Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2274(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0425/2012

Внесени текстове :

A7-0425/2012

Разисквания :

PV 15/01/2013 - 17
CRE 15/01/2013 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2013 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0011

Приети текстове
PDF 304kWORD 32k
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург
Публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г.
P7_TA(2013)0011A7-0425/2012

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно публичните финанси в ИПС през 2011 и 2012 г. (2011/2274(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на Комисията относно публичните финанси в ИПС през 2011 г.(1),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно публичните финанси в ИПС през 2012 г.(2),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики(3),

–  като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси(7),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната(8),

–  като взе предвид приложение I към заключенията на Европейския съвет от 24–25 март 2011 г., озаглавено „Пактът “Евро плюс„: засилване на координацията на икономическите политики в интерес на конкурентоспособността и сближаването“(9),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28–29 юни 2012 г., и по-специално приложения към тях „Пакт за растеж и работни места“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно Годишния обзор на растежа за 2012 г. (COM(2011)0815),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно таблицата с показатели за наблюдение на макроикономическите дисбаланси: първоначален проект(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2012 г. относно приноса към Годишния обзор на растежа за 2012 г.(11),

–  като взе предвид доклада на МВФ „Световни икономически перспективи“ от октомври 2012 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0425/2012),

А.  като има предвид, че икономическата, финансова и банкова криза не затихна и показа, че проблемите с публичните финанси влияят отрицателно на социално-икономическото развитие и политическата стабилност;

Б.  като има предвид, че съотношението на държавния дълг към БВП в еврозоната е нараснало от 86,2% през първото тримесечие на 2011 г. до 88,2% през първото тримесечие на 2012 г.;

В.  като има предвид, че неотдавнашните реформи по отношение на рамката за икономическо и бюджетно управление на Европейския съюз сами по себе си не могат да преодолеят кризата; като има предвид, че се изискват всеобхватни действия за справяне с прекомерните макрофинансови дисбаланси по симетричен начин и за повишаване на равнището на общото социално-икономическо сближаване и солидарността в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС);

Г.  като има предвид, че поемането на надеждни ангажименти за благоприятни за растежа мерки за консолидация представлява предпоставка за всяко устойчиво решение на проблема с прекомерния държавен дълг и дефицита на повечето държави – членки на еврозоната;

Д.  като има предвид, че в държавите от ЕС бяха предприети значителни мерки за консолидиране на публичните финанси, но все още остават много предизвикателства по отношение на подобряване на положението; като има предвид, че настоящият сериозен икономически спад поражда безпокойство, тъй като застрашава значителните усилия, положени от държавите членки по отношение на техните стратегии за бюджетна консолидация;

Е.  като има предвид, че не всички държави членки се намират в еднакво положение и поради това е необходимо да се прилагат устойчиви и благоприятни за растежа стратегии, които са диференцирани в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки, приети от Съвета, и отразяват специфичните за държавата фискални и макрофинансови рискове, както и икономическите и социалните условия;

Ж.  като има предвид, че последните специфични за всяка държава препоръки са концентрирани върху необходимостта от намаляване на възнагражденията, на разходите за социална сигурност и реформиране на обществените пенсионни рамки; като има предвид, че на специфичните препоръки, отнасящи се до други области, като например данъците върху капиталовите печалби, потреблението, недвижимите имоти и замърсяващите дейности, до голяма степен не е придадена необходимата тежест;

З.  като има предвид по-конкретно, че държавите членки, в които се провеждат програми за финансова помощ, и тези, които подлежат на строго наблюдение от страна на пазара, следва да прилагат надеждни дългосрочни стратегии за консолидиране на бюджета; като има предвид, че отрицателните странични ефекти в целия ИПС трябва спешно да бъдат преодолени, за да се възстанови балансът и да се коригират усилията, които всички държави членки трябва да положат за преодоляване на кризата;

И.  като има предвид, че демокрациите изискват публичен контрол на всички равнища на органите за вземане на решения относно икономиката и съответните политики, както и механизми за отчетност и законност;

1.  Приветства перспективата за подобряване на фискалните позиции на държавите –членки на ЕС, и поддържането на техните фискални цели; изразява съжаление относно предвижданото продължаване на текущото циклично забавяне на икономиката; посочва, че настоящият сериозен икономически спад поражда безпокойство, тъй като застрашава значителните усилия, положени от държавите членки, за консолидация на бюджетите им;

2.  Счита, че надеждните дългосрочни стратегии за бюджетна консолидация продължават да бъдат необходимост, предвид високото равнище на публичния и частния дълг и бюджетните дефицити в някои държави членки, както и трудностите, пред които са изправени, по отношение на възстановяване на устойчивите нива на публичните финанси, което води до значителен натиск от страна на финансовите пазари; припомня, че общите публични дефицити бяха намалени досега благодарение на сериозните усилия за консолидация; отбелязва, че Комисията понастоящем предвижда отрицателен ръст на БВП за ИПС като цяло през 2013 г. и влошаване на фискалните баланси в седем държави – членки на ИПС, през 2013 г. или 2014; счита следователно, че продължаващата необходимост от силна фискална корекция трябва да се балансира между засилване на устойчивия растеж, икономическото развитие и социалната защита;

3.  Изразява дълбоко безпокойство, че въпреки усилията на държавите членки за реформиране и консолидация, пазарите на държавни облигации в еврозоната са все още в затруднение, което води до високи спредове и нестабилност на лихвените проценти; отбелязва, че непосредственият тласък и първопричината бяха загрижеността на участниците на финансовите пазари относно стабилността на финансите в публичния и частния сектор на някои държави от еврозоната;

4.  Счита, че усилията за подобряване на координацията и фискалната консолидация няма да доведат до очакваните резултати, ако не се обърне внимание на макроикономическите дисбаланси между държавите членки, както и на последиците, които те оказват върху процеса на възстановяване;

5.  Подчертава, че дългосрочната устойчивост на публичните и частните финанси е съществено условие за растежа и за поддържането на подходящи равнища на публичните разходи, включително на инвестициите; изтъква, че високото равнище на дълга поражда неблагоприятни последици – за здравеопазването, пенсиите, заетостта, равенството между поколенията – и слаб растеж;

6.  Подчертава, че високото равнище на безработицата сред младите хора също ще навреди на икономическия растеж в бъдеще и затова държавите членки следва вече да приемат конкретни мерки за нейното намаляване;

7.  Насърчава държавите членки да следват препоръките, приети от Съвета по препоръка на Комисията в съответствие с правилата, определени от Пакта за стабилност и растеж, и съгласно измененията, въведени с „пакета от шест законодателни акта относно икономическото управление“, с цел по-засилено, надеждно, своевременно и диференцирано осъществяване на фискалната консолидация при отчитане на конкретните обстоятелства във всяка държава; насърчава Съвета да преразгледа тези препоръки по необходимия начин, така че да се вземе под внимание макроикономическата среда;

8.  Приканва държавите членки да улеснят постигането на съгласие с Парламента относно приемането на т.нар. „двоен пакет“ възможно най-скоро и най-късно до края на годината;

9.  Насърчава Комисията да даде отрицателни и положителни отзиви на държавите членки чрез ясни и подробни, специфични за всяка от тях препоръки и да признае забележителните усилия и най-добрите практики;

10.  Насърчава Комисията да продължи да полага усилия за допълване на своя традиционен анализ на устойчивостта с алтернативни методологии; приканва Комисията да публикува редовно показателите, които отразяват този анализ на устойчивостта, в бъдещите издания на докладите за публичните финанси в ИПС и да оповести допусканията, върху които се основават техните модели при оценката на мултиплициращия ефект на равнището на публичните разходи върху растежа на БВП;

11.  Подчертава важната роля, която бюджетът на Съюза трябва да играе, с цел успешно намаляване на макроикономическите и социалните дисбаланси в рамките на Съюза и възстановяване по този начин на условията за устойчив паричен съюз;

12.  Приветства новото съсредоточаване на вниманието върху фискалната децентрализация в доклада на Комисията от 2012 г. относно публичните финанси в ИПС и предлага в бъдещите издания винаги да се включва глава относно местните и регионалните публични финанси;

13.  Счита, че бюджетната консолидация може да бъде ефективно осъществена и може да има дългосрочни положителни последици, при условие че мерките за нейната подкрепа са благоприятни за растежа, така че да насърчават растежа и възможностите за работни места и да зачитат равенството между гражданите;

14.  Приканва държавите членки да проведат ориентирани към растеж политики и реформи в съответствие със стратегията „ЕС 2020“, като вземат предвид социалната защита, социалното приобщаване и публичните инвестиции; припомня своите искания относно необходимостта пазарът на труда да стане по-гъвкав, по-конкретно чрез: намаляване на данъчното облагане на труда; оптимизиране на програмите за обучение с цел стимулиране на по-възрастните работници и служители да останат по-дълго на работа; намаляване на безработицата сред младите хора чрез постигане на по-добро съответствие между квалификациите на младите хора и търсенето на пазара на труда; гарантиране, че заплатите са в съответствие с производителността; и пренасочване на данъчното облагане от труда, по-специално по отношение на работниците и служителите с ниски доходи, към вредните за околната среда дейности; приканва държавите членки да въведат иновационни политики чрез инвестиции, насочени към подобряване на производителността, и нейното обвързване с динамиката на заплатите, както и да създадат по-конкурентна бизнес среда чрез: либерализиране на някои индустрии; премахване на неоправданите ограничения на регулираните търговски дейности и професии; улесняване на достъпа до кредитиране; и улесняване на създаването на нови предприятия; на последно място, насърчава реформата на сектора на публичната администрация чрез премахване на бюрокрацията, намаляване на разходите и отстраняване на излишните нива на управление;

15.  Припомня, че ключовият елемент във връзката между растежа и консолидацията е съставът на консолидацията; подчертава, че подходящата комбинация от мерки въз основа на разходите и приходите зависи от контекста и следва да се подложи на цялостна оценка; в тази връзка посочва обаче, че консолидациите въз основа на намаляване на разходите в непроизводствените сектори вместо въз основа на увеличаване на приходите обикновено са по-трайни и подкрепят в по-голяма степен растежа в средносрочен план, но водят до по-голям спад в краткосрочен план; счита, че стратегиите за консолидиране трябва да смекчат краткосрочното отрицателно въздействие, като същевременно си поставят за цел да повишат растежа в средносрочен план; счита, че евентуалното отрицателно въздействие на консолидациите в краткосрочен план може да бъде смекчено, по-конкретно, при условие че предприетите мерки са надеждни и трайни и избягват намаляването на публичните инвестиции в производствените сектори на икономиката;

16.  Насърчава държавите членки да съсредоточат усилията за консолидация върху зависещата от контекста подходяща комбинация от мерки, свързани както с разходната, така и с приходната част, като същевременно запазят свързаните със стратегията „ЕС 2020“ и устойчиви, стимулиращи растежа бюджетни позиции, като например научноизследователската и развойна дейност, образованието, здравеопазването и енергийната ефективност; счита, че също така следва да се обърне особено внимание на запазването или разширяването на обхвата и ефективността на услугите по заетостта и активните политики по заетостта, като например програмите за обучение и повишаване на квалификацията, предназначени за лица, които търсят работа, включително европейската схема за осигуряване на заетост на младежи по отношение на безработните лица и новите предприемачи;

17.  Насърчава Комисията да оцени консолидираната фискална позиция в еврозоната като цяло, обединявайки бюджетните мерки, предприети на национално равнище, и очакваните от тях странични последици във всяка държава членка от еврозоната;

18.  Приканва Комисията да публикува своята методика, използвана като основа за оценката на структурните баланси на държавите членки, както и промените, въведени в тази методика от 2008 г. насам, и тяхното отражение върху оценката на структурните баланси на държавите членки;

19.  Подчертава, че стратегията за консолидация следва да се насочи и към приходната част на бюджетите на държавите членки; подчертава по-специално, че мерките за консолидация в приходната част следва да се съсредоточат върху намаляването на данъчните разходи, които създават непродуктивни ниши или неефективни практики за преследване на монополна рента, върху намаляването на субсидиите за дейности, нанасящи вреда на околната среда, както и върху въвеждането на данъци за околната среда с обект източника на отрицателни външни ефекти, което може да доведе до двойни ползи, тъй като се подобрява състоянието на бюджета и се подпомага постигането на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“;

20.  Подкрепя продължаването на реформата и модернизацията на пенсионните системи, като напълно се зачита автономията и ролята на социалните партньори и спецификата на националните условия и се осигурява дългосрочна финансова устойчивост и адекватност на пенсиите; посочва, че такива реформи имат за цел също така да се запази приносът като автоматични стабилизатори и като инструменти за социално сближаване и солидарност; насърчава по-специално мерките за повишаване на реалната възраст на пенсиониране; подкрепя политиките, които имат за цел увеличаване броя на хората, които решават да останат на пазара на труда през първите години след настъпване на пенсионната им възраст;

21.  Насърчава държавите членки да прилагат процедури за консолидация върху приходната част, като се съсредоточат върху подобряването на спазването на данъчното законодателство и справедливостта в данъчното облагане по отношение на гражданите, особено по отношение на борбата с данъчните измами и избягването на данъчно облагане; счита, че ако това не е достатъчно, следва да се разгледа възможността за разширяване на данъчната основа, също така с оглед намаляване на икономическите и социалните смущения; счита, че трябва да се положат повече усилия в борбата с избягването на данъци и данъчните измами;

22.  Счита, че за да има балансирани публични финанси в средносрочен и дългосрочен план, е важно да се направи анализ на разходите и ползите на всички инфраструктурни проекти със съществена тежест в бюджета;

23.  Припомня, че държавите членки поеха ангажимент да извършат реформа на фискалната политика в рамките на пакта „Евро плюс“ и редовно да провеждат дискусии относно възприемането на най-добрите практики;

24.  Подчертава ролята на местните и регионалните публични органи за подкрепата на публичните и частните инвестиции; подчертава значението на ориентираните към растеж инвестиции за бързо икономическо възстановяване;

25.  Приканва държавите членки да изяснят отговорността, ролята, фискалните трансфери и източника на приходи на различните равнища на управление (национално, регионално и местно) за поддържането на стабилна и устойчива рамка за публичните финанси, по-специално като вземат предвид въздействието на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз върху местната и регионална фискална автономия;

26.  Изразява загриженост от опасността, свързана с установяването на взаимоотношенията между централните и поднационалните правителства, които могат да навредят на изпълнението на фискалната консолидация, особено когато децентрализацията се финансира предимно чрез трансфери от централното правителство и не се компенсира от ангажимент на поднационално равнище в приходната част на бюджета;

27.  Изразява загриженост от това, че в някои държави членки съществуват подсектори на правителството и министерствата без конкретни правомощия и функции; тези подсектори на правителството правят общата администрация по-неефективна и разточителна, така че следва да бъдат премахнати като част от усилията за фискална консолидация;

28.  Отбелязва, че усилията за фискална консолидация следва да бъдат споделени между различните администрации по един справедлив начин, като се вземат предвид услугите, които те предоставят;

29.  Признава, че някои държави членки с високи равнища на дълг продължават да увеличават нетното количество на държавни служители въпреки обществения им ангажимент да замразят или да намалят дела на държавните служители на пазара на труда;

30.  Призовава държавите членки с бюджетни проблеми да дадат приоритет на мерките за фискална консолидация, които целят намаляване на ненужните разходи за отбрана, като например закупуване на ново и скъпо военно оборудване;

31.  Приветства различните усилия за разрешаване на кризата, включително устойчивите и стимулиращи растежа структурни реформи; подчертава приетата наскоро нова засилена рамка за управлението на ЕС; счита, че макар и да не могат да преодолеят кризата незабавно, тези реформи следва да имат за цел засилването на надеждността на фискалните корекции, намаляването на тяхното краткосрочно отрицателно въздействие върху растежа и създаването на рамка за провеждане на по-добра политика през годините, когато растежът вече е възстановен;

32.  Насърчава икономическия диалог и сътрудничеството между регионалните парламенти със законодателни правомощия, националните парламенти и Европейския парламент, особено в контекста на европейския семестър, с цел обсъждане на икономическите насоки, представени в годишния обзор на растежа, и специфичните за всяка държава препоръки;

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската централна банка и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf.
(3) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
(4) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.
(5) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8.
(6) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.
(7) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
(8) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.
(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf.
(10) Приети текстове, P7_TA(2011)0583.
(11) Приети текстове, P7_TA(2012)0048.

Правна информация - Политика за поверителност