir rizikos frazė R65.

Preparatai, klasifikuojami kaip kenksmingi pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 3.2.3 punkte apibrėžtus kriterijus. Taikant tradicinius metodus pagal šios dalies 3.1 punktą, neatsižvelgiama į medžiagos klasifikavimą pagal R65;

   3.3. ir dėl jų nemirtinų negrįžtamų vienkartinio veikimo poveikių priskiriamas simbolis Xn; pavojaus nuoroda „kenksmingas“ ir rizikos frazė 1 R68 (veikimo būdas).

Preparatai, turintys bent vieną pavojingą medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška, toksiška arba kenksminga ir sukeliančią tokius poveikius kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 2 punkte (2 ir 2a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   3.4. ir dėl jų ilgalaikių poveikių priskiriamas simbolis Xn, pavojaus nuoroda „kenksmingas“ ir rizikos frazė R48 (veikimo būdas).
  

Preparatai, turintys bent vieną pavojingą medžiagą, klasifikuojamą kaip toksiška arba kenksminga ir sukeliančią tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 3 punkte (3 ir 3a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

4.  Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip ėsdinantieji:

   4.1. ir jiems priskiriamas simbolis C, pavojaus nuoroda „ėsdinantis“ ir rizikos frazė R35:
  4.1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip ėsdinančios, kurioms priskiriama frazė R35, kai jų individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 4 punkte (4 ir 4a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   4.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip ėsdinanti, kuriai priskiriama frazė R35, kai individualioji koncentracija mažesnė už 4.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000004.jpg

čia:

PC, R35

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

LC, R35

=

kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, nustatytoji R35 ėsdinimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

  4.2. ir priskiriamas simbolis C, pavojaus nuoroda „ėsdinantis“ ir rizikos frazė R34:
  4.2.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip ėsdinančios, kurioms priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 4 punkte (4 ir 4a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   4.2.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip ėsdinanti, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija mažesnė už 4.2.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000005.jpg

čia:

PC, R35

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

PC, R34

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė masės arba tūrio dalis,

LC, R34

=

kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, nustatytoji R34 ėsdinimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi.

5.  Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip dirginantys:

  5.1. galintys labai pakenkti akims ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda „dirginantis“ ir rizikos frazė R41;
  5.1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip dirginančios, kurioms priskiriama frazė R41, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 4 punkte (4 ir 4a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   5.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti ir kuriai priskiriama frazė R41, arba klasifikuojama kaip ėsdinanti ir kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija mažesnė už 5.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000006.jpg

čia:

PC, R35

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

PC, R34

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė masės arba tūrio dalis,

PXi, R41

=

kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R41, procentinė masės arba tūrio dalis,

LXi, R41

=

kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34 arba dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R41, nustatytoji R41 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

  5.2. dirginantys akis ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda „dirginantis“ ir rizikos frazė R36;
  5.2.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip ėsdinančios, kurioms priskiriama frazė R35 arba R34, arba dirginančios, kurioms priskiriama frazė R41 arba R36, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 4 punkte (4 ir 4a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   5.2.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti ir kuriai priskiriama frazė R41 arba R36, arba kaip ėsdinanti ir kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 5.2.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000007.jpg

čia:

PC, R35

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

PC, R34

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė masės arba tūrio dalis,

PXi, R41

=

kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R41, procentinė masės arba tūrio dalis,

PXi, R36

=

kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R36, procentinė masės arba tūrio dalis,

LXi, R36

=

kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34 arba dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R41 arba R36, nustatytoji R36 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

  5.3. dirginantys odą ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda „dirginantis“ ir rizikos frazė R38;
  5.3.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip dirginančios ir kurioms priskiriama frazė R38, arba kaip ėsdinančios ir kurioms priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 4 punkte (4 ir 4a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   5.3.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti, kuriai priskiriama frazė R38, arba kaip ėsdinanti, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 5.3.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000008.jpg

čia:

PC, R35

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

PC, R34

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė masės arba tūrio dalis,

PXi, R38

=

kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R38, procentinė masės arba tūrio dalis,

LXi, R38

=

kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34 arba dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė 38, nustatytoji R38 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

  5.4. dirginantys kvėpavimo sistemą ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda „dirginantis“ ir rizikos frazė R37;
  5.4.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip dirginančios ir kurioms priskiriama frazė R37, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 4 punkte (4 ir 4a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   5.4.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti, kuriai priskiriama frazė R37, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 5.4.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000009.jpg

čia:

PXi R37

=

kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R37, procentinė masės arba tūrio dalis,

LXi R37

=

kiekvienos dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė 37, nustatytoji R37 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

   5.4.3. dujiniai preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti ir kuriai priskiriama frazė R37, arba ėsdinanti ir kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 5.4.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000010.jpg

čia:

PCi R35

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė tūrio dalis,

PCi R34

=

kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė tūrio dalis,

PXi, R37

=

kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R37, procentinė tūrio dalis,

LXi, R37

=

kiekvienos dujinės ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34 arba dujinės dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė 37, nustatytoji R37 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi.

6.  Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip jautrinantys:

  6.1. liečiant odą, ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda „dirginantis“ ir rizikos frazė R43.

Preparatai, turintys bent vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip jautrinanti ir kuriai priskiriama frazė R43, sukelianti tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 5 punkte (5 ir 5a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
  6.2. įkvepiant, ir jiems priskiriamas simbolis Xn, pavojaus nuoroda „kenksmingas“ ir rizikos frazė R42.

Preparatai, turintys bent vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip jautrinanti ir kuriai priskiriama frazė R42, sukelianti tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 5 punkte (5 ir 5a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

7.  Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip kancerogeniniai:

   7.1. priklausantys 1 arba 2 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis T bei frazė R45 arba R49.
  

Preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip kancerogeninė ir kuriai priskiriama frazė R45 arba R49, žyminti 1 ir 2 kategorijos kancerogenines medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 6 punkte (6 ir 6a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   7.2. priklausantys 3 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis Xn bei frazė R40.   

Preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip kancerogeninė ir kuriai priskiriama frazė R40, žyminti 3 kategorijos kancerogenines medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 6 punkte (6 ir 6a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

8.  Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip mutageniniai:

   8.1. priklausantys 1 arba 2 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis T bei frazė R46.
  

Preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip mutageninė ir kuriai priskiriama frazė R46, žyminti 1 ir 2 kategorijos mutagenines medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

   a) Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje apibrėžta koncentracija nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms arba
   b) šio priedo B dalies 6 punkte (6 ir 6a lentelės) apibrėžtos koncentracijos, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba yra nurodytos be ribinių koncentracijų;
   8.2. priklausantys 3 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis Xn bei frazė 1 R68.   

Preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip mutageninė ir kuriai priskiriama frazė 1 R68, žyminti 3 kategorijos mutagenines medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 6 punkte (6 ir 6a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

9.  Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip toksiški reprodukcijai:

   9.1. priklausantys 1 arba 2 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis T bei frazė R60 (vaisingumas).
  

Preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip toksišką reprodukcijai ir kuriai priskiriama frazė R60, žyminti 1 arba 2 kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 6 punkte (6 ir 6a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   9.2. priklausantys 3 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis Xn bei frazė R62 (vaisingumas).   

Preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip toksišką reprodukcijai ir kuriai priskiriama frazė R62, žyminti 3 kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 6 punkte (6 ir 6a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   9.3. priklausantys 1 arba 2 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis T bei frazė R61 (vystymasis).   

Preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip toksišką reprodukcijai ir kuriai priskiriama frazė R61, žyminti 1 arba 2 kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 6 punkte (6 ir 6a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   9.4. priklausantys 3 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis Xn bei frazė R63 (vystymasis).   

Preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip toksišką reprodukcijai ir kuriai priskiriama frazė R63, žyminti 3 kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalies 6 punkte (6 ir 6a lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

B DALIS

Ribinės koncentracijos, naudotinos vertinant pavojus sveikatai

Kiekvienam sveikatos poveikiui pirmoje lentelėje (1–6 lentelės) pateiktos ribinės koncentracijos vertės (išreikštos procentine masės/masės dalimi), naudotinos nedujiniams preparatams, o antroje lentelėje (1a–6a lentelės) pateiktos ribinės koncentracijos vertės (išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi), naudotinos dujiniams preparatams. Šios ribinės koncentracijos vertės yra naudojamos, kai ribinės koncentracijos nagrinėjamoms medžiagoms nėra nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje.

1.  Ūmūs mirtini poveikiai

1.1.  Nedujiniai preparatai

1 lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, nustato preparato klasifikaciją pagal esančios (-ų) medžiagos (-ų) individualiąją koncentraciją, dar nurodant medžiagų klasifikaciją.

1 lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

T+

T

Xn

T+ ir R26, R27, R28

koncentracija ≥ 7 %

1 % ≤ koncentracija < 7 %

0,1 % ≤ koncentracija < 1 %

T ir R23, R24, R25

koncentracija ≥ 25 %

3 % ≤ koncentracija < 25 %

Xn ir R20, R21, R22

koncentracija ≥ 25 %

Riziką žyminčios R frazės preparatams turi būti priskiriamos pagal šiuos kriterijus:

   pagal naudojamą klasifikaciją etiketėje nurodoma viena arba kelios pirmiau minėtos R frazės,
   apskritai, parinktos R frazės turėtų būti frazės, taikomos medžiagai (medžiagoms), kurių koncentracija atitinka griežčiausią klasifikaciją.

1.2.  Dujiniai preparatai

1a lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, nustato dujinių preparatų klasifikaciją pagal esančių dujų individualiąją koncentraciją, dar nurodant dujų klasifikaciją.

1a lentelė

Medžiagos klasifikacija

(dujos)

Dujinio preparato klasifikacija

T+

T

Xn

T+ ir R26, R27, R28

koncentracija ≥ 1 %

0,2 % ≤ koncentracija < 1 %

0,02 % ≤ koncentracija < 0,2 %

T ir R23, R24, R25

koncentracija ≥ 5 %

0,5 % ≤ koncentracija < 5 %

Xn ir R20, R21, R22

koncentracija ≥ 5 %

Riziką žyminčios R frazės preparatams turi būti priskiriamos pagal šiuos kriterijus:

   pagal naudojamą klasifikaciją etiketėje nurodoma viena arba kelios pirmiau minėtos R frazės,
   apskritai, parinktos R frazės turėtų būti frazės, taikomos medžiagai (medžiagoms), kurių koncentracija atitinka griežčiausią klasifikaciją.

2.  Nemirtini negrįžtami vienkartinio veikimo poveikiai

2.1.  Nedujiniai preparatai

Medžiagoms, sukeliančioms nemirtinus negrįžtamus vienkartinio veikimo poveikius (R39/veikimo būdas, 1 R68 /veikimo būdas), 2 lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

2 lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

T+

T

Xn

T+ ir R39 (veikimo būdas)

koncentracija ≥ 10 %

R39 privaloma(*)

1 % ≤ koncentracija < 10 %

R39 privaloma(*)

0,1 % ≤ koncentracija < 1 %

1 R68 privaloma(*)

T ir R39 (veikimo būdas)

koncentracija ≥ 10 %

R39 privaloma(*)

1 % ≤ koncentracija < 10 %

1 R68 privaloma(*)

Xn ir 1 R68 (veikimo būdas)

koncentracija ≥ 10 %

1 R68 privaloma(*)

(*) Norint nurodyti vartojimo/veikimo būdą (veikimo būdą), turi būti naudojami R frazių deriniai, išvardyti ženklinimo vadovo (Direktyvos 67/548/EEB VI priedo) 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose.

2.2.  Dujiniai preparatai

Dujoms, sukeliančioms nemirtinus negrįžtamus vienkartinio veikimo poveikius (R39/veikimo būdas, 2 R68 /veikimo būdas), 2a lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

2a lentelė

Medžiagos klasifikacija (dujos)

Dujinio preparato klasifikacija

T+

T

Xn

T+ ir R39 (veikimo būdas)

koncentracija ≥ 1 %

R39 privaloma(*)

0,2 % ≤ koncentracija < 1 %

R39 privaloma(*)

0,02 % ≤ koncentracija < 0,2 %

2 R68 privaloma(*)

T ir R39 (veikimo būdas)

koncentracija ≥ 5 %

R39 privaloma(*)

0,5 % ≤ koncentracija < 5 %

2 R68 privaloma(*)

Xn ir 2 R68 (veikimo būdas)

koncentracija ≥ 5 %

2 R68 privaloma(*)

(*) Norint nurodyti vartojimo/veikimo būdą (veikimo būdą), turi būti naudojami R frazių deriniai, išvardyti ženklinimo vadovo (Direktyvos 67/548/EEB VI priedo) 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose.

3.  Sunkūs kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikiai

3.1.  Nedujiniai preparatai

Medžiagoms, sukeliančioms sunkius kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikius (R48/veikimo būdas), 3 lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

3 lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

T

Xn

T ir R48 (veikimo būdas)

koncentracija ≥ 10 %

R48 privaloma(*)

1 % ≤ koncentracija < 10 %

R48 privaloma(*)

Xn ir R48 (veikimo būdas)

koncentracija ≥ 10 %

R48 privaloma(*)

(*) Norint nurodyti vartojimo/veikimo būdą (veikimo būdą), turi būti naudojami R frazių deriniai, išvardyti ženklinimo vadovo (Direktyvos 67/548/EEB VI priedo) 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose.

3.2.  Dujiniai preparatai

Dujoms, sukeliančioms sunkius kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikius (R48/veikimo būdas), 3a lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

3a lentelė

Medžiagos klasifikacija

(dujos)

Dujinio preparato klasifikacija

T

Xn

T su R48/veikimo būdas

koncentracija ≥ 5 %

R48 privaloma(*)

0,5 % ≤ koncentracija < 5 %

R48 privaloma(*)

Xn su R48/veikimo būdas

koncentracija ≥ 5 %

R48 privaloma(*)

(*) Norint nurodyti vartojimo/veikimo būdą (veikimo būdą), turi būti naudojami R frazių deriniai, išvardyti ženklinimo vadovo (Direktyvos 67/548/EEB VI priedo) 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose.

4.  Ėsdinimo ir dirginimo poveikiai, įskaitant sunkų akių pakenkimą

4.1.  Nedujiniai preparatai

Medžiagoms, sukeliančioms ėsdinimo poveikius (R34, R35) arba dirginimo poveikius (R36, R37, R38, R41), 4 lentelėje pateiktos individualiosios ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

4 lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

C ir R35

C ir R34

Xi ir R41

Xi ir R36, R37, R38

C ir R35

koncentracija ≥ 10 %

R35 privaloma

5 % ≤ koncentracija < 10 %

R34 privaloma

5 % (*)

1 % koncentracija < 5 %

R36/38 privaloma

C ir R34

koncentracija ≥ 10 %

R34 privaloma

10 % (*)

5 % ≤ koncentracija < 10 %

R36/38 privaloma

Xi ir R41

koncentracija ≥ 10 %

R41 privaloma

5 % ≤ koncentracija < 10 %

R36 privaloma

Xi ir R36, R37, R38

Koncentracija ≥ 20 %

R36, R37, R38 yra privalomos, atsižvelgiant į esamas koncentracijas, jei jos taikomos nagrinėjamoms medžiagoms

(*) Pagal ženklinimo vadovą (Direktyvos 67/548/EEB VI priedą) ėsdinančios medžiagos, kurioms priskiriamos rizikos frazės R35 arba R34, taip pat turi būti laikomos medžiagomis, kurioms priskiriama frazė R41. Taigi, jei preparato ėsdinančių medžiagų, kurioms taikoma R35 arba R34, koncentracija yra mažesnė už ribines vertes preparatui klasifikuoti kaip ėsdinantis, tokios medžiagos gali turėti įtakos preparato klasifikavimui kaip dirginantis taikant R41 arba dirginantis taikant R36.

     NB: Paprastas tradicinių metodų taikymas preparatams, turintiems medžiagų, priskirtų ėsdinančioms ar dirginančioms, gali nulemti, kad jie bus suklasifikuoti kaip daugiau ar mažiau pavojingi nei iš tikrųjų yra, jei neįvertinami kiti atitinkami (pvz., preparato pH) veiksniai. Dėl to klasifikuojant medžiagas pagal ėsdinimą, turi būti įvertinami Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 3.2.5 punkte bei šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalies antrojoje ir trečiojoje įtraukose duoti patarimai.

4.2.  Dujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliančioms dujoms (R34, R35 arba R36, R37, R38, R41), 4a lentelėje pateiktos individualiosios ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

4a lentelė

Medžiagos klasifikacija

(dujos)

Dujinio preparato klasifikacija

C ir R35

C ir R34

Xi ir R41

Xi ir R36, R37, R38

C ir R35

koncentracija ≥ 1 %

R35 privaloma

0,2 % ≤ koncentracija < 1 %

R34 privaloma

0,2 % (*)

0,02 % koncentracija < 0,2 %

R36/37/38 privaloma

C ir R34

koncentracija ≥ 5 %

R34 privaloma

5 % (*)

0,5 % ≤ koncentracija < 5 %

R36/37/38 privaloma

Xi ir R41

koncentracija ≥ 5 %

R41 privaloma

0,5 % ≤ koncentracija < 5 %

R36 privaloma

Xi ir R36, R37, R38

koncentracija ≥ 5 %

R36, R37, R38 yra privalomos atitinkamais atvejais

(*) Pagal ženklinimo vadovą (Direktyvos 67/548/EEB VI priedą) ėsdinančios medžiagos, kurioms priskiriamos rizikos frazės R35 arba R34, taip pat turi būti laikomos medžiagomis, kurioms priskiriama frazė R41. Taigi, jei preparato ėsdinančių medžiagų, kurioms taikoma R35 arba R34, koncentracija yra mažesnė už ribines vertes preparatui klasifikuoti kaip ėsdinantis, tokios medžiagos gali turėti įtakos preparato klasifikavimui kaip dirginantis taikant R41 arba dirginantis taikant R36.

     NB: Paprastas tradicinių metodų taikymas preparatams, turintiems medžiagų, priskirtų ėsdinančioms ar dirginančioms, gali nulemti, kad jie bus suklasifikuoti kaip daugiau ar mažiau pavojingi nei iš tikrųjų yra, jei neįvertinami kiti atitinkami (pvz., preparato pH) veiksniai. Dėl to klasifikuojant medžiagas pagal ėsdinimą, turi būti įvertinami Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 3.2.5 punkte bei šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalies antrojoje ir trečiojoje įtraukose duoti patarimai.

5.  Jautrinimo poveikiai

5.1.  Nedujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliantys preparatai yra klasifikuojami kaip jautrinantys ir jiems priskiriamas:

   simbolis Xn ir frazė R42, jei šis poveikis gali pasireikšti įkvėpus,
   simbolis Xi ir frazė R43, jei šis poveikis gali pasireikšti esant sąlyčiui su oda.
  

5 lentelėje apibrėžtos individualiosios ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

5 lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

Jautrinantis ir R42

Jautrinantis ir R43

Jautrinanti ir R42

koncentracija ≥ 1 %

R42 privaloma

Jautrinanti ir R43

koncentracija ≥ 1 %

R43 privaloma

5.2.  Dujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliantys dujiniai preparatai yra klasifikuojami kaip jautrinantys ir jiems priskiriamas:

   simbolis Xn ir frazė R42, jei šis poveikis gali pasireikšti įkvėpus,
   simbolis Xi ir frazė R43, jei šis poveikis gali pasireikšti esant sąlyčiui su oda.
  

5a lentelėje apibrėžtos individualiosios ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

5a lentelė

Medžiagos klasifikacija

(dujos)

Dujinio preparato klasifikacija

Jautrinantis ir R42

Jautrinantis ir R43

Jautrinanti ir R42

koncentracija ≥ 0,2 %

R42 privaloma

Jautrinanti ir R43

koncentracija ≥ 0,2 %

R43 privaloma

6.  Kancerogeniniai/mutageniniai/toksiški reprodukcijai poveikiai

6.1.  Nedujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliančioms medžiagoms 6 lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją. Priskiriami šie simboliai ir rizikos frazės:

1 ir 2 kategorijos kancerogeninės:

T; R45 arba R49

3 kategorijos kancerogeninės:

Xn; R40

1 ir 2 kategorijos mutageninės:

T; R46

3 kategorijos mutageninės:

Xn; 1 R68 

1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vaisingumui):

T; R60

1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vystymuisi):

T; R61

3 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vaisingumui):

Xn; R62

3 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vystymuisi):

Xn; R63

6 lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

1 ir 2 kategorijos

3 kategorija

1 arba 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R45 arba R49

Koncentracija ≥ 0,1 % kancerogeninis R45, R49 privalomos atitinkamais atvejais

3 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R40

Koncentracija ≥ 1 % kancerogeninis R40 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R45(*))

1 arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos ir R46

Koncentracija ≥ 0,1 % mutageninis R46 privaloma

3 kategorijos mutageninės medžiagos ir R68

Koncentracija ≥ 1 % mutageninis R68 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R46)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R60 (vaisingumas)

Koncentracija ≥ 0,5 % toksiškos reprodukcijai R60 privaloma

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R62 (vaisingumas)

Koncentracija ≥ 5 % toksiškos reprodukcijai (vaisingumas) R62 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R60)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R61 (vystymasis)

Koncentracija ≥ 0,5 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R61 privaloma

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R63 (vystymasis)

Koncentracija ≥ 5 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R63 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R61)

(*) Jei preparatas yra priskirtas R49 ir R40, turi būti nurodomos abi R frazės, nes R40 atveju į perdavimo būdus neskirstoma, o R49 atveju nurodomas inhaliacinis būdas.

6.2.  Dujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliančioms dujoms 6a lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją. Priskiriami šie simboliai ir rizikos frazės:

1 ir 2 kategorijos kancerogeninės:

T; R45 arba R49

3 kategorijos kancerogennės:

Xn; R40

1 ir 2 kategorijos mutageninės:

T; R46

3 kategorijos mutageninės:

Xn; 1 R68 

1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vaisingumui):

T; R60

1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vystymuisi):

T; R61

3 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vaisingumui):

Xn; R62

3 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vystymuisi):

Xn; R63

6a lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

1 ir 2 kategorijos

3 kategorija

1 arba 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R45 arba R49

Koncentracija ≥ 0,1 % kancerogeninis R45, R49 privalomos atitinkamais atvejais

3 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R40

Koncentracija ≥ 1 % kancerogeninis R40 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R45(*))

1 arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos ir R46

Koncentracija ≥ 0,1 % mutageninis R46 privaloma

3 kategorijos mutageninės medžiagos ir R68

Koncentracija ≥ 1 % mutageninis R68 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R46)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R60 (vaisingumas)

Koncentracija ≥ 0,2 % toksiškos reprodukcijai R60 privaloma

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R62 (vaisingumas)

Koncentracija ≥ 1 % toksiškos reprodukcijai (vaisingumas) R62 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R60)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R61 (vystymasis)

Koncentracija ≥ 0,2 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R61 privaloma

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R63 (vystymasis)

Koncentracija ≥ 1 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R63 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R61)

(*) Jei preparatas yra priskirtas R49 ir R40, turi būti nurodomos abi R frazės, nes R40 atveju į perdavimo būdus neskirstoma, o R49 atveju nurodomas inhaliacinis būdas.


III PRIEDAS

PREPARATŲ PAVOJŲ APLINKAI VERTINIMO METODAI PAGAL 7 STRAIPSNĮ

Įvadas

Sistemingas visų pavojingų aplinkai savybių vertinimas kartu su medžiagos klasifikacija yra pateikiamas ribinėmis koncentracijomis, išreikštomis procentine masės/masės dalimi, išskyrus dujinius preparatus, kurių koncentracija išreiškiama procentine tūrio/tūrio dalimi.

A dalyje pateikiama apskaičiavimo metodika pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir preparatų klasifikacijai priskiriamos R frazės.

B dalyje pateikiamos naudotinos ribinės koncentracijos, taikant tradicinį metodą, bei atitinkami klasifikavimo simboliai ir R frazės.

Pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą preparato pavojai aplinkai yra vertinami tradiciniu metodu, aprašomu šio priedo A ir B dalyse, naudojant individualiąsias ribines koncentracijas.

a)  Jei Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje išvardytoms pavojingoms medžiagoms yra nustatytos ribinės koncentracijos, reikalingos taikant šio priedo A dalyje aprašytą metodą, turi būti naudojamos šios ribinės koncentracijos.

b)  Jei medžiagos neįtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį arba jų ribinės koncentracijos, reikalingos taikant šio priedo A dalyje aprašytą metodą, nėra nurodytos, ribinės koncentracijos yra nustatomos pagal šio priedo B dalies specifikaciją.

C dalyje pateikiami pavojų vandens aplinkai vertinimo metodai.

A DALIS

Pavojų aplinkai vertinimo metodika

a)  Vandens aplinka

I.  Tradicinis pavojų vandens aplinkai vertinimo metodas

Šiame tradiciniame pavojų vandens aplinkai vertinimo metode atsižvelgiama į visus pavojus, kuriuos šiai terpei gali kelti bet kuris preparatas pagal šias specifikacijas.

Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip pavojingi aplinkai:

  1. ir priskiriamas simbolis N, pavojaus nuoroda „pavojingas aplinkai“ ir rizikos frazės R50 bei R53 (R50-53):
   1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos R50–53 frazės, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta 2 Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;
   b) šio priedo B dalyje (1 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra 2 Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriamos R50–53 frazės, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.1.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000011.jpg

čia:

PN, R50-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

LN, R50-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, R50–53 ribinė vertė, išreikšta procentine masės dalimi;

  2. ir priskiriamas simbolis N, pavojaus nuoroda „pavojingas aplinkai“ ir rizikos frazės R51 bei R53 (R51–53), išskyrus kai preparatas yra klasifikuojamas pagal I.1 punktą:
  2.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos frazės R50–53 arba R51–53, kai individualioji koncentracijas yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalyje (1 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   2.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriamos R50–53 arba R51–53 frazės, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.2 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000012.jpg

čia:

PN, R50-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiruamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

PN, R51-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R51–53, masės procentinė dalis,

LN, R51-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53 arba R51–53, atitinkama R51–53 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

  3. ir priskiriamos rizikos frazės R52 ir R53 (R52–53), išskyrus kai preparatas jau klasifikuojamas pagal I.1 arba I.2 punktus:
  3.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos frazės R50–53, R51–53 arba R52-53, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalyje (1 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   3.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriamos R51–53, R50–53 arba R52–53 frazės, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.3.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000013.jpg

čia:

PN, R50-53

=kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R51–53, masės procentinė dalis,

PN, R51-53

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R52–53, masės procentinė dalis,

PR52-53

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R52–53, masės procentinė dalis,

LR52-53

kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, R51–53, atitinkama R52–53 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

  4. ir priskiriamas simbolis N, pavojaus nuoroda „pavojingas aplinkai“ ir rizikos frazė R50, išskyrus kai preparatas jau yra klasifikuojamas pagal I.1 punktą:
  4.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama frazė R50, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalyje (2 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   4.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriama R50 frazė, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.4.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000014.jpg

čia:

PN, R50

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriama frazė R50, masės procentinė dalis,

LN, R50

=

kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriama frazė R50, atitinkama R50 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

   4.3. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama R50 frazė, neatitinkantys I.4.1 arba I.4.2 punktų kriterijų ir turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos frazės R50-53, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000015.jpg

čia:

PN, R50

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

PN, R50-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

LN, R50

=

kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50 arba R50–53, atitinkama R50 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

  5. ir priskiriama rizikos frazė R52, išskyrus kai preparatas jau klasifikuojamas pagal I.1, I.2, I.3 arba I.4 punktus:
  5.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama frazė R52, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalyje (3 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   5.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriama R52 frazė, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.5.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000016.jpg

čia:

PR52

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriama frazė R52, masės procentinė dalis,

LR52

=

kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriama frazė R52, atitinkama R52 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

  6. ir priskiriama rizikos frazė R53, išskyrus kai preparatas jau klasifikuojamas pagal I.1, I.2 arba I.3 punktus:
  6.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama frazė R53, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje; arba
   b) šio priedo B dalyje (4 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;
   6.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriama R53 frazė, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.6.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000017.jpg

čia:

PR53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriama frazė R53, masės procentinė dalis,

LR53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriama frazė R53, atitinkama R53 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

   6.3. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama R53 frazė, neatitinkantys I.6.2 punkto kriterijų ir turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos frazės R50-53, R51-53 arba R52-53, jei:

20130116-P7_TA(2013)0008_LT-p0000018.jpg

čia:

PR53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriama frazė R53, masės procentinė dalis,

PN, R50-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

PN, R51-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R51–53, masės procentinė dalis,

PR52-53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R52–53, masės procentinė dalis,

LR53

=

kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R53 arba R50–53, arba R51–R53, arba R52–53 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi.

b)  Ne vandens aplinka

1)  OZONO SLUOKSNIS

I.  Tradicinis preparatų, pavojingų ozono sluoksniui, vertinimo metodas

Šie preparatai yra klasifikuojami kaip pavojingi aplinkai:

  1. ir priskiriamas simbolis N, pavojaus nuoroda „pavojingas aplinkai“ ir rizikos frazė R59:
  1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamas simbolis N ir rizikos frazė R59, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:
   a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;
   b) šio priedo B dalyje (5 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

2)  SAUSUMOS APLINKA

I.  Preparatų, pavojingų sausumos aplinkai, vertinimas

Preparatų klasifikavimas, vartojant toliau išvardytas rizikos frazes, bus daromas tuomet, kai į Direktyvos 67/548/EEB VI priedą bus įtraukti išsamūs frazių vartojimo kriterijai.

R54

Toksiškas augmenijai

R55

Toksiškas gyvūnijai

R56

Toksiškas dirvožemio organizmams

R57

Toksiškas bitėms

R58

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

B DALIS

Ribinės koncentracijos, kurios turi būti naudojamos vertinant pavojus aplinkai

I.  Vandens aplinkai

Šiose lentelėse nustatytos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, kurios nustato preparatų klasifikaciją pagal individualią esančios (-ų) medžiagos (-ų) koncentraciją, nurodant ir medžiagų klasifikaciją.

1a lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas ir ilgalaikiai nepageidaujami poveikiai

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

žr. 1b lentelę

žr. 1b lentelę

žr. 1b lentelę

N, R51–53

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn< 25 %

R52–53

Cn ≥ 25 %

Preparatams, kurių sudėtyje yra medžiaga, klasifikuojama N, R50–53, taikomos 1b lentelėje nurodytos koncentracijos ribos ir pagal jas sudaryta klasifikacija.

1b lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas ir labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų ilgalaikiai nepageidaujami poveikiai

LC50 arba EC50 vertė („L(E)C50“) medžiagos klasifikuojamos N, R50–53 (mg/l)

Preparato klasifikacija

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn< 25 %

0,25 % ≤ Cn< 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn< 2,5 %

0,025 % ≤ Cn< 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn< 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn< 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn< 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn< 0,00025 %

Preparatų, turinčių medžiagų, kurių LC50 arba EC50 vertė yra mažesnė nei 0,00001 mg/l, koncentracijos ribos yra apskaičiuojamos atitinkamai (taikant koeficientą, kurio vertė yra 10).

2 lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas

LC50 arba EC50 vertė („L(E)C50“) medžiagos klasifikuojamos N, R50 arba N, R50–53 (mg/l)

Preparato klasifikacija N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Preparatų, turinčių medžiagų, kurių LC50 arba EC50 vertė yra mažesnė nei 0,00001 mg/l, koncentracijos ribos yra apskaičiuojamos atitinkamai (taikant koeficientą, kurio vertė yra 10).

3 lentelė

Toksiškumas vandens organizmams

Medžiagų klasifikacija

Preparatų klasifikacija

R52

R52

Cn ≥ 25 %

4 lentelė

Ilgalaikiai neigiami poveikiai

Medžiagų klasifikacija

Preparatų klasifikacija

R53

R53

Cn ≥ 25 %

N, R50-53

Cn ≥ 25 %

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

II.  Ne vandens aplinkai

Šiose lentelėse nustatytos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi arba dujinių preparatų procentine tūrio/tūrio dalimi, kurios nustato preparatų klasifikaciją pagal individualią esančios (-ų) medžiagos (-ų) koncentraciją, nurodant ir medžiagų klasifikaciją.

5 lentelė

Pavojingos ozono sluoksniui

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija N, R59

N ir R59

Cn ≥ 0,1 %

C DALIS

Bandymo metodai pavojams vandens aplinkai įvertinti

Paprastai preparatų klasifikacija daroma taikant tradicinį metodą. Tačiau nustatant ūmų toksiškumą vandens organizmams, galimi atvejai, kai reikia daryti bandymus su preparatais.

Šių bandymų su preparatais rezultatai gali tik pakeisti ūmaus toksiškumo vandens organizmams klasifikaciją, kuri būtų buvusi gauta taikant tradicinius metodus.

Jei tokius bandymus pasirenka asmuo, atsakingas už pateikimą į rinką, turi būti garantuojama, kad buvo įvykdyti bandymo metodų kriterijai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 440/2008 priedo C dalyje.

Be to, pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedą bandymai turi būti daromi su visomis trimis rūšimis (jūros dumbliais, dafnijomis ir žuvimis), išskyrus kai preparatui didžiausio pavojaus klasifikacija dėl ūmaus toksiškumo vandens organizmams buvo priskiriama, padarius bandymus su vieną iš rūšių, arba bandymo rezultatai jau buvo prieš šios direktyvos įsigaliojimą.


IV PRIEDAS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL TAROS SU PLAČIAJAI VISUOMENEI SIŪLOMAIS ARBA PARDUODAMAIS PREPARATAIS

A DALIS

Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais

1.  Bet kokios talpos taroje, kurioje yra plačiajai visuomenei siūlomi arba parduodami preparatai ir kurie pagal 10 straipsnį ir pagal 6 straipsnyje numatytas sąlygas yra ženklinami kaip labai toksiški, toksiški arba ėsdinantys, turi būti įtaisyti vaikams neįveikiami tvirtinimai.

2.  Bet kokios talpos tara, kurioje yra preparatai, sukeliantys pavojų įkvėpus (Xn, R65) ir yra klasifikuojami bei ženklinami pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 3.2.3 punktą, išskyrus preparatus, pateikiamus į rinką aerozolių pavidalu arba taroje su hermetiškai įtaisytu purškimo įtaisu.

3.  Bet kokios talpos tara, kurioje yra nors viena iš toliau minimų medžiagų, kurių koncentracija yra lygi arba didesnė už nurodytą didžiausią individualiąją koncentraciją,

Nr.

Medžiagos identifikavimas

Ribinė koncentracija

CAS Nr.

Pavadinimas

Einecs Nr.

1

67-56-1

Metanolis

2006596

≥ 3 %

2

75-09-2

Dichlormetanas

2008389

≥ 1 %

ir kuri sūloma pardavimui arba parduodama plačiajai visuomenei, turi būti uždaroma vaikams neįveikiamais tvirtinimais.

B DALIS

Tara, ant kurios dedamas lytėjimu apčiuopiamas įspėjimas apie pavojų

Ant bet kokios talpos taros, kurioje yra plačiajai visuomenei siūlomi arba parduodami preparatai ir kurie pagal 10 straipsnį bei pagal 5 ir 6 straipsnių sąlygas yra ženklinami kaip labai toksiški, toksiški, ėsdinantys, kenksmingi, ypač degūs arba labai degūs, turi būti lytėjimu apčiuopiamas įspėjimas apie pavojų.

Ši nuostata netaikoma aerozoliams, kurie klasifikuojami ir ženklinami kaip ypač degūs arba labai degūs.


V PRIEDAS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL TAM TIKRŲ PREPARATŲ ŽENKLINIMO

A.  Preparatams, klasifikuojamiems kaip pavojingi pagal 5, 6 ir 7 straipsnius

1.  Plačiajai visuomenei parduodami preparatai

1.1.  Tokių preparatų pakuotės etiketėje be specifinės saugos informacijos turi būti atitinkamos saugos frazės S1, S2, S45 arba S46 pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus.

1.2.  Jei šie preparatai klasifikuojami kaip labai toksiški (T+), toksiški (T) arba ėsdinantys (C), ir jei ant pačios pakuotės neįmanoma užrašyti tokios informacijos, prie pakuotės su tokiais preparatais turi būti pridedamos tikslios ir lengvai suprantamos naudojimo instrukcijos, prireikus įskaitant tuščios pakuotės naikinimo instrukcijas.

2.  Purškiamieji preparatai

Tokių preparatų pakuotės etiketėje privaloma nurodyti saugos frazę S23 kartu su saugos frazėmis S38 arba S51, jiems priskirtomis pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus.

3.  Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R33: pavojinga – kaupiasi organizme

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R33, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 1 %, išskyrus kai Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje yra nustatytos kitokios vertės.

4.  Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R64: kenkia žindomam vaikui

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R64, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 1 %, išskyrus kai Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje yra nustatytos kitokios vertės.

B.  Preparatams, neatsižvelgiant į jų klasifikaciją pagal 5, 6 ir 7 straipsnius

1.  Preparatai, turintys švino

1.1.  Dažai ir lakai

Dažų ir lakų, kuriuose švino kiekis (išreikštas metalo mase), nustatytas pagal ISO standartą 6503/1984, yra didesnis kaip 0,15 % viso preparato masės, pakuotės etiketėje turi būti nurodoma:"

Sudėtyje yra švino. Neturi būti naudojamas ant paviršių, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami

"

Jei pakuotės turinys yra mažesnis kaip 125 mililitrai, gali būti formuluojama taip:"

Įspėjimas! Sudėtyje yra švino

"

2.  Preparatai, turintys cianakrilatų

2.1.  Klijai

Ant pačios klijų pakuotės, kurių pagrindinė medžiaga cianakrilatai, turi būti toks užrašas:"

Cianakrilatas.

Pavojinga.

Staigiai suklijuoja odą ir akis.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

"

Atitinkama saugos informacija turi būti pateikiama kartu su pakuote.

3.  Preparatai, turintys izocianatų

Preparatų, turinčių izocianatų (pvz., monomerų, oligomerų, forpolimerų ir pan. arba jų mišinių), pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:"

Sudėtyje yra izocianatų.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.

"

4.  Preparatai, turintys epoksidinių komponentų, kurių vidutinė molekulinė masė ≤ 700

Preparatų, turinčių epoksidinių komponentų, kurių vidutinė molekulinė masė ≤ 700, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:"

Sudėtyje yra epoksidinių komponentų.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.

"

5.  Plačiajai visuomenei parduodami preparatai, turintys aktyviojo chloro

Preparatų, turinčių daugiau kaip 1 % aktyviojo chloro, pakuotės etiketės turi būti šie konkretūs užrašai:"

Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

"

6.  Preparatai, turintys kadmio (lydiniai) ir skirti kietajam arba minkštajam litavimui

Pirmiau nurodytų preparatų pakuotės etiketėje turi būti toks aiškiai įskaitomomis ir neištrinamomis raidėmis atspausdintas užrašas:"

Įspėjimas! Sudėtyje yra kadmio.

Naudojant susidaro pavojingi garai.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.

Laikytis saugos instrukcijų.

"

7.  Preparatai, naudojami aerozolio pavidalu

Nedarant poveikio šios direktyvos nuostatų taikymui, aerozoliniams preparatams tai pat taikomos ženklinimo nuostatos pagal Direktyvos 75/324/EEB priedo 2.2 ir 2.3 punktus.

8.  Preparatai, turintys iki galo neištirtų medžiagų

Jei preparate yra bent viena medžiaga, kuri pagal Direktyvą 67/548/EEB turi užrašą 2 „Atsargiai – medžiaga dar nevisiškai išbandyta“, preparato pakuotės etiketėje turi būti užrašas „Įspėjimas – šio preparato sudėtyje yra cheminės medžiagos, kuri nėra visiškai ištirta“, jei šios medžiagos koncentracija yra ≥ 1 %.

9.  Preparatai, kurie neklasifikuojami kaip jautrinantys, bet turintys ne mažiau kaip vieną alergiją sukeliančią medžiagą

Preparatų, turinčių bent vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip jautrinanti, ir kurios koncentracija jame yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %, arba jos koncentracija yra lygi arba didesnė už tai medžiagai apibrėžtą 3 Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje specialioje pastaboje, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas: "

„Sudėtyje yra (jautrinančios medžiagos pavadinimas). Gali sukelti alergiją.“.

"

10.  Skystieji preparatai, turintys halogenintų angliavandenilių

Skystųjų preparatų, kuriems pliūpsnio temperatūra nėra nustatyta arba yra didesnė kaip 55 °C, ir kurie turi halogenintą angliavandenilį ir daugiau kaip 5 % degių arba labai degių medžiagų, pakuotės etiketėje turi būti, atitinkamais atvejais, toks užrašas:

Naudojami gali būti labai degūs„ arba “Naudojami gali būti degūs„.

11.  Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R67: garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R67, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 15 %, išskyrus kai:

   preparatas jau yra klasifikuojamas frazėmis R20, R23, R26, R68/20, R39/23 arba R39/26,
   arba preparato pakuotės turinys neviršija 125 ml.

12.  Cementas ir cemento preparatai

Cemento ir jo preparatų, kuriuose tirpus chromas (VI) sudaro daugiau kaip 0,0002 % cemento bendros sausos masės, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:"

„Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alergiją.

"

Išskyrus, kai preparatas jau klasifikuojamas ir ženklinamas kaip alergenas fraze R43.

C.  Preparatams, kurie nėra klasifikuojami pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, bet turi ne mažiau kaip vieną pavojingą medžiagą

1.  Preparatai, kurie nėra skirti plačiajai visuomenei

Preparatų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:"

Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus

"


VI PRIEDAS

MEDŽIAGOS CHEMINĖS TAPATYBĖS SLAPTUMAS

A DALIS

Informacija, kuri turi būti pateikiama paraiškoje dėl slaptumo

Įvadinės pastabos

A.  Šios direktyvos 14 straipsnyje nurodomos sąlygos, kuriomis asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, gali pasinaudoti slaptumu.

B.  Siekiant išvengti daugkartinių prašymų dėl skirtinguose preparatuose naudojamos tos pačios medžiagos slaptumo, gali užtekti vieno prašymo dėl slaptumo, jei tam tikras skaičius preparatų turi:

   tas pačias pavojingas sudedamąsias dalis, turinčias tą patį koncentracijos verčių intervalą,
   tą pačią klasifikaciją ir ženklinimą,
   tą patį numatomą vartojimą.

Cheminei tapatybei paslėpti turi būti naudojamas vienas tos pačios medžiagos, esančios konkrečiame preparate, alternatyvus pavadinimas. Be to, paraiškoje dėl slaptumo turi būti pateikiama visa informacija, nurodyta toliau pateiktame prašyme, nepamirštant nurodyti kiekvieno preparato pavadinimą arba prekių pavadinimą.

C.  Ant etiketės naudojamas alternatyvus pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo 3 antraštėje „Sudėtis/informacija apie ingredientus“ nurodytą pavadinimą.

Tai reiškia, kad naudojamas alternatyvus pavadinimas suteiks pakankamai informacijos apie medžiagą, siekiant išvengti jos pavojingo naudojimo.

D.  Asmuo, atsakingas už pateikimą į rinką, rengdamas prašymą dėl alternatyvaus pavadinimo, turi atsižvelgti į būtinumą pateikti pakankamai informacijos, kad darbo vietoje būtų imtasi būtinų sveikatos ir saugos priemonių, ir užtikrinti galimybę kiek įmanoma sumažinti preparato naudojimo rizikos veiksnius.

Prašymas dėl konfidencialumo

Pagal 14 straipsnį prašyme dėl konfidencialumo privalomai turi būti pateikiama tokia informacija:

1.  Sąjungoje įsisteigusio asmens, atsakingo už preparato pateikimą į rinką, pavadinimas ir išsamus adresas (taip pat telefono numeris) (gamintojas, importuotojas arba platintojas).

2.  Tiksli medžiagos (-ų) tapatybė, kurioms siūloma suteikti slaptumą, ir alternatyvus pavadinimas.

CAS Nr.

Einecs Nr.

Cheminis pavadinimas pagal tarptautinę nomenklatūrą ir klasifikaciją (Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalis arba laikinoji klasifikacija)

Alternatyvus pavadinimas

a)

b)

c)

NB: Jei medžiagų klasifikacija laikina, turėtų būti pateikiama papildoma informacija kaip įrodymas, kad laikina klasifikacija atsižvelgia į visą apie tos medžiagos savybes turimą tinkamą informaciją.

3.  Konfidencialumo pagrįstumas (galimumas – tikėtinumas).

4.  Preparato pavadinimas (-ai) arba prekių pavadinimas (-ai).

5.  Ar pavadinimas arba prekių pavadinimas yra toks pat visoje Sąjungoje?

TAIP

NE

Jei ne, išsamiai apibūdinkite pavadinimą (-us) arba prekių pavadinimą (-us), naudojamus skirtingose valstybėse narėse:

Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Airija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija:

Jungtinė Karalystė:

6.  Preparato (-ų) sudėtis, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo 3 antraštėje.

7.  Preparato (-ų) klasifikacija pagal šios direktyvos 6 straipsnį.

8.  Preparato (-ų) ženklinimas pagal šios direktyvos 10 straipsnį.

9.  Numatomas preparato (-ų) vartojimas.

10.  Saugos duomenų lapas (-ai), atitinkantys Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

B DALIS

Rekomenduojamų alternatyvių pavadinimų žodynėlis (rūšių pavadinimai)

1.  Įvadinė pastaba

Pagalbinis žodynas yra pagrįstas pavojingų medžiagų, kurios įtraukiamos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, klasifikavimo metodika (medžiagų suskirstymas į šeimas).

Gali būti naudojami šiame vadove pateiktų pavadinimų alternatyvūs pavadinimai. Tačiau visais atvejais pasirinktieji pavadinimai turi pateikti pakankamai informacijos siekiant užtikrinti, kad preparatu bus naudojamasi be rizikos ir kad darbo vietoje galima bus imtis sveikatos ir saugos priemonių.

Šios šeimos yra apibrėžiamos taip:

   neorganinės arba organinės medžiagos, kurių tapatybė nustatoma, pagrindine jų charakteristika imant bendrą cheminį elementą. Šeimos pavadinimas padaromas iš cheminio elemento pavadinimo. Šių šeimų tapatybė yra nustatoma kaip 2 Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje pagal atominį cheminio elemento numerį (001–103),
   organinės medžiagos, kurių savybės nustatomos, pagrindine jų charakteristika imant bendrą funkcinę grupę.

Šeimos pavadinimas gaunamas iš funkcinės grupės pavadinimo.

Šios šeimos nustatomos pagal standartinius numerius, nurodytus 2 Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje (601–650).

Tam tikrais atvejais buvo papildoma pošeimiais, kuriuos sudaro medžiagos, turinčios bendrą specifinį požymį.

2.  Rūšies pavadinimo sudarymas

Bendrieji principai

Rūšies pavadinimui sudaryti pasirenkamas toks bendras metodas, kurį sudaro du nuoseklūs etapai:

   i) funkcinių grupių ir molekulėje esančių cheminių elementų nustatymas;
   ii) nustatoma, kiek turėtų būti atsižvelgiama į pačias svarbiausias funkcines grupes ir cheminius elementus.

Nustatytos funkcinės grupės ir elementai, į kuriuos buvo atsižvelgta, yra šeimų ir pošeimių, nurodytų neribojamo sąrašo formos 3 punkte, pavadinimai.

3.  Medžiagų suskirstymas į šeimas ir pošeimius

Šeimos Nr.

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalis 

Šeima

Pošeimis

001

Vandenilio junginiai

Hidridai

002

Helio junginiai

003

Ličio junginiai

004

Berilio junginiai

005

Boro junginiai

Boranai

Boratai

006

Anglies junginiai

Karbamatai

Neorganiniai anglies junginiai

Vandenilio cianido druskos

Karbamidas ir dariniai

007

Azoto junginiai

Ketvirtinio amonio junginiai

Azoto rūgšties junginiai

Nitratai

Nitritai

008

Deguonies junginiai

009

Fluoro junginiai

Neorganiniai fluoridai

010

Neono junginiai

011

Natrio junginiai

012

Magnio junginiai

Magnio organiniai metalų junginiai

013

Aliuminio junginiai

Aliuminio organiniai metalo junginiai

014

Silicio junginiai

Polisiloksanai

Silikatai

015

Fosforo junginiai

Rūgštieji fosforo junginiai

Fosfonio junginiai

Fosforo rūgšties esteriai

Fosfatai

Fosfitai

Fosforamidai ir dariniai

016

Sieros junginiai

Rūgštieji sieros junginiai

Merkaptanai

Sulfatai

Sulfitai

017

Chloro junginiai

Chloratai

Perchloratai

018

Argono junginiai

019

Kalio junginiai

020

Kalcio junginiai

021

Skandžio junginiai

022

Titano junginiai

023

Vanadžio junginiai

024

Chromo junginiai

Chromo (VI) junginiai

025

Mangano junginiai

026

Geležies junginiai

027

Kobalto junginiai

028

Nikelio junginiai

029

Vario junginiai

030

Cinko junginiai

Cinko organiniai metalų junginiai

031

Galio junginiai

032

Germanio junginiai

033

Arseno junginiai

034

Seleno junginiai

035

Bromo junginiai

036

Kriptono junginiai

037

Rubidžio junginiai

038

Stroncio junginiai

039

Itrio junginiai

040

Cirkonio junginiai

041

Niobio junginiai

042

Molibdeno junginiai

043

Technecio junginiai

044

Rutenio junginiai

045

Rodžio junginiai

046

Paladžio junginiai

047

Sidabro junginiai

048

Kadmio junginiai

049

Indžio junginiai

050

Alavo junginiai

Alavo organiniai metalų junginiai

051

Stibio junginiai

052

Telūro junginiai

053

Jodo junginiai

054

Ksenono junginiai

055

Cezio junginiai

056

Bario junginiai

057

Lantano junginiai

058

Cerio junginiai

059

Prazeodimio junginiai

060

Neodimio junginiai

061

Promečio junginiai

062

Samario junginiai

063

Europio junginiai

064

Gadolinio junginiai

065

Terbio junginiai

066

Disprozio junginiai

067

Holmio junginiai

068

Erbio junginiai

069

Tulio junginiai

070

Iterbio junginiai

071

Liutecio junginiai

072

Hafnio junginiai

073

Tantalo junginiai

074

Volframo junginiai

075

Renio junginiai

076

Osmio junginiai

077

Iridžio junginiai

078

Platinos junginiai

079

Aukso junginiai

080

Gyvsidabrio junginiai

Gyvsidabrio organiniai metalų junginiai

081

Talio junginiai

082

Švino junginiai

Švino organiniai metalų junginiai

083

Bismuto junginiai

084

Polonio junginiai

085

Astato junginiai

086

Radono junginiai

087

Francio junginiai

088

Radžio junginiai

089

Aktinio junginiai

090

Torio junginiai

091

Protaktinio junginiai

092

Urano junginiai

093

Neptūnio junginiai

094

Plutonio junginiai

095

Americio junginiai

096

Kiurio junginiai

097

Berklio junginiai

098

Kalifornio junginiai

099

Einšteinio junginiai

100

Fermio junginiai

101

Mendelevio junginiai

102

Nobelio junginiai

103

Lorensio junginiai

601

Angliavandeniliai

Alifatiniai angliavandeniliai

Aromatiniai angliavandeniliai

Alicikliniai angliavandeniliai

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)

602

Halogeninti angliavandeniliai(*)

Halogeninti alifatiniai angliavandeniliai(*)

Halogeninti aromatiniai angliavandeniliai(*)

Halogeninti alicikliniai angliavandeniliai(*)

(*) Apibrėžkite pagal šeimą, atitinkančią halogeną.

603

Alkoholiai ir dariniai

Alifatiniai alkoholiai

Aromatiniai alkoholiai

Alicikliniai alkoholiai

Alkanolaminai

Epoksidariniai

Eteriai

Glikolių eteriai

Glikoliai ir polioliai

604

Fenoliai ir dariniai

Halogeninti fenolio dariniai(*)

(*) Apibrėžkite pagal šeimą, atitinkančią halogeną.

605

Aldehidai ir dariniai

Alifatiniai aldehidai

Aromatiniai aldehidai

Alicikliniai aldehidai

Alifatiniai acetaliai

Aromatiniai acetaliai

Alicikliniai acetaliai

606

Ketonai ir dariniai

Alifatiniai ketonai

Aromatiniai ketonai(*)

Alicikliniai ketonai

(*) Apibrėžkite pagal šeimą, atitinkančią halogeną.

607

Organinės rūgštis ir dariniai

Alifatinės rūgštys

Halogenintos alifatinės rūgštys(*)

Aromatinės rūgštys

Halogenintos aromatinės rūgštys(*)

Aliciklinės rūgštys

Halogenintos aliciklinės rūgštys(*)

Alifatinių rūgščių anhidridai

Halogenintų alifatinių rūgščių anhidridai(*)

Aromatinių rūgščių anhidridai

Halogenintų aromatinių rūgščių anhidridai(*)

Aliciklinių rūgščių anhidridai

Halogenintų aliciklinių rūgščių anhidridai(*)

Alifatinių rūgščių druskos

Halogenintų alifatinių rūgščių druskos(*)

Aromatinių rūgščių druskos

Halogenintų aromatinių rūgščių druskos(*)

Aliciklinių rūgščių druskos

Halogenintų aliciklinių rūgščių druskos(*)

Alifatinių rūgščių esteriai

Halogenintų alifatinių rūgščių esteriai(*)

Aromatinių rūgščių esteriai

Halogenintų aromatinių rūgščių esteriai(*)

Aliciklinių rūgščių esteriai

Halogenintų aliciklinių rūgščių esteriai(*)

Glikolio eterio esteriai

Akrilatai

Metakrilatai

Laktonai

Acilhalogenidai

(*) Apibrėžkite pagal šeimą, atitinkančią halogeną.

608

Nitrilai ir dariniai

609

Nitrojunginiai

610

Chlorinti nitrojunginiai

611

Azoksijunginiai ir azojunginiai

612

Amino junginiai

Alifatiniai aminai ir dariniai

Alicikliniai aminai ir dariniai

Aromatiniai aminai ir dariniai

Anilinas ir dariniai

Benzidinas ir dariniai

613

Heterociklinės bazės ir dariniai

Benzimidazolas ir dariniai

Imidazolas ir dariniai

Piretrinoidai

Chinolinai ir dariniai

Triazinas ir dariniai

Triazolas ir dariniai

614

Glikozidai ir alkaloidai

Alkaloidai ir dariniai

Glikozidai ir dariniai

615

Cianatai ir izocianatai

Cianatai

Izocianatai

616

Amidai ir dariniai

Acetamidas ir dariniai

Anilidai

617

Organiniai peroksidai

647

Fermentai

648

Sudėtiniai akmens anglių dariniai

Rūgštusis ekstraktas

Šarminis ekstraktas

Antraceno alyva

Antraceno alyvos ekstrakto likutis

Antraceno alyvos frakcija

Karbolio alyva

Karbolio alyvos ekstrakto likutis

Akmens anglių skysčiai, skystasis ekstraktas tirpikliais

Akmens anglių skysčiai, skystojo ekstrakto tirpikliais tirpalas

Akmens anglių alyva

Akmens anglių degutas

Akmens anglių deguto ekstraktas

Akmens anglių kietasis likutis

Kokso (akmens anglių deguto) žemos temperatūros, aukštos temperatūros pikis

Kokso (akmens anglių deguto) aukštos temperatūros pikis

Kokso (akmens anglių deguto) maišytų akmens anglių aukštos temperatūros pikis

Žaliasis benzolas

Žalieji fenoliai

Žaliosios akmens anglių deguto bazės

Distiliato bazės

Distiliato fenoliai

Distiliatai

Pirminiai distiliatai (akmens anglių), skystasis ekstraktas tirpikliais,

Hidrokrekingo distiliatai (akmens anglių), ekstraktas tirpikliais,

Viduriniai hidrokrekingo distiliatai (akmens anglių), hidrinti, ekstraktas tirpikliais,

Viduriniai hidrokrekingo distiliatai (akmens anglies), ekstraktas tirpikliais,

Ekstraktų likučiai (akmens anglies), žemos temperatūros akmens anglies degutas šarminis

Šviežia alyva

Kuras, dyzelinis, akmens anglių ekstraktas tirpikliais, hidrokrekingas, hidrinimas

Kuras, reaktyvinių lėktuvų variklių, akmens anglių ekstraktas tirpikliais, hidrokrekingas, hidrinimas

Benzinas, akmens anglių ekstraktas tirpikliais, hidrokrekingo būdu perdirbtas tirpiklis

Terminio apdorojimo produktai

Sunkioji antraceno alyva

Sunkiosios antraceno alyvos perdistiliatas

Lengvoji alyva

Lengvosios alyvos ekstrakto likučiai, aukštos virimo temperatūros

Lengvosios alyvos ekstrakto likučiai, vidutinės virimo temperatūros

Lengvosios alyvos ekstrakto likučiai, žemos virimo temperatūros

Lengvosios alyvos perdistiliatas, aukštos virimo temperatūros

Lengvosios alyvos perdistiliatas, vidutinės virimo temperatūros

Lengvosios alyvos perdistiliatas, žemos virimo temperatūros

Metilnaftaleno alyva

Metilnaftaleno alyvos ekstrahavimo likutis

Hidrokrekingo būdu gautas tirpiklis (iš akmens anglies), ekstraktas tirpikliais,

Naftaleno alyva

Naftaleno alyvos ekstrakto likučiai

Naftaleno alyvos perdistiliatas

Pikis

Pikio perdistiliatas

Pikio likutis

Pikio likutis, termiškai apdorotas

Pikio likutis, oksiduotas

Pirolizės produktai

Perdistiliatai

Likučiai (akmens anglių), skystieji ekstraktai tirpikliais

Rusvųjų anglių derva

Rusvųjų anglių derva, žemos temperatūros

Dervos alyva, aukštos virimo temperatūros

Dervos alyva, vidutinės virimo temperatūros

Skruberinė alyva

Skruberinės alyvos ekstrakto likutis

Skruberinės alyvos perdistiliatas

649

Sudėtiniai naftos dariniai

Žalia nafta

Naftos dujos

Žemos virimo temperatūros ligroinas

Žemos virimo temperatūros modifikuotas ligroinas

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo ligroinas

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo ligroinas

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo ligroinas

Žemos virimo temperatūros hidrintas ligroinas

Žemos virimo temperatūros ligroinas, be specifikacijos

Pirminis žibalas

Žibalas, be specifikacijos

Krekingo gazolis

Gazolis, be specifikacijos

Sunkusis mazutas

Tepalas

Nerafinuota arba šiek tiek rafinuota bazinė alyva

Bazinė alyva, be specifikacijos

Distiliato aromatinių angliavandenilių ekstraktas

Distiliato aromatinių angliavandenilių ekstraktas (apdorotas)

Parafino rasojimo alyva

Parafino šlamas

Petrolatumas

650

Įvairios medžiagos

Šios šeimos nenaudoti. Vietoj jos naudoti aukščiau paminėtas šeimas arba pošeimius.

4.  Praktinis taikymas

Atlikus paiešką, ar medžiaga priklauso vienai ar kelioms sąraše esančioms šeimoms arba pošeimiams, rūšies pavadinimas gali būti nustatomas taip:

4.1.  Jei šeimos arba pošeimio pavadinimo pakanka cheminiams elementams arba svarbioms funkcinėms grupėms apibūdinti, tas pavadinimas pasirenkamas kaip rūšies pavadinimas.

Pavyzdžiai:

   1,4-dihidroksibenzenas

604 šeima

:

fenoliai ir dariniai

rūšies pavadinimas

:

fenolio dariniai

   butanolis

603 šeima

:

alkoholiai ir dariniai

Pošeimis

:

alifatiniai alkoholiai

rūšies pavadinimas

:

alifatinis alkoholis

   – 2-izopropoksietanolis

603 šeima

:

alkoholiai ir dariniai

Pošeimis

:

glikolio eteriai

rūšies pavadinimas

:

glikolio eteris

   – metakrilatas

607 šeima

:

organinės rūgštys ir dariniai

Pošeimis

:

Akrilatai

rūšies pavadinimas

:

akrilatas.

4.2.  Jei šeimos arba pošeimio pavadinimo nepakanka svarbių funkcinių grupių cheminiams elementams apibūdinti, rūšies pavadinimas sudaromas iš atitinkamų skirtingų šeimų arba pošeimių pavadinimų derinio:

Pavyzdžiai

   chlorbenzenas

602 šeima

:

halogeninti angliavandeniliai

Pošeimis

:

halogeninti aromatiniai angliavandeniliai

017 šeima

:

chloro junginiai

rūšies pavadinimas

:

chlorinti aromatiniai angliavandeniliai

   – 2,3,6-trichlorfenilacto rūgštis

607 šeima

:

organinės rūgštys

Pošeimis

:

halogenintos aromatinės rūgštys

017 šeima

:

chlorintos aromatinės rūgštys

rūšies pavadinimas

:

chlorintos aromatinės rūgštys

   – 1-chlor-1-nitropropanas

610 šeima

:

chlorinti nitrodariniai

601 šeima

:

Angliavandeniliai

Pošeimis

:

alifatiniai angliavandeniliai

rūšies pavadinimas

:

chlorintas alifatinis angliavandenilis

   – tetrapropilditiopirofosfatas

015 šeima

:

fosforo junginiai

Pošeimis

:

fosforo rūgšties esteriai

016 šeima

:

sieros junginiai

rūšies pavadinimas

:

tiofosforo rūgšties esteris

     NB: Tam tikriems elementams, ypač metalams, šeimos arba pošeimio pavadinimas gali būti nurodomas žodžiais „organinis“ arba „neorganinis“.

Pavyzdžiai:

   gyvsidabrio (I) chloridas

080 šeima

:

gyvsidabrio dariniai

rūšies pavadinimas

:

neorganinis gyvsidabrio junginys

   – bario acetatas

056 šeima

:

bario junginiai

rūšies pavadinimas

:

organinis bario junginys

   – etilnitritas

007 šeima

:

azoto junginiai

Pošeimis

:

Nitritai

rūšies pavadinimas

:

organinis nitritas

   – natrio hidrosulfitas

016 šeima

:

sieros junginiai

rūšies pavadinimas

:

neorganinis sieros junginys

  

(Čia minimi pavyzdžiai – medžiagos, paimtos iš 3 Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje tiems prašymams, kurie pateikiami dėl slaptumo).


VII PRIEDAS

PREPARATAI, KURIEMS TAIKOMA 12 STRAIPSNIO 2 DALIS

Preparatai, apibrėžti Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 9.3 punkte.


PRIEDAS VIII

A dalis

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 22 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB

(OL L 200, 1999 7 30, p. 1)

Komisijos direktyva 2001/60/EB

(OL L 226, 2001 8 22, p. 5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

(OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

tik III priedo 90 punktas

Tarybos direktyva 2004/66/EB

(OL L 168, 2004 5 1, p. 35)

tik 1 straipsnyje ir priedo I.B punkte pateikta nuoroda į Direktyvą 1999/45/EB

Komisijos direktyva 2006/8/EB

(OL L 19, 2006 1 24, p. 12)

Tarybos direktyva 2006/96/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 81)

tik 1 straipsnyje ir priedo G dalyje pateikta nuoroda į Direktyvą 1999/45/EB

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

(OL L 396, 2006 12 30, p. 1)

tik 140 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

(OL L 311, 2008 11 21, p. 1)

tik priedo 3.5 punktas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

(OL L 353, 2008 12 31, p. 1)

tik 56 straipsnis

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 22 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

1999/45/EB

2002 m. liepos 30 d.

2001/60/EB

2002 m. liepos 30 d.

2004/66/EB

2004 m. gegužės 1 d.

2006/8/EB

2007 m. kovo 1 d.

2006/96/EB

2007 m. sausio 1 d.


IX PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 1999/45/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalies baigiamoji formuluotė

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

1 straipsnio 3 dalies baigiamoji formuluotė

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio 6 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 6 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 6 dalies pirma įtrauka

1 straipsnio 6 dalies a punktas

1 straipsnio 6 dalies antra įtrauka

1 straipsnio 6 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

2 straipsnio 1 dalies d punktas

2 straipsnio 1 dalies e punktas

2 straipsnio 1 dalies d punktas

2 straipsnio 1 dalies f punktas

2 straipsnio 1 dalies e punktas

2 straipsnio 1 dalies g punktas

2 straipsnio 1 dalies f punktas

2 straipsnio 1 dalies h punktas

2 straipsnio 1 dalies g punktas

2 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

2 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

2 straipsnio 2 dalies d punkto įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 2 dalies d punkto įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 2 dalies d punkto pirma įtrauka

2 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

2 straipsnio 2 dalies d punkto antra įtrauka

2 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis

2 straipsnio 2 dalies d punkto trečia įtrauka

2 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktis

2 straipsnio 2 dalies d punkto ketvirta įtrauka

2 straipsnio 2 dalies d punkto iv papunktis

2 straipsnio 2 dalies e – o punktai

2 straipsnio 2 dalies e – o punktai

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

3 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

3 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

3 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

3 straipsnio 2 dalies a punktas

3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

3 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

3 straipsnio 2 dalies b punktas

3 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies šešta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies baigiamoji formuluotė

3 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalies pirmieji įžanginiai žodžiai

5 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

5 straipsnio 2 dalies antrieji įžanginiai žodžiai

5 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

5 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

5 straipsnio 2 dalies a punktas

5 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

5 straipsnio 2 dalies b punktas

5 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

5 straipsnio 2 dalies c punktas

5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

6 straipsnio 1 ir 2 dalis

6 straipsnio 1 ir 2 dalis

6 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

6 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

6 straipsnio 3 dalies pirmos įtraukos pirma dalis

6 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

6 straipsnio 3 dalies pirmos įtraukos antra dalis

6 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

6 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

6 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

6 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

6 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

6 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 4 dalis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

8 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

8 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

8 straipsnio 3 dalies a punktas

8 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

8 straipsnio 3 dalies b punktas

8 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

8 straipsnio 3 dalies c punktas

8 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 1 punkto įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1.1 punkto įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1.1 punkto pirma įtrauka

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

9 straipsnio 1.1 punkto antra įtrauka

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

9 straipsnio 1.1 punkto trečia įtrauka

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

9 straipsnio 1.1 punkto ketvirta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

9 straipsnio 1.2 punkto įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1.2 punkto pirma įtrauka

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto i papunktis

9 straipsnio 1.2 punkto antra įtrauka

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

9 straipsnio 1.3 punkto pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1.3 punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

9 straipsnio 1.3 punkto pirmos pastraipos antra įtrauka

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

9 straipsnio 1.3 punkto antra pastraipa

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 1.1 punkto įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 1.1 punkto a papunktis

10 straipsnio 1 dalies a punktas

10 straipsnio 1.1 punkto b papunktis

10 straipsnio 1 dalies b punktas

10 straipsnio 1.2 punktas

10 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 punkto įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 2.1 punktas

10 straipsnio 3 dalies a punktas

10 straipsnio 2.2 punktas

10 straipsnio 3 dalies b punktas

10 straipsnio 2.3 punkto įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 3 dalies c punkto įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 2.3.1 punktas

10 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktis

10 straipsnio 2.3.2 punktas

10 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

10 straipsnio 2.3.3 punkto pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 2.3.3 punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio pirmos pastraipos pirma įtrauka

10 straipsnio 2.3.3 punkto pirmos pastraipos antra įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio pirmos pastraipos antra įtrauka

10 straipsnio 2.3.3 punkto pirmos pastraipos trečia įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio pirmos pastraipos trečia įtrauka

10 straipsnio 2.3.3 punkto pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

10 straipsnio 2.3.3 punkto pirmos pastraipos penkta įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio pirmos pastraipos penkta įtrauka

10 straipsnio 2.3.3 punkto pirmos pastraipos šešta įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio pirmos pastraipos šešta įtrauka

10 straipsnio 2.3.3 punkto pirmos pastraipos baigiamoji formuluotė

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 2.3.3 punkto antra pastraipa

10 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunkčio antra pastraipa

10 straipsnio 2.3.4 punkto įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 2.3.4 punkto pirma įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio pirma įtrauka

10 straipsnio 2.3.4 punkto antra įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio antra įtrauka

10 straipsnio 2.3.4 punkto trečia įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio trečia įtrauka

10 straipsnio 2.3.4 punkto ketvirta įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio ketvirta įtrauka

10 straipsnio 2.3.4 punkto penkta įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio penkta įtrauka

10 straipsnio 2.3.4 punkto šešta įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio šešta įtrauka

10 straipsnio 2.3.4 punkto septinta įtrauka

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio septinta įtrauka

10 straipsnio 2.3.4 punkto baigiamoji formuluotė

10 straipsnio 3 dalies c punkto iv papunkčio įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 2.3.5 punktas

10 straipsnio 3 dalies c punkto v papunktis

10 straipsnio 2.4 punkto pirma pastraipa

10 straipsnio 3 dalies d punkto pirma pastraipa

10 straipsnio 2.4 punkto antros pastraipos įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 3 dalies d punkto antros pastraipos įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 2.4 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

10 straipsnio 3 dalies d punkto antros pastraipos i punktas

10 straipsnio 2.4 punkto antros pastraipos antra įtrauka

10 straipsnio 3 dalies d punkto antros pastraipos ii punktas

10 straipsnio 2.4 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

10 straipsnio 3 dalies d punkto antros pastraipos iii punktas

10 straipsnio 2.4 punkto antros pastraipos ketvirta įtrauka

10 straipsnio 3 dalies d punkto antros pastraipos iv punktas

10 straipsnio 2.4 punkto trečia pastraipa

10 straipsnio 3 dalies d punkto trečia pastraipa

10 straipsnio 2.5 punktas

10 straipsnio 3 dalies e punktas

10 straipsnio 2.6. punktas

10 straipsnio 3 dalies f punktas

10 straipsnio 2.7 punktas

10 straipsnio 3 dalies g punktas

10 straipsnio 3 punktas

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 4 punkto įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 5 dalies įžanginiai žodžiai

10 straipsnio 4 punkto pirma įtrauka

10 straipsnio 5 dalies a punktas

10 straipsnio 4 punkto antra įtrauka

10 straipsnio 5 dalies b punktas

10 straipsnio 5 punktas

10 straipsnio 6 dalis

11 straipsnio 1 – 5 dalys

11 straipsnio 1 – 5 dalys

11 straipsnio 6 dalies įžanginiai žodžiai

11 straipsnio 6 dalies įžanginiai žodžiai

11 straipsnio 6 dalis a punktas

11 straipsnio 6 dalis a punktas

11 straipsnio 6 dalies b punkto pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

11 straipsnio 6 dalies b punkto pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

11 straipsnio 6 dalies b punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka

11 straipsnio 6 dalies b punkto pirmos pastraipos i punktas

11 straipsnio 6 dalies b punkto pirmos pastraipos antra įtrauka

11 straipsnio 6 dalies b punkto pirmos pastraipos ii punktas

11 straipsnio 6 dalies b punkto antra pastraipa

11 straipsnio 6 dalies b punkto antra pastraipa

12 ir 13 straipsniai

12 ir 13 straipsniai

15 straipsnis

14 straipsnio pirma- ketvirta pastraipos

14 straipsnio šešta pastraipa

16 straipsnis

15 straipsnis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

17 straipsnis

19 straipsnis

18 straipsnis

20 straipsnis

19 straipsnis

20a straipsnio 1 ir 2 dalys

21 straipsnis

20a straipsnio 3 dalis

20 straipsnis

22 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnis

24 straipsnis

I – VII priedai

I – VII priedai

VIII priedas

IX priedas

VIII priedas

IX priedas

Teisinė informacija - Privatumo politika