Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0180/2012

Pateikti tekstai :

A7-0180/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2013 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0009

Priimti tekstai
PDF 410kWORD 30k
Trečiadienis, 2013 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Žuvų išteklių tausojantis naudojimas Viduržemio jūroje ***I
P7_TA(2013)0009A7-0180/2012
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2013 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0479),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0216/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0180/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 43, 2012 2 15, p. 56.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. (ES) .../2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių
P7_TC1-COD(2011)0218

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(-1)  siekiant atspindėti pokyčius, kuriuos lėmė Lisabonos sutarties įsigaliojimas, būtina suderinti visą Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1967/2006(3); [2 pakeit.]

(1)  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinti kai kurias jo nuostatas;

(2)  įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 Komisijai suteiktus įgaliojimus reikia suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsniu;

(3)  tam, kad būtų taikomos kai kuriospapildytos ar iš dalies pakeistos tam tikros neesminės Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 nuostatos, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, dėl šių aspektų: [3 pakeit.]

   leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo tais atvejais, kai jos konkrečiai numatytos tame reglamente;
   norint nustatyti saugomą žvejybos teritoriją valstybės narės teritoriniuose vandenyse arba susijusiuose vandenyse taikytinas žvejybos valdymo priemones, jei valstybės narės žvejybos valdymo priemonės nėra pakankamos išteklių ir aplinkos aukšto lygio apsaugai užtikrinti; [4 pakeit.]
   sprendimo, kuriuo patvirtinamas, atšaukiamas ar iš dalies pakeičiamas sprendimas nustatyti saugomą žvejybos teritoriją, dėl kurio gali būti daromas poveikis kitos valstybės narės laivams; [5 pakeit.]
   dalinio nukrypti leidžiančios nuostatos, pagal kurią būtų leidžiama naudoti tralo tinklus, pakeitimo; [6 pakeit.]
   dalinio valstybės narės valdymo plano pakeitimo, jei tas valdymo planas nėra pakankamas išteklių ir aplinkos aukšto lygio apsaugai užtikrinti; [7 pakeit.]
   sprendimo, kuriuo patvirtinamas, atšaukiamas ar iš dalies pakeičiamas valstybės narės valdymo planas, dėl kurio gali būti daromas poveikis kitos valstybės narės laivams; [8 pakeit.]
   perteklinio prieinamo žvejybos pajėgumo paskirstymo valstybėms narėms 25 mylių valdymo zonoje aplink Maltą, ir [9 pakeit.]
   kriterijų, taikytinų nustatant ir skirstant žuvų telkimo įtaisų (ŽTĮ) kurso ribas žvejojant auksines skumbres (Coryphaena spp.) 25 mylių valdymo zonoje aplink Maltą, nustatymo.
   išsamių taisyklių dėl tolesnių kvadrato formos akių panelių, kurie gali būti įterpti į velkamąjį tralą, techninių specifikacijų, priėmimo; [10 pakeit.]
   techninių charakteristikų, kuriomis ribojamas didžiausias tralo tinklų plūduriuojančio lyno, dugninio troso, apskritimo ar perimetro dydis bei didžiausias tralo, naudojančio kelis įrenginius, tinklų skaičius, priėmimo ir [11 pakeit.]
   Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 priedų pakeitimų; [12 pakeit.]
  

Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(5)  nuoroda į Posidonia oceanica sąžalynus turėtų būti aiškiau pateikta;

(6)  reikalinga papildoma techninė ir mokslinė informacija, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į žvejybos Viduržemio jūroje ypatumus, ir kad Komisija galėtų nustatyti galimas technines charakteristikas, kuriomis ribojamas didžiausias tralo tinklų dydis ir didžiausias tralo, naudojančio kelis įrenginius, tinklų skaičius, kaip minėta pirmiau; [13 pakeit.]

(6a)   žuvų išteklių apsauga Viduržemio jūroje ypač svarbi ir todėl turėtų būti paminėta Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 pavadinime; [14 pakeit.]

(7)  todėl Reglamentą (EB) Nr. 1967/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 iš dalies keičiamas taip:

-1)  Pavadinimas pakeičiamas taip:"

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių„

"

[1 pakeit.]

1)  4 straipsnio 5 dalies įžanginė frazė pakeičiama taip:"

„5.  Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos pastraipos, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 30a straipsnį, kuriais būtų leidžiama žvejyba iš laivų, kurių bendras ilgis yra 12 metrų ar mažiau, ir kurių variklio galia yra 85 kW ar mažiau, dugniniais velkamaisiais tinklais, tradiciškai naudojamais virš Posidonia oceanica sąžalynų, jeigu:

"

1a)   6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.   Pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui ir iki 2009 m. lapkričio 30 d. Taryba, remdamasi nauja aktualia moksline informacija, gali nustatyti papildomas saugomas žvejybos teritorijas arba pakeisti ten nustatytas jų ribas bei valdymo taisykles.

Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi nauja aktualia moksline informacija, pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą nustato papildomas saugomas žvejybos teritorijas arba pakeičia ten nustatytas jų ribas bei valdymo taisykles.„

[15 pakeit.]

1b)   7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei Komisija nusprendžia, kad žuvininkystės valdymo priemonės, apie kurias pranešta remiantis 3 dalimi, nėra pakankamos išteklių ir aplinkos aukšto lygio apsaugai užtikrinti, pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare, ji gali jos paprašyti iš dalies pakeisti priemonę per tris mėnesius nuo pranešimo apie šį prašymą dienos.

Jeigu Komisija mano, kad valstybės narės žuvininkystės valdymo priemonės nebuvo pakeistos arba iš dalies pakeistos netinkamai ir jos toliau nėra pakankamos išteklių ir aplinkos aukšto lygio apsaugai užtikrinti, remiantis 30a straipsniu ji įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos būtų nustatyta saugoma žvejybos teritorija arba žuvininkystės valdymo priemonės, susijusios su konkrečiais vandenimis.

"

   b) 5 dalis pakeičiama taip:"
5.   Valstybei narei pasiūlius savo teritoriniuose vandenyse nustatyti saugomą žvejybos teritoriją, dėl kurios gali būti daromas poveikis kitos valstybės narės laivams, prieš priimdama sprendimą dėl to nustatymo ji apie tai praneša Komisijai, tai kitai valstybei narei ir atitinkamai regioninei patariamajai tarybai.
Valstybės narės ir atitinkama regioninė patariamoji taryba gali per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie siūlomą nustatymą dienos pateikti Komisijai savo rašytines pastabas apie siūlomą nustatymą.
Komisijai apsvarsčius visas minėtąsias pastabas, remiantis 30a straipsnio nuostatomis jai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos per 60 darbo dienų nuo tos pranešimo apie siūlomą nustatymą dienos patvirtinamas, atšaukiamas arba iš dalies pakeičiamas minėtasis nustatymas.„

[16 pakeit.]


2)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
   a) 5 dalis pakeičiama taip:

„5.  Valstybės narės gali prašyti taikyti nuo 1, 2 ir 3 dalių leidžiančias nukrypti nuostatas. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 30a straipsnį, kuriais leidžiama taikyti tokias nuostatas, jeigu tai pateisinama dėl atitinkamų jūros teritorijų tam tikrų geografinių ypatumų, pavyzdžiui, riboto kontinentinio šelfo išilgai visos valstybės narės pakrantės dydžio arba riboto teritorijos, kurioje vykdoma žvejyba tralais, dydžio, kai žvejybos poveikis jūros aplinkai nėra reikšmingas ir ji turi poveikio nustatytai valstybės narės ar, tam tikrais atvejais, kitų valstybių narių, laivų grupei, ir su sąlyga, kad tokia žvejyba negali būti vykdoma naudojant kitus įrankius ir yra įtraukta į 18 arba 19 straipsnyje nurodytą valdymo planą. Valstybės narės pateikia naujausią mokslinį ir techninį tokių leidžiančių nukrypti nuostatų pagrindimą."
   b) 10 dalis pakeičiama taip:"
10.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 30a straipsnį, kuriais leidžiama nukrypti nuo 1 ir 2 dalių, kai vykdoma žvejyba, kuriai taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 4 straipsnio 5 dalį."
   ba) 11 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:"
Jeigu remdamasi valstybių narių pagal antrą ir trečią pastraipą pateiktais pranešimais arba nauja moksline informacija Komisija mano, kad nesilaikoma sąlygų, kurioms esant gali būti taikoma leidžianti nukrypti nuostata, pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare ji gali jos paprašyti iš dalies pakeisti leidžiančią nukrypti nuostatą per tris mėnesius nuo pranešimo apie šį prašymą dienos. Jeigu Komisija mano, kad valstybė narė iš dalies nepakeitė tos nukrypti leidžiančios nuostatos arba ją iš dalies pakeitė netinkamai, remiantis 30a straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos būtų iš dalies pakeista ta nukrypti leidžianti nuostata ir būtų užtikrinta išteklių ir aplinkos apsauga.„

[17 pakeit.]


2a)   14 straipsnio 3 dalis išbraukiama. [18 pakeit.]
2b)   18 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:
„1.   Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros ir atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą, priima valdymo planus konkretiems žuvininkystės Viduržemio jūroje tipams, visų pirma, teritorijose, kurios visiškai arba iš dalies yra už valstybių narių teritorinių vandenų ribų. Šie planai gali konkrečiai apimti:„

[19 pakeit.]


2c)   19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
   a) 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Jei Komisija, remdamasi 7 dalyje nurodytu pranešimu arba nauja moksline informacija, nusprendžia, kad pagal 1 arba 2 dalį priimtas valdymo planas nėra pakankamas užtikrinti išteklių ir aplinkos aukšto lygio apsaugai, pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare, ji gali jos paprašyti iš dalies pakeisti planą per tris mėnesius nuo pranešimo apie šį prašymą dienos.
Jeigu Komisija mano, kad valstybės narės valdymo planas nepakeistas arba netinkamai iš dalies pakeistas ir kad jis toliau nėra pakankamas išteklių ir aplinkos aukšto lygio apsaugai užtikrinti, remiantis 30a straipsniu jai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos būtų iš dalies pakeistas valdymo planas ir užtikrinta išteklių ir aplinkos apsauga."
   b) 9 dalis pakeičiama taip:"
9.   Valstybei narei pasiūlius priimti valdymo planą, dėl kurio gali būti daromas poveikis kitos valstybės narės laivams, prieš priimdama tą valdymo planą ji praneša Komisijai, tai kitai valstybei narei ir atitinkamai regioninei patariamajai tarybai.
Valstybės narės ir atitinkama regioninė patariamoji taryba gali per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie siūlomo valdymo plano priėmimo dienos pateikti Komisijai savo rašytines pastabas apie pasiūlytą planą.
Komisijai apsvarsčius visas minėtąsias pastabas, remiantis 30a straipsnio nuostatomis jai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos per 60 darbo dienų nuo tos pranešimo apie siūlomą valdymo planą dienos patvirtinamas, atšaukiamas arba iš dalies pakeičiamas minėtasis planas.„

[20 pakeit.]


3)  26 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
„3.  Jei tralerių, kurių bendras ilgis yra 24 metrai arba mažiau, žvejojančių valdymo zonoje 2000–2001 m. ataskaitiniu laikotarpiu, bendras žvejybos pajėgumas yra mažesnis nei 2 dalies a punkte nurodytas bendras žvejybos pajėgumas (toliau – atskaitinis žvejybos pajėgumas), Komisija pagal 30a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais paskirsto tuos perteklinius žvejybos pajėgumus valstybėms narėms, atsižvelgdama į leidimo prašančių valstybių narių interesus."

4)  27 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 30a straipsnį, kuriais nustato kriterijus, taikytinus ŽTĮ kurso ribų nustatymui ir paskirstymui.

"

4a)   28 straipsnis išbraukiamas. [21 pakeit.]

4b)   29 straipsnis išbraukiamas. [22 pakeit.]

5)  30 straipsnis pakeičiamas taip: išbraukiamas.

„Priedai iš dalies keičiami deleguotaisiais aktais, priimtais pagal 30a straipsnį.“

[23 pakeit.]

6)  Įterpiamas šis straipsnis:"

30a straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.  Įgaliojimai priimti 4 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 13 straipsnio 5 ir 10 dalyse, 13 straipsnio 11 dalies ketvirtoje pastraipoje, 19 straipsnio 8 ir 9 dalyse, 26 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje,ir 27 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 30 straipsnyje, I priedo B skirsnio 3 punkte ir II priedo 7 punkte nurodyti įgaliojimainurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotamtrejų metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ...(4). Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos. [24 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 4 ir 5 dalyse,13 straipsnio 5 ir 10 dalyse, 13 straipsnio 11 dalies ketvirtoje pastraipoje, 19 straipsnio 8 ir 9 dalyse, 26 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje ir 27 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 4 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnio 4 ir 5 dalis, 13 straipsnio 5 ir 10 dalis, 13 straipsnio 11 dalies ketvirtą pastraipą, 19 straipsnio 8 ir 9 dalis, 26 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ir 27 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

"

(7)  I priedo B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

[25 pakeit.]

[27 pakeit.]

   a) 3 punktas pakeičiamas taip:"
3.  Kvadrato formos akių paneliai gali būti įterpti į velkamąjį tinklą ir patalpinami priešais tinklinės medžiagos gabalą tinklui prailginti arba bet kuriame taške tarp tinklinės medžiagos tinklui prailginti priekinės dalies ir tralo maišo užpakalinės dalies. Panelių niekaip neturi užstoti tralo viduje arba išorėje pritvirtinamos priemonės. Jos turi būti sukonstruotos iš bemazgio tinklinio audeklo arba iš neslankių mazgų tinklinio audeklo ir turi būti įterptos taip, kad žvejojant akys visada išliktų visiškai atviros. Kvadrato formos akių panelių kitų techninių specifikacijų išsamios taisyklės nustatomos deleguotaisiais aktais, priimtais pagal 30a straipsnį."
   b) 4 punktas išbraukiamas. [26 pakeit.]
   c) 5 punktas pakeičiamas taip:"
5.   Draudžiama turėti laive ar naudoti velkamąjį tinklą, kurio visą tralo maišą ar jo dalį sudaro tinklinis audeklas, kurio akys nėra kvadrato ar rombo formos."

8)  II priedo 7 punktas pakeičiamas taipišbraukiamas.

„7.   Komisija gali deleguotaisiais aktais, priimtais pagal 30a straipsnį, nustatyti technines charakteristikas, kuriomis ribojamas didžiausias tralo tinklų plūduriuojančio lyno, dugninio troso, apskritimo ar perimetro dydis bei didžiausias tralo, naudojančio kelis įrenginius, tinklų skaičius.„

[28 pakeit.]

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) OL C 43, 2012 2 15, p. 56.
(2) 2013 m. sausio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) OL L 409, 2006 12 30, p. 11.
(4)* Šio reglamento įsigaliojimo data.

Teisinė informacija - Privatumo politika