Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0180/2012

Внесени текстове :

A7-0180/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2013 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0009

Приети текстове
PDF 431kWORD 37k
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург
Устойчива експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море ***I
P7_TA(2013)0009A7-0180/2012
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0479),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0216/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 декември 2011 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0180/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 56.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море
P7_TC1-COD(2011)0218

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(-1)  С оглед да бъдат отразени промените, настъпили вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо да се извърши цялостно привеждане в съответствие на Регламент (ЕО) № 1967/2006(3). [Изм. 2]

(1)  С Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от неговите разпоредби.

(2)  Правомощията, предоставени на Комисията с Регламент (ЕО) № 1967/2006, следва да се приведат в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДЕФС).

(3)  С цел прилагане на някоидопълване или изменение на определени несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на следното: [Изм. 3]

   предоставянето на дерогации, когато те са изрично предвидени в този регламент;
   определянето на защитена риболовна зона в териториалните води на държавите членки или определянето на мерки за управление на риболовните дейности по отношение на съответните води, ако мерките за управление на риболовните дейности на държавата членка не са достатъчни, за да се гарантира високо ниво на опазване на ресурсите и на околната среда; [Изм. 4]
   решението за потвърждаване, отмяна или изменение на определянето на защитена риболовна зона, което може да засегне плавателните съдове на друга държава членка; [Изм. 5]
   изменението на дерогацията за разрешаване на използването на тралове; [Изм. 6]
   изменението на плана за управление на държавата членка, ако този план за управление не е достатъчен, за да се гарантира високо ниво на опазване на ресурсите и на околната среда; [Изм. 7]
   решението за потвърждаване, отмяна или изменение на плана за управление на дадена държава членка, което може да засегне плавателните съдове на друга държава членка; [Изм. 8]
   разпределянето на излишъка от наличен риболовен капацитет между държавите членки в 25-милната регулирана зона около Малта, и [Изм. 9]
   установяване на критериите, прилагани при определянето и разпределението на пътищата, които следват корабите, използващи устройства за струпване на рибата (УСР) при риболов на делфини в регулираната зона от 25 морски мили около Малта.
   приемането на подробни правила за допълнителни технически спецификации на панели с квадратно око за поставяне в теглени мрежи;[Изм. 10]
   приемането на технически спецификации, ограничаващи максималния размер на товарната водолиния, дънното въже, обиколката или периметъра на траловете, заедно с максималния брой мрежи в многофункционални тралове, и [Изм. 11]
   измененията на приложенията към Регламент (ЕО) № 1967/2006. [Изм. 12]
  

От особено значение е Комисията да провежда съответните консултации по време на своята подготвителна работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и по подходящ начин предаване на съответните документи на Европейския парламент и Съвета.

(5)  Позоваването на „пластове морска трева“ от Posidonia oceanica следва да бъде пояснено.

(6)  Необходима е допълнителна техническа и научна информация за надлежно отчитане на особеностите на риболовните дейности в Средиземно море, за да може Комисията да установи евентуалните технически спецификации, ограничаващи максималния размер на траловете и максималния брой мрежи в многофункционалните тралове, както е упоменато по-горе; [Изм. 13]

(6а)  Опазването на рибните ресурси в Средиземно море е от особено значение и поради това следва да бъде посочено в заглавието на Регламент (ЕО) № 1967/2006. [Изм. 14]

(7)  С оглед на гореизложеното Регламент (EО) № 1967/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1967/2006 се изменя, както следва:

(-1)  Заглавието се заменя със следното:"

Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море

"

[Изм. 1]

(1)  В член 4, параграф 5 уводното изречение се заменя със следното:"

5.  Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30а, за разрешение на риболова с кораби, които са с обща дължина по-малка или равна на 12 m и с мощност на двигателя по-малка или равна на 85 kW с дънни теглени мрежи, традиционно предприеман над пластове морска трева от Posidonia oceanica, при условие че:

"

(1а)  В член 6 параграф 2 се заменя със следното:"

2.  След изтичане на периода, определен в параграф 1, и до 30 ноември 2009 г., Съветът може да посочи допълнителни защитени риболовни зони или да промени правилата за тяхното ограничаване или управление, създадени за тях, въз основа на нова релевантна научна информация.

Считано от 1 декември 2009 г. Европейският парламент и Съветът в съответствие с обикновената законодателна процедура, по предложение на Комисията, определят допълнителни защитени риболовни зони или изменят установените за тях правила за ограничаването и управлението им въз основа на нова релевантна научна информация.

[Изм. 15]

(1б)  Член 7 се изменя, както следва:

   а) параграф 4 се заменя със следното:

4.  Ако Комисията счете, че мерките за управление на риболовните дейности, обявени в съответствие с параграф 3, не са достатъчни, за да се гарантира високо равнище на опазване на ресурсите и околната среда, тя може, след проведени консултации със съответната държава членка, да поиска от нея да изменени мярката в срок до три месеца от датата на уведомяване за искането.

Ако Комисията счете, че мерките за управление на риболовните дейности на държавата членка не са променени или са променени по неподходящ начин и все още не са достатъчни, за да се гарантира високо равнище на опазване на ресурсите и околната среда, тя е оправомощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да определи защитена риболовна зона или да установи мерки за управление на риболовните дейности по отношение на съответните води.

"

   б) параграф 5 се заменя със следното:"
5.  Когато държава членка предлага да определи защитена риболовна зона в рамките на териториалните си води, като предложението може да засегне корабите на друга държава членка, преди да приеме определянето на тази зона, тя уведомява Комисията, съответната държава членка и Регионалния консултативен съвет.
Съответните държави членки и съответният регионален консултативен съвет могат да представят на Комисията своите писмени коментари по предложеното определяне на зоната в срок до 30 работни дни от датата на уведомяване за предложеното определяне.
След като разгледа всички представени коментари, Комисията е оправомощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да потвърди, отмени или измени определянето на зоната в срок до 60 работни дни от датата на уведомяване за предложеното определяне.„

[Изм. 16]


(2)  Член 13 се изменя, както следва:
   а) параграф 5 се заменя със следното:

„5.  Държава-членка може да поиска дерогация от параграфи 1, 2 и 3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30а, допускащи такива дерогации при условие че са оправдани от специални географски характеристики на съответните морски зони, като например ограничения размер на бреговите платформи по дължината на целия бряг на държава членка или ограниченото пространство на риболовните полета за тралиране, там където риболовните дейности нямат съществено влияние върху морската среда и засягат определен брой кораби на държавата членка или, според конкретния случай, на други държави-членки и при условие че тези риболовни дейности не могат да бъдат предприети с други уреди за риболов и подлежат на плана за управление, посочен в членове 18 или 19. Държавите членки предоставят актуална научно-техническа обосновка за подобна дерогация."
   б) параграф 10 се заменя със следното:"
10.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30а, допускащи дерогации от параграфи 1 и 2, за риболовни дейности, които се ползват с дерогация съгласно член 4, параграф 5."
   ба) в параграф 11, четвърта алинея се заменя със следното:"
В случай че Комисията, на базата на нотификациите, предоставени от държавите членки, в съответствие с втора и трета алинея, или заради нова научна оценка, счете, че условията за дерогация не са изпълнени, тя може, след консултации със засегнатата държава членка, да поиска от нея да измени дерогацията в срок до три месеца от датата на нотифициране на искането. Ако Комисията счете, че държавата членка не е изменила дерогацията или я е изменила по неподходящ начин, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да измени дерогацията, така че да гарантира опазването на ресурсите и околната среда.„

[Изм. 17]


(2a)  В член 14, параграф 3 се заличава. [Изм. 18]
(2б)  В член 18, параграф 1, първа алинея, уводното изречение се заменя със следното:
„1.  Европейският парламент и Съветът в съответствие с обикновената законодателна процедура, по предложение на Комисията, приемат планове за управление на специфичните риболовни дейности в Средиземно море и по-специално в области, които се намират изцяло или частично извън териториалните води на държавите членки. Тези планове могат по-специално да включват:„

[Изм. 19]


(2в)  Член 19 се изменя, както следва:
   а) параграф 8 се заменя със следното:

„8.  Ако въз основа на уведомлението, посочено в параграф 7, или на нови научни сведения Комисията счете, че планът за управление, приет съгласно параграф 1 или параграф 2, не е достатъчен, за да се гарантира високо равнище на опазване на ресурсите и околната среда, тя може, след консултации със съответната държава членка, да поиска от нея да измени плана в срок до три месеца от датата на уведомяване за искането.
Ако Комисията счете, че планът за управление на държавата членка не е изменен или е изменен по неподходящ начин, и че все още не е достатъчен, за да се гарантира високо равнище на опазване на ресурсите и околната среда, тя е оправомощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да измени плана за управление, така че да гарантира опазването на ресурсите и околната среда."
   б) параграф 9 се заменя със следното:"
9.  Когато държава членка предлага да приеме план за управление, който има вероятност да засегне корабите на друга държава членка, преди да приеме плана за управление, тя уведомява Комисията, съответната държава членка и Регионалния консултативен съвет.
Съответните държави членки и съответният регионален консултативен съвет могат да представят на Комисията своите писмени коментари по предложения план за управление в срок до 30 работни дни от датата на уведомяване за предложеното приемане.
След като разгледа всички представени коментари, Комисията е оправомощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 30а, с които да потвърди, отмени или измени плана в срок до 60 работни дни от датата на уведомяване за предложения план за управление.„

[Изм. 20]


(3)  В член 26, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:
„3.  Ако общият риболовен капацитет, посочен в параграф 2, буква а) надхвърля общия риболовен капацитет на траулери с обща дължина, равна или по-малка от 24 метра, които оперират в регулираната зона в референтния период 2000‐2001 г. („референтен риболовен капацитет“) Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 30а, разпределящи този излишък от наличен риболовен капацитет между държавите-членки, като взема предвид интереса на държавите членки, поискали разрешението."

(4)  В член 27, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:"

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 30а, определящи критериите, които се прилагат при определянето и разпределението на пътищата, които следват корабите, използващи УСР.

"

(4а)  Член 28 се заличава. [Изм. 21]

(4б)  Член 29 се заличава. [Изм. 22]

(5)  Член 30 се заменя със следния текст:заличава.

„Измененията към приложенията се приемат чрез делегирани актове в съответствие с член 30а.“

[Изм. 23]

(6)  Добавя се следният член:"

Член 30а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощияПравомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 5, член 7, параграфи 4 и 5, член 13, параграфи 5 и 10, член 13, параграф 11, четвърта алинея , член 19, параграфи 8 и 9, член 26, параграф 3, първа алинея,и член 27, параграф 3, втора алинея, член 30, приложение I, буква Б), параграф 3 и приложение II, параграф 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящия регламенттри години, считано от(4). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на тригодишния период. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова удължаване не по-късно от три месеца преди края на всеки от един от периодите. [Изм. 24]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 5, член 7, параграфи 4 и 5, член 13, параграфи 5 и 10, член 13, параграф 11, четвърта алинея, член 19, параграфи 8 и 9, член 26, параграф 3, първа алинея и член 27, параграф 3, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощия, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуване на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 5, член 7, параграфи 4 и 5, член 13, параграфи 5 и 10, член 13, параграф 11, алинея 4, член 19, параграфи 8 и 9, член 26, параграф 3, първа алинея и член 27, параграф 3, втора алинея, влиза в сила само ако Европейският съвет или Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2 месеца, след като са получили уведомление за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са съобщили на Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се увеличава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

"

(7)  В приложение І, част Б се изменя както следва:

[Изм. 25]

[Изм. 27]

   а) точка 3 се заменя със следното:"
3.  Панели с квадратно око могат да се поставят на всяка теглена мрежа и се монтират в предната част на всяко удължение или във всяка точка между предната част на удължението и задната част на поплавъка. Той не се закрива при никакви обстоятелства от външни или вътрешни приспособления. Той се изработва от безвъзлова мрежа или от неизплъзващи се възли и се поставя по такъв начин, че отворите остават напълно отворени през цялото време на риболова. За допълнителните технически спецификации относно панелите с квадратни отвори се приемат подробни правила чрез делегирани актове в съответствие с член 30а."
   б) точка 4 се заличава. [Изм. 26]
   в) точка 5 се заменя със следното:"
5.  Задържането на борда или използването на каквато и да е теглена мрежа, чийто поплавък е изработен изцяло или частично от някой от видовете материали за мрежи с око, различно от квадратно око или ромбоидно око е забранено."

(8)  В приложение II точка 7 се заменя със следното:заличава.

„7.  Технически спецификации, ограничаващи максималната величина на товарната водолиния, дънното въже, пълната обиколка или периметъра на трала заедно с максималния брой мрежи в многофункционални тралове, се приемат от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 30а.„

[Изм. 28]

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент

Председател

Председател

За Съвета

(1) OВ C 43, 15.2.2012 г., p. 56.
(2) Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г.
(3) ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11.
(4)* Дата на влизане в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност