Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0361(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0221/2012

Внесени текстове :

A7-0221/2012

Разисквания :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Гласувания :

PV 16/01/2013 - 8.5
CRE 16/01/2013 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0012

Приети текстове
PDF 279kWORD 27k
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург
Агенции за кредитен рейтинг***I
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0747),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0420/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 29 март 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0221/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2.
(2) ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 68.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 януари 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг
P7_TC1-COD(2011)0361

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 462/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност