Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0361(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0221/2012

Indgivne tekster :

A7-0221/2012

Forhandlinger :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Afstemninger :

PV 16/01/2013 - 8.5
CRE 16/01/2013 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0012

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 29k
Onsdag den 16. januar 2013 - Strasbourg
Kreditvurderingsbureauer ***I
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0747),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0420/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Kongeriget Sveriges Riksdag, ifølge hvilke(n) udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 2. april 2012(1),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. marts 2012(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. december 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0221/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2..  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3..  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 167 af 13.6.2012, s. 2.
(2) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 68.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. januar 2013med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer
P7_TC1-COD(2011)0361

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 462/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik